You are on page 1of 15

Trường Đại học Kinh tế-Công Nghiệp Long An

Phòng Quản lý Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 3- HỌC KỲ 1- NGÀNH KẾ TOÁN(HỆ TCCN)


Áp dụng từ ngày 20 tháng 09 năm 2010
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

KT TM DV(90 TIẾT) HTKT TRÊN MVT(45LT-45TH ) KIỂM TOÁN(30 TIẾT) KT HCSN(90 TIẾT)
Sáng 09TKT1-2-3 09TKT1-2-3 09TKT1-2-3 09TKT1-2-3
TH.S ĐOAN TRANG TH.S PHƯƠNG TH.S HÙNG CN. NAM

PHÒNG B401 Tuần 1,3,5,7,9,11,13,15: học LT( B401) B401 B401


Tuần 2,4,6,8,10,12,14,16 học TH(PM1,2,3)

KT TM DV(90 TIẾT) HTKT TRÊN MVT(45LT-45TH ) KIỂM TOÁN(30 TIẾT) KT HCSN(90 TIẾT)
Trưa 09CTKT1-2 09CTKT1-2 09CTKT1-2 09CTKT1-2
TH.S ĐOAN TRANG TH.S PHƯƠNG TH.S HÙNG CN. NAM

PHÒNG C001 Tuần 1,3,5,7,9,11,13,15: học LT( C001) B401 C001


Tuần 2,4,6,8,10,12,14,16 học TH(PM1,2)

KT DNSX1( 90 TIẾT)
Trưa 09TKT1-2-3
CN. DUNG

PHÒNG B401

KT DNSX1( 90 TIẾT)
Chiều 09CTKT1-2
CN. DUNG

PHÒNG C001
TM. Phòng Quản lý Đào t
GHI CHÚ Trưởng phòng
SÁNG: 7h45-->> 11h
TRƯA: 12h45 -->>16h
CHIỀU:16h30-->>19h45 Th.s Nguyễn Minh Khoa
m 2010
Thứ 6 Thứ 7

TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH(30 LT-30 TH) TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH(30 LT-30 TH)
09TKT1-2-3 09CTKT1-2
CN. KHOA CN. KHOA

Tuần 1,3,5,7,9,11,15: học LT( B401) Tuần 1,3,5,7,9,11,15: học LT( B103)
Tuần 2,4,6,8,10,12,14, học TH(PM1,2,3) Tuần 2,4,6,8,10,12,14, học TH(PM1,2)

KT DNSX2( 90 TIẾT)
09CTKT1-2
CN. DUNG

C001

KT DNSX2( 90 TIẾT)
09TKT1-2-3
CN. DUNG

B401
òng Quản lý Đào tạo
rưởng phòng

guyễn Minh Khoa


Trường Đại học Kinh tế-Công Nghiệp Long An
Phòng Quản lý Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 3- HỌC KỲ 1- NGÀNH XÂY DỰNG(HỆ TCCN)


Áp dụng từ ngày 20 tháng 09 năm 2010

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH VÀ BT LỚM DẦM KỸ THUẬT THI CÔNG(60


TRẮC ĐỊA (60 TIẾT)
THỰC HÀNH(60TIẾT) SÀN(30TIẾT) TIẾT )
Sáng 09TXD+09CTXD 09TXD+09CTXD
09TXD+09CTXD 09TXD+09CTXD
TH.S QUÝ KS. NAM
TS. THẠNH KS. DUY

PHÒNG C001 C001 C001 C001

TỔ CHỨC THI
CÔNG(45TIẾT)
Trưa 09TXD+09CTXD
KS. NAM

PHÒNG C001

Chiều

PHÒNG

GHI CHÚ
SÁNG: 7h45-->> 11h TM. Phòng Quản lý Đào tạo
TRƯA: 12h45 -->>16h Trưởng phòng
CHIỀU:16h30-->>19h45
Th.s Nguyễn Minh Khoa
HỆ TCCN)

Thứ 7

VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ THÍ


NGHIÊM(60TIẾT)
09TXD+09CTXD
TH.S LONG
54
C001

MÁY XÂY DỰNG( 30 TIẾT)


09TXD+09CTXD
TH.S QUÝ

C001
Trường Đại học Kinh tế-Công Nghiệp Long An
Phòng Quản lý Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 3- HỌC KỲ 1- NGÀNH DU LỊCH( HỆ TCC


Áp dụng từ ngày 20 tháng 09 năm 2010

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

THỦ TỤC XUẤT NHẬP HOẠT NÁO( 45 TIẾT) TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH( 60 TIẾT) Y TẾ VỆ SINH AN TOÀN THỰC
CẢNH( 30 TIẾT) PHẨM( 30 TIẾT)
Sáng 09TDL+09C TDL 09TDL+09CTDL 09TDL+09CTDL 09TDL+09CTDL
CN.CHÂU CN. HÒA TH.S NGA TH.S NGA

PHÒNG B004 B004 B004 B004

NGHIỆP VỤ LỄ TÂN( 45TIẾT) VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẢO


HIỂM DU LỊCH(30 TIẾT)
Trưa 09TDL+09CTDL 09TDL+09CTDL
CN. HÒA CN. TRUNG

PHÒNG B004 B004

GHI CHÚ
SÁNG: 7h45-->> 11h TM. Phòng Quản lý Đào tạo
TRƯA: 12h45 -->>16h Trưởng phòng
CHIỀU:16h30-->>19h45

Th.s Nguyễn Minh Khoa


DU LỊCH( HỆ TCCN)
0

Thứ 6 Thứ 7

ĐỊA DANH DI TÍCH LỊCH SỬ VIỆT HOẠT NÁO( 45 TIẾT)


NAM(45 TIẾT) 09TDL+09CTDL
09TDL+09CTDL CN. HÒA
TH.S LINH

B004 B004

ANH VĂN CN (60 tiết) NGHIỆP VỤ LỄ TÂN( 45 TIẾT)


09TDL+09CTDL 09TDL+09CTDL
TH.S HIỀN CN. HÒA

B004 B004

ý Đào tạo
òng
Trường Đại học Kinh tế-Công Nghiệp Long An
Phòng Quản lý Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 3- HỌC KỲ 1- NGÀNH TIN HỌC (HỆ


Áp dụng từ ngày 20 tháng 09 năm 2010

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG(60tiết) ANH VĂN (60 tiết)


Sáng 09TTH+09CTTH 09TTH+09CTTH
Th.S HIẾU CN. THẢO

PHÒNG B203 B003

TIẾNG VIỆT THỰC VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG(60tiết)


HÀNH(45tiết)
Trưa 09TTH+09CTH 09TTH+09CTTH
Th.S THOA Th.S HIẾU

PHÒNG B303 B203

CẤU TRÚC DỮ LIỆU


VÀ GIẢI THUẬT( 45LT-30 TH)
Chiều 09TTH+09CTTH
CN. PHƯỚC

PHÒNG Tuần 1,3,6,8,10,11,12,16: học LT( B303)


Tuần 2,5,7,9,13,14,15: học TH(PM1,2)
GHI CHÚ
SÁNG: 7h45-->> 11h TM. Phòng Quản lý Đào tạo
TRƯA: 12h45 -->>16h Trưởng phòng
CHIỀU:16h30-->>19h45

Th.s Nguyễn Minh Khoa


H TIN HỌC (HỆ TCCN)

Thứ 6 Thứ 7

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH( 60 tiết)


09TTH+09CTTH
Th.s KIỆT

B102

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ SỐ( 60


tiết)
09TTH+09CTTH
Th.s NỐI

B203

ĐÒ HỌA Ứng dụng( 24LT-36TH)


09TTH+09CTTH
KS. TRƯỜNG

Tuần 1,4,6,8,10,12,14: học LT( B102)


Tuần 2,3,5,7,9,11,13,15,16: học TH(PM1,2)

lý Đào tạo

inh Khoa
09CTTH 41 333
09CTXD 54
09CTKT1 60
09CTKT2 70
09CTDL 1
09TDL 18
09TTH 38
09TKT3 71
09TKT2 53
09TKT1 61
09TXD 75
THỜI KHÓA BIỂU
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng: 7h45->11h
Chiều: 12h45->16h
Thứ 7