You are on page 1of 245

Diccionari d’immunologia

Ac m transcripció de DNA i RNA per mitjà de la


veg. anticòs m unió a les molècules de DNA, emprat com
a immunosupressor.

àcid araquidònic m
activació limfocitària f
es ácido araquidónico
fr acide arachidonique es activación de linfocitos; activación
en arachidonic acid linfocítica
fr activation des lymphocytes
Àcid gras poliinsaturat precursor dels en lymphocyte activation
icosanoides, present a la membrana
cel·lular, que presenta quatre dobles Procés cel·lular que té lloc en els limfòcits
enllaços que confereixen a la seva quan són estimulats, consistent en un
molècula flexibilitat i una gran capacitat de conjunt d'interaccions bioquímiques i
reaccionar amb l'oxigen molecular. genètiques que provoquen diversos canvis
i que afecten l'expressió de proteïnes de la
membrana, del citoplasma i del nucli, i la
àcid micofenòlic m síntesi de DNA i d'RNA.
sigla MPA m

es ácido micofenólico; MPA activador policlonal m


fr acide mycophénolique; MPA
en mycophenolic acid; MPA es activador policlonal
fr activateur polyclonal
Principi actiu del micofenolat de mofetil, en polyclonal activator
obtingut com a producte de fermentació de
Penicillium stoloniferum. Substància que estimula els limfòcits,
independentment de la seva especificitat
Nota: La sigla MPA prové de l'anglès antigènica.
mycophenolic acid.
Nota: Per exemple, la fitohemaglutinina i la
concanavalina A són activadors policlonals dels
actinomicina D f limfòcits T.
sin. compl. dactinomicina f

es actinomicina D ADA f
fr actinomycine D; dactinomycine veg. adenosina-desaminasa f
en actinomycin D; dactinomycin

Fàrmac antibiòtic produït pel bacteri ADCC f


Streptomyces chrysomallus, que inhibeix la veg. citotoxicitat cel·lular dependent

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 1


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
d'anticossos f estructures de l'organisme, especialment
amb l'endoteli dels vasos sanguinis o la
matriu extracel·lular, i que controlen la
adenoides f pl idoneïtat de la recirculació leucocitària.
veg. amígdala faríngia f

adhesió leucocitària ferma f


adenopatia f
veg. limfadenopatia f es adhesión leucocitaria firme
fr adhésion leucocytaire ferme
en firm leukocyte adhesion
adenosina-desaminasa f
sigla ADA f Adhesió leucocitària intensificada a
l'endoteli dels vasos sanguinis, que es
es adenosina-desaminasa; ADA produeix després del rodolament i que
fr adénosine désaminase; ADA immobilitza els leucòcits fixant-los a la
en adenosine deaminase; ADA paret endotelial, vehiculada per molècules
d'adhesió com ara l'LFA-1 o l'ICAM-1.
Enzim que intervé en el catabolisme dels
nucleòtids i catalitza la conversió Nota: L'adhesió leucocitària ferma és la segona
etapa de l'extravasació, prèvia a la diapedesi.
d'adenosina en inosina i amoníac, present
a tots els teixits i amb una funció cabdal
en el desenvolupament dels limfòcits.
adjuvant m
Nota: La sigla ADA prové de l'anglès adenosine
deaminase. es adyuvante
fr adjuvant
en adjuvant
adherència immunitària f
Substància que, administrada
es adherencia inmunitaria conjuntament amb un antigen, facilita o
fr immunoadhérence augmenta la resposta immunitària contra
en immune adherence aquest antigen.

Capacitat dels complexos antigen-anticòs i


de les partícules opsonitzades per a fixar- adjuvant complet de Freund m
se als fagòcits mitjançant els receptors
d'Fc o els receptors de complement. es adyuvante completo de Freund
fr adjuvant complet de Freund
Nota: L'adherència immunitària és la base del en complete Freund adjuvant
mecanisme per a detectar els factors del
complement en algunes proves de fixació de Adjuvant de Freund que conté
complement. micobacteris morts en suspensió.

adhesió leucocitària f adjuvant de Freund m


es adhesión leucocitaria es adyuvante de Freund
fr adhésion leucocytaire fr adjuvant de Freund
en leukocyte adhesion en Freund adjuvant

Conjunt de processos que determinen la Adjuvant en forma d'emulsió estable


interacció dels leucòcits amb altres d'aigua en oli, emprat com a estimulador

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 2


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
de les respostes immunitàries. Ag m
veg. antigen m

adjuvant incomplet de Freund m


agammaglobulinèmia f
es adyuvante incompleto de Freund
fr adjuvant incomplet de Freund es agammaglobulinemia
en incomplete Freund adjuvant fr agammaglobulinémie
en agammaglobulinemia
Adjuvant de Freund que no conté
micobacteris morts en suspensió. Absència d'immunoglobulines en el sèrum.

Nota: El terme agammaglobulinèmia es fa servir


adrecina f de vegades com a sinònim de
hipogammaglobulinèmia quan hi ha una baixada
acusada de globulines en el sèrum, però es
es adresina; dirigina
tracta d'un ús poc recomanable.
fr adressine
en addressin
agammaglobulinèmia congènita f
Receptor endotelial que confereix
veg. agammaglobulinèmia lligada a X f
especificitat tissular a les vies de migració
cel·lular leucocitàries.
agammaglobulinèmia lligada a X f
sin. compl. agammaglobulinèmia congènita
afinitat f
f; malaltia de Bruton f
es afinidad
es agammaglobulinemia congénita;
fr affinité
agammaglobulinemia ligada a X;
en affinity
enfermedad de Bruton
fr agammaglobulinémie congénitale;
Força d'unió que s'estableix entre un
agammaglobulinémie liée à l'X; maladie de
determinant antigènic i un lloc de
Bruton
combinació d'un anticòs.
en Bruton disease; congenital
Nota: L'afinitat depèn de la coincidència espacial
agammaglobulinemia; X-linked
dels dos elements que reaccionen i de la agammaglobulinemia
distribució dels grups hidròfobs amb càrrega
elèctrica; representa, per tant, la suma de totes Immunodeficiència primària d'herència
les forces d'atracció i repulsió. lligada al cromosoma X, caracteritzada per
l'absència de limfòcits B madurs circulants
i d'immunoglobulines sèriques, i associada
afinitat funcional f amb infeccions bacterianes greus.

es afinidad funcional Nota: L'agammaglobulinèmia lligada a X és


fr affinité fonctionnelle deguda a una mutació en la tirosina-cinasa BTK.
en functional affinity

Afinitat descrita per la constant agar m


d'associació de la reacció entre un anticòs veg. agar-agar m
bivalent o multivalent i un lligand bivalent
o multivalent.
agar-agar m
sin. compl. agar m; gelosa f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 3


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
es agar; agar-agar; gelosa aglutinació indirecta f
fr agar-agar; gélose veg. aglutinació passiva f
en agar; agar-agar; gelose

Complex de polisacàrids que s'extreu aglutinació passiva f


d'algunes algues vermelles, emprat en la sin. compl. aglutinació indirecta f
immunodifusió com a suport inert per al
creixement de cèl·lules, especialment es aglutinación indirecta; aglutinación
bacteris i cèl·lules tumorals. pasiva
fr agglutination indirecte; agglutination
passive
agarosa f en passive agglutination

es agarosa Aglutinació en què un antigen soluble


fr agarose adsorbit sobre partícules sòlides s'uneix al
en agarose seu anticòs específic.

Polisacàrid que es troba a l'agar-agar,


generalment compost de galactosa i aglutinina f
residus alterats d'anhidrogalactosa, amb
residus de sulfat, emprat sovint en es aglutinina
tècniques immunològiques. fr agglutinine
en agglutinin

aglutinació f Anticòs que provoca l'aglutinació d'un


antigen específic situat a la superfície
es aglutinación cel·lular o adsorbit sobre partícules sòlides.
fr agglutination
en agglutination Nota: El plasma sanguini conté aglutinines.

Aglomeració de partícules d'antigen


mitjançant la seva unió amb anticossos aglutinina freda f
específics, que provoca la formació d'un veg. crioaglutinina f
reticle visible.

aglutinogen m
aglutinació activa f
veg. aglutinació directa f es aglutinógeno
fr agglutinogène
en agglutinogen
aglutinació directa f
sin. compl. aglutinació activa f Antigen amb dimensions de partícula que
aglutina un anticòs.
es aglutinación activa; aglutinación directa
fr agglutination active; agglutination Nota: Per exemple, l'antigen A dels eritròcits.
directe
en active agglutination; direct
agglutination AGN f
veg. glomerulonefritis postestreptocòccica
Aglutinació en què un antigen s'uneix al aguda f
seu anticòs específic.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 4


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
agranulocitosi f

es agranulocitosis alexina f
fr agranulocytose veg. complement m
en agranulocytosis

Absència de granulòcits, principalment alfa-fetoproteïna f


neutròfils, a la sang a causa d'una
davallada de la mielopoesi. es alfa-fetoproteína
fr alfa-foetoprotéine
Nota: El terme agranulocitosi es fa servir de en alfa-fetoprotein; alfa-foetoprotein
vegades com a sinònim de granulocitopènia
quan hi ha una baixada acusada de neutròfils en
Antigen oncofetal que té capacitat
el sèrum, però es tracta d'un ús poc
recomanable.
immunosupressora.

agrètop m al·lel m

es agretopo es alelo
fr agrétope fr allèle
en agretope en allele

Regió d'un pèptid que, en la presentació Cadascuna de les formes alternatives d'un
antigènica, s'uneix al desètop d'una gen que ocupen el mateix locus en
molècula d'histocompatibilitat de classe I o cromosomes homòlegs.
de classe II.

al·lergen m
agut -uda adj veg. al·lergogen m

es agudo
fr aigu al·lergen -èrgena adj
en acute veg. al·lergogen -ògena adj

Dit del procés que té una aparició


relativament ràpida i un curs breu. al·lèrgia f

es alergia
AHA f fr allergie
veg. anèmia hemolítica autoimmunitària f en allergy

Estat d'hipersensibilitat provocat per la


ajustament induït m sensibilització de l'organisme contra un
antigen concret.
fr ajustement induit
en induced fit
al·lèrgia a fàrmacs f
Flexió dels residus dels llaços de les veg. al·lèrgia medicamentosa f
regions hipervariables que estan en
contacte amb el determinant antigènic, de
manera que la interacció espacial entre al·lèrgia medicamentosa f
antigen i anticòs es pot ajustar millor. sin. compl. al·lèrgia a fàrmacs f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 5


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
fr allergène
es alergia medicamentosa en allergenic
fr allergy médicamenteuse
en drug allergy Que indueix una reacció al·lèrgica.

Al·lèrgia causada per l'administració d'un Nota: Per exemple, són al·lergògens el pol·len, la
fàrmac que actua com a antigen o com a pols domèstica i les escates d'alguns animals.
haptè, directament o després de ser
metabolitzat.
al·loanticòs m

al·lèrgic -a adj es aloanticuerpo


fr alloanticorps
es alérgico en alloantibody
fr allergique
en allergic Anticòs que reconeix un al·loantigen.

Que pateix al·lèrgia.


al·loantigen m

al·lèrgic -a adj es aloantígeno


fr alloantigène
es alérgico en alloantigen
fr allergique
en allergic Antigen d'individus d'una mateixa espècie,
que presenta polimorfisme genètic i és
Relatiu o pertanyent a l'al·lèrgia. capaç de desencadenar una resposta
immunitària dels limfòcits amb una dotació
al·lèlica diferent per a aquest gen.
al·lergització f
Nota: Per exemple, els grups sanguinis i els
antígens HLA.
es alergización
fr allergisation
en allergization
al·loantisèrum m
Producció d'al·lèrgia a causa de l'entrada
es aloantisuero
d'al·lergògens a l'organisme.
en alloantiserum

Antisèrum que conté anticossos dirigits


al·lergogen m
contra al·loantígens.
sin. compl. al·lergen m

es alergeno; alérgeno
al·loempelt m
fr allergène
sin. compl. empelt al·logènic m
en allergen
es aloinjerto
Antigen que indueix una reacció al·lèrgica.
fr allogreffe; transplantation allogénique
en allogenic graft; allograft
al·lergogen -ògena adj
Empelt entre individus al·logènics.
sin. compl. al·lergen -èrgena adj

es alergeno; alérgeno

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 6


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
al·loficocianina f
sigla APC f es aloinmunización
fr allo-immunisation
es aloficocianina; APC en alloimmunization
fr allophycocyanine; APC
en allophycocyanine; APC Immunització enfront d'un al·loantigen.

Fluorocrom que té un màxim d'emissió de


color vermell emprat en al·loreactivitat f
immunofluorescència, normalment en sin. compl. reconeixement al·logènic m
forma de conjugat amb anticossos.
es alorreactividad; alorreconocimiento;
Nota: La sigla APC prové de l'anglès reconocimiento alogénico
allophycocyanine. fr alloréactivité; reconnaissance
allogénique
en allogenic recognition; alloreactivity
al·logènic -a adj
Reconeixement antigènic de mol·lècules
es alogénico al·logèniques dut a terme pels limfòcits i
fr allogénique els anticossos d'un individu.
en allogeneic; allogenic
Nota: Presenten al·loreactivitat, per exemple, les
Relatiu o pertanyent a variants genètiques molècules d'histocompatibilitat de classe I i de
generades dins d'una mateixa espècie. classe II.

Nota: Les diferències genètiques entre


organismes al·logènics són suficients per a al·lotip m
causar una interacció antigènica.
es alotipo
fr allotype
al·logrup m en allotype

es alogrupo Variant d'una proteïna, que deriva de les


fr allogroupe diferències moleculars entre tots els
en allogroup individus d'una espècie, a causa del
polimorfisme genètic.
Grup d'al·lotips, associats a diferents
classes i subclasses d'immunoglobulines, Nota: En immunologia són especialment
que tendeixen a heretar-se conjuntament. rellevants els al·lotips de les immunoglobulines i
els de les molècules d'histocompatibilitat.

al·loimmunitat f
al·lotípia f
es aloinmunidad
fr allo-immunité es alotipia
en alloimmunity fr allotypie
en allotypy
Capacitat del sistema immunitari de
reconèixer els al·loantígens i desencadenar Propietat de determinades proteïnes de
una resposta immunitària. presentar diverses formes al·lèliques entre
els individus d'una mateixa espècie.

al·loimmunització f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 7


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
al·lotípic -a adj
es adenoides; amígdala faríngea
es alotípico fr adénoïde; amygdale laryngée
fr allotypique en adenoids; laryngeal tonsil
en allotypic
Amígdala situada a la volta i a la paret
Relatiu o pertanyent a un al·lotip o a posterior de la rinofaringe.
l'al·lotípia.

amígdala palatina f
al·lòtop m
veg. determinant al·lotípic m es amígdala palatina
fr amygdale palatine
en faucial tonsil; palatine tonsil
alveolitis al·lèrgica extrínseca f
sin. pneumonitis per hipersensibilitat f Cadascuna de les dues amígdales situades
a banda i banda de l'orofaringe.
es alveolitis alérgica extrínseca;
neumonitis por hipersensibilidad Nota: Usat generalment en plural, sovint amb la
forma abreujada amígdales.
fr alvéolite allergique extrinsèque;
pneumopathie d'hypersensibilité
en extrinsic allergic alveolitis;
hypersensitivity pneumonitis amiloide m

Malaltia inflamatòria pulmonar intersticial o es amiloide


alveolar derivada de l'exposició repetida a fr amyloïde
una àmplia varietat de partícules en amyloid
orgàniques inhalades o de productes
químics al·lergògens. Substància patològica hialina, amorfa i
inerta, fonamentalment de naturalesa
Nota: Per exemple, el pulmó dels grangers, el proteica, que es pot dipositar
pulmó dels criadors d'ocells i el pulmó dels extracel·lularment en diversos òrgans i
formatgers. teixits.

ametopterina f amiloïdosi f
veg. metotrexat m
es amiloidosis
fr amyloïdose
amígdala f en amyloidosis
sin. compl. tonsil·la f
Grup de malalties caracteritzat pel dipòsit
es amígdala; tonsila d'amiloide en l'espai extracel·lular de
fr amygdale; tonsille diversos òrgans i teixits, cosa que provoca
en tonsil; tonsilla l'engrandiment i l'alteració funcional dels
òrgans afectats.
Òrgan constituït per l'acumulació de teixit
limfoide submucós situat en diferents parts
del tub digestiu, especialment a la faringe. amina vasoactiva f

es amina vasoactiva
amígdala faríngia f fr amine vasoactive
sin. compl. adenoides f pl en vasoactive amine

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 8


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Compost no lipídic de pes molecular baix es anafilactotoxina; anafilatoxina;
amb almenys un grup amino, que causa anafilotoxina
vasodilatació perifèrica i augmenta la fr anaphylatoxine
permeabilitat dels vasos sanguinis de en anaphylactotoxin; anaphylatoxin
calibre petit.
Substància mediadora d'inflamació,
Nota: Per exemple, la histamina i la serotonina. produïda per l'activació de la cascada del
complement, que provoca símptomes
similars als que causa l'anafilaxi.
aminopterina f

es aminopterina anafilaxi f
fr aminoptérine sin. reacció anafilàctica f
en aminopterin sin. compl. resposta anafilàctica f

Fàrmac emprat com a immunosupressor de es anafilaxia; reacción anafiláctica;


respostes cel·lulars. respuesta anafiláctica
fr anaphylaxie; réaction anaphylactique;
réaction d'hipersensibilité anaphylactique
ANA m en anaphylactic reaction; anaphylactic
veg. anticòs antinuclear m response; anaphylaxis

Resposta immunitària per mitjà


anafilàctic -a adj d'anticossos, majoritàriament de classe
IgE, que provoca en alguns tipus cel·lulars
es anafiláctico l'alliberament massiu de substàncies
fr anaphylactique mediadores de la reacció al·lèrgica, les
en anaphylactic quals causen vasodilatació i contracció de
la musculatura llisa amb afectació d'un o
Relatiu o pertanyent a l'anafilaxi. més òrgans o sistemes.

anafilactogen m anafilaxi activa f

es anafilactógeno es anafilaxia activa


fr anaphylactogène fr anaphilaxie active
en anaphylactogen en active anaphylaxis

Antigen que produeix anafilaxi. Anafilaxi desencadenada mitjançant la


inoculació a un individu d'un antigen
contra el qual ja ha estat sensibilitzat
anafilactogen -ògena adj anteriorment.

es anafilactogénico
fr anaphylactisant; anaphylactogène anafilaxi citotròpica f
en anaphylactogenic
es anafilaxia citotrópica
Que produeix anafilaxi. en cytotropic anaphylaxis

Anafilaxi desencadenada quan els


anafilatoxina f anticossos que hi intervenen,
sin. compl. anafilotoxina f majoritàriament de classe IgE, es fixen a

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 9


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
les membranes plasmàtiques de basòfils i fr anaphylaxie passive
mastòcits sense intervenció del en passive anaphylaxis
complement.
Anafilaxi desencadenada mitjançant
l'administració a un individu de sèrum
anafilaxi cutània activa f procedent d'un individu sensibilitzat contra
un antigen, seguida de la inoculació
es anafilaxia cutánea activa d'aquest mateix antigen.
fr anaphylaxie cutanée active
en active cutaneous anaphylaxis
anafilaxi passiva inversa f
Anafilaxi que afecta localment la pell,
desencadenada mitjançant la inoculació es anafilaxia pasiva inversa
intradèrmica a un individu d'un antigen en reversed passive anaphylaxis
contra el qual ja ha estat sensibilitzat
anteriorment. Anafilaxi passiva desencadenada
mitjançant la inoculació a un individu d'un
antigen, seguida de l'administració de
anafilaxi cutània passiva f sèrum procedent d'un individu sensibilitzat
sin. compl. reacció de Prausnitz-Küstner f contra aquest mateix antigen.

es anafilaxia cutánea pasiva; reacción de


Prausnitz-Küstner anafilaxi per immunocomplexos f
fr anaphylaxie cutanée passive; réaction
de Prausnitz-Küstner es anafilaxia agregada
en passive cutaneous anaphylaxis; en aggregate anaphylaxis
Prausnitz-Küstner reaction
Anafilaxi o reacció anafilactoide
Anafilaxi que afecta localment la pell desencadenada per immunocomplexos
desencadenada mitjançant la injecció circulants que activen el complement per
intradèrmica a un individu de sèrum mitjà de la producció d'anafilatoxines.
procedent d'un individu al·lèrgic, seguida
de la inoculació de l'al·lergogen que se
sospita que provoca els símptomes en anafilaxi sistèmica f
l'individu al·lèrgic.
es anafilaxia sistémica
Nota: L'anafilaxi cutània passiva és una prova fr anaphylaxie systémique
diagnòstica clàssica que avui pràcticament no es en systemic anaphylaxis
fa servir.
Anafilaxi en què les manifestacions tenen
caràcter generalitzat i afecten gairebé la
anafilaxi inversa f totalitat de teixits i òrgans.

es anafilaxia inversa
en inverse anaphylaxis
anafilaxi sistèmica activa f
Anafilaxi desencadenada mitjançant
es anafilaxia sistémica activa
l'administració d'un anticòs.
fr anaphylaxie systémique active
en active systemic anaphylaxis

anafilaxi passiva f Anafilaxi sistèmica desencadenada


mitjançant la inoculació a un individu d'un
es anafilaxia pasiva antigen, seguida d'una segona inoculació

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 10


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
d'aquest mateix antigen.

anèmia f
anafilaxi sistèmica passiva f
es anemia
es anafilaxia sistémica pasiva fr anémie
en passive systemic anaphylaxis en anaemia; anemia

Anafilaxi sistèmica desencadenada Deficiència de la sang caracteritzada per


mitjançant l'administració a un individu de una disminució de la massa d'eritròcits que
sèrum procedent d'un altre individu comporta uns valors anormalment baixos
sensibilitzat contra un antigen, seguida de d'hemoglobina.
la inoculació d'aquest mateix antigen.

anèmia hemolítica autoimmunitària f


anafilotoxina f sigla AHA f
veg. anafilatoxina f
es anemia hemolítica autoinmunitaria;
AHA
anàlisi per dilució límit f fr anémie hémolytique auto-immune;
AHAI
es análisis por dilución límite en autoimmune hemolytic anemia; AHA
fr analyse en dilution limite
en limiting dilution analysis Anèmia causada per anticossos que
reconeixen antígens de la superfície dels
Anàlisi que, en una població cel·lular eritròcits.
concreta, permet estimar la freqüència de
cèl·lules responsives amb una funció i una
especificitat determinades, per mitjà d'una anèmia perniciosa f
dilució límit i de l'aplicació posterior de la
distribució de Poisson. es anemia perniciosa
fr anémie pernicieuse
en pernicious anemia
anatoxina f
veg. toxoide m Anèmia megaloblàstica que es produeix per
manca d'absorció de cianocobalamina en el
curs d'una gastritis autoimmunitària.
anell de Waldeyer m
sin. compl. anell limfàtic de Waldeyer m
anergia f
es anillo de Waldeyer; anillo linfoide de
Waldeyer es anergia
fr anneau de Waldeyer fr anergie
en Waldeyer ring; Waldeyer tonsillar ring en anergy

Conjunt de teixits limfoides constituït per Estat actiu de manca de resposta


les amígdales palatines, l'amígdala faríngia immunitària a un antigen contra el qual hi
i els fol·licles limfoides veïns. ha limfòcits amb receptors específics.

anell limfàtic de Waldeyer m anergia clonal f


veg. anell de Waldeyer m
es anergia clonal

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 11


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
fr anergie clonale l'artritis reumatoide o la malaltia de Crohn.
en clonal anergy

Anergia d'un clon de limfòcits enfront d'un antibiòtic m


antigen contra el qual aquests limfòcits
tenen receptors específics. es antibiótico
fr antibiotique
en antibiotic
angioedema hereditari m
veg. edema angioneuròtic hereditari m Fàrmac o agent que actua contra
microorganismes, els elimina o inhibeix el
seu creixement i reproducció.
anomalia de DiGeorge f
sin. compl. síndrome del tercer i del quart
arcs faringis f; síndrome velocardiofacial f anticòs m
sigla CATCH22 f abrev. Ac m

es anomalía de DiGeorge; síndrome del es anticuerpo; Ac


tercer y del cuarto arcos faríngeos; fr anticorps; Ac
síndrome velocardiofacial; CATCH22 en antibody; Ab
fr anomalie de DiGeorge; syndrome de
DiGeorge; syndrome velocardiofacial; Proteïna glicosilada secretada per les
CATCH22 cèl·lules plasmàtiques en resposta a un
en DiGeorge anomaly; third and fourth estímul antigènic, capaç d'unir-se de forma
arch syndrome; third and fourth pouch específica a l'antigen, i que té diverses
syndrome; velo-cardio-facial syndrome; funcions efectores, com ara la
CATCH22 neutralització d'agents patògens,
l'activació del complement o
Immunodeficiència primària d'herència l'opsonització.
autosòmica recessiva, causada per un
defecte congènit de desenvolupament Nota: Cada molècula d'anticòs té una estructura
embrionari que provoca hipoplàsia del única, que li permet unir-se de forma específica
timus i de les paratiroides i malformacions a l'antigen corresponent, però els anticossos en
conjunt tenen la mateixa estructura global i
cardíaques, caracterizada per la disminució
s'anomenen col·lectivament immunoglobulines.
del nombre de limfòcits T i la reducció de
la seva funcionalitat.

Nota: L'anomalia de DiGeorge és deguda a


anticòs antiantiidiotípic m
delecions en el cromosoma 22. sin. anticòs contra l'antiidiotip m

es anticuerpo anti-antiidiotipo
anti-TNF-alfa m fr anticorps anti-anti-idiotype
en anti-anti-idiotype antibody
es anti-TNF-alfa
fr anti-TNF-alfa Anticòs que reconeix un determinant
en anti-TNF-alfa idiotípic d'un anticòs antiidiotípic, de
manera que pot imitar la funció de
Preparat terapèutic compost de molècules l'anticòs originari, reconegut per l'anticòs
quimèriques solubles del receptor específic antiidiotípic, i reconèixer també el seu
per al TNF-alfao d'anticossos monoclonals antigen específic.
quimèrics o humanitzats amb especificitat
Nota: La teoria de la xarxa idiotípica considera
contra el TNF-alfa, emprat en el tractament
que els anticossos antiidiotípics i els anticossos
de malalties autoimmunitàries, com ara antiantiidiotípics tenen funcions reguladores.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 12


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
anticòs citofílic m
anticòs antiidiotípic m sin. compl. anticòs citotròpic m
sin. anticòs contra l'idiotip m
es anticuerpo citófilo; anticuerpo
es anticuerpo antiidiotipo citotrópico
fr anticorps anti-idiotype fr anticorps cytophile
en anti-idiotype antibody en cytophilic antibody

Anticòs que reconeix un determinant Anticòs que té afinitat per determinades


idiotípic. molècules de membrana d'algunes
cèl·lules, especialment mastòcits i basòfils,
Nota: El determinant idiotípic d'un anticòs i que pot induir la resposta funcional
antiidiotípic pot imitar un antigen específic i d'aquestes cèl·lules.
generar una resposta immunitària similar a la
que provoca aquest antigen. La teoria de la
xarxa idiotípica considera que els anticossos
antiidiotípics i els anticossos anti-antiidiotípics anticòs citolític m
tenen funcions reguladores. veg. anticòs citotòxic m

anticòs antinuclear m anticòs citotòxic m


sin. anticòs contra el nucli m sin. compl. anticòs citolític m
sigla ANA m
es anticuerpo citolítico; anticuerpo
es anticuerpo antinuclear; ANA citotóxico
fr anticorps antinucléaire; ANA fr anticorps cytotoxique
en antinuclear antibody; ANA en cytolytic antibody

Autoanticòs dirigit contra algun dels Anticòs dirigit contra antígens cel·lulars
components del nucli cel·lular, la que, en unir-s'hi, activa el complement o
concentració plasmàtica del qual pot els limfòcits T citotòxics i provoca la lisi
augmentar en diverses malalties cel·lular.
autoimmunitàries.

Nota: La sigla ANA prové de l'anglès antinuclear anticòs citotròpic m


antibody. veg. anticòs citofílic m

anticòs blocant m anticòs contra el nucli m


sin. anticòs antinuclear m
es anticuerpo bloqueador; anticuerpo
bloqueante
fr anticorps bloquant anticòs contra l'antiidiotip m
en blocking antibody sin. anticòs antiantiidiotípic m

Anticòs que inhibeix qualsevol funció de


l'antigen que reconeix. anticòs contra l'idiotip m
sin. anticòs antiidiotípic m
Nota: Un anticòs blocant s'usa sovint com a
inhibidor de la reacció d'un antigen concret
contra altres anticossos o contra limfòcits
sensibilitzats. anticòs de Donath-Landsteiner m
sin. compl. hemolisina per fred f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 13


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
es anticuerpo de Donath-Landsteiner
fr hémolysine biphasique de Donath et anticòs híbrid m
Landsteiner
en Donath-Landsteiner antibody; Donath- es anticuerpo híbrido
Landsteiner hemolysin fr anticorps chimère
en hybrid antibody
Crioaglutinina que s'uneix als eritròcits
propis i hi fixa els primers components de Anticòs elaborat artificialment que té dos
la cascada del complement, cosa que llocs de combinació amb especificitats
produeix hemòlisi i provoca hemoglobinúria diferents o que conté una part de molècula
paroxismal per fred. procedent d'una altra espècie.

Nota: Per exemple, els anticossos resultants


anticòs de Forssman m d'una humanització.

es anticuerpo de Forssman
fr anticorps de Forssman anticòs incomplet m
en Forssman antibody
es anticuerpo incompleto
Anticòs heteròfil específic dirigit contra fr anticorps incomplet
l'antigen de Forssman. en incomplete antibody

Anticòs amb un sol lloc de combinació o


anticòs de reacció encreuada m amb dos llocs molt propers que funciona
com un anticòs univalent, de manera que
es anticuerpo de reacción cruzada necessita la presència d'un altre anticòs
fr anticorps à reaction antigénique croisée per a produir un efecte visible
en cross-reacting antibody d'aglutinació.

Anticòs format contra un antigen específic


i que també reacciona contra un altre anticòs isòfil m
antigen diferent.
es anticuerpo isófilo
en isophile antibody
anticòs heteròfil m
veg. anticòs heteròleg m Anticòs format en resposta a una
immunització amb eritròcits que és
específic contra l'immunogen i no aglutina
anticòs heteròleg m els eritròcits d'altres espècies.
sin. compl. anticòs heteròfil m

es anticuerpo heterófilo; anticuerpo anticòs limfocitotòxic m


heterólogo
fr anticorps hétérophile; antigène es anticuerpo linfocitotóxico
hétérologue fr anticorps lymphocytotoxique
en heterologous antibody; heterophile en lymphocytotoxic antibody
antibody
Anticòs dirigit contra limfòcits aliens i que
Anticòs que reacciona contra un antigen habitualment reconeix un determinant
heteròleg. al·lotípic de les molècules
d'histocompatibilitat.
Nota: Per exemple, l'anticòs de Forssman.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 14


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Nota: En els estudis previs a un trasplantament anticòs natural m
es determina la presència d'anticossos
limfocitotòxics.
es anticuerpo natural
fr anticorps naturel
en natural antibody
anticòs limfocitotòxic autoreactiu m
Anticòs present a l'organisme i capaç de
es anticuerpo linfocitotóxico autorreactivo reaccionar contra antígens amb els quals
en autoreactive lymphocytotoxic antibody no se sap que hagi tingut contacte
anteriorment.
Anticòs limfocitotòxic dirigit contra
antígens propis comuns, diferents dels
antígens d'histocompatibilitat de la
anticòs neutralitzant m
superfície dels limfòcits.
es anticuerpo neutralizante
fr anticorps néutralisant
anticòs monoclonal m en neutralizing antibody
sin. compl. immunoglobulina monoclonal f
Anticòs que redueix o inhibeix la toxicitat
es anticuerpo monoclonal d'una toxina o la capacitat infectiva i la
fr anticorps monoclonal virulència d'un microorganisme,
en monoclonal antibody especialment víric.

Anticòs produït per un únic clon de


limfòcits B, amb estructura homogènia anticòs no precipitant m
com a resultat d'un únic procés de
reordenament gènic, que presenta una
es anticuerpo no precipitante
regió única per al reconeixement antigènic.
fr anticorps non-précipitant
en non-precipitating antibody
Nota: Els anticossos monoclonals es produeixen
al laboratori, habitualment mitjançant la tècnica
d'hibridomes. Anticòs que no precipita per si mateix en
presència de l'antigen corresponent,
perquè té una afinitat baixa per aquest
anticòs monoclonal humanitzat m antigen o no té capacitat d'unir-se a més
d'una molècula d'antigen.
es anticuerpo monoclonal humanizado
fr anticorps monoclonal humanisé
en humanized monoclonal antibody anticòs potenciador m

Anticòs monoclonal no humà, habitualment es anticuerpo potenciador


murí, sotmès a un procés d'humanització fr anticorps facilitant
que afecta les regions constants de les en enhancing antibody
cadenes pesants i les cadenes lleugeres,
emprat sovint en el control del rebuig o en Anticòs que incrementa o activa
el tractament de malalties genèricament qualsevol funció de l'antigen
autoimmunitàries. o del sistema immunitari.

Nota: Per exemple, l'anti-CD25, que és un


anticòs monoclonal murí humanitzat, utilitzat per anticòs precipitant m
a evitar el rebuig en els trasplantaments de sin. compl. precipitina f
ronyó o l'anti-TNF-alfa.
es anticuerpo precipitante; precipitina
fr anticorps précipitant; précipitine

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 15


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
en precipitating antibody; precipitin en tumor-associated antigen

Anticòs que precipita per si mateix en Antigen de les cèl·lules tumorals que no es
presència de l'antigen corresponent, troba en les cèl·lules normals del mateix
perquè és capaç de produir la precipitació tipus o que s'hi troba en quantitats
dels complexos antigen-anticòs que inferiors.
genera.
Nota: L'expressió d'un antigen associat al tumor
Nota: Els anticossos precipitants s'usen en el pot ser induïda per virus oncogènics. Els
diagnòstic de l'alveolitis al·lèrgica extrínseca. glicolípids GM2, GD2 i GD3, per exemple, són
antígens associats al tumor.

anticòs sensibilitzant m
antigen carcinoembriogènic m
es anticuerpo sensibilizante sigla CD66e m
fr toxogénine
en sensitizing antibody es antígeno carcinoembrionario; CD66e
fr antigène carcinoembryonnaire; CD66e
Anticòs de classe IgE que, unit als en carcinoembryonic antigen; CD66e
receptors dels basòfils i dels mastòcits,
produeix una sensibilització cel·lular capaç Antigen oncofetal de naturalesa
de provocar una reacció d'hipersensibilitat glicoproteica, present al teixit
immediata quan entra de nou en contacte gastrointestinal del fetus, que es troba
amb l'antigen contra el qual va dirigit. associat de forma específica amb el
carcinoma de còlon i altres
adenocarcinomes d'origen endodèrmic.
antigen m
abrev. Ag m
antigen d'histocompatibilitat m
es antígeno; Ag sin. compl. antigen de trasplantament m
fr antigène; Ag
en antigen; Ag es antígeno de histocompatibilidad;
antígeno de trasplante
Molècula capaç d'unir-se a un anticòs o un fr antigène d'histocompatibilité; antigène
BCR o d'iniciar els processos de de transplantation
processament i presentació antigènica als en histocompatibility antigen;
limfòcits T. transplantation antigen

Nota: El terme antigen es va encunyar Antigen de la superfície de les cèl·lules


inicialment com un acrònim a partir de nucleades, característic d'un individu, que
l'expressió anglesa antibody generation determina la compatibilitat o la
('generació d'anticossos'). Actualment es coneix incompatibilitat d'un òrgan o un teixit en
que només una part dels antígens, els un trasplantament.
immunògens, són capaços d'induir una resposta
immunitària humoral i, per tant, de generar
anticossos.
antigen d'histocompatibilitat menor m

antigen associat al tumor m es antígeno de histocompatibilidad menor


fr antigène mineur d'histocompatibilité
es antígeno asociado al tumor; antígeno en minor histocompatibility antigen
tumoral
fr antigène associé à la tumeur; antigène Antigen d'histocompatibilitat no codificat
tumoral per l'MHC que afecta, d'una manera feble,

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 16


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
la compatibilitat o la incompatibilitat d'un tècniques immunològiques.
òrgan o un teixit en un trasplantament.
Nota: L'antigen de Forssman es troba en
Nota: Tot i que la resposta immunitària a un espècies com ara el ratolí, el cavall o el
antigen d'histocompatibilitat menor és feble, pot pollastre, però no a la rata, el conill o el porc,
causar rebuig o la malaltia de l'empelt contra per exemple.
l'hoste.

antigen de reacció encreuada m


antigen d'histocompatibilitat principal
m es antígeno de reacción cruzada
fr antigène a réaction croisée
es antígeno de histocompatibilidad mayor; en cross-reacting antigen
antígeno de histocompatibilidad principal
fr antigène majeur d'histocompatibilité Antigen que reacciona contra un antisèrum
en major histocompatibility antigen induït per un antigen diferent, a causa de
l'existència d'algun determinant antigènic
Antigen d'histocompatibilitat codificat per idèntic o molt semblant compartit pels dos
l'MHC. antígens.

antigen de Chido-Rodgers m antigen de rebuig tumoral m

es antígeno de Chido-Rodgers es antígeno de rechazo del tumor


fr antigène de Chido et Rodgers fr antigène de rejet tumoral
en Chido-Rodgers antigen en tumor rejection antigen

Determinant antigènic del factor del Antigen de les cèl·lules tumorals que
complement C4d unit a eritròcits, provoca la iniciació del rebuig quan es
constituït per substàncies que determinen trasplanta un tumor.
el grup sanguini.

antigen de trasplantament m
antigen de diferenciació m veg. antigen d'histocompatibilitat m

es antígeno de diferenciación
fr antigène de différenciation antigen dependent del timus m
en differentiation antigen sin. compl. antigen timodependent m

Antigen que es detecta durant es antígeno T-dependiente; antígeno


determinades etapes del desenvolupament timodependiente
cel·lular o en determinats teixits. fr antigène thymodépendant
en T-dependent antigen; thymus-
dependent antigen
antigen de Forssman m
Antigen que necessita ser reconegut per
es antígeno de Forssman limfòcits T col·laboradors com a estímul
fr antigène de Forssman per a la producció d'anticossos.
en Forssman antigen
Nota: La majoria dels antígens són dependents
Antigen heteròleg de naturalesa del timus.
glicolipídica present als eritròcits de certes
espècies animals, emprat en moltes

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 17


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
antigen dominant m antigen

es antígeno dominante Antigen present a la superfície cel·lular o


fr antigène dominant als teixits en més d'una espècie.
en dominant antigen
Nota: Per exemple, l'antigen de Forssman.
Antigen que, en la competència antigènica,
és capaç d'induir una resposta immunitària
molt superior a la que indueixen altres antigen HLA m
antígens. sigla HLA m

es antígeno HLA; antígeno leucocitario


antigen flagel·lar m humano; HLA
sin. antigen H m fr antigène HLA; HLA
en HLA antigen; HLA
es antígeno flagelar; antígeno H
fr antigène flagellaire; antigène H Antigen codificat per l'MHC dels éssers
en flagellar antigen; H antigen humans.

Antigen associat amb el flagel bacterià, Nota: La sigla HLA prové de l'anglès
histocompatibility leukocyte antigen ('antigen
sensible a la temperatura, que produeix
leucocitari d'histocompatibilitat').
aglutinació en presència de l'anticòs
específic.
antigen Ii m
antigen H m
es antígeno Ii
sin. antigen flagel·lar m
en Ii antigen

Antigen de naturalesa glucídica de la


antigen H-Y m membrana cel·lular dels eritròcits humans.

es antígeno H-Y
fr antigène HY
antigen independent del timus m
en H-Y antigen
sin. compl. antigen timoindependent m
Antigen d'histocompatibilitat menor
es antígeno independiente del timo;
codificat pel cromosoma Y, que s'expressa
antígeno T-independiente; antígeno
en la superfície de cèl·lules de mamífers
timoindependiente
del sexe masculí.
fr antigène thymo-indépendant
en T-independent antigen; thymus-
independent antigen
antigen heteròfil m
veg. antigen heteròleg m Antigen de naturalesa no proteica que pot
estimular la producció d'anticossos sense
necessitat que hi intervinguin els limfòcits
antigen heteròleg m T col·laboradors.
sin. compl. antigen heteròfil m
Nota: Per exemple, els polisacàrids i els lípids.
es antígeno heterófilo; antígeno heterólogo
fr antigène hétérologue; antigène
hétérophile antigen isòfil m
en heterologous antigen; heterophile veg. isoantigen m

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 18


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
fr antigénique
en antigenic
antigen leucocitari comú m
sigla CD45 m Que té propietats d'antigen.

es antígeno leucocitario común; CD45


fr antigène leucocytaire commun; CD45 antigènic -a adj
en leukocyte common antigen; CD45
es antigénico
Antigen de la superfície cel·lular expressat fr antigénique
exclusivament pels leucòcits i les seves en antigenic
cèl·lules precursores hematopoètiques, que
té una funció reguladora de les respostes Relatiu o pertanyent a substàncies amb
immunitàries mitjançant la seva capacitat propietats d'antigen.
de desfosforilar residus de tirosina.

antigenicitat f
antigen oncofetal m
es antigenicidad
es antígeno oncofetal fr antigénicité
fr antigène oncofoetal en antigenicity
en oncofetal antigen
Capacitat d'un antigen de ser reconegut
Antigen que s'expressa durant la vida fetal per un receptor antigènic.
i que reapareix en les cèl·lules tumorals.

Nota: Els anticossos específics contra els antihistamínic m


antígens oncofetals s'utilitzen per al diagnòstic i
monitoratge de carcinomes de còlon i
es antihistamínico
d'adenocarcinomes d'origen endodèrmic.
fr antihistaminique
en antihistamine
antigen suprimit m
Fàrmac blocador dels receptors de la
histamina.
es antígeno suprimido
en suppressed antigen Nota: Habitualment els antihistamínics bloquen
el receptor H1.
Antigen que, en la competència antigènica,
no és capaç de mantenir una resposta
immunitària. antiidiotip m

es antiidiotipo
antigen timodependent m fr anti-idiotype
veg. antigen dependent del timus m en anti-idiotype

Molècula que reacciona específicament


antigen timoindependent m contra determinants antigènics de la regió
veg. antigen independent del timus m variable d'un anticòs o del TCR.

Nota: En general, el terme antiidiotip s'aplica a


antigènic -a adj molècules que actuen com a anticossos
antiidiotípics.
es antigénico

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 19


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
antiidiotip d'imatge interna m antisèrum policlonal m

es antiidiotipo de imagen interna es antisuero policlonal


fr image interne de l'antigène fr antisérum polyclonal
en internal image anti-idiotype en polyclonal antiserum

Antiidiotip que, a causa de la seva Antisèrum que conté anticossos produïts


capacitat de reconèixer un idiotip, per diferents clons de limfòcits B, però que
s'assembla estructuralment a l'antigen. reacciona unitàriament contra un mateix
antigen.

antiinflamatori m Nota: Un antisèrum policlonal es produeix


generalment a partir d'animals immunitzats,
mentre que un anticòs monoclonal s'obté i es
es antiinflamatorio
manté in vitro.
fr anti-inflammatoire
en anti-inflammatory
antisèrum poliespecífic m
Fàrmac o agent que prevé o combat la
inflamació.
es antisuero poliespecífico
fr antisérum polyspécifique
en polyspecific antiserum
antineoplàstic m
Antisèrum que conté anticossos dirigits
es antineoplásico
contra diversos antígens o diversos
fr antinéoplastique
determinants antigènics.
en antineoplastic

Fàrmac o agent que inhibeix el creixement


antistreptolisina O f
dels tumors malignes.
sigla ASLO f

es antiestreptolisina O; ASO
antisèrum m
fr antistreptolysine O; ASLO
sin. sèrum immune m
en antistreptolysin O; ASLO; ASO
es antisuero; suero inmune
Anticòs contra l'estreptolisina O, que
fr antisérum
n'inhibeix els efectes hemolítics, però no
en antiserum; immune serum
confereix immunització enfront de noves
infeccions estreptocòcciques.
Sèrum que conté anticossos específics
contra un antigen concret. Nota: Els pacients afectats per febre reumàtica
presenten antistreptolisina O a la sang.

antisèrum monoespecífic m
antitoxina f
es antisuero monoespecífico
fr antisérum monospécifique es antitoxina
en monospecific antiserum fr antitoxine
en antitoxin
Antisèrum que conté anticossos dirigits
contra un únic antigen o un únic Anticòs dirigit contra toxines d'origen
determinant antigènic. biològic.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 20


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
necrosi.

antiverí m
AR f
es antiveneno veg. artritis reumatoide f
fr antivenin
en antivenom
ARA-C m
Antisèrum que conté anticossos que veg. arabinòsid de citosina m
bloquen o inhibeixen l'activitat d'un verí
concret.
arabinòsid de citosina m
sigla ARA-C m
APC f
veg. cèl·lula presentadora d'antigen f es arabinósido de citosina; ARA-C
fr cytosine arabinoside; ARA-C
en cytosine arabinoside; ARA-C
APC f
veg. al·loficocianina f Nucleòsid sintètic que resulta tòxic per a
les cèl·lules en proliferació, emprat com a
citostàtic, antineoplàstic i
apedaçament m immunosupressor.

es parcheado
fr formation de patches; redistribution en arc de precipitació m
agrégats
en patching es arco de precipitación
fr arc de précipitation
Redistribució de les proteïnes de la en precipitin arc
membrana cel·lular en agregats, induïda
per un lligand bivalent o multivalent. Línia en forma d'arc, visible
macroscòpicament, constituïda per la
Nota: L'apedaçament se simula de forma precipitació de complexos antigen-anticòs
experimental amb anticossos específics i insolubles, com a resultat positiu de
lectines. diverses tècniques amb què es valora
l'especificitat de possibles antígens o
anticossos.
apoptosi f
sin. compl. mort cel·lular programada f
arteritis cranial f
es apoptosis veg. arteritis de cèl·lules gegants f
fr apoptose
en apoptosis
arteritis de cèl·lules gegants f
Mort cel·lular que, mitjançant un seguit de sin. compl. arteritis cranial f; arteritis de
mecanismes d'autodestrucció, permet Horton f; arteritis temporal f
l'eliminació controlada de cèl·lules.
es arteritis craneal; arteritis de células
Nota: Els mecanismes d'autodestrucció que
gigantes; arteritis temporal
s'utilitzen en l'apoptosi comporten la degradació
i la fragmentació nuclear i l'alliberament de
fr artérite giganto-cellulaire; artérite
cossos residuals que són fagocitats, sense que temporale
els teixits i les cèl·lules veïnes en quedin en cranial arteritis; giant cell arteritis;
afectats, a diferència del que succeeix en la temporal arteritis

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 21


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
artritis induïda per adjuvant f
Vasculitis granulomatosa de probable
causa autoimmunitària caracteritzada per es artritis adjuvante
inflamació i estenosi d'artèries de calibre fr arthrite induite par adjuvant
gran i mitjà, preferentment les branques de en adjuvant arthritis
l'artèria caròtide.
Malaltia immunitària experimental que
s'indueix en animals de laboratori,
arteritis de Horton f especialment en rates, mitjançant la
veg. arteritis de cèl·lules gegants f inoculació successiva d'adjuvant complet
de Freund i que es considera un model de
l'artritis reumatoide humana.
arteritis de Takayasu f
sin. compl. síndrome de l'arc aòrtic f
artritis induïda per col·lagen f
es arteritis de Takayasu; síndrome del arco
aórtico es artritis inducida por colágeno
fr artérite de Takayasu fr arthrite induite par le collagène
en aortic arch syndrome; Takayasu en collagen induced arthritis
arteritis
Malaltia immunitària experimental que
Vasculitis granulomatosa de probable s'indueix en animals de laboratori
causa autoimmunitària caracteritzada per mitjançant la inoculació de col·lagen de
inflamació i estenosi d'artèries de calibre tipus II i que es considera un model de
gran i mitjà, preferentment l'arc aòrtic i les l'artritis reumatoide humana.
seves ramificacions.
Nota: El col·lagen de tipus II, emprat per a
induir aquest tipus d'artritis, és una forma de
col·lagen que es troba als cartílags i a l'humor
arteritis temporal f
vitri.
veg. arteritis de cèl·lules gegants f

artritis reumatoide f
artritis crònica juvenil f
sigla AR f
veg. artritis idiopàtica juvenil f
es artritis reumatoide; AR
fr arthrite rhumatoïde; AR
artritis idiopàtica juvenil f en rheumatoid arthritis; RA
sin. compl. artritis crònica juvenil f; artritis
reumatoide juvenil f Malaltia autoimmunitària sistèmica
caracteritzada per una inflamació crònica
es artritis crónica juvenil; artritis idiopática de les articulacions, principalment les del
juvenil; artritis reumatoide juvenil canell i dels dits, amb afectació simètrica i
fr polyarthrite chronique de l'enfant; tendència a la destrucció de les estructures
polyarthrite juvénile inflamades.
en juvenile chronic arthritis; juvenile
idiopathic arthritis; juvenile rheumatoid
arthritis
artritis reumatoide juvenil f
veg. artritis idiopàtica juvenil f
Malaltia de causa desconeguda, semblant
a l'artritis reumatoide, que afecta els
infants.
ascites f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 22


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
es ascitis
fr ascite es ensayo de liberación de cromo
en ascites fr test de relargage de chrome
en chromium release assay
Acumulació de líquid sèric a la cavitat
peritoneal, que s'indueix en animals Assaig de citotoxicitat que permet
d'experimentació mitjançant la introducció quantificar l'activitat de cèl·lules citocides i
d'hibridomes a la cavitat abdominal amb la que consisteix a marcar cèl·lules amb un
finalitat d'obtenir una concentració elevada isòtop de crom radioactiu, sotmetre-les a
d'anticossos monoclonals. lisi i mesurar en el líquid sobrenedant la
quantitat d'aquest isòtop radioactiu.

ASLO f
veg. antistreptolisina O f assaig d'Elispot m

es ensayo de Elispot
asma al·lèrgica f fr technique Elispot
en Elispot assay
es asma alérgica
fr asthme allergique Enzimoimmunoassaig sobre fase sòlida que
en allergic asthma permet quantificar la freqüència de
cèl·lules productores d'una determinada
Malaltia inflamatòria crònica causada per la substància.
reacció al·lèrgica contra un al·lergogen que
provoca dificultat respiratòria per
obstrucció reversible de les vies aèries assaig de citotoxicitat m
perifèriques.
es ensayo de citotoxicidad; prueba de
citotoxicidad
aspergil·losi broncopulmonar al·lèrgica fr test de cytotoxicité
f en cytotoxicity assay; cytotoxicity test

es aspergilosis broncopulmonar alérgica Tècnica que permet detectar in vitro


fr aspergillose pulmonaire allergique; respostes de citotoxicitat cel·lular o de
asthme aspergillaire citotoxicitat dependent d'anticossos.
en allergic aspergillosis; allergic
bronchopulmonary aspergillosis
assaig de formació de plaques m
Afecció pulmonar per hipersensibilitat sin. compl. assaig de plaques de Jerne m
provocada per la colonització de les vies
respiratòries per fongs, que afecta pacients es ensayo de formación de placas; ensayo
asmàtics o amb fibrosi quística. de placa de Jerne; ensayo de placa
hemolítica
Nota: L'aspergil·losi broncopulmonar al·lèrgica fr technique des plaques d'hémolyse
està causada habitualment per fongs del gènere en hemolytic plaque assay; Jerne plaque
Aspergillus i, en un 95% dels casos, per assay; plaque-forming assay
Aspergillus fumigatus. En el seu curs es detecta
la presència d'anticossos circulants de les
classes IgE, IgG i IgM, específics per a
Tècnica hemolítica que permet identificar
Aspergillus. cèl·lules productores d'anticossos i que
consisteix a incubar en una placa d'agar-
agar una suspensió de limfòcits
assaig d'alliberament de crom m sensibilitzats contra un antigen específic
juntament amb eritròcits ovins i afegir-hi el

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 23


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
complement, de manera que apareix una Nota: L'atàxia telangièctasi és deguda a
àrea de lisi d'eritròcits al voltant de cada mutacions en el gen ATM.
cèl·lula productora d'anticossos.

atenuació f
assaig de plaques de Jerne m
veg. assaig de formació de plaques m es atenuación
fr attenuation
en attenuation
assaig immunològic m
veg. immunoassaig m Pèrdua de virulència d'un microorganisme
patogen induïda pel seu cultiu repetit en
unes condicions determinades.
assaig immunoradiomètric m
sigla IRMA m
atòpia f
es ensayo inmunorradiométrico; IRMA
fr dosage radio-immunologique; technique es atopia; atopía
de dosage immunométrique; IRMA fr atopie
en immunoradiometric assay; IRMA en atopy

Tècnica que permet quantificar l'antigen Tendència constitucional o heretada a


d'una mostra mitjançant la interacció amb produir anticossos IgE dirigits contra
anticossos radioactius en excés, de antígens comuns, amb el risc consegüent
manera que un cop eliminats els de desenvolupar reaccions
anticossos lliures la radioactivitat de la d'hipersensibilitat immediata.
mostra és proporcional a l'antigen existent.

Nota: La sigla IRMA prové de l'anglès autoaglutinina f


immunoradiometric assay.
es autoaglutinina
fr autoagglutinine
atàxia telangièctasi f en autoagglutinin
sin. compl. síndrome de Louis-Bar f
Autoanticòs que aglutina in vitro els
es ataxia telangiectasia; síndrome de elements cel·lulars propis d'un individu.
Louis-Bar
fr ataxie télangiectasie; syndrome de
Louis-Bar autoanticòs m
en ataxia telangiectasia; ataxia-
telangiectasia; Louis-Bar syndrome es autoanticuerpo
fr autoanticorps
Malatia neurològica progressiva d'herència en autoantibody
autosòmica recessiva, caracteritzada per
una immunodeficiència amb disminució de Anticòs que reconeix un autoantigen.
les immunoglobulines IgA i IgG2 i dels
limfòcits T, per una sensibilitat
augmentada a la ruptura cromosòmica a autoanticòs calent m
causa de radiacions ionitzants i per
predisposició a neoplàsies, i associada amb es autoanticuerpo caliente
atàxia cerebel·losa i telangièctasi als ulls i fr anticorps chaud
la pell. en warm antibody

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 24


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Autoanticòs que reconeix un autoantigen i organisme contra els antígens propis
hi reacciona al voltant dels 36°C. mitjançant autoanticossos o limfòcits
autoreactius.

autoanticòs fred m
autòleg -òloga adj
es autoanticuerpo frío
fr anticorps froid es autólogo
en cold antibody fr autologue
en autologous
Autoanticòs que reconeix un autoantigen i
hi reacciona al voltant dels 4°C. Derivat del mateix organisme.

autoantigen m autoradiografia f

es autoantígeno es autorradiografía
fr autoantigène fr autoradiographie
en autoantigen; self-antigen en autoradiography

Antigen propi d'un individu, contra el qual Tècnica que permet detectar la presència o
l'organisme pot desenvolupar una resposta la incorporació d'isòtops radioactius en
immunitària en determinades cèl·lules o molècules, en proves
circumstàncies. microscòpiques o bioquímiques, mitjançant
una emulsió o una pel·lícula fotogràfica.

autoempelt m
autotolerància f
es autoinjerto
fr autogreffe es autotolerancia
en autograft fr tolérance au soi
en self-tolerance
Empelt de teixit obtingut d'una part del cos
d'un individu i implantat en un lloc diferent Manca de resposta immunitària contra un
del mateix individu. autoantigen.

autoimmunitari -ària adj avidesa f

es autoinmunitario es avidez
fr auto-immune fr avidité
en autoimmune en avidity

Relatiu o pertanyent a l'autoimmunitat. Força d'unió que s'estableix entre un


anticòs i un antigen.

autoimmunitat f Nota: L'avidesa depèn de l'afinitat entre els


determinants antigènics i els llocs de combinació
de l'anticòs, i de les valències de l'anticòs i de
es autoinmunidad
l'antigen.
fr auto-immunité
en autoimmunity
avidina f
Reacció del sistema immunitari d'un

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 25


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
bacteriocidina f
es avidina
fr avidine es bactericidina
en avidin en bactericidin

Proteïna glicosilada de la clara d'ou que té Anticòs que té activitat bactericida.


una afinitat elevada per la biotina i
s'utilitza en diverses tècniques
immunològiques per a localitzar bacteriòlisi f
macromolècules específiques.
es bacteriólisis
fr bactériolyse
avortament clonal m en bacteriolysis
veg. deleció clonal f
Lisi de bacteris en presència del
complement causada per anticossos.
axènic -a adj

es axénico bacteriolisina f
fr axénique
en axenic; germ free es bacteriolisina
fr bactériolysine
Dit del cultiu cel·lular o de l'animal en bacteriolysin
preservat de la contaminació amb
microorganismes. Anticòs que lisa bacteris en presència del
complement.

azatioprina f
BALT m
es azatioprina veg. teixit limfoide associat als bronquis m
fr azathioprine
en azathioprine
basòfil m
Fàrmac derivat de la 6-mercaptopurina,
que causa la mort de cèl·lules en divisió i es basófilo
bloca el desenvolupament de les cèl·lules fr basophile
efectores, emprat com a en basophil
immunosupressor.
Granulòcit amb grànuls citoplasmàtics que
es tenyeixen amb colorants bàsics i
bacil de Calmette-Guérin m contenen mediadors inflamatoris que
sigla BCG m s'alliberen en les reaccions
d'hipersensibilitat immediata.
es bacilo de Calmette-Guérin; BCG
fr bacille de Calmette-Guérin; BCG
en bacille Calmette-Guérin; bacillus BCG m
Calmette-Guérin; BCG veg. bacil de Calmette-Guérin m

Soca atenuada de Mycobacterium


tuberculosis, emprada com a vacuna BCGF m
contra la tuberculosi. veg. factor de creixement dels limfòcits B
m

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 26


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
desenvolupament dels limfòcits B.

BCR m Nota: En la resta de vertebrats, l'equivalent


veg. receptor dels limfòcits B m funcional de la bossa de Fabrici és la medul·la
òssia.

beina limfàtica periarteriolar f


bradicinina f
veg. polpa blanca f
es bradicinina; bradiquinina
fr bradykinine
beta2-microglobulina f
en bradykinin
es beta2-microglobulina
Cinina plasmàtica vasoactiva que estimula
fr beta2-microglobuline
la musculatura llisa visceral, relaxa la
en beta2-microglobulin
musculatura llisa vascular i produeix
vasodilatació i increment de la
Cadena lleugera constant de les molècules
permeabilitat capil·lar.
d'histocompatibilitat de classe I, que
s'uneix no covalentment a la seva cadena Nota: La bradicinina té una acció semblant a la
alfa i a les molècules CD1. de la histamina, però més lenta. És el mediador
més important del sistema de les cinines.

bivalència monògama f
BSF m
es bivalencia monógama veg. factor estimulador dels limfòcits B m
en monogamous bivalency

Formació d'un complex antigen-anticòs en bucle d'amplificació m


què un únic antigen, amb més d'un
determinant antigènic, s'uneix a una única es bucle de amplificación
molècula d'anticòs. fr boucle d'amplification
en amplification loop

bivalent adj Fenomen d'activació recurrent en la via


alternativa del complement a causa del
es bivalente circuit de realimentació positiva que s'hi
fr bivalent estableix pel fet que el factor del
en bivalent complement C3b és alhora substrat i
producte de la reacció amb la C3/C5-
Que té dos llocs de combinació. convertasa de la via clássica del
complement.

bossa de Fabrici f
buit en el repertori m
es bolsa de Fabricio; bursa de Fabricio
fr bourse de Fabricius fr trou dans le répertoire
en bursa of Fabricius en hole in the repertoire

Òrgan limfoide primari dels ocells, en Manca d'una especificitat antigènica


forma d'invaginació a la cloaca, que es determinada considerant el conjunt de
compon principalment de fol·licles receptors antigènics d'un individu.
limfoides primaris i és imprescindible per al

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 27


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
busulfan m Enzim que actua en la confluència de la via
clàssica del complement amb la via
es busulfán alternativa i amb la via de la lectina i que
fr busulfan escindeix el factor del complement C3 en
en busulfan els factors C3a i C3b.

Fàrmac emprat per a destruir les cèl·lules


de la medul·la òssia d'un receptor com a C3NeF m
preparació prèvia al trasplantament de veg. factor nefrític del C3 m
medul·la òssia.

cadena d'unió f
c-kit f veg. cadena J f
sigla CD117 m

es c-kit; CD117 cadena H f


fr c-kit; CD117 veg. cadena pesant f
en c-kit; CD117

Tirosina-cinasa que actua com a receptor cadena invariant f


específic per al lligand de c-kit i que té un abrev. Ii f
paper destacat en l'hematopoesi.
es cadena invariante; Ii
Nota: La proteïna c-kit és codificada pel gen fr chaîne invariable; Ii
KIT.
en invariant chain; Ii

Proteïna glicosilada que s'associa a les


C3/C5-convertasa de la via alternativa molècules d'histocompatibilitat de classe II
del complement f durant la seva biosíntesi per a evitar que
s'enllacin amb pèptids del reticle
es C3/C5-convertasa de la vía alternativa endoplasmàtic i que intervé en el transport
del complemento d'aquestes molècules cap als endosomes
fr C3 convertase alterne especialitzats.
en alternative-complement-pathway
C3/C5-convertase
cadena J f
Enzim complex, constituït per la C3/C5 sin. compl. cadena d'unió f
convertasa de la via clàssica del
complement i el factor del complement es cadena J
C3b, que actua en la via alternativa del fr chaîne J
complement i que escindeix el factor C5 en en J chain; joining chain
els factors C5a i C5b.
Polipèptid present a la IgM i a la IgA, que
permet que s'uneixin covalentment i
C3/C5-convertasa de la via clàssica possibilita que es polimeritzin.
del complement f

es C3/C5-convertasa de la vía clásica del cadena L f


complemento veg. cadena lleugera f
fr C3 convertase classique
en classical-complement-pathway C3/C5-
convertase

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 28


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
cadena lleugera f cadena lleugera substitutiva f
sin. compl. cadena L f
es cadena ligera sustitutiva
es cadena L; cadena ligera fr chaîne légère de substitution
fr chaîne légère en surrogate light chain
en L chain; light chain
Cadena lleugera constituïda per dues
Cadascuna de les dues cadenes proteïnes invariables que s'associen a les
polipeptídiques idèntiques, de massa cadenes pesants mi per a formar el
molecular d'uns 25.000 daltons que, receptor de les cèl·lules pre-B.
unides cadascuna a una cadena pesant,
formen una molècula d'immunoglobulina.
cadena pesant f
sin. compl. cadena H f
cadena lleugera kappa f
sin. compl. cadena lleugera kappa f es cadena H; cadena pesada
fr chaîne lourde
es cadena ligera kappa; cadena ligera en H chain; heavy chain
kappa
fr chaîne légère kappa Cadascuna de les dues cadenes
en kappa light chain; kappa light chain polipeptídiques idèntiques, de massa
molecular entre 50.000 i 72.000 daltons
Cadena lleugera codificada per la regió que, unides cadascuna a una cadena
genètica que es reordena inicialment, lleugera, formen una molècula
després del reordenament gènic de les d'immunoglobulina.
cadenes pesants de les immunoglobulines,
per a obtenir una immunoglobulina
funcional. cadena pesant alfa f

es cadena pesada alfa


cadena lleugera kappa f fr chaîne lourde alpha
veg. cadena lleugera kappa f en alfa heavy chain; alpha heavy chain

Cadena pesant característica de la IgA.


cadena lleugera lambda f
sin. compl. cadena lleugera lambda f Nota: La cadena pesant alfa de la IgA no s'ha de
confondre amb la cadena alfa que forma part del
TCRalfabeta.
es cadena ligera lambda; cadena ligera
lambda
fr chaîne légère lambda
en lambda light chain; lambda light chain cadena pesant delta f

Cadena lleugera codificada per la regió es cadena pesada delta


genètica que es reordena secundàriament, fr chaîne lourde delta
després del reordenament gènic de les en delta heavy chain; delta heavy chain
cadenes kappa, si no s'ha pogut obtenir
una immunoglobulina funcional. Cadena pesant característica de la IgD.

Nota: La cadena pesant delta de la IgD no s'ha


de confondre amb la cadena delta que forma
cadena lleugera lambda f part del TCRgammadelta.
veg. cadena lleugera lambda f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 29


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
cadena pesant èpsilon f i que condueix cap a la síntesi de diverses
interleucines.
es cadena pesada èpsilon
fr chaîne lourde epsilon Nota: La calcineurina depèn del complex calci-
en epsilon heavy chain; èpsilon heavy calmodulina i s'inactiva per complexos formats
per ciclosporina A o FK506 i immunofilines.
chain

Cadena pesant característica de la IgE.


cal·licreïna f
sin. cal·lidinogenasa f
cadena pesant gamma f sin. compl. cininogenasa f

es calicreína; cininogenasa
es cadena pesada gamma
fr kallicreïne
fr chaîne lourde gamma
en kallikrein; kininogenase
en gamma heavy chain; gamma heavy
chain
Serina-proteasa del plasma i de diversos
teixits que produeix cinines.
Cadena pesant característica de la IgG.
Nota: Com a efecte indirecte, la cal·licreïna
Nota: La cadena pesant gamma de la IgG no
promou la inflamació tissular.
s'ha de confondre amb la cadena gamma que
forma part del TCRgammadelta.

cal·lidina f
cadena pesant mi f
es calidina
es cadena pesada mi fr kallidine
fr chaîne lourde mu en kallidin
en mi heavy chain; mu heavy chain
Cinina alliberada per l'acció de la
Cadena pesant característica de la IgM. cal·licreïna sobre les globulines del plasma
sanguini.

cadherina f
cal·lidinogenasa f
es cadherina sin. cal·licreïna f
fr cadherine
en cadherin
calostre m
Proteïna de membrana que intervé en
l'adhesió leucocitària dependent del calci. es calostro
fr colostrum
en colostrum
calcineurina f
Secreció produïda per les glàndules
es calcineurina mamàries abans i després del part, que
fr calcineurine conté grans quantitats
en calcineurin d'immunoglobulines, principalment IgA, i
és una font d'immunitat passiva per al
Serina/treonina-fosfatasa citoplasmàtica nadó.
dependent del calci implicada en la
cascada de transducció de senyals que es
desencadena en l'activació dels limfòcits T canvi antigènic m

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 30


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
d'anticòs o mescla d'anticossos que està
es cambio antigénico disponible per a combinar-se amb un
fr changement antigénique; modification antigen.
antigénique
en antigenic shift
càping m
Canvi radical dels antígens de superfície
d'un microorganisme que s'esdevé com a es formación de casquete; formación de
conseqüència de la recombinació genètica corona
originada en intercanviar una part del fr capping; redistribution polaire
genoma propi amb el d'un altre en capping
microorganisme i que generalment provoca
la ineficàcia de la immunitat adquirida per Acumulació de molècules de membrana en
contacte previ amb el microorganisme. un pol de la cèl·lula, induïda per un lligand
bivalent o multivalent, generalment un
Nota: Per exemple, el canvi antigènic generat anticòs.
per l'intercanvi de material genètic entre el virus
A de la grip humana i el virus A de la grip dels
animals, que pot causar epidèmies mundials
greus. caquectina f
veg. factor de necrosi tumoral alfa m

canvi de classe m
cascada f
es cambio de clase
fr commutation isotypique es cascada
en class switching; heavy-chain class fr cascade
switching; immunoglobulin class switching en cascade

Procés pel qual una cèl·lula pot modificar Conjunt de reaccions bioquímiques
la classe d'immunoglobulina que sintetitza encadenades l'una darrere de l'altra, de tal
sense perdre l'especificitat antigènica manera que l'activació de la primera de la
d'aquesta immunoglobulina. sèrie fa que seqüencialment es vagin
activant totes les altres.

Nota: Per exemple, l'activació del complement i


capa leucocitària f
la transducció de senyals.

es capa de leucocitos
fr couche leucocyto-plaquettaire
caspasa f
en buffy coat
es caspasa
Capa blanquinosa que conté els leucòcits i
fr caspase
que es forma entre la capa dels eritròcits i
en caspase
el plasma quan se centrifuga una mostra
de sang no coagulada.
Proteasa intracel·lular que escindeix
proteïnes en les posicions ocupades per
residus d'àcid aspàrtic i forma part de les
capacitat d'unió a l'antigen f
cascades enzimàtiques que provoquen la
mort cel·lular per apoptosi.
es capacidad de unión al antígeno
en antigen-binding capacity
CATCH22 f
Mesura primària de la quantitat total
veg. anomalia de DiGeorge f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 31


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
CD8 m
catepsina f
es CD8
es catepsina fr CD8
fr cathepsine en CD8
en cathepsin
Molècula de membrana de la família de les
Proteasa majoritària als endosomes de les immunoglobulines, que s'expressa de
cèl·lules presentadores d'antigen, que forma característica a la superfície dels
intervé probablement en la generació de limfòcits citotòxics i que actua de
fragments peptídics a partir d'antígens coreceptor del TCR en el reconeixement de
proteics exògens que s'uneixen a les molècules d'histocompatibilitat de classe I.
molècules d'histocompatibilitat de classe
II.
CD19 m

CBP f es CD19
veg. cirrosi biliar primària f fr CD19
en CD19

CD m Molècula de membrana de la família de les


veg. grup de diferenciació m immunoglobulines, que s'expressa de
forma característica als limfòcits B i que
forma part del coreceptor del BCR, que
CD3 m incrementa significativament la resposta
immunitària contra l'antigen.
es CD3
fr CD3 Nota: El coreceptor del BCR és un complex
constituït per l'associació del CD19 amb el
en CD3
CD21 i el CD81.

Complex multimèric de molècules de


membrana que s'associa al TCR i que
CD45 m
transdueix senyals d'activació com a
veg. antigen leucocitari comú m
conseqüència del reconeixement antigènic.

CD4 m CD55 m
veg. factor accelerador de la degradació m
es CD4
fr CD4
en CD4 CD66e m
veg. antigen carcinoembriogènic m
Molècula de membrana de la família de les
immunoglobulines, que s'expressa de
forma característica a la superfície dels CD117 m
limfòcits T col·laboradors i que actua de veg. c-kit f
coreceptor del TCR en el reconeixement de
molècules d'histocompatibilitat de classe
II. CDR f
veg. regió determinant de la
Nota: El CD4 actua com a receptor per al VIH. complementarietat f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 32


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
celiaquia f
veg. malaltia celíaca f cèl·lula citocida f
veg. cèl·lula K f

cèl·lula accessòria f
cèl·lula citocida natural f
es célula accesoria veg. cèl·lula NK f
fr cellule accessoire
en accessory cell
cèl·lula citotòxica f
Cèl·lula del sistema immunitari que
coopera amb els limfòcits en la resposta es célula citotóxica
immunitària adaptativa sense capacitat fr cellule cytotoxique
pròpia per al reconeixement antigènic en cytotoxic cell
específic.
Cèl·lula del sistema immunitari que té la
Nota: Per exemple, els monòcits, els macròfags capacitat de destruir cèl·lules diana per una
i les cèl·lules dendrítiques. acció directa.

Nota: Per exemple, els limfòcits T citotòxics, les


cèl·lula adherent f cèl·lules NK i les cèl·lules LAK.

es célula adherente
fr cellule adhérente cèl·lula de Kupffer f
en adherent cell
es célula de Kupffer
Cèl·lula del sistema immunitari que pot fr cellule de Kupffer
adherir-se in vitro a superfícies inertes com en Kupffer cell
ara el plàstic.
Macròfag de morfologia estrellada,
Nota: Per exemple, els fagòcits i els macròfags. localitzat als sinusoides hepàtics, que
fagocita antígens i intervé en la
presentació antigènica.
cèl·lula B f
veg. limfòcit B m
cèl·lula de Langerhans f

cèl·lula B1 f es célula de Langerhans


veg. limfòcit B CD5 m fr cellule de Langerhans
en Langerhans cell

cèl·lula blàstica f Cèl·lula dendrítica, localitzada als epitelis


estratificats, que capta antígens i els
es célula blástica transporta al teixit limfoide, on intervé en
fr cellule blastique la presentació antigènica als limfòcits T.
en blast cell

Cèl·lula immadura de grans dimensions, cèl·lula de micròglia f


amb el nucli gros i el citoplasma ric en veg. micròglia f
RNA, que sintetitza activament DNA i
representa un estadi de maduració present
en tots els llinatges hematopoètics. cèl·lula dendrítica f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 33


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
es célula dendrítica Cèl·lula dendrítica que migra als ganglis
fr cellule dendritique limfàtics, on es converteix en cèl·lula
en dendritic cell dendrítica fol·licular.

Cèl·lula de morfologia estrellada, sovint


originària de la medul·la òssia, que està cèl·lula diana f
especialitzada en la captació d'antígens i
en la seva presentació. es célula diana
fr cellule cible
Nota: Les cèl·lules dendrítiques constitueixen un en target cell
grup heterogeni de cèl·lules, tant pel que fa al
seu desenvolupament com a la seva funció. Són
Cèl·lula que és objectiu de destrucció per
les inductores de les respostes immunitàries
primàries i participen en el manteniment de la
als limfòcits T citotòxics, les cèl·lules NK,
tolerància i en la regulació de les respostes els anticossos, el complement o les
vehiculades per limfòcits T. Reben diferents limfocines.
noms segons la seva localització, com ara
cèl·lules de Langerhans o cèl·lules dendrítiques
intersticials. cèl·lula dida f

es célula nodriza
cèl·lula dendrítica fol·licular f en nurse cell; thymic nurse cell

es célula dendrítica folicular Cèl·lula epitelial tímica que es troba en


fr cellule dendritique folliculaire contacte estret amb els timòcits.
en follicular dendritic cell
Nota: Les cèl·lules dida intervenen possiblement
Cèl·lula dendrítica, localitzada als fol·licles en la maduració dels limfòcits T.
limfoides, que interacciona amb els
limfòcits B i participa en la producció
d'anticossos. cèl·lula encebada f
veg. mastòcit m

cèl·lula dendrítica interdigitada f


cèl·lula epitelial tímica f
es célula dendrítica interdigitada; célula
interdigitada es célula epitelial tímica
fr cellule dendritique interdigitée fr cellule épithéliale thymique
en interdigitating cell en thymic epithelial cell

Cèl·lula dendrítica amb múltiples Cèl·lula epitelial localitzada al timus que


projeccions citoplasmàtiques, localitzada actua com a presentadora d'antigen i que
als fol·licles dels ganglis limfàtics, que està involucrada en la selecció del repertori
funcionalment actua com una cèl·lula de limfòcits T.
presentadora d'antigen.

cèl·lula epitelioide f
cèl·lula dendrítica intersticial f
es célula epitelioide
es célula dendrítica intersticial fr cellule épithélioïde
fr cellule dendritique interstitielle en epithelioid cell
en dermal dendritic cell; interstitial
dendritic cell Histiòcit mononucleat, amb el nucli gros i

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 34


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
vesicular, característic de les inflamacions sin. immunòcit m
granulomatoses.
es célula inmunocompetente; inmunocito
fr cellule immunocompétente;
cèl·lula formadora de plaques f immunocyte
en immune competent cell;
es célula formadora de placas immunocompetent cell; immunocyte
fr cellule formant des plages
en plaque-forming cell Cèl·lula capaç de reconèixer
específicament un antigen i de generar una
Cèl·lula productora d'anticossos dirigits resposta específica contra aquest antigen.
contra eritròcits o contra antígens units a
eritròcits, que forma una placa hemolítica Nota: Generalment s'aplica als limfòcits B o als
en un medi gelificat en presència del limfòcits T.
complement i d'eritròcits.

cèl·lula indiferenciada f
cèl·lula gegant de Langhans f
es célula indiferenciada
es célula gigante de Langhans fr cellule indifférenciée
fr cellule de Langhans en undifferentiated cell
en Langhans giant cell
Cèl·lula immadura que habitualment és
Cèl·lula gegant plurinucleada que resulta capaç de dividir-se.
de la modificació d'un macròfag, amb els
nuclis disposats a la perifèria en forma de
cercle complet o de ferradura, cèl·lula K f
característica de les inflamacions sin. compl. cèl·lula citocida f
granulomatoses.
es célula asesina; célula citocida; célula K
fr cellule K; cellule tueuse
cèl·lula gegant de Reed-Sternberg f en K cell; killer cell

es célula gigante de Reed-Sternberg Cèl·lula que posseeix citotoxicitat,


fr cellule de Reed-Sternberg generalment dependent d'anticossos.
en Reed-Sternberg giant cell
Nota: L'abreviació K prové de l'anglès killer [cell]
(literalment, '[cèl·lula] matadora').
Cèl·lula gegant de llinatge desconegut que
es troba als ganglis limfàtics i a la melsa en
els pacients amb malaltia de Hodgkin.
cèl·lula K activada per limfocines f
veg. cèl·lula LAK f
cèl·lula híbrida f
cèl·lula LAK f
es célula híbrida
sin. compl. cèl·lula K activada per
fr cellule hybride
limfocines f
en hybrid cell
es célula citocida activada por linfoquinas;
Cèl·lula originada per la fusió de dues
célula LAK
cèl·lules diferents.
fr cellule LAK
en LAK cell; lymphokine-activated killer
cell
cèl·lula immunocompetent f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 35


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Cèl·lula K activada per citocines, Cèl·lula indiferenciada que en un cultiu
generalment per la IL-2, amb activitat cel·lular o durant el cicle vital d'un
citolítica sobre cèl·lules tumorals i sobre organisme és capaç de dividir-se
cèl·lules infectades per virus. indefinidament i produir nous llinatges
cel·lulars diferenciats.
Nota: La sigla LAK prové de l'anglès
lymphokine-activated killer [cell] (literalment,
'[cèl·lula] matadora activada per limfocines').
cèl·lula mononucleada de sang
perifèrica f
sigla PBMC f
cèl·lula LE f
es célula mononuclear de sangre
es célula del lupus eritematoso; célula LE
periférica; PBMC
fr cellule LE
fr cellule mononuclée de sang
en LE cell; lupus erythematosus cell
périphérique; PBMC
en peripheral blood mononuclear cell;
Neutròfil que ha fagocitat
PBMC
immunocomplexos insolubles de
nucleoproteïnes i anticossos, els quals
Qualsevol de les cèl·lules del conjunt
apareixen com a grans masses
format per monòcits i limfòcits circulants,
citoplasmàtiques de tinció homogènia.
aïllada de la sang perifèrica mitjançant
centrifugació per gradient de densitat.
Nota: 1. Les cèl·lules LE es detecten típicament
en pacients afectats per lupus eritematós, però
també poden aparèixer en altres malalties del Nota: La sigla PBMC prové de l'anglès peripheral
col·lagen, en l'artritis reumatoide i en la blood mononuclear cell.
síndrome de Sjögren.2. La sigla LE prové de
l'anglès lupus erythematosus ('lupus
eritematós'). cèl·lula NK f
sin. compl. cèl·lula citocida natural f

cèl·lula M f es célula asesina natural; célula citocida


natural; célula NK
es célula M fr cellule NK; cellule tueuse naturelle
fr cellule M en natural killer cell; NK cell
en M cell
Limfòcit que no expressa cap receptor
Cèl·lula epitelial del tracte gastrointestinal específic per a l'antigen i que és
que transporta macromolècules i responsable de la citotoxicitat natural
microorganismes entre la llum de l'intestí i contra algunes cèl·lules tumorals i contra
el MALT. cèl·lules infectades per virus.

Nota: Les cèl·lules M estan implicades en la Nota: La sigla NK prové de l'anglès natural killer
síntesi i l'acoblament de la peça secretòria, la [cell] (literalment, '[cèl·lula] matadora natural').
q+ual transporten en l'interior del seu
citoplasma fins a la llum intestinal.
cèl·lula no adherent f
cèl·lula mare f es célula no adherente
fr cellule non adhérente
es célula madre en non-adherent cell
fr cellule mère; cellule souche
en mother cell; stem cell Cèl·lula del sistema immunitari que no

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 36


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
s'adhereix in vitro a superfícies inertes caracteritza per la presència de cadenes
com ara el plàstic. pesants mi intracel·lulars i l'absència
d'immunoglobulines de membrana.
Nota: Per exemple, els limfòcits.

cèl·lula pre-T f
cèl·lula plasmàtica f
sin. compl. plasmòcit m es célula pre-T
fr cellule pré-T
es célula plasmática; plasmocito en pre-T cell; pre-T lymphocyte
fr cellule plasmatique; plasmocyte
en plasma cell; plasmacyte; plasmocyte Cèl·lula immadura precursora del limfòcit
T, localitzada a l'escorça tímica, que prové
Cèl·lula originada per la diferenciació d'una cèl·lula pro-T i es caracteritza perquè
terminal d'un limfòcit B induïda per un expressa la cadena beta del TCR juntament
estímul antigènic, que és responsable de la amb la cadena lleugera substitutiva, sense
síntesi i secreció d'anticossos idèntics i expressar encara la cadena alfa.
amb la mateixa especificitat.

cèl·lula precursora limfoide f


cèl·lula pluripotent f sin. precursor limfoide m

es célula pluripotencial; célula pluripotente es célula precursora linfoide; precursor


fr cellule pluripotente; cellule linfoide
pluripotentielle fr précurseur lymphoïde
en pluripotent cell; pluripotential cell en lymphoid cell; lymphoid precursor cell

Cèl·lula mare que és capaç d'originar Cèl·lula pluripotent de la medul·la òssia de


diverses varietats de les cèl·lules d'un la qual poden derivar els limfòcits i les
organisme. cèl·lules NK.

cèl·lula pluripotent hematopoètica f cèl·lula precursora mieloide f


sin. precursor mieloide m
es célula pluripotencial hematopoyética
fr cellule souche hématopoïétique es célula precursora mieloide; precursor
multipotente mieloide
en hematopoietic stem cell fr précurseur myéloïde
en myeloid cell; myeloid precursor cell
Cèl·lula pluripotent situada a la medul·la
òssia que origina tots els tipus cel·lulars de Cèl·lula pluripotent de la medul·la òssia de
la sang i que té la propietat la qual poden derivar els eritròcits, les
d'autoreproduir-se. plaquetes, els neutròfils, els eosinòfils, els
basòfils i els monòcits.

cèl·lula pre-B f
cèl·lula presentadora d'antigen f
es célula pre-B sigla APC f
fr cellule pré-B
en pre-B cell; pre-B lymphocyte es célula presentadora de antígeno; APC
fr cellule présentant l'antigène; cellule
Cèl·lula immadura precursora del limfòcit présentatrice de l'antigène; CPA
B, que prové d'una cèl·lula pro-B i es en antigen-presenting cell; APC

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 37


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Cèl·lula que s'ha sotmès a sensibilització i
Cèl·lula capaç de capturar un antigen, s'ha recobert amb anticossos o amb
processar-lo i presentar-lo en forma de factors del complement.
pèptid als limfòcits T, exposat a la seva
superfície mitjançant un complex format
amb molècules d'histocompatibilitat de cèl·lula T f
l'MHC. veg. limfòcit T m

Nota: 1. Les principals cèl·lules presentadores


d'antigen són les cèl·lules dendrítiques, els
cèl·lula T citotòxica f
monòcits, els macròfags i els limfòcits B, però
en determinades situacions altres tipus cel·lulars
veg. limfòcit T citotòxic m
poden expressar molècules d'histocompatibilitat
de classe II i presentar antígens als limfòcits T.
2. La sigla APC prové de l'anglès antigen cèl·lula veliforme f
presenting cell.
es célula en vela; célula velada
fr cellule voilée
cèl·lula pro-B f en veil cell; veiled cell

es célula pro-B Cèl·lula dendrítica de forma triangular que


fr cellule pro-B es troba en els vasos limfàtics aferents
en pro-B cell després de l'administració d'un antigen i
que fa la funció de transportar-lo.
Cèl·lula immadura precursora de la cèl·lula
pre-B, que inicia els reordenaments gènics Nota: La cèl·lula veliforme constitueix un estadi
de les cadenes pesants i que no expressa intermedi entre les cèl·lules dendrítiques
encara immunoglobulines a la membrana ni perifèriques (cèl·lules de Langerhans) i les
al citoplasma. cèl·lules dendrítiques dels òrgans limfàtics
secundaris (cèl·lules dendrítiques interdigitades).
Nota: Un cop acabat el reordenament gènic i
iniciada la síntesi i acumulació de les cadenes mi
al citoplasma, la cèl·lula pro-B es denomina centre germinal m
cèl·lula pre-B.
es centro germinal; centro germinativo
fr centre germinatif
cèl·lula pro-T f en germinal centre

es célula pro-T Acumulació esfèrica de limfòcits B que


fr cellule pro-T proliferen i es diferencien a l'interior dels
en pro-T cell fol·licles limfoides secundaris, en resposta
a l'estimulació per antígens dependents del
Cèl·lula immadura precursora de la cèl·lula timus.
pre-T, localitzada a l'escorça tímica, que es
caracteritza perquè no expressa el TCR ni
les molècules CD4 i CD8. centroblast m

es centroblasto
cèl·lula sensibilitzada f fr centroblaste
en centroblast
es célula sensibilizada
fr cellule sensibilisée Limfòcit B de grans dimensions localitzat a
en sensitized cell la zona fosca del centre germinal durant la
resposta immunitària.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 38


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
de la calcineurina i que actua com a
receptor de ciclosporina A.
centròcit m

es centrocito ciclofosfamida f
fr centrocyte
en centrocyte es ciclofosfamida
fr cyclophosphamide
Limfòcit que no prolifera, derivat del en cyclophosphamide
centroblast i localitzat a la zona clara del
centre germinal. Fàrmac citostàtic del grup de les
mostasses nitrogenades emprat com a
antineoplàstic i immunosupressor.
CH50 m

es CH50 ciclooxigenasa f
fr CH50
en CH50 es ciclooxigenasa
fr cyclooxigénase
Valor corresponent a la quantitat de en cycloxygenase
complement necessària per a la lisi en 1
hora a 37°C del 50% d'una mostra Enzim que intervé en la síntesi de
d'eritròcits ovins, adequadament prostaglandina a partir de l'àcid
sensibilitzats contra un antigen específic, araquidònic.
que permet quantificar globalment la
capacitat lítica de la cascada del
complement en un individu. ciclosporina A f

es ciclosporina A
cianocobalamina f fr ciclosporine A
en cyclosporin A
es cianocobalamina
fr cyanocobalamine Fàrmac inhibidor de la calcineurina
en cyanocobalamin obtingut de cultius del fong Tolipocladium
inflatum, que s'activa en unir-se a la
Vitamina hidrosoluble que conté l'ió cobalt ciclofilina i actua en les etapes inicials de
i és necessària en molts processos vitals, l'activació i la transformació de limfòcits,
com ara l'hematopoesi o la síntesi de emprat habitualment com a
DNA. immunosupressor en la prevenció del
rebuig en trasplantaments d'òrgans.
Nota: El terme cianocobalamina és la
denominació actualment recomanada per a
designar aquesta vitamina, en lloc de la
CIE f
denominació clàssica vitamina B12.
veg. contraimmunoelectroforesi f

ciclofilina f
cimetidina f
es ciclofilina
es cimetidina
fr cyclophiline
fr cimétidine
en cyclophilin
en cimetidine
Proteïna intracel·lular que regula la funció
Fàrmac antagonista de la histamina emprat

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 39


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
en el tractament de la immunodeficiència cininogenasa f
comuna variable. veg. cal·licreïna f

cinasa JAK f cirrosi biliar primària f


sin. cinasa Janus f sigla CBP f

es cinasa JAK; cinasa Janus; quinasa es cirrosis biliar primaria; CBP


JAK; quinasa Janus fr cirrhose biliaire primitive; CBP
fr Janus kinase; kinase JAK en primary biliary cirrhosis; PBC
en JAK kinase; Janus kinase
Malaltia crònica hepàtica de probable
Família de tirosina-cinases que s'associen a causa autoimmunitària caracteritzada per
diferents receptors de citocines i la destrucció progressiva dels conductes
intervenen en la cascada de transducció de biliars intrahepàtics i per la presència
senyals. d'anticossos antimitocondrials de tipus
M2.
Nota: La sigla JAK prové de l'anglès just
another kinase (literalment, 'simplement una
altra cinasa').
citocalasina f

es citocalasina
cinasa Janus f
fr cytochalasine
sin. cinasa JAK f
en cytochalasin

Metabòlit fúngic que interfereix en


cinasa PI3 f activitats cel·lulars com la locomoció, el
veg. 1-fosfatidilinositol-3-cinasa f càping o la fagocitosi, mitjançant el
blocatge de la polimerització dels filaments
d'actina.
cinina f

es cinina; quinina citocina f


fr kinine
en kinin es citocina; citoquina
fr cytokine
Pèptid vasoactiu que es produeix com a en cytokine
resultat d'una lesió tissular i que actua
com a mediador inflamatori. Proteïna amb funció reguladora, de pes
molecular baix, secretada per diferents
tipus cel·lulars en resposta a estímuls
cininogen m diversos, que afecta el comportament
d'aquestes mateixes cèl·lules o el d'altres.
es cininógeno; quininógeno
fr kininogène Nota: Les citocines secretades pels limfòcits
en kininogen s'anomenen limfocines, les secretades pels
monòcits, monocines, i, en general, les
Globulina plasmàtica que circula per la produïdes pels leucòcits, interleucines.
sang associada a la molècula precursora de
la cal·licreïna, a partir de la qual es generen
les cinines. citòlisi f

es citólisis

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 40


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
fr cytolyse citotoxicitat f
en cytolysis
es citotoxicidad
Lisi cel·lular provocada per fenòmens fr cytotoxicité
diversos com ara l'acció de citolisines, un en cytotoxicity
xoc osmòtic o una vibració ultrasònica.
Destrucció de cèl·lules diana com a
resposta immunitària per l'acció
citolisina f d'anticossos o del complement o per acció
cel·lular directa.
es citolisina
fr cytolysine
en cytolysin citotoxicitat cel·lular f

Anticòs que pot provocar la citòlisi. es citotoxicidad mediada por células;


respuesta celular citotóxica
fr cytotoxicité à médiation cellulaire
citolític -a adj en cell-mediated cytotoxicity; cell-
mediated destruction
es citolítico
fr cytolytique Citotoxicitat vehiculada per cèl·lules.
en cytolytic

Que és capaç de produir citòlisi. citotoxicitat cel·lular dependent


d'anticossos f
sigla ADCC f
citostàtic m
es citotoxicidad celular dependiente de
es citostático anticuerpos; citotoxicidad mediada por
fr cytostatique células dependientes de anticuerpos;
en cytostatic; cytostatic agent ADCC
fr cytotoxicité cellulaire dépendant des
Fàrmac inhibidor de la mitosi, que atura el anticorps; ADCC
creixement i la divisió cel·lulars, emprat en en antibody-dependent cell-mediated
el tractament de diverses formes de càncer cytotoxicity; antibody-dependent cellular
o com a blocador de respostes cytotoxicity; ADCC
immunitàries.
Citotoxicitat cel·lular exercida sobre
cèl·lules diana recobertes d'anticossos
citotòxic -a adj específics, la regió Fc dels quals és
reconeguda pels receptors d'Fc de les
es citotóxico cèl·lules citotòxiques.
fr cytotoxique
en cytotoxic Nota: 1. Les cèl·lules responsables de l'ADCC
són habitualment cèl·lules K, neutròfils i
Que provoca citotoxicitat. macròfags.2. La sigla ADCC prové de l'anglès
antibody dependent cell-mediated cytotoxicity.
Nota: Tots els processos citolítics són
citotòxics, però no tots els processos citotòxics
són citolítics. Malgrat això, en immunologia citotoxina f
s'utilitzen sovint els dos termes com a sinònims.
es citotoxina
fr cytotoxine

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 41


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
en cytotoxin
es clon de linfocitos
Proteïna secretada pels limfòcits T fr clone lymphocytaire
citotòxics que intervé en la destrucció de en lymphocyte clon
les cèl·lules diana.
Clon de cèl·lules originades a partir d'un
limfòcit progenitor, que comparteixen els
classe d'immunoglobulina f marcadors fenotípics i, per tant, el
reconeixement antigènic del limfòcit
es clase de inmunoglobulina original.
fr groupes d'immunoglobulines
en immunoglobulin class
clonatge m
Conjunt d'immunoglobulines que
comparteixen el mateix tipus de cadena es clonación
pesant. fr clonage
en cloning
Nota: Les classes d'immunoglobulina
s'anomenen segons el tipus de cadena pesant Obtenció d'un clon de cèl·lules o
que contenen: IgA, IgD, IgE, IgG i IgM. d'organismes.

classificació de Gell i Coombs f clorambucil m


es clasificación de Gell y Coombs es clorambucil
fr classification de Gell et Coombs fr chlorambucil
en Gell and Coombs classification en chlorambucil

Classificació de les reaccions Fàrmac del grup de les mostasses


d'hipersensibilitat segons el tipus de nitrogenades emprat com a
mecanisme immunitari causant dels danys immunosupressor i en el tractament de la
tissulars que s'hi associen. macroglobulinèmia de Waldenström.

CLIP m cloroquina f
veg. pèptid de cadena invariant associat a
les molècules d'histocompatibilitat de es cloroquina
classe II m fr chloroquine
en chloroquine

clon m Fàrmac del grup de les 4-aminoquinolines


emprat en el tractament de la malària, que
es clon s'utilitza també en el tractament d'algunes
fr clone malalties autoimmunitàries.
en clon; clone
Nota: La cloroquina s'utilitza, per exemple, per
Conjunt de cèl·lules o d'organismes al tractament del lupus eritematós sistèmic i de
genèticament idèntics originats per l'artritis reumatoide.
reproducció asexual a partir d'un sol
progenitor.
CML m
veg. cultiu mixt limfocitari m
clon de limfòcits m

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 42


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
es colaboración T-B
cocàping m fr coopération T-B
en T-B collaboration
es formación de casquete simultáneo;
formación de corona simultánea Interacció entre els limfòcits B i els
fr co-capping limfòcits T col·laboradors que produeix
en co-capping l'activació i la proliferació dels limfòcits B i
la seva diferenciació en cèl·lules
Càping que es produeix com a plasmàtiques.
conseqüència d'un altre de previ, a causa
de l'associació entre les molècules del
primer i del segon càping. col·lagenosi f
veg. malaltia autoimmunitària sistèmica f
Nota: El cocàping permet saber si els
determinants antigènics reconeguts per dos
anticossos es troben en la mateixa molècula o
col·lectina f
bé en molècules associades.

es colectina
fr collectine
coccidioïdina f
en collectin
es coccidioidina
Lectina caracteritzada per la presència d'un
fr coccidioïdine
domini de tipus col·lagen i un domini de
en coccidioidin
tipus lectina, que reconeix patrons
moleculars de certs agents patògens i
Extret cru del fong Coccidioides immitis,
intervé en la immunitat innata.
emprat experimentalment per provar la
immunitat cel·lular.
compartiment de l'MHC de classe II m
coestimulació f
es compartimento del MHC de clase II
fr compartiment MIIC
es coestimulación
en MHC class II compartment
fr co-stimulation
en costimulation
Conjunt de vesícules que contenen tots els
elements que intervenen en la formació de
Procés pel qual el segon senyal col·labora a
complexos de molècules
amplificar el primer senyal per a assolir una
d'histocompatibilitat de classe II i pèptids.
activació limfòcitària eficient.
Nota: En les vesícules citoplasmàtiques de
l'MHC s'acumulen les molècules
colitis ulcerosa f d'histocompatibilitat de classe II que, en
associar-se a l'HLA-DM, incorporen un pèptid al
es colitis ulcerosa solc d'unió i formen el complex MHC-pèptid.
fr recto-colite hémorragique
en ulcerative colitis
competència antigènica f
Malaltia inflamatòria intestinal que afecta
el còlon i el recte. es competencia antigénica; competición
antigénica
fr compétition antigénique
col·laboració T-B f en antigenic competition

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 43


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Disminució d'una resposta immunitària Complex macromolecular format pels
específica a un antigen determinat, com a factors del complement produïts en les
conseqüència de la presència simultània o etapes finals de la seva activació, que
consecutiva d'un altre antigen sense cap s'insereix en la membrana de cèl·lules
tipus de relació amb el primer. diana i hi produeix canvis iònics i osmòtics
que sovint en causen la citòlisi.

complement m Nota: 1. El complex d'atac a la membrana és


sin. compl. alexina f; sistema del constituït pels factors del complement C5b, C6,
C7, C8 i C9.2. La sigla MAC prové de l'anglès
complement m
membrane attack complex.

es alexina; complemento
fr alexine; complément
complex d'histocompatibilitat menor m
en alexin; complement; complement
system
es complejo menor de histocompatibilidad
fr complexe mineur d'histocompatibilité
Conjunt de proteïnes plasmàtiques i de la
en minor histocompatibility complex
superfície cel·lular que intervé en diferents
processos immunitaris i que, en activar-se
Conjunt de gens situats fora de l'MHC que
per mitjà d'una cascada, genera complexos
codifiquen molècules responsables de
d'atac a la membrana i pèptids mediadors
reaccions de rebuig lleus.
de la inflamació i del reclutament de
fagòcits, opsonitza patògens i facilita
l'eliminació de complexos antigen-anticòs.
complex d'histocompatibilitat principal
Nota: 1. Es coneixen tres vies d'activació del m
complement, la via clàssica, la via alternativa i la sigla MHC m
via de la lectina, les quals conflueixen en la
formació de la C3/C5-convertasa de la via es complejo principal de
clàssica del complement.2. El terme alexina, que histocompatibilidad; MHC
avui gairebé no s'usa, té valor com a referent fr complexe majeur d'histocompatibilité;
històric.
CMH
en major histocompatibility complex; MHC

complex antigen-anticòs m Conjunt de gens polimòrfics que codifiquen


sin. compl. complex immunitari m molècules de membrana d'especial
importància en la presentació antigènica
es complejo antígeno-anticuerpo dels limfòcits T, en la citotoxicitat per
fr complexe antigène-anticorps limfòcits T i en la reacció limfocitària
en antigen-antibody complex mixta.

Complex format per molècules d'antigen i Nota: 1. Els gens de l'MHC són especialment
d'anticòs que interaccionen. polimòrfics.2. La sigla MHC prové de l'anglès
major histocompatibility complex.

complex d'atac a la membrana m


sigla MAC m complex estimulador de la immunitat
m
es complejo de ataque a la membrana; sigla ISCOM m
MAC
fr complexe d'attaque membranaire; CAM es complejo estimulador de la inmunidad;
en lytic complex; membrane attack ISCOM
complex; MAC fr complexe immuno-stimulant; ISCOM
en immune stimulatory complex;

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 44


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
immunostimulating complex; ISCOM configuració de la línia germinal f

Substància constituïda per un antigen es organización de la línea germinal


contingut dins una matriu lipídica que en germline configuration
actua com a adjuvant i que, mitjançant la
fusió amb els lípids de la membrana Seqüència del DNA dels gens del BCR i del
cel·lular, fa possible que l'antigen TCR que no han patit processos de
s'introdueixi en el citoplasma. recombinació.

Nota: La sigla ISCOM prové de l'anglès


immunostimulating complex (literalment,
conglutinació f
'complex immunoestimulant').

es conglutinación
fr conglutination
complex immunitari m
en conglutination
veg. complex antigen-anticòs m
Aglutinació, mitjançant la conglutinina, de
bacteris o d'eritròcits en presència del
component M m complement.
sin. compl. proteïna M f

es componente M conglutinina f
fr composant M
en M-component
es conglutinina
fr conglutinine
Immunoglobulina monoclonal que apareix
en conglutinin
com una banda estreta de mobilitat
restringida en el proteïnograma dels
Proteïna sèrica dels remugants que s'uneix
pacients afectats per gammapaties
a complexos formats per antigen, anticòs i
monoclonals.
complement en presència de determinats
cations i que aglutina eritròcits.

component secretori m
veg. peça secretòria f
conjugat m

es conjugado
Con A f fr conjugué
veg. concanavalina A f en conjugate

Compost resultant de l'acoblament de


concanavalina A f dues o més molècules diferents mitjançant
abrev. Con A f enllaços covalents.

es concanavalina A; Con A Nota: En immunologia s'utilitzen sobretot els


fr concanavaline A; Con A conjugats haptè-portador i els conjugats
en concanavalin A; Con A d'anticossos o antígens amb fluorocroms,
enzims o ferritina.
Lectina obtinguda de la planta Canavalia
ensiformis, que actua com a activador
policlonal i com a mitogen, especialment consanguinitat f
per als limfòcits T.
es consanguinidad
fr consanguinité

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 45


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
en consanguinity Nota: La constant de dissociació és recíproca de
la constant d'associació. L'expressió
Aparellament d'individus relacionats entre matemàtica que hi correspon és Kd = 1/Ka.
si, en contraposició a l'aparellament
d'individus escollits a l'atzar en una
població. constant de dissociació en l'equilibri f

es constante de disociación en el equilibrio


constant d'associació f fr constante de dissociation à l'équilibre
sin. constant d'unió f en equilibrium dissociation constant
sbl KD
es constante de asociación
fr constante d'association Constant que descriu la dissociació
en association constant reversible del complex antigen-anticòs en
sbl Ka; Kass l'estat d'equilibri.

Nota: La constant de dissociació en l'equilibri és


Constant que descriu l'associació
recíproca de la constant d'associació en
reversible entre antigen i anticòs. l'equilibri. L'expressió matemàtica que hi
correspon és KD = 1/KA.
Nota: L'expressió matemàtica que hi correspon
és Ka = [complex antigen-anticòs]/[anticòs
lliure]·[antigen lliure].
contraimmunoelectroforesi f
sin. compl. immunoelectroforesi inversa f
sigla CIE f
constant d'associació en l'equilibri f
es contrainmunoelectroforesis; CIE
es constante de asociación en el equilibrio
fr contre-immunoélectrophorèse; CIE
fr constante d'association à l'équilibre
en counter current immunoelectrophoresis;
en equilibrium association constant
counterimmunoelectrophoresis; CIE
sbl KA
Immunoelectroforesi en què l'antigen i
Constant que descriu l'associació
l'anticòs, de mobilitat electroforètica
reversible entre antigen i anticòs en l'estat
contrària, es desplacen l'un cap a l'altre i
d'equilibri.
formen, quan els dos fronts es troben, un
Nota: L'expressió matemàtica que hi correspon
arc de precipitació.
és KA = Ka/Kd.
Nota: La contraimmunoelectroforesi és una
tècnica obsoleta que s'usava per a detectar
l'antigen Austràlia i l'alfa-fetoproteïna.
constant d'unió f
sin. constant d'associació f
coprecipitació f
constant de dissociació f es coprecipitación
fr coprécipitation
es constante de disociación en co-precipitation
fr constante de dissociation
en dissociation constant Precipitació de molècules associades a una
sbl Kd; Kdiss molècula que reconeix un anticòs concret,
o de complexos antigen-anticòs solubles
Constant que descriu la dissociació per l'addició d'un anticòs secundari o de
reversible entre antigen i anticòs. proteïnes A o G.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 46


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
d'activació.
coproanticòs m

es coproanticuerpo corpuscle de Hassall m


fr coproanticorps
en coproantibody es corpúsculo de Hassall
fr corpuscule de Hassall
Anticòs, normalment de classe IgA, en Hassall corpuscle
present al tracte gastrointestinal i
sintetitzat principalment per cèl·lules Massa de cèl·lules epitelials queratinitzades
plasmàtiques de la mucosa intestinal, que i en forma d'espiral que es troba a la
intervé en els processos immunitaris de les medul·la tímica.
infeccions entèriques.

corticosteroide m
corba de precipitació f
es corticosteroide
es curva de precipitación; curva de fr corticostéroïde
precipitina en corticosteroid
fr courbe de précipitation
en precipitation curve; precipitin curve Hormona esteroide secretada per l'escorça
de les glàndules suprarenals, o derivat
Gràfic dels resultats d'un conjunt de farmacològic d'aquesta, que té propietats
reaccions de precipitació en què antiinflamatòries i immunosupressores.
s'afegeixen quantitats creixents d'antigen
a una quantitat constant d'una mescla Nota: Els corticosteroides es fan servir per a
d'anticossos. inhibir els efectes nocius de les respostes
autoimmunitàries, de l'al·lèrgia o del rebuig.

cordó medul·lar m
CR1 m
es cordón medular veg. receptor de complement 1 m
fr cordon medullaire
en medullary cord
CR2 m
Àrea de la medul·la dels ganglis limfàtics veg. receptor de complement 2 m
propers al vas limfàtic eferent, constituïda
majoritàriament per macròfags, que
després de l'estimulació per antígens conté CR3 m
moltes cèl·lules plasmàtiques. veg. Mac-1 f

coreceptor m CR4 m
sin. compl. molècula accessòria f veg. gp150/95 f

es correceptor; molécula accesoria


fr co-récepteur; molécule accessoire crioaglutinina f
en accessory molecule; co-receptor sin. compl. aglutinina freda f

Receptor de la superfície cel·lular dels es aglutinina fría


limfòcits associat at TCR que produeix la fr agglutinine froide
coestimulació mitjançant la unió a lligands en cold agglutinin; cryoagglutinin
associats i la participació en el senyal

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 47


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Aglutinina que provoca més eficaçment
l'aglutinació a temperatures inferiors a cromatografia d'afinitat f
37°C.
es cromatografía de afinidad
fr chromatographie d'affinité
crioglobulina f en affinity chromatography

es crioglobulina Cromatografia en què la separació dels


fr cryoglobuline components d'una mescla resulta de les
en cryoglobulin interaccions moleculars específiques entre
un lligand actiu immobilitzat, sovint un
Immunoglobulina que precipita quan el anticòs, i les biomolècules de la mescla, de
sèrum és refredat a 4°C i es torna a les quals se selecciona l'antigen.
dissoldre per escalfament a 37°C.

Nota: L'aparició de crioglobulines s'associa amb cromona f


diverses malalties immunitàries, com ara la
macroglobulinèmia o el lupus eritematós.
es cromona
fr chromone; cromone
en chromone
crioglobulinèmia f
Fàrmac que inhibeix la desgranulació dels
es crioglobulinemia mastòcits, emprat en el tractament de
fr cryoglobulinémie l'asma, la rinitis al·lèrgica i altres formes
en cryoglobulinemia d'al·lèrgia.

Presència de crioglobulines en el plasma Nota: Per exemple, el cromoglicat sòdic i el


sanguini. nedocromil sòdic.

crioglobulinèmia mixta essencial f CSF m


veg. factor estimulador de colònies m
es crioglobulinemia mixta esencial
fr cryoglobulinémie mixte essentielle
en essential mixed cryoglobulinemia cultiu mixt leucocitari m
veg. cultiu mixt limfocitari m
Síndrome caracteritzada per púrpura,
dolors articulars, fenomen de Raynaud i
glomerulonefritis que evoluciona en fallida cultiu mixt limfocitari m
renal. sin. compl. cultiu mixt leucocitari m;
reacció limfocitària mixta f
sigla CML m
cromatografia f
es cultivo mixto de linfocitos; reacción
es cromatografía linfocítica mixta; CML
fr chromatographie fr culture mixte lymphocitaire; réaction
en chromatography lymphocytaire mixte; CML
en mixed lymphocyte culture; mixed
Tècnica que permet separar els lymphocyte reaction; MLC
components d'una mescla per distribució
entre dues fases, una d'estacionària i una Assaig de laboratori que valora la capacitat
altra de mòbil. proliferativa global dels limfòcits d'un
individu enfront dels limfòcits d'un altre.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 48


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Nota: El cultiu mixt limfocitari s'empra en Immunodeficiència combinada greu
l'anàlisi de la histocompatibilitat entre donador i d'herència autosòmica recessiva, causada
receptor, en especial en el trasplantament de per un dèficit funcional d'adenosina-
medul·la òssia.
desaminasa que provoca l'acumulació de
metabòlits tòxics i impedeix la proliferació
dels limfòcits, caracteritzada per nivells
cutireacció f sèrics baixos de totes les
veg. prova cutània f immunoglobulines i per la disminució
progressiva del nombre de limfòcits
circulants.
CVF m
veg. factor del verí de cobra m
deficiència d'adhesió leucocitària f
sigla LAD f
dactinomicina f
veg. actinomicina D f es deficiencia de adhesión leucocitaria;
LAD
fr déficit d'adhésion leucocytaire; LAD
DAF m en leukocyte adhesion deficiency; LAD
veg. factor accelerador de la degradació m
Immunodeficiència primària d'herència
autosòmica recessiva, caracteritzada per
defenses f pl una expressió deficient de les molècules
d'adhesió de la membrana leucocitària, i
es defensas associada amb leucocitosi acusada i
fr défenses infeccions bacterianes i micòtiques greus,
en defenses que es manifesta en les primeres setmanes
de vida.
Conjunt de mitjans amb què l'organisme
resisteix l'acció d'allò que l'ataca o que Nota: La sigla LAD prové de l'anglès leukocyte
amenaça de causar-li algun dany. adhesion deficiency.

defensina f deficiència d'IgA f

es defensina es deficiencia de IgA


fr défensine fr déficit en IgA
en defensin en IgA deficiency

Família de pèptids catiònics que s'uneixen Immunodeficiència primària d'herència


a les membranes de microorganismes, com complexa caracteritzada per nivells sèrics
ara bacteris o fongs, i en incrementar-ne anormalment baixos d'IgA, però normals
la permeabilitat, afavoreixen que aquests de les altres immunoglobulines, i associada
microorganismes puguin ser destruïts. sovint amb infeccions respiratòries,
trastorns autoimmunitaris i al·lèrgies.

deficiència d'adenosina-desaminasa f
deficiència d'MHC de classe I f
es déficit de adenosina-desaminasa
fr déficit en adénosine désaminase es deficiencia de MHC clase I
en ADA deficiency; adenosine deaminase en MHC class I deficiency
deficiency

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 49


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Immunodeficiència combinada greu sin. compl. deficiència de lactoferrina del
d'herència autosòmica recessiva, neutròfil f
caracteritzada per una disminució acusada
de molècules d'histocompatibilitat de es deficiencia de gránulos específicos
classe I a la membrana cel·lular dels fr déficit en granules spécifiques
limfòcits i associada amb infeccions en neutrophil lactoferrin deficiency;
respiratòries cròniques i vasculitis. specific granule defect

Immunodeficiència primària d'herència


deficiència d'MHC de classe II f autosòmica recessiva caracteritzada per
sin. compl. síndrome del limfòcit nu f l'absència de grànuls específics als
neutròfils, que pateixen alteracions en la
es deficiencia de MHC clase II; síndrome quimiotaxi.
del linfocito desnudo
fr défault d'expression de molécules de
classe II d'histocompatibilité; syndrome deficiència de lactoferrina del neutròfil
des lymphocytes dénudés f
en bare lymphocyte syndrome; MHC class veg. deficiència de grànuls específics f
II deficiency

Immunodeficiència combinada greu deficiència de mieloperoxidasa f


d'herència autosòmica recessiva,
caracteritzada per la disminució acusada es deficiencia de mieloperoxidasa
de molècules d'histocompatibilitat de fr déficit en myéloperoxydase
classe II a la membrana cel·lular dels en myeloperoxidase deficiency
limfòcits i dels monòcits i associada amb
una extrema susceptibilitat a les infeccions Immunodeficiència primària d'herència
víriques, bacterianes i fúngiques durant el autosòmica recessiva caracteritzada per
primer any de vida. l'absència de mieloperoxidasa als neutròfils
i als monòcits i associada amb una forma
Nota: La deficiència d'MHC de classe II és suau de malaltia granulomatosa crònica.
deguda a mutacions en els gens TAP i s'observa
principalment en infants del nord d'Àfrica.

deficiència de properdina f
deficiència de cadena lleugera kappa f
es deficiencia de properdina
fr déficit en properdine
es deficiencia de cadena kappa
en properdin deficiency
fr déficit de la chaîne légère kappa
en kappa chain deficiency
Immunodeficiència primària d'herència
recessiva lligada al cromosoma X,
Immunodeficiència primària d'herència
caracteritzada per un dèficit en properdina
autosòmica recessiva, caracteritzada per
amb alteració del funcionament de la via
l'absència d'immunoglobulines amb
alternativa del complement i associada
cadenes lleugeres kappa tant al sèrum com
amb alta susceptibilitat a les infeccions per
a la membrana dels limfòcits B.
Neisseria.

deficiència de complement f deficiència de purina-nucleòsid-


veg. hipocomplementèmia f
fosforilasa f

es deficiencia de purina-nucleósido-
deficiència de grànuls específics f
fosforilasa

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 50


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
fr déficit en purine-nucléoside en clonal abortion; clonal deletion
phosphorylase
en purine-nucleoside phosphorylase Eliminació de clons de limfòcits que
deficiency reconeixen un antigen concret.

Immunodeficiència combinada greu Nota: La deleció clonal és el mecanisme més


d'herència autosòmica recessiva, causada important de la tolerància central i també un
per un dèficit funcional de purina- dels mecanismes que constitueixen la tolerància
perifèrica.
nucleòsid-fosforilasa que provoca
l'acumulació de metabòlits tòxics als
limfòcits T, caracteritzada per la
disminució progressiva del nombre de depuració immunitària f
limfòcits T circulants i associada sovint
amb anèmia hemolítica autoimmunitària. es depuración inmunitaria
en antigen clearance; immune clearance

Eliminació ràpida de material antigènic de


deficiència de transcobalamina II f
la sang com a conseqüència de l'activació
d'una resposta immunitària humoral.
es deficiencia de transcobalamina II
fr déficit en transcobalamine II
Nota: La depuració immunitària incrementa
en transcobalamin II deficiency l'eficàcia de l'eliminació de quantitats grans de
material antigènic: sense la resposta immunitària
Immunodeficiència primària d'herència humoral aquesta eliminació seria lenta, ja que
autosòmica recessiva, causada per una només hi intervindrien els processos habituals
absència de transcobalamina II que de catabolisme de proteïnes plasmàtiques.
provoca la malabsorció intestinal de la
cianocobalamina, caracteritzada per
hipogammaglobulinèmia i associada amb deriva antigènica f
anèmia megaloblàstica.
es deriva antigénica; variación antigénica
fr dérive antigénique
deficiència selectiva de subclasses en antigenic drift; antigenic variation
d'IgG f
Variació moderada dels antígens d'un
es deficiencia selectiva de subclases de microorganisme, generalment per
IgG acumulació de mutacions puntuals en el
fr déficit sélectif en sous-classes d'IgG propi genoma, que pot atenuar o fins i tot
en IgG subclass deficiency fer ineficaç la immunitat adquirida per
contacte previ amb el mateix
Immunodeficiència primària amb microorganisme.
mecanisme d'herència desconegut,
caracteritzada per l'absència d'una o més Nota: La deriva antigènica ha estat descrita, per
exemple, en els serotips A i B del virus de la grip
subclasses d'IgG, però amb nivells normals
i és la responsable de les brotades anuals lleus
de les altres immunoglobulines al sèrum, i que causa aquest agent.
associada amb susceptibilitat a infeccions
respiratòries bacterianes recurrents.
derivat proteic purificat m
sigla PPD m
deleció clonal f
sin. compl. avortament clonal m es derivado proteico purificado; PPD
fr dérivé protéique purifié; PPD
es deleción clonal en purified protein derivative; PPD
fr avortement clonal; délétion clonale

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 51


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Fracció proteica soluble extreta d'un medi dermatomiositis f
en què s'ha cultivat el bacil de la sin. compl. dermatomiïtis f
tuberculosi, emprada en les proves
cutànies de sensibilitat a aquest bacil. es dermatomiositis
fr dermatomyosite
Nota: La sigla PPD prové de l'anglès purified en dermatomyositis
protein derivative.
Malaltia autoimmunitària sistèmica
caracteritzada per una miopatia
dermatitis al·lèrgica f inflamatòria similar a la polimiositis,
associada amb lesions cutànies i que
es dermatitis alérgica presenta signes immunopatològics propis.
fr dermatite allergique
en allergic dermatitis
dermoreacció f
Dermatitis causada per una reacció veg. prova cutània f
d'hipersensibilitat contra determinats
antígens.
desequilibri de lligament m
dermatitis al·lèrgica de contacte f es desequilibrio de enlace; desequilibrio de
sin. hipersensibilitat de contacte f ligamiento
fr déséquilibre de liaison
es dermatitis de contacto; dermatitis por en linkage disequilibrium
contacto; hipersensibilidad de contacto
fr dermatite de contact Proporció d'individus d'una població que
en allergic contact dermatitis; contact hereden conjuntament els gens d'un
hipersensitivity haplotip.

Dermatitis al·lèrgica desencadenada pel


contacte amb substàncies químiques cap a desètop m
les quals un individu ha desenvolupat
hipersensibilitat retardada.
es desetopo
fr désétope
en desetope
dermatitis atòpica f
sin. compl. èczema atòpic m Regió d'una molècula d'histocompatibilitat
de classe I o de classe II que, en la
es dermatitis atópica; eccema atópico presentació antigènica, s'uneix a l'agrètop
fr dermatite atopique; eczéma atopique d'un pèptid antigènic.
en atopic dermatitis; atopic eczema

Dermatitis caracteritzada per prurit intens, desgranulació f


evolució crònica i recidivant i distribució
característica de les lesions eczematoses, i
es desgranulación
associada sovint amb una història personal
fr dégranulation
o familiar de malalties al·lèrgiques.
en degranulation

Alliberament del contingut dels grànuls


dermatomiïtis f citoplasmàtics al medi extracel·lular que es
veg. dermatomiositis f produeix en basòfils i mastòcits a causa de
l'entrecreuament de les molècules d'IgE

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 52


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
fixades a la seva superfície pels receptors produïdes per la subpoblació Th1 cap a la
d'Fc en unir-se a l'al·lergogen. resposta associada amb la subpoblació
Th2, i viceversa.
Nota: La desgranulació és característica de la
hipersensibilitat immediata. Nota: Per exemple, en el conillet d'Índies, la
injecció d'un antigen sense adjuvant indueix la
producció d'anticossos i la reacció d'Arthus, i
dessensibilització f altera la capacitat de resposta posterior contra
el mateix antigen amb adjuvant.
sin. compl. hiposensibilització f

es desensibilización
fr désensibilisation determinant al·lotípic m
en desensitization; hyposensitization sin. compl. al·lòtop m

Administració d'al·lergògens repetida i a es alotopo; determinante alotípico


dosis creixents per a disminuir els fr déterminant allotypique
símptomes d'atòpia o per a prevenir les en allotope; allotypic determinant
reaccions anafilàctiques.
Regió estructural d'una proteïna que la
distingeix de la mateixa proteïna d'un altre
individu de la mateixa espècie i que pot
destrucció cel·lular dependent
funcionar com a punt de reconeixement
d'oxigen f
antigènic.
es destrucción celular dependiente de Nota: Un determinant al·lotípic pot induir una
oxígeno resposta immunitària al·logènica en un altre
en oxygen-dependent killing individu de la mateixa espècie que expressi un
al·lotip diferent.
Mecanisme de destrucció de
microorganismes propi dels fagòcits,
mitjançant un esclat oxidatiu que es determinant antigènic m
produeix després que els microorganismes sin. epítop m
hagin estat fagocitats.
es determinante antigénico; epítopo
fr déterminant antigénique; épitope
desviació del complement f en antigenic determinant; epitope

es desviación del complemento Regió d'un antigen que s'uneix al paràtop


fr déviation du complément d'un anticòs o al TCR.
en complement deviation
Nota: Un antigen té generalment diversos
Inhibició de la fixació de complement en determinants antigènics, cadascun dels quals
una situació d'excés d'anticòs. pot unir-se a un anticòs o un TCR específic
diferent.

desviació immunitària f
determinant configuracional m
veg. determinant conformacional m
es desviación inmunitaria; desvío
inmunitario
fr déviation immunitaire
en immune deviation determinant conformacional m
sin. compl. determinant configuracional m
Desviació de la resposta cel·lular dels
limfòcits T associada amb les citocines es determinante configuracional;

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 53


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
determinante conformacional
fr épitope conformationnel es determinante isoalotípico
en conformation-dependent determinant; en isoallotypic determinant
conformational determinant
Determinant al·lotípic que es troba
Determinant antigènic que depèn de únicament en una variant al·lèlica d'un
l'estructura tridimensional molecular. isotip de cadena pesant, però que alhora
és comú a les molècules d'un altre isotip.

determinant idiotípic m Nota: Un determinant isoal·lotípic no serveix


sin. compl. idiòtop m com a marcador.

es determinante idiotípico; idiotopo


fr idiotope determinant isotípic m
en idiotope; idiotypic determinant sin. compl. isòtop m

Part de la regió variable d'un anticòs, d'un es determinante isotípico; isotopo


BCR o d'un TCR única per a cada anticòs, en isotope; isotypic determinant
BCR o TCR, respectivament, i que pot ser
reconeguda com a determinant antigènic. Regió estructural d'una immunoglobulina
present en tots els membres normals d'una
espècie i que serveix per a classificar les
determinant idiotípic privat m immunoglobulines en classes i subclasses.

Nota: El determinant isotípic pot funcionar com


es determinante idiotípico privado
a lloc de reconeixement antigènic.
fr idiotype privé
en private idiotypic determinant
determinant seqüencial m
Determinant idiotípic exclusiu dels
anticossos procedents d'un únic clon de
es determinante secuencial
limfòcits B, que reflecteix les seqüències
fr déterminant séquentiel
d'aminoàcids de les regions hipervariables
en sequential determinant
de les cadenes lleugeres o de les cadenes
pesants.
Determinant antigènic que depèn de la
seqüència lineal d'uns quants residus
contigus en una macromolècula.
determinant idiotípic públic m

es determinante idiotípico público; idiotipo


diabetis mellitus de tipus 1 [mellitus:
de reacción cruzada
fr idiotype public; idiotype récurrent la] f
en cross-reacting idiotype; public idiotypic sin. compl. diabetis mellitus
determinant insulinodependent [mellitus: la] f
sbl Idx sigla DMID f

Determinant idiotípic que es dóna en es diabetes mellitus de tipo 1; DMID


almenys dos anticossos diferents, de fr diabète mellitus de type 1; DID
manera que poden manifestar una reació en type 1 diabetes mellitus; IDDM
encreuada contra el mateix anticòs
antiidiotípic. Malaltia caracteritzada per hiperglucèmia
secundària deguda al dèficit d'insulina que
genera la destrucció de cèl·lules
productores del pàncrees, i que en la
determinant isoal·lotípic m

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 54


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
majoria dels casos s'associa amb una microorganisme.
malaltia autoimmunitària específica
d'òrgan. Nota: La dilució límit és una tècnica fonamental
que permet, entre d'altres, l'aïllament de clons
d'hibridomes productors d'anticossos
monoclonals.
diabetis mellitus insulinodependent
[mellitus: la] f
veg. diabetis mellitus de tipus 1 [mellitus:
dinitrofenil m
la] f
sigla DNP m

es dinitrofenil; DNP
diàlisi d'equilibri f fr dinitrophenyl; DNP
en dinitrophenyl; DNP
es diálisis de equilibrio; diálisis por
equilibrio Grup químic que s'uneix a una proteïna per
fr dialyse à l'équilibre a utilitzar-la com a model d'antigen en
en equilibrium dialysis recerca immunològica.

Tècnica que permet determinar les


constants d'associació entre haptens i
disgènesi reticular f
anticossos, en què les solucions dels uns i
sin. compl. malaltia de De Vaal f
dels altres s'enfronten a través d'una
membrana semipermeable.
es disgénesis reticular; enfermedad de De
Vaal
fr dysgénésie réticulaire; maladie de De
diapedesi f Vaal
en De Vaal disease; reticular dysgenesis
es diapedesis
fr diapédèse Immunodeficiència combinada greu
en diapedesis d'herència autosòmica recessiva,
caracteritzada per defectes profunds en els
Pas de cèl·lules sanguínies, especialment limfòcits i per l'absència de neutròfils, que
leucòcits, a través de les parets íntegres afecta nadons.
dels capil·lars sanguinis, després que
s'hagi produït l'adhesió leucocitària ferma,
vehiculada per la molècula CD31.
distribució de Sips f
Nota: La diapedesi és la tercera etapa de
l'extravasació, prèvia a la migració cel·lular, i es distribución de Sips
afecta principalment els granulòcits i els en Sips distribution
monòcits.
Distribució de constants d'associació en
una població heterogènia de llocs de
dilució límit f combinació d'anticossos.

es dilución límite
fr dilution limite diversitat combinatòria f
en limiting dilution
es diversidad combinatoria
Tècnica que consisteix a diluir fr diversité combinatoire
progressivament una suspensió amb en combinatorial diversity
l'objectiu de produir alíquotes que
continguin una única cèl·lula o Variabilitat del repertori de les regions

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 55


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
variables de les immunoglobulines i del
TCR deguda a la combinació aleatòria de
diversos segments gènics V, D i J. domini CL m
veg. regió CL f

diversitat d'unió f
domini Clambda m
es diversidad de unión veg. regió Clambda f
fr diversité jonctionelle
en junctional diversity
domini immunoglobulínic m
Variabilitat del repertori del BCR i del TCR sin. compl. domini m
deguda a diferències en l'empalmament
gènic en el punt d'unió entre els segments es dominio; dominio inmunoglobulínico
gènics V, D i J. fr domaine; domaine immunoglobulinique
en domain; immunoglobulin domain

DMID f Domini propi de les immunoglobulines i


veg. diabetis mellitus de tipus 1 [mellitus: d'altres molècules de membrana, amb una
la] f estructura terciària característica definida
per una regió de 110 aminoàcids que es
plega en forma de dues làmines beta
DNP m antiparal·leles, cadascuna de les quals és
veg. dinitrofenil m formada per tres o quatre plegaments
beta, i que es manté estable gràcies a
ponts d'hidrogen i un pont disulfur entre
domini m les dues làmines.

es dominio Nota: Els dominis immunoglobulínics


fr domaine s'anomenen segons el tipus de regió (variable o
constant) i la cadena (pesant o lleugera) en què
en domain
es localitzen: CH, CL, Ckappa, Clambda, VH, VL, Vkappa
i Vlambda.
Segment d'una proteïna que adopta una
estructura determinada o que sol tenir un
paper funcional independent de la resta de
domini V m
la proteïna.
veg. regió variable f

domini m domini VH m
veg. domini immunoglobulínic m
veg. regió VH f

domini C m domini Vkappa m


veg. regió constant f
veg. regió Vkappa f

domini CH m domini VL m
veg. regió CH f
veg. regió VL f

domini Ckappa m domini Vlambda m


veg. regió Ckappa f
veg. regió Vlambda f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 56


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
generalitzada que pot afectar un infant
amb dermatitis atòpica després de la
donador m vacunació de la verola.
sin. compl. donant m

es donante edema angioneuròtic hereditari m


fr donneur sin. compl. angioedema hereditari m
en donor
es angioedema hereditario; edema
Organisme que subministra sang per a una angioneurótico hereditario
transfusió, o un òrgan o un teixit per a un fr oedème angioneurotique héréditaire
trasplantament a un altre organisme. en hereditary angioedema; hereditary
angioneurotic edema

donant m Trastorn d'herència autosòmica dominant,


veg. donador m caracteritzat per un defecte funcional en el
control de l'activació del complement i
associat amb inflor recurrent, sense dolor
dosi de record f ni picor, dels teixits subcutanis de diverses
parts del cos, la qual pot resultar mortal si
es dosis de refuerzo afecta la laringe.
fr dose de rappel
en booster; booster dose Nota: L'edema angioneuròtic hereditari és degut
a mutacions en el gen que codifica l'inhibidor del
factor del complement C1.
Estímul antigènic administrat per a induir
una resposta immunitària secundària
setmanes, mesos o anys després d'un
edició del receptor f
primer estímul, en una dosi tal que manté
durant un temps suplementari la memòria
es edición del receptor
immunitària contra aquest antigen.
fr édition du récepteur
en receptor editing
DTH f
Reordenament gènic que es produeix en el
veg. hipersensibilitat retardada f
receptor antigènic d'un limfòcit autoreactiu
i que té com a resultat la substitució d'una
de les cadenes d'aquest receptor.
EAE f
veg. encefalomielitis al·lèrgica experimental Nota: L'edició del receptor és un mecanisme de
f la tolerància immunitària.

èczema atòpic m efecte del transportador m


veg. dermatitis atòpica f
es efecto del portador
fr effet porteur
èczema vaccínic m en carrier effect

es eccema vacunal Capacitat del component proteic del


fr eczéma vaccinatoire complex haptè-transportador de conferir
en eczema vaccinatum immunogenicitat davant de l'haptè.

Erupció vesiculopustulosa greu i

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 57


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
efector -a adj

es efector electroforesi en gel f


fr effecteur
en effector es electroforesis en gel
fr électrophorèse sur gel
Dit de la cèl·lula que durant la resposta en gel electrophoresis
immunitària actua amb una funció
determinada, per estimulació directa o per Electroforesi en què la separació de les
un senyal originat en una altra cèl·lula molècules s'efectua sobre una matriu de
immunocompetent. gel.

Nota: Les cèl·lules efectores duen a terme


funcions com la secreció de citocines, la electroforesi en gel de poliacrilamida f
fagocitosi o la citotoxicitat.
sigla PAGE f

es electroforesis en gel de poliacrilamida;


efector immunitari m PAGE
fr électrophorèse sur gel de
es efector inmunitario polyacrylamide; PAGE
fr effecteur immunitaire en polyacrylamide gel electrophoresis;
en immune effector PAGE

Mediador químic que participa en la Electroforesi en gel en què la matriu


resposta immunitària. consisteix en un reticle obtingut mitjançant
la polimerització d'acrilamida.

electroforesi f Nota: La sigla PAGE prové de l'anglès


polyacrylamide gel electropohoresis.
es electroforesis
fr électrophorèse
en electrophoresis electroforesi en gel de poliacrilamida
amb dodecilsulfat sòdic f
Tècnica que permet separar molècules sigla SDS-PAGE f
d'una mescla en solució segons la seva
càrrega elèctrica, estructura o pes es electroforesis en gel de poliacrilamida
molecular, mitjançant el seu desplaçament con dodecilsulfatosódico; SDS-PAGE
sobre una matriu a la qual s'aplica un fr électrophorèse de polyacrylamide en
camp elèctric. présence de sulfate de sodium
dodécylique; SDS-PAGE
en sodium dodecyl sulphate
electroforesi de camp polsant f polyacrylamide gel electrophoresis; SDS-
PAGE
es electroforesis en gel con campo
pulsado Electroforesi en gel de proliacrilamida que
fr électrophorèse en champ pulsé permet separar proteïnes segons el seu pes
en pulsed field gel electrophoresis; pulsed molecular, mitjançant un recobriment amb
field gradient gel electrophoresis dodecilsulfat sòdic, que adjudica a
aquestes proteïnes una càrrega global en
Electroforesi que permet separar molècules relació amb les seves dimensions.
de DNA de grans dimensions amb
l'aplicació de camps elèctrics alternants a Nota: La sigla SDS-PAGE prové de l'anglès
una matriu, generalment de gel d'agarosa. sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 58


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
electrophoresis. d'immunoabsorció lligat a enzims').

electroimmunodifusió f EMIT m
veg. immunoassaig d'enzim homogeni m
es electroinmunodifusión
fr électroimmunodiffusion
en electroimmunodiffusion empelt m

Electroforesi directa sobre un gel es injerto


d'agarosa, que conté l'antisèrum específic fr greffe; greffon; transplantation
distribuït de manera homogènia i que en graft; transplant
forma unes bandes de precipitació on es
produeix l'equilibri de la reacció antigen- Òrgan o teixit trasplantat d'un individu a
anticòs. un altre.

electroporació f empelt al·logènic m


veg. al·loempelt m
es electroporación
fr électroporation
en electroporation empelt avascular m
veg. empelt blanc m
Tècnica que permet introduir diverses
molècules, com ara àcids nucleics o
proteïnes, en cèl·lules procariotes o empelt blanc m
eucariotes mitjançant pulsos elèctrics sin. compl. empelt avascular m
breus d'alt voltatge.
es injerto avascular; injerto blanco
fr greffe blanche
ELISA m en avascular graft; white graft
veg. enzimoimmunoassaig sobre fase
sòlida m Empelt dèrmic que es rebutja ràpidament
abans de la vascularització i la infiltració
limfocitària, probablement a causa de la
ELISA en sandvitx m presència d'anticossos preexistents dirigits
en contra seu.
es ELISA en sándwich
fr ELISA en sandwich Nota: L'empelt blanc és una manifestació de
en sandwich ELISA; sandwich enzyme- rebuig hiperagut.
linked immunosorbent assay; SELISA

Enzimoimmunoassaig sobre fase sòlida en empelt isogènic m


què s'utilitzen dos anticossos per a veg. isoempelt m
detectar un antigen, el primer dels quals
s'uneix al suport sòlid, mentre que el
segon, marcat directament amb l'enzim, empelt singènic m
reacciona amb l'antigen després que veg. isoempelt m
aquest s'hagi acoblat amb el primer
anticòs.
empremta genètica f
Nota: La sigla ELISA prové de l'anglès enzyme-
linked immunosorbent assay (literalment, 'assaig
es huella dactilar; impresión dactilar

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 59


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
fr empreinte digitale; empreinte Procés pel qual una cèl·lula capta material
génétique; empreinte génomique extracel·lular i produeix un endosoma que
en genetic fingerprint el conté.

Patró de fragments polimòrfics de


restricció del DNA que serveix per a endosoma m
identificar genomes individuals.
es endosoma
fr endosome
encefalomielitis al·lèrgica experimental en endosome
f
sin. compl. encefalomielitis Vesícula intracel·lular generada per
autoimmunitària experimental f endocitosi que conté material extracel·lular
sigla EAE f juntament amb enzims proteolítics i té un
paper rellevant en el processament
es encefalomielitis alérgica experimental; antigènic.
EAE
fr encéphalomyélite allergique
expérimentale; EAE endotoxina f
en experimental allergic encephalomyelitis;
EAE es endotoxina
fr endotoxine
Malaltia immunitària experimental que en endotoxin
s'indueix en animals de laboratori
mitjançant la inoculació de proteïnes Toxina bacteriana de naturalesa
bàsiques de mielina i que es considera un lipopolisacàrida que s'allibera de la paret
model de l'esclerosi múltiple. cel·lular bacteriana a la qual està associada
quan aquesta perd la integritat, i que en
estat lliure indueix eficaçment la síntesi de
encefalomielitis autoimmunitària citocines.
experimental f
veg. encefalomielitis al·lèrgica experimental Nota: Per exemple, l'LPS, que es fa servir com a
f activador policlonal dels limfòcits T i dels
limfòcits B.

encefalomielitis disseminada aguda f


enfocament isoelèctric m
sin. isoelectroenfocament m
es encefalomielitis diseminada aguda
sigla IEF m
fr encéphalomyélite disséminée aiguë
en acute disseminated encephalomyelitis
es enfoque isoeléctrico; isoelectroenfoque;
IEF
Inflamació de l'encèfal i la medul·la espinal
fr électrofocalisation; focalisation
causada per una reacció d'hipersensibilitat
isoélectrique; FIÉ
retardada després d'una infecció vírica
en isoelectric focusing; IEF
aguda o d'una vacunació.
Electroforesi que permet separar
molècules, especialment proteïnes, segons
endocitosi f
el seu punt isoelèctric, mitjançant la
creació d'un gradient de pH en la matriu de
es endocitosis
gel, la qual cosa provoca que cada
fr endocytose
molècula es desplaci fins al punt del
en endocytosis
gradient on el pH és igual al del seu punt

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 60


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
isoelèctric. en enzyme-linked immunosorbent assay;
ELISA
Nota: La sigla IEF prové de l'anglès isoelectric
focusing. Enzimoimmunoassaig en què un dels dos
elements de la reacció, l'antigen o
l'anticòs, és unit a un suport sòlid.
enteritis regional f
veg. malaltia de Crohn f Nota: La sigla ELISA prové de l'anglès enzyme-
linked immunosorbent assay (literalment, 'assaig
d'immunoabsorció lligat a enzims').
enteritis segmentària f
veg. malaltia de Crohn f
eosinòfil m

enteropatia del gluten f es eosinófilo


veg. malaltia celíaca f fr éosinophile
en eosinophil

entrecreuament m Granulòcit amb grànuls citoplasmàtics que


es tenyeixen amb colorants àcids,
especialment amb l'eosina, i contenen
es entrecruzamiento
mediadors que s'alliberen en les reaccions
en cross-linking; crossing
d'hipersensibilitat immediata i en la
resposta a paràsits.
Formació d'un complex antigen-anticòs en
què múltiples elements d'un mateix
antigen, amb més d'un determinant
antigènic, s'uneixen als anticossos eosinofília f
corresponents, de manera que alguns
antígens queden units a més d'una es eosinofilia
molècula d'anticòs. fr éosinophilie
en eosinophilia

enzimoimmunoassaig m Increment del nombre d'eosinòfils presents


a la sang.
es inmunoensayo enzimático
fr dosage immunoenzymatique; enzyme-
immunoessai eotaxina f
en enzyme immunoassay
es eotaxina
Immunoassaig en què un dels dos fr eotaxine
elements de la reacció, l'antigen o en eotaxine
l'anticòs, es marca amb un enzim.
Quimiocina que actua específicament
sobre els eosinòfils.
enzimoimmunoassaig sobre fase sòlida
m
sigla ELISA m epítop m
sin. determinant antigènic m
es análisis de inmunoabsorción ligado a
enzimas; inmunoensayo enzimático sobre
fase sólida; ELISA equivalència f
fr essai par immunoabsorbant lié à une
enzyme; ELISA es equivalencia

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 61


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
fr équivalence en erythrocyte; red blood cell
en equivalence; optimal proportion
Cèl·lula sanguínia dels vertebrats que
Proporció entre les concentracions conté hemoglobina i que transporta
d'antigen i d'anticòs en la qual es produeix l'oxigen des dels pulmons fins a altres
una precipitació màxima. òrgans i teixits.

eritema nodós m eritrocitòlisi f


veg. hemòlisi f
es eritema nodoso; eritema nudoso
fr érythème noueux
en erythema nodosum eritròlisi f
veg. hemòlisi f
Síndrome de causa desconeguda
caracteritzada per l'aparició de nòduls
inflamatoris, que pot associar-se amb esclat oxidatiu m
diverses malalties autoimmunitàries. sin. compl. esclat respiratori m

es estallido respiratorio; explosión


eritroblastosi fetal f respiratoria
sin. compl. eritroblastosi neonatal f; fr activation métabolique respiratoire;
malaltia hemolítica dels nadons f flambée oxydative; stimulation du
métabolisme oxydatif
es enfermedad hemolítica del neonato; en metabolic burst; oxydative burst;
enfermedad hemolítica del recién nacido; respiratory burst
eritroblastosis fetal; eritroblastosis
neonatal Increment de l'activitat metabòlica en els
fr érythroblastose foetale fagòcits que s'esdevé poc després de la
en erythroblastosis fetalis; erythroblastosis fagocitosi de material estrany i que
neonatorum; hemolytic disease of the comporta un augment important del
newborn; hemorrhagic disease of the consum d'oxigen i la producció de peròxid
newborn d'hidrogen, anions superòxid i radicals
hidroxil.
Anèmia hemolítica congènita produïda per
la presència d'al·loanticossos materns que Nota: L'esclat oxidatiu intervé en l'eliminació del
reconeixen antígens de la superfície dels material biològic fagocitat, com ara bacteris.
eritròcits fetals procedents de l'herència
paterna.
esclat respiratori m
Nota: L'eritroblastosi fetal pot ser deguda al veg. esclat oxidatiu m
reconeixement dels antígens Rh.

esclerodèrmia sistèmica f
eritroblastosi neonatal f sin. compl. esclerosi sistèmica f
veg. eritroblastosi fetal f
es esclerodermia sistémica; esclerosis
sistémica
eritròcit m fr sclérodermie généralisée
sin. compl. glòbul vermell m; hematia f en systemic scleroderma; systemic
sclerosis
es eritrocito; glóbulo rojo; hematíe
fr érythrocyte; globule rouge; hématie Malaltia autoimmunitària sistèmica

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 62


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
caracteritzada per la síntesi i dipòsit es especificidad
d'elements del teixit connectiu, fr spécificité
principalment col·lagen, en forma de fibrosi en specificity
que produeix un engruiximent de la pell i
lesions en òrgans diversos. Capacitat dels anticossos, del BCR i del
TCR, i per tant dels limfòcits que els
Nota: L'esclerodèrmia sistèmica pot manifestar- expressen, per a discriminar un antigen
se de forma difusa o limitada. concret.

Nota: L'especificitat és una característica


esclerosi en plaques f fonamental per a la immunitat adaptativa.
veg. esclerosi múltiple f

especificitat privada f
esclerosi múltiple f
sin. compl. esclerosi en plaques f es especificidad privada
fr spécificité privée
es esclerosis en placas; esclerosis múltiple en private specificity
fr sclérose multiple
en multiple sclerosis Especificitat d'un determinant antigènic
que es troba restringit a un sol membre
Malaltia autoimmunitària caracteritzada per d'una família de proteïnes.
la inflamació i desmielinització d'elements
del sistema nerviós central, que originen
múltiples lesions en la substància blanca, especificitat pública f
amb un curs recurrent o progressiu.
es especificidad pública
fr spécificité publique
esclerosi sistèmica f en public specificity
veg. esclerodèrmia sistèmica f
Especificitat d'un determinant antigènic
que es troba en molts membres d'una
escorça tímica f família de proteïnes.

es corteza del timo


fr cortex thymique espectrotip m
en cortex thymi; thymic cortex
es espectrotipo
Àrea externa de cada lobel tímic on les fr spectrotype
cèl·lules precursores tímiques proliferen, en spectrotype
experimenten la reordenació gènica del
TCR i són seleccionades, principalment per Patró que caracteritza una proteïna o un
selecció positiva. grup de proteïnes, obtingut en el gel en un
enfocament isoelèctric.
Nota: La selecció positiva i la selecció negativa
es duen a terme pel reconeixement antigènic
dels complexos pèptid-MHC exposats a la espondilitis anquilosant f
superfície de les cèl·lules presentadores
d'antigen.
es espondilitis anquilosante
fr spondylite ankylosante
en ankylosing spondylitis
especificitat f
Malaltia inflamatòria de probable causa

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 63


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
autoimmunitària, que afecta l'esquelet en stroma
axial i sovint les articulacions perifèriques i
les estructures extraarticulars. Teixit connectiu que forma la substància
fonamental o matriu d'un òrgan.
Nota: L'espondilitis anquilosant s'associa amb la
presència de l'antigen HLA-B27.
euglobulina f
estabulari m es euglobulina
fr euglobuline
es animalario; estabulario en euglobulin
fr animalerie
en animal house Globulina insoluble en aigua, però soluble
en solucions salines neutres.
Instal·lació especial on es crien animals,
generalment mamífers, destinats a la Nota: El terme euglobulina es contraposa al
recerca en laboratoris biològics. terme pseudoglobulina.

èster de forbol m evasió immunitària f

es éster de forbol es evasión inmunitaria


fr ester de phorbol fr échappement à la réaction
en phorbol ester immunologique; échappement au rejet
immunologique; échappement immunitaire
Substància de naturalesa estèrica que en immunological escape
deriva de l'àcid mirístic i un alcohol
forbòlic, i que actua com a estimulador de Acció d'eludir o inhibir, un agent patogen,
l'activitat tumoral. la resposta immunitària de l'organisme
envaït.
Nota: L'èster de forbol s'utilitza in vitro com a
activador dels limfòcits.
everòlimus m
estimulant tiroïdal d'acció prolongada es everolimus
m fr everolimus
veg. LATS m en everolimus

Fàrmac immunosupressor, estructuralment


estreptolisina O f molt semblant a la rapamicina, que inhibeix
l'mTOR i, en interferir en la senyalització
es estreptolisina O de la IL-2, evita la proliferació dels
fr streptolysine O limfòcits.
en streptolysin O

Antigen hemolític produït pels estreptococs excés d'anticòs m


beta-hemolítics del grup A.
es exceso de anticuerpo
fr excès d'anticorps
estroma m en antibody excess

es estroma Resultat d'una reacció antigen-anticòs en


fr stroma què, un cop saturat tot l'antigen, encara

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 64


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
queden llocs de combinació de l'anticòs
lliures.
exotoxina f

excés d'antigen m es exotoxina


fr exotoxine
es exceso de antígeno en exotoxin
fr excès d'antigène
en antigen excess Toxina bacteriana de naturalesa proteica
produïda i secretada al medi extracel·lular
Resultat d'una reacció antigen-anticòs en per un bacteri viu.
què, un cop saturat tot l'anticòs, encara
queden determinants antigènics lliures.
expansió clonal f

exclusió al·lèlica f es expansión clonal


fr expansion clonale
es exclusión alélica en clonal expansion
fr exclusion allélique
en allelic exclusion Etapa essencial de la immunitat adaptativa,
fonamentada en la proliferació cel·lular de
Mecanisme pel qual en una cèl·lula diploide limfòcits en repòs, que permet l'obtenció
solament s'expressa el producte d'un dels d'un gran nombre de limfòcits efectors
al·lels, mentre que l'altre queda inactivat. específics per a un antigen concret.

Nota: En els gens del TCR i del BCR l'exclusió Nota: L'expansió clonal té lloc en els òrgans
al·lèlica permet que cada limfòcit B o cada limfoides després que un antigen interaccioni
limfòcit T expressi un únic receptor antigènic, específicament amb un limfòcit a través del seu
fruit d'un sol al·lel reordenat. receptor antigènic.

exhauriment clonal m exsanguinotransfusió f

es extenuación clonal es exsanguinotransfusión


fr épuisement clonal fr exsanguino-transfusion
en clonal exhaustion en exchange transfusion

Mecanisme de tolerància immunitària basat Procediment pel qual se substitueix


en l'estimulació repetida de les cèl·lules completament la sang d'un individu.
que reconeixen un antigen concret.
Nota: L'exsanguinotransfusió es fa servir, per
exemple, per a tractar l'eritroblastosi fetal per
incompatibilitat del factor Rh.
exocitosi f

es exocitosis
fr exocytose extinció de fluorescència f
en exocytosis
es extinción de fluorescencia
Procés pel qual una cèl·lula aboca al medi fr extinction de fluorescence
extracel·lular elements diversos, com ara en fluorescence quenching
substàncies de secreció o
neurotransmissors, continguts en una Disminució o desaparició de l'emissió de la
vesícula. fluorescència d'una molècula d'anticòs en

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 65


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
unir-se amb un antigen que té un espectre accelerating factor.
d'emissió fluorescent que s'encavalca amb
el de l'anticòs.
factor activador d'osteoclasts m

extravasació f es factor activador de osteoclastos


fr facteur activant les ostéoclastes
es extravasación en osteoclast-activating factor
fr extravasation
en extravasation Citocina produïda pels osteoblasts i els
limfòcits T que estimula l'activitat dels
Sortida de líquid i dels components osteoclasts i la reabsorció òssia.
cel·lulars des d'un vas sanguini fins als
teixits. Nota: Per exemple, les prostaglandines, la IL-1 i
el TNF.
Nota: Per als leucòcits, l'extravasació comprèn
successivament les fases de rodolament,
adhesió leucocitària ferma, diapedesi i migració factor activador de plaquetes m
cel·lular. sigla PAF m

es factor activador de plaquetas; PAF


factor m fr facteur d'activation plaquettaire; PAF
veg. factor del complement m en platelet-activating factor; PAF

Mediador lipídic alliberat pels mastòcits, els


factor m leucòcits polimorfonuclears i els macròfags
quan anticossos units als seus receptors
es factor d'Fc entren en contacte amb l'antigen, que
fr facteur causa agregació plaquetària i que pot ser
en factor un mediador en l'asma.

Substància que té una acció fisiològica Nota: 1. El factor activador de plaquetes


específica. provoca in vitro un canvi de forma en les
plaquetes.2. La sigla PAF prové de l'anglès
platelet-activating factor.

factor accelerador de la degradació m


sigla CD55 m; DAF m
factor de creixement dels limfòcits B m
sigla BCGF m
es factor acelerador de la degradación;
factor acelerador de la descomposición;
es factor de crecimiento de células B;
CD55; DAF
BCGF
fr protéine membranaire DAF; CD55; DAF
fr facteur de croissance des lymphocytes
en decay accelerating factor; CD55; DAF
B; BCGF
en B-cell growth factor; BCGF
Proteïna de membrana de la majoria de
cèl·lules sanguínies que accelera la
Citocina que activa els limfòcits B.
dissociació de la C3/C5-convertasa de la
via alternativa del complement i inhibeix
Nota: La sigla BCGF prové de l'anglès B-cell
l'amplificació de la cascada del growth factor.
complement, de manera que en
contraresta l'efecte lesiu.
factor de creixement dels limfòcits T m
Nota: La sigla DAF prové de l'anglès decay
sigla TCGF m

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 66


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
de proteïnes de fase aguda a la sang o
es factor de crecimiento de células T; caquèxia.
TCGF
fr facteur de croissance des lymphocytes Nota: La sigla TNF prové de l'anglès tumor
T; TCGF necrosis factor.
en T-cell growth factor; TCGF

Citocina que estimula la proliferació dels factor de necrosi tumoral beta m


limfòcits T. sin. limfotoxina f
sigla LT f; TNF-beta m
Nota: La sigla TCGF prové de l'anglès T-cell
growth factor. es factor de necrosis tumoral beta;
linfotoxina; LT; TNF-beta
fr facteur de nécrose tumorale beta;
factor de les cèl·lules mare m lymphotoxine; LT; TNF-beta
veg. lligand de c-kit m en lymphocytotoxin; lymphotoxin; tumor
necrosis factor-beta; LT; TNF-beta

factor de necrosi tumoral m Factor de necrosi tumoral produït pels


sigla TNF m limfòcits T activats que estimula les
cèl·lules endotelials i els neutròfils i que
es factor de necrosis tumoral; TNF participa en les respostes inflamatòries
fr facteur onconécrosant; TNF agudes locals.
en tumor necrosis factor; TNF
Nota: La sigla TNF prové de l'anglès tumor
Citocina que estimula el reclutament de necrosis factor.
fagòcits cap a un focus infecciós o
inflamatori i els activa per a eliminar virus
o bacteris. factor de permeabilitat vascular m

Nota: 1. Es coneixen dos tipus de factors de es factor de permeabilidad capilar


necrosi tumoral, el TNF-alfa i el TNF-beta, que fr facteur de perméabilité vasculaire
interaccionen amb els mateixos receptors.2. La en vascular permeability factor
sigla TNF prové de l'anglès tumor necrosis
factor. Substància que incrementa la permeabilitat
de les parets dels vasos sanguinis de
calibre petit i que, consegüentment,
factor de necrosi tumoral alfa m estimula el pas d'elements de la sang a
sin. compl. caquectina f l'espai extravascular.
sigla TNF-alfa m
Nota: Per exemple, la histamina, la serotonina,
es caquectina; factor de necrosis tumoral les cinines i els leucotriens.
alfa; TNF-alfa
fr facteur de nécrose tumorale alfa; TNF-
alfa factor de transferència m
en cachectin; tumor necrosis factor-alfa;
TNF-alfa es factor de transferencia
fr facteur de transfert
Factor de necrosi tumoral produït pels en transfer factor
macròfags i els limfòcits T activats que
actua com a mediador de la resposta Extret procedent de limfòcits T humans
inflamatòria i que en les infeccions greus que permet transferir l'estat
se sintetitza en quantitats elevades, amb d'hipersensibilitat retardada específica d'un
efectes sistèmics com ara febre, increment

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 67


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
individu a un altre. es factor del complemento H
fr facteur H du complément
en complement factor H
factor del complement m
sin. compl. factor m Proteïna sèrica amb funció reguladora de
l'activació del complement que s'uneix al
es factor; factor del complemento factor del complement C3b i promou la
fr facteur; facteur du complément dissociació del factor C3bBb en els factors
en complement factor; factor C3b i Bb.

Molècula que intervé en l'activació i la


regulació del sistema del complement. factor del complement I m

Nota: La numeració utilitzada en les es factor del complemento I


denominacions dels factors del complement fr facteur I du complément
reflecteix l'ordre en què van ser descoberts i no en complement factor I
l'ordre seqüencial en què s'activen: factor C1,
factor C2, factor C4, etc. Les lletres minúscules
que poden acompanyar el número identifiquen
Serina-proteasa amb funció reguladora de
els fragments resultants de la proteòlisi segons l'activació del complement que escindeix
la seva mida: factor C3a o factor C3b. La lletra i els factors del complement C3b i C4b.
minúscula al davant de la C indica que la funció
de la molècula ha quedat inactivada: factor
iC3b. factor del complement P m
veg. properdina f

factor del complement B m


factor del verí de cobra m
es factor del complemento B sigla CVF m
fr facteur B du complément
en complement factor B es factor del veneno de cobra; CVF
fr facteur du venin de cobra; FVC
Proteïna plasmàtica de la via alternativa del en cobra venom factor; CVF
complement, que s'uneix al factor del
complement C3b dipositat per la via Proteïna del verí de la cobra índia, Naja
clàssica o per la via de la lectina i participa naja, capaç de substituir el factor del
en la producció de la C3/C5-convertasa de complement C3b de mamífers en
la via alternativa. l'activació del complement per la via
alternativa.

factor del complement D m Nota: La sigla CVF prové de l'anglès cobra


venom factor.
es factor del complemento D
fr facteur D du complément
en complement factor D factor estimulador de colònies m
sigla CSF m
Proteasa plasmàtica que escindeix el factor
del complement B i genera el factor Bb, es factor estimulador de colonias; CSF
que en unir-se al factor C3b produeix la fr facteur de stimulation des colonies;
C3/C5-convertasa de la via alternativa. CSF; FSC
en colony-stimulating factor; CSF

factor del complement H m Citocina que promou el creixement i la


diferenciació de cèl·lules d'un llinatge

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 68


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
determinat a partir de cèl·lules del factor del complement Bb de la via
pluripotents. alternativa, que la manté activada de
manera contínua i que s'associa amb
Nota: 1. Existeixen diversos tipus de factors glomerulonefritis membranoproliferativa i
estimuladors de colònies; per exemple, GM-CSF, amb lipodistròfia parcial.
G-CSF i M-CSF.2. La sigla CSF prové de l'anglès
colony-stimulating factor.

factor paracrí m
factor estimulador dels limfòcits B m
es factor paracrino
sigla BSF m
fr facteur paracrine
en paracrine factor
es factor estimulador de las células B; BSF
fr facteur de stimulation des cellules B;
Molècula que actua sobre les cèl·lules
BSF
situades a prop de la cèl·lula que la
en B-cell stimulating factor; BSF
produeix.
Citocina que promou l'estimulació dels Nota: Per exemple, la majoria de citocines.
limfòcits B.

Nota: 1. Existeixen dos tipus de BSF, el BSF-1 i


BSF-2. 2. La sigla BSF prové de l'anglès B-cell
factor reumatoide m
stimulating factor.
es factor reumatoide
fr facteur rhumatoïde
factor inhibidor de la migració dels en rheumatoid factor
macròfags m
Autoanticòs dirigit contra la fracció
sigla MIF m
cristal·litzable de la IgG, que es troba en un
alt percentatge de pacients amb artritis
es factor inhibidor de la migración de los
reumatoide, tot i que no és específic
macrófagos; MIF
d'aquesta malaltia.
fr facteur d'inhibition de la migration des
macrophages; MIF
en macrophage migration inhibitory factor;
migration inhibitory factor; MIF fagòcit m

Citocina produïda per limfòcits T activats es fagocito


que redueix la mobilitat dels macròfags i fr phagocyte
els activa, de manera que queden retinguts en phagocyte
en el lloc d'estimulació i esdevenen més
eficients en la fagocitosi. Cèl·lula que engloba i digereix bacteris i
altres gèrmens, cossos estranys o deixalles
Nota: La sigla MIF prové de l'anglès migration metabòliques.
inhibitory factor.
Nota: Els macròfags del teixit connectiu són
fagòcits molt actius. En els mamífers, els
principals fagòcits són els neutròfils i les
factor nefrític del C3 m cèl·lules del sistema mononuclear fagocític.
sigla C3NeF m

es factor nefrítico del C3; C3NeF


fagocitosi f
fr facteur C3 néphritique; C3NF
en C3 nephritic factor; C3NeF; NF
es fagocitosis
fr phagocytose
Autoanticòs dirigit contra un neoantigen

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 69


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
en phagocytosis febre glandular f
veg. mononucleosi infecciosa f
Procés pel qual un fagòcit engloba i
digereix material com ara bacteris i altres
gèrmens, cossos estranys o deixalles febre reumàtica f
metabòliques.
es fiebre reumática
fr fièvre rhumatismale
fagolisosoma m en rheumatic fever
sin. compl. heterofagosoma m
Malaltia autoimmunitària sistèmica que es
es fagolisosoma; heterofagosoma manifesta després d'una infecció per
fr phagolysosome estreptococs beta-hemolítics i que
en heterophagosome; phagolysosome comporta un procés febril acompanyat
d'inflamació del teixit connectiu, del cor i
Lisosoma secundari que resulta de la fusió de les articulacions.
d'un fagosoma amb un lisosoma primari.
Nota: Els pacients afectats per febre reumàtica
Nota: Els enzims hidrolítics del lisosoma presenten antistreptolisina O a la sang.
digereixen el material ingerit en el fagosoma.

fenomen de Danysz m
fagosoma m
sin. compl. vesícula de fagocitosi f es fenómeno de Danysz
fr phénomène de Danysz
es fagosoma; vesícula de fagocitosis; en Danysz phenomenon
vesícula fagocítica
fr phagosome Variació en la capacitat d'una antitoxina
en phagocytic vesicle; phagosome per a neutralitzar una quantitat establerta
de toxina, que depèn de la manera en què
Vesícula formada en el protoplasma d'un s'administri l'antitoxina.
fagòcit per una invaginació de la
membrana cel·lular, que conté material Nota: L'antitoxina pot administrar-se en diverses
fagocitat. dosis a intervals petits o en una sola dosi.

febre del fenc f fenomen de Pfeiffer m


sin. compl. rinitis al·lèrgica estacional f
es fenómeno de Pfeiffer
es fiebre del heno; rinitis alérgica fr phénomène de Pfeiffer
estacional en Pfeiffer phenomenon
fr rhinite allergique saisonnière
en hay fever; seasonal allergic rhinitis Lisi dels bacteris del còlera per l'activació
del complement com a conseqüència de la
Rinitis al·lèrgica produïda per antígens del inoculació de bacteris a un animal
pol·len que es presenta durant l'època de prèviament immunitzat contra el còlera.
pol·linització en individus sensibilitzats
contra aquests antígens.
fenomen de Raynaud m
Nota: La febre del fenc va associada sovint amb
conjuntivitis al·lèrgica. es fenómeno de Raynaud
fr phénomène de Raynaud
en Raynaud phenomenon

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 70


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Isquèmia episòdica que afecta els dits, es ficoeritrina; PE
provocada per fred o per tensió emocional i fr phycoérythrine; PE
caracteritzada per canvis de coloració en phycoerythrin; PE
cutània, que pot presentar-se aïllada o
associada amb diferents malalties Fluorocrom que té un màxim d'emissió de
immunitàries. color taronja emprat en
immunofluorescència, normalment en
forma de conjugat amb anticossos.
fibroblast m
Nota: La sigla PE prové de l'anglès
es fibroblasto phycoerythrin.
fr fibroblaste
en fibroblast
FITC m
Cèl·lula del teixit connectiu, de forma veg. isotiocianat de fluoresceïna m
allargada i amb prolongacions
citoplasmàtiques, precursora del fibròcit,
que és responsable de la síntesi del fitohemoaglutinina f
col·lagen en diferents parts de l'organisme.
es fitohemaglutinina
Nota: Per exemple, els fibroblasts sintetitzen fr phytohémagglutinine
col·lagen en els cartílags, en els tendons i en la en phytohemagglutinin
còrnia.
Lectina obtinguda del fruit de la
mongetera, Phaseolus vulgaris, emprada
fibròcit m com a activador policlonal in vitro,
especialment dels limfòcits T.
es fibrocito
fr fibrocyte Nota: La fitohemoaglutinina s'utilitza per a
en fibrocyte estudiar la funció dels limfòcits T en el test de
transformació limfoblàstica (TTL).
Fibroblast madur.

fixació de complement f
fibronectina f
es fijación de complemento
es fibronectina fr fixation du complément
fr fibronectine en complement fixation
en fibronectin
Prova fonamentada en l'absorció i
Proteïna de la matriu extracel·lular, ubiqua l'activació del complement pels complexos
en el teixit connectiu, el plasma i la antigen-anticòs formats en la reacció
superfície de les cèl·lules, que mitjançant immunitària entre un antigen i el seu
el reconeixement de diverses molècules anticòs específic que s'han posat en
d'adhesió, principalment integrines de la contacte.
membrana cel·lular, participa en
l'estructura i cohesió dels diferents Nota: Aquesta prova es fa servir per a
determinar la presència d'un anticòs (o d'un
components cel·lulars dels teixits.
antigen) específic en la mostra de sèrum o de
teixit.

ficoeritrina f
sigla PE f FK506 m

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 71


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
veg. tacròlimus m de proteïnes del citosquelet.

FKBP f fluorocrom m

es FKBP es fluorocromo
fr FKBP fr fluorochrome
en FKBP en fluorochrome

Proteïna intracel·lular que regula la funció Compost químic que emet llum d'una
de la calcineurina i que actua com a diana longitud d'ona determinada quan és excitat
per al tacròlimus. per llum d'una longitud d'ona adequada.

Nota: La sigla FKBP prové de l'anglès FK506


binding protein ('proteïna d'unió a l'FK506'). fluorografia f

es fluorografía
flagel·lina f fr fluorographie
en fluorography
es flagelina
fr flagelline Tècnica que permet incrementar la
en flagellin sensibilitat de la detecció d'un marcatge
radioactiu per autoradiografia, mitjançant
Proteïna que forma el constituent principal l'ús de substàncies fluorescents.
del flagel d'un bacteri mòbil i que s'utilitza
com a antigen experimental.
fol·licle limfàtic m
veg. fol·licle limfoide m
floculació f

es floculación fol·licle limfoide m


fr floculation sin. compl. fol·licle limfàtic m
en flocculation
es folículo linfático; folículo linfoide
Reacció de precipitació pròpia d'alguns fr follicule lymphoïde
antisèrums, que només pot ser observada en lymphoid follicle
en un estret interval de la reacció antigen-
anticòs en l'equilibri i que produeix un Agrupació esfèrica i compacta de cèl·lules
precipitat característic en forma de flocs. a l'escorça d'un gangli limfàtic, a la polpa
blanca de la melsa, als teixits limfoides o,
ocasionalment, a altres tipus de teixits,
fluoresceïna f que consisteix en una xarxa de cèl·lules
dendrítiques fol·liculars amb tots els espais
es fluoresceína lliures plens de limfòcits B, juntament amb
fr fluorescéine algun limfòcit T.
en fluorescein

Fluorocrom que pot emetre fluorescència fol·licle limfoide primari m


verda emprat en immunofluorescència,
normalment en forma de conjugat amb es folículo linfoide primario; folículo
anticossos. primario
fr follicule primaire
Nota: La fluoresceïna s'utilitza com a marcador en primary follicle; primary lymphoid

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 72


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
follicle fragment F(ab')2 m

Fol·licle limfoide que caracteritza les zones es fragmento F(ab')2


del teixit limfoide no estimulat, en què els fr fragment F(ab')2
espais de la xarxa de cèl·lules epitelials són en F(ab')2 fragment
plens de limfòcits B petits que recirculen
amb molècules d'IgM i d'IgD a la Fragment molecular que resulta de la
superfície. digestió amb pepsina d'una
immunoglobulina, consistent en les dues
cadenes lleugeres unides covalentment als
fol·licle limfoide secundari m fragments Fd' de les respectives cadenes
pesants, les quals es mantenen unides per
es folículo linfoide secundario la regió frontissa.
fr follicule secondaire
en secondary follicle; secondary lymphoid Nota: 1. Els fragments F(ab')2 mantenen els dos
follicle llocs de combinació amb l'antigen. 2.
L'abreviatura Fab prové de l'anglès fragment,
antigen-binding ('fragment de combinació amb
Fol·licle limfoide que conté un centre
l'antigen') i la prima ( ' ) indica que aquest
germinal i que s'ha generat en el curs fragment procedeix de la mateixa reacció que el
d'una resposta secundària contra antígens fragment Fab'.
dependents del timus.

fragment Fab m
fosfatasa alcalina f
es fragmento Fab
es fosfatasa alcalina fr fragment Fab
fr phosphatase alcaline en antigen-binding fragment; Fab
en alkaline phosphatase fragment; Fab piece

Enzim emprat en el marcatge enzimàtic de Fragment molecular que resulta de la


macromolècules, especialment digestió amb papaïna d'una
d'anticossos. immunoglobulina, consistent en una
cadena lleugera completa unida
covalentment a un fragment Fd.
1-fosfatidilinositol-3-cinasa f
sin. compl. cinasa PI3 f Nota: 1. Cada fragment Fab manté un sol lloc
de combinació amb l'antigen. 2. L'abreviatura
es 1-fosfatidilinositol-3-cinasa; PI3 cinasa; Fab prové de l'anglès fragment, antigen-binding
PI3 quinasa ('fragment de combinació amb l'antigen').
fr 1-phosphatidyl-inositol 3-kinase; PI3
kinase
en 1-phosphatidyl-inositol-3-kinase; PI3- fragment Fab' m
kinase
es fragmento Fab'
Cinasa citoplasmàtica que participa en la fr fragment Fab'
transmissió de senyals del coreceptor del en Fab' fragment
BCR i indueix l'activació de factors que
estimulen la transcripció. Fragment molecular que resulta de la
reducció dels ponts disulfur entre les
Nota: La sigla PI3 prové de l'anglès 1- cadenes pesants d'un fragment F(ab')2,
phosphatidyl-inositol-3-kinase. consistent en una cadena lleugera
completa unida covalentment a un
fragment Fd'.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 73


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
digestió amb papaïna del fragment Fab,
Nota: 1. El fragment Fab' conté el lloc de consistent en una part de cadena pesant.
combinació amb l'antigen.2. L'abreviatura Fab'
prové de l'anglès fragment, antigen-binding Nota: L'abreviatura Fd prové de l'anglès
('fragment de combinació amb l'antigen') i la fragment, difficult ('fragment difícil').
prima ( ' ) indica que és el fragment resultant de
la reacció amb un contingut més gran
d'aminoàcids.
fragment Fd' m

es fragmento Fd'
fragment Fc m
en Fd' fragment; Fd' piece
es fragmento Fc
Fragment molecular que resulta de la
fr fragment Fc
digestió amb pepsina d'un fragment Fab',
en Fc fragment; Fc piece
consistent en el segment aminoterminal de
la cadena pesant que conté part de la regió
Fragment molecular que resulta de la
variable, part de la regió constant i part de
digestió amb papaïna d'una
la regió frontissa.
immunoglobulina, consistent en els
segments carboxiterminals de les dues
Nota: L'abreviatura Fd prové de l'anglès
cadenes pesants unides covalentment per fragment, difficult ('fragment difícil') i la prima (
la regió frontissa. ' ) indica que procedeix de la mateixa reacció
que el fragment Fab'.
Nota: 1. El fragment Fc no conté el lloc de
combinació amb l'antigen. 2. L'abreviatura Fc
prové de l'anglès fragment, crystallizable
('fragment cristal·litzable').
fragmentina f
sin. compl. granzim m

es fragmentina; granzima
fragment Fc' m
fr granzyme
en fragmentin; granzyme
es fragmento Fc'
fr fragment Fc'
Serina-esterasa continguda als grànuls dels
en Fc' fragment
limfòcits T citotòxics i de les cèl·lules NK
que provoca l'apoptosi de cèl·lules diana,
Fragment molecular que resulta de la
en les quals indueix l'activació de les
sobredigestió amb papaïna d'una
caspases, que fragmenten el DNA nuclear.
immunoglobulina, consistent en els
segments carboxiterminals de les dues
cadenes pesants sense la regió frontissa
unides no covalentment. funció efectora f

Nota: L'abreviatura Fc prové de l'anglès es función efectora


fragment, crystallizable ('fragment fr fonction effectrice
cristal·litzable') i la prima ( ' ) distingeix aquest en effector function
terme del fragment Fc.
Qualsevol activitat biològica diferent de la
unió a l'antigen, que tendeix a l'eliminació
fragment Fd m de l'antigen del cos.

es fragmento Fd Nota: En el cas dels anticossos, les funcions


en Fd fragment; Fd piece efectores depenen de la regió constant de les
cadenes pesants; per exemple, la unió als
receptors d'Fc o la unió als mastòcits. En el cas
Fragment molecular que resulta de la
dels limfòcits T, la producció de citocines és un

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 74


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
exemple de funció efectora. gammapatia f

es gammapatía
fyn f fr gammapathie
en gammopathy
es fyn
fr fyn Malaltia caracteritzada per una anomalia de
en fyn les gamma-globulines sèriques, causada
per una proliferació anormal de les cèl·lules
Tirosina-cinasa associada a diverses plasmàtiques que les produeixen.
molècules de membrana, entre les quals
destaca el complex TCR/CD3, que actua
com a mediador en l'inici de la transducció gammapatia monoclonal f
de senyals dels limfòcits T.
es gammapatía monoclonal
Nota: La proteïna fyn és codificada pel gen FYN. fr gammapathie monoclonale
en monoclonal gammopathy

GALT m Gammapatia en què es produeix la síntesi


veg. teixit limfoide associat a l'intestí m d'immunoglobulines monoclonals a partir
d'un clon cel·lular únic, d'origen benigne o
maligne.
gamma-globulina f
sin. compl. gammaglobulina f; globulina Nota: Per exemple, el mieloma múltiple, la
gamma f macroglobulinèmia de Waldenström, la malaltia
de cadenes pesants i la gammapatia monoclonal
es gamma-globulina; gammaglobulina de significat patològic incert (MGUS, de l'anglès
monoclonal gammopathy of unknown
fr gamma-globuline; gammaglobuline
significance).
en gamma globulin; gamma-globulin;
gammaglobulin
gammapatia policlonal f
Proteïna del sèrum que té la mobilitat més
lenta i se situa a la zona gamma en
es gammapatía policlonal
l'electroforesi.
fr gammapathie polyclonale
Nota: La majoria d'anticossos són gamma-
en polyclonal gammopathy
globulines.
Gammapatia en què es produeix la
degeneració neoplàstica de nombrosos
gamma-globulina específica f clons de limfòcits B i la proliferació
excessiva de diverses classes
es gammaglobulina específica d'immunoglobulines.
fr gammaglobuline spécifique
Nota: Per exemple, la malaltia de Hodgkin i la
en specific gammaglobulin
leucosi limfàtica.

gamma-globulina preparada per a combatre


una infecció concreta.
gangli limfàtic m
sin. compl. node limfàtic m; nòdul limfàtic
m
gammaglobulina f
veg. gamma-globulina f
es ganglio linfático; nódulo linfático
fr ganglion lymphatique
en lymph node

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 75


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
gen activador de la recombinació m
Òrgan limfoide secundari petit i encapsulat sigla RAG m
on s'inicien les respostes immunitàries
adaptatives, situat a la confluència dels es gen activador de la recombinación;
vasos limfàtics, que conté principalment RAG
limfòcits i cèl·lules presentadores fr gène d'activation de la recombination;
d'antigen, especialment cèl·lules RAG
dendrítiques, i que serveix com a punt de en recombination activating gene; RAG
filtració d'antígens i d'activació i
proliferació de limfòcits. Gen que codifica una proteïna necessària
per al reordenament gènic del receptor
antigènic.
gastritis autoimmunitària f
sin. compl. gastritis crònica atròfica f Nota: La sigla RAG prové de l'anglès
recombination activating gene.
es gastritis autoinmunitaria; gastritis
crónica atrófica
fr gastrite auto-immune; gastrite gen BCL-2 f
chronique atrophique
en autoimmune gastritis es gen BCL-2
fr gène BCL-2
Malaltia autoimmunitària específica d'òrgan en BCL-2 gene
caracteritzada per la presència
d'autoanticossos anticèl·lula parietal Gen que quan s'expressa és capaç d'evitar
gàstrica i autoanticossos antifactor l'apoptosi de diversos tipus cel·lulars,
intrínsec, que destrueixen les cèl·lules de la especialment dels limfòcits B que proliferen
paret de l'estómac, impedeixen l'absorció als centres germinals.
de cianocobalamina i, en alguns casos,
poden causar anèmia perniciosa. Nota: El gen BCL-2 es troba translocat en
determinades leucèmies i limfomes de cèl·lules
B.

gastritis autoimmunitària experimental


f
gen C m
veg. segment gènic C m
es gastritis autoinmunitaria experimental
fr gastrite auto-immune expérimentale
en experimental autoimmune gastritis
gen D m
Malaltia immunitària experimental generada veg. segment gènic D m
espontàniament en animals o induïda per
transfecció o timectomia en animals de
laboratori i que es considera un model de gen d'histocompatibilitat m
la gastritis autoimmunitària.
es gen de histocompatibilidad
fr gène d'histocompatibilité
gastritis crònica atròfica f en histocompatibility gene
veg. gastritis autoimmunitària f
Gen que codifica antígens
d'histocompatibilitat que poden
desencadenar una resposta immunitària de
gelosa f
rebuig contra un teixit o un òrgan
veg. agar-agar m
trasplantat.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 76


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
veg. eritròcit m
gen de resposta immunitària m
sin. compl. gen Ir m
globulina f
es gen de respuesta inmunitaria; gen Ir
fr gène de réponse immunitaire; gène Ir es globulina
en immune response gene; Ir gene fr globuline
en globulin
Qualsevol dels gens que, amb el seu efecte
conjunt, determinen la intensitat de la Proteïna globular insoluble o només
resposta immunitària contra un antigen. lleugerament soluble en aigua que es troba
en el plasma sanguini.
Nota: Aquest terme té valor com a referent
històric i està relacionat amb el cromosoma que
conté els gens de l'MHC.
globulina antilimfocitària f

es globulina antilinfocítica
gen Ir m fr globuline antilymphocytaire
veg. gen de resposta immunitària m en antilymphocyte globulin

Preparat biològic terapèutic que conté


gen J m anticossos antilimfocitaris i que
veg. segment gènic J m s'administra per a eliminar els limfòcits T i
reduir la capacitat de resposta immunitària
d'un individu, emprat en el tractament del
gen V m rebuig en trasplantaments.
veg. segment gènic V m

globulina gamma f
glia f veg. gamma-globulina f
veg. neuròglia f

glomerulonefritis f
glicosilfosfatidilinositol m
sigla GPI m es glomerulonefritis
fr glomérulonéphrite
es glicosilfosfatidilinositol; GPI en glomerulonephritis
fr glycosyl-phosphatidyl-inositol; GPI
en glycosyl-phosphatidyl-inositol; GPI Malaltia inflamatòria caracteritzada per
lesions als glomèruls renals, que solen anar
Component glicolipídic de la membrana acompanyades de lesions als túbuls renals,
cel·lular que permet l'ancoratge de que es desencadena sovint per
proteïnes. mecanismes immunopatològics.

Nota: La sigla GPI prové de l'anglès glycosyl-


phosphatidyl-inositol.
glomerulonefritis idiopàtica per IgA f
sin. compl. malaltia de Berger f; nefropatia
per immunoglobulina A f
glòbul blanc m
veg. leucòcit m es enfermedad de Berger; glomerulonefritis
por IgA; nefropatía por IgA
fr glomérulonéphrite avec dépôts d'IgA;
glòbul vermell m maladie de Berger

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 77


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
en Berger disease; IgA glomerulonephritis; perifèrics, on actua com un dels principals
IgA nephropathy lligands de l'L-selectina.

Glomerulonefritis crònica caracteritzada per Nota: L'acrònim GlyCAM-1 prové de l'anglès


dipòsits d'IgA en el teixit mesangial del glycosilation-dependent cell adhesion molecule-1
glomèrul renal. ('molècula d'adhesió cel·lular dependent de
glicosilació').

glomerulonefritis
GM-CSF m
membranoproliferativa f
es GM-CSF
es glomerulonefritis membranoproliferativa
fr GM-CSF
fr glomérulonéphrite
en GM-CSF
membranoproliférative
en membranoproliferative
Citocina que estimula la formació de
glomerulonephritis
colònies de granulòcits o de macròfags a
partir de cèl·lules precursores mieloides
Glomerulonefritis crònica caracteritzada per
aïllades de la medul·la òssia.
la proliferació de cèl·lules mesangials i
l'engruiximent de les parets dels capil·lars Nota: La sigla GM-CSF prové de l'anglès
dels glomèruls renals per dipòsit granulocyte-macrophage colony stimulating
d'immunocomplexos. factor ('factor estimulador de colònies de
granulòcits i macròfags') .

glomerulonefritis postestreptocòccica
aguda f GMNPS f
sigla AGN f; GMNPS f veg. glomerulonefritis postestreptocòccica
aguda f
es glomerulonefritis postestreptocócica
aguda; AGN; GMNPS
fr glomérulonéphrite post-streptococcique gp150/95 f
aiguë; GNA sin. compl. receptor de complement 4 m
en acute post-streptococcal sigla CR4 m
glomerulonephritis; AGN; APSGN
es gp150/95; receptor de complemento 4;
Glomerulonefritis produïda com a CR4
complicació d'una infecció per fr gp150/95; CR4
estreptococs, amb curs habitual benigne i en complement receptor 4; gp150/95;
associada amb la formació CR4
d'immunocomplexos.
Integrina leucocitària de la subfamília
Nota: La sigla AGN prové de l'anglès acute beta2, formada per la unió no covalent de
glomerulonephritis. les molècules CD11c i CD18, que actua
com a receptor del factor del complement
iC3b.
GlyCAM-1 f
Nota: La sigla gp150/95 ha substituït
es GlyCAM-1 actualment la denominació CR4, que prové de
fr GlyCAM-1 l'anglès complement receptor 4.
en GlyCAM-1

ICAM que s'expressa a les vènules GPI m


d'endoteli alt dels ganglis limfàtics veg. glicosilfosfatidilinositol m

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 78


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
gràfic de Wu-Kabat m grànul secundari m
veg. representació de Wu-Kabat f veg. grànul específic m

grànul m grànul terciari m

es gránulo es gránulo terciario


fr granule fr granule tertiaire
en granule en tertiary granule

Estructura de forma més o menys esfèrica Grànul citoplasmàtic dels neutròfils que
que es pot observar a l'interior o a la conté hidrolases àcides, gelatinasa i la
superfície d'una cèl·lula o d'un teixit. molècula precursora de la Mac-1.

grànul de Birbeck m granulòcit m

es gránulo de Birbeck es granulocito


fr granule de Birbeck fr granulocyte; polynucléaire
en Birbeck granule en granulocyte; polymorph;
polymorphonuclear leukocyte
Grànul citoplasmàtic característic de les
cèl·lules de Langerhans, amb nucli central Leucòcit polimorfonuclear caracteritzat per
de material electrodens, que podria ser un un citoplasma amb grànuls abundants i per
tipus particular de fagosoma. un nucli amb lòbuls connectats per
cordons fins de cromatina.

grànul específic m Nota: Els granulòcits poden ser eosinòfils,


sin. compl. grànul secundari m basòfils o neutròfils, segons que els grànuls
tinguin afinitat, respectivament, pels colorants
àcids, pels colorants bàsics o per cap colorant.
es gránulo secundario
fr granule secondaire
en secondary granule; specific granule
granulocitopènia f
Grànul citoplasmàtic dels granulòcits que
es granulocitopenia
conté enzims hidrolítics.
fr granulocytopénie
en granulocytopenia
grànul primari m
Disminució del nombre de granulòcits,
principalment neutròfils, de la sang.
es gránulo primario
fr granule primaire
en primary granule
granuloma m
Grànul citoplasmàtic dels granulòcits que
es granuloma
conté mieloperoxidasa, col·lagenasa i
fr granulome
elastasa.
en granuloma
Nota: Els grànuls primaris constitueixen entre el
10 i el 20% dels grànuls citoplasmàtics dels Lesió nodular inflamatòria formada per
neutròfils. teixit connectiu infiltrat de cèl·lules

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 79


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
diverses, amb una àrea central constituïda mitjà i petit.
per macròfags, i sovint per cèl·lules
gegants plurinucleades, envoltats per
limfòcits T, deguda a la invasió per un cos granzim m
estrany no degradable o a la infecció per veg. fragmentina f
un microorganisme patogen.

Nota: El granuloma pot ser crònic en casos grup de diferenciació m


d'hipersensibilitat retardada.
sigla CD m

es grupo de diferenciación; CD
granuloma induït per adjuvant m fr groupe de différenciation; CD
en cluster of differentiation; CD
es granuloma adyuvante
en adjuvant granuloma Conjunt d'anticossos monoclonals que
identifiquen una mateixa molècula de
Granuloma que es forma en el lloc membrana de les cèl·lules del sistema
d'inoculació d'un adjuvant. immunitari.

Nota: Actualment el terme grup de diferenciació


granulomatós -osa adj designa, per extensió, la molècula concreta que
cadascun dels anticossos monoclonals
es granulomatoso identifica. Les denominacions dels grups de
fr granulomateux diferenciació es formen a partir de la sigla CD,
que prové de l'anglès cluster of differentiation,
en granulomatous
seguida d'un número. La numeració s'ha
assignat de manera correlativa a la seva
Que té les característiques d'un granuloma descripció. La denominació de diferenciació fa
o que s'associa amb la presència de referència al fet que, inicialment, els grups de
granulomes. diferenciació distingien molècules que van
permetre discriminar els diversos tipus de
cèl·lules del sistema immunitari i definir-ne les
etapes de diferenciació cel·lular.
granulomatosi al·lèrgica f

fr angéite granulomateuse diffuse


en allergic granulomatosis grup sanguini m

Granulomatosi associada amb la inhalació es grupo sanguíneo


de pólvores orgàniques, les quals indueixen fr groupe sanguin
respostes immunitàries per en blood group
immunocomplexos.
Conjunt d'al·loantígens presents a diversos
tipus cel·lulars, inclosos els eritròcits, que
granulomatosi de Wegener f permeten discriminar els diferents individus
d'una mateixa espècie i que poden ser
responsables de reaccions en les
es granulomatosis de Wegener
transfusions i del rebuig hiperagut.
fr granulomatose de Wegener
en Wegener granulomatosis

Vasculitis sistèmica associada amb haplotip m


autoanticossos anticitoplasma de neutròfil,
caracteritzada per inflamació es haplotipo
granulomatosa del tracte respiratori i per fr haplotype
necrosi dels vasos sanguinis de calibre en haplotype

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 80


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
veg. eritròcit m
Conjunt de gens localitzats dintre d'un
mateix cromosoma, que s'utilitza per a
descriure la combinació d'al·lels en l'MHC. hematopoesi f
sin. compl. hemapoesi f; hemopoesi f
Nota: Els individus normals posseeixen dos
haplotips, un procedent del cromosoma patern i es hemapoyesis; hematopoyesis
l'altre, del cromosoma matern.
fr hématopoèse
en hematopoiesis; hemopoiesis

haplotip estès m Procés de formació, maduració i pas a la


sang dels diferents tipus de cèl·lules
es haplotipo extendido sanguínies a partir de cèl·lules mare.
fr haplotype étendu
en extended haplotype
hemoaglutinació f
Grup d'al·lels lligats de l'MHC que es
troben en un desequilibri per lligament
es hemaglutinación
positiu.
fr hémagglutination
en hemagglutination

haptè m Aglutinació d'eritròcits.

es hapteno
fr haptène hemoaglutinació passiva f
en hapten
es hemaglutinación pasiva
Molècula petita que pot actuar com a
fr hémagglutination passive
determinant antigènic, però que no pot
en passive hemagglutination
iniciar una resposta immunitària si no va
unida a un transportador.
Hemoaglutinació que permet determinar
l'existència d'anticossos dirigits contra un
Nota: Els haptens són antigènics però només
esdevenen immunògens quan s'associen a una
antigen concret, en general soluble, que
proteïna transportadora. s'ha fixat prèviament a la membrana dels
eritròcits.

haptotaxi f
hemoaglutinina f
es haptotaxia
fr haptotaxie es hemaglutinina
en haptotaxis fr hémagglutinine
en hemagglutinin
Locomoció de cèl·lules sobre una
superfície que presenta un gradient Substància que aglutina eritròcits.
d'adhesivitat.
Nota: Per exemple, les lectines i els anticossos
específics.

hemapoesi f
veg. hematopoesi f
hemoglobinúria paroxismal per fred f

es hemoglobinuria paroxística por frío


hematia f
fr hémoglobinurie paroxystique a frigore

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 81


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
en paroxysmal cold hemoglobinuria el complement i que, en activar-lo, provoca
hemòlisi.
Anèmia hemolítica en què es detecta
presència d'hemoglobina a l'orina després
d'una exposició a temperatures fredes. hemolisina per fred f
veg. anticòs de Donath-Landsteiner m
Nota: L'hemoglobinúria paroxismal per fred pot
ser causada per l'anticòs de Donath-Landsteiner.
hemopoesi f
veg. hematopoesi f
hemòlisi f
sin. compl. eritrocitòlisi f; eritròlisi f
hepatitis autoimmunitària f
es eritrocitólisis; eritrólisis; hemólisis
fr érythrolyse; hémolyse
es hepatitis autoinmunitaria; hepatitis
en erythrocytolysis; erythrolysis;
crónica activa
hemolysis
fr hépatite auto-immune
en autoimmune hepatitis; chronic active
Lisi dels eritròcits amb alliberament de
hepatitis
l'hemoglobina que contenen.
Hepatitis de causa desconeguda, sovint
crònica, caracteritzada per la presència
hemòlisi immunitària f d'autoanticossos i per la destrucció
progressiva del parènquima hepàtic.
es hemólisis inmunitaria
fr hémolyse immune
en immune hemolysis heteroanticòs m
Hemòlisi provocada en activar el
es heteroanticuerpo
complement mitjançant anticossos
fr hétéroanticorps
antieritrocitaris.
en heteroantibody

Anticòs específic dirigit contra antígens


hemòlisi passiva f procedents d'una espècie diferent de la
que produeix l'anticòs.
es hemólisis pasiva
fr hémolyse conditionnée; hémolyse
passive heteroempelt m
en passive hemolysis
veg. xenoempelt m
Hemòlisi provocada en activar el
complement mitjançant una combinació
heterofagosoma m
d'anticossos amb antígens fixats a la
veg. fagolisosoma m
membrana dels eritròcits.

heteròleg -òloga adj


hemolisina f
es heterólogo
es hemolisina
fr hétérologue
fr hémolysine
en heterologous
en hemolysin
Derivat d'un altre organisme.
Anticòs dirigit contra els eritròcits que fixa

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 82


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Hibridoma originat per la fusió d'un limfòcit
B amb una cèl·lula de mieloma, que
heterotòpia f constitueix la base cel·lular per a la
producció d'anticossos monoclonals
es heterotopía específics.
fr hétérotopie
en heterotopy
hibridoma de limfòcits T m
Empelt d'un teixit o òrgan en un lloc no
ocupat habitualment per aquesta mena de es hibridoma de linfocitos T
teixit o òrgan. fr hybridome T
en T-cell hybridoma

HEV f Hibridoma originat per la fusió d'un limfòcit


veg. vènula d'endoteli alt f T amb una cèl·lula de timoma o de
limfoma, que constitueix la base cel·lular
per a la recerca de TCR clonals específics.
hibridació in situ f

es hibridación in situ hidroxicloroquina f


fr hybridation in situ
en in situ hybridization es hidroxicloroquina
fr hydroxychloroquine
Tècnica que permet localitzar, en teixits, en hydroxychloroquine
en cèl·lules o en els cromosomes de
cèl·lules eucariotes o bacterianes, Fàrmac emprat tradicionalment en el
fragments d'àcids nucleics complementaris tractament i la prevenció de la malària que
d'una sonda d'hibridació específica, s'utilitza en el tractament de l'artritis
marcada adequadament. reumatoide i del lupus eritematós.

hibridoma m 5-hidroxitriptamina f
veg. serotonina f
es hibridoma
fr hybridome
en hybridoma hipergammaglobulinèmia f

Cèl·lula híbrida obtinguda a partir d'una es hipergammaglobulinemia


cèl·lula normal, generalment un limfòcit, i fr hypergammaglobulinémie
una cèl·lula tumoral de creixement en hypergammaglobulinemia
indefinit.
Concentració elevada de gamma-globulines
Nota: Els hibridomes se seleccionen per cultiu a la sang, que s'observa sovint en malalts
en un medi de creixement selectiu, en què amb infeccions cròniques o hepatopaties.
només poden sobreviure les cèl·lules híbrides.

hiperglobulinèmia f
hibridoma de limfòcits B m
es hiperglobulinemia
es hibridoma de linfocitos B fr hyperglobulinémie
fr hybridome B en hyperglobulinemia
en B-cell hybridoma
Concentració elevada de globulines a la

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 83


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
sang. fr hypersensibilité
en hypersensitivity

hiperglobulinèmia purpúria f Resposta immunitària molt superior a la


normalment esperable, que pot tenir
es hiperglobulinemia purpúrea efectes nocius per a l'organisme.
en purpura hyperglobulinemia

Hiperglobulinèmia caracteritzada per la hipersensibilitat de contacte f


presència d'hemorràgies a la pell de les sin. dermatitis al·lèrgica de contacte f
extremitats inferiors, especialment a la
zona dels turmells.
hipersensibilitat de tipus I f
veg. hipersensibilitat immediata f
hiperimmune adj

es hiperinmune hipersensibilitat de tipus II f


fr hyperimmun
en hyperimmune es hipersensibilidad de tipo II
fr hypersensibilité de type II
Que té un grau d'immunitat superior al que en type II hypersensitivity
és normalment esperable.
Hipersensibilitat vehiculada per anticossos
IgG i IgM dirigits contra antígens de la
hiperimmunitat f superfície cel·lular, que produeix la lisi de
cèl·lules diana per l'activació del
es hiperinmunidad complement.
fr hyperimmunité
en hyperimmunity Nota: El terme hipersensibilitat de tipus II prové
de la classificació de Gell i Coombs.
Immunitat superior a la normalment
esperable, com a conseqüència de la
immunització mitjançant l'administració de hipersensibilitat de tipus III f
repetides dosis d'un antigen, que estimulen
la producció de grans quantitats es hipersensibilidad de tipo III
d'anticossos o l'augment de la immunitat fr hypersensibilité de type III
cel·lular. en type III hypersensitivity

Hipersensibilitat causada per la formació


hipermutació somàtica f d'immunocomplexos, les dimensions dels
quals determinen el punt on es dipositen i
es hipermutación somática el tipus de lesió que produeixen.
fr hypermutation somatique
en somatic hypermutation Nota: 1. Per exemple, la malaltia del sèrum i la
vasculitis per hipersensibilitat a fàrmacs. 2. El
terme hipersensibilitat de tipus III prové de la
Mutació somàtica puntual per canvi de classificació de Gell i Coombs.
parells de bases, que té un paper important
en la maduració d'afinitat dels anticossos.
hipersensibilitat de tipus IV f
veg. hipersensibilitat retardada f
hipersensibilitat f

es hipersensibilidad

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 84


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
hipersensibilitat immediata f hypocomplementemia
sin. compl. hipersensibilitat de tipus I f
Disminució de la concentració sèrica d'un
es hipersensibilidad de tipo I; o més factors del complement, que
hipersensibilidad inmediata provoca alteracions en la resposta
fr hypersensibilité de type I; immunitària.
hypersensibilité immediate
en immediate hypersensitivity; type I Nota: Les hipocomplementèmies poden ser
hypersensitivity adquirides quan es produeixen a causa d'un
consum excessiu o d'una producció deficient
d'un o més factors del complement. També
Hipersensibilitat que apareix just després poden ser congènites, i aleshores la
de l'exposició a un antigen, amb denominació de la deficiència pren el nom del
participació de mastòcits i d'anticossos IgE factor del complement afectat: deficiència del
responsables de la producció d'amines factor de complement C1, deficiència de
vasoactives. l'inhibidor del factor de complement C1,
deficiència de properdina, deficiència del factor
Nota: El terme hipersensibilitat de tipus I prové de complement B, etc.
de la classificació de Gell i Coombs.

hipogammaglobulinèmia f
hipersensibilitat retardada f
sin. compl. hipersensibilitat de tipus IV f es hipogammaglobulinemia
sigla DTH f fr hypogammaglobulinémie
en hypogammaglobulinemia
es hipersensibilidad de tipo IV;
hipersensibilidad retardada; DTH; HR Dèficit d'immunoglobulines en el sèrum
fr hypersensibilité de type IV; com a conseqüència d'una manca de
hypersensibilité retardée; DTH producció, d'una pèrdua excessiva o de
en delayed hypersensitivity; delayed-type tots dos processos alhora, a causa d'una
hypersensitivity; type IV hypersensitivity; alteració sobrevinguda o d'un defecte
DTH congènit en els limfòcits.

Hipersensibilitat que apareix cert temps


després de l'exposició a l'antigen, hipogammaglobulinèmia transitòria de
vehiculada per limfòcits T, i que sovint es la infantesa f
manifesta per la formació de granulomes
ocasionats per dipòsit de macròfags i es hipogammaglobulinemia transitoria de
limfòcits. la infancia
fr hypogammaglobulinémie transitoire de
Nota: 1. El terme hipersensibilitat de tipus IV l'enfance
prové de la classificació de Gell i Coombs.2. La en transient hypogammaglobulinemia of
sigla DTH prové de l'anglès delayed-type
infancy
hipersensitivity.

Immunodeficiència primària amb


mecanisme d'herència desconegut,
hipocomplementèmia f
causada per un retard en la capacitat de
sin. compl. deficiència de complement f
sintetitzar anticossos i caracteritzada per
hipogammaglobulinèmia, que afecta infants
es deficiencia de complemento;
menors de tres anys.
hipocomplementemia
fr déficit en complément;
hypocomplementémie
hiposensibilització f
en complement deficiency;
veg. dessensibilització f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 85


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
histamina f histoincompatibilitat f

es histamina es histoincompatibilidad
fr histamine fr histo-incompatibilité
en histamine en histoincompatibility

Amina vasoactiva derivada de la histidina, Manca d'identitat immunitària entre els


emmagatzemada en els grànuls dels teixits d'un donador i d'un receptor, que
basòfils i dels mastòcits, que produeix la dificulta o impossibilita l'acceptació
dilatació local dels vasos sanguinis, la d'empelts o el trasplantament d'òrgans.
contracció de la musculatura llisa visceral i
l'augment de la permeabilitat capil·lar.
històtop m
Nota: La histamina s'allibera per la desgranulació
consegüent a la unió de l'antigen amb els es histotopo
anticossos IgE localitzats a la superfície dels
fr histotope
mastòcits i basòfils.
en histotope

Regió de la molècula d'histocompatibilitat


histaminasa f
de classe II que, en la presentació
antigènica, interacciona amb el TCR.
es histaminasa
fr histaminase
en histaminase
HLA m
veg. antigen HLA m
Enzim que inactiva la histamina.

HLA-DM f
histiòcit m
es HLA-DM
es histiocito
fr HLA-DM
fr histiocyte
en HLA-DM
en histiocyte
Molècula d'intercanvi de pèptids que
Macròfag resident en el teixit connectiu.
facilita l'eliminació del CLIP i la captació
d'un pèptid en el solc d'unió a les
molècules d'histocompatibiltat de classe II.
histocompatibilitat f

es histocompatibilidad
hormona tímica f
fr histocompatibilité
en histocompatibility
es hormona tímica
fr hormone thymique
Identitat immunitària entre els teixits d'un
en thymic hormone
donador i d'un receptor que fa possible
l'acceptació d'empelts o el trasplantament
Polipèptid produït al timus que intervé en la
d'òrgans o de teixits.
regulació de la maduració tímica.
Nota: Habitualment es considera que dues
persones són histocompatibles quan expressen Nota: Per exemple, la timopoetina, la timosina,
els mateixos antígens HLA; per exemple, els el factor sèric tímic i el factor humoral tímic.
bessons que comparteixen la placenta.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 86


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
icosanoide m
hoste m
veg. receptor m es eicosanoide
fr eicosanoïde
en eicosanoid
humanització f
Compost de naturalesa química diversa,
es humanización derivat de l'àcid araquidònic, que actua
fr humanisation com a mediador en la resposta
en humanization inflamatòria.

Substitució d'un fragment en una Nota: Per exemple, les prostaglandines, els
immunoglobulina animal per un segment tromboxans i els leucotriens.
determinat d'immunoglobulina humana
mitjançant processos d'enginyeria
genètica, a fi de facilitar l'ús terapèutic de idiopatia f
la immunoglobulina resultant en éssers
humans. es idiopatía
fr idiopathie
en idiopathy
HUVEC f pl
Malaltia no precedida o ocasionada per cap
es HUVEC altra malaltia, que es presenta sense cap
fr HUVEC causa coneguda.
en HUVEC

Conjunt de cèl·lules endotelials de les idiotip m


venes umbilicals humanes que,
multiplicades a partir de cultius in vitro, es idiotipo
s'usen en recerca biomèdica per a l'estudi fr idiotype
de l'adhesió leucocitària. en idiotype

Nota: La sigla HUVEC prové de l'anglès human Característica estructural comuna al


umbilical vein endothelial cells ('cèl·lules conjunt de molècules d'anticòs, de BCR o
endotelials de les venes umbilicals humanes'). de TCR que comparteixen almenys un
determinant idiotípic.

ICAM f
idiotip dominant m
es ICAM
fr ICAM es idiotipo dominante
en ICAM fr idiotype dominant
en dominant idiotype
Proteïna monomèrica de la superfamília de
les immunoglobulines que s'expressa en la Idiotip amb presència majoritària en la
superfície cel·lular i que intervé en resposta humoral contra un antigen
l'adhesió leucocitària. concret.

Nota: La denominació ICAM prové de l'anglès


intercellular adhesion molecule ('molècula
idiotip recurrent m
d'adhesió intercel·lular').

es idiotipo recurrente
fr idiotype récurrent

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 87


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
en recurrent idiotype immunitat activa f

Idiotip present en la resposta humoral es inmunidad activa


d'individus diferents contra un mateix fr immunité active
antigen. en active immunity

Immunitat adquirida com a resposta a un


idiòtop m estímul antigènic, com ara una infecció
veg. determinant idiotípic m natural o una vacunació.

Nota: La immunitat activa i la immunitat passiva


IE f són oposades i mútuament excloents.
veg. immunoelectroforesi f

immunitat adaptativa f
IEF m
veg. enfocament isoelèctric m es inmunidad adaptativa
fr immunité adaptative
en adaptive immunity
Ii f
Immunitat que consisteix en la resposta
veg. cadena invariant f
específica del sistema immunitari contra un
antigen concret i el desenvolupament de
memòria immunitària contra aquest
immune adj
antigen.
es inmune Nota: La immunitat adaptativa es genera per
fr immun selecció clonal dels limfòcits i aquest fet és el
en immune que la diferencia de la immunitat innata.

Que posseeix immunitat.


immunitat adoptiva f

immunitari -ària adj es inmunidad adoptiva


fr immunité adoptive
es inmunitario en adoptive immunity
fr immunitaire
en immune Immunitat passiva per la transferència de
cèl·lules immunocompetents d'un individu
Relatiu o pertanyent a la immunitat. immune a un altre individu no immune.

immunitat f immunitat adquirida f

es inmunidad es inmunidad adquirida


fr immunité fr immunité acquise
en immunity en acquired immunity

Resistència adquirida o congènita d'un Immunitat específica produïda de forma


organisme enfront d'una malaltia activa després del contacte amb un
infecciosa o d'un antigen determinat. antigen, o bé transferida de forma passiva
mitjançant anticossos o cèl·lules
immunocompetents.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 88


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Immunitat adquirida vehiculada per factors
Nota: La immunitat adquirida inclou la immunitat sèrics, principalment les immunoglobulines
activa i la immunitat passiva. i el complement.

immunitat cel·lular f immunitat innata f


sin. compl. immunitat natural f
es inmunidad celular; inmunidad mediada
por células es inmunidad innata; inmunidad natural
fr immunité cellulaire fr immunité innée; immunité naturelle
en cell-mediated immunity; cellular en innate immunity; native immunity;
immunity natural immunity

Immunitat adquirida iniciada per limfòcits T Immunitat deguda al conjunt de defenses


i vehiculada per limfòcits T efectors i per no específiques que un individu posseeix
macròfags. abans de l'exposició a un antigen i que no
s'incrementa com a resultat de l'exposició
repetida a aquest antigen.
immunitat de comunitat f
veg. immunitat de grup f Nota: La immunitat innata inclou les barreres
epitelials, els fagòcits (macròfags i neutròfils),
les cèl·lules NK, les citocines i el sistema del
complement.
immunitat de grup f
sin. compl. immunitat de comunitat f

es inmunidad de comunidad; inmunidad de immunitat local f


grupo
fr immunité collective; immunité de es inmunidad local
groupe fr immunité locale spécifique
en community immunity; herd immunity en local immunity

Immunitat específica d'un nombre prou Immunitat que es produeix principalment


gran d'individus d'una comunitat, que evita en les vies respiratòries i l'aparell digestiu,
que la infecció d'un individu concret per síntesi local d'immunoglobulines i de
esdevingui fatal per al grup. limfòcits sensibilitzats que neutralitzen
l'entrada d'antígens.

immunitat específica f
immunitat natural f
es inmunidad específica veg. immunitat innata f
fr immunité spécifique
en specific immunity
immunitat neonatal f
Immunitat contra una malaltia o un antigen
concret. es inmunidad neonatal
fr immunité transmise
en neonatal immunity
immunitat humoral f
Immunitat passiva que confereix la
es inmunidad humoral transferència d'anticossos de la mare al
fr immunité humorale fetus a través de la placenta i al nounat a
en humoral immunity través del calostre, en els primats.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 89


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
immunitat passiva f
immunització genètica f
es inmunidad pasiva
fr immunité passive es inmunización genética
en passive immunity fr immunisation génétique
en genetic immunization
Immunitat adquirida mitjançant una
transferència immunitària, per exemple Tècnica per a induir respostes immunitàries
d'anticossos o de limfòcits T, d'un individu adaptatives que, mitjançant la inoculació
immunitzat a un altre de no immunitzat. de plàsmids de DNA en un múscul,
provoca la resposta d'anticossos i de
Nota: La immunitat passiva i la immunitat activa limfòcits T contra les proteïnes codificades
són oposades i mútuament excloents. La per aquest DNA.
immunitat neonatal i la immunitat adoptiva són
formes d'immunitat passiva.

immunització passiva f
immunitat tumoral f
es inmunización pasiva
fr immunisation passive
es inmunidad tumoral
en passive immunization
fr immunité tumorale
en tumor immunity
Immunització mitjançant l'administració de
sèrum o de cèl·lules immunocompetents
Immunitat dirigida contra les cèl·lules
procedents d'un individu sensibilitzat
tumorals presents en un organisme.
contra un antigen concret.

Nota: La transferència adoptiva és una tècnica


immunització f d'immunització passiva.

es inmunización
fr immunisation immunització primària f
en immunization
es inmunización primaria
Administració d'un antigen o d'un anticòs fr immunisation primaire
per tal d'induir una resposta immunitària, en primary immunization
per immunitat activa o per immunitat
passiva, respectivament. Resposta immunitària de l'organisme
consecutiva al primer contacte amb un
antigen concret.
immunització activa f

es inmunización activa immunització secundària f


fr immunisation active
en active immunization es inmunización secundaria
fr immunisation secondaire
Immunització mitjançant l'administració en secondary immunization
d'un antigen concret, que confereix un
estat immune específic per a aquest Resposta immunitària de l'organisme
antigen. posterior a la immunització primària i
consecutiva al segon contacte amb un
Nota: La vacunació és una tècnica antigen concret.
d'immunització activa.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 90


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Nota: La immunització secundària és més eficaç EMIT
que la immunització primària. fr technique d'immunodosage par
enzymes multipliés; EMIT
en enzyme-multiplied immunoassay
immunoabsorbent m technique; homogenous enzyme assay;
veg. immunosorbent m EMIT

Enzimoimmunoassaig basat en el canvi


immunoadsorbent m detectable en l'activitat enzimàtica d'un
haptè marcat amb enzim quan s'uneix a
es inmunoadsorbente l'anticòs, i que permet determinar la
fr immunoadsorbant quantitat d'haptè no marcada.
en immunoadsorbent
Nota: La sigla EMIT prové de l'anglès enzyme-
Antigen insoluble, o unit a un suport multiplied immunoassay technique ('tècnica
insoluble, present en una mostra de sèrum d'immunoassaig per multiplicació enzimàtica').
o en una mescla d'immunoglobulines, que
adsorbeix els seus anticossos específics.
immunòcit m
sin. cèl·lula immunocompetent f
immunoadsorció f

es inmunoadsorción immunocompetència f
fr immunoadsorption
en immunoadsorption es inmunocompetencia
fr immunocompétence
Tècnica que consisteix a adsorbir en immunocompetence
anticossos d'un sèrum mitjançant un
sèrum testimoni que conté els antígens Capacitat d'un limfòcit madur per a
corresponents, i que s'utilitza per a reconèixer un antigen específic i produir
eliminar de la solució els anticossos una resposta immunitària.
pròxims i obtenir un sèrum molt específic.

immunocomplex m
immunoassaig m
sin. compl. assaig immunològic m es complejo inmunitario; inmunocomplejo
fr immunocomplexe
es inmunoensayo en immune complex
fr immunoessai
en immune assay; immunoassay Complex multimolecular format per
múltiples complexos antigen-anticòs.
Tècnica d'anàlisi immunològica que permet
detectar in vitro qualitativament o Nota: Els immunocomplexos poden dipositar-se
a la paret dels vasos sanguinis o als glomèruls
quantitativament molècules, prèviament
renals i donar lloc a processos patològics.
marcades, considerades antígens o
anticossos específics, mitjançant la reacció
antigen-anticòs corresponent.
immunoconglutinació f

es inmunoconglutinación
immunoassaig d'enzim homogeni m
en immunoconglutination
sigla EMIT m
Aglutinació de bacteris o eritròcits
es inmunoensayo enzimático homogéneo;

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 91


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
sensibilitzats amb els factors del amb timoma, que afecta persones adultes.
complement iC3b o iC4b, mitjançant
anticossos antiimmunoconglutinina.
immunodeficiència amb
trombocitopènia f
immunoconglutinina f veg. síndrome de Wiskott-Aldrich f

es inmunoconglutinina
fr immunoconglutinine immunodeficiència combinada f
en immunoconglutinin
es inmunodeficiencia combinada
Autoanticòs, preferentment de classe IgM, fr immunodéficience combinée
dirigit contra epítops dels factors del en combined immunodeficiency
complement C3 o C4 que apareixen quan,
en activar-se el complement, es formen els Immunodeficiència primària causada per
fragments corresponents als factors iC3b o defectes dels limfòcits B i dels limfòcits T
iC4b. que afecten negativament les respostes
immunitàries humoral i cel·lular.

immunodeficiència f
immunodeficiència combinada greu f
es inmunodeficiencia sigla SCID f
fr immunodéficience
en immunodeficiency es inmunodeficiencia combinada grave;
SCID
Alteració o defecte en un o en diversos fr immunodéficience combinée grave;
components del sistema immunitari que té SCID
com a conseqüència una resposta en severe combined immunodeficiency;
immunitària deficient. SCID

Immunodeficiència combinada causada per


immunodeficiència adquirida f un defecte greu dels limfòcits T i un
veg. immunodeficiència secundària f defecte dels limfòcits B, i associada amb
una susceptibilitat elevada a les infeccions
oportunistes, que sovint resulten mortals.
immunodeficiència amb albinisme
parcial f Nota: La sigla SCID prové de l'anglès severe
veg. síndrome de Griscelli f combined immunodeficiency.

immunodeficiència amb timoma f immunodeficiència comuna variable f


sin. compl. síndrome de Good f
es agammaglobulinemia adquirida;
es inmunodeficiencia con timoma inmunodeficiencia variable común
fr déficit immunitaire avec thymome fr immunodéficience commune variable
en immunodeficiency with thymoma en acquired agammaglobulinemia; common
variable immunodeficiency
Immunodeficiència primària amb
mecanisme d'herència desconegut, Immunodeficiència primària amb
caracteritzada per l'absència o la mecanisme d'herència complex
disminució acusada de limfòcits B i en caracteritzada per un dèficit
alguns casos de limfòcits T, i associada d'immunoglobulines, sobretot IgA i IgG, i
per deficiències diverses en la immunitat

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 92


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
cel·lular, i associada amb una resposta de complexos antigen-anticòs basada en la
pobra en anticossos a les vacunacions, que difusió espontània de l'anticòs contingut
afecta infants més grans de dos anys. en un antisèrum i d'un antigen, que es
mobilitzen l'un cap a l'altre en un gel
hidròfil.
immunodeficiència congènita f
veg. immunodeficiència primària f
immunodifusió doble f

immunodeficiència primària f es inmunodifusión doble


sin. compl. immunodeficiència congènita f fr immunodiffusion double
en double immunodiffusion
es inmunodeficiencia primaria
fr immunodéficience primaire Immunodifusió en què l'antisèrum i
en primary immunodeficiency l'antigen s'apliquen en zones diferenciades
del gel, de manera que cadascun es difon
Immunodeficiència hereditària causada per en direcció a l'altre.
un defecte congènit dels limfòcits B o dels
limfòcits T.
immunodifusió radial f

immunodeficiència secundària f es inmunodifusión radial


sin. compl. immunodeficiència adquirida f fr immunodiffusion radiale
en radial immunodiffusion
es inmunodeficiencia adquirida;
inmunodeficiencia secundaria Immunodifusió simple en què l'antigen
fr immunodéficience secondaire s'aplica dins un petit orifici, fet en el gel
en acquired immunodeficiency; secondary d'agarosa que conté l'antisèrum, de
immunodeficiency manera que es pugui difondre radialment.

Immunodeficiència causada per agents


aliens o per situacions externes que alteren immunodifusió simple f
el sistema immunitari.
es inmunodifusión simple
fr immunodiffusion simple
immunodepressió f en single immunodiffusion

es inmunodepresión Immunodifusió en què s'incorpora


fr immunodépression l'antisèrum al gel abans que se solidifiqui i,
en immunodepression posteriorment, s'aplica l'antigen en una
única zona, des d'on es difon a través del
Disminució de la resposta immunitària per gel.
raons diverses relacionades amb l'estat de
l'organisme o amb factors ambientals.
immunoelectroforesi f
sigla IE f
immunodifusió f
es inmunoelectroforesis; IE
es inmunodifusión fr immunoélectrophorèse; IE
fr immunodiffusion en immunoelectrophoresis; IE
en immunodiffusion
Tècnica que permet identificar antígens o
Tècnica que permet detectar la precipitació anticossos en una mescla complexa,

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 93


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
mitjançant la combinació seqüencial de
l'electroforesi amb la immunodifusió. immunoelectrotransferència f

es inmunoelectrotransferencia
immunoelectroforesi bidimensional f fr immunoélectrotransfert
sin. compl. immunoelectroforesi encreuada en immunoelectroblotting
f
Immunotransferència mitjançant un camp
es inmunoelectroforesis bidimensional; elèctric.
inmunoelectroforesis cruzada
fr immunoélectrophorèse croisée
en crossed immunoelectrophoresis; two- immunofilina f
dimensional electrophoresis; two-
dimensional gel electrophoresis es inmunofilina
fr immunophilline
Immunoelectroforesi en què, un cop en immunophilin
efectuada la separació electroforètica del
sèrum o la solució antigènica, s'afegeix a Proteïna del citosol que s'enllaça a fàrmacs
la placa un gel d'agar-agar amb anticossos, immunosupressors com la ciclosporina A,
es gira aquesta placa 90º i es duu a terme la rapamicina o el tacròlimus.
una nova electroforesi en direcció
perpendicular a la primera.
immunofixació f

immunoelectroforesi de Laurell f es inmunofijación


veg. immunoelectroforesi de puntes f fr immunofixation
en immunofixation

immunoelectroforesi de puntes f Tècnica que permet detectar antígens


sin. compl. immunoelectroforesi de Laurell específics en una mescla complexa de
f proteïnes que han estat separades per
electroforesi en un gel d'agarosa,
es inmunoelectroforesis en cohete; mitjançant la precipitació específica dels
inmunoelectroforesis en cono complexos antigen-anticòs.
fr immunoélectrophorèse en fusée;
immunoélectrophorèse en roquettes Nota: La immunofixació s'utilitza amb finalitats
en Laurell technique; rocket diagnòstiques per a estudiar les paraproteïnes
immunoelectrophoresis presents en el sèrum i l'orina.

Immunoelectroforesi en què l'antigen es


col·loca en una placa d'agar-agar o immunofluorescència f
d'agarosa que conté l'anticòs i, com a
resultat de la reacció, les àrees de es inmunofluorescencia
precipitació agafen forma de puntes. fr immunofluorescence
en immunofluorescence

immunoelectroforesi encreuada f Tècnica que permet localitzar amb molta


veg. immunoelectroforesi bidimensional f precisió un antigen en un teixit o en
cèl·lules aïllades, gràcies al marcatge d'un
anticòs específic amb un fluorocrom que
immunoelectroforesi inversa f no en modifica les propietats
immunològiques.
veg. contraimmunoelectroforesi f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 94


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
immunofluorescència directa f es inmunogenética
fr immunogénétique
es inmunofluorescencia directa en immunogenetics
fr immunofluorescence directe
en direct fluorescent antibody technique; Branca de la genètica especialitzada en
direct immunofluorescence l'estudi de les relacions entre les respostes
immunitàries i la constitució genètica.
Immunofluorescència en què l'anticòs es
marca directament amb un fluorocrom. Nota: Inicialment, la immunogenètica estava
basada inicialment en els estudis de l'MHC.

immunofluorescència indirecta f
immunogenicitat f
es inmunofluorescencia indirecta;
inmunofluorescencia por doble anticuerpo es inmunogenicidad
fr immunofluorescence indirecte fr immunogénicité
en indirect fluorescent antibody technique; en immunogenicity
indirect immunofluorescence
Capacitat d'un antigen per a induir una
Immunofluorescència en què s'utilitzen dos resposta immunitària.
tipus d'anticossos, un anticòs específic
que reacciona amb l'antigen i un altre
anticòs secundari que té especificitat pel immunoglobulina f
primer i està marcat amb un fluorocrom.
es inmunoglobulina
fr immunoglobuline
immunogen m en immunoglobulin
sbl Ig
es inmunógeno
fr immunogène Proteïna glicosilada formada per dues
en immunogen cadenes pesants idèntiques unides per
ponts disulfur i dues cadenes lleugeres
Antigen capaç d'induir una resposta també idèntiques, que participa en la
immunitària adaptativa. resposta immunitària humoral, tant en
forma lliure quan actua com a anticòs, com
Nota: No tots els antígens són immunògens; per a la superfície dels limfòcits B quan actua
exemple, els haptens no són immunògens. com a BCR.
Aquest concepte s'oposa al designat pel terme
tolerogen>/i>. Nota: Les immunoglobulines lliures secretades
pels limfòcits B i, sobretot, per les cèl·lules
plasmàtiques són solubles en el sèrum i altres
fluids corporals i actuen com a efectors
immunogen -ògena adj
principals de la resposta immunitària humoral.

es inmunogénico
fr immunogène; immunogénique
immunoglobulina A f
en immunogenic
es inmunoglobulina A
Que indueix una resposta immunitària
fr immunoglobuline A
adaptativa.
en immunoglobulin A
sbl IgA
immunogenètica f
Immunoglobulina que conté cadenes

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 95


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
pesants alfa, amb tres dominis constants, i es inmunoglobulina E
que intervé en la resposta immunitària de fr immunoglobuline E
les mucoses i en la immunitat neonatal. en immunoglobulin E
sbl IgE
Nota: La immunoglobulina A existeix en forma
monomèrica i en forma dimèrica. Se'n Immunoglobulina que conté cadenes
distingeixen dues subclasses: la IgA1 i la IgA2. pesants èpsilon, amb quatre dominis
constants, i que intervé especialment en la
hipersensibilitat immediata.
immunoglobulina A secretòria f

es inmunoglobulina A secretora immunoglobulina G f


fr immunoglobuline A sécrétoire
en secretory immunoglobulin A es inmunoglobulina G
fr immunoglobuline G
Immunoglobulina A que porta associada la en immunoglobulin G
peça secretòria i que protegeix les sbl IgG
superfícies mucoses de la invasió de
microorganismes. Immunoglobulina que conté cadenes
pesants gamma, amb tres dominis
Nota: La immunoglobulina A secretòria és la que
constants, que intervé en diversos
predomina en les secrecions dels mamífers.
processos immunitaris, com ara
l'opsonització, l'activació del complement
o la citotoxicitat cel·lular dependent
immunoglobulina D f
d'anticossos.
es inmunoglobulina D Nota: En els éssers humans es distingeixen
fr immunoglobuline D quatre subclasses d'IgG: la IgG1, la IgG2, la
en immunoglobulin D IgG3 i la IgG4.
sbl IgD

Immunoglobulina que conté cadenes immunoglobulina M f


pesants delta, amb tres dominis constants,
i que actua com a BCR dels limfòcits B es inmunoglobulina M
naïfs. fr immunoglobuline M
en immunoglobulin M
sbl IgM
immunoglobulina de membrana f
Immunoglobulina que conté cadenes
es inmunoglobulina de membrana pesants mi, amb quatre dominis constants,
fr immunoglobuline de membrane que actua com a BCR dels limfòcits B naïfs
en membrane immunoglobulin i que intervé en l'activació de la via
clàssica del complement.
Immunoglobulina ancorada a la membrana
cel·lular dels limfòcits B que té per funció Nota: La IgM es troba habitualment en forma
el reconeixement antigènic específic. pentamèrica estabilitzada amb la cadena J. Per
aquest motiu, especialment en experimentació,
Nota: Funcionalment, aquest terme es se l'ha denominat de vegades immunoglobulina
contraposa a immunoglobulina secretada. d'alt pes molecular.

immunoglobulina E f immunoglobulina monoclonal f


veg. anticòs monoclonal m

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 96


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
fr immunologie
immunoglobulina secretada f en immunology

es inmunoglobulina secretada Branca de la biomedicina que estudia els


fr immunoglobuline sécrétée mecanismes fisiològics i patològics de
en secreted immunoglobulin defensa i de resposta específica dels
organismes davant la presència d'antígens,
Immunoglobulina soluble produïda per una com ara microorganismes o toxines.
cèl·lula plasmàtica i alliberada al medi
extracel·lular, que té per funció actuar com
a anticòs. immunològic -a adj

Nota: Funcionalment, aquest terme es es inmunológico


contraposa a immunoglobulina de membrana. fr immunologique
en immunologic; immunological

immunohistoquímica f Relatiu o pertanyent a la immunologia.

es inmunohistoquímica
fr immunohistochimie immunomodulació f
en immunohistochemistry
es inmunomodulación
Tècnica que permet identificar antígens en fr immunomodulation
talls de teixits mitjançant la reacció amb en immunomodulation
anticossos específics marcats amb
fluoresceïna o amb enzims, que es Mecanisme de modificació de la resposta
detecten per una reacció de fluorescència immunitària, amb l'objectiu d'estimular-la,
o de canvi de color, respectivament. restaurar-la o suprimir-la.

immunoincompetència f immunopatologia f

es inmunoincompetencia es inmunopatología
fr immunoincompétence fr immunopathologie
en immunoincompetence en immunopathology

Incapacitat d'un limfòcit madur per a Branca de la immunologia que estudia les
reconèixer un antigen específic i produir malalties produïdes per alteracions de la
una resposta immunitària. resposta immunitària i les manifestacions
biològiques i clíniques que les
caracteritzen.
immunòleg -òloga m i f

es inmunólogo immunopotenciació f
fr immunologue
en immunologist es inmunopotenciación
fr immunopotentiation
Especialista en immunologia. en immunopotentiation

Immunomodulació amb finalitat terapèutica


immunologia f que té l'objectiu de potenciar la capacitat
immunitària d'un individu.
es inmunología

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 97


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Nota: Per exemple, per a estimular la capacitat en immunoregulation
de resposta del sistema immunitari contra
agents externs en determinades Control de la resposta immunitària
immunodeficiències o en casos de potenciació
específica i de les interaccions entre
tumoral.
limfòcits B, limfòcits T i macròfags.

immunoprecipitació f
immunosorbent m
sin. compl. immunoabsorbent m
es inmunoprecipitación
fr immunoprécipitation
es inmunoabsorbente; inmunosorbente
en immunoprecipitation
fr immunoabsorbant
en immunoabsorbent; immunosorbent
Tècnica analítica que permet separar un
determinat antigen present en una mescla
Suport insoluble d'antígens o anticossos
de diverses molècules, mitjançant
emprat per a absorbir, respectivament,
anticossos específics que provoquen la
anticossos o antígens homòlegs d'una
precipitació del complex antigen-anticòs.
mescla.
Nota: Les proteïnes A i G s'usen sovint en
proves d'immunoprecipitació.
immunosupressió f

immunoprofilaxi f es inmunosupresión
fr immunosuppression
es inmunoprofilaxia; inmunoprofilaxis en immunosuppression
fr immunoprophylaxie
en immunoprophylaxis Immunomodulació que té l'objectiu
d'anul·lar o disminuir la resposta
Prevenció de malalties mitjançant mètodes immunitària mitjançant la irradiació del
immunològics, principalment per inducció sistema limfàtic o l'administració de sèrum
d'immunitat activa o d'immunitat passiva. antilimfocitari, d'antimetabòlits o de
fàrmacs.

Nota: Habitualment, la immunosupressió només


immunoreceptor m
aconsegueix una disminució general de la
sin. compl. receptor immunitari m resposta immunitària, que comporta efectes no
desitjats.
es inmunorreceptor
fr immunorécepteur
en immunoreceptor immunosupressió amb anticossos
monoclonals f
Receptor que intervé en mecanismes del
sistema immunitari.
es immunosupresión con anticuerpos
monoclonales
Nota: El terme immunoreceptor té un sentit
funcional i agrupa genèricament tots els
fr immunosuppression par anticorps
receptors que poden fer una funció determinada monoclonaux
en relació amb la resposta immunitària. en monoclonal antibody
immunosuppression

immunoregulació f Immunosupressió en què s'empren


anticossos monoclonals específics per a
es inmunorregulación eliminar o reduir la resposta immunitària en
fr immunorégulation el tractament de malalties

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 98


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
autoimmunitàries o en la prevenció del immunotoxina f
rebuig en trasplantaments.
es inmunotoxina
Nota: Per exemple, el daclizumab i el fr immunotoxine
basiliximab, que són fàrmacs específics contra en immunotoxin
el CD25.
Conjunt molecular format per una toxina
conjugada amb una immunoglobulina o
immunoteràpia f amb un fragment Fab dirigit contra un
antigen específic.
es inmunoterapia
fr immunothérapie
en immunotherapy
immunotransferència f
Manipulació de la resposta immunitària
es immunoblotting; inmunotransferencia
d'un individu amb finalitat terapèutica.
sobre membranas
fr immunoempreinte
Nota: Les tècniques d'immunoteràpia es basen
en la immunosupressió, la immunopotenciació i
en immunoblot; immunoblotting
la immunoprofilaxi.
Tècnica de transferència que permet
detectar, mitjançant anticossos específics,
immunoteràpia adoptiva f un grup d'antígens d'entre una mescla
d'altres molècules després d'haver-se dut a
es inmunoterapia adoptiva terme una transferència de proteïnes en un
fr immunothérapie adoptive paper o membrana capaç de fixar els
en adoptive immunotherapy antígens.

Immunoteràpia passiva mitjançant la


transferència adoptiva de cèl·lules índex de variabilitat m
immunocompetents que provenen d'un
individu immune. es índice de variabilidad
en variability index
Nota: La immunoteràpia adoptiva es fa servir
com a tractament en diversos tipus de tumors Índex entre 1 i 400 obtingut en dividir el
com ara el melanoma o el carcinoma renal. nombre d'aminoàcids diferents que es
troben en una posició concreta en les
regions variables de les immunoglobulines
immunoteràpia passiva f o del TCR entre la freqüència de
l'aminoàcid més comú en aquella posició, i
es inmunoterapia pasiva que informa del grau de variabilitat de cada
fr immunothérapie passive residu en la seqüència.
en passive immunotherapy
Nota: L'índex de variabilitat s'utilitza en la
Immunoteràpia mitjançant la transferència representació de Wu-Kabat.
immunitària d'anticossos específics o de
cèl·lules immunocompetents que provenen
d'un individu immune. infecció f

es infección
immunotolerància f fr infection
veg. tolerància immunitària f en infection

Penetració en un individu d'un

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 99


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
microorganisme patogen capaç de l'activitat del factor C5a mitjançant
multiplicar-se activament o de produir l'escissió dels aminoàcids en posició
elements tòxics que poden actuar com un carboxiterminal.
antigen i provocar una resposta
immunitària.
inhibidor del factor del complement C1
m
infecció oportunista f
es inhibidor del factor del complemento
es infección oportunista C1
fr infection à germes opportunistes fr C1 inhibiteur
en opportunistic infection en C1 inhibitor

Infecció produïda per gèrmens habituals en Proteïna plasmàtica que bloqueja el lloc
l'organisme o l'ambient, sovint innocus, actiu dels factors del complement C1r i
com a conseqüència d'una davallada de les C1s per imitació del seu substrat específic.
defenses.

integrina f
infiltració f
es integrina
es infiltración fr intégrine
fr infiltration en integrin
en infiltration
Proteïna heterodimèrica que s'expressa en
Difusió o acumulació en un teixit, sobretot la superfície cel·lular dels leucòcits i que
el teixit connectiu, d'alguna substància o intervé en l'adhesió leucocitària i en la
de cèl·lules que normalment no hi són. motilitat dependent del citosquelet.

Nota: Es distingeixen fins a quatre subfamílies


inflamació f d'integrines en funció del tipus de cadena beta
(com ara beta1, beta2), que pot anar associada
a diferents cadenes alfa.
es inflamación
fr inflammation
en inflammation
intensificació de la fluorescència f
Reacció inespecífica com a resposta a una
es intensificación de la fluorescencia
agressió física, química o infecciosa, que
fr activation de fluorescence;
consisteix en un seguit de fenòmens
augmentation de la fluorescence
tendents a eliminar, diluir o encerclar
en fluorescence enhancement
l'agent agressiu i els teixits lesionats, i que
es caracteritza per enrogiment, dolor, calor
Increment de la capacitat de fluorescència
i inflor a la part afectada.
que experimenten certs lligands quan
s'uneixen a un anticòs i es transfereixen
d'un medi aquós a un medi relativament
inhibidor d'anafilatoxina m
hidròfob.
es inactivador de anafilatoxina
fr inactivateur d'anaphylatoxine
interacció anàloga f
en anaphylatoxin inactivator
veg. interacció cognada f
Proteïna plasmàtica que inactiva els factors
del complement C3a i C4a i que disminueix

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 100


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
interacció cognada f
sin. compl. interacció anàloga f; interacció
recíproca f interferó de tipus I m

es interacción análoga; interacción es interferón de tipo I


cognada fr interféron de type I
fr interaction analogue en type I interferon
en cognate interaction
Interferó secretat per leucòcits, fibroblasts
Interacció directa entre l'antigen processat o altres tipus cel·lulars, que inhibeix la
a la superfície d'un limfòcit B i un TCR, replicació vírica en les cèl·lules diana.
que condueix a la diferenciació terminal del
limfòcit B i a la producció d'anticossos, per Nota: Es coneixen dos tipus d'interferó de tipus
la funció col·laboradora dels limfòcits T. I, l'interferó alfa i l'interferó beta.

interacció recíproca f interferó de tipus II m


veg. interacció cognada f sin. interferó gamma m

es interferón de tipo II; interferón gamma


interferó m fr interféron de type II; interféron gamma
en interferon-gamma; interferon-gamma;
es interferón type II interferon
fr interféron sbl IFN-gamma
en interferon
sbl IFN Interferó secretat principalment per
cèl·lules NK i per limfòcits T CD4 i
Citocina que té un efecte inhibidor sobre la limfòcits T CD8 activats, que estimula els
replicació vírica i és sintetitzada per macròfags.
algunes cèl·lules en resposta a infeccions
víriques o a agents patògens intracel·lulars.
interferó gamma m
sin. interferó de tipus II m
interferó alfa m

es interferón alfa interleucina f


fr interféron alfa
en interferon-alfa; interferon-alpha es interleucina; interleuquina
sbl IFN-alfa fr interleukine
en interleukin
Interferó de tipus I secretat principalment
per leucòcits. Citocina que transmet senyals entre les
cèl·lules del sistema immunitari.

Nota: El terme interleucina inicialment designava


interferó beta m
qualsevol citocina produïda per leucòcits que
actués, igualment, sobre leucòcits. Actualment
es interferón beta aquest terme es fa servir genèricament,
fr interféron beta acompanyat d'un sufix numèric, per a designar
en interferon-beta; interferon-beta citocines amb independència del tipus de cèl·lula
sbl IFN-beta productora i del lloc d'acció.

Interferó de tipus I secretat principalment


per fibroblasts. intermediari d'oxigen reactiu m

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 101


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
sigla ROI m Anticòs que reconeix un isoantigen.

es intermediario de oxígeno reactivo; ROI


en reactive oxygen intermediate; ROI isoantigen m
sin. compl. antigen isòfil m
Metabòlit relacionat amb l'anió superòxid.
es isoantígeno
Nota: La sigla ROI prové de l'anglès reactive fr isoantigène
oxygen intermediate. en isoantigen

Antigen d'individus d'una mateixa espècie


inulina f que tenen el genotip idèntic.

es inulina
fr inuline isoelectroenfocament m
en inulin sin. enfocament isoelèctric m

Polisacàrid d'origen vegetal constituït per


unitats de fructosa, que, en solució, activa isoempelt m
la via alternativa del complement.
sin. compl. empelt isogènic m; empelt
singènic m

IRMA m es isoinjerto; trasplante isogénico;


veg. assaig immunoradiomètric m trasplante singénico
fr isogreffe; transplantation syngénique
en isogenic graft; isograft; syngenic graft
ISCOM m
veg. complex estimulador de la immunitat Empelt entre individus isogènics.
m
Nota: Per exemple, els empelts entre bessons
idèntics o entre animals d'una sola soca
isoaglutinina f endogàmica.

es isoaglutinina
fr isoagglutinine isogènic -a adj
en isoagglutinin sin. compl. singènic -a adj

Al·loanticòs capaç d'aglutinar cèl·lules, es isogénico; singénico


especialment eritròcits o leucòcits, que fr isogénique; syngénique
permet classificar-les segons el en isogeneic; isogenic; syngeneic;
polimorfisme genètic que presenten. syngenic

Nota: Per exemple, els eritròcits del grup Relatiu o pertanyent a individus que
sanguini A són aglutinats per isoaglutinines anti- posseeixen el genotip idèntic.
A.
Nota: Per exemple, els bessons univitel·lins.

isoanticòs m
isoimmunització f
es isoanticuerpo
fr isoanticorps es isoinmunización
en isoantibody fr iso-immunisation
en isoimmunization

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 102


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Immunització contra un isoantigen. es isotrasplante
fr isogreffe; isotransplantation
en isotransplantation
isotiocianat de fluoresceïna m
sigla FITC m Implantació d'un isoempelt.

es isotiocianato de fluoresceína; FITC


fr isothiocyanate de fluorescéine; FITC ITAM m
en fluorescein isothiocyanate; FITC veg. motiu d'activació de
l'immunoreceptor per tirosina m
Fluorocrom que té un màxim d'emissió de
color verd emprat en immunofluorescència,
normalment en forma de conjugat amb ITIM m
anticossos. veg. motiu d'inhibició de l'immunoreceptor
per tirosina m
Nota: La sigla FITC prové de l'anglès fluorescein
isothiocyanate.
juntura codificadora f
isotiocianat de rodamina m es juntura codificadora
sigla TRITC m en coding joint

es isotiocianato de rodamina; TRITC Zona d'unió imprecisa de dues seqüències


fr isothiocyanate de rhodamine; TRITC codificadores que es fusionen per a donar
en rhodamine isothiocyanate; tetramethyl un sol missatge continu.
rhodamine isothiocyanate; TRITC
Nota: La juntura codificadora es dóna entre els
Fluorocrom té un màxim d'emissió de color diversos segments gènics V, D i J d'una
vermell emprat en immunofluorescència, immunoglobulina o del TCR.
normalment en forma de conjugat amb
anticossos.
lactoferrina f
Nota: La sigla TRITC prové de l'anglès
tetramethyl rhodamine isothiocyanate. es lactoferrina
fr lactoferrine
en lactoferrin
isotip m
Proteïna glicosilada que conté ferro,
es isotipo present en els neutròfils i en algunes
fr isotype secrecions, que posseeix activitat
en isotype bactericida i inhibeix la formació de
colònies de granulòcits i macròfags.
Conjunt de totes les molècules
d'immunoglobulina que comparteixen un
mateix determinant isotípic. LAD f
veg. deficiència d'adhesió leucocitària f

isòtop m
veg. determinant isotípic m LATS m
sin. compl. estimulant tiroïdal d'acció
prolongada m
isotrasplantament m

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 103


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
es LATS del complement.
fr LATS
en LATS Nota: La sigla MBL prové de l'anglès mannan-
binding lectin.
Autoanticòs dirigit contra el receptor de
l'hormona estimuladora de la tiroide, capaç
de mimetitzar l'acció de l'hormona lepra lepromatosa f
hipofítica estimuladora de la glàndula
tiroide, de manera que promou la es lepra lepromatosa
producció d'hormones tiroïdals. fr lèpre lepromateuse
en lepromatous leprosy
Nota: La sigla LATS prové de l'anglès long-
acting thyroid stimulator. Forma extrema de lepra en què, a causa de
la resposta immunitària vehiculada per
limfòcits de la subpoblació Th2, els
lck f pacients presenten un nivell elevat
d'anticossos juntament amb una resposta
es lck feble d'immunitat cel·lular i en què el
fr lck nombre de bacils de Mycobacterium leprae
en lck és més gran que en la lepra tuberculoide.

Tirosina-cinasa associada a diverses


molècules de membrana, entre les quals lepra tuberculoide f
destaquen el CD4 i el CD8, que constitueix
un mediador essencial en l'inici de la es lepra tuberculoide
transducció de senyals de limfòcits. fr lèpre tuberculoïde
en tuberculoid leprosy
Nota: La proteïna lck és codificada pel gen LCK.
Forma extrema de lepra en què, a causa de
la resposta immunitària vehiculada per
lectina f limfòcits de la subpoblació Th1, els
pacients presenten un nivell baix
es lectina d'anticossos juntament amb una resposta
fr lectine intensa d'immunitat cel·lular i en què el
en lectin nombre de bacils de Mycobacterium leprae
és menor que en la lepra lepromatosa.
Proteïna que s'uneix específicament a
glúcids i produeix l'aglutinació de cèl·lules i
la precipitació de conjugats. leucèmia f

es leucemia
lectina d'unió a mannosa f fr leucémie
sigla MBL f en leukaemia; leukemia

es lectina de unión a manosa; MBL Malaltia cancerosa progressiva dels òrgans


fr lectine liant le mannose; MBL hematopoètics, caracteritzada per la
en mannan-binding lectin; mannose- proliferació anormal de leucòcits i la
binding protein; MBL presència de formes leucocitàries
immadures a la sang circulant, a la
Col·lectina que, en unir-se als residus mèdul·la òssia i als òrgans limfoides.
plasmàtics de mannosa de les parets de les
cèl·lules bacterianes, actua com a
opsonina i pot activar la via de la lectina leucèmia limfoblàstica f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 104


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Nota: Els granulòcits, els limfòcits i els monòcits
es leucemia linfoblástica constitueixen les principals classes de leucòcits.
fr leucémie lymphoblastique
en lymphoblastic leukemia
leucòcit passatger m
Leucèmia aguda caracteritzada per la
proliferació de limfoblasts a la sang es leucocito pasajero
circulant i a la medul·la òssia, que fr leucocyte passager
s'infiltren en altres òrgans i teixits. en passenger leukocyte

Leucòcit que acompanya un òrgan o un


leucèmia limfocitària crònica f empelt quan es transfereix al receptor
durant el trasplantament i que contribueix
es leucemia linfocítica crónica a immunitzar-lo.
fr leucémie lymphoïde chronique
en chronic lymphocytic leukemia
leucocitari -ària adj
Leucèmia caracteritzada per limfocitosi sin. leucocític -a adj
greu a la sang i als teixits limfoides, que
afecta persones d'edat avançada. es leucocitario; leucocítico
fr leucocytaire
en leucocytic; leukocytic
leucèmia mieloblàstica f
Relatiu o pertanyent als leucòcits.
es leucemia mieloblástica
fr leucémie myéloblastique aiguë
en myeloblastic leukemia leucocític -a adj
sin. leucocitari -ària adj
Leucèmia aguda caracteritzada per la
proliferació de mieloblasts i la seva
presència a la sang circulant. leucocitopènia f
veg. leucopènia f

leucoaglutinina f
leucocitosi f
es leucoaglutinina
fr leucoagglutinine es leucocitosis
en leukoagglutinin fr leucocytose
en leukocytosis
Anticòs capaç d'aglutinar els leucòcits.
Augment del nombre de leucòcits a la
sang, associat habitualment amb
leucòcit m infeccions o amb leucèmies mieloides.
sin. compl. glòbul blanc m

es glóbulo blanco; leucocito leucopènia f


fr globule blanc; leucocyte sin. compl. leucocitopènia f
en leucocyte; leukocyte; white blood cell
es leucocitopenia; leucopenia
Cèl·lula sanguínia de la sèrie blanca dels fr leucopénie
vertebrats, que intervé en diferents en leukocytopenia; leukopenia
processos de resposta immunitària.
Disminució del nombre de leucòcits a la

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 105


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
sang circulant. fr lymphadénite
en lymphadenitis

leucotriè m Inflamació d'un o més ganglis limfàtics,


normalment per causa infecciosa.
es leucotrieno
fr leucotriène
en leukotriene limfadenopatia f
sin. limfoadenopatia f
Substància farmacològicament activa sin. compl. adenopatia f
derivada de l'àcid araquidònic que actua
com a mediador de la inflamació. es adenopatía; linfadenopatía
fr adénopathie; lymphadénopathie
en adenopathy; lymphadenopathy
LFA-1 m
Augment patològic de la mida d'un gangli
es LFA-1 limfàtic.
fr LFA-1
en LFA-1
limfadenopatia generalitzada persistent
Integrina leucocitària de la subfamília beta2 f
que intervé en els processos d'adhesió
leucocitària endotelial i de contacte entre es linfadenopatía generalizada persistente
limfòcits i cèl·lules accessòries. fr lymphadénopathie généralisée
persistante
Nota: L'LFA-1 resulta de la combinació de en persistent generalized lymphadenopathy
CD11a i CD18, i interacciona amb l'ICAM-1,
l'ICAM-2 i l'ICAM-3. La sigla LFA-1 prové de Limfadenopatia que s'associa amb la
l'anglès leukocyte function-associated antigen-1
infecció pel VIH, que provoca un augment
('antigen-1 associat a la funció leucocitària').
crònic, difús i no neoplàstic dels ganglis
limfàtics, sobretot a les zones inguinal,
axil·lar i submaxil·lar.
LGL m
veg. limfòcit granular gros m
limfangièctasi f
sin. limfoangièctasi f
limfa f
es linfangiectasia
es linfa
fr lymphangiectasie
fr lymphe
en lymphangiectasia
en lymph
Dilatació dels ganglis i conductes
Líquid aquós, pàl·lid i proteic, derivat del
limfàctics.
líquid del teixit intersticial, que conté
limfòcits i que circula pels vasos limfàtics,
des d'on retorna a la circulació sanguínia
limfangièctasi intestinal f
passant pels ganglis limfàtics.
es linfangiectasia intestinal
fr lymphangiectasie intestinale
limfadenitis m
en intestinal lymphangiectasia
sin. limfoadenitis f
Limfangièctasi que afecta els conductes de
es linfadenitis
les vellositats intestinals i que pot

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 106


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
comportar una immunodeficiència
secundària, a causa de la pèrdua abundosa es linfocito
de proteïnes i de limfòcits a través de fr lymphocyte
l'intestí. en lymphocyte

Leucòcit mononucleat de dimensions


limfàtic -a adj petites, amb el citoplasma sense
granulacions, present normalment a la
es linfático sang circulant i als teixits limfoides, que és
fr lymphatique responsable dels mecanismes de resposta
en lymphatic immunitària.

Relatiu o pertanyent a la limfa. Nota: Existeixen tres tipus de limfòcits: els


limfòcits B, els limfòcits T i les cèl·lules NK.

limfoadenitis f
sin. limfadenitis m limfòcit activat m

es linfocito activado
limfoadenopatia f fr lymphocyte activé
en activated lymphocyte
sin. limfadenopatia f
Limfòcit en estat de proliferació o de
diferenciació, després d'haver estat
limfoangièctasi f
exposat a un antigen o a un mitogen.
sin. limfangièctasi f

limfòcit autoreactiu m
limfoblast m
es linfocito autorreactivo
es linfoblasto
fr lymphocyte autoréactif
fr lymphoblaste
en autoreactive cell
en lymphoblast
Limfòcit amb un receptor específic que pot
Cèl·lula immadura, precursora del limfòcit
reconèixer antígens propis.
madur, que es caracteritza per un nucli
amb cromatina més fina que la del limfòcit, Nota: Els limfòcits T autoreactius poden tenir un
amb un o dos nuclèols, i que té una gran paper important en les malalties
capacitat de proliferació. autoimmunitàries.

limfocina f limfòcit B m
sin. compl. cèl·lula B f
es linfocina; linfoquina
fr lymphokine es célula B; linfocito B
en lymphokine fr cellule B; lymphocyte B
en B cell; B lymphocyte
Citocina produïda per limfòcits que
transmet senyals a altres cèl·lules del Limfòcit produït a la medul·la òssia en els
sistema immunitari. mamífers, que expressa a la seva
superfície un receptor de tipus BCR, que té
capacitat de produir anticossos i és
limfòcit m responsable de la resposta immunitària

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 107


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
humoral. de membrana.

Nota: En els ocells, els limfòcits B es formen a la


bossa de Fabrici. El nom limfòcit B deriva del fet limfòcit B verge m
que el lloc de producció d'aquest tipus de sin. limfòcit B naïf m
cèl·lula va ser descobert en ocells, de manera
que se la va anomenar limfòcit bursodependent,
en contraposició al terme limfòcit
timodependent. limfòcit de memòria m

es célula de memoria
limfòcit B CD5 m fr lymphocyte mémoire
sin. compl. cèl·lula B1 f en memory cell

es linfocito B CD5; linfocito B1 Limfòcit T o limfòcit B producte d'una


fr lymphocyte B CD5 resposta anterior contra un antigen i que té
en B1 B-cell; CD5 B cell capacitat de produir una resposta
immunitària secundària quan es troba de
Limfòcit B d'una subpoblació minoritària nou amb aquest antigen.
caracteritzada per l'expressió a la
membrana de la molècula CD5, que
s'associa amb la producció limfòcit en repòs m
d'autoanticossos.
es linfocito en reposo
fr lymphocyte au repos
limfòcit B immadur m en resting lymphocyte

es célula B inmadura Limfòcit madur, circulant o en trànsit per


fr lymphocyte B immature un teixit, que no ha tingut recentment cap
en immature B cell contacte amb un antigen i que es manté en
un estat metabòlic de repòs, tot i que
Limfòcit B portador d'IgM com a receptor expressa el seu receptor específic.
antigènic, que representa la primera
cèl·lula del llinatge de limfòcits B capaç de
reconèixer un antigen encara que no limfòcit granular gros m
secreta anticossos, i que es transforma en sigla LGL m
limfòcit B naïf.
es linfocito granular grande; LGL
fr grand lymphocyte granuleux; LGL
limfòcit B naïf m en large granular lymphocyte; LGL
sin. limfòcit B verge m
Limfòcit que es troba a la sang perifèrica
es linfocito B naive; linfocito B virgen humana, de dimensions grans i amb el
fr lymphocyte B naïf; lymphocyte B vierge citoplasma carregat de grànuls.
en naive B lymphocyte; virgin B
lymphocyte Nota: La sigla LGL prové de l'anglès large
granular lymphocyte.
Limfòcit B madur que encara no s'ha
trobat amb el seu antigen específic, ni és
la progènie d'un limfòcit madur estimulat limfòcit intraepitelial m
per un antigen.
es linfocito intraepitelial
Nota: El limfòcit B naïf expressa de forma fr lymphocyte intra-épithélial
característica IgD i IgM com a immunoglobulines en intraepithelial lymphocyte

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 108


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
en CD4 T-cell
Limfòcit que es troba dins de l'epiteli,
especialment l'epiteli intestinal. Limfòcit T d'una subpoblació
caracteritzada per l'expressió a la
membrana de la molècula CD4 com a
limfòcit naïf m coreceptor del TCR, que interacciona amb
sin. limfòcit verge m les molècules d'histocompatibilitat de
classe II i que actua com a limfòcit T
es linfocito naive; linfocito no estimulado; col·laborador.
linfocito virgen
fr lymphocyte naïf; lymphocyte vierge
en naive lymphocyte; virgin lymphocyte limfòcit T CD8 m

Limfòcit B o limfòcit T madur que encara es linfocito T CD8


no s'ha trobat amb el seu antigen fr lymphocyte T CD8
específic, ni és la progènie d'un limfòcit en CD8 T-cell
madur estimulat per un antigen.
Limfòcit T d'una subpoblació
caracteritzada per l'expressió a la
limfòcit sensibilitzat m membrana de la molècula CD8 com a
coreceptor del TCR, que interacciona amb
es linfocito sensibilizado les molècules d'histocompatibilitat de
fr lymphocyte sensibilisé classe I i que actua com a limfòcit T
en sensitized lymphocyte citotòxic.

Limfòcit que ha entrat en contacte amb el


seu antigen específic, ja sigui in vivo o in limfòcit T citotòxic m
vitro. sin. compl. cèl·lula T citotòxica f

es célula T citotóxica; linfocito T


limfòcit T m citotóxico
sin. compl. cèl·lula T f fr cellule T cytotoxique; lymphocyte T
cytotoxique
es célula T; linfocito T en cytotoxic T lymphocyte; cytotoxic T-
fr cellule T; lymphocyte T cell; killer T-cell
en T cell; T lymphocyte; T-cell
Limfòcit T que expressa habitualment la
Limfòcit diferenciat en el timus, que molècula CD8 i que és capaç de lisar de
expressa a la seva superfície un receptor forma directa cèl·lules tumorals o cèl·lules
de tipus TCR, que no té capacitat de diana infectades per microorganismes
produir anticossos i és responsable de la intracel·lulars.
resposta immunitària cel·lular.
Nota: En els limfòcits T citotòxics el
Nota: El nom limfòcit T prové de la denominació reconeixement antigènic pel TCR es troba
clàssica d'aquest tipus de cèl·lula, limfòcit sotmès a restricció per molècules
timodependent, en contraposició al terme d'histocompatibilitat de classe I.
limfòcit bursodependent.

limfòcit T col·laborador m
limfòcit T CD4 m
es linfocito T colaborador
es linfocito T CD4 fr lymphocyte T auxiliaire
fr lymphocyte T CD4 en helper T lymphocyte; helper T-cell; T-

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 109


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
helper cell

Limfòcit T que expressa habitualment la limfòcit T verge m


molècula CD4 i que és necessari per a la sin. limfòcit T naïf m
producció de nivells normals d'anticossos
en els limfòcits B i per al desenvolupament
normal de la immunitat cel·lular. limfòcit verge m
sin. limfòcit naïf m
Nota: En els limfòcits T col·laboradors el
reconeixement antigènic pel TCR es troba
sotmès a restricció per molècules
d'histocompatibilitat de classe II. limfocitari -ària adj
sin. limfocític -a adj

limfòcit T de la hipersensibilitat es linfocitario; linfocítico


fr lymphocytaire
retardada m
en lymphocytic
es célula T de la hipersensibilidad
Relatiu o pertanyent als limfòcits.
retardada
fr lymphocyte T de l'hypersensibilité
retardée
en T delayed hypersensitivity cell limfocític -a adj
sin. limfocitari -ària adj
Limfòcit T responsable d'atreure i d'activar
els macròfags i altres cèl·lules que
participen en la resposta inflamatòria a les limfocitopènia f
àrees on té lloc un fenomen veg. limfopènia f
d'hipersensibilitat retardada.

limfocitopoesi f
limfòcit T naïf m veg. limfopoesi f
sin. limfòcit T verge m

es linfocito T naive; linfocito T virgen limfocitosi f


fr lymphocyte T naïf; lymphocyte T vierge
en naive T lymphocyte; virgin T es linfocitosis
lymphocyte fr lymphocytose
en lymphocytosis
Limfòcit T madur que encara no s'ha
trobat amb el seu antigen específic. Augment del nombre absolut o relatiu de
limfòcits, especialment a la sang.

limfòcit T supressor m
limfocitotròpic -a adj
es célula T supresora; linfocito T supresor
fr lymphocyte T suppresseur es linfocitotrópico
en suppressor T lymphocyte; suppressor fr lymphotropique
T-cell en lymphocitotropic

Limfòcit T implicat en la inhibició d'una Que té afinitat pels limfòcits d'un


resposta immunitària i, potser, en la determinat tipus.
inducció i el manteniment de la tolerància
immunitària. Nota: Per exemple, el virus de la

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 110


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
immunodeficiència humana és limfocitotròpic sin. compl. limfocitopènia f
per als limfòcits T CD4, mentre que el virus
d'Epstein-Barr ho és per als limfòcits B. es linfocitopenia; linfopenia
fr lymphocytopénie; lymphopénie
en lymphocytopenia; lymphopenia
limfoide adj
Disminució del nombre de limfòcits a la
es linfoide sang circulant.
fr lymphoïde
en lymphoid
limfopoesi f
Relatiu o pertanyent als limfòcits i, per sin. compl. limfocitopoesi f
extensió, al sistema immunitari.
es linfocitopoyesis; linfopoyesis
fr lymphopoïèse
limfoma m en lymphopoiesis

es linfoma Procés de formació i maduració dels


fr lymphome diferents tipus de cèl·lules limfoides a
en lymphoma partir de la diferenciació de cèl·lules
pluripotents hematopoètiques.
Tumor, sovint maligne, sòlid i circumscrit,
dels teixits limfoide i reticuloendotelial,
situat preferentment als ganglis limfàtics, limfotoxina f
però també en regions extraganglionars. sin. factor de necrosi tumoral beta m

limfoma de Burkitt m línia cel·lular f


es linfoma de Burkitt es línea celular
fr lymphome de Burkitt fr lignée cellulaire
en Burkitt lymphoma en cell line

Limfoma indiferenciat de limfòcits B, Conjunt de cèl·lules amb capacitat de


suposadament causat pel virus d'Epstein- multiplicar-se més o menys indefinidament
Barr, que apareix preferentment als ossos que deriven d'una població cel·lular
facials i mandibulars però que pot formar- concreta i que tenen una constitució
se a totes les vísceres i que afecta genètica homogènia.
principalment infants del continent africà i
malalts de sida.
lipopolisacàrid m
limfomatosi f es lipopolisacárido
fr lipopolysaccharide
es linfomatosis en lipopolysaccharide
fr lymphomatose
en lymphomatosis Substància complexa formada per lípids i
polisacàrids que constitueix un dels
Formació de múltiples limfomes, distribuïts components de la paret cel·lular externa
per parts diverses de l'organisme. dels bacteris gramnegatius i que, en ser
alliberada al medi extracel·lular, actua com
a endotoxina.
limfopènia f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 111


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
lisina f
liposoma m
es lisina
es liposoma fr lysine
fr liposome en lysin
en liposome
Immunoglobulina que pot fixar el
Vesícula lipídica sintètica, formada per complement i causar citòlisi.
bicapes fosfolipídiques que envolten un o
més compartiments aquosos, que permet
introduir molècules en les cèl·lules lisosoma m
mitjançant la fusió amb la membrana
cel·lular. es lisosoma
fr lysosome
en lysosome
lisi f
Vesícula citoplasmàtica que conté
es lisis hidrolases que intervenen en la digestió
fr lyse intracel·lular.
en lysis

Destrucció de la integritat de la membrana lisosoma primari m


cel·lular que causa la mort de la cèl·lula
afectada. es lisosoma primario
fr lysosome primaire
Nota: Totes les estructures que tenen en primary lysosome
membrana cel·lular externa són susceptibles de
patir lisi; per exemple, els liposomes.
Lisosoma madur que no s'ha fusionat amb
cap tipus d'endosoma.

lisi per proximitat f


lisosoma secundari m
fr lyse de voisinage
en bystander lysis
es lisosoma secundario
fr lysosome secondaire
Lisi de cèl·lules pròximes a un lloc on
en secondary lysosome
s'activa el complement sense que
intervinguin en el mecanisme activador.
Lisosoma que resulta de la fusió d'un
lisosoma primari amb un endosoma i on es
digereix material captat per endocitosi.
lisi reactiva f

es lisis reactiva
lisozim m
fr lyse par activation du complément
sin. compl. muramidasa f
en reactive lysis
es lisozima; muramidasa
Lisi d'eritròcits no sensibilitzats iniciada
fr lysozyme; muramidase
pels complexos dels factors del
en lysozym; lysozyme; muramidase
complement C5b i C6 en presència dels
factors C7, C8 i C9, que es pot produir
Enzim que digereix mucopèptids de les
durant l'activació del complement.
parets cel·lulars bacterianes, molt
abundant a les cèl·lules del sistema
mononuclear fagocític i present a les

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 112


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
llàgrimes, la saliva i les secrecions s'uneix específicament a la proteïna c-kit a
mucoses. la superfície de les cèl·lules pluripotents
hematopoètiques i estimula les cèl·lules
precursores dels limfòcits B i dels limfòcits
llaç m T.

es horquilla; lazo en horquilla Nota: La sigla SCF prové de l'anglès stem cell
fr épringle à cheveux factor.
en hairpin; hairpin loop

Estructura tridimensional d'algunes lloc d'unió m


seqüències d'aminoàcids en determinades veg. lloc de combinació m
proteïnes.

lloc de combinació m
lligament m sin. compl. lloc d'unió m

es ligamiento es sitio de combinación; sitio de unión


fr liaison fr site de liaison
en linkage en binding site; combining site

Associació de gens que tendeixen a passar Regió d'una molècula d'anticòs que
d'una generació a la següent com un grup estableix el contacte físic amb el seu
unit, per la qual cosa no se segreguen a corresponent determinant antigènic.
l'atzar.
Nota: Per extensió, designa també la regió d'un
Nota: Els gens afectats per lligament no antigen que estableix contacte amb l'anticòs.
compleixen la segona llei de Mendel.

lloc immunodominant m
lligand m
es sitio inmunodominante
es ligando fr site immunodominant
fr ligand en immunodominant site
en ligand
Regió d'un immunogen cap a la qual
Molècula que s'uneix específicament a una s'adreça principalment la resposta
zona concreta d'una altra molècula, que immunitària.
actua com a receptor.

lloc privilegiat m
lligand de c-kit m
sin. compl. factor de les cèl·lules mare m es sitio privilegiado
sigla SCF m fr site privilégié
en privileged site
es factor de las células madre; ligando del
c-kit; SCF Zona en la qual els empelts implantats no
fr facteur de croissance des céllules solen produir rebuig perquè es troben
souches; ligand du c-kit; SCF aïllats del sistema immunitari.
en c-kit ligand; stem cell factor; SCF

Proteïna produïda per cèl·lules de la locus m


medul·la òssia i de l'estroma del timus, que

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 113


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
es locus
fr locus es lyn
en locus fr lyn
en lyn
Posició d'un gen en un cromosoma.
Tirosina-cinasa associada a diverses
Nota: Entre els especialistes és molt habitual molècules de membrana, d'entre les quals
l'ús de la forma del plural loci. destaca el complex BCR/CD79, que actua
com a mediador en l'inici de la transducció
dels senyals dels limfòcits B.
locus d'histocompatibilitat menor m
Nota: La proteïna lyn és codificada pel gen LYN.
es locus de histocompatibilidad menor
en minor histocompatibility locus
MAC m
Locus en què es troba un gen que codifica veg. complex d'atac a la membrana m
un antigen d'histocompatibilitat menor.

Mac-1 f
locus d'histocompatibilitat principal m sin. compl. receptor de complement 3 m
sigla CR3 m
fr locus d'histocompatibilité majeur
en major histocompatibility locus es Mac-1; receptor de complemento 3;
CR3
Locus en què es troben els gens de l'MHC. fr Mac-1; CR3
en complement receptor 3; Mac-1; CR3

LT f Integrina leucocitària de la subfamília beta2


veg. factor de necrosi tumoral beta m que s'expressa en neutròfils, fagòcits
monocuclears i cèl·lules NK i que actua
com a receptor del factor del complement
lupus eritematós disseminat m iC3b i de l'ICAM.
veg. lupus eritematós sistèmic m
Nota: La sigla CR3 prové de l'anglès
complement receptor 3.
lupus eritematós sistèmic m
sin. compl. lupus eritematós disseminat m
macròfag m
es lupus eritematoso diseminado; lupus
eritematoso sistémico es macrófago
fr lupus érythémateux disséminé; lupus fr macrophage
érythémateux systémique en macrophage
en disseminated lupus erythematosus;
systemic lupus erythematosus Cèl·lula del sistema mononuclear fagocític
derivada d'un monòcit, de grans
Malaltia autoimmunitària sistèmica dimensions i localitzada als teixits, que es
caracteritzada per la producció d'una gran caracteritza per una gran activitat
varietat d'anticossos que produeixen fagocítica i per la capacitat migratòria pel
lesions en múltiples òrgans, i que teixit connectiu.
evoluciona amb brotades recurrents.
Nota: Un macròfag pot activar-se per diversos
estímuls i adquirir una gran capacitat de
presentació antigènica i de producció de
lyn f substàncies bioactives.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 114


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Nota: La maduració d'afinitat és deguda a la
macròfag alveolar m hipermutació somàtica dels gens de les
immunoglobulines i té lloc als fol·licles limfoides
secundaris.
es macrófago alveolar
fr macrophage alvéolaire
en alveolar macrophage
maduració dels limfòcits T f
Macròfag granulós, localitzat en els alvèols
es maduración de los linfocitos T
pulmonars, on captura partícules que han
fr maturation des cellules T
entrat a l'organisme per aspiració.
en education of T cells; thymus cell
education
macroglobulinèmia de Waldenström f
Procés pel qual les cèl·lules pre-T que
migren al timus es transformen en limfòcits
es macroglobulinemia de Waldenström
T naïfs que tenen alhora capacitat de
fr macroglobulinémie de Waldenström
reconeixement antigènic i resposta
en macroglobulinemia of Waldenström
immunitària contra antígens aliens, i de
tolerància immunitària amb les estructures
Malaltia caracteritzada per la proliferació
pròpies.
anormal de cèl·lules plasmàtiques
productores d'IgM monoclonal, cosa que Nota: La maduració dels limfòcits T inclou
produeix diversos trastorns funcionals l'adquisició i la pèrdua seqüencial de marcadors
deguts a la viscositat elevada de la sang, i de la superfície cel·lular característics de les
que afecta principalment homes d'edat diferents etapes de maduració, i es fonamenta
avançada. en la selecció negativa i la selecció positiva per
a controlar el repertori d'aquests limfòcits.

MadCAM-1 f
malaltia autoimmunitària f
es MadCAM-1
fr MadCAM-1 es enfermedad autoinmunitaria
en MadCAM-1 fr maladie auto-immune
en autoimmune disease
Adrecina que s'expressa en cèl·lules
endotelials de les mucoses, on actua com Malaltia provocada per una resposta
a lligand principal de l'L-selectina. immunitària contra estructures pròpies.

Nota: La sigla MadCAM-1 prové de l'anglès Nota: En les malalties autoimmunitàries es


mucosal addressin cell-adhesion molecule-1 generen autoanticossos i limfòcits autoreactius i
('molècula d'adhesió cel·lular adrecina de es poden formar immunocomplexos.
mucoses').

malaltia autoimmunitària específica


maduració d'afinitat f d'òrgan f
sin. compl. malaltia autoimmunitària
es maduración de afinidad organoespecífica f
fr maturation d'affinité
en maturation of affinity es enfermedad autoinmunitaria específica
de órgano; enfermedad autoinmunitaria
Augment progressiu de l'afinitat dels organoespecífica
anticossos que té lloc durant els fr maladie auto-immune spécifique
successius contactes amb l'antigen. d'organe

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 115


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
en organ-specific autoimmune disease fr maladie coeliaque
en celiac disease; gluten sensitive
Malaltia autoimmunitària en què enteropathy
autoanticossos o limfòcits autoreactius
actuen contra antígens presents en un Síndrome de malabsorció desencadenat per
òrgan determinat. la ingestió de gluten, associat amb la
presència d'autoanticossos i de
determinats al·lels dels antígens HLA.
malaltia autoimmunitària no específica
d'òrgan f
veg. malaltia autoimmunitària sistèmica f malaltia d'Addison f

es enfermedad de Addison
malaltia autoimmunitària no fr maladie d'Addison
organoespecífica f en Addison disease
veg. malaltia autoimmunitària sistèmica f
Malaltia causada per una insuficiència
suprarenal crònica deguda, en un
malaltia autoimmunitària percentatge alt de casos, a una malaltia
autoimmunitària específica d'òrgan que sol
organoespecífica f
formar part d'una síndrome poliglandular
veg. malaltia autoimmunitària específica
autoimmunitària.
d'òrgan f
Nota: La malaltia d'Addison s'associa amb la
presència d'anticossos antiadrenals.
malaltia autoimmunitària sistèmica f
sin. compl. col·lagenosi f; malaltia
autoimmunitària no específica d'òrgan f; malaltia de Behçet f
malaltia autoimmunitària no veg. síndrome de Behçet f
organoespecífica f

es colagenosis; enfermedad malaltia de Berger f


autoinmunitaria no específica de órgano; veg. glomerulonefritis idiopàtica per IgA f
enfermedad autoinmunitaria sistémica
fr collagénose; maladie auto-immune non
spécifique d'organe
malaltia de Bruton f
en autoimmune systemic disease;
veg. agammaglobulinèmia lligada a X f
connective tissue disease; non-organ-
specific autoimmune disease; rheumatic
disease
malaltia de Crohn f
sin. compl. enteritis regional f; enteritis
Malaltia autoimmunitària en què
segmentària f
autoanticossos o limfòcits autoreactius
reconeixen antígens presents en teixits de
es enfermedad de Crohn; enteritis
diferents tipus, amb aparició de lesions.
regional; enteritis segmentaria
fr entérite régionale; maladie de Crohn
en Crohn disease; regional enteritis;
malaltia celíaca f
segmental enteritis
sin. compl. celiaquia f; enteropatia del
gluten f
Malaltia inflamatòria intestinal que pot
afectar tot el tub digestiu, però sobretot la
es enfermedad celíaca; enteropatía por
part distal de l'intestí prim, caracteritzada
gluten
per la presència de granulomes i per una

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 116


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
distribució segmentària. autoimmunitària que afecta artèries de tots
els calibres i s'associa amb adenitis
cervical i canvis a la pell i les mucoses, i
malaltia de De Vaal f que es presenta habitualment en infants.
veg. disgènesi reticular f

malaltia de l'empelt contra l'hoste f


malaltia de Duncan f
veg. síndrome limfoproliferativa lligada al es enfermedad del injerto contra el
cromosoma X f huésped
fr maladie du greffon contre l'hôte
en graft versus host disease; GVH disease;
malaltia de Graves f GVHD
sin. compl. tirotoxicosi f
Malaltia que resulta d'una reacció de
es enfermedad de Graves l'empelt contra l'hoste en trasplantaments
fr maladie de Graves al·logènics de medul·la òssia.
en Graves disease
Nota: La malaltia de l'empelt contra l'hoste
afecta sovint la pell, el fetge i l'intestí i és
Malaltia autoimmunitària específica d'òrgan
vehiculada per cèl·lules immunocompetents
caracteritzada per la presència procedents del donador.
d'autoanticossos antireceptor de l'hormona
estimulant de la tiroide, i associada amb
hiperplàsia glandular, hipertiroïdisme i
malaltia de les cadenes pesants f
exoftàlmia.
es enfermedad de cadenas pesadas
Nota: La malaltia de Graves s'associa també
amb la presència d'anticossos antitiroglobulina i fr maladie des chaînes lourdes
anticossos antiperoxidasa tiroïdal. en heavy-chain disease

Paraproteïnèmia causada per una


malaltia de Hodgkin f proliferació de cèl·lules plasmàtiques i
caracteritzada per una elevada
es enfermedad de Hodgkin concentració de cadenes pesants
fr maladie de Hodgkin d'immunoglobulines al sèrum.
en Hodgkin disease
Nota: La malaltia de les cadenes pesants té
diferents variants segons la cadena afectada per
Malaltia de les cèl·lules limfoides de les alteracions: malaltia de les cadenes pesants
diversos tipus, que afecta principalment els alfa, malaltia de les cadenes pesants beta, etc.
ganglis limfàtics i la melsa.

malaltia de Werlhof f
malaltia de Kawasaki f veg. púrpura trombocitopènica idiopàtica f
sin. síndrome limfomucocutània f

es enfermedad de Kawasaki; síndrome malaltia del sèrum f


linfomucocutáneo
fr maladie de Kawasaki; syndrome es enfermedad del suero
adénocutanéomuqueux fr maladie du sérum
en Kawasaki disease; mucocutaneous en serum sickness
lymph node syndrome
Reacció al·lèrgica per hipersensibilitat de
Vasculitis sistèmica de probable causa tipus III, que apareix uns dies després de

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 117


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
l'administració parenteral de sèrum
heteròleg o d'antígens aliens, a causa de la Síndrome de superposició caracteritzada
formació d'immunocomplexos, i que afecta per presència del fenomen de Raynaud,
la pell, les articulacions i el sistema edema de mans, sinovitis, acrosclerosi i
limfàtic. miositis, que mostra una forta associació
amb la presència d'autoanticossos
antiribonucleoproteïna heterogènia nuclear.
malaltia granulomatosa crònica f

es enfermedad granulomatosa crónica malaltia per autoanticossos


fr granulomatose septique chronique antimembrana basal glomerular f
en chronic granulomatous disease
es enfermedad por anticuerpos
Immunodeficiència primària d'herència antimembrana basal glomerular
genètica heterogènia, lligada al cromosoma fr glomérulonéphrite auto-immune;
X i també autosòmica recessiva, maladie anti-MBG
caracteritzada per un defecte en la en antiglomerular basement membrane
capacitat d'eliminar els microorganismes disease
fagocitats, i associada amb limfadenitis
crònica amb supuració per infeccions Malatia caracteritzada per la presència
bacterianes i fúngiques habitualment d'autoanticossos antimembrana basal
greus. glomerular i que pot manifestar-se amb
hemorràgia pulmonar, amb
Nota: La malaltia granulomatosa crònica es pot glomerulonefritis ràpidament progressiva o
detectar amb la prova del nitroblau de tetrazole. amb una combinació d'ambdós signes.

malaltia hemolítica dels nadons f malaltia per immunocomplexos f


veg. eritroblastosi fetal f
es enfermedad por complejos inmunitarios
fr maladie des complexes immuns
malaltia inflamatòria intestinal f en immune complex disease

es enfermedad inflamatoria intestinal Malaltia produïda pel dipòsit


fr maladie intestinale inflammatoire d'immunocomplexos en diferents teixits,
en inflammatory bowel disease que provoca l'activació del complement i
l'estimulació dels monòcits.
Grup de malalties de l'aparell digestiu, de
probable causa autoimmunitària, que Nota: La malaltia per immunocomplexos pot
poden presentar manifestacions afectar, per exemple, les membranes basals dels
extradigestives i evolucionen amb brotades capil·lars glomerulars perifèrics i les àrees
recurrents. mesangials dels glomèruls renals.

Nota: Per exemple, la colitis ulcerosa i la


malaltia de Crohn són malalties inflamatòries MALT m
intestinals. veg. teixit limfoide associat a les mucoses
m

malaltia mixta del teixit connectiu f


mantell m
es enfermedad mixta del tejido conjuntivo
fr maladie mixte du tissu conjonctif es manto
en mixed connective tissue disease fr manteau

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 118


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
en mantle; mantle zone es mastocitoma
fr mastocytome
Zona perifèrica d'un fol·licle limfoide en mastocytoma
secundari que conté limfòcits B petits en
recirculació, que ocupaven el fol·licle Tumor únic, circumscrit o nodular,
limfoide primari i han estat desplaçats a localitzat a la pell i constituït per
mesura que el centre germinal s'ha mastòcits.
expandit.

MBL f
marcador m veg. lectina d'unió a mannosa f

es marcador
fr marqueur MBP f
en marker veg. proteïna bàsica de mielina f

Molècula que una cèl·lula expressa de


forma característica i que pot ser medi condicionat m
identificada per anticossos monoclonals.
es medio condicionado
Nota: Per exemple, els marcadors tumorals i els fr milieu conditionné
marcadors de subpoblacions limfocitàries.
en conditioned medium

Medi obtingut del cultiu de determinades


marcatge d'afinitat m cèl·lules i emprat sovint per a altres cultius
experimentals a causa de la presència de
es marcaje de afinidad; marcaje por determinats factors solubles,
afinidad potencialment selectius.
fr marquage d'affinité
en affinity labeling
medi HAT m
Tècnica que permet fixar un lligand
específicament o covalentment al lloc de
es medio HAT
combinació d'un anticòs o al lloc actiu
fr milieu HAT
d'un enzim, respectivament.
en HAT medium

Medi selectiu emprat per a aïllar, en cultius


mastòcit m tissulars per a la producció d'hibridomes,
sin. compl. cèl·lula encebada f les cèl·lules híbrides, que hi sobreviuen,
respecte dels limfòcits B i les cèl·lules de
es célula cebada; mastocito mieloma, que no hi sobreviuen.
fr mastocyte
en mast cell; mastocyte Nota: La sigla HAT prové de l'anglès
hypoxanthine-aminopterin-thymidine, perquè
Cèl·lula del teixit connectiu amb grànuls aquest medi conté hipoxantina, aminopterina i
citoplasmàtics que es tenyeixen amb timidina.
colorants bàsics i contenen mediadors
inflamatoris que s'alliberen en les reaccions
d'hipersensibilitat immediata. mediador m

es mediador
mastocitoma m fr médiateur
en mediator

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 119


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
fragmentació de citoplasma.
Objecte, òrgan o substància que actua
com a transició entre dos o més passos en
un procés biològic. megaloblast m

Nota: Els mediadors actuen, per exemple, en la es megaloblasto


transmissió intracel·lular o intercel·lular de fr mégaloblaste
senyals químics i en la reacció antigen-anticòs.
en megaloblast

Cèl·lula precursora de l'eritròcit, de


medul·la òssia f dimensions més grans que les normals per
sin. compl. moll de l'os m al seu grau de maduració, a causa d'una
asincronia de desenvolupament entre el
es médula ósea; tuétano seu nucli i el citoplasma.
fr moelle osseuse
en bone marrow; medulla ossium
megalocariòcit m
Òrgan limfoide primari en forma de teixit
veg. megacariòcit m
tou, localitzat a l'interior de les cavitats
òssies, que conté cèl·lules
hematopoètiques en diferents etapes de
melfalan m
maduració, que esdevindran eritròcits,
leucòcits i plaquetes funcionals.
es melfalán
Nota: En els mamífers, la medul·la òssia és el
fr melphalan
lloc on es desenvolupen els limfòcits B i en melphalan
s'originen les cèl·lules precursores que
emigraran al timus per generar limfòcits T. Fàrmac del grup de les mostasses
nitrogenades emprat en el tractament del
mieloma múltiple.
medul·la tímica f

es médula del timo melsa f


fr moelle thymique
en medulla thymi; thymic medulla es bazo
fr rate
Regió més interna de cada lobel tímic que en lien; spleen; splen
conté relativament pocs limfòcits T, més
madurs que els de l'escorça tímica, i que Òrgan limfoide secundari encapsulat que
es caracteritza per l'existència de es localitza al peritoneu, per sota del
corpuscles de Hassall i per la presència de diafragma i darrere l'estómac, format per
cèl·lules epitelials, cèl·lules dendrítiques i una polpa blanca composta de teixit
macròfags a l'estroma. limfoide difús i nodular que conté fol·licles
limfoides i una polpa vermella composta de
sinusoides venosos, suportades l'una i
megacariòcit m l'altra per una trama fibrosa.
sin. compl. megalocariòcit m
Nota: Mentre que en el fetus i en el nadó la
es megacariocito; megalocariocito melsa produeix eritròcits, en l'adult produeix
limfòcits i cèl·lules plasmàtiques i contribueix a
fr mégacaryocyte
la renovació de les cèl·lules de la sang
en megakaryocyte; megalokaryocyte mitjançant la desintegració dels eritròcits i les
plaquetes envellits o defectuosos.
Cèl·lula plurinucleada gegant de la medul·la
òssia, que origina plaquetes a partir de la

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 120


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
memòria immunitària f Malaltia autoimmunitària caracteritzada per
debilitat dels músculs esquelètics deguda a
es memoria inmunitaria l'alteració de la síntesi d'acetilcolina
fr mémoire immunologique provocada per la presència
en immunological memory d'autoanticossos antireceptor
d'acetilcolina.
Capacitat adquirida per un individu, com a
conseqüència del contacte amb un
antigen, per a respondre amb més rapidesa micofenolat de mofetil m
i eficàcia a un contacte posterior amb el
mateix antigen. es micofenolato de mofetil
fr mycophénolate mofétil
Nota: La memòria immunitària és una en mycophenolate mophetil
característica cabdal de la immunitat adaptativa,
necessària per a l'aparició de les respostes Fàrmac immunosupressor del qual deriva
immunitàries secundàries.
l'àcid micofenòlic, emprat per a evitar el
rebuig en trasplantaments i per al
tractament de malalties autoimmunitàries.
6-mercaptopurina f
sigla 6-MP f
micròglia f
es 6-mercaptopurina; 6-MP
sin. compl. cèl·lula de micròglia f
fr 6-mercaptopurine; 6-MP
en 6-mercaptopurine; 6-MP
es célula microglial; microglia; microglía
fr cellule microgliale; microglie
Fàrmac antibiòtic i citostàtic, derivat de la
en microglia; microglial cell
purina, emprat com a immunosupressor.
Cèl·lula petita de la neuròglia, d'origen
mesodèrmic, que actua com a fagòcit al
metotrexat m teixit nerviós.
sin. compl. ametopterina f

es ametopterina; metotrexato
mielòcit m
fr améthptérine; méthotrexate
en amethopterin; methotrexate
es mielocito
fr myélocyte
Fàrmac anàleg de l'àcid fòlic, que actua
en myelocyte
com a antimetabòlit i inhibeix la síntesi de
DNA, emprat com a immunosupressor i
Granulòcit en un estadi intermedi de
antineoplàstic.
maduració, que no es troba habitualment a
la sang circulant.

MHC m
veg. complex d'histocompatibilitat principal
mieloide adj
m
es mieloide
fr myéloïde
miastènia greu f en myeloid

es miastenia grave; miastenia gravis Relatiu o pertanyent a la sèrie dels


fr myasthénie grave granulòcits.
en myasthenia gravis

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 121


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
mieloide adj es mieloperoxidasa
fr myéloperoxydase
es mieloide en myeloperoxidase
fr myéloïde
en myeloid Enzim present als grànuls dels neutròfils
que té activitat oxidant i participa en
Relatiu o pertanyent a la medul·la òssia. l'esclat oxidatiu.

Nota: La mieloperoxidasa és la molècula diana


d'un dels tipus d'anticossos anticitoplasma de
mieloma m
neutròfil.

es mieloma
fr myélome
mielopoesi f
en myeloma
es mielopoyesis
Tumor de la medul·la òssia format per la
fr myélopoïèse
proliferació neoplàstica d'un clon de
en mielopoiesis; myelopoiesis
cèl·lules plasmàtiques.
Procés de formació i maduració dels
diferents tipus de cèl·lules mieloides a
mieloma múltiple m
partir de la diferenciació de cèl·lules
pluripotents hematopoètiques.
es mieloma múltiple
fr myélome multiple
en multiple myeloma
MIF m
veg. factor inhibidor de la migració dels
Mieloma caracteritzat per la proliferació
macròfags m
neoplàstica de cèl·lules plasmàtiques a la
medul·la òssia i a altres zones, que
produeix destruccions òssies extenses i
pancitopènia i que afecta habitualment migració cel·lular f
persones d'edat avançada.
es migración celular
fr migration cellulaire
en cell migration
mieloma solitari m
veg. plasmocitoma m
Desplaçament de cèl·lules, especialment
de leucòcits, conduït per processos de
quimiotaxi i d'haptotaxi.
mielomatosi f
Nota: El procés d'extravasació finalitza amb la
es mielomatosis migració cel·lular dels leucòcits, després de la
fr myélomatose diapedesi, i comporta que es desplacin cap als
en myelomatosis diferents teixits.

Qualsevol de les malalties caracteritzades


per hiperplàsia del teixit hematopoètic de mimetisme molecular m
la medul·la òssia amb proliferació de
cèl·lules plasmàtiques. es mimetismo molecular
fr mimétisme moleculaire
en molecular mimicry
mieloperoxidasa f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 122


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Fenomen causat per la presència de en antigenic modulation
determinants antigènics compartits entre
agents infecciosos i les cèl·lules de Pèrdua de l'antigenicitat original d'una
l'organisme hoste. molècula de membrana com a
conseqüència del canvi, generalment
Nota: El mimetisme molecular pot ser la causa reversible, provocat per l'actuació del seu
d'inici d'alguns trastorns autoimmunitaris. anticòs específic, que pot ocupar un
determinant antigènic o produir càping.

12-miristat 13-acetat de forbol m


sigla PMA m molècula accessòria f
veg. coreceptor m
es 12-miristato 13-acetato de forbol; PMA
fr phorbol 12-myristate 13-acétate; PMA
en phorbol 12-myristate 13-acetate; PMA molècula d'adhesió f
Èster de forbol que, mitjançant l'activació es molécula de adhesión
de la PKC, promou la fosforilació dels fr molécule d'adhésion
residus de serina i treonina de diversos en adhesion molecule
substrats intracel·lulars i provoca la
consegüent cascada de transducció de Molècula de la superfície cel·lular, glucídica
senyals intracel·lulars, emprat com a o proteica, que participa en l'adhesió
estimulador limfocitari. cèl·lula-cèl·lula o cèl·lula-matriu
extracel·lular.
Nota: La sigla PMA prové de l'anglès phorbol
12-myristate 13-acetate.
Nota: Les molècules d'adhesió es classifiquen
majoritàriament dins les superfamílies de les
integrines, les selectines i les immunoglobulines.
mitogen m

es mitógeno molècula d'histocompatibilitat f


fr mitogène
en mitogen es molécula de histocompatibilidad
fr molécule d'histocompatibilité
Substància que indueix o estimula la mitosi en histocompatibility molecule
i la transformació cel·lular, especialment
l'activació policlonal dels limfòcits. Qualsevol de les molècules responsables
de la identitat immunitària entre teixits.

mitogen -ògena adj Nota: Les molècules d'histocompatibilitat més


importants són les de l'MHC.
es mitogenético
fr mitogénétique; mitogénique
en mitogenetic; mitogenic molècula d'histocompatibilitat de
classe I f
Que indueix o estimula la mitosi i la
transformació cel·lular. es molécula de clase I
fr molécule de classe I
en class I histocompatibility molecule;
modulació antigènica f class I molecule

es modulación antigénica Molècula d'histocompatibilitat codificada


fr modulation antigénique per l'MHC que es troba a gairebé totes les

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 123


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
cèl·lules nucleades i presenta els pèptids immediat, el promonòcit.
antigènics als limfòcits T CD8.

Nota: La molècula de classe I de l'MHC és monocina f


heterodimèrica i la seva subunitat alfa,
associada a la beta2-microglobulina, és
es monocina; monoquina
polimòrfica. Els antígens HLA-A, HLA-B i HLA-C
pertanyen a aquesta classe de molècules.
fr monokine
en monokine

Citocina secretada per monòcits i


molècula d'histocompatibilitat de
macròfags.
classe II f

es molécula de clase II
monòcit m
fr molécule de classe II
en class II histocompatibility molecule;
es monocito
class II molecule
fr monocyte
en monocyte
Molècula d'histocompatibilitat codificada
per l'MHC que es troba als limfòcits B i a
Leucòcit de forma ameboide i nucli ovoide
les cèl·lules accessòries amb capacitat per
o arronyonat, que es troba a la sang
a la presentació antigènica, i presenta els
circulant i es transforma en un macròfag
pèptids antigènics als limfòcits T CD4.
en arribar a un teixit, i que expressa
Nota: La molècula d'histocompatibilitat de
molècules d'histocompatibilitat de classe I i
classe II de l'MHC és heterodimèrica i les seves de classe II.
subunitats alfa i beta són polimòrfiques. Els
antígens HLA-DR, HLA-DQ i HLA-DP pertanyen Nota: Els monòcits intervenen en processos de
a aquesta classe de molècules. fagocitosi i de presentació antigènica.

molècula de membrana f monoclonal adj

es molécula de membrana es monoclonal


fr molécule de membrane fr monoclonal
en membrane molecule en monoclonal

Molècula, sobretot proteica, que forma Relatiu o pertanyent a un sol clon cel·lular.
part de la membrana cel·lular.

mononucleosi infecciosa f
moll de l'os m sin. compl. febre glandular f
veg. medul·la òssia f
es fiebre glandular; mononucleosis
infecciosa
monoblast m fr fièvre glandulaire; mononucléose
infectieuse
es monoblasto en glandular fever; infectious
fr monoblaste mononucleosis
en monoblast
Malaltia aguda, infecciosa, causada pel
Cèl·lula precursora del monòcit, que té una virus d'Epstein-Barr, caracteritzada per un
estructura cromatínica molt fina i diversos augment de leucòcits mononucleats atípics
nuclèols, i que origina, com a successor a la sang circulant i que es manifesta per

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 124


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
febre, tumefacció dels ganglis limfàtics i de per tirosina m
la melsa, angines i alteracions hepàtiques. sigla ITIM m

es motivo de inhibición del


monovalent adj inmunorreceptor vía tirosina; ITIM
fr motif d'inhibition de l'immunorécepteur
es univalente dépendant de la tyrosine; ITIM
fr univalent en immunoreceptor tyrosyne-based
en univalent inhibition motif; ITIM

Que té un sol lloc de combinació. Motiu que s'activa mitjançant la


desfosforilació de la tirosina, present a les
cues citoplasmàtiques de diversos
mort cel·lular programada f receptors del sistema immunitari que
veg. apoptosi f inhibeixen la transducció de senyals
d'activació cel·lular.

motiu m Nota: La sigla ITIM prové de l'anglès


immunoreceptor tyrosyne-based inhibition motif.
es motivo
fr motif
en motif 6-MP f
veg. 6-mercaptopurina f
Seqüència d'aminoàcids o de nucleòtids
que es repeteix i que generalment té una
significació biològica. MPA m
veg. àcid micofenòlic m

motiu d'activació de l'immunoreceptor


per tirosina m mTOR f
sigla ITAM m
es mTOR
es motivo de activación del fr mTOR
inmunorreceptor vía tirosina; ITAM en mTOR
fr motif d'activation de l'immunorécepteur
dépendant de la tyrosine; ITAM Serina/treonina-cinasa que intervé en la via
en immunoreceptor tyrosyne-based de senyalització intracel·lular del receptor
activation motif; ITAM de la IL-2.

Nota: La sigla mTOR prové de l'anglès


Motiu que s'activa mitjançant la
mammalian target of rapamycin ('diana de la
fosforilació de la tirosina, present a les rapamicina en mamífers').
cues citoplasmàtiques de diversos
receptors del sistema immunitari que
estimulen la transducció de senyals
multivalent adj
d'activació cel·lular.
es polivalente
Nota: 1. Algunes molècules associades al BCR i
al TCR expressen motius del tipus ITAM. 2. La
fr multivalent
sigla ITAM prové de l'anglès immunoreceptor en polyvalent
tyrosyne-based activation motif.
Que té més de dos llocs de combinació.

motiu d'inhibició de l'immunoreceptor

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 125


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
muramidasa f
veg. lisozim m necrosi f

es necrosis
muramil-dipèptid m fr nécrose
en necrosis
es muramil-dipéptido
fr muramyl dipeptide Mort cel·lular en un teixit com a resultat
en muramyl dipeptide d'una ferida, infecció o pèrdua del
subministrament sanguini.
Pèptid sintètic que pot substituir els
micobacteris morts constituents de
l'adjuvant complet de Freund en la nefelometria f
inducció d'anticossos i d'immunitat
cel·lular. es nefelometría
fr néphélométrie
en nephelometry
murí -ina adj
Tècnica d'anàlisi química i bacteriològica
es múrido; murino que consisteix a mesurar la intensitat de la
fr murin llum dispersada o reflectida per les
en murid; murine partícules en suspensió en un tub i que
serveix per a quantificar diversos
Relatiu o pertanyent als rosegadors de la components sèrics a partir de la formació
família dels múrids, especialment les rates i de complexos antigen-anticòs, que
els ratolins. incrementen la proporció de llum
dispersada.

mutació f
nefropatia per immunoglobulina A f
es mutación veg. glomerulonefritis idiopàtica per IgA f
fr mutation
en mutation
neoantigen m
Alteració de la seqüència de bases del
DNA, que pot ser hereditària quan afecta es neoantígeno
el genoma d'un organisme. fr néoantigène
en neoantigen
Nota: En els mamífers una mutació és
hereditària quan afecta les cèl·lules germinals. Determinant antigènic que s'expressa,
almenys aparentment, de nou a
l'organisme.
mutació somàtica f
Nota: Per exemple, els antígens tumorals, que
es mutación somática són presents normalment en l'organisme, tot i
fr mutation somatique que en quantitats negligibles.
en somatic mutation

Mutació que afecta una cèl·lula somàtica, neuròglia f


per la qual cosa no es transmet de forma sin. compl. glia f
hereditària a la descendència engendrada
a partir de les cèl·lules germinals. es glía; neuroglia; neuroglía
fr glie; neuroglie

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 126


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
en glia; neuroglia neutropènia autoimmunitària f

Conjunt de cèl·lules que intervenen en les es neutropenia autoinmunitaria


diverses funcions metabòliques, de suport fr neutropénie auto-immune
esquelètic i de defensa del teixit nerviós. en autoimmune neutropenia

Neutropènia causada per la presència


neutralització f d'anticossos dirigits contra antígens de la
superficíe cel·lular dels neutròfils.
es neutralización
fr neutralisation
en neutralization nitroblau de tetrazole m

Reducció o inhibició de la capacitat es nitroazul de tetrazolio


infecciosa d'un virus o de la toxicitat d'una fr nitrobleu de tétrazolium
toxina a causa de l'acció dels anticossos, en tetrazolium nitroblue
que interfereixen en la seva unió amb els
receptors de membrana. Colorant groc que és absorbit pels
neutròfils per fagocitosi i és reduït a un
precipitat intracel·lular de color porpra
neutralització fàgica f intens per l'acció dels ions superòxid.

es neutralización del fago; neutralización


fágica no responsiu -iva adj
en phage neutralization
es no responsivo
Anul·lació de l'activitat d'un bacteriòfag fr non-répondeur
mitjançant anticossos per a prevenir la en non responder; non-responder
infecció d'un hoste bacterià.
Dit de la cèl·lula o l'organisme que no
respon a un estímul antigènic o hi respon
neutròfil m de forma deficient.

es neutrófilo
fr neutrophile node limfàtic m
en neutrophil veg. gangli limfàtic m

Granulòcit amb grànuls citoplasmàtics que


es tenyeixen amb colorants neutres i que nòdul limfàtic m
té per funció la fagocitosi de material veg. gangli limfàtic m
estrany.

nòdul reumatoide m
neutropènia f
es nódulo reumatoideo
es neutropenia fr nodule rhumatoïde
fr neutropénie en rheumatoid nodule
en neutropenia
Nòdul subcutani present en pacients amb
Deficiència de neutròfils a la sang artritis reumatoide, constituït per una àrea
circulant. central de necrosi envoltada per
macròfags, que es disposen en forma de

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 127


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
palissada, i una capa externa de limfòcits.
òrgan limfoide perifèric m
veg. òrgan limfoide secundari m
oligoclonal adj

es oligoclonal òrgan limfoide primari m


fr oligoclonal sin. compl. òrgan limfoide central m
en oligoclonal
es órgano linfoide central; órgano linfoide
Relatiu o pertanyent a un nombre reduït de primario
clons cel·lulars. fr organe lymphoïde primaire
en central lymphoid organ; primary
lymphoid organ
opsonina f
Òrgan limfoide en què les cèl·lules
es opsonina precursores maduren fins a generar
fr opsonine limfòcits naïfs.
en opsonin
Nota: L'òrgan limfoide primari dels limfòcits T a
Proteïna sèrica que, en unir-se a partícules tots els vertebrats és el timus. L'òrgan limfoide
antigèniques, microorganismes o cèl·lules, primari dels limfòcits B en els ocells és la bossa
de Fabrici, mentre que en els mamífers adults és
els fa més susceptibles de ser fagocitats.
la medul·la òssia.

Nota: Per exemple, els anticossos i els factors


del complement C3b i C4b.
òrgan limfoide secundari m
sin. compl. òrgan limfoide perifèric m
opsonització f
es órgano linfoide periférico; órgano
es opsonización linfoide secundario
fr opsonisation fr organe lymphoïde secondaire
en opsonization en peripheral lymphoid organ; secondary
lymphoid organ
Procés natural o induït en què partícules
antigèniques, microorganismes o cèl·lules Òrgan limfoide en què els limfòcits B i els
es recobreixen amb opsonines, de manera limfòcits T entren en contacte amb
que poden ser fagocitats més fàcilment. antígens i s'inicia una resposta
immunitària.

Nota: Els ganglis limfàtics, la melsa, les


òrgan limfoide m amígdales i el teixit limfoide associat a l'intestí
són òrgans limfoides secundaris.
es órgano linfoide
fr organe lymphoïde
en lymphoid organ orquitis al·lèrgica experimental f
Cadascuna de les estructures tissulars en es orquitis alérgica experimental
què s'originen, es diferencien i maduren les fr orchite allergique expérimentale
cèl·lules del sistema immunitari. en experimental allergic orchitis

Malaltia immunitària experimental que


òrgan limfoide central m s'indueix en animals de laboratori
veg. òrgan limfoide primari m mitjançant la inoculació d'extrets
testiculars i que es considera un model

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 128


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
d'inflamació testicular no infecciosa. pancitopènia f

es pancitopenia
ortotòpic -a adj fr pancytopénie
en pancytopenia
es ortotópico
fr orthotopique Disminució simultània del nombre de totes
en orthotopic les cèl·lules sanguínies causada
principalment per alteracions de
Dit de l'empelt que ocupa el mateix lloc l'hematopoesi o per tumors de la medul·la
que l'òrgan substituït. òssia.

osteoblast m pàning m

es osteoblasto es panning
fr ostéoblast fr méthode d'adhérence sur plastique;
en osteoblast panning
en panning
Cèl·lula òssia responsable de la formació
del teixit ossi abans que aquest teixit es Tècnica que permet seleccionar les
calcifiqui. cèl·lules d'una determinada subpoblació i
que consisteix a incubar-les en una
superfície sensibilitzada amb un antigen o
osteoclast m un anticòs, de manera que hi quedin
retingudes.
es osteoclasto
fr ostéoclaste
en osteoclast papaïna f

Cèl·lula plurinucleada gegant i molt rica en es papaína


lisosomes que participa activament en la fr papaïne
remodelació del teixit ossi durant la en papain
formació i el creixement dels ossos.
Enzim obtingut del papaier, Carica papaya,
capaç d'hidrolitzar certs enllaços peptídics
PAF m en presència de grups tiol, emprat en
veg. factor activador de plaquetes m l'obtenció de fragments Fab univalents i
fragments Fc d'immunoglobulina.

PAGE f
veg. electroforesi en gel de poliacrilamida f paràlisi immunitària f

es parálisis inmune
PALS f fr paralysie immunitaire
veg. polpa blanca f en immune paralysis

Tolerància immunitària que s'indueix


PAN f experimentalment en ratolins de laboratori
veg. poliarteritis nodosa f mitjançant la inoculació de grans
quantitats de polisacàrid poc
metabolitzable i que dura mentre aquest
polisacàrid persisteix en l'organisme.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 129


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
paraproteïna f PCR f
veg. reacció en cadena per la polimerasa f
es paraproteína
fr paraprotéine
en paraprotein PE f
veg. ficoeritrina f
Immunoglobulina homogènia sintetitzada
per un clon de cèl·lules plasmàtiques que
han proliferat sense estimulació per un peça secretòria f
antigen, detectable perquè forma una sin. compl. component secretori m
banda contínua en l'electroforesi.
es componente secretor; pieza secretora
Nota: La presència de paraproteïnes a la sang o fr pièce sécrétoire
a l'orina va associada amb diverses malalties,
en secretory component; secretory piece
com ara el mieloma múltiple.

Polipèptid simple sintetitzat per cèl·lules


epitelials que va associat a la IgA
paraproteïnèmia f
secretòria i la protegeix contra la
destrucció per enzims proteolítics.
es paraproteinemia
fr paraprotéinémie Nota: La peça secretòria es produeix com a
en paraproteinemia conseqüència de la digestió enzimàtica del
receptor de la membrana de les cèl·lules
Presència de paraproteïnes a la sang epitelials que transporta la immunoglobulina A
circulant. secretòria. Alguns autors empren també el
terme peça secretòria per a referir-se a aquest
receptor.
paràtop m

es paratopo pèmfig m
fr paratope
en paratope es pénfigo
fr pemphigus
Regió d'un anticòs que reacciona amb un en pemphigus
determinant idiotípic.
Malaltia autoimmunitària de la pell,
caracteritzada per butllofes
intraepidèrmiques que deixen taques
patogen -ògena adj
pigmentàries i que es pot manifestar a
qualsevol edat.
es patógeno
fr pathogène
en pathogen
pemfigoide m
Dit del microorganisme susceptible de
causar una malaltia o alteracions més o es penfigoide
menys greus a un organisme. fr pemphigoïde
en pemphigoid

Malaltia autoimmunitària de la pell,


PBMC f
caracteritzada per butllofes
veg. cèl·lula mononucleada de sang
subepidèrmiques que deixen taques
perifèrica f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 130


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
pigmentàries i que es manifesta a la de limfòcits T als pèptids agonistes.
vellesa.

pèptid de cadena invariant associat a


pentraxina f les molècules d'histocompatibilitat de
classe II m
es pentraxina sigla CLIP m
fr pentraxine
en pentraxin es péptido de cadena invariable asociado a
clase II; CLIP
Proteïna de fase aguda formada per cinc fr peptide de la chaîne invariante associée
subunitats idèntiques. aux molécules de classe II; CLIP
en class II-associated invariant chain
Nota: Per exemple, la proteïna C reactiva i la peptide; CLIP
proteïna amiloide sèrica.
Pèptid escindit de la cadena invariant de la
molècula d'histocompatibilitat de classe II
pepsina f mitjançant proteases, que ocupa el solc
d'unió al pèptid i que ha de ser eliminat per
es pepsina l'HLA-DM per a fer el solc accessible als
fr pepsine pèptids antigènics.
en pepsin
Nota: La sigla CLIP prové de l'anglès class II-
Enzim present al suc gàstric, capaç associated invariant chain peptide.
d'hidrolitzar certs enllaços peptídics
adjacents a aminoàcids aromàtics i
dicarboxílics, emprat en l'obtenció de pèptid quimiotàctic m
fragments F(ab')2 divalents
d'immunoglobulina. es péptido quimiotáctico
fr peptide chimiotactique
en chemotactic peptide
pèptid agonista m
Pèptid que indueix la migració cel·lular
es péptido agonista directa.
fr peptide agoniste
en agonist peptide Nota: Per exemple, el factor del complement
C5a.
Pèptid capaç d'estimular la resposta d'un
clon de limfòcits.
pèrdua crònica de l'empelt f
Nota: L'efecte del pèptid agonista pot ser total o sin. compl. rebuig crònic m
parcial. Per exemple, fa un efecte parcial quan
indueix la secreció de citocines sense es pérdida crónica del injerto; rechazo
proliferació cel·lular.
crónico
fr rejet chronique
en chronic graft failure; chronic rejection
pèptid antagonista m
Rebuig que es produeix almenys sis mesos
es péptido antagonista després del trasplantament i que es
fr peptide antagoniste caracteritza per una pèrdua progressiva de
en antagonist peptide la funció de l'òrgan o el teixit trasplantat.

Pèptid capaç d'inhibir la resposta d'un clon Nota: La pèrdua crònica de l'empelt pot ser

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 131


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
deguda a mecanismes d'al·loreactivitat o a altres en peroxisome
causes, com ara infecció per citomegalovirus,
toxicitat per ciclosporina o alteracions Microvesícula que conté enzims, com ara
isquèmiques.
peroxidasa o catalasa, i que participa en el
metabolisme del peròxid d'hidrogen.

perforina f
pinocitosi f
es perforina
fr perforine
es pinocitosis
en perforin
fr pinocytose
en pinocytosis
Citotoxina present als grànuls dels
limfòcits T citotòxics i de les cèl·lules NK
Endocitosi de material líquid.
que forma porus a la membrana cel·lular de
les cèl·lules diana quan es polimeritza.

Nota: La perforina forma part del mecanisme


piogen -ògena adj
que indueix la mort de les cèl·lules diana
mitjançant citotoxicitat cel·lular, ja que, en es piógeno
permeabilitzar la membrana d'aquestes cèl·lules, fr pyogène
permet que hi puguin penetrar les fragmentines. en pyogenic

Que provoca supuració.


peripolesi f

es peripolesia; peripolesis piretogen m


en peripolesis
es pirógeno
Disposició de cèl·lules al voltant de fr pyrogène
cèl·lules d'un altre tipus. en pyrogen

Nota: Per exemple, els limfòcits al voltant d'un Substància que provoca febre.
macròfag en un cultiu cel·lular.

piretogen endogen m
peroxidasa f
es pirógeno endógeno
es peroxidasa fr pyrogène endogène
fr peroxydase en endogenous pyrogen
en peroxidase
Piretogen produït per l'organisme en
Enzim contingut als peroxisomes, de gran resposta a una infecció o a esdeveniments
capacitat catalítica, emprat en el marcatge inductors d'immunitat cel·lular.
enzimàtic de macromolècules,
especialment anticossos, que s'usa en Nota: Per exemple, la IL-1, la IL-6 i el TNF.
diverses tècniques de detecció i de
quantificació d'antígens.
piroglobulina f
peroxisoma m es piroglobulina
fr pyroglobuline
es peroxisoma en pyroglobulin
fr peroxysome

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 132


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Globulina sèrica que precipita
irreversiblement i queda inactiva quan el
sèrum és escalfat a 56°C. plasmòcit m
veg. cèl·lula plasmàtica f
Nota: Per exemple, alguns factors del
complement.
plasmocitoma m
sin. compl. mieloma solitari m
PKA f
veg. proteïna-cinasa A f es mieloma solitario; plasmocitoma
fr plasmocytome
en plasmacytoma; plasmocytoma
PKB f
veg. proteïna-cinasa B f Proliferació aïllada de cèl·lules
plasmàtiques situada en un os o en altres
localitzacions extramedul·lars.
PKC f
veg. proteïna-cinasa C f
PLT f
veg. prova dels limfòcits encebats f
placa de Peyer f

es placa de Peyer PMA m


fr plaque de Peyer veg. 12-miristat 13-acetat de forbol m
en Peyer patch

Nòdul limfoepitelial situat a la submucosa pneumonitis per hipersensibilitat f


de l'intestí prim que té una funció similar sin. alveolitis al·lèrgica extrínseca f
als ganglis limfàtics.

poliarteritis nodosa f
plaqueta f sin. poliarteritis nodosa clàssica f
sin. compl. trombòcit m sigla PAN f

es plaqueta; trombocito es poliarteritis nudosa; poliarteritis nudosa


fr plaquette; thrombocyte clásica; PAN
en platelet; thrombocyte fr périartérite noueuse; PAN
en polyarteritis nodosa; PAN
Cèl·lula sanguínia anucleada que es forma
a partir de la fragmentació d'un Vasculitis sistèmica de probable causa
megacariòcit i que intervé en totes les autoimmunitària caracteritzada per necrosi
fases de l'hemostàsia i de la coagulació. de les artèries de calibre mitjà i petit sense
formació de granulomes i associada amb la
presència d'autoanticossos anticitoplasma
plasma m de neutròfil.

es plasma
fr plasma poliarteritis nodosa clàssica f
en plasma sin. poliarteritis nodosa f

Part líquida de la sang sense coagular, que


inclou el fibrinogen, obtinguda després de policlonal adj
separar-ne els elements cel·lulars.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 133


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Presència en una mateixa població de dos
es policlonal o més variants d'al·lels per a un locus
fr polyclonal determinat, cadascuna amb una freqüència
en polyclonal superior a 0,01, que no deriva únicament
d'una mutació recent.
Relatiu o pertanyent a clons diferents.
Nota: Per exemple, el grup sanguini AB0, les
molècules d'histocompatibilitat i els al·lotips de
les immunoglobulines.
polimiïtis f
veg. polimiositis f

polimorfonuclear adj
polimiositis f
es polimorfonuclear
sin. compl. polimiïtis f
fr polymorphonucléaire
en polymorphonuclear
es polimiositis
fr polymyiosite
Dit del nucli cel·lular que presenta formes
en polymyositis
diverses.
Malaltia autoimmunitària sistèmica
Nota: Per exemple, els granulòcits són cèl·lules
caracteritzada per la inflamació simètrica polimorfonuclears pel fet que el seu nucli
de la musculatura de les extremitats, el presenta una lobulació variable, però sempre
coll i la faringe, que afecta sovint altres molt marcada, fins al punt que pot crear l'efecte
òrgans com el pulmó i el cor i provoca visual que es tracta de cèl·lules plurinucleades.
dolor i debilitat muscular.

polineuritis idiopàtica aguda f


polimorfisme en la longitud dels veg. polineuropatia idiopàtica aguda f
fragments de restricció m
sigla RFLP m
polineuropatia idiopàtica aguda f
es polimorfismo en la longitud de los sin. compl. polineuritis idiopàtica aguda f;
fragmentos de restricción; RFLP síndrome de Guillain-Barré f
fr polymorphisme de taille des fragments
de restriction; RFLP es polineuritis idiopática aguda;
en restriction fragment length polirradiculoneuritis inflamatoria idiopática;
polymorphism; RFLP síndrome de Guillain-Barré
fr polyneuropathie idiopathique aiguë;
Tècnica d'identificació genètica basada en polyradiculonévrite aiguë; syndrome de
l'anàlisi de la longitud dels fragments de Guillain-Barré
DNA obtinguts per digestió amb una en acute idiopathic polyneuritis; Guillain-
determinada endonucleasa de restricció. Barré syndrome; idiopathic polyneuritis

Nota: La sigla RFLP prové de l'anglès restriction Malaltia inflamatòria, de probable causa
fragment length polymorphism. autoimmunitària, caracteritzada per una
desmielinització del sistema nerviós
perifèric que provoca debilitat muscular
polimorfisme genètic m d'aparició brusca i paràlisi.

es polimorfismo genético
fr polymorphisme génétique polpa blanca f
en gene polymorphism sin. compl. beina limfàtica periarteriolar f
sigla PALS f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 134


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Nota: La potenciació tumoral és un dels
es manguito linfoide periarteriolar; pulpa mecanismes d'evasió immunitària.
blanca; vaina linfática periarteriolar; PALS
fr pulpe blanche; PALS
en periarteriolar lymphatic sheath; white PPD m
pulp; PALS veg. derivat proteic purificat m

Part de la melsa que envolta les artèries,


en forma d'una beina de limfòcits, precipitació f
principalment limfòcits T.
es precipitación
Nota: La sigla PALS prové de l'anglès fr précipitation
periarteriolar lymphatic sheath. en precipitation

Tècnica in vitro basada en la


polpa vermella f insolubilització dels complexos antigen-
anticòs generats a partir dels antígens
es pulpa roja solubles presents en una solució.
fr pulpe rouge
en red pulp
precipitina f
Part de la melsa formada per una xarxa de veg. anticòs precipitant m
sinusoides, poblada per macròfags i
eritròcits, que tenen per funció principal la
destrucció i l'eliminació dels eritròcits vells precursor limfoide m
o defectuosos. sin. cèl·lula precursora limfoide f

potenciació de la tolerància f precursor mieloide m


sin. cèl·lula precursora mieloide f
es potenciación de la tolerancia
fr facilitation de tolérance
en tolerance enhancement presentació antigènica f
Increment de la tolerància immunitària, per
es presentación antigénica
exemple en un trasplantament o en una
fr présentation de l'antigène
malaltia autoimmunitària, que en antigen presentation
s'aconsegueix evitant que els limfòcits T
reconeguin un antigen concret.
Exposició d'un pèptid antigènic associat a
molècules de l'MHC a la superfície d'una
cèl·lula, de manera que pot ser reconegut
potenciació tumoral f pel TCR, activar els limfòcits T i iniciar una
resposta immunitària.
es intensificación tumoral
en tumor enhancement Nota: La presentació antigènica pot induir el
primer senyal d'activació en els limfòcits T.
Increment del procés tumoral, que pot ser
conseqüència del blocatge que duen a
terme determinats anticossos sobre la primer senyal m
immunitat cel·lular, o de l'efecte inhibidor
que exerceixen sobre l'activitat de les es primera señal
cèl·lules K i de les cèl·lules citotòxiques. fr premier signal
en first signal

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 135


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
fr prostaglandine
Senyal estimulador que rep un limfòcit del en prostaglandin
seu receptor antigènic, habitualment com a
conseqüència del reconeixement antigènic Grup de lípids biològicament actius
específic. generats per l'acció enzimàtica de les
ciclooxigenases sobre l'àcid araquidònic
Nota: En experiments de recerca sobre el primer que tenen un efecte modulador de la
senyal, l'antigen pot ser substituït in vitro per inflamació.
anticossos anti-TCR o anti-BCR específics.

proteasoma m
processament antigènic m
es proteasoma
es procesamiento antigénico fr protéasome
fr traitement de l'antigène en proteasome
en antigen processing
Complex enzimàtic de grans dimensions
Mecanisme pel qual els antígens proteics amb activitat proteolítica que es troba al
es fragmenten intracel·lularment en pèptids citoplasma de la majoria de cèl·lules i que
petits i s'uneixen a molècules de l'MHC per genera, a partir de les proteïnes del citosol,
a la presentació antigènica als limfòcits T. els pèptids destinats a unir-se amb les
molècules d'histocompatibilitat de classe I.

promonòcit m
proteïna A f
es promonocito
fr promonocyte es proteína A
en promonocyte fr protéine A
en protein A
Cèl·lula immadura de la sèrie monocítica,
intermèdia entre el monoblast i el monòcit. Proteïna de la paret cel·lular d'algunes
soques de Staphylococcus aureus, que pot
unir-se a diverses immunoglobulines,
properdina f emprada com a reactiu per a identificar i
sin. compl. factor del complement P m aïllar immunoglobulines i complexos
antigen-anticòs.
es factor del complemento P; properdina
fr facteur P du complément; properdine
en complement factor P; properdin proteïna ancorada per GPI f
Proteïna plasmàtica de la via alternativa del es proteína anclada por GPI
complement que estabilitza la C3/C5- fr protéine membranaire à ancre GPI
convertasa d'aquesta via. en GPI-linked protein
Nota: La properdina és la primera proteïna de la
Proteïna associada a la membrana cel·lular
via alternativa que es va descobrir; per això,
inicialment, la via alternativa va rebre el nom de
mitjançant una unió covalent al
via de la properdina. glicosilfosfatidilinositol.

prostaglandina f proteïna antivírica f

es prostaglandina es proteína antiviral; proteína antivírica


fr protéine antivirale

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 136


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
en antiviral protein en Bence-Jones protein

Proteïna induïda per un interferó, que Fragment d'immunoglobulina, corresponent


s'uneix als ribosomes i inhibeix la traducció a les cadenes lleugeres lliures, sense unir a
d'RNA víric o d'mRNA derivat de DNA les cadenes pesants, detectable a l'orina
víric. dels pacients amb gammapatia
monoclonal.

proteïna bàsica de mielina f


sigla MBP f proteïna de fase aguda f

es proteína básica de mielina; MBP es proteína de fase aguda


fr protéine basique de myéline; PBM fr protéine de la phase aiguë
en myelin basic protein; MBP en acute phase protein

Proteïna constituent de la mielina que Proteïna que es troba en grans quantitats


actua com a autoantigen del sistema al sèrum durant la fase aguda d'una
nerviós central i que provoca inflamació.
encefalomielitis al·lèrgica experimental en
animals de laboratori quan s'administra Nota: Per exemple, la proteïna C reactiva.
amb adjuvants.

Nota: La sigla MBP prové de l'anglès myelin proteïna del mieloma f


basic protein.
es proteína del mieloma
fr protéine du myélome
proteïna C reactiva f en myeloma protein

es proteína C reactiva Immunoglobulina monoclonal homogènia


fr protéine C réactive produïda per un mieloma o per cèl·lules
en C-reactive protein plasmàtiques que han sofert una
transformació neoplàstica.
Pentraxina que s'uneix a la fosforilcolina
constituent del polisacàrid C dels
pneumococs, i actua com a opsonina. proteïna G f

es proteína G
proteïna cofactor de membrana f fr protéine G
en G protein
es proteína cofactor de membrana
fr protéine cofacteur de la membrane Proteïna citoplasmàtica composta per tres
en membrane cofactor protein cadenes diferents que intervé en la
regulació de diverses vies de transducció
Proteïna de membrana que és capaç d'unir- de senyals.
se als factors del complement C3b i C4b i
evitar la unió al factor C2a, i d'actuar com Nota: La proteïna G esdevé activa quan, en
a cofactor del factor I. resposta a un estímul, allibera el difosfat de
guanosina (GDP), al qual es troba
constitutivament unida, i s'uneix al trifosfat de
guanosina (GTP).
proteïna de Bence-Jones f

es proteína de Bence-Jones
proteïna G f
fr protéine de Bence-Jones

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 137


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
cíclic que intervé en les vies de transducció
es proteína G de senyals intracel·lulars.
fr protéine G
en protein G
proteïna-cinasa B f
Proteïna obtinguda de la paret cel·lular sigla PKB f
d'algunes soques de Staphylococcus
aureus, que pot unir-se a la regió Fc de les es proteína cinasa B; PKB
molècules d'IgG, emprada com a reactiu fr protéine kinase B; PKB
per a identificar i aïllar immunoglobulines i en protein kinase B; PKB
complexos antigen-anticòs.
Serina/treonina-cinasa que intervé en les
vies de transducció de senyals i està
proteïna lligadora f implicada en la proliferació i la
supervivència cel·lulars.
es proteína de enlace
fr protéine de liaison
en binding protein proteïna-cinasa C f
sigla PKC f
Proteïna present en la llum del reticle
endoplasmàtic de molts tipus cel·lulars, es proteína cinasa C; PKC
que s'uneix transitòriament a certes fr protéine kinase C; PKC
molècules de membrana o de secreció i en protein kinase C; PKC
intervé en el transport d'aquestes
proteïnes a través del reticle Serina/treonina-cinasa citoplasmàtica
endoplasmàtic. dependent generalment del calci que
intervé en la via principal de la transducció
Nota: En les immunoglobulines, la proteïna de senyals limfocitària.
lligadora s'uneix a la cadena pesant.
Nota: La proteïna-cinasa C és la molècula diana
del PMA en situacions experimentals.
proteïna M f
veg. component M m
proteïnograma m

proteïna S f es proteinograma
veg. vitronectina f fr protéinogramme
en proteinogram

proteïna STAT f Prova emprada per a analitzar i quantificar


veg. transductor de senyals i activador de les diferents fraccions proteiques sèriques
la transcripció m mitjançant l'electroforesi d'un sèrum.

proteïna-cinasa A f prova cutània f


sigla PKA f sin. compl. cutireacció f; dermoreacció f

es proteína cinasa A; PKA es cutirreacción; dermorreacción; prueba


fr protéine kinase A; PKA cutánea
en protein kinase A; PKA fr cutireáction; test cutané
en cutireaction; dermoreaction; skin test
Serina/treonina-cinasa citoplasmàtica
dependent del monofosfat d'adenosina Prova que permet observar la reactivitat

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 138


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
immunitària d'un individu mitjançant es prueba de Coombs indirecta; prueba de
l'aplicació d'un antigen damunt la pell, la antiglobulina indirecta
intradèrmicament o en una escarificació fr test de Coombs indirect
provocada. en indirect Coombs test

Nota: Per exemple, la prova de la tuberculina. Prova de Coombs que permet detectar la
presència d'anticossos antieritrocitaris
circulants, en què la mostra de sèrum que
prova d'unió competitiva f s'examina s'incuba amb eritròcits
compatibles i se sotmet a l'acció d'un
es análisis de unión competitiva antisèrum antiimmunoglobulina.
fr essai compétitif de liaison
en competitive binding assay Nota: Si en la prova de Coombs indirecta
s'observa aglutinació, es confirma la presència
Prova serològica que permet detectar un d'anticossos específics circulants.
lligand desconegut i quantificar-lo segons
la seva capacitat d'inhibir la unió d'un
lligand conegut al seu anticòs específic. prova de Farr f

es ensayo de Farr; prueba de Farr


prova de Coombs f fr test de Farr
en Farr assay; Farr test
es prueba de Coombs; prueba de la
antiglobulina Radioimmunoassaig que permet mesurar la
fr test de Coombs quantitat d'anticossos anti-DNA bicatenari,
en antiglobulin test; Coombs test emprat especialment per al diagnòstic de
pacients amb lupus eritematós sistèmic.
Prova d'hemoaglutinació que permet
detectar anticossos antieritrocitaris.
prova de fixació de complement f

prova de Coombs directa f es prueba de fijación de complemento


fr test de fixation du complément
es prueba de Coombs directa; prueba de la en complement fixation test
antiglobulina directa
fr test de Coombs direct Prova que permet detectar antígens o
en direct Coombs test anticossos basada en la quantificació de la
minva d'activitat del complement en una
Prova de Coombs que permet detectar mescla de complement, antigen i anticòs,
anticossos antieritrocitaris units a la com a conseqüència de la fixació de
superfície d'eritròcits, en què la mostra complement al complex antigen-anticòs.
d'eritròcits que s'examina se sotmet a
l'acció d'un antisèrum
antiimmunoglobulina. prova de l'NBT f
veg. prova del nitroblau de tetrazole f
Nota: Si en la prova de Coombs directa
s'observa aglutinació, es confirma la presència
d'immunoglobulines específiques fixades a la prova de la punxada f
superfície dels eritròcits.
es prueba de la picadura; puntura
fr test de la piqûre
prova de Coombs indirecta f en prick test

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 139


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Prova cutània que permet detectar la immunodifusió doble.
sensibilització d'un individu contra un
determinat al·lergogen, consistent a Nota: La prova de precipitines s'usa, per
implantar aquest al·lergogen a la pell exemple, per al diagnòstic de l'alveolitis
mitjançant un punxó. al·lèrgica extrínseca.

prova de la tuberculina f prova de TUNEL f

es prueba de la tuberculina es método TUNEL; técnica de TUNEL


fr test tuberculinique fr test TUNEL
en tuberculin test en TUNEL assay

Prova cutània que permet detectar la Prova que permet identificar in situ
sensibilització d'un individu contra el bacil cèl·lules en apoptosi mitjançant l'anàlisi de
de la tuberculosi, consistent en la la fragmentació del DNA, que presenta un
inoculació intradèrmica de tuberculina. patró comú en les cèl·lules apoptòtiques.

Nota: La sigla TUNEL prové de l'anglès TdT-


mediated dUTP nick-end labeling [literalment,
prova de neutralització f 'etiquetatge per marcatge final del dUTP
(trifosfat de desoxiuracil) mitjançant TdT (DNA-
es prueba de neutralización nucleotidiltexotransferasa)'].
fr test de neutralisation
en neutralization test
prova del nitroblau de tetrazole f
Prova que permet determinar la capacitat sin. compl. prova de l'NBT f
d'un anticòs per a inhibir l'activitat
biològica d'un antigen o d'un organisme es prueba del NBT; prueba del nitroazul de
que porti aquest antigen. tetrazolio
fr test au nitrobleu du tetrazolium
en NBT reduction test; NBT test; nitroblue
prova de neutralització vírica f tetrazolium test

es prueba de neutralización de virus Prova que permet investigar la funció


fr test de neutralisation virale fagocítica dels granulòcits mitjançant la
en virus neutralization test quantificació del canvi de color del
nitroblau de tetrazole que han fagocitat.
Prova de neutralització que permet
determinar la capacitat dels possibles Nota: La prova del nitroblau de tetrazole es fa
anticossos d'un sèrum per a inhibir in vitro servir per a detectar la malaltia granulomatosa
el poder infecciós d'un preparat víric. crònica.

prova de precipitines f prova del pegat f

es reacción de precipitinas es prueba del parche


fr réaction à la precipitine fr test épicutané; test par application
en precipitin reaction; precipitin test locale
en patch test
Reacció de precipitació que permet
detectar la presència d'anticossos Prova cutània que consisteix a aplicar
precipitants mitjançant solucions sobre la pell d'un individu un tros quadrat
d'antígens coneguts, habitualment per de paper o de roba impregnat amb

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 140


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
l'al·lergogen que presumptament li causa la Nota: La sigla RAST prové de l'anglès
dermatitis al·lèrgica de contacte, emprada radioallergosorbent test.
especialment per al diagnòstic d'aquesta
malaltia.
prova radioimmunosorbent f
sigla RIST f
prova dels limfòcits encebats f
sigla PLT f es prueba radioinmunosorbente; test
radioinmunoabsorbente; RIST
es prueba de los linfocitos estimulados; fr radio-immuno-sorbent test; RIST
PLT en radioimmunosorbent test; RIST
fr test de PLT; PLT
en primed lymphocyte test; PLT Radioimmunoassaig que permet mesurar la
concentració total d'IgE al sèrum, en què
Cultiu mixt limfocitari que permet definir anticossos anti-IgE s'acoblen a partícules
els antígens d'histocompatibilitat a partir insolubles i s'incuben amb IgE marcada i
de limfòcits procedents d'un estímul sèrum del pacient.
al·loantigènic previ.
Nota: La sigla RIST prové de l'anglès
Nota: 1. La prova dels limfòcits encebats es va radioimmunosorbent test.
fer servir per a la definició dels antígens HLA-
DP.2. La sigla PLT prové de l'anglès primed
lymphocyte test. prozona f

es prozona
prova encreuada f fr prozone
en prozone
es prueba cruzada
fr cross-match Fenomen que té lloc durant un procés
en cross-match; cross-matching d'aglutinació o de precipitació consistent
en la inhibició de la reacció quan l'antigen
Prova que permet detectar in vitro en el o l'anticòs es troben excessivament
sèrum d'un possible receptor d'òrgans concentrats en relació amb el seu anticòs o
l'existència d'anticossos preformats en el seu antigen específic, respectivament.
contra dels limfòcits del donador.

pseudogèn m
prova radioal·lergosorbent f
sigla RAST f es seudogén
fr pseudogène
es prueba radioalergosorbente; test en pseudogene
radioalergoabsorbente; RAST
fr test de radioallergosorbent; RAST Seqüència de DNA no funcional que
en radioallergosorbent test; RAST presenta una elevada homologia amb la
seqüència d'un gen funcional del mateix
Radioimmunoassaig que permet detectar genoma.
anticossos IgE dirigits específicament
contra un al·lergogen, en què l'antigen es
fixa a una matriu de fase sòlida, s'afegeix pseudoglobulina f
a la matriu una mostra que conté
anticossos i després un antisèrum anti-IgE es seudoglobulina
marcat amb isòtops radioactius. fr pseudoglobuline
en pseudoglobulin

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 141


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Werlhof disease
Globulina soluble en aigua sense necessitat
d'afegir-hi sals neutres. Púrpura de probable causa autoimmunitària
associada amb una disminució del nombre
Nota: El terme pseudoglobulina es contraposa al de plaquetes a causa de la presència
terme euglobulina. d'anticossos específics contra antígens de
la superfície cel·lular plaquetària.

psoriasi f
quimera f
es psoriasis
fr psoriasis es quimera
en psoriasis fr chimère
en chimera
Malaltia inflamatòria crònica de la pell, de
probable causa autoimmunitària, Organisme que presenta cèl·lules
caracteritzada per taques vermelles al cuir provinents de zigots diferents i, per tant,
cabellut, als colzes i als genolls, i que pot és portador d'al·lels de genotips distints.
associar-se amb artritis aguda.
Nota: Per exemple, el ratolí SCID amb cèl·lules
humanes o el receptor d'un trasplantament de
purina-nucleòsid-fosforilasa f medul·la òssia d'un donador genèticament
diferent.
es purina-nucleósido-fosforilasa
fr purine-nucléoside phosphorylase
en purine-nucleoside phosphorylase quimerisme m

Enzim que cataliza la fosforilació dels es quimerismo


nucleòsids de purina. fr chimérisme
en chimerism

púrpura de Schönlein-Henoch f Presència en un organisme de cèl·lules


provinents de zigots diferents i, per tant,
es púrpura de Schönlein-Henoch d'al·lels de genotips distints.
fr purpura de Schönlein-Henoch
en Schönlein-Henoch purpura
quimiocina f
Vasculitis sistèmica de probable causa
autoimmunitària caracteritzada per la es quimiocina; quimioquina
presència d'immunocomplexos d'IgA a la fr chimiokine
pell, a l'intestí i als glomèruls renals, i que en chemokine
pot anar associada amb artràlgies i artritis.
Citocina de pes molecular baix,
caracteritzada per la presència de residus
púrpura trombocitopènica idiopàtica f de cisteïna contigus o propers, que
sin. compl. malaltia de Werlhof f estimula el moviment dels leucòcits i
regula la migració cel·lular des de la sang
es enfermedad de Werlhof; fins als teixits inflamats.
inmunotrombocitopenia; púrpura
trombocitopénica idiopática
fr maladie de Werlhof; purpura quimiocinesi f
thrombocytopenique
en idiopathic thrombocytopenic purpura; es quimiocinesis

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 142


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
fr chimiocinèse Immunoelectroforesi en què l'antigen o
en chemokinesis l'anticòs es marca amb un radioisòtop i
després se sotmet a una autoradiografia.
Canvi en l'activitat migratòria d'una cèl·lula
mòbil en resposta a la presència d'una
substància química. RAG m
veg. gen activador de la recombinació m

quimiotàctic m
rapamicina f
es quimiotáctico sin. compl. siròlimus m
fr chimiotactique
en chemotactic es rapamicina; sirolimus
fr rapamycine; sirolimus
Substància que indueix la quimiotaxi. en rapamycin; sirolimus

Fàrmac immunosupressor derivat de


quimiotactisme m Stretopmyces hygroscopicus, que inhibeix
veg. quimiotaxi f l'mTOR i, en interferir en la senyalització
de la IL-2, evita la proliferació dels
limfòcits.
quimiotaxi f
sin. compl. quimiotactisme m Nota: Actualment es fa servir per a evitar el
rebuig en trasplantaments de ronyó.
es quimiotaxis
fr chimiotactisme; chimiotaxie
en chemotaxis RAST f
veg. prova radioal·lergosorbent f
Augment de la migració cel·lular
direccional com a resposta a un estímul
químic, habitualment un gradient de rata B/B f
concentració molecular.
es rata B/B
en B/B rat
radioimmunoassaig m
sigla RIA m Rata d'una soca mutant que es
caracteritza perquè desenvolupa diverses
es radioinmunoensayo; RIA malalties autoimmunitàries, la més
fr radio-immunoessai; RIA característica de les quals és la diabetis
en radioimmunoassay; RIA mellitus de tipus 1.

Tècnica d'anàlisi serològica molt sensible


que permet determinar quantitativament in ratolí al·lofènic m
vitro antígens o anticossos mitjançant
reactius marcats radioactivament. es ratón alofénico
en allophenic mouse

radioimmunoelectroforesi f Ratolí quimèric obtingut de l'agregació


precoç de dos embrions diferents
es radioinmunoelectroforesis genèticament i que s'utilitza en l'estudi de
fr radio-immunoélectrophorèse la tolerància als trasplantaments.
en radioimmunoelectrophoresis

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 143


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
ratolí arnat m
ratolí convencional m
es ratón apolillado
en moth-eaten mouse es ratón convencional
fr souris conventionnelle
Ratolí d'una soca mutant que es en conventional mouse
caracteritza perquè presenta alopècia
parcial i susceptibilitat a les infeccions, i Ratolí que s'ha criat en condicions
perquè desenvolupa malalties domèstiques normals i que ha estat
autoimmunitàries. alimentat lliurement.

ratolí asèptic m ratolí domesticat m

es ratón aséptico; ratón libre de gérmenes es ratón domesticado


fr souris sans germes fr souris domestiquée
en germ-free mouse en domesticated mouse

Ratolí criat en un estabulari en condicions Ratolí que ha estat adaptat deliberadament


estèrils per tal de minimitzar l'exposició a a la vida en captivitat.
antígens ambientals i que es caracteritza
pel fet de tenir òrgans limfoides
subdesenvolupats i nivells baixos ratolí estabulat m
d'immunoglobulines sèriques.
es ratón estabulado
fr souris hébergée
ratolí B m en allocated mouse; housed mouse

es ratón B Ratolí que s'ha criat en un estabulari.


fr souris B
en B mouse
ratolí genoanul·lat m
Ratolí privat selectivament de limfòcits T
que s'utilitza experimentalment en l'estudi es ratón knock out
de la resposta dels limfòcits B a antígens fr souris knock-out
independents del timus. en knockout mouse

Ratolí sotmès a l'anul·lació de l'expressió


ratolí beix m d'un gen específic amb finalitats
d'investigació.
es ratón beis
fr souris beige Nota: L'adjectiu genoanul·lat es pot aplicar a
en beige mouse altres organismes sotmesos a aquesta
experimentació.
Ratolí d'una soca mutant que es
caracteritza perquè presenta anormalitats
en la pigmentació i perquè les seves ratolí genominvat m
cèl·lules NK tenen una activitat escassa.
es ratón knock down
Nota: El ratolí beix presenta una patologia fr souris knock-down
similar a la que es manifesta en la síndrome de en knockdown mouse
Chédiak-Higashi en els éssers humans.
Ratolí sotmès al decrement dirigit de

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 144


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
l'expressió d'un gen específic amb
finalitats d'investigació. Ratolí d'una soca mutant que es
caracteritza per l'aparició precoç de
Nota: L'adjectiu genominvat es pot aplicar a diabetis mellitus de tipus 1, malaltia de la
altres organismes sotmesos a aquesta qual es considera model experimental.
experimentació.

ratolí Nova Zelanda m


ratolí genomodificat m
es ratón Nueva Zelanda
es ratón knock in fr souris Nouvelle Zélande
fr souris knock-in en New Zealand mouse
en knock-in mouse
Ratolí d'una soca mutant considerat model
Ratolí sotmès a la modificació dirigida d'un experimental d'anèmia autoimmunitària,
gen específic amb finalitats d'investigació. que s'utilitza en l'estudi de les malalties
autoimmunitàries i que pot desenvolupar
Nota: L'adjectiu genomodificat es pot aplicar a
una forma de glomerulonefritis
altres organismes sotmesos a aquesta
experimentació.
membranosa.

Nota: Els ratolins Nova Zelanda inclouen dues


soques consanguínies: els ratolins Nova Zelanda
ratolí gnotobiòtic m negres (NZB) i els ratolins Nova Zelanda blancs
(NZW).
es ratón gnotobiótico; ratón gnotogénico
fr souris gnotobiotique; souris
gnotoxénique ratolí nu m
en gnotobiotic mouse
es ratón desnudo; ratón lampiño
Ratolí criat en unes condicions de total fr souris nude
esterilitat que han fet possible de conèixer en nu/nu mouse; nude mouse
enterament i específicament la flora i la
fauna que li són propis. Ratolí sense pelatge i amb absència
congènita de timus, que admet la
Nota: L'adjectiu gnotobiòtic es pot aplicar a implantació de cèl·lules immunitàries
altres organismes sotmesos a aquesta
d'altres espècies sense manifestar rebuig,
experimentació.
per la qual cosa s'utilitza àmpliament en
estudis immunològics experimentals.
ratolí no modificat m
ratolí salvatge m
es ratón no modificado
fr souris non modifiée
es ratón salvaje
en wild mouse
fr souris sauvage
en wild mouse
Ratolí que no ha estat sotmès a cap
modificació genètica.
Ratolí que no s'ha criat en un estabulari ni
en condicions domèstiques i la reproducció
del qual no ha estat controlada.
ratolí NOD m

es ratón NOD
ratolí SCID m
fr souris NOD
en NOD mouse

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 145


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
es ratón SCID
fr souris SCID
en SCID mouse reacció antigen-anticòs f

Ratolí d'una soca mutant afectat d'una es reacción antígeno-anticuerpo


immunodeficiència combinada greu, que fr réaction antigène-anticorps
admet la implantació de cèl·lules en antigen-antibody reaction
immunitàries d'altres espècies sense
manifestar rebuig, per la qual cosa Reacció entre un antigen concret i el seu
s'utilitza àmpliament en estudis anticòs específic.
immunològics experimentals.

Nota: La sigla SCID prové de l'anglès severe reacció d'Arthus f


combined immune deficiency.
es reacción de Arthus
fr réaction d'Arthus
ratolí tetraparental m en Arthus reaction

es ratón tetraparental Reacció inflamatòria cutània caracteritzada


en tetraparental mouse per edema, hemorràgia i necrosi al lloc
d'administració o d'entrada d'un antigen
Ratolí al·lofènic obtingut de l'agregació contra el qual existeixen anticossos
precoç de dos embrions diferents preformats.
genèticament i que s'utilitza en l'estudi de
la tolerància als trasplantaments.
reacció d'identitat f
reacció al·lèrgica f es reacción de identidad
sin. compl. resposta al·lèrgica f fr réaction d'identité
en reaction of identity
es reacción alérgica; respuesta alérgica
fr réaction allergique; réponse allergique Reacció que es produeix en una
en allergic reaction; allergic response immunodifusió doble quan dues mostres
d'antigen dipositades en pous adjacents
Resposta immunitària dirigida contra reaccionen amb anticossos difosos des
antígens o haptens que habitualment no d'un tercer pou i formen sengles línies de
originen aquest tipus de resposta, precipitació que s'aturen al seu punt
caracteritzada per inflamació i dany tissular d'intersecció, i que indica que els antígens
localitzats al lloc de la reacció. de les dues mostres són iguals.

reacció anafilàctica f reacció d'identitat parcial f


sin. anafilaxi f
es reacción de identidad parcial
fr réaction d'identité partielle
reacció anafilactoide f en reaction of partial identity

es reacción anafilactoide Reacció que es produeix en una


fr réaction anaphylactoïde immunodifusió doble quan dues mostres
en anaphylactoid reaction d'antigen dipositades en pous adjacents
reaccionen amb anticossos difosos des
Reacció similar a l'anafilaxi però que no és d'un tercer pou i formen sengles línies de
vehiculada per mecanismes immunitaris. precipitació, una de les quals s'atura al seu

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 146


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
punt d'intersecció mentre que l'altra Freund, i que pot ser transferida per
continua, i que indica que els antígens de limfòcits T.
les dues mostres tenen algun determinant
compartit.
reacció de l'empelt contra l'hoste f

reacció de desigualtat f es reacción del injerto contra el huésped


fr réaction du greffon contre l'hôte
es reacción de desigualdad en graft versus host reaction; GVH
fr réaction de non-identité reaction; GVHR
en reaction of non-identity
Resposta immunitària al·loreactiva en un
Reacció que es produeix en una receptor de trasplantament, generalment
immunodifusió doble quan dues mostres de medul·la òssia, que resulta de la
d'antigen dipositades en pous adjacents transferència de limfòcits
reaccionen amb anticossos difosos des immunocompetents procedents del
d'un tercer pou i formen sengles línies de donador i que el receptor és incapaç
precipitació, que no s'aturen al seu punt d'eliminar.
d'intersecció sinó que s'encreuen i
continuen, i que indica que els antígens de
les dues mostres són diferents. reacció de la lepromina f
veg. reacció de Mitsuda f

reacció de fase aguda f


sin. compl. resposta de fase aguda f reacció de Mantoux f

es reacción de fase aguda; respuesta de es reacción de Mantoux


fase aguda fr réaction de Mantoux
fr réaction de phase aiguë; réponse de en Mantoux test
phase aiguë
en acute phase reaction; acute phase Prova que permet conèixer in vivo el grau
response d'immunitat cel·lular contra la tuberculosi i
que consisteix en la inoculació
intradèrmica de tuberculina.

Increment de proteïnes de fase aguda al


plasma que té lloc durant les fases inicials reacció de Mitsuda f
d'una resposta inflamatòria. sin. compl. reacció de la lepromina f

es reacción de la lepromina; reacción de


reacció de Jones-Mote f Mitsuda
fr réaction à la lépromine; réaction de
es hipersensibilidad basófila cutánea; Mitsuda
reacción de Jones-Mote en lepromin reaction; Mitsuda reaction
fr réaction de Jones-Mote
en cutaneous basophil hypersensitivity; Reacció caracteritzada per l'aparició d'una
Jones-Mote reaction lesió papulonodular al punt on s'ha
inoculat, per via intradèrmica, una petita
Reacció d'hipersensibilitat retardada a la quantitat de lepromina, en un pacient
pell caracteritzada per infiltració de afectat per lepra tuberculoide.
basòfils, que es manifesta en animals
immunitzats amb dosis petites de proteïnes
en un medi salí o en adjuvant incomplet de reacció de Prausnitz-Küstner f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 147


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
veg. anafilaxi cutània passiva f el receptor d'una transfusió de sang,
causada generalment per al·loanticossos
del receptor, que provoquen l'hemòlisi dels
reacció de precipitació f eritròcits del donador, i caracteritzada per
dolor a les extremitats i a l'esquena,
es reacción de precipitación respiració difícil i hipotensió.
fr réaction de précipitation
en precipitation reaction
reacció limfocitària mixta f
Reacció antigen-anticòs, en una solució veg. cultiu mixt limfocitari m
que conté un antigen i un anticòs solubles,
que origina la formació d'un precipitat
insoluble constituït pels complexos reacció transfusional f
antigen-anticòs generats. veg. reacció hemolítica transfusional f

reacció en cadena per la polimerasa f reactivitat encreuada f


sigla PCR f
es reactividad cruzada
es reacción en cadena por la polimerasa fr réactivité croisée
fr réaction en chaîne de la polymérase en cross-reactivity
en polymerase chain reaction
Capacitat d'un anticòs per a reaccionar
Tècnica ràpida que permet copiar i contra un antigen distint del que n'ha
amplificar in vitro seqüències de DNA induït específicament la producció.
específiques i que consisteix en cicles
repetits de separació, associació i síntesi
de DNA conduïts per parells d'encebadors reagina f
orientats recíprocament.
es reagina
Nota: La sigla PCR prové de l'anglès polymerase fr réagine
chain reaction.
en reagin

Anticòs homocitotròpic, generalment de


reacció encreuada f classe IgE, que es fixa mitjançant
receptors d'Fc a la membrana cel·lular dels
es reacción cruzada mastòcits i els granulòcits basòfils i que
fr réaction croisée provoca la desgranulació i l'activació
en cross-reaction d'aquestes cèl·lules quan les molècules
d'IgE entren en contacte amb l'al·lergogen
Reacció d'un anticòs contra un antigen corresponent.
distint del que n'ha induït específicament
la producció. Nota: El terme reagina tendeix a usar-se cada
cop menys, però té valor com a referent històric
.
reacció hemolítica transfusional f
sin. compl. reacció transfusional f
rebuig m
es reacción transfusional
fr réaction hémolytique transfusionnelle es rechazo
en transfusion reaction fr rejet
en graft rejection; rejection
Reacció immunitària adversa observada en

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 148


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Resposta immunitària adversa d'un
organisme contra les cèl·lules, teixits o rebuig secundari m
òrgans que li han trasplantat i que li són
histoincompatibles. es rechazo secundario
fr rejet secondaire
en second-set phenomenon; second-set
rebuig agut m rejection

es rechazo agudo Rebuig d'un empelt en un hoste


fr crise de rejet; rejet aigu sensibilitzat contra els antígens específics
en acute rejection; cellular rejection d'aquest empelt.

Rebuig que es produeix entre 48 hores i 6


mesos després del trasplantament, a causa recanvi plasmàtic m
de l'acció de limfòcits T activats, o de
l'aparició d'antígens específics. es plasmaféresis; recambio plasmático
fr échange de plasma; échange
Nota: El rebuig agut es caracteritza perquè en plasmatique; plasmaphérèse
les biòpsies de teixit es detecta infiltració de en plasma exchange; plasmapheresis
cèl·lules mononuclears fagocítiques.
Procediment que consisteix a extreure al
pacient una quantitat de sang determinada
rebuig crònic m i a reinjectar-li posteriorment les cèl·lules
veg. pèrdua crònica de l'empelt f que se n'han separat per centrifugació i
plasma fresc congelat homòleg o albúmina
sèrica.
rebuig hiperagut m
Nota: 1. El recanvi plasmàtic es fa servir en el
es rechazo hiperagudo tractament d'algunes malalties
fr rejet hyperaigu autoimmunitàries.2. La forma plasmafèresi (o
en hyperacute rejection plasmoafèresi), que s'utilitza de vegades per a
designar aquest concepte, és una denominació
impròpia: plasmafèresi significa 'extracció de
Rebuig que es produeix en les 24 primeres
plasma' (del grec aphaíresis 'treure' o
hores després del trasplantament, a causa 'extreure'), mentre que en el recanvi plasmàtic
de la presència en el receptor d'anticossos el plasma s'extreu, però se substitueix per un
preexistents específics contra alguna altre. Plasmafèresi designaria, estrictament,
estructura del donador. només la fase d'extracció d'aquest procediment.

Nota: La pràctica habitual de la prova encreuada


abans d'un trasplantament evita l'aparició del receptor m
rebuig hiperagut.
sin. compl. hoste m

es huésped; receptor
rebuig primari m fr bénéficiaire; hôte
en donee; host; recipient
es rechazo primario
fr rejet primaire Organisme que rep sang, un òrgan o un
en first-set phenomenon; first-set rejection teixit d'un altre organisme.

Rebuig d'un empelt en un hoste no


sensibilitzat prèviament contra els antígens
receptor m
específics d'aquest empelt.
es receptor

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 149


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
fr récepteur
en receptor receptor de citocina m

Molècula d'estructura principalment es receptor de citocinas


proteica localitzada a la membrana o al fr récepteur de cytokine
citoplasma d'una cèl·lula, que, en en cytokine receptor
interaccionar amb els seus lligands
específics, inicia els mecanismes cel·lulars Receptor de la superfície d'una possible
de resposta corresponents. cèl·lula diana al qual s'uneixen
específicament les citocines.

receptor antigènic m Nota: Per exemple, el receptor d'interferó


gamma i el receptor de factor de necrosi
es receptor antigénico tumoral.
fr récepteur antigénique
en antigen receptor
receptor de complement m
Receptor de la superfície cel·lular dels
limfòcits que reconeix un antigen es receptor de complemento
específicament i és capaç d'unir-s'hi i de fr récepteur du complément
transmetre els senyals d'activació cel·lular en complement receptor
corresponents.
Receptor de la superfície cel·lular al qual
s'uneixen específicament factors del
receptor d'Fc m complement.

es receptor de Fc; receptor Fc


fr récepteur de Fc; récepteur Fc receptor de complement 1 m
en Fc receptor sigla CR1 m

Receptor de la superfície cel·lular present es receptor de complemento 1; CR1


en diversos tipus de cèl·lules, que reconeix fr récepteur du complément 1; CR1
específicament la regió Fc d'una molècula en complement receptor 1; CR1
d'immunoglobulina.
Receptor de complement que s'expressa
en totes les cèl·lules de la sang, excepte
receptor d'immunoglobulines les plaquetes, al qual s'uneixen els factors
polimèriques m del complement C3b i C4b.
sin. compl. receptor de poli-Ig m
Nota: La sigla CR1 prové de l'anglès
complement receptor 1.
es receptor de inmunoglobulinas
poliméricas; receptor de poli-Ig
fr poly-Ig récepteur; récepteur pour les Ig
receptor de complement 2 m
polymériques
sigla CR2 m
en poly-Ig receptor
es receptor de complemento 2; CR2
Receptor d'Fc que s'expressa en les
fr récepteur du complément 2; CR2
superfícies basal i lateral de les cèl·lules
en complement receptor 2; CR2
epitelials de les mucoses i que intervé en el
transport cap a la llum intestinal
Receptor de complement que s'expressa
d'immunoglobulines IgA i IgM d'estructura
en els limfòcits B i les cèl·lules dendrítiques
polimèrica.
fol·liculars, al qual s'uneixen els fragments

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 150


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
proteolítics del factor del complement C3, i la superfície cel·lular dels mastòcits,
que estimula la resposta immunitària limfòcits T, neutròfils, basòfils, eosinòfils i
humoral. plaquetes, al qual s'uneix específicament el
factor del complement C5, i que actua
Nota: 1. El receptor de complement 2 actua com a anafilatoxina
com a receptor per al VEB.2. La sigla CR2 prové
de l'anglès complement receptor 2.
receptor de les cèl·lules pre-B m
receptor de complement 3 m es receptor de células pre-B
veg. Mac-1 f fr récepteur des cellules pré-B
en pre-B cell receptor

receptor de complement 4 m Receptor antigènic de les cèl·lules pre-B en


veg. gp150/95 f procés de maduració que és substituït pel
BCR quan aquestes cèl·lules es
converteixen en limfòcits B naïfs i que
receptor de complement del factor consisteix en una cadena pesant i una
C1q m cadena lleugera substitutiva invariant.

es receptor de C1q
fr récepteur de C1q receptor de localització m
en C1q receptor
es receptor de alojamiento; receptor de
Receptor de complement que s'expressa asentamiento
en la superfície de diversos tipus cel·lulars, fr récepteur de localisation
al qual s'uneix específicament el factor del en homing receptor
complement C1q, i que facilita la
fagocitosi de complexos antigen-anticòs. Receptor de la superfície cel·lular dels
leucòcits, especialment dels limfòcits, que
interacciona amb les adrecines endotelials i
receptor de complement del factor vehicula l'adhesió leucocitària a l'endoteli
C3a m dels vasos sanguinis i l'entrada dels
leucòcits en un teixit específic, i defineix
es receptor de C3a les vies concretes de recirculació de cada
fr récepteur de C3a leucòcit a través del patró d'expressió
en C3a receptor global.

Receptor de complement que s'expressa Nota: L'expressió de receptors de localització,


en la superfície cel·lular dels mastòcits i com la GlyCAM-1 a la superfície intravascular de
les vènules de l'endoteli alt o l'L-selectina a la
dels basòfils, al qual s'uneix
superfície dels limfòcits naïfs, vehicula l'entrada
específicament el factor del complement
d'aquests limfòcits naïfs als ganglis limfàtics.
C3a, i que actua com a anafilatoxina.

receptor de poli-Ig m
receptor de complement del factor veg. receptor d'immunoglobulines
C5a m polimèriques m

es receptor de C5a
fr récepteur de C5a receptor dels limfòcits B m
en C5a receptor sigla BCR m

Receptor de complement que s'expressa a

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 151


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
es receptor de linfocitos B; BCR
fr récepteur des cellules B; BCR es recirculación linfocítica
en B-cell receptor; BCR fr recirculation lymphocytaire
en lymphocyte recirculation
Receptor antigènic de la superfície cel·lular
dels limfòcits B, format per una Moviment de circulació contínua
immunoglobulina de membrana que característic dels leucòcits, sobretot dels
reconeix específicament els determinants limfòcits, que inclou el seu pas per la sang
antigènics de forma directa. i la limfa cap als òrgans limfoides i als
focus d'infecció, i el seu retorn a la sang.
Nota: 1. El BCR està associat a les cadenes alfa
i beta, que efectuen la transducció de senyals
activadors cap a l'interior de la cèl·lula. Cada
reclutament m
limfòcit B expressa un sol tipus
d'immunoglobulina de membrana, com a
conseqüència del reordenament gènic de les es reclutamiento
immunoglobulines, que produeix un únic gen a fr recrutement
cadascun dels limfòcits B durant la seva en recruitment
maduració. En el curs de la resposta
immunitària, la hipermutació somàtica i el canvi Moviment dels leucòcits, especialment dels
de classe poden modificar aquest únic gen granulòcits, els monòcits i els limfòcits,
codificador. 2. La sigla BCR prové de l'anglès B-
des d'un teixit cap a un altre, regulat per
cell receptor.
quimiocines i citocines.

Nota: Per exemple, el reclutament leucocitari


receptor dels limfòcits T m cap a un teixit inflamat.
sigla TCR m

es receptor de linfocitos T; TCR recombinació f


fr récepteur des cellules T; TCR
en T-cell receptor; TCR es recombinación
fr recombinaison
Receptor antigènic de la superfície cel·lular en recombination
dels limfòcits T, format per una proteïna
dimèrica ancorada a la membrana, que Conjunt de processos que permeten
reconeix els pèptids antigènics fixats al l'empalmament dels gens de les
solc d'unió al pèptid quan es mostren a la immunoglobulines i del TCR que es troben
superfície de les cèl·lules presentadores originàriament distants en la configuració
d'antigen com a complexos pèptid- de línia germinal.
molècula d'histocompatibilitat de l'MHC.

Nota: 1. El TCR es compon de dues cadenes


associades, alfa i beta o gamma i delta. Cada
reconeixement al·logènic m
limfòcit T expressa un sol tipus de TCR, com a veg. al·loreactivitat f
conseqüencia del reordenament gènic, que
produeix un únic gen codificador en el curs de la
maduració dels limfòcits T. 2. La sigla TCR reconeixement antigènic m
prové de l'anglès T-cell receptor.
es reconocimiento antigénico
fr reconnaissance antigénique
receptor immunitari m en antigenic recognition
veg. immunoreceptor m
Reacció dels receptors antigènics d'una
cèl·lula immunocompetent quan es posen
recirculació leucocitària f en contacte amb l'antigen.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 152


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
sin. compl. domini Clambda m
Nota: El reconeixement es manifesta en un
conjunt de canvis funcionals a la cèl·lula i en el es dominio Clambda; región Clambda
possible inici d'una resposta immunitària. fr domaine Clambda; région Clambda
en Clambda domain; Clambda region

reconeixement restringit per l'MHC m Regió CL d'una cadena lleugera lambda.


veg. restricció per l'MHC f

regió constant f
regió C f sin. compl. domini C m; regió C f
veg. regió constant f
es dominio C; región C; región constante
fr domaine C; région C; région constante
regió CH f en C domain; C region; constant region
sin. compl. domini CH m
Segment carboxiterminal d'una cadena
es dominio CH; región CH lleugera o d'una cadena pesant
fr domaine CH; région CH d'immunoglobulina o d'una cadena del TCR
en CH domain; CH region codificat pel segment gènic C, constituït
per un o més dominis en què la seqüència
Segment constant d'una cadena pesant, d'aminoàcids presenta poques variacions i
constituït per tres o quatre dominis segons que no participa en la unió a l'antigen ni en
l'isotip d'immunoglobulina. la generació de diversitat del repertori.

Nota: Els dominis de la regió CH s'han Nota: 1. Les petites variacions en la regió
denominat segons la seva posició: CH1, CH2, constant poden determinar, per exemple, les
CH3 i CH4. diferències entre les subclasses
d'immunoglobulines.2. L'abreviació C prové de
l'anglès constant.
regió Ckappa f
sin. compl. domini Ckappa m
regió D f
es dominio Ckappa; región Ckappa
fr domaine Ckappa; région Ckappa es región D
en Ckappa domain; Ckappa region fr région D
en D region
Regió CL d'una cadena lleugera kappa.
Segment de la regió variable d'una cadena
pesant d'immunoglobulina o de les
regió CL f cadenes beta i delta del TCR, codificat per
sin. compl. domini CL m un segment gènic D, que intervé en la
generació d'una diversitat més gran en el
es dominio CL; región CL reconeixement antigènic.
fr domaine CL; région CL
en CL domain; CL region Nota: L'abreviació D prové de l'anglès diversity
('diversitat').
Segment constant d'una cadena lleugera,
constituït per un sol domini, que determina
si és de tipus lambda o kappa. regió de canvi f

es región de cambio
regió Clambda f fr région switch
en switch region

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 153


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Segment curt de DNA en l'extrem 5' dels Segment carboxiterminal d'una cadena
segments gènics que codifiquen la regió pesant d'immunoglobulina que forma part
constant d'una cadena pesant del fragment Fc i que correspon a la regió
d'immunoglobulina, que actua com a punt amb funció efectora de la cadena pesant,
de reconeixement per als processos de dins la regió constant.
recombinació que porten al canvi de
classe. Nota: L'abreviatura Fc prové de l'anglès
fragment, crystallizable ('fragment
cristal·litzable').
regió determinant de la
complementarietat f
regió frontissa f
sigla CDR f
es región bisagra
es región determinante de
fr région charnière
complementariedad; CDR
en hinge region
fr région determinante de la
complémentarité; CDR
Segment d'una cadena pesant
en complementarity-determining region;
d'immunoglobulina situat entre els
CDR
fragments Fc i Fab que confereix flexibilitat
a la molècula i permet l'actuació
Segment més variable d'una
independent dels dos fragments de
immunoglobulina o del TCR que reconeix
combinació que inclouen les regions
l'antigen, determina l'especificitat del
variables.
reconeixement antigènic i és responsable
de la gran diversitat de receptors existents
Nota: La regió frontissa permet el moviment
en un individu. relatiu de les regions que fan el reconeixement
antigènic respecte a les regions efectores de les
Nota: 1. En una mateixa cadena hi ha més d'una cadenes pesants, de manera que facilita un
regió determinant de la complementarietat, i es distanciament o apropament dels dos llocs de
localitzen a la zona superficial de la molècula.2. combinació d'un anticòs.
La sigla CDR prové de l'anglès complementarity-
determining factor.

regió hipervariable f
regió estructural f
es región hipervariable
fr région hypervariable
es región armazón; región variable de
en hypervariable region
entramado
fr région structurale
Segment d'una cadena polipeptídica en
en frame region; framework region
què la seqüència d'aminoàcids és
particularment variable si es comparen
Segment amb una seqüència relativament
molècules del mateix tipus que el
poc canviant de les regions variables que
continguin.
proporciona un suport proteic a les regions
hipervariables. Nota: En el cas de les immunoglobulines, les
regions hipervariables situades a les regions
variables són les principals responsables de
regió Fc f l'especificitat en el reconeixement antigènic.

es región Fc
fr région Fc regió HLA-D f
en Fc region

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 154


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
es región HLA-D regió VH f
fr région HLA-D sin. compl. domini VH m
en HLA-D region
es dominio VH; región VH
Segment de DNA del locus fr domaine VH; région VH
d'histocompatibilitat principal que conté els en VH domain; VH region
gens que codifiquen les molècules
d'histocompatibilitat de classe II en els Segment variable d'una cadena pesant,
éssers humans. constituït per un sol domini, que inclou les
regions determinants de la
complementarietat.
regió J f

es región J regió Vkappa f


fr région J sin. compl. domini Vkappa m
en J region
es dominio Vkappa; región Vkappa
Segment carboxiterminal de la regió fr domaine Vkappa; région Vkappa
variable d'una cadena lleugera o una en Vkappa domain; Vkappa region
cadena pesant d'immunoglobulina o d'una
cadena del TCR codificat per un segment Regió VL d'una cadena lleugera kappa.
gènic J i que uneix la regió variable a la
regió constant.
regió VL f
Nota: 1. En algunes cadenes, entre la regió sin. compl. domini VL m
variable i la regió constant s'intercala la regió D.
2. L'abreviació J prové de l'anglès joining
('unió').
es dominio VL; región VL
fr domaine VL; région VL
en VL domain; VL region
regió V f
Segment variable d'una cadena lleugera,
veg. regió variable f
constituït per un sol domini, que inclou les
regions determinants de la
complementarietat.
regió variable f
sin. compl. domini V m; regió V f
regió Vlambda f
es dominio V; región V; región variable
sin. compl. domini Vlambda m
fr domaine V; région V; région variable
en V domain; V region; variable region
es dominio Vlambda; región Vlambda
fr domaine Vlambda; région Vlambda
Segment d'una cadena lleugera o d'una
en Vlambda domain; Vlambda region
cadena pesant d'immunoglobulina o d'una
cadena del TCR codificat pel segment
Regió VL d'una cadena lleugera lambda.
gènic V, que determina l'especificitat de
cada receptor antigènic i, per tant,
configura la diversitat del repertori en la
resposta immunitària. reimmunització f

Nota: 1. La regió variable no inclou les parts es reinmunización


codificades pel segments gènics D i DJ.2. fr réimmunisation
L'abreviació V prové de l'anglès variable. en challenge; reimmunization

Estímul antigènic secundari amb la finalitat

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 155


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
d'induir una resposta immunitària immunoglobulines o del TCR.
secundària setmanes, mesos o anys
després d'un primer estímul.
responsiu -iva adj

reordenament gènic m es responsivo


fr répondeur
es reordenamiento génico en responder
fr réarrangement génique
en gene rearrangement Dit de la cèl·lula o l'organisme que
expressa una resposta immunitària en ser
Translocació dels gens que codifiquen les estimulat per un antigen concret.
regions variables i les regions constants de
les cadenes del BCR i del TCR.
resposta al·lèrgica f
veg. reacció al·lèrgica f
repertori m

es repertorio resposta anafilàctica f


fr repertoire veg. anafilaxi f
en repertoire

Conjunt de determinants antigènics resposta de fase aguda f


diferents reconeguts per totes les veg. reacció de fase aguda f
immunoglobulines o pels TCR produïts pel
sistema immunitari d'un individu o d'una
espècie. resposta humoral f
veg. resposta immunitària humoral f

representació de Scatchard f
resposta immunitària f
es representación de Scatchard
fr représentation de Scatchard es respuesta inmunitaria
en Scatchard plot fr réponse immunitaire
en immune response
Representació que correspon a l'anàlisi
matemàtica de l'associació entre dues Reacció de l'organisme contra la presència
molècules, lligand i receptor, en l'estat de substàncies estranyes vehiculada per
d'equilibri, i que permet determinar les cèl·lules i les molècules del sistema
l'afinitat i la valència en la interacció immunitari.
lligand-receptor.
Nota: La resposta immunitària pot iniciar-se
sense necessitat que hi hagi hagut un
representació de Wu-Kabat f reconeixement immunitari i, en aquest cas, és
sin. compl. gràfic de Wu-Kabat m inespecífica.

es representación de Wu-Kabat
en Wu-Kabat plot resposta immunitària cel·lular f

Representació en forma de gràfic de barres es respuesta inmunitaria celular


que permet il·lustrar l'índex de variabilitat fr réponse immunitaire cellulaire
en cada posició d'un residu aminoacídic de en cellular immune response
les regions variables de les

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 156


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Resposta immunitària adaptativa
vehiculada per limfòcits T que, en ser Resposta immunitària adaptativa a la
activats com a conseqüència del primera exposició a un antigen.
reconeixement antigènic específic,
experimenten una expansió clonal i es
transformen en cèl·lules efectores. resposta immunitària secundària f

es respuesta inmunitaria secundaria


resposta immunitària específica f fr réponse immunitaire secondaire
en secondary immune response
es respuesta inmunitaria específica
fr réponse immunitaire spécifique Resposta immunitària adaptativa a
en specific immune response l'exposició a un antigen contra el qual
l'organisme ja havia desenvolupat una
Resposta immunitària contra els antígens, resposta immunitària primària i memòria.
que són reconeguts específicament com a
substàncies estranyes per les cèl·lules
limfoides. restítop m

Nota: La resposta immunitària específica es restitopo


s'activa pel reconeixement antigènic que duen a fr restitope
terme el BCR i el TCR. Inclou la resposta
en restitope
immunitària humoral, la resposta immunitària
cel·lular i, en un sentit més ampli, la memòria i
la tolerància immunitàries. Part del TCR que, en la presentació
antigènica, interacciona amb les molècules
d'histocompatibilitat de classe II.
resposta immunitària humoral f
sin. compl. resposta humoral f
restricció per l'MHC f
es respuesta inmunitaria humoral sin. compl. reconeixement restringit per
fr réponse immunitaire humorale l'MHC m
en humoral immune response
es reconocimiento ligado; restricción por el
Resposta immunitària vehiculada per MHC
anticossos. fr restriction allogénique; restriction par le
CMH
en linked recognition; MHC associative
resposta immunitària inespecífica f recognition; MHC restriction

es respuesta inmunitaria inespecífica Fenomen pel qual la presentació antigènica


fr réponse immunitaire non spécifique als limfòcits T està limitada per la dotació
en non-specific immune response al·lèlica de les molècules
d'histocompatibilitat de classe I o de
Resposta immunitària que no està dirigida classe II que expressa la cèl·lula
específicament contra un antigen concret. presentadora d'antigen o la cèl·lula diana.

Nota: La restricció per l'MHC propi regeix el


reconeixement dels antígens aliens mitjançant
resposta immunitària primària f les cèl·lules presentadores d'antigen.

es respuesta inmunitaria primaria


fr réponse immunitaire primaire RFLP m
en primary immune response veg. polimorfisme en la longitud dels

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 157


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
fragments de restricció m en major o menor grau.

Nota: Per exemple, el contacte amb la pols


RIA m domèstica o les descamacions d'animals pot fer
que es manifesti la rinitis perenne ocasional.
veg. radioimmunoassaig m

ricina f rinitis extrínseca f


veg. rinitis al·lèrgica f
es ricina
fr ricine
en ricin RIST f
veg. prova radioimmunosorbent f
Toxina molt potent obtinguda de les llavors
de Ricinus communis que, associada a un
anticòs, pot ser emprada com a rodolament m
immunotoxina.
es rodamiento
fr roulement
rinitis al·lèrgica f en rolling
sin. compl. rinitis extrínseca f
Unió reversible dels leucòcits amb
es rinitis alérgica; rinitis extrínseca l'endoteli dels vasos sanguinis, que permet
fr rhinite allergique que s'hi desplacin rodolant i sense perdre
en allergic rhinitis; extrinsic rhinitis el contacte amb la paret endotelial,
vehiculada per selectines.
Rinitis funcional vehiculada per anticossos
Nota: El rodolament és la primera etapa de
IgE dirigits contra al·lergògens inhalables, i
l'extravasació, prèvia a l'adhesió leucocitària
caracteritzada per hiperèmia i edema de la ferma.
túnica mucosa nasal i per eosinofília de la
secreció seromucosa del nas.
ROI m
Nota: La rinitis al·lèrgica es manifesta per crisis
d'esternuts, pruïja nasal, rinorrea líquida i
veg. intermediari d'oxigen reactiu m
congestió nasal.

roseta f
rinitis al·lèrgica estacional f
veg. febre del fenc f es roseta
fr rosette
en rosette
rinitis al·lèrgica perenne f
Estructura en forma de rosa constituïda per
es rinitis alérgica no estacional; rinitis l'aglomeració de cèl·lules al voltant d'una
perenne altra cèl·lula central.
fr rhinite allergique apériodique
en non-seasonal allergic rhinitis; perennial
rhinitis roseta E f

Rinitis al·lèrgica que pot manifestar-se de es roseta E


manera contínua o de manera intermitent fr rosette E
durant tot l'any i que és causada per un en E rosette; E-rosette
al·lergogen al qual l'individu està exposat

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 158


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Roseta constituïda per l'aglomeració acostuma a manifestar-se amb unes
d'eritròcits units a altres cèl·lules taques de color purpuri sobre la pell i les
mitjançant la interacció amb anticossos mucoses, i que pot afectar òrgans interns.
específics.
Nota: El sarcoma de Kaposi es dóna amb
Nota: 1. Per exemple, els eritròcits de be freqüència en malalts de sida.
sensibilitzats s'uneixen a limfòcits T humans. 2.
L'abreviació E prové de l'anglès eritrocyte
('eritròcit'). SCF m
veg. lligand de c-kit m

roseta EA f
SCID f
es roseta EA veg. immunodeficiència combinada greu f
fr rosette EA
en EA rosette; EA-rosette
SDS-PAGE f
Roseta constituïda per l'aglomeració
veg. electroforesi en gel de poliacrilamida
d'eritròcits sensibilitzats amb anticossos
amb dodecilsulfat sòdic f
específics que serveix per a detectar
receptors d'Fc o per a unir-se a factors del
complement.
segment gènic C m
Nota: La sigla EA prové de l'anglès eritrocyte-
sin. segment gènic constant m
antibody ('eritròcit-anticòs'). sin. compl. gen C m

es gen C; segmento génico C


roseta EAC f fr gène C; segment génique C
en C gene; C gene segment
es roseta EAC
fr rosette EAC Segment de DNA que codifica la regió
en EAC rosette; EAC-rosette constant.

Nota: L'abreviació C prové de l'anglès constant.


Roseta constituïda per l'aglomeració
d'eritròcits sensibilitzats amb anticossos
específics i de complement, que serveix
per a detectar receptors de complement. segment gènic constant m
sin. segment gènic C m
Nota: La sigla EAC prové de l'anglès eritrocyte-
antibody-complement ('eritròcit-anticòs-
complement'). segment gènic D m
sin. compl. gen D m; segment gènic de
diversitat m
SAF f
veg. síndrome antifosfolipídica f es gen D; segmento génico D
fr gène D; segment génique D
en D gene; D gene segment
sarcoma de Kaposi m
Segment de DNA que codifica la regió D.
es sarcoma de Kaposi
fr sarcome de Kaposi Nota: L'abreviació D prové de l'anglès diversity
en Kaposi sarcoma ('diversitat').

Tumor de cèl·lules endotelials que

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 159


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
segment gènic d'unió m
veg. segment gènic J m segon senyal m
sin. compl. senyal coestimulador m

segment gènic de diversitat m es segunda señal


veg. segment gènic D m fr deuxième signal
en second signal

segment gènic DJ m Senyal estimulador que rep un limfòcit per


una via diferent del seu receptor antigènic i
es segmento génico DJ que actua modulant el primer senyal, de
fr gène DJ manera que el limfòcit s'activa i no entra
en DJ gene segment en anergia.

Segment de DNA resultant de la unió d'un


segment gènic D amb un segment gènic J selecció negativa f
durant el reordenament gènic.
es selección negativa
fr sélection négative
segment gènic J m en negative selection
sin. compl. gen J m; segment gènic d'unió
m Procés pel qual els limfòcits T en vies de
diferenciació capaços de reconèixer
es gen J; segmento génico J antígens presentats per les molècules de
fr gène J l'MHC pròpies s'eliminen del repertori
en J gene; J gene segment durant el seu desenvolupament al timus.

Segment de DNA que codifica la regió J. Nota: Els limfòcits B passen un procés similar de
selecció negativa a la medul·la òssia.
Nota: L'abreviació J prové de l'anglès joining
('unió').
selecció positiva f

segment gènic V m es selección positiva


sin. compl. gen V m; segment gènic fr sélection positive
variable m en positive selection

es gen V; segmento génico V; segmento Procés pel qual només els limfòcits T en
génico variable vies de diferenciació capaços de reconèixer
fr gène V; segment génique V antígens presentats per les molècules de
en V gene; V gene segment; variable gene l'MHC pròpies poden continuar el
segment desenvolupament i acabar la seva
maduració al timus.
Segment gènic que codifica els primers
aminoàcids dels dominis variables de les Nota: Els limfòcits B passen un procés similar de
selecció positiva a la medul·la òssia.
immunoglobulines i del TCR.

Nota: L'abreviació V prové de l'anglès variable.


selectina f

segment gènic variable m es selectina


veg. segment gènic V m fr selectine
en selectin

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 160


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Proteïna de membrana leucocitària senyal m
endotelial responsable del rodolament
leucocitari a l'endoteli que actua es señal
mitjançant el reconeixement molecular de fr signal
diverses estructures d'oligosacàrids. en signal

Nota: Hi ha tres tipus de selectines: l'E-selectina Conjunt de processos intracel·lulars


(CD62E), l'L-selectina (CD62L) i la P-selectina bioquímics i moleculars que porten a
(CD62P).
l'estimulació o a la inhibició de les funcions
cel·lulars.

sensibilització f
senyal coestimulador m
es sensibilización
veg. segon senyal m
fr sensibilisation
en priming
separació cel·lular per citometria de
Administració d'un antigen a fi que en una
administració posterior produeixi una flux f
resposta secundària més eficaç. sin. separació de cèl·lules activada per
fluorescència f
Nota: La vacunació es basa en la sensibilització.
es separación celular por citometría de
flujo
sensibilització f fr tri cellulaire par cytométrie en flux
en fluorescence activated cell sorting
es sensibilización
fr sensibilisation Tècnica d'anàlisi cel·lular que permet
en coating separar gotes ínfimes d'una suspensió que
contenen una sola cèl·lula, cadascuna de
Tècnica immunològica que consisteix en el les quals es pot caracteritzar per les seves
recobriment d'una superfície cel·lular o propietats fluorescents.
d'un material inert, normalment plàstic,
Nota: La separació cel·lular per citometria de
amb un antigen o un anticòs que es fa
flux és àmpliament usada en
reaccionar, respectivament, amb el seu immunofluorescència amb anticossos
anticòs o el seu antigen específic, monoclonals.
continguts en una solució que es posa en
contacte amb la superfície recoberta.
separació de cèl·lules activada per
fluorescència f
sensibilització f sin. separació cel·lular per citometria de
flux f
es sensibilización
fr sensibilisation
en sensibilisation; sensitisation; seroconversió f
sensitization
es seroconversión
Estimulació de la producció d'anticossos fr séroconversion
al·lergogènics, que es dóna normalment en seroconversion
després d'una exposició inicial a un
al·lergogen específic.
Formació ex novo d'uns anticossos
específics per efecte d'una infecció o de

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 161


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
l'administració d'una vacuna. fr 5-hydroxytriptamine; sérotonine
en 5-hydroxytryptamine; serotonin

serologia f Amina vasoactiva que es troba als grànuls


dels mastòcits i a les plaquetes i que
es serología provoca la contracció del múscul llis,
fr sérologie l'increment de la permeabilitat capil·lar i la
en serology vasoconstricció dels vasos sanguinis de
calibre gran.
Branca de la immunologia que estudia les
reaccions dels antígens amb els anticossos Nota: La serotonina actua també com a
i que s'ocupa del diagnòstic de malalties neurotransmissor del sistema nerviós central.
mitjançant l'estudi in vitro de les reaccions
antigen-anticòs.
serovar f
veg. serotip m
seroteràpia f

es seroterapia serpina f
fr sérothérapie
en serotherapy es serpina
fr serpine
Tractament d'una malaltia infecciosa en serpin
mitjançant l'administració d'un antisèrum,
que pot conferir immunitat passiva. Inhibidor de les serina-proteases que actua
per imitació de l'estructura tridimensional
del seu substrat específic.
serotip m
sin. compl. serotipus m; serovar f
sèrum m
es serotipo
fr sérotype; sérovar; type sérologique es suero
en serotype; serovar fr sérum
en serum
Categoria taxonòmica subespecífica que
s'aplica a les soques d'un microorganisme Fracció fluida i límpida de la sang que
que presenten característiques s'obté després de la contracció del coàgul,
antigèniques distintives. sense fibrinogen ni elements cel·lulars.

Nota: El terme serotip i els seus sinònims


deriven del fet que, inicialment, per a identificar sèrum antilimfocitari m
les diferents soques de microorganismes
s'usaven antisèrums específics. es suero antilinfocítico
fr sérum antilymphocytaire
en antilymphocyte serum
serotipus m
veg. serotip m Antisèrum que conté anticossos dirigits
contra limfòcits emprat com a
immunosupressor, especialment en la
serotonina f prevenció del rebuig en trasplantaments.
sin. compl. 5-hidroxitriptamina f

es 5-hidroxitriptamina; serotonina sèrum immune m

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 162


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
sin. antisèrum m
síndrome CREST f

si marginal m es síndrome CREST


sin. compl. si subcapsular m fr syndrome CREST
en CREST syndrome
es seno marginal
fr sinus marginal Conjunt de símptomes que poden
en marginal sinus acompanyar una esclerodèrmia sistèmica i
que s'associen habitualment amb una
Conjunt de vènules especialitzades que es forma benigna d'aquesta malaltia.
localitzen entre la polpa blanca i la polpa
vermella de la melsa. Nota: La sigla CREST prové de l'anglès
calcinosis, Raynaud phenomenon, esophageal
disfunction, sclerodactylia, telangectasia
('calcinosi, fenomen de Raynaud, disfunció
si subcapsular m esofàgica, esclerodactília, telangièctasi'), que
veg. si marginal m són els cinc símptomes principals de la síndrome
CREST.

sida f
sin. síndrome d'immunodeficiència síndrome d'hiper-IgE f
adquirida f veg. síndrome d'hiperglobulinèmia d'IgE f

es sida; síndrome de inmunodeficiencia


adquirida síndrome d'hiper-IgM lligada a X f
fr sida; syndrome d'immunodéficience veg. síndrome d'hiperglobulinèmia d'IgM
acquise lligada a X f
en acquired immunodeficiency syndrome

Etapa final de la infecció pel VIH, síndrome d'hiperglobulinèmia d'IgE f


caracteritzada per l'aparició d'infeccions sin. compl. síndrome d'hiper-IgE f;
oportunistes o de neoplàsies a causa de la síndrome de Job f
immunodeficiència secundària provocada
pel virus. es síndrome de hiperglobulinemia de IgE;
síndrome de Job
fr syndrome d'hyper IgE; syndrome de
síndrome antifosfolipídica f Job
sigla SAF f en hyper IgE syndrome; Job syndrome

es síndrome antifosfolipídico; SAF Immunodeficiència primària d'herència


fr syndrome des antiphospholipides; APS autosòmica recessiva, caracteritzada per
en antiphospholipid syndrome; APS nivells sèrics d'IgE molt elevats, i
associada amb abscessos recurrents,
Malaltia autoimmunitària sistèmica èczema, eosinofília, anomalies dentals i
caracteritzada per la presència infeccions piògenes recidivants a la pell i
d'autoanticossos antifosfolípid que es als pulmons.
manifesta amb trombosi arterial o venosa i
amb morbiditat durant l'embaràs.
síndrome d'hiperglobulinèmia d'IgM
Nota: Les dones en edat fèrtil afectades de
síndrome antifosfolipídica, en cas de quedar
lligada a X f
embarassades, pateixen avortaments recurrents. sin. compl. síndrome d'hiper-IgM lligada a
Xf

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 163


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
infeccions piògenes.
es síndrome de hiper IgM ligado al sexo
fr syndrome d'hyper IgM lié à l'X Nota: La síndrome de Chédiak-Higashi és
en X-linked hyper IgM syndrome deguda a mutacions en el gen LYST. En els
afectats per aquesta síndrome els neutròfils
presenten uns grànuls anormalment grossos,
Immunodeficiència primària d'herència
una motilitat defectuosa i incapacitat per a
lligada al cromosoma X, causada per un destruir els gèrmens que han fagocitat.
defecte congènit dels limfòcits T que
impedeix l'estimulació dels limfòcits B i
dels macròfags i caracteritzada per nivells
síndrome de Felty f
sèrics d'IgM molt elevats en contrast amb
els nivells baixos de les altres classes
es síndrome de Felty
d'immunoglobulines.
fr syndrome de Felty
en Felty syndrome
Nota: La síndrome d'hiperglobulinèmia lligada al
cromosoma X és deguda a mutacions en el gen
CD40L. Artritis reumatoide associada amb
esplenomegàlia, neutropènia i,
ocasionalment, anèmia i trombocitopènia.
síndrome d'immunodeficiència
adquirida f
sin. sida f síndrome de Good f
veg. immunodeficiència amb timoma f

síndrome de Behçet f
sin. compl. malaltia de Behçet f síndrome de Goodpasture f

es enfermedad de Behçet; síndrome de es síndrome de Goodpasture


Behçet fr syndrome de Goodpasture
fr maladie de Behçet; syndrome de en Goodpasture syndrome
Behçet
en Behçet disease; Behçet syndrome Malaltia autoimmunitària caracteritzada per
la presència d'autoanticossos
Malaltia sistèmica de probable causa antimembrana basal glomerular i per
autoimmunitària caracteritzada per episodis símptomes clínics d'afectació renal i
recurrents d'aftes orogenitals, vasculitis i pulmonar.
trombosi venosa.

Nota: La síndrome de Behçet s'associa amb la síndrome de Griscelli f


presència de l'antigen HLA-B27. sin. compl. immunodeficiència amb
albinisme parcial f

síndrome de Chédiak-Higashi f es inmunodeficiencia con albinismo


parcial; síndrome de Griscelli
es síndrome de Chédiak-Higashi fr déficit immunitaire et albinisme partiel;
fr maladie de Chédiak-Higashi syndrome de Griscelli
en Chédiak-Higashi syndrome en albinism immunodeficiency; Griscelli
syndrome; partial albinism with
Immunodeficiència primària d'herència immunodeficiency
autosòmica recessiva caracteritzada per
alteracions funcionals dels neutròfils i Immunodeficiència primària d'herència
associada amb albinisme parcial, aparició autosòmica recessiva caracteritzada per
de limfomes i susceptibilitat a les defectes de les cèl·lules NK i per una

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 164


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
resposta immunitària cel·lular deficitària, i en Nijmegen breakage syndrome
associada amb l'aglutinació dels pigments
cutanis en melanòcits, albinisme i Immunodeficiència primària d'herència
encefalopatia. autosòmica recessiva, causada per
disfunció dels mecanismes reparadors del
DNA, caracteritzada per nivells sèrics
síndrome de Guillain-Barré f baixos d'immunoglobulines i per disminució
veg. polineuropatia idiopàtica aguda f dels limfòcits T circulants, i associada amb
microcefàlia, sensibilitat a la radiació,
inestabilitat cromosòmica i predisposició a
síndrome de Job f patir limfomes.
veg. síndrome d'hiperglobulinèmia d'IgE f

síndrome de Sjögren f
síndrome de l'arc aòrtic f
veg. arteritis de Takayasu f es síndrome de Sjögren
fr syndrome de Sjögren
en Sjögren syndrome
síndrome de Louis-Bar f
veg. atàxia telangièctasi f Malaltia autoimmunitària sistèmica
caracteritzada per la infiltració de limfòcits
en les glàndules salivals i lacrimals i per la
síndrome de Nijmegen f hiperactivitat dels limfòcits B, i que es
veg. síndrome de ruptura de Nijmegen f manifesta de forma primària o associada
amb altres malalties autoimmunitàries.

síndrome de Purtilo f
veg. síndrome limfoproliferativa lligada al
síndrome de superposició f
cromosoma X f
es síndrome de superposición
fr syndrome d'empiétement
en overlap syndrome
síndrome de Reiter f
Síndrome en què es presenten associats
es enfermedad de Reiter; síndrome de
símptomes de diferents malalties
Reiter
autoimmunitàries sistèmiques.
fr syndrome de Reiter
en Reiter disease; Reiter syndrome

Poliartritis reactiva a una infecció, que pot


síndrome de Wiskott-Aldrich f
sin. compl. immunodeficiència amb
anar acompanyada d'uretritis, conjuntivitis
trombocitopènia f
i úlceres bucals.

Nota: La síndrome de Reiter s'associa amb la es síndrome de Wiskott-Aldrich


presència de l'antigen HLA-B27. fr syndrome de Wiskott-Aldrich
en immunodeficiency with
thrombocytopenia; Wiskott-Aldrich
síndrome de ruptura de Nijmegen f syndrome
sin. compl. síndrome de Nijmegen f
Immunodeficiència primària d'herència
es síndrome de Nijmegen; síndrome de lligada al cromosoma X, caracteritzada per
Nijmegen de rotura cromosómica defectes dels limfòcits B i els limfòcits T i
fr syndrome de Nijmegen per nivells sèrics d'IgA i IgE elevats en
contrast amb els nivells baixos d'IgM, i

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 165


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
associada amb trombocitopènia, èczema tumor i causada per la presència
crònic, púrpura trombocitopènica i un alt d'autoanticossos que actuen en llocs
risc de desenvolupar malalties distants d'aquest tumor o de les seves
autoimmunitàries. metàstasis.

síndrome del limfòcit nu f síndrome poliglandular autoimmunitària


veg. deficiència d'MHC de classe II f f

es síndrome poliglandular autoinmune


síndrome del tercer i del quart arcs fr syndrome polyglandulaire auto-immune
faringis f en polyglandular autoimmune syndrome
veg. anomalia de DiGeorge f
Síndrome que reuneix símptomes i
autoanticossos de diferents malalties
síndrome limfomucocutània f autoimmunitàries específiques d'òrgan.
sin. malaltia de Kawasaki f

síndrome velocardiofacial f
síndrome limfoproliferativa lligada al veg. anomalia de DiGeorge f
cromosoma X f
sin. compl. malaltia de Duncan f; síndrome
de Purtilo f singènic -a adj
sigla XLP f veg. isogènic -a adj

es síndrome de Duncan; síndrome de


Purtilo; XLP siròlimus m
fr maladie de Duncan; syndrome de veg. rapamicina f
Purtilo; syndrome lymphoprolifératif lié au
cromosome X; XLP
en Duncan disease; Purtilo syndrome; X- sistema de les cinines m
linked lymphoproliferative syndrome; XLP
es sistema de las cininas
Immunodeficiència primària d'herència fr système des kinines
lligada al cromosoma X, caracteritzada per en kinin system
una gran sensibilitat al virus d'Epstein-Barr
i associada amb hipogammaglobulinèmia, Cascada enzimàtica de proteïnes
limfoma maligne i mononucleosi greu. plasmàtiques que és activada per una lesió
tissular i que produeix diversos mediadors
Nota: La sigla XLP prové de l'anglès X-linked inflamatoris.
lymphoproliferative syndrome.
Nota: El sistema de les cinines produeix, per
exemple, bradicinina.
síndrome paraneoplàstica
autoimmunitària f
sistema del complement m
es síndrome paraneoplásico autoinmune veg. complement m
fr syndrome paranéoplasique auto-
immune
en paraneoplastic autoimmune syndrome sistema immunitari m

Malaltia associada amb l'existència d'un es sistema inmunitario


fr système immunitaire

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 166


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
en immune system sistema reticuloendotelial m
veg. sistema mononuclear fagocític m
Unitat funcional de l'organisme dels
vertebrats que inclou el conjunt de teixits,
cèl·lules i molècules implicats en la soca f
immunitat.
es cepa
Nota: Per a alguns autors, el sistema immunitari fr souche
queda restringit al concepte designat per
en strain
immunitat adaptativa. Per a d'altres, la noció
s'amplia a la totalitat dels mecanismes de
defensa de l'hoste. Conjunt d'animals d'experimentació d'una
espècie el genotip dels quals presenta un o
més caràcters fixos que els diferencien
sistema limfàtic m dels altres individus de la varietat o
població a la qual pertanyen.
es sistema linfático
Nota: En immunologia el terme soca es refereix
fr système lymphatique
habitualment a ratolins de laboratori.
en lymphatic system; systema
lymphaticum
soca coisogènica f
Conjunt de vasos i ganglis limfàtics que,
distribuïts per tot el cos, drenen el líquid
es cepa coisogénica
extracel·lular.
fr souche coisogénique
en coisogenic strain
sistema limfoide m
Soca consanguínia que només difereix en
un locus genètic respecte a una soca
es sistema linfoide
isogènica.
fr système lymphoïde
en lymphoid system
soca congènica f
Conjunt d'òrgans, teixits, cèl·lules i
molècules que participen en el
es cepa congénica
desenvolupament i l'execució de les
fr souche congénique
respostes immunitàries adaptatives.
en congenic strain

Soca consanguínia obtinguda per


sistema mononuclear fagocític m
encreuament de dues soques
sin. compl. sistema reticuloendotelial m
consanguínies i retroencreuament repetit
amb una de les soques progenitores.
es sistema mononuclear fagocítico;
sistema reticuloendotelial
fr système mononuclée phagocytaire
soca consanguínia f
en mononuclear phagocyte system;
reticuloendothelial system
es cepa consanguínea
fr souche pure
Sistema que inclou els monòcits de la sang
en inbred strain
i els macròfags que se'n deriven i que es
distribueixen pels diferents teixits de
Soca obtinguda per aparellament entre
l'organisme.
germans al llarg de més de vint
generacions.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 167


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
soca isogènica f
solc d'unió al pèptid m
es cepa isogénica
fr souche isogénique es hendidura de unión al péptido
en isogenic strain fr site de liaison au peptide
en peptide-binding cleft; peptide-binding
Soca consanguínia que és homozigòtica pocket
per a determinats gens.
Fenedura en forma de depressió allargada
de les molècules d'histocompatibilitat de
soca mutant f l'MHC on queden ancorats els pèptids
antigènics per a dur a terme la presentació
es cepa mutante antigènica als limfòcits T, situada a la part
fr souche mutée de la molècula que queda més allunyada de
en mutant strain la superfície cel·lular.

Soca que conté una mutació concreta en Nota: Els aminoàcids que es troben a la zona
un gen específic. lateral i a l'interior del solc són polimòrfics i
varien segons els diversos al·lels de l'MHC.

soca pura f
sonda d'hibridació f
es cepa pura
es sonda de hibridación
fr souche pure
fr sonde d'hybridation
en pure strain
en hybridization probe
Soca que és homozigòtica per a
Molècula, formada per àcids nucleics, amb
determinats gens, de manera que
un marcatge concret, emprada per a
fenotípicament la seva descendència és
detectar i identificar molècules
idèntica a la parental.
específiques de DNA que contenen una
seqüència complementària, mitjançant
hibridació.
soca recombinant f

es cepa recombinante
SRS-A f
fr souche recombinante
veg. substància d'anafilaxi de reacció lenta
en recombinant strain
f
Soca que ha experimentat reordenació
gènica, ja sigui per encreuaments o per
manipulació genètica directa. subclasse d'immunoglobulina f

es subclase de inmunoglobulina
soca recombinant consanguínia f fr sous-classe d'immunoglobuline
en immunoglobulin subclass
es cepa recombinante consanguínea
Subtipus d'una classe d'immunoglobulina,
fr souche consanguine recombinante
que es diferencia estructuralment dels
en recombinant inbred strain
altres per variacions en les regions
constants de les cadenes pesants.
Soca recombinant obtinguda per
encreuament de dues soques
consanguínies diferents.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 168


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
subpoblació f
Nota: La sigla SRS prové de l'anglès slow
es subpoblación reacting substance of anaphilaxis.
fr sous-population
en subset
superantigen m
Subdivisió d'un tipus cel·lular en diversos
grups funcionals o fenotípics. es superantígeno
fr superantigène
en superantigen
subpoblació Th1 f
Molècula, especialment una toxina
es subpoblación Th1 bacteriana o vírica, que és capaç d'activar
fr sous-population Th1 tots els limfòcits T d'un individu que portin
en Th1 subset una determinada cadena beta del TCR i
que indueix la secreció de gran quantitat
Subpoblació de limfòcits T col·laboradors de citocines perquè pot unir-se
especialitzada en la producció de citocines simultàniament a una regió de les
estimuladores de la resposta immunitària molècules d'histocompatibilitat externa al
cel·lular. solc d'unió al pèptid i a una regió de la
cadena beta allunyada del lloc de
Nota: Per exemple, la subpoblació Th1 produeix combinació del TCR.
quantitats elevades d'IFN-gamma.
Nota: Com que els superantígens activen una
proporció relativament important dels limfòcits T
que constitueixen el repertori d'un individu, és
subpoblació Th2 f altament probable que alguns dels limfòcits T
activats siguin autoreactius.
es subpoblación Th2
fr sous-population Th2
en Th2 subset superfamília de les immunoglobulines f
Subpoblació de limfòcits T col·laboradors es superfamilia de las inmunoglobulinas
especialitzada en la producció de citocines fr superfamille des immunoglobulines
estimuladores de la secreció de en Ig superfamily; immunoglobulin
determinats isotips d'anticossos. superfamily
Nota: Per exemple, la subpoblació Th2 produeix
Superfamília estructural que agrupa el
IL-4 i IL-5.
conjunt de proteïnes, habitualment
molècules de membrana, que contenen
almenys un domini similar al domini
substància d'anafilaxi de reacció lenta
immunoglobulínic.
f
sigla SRS-A f Nota: Per exemple, el TCR i les molècules del
complex d'histocompatibilitat principal.
es sustancia anafilàctica de reacción lenta;
SRS-A
fr substance SRS-A; SRS-A tacròlimus m
en slow reacting substance A; slow sigla FK506 m
reacting substance of anaphylaxis; SRS-A
es tacrolimo; tacrolimus; FK506
Leucotriè vasoactiu alliberat per mastòcits, fr tacrolimus; FK506
basòfils i plaquetes, que intervé en la fase en tacrolimus; FK506
tardana de l'anafilaxi.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 169


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Fàrmac inhibidor de la calcineurina aïllat
del fong Streptomyces tsukubaensis, que Tècnica que permet detectar anticossos o
inactiva els limfòcits T mitjançant la cèl·lules productores d'anticossos, en què
inhibició del senyal de transducció del l'antigen reacciona de primer amb un
TCR, emprat com a immunosupressor en la estrat d'anticossos no marcats i després
prevenció del rebuig en trasplantaments. amb un d'anticossos marcats i queda
col·locat entre tots dos.

TAP m
veg. transportador associat amb el teixit limfàtic m
processament antigènic m veg. teixit limfoide m

tapasina f teixit limfoide m


sin. compl. teixit limfàtic m
es tapasina
fr tapasine es tejido linfático; tejido linfoide
en tapasin fr tissu lymphoïde
en lymphatic tissue; lymphoid tissue
Proteïna associada al TAP essencial per a
l'acoblament de les molècules Teixit propi dels òrgans limfoides en el qual
d'histocompatibilitat de classe I. predominen els limfòcits i les cèl·lules
accessòries.

TCGF m Nota: El teixit limfoide forma, per exemple, la


veg. factor de creixement dels limfòcits T melsa, els ganglis limfàtics, el timus, les plaques
de Peyer i les amígdales palatines.
m

TCR m teixit limfoide associat a l'intestí m


sigla GALT m
veg. receptor dels limfòcits T m
es tejido linfoide asociado al intestino;
GALT
tècnica de rosetes f
fr système lymphoïde du tube digestif;
GALT
es roseteo
en gut-associated lymphoid tissue; GALT
fr technique des rosettes
en rosette test; rosettes technique;
Teixit limfoide que es distribueix de forma
rosetting
difusa per l'orofaringe i pel tracte
gastrointestinal i els seus apèndixs, i que
Tècnica que permet aïllar limfòcits i que
inclou un gran nombre de cèl·lules
consisteix a incubar-los amb eritròcits, de
productores d'IgA.
manera que aquests se situen al voltant
dels limfòcits formant una roseta. Nota: La sigla GALT prové de l'anglès gut-
associated lymphoid tissue.

tècnica de sandvitx f
teixit limfoide associat a les mucoses
es técnica de sándwich m
fr technique du sandwich; technique en sigla MALT m
sandwich
en sandwich technique es tejido linfoide asociado a las mucosas;

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 170


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
MALT històrica.
fr système lymphoïde des muqueuses;
MALT
en mucosa-associated lymphoid tissue; teoria de la diversitat de la línia
MALT germinal f

Teixit limfoide que comprèn totes les es teoría de la diversidad de la línea


cèl·lules limfoides localitzades a l'epiteli i a germinal
la làmina pròpia i que ressegueix totes les fr théorie de la diversité de la ligne
superfícies mucoses del cos. germinale
en germline diversity theory
Nota: La sigla MALT prové de l'anglès mucosa-
associated lymphoid tissue. Teoria per a explicar la magnitud del
repertori del BCR i del TCR que basa la
variació estructural dels receptors
teixit limfoide associat als bronquis m antigènics en la dotació genètica de
sigla BALT m l'individu, que inclou múltiples segments
de gens que codifiquen les regions
es tejido linfoide asociado a los bronquios; variables.
BALT
fr tissu lymphoïde associé aux bronches; Nota: Actualment, la teoria de la diversitat de la
BALT línia germinal es considera una referència vàlida.
en bronchial-associated lymphoid tissue;
bronchus-associated lymphoid tissue;
BALT teoria de la selecció clonal f

Conjunt de teixits limfoides organitzats i de es teoría de la selección clonal


cèl·lules limfoides distribuïdes de forma fr théorie de la sélection clonale
difusa en el tracte respiratori, que intervé en clonal selection theory
en la inducció de respostes immunitàries
contra els antígens inhalats i les infeccions Teoria per a explicar la capacitat de
respiratòries. resposta immunitària individual als
antígens que es basa en l'existència en
Nota: La sigla BALT prové de l'anglès bronchial- l'organisme de diferents clons de limfòcits
associated lymphoid tissue. capaços de reconèixer un determinant
antigènic específic, que són estimulats
selectivament quan entren en contacte
teoria de la cadena lateral f amb aquest determinant antigènic
específic.
es teoría de la cadena lateral
fr théorie de la chaîne latérale Nota: La teoria de la selecció clonal va ser
en side-chain theory formulada inicialment per Niels Jerne i David
Talmage i, definitivament, per Frank Macfarlane
Teoria per a explicar el mecanisme de Burnet. Actualment es considera una referència
producció d'anticossos que proposa que vàlida.
les cadenes laterals de les molècules
contingudes a les cèl·lules s'uneixen a
determinants antigènics d'una toxina i es teoria de la xarxa idiotípica f
converteixen en anticossos en alliberar-se
a la circulació. es teoría de la red idiotípica; teoría
reticular de Jerne
Nota: La teoria de la cadena lateral va ser fr théorie du réseau idiotypique
formulada per Paul Ehrlich el 1900. Actualment en idiotype network theory; network
és obsoleta, però té valor com a referència theory

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 171


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Teoria per a explicar la generació i el
manteniment del repertori de receptors que tim m
estableix que els receptors antigènics dels veg. timus m
diferents limfòcits es poden reconèixer
mútuament per les interaccions entre
idiotips i antiidiotips, i que constitueixen timectomia f
una xarxa funcional.
es timectomía
Nota: La teoria de la xarxa idiotípica va ser fr thymectomie
desenvolupada el 1974 per Niels Jerne. Ha estat
en thymectomy
i continua essent objecte de polèmica.

Ablació quirúrgica del timus.


teoria instructiva f
timòcit m
es teoría instructiva
fr théorie instructive
es timocito
en instructive theory
fr thymocyte
en thymocyte
Teoria per a explicar la diversitat del
repertori d'anticossos que proposa que la
Cèl·lula que encara no és
generació d'anticossos específics és
immunocompetent, procedent de les
dirigida pels antígens, que actuen en cada
cèl·lules hematopoètiques indiferenciades
cas com a motlle per a la producció de
de la medul·la òssia, i que es desenvolupa
l'anticòs.
al timus, on passa un procés de maduració
Nota: La teoria instructiva va ser proposada per
i es transforma en un limfòcit T naïf.
Karl Landsteiner quan encara no es coneixia
l'estructura de les immunoglobulines ni, per
descomptat, la seva base genètica. Actualment timoma m
és obsoleta, però té valor com a referència
històrica. es timoma
fr thymome
en thymoma
teoria selectiva f
Tumor maligne que s'origina a partir de les
es teoría selectiva cèl·lules epitelials del timus,
fr théorie seléctive independentment de la presència i el
en selective theory nombre de limfòcits.

Teoria per a explicar la diversitat del


repertori d'anticossos que proposa que la timosina f
producció d'anticossos específics es
desencadena com a conseqüència de la es timosina
unió dels antígens al BCR dels limfòcits B fr thymosine
específics per a aquest antigen, que en thymosin
activen la síntesi en grans quantitats de
l'anticòs adequat entre tot el repertori Hormona tímica que indueix la
possible preexistent a la cèl·lula. diferenciació i maduració dels limfòcits T i
que pot restaurar parcialment la immunitat
Nota: La teoria selectiva va ser proposada per
dels limfòcits T en animals que han patit
Niels Jerne i va donar lloc a la teoria de la
selecció clonal.
timectomia.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 172


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
timus m
sin. compl. tim m tiroïditis limfocitària crònica f
veg. tiroïditis de Hashimoto f
es timo
fr thymus
en thymus tirosina-cinasa f

Òrgan limfoide primari situat al mediastí en es tirosina cinasa


què té lloc la maduració dels limfòcits T. fr tyrosine-kinase
en tyrosine kinase

tipificació tissular f Enzim que fosforila residus de tirosina i


que intervé directament en els senyals
es tipificación tisular d'activació intracel·lulars dels limfòcits B i
fr typification tissulaire dels limfòcits T.
en tissue typing

Identificació dels antígens tirotoxicosi f


d'histocompatibilitat, a fi de conèixer, per veg. malaltia de Graves f
exemple, el grau d'histocompatibilitat entre
el donador i el receptor en un
trasplantament. títol m

es título
tiroïditis autoimmunitària experimental fr titre
f en titer; titre

es tiroiditis autoinmunitaria experimental Estimació semiquantitativa de la


fr thyroïdite auto-immune expérimentale concentració d'anticòs en un sèrum
en experimental autoimmune thyroiditis mitjançant l'anàlisi d'una sèrie de dilucions
successives d'aquest sèrum.
Malaltia immunitària experimental que
s'indueix en animals de laboratori
mitjançant la inoculació d'extrets tiroïdals i TNF m
que es considera un model de tiroïditis veg. factor de necrosi tumoral m
autoimmunitària.

TNF-alfa m
tiroïditis de Hashimoto f veg. factor de necrosi tumoral alfa m
sin. compl. tiroïditis limfocitària crònica f

es tiroiditis crónica autoinmunitaria; TNF-beta m


tiroiditis de Hashimoto veg. factor de necrosi tumoral beta m
fr thyroïdite chronique de Hashimoto
en chronic lymphocytic thyroiditis;
Hashimoto thyroiditis tolerància central f
Malaltia autoimmunitària de la glàndula es tolerancia central
tiroide, caracteritzada per
fr tolérance centrale
hipofuncionament glandular, infiltració de
en central tolerance
limfòcits i presència d'autoanticossos
antitiroïdals.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 173


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Tolerància immunitària adquirida durant el tolerance; immunotolerance
desenvolupament dels limfòcits als òrgans
limfoides primaris o centrals. Manca de resposta immunitària adaptativa
contra un antigen concret.
Nota: El terme tolerància central es contraposa
al terme tolerància perifèrica.
tolerància induïda f
tolerància de zona alta f es tolerancia inducida
fr tolérance induite
es tolerancia de dosis alta; tolerancia de en induced tolerance
zona alta
fr tolérance à haute dose Tolerància immunitària provocada
en high-dose tolerance; high-zone habitualment per l'administració d'un
tolerance antigen a un individu.

Tolerància immunitària induïda mitjançant


dosis altes d'antígens que actuen tolerància perifèrica f
preferentment sobre els limfòcits B i tenen
un efecte de curta durada. es tolerancia periférica
fr tolérance périphérique
en peripheral tolerance
tolerància de zona baixa f
Tolerància immunitària adquirida per
es tolerancia de dosis baja; tolerancia de limfòcits madurs als òrgans limfoides
zona baja secundaris.
fr tolérance à basse dose
en low-dose tolerance; low-zone tolerance Nota: El terme tolerància perifèrica es
contraposa al terme tolerància central.
Tolerància immunitària induïda mitjançant
dosis baixes d'antígens que actuen
preferentment sobre els limfòcits T i tenen tolerització f
un efecte persistent.
es tolerización
fr tolérisation
tolerància dissociada f en tolerization

es desdoblamiento de la tolerancia Procés pel qual s'indueix tolerància


fr tolérance dissociée immunitària a un individu mitjançant
en split tolerance l'administració d'un antigen concret en les
condicions adequades.
Tolerància immunitària a un antigen
concret, la qual no es manifesta de la
mateixa manera en els limfòcits B i en els tolerogen m
limfòcits T.
es tolerógeno
fr tolérogène
tolerància immunitària f en tolerogen
sin. compl. immunotolerància f
Substància capaç d'induir tolerància
es inmunotolerancia; tolerancia inmunitaria immunitària.
fr immunotolérance; tolérance immunitaire
en immune tolerance; immunological Nota: Generalment, els tolerògens són també

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 174


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
immunògens.
es transcitosis
fr transcytose
tolerogen -ògena adj en transcytosis

es tolerogénico Transport transcel·lular pel qual el material


fr tolérogénique captat per endocitosi surt per exocitosi
en tolerogenic mitjançant un endosoma que no es fusiona
amb cap lisosoma primari.
Capaç d'induir tolerància immunitària.
Nota: La transcitosi és un fenomen actiu, per
exemple, a la mucosa intestinal.
tolmetina f

es tolmetina transcobalamina II f
fr tolmétine
en tolmetin es transcobalamina II
fr transcobalamine II
Fàrmac antiinflamatori emprat en el en II transcobalamin
tractament de l'artritis reumatoide, l'artritis
reumatoide juvenil i l'espondilitis Proteïna del plasma que transporta la
anquilosant. cianocobalamina des de l'intestí fins als
teixits.

tonsil·la f
veg. amígdala f transcriptasa inversa f

es transcriptasa inversa
toxina f fr transcriptase inverse
en reverse transcriptase
es toxina
fr toxine Enzim que duu a terme la síntesi de DNA a
en toxin partir d'un motlle d'RNA, molt utilitzat en
tècniques de clonatge.
Substància d'origen biològic que actua
nocivament sobre els organismes vius.
transducció de senyals f

toxoide m es transducción de señales


sin. compl. anatoxina f fr transduction de signal
en signal transduction
es anatoxina; toxoide
fr anatoxine; toxoïde Conjunt de mecanismes i vies
en anatoxin; toxoid bioquímiques i enzimàtiques responsables
de transmetre intracel·lularment la
Toxina microbiana atenuada que ha perdut informació de qualsevol interacció o canvi
les seves propietats tòxiques, però que que es produeixi a la membrana cel·lular,
conserva encara les propietats mitjançant la inducció de canvis moleculars
antigèniques capaces de generar en el nucli i el citoplasma que comporten
immunitat. l'activació, proliferació, diferenciació o
mort cel·lulars.

transcitosi f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 175


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
transductor de senyals i activador de
la transcripció m transferència adoptiva f
sin. compl. proteïna STAT f
es transferencia adoptiva
es transductor de señales y activador de la fr transfert adoptif
transcripción en adoptive transfer
fr signal transducteur et activateur de la
transcription Transferència immunitària mitjançant el
en signal transducer and activator of traspàs de cèl·lules immunocompetents.
transcription

Família de proteïnes citoplasmàtiques que transferència d'RNA f


activa la transcripció de gens sensibles a sin. transferència Northern f
les citocines.
es transferencia Northern
Nota: La sigla STAT prové de l'anglès signal fr buvardage de northern; transfert d'ARN
transducer and activator of transcription. en northern blot; northern blotting;
northern transfer

transfecció f Tècnica de transferència d'àcid nucleic que


permet detectar seqüències específiques
es transfección d'RNA en una població de molècules que
fr transfection s'han separat per pes molecular mitjançant
en transfection l'electroforesi en gel.

Introducció de DNA extern en una cèl·lula Nota: La denominació Northern ha estat creada,
o un organisme mitjançant tècniques de mitjançant un joc de paraules, per analogia amb
DNA recombinant. la transferència Southern, que designa un
mètode similar.

transfectoma m
transferència de DNA f
es transfectoma sin. transferència Southern f
en transfectoma
es transferencia Southern
Línia cel·lular estable productora fr buvardage de southern; transfert
d'anticossos, creada mitjançant la d'ADN
transfecció de gens de les en Southern blot; Southern blotting;
immunoglobulines reordenats en cèl·lules Southern transfer
de mieloma.
Tècnica de transferència d'àcid nucleic que
permet detectar seqüències específiques
transferència f de DNA en una població de molècules que
s'han fragmentat per endonucleases de
restricció i separat per pes molecular
es transferencia
mitjançant l'electroforesi en gel.
fr buvardage; transfert
en blot; blotting; transfer
Nota: Southern és el cognom de l'investigador
que va idear aquesta tècnica.
Pas de molècules d'àcid nucleic o
proteïnes d'un gel a un filtre de
nitrocel·lulosa o de niló, per acció de la
transferència de proteïnes f
força de capil·laritat o d'un camp elèctric.
sin. transferència Western f

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 176


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
del contacte amb un antigen.
es transferencia Western
fr buvardage de western Nota: La transformació limfocitària pot ser
en western blot; western blotting; western induïda per lectines, antígens i al·loantígens, per
transfer limfocines o per una infecció vírica (per
exemple, pel virus d'Epstein-Barr).
Tècnica de transfèrencia elèctrica de
proteïnes que permet, mitjançant una
reacció amb una sonda marcada, detectar transgènic -a adj
una proteïna específica en una mescla
proteica que s'ha separat prèviament per es transgénico
pes molecular mitjançant l'electroforesi en fr transgénique
gel. en transgenic

Nota: La denominació Western ha estat creada, Dit de l'organisme en el genoma del qual
mitjançant un joc de paraules, per analogia amb s'ha introduït un gen aliè mitjançant
la transferència Southern, que designa un tècniques d'enginyeria genètica, per la qual
mètode similar. cosa pot expressar la proteïna concreta
codificada per aquest gen.

transferència immunitària f
transportador m
es transferencia inmunitaria
fr transfert immunitaire es portador; transportador
en immune transfer fr transporteur
en carrier
Traspàs d'una resposta immunitària
determinada a un organisme receptor, Macromolècula, generalment proteica, que
mitjançant sèrum o cèl·lules en associar-se a un haptè el capacita per a
immunocompetents d'un altre organisme desencadenar una resposta immunitària.
donador.

transportador associat amb el


transferència Northern f processament antigènic m
sin. transferència d'RNA f sigla TAP m

es transportador asociado al
transferència Southern f procesamiento antigénico; TAP
sin. transferència de DNA f fr transporteur associé à la maturation de
l'antigène; TAP
en transporter associated with antigen
transferència Western f processing; TAP
sin. transferència de proteïnes f
Transportador de pèptids des del citosol
fins a la llum del reticle endoplasmàtic, on
transformació limfocitària f aquests s'uneixen a les molècules
d'histocompatibilitat de classe I i
es transformación linfocítica n'estabilitzen l'estructura, mitjançant
fr transformation lymphoblastique l'acció de la tapasina.
en lymphocyte transformation
Nota: 1. S'han definit dos tipus de
Procés pel qual un limfòcit en repòs es transportadors, el TAP-1 i el TAP-2. 2. La sigla
TAP prové de l'anglès transporter associated
transforma en una cèl·lula blàstica després
with antigen processing.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 177


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
fr tuberculine
en tuberculin
trasplantació f
veg. trasplantament m Extret proteic obtingut de cultius del bacil
de la tuberculosi, Mycobacterium
tuberculosis, emprat per a detectar la
trasplantament m sensibilització d'un individu contra el bacil
sin. compl. trasplantació f de la tuberculosi.

es trasplante
fr transplantation tumor m
en transplantation
es tumor
Operació consistent a mudar un teixit o un fr tumeur
òrgan d'un lloc a un altre, en un mateix en tumor; tumour
individu o d'un individu a un altre.
Massa de teixit nou que creix per mitjà de
multiplicació progressiva de les seves
TRITC m cèl·lules, de forma autònoma i independent
veg. isotiocianat de rodamina m dels teixits normals que l'envolten.

trombòcit m unitat formadora de colònies f


veg. plaqueta f
es unidad formadora de colonias
fr unité formatrice de colonies
trombocitopènia f en colony-forming unit

es trombocitopenia Cèl·lula que es multiplica i forma una


fr thrombocytopénie colònia en un cultiu in vitro.
en thrombocytopenia

Disminució del nombre de plaquetes a la vaccí m


sang.
es vaccinia
fr vaccine
tromboxà m en vaccinia

es tromboxano Malaltia vírica de la pell que es produeix


fr thromboxane després de la vacunació contra la verola i
en thromboxane habitualment es localitza al punt
d'inoculació de la vacuna.
Substància derivada de l'àcid araquidònic
per acció de la ciclooxigenasa, que es
troba principalment a les plaquetes, i que vaccí m
causa agregació plaquetària i veg. vacuna f
vasoconstricció arterial.

vaccí gangrenós m
tuberculina f sin. compl. vaccí progressiu m

es tuberculina es vaccinia gangrenosa; vaccinia


progresiva

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 178


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
fr vaccine progressive
en progressive vaccinia; vaccinia Vacuna preparada amb microorganismes
gangrenosa vius que han estat sotmesos a un procés
d'atenuació perquè perdin virulència però
Vaccí caracteritzat per lesions de la pell i mantinguin la seva capacitat de
les mucoses, que es gangrenen desencadenar una resposta immunitària.
progressivament i resulten mortals, i que
afecta principalment els lactants.
vacuna inactivada f

vaccí generalitzat m es vacuna inactivada


fr vaccin inactivé
es vaccinia generalizada en inactivated vaccine
fr vaccine généralisée
en generalized vaccinia Vacuna preparada amb microorganismes
morts, incapaços de multiplicar-se en
Vaccí estès per gairebé tota la superfície l'organisme al qual s'administra, i que
cutània, que apareix de 4 a 10 dies provoca una immunització activa,
després de la vacunació contra la verola en amplificada amb l'administració simultània
individus que pateixin alguna d'adjuvants.
immunodeficiència primària amb alteració
en la síntesi d'anticossos.
vacuna polivalent f

vaccí progressiu m es vacuna polivalente


veg. vaccí gangrenós m fr vaccin polyvalent
en polyvalent vaccine

vaccinació f Vacuna preparada amb constituents


veg. vacunació f antigènics de diferents soques d'un agent
patogen concret o amb antígens de
diferents agents patògens.
vacuna f
sin. compl. vaccí m
vacuna profilàctica f
es vacuna
fr vaccin es vacuna profiláctica
en vaccine fr vaccin prophylactique
en prophylactic vaccine
Preparat terapèutic que pot contenir
microorganismes morts o vius atenuats, Vacuna emprada per a desencadenar una
antígens derivats d'agents patògens o resposta immunitària específica concreta
productes antigènics de tumors propis, i en la prevenció de malalties infeccioses,
que s'administra a un ésser humà o a un abans que puguin afectar un organisme.
animal a fi de potenciar una resposta
immunitària específica concreta.
vacuna terapèutica f

vacuna atenuada f es vacuna terapéutica


fr vaccin thèrapeutique
es vacuna atenuada en therapeutic vaccine
fr vaccin atténué
en attenuated vaccine Vacuna emprada per a desencadenar una

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 179


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
resposta immunitària específica concreta
en el tractament de malalties infeccioses o
de patologies tumorals, un cop s'han variació idiotípica f
declarat en un organisme.
es variación idiotípica
Nota: Per exemple, les vacunes antitumorals i fr variation idiotypique
les vacunes de cèl·lules presentadores en idiotypic variation
d'antigen, com ara les vacunes de cèl·lules
dendrítiques.
Conjunt de diferències antigèniques que
caracteritzen les seqüències d'aminoàcids i
les estructures de les regions variables de
vacunació f
les immunoglobulines.
sin. compl. vaccinació f

es vacunación
variació isotípica f
fr vaccination
en vaccination
es variación isotípica
fr variation isotypique
Administració d'una vacuna a un ésser
en isotypic variation
humà o a un animal amb la finalitat de
potenciar una resposta immunitària
Conjunt de diferències antigèniques que
específica concreta contra un agent extern
caracteritzen les classes i subclasses
o un tumor propi.
d'immunoglobulina.
Nota: La vacunació és una forma d'immunització
activa.
variolació f
veg. variolització f
valència de l'anticòs f

es valencia del anticuerpo variolització f


fr valence de l'anticorps sin. compl. variolació f
en antibody valence; antibody valency
es variolación; variolización
Nombre màxim de molècules d'antigen a fr variolisation
què un anticòs es pot unir. en variolation

Nota: A la pràctica, la valència de l'anticòs Mètode d'immunització contra la verola


teòrica és superior a la real a causa de que consisteix a inocular a un individu sa,
problemes estèrics. per via subcutània, material extret de les
pústules d'un individu malalt.

valència de l'antigen f Nota: La variolació és actualment un mètode


obsolet.
es valencia antigénica
fr valence de l'antigène
en antigen valence; antigen valency vas limfàtic m

Nombre màxim de determinants antigènics es vaso linfático


que posseeix un antigen. fr vaisseau lymphatique
en lymph vessel; lymphatic vessel
Nota: A la pràctica, la valència de l'antigen
teòrica és superior a la real a causa de Vas de paret fina que porta la limfa al
problemes estèrics. conducte toràcic o bé al conducte limfàtic

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 180


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
dret. fr vecteur de clonage
en cloning vector

vasculitis sistèmica f Vector construït per a multiplicar un


sin. compl. vasculitis sistèmica primària f fragment de DNA obtingut en un clonatge.

es vasculitis sistémica
fr vascularite systémique vènula d'endoteli alt f
en systemic vasculitis sigla HEV f

Vasculitis habitualment idiopàtica de es vénula de endotelio alto; HEV


probable causa autoimmunitària que afecta fr veinule à haut endothélium; veinule
múltiples òrgans. post-capillaire; HEV
en high endotelium venule; high
endothelial venule; HEV
vasculitis sistèmica primària f
veg. vasculitis sistèmica f Vènula especialitzada de la zona on hi ha
limfòcits T als ganglis limfàtics i altres
teixits limfoides, que es caracteritza pel fet
VEB m de tenir les cèl·lules endotelials
veg. virus d'Epstein-Barr m prominents, cuboides i altes, la funció de
la qual és permetre l'extravasació
limfocitària.
vector m
Nota: 1. El receptor de localització GlyCAM-1
s'expressa a la superfície intravascular de les
es vector vènules d'endoteli alt.2. La sigla HEV prové de
fr vecteur l'anglès high endothelium venule.
en vector

Molècula de DNA de replicació autònoma verola f


que s'utilitza per al clonatge d'un fragment
de DNA que interessa multiplicar o bé es viruela
expressar. fr variole
en smallpox
Nota: Els principals tipus de vectors són
plasmidis, bacteriòfags, cosmidis i virus
d'animals. Malaltia vírica exantemàtica causada pel
virus Poxvirus variolae, que en casos greus
pot arribar a provocar la mort de l'individu
vector d'expressió m afectat.

es vector de expresión
fr vecteur d'expression vesícula de fagocitosi f
en expression vector veg. fagosoma m

Vector construït per a expressar la proteïna


codificada per un gen concret en una via alternativa f
cèl·lula eucariota o procariota.
es vía alternativa
fr voie alterne; voie d'activation alterne
vector de clonatge m du complément
en alternative complement pathway;
es vector de clonación alternative pathway

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 181


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Via d'activació del complement que s'inicia via JAK-STAT f
amb la fixació directa del factor del
complement C3b a certs determinants es vía de JAK-STAT
antigènics de microorganismes i que és fr voie JAK-STAT
independent de la formació d'anticossos. en JAK-STAT pathway

Nota: La via alternativa és un mecanisme Via de transducció de senyals pròpia de


efector de la immunitat innata. Filogenèticament diversos receptors d'interleucines que
aquesta via és més antiga que la via clàssica,
provoca respostes específiques de les
però rep aquesta denominació perquè va ser
descoberta posteriorment. Els factors del
citocines i implica la interacció de les
complement que intervenen seqüencialment en cinases JAK i les proteïnes STAT.
la seva fase inicial són els factors C3, B i D.

via lítica f
via clàssica f
es vía lítica
es vía clásica fr voie lytique
fr voie classique; voie d'activation en lytic pathway
classique du complément
en classic complement pathway; classical Fase final comuna a les tres vies
pathway d'activació del complement, en què els
factors del complement C5, C6, C7, C8 i
Via d'activació del complement que s'inicia C9 intervenen en la formació del complex
amb la unió del factor del complement C1 d'atac a la membrana.
a un complex antigen-anticòs.

Nota: La via clàssica és un mecanisme efector vigilància immunitària f


de la immunitat humoral. Filogenèticament
aquesta via és més recent que la via alternativa, es vigilancia inmunitaria
però rep aquesta denominació perquè va ser la
fr immunosurveillance
primera que es va descobrir. Els factors del
complement que intervenen seqüencialment en
en immune surveillance; immunological
la seva fase inicial són el factor C1 (amb els surveillance
components q, r, s) i els factors C4 i C2.
Hipòtesi segons la qual el sistema
immunitari posseeix una funció fisiòlogica
via de la lectina f consistent a detectar i destruir clons
cel·lulars potencialment malignes abans
es vía de la lectina que causin l'aparició de tumors, i a eliminar
fr voie de la lectine els tumors si finalment apareixen.
en lectin pathway
Nota: En un sentit menys restrictiu, el terme
vigilancia immunitària s'utilitza de vegades per a
Via d'activació del complement en
descriure la funció dels limfòcits T pel que fa a
absència d'anticossos que s'inicia amb la la detecció i l'eliminació de qualsevol cèl·lula, no
unió de polisacàrids microbians a lectines únicament tumoral, que expressi antígens
circulants, com ara l'MBL. estranys.

Nota: La via de la lectina és un mecanisme


efector de la immunitat innata. Els factors del
VIH m
complement que intervenen seqüencialment en
la seva fase inicial són l'MBL, el MASP-1 i el
veg. virus de la immunodeficiència humana
MASP-2, i després els factors C4 i C2. m

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 182


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
virulent -a adj Proteïna de la matriu extracel·lular que
mitjançant el reconeixement de diverses
es virulento molècules de membrana participa en els
fr virulent processos d'adhesió leucocitària i de
en virulent migració cel·lular.

Dit del microorganisme que resulta Nota: La vitronectina inhibeix la formació del
altament patogen i dotat de gran poder complex d'atac a la membrana i protegeix les
cèl·lules de la destrucció indiscriminada.
d'invasió.

virus d'Epstein-Barr m VLA m


sigla VEB m
es antígeno de expresión muy tardía; VLA
fr VLA
es virus de Epstein-Barr; VEB
en very late antigen; VLA
fr virus d'Epstein-Barr; EBV; VEB
en Epstein-Barr virus; EBV
Molècula proteica heterodimèrica de la
família de les beta1-integrines, composta
Virus del gènere Lympocryptovirus que es
per la unió d'una de les sis molècules
caracteritza perquè infecta i transforma els
CD49 a una molècula de CD29, que actua
limfòcits B, per la qual cosa s'utilitza en
com a receptor en l'adhesió leucocitària.
immunologia experimental per a establir i
perpetuar línies cel·lulars de limfòcits B.
Nota: La sigla VLA prové de l'anglès very late
antigen ('antigen molt tardà') i fa referència a la
Nota: El virus d'Epstein-Barr causa la característica funcional d'aquesta molècula, que
mononucleosi infecciosa. incrementa significativament la seva expressió a
la superfície cel·lular en el període tardà de
l'activació dels limfòcits T.
virus de la immunodeficiència humana
m
sigla VIH m xenoempelt m
sin. compl. heteroempelt m
es virus de la inmunodeficiencia humana;
HIV; VIH es heteroinjerto; xenoinjerto
fr virus de l'immunodéficience humaine; fr hétérogreffe; xénogreffe
virus du sida; HIV; VIH en heterograft; xenograft
en AIDS virus; human immunodeficiency
virus; HIV Empelt que procedeix d'un donador
pertanyent a una espècie diferent de la del
Virus del gènere Retrovirus que causa la receptor.
síndrome d'immunodeficiència adquirida.

Nota: En contextos de difusió internacional és xenogènic -a adj


habitual l'ús de la sigla anglesa HIV.
es xenogénico; xenógeno
fr xénogénique
vitronectina f en xenogenic
sin. compl. proteïna S f
Relatiu o pertanyent a espècies animals
es proteína S; vitronectina diferents.
fr protéine S; vitronectine
en S protein; vitronectin

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 183


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
XLP f
veg. síndrome limfoproliferativa lligada al
cromosoma X f xoc sèptic m

es choque séptico
xoc anafilàctic m fr choc septique
en septic shock
es choque anafiláctico
fr choc anaphylactique Estat de col·lapse cardiocirculatori produït
en anaphylactic shock per l'efecte de toxines bacterianes
especialment virulentes, procedents
Reacció d'anafilaxi aguda, greu i gairebé sempre de bacteris gramnegatius.
generalitzada, caracteritzada per
símptomes cardiovasculars, respiratoris,
gastrointestinals, cutanis, neurològics i zap-70 f
hematològics, que en casos greus pot
arribar a provocar la mort de l'individu es zap-70
afectat. fr zap-70
en zap-70

xoc anafilactoide m Tirosina-cinasa que s'associa a diverses


molècules de membrana, especialment al
es choque anafilactoide complex TCR/CD3 activat per l'antigen i
fr choc anaphylactoïde que intervé en la transducció de senyals
en anaphylactoid shock dels limfòcits com a conseqüència del
reconeixement antigènic específic.
Reacció induïda per causes no
immunitàries en què es produeixen Nota: La proteïna zap-70 és codificada pel gen
quantitats massives d'histamina i d'altres ZAP70.
agents vasoactius, per efecte directe sobre
els mastòcits, per activació del
complement o per modulació del zimosan m
metabolisme de l'àcid araquidònic, de
manera que presenta uns símptomes es cimosán; zimosán
similars al xoc anafilàctic. fr zymosan
en zymosan

xoc per endotoxines m Polisacàrid extret de la paret cel·lular de


certs llevats, especialment de
es choque endotóxico; choque por Saccharomyces cerevisiae, emprat per a
endotoxinas estudiar l'activació de la via alternativa del
fr choc endotoxinique complement.
en endotoxic shock; endotoxin shock

Conjunt de reaccions causades per la zona clara f


presència d'endotoxines a la sang, que
produeix una simptomatologia clínica molt es zona clara
variada i que en casos greus pot arribar a fr zone claire
provocar la mort de l'individu afectat. en light zone

Nota: El xoc per endotoxines pot ser degut, per Part del centre germinal adjacent a la zona
exemple, a la injecció endovenosa de petites fosca que, uns dies després de
quantitats de lipopolisacàrid. l'estimulació per un antigen, conté

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 184


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
abundants centròcits i una xarxa de fol·liculars.
cèl·lules dendrítiques fol·liculars.

zona marginal f
zona fosca f
es zona marginal
es zona oscura fr zone marginale
fr zone sombre en marginal zone
en dark zone
Part de la melsa, situada entre la polpa
Part del centre germinal adjacent a la zona blanca i la polpa vermella, rica en limfòcits
clara que, uns dies després de l'estimulació B, que conté fol·licles limfoides primaris
per un antigen, conté abundants que poden desenvolupar centres germinals.
centroblasts i poques cèl·lules dendrítiques

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 185


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
Diccionari d’immunologia

Índex castellà

Ac; anticòs aglutinación; aglutinació


ácido araquidónico; àcid araquidònic aglutinación activa; aglutinació directa
ácido micofenólico; àcid micofenòlic aglutinación directa; aglutinació directa
actinomicina D; actinomicina D aglutinación indirecta; aglutinació passiva
activación de linfocitos; activació limfocitària aglutinación pasiva; aglutinació passiva
activación linfocítica; activació limfocitària aglutinina; aglutinina
activador policlonal; activador policlonal aglutinina fría; crioaglutinina
ADA; adenosina-desaminasa aglutinógeno; aglutinogen
ADCC; citotoxícitat cel·lular dependent AGN; glomerulonefritis postestreptocòccica
d'anticossos aguda
adenoides; amígdala faríngia agranulocitosis; agranulocitosi
adenopatía; limfadenopatia agretopo; agrètop
adenosina-desaminasa; adenosina-desaminasa agudo; agut -uda
adherencia inmunitaria; adherència immunitària AHA; anèmia hemolítica autoimmunitària
adhesión leucocitaria; adhesió leucocitària alelo; al·lel
adhesión leucocitaria firme; adhesió alergeno; al·lergogen
leucocitaria ferma alergeno; al·lergogen -ògena
adresina; adrecina alérgeno; al·lergogen
adyuvante; adjuvant alérgeno; al·lergogen -ògena
adyuvante completo de Freund; adjuvant alergia; al·lèrgia
complet de Freund alergia medicamentosa; al·lèrgia
adyuvante de Freund; adjuvant de Freund medicamentosa
adyuvante incompleto de Freund; adjuvant alérgico; al·lèrgic -a
incomplet de Freund alergización; al·lergització
afinidad; afinitat alexina; complement
afinidad funcional; afinitat funcional aloanticuerpo; al·loanticós
Ag; antigen aloantígeno; al·loantigen
agammaglobulinemia; agammaglobulinèmia aloantisuero; al·loantisèrum
agammaglobulinemia adquirida; aloficocianina; al·loficocianina
immunodeficiència comuna variable alogénico; al·logènic -a
agammaglobulinemia congénita; alogrupo; al·logrup
agammaglobulinèmia lligada a X aloinjerto; al·loempelt
agammaglobulinemia ligada a X; aloinmunidad; al·loimmunitat
agammaglobulinemia lligada a X aloinmunización; al·loimmunització
agar; agar-agar alorreactividad: al·loreactivitat
agar-agar; agar-agar alorreconocimiento; al·loreactivitat
agarosa; agarosa alotipia; al·lotípia

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 1


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
alotípico; al·lotípic -a anillo de Waldeyer; anell de Waldeyer
alotipo; al·lotip anillo linfoide de Waldeyer; anell de Waldeyer
alotopo; determinant al·lotípic animalario; estabulari
alveolitis alérgica extrínseca; alveolitis anomalía de DiGeorge; anomalia de DiGeorge
al·lèrgica extrínseca anti-TNF-D; anti-TNF-D
ametopterina; metotrexat antibiótico; antibiòtic
amígdala; amígdala anticuerpo; anticòs
amígdala faríngea; amígdala faríngia anticuerpo anti-antiidiotipo; anticòs
amígdala palatina; amígdala palatina antiantiidiotípic
amiloide; amiloide anticuerpo antiidiotipo; anticòs antiidiotípic
amiloidosis; amiloïdosi anticuerpo antinuclear; anticòs antinuclear
amina vasoactiva; amina vasoactiva anticuerpo bloqueador; anticòs blocant
aminopterina; aminopterina anticuerpo bloqueante; anticòs blocant
ANA; anticòs antinuclear anticuerpo citófilo; anticòs citofílic
anafiláctico; anafilàctic -a anticuerpo citolítico; anticòs citotòxic
anafilactogénico; anafilactogen -ògena anticuerpo citotóxico; anticòs citotòxic
anafilactógeno; anafilactogen anticuerpo citotrópico; anticòs citofílic
anafilactotoxina; anafilatoxina anticuerpo de Donath-Landsteiner; anticòs de
anafilatoxina; anafilatoxina Donath-Landsteiner
anafilaxia; anafilaxi anticuerpo de Forssman; anticòs de Forssman
anafilaxia activa; anafilaxi activa anticuerpo de reacción cruzada; anticòs de
anafilaxia agregada; anafilaxi per reacció encreuada
immunocomplexos anticuerpo heterófilo; anticòs heteròleg
anafilaxia citotrópica; anafilaxi citotròpica anticuerpo heterólogo; anticòs heteròleg
anafilaxia cutánea activa; anafilaxi cutània anticuerpo híbrido; anticòs híbrid
activa anticuerpo incompleto; anticòs incomplet
anafilaxia cutánea pasiva; anafilaxi cutània anticuerpo isófilo; anticòs isòfil
passiva anticuerpo linfocitotóxico; anticòs
anafilaxia inversa; anafilaxi inversa limfocitotòxic
anafilaxia pasiva; anafilaxi passiva anticuerpo linfocitotóxico autorreactivo;
anafilaxia pasiva inversa; anafilaxi passiva anticòs limfocitotòxic autoreactiu
inversa anticuerpo monoclonal; anticòs monoclonal
anafilaxia sistémica; anafilaxi sistèmica anticuerpo monoclonal humanizado; anticòs
anafilaxia sistémica activa; anafilaxi sistèmica monoclonal humanitzat
activa anticuerpo natural; anticòs natural
anafilaxia sistémica pasiva; anafilaxi sistèmica anticuerpo neutralizante; anticòs neutralitzant
passiva anticuerpo no precipitante; anticòs no
anafilotoxina; anafilatoxina precipitant
análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas; anticuerpo potenciador; anticòs potenciador
enzimoimmunoassaig sobre fase sòlida anticuerpo precipitante; anticòs precipitant
análisis de unión competitiva; prova d'unió anticuerpo sensibilizante; anticòs sensibilitzant
competitiva antiestreptolisina O; antistreptolisina O
análisis por dilución límite; anàlisi per dilució antigenicidad; antigenicitat
límit antigénico; antigènic -a
anatoxina; toxoide antígeno; antigen
anemia; anèmia antígeno asociado al tumor; antigen associat al
anemia hemolítica autoinmunitaria; anèmia tumor
hemolítica autoimmunitària antígeno carcinoembrionario; antigen
anemia perniciosa; anèmia perniciosa carcinoembriogènic
anergia; anergia antígeno de Chido-Rodgers; antigen de Chido-
anergia clonal; anergia clonal Rodgers
angioedema hereditario; edema angioneuròtic antígeno de diferenciación; antigen de
hereditari diferenciació

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 2


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
antígeno de expresión muy tardía; VLA antiveneno; antiverí
antígeno de Forssman; antigen de Forssman APC; al·loficocianina
antígeno de histocompatibilidad; antigen APC; cèl·lula presentadora d'antigen
d'histocompatibilitat apoptosis; apoptosi
antígeno de histocompatibilidad mayor; AR; artritis reumatoide
antigen d'histocompatibilitat principal ARA-C; arabinòsid de citosina
antígeno de histocompatibilidad menor; arabinósido de citosina; arabinòsid de citosina
antigen d'histocompatibilitat menor arco de precipitación; arc de precipitació
antígeno de histocompatibilidad principal; arteritis craneal; arteritis de cèl·lules gegants
antigen d'histocompatibilitat principal arteritis de células gigantes; arteritis de
antígeno de reacción cruzada; antigen de cèl·lules gegants
reacció encreuada arteritis de Takayasu; arteritis de Takayasu
antígeno de rechazo arteritis temporal; arteritis de cèl·lules gegants
del tumor; antigen de rebuig tumoral artritis adjuvante; artritis induïda per adjuvant
antígeno de trasplante; antigen artritis crónica juvenil; artritis idiopàtica juvenil
d'histocompatibilitat artritis idiopática juvenil; artritis idiopàtica
antígeno dominante; antigen dominant juvenil
antígeno flagelar; antigen flagel·lar artritis inducida por colágeno; artritis induïda
antígeno H; antigen flagel·lar per col·lagen
antígeno H-Y; antigen H-Y artritis reumatoide; artritis reumatoide
antígeno heterófilo; antigen heteròleg artritis reumatoide juvenil; artritis idiopàtica
antígeno heterólogo; antigen heteròleg juvenil
antígeno HLA; antigen H LA ascitis; ascites
antígeno li; antigen li asma alérgica; asma al·lèrgica
antígeno independiente del timo; antigen ASO; antistreptolisina O
independent del timus aspergilosis broncopulmonar alérgica;
antígeno leucocitario común; antigen aspergil·losi
leucocitari comú broncopulmonar al·lèrgica
antígeno leucocitario humano; antigen HLA ataxia telangiectasia; atàxia telangièctasi
antígeno oncofetal; antigen oncofetal atenuación; atenuació
antígeno suprimido; antigen suprimit atopia; atòpia
antígeno T-dependiente; antigen dependent del atopía; atòpia
timus autoaglutinina; autoaglutinina
antígeno T-independiente; antigen independent autoanticuerpo; autoanticòs
del timus autoanticuerpo caliente; autoanticòs calent
antígeno timodependiente; antigen dependent autoanticuerpo frío; autoanticòs fred
del timus autoantígeno; autoantigen
antígeno timoindependiente; antigen autoinjerto; autoempelt
independent del timus autoinmunidad; autoimmunitat
antígeno tumoral; antigen associat al tumor autoinmunitario; autoimmunitari -ària
antihistamínico; antihistamínic autólogo; autòleg -òloga
antiidiotipo; antiidiotip autorradiografía; autoradiografia
antiidiotipo de imagen interna; antiidiotip autotolerancia; autotolerància
d'imatge interna avidez; avidesa
antiinflamatorio; antiinflamatori avidina; avidina
antineoplásico; antineoplàstic axénico; axènic -a
antisuero; antisèrum azatioprina; azatioprina
antisuero monoespecífico; antisèrum
monoespecífic bacilo de Calmette-Guérin; bacil de Calmette-
antisuero policlonal; antisèrum policlonal Guérin
antisuero poliespecífico; antisèrum bactericidina; bacteriocidina
poliespecífic bacteriolisina; bacteriolisina
antitoxina; antitoxina bacteriólisis; bacteriòlisi

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 3


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
BALT; teixit limfoide associat als bronquis CD4; CD4
basófilo; basòfil CD8; CD8
bazo; melsa CD19; CD19
BCG; bacil de Calmette-Guérin CD45; antigen leucocitari comú
BCGF; factor de creixement dels limfòcits B CD55; factor accelerador de la degradació
BCR; receptor dels limfòcits B CD66e; antigen carcinoembriogènic
bivalencia monógama; bivalència monògama CD117; c-kit
bivalente; bivalent CDR; regió determinant de la
bolsa de Fabricio; bossa de Fabrici complementarietat
bradicinina; bradicinina célula accesoria; cèl·lula accessòria
bradiquinina; bradicinina célula adherente; cèl·lula adherent
BSF; factor estimulador dels limfòcits B célula asesina; cèl·lula K
bucle de amplificación; bucle d'amplificació célula asesina natural; cèl·lula NK
bursa de Fabricio; bossa de Fabrici célula B; limfòcit B
busulfán; busulfan célula B inmadura; limfòcit B immadur
célula blástica; cèl·lula blàstica
c-kit; c-kit célula cebada; mastòcit
C3NeF; factor nefrític del C3 célula citocida; cèl·lula K
cadena H; cadena pesant célula citocida activada por linfoquinas; cèl·lula
cadena invariante; cadena invariant LAK
cadena J; cadena J célula citocida natural; cèl·lula NK
cadena L; cadena lleugera célula citotóxica; cèl·lula citotòxica
cadena ligera; cadena lleugera célula de Kupffer; cèl·lula de Kupffer
cadena ligera kappa; cadena lleugera kappa célula de Langerhans; cèl·lula de Langerhans
cadena ligera lambda; cadena lleugera lambda célula de memoria; limfòcit de memòria
cadena ligera sustitutiva; cadena lleugera célula del lupus eritematoso; cèl·lula LE
substitutiva célula dendrítica; cèl·lula dendrítica
cadena ligera N; cadena lleugera kappa célula dendrítica folicular; cèl·lula dendrítica
cadena ligera O; cadena lleugera lambda fol·licular
cadena pesada; cadena pesant célula dendrítica interdigitada; cèl·lula
cadena pesada D; cadena pesant D dendrítica interdigitada
cadena pesada G; cadena pesant G célula dendrítica intersticial; cèl·lula dendrítica
cadena pesada H; cadena pesant H intersticial
cadena pesada J; cadena pesant J célula diana; cèl·lula diana
célula en vela; cèl·lula veliforme
cadena pesada P; cadena pesant P
célula epitelial tímica; cèl·lula epitelial tímica
cadherina; cadherina
célula epitelioide; cèl·lula epitelioide
calcineurina; calcineurina
célula formadora de placas; cèl·lula formadora
calicreína; cal·licreïna
de plaques
calidina; cal·lidina
célula gigante de Langhans; cèl·lula gegant de
calostro; calostre
Langhans
cambio antigénico; canvi antigènic
célula gigante de Reed-Sternberg; cèl·lula
cambio de clase; canvi de classe
gegant de Reed-Sternberg
capa de leucocitos; capa leucocitària
célula híbrida; cèl·lula híbrida
capacidad de unión al antígeno; capacitat
célula indiferenciada; cèl·lula indiferenciada
d'unió a l'antigen
célula inmunocompetente; cèl·lula
caquectina; factor de necrosi tumoral D
immunocompetent
cascada; cascada
célula interdigitada; cèl·lula dendrítica
caspasa; caspasa
interdigitada
CATCH22; anomalia de DiGeorge
célula K; cèl·lula K
catepsina; catepsina
célula LAK; cèl·lula LAK
CBP; cirrosi biliar primària
célula LE; cèl·lula LE
CD; grup de diferenciació
célula M; cèl·lula M
CD3; CD3

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 4


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
célula madre; cèl·lula mare ciclosporina A; ciclosporina A
célula microglial; micròglia CIE; contraimmunoelectroforesi
célula mononuclear de sangre periférica; cimetidina; cimetidina
cèl·lula mononucleada de sang perifèrica cimosán; zimosan
célula NK; cèl·lula NK cinasa JAK; cinasa JAK
célula no adhérente; cèl·lula no adherent cinasa Janus; cinasa JAK
célula nodriza; cèl·lula dida cinina; cinina
célula plasmática; cèl·lula plasmática cininogenasa; cal·licreïna
célula pluripotencial; cèl·lula pluripotent cininógeno; cininogen
célula pluripotencial hematopoyética; cèl·lula cirrosis biliar primaria; cirrosi biliar primària
pluripotent hematopoètica citocalasina; citocalasina
célula pluripotente; cèl·lula pluripotent citocina; citocina
célula pre-B; cèl·lula pre-B citolisina; citolisina
célula pre-T; cèl·lula pre-T citólisis; citòlisi
célula precursora linfoide; cèl·lula precursora citolítico; citolític -a
limfoide citoquina; citocina
célula precursora mieloide; cèl·lula precursora citostático; citostàtic
mieloide citotoxicidad; citotoxicitat
célula presentadora de antígeno; cèl·lula citotoxicidad celular dependiente de
presentadora d'antigen anticuerpos; citotoxicitat cel·lular
célula pro-B; cèl·lula pro-B dependent d'anticossos
célula pro-T; cèl·lula pro-T citotoxicidad mediada por células; citotoxicitat
célula sensibilizada; cèl·lula sensibilitzada cel·lular
célula Τ; limfòcit T citotoxicidad mediada por células
célula Τ citotóxica; limfòcit T citotòxic dependientes de anticuerpos; citotoxicitat
célula T de la hipersensibilidad retardada; cel·lular dependent d'anticossos
limfòcit T de la hipersensibilitat retardada citotóxico; citotòxic -a
célula T supresora; limfòcit T supressor citotoxina; citotoxina
célula velada; cèl·lula veliforme clase de inmunoglobulina; classe
centro germinal; centre germinal d'immunoglobulina
centro germinativo; centre germinal clasificación de Gell y Coombs; classificació de
centroblasto; centroblast Geli i Coombs
centrocito; centròcit CLIP; pèptid de cadena invariant associat a les
cepa; soca molècules d'histocompatibilitat de classe II
cepa coisogénica; soca coisogènica clon; clon
cepa congénica; soca congènica clon de linfocitos; clon de limfòcits
cepa consanguínea; soca consanguínia clonación; clonatge
cepa isogénica; soca isogènica clorambucil; clorambucil
cepa mutante; soca mutant cloroquina; cloroquina
cepa pura; soca pura CML; cultiu mixt limfocitari
cepa recombinante; soca recombinant coccidioidina; coccidioïdina
cepa recombinante consanguínea; soca coestimulación; coestimulació
recombinant consanguínia colaboración T-B; col·laboració T-B
CH50; CH50 colagenosis; malaltia autoimmunitària
choque anafiláctico; xoc anafilàctic sistèmica
choque anafilactoide; xoc anafilactoide colectina; col·lectina
choque endotóxico; xoc per endotoxines colitis ulcerosa; colitis ulcerosa
choque por endotoxinas; xoc per endotoxines compartimento del MHC de clase II;
choque séptico; xoc sèptic compartiment de l'MHC de classe II
cianocobalamina; cianocobalamina competencia antigénica; competència
ciclofilina; ciclofilina antigénica
ciclofosfamida; ciclofosfamida competición antigénica; competència
ciclooxigenasa; ciclooxigenasa antigènica

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 5


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
complejo antígeno-anticuerpo; complex cromatografía de afinidad; cromatografía
antigen-anticòs d'afinitat
complejo de ataque a la membrana; complex cromona; cromona
d'atac a la membrana CSF; factor estimulador de colònies
complejo estimulador de la inmunidad; cultivo mixto de linfocitos; cultiu mixt
complex estimulador de la immunitat limfocitari
complejo inmunitario; immunocomplex curva de precipitación; corba de precipitació
complejo menor de histocompatibilidad; curva de precipitina; corba de precipitació
complex d'histocompatibilitat menor cutirreacción; prova cutània
complejo principal de histocompatibilidad; CVF; factor del verí de cobra
complex d'histocompatibilitat principal
complemento; complement DAF; factor accelerador de la degradació
componente M; component M defensas; defenses
componente secretor; peça secretoria defensina; defensina
Con A; concanavalina A deficiencia de adhesión leucocitaria;
concanavalina A; concanavalina A deficiència d'adhesió leucocitària
conglutinación; conglutinado deficiencia de cadena kappa; deficiència de
conglutinina; conglutinina cadena lleugera kappa
conjugado; conjugat deficiencia de complemento;
consanguinidad; consanguinitat hipocomplementèmia
constante de asociación; constant deficiencia de gránulos específicos; deficiència
d'associació de grànuls específics
constante de asociación en el equilibrio; deficiencia de IgA; deficiència d'lgA
constant d'associació en l'equilibri deficiencia de MHC clase I; deficiència d'MHC
constante de disociación; constant de de classe I
dissociació deficiencia de MHC clase II; deficiència d'MHC
constante de disociación en el equilibrio; de classe II
constant de dissociació en l'equilibri deficiencia de mieloperoxidasa; deficiència de
contrainmunoelectroforesis; mieloperoxidasa
contraimmunoelectroforesi deficiencia de properdina; deficiència de
C3/C5-convertasa de la via alternativa del properdina
complemento; C3/C5-convertasa de la via deficiencia de purina-nucleósido-fosforilasa;
alternativa del complement deficiència de purina-nucleòsid-fosforilasa
C3/C5-convertasa de la via clásica del deficiencia de transcobalamina II; deficiència
complemento; C3/C5-convertasa de la via de transcobalamina II
clàssica del complement deficiencia selectiva de subclases de IgG;
coprecipitación; coprecipitació deficiència selectiva de subclasses d'IgG
coproanticuerpo; coproanticòs déficit de adenosina-desaminasa; deficiència
cordón medular; cordó medul·lar d'adenosina-desaminasa
corpúsculo de Hassall; corpuscle de Hassall deleción clonal; deleció clonal
correceptor; coreceptor depuración inmunitaria; depuració immunitària
corteza del timo; escorça tímica deriva antigénica, deriva antigènica
corticosteroide; corticosteroide derivado proteico purificado; derivat proteic
CR1; receptor de complement 1 purificat
CR2; receptor de complement 2 dermatitis alérgica; dermatitis al·lèrgica
CR3; Mac-1 dermatitis atópica; dermatitis atòpica
CR4; gp 150/95 dermatitis de contacto; dermatitis al·lèrgica de
crioglobulina; crioglobulina contacte
crioglobulinemia; crioglobulinèmia dermatitis por contacto; dermatitis al·lèrgica
crioglobulinemia mixta esencial; de contacte
crioglobulinèmia essencial dermatomiositis; dermatomiositis
cromatografía; cromatografia dermorreacción; prova cutània

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 6


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
desdoblamiento de la tolerancia; tolerància dominio inmunoglobulínico; domini
dissociada immunoglobulínic
desensibilización; dessensibilització dominio V; regió variable
desequilibrio de enlace; desequilibri de dominio VH; regió CH
lligament dominio VL; regió CH
desequilibrio de ligamiento; desequilibri de dominio VN; regió CN
lligament dominio VO regió CO.
desetopo; desètop donante; donador
desgranulación; desgranulació dosis de refuerzo; dosi de record
destrucción celular dependiente de oxígeno; DTH; hipersensibilitat retardada
destrucció cel·lular dependent d'oxigen
desviación del complemento; desviació del EAE; encefalomielitis al·lèrgica experimental
complement eccema atópico; dermatitis atòpica
desviación inmunitaria; desviació immunitària eccema vacunal; èczema vaccinic
desvio inmunitario; desviació immunitària edema angioneurótico hereditario; edema
determinante alotípico; determinant al·lotípic angioneuròtic hereditari
determinante antigénico; determinant antigènic edición del receptor; edició del receptor
determinante configuracional; determinant efecto del portador; efecte del transportador
conformacional efector; efector -a
determinante conformacional; determinant efector inmunitario; efector immunitari
conformacional eicosanoide; icosanoide
determinante idiotípico; determinant idiotípic electroforesis; electroforesi
determinante idiotípico privado; determinant electroforesis en gel; electroforesi en gel
idiotípic privat electroforesis en gel con campo pulsado;
determinante idiotípico público; determinant electroforesi de camp polsant
idiotípic públic electroforesis en gel de poliacrilamida;
determinante isoalotípico; determinant electroforesi en gel de poliacrilamida
isoal·lotípic electroforesis en gel de poliacrilamida con
determinante isotípico; determinant isotípic dodecilsulfatosódico; electroforesi en gel
determinante secuencial; determinant de poliacrilamida amb dodecilsulfat sòdic
seqüencial elect roinmunodifusión; electroimmunodifusió
diabetes mellitus de tipo 1; diabetis mellitus de electroporación; electroporació
tipus 1 [mellitus: la] ELISA; enzimoimmunoassaig sobre fase sòlida
diálisis de equilibrio; diàlisi d'equilibri ELISA en sandwich; ELISA en sandvitx
diálisis por equilibrio; diàlisi d'equilibri EMIT; immunoassaig d'enzim homogeni
diapedesis; diapedesi encefalomielitis alérgica experimental;
dilución límite; dilució límit encefalomielitis al·lèrgica experimental
dinitrofenil; dinitrofenil encefalomielitis diseminada aguda;
dirigiria; adrecina encefalomielitis disseminada aguda
disgénesis reticular; disgènesi reticular endocitosis; endocitosi
distribución de Sips; distribució de Sips endosoma; endosoma
diversidad combinatoria; diversitat endotoxina; endotoxina
combinatòria enfermedad autoinmunitaria; malaltia
diversidad de unión; diversitat d'unió autoimmunitària
DMID; diabetis mellitus de tipus 1 [mellitus: la] enfermedad autoinmunitaria específica de
DNP; dinitrofenil órgano; malaltia autoimmunitària específica
dominio; domini1 d'òrgan
dominio; domini immunoglobulínic enfermedad autoinmunitaria no específica de
dominio C; regió constant órgano; malaltia autoimmunitària sistèmica
dominio CH; regió CH enfermedad autoinmunitaria organoespecífica;
dominio CL; regió CL malaltia autoimmunitària específica d'òrgan
dominio CN:; regió CN enfermedad autoinmunitaria sistèmica; malaltia
dominio CO; regió CO autoimmunitària sistèmica

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 7


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
enfermedad celíaca; malaltia celíaca enteropatía por gluten; malaltia celíaca
enfermedad de Addison; malaltia d'Addison entrecruzamiento; entrecreuament
enfermedad de Behçet; síndrome de Behçet eosinofilia; eosinofília
enfermedad de Berger; glomerulonefritis eosinófilo; eosinòfil
idiopàtica per IgA eotaxina; eotaxina
enfermedad de Bruton; agammaglobulinèmia epítopo; determinant antigènic
lligada a X equivalencia; equivalència
enfermedad de cadenas pesadas; malaltia de eritema nodoso; eritema nodós
les cadenes pesants eritema nudoso; eritema nodós
enfermedad de Crohn; malaltia de Crohn eritroblastosis fetal; eritroblastosi fetal
enfermedad de De Vaal; disgènesi reticular eritroblastosis neonatal; eritroblastosi fetal
enfermedad de Graves; malaltia de Graves eritrocito; eritròcit
enfermedad de Hodgkin; malaltia de Hodgkin eritrocitólisis; hemólisi
enfermedad de Kawasaki; malaltia de eritrólisis; hemólisi
Kawasaki esclerodermia sistémica; esderodèrmia
enfermedad de Reiter; síndrome de Reiter sistèmica
enfermedad de Werlhof; púrpura esclerosis en placas; esclerosi múltiple
trombocitopènica idiopàtica esclerosis múltiple; esclerosi múltiple
enfermedad del injerto contra el huésped; esclerosis sistémica; esclerodèrmia sistèmica
malaltia de l'empelt contra l'hoste especificidad; especificitat
enfermedad del suero; malaltia del sèrum especificidad privada; especificitat privada
enfermedad granulomatosa crónica; malaltia especificidad pública; especificitat pública
granulomatosa crònica espectrotipo; espectrotip
enfermedad hemolítica del neonato; espondilitis anquilosante; espondilitis
eritroblastosi fetal anquilosant
enfermedad hemolítica del recién nacido; estabulario; estabulari
eritroblastosi fetal estallido respiratorio; esclat oxidatiu
enfermedad inflamatoria intestinal; malaltia éster de forbol; èster de forbol
inflamatoria intestinal estreptolisina O; estreptolisina O
enfermedad mixta del tejido conjuntivo; estroma; estroma
malaltia mixta del teixit connectiu euglobulina; euglobulina
enfermedad por anticuerpos antimembrana evasión inmunitaria; evasió immunitària
basal glomerular; malaltia per everolimus; everòlimus
autoanticossos antimembrana basal exceso de anticuerpo; excés d'anticòs
glomerular exceso de antígeno; excés d'antigen
enfermedad por complejos inmunitarios; exclusión alélica; exclusió al·lèlica
malaltia per immunocomplexos exocitosis; exocitosi
enfoque isoeléctrico; enfocament isoelèctric exotoxina; exotoxina
ensayo de citotoxicidad; assaig de citotoxicitat expansión clonal; expansió clonal
ensayo de Elispot; assaig d'Elispot explosión respiratoria; esclat oxidatiu
ensayo de Farr; prova de Farr exsanguinotransfusión; exsanguinotransfusió
ensayo de formación de placas; assaig de extenuación clonal; exhauriment clonal
formado de plaques extinción de fluorescencia; extinció de
ensayo de liberación de cromo; assaig fluorescencia
d'alliberament de crom extravasación; extravasació
ensayo de placa de Jerne; assaig de formació
de plaques factor; factor1
ensayo de placa hemolítica; assaig de formació factor; factor del complement
de plaques factor acelerador de la
ensayo inmunorradiométrico; assaig degradación; factor accelerador de la
immunoradiomètric degradació
enteritis regional; malaltia de Crohn factor acelerador de la descomposición; factor
enteritis segmentaria; malaltia de Crohn accelerador de la degradació

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 8


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
factor activador de osteoclastos; factor fiebre del heno; febre del fenc
activador d'osteoclasts fiebre glandular; mononucleosi infecciosa
factor activador de plaquetas; factor activador fiebre reumática; febre reumàtica
de plaquetes fijación de complemento; fixació de
factor de crecimiento de células B; factor de complement
creixement dels limfòcits B FITC; isotiocianat de fluoresceïna
factor de crecimiento de células T; factor de fitohemaglutinina; fitohemoaglutinina
creixement dels limfòcits T FK506; tacròlimus
factor de las células madre; lligand dec-kit FKBP; FKBP
factor de necrosis tumoral; factor de necrosi flagelina; flagel·lina
tumoral floculación; floculado
factor de necrosis tumoral D; factor de necrosi fluoresceïna; fluoresceïna
tumoral D fluorocromo; fluorocrom
factor de necrosis tumoral E; factor de necrosi fluorografía; fluorografía
tumoral E folículo linfático; fol·licle limfoide
factor de permeabilidad capilar; factor de folículo linfoide; fol·licle limfoide
permeabilitat vascular folículo linfoide primario; fol·licle limfoide
factor de transferencia; factor de transferència primari
factor del complemento; factor del folículo linfoide secundario; fol·licle limfoide
complement secundari
factor del complemento B; factor del folículo primario; fol·licle limfoide primari
complement B formación de casquete; càping
factor del complemento D; factor del formación de casquete simultáneo; cocàping
complement D formación de corona; càping
factor del complemento H; factor del formación de corona simultánea; cocàping
complement H fosfatasa alcalina; fosfatasa alcalina
factor del complemento I; factor del 1-fosfatidilinositol-3-cinasa; 1-fosfatidilinositol-
complement I 3-cinasa
factor del complemento P; properdina fragmentina; fragmentina
factor del veneno de cobra; factor del verí de fragmento F(ab')2; fragment F(ab')2
cobra fragmento Fab; fragment Fab
factor estimulador de colonias; factor fragmento Fab’; fragment Fab'
estimulador de colònies fragmento Fc; fragment Fc
factor estimulador de las células B; factor fragmento Fc'; fragment Fc'
estimulador dels limfòcits B fragmento Fd; fragment Fd
factor inhibidor de la migración de los fragmento Fd1; fragment Fd'
macrófagos; factor inhibidor de la migració función efectora; funció efectora
dels macròfags fyn; fyn
factor nefrítico del C3; factor nefrític del C3
factor paracrino; factor paracrí GALT, teixit limfoide associat a l'intestí
factor reumatoide; factor reumatoide gammaglobulina; J-globulina
fagocito; fagòcit gammaglobulina específica; J -globulina
fagocitosis; fagocitosi específica
fagolisosoma; fagolisosoma gammapatía; gammapatia
fagosoma; fagosoma gammapatía monoclonal; gammapatia
fenómeno de Danysz; fenomen de Danysz monoclonal
fenómeno de Pfeiffer; fenomen de Pfeiffer gammapatía policlonal; gammapatia policlonal
fenómeno de Raynaud; fenomen de Raynaud ganglio linfático; gangli limfàtic
D-fetoproteína; D-fetoproteïna gastritis autoinmunitaria; gastritis
fibroblasto; fibroblast autoimmunitària
fibrocito; fibròcit gastritis autoinmunitaria experimental; gastritis
fibronectina; fibronectina autoimmunitària experimental
ficoeritrina; ficoeritrina

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 9


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
gastritis crónica atrófica; gastritis
autoimmunitària haplotipo; haplotip
gelosa; agar-agar haplotipo extendido; haplotip estès
gen activador de la recombinación; gen hapteno; haptè
activador de la recombinació haptotaxia; haptotaxi
gen BCL-2; gen BCL-2 hemaglutinación; hemoaglutinació
gen C; segment gènic C hemaglutinación pasiva; hemoaglutinació
gen D; segment gènic D passiva
gen de histocompatibilidad; gen hemaglutinina; hemoaglutinina
d'histocompatibilitat hemapoyesis; hematopoesi
gen de respuesta inmunitaria; gen de resposta hematíe; eritròcit
immunitària hematopoyesis; hematopoesi
gen Ir; gen de resposta immunitària hemoglobinuria paroxística por frío;
gen J; segment gènic J hemoglobinuria paroxismal per fred
gen V; segment gènic V hemolisina; hemolisina
glía; neuròglia hemolisis; hemòlisi
glicosilfosfatidilinositol; glicosilfosfatidilinositol hemolisis inmunitaria; hemòlisi immunitària
globulina; globulina hemolisis pasiva; hemòlisi passiva
globulina antilinfocítica; globulina hendidura de unión al péptido; solc d'unió al
antilimfocitària pèptid
J.globulina; J-globulina hepatitis autoinmunitaria; hepatitis
glóbulo blanco; leucòcit autoimmunitària
glóbulo rojo; eritròcit hepatitis crónica activa; hepatitis
glomerulonefritis; glomerulonefritis autoimmunitària
glomerulonefritis membranoproliferativa; heteroanticuerpo; heteroanticòs
glomerulonefritis membranoproliferativa heterofagosoma; fagolisosoma
glomerulonefritis por IgA; glomerulonefritis heteroinjerto; xenoempelt
idiopàtica per IgA heterólogo; heteròleg -òloga
glomerulonefritis postestreptocócica aguda; heterotopía; heterotòpia
glomerulonefritis postestreptocòccica HEV; vénula d'endoteli alt
aguda hibridación in situ; hibridació in situ
GlyCAM-1; GlyCAM-1 hibridoma; hibridoma
GM-CSF; GM-CSF hibridoma de linfocitos B; hibridoma de
GMNPS; glomerulonefritis postestreptocòccica limfòcits B
aguda hibridoma de linfocitos T; hibridoma de
gp150/95; gp150/95 limfòcits T
GPI; glicosilfosfatidilinositol hidroxicloroquina; hidroxicloroquina
granulo; grànul 5-hidroxitriptamina; serotonina
granulo de Birbeck; grànul de Birbeck hipergammaglobulinemia;
granulo primario; grànul primari hipergammaglobulinèmia
granulo secundario; grànul específic hiperglobulinemia; hiperglobulinèmia
granulo terciario; grànul terciari hiperglobulinemia purpúrea; hiperglobulinèmia
granulocito; granulòcit purpúria
granulocitopenia; granulocitopènia hiperinmune; hiperimmune
granuloma; granuloma hiperinmunidad; hiperimmunitat
granuloma adyuvante; granuloma induït per hipermutación somática; hipermutació
adjuvant somàtica
granulomatosis de Wegener; granulomatosi de hipersensibilidad; hipersensibilitat
Wegener hipersensibilidad basófila cutánea; reacció de
granulomatoso; granulomatós -osa Jones-Mote
granzima; fragmentina hipersensibilidad de contacto; dermatitis
grupo de diferenciación; grup de diferenciació al·lèrgica de contacte
grupo sanguíneo; grup sanguini

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 10


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
hipersensibilidad de tipo I; hipersensibilitat índice de variabilidad; índex de variabilitat
immediata infección; infecció
hipersensibilidad de tipo II; infección oportunista; infecció oportunista
hipersensibilitat de tipus II infiltración; infiltració
hipersensibilidad de tipo III; hipersensibilitat de inflamación; inflamació
tipus III inhibidor del factor del complemento C1;
hipersensibilidad de tipo IV; hipersensibilitat inhibidor del factor del complement C1
retardada injerto; empelt
hipersensibilidad inmediata; hipersensibilitat injerto avascular; empelt blanc
immediata injerto blanco; empelt blanc
hipersensibilidad retardada; hipersensibilitat inmune; immune
retardada inmunidad; immunitat
hipocomplementemia; hipocomplementèmia inmunidad activa; immunitat activa
hipogammaglobulinemia; inmunidad adaptativa; immunitat adaptativa
hipogammaglobulinèmia inmunidad adoptiva; immunitat adoptiva
hipogammaglobulinemia transitoria de la inmunidad adquirida; immunitat adquirida
infancia; hipogammaglobulinèmia inmunidad celular; immunitat cel·lular
transitòria de la infantesa inmunidad de comunidad; immunitat de grup
histamina; histamina inmunidad de grupo; immunitat de grup
histaminasa; histaminasa inmunidad específica; immunitat específica
histiocito; histiòcit inmunidad humoral; immunitat humoral
histocompatibiIidad; histocompatibilitat inmunidad innata; immunitat innata
histoincompatibilidad; histoincompatibilitat inmunidad local; immunitat local
histotopo; històtop inmunidad mediada por células; immunitat
HIV; virus de la immunodeficiència humana cel·lular
HLA; antigen HLA inmunidad natural; immunitat innata
HLA-DM; HLA-DM inmunidad neonatal; immunitat neonatal
hormona tímica; hormona tímica inmunidad pasiva; immunitat passiva
horquilla; llaç inmunidad tumoral; immunitat tumoral
HR; hipersensibilitat retardada inmunitario; immunitari -ària
huella dactilar; empremta genètica inmunización; immunització
huésped; receptor2 inmunización activa; immunització activa
humanización; humanització inmunización genética; immunització genètica
HUVEC; HUVEC inmunización pasiva; immunització passiva
inmunización primaria; immunització primària
ICAM; ICAM inmunización secundaria; immunització
idiopatía; idiopatia secundària
idiotipo; idiotip inmunoabsorbente; immunosorbent
idiotipo de reacción cruzada; determinant inmunoadsorbente; immunoadsorbent
idiotípic públic inmunoadsorción; immunoadsorció
idiotipo dominante; idiotip dominant inmunocito; cèl·lula immunocompetent
idiotipo recurrente; idiotip recurrent inmunocompetencia; immunocompetència
idiotopo; determinant idiotípic inmunocomplejo; immunocomplex
IE; immunoelectroforesi inmunoconglutinación; immunoconglutinació
IEF; enfocament isoelèctric inmunoconglutinina; immunoconglutinina
li; cadena invariant inmunodeficiencia; immunodeficiència
immunoblotting; immunotransferència inmunodeficiencia adquirida;
immunosupresión con anticuerpos immunodeficiència secundària
monoclonales; immunosupressió amb inmunodeficiencia combinada;
anticossos monoclonals immunodeficiència combinada
impresión dactilar; empremta genètica inmunodeficiencia combinada grave;
inactivador de anafilatoxina; inhibidor immunodeficiència combinada greu
d'anafilatoxina

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d’immunologia. 11


Barcelona: Masson: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 337 p.
ISBN 84-458-1527-X; 84-393-6721-X
Versió actualitzada de les fitxes a www.termcat.net (Cercaterm)
inmunodeficiencia con albinismo parcial; inmunoglobulina E; immunoglobulina Ε
síndrome de Griscelli inmunoglobulina G; immunoglobulina G
inmunodeficiencia con timoma; inmunoglobulina M; immunoglobulina M
immunodeficiència amb timoma inmunoglobulina secretada; immunoglobulina
inmunodeficiencia primaria; immunodeficiència secretada
primària inmunohistoquímica; immunohistoquímica
inmunodeficiencia secundaria; inmunoincompetencia; immunoincompetència
immunodeficiència secundària inmunología; immunologia
inmunodeficiencia variable común; inmunológico; immunologic -a
immunodeficiència comuna variable inmunólogo; immunòleg -òloga
inmunodepresión; immunodepressió inmunomodulación; immunomodulació
inmunodifusión; immunodifusió inmunopatología; immunopatologia
inmunodifusión doble; immunodifusió doble inmunopotenciación; immunopotenciació
inmunodifusión radial; immunodifusió radial inmunoprecipitación; immunoprecipitació
inmunodifusión simple; immunodifusió simple inmunoprofilaxia; immunoprofilaxi
inmunoelectroforesis; immunoelectroforesi inmunoprofilaxis; immunoprofilaxi
inmunoelectroforesis bidimensional; inmunorreceptor; immunoreceptor
immunoelectroforesi bidimensional inmunorregulación; immunoregulació
inmunoelectroforesis cruzada; inmunosorbente; immunosorbent
immunoelectroforesi bidimensional inmunosupresión; immunosupressió
inmunoelectroforesis en cohete; inmunoterapia; immunoteràpia
immunoelectroforesi de puntes inmunoterapia adoptiva; immunoteràpia
inmunoelectroforesis en cono; adoptiva
immunoelectroforesi de puntes inmunoterapia pasiva; immunoteràpia passiva
inmunoelectrotransferencia; inmunotolerancia; tolerància immunitària
immunoelectrotransferència inmunotoxina; immunotoxina
inmunoensayo; immunoassaig inmunotransferencia sobre membranas;
inmunoensayo enzimático; immunotransferència
enzimoimmunoassaig inmunotrombocitopenia; púrpura
inmunoensayo enzimático homogéneo; trombocitopènica idiopàtica
immunoassaig d'enzim homogeni integrina; integrina
inmunoensayo enzimático sobre fase sólida; intensificación de la fluorescencia;<