You are on page 1of 179

Diccionari d’otorinolaringologia

La medicina i les ciències de la salut disposen, com


totes les especialitats tècniques o científiques, d’un
vocabulari específic per als continguts propis de la seva
realitat.
Aquest Diccionari d’otorinolaringologia inclou la ter-
minologia de les disciplines que conformen l’otori-
nolaringologia: l’otologia, la rinologia, la faringologia i
la laringologia, que s’han articulat a partir de les espe-
cialitats mèdiques d’anatomia, fisiologia, exploració,
semiologia, patologia i terapèutica.
El diccionari conté 1.362 termes en català, castellà i en
anglès, amb la definició corresponent. També inclou
un índex de noms científics.

Diccionari
d’otorinolaringologia
Generalitat de Catalunya
Departament de Sanitat
i Seguretat Social
Departament de Cultura
Diccionari
d’otorinolaringologia

TERMCAT, Centre de Terminologia


Biblioteca de Catalunya. Dades CIP:

Diccionari d’otorinolaringologia
Text en català, equivalències en castellà i anglès. – Bibliografia. Índexs
ISBN 84-393-5559-9
I. TERMCAT, Centre de Terminologia
1. Assegurances – Diccionaris – Català 2. Català – Diccionaris – Castellà
3. Català – Diccionaris – Anglès
616.21(038)

© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2001


Diputació, 119 – 08015 Barcelona
informacio@termcat.es
http://www.termcat.es

Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia

Primera edició: novembre 2001


ISBN: 84-393-5559-9
Dipòsit legal: B-48334-2001

Coordinació de l’edició,
disseny i composició: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
Impressió i enquadernació: Jomalsa
Pròleg
Un dels primers diccionaris especialitzats de la llengua catalana va ser el Dic-
cionari de medicina que, dirigit per Manuel Corachan, es va editar el
1936. La dada és significativa perquè indica, al mateix temps, fins a quin
punt el col·lectiu de professionals de la medicina catalana era capda-
vanter en l’ús de la llengua catalana entre les professions liberals amb
formació universitària i fins a quin punt per usar una llengua en un
sector d’especialitat és del tot imprescindible comptar amb una termi-
nologia ben fixada i acceptada.
El 1936, quan es va publicar el Diccionari de medicina, qui l’havia dirigit era,
precisament, conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Tot
just feia quatre anys de la publicació del Diccionari general de la llen-
gua catalana i que el català havia estat reconegut com a idioma oficial
a Catalunya. Després de segles de marginació començava a donar fruit
l’obra d’institucionalització que, a la segona dècada del segle XX, havia
iniciat la Mancomunitat i la llengua pròpia de Catalunya assolia algu-
nes de les fites bàsiques d’un procés de recuperació que, si hagués
perdurat sense interrupcions, li hauria permès un grau d’implantació
social elevat.
Les circumstàncies històriques, però, van portar a la llengua catalana dificul-
tats prou conegudes que obligaren a tornar a començar passats més de
quaranta anys. Per a superar-les, la Generalitat de Catalunya ha dut a
terme una política continuada i constant de suport al català per acon-
seguir que tothom a Catalunya el pugui aprendre i per facilitar l’exten-
sió del seu ús social. Aquesta política compta amb un elevat grau de
consens social i amb el suport de les institucions del país.
Una d’aquestes actuacions ha estat la de facilitar l’adaptació de la llengua
catalana a totes les necessitats comunicatives del món d’avui per tal de
fer-la apta per al discurs especialitzat en els camps socioeconòmic, tèc-
nic i científic. En aquest sentit, l’any 1985, per acord del Govern de la
Generalitat i de l’Institut d’Estudis Catalans, es va constituir el centre
de terminologia TERMCAT amb la finalitat de coordinar les activitats
terminològiques relatives a la llengua catalana, elaborar recursos
terminològics i oferir assessorament en aquesta matèria a l’Administra-
ció de la Generalitat i a la societat en general. El TERMCAT, com a
instrument de la política lingüística del Govern vinculat a l’Institut d’Es-
tudis Catalans, contribueix a facilitar l’ús de la nostra llengua en els
camps més diversos: els esports, les noves tecnologies, les comunica-
cions empresarials, la indústria, la ciència o la tècnica. El Diccionari
d’otorinolarigologia n’és una mostra que és resultat de la col·laboració
d’especialistes de la medicina i de la terminologia per garantir la valide-
sa conceptual de les definicions i la justesa lingüística dels termes que
s’hi associen.
Com a consellers de Sanitat i de Cultura del govern de la Generalitat confiem
que aquesta obra tingui la difusió adequada perquè es converteixi en
un instrument més, a l’abast dels professionals, per a l’extensió de l’ús
del català a l’activitat mèdica.

Eduard Rius Jordi Vilajoana


Conseller de Sanitat i Seguretat Social Conseller de Cultura
Presentació
La gran varietat de la terminologia otorinolaringològica abraça des de parau-
les d’ús molt habitual, com poden ser les diferents expressions que
denominen una coriza, fins als aspectes més tècnics, com l’expressió
més adient per al loudness anglès, sense oblidar el confusionisme entre
algunes formes com orella i oïda. Era molt necessari posar una mica
d’ordre en aquest nomenclàtor fins ara poc endreçat.
La redacció amb Miquel Quer d’un Manual d’otorinolaringologia per a estu-
diants, publicat a la Universitat Autònoma de Barcelona (1992), ens
proporcionà un mitjà per difondre i normalitzar aquesta nomenclatura
entre els estudiants de la llicenciatura. El consell del TERMCAT ens va
permetre d’incloure-hi un glossari de variants locals dels termes més
vulgars.
En la preparació d’aquest Diccionari, com a experts mèdics hi hem col·laborat
Josep M. Fabra en la branca de rinologia, Miquel Quer, en la de farin-
golaringologia i jo mateix en el camp de l’otologia. Això ens ha permès
també d’assessorar la reedició del Diccionari Enciclopèdic de Medicina
publicat per Enciclopèdia Catalana l’any 2000. Les primícies de tot aquest
treball les vam presentar a una sessió de la Societat Catalana d’Otori-
nolaringologia on van ser motiu d’una interessant polèmica.
Celebrem que finalment surti l’edició completa i acabada d’aquest diccionari
terminològic, fruit d’una dedicació que ens consta que ha estat exten-
sa i acurada. El veiem com una eina molt útil per als otorinolaringòlegs
de parla catalana.

Pere Abelló
Excatedràtic d’Otorinolaringologia
Hospital de Sant Pau. Universitat Autònoma de Barcelona
Sumari
Introducció .......................................................... 9
Arbre de camp ............................................ 11
Abreviacions ................................................... 11
Diccionari ............................................................... 13
Índex castellà ................................................ 145
Índex anglès .................................................... 165
Índex de noms científics ...... 183
Bibliografia ........................................................ 191
Introducció
La medicina i les ciències de la salut disposen, com totes les especialitats
tècniques o científiques, d’un vocabulari específic per als continguts
propis de la seva realitat. Aquest vocabulari, que és l’element principal
de coneixement i de comunicació i una eina fonamental per a l’apre-
nentatge, és usat pels professionals i els estudiants en els manuals, els
protocols de les patologies, els informes, els articles científics, les con-
ferències. Amb el Diccionari d’otorinolaringologia que presentem pre-
tenem facilitar l’extensió de l’ús del català a l’entorn d’aquesta especi-
alitat, especialment en l’ensenyament superior i la recerca, i també en
les converses entre col·legues i amb els pacients.
En aquest diccionari trobarem la terminologia essencial de les disciplines que
conformen l’otorinolaringologia: l’otologia, la rinologia, la faringologia
i la laringologia, que s’han articulat a partir de les especialitats mèdi-
ques d’anatomia, fisiologia, exploració, semiologia, patologia i terapèu-
tica. S’hi recullen també els termes relatius a la correcció auditiva que
tenen una alta ocurrència en otologia (adaptació protètica), els aparells
i instruments que es fan servir en les exploracions (abaixallengües, larin-
goscopi) i els termes de patologia de la veu que tenen una relació direc-
ta amb la laringe, com ara nòdul vocal i disfonia. La selecció dels ter-
mes d’anatomia s’ha basat fonamentalment en la Nomina Anatomica,
llista exhaustiva de termes llatins que anatomistes d’arreu del món ac-
tualitzen periòdicament, i s’ha complementat amb d’altres d’ús gene-
ralitzat en otorinolaringologia, com cadena ossicular o conducte sacular.
L’especialització de les branques mèdiques i la incorporació de les noves tec-
nologies al món de la salut obren noves perspectives que demanen
també l’especialització de les paraules per als nous conceptes i les no-
ves realitats. Molt sovint, la nova terminologia s’origina en una comu-
nitat i arriba més tard al nostre entorn cultural i lingüístic amb formes
que afegim al nostre lèxic. Així, s’ofereix una alternativa catalana per a
casos com prova de l’incentiu visual per al manlleu peep show test, o
prova d’adaptació auditiva per a tone decay test. Les formes que ho
han requerit, com és el cas, per exemple, de la forma altura tonal (sin. 9
tonia) per substituir el manlleu anglès pitch, han estat aprovades pel
Consell Supervisor del TERMCAT, l’organisme de normalització de la
terminologia catalana, constituït per membres designats per la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i per membres del TERMCAT.
El diccionari conté 1.362 termes en català, amb la definició corresponent i les
equivalències en castellà i en anglès, que s’acompanyen, quan és ne-
cessari, d’informacions complementàries sobre la denominació o la no-
ció, com en cinquè parell cranial o en timbre. Els termes apareixen en
l’ordre natural del discurs (signe del tragus, i no tragus, signe del) i
ordenats alfabèticament segons el sistema discontinu, en el qual els
espais en blanc precedeixen els signes no alfabètics com els apòstrofs i
els guionets, i els signes no alfabètics precedeixen els signes alfabètics,
de manera que els termes d’una mateixa sèrie apareixen agrupats (llin-
dar auditiu, llindar d’intolerància, llindar del reflex estapedial).
Les formes lingüístiques amb més d’un significat, com és el cas de nas o
glotis, es presenten en articles independents perquè es consideren uni-
tats terminològiques diferenciades. En l’àrea d’anatomia s’ha tingut
especialment en compte la sinonímia que proposa la Nomina Anatomica.
En els casos en què un sinònim es considera secundari es remet al ter-
me principal, que presenta totes les informacions. N’és un exemple
plec vocal, que té com a sinònim corda vocal. En els casos que s’han
considerat sinònims absoluts, com cavitat nasal i fossa nasal, la defini-
ció i les equivalències s’inclouen únicament a l’article que apareix pri-
mer alfabèticament. Dins dels articles, les equivalències en cada llen-
gua es presenten per ordre alfabètic.
El diccionari es complementa amb els índexs de les equivalències en castellà
i en anglès, i amb un índex dels noms científics. La documentació que
ha servit de base per a l’elaboració de l’obra apareix citada a la biblio-
grafia, agrupada per obres especialitzades, utilitzades principalment per
a la selecció de les informacions, obres terminològiques i obres lexico-
gràfiques, necessàries per a la seva compleció i revisió.
El Diccionari d’otorinolaringologia és fruit del treball d’un equip, coordinat
pel TERMCAT, format pels terminòlegs Jordi Bover, Imma Fradera i Anna
Rius, i pels especialistes Pere Abelló, excatedràtic d’otorinolaringologia
de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Hospital de Sant Pau; Mi-
quel Quer, cap del Servei d’Otorinolaringologia de l’Hospital de Sant Pau,
i Josep Maria Fabra, cap de la Secció de Rinologia de l’Hospital de Sant
Pau, que han validat el diccionari des d’un punt de vista conceptual.
Confiem que aquest nou diccionari sigui una eina vàlida per a tots els especi-
alistes i els professionals que treballen en aquesta especialitat mèdica i
que contribueixi a fer créixer progressivament la documentació dispo-
nible en català que es genera al seu entorn.

Ester Franquesa
10 Directora del TERMCAT
Arbre de camp Abreviacions

Otologia Anatomia m substantiu masculí


Fisiologia f substantiu femení
Semiologia mif substantiu masculí i femení
Rinologia Exploració m pl substantiu masculí plural
Tècniques f pl substantiu femení plural
Faringologia Aparells adj adjectiu
i instruments v tr verb transitiu
Patologia v pron verb pronominal
Laringologia Terapèutica
sin. sinònim
sin. compl. sinònim complementari
veg. vegeu

es castellà
en anglès
en [GB] anglès britànic
en [US] anglès americà

n/c nom científic


sb símbol

11
A
a complicació d’una amigdalitis eritema-
M
abaixallengües m
tosupurativa.
sin. compl. depressor lingual m
es bajalengua; depresor lingual
en tongue depressor abscés retrofaringi m
Instrument semblant a una espàtula recta es absceso retrofaríngeo
o colzada emprat per a deprimir la llen- en retropharyngeal abscess
gua en l’exploració de l’orofaringe i la ca Abscés situat a l’espai retrofaringi que
vitat oral. apareix com a conseqüència d’una infec-
ció dels ganglis limfàtics d’aquest espai,
generalment durant la primera infància.
abscés de Bezold m
es absceso de Bezold
en Bezold’s abscess acufen m
Abscés profund del coll, que apareix com sin. compl. tinnitus m; brunzit m
a complicació d’una mastoïditis, en què es acúfeno; tinnitus; zumbido
el pus surt per la punta de l’apòfisi mas- en tinnitus
toide i s’estén cap a la cara medial del
múscul esternoclidomastoïdal. Percepció de sons o sorolls d’una manera
contínua o intermitent sense que hi hagi
un estímul sonor exterior que els origini.
abscés laterofaringi m Nota: Usat generalment en plural.
es absceso laterofaríngeo
en parapharyngeal abscess acufen objectiu m
Abscés situat a l’espai laterofaringi que es acúfeno objetivo
apareix habitualment per la progressió en objective tinnitus
d’un abscés periamigdalí.
Acufen en què el so o el soroll existeix
realment a l’interior de l’individu afectat.
abscés periamigdalí m
sin. compl. flegmó acumetria f
periamigdalí m es acumetría
es absceso periamigdalino; flemón en acumetry
periamigdalino Mesurament de l’agudesa auditiva i de-
en peritonsillar abscess; quinsy terminació del tipus de sordesa existent
Abscés situat entre la cara profunda de sense emprar aparells electrònics.
l’amígdala palatina i el múscul constrictor Nota: Per fer una acumetria s’utilitza un dia-
superior de la faringe, que apareix com pasó, la veu o un rellotge. 13
A Diccionari d’otorinolaringologia

acústic -a1 adj Adaptació protètica en què es col·loca el


micròfon en un costat del cap i l’auricular
sin. auditiu -iva adj s’adapta a l’orella del costat oposat.
es acústico; auditivo Nota: CROS és l’acrònim de contralateral rou-
en acoustic; auditory ting of signals (‘desviament contralateral de
Relatiu o pertanyent a l’oïda o a l’òrgan senyals’).
auditiu.
adaptador anatòmic m
2
acústic -a adj es adaptador anatómico
en anatomical adaptator
es acústico
en acoustic Peça feta a mida que sosté un audiòfon,
que condueix el so des de l’audiòfon fins
Relatiu o pertanyent a l’acústica. a l’orella i ajusta la sortida de l’auricular
al meat auditiu extern per a evitar la re-
acústica f troacció acústica.
Nota: Per fabricar l’adaptador anatòmic prè-
es acústica viament es fa una impressió de l’orella del
en acoustics pacient i el motlle corresponent.
Part de la física que estudia el so.
adenoïdal adj
adaptació auditiva f es adenoideo
es adaptación auditiva en adenoidal
en auditory adaptation Relatiu o pertanyent al teixit adenoide o
Disminució de l’agudesa auditiva d’un a l’amígdala faríngia.
individu després d’haver estat percebent
un estímul sonor al nivell del llindar au- adenoidectomia f
ditiu durant un temps determinat.
es adenoidectomía
en adenoidectomy
adaptació protètica f Excisió de l’amígdala faríngia.
es adaptación protésica Nota: Es realitza generalment en casos de ve-
en fitting getacions adenoides.
Procés pel qual un audiòfon s’adapta a
les característiques de la sordesa de l’in- adenoides f pl
dividu afectat.
veg. amígdala faríngia f

adaptació protètica
binaural f adenoïditis f
es adaptación protésica binaural es adenoiditis
en binaural fitting en adenoiditis
Adaptació protètica en què es col·loca ge- Inflamació de l’amígdala faríngia produ-
neralment un audiòfon a cada orella, to- ïda per un procés infecciós, freqüent
talment independents l’un de l’altre, per durant la primera infància.
fer sentir el pacient per ambdues orelles
alhora. aditus ad antrum m
es aditus ad antrum
adaptació protètica CROS f en aditus ad antrum
n/c aditus ad antrum
es adaptación protésica CROS
en CROS fitting Conducte ossi que comunica la cavitat
14 timpànica amb l’antre mastoïdal.
Diccionari d’otorinolaringologia A

aerootitis f algiacúsia f
es aerotitis sin. compl. hiperacúsia
en aerotitis dolorosa f
Barotitis produïda per un descens en avió. es algiacusia; hiperacusia dolorosa
en painful hyperacusis
afonia f Hiperacúsia que va acompanyada d’una
sensació dolorosa.
es afonía
en aphonia
Trastorn consistent en una alteració de la al·lucinació auditiva f
veu produït per la manca de tancament es alucinación auditiva
i vibració dels plecs vocals, a causa de le- en auditory hallucination
sions dels òrgans de la laringe o de tras-
Trastorn consistent en la percepció de
torns psíquics.
frases, música o altres sons amb signifi-
cat que són inexistents i que l’individu
agger nasi m afectat percep com a reals, produït per
alteracions psicològiques.
es agger nasi
en agger nasi
n/c agger nasi altura tonal f
Protuberància causada per la pneuma- sin. tonia f
tització d’una cel·la etmoïdal, situada
es altura tonal, tonía
davant del cornet mitjà i per sobre del
en pitch
relleu del conducte nasolacrimal.
Percepció subjectiva del to d’un so.

agudesa auditiva f
amígdala f
sin. sensibilitat auditiva f
sin. compl. tonsil·la f
es agudeza auditiva; sensibilidad
auditiva es amígdala; tonsila
en auditory acuity; auditory sensitivity en amygdala; tonsil; tonsilla
Capacitat que té l’orella de percebre i dis- Òrgan constituït per l’acumulació de teixit
criminar sons. limfàtic submucós en diferents parts del
tub digestiu, especialment a la faringe.

agudesa olfactòria f
amígdala accessòria f
es agudeza olfativa; agudeza
olfatoria veg. amígdala lingual f
en olfactory acuity
Capacitat que té el nas de percebre i dis- amígdala de Luschka f
tingir olors.
veg. amígdala faríngia f

ala del nas f


amígdala faríngia f
es ala de la nariz
en wing of nose sin. compl. adenoides f pl; amígdala
n/c ala nasi de Luschka f
Cadascuna de les expansions cartilagino- es adenoides; amígdala de Luschka;
ses mòbils de la piràmide nasal, que ro- amígdala faríngea
degen externament els narius. en adenoids; Luschka’s tonsil;
Nota: Usat generalment en plural.
pharyngeal tonsil
15
A Diccionari d’otorinolaringologia

n/c tonsilla adenoidea; tonsilla amigdalitis catarral aguda f


pharyngealis
es amigdalitis catarral aguda
Amígdala situada a la volta i a la paret en acute catarrhall tonsillitis
posterior de la rinofaringe.
Amigdalitis caracteritzada per un enrogi-
Nota: La seva hipertròfia constitueix les vege- ment de les amígdales palatines, que va
tacions adenoides. associada a una faringitis.

amígdala lingual f
amigdalitis
sin. compl. amígdala accessòria f eritematosupurativa f
es amígdala accesoria; amígdala sin. compl. amigdalitis
lingual
fol·licular f; amigdalitis
en accessory tonsil; lingual tonsil
pultàcia f; angina blanca f
n/c tonsilla lingualis
es amigdalitis eritematosupurativa;
Amígdala situada a l’arrel de la llengua.
amigdalitis folicular; amigdalitis
pultácea; angina blanca
amígdala palatina f en follicular tonsillitis
es amígdala palatina Amigdalitis que afecta les amígdales pa-
en faucial tonsil; palatine tonsil latines, causada generalment per l’estrep-
n/c tonsilla palatina tococ ß-hemolític grup A, caracteritzada
per un inici brusc, febre alta, odinofàgia
Cadascuna de les dues amígdales situa- intensa i exsudat amigdalí.
des a banda i banda de l’orofaringe, entre
l’arc palatofaringi i l’arc palatoglòs.
Nota: Usat generalment en plural, sovint amb amigdalitis fol·licular f
la forma abreujada amígdales.
veg. amigdalitis
eritematosupurativa f
amigdalectomia f
sin. compl. tonsil·lectomia f
amigdalitis lingual f
es amigdalectomía; tonsilectomía
es amigdalitis lingual
en tonsillectomy
en lingual tonsillitis
Excisió d’una o ambdues amígdales pala-
Amigdalitis que afecta principalment
tines.
l’amígdala lingual.

amigdalí -ina adj


amigdalitis pultàcia f
sin. compl. tonsil·lar adj
veg. amigdalitis
es amigdalino; tonsilar eritematosupurativa f
en amygdalin; tonsillar
Relatiu o pertanyent a les amígdales.
ampul·la f
es ampolla
amigdalitis f en ampulla
sin. compl. tonsil·litis f Dilatació sacciforme d’un conducte semi-
es amigdalitis; tonsilitis circular.
en tonsillitis
Inflamació de les amígdales, especialment ampul·la anterior f
de les amígdales palatines, produïda per
un procés infecciós. sin. ampul·la superior f

16
Diccionari d’otorinolaringologia A

es ampolla anterior; ampolla superior anell de Waldeyer m


en anterior ampulla; superior ampulla
sin. compl. anell limfàtic
n/c ampulla anterior
de Waldeyer m
Ampul·la del conducte semicircular an-
terior. es anillo de Waldeyer; anillo linfoide
de Waldeyer
en Waldeyer’s ring; Waldeyer’s
ampul·la etmoïdal f tonsillar ring
veg. bul·la etmoïdal f Conjunt de formacions limfàtiques consti-
tuït per les amígdales palatines, l’amíg-
dala faríngia, l’amígdala lingual i els fol·li-
ampul·la externa f cles limfàtics veïns.
sin. ampul·la lateral f
es ampolla externa; ampolla lateral anell fibrocartilaginós m
en external ampulla; lateral ampulla sin. anell fibrós m
n/c ampulla lateralis
es anillo fibrocartilaginoso; anillo
Ampul·la del conducte semicircular ex-
fibroso
tern.
en anulus fibrocartilagineus; fibrous
anulus
ampul·la lateral f n/c anulus fibrocartilagineus
sin. ampul·la externa f Teixit fibrós en forma d’anell que fixa la
membrana timpànica al solc timpànic.
Nota: Tot i la denominació anell fibrocartila-
ampul·la membranosa f ginós, aquest teixit no conté cartílag.
es ampolla membranosa
en membranaceous ampulla anell fibrós m
n/c ampulla membranacea sin. anell fibrocartilaginós m
Part membranosa d’una ampul·la, que
forma part del laberint membranós i que
és dins l’ampul·la òssia, a prop de l’utricle. anell limfàtic de Waldeyer m
veg. anell de Waldeyer m
ampul·la òssia f
es ampolla ósea anell timpànic m
en ampulla ossea es anillo timpánico
n/c ampulla ossea en tympanic ring
Part òssia d’una ampul·la, que forma part n/c anulus tympanicus
del laberint ossi, conté l’ampul·la mem- Porció de l’os temporal que contribueix
branosa i és a prop del vestíbul. a formar les parets del conducte auditiu
extern.
ampul·la posterior f
es ampolla posterior angina f
en posterior ampulla es angina
n/c ampulla posterior en angina
Ampul·la del conducte semicircular pos- Inflamació de l’istme de la faringe, en la
terior. seva totalitat o en part, produïda per un
procés infecciós.
ampul·la superior f Nota: Usat generalment en plural.

sin. ampul·la anterior f


17
A Diccionari d’otorinolaringologia

angina agranulocítica f angina vermella f


es angina agranulocítica veg. faringoamigdalitis catarral
en agranulocytic angina aguda f
Faringoamigdalitis que apareix en situa-
cions d’agranulocitosi, que es caracteritza
per úlceres necròtiques sobre la mucosa
angiofibroma de càvum m
de l’orofaringe i la cavitat oral. veg. angiofibroma
nasofaringi m
angina blanca f
veg. amigdalitis angiofibroma juvenil m
eritematosupurativa f veg. angiofibroma
nasofaringi m
angina de Plaut-Vincent f
sin. compl. angina fusospiril·lar f angiofibroma nasofaringi m
es angina de Plaut-Vincent; angina sin. compl. angiofibroma
fusospirilar de càvum m; angiofibroma
en Vincent’s angina juvenil m
Amigdalitis causada per l’associació de es angiofibroma de cavum;
bacils fusiformes amb espiril·les, que pro- angiofibroma juvenil;
voca una ulceració necròtica sobre una angiofibroma nasofaríngeo
amígdala palatina. en juvenile angiofibroma;
nasopharyngeal angiofibroma
Angiofibroma que produeix obstrucció
angina diftèrica f nasal i abundants epistaxis, que afecta
es angina diftérica generalment adolescents del sexe mas-
en diphteric tonsillitis culí.
Faringoamigdalitis causada per bacteris
Corynebacterium diphteriae que produeix
anòsmia f
un exsudat fibrinós blanc damunt les
amígdales palatines i la mucosa de la fa- es anosmia
ringe. en anosmia
Trastorn consistent en la pèrdua del sentit
de l’olfacte.
angina fusospiril·lar f
veg. angina de Plaut-Vincent f
anòtia f
veg. aplàsia del pavelló
angina herpètica f
de l’orella f
es angina herpética
en herpes simplex pharyngitis
Faringoamigdalitis causada pel virus de
antehèlix f
l’herpes, que provoca la formació de veg. antihèlix f
petites vesícules a la faringe que s’ulce-
ren i es recobreixen de membranes fal-
ses. antihèlix f
sin. compl. antehèlix f
angina monocítica f es antehélice; antehélix
en anthelix; antihelix
veg. mononucleosi infecciosa f n/c antihelix
18
Diccionari d’otorinolaringologia A

Elevació curvilínia del pavelló de l’orella apòfisi anterior del martell f


situada entre l’hèlix i la conca de l’orella.
es apófisis anterior del martillo
en anterior process of malleus
antitrague m n/c processus anterior mallei
veg. antitragus m Apòfisi llarga i molt prima que surt de la
cara anterior del martell i es prolonga
amb el lligament anterior del martell.
antitragus m
sin. compl. antitrague m apòfisi cocleariforme f
es antitrago
es apófisis cocleariforme
en antitragus
en cochleariform process
n/c antitragus
n/c processus cochleariformis
Prominència del pavelló de l’orella situ-
Apòfisi amb forma de cullera, situada so-
ada enfront del tragus.
bre el promontori, d’on surt el tendó del
múscul tensor del timpà.
antre etmoïdal m
veg. laberint etmoïdal m apòfisi esfenoïdal f
sin. apòfisi posterior f
antre mastoïdal m es apófisis esfenoidal; apófisis
sin. compl. cavitat mastoïdal f posterior
en posterior process; sphenoid
es antro mastoideo; cavidad
process
mastoidea
n/c processus posterior
en mastoid antrum; mastoid cavity
n/c antrum mastoideum Apòfisi del cartílag del septe nasal, de lon-
gitud variable, situada entre el vòmer i la
Cavitat principal de l’apòfisi mastoide, làmina perpendicular de l’os palatí, que
que comunica amb l’orella mitjana. es pot estendre fins a l’os esfenoide.

antrotomia f apòfisi lateral del martell f


es antrotomía
es apófisis lateral del martillo
en antrotomy
en lateral process of malleus
Obertura quirúrgica de l’antre mastoïdal n/c processus lateralis mallei
per a drenar-ne el contingut i eliminar les
Apòfisi curta i cònica que es projecta la-
lesions d’osteïtis.
teralment des de la base del manubri del
martell.
aparell de correcció
auditiva m apòfisi lenticular f
veg. audiòfon m es apófisis lenticular
en lenticular process
aplàsia del pavelló n/c processus lenticularis
de l’orella f Apòfisi de la branca llarga de l’enclusa,
sin. compl. anòtia f que s’articula amb el cap estapedial.
es anotia; aplasia del pabellón
auricular apòfisi mastoide f
en anotia; aplasia of pinna es apófisis mastoides
Malformació consistent en l’absència del en mastoid process
pavelló de l’orella o bé en la presència n/c processus mastoideus
d’un mamelló petit.
19
A Diccionari d’otorinolaringologia

Apòfisi mamiforme de l’os temporal, si- es acueducto coclear; acueducto de


tuada darrere del conducte auditiu ex- la cóclea
tern. en aqueduct of cochlea; cochlear
aqueduct
n/c aqueductus cochleae
apòfisi muscular f
Canalicle que comunica la rampa timpà-
es apófisis muscular nica amb l’espai subaracnoïdal de la fossa
en muscular process cranial posterior.
n/c processus muscularis
Apòfisi curta situada a la cara postero-
lateral del cartílag aritenoide, on s’inse- aqüeducte de Fal·lopi m
reixen els músculs cricoaritenoïdals lateral veg. conducte facial m
i posterior.

aqüeducte del vestíbul m


apòfisi posterior f es acueducto del vestíbulo
sin. apòfisi esfenoïdal f en aqueduct of vestibule
n/c aqueductus vestibuli
apòfisi unciforme f Canalicle obert a la cara posterior de la
porció petrosa de l’os temporal, per on
es apófisis unciforme passa el conducte endolimfàtic fins al ves-
en uncinate process tíbul.
n/c processus uncinatus
Cornet rudimentari que forma el relleu
més anterior de la paret lateral del meat arc del cartílag cricoide m
nasal mitjà. es arco del cartílago cricoides
en arch of cricoid cartilage
n/c arcus cartilaginis cricoideae
apòfisi vocal f
Part anterolateral del cartílag cricoide.
es apófisis vocal
en vocal process
n/c processus vocalis arc faringopalatí m
Cadascuna de les dues apòfisis situades veg. arc palatofaringi m
a la part anterior del cartílag aritenoide,
on s’insereixen els plecs vocals.
arc glossopalatí m
veg. arc palatoglòs m
aponeurosi palatina f
es aponeurosis palatina
en palatine aponeurosis arc palatofaringi m
n/c aponeurosis palatina sin. compl. arc faringopalatí m;
Làmina fibrosa situada a la part anterior pilar posterior del vel
del paladar tou, que serveix de base per del paladar m
a la inserció d’altres músculs del paladar.
es arco faringopalatino; arco
palatofaríngeo; pilar posterior del
aqüeducte coclear m velo del paladar
en palatopharyngeal arch;
veg. aqüeducte de la còclea m pharyngopalatine arch
n/c arcus palatopharyngeus
aqüeducte de la còclea m Cadascun dels dos plecs de la mucosa de
l’orofaringe situats darrere de les fosses
sin. compl. aqüeducte coclear m
amigdalines, contenen el múscul palato-
20 faringi.
Diccionari d’otorinolaringologia A

arc palatoglòs m arrel de l’hèlix f


sin. compl. arc glossopalatí m; veg. branca de l’hèlix f
pilar anterior del vel
del paladar m
arrel de la llengua f
es arco glosopalatino; arco
palatogloso; pilar anterior del velo sin. base de la llengua f
del paladar es base de la lengua; raíz de la
en glossopalatine arch; palatoglossal lengua
arch en base of tongue; root of tongue
n/c arcus palatoglossus n/c radix linguae
Cadascun dels dos plecs de la mucosa de Terç posterior de la llengua, pertanyent
l’orofaringe situats davant de les fosses a l’orofaringe, on es troba l’amígdala lin-
amigdalines, que contenen el múscul pa- gual.
latoglòs.
arrel del nas f
àrea de Kiesselbach f es raíz de la nariz
sin. compl. àrea de Little f; en root of nose
espai de Kiesselbach m n/c radix nasi
es área de Kiesselbach; área de Little; Extrem superior de la piràmide nasal si-
espacio de Kiesselbach tuat entre ambdues òrbites.
en Kiesselbach’s area; Liittle’s area
Zona anterior i baixa del septe nasal for- artèria auditiva interna f
mada per submucosa ricament vascula-
ritzada, on freqüentment s’originen les veg. artèria laberíntica f
epistaxis anteriors.
artèria coclear f
àrea de Little f es arteria coclear
veg. àrea de Kiesselbach f en cochlear artery
Cadascuna de les artèries que es ramifi-
quen de l’artèria laberíntica i que es dis-
aritenoidectomia f tribueixen pel conducte coclear.
es aritenoidectomía
en arytenoidectomy
artèria esfenopalatina f
Excisió d’un cartílag aritenoide per larin-
goscòpia directa o per laringofissura. sin. compl. artèria
nasopalatina f
es arteria esfenopalatina; arteria
aritenoidopèxia f nasopalatina
sin. compl. aritenopèxia f en nasopalatine artery;
es aritenoidopexia; aritenopexia sphenopalatine artery
en arytenoidopexy n/c arteria sphenopalatina
Fixació quirúrgica del cartílag aritenoide Artèria que té l’origen a l’artèria maxil·lar
a la làmina lateral del cartílag tiroide, per i que es distribueix pels sins frontals, ma-
a ampliar la fenedura glòtica. xil·lars, esfenoïdals i etmoïdals, la paret
lateral externa de la cavitat nasal i el septe
nasal.
aritenopèxia f
veg. aritenoidopèxia f
21
A Diccionari d’otorinolaringologia

artèria etmoïdal anterior f articulació cricotiroïdal f


es arteria etmoidal anterior es articulación cricotiroidea
en anterior ethmoidal artery en cricothyroid articulation
n/c arteria ethmoidalis anterior n/c articulatio cricothyroidea
Artèria que té l’origen a l’artèria oftàlmica Articulació que uneix el cartílag cricoide
i que es distribueix per les cel·les etmoï- amb la banya inferior del cartílag tiroide.
dals anteriors i mitjanes, el si frontal, la
duramàter i la cavitat nasal.
articulació
estapediovestibular f
artèria etmoïdal posterior f veg. sindesmosi
es arteria etmoidal posterior timpanicostapedial f
en posterior ethmoidal artery
n/c arteria ethmoidalis posterior
Artèria que té l’origen a l’artèria oftàlmica
articulació incudomal·leal f
i que es distribueix per les cel·les etmoï- es articulación incudomalear
dals posteriors, la duramàter i la cavitat en incudomalleal articulation
nasal. n/c articulatio incudomallearis
Articulació que uneix l’enclusa amb el
martell.
artèria laberíntica f
sin. compl. artèria auditiva interna f
articulació incudostapedial f
es arteria auditiva interna; arteria
laberíntica es articulación incudoestapedia
en internal auditory artery; en incudostapedial articulation
labyrinthine artery n/c articulatio incudostapedialis
n/c arteria labyrinthina Articulació que uneix la branca llarga de
Artèria que té l’origen a l’artèria basilar, l’enclusa, mitjançant l’apòfisi lenticular,
davant de l’artèria cerebel·losa antero- amb el cap estapedial.
inferior, i que es distribueix per l’orella in-
terna.
àtic m
veg. recés epitimpànic m
artèria nasopalatina f
veg. artèria esfenopalatina f
aticitis f
es aticitis
artèria vestibular f en atticitis
es arteria vestibular Inflamació del recés epitimpànic produ-
en vestibular artery ïda habitualment per un colesteatoma.
Cadascuna de les artèries que es ramifi-
quen de l’artèria laberíntica i que es dis-
tribueixen pel laberint vestibular. aticoantrotomia f
es aticoantrotomía
en atticoantrotomy
articulació cricoaritenoïdal f
Obertura quirúrgica del recés epitimpànic
es articulación cricoaritenoidea i de l’antre mastoïdal, generalment per
en cricoarytenoid articulation a eliminar lesions del colesteatoma.
n/c articulatio crico-arytenoidea
Articulació cilíndrica que uneix el cartílag
cricoide amb la base del cartílag aritenoi-
22 de.
Diccionari d’otorinolaringologia A

aticotomia f audició f
es aticotomía es audición
en atticotomy en audition
Obertura quirúrgica del recés epitimpànic, Acció i efecte d’oir.
generalment per a eliminar lesions del
colesteatoma.
audició contralateral f
es audición contralateral
atrèsia de coanes f en contralateral audition
sin. compl. imperforació Audició en què un so que és enviat a una
de coanes f orella és percebut per l’altra orella.
es atresia de coanas; imperforación
de coanas
en choanal atresia audició estereofònica f
Malformació consistent en l’oclusió òs- es audición estereofónica
sia o membranosa d’una o ambdues coa- en stereophonic audition
nes. Audició en què s’identifica el punt de pro-
cedència dels sons.
atrèsia del conducte
auditiu extern f audiòfon m
es atresia del conducto auditivo sin. compl. aparell de correcció
externo auditiva m; audiopròtesi f;
en atresia of external auditory canal pròtesi acústica f
Malformació major de l’orella externa es aparato de corrección auditiva;
consistent en un mal desenvolupament audífono; audioprótesis; prótesis
o en l’oclusió total del conducte auditiu acústica
extern. en hearing aid
Aparell electrònic que consta d’un micrò-
atri del meat nasal mitjà m fon i un auricular, que amplifica i modi-
fica el so, i s’empra en casos de sordesa
es atrio del meato nasal medio no recuperable per a compensar la pèrdua
en atrium of middle meatus d’agudesa auditiva.
of nose
n/c atrium meatus medii
Espai situat al començament del meat audiòfon CIC m
nasal mitjà, davant del cornet mitjà i per veg. audiòfon completament inserit
sobre del cornet inferior. en el canal m

audible adj audiòfon completament


sin. oïble adj inserit en el canal m
es audible; oíble sin. compl. audiòfon CIC m
en audible es audífono CIC; audífono de
Que pot ser oït. adaptación profunda
en CIC hearing aid;
completely-in-canal hearing aid
audició f
Audiòfon molt petit que es col·loca com-
es audición pletament inserit dins del conducte au-
en audition ditiu extern, de manera que resulta invi-
Percepció d’ones sonores pel sentit de sible des de l’exterior.
l’oïda. 23
A Diccionari d’otorinolaringologia

audiòfon de butxaca m audiograma m


es audífono de bolsillo es audiograma
en body hearing aid en audiogram
Audiòfon en què el processador de so es Enregistrament gràfic de la sensibilitat
col·loca en una butxaca i es connecta, acústica que indica el llindar auditiu i al-
mitjançant un cordó elèctric, al micròfon tres característiques de l’audició.
i l’auricular.
audiòleg -òloga m i f
audiòfon de conducció
es audiólogo
òssia m en audiologist
es audífono de conducción ósea Metge especialitzat en audiologia.
en bone conduction hearing aid
Audiòfon amb un vibrador ossi que es
munta en una diadema o bé a la barni- audiologia f
lla d’unes ulleres auditives. es audiología
en audiology
audiòfon digital m Ciència que estudia l’audició, les seves
alteracions i els procediments de rehabi-
es audífono digital litació de l’audició perduda.
en digital hearing aid
Audiòfon que utilitza tecnologia digital
per a millorar la seva capacitat d’adapta- audiòmetre m
ció protètica. es audiómetro
en audiometer
audiòfon intraauricular m Aparell electrònic que genera sons purs,
paraules o sorolls emesos a una intensitat
es audífono intraauricular calibrada, emprat per a realitzar una au-
en all-in-the-ear hearing aid; diometria i un audiograma.
ITE hearing aid
Audiòfon molt petit que es col·loca a la
conca de l’orella. audiometria f
es audiometría
en audiometry
audiòfon intracanal m
Mesurament del grau d’agudesa auditiva.
es audífono intracanal
en in-the-canal hearing aid; ITC
hearing aid audiometria automàtica f
Audiòfon molt petit que es col·loca al sin. compl. audiometria
conducte auditiu extern i que és visible de Békésy f
des de l’exterior.
es audiometría automática;
audiometría de Békésy
audiòfon retroauricular m en Békésy audiometry
es audífono retroauricular Audiometria que es realitza amb un au-
en behind-the-ear hearing aid; BTE diòmetre que canvia de freqüència de
hearing aid; retroauricular hearing manera contínua o discontínua, mentre
aid l’individu explorat controla la intensitat
prement un botó cada vegada que dei-
Audiòfon que es col·loca darrere de l’ore- xa de sentir el so.
lla.

24
Diccionari d’otorinolaringologia A

audiometria condicionada f audiometria tonal liminar f


es audiometría condicionada es audiometría tonal liminar
en conditioned audiometry en pure tone audiometry
Audiometria infantil en què s’usa el joc Audiometria en què es mesura el llindar
per a provocar respostes a estímuls so- auditiu mitjançant sons purs.
nors.
audiometria verbal f
audiometria de Békésy f es audiometría verbal
veg. audiometria automàtica f en speech audiometry
Audiometria en què es mesura l’agudesa
audiometria de reflex auditiva per a comprendre llistes de pa-
raules emeses a intensitats diferents.
d’orientació condicionat f
veg. prova de Suzuki f
audiopròtesi f
veg. audiòfon m
audiometria infantil f
es audiometría infantil
en audiometry in children audioprotètic -a m i f
Audiometria que es realitza a infants molt sin. compl. audioprotetista m i f
petits. es audioprotesista
Nota: Les audiometries infantils són l’audio- en hearing prosthethist
metria objectiva i l’audiometria condicionada.
Persona especialitzada en la correcció
auditiva mitjançant audiòfons.
audiometria objectiva f
es audiometría objetiva
audioprotetista m i f
en objective audiometry
Audiometria que es realitza sense la col- veg. audioprotètic -a m i f
laboració de l’individu explorat i en què
s’usen potencials evocats auditius o oto- auditiu -iva adj
emissions.
es auditivo
en auditory
audiometria per observació del Que pot oir.
comportament f
es audiometría por observación del
comportamiento auditiu -iva adj
en behavioural observation sin. acústic -a adj
audiometry
Audiometria condicionada en què s’usen
aural adj
diferents joguines que produeixen so,
calibrat en to i intensitat, per a observar veg. òtic -a adj
les respostes i el comportament de l’in-
fant envers aquests estímuls sonors.
aurícula f
veg. pavelló de l’orella m
audiometria supraliminar f
es audiometría supraliminar
en supraliminar audiometry auricular1 m
Audiometria en què es mesura l’audició es auricular
per sobre del llindar auditiu. en earphone 25
A Diccionari d’otorinolaringologia

Transductor electroacústic d’un audiòfon


que transforma els senyals elèctrics en
ones sonores i les dirigeix directament a
l’orella.

auricular2 adj
es auricular
en auricular
Relatiu a l’audició.

auricular3 adj
es auricular
en auricular
Relatiu o pertanyent al pavelló de l’ore-
lla.

auriforme adj
es auriforme
en auriform
Que té forma d’orella.

autofonia f
es autofonía
en autophony
Trastorn consistent en l’audició de la res-
sonància de la pròpia veu produït per afec-
cions de l’orella mitjana o per la síndrome
de la trompa entreoberta.

26
B
Lesió de l’orella produïda per una diferèn-
M
banda ventricular f
cia de pressió entre l’exterior i l’aire que
veg. plec vestibular m hi ha dins l’orella mitjana, que succeeix
generalment en fer una immersió subma-
banya inferior rina o un descens en avió.
del cartílag tiroide f
es asta inferior del cartílago tiroide base de l’estrep f
en inferior horn of thyroid cartilage veg. platina de l’estrep f
n/c cornu inferius cartilaginis
thyroideae
Apòfisi inferior situada a la vora posterior base de la llengua f
del cartílag tiroide, que s’uneix amb el sin. arrel de la llengua f
cartílag cricoide.

base del nas f


banya superior
del cartílag tiroide f es base de la nariz
en base of nose
es asta superior del cartílago tiroide
en superior horn of thyroid cartilage Cara inferior de la piràmide nasal, on hi
n/c cornu superius cartilaginis ha els narius.
thyroideae
Apòfisi superior del cartílag tiroide, on binaural adj
s’insereixen els lligaments tirohioïdals la- es binaural
teral i mitjà. en binaural
Dit de l’audició que té lloc mitjançant
barotitis f ambdues orelles.
sin. compl. otitis
barotraumàtica f boca f
es barotitis; otitis barotraumática veg. cavitat oral f
en barotitis; barotraumatic otitis
Otitis mitjana produïda per un barotrau-
matisme òtic. bol histèric m
sin. compl. globus histèric m
barotraumatisme òtic m es bolo histérico; globo histérico
en globus hystericus
es barotraumatismo ótico
en otitic barotrauma 27
B Diccionari d’otorinolaringologia

Trastorn consistent en una sensació d’o- branca de l’antihèlix f


pressió a la hipofaringe que dificulta la
es rama del antehélix
deglució i la respiració, produït per alte-
en crus of antihelix
racions funcionals neurològiques.
n/c crus antihelicis
Nota: Molt sovint és experimentat per les per-
sones que pateixen histèria. Cadascuna de les branques en què es di-
videix l’antihèlix i que envolten la fossa
triangular del pavelló de l’orella.
bossa de retracció f
Nota: Usat generalment en plural.
es bolsa de retracción
en retraction pocket
branca de l’hèlix f
Trastorn consistent en l’enfonsament lo-
calitzat de la membrana timpànica, que sin. compl. arrel de l’hèlix f
pot formar un colesteatoma, produït ge- es raíz del hélix; rama del hélix
neralment per una manca de ventilació en crus of helix
tubàrica de la caixa timpànica. n/c crus helicis
Extremitat anterior de l’hèlix.
bossa faríngia f
es bolsa faríngea branca llarga de l’enclusa f
en pharyngeal bursa es rama larga del yunque
n/c bursa pharyngealis en long crus of incus
Bossa inconstant i petita situada a la paret n/c crus longum incudis
posterior de la rinofaringe, per sota de Prolongació de l’enclusa, dirigida vertical-
l’amígdala faríngia. ment cap avall per darrere del manubri
del martell.
branca anterior de l’estrep f
es rama anterior del estribo branca membranosa
en anterior crus of stapes comuna f
n/c crus anterius stapedis sin. compl. branca comuna
Part anterior de l’estrep, que uneix el cap del laberint membranós f
estapedial amb la base de l’estrep.
es rama común del laberinto
membranoso; rama membranosa
branca comuna común
del laberint membranós f en common membranous crus
n/c crus membranaceum commune
veg. branca membranosa comuna f
Conducte membranós que constitueix la
desembocadura a l’utricle dels conduc-
branca comuna tes semicirculars superior i posterior.
del laberint ossi f
veg. branca òssia comuna f branca òssia comuna f
sin. compl. branca comuna
branca curta de l’enclusa f del laberint ossi f
es rama corta del yunque es rama común del laberinto óseo;
en short crus of incus rama ósea común
n/c crus breve incudis en common osseous crus
Prolongació de l’enclusa, dirigida horit- n/c crus osseum commune
zontalment cap enrere i unida per un lli- Conducte ossi format per la unió dels ex-
gament amb la fossa de l’enclusa. trems no ampul·lars dels conductes semi-
circulars superior i posterior.
28
Diccionari d’otorinolaringologia B

branca posterior
de l’estrep f
es rama posterior del estribo
en posterior crus of stapes
n/c crus posterius stapedis
Part posterior de l’estrep que uneix el cap
estapedial amb la base de l’estrep.

brunzit m
veg. acufen m

bucal adj
es bucal
en buccal
Relatiu o pertanyent a la boca.

bucofaringe f
veg. orofaringe f

bul·la etmoïdal f
sin. compl. ampul·la etmoïdal f
es ampolla etmoidal; bulla etmoidal
en ethmoidal ampulla; ethmoidal
bulla
n/c bulla ethmoidalis
Cornet rudimentari situat al meat nasal
mitjà, que forma relleu a la paret lateral
de la cavitat nasal, per darrere de l’apòfisi
unciforme i el hiat semilunar.

29
C
Interval d’intensitats en relació amb les
M
cacòsmia f
freqüències a les quals l’oïda és sensible,
es cacosmia
que és delimitat pel llindar auditiu i el llin-
en cacosmia
dar d’intolerància.
Percepció d’olors desagradables, que
apareix quan l’aire respirat és realment
desagradable o bé en cas de disòsmia. camp lliure m
es campo libre
en free field
cadena ossicular f
Espai amb un sistema d’altaveus que
es cadena osicular
permet dur a terme una audiometria
en ossicular chain
sense auriculars.
Cadena formada pels ossets de l’orella
que s’estén transversalment des de la
membrana timpànica fins a la finestra canal de Rosenthal m
vestibular. veg. conducte espiral
del modíol m
caixa de ressonància f
es caja de resonancia canal de ventilació m
en resonating chamber es canal de ventilación
Conjunt de cavitats anatòmiques que en venting
intervenen en l’amplificació dels sons i Canal de l’adaptador anatòmic que ser-
ajuden a configurar el timbre de veu de veix per a equilibrar les pressions, per a
cada individu. ventilar el conducte auditiu extern a fi de
Nota: La caixa de ressonància inclou els pul- reduir els riscos d’humitat de l’orella i per
mons, la tràquea, la laringe, la faringe, les a evitar l’efecte d’oclusió.
cavitats nasals, els sins paranasals i la cavitat
oral.
canal faringolaríngia f
caixa del timpà f veg. recés piriforme m
veg. cavitat timpànica f
càncer d’hipofaringe m
camp d’audibilitat m es cáncer de hipofaringe
sin. compl. dinàmica auditiva f en cancer of hypopharinx
es campo auditivo; dinámica auditiva Càncer originat a la hipofaringe, que
en auditory dynamics; auditory field habitualment és un carcinoma escatós i
31
C Diccionari d’otorinolaringologia

que s’associa amb el consum de tabac i cap del martell m


alcohol.
es cabeza del martillo
en head of malleus
càncer d’orofaringe m n/c caput mallei
es cáncer de orofaringe Part arrodonida i superior del martell, que
en cancer of oropharynx s’articula amb l’enclusa.
Càncer originat a l’orofaringe, que habi-
tualment és un carcinoma escatós i que cap estapedial m
s’associa amb el consum de tabac i alco-
hol. sin. compl. cap de l’estrep m
es cabeza del estribo
en head of stapes
càncer de càvum m n/c caput stapedis
veg. càncer de rinofaringe m Part superior de l’estrep, on es reuneixen
les branques anterior i posterior de l’es-
trep i que s’articula amb l’apòfisi lenticu-
càncer de laringe m lar.
es cáncer de laringe
en cancer of larynx
càpsula laberíntica f
Càncer originat a la laringe, especialment
freqüent al sud d’Europa i que apareix veg. laberint ossi m
típicament en individus adults, de sexe
masculí i fumadors.
caragol m
veg. còclea f
càncer de rinofaringe m
sin. compl. càncer de càvum m
carcinoma de l’orella m
es cáncer de cavum; cáncer
de rinofaringe es carcinoma del oído
en cancer of cavum; cancer en carcinoma of the ear
of rhinopharynx Carcinoma que, generalment, s’origina
Càncer originat a la rinofaringe, que s’as- al pavelló de l’orella, al conducte auditiu
socia amb el virus d’Epstein-Barr i que és extern o a la mucosa de l’orella mitjana.
especialment freqüent al sud de la Xina.
carnots m pl
candidosi faríngia f veg. vegetacions adenoides f pl
es candidosis faríngea
en pharyngeal candidosis cartílag alar m
Infecció situada a la faringe, produïda per
veg. cartílag de l’ala del nas m
fongs Candida albicans, que sol aparèi-
xer quan l’organisme té les defenses bai-
xes per una malaltia prèvia o per depau- cartílag aritenoide m
peració.
es cartílago aritenoides
en arytenoid cartilage
cap de l’estrep m n/c cartilago arytenoidea
veg. cap estapedial m Cadascun dels dos cartílags de la laringe
de forma piramidal que s’articulen amb
el cartílag cricoide.

32
Diccionari d’otorinolaringologia C

cartílag auricular m Cadascun dels dos cartílags nasals situ-


ats sota els cartílags nasals laterals, que
es cartílago auricular
donen forma a la punta del nas.
en auricular cartilage
n/c cartilago auricularis
Cartílag que constitueix l’estructura elàs- cartílag
tica del pavelló de l’orella. de la trompa auditiva m
es cartílago de la trompa auditiva
en cartilage of auditory tube
cartílag corniculat m
n/c cartilago tubae auditoriae
sin. compl. cartílag
Cartílag de forma acanalada que consti-
de Santorini m tueix l’estructura dels dos terços anteriors
es cartílago corniculado; cartílago de de la trompa auditiva.
Santorini
en corniculate cartilage; Santorini’s
cartilage cartílag de Santorini m
n/c cartilago corniculata veg. cartílag corniculat m
Cadascun dels dos cartílags elàstics i pe-
tits situats als vèrtexs dels cartílags arite-
noides. cartílag de Wrisberg m
veg. cartílag cuneïforme m
cartílag cricoide m
es cartílago cricoides
cartílag
en cricoid cartilage del conducte auditiu m
n/c cartilago cricoidea es cartílago del conducto auditivo
Cartílag en forma d’anell que constitu- en cartilage of auditory canal
eix la part posteroinferior de la laringe. n/c cartilago meatus acustici
Cartílag que constitueix l’estructura del
terç més lateral del conducte auditiu
cartílag cuneïforme m extern.
sin. compl. cartílag
de Wrisberg m
cartílag del septe nasal m
es cartílago cuneiforme; cartílago de
Wrisberg sin. part cartilaginosa
en cuneiform cartilage; Wrisberg’s del septe nasal f
cartilage sin. compl. cartílag quadrangular m
n/c tuberculum cuneiformis es cartílago cuadrangular; cartílago
Cadascun dels dos cartílags situats a la del tabique nasal; porción
part posterior del plec aritenoepiglòtic. cartilaginosa del tabique nasal
en cartilaginous part of nasal septum;
septal cartilage of nose
cartílag de Jacobson m n/c cartilago septi nasi
veg. cartílag vomeronasal m Cartílag que constitueix anteriorment el
septe nasal.
cartílag de l’ala del nas m
sin. compl. cartílag alar m cartílag epiglòtic m
es cartílago alar; cartílago del ala de es cartílago epiglótico
la nariz en epiglottic cartilage
en alar cartilage n/c cartilago epiglottica
n/c cartilago alaris Cartílag elàstic que constitueix la part
central de la supraglotis. 33
C Diccionari d’otorinolaringologia

cartílag nasal m cartílag tritici m


es cartílago nasal es cartílago tritíceo
en nasal cartilage en triticeal cartilage
n/c cartilago nasalis; cartilago nasi n/c cartilago triticea
Cadascun dels cartílags que constitueixen Cadascun dels dos cartílags elàstics i pe-
l’esquelet no ossi del nas. tits situats dins el lligament tirohioïdal
Nota: Usat generalment en plural. lateral.

cartílag nasal accessori m cartílag vomeronasal m


es cartílago nasal accesorio sin. compl. cartílag
en accessory nasal cartilage de Jacobson m
n/c cartilago nasalis accessoria
es cartílago de Jacobson; cartílago
Cadascun dels cartílags nasals petits, va- vomeronasal
riables i inconstants situats entre els car- en Jacobson’s cartilage; vomeronasal
tílags alars i la part òssia de la piràmide cartilage
nasal. n/c cartilago vomeronasalis
Nota: Usat generalment en plural. Cartílag estret i inconstant situat entre el
cartílag del septe nasal i l’os vòmer.
cartílag nasal lateral m
sin. compl. cartílag triangular càseum m
del nas m
veg. casi m
es cartílago nasal lateral; cartílago
triangular de la nariz
en lateral cartilage of nose casi m
Cadascun dels cartílags nasals situats a sin. compl. càseum m
ambdós costats del dors del nas, que s’in-
es caseum
sereixen al cartílag del septe nasal per
en caseum
sobre dels cartílags alars.
Acumulació blanquinosa de secrecions
amigdalines i restes alimentàries dins les
cartílag quadrangular m criptes amigdalines.
veg. cartílag del septe nasal m
catarro nasal m
cartílag tiroide m sin. coriza comuna f
es cartílago tiroides sin. compl. rinitis
en thyroid cartilage aguda inespecífica f
n/c cartilago thyroidea es catarro nasal; coriza común; rinitis
Cartílag de la laringe, de consistència aguda inespecífica
dura, que forma un escut de protecció en common cold; coryza
dels elements essencials de la fonació.
Inflamació aguda de la túnica mucosa na-
Nota: És el cartílag més gran de la laringe. sal produïda per un virus, que es manifes-
ta amb obstrucció nasal i secreció sero-
cartílag triangular del nas m mucosa.
veg. cartílag nasal lateral m
cavitat bucal f
veg. cavitat oral f

34
Diccionari d’otorinolaringologia C

cavitat infraglòtica f cec cupular m


sin. subglotis f es ciego cupular
es cavidad infraglótica; subglotis en cupular caecum
en infraglottic cavity; subglottis n/c caecum cupulare
n/c cavitas infraglottica Extrem tancat del conducte coclear situat
Cavitat inferior de la laringe situada entre a la cúpula de la còclea.
la glotis i la tràquea.
cec vestibular m
cavitat mastoïdal f es ciego vestibular
veg. antre mastoïdal m en vestibular caecum
n/c caecum vestibulare
Extrem tancat del conducte coclear situat
cavitat nasal f al vestíbul.
sin. fossa nasal f
es cavidad nasal; fosa nasal cel·la etmoïdal f
en nasal cavity; nasal fossa
es celdilla etmoidal
n/c cavitas nasalis; cavitas nasi
en ethmoidal cell
Cadascuna de les dues cavitats anfractu- n/c cellula ethmoidalis
oses situades sota el crani i pel damunt
Cadascuna de les cavitats aèries petites
de la boca, separades l’una de l’altra pel
i múltiples situades als sins etmoïdals.
septe nasal i que inicien la via respiratòria.
Nota: Usat generalment en plural. Les cel·les
etmoïdals es divideixen en dos grups: les an-
cavitat oral f teriors i les posteriors.

sin. compl. boca f; cavitat bucal f


cel·la mastoïdal f
es boca; cavidad bucal; cavidad oral
en buccal cavity; mouth; oral cavity es celdilla mastoidea
n/c cavitas oris en mastoid cell
n/c cellula mastoidea
Cavitat situada a la part inferior de la
cara, que conté la llengua i les dents i que Cadascuna de les cavitats aèries situades
s’estén des dels llavis fins a l’istme de la a l’apòfisi mastoide.
gola.
cèl·lula de Schultze f
cavitat timpànica f veg. cèl·lula olfactòria f
sin. compl. caixa del timpà f
es caja timpánica; cavidad timpánica cèl·lula olfactòria f
en tympanic cavity
n/c cavitas tympanica sin. compl. cèl·lula de Schultze f
Cavitat que constitueix la part principal es célula de Schultze; célula olfatoria
de l’orella mitjana, situada entre la trom- en olfactory cell; Schultze’s cell
pa auditiva i les cel·les mastoïdals i que Cadascuna de les cèl·lules neurosenso-
conté els ossets de l’orella. rials, bipolars i fusiformes que consti-
tueixen la mucosa olfactòria i que s’en-
carreguen de l’olfacció.
càvum m
veg. rinofaringe f
cera de les orelles f
veg. cerumen m
35
C Diccionari d’otorinolaringologia

cerumen m cara, els músculs de la masticació, les


dents, la boca i les cavitats nasals.
sin. compl. cera de les orelles f
Nota: La denominació cinquè parell cranial se
es cera del oído; cerumen sol representar també amb xifres romanes: V
en cerumen; ear wax parell cranial.
Substància cerosa, groguenca i greixosa
barrejada amb cèl·lules de descamació claudicació laberíntica f
epitelial, produïda per les glàndules ce-
ruminoses. sin. compl. labirintoplegia f
es claudicación laberíntica;
laberintoplejía
ceruminoma m en labyrinthine failure
es ceruminoma Fallada brusca de les funcions del laberint
en ceruminoma provocada per una afecció simultània de
Tumor, habitualment benigne, de les glàn- la còclea i el vestíbul d’origen víric o vas-
dules ceruminoses. cular, que implica sovint la pèrdua defi-
nitiva de l’audició.

ceruminosi f
clic m
es ceruminosis
en ceruminosis es clic
en click
Trastorn consistent en la secreció ex-
cessiva de cerumen, el qual pot arribar a Soroll agut i breu que s’empra com a
obstruir el conducte auditiu extern. estímul sonor en l’exploració dels poten-
cials evocats auditius.

cicle nasal m
coana f
es ciclo nasal
en nasal cycle es coana
en choana
Cicle consistent en la congestió i la des-
n/c choana
congestió alternant dels cornets i de les
zones erèctils del septe nasal. Cadascuna de les obertures posteriors de
les cavitats nasals.

cinetosi f
còclea f
sin. compl. mareig del viatger m
sin. compl. caragol m
es cinetosis; mareo del viajero
en kinetosis; motion sickness es caracol; cóclea
en cochlea
Fals vertigen vestibular produït pel mo-
n/c cochlea
viment dels vehicles com a conseqüència
d’una estimulació disharmònica del labe- Conducte de l’orella interna, enrotllat en
rint, que sol provocar nàusees i vòmits. espiral format pel conducte espiral de la
còclea i el conducte coclear.

cinquè parell cranial m


còclea membranosa f
sin. nervi trigemin m
veg. conducte coclear m
es nervio trigémino; quinto nervio
craneal; quinto par craneal
en trigeminal nerve; 5th cranial còclea òssia f
n/c nervus trigeminus
veg. conducte espiral
Nervi mixt que té l’origen al tronc ence- de la còclea m
36 fàlic i que es distribueix per la pell de la
Diccionari d’otorinolaringologia C

coclear adj col·licle m


es coclear es colículo
en cochlear en colliculus
Relatiu o pertanyent a la còclea. n/c colliculus
Tubercle petit situat a l’extrem superior
de la cresta arcuada del cartílag aritenoide.
cofosi f
es cofosis
en total deafness coloboma auris m
Sordesa completa que afecta una o amb- veg. fístula preauricular f
dues orelles.
columel·la f
colesteatoma m veg. modíol m
es colesteatoma
en cholesteatoma
commoció laberíntica f
Massa epitelial d’aspecte pseudotumoral
que ocupa les cavitats de l’orella mitja- sin. compl. concussió
na i s’estén tot erosionant l’os que l’en- laberíntica f
volta, que produeix otitis colesteatoma- es concusión laberíntica; conmoción
tosa. laberíntica
en labyrinthine concussion
colesteatoma de penyal m Trastorn consistent en una alteració de les
funcions del laberint produït per un trau-
es colesteatoma de peñasco matisme, sense que hi hagi fractura del
en petrous portion congenital penyal.
cholesteatoma
Colesteatoma congènit que es desenvo-
lupa a la porció petrosa de l’os temporal compensació vestibular f
i que es manifesta amb sordesa de per- veg. fenomen de Ruttin m
cepció o paràlisi facial.

compliància acústica f
colesteatoma
es compliancia acústica
de timpà tancat m en acoustic compliance
es colesteatoma a tímpano cerrado Facilitat que ofereix el sistema timpano-
en middle ear congenital ossicular en la transmissió del so.
cholesteatoma
Nota: Quan es realitza una impedanciometria,
Colesteatoma congènit que provoca que la compliància acústica, des del punt de vista
la membrana timpànica es bombi i s’em- audiològic, és el contrari de la impedància
blanqueixi i que es manifesta amb sorde- acústica.
sa de transmissió.
con de Politzer m
coll del martell m veg. triangle lluminós
es cuello del martillo de Politzer m
en neck of malleus
n/c collum mallei
con elàstic m
Part estreta del martell situada per sota
del seu cap. sin. compl. membrana
cricovocal f

37
C Diccionari d’otorinolaringologia

es cono elástico; membrana condicionament de l’aire m


cricovocal
es acondicionamiento del aire
en cricovocal membrane; elastic cone
en air conditioning
n/c conus elasticus
Fenomen fisiològic pel qual l’aire que
Part inferior de la membrana fibroelàstica
passa pel nas es filtra, s’escalfa i s’humi-
de la laringe, situada entre el lligament
teja per mantenir-lo a una temperatura
vocal i el cartílag cricoide.
entre 31 i 34°C i a una humitat relativa
pròxima al 79%.
con lluminós de Wilde m
veg. triangle lluminós conducció aèria f
de Politzer m sin. compl. conducció
aerotimpànica f
conca auricular f es conducción aérea; conducción
veg. conca de l’orella f aerotimpánica
en aerial conduction; aerotympanal
conduction
conca de l’orella f Transmissió de les ones sonores a l’ore-
sin. compl. conca auricular f lla interna a través de l’aire i el sistema
timpanoossicular.
es concha auricular; concha de la
oreja
en auricular concha; concha of auricle conducció aerotimpànica f
n/c concha auricularis
veg. conducció aèria f
Cavitat més profunda del pavelló de l’ore-
lla, situada entre el tragus i l’antihèlix, on
s’obre el conducte auditiu extern. conducció òssia f
es conducción ósea
conca nasal f en bone conduction
veg. cornet m Transmissió de les ones sonores a l’ore-
lla interna a través dels ossos del crani.

conca nasal inferior f


conducte auditiu extern m
veg. cornet inferior m
es conducto auditivo externo
en external auditory canal
conca nasal mitjana f n/c meatus acusticus externus
veg. cornet mitjà m Conducte format per una part cartilagi-
nosa i una part òssia que s’estén des del
pavelló de l’orella fins a la membrana tim-
conca nasal superior f pànica.
veg. cornet superior m
conducte auditiu intern m
conca nasal suprema f es conducto auditivo interno
en internal auditory canal
veg. cornet nasal suprem m
n/c meatus acusticus internus
Conducte ossi situat a la porció petrosa
concussió laberíntica f de l’os temporal que dóna pas al nervi
veg. commoció laberíntica f vestibulococlear, al nervi facial i als vasos
sanguinis de l’orella interna.
38
Diccionari d’otorinolaringologia C

conducte coclear m es canal de Rosenthal; conducto


espiral del modiolo
sin. compl. còclea membranosa f
en Rosenthal’s canal; spiral canal of
es cóclea membranosa; conducto modiolus
coclear n/c canalis spiralis modioli
en cochlear duct; membranous
Conducte ossi enrotllat en espiral i situ-
cochlea at al modíol, que allotja el gangli espiral.
n/c ductus cochlearis
Conducte membranós de la còclea, en-
rotllat en espiral situat entre la rampa conducte facial m
timpànica i la rampa vestibular. sin. compl. aqüeducte
de Fal·lopi m
conducte de Hensen m es acueducto de Falopio; conducto
facial
veg. ductus reuniens m
en aqueduct of Fallopius; facial canal
n/c canalis facialis
conducte de Jacobson m Conducte de la porció petrosa de l’os
veg. conducte timpànic m temporal per on passa el nervi facial.

conducte endolimfàtic m conducte incisiu m


es conducto endolinfático es conducto incisivo
en endolymphatic duct en incisive duct
n/c ductus endolymphaticus n/c ductus incisivus
Conducte membranós que s’estén des Conducte ossi de la base de les cavitats
dels conductes utricular i sacular, passant nasals, situat al costat del septe nasal, que
a través de l’aqüeducte del vestíbul, fins conté vasos i nervis petits.
al sac endolimfàtic.
conducte lacrimonasal m
conducte espiral veg. conducte nasolacrimal m
de la còclea m
sin. compl. còclea òssia f conducte nasolacrimal m
es cóclea ósea; conducto espiral de la
sin. compl. conducte lacrimonasal m
cóclea
en osseous cochlea; spiral canal of es conducto lacrimonasal; conducto
cochleae nasolagrimal
n/c canalis spiralis cochleae en nasolacrimal duct
n/c ductus nasolacrimalis
Conducte ossi de la còclea que fa dues
voltes i mitja al voltant del modíol i que Conducte ossi que s’estén des del sac la-
queda dividit incompletament per la là- crimal fins a la paret externa del meat
mina espiral òssia en la rampa vestibular nasal inferior.
i la rampa timpànica.
conducte sacular m
conducte espiral es conducto sacular
del modíol m en saccular duct
sin. compl. canal de Rosenthal m Conducte estret del laberint membranós
que uneix el sàcul amb el conducte endo-
limfàtic.

39
C Diccionari d’otorinolaringologia

conducte semicircular m Part membranosa dels conductes semi-


circulars.
es conducto semicircular
en semicircular duct
n/c ductus semicircular conducte semicircular ossi m
Cadascun dels tres conductes situats al es conducto semicircular óseo
laberint vestibular, que descriuen tres arcs en bony semicircular duct
perpendiculars entre ells i que constitu-
eixen els òrgans principals de l’equilibri. Part òssia dels conductes semicirculars.
Nota: Són el conducte semicircular anterior, el
posterior i l’extern. conducte semicircular
posterior m
conducte semicircular es conducto semicircular posterior
anterior m en posterior semicircular duct
sin. conducte semicircular superior n/c ductus semicircular posterior
m Conducte semicircular situat en un pla
es conducto semicircular anterior; vertical i, respecte als altres dos conductes
conducto semicircular superior semicirculars, a la part més posterior del
en anterior semicircular duct; superior laberint vestibular, perpendicular al con-
semicircular duct ducte semicircular anterior.
n/c ductus semicircular anterior
Conducte semicircular situat en un pla conducte semicircular
vertical i, respecte als altres dos conductes superior m
semicirculars, a la part més anterosuperior
sin. conducte semicircular
del laberint vestibular, perpendicular al
conducte semicircular posterior. anterior m

conducte semicircular conducte timpànic m


extern m sin. compl. conducte
sin. conducte semicircular lateral m de Jacobson m
es conducto semicircular externo; es conducto de Jacobson; conducto
conducto semicircular lateral timpánico
en external semicircular duct; lateral en Jacobson’s canal; tympanic
semicircular duct canaliculus
n/c ductus semicircularis lateralis Conducte ossi situat al sòl de la cavitat
Conducte semicircular situat en un pla timpànica per on passa el nervi timpànic.
horitzontal i, respecte als altres dos con-
ductes semicirculars, a la part més late- conducte utricular m
ral del laberint vestibular.
es conducto utricular
en utricular duct
conducte semicircular
Conducte estret del laberint membranós
lateral m que uneix l’utricle amb el conducte en-
sin. conducte semicircular extern m dolimfàtic.

conducte semicircular coniotomia f


membranós m es coniotomía
es conducto semicircular en coniotomy
membranoso Incisió que es realitza al lligament cricoti-
en membranous semicircular duct roïdal per a obrir la via respiratòria.
40
Diccionari d’otorinolaringologia C

control automàtic corda vocal veritable f


de guany m veg. plec vocal m
es control automático de ganancia
en automatic gain control
cordectomia f
Dispositiu electrònic d’un audiòfon que
limita automàticament l’amplificació dels es cordectomía
sons segons la intensitat d’entrada per- en cordectomy
què no sobrepassin el llindar de toleràn- Excisió total o parcial d’un plec vocal per
cia. laringoscòpia directa o per laringotomia.

control de to m corditis f
es control de tono es corditis
en tone control en chorditis
Dispositiu electrònic d’un audiòfon que Inflamació dels plecs vocals.
modifica la resposta a les diferents fre-
qüències i l’adapta a les característiques
de la pèrdua d’agudesa auditiva de l’in- cordopèxia f
dividu que pateix sordesa. es cordopexia
en cordopexy
control de volum m Fixació quirúrgica lateral d’un o d’ambdós
plecs vocals per a corregir l’estenosi la-
es control de volumen
ríngia produïda per paràlisi.
en volume control
Dispositiu electrònic d’un audiòfon que
permet modificar el nivell de volum. cordotomia f
es cordotomía
corda del timpà f en cordotomy
Incisió d’un plec vocal per a eliminar-ne
es cuerda del tímpano
les lesions.
en chorda tympani
n/c chorda tympani
Branca del nervi facial que s’estén cap a corea laríngia f
la cavitat timpànica i passa entre el mar- es corea laríngea
tell i l’enclusa. en laryngeal chorea
Corea caracteritzada per l’emissió de sons
corda vocal f o la producció de tos manifestats com a
tics.
veg. plec vocal m

coriza comuna f
corda vocal falsa f
sin. catarro nasal m
veg. plec vestibular m

cornet m
corda vocal inferior f
sin. compl. conca nasal f
veg. plec vocal m
es concha nasal; cornete
en nasal concha
corda vocal superior f Cadascuna de les làmines òssies petites
veg. plec vestibular m en forma de conquilla situades a l’inte-
rior de les cavitats nasals.
41
C Diccionari d’otorinolaringologia

cornet inferior m Part més voluminosa de l’enclusa forma-


da per una superfície articular en forma
sin. compl. conca nasal inferior f de sella, que s’articula amb el martell.
es concha nasal inferior; cornete
inferior
en inferior nasal concha cresta acústica f
n/c concha nasalis inferior veg. cresta ampul·lar f
Cornet situat a la part inferior de les ca-
vitats nasals, que està adherit a la cara
interna de l’os maxil·lar i de l’os palatí, cresta ampul·lar f
però no forma part de l’os etmoide. sin. compl. cresta acústica f
es cresta acústica; cresta ampollar
cornet mitjà m en acoustic crest; ampullar crest
n/c crista ampullaris
sin. compl. conca nasal mitjana f
Cresta sensorial situada a l’ampul·la dels
es concha nasal media; cornete conductes semicirculars.
medio
en middle nasal concha
n/c concha nasalis media cresta arcuada del cartílag
Cornet inserit a la cara interna de l’os et- aritenoide f
moide, que ocupa la part mitjana de les es cresta arcuada del cartílago
cavitats nasals. aritenoides
en arcuate crest of arytenoid cartilage
n/c crista arcuata cartilaginis
cornet nasal suprem m arytenoideae
sin. compl. conca nasal Cresta roma de la cara anterolateral del
suprema f; quart cornet m cartílag aritenoide, que separa la fosse-
es concha nasal suprema; cornete ta triangular de la fòvea oblonga.
nasal supremo
en supreme nasal concha
n/c concha nasalis suprema
cresta de la finestra coclear f
Cornet inconstant situat per sobre del sin. compl. cresta de la finestra
cornet superior, que forma part de l’os et- rodona f
moide. es cresta de la ventana coclear; cresta
de la ventana redonda
en crest of cochlear window; crest of
cornet superior m round window
sin. compl. conca nasal n/c crista fenestrae cochleae
superior f Cresta situada a l’obertura de la finestra
es concha nasal superior; cornete coclear, on s’insereix la membrana tim-
superior pànica secundària.
en superior nasal concha
n/c concha nasalis superior
cresta de la finestra rodona f
Cornet inserit a la cara interna de l’os et-
moide, que ocupa la part més posterior veg. cresta de la finestra
de les cavitats nasals. coclear f

cos de l’enclusa m cresta espiral f


es cuerpo del yunque sin. lligament espiral m
en corpus incudis
n/c corpus incudis
42
Diccionari d’otorinolaringologia C

es cresta espiral; ligamento espiral es cripta amigdalina; cripta tonsilar


en spiral crest; spiral ligament en tonsillar crypt
n/c crista spiralis n/c crypta tonsillaris
Sistema de fibres que s’estén des del pe- Cadascuna de les depressions anfractu-
riosti del conducte coclear fins a la làmina oses situades a la superfície de les amíg-
basilar. dales palatines.

cresta falciforme f cripta tonsil·lar f


veg. cresta transversa f sin. cripta amigdalina f

cresta nasal f crup m


es cresta nasal veg. dispnea laríngia f
en nasal crest
n/c crista nasalis
cua de l’hèlix f
Cresta òssia medial situada a la part in-
ferior de la cavitat nasal, formada per la es cola del hélix
unió de les apòfisis palatines del maxil·lar en cauda helicis
superior i les porcions horitzontals de l’os n/c cauda helicis
palatí. Extrem posteroinferior de l’hèlix.

cresta transversa f cúpula f


sin. compl. cresta falciforme f es cúpula
es cresta falciforme; cresta transversa en cupula
en falciform crest; transverse crest n/c cupula
n/c crista transversa Extrem de la cresta ampul·lar format per
Cresta òssia que divideix el fons del con- una massa gelatinosa, que corona les
ducte auditiu intern en una àrea superior cèl·lules sensorials del vestíbul.
i una altra d’inferior.
cúpula coclear f
cresta vestibular f veg. cúpula de la còclea f
es cresta vestibular
en crest of vestibule
n/c cresta vestibuli cúpula de la còclea f
Cresta situada a la paret interna del ves- sin. compl. cúpula coclear f
tíbul, entre el recés el·líptic i el recés es- es cúpula de la cóclea
fèric. en cupula of cochlea
n/c cupula cochleae
cricotomia f Extrem cònic situat al vèrtex de la còclea.
es cricotomía
en cricotomy cupulolitiasi f
Incisió del cartílag cricoide per a accedir es cupulolitiasis
a l’interior de la subglotis. en cupulolithiasis
Presència de càlculs, formats per otocò-
cripta amigdalina f nies, a la cúpula del conducte semicircular
posterior, que causa vertigen posicional
sin. cripta tonsil·lar f paroxismal benigne.
43
C Diccionari d’otorinolaringologia

cupulometria f
es cupulometría
en cupulometry
Mètode d’exploració funcional dels con-
ductes semicirculars mitjançant movi-
ments rotatoris calibrats del cos.

cymba conchalis f
es cymba conchalis
en cymba conchalis
n/c cymba conchalis
Part superior de la conca de l’orella, en
forma de clivella, situada entre les bran-
ques de l’hèlix i de l’antihèlix.

44
D
Trastorn consistent en la desviació late-
M
decibel m
ral del dors del nas i el septe nasal pro-
es decibel; decibelio
duït per un traumatisme o un vici de des-
en decibel
envolupament.
sb dB
Unitat logarítmica d’intensitat acústica diafragma glòtic m
per a mesurar relacions de potències de
so, que equival a la mínima diferència es diafragma glótico
d’intensitat que l’oïda pot percebre. en glottic web
Malformació consistent en una membrana
residual que tapa parcialment la llum de
dents acústiques f pl la glotis.
es dientes acústicos; dientes auditivos
en auditory teeth; interdental cells
n/c dentes acustici diapasó m
Fila de cèl·lules de forma dentada situa- es diapasón
des a la superfície del limbe de la làmi- en tuning fork
na espiral òssia. Instrument metàl·lic en forma de forca
emprat per a explorar la sensibilitat pro-
funda i realitzar el diagnòstic diferenci-
depressor lingual m al de les sordeses.
veg. abaixallengües m
dinàmica auditiva f
desequilibri m veg. camp d’audibilitat m
es desequilibrio
en dysequilibrium; imbalance
diplacúsia f
Estat del cos provocat per la tendència a
no restar en equilibri, que generalment sin. compl. paracúsia doble f
és la manifestació d’una alteració del sis- es diplacusia; paracusia doble
tema vestibular. en diplacusis; paracusia duplicata
Paracúsia consistent a percebre tons di-
desviació de la piràmide ferents a cada orella procedents d’un
nasal f estímul sonor únic, deguda a una altera-
ció a la còclea.
es lateralización de la pirámide nasal
en laterally displaced nose
45
D Diccionari d’otorinolaringologia

discriminació verbal f disfonia psicògena f


es discriminación verbal es disfonía psicógena
en speech discrimination en psychogenic dysphonia
Percentatge de paraules diferenciades i Disfonia intensa, que sovint es converteix
identificades en una prova d’audiometria en afonia, produïda per un trastorn psí-
verbal. quic.
Nota: Per a obtenir la discriminació verbal es
realitza la prova d’audiometria verbal amb la
intensitat en què la persona explorada hi sent disfonia puberal f
millor. sin. compl. muda f
es disfonía puberal; muda
disfàgia f en dysphonia puberum
es disfagia Disfonia transitòria que afecta els nois
en dysphagia durant la pubertat.
Trastorn consistent en una deglució difícil
produït per una alteració del pas dels
aliments en un punt situat entre la cavitat disglòssia f
oral i l’estómac. es disglosia
Trastorn consistent en una alteració de
l’articulació de les paraules produït per
disfonia f
malformacions o lesions de la llengua, els
es disfonía llavis i el paladar tou.
en dysphonia
Trastorn consistent en una pèrdua del
timbre normal de la veu produït, habitu-
dislàlia audiogènica f
alment, per alteracions de la laringe. es dislalia audiogénica
en audiogenic dyslalia
Trastorn consistent en una alteració de
disfonia espasmòdica f
l’articulació de les paraules produït per
sin. compl. disfonia espàstica f una alteració auditiva.
es disfonía espasmódica; disfonía
espástica
disòsmia f
en spasmodic dysphonia; spastic
dysphonia es disosmia
en dysosmia
Disfonia produïda per una contracció
espasmòdica dels músculs de la laringe. Trastorn consistent en l’alteració qua-
litativa o quantitativa del sentit de l’olfac-
te.
disfonia espàstica f
veg. disfonia espasmòdica f dispnea f
es disnea
disfonia funcional f en dyspnea
es disfonía funcional Sensació de dificultat en la respiració
en functional dysphonia associada a un augment de l’esforç per
Disfonia produïda per una execució de- a respirar.
fectuosa de la veu, sense que hi hagi cap
alteració orgànica aparent a la laringe. dispnea laríngia f
sin. compl. crup m

46
Diccionari d’otorinolaringologia D

es crup; disnea laríngea


en croup; laryngeal dyspnea
Dispnea d’origen laringi que sol anar
acompanyada d’estridor, tiratge i respi-
ració lenta.

dors del nas m


es dorso de la nariz
en dorsum of nose
n/c dorsum nasi
Part de la superfície externa de la pi-
ràmide nasal formada per la unió dels
cartílags nasals laterals a la part inferior
i la unió dels ossos nasals a la part supe-
rior.

drenatge transtimpànic m
es drenaje transtimpánico
en tympanostomy tube insertion
Tècnica consistent a introduir un tub petit
en forma de diàbolo en una incisió feta
a la membrana timpànica a fi de mantenir
una ventilació prolongada de la cavitat
timpànica.

ductus reuniens m
sin. compl. conducte
de Hensen m
es conducto de Hensen; ductus
reuniens
en ductus reuniens; Hensen’s duct
n/c ductus reuniens
Conducte membranós que s’estén des del
conducte coclear fins al sàcul.

47
E
Enregistrament de les variacions de po-
M
edema agut de laringe m
tencial elèctric que genera la còclea com
es edema agudo de la laringe
a resposta a un estímul sonor.
en acute edema of larynx
Edema de la mucosa i la submucosa de
la laringe produït generalment per una electronistagmografia f
reacció al·lèrgica, que pot provocar dis- es electronistagmografía
pnea greu. en electronystagmography
Enregistrament dels canvis de potencial
edema de Reinke m elèctric produïts pels nistagmes, que
s’empra en l’exploració vestibular.
es edema de Reinke
en Reinke’s edema
Edema pseudomixomatós crònic situat eminència arcuada f
entre la mucosa del plec vocal i el lliga- es eminencia arqueada
ment vocal. en arcuate eminence
n/c eminentia arcuata
efecte d’oclusió m Relleu situat a la cara anterosuperior de
la porció petrosa de l’os temporal, que
es efecto de oclusión marca la posició del conducte semicircular
en occlusion effect superior.
Sensació de taponament produïda en
l’adaptació protètica per un excés de
pressió al conducte auditiu extern i per eminència de la conca f
l’existència de ressonància a determina- es eminencia de la concha
des freqüències. en eminence of concha
Nota: L’efecte d’oclusió es pot resoldre amb un n/c eminentia conchae
canal de ventilació. Relleu situat a la cara medial de l’orella,
que marca la conca de l’orella.
efecte Larsen m
veg. realimentació acústica f eminència
de la fossa escafoide f
electrococleografia f es eminencia de la fosa escafoidea
en eminence of scapha
es electrococleografía n/c eminentia scaphae
en electrocochleography
Relleu en forma d’arc que marca la po-
sició de la fossa escafoide a la cara me-
dial del cartílag auricular. 49
E Diccionari d’otorinolaringologia

eminència endoscopi flexible m


de la fossa triangular f veg. fibroscopi m
es eminencia de la fosa triangular
en eminence of triangular fossa
n/c eminentia fossae triangularis endoscopi rígid m
Relleu situat a la cara medial del cartílag es endoscopio rígido
auricular, que marca la posició de la fossa en rigid endoscope
triangular. Aparell consistent en un tub llarg i prim
proveït d’un sistema de lents tubulars,
que s’empra per a explorar la superfície
eminència piramidal f interna de cavitats i conductes de l’orga-
sin. compl. piràmide del timpà f nisme.
es eminencia piramidal; pirámide del
tímpano endoscòpia flexible f
en pyramid of tympanum; pyramidal
eminence sin. fibroscòpia f
n/c eminentia pyramidalis es endoscopia flexible; fibroscopia
Relleu cònic de la paret posterior de la en fiberscopy; flexible endoscopy
cavitat timpànica situat lateralment al si Endoscòpia realitzada mitjançant un fi-
timpànic, proveït d’un conducte que allotja broscopi.
el múscul estapedial.

endoscòpia nasal f
emissió acústica f
sin. compl. endoscòpia nasosinusal f
veg. otoemissió f
es endoscopia nasal; endoscopia
nasosinusal
emmascarament m en nasal endoscopy
sin. ensordiment m Endoscòpia de les cavitats nasals i els sins
paranasals, realitzada mitjançant un en-
es enmascaramiento; doscopi rígid o un fibroscopi.
ensordecimiento
en masking
Tècnica usada en audiometria consistent endoscòpia nasosinusal f
a emetre un soroll en l’orella no explorada veg. endoscòpia nasal f
perquè la còclea no pugui sentir el so de
prova que s’emet en l’orella explorada.
endoscòpia rígida f
es endoscopia rígida
enclusa f
en rigid endoscopy
es yunque
Endoscòpia realitzada mitjançant un en-
en anvil; incus
doscopi rígid.
n/c incus
Osset de l’orella situat entre el martell i
l’estrep. ensordiment m
sin. emmascarament m
endolimfa f
es endolinfa envà nasal m
en endolymph veg. septe nasal m
n/c endolympha
Líquid clar i ric en potassi que omple el
50 laberint membranós.
Diccionari d’otorinolaringologia E

epiglotis f epitimpà m
es epiglotis veg. recés epitimpànic m
en epiglottis
n/c epiglottis
equilibri m
Part de la supraglotis constituïda pel car-
tílag epiglòtic i la mucosa que el reco- es equilibrio
breix. en balance; equilibrium
Estat del cos que es manté dret per l’acció
muscular que contraresta les forces físi-
epiglotitis f ques que el farien caure.
es epiglotitis
en epiglottitis
erigmofonia f
Inflamació de l’epiglotis produïda per
bacteris del gènere Haemophilus. sin. compl. veu esofàgica f
es erigmofonía; voz esofágica
en esophageal voice
epiglotitis aguda f
Veu que emeten les persones operades
es epiglotitis aguda de laringectomia total, que es produeix
en acute epiglottitis per l’emissió d’aire acumulat a la farin-
Epiglotitis d’origen infecciós que pot ge i l’esòfag i que és modulada a la ca-
provocar asfíxia per obstrucció de la via vitat oral.
respiratòria.

escotadura de la conca f
epistaxi f
veg. escotadura intertragal f
sin. compl. hemorràgia nasal f;
rinorràgia f
escotadura de Rivinus f
es epistaxis; hemorragia nasal;
rinorragia veg. escotadura timpànica f
en epistaxis; nasal hemorrhage;
rhinorrhagia
escotadura interaritenoïdal f
Hemorràgia que té lloc a la túnica mucosa
nasal, que normalment s’exterioritza pels es escotadura interaritenoidea
narius i sol aturar-se al cap de pocs mi- en interarytenoid incisure
nuts. n/c incisura interarytenoidea
Nota: En alguns casos pot ser abundant i pro- Escotadura de la cara posterosuperior de
longada. la laringe, situada entre els cartílags ari-
tenoides.
epistaxi anterior f
es epistaxis anterior escotadura intertragal f
en anterior epistaxis sin. compl. escotadura
Epistaxi que té lloc a l’àrea de Kiesselbach de la conca f
i que, generalment, afecta joves i infants. es escotadura de la concha;
escotadura intertrágica
epistaxi posterior f en intertragic incisure
n/c incisura intertragica
es epistaxis posterior
en posterior epistaxis Escotadura de l’orella externa que separa
el tragus de l’antitragus.
Epistaxi que té lloc a la part posterior de
les cavitats nasals i que afecta sobretot
les persones adultes. 51
E Diccionari d’otorinolaringologia

escotadura nasal f es escudo timpánico; muro del ático


en scutum; tympanic scute
es escotadura nasal
en nasal incisure Part de la porció escatosa de l’os temporal
n/c incisura nasalis que forma la paret lateral del recés epi-
timpànic.
Escotadura de la vora anterior del maxil·-
lar, que contribueix a formar l’orifici ossi
anterior de les cavitats nasals. esfenoïditis f
es esfenoiditis
escotadura en sphenoiditis
terminal de l’orella f Inflamació dels sins esfenoïdals.
es escotadura terminal de la oreja
en terminal incisure of the ear
n/c incisura terminalis auricularis
esfenoidostomia f
Escotadura del cartílag auricular situada es esfenoidotomía
entre el tragus i la branca de l’hèlix. en sphenoidotomy
Obertura quirúrgica de la paret anterior
del si esfenoïdal per a drenar-ne el con-
escotadura timpànica f tingut.
sin. compl. escotadura
de Rivinus f espai de Kiesselbach m
es escotadura de Rivino; escotadura
veg. àrea de Kiesselbach f
timpánica
en Rivinus’ incisure; tympanic incisure
n/c incisura tympanica espai epitimpànic m
Escotadura situada entre els corns anterior veg. recés epitimpànic m
i posterior de l’anell timpànic, on es troba
la membrana flàccida.
espai laterofaringi m
escotadura tiroïdal inferior f es espacio laterofaríngeo
en parapharyngeal space
es escotadura tiroidea inferior n/c spatium lateropharyngeum
en inferior thyroid incisure
n/c incisura thyroidea inferior Espai situat lateralment a la faringe, ocu-
pat per teixit conjuntiu lax.
Escotadura poc profunda de la vora in-
ferior del cartílag tiroide, situada entre les
làmines laterals del cartílag tiroide. espai paraglòtic m
es espacio paraglótico
escotadura en paraglottic space
tiroïdal superior f Cadascun dels dos espais compresos en-
es escotadura tiroidea superior tre el cartílag tiroide, el ventricle laringi
en superior thyroid incisure i el con elàstic.
n/c incisura thyroidea superior
Escotadura poc profunda de la vora su- espai perilimfàtic m
perior del cartílag tiroide, situada entre
es espacio perilinfático
les làmines laterals del cartílag tiroide.
en perilymphatic space
n/c spatium perilymphaticum
escut timpànic m Espai ple de perilimfa comprès entre el
sin. compl. mur de l’àtic m laberint membranós i les parets del labe-
rint ossi.
52
Diccionari d’otorinolaringologia E

espai preepiglòtic m espina nasal f


es espacio preepiglótico es espina nasal
en preepiglottic space en nasal spine
Espai comprès entre el lligament hio- n/c spina nasalis
epiglòtic, la membrana tirohioïdal i l’epi- Eminència anterior i mitjana de l’apòfi-
glotis. si horitzontal de l’os maxil·lar.

espai retrofaringi m espina suprameatal f


es espacio retrofaríngeo sin. compl. espina de Henle f; espina
en retropharyngeal space suprameàtica f
n/c spatium retropharyngeum es espina de Henle; espina
Espai comprès entre la paret posterior de suprameatal; espina suprameática
la faringe i les vèrtebres, ocupat per teixit en spine of Henle; suprameatal spine
conjuntiu lax. n/c spina suprameatalis
Eminència de la porció escatosa de l’os
espècul auricular m temporal, situada al marge posterosu-
perior del meat auditiu extern.
sin. compl. otoscopi m
es espéculo auricular; otoscopio
en aural speculum; otoscope espina suprameàtica f
Instrument en forma d’embut emprat per veg. espina suprameatal f
a realitzar una otoscòpia.
estapedectomia f
espècul nasal m es estapedectomía
sin. compl. rinoscopi m en stapedectomy
es espéculo nasal; rinoscopio Excisió de l’estrep per a substituir-lo per
en nasal speculum; rhinoscope una pròtesi.
Instrument bivalve emprat per a eixam- Nota: Es realitza especialment en casos d’otos-
clerosi.
plar les cavitats nasals i mantenir sepa-
rades les seves parets per facilitar-ne l’ex-
ploració. estapedial adj
es estapedial; estapedio
espècul pneumàtic en stapedial
de Siegle m Relatiu o pertanyent a l’estrep.
sin. compl. otoscopi de Siegle m
es espéculo neumático de Siegle; estapediotomia f
otoscopio de Siegle es estapediotomía
en Siegle’s otoscope en stapediotomy
Espècul auricular, estanc i connectat a Perforació de la base de l’estrep per a
una pera de goma, emprat per a produir introduir-hi un pistó que restableix la
canvis de pressió al conducte auditiu ex- transmissió del so a la cadena ossicular.
tern per estudiar la mobilitat de la mem-
Nota: Es realitza generalment en casos d’otos-
brana timpànica o detectar fístules labe- clerosi.
ríntiques.

estatoacústic -a adj
espina de Henle f es estatoacústico
veg. espina suprameatal f en statoacoustic
53
E Diccionari d’otorinolaringologia

Relatiu o pertanyent a l’equilibri i a l’au- Estimulació del laberint vestibular provo-


dició. cada mitjançant l’aplicació de moviments
giratoris al cos.
estatocònia f
sin. otocònia f estrep m
es estatoconia; otoconia; statoconia es estribo
en otoconia en stapes; stirrup
n/c statoconia n/c stapes
Cadascuna de les concrecions calcàries de Osset de l’orella situat a la part medial de
la membrana de les estatocònies que, per l’orella mitjana, que s’articula pel seu cap
la seva elevada densitat, provoquen de- amb l’enclusa i s’insereix per la base a la
formacions de les màcules de l’utricle i del finestra vestibular.
sàcul per gravetat i per inèrcia.
estret vestibulofossal m
estenosi del conducte sin. compl. llindar del nas m
auditiu extern f es estrecho vestibulofosal; umbral de
es estenosis del conducto auditivo la nariz
externo en threshold of nose
en stenosis of the external auditory n/c limen nasi
canal Línia que separa la part de la cavitat nasal
Trastorn consistent en la disminució de la recoberta per epiteli escatós de la part
llum del conducte auditiu extern, que pot recoberta per mucosa respiratòria.
ser traumàtica, inflamatòria o formar-se
com a conseqüència d’una exostosi del
conducte auditiu extern. estria del martell f
es estría del martillo
en mallear stria
estenosi laríngia f n/c stria mallearis
sin. compl. laringostenosi f Relleu de la superfície externa de la mem-
es estenosis laríngea; laringoestenosis brana timpànica, causat pel manubri del
en laryngeal stenosis; laryngostenosis martell.
Trastorn consistent en l’obstrucció o la
disminució permanent de la llum de la estria vascular f
laringe produït, generalment, per fenò-
mens cicatricials. es estría vascular
en stria vascularis
n/c stria vascularis
esternut m Capa de teixit vascular que recobreix la
es estornudo paret externa del conducte coclear.
en sneeze
Acte reflex irreprimible constituït per una estridor m
inspiració brusca seguida d’una expiració
violenta i sorollosa, produït per la irrita- es estridor
ció de la túnica mucosa nasal. en stridor
So agut, dur i aspre, semblant a un xiulet,
que es produeix quan hi ha una disminució
estimulació rotatòria f important de la llum de la laringe.
es estimulación rotatoria
en rotatory stimulation

54
Diccionari d’otorinolaringologia E

estridor laringi congènit m


es estridor laríngeo congénito
en congenital laryngeal stridor
Trastorn consistent en estridor i dispnea
laríngia produït per la flaccidesa dels tei-
xits de la laringe, que apareix en nadons.

etmoide m
veg. os etmoide m

etmoidectomia f
es etmoidectomía
en ethmoidectomy
Excisió de les cel·les etmoïdals.

etmoïditis f
es etmoiditis
en ethmoiditis
Inflamació de les cel·les etmoïdals.

eustaquitis f
veg. tubaritis f

exostosi del conducte


auditiu extern f
es exostosis del conducto auditivo
externo
en exostosis of the external auditory
canal
Exostosi única o múltiple situada al con-
ducte auditiu extern, el qual pot arribar
a obstruir per complet, provocada gene-
ralment pel contacte amb l’aigua freda.

exploració vestibular f
es exploración vestibular
en vestibular test
Exploració per a determinar si existeix
algun trastorn de l’equilibri i avaluar si és
causat per una alteració del laberint ves-
tibular o dels centres nerviosos del siste-
ma vestibular.

55
F
M
fàcies adenoïdal f faringectomia f
es facies adenoidea es faringectomía
en adenoid facies en pharyngectomy
Aspecte que pren la cara dels infants por- Excisió parcial de la faringe.
tadors de vegetacions adenoides, que es
caracteritza pel nas petit, el llavi superior
escurçat i la boca badada. faringi -íngia adj
es faríngeo
en pharyngeal
fals vertigen vestibular m
Relatiu o pertanyent a la faringe.
es falso vértigo vestibular
Sensació vertiginosa produïda per tras-
torns que no són causats per una altera- faringític -a adj
ció dels òrgans encarregats de l’equilibri. es faringítico
Nota: Els vertígens d’altura i les cinetosis són en pharyngitic
exemples de falsos vertígens vestibulars. Relatiu o pertanyent a la faringitis.

faringàlgia f
faringitis f
sin. compl. faringodínia f
es faringitis
es faringalgia en pharyngitis
en pharyngalgia
Inflamació de la faringe i la seva mucosa.
Dolor a la faringe.

faringitis atròfica f
faringe f
sin. compl. faringitis seca f
es faringe
en pharynx es faringitis atrófica; faringitis seca
n/c pharynx en atrophic pharyngitis
Conducte musculomembranós que for- Faringitis crònica caracteritzada per l’atrò-
ma part del tub digestiu i de l’aparell res- fia de la mucosa i del teixit limfàtic sub
piratori i que s’estén des de la part pos- mucós.
terior de les cavitats nasals fins al comen-
çament de l’esòfag i de la laringe. faringitis crònica f
es faringitis crónica
en chronic pharyngitis
57
F Diccionari d’otorinolaringologia

Faringitis d’evolució progressiva i lenta, es faringoqueratosis


que es manifesta amb una sensació de en pharyngokeratosis
cos estrany, raspera, picor i odinofàgia en Trastorn consistent en la presència de
empassar saliva. formacions blanques acuminades a les
amígdales palatines i altres zones de la fa-
faringitis hipertròfica f ringe, habitualment produït per fongs.

es faringitis hipertrófica
en hipertrophic pharyngitis faringodínia f
Faringitis crònica caracteritzada per un veg. faringàlgia f
considerable engruiximent del teixit lim-
fàtic submucós.
faringolaringitis f
sin. laringofaringitis f
faringitis seca f
es faringolaringitis; laringofaringitis
veg. faringitis atròfica f en laryngopharyngitis;
pharyngolaryngitis
faringoamigdalitis f Inflamació de la faringe i de la laringe.
es faringoamigdalitis
en pharyngotonsillitis faringologia f
Inflamació de les amígdales i de la mu- es faringología
cosa de la faringe. en pharyngology
Branca de l’otorinolaringologia que s’ocu-
faringoamigdalitis pa de la faringe i les seves malalties.
catarral aguda f
sin. compl. angina vermella f; faringomicosi f
faringoamigdalitis
es faringomicosis
eritematosa f; faringoamigdalitis
en pharyngomycosis
vírica f
Infecció de la faringe, generalment situa-
es angina roja; faringoamigdalitis
da a les amígdales palatines i a l’amígda-
catarral aguda; faringoamigdalitis
la lingual, produïda per fongs.
eritematosa; faringoamigdalitis
vírica
Faringoamigdalitis difusa produïda gene- faringopatia f
ralment per una infecció vírica. es faringopatía
en pharyngopathy
faringoamigdalitis Malaltia de la faringe.
eritematosa f
veg. faringoamigdalitis faringoperístole f
catarral aguda f
es faringoperístole
en pharyngoperistole
faringoamigdalitis vírica f Trastorn consistent en la disminució de la
veg. faringoamigdalitis llum de la faringe produït per l’espasme
dels seus músculs.
catarral aguda f

faringoceratosi f faringoplàstia f
es faringoplastia
sin. faringoqueratosi f
58 en pharyngoplasty
Diccionari d’otorinolaringologia F

Operació que té per objecte reconstruir fàscia buccinatofaríngia f


la faringe.
sin. compl. fàscia buccinatòria f
es fascia buccinatofaríngea; fascia
faringoqueratosi f buccinatoria
sin. faringoceratosi f en buccinator fascia;
buccopharyngeal fascia
n/c fascia buccopharyngealis
faringorinitis f Làmina fibrosa de revestiment de la mus-
es faringorrinitis culatura de la faringe, que s’estén late-
en pharyngorhinitis ralment fins a recobrir el múscul buc-
Inflamació de la mucosa de la faringe i de cinador.
les cavitats nasals produïda per virus.
fàscia buccinatòria f
faringorràgia f veg. fàscia buccinatofaríngia f
es faringorragia
en pharyngorrhagia fàscia faringobasilar f
Hemorràgia que té lloc a la faringe.
es fascia faringobasilar
en pharyngobasilar fascia
faringosalpingitis f n/c fascia pharyngobasilaris
es faringosalpingitis Làmina fibrosa situada a la part superi-
en pharyngosalpingitis or de la paret posterior de la faringe, que
fixa la paret a la base del crani.
Inflamació de la faringe i de la trompa
auditiva.
fatiga auditiva f
faringotomia f es fatiga auditiva
en auditory fatigue
es faringotomía
en pharyngotomy Trastorn consistent en la disminució de
l’agudesa auditiva produït per una esti-
Incisió de la faringe per a abordar-la qui- mulació intensa de so durant un temps
rúrgicament. determinat.

faringotomia febre del fenc f


hioïdal mitjana f
sin. compl. rinitis al·lèrgica
es faringotomía hioidea media
estacional f
en median transhyoid pharyngotomy
es fiebre del heno; rinitis alérgica
Faringotomia en què es realitza una in-
estacional
cisió de l’orofaringe a través de l’os hi-
en hay fever; seasonal allergic rhinitis
oide.
Rinitis al·lèrgica causada pel pol·len de les
plantes herbàcies, que es caracteritza per
faringotomia lateral f una intensa congestió de la túnica mu-
es faringotomía lateral cosa nasal que dóna lloc a picor, ester-
en lateral pharyngotomy nuts, rinorrea, conjuntivitis amb fotofòbia
i edema palpebral, que apareix fonamen-
Faringotomia en què es realitza una inci- talment a la primavera.
sió vertical a la paret lateral de la faringe.

fenedura glòtica f
sin. compl. glotis f 59
F Diccionari d’otorinolaringologia

es glotis; hendidura glótica Finestra de la paret laberíntica de la ca-


en fissure of glottis; glottis; rima vitat timpànica, situada a la part pos-
glottidis teroinferior del promontori, que es cor-
n/c rima glottidis respon amb l’extrem inferior de la ram-
Fenedura situada entre els plecs vocals i pa timpànica.
les apòfisis vocals.
finestra oval f
fenestració laberíntica f veg. finestra vestibular f
es fenestración laberíntica
en labyrinthine fenestration finestra rodona f
Tècnica quirúrgica consistent a practicar
veg. finestra coclear f
una obertura al conducte semicircular
extern per a substituir la finestra vestibu-
lar en casos d’otosclerosi. finestra vestibular f
Nota: Aquesta tècnica ha estat substituïda per
la cirurgia directa sobre l’estrep.
sin. compl. finestra oval f
es ventana oval; ventana vestibular
fenomen de Ruttin m en oval window; vestibular window
n/c fenestra vestibuli
sin. compl. compensació vestibular f
Finestra de la paret laberíntica de la cavitat
es compensación vestibular; timpànica, que comunica amb el vestíbul,
fenómeno de Ruttin on s’insereix la base de l’estrep.
en vestibular compensation
Compensació d’una claudicació laberín-
tica provocada pel sistema nerviós cen-
fissura de Glaser f
tral, en què el laberint sa s’inhibeix i els veg. fissura petrotimpànica f
centres vestibulars mantenen l’equilibri
amb les informacions que reben només
d’un laberint. fissura de Santorini f
sin. fissura del cartílag
del conducte auditiu f
fibroscopi m
es fisura de Santorini; fisura del
sin. compl. endoscopi flexible m cartílago del conducto auditivo
es endoscopio flexible; fibroscopio en incisura cartilaginis meatus
en fiberscope; flexible endoscope acustici; Santorini’s fissure
Aparell consistent en un tub llarg i flexible n/c incisura cartilaginis meatus acustici
proveït de fibres òptiques, que s’empra Cadascuna de les dues o tres fissures
per a explorar l’aparell respiratori, l’aparell verticals de la part anteroinferior del car-
digestiu, la laringe, la faringe i les cavi- tílag del conducte auditiu extern.
tats nasals.
fissura del cartílag
fibroscòpia f del conducte auditiu f
sin. endoscòpia flexible f sin. fissura de Santorini f

finestra coclear f fissura del vestíbul f


sin. compl. finestra rodona f es hendidura del vestíbulo
es ventana coclear; ventana redonda en fissure of the vestibule; rima
en cochlear window; round window vestibuli
n/c fenestra cochleae n/c rima vestibuli
60 Fissura situada entre els plecs vestibulars.
Diccionari d’otorinolaringologia F

fissura petrotimpànica f Intervenció quirúrgica consistent a realit-


zar, després d’una laringectomia total,
sin. compl. fissura de Glaser f una comunicació entre la tràquea i l’esò-
es fisura de Glaser; fisura fag per permetre que l’aire pulmonar
petrotimpánica passi per la faringe i es pugui utilitzar per
en glaserian fissure; petrotympanic a parlar.
fissure
n/c fissura petrotympanica
flegmó periamigdalí m
Fissura situada a la part anterior de la
porció timpànica de l’os temporal, per on veg. abscés periamigdalí m
passa la corda del timpà.
fol·liculitis vestibular f
fístula auriculocervical f es foliculitis vestibular
es fístula auriculocervical en vestibular folliculitis
en auriculocervical fistula Infecció dels fol·licles pilosos del vestíbul
Fístula situada a la conca de l’orella o al de les fosses nasals, que apareix de for-
conducte auditiu extern, que s’estén fins ma difusa i recidivant i que s’estén d’uns
a la cara lateral del coll. fol·licles als altres.

fístula laberíntica f fonació f


es fístula laberíntica es fonación
en labyrinthine fistula en phonation
Fístula generalment situada al conducte Emissió de sons produïda pel pas de l’aire
semicircular extern, que erosiona el labe- expirat dels pulmons a través dels plecs
rint ossi i que provoca que les seves ca- vocals, posats prèviament en contacte.
vitats quedin exposades a les variacions Nota: La fonació sempre té lloc a la laringe. En
de pressió de l’exterior i a les infeccions. cas de laringectomia total, té lloc a la faringe
i es produeix amb l’aire que s’acumula a l’e-
sòfag.
fístula perilimfàtica f
es fístula perilinfática foniatre -a m i f
en perilymphatic fistula
es foniatra
Fístula situada als marges de la finestra en phoniatrician
vestibular, causada per traumatismes o
Metge especialitzat en foniatria.
esforços violents, que es manifesta amb
sordesa fluctuant i vertígens.
foniatria f
fístula preauricular f es foniatría
en phoniatrics
sin. compl. coloboma auris m
Branca de l’otorinolaringologia que estu-
es coloboma auris; fístula dia l’emissió de la veu i la seva patologia.
preauricular
en coloboma auris; preauricular
fistula fònic -a adj
Fístula situada a la part anterior del pa- es fónico
velló de l’orella, generalment a l’hèlix. en phonic
Relatiu o pertanyent a la veu o al so.
fistuloplàstia fonatòria f
es fistuloplastia fonatoria
en tracheoesophageal shunt 61
F Diccionari d’otorinolaringologia

fonocirurgia f Obertura inconstant de la part superior


de les làmines laterals del cartílag tiroi-
es fonocirugía
de, produïda per la unió incompleta del
en phonosurgery
quart i del cinquè arcs branquials.
Tractament quirúrgic de les lesions que im-
pedeixen el funcionament correcte dels òr-
gans que intervenen en l’emissió de la veu. fossa amigdalina f
sin. fossa tonsil·lar f;
fons del conducte fosseta amigdalina f
auditiu intern m es fosa amigdalina; fosa tonsilar;
es fondo del conducto auditivo fosita amigdalina
interno en tonsillar fossa
en fundus of internal auditory canal n/c fossula tonsillaris
n/c fundus meatus acustici interni Fossa profunda i estreta formada per la
Extrem profund del conducte auditiu separació de l’arc palatoglòs i l’arc pa-
intern, dividit en dues parts per la cres- latofaringi, que allotja l’amígdala palatina.
ta transversa.
fossa de l’antihèlix f
forat auditiu extern m es fosa del antehélix
sin. meat auditiu extern m en fossa of antihelix
n/c fossa antihelicis
es meato auditivo externo; orificio
Fossa de la cara medial del pavelló de
auditivo externo
l’orella, que marca la posició de l’antihèlix
en external auditory foramen
de la cara anterior.
n/c porus acusticus externus
Obertura lateral del conducte auditiu
extern. fossa de l’enclusa f
es fosa del yunque
forat auditiu intern m en fossa of incus
n/c fossa incudis
sin. meat auditiu intern m
Fossa en forma de sella de la paret pos-
es meato auditivo interno; orificio terior de la cavitat timpànica, que allot-
auditivo interno ja la branca curta de l’enclusa.
en internal auditory foramen
n/c porus acusticus internus
Obertura endocranial del conducte audi-
fossa escafoide f
tiu intern. sin. fossa navicular f
es fosa escafoidea; fosa navicular
forat singular m en scaphoid fossa
n/c scapha
es agujero singular
Fossa del pavelló de l’orella situada en-
en foramen singulare
tre l’hèlix i l’antihèlix.
n/c foramen singulare
Obertura del fons del conducte auditiu
intern, per on passa el nervi ampul·lar fossa nasal f
posterior. sin. cavitat nasal f

forat tiroïdal m fossa navicular f


es agujero tiroideo sin. fossa escafoide f
en thyroid foramen
62 n/c foramen thyroideum
Diccionari d’otorinolaringologia F

fossa piriforme f en fossula of vestibular window; oval


window niche
veg. recés piriforme m
n/c fossula fenestrae vestibuli
Fosseta de la paret laberíntica de la ca-
fossa supraamigdalina f vitat timpànica, al fons de la qual hi ha
es fosa supraamigdalina la finestra vestibular.
en supratonsillar fossa
n/c fossa supratonsillaris fosseta de Rosenmüller f
Fossa de forma triangular situada entre
veg. recés faringi m
les amígdales palatines i la part superior
de l’arc palatoglòs i l’arc palatofaringi.
fosseta glossoepiglòtica f
fossa tonsil·lar f veg. val·lècula epiglòtica f
sin. fossa amigdalina f
fosseta hemisfèrica f
fossa triangular veg. recés esfèric m
del pavelló de l’orella f
es fosa triangular del pabellón fosseta semiovoide f
auricular
en triangular fossa of auricle veg. recés el·líptic m
n/c fossa triangularis auricularis
Fossa de forma triangular formada per la fosseta triangular f
bifurcació de les dues branques de l’an-
es fosita triangular
tihèlix.
en triangular fossula
n/c fovea triangularis
fosseta amigdalina f Fosseta de la cara anterolateral del car-
sin. fossa amigdalina f tílag aritenoide, damunt de la fòvea
oblonga, que és plena de glàndules.

fosseta de la finestra
coclear f fòvea oblonga f
sin. compl. nínxol de la finestra es fóvea oblonga
en oblong fovea
rodona m
n/c fovea oblonga
es fosita de la ventana coclear; nicho
Fosseta situada a la cara anterolateral
de la ventana redonda
inferior del cartílag aritenoide, on s’inse-
en fossula of cochlear window; round
reix el múscul tiroaritenoïdal.
window niche
n/c fossula fenestrae cochleae
Fosseta de la paret laberíntica de la ca- fractura del penyal f
vitat timpànica, al fons de la qual hi ha es fractura del peñasco
la finestra coclear. en fracture of the petrous portion
Fractura de la base del crani que afecta
fosseta de la finestra la porció petrosa de l’os temporal.
vestibular f
sin. compl. nínxol freqüència f
de la finestra oval m
es frecuencia
es fosita de la ventana vestibular; en frequency
nicho de la ventana oval 63
F Diccionari d’otorinolaringologia

Nombre de vibracions de l’ona sonora per


unitat de temps.
Nota: Es mesura normalment en vibracions per
segon i la unitat més usada és l’hertz o el ci-
cle per segon. L’oïda és capaç de captar ones
sonores d’una freqüència compresa entre 20
i 20.000 Hz i està especialment adaptada per
captar les freqüències que sol tenir la veu (entre
500 i 4.000 Hz).

frontotomia f
es frontotomía
en frontotomy
Obertura quirúrgica del si frontal per a
drenar-ne el contingut.

frontotomia externa f
es frontotomía externa
en external frontotomy
Frontotomia que es realitza per la cara
anterior del si frontal.

furóncol del conducte


auditiu extern m
es furúnculo del conducto auditivo
externo
en external auditory canal furuncle
Furóncol que afecta el terç més lateral del
conducte auditiu extern, produït per la
infecció d’un fol·licle pilosebaci.

64
G
Gangli del nervi vestibular situat poc
M
gangli auditiu m
després de la seva separació del nervi
veg. gangli espiral m coclear i molt a prop del fons del conduc-
te auditiu intern.
gangli de Corti m
veg. gangli espiral m ganxo de la làmina espiral m
es gancho de la lámina espiral
gangli de Scarpa m en hamulus laminae spiralis
n/c hamulus laminae spiralis
veg. gangli vestibular m
Extremitat superior de la làmina espiral
òssia, en forma de ganxo, situada a la
gangli espiral m cúpula de la còclea.
sin. compl. gangli auditiu m; gangli
de Corti m glàndula ceruminosa f
es ganglio de Corti; ganglio espiral es glándula ceruminosa
en Corti’s ganglion; spiral ganglion en ceruminous gland
n/c ganglion spirale n/c glandula ceruminosa
Gangli del nervi coclear situat al conducte Cadascuna de les glàndules sudorípares
espiral del modíol. modificades situades a la pell del conduc-
te auditiu extern que secreten cerumen.
gangli geniculat m
es ganglio geniculado glàndula de Bowman f
en geniculate ganglion veg. glàndula olfactòria f
n/c ganglion geniculi
Gangli del nervi facial situat entre la pri-
mera i la segona porció del nervi facial glàndula nasal f
intratemporal. es glándula nasal
en nasal gland
gangli vestibular m n/c glandula nasalis
Cadascuna de les glàndules seroses i
sin. compl. gangli de Scarpa m
seromucoses situades a la túnica mucosa
es ganglio de Scarpa; ganglio nasal que secreten moc.
vestibular
en Scarpa’s ganglion; vestibular
ganglion
n/c ganglion vestibulare 65
G Diccionari d’otorinolaringologia

glàndula olfactòria f glotis f


sin. compl. glàndula es glotis
de Bowman f en glottis
es glándula de Bowman; glándula n/c glottis
olfatoria Part de la laringe constituïda pels plecs
en Bowman’s gland; olfactory gland vocals i les apòfisis vocals.
n/c glandula olfactoria
Cadascuna de les glàndules tubuloaci- glotis f
noses situades a la regió olfactòria.
veg. fenedura glòtica f

glàndula tubària f
glotis intercartilaginosa f
es glándula tubárica
en glandula tubaria; mucous gland of veg. part intercartilaginosa
auditory tube de la fenedura glòtica f
n/c glandula tubaria
Glàndula mucosa situada a la part carti- glotis interlligamentosa f
laginosa de la trompa auditiva.
veg. part intermembranosa
de la fenedura glòtica f
globus histèric m
veg. bol histèric m glotis intermembranosa f
veg. part intermembranosa
glomèrul arterial de la fenedura glòtica f
de la còclea m
sin. compl. glomèrul coclear m gola f
es glomérulo arterial de la cóclea; es fauces; garganta
glomérulo coclear en fauces; gullet
en glomerulus arteriosus cochleae
n/c glomerulus arteriosus cochleae Espai comprès entre el vel del paladar i
l’entrada de l’esòfag i la laringe.
Cadascun dels glomèruls que formen la
xarxa capil·lar que envolta la còclea.
granulomatosi de Wegener f
glomèrul coclear m es granulomatosis de Wegener
en Wegener’s granulomatosis
veg. glomèrul arterial
de la còclea m Malaltia caracteritzada per l’existència de
granulomes necrosants que afecten l’apa-
rell respiratori en forma de rinitis i sinu-
glossofaringi -íngia adj sitis necrosants i progressives, que pot
produir la destrucció dels cartílags i els
es glosofaríngeo
ossos nasals.
en glossopharyngeal
Relatiu o pertanyent a la llengua i a la
faringe. guany acústic m
es ganancia acústica
en acoustic gain
glòtic -a adj
Amplificació de la intensitat d’un so en
es glótico un audiòfon que correspon a la diferèn-
en glottic cia, mesurada en decibels, entre el so que
Relatiu o pertanyent a la glotis. surt de l’auricular i el so que capta el mi-
66 cròfon.
H
M
helicotrema m hemorràgia nasal f
es helicotrema veg. epistaxi f
en helicotrema
n/c helicotrema
hemotimpà m
Obertura que connecta la rampa timpà-
nica amb la rampa vestibular al vèrtex de veg. hematotimpà m
la còclea.
herpangina f
hèlix f es herpangina
es hélix en herpangina
en helix Faringoamigdalitis caracteritzada per l’apa-
n/c helix rició de vesícules, que es converteixen en
Replec semicircular que limita el pavelló úlceres, i per febre molt alta, produïda per
de l’orella per davant, per dalt i per dar- un coxsackievirus A.
rere.
herpes zòster auricular m
hematotimpà m sin. compl. síndrome
sin. compl. hemotimpà m; de Ramsay Hunt f
timpà blau m es herpes zóster auricular; síndrome
es hematotímpano; hemotímpano; de Ramsay-Hunt
tímpano azul en herpes zoster auricularis; Ramsay-
en hematotympanum; Hunt syndrome
hemotympanum Síndrome caracteritzada per paràlisi fa-
Embassament hemàtic situat a la cavitat cial acompanyada d’otàlgia i erupció de
timpànica. vesícules, que afecta el meat i el conducte
auditiu externs, produïda per la infecció
vírica zosteriana del gangli geniculat.
hemilaringectomia f
es hemilaringectomía
hertz m
en hemilaryngectomy
Excisió d’un plec vocal, un cartílag ari- es hertz
tenoide i part de la làmina lateral del en hertz
cartílag tiroide. sb Hz
Unitat de freqüència que s’empra per a
mesurar el to. 67
H Diccionari d’otorinolaringologia

hiat semilunar m de tipus respiratori i, menys freqüent-


ment, disfàgics.
es hiato semilunar
en semilunar hiatus
n/c hiatus semilunaris hipoacúsia f
Solc estret i profund de la paret exter- es hipoacusia
na del meat nasal mitjà, situat entre en hipoacusis
l’apòfisi unciforme i l’ampul·la etmoïdal.
Trastorn consistent en una disminució de
l’agudesa auditiva.
hidropesia endolimfàtica f Nota: S’usa per a referir-se a sordeses lleus.
sin. compl. hidropesia laberíntica f
es hidropesía endolinfática; hipofaringe f
hidropesía laberíntica sin. compl. laringofaringe f
en endolimphatic hydrops;
es hipofaringe; laringofaringe
labyrinthine hydrops
en hypopharynx; laryngopharynx
Embassament de serositat al laberint mem- n/c pars laryngea pharyngis
branós, que causa la malaltia de Ménière.
Part més inferior de la faringe, que s’estén
des de la vora superior de l’epiglotis fins
hidropesia laberíntica f a l’esòfag.
veg. hidropesia endolimfàtica f
hipofaringi -íngia adj
hiperacúsia f es hipofaríngeo
en hypopharyngeal
es hiperacusia
en hyperacusis Relatiu o pertanyent a la hipofaringe.
Trastorn consistent en un augment anor-
mal de l’agudesa auditiva. hipofaringoscopi m
sin. compl. laringoscopi m
hiperacúsia dolorosa f es hipofaringoscopio; laringoscopio
veg. algiacúsia f en hypopharyngoscope; laryngoscope
Aparell òptic consistent en un tub que
conté una lent angulada de 70° a 90°,
hiperòsmia f que s’empra per a examinar la hipofa-
es hiperosmia ringe i la laringe a través de la cavitat oral.
en hyperosmia
Disòsmia consistent en un augment anor- hipofaringoscòpia f
mal de l’agudesa olfactòria.
es hipofaringoscopia
en hypopharyngoscopy
hipertròfia adenoïdal f Examen visual de la hipofaringe que es
veg. vegetacions adenoides f pl realitza amb l’ajut d’un hipofaringoscopi
o un mirallet laringi.

hipertròfia amigdalina f
hipoòsmia f
es hipertrofia amigdalina
en tonsillar hypertrophy es hiposmia
en hyposmia
Trastorn consistent en el creixement o
l’engrandiment de les amígdales palati- Disòsmia consistent en una disminució de
nes, que pot crear problemes mecànics l’agudesa olfactòria.
68
Diccionari d’otorinolaringologia H

hipotimpà m
es hipotímpano
en hypotympanum
Espai inferior de la cavitat timpànica.

69
I
M
impedància acústica f implantació coclear f
es impedancia acústica es implantación coclear
en acoustic impedance en cochlear implantation
Resistència que ofereix el sistema tim- Inserció quirúrgica d’un implant coclear.
panoossicular en la transmissió del so.
Nota: Quan es realitza una impedanciometria,
la impedància acústica, des del punt de vista
incudial adj
audiològic, és el contrari de la compliància es incudial
acústica. en incudal
Relatiu o pertanyent a l’enclusa.
impedanciòmetre m
es impedanciómetro
en impedanciometer
infundíbul etmoïdal m
Aparell que mesura el percentatge de so es infundíbulo etmoidal
reflectit per la cavitat timpànica d’un so en ethmoidal infundibulum
transmès pel conducte auditiu extern, i n/c infundibulum ethmoidale
que s’empra per a realitzar una impe- Pas que comunica el meat nasal mitjà
danciometria. amb les cel·les etmoïdals i el si frontal.

impedanciometria f intensitat f
es impedanciometría es intensidad
en acoustic impedance measurement en intensity
Mesurament de la impedància acústica Quantitat d’energia que transmet una
d’un individu. ona sonora per unitat de superfície.
Nota: Es mesura en decibels.

imperforació de coanes f
isquèmia laberíntica f
veg. atrèsia de coanes f
es isquemia laberíntica
en labyrinthine ischemia
implant coclear m Isquèmia produïda per una irrigació san-
es implante coclear guínia deficient que afecta l’òrgan espiral,
en cochlear implant les cèl·lules del gangli espiral, les màcules
Dispositiu electrònic que s’introdueix dins del sàcul i l’utricle, les crestes ampul·lars
l’orella i que estimula directament les i el gangli vestibular.
terminacions del nervi coclear. 71
I Diccionari d’otorinolaringologia

istme de la gola m
es istmo de las fauces
en isthmus of fauces
n/c isthmus faucium
Istme limitat pel paladar tou i la part
posterior de la llengua, que posa en con-
tacte la boca amb la faringe.

istme de la trompa
auditiva m
sin. compl. istme de la trompa
d’Eustaqui m
es istmo de la trompa auditiva; istmo
de la trompa de Eustaquio
en isthmus of auditory tube; isthmus
of eustachian tube
n/c isthmus tubae auditoriae
Istme situat al punt d’unió de la part òssia
de la trompa auditiva amb la seva part
cartilaginosa.

istme
de la trompa d’Eustaqui m
veg. istme de la trompa auditiva m

72
L
Conjunt d’elements membranosos del
M
laberint m
laberint, continguts al laberint ossi, que
es laberinto
comprèn el conducte coclear, l’utricle, el
en labyrinth
sàcul, els conductes semicirculars mem-
Conjunt d’estructures cavitàries que for- branosos i el sac endolimfàtic.
men l’orella interna encarregades de l’au-
dició i l’equilibri.
laberint ossi m
laberint anterior m sin. compl. càpsula laberíntica f
es cápsula laberíntica; laberinto óseo
veg. laberint coclear m
en osseous labyrinth
n/c labyrinthus osseus
laberint coclear m Càpsula òssia del laberint, que conté el
sin. compl. laberint anterior m laberint membranós, formada pel con-
ducte espiral de la còclea, el vestíbul i els
es laberinto anterior; laberinto conductes semicirculars ossis.
coclear
en cochlear labyrinth
n/c labyrinthus cochlearis laberint posterior m
Part anterior del laberint formada per la veg. laberint vestibular m
còclea, que s’encarrega de l’audició.

laberint vestibular m
laberint etmoïdal m
sin. compl. laberint posterior m
sin. compl. antre etmoïdal m
es laberinto posterior; laberinto
es laberinto etmoidal vestibular
en ethmoidal labyrinth en vestibular labyrinth
n/c labyrinthus ethmoidalis n/c labyrinthus vestibularis
Estructura formada per les masses late- Part posterior del laberint formada pel
rals de l’os etmoide, que conté les cel·les vestíbul i els conductes semicirculars, que
etmoïdals, on s’insereixen el cornet supe- s’encarrega del manteniment de l’equi-
rior i el cornet mitjà. libri.

laberint membranós m laberíntic -a adj


es laberinto membranoso es laberíntico
en membranous labyrinth en labyrinthine
n/c labyrinthus membranaceus
Relatiu o pertanyent al laberint. 73
L Diccionari d’otorinolaringologia

labiolectura f sorials del laberint i, conseqüentment, la


pèrdua definitiva de les seves funcions.
sin. compl. lectura labial f
es labiolectura; lectura labial
en labiomancy; lip reading labirintoplegia f
Mètode visual i no oral per a reconèixer veg. claudicació laberíntica f
la parla consistent en l’observació del
moviment dels llavis del parlant.
làmina basilar f
Nota: Practiquen aquest mètode els sordmuts
o les persones afectades de sordesa profunda sin. compl. membrana basilar f
que han rebut educació especial.
es lámina basilar; membrana basilar
en basilar membrane; lamina basilaris
labirintectomia f n/c lamina basilaris
es laberintectomía Làmina de teixit conjuntiu que forma la
en labyrinthectomy paret del conducte coclear, el qual separa
Excisió del laberint membranós. de la rampa timpànica, i que sosté l’òr-
gan espiral.

labirintitis f
làmina cartilaginosa lateral
es laberintitis de la trompa auditiva f
en labyrinthitis
es lámina cartilaginosa lateral de la
Inflamació localitzada o difusa de les trompa auditiva
estructures del laberint. en lateral lamina of cartilage
of auditory tube
labirintitis circumscrita f n/c lamina cartilaginis lateralis tubae
auditoriae
es laberintitis circunscrita
en circumscribed labyrinthitis Làmina més petita de les dues que for-
men el cartílag de la trompa auditiva,
Labirintitis localitzada que es produeix, situada a la paret lateral de la trompa au-
generalment, per una fístula laberíntica. ditiva.

labirintitis reactiva f làmina cartilaginosa medial


veg. labirintitis serosa f de la trompa auditiva f
es lámina cartilaginosa medial
de la trompa auditiva
labirintitis serosa f
en medial lamina of cartilage
sin. compl. labirintitis reactiva f of auditory tube
es laberintitis reactiva; laberintitis n/c lamina cartilaginis medialis tubae
serosa auditoriae
en serous labyrinthitis Làmina més gran de les dues que formen
Labirintitis difusa sense formació de pus, el cartílag de la trompa auditiva, situada
que és reversible i pot ser conseqüència a la paret medial de la trompa auditiva.
d’una otitis mitjana aguda o crònica.
làmina cribrosa
labirintitis supurativa f de l’etmoide f
es laberintitis supurativa es lámina cribosa del etmoides
en suppurative labyrinthitis en cribriform lamina of ethmoid bone
n/c lamina cribosa
Labirintitis difusa amb formació de pus,
que implica la pèrdua dels elements sen- Làmina horitzontal que s’estén per les
74 masses laterals de l’os etmoide i que té
Diccionari d’otorinolaringologia L

nombroses perforacions per on passen els tuada a la zona mitjana del coll, imme-
filaments del nervi olfactori, les ramifica- diatament davant de la hipofaringe, que
cions de les artèries etmoïdals i les pro- connecta per la part inferior amb la trà-
longacions de la duramàter. quea i per la part superior amb la faringe.

làmina del cartílag cricoide f laringectomia f


es lámina del cartílago cricoides es laringectomía
en lamina of cricoid cartilage en laryngectomy
n/c lamina cartilaginis cricoideae Excisió total o parcial de la laringe.
Làmina ampla situada a la part posteri-
or del cartílag cricoide.
laringectomia parcial f
es laringectomía parcial
làmina espiral òssia f en partial laringectomy
es lámina espiral ósea Laringectomia en què s’extirpa una part
en bony spiral lamina de la laringe.
n/c lamina spiralis ossea
Làmina òssia que divideix incompleta-
ment el conducte espiral de la còclea en laringectomia supraglòtica f
la rampa vestibular i la rampa timpànica. es laringectomía supraglótica
en supraglottic laryngectomy
làmina espiral secundària f Laringectomia parcial en què s’extirpa la
supraglotis.
es lámina espiral secundaria
en secondary spiral lamina
n/c lamina spiralis secundaria laringectomia total f
Làmina situada sobre la paret externa de es laringectomía total
la làmina espiral òssia. en total laryngectomy
Laringectomia en què s’extirpa tota la
làmina lateral laringe, des de l’arrel de la llengua a la
del cartílag tiroide f tràquea, que inclou habitualment la re-
secció de la musculatura prelaríngia amb
es lámina lateral del cartílago tiroide la fàscia cervical superficial i l’os hioide.
en lateral lamina of thyroid cartilage
Cadascuna de les dues làmines que s’unei-
xen entre si a la part anterior del cartílag laringi -íngia adj
tiroide i que en formen l’estructura bà- es laríngeo
sica. en laryngeal
Relatiu o pertanyent a la laringe.
laringàlgia f
es laringalgia laringisme m
en laryngalgia
veg. laringospasme m
Dolor a la laringe.

laringitis f
laringe f
es laringitis
es laringe en laryngitis
en larynx
Inflamació de la laringe.
n/c larynx
Estructura musculocartilaginosa revestida
de mucosa, en forma de con truncat, si- 75
L Diccionari d’otorinolaringologia

laringitis aguda f Laringitis crònica que es caracteritza per


un engruiximent blanc de la mucosa i té
es laringitis aguda
un risc elevat de degenerar en un carci-
en acute laryngitis
noma.
Laringitis, generalment d’origen víric, que
evoluciona en pocs dies i cursa amb dis-
fonia dolorosa i tos seca, que cedeixen en laringitis subglòtica f
passar a una fase de secreció mucosa. sin. compl. laringitis sufocant f
es laringitis subglótica
laringitis catarral crònica f en subglottic laryngitis
es laringitis catarral crónica Laringitis aguda situada a la mucosa de
en chronic catarrhal laryngitis la subglotis, habitualment d’origen víric,
que pot aparèixer durant la primera in-
Laringitis crònica que es caracteritza per
fància i que pot provocar una dispnea
una congestió de la mucosa.
laríngia.

laringitis crònica f
laringitis sufocant f
es laringitis crónica
en chronic laryngitis veg. laringitis subglòtica f
Laringitis situada als plecs vocals, que es
caracteritza per disfonia persistent. laringitis tuberculosa f
sin. compl. tuberculosi laríngia f
laringitis diftèrica f es laringitis tuberculosa; tuberculosis
es laringitis diftérica laríngea
en diphteritic laryngitis en tuberculosis of larynx; tuberculous
laryngitis
Laringitis causada per l’extensió a la la-
ringe de les falses membranes que pro- Laringitis crònica produïda per una infec-
dueix la diftèria, generalment a partir ció tuberculosa de la laringe.
d’un origen faringi, que pot conduir a la
mort per asfíxia. laringocele f
es laringocele
laringitis estridulosa f en laryngocele
es laringitis estridulosa Hèrnia de la mucosa del sàcul laringi que
en laryngitis stridulosa pot sortir fora de la laringe a través de la
Laringitis que es presenta de forma espas- membrana tirohioïdal.
mòdica i es caracteritza per crisis brus-
ques nocturnes d’estridor i tos. laringofaringe f
veg. hipofaringe f
laringitis hiperplàstica f
es laringitis hiperplástica
laringofaringectomia f
en hyperplastic laryngitis
es laringofaringectomía
Laringitis crònica que es caracteritza per
en laryngopharyngectomy
un engruiximent vermell de la mucosa.
Excisió total o parcial de la laringe i la
faringe.
laringitis hiperqueratòtica f
es laringitis hiperqueratósica
laringofaringitis f
en keratosis of the larynx
sin. faringolaringitis f
76
Diccionari d’otorinolaringologia L

laringofissió f laringopatia f
veg. laringotomia f es laringopatía
en laryngopathy
Malaltia de la laringe.
laringofissura f
veg. laringotomia f
laringopiocele f
es laringopiocele
laringòfon m en laryngopyocele
es laringófono Laringocele infectada i plena de material
en electronic laryngeal device purulent.
Aparell electromecànic que s’aplica exter-
nament a la regió cervical i transmet ones
vibratòries que permeten la fonació als laringoplàstia f
malalts operats de laringectomia total. es laringoplastia
en laryngoplasty
laringografia f Operació que té per objecte reconstruir
la laringe.
es laringografía
en laryngography
Radiografia de la laringe després d’instil·- laringoplegia f
lar-hi una substància radioopaca. veg. paràlisi laríngia f

laringòleg -òloga m i f laringorràgia f


es laringólogo es laringorragia
en laryngologist en laryngorrhagia
Metge especialitzat en laringologia. Hemorràgia que té lloc a la laringe.

laringologia f laringoscopi m
es laringología sin. hipofaringoscopi m
en laryngology
Branca de l’otorinolaringologia que s’ocu-
pa de la laringe i les seves malalties. laringoscòpia f
es laringoscopia
en laryngoscopy
laringomalàcia f
Examen visual de l’interior de la laringe
es laringomalacia que es realitza amb l’ajut d’un hipofa-
en laryngomalacia ringoscopi.
Remolliment dels cartílags de la laringe.
laringoscòpia directa f
laringonecrosi f es laringoscopia directa
es laringonecrosis en direct laryngoscopy
en laryngonecrosis Laringoscòpia que es realitza mitjançant
Necrosi dels cartílags de la laringe. un tub rígid que s’introdueix des de la
boca fins a la laringe, habitualment sota
anestèsia general.
laringoparàlisi f
Nota: Actualment aquesta exploració se sol
veg. paràlisi laríngia f complementar amb un microscopi quirúrgic o
un endoscopi rígid. 77
L Diccionari d’otorinolaringologia

laringoscòpia indirecta f Vora formada per l’engruiximent i la trans-


formació de l’endosti a la fulla superior
es laringoscopia indirecta
de la làmina espiral òssia.
en indirect laryngoscopy
Laringoscòpia que es realitza mitjançant
un mirallet laringi o un hipofaringoscopi. línia obliqua f
es línea oblicua
en oblique line
laringospasme m
n/c linea obliqua
sin. compl. laringisme m
Cresta obliqua situada a la cara anterior
es laringismo; laringoespasmo del cartílag tiroide, on s’insereixen els
en laryngismus; laryngospasm músculs esternotiroïdal, tirohioïdal i cons-
Espasme dels músculs de la laringe. trictor inferior de la faringe.

laringostenosi f liquorrea otològica f


veg. estenosi laríngia f veg. otoràquia f

laringostomia f llenguatge de signes m


es laringostomía es lenguaje de signos
en laryngostomy en sign language
Obertura quirúrgica de la laringe per a Sistema de comunicació visual, gestual i
establir una comunicació amb l’exterior. no oral desenvolupat independentment
del llenguatge oral i caracteritzat per tenir
les seves pròpies estructures sintàctiques,
laringostroboscopi m que solen ser força flexibles.
es laringoestroboscopio
en laryngostroboscope lligament anterior
Estroboscopi adaptat a un hipofaringos- del martell m
copi que permet d’explorar els movi-
es ligamento anterior del martillo
ments ondulatoris de la mucosa dels plecs
en anterior ligament of malleus
vocals durant la fonació.
n/c ligamentum mallei anterius
Lligament que s’estén des de l’apòfisi
laringotomia f anterior del martell fins a la fissura petro-
sin. compl. laringofissió f; timpànica.
laringofissura f; tirotomia f
es laringotomía lligament anular
en laryngotomy de l’estrep m
Incisió vertical del cartílag tiroide per a es ligamento anular del estribo
accedir a l’interior de la laringe. en annular ligament of stapes
n/c ligamentum annulare stapedis
lectura labial f Lligament que s’estén des de la base de
l’estrep fins a la finestra vestibular.
veg. labiolectura f

lligament auricular
limbe de la làmina anterior m
espiral òssia m
es ligamento auricular anterior
es limbo de la lámina espiral ósea en anterior auricular ligament
en limbus of osseous spiral lamina n/c ligamentum auriculare anterius
78 n/c limbus laminae spiralis osseae
Diccionari d’otorinolaringologia L

Lligament que s’estén des de l’arrel de n/c ligamentum cricotracheale


l’arc zigomàtic fins al pavelló de l’orella. Lligament que s’estén des del cartílag
cricoide fins al primer cartílag de la trà-
lligament auricular quea.
posterior m
es ligamento auricular posterior lligament espiral m
en posterior auricular ligament sin. cresta espiral f
n/c ligamentum auriculare posterius
Lligament que s’estén des de l’eminèn-
cia de la conca fins a l’apòfisi mastoide. lligament hioepiglòtic m
es ligamento hioepiglótico
lligament auricular en hyoepiglottic ligament
n/c ligamentum hyo-epiglotticum
superior m
Lligament que s’estén des de l’os hioide
es ligamento auricular superior fins al cartílag epiglòtic.
en superior auricular ligament
n/c ligamentum auriculare superius
Lligament que s’estén des de l’espina lligament lateral
suprameatal fins al conducte auditiu ex- del martell m
tern. sin. compl. lligament
timpanomal·leal m
lligament conoide m es ligamento lateral del martillo;
ligamento timpanomalear
veg. lligament cricotiroïdal m
en lateral ligament of malleus
n/c ligamentum mallei laterale
lligament cricofaringi m Cadascun dels dos lligaments que s’es-
es ligamento cricofaríngeo tenen des del coll del martell fins a l’es-
en cricopharyngeal ligament cotadura timpànica.
n/c ligamentum cricopharyngeum
Cadascun dels dos lligaments que tenen lligament posterior
l’origen al cartílag corniculat, s’insereixen de l’enclusa m
a la cara posterior del cartílag cricoide i
es ligamento posterior del yunque
s’estenen cap a la part inferior de la fa-
en posterior ligament of incus
ringe.
n/c ligamentum incudis posterius
Lligament que s’estén des de la branca
lligament cricotiroïdal m curta de l’enclusa fins a la paret lateral de
sin. compl. lligament conoide m la cavitat timpànica.
es ligamento conoideo; ligamento
cricotiroideo lligament superior
en conoid ligament; cricothyroid de l’enclusa m
ligament es ligamento superior del yunque
n/c ligamentum cricothyroideum en superior ligament of incus
Lligament vertical i mitjà situat a la cara n/c ligamentum incudis superius
anterior de la laringe, entre els cartílags Lligament que s’estén gairebé paral·le-
cricoide i tiroide. lament al lligament superior del martell
i uneix el cos de l’enclusa amb el recés
lligament cricotraqueal m epitimpànic.
es ligamento cricotraqueal
en cricotracheal ligament 79
L Diccionari d’otorinolaringologia

lligament superior de i que reforcen la vora inferior de la


del martell m membrana quadrangular.
es ligamento superior del martillo
en superior ligament of malleus lligament vocal m
n/c ligamentum mallei superius
es ligamento vocal
Lligament que s’estén des del cap del en vocal ligament
martell fins al recés epitimpànic. n/c ligamentum vocale
Cadascun dels dos lligaments que s’es-
lligament timpanomal·leal m tenen des del cartílag tiroide fins a l’apò-
fisi vocal i que reforcen el plec vocal.
veg. lligament lateral
del martell m
llindar auditiu m
lligament tiroepiglòtic m es umbral auditivo
en auditory threshold
es ligamento tiroepiglótico
en thyroepiglottic ligament Nivell d’itensitat mínima d’un so que el
n/c ligamentum thyro-epiglotticum fa audible.
Lligament imparell i mitjà, que és la con-
tinuació del pecíol epiglòtic, que es fixa llindar d’intel·ligibilitat m
a l’angle entrant del cartílag tiroide.
es umbral de inteligibilidad
en threshold of intelligibillity
lligament tirohioïdal Nivell d’intensitat en què es comprèn el
lateral m 50% de les paraules en una prova d’au-
es ligamento tirohioideo lateral diometria verbal.
en lateral thyrohyoid ligament
n/c ligamentum thyrohyoideum llindar d’intolerància m
laterale
es umbral de intolerancia
Cadascun dels dos lligaments que s’es- en threshold of discomfort
tenen des de la banya superior del car-
tílag tiroide fins a l’extrem posterior de Nivell d’intensitat d’un so que produeix
la banya major de l’os hioide i que refor- una sensació d’incomoditat a l’orella.
cen lateralment la membrana tirohioïdal.
llindar d’olfacció m
lligament tirohioïdal mitjà m es umbral de olfacción
es ligamento tirohioideo medio en olfactory threshold
en median thyrohyoid ligament Nivell a partir del qual es perceben les
n/c ligamentum thyrohyoideum olors.
medianum
Lligament format per moltes fibres elàs-
llindar del nas m
tiques que reforça la part central de la
membrana tirohioïdal. veg. estret vestibulofossal m

lligament vestibular m llindar del reflex


es ligamento vestibular
estapedial m
en vestibular ligament es umbral del reflejo estapedio
n/c ligamentum vestibulare en stapedial reflex threshold
Cadascun dels dos lligaments que s’es- Nivell d’intensitat mínima d’un so capaç
tenen des del cartílag tiroide fins a la su- de provocar la contracció del múscul de
80 perfície anterolateral del cartílag aritenoi- l’estrep.
Diccionari d’otorinolaringologia L

lòbul de l’orella m
es lóbulo de la oreja
en lobule of auricle
n/c lobulus auricularis
Part més inferior del pavelló de l’orella,
formada per un replec de la pell sense
interposició de cap làmina cartilaginosa.

81
M
M
macròtia f màcula de l’utricle f
es macrotia es mácula del utrículo
en macrotia en macula of utricle
Malformació consistent en una grandària n/c macula utriculi
exagerada del pavelló de l’orella. Òrgan sensorial situat horitzontalment al
sòl de l’utricle.
màcula cribrosa inferior f
sin. màcula cribrosa sacular f màcula del sàcul f
es mácula cribosa inferior; es mácula del sáculo
mácula cribosa sacular en macula of saccule
en macula cribrosa inferior; saccular n/c macula sacculi
cribrose area Òrgan sensorial situat verticalment a la
n/c macula cribrosa inferior paret medial del sàcul.
Àrea perforada del recés esfèric, per on
passen els filaments nerviosos del sàcul. malaltia de Ménière f
es enfermedad de Ménière
màcula cribrosa sacular f en Ménière’s disease
sin. màcula cribrosa inferior f Malaltia que afecta el laberint membra-
nós produïda per hidropesia endolim-
fàtica, que es caracteritza per crisis de ver-
màcula cribrosa superior f tigen, sordesa i acúfens.
sin. màcula cribrosa utricular f
es mácula cribosa superior; mácula malaltia
cribosa utricular de Rendu-Osler-Weber f
en macula cribrosa superior; utricular
sin. compl. telangièctasi
cribrose area
n/c macula cribrosa superior hemorràgica hereditària f
Àrea perforada del recés el·líptic, per on es enfermedad
passen els filaments nerviosos de l’utri- de Rendu-Osler-Weber;
cle i dels conductes semicirculars supe- telangiectasia hemorrágica
rior i extern. hereditaria
en hereditary hemorrhagic
telangiectasia;
màcula cribrosa utricular f Rendu-Osler-Weber disease
sin. màcula cribrosa superior f Malaltia hereditària caracteritzada per
epistaxis recurrents i angiomes múltiples 83
M Diccionari d’otorinolaringologia

de la pell i les mucoses que poden origi- maniobra de Valsalva f


nar hemorràgies.
es maniobra de Valsalva
en Valsalva’s manoeuvre
malaltia de Stewart f Maniobra consistent a fer una expiració
veg. reticulosi polimorfa f forçada amb el nas tapat i la boca tan-
cada a fi d’augmentar la pressió d’aire a
la via respiratòria i insuflar aire a la trompa
mal·leal adj auditiva.
sin. mal·lear adj
es maleal; malear manubri del martell m
en malleal; mallear sin. compl. mànec del martell m
Relatiu o pertanyent al martell. es mango del martillo; manubrio del
martillo
mal·lear adj en handle of malleus; manubrium of
malleus
sin. mal·leal adj n/c manubrium mallei
Part inferior del martell inserida a la capa
mànec del martell m mitjana de la membrana timpànica.
veg. manubri del martell m
mareig m
maniobra de Frenzel f es mareo
en dizziness; giddiness
es maniobra de Frenzel
en Frenzel’s manoeuvre Malestar caracteritzat habitualment per
nàusees i rodaments de cap, que pot ser
Maniobra consistent a contraure els la manifestació d’una cinetosi o d’un
músculs peristafilins intern i extern sense vertigen vestibular.
completar una deglució a fi de compen-
sar la pressió de l’aire que hi ha dins l’ore-
lla mitjana. mareig del viatger m
veg. cinetosi f
maniobra de Politzer f
es maniobra de Politzer martell m
en Politzer’s manoeuvre
es martillo
Maniobra consistent a fer una insuflació en malleus
d’aire amb la pera de Politzer tancant el n/c malleus
vel del paladar per deglució o per l’arti-
Osset de l’orella situat a la part més la-
culació d’un so gutural a fi d’introduir aire
teral de la cadena ossicular.
a l’orella mitjana.
Nota: El martell es divideix en tres parts: cap,
coll i manubri.
maniobra de Toynbee f
es maniobra de Toynbee mastoidectomia f
en Toynbee’s manoeuvre es mastoidectomía
Maniobra consistent a pessigar els narius en mastoidectomy
i empassar-se saliva a fi de comprovar si Trepanació de l’apòfisi mastoide i excisió
la membrana timpànica es retreu i deter- de les cel·les mastoïdals.
minar la permeabilitat tubària.

84
Diccionari d’otorinolaringologia M

mastoidectomia radical f meat nasal superior m


sin. compl. mastoidotimpanectomia f es meato nasal superior
es mastoidectomía radical; en superior nasal meatus
mastoidotimpanectomía n/c meatus nasi superior
en mastoidotympanectomy; radical Meat estret situat per sota del cornet
mastoidectomy superior, on desemboquen el recés es-
Mastoidectomia en què també s’extirpen fenoetmoïdal i les cel·les etmoïdals pos-
les estructures de la cavitat timpànica. teriors.

mastoïditis f meat nasofaringi m


sin. mastoïditis aguda f es meato nasofaríngeo
en nasopharyngeal meatus
es mastoiditis; mastoiditis aguda n/c meatus nasopharyngeus
en acute mastoiditis; mastoiditis
Meat de les cavitats nasals situat entre els
Inflamació de les cel·les mastoïdals i al- límits posteriors dels cornets i les coanes.
teració de les estructures òssies de l’apò-
fisi mastoide.
membrana basilar f
mastoïditis aguda f veg. làmina basilar f
sin. mastoïditis f
membrana cricovocal f
mastoidotimpanectomia f veg. con elàstic m
veg. mastoidectomia radical f
membrana
de la finestra coclear f
meat auditiu extern m
veg. membrana timpànica
sin. forat auditiu extern m secundària f

meat auditiu intern m membrana


sin. forat auditiu intern m de la finestra rodona f
veg. membrana timpànica
meat nasal inferior m secundària f
es meato nasal inferior
en inferior nasal meatus membrana
n/c meatus nasi inferior de les estatocònies f
Meat situat entre el cornet inferior i el sòl sin. membrana otolítica f
de les fosses nasals, on desemboca el es membrana de las estatoconias;
conducte nasolacrimal.
membrana otolítica
en otolithic membrane; statoconic
meat nasal mitjà m membrane
n/c membrana statoconium
es meato nasal medio
en middle nasal meatus Membrana gruixuda constituïda per una
n/c meatus nasi medius substància gelatinosa que cobreix la su-
perfície de les màcules de l’utricle i del
Meat situat per sota del cornet mitjà, on sàcul, que conté els cilis sensorials i les
desemboquen les cel·les etmoïdals ante- estatocònies.
riors, els sins frontals i els sins maxil·lars.
85
M Diccionari d’otorinolaringologia

membrana de Reissner f membrana quadrangular f


veg. membrana vestibular f es membrana cuadrangular
en quadrangular membrane
n/c membrana quadrangularis
membrana de Shrapnell f
Cadascuna de les dues membranes que
veg. membrana flàccida f s’estenen entre l’epiglotis, el plec arite-
noepiglòtic i el lligament vestibular, que
formen la part superior de la membrana
membrana elàstica fibroelàstica de la laringe.
de la laringe f
veg. membrana fibroelàstica
membrana reticular f
de la laringe f
es membrana reticular
en reticular membrane
membrana fibroelàstica n/c membrana reticularis
de la laringe f Membrana amb forma de xarxa que co-
sin. compl. membrana elàstica breix l’òrgan espiral, pels orificis de la qual
de la laringe f passen els extrems lliures de les cèl·lules
ciliades.
es membrana elástica de la laringe;
membrana fibroelástica de la
laringe membrana tectorial f
en fibroelastic membrane of larynx; es membrana tectoria
membrana elastica laryngis en tectorial membrane
n/c membrana fibro-elastica laryngis n/c membrana tectoria
Membrana rica en fibres elàstiques situ- Membrana constituïda per una substàn-
ada sota la mucosa de la laringe, que s’es- cia hialina, homogènia i fortament refrin-
tén des de la membrana quadrangular fins gent, que cobreix la membrana reticular
a l’extrem inferior del con elàstic. i l’òrgan espiral.

membrana flàccida f membrana timpànica f


sin. compl. membrana de Shrapnell f sin. timpà m
es membrana de Shrapnell; es membrana del tímpano; tímpano
membrana fláccida en eardrum; tympanic membrane;
en membrana flaccida; Shrapnell’s tympanum
membrana n/c membrana tympanica
n/c pars flaccida
Membrana regularment circular, fina i
Membrana triangular molt flonja, que elàstica que separa el conducte auditiu
forma la part superior de la membrana extern de la cavitat timpànica.
timpànica.

membrana timpànica
membrana otolítica f secundària f
sin. membrana de les estatocònies f sin. compl. membrana
de la finestra coclear f; membrana
membrana pituïtària f de la finestra rodona f
es membrana de la ventana coclear;
veg. túnica mucosa nasal f
membrana secundaria del tímpano
en cochlear window membrane;
secondary tympanic membrane
n/c membrana tympani secundary
86 Membrana que tanca la finestra coclear.
Diccionari d’otorinolaringologia M

membrana tirohioïdal f mètode verbotonal m


es membrana tirohioidea es método verbotonal
en thyrohyoid membrane en verbotonal method
n/c membrana thyrohyoidea Mètode d’educació de sords profunds con-
Membrana constituïda per una gran quan- sistent a traslladar les freqüències dels
titat de fibres elàstiques, situada entre les sons de la parla a la gamma de tons con-
vores superior i posterior de l’os hioide i servada en les restes d’audició del sord.
el cartílag tiroide.
micròfon m
membrana vestibular f es micrófono
sin. paret vestibular en microphone
del conducte coclear f Transductor electroacústic d’un audiòfon
sin. compl. membrana que transforma les ones sonores en se-
de Reissner f nyals elèctrics.
es membrana de Reissner; membrana
vestibular; pared vestibular del micròfon direccional m
conducto coclear
es micrófono direccional
en Reissner’s membrane; vestibular
en directional microphone
membrane; vestibular wall of
cochlear duct Micròfon que capta d’una manera pre-
n/c membrana vestibularis; paries ferent les ones sonores que provenen
vestibularis ductus cochlearis d’una direcció determinada.
Membrana que fa de paret entre el con-
ducte coclear i la rampa vestibular. microlaringoscòpia f
es microlaringoscopia
mesofaringe f en microlaryngoscopy
veg. orofaringe f Laringoscòpia directa que es realitza amb
l’ajut d’un microscopi quirúrgic.

mètode
de comunicació bimodal m micromecànica coclear f
es método de comunicación bimodal es micromecánica coclear
en bimodal language method en cochlear micromechanics
Mètode d’educació de sordmuts en què Mobilitat de l’òrgan espiral, les cèl·lules
s’utilitza la labiolectura i un conjunt de ciliades i la membrana tectorial, que no-
fotografies de gestos que corresponen més és observable amb un microscopi.
a determinades paraules.
Nota: S’usen signes orals i gestuals que respec- micròtia f
ten fonamentalment l’estructura del llenguatge
oral corresponent. es microtia
en microtia
mètode de la paraula Malformació consistent en una reducció
complementada m del pavelló de l’orella a uns petits mame-
llons.
es método de la palabra
complementada
en cuedspeech method mirall de Clar m
Mètode d’educació de sordmuts en què es espejo de Clar
s’utilitza un sistema de moviments ma- en Clar’s mirror
nuals corresponents a diversos fonemes
en combinació amb la parla. 87
M Diccionari d’otorinolaringologia

Mirall frontal de gran concavitat que du Miringitis caracteritzada per la formació


una bombeta incorporada i que té dos de teixit de granulació inespecífic sobre
forats per a observar les cavitats de la fa- la cara externa de la membrana timpà-
ringe, el nas i l’orella. nica i per otorrea indolora.

mirall de Glatzel m miringoplàstia f


sin. compl. mirall nasogràfic m es miringoplastia
es espejo de Glatzel; espejo en myringoplasty
nasográfico Operació que té per objecte reconstruir,
en Glatzel’s mirror mitjançant un empelt, una membrana
Placa metàl·lica i polida que es manté timpànica perforada.
horitzontalment sota els narius i s’entela
en expirar l’aire, que serveix per a deter- miringostapediopèxia f
minar la fase expiratòria de la respiració
nasal. veg. timpanostapediopèxia f

mirall frontal m miringotomia f


es espejo frontal sin. paracentesi timpànica f
en frontal mirror es miringotomía; paracentesis
Mirall rodó, lleugerament còncau i amb timpánica
un forat central, que reflecteix la llum que en myringotomy; tympanic
prové d’una font lluminosa situada al paracentesis
costat de l’individu explorat, usat per a Incisió de la membrana timpànica per a
observar les cavitats de la faringe, el nas drenar el contingut de la cavitat timpà-
i l’orella. nica.

mirall nasogràfic m mobilització de l’estrep f


veg. mirall de Glatzel m es movilización del estribo
en stapes mobilization
mirallet laringi m Tècnica quirúrgica usada per a retornar
la mobilitat a un estrep fixat per otoscle-
es espejillo laríngeo rosi.
en laryngeal mirror
Nota: Aquesta tècnica ha estat substituïda per
Mirall petit de forma circular que se sosté l’estapedectomia.
amb un mànec i que, introduït al fons de
l’orofaringe i il·luminat adequadament,
permet de veure l’interior de la laringe
moc m
reflectit. sin. compl. mucositat f; mucus m
es moco; mucosidad; mucus
miringitis f en mucus
Substància secretada per les glàndules
es miringitis
nasals que exerceix una funció protectora
en myringitis
de l’aparell respiratori superior.
Inflamació de la membrana timpànica.

modíol m
miringitis granulosa f
sin. compl. columel·la f
es miringitis granulosa
es columela; modiolo
en granular external otitis
en columella; modiolus
88 n/c modiolus
Diccionari d’otorinolaringologia M

Eix ossi de la còclea, de forma cònica, que mucosa respiratòria f


permet el pas del nervi coclear i que for-
es mucosa respiratoria
ma la paret medial del conducte coclear.
en respiratory mucosa
Part de la túnica mucosa nasal que reco-
monoaural adj breix la regió respiratòria i que és cons-
es monoaural tituïda per epiteli ciliat.
en monoaural
Dit de l’audició aconseguida mitjançant mucositat f
una sola orella.
veg. moc m

mononucleosi infecciosa f
mucus m
sin. compl. angina monocítica f
veg. moc m
es angina monocítica; mononucleosis
infecciosa
en infectious mononucleosis muda f
Malaltia infecciosa aguda caracteritzada veg. disfonia puberal f
per febre, faringitis, hipertròfia dels gan-
glis limfàtics cervicals i un increment dels
limfòcits perifèrics, produïda pel virus mudesa f
d’Epstein-Barr. es mudez
en dumbness; mutism
mucocele f Trastorn consistent en la privació física de
la facultat d’expressar el pensament mit-
es mucocele jançant el llenguatge articulat.
en mucocele
Quist ple de mocs situat als sins para-
nasals. mur de l’àtic m
veg. escut timpànic m
mucós -osa adj
es mucoso múscul aritenoïdal oblic m
en mucous es músculo aritenoideo oblicuo
Relatiu o pertanyent al moc. en oblique arytenoid muscle
n/c musculus arytenoideus obliquus
mucosa nasal f Múscul que té l’origen a la cara posterior
de l’apòfisi muscular, s’insereix a la punta
veg. túnica mucosa nasal f del cartílag aritenoide oposat, és inner-
vat pel nervi recurrent i té per funció
aproximar els plecs vocals.
mucosa olfactòria f
sin. compl. pituïtària groga f
múscul aritenoïdal
es mucosa olfatoria; pituitaria transvers m
amarilla
en olfactory mucosa es músculo aritenoideo transverso
en transverse arytenoid muscle
Part de la túnica mucosa nasal que reco- n/c musculus arytenoideus transversus
breix la regió olfactòria i que conté les
cèl·lules olfactòries. Múscul que té l’origen i la inserció a la
cara posterior del cartílag aritenoide, és
innervat pel nervi recurrent i té per fun-
ció aproximar els cartílags aritenoides.
89
M Diccionari d’otorinolaringologia

múscul auricular anterior m Múscul que té l’origen al lligament es-


tilohioïdal i a les banyes de l’os hioide,
es músculo auricular anterior
s’insereix a la rafe faríngia, és innervat pel
en anterior auricular muscle
plexe faringi i té per funció contreure la
n/c musculus auricularis anterior
faringe durant la deglució.
Múscul que té l’origen a l’aponeurosi tem-
poral, s’insereix al cartílag auricular, és
innervat pel nervi facial i té per funció múscul constrictor superior
moure lleugerament l’orella cap endavant. de la faringe m
es músculo constrictor superior de la
faringe
múscul auricular posterior m
en superior constrictor muscle of
es músculo auricular posterior pharynx
en posterior auricular muscle n/c musculus constrictor pharyngis
n/c musculus auricularis posterior superior
Múscul que té l’origen a l’apòfisi mastoi- Múscul que té l’origen a l’ala interna de
de, s’insereix al cartílag auricular, és in- l’apòfisi pterigoide i al lligament pteri-
nervat pel nervi facial i té per funció mou- gomaxil·lar, s’insereix a la rafe faríngia i
re lleugerament l’orella cap enrere. al tubercle faringi del crani, és innervat
pel plexe faringi i té per funció contreure
la faringe durant la deglució.
múscul auricular superior m
es músculo auricular superior
en superior auricular muscle múscul cricoaritenoïdal
n/c musculus auricularis superior lateral m
Múscul que té l’origen a l’aponeurosi es músculo cricoaritenoideo lateral
temporal, s’insereix al cartílag auricular, és en lateral cricoarytenoid muscle
innervat pel nervi facial i té per funció n/c musculus crico-arytenoideus
elevar lleugerament l’orella. lateralis
Múscul que té l’origen al marge superi-
múscul constrictor inferior or del cartílag cricoide, s’insereix a l’apò-
fisi muscular, és innervat pel nervi recur-
de la faringe m rent i té per funció tancar la fenedura
es músculo constrictor inferior de la glòtica.
faringe
en inferior constrictor muscle of
pharynx múscul cricoaritenoïdal
n/c musculus constrictor pharyngis posterior m
inferior es músculo cricoaritenoideo posterior
Múscul que té l’origen als cartílags cricoi- en posterior cricoarytenoid muscle
de i tiroide, s’insereix a la rafe faríngia, n/c musculus crico-arytenoideus
és innervat pel plexe faringi i té per funció posterior
contreure la part inferior de la faringe Múscul que té l’origen a la cara posterior
durant la deglució. de la làmina del cartílag cricoide, s’inse-
reix a l’apòfisi muscular, és innervat pel
múscul constrictor mitjà nervi recurrent i té per funció separar els
plecs vocals i obrir la fenedura glòtica.
de la faringe m
es músculo constrictor medio de la
faringe múscul cricotiroïdal m
en middle constrictor muscle of es músculo cricotiroideo
pharynx en cricothyroid muscle
n/c musculus constrictor pharyngis n/c musculus cricothyroideus
90 medius
Diccionari d’otorinolaringologia M

Múscul que té l’origen a la cara anteri- Múscul que té l’origen a l’os maxil·lar
or de l’arc del cartílag cricoide, s’insereix superior, és innervat per una branca del
a la làmina i la banya inferior del cartílag nervi facial i té per funció dilatar els na-
tiroide, és innervat pel nervi laringi supe- rius i elevar el llavi superior.
rior i té per funció allargar i tensar els
plecs vocals.
múscul elevador del vel
del paladar m
múscul de l’estrep m sin. compl. múscul peristafilí
veg. múscul estapedial m intern m
es músculo elevador del velo del
múscul de l’úvula m paladar; músculo periestafilino
interno
sin. compl. múscul en musculus levator veli palatini
palatostafilí m n/c musculus levator veli palatini
es músculo de la úvula; músculo Múscul que té l’origen davant de l’orifici
palatoestafilino del conducte carotidi, s’insereix a l’apo-
en muscle of uvula neurosi palatina, és innervat pel nervi va-
n/c musculus uvulae gue i té per funció moure el vel del pa-
Múscul que té l’origen a l’aponeurosi ladar cap endarrere i cap amunt.
palatina, s’insereix a la mucosa de l’úvula
palatina, és innervat pel plexe faringi i té
per funció elevar l’úvula palatina. múscul estapedial m
sin. compl. múscul de l’estrep m
múscul del martell m es músculo del estribo; músculo
estapedio
veg. múscul tensor del timpà m en stapedius muscle
n/c musculus stapedius
múscul depressor Múscul que té l’origen a la paret poste-
del septe nasal m rior de la cavitat timpànica, és innervat
per una branca del nervi facial i té per
sin. compl. múscul mirtiforme m funció limitar la mobilitat de l’estrep.
es músculo depresor del tabique
nasal; músculo mirtiforme
en depressor muscle of septum of múscul estilofaringi m
nose es músculo estilofaríngeo
n/c musculus depressor septi en stylopharyngeal muscle
Múscul que té l’origen al marge inferior n/c musculus stylopharyngeus
del septe nasal, és innervat pel nervi fa- Múscul que té l’origen a l’arrel de l’apòfisi
cial i té per funció deprimir la part carti- estiloide de l’os temporal, s’insereix al
laginosa del septe nasal. cartílag tiroide i a la paret de la faringe,
és innervat pel plexe faringi i té per funció
elevar i retreure la faringe.
múscul elevador comú
de l’ala del nas i del llavi
superior m múscul faringostafilí m
es músculo elevador común del ala veg. múscul palatofaringi m
de la nariz y del labio superior
en levator muscle of upper lip and ala
of nose múscul intrínsec
n/c musculus levator labii superioris de l’orella m
alaeque nasi es músculo intrínseco de la oreja
en intrinsic auricular muscle 91
M Diccionari d’otorinolaringologia

Cadascun dels músculs que s’insereixen trecella, és innervat pel nervi facial i té per
al pavelló de l’orella, desigualment des- funció arrufar la pell de l’entrecella.
envolupats, que no tenen funcions espe-
cífiques pel que fa al moviment del pa-
velló. múscul salpingofaringi m
es músculo salpingofaríngeo
en salpingopharyngeal muscle
múscul mirtiforme m n/c musculus salpingopharyngeus
veg. múscul depressor Múscul que té l’origen al cartílag de la
del septe nasal m trompa auditiva, s’insereix a la paret de
la faringe i al cartílag tiroide juntament
amb el múscul palatofaringi, és innervat
múscul palatofaringi m pel plexe faringi i té per funció elevar la
sin. compl. múscul faringe.
faringostafilí m
es músculo faringoestafilino; músculo múscul tensor del timpà m
palatofaríngeo
en palatopharyngeal muscle sin. compl. múscul del martell m
n/c musculus palatopharyngeus es músculo tensor del tímpano
Múscul que té l’origen al paladar tou, en músculo del martillo; tensor
s’insereix a la part posterior del cartílag muscle of tympanum; tensor
tiroide, és innervat pel plexe faringi i té tympani
per funció elevar la faringe a fi de tancar n/c musculus tensor tympani
la rinofaringe. Múscul que té l’origen a la part cartilagi-
nosa de la trompa auditiva, s’insereix al
manubri del martell, és innervat per una
múscul palatostafilí m branca del nervi trigemin i té per funció
veg. múscul de l’úvula m deprimir i tensar la membrana timpànica.

múscul peristafilí extern m múscul tensor del vel


veg. múscul tensor del vel del paladar m
del paladar m sin. compl. múscul peristafilí
extern m

múscul peristafilí intern m es músculo periestafilino externo;


músculo tensor del velo del
veg. múscul elevador del vel paladar
del paladar m en musculus tensor veli palatini
n/c musculus tensor veli palatini
múscul piramidal del nas m Múscul que té l’origen a l’apòfisi pteri-
goide, s’insereix a la cara inferior de l’apo-
veg. múscul procerus m neurosi palatina, és innervat per l’arrel
motora del nervi trigemin i té per funció
tensar el paladar tou i dilatar la trompa
múscul procerus m auditiva.
sin. compl. múscul piramidal
del nas m
múscul tiroaritenoïdal m
es músculo piramidal de la nariz;
músculo procero es músculo tiroaritenoideo
en procerus muscle en thyroarytenoid muscle
n/c musculus procerus n/c musculus thyro-arytenoideus
Múscul que té l’origen a l’aponeurosi del Múscul que té l’origen a l’interior del car-
92 pont del nas, s’insereix a la pell de l’en- tílag tiroide, s’insereix a la fòvea oblon-
Diccionari d’otorinolaringologia M

ga, és innervat pel nervi recurrent i té per


funció tancar la fenedura glòtica.

múscul vocal m
es músculo vocal
en vocal muscle
n/c musculus vocalis
Múscul que constitueix el feix més intern
del múscul tiroaritenoïdal, té l’origen a la
làmina lateral del cartílag tiroide, s’inse-
reix a l’apòfisi vocal, és innervat pel nervi
recurrent i té per funció escurçar i engrui-
xir els plecs vocals i tancar la fenedura
glòtica.

mut muda m i f
es mudo
en dumb; mute
Persona que pateix de mudesa.

93
N
Nas caracteritzat per la desviació lateral
M
nariu m
de la piràmide nasal.
es narinas
en nostrils
n/c nares nas per defecte m
Obertura anterior de les cavitats nasals. es nariz por defecto
Nas caracteritzat per la forma defectuosa
nas m de la piràmide nasal, que sobresurt molt
poc del pla frontal de la cara.
es nariz
en nose
Estructura de l’aparell respiratori formada nas per excés m
per la piràmide nasal i les cavitats nasals, es nariz por exceso
que conté l’òrgan de l’olfacte i que ini-
cia la via respiratòria. Nas caracteritzat per la forma defectuosa
de la piràmide nasal, que sobresurt molt
del pla frontal de la cara.
nas m
veg. piràmide nasal f nasal adj
es nasal
nas aguilenc m en nasal
es nariz aguileña Relatiu o pertanyent al nas.
en aquiline nose
Nas per excés amb un dors prominent i nasi m
una punta inclinada cap avall.
sin. compl. nàsion m
es nasión
nas de sella m en nasion
es nariz en silla de montar Línia d’unió entre l’os frontal i els dos
en saddle nose ossos nasals.
Nas per defecte enfonsat i sense dors,
causat generalment per un procés des-
nàsion m
tructiu de l’esquelet del nas.
veg. nasi m

nas lateralitzat m
es nariz lateralizada nasofaringe f
en laterally displaced nose veg. rinofaringe f 95
N Diccionari d’otorinolaringologia

nasofaringi -íngia adj Nervi del segon arc branquial que s’estén
amb el nervi vestibulococlear per la porció
veg. rinofaringi -íngia adj petrosa de l’os temporal i innerva la mus-
culatura mímica.
nervi acústic m Nota: La denominació setè parell cranial se sol
representar també amb xifres romanes: VII
veg. nervi vestibulococlear m parell cranial.

nervi auditiu m nervi glossofaringi m


veg. nervi vestibulococlear m sin. novè parell cranial m
es nervio glosofaríngeo; noveno
nervio craneal; noveno par craneal
nervi auricular major m en glossopharyngeal nerve; 9th
es nervio auricular mayor cranial
en great auricular nerve n/c nervus glossopharyngeus
n/c nervus auricularis magnus Nervi que té l’origen a la part superior del
Nervi que té l’origen al plexe cervical i es bulb raquidi i es distribueix per la llengua,
distribueix per la pell de l’orella externa la faringe, les amígdales palatines, els
i de l’apòfisi mastoide i per la glàndula baroreceptors del si carotidi i el múscul
paròtide. estilofaringi.
Nota: La denominació novè parell cranial se sol
representar també amb xifres romanes: IX
nervi auricular posterior m parell cranial.
es nervio auricular posterior
en posterior auricular nerve nervi infratroclear m
n/c nervus auricularis posterior
sin. compl. nervi nasal extern m
Nervi que té l’origen al nervi facial i es
distribueix per la pell de l’orella externa. es nervio infratroclear; nervio nasal
externo
en infratrochlear nerve
nervi coclear m n/c nervus infratrochlearis
es nervio coclear Nervi que té l’origen al nervi nasociliar i
en cochlear nerve es distribueix per la pell de les parpelles
n/c nervus cochlearis i la zona lateral del nas, la conjuntiva, el
Nervi aferent que té l’origen a l’òrgan sac i el canalicle lacrimals.
espiral i, juntament amb el nervi vestibu-
lar, forma el nervi vestibulococlear. nervi laringi inferior m
es nervio laríngeo inferior
nervi de Jacobson m en inferior laryngeal nerve
veg. nervi timpànic m n/c nervus laryngealis inferior
Nervi que és la continuació del nervi la-
ringi recurrent i es distribueix pels mús-
nervi de Scarpa m culs intrínsecs de la laringe excepte el
veg. nervi nasopalatí m múscul cricotiroïdal.

nervi facial m nervi laringi recurrent m


sin. setè parell cranial m sin. nervi recurrent m
es nervio facial; séptimo nervio
craneal; séptimo par craneal
en facial nerve; 7th cranial
96 n/c nervus facialis
Diccionari d’otorinolaringologia N

es nervio laríngeo recurrente; nervio nervi timpànic m


recurrente
sin. compl. nervi de Jacobson m
en nervus recurrens; recurrent
laryngeal nerve es nervio de Jacobson; nervio
n/c nervus laryngealis recurrens timpánico
en Jacobson’s nerve; tympanic nerve
Nervi que té l’origen al nervi vague, té
com a ramificació el nervi laringi inferi- n/c nervus tympanicus
or i es distribueix pel plexe cardíac, la trà- Nervi que té l’origen al nervi glossofaringi,
quea i l’esòfag. s’insereix a la cavitat timpànica a través
del conducte timpànic i es distribueix per
la cavitat timpànica, la membrana timpà-
nervi laringi superior m nica, el conducte auditiu extern i la glàn-
es nervio laríngeo superior dula paròtide.
en superior laryngeal nerve
n/c nervus laryngealis superior
nervi trigemin m
Nervi que té l’origen al nervi vague i es
distribueix per la mucosa de la laringe i sin. cinquè parell cranial m
l’epiglotis, i pels músculs faringis inferi-
ors i el múscul cricotiroïdal. nervi vestibular m
es nervio vestibular
nervi nasal m en vestibular nerve
veg. nervi nasociliar m Nervi que té l’origen a les màcules de
l’utricle i del sàcul i a les ampul·les, i,
juntament amb el nervi coclear, forma el
nervi nasal extern m nervi vestibulococlear.
veg. nervi infratroclear m
nervi vestibulococlear m
nervi nasociliar m sin. vuitè parell cranial m
sin. compl. nervi nasal m sin. compl. nervi acústic m;
es nervio nasal; nervio nasociliar nervi auditiu m
en nasal nerve; nasociliary nerve es nervio acústico; nervio auditivo;
n/c nervus nasociliaris nervio vestibulococlear; octavo
Nervi que té l’origen al nervi oftàlmic i es nervio craneal; octavo par craneal
distribueix primer per sota del múscul en acoustic nerve; auditory nerve;
recte superior i després pel múscul oblic vestibulocochlear nerve; 8th
superior i el múscul recte medial. cranial
n/c nervus vestibulocochlearis
Nervi format per la unió dels nervis ves-
nervi nasopalatí m tibular i coclear, que té l’origen al tronc
sin. compl. nervi de Scarpa m encefàlic i es distribueix pel laberint mem-
branós.
es nervio de Scarpa; nervio
nasopalatino Nota: La denominació vuitè parell cranial se sol
representar també amb xifres romanes: VIII
en nasopalatine nerve; Scarpa’s nerve
parell cranial.
n/c nervus nasopalatini
Nervi que té l’origen al nervi maxil·lar i es neurectomia vestibular f
distribueix per la mucosa del paladar dur
i el septe nasal. es neurectomía vestibular
en vestibular neurectomy
Excisió de la branca vestibular del nervi
nervi recurrent m
vestibulococlear que es realitza per al
sin. nervi laringi recurrent m tractament d’alguns vertígens perifèrics. 97
N Diccionari d’otorinolaringologia

neurinoma de l’acústic m nistagme paralític m


es neurinoma del acústico es nistagmo paralítico
en acoustic neurinoma en paretic nystagmus
Neoplàsia benigna del segment intra- Nistagme en què els moviments oculars
cranial del nervi vestibulococlear que es dirigeixen cap a l’orella sana i que és
produeix sordesa de percepció unilateral. conseqüència d’una claudicació laberín-
tica.
neuronitis vestibular f
es neuronitis vestibular nistagme provocat m
en vestibular neuronitis es nistagmo provocado
Neuronitis del gangli vestibular causada en induced nystragmus
per una inflamació d’origen tòxic o víric. Nistagme que es produeix experimental-
ment mitjançant determinats estímuls
posicionals, tèrmics o rotatoris.
nínxol de la finestra oval m
veg. fosseta de la finestra
vestibular f
nistagmògraf m
es nistagmógrafo
en nystagmograph
nínxol de la finestra
Aparell que s’empra per a enregistrar els
rodona m moviments del globus ocular en el nistag-
veg. fosseta de la finestra coclear f me.

nistagme m nòdul vocal m


es nistagmo es nódulo vocal
en nystagmus en vocal nodule
Trastorn consistent en l’espasme clònic Engruiximent petit de l’epiteli que es
dels músculs motors del globus ocular, produeix simètricament en ambdós plecs
que provoca moviments involuntaris vocals, provocat generalment per un abús
d’aquest en diferents sentits, produït per de la veu.
lesions del sistema vestibular o de l’òrgan Nota: Usat generalment en plural.
de la visió.
nou d’Adam f
nistagme congènit m veg. prominència laríngia f
es nistagmo congénito
en congenital nystagmus
nou del coll f
Nistagme present des del moment de
néixer que no és d’origen vestibular, ca- veg. prominència laríngia f
racteritzat per moviments oculars sinusoi-
des i produït per una lesió neurològica.
novè parell cranial m
sin. nervi glossofaringi m
nistagme espontani m
es nistagmo espontáneo
en spontaneous nystagmus
Nistagme que s’esdevé espontàniament,
sense que hi hagi cap tipus d’estimula-
ció externa, que s’associa amb lesions del
sistema vestibular.
98
O
obertura anterior adequada a través de les cavitats nasals,
M
de les fosses nasals f produït com a conseqüència de la reduc-
ció del diàmetre de les cavitats nasals o
veg. obertura piriforme f de la rinofaringe.

obertura nasal f obstrucció ostial f


veg. obertura piriforme f es obstrucción ostial
en ostial obstruction
obertura piriforme f Trastorn consistent en l’obstrucció de
l’orifici de drenatge d’un si paranasal,
sin. compl. obertura anterior produït per edema inflamatori o allèrgia
de les fosses nasals f; de la mucosa.
obertura nasal f
es abertura nasal del esqueleto facial; obstrucció tubària f
abertura piriforme
en anterior nasal aperture; piriform es obstrucción tubárica
aperture en tubal obstruction
n/c apertura nasalis anterior Trastorn consistent en l’obstrucció de la
Orifici gran, en forma de pera, situat a la trompa auditiva, que afecta la cavitat
línia mediana de la cara anterior de l’es- timpànica per manca de ventilació i dre-
quelet de la cara, circumscrit pels dos natge.
maxil·lars i pels dos ossos nasals.
odinofàgia f
obreboques m es odinofagia
es abrebocas en odynophagia
en gag Dolor que es produeix en deglutir.
Instrument metàl·lic emprat per a man-
tenir oberta la boca en l’exploració o en oïble adj
les intervencions quirúrgiques de l’orofa-
ringe. sin. audible adj

obstrucció nasal f oïda1 f


es obstrucción nasal es oído
en nasal obstruction en hearing
Trastorn consistent en la dificultat o la Sentit situat a l’orella pel qual es reben
impossibilitat de mantenir una respiració els sons. 99
O Diccionari d’otorinolaringologia

Nota: El castellà, a diferència del català i l’an- olfactometria liminar f


glès, utilitza la denominació oído per designar
el sentit (en català, oïda) i l’aparell de l’audi- es olfatometría liminar
ció (en català, orella). en liminar olfactometry
Olfactometria en què es determina el llin-
oïda2 f dar d’olfacció.
es oída
en hearing olfactometria objectiva f
Acció de percebre els sons pel sentit de es olfatometría objetiva
l’oïda. en objective olfactometry
Olfactometria en què s’empra un enre-
oir v tr gistrador que, en estimular la regió olfac-
tòria amb substàncies oloroses, objecti-
sin. sentir v tr
va les modificacions de la pressió arterial,
es oír; sentir la freqüència cardíaca, el reflex psico-
en hear, to galvànic, la freqüència i el volum respi-
Percebre els sons pel sentit de l’oïda. ratoris, etc.

olfacció f olfactometria subjectiva f


es olfacción es olfatometría subjetiva
en olfaction en subjective olfactometry
Percepció de les olors pel sentit de l’ol- Olfactometria que es basa en les apre-
facte. ciacions de l’individu explorat.

olfacte m olfactometria supraliminar f


es olfato es olfatometría supraliminar
en olfact en supraliminar olfactometry
Sentit situat al nas pel qual es reben les Olfactometria en què es determinen i
olors. s’estudien les alteracions quantitatives de
l’olfacció per sobre del llindar d’olfacció.

olfactiu -iva adj


olfactori -òria adj
veg. olfactori -òria adj
sin. compl. olfactiu -iva adj
es olfativo; olfatorio
olfactòmetre m en olfactory
es olfatómetro Relatiu o pertanyent a l’olfacte.
en olfactometer
Aparell que s’empra per a realitzar una
olfactometria. olor f
es olor
en odor [US]; odour [GB]
olfactometria f
Sensació que percep l’òrgan de l’olfacte
es olfatometría produïda per les partícules volàtils que
en olfactometry emanen els cossos.
Mesurament i determinació de l’agudesa
olfactòria.

100
Diccionari d’otorinolaringologia O

olorar v tr orella interna f


es oler es oído interno
en smell, to en inner ear; internal ear
Percebre les olors pel sentit de l’olfacte. n/c auris interna
Part de l’orella constituïda pel laberint,
que té per funció codificar el so i donar
ona sonora f informació sobre l’equilibri als centres ves-
es onda sonora tibulars.
en sound wave
Conjunt de partícules d’un medi elàstic orella mitjana f
en vibració.
es oído medio
Nota: Les ones sonores poden donar lloc a la
percepció del so.
en middle ear
n/c auris media
Part de l’orella constituïda per la trompa
orella f
auditiva, la cavitat timpànica i les cel·les
es oído mastoïdals, que té per funció rebre les
en ear ones sonores que han passat a través de
Aparell encarregat de l’audició i el man- l’orella externa, ampliar-les i transmetre-
teniment de l’equilibri, que es compon de les a l’orella interna.
l’orella externa, l’orella mitjana i l’orella
interna.
òrgan auditiu m
sin. òrgan vestibulococlear m
orella f
es órgano auditivo; órgano
veg. pavelló de l’orella m vestibulococlear
en auditory organ; vestibulocochlear
organ
orella de coliflor f n/c organum vestibulocochleare
es oreja en coliflor Òrgan que, al marge del sistema nerviós,
en cauliflower ear és responsable de l’audició i el manteni-
Pavelló de l’orella arrugat pel procés ci- ment de l’equilibri.
catricial que segueix una pericondritis.
òrgan de Corti m
orella de nansa f veg. òrgan espiral m
es oreja en asa
en lop ear
òrgan de Jacobson m
Pavelló de l’orella que surt en angle rec-
te de la paret lateral del crani, a causa del veg. òrgan vomeronasal m
desplegament de l’antihèlix.
òrgan de l’olfacte m
orella externa f es órgano olfatorio
es oído externo en olfactory organ
en external ear; outer ear n/c organum olfactus
n/c auris externa Òrgan responsable de l’olfacció, constituït
Part de l’orella constituïda pel pavelló de principalment per la mucosa olfactòria.
l’orella i el conducte auditiu extern, que
té per funció recollir les ones sonores i
transmetre-les a l’orella mitjana i prote- òrgan espiral m
gir les estructures internes. sin. compl. òrgan de Corti m
101
O Diccionari d’otorinolaringologia

es órgano de Corti; órgano espiral orofaringe f


en organ of Corti; spiral organ
sin. compl. bucofaringe f;
n/c organum spirale
mesofaringe f
Òrgan de l’orella interna que transforma
l’ona sonora en impulsos nerviosos i fa es bucofaringe; mesofaringe;
possible l’audició. orofaringe
en oropharynx
n/c pars oralis pharyngis
òrgan vestibulococlear m Part mitjana de la faringe situada entre
sin. òrgan auditiu m el vel del paladar i la vora superior de
l’epiglotis, que comunica per davant amb
la boca a través de l’istme de la gola.
òrgan vomeronasal m
sin. compl. òrgan de Jacobson m orofaringoscòpia f
es órgano de Jacobson; órgano es orofaringoscopia
vomeronasal en oropharyngoscopy
en Jacobson’s organ; vomeronasal
organ Examen visual de l’orofaringe que es
n/c organum vomeronasale realitza amb l’ajut d’un abaixallengües.
Formació residual embrionària saccifor-
me, llarga i estreta, situada a la part ante- os etmoide m
roinferior del septe nasal.
sin. compl. etmoide m
es etmoides; hueso etmoide
orifici faringi de la trompa en ethmoid bone
auditiva m n/c os ethmoidale
sin. compl. pavelló de la trompa Os en forma d’alforges situat a l’escota-
d’Eustaqui m dura etmoïdal de l’os frontal i davant l’os
es orificio faríngeo de la trompa esfenoide, que s’articula amb aquests
auditiva; pabellón de la trompa de ossos i els ossos palatí, maxil·lar, unguis,
Eustaquio vòmer i nasal, que constitueix el sostre i
en pharyngeal orifice of auditory tube les parets laterals de la cavitat nasal.
n/c ostium pharyngeum tubae
auditoriae os nasal m
Orifici que comunica la trompa auditiva sin. compl. os propi del nas m
amb la paret lateral de la rinofaringe.
es hueso nasal; hueso propio
de la nariz
orifici timpànic de la trompa en nasal bone
auditiva m n/c os nasale
sin. compl. recés tubari Os curt i parió, compacte i de forma qua-
de la cavitat timpànica m drilàtera, situat entre l’os frontal i l’apòfisi
ascendent, que s’articula amb aquests
es orificio timpánico de la trompa
ossos i l’os etmoide.
auditiva; receso tubárico de la
cavidad timpánica
en tympanic opening of auditory tube os propi del nas m
n/c ostium tympanicum tubae
auditoriae veg. os nasal m
Orifici ample que comunica la trompa
auditiva amb la paret anterior de la ca- os temporal m
vitat timpànica.
sin. compl. temporal m
102
Diccionari d’otorinolaringologia O

es hueso temporal; temporal Excisió d’un o més ossets de l’orella.


en temporal bone
n/c os temporale
ossiculoplàstia f
Os parió i irregular que constitueix la volta
del crani i comprèn l’òrgan auditiu. es osiculoplastia
en ossiculoplasty
Operació que té per objecte reconstruir
os timpànic m la cadena ossicular per a millorar el nivell
veg. porció timpànica d’audició.
de l’os temporal f
òstium m
os vòmer m es ostium
sin. compl. vòmer m en ostium
es hueso vómer; vómer Orifici d’entrada d’un conducte de certs
en vomer; vomer bone òrgans.
n/c vomer
Os imparell i medià que constitueix la part òstium maxil·lar m
posterior del septe nasal.
es ostium maxilar
en ostium maxillare
osca de Carhart f Òstium que comunica el si maxil·lar amb
es muesca de Carhart les fosses nasals, al nivell del meat nasal
en Carhart notch mitjà.
Trastorn consistent en una pèrdua d’agu-
desa auditiva de 10 a 15 dB, que afecta otàlgia f
la conducció òssia de les freqüències
mitjanes i altes, produït per la dificultat sin. compl. otodínia f
de vibració dels líquids del laberint en es otalgia; otodinia
casos d’otosclerosi. en otalgia; otodynia
Dolor a l’orella.
osset de l’orella m
sin. compl. ossicle de l’orella m otàlgia reflexa f
es huesecillo del oído es otalgia refleja
en auditory ossicle en reflex otalgia
n/c ossiculum auditorium; ossiculum Otàlgia produïda per alguna afecció veïna
auditus de l’orella.
Cadascun dels tres ossets que formen la
cadena ossicular, que tenen per funció
transmetre les vibracions de la membrana òtic -a adj
timpànica a la finestra vestibular. sin. compl. aural adj
Nota: Els ossets de l’orella són: el martell, l’es- es aural; ótico
trep i l’enclusa. en aural; otic
Relatiu o pertanyent a l’orella.
ossicle de l’orella m
veg. osset de l’orella m
otític -a adj
es otítico
ossiculectomia f en otitic
es osiculectomía Relatiu o pertanyent a l’otitis.
en ossiculectomy 103
O Diccionari d’otorinolaringologia

otitis f bacteriana que cursa en forma de der-


moepidermitis aguda.
es otitis
en otitis
Inflamació de l’orella. otitis externa maligna f
sin. compl. otitis maligna f
otitis adhesiva f es otitis externa maligna; otitis
maligna
es otitis adhesiva
en malignant external otitis;
en adhesive otitis
malignant otitis
Otitis que cursa amb adherències i retrac-
Otitis externa produïda per bacteris Pseu-
ció de la membrana timpànica i que pro-
domonas aeruginosa que envaeix estruc-
voca una sordesa progressiva.
tures òssies i nervioses de la base del cra-
ni, que apareix en persones que tenen les
otitis barotraumàtica f defenses baixes.
veg. barotitis f
otitis flictenular f
otitis colesteatomatosa f veg. otitis gripal f
es otitis colesteatomatosa
en chronic otitis with cholesteatoma otitis gripal f
Otitis mitjana crònica produïda pel des- sin. compl. otitis flictenular f; otitis
envolupament i la infecció d’un coles- hermorràgica f
teatoma.
es otitis flictenular; otitis gripal
en bullous otitis; influenzal otitis
otitis de bany f Otitis produïda pel virus de la grip, que
es otitis de nadadores cursa amb flictenes hemàtiques a la mem-
en swimmer’s ear brana timpànica.
Otitis externa difusa produïda per l’expo-
sició a la humitat ambiental o l’aigua. otitis hermorràgica f
veg. otitis gripal f
otitis externa f
es otitis externa otitis maligna f
en external otitis
veg. otitis externa maligna f
Otitis que afecta el conducte auditiu ex-
tern, generalment d’origen infecciós, que
provoca dolor intens. otitis mitjana f
es otitis media
otitis externa circumscrita f en otitis media
es otitis externa circunscrita Otitis que afecta l’orella mitjana.
en circumscribed external otitis
Otitis externa produïda per un furóncol otitis mitjana aguda f
al conducte auditiu extern.
es otitis media aguda
en acute otitis media
otitis externa difusa f Otitis mitjana d’aparició sobtada i durada
es otitis externa difusa curta.
en diffuse external otitis
104 Otitis externa produïda per una infecció
Diccionari d’otorinolaringologia O

otitis mitjana crònica f otohematoma m


es otitis media crónica es otohematoma
en chronic otitis media en otohematome
Otitis mitjana de durada llarga i de caràc- Hematoma produït per un traumatisme
ter supuratiu. al pavelló de l’orella.
Nota: Pot ser d’evolució benigna o, quan es
tracta d’una otitis colesteatomatosa, maligna.
otòleg -òloga m i f
otitis serosa f es otólogo
en otologist
es otitis serosa
Metge especialitzat en otologia.
en serous otitis
Otitis, generalment asèptica, que afecta
la cavitat timpànica, cursa amb contingut otòlit m
de líquid serós o mucós, és conseqüència es otolito
d’una obstrucció tubària, que provoca en otolith
freqüentment sordesa de transmissió,
especialment en els infants. Estatocònia d’una certa grandària.

otoantritis f otologia f
es otoantritis es otología
en otoantritis en otology
Otitis mitjana propagada a l’antre mas- Branca de l’otorinolaringologia que s’ocu-
toïdal, pròpia dels lactants. pa de l’orella i les seves malalties.

otocònia f otomicosi f
sin. estatocònia f es otomicosis
en otomycosis
Infecció del conducte auditiu extern pro-
otodínia f duïda per fongs.
veg. otàlgia f
otomicroscopi m
otoemissió f es otomicroscopio
sin. compl. emissió acústica f en otomicroscope
es emisión acústica; otoemisión Microscopi d’exploració i quirúrgic em-
en otoacoustic emission prat especialment per a visualitzar millor
l’orella.
Emissió de so que es produeix a l’orella,
que es pot captar al conducte auditiu
extern i que s’atribueix a l’acció de les otopatia f
cèl·lules ciliades externes.
es otopatía
Nota: La mesura de l’otoemissió permet diag- en otopathy
nosticar la sordesa en els nadons.
Malaltia de l’orella.
otogènic -a adj
es otogénico otoplàstia f
en otogenous es otoplastia
Originat a l’orella. en otoplasty
Operació que té per objecte reconstruir
el pavelló de l’orella. 105
O Diccionari d’otorinolaringologia

otoràquia f otosclerosi f
sin. compl. liquorrea otològica f sin. compl. otospongiosi f
es licuorrea otológica; otorraquia es otosclerosis
en cerebrospinal otorrhea en otosclerosis
Otorrea de líquid cefaloraquidi produïda, Afecció consistent en la fixació òssia de
generalment, per la fractura de la porció la base de l’estrep al laberint ossi, que
petrosa de l’os temporal. provoca sordesa de transmissió.
Nota: És la causa més freqüent de sordeses de
transmissió en persones adultes.
otorinolaringòleg -òloga m i f
es otorrinolaringólogo otoscopi m
en otolaryngologist;
otorhinolaryngologist veg. espècul auricular m
Metge especialitzat en otorinolaringo-
logia. otoscopi de Siegle m
veg. espècul pneumàtic
otorinolaringologia f de Siegle m
es otorrinolaringología
en otolaryngology; otoscopi elèctric m
otorhinolaryngology
es otoscopio eléctrico
Branca de la medicina que s’ocupa de en electric otoscope
l’anatomia, la fisiologia i la patologia de
l’orella, el nas, la faringe i la laringe. Otoscopi amb bombeta i mànec, que
concentra la llum per mitjà d’una lent
minúscula, que disposa de diferents es-
otorràgia f pèculs que s’adeqüen a l’exploració de
es otorragia cada tipus d’orella.
en otorrhagia
Hemorràgia que té lloc al conducte au- otoscòpia f
ditiu extern. es otoscopia
en otoscopy
otorrea f Examen visual de l’orella externa, espe-
es otorrea cialment de la membrana timpànica i de
en otorrhea la cavitat timpànica, que es realitza mit-
jançant un espècul auricular.
Trastorn consistent en la secreció de lí-
quid, especialment de pus, pel conduc-
te auditiu extern, produït per una infla- otospongiosi f
mació de l’orella mitjana. veg. otosclerosi f

otorrea mucosa f ozena f


es otorrea mucosa
es ozena
en mucous otorrhea
en ozena
Otorrea en què la secreció és mucopu-
Rinitis atròfica caracteritzada per la for-
rulenta, filamentosa i sense fetidesa, que
mació de crostes que obstrueixen les
caracteritza l’otitis mitjana crònica d’evo-
cavitats nasals i que desprenen una gran
lució benigna.
fetidesa.

106
P
M
paladar m papil·loma invertit m
es paladar es papiloma invertido
en palate en inverted papilloma
n/c palatum Papil·loma situat a les cavitats nasals, que
Sostre de la cavitat oral i sòl de les fos- té l’aspecte d’una poliposi nasal i que sol
ses nasals, de forma còncava en el sen- esdevenir maligne.
tit transversal i en l’anteroposterior, cons-
tituït per una part òssia i per una part
tova. papil·lomatosi laríngia f
es papilomatosis laríngea
en juvenile papilloma; recurrent
paladar dur m respiratory papilloma
es paladar duro Tumor benigne, generalment d’origen
en hard palate víric, que apareix de forma difusa i reci-
n/c palatum durum divant a la laringe, que afecta general-
Part òssia del paladar formada per la unió ment els infants.
de les cares inferiors de les àpofisis pa-
latines dels maxil·lars superiors i la cara
inferior de la porció horitzontal d’amb- paraacúsia f
dós ossos palatins. veg. paracúsia f

paladar tou m paracentesi timpànica f


sin. vel del paladar m sin. miringotomia f
es paladar blando; velo del paladar
en soft palate
n/c velum palatinum paracúsia f
Part posterior del paladar, formada per sin. compl. paraacúsia f
músculs, que actua com una vàlvula se- es paracusia
parant l’orofaringe de la rinofaringe. en paracusia; paracusis
Trastorn consistent en la percepció anò-
pansinusitis f mala dels sons produït per alteracions
mecàniques o sensorials de la via auditiva.
es pansinusitis
en pansinusitis
paracúsia de Weber f
Inflamació múltiple dels sins paranasals.
es paracusia de Weber
en Weber’s paracusis 107
P Diccionari d’otorinolaringologia

Paracúsia que produeix una mala com- paràlisi faringolaríngia f


prensió verbal durant la masticació.
es parálisis faringolaríngea
en pharyngolaryngeal paralysis
paracúsia de Willis f Paràlisi combinada de la faringe i la larin-
es paracusia de Willis ge, produïda per la lesió del novè, desè
en paracusis of Willis i onzè parells cranials.
Paracúsia que millora la comprensió ver-
bal quan hi ha sorolls ambientals. paràlisi laríngia f
sin. compl. laringoparàlisi f;
paracúsia doble f laringoplegia f
veg. diplacúsia f es laringoparálisis; laringoplejía;
parálisis laríngea
en laryngeal paralysis;
paraganglioma laryngoparalysis; laryngoplegia
jugulotimpànic m Paràlisi de la musculatura de la laringe
sin. compl. quemodectoma m; produïda per una alteració de la seva
quimiodectoma m; innervació.
tumor del glom jugular m
es paraganglioma yugulotimpánico; paràlisi laríngia bilateral f
quemodectoma
en chemodectoma; glomus jugulare es parálisis laríngea bilateral
tumor en bilateral vocal fold paralysis
Tumor, habitualment benigne, del teixit Paràlisi laríngia que afecta els dos plecs
del glom jugular. vocals, els quals queden, generalment, en
posició d’adducció deixant una fenedura
glòtica molt estreta, que produeix disp-
paràlisi de Bell f nea laríngia.
es parálisis de Bell; parálisis facial
idiopática paràlisi laríngia recurrent f
en Bell’s paralysis
es parálisis laríngea recurrente
Paràlisi facial perifèrica, generalment de en recurrent laryngeal nerve paralysis
causa vírica, que produeix una tumefacció
del nervi facial al conducte facial que Paràlisi laríngia produïda per una lesió del
impossibilita temporalment la conducció nervi laringi recurrent.
d’impulsos nerviosos.
paràlisi laríngia unilateral f
paràlisi facial f es parálisis laríngea unilateral
es parálisis facial en unilateral vocal fold paralysis
en facial paralysis Paràlisi laríngia que afecta un plec vocal,
Paràlisi total o parcial dels músculs de la el qual queda en posició intermèdia i
cara, produïda per una alteració del nervi dificulta el tancament complet de la glotis
facial o de les estructures encefàliques en la fonació o en la deglució.
que hi transmeten els impulsos nerviosos.
parestèsia periòtica f
paràlisi facial perifèrica f es parestesia periótica
es parálisis facial periférica Trastorn consistent en la percepció anò-
en peripheral facial paralysis mala de sensacions tàctils al voltant de
Paràlisi facial produïda per un trastorn l’orella, que provoca una sensació d’en-
108 troncular del nervi facial.
Diccionari d’otorinolaringologia P

cartronament, produït, generalment, per es pared yugular de la cavidad


un tap de cerumen. timpánica; suelo de la cavidad
timpánica
en floor of the tympanic cavity
paret anterior de la cavitat n/c paries jugularis cavitatis
timpànica f tympanicae
veg. paret carotídia de la cavitat Paret inferior de la cavitat timpànica, que
timpànica f limita amb la fossa jugular.

paret carotídia de la cavitat paret laberíntica


timpànica f de la cavitat timpànica f
sin. compl. paret anterior sin. compl. paret interna de la
de la cavitat timpànica f cavitat timpànica f
es pared anterior de la cavidad es pared interna de la cavidad
timpánica; pared carotídea de la timpánica; pared laberíntica de la
cavidad timpánica cavidad timpánica
en anterior wall of the tympanic en medial wall of the tympanic cavity
cavity n/c paries labyrinthicus cavitatis
n/c paries caroticus cavitatis tympanicae
tympanicae Paret medial de la cavitat timpànica, que
Paret que limita la part anterior de la limita amb el laberint.
cavitat timpànica, formada pel conduc-
te carotidi i per l’orifici timpànic de la
trompa auditiva. paret mastoïdal de la cavitat
timpànica f
paret externa del conducte es pared mastoidea de la cavidad
timpánica
coclear f
en paries mastoideus cavitatis
es pared externa del conducto tympanicae
coclear n/c paries mastoideus cavitatis
en external wall of the cochlear duct tympanicae
n/c paries externus ductus cochlearis
Paret posterior de la cavitat timpànica
Paret del conducte coclear que sosté l’es- formada per l’apòfisi mastoide.
tria vascular i que és adjacent a la paret
externa de la còclea.
paret tegmentària
de la cavitat timpànica f
paret interna
sin. compl. sostre de la cavitat
de la cavitat timpànica f
timpànica m;
veg. paret laberíntica tegmen timpànic m
de la cavitat timpànica f
es pared tegmentaria de la cavidad
timpánica; techo de la cavidad
paret jugular timpánica; tegmen timpánico
de la cavitat timpànica f en root of the tympanic cavity;
tegmen tympani
sin. compl. sòl de la cavitat n/c paries tegmentalis cavitatis
timpànica m tympanicae
Paret prima que constitueix la part supe-
rior de la cavitat timpànica, on reposa el
lòbul temporal del cervell.

109
P Diccionari d’otorinolaringologia

paret vestibular es glotis intermembranosa; porción


del conducte coclear f intermembranosa de la hendidura
glótica
sin. membrana vestibular f
en pars intermembranacea rimae
glottidis
paròsmia f n/c pars intermembranacea rimae
glottidis
es parosmia
en parosmia Part de la fenedura glòtica que s’estén
des del cartílag tiroide fins al vèrtex de
Disòsmia consistent en una confusió de l’apòfisi vocal.
les olors.

part membranosa
part cartilaginosa del septe nasal f
de la trompa auditiva f
es porción membranosa del tabique
es porción cartilaginosa de la trompa nasal
auditiva en membranous part of nasal septum
en pars cartilaginea tubae auditoriae n/c pars membranacea septi nasi
n/c pars cartilaginea tubae auditoriae
Làmina fibrosa del septe nasal que s’estén
Part cartilaginosa anteromedial de la trom- des del cartílag del septe nasal fins als
pa auditiva, que s’estén des de la part pilars medials dels cartílags alars.
òssia fins a l’orifici faringi de la trompa
auditiva.
part òssia
de la trompa auditiva f
part cartilaginosa
del septe nasal f es porción ósea de la trompa auditiva
en pars ossea tubae auditoriae
sin. cartílag del septe nasal m n/c pars ossea tubae auditoriae
Part òssia superior i posterolateral de la
part intercartilaginosa trompa auditiva, que s’estén des de la
de la fenedura glòtica f cara anterior de la cavitat timpànica fins
a la part cartilaginosa de la trompa au-
sin. compl. glotis intercartilaginosa f
ditiva.
es glotis intercartilaginosa; porción
intercartilaginosa de la hendidura
glótica part òssia del septe nasal f
en intercartilaginous glottis; pars es porción ósea del tabique nasal
intercartilaginea rimae glottidis en bony part of nasal septum
n/c pars intercartilaginea rimae n/c pars ossea septi nasi
glottidis
Làmina òssia del septe nasal formada per
Part de la fenedura glòtica que s’estén la làmina perpendicular de l’os etmoide
entre les apòfisis vocals. i l’os vòmer.

part intermembranosa de la part tensa de la membrana


fenedura glòtica f timpànica f
sin. compl. glotis es porción tensa de la membrana
interlligamentosa f; timpánica
glotis intermembranosa f en pars tensa membranae tympani
n/c pars tensa membranae tympani
Part central i tensa de la membrana tim-
pànica, que s’estén fins a l’anell timpà-
110 nic.
Diccionari d’otorinolaringologia P

pavelló de l’orella m Inflamació del pericondri que recobreix


el cartílag auricular produïda generalment
sin. compl. aurícula f; orella f per bacteris Pseudomonas aeruginosa.
es aurícula; oreja; pabellón auricular
en auricle; pavilion of the ear; pinna
n/c auricula perilimfa f
Expansió laminar eixamplada de teixit es perilinfa
fibrocartilaginós on desemboca el con- en perilymph
ducte auditiu extern. n/c perilympha
Líquid contingut a l’espai perilimfàtic, de
pavelló composició similar al líquid cefaloraquidi.
de la trompa d’Eustaqui m
veg. orifici faringi de la trompa permeabilitat tubària f
auditiva m es permeabilidad tubárica
en eustachian tube patency
pecíol epiglòtic m Propietat de la trompa auditiva per la qual
deixa passar aire quan la seva llum s’obre
es peciolo epiglótico per la contracció dels músculs perista-
en epiglottic petiole filins.
n/c petiolus epiglottidis
Extrem inferior de l’epiglotis, pel qual
queda inserida al cartílag tiroide. petrositis f
es petrositis
en petrositis
penyal m
Inflamació de la porció petrosa de l’os
veg. porció petrosa temporal.
de l’os temporal f

pilar anterior del vel


pera de Politzer f del paladar m
es pera de Politzer veg. arc palatoglòs m
en Politzer’s bag
Pera de goma emprada per a insuflar aire
pilar lateral
a la trompa auditiva a través de la cavi-
tat nasal. del cartílag alar m
es pilar lateral del cartílago alar
en lateral crus of alar cartilage
perforació timpànica f n/c crus laterale
es perforación timpánica Làmina que envolta els narius i que cons-
en perforation of tympanic titueix la part lateral del cartílag alar.
membrane
Obertura de la membrana timpànica pro-
duïda per un traumatisme o com a seqüe-
pilar medial
la cicatricial d’un procés supuratiu. del cartílag alar m
es pilar medial del cartílago alar
en medial crus of alar cartilage
pericondritis del pavelló n/c crus mediale
de l’orella f
Làmina que constitueix la part antero-
es pericondritis del pabellón auricular inferior del cartílag alar.
en perichondritis of auricle

111
P Diccionari d’otorinolaringologia

pilar posterior plec glossoepiglòtic


del vel del paladar m lateral m
veg. arc palatofaringi m es pliegue glosoepiglótico lateral
en lateral glossoepiglottic fold
n/c plica glosso-epiglottica lateralis
piràmide del timpà f
Cadascun dels dos plecs mucosos laterals
veg. eminència piramidal f situats entre la llengua i l’epiglotis.

piràmide nasal f plec glossoepiglòtic mitjà m


sin. compl. nas m es pliegue glosoepiglótico medio
es nariz; pirámide nasal en median glossoepiglottic fold
en nasal pyramid; nose n/c plica glosso-epiglottica mediana
n/c nasus externus Plec mucós situat entre l’arrel de la llen-
Prominència situada a la línia mitjana de gua i l’epiglotis.
la cara, des de més amunt del llavi supe-
rior fins a la unió dels arcs ossis que for-
plec salpingofaringi m
men el sostre de l’òrbita, constituïda per
estructures òssies i cartilaginoses. es pliegue salpingofaríngeo
en salpingopharyngeal fold
n/c plica salpingopharyngea
pituïtària groga f Plec mucós de la paret lateral de la rino-
veg. mucosa olfactòria f faringe, que és la continuació inferior del
llavi posterior de l’orifici faringi de la
trompa auditiva.
platina de l’estrep f
sin. compl. base de l’estrep f
plec salpingopalatí m
es base del estribo; platina del estribo
en base of stapes; footplate of stapes es pliegue salpingopalatino
n/c basis stapedis en salpingopalatine fold
n/c plica salpingopalatina
Superfície inferior de l’estrep, que s’inse-
reix a la finestra vestibular. Plec mucós que forma el llavi anterior de
l’orifici faringi de la trompa auditiva.

plec aritenoepiglòtic m
plec ventricular m
sin. compl. replec aritenoepiglòtic m
veg. plec vestibular m
es pliegue aritenoepiglótico;
repliegue aritenoepiglótico
en aryepiglottic fold plec vestibular m
n/c plica ary-epiglottica sin. compl. banda ventricular f;
Cadascun dels dos plecs mucosos situats corda vocal falsa f; corda vocal
entre les vores de l’epiglotis i els cartílags superior f; plec ventricular m
aritenoides.
es banda ventricular; cuerda vocal
falsa; cuerda vocal superior;
plec del nervi laringi m pliegue ventricular; pliegue
vestibular
es pliegue del nervio laríngeo
en false vocal cord; superior vocal
en plica nervi laryngei
cord; ventricular band; ventricular
n/c plica nervi laryngei
fold; vestibular fold
Plec mucós transversal situat lateralment n/c plica vestibularis
als recessos piriformes, que cobreix el
112 nervi laringi superior.
Diccionari d’otorinolaringologia P

Cadascun dels dos plecs mucosos de la Formació de petites cel·les pneumàtiques


laringe situats entre el cartílag tiroide i el als ossos temporal, maxil·lar, frontal, et-
cartílag aritenoide, que separen el ven- moide i esfenoide.
tricle laringi del vestíbul de la laringe.
Nota: 1. Usat generalment en plural. 2. Vegeu
també la nota del terme plec vocal.
poliòtia f
es poliotia
plec vocal m en polyotia
Malformació consistent en la presència
sin. compl. corda vocal f; corda
d’orelles rudimentàries i supernumeràries.
vocal inferior f; corda vocal
veritable f
es cuerda vocal; cuerda vocal inferior; pòlip antrocoanal m
cuerda vocal verdadera; pliegue veg. pòlip solitari de Killian m
vocal
en inferior vocal cord; true vocal cord;
vocal cord; vocal fold pòlip del plec vocal m
n/c plica vocalis es pólipo del pliegue vocal
Cadascun dels dos plecs mucosos de la en vocal fold polyp
laringe que intervenen en la fonació, si- Pòlip situat en un plec vocal, generalment
tuats entre el cartílag tiroide i el cartílag arrodonit i pediculat, de color i de mida
aritenoide, que formen el límit inferior del variables.
ventricle laringi amb el múscul vocal.
Nota: 1. Usat generalment en plural. 2. En les
primeres descripcions anatòmiques de la larin- pòlip nasal m
ge el terme corda vocal es referia a cadascun
es pólipo nasal
dels quatre plecs de la mucosa de la laringe
(plecs vocals i plecs vestibulars); actualment en nasal polyp
només s’usa com a sinònim de plec vocal. Pòlip generalment bilateral i múltiple si-
tuat a la túnica mucosa nasal.
plexe cavernós
dels cornets m pòlip solitari de Killian m
es plexo cavernoso de los cornetes
sin. compl. pòlip antrocoanal m
en cavernous plexus of concha
n/c plexus cavernosus concharum es pólipo antrocoanal; pólipo solitario
de Killian
Conjunt de plexes venosos de la túnica
en antro-choanal polyp
mucosa nasal especialment desenvolu-
pats als cornets mitjà i inferior. Pòlip nasal benigne, gran i únic, que neix
al si maxil·lar i s’estén fins a la part pos-
terior de la cavitat nasal, on forma una
plexe faringi m gran massa.
es plexo faríngeo
en pharingeal plexus poliposi nasal f
n/c plexus pharyngeus
es poliposis nasal
Plexe nerviós format per branques del
en nasal polyposis
nervi glossofaringi, del nervi vague i del
nervi simpàtic cervical, que s’encarrega Afecció consistent en la formació de pò-
de la innervació sensitiva, motora i vaso- lips nasals, que poden estendre’s fins a
motora de la faringe. omplir les dues cavitats nasals.

pneumatització f pol·linosi f
es neumatización es polinosis
en pneumatization en pollinosis 113
P Diccionari d’otorinolaringologia

Reacció al·lèrgica de la túnica mucosa plorat en una plataforma mòbil amb sen-
nasal produïda pel pol·len. sors.

pont del nas m potencial coclear m


es puente nasal es potencial coclear
en bridge of nose en cochlear potential
Part superior de la piràmide nasal forma- Potencial elèctric que es produeix a les
da per la unió dels ossos nasals. cèl·lules ciliades de l’òrgan espiral com a
resposta a l’estimulació sonora.
porció escatosa Nota: Hi ha quatre tipus de potencial coclear:
el de repòs, el microfònic, el de sumació i el
de l’os temporal f d’acció sobre el nervi coclear.
es porción escamosa del hueso
temporal potencial evocat auditiu m
en squamous part of the temporal
bone es potencial evocado auditivo
n/c pars squamosa ossis temporalis en auditory evoked potential
Porció de l’os temporal situada entre els Potencial elèctric que es produeix en di-
ossos esfenoide, parietal i occipital. ferents nivells de la via auditiva com a
resposta de l’estimulació sonora.

porció petrosa
de l’os temporal f presbiacúsia f
sin. compl. penyal m es presbiacusia
en presbycusis
es peñasco; porción petrosa del
Trastorn consistent en una sordesa de
hueso temporal
percepció progressiva, especialment dels
en petrous part of temporal bone
tons aguts, que provoca una pèrdua de
n/c pars petrosa ossis temporalis
discriminació verbal desproporcionada,
Porció de l’os temporal situada a la base propi dels individus d’edat avançada.
del crani, de forma piramidal, que con-
té l’orella interna.
presbiastàsia f
porció timpànica es presbivértigo
de l’os temporal f en presbyastasis
Desequilibri que es manifesta en la gent
sin. compl. os timpànic m
gran sense que hi hagi una alteració con-
es hueso timpánico; porción creta al sistema vestibular i que s’atribueix
timpánica del hueso temporal a processos degeneratius propis de l’edat.
en pars tympanica ossis temporalis;
tympanic bone
n/c pars tympanica ossis temporalis projecció de Schüller f
Porció de l’os temporal que forma la pa- es proyección de Schüller
ret anteroinferior del conducte auditiu en Schüller projection
extern. Projecció radiològica que dóna una vis-
ta panoràmica d’una orella a través de la
transparència que ofereix l’os parietal del
posturografia f costat contrari de l’orella explorada.
es posturografía
en posturography
Prova emprada en l’exploració de l’equi-
libri consistent a fer pujar l’individu ex-
114
Diccionari d’otorinolaringologia P

prominència espiral f Prova consistent a emetre sons continus


al nivell del llindar auditiu per a detectar
es prominencia espiral
l’adaptació auditiva.
en spiral prominence
n/c prominentia spiralis
Prominència situada a la paret externa del prova d’equiparació
conducte coclear, que separa l’estria vas- binaural de Fowler f
cular del solc espiral extern. sin. compl. prova de Fowler f
es prueba de equiparación binaural
prominència laríngia f de Fowler; prueba de Fowler
en Fowler’s test
sin. compl. nou d’Adam f;
nou del coll f Prova consistent a comparar les sensaci-
ons sonores d’augments successius d’in-
es manzana de Adán; nuez del tensitat a l’orella patològica respecte a
cuello; prominencia laríngea l’orella sana.
en Adam’s apple; laryngeal
prominence
n/c prominentia laryngea prova d’estimulació
Prominència que forma el cartílag tiroi- posicional f
de a la part anterior del coll, en l’angle es prueba de estimulación posicional
d’unió de les làmines laterals del cartílag en positional test
tiroide.
Prova emprada en l’exploració vestibular
Nota: La prominència laríngia és més marca- consistent a posar l’individu explorat en
da al sexe masculí.
diverses postures i a sotmetre la posició
del cap a canvis sobtats per a estimular
prominència mal·leal f el laberint vestibular.
es prominencia malear
en mallear prominence prova d’estimulació
n/c prominentia mallearis rotatòria pendular f
Prominència situada a la part externa de es prueba de estimulación rotatoria
la membrana timpànica, causada per pendular
l’apòfisi lateral del martell. en rotation pendular test
Prova emprada en l’exploració vestibular
promontori m consistent a asseure l’individu explorat en
es promontorio una butaca que penja d’un cable de tor-
en promontorium sió i que produeix moviments alternatius
n/c promontorium en sentit horari i antihorari per a estimular
el laberint.
Prominència òssia situada a la paret la-
beríntica de la cavitat timpànica, que
correspon a la primera espiral de la cò- prova d’estimulació
clea. tèrmica f
es prueba de estimulación térmica
pròtesi acústica f en caloric stimulation test
veg. audiòfon m Prova emprada en l’exploració vestibular
consistent a injectar aigua o aire freds i
aigua o aire calents al conducte auditiu
prova d’adaptació auditiva f extern per a estimular el laberint.
es prueba de adaptación auditiva
en tone decay test

115
P Diccionari d’otorinolaringologia

prova de Fowler f prova de Romberg f


veg. prova d’equiparació binaural es prueba de Romberg
de Fowler f en Romberg’s test
Prova consistent a posar l’individu explo-
rat dret amb els peus junts i els ulls tan-
prova de Holmquist f cats per a detectar trastorns de l’equili-
es prueba de Holmquist bri.
en Holmquist’s test
Prova consistent a aplicar pressions po-
prova de SISI f
sitives i negatives d’aire a l’orella en cas
de perforació timpànica per a avaluar la es test de SISI
permeabilitat tubària. en SISI test
Prova consistent a emetre un so pur con-
tinu a 20 dB per sobre del llindar auditiu,
prova de l’incentiu visual f amb un increment d’intensitat d’1 dB
es prueba del incentivo visual; prueba cada cinc segons, per a detectar el reclu-
del peep-show tament.
en peep show test Nota: SISI és l’acrònim de short increment
Audiometria condicionada en què l’infant sensitivity index (‘índex de sensibilitat als pe-
explorat, cada vegada que rep un estímul tits increments’).
sonor, prem un polsador que posa en
marxa un joc, el qual serveix d’incentiu prova de Suzuki f
perquè participi en la prova.
sin. compl. audiometria
Nota: Es duu a terme en infants de tres a cinc de reflex d’orientació condicionat f
anys.
es audiometría de respuesta
condicionada de orientación;
prova de Metz f prueba de Suzuki
es prueba de Metz Audiometria condicionada en què s’usen
en Metz’s test dos altaveus, col·locats a banda i banda
Prova consistent a fer una impedancio- de l’infant explorat, per on s’envia un
metria per a detectar el reclutament. estímul sonor que es reforça amb l’acció
d’una joguina que s’il·lumina i es bellu-
ga poc després.
prova de Peyser f
Nota: Es duu a terme en infants d’un a dos
es prueba de Peyser anys.
en Peyser’s test
Prova consistent a usar sons molt intensos prova de Weber f
per a detectar la fatiga auditiva.
es prueba de Weber
en Weber’s test
prova de Rinne f Prova consistent a col·locar un diapasó
es prueba de Rinne sobre el vèrtex del cap per a determinar
en Rinne’s test el tipus de sordesa existent.
Prova consistent a fer vibrar un diapasó
alternativament sobre l’apòfisi mastoide pruïja auricular f
o davant del pavelló de l’orella per a
es prurito auricular
detectar si existeix una sordesa de trans-
en ear itch
missió o de percepció.
Pruïja situada al meat i al conducte au-
ditius externs que sovint va acompanyada
de dermatosi.
116
Diccionari d’otorinolaringologia P

psicoacústica f
es psicoacústica
en psychoacoustics
Part de l’audiologia que s’ocupa dels
aspectes subjectius de la percepció dels
sons.

punta del nas f


es punta nasal
en tip of nose
Extrem prominent de la piràmide nasal
situat sota el dors del nas.

117
Q
M
quart cornet m
veg. cornet nasal suprem m

quemodectoma m
veg. paraganglioma
jugulotimpànic m

queratosi obturant f
es queratosis obturante
en keratosis obturans
Afecció del conducte auditiu extern ca-
racteritzada per una descamació epitelial
intensa que deforma la llum del conducte
i forma masses que obturen l’accés a la
membrana timpànica.

quimiodectoma m
veg. paraganglioma
jugulotimpànic m

119
R
amb la finestra vestibular i que condueix
M
rafe faríngia f
al vestíbul.
es rafe faríngeo
en raphe of pharynx
n/c raphe pharyngis realimentació acústica f
Banda vertical més o menys manifesta de sin. compl. efecte Larsen m
teixit conjuntiu situada a la línia media-
na de la part posterior de la faringe, on es efecto Larsen; realimentación
s’insereixen les fibres dels músculs cons- acústica
trictors de la faringe. en acoustic feedback
Disfunció d’un audiòfon, causada gene-
ralment per un mal ajustament de l’adap-
rafe pterigomandibular f tador anatòmic, per la qual es produeix
es rafe pterigomandibular un retorn d’energia com a conseqüència
en pterygomandibular raphe de l’acoblament acústic entre l’auricular
n/c raphe pterygomandibularis i el micròfon, que provoca un xiulet ca-
racterístic.
Banda tendinosa situada entre el ganxo de
l’apòfisi pterigoide i la mandíbula, que
separa el múscul buccinador del múscul recés coclear m
constrictor superior de la faringe.
es receso coclear
en cochlear recess
rampa timpànica f n/c recessus cochlearis
es rampa timpánica Àrea deprimida i petita de la paret interna
en tympanic canal of cochlea del vestíbul, situada sota el recés esfèric,
n/c scala tympani que conté l’extrem basal del conducte
coclear.
Compartiment perilimfàtic que resulta de
la divisió del conducte espiral de la còclea
per la làmina espiral òssia i que s’obre per recés de Rosenmüller m
la finestra coclear a la cavitat timpànica.
veg. recés faringi m

rampa vestibular f
recés el·líptic m
es rampa vestibular
en vestibular canal of cochlea sin. compl. fosseta semiovoide f
n/c scala vestibuli es fosita semioval; receso elíptico
Compartiment perilimfàtic que resulta de en elliptical recess
la divisió del conducte espiral de la còclea n/c recessus ellipticus
per la làmina espiral, que es comunica 121
R Diccionari d’otorinolaringologia

Àrea deprimida i ovalada de la part an- es fosa de Rosenmüller; receso de


terosuperior de la paret interna del ves- Rosenmüller; receso faríngeo
tíbul, que conté l’utricle. en pharyngeal recess; Rosenmüller’s
fossa; Rosenmüller’s recess
n/c recessus pharyngeus
recés epitimpànic m
Cadascuna de les dues fossetes, a vega-
sin. compl. àtic m; epitimpà m; espai des molt profundes, situades a la paret
epitimpànic m lateral de la rinofaringe, darrere l’orifici
es ático; epitímpano; espacio faringi de la trompa auditiva, limitades
epitimpánico; receso epitimpánico per davant pel plec salpingofaringi i que
en attic; epitympanic area; contenen teixit limfàtic.
epitympanum
n/c recessus epitympanicus
recés piriforme m
Àrea superior de la cavitat timpànica que
conté el cap del martell i l’enclusa. sin. si piriforme m
sin. compl. canal faringolaríngia f;
fossa piriforme f
recés esfenoetmoïdal m
es fosa piriforme; receso piriforme;
es receso esfenoetmoidal seno piriforme
en sphenoethmoidal recess en piriform fossa; piriform recess;
n/c recessus spheno-ethmoidalis piriform sinus
Canal estreta de la paret posterosuperior n/c recessus piriformis
de les cavitats nasals, que correspon a la Cadascuna de les dues canals longitudi-
cara anterior del cos de l’os esfenoide, on nals situades a cada banda de la paret
desemboca el si esfenoïdal. posterior de la hipofaringe per on passen
els aliments durant la deglució.
recés esfèric m
sin. compl. fosseta hemisfèrica f recés tubari
es fosita hemisférica; receso esférico
de la cavitat timpànica m
en spherical recess veg. orifici timpànic
n/c recessus sphericus de la trompa auditiva m
Àrea deprimida i circular de la part ante-
roinferior de la paret interna del vestíbul, reclutament m
que conté el sàcul.
es reclutamiento
en recruitment
recés facial m Trastorn consistent en una alteració de la
es receso facial qualitat auditiva produït per lesions cocle-
en facial recess ars, en què l’individu afectat és sord per
Àrea deprimida de la part posterior de la a les intensitats dèbils, però per a les in-
cavitat timpànica, situada entre el conduc- tensitats fortes el seu nivell d’audició és
te facial i l’escut timpànic. normal.

recés faringi m reflex acústic m


sin. compl. fosseta veg. reflex estapedial m
de Rosenmüller f;
recés de Rosenmüller m reflex cocleostapedial m
veg. reflex estapedial m

122
Diccionari d’otorinolaringologia R

reflex estapedial m Sarcoma de cèl·lules reticulars, amb pro-


liferació de diferents tipus de cèl·lules
sin. compl. reflex acústic m; reflex d’estirp limfàtica, que s’inicia amb rinor-
cocleostapedial m rea i destrueix ràpidament les parets na-
es reflejo acústico; reflejo sosinusals i el paladar.
cocleoestapedio; reflejo estapedio
en acoustic reflex; cochleostapedial
reflex; stapedial reflex rinàlgia f
Reflex que es produeix com a resposta a es rinalgia
un soroll molt intens consistent en la en rhinalgia
contracció del múscul de l’estrep per ate- Dolor al nas.
nuar les vibracions de la membrana tim-
pànica i de la cadena ossicular.
rinitis f
es rinitis
regió olfactòria f
en rhinitis
es región olfatoria
Inflamació de la túnica mucosa nasal.
en olfactory region
n/c regio olfactoria
Part superior de les cavitats nasals reco- rinitis aguda inespecífica f
berta per la mucosa olfactòria. veg. catarro nasal m

regió respiratòria f rinitis al·lèrgica f


es región respiratoria sin. compl. rinitis anafilàctica f;
en respiratory region rinitis extrínseca f
n/c regio respiratoria
es rinitis alérgica; rinitis anafiláctica;
Part de les cavitats nasals recoberta per rinitis extrínseca
la mucosa respiratòria. en allergic rhinitis; anaphylactic
rhinitis; extrinsic rhinitis
regulador del nivell Rinitis funcional causada per al·lergògens
de sortida m inhalables, caracteritzada fonamentalment
es regulador del nivel de salida per crisis d’esternuts i secreció aquosa.
en output adjustment
Sistema de l’audiòfon que, mitjançant rinitis al·lèrgica estacional f
l’ajustament d’un dispositiu electrònic de
veg. febre del fenc f
regulació, limita la intensitat de sortida
per a evitar d’arribar al llindar d’intoleràn-
cia. rinitis al·lèrgica
no estacional f
replec aritenoepiglòtic m sin. compl. rinitis atòpica f
veg. plec aritenoepiglòtic m es rinitis alérgica no estacional; rinitis
atópica
en atopic rhinitis; nonseasonal allergic
reticulosi polimorfa f rhinitis
sin. compl. malaltia de Stewart f Rinitis al·lèrgica que pot esdevenir-se de
es enfermedad de Stewart; reticulosis manera contínua o intermitent durant tot
polimorfa l’any, causada per un al·lergogen, com ara
en polimorphic reticulosis; Stewart’s pols domèstica, descamacions d’animals
disease o aliments.
123
R Diccionari d’otorinolaringologia

rinitis anafilàctica f rinitis intrínseca f


veg. rinitis al·lèrgica f es rinitis intrínseca
en intrinsic rhinitis
Rinitis funcional que té totes les caracte-
rinitis atòpica f
rístiques d’una rinitis al·lèrgica però de la
veg. rinitis al·lèrgica qual es desconeix l’antigen que la produ-
no estacional f eix.

rinitis atròfica f rinitis irritativa f


es rinitis atrófica es rinitis irritativa
en atrophic rhinitis en irritative rhinitis
Rinitis crònica amb atròfia de la túnica Rinitis funcional i no al·lèrgica causada
mucosa del nas, caracteritzada general- per reacció al tabac, l’alcohol, la pol·lució
ment per la formació de crostes. o el clor.

rinitis crònica f rinitis seca f


es rinitis crónica es rinitis seca
en chronic rhinitis en rhinitis sicca
Rinitis de durada llarga amb atròfia o Rinitis caracteritzada per la formació de
hipertròfia de la túnica mucosa nasal. crostes a la part anterior de les cavitats
nasals, que apareix generalment en per-
sones que treballen en ambients amb
rinitis extrínseca f pols i secs, en alcohòlics, en persones
veg. rinitis al·lèrgica f d’edat avançada i en individus amb anè-
mia i amb alteracions nutritives.

rinitis funcional f
rinitis vasomotora f
es rinitis funcional
en functional rhinitis es rinitis vasomotora
en vasomotor rhinitis
Rinitis causada per la hiperactivitat de la
túnica mucosa nasal, caracteritzada fo- Rinitis funcional de causa desconeguda
namentalment per obstrucció nasal. caracteritzada per una congestió vermella
de la túnica mucosa nasal.

rinitis gripal f
rinitis vestibular f
es rinitis gripal
en influenzal rhinitis es rinitis vestibular
en vestibular rhinitis
Rinitis causada pel virus de la grip, carac-
teritzada per la mateixa simptomatologia Rinitis que afecta el vestíbul de les fosses
que la coriza comuna però amb una afec- nasals, que sorgeix com a conseqüència
tació molt més important de l’estat ge- d’una fol·liculitis vestibular produïda ge-
neral, amb febre i cruiximent muscular. neralment per bacteris Staphylococcus
aureus.

rinitis hipertròfica f
rinofaringe f
es rinitis hipertrófica
en hypertrophic rhinitis sin. compl. càvum m; nasofaringe f
Rinitis crònica caracteritzada per un crei- es cavum; nasofaringe; rinofaringe
xement exagerat dels cornets nasals, es- en cavum; nasopharynx; rhinopharynx
pecialment de les extremitats posteriors. n/c pars nasalis pharyngis
124
Diccionari d’otorinolaringologia R

Part de la faringe situada darrere les ca- rinolàlia oberta f


vitats nasals, per damunt del paladar tou.
es rinolalia abierta
en open rhinolalia
rinofaringi -íngia adj Rinolàlia produïda per la manca de tan-
sin. compl. nasofaringi -íngia adj cament del vel del paladar.
es nasofaríngeo; rinofaríngeo
en nasopharyngeal; rhinopharyngeal rinolàlia tancada f
Relatiu o pertanyent a la rinofaringe. es rinolalia cerrada
en closed rhinolalia
rinofaringitis f Rinolàlia produïda per obstrucció nasal.
es rinofaringitis
en rhinopharyngitis rinòleg -òloga m i f
Inflamació de la mucosa que cobreix la es rinólogo
rinofaringe. en rhinologist
Metge especialitzat en rinologia.
rinofaringoscòpia f
es rinofaringoscopia rinòlit m
en nasopharyngeal examination
es rinolito
Examen visual de la rinofaringe que es en rhinolith
realitza amb l’ajut d’un endoscopi o mi-
Càlcul de les cavitats nasals.
rallets.

rinologia f
rinofima m
es rinología
es rinofima
en rhinology
en rhinophyma
Branca de l’otorinolaringologia que s’ocu-
Hipertròfia del nas, de causa desconegu-
pa del nas i les cavitats nasals i de les
da, caracteritzada per la presència de
seves malalties.
masses nodulars hiperèmiques i una gran
dilatació dels fol·licles sebacis del nas.
rinomanòmetre m
rinofonia f es rinomanómetro
en rhinomanometer
veg. rinolàlia f
Manòmetre que s’empra per a mesurar
el grau d’obstrucció nasal i per a realit-
rinolàlia f zar una rinomanometria.
sin. compl. rinofonia f;
veu de nas f rinomanometria f
es rinofonía; rinolalia es rinomanometría
en rhinolalia; rhinophonia en rhinomanometry
Trastorn consistent en una alteració del Mesurament del flux i la pressió de l’ai-
timbre de veu, produït per obstrucció re dins les cavitats nasals durant la res-
nasal o per manca de tancament del vel piració.
del paladar.

rinòmetre acústic m
es rinómetro acústico
en acoustic rhinometer 125
R Diccionari d’otorinolaringologia

Aparell que emet i reflecteix ones acús- Malaltia granulomatosa crònica que afec-
tiques, emprat per a realitzar una rino- ta el nas, el llavi superior, el paladar i la
metria acústica. rinofaringe, caracteritzada per la formació
de teixit nodular escleròtic, completa-
ment insensible, que produeix una des-
rinometria acústica f figuració notable de la cara i l’obstrucció
es rinometría acústica total de les cavitats nasals.
en acoustic rhinometry
Mesurament de l’àrea de secció de la rinoscopi m
cavitat nasal, a diferents profunditats.
veg. espècul nasal m

rinopatia f
rinoscòpia f
es rinopatía
en rhinopathy es rinoscopia
en rhinoscopy
Malaltia del nas.
Examen visual de les cavitats nasals i de
la rinofaringe que es realitza generalment
rinoplàstia f amb l’ajut d’un espècul nasal o un mira-
es rinoplastia llet.
en rhinoplasty
Operació que té per objecte reparar un rinoscòpia anterior f
defecte del nas. es rinoscopia anterior
en anterior rhinoscopy
rinoràquia f Rinoscòpia de les cavitats nasals realitzada
veg. rinorrea cerebrospinal f amb un espècul nasal.

rinorràgia f rinoscòpia posterior f


es rinoscopia posterior
veg. epistaxi f
en posterior rhinoscopy
Rinoscòpia de la rinofaringe realitzada
rinorrea f amb un mirallet.
es rinorrea
en rhinorrhea rinosporidiosi f
Trastorn consistent en la secreció abun-
es rinosporidiosis
dant de mocs, que afecta les cavitats na-
en rhinosporidiosis
sals, els sins paranasals i la rinofaringe.
Micosi crònica produïda per fongs Rhino-
sporidium suberi i caracteritzada pel de-
rinorrea cerebrospinal f senvolupament de masses d’aspecte po-
sin. compl. rinoràquia f lipoide, ocasionalment pediculades, situ-
ades principalment a la túnica mucosa
es rinorraquia; rinorrea nasal, la faringe i el paladar.
cerebroespinal
en cerebrospinal rhinorrhea
Rinorrea en què la secreció nasal conté rinotomia f
líquid cefaloraquidi. es rinotomía
en rhinotomy
rinoscleroma f Incisió del nas per a descobrir la part
anterior de les cavitats nasals.
es rinoscleroma
126 en rhinoscleroma
S
M
sac endolimfàtic m sentir-hi v pron
es saco endolinfático es oír
en endolymphatic sac en hear, to
n/c saccus endolymphaticus Posseir el sentit de l’oïda.
Part terminal dilatada del conducte en-
dolimfàtic.
septe nasal m
sin. compl. envà nasal m
sàcul m
es tabique nasal
es sáculo en nasal septum
en sacculus n/c septum nasi
n/c sacculus
Envà osteocartilaginós, vertical i medià,
Vesícula arrodonida del vestíbul, que que separa les cavitats nasals.
comunica amb el conducte coclear pel
ductus reuniens.
septoplàstia f
sàcul laringi m es septoplastia
en septoplasty
es sáculo laríngeo
en laryngeal saccule Operació que té per objecte reparar una
n/c sacculus laryngis deformació del septe nasal per a millo-
rar la respiració nasal.
Bossa membranosa que prolonga l’ex-
trem anterior dels plecs vestibulars cap al
cartílag tiroide. setè parell cranial m
sin. nervi facial m
salpingitis f
veg. tubaritis f si esfenoïdal m
es seno esfenoidal
sensibilitat auditiva f en sphenoidal sinus
n/c sinus sphenoidalis
sin. agudesa auditiva f
Cadascuna de les dues cavitats de l’os
esfenoide que comuniquen amb la cavitat
sentir v tr nasal respectiva a través d’un orifici situat
al recés esfenoetmoïdal.
sin. oir v tr

127
S Diccionari d’otorinolaringologia

si etmoïdal m sífilis faríngia f


es seno etmoidal es sífilis faríngea
en ethmoidal sinus en pharyngeal syphilis
n/c sinus ethmoidalis Sífilis en què el xancre primari es presenta
Cadascuna de les cavitats aèries situades com una lesió indurada amb ulceració
a les masses laterals de l’os etmoide que superficial a l’orofaringe.
contenen les cel·les etmoïdals.
signe de Bárány m
si frontal m es signo de Bárány
es seno frontal en Bárány’s sign
en frontal sinus Signe associat amb trastorns de l’equilibri
n/c sinus frontalis d’origen vestibular consistent en la ten-
Cadascuna de les dues cavitats situades dència de l’individu explorat a caure se-
a l’os frontal que comuniquen amb la gons la direcció i la posició del cap.
cavitat nasal respectiva a través de l’in- Nota: Aquest signe es manifesta en la prova
fundíbul etmoïdal. de Romberg.

si maxil·lar m signe de la cortina m


es seno maxilar es signo de la cortina
en maxillary sinus en sign of the curtain
n/c sinus maxillaris Signe associat amb paràlisi dels músculs
Cadascuna de les dues cavitats aèries si- constrictors de la faringe, consistent en
tuades al cos del maxil·lar que comuni- el desplaçament lateral de la paret pos-
quen amb el meat nasal mitjà. terior de la faringe cap a la banda opo-
sada del costat on s’ha produït la parà-
lisi.
si paranasal m
es seno paranasal signe de la fístula m
en paranasal sinus
n/c sinus paranasalis es signo de la fístula
en fistula sign
Cadascuna de les cavitats aèries dels
ossos cranials revestides de mucosa res- Signe associat amb una fístula laberíntica,
piratòria que comuniquen amb les cavi- consistent en vertigen i moviments nis-
tats nasals. tàgmics que apareixen quan es compri-
meix l’aire del conducte auditiu extern.

si piriforme m
signe de Laugier m
sin. recés piriforme m
es signo de Laugier
en Laugier’s sign
si timpànic m Signe associat amb fractura del penyal
es seno timpánico consistent en otorràgia en aquesta zona.
en tympanic sinus
n/c sinus tympani
signe del tragus m
Depressió de la part posterior de la cavitat
timpànica, situada darrere la finestra es signo del trago
vestibular, entre la fossa de l’enclusa i en tragus sign
l’eminència piramidal. Signe que, en els lactants, s’associa amb
otitis mitjana, consistent en dolor quan
es comprimeix el tragus.
128
Diccionari d’otorinolaringologia S

sindesmosi Síndrome caracteritzada per la paràlisi


timpanicostapedial f d’un plec vocal, del paladar tou i dels
músculs trapezi i esternoclidomastoïdal,
sin. compl. articulació originada per una lesió cerebral dels nu-
estapediovestibular f clis ambigu i accessori.
es articulación estapediovestibular;
sindesmosis timpanoestapedia
en stapediovestibular articulation; síndrome de Vernet f
tympanicostapedial syndesmosis es síndrome de Vernet
n/c syndesmosis tympanostapedia en Vernet’s syndrome
Sindesmosi de la base de l’estrep amb els Síndrome caracteritzada per la paràlisi
marges de la finestra vestibular per mitjà dels nervis glossofaringi, vague i espinal,
del lligament anular de l’estrep. originada per tumors i aneurismes que
envaeixen el forat lacerat posterior.
síndrome de claudicació
laberíntica f sinusitis f
es síndrome de claudicación es sinusitis
laberíntica en sinusitis
Síndrome caracteritzada per vertigen Inflamació de la mucosa que recobreix
posicional, nistagme paralític i trastorns l’interior dels sins paranasals.
neurovegetatius, originada per una clau-
dicació laberíntica.
sinusitis aguda f
es sinusitis aguda
síndrome de Jackson f en acute sinusitis
es síndrome de Jackson Sinusitis produïda per infeccions víriques
en Jackson’s syndrome o bacterianes que apareixen quan hi ha
Síndrome caracteritzada per la paràlisi un drenatge deficient a la mucosa dels
dels nervis vague, espinal i hipoglòs, que sins paranasals, ingurgitada i hipertrofi-
provoca una paràlisi unilateral del pala- ada per una rinitis al·lèrgica o per una
dar tou, la laringe, la llengua i els mús- coriza comuna.
culs esternoclidomastoïdal i trapezi.

sinusitis crònica f
síndrome de la trompa
es sinusitis crónica
entreoberta f en chronic sinusitis
es síndrome de la trompa Sinusitis recurrent que provoca un engrui-
entreabierta ximent de la mucosa dels sins paranasals,
Síndrome caracteritzada per l’obertura amb obstrucció nasal parcial i constant.
permanent de la trompa auditiva, que
provoca autofonia i audició dels propis
sorolls respiratoris. sistema timpanoossicular m
es sistema tímpano-osicular
en tympanossicular system
síndrome de Ramsay Hunt f
Conjunt d’elements que intervenen en la
veg. herpes zòster auricular m transmissió i l’amplificació del so a l’orella
mitjana, constituït per la membrana tim-
síndrome de Schmidt f pànica i la cadena ossicular.
es síndrome de Schmidt
en Schmidt’s syndrome
129
S Diccionari d’otorinolaringologia

sistema vestibular m solc espiral intern m


es sistema vestibular es surco espiral interno
en vestibular system en internal spiral sulcus
Conjunt d’elements que intervenen en el n/c sulcus spiralis internus
manteniment de l’equilibri, constituït pel Solc situat entre els llavis vestibular i tim-
laberint vestibular i les vies i els centres pànic del limbe de la làmina espiral òs-
nerviosos relacionats amb aquesta fun- sia.
ció.
solc olfactori m
so m es surco olfatorio
es sonido en olfactory sulcus
en sound n/c sulcus olfactorius
Sensació que percep l’òrgan auditiu pro- Solc situat entre el cornet mitjà i el dors
duïda per les ones sonores. del nas, que s’estén fins a la regió olfac-
tòria.
sòl de la cavitat timpànica m
veg. paret jugular de la cavitat solc retroaural m
timpànica f es surco retroaural
en postauricular sulcus
Solc que forma la inserció de la cara me-
sòl de les fosses nasals m dial del pavelló de l’orella amb el crani.
es suelo de las fosas nasales
Cara inferior de les fosses nasals coberta
per la mucosa de l’apòfisi horitzontal dels
solc timpànic m
ossos maxil·lars i palatí. es surco timpánico
en tympanic sulcus
n/c sulcus tympanicus
solc del promontori
Solc molt marcat de la paret externa de
de la cavitat timpànica m la cavitat timpànica, on s’insereix la mem-
es surco del promontorio de la brana timpànica.
cavidad timpánica
en sulcus promontorii cavi tympani
n/c sulcus promontorii cavi tympani sonia f
Solc situat a la paret del promontori, que sin. sonoritat f
s’origina a l’orifici superior del conduc- es sonía; sonoridad
te timpànic i que conté les ramificacions en loudness
del nervi timpànic.
Percepció subjectiva de la intensitat d’un so.

solc espiral extern m


sonoritat f
es surco espiral externo
en external spiral sulcus sin. sonia f
n/c sulcus spiralis externus
Solc situat a la paret externa del conducte sord -a m i f
coclear, entre la prominència espiral i l’òr-
es sordo
gan espiral.
en deaf
Persona que pateix de sordesa.

130
Diccionari d’otorinolaringologia S

sordària f es sordera de percepción; sordera


neurosensorial
veg. sordesa f
en perceptive deafness; sensorineural
deafness
sordesa f Sordesa produïda per una alteració de l’òr-
sin. compl. sordària f gan espiral o de la via auditiva.
es sordera
en deafness; hearing loss sordesa de transmissió f
Trastorn consistent en la manca o l’afe- sin. compl. sordesa
bliment de l’agudesa auditiva. de conducció f
es sordera de conducción; sordera de
sordesa brusca f transmisión
en conduction deafness; transmission
es sordera brusca deafness
en sudden deafness
Sordesa produïda per una alteració en el
Sordesa de percepció que es manifesta transport de la vibració sonora a través
sobtadament o en el transcurs d’unes de l’orella externa o de l’orella mitjana.
hores en un individu aparentment sa,
amb acúfens i possibles alteracions del
vestíbul, produïda per causes víriques o sordesa fluctuant f
vasculars.
es sordera fluctuante
en fluctuant deafness
sordesa coclear f Sordesa de percepció que es manifesta
sin. compl. sordesa sensorial f amb períodes d’agreujament i remissió,
produïda generalment per una hidropesia
es sordera coclear; sordera sensorial endolimfàtica.
en cochlear deafness
Sordesa de percepció produïda per la
degeneració de l’òrgan espiral. sordesa mixta f
es sordera mixta
en mixed deafness
sordesa criptogenètica f
Sordesa en què coexisteixen una sordesa
es sordera criptogenética de transmissió i una sordesa de percep-
en cryptogenetic deafness ció.
Sordesa de percepció progressiva, bilate-
ral, d’evolució lenta i d’etiologia desco-
neguda. sordesa neural f
sin. compl. sordesa
retrococlear f
sordesa de calderer f
es sordera neural; sordera
veg. sordesa professional f
retrococlear
en neural deafness
sordesa de conducció f Sordesa de percepció produïda per una
veg. sordesa de transmissió f alteració del nervi acústic.

sordesa de percepció f sordesa neurosensorial f


sin. compl. sordesa neurosensorial f veg. sordesa de percepció f

131
S Diccionari d’otorinolaringologia

sordesa professional f soroll de banda estreta m


sin. compl. sordesa de calderer f es ruido de banda estrecha
es sordera profesional en narrow band masking noise
en occupational deafness Soroll que correspon a una zona del soroll
Sordesa produïda per l’exposició reiterada blanc centrada en la freqüència que s’es-
a sorolls ambientals molt intensos. tudia, que s’empra en l’emmascarament.
Nota: Els sorolls que provoquen sordesa pro-
fessional generalment superen els 90 dB i solen sostre de la cavitat
produir-se en ambients laborals on no s’han timpànica m
establert les proteccions suficients.
veg. paret tegmentària
sordesa retrococlear f de la cavitat timpànica f

veg. sordesa neural f


subglotis f
sordesa sensorial f sin. cavitat infraglòtica f

veg. sordesa coclear f


subicle del promontori m
es subículo del promontorio
sordmudesa f
en subiculum of promontory
es sordomudez n/c subiculum promontorii
en deaf-mutism
Rebava òssia que limita posteriorment
Trastorn consistent en una sordesa congè- amb el si timpànic.
nita o adquirida abans d’aprendre el llen-
guatge, que comporta una manca d’ad-
quisició de la parla. sulcus glottidis m
es sulcus glottidis
en sulcus glottidis
sordmut -uda m i f
Malformació del plec vocal consistent en
es sordomudo
un solc que el divideix en dues meitats en
en deaf-mute
sentit longitudinal.
Persona que pateix sordmudesa. Nota: El sulcus glottidis pot aparèixer en un o
ambdós plecs vocals.
soroll m
es ruido
supraglotis f
en bruit; noise es supraglotis
Sensació acústica produïda per vibracions en supraglottis
irregulars i confuses que es desplacen per Part superior de la laringe formada pels
l’aire. plecs vestibulars, la part superior dels
cartílags aritenoides, l’epiglotis i els plecs
aritenoepiglòtics.
soroll blanc m
es ruido blanco
en white noise
Soroll format per totes les freqüències de
l’audiòmetre emeses al mateix temps i
amb la mateixa intensitat, que s’empra en
l’emmascarament.

132
T
telangièctasi hemorràgica
M
tamponament nasal m
es taponamiento nasal hereditària f
en nasal packing veg. malaltia
Acció d’obstruir el nas amb metxes de de Rendu-Osler-Weber f
cotó, gasa ribetejada o esponja de ma-
terial autoexpansible per a estroncar una
hemorràgia.
temporal m
veg. os temporal m
tap de cera m
veg. tap de cerumen m teoria d’Ewald f
veg. teoria mioelàstica f
tap de cerumen m
sin. compl. tap de cera m teoria de Helmholtz f
es tapón de cera; tapón de cerumen veg. teoria de la ressonància f
en impacted cerumen; impacted ear
wax teoria de Husson f
Acumulació de cerumen que obstrueix el
veg. teoria neurocronàctica f
conducte auditiu extern de manera pro-
gressiva.
teoria de la ressonància f
tap epidèrmic m sin. compl. teoria de Helmholtz f
es tapón epidérmico es teoría de Helmholtz; teoría de la
en epidermic plug resonancia
Acumulació de làmines epidèrmiques i en Helmholtz’s theory; resonance
cerumen que obstrueix el conducte au- theory
ditiu extern. Teoria segons la qual cada element de
l’òrgan espiral, al llarg del conducte co-
clear, es posa en vibració quan la freqüèn-
tegmen timpànic m cia rebuda correspon al seu propi període
veg. paret tegmentària de vibració.
de la cavitat timpànica f
teoria de Perelló f
veg. teoria mucoondulatòria f
133
T Diccionari d’otorinolaringologia

teoria del telèfon f teoria ondulatòria


sin. compl. teoria microfònica f de Békésy f
es teoría del teléfono; teoría es teoría ondulatoria de Békésy
microfónica en Békésy’s travelling waves theory
en telephone theory Teoria segons la qual el moviment ondu-
Teoria segons la qual la discriminació dels latori de la làmina basilar quan vibra té
sons es fa per conversió de la seva fre- un punt de màxima amplitud, que varia
qüència en descàrregues nervioses d’una en la seva localització segons la freqüèn-
freqüència igual. cia del so.

teoria microfònica f timbre m


veg. teoria del telèfon f es timbre
en timbre
Qualitat física d’un so determinada per
teoria mioelàstica f la intensitat relativa dels harmònics d’una
sin. compl. teoria d’Ewald f ona sonora.
es teoría de Ewald; teoría mioelástica Nota: El timbre depèn de les variacions que es
produeixen en el pas de l’aire per la caixa de
en Ewald’s theory; myoelastic theory ressonància durant la fonació.
Teoria segons la qual la fonació es pro-
dueix per les vibracions originades en
timpà m
inclinar-se els plecs vocals cap amunt per
la pressió de l’aire i en retornar avall per veg. membrana timpànica f
la pròpia tensió elàstica.
timpà blau m
teoria mucoondulatòria f veg. hematotimpà m
sin. compl. teoria de Perelló f es tímpano azul
es teoría de Perelló; teoría en blue eardrum
mucoondulatoria Timpà caracteritzat per una coloració
en myoelastic-aerodynamic theory fosca i blavosa produïda per un hema-
Teoria segons la qual la fonació es pro- totimpà o pel líquid d’un granuloma de
dueix pel moviment ondulatori de la mu- colesterol.
cosa i la submucosa dels plecs vocals.
Nota: Aquesta teoria prové de la teoria mio- timpànic -a adj
elàstica.
es timpánico
en tympanic
teoria neurocronàctica f
Relatiu o pertanyent a la membrana tim-
sin. compl. teoria de Husson f pànica.
es teoría de Husson; teoría
neurocronáxica
en Husson’s theory; neurochronaxic timpanograma m
theory es timpanograma
Teoria segons la qual les vibracions dels en tympanogram
plecs vocals són el resultat directe de les Enregistrament gràfic de la mobilitat i de
contraccions musculars actives. la impedància acústica de la membrana
Nota: La teoria neurocronàctica ha estat subs- timpànica i de la cadena ossicular, que
tituïda per la teoria mioelàstica. indica el comportament mecànic de l’ore-
lla mitjana.

134
Diccionari d’otorinolaringologia T

timpanòmetre m Timpanoplàstia en què es conserva la


paret posterosuperior òssia del conducte
es timpanómetro
auditiu extern i es manté l’aïllament del
en tympanometer
recés epitimpànic i l’antre mastoïdal.
Impedanciòmetre que es connecta al
meat auditiu extern i permet sotmetre la
membrana timpànica a diferents pressi- timpanosclerosi f
ons positives i negatives d’aire, que s’em- es timpanoesclerosis
pra per a realitzar una timpanometria i un en tympanosclerosis
timpanograma.
Degeneració hialina, més o menys calci-
ficada, de la capa de teixit conjuntiu de
timpanometria f la mucosa de la cavitat timpànica, que
afecta la cadena ossicular i provoca sor-
es timpanometría
desa de transmissió.
en tympanometry
Mesurament de la mobilitat i de la impe-
dància acústica de la membrana timpà- timpanostapediopèxia f
nica i de la cadena ossicular. sin. compl. miringostapediopèxia f
es miringoestapediopexia;
timpanoplàstia f timpanostapediopexia
en myringostapediopexy
es timpanoplastia
en tympanoplasty Fixació espontània o quirúrgica entre l’es-
trep i la membrana timpànica, que acon-
Operació que té per objecte reconstruir
segueix mantenir l’audició tot i que no
la cavitat timpànica o eliminar lesions
s’utilitza la resta de la cadena ossicular.
colesteatomatoses.

timpanoplàstia timpanotomia f
d’abordatge combinat f es timpanotomía
en tympanotomy
es timpanoplastia de abordaje
combinado Obertura quirúrgica de la cavitat timpà-
en combined approach nica per a explorar-ne el contingut.
tympanoplasty
Timpanoplàstia en què s’accedeix a l’ore- timpanotomia posterior f
lla mitjana per l’apòfisi mastoide i s’am-
plia la part òssia del conducte auditiu ex- es timpanotomía posterior
tern. en posterior tympanotomy
Timpanotomia que es realitza després
d’una mastoidectomia a través del marc
timpanoplàstia oberta f ossi de la membrana timpànica i el con-
es timpanoplastia abierta ducte facial.
en canal down tympanoplasty
Timpanoplàstia en què es destrueix la tinnitus m
paret posterosuperior òssia del conducte
auditiu extern per a aconseguir una ca- veg. acufen m
vitat quirúrgica ampla.
tiratge m
timpanoplàstia tancada f es tiraje
es timpanoplastia cerrada en tugging
en canal up tympanoplasty Trastorn consistent en la depressió del
buit epigàstric i de la part superior del
tòrax i el coll durant la inspiració, produït 135
T Diccionari d’otorinolaringologia

per l’obstrucció de les vies respiratòries Relleu posterior de l’orifici faringi de la


altes. trompa auditiva, situat a la rinofaringe.

tirotomia f tragal adj


veg. laringotomia f es tragiano
en tragal
Relatiu o pertanyent al tragus.
to m
es tono
en tone trague m
Qualitat física d’un so que depèn de la veg. tragus m
major o menor freqüència de les seves
vibracions.
tragus m
Nota: Segons el to els sons es classifiquen en
greus i aguts en dividir la gamma audible de sin. compl. trague m
sons en freqüències baixes i altes respectiva-
ment.
es trago
en tragus
n/c tragus
tonia f
Eminència cartilaginosa del pavelló de
sin. altura tonal f l’orella situada davant del forat auditiu
extern.
tonsil·la f
veg. amígdala f traqueostoma m
es traqueostoma
en tracheostoma
tonsil·lar adj
Obertura quirúrgica de llarga durada de
veg. amigdalí -ina adj la tràquea que es realitza a través del coll.

tonsil·lectomia f traqueostomia f
veg. amigdalectomia f veg. traqueotomia f

tonsil·litis f traqueotomia f
veg. amigdalitis f sin. compl. traqueostomia f
es traqueostomía; traqueotomía
tor elevador m en tracheostomy; tracheotomy
es rodete del elevador Incisió de la tràquea per a realitzar un
en torus levatorius traqueostoma.
n/c torus levatorius
Relleu de la superfície faríngia del pala- trauma sonor m
dar tou determinat pel múscul elevador
es trauma sonoro
del vel del paladar.
en noise trauma
Lesió traumàtica de les estructures de
tor tubari m l’orella produïda per una agressió acús-
es rodete tubárico tica única o repetida.
en torus tubarius
n/c torus tubarius
136
Diccionari d’otorinolaringologia T

triangle lluminós tubercle corniculat m


de Politzer m sin. compl. tubercle
sin. compl. con de Politzer m; de Santorini m
con lluminós de Wilde m es tubérculo corniculado; tubérculo
es cono de Politzer; cono luminoso de Santorini
de Wilde; triángulo luminoso de en corniculate tubercle; tubercle of
Politzer Santorini
en Politzer’s cone n/c tuberculum corniculatum
Zona triangular del quadrat anteroinferior Eminència arrodonida situada darrere del
de la membrana timpànica, on s’obser- tubercle cuneïforme, que correspon a
va un reflex lluminós durant una otos- l’elevació de la mucosa produïda pel car-
còpia. tílag corniculat.

trompa auditiva f tubercle cuneïforme m


sin. compl. trompa d’Eustaqui f sin. compl. tubercle
es trompa auditiva; trompa de de Wrisberg m
Eustaquio es tubérculo cuneiforme; tubérculo
en auditory tube; eustachian tube de Wrisberg
n/c tuba auditiva en cuneiform tubercle; Wrisberg’s
Conducte aplanat osteocartilaginós que tubercle
s’estén des de la part anterior de la ca- n/c tuberculum cuneiforme
vitat timpànica fins a la paret externa de Eminència arrodonida situada a l’extrem
la rinofaringe. posterior del plec aritenoepiglòtic, davant
del tubercle corniculat, que correspon a
l’elevació de la mucosa produïda pel car-
trompa d’Eustaqui f tílag cuneïforme.
veg. trompa auditiva f
tubercle de Darwin m
tubaritis f veg. tubercle auricular m
sin. compl. eustaquitis f; salpingitis f
es eustaquitis; salpingitis; tubaritis tubercle de Santorini m
en eustachitis; salpingitis
veg. tubercle corniculat m
Inflamació de la trompa auditiva.

tubercle de Wrisberg m
tubercle auricular m
veg. tubercle cuneïforme m
sin. compl. tubercle
de Darwin m
es tubérculo auricular; tubérculo de tubercle epiglòtic m
Darwin es tubérculo epiglótico
en auricular tubercle; darwinian en epiglottic tubercle
tubercle n/c tuberculum epiglotticum
n/c tuberculum auriculare
Eminència situada a la part inferior de la
Eminència petita i inconstant situada a la cara posterior del cartílag epiglòtic.
vora externa de l’hèlix.

137
T Diccionari d’otorinolaringologia

tubercle tiroïdal inferior m


es tubérculo tiroideo inferior
en inferior thyroid tubercle
n/c tuberculum thyroideum inferius
Eminència situada a l’extrem inferior de
la línia obliqua.

tubercle tiroïdal superior m


es tubérculo tiroideo superior
en superior thyroid tubercle
n/c tuberculum thyroideum superius
Eminència situada a l’extrem superior de
la línia obliqua.

tuberculosi laríngia f
veg. laringitis tuberculosa f

tumor del glom jugular m


veg. paraganglioma
jugulotimpànic m

túnica mucosa nasal f


sin. compl. membrana
pituïtària f; mucosa nasal f
es membrana pituitaria; mucosa
nasal; túnica mucosa nasal
en nasal mucosa; pituitary membrane
of nose; tunica mucosa nasi
Capa mucosa que entapissa les parets de
les cavitats nasals i de les cavitats anne-
xes.

138
U
M
ulleres auditives f pl úvula palatina f
es gafas auditivas sin. compl. úvula f
en eyeglass hearing aid es úvula; úvula palatina
Ulleres que tenen un audiòfon instal·lat en palatine uvula; uvula
a les barnilles. n/c uvula palatina
Nota: Generalment s’hi instal·la una adapta- Prolongació vertical de forma cilíndrica o
ció protètica CROS o un vibrador ossi. cònica que es desprèn de la part medi-
ana de la vora posterior del paladar tou.
umbó de la membrana Nota: Popularment és anomenada campane-
timpànica m ta o gargamelló.
es ombligo de la membrana del
tímpano
en umbo of tympanic membrane
n/c umbo membranae tympanicae
Prominència arrodonida situada al punt
d’inserció de l’extrem inferior del manubri
del martell, on la membrana timpànica
s’enfonsa cap a l’interior.

utricle m
es utrículo
en utricle
n/c utriculus
Vesícula de forma allargada del vestíbul,
on s’obren els conductes semicirculars
membranosos.

úvula f
veg. úvula palatina f

139
V
Trastorn consistent en la hipertròfia de
M
val·lècula epiglòtica f
l’amígdala faríngia.
sin. compl. fosseta
glossoepiglòtica f Nota: Carnots és una denominació popular.

es fosita glosoepiglótica; valécula


epiglótica vel del paladar m
en vallecula epiglottica sin. paladar tou m
n/c vallecula epiglottica
Depressió situada entre els plecs glos-
vena laberíntica f
soepiglòtics lateral i mitjà.
es vena laberíntica
en vein of labyrinth
vàlvula fonatòria f n/c vena labyrinthina
es válvula fonatoria Cadascuna de les venes que tenen l’ori-
en tracheostoma valve gen a l’orella interna, s’estenen pel con-
Vàlvula artificial emprada per a desviar ducte auditiu intern i desemboquen al si
l’aire pulmonar cap a la hipofaringe un petrós inferior o al si transvers de la du-
cop s’ha realitzat una fistuloplàstia fo- ramàter.
natòria. Nota: Usat generalment en plural.

vas prominent m ventricle de Morgagni m


es vaso prominente veg. ventricle laringi m
en vas prominens
n/c vas prominens ventricle laringi m
Vas sanguini situat a la prominència es-
sin. compl. ventricle
piral.
de Morgagni m
es ventrículo de Morgagni; ventrículo
vegetacions adenoides f pl laríngeo
sin. compl. carnots m pl; hipertròfia en Morgagni’s ventricle; ventricle of
adenoïdal f larynx
n/c ventriculus laryngis
es hipertrofia adenoidea;
vegetaciones adenoideas; Cadascun dels dos diverticles situats a
vegetaciones adenoides l’espai comprès entre el plec vocal i el plec
en adenoid hipertrophy; adenoid vestibular.
vegetations
141
V Diccionari d’otorinolaringologia

vertigen m vertigen vestibular m


es vértigo es vértigo vestibular
en vertigo en vestibular vertigo
Sensació il·lusòria de rotació o de despla- Vertigen produït per una alteració del
çament de l’ambient o del propi cos, sistema vestibular.
produïda per una alteració dels òrgans en- Nota: Hi ha dos tipus de vertigen vestibular: el
carregats de l’equilibri o dels centres del vertigen central i el vertigen perifèric.
sistema nerviós.
vertiginós -osa adj
vertigen central m es vertiginoso
es vértigo central en vertiginous
en central vertigo Que causa vertigen.
Vertigen vestibular produït per una lesió
del sistema nerviós central.
vertiginós -osa adj
es vertiginoso
vertigen d’altura m en vertiginous
es vértigo de las alturas Relatiu o pertanyent al vertigen.
en height vertigo
Fals vertigen vestibular que apareix en
mirar avall des d’una altura elevada, pro-
vestíbul de l’orella m
duït per la manca d’un punt de referència es vestíbulo del oído
visual proper. en vestibule of ear
n/c vestibulum auriculae
Cavitat central del laberint ossi que conté
vertigen perifèric m
l’utricle i el sàcul, en la qual acaben els
es vértigo periférico conductes semicirculars i de la qual surt
en peripheral vertigo la còclea.
Vertigen vestibular produït per una lesió
de les màcules de l’utricle i el sàcul, les
crestes ampul·lars o del nervi vestibular.
vestíbul de la laringe m
es vestíbulo de la laringe
en vestibule of larynx
vertigen posicional m n/c vestibulum laryngis
es vértigo de posición; vértigo Part superior de la superfície interna de
posicional la cavitat de la laringe situada al nivell de
en positional vertigo la supraglotis.
Vertigen que apareix amb els canvis bruscs
de posició del cap. vestíbul
de les fosses nasals m
vertigen posicional es vestíbulo de la nariz; vestíbulo de
paroxismal benigne m las fosas nasales
es vértigo posicional paroxístico en vestibule of nose
benigno n/c vestibulum nasale; vestibulum nasi
en benign paroxysmal positional Part anterior de les fosses nasals revestida
vertigo interiorment per la pell, on hi ha les vi-
Vertigen posicional que apareix de ma- brisses.
nera violenta en prendre la posició de
decúbit lateral, produït per una cupu-
lolitiasi.
142
Diccionari d’otorinolaringologia V

vestibular adj vibrador ossi m


es vestibular es vibrador óseo
en vestibular en bone-conduction vibrator
Relatiu o pertanyent al vestíbul. Transductor electromecànic d’un audiò-
fon de conducció òssia destinat a trans-
metre als ossos del crani, per contacte i
vestibulometria f sense intermediari aeri, vibracions mecà-
es vestibulometría niques que s’obtenen a partir de senyals
en vestibular function measurement elèctrics, que se sol aplicar sobre l’apò-
fisi mastoide.
Mesurament de les funcions del sistema
vestibular un cop s’ha realitzar una explo-
ració vestibular. vibrissa f
es vibrisa
veu f en vibrissa
es voz n/c vibrassa
en voice Cadascun dels pèls situats a l’entrada dels
narius, a la pell del vestíbul de les fosses
So audible produït per la fonació, que es
nasals.
modifica a la caixa de ressonància i amb
l’articulació.
videonistagmografia f
veu apagada f es videonistagmografía
es voz apagada en videonystagmography
en dead voice Enregistrament per vídeo dels moviments
del globus ocular produïts durant una
Veu emesa sense que hi hagi tancament
exploració vestibular.
dels plecs vocals.

veu bitonal f vocal adj


es vocal
es voz bitonal
en vocal
en double voice
Relatiu o pertanyent a la veu.
Veu consistent en l’emissió simultània de
dos sons de diferent to durant la fonació,
que es produeix per una paràlisi recurrent volta de la faringe f
o un pòlip del plec vocal.
es bóveda de la faringe
en vault of pharynx
veu de bandes f n/c fornix pharyngis
es voz de bandas Paret superior de la rinofaringe.
en dysphonia plicae vestibularis
Veu emesa per la vibració dels plecs ves- vòmer m
tibulars que es produeix per una altera-
ció dels plecs vocals. veg. os vòmer m

veu de nas f vuitè parell cranial m


veg. rinolàlia f sin. nervi vestibulococlear m

veu esofàgica f
veg. erigmofonia f 143
Índex castellà
abertura nasal del esqueleto facial, aditus ad antrum, aditus ad antrum
obertura piriforme aerotitis, aerootitis
abertura piriforme, obertura piriforme afonía, afonia
abrebocas, obreboques agger nasi, agger nasi
absceso de Bezold, abscés de Bezold agudeza auditiva, agudesa auditiva
absceso laterofaríngeo, abscés latero- agudeza olfativa, agudesa olfactòria
faringi agudeza olfatoria, agudesa olfactòria
absceso periamigdalino, abscés peria- agujero singular, forat singular
migdalí agujero tiroideo, forat tiroïdal
absceso retrofaríngeo, abscés retrofa- ala de la nariz, ala del nas
ringi algiacusia, algiacúsia
acondicionamiento del aire, condicio- altura tonal, altura tonal
nament de l'aire alucinación auditiva, al·lucinació audi-
acueducto coclear, aqüeducte de la cò- tiva
clea amígdala, amígdala
acueducto de Falopio, conducte facial amígdala accesoria, amígdala lingual
acueducto de la cóclea, aqüeducte de amígdala de Luschka, amígdala faríngia
la còclea amígdala faríngea, amígdala faríngia
acueducto del vestíbulo, aqüeducte amígdala lingual, amígdala lingual
del vestíbul amígdala palatina, amígdala palatina
acúfeno, acufen amigdalectomía, amigdalectomia
acúfeno objetivo, acufen objectiu amigdalino, amigdalí -ina
acumetría, acumetria amigdalitis, amigdalitis
acústica, acústica amigdalitis catarral aguda, amigdali-
acústico, acústic -a tis catarral aguda
adaptación auditiva, adaptació audi- amigdalitis eritematosupurativa,
tiva amigdalitis eritematosupurativa
adaptación protésica, adaptació protè- amigdalitis folicular, amigdalitis erite-
tica matosupurativa
adaptación protésica binaural, adap- amigdalitis lingual, amigdalitis lingual
tació protètica binaural amigdalitis pultácea, amigdalitis erite-
adaptación protésica CROS, adapta- matosupurativa
ció protètica CROS ampolla, ampul·la
adaptador anatómico, adaptador ana- ampolla anterior, ampul·la anterior
tòmic ampolla etmoidal, bul·la etmoïdal
adenoidectomía, adenoidectomia ampolla externa, ampul·la externa
adenoideo, adenoïdal ampolla lateral, ampul·la externa
adenoides, amígdala faríngia ampolla membranosa, ampul·la mem-
adenoiditis, adenoïditis branosa 145
Índex castellà

ampolla ósea, ampul·la òssia apófisis vocal, apòfisi vocal


ampolla posterior, ampul·la posterior aponeurosis palatina, aponeurosi pa-
ampolla superior, ampul·la anterior latina
angina, angina arco del cartílago cricoides, arc del car-
angina agranulocítica, angina agranu- tílag cricoide
locítica arco faringopalatino, arc palatofaringi
angina blanca, amigdalitis eritemato- arco glosopalatino, arc palatoglòs
supurativa arco palatofaríngeo, arc palatofaringi
angina de Plaut-Vincent, angina de arco palatogloso, arc palatoglòs
Plaut-Vincent área de Kiesselbach, àrea de Kies-
angina diftérica, angina diftèrica selbach
angina fusospirilar, angina de Plaut- área de Little, àrea de Kiesselbach
Vincent aritenoidectomía, aritenoidectomia
angina herpética, angina herpètica aritenoidopexia, aritenoidopèxia
angina monocítica, mononucleosi in- aritenopexia, aritenoidopèxia
fecciosa arteria auditiva interna, artèria labe-
angina roja, faringoamigdalitis catarral ríntica
aguda arteria coclear, artèria coclear
angiofibroma de cavum, angiofibro- arteria esfenopalatina, artèria esfe-
ma nasofaringi nopalatina
angiofibroma juvenil, angiofibroma arteria etmoidal anterior, artèria et-
nasofaringi moïdal anterior
angiofibroma nasofaríngeo, angiofi- arteria etmoidal posterior, artèria et-
broma nasofaringi moïdal posterior
anillo de Waldeyer, anell de Waldeyer arteria laberíntica, artèria laberíntica
anillo fibrocartilaginoso, anell fibro- arteria nasopalatina, artèria esfeno-
cartilaginós palatina
anillo fibroso, anell fibrocartilaginós arteria vestibular, artèria vestibular
anillo linfoide de Waldeyer, anell de articulación cricoaritenoidea, articu-
Waldeyer lació cricoaritenoïdal
anillo timpánico, anell timpànic articulación cricotiroidea, articulació
anosmia, anòsmia cricotiroïdal
anotia, aplàsia del pavelló de l'orella articulación estapediovestibular, sin-
antehélice, antihèlix desmosi timpanicostapedial
antehélix, antihèlix articulación incudoestapedia, articu-
antitrago, antitragus lació incudostapedial
antro mastoideo, antre mastoïdal articulación incudomalear, articulació
antrotomía, antrotomia incudomal·leal
aparato de corrección auditiva, au- asta inferior del cartílago tiroide, ba-
diòfon nya inferior del cartílag tiroide
aplasia del pabellón auricular, aplà- asta superior del cartílago tiroide,
sia del pavelló de l'orella banya superior del cartílag tiroide
apófisis anterior del martillo, apòfisi aticitis, aticitis
anterior del martell ático, recés epitimpànic
apófisis cocleariforme, apòfisi coclea- aticoantrotomía, aticoantrotomia
riforme aticotomía, aticotomia
apófisis esfenoidal, apòfisi esfenoïdal atresia de coanas, atrèsia de coanes
apófisis lateral del martillo, apòfisi atresia del conducto auditivo exter-
lateral del martell no, atrèsia del conducte auditiu ex-
apófisis lenticular, apòfisi lenticular tern
apófisis mastoides, apòfisi mastoide atrio del meato nasal medio, atri del
apófisis muscular, apòfisi muscular meat nasal mitjà
apófisis posterior, apòfisi esfenoïdal audible, audible
146 apófisis unciforme, apòfisi unciforme audición, audició
Índex castellà

audición contralateral, audició contra- auricular, auricular


lateral auriforme, auriforme
audición estereofónica, audició este- autofonía, autofonia
reofònica
audífono, audiòfon
audífono CIC, audiòfon completament bajalengua, abaixallengües
inserit en el canal banda ventricular, plec vestibular
audífono de adaptación profunda, barotitis, barotitis
audiòfon completament inserit en el barotraumatismo ótico, barotrauma-
canal tisme òtic
audífono de bolsillo, audiòfon de but- base de la lengua, arrel de la llengua
xaca base de la nariz, base del nas
audífono de conducción ósea, audiò- base del estribo, platina de l'estrep
fon de conducció òssia binaural, binaural
audífono digital, audiòfon digital boca, cavitat oral
audífono intraauricular, audiòfon in- bolo histérico, bol histèric
traauricular bolsa de retracción, bossa de retrac-
audífono intracanal, audiòfon intra- ció
canal bolsa faríngea, bossa faríngia
audífono retroauricular, audiòfon re- bóveda de la faringe, volta de la fa-
troauricular ringe
audiograma, audiograma bucal, bucal
audiología, audiologia bucofaringe, orofaringe
audiólogo, audiòleg -òloga bulla etmoidal, bul·la etmoïdal
audiometría, audiometria
audiometría automática, audiometria
automàtica cabeza del estribo, cap estapedial
audiometría condicionada, audiome- cabeza del martillo, cap del martell
tria condicionada cacosmia, cacòsmia
audiometría de Békésy, audiometria cadena osicular, cadena ossicular
automàtica caja de resonancia, caixa de ressonàn-
audiometría de respuesta condicio- cia
nada de orientación, prova de Su- caja timpánica, cavitat timpànica
zuki campo auditivo, camp d'audibilitat
audiometría infantil, audiometria in- campo libre, camp lliure
fantil canal de Rosenthal, conducte espiral
audiometría objetiva, audiometria ob- del modíol
jectiva canal de ventilación, canal de ventila-
audiometría por observación del ció
comportamiento, audiometria per cáncer de cavum, càncer de rinofaringe
observació del comportament cáncer de hipofaringe, càncer d'hipo-
audiometría supraliminar, audiome- faringe
tria supraliminar cáncer de laringe, càncer de laringe
audiometría tonal liminar, audiome- cáncer de orofaringe, càncer d'orofa-
tria tonal liminar ringe
audiometría verbal, audiometria ver- cáncer de rinofaringe, càncer de rino-
bal faringe
audiómetro, audiòmetre candidosis faríngea, candidosi faríngia
audioprótesis, audiòfon cápsula laberíntica, laberint ossi
audioprotesista, audioprotètic -a caracol, còclea
auditivo, acústic -a1 carcinoma del oído, carcinoma de l'o-
auditivo, auditiu -iva rella
aural, òtic -a cartílago alar, cartílag de l'ala del nas
aurícula, pavelló de l'orella cartílago aritenoides, cartílag aritenoide 147
Índex castellà

cartílago auricular, cartílag auricular ciego vestibular, cec vestibular


cartílago corniculado, cartílag corni- cinetosis, cinetosi
culat claudicación laberíntica, claudicació
cartílago cricoides, cartílag cricoide laberíntica
cartílago cuadrangular, cartílag del clic, clic
septe nasal coana, coana
cartílago cuneiforme, cartílag cuneï- cóclea, còclea
forme cóclea membranosa, conducte coclear
cartílago de Jacobson, cartílag vome- cóclea ósea, conducte espiral de la cò-
ronasal clea
cartílago de la trompa auditiva, car- coclear, coclear
tílag de la trompa auditiva cofosis, cofosi
cartílago de Santorini, cartílag corni- cola del hélix, cua de l'hèlix
culat colesteatoma, colesteatoma
cartílago de Wrisberg, cartílag cuneï- colesteatoma a tímpano cerrado, co-
forme lesteatoma de timpà tancat
cartílago del ala de la nariz, cartílag colesteatoma de peñasco, colestea-
de l'ala del nas toma de penyal
cartílago del conducto auditivo, car- colículo, col·licle
tílag del conducte auditiu coloboma auris, fístula preauricular
cartílago del tabique nasal, cartílag columela, modíol
del septe nasal compensación vestibular, fenomen de
cartílago epiglótico, cartílag epiglòtic Ruttin
cartílago nasal, cartílag nasal compliancia acústica, compliància acús-
cartílago nasal accesorio, cartílag na- tica
sal accessori concha auricular, conca de l'orella
cartílago nasal lateral, cartílag nasal concha de la oreja, conca de l'orella
lateral concha nasal, cornet
cartílago tiroides, cartílag tiroide concha nasal inferior, cornet inferior
cartílago triangular de la nariz, cartí- concha nasal media, cornet mitjà
lag nasal lateral concha nasal superior, cornet superior
cartílago tritíceo, cartílag tritici concha nasal suprema, cornet nasal
cartílago vomeronasal, cartílag vome- suprem
ronasal concusión laberíntica, commoció labe-
caseum, casi ríntica
catarro nasal, catarro nasal conducción aérea, conducció aèria
cavidad bucal, cavitat oral conducción aerotimpánica, conducció
cavidad infraglótica, cavitat infraglò- aèria
tica conducción ósea, conducció òssia
cavidad mastoidea, antre mastoïdal conducto auditivo externo, conduc-
cavidad nasal, cavitat nasal te auditiu extern
cavidad oral, cavitat oral conducto auditivo interno, conducte
cavidad timpánica, cavitat timpànica auditiu intern
cavum, rinofaringe conducto coclear, conducte coclear
celdilla etmoidal, cel·la etmoïdal conducto de Hensen, ductus reuniens
celdilla mastoidea, cel·la mastoïdal conducto de Jacobson, conducte tim-
célula de Schultze, cèl·lula olfactòria pànic
célula olfatoria, cèl·lula olfactòria conducto endolinfático, conducte en-
cera del oído, cerumen dolimfàtic
cerumen, cerumen conducto espiral de la cóclea, conduc-
ceruminoma, ceruminoma te espiral de la còclea
ceruminosis, ceruminosi conducto espiral del modiolo, conduc-
ciclo nasal, cicle nasal te espiral del modíol
148 ciego cupular, cec cupular conducto facial, conducte facial
Índex castellà

conducto incisivo, conducte incisiu cresta de la ventana coclear, cresta


conducto lacrimonasal, conducte na- de la finestra coclear
solacrimal cresta de la ventana redonda, cresta
conducto nasolagrimal, conducte na- de la finestra coclear
solacrimal cresta espiral, cresta espiral
conducto sacular, conducte sacular cresta falciforme, cresta transversa
conducto semicircular, conducte semi- cresta nasal, cresta nasal
circular cresta transversa, cresta transversa
conducto semicircular anterior, con- cresta vestibular, cresta vestibular
ducte semicircular anterior cricotomía, cricotomia
conducto semicircular externo, con- cripta amigdalina, cripta amigdalina
ducte semicircular extern cripta tonsilar, cripta amigdalina
conducto semicircular lateral, con- crup, dispnea laríngia
ducte semicircular extern cuello del martillo, coll del martell
conducto semicircular membranoso, cuerda del tímpano, corda del timpà
conducte semicircular membranós cuerda vocal, plec vocal
conducto semicircular óseo, conduc- cuerda vocal falsa, plec vestibular
te semicircular ossi cuerda vocal inferior, plec vocal
conducto semicircular posterior, con- cuerda vocal superior, plec vestibular
ducte semicircular posterior cuerda vocal verdadera, plec vocal
conducto semicircular superior, con- cuerpo del yunque, cos de l'enclusa
ducte semicircular anterior cúpula, cúpula
conducto timpánico, conducte timpà- cúpula de la cóclea, cúpula de la cò-
nic clea
conducto utricular, conducte utricular cupulolitiasis, cupulolitiasi
coniotomía, coniotomia cupulometría, cupulometria
conmoción laberíntica, commoció la- cymba conchalis, cymba conchalis
beríntica
cono de Politzer, triangle lluminós de
Politzer decibel, decibel
cono elástico, con elàstic decibelio, decibel
cono luminoso de Wilde, triangle llu- depresor lingual, abaixallengües
minós de Politzer desequilibrio, desequilibri
control automático de ganancia, con- diafragma glótico, diafragma glòtic
trol automàtic de guany diapasón, diapasó
control de tono, control de to dientes acústicos, dents acústiques
control de volumen, control de volum dientes auditivos, dents acústiques
cordectomía, cordectomia dinámica auditiva, camp d'audibilitat
corditis, corditis diplacusia, diplacúsia
cordopexia, cordopèxia discriminación verbal, discriminació
cordotomía, cordotomia verbal
corea laríngea, corea laríngia disfagia, disfàgia
coriza común, catarro nasal disfonía, disfonia
cornete, cornet disfonía espasmódica, disfonia espas-
cornete inferior, cornet inferior mòdica
cornete medio, cornet mitjà disfonía espástica, disfonia espasmò-
cornete nasal supremo, cornet nasal dica
suprem disfonía funcional, disfonia funcional
cornete superior, cornet superior disfonía psicógena, disfonia psicògena
cresta acústica, cresta ampul·lar disfonía puberal, disfonia puberal
cresta ampollar, cresta ampul·lar disglosia, disglòssia
cresta arcuada del cartílago aritenoi- dislalia audiogénica, dislàlia audiogè-
des, cresta arcuada del cartílag ari- nica
tenoide disnea, dispnea 149
Índex castellà

disnea laríngea, dispnea laríngia escotadura de la concha, escotadura


disosmia, disòsmia intertragal
dorso de la nariz, dors del nas escotadura de Rivino, escotadura tim-
drenaje transtimpánico, drenatge pànica
transtimpànic escotadura interaritenoidea, escota-
ductus reuniens, ductus reuniens dura interaritenoïdal
escotadura intertrágica, escotadura
intertragal
edema agudo de la laringe, edema escotadura nasal, escotadura nasal
agut de laringe escotadura terminal de la oreja, es-
edema de Reinke, edema de Reinke cotadura terminal de l'orella
efecto de oclusión, efecte d'oclusió escotadura timpánica, escotadura tim-
efecto Larsen, realimentació acústica pànica
electrococleografía, electrococleogra- escotadura tiroidea inferior, escotadu-
fia ra tiroïdal inferior
electronistagmografía, electronistag- escotadura tiroidea superior, escota-
mografia dura tiroïdal superior
eminencia arqueada, eminència ar- escudo timpánico, escut timpànic
cuada esfenoiditis, esfenoïditis
eminencia de la concha, eminència de esfenoidotomía, esfenoidostomia
la conca espacio de Kiesselbach, àrea de Kies-
eminencia de la fosa escafoidea, emi- selbach
nència de la fossa escafoide espacio epitimpánico, recés epitim-
eminencia de la fosa triangular, emi- pànic
nència de la fossa triangular espacio laterofaríngeo, espai latero-
eminencia piramidal, eminència pira- faringi
midal espacio paraglótico, espai paraglòtic
emisión acústica, otoemissió espacio perilinfático, espai perilim-
endolinfa, endolimfa fàtic
endoscopia flexible, endoscòpia flexi- espacio preepiglótico, espai preepi-
ble glòtic
endoscopia nasal, endoscòpia nasal espacio retrofaríngeo, espai retrofa-
endoscopia nasosinusal, endoscòpia ringi
nasal espéculo auricular, espècul auricular
endoscopia rígida, endoscòpia rígida espéculo nasal, espècul nasal
endoscopio flexible, fibroscopi espéculo neumático de Siegle, espè-
endoscopio rígido, endoscopi rígid cul pneumàtic de Siegle
enfermedad de Ménière, malaltia de espejillo laríngeo, mirallet laringi
Ménière espejo de Clar, mirall de Clar
enfermedad de Rendu-Osler-Weber, espejo de Glatzel, mirall de Glatzel
malaltia de Rendu-Osler-Weber espejo frontal, mirall frontal
enfermedad de Stewart, reticulosi po- espejo nasográfico, mirall de Glatzel
limorfa espina de Henle, espina suprameatal
enmascaramiento, emmascarament espina nasal, espina nasal
ensordecimiento, emmascarament espina suprameatal, espina supra-
epiglotis, epiglotis meatal
epiglotitis, epiglotitis espina suprameática, espina supra-
epiglotitis aguda, epiglotitis aguda meatal
epistaxis, epistaxi estapedectomía, estapedectomia
epistaxis anterior, epistaxi anterior estapedial, estapedial
epistaxis posterior, epistaxi posterior estapedio, estapedial
epitímpano, recés epitimpànic estapediotomía, estapediotomia
equilibrio, equilibri estatoacústico, estatoacústic -a
150 erigmofonía, erigmofonia estatoconia, estatocònia
Índex castellà

estenosis del conducto auditivo ex- faringorragia, faringorràgia


terno, estenosi del conducte audi- faringorrinitis, faringorinitis
tiu extern faringosalpingitis, faringosalpingitis
estenosis laríngea, estenosi laríngia faringotomía, faringotomia
estimulación rotatoria, estimulació ro- faringotomía hioidea media, faringo-
tatòria tomia hioïdal mitjana
estornudo, esternut faringotomía lateral, faringotomia la-
estrecho vestibulofosal, estret vesti- teral
bulofossal fascia buccinatofaríngea, fàscia bucci-
estría del martillo, estria del martell natofaríngia
estría vascular, estria vascular fascia buccinatoria, fàscia buccina-
estribo, estrep tofaríngia
estridor, estridor fascia faringobasilar, fàscia faringo-
estridor laríngeo congénito, estridor basilar
laringi congènit fatiga auditiva, fatiga auditiva
etmoidectomía, etmoidectomia fauces, gola
etmoides, os etmoide fenestración laberíntica, fenestració
etmoiditis, etmoïditis laberíntica
eustaquitis, tubaritis fenómeno de Ruttin, fenomen de Rut-
exostosis del conducto auditivo ex- tin
terno, exostosi del conducte auditiu fibroscopia, endoscòpia flexible
extern fibroscopio, fibroscopi
exploración vestibular, exploració ves- fiebre del heno, febre del fenc
tibular fístula auriculocervical, fístula auricu-
locervical
fístula laberíntica, fístula laberíntica
facies adenoidea, fàcies adenoïdal fístula perilinfática, fístula perilimfà-
falso vértigo vestibular, fals vertigen tica
vestibular fístula preauricular, fístula preauricular
faringalgia, faringàlgia fistuloplastia fonatoria, fistuloplàstia
faringe, faringe fonatòria
faringectomía, faringectomia fisura de Glaser, fissura petrotimpànica
faríngeo, faringi -íngia fisura de Santorini, fissura de Santorini
faringítico, faringític -a fisura del cartílago del conducto au-
faringitis, faringitis ditivo, fissura de Santorini
faringitis atrófica, faringitis atròfica fisura petrotimpánica, fissura petro-
faringitis crónica, faringitis crònica timpànica
faringitis hipertrófica, faringitis hiper- flemón periamigdalino, abscés peria-
tròfica migdalí
faringitis seca, faringitis atròfica foliculitis vestibular, fol·liculitis vesti-
faringoamigdalitis, faringoamigdalitis bular
faringoamigdalitis catarral aguda, fonación, fonació
faringoamigdalitis catarral aguda fondo del conducto auditivo interno,
faringoamigdalitis eritematosa, fa- fons del conducte auditiu intern
ringoamigdalitis catarral aguda foniatra, foniatre -a
faringoamigdalitis vírica, faringoamig- foniatría, foniatria
dalitis catarral aguda fónico, fònic -a
faringolaringitis, faringolaringitis fonocirugía, fonocirurgia
faringología, faringologia fosa amigdalina, fossa amigdalina
faringomicosis, faringomicosi fosa de Rosenmüller, recés faringi
faringopatía, faringopatia fosa del antehélix, fossa de l'antihèlix
faringoperístole, faringoperístole fosa del yunque, fossa de l'enclusa
faringoplastia, faringoplàstia fosa escafoidea, fossa escafoide
faringoqueratosis, faringoceratosi fosa nasal, cavitat nasal 151
Índex castellà

fosa navicular, fossa escafoide glotis, glotis


fosa piriforme, recés piriforme glotis intercartilaginosa, part intercar-
fosa supraamigdalina, fossa supra- tilaginosa de la fenedura glòtica
amigdalina glotis intermembranosa, part inter-
fosa tonsilar, fossa amigdalina membranosa de la fenedura glòtica
fosa triangular del pabellón auricular, granulomatosis de Wegener, granu-
fossa triangular del pavelló de l'orella lomatosi de Wegener
fosita amigdalina, fossa amigdalina
fosita de la ventana coclear, fosseta
de la finestra coclear helicotrema, helicotrema
fosita de la ventana vestibular, fosse- hélix, hèlix
ta de la finestra vestibular hematotímpano, hematotimpà
fosita glosoepiglótica, val·lècula epi- hemilaringectomía, hemilaringectomia
glòtica hemorragia nasal, epistaxi
fosita hemisférica, recés esfèric hemotímpano, hematotimpà
fosita semioval, recés el·líptic hendidura del vestíbulo, fissura del
fosita triangular, fosseta triangular vestíbul
fóvea oblonga, fòvea oblonga hendidura glótica, fenedura glòtica
fractura del peñasco, fractura del pe- herpangina, herpangina
nyal herpes zóster auricular, herpes zòs-
frecuencia, freqüència ter auricular
frontotomía, frontotomia hertz, hertz
frontotomía externa, frontotomia ex- hiato semilunar, hiat semilunar
terna hidropesía endolinfática, hidropesia
furúnculo del conducto auditivo ex- endolimfàtica
terno, furóncol del conducte audi- hidropesía laberíntica, hidropesia en-
tiu extern dolimfàtica
hiperacusia, hiperacúsia
hiperacusia dolorosa, algiacúsia
gafas auditivas, ulleres auditives hiperosmia, hiperòsmia
ganancia acústica, guany acústic hipertrofia adenoidea, vegetacions
gancho de la lámina espiral, ganxo adenoides
de la làmina espiral hipertrofia amigdalina, hipertròfia
ganglio de Corti, gangli espiral amigdalina
ganglio de Scarpa, gangli vestibular hipoacusia, hipoacúsia
ganglio espiral, gangli espiral hipofaringe, hipofaringe
ganglio geniculado, gangli geniculat hipofaríngeo, hipofaringi -íngia
ganglio vestibular, gangli vestibular hipofaringoscopia, hipofaringoscòpia
garganta, gola hipofaringoscopio, hipofaringoscopi
glándula ceruminosa, glàndula ceru- hiposmia, hipoòsmia
minosa hipotímpano, hipotimpà
glándula de Bowman, glàndula olfac- huesecillo del oído, osset de l'orella
tòria hueso etmoide, os etmoide
glándula nasal, glàndula nasal hueso nasal, os nasal
glándula olfatoria, glàndula olfactòria hueso propio de la nariz, os nasal
glándula tubárica, glàndula tubària hueso temporal, os temporal
globo histérico, bol histèric hueso timpánico, porció timpànica de
glomérulo arterial de la cóclea, glo- l'os temporal
mèrul arterial de la còclea hueso vómer, os vòmer
glomérulo coclear, glomèrul arterial de
la còclea
glosofaríngeo, glossofaringi -íngia impedancia acústica, impedància acús-
glótico, glòtic -a tica
152 glotis, fenedura glòtica impedanciometría, impedanciometria
Índex castellà

impedanciómetro, impedanciòmetre lámina lateral del cartílago tiroide, là-


imperforación de coanas, atrèsia de mina lateral del cartílag tiroide
coanes laringalgia, laringàlgia
implantación coclear, implantació co- laringe, laringe
clear laringectomía, laringectomia
implante coclear, implant coclear laringectomía parcial, laringectomia
incudial, incudial parcial
infundíbulo etmoidal, infundíbul et- laringectomía supraglótica, laringec-
moïdal tomia supraglòtica
intensidad, intensitat laringectomía total, laringectomia total
isquemia laberíntica, isquèmia laberín- laríngeo, laringi -íngia
tica laringismo, laringospasme
istmo de la trompa auditiva, istme de laringitis, laringitis
la trompa auditiva laringitis aguda, laringitis aguda
istmo de la trompa de Eustaquio, ist- laringitis catarral crónica, laringitis ca-
me de la trompa auditiva tarral crònica
istmo de las fauces, istme de la gola laringitis crónica, laringitis crònica
laringitis diftérica, laringitis diftèrica
laringitis estridulosa, laringitis estridu-
laberintectomía, labirintectomia losa
laberíntico, laberíntic -a laringitis hiperplástica, laringitis hiper-
laberintitis, labirintitis plàstica
laberintitis circunscrita, labirintitis cir- laringitis hiperqueratósica, laringitis
cumscrita hiperqueratòtica
laberintitis reactiva, labirintitis serosa laringitis subglótica, laringitis subglò-
laberintitis serosa, labirintitis serosa tica
laberintitis supurativa, labirintitis su- laringitis tuberculosa, laringitis tuber-
purativa culosa
laberinto, laberint laringocele, laringocele
laberinto anterior, laberint coclear laringoespasmo, laringospasme
laberinto coclear, laberint coclear laringoestenosis, estenosi laríngia
laberinto etmoidal, laberint etmoïdal laringoestroboscopio, laringostrobos-
laberinto membranoso, laberint mem- copi
branós laringofaringe, hipofaringe
laberinto óseo, laberint ossi laringofaringectomía, laringofaringec-
laberinto posterior, laberint vestibular tomia
laberinto vestibular, laberint vestibular laringofaringitis, faringolaringitis
laberintoplejía, claudicació laberíntica laringófono, laringòfon
labiolectura, labiolectura laringografía, laringografia
lámina basilar, làmina basilar laringología, laringologia
lámina cartilaginosa lateral de la trom- laringólogo, laringòleg -òloga
pa auditiva, làmina cartilaginosa la- laringomalacia, laringomalàcia
teral de la trompa auditiva laringonecrosis, laringonecrosi
lámina cartilaginosa medial de la trom- laringoparálisis, paràlisi laríngia
pa auditiva, làmina cartilaginosa me- laringopatía, laringopatia
dial de la trompa auditiva laringopiocele, laringopiocele
lámina cribosa del etmoides, làmina laringoplastia, laringoplàstia
cribrosa de l'etmoide laringoplejía, paràlisi laríngia
lámina del cartílago cricoides, làmi- laringorragia, laringorràgia
na del cartílag cricoide laringoscopia, laringoscòpia
lámina espiral ósea, làmina espiral òs- laringoscopia directa, laringoscòpia
sia directa
lámina espiral secundaria, làmina es- laringoscopia indirecta, laringoscòpia
piral secundària indirecta 153
Índex castellà

laringoscopio, hipofaringoscopi macrotia, macròtia


laringostomía, laringostomia mácula cribosa inferior, màcula cribro-
laringotomía, laringotomia sa inferior
lateralización de la pirámide nasal, mácula cribosa sacular, màcula cribro-
desviació de la piràmide nasal sa inferior
lectura labial, labiolectura mácula cribosa superior, màcula cri-
lenguaje de signos, llenguatge de sig- brosa superior
nes mácula cribosa utricular, màcula cri-
licuorrea otológica, otoràquia brosa superior
ligamento anterior del martillo, lliga- mácula del sáculo, màcula del sàcul
ment anterior del martell mácula del utrículo, màcula de l’utri-
ligamento anular del estribo, lliga- cle
ment anular de l'estrep maleal, mal·leal
ligamento auricular anterior, lliga- malear, mal·leal
ment auricular anterior mango del martillo, manubri del mar-
ligamento auricular posterior, lliga- tell
ment auricular posterior maniobra de Frenzel, maniobra de
ligamento auricular superior, lliga- Frenzel
ment auricular superior maniobra de Politzer, maniobra de
ligamento conoideo, lligament crico- Politzer
tiroïdal maniobra de Toynbee, maniobra de
ligamento cricofaríngeo, lligament Toynbee
cricofaringi maniobra de Valsalva, maniobra de
ligamento cricotiroideo, lligament Valsalva
cricotiroïdal manubrio del martillo, manubri del
ligamento cricotraqueal, lligament martell
cricotraqueal manzana de Adán, prominència larín-
ligamento espiral, cresta espiral gia
ligamento hioepiglótico, lligament mareo, mareig
hioepiglòtic mareo del viajero, cinetosi
ligamento lateral del martillo, lliga- martillo, martell
ment lateral del martell mastoidectomía, mastoidectomia
ligamento posterior del yunque, lli- mastoidectomía radical, mastoidec-
gament posterior de l'enclusa tomia radical
ligamento superior del martillo, lli- mastoiditis, mastoïditis
gament superior del martell mastoiditis aguda, mastoïditis
ligamento superior del yunque, lliga- mastoidotimpanectomía, mastoidec-
ment superior de l'enclusa tomia radical
ligamento timpanomalear, lligament meato auditivo externo, forat audi-
lateral del martell tiu extern
ligamento tiroepiglótico, lligament meato auditivo interno, forat auditiu
tiroepiglòtic intern
ligamento tirohioideo lateral, lliga- meato nasal inferior, meat nasal infe-
ment tirohioïdal lateral rior
ligamento tirohioideo medio, lliga- meato nasal medio, meat nasal mitjà
ment tirohioïdal mitjà meato nasal superior, meat nasal su-
ligamento vestibular, lligament vesti- perior
bular meato nasofaríngeo, meat nasofaringi
ligamento vocal, lligament vocal membrana basilar, làmina basilar
limbo de la lámina espiral ósea, lim- membrana cricovocal, con elàstic
be de la làmina espiral òssia membrana cuadrangular, membrana
línea oblicua, línia obliqua quadrangular
lóbulo de la oreja, lòbul de l'orella membrana de la ventana coclear,
154 membrana timpànica secundària
Índex castellà

membrana de las estatoconias, mem- monoaural, monoaural


brana de les estatocònies mononucleosis infecciosa, mononu-
membrana de Reissner, membrana cleosi infecciosa
vestibular movilización del estribo, mobilització
membrana de Shrapnell, membrana de l’estrep
flàccida mucocele, mucocele
membrana del tímpano, membrana mucosa nasal, túnica mucosa nasal
timpànica mucosa olfatoria, mucosa olfactòria
membrana elástica de la laringe, mucosa respiratoria, mucosa respira-
membrana fibroelàstica de la laringe tòria
membrana fibroelástica de la larin- mucosidad, moc
ge, membrana fibroelàstica de la la- mucoso, mucós -osa
ringe mucus, moc
membrana fláccida, membrana flàcci- muda, disfonia puberal
da mudez, mudesa
membrana otolítica, membrana de les mudo, mut muda
estatocònies muesca de Carhart, osca de Carhart
membrana pituitaria, túnica mucosa muro del ático, escut timpànic
nasal músculo aritenoideo oblicuo, múscul
membrana reticular, membrana reti- aritenoïdal oblic
cular músculo aritenoideo transverso, mús-
membrana secundaria del tímpano, cul aritenoïdal transvers
membrana timpànica secundària músculo auricular anterior, múscul
membrana tectoria, membrana tec- auricular anterior
torial músculo auricular posterior, múscul
membrana tirohioidea, membrana ti- auricular posterior
rohioïdal músculo auricular superior, múscul
membrana vestibular, membrana ves- auricular superior
tibular músculo constrictor inferior de la fa-
mesofaringe, orofaringe ringe, múscul constrictor inferior de
método de comunicación bimodal, la faringe
mètode de comunicació bimodal músculo constrictor medio de la fa-
método de la palabra complementa- ringe, múscul constrictor mitjà de la
da, mètode de la paraula comple- faringe
mentada músculo constrictor superior de la fa-
método verbotonal, mètode verbo- ringe, múscul constrictor superior de
tonal la faringe
micrófono, micròfon músculo cricoaritenoideo lateral,
micrófono direccional, micròfon direc- múscul cricoaritenoïdal lateral
cional músculo cricoaritenoideo posterior,
microlaringoscopia, microlaringos- múscul cricoaritenoïdal posterior
còpia músculo cricotiroideo, múscul cricoti-
micromecánica coclear, micromecàni- roïdal
ca coclear músculo de la úvula, múscul de l’úvula
microtia, micròtia músculo del estribo, múscul estapedial
miringitis, miringitis músculo depresor del tabique nasal,
miringitis granulosa, miringitis granu- múscul depressor del septe nasal
losa músculo elevador común del ala de
miringoestapediopexia, timpanosta- la nariz y del labio superior, múscul
pediopèxia elevador comú de l’ala del nas i del
miringoplastia, miringoplàstia llavi superior
miringotomía, miringotomia músculo elevador del velo del pala-
moco, moc dar, múscul elevador del vel del pa-
modiolo, modíol ladar 155
Índex castellà

músculo estapedio, múscul estapedial nervio glosofaríngeo, nervi glossofa-


músculo estilofaríngeo, múscul estilo- ringi
faringi nervio infratroclear, nervi infratroclear
músculo faringoestafilino, múscul nervio laríngeo inferior, nervi laringi
palatofaringi inferior
músculo intrínseco de la oreja, múscul nervio laríngeo recurrente, nervi larin-
intrínsec de l’orella gi recurrent
músculo mirtiforme, múscul depressor nervio laríngeo superior, nervi laringi
del septe nasal superior
músculo palatoestafilino, múscul de nervio nasal, nervi nasociliar
l’úvula nervio nasal externo, nervi infratro-
músculo palatofaríngeo, múscul pala- clear
tofaringi nervio nasociliar, nervi nasociliar
músculo periestafilino externo, múscul nervio nasopalatino, nervi nasopalatí
tensor del vel del paladar nervio recurrente, nervi laringi recur-
músculo periestafilino interno, múscul rent
elevador del vel del paladar nervio timpánico, nervi timpànic
músculo piramidal de la nariz, múscul nervio trigémino, cinquè parell cranial
procerus nervio vestibular, nervi vestibular
músculo procero, múscul procerus nervio vestibulococlear, nervi vestibu-
músculo salpingofaríngeo, múscul lococlear
salpingofaringi neumatización, pneumatització
músculo tensor del tímpano, múscul neurectomía vestibular, neurectomia
tensor del timpà vestibular
músculo tensor del velo del paladar, neurinoma del acústico, neurinoma de
múscul tensor del vel del paladar l’acústic
músculo tiroaritenoideo, múscul tiro- neuronitis vestibular, neuronitis ves-
aritenoïdal tibular
músculo vocal, múscul vocal nicho de la ventana oval, fosseta de
la finestra vestibular
nicho de la ventana redonda, fosseta
narinas, nariu de la finestra coclear
nariz, nas nistagmo, nistagme
nariz, piràmide nasal nistagmo congénito, nistagme congè-
nariz aguileña, nas aguilenc nit
nariz en silla de montar, nas de sella nistagmo espontáneo, nistagme es-
nariz lateralizada, nas lateralitzat pontani
nariz por defecto, nas per defecte nistagmo paralítico, nistagme paralític
nariz por exceso, nas per excés nistagmo provocado, nistagme provo-
nasal, nasal cat
nasión, nasi nistagmógrafo, nistagmògraf
nasofaringe, rinofaringe nódulo vocal, nòdul vocal
nasofaríngeo, rinofaringi -íngia noveno nervio craneal, nervi glosso-
nervio acústico, nervi vestibuloco- faringi
clear noveno par craneal, nervi glossofaringi
nervio auditivo, nervi vestibulococlear nuez del cuello, prominència laríngia
nervio auricular mayor, nervi auricu-
lar major
nervio auricular posterior, nervi auri- obstrucción nasal, obstrucció nasal
cular posterior obstrucción ostial, obstrucció ostial
nervio coclear, nervi coclear obstrucción tubárica, obstrucció tubà-
nervio de Jacobson, nervi timpànic ria
nervio de Scarpa, nervi nasopalatí octavo nervio craneal, nervi vestibu-
156 nervio facial, nervi facial lococlear
Índex castellà

octavo par craneal, nervi vestibuloco- orofaringe, orofaringe


clear orofaringoscopia, orofaringoscòpia
odinofagia, odinofàgia osiculectomía, ossiculectomia
oíble, audible osiculoplastia, ossiculoplàstia
oída, oïda2 ostium, òstium
oído, oïda1 ostium maxilar, òstium maxil·lar
oído, orella otalgia, otàlgia
oído externo, orella externa otalgia refleja, otàlgia reflexa
oído interno, orella interna ótico, òtic -a
oído medio, orella mitjana otítico, otític -a
oír, oir otitis, otitis
oír, sentir-hi otitis adhesiva, otitis adhesiva
oler, olorar otitis barotraumática, barotitis
olfacción, olfacció otitis colesteatomatosa, otitis colestea-
olfativo, olfactori -òria tomatosa
olfato, olfacte otitis de nadadores, otitis de bany
olfatometría, olfactometria otitis externa, otitis externa
olfatometría liminar, olfactometria li- otitis externa circunscrita, otitis exter-
minar na circumscrita
olfatometría objetiva, olfactometria otitis externa difusa, otitis externa di-
objectiva fusa
olfatometría subjetiva, olfactometria otitis externa maligna, otitis externa
subjectiva maligna
olfatometría supraliminar, olfactome- otitis flictenular, otitis gripal
tria supraliminar otitis gripal, otitis gripal
olfatómetro, olfactòmetre otitis maligna, otitis externa maligna
olfatorio, olfactori -òria otitis media, otitis mitjana
olor, olor otitis media aguda, otitis mitjana
ombligo de la membrana del tímpa- aguda
no, umbó de la membrana timpànica otitis media crónica, otitis mitjana crò-
onda sonora, ona sonora nica
oreja, pavelló de l’orella otitis serosa, otitis serosa
oreja en asa, orella de nansa otoantritis, otoantritis
oreja en coliflor, orella de coliflor otoconia, estatocònia
órgano auditivo, òrgan auditiu otodinia, otàlgia
órgano de Corti, òrgan espiral otoemisión, otoemissió
órgano de Jacobson, òrgan vomero- otogénico, otogènic -a
nasal otohematoma, otohematoma
órgano espiral, òrgan espiral otolito, otòlit
órgano olfatorio, òrgan de l’olfacte otología, otologia
órgano vestibulococlear, òrgan audi- otólogo, otòleg -òloga
tiu otomicosis, otomicosi
órgano vomeronasal, òrgan vomero- otomicroscopio, otomicroscopi
nasal otopatía, otopatia
orificio auditivo externo, forat audi- otoplastia, otoplàstia
tiu extern otorragia, otorràgia
orificio auditivo interno, forat audi- otorraquia, otoràquia
tiu intern otorrea, otorrea
orificio faríngeo de la trompa audi- otorrea mucosa, otorrea mucosa
tiva, orifici faringi de la trompa au- otorrinolaringología, otorinolaringo-
ditiva logia
orificio timpánico de la trompa au- otorrinolaringólogo, otorinolaringòleg
ditiva, orifici timpànic de la trompa -òloga
auditiva otosclerosis, otosclerosi 157
Índex castellà

otoscopia, otoscòpia pánica, paret laberíntica de la cavi-


otoscopio, espècul auricular tat timpànica
otoscopio de Siegle, espècul pneumà- pared mastoidea de la cavidad tim-
tic de Siegle pánica, paret mastoïdal de la cavi-
otoscopio eléctrico, otoscopi elèctric tat timpànica
ozena, ozena pared tegmentaria de la cavidad tim-
pánica, paret tegmentària de la ca-
vitat timpànica
pabellón auricular, pavelló de l’orella pared vestibular del conducto co-
pabellón de la trompa de Eustaquio, clear, membrana vestibular
orifici faringi de la trompa auditiva pared yugular de la cavidad timpá-
paladar, paladar nica, paret jugular de la cavitat tim-
paladar blando, paladar tou pànica
paladar duro, paladar dur parestesia periótica, parestèsia periò-
pansinusitis, pansinusitis tica
papiloma invertido, papil·loma invertit parosmia, paròsmia
papilomatosis laríngea, papil·lomatosi peciolo epiglótico, pecíol epiglòtic
laríngia peñasco, porció petrosa de l’os tempo-
paracentesis timpánica, miringotomia ral
paracusia, paracúsia pera de Politzer, pera de Politzer
paracusia de Weber, paracúsia de perforación timpánica, perforació tim-
Weber pànica
paracusia de Willis, paracúsia de Willis pericondritis del pabellón auricular,
paracusia doble, diplacúsia pericondritis del pavelló de l’orella
paraganglioma yugulotimpánico, perilinfa, perilimfa
paraganglioma jugulotimpànic permeabilidad tubárica, permeabilitat
parálisis de Bell, paràlisi de Bell tubària
parálisis facial, paràlisi facial petrositis, petrositis
parálisis facial idiopática, paràlisi de pilar anterior del velo del paladar, arc
Bell palatoglòs
parálisis facial periférica, paràlisi fa- pilar lateral del cartílago alar, pilar la-
cial perifèrica teral del cartílag alar
parálisis faringolaríngea, paràlisi fa- pilar medial del cartílago alar, pilar
ringolaríngia medial del cartílag alar
parálisis laríngea, paràlisi laríngia pilar posterior del velo del paladar,
parálisis laríngea bilateral, paràlisi la- arc palatofaringi
ríngia bilateral pirámide del tímpano, eminència pira-
parálisis laríngea recurrente, paràlisi midal
laríngia recurrent pirámide nasal, piràmide nasal
parálisis laríngea unilateral, paràlisi pituitaria amarilla, mucosa olfactòria
laríngia unilateral platina del estribo, platina de l’estrep
pared anterior de la cavidad timpá- plexo cavernoso de los cornetes, ple-
nica, paret carotídia de la cavitat tim- xe cavernós dels cornets
pànica plexo faríngeo, plexe faringi
pared carotídea de la cavidad timpá- pliegue aritenoepiglótico, plec ari-
nica, paret carotídia de la cavitat tim- tenoepiglòtic
pànica pliegue del nervio laríngeo, plec del
pared externa del conducto cocle- nervi laringi
ar, paret externa del conducte co- pliegue glosoepiglótico lateral, plec
clear glossoepiglòtic lateral
pared interna de la cavidad timpá- pliegue glosoepiglótico medio, plec
nica, paret laberíntica de la cavitat glossoepiglòtic mitjà
timpànica pliegue salpingofaríngeo, plec salpin-
158 pared laberíntica de la cavidad tim- gofaringi
Índex castellà

pliegue salpingopalatino, plec salpin- prótesis acústica, audiòfon


gopalatí proyección de Schüller, projecció de
pliegue ventricular, plec vestibular Schüller
pliegue vestibular, plec vestibular prueba de adaptación auditiva, pro-
pliegue vocal, plec vocal va d’adaptació auditiva
polinosis, pol·linosi prueba de equiparación binaural de
poliotia, poliòtia Fowler, prova d’equiparació binau-
pólipo antrocoanal, pòlip solitari de Killian ral de Fowler
pólipo del pliegue vocal, pòlip del plec prueba de estimulación posicional,
vocal prova d’estimulació posicional
pólipo nasal, pòlip nasal prueba de estimulación rotatoria
pólipo solitario de Killian, pòlip soli- pendular, prova d’estimulació rota-
tari de Killian tòria pendular
poliposis nasal, poliposi nasal prueba de estimulación térmica, pro-
porción cartilaginosa de la trompa va d’estimulació tèrmica
auditiva, part cartilaginosa de la prueba de Fowler, prova d’equipara-
trompa auditiva ció binaural de Fowler
porción cartilaginosa del tabique na- prueba de Holmquist, prova de Holm-
sal, cartílag del septe nasal quist
porción escamosa del hueso tempo- prueba de Metz, prova de Metz
ral, porció escatosa de l’os temporal prueba de Peyser, prova de Peyser
porción intercartilaginosa de la hen- prueba de Rinne, prova de Rinne
didura glótica, part intercartilagi- prueba de Romberg, prova de Rom-
nosa de la fenedura glòtica berg
porción intermembranosa de la hen- prueba de Suzuki, prova de Suzuki
didura glótica, part intermembra- prueba de Weber, prova de Weber
nosa de la fenedura glòtica prueba del incentivo visual, prova de
porción membranosa del tabique l’incentiu visual
nasal, part membranosa del septe prueba del peep-show, prova de l’in-
nasal centiu visual
porción ósea de la trompa auditiva, prurito auricular, pruïja auricular
part òssia de la trompa auditiva psicoacústica, psicoacústica
porción ósea del tabique nasal, part puente nasal, pont del nas
òssia del septe nasal punta nasal, punta del nas
porción petrosa del hueso temporal,
porció petrosa de l’os temporal
porción tensa de la membrana tim- quemodectoma, paraganglioma jugu-
pánica, part tensa de la membrana lotimpànic
timpànica queratosis obturante, queratosi obtu-
porción timpánica del hueso tempo- rant
ral, porció timpànica de l’os temporal quinto nervio craneal, cinquè parell
posturografía, posturografia cranial
potencial coclear, potencial coclear quinto par craneal, cinquè parell cra-
potencial evocado auditivo, potencial nial
evocat auditiu
presbiacusia, presbiacúsia
presbivértigo, presbiastàsia rafe faríngeo, rafe faríngia
prominencia espiral, prominència es- rafe pterigomandibular, rafe pteri-
piral gomandibular
prominencia laríngea, prominència raíz de la lengua, arrel de la llengua
laríngia raíz de la nariz, arrel del nas
prominencia malear, prominència mal- raíz del hélix, branca de l’hèlix
leal rama anterior del estribo, branca an-
promontorio, promontori terior de l’estrep 159
Índex castellà

rama común del laberinto membra- rinitis alérgica no estacional, rinitis


noso, branca membranosa comuna al·lèrgica no estacional
rama común del laberinto óseo, bran- rinitis anafiláctica, rinitis al·lèrgica
ca òssia comuna rinitis atópica, rinitis al·lèrgica no esta-
rama corta del yunque, branca curta cional
de l’enclusa rinitis atrófica, rinitis atròfica
rama del antehélix, branca de l’anti- rinitis crónica, rinitis crònica
hèlix rinitis extrínseca, rinitis al·lèrgica
rama del hélix, branca de l’hèlix rinitis funcional, rinitis funcional
rama larga del yunque, branca llarga rinitis gripal, rinitis gripal
de l’enclusa rinitis hipertrófica, rinitis hipertròfica
rama membranosa común, branca rinitis intrínseca, rinitis intrínseca
membranosa comuna rinitis irritativa, rinitis irritativa
rama ósea común, branca òssia co- rinitis seca, rinitis seca
muna rinitis vasomotora, rinitis vasomotora
rama posterior del estribo, branca rinitis vestibular, rinitis vestibular
posterior de l’estrep rinofaringe, rinofaringe
rampa timpánica, rampa timpànica rinofaríngeo, rinofaringi -íngia
rampa vestibular, rampa vestibular rinofaringitis, rinofaringitis
realimentación acústica, realimentació rinofaringoscopia, rinofaringoscòpia
acústica rinofima, rinofima
receso coclear, recés coclear rinofonía, rinolàlia
receso de Rosenmüller, recés faringi rinolalia, rinolàlia
receso elíptico, recés el·líptic rinolalia abierta, rinolàlia oberta
receso epitimpánico, recés epitimpànic rinolalia cerrada, rinolàlia tancada
receso esfenoetmoidal, recés esfeno- rinolito, rinòlit
etmoïdal rinología, rinologia
receso esférico, recés esfèric rinólogo, rinòleg -òloga
receso facial, recés facial rinomanometría, rinomanometria
receso faríngeo, recés faringi rinomanómetro, rinomanòmetre
receso piriforme, recés piriforme rinometría acústica, rinometria acús-
receso tubárico de la cavidad timpá- tica
nica, orifici timpànic de la trompa rinómetro acústico, rinòmetre acústic
auditiva rinopatía, rinopatia
reclutamiento, reclutament rinoplastia, rinoplàstia
reflejo acústico, reflex estapedial rinorragia, epistaxi
reflejo cocleoestapedio, reflex esta- rinorraquia, rinorrea cerebrospinal
pedial rinorrea, rinorrea
reflejo estapedio, reflex estapedial rinorrea cerebroespinal, rinorrea cere-
región olfatoria, regió olfactòria brospinal
región respiratoria, regió respiratòria rinoscleroma, rinoscleroma
regulador del nivel de salida, regula- rinoscopia, rinoscòpia
dor del nivell de sortida rinoscopia anterior, rinoscòpia anterior
repliegue aritenoepiglótico, plec ari- rinoscopia posterior, rinoscòpia pos-
tenoepiglòtic terior
reticulosis polimorfa, reticulosi poli- rinoscopio, espècul nasal
morfa rinosporidiosis, rinosporidiosi
rinalgia, rinàlgia rinotomía, rinotomia
rinitis, rinitis rodete del elevador, tor elevador
rinitis aguda inespecífica, catarro na- rodete tubárico, tor tubari
sal ruido, soroll
rinitis alérgica, rinitis al·lèrgica ruido blanco, soroll blanc
rinitis alérgica estacional, febre del ruido de banda estrecha, soroll de
160 fenc banda estreta
Índex castellà

saco endolinfático, sac endolimfàtic sordera de transmisión, sordesa de


sáculo, sàcul transmissió
sáculo laríngeo, sàcul laringi sordera fluctuante, sordesa fluctuant
salpingitis, tubaritis sordera mixta, sordesa mixta
seno esfenoidal, si esfenoïdal sordera neural, sordesa neural
seno etmoidal, si etmoïdal sordera neurosensorial, sordesa de
seno frontal, si frontal percepció
seno maxilar, si maxil·lar sordera profesional, sordesa profes-
seno paranasal, si paranasal sional
seno piriforme, recés piriforme sordera retrococlear, sordesa neural
seno timpánico, si timpànic sordera sensorial, sordesa coclear
sensibilidad auditiva, agudesa auditiva sordo, sord -a
sentir, oir sordomudez, sordmudesa
séptimo nervio craneal, nervi facial sordomudo, sordmut -uda
séptimo par craneal, nervi facial statoconia, estatocònia
septoplastia, septoplàstia subglotis, cavitat infraglòtica
sífilis faríngea, sífilis faríngia subículo del promontorio, subicle del
signo de Bárány, signe de Bárány promontori
signo de la cortina, signe de la cortina suelo de la cavidad timpánica, paret
signo de la fístula, signe de la fístula jugular de la cavitat timpànica
signo de Laugier, signe de Laugier suelo de las fosas nasales, sòl de les
signo del trago, signe del tragus fosses nasals
sindesmosis timpanoestapedia, sin- sulcus glottidis, sulcus glottidis
desmosi timpanicostapedial supraglotis, supraglotis
síndrome de claudicación laberíntica, surco del promontorio de la cavidad
síndrome de claudicació laberíntica timpánica, solc del promontori de
síndrome de Jackson, síndrome de la cavitat timpànica
Jackson surco espiral externo, solc espiral ex-
síndrome de la trompa entreabierta, tern
síndrome de la trompa entreoberta surco espiral interno, solc espiral in-
síndrome de Ramsay-Hunt, herpes tern
zòster auricular surco olfatorio, solc olfactori
síndrome de Schmidt, síndrome de surco retroaural, solc retroaural
Schmidt surco timpánico, solc timpànic
síndrome de Vernet, síndrome de Ver-
net
sinusitis, sinusitis tabique nasal, septe nasal
sinusitis aguda, sinusitis aguda tapón de cera, tap de cerumen
sinusitis crónica, sinusitis crònica tapón de cerumen, tap de cerumen
sistema tímpano-osicular, sistema tim- tapón epidérmico, tap epidèrmic
panoossicular taponamiento nasal, tamponament
sistema vestibular, sistema vestibular nasal
sonía, sonia techo de la cavidad timpánica, paret
sonido, so tegmentària de la cavitat timpànica
sonoridad, sonia tegmen timpánico, paret tegmentària
sordera, sordesa de la cavitat timpànica
sordera brusca, sordesa brusca telangiectasia hemorrágica heredita-
sordera coclear, sordesa coclear ria, malaltia de Rendu-Osler-Weber
sordera criptogenética, sordesa cripto- temporal, os temporal
genètica teoría de Ewald, teoria mioelàstica
sordera de conducción, sordesa de teoría de Helmholtz, teoria de la res-
transmissió sonància
sordera de percepción, sordesa de per- teoría de Husson, teoria neurocronàc-
cepció tica 161
Índex castellà

teoría de la resonancia, teoria de la tubaritis, tubaritis


ressonància tubérculo auricular, tubercle auricular
teoría de Perelló, teoria mucoondula- tubérculo corniculado, tubercle corni-
tòria culat
teoría del teléfono, teoria del telèfon tubérculo cuneiforme, tubercle cuneï-
teoría microfónica, teoria del telèfon forme
teoría mioelástica, teoria mioelàstica tubérculo de Darwin, tubercle auricular
teoría mucoondulatoria, teoria muco- tubérculo de Santorini, tubercle cor-
ondulatòria niculat
teoría neurocronáxica, teoria neuro- tubérculo de Wrisberg, tubercle cuneï-
cronàctica forme
teoría ondulatoria de Békésy, teoria tubérculo epiglótico, tubercle epiglò-
ondulatòria de Békésy tic
test de SISI, prova de SISI tubérculo tiroideo inferior, tubercle
timbre, timbre tiroïdal inferior
timpánico, timpànic -a tubérculo tiroideo superior, tubercle
tímpano, membrana timpànica tiroïdal superior
tímpano azul, hematotimpà tuberculosis laríngea, laringitis tuber-
tímpano azul, timpà blau culosa
timpanoesclerosis, timpanosclerosi túnica mucosa nasal, túnica mucosa
timpanograma, timpanograma nasal
timpanometría, timpanometria
timpanómetro, timpanòmetre
timpanoplastia, timpanoplàstia umbral auditivo, llindar auditiu
timpanoplastia abierta, timpanoplàs- umbral de inteligibilidad, llindar d’in-
tia oberta tel·ligibilitat
timpanoplastia cerrada, timpanoplàs- umbral de intolerancia, llindar d’into-
tia tancada lerància
timpanoplastia de abordaje combi- umbral de la nariz, estret vestibulo-
nado, timpanoplàstia d’abordatge fossal
combinat umbral de olfacción, llindar d’olfacció
timpanostapediopexia, timpanosta- umbral del reflejo estapedio, llindar
pediopèxia del reflex estapedial
timpanotomía, timpanotomia utrículo, utricle
timpanotomía posterior, timpanoto- úvula, úvula palatina
mia posterior úvula palatina, úvula palatina
tinnitus, acufen
tiraje, tiratge
tonía, altura tonal valécula epiglótica, val·lècula epiglò-
tono, to tica
tonsila, amígdala válvula fonatoria, vàlvula fonatòria
tonsilar, amigdalí -ina vaso prominente, vas prominent
tonsilectomía, amigdalectomia vegetaciones adenoideas, vegeta-
tonsilitis, amigdalitis cions adenoides
tragiano, tragal vegetaciones adenoides, vegetacions
trago, tragus adenoides
traqueostoma, traqueostoma velo del paladar, paladar tou
traqueostomía, traqueotomia vena laberíntica, vena laberíntica
traqueotomía, traqueotomia ventana coclear, finestra coclear
trauma sonoro, trauma sonor ventana oval, finestra vestibular
triángulo luminoso de Politzer, trian- ventana redonda, finestra coclear
gle lluminós de Politzer ventana vestibular, finestra vestibular
trompa auditiva, trompa auditiva ventrículo de Morgagni, ventricle la-
162 trompa de Eustaquio, trompa auditiva ringi
Índex castellà

ventrículo laríngeo, ventricle laringi


vertiginoso, vertiginós -osa
vértigo, vertigen
vértigo central, vertigen central
vértigo de las alturas, vertigen d’al-
tura
vértigo de posición, vertigen posicio-
nal
vértigo periférico, vertigen perifèric
vértigo posicional, vertigen posicional
vértigo posicional paroxístico benig-
no, vertigen posicional paroxismal
benigne
vértigo vestibular, vertigen vestibular
vestibular, vestibular
vestíbulo de la laringe, vestíbul de la
laringe
vestíbulo de la nariz, vestíbul de les
fosses nasals
vestíbulo de las fosas nasales, vestí-
bul de les fosses nasals
vestíbulo del oído, vestíbul de l’orella
vestibulometría, vestibulometria
vibrador óseo, vibrador ossi
vibrisa, vibrissa
videonistagmografía, videonistag-
mografia
vocal, vocal
vómer, os vòmer
voz, veu
voz apagada, veu apagada
voz bitonal, veu bitonal
voz de bandas, veu de bandes
voz esofágica, erigmofonia

yunque, enclusa

zumbido, acufen

163
Índex anglès
accessory nasal cartilage, cartílag na- adenoidal, adenoïdal
sal accessori adenoidectomy, adenoidectomia
accessory tonsil, amígdala lingual adenoiditis, adenoïditis
acoustic, acústic -a adenoids, amígdala faríngia
acoustic compliance, compliància acús- adhesive otitis, otitis adhesiva
tica aditus ad antrum, aditus ad antrum
acoustic crest, cresta ampul·lar aerial conduction, conducció aèria
acoustic feedback, realimentació acús- aerotitis, aerootitis
tica aerotympanal conduction, conducció
acoustic gain, guany acústic aèria
acoustic impedance, impedància acús- agger nasi, agger nasi
tica agranulocytic angina, angina agranu-
acoustic impedance measurement, locítica
impedanciometria air conditioning, condicionament de
acoustic nerve, nervi vestibulococlear l’aire
acoustic neurinoma, neurinoma de alar cartilage, cartílag de l’ala del nas
l’acústic all-in-the-ear hearing aid, audiòfon in-
acoustic reflex, reflex estapedial traauricular
acoustic rhinometer, rinòmetre acús- allergic rhinitis, rinitis al·lèrgica
tic ampulla, ampul·la
acoustic rhinometry, rinometria acús- ampulla ossea, ampul·la òssia
tica ampullar crest, cresta ampul·lar
acoustics, acústica amygdala, amígdala
acumetry, acumetria amygdalin, amigdalí -ina
acute catarrhall tonsillitis, amigdali- anaphylactic rhinitis, rinitis al·lèrgica
tis catarral aguda anatomical adaptator, adaptador ana-
acute edema of larynx, edema agut tòmic
de laringe angina, angina
acute epiglottitis, epiglotitis aguda annular ligament of stapes, lligament
acute laryngitis, laringitis aguda anular de l’estrep
acute mastoiditis, mastoïditis anosmia, anòsmia
acute otitis media, otitis mitjana aguda anotia, aplàsia del pavelló de l’orella
acute sinusitis, sinusitis aguda anterior ampulla, ampul·la anterior
Adam’s apple, prominència laríngia anterior auricular ligament, lligament
adenoid facies, fàcies adenoïdal auricular anterior
adenoid hipertrophy, vegetacions ade- anterior auricular muscle, múscul au-
noides ricular anterior
adenoid vegetations, vegetacions ade- anterior crus of stapes, branca ante-
noides rior de l’estrep 165
Índex anglès

anterior epistaxis, epistaxi anterior atticotomy, aticotomia


anterior ethmoidal artery, artèria et- audible, audible
moïdal anterior audiogenic dyslalia, dislàlia audiogè-
anterior ligament of malleus, lliga- nica
ment anterior del martell audiogram, audiograma
anterior nasal aperture, obertura piri- audiologist, audiòleg -òloga
forme audiology, audiologia
anterior process of malleus, apòfisi audiometer, audiòmetre
anterior del martell audiometry, audiometria
anterior rhinoscopy, rinoscòpia ante- audiometry in children, audiometria
rior infantil
anterior semicircular duct, conducte audition, audició
semicircular anterior auditory, acústic -a1
anterior wall of the tympanic cavity, auditory, auditiu -iva
paret carotídia de la cavitat timpà- auditory acuity, agudesa auditiva
nica auditory adaptation, adaptació audi-
anthelix, antihèlix tiva
antihelix, antihèlix auditory dynamics, camp d’audibilitat
antitragus, antitragus auditory evoked potential, potencial
antro-choanal polyp, pòlip solitari de evocat auditiu
Killian auditory fatigue, fatiga auditiva
antrotomy, antrotomia auditory field, camp d’audibilitat
anulus fibrocartilagineus, anell fibro- auditory hallucination, al·lucinació au-
cartilaginós ditiva
anvil, enclusa auditory nerve, nervi vestibulococlear
aphonia, afonia auditory organ, òrgan auditiu
aplasia of pinna, aplàsia del pavelló de auditory ossicle, osset de l’orella
l’orella auditory sensitivity, agudesa auditiva
aqueduct of cochlea, aqüeducte de la auditory teeth, dents acústiques
còclea auditory threshold, llindar auditiu
aqueduct of Fallopius, conducte facial auditory tube, trompa auditiva
aqueduct of vestibule, aqüeducte del aural, òtic -a
vestíbul aural speculum, espècul auricular
aquiline nose, nas aguilenc auricle, pavelló de l’orella
arch of cricoid cartilage, arc del cartí- auricular, auricular2
lag cricoide auricular, auricular3
arcuate crest of arytenoid cartilage, auricular cartilage, cartílag auricular
cresta arcuada del cartílag aritenoide auricular concha, conca de l’orella
arcuate eminence, eminència arcuada auricular tubercle, tubercle auricular
aryepiglottic fold, plec aritenoepiglòtic auriculocervical fistula, fístula auri-
arytenoid cartilage, cartílag aritenoide culocervical
arytenoidectomy, aritenoidectomia auriform, auriforme
arytenoidopexy, aritenoidopèxia automatic gain control, control auto-
atopic rhinitis, rinitis al·lèrgica no esta- màtic de guany
cional autophony, autofonia
atresia of external auditory canal,
atrèsia del conducte auditiu extern
atrium of middle meatus of nose, atri balance, equilibri
del meat nasal mitjà Bárány’s sign, signe de Bárány
atrophic pharyngitis, faringitis atròfica barotitis, barotitis
atrophic rhinitis, rinitis atròfica barotraumatic otitis, barotitis
attic, recés epitimpànic base of nose, base del nas
atticitis, aticitis base of stapes, platina de l’estrep
166 atticoantrotomy, aticoantrotomia base of tongue, arrel de la llengua
Índex anglès

basilar membrane, làmina basilar canal up tympanoplasty, timpano-


behavioural observation audiome- plàstia tancada
try, audiometria per observació del cancer of cavum, càncer de rinofaringe
comportament cancer of hypopharinx, càncer d’hipo-
behind-the-ear hearing aid, audiòfon faringe
retroauricular cancer of larynx, càncer de laringe
Békésy audiometry, audiometria auto- cancer of oropharynx, càncer d’orofa-
màtica ringe
Békésy’s travelling waves theory, cancer of rhinopharynx, càncer de
teoria ondulatòria de Békésy rinofaringe
Bell’s paralysis, paràlisi de Bell carcinoma of the ear, carcinoma de
benign paroxysmal positional verti- l’orella
go, vertigen posicional paroxismal Carhart notch, osca de Carhart
benigne cartilage of auditory canal, cartílag
Bezold’s abscess, abscés de Bezold del conducte auditiu
bilateral vocal fold paralysis, paràlisi cartilage of auditory tube, cartílag de
laríngia bilateral la trompa auditiva
bimodal language method, mètode cartilaginous part of nasal septum,
de comunicació bimodal cartílag del septe nasal
binaural, binaural caseum, casi
binaural fitting, adaptació protètica bi- cauda helicis, cua de l’hèlix
naural cauliflower ear, orella de coliflor
blue eardrum, timpà blau cavernous plexus of concha, plexe
body hearing aid, audiòfon de butxaca cavernós dels cornets
bone conduction, conducció òssia cavum, rinofaringe
bone conduction hearing aid, audiò- central vertigo, vertigen central
fon de conducció òssia cerebrospinal otorrhea, otoràquia
bone-conduction vibrator, vibrador cerebrospinal rhinorrhea, rinorrea ce-
ossi rebrospinal
bony part of nasal septum, part òssia cerumen, cerumen
del septe nasal ceruminoma, ceruminoma
bony semicircular duct, conducte ceruminosis, ceruminosi
semicircular ossi ceruminous gland, glàndula ceruminosa
bony spiral lamina, làmina espiral òs- chemodectoma, paraganglioma jugu-
sia lotimpànic
Bowman’s gland, glàndula olfactòria choana, coana
bridge of nose, pont del nas choanal atresia, atrèsia de coanes
bruit, soroll cholesteatoma, colesteatoma
BTE hearing aid, audiòfon retroauri- chorda tympani, corda del timpà
cular chorditis, corditis
buccal, bucal chronic catarrhal laryngitis, laringitis
buccal cavity, cavitat oral catarral crònica
buccinator fascia, fàscia buccinato- chronic laryngitis, laringitis crònica
faríngia chronic otitis media, otitis mitjana crò-
buccopharyngeal fascia, fàscia bucci- nica
natofaríngia chronic otitis with cholesteatoma,
bullous otitis, otitis gripal otitis colesteatomatosa
chronic pharyngitis, faringitis crònica
chronic rhinitis, rinitis crònica
cacosmia, cacòsmia chronic sinusitis, sinusitis crònica
caloric stimulation test, prova d’esti- CIC hearing aid, audiòfon completa-
mulació tèrmica ment inserit en el canal
canal down tympanoplasty, timpa- circumscribed external otitis, otitis ex-
noplàstia oberta terna circumscrita 167
Índex anglès

circumscribed labyrinthitis, labirinti- cordectomy, cordectomia


tis circumscrita cordopexy, cordopèxia
Clar’s mirror, mirall de Clar cordotomy, cordotomia
click, clic corniculate cartilage, cartílag cornicu-
closed rhinolalia, rinolàlia tancada lat
cochlea, còclea corniculate tubercle, tubercle cornicu-
cochlear, coclear lat
cochlear aqueduct, aqüeducte de la corpus incudis, cos de l’enclusa
còclea Corti’s ganglion, gangli espiral
cochlear artery, artèria coclear coryza, catarro nasal
cochlear deafness, sordesa coclear crest of cochlear window, cresta de
cochlear duct, conducte coclear la finestra coclear
cochlear implant, implant coclear crest of round window, cresta de la
cochlear implantation, implantació finestra coclear
coclear crest of vestibule, cresta vestibular
cochlear labyrinth, laberint coclear cribriform lamina of ethmoid bone,
cochlear micromechanics, microme- làmina cribrosa de l’etmoide
cànica coclear cricoarytenoid articulation, articula-
cochlear nerve, nervi coclear ció cricoaritenoïdal
cochlear potential, potencial coclear cricoid cartilage, cartílag cricoide
cochlear recess, recés coclear cricopharyngeal ligament, lligament
cochlear window, finestra coclear cricofaringi
cochlear window membrane, mem- cricothyroid articulation, articulació
brana timpànica secundària cricotiroïdal
cochleariform process, apòfisi coclea- cricothyroid ligament, lligament crico-
riforme tiroïdal
cochleostapedial reflex, reflex esta- cricothyroid muscle, múscul cricoti-
pedial roïdal
colliculus, col·licle cricotomy, cricotomia
coloboma auris, fístula preauricular cricotracheal ligament, lligament cri-
columella, modíol cotraqueal
combined approach tympanoplasty, cricovocal membrane, con elàstic
timpanoplàstia d’abordatge combinat CROS fitting, adaptació protètica CROS
common cold, catarro nasal croup, dispnea laríngia
common membranous crus, branca crus of antihelix, branca de l’antihèlix
membranosa comuna crus of helix, branca de l’hèlix
common osseous crus, branca òssia cryptogenetic deafness, sordesa crip-
comuna togenètica
completely-in-canal hearing aid, au- cuedspeech method, mètode de la pa-
diòfon completament inserit en el raula complementada
canal cuneiform cartilage, cartílag cuneï-
concha of auricle, conca de l’orella forme
conditioned audiometry, audiometria cuneiform tubercle, tubercle cuneï-
condicionada forme
conduction deafness, sordesa de trans- cupula, cúpula
missió cupula of cochlea, cúpula de la còclea
congenital laryngeal stridor, estridor cupular caecum, cec cupular
laringi congènit cupulolithiasis, cupulolitiasi
congenital nystagmus, nistagme con- cupulometry, cupulometria
gènit cymba conchalis, cymba conchalis
coniotomy, coniotomia
conoid ligament, lligament cricotiroïdal
contralateral audition, audició contra- darwinian tubercle, tubercle auricular
168 lateral dead voice, veu apagada
Índex anglès

deaf, sord -a endolimphatic hydrops, hidropesia


deaf-mute, sordmut -uda endolimfàtica
deaf-mutism, sordmudesa endolymph, endolimfa
deafness, sordesa endolymphatic duct, conducte endo-
decibel, decibel limfàtic
depressor muscle of septum of nose, endolymphatic sac, sac endolimfàtic
múscul depressor del septe nasal epidermic plug, tap epidèrmic
diffuse external otitis, otitis externa epiglottic cartilage, cartílag epiglòtic
difusa epiglottic petiole, pecíol epiglòtic
digital hearing aid, audiòfon digital epiglottic tubercle, tubercle epiglòtic
diphteric tonsillitis, angina diftèrica epiglottis, epiglotis
diphteritic laryngitis, laringitis diftè- epiglottitis, epiglotitis
rica epistaxis, epistaxi
diplacusis, diplacúsia epitympanic area, recés epitimpànic
direct laryngoscopy, laringoscòpia di- epitympanum, recés epitimpànic
recta equilibrium, equilibri
directional microphone, micròfon di- esophageal voice, erigmofonia
reccional ethmoid bone, os etmoide
dizziness, mareig ethmoidal ampulla, bul·la etmoïdal
dorsum of nose, dors del nas ethmoidal bulla, bul·la etmoïdal
double voice, veu bitonal ethmoidal cell, cel·la etmoïdal
ductus reuniens, ductus reuniens ethmoidal infundibulum, infundíbul
dumb, mut muda etmoïdal
dumbness, mudesa ethmoidal labyrinth, laberint etmoïdal
dysequilibrium, desequilibri ethmoidal sinus, si etmoïdal
dysosmia, disòsmia ethmoidectomy, etmoidectomia
dysphagia, disfàgia ethmoiditis, etmoïditis
dysphonia, disfonia eustachian tube, trompa auditiva
dysphonia plicae vestibularis, veu de eustachian tube patency, permeabili-
bandes tat tubària
dysphonia puberum, disfonia puberal eustachitis, tubaritis
dyspnea, dispnea Ewald’s theory, teoria mioelàstica
exostosis of the external auditory
canal, exostosi del conducte auditiu
ear, orella extern
ear itch, pruïja auricular external ampulla, ampul·la externa
ear wax, cerumen external auditory canal, conducte au-
eardrum, membrana timpànica ditiu extern
earphone, auricular1 external auditory canal furuncle, fu-
elastic cone, con elàstic róncol del conducte auditiu extern
electric otoscope, otoscopi elèctric external auditory foramen, forat au-
electrocochleography, electrococleo- ditiu extern
grafia external ear, orella externa
electronic laryngeal device, larin- external frontotomy, frontotomia ex-
gòfon terna
electronystagmography, electronis- external otitis, otitis externa
tagmografia external semicircular duct, conducte
elliptical recess, recés el·líptic semicircular extern
eminence of concha, eminència de la external spiral sulcus, solc espiral ex-
conca tern
eminence of scapha, eminència de la external wall of the cochlear duct,
fossa escafoide paret externa del conducte coclear
eminence of triangular fossa, emi- extrinsic rhinitis, rinitis al·lèrgica
nència de la fossa triangular eyeglass hearing aid, ulleres auditives 169
Índex anglès

facial canal, conducte facial giddiness, mareig


facial nerve, nervi facial glandula tubaria, glàndula tubària
facial paralysis, paràlisi facial glaserian fissure, fissura petrotimpà-
facial recess, recés facial nica
falciform crest, cresta transversa Glatzel’s mirror, mirall de Glatzel
false vocal cord, plec vestibular globus hystericus, bol histèric
fauces, gola glomerulus arteriosus cochleae, glo-
faucial tonsil, amígdala palatina mèrul arterial de la còclea
fiberscope, fibroscopi glomus jugulare tumor, paraganglio-
fiberscopy, endoscòpia flexible ma jugulotimpànic
fibroelastic membrane of larynx, glossopalatine arch, arc palatoglòs
membrana fibroelàstica de la laringe glossopharyngeal, glossofaringi -íngia
fibrous anulus, anell fibrocartilaginós glossopharyngeal nerve, nervi glosso-
fissure of glottis, fenedura glòtica faringi
fissure of the vestibule, fissura del glottic, glòtic -a
vestíbul glottic web, diafragma glòtic
fistula sign, signe de la fístula glottis, fenedura glòtica
fitting, adaptació protètica glottis, glotis
flexible endoscope, fibroscopi granular external otitis, miringitis gra-
flexible endoscopy, endoscòpia flexi- nulosa
ble great auricular nerve, nervi auricular
floor of the tympanic cavity, paret major
jugular de la cavitat timpànica gullet, gola
fluctuant deafness, sordesa fluctuant
follicular tonsillitis, amigdalitis erite-
matosupurativa hamulus laminae spiralis, ganxo de la
footplate of stapes, platina de l’estrep làmina espiral
foramen singulare, forat singular handle of malleus, manubri del martell
fossa of antihelix, fossa de l’antihèlix hard palate, paladar dur
fossa of incus, fossa de l’enclusa hay fever, febre del fenc
fossula of cochlear window, fosseta head of malleus, cap del martell
de la finestra coclear head of stapes, cap estapedial
fossula of vestibular window, fosse- hear, to, oir
ta de la finestra vestibular hear, to, sentir-hi
Fowler’s test, prova d’equiparació bi- hearing, oïda
naural de Fowler hearing aid, audiòfon
fracture of the petrous portion, frac- hearing loss, sordesa
tura del penyal hearing prosthethist, audioprotètic -a
free field, camp lliure height vertigo, vertigen d’altura
Frenzel’s manoeuvre, maniobra de helicotrema, helicotrema
Frenzel helix, hèlix
frequency, freqüència Helmholtz’s theory, teoria de la resso-
frontal mirror, mirall frontal nància
frontal sinus, si frontal hematotympanum, hematotimpà
frontotomy, frontotomia hemilaryngectomy, hemilaringectomia
functional dysphonia, disfonia funcio- hemotympanum, hematotimpà
nal Hensen’s duct, ductus reuniens
functional rhinitis, rinitis funcional hereditary hemorrhagic telangiecta-
fundus of internal auditory canal, sia, malaltia de Rendu-Osler-Weber
fons del conducte auditiu intern herpangina, herpangina
herpes simplex pharyngitis, angina
herpètica
gag, obreboques herpes zoster auricularis, herpes zòs-
170 geniculate ganglion, gangli geniculat ter auricular
Índex anglès

hertz, hertz inferior nasal meatus, meat nasal in-


hipertrophic pharyngitis, faringitis ferior
hipertròfica inferior thyroid incisure, escotadura
hipoacusis, hipoacúsia tiroïdal inferior
Holmquist’s test, prova de Holmquist inferior thyroid tubercle, tubercle ti-
Husson’s theory, teoria neurocronàc- roïdal inferior
tica inferior vocal cord, plec vocal
hyoepiglottic ligament, lligament hio- influenzal otitis, otitis gripal
epiglòtic influenzal rhinitis, rinitis gripal
hyperacusis, hiperacúsia infraglottic cavity, cavitat infraglòtica
hyperosmia, hiperòsmia infratrochlear nerve, nervi infratro-
hyperplastic laryngitis, laringitis hiper- clear
plàstica inner ear, orella interna
hypertrophic rhinitis, rinitis hipertrò- intensity, intensitat
fica interarytenoid incisure, escotadura
hypopharyngeal, hipofaringi -íngia interaritenoïdal
hypopharyngoscope, hipofaringos- intercartilaginous glottis, part inter-
copi cartilaginosa de la fenedura glòtica
hypopharyngoscopy, hipofaringos- interdental cells, dents acústiques
còpia internal auditory artery, artèria labe-
hypopharynx, hipofaringe ríntica
hyposmia, hipoòsmia internal auditory canal, conducte au-
hypotympanum, hipotimpà ditiu intern
internal auditory foramen, forat au-
ditiu intern
imbalance, desequilibri internal ear, orella interna
impacted cerumen, tap de cerumen internal spiral sulcus, solc espiral in-
impacted ear wax, tap de cerumen tern
impedanciometer, impedanciòmetre intertragic incisure, escotadura inter-
in-the-canal hearing aid, audiòfon tragal
intracanal intrinsic auricular muscle, múscul in-
incisive duct, conducte incisiu trínsec de l’orella
incisura cartilaginis meatus acustici, intrinsic rhinitis, rinitis intrínseca
fissura de Santorini inverted papilloma, papil·loma inver-
incudal, incudial tit
incudomalleal articulation, articulació irritative rhinitis, rinitis irritativa
incudomal·leal isthmus of auditory tube, istme de la
incudostapedial articulation, articu- trompa auditiva
lació incudostapedial isthmus of eustachian tube, istme de
incus, enclusa la trompa auditiva
indirect laryngoscopy, laringoscòpia isthmus of fauces, istme de la gola
indirecta ITC hearing aid, audiòfon intracanal
induced nystragmus, nistagme provo- ITE hearing aid, audiòfon intraauricular
cat
infectious mononucleosis, mononu-
cleosi infecciosa Jackson’s syndrome, síndrome de
inferior constrictor muscle of pha- Jackson
rynx, múscul constrictor inferior de Jacobson’s canal, conducte timpànic
la faringe Jacobson’s cartilage, cartílag vomero-
inferior horn of thyroid cartilage, nasal
banya inferior del cartílag tiroide Jacobson’s nerve, nervi timpànic
inferior laryngeal nerve, nervi laringi Jacobson’s organ, òrgan vomeronasal
inferior juvenile angiofibroma, angiofibroma
inferior nasal concha, cornet inferior nasofaringi 171
Índex anglès

juvenile papilloma, papil·lomatosi la- laryngopharyngectomy, laringofarin-


ríngia gectomia
laryngopharyngitis, faringolaringitis
laryngopharynx, hipofaringe
keratosis obturans, queratosi obturant laryngoplasty, laringoplàstia
keratosis of the larynx, laringitis hi- laryngoplegia, paràlisi laríngia
perqueratòtica laryngopyocele, laringopiocele
Kiesselbach’s area, àrea de Kiesselbach laryngorrhagia, laringorràgia
kinetosis, cinetosi laryngoscope, hipofaringoscopi
laryngoscopy, laringoscòpia
laryngospasm, laringospasme
labiomancy, labiolectura laryngostenosis, estenosi laríngia
labyrinth, laberint laryngostomy, laringostomia
labyrinthectomy, labirintectomia laryngostroboscope, laringostroboscopi
labyrinthine, laberíntic -a laryngotomy, laringotomia
labyrinthine artery, artèria laberíntica larynx, laringe
labyrinthine concussion, commoció lateral ampulla, ampul·la externa
laberíntica lateral cartilage of nose, cartílag na-
labyrinthine failure, claudicació labe- sal lateral
ríntica lateral cricoarytenoid muscle, múscul
labyrinthine fenestration, fenestració cricoaritenoïdal lateral
laberíntica lateral crus of alar cartilage, pilar late-
labyrinthine fistula, fístula laberíntica ral del cartílag alar
labyrinthine hydrops, hidropesia en- lateral glossoepiglottic fold, plec
dolimfàtica glossoepiglòtic lateral
labyrinthine ischemia, isquèmia labe- lateral lamina of cartilage of audi-
ríntica tory tube, làmina cartilaginosa la-
labyrinthitis, labirintitis teral de la trompa auditiva
lamina basilaris, làmina basilar lateral lamina of thyroid cartilage,
lamina of cricoid cartilage, làmina del làmina lateral del cartílag tiroide
cartílag cricoide lateral ligament of malleus, lligament
laryngalgia, laringàlgia lateral del martell
laryngeal, laringi -íngia lateral pharyngotomy, faringotomia
laryngeal chorea, corea laríngia lateral
laryngeal dyspnea, dispnea laríngia lateral process of malleus, apòfisi la-
laryngeal mirror, mirallet laringi teral del martell
laryngeal paralysis, paràlisi laríngia lateral semicircular duct, conducte se-
laryngeal prominence, prominència micircular extern
laríngia lateral thyrohyoid ligament, lliga-
laryngeal saccule, sàcul laringi ment tirohioïdal lateral
laryngeal stenosis, estenosi laríngia laterally displaced nose, desviació de
laryngectomy, laringectomia la piràmide nasal
laryngismus, laringospasme laterally displaced nose, nas latera-
laryngitis, laringitis litzat
laryngitis stridulosa, laringitis estridu- Laugier’s sign, signe de Laugier
losa lenticular process, apòfisi lenticular
laryngocele, laringocele levator muscle of upper lip and ala
laryngography, laringografia of nose, múscul elevador comú de
laryngologist, laringòleg -òloga l’ala del nas i del llavi superior
laryngology, laringologia Liittle’s area, àrea de Kiesselbach
laryngomalacia, laringomalàcia limbus of osseous spiral lamina, lim-
laryngonecrosis, laringonecrosi be de la làmina espiral òssia
laryngoparalysis, paràlisi laríngia liminar olfactometry, olfactometria li-
172 laryngopathy, laringopatia minar
Índex anglès

lingual tonsil, amígdala lingual membrana flaccida, membrana flàcci-


lingual tonsillitis, amigdalitis lingual da
lip reading, labiolectura membranaceous ampulla, ampul·la
lobule of auricle, lòbul de l’orella membranosa
long crus of incus, branca llarga de membranous cochlea, conducte co-
l’enclusa clear
lop ear, orella de nansa membranous labyrinth, laberint mem-
loudness, sonia branós
Luschka’s tonsil, amígdala faríngia membranous part of nasal septum,
part membranosa del septe nasal
membranous semicircular duct, con-
macrotia, macròtia ducte semicircular membranós
macula cribrosa inferior, màcula cri- Ménière’s disease, malaltia de Ménière
brosa inferior Metz’s test, prova de Metz
macula cribrosa superior, màcula cri- microlaryngoscopy, microlaringoscò-
brosa superior pia
macula of saccule, màcula del sàcul microphone, micròfon
macula of utricle, màcula de l’utricle microtia, micròtia
malignant external otitis, otitis exter- middle constrictor muscle of pha-
na maligna rynx, múscul constrictor mitjà de la
malignant otitis, otitis externa maligna faringe
malleal, mal·leal middle ear, orella mitjana
mallear, mal·leal middle ear congenital cholesteato-
mallear prominence, prominència mal- ma, colesteatoma de timpà tancat
leal middle nasal concha, cornet mitjà
mallear stria, estria del martell middle nasal meatus, meat nasal mit-
malleus, martell jà
manubrium of malleus, manubri del mixed deafness, sordesa mixta
martell modiolus, modíol
masking, emmascarament monoaural, monoaural
mastoid antrum, antre mastoïdal Morgagni’s ventricle, ventricle laringi
mastoid cavity, antre mastoïdal motion sickness, cinetosi
mastoid cell, cel·la mastoïdal mouth, cavitat oral
mastoid process, apòfisi mastoide mucocele, mucocele
mastoidectomy, mastoidectomia mucous, mucós -osa
mastoiditis, mastoïditis mucous gland of auditory tube, glàn-
mastoidotympanectomy, mastoidec- dula tubària
tomia radical mucous otorrhea, otorrea mucosa
maxillary sinus, si maxil·lar mucus, moc
medial crus of alar cartilage, pilar muscle of uvula, múscul de l’úvula
medial del cartílag alar muscular process, apòfisi muscular
medial lamina of cartilage of audito- músculo del martillo, múscul tensor
ry tube, làmina cartilaginosa medial del timpà
de la trompa auditiva musculus levator veli palatini, múscul
medial wall of the tympanic cavity, pa- elevador del vel del paladar
ret laberíntica de la cavitat timpànica musculus tensor veli palatini, múscul
median glossoepiglottic fold, plec tensor del vel del paladar
glossoepiglòtic mitjà mute, mut muda
median thyrohyoid ligament, lliga- mutism, mudesa
ment tirohioïdal mitjà myoelastic theory, teoria mioelàstica
median transhyoid pharyngotomy, myoelastic-aerodynamic theory, teo-
faringotomia hioïdal mitjana ria mucoondulatòria
membrana elastica laryngis, membra- myringitis, miringitis
na fibroelàstica de la laringe myringoplasty, miringoplàstia 173
Índex anglès

myringostapediopexy, timpanosta- nose, piràmide nasal


pediopèxia nostrils, nariu
myringotomy, miringotomia nystagmograph, nistagmògraf
nystagmus, nistagme

narrow band masking noise, soroll de


banda estreta objective audiometry, audiometria ob-
nasal, nasal jectiva
nasal bone, os nasal objective olfactometry, olfactometria
nasal cartilage, cartílag nasal objectiva
nasal cavity, cavitat nasal objective tinnitus, acufen objectiu
nasal concha, cornet oblique arytenoid muscle, múscul
nasal crest, cresta nasal aritenoïdal oblic
nasal cycle, cicle nasal oblique line, línia obliqua
nasal endoscopy, endoscòpia nasal oblong fovea, fòvea oblonga
nasal fossa, cavitat nasal occlusion effect, efecte d’oclusió
nasal gland, glàndula nasal occupational deafness, sordesa pro-
nasal hemorrhage, epistaxi fessional
nasal incisure, escotadura nasal odor [US], olor
nasal mucosa, túnica mucosa nasal odour [GB], olor
nasal nerve, nervi nasociliar odynophagia, odinofàgia
nasal obstruction, obstrucció nasal olfact, olfacte
nasal packing, tamponament nasal olfaction, olfacció
nasal polyp, pòlip nasal olfactometer, olfactòmetre
nasal polyposis, poliposi nasal olfactometry, olfactometria
nasal pyramid, piràmide nasal olfactory, olfactori -òria
nasal septum, septe nasal olfactory acuity, agudesa olfactòria
nasal speculum, espècul nasal olfactory cell, cèl·lula olfactòria
nasal spine, espina nasal olfactory gland, glàndula olfactòria
nasion, nasi olfactory mucosa, mucosa olfactòria
nasociliary nerve, nervi nasociliar olfactory organ, òrgan de l’olfacte
nasolacrimal duct, conducte nasola- olfactory region, regió olfactòria
crimal olfactory sulcus, solc olfactori
nasopalatine artery, artèria esfenopa- olfactory threshold, llindar d’olfacció
latina open rhinolalia, rinolàlia oberta
nasopalatine nerve, nervi nasopalatí oral cavity, cavitat oral
nasopharyngeal, rinofaringi -íngia organ of Corti, òrgan espiral
nasopharyngeal angiofibroma, an- oropharyngoscopy, orofaringoscòpia
giofibroma nasofaringi oropharynx, orofaringe
nasopharyngeal examination, rinofa- osseous cochlea, conducte espiral de
ringoscòpia la còclea
nasopharyngeal meatus, meat naso- osseous labyrinth, laberint ossi
faringi ossicular chain, cadena ossicular
nasopharynx, rinofaringe ossiculectomy, ossiculectomia
neck of malleus, coll del martell ossiculoplasty, ossiculoplàstia
nervus recurrens, nervi laringi recurrent ostial obstruction, obstrucció ostial
neural deafness, sordesa neural ostium, òstium
neurochronaxic theory, teoria neuro- ostium maxillare, òstium maxil·lar
cronàctica otalgia, otàlgia
noise, soroll otic, òtic -a
noise trauma, trauma sonor otitic, otític -a
nonseasonal allergic rhinitis, rinitis otitic barotrauma, barotraumatisme
al·lèrgica no estacional òtic
174 nose, nas otitis, otitis
Índex anglès

otitis media, otitis mitjana paranasal sinus, si paranasal


otoacoustic emission, otoemissió parapharyngeal abscess, abscés late-
otoantritis, otoantritis rofaringi
otoconia, estatocònia parapharyngeal space, espai late-
otodynia, otàlgia rofaringi
otogenous, otogènic -a paretic nystagmus, nistagme paralític
otohematome, otohematoma paries mastoideus cavitatis tympa-
otolaryngologist, otorinolaringòleg nicae, paret mastoïdal de la cavitat
-òloga timpànica
otolaryngology, otorinolaringologia parosmia, paròsmia
otolith, otòlit pars cartilaginea tubae auditoriae,
otolithic membrane, membrana de les part cartilaginosa de la trompa audi-
estatocònies tiva
otologist, otòleg -òloga pars intercartilaginea rimae glottidis,
otology, otologia part intercartilaginosa de la fenedu-
otomicroscope, otomicroscopi ra glòtica
otomycosis, otomicosi pars intermembranacea rimae glotti-
otopathy, otopatia dis, part intermembranosa de la fe-
otoplasty, otoplàstia nedura glòtica
otorhinolaryngologist, otorinolarin- pars ossea tubae auditoriae, part òs-
gòleg -òloga sia de la trompa auditiva
otorhinolaryngology, otorinolarin- pars tensa membranae tympani, part
gologia tensa de la membrana timpànica
otorrhagia, otorràgia pars tympanica ossis temporalis, por-
otorrhea, otorrea ció timpànica de l’os temporal
otosclerosis, otosclerosi partial laringectomy, laringectomia
otoscope, espècul auricular parcial
otoscopy, otoscòpia pavilion of the ear, pavelló de l’orella
outer ear, orella externa peep show test, prova de l’incentiu vi-
output adjustment, regulador del ni- sual
vell de sortida perceptive deafness, sordesa de per-
oval window, finestra vestibular cepció
oval window niche, fosseta de la fines- perforation of tympanic membrane,
tra vestibular perforació timpànica
ozena, ozena perichondritis of auricle, pericondri-
tis del pavelló de l’orella
perilymph, perilimfa
painful hyperacusis, algiacúsia perilymphatic fistula, fístula perilim-
palate, paladar fàtica
palatine aponeurosis, aponeurosi pa- perilymphatic space, espai perilimfàtic
latina peripheral facial paralysis, paràlisi fa-
palatine tonsil, amígdala palatina cial perifèrica
palatine uvula, úvula palatina peripheral vertigo, vertigen perifèric
palatoglossal arch, arc palatoglòs peritonsillar abscess, abscés peria-
palatopharyngeal arch, arc palatofa- migdalí
ringi petrositis, petrositis
palatopharyngeal muscle, múscul pa- petrotympanic fissure, fissura petro-
latofaringi timpànica
pansinusitis, pansinusitis petrous part of temporal bone, por-
paracusia, paracúsia ció petrosa de l’os temporal
paracusia duplicata, diplacúsia petrous portion congenital choles-
paracusis, paracúsia teatoma, colesteatoma de penyal
paracusis of Willis, paracúsia de Willis Peyser’s test, prova de Peyser
paraglottic space, espai paraglòtic pharingeal plexus, plexe faringi 175
Índex anglès

pharyngalgia, faringàlgia pollinosis, pol·linosi


pharyngeal, faringi -íngia polyotia, poliòtia
pharyngeal bursa, bossa faríngia positional test, prova d’estimulació po-
pharyngeal candidosis, candidosi fa- sicional
ríngia positional vertigo, vertigen posicional
pharyngeal orifice of auditory tube, postauricular sulcus, solc retroaural
orifici faringi de la trompa auditiva posterior ampulla, ampul·la posterior
pharyngeal recess, recés faringi posterior auricular ligament, lliga-
pharyngeal syphilis, sífilis faríngia ment auricular posterior
pharyngeal tonsil, amígdala faríngia posterior auricular muscle, múscul au-
pharyngectomy, faringectomia ricular posterior
pharyngitic, faringític -a posterior auricular nerve, nervi auri-
pharyngitis, faringitis cular posterior
pharyngobasilar fascia, fàscia farin- posterior cricoarytenoid muscle, mús-
gobasilar cul cricoaritenoïdal posterior
pharyngokeratosis, faringoceratosi posterior crus of stapes, branca pos-
pharyngolaryngeal paralysis, paràli- terior de l’estrep
si faringolaríngia posterior epistaxis, epistaxi posterior
pharyngolaryngitis, faringolaringitis posterior ethmoidal artery, artèria
pharyngology, faringologia etmoïdal posterior
pharyngomycosis, faringomicosi posterior ligament of incus, lligament
pharyngopalatine arch, arc palato- posterior de l’enclusa
faringi posterior process, apòfisi esfenoïdal
pharyngopathy, faringopatia posterior rhinoscopy, rinoscòpia pos-
pharyngoperistole, faringoperístole terior
pharyngoplasty, faringoplàstia posterior semicircular duct, conduc-
pharyngorhinitis, faringorinitis te semicircular posterior
pharyngorrhagia, faringorràgia posterior tympanotomy, timpanoto-
pharyngosalpingitis, faringosalpingitis mia posterior
pharyngotomy, faringotomia posturography, posturografia
pharyngotonsillitis, faringoamigdalitis preauricular fistula, fístula preauricular
pharynx, faringe preepiglottic space, espai preepiglòtic
phonation, fonació presbyastasis, presbiastàsia
phoniatrician, foniatre -a presbycusis, presbiacúsia
phoniatrics, foniatria procerus muscle, múscul procerus
phonic, fònic -a promontorium, promontori
phonosurgery, fonocirurgia psychoacoustics, psicoacústica
pinna, pavelló de l’orella psychogenic dysphonia, disfonia psi-
piriform aperture, obertura piriforme cògena
piriform fossa, recés piriforme pterygomandibular raphe, rafe pteri-
piriform recess, recés piriforme gomandibular
piriform sinus, recés piriforme pure tone audiometry, audiometria
pitch, altura tonal tonal liminar
pituitary membrane of nose, túnica pyramid of tympanum, eminència pi-
mucosa nasal ramidal
plica nervi laryngei, plec del nervi laringi pyramidal eminence, eminència pira-
pneumatization, pneumatització midal
polimorphic reticulosis, reticulosi po-
limorfa
Politzer’s bag, pera de Politzer quadrangular membrane, membrana
Politzer’s cone, triangle lluminós de quadrangular
Politzer quinsy, abscés periamigdalí
Politzer’s manoeuvre, maniobra de
176 Politzer
Índex anglès

radical mastoidectomy, mastoidec- rhinoscopy, rinoscòpia


tomia radical rhinosporidiosis, rinosporidiosi
Ramsay-Hunt syndrome, herpes zòs- rhinotomy, rinotomia
ter auricular rigid endoscope, endoscopi rígid
raphe of pharynx, rafe faríngia rigid endoscopy, endoscòpia rígida
recruitment, reclutament rima glottidis, fenedura glòtica
recurrent laryngeal nerve, nervi laringi rima vestibuli, fissura del vestíbul
recurrent Rinne’s test, prova de Rinne
recurrent laryngeal nerve paralysis, Rivinus’ incisure, escotadura timpànica
paràlisi laríngia recurrent Romberg’s test, prova de Romberg
recurrent respiratory papilloma, pa- root of nose, arrel del nas
pil·lomatosi laríngia root of the tympanic cavity, paret
reflex otalgia, otàlgia reflexa tegmentària de la cavitat timpànica
Reinke’s edema, edema de Reinke root of tongue, arrel de la llengua
Reissner’s membrane, membrana ves- Rosenmüller’s fossa, recés faringi
tibular Rosenmüller’s recess, recés faringi
Rendu-Osler-Weber disease, malaltia Rosenthal’s canal, conducte espiral del
de Rendu-Osler-Weber modíol
resonance theory, teoria de la resso- rotation pendular test, prova d’esti-
nància mulació rotatòria pendular
resonating chamber, caixa de resso- rotatory stimulation, estimulació rota-
nància tòria
respiratory mucosa, mucosa respiratò- round window, finestra coclear
ria round window niche, fosseta de la fi-
respiratory region, regió respiratòria nestra coclear
reticular membrane, membrana reti-
cular
retraction pocket, bossa de retracció saccular cribrose area, màcula cribro-
retroauricular hearing aid, audiòfon sa inferior
retroauricular saccular duct, conducte sacular
retropharyngeal abscess, abscés retro- sacculus, sàcul
faringi saddle nose, nas de sella
retropharyngeal space, espai retro- salpingitis, tubaritis
faringi salpingopalatine fold, plec salpingo-
rhinalgia, rinàlgia palatí
rhinitis, rinitis salpingopharyngeal fold, plec salpin-
rhinitis sicca, rinitis seca gofaringi
rhinolalia, rinolàlia salpingopharyngeal muscle, múscul
rhinolith, rinòlit salpingofaringi
rhinologist, rinòleg -òloga Santorini’s cartilage, cartílag corniculat
rhinology, rinologia Santorini’s fissure, fissura de Santorini
rhinomanometer, rinomanòmetre scaphoid fossa, fossa escafoide
rhinomanometry, rinomanometria Scarpa’s ganglion, gangli vestibular
rhinopathy, rinopatia Scarpa’s nerve, nervi nasopalatí
rhinopharyngeal, rinofaringi -íngia Schmidt’s syndrome, síndrome de
rhinopharyngitis, rinofaringitis Schmidt
rhinopharynx, rinofaringe Schüller projection, projecció de Schü-
rhinophonia, rinolàlia ller
rhinophyma, rinofima Schultze’s cell, cèl·lula olfactòria
rhinoplasty, rinoplàstia scutum, escut timpànic
rhinorrhagia, epistaxi seasonal allergic rhinitis, febre del
rhinorrhea, rinorrea fenc
rhinoscleroma, rinoscleroma secondary spiral lamina, làmina espi-
rhinoscope, espècul nasal ral secundària 177
Índex anglès

secondary tympanic membrane, mem- spontaneous nystagmus, nistagme


brana timpànica secundària espontani
semicircular duct, conducte semicircu- squamous part of the temporal bone,
lar porció escatosa de l’os temporal
semilunar hiatus, hiat semilunar stapedectomy, estapedectomia
sensorineural deafness, sordesa de stapedial, estapedial
percepció stapedial reflex, reflex estapedial
septal cartilage of nose, cartílag del stapedial reflex threshold, llindar del
septe nasal reflex estapedial
septoplasty, septoplàstia stapediotomy, estapediotomia
serous labyrinthitis, labirintitis serosa stapediovestibular articulation, sin-
serous otitis, otitis serosa desmosi timpanicostapedial
short crus of incus, branca curta de stapedius muscle, múscul estapedial
l’enclusa stapes, estrep
Shrapnell’s membrana, membrana stapes mobilization, mobilització de
flàccida l’estrep
Siegle’s otoscope, espècul pneumàtic statoacoustic, estatoacústic -a
de Siegle statoconic membrane, membrana de
sign language, llenguatge de signes les estatocònies
sign of the curtain, signe de la cortina stenosis of the external auditory ca-
sinusitis, sinusitis nal, estenosi del conducte auditiu
SISI test, prova de SISI extern
smell, to, olorar stereophonic audition, audició este-
sneeze, esternut reofònica
soft palate, paladar tou Stewart’s disease, reticulosi polimorfa
sound, so stirrup, estrep
sound wave, ona sonora stria vascularis, estria vascular
spasmodic dysphonia, disfonia espas- stridor, estridor
mòdica stylopharyngeal muscle, múscul esti-
spastic dysphonia, disfonia espasmò- lofaringi
dica subglottic laryngitis, laringitis sub-
speech audiometry, audiometria ver- glòtica
bal subglottis, cavitat infraglòtica
speech discrimination, discriminació subiculum of promontory, subicle del
verbal promontori
sphenoethmoidal recess, recés esfe- subjective olfactometry, olfactometria
noetmoïdal subjectiva
sphenoid process, apòfisi esfenoïdal sudden deafness, sordesa brusca
sphenoidal sinus, si esfenoïdal sulcus glottidis, sulcus glottidis
sphenoiditis, esfenoïditis sulcus promontorii cavi tympani, solc
sphenoidotomy, esfenoidostomia del promontori de la cavitat timpà-
sphenopalatine artery, artèria esfeno- nica
palatina superior ampulla, ampul·la anterior
spherical recess, recés esfèric superior auricular ligament, lligament
spine of Henle, espina suprameatal auricular superior
spiral canal of cochleae, conducte es- superior auricular muscle, múscul au-
piral de la còclea ricular superior
spiral canal of modiolus, conducte superior constrictor muscle of pha-
espiral del modíol rynx, múscul constrictor superior de
spiral crest, cresta espiral la faringe
spiral ganglion, gangli espiral superior horn of thyroid cartilage,
spiral ligament, cresta espiral banya superior del cartílag tiroide
spiral organ, òrgan espiral superior laryngeal nerve, nervi larin-
178 spiral prominence, prominència espiral gi superior
Índex anglès

superior ligament of incus, lligament thyroid cartilage, cartílag tiroide


superior de l’enclusa thyroid foramen, forat tiroïdal
superior ligament of malleus, lliga- timbre, timbre
ment superior del martell tinnitus, acufen
superior nasal concha, cornet superior tip of nose, punta del nas
superior nasal meatus, meat nasal su- tone, to
perior tone control, control de to
superior semicircular duct, conducte tone decay test, prova d’adaptació au-
semicircular anterior ditiva
superior thyroid incisure, escotadura tongue depressor, abaixallengües
tiroïdal superior tonsil, amígdala
superior thyroid tubercle, tubercle ti- tonsilla, amígdala
roïdal superior tonsillar, amigdalí -ina
superior vocal cord, plec vestibular tonsillar crypt, cripta amigdalina
suppurative labyrinthitis, labirintitis tonsillar fossa, fossa amigdalina
supurativa tonsillar hypertrophy, hipertròfia amig-
supraglottic laryngectomy, laringec- dalina
tomia supraglòtica tonsillectomy, amigdalectomia
supraglottis, supraglotis tonsillitis, amigdalitis
supraliminar audiometry, audiometria torus levatorius, tor elevador
supraliminar torus tubarius, tor tubari
supraliminar olfactometry, olfactome- total deafness, cofosi
tria supraliminar total laryngectomy, laringectomia to-
suprameatal spine, espina suprameatal tal
supratonsillar fossa, fossa supraamig- Toynbee’s manoeuvre, maniobra de
dalina Toynbee
supreme nasal concha, cornet nasal tracheoesophageal shunt, fistuloplàs-
suprem tia fonatòria
swimmer’s ear, otitis de bany tracheostoma, traqueostoma
tracheostoma valve, vàlvula fonatòria
tracheostomy, traqueotomia
tectorial membrane, membrana tec- tracheotomy, traqueotomia
torial tragal, tragal
tegmen tympani, paret tegmentària de tragus, tragus
la cavitat timpànica tragus sign, signe del tragus
telephone theory, teoria del telèfon transmission deafness, sordesa de
temporal bone, os temporal transmissió
tensor muscle of tympanum, múscul transverse arytenoid muscle, múscul
tensor del timpà aritenoïdal transvers
tensor tympani, múscul tensor del timpà transverse crest, cresta transversa
terminal incisure of the ear, escota- triangular fossa of auricle, fossa tri-
dura terminal de l’orella angular del pavelló de l’orella
threshold of discomfort, llindar d’into- triangular fossula, fosseta triangular
lerància trigeminal nerve, cinquè parell cranial
threshold of intelligibillity, llindar triticeal cartilage, cartílag tritici
d’intel·ligibilitat true vocal cord, plec vocal
threshold of nose, estret vestibulo- tubal obstruction, obstrucció tubària
fossal tubercle of Santorini, tubercle corni-
thyroarytenoid muscle, múscul tiroari- culat
tenoïdal tuberculosis of larynx, laringitis tuber-
thyroepiglottic ligament, lligament culosa
tiroepiglòtic tuberculous laryngitis, laringitis tuber-
thyrohyoid membrane, membrana ti- culosa
rohioïdal tugging, tiratge 179
Índex anglès

tunica mucosa nasi, túnica mucosa vas prominens, vas prominent


nasal vasomotor rhinitis, rinitis vasomotora
tuning fork, diapasó vault of pharynx, volta de la faringe
tympanic, timpànic -a vein of labyrinth, vena laberíntica
tympanic bone, porció timpànica de venting, canal de ventilació
l’os temporal ventricle of larynx, ventricle laringi
tympanic canal of cochlea, rampa tim- ventricular band, plec vestibular
pànica ventricular fold, plec vestibular
tympanic canaliculus, conducte timpà- verbotonal method, mètode verbo-
nic tonal
tympanic cavity, cavitat timpànica Vernet’s syndrome, síndrome de Ver-
tympanic incisure, escotadura timpà- net
nica vertiginous, vertiginós -osa
tympanic membrane, membrana tim- vertigo, vertigen
pànica vestibular, vestibular
tympanic nerve, nervi timpànic vestibular artery, artèria vestibular
tympanic opening of auditory tube, vestibular caecum, cec vestibular
orifici timpànic de la trompa auditiva vestibular canal of cochlea, rampa
tympanic paracentesis, miringotomia vestibular
tympanic ring, anell timpànic vestibular compensation, fenomen de
tympanic scute, escut timpànic Ruttin
tympanic sinus, si timpànic vestibular fold, plec vestibular
tympanic sulcus, solc timpànic vestibular folliculitis, fol·liculitis vesti-
tympanicostapedial syndesmosis, bular
sindesmosi timpanicostapedial vestibular function measurement,
tympanogram, timpanograma vestibulometria
tympanometer, timpanòmetre vestibular ganglion, gangli vestibular
tympanometry, timpanometria vestibular labyrinth, laberint vestibu-
tympanoplasty, timpanoplàstia lar
tympanosclerosis, timpanosclerosi vestibular ligament, lligament vestibu-
tympanossicular system, sistema tim- lar
panoossicular vestibular membrane, membrana ves-
tympanostomy tube insertion, dre- tibular
natge transtimpànic vestibular nerve, nervi vestibular
tympanotomy, timpanotomia vestibular neurectomy, neurectomia
tympanum, membrana timpànica vestibular
vestibular neuronitis, neuronitis ves-
tibular
umbo of tympanic membrane, umbó vestibular rhinitis, rinitis vestibular
de la membrana timpànica vestibular system, sistema vestibular
uncinate process, apòfisi unciforme vestibular test, exploració vestibular
unilateral vocal fold paralysis, parà- vestibular vertigo, vertigen vestibular
lisi laríngia unilateral vestibular wall of cochlear duct,
utricle, utricle membrana vestibular
utricular cribrose area, màcula cribro- vestibular window, finestra vestibular
sa superior vestibule of ear, vestíbul de l’orella
utricular duct, conducte utricular vestibule of larynx, vestíbul de la la-
uvula, úvula palatina ringe
vestibule of nose, vestíbul de les fos-
ses nasals
vallecula epiglottica, val·lècula epiglò- vestibulocochlear nerve, nervi vesti-
tica bulococlear
Valsalva’s manoeuvre, maniobra de vestibulocochlear organ, òrgan audi-
180 Valsalva tiu
Índex anglès

vibrissa, vibrissa
videonystagmography, videonistag-
mografia
Vincent’s angina, angina de Plaut-Vin-
cent
vocal, vocal
vocal cord, plec vocal
vocal fold, plec vocal
vocal fold polyp, pòlip del plec vocal
vocal ligament, lligament vocal
vocal muscle, múscul vocal
vocal nodule, nòdul vocal
vocal process, apòfisi vocal
voice, veu
volume control, control de volum
vomer, os vòmer
vomer bone, os vòmer
vomeronasal cartilage, cartílag vome-
ronasal
vomeronasal organ, òrgan vomero-
nasal

Waldeyer’s ring, anell de Waldeyer


Waldeyer’s tonsillar ring, anell de Wal-
deyer
Weber’s paracusis, paracúsia de Weber
Weber’s test, prova de Weber
Wegener’s granulomatosis, granulo-
matosi de Wegener
white noise, soroll blanc
wing of nose, ala del nas
Wrisberg’s cartilage, cartílag cuneïfor-
me
Wrisberg’s tubercle, tubercle cuneï-
forme

5th cranial, cinquè parell cranial


7th cranial, nervi facial
8th cranial, nervi vestibulococlear
9th cranial, nervi glossofaringi

181
Índex de noms científ ics
aditus ad antrum, aditus ad antrum articulatio incudomallearis, articula-
agger nasi, agger nasi ció incudomal·leal
ala nasi, ala del nas articulatio incudostapedialis, articu-
ampulla anterior, ampul·la anterior lació incudostapedial
ampulla lateralis, ampul·la externa atrium meatus medii, atri del meat na-
ampulla membranacea, ampul·la mem- sal mitjà
branosa auricula, pavelló de l’orella
ampulla ossea, ampul·la òssia auris externa, orella externa
ampulla posterior, ampul·la posterior auris interna, orella interna
antihelix, antihèlix auris media, orella mitjana
antitragus, antitragus
antrum mastoideum, antre mastoïdal
anulus fibrocartilagineus, anell fibro- basis stapedis, platina de l’estrep
cartilaginós bulla ethmoidalis, bul·la etmoïdal
anulus tympanicus, anell timpànic bursa pharyngealis, bossa faríngia
apertura nasalis anterior, obertura
piriforme
aponeurosis palatina, aponeurosi pa- caecum cupulare, cec cupular
latina caecum vestibulare, cec vestibular
aqueductus cochleae, aqüeducte de la canalis facialis, conducte facial
còclea canalis spiralis cochleae, conducte es-
aqueductus vestibuli, aqüeducte del piral de la còclea
vestíbul canalis spiralis modioli, conducte es-
arcus cartilaginis cricoideae, arc del piral del modíol
cartílag cricoide caput mallei, cap del martell
arcus palatoglossus, arc palatoglòs caput stapedis, cap estapedial
arcus palatopharyngeus, arc palato- cartilago alaris, cartílag de l’ala del nas
faringi cartilago arytenoidea, cartílag arite-
arteria ethmoidalis anterior, artèria noide
etmoïdal anterior cartilago auricularis, cartílag auricular
arteria ethmoidalis posterior, artèria cartilago corniculata, cartílag cornicu-
etmoïdal posterior lat
arteria labyrinthina, artèria laberíntica cartilago cricoidea, cartílag cricoide
arteria sphenopalatina, artèria esfe- cartilago epiglottica, cartílag epiglòtic
nopalatina cartilago meatus acustici, cartílag del
articulatio crico-arytenoidea, articu- conducte auditiu
lació cricoaritenoïdal cartilago nasalis, cartílag nasal
articulatio cricothyroidea, articulació cartilago nasalis accessoria, cartílag
cricotiroïdal nasal accessori 183
Índex de noms científ ics

cartilago septi nasi, cartílag del septe crus longum incudis, branca llarga de
nasal l’enclusa
cartilago thyroidea, cartílag tiroide crus mediale, pilar medial del cartílag
cartilago triticea, cartílag tritici alar
cartilago tubae auditoriae, cartílag de crus membranaceum commune,
la trompa auditiva branca membranosa comuna
cartilago vomeronasalis, cartílag vo- crus osseum commune, branca òssia
meronasal comuna
cauda helicis, cua de l’hèlix crus posterius stapedis, branca poste-
cavitas infraglottica, cavitat infraglò- rior de l’estrep
tica crypta tonsillaris, cripta amigdalina
cavitas nasalis, cavitat nasal cupula, cúpula
cavitas oris, cavitat oral cupula cochleae, cúpula de la còclea
cavitas tympanica, cavitat timpànica cymba conchalis, cymba conchalis
cellula ethmoidalis, cel·la etmoïdal
cellula mastoidea, cel·la mastoïdal
choana, coana dentes acustici, dents acústiques
chorda tympani, corda del timpà dorsum nasi, dors del nas
cochlea, còclea ductus cochlearis, conducte coclear
colliculus, col·licle ductus endolymphaticus, conducte
collum mallei, coll del martell endolimfàtic
concha auricularis, conca de l’orella ductus incisivus, conducte incisiu
concha nasalis inferior, cornet inferior ductus nasolacrimalis, conducte na-
concha nasalis media, cornet mitjà solacrimal
concha nasalis superior, cornet supe- ductus reuniens, ductus reuniens
rior ductus semicircular, conducte semicir-
concha nasalis suprema, cornet nasal cular
suprem ductus semicircular anterior, conduc-
conus elasticus, con elàstic te semicircular anterior
cornu inferius cartilaginis thyroi- ductus semicircular posterior, con-
deae, banya inferior del cartílag ti- ducte semicircular posterior
roide ductus semicircularis lateralis, con-
cornu superius cartilaginis thyroi- ducte semicircular extern
deae, banya superior del cartílag ti-
roide
corpus incudis, cos de l’enclusa eminentia arcuata, eminència arcuada
cresta vestibuli, cresta vestibular eminentia conchae, eminència de la
crista ampullaris, cresta ampul·lar conca
crista arcuata cartilaginis aryte- eminentia fossae triangularis, emi-
noideae, cresta arcuada del cartílag nència de la fossa triangular
aritenoide eminentia pyramidalis, eminència pi-
crista fenestrae cochleae, cresta de la ramidal
finestra coclear eminentia scaphae, eminència de la
crista nasalis, cresta nasal fossa escafoide
crista spiralis, cresta espiral endolympha, endolimfa
crista transversa, cresta transversa epiglottis, epiglotis
crus anterius stapedis, branca anteri-
or de l’estrep
crus antihelicis, branca de l’antihèlix fascia buccopharyngealis, fàscia buc-
crus breve incudis, branca curta de cinatofaríngia
l’enclusa fascia pharyngobasilaris, fàscia farin-
crus helicis, branca de l’hèlix gobasilar
crus laterale, pilar lateral del cartílag fenestra cochleae, finestra coclear
184 alar fenestra vestibuli, finestra vestibular
Índex de noms científ ics

fissura petrotympanica, fissura petro- incisura thyroidea superior, escotadu-


timpànica ra tiroïdal superior
foramen singulare, forat singular incisura tympanica, escotadura timpà-
foramen thyroideum, forat tiroïdal nica
fornix pharyngis, volta de la faringe incus, enclusa
fossa antihelicis, fossa de l’antihèlix infundibulum ethmoidale, infundíbul
fossa incudis, fossa de l’enclusa etmoïdal
fossa supratonsillaris, fossa supra- isthmus faucium, istme de la gola
amigdalina isthmus tubae auditoriae, istme de la
fossa triangularis auricularis, fossa trompa auditiva
triangular del pavelló de l’orella
fossula fenestrae cochleae, fosseta de
la finestra coclear labyrinthus cochlearis, laberint coclear
fossula fenestrae vestibuli, fosseta de labyrinthus ethmoidalis, laberint et-
la finestra vestibular moïdal
fossula tonsillaris, fossa amigdalina labyrinthus membranaceus, laberint
fovea oblonga, fòvea oblonga membranós
fovea triangularis, fosseta triangular labyrinthus osseus, laberint ossi
fundus meatus acustici interni, fons labyrinthus vestibularis, laberint ves-
del conducte auditiu intern tibular
lamina basilaris, làmina basilar
lamina cartilaginis cricoideae, làmina
ganglion geniculi, gangli geniculat del cartílag cricoide
ganglion spirale, gangli espiral lamina cartilaginis lateralis tubae
ganglion vestibulare, gangli vestibu- auditoriae, làmina cartilaginosa la-
lar teral de la trompa auditiva
glandula ceruminosa, glàndula ceru- lamina cartilaginis medialis tubae
minosa auditoriae, làmina cartilaginosa
glandula nasalis, glàndula nasal medial de la trompa auditiva
glandula olfactoria, glàndula olfactòria lamina cribosa, làmina cribrosa de l’et-
glandula tubaria, glàndula tubària moide
glomerulus arteriosus cochleae, glo- lamina spiralis ossea, làmina espiral
mèrul arterial de la còclea òssia
glottis, glotis lamina spiralis secundaria, làmina es-
piral secundària
larynx, laringe
hamulus laminae spiralis, ganxo de la ligamentum annulare stapedis, lliga-
làmina espiral ment anular de l’estrep
helicotrema, helicotrema ligamentum auriculare anterius, lliga-
helix, hèlix ment auricular anterior
hiatus semilunaris, hiat semilunar ligamentum auriculare posterius, lli-
gament auricular posterior
ligamentum auriculare superius, lli-
incisura cartilaginis meatus acustici, gament auricular superior
fissura de Santorini ligamentum cricopharyngeum, lliga-
incisura interarytenoidea, escotadu- ment cricofaringi
ra interaritenoïdal ligamentum cricothyroideum, lliga-
incisura intertragica, escotadura ment cricotiroïdal
intertragal ligamentum cricotracheale, lligament
incisura nasalis, escotadura nasal cricotraqueal
incisura terminalis auricularis, esco- ligamentum hyo-epiglotticum, lliga-
tadura terminal de l’orella ment hioepiglòtic
incisura thyroidea inferior, escotadu- ligamentum incudis posterius, lliga-
ra tiroïdal inferior ment posterior de l’enclusa 185
Índex de noms científ ics

ligamentum incudis superius, lliga- membrana thyrohyoidea, membrana


ment superior de l’enclusa tirohioïdal
ligamentum mallei anterius, lliga- membrana tympani secundary, mem-
ment anterior del martell brana timpànica secundària
ligamentum mallei laterale, lligament membrana tympanica, membrana
lateral del martell timpànica
ligamentum mallei superius, lliga- membrana vestibularis, membrana
ment superior del martell vestibular
ligamentum thyro-epiglotticum, lli- modiolus, modíol
gament tiroepiglòtic musculus arytenoideus obliquus,
ligamentum thyrohyoideum latera- múscul aritenoïdal oblic
le, lligament tirohioïdal lateral musculus arytenoideus transversus,
ligamentum thyrohyoideum media- múscul aritenoïdal transvers
num, lligament tirohioïdal mitjà musculus auricularis anterior, múscul
ligamentum vestibulare, lligament auricular anterior
vestibular musculus auricularis posterior, múscul
ligamentum vocale, lligament vocal auricular posterior
limbus laminae spiralis osseae, lim- musculus auricularis superior, múscul
be de la làmina espiral òssia auricular superior
limen nasi, estret vestibulofossal musculus constrictor pharyngis infe-
linea obliqua, línia obliqua rior, múscul constrictor inferior de la
lobulus auricularis, lòbul de l’orella faringe
musculus constrictor pharyngis me-
dius, múscul constrictor mitjà de la
macula cribrosa inferior, màcula cri- faringe
brosa inferior musculus constrictor pharyngis su-
macula cribrosa superior, màcula cri- perior, múscul constrictor superior
brosa superior de la faringe
macula sacculi, màcula del sàcul musculus crico-arytenoideus late-
macula utriculi, màcula de l’utricle ralis, múscul cricoaritenoïdal late-
malleus, martell ral
manubrium mallei, manubri del mar- musculus crico-arytenoideus poste-
tell rior, múscul cricoaritenoïdal posterior
meatus acusticus externus, conducte musculus cricothyroideus, múscul cri-
auditiu extern cotiroïdal
meatus acusticus internus, conducte musculus depressor septi, múscul de-
auditiu intern pressor del septe nasal
meatus nasi inferior, meat nasal infe- musculus levator labii superioris
rior alaeque nasi, múscul elevador comú
meatus nasi medius, meat nasal mitjà de l’ala del nas i del llavi superior
meatus nasi superior, meat nasal su- musculus levator veli palatini, múscul
perior elevador del vel del paladar
meatus nasopharyngeus, meat naso- musculus palatopharyngeus, múscul
faringi palatofaringi
membrana fibro-elastica laryngis, musculus procerus, múscul procerus
membrana fibroelàstica de la laringe musculus salpingopharyngeus, múscul
membrana quadrangularis, membra- salpingofaringi
na quadrangular musculus stapedius, múscul estapedial
membrana reticularis, membrana re- musculus stylopharyngeus, múscul
ticular estilofaringi
membrana statoconium, membrana musculus tensor tympani, múscul ten-
de les estatocònies sor del timpà
membrana tectoria, membrana tec- musculus tensor veli palatini, múscul
186 torial tensor del vel del paladar
Índex de noms científ ics

musculus thyro-arytenoideus, múscul cae, paret carotídia de la cavitat tim-


tiroaritenoïdal pànica
musculus uvulae, múscul de l’úvula paries externus ductus cochlearis,
musculus vocalis, múscul vocal paret externa del conducte coclear
paries jugularis cavitatis tympanicae,
paret jugular de la cavitat timpànica
nares, nariu paries labyrinthicus cavitatis tympa-
nasus externus, piràmide nasal nicae, paret laberíntica de la cavitat
nervus auricularis magnus, nervi au- timpànica
ricular major paries mastoideus cavitatis tympa-
nervus auricularis posterior, nervi nicae, paret mastoïdal de la cavitat
auricular posterior timpànica
nervus cochlearis, nervi coclear paries tegmentalis cavitatis tympa-
nervus facialis, nervi facial nicae, paret tegmentària de la cavi-
nervus glossopharyngeus, nervi tat timpànica
glossofaringi pars cartilaginea tubae auditoriae,
nervus infratrochlearis, nervi infratro- part cartilaginosa de la trompa audi-
clear tiva
nervus laryngealis inferior, nervi la- pars flaccida, membrana flàccida
ringi inferior pars intercartilaginea rimae glottidis,
nervus laryngealis recurrens, nervi la- part intercartilaginosa de la fenedu-
ringi recurrent ra glòtica
nervus laryngealis superior, nervi la- pars intermembranacea rimae glotti-
ringi superior dis, part intermembranosa de la fe-
nervus nasociliaris, nervi nasociliar nedura glòtica
nervus nasopalatini, nervi nasopalatí pars laryngea pharyngis, hipofaringe
nervus trigeminus, cinquè parell pars membranacea septi nasi, part
cranial membranosa del septe nasal
nervus tympanicus, nervi timpànic pars nasalis pharyngis, rinofaringe
nervus vestibulocochlearis, nervi ves- pars oralis pharyngis, orofaringe
tibulococlear pars ossea septi nasi, part òssia del
septe nasal
pars ossea tubae auditoriae, part òs-
organum olfactus, òrgan de l’olfacte sia de la trompa auditiva
organum spirale, òrgan espiral pars petrosa ossis temporalis, porció
organum vestibulocochleare, òrgan petrosa de l’os temporal
auditiu pars squamosa ossis temporalis, por-
organum vomeronasale, òrgan vome- ció escatosa de l’os temporal
ronasal pars tensa membranae tympani, part
os ethmoidale, os etmoide tensa de la membrana timpànica
os nasale, os nasal pars tympanica ossis temporalis, por-
os temporale, os temporal ció timpànica de l’os temporal
ossiculum auditorium, osset de l’orella perilympha, perilimfa
ostium pharyngeum tubae audito- petiolus epiglottidis, pecíol epiglòtic
riae, orifici faringi de la trompa au- pharynx, faringe
ditiva plexus cavernosus concharum, plexe
ostium tympanicum tubae audito- cavernós dels cornets
riae, orifici timpànic de la trompa plexus pharyngeus, plexe faringi
auditiva plica ary-epiglottica, plec aritenoepi-
glòtic
plica glosso-epiglottica lateralis, plec
palatum, paladar glossoepiglòtic lateral
palatum durum, paladar dur plica glosso-epiglottica mediana,
paries caroticus cavitatis tympani- plec glossoepiglòtic mitjà 187
Índex de noms científ ics

plica nervi laryngei, plec del nervi la- sacculus, sàcul


ringi sacculus laryngis, sàcul laringi
plica salpingopalatina, plec salpin- saccus endolymphaticus, sac endolim-
gopalatí fàtic
plica salpingopharyngea, plec salpin- scala tympani, rampa timpànica
gofaringi scala vestibuli, rampa vestibular
plica vestibularis, plec vestibular scapha, fossa escafoide
plica vocalis, plec vocal septum nasi, septe nasal
porus acusticus externus, forat audi- sinus ethmoidalis, si etmoïdal
tiu extern sinus frontalis, si frontal
porus acusticus internus, forat audi- sinus maxillaris, si maxil·lar
tiu intern sinus paranasalis, si paranasal
processus anterior mallei, apòfisi an- sinus sphenoidalis, si esfenoïdal
terior del martell sinus tympani, si timpànic
processus cochleariformis, apòfisi co- spatium lateropharyngeum, espai la-
cleariforme terofaringi
processus lateralis mallei, apòfisi la- spatium perilymphaticum, espai pe-
teral del martell rilimfàtic
processus lenticularis, apòfisi lenticular spatium retropharyngeum, espai re-
processus mastoideus, apòfisi mas- trofaringi
toide spina nasalis, espina nasal
processus muscularis, apòfisi muscu- spina suprameatalis, espina suprameatal
lar stapes, estrep
processus posterior, apòfisi esfenoïdal statoconia, estatocònia
processus uncinatus, apòfisi unciforme stria mallearis, estria del martell
processus vocalis, apòfisi vocal stria vascularis, estria vascular
prominentia laryngea, prominència subiculum promontorii, subicle del
laríngia promontori
prominentia mallearis, prominència sulcus olfactorius, solc olfactori
mal·leal sulcus promontorii cavi tympani, solc
prominentia spiralis, prominència es- del promontori de la cavitat timpà-
piral nica
promontorium, promontori sulcus spiralis externus, solc espiral ex-
tern
sulcus spiralis internus, solc espiral
radix linguae, arrel de la llengua intern
radix nasi, arrel del nas sulcus tympanicus, solc timpànic
raphe pharyngis, rafe faríngia syndesmosis tympanostapedia, sin-
raphe pterygomandibularis, rafe pte- desmosi timpanicostapedial
rigomandibular
recessus cochlearis, recés coclear
recessus ellipticus, recés el·líptic tonsilla adenoidea, amígdala faríngia
recessus epitympanicus, recés epitim- tonsilla lingualis, amígdala lingual
pànic tonsilla palatina, amígdala palatina
recessus pharyngeus, recés faringi torus levatorius, tor elevador
recessus piriformis, recés piriforme torus tubarius, tor tubari
recessus spheno-ethmoidalis, recés tragus, tragus
esfenoetmoïdal tuba auditiva, trompa auditiva
recessus sphericus, recés esfèric tuberculum auriculare, tubercle auri-
regio olfactoria, regió olfactòria cular
regio respiratoria, regió respiratòria tuberculum corniculatum, tubercle
rima glottidis, fenedura glòtica corniculat
rima vestibuli, fissura del vestíbul tuberculum cuneiforme, tubercle cu-
188 neïforme
Índex de noms científ ics

tuberculum cuneiformis, cartílag cu-


neïforme
tuberculum epiglotticum, tubercle
epiglòtic
tuberculum thyroideum inferius, tu-
bercle tiroïdal inferior
tuberculum thyroideum superius,
tubercle tiroïdal superior

umbo membranae tympanicae, um-


bó de la membrana timpànica
utriculus, utricle
uvula palatina, úvula palatina

vallecula epiglottica, val·lècula epiglò-


tica
vas prominens, vas prominent
velum palatinum, paladar tou
vena labyrinthina, vena laberíntica
ventriculus laryngis, ventricle laringi
vestibulum auriculae, vestíbul de l’ore-
lla
vestibulum laryngis, vestíbul de la la-
ringe
vestibulum nasale, vestíbul de les fos-
ses nasals
vibrassa, vibrissa
vomer, os vòmer

189
Bibliograf ia

Obres especialitzades
ABELLÓ, P .; QUER, M. Manual d’oto-rino-laringologia. Bellater ra: Universitat Autòno-
ma de Bar celona, 1992. (Manuals de la UAB; 8)
ISBN 84-7929-458-2
ABELLÓ P .; TRASERRA J. Otorrinolaringología. Bar celona: Doyma, 1992.
ISBN 84-7592-431-X
AVELLANEDA, R. Otorrinolaringología. Bar celona [etc.]: Salvat, 1989. (Licenciatura.
Manuales críticos para licenciatura y r esidencia)
ISBN 84-345-2844-4
BALLANTINE, J; GROVES, J. Scott-Brown’s diseases of the ear, nose and throat. London:
Butterworths, 1979.
ISBN 0-407-00143-3
BECKER, W .; NAUMANN, H.H.; PF ALTZ, C.R. Otorrinolaringología: manual ilustrado.
Bar celona: Doyma, 1986.
ISBN 84-7592-087-X
BLUESTONE, C.D.; STOOL, S.E. Pediatric otolaryngology. Philadelphia: W .B. Saunders,
1983.
ISBN 0-7216-1758-1
CIM-9-MC: Classificació internacional de malalties: 9a revisió: modificació clínica. Vol.
1. Malalties: llista tabular. Bar celona: Generalitat de Catalunya. Depar tament
de Sanitat i Segur etat Social. Gover n d’Andor ra. Conselleria de T reball i Benes-
tar Social: Gover n Balear . Conselleria de Sanitat i Segur etat Social: Generalitat
Valenciana. Conselleria de Sanitat i Consum, 1991.
ISBN 84-393-1798-0
CUMMINGS, C.W . [ed.]. Otolaryngology: head and neck surgery. 2nd ed. [S.l.]: Mosby
Year Book, cop. 1993. 4 v .
ISBN 0-8016-6286-9
Enciclopèdia de medicina i salut. Bar celona: Enciclopèdia Catalana, 1989-1991. 10 v .
ISBN 84-7739-083-5
ENGLISH, G.M. Otolaryngology. Vol. 1 . Diseases of the ear and hearing. Philadelphia
[etc.]: J.B. Lippincott, 1990.
ISBN 0-06-148010-9 191
Bibliograf ia

FARRERAS V ALENTÍ, P .; ROZMAN, C. Medicina interna. 13a ed., 1a ed. en català. Madrid
[etc.]: Har cour t Brace, 1997. 2 v .
ISBN 84-8174-178-7
FOXEN, E.H.M. Apuntes de otorrinolaringología. Bar celona: Editorial Médica y Técnica,
[1981].
ISBN 84-85298-59-4
FRIED, M.P . The Larynx: a multidisciplinary approach. Boston: Little Br own, 1988.
ISBN 0-316-29360-1
Fundació Biblioteca Josep Laporte [En línia]. [Bar celona]: Fundació Biblioteca Josep
Laporte, 2000.
<http://www .fbjoseplapor te.or g>
GIL, E. Atlas d’anatomia. Bar celona: Edibook, 1991.
ISBN 84-7641-038-7
LEGENT , F.; PERLEMUTER, L.; V ANDENBROUCK, CL. Cahiers d’anatomie O.R.L. 2e éd.
Paris: Masson, 1975.
Metges on line [En línia]. [Bar celona]: Col·legi Oficial de Metges de Bar celona, [2000].
<http://www .comb.es/bar rimedic/especialitats/cat/medline/home.shtml>
PAPARELLA, M.M. ; SHUMRICK, D.A.. Otorrinolaringología. 2a ed. Buenos Air es [etc.]:
Editorial Médica Panamericana, 1982. 3 v .
ISBN 950-06-5003-7
SCHUKNECHT , H.F.; GULYA, A.J . Anatomy of the temporal bone with surgical
implications. Philadelphia: Lea & Febiger , 1986.
ISBN 0-8121-1011-0
TESTUT , L.; LET ARJET , A. Compendio de anatomía descriptiva. Bar celona: Salvat, 1973.
ISBN 84-345-1149-5
TRASERRA, J. [et al.]. Otorrinolaringología. Bar celona: Salvat, cop. 1984. (Atlas práctico
para el médico general)
ISBN 84-345-2399-X
TUCKER, M.M. The Larynx. New Y ork: Thieme Medical Publishers, 1987.
ISBN 0-86577-241-X
WILLIAMS, P .L.; WARWICK, R. Gray: anatomía. Bar celona: Salvat, 1985. 2 v .
ISBN 84-345-2467-8
ZOLLNER, F . Otorrinolaringología. Bar celona [etc.]: Salvat, 1982. (Biblioteca médica de
bolsillo; 11)
ISBN 84-345-1481-8

Obres terminològiques
Diccionari enciclopèdic de medicina. 2a ed. Bar celona: Enciclopèdia Catalana, 2000.
(Diccionaris de l’Enciclopèdia. Diccionaris temàtics)
ISBN 84-412-0474-8
Diccionario enciclopédico ilustrado de medicina Dorland. 9a ed. Madrid: Interamericana:
MacGraw-Hill, 1988.
192 ISBN 84-7605-412-2
Bibliograf ia

Diccionario terminológico de ciencias médicas. 12a ed. Bar celona: Salvat, 1984.
ISBN 84-345-1401-X
Dorland’s electronic medical dictionary [Fitxer infor màtic]. 29th ed. [Philadelphia]: W .B.
Saunders, cop. 2000. 1 CD-ROM
Dorland’s illustrated medical dictionary. 27th ed. Philadelphia: W.B. Saunders, cop. 1989.
ISBN 0-7216-3154-1
EDIGOL. Els Sentits: l’oïda i el tacte [Car tell]. Esplugues de Llobr egat; Bar celona: Edigol:
Editor es Médicos, 1999. (Làmines d’anatomia)
Elsevier’s medical dictionary: in five languages English/American, French, Italian, Spanish
and German. 2nd r ev. ed. Amster dam: Elsevier Scientific, 1982.
ISBN 0-444-41103-8
Enciclopedia de medicina y enfermería Mosby. Bar celona: Océano, 1989. 3 v .
ISBN 84-7764-218-4
EUROPEAN COMMISSION. TRANSLA TION SER VICE. Eurodicautom [En línia]. Eur opean
Communities, cop. 1995-2001.
<http://eur odic.ip.lu>
FENEIS, H. Nomenclatura anatómica ilustrada. 2a ed. Bar celona: Salvat, 1989.
ISBN 84-345-2958-0
FUNDACIÓ BARCELONA; TERMCA T, Centr e de T er minologia. Diccionari d’anatomia.
Bar celona: Fundació Bar celona, 1993. (Diccionaris ter minològics)
ISBN 84-88169-06-X
LARRAURI, A. Diccionario de otorrinolaringología en cinco idiomas: español, francés,
inglés, alemán, italiano. París: Librairie Maloine, 1971. (Collection des diction-
nair es des sciences médicales)
MGUIF AR, R. “Terminologie des appar eils de cor rection auditive moder nes”. La Banque
des mots (1994), núm. 47, p. 23-59.
Nomina anatomica; Nomina histologica; Nomina embryologica. 6th ed. Edinbur gh [etc.]:
Churchill Livingstone, 1989.
ISBN 0-443-04085-0
PERELLÓ GILBERGA, J. Diccionario de logopedia, foniatría y audiología. Bar celona:
Lebón, 1995. (Manuales prácticos; 1)
ISBN 84-920544-1-7
PERELLÓ GILBERGA, J. Lexicon de comunicología: diccionario para audiólogos, foniatras,
logopedas, profesores de sordos y psicolingüistas. Bar celona: Augusta, 1977.
ISBN 84-7024-067-6
QUÉBEC. GOUVERNEMENT . OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE. Le Grand dictionnaire
terminologique: 1998 [Fitxer informàtic]. Outr emont, Québec: Cedr om-Sni : Office
de la langue française, 1998. 1 CD-ROM
STEDMAN, T .L. Stedman’s medical dictionary. 27th ed. Philadelphia [etc.]: Lippincott
Williams and W ilkins, cop. 2000.
ISBN 0-683-40007-X
UNIVERSIDAD DE NA VARRA. F ACULTAT DE MEDICINA. Diccionario Espasa medicina.
Madrid: Espasa-Calpe, DL 1999.
ISBN 84-239-9450-3 193
Bibliograf ia

Obres lexicogràfiques
ALVAR EZQUERRA, M. [ed.]. Diccionario actual de la lengua española. Bar celona: Bi-
blograf, 1995 (VOX)
ISBN 84-7153-174-7
Collins diccionario inglés = Collins Spanish dictionary. 6th ed. Bar celona; New Y ork:
Grijalbo Mondadori: Harper Collins, 2000.
ISBN 84-253-3433-0; 0-06-095691-7
Diccionario actual de la lengua española. Bar celona: Biblograf, 1990. (VOX)
ISBN 84-7153-174-7
FABRA, P . Diccionari general de la llengua catalana. 20a ed. Bar celona: Edhasa, 1985.
ISBN 84-350-5000-9
Gran diccionari de la llengua catalana. Bar celona: Enciclopèdia Catalana, 1998. (Diccio-
naris de l’Enciclopèdia)
ISBN 84-412-2790-X
Gran Enciclopèdia Catalana. 2a ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986-1998. 26 v.
ISBN 84-85194-81-0
Gran Enciclopedia Larousse. 2a ed. Bar celona: Planeta, 1988-1990. 24 v .
ISBN 84-320-7370-9
INSTITUT D’ESTUDIS CA TALANS. Diccionari de la llengua catalana. 2a r eimpr . cor r.
Bar celona; Palma; V alència: Edicions 3 i 4: Edicions 62: Moll: Enciclopèdia Cata-
lana: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997.
ISBN 84-412-2477-3; 84-297-3981-5
MOLINER, M. Diccionario de uso del español. 2a ed. Madrid: Gr edos, 1998. 2 v .
ISBN 84-249-1973-4
The New Encyclopaedia Britannica. 15th ed. Chicago [etc.]: Encyclopaedia Britannica,
cop. 1989. 15 v .
ISBN 0-85229-493-X
REAL ACADEMIA ESP AÑOLA. Diccionario de la lengua española. 21a ed. Madrid: Es-
pasa-Calpe, DL 1999. 2 v .
ISBN 84-239-9200-4
VOX: diccionario general ilustrado de la lengua española. Bar celona: Biblograf, 1987.
ISBN 84-7153-147-X
Webster’s third new international dictionary on the English language, unabridged.
Springfield, Mass.: Mer riam-W ebster , cop. 1986.
ISBN 0-87779-201-1

194