You are on page 1of 52

giao caûm

Coõi cao xanh loàng loäng, coù moät boùng hình ñang tieâu
dao. Choán ñaát thaáp baït ngaøn, coù ngöôøi ñang thôû than.
Ngöôøi thì thôû than döôùi ñaát thaáp maø boùng hình thì tieâu
dao treân cao xanh, neân cöôøi hay neân khoùc ñaây ! Hö voâ
laø thieân thai ! Thieân thai laø hö voâ ! Moät khoaûnh khaéc
sinh toàn choùng qua seõ laø hö voâ hay laø thieân thai !
Ñaâu laø hö voâ ? Ñaâu laø thieân thai ? Ñaâu laø yù nghóa
cuûa khoaûnh khaéc sinh toàn kia ?
Hö voâ chính laø ta ! Thieân ñaøng cuõng laø ta ! Khoaûnh
khaéc sinh toàn aáy cuõng laø ta noát ! Ta vôùi ta, moät cuoäc
ñoái dieän taøn khoác quaù ñeán noãi con ngöôøi phaûi ñau khoå,
traû giaù nhieàu ñeå roài môùi chaáp nhaän. Cuoäc ñoái dieän naøy
phaûi thieát thaân chaân thaønh ñeå chaúng coù gì laáp lieám, mô
hoà laøm sai leäch dieän maïo thaät cuûa ta.
Caàm taäp naøy trong tay xin ñöøng nghó laø thô maø ñaây
chæ laø noã löïc ñi tìm chính mình cuûa toâi ñaáy baïn. Chæ theá
thoâi !

giantrantoivoitoi

1
Nhö quaø moïn ñeå:

ghi aân saâu Cha Meï, ñaëc bieät ngöôøi Meï kính yeâu ñöa con
vaøo cuoäc nhaân sinh, tri aân anh chò chaép caùnh cho em vaøo
ñôøi, caùm ôn taát caû moïi ngöôøi cho toâi chaát lieäu ñeå soáng doài
daøo coù ñònh höôùng vaø treân heát xin ñoäi ôn Thöôïng Ñeá, xin
ñöôïc ñoäi ôn Thöôïng Ñeá veà taát caû.
Coù leõ thaät voâ duyeân khi vieát nhöõng doøng naøy ôû ñaây. Quaø
chi nhoû beù, taàm thöôøng theá, nhöng ñöôïc deät neân töø taám loøng
chaân thaønh ñaáy. Vaø sôï raèng chaúng coù dòp naøo khaùc ñeå noùi
leân loøng bieát ôn naøy vì ñaây vaãn bieát raèng mình chaû laøm gì
neân to taùc caû ñaâu:
Nhoû beù, moïn heøn vaø taàm thöôøng,
Hö ñoán, xaáu xa vaø toäi loãi.
laõng töû

2
Phieâu laõng
Tö löï tình ngöôøi xin gaén soáng
Thong dong tình ñôøi cöù chôi ngoâng
Chaâu löu giao thieäp böôùc phong traàn
Lang baït kyø hoà hít tinh khoâng.
khuya 13/9/01

Anh vôùi Naøng Thô


taëng Haøn Vi
Ñôøi anh nhö soùng nheï laên taên
EÂm ñeàm bay löôïn töïa caùnh baèng
Thoaû chí bình sinh anh tung trôøi !
Ñaïi döông bao la nhoaø cay ñaéng
Töôûng chöøng coù theá suoát cuoäc ñôøi
Naøo ngôø gioâng toá vaø maây ñen,
Vuøi daäp thaân anh naùt tôi bôøi
Ñaønh gôûi vaøo Thô bao veát haèn.

3
Phong traàn

Thöôïng Ñeá ôi, bao giôø con heát toäi !


Gioù buïi traàn bao phuû, vöôùng baän loøng
Böôùc lang thang, con tìm suoái nöôùc trong
Dìm mình xuoáng mong taåy saïch oâ nhô.
Nöôùc tuy trong nhöng nguïp laâu chaúng ñöôïc
Ñaønh ngoùc leân hít thôû saàu moäng öôùc
Dô con roài, laïi vaùy ñuïc phong traàn
Thoâi ñi tieáp, tìm nguoàn saïch röûa thaân.

4
Noãi loøng
Xung quanh ta toaøn hoa vôùi laù
Daêm ba neùt hoaï hình chaúng ra
Muoán veõ baèng thô, thô chaû thaønh
Loøng ta theá ñoù, noãi xoùt xa.

Trinh
Con ngöôøi gaàn gioáng vôùi thaàn linh
Khaùc nhau ôû moãi moät chöõ tình.
Thaàn linh thaùnh thoaùt quaù thanh tao
Con ngöôøi oâ troïc moãi chöõ trinh.
Duïc voïng vöôn cao hoaù cuoàn ñieân
Ñam meâ thaùi quaù heát laø tình.
Con ngöôøi, ngöôøi con, con vôùi ngöôøi !
Gì ñaâu mong manh taám maøng trinh*.

*
Phoûng theo yù töôûng cuûa Cuï Vöông Hoàng Seån.

5
Veà beân Meï Traø Kieäu
Taëng C. Antoân Phan Baù

Con veà beân Meï saùng hoâm nay


Cuøng vôùi naéng mai quyeän daâng ñaày
Quyø goái nôi ñaây, thaân löõ khaùch
Phoù troùt cho Meï troïn ñeâm ngaøy
Thieân Chöùc Linh Muïc vöøa môùi nhaän
Höông tình aân thaùnh con ngaát ngaây
Cuùi ñaàu laïy taï con xin vaâng
Cuøng Meï hieán daâng tình cao say.
Ghi nhôù moät laàn
ñöôïc neùp trong loøng Meï

6
tình ca daâng hieán
Taëng Sr. Theùreøse Thanh Vaân
kyû nieäm 25 naêm haùt tình ca

Dòu daøng taáu leân baûn tình ca


Hoaø vôùi cung ñaøn maõi vang xa
Ngoït ngaøo lòm ngaét suoái aân tình
Hoàn con taém goäi maõi ñaäm ñaø
Daët dìu reùo raét con ñaém say
Vui thoaû nhaø Chuùa thaùng naêm qua
Vì yeâu con soáng ñôøi daâng hieán
Say yeâu phuïc vuï trong tieáng ca.

7
Heø laïi veà
Caây phöôïng ngoaøi saân
Thaân noù raõ rôøi
Baùo hieäu heø veà.

Hoa phöôïng ñoû thaém


Ruïng khaép saân tröôøng.
AÙo traéng buoàn thöông
Böôùc ñi naëng neà
Traùch heø laïi veà
Chia caùch tình thöông.
Xa caùch maùi tröôøng

8
Höông phöôïng chan chöùa
Höông tình öùa leä
Öôùc heïn heø qua
Saùnh böôùc duyeân ta

Chung moät con ñöôøng


Caát böôùc ñeán tröôøng
Thoaû loøng meán thöông
Bao ngaøy caùch xa.

9
Ngaéc ngoaûi
Ngoaøi trôøi ta nghe
Gioù thoåi rì raøo
Treân caùnh ñoàng queâ
Ta nghe thì thaøo.

Tieáng chim ríu rít


Tieáng luùa xoân xao
Nhö baøn nhö tính
Ñeán keû tình si.

Laøm ta söïc nghó


Treân chuoãi ñöôøng ñi
Laém noãi truaân chuyeân
Ñôøi ta laïi suy

10
Boãng nghe beân tai
Luùa nhö ñang khuyeân
Chim nhaéc ñeán ai
Phaûi roài Gieâ-su
Haõy troâng caäy Ngaøi,
Haõy luoân phoù thaùc
Con ñaây naøi xin
Ngaøi haõy ñoaùi nhìn.

Boãng nghe xaøo xaïc


Tieáng traâu gaëm coû
Tieáng loøng baùt ngaùt
Thaû hoàn theo gioù

Coù gì beân chaân


Tieáng caù nho nhoû
Khoù taû cho xieát
Loøng caù thaät chaân

11
Reân ræ cuøng ta
Loøng Meï bao la
Mong ta giaûn hoaø
Xa laùnh toäi traàn

Laõnh nhaän thaùnh aân


Cuøng Meï nhaân laønh
Höôûng phöôùc cöùu ñoä
Loøng mau tænh ngoä.

Ngaån leân ñoài Meï


Hoå theïn voâ cuøng
Mong ñôøi luoân trung
Vôùi loøng mong öôùc

12
Boãng thaáy Non Tröôït
Daùng ñöùng kieâu huøng
Nghieâm trang dieãm leä
Laøm chaân leâ böôùc

Ngaãm toäi baát trung


Khoán ñoán cho cuøng
Con naøy reân ræ
Mong Meï thöông nghó
Cho ñôøi con ñaây
Heát long phoø nguy
Troùt cuoäc ñôøi naøy
Nhaân chöùng Ñöùc tin

Daãu ngaøn choâng gai


Haõy luoân vöôït thaéng
Ñeå neân con Chuùa
Neân moân ñeä Ngaøi.

13
doøng thô höùng caûm
Chieàu ñaõ buoàn, loøng laïi buoàn theâm
Khoâng gian aûm ñaïm, thô eâm eâm
Roùt vaøo loøng, gioït tình yeâu.
Theá ñaáy traêng troøn theâm nhieàu suy tö
Yeâu laø chuyeän cuûa muoân ngöôøi chöù !
Maø sao boû vaøo tuoåi möôøi laêm
Ñeå roài toâi phaûi böôùc vaøo
Höùng laáy haäu quaû thaû vaøo trang thô
Trang thô chính laø loøng toâi tôï
Nhöõng baâng quô cuõng neân thô
Cho loøng toâi bôùt moäng mô
Nhöõng khi höùng caûm coù thô baàu baïn.

14
Haùt rong:
Ñaø baø ñeïp döôùi lôùp son
Thaân trai ñaïi ñeïp, thaân choân chieán tröôøng.

Trôû laïi Non Nöôùc


Döøng chaân ñöùng laïi tröôùc Nguõ Haønh
Ñöôøng leân doác doác, laém quanh quanh
Non cao, laém ñoäng xaêm hoàn ñaát
Laém Chuøa, laém töôïng troâng haún Phaät
Taát ñaây chaúng phaûi laø di tích !
Maø sao laém caûnh phaù lai lòch
Haù chaúng phaûi uoång coâng Taïo Hoaù !
Coå nhaân ngaäm nguøi vôùi xoùt xa.

15
voâ duyeân
OÂi sao caùi chuyeän ngöôøi ta
Laøm ta laïi hoaù thaân ma
Nöïc cöôøi !
Voâ tình ta nhìn caûnh ñôøi
Mieäng cöôøi, loøng ngao ngaùn trôi.
Göôïng cöôøi
Laøm cho ta thaáy chôùi vôùi
Chaùn ñôøi, gheùt ñôøi hôõi ñôøi !
Ta thuø
Ñaøn baø laúng lô.
Ta thuø !!!
Caûnh ñôøi lai laùng
Ñôøi !
Ta thuø !
Ta phæ baùn !
Ta cöôøi !
Ta uaát öùc !
Ta caêm töùc !

16
Haùt rong 1:
Xuaân veà trong naéng vaøng thô
Loøng ngöôøi khaép choán ñang mô vaïn ñieàu.
Ñaëc bieät vôùi keû ñang yeâu
baâng khuaâng laëng leõ nhöõng chieàu ngaån ngô
Trong loøng troùt lôõ ñang mô
Ñeå loøng saàu naõo, traêm tô giaêng ñaày.
Ñoä vaøo Xuaân ’96

17
Tình gôûi thieân thu

Moät chuyeän tình laõng maïng


Moät chuyeän tình phieâu du
Toâi vieát daønh cho toâi
Cho moái tình chöa sang.

Töø luùc toâi sinh ra


Khi bình minh loù daïng
Khi baïn coøn trong noâi
Thì tình vaãn xa xoâi

Khi aáy hai ñöùa mình


Nhö hoaøng hoân bình mình
Cuøng soáng moät haønh tinh
Cuøng haùt khuùc tình ca
Theá maø xa xa quaù

18
Moät thôøi gian naéng haïn
Baïn vaø toâi maõi xa
Bieát khi naøo heát haï
Ñeå xuaân veà beân ta
Cho ñaát trôøi giao hoaø
Cho ñoâi ta moät nhaø

Trôøi thaùng ba muøa xuaân


Coù möa phuøn möa ngao
Coù möa raøo gioù baát
Ñaåy tình ta leân cao
Leân taän ngaøn may xanh
Ñöa tình ta löôïn quanh
Khaép muoân trôøi bao la
Tình thaêng hoa maën maø
Trong vöôøn xuaân quaû ngoït
Ta vôùi ta laø moät
Ñaát trôøi coù coøn ai

19
Thôøi gian maõi chia xa
Ñöa ñôøi vaøo nhaït phai
Vaõy tay chaøo thieân thu
Theá nheù giöõ duøm ta
Moät moái tình yeân nguû.
Xuaân ’97

Chieác aùo
Toâi nhìn chieác aùo baïc maøu
Bao nhieâu noãi khoå tuoân traøo trong toâi
Caøng nhìn caøng thaáy boài hoài
Soá phaän phieâu baït noäi troâi theá naøo !?
Bay giôø cho ñeán mai sau
Töông lai ôû tröôùc bieát ñaâu maø löôøng
Nghó maø toâi thaáy thöông thöông
Thöông thaân, thöông ñôøi, toâi vöông taát caû.

20
Haùt rong 2:
Hoaøng hoân voäi ñoå soâng Höông
Gôïi nieàm nuoái tieác vaán vöông moät thôøi.

Baèng Laêng tím

Muøa Baèng Laêng, moät maøu tím traûi daøi


Hai beân ñöôøng hoaø quyeän naéng treân vai
Anh böôùc ñi döôùi boùng Baèng Laêng tím
Hoàn boãng chôït thaàm nhôù boùng hình ai ?

21
Maøu tím kia laøm khaéc khoaûi con tim
Nghe ñong ñöa nhòp tình yeâu ngoït lòm
Baøi tình ca naêm xöa ai ñaõ haùt
Ru hoàn anh vôùi cung ñaøn muoân phím.

Khoâng phaûi laø choán ñaøi caùt xa hoa


Nôi ñoàng noäi giöõa traêm ngaøn hoa laù
Daùng Baèng Laêng nôû roä thaém saéc töôi
Coøn laïi maõi, maõi maõi trong loøng ta.

Baèng Laêng tím naøng ôi ta nhôù maõi


Moái tình caâm ñaâu deã gì nhaït phai
Thoån thöùc luoân moái duyeân tình ñôn phöông
Baèng Laêng tím, hieåu chaêng noãi hoàn ai !
Muøa Baèng Laêng ’01

22
Ñaïo
Ñaïo maø vieãn nhaân, khoâng laø ñaïo
Con maø xa Ngaøi seõ ra sao ?
Ñaïo coát taïi taâm, theá laø soáng
Baùm veû beà ngoaøi ích gì ñaâu !
Trong coõi thaâm saâu, con gaëp Ngaøi
Giöõa ngaøn xoâ boà, tình beàn laâu
Soáng troùt cho Ngaøi ñaâu tieác thaân
Ñôøi con coù Ngaøi theá laø ñaïo.

23
Thuù nhaän
Nghe tin ngöôøi baûo tôù khoâ ñaïo
Voäi xeùt laïi mình thöû ra sao ?
Böôu heát saùch loøng tìm thöôùc ño
Ñaïo khoâ, khoâ ñaïo laø theá naøo ?
Bieát mình khoâ ñaïo thaønh höõu ñaïo.
Löûa ñoû trong loøng böøng vöôn cao
Ngaäm nguøi cuoái ñaàu tôù thuù nhaän
ÖØ nhæ mình vaãn coøn khoâ ñaïo !

24
Chæ moãi moät tình yeâu
taëng Mai
Em coù nghe chaêng tieáng tình yeâu ?
Giuïc giaõ hoàn ai maõi cao sieâu !
Hít thôû tình yeâu em seõ soáng
Yeâu ñöông vaéng boùng ñôøi tieâu ñieàu
Tình yeâu ñaâu chæ ñeå toan tính
Tình yeâu ñaâu chæ laø ñeå hieåu.
Tình laø ñeå yeâu vaø ñeå soáng
Yeâu laø ñeå yeâu vaø yeâu nhieàu
Nhôù nheù chæ moãi moät tình yeâu.

25
Laõng du Ban Meâ
taëng Haøn Vi
Ñaây moät baàu röôïu, moät khung trôøi
Ñaây moät tuùi thô, moät doøng ñôøi
Lang thang möa buoàn böôùc phieâu laõng
Say söa hoàn thô khoâng mang lôøi.

Haùt rong 3:
Ngaøy nay löu danh Baùc Taûn Ñaø
Ngaøy xöa phong löu baäc taøi hoa.

26
Quaù sôùm moät tình yeâu
Xin anh ñöøng noùi lôøi yeâu em
Sôï raèng coù chaêng thoaùng eâm ñeàm
Ñeå laïi trong em veát thöông ñau
Khoâng phaûi taïi anh chæ taïi em.

Em khoâng chòu noåi nhaùt yeâu ñöông


Raïch naùt tim em nhöõng ñeâm tröôøng
Em sôï veát yeâu seõ khoâng laønh
Cöù hoaøi chaùy boûng maõi theâm vöông.

Em ñaõ töøng nghe ngöôøi ta keå


Chuyeän tình yeâu laém noãi nhieâu kheâ
Chia tay em khoâng theå chòu ñöôïc
Laøm sao ngaên heát hai suoái leä.

27
Chæ coøn mình em vôùi moäng öôùc
Thao thöùc thôøi gian ñaâu laáp ñöôïc
Raïo röïc moâi hoân cöù chaùy maõi
Nieàm ñau ñaâu tan nhö gioït nöôùc.

“Kheùp chaët cöûa loøng”... tìm laïi nhau


Daùng cuõ kia roài heát nieàm ñau
Bieát yeâu laø theá... ñaønh baát löïc
Thaêm thaúm cuoái ñöôøng vaãy tay chaøo.

Xin em ñöøng vieát thôøi chöa tôùi


Anh sôï hoái tieác seõ khoân vôi
Anh ôi, em hieåu, em hieåu roài
Xin ñöøng quaù sôùm moät tình yeâu.

28
Tình thô löu luyeán !!!
taëng Lieãu
Doøng ñôøi löõ haønh thaân meät nhoaøi
Queâ Trôøi khuaát boùng maõi vôøi xa.
Con nay tìm ñeán ñaát Traø
Neáp vaøo loøng Meï bao la haûi haø
Caäy nhôø nôi Meï, nguyeän thieát tha
Daâng troùt cho Meï, loøng an hoaø.
Hoàn con hoaø vôùi caâu ca
Taùn döông Danh Thaùnh treân toaø cao sang
Caûm taï ôn thieâng vaãn tuoân traøn
Giuùp ñôøi con nhoû soáng yeân haøn.
Baây giôø beân Meï haân hoan
Taâm con thanh thoaùt thieâng ñaøng ngay beân.
Moät laàn con ñeán, laàn con ñi
Löu luyeán tình thô, hoàn thi só.
Chaøo nheù Ñaát Traø thaân yeâu
Chaøo Meï Traø Kieäu, daét dìu ñôøi con !

29
Nhaân sinh
Nhaân sinh, nhaân sinh ngöôøi laø ai ?
Gieo raét nôi nôi laém bi haøi
Thöïc giaû, giaû thöïc ai löôøng heát !
Phöôùc haïnh aån khuaát baát truøng lai.

Ñau thöông
taëng Lieãu
Ñau thöông ñöôïc haèn töø thuôû naøo ?
Xaêm naùt hoàn anh ñaõ bao naêm !
Laïnh luøng vuøi daäp xieát caêm caêm
Tan naùt loøng anh thaønh xaùt xô.
Ñau thöông, ñau thöông ta gheùt ngöôi
Haän ñeán muoân truøng, bieán maát taêm !
Nhieàu quaù quen roài anh mæm cöôøi !
OÂm aáp ñau thöông say traêng raèm.

30
Nhôù queâ
Ñi xa nhôù veà queâ Traø
Tha höông theâm noãi xoùt xa naëng loøng
Ñôøi ngöôøi ñaâu thieáu long ñong !
Bieàn bieät boùng daùng maø loøng quaën ñau
Tình queâ da dieát thaém saâu
Ñaéng cay chua xoùt ngoït höông queâ
Ra ñi khoâng heïn ngaøy veà
Queâ Traø yeâu daáu ta teâ taùi loøng.
Thôøi gian voâ tình xuoâi doøng
Nhöng ñaâu xoaù ñöôïc queâ Traø trong ta.

31
Chuùt gì coøn laïi !!!
(Xin Thöôïng Ñeá tha cho toäi naøy !)
Saùng saùng chieàu chieàu kinh vôùi nguyeän
Daâng daâng traøo traøo noãi nieàm thieâng
Ñôøi ñôøi soáng soáng TÌNH coù khoâng ?
Nhaân nhaân sinh sinh NGÖÔØI ôû ñaâu ?
TÌNH NGÖÔØI hai chöõ oâi thaúm saâu !
TÌNH ÑÔØI baïc beõo traéng laøu laøu
Daâng traøo saùng chieàu khoâ maù leä,
Xin ñöøng laøm ngöôøi ôû kieáp sau
Laøm hoàn phieâu laõng böôùc ngao du.

Ñoài Meï
Non Troïc oai nghieâm daùng Meï hieàn
Böûu Chaâu loäng gioù ñænh ñoài cao
In rôïp boùng daøi treân ñaát thieâng
Che chôû daân Traø soáng bình yeân.

32
Ngoïc Lan
Ngoïc Lan neùt traéng ban ngaøy phau phau
Ñeâm veà toaû ngaùt höông thôm ngoït ngaøo.
Traàn ai duyeân soá kheùo baøy eùo le
Lan ñaây coát caùch goïi môøi baáy laâu.
Ong kia, böôùm noï löôïn voøng vo ve
Tìm maät, laáy phaán ngaïi noãi coøn e
Ngoïc Lan thaân lieãu neùt trinh traéng ngaàn
Thoâi ñaønh xin ñeå cho ñôøi môùi nghe.

33
AØ ! Teù ra laø theá
Ñeâm ñaõ khuya maø giaác ñôøi chöa taøn
Taét ñeøn loøng ñôïi ngaøy mai laïi saùng
Thôû moät hôi nghe ñeâm daøi voâ taän
Ngaøy mai ñaây, öôùc ngaøy mai bình an.
Ñaõ sinh ra tôù soáng giöõa phaøm traàn
Mô thaønh tieân xa ñi ñôøi bieån laän
Coõi Thieân Thai ung dung thaû böôùc hoàn.
Naøo ngôø !
Naøo ngôø !
...
Xin ñöôïc laøm ngöôøi choán döông gian.
khuya 28/9/2001

34
Saéc Hoàng
taëng Thu Hoàng
Sinh ra anh voán con nhaø ngheøo,
Gaày coøm oám yeáu ñôøi gieo neo
Vaøo ñôøi anh soáng baèng tình yeâu,
Cuøng hoàn laõng töû, bôùt cheo queo.
Coøn chaêng boùng daùng ngöôøi coõi treân
Tieàn taøi danh lôïi ví töïa beøo.
Maây thay coøn laïi chuùt Saéc Hoàng
Söôûi aám ñôøi anh khoái tình ngheøo.

35
thô
Coàn caøo trong loøng thô vaø maùu
Khoâng bieát ñaéng cay hay ngoït ngaøo !
Sao khoâng chaûy quaùch ra ñaàu buùt !
Cöù ñeå lai rai theâm noãi saàu.

Traàn ai ñaâu thieáu ngöôøi xaây moäng


Thaû hoàn bay theo luoàng thinh khoâng
tít taép cho maët troâi veà ñaâu
Giöõ laïi Naøng Thô vöôït trôøi loäng.

36
Muøa thu tôùi
Muøa thu tôùi
laù vaøng
nheï nhaøng
löôïn vôøn rôi.

Muøa thu tôùi


aån khuaát
baát taän
tình yeâu ñôøi
thaêm thaúm
ngaøn naêm
tình yeâu ngöôøi.

37
T–h–ô–m
Toâi ñaây haønh khaát choán nhaân sinh
Haân hoan ñöôïc soáng coõi voâ thöôøng
Ôn naøy xin taï baèng chöõ tình
Mang xuoáng suoái vaøng coøn vaán vöông.

Söï thaät laø theá !†


Laøng queâ khuaát boùng xa ñoâ thaønh
Laëng leõ bình yeân choán thanh bình
Daäp dìu yeán oanh qua nuùi ñoài
Tao nhaân maëc khaùch suoái trong xanh.


Baøi naøy vieát töø caûm höùng khi ñaùnh maùy taäp “Haøn Quoác
Du Hyù” cho beà treân.

38
Thu vaøng öôm naéng ñeán kia roài
Laù vaøng laû taû chuùt boài hoài
Trao nhau lôøi noùi qua ñöôøng
Naøo ngôø coøn ñoù maõi khoâng thoâi.

Moät laàn anh ñeán, laàn anh thöông


Laù thu thô moäng, noãi vaán vöông
Coøn gì aån khuaát ñaâu haún theá ?
Caûnh laï maø quen, quen maø laï.
Xa roài nhôù caûnh nhôù laù thu
Xa roài nhôù laém ngöôøi ta thöông.

39
Caûnh thu
Trôøi xanh in boùng hoà thu vaøng
Laëng leõ laù ruïng boït nöôùc tan
Gioù khua maët hoà soùng laên taên
EÂm ñeàm xuoâi doøng giöõa chieàu taøn.

Neùt hoaï coøn ñoù chöa kòp khoâ


Khen ai taøi hoa kheùo veõ toâ
Caûnh thu man maùt thuûy vôùi maëc
Ñôøi ngöôøi traéc aån tình vôùi yeâu
Möôïn caûnh say loøng chaøo hö voâ.

40
Meï ru con
Tieáng khoùc vaø tieáng aø ôi,
Hoaø quyeän vaøo nhau thaønh lôøi meï ru.
Lôøi ru coù gioù muøa thu
Ñöa con vaøo giaác nguû ngon say xöa
Lôøi ru coù naéng coù möa
Quaït noàng aáp laïnh con vöøa lôùn khoân
Lôøi ru coù nuùi coù non
Che thaân beù boûng vuoâng troøn ñôøi con
Cho duø soâng caïn ñaù moøn
Thì lôøi Meï ñoù vaãn coøn ru con
Ru con baèng taám loøng son
Con ñaø yeân giaác Meï coøn gì ñaâu !
AÂn tình nghóa naëng ghi saâu.
Daãu con hö ñoán, leõ naøo queân sao !

41
Anh yeâu
Ñöøng baûo anh khoâng coù traùi tim yeâu
Anh ñaõ yeâu, töøng yeâu, yeâu raát nhieàu
Tình anh yeâu vung vaõi khaép khoâng gian
Cho thaêng hoa cao sieâu raát tuyeät dieäu.

Ñöøng baûo anh khoâng coù traùi tim yeâu


Tim rung ñoäng vaãn thoån thöùc sôùm chieàu
Voït khoûi loøng tình oâm aáp caøn khoân
Anh coøn yeâu khi trôøi coøn toaû chieáu.

Em ôi anh yeâu yeâu yeâu loàng loän


Tim vôõ tung maø tình yeâu vaãn coøn
Gioït maùu naøo rôi laõ chaõ khoâ khan
Em coù nghe tieáng tim yeâu dôõ dang !

42
Coõi chaân tu khoâng coù traùi tim sao ?
Khoaùc naâu soàng laø thaùnh thoaùt thanh tao ?
Ai baûo theá xin trôøi ñaày ñoaï cho !
Rieâng phaàn anh vaãn röôùm maùu tình saàu.

Tình anh yeâu baèng chính tình döông gian


Xaây moäng mô e aáp döôùi thu vaøng
Deät neân thô boùng tình nhaân trong hoàn
Raát laõng maïng maø cuõng raát noàng naøn.

Ñöøng moïc nöõa maët trôøi ôi !


Ñôøi soáng ôi, tôù neân cöôøi hay khoùc !
Traàn gian ôi, tôù neân gheùt hay thöông !
Cuoäc nhaân sinh tôù gaén soáng bình thöôøng
Beå phuø vaân, maët trôøi thoâi ñöøng moïc !

43
Ñôøi ôi !
taëng Thanh Truùc

Chöa moät laàn tôù khoùc ru ñôøi


Giôø ñaây maëc keä leä tuoân rôi
Moøn nhaün hai maù thaáu taän xöông
Coøn laïi thaân taøn döôùi maët trôøi
Cuoäc ñôøi caøng ngaùn caøng vaán vöông !
Ngheïn ngaøo nuoát ñaéng ta vaãn thöông
Ta thöông, thöông ñôøi, ñôøi thöông ta ?
OÂm haän cho theâm noãi chaùn chöôøng !
Ñôøi hôõi, xin naâng cheùn röôïu saàu !
Nhaûm nhí ñoâi caâu bôùt ñoaïn tröôøng !

44
Ñoaøn vieân‡
Trôøi xa beå roäng ngaøn khôi
Ñeán ngaøy gioã toå vang lôøi ñoaøn vieân
Mau mau ta tieán böôùc lieàn
Keùo veà Chuûng Vieän Meï hieàn chôø ta.

Haùt rong 4:
Laøm ngöôøi chæ coù moät laàn
Haõy lo phaán ñaáu chuyeân caàn gaén coâng


Caûm höùng khi trang trí Album cho Ñaïi Chuûng Vieän
Xuaân Bích Hueá.

45
Tình giaùng theá
Noâ en veà treân ñænh ñoài tình yeâu
Höông thôm noàng quyeän laãn trong gioù chieàu
Voïng daët dìu ñaâu ñaây lôøi ca thaùnh
Thaám ngoït ngaøo laï luøng vò cao sieâu

Gieâ su ñoù trong ñeâm thaâu laëng vaéng


Tieáng oa oa xe theùt loøng Maãu Thaân
Treû naèm ñoù thaàn thaùnh hay phaøm nhaân ?
Khoùc chaøo ñôøi ñònh meänh ñeå lôùn leân ?

Ngaøi giaùng traàn moät maàu nhieäm cao saâu


Con gaãm suy nhöng naøo ñaâu hieåu thaáu
Ngaøi vaøo ñôøi khôi maïch suoái tình yeâu
Chöõa hoàn con bao cay ñaéng khoå saàu.

46
Ñoïc ñôøi
taëng N2H
Thieân kinh vaïn quyeån cöù ñoïc ñi !
Muoân naêm moät thuôû laïi queân thì
Nhôù queân queân nhôù, nhôù roài queân !
Beå ñôøi meânh moâng moãi chöõ nghi !

Haùt rong 5:
AØ ôi, hai tieáng Meï ru
Ñöa Con vaøo giaác trôøi thu thaém noàng

47
Tình giaùng theá

Ngaøi ñaõ ñeán trong ñeâm tröôøng vaéng laëng,


Ñeå laéng nghe tieáng thôû daøi ñôøi con.
Gioù vi vu ñöa höông tình eâm dòu
Höôùng loøng con tìm veà choán vónh haèng.
***
Ngaøi ñaõ ñeán trong phaän ngöôøi trô truïi
Ñeå xoa dòu cuoäc ñôøi con ngaéc ngoaûi
Beå phong traàn laø khaùch ñòa thieân thai
Cöù soáng vui trong xaùc-thaàn, hieän taïi.
***
Ngaøi ñaõ ñeán mang theo tình giaùng theá
Ñeå soáng troïn troùt phaän ngöôøi nhö con
Xin cho con daãu giöõa ngaøn daâu beå
Cuõng ñöôïc soáng troùt nhö Ngaøi maø thoâi.
No ël 2001

48
Ngôõ quen töø laâu !
Ñoù ñaây vöôøn ai hoa môùi nôû
Moâ kia xaây moäng cuøng naéng xuaân.
Gioù thanh daït daøo khuùc tình thô
Nheï nhaøng eùn löôïn traûi boùng daøi
Gioù ôi ñöøng voäi, gôûi khoái tình
EÙn kia ñöùng laïi, nhaén lôøi yeâu.
Tình xuaân xöa quaù nhöõng ngôõ ngaøng
Boùng hình vöøa gaëp töôûng thaân quen !

thöùc tænh
Tung mình bay tung taêng
Ñi tìm coõi sieâu thaêng
Phieâu boàng maõi chaúng thaáy
...
Ñaây roài ta laø haén.
khuya 1/1/02, sau khi ñoïc xong cuoán
“cuoái cuøng... ta cuõng töï do”

49
taï ôn em
Taï ôn hai tieáng xöa thaät xöa
Noùi roài noùi laïi maõi sao vöøa ?
Taï ôn em gaùi neùt ñoan trinh
Ñoaù xuaân heù nuï nôû khoái tình.

Taï ôn em gaùi neùt ñoan trinh


Taï ôn em gaùi chaúng phuï tình
Thaát giaác hoàn anh nghóa yeâu ñöông
Daët dìu tim hoàng leõ meán thöông.

50
Tìm baøi
1. giao caûm ...................................................................1
2. Phieâu laõng ................................................................3
3. Anh vôùi Naøng Thô ....................................................3
4. Phong traàn ...............................................................4
5. Noãi loøng ..................................................................5
6. Trinh.......................................................................5
7. Veà beân Meï Traø Kieäu .................................................6
8. tình ca daâng hieán ........................................................7
9. Heø laïi veà..................................................................8
10. Ngaéc ngoaûi ............................................................. 10
11. doøng thô höùng caûm .................................................... 14
12. Haùt rong:............................................................... 15
13. Trôû laïi Non Nöôùc ................................................... 15
14. voâ duyeân ................................................................ 16
15. Haùt rong 1: ............................................................ 17
16. Tình gôûi thieân thu .................................................... 18
17. Chieác aùo ................................................................. 20
18. Haùt rong 2: ............................................................ 21
19. Baèng Laêng tím ........................................................ 21
20. Ñaïo....................................................................... 23
21. Thuù nhaän ............................................................... 24
22. Chæ moãi moät tình yeâu ................................................. 25
23. Laõng du Ban Meâ ..................................................... 26
24. Haùt rong 3: ............................................................ 26
25. Quaù sôùm moät tình yeâu ................................................ 27
26. Tình thô löu luyeán !!!................................................. 29

51
27. Nhaân sinh .............................................................. 30
28. Ñau thöông ............................................................. 30
29. Nhôù queâ ................................................................ 31
30. Chuùt gì coøn laïi !!!...................................................... 32
31. Ñoài Meï.................................................................. 32
32. Ngoïc Lan............................................................... 33
33. AØ ! Teù ra laø theá ....................................................... 34
34. Saéc Hoàng ............................................................... 35
35. thô ........................................................................ 36
36. Muøa thu tôùi............................................................. 37
37. T – h – ô – m......................................................... 38
38. Söï thaät laø theá ! ........................................................ 38
39. Caûnh thu ................................................................ 40
40. Meï ru con ............................................................... 41
41. Anh yeâu ................................................................. 42
42. Ñöøng moïc nöõa maët trôøi ôi ! ......................................... 43
43. Ñôøi ôi ! .................................................................. 44
44. Ñoaøn vieân .............................................................. 45
45. Haùt rong 4: ............................................................ 45
46. Tình giaùng theá ........................................................ 46
47. Ñoïc ñôøi .................................................................. 47
48. Haùt rong 5: ............................................................ 47
49. Tình giaùng theá ........................................................ 48
50. Ngôõ quen töø laâu !..................................................... 49
51. thöùc tænh................................................................. 49
52. taï ôn em ................................................................. 50
53. Tìm baøi .................................................................. 51

52