You are on page 1of 72

ВСТУП

Програма розвитку освіти і науки Запорізької області на 2010-2012


роки (Далі Програма) розроблена відповідно до Конституції України,
Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту»,
«Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національної
доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від
17.04.2002 № 347/2002, Указами Президента України від 04.07.2005
№ 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення
функціонування та розвитку освіти в Україні», від 20.03.2008 № 244/2008
«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»,
постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.1999 № 348 «Про
затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку загальної
середньої освіти в 1999 – 2012 роках», від 16.11.2000 № 1717 «Про
перехід загальноосвітніх навчальний закладів на новий зміст, структуру
та 12-річний термін навчання» (зі змінами, внесеними постановою КМУ
від 13.03.2007 № 620).
Підставами для розробки Програми є завершення терміну дії
Програми розвитку освіти Запорізької області на 2003-2009 роки та
необхідність продовження програмно-цільового забезпечення
подальшого розвитку системи освіти в регіоні з урахуванням досягнутого
в результаті виконання зазначеної попередньої програми, а також
актуальних сьогоденних і стратегічних завдань освітньої сфери в
соціально-економічному розвитку регіону, задоволенні освітніх запитів
населення.
Програма визначає концептуально головну мету і завдання
розвитку освіти на період 2010-2012 років, конкретизує шляхи,
механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації стратегічних
завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення
виконання. Програма має відкритий характер і може доповнюватися
(змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі,
коли в період її виконання відбуватимуться суттєві зміни в законодавстві
України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-
економічній ситуації в регіоні, що вимагатимуть відповідного
безпосереднього реагування системи освіти області. Програма
передбачає взаємодію з діючими регіональними програмами з питань
освіти, дитинства, молоді.
Програма є рамочною для систем освіти районів і міст області, які
розробляють відповідні свої програми розвитку з урахуванням місцевих
соціально-економічних умов і завдань.
Структурна побудова Програми заснована на принципі
комплексності, а саме: зміст підрозділів програми не є для кожного
підрозділу Програми автономно самодостатнім і вичерпним, усі
2
підрозділи взаємопов‘язані, взаємозумовлені, взаємодоповнюючі і мають
розглядатися лише комплексно у своїй цілісності.
СТАН ОСВІТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2006-2009 РОКАХ

У період реалізації Програми розвитку освіти Запорізької області на


2006-2009 роки забезпечувалися планомірність і обґрунтованість
реалізації завдань щодо розвитку умов доступності освіти для населення
регіону, піднесення її якості, забезпечення ефективної діяльності
навчально-виховних закладів усіх рівнів і форм власності.
Дошкільна освіта.
Вирішувалися перш за все проблеми створення додаткових умов
для повного і якісного задоволення потреб населення у влаштуванні
дітей у дошкільні навчальні заклади, тобто, здійснювалося кількісне і
якісне нарощення дошкільної мережі.
Призупинено процес закриття та ліквідації дошкільних навчальних
закладів, водночас відновлено роботу 39 дитячих садків та понад 150
груп.
Змінюється структура мережі дошкільних закладів за формою
власності. За три роки зменшилась частка приватних ДНЗ до 6,2 % і
відповідно частка комунальних закладів зросла до 92,7 %.
Система дошкільної освіти області набула якісного розвитку в
напрямку варіативності послуг для населення. Функціонують: 5 (1 %)
спеціальних ДНЗ, 7 (1,5 %) санаторних, 87 (17 %) комбінованих, 341 (65
%) загального розвитку, 85 (16%) навчально-виховних комплексів
«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад»,
2 (0,5%) центри розвитку дитини.
Охоплення дошкільною освітою в регіоні складає 65 % від
загальної кількості дітей 1-6 років. Середній показник у сільській
місцевості – 42 %, у міських поселеннях – 72 %.
Стабільно високими є показники охоплення дошкільною освітою у
містах Енергодарі (83 %), Токмаку (76 %), Мелітополі (72 %),
Приазовському (66 %), Приморському (63 %), Михайлівському (64 %)
районах. Суттєво зросли вони у Веселівському (70 %), Токмацькому
(57 %), Вільнянському (49 %) районах.
Охоплення суспільним дошкільним навчанням та вихованням дітей
5-річного віку становить 84 %, що на 4 % перевищує завдання Програми.
Найбільш високий цей показник у Жовтневому районі м. Запоріжжя та
Василівському районі, де досягнуто стовідсоткового охоплення
дошкіллям дітей 5-річного віку, а також у м. Енергодарі (96 %),
Куйбишевському (96 %), Приазовському (95 %), Мелітопольському (93
%), Оріхівському (94 %) районах.
Усього на кінець 2009 р. із 527 зареєстрованих фактично діє 460
дошкільних навчальних закладів, в них виховується біля 50 тис. дітей, у
тому числі понад 43 тис. чол. - у 267 закладах міст.
Загальна середня освіта.
3
Кількісні виміри та варіативність загальноосвітньої мережі в регіоні
у 2009 році забезпечують відповідно диференційовані умови в різних за
статусом загальноосвітніх навчальних закладах для задоволення
освітніх потреб усіх основних категорій їх споживачів: у традиційних ЗНЗ,
для обдарованих дітей, дітей із соціально незахищених родин, дітей-
сиріт, дітей з особливими потребами, з проблемами здоров‘я і розвитку,
для працюючої молоді тощо.
У 661 денній школі навчається близько 160 тис. учнів.
У сільській місцевості функціонують 372 загальноосвітніх
навчальних заклади (далі ЗНЗ) для 43 тис. школярів.
У 182 закладах нового типу, у тому числі: 39 гімназіях, 17 ліцеях, 6
колегіумах, 29 спеціалізованих школах створено умови для навчання
здібних і обдарованих учнів.
Змінне та очно-заочне навчання забезпечують 7 ЗНЗ.
У 29 функціонуючих інтернатних закладах області виховується
близько 7 тис. дітей соціально незахищених категорій населення.
З метою оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів,
приведення її у відповідність до потреб соціально-економічного розвитку
регіонів області за рішенням органів місцевого самоврядування і за
згодою громадськості у 2006-2009 роках реорганізовано 22 ЗНЗ і закрито
10 шкіл (м. Запоріжжя – 1 ЗНЗ, Вільнянський район – 2 ЗНЗ,
Куйбишевський – 1 ЗНЗ, Пологівський – 1 ЗНЗ, Приазовський – 2 ЗНЗ,
Приморський – 2 ЗНЗ, Чернігівський – 1 ЗНЗ).
Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, керівниками навчальних закладів проаналізована
мережа навчальних закладів з урахуванням стану народжуваності по
кожному населеному пункту, складено плани-графіки її оптимізації.
У Вільнянському, Куйбишевському, Мелітопольському,
Приморському районах розпочато роботу зі створення територіальних
освітніх округів, які допоможуть ефективно вирішуватися комплекс
завдань забезпечення доступу до якісної освіти.
У сільській місцевості доступ до середньої освіти значною мірою
забезпечується за допомогою підвезення дітей до ЗНЗ. У 2009/2010
навчальному році стовідсотково підвозяться всі діти, що проживають за
межами пішохідної доступності до загальноосвітніх навчальних закладів.
За час дії державної, обласної та районних програм «Шкільний
автобус» з 2004 по 2009 роки за кошти з різних джерел придбано 93
автобуси для перевезення учнів, у тому числі: 29 автобусів – за кошти
державного бюджету; 28 – за кошти обласного бюджету; 36 – за кошти
районних бюджетів та інших джерел фінансування.
Створено умови для інформатизації навчально-виховного процесу.
Усі повні загальноосвітні заклади області комп‘ютеризовані та під‘єднані
до мережі Інтернету, створюються мультимедійні кабінети,
накопичуються мультимедійні навчальні посібники, розвивається
4
програмне забезпечення. У цілому на тисячу учнів ЗНЗ у регіоні
припадає 44,6 компйютера.
Протягом 2006-2008 років із державного бюджету за рахунок
субвенції до ЗНЗ поставлено 148 навчальних комп‘ютерних комплексів
(далі НКК), 3 кабінети хімії (Запорізький НВК № 20 – 1, Мелітопольська
гімназія № 10 – 1, Бердянська ЗОШ № 10 – 1 кабінет), виділено кошти
для придбання сучасних технічних засобів навчання і наукових приладів
для навчальних кабінетів фізики, хімії, біології у Вільнянському,
Гуляйпільському, Запорізькому, Кам'янсько-Дніпровському районах; за
кошти обласного бюджету придбано 1 кабінет хімії на суму 108 тис. грн.
для комунального закладу «Малобілозерська естетична гімназія-інтернат
«Дивосвіт» Запорізької обласної ради.
Планомірно здійснюється перепідготовка педагогів до роботи в
умовах сучасного інформаційного простору та комп‘ютерних технологій.
За останні чотири роки майже 8,3 тис. педагогів області пройшли
навчання за програмами «Інтел. Навчання для майбутнього» та з «Основ
інформаційно-комунікаційних технологій».
З метою реалізації варіативної частини навчальних планів та
впровадження регіонального змісту освіти у всіх навчальних закладах
області запроваджено вивчення історії та екології рідного краю, основ
християнської етики. На рівні області розроблено й видано програми,
навчальні та методичні посібники з цих предметів.
Для забезпечення роботи з інтелектуально здібною і обдарованою
учнівською молоддю розширено мережу загальноосвітніх навчальних
закладів, де базові предмети вивчаються на поглибленому рівні: з 204
ЗНЗ у 2006 році до 233 - у 2009 році.
Протягом 2006-2009 років 367 учнів області стали переможцями
державних етапів Всеукраїнських і Міжрегіональних олімпіад, турнірів,
конкурсів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.
Понад 100 найкращих учнів були нагороджені щорічною премією голови
обласної державної адміністрації.
З 2008 року в області забезпечено перехід до зовнішнього
незалежного оцінювання (далі ЗНО) навчальних досягнень випускників
загальноосвітніх навчальних закладів.
У 2009 році учасниками ЗНО стали 17880 випускників 2008/2009 та
попередніх навчальних років. За результатами 26 випускників, або 0,15%
від загальної кількості учасників ЗНО в області (у 2008 році 33 – 0,17%)
досягли вищого показника – 200 балів, у тому числі одержали найвищий
бал з математики 15 чол.; з історії України та біології по 3 чол.; з
української мови та літератури 2 чол., з географії, англійської та
німецької мови по 1 чол. Це учні шкіл міст Запоріжжя, Мелітополя,
Бердянська та Гуляйпільського району.
Педагогічний колектив ЗНЗ області налічує 17,3 тис. чол.
Забезпечено повну укомплектованість навчально-виховних закладів
5
педагогічними кадрами. Курсова підготовка вчителів у 2006-2009 роках у
середньому виконана на 104,5 %.
Для підготовки педагогічних кадрів управлінням освіти і науки
облдержадміністрації за три останні роки видано більше 850 направлень
на навчання в педагогічних вищих навчальних закладах. У порівнянні з
2006 р. у 2008 році кількість спеціалістів, які повернулися на педагогічну
роботу до районів області після закінчення ВНЗ, зросла на 19 %.
З метою матеріального стимулювання творчо працюючих вчителів
в області третій рік поспіль кращим педагогам загальноосвітніх,
дошкільних і позашкільних навчальних закладів сплачуються 32 щорічні
премії по 5 тис. грн. кожна. Окрім цього, матеріальне та моральне
заохочення працівників здійснюється у всіх регіонах області.
За три останні роки покращено житлові умови 50 сімей педагогів
області.
Для доступу дітей з особливими потребами до навчальних закладів
у 186 закладах освіти здійснено реконструкцію входу до будівель,
обладнано 216 пандусів, у тому числі 32 у вищих навчальних закладах І-
ІV рівнів акредитації, та 126 поручнів. В одному навчальному закладі
створено умови вільного пересування по І поверху, для чого
облаштовано 4 внутрішкільні пандуси. Проведено поточні ремонти
вулично-пішохідних мереж навколо будівель шкіл, драбинних сходів,
рекреаційних відділень у 345 навчальних закладах; спеціальні умови
(поручні) в туалетних кімнатах створено у 53 закладах освіти.
Позашкільна освіта.
Протягом останніх років збережено стабільність функціонування
мережі позашкільних навчальних закладів. У 2009 році область має 61
різнопрофільний позашкільний навчальний заклад, де в творчих
об‘єднаннях різних профілів і напрямів гуманітарної, художньо-
естетичної, фізкультурно-спортивної, еколого-натуралістичної, науково-
технічної та ін. спрямованості розвивають свої здібності та нахили понад
46 тис. вихованців. Більше половини закладів (55 %) – це заклади
художньо-естетичного профілю, які відвідують майже 40 % дітей,
охоплених позашкіллям. Усього позашкільною освітою та гуртковою
роботою охоплено близько 29 % дітей.
Ці заклади в загальних умовах комерціоналізації сфери дозвілля є
єдиною ланкою, що доступна всім дітям незалежно від матеріального
статку родин, оскільки освітні послуги цих закладів для вихованців
забезпечені бюджетним фінансуванням.
Професійно-технічна та вища освіта.
Система профтехосвіти має 45 навчальних закладів, що
здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, перепідготовку
незайнятого населення та підвищення кваліфікації працюючого
населення за 124 професіями і спеціальностями. Чисельність учнів і
слухачів професійно-технічних навчальних закладів становить понад 20
6
тис. чол. Усього 2009 році ПТНЗ випустили біля 6,4 тис. чол.
кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів.
Забезпечення регіону кадрами з вищою освітою здійснює 31 вищий
навчальний заклад, у тому числі 20 закладів І-ІІ рівнів та 11 – ІІІ-ІV рівнів
акредитації. У них здобувають освіту близько 120 тисяч студентів. У
розрахунку на 10 тис. населення області кількість студентів складає 613
осіб, це відповідає середньоєвропейському показнику.
Статус національного мають два ВНЗ: Запорізький національний
технічний університет і державний вищий навчальний заклад
«Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки
України.
З метою оптимізації мережі вищих навчальних закладів та
піднесення якості освіти в них відповідно до рішення Державної
акредитаційної комісії при Міністерстві освіти і науки України у 2007 році
було припинено освітню діяльність 7 відокремлених структурних
підрозділів ВНЗ, розташованих на території області.
Бердянському інституту підприємництва та Таврійській державній
агротехнічній академії надано статусу університетів.
Удосконалена мережа вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації шляхом їх реорганізації у структурні підрозділи ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації, 7 технікумів набули статусу коледжів.
З 2006/2007 навчального року всі вищі навчальні заклади ІІІ-ІV
рівнів акредитації області здійснили перехід на кредитно-модульну
систему організації навчально-виховного процесу.
Розпочато реалізацію Цільової економічної програми інноваційного
розвитку Запорізької області на 2008-2012 роки, затвердженої рішенням
обласної ради від 07.08.2008 № 12, чим покладено початок планомірній
розбудові сфери інноваційної діяльності.
Основними невирішеними проблемами, які мають стояти в центрі
уваги подальшого розвитку освіти, є:
недостатність наявних потужностей функціонуючих дошкільних
навчальних закладів для повного задоволення потреб населення регіону
в послугах цієї ланки; зміст, спрямованість і форми діяльності ДНЗ,
перелік та ефективність їх послуг вимагають подальшого інноваційного
розвитку відповідно до запитів суспільства і сучасних науково-
практичних досягнень дошкільної освіти;
не завжди адекватне сучасним та перспективним потребам
особистості і суспільства, до того ж територіально нерівномірне (у
містах, мікрорайонах, а особливо у сільській місцевості) забезпечення
умов доступності якісної варіативної загальної середньої освіти для
населення як за загальною розвинутістю її інфраструктури, так і за
станом та ефективністю використання матеріально-технічних,
навчально-методичних, інформаційно-комунікаційних, кадрових ресурсів,
можливостями ефективного інноваційного розвитку ЗНЗ та
7
можливостями індивідуального вибору учнями власної освітньої
траєкторії, пов‘язаної з майбутнім професійним і життєвим вибором;
відсутність досконалих механізмів взаємодії системи професійно-
технічної та вищої освіти з ринком праці й роботодавцями щодо
забезпечення актуальної сьогоденної та перспективної потреби як за
напрямами й обсягами потреб у робітничих кадрах та фахівцях з вищою
освітою, так і за якісними вимогами до сучасних конкурентноздатних
кадрів для регіону;
наскрізними проблемами, характерними для системи освіти області
в цілому, є те, що:
освіта регіону значною мірою залишається знаннєвоорієнтованою,
не готовою до ефективного і широкого впровадження компетентнісного
підходу до формування особистості випускника навчального закладу;
освіта не в повній мірі реалізує виховну функцію в умовах нових
соціально-економічних реалій і вимог до успішної особистості та
громадянина, функцію психологічної підтримки учнів;
недостатня ефективність наявної системи збереження, зміцнення,
відновлення здоров‘я учня, вихованця, студента в навчально-виховному
процесі;
загальна низька забезпеченість умов доступу до освіти в
переважній більшості навчально-виховних закладах для осіб з
обмеженими можливостями;
не став ефективним інструментом управління за результатами
моніторинг якості освіти, який у свою чергу ще не набув системності та
вимагає широкого впровадження в усіх ланках освіти, переходу до
перспективних технологій і методів моніторингових досліджень, що
забезпечуватимуть повну, об‘єктивну і своєчасну інформацію про різні
аспекти функціонування і розвитку освіти та про її якість;
фактичні показники статусу освітян ще не адекватні його ролі в
суспільстві, у педагогічному середовищі недостатньо сформована
інноваційна та демократична культура професійної діяльності, відчутною
є тенденція до старіння педагогічних кадрів; підготовка і перепідготовка
педагогічних кадрів не досить гнучко орієнтується на динаміку соціально-
економічного розвитку та не працює на випередження в питаннях
підготовки педагога до роботи в умовах нових вимог суспільного
розвитку до якості освіти.
8

КОНЦЕПЦІЯ
ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА 2010 – 2012 РОКИ

1. Актуальність розробки і мета Програми

Система освіти області, віддзеркалюючи соціально-економічні


запити регіону в ситуації високого динамізму змін у суспільстві,
глобалізаційних процесів, інтенсивного зростання високотехнологічних
комунікацій і виробництв, людської географічної та економічної
мобільності, кризових явищ, що гостро позначаються на якості життя
населення області, перебуває у стані постійного пошуку шляхів
актуального, прогнозованого, випереджального реагування в умовах
регіону на виклики часу.
Це вимагає відповідного програмно-цільового забезпечення
ефективності і результату окресленого пошуку, створення в регіоні
освітнього середовища, що задовольняючи запити в якісній освіті
населення Запорізької області, водночас інтегруватиметься в єдиний
державний освітній простір, відповідатиме міжнародним критеріям
освіти.
Основним ціннісним виміром якості сучасної освіти в регіоні
повинні стати можливості тих, хто її здобув, мати такий рівень
інформованості, умотивованості до власного розвитку і постійної освіти,
здатності творчо мислити, громадянської активності і відповідальності,
мобільності, гнучкості, щоб успішно будувати власне життя і ефективно
діяти в глобальному середовищі, вносити свідомий вклад у піднесення
конкурентноздатності країни в європейському і світовому просторі.
Створення і розвиток умов доступності для населення регіону зазначеної
якості освіти є гострою сьогоденною і стратегічною потребою.
Стратегічний курс суспільства на посилення ролі регіонів у
регулюванні суспільного життя та соціально-економічного розвитку
зумовив переоцінку традиційних факторів регіонального розвитку, у тому
числі й переосмислення функції освіти, набуття нею першочергового
значення як рушійної сили позитивних суспільних змін в регіоні.
Виважена та гнучка регіональна освітня політика як конкретизація
освітньої політики держави на місцевому рівні може успішно
реалізуватися через програму розвитку освіти, що своєю спрямованістю і
змістом відповідає обласним економічним, соціокультурним умовам і
перспективам їх розвитку.

Мета програми - забезпечення умов рівної доступності для


населення області сучасної повноцінної, якісної освіти, що відповідає
9
актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави,
міжнародним критеріям.

2. Пріоритетні завдання досягнення мети програми:

1. Забезпечення для населення області державних гарантій


доступності та рівних можливостей отримання повноцінної освіти
незалежно від місця проживання і матеріального статку; безоплатності
повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів і
безоплатності інших рівнів освіти в межах, визначених чинним
законодавством України;
2. Досягнення нової сучасної якості дошкільної, загальної
середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої, післядипломної
освіти з варіативною соціальною адресністю умов її здобуття відповідно
до запитів та можливостей споживачів освітніх послуг; максимальне
наближення навчання і виховання кожного учня, студента, вихованця до
їх сутності, здібностей та особливостей;
3. Розвиток освіти як відкритої, демократичної системи на основі
розподілу відповідальності між суб‘єктами освітньої політики, досягнення
балансу й актуалізації механізмів державно-громадського управління та
піднесення ролі всіх учасників освітнього процесу: тих, хто вчиться,
педагогів, батьків, керівників навчально-виховних закладів;
4. Забезпечення умов здобуття освіти в умовах, що гарантують
здоров‘я, захист прав особистості вихованців, учнів, студентів в
освітньому процесі, їх психологічну і фізичну безпеку;
5. Створення для населення регіону умов неперервного здобуття
освіти протягом життя як фактора мобільності суспільства, його
готовності до прогнозованих змін;
6. Упровадження технологій управління системами освіти сільських
регіонів на новій методологічній основі перерозподілу та консолідації
фінансових, кадрових та матеріальних ресурсів розвитку освіти;
7. Забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження
прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів
організації навчально-виховного процесу в усіх ланках освіти;
досягнення збалансованості знань і компетенцій споживачів освітніх
послуг; створення і впровадження моделей інтегрованих закладів освіти,
що реалізуватимуть адаптивні різнорівневі освітні програми;
8. Досягнення якісних змін інформаційних потоків та комунікацій в
усіх ланках системи освіти, в освітньому процесі та в управлінні;
застосування сучасних технологій створення баз даних про освіту та
освітні середовища, оперативного збору, обробки і обміну інформацією;
9. Піднесення соціального статусу і професіоналізму педагогічних
працівників; приведення змісту фундаментальної, психолого-
педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної практичної та
10
соціально-гуманітарної підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних
та науково-педагогічних працівників у відповідність до вимог
інформаційно-технологічного суспільства і змін, що відбуваються у
соціально-економічній, духовній та гуманітарній сферах; орієнтація
підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів на інноваційні підходи
до освіти, упровадження сучасних форм, методів і технологій,
вибудовування демократичних комунікацій, ділового партнерства,
визнання унікальної цінності особистості учасників освітнього процесу в
навчальних закладах;
10. Підвищення ефективності використання інтелектуального
потенціалу вищої школи, впровадження механізмів взаємодії закладів
професійної освіти та роботодавців як у напрямі наближення якості
підготовки спеціалістів і фахівців до вимог ринку праці так і з метою
залучення до сфери освіти додаткових матеріальних, інтелектуальних та
інших ресурсів;
11. Розвиток ефективності інституціонального управління системою
освіти в умовах соціально-економічної динаміки в суспільстві та
відкритої, людиноцентрованої освіти; створення умов для зростання
самостійності навчально-виховних закладів; забезпечення прозорості
фінансування сфери освіти; розробка регіональних цільових індикаторів
та показників якості освіти для здійснення системного моніторингу стану
вирішення ключових завдань розвитку освіти та визначення їх впливу на
соціально-економічний розвиток регіону.

3. Основні шляхи реалізації завдань Програми:

здійснення системи заходів цієї Програми та відповідних районних і


міських програм розвитку освіти, а також за потреби, розробка інших
регіональних програм і проектів щодо забезпечення якісної освіти у всіх
ланках системи освіти Запорізької області;
подальший структурний і якісний розвиток мережі навчально-
виховних закладів усіх типів і форм власності з одночасним розвитком
ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти,
збагачення освітнього середовища;
управлінське і науково-методичне забезпечення розбудови
інноваційних моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої
освіти та компетентнісного підходу;
пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання,
спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних
актуальним завданням розбудови суспільства в Україні і її інтеграції в
європейський простір та світове співтовариство;
упровадження інноваційних моделей управління освітніми
системами районів сільської місцевості на основі мережевого підходу та
технології управління освітніми округами;
11
приведення змісту фундаментальної, психолого-педагогічної,
методичної, інформаційно-технологічної практичної та соціально-
гуманітарної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників до вимог інформаційно-технологічного
суспільства та змін, що відбуваються у соціально-економічній, духовній
та гуманітарній сфері, у дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладах.

4. Очікувані результати:

Основним узагальнюючим результативним чинником виконання


Програми розвитку освіти Запорізької області на 2010-2012 роки має
стати збалансована відповідність:
якості самої регіональної системи освіти в усіх її складових;
якості освітнього процесу в навчально-виховних закладах
відповідно до цілей і стандартів освіти в державі;
задоволеності очікувань учасників процесу освіти від якості
наданих закладами освіти послуг.

Ці результати конкретизуватимуться у:

створенні механізмів сталого розвитку системи освіти Запорізької


області;
досягненні якості варіативної мережі навчально-виховних закладів
усіх типів і форм власності за змістом освіти, формами і мовою її
здобуття; безпечністю та сприятливістю умов навчально-виховного
процесу для здоров‘я учасників; забезпеченні наступності і
безперервності освіти у всіх її ланках;
розвинутості сучасного ресурсного забезпечення навчально-
виховних закладів у регіоні, у тому числі матеріально-технічного,
навчально-методичного, інформаційно-комунікаційного оснащення;
кадрового забезпечення;
створенні комфортних соціально-психологічних умов діяльності для
всіх учасників освітнього процесу, що ґрунтуватимуться на впровадженні
в життя колективів навчальних закладів ідей людиноцентризму;
досягненні ефективної моделі управління якістю освіти в регіоні на
підставі розбудови системного моніторингу стану та результатів
функціонування і розвитку системи освіти на всіх рівнях, адаптивності
управління, прийнятті ефективних управлінських рішень за
результатами;
відповідності державним стандартам, конкурентноздатності
здобутої випускниками навчально-виховних закладів освіти незалежно
від їх соціального статусу, фізичних та особистих можливостей;
спроможності випускників успішно продовжувати безперервну
освіту протягом життя .
12

РОЗДІЛ І. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Мета: забезпечення доступної і безоплатної якісної освіти в


дошкільних закладах усіх типів, профілів та форм власності у межах
державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти відповідно
до державного стандарту – Базового компонента дошкільної освіти.

Завдання:
1. Налагодження прогнозування та розвитку дошкільної освіти,
забезпечення оптимізації варіативної мережі дошкільних закладів усіх
типів, профілів та форм власності відповідно до освітніх запитів
населення та демографічних прогнозів;
2. Відновлення роботи дошкільних закладів, закритих раніше;
створення нових ДНЗ шляхом реорганізації шкіл та інших приміщень
тощо;
3. Збереження і зміцнення фізичного, психічного і духовного
здоров'я дитини;
4. Реалізація нового змісту дошкільної освіти шляхом
впровадження Державної базової програми розвитку дитини дошкільного
віку "Я у світі", виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти,
соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
5. Виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до
родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної і рідної мови,
національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших
націй і народів;
6. Корінне поліпшення матеріально-технічної бази дошкільних
закладів відповідно до потреб, створення розвивального середовища –
як передумова розвитку дитини дошкільного віку в сучасних умовах.

Основні заходи з реалізації мети

1. Налагодити систему прогнозування та розвитку варіативної мережі


дошкільної освіти, оптимізацію діяльності дошкільних закладів
незалежно від типів і форм власності відповідно до освітніх запитів
населення та демографічних прогнозів.

Щороку до 1 лютого Управління освіти і науки


облдержадміністрації, відділи,
2010-2012 роки управління освіти,
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
13
значення

2. Затвердити та організувати виконання планів дій районів (міст) на


період 2010-2012 років щодо відновлення закритих раніше
дошкільних навчальних закладів (з фінансовими розрахунками).

І квартал 2010 року Відділи, управління освіти


райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

3. Забезпечити подальший розвиток мережі дошкільних навчальних


закладів шляхом реорганізації загальноосвітніх закладів у
навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітній навчальний заклад"; створення дошкільних
закладів чи окремих груп на базі шкіл; збільшення потужностей
функціонуючих дошкільних закладів за рахунок використання
резервних приміщень закладів освіти тощо.

2010-2012 роки Відділи, управління освіти


райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

4. Максимально використати можливості відновлення


функціонування ДНЗ у комунальних приміщеннях колишніх
дошкільних закладів, які виключені із переліку дошкільних і
залишаються комунальною власністю органів місцевого
самоврядування (початкові, музичні школи, будинки творчості,
центри, медичні та інші структури).

2010-2012 роки Відділи, управління освіти


райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення
5. Ініціювати передачу до комунальної власності дошкільних
закладів, що входять до структури приватних підприємств на
території місцевих громад, де потужності комунальних ДНЗ не
спроможні задовольнити існуючі і перспективні потреби населення
у дошкільній освіті.

2010-2012 роки Відділи, управління освіти


райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

6. Забезпечити на підставі вивчення фактичних потреб населення у


даній послузі відкриття (перепрофілювання) в кожному районі,
14
місті навчальних закладів і груп компенсуючого типу (спеціальні,
санаторні), створивши в них усі необхідні умови для повноцінної
освіти дітей дошкільного віку з вадами фізичного або психічного
розвитку.

2010-2012 роки Відділи, управління освіти


райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення
7. Вишукати можливості будівництва нових сучасних дошкільних
навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення та
демографічних прогнозів.

2010-2012 роки Відділи, управління освіти


райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення
8. Забезпечити соціальний захист, охорону життя, здоров'я
вихованців кожного дошкільного навчального закладу;
організувати оптимальне та якісне харчування дітей відповідно до
вікових потреб; упровадити ефективну систему заходів зі
збереження і зміцнення фізичного, психічного та духовного
здоров'я дитини, реалізацію здоров'язберігаючих та
здоров'язміцнюючих технологій дошкільної освіти.

2010-2012 роки Управління освіти і науки та


управління охорони здоров'я
облдержадміністрації,
відділи, управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення
9. Створити умови для охоплення дошкільною освітою 80% дітей
відповідного віку, повного залучення дітей п’ятирічного віку до
систематичного навчання у дошкільних навчальних закладах і
підготовки до успішного шкільного навчання.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
відділи, управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

10. Запровадити соціально-психолого-педагогічний патронат сімей, в


яких виховуються дошкільнята, створити консультаційні пункти
для батьків з актуальних проблем розвитку дітей.
15
2010-2012 роки Управління освіти і науки
облдержадміністрації,
відділи, управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення, Запорізький обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти
11. Здійснити управлінське забезпечення та науково-методичний
супровід переходу на новий зміст дошкільної освіти шляхом
упровадження Державної базової програми розвитку дитини
дошкільного віку "Я у світі", якісного виконання вимог Базового
компонента дошкільної освіти.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
відділи, управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення, Запорізький обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти

12. Забезпечити щорічне проведення обласних заходів з науково-


методичного забезпечення розвитку дошкільної освіти та
заохочення суб‘єктів ефективної підтримки і розвитку дошкілля
регіону:
12.1. конкурсів:
«Імідж дошкільного навчального закладу»
«Методист року»
освітніх проектів у галузі дошкільної освіти;
«Лідер року»;
«Наша історія»;
12.2. педагогічних читань з проблем гуманістичної педагогічної
філософії як основи збереження дитинства;
12.3. дня дошкілля.
2010-2012 роки Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
13. Провести обласні заходи з розвитку інноваційних інтерактивних
ігрових форм і методів дошкільної освіти «2010 - рік гри»:
13.1. Фотовиставку «Іграшковий усесвіт»;
16
13.2. Міні-олімпіаду спортивних ігор у ДНЗ;
13.3. Виставку «Робимо іграшку разом із мамою»;
13.4. Конкурс вихователів ДНЗ «Знавці дитячої гри»;
13.5. Педагогічні читання «Дитина у світі гри та іграшки»
2010 рік Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

14. Відкрити Всеукраїнський експериментальний майданчик з


проблеми створення позитивного виховного простору для
формування розвиненої життєвої компетентності особистості учня
початкової ланки.

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти

15. Забезпечити ефективний науково-методичний супровід діяльності


обласного експериментального майданчика з проблем втілення
здоров’язбережувальних технологій у практику роботи дошкільних
навчальних закладів (ДНЗ № 2, 7 м. Дніпрорудного Василівського
району).

2010-1012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти

16. Організувати роботу обласних творчих груп з впровадження


Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я
у світі».

2010-2011 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти

17. Розробити методичні рекомендації щодо організації та підвищення


ефективності роботи різновікових груп у ДНЗ сільської місцевості.

2011 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти

18. Розробити концепцію, програму та методичні рекомендації щодо


формування духовно-моральної культури дітей дошкільного віку.

2011 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти

19. Розробити та видати колективну монографію з проблеми


створення умов розвитку здібностей дитини в освітньому просторі
17
навчального дошкільного закладу.

2012 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти

20. Забезпечити корінне поліпшення навчально-матеріальної бази


дошкільних навчальних закладів, створення в них розвивального
освітнього середовища.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
відділи, управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст
обласного значення

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Проект «Рівний доступ до якісної освіти»

Мета: забезпечення рівних умов доступності і безоплатності


здобуття якісної повної загальної середньої освіти для населення
області; піднесення ролі загальної середньої освіти в здатності молодого
покоління, що її здобуло, повноцінно жити і бути успішним у новому світі,
адекватно реагувати на зміни, постійно самовдосконалюватися.

Завдання:

1. Якісний розвиток варіативної мережі загальної середньої освіти,


реструктуризація її інфраструктури, форм навчання (у т.ч. дистанційного)
у напрямі створення умов рівного доступу для жителів кожного
населеного пункту;
2. Розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-
технічного оснащення освітнього процесу в кожному загальноосвітньому
навчальному закладі; забезпечення широкого доступу до інформаційних
ресурсів Інтернету;
3. Перехід до нових практикоорієнтованих технологій загальної
середньої освіти, заснованих на компетентнісному підході та
зорієнтованих на особисті досягнення кожного школяра; вирівнювання
якості освіти в усіх загальноосвітніх закладах регіону за рахунок
озброєння вчителів інноваційними технологіями освіти та ефективними
методами об‘єктивної оцінки якості освіти школярів; зняття проблем,
пов‘язаних із якістю підвезення на навчання учнів, що проживають за
межами пішохідної доступності до навчальних закладів;
18
4. Відпрацювання нових моделей (у тому числі освітніх округів)
ефективного використання наявних матеріально-технічних, кадрових,
навчально-методичних, інформаційних та інших ресурсів загальної
середньої освіти в кожному районі, місті, виходячи зі специфічних
особливостей регіональних соціально-економічних умов та освітніх
потреб учнів.

Основні заходи з реалізації мети

1. Дослідити мережу закладів освіти в контексті стану і перспектив


демографічної ситуації у регіоні. Залучити громаду (інші самоврядні
об’єднання), фінансово активних суб’єктів господарювання до
вирішення проблем подальшого функціонування та якісного розвитку
варіативної мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

2010 рік Управління освіти і науки


облдержадміністрації, Запорізький
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, відділи,
управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

2. Вивчити можливості і доцільність вторинного використання шкільних


приміщень, розширення на їх базі сфери додаткових освітніх та
інших послуг для населення та погодити з основними зацікавленими
учасниками освітнього процесу можливі схеми фінансового
забезпечення передбачуваних інновацій. Розробити проект
реконструкції загальноосвітньої інфраструктури регіону в цілому,
кожного району й міста, а також механізм забезпечення рівного
доступу до здобуття якісної середньої освіти мешканців кожного
населеного пункту.

2010 рік Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
відділи, управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

3. Забезпечити ефективну реконструкцію інфраструктури освіти, у т.ч.


шляхом створення та функціонування територіальних освітніх
округів; здійснити перерозподіл ресурсів між освітніми закладами
регіону для створення за рахунок їх ефективного використання нових
освітніх можливостей для населення і піднесення якості освіти.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
19
відділи, управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення
4. Забезпечити у функціонуванні й розвитку навчально-виховних
закладів дотримання законодавства про мови в Україні, виконання
обласних програм: розвитку і функціонування української мови на
2004-2010 роки; розвитку російської мови, російської культури в
Запорізькій області на 2008-2012 роки; реалізацію прав громадян
щодо мов навчання.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
відділи, управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення
5. Забезпечити організацію дистанційного навчання. Створити мережу
освітніх центрів і систем дистанційного навчання (інформаційно-
ресурсні центри з дистанційною формою навчання на базі обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти та навчально-виховних
закладів).

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації, Запорізький
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, відділи,
управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

6. Створити умови для функціонування в кожному регіоні опорної


«школи майбутнього».

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації, Запорізький
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, відділи,
управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

7. Створити єдиний інформаційний освітній портал області – віртуальне


представництво в Інтернеті всіх структурних одиниць системи освіти
області: органів управління освітою, навчально-виховних закладів
усіх типів і форм власності, служб науково-методичного, соціального,
психолого-медико-педагогічного, інформаційного забезпечення,
установ освіти.
20

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації, Запорізький
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, відділи,
управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

8. Упорядкувати інформаційний освітній простір у кожному регіоні


області; включити в його структуру освітні середовища навчально-
виховних закладів, їх організаційну, навчальну та методичну
складові, бібліотечно-інформаційні центри, медіатеки
загальноосвітніх закладів.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації, Запорізький
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, відділи,
управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

9. Забезпечити придбання та впровадження закладами освіти


апаратного і програмного забезпечення для підтримки організаційної
та управлінської діяльності, організації роботи бібліотечно-
інформаційних центрів.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації, Запорізький
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, відділи,
управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

10. Створити та забезпечити ефективне функціонування локальних


мереж, широке використання інформаційних ресурсів Інтернету в
освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації, Запорізький
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, відділи,
управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення
21
11. Увести до штатних розписів установ освіти спеціалістів з
інформаційних технологій: техніка з обслуговування комп’ютерної
техніки, лаборанта НКК, системного адміністратора НКК.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
відділи, управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

12. Здійснювати систематичне оновлення та модернізацію наявного


парку комп’ютерної техніки.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації, Запорізький
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, відділи,
управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

13. Забезпечити навчальними комп’ютерними комплексами 100%


загальноосвітніх шкіл І і ІІ ступенів з підключенням до мережі
Інтернет.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації, Запорізький
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, відділи,
управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

14. Укомплектувати комп‘ютерну техніку навчальних закладів


ліцензійним програмним забезпеченням.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації, Запорізький
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, відділи,
управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

15. Забезпечити реалізацію регіонального освітнього проекту


«Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної
компетентності педагогів» щодо неперервного підвищення
кваліфікації педагогів області в галузі ІКТ; навчання працівників
22
управлінь та відділів освіти, відповідальних за інформатизацію, на
щорічному тижневому тренінгу «Актуальні питання інформатизації
освіти».

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти,
відділи, управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

16. Увести до штатного розпису науково-методичного центру


інформатики та інформаційних технологій КЗ «ЗОІППО» не менше
двох штатних одиниць для забезпечення функціонування єдиного
інформаційного освітнього порталу та інформаційного освітнього
простору регіонів області.

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти

17. Розробити та впровадити курси та спецкурси за різними формами


навчання (очні, дистанційні, пролонговані тощо), спрямовані на
впровадження та використання інформаційних технологій в
освітньому процесі.

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти

18. Запровадити освітній проект щодо інтегрування інформаційно-


комунікаційних технологій в освітній простір дошкільної та початкової
ланок освіти в умовах відповідних навчально-виховних комплексів.

2010-2011роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти,
відділи, управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

19. Забезпечити за рахунок різних, не заборонених законодавством


джерел фінансування придбання для підвезення учнів та педагогів
до навчальних закладів у сільській місцевості 60 нових шкільних
автобусів.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти,
відділи, управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення
23

20. Продовжити придбання кабінетів з природничо-математичних та


технологічних дисциплін для загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступенів.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
відділи, управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

21. Запровадити спеціальний курс з основ споживчих знань для учнів


загальноосвітніх навчальних закладів.

2010-2011 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти,
відділи, управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

22. Відкрити експериментальний майданчик обласного рівня на базі


відділу освіти Веселівської райдержадміністрації з проблеми
«Районний освітній округ як суб’єкт гарантії конституційного права
громадян на отримання загальної середньої освіти в сільській
місцевості».

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти,
відділ освіти Веселівської
райдержадміністрації

23. Запровадити концепцію розвитку регіонального компоненту


неперервної екологічної освіти в навчальних закладах Запорізької
області.

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти,
відділи, управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

24. З метою забезпечення виконання регіонального компоненту


варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх
навчальних закладів та вдосконалення змісту освіти в них
продовжити вивчення курсів за вибором: “Історія рідного краю”,
“Екологія рідного краю”.
24
2010-2012 роки Управління освіти і науки
облдержадміністрації,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти,
відділи, управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

25. Створити консалтинговий центр з упровадження комплексу


навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки
України: “Логіка. 2-4 кл.” (автор О. Митник), “Елементи геометрії”
3-4 кл. (автори А. Седеревічене, Л. Нивидома), “Сходинки до
інформатики. 2-4 кл. (автори Ф. Рівкінд та ін.), “Зарубіжна література.
2-4 кл. (автор А. Мовчун). Розробити й видати посібники, програми та
методичні рекомендації з цих предметів.

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти
26. Продовжити з урахуванням напрацьованого досвіду роботу науково-
дослідницької лабораторії «Управління освітніми системами регіонів
сільської місцевості», за результатами підготувати у 2012 році
рекомендації для відділів освіти райдержадміністрацій.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти
27. Створити раду директорів загальноосвітніх навчальних закладів як
колегіальний орган координації і кооперації діяльності з розвитку
управління якістю освіти в ЗНЗ.

2011 рік Управління освіти і науки


облдержадміністрації, Запорізький
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти
28. З метою оптимізації управління, розподілу ресурсів та підвищення
якості освітніх послуг навчальних закладів сільської місцевості
впровадити інноваційну технологію управління системою освіти
сільських регіонів з освітніми округами як одиницями управління.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації, Запорізький
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, відділи освіти
райдержадміністрацій
25
Проект «Профільне навчання»

Мета: створення в регіоні умов для рівного доступу учнівської


молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової
допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя,
виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного
зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства

Завдання:

1. Врахування при переструктуруванні загальноосвітньої мережі


оптимального забезпечення ідеї профільного навчання старшокласників;
формування соціальної, комунікативної, інформаційної,
технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофільному рівні,
спрямування підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;
2. Створення через диференціацію навчання у старшій школі
можливостей індивідуального вибору та реалізації старшокласниками
змісту освіти відповідно до їх освітніх потреб, нахилів та здібностей;
3. Запровадження освітніх технологій, які забезпечуватимуть
набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної,
дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних,
психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей,
прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Основні заходи з реалізації мети

1. Створити тимчасовий творчий колектив для організації подальшого


впровадження профільного навчання в умовах 12-річної освіти;
розробити та організувати реалізацію моделей профільного
навчання для регіону з урахуванням досвіду допрофільної і
профільної освіти, напрацьованого в районах і містах області,
кращого досвіду в інших регіонах держави; розробити відповідну
програму моніторингу; рекомендації щодо практичної реалізації
профільного навчання в регіоні.

2010 рік Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти

2. Відкрити дослідно-експериментальний майданчик «Професійне


самовизначення учнів» на базі ЗНЗ № 2 м. Дніпрорудного
Василівського району.
26
2010-2012 роки Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти

3. Створити та постійно оновлювати обласний та районні (міські)


інформаційні банки загальноосвітніх навчальних закладів з питань
упровадження допрофільного та профільного навчання ( за
напрямами та профілями).

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти; відділи, управління освіти
райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення

4. Провести районні, міські та обласний конкурси авторських програм


курсів за вибором для здійснення профільного навчання.

2011рік Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти; відділи, управління освіти
райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення

5. Забезпечити створення у кожному місті та районі опорної


профільної школи, яка відповідатиме сучасним вимогам щодо
матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового
забезпечення.

2010-2012 роки Відділи, управління освіти


райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення

6. Розширити можливості для розвитку допрофільного та профільного


навчання на базі позашкільних навчальних закладів.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації; відділи,
управління освіти
райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення

7. Забезпечити експертне оцінювання, апробацію і впровадження


підручників нового покоління для профільної школи,
експериментальних електронних педагогічних засобів та
інноваційних освітніх технологій.
27

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти; відділи, управління освіти
райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення

8. Налагодити науково-методичний супровід впровадження


профільного навчання в старшій школі системи загальної середньої
освіти області.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
9. Упровадити систематичний моніторинг якості профільної освіти в
старшій школі: розробити методику, критерії, показники,
інструментарій моніторингу; забезпечити реалізацію результатів
моніторингу для коригування та розвитку якості профільного
навчання.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти; відділи, управління освіти
райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення

Проект «Обдарована дитина»

Мета: забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання,


виховання і підтримки обдарованих учнів як важливого чинника
становлення особистості, збереження і розвитку інтелектуального
потенціалу суспільства.

Завдання:

1. Створення в освіті єдиного інформаційно-навчального простору


для розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді;
2. Об‘єднання потенціалу системи освіти регіону, сім‘Ї, різних
соціальних інституцій, громадськості у забезпеченні творчої реалізації
обдарованих учнів;
28
3. Удосконалення на обласному, районному, міському рівнях, у
загальноосвітніх начальних закладах системи підтримки і заохочення
обдарованих учнів.

Основні заходи з реалізації мети

1. Провести ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з


навчальних предметів та забезпечити підготовку і участь
переможців у державному і міжнародному етапах.

2010-2012 роки (щорічно) Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти
2. Провести ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України та забезпечити участь переможців у державному етапі
конкурсу.

2010-2012 роки (щорічно) Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти

3. Організаційно забезпечити проведення Всеукраїнської учнівської


олімпіади з історії на базі Запорізької області.

2011рік Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти

4. Провести обласне свято „Обдаровані учні” та нагородити преміями


переможців обласних, міжрегіональних, всеукраїнських,
міжнародних учнівських олімпіад і конкурсів за поданням органів
управління освітою міськвиконкомів міст обласного значення,
райдержадміністрацій та шкіл-інтернатів.

2010-2012 роки (щорічно) Управління освіти і науки


облдержадміністрації

5. Забезпечити оздоровлення та відпочинок обдарованих учнів


закладів освіти обласного підпорядкування, у тому числі відмінників
навчання, переможців обласних, міжрегіональних і всеукраїнських
інтелектуальних змагань (за поданням шкіл-інтернатів).
29

2010-2012 роки (щорічно) Управління освіти і науки


облдержадміністрації

6. Забезпечити участь в урочистостях і нагородженні головою


облдержадміністрації переможців Всеукраїнських учнівських
олімпіад і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України (за поданням
Міністерства освіти і науки України).

2010-2012 роки (щорічно) Управління освіти і науки


облдержадміністрації

7. Забезпечити участь учнівських збірних команд області у


Всеукраїнських турнірах та конкурсах, проведення тренувальних
зборів та обласних літніх шкіл для обдарованих дітей.

2010-2012 роки (щорічно) Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти

8. Створити та організувати роботу очних та дистанційних районних


міжшкільних факультативів «Школа олімпійського резерву» з
підготовки школярів до участі в олімпіадах з базових дисциплін,
здійснити науково-методичне забезпечення організації та діяльності
цих шкіл.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти, відділи, управління освіти
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного
значення

9. Розпочати проведення конкурсів та олімпіад серед учнів з екології


рідного краю.

2010 рік Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти

10. Розробити для загальноосвітніх та позашкільних закладів науково-


методичні посібники, інструментарій, технологічне забезпечення
проведення комплексної діагностики обдарованості дітей
30
психологами і педагогами.

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти

11. Розробити програми, науково-методичне забезпечення для


викладання в ЗНЗ спецкурсів: “Основи науково-дослідницької
діяльності школярів”, “Розвиток креативності учнів”.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти

12. Налагодити моніторинг ефективності впровадження в


загальноосвітніх і позашкільних закладах технологій, які мають
педагогічний ефект у роботі з обдарованими дітьми, та підготувати
за результатами відповідні науково-методичні рекомендації для
органів управління освітою районів і міст області:
технологія ідентифікації обдарованих учнів вчителем;
технологія творчості ТРВЗ;
проектна технологія;
технологія дослідницької діяльності;
технологія індивідуального ведення обдарованої дитини.

2011-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти

13. Оновити з урахуванням найновіших досягнень педагогіки,


психології, перспективної інноваційної практики зміст спецкурсу для
різних категорій слухачів курсів підвищення кваліфікації з проблеми
«Психолого-педагогічна підготовка вчителя до роботи з
обдарованими дітьми».

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти

14. Провести науково-практичну презентацію відпрацьованої


експериментальної моделі розвитку професійної компетентності
педагога у роботі з обдарованими дітьми.
2010 рік Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти

15. Підготувати науково-методичний посібник «Професійна


31
компетентність педагога у роботі з обдарованими дітьми».

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти

16. Розробити та організувати впровадження цільової комплексної


програми розвитку професійної компетентності педагога у роботі з
обдарованими дітьми.

2011 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти

17. Забезпечити щорічне проведення обласних конкурсів-захистів


авторських програм роботи з обдарованими дітьми та дидактичного
матеріалу.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти

18. Продовжити роботу обласного майстер-класу «Сучасні технології


роботи педагога з обдарованими дітьми» на базі
експериментальних навчальних закладів.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти

Проект «Дитина з особливими потребами»

Мета: реалізація державної політики щодо формування нової


філософії ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку,
забезпечення їх конституційних прав і державних гарантій на здобуття
якісної освіти в регіоні.

Завдання:

1. Забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний


захист та підтримку дітей, які потребують особливої уваги, корекції
фізичного та (або) розумового розвитку;
2. Здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного
супроводу дітей, які потребують особливої уваги, підтримки та корекції
32
фізичного та (або) розумового розвитку, спрямованих на компенсацію
втрачених функцій, формування психологічних новоутворень;
3. Забезпечення підготовки педагогічних кадрів до роботи з дітьми
з особливостями психофізичного розвитку.

Основні заходи з реалізації мети

1. Передбачити в міських, районних програм розвитку освіти систему


заходів щодо запровадження у навчально-виховний процес
інклюзивного та інтегрованого навчання у дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах.

І півріччя 2010 року Відділи, управління освіти


райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення
2. Визначити у відділах, управліннях освіти райдержадміністрацій і
міськвиконкомів уповноважених осіб з питань запровадження
інклюзивного навчання.

І квартал 2010 року Відділи, управління освіти


райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення

3. Визначити в районах, містах базові (експериментальні) дошкільні,


загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади з упровадження
інклюзивного навчання, організувати відповідну їх діяльність.

2010 рік Відділи, управління освіти


райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення

4. Здійснити ресурсне забезпечення запровадження інклюзивного


навчання (архітектурна доступність приміщень, спеціальне
обладнання, інформаційно-технічне, кадрове та навчально-
дидактичне забезпечення).

2010-2012 роки Відділи, управління освіти


райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення
5. Вжити заходів щодо організації підвезення учнів з обмеженими
фізичними можливостями до місця навчання та додому спеціально
обладнаними автобусами у супроводі відповідного персоналу.
33
2010-2012 роки Відділи, управління освіти
райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення

6. Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей із


особливими освітніми потребами у базових навчальних закладах з
інклюзивним навчанням.

2010-2012 роки Відділи, управління освіти


райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення

7. Розробити та організувати виконання плану заходів науково-


методичного центру психології та соціології освіти обласних
інституту післядипломної педагогічної освіти та психолого-медико-
педагогічної комісії зі здійснення системного психолого-
педагогічного супроводу дітей дошкільного та шкільного віку, які
навчаються в умовах інклюзивної освіти.

2010 рік Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти
8. Провести науково-практичний семінар для спеціалістів органів
управління освітою районів і міст області з питань інклюзивної
моделі освіти у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладах.

І квартал 2010 року Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти
9. Провести семінар-тренінг (40 годин) для вихователів, вчителів
загальноосвітніх закладів, які працюють (планують) роботу з дітьми
із особливостями психофізичного розвитку з проблеми "Реалізація
інклюзивної моделі освіти і дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних навчальних закладах" ( з отриманням відповідного
сертифіката - по 3 особи від району).

травень – червень 2010 року Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
10. Забезпечити щорічне проведення курсів підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів для роботи з дітьми із особливостями
34
психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання у
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах (3
групи на рік по 3 особи від району).

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
11. Продовжити та оновити зміст і форми роботи постійно діючого
семінару для заступників директорів загальноосвітніх шкіл-
інтернатів з проблеми "Досвід та перспективи інклюзивної освіти".

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
12. Створити та організувати роботу навчально-методичного
ресурсного центру для педагогів з питань організації навчання дітей
з особливими освітніми потребами (із залученням досвідчених
педагогів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів).

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
13. Створити та організувати роботу консультаційного пункту для
батьків дітей із особливостями психофізичного розвитку, які
навчаються в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладах в умовах інклюзивного навчання.

ІІІ квартал 2010 року Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
14. Створити банк дистанційних навчальних курсів для освіти дітей з
особливими освітніми потребами, вжити заходів щодо його
впровадження у практику роботи з дітьми зазначеної категорії.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти

Проект «Інтернатні заклади освіти»

Мета: оптимізація і якісний розвиток мережі інтернатних закладів,


забезпечення в них права на якісну освіту, соціальний захист,
реабілітацію найбільш уразливих категорій дитячого населення в умовах
спеціально організованого навчально-реабілітаційного процесу.
35

Завдання:

1. Забезпечення державних гарантій на соціальний захист та


підтримку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і
таких, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, турботи про емоційне благополуччя;
2. Підвищення в інтернатних закладах якості освіти, задоволення
освітніх запитів учнів і батьків;
3. Формування життєвоважливих компетенцій та соціальної
адаптації вихованців інтернатних закладів.

Основні заходи з реалізації мети

1. Відкрити в інтернатних закладах дошкільні групи, класи


санаторного та спеціального призначення (для дітей із затримкою
психічного розвитку, помірною розумовою відсталістю, раннім
дитячим аутизмом) згідно з потребами населення відповідних
територій області.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації
2. Увести до штатного розпису Мелітопольської загальноосвітньої
школи-інтернату №1 посаду вчителя-логопеда.

2010 рік Управління освіти і науки


облдержадміністрації

3. Відкрити в Матвіївській, Бердянській, Запорізькій № 3 школах-


інтернатах загальноосвітні класи санаторного профілю.

2011рік Управління освіти і науки


облдержадміністрації
4. Забезпечити ліцензування професійного навчання вихованців
інтернатних закладів.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації
5. Організувати проведення щорічного конкурсу з трудового навчання
серед учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей
із вадами розумового розвитку.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації
36
6. Провести заключний етап обласного фестивалю "Шлях до успіху !" в
рамках Всеукраїнського огляду художньої творчості "Таланти твої,
Україно !"

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації

7. Забезпечити якісне щорічне літнє оздоровлення вихованців


інтернатних закладів у канікулярний період.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації

8. Забезпечити архітектурну доступність до інтернатних закладів,


у тому числі по роках:

2010 - Матвіївська, Токмацька, Чернігівська школи-інтернати


навчально-реабілітаційний центр "Джерело";

2011 - Вільнянська, Кам’янська, Новомиколаївська


Мелітопольського району, Запорізька № 2 школи-інтернати;

2012 - Запорізькі № 5 і № 9, Мелітопольська № 2,


Кам‘янсько-Дніпровська школи-інтернати, Малобілозерська
гімназія "Дивосвіт".

2010-1012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації
9. Забезпечити модернізацію та програмне забезпечення
комп’ютерного парку інтернатних закладів.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації
10. Продовжити проведення обласного конкурсу «Педагог року
спеціальних закладів освіти», огляду-конкурсу логопедичних
кабінетів, виставки-презентації кращих інноваційних розробок для
педагогічних працівників реабілітаційного простору.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
11. Провести обласний конкурс мультимедійних проектів «Школа
майбутнього — школа без обмежень» для учнів загальноосвітніх
спеціальних шкіл-інтернатів обласного підпорядкування,
реабілітаційних центрів.
37

2011 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
12. Провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію з
проблем корекційної педагогіки.

2011 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
13. Відкрити обласний експериментальний майданчик з
проблеми «Формування у вихованців школи-інтернату свідомого
ставлення до особистого здоров'я» на базі Кам’янсько-
Дніпровської, Запорізьких № 3 і № 7 шкіл-інтернатів, навчально-
реабілітаційного центру «Джерело».

2011 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти
14. Забезпечити науково-методичний супровід створення центрів
критичного батьківства на базі шкіл-інтернатів: № З
м. Запоріжжя, Молочанської, Вільнянської, Гуляйпільської,
Бердянської, Матвіївської.

2011 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти
15. Забезпечити всі інтернатні заклади спеціально підготовленими
педагогами-тренерами за проектом «Школа проти СНІДу».

2010-2011 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти
16. Забезпечити науково-методичний супровід кабінетів з основ
здоров‘я та впровадження превентивних проектів за технологією
розвитку життєвих навичок.

2011 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти
17. Організувати розробку та впровадження інноваційних форм і методів
роботи з формування навичок самостійного життя дітей-вихованців
інтернатних закладів.

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти
38
Проект «Психологічний супровід
освітнього процесу»

Мета: соціально-психологічне забезпечення процесу розвитку


освіти регіону на всіх її рівнях; психологічний супровід гармонійного
розвитку всіх суб’єктів освітньої діяльності та навчально-виховного
процесу.

Завдання:

1. Розробка для регіону загальної технології психологічного


супроводу гармонійного розвитку суб’єктів освітньої діяльності та
навчально-виховного процесу на всіх його ланках;
2. Створення в усіх ланках регіональної системи освіти умов для
ефективного впровадження супроводжуючого підходу до психологічного
забезпечення освітньої діяльності;
3. Створення умов для забезпечення якісної професійної
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації практичних
психологів закладів освіти з питань технології психологічного супроводу;
4. Забезпечення умов для здійснення індивідуального підходу до
кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його
психолого-педагогічного вивчення;
5. Профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному і
психофізичному розвитку учнів.

Основні заходи з реалізації мети

1. Довести чисельність працівників психологічної служби навчальних


закладів усіх типів до нормативної потреби згідно з чинним
законодавством.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
відділи, управління освіти
райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення
2. Забезпечити систематичний моніторинг та ефективний науково-
методичний супровід розвитку психологічної служби сфери освіти
області.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
39
3. Підготувати для відділів освіти райдержадміністрацій науково-
методичні рекомендації з організації діяльності мобільних
психологічних пунктів для забезпечення необхідної соціальної і
психологічної допомоги в освітніх округах сільської місцевості,
забезпечити методичне сприяння налагодженню практичної їх
діяльності.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
4. Створити банк даних щодо розгортання єдиної інформаційної
системи психологічної служби області, сприяти розвитку цієї
системи та ефективному її впливу на якісний розвиток
психологічної і соціологічної служб системи освіти.

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
5. Запровадити інноваційні результативні форми і методи підготовки і
підвищення кваліфікації працівників психологічної служби регіону в
процесі проведення курсів, семінарів, тренінгів для соціальних
педагогів, практичних психологів, педагогів, керівників навчальних
закладів.

2010-2011 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
6. Створити банк ліцензійних психологодіагностичних методик та
методик для соціально-педагогічних досліджень, просвітницьких
програм, посібників з питань практичної психології і соціальної
роботи для педагогів, батьків, учнів; організувати широке
використання банку в практиці діяльності психологічних і соціальних
служб системи освіти, науково-методичний супровід цієї роботи.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
7. Налагодити методичне забезпечення практичного здійснення
психолого-педагогічного супроводу неблагополучних сімей, які
неспроможні або не бажають виконувати виховні функції стосовно
дітей, попередження проявів бродяжництва та жебрацтва серед
неповнолітніх, підготувати відповідні інструктивно-методичні
матеріали для відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій і
міськвиконкомів.
40
2010-2012 роки Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти
8. Розробити й запровадити систему діагностики, реабілітації та
психологічної підтримки дітей, що зазнали насильства.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
9. Налагодити моніторинг організації психологічного супроводу
допрофільного та профільного навчання та на підставі даних
моніторингу відповідно коригувати науково-методичний вплив на
якість зазначеного психологічного супроводу.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти

РОЗДІЛ ІІІ. ВИХОВАННЯ. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА.

Мета: втілення в усіх ланках системи освіти області


концептуальних ідей національного виховання, спрямованих на
виховання моральної, духовної й життєво компетентної особистості,
громадянина, сім'янина, професіонала; організація цілеспрямованої
діяльності всіх виховних підструктур регіону зі створення умов для
побудови цілісної безперервної системи виховання в освіті й поширення
головних ідей сучасного виховання, заснованих на системі
загальнокультурних і національних цінностей;
розбудова якісної, ефективної та доступної для всіх дітей і підлітків
області системи позашкільної освіти; забезпечення творчого,
інтелектуального, фізичного та духовного розвитку вихованців
позашкільних навчальних закладів регіону.

Завдання:

1. Об‘єднання зусиль освітян на розбудову та проектування


перспективних виховних систем кожного загальноосвітнього закладу
області шляхом створення виховного простору на основі духовного
єднання педагога і учня, спрямованості на самовдосконалення,
саморозвиток та повноцінне життєтворення особистості школяра;
41
2. Науково-методичне забезпечення практичних дій педагогів
навчальних закладів області зі створення виховного середовища та
виховного простору для особистісного розвитку учнів і молоді;
3. Упровадження у виховний процес інноваційних виховних
технологій, систем та сучасних методик виховання дітей, учнівської
молоді;
4. Використання проектно-програмних технологій у системі
науково-методичного супроводу діяльності організаторів виховного
процесу;
5. Забезпечення якісного розвитку мережі позашкільних навчальних
закладів, модернізація і досягнення комфортності умов їх діяльності;
6. Розвиток взаємодії позашкільних навчальних закладів з усіма
ланками освіти, зовнішнім середовищем; максимальне залучення дітей
та підлітків до творчого розвитку і самореалізації через систему
позашкільної освіти.

Основні заходи з реалізації мети

1. Розробити проект програми розбудови цілісної безперервної системи


виховання в області.

2010-2011 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації, Запорізький
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти
2. Розробити і впровадити систему обласних науково-методичних
заходів (семінарів, конференцій, круглих столів), спрямованих на
розбудову та проектування перспективних виховних систем
загальноосвітніх закладів шляхом створення виховного простору на
основі духовного єднання педагога і учня.

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти
3. Забезпечити проведення міжнародних, Всеукраїнських,
міжрегіональних, обласних науково-практичних конференцій,
семінарів, тренінгів з проблем громадянського, патріотичного,
естетичного та морального виховання.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти
4. Розробити та впровадити в систему освіти регіону виховний проект
«Громадянин» як форму інтегрованої діяльності всіх суб’єктів
виховання.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


42
післядипломної педагогічної освіти
5. Забезпечити умови для створення на базі районних і міських
методичних кабінетів (центрів) громадянських проектних центрів
виховання, використання ними проектно-програмних технологій у
системі науково-методичного супроводу діяльності керівників та
педагогів навчально-виховних закладів.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти, відділи, управління освіти
райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення
6. Забезпечити ефективну роботу обласної асоціації педагогів-тренерів
у межах Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-
рівному» щодо здорового способу життя серед молоді України» та
підтримку діяльності педагогів-тренерів і підлітків-інструкторів.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти
7. Започаткувати проведення обласних конкурсів серед вчителів, дітей,
учнівської молоді з проблем формування проектного мислення та
удосконалення проектно-технологічної освіти в області.

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти
8. Продовжити і якісно оновити роботу творчих груп при обласному
інституті післядипломної педагогічної освіти:
«Розвиток творчого потенціалу педагога в умовах удосконалення
позашкільного педагогічного процесу»;
«Формування громадянської компетентності особистості засобами
сучасного змісту освіти».

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти
9. Продовжити діяльність експериментальних майданчиків з проблем
створення умов для професійного самовизначення дитини в умовах
позашкільного освітнього процесу (базові заклади: Центр творчості
дітей та юнацтва м. Енергодара, Центр молоді і школярів
Комунарського району м. Запоріжжя).

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти
10. Розробити положення про щорічний регіональний конкурс на кращий
43
позашкільний заклад області; організувати проведення конкурсу.

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти
11. Продовжити випуск науково-методичного журналу «Позашкілля
Запоріжжя».

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти
12. Забезпечити проведення регіонального та участь у Всеукраїнському
конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних
закладів «Джерело творчості».

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти
13. Здійснити комп’ютеризацію позашкільних закладів області,
забезпечити ліцензійним програмним продуктом та підключення до
мережі Інтернет; забезпечити відповідну курсову перепідготовку
педагогів позашкільних закладів.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації, Запорізький
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти,
відділи, управління освіти
райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення
14. Продовжити роботу з підготовки та видання програм для гуртків та
інших творчих об’єднань позашкільної освіти.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти
15. Видати навчальний посібник з актуальних питань розвитку творчої
особистості дитини засобами позашкільних закладів.

2011 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти
16. Реорганізувати обласний будинок учителя в обласний центр
художньо-естетичної творчості учнівської молоді

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації
17. Забезпечити охоплення позашкільною освітою дітей, які
потребують корекції фізичного або розумового розвитку, в тому числі
44
дітей-інвалідів, які навчаються за індивідуальною формою.

2010-2012 Управління освіти і науки


облдержадміністрації, Запорізький
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти,
відділи, управління освіти і науки
райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення
18. Забезпечити щорічне проведення обласних позашкільних заходів з
учнями:

фестивалю юних пожежників-рятівників;


огляду юних інспекторів руху;
конкурсу допризовної молоді;
зборів-змагань юних рятувальників «Школа безпеки»;
конкурсу «Молодь обирає здоров‘я»;
змагань дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Джура»;
фестивалю оздоровчого і патріотичного напрямку «Козацький
гарт»;
фестивалю «Таланти твої, Україно !»;
екологічного марафону та екологічного форуму «Довкілля»;
експедиції учнівської молоді «Пізнай свою країну “;
експедиції учнівської молоді “Історія міст і сіл України;
чемпіонату зі спортивних туристських походів серед учнівської
та студентської молоді;
відкритої краєзнавчої конференції учнівської молоді «Мій рідний
край»;
молодіжної акції «Пам‘ятати. Відродити. Зберегти».

2010-2012 роки (щорічно) Управління освіти і науки


облдержадміністрації, Запорізький
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, обласні
позашкільні навчальні заклади

19. Забезпечити створення умов для розширення допрофільної


підготовки і профільного навчання учнівської молоді на базі
позашкільних навчальних закладів.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації, Запорізький
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, відділи,
управління освіти
райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення
45

20. Створити відділення Малої академії наук України у позашкільних


навчальних закладах усіх районів і міст області.

2011-2012 Відділи, управління освіти


райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення
21. Розробити на засадах Національної міжвідомчої програми «Пізнай
свою країну» та організувати реалізацію обласної програми розвитку
дитячого туризму і краєзнавства на період 2010-2015 рр.

2010 рік Обласний центр туризму і


краєзнавства учнівської молоді
22. Провести Всеукраїнський семінар-практикум завідувачів відділів
краєзнавства Кримського республіканського, обласних, Київського та
Севастопольського міських центрів туризму і краєзнавства учнівської
молоді, станцій юних туристів «Педагогічні шляхи формування
життєтворчості вихованців позашкільних навчальних закладів
засобами краєзнавства».

2010 рік Управління освіти і науки


облдержадміністрації, Запорізький
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, обласний
центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді
23. Здійснити ремонти споруд туристичних баз «Дніпрянка», «Лиса Гора»
та приміщень обласного центру туризму і краєзнавства учнівської
молоді

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації, обласний
центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді
24. Забезпечити участь юних натуралістів загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів у заходах з відзначення 85-річчя
юннатівського руху в Україні:

у Всеукраїнському зльоті юннатів та виставці «Турбота юних»;


у Всеукраїнському конкурсі шкільних та позашкільних видань;
у закладанні юннатівського саду обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді

2010 рік Обласний центр еколого-


натуралістичної творчості
учнівської молоді
46

25. Забезпечити широке залучення учнівської молоді області до участі у


Всеукраїнських масових заходах екологічного, аграрного та
біологічного спрямування («До чистих джерел», «Вчимося
заповідувати», «Рослини – рятівники від радіації», «Парки – легені
міст та сіл», «Енергія і середовище», «Джміль та бджілка», «День
юного натураліста», «Турбота молоді тобі, Україно!», «Галерея
кімнатних рослин».

2010-2012 роки Обласний центр еколого-


натуралістичної творчості
учнівської молоді
26. Провести обласну науково-практичну конференції «Знахідки і
проблеми науково-пошукової роботи учнів-членів Малої академії
наук України».

2011 рік Обласний центр еколого-


натуралістичної творчості
учнівської молоді
27. Забезпечити проведення Всеукраїнського науково-практичного
семінару з проблем позашкільної освіти і виховання еколого-
натуралістичної спрямованості.

2011рік Управління освіти і науки


облдержадміністрації, Запорізький
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, обласний
центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
28. Розробити проект та створити на базі навчально-дослідної земельної
ділянки обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді агроекологічний комплекс.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації, обласний
центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

РОЗДІЛ ІV. ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТОК ЗДОРОВ‘Я, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ

Мета: створення у системі освіти регіону умов для усвідомлення


всіма учасниками освітнього процесу життя і здоров‘я особистості як
найвищих особистісних і суспільних цінностей та показників
цивілізованості; мотивації до збереження і вдосконалення власного
47
здоров‘я (фізичного, духовного, психічного); розбудова в регіоні
освітнього простору, що забезпечує безпечні умови життєдіяльності
навчально-виховних закладів.

Завдання:

1. Налагодження у кожному навчально-виховному закладі


раціональної організації освітнього процесу, що базується на
оптимальних для збереження і розвитку здоров‘я учнівської молоді
матеріально-технічних і санітарно-гігієнічних умовах, режимах навчання
та відпочинку, запровадженні здоров‘язберігаючих технологій;
передбаченій чинним законодавством системі моніторингу стану
здоров‘я дітей; заходах з профілактики захворювань і шкідливих звичок;
2. Забезпечення оптимальної рухової активності дітей і підлітків;
3. Піднесення якості проведення організованих занять
фізкультурою і спортом учнів, вихованців, студентів; урахування в їх
організації індивідуальних фізичних можливостей і особливостей дітей і
молоді;
4. Упровадження сучасних впливових форм просвітницької роботи
через зміст навчання та засобами позанавчальної виховної роботи щодо
формування свідомого ставлення особистості до свого здоров‘я, уміння
його зберігати, відновлювати, зміцнювати;
5. забезпечення в межах компетенції закладів освіти, визначеної
чинним законодавством, якісного харчування учнів, вихованців,
студентів;
6. Забезпечення в системі освіти загального гармонійного
фізичного, психічного, культурного і духовного розвитку особистості.

Основні заходи з досягнення мети

1. Розробити та впровадити у кожному районі, місті цільові проекти з


питань формування культури здорового способу життя учасників
навчально-виховного процесу, передбачивши об‘єднання зусиль
сфери освіти з соціальними партнерами щодо здоров‘я дітей і
молоді, громадськістю.

2010 рік Відділи, управління освіти


райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення, Запорізький обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти
2. Забезпечити розвиток мережі оздоровчих таборів з денним
перебуванням дітей на базі закладів освіти та піднесення
ефективності їх оздоровчої діяльності.
48
2010-2012 роки Відділи, управління освіти
райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення, Запорізький обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти
3. При створенні освітніх округів передбачити в кожному з них опорну
«Школу сприяння здоров‘ю» як центр зосередження кращих
ресурсів, навчально-методичних досягнень, практичного досвіду,
інноваційних технологій зі збереження і зміцнення здоров‘я учнів
через освіту

2010-2012 роки Відділи, управління освіти


райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення, Запорізький обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти
4. Провести цільовий комплексний моніторинг стану забезпечення
безпеки життєдіяльності навчально-виховних закладів, розробити за
його результатами та реалізувати програму дій щодо поліпшення
санітарно-гігієнічних умов, забезпечення відповідного чинним
нормативам протипожежного захисту, оснащення медичних
кабінетів.

2010 рік і постійно Відділи, управління освіти


райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення
5. Відкрити ресурсний центр з проблеми формування культури
здоров'я на базі загальноосвітньої школи № 110 м. Запоріжжя.

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти, управління освіти і науки
Запорізької обласної ради
6. Розробити дистанційний курс для вчителів з «Основ безпеки
життєдіяльності».

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
7. Оновити, вдосконалити форми і методи науково-методичного
супроводу закладів освіти з проблеми формування навичок
здорового способу життя, профілактики ризикової поведінки,
попередження поширення ВІЛ-інфекції.
49
2010-2012 роки Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти
8. Провести обласну олімпіаду з основ здоров'я, основ безпеки
життєдіяльності.

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
9. Забезпечити у всіх навчально-виховних закладах відновлення
діяльності ігрових і спортивних майданчиків.

2010-2012 роки Відділи, управління освіти


райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення
10. Створити банк даних з інноваційних здоров’язберігаючих технологій
у навчально-виховному процесі, забезпечити його ефективне
використання в практиці діяльності закладів освіти.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
11. Створити на сайті Запорізького обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти розділ з питань формування здорового способу
життя.

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти

РОЗДІЛ V. ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

Мета: забезпечення випереджувального розвитку системи


професійно-технічної освіти, спрямованої на максимальне задоволення
освітніх потреб особистості та потреб регіону в кваліфікованих
робітничих кадрах, єдності професійного навчання та виховання;
якісного виконання державних стандартів професійно-технічної освіти;
забезпечення відповідності якості кваліфікації і компетентностей
випускників професійно-технічних навчальних закладів вимогам
роботодавців.
50
Завдання:

1. Розвиток системи щорічного моніторингу потреби у


кваліфікованих робітниках ринку праці та моніторингу якості професійної
підготовки;
2. Оптимізація мережі професійно-технічних навчальних закладів
за галузевим спрямуванням з урахуванням попиту ринку праці та
пріоритетів розвитку економіки регіону;
3. Забезпечення ефективної співпраці професійно-технічних
навчальних закладів і підприємств – замовників робітничих кадрів як
соціальних партнерів;
4. Розробка, апробація та впровадження у навчальний процес
державних стандартів профтехосвіти;
5. Перехід від системи оцінювання знань і вмінь випускників до
системи визначення їх професійної компетентності;
6. Забезпечення соціального захисту та ефективної системи
виховання, психологічного супроводу учнівської молоді;
7. Створення умов для реалізації ступеневої безперервної освіти;
8. Продовження модернізації матеріально-технічної бази освітнього
процесу професійно-технічних навчальних закладів: поетапне
оснащення новим обладнанням, устаткуванням, сільськогосподарською
та іншою технікою.

Основні заходи з реалізації мети

1. Відпрацювати та забезпечити реалізацію нової системи управління


професійно-технічною освітою в області в умовах переведення
професійно-технічних навчальних закладів з державного на
регіональний рівень підпорядкування, впровадження державно-
громадської моделі управління.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації
2. Забезпечити якісне оновлення системи, механізму, інструментарію
щорічного моніторингу потреби ринку праці у кваліфікованих
робітничих кадрах за напрямами підготовки:
- машинобудування;
- будівництво;
- металургія;
- сільське господарство;
- сфера сервісу і побуту;
та моніторингу освітніх послуг, що надаються у сфері професійно-
технічної освіти юридичними особами різних типів і форм власності
на території області.
51

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
науково-методичний центр
професійно-технічної освіти
у Запорізькій області
3. Оптимізувати мережу професійно-технічних навчальних закладів на
підставі попереднього моніторингу потреб ринку праці у
кваліфікованих робітничих кадрах відповідного спектру галузевого
спрямування регіону та з урахуванням демографічної ситуації;
забезпечити в ході оптимізації мережі усунення диспропорцій і
дублювання в підготовці робітничих кадрів, оновлення переліку
професій.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
науково-методичний центр
професійно-технічної освіти
у Запорізькій області

4. Забезпечити якісне виконання плану підготовки кваліфікованих


робітників відповідно до укладених договорів з підприємствами –
замовниками за такими проектними показниками:

2010 рік – 8970 чол.;


2011 рік – 6820 чол.;
2012 рік – 5000 чол.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації
5. Упровадити ефективні сучасні форми профорієнтаційної,
профінформаційної та профконсультаційної роботи з метою
підвищення престижу робітничих професій та створення
інформаційного поля для випускників загальноосвітніх навчальних
закладів, незайнятого (перепідготовка) та працюючого (підвищення
кваліфікації) населення.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
науково-методичний центр
професійно-технічної освіти
у Запорізькій області
6. Здійснити щорічні розробку, апробацію та впровадження у
навчально-виробничий процес одного державного стандарту
професійно-технічної освіти.

2010-2012 роки Науково-методичний центр


52
професійно-технічної освіти
у Запорізькій області
7. Запровадити у професійно-технічних навчальних закладах області
професійну підготовку за 15 новими професіями та
спеціальностями, у тому числі по роках:

2010 рік – 4 професії, 1 спеціальність;


2011 рік – 3 професії, 1 спеціальність;
2012 рік – 5 професій, 1 спеціальність

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
науково-методичний центр
професійно-технічної освіти
у Запорізькій області
8. Здійснити заходи щодо приведення якісного складу кадрів
працівників системи професійно-технічної освіти у відповідність до
актуальних завдань, які їм належить реалізувати в умовах переходу
на нові Державні стандарти професійно-технічної освіти,
інформаційно-комунікаційні та інші сучасні технології освіти,
здійснення освіти на компетентнісних засадах, у тому числі
забезпечити відповідну курсову перепідготовку та стажування
841490 чол. працівників професійно-технічних навчальних закладів,
з них по роках:

2010 рік – 286870 чол.;


2011 рік – 182500 чол.;
2012 рік – 272102 чол.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
науково-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Запорізькій області
9. Забезпечити функціонування спеціалізованого навчального центру
підвищення кваліфікації і стажування майстрів виробничого
навчання за будівельним напрямом на базі Запорізького
будівельного центру професійно-технічної освіти.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації
10. Створити експериментальний майданчик на базі відкритого
акціонерного товариства «Дніпроспецсталь» за участю вищого
професійного училища № 23, Запорізьких будівельного центру
профтехосвіти і професійного металургійного ліцею з проблеми
53
«Співпраця на рівні соціального партнерства професійно-технічного
навчального закладу з підприємством-замовником кваліфікованих
робітничих кадрів».

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
науково-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Запорізькій області
11. Забезпечити щорічну виплату стипендій голови обласної ради 41
учню професійно-технічних навчальних закладів області.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації

РОЗДІЛ VІ. ВИЩА ОСВІТА

Мета: підвищення якості і розширення доступу до здобуття вищої


освіти в регіоні; адаптація вищої школи до ринкової економіки,
прискорення розвитку вищої освіти як визначального чинника
інноваційного розвитку суспільства, соціально-економічного, духовного,
культурного розвитку області

Завдання:

1. Забезпечення доступності гарантованої державою якості вищої


освіти для населення регіону;
2. Сприяння:
розвитку конкурентноспроможної мережі вищих навчальних
закладів відповідно до регіональних і загальнодержавних потреб;
інтеграції вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації,
створенню укрупнених регіональних університетів дослідницького типу,
навчально-наукових комплексів;
упровадженню гнучких освітніх програм та інформаційних
технологій навчання відповідно до вимог Болонської декларації;
3. Поєднання потенціалу освіти і науки для вирішення соціально-
економічних проблем регіону.

Основні заходи з реалізації мети

1. Спрямувати роботу громадської регіональної експертної комісії


Державної акредитаційної Запорізької області (в межах її
повноважень) на забезпечення приведення обсягів та напрямів
підготовки фахівців з вищою освітою за різними освітньо-
кваліфікаційними рівнями у відповідність до потреб ринку праці і
54
ринку освітніх послуг регіону.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації
2. Забезпечити реалізацію спільного проекту Запорізького
педагогічного коледжу та педагогів швецького міста Шовде щодо
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у
педагогічний процес.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
Запорізький педагогічний коледж
3. Забезпечити інформатизацію та комп’ютеризацію навчально-
виховного процесу у вищих навчальних закладах, які відносяться до
спільної власності територіальних громад.

2010-2012 роки Управління освіти і науки,


культури і туризму, охорони
здоров’я облдержадміністрації,
вищі навчальні заклади спільної
власності територіальних громад
4. Вжити заходів щодо вдосконалення якості професійно-практичної
підготовки учасників навчально-виховного процесу, посилення
партнерських зв'язків з роботодавцями, залучення їх до
формування змісту вищої освіти, проведення практики студентів,
стажування викладачів вищих навчальних закладів, які відносяться
до спільної власності територіальних громад.

2010-2012 роки Управління освіти і науки,


культури і туризму, охорони
здоров’я облдержадміністрації,
вищі навчальні заклади спільної
власності територіальних громад
5. Створити ефективну систему підвищення кваліфікації (у частині
діяльності з надання повної загальної середньої освіти)
педагогічних кадрів вищих навчальних закладів, які здійснюють
підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти,
забезпечувати їх якісну атестацію та сприяти професійному
удосконаленню.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти, вищі навчальні заклади
6. Забезпечити доступ соціально незахищеної і талановитої молоді до
55
здобуття вищої освіти за рахунок бюджетних коштів відповідно до
норм чинного законодавства через проведення відкритих і прозорих
вступних кампаній, організацію роботи відповідних оперативних
штабів.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації, вищі
навчальні заклади
7. Забезпечити реалізацію соціальних проектів, спрямованих на
підтримку талановитої студентської молоді, у тому числі виплату
стипендій голови обласної державної адміністрації і стипендій
голови обласної ради студентам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV
рівнів акредитації, проведення обласного конкурсу «Студент року»

2010-2012 роки Управління освіти і науки, у


справах молоді та спорту
облдержадміністрації,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти, вищі навчальні заклади
8. Забезпечити ефективну взаємодію управління освіти і науки
облдержадміністрації з радами ректорів і директорів вищих
навчальних закладів, з громадськими студентськими організаціями у
вирішенні питань розвитку вищої школи регіону.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації
9. Сприяти розширенню ролі студентського самоврядування у
навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів,
працевлаштуванню випускників педагогічних спеціальностей.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації, вищі
навчальні заклади
10. Організаційно сприяти створенню наукових парків та інших
інноваційних інфраструктур при провідних вищих навчальних
закладах області.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації, вищі
навчальні заклади
56
РОЗДІЛ VІІ. ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ.
ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА

Мета: забезпечення економічних та соціальних гарантій


професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їх
високого соціального статусу в суспільстві; створення умов якісного
безперервного розвитку і саморозвитку педагогічних і науково-
педагогічних працівників.

Завдання:

1. Удосконалення регіональної системи кадрового забезпечення


системи освіти, у тому числі наближення якості підготовки фахівців у
вищих навчальних закладах до потреб сучасного навчального закладу;
2. Налагодження і розвиток на регіональному рівні, у кожному
районі, місті, навчальному закладі ефективної соціальної підтримки
педагогічних і науково-педагогічних працівників;
3. Оновлення концептуальних підходів до змісту та форм
післядипломної педагогічної освіти на засадах неперервності,
компетентнісного підходу;
4. Забезпечення гарантованої готовності педагогічних працівників
усіх категорій до виконання своїх професійних функцій та постійного
розвитку й саморозвитку;
5. Удосконалення якості підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів.

Основні заходи з реалізації мети

1. Продовжити проведення щорічного обласного конкурсу «Учитель


року».

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти
2. Забезпечити щорічну виплату обласних премій 32 кращим
педагогічним працівникам загальноосвітніх, дошкільних та
позашкільних навчальних закладів.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації
3. Забезпечити підготовку кадрів для системи освіти області з числа
молоді сільської місцевості за цільовими направленнями у вищих
педагогічних навчальних закладах і навчальних закладах
57
сільськогосподарського напряму в кількості не менше 50 відсотків
від загальних обсягів прийому за державним замовленням, до інших
вищих навчальних закладів не менше 20 відсотків від загальних
обсягів прийому за державним замовленням.

2010-2012 (щорічно) Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
вищі навчальні заклади
4. Створити „Школу резерву” керівників закладів освіти на базі відділів
(управлінь) освіти райдержадміністрацій і міськвиконкомів міст
обласного значення з метою цілеспрямованої підготовки осіб,
зарахованих до резерву, до подальшого просування на відповідні
посади

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації: відділи,
управління освіти
райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення
5. Розробити та вдосконалити у кожному районі, місті механізми
забезпечення житлом педагогічних працівників, забезпечення їх
соціального захисту і підтримки відповідно до чинного
законодавства України

2010-2012 роки Відділи, управління освіти


райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення
6. Розробити та забезпечити реалізацію плану заходів щодо
проведення профорієнтаційної роботи серед учнів випускних класів
загальноосвітніх навчальних закладів щодо орієнтації на здобуття
педагогічної професії

2010-2012 Відділи, управління освіти


райдержадміністрацій і
міськвиконкомів міст обласного
значення
7. Оновити концептуальні підходи до визначення змісту, форм,
методів, технологій підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
Запорізької області; підготувати матеріали до ліцензування освітніх
послуг обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на
2012-2015 роки.

2011 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
58
8. Відкрити при Запорізькому обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти центр освітніх інноваційних технологій;
лабораторії «Розвиток здібностей дітей дошкільного віку та
молодших школярів», «Теорія та практика екологічної освіти».

2011 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
9. Запровадити кредитно-модульну накопичувальну систему
післядипломної педагогічної освіти та підвищення кваліфікації
педагогічних і керівних кадрів; розробити та реалізувати навчальні
плани і програми курсів підвищення кваліфікації педагогічних
працівників області за кредитно-модульною системою для всіх
категорій слухачів; розробити і запровадити систему
післядипломної педагогічної освіти за індивідуальними освітніми
маршрутами; вдосконалити заочну та запровадити дистанційну
форму підвищення кваліфікації, систему підготовки резерву
керівних кадрів освіти, систему стажування керівників закладів
освіти в рамках післядипломної освіти.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
10. Розробити та впровадити спецкурси варіативної складової
навчальних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних
працівників області, спрямовані на психолого-педагогічне
забезпечення розвитку професійної компетентності фахівців, їх
успішного професійного та особистісного розвитку.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
11. Удосконалити форми і методи професійної перепідготовки,
підвищення кваліфікації педагогічних працівників; упровадити
систему тренінгів, рефлепрактикумів, ігрових технологій,
спрямованих на профілактику негативних психологічних станів
педагогічних працівників, розвиток їх професійної та особистісної
зрілості; розробити та впровадити тематичні курси, спрямовані на
розвиток професійної самосвідомості, професійної ідентичності,
професійного мислення працівників закладів освіти.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
12. Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти вчителів
59
сільських районів області розробити та запровадити проблемні
курси за дистанційною формою:
«Конструювання технологій навчання»;
«Науково-дослідна діяльність в сучасній школі»;
«Освітні технології»;
«Основи інноваційного навчання»;
«Професійна майстерність і творчість педагога».

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
13. Забезпечити науково-методичний супровід уведення нової
навчальної дисципліни «Екологія».

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
14. Створити систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників
за дистанційною формою; забезпечити систему банком даних
навчально-методичних комплексів системи підвищення кваліфікації
за дистанційною формою.

2010-2011 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
15. Створити Інтернет-портал післядипломної педагогічної освіти
Запорізької області.

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
16. Поновити зміст курсової підготовки з урахуванням потреб
профільної школи, забезпечити перехід з 2010 року на підвищення
кваліфікації вчителів один раз на 3 роки

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
17. У рамках курсової перепідготовки вчителів біології, географії,
початкових класів увести спецкурс з викладання регіонального
курсу «Екологія рідного краю»; забезпечити систему організаційної
та науково-методичної допомоги районним, міським методичним
об’єднанням вчителів, які викладають даний регіональний курс.

2010 рік Запорізький обласний інститут


60
післядипломної педагогічної
освіти
18. З метою розвитку педагогічної майстерності освітян області
впровадити щорічні обласні:
конференцію-круглий стіл «Місія школи і педагогічний ідеал на
сучасному етапі розвитку суспільства»;
конкурс вчителів – фіналістів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року» різних років «Педагог ХХІ сторіччя»у номінаціях
«Вчитель-дослідник», «Вчитель-проектувальник авторської системи
діяльності» (започаткувати його проведення з 2011 р.).

2010-2011 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
19. Видати методичні рекомендації:
«Управлінський супровід розвитку професійної компетентності
педагога в роботі з обдарованими та здібними дітьми»;
«Управління зростанням рівня психолого-педагогічної
компетентності вчителів у школі»;
розробку творчої групи вчителів «Конспекти уроків з «Екології
рідного краю».

2010 – 2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
20. Запровадити спецкурси:

для слухачів всіх курсів підвищення кваліфікації: «Основи


демократії», «Гендерна політика в Україні», «Методологія
організації наукової діяльності»;
«Психологічний супровід учнів, які мають проблеми у навчанні»,
«Основи психолого-терапевтичного супроводу школярів»,
«Психологічне забезпечення набуття школярами загально-
навчальних навичок при підготовці домашніх завдань»;

для вчителів:
історії та правознавства: «Сучасна філософія», «Теорія
соціальних змін», «Сучасна історіографія», «Ментальна географія
Південної України»;
української мови та літератури: «Методика складання тестів для
оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури»,
«Методика навчання учнів української мови в полікультурному
середовищі», «Риторизація шкільного курсу української мови»;
61
російської мови, літератури та зарубіжної літератури -
«Інформаційно-комунікаційні технології на уроках мови та
літератури»;
біології, географії, початкових класів - спецкурс з викладання
регіонального курсу «Екологія рідного краю»;
для вчителів, які переходять на викладання навчальних
предметів державною мовою - «Практикум з української мови»;
для викладачів інституту післядипломної педагогічної освіти -
«Українська мова» (за професійним спрямуванням)
для дистанційного навчання: «Толерантність як філософсько-
етична вимога сучасності та проблема виховання», «Краєзнавство»
(для викладачів курсу «Історія рідного краю»).

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
21. Запровадити в системі підвищення кваліфікації педагогічних
працівників дошкільних і середніх загальноосвітніх навчальних
закладів, керівних кадрів освіти курс «Формування толерантного
ставлення до ВІЛ-позитивних дітей в системі дошкільної та шкільної
освіти».

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
22. Увести до планів курсової перепідготовки для всіх категорій
педагогічних працівників 4-8-годинний навчальний модуль з питань
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДУ та формування здорового способу
життя.

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
23. Упровадити тематичний курс для керівників загальноосвітніх
навчальних закладів «Актуальні питання фінансової діяльності
закладу освіти».

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
24. Організувати постійно діючий семінар з проблем людиноцентризму
в освіті для керівників загальноосвітніх навчально-виховних
закладів регіону.

2010 рік Запорізький обласний інститут


62
післядипломної педагогічної
освіти
25. Розробити і реалізувати програму «Підручник» з метою підготовки
посібників для курсантів інституту.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
26. Започаткувати конкурс професійної майстерності керівників
навчально-виховних закладів.

2011 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
27. Створити в структурі обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти навчально-методичний центр якості освіти та
педагогічних вимірювань.

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
28. Здійснити науково-методичне забезпечення розробки та
впровадження моделі «Школа майбутнього» на базі Запорізького
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу «Мала
гуманітарна академія».

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
29. Створити систему моніторингу кадрового забезпечення загальної
середньої освіти, включивши вивчення якісного складу кадрів,
потреби у їх підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації
керівників і педагогічних працівників .

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти
30. Забезпечити систему організаційної та науково-методичної
допомоги районним, міським методичним об’єднанням вчителів, які
викладають регіональний курс «Екологія рідного краю».

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
63

РОЗДІЛ VІІІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Мета: забезпечення комплексного соціального і психолого-


педагогічного та управлінського вивчення якості освіти в регіоні, розвитку
учня в навчальному закладі, рівня професійної компетентності вчителя;
збору, збереження, передачі, обробки і аналізу інформації щодо стану
системи освіти на регіональному рівні та прогнозування її розвитку;
об'єднання зусиль суб'єктів та об’єктів освітнього процесу навколо
врегулювання впливу факторів зовнішнього середовища та внутрішніх
факторів самої педагогічної системи на ефективність якості розвитку
освіти.

Завдання:

1. Розвиток управління якістю освіти в регіоні на основі діагностики


стану навчально-виховного процесу в закладах освіти, контролю за
еквівалентністю загальної середньої, дошкільної, позашкільної,
професійно-технічної освіти з державними стандартами; ефективністю
прийнятих управлінських рішень на різних рівнях системи освіти області;
2. Одержання об'єктивної і достовірної інформації щодо стану
діяльності закладів освіти з питань рівного доступу до якісної освіти, у
тому числі - профільного навчання, здоров’я дитини, післядипломної
освіти;
3. Інформаційне забезпечення підвищення кваліфікації
педагогічних працівників освітніх закладів з питань оцінки навчальних
програм і моніторингу, використання сучасних педагогічних та
інформаційних технологій щодо моніторингових досліджень з питань
підвищення якості освіти;
4. Залучення до інтерпретації результатів освітнього моніторингу
фахівців психологічних та методичних служб регіону, органів управління
освітою;
5. Відстеження й оцінка ефективності, наслідків і вторинних ефектів
здійснюваного розвитку системи освіти області.

Основні заходи з реалізації мети

1. Створити робочу групу з представників науковців, управлінців та


практиків системи освіти регіону з питань розробки:
а) положення про моніторинг якості загальної середньої освіти у
Запорізькій області;
б) параметрів, критеріїв, показників якості освіти на
регіональному рівні;
64
в) програм моніторингу якості: загальної середньої, дошкільної
освіти; виховної діяльності у закладах освіти області,
та забезпечити розробку і провадження зазначених документів
у практичну діяльність моніторингових служб освіти.

2010 рік Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти
2. Розробити та реалізувати план проведення моніторингових
досліджень якості освіти у Запорізькій області на 2010-2012 роки.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти
3. Створити трирівневий (інстутиційний, районний, обласний рівні)
пакет прикладних програм збору, узагальнення та аналізу
результатів моніторингових досліджень в області.

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
4. Забезпечити ведення електронного банку даних результатів
досліджень моніторингу якості освіти у Запорізькій області.

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
Створити ресурсний центр (для збору, обробки та збереження
статистичної інформації за результатами моніторингу якості освіти в
області, накопичення інструментарію проведення моніторингових
досліджень, систематизації електронної бібліотеки, методичних
матеріалів).

2010-2012 роки Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
5. Провести обласну науково-методичну конференцію «Моніторинг як
продуктивна технологія управління освітньо-виховною діяльністю в
навчальних закладах освіти: пошук та перспективи».

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
65

6. Видати збірку науково-методичних рекомендацій «Актуальні


проблеми педагогічного оцінювання у навчально-виховному
процесі».

2011 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
7. Підготувати збірник аналітичних матеріалів за результатами
моніторингових досліджень у Запорізькій області та участі
випускників загальноосвітніх навчальних закладів у зовнішньому
незалежному оцінюванні.

2010-2012 роки (щорічно) Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
8. Розробити методику, критерії та показники, інструментарій
моніторингу стану здоров'я учнів та впровадити моніторинг у
практику системи освіти.

2010 рік Запорізький обласний інститут


післядипломної педагогічної
освіти
9. Налагодити систему забезпечення органів управління освітою всіх
рівнів у регіоні аналітичними матеріалами за результатами
моніторингу якості освіти для їх використання в проектуванні та
прийнятті управлінських рішень, піднесення ефективності цих
рішень.

2010-2012 роки Управління освіти і науки


облдержадміністрації,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти
Додаток 1
до Програми розвитку освіти Запорізької
області на 2010-2012 роки, затвердженої
рішенням обласної ради
від №

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2010-2012 РОКИ
З ОРІЄНТОВНИМИ ОБСЯГАМИ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.


Найменування Виконавці Термін За роками виконання
заходів і завдань виконання Загальний Усього
Усього, наступні
обсяг
2010 рік 2011 рік 2012 рік І етап* етапи
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нагородження Управління освіти і 2011- Усього 36,0 36,0
преміями науки 2012
переможців облдержадміністрації, роки у т.ч.
обласних і комунальний заклад обласний 36,0 36,0
Всеукраїнських «Запорізький обласний бюджет
інтелектуальних інститут післядипломної інші
змагань педагогічної освіти джерела*
Запорізької обласної *
ради
Придбання Управління освіти і 2010 - Усього 6000,0 6000,0 6000,0
шкільних науки 2012 рік у т.ч.
автобусів для 20 облдержадміністрації обласний 6000,0 6000,0 6000,0
районів області бюджет
інші
джерела*
*
67
Оздоровлення Управління освіти і 2010 - Усього 200,0 210,0 231,0
та відпочинок науки 2012 у т.ч.
обдарованих облдержадміністрації, роки обласний 200,0 210,0 231,0
учнів закладів заклади освіти бюджет
освіти обласного обласного інші
підпорядкування підпорядкування джерела*
, які є *
відмінниками у
навчанні,
переможцями
обласних,
міжрегіональних
і всеукраїнських
інтелектуальних
змагань за
поданням
закладів
Щорічна виплата Управління освіти і 2010 - Усього 266,0 266,0 266,0
премій 32 науки 2012 у т.ч.
кращим облдержадміністрації, роки обласний 266,0 266,0 266,0
педагогічним Комунальний заклад бюджет
працівникам «Запорізький обласний інші
загальноосвітніх, інститут післядипломної джерела*
дошкільних та педагогічної освіти *
позашкільних Запорізької обласної
навчальних ради
закладів
Щорічна виплата Управління освіти і 2010 - Усього 72,0 72,0 72,0
стипендій голови науки 2012 у т.ч.
обласної ради облдержадміністрації, роки обласний 72,0 72,0 72,0
12 студентам Комунальний заклад бюджет
ВНЗ області «Запорізький обласний інші
інститут післядипломної джерела*
педагогічної освіти *
Запорізької обласної
ради
Усього 246,0 246,0 246,0
68
Щорічна виплата Управління освіти і 2010 - у т.ч.
стипендій голови науки 2012 обласний 246,0 246,0 246,0
обласної ради облдержадміністрації, роки бюджет
41 учню ПТНЗ Комунальний заклад інші
області «Запорізький обласний джерела*
інститут післядипломної *
педагогічної освіти
Запорізької обласної
ради
Щорічна виплата Управління освіти і 2012 рік Усього 72,0
стипендій голови науки у т.ч.
обласної облдержадміністрації, обласний 72,0
державної Комунальний заклад бюджет
адміністрації 12 «Запорізький обласний інші
студентам ВНЗ інститут післядипломної джерела*
області педагогічної освіти *
Запорізької обласної
ради

Проведення Управління освіти і 2010 - Усього 300,0 350,0 400,0


обласних науки 2012 у т.ч.
позашкільних облдержадміністрації, роки обласний 300,0 350,0 400,0
заходів Комунальний заклад бюджет
«Запорізький обласний інші
інститут післядипломної джерела*
педагогічної освіти *
Запорізької обласної
ради
Організація Управління освіти і 2010 - Усього 25,0 25,0 25,0
новорічних і науки 2012 у т.ч.
різдвяних свят облдержадміністрації роки обласний 25,0 25,0 25,0
для дітей бюджет
закладів освіти інші
обласного джерела*
підпорядкування *
Придбання Управління освіти і 2010 Усього 26,0 26,0 26,0
новорічних науки -2012 у т.ч.
подарунків до облдержадміністрації роки обласний 26,0 26,0 26,0
69
дня Святого бюджет
Миколая, Нового інші
року дітям- джерела*
сиротам, дітям, *
позбавленим
батьківського
піклування

Посада Підпис

* За наявності наступних етапів


** Інші джерела можуть включати кошти позабюджетних фондів, гранти, власні кошти, залучені кредити,
інші джерела, не заборонені чинним законодавством

Керівник апарату облдержадміністрації Р.В. Дригинич

Додаток 2
до Програми розвитку освіти Запорізької
області на 2010-2012 роки, затвердженої
рішенням обласної ради
від №
ОРІЄНТОВНІ ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА
ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2010-2012 РОКИ

Обсяг За роками виконання


фінансування, Усього, Усього,
всього 2010 рік 2011 рік 2012 рік І етап * наступні етапи
1 2 3 4 5 6 7
70
Обласний 21740,0 7135,0 7231,0 7374,0
бюджет
Місцеві
бюджети
Інші джерела
**
Усього 21740,0 7135,0 7231,0 7374,0
Посада Підпис
* За наявності наступних етапів
** Інші джерела можуть включати кошти позабюджетних фондів, гранти, власні кошти, залучені кредити,
інші джерела, не заборонені чинним законодавством

Керівник апарату облдержадміністрації Р.В. Дригинич


ЗМІСТ

Назва розділу, підрозділу Програми Сторінки

ВСТУП 1

СТАН ОСВІТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2006-2009 РОКАХ 2

КОНЦЕПЦІЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 8


ОБЛАСТІ НА 2010 – 2012 РОКИ

1. Актуальність розробки і мета Програми 8

2. Пріоритетні завдання досягнення мети Програми 9

3. Основні шляхи реалізації завдань Програми 10

4. Очікувані результати 11

РОЗДІЛ І. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 12

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 17

Проект «Рівний доступ до якісної освіти» 17

Проект «Профільне навчання» 24

Проект «Обдарована дитина» 27

Проект «Дитина з особливими потребами» 31

Проект «Інтернатні заклади освіти» 34

Проект «Психологічний супровід освітнього процесу» 37

РОЗДІЛ ІІІ. ВИХОВАННЯ. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 40

РОЗДІЛ ІV. ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТОК ЗДОРОВ‘Я, 46


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ

РОЗДІЛ V. ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА 49


72

РОЗДІЛ VІ. ВИЩА ОСВІТА 53

РОЗДІЛ VІІ. ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ. ПІСЛЯДИПЛОМНА 55


ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА

РОЗДІЛ VІІІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ 62

Додаток 1. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ 66


РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2010-2012
РОКИ З ОРІЄНТОВНИМИ ОБСЯГАМИ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

Додаток 2. ОРІЄНТОВНІ ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА 70


ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2010-2012 РОКИ