You are on page 1of 72

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI

www.dnevniavaz.ba

Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ponedjeljak, 1. 11. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5446 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

SAZNAJEMO Na pomolu realizacija nagodbe se


bin
SudEk

SRBIJADEBLOKIRA
IRA^KI DUG
FEDERACIJI BiH? Oti{la heroina 17. vite{ke
U bud`et bi s kamatama trebalo biti upla}eno blizu 42 miliona
dolara Ho}e li problem napraviti zahtjev kompanije iz Tajlanda
Mirzeta Fori} Mama: Borila se s te{kom bole{}u

Tuga saboraca Mirzete Fori} Mame

i{egodi{nji spor zbog kon bi trebao biti rije{en realiza- novac najprije uplati na poseban 6. strana

V prijeratnog duga za iz-


vr{ene poslove bh. ko-
mpanija iz namjenske
industrije ura|ene u Iraku napo-
cijom nagodbe Vlade FBiH s be-
ogradskim „Progresom“.
Srbijancima se sada `uri pa
pristaju na zahtjev FBiH da se
ra~un APF-a, a onda isplati dug
„Progresu“. Zeleno svjetlo za na-
godbu jo{ u januaru ove godine
dao je i Parlament FBiH. 9. str.
Reakcije: Secesionisti~ke poruke

Siroma{tvo MONTGOMERI NE

5. strana
IZNOSI STAVOVE
ADMINISTRACIJE SAD
Biznis: Biv{i premijer FBiH u akciji

BRANKOVI]
2. str.
PRIVATIZIRAO
DVIJE FIRME
Procedure: Rokovi za uspostavu nove vlasti

DR@AVNA VLADA
4. str.

Jedna od narodnih kuhinja u BiH: Ne mogu podmiriti sve potrebe socijalno ugro`enih (Foto: Arhiv „Avaza“)

Jo{ jedna slika katastrofalnog stanja u dr`avi


TEK U FEBRUARU?
Sve vi{e gladnih, Mati~ne }elije: Spa{avanje od te{kih bolesti

^UVANJE PUP^ANE
a hrana se baca
10. str.

VRPCE 1.985 EURA


3. strana
PREMIJER LIGA

@eljo
65. strana

slavio u
Mostaru
2 Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. aktuelno
KRIZA Uprkos obe}anoj pomo}i MMF-a

Bud`etu FBiH trenutno


Brankovi}: Projekti i usluge
nedostaje 100 miliona KM
Ove sedmice novi pregled realizacije obaveza po stand-by
Biv{i premijer FBiH iznenada pro{irio privatni biznis aran`manu Rebalans je sada nemogu}e uraditi
Bez obzira na pozitivno mi{lje-

Ned`ad Brankovi} nje Me|unarodnog monetarnog


fonda o dosada{njem toku ispu-
njenja uvjeta iz stand-by aran`ma-
na, koji je na snazi ve} tre}u go-

privatizirao dvije firme


Biv{i federalni premijer Ned`ad naime, dvije manje projektantske fi-
dinu, te uplati oko 50 miliona KM
kredita te institucije, bud`et FBiH
do kraja godine bi ipak mogao bi-
ti suo~en s ozbiljnim problemima,
saznaje „Dnevni avaz“ iz pouzda-
Brankovi} proteklih trideset dana rme, tako da je Brankovi} sada nih izvora.
zna~ajno je intenzivirao svoj priva- zna~ajno pri{io i broj uposlenih, ali i
tni biznis, saznaje portal na{eg lista. poslovne reference, sve s ciljem da Bora~ki koeficijent
Brankovi}, koji je pro{le godine tri ima zna~ajniju ulogu u nizu projeka- Da kriza postoji bilo je jasno
mjeseca nakon ostavke na ~elu Vla- ta gradnje cesta u FBiH, potom `el- poslije odluke Vlade FBiH kojom
de FBiH registrirao vlastitu firmu jezni~kog saobra}aja, ali i poslova s je koeficijent obra~una i isplatu
za konsultantske usluge iz oblasti ovda{njim telekom operaterima. nov~anih naknada korisnika bo-
telekomunikacija, svoje poslove je Paralelno s tim, sjedi{te firme ra~ko-invalidske za{tite u FBiH i
pro{irio i u BiH, ali i u susjednoj biv{eg premijera preba~eno je na ~lanova njihovih porodica utvrdi-
Hrvatskoj. novu adresu i to u sarajevskom ce- la u sada{njem iznosu samo za
Njegova firma pod imenom ntru „Importane“, ta~no preko pu- mjesec oktobar, a ne do kraja ove
„PIN-B consulting i investment“, re- ta nove zgrade Ambasade SAD u godine.
gistrirana u Sarajevu, privatizirala je, na{oj zemlji. - ^injeni~no, u odnosu na
va`e}i bud`et nedostaje nam sko-
Zlatko Bar{, direktor Agencije za bankarstvo FBiH ro 100 miliona KM, a tu su i sre-
dstva MMF-a, ali i Evropske ko-

Reagirali smo na 1.100 misije. Nezahvalno je prognozira-


ti {ta }e se desiti tokom ova dva
mjeseca, jer fakti~ki nije mogu}e
uraditi ni rebalans bud`eta po{to
Vlada FBiH: Ozbiljni problemi
mo`e u}i u narednu godinu, ju~er niran za ja~anje unutra{njih reze-

primjedbi klijenata banki nova vlast jo{ nije formirana - tvr-


de sagovornici na{eg lista.
niko nije `elio komentirati.
Ina~e, ove sedmice u BiH u re-
dovnu posjetu sti`e delegacija
rvi Centralne banke BiH fakti~ki
odbijen, jer je guverner Kemal
Kozari} istakao da su rezerve ba-
Zbog posljednjih zakonskih izmjena nov~ane Unutra{nje rezerve MMF-a, a sasvim izvjesno je da }e nke na zadovoljavaju}em nivou, u
Ho}e li i kolika eventualno bi- se koplja lomiti o sudbini takozva- toku je bitka entiteta i dr`ave za
kazne za prekr{aje umanjene ti bud`etska rupa na kraju godine, ne pete tran{e kredita. S obzirom taj dio kreditnog kola~a.
Direktor Agencije za ba- stima koje su pojedine `ir- odnosno s kakvim dugovim se na da je dio tran{e koji je bio pla- Ad. H.
nkarstvo FBiH Zlatko Bar{ ante dovele u lo{u situaciju.
negira navode da ova insti-
tucija ne ~ini dovoljno da
Po raznim osnovama pri-
mili smo u posljednje dvije
Potpisani akti o homologaciji automobila

Od 15. novembra po~inje uvoz


za{titi `iranate. Prema nje- godine oko 1.100 primjedbi
govim rije~ima, osnovni za- klijenata banke i na aspolu-
datak Agencije je osigurava- tno svaku smo reagirali. Ta-
nje uvjeta za rad i postojanje mo gdje su utvr|ene gre{ke
zdravog bankarskog siste- bankama je nalo`eno da ih
ma.

koliko sastanka s udru`enjem


Bar{: Jasni
- Agencija je odr`ala ne- nalozi
isprave - istakao je Bar{ za
na{ list.
Na pitanje ka`njava li Agenci-
`iranata, posve}enih nepravilno- ja banke na drugi na~in osim da-
vanja naloga za ispravke gre{aka,
vozila starijih od sedam godina
Neophodna norma je „euro 3“ motor Naknada za uvoz 150 KM
on je odgovorio da „Agencija
Krivi~na djela nov~ano ka`njava banke i da kao
nezavisni regulatorni organ nema
Iako je ranije bilo planirano da
proces homologacije u BiH po~ne
danas, gra|ani na{e zemlje }e od
mbar - kazao nam je ju~er Drago
Talijan, predstavnik konzorcija
izabranog za provo|enje sistema
- U slu~ajevima gdje je osno- nikakvu spregu s njima“.
15. novembra mo}i da uvezu polo- homologacije u BiH.
vana sumnja da su po~injena kr- - Na`alost, pitanje nov~anih
vna vozila koja su starija od sedam
ivil~na djela, u smislu falsifici- kazni je posljednjim izmjenama
godina, a koja imaju „euro 3“ mo- Pla}anje da`bina
ranja potpisa za `irante, jedini zakona lo{ije rije{eno jer i mi sada
tor. Epilog je to odluke dr`avnog Iako }e ove sedmice biti sa-
nadle`ni su policija i sudovi, ko- moramo izdati prekr{ajni nalog,
ministra za promet i komunikaci- op}eno vi{e detalja u vezi s procedu-
ji potom preuzimaju slu~ajeve. umjesto ranijeg sistema da na{a rom i ko{tanjem uvoza automobila
je Rude Vidovi}a.
Svaka prijava o eventualnim ne- prekr{ajna komisija obra|uje starih najvi{e 12 godina, Talijan ka`e
pravilnostima u radu banaka slu~aj i izri~e kazne. Zbog toga su Milionski promet da }e naknada za uvoz putni~kih vo-
nam je dobrodo{la - kazao je nov~ane kazne manje nego {to su zila do osam sjedi{ta iznositi 150
Procjenjuje se da }e se ovim po-
Bar{. bile ranije - kazao je Bar{. KM, te da }e se osim toga pla}ati i
tezom za godinu dana u oblasti ho-
Ad. H. mologacije napraviti promet od ne- odre|ene da`bine za usluge ovla{te-
vjerovatnih milion KM, po osnovu nim uvoznicima, odnosno dr`avi.
PORTAL - komentar dana - Ukidanjem ograni~enja uvoza
vozila do sedam godina trebalo bi
Nova afera u ministarstvu
[ta je sporno
www.dnevniavaz.ba

do}i do ve}e ponude automobila, a


Naila [e}kanovi}a: Rok istekao, samim tim i korekcije cijena, odno-
a ura|eno tek deset posto posla sno pojeftinjenja. Dakle, gra|ani }e
I dok su procedure prilikom mo}i kupiti jeftina, sigurna, ekolo{ki
Vidovi}: Donio odluku
- Za{to nadle`no Tu`ila{tvo ne uvoza automobila koji podlije`u prihvatljiva, te vozila koja su prila-
pokrene istragu? Ima li uop}e razu- homologaciji jasne, dosta spor- izdavanja dokumenata i uvjerenja. go|ena na{em saobra}aju - tvrdi Ta-
ma i logike u ovoj Bosni? Ovakve nih detalja bit }e u procesu tako- - Bilo je ka{njenja u procedu- lijan, obja{njavaju}i da, primjera ra-
ministre treba protjerati iz fotelja zvane tipske homologacije. Niz rama oko objavljivanja propisa, ta- di, ne}e mo}i biti uvezena vozila ko-
i tu poziciju prepustiti nekom sre- primjedbi na taj proces imaju i ko da su oni doneseni tek u ~etvr- ja nisu prilago|ena za saobra}aj po
dnjo{kolcu jer bi sigurno pametnije uradio posao od ovakvih ovla{teni distributeri vozila, ta- tak. Kako od tog trenutka pa do desnoj traci ili koja imaju druge ne-
likova s kravatama. Odijelo nije nikada ~inilo gospodina, a da- ko da se tek o~ekuje epilog ra- po~etka procesa mora prote}i dostatke u pogledu boje ili svjetlo-
nas najmanje!!! (kanader) sprava o ovoj temi. osam dana, odlu~ili smo se da sno-signalnih ure|aja.
po~etak pomjerimo za 15. nove- B. TURKOVI]
aktuelno Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. 3 Komentar dana
Pi{e: Vlastimir MIJOVI]

’Gra|anski’
brodolom
Takozvane gra|anske stranke u Bosni i
Hercegovini u neprestanom su, a mo`da i
nezaustavljivom politi~kom propadanju
Bojan Baji} platio je ceh izbornog kraha Na{e stranke koja }e
bolju sre}u potra`iti s nekim novim predsjednikom. Ako za ovu
vrstu stranaka, ustvari, uop{te i ima neke svjetlije budu}nosti pod
na{im politi~kim suncem.
Duboko na dnu, sa simboli~nim brojem glasova, 3. oktobra su
ostali i GDS, SDU, LDS, te jo{ niz si}u{nih stranaka koje su se de-
klarisale kao liberalne, gra|anske, socijalisti~ke... Za sve njih u no-
vim skup{tinskim sazivima rezervisana su samo dva mjesta, i to na
kantonalnom nivou.
Svaka spomenuta stranka pomno }e analizirati svoj izborni ne-
uspjeh. Bilo bi logi~no da se sa partijskog ~ela povuku i, naprimjer,
Ibrahim Spahi}, pod ~ijim vodstvom se GDS potpuno sunovratila,
Jedna od narodnih kuhinja u BiH: Ne mogu podmiriti sve potrebe gladnih (Foto: Arhiv „Avaza“) ali i Nermin Pe}anac iz SDU, koja je pala ni`e no ikad, te Bojan
Zec Filipovi} koji je, dodu{e, tek pred izbore preuzeo predsjedava-
SIROMA[TVO Jo{ jedna slika katastrofalnog stanja u dr`avi nje nekad vrlo utjecajnim liberalima.
Promjene lidera ~esto poma`u o`ivljavanju strana~kog aparata.
O~ito je, me|utim, da se neke bitke unaprijed gube ve} samim str-

Sve vi{e gladnih,


ana~kim profiliranjem, te da za odre|enu vrstu politike - u ovom
slu~aju gra|anski orijentirane - u Bosni i Hercegovini, jednosta-
vno, nema dovoljno publike.
Izborni krah gra|anskih stranaka pone{to zamagljuje uspjeh
Socijaldemokratske partije BiH, koja se busa tom svojom deklara-
tivnom orijentacijom. Njen oktobarski uzlet, me|utim, umnogo-

a hrana se baca
me je ostvaren upravo zato {to se ova stranka posljednjih godina
politi~ki znatno korigovala.
Nau{trb ideolo{kog ona sve vi{e vesla ka nacionalnom, svje-
sna da se veliki izborni plijen u dana{njoj BiH mo`e tra`iti samo
u tom pravcu.
Isto se, uostalom, dogodilo i sa Dodikovim SNSD-om, koji ta-
ko|er slovi kao gra|anska stranka, a da s istinskom socijaldemokr-
Na tuzlanskoj deponiji „Desetine“ svakoga dana zavr{i izme|u 200 i 300 atijom nema gotovo nikakve veze. Utoliko i zvu~i farsi~no ~injeni-
kilograma hljeba, a Narodna kuhinja „Imaret“ u Biha}u pred zatvaranjem ca da su u BiH, gdje se politika dvadeset godina vodi uglavnom na-
cionalno, ovoga puta pobijedile lijeve, gra|anske opcije.
Na neslavnoj listi zemalja s vi- stivo - pri~a Durakovi}. Na papiru je tako, ali u stvarnom politi~kom `ivotu stvari stoje
sokom stopom siroma{tva BiH je - Koli~ina hljeba koju Tuzlaci druga~ije. Takozvane gra|anske stranke u neprestanom su, a
prva. Prema posljednim podacima bace u kontejnere, tih 200 do 300 mo`da i nezaustavljivom propadanju.
Svjetske banke, u na{oj dr`avi sva- kilograma dnevno, gotovo da je U SDP-u i SNSD-u to su na vrijeme shvatili. Vre}a glasova do-
ki peti stanovnik je ispod genera- dovoljna za jedan obrok u naro- bra im je utjeha za ideolo{ke principe koje su zbog toga odgurnuli
lne linije siroma{tva, u {ta se ubra- dnoj kuhinji „Imaret“. u drugi plan.
jaju svi oni ~ija su primanja manja - Dnevno se na sedam punkto-
od 238 KM mjese~no. Radi se o va na{e narodne kuhinje tro{i
~ak oko milion ljudi. Jo{ je pora- izme|u 750 i 800 vekni hljeba -
zniji podatak da se u kategoriji ka`e Adil ef. Pezerovi}, direktor
www.dnevniavaz.ba
ekstremnog siroma{tva, u koje se „Merhametove“ narodne kuhinje
ubrajaju oni ~ija su primanja ispod
83 KM, nalazi 20.000 osoba.
Vo}e i povr}e
„Imaret“ u Tuzli.
Najte`e u Biha}u Poja~ati kontrolu kvaliteta
Me|utim, dok ekonomska kr-
iza svakoga dana pred vrata ja-
Da javne kuhinje ne mogu po-
dmiriti potrebe svih koji tra`e hr-
anu, potvr|uje i primjer Narodne
uvezenih proizvoda
vnih kuhinja dovodi sve ve}i broj kuhinje „Imaret“ u Biha}u, koja Pitanje: Treba li na granicama
bh. gra|ana, oni dubljeg d`epa - a }e mo`da uskoro biti zatvorena.
neki }e dodati i pli}e pameti - u Deponija „Desetine“: U sme}u - Tokom mjeseca ramazana poja~ati mjere kontrole kvaliteta
sme}e bace stotine kilograma hr- ogromne koli~ine hrane uspjeli smo sakupiti ne{to namir- proizvoda koji se uvoze u BiH?
ane koja im je vi{ak, ne pitaju}i se polu{ali navodi da jedino {to do nica, pa smo to razvla~ili sve do sa-
koliko je djece u njihovom sada nije vidio u sme}u je janje}i da, ali bojim se da }emo sredinom A) DA 89,67%
kom{iluku sino} zaspalo gladno. but. Uz hljeb, ubjedljivo najvi{e idu}eg mjeseca biti prisiljeni na B) NE 8,82%
- Niko ne mo`e re}i precizan se baci vo}a i povr}a. Ima dana, zatvaranje - ka`e Alen Pro{i}, dir- C) Ne znam 1,51%
C
 NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

podatak, ali po onome {to pri~aju na „Desetinama“, ektor Regionalnog odbora „Mer-
mogu vidjeti, svakoga dana hameta“ Unsko-sanskog kantona.
ovdje kod nas zavr{i
izme|u 200 i 300 kilograma
kada na deponiju bude do-
vezeno i po pet-{est tona.
- Najvi{e vo}a i povr}a
Budu}i da je veliki broj Kra-
ji{nika u posljednje dvije godine
B
hljeba - ka`e Ekrem Dura- bace veletrgovci. ^ovjeka ostao bez posla i bio prisiljen da se
kovi}, poslovo|a na eko- nekad obuzme tuga kada vrati u domovinu iz zemalja u koji-
deponiji „Desetine“ u Tu- vidi koliko se tog vo}a i ma su radili, u ovom dijelu BiH je
zli. povr}a moglo iskoristiti. situacija mo`da i najte`a. Za sada
Hljeb nije jedina hrana Naprimjer, baci se ko- ima hrane za samo 340 korisnika.
koja zavr{ava u kontejneri- Durakovi}: mpletna vre}ica paprika Tamo{nja Kantonalna vlada i
ma. Bude, pri~aju uposle- ^ovjeka ili paradajza, iako je vi{e Op}ina Biha} u ovoj godini nisu
nici, svega. Jedan od njih u obuzme tuga od pola nepokvareno i je- izdvojili nijednu marku za ovu
kuhinju, a jedino je njeno odjelje-
nje u Cazinu od te op}ine dobilo
U RS obroke dijele samo u ~etiri grada 12.000 KM.
U ve}im gradovima je jo{ i ve}a
potreba za javnim kuhinjama. Sa-
Kuhije Crvenog kri`a u Re-
publici Srpskoj hranu dijele u
~etiri op}ine, u drugima ih nema
- Svake godine javi se i dodatnih
200 koje ne mo`emo uvrstiti. To su
zaista ljudi na rubu egzistencije.
mo u Sarajevu hrana se dijeli na 18
punktova i to blizu 2.000 obroka
A
iako za to postoji ogromna potr- Kuhinje u Bijeljini finansira ta- koje priprema organizacija Crve-
eba. Veselinka Trobok iz CK RS mo{nja op}ina, ona ima 200 kori- nog kri`a (CK) za one korisnike
ka`e kako se novi korisnik mo`e snika na pet punktova u gradu. U koji pro|u stroge kriterije centara
uvrstiti na spisak za hranu samo Janji 31 osoba dobiva hranu na za socijalni rad. Zajedno s ostalim
ako neko od postoje}ih umre. U ku}nu adresu, a u Bile}i 75 korisni- kuhinjama u ovom gradu se dne-
Banjoj Luci po obrok u javnu ka dobije hljeb i mlijeko, dok u Vla- vno podijeli vi{e od 4.000 obroka, O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana
kuhinju svakodnevno dolazi senici dijelimo po dva obroka dne- a u Mostaru CK priprema hranu na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er
izme|u 400 i 410 korisnika. vno za 50 korisnika - ka`e Trobok. za vi{e od 600 ljudi. je „Google Analytics“ zabilje`io 150.806 posjetilaca.
E. HUREMOVI] - E. GORINJAC
4 Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. aktuelno
ROKOVI Do kada se mora formirati Vije}e ministara

Nove dr`avne vlade


Bosi}: Strana~ki organi

„Avaz“ saznaje Politi~ki pregovori


Vasi}: Sve na dugom {tapu
ne}e biti do februara
Prema procedurama, Predstavni~ki dom Parlamenta BiH mora biti formiran do

SNSD i SDS 3. decembra, a potom se imenuje Komisija za pripremu izbora Vije}a ministara
Ako je suditi prema isku-
stvima nakon proteklih op-

koaliraju i u RS?!
Stvari }e biti jasnije nakon sjednice GO SDS-a
}ih izbora u BiH, odr`anih u
oktobru 2006. godine, a po-
gotovo imaju}i u vidu aktue-
lnu politi~ku situaciju na-
kon ovogodi{njih op}ih
izbora, te{ko se mo`e o~eki-
Ho}e li SNSD i SDS, do- SNSD-om op}enito jo{ nije vati da dr`avna vlada u no-
ju~era{nji `estoki rivali u RS, zavr{ena. SDS ima strana~ke vom sazivu profunkcionira
nakon dogovora o zajedni~k- organe koji }e se uskoro o to- prije po~etka februara ili
om nastupu na nivou BiH, me izjasniti. Prije toga ne bih marta idu}e godine.
sklopiti politi~ki brak i u ma- o tome {pekulisao - ka`e za
njem bh. entitetu, o ~emu se „Avaz“ predsjednik SDS-a Uvjerenja CIK-a
posljednjih dana sve glasnije Mladen Bosi}. Prema dr`avnim propisi-
{pekulira u krugovima ovih Rajko Vasi}, izvr{ni sekr- ma, novoizabrani poslanici u
stranaka, trebalo bi da bude etar SNSD-a, u svega nekoli- Predstavni~kom domu Par-
mnogo jasnije nakon sjednice ko dana promijenio je retori- lamenta BiH konstituiraju}u
Glavnog odbora (GO) SDS-a, ku spram mogu}eg koalira- sjednicu trebali bi odr`ati
najavljene za 7. novembar. nja s SDS-om. On sada s ne- najkasnije 30 dana nakon {to
Naime, kako „Avaz“ sa- {to opreznijim tonom obra- Centralna izborna komisija
znaje iz vrhova ovih strana- zla`e da je saradnja sa SDS- (CIK) BiH objavi zvani~ne Zgrada Parlamenta BiH: Rok za konstituiraju}u sjednicu 30 dana
ka, nakon dva uzastopna sa- om „u daljini“ i nije u prior- rezultate op}ih izbora odr`- ga poslanici trebaju dobiti izjavu, poslanici bi trebali nistara SIPA-i i CIK-u. Po za-
stanka lidera SNSD-a i SDS- itetu njegove stranke, ali je i anih 3. oktobra u BiH (kra- uvjerenja CIK-a o dodjeli izabrati predsjedavaju}eg, vr{etku provjere, Predsjedn-
a i dogovora o definiranju ne odbacuje. jnji rok je 3. novembar). mandata i potpisati izjavu o prvog i drugog zamjenika i{tvo BiH mora predlo`iti pr-
platforme o zajedni~kom na- - Na{i stavovi su dosta To zna~i da Predstavni~- njihovom prihvatanju ili od- predsjedavaju}eg Predsta- edsjedavaju}eg VM-a i prosli-
ki dom mora biti konstituir- bijanju. vni~kog doma, te ~lanove jediti njegovo ime te ostale re-
^avi}: Bojim se da ulazimo an do 3. decembra, a prije to- Nakon {to daju sve~anu Komisije za pripremu izbo-
ra Vije}a ministara BiH.
Komisija }e se sastojati
levantne informacije nadle`-
noj parlamentarnoj komisiji.
Prema zakonskoj proce-
u period jednoumlja Lo{a iskustva s od jednog predstavnika sva-
ke politi~ke stranke, koalici-
duri, predvi|eno je da u roku
od 22 dana od konstituira-
Biv{i predsje-
dnik SDS-a i aktue-
lni lider Demokra-
dalo na pamet. Dok
sam bio predsjednik
SDS-a i RS, 2006. go-
prethodnih izbora je i liste nezavisnih kandida-
ta koji su zastupljeni u Do-
mu. Komisija odlu~uje je-
ju}e sjednice Predstavni~kog
doma bude okon~an postu-
pak imenovanja i potvr|iva-
Iako su se novoizabrani prekinuta, da bi bila nasta-
tske partije Dragan dine imali smo takvu dr`avni poslanici 2006. go- vljena tek 11. januara nare- dnostavnom ve}inom, uz nja prvog ~ovjeka dr`avne vl-
^avi} nagla{ava ka- ponudu, ali smo je dine sastali 52 dana nakon dne godine. uvjet da je prisutna najma- ade. S druge strane, postupak
ko se tek sada dema- odbili. Podsjetit }u op}ih izbora, odnosno 30 Stegnuti rokovima, pre- nje ve}ina ~lanova. imenovanja i potvr|ivanja
skiraju mnoge stva- vas da sam upravo ta- dana otkako je CIK objavio dsjednici najja~ih poli- ministara i zamjenika minis-
ri. Za ^avi}a je i pre- da od dana{njeg ru- zvani~ne izborne rezultate, ti~kih partija tek tada su kr- Ministri i zamjenici tara u Parlamentu BiH mora
dizborno djelovanje kovodstva SDS-a sta- konstituiraju}a sjednica Pr- enuli u ozbiljne razgovore S druge strane, Predsjedn- biti zavr{en najkasnije u roku
vje~no konfrontira- ^avi}: vljen na marginu i edstavni~kog doma Parla- koji su se odnosili na formi- i{tvo BiH mora dostaviti inf- od 70 dana od konstituira-
nih SNSD-a i SDS-a Demaskiranje nazvan izdajnikom maneta BiH iz novembra je ranje Vije}a ministara BiH. ormacije o kandidatima za ju}e sjednice Predstavni~kog
bilo „prili~no ~ud- stvari zato {to sam kao pre- predsjedavaju}eg Vije}a mi- doma. S. RO@AJAC
no“, jer se jedni prema dru- dsjednik RS dao mandat
gima nisu odnosili kao pozi- Dodiku za sastav nove vla-
cija prema opoziciji, i obr- de, a pogledajte {ta danas ra- Bo`o Ljubi}, predsjednik HDZ-a 1990 @alba HDZ-a BiH
nuto. de - ka`e ^avi}, izraziv{i bo-
- U moje vrijeme takvo jazan da u RS nastupa po-
koaliranje nikome nije pa- tpuni period jednoumlja.
stupu na dr`avnom nivou, bliski kada je u pitanju BiH,
[to {ira koalicija na nivou dr`ave
Predsjednik HDZ-a 1990 kone, ali ne bi mogla donije-
Ponoviti
cjelokupne
otvorena je mogu}nost koali-
ranja i na entitetskom, {to }e
ali i prili~no daleki kada go-
vorimo o RS, jer su razli~iti
Bo`o Ljubi} smatra kako ni-
je neophodno da se ujedine
ti novi ustav - rekao je Ljubi}
za banjalu~ku ATV. izbore u ^apljini
zavisiti od nekoliko faktora. politi~ki frontovi. Vidjet sve hrvatske stranke, ali da On isti~e i kako predmet HDZ BiH uputio je
To bi, pak, zna~ilo uvo|enje }emo {ta }e re}i SDS na svom bi bilo dobro da se na nivou ustavne reforme treba biti `albu Sudu BiH nakon
potpuno nove dimenzije u Glavnom odboru, ali zasad je dr`ave uspostavi {to {ira ko- cijela BiH, a ne samo jedan odluke Centralne izbo-
politi~kom `ivotu RS, jer bi sve na dugom {tapu - ka`e alicija, sa {to ve}im kapacite- njen entitet. rne komisije BiH koja
ozbiljnije opoziciono djelo- Vasi}, koji koaliciju sa DNS- tom, znatno iznad dvije U izmjenama Izbornog je odlu~ila da se izbori
vanje u tom entitetu gotovo om i SP-om na nivou entiteta tre}ine, kako bi bila u stanju zakona BiH lider HDZ-a
ponove na pet bira~kih
u potpunosti nestalo. i dalje vidi kao prioritet nje- donijeti i novi ustav BiH. 1990 smatra da do promjene
- Bilo bi dobro da ta koa- mora do}i iz vi{e razloga, a ne mjesta u ^apljini samo
- Pri~a o koaliranju s gove stranke. A. [I[I]
licija ima {to ja~i legitimitet samo zato {to su, kako je re- za Skup{tinu Hercego-
Sjednica Kantonalnog odbora SDP-a u ime svakog konstitutivnog kao, Hrvati i na ovim izbori- va~ko-neretvanskog
kantona, a ne za ostale
naroda, jer ako bi se usposta- ma „poni`eni“, jer nisu mo-

Fra{to mandatar vlade BPK


Poslanik u Skup{tini Bo- polazna osnova za razgovore
vila koalicija s marginalnom
ve}inom na nivou BiH, ona
bi bila u stanju donositi za- Ljubi}: Hrvati poni`eni
gli utjecati na izbor svojih pr-
edstavnika na isti na~in kao
druga dva naroda.
nivoe vlasti.
U poja{njenju `albe
navodi se da na ovih
pet mjesta nisu birani
sansko-podrinjskog kantona o formiranju koalicije u tom
(BPK) i Domu naroda Par- kantonu. Neformalni razgo- samo poslanici za
lamenta FBiH Emir Fra{to vori izme|u stranaka su u U izradu programa rada uklju~iti gra|ane Skup{tinu Hercego-
va~ko-neretvanskog
mandatar je SDP-a za sastav toku, ali puno toga zavisi od Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) iz Gora`da pozvala je politi~ke par-
nove kantonalne vlade. dogovora na nivou FBiH. tije da pripreme programe rada za period od 2011. do 2014. godine u skladu sa kantona nego i posla-
Predsjedni{tvo Kanto- ^lan KO SDP-a Ibrahim obe}anjima datim tokom predizborne kampanje. nici za parlamente
nalnog odbora SDP-a usvo- Imamovi} ka`e da je poziv - Uklju~ivanje civilnog dru{tva u partnerstvo na izradi programa rada predstavlja prvi FBiH i BiH i ~lanovi
jilo je i program razvoja za saradnju otvoren za sve test koliko su politi~ke partije spremne da zajedno s gra|anima rje{avaju klju~ne eko- Predsjedni{tva BiH, te
BPK u naredne ~etiri godi- politi~ke partije koje imaju nomske i socijalne probleme u zemlji - smatraju u ovoj agenciji koja uz podr{ku CCI- su, kako nagla{avaju, i
ne koji }e u ~etvrtak biti pr- kapacitet za u~e{}e u novoj ja realizira projekt „Monitoringom javne potro{nje do efikasne vlade“. Al. B. ti rezultati neregularni.
edstavljen gra|anima kao vladi BPK. Al. B.
pogledi Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. 5
REAKCIJE Povodom secesionisti~kih poruka biv{eg diplomate

Ambasada SAD: Izjave


Montgomerija nisu stavovi
ameri~ke administracije
Vrlo je jasno da do bilo kakve podjele BiH ne mo`e do}i, ka`u u OHR-u
Izjave biv{eg specijalnog savjetni-
ka ameri~kog predsjednika za BiH
Vilijema Montgomerija (William
Montgomery) o otcjepljenju Repu-
blike Srpske i disoluciji BiH, koje su
izazvale dosta reakcija, nisu stavovi Mustafi}: Najbolje kreativne godine
ameri~ke administracije. To je u
ju~era{njoj izjavi iz Ambasade SAD Li~nost dana Dino Mustafi}
u BiH jasno stavljeno do znanja.
- Gospodin Montgomeri ne pr-
edstavlja, niti govori u ime Vlade
SAD. Na{a pozicija o BiH je dobro
poznata i nepromijenjena. SAD u
Napravio teatarski
potpunosti podr`avaju suverenitet
i teritorijalni integritet BiH - sa-
op}eno je iz Ambasade SAD u BiH.
Teza o disoluciji
centar od Sarajeva
U proteklih 16 dana glavni grad BiH bio je mjesto
Montgomeri je u izjavi za jednu
lokalnu TV stanicu kazao da u BiH Ambasada SAD u BiH: OHR: Jasne poruke
susreta naj~uvenijih pozori{nih imena dana{njice
ni{ta nije rije{eno 15 godina nakon Nepromijenjena pozicija Hilari Klinton MESS je sino} zavr{en predsta- koje su potpisali spomenuti Vi-
rata, uprkos naporima me|unarodne vom „Posljednja Krapova traka“ lson, ali i trenutno najpopularni-
zajednice.
- Nikoga u BiH ne treba prisilja-
vati da ostane u zemlji koja ne funkci-
SBB BiH: Iza svega stoji velikohrvatski jednog od najslavnijih teatarskih
reditelja u svijetu Roberta Boba
Vilsona (Wilson). To {to je ~uveni
ji reditelji kao {to su Andrej
@oldak (Andriy Zholdak), Jan La-
uvers (Lauwers), Frank Kastorf
onira i zbog toga je jedno od mogu}ih
rje{enja otcjepljenje Republike Sr-
pske i disolucija zemlje - rekao je on.
lobi i Tihi}ev dezerterski potpis u Prudu britanski reditelj do{ao u Sarajevo
zasluga je pedesetogodi{njice
Me|unarodnog teatarskog festiva-
(Castorf)...
Danas se, kako su istakli brojni
ugledni gosti, pozori{ne ku}e ta-
Montgomeri je „sugerirao“ pri- Savez za bolju budu}nost BiH - potpisom Sulejmana Tihi}a u Pru-
la, ali i njegovog direktora Dine kmi~e da do|u na MESS, koji je,
je svih Bo{njacima da „moraju SBB BiH Fahrudin Radon~i} u du, kojim se crtaju nove unutra{nje
Mustafi}a koji posljednjih 13 go- zajedno sa Mustafi}em, dokaz da
po~eti da razmi{ljaju o takvoj vrsti svojoj ju~era{njoj reakciji navodi granice prema kojima Republika
dina ula`e ogromne napore kako Sarajevo u oktobru redovno posta-
alternative“. Biv{i ameri~ki diplo- da Montgomeri ve} godinama ne Srpska ostaje netaknuta, a Feder-
bi upravo na{oj publici pokazao je istinski teatarski centar.
mata naveo je i da u prilog disoluci- predstavlja stavove administracije acija puca kao lubenica. U svakom
naj~uvenije predstave u izvedbi ^etrdesetjednogodi{nji Musta-
ji zemlje ide ~injenica da „Srbi i Hr- SAD, ve} velikohrvatskog priva- slu~aju, BiH se nikada ne mo`e i
slavnih reditelja i glumaca. fi}, unato~ svojim rediteljskim
vati ne osje}aju BiH kao svoju ze- tizacijskog lobija. To, izme|u osta- ne}e podijeliti po konceptu iz Ka-
Sarajevo je proteklih 16 dana obavezama u cijeloj regiji te profe-
mlju i ne `ele da `ive u njoj“. log, potvr|uje i podatak da on ve} ra|or|eva, jer je za ovu dr`avu
`ivjelo teatar. Mali, ali vrijedni tim sorskim na Akademiji scenskih
Uz tezu o neminovnoj disoluciji, desetlje}e `ivi u Hrvatskoj, a ne u `ivot dalo 200.000 patriota. Doda-
okupljen oko Mustafi}a, unato~ umjetnosti u Sarajevu, iz godine u
Montgomeri je tokom intervjua ka- SAD. tno njenu punu sigurnost i
skromnim finansijskim sredstvi- godinu nas uvjerava da je u najbo-
zao da su se u BiH dogodili stravi~ni - Taj velikohrvatski lobi doda- dr`avnu cjelovitost garantira De-
ma, uspio je na scene sarajevskih ljim kreativnim godinama te da je
zlo~ini, ali ih nije `elio nazvati geno- tno je ohrabren pojedinim majori- jtonski sporazum i dr`ave koje su
pozori{ta i zeni~kog Bosanskog prava osoba koja se 13 godina na-
cidom. U svojim odgovorima ziranjem Hrvata na ovogodi{njim ga potpisale - navodi se u saop}enju
narodnog pozori{ta postaviti bar- lazi na odgovornoj funkciji dire-
Bo{njacima je ~ak sugerirao da bi na- izborima i prije svega dezerterskim SBB BiH.
em pet-{est izvanrednih predstava ktora MESS-a. A. G.
jbolje za njih bilo da zaborave geno-
cid po~injen nad njima i okrenu se
budu}nosti.
iznio Montgomeri.
- Podsjetio bih i na izjave ame-
Golamrez Jusefi, ambasador Irana
Nema podjele
Montgomerijevi stavovi nepri-
hvatljivi su i za OHR. Portparol
ri~ke dr`avne tajnice, gospo|e Hila-
ri Klinton (Hillary Clinton). Ona je
tokom nedavne posjete Sarajevu vi-
sokom predstavniku prenijela vrlo
Naredne ~etiri godine klju~ne za BiH
Naredne ~etiri godine bit }e
OHR-a Oleg Mili{i} u izjavi za jasnu i pozitivnu poruku za BiH - klju~ne za BiH, a mi u Iranu
„Avaz“ kazao je da je vrlo jasno da do kazao je Mili{i}. ~ekamo da bude upostavljena no-
bilo kakve podjele BiH ne mo`e do}i. Ina~e, me|u strana~kim reakcija- va bh. vlada, kako bismo finalizir-
- Bitno je napomenuti da BiH ma ju~er je stigla i ona iz SDA ~iji je ali odre|ene projekte, izjavio je za
ima vrlo jasnu evroatlansku perspe- portparol Salmir Kaplan za Srnu izja- Onasu ambasador Islamske Repu-
ktivu: potpisala je Sporazum o stabi- vio da „Montgomeri nije dovoljno re- blike Iran u BiH Golamrez Jusefi
lizaciji i pridru`ivanju i na pragu je levantan kao biv{i diplomata da bi (Gholamrez Yousefi).
NATO-a - kazao je Mili{i}. SDA reagirala na njegovu izjavu, ko- - Mislim da BiH treba da uspo-
On je rekao i kako OHR-u ni- ja je data neodgovorno“. Prema nje- stavi funkcionalnu koaliciju i vla-
je poznato da je bilo ko od ame- govom mi{ljenju, neodgovorno je da du, koja bi imala dva osnovna pri-
ri~kih zvani~nika bilo kada imao biv{e diplomate „krstare i daju neo- oriteta. Prvi bi bio reforme, a dru-
barem sli~ne stavove onima koje je dgovorne izjave“. E. HUREMOVI] gi pobolj{anje ekonomije, kako bi
Montgomeri: Skandalozne izjave
pove}ali zapo{ljavanje u dr`avi -
kazao je ambasador Jusefi. Jusefi: Odli~na kulturna saradnja
Sesija Asocijacije „Krug 99“ Ambasador je politi~ku i sara- vou kao u oblasti kulture i politi-
dnju u oblasti kulture Irana i BiH ke - rekao je ambasador Jusefi, do-

BiH urediti po {vicarskom modelu


BiH je simbol, jer predstavlja tri Sarajevu. je sada potrebna dobra politi~ka vo-
ocijenio odli~nom.
- Me|utim, ekonomska i trgo-
vinska saradnja nije na istom ni-
daju}i kako i u BiH i u Iranu „pos-
toje ogromni potencijali, koji se
mogu iskoristiti“.
svijeta, pravoslavni, katoli~ki i isla- Prema njegovim rije~ima, BiH je lja da se na|e bolje rje{enje za sve, a
mski, i zato je jako va`na, ali i u isto
vrijeme komplicirana, {to predsta-
pro{la tri velike epohalne promjene;
promjenu jednog sistema u drugi,
ne da se ide na ne~iju {tetu, jer ne
mo`e se vlastita sre}a graditi na
Fond za razmjene mladih
vlja zagonetku, izjavio je ju~er Fr- jedne dr`ave u drugu i naposljetku tu|oj nesre}i - istakao je Topi}, do- Nevladine organizacije iz BiH, Crne Gore, Hrvatske, Kosova i
anjo Topi} na sesiji Asocijacije ne- pro{la je ono najgore, a to je rat. daju}i da bi najprihvatljiviji i na- Srbije pozvale su danas vlade dr`ava u regionu da se posvete osniva-
zavisnih intelektualaca „Krug 99“ - Svi znaju da trenutno poli- jbli`i model BiH bio {vicarski mo- nju Regionalnog fonda za razmjene, koji bi unaprijedio saradnju
o temi „BiH - simbol i zagonetka“ u ti~ko ure|enje BiH nije dobro i da del ure|enja. me|u mladima iz biv{e SFRJ.
[ta drugi pi{u 6 Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. mozaik
SUDBINE Tu`na vijest potresla saborce Mirzete Fori} Mame

Oti{la je velika
Djevojka }e morati na operaciju
heroina bosanska
Fori} je bila pripadnica 17. vite{ke koja je i u najte`im trenucima podijelila
sudbinu demobilisanih boraca, a u pomo} su joj pritekli samo najbli`i
Neobi~an napad u blizini Edmontona Mirzeta Fori}, poznatija kao

(Foto: D. Stojni})
Mama (55), heroina 17. vite{ke br-

Vojnik joj odgrizao igade Armije RBiH i mje{tanka


Kami~ana kod Prijedora, preksi-
no} je u Sarajevu, na Onkolo{koj
klinici, izgubila svoju posljednju,

i progutao jezik ga posje}uju i `ene iz okolice.


najve}u `ivotnu bitku. Prije neko-
liko dana pala je u komu, nakon
{to je uz sve patnje zbog karcino-
ma, imala i sr~ani udar.
Kada smo do{le u klub, pri- Rub o~aja
dru`io nam se. Bio je agresivan.
Na plesnom podiju usred bara Navaljivao je da je po~asti pi}em, Vijest da je Mama nakon peto-
u malom gradu blizu Edmontona ali ona je odbijala. Kada smo godi{nje borbe s opakom bole{}u
dogodio se neobi~an napad. oti{le ponovo na podij, ja sam umrla duboko je potresla sve nje-
Mu{karac koji se predstavio kao oti{la do WC-a. Kad sam se vrati- ne saborce i prijatelje, posebno
britanski vojnik jednoj je `eni la, ona se okrenula prema meni, a [erifa Jaski}a Hifu.
odgrizao jezik, a onda ga progutao. usta su joj bila prekrivena krvlju. - Mama je oti{la kao i mnogi
- To je ludo! Mislila sam da se Pokazala mi je da joj je mu{karac drugi moji saborci prije nje koji Jaski}: Mirzeta je bila pravi borac Fori}: Borila se s te{kom bole{}u
tako ne{to doga|a samo u filmo- odgrizao jezik. Tra`ile smo jezik
vima - rekla je Kamila ^if podijelila sudbinu demobilisanih
(Camilla Chief), koja je u tom
stra{nom trenutku bila uz `rtvu.
po podiju, ali nije ga nigdje bilo.
Pretpostavljam da ga je pojeo -
pojasnila je ^if.
Da li je Bosna samo njima trebala? boraca ove zemlje koji ljekaru ne
idu kad ih ne{to boli, ve} kad sku-
Kafi} u kojem se napad dogo- pe ne{to para, da mogu platiti svo-
@rtvi je ukazana ljekarska po- je lije~enje. Na`alost, tako je, pri~a
dio ~esto posje}uju vojnici koji tre- mo}, a trebat }e joj i plasti~na
niraju na obli`njem terenu, a ~esto Hifo, bilo i s Mirzetom Fori}.
operacija rekonstrukcije jezika. - Jednom smo napisali da zvati
nekog Mama, a da ti nije biolo{ka
Planinari ne}e morati nositi satelitsku opremu majka, zna~i mnogo. I to zaista tre-
ba zaslu`iti. Mirzeta je bila na{ih

Internet odsad i na Mont Everestu godina, pravi borac, a istovremeno i


neko na koga smo uvijek, kad nam
je bilo te{ko, mogli ra~unati. Pa i
kad je ranjena i tada nam je bila na-
jve}a podr{ka - govori [erif,
ogor~en ~injenicom da su demobili-
Alpinistima koji planiraju sani borci u ovoj zemlji, osim rije-
osvajanje Mont Everesta odsad }e tkih koji su uspjeli da se „sna|u“,
biti omogu}eno da koriste brzi dovedeni na rub o~aja i egzistencije.
internet u kampu na oko 5.200
metara na Himalajima, poslje-
Svi zakazali
dnjoj ta~ki okupljanja pred uspon Tako je bilo i s Mamom kojoj
na najvi{i vrh svijeta. su, prema [erifovim rije~ima, u
Kompanija „NCell“, nepalska najte`im trenucima bolesti po-
filijala {vedskog „TeliaSonera“, Ratna fotografija Mirzete Fori} Mame (Foto: www.kozarac.eu) magali samo njeni najbli`i, poro-
saop}ila je da je postavila sedam dica, saborci i dijaspora. Svi osta-
Ono {to Jaski}a najvi{e boli ojima Bosne postavio pitanje „da li su zakazali, i dr`ava i bora~ka
3G baznih stanica u regionu Eve- Mogu}i i pozivi skajpom je to {to demobilisani borci svoj li se isplatilo“.
resta, {to }e planinarima omo- udru`enja.
bezizlaz, kao i te{ke bolesti i - Zaboljele su me rije~i mog si- - Prestalo je kucati srce na{e
gu}iti prustup be`i~nom interne- osvajanje Mont Everesta, koji se PTSP, uglavnom „dijele“ samo na koji je na kraju napisao: „^esto
nalazi na 8.848 metara. drage Mame. Heroine bosanske!
tu i telefonske pozive preko pro- sa svojim porodicama koje i na- mi do|e da upitam tatu: Pa dobro Mama je oti{la zauvijek. Ostala
grama kao {to je skajp. Dosad su planinari morali da jvi{e osjete njihovu patnju. tata, da li je samo vama trebala su nam sje}anja na njen smijeh...
Desetine hiljada alpinista iz nose te{ku satelitsku opremu do Dokaz tome je i Jaski}ev sin ova dr`ava?“ I ja se to ~esto pitam Njene velike o~i koje su bile ogle-
cijelog svijeta svake godine dola- baze da bi mogli slati slike i poda- Hamza koji je u svom dnevniku, - ka`e [erif Jaski}, ~ijih 13 rana i dalo njene du{e. Drage du{e, koja
ze u kamp na Himalajima na visi- tke, a kori{tenje mobilnih telefona jo{ kao desetogodi{njak, prije tri isto toliko ranjavanja u ratu, a na- je svojom prisutno{}u ostavila tr-
ni od oko 5.200 metara, poslije je bilo mogu}e na manjim visina- godine i u vrijeme kad je Jaski}u kon {to je pro{ao reviziju invali- ag u svima nama. Molim dragog
~ega hiljade njih dalje kre}e u ma, gdje, ipak, nije bilo i interneta. umro prijatelj Ibrahim Majda- dnosti, dr`avu mjese~no ko{ta mi- Allaha da joj tamo kud je oti{la
nki}, ocu i ostalim istinskim her- zernih 240 maraka. bude puno bolje nego ovdje jer je
U pore|enju s Amerikancima, Britancima... ona to zaslu`ila. Amin... - rije~i
su po~eli obolijevati od te{kih bo- mo sa~ekaju - kazao nam je ju~er su koje je ju~er na internet-stra-
Holandski tinejd`eri manje lesti. Nikad ne ka`em da su umr-
li ve} oti{li, da nas vjerovatno ta-
pun tuge Jaski}.
On zna da je Mama i u bolesti
nici www.kozarac.eu ispisao [erif
Jaski} Hifo. M. ZGONJANIN

pu{e marihuanu jer je legalna Alarmantni podaci mostarskog centra

Holandija je poznata zbog le-


galizacije marihuane. Mnogi zato
Naomi za „Deutsche Welle“.
Istra`ivanja su pokazala da
holandski tinejd`eri mnogo ma-
nje pu{e marihuanu nego njihovi
vr{njaci iz Velike Britanije, Fra-
U BiH sve vi{e djece s posebnim potrebama
Broj djece s posebnim potre- - Broj djece s Vrlo je simptomati~no, doda-
misle da je u toj zemlji puhanje ncuske i Amerike. Prema podaci- bama u specijalnim {kolama u kombiniranim i je ona, da u posljednje vrijeme
jedna od omiljenih razonoda za ma Svjetske zdravstvene organi- osnovnom obrazovanju u BiH se te`im smetnjama sve ve}i broj roditelja tvrdi kako
Holan|ane. Ipak, to nije ta~no . zacije, 28 posto holandskih tine- ne smanjuje, nego raste. Iako na intenzivno raste u je tokom trudno}e sve bilo ure-
U jednom od 250 amsterdamskih jd`era je probalo marihuanu, u dr`avnom nivou ne postoji baza usporedbi od prije du, od redovnih kontrola i ure-
kafe-{opova radi i Naomi Levijatan Americi ~ak 41 posto. podataka o tome, prema prijera- rata i to je veliki dnih nalaza pa sve do samog po-
(23). Prvi d`oint je probala s 12 godi- Lorna Klaj, koja je radila na tnim podacima, ukupno tri posto problem. Stanje roda.
na, ali tvrdi da samo nekolicina Ho- Kanabis koled`u, to obja{njava populacije ra|alo se s posebnim po tom pitanju je, - Ne bih voljela napamet govo-
lan|ana pu{i travu svaki dan. ~injenicom da je marihuana lega- potrebama, no sada je taj broj tri zapravo, alarma- riti, ali mislim da je krajnje vrije-
Znam da mnogi ljudi iz dru- lna i da ne predstavlja ni{ta pose- puta ve}i, tvrdi Jasna Rebac, du- ntno, ali, na`alost, Rebac: Vrije- me da se stru~njaci time pozaba-
gih zemalja dolaze da `ive u bno te da je to najva`niji razlog gogodi{nja direktorica mostar- jo{ niko se nije me za reakciju ve, jer kod velikog broja djece ja-
Amsterdam zato {to im zakon do- zbog ~ega holandski tinejd`eri skog Centra za djecu s posebnim uhvatio uko{tac s tim problemom vljaju se pote{ko}e vezane za mo-
pu{ta da pu{e travu - kazala je manje koriste droge. potrebama „Los Rosales“. - upozorava Rebac. zak - navodi Rebac. M. Sm.
mozaik Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. 7 [ta ka`u poznati
Slaven Bili}
SARAJEVO Sve~anost posljednje ve~eri Festivala MESS Poku{avam biti realan, ali
djeci previ{e popu{tam

Karanovi}: Gluma
- Danas djeca malo druga~ije odrastaju. Svojoj djeci
poku{avam objasniti da nove patike nisu najva`nije na
svijetu i da }e u `ivotu biti sretniji stave li duhovnost
Bili}: Druga~ije ispred materijalnih stvari. Poku{avam biti realan, ali
odrastanje svjestan sam toga da im nekada previ{e popu{tam.
(Nogometni trener za „Ve~ernji list“)

je moj `ivot
Presti`no priznanje za predanost i posve}enost gluma~koj umjetnosti
 Glumica koja je za svakoga reditelja izuzetno inspirativna, ka`e Mustafi}
Marta Keler
Zijo i ja se toliko volimo,
on je moj DNK
- Nismo se vjen~ali niti imamo namjeru da to uradi-
mo, jer smatramo kako ljubav nema veze s brakom. Ali,
Zijo (Rizvanbegovi}) i ja se toliko volimo, on je moj
Keler: Dijete
DNK. Dijete je zaokru`ilo na{u ljubav i ~ini mi se da
zaokru`ilo
se sada volimo jo{ vi{e nego ranije, ako je to uop}e mo-
ljubav
gu}e. (Glumica za „Gloriju“)

Aki Rahimovski
Kvalitet }e rastjerati
natalo`enu `abokre~inu
- Rokenrol je tu, prisutan je. Bendovi poput
„Parnog valjka“ dokaz su da je on uvijek bio tu negdje,
ali sada se, ~ini mi se, zaista vra}a na velika vrata. Vri-
Rahimovski: jednost i kvalitet }e, ~im se izbistri voda, isplivati na
Rokenrol je povr{inu i rastjerati natalo`enu `abokre~inu.
prisutan (Pjeva~ „Parnog valjka“ za „Blic“)

Nenad Baki}
U Bosni je Facebook
pretekao dernek
- U internetskom biznisu vrijede sasvim druga pra-
vila. Samo je jedan pobjednik, a pobjednik odnosi sve!
Postoji prvi, za drugog ste, eventualno, ~uli, a tre}eg
kao da ni nema. Na internetu si izlo`en globalizaciji u Baki}: Druga
ekstremu. U Bosni Facebook je pretekao puno stariji, pravila
lokalni dernek. (Hrvatski poduzetnik za „Jutarnji list“)

Mustafi}, Karanovi}, Cveji} i Bravo: Poznatoj glumici „Zlatni lovorov vijenac“ (Foto: M. @ivojevi})

Posljednje ve~eri jubilarnog


50. me|unarodnog teatarskog fe-
stivala MESS srbijanskoj glumici Strog protokol za Boba Vilsona
Mirjani Karanovi} uru~en je
Izvedbom predstave „Poslje- enijeg teatarskog imena dana{-
„Zlatni lovorov vijenac“ za dopr-
inos umjetnosti teatra, koji Dire-
dnja Krapova traka“ Semjuela njice. Njegova je predstava bila Vremenska prognoza 1. 11. 2010.
Beketa (Samuel Beckett) u izve- ujedno i najposje}enija, a izve-
kcija MESS-a dodjeljuje istaknu-
dbi i re`iji Roberta Boba Vilso- dbu je pratio i strog protokol ko-
tim teatarskim stvaraocima.
na (Wilson) sino} je okon~an 50. jim nije bio dozvoljen pristup
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no promjenljivo
Najhrabrija osoba MESS. Nije slu~ajno da je za kr-
aj ostavljen komad ovog naj~uv-
fotografima u Narodnom pozo-
ri{tu Sarajevo.
Prve ~estitke na sve~anosti Mi-
rjana Karanovi} dobila je od dire-
ktora Jugoslovenskog dramskog edinama i moram re}i da je ona - S obzirom na to da mi je Di- ki{a i snijeg snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano
pozori{ta iz Beograda Branka Cve- glumica koja je za svakoga redite- no prije nekoliko dana javio da
ji}a, koji je kazao da je ona jedna lja izuzetno inspirativna. Ja je ja- sam dobila nagradu koja nije ba{ VRIJEME
od najboljih evropskih glumica. ko `elim u svakom svom proje- za neku odre|enu ulogu, shvatila DANAS
- Skupa smo radili mnogo pre- ktu, jer je ona ta energija koja sam da bi u nekoj mojoj ludoj BIHA]
18
dstava i svaki moj izlazak na sce- skuplja predstavu. Ona je najhra- ma{ti voljela `ivjeti u komadima u 18
BANJA BR^KO
nu s njom bio je ne{to posebno - brija osoba koju u svom `ivotu kojima sam igrala, jer je taj `ivot
kazao je bh. glumac Ermin Bravo. poznajem i to odgovorno tvrdim -
pojasnio je Mustafi}.
nekako uzbudljiviji i ljep{i od
`ivota koji `ivim van scene. U tea-
Obla~no LUKA 19

Presti`no priznanje koje je U na{oj zemlji }e TUZLA


Karanovi} zaslu`ila zbog preda- tru ja nekako `ivim i zapravo kao prevladavati pre- 14
nosti i posve}enosti gluma~koj Neskrivena radost da je privatni `ivot moja profesija, te`no obla~no vri- LIVNO
ZENICA
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

18
umjetnosti sino} je uru~io dire- Na dodjeli ove veoma a gluma je moj `ivot. U nekim tre- jeme, ponegdje uz
ktor MESS-a Dino Mustafi}, re- zna~ajne nagrade prisutnima se nucima shvatila sam da je to sve kra}a sun~ana razdo- 16
SARAJEVO
kav{i da je najte`e govoriti o lju- obratila i dobitnica priznanja Mi- pogre{no i da bih trebala imati i blja. Tokom dana slaba 17
dima koje veoma dobro poznaje. rjana Karanovi}, koja nije skriva- privatni `ivot i nekako sam misli- ki{a mogu}a je u jugozapa-
- Mira je osoba o kojoj bi mo- la radost i zadovoljstvo dobive- la da je to moja mana. Ali, mislim dnim podru~jima. Vjetar 21 GORA@DE
gao govoriti satima i danima. Ra- nom nagradom. Poru~ila je da je da to nije mana. To sam ja - istakla slab do umjeren, ju`ni i jugoi- MOSTAR 17
dili smo predstave u razli~itim sr- za nju gluma vi{e od profesije. je Karanovi}. A. KENDI] sto~ni. Jutarnja temperatura od
5 do 10, na jugu do 17, a najvi{a
NEUM
dnevna od 14 do 21 stepen.
Akcija pomo}i te{ko oboljeloj studentici 21

Ples za Amilu D`inovi}


Univerzitetski plesni klub Hodgin limfom, izuzetno agresi-
PONEDJELJAK
1. 11. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 50C do 170C
UTORAK
2. 11. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
0
od 8 C do 18 C 0

DNEVNE TEMPERATURE
SRIJEDA
3. 11. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 80C do 170C
DNEVNE TEMPERATURE DNEVNE TEMPERATURE
Tuzla uklju~io se u akciju priku- vno maligno oboljenje krvi. od 140C do 210C od 130C do 210C od 120C do 200C
pljanja nov~anih sredstava za li- Izlje~enje je jedino mogu}e tra-
je~enje te{ko oboljele tuzlanske nsplantacijom ko{tane sr`i, koja BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
studentice medicine Amile D`- se mo`e uraditi samo u inoze- Biometeorolo{ka prognoza je lo{ija u odnosu na vikend, stoga }e se, pod utjecajem pove}ane obla~no-
inovi} (23). mstvu i ko{ta 250.000 eura. sti, padavina i ju`nog strujanja, kod hroni~nih bolesnika i meteoropata poja~ati tegobe poput reumatskih
bolova, kardiovaskularnih smetnji, glavobolje i iscrpljenosti. Po`eljno je reducirati aktivnosti.
Tako }e 3. novembra u Unive- ^as plesa za pomo} Amili
rzitetskoj dvorani biti organizir- D`inovi} po~et }e u 17 sati, a sav Grad Sarajevo 01. 11. 2010.
an ~as plesa za koji }e posjetioci prikupljeni novac bit }e upla}en Izlazak 06.22 Izlazak 00.26
pla}ati po pet KM. na `irora~un otvoren za priku- Zalazak 16.37 Zalazak 13.46
Njoj je dijagnosticiran Non- pljanje novca za lije~enje. E. H. D`inovi}: Potrebno 250.000 eura
Brzo - kratko
Sini{a Macan, direktor IDEEA-e BiH
8 Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. teme
Izdato vi{e od 345 hiljada biometrijskih paso{a NEKRETNINE I pored presuda, Federalni PIO ne mo`e do imovine
Direktor dr`avne Agencije za identifikacione
dokumente, evidenciju i razmjenu podataka

Platili 3,2 miliona KM, a


(IDDEEA) Sini{a Macan za Onasu je izjavio
da „}e sve daljnje aktivnosti i}i ka ja~anju
Agencije, kako bi se zadr`ao bezvizni re`im“.
- Izdavanje paso{a ide i bolje nego {to smo pla-
nirali, jer su na{i prvobitini planovi i sve
stru~ne analize govorili da }emo tek krajem
2011. godine imati objektivne uslove za izda-
vanje biometrijskih paso{a, u skladu sa standa-
rdima. A evo to ~inimo ve} godinu i do sada je
izdato vi{e od 345.000 tih paso{a, {to je otprili-
ke oko 40 posto od o~ekivanog broja gra|ana
kojima je taj dokument potreban. Vjerujem da
}e gra|ani koji imaju biometrijske paso{e
mo}i bez viza putovati ve} od 1. ili 15. dece- Macan: Ja~anje
jo{ nisu u{li u hotel „Ero“
Zavod PIO/MIO, koji je morao ponovo kupiti svoj objekt, ~eka da ga
mbra ove godine - istakao je Macan. Agencije komisija izuzme od zabrane raspolaganja
Nastavak su|enja u Ha{kom tribunalu Iako su prije nekoliko godina su-
dovi na svim instancama u FBiH
Brenskag svjedo~i protiv Karad`i}a donijeli odluku da je prijeratni Dom
penzionera u Mostaru, koji je kasni-
U nastavku su|enja Radovanu Karad`i}u, zakazanom za danas,
optu`eni, koji se brani sam, zavr{it }e unakrsno ispitivanje svjedo- je pretvoren u hotel „Ero“, imovina
ka Per Antona Brenskaga (Brennskag), koji je 1994. godine bio vo- Federalnog zavoda penzijsko-inva-
jni posmatra~ UN-a u Sarajevu. Brenskag je pro{log petka posvje- lidskog osiguranja, ovaj objekt nika-
do~io da je Vojska Republike Srpske ispaljivala modificirane avio- da nije vra}en pravom vlasniku.
bombe na civilne objekte u Sarajevu,
uklju~uju}i zgrade Televizije i Po{te. Nezakonita prodaja Kova~evi}:
Karad`i} je optu`en za teroriziranje civila Razlog tome je, kako je ju~er za Sporna odluka
u Sarajevu kampanjom artiljerijskih i sna- „Dnevni avaz“ rekao savjetnik di-
jperskih napada, genocid u Srebrenici i jo{ rektora PIO/MIO FBiH za imovi-
osam bh. op}ina, etni~ko ~i{}enje {irom nu Nadir Kova~evi}, OHR-ov za-
BiH i uzimanje vojnika Unprofora za taoce kon o zabrani raspolaganja dr`a-
1992 - 95. vnom imovinom, ali i ~injenica da
Izvo|enje dokaza optu`be bit }e nastavlje- i pored vi{e zahtjeva za izuzimanje
no i na su|enju biv{im zvani~nicima poli- od ove odluke nadle`na komisija to
cije RS Stojanu @upljaninu i Mi}i Sta- nikada nije htjela u~initi.
ni{i}u, optu`enima za progon nesrba 1992. Biv{i direktor Federalnog za-
godine, kao i u procesu protiv biv{eg ge- voda PIO/MIO Ivan Bender 2001.
nerala VRS Zdravka Tolimira, kojem se na godine protuzakonito je prodao Hotel „Ero“ u Mostaru: Pripada Zavodu PIO
Karad`i}: Genocid u teret stavlja genocid u Srebrenici 1995. go- mostarski hotel „Ero“ firmi „Tuh- su da smo mi vlasnici. Kako je objekta - pojasnio je Kova~evi}.
Srebrenici dine. Invest“ kojom je upravljao Mario „Tuh-Invest“ ovaj objekt platio 3,2 Prema njegovim rije~ima, ho-
Boras. miliona KM, morali smo obe{teti- tel danas koristi firma koju je to-
Glavni muftija IZ u Srbiji Muamer Zukorli} - Hotel je prije nekoliko godina ti tu firmu, odnosno vratiti joj no- kom rata osnovala Gradska upra-
ponovo pripao Zavodu PIO, odno- vac. I pored toga, zbog OHR-ove va Mostara.
Autonomija Sand`aka neophodna muslimanima sno sve sudske instance presudile odluke, nikada nismo u{li u posjed
Uknji`eni vlasnici
Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Mua-
mer Zukorli} smatra da je autonomija Sand`aka
stub stabilnosti Srbije, ali i Crne Gore.
Zukorli} je u intervjuu katarskoj TV mre`i „El-
Sli~na situacija i u Zenici - No, tek kada ovaj objekt bude
izuzet od zabrane raspolaganja
dr`avnom imovinom Federalni
D`azira“ rekao da „nema sumnje da je projekat Sli~na situacija kao sa hotelom dr`avnu imovinu da u paketu izu- zavod PIO/MIO donijet }e odluku
autonomije Sand`aka neophodan muslimanima „Ero“ je i sa zeni~kim Domom pe- zme sve domove Zavoda PIO/MIO {ta }e s njim uraditi. Mi smo
koji `ive u Srbiji i da je to u skladu sa Usta- nzionera koji je dat na upravljanje od zabrane raspolaganja kako bi- uknji`eni kao vlasnici i samo
vom“. jednom od kantonalnih preduze}a. smo ih vratili penzionerima. Do ~ekamo da nadle`na komisija, kao
- Ustav poznaje autonomnost i unutar Srbije - U Zenici smo prije otprilike danas takva odluka jo{ nije done- {to je to bio slu~aj sa Domom pe-
koja je na putu ka Evropskoj uniji prihvatila ko- pola godine uknji`eni kao vlasni- sena - ka`e Kova~evi}, dodaju}i da nzionera u sarajevskim Ned`ari-
ncept regionalizacije, u okviru kojeg muslimani ci ovog objekta. Me|utim, i on je }e Zavod ponovo Komisiji za
}ima, po analogiji donese istu
u Sand`aku sada vide {ansu za rje{avanje tog pi- Zukorli}: Koncept pod zabranom raspolaganja. Jo{ dr`avnu imovinu uputiti zahtjeve
odluku - kazao je Kova~evi}.
tanja - rekao je Zukorli}. regionalizacije 2005. tra`ili smo od Komisije za za izuzimanje.
S. RO@AJAC

Vandalizam u Travniku Pove}ane naknade za rad u UO CIP-a BiH


O{te}eni spomenici na katoli~kim grobljima
Nepoznati po~inioci oskrnavili su u no}i sa subote na nedjelju 20 na-
dgrobnih spomenika na katoli~kim grobljima u hrvatskim povra-
tni~kim naseljima Brajkovi}i i Grahov~i}i kod Travnika, saop}eno je
Predsjedniku 800, potpredsjednicima 700 KM
Vije}e ministara BiH u te- nja (CIP) BiH. sjednici dr`avne vlade pove}ane
ju~er iz MUP-a SBK, prenosi Fena. hni~kom mandatu odlu~ilo je za Tako potpredsjednici UO CIP- su i nov~ane naknade za rad u Vi-
Vandali su sru{ili ili razbili vi{e nadgrobnih plo~a te uni{tili vaze s cvi- 100 maraka pove}ati mjese~ne a sada mjese~no dobivaju 700 KM, je}u za nauku BiH.
je}em postavljene uo~i katoli~kih svetkovina Svih svetih i Du{noga dana. naknade potpredsjednicima dok je naknada predsjedniku osta- Tako je za predsjednika
Iz policija su izvijestili kako je tokom no}i o{te}en i jedan nadgrobni Upravnog odbora Centra za info- la na 800 KM. utvr|ena mjese~na naknada od
spomenik na katoli~kom groblju Podastinje kod Kiseljaka, prenijela je rmiranje i priznavanje dokume- Na prijedlog Ministarstva civi- 500 KM, dok }e ~lanovi dobivati
FTV. Pripadnici MUP-a obavili su uvi|aj, a za po~initeljima se traga. nata iz oblasti visokog obrazova- lnih poslova BiH, na posljednjoj po 400 KM. S. R.
teme Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. 9
SAZNAJEMO Na pomolu kona~na realizacija nagodbe

Srbija deblokira 55 miliona


dolara ira~kog duga za FBiH?
FBiH bi s kamatama trebala dobiti blizu 42 miliona dolara, a „Progres“ oko 17 miliona Izrael: Zabrana izvoza zbog pogor{anja sigurnosne situacije
Vi{egodi{nji spor zbog famo- la{tvo FBiH uvjerilo Federalnu
znog ira~kog duga napokon bi tre- vladu da bi mogao biti izgubljen U jeku sukoba na Bliskom istoku
bao biti rije{en naredne sedmice spor pred srbijanskim sudom.
realizacijom ranije nagodbe Vlade
FBiH s beogradskim „Progresom“.
Time bi, saznajemo, napokon
trebalo biti deblokirano ukupno
Cvetkovi}:
Tra`i realizaciju
Glavna rasprava koja je treba-
la biti zaklju~ena pred Trgo-
va~kim sudom u Beogradu, te
izre~ena presuda, odgo|ena je za
Dvije bh. firme namjeravale
55 miliona ameri~kih dolara Fe-
deracije BiH, koje vi{e od dvije
godine dr`i Srbija.
Zeleno svjetlo
nagodbe 29. novembar. Nagodba je treba-
la biti rije{ena jo{ u prolje}e ove
godine, ali su kompanije iz Sr-
bije raznim zavrzlamama pred
izvoziti oru`je u Izrael
U Ministarstvu kriju o kojim firmama se radilo
doma}im sudom nastojale po
Rije~ je o novcu koji je uplatio svaku cijenu uzeti cijeli Ranije izvoz bio zabranjen u ^ad i Gruziju
Irak u korist ra~una kompanije ira~ki dug.
„Jugoimport SDPR“, a na ime pr- Ministarstvo vanjske trgovine ukinuta, ali nam Meki} nije mo-
ijeratnog duga za izvr{ene poslo- Nalog premijera i ekonomskih odnosa BiH tokom gao re}i da li je u ovoj godini iko-
ve bh. kompanija iz namjenske Trgovinski sud u Beogr- pro{le godine odbilo je dva za- me odobreno da Izraelu izveze
industrije. adu izdao je u martu i pri- htjeva za izvoz oru`ja iz na{e ze- oru`je.
„Progres“ je, podsjetimo, tu- vremenu mjeru kojom se mlje u Izrael zbog primjene Ko- Ina~e, procjene o tome da li
`io Agenciju za privatizaciju u nala`e da s ra~una „Jug- deksa pona{anja Evropske unije, nekome dozvoliti izvoz oru`ja u
FBiH (APF) tra`e}i da se ira~kim oimport SDPR-a“ iz Beo- koji tretira ovu oblast. zemlje koje su popri{te oru`anih
dugom izmiri 15,6 miliona dolara grada na ra~une tog suda sukoba donosi MVPBiH na osno-
koje su mu od prije rata dugovali bude preba~en novac od
Povjerljive informacije vu konsultacija sa bh. ambasado-
RMK „@eljezara“, „In`injering“ ira~kog duga, ali to nika- Pomo}nik ministra vanjske rom u toj zemlji ili onim koji je
iz Zenice i RMU Kakanj. Zeleno da nije ura|eno. trgovine i ekonomskih odnosa nerezidentno pokriva. Procjena
svjetlo za nagodbu jo{ u januaru No, Srbijancima se BiH Dragi{a Meki} ju~er nam ni- stanja tra`i se i od me|unarodnih
ove godine dao je i Parlament sada `uri pa pristaju na za- je mogao re}i koje su firme na- zvani~nika koji su upu}eni u ovu
FBiH, nakon {to je Pravobrani- htjev FBiH da se novac najprije mjeravale izvoziti oru`je u Izrael, problematiku.
uplati na poseban ra~un APF-a, a jer se, kako je objasnio, radi o str-
onda isplati dug „Progresu“. Ta- ogo povjerljivoj informaciji. Nesigurne zemlje
Potra`uju i Tajlan|ani ko bi FBiH s kamatama trebala
dobiti oko 42 miliona dolara, a
- Ministarstvo vanjskih poslo-
va BiH pravi procjene situacije u
- I ranije je bilo zabrana u dr-
uge zemlje za koje smo smatrali
„Progres“ s kamatama blizu 17 zemljama kojima bi oru`je treba- da su nesigurne. Tako je izvoz
Problem s realizacijom na- ira~kog duga.
miliona dolara. Nalog za kona~nu lo biti izvezeno, a koje su za- oru`ja bio zabranjen i u ^ad, ali i
godbe mogao bi napraviti za- Vlada FBiH sada bi trebala
realizaciju ove nagodbe navodno hva}ene oru`anim sukobom. Sve u neke druge zemlje - pojasnio je
htjev jedne kompanije iz Tajla- dati saglasnost da se taj iznos
je dao li~no predsjednik Vlade zavisi od toga da li su poja~ana Meki}.
nda kojoj navodno „Unis Pro- ostavi na ra~unu u Srbiji, a osta-
Srbije Mirko Cvetkovi}, nakon borbena djelovanja u toj zemlji. Godinu ranije (2008.) Mini-
meks“ iz BiH duguje 102.000 tak novca prebaci u FBiH kako
{to su radnici „Progresa“ neda- U periodu kada je situacija u Izr- starstvo vanjske trgovine i ekono-
dolara. Ona tra`i da, tako|er, bi se kona~no izvukao ispod
vno protestirali pred Skup{tinom aelu bila zao{trena izvoz oru`ja mskih odnosa iz istog razloga kao
svoja potra`ivanja naplati iz {apa Srbije.
Srbije. F. VELE bio je zaustavljen pro{le godine - i u slu~aju Izraela, odbilo je pet
rekao nam je Meki}. zahtjeva za izdavanje dozvola za
Me|utim, nakon {to se stanje izvoz oru`ja i vojne opreme u Gr-
Edin ef. [ljivar, glavni imam iz @epe stabiliziralo zabrana izvoza je uziju. S. RO@AJAC

Jedinica OSBiH preuzela misiju u Afganistanu


Herojski gradi} nije zaslu`io ignoriranje dr`ave Bh. vojnici dobrog zdravstvenog stanja
U 161 doma}instvu su, uglavnom, starije osobe
Med`lis Islamske zajednice postala jedina institucija koja se Prije preuzimanja misije 45 vojnika pro{lo period
@epa okon~ao je gradnju d`amija brine za Bo{njake. prilago|avanja u Helmandu
i imamskih ku}a te obnovio ko- - To @epljaci nisu zaslu`ili. Oni,
mpletnu infrastrukturu, koja je prije svega, o~ekuju intervenciju Jedinica Oru`anih
trenutno u boljem stanju nego pr- od dr`ave i Federacije BiH - ka`e snaga (OS) BiH koja je
ije rata. Prema rije~ima glavnog ef. [ljivar. prije nekoliko dana u
imama Edina ef. [ljivara, broj Dosada{nji rezultati u poslije- okviru Mirovne misije
~lanova Med`lisa IZ @epa po- ratnoj obnovi @epe zasluga su po- ISAF otputovala u opa-
ve}an je u posljednje ~etiri godi- jedinaca, utjecajnih @epljaka koji sno afganistansko po-
ne s 82 na vi{e od 600. u Sarajevu lobiraju za pomo} dru~je Helmand, smje-
@epi, a ne dokaz iskrenih namje- stila se u bazu u okviru
Nema podr{ke ra bh. funkcionera da jednoj od koje }e obavljati zada-
- Ve}ina ih `ivi u Americi, za- ratnih „za{ti}enih zona“, mjestu tak koji joj je povjeren.
padnoj Evropi, Australiji ili dru- herojskog otpora agresiji i zlo~ina Ovo je za „Dnevni
gim bh. gradovima, ali smo ih or- i progona njegovih stanovnika Ef. [ljivar: Ne dolaze ni na avaz“ potvrdio dr`avni
ganizacijom mevluda, dru`enja, poklone pa`nju kakvu zaslu`uje. mevlud {ehidima ministar odbrane Selmo
iftara, gradnjom {ehidskih obi- {ehida koji su dali `ivote za odbr- Cikoti}, isti~u}i da je, pr-
lje`ja i drugim aktivnostima Nije im stalo anu ove dr`ave, a da oni i ne ema svje`im informaci-
po~eli vra}ati. Davali smo im po- - @alosna je ~injenica da mi do|u. Apsolutno nijedan dr`avni jama koje ima, zdra- Helmand: Opasno podru~je
vod da dolaze u svoje rodno mje- ve} nekoliko godina organizira- i federalni funkcioner, ministri i vstveno stanje vojnika
sto, a onda su oni po~eli da se mo centralni {ehidski mevlud, da bazu u kojoj }e izvr{avati misiju.
zamjenici, nije htio do}i. Tu se dobro. Prema jutro{njim (ju~er, op. a.)
u~lanjuju u IZ - ka`e ef. [ljivar. smo i ove godine pozvali ljude, najbolje vidi koliko im je stalo do Bh. vojnici su prvo zajedno s informacijama koje smo dobili,
Kao i u drugim mjestima jugo- koji bi trebali do}i i bez poziva, ovog mjesta - isti~e ef. [ljivar. pripadnicima oru`anih snaga svi su dobro i zdravo - kazao nam
isto~nog dijela BiH, i ovdje je IZ na skup gdje se prisje}amo 457 On demantira i podatke pre- ostalih zemalja koji su do{li po je dr`avni ministar odbrane.
ma kojima u @epi danas `ivi sko- istom zadataku proveli nekoliko Zadatak na{ih vojnika u ovoj
Spomen-obilje`je Avdi Pali}u ro 250 povratni~kih porodica. Ra-
di se, naime, o 161 doma}instvu
dana u zajedni~koj bazi u Afgani- opasnoj misiji na jugu Afganistana
stanu, gdje su se trebali adaptira- bit }e da u okviru danskog konti-
U pripremi je i gradnja spo- inicijativu su pokrenuli najbolji s, uglavnom, starijim osobama. U ti na misiju. ngenta osiguravaju vojne baze, ali
men-obilje`ja komandantu odbra- prijatelji i najbli`i saradnici koma- Pod`eplje i Go|eno u susjednoj - Jedinica od 45 vojnika stigla bez izlazaka vani. Planirano je da
ne @epe, pukovniku Avdi Pali}u. ndanta, koji je svoj `ivot darovao op}ini Han-Pijesak, a koje, ta- je u bazu. Prije toga zavr{ili su misija traje {est mjeseci, s jednim
Prema rije~ima Edina ef. [ljivara, narodu na ~ijem je ~elu bio. ko|er, pokriva MIZ @epa, vratilo period prilago|avanja, kako bi im odmorom, nakon ~ega bi se jedini-
se skoro 120 porodica. Al. B. bilo jednostavnije da se smjeste u ca trebala vratiti u BiH. S. R.
Klub poznatih Sr|an [arenac 10 Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. teme
Odmor uz dobar film Li~ni profil reditelja
MATI^NE ]ELIJE Spa{avanje potomaka od te{kih bolesti

Ime i prezime: Sr|an [arenac.


Datum i mjesto ro|enja: 19.
maj 1977., Sarajevo.
Gdje `ivite - s roditeljima, po-
dstanar ili imate vlastiti dom:
Cijena 20-godi{njeg
~uvanja uzorka pup~ane
Imam vlastiti dom.
Bra~no stanje: Neo`enjen.
Bitni datumi u Va{em `ivotu:
Ro|endani mojih najbli`ih.
Koji automobil vozite: „Toy-
ota corollu“.

vrpce 1.985 eura


Kako se odmarate: Uz dobar
film ili odlazak u prirodu.
Omiljeni muzi~ar: Dejvid Bo-
vi (David Bovie).
Volite li kuhati: Rijetko ku-
ham.
Najdra`a knjiga: „Mali princ“. Isti iznos je i za uzorak uzet iz krvi pup~ane vrpce, a ~uvanje i jednog i drugog
Omiljeni pisac: Anton Pavlo- ko{ta 2.300 eura Ljekari u svim bh. porodili{tima obu~eni da udovolje roditeljima
vi~ ^ehov.
Umjetnik kojeg cijenite: Fi- Roditelji djece koja se ra|aju u
lmski reditelj Ser|o Leone BiH ve} du`e od godinu imaju
(Sergio). mogu}nost da daju na ~uvanje ma-
Za koji klub navijate: FK ti~ne }elije koje }e u slu~aju bole-
@eljezni~ar. sti njihovih potomaka ili nekoga
Koga biste poveli na pusti iz porodice pomo}i pri izlje~enju.
otok: Omiljenu osobu, papir i Do sada je to uradilo 430 bra~nih
parova u na{oj zemlji.
olovku, ~amac sa veslima.
Jeste li ljubomorni: Naravno. Laboratorij u Briselu
[ta najprije primje}ujete kod Mati~ne }elije se uzimaju iz
osobe suprotnog spola: O~i. pup~ane vrpce novoro|en~eta, a
Biste li ikada oprostili nevje- ovaj zahvat se mo`e uraditi
ru: Ne. [arenac: Ponekad sujevjeran isklju~ivo u trenutku poro|aja.
Bavite li se sportom: Povre- Mati~ne }elije u kasnijoj dobi dje-
meno plivanjem. Koji je Va{ `ivotni moto: Nije teta, ali i ~lanova njegove porodi-
Omiljena hrana i pi}e: `ivot torta od {laga. ce mogu poslu`iti u lije~enju ~ak
Obo`avam {pinat, od pi}a vo- Va{ najbolji prijatelj je: Ima 85 vrsta bolesti, na na~in da se bo-
lim organske sokove. ih vi{e. lesne, odnosno nefunkcionalne
Ko se brine o Va{em imid`u: Pratite li politi~ku situaciju: }elije mijenjaju onima koje su
Sam se brinem. Da, povremeno. ~uvane u laboratoriju. Iz laboratorija: Lije~enje 85 bolesti Todorovi}-Vuji~i}: Sigurnija budu}nost
Volite li i}i u {oping: Kada Da imate 15 minuta vlasti, {ta Sanja Todorovi}-Vuji~i}, dire- krvi iz pup~anika, i uplate 210 eu- laboratorij u Briselu, gdje se jo{ je-
imam dovoljno novca onda vo- biste prvo uradili: Uveo si- ktorica kompanije „Family plus“ ra. Set nose sa sobom i prije por- dnom testira na sve viruse i infe-
lim. stem u dr`avi da smo svi jedna- koja je zastupnik „Cryo-Savea“ u oda ga daju doktoru ili babici da kcije. Roditelji rezultate dobiju u
Jeste li sujevjereni: Ponekad. ki pred sudom i istra`nim or- BiH, najve}e evropske banke ma- uzmu uzorak. Obuka ljekara koji roku od sedam dana i ukoliko su
Imate li ku}nog ljubimca: ganima i da se svaki zakon ti~nih }elija, ka`e da roditelji ko- }e biti u prilici da to rade je ve} za- oni dobri, u roku od 30 dana
Imam golubove koji stanuju na po{tuje. ji odlu~e da }e u startu darovati vr{ena i uzorak se mo`e uzeti u upla}uju ostatak novca - ka`e To-
mom balkonu i koje hranim re- Biste li u~estvovali u {ouu re- svojoj djeci sigurniju budu}nost, svakom porodili{tu. dorovi}-Vuji~i}.
dovno. alnosti: Ne bih. moraju to svome ljekaru najaviti Ugovor se sklapa na 20 godina
dva ili tri mjeseca prije poroda. direktno sa „Cryo-Saveom“ i na Odluka roditelja
- Roditelji tada dobiju set za njihov ra~un se upla}uje novac. Cijena ~uvanja mati~nih }elija
uzimanje uzoraka pup~anika ili Uzorak se putem brze po{te {alje u u trajanju od 20 godina je 1.985
eura za uzorak pup~ane vrpce, a
Dnevni avaz
SMS [ta nakon isteka roka isti iznos se pla}a i za uzorak uzet
iz krvi pup~ane vrpce. Ukoliko ro-
ditelji odlu~e da sa~uvaju i jedno i
061-142-015 - Prije isteka roka od 20 godi-
na „Cryo-Save“ po{alje pismeni
`eli vi{e ~uvati }elije, odlu~uje da
li `eli da se uni{ti uzorak ili da se
drugo, platit }e 2.300 eura.
Pomo}u mati~nih }elija lije~e se
KORUMPIRANI KLIZI[TE U PROPAST upit vlasniku uzorka, tada ve} pokloni, jer ako nekome odgova- razli~ite bolesti krvi, imunolo{ke,
POLITI^ARI - BOGATI]IMA - RAFINERIJE - odraslom ~ovjeku, da li `eli i da- raju i vi na to pristanete, }elije se metaboli~ne, te bolesti centralnog
Ima li u BiH ikakve Evo prilike da BiH Kvartalni gubitak lje ~uvati }elije. Sada se predvi|a mogu upotrijepiti za lije~enje lju-
nervnog sistema, a naj~e{}e Parki-
strategije? Nema! doka`e svijetu da je Rafinerije nafte Bo- da }e svaka naredna godina di koji s vama nisu u srodstvu -
nsonove, multiple skleroze i leuke-
Namjenska industr- spremna za Evro- sanski Brod je 44,9 ko{tati 40 eura. Ukoliko neko ne poja{njava Todorovi}-Vuji~i}.
mije. E. GORINJAC
ija je trebala biti je- psku uniju! Sada se miliona KM. Pa,
dan od prioriteta trebaju nadle`ni dok rafineriju vode
poslije rata zbog
odnosa snaga u ze-
iskazati ili ne iska-
zati pa da mi
ljudi koji pojma ne-
maju o poslu kojim
Ljekarska komora KS `eli kreirati esencijalnu listu
mlji i regionu, ali
nije! Nesposobni i
korumpirani poli-
ti~ari su zarad vla-
gra|ani znamo {ta
nam je na sljede}im
izborima ~initi. Ovo
klizi{te treba profe-
se bave dotle }e ova-
ko biti. Umjesto da
rafineriju vode ljudi
koji su je izgradili i
Kulenovi}: Mi znamo koji lijekovi trebaju narodu
stitog }ara to uni{ti- sionalno osigurati i znaju kako di{e, Nelogi~no je da na listi rade ~inovnici, proizvo|a~i i zavodi zdravstvenog osiguranja
li. U`as! sprije~iti ve}e {tete i {kolovani, ali bez Ljekarska komora Kantona Sa- - Stalno se spominje jednaka
[PIJUNSKE opasnosti. kupljenih diploma! rajevo na godi{njoj Skup{tini dostupnost zdravstva, a kako onda
AKTIVNOSTI - UGOVOR SA Dodik je prodao i odr`anoj prije nekoliko dana defi- mo`emo imati deset esencijalnih li-
Za koga prikupljaju LIBIJOM - Siguran ljude i rafineriju! nirala je glavne ciljeve od 2010. do sta s razli~itim cijenama. Takve dr-
na{e li~ne podatke sam da je Libija kao BORBA 2014. godine. Jedan od njih je i asti~ne razlike ne bi smjele biti i za-
ove privatne firme dr`ava i njen pre- ODBOJKA[A - tra`enje da ljekari u~estvuju u izr- to `elimo u~estvovati u kreiranju
nije mi jasno? Ako dsjednik Muamer ^estitke na{im adi esencijalne liste lijekova. esencijalne liste umjesto ~inovnika.
imam kredit ili ko- Gadafi na{ provjere- odbojka{ima. Polako - Sva pamet u vezi s izradom li- Mi znamo koji lijekovi trebaju na-
munaliju, ne treba ni prijatelj. Tamo su nas uvode u Evropu. ste lijekova je u Komori. Do sada rodu - nagla{ava Kulenovi}.
niko da zna osim i{le i vjerske i Da se na njih ugle- imamo nelogi~nu situaciju da na Jedan od ciljeva Komore je i
banke i mene. Ka- dr`avne delegacije i, daju i drugi sporti- njoj samo rade ~inovnici minista- predlaganje Ministarstvu zdra-
kve su ovo {pi- naravno, nai{li na sti, bilo bi dobro. rstva, proizvo|a~i lijekova i zavodi vstva FBiH da usvoji novi pravi-
junske aktivnosti? dobar prijem. Je li Rad i borba do kraja za zdravstveno osiguranje (ZZO). lnik za zvanje primarijus. Godina-
Da ~ovjek ne povje- iko od njih upitao me~a, bez novca, bez Svakome je jasno {ta se krije ma je Ljekarska komora nezado-
ruje? I ko im dozvo- za na{e radnike i podr{ke vlasti! Lju- Sa Skup{tine: Tra`e izmjenu
iza toga. Ljudi u ZZO samo su voljna time {to federalni ministar
li prvobitno da ra- mo`e li se to rije{iti bav prema zemlji i pravilnika o primarijusima (Foto: B. Nizi})
~uvari blagajne u koju se slijeva- zdravstva prilikom izbora prima-
de. Nisi vi{e siguran me|udr`avnim ugo- treninzi. Fudbaleri ju novci zaposlenih ljudi. Oni Komore Fahrudin Kulenovi}. rijusa ne uva`ava mi{ljenje Komo-
na ulici, u stanu, a vorom? Valjda }e imaju mnogo vi{e usmjeravaju taj novac i danas ima- Dodaje da je nelogi~no da su re, koja svake godine predlo`i ka-
eto i {pijuna koji te novoizabrana vlast novca, a manje daju mo situaciju da se pona{aju kao po kantonima razli~ite cijene li- ndidate za dobivanje ovog zvanja.
svuda prate. to u~initi. u reprezentaciji. njegovi vlasnici - ka`e predsjednik jekova, kao i u entitetima. E. HALA]
panorama Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. 11
VI[EGRAD Bli`i se dugo najavljivano ru{enje stare Gimnazije

Bi}e poru{eno {kolsko


zdanje ali ne i uspomene
Prva poslijeratna generacija maturanata imala je svega 18 u~enika Nije bilo podjela
Na sastanku dogovoreni brojni zajedni~ki projekti
Turska delegacija u posjeti Gora`du
U decembru uzvratna posjeta
Pomo}nik na~elnika turske op}ine Ka}ioren Re{ad Ozon
po nacionalnoj liniji niti po socijalnoj strukturi posjetio je op}inu Gora`de, gdje se susreo sa gora`da-
Vi{egra|ani ovih dana nskim muftijom Hamedom ef. Efendi}em i na~elnikom
i{~ekuju dugo najavljivano Muhamedom Ramovi}em. Razgovarali su o izgradnji isla-
ru{enje stare Gimnazije sa mskog edukativnog centra u Gora`du, ali i drugim vido-
~ijih prozora se pru`a po- vima saradnje dvije op}ine koje su povelju o bratimljenju
gled na istorijski spomenik potpisale u junu ove godine.
kulture iz 1571. godine - Predstavnicima op}ine Gora`de i gora`danskog mufti-
kameni most Mehmed jstva upu}en je zvani~an poziv da u decembru posjete
pa{e-Sokolovi}a. Tursku. Poziv je prihva}en, a najavljeno je da }e tom pri-
Mnogi su emotivno ve- likom biti prezentirani i projekti ure|enja popularne gr-
zani za ovu zgradu u kojoj adske pla`e @anj, izgradnje zgrade za mlade, kao i osni-
su sticali znanje, dru`ili se. vanja internacionalnog fakulteta u Gora`du. Al. B.

^asovi plesa [ta mi se (ne)svi|a u Zvorniku


- U to vrijeme nije bilo
televizije pa smo imali
~este priredbe i pozori{ne Mladima trebaju bolji uslovi
predstave. Tada se puno - Ne svi|a mi se {to je sve
~italo, a najvi{e smo voljeli vi{e zatvorenih radnji i pro-
u velikoj sali pogledati do- davnica jer ne mogu da po-
bar film. Od Gimnazije se sluju, „ubi{e“ ih veliki porezi
nismo odvajali ni nedje- i ve}e kompanije, ne mogu
ljom, jer smo u popodne- da izdr`e konkurenciju pa
vnim satima imali tzv. Prva generacija vi{egradskih maturanata zatvaraju lokale. Ne svi|a mi
„matine“, ~asove plesa. Ka- fesorica latinskog i francu- se ni stanje u sportu za koji
snije bi {etali }uprijom, po-
red Drine i {etali{tem do
`eljezni~ke stanice - pri-
skog jezika Ljilja Je~meni-
ca. [i{arke u furuni se izdvaja nedovoljno novca.
[to se ti~e izgleda grada,
infrastrukture, ima nekih
- Ja sam maturirala Profesorica Ljilja pri- - Kao i sva djeca imali
sje}a se penzionisana pro- 1958. godine. Bila je to pr- sje}a se da su u furunama smo svoje nesta{ne trenu- pomaka, ali mo`e jo{ kvali-
va poslijeratna generacija lo`ili {i{arke koje su buktale tke koje smo morali pra- tetnije i bolje. @ao mi je
maturanata od svega 18 od temperture. Po{to nisu vdati kod veoma stroge ali mladih ljudi, `elio bih da
u~enika. Iz moje generacije imali izlazak za vrijeme veli- i borbene `ene, u to vrije- se njima obezbijede {to po- Mom~ilo Stevanovi}, predsjednik
samo troje nije zavr{ilo fa- kog i malog odmora, {i{arka- me direktorice Esme Kre- voljniji uslovi za zapo{lja- Udru`enja preduzetnika
kultet. Svi moji drugovi su ma su se ga|ali po u~ionici. so - ka`e Ljilja. vanje, {kolovanje, rje{avanje ostalih egzistencijalnih pita-
ve} u penziji, neki su i pre- nja kako bi ostali u Zvorniku, a ne iz njega odlazili - ka`e
minuli ali bili su odli~ni Mom~ilo Stevanovi}, predsjednik Udru`enja preduzetni-
`ivot je zaista bio lijep. Ni- bio u sastavu starog mosta, ka i sportski radnik. M. M.
ljekari, pravnici, ekonomi- smo se dijelili po naciona- a ~itav kompleks predsta-
sti, najvi{e profesori. Sjedi- lnoj liniji niti po socijalnoj vljao je sjedi{te Kadiluka
la sam u klupi sa [emsom strukturi. vi{egradskog. Almir Dizdari}, kamenorezac iz Kozarca
Vazda, iza nas je sjedila Fa- Jedno vrijeme je pa{ino
tma ^engi}, pa Mustafa Sa- Sjedi{te Kadiluka zdanje bilo pretvoreno u
dovi}, Rada [ijakovi} je pi- U razredu su bile dvije austrijsku kasarnu, a pred
sala najljep{e stihove, a bili djevojke iz doma ratne si- po~etak Drugog svjetskog
su jo{ i Bisera Stankovi}, ro~adi Lucija i Antonija. rata u toj zgradi je bila
Borjanka Potpari}, Rado- Zajedno smo i{li i po ze- otvorena dvogodi{nja gra-
mir Pejovi}, \or|e Andzi}, mljoradni~kim zadrugama |anska {kola. Tek 1948. go-
Vlastimir ]irovi}, Sadika i radili na imanjima -pri~a dine Narodni odbor sreza
Bajramovi}... ne mogu svih profesorica Ljilja. Vi{egrad obnovio je zgra-
sada da se sjetim. Gimnazija je napravlje- du, a prvi nastavnici u no-
Mi nismo imali mobi- na na temeljima karavan- vootvorenoj Gimnaziji bili
lne telefone i svu tehnolo- saraja, zadu`bine Mehmed su Mojsije Finci i Vojislav
Je~menica: Bio je to lijep `ivot giju dana{njice, ali na{ pa{e - Sokolovi}a, koji je Ze~evi}. M. ANDRI]

@eljko Ignjati}, uspje{an p~elar iz Srpca

Na tri lokacije ima 161 ko{nicu


Dizdari} ~esmi na Staroj Pilani dao novo ruho (Foto: D. Stojni})

Staru ~esmu u Pilani oblo`io granitom


Almir Dizdari}, vlasnik kamenoreza~ke radnje iz Kozarca
Godi{nje proizvedu vi{e od dvije tone meda, te propolis, vosak i polen kod Prijedora, je ~esmi na Staroj Pilani koja se nalazi na
Ako se za nekoga mo`e ulazu u Nacionalni park „Kozara“ samoinicijativno dao no-
p~elari. Uz savjete jo{ nekih
re}i da je zaljubljenik u neki vo ruho. Umjesto kamenih zidova, ~esma stara vi{e od
srba~kih p~elara po~eo sam
posao, onda je to 38-godi{nji ~etiri decenije u cjelosti je oblo`ena granitnim plo~ama koje
uzgajati p~ele i, evo, do{ao
@eljko Ignjati} iz Dvorina je postavio majstor Dizdari}. Dizdari} priznaje da mu je
sam do 161 dru{tva - pri~a
kod Srpca. Sa suprugom Mir- `elja bila da uljep{a ~esmu na koju po vodu, uz putnike na-
@eljko i dodaje da su na-
om i uz podr{ku brata Zlatka, mjernike, naj~e{}e dolaze upravo mje{tani Kozarca.
jva`niji faktori za uspjeh ve-
snahe Nevene, oca Zdravka i - U Kozarac sam iz Biha}a s porodicom do{ao prije 11 go-
lika ljubav prema p~elama,
majke Gine, @eljko uzgaja dina. I sam sam ~esto dolazio po ovu vodu za koju mnogi
znanje i vrijeme koje im se
161 p~elinje dru{tvo u Dvori- ka`u da je, osim {to je ~ista, bistra i posebnog ukusa, ~ak i
mora posvetiti.
nama, No`i~kom i ]ukalima. ljekovita - pri~a Dizdari}. M. Z.
Ignjati}i godi{nje proi-
- Nisam ni sanjao da }u se zvedu vi{e od dvije tone
baviti p~elarstvom, a sve je meda, ve}u koli~inu bo~ica
Organizirana akcija u Kupresu
po~elo 1995. godine kada
sam kod Ora{ja uhvatio roj
sa propolis kapima koje
imaju antibakterijsko de- Krv darovalo 40 mje{tana
p~ela, stresao ga u sanduk i jstvo i dobre su za imuni- U organizaciji kupre{kog Crvenog kri`a i uz pomo} zdra-
donio ku}i. Oti{ao sam po tet, te vosak i polen, a u pla- vstvenih radnika Kantonalne bolnice Livno, u ku-
savjet kod najstarijeg p~elara nu je proizvodnja mati~ne pre{kom Domu zdravlja i ove godine organizirana je
u Srpcu Cvetka Milankovi}a mlije~i i proizvoda koji se akcija dobrovoljnog davanja krvi kojoj se odazvalo 40
koji mi je dao jednu ko{nicu dobijaju mje{anjem meda mje{tana, me|u kojima i njih desetak koji su prvi put do-
i knjigu da u~im kako se Pripreme za zimu: @eljko u p~elinjaku sa su{enim vo}em. Lj. K. brovoljno dali krv. A. K.
12 Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. zeni~ko-dobojski kanton
BO^INJA Momir Zeki} vratio se prije devet godina

Povratkom u svoj dom


Ste}ci }e biti premje{teni
kao da se ponovo rodio
Posla se ne boji, samo neka ga ima Posjeduje oko 100 dunuma
Arheolo{ka istra`ivanja u Ti~i}ima kod Kaknja poljoprivrednog zemlji{ta, {ume, pa{njake
Otkrivena jo{ tri ste}ka Momir Zeki} (75), poljo-
privrednik iz maglajskog
svoje vratio - rekao sam im.
Zeki} se posla ne boji.
Stru~njaci Zavoda za za{titu spomenika FBiH na lokalite- naselja Bo~inja, ove godine Samo neka ga ima, kazuje
tu budu}e trase regionalnog puta u Ti~i}ima kod Kaknja, po prvi put je uzgojio dese- nam. Vrijeme tako br`e pr-
tokom nastavka arheolo{kih iskopavanja u posljednja tri tak bundeva neobi~ne ve- olazi i ne misli na poro-
dana, prona{li su tri ste}ka. Jedan od njih je sljemenjak sa li~ine. Najmanja me|u nji-
natpisom. To je drugi ste}ak prona|en na podru~ju biv{e di~nu tragediju koja ga je
ma te{ka je 20-ak kilograma,
srednovjekovne `upe Trstivnica sa natpisom. [ta pi{e na a ostale su i duplo te`e. Ka- zadesila. U par godina umr-
ste}ku bit }e poznato nakon uklanjanja povr{inskog sloja. ko su se bundeve pokazale
Drugi ste}ak je sanduk u obliku trapeza, a njegove u`e str- kao izvrsna sto~na hrana,
ane su okrenute prema temeljnoj plo~i. Tre}i ste}ak je u Zeki} za idu}u godinu pla-
obliku plo~e. Sva tri u temeljnoj osnovi imaju plo~e, koje nira pove}ati proizvodnju.
su ispucale i od mek{eg su materijala, pa je odlu~eno da se - Dala mi je kom{inica
ne diraju kako ne bi do{lo do ne`eljenih o{te}enja. Ste}ci nekoliko sjemenki i posijao
}e biti preneseni do Doma kulture. Az. S. sam ih po krompirima. Bio
sam iznena|en kada sam vi-
Promoviran CD hora viso~ke Medrese dio kolike su narasle. Isje-
kao sam ih svinjama i idu}e
godine planiram zasijati pu-
no vi{e jer su bundeve
odli~ne kao sto~na hrana.
Zemljoradnik sam decenija- Rakiju pe~e zbog rodbine i prijatelja
ma, sijem, radim, borim se. `ita, na{ao sam vi{e od tone Zeki} se u Bo~inju vratio
Posijao sam sedam duluma krompira - kazuje Zeki}. prije devet godina i odmah
po~eo sa obnovom poro-
di~nog imanja. Posjeduje
Lov najdra`i hobi oko 100 dunuma poljoprivr-
ednog zemlji{ta, {ume,
Zeki} uzgaja i bundeve
la mu je supruga i sin. Mi
Lov je za njega najdra`i {ume ne mogu. Do|e nedje- pa{njake.
- Bio sam u Doboju i Te- smo ga zatekli kako pe~e ra-
hobi jo{ od 1959. godine. lja, ja uzmem pu{ku, pove-
Od oca je naslijedio pu{ku dem kera pa u {umu. Napr- sli}u kao izbjeglica. Prvog kiju sa ro|akom.
i kerove. avili smo lijepu nadstre{ni- dana kada sam se vratio, - Rakiju sam davno ba-
- Kad bi mi neko rek’o - cu, mi lovci iz Bo~inje, pra- istovaram stvari, kad cio, mogu popiti malo vina
evo ti Momire zgrada u Do- vili smo kvalitetno da osta- do|o{e neki novinari i pita- ili piva, ali sam navikao
boju, nemoj ni{ta raditi, ja bi ne iza nas na{im unucima - ju me kako se osje}am. K’o imati u ku}i za rodbinu i
Sa promocije: Ve} se predstavili u [vedskoj da sam se tek rodio i do{ao prijatelje - rekao nam je Ze-
rek’o - hvala vam, ja bez kazuje Momir.
na ovaj svijet kad sam se na ki}. N. BRADARI]
Na prvijencu se nalazi devet ilahija
Prvi CD ilahija hora Me-
drese „Osman ef. Privodi se kraju restauracija „Konjske ~esme“
Red`ovi}“, pod nazivom
„U~i i ~itaj u ime Allaha“,
promoviran je u amfitea-
tru medrese u Velikom
^ajnu kod Visokog. Na
ovom prvijencu nalazi se
Tra`i se majstor koji }e napraviti repliku lule
Postavljene kamere zbog vandala koji su nekoliko puta ispisivali grafite
devet ilahija, a novac od
prodaje bit }e utro{en u Radovi na restauraciji stauracije, koja je ura|ena
dalji razvoj i rad komple- „Konjske ~esme“ u centru novcem Ministarstva za
ksa viso~ke Medrese. Zenice, jedne od historijskih obrazovanje, nauku, kultu-
- Mi nismo koristili te- znamenitosti iz perioda Au- ru i sport ZDK te Op}ine
kstove iz turskog ili ara- stro-Ugarske, prakti~no su Zenica, a koja je ko{tala oko
pskog jezika i radili pre- Specijalni gosti Armin Mazaferija zavr{eni, ali su zaposleni u 12.000 KM, kao osnovu po-
pjev. Tekstovi na{ih ilahija i Eldin Huseinbegovi} Muzeju grada, koji su i nosi- stavili mermerne plo~e, ur-
su razumljivi, a autor je otac dvoje u~enika Medrese. Veo- oci projekta, jo{ u potrazi za adili repliku drugog korita,
ma smo zadovoljni i nadam se da se ne}emo na ovome za- majstorom koji bi mogao izr- o~istili ~esmu i vratili joj au-
ustaviti - kazao je prof. Nijaz Aganspahi}, voditelj hora. aditi repliku lule na ~esmi na tenti~nu boju kamena od
Osnovna poruka CD-a je njen naslov „U~i, ~itaj u ime Alla- drugom, dogra|enom koritu. kojeg je gra|ena.
ha“. Ovim rije~ima prenosi se poruka viso~ke Medrese, a to - Lula je u obliku konjske - Po tre}i put otkako smo
je obrazovati omladinu. CD je ve} promoviran u {est grado- glave, ali do sada, na`alost, ta- po~eli restauraciju bili smo
va u [vedskoj, a sada su u planu promocije i u BiH. Specija- kvog majstora nismo na{li. prinu|eni anga`irati radnike
(Foto: J. Had`i})

lni gosti ove ve~eri bili su Armin Muzaferija i Eldin Husei- Tek kada uradimo i postavimo da o~iste ~esmu od grafita, ko-
nbegovi}, koji su izveli nekoliko svojih numera. N. O. lulu, iz ~esme }e pote}i voda je su vandali ispisivali. Kako
- ka`e direktor Muzeja grada bismo im dosko~ili i zaustavi-
Sa „Dnevnim avazom“ u BNP Zenica Zenice Adnadin Ja{arevi}. li ih, montirali smo kamere -
On isti~e da su u toku re- isti~e Ja{arevi}. V. B. Konjska ~esma: Voda }e pote}i tek nakon postavljanja lule
Dobitnici ulaznica za „Bizarno“
Od po~etka ove pozori{ne sezone, „Dnevni avaz“ i Bosansko
narodno pozori{te iz Zenice nagra|uju ~itaoce besplatnim
Priprema za zimsko odr`avanje puteva u ZDK
ulaznicama za predstave. Ovaj put, pet na{ih ~italaca dobilo
je po dvije besplatne ulaznice za predstavu „Bizarno“, koja
igra ve~eras u 19.30 sati i sutra u istom terminu.
Po dvije karte za ve~era{nju predstavu dobili su Fahira Spa-
hi} Nada Surtov, a ula-
Odabrano 12 preduze}a za ~i{}enje 442 kilometra
Nakon provedene licitaci- ni ugovori. Ova }e preduze}a, KM, {to je na nivou pro{logo- i soli za posipanje, obilje`ava-
znice za sutra dobili su je, odabrano je 12 najpovo- u periodu od 15. novembra di{njih tro{kova. nje rubnim motkama, kao i
Emir Hod`i}, Amir Ga- ljnijih ponuda izvo|a~a za ove do 15. marta 2011. godi- U cijenu odr`avanja, koja sitnije pripreme puteva za zi-
vranovi} i Ramiza Kudu- odr`avanje 442 kilometra re- ne brinuti o prohodnosti pu- po se kilometru kre}e od mu. U toku su izbori lokaci-
zovi}. Nagra|eni ~itaoci gionalnih puteva na podru~ju teva. Kantonalna vlada }e pu- 1.200 do 2.000 KM, ura~una- ja za odlaganje abrazivnog
ulaznice mogu preuzeti ZDK. S njima }e najkasnije tem Direkcije za ceste za ove ti su odr`avanje puteva, na- materijala i ozna~avanje pu-
na blagajni Pozori{ta od do 12. novembra biti potpisa- namjene izdvojiti 780.000 bavka abrazivnog materijala tnih komunikacija. V. B.
15.30 do 19.30 sati.
crna hronika Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. 13 Okru`ni sud Doboj

Dvije godine zatvora


FO^A Nastavljena potraga za nestalim Francuzom
za poku{aj ubistva
Majka tvrdi da je njen sin `iv i Pred Sudskim vije}em
Okru`nog suda u Doboju,
kojim je predsjedavala su-
dija Hatid`a Hod`i}, Mi-
lan (Milovana) Ivanovi}

da se pla{i za njegovu sigurnost


U akciji u~estvuju i ~lanovi Gorske slu`be spa{avanja iz Sarajeva
(55) iz Lije{}a kod Bosa-
nskog Broda ogla{en je
krivim za krivi~no djelo
ubistvo u poku{aju i
osu|en na dvije godine
zatvora. Ivanovi}u je pro-
du`ena i mjera pritvora.
 Nisu prona|eni nikakvi tragovi Optu`nica Ivanovi}a
tereti da je 27. juna ove
Potraga za Francuzom godine u Lije{}u do{ao
Martinom Benom Nikola- pred ku}u Pere Kr{i}a, s
som @ilijemom (Martin kojim du`e vremena nije Dobojski sud: Produ`en
Benoit Nicolas Guilliame), bio u dobrim odnosima. pritvor
koji je u Nacionalnom par- Nakon sva|e i fizi~kog
ku Sutjeska kod Fo~e ne- obra~una, Ivanovi} je po~eo bje`ati, Ivanovi} ga
stao 15. juna ove godine, Kr{i}a no`em zbo u grudi je sustigao i jo{ jednom
nastavljena je tokom vike- i stomak, a kada je Kr{i} zbo u le|a. H. ^.
nda.
Obilazak terena Pucnjava kod O[ „Pazar“ u Tuzli
Udru`enje „Nestala dje-
ca“ iz Sarajeva ju~er je sa-
op}ilo da su u potragu
Jedna osoba uhap{ena
uklju~eni i ~lanovi Gorske Mu{karac, ~iji identitet nema zvani~no potvrde da
slu`be spa{avanja iz Saraje- policija nije `eljela saop}iti, li je, eventualno, do{lo do
va, predvo|eni na~elnikom uhap{en je sino} u Tuzli ranjavanja. Policiji je po-
Adnanom Pod`om, te da su nakon {to je ispalio metak znat identitet osobe na ko-
u subotu obi{li mjesta na iz pi{tolja. ju je pucano, ali ona jo{ nije
kojima je Benoa zadnji put Incident se dogodio ne- prona|ena.
vi|en, ali da ni ~etiri i po daleko od Osnovne {kole Tako|er, sino} do 20 sati
mjeseca od nestanka nisu „Pazar“ ne{to poslije 17 sa- niko s povredama zbog ra-
prona|eni nikakvi tragovi ti. njavanja metkom nije za-
u vidu eventualnih ostata- Prema prvim informa- tra`io pomo} ni u jednoj
ka odje}e, obu}e ili tijela. cijama, uhap{eni je pucao u medicinskoj ustanovi u Tu-
Iz udru`enja je saop}eno pravcu druge osobe. Ispa- zli.
da u potrazi u~estvuje i ma- ljen je jedan metak, ali jo{ E. H.
jka nestalog mladi}a Mari-
na Martin, te da je ona ve}

U potrazi u~estvovali i policajci, planinari i lovci


ko|er, re~eno nam je da
Udru`enje radi bez njenog
pristanka i da je samovoljno
pozvalo GSS Sarajevo, iako
Informacije od vidovnjaka
Na~elnik Op}inskog
je na terenu prisutna ekipa
{taba CZ Fo~a ^edo Zelo-
spasilaca.
vi} potvrdio nam je da ne-
Pripadnici GSS-a Sara-
ma novih detalja o nesta-
jevo prekju~er su se vratili
nku mladi}a koji je 14. ju-
sa Tjenti{ta, gdje u okolini
Donjih Bara nisu prona{li na ove godine do{ao u NP
bilo kakve tragove nestalog „Sutjeska“ na Tjenti{tu, a
mladi}a, ali su nastavili do- posljednji put vi|en 15.
bru saradnju sa kolegama juna u jutarnjim satima
iz Fo~e i poru~ili da su spr- kada je rekao da `eli oti}i
emni odgovoriti na svaki na jezero Donje Bare.
Benoa: Posljednji put vi|en poziv porodice i slu`bi - Do{li su spasioci i iz
15. juna spa{avanja iz ovog grada. Sarajeva nakon {to je ma-
dvije sedmice u BiH gdje je jka mladi}a od nekog vido-
obi{la ve}i dio terena s lju- Ustupili vozilo vnjaka dobila informaciju
dima koji dobro poznaju - Mi smo krenuli zato da se njen sin nalazi negdje
ovo podru~je. Potraga je tr- {to smo dobili dojavu iz izme|u Tjenti{ta i ^emer-
na, da ga je neko udario u Zelovi}: Bez novih detalja
ajala i ju~er, a ~lanove ekipe MUP-a FBiH da se na tom
koja je u njoj u~estvovala podru~ju nalaze tri nei- glavu i da je nakon toga nekoj komuni koja `ivi izo-
kontaktirali smo na terenu. stra`ene vrta~e, ali mislim izgubio pam}enje. Tako|er, lovana od ostatka svijeta -
Majka nestalog mladi}a da je MUP kontaktiralo re~eno je da se sada nalazi u ka`e Zelovi}.
{okirana je postupkom udru`enje „Nestala djeca“
Udru`enja „Nestala djeca“, na ~elu sa gospo|om Jago- na~elnik GSS-a Sarajevo. padnici SJB Fo~a, GPBiH,
a njen prevodilac rekao dom Savi}, koja je s nama i Pomo} u nastavku potr- ~uvari NP „Sutjeska“, eki-
nam je da su informacije o i{la na teren. Na`alost, GSS age pru`a i Op}ina Fo~a, pa iz CJB Isto~no Sarajevo
novoj fazi potrage u javnost je po prvi put imala po- koja je ustupila terensko sa psima traga~ima, lovci,
plasirane bez njenog zna- gre{ne informacije s terena, vozilo, te pripadnici Civi- planinari, Civilna za{tita sa
nja. Ona, naime, smatra da jer tih vrta~a na lokalitetu lne za{tite Fo~a. U potrazi jedinicom za spa{avanje na
je njen sin jo{ `iv i pla{i se Ljubinog groba nema - ka- za mladi}em iz Francuske vodi i pod vodom, te heli-
za njegovu sigurnost. Ta- zao nam je Adnan Pod`o, do sada su u~estvovali pri- kopter EUFOR-a. Al. B.

Incident u Tesli}u

No`em poku{ao ubiti kom{iju


Rasim Stenakli} (70) iz
tesli}kog sela Kamenica
ta Kopi}a (45), zadav{i mu
dva udarca no`em u grudi i
Banja Luka zadr`an na
Odjelu intenzivne njege.
su zajedno pili u centru gr-
ada, a do sukoba i krvavog
uhap{en je ju~er zbog su- trbuh, potvr|eno nam je u Sukobu je prethodila sva|a obra~una do{lo je na loka-
mnje da je u no}i s petka na CJB Banja Luka. zbog dugovanja, kao i alko- lnom putu Tesli} - Kame-
subotu, oko 4.30 sati, po- Kopi} je ju~er nakon hi- holizirano stanje oba nica, u blizini njihovih
ku{ao ubiti kom{iju Zikre- rur{ke intervencije u KC u~esnika. Stenakli} i Kopi} ku}a. V. S.
Nesre}a na putu Berkovi}i - Stolac 14 Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. crna hronika
Vozilom izletio s PRIJEDOR Pijani starac prona|en u jarku pored ceste
ceste i poginuo
Radenko Okuka (29) iz
Berkovi}a poginuo je u sa-
obra}ajnoj nesre}i koja se
dogodila na magistralnom
putu Berkovi}i - Stolac, a
u selu Predolje, pa se pre-
tpostavlja da su se vra}ali
ku}i iz Berkovi}a.
Automobil u kojem su
bili supru`nici je tek ne-
Otrijeznio se i priznao da je u
njegova supruga Danijela
(24) zadobila je te{ke povr-
ede glave i u kriti~nom
stanju preba~ena je u Kli-
ni~ki centar u Podgoricu,
prenosi Srna.
Do nesre}e je do{lo pr-
koliko sati nakon nesre}e
primijetio policajac koji
je po{ao na posao, nakon
~ega je Danijela Okuka
prevezena u trebinjsku
bolnicu u stanju te{ke tr-
aumatske kome, odakle je
stanu zaklju~ao mrtvu suprugu
Utvr|eno da je Nada Soldat (79) bila mrtva najmanje 48 sati, a zbog sumnje da je
eksino} iza pono}i kada je
automobil „opel vectra“
hitno upu}ena u bolnicu
u Podgorici. Radenko i
ubijena, nalo`ena obdukcija kojom je utvr|eno da je smrt izazvao infarkt
kojim je upravljao Rade- Danijela Okuka imaju Be`ivotno tijelo Nade So- Policija je u stan Soldata
nko Okuka, iz za sada ne- dvoje maloljetne djece. ldat (79) iz Prijedora policija u{la nakon {to je Zdravko u
poznatih razloga, sletio s Uzroci nesre}e bit }e po- je prona{la preksino} oko 20 bolnici, u koju je dopremljen
puta. Supru`nici su `ivjeli znati nakon vje{ta~enja. sati u zgradi u kojoj je starica u prili~no pijanom stanju, sa
`ivjela sa suprugom Zdra- 1,7 promila alkohola u krvi,
vkom Soldatom (76). Iz izvo- medicinskom osoblju poslije
Prijete}i pi{toljem oteo novac ra bliskih istrazi saznajemo
da je Nada u stanu le`ala mr-
otre`njenja priznao da mu je
`ena mrtva i da se nalazi u za-
 U subotu je oko 16.30 sati u prodavnici „Dundee“, tva najmanje 48 sati. klju~anom stanu.
koja se nalazi u ulici Branilaca Sarajeva na broju 11, Zdravko je ina~e pijan
nepoznata osoba, prijete}i pi{toljem, izvr{ila razbo- Psihi~ki problemi prona|en u jednom jarku
jni{tvo nad radnicom S. A. kojom prilikom je iz regi- Iako se u prvi mah posu- pored ceste, a sada se nalazi
star kase ukradena odre|ena koli~ina novca. mnjalo da se radi o ubistvu na lije~enju u prijedorskoj
Uvi|ajne radnje obavila je ekipa MUP-a Kantona Sar- jer su navodno tokom uvi|- bolnici. Tijelo njegove supr-
ajevo. Slu`benici policije rade na rasvjetljavanju nave- aja prona|eni tragovi koji su uge je, po nalogu de`urnog
denog doga|aja, identifikaciji i pronalasku izvr{ioca, upu}ivali na to, obdukcija je tu`ioca Ljube Macanovi}a,
saop}eno je iz MUP-a Kantona Sarajevo. potvrdila da je u pitanju pri- koji je i nalo`io obdukciju,
rodna smrt koja je nastupila preba~eno u banjalu~ki Za-
usljed infarkta. vod za sudsku medicinu. Pr-
Policijska stanica Prnjavor ve kom{ije Soldata, Stevo i

Uhap{ena kriminalna grupa


Inspektori prnjavorske krivi~na djela i na prostoru
Radojka Luki}, kazali su
nam da su se Zdravko i Na-
da ~esto sva|ali i da su bili
nesretni ljudi.
kriminalisti~ke policije po- bosanskogradi{ke op}ine, - Oboje su imali psi-
dnijet }e prijave nadle`nom {to zna~i da }e se suo~iti sa hi~kih problema, zbog ko-
tu`ila{tvu protiv Aleksa- novim prijavama koje pro- jih je Nada nerijetko bila
ndra Zolaka, Sa{e Konje- tiv njih pripremaju u ta- pacijent neuropsihijatrije.
vi}a, Sr|ana \uri}a i Mio- mo{njoj krim-policiji. Prije desetak dana vratila
draga Savi}a [pirinog, svi iz Prema na{im izvorima, se s posljednjeg lije~enja.
Lakta{a, zbog {est te{kih radi se o vrlo opasnoj krimi- Da sve bude jo{ gore, Zdra- Zaprepa{tene kom{inice Radojka i Bosiljka (Foto: D. Stojni})

kra|a koje su u posljednje nalnoj grupi koja iza sebe vko je i puno pio i ~ini nam gdje su imali ku}e, rijetko ulovi} potvrdila nam je da po-
vrijeme po~inili na prostoru ima podebeli policijski i su- se da nije mnogo mario za smo ih i vi|ali. Prema nama sljednjih nekoliko dana nije
prnjavorske op}ine. dski dosje zbog vi{egodi{njeg bolesnu suprugu kojoj po- nisu bili agresivni, mada ni- uop}e vi|ala Soldate, ali da se
Tokom kriminalisti~ke vr{enja raznih krivi~nih djela nekad nije htio otvoriti ni ko u zgradi, koliko znam, ni- hodnikom zgrade {irio neka-
obrade utvr|eno je da su od kojih neka jo{ nisu dobila ulazna vrata od zgrade. je s njima `elio imati posla. kav ~udan i te`ak miris. Ona
ove osobe po~inile sli~na svoj sudski epilog. D. ^. Jednostavno, bili su ~udni i je dodala da je tragedija ove
Izgubili sina nekako na svoju ruku. Zdra- nesretne porodice po~ela pri-
Dodu{e, zbog njihovog vku je ~ak smetao i radijator je 30 godina kada su u saobr-
stanja, ali i ~injenice da su u blizini stana koji je sam a}ajnoj nesre}i izgubili sina
ve}i dio godine provodili u skinuo - pri~aju Luki}i. jedinca, od ~ega se, o~ito je,
Zgrada u kojoj su `ivjeli Soldati Klju~u i Mrkonji}-Gradu, Kom{inica Bosiljka Rad- nikada nisu oporavili. M. Z.

Pala izlaze}i iz trolejbusa

Te{ko povrije|ena 18-godi{njakinja


Na trolejbusnom stajali- ka iz trolejbusa, vlasni{tvo U nezgodi je te{ke tjele- rska pomo} ukazana u
{tu prekoputa zgrade „Bos- KJKP GRAS, kojim je upra- sne povrede, frakturu lije- Op}oj bolnici „Dr. Abdulah
mal“ u ulici Safeta Had`i}a u vljao L. M. (35) sa Pala, do{lo vog sko~nog zgloba i kostiju Naka{„ Sarajevo, gdje je i
Sarajevu preksino} se dogo- je do pada i povre|ivanja pu- lijeve potkoljenice, zadobila zadr`ana na daljnjem li-
dila nezgoda. Prilikom izlas- tnice ^. M. (18) iz Sarajeva. putnica ^. M., kojoj je ljeka- je~enju.

Su|enje za ubistvo u Sarajevu

Zatra`eno saslu{anje Bajrama Ra{itija


Sudsko vije}e Kantonaln- nalo`ilo i Sudsko vije}e.
og suda u Sarajevu u nastav- Prihva}en je i prijedlog
ku su|enja Rukiji Sejdini Tu`ila{tva da se u svojstvu
(55), optu`enoj za ubistvo su- svjedoka saslu{a Bajram Ra{-
pruga Hamze (75) koje se de- iti, s kojim je Rukija bila u
silo 30. maja pro{le godine u vezi i koji je neposredno na-
njihovoj ba{ti na brdu Mojm- kon ubistva bio osumnji~en
ilo u Sarajevu, prihvatilo je za- za ovo krivi~no djelo.
htjev Tu`ila{tva da se dodatno Pi{tolj kojim je izvr{eno
izvr{i biolo{ko vje{ta~enje. ubistvo nikada nije prona-
Tu`iteljica Suada Salki} |en, a optu`ena je negirala da
ovaj zahtjev je ulo`ila kako je ona sa svojim ljubavnikom
bi se utvrdilo da li se na pro- isplanirala ubistvo. Odbrana
na|enoj zelenoj majici nala- je osporila Rukijino prizna-
zi krv i da li je ona pripadala nje u policiji, tvrde}i da je da-
ubijenom. Vje{tak biolo{ke to pod pritiskom. Nastavak
struke morat }e odgovoriti i Rukija Sejdini prilikom su|enja zakazan je za 24. no-
na dodatne zahtjeve koje je hap{enja vembar. B. C.
biznis Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. 15
KOLAPSI Neslavan kraj mostarske Fabrike

Privatizacija FDM-a
vi{e nije mogu}a
Preduze}e ima negativni kapital te se, kada se gubici zvani~no utvrde,
prema Zakonu o privrednim dru{tvima FBiH, ne mo`e prodavati
Privatizacija Fabrike du-
hana Mostar vi{e, definiti-
vno, ne}e biti mogu}a. S
obzirom na to da je predu- [PD ZDK nije izabrao novo rukovodstvo
ze}e u velikim gubicima, pr-
ocijenjenim na vi{e od tri
miliona maraka, prema po-
stoje}im zakonskim propi-
sima, za ovu Fabriku dolaze
SDA i SBiH vode bitku
za profitabilne
u obzir jo{ samo dvije opci-
je -ste~aj ili likvidacija.
Izbor revizora
Kako „Avaz“ saznaje, ovo
je konstatirano na nedavno
odr`anom sastanku predsta-
vnika Feder-
alnog mini-
starstva po- FDM: Preduze}u prijeti ste~aj ili likvidacija
fotelje u {umariji
Trojica od pet ~lanova NO namjerno odugovla~e proces
ljoprivrede,
vodoprivre- 898.000 maraka. U godina- ke pravosna`ne presude za Peto~lani Nadzorni odbor
de i {umar- ma koje su uslijedile, napr- isplatu dugovanja radnicima [umsko-privrednog dru{tva
stva, Agenci- avljen je gubitak od skoro tako da }e ubrzo morati do}i Zeni~ko-dobojskog kantona
je za privati- ~etiri miliona maraka. do prodaje imovine FDM-a ([PD ZDK) nije ni proteklog
zaciju FBiH Kako nam je kazao po- kako bi se ta dugovanja ispla- vikenda u Zavidovi}ima iza-
(APF) i ~la- Kulovi}: mo}nik direktora APF-a Ha- tila. U tom slu~aju, definiti- brao novo, privremeno ruko-
nova Nadzo- Sudski sporovi mdija Kulovi}, Fabrika ima vno }e biti upitno bilo kakvo vodstvo (direktor i tehni~ki
rnog odbora FDM-a. zna~ajan negativni kapital te pokretanje proizvodnje u Fa- direktor), te raspisao konku-
Nadzorni odbor FDM-a se, kada se gubici zvani~no brici - kazao je Kulovi}. rs za izbor menad`menta
ve} je uputio pismo resor- utvrde, prema Zakonu o pr- Radnici FDM-a nisu htje- [PD-a, potvrdio je „Avazu“
nom ministarstvu da izvr{i ivrednim dru{tvima FBiH, li komentirati ovu situaciju. predsjednik NO [PD ZDK
izbor revizora koji }e uradi- ne mo`e prodavati. Jedino {to su konstatirali je
Admir Hasanspahi}, doda-
ti finansijski izvje{taj predu- da ovo preduze}e, koje je
ze}a za period od 1. januara Isplata dugovanja osnovano davne 1880. godi-
ju}i da je mandat dosa-
da{njem menad`mentu iste-
2009. do 31. juna ove godine. - ^injenica da su radnici ne, sada do`ivljava neslavan
kao ju~er, 31. oktobra.
Naime, do 31. decembra preko jedne advokatske ku}e kraj. Poru~ili su da }e istra-
pokrenuli sudske sporove za To prakti~no zna~i da je
2008. Fabrika duhana Mo- jati do kona~ne naplate mili-
naplatu dugovanja, tako|er, onskih dugovanja kada je ri- [PD, kroz koji prolaze mili-
star je, prema posljednjem oni maraka i imaju vi{e od
finansijskom izvje{taju, sve vi{e pribli`ava FDM je~ o zaslu`enim doprinosima
ste~aju. Ve} su donesene ne- i pla}ama. A. DU^I] 1.000 zaposlenih, ove se-
imala ukupan kapital od dmice bez rukovodstva.
Izbor je prolongiran u Med`i}: Izlo`en pritiscima
Poslovanje Rafinerije nafte Bosanski Brod nekoliko navrata od septe- ~iji kadrovi vode kompletnu rsad Med`i} u vi{e navrata
mbra, jer dio Nadzornog politiku {umarstva u ZDK, bio je izlo`en pritiscima u

Kvartalni gubitak 45 miliona KM


Rafinerija nafte Bosa- vlasni{tvu ruske kompani- je tre}i kvartal ove godine
odbora odbija do}i na sje-
dnice radi potrebnih konsu-
ltacija, a sve zbog jakog po-
liti~kog utjecaja u izboru i
pa do SDA, koja poku{ava
svoje kadrove instalirati na
profitabilne fotelje u veoma
bogatoj, ali neiskori{tenoj
vezi sa zapo{ljavanjem i ru-
kovodnom politikom, a nje-
gova neposlu{nost u prije-
mu strana~ki podobnih ka-
nski Brod, u ve}inskom je Njeftegazinkor, zavr{ila s neto gubitkom od 44,9 zapo{ljavanju, kao i vo|enju {umariji. drova mogla bi ga ko{tati fo-
miliona maraka i obaveza- kompanije, Stranke za BiH, Dosada{nji direktor Mi- telje. A. D`.
ma ve}im od 600 miliona.
Ukupne obaveze Rafi- Kursna lista Centralne banke BiH
nerije, prema objavljenom Strabag dobio
kvartalnom finansijskom
izvje{taju, ve}e su za 70 historijski posao EMU
Australija
978
036
EUR
AUD
1
1
1,955830
1,372356
1,955830
1,375795
1,955830
1,379234

miliona KM u pore|enju s Austrijska gra|evinska Kanada 124 CAD 1 1,378756 1,382212 1,385668
Hrvatska 191 HRK 100 26,554246 26,620798 26,687350
pro{lom godinom. kompanija Strabag pobi-
Èeška R 203 CZK 1 0,079313 0,079512 0,079711
Dugoro~ne obaveze su jedila je na tenderu za
Danska 208 DKK 1 0,261653 0,262309 0,262965
izgradnju `eljezni~kog tu-
281 milion maraka, ali po- nela Koralmtunnel dugog Maðarska 348 HUF 100 0,717891 0,719690 0,721489
seban problem za likvi- 32,5 kilometara, izme|u Japan 392 JPY 100 1,743935 1,748306 1,752677
Litvanija 440 LTL 1 0,565032 0,566448 0,567864
dnost kompanije mogu bi- Graca i Klagenfurta. Po-
Norveška 578 NOK 1 0,238152 0,238749 0,239346
ti izuzetno visoke kratko- sao u vrijednosti 570 mili-
Švedska 752 SEK 1 0,208412 0,208934 0,209456
ro~ne obaveze koje iznose juna eura je najve}i ikada
Švicarska 756 CHF 1 1,423213 1,426780 1,430347
320 miliona KM i znatno raspisan tender u austri-
Turska 949 TRY 1 0,981013 0,983472 0,985931
jskom gra|evinarstvu.
su ve}e od osnovnog kapi- Radovi po~inju 2011., a V.Britanija 826 GBP 1 2,246075 2,251704 2,257333
tala koji iznosi 262,9 mili- izgradnja bi trebala biti USA 840 USD 1 1,407909 1,411438 1,414967
Rusija 643 RUB 1 0,045634 0,045748 0,045862
ona maraka, prenose age- dovr{ena do 2018.
Srbija 941 RSD 100 1,816061 1,820613 1,825165
Rafinerija: Obaveze ve}e od 600 miliona maraka ncije.
16 Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. biznis
PRIVREDA Katastrofalni ovogodi{nji podaci u RS

Uga{eno 3.340 preduze}a


Sarajevo-osiguranje: Tr`i{ni udio 16,74 posto

Ured za nadzor osiguranja FBiH i blokirano 13.000 ra~una


Osnovni razlozi ovako velikog broja zatvorenih subjekata le`e u nemogu}nosti naplate
Sarajevo-osiguranje potra`ivanja i padu potra`nje zbog slabe kupovne mo}i gra|ana
Od po~etka godine u RS ko|er, krediti su preskupi, a

i dalje lider na tr`i{tu


Prema novim podacima sunce osiguranje, s premijom
uga{eno je 3.340 privrednih
subjekata u koje spadaju tr-
govinske radnje, mala i sr-
ednja preduze}a, dok je, ako
kamate previsoke, te kredit
koji se u Austriji dobije s tri
posto kamate kod nas ima
kamatu od deset ili 12 posto
Ureda za nadzor osiguranja od 36,5 miliona KM, a potom se uzmu i podaci iz pro{le - ocijenio je Sa{a Petkovi} iz
Federacije BiH, ukupna pre- slijedi Euroherc, s premijom godine, klju~ u bravu stavi- Udru`enja ekonomista
mija osigurava~a za devet od 30,45 miliona maraka. lo ukupno 7.200 firmi ra- SWOT.
mjeseci ove godine iznosila je U ovom trenutku u zli~itih djelatnosti!
ukupno 266.698.688 maraka. FBiH sjedi{te ima 15 osigu- Ste~ajni postupak
Lider na tr`i{tu je i dalje ravaju}ih dru{tava, dok je Skupi krediti On, tako|er, obja{njava
Sarajevo-osiguranje, s tr`i{- pet dru{tava sa sjedi{tem u Nimalo optimisti~niji da se ne mo`e s optimi-
nim udjelom od 16,74 posto i RS ostvarilo premije na po- nisu ni podaci o blokadi zmom gledati na podatak da
premijom od 44.636.704 KM. dru~ju FBiH u iznosu od ra~una preduze}a, gdje je je od po~etka ove godine
Drugorangirano je Bosna- 4,2 miliona maraka. Ad. H. Poreska uprava RS od uga{eno za 15 posto manje
po~etka ove godine pokre- poreskih obveznika nego u
O{tri protesti finansijskih me{etara nula 13.000 postupaka pri-
nudne naplate i blokade
istom periodu lani, jer bi
pozitivni podaci bili samo

Brokeri u Hong Kongu ljuti ra~una zbog ukupnog duga


od 94,7 miliona KM.
Prema mi{ljenju ekono-
oni koji bi ukazivali na ra-
st novootvorenih firmi ili
broja zaposlenih.

zbog kra}e pauze za ru~ak


Prijedlog uprave berze u teste finansijskih me{etara
mskih stru~njaka, osnovni
razlozi ovako velikog broja
zatvorenih preduze}a le`e u
Preduze}a ne mogu isplatiti pla}e ili obaveze prema bankama
tra`ivanja, padu potra`nje mo}i gra|ana te zbog sku-
- U 2008. godini, prema
podacima Agencije za posr-
edni~ke, informati~ke i fi-
Hong Kongu, druge po sna- koji strahuju da vi{e ne}e nemogu}nosti naplate po- uslijed oslabljene kupovne pih kredita. nansijske poslove (APIF),
zi na azijskom finansijskom mo}i u miru ru~ati sa svo- - Privrednici nemaju skoro 13.700 pravnih lica
tr`i{tu, o uvo|enju pauze u
trajanju od sat vremena, u
odnosu na dosada{njih dva
jim klijentima.
Berza u Hong Kongu
planira radno vrijeme skr-
Uslu`ne i poduzetni~ke djelatnosti mogu}nost naplatiti svoja
potra`ivanja i to je goru}i
problem. Mnogi od njih po-
podnijelo je finansijske go-
di{nje izvje{taje, a u 2009.
godini to ih je uradili samo
Najvi{e uga{enih firmi Prijedora, a u tim gradovi- sluju na bazi kompenzacija, 9.700.
sata, potaknuo je o{tre pro- atiti za sat vremena, odno-
iz RS bavilo se uslu`nom i ma je i najvi{e blokiranih pa imamo slu~ajeva da oni Postavlja se pitanje {ta je
sno uvesti jednosatnu pau-
poduzetni~kom djelatno{}u ra~una. Zaklju~no s 30. se- koji se bave gra|evinom s onih 4.000. Tako|er, kod
zu u podne, umjesto dosa-
te popravkom automobila ptembrom ove godine, u imaju po nekoliko stanova u nas je prosje~no trajanje
da{nje dvosatne, {to je ~ini
i aparata za doma}instva. RS je pokrenuto 30.102 po- Banjoj Luci ili u drugim gr- ste~ajnog postupka 3,3 godi-
najdu`om pauzom za ru~ak
Najvi{e poreskih obveznika stupaka prinudne naplate adovima u BiH, ali im to ne ne i ko{ta ~ak 9 posto uku-
u odnosu na 20 glavnih ber-
poslovalo je na podru~ju na iznos duga od 252 milio- vrijedi kad ne mogu isplati- pne vrijednosti ste~ajne ma-
zi na svijetu.
Banje Luke te Bijeljine i na maraka. ti pla}e radnicima ili obave- se - smatra Petkovi}.
Uprava berze u Hong
Kongu `eli uskladiti radno ze prema bankama. Ta- B. SPASENI]
vrijeme s radnim vremeni-
ma ostalih azijskih tr`i{ta. U tre}em kvartalu neto dobit pove}ana za 70 posto
Anketa provedena me|u za-

Hong Kong: Pauza kra}a za


sat vremena
poslenicima 700 brokerskih
ku}a u Hong Kongu poka-
zala je da ih je 70 posto pr-
otiv takvog prijedloga.
Ford predvodi oporavak autoindustrije SAD
Uz Ford, koji je u tre}em gla bankrot uz vladinu fina-
kvartalu pove}ao ~istu zara- nsijsku pomo}.
du za skoro 70 posto, i dru- Ford je od jula do septe-
ga dva ameri~ka autogiga- mbra zaradio 1,7 milijardi
nta, General Motors (GM) dolara, {to je najve}i rast u
i Chrysler }e, prema procje- proteklih skoro deset godi-
nama analiti~ara, tako|er na, nadma{iv{i sva o~ekiva-
zabilje`iti rast. Dvije ko- nja. Stru~njaci ra~unaju da
mpanije bi svoje finansijske }e se GM i Chrysler, posli-
izvje{taje trebale objaviti to- je osloba|anja od dugova od
kom ove sedmice. vi{e milijardi dolara, ta-
Oni }e, kako se ocjenju- ko|er ubrzo oporaviti.
je, ozna~iti sna`an zaokret u Ford, jedini ~lan trojke
odnosu na pro{lu godinu, iz Detroita koji je odbio
kada su dva od tri velika pr- dr`avnu finansijsku pomo},
oizvo|a~a automobila bila u bilje`i uspon u ve} {est uza-
ste~ajnom postupku i izbje- stopnih kvartala. Ford: Jedini odbio vladinu finansijsku pomo}

Kazahstanska privreda u usponu Gra|ani zadovoljni svojim finansijama


Ekonomski rast ve}i od prognoziranog Nijemci sve vi{e {tede
Me|unarodni monetar- tempo oporavka ne}e iza- Postkrizni oporavak eko- {tedne ra~une stavljali 11,5
ni fond (MMF) povisio je zvati inflaciju i da }e se cije- nomije Njema~ke omogu}io posto ostvarenih primanja,
procjenu ekonomskog rasta ne uve}ati za sedam posto. je mnogim gra|anima te ze- tako da je ukupna suma de-
Kazahstana na 5,4 s ~etiri Najve}a ekonomija ce- mlje da sve ve}e sume novca pozita u tom periodu dosti-
posto, stoji u izvje{taju o pr- ntralne Azije je skoro dece- pola`u na {tedne knji`ice, dok gla 93,1 milijardu eura.
ognozama privrednog ra- niju rasla po stopi od skoro je anketa javnog mnijenja po- U istom periodu lani
zvoja Kavkaza i zemalja ce- devet posto godi{nje, zahva- kazala da je ve}ina gra|ana za- ovaj pokazatelj bio je 11,2
ntralne Azije. ljuju}i visokim cijenama dovoljna svojim finansijskim procenata, a u 2008. godini
Pro{log ljeta MMF je nafte i prilivu jeftinog novca polo`ajem, prenose agencije. 11,6 posto. Svaka njema~ka
udvostru~io svoju procjenu u bankarski sistem, ali je U prvih {est mjeseci ove porodica je u prvom polugo-
rasta kazahstanske ekono- zbog ekonomske krize u po- godine Nijemci su, prema di{tu izdvajala za {tednju u
mije za ovu godinu na ~etiri sljednje dvije godine do{lo podacima Federalne stati- prosjeku 190 eura mjese~no,
posto, smatraju}i da ovakav do naglog usporavanja. sti~ke slu`be, u prosjeku na deset eura vi{e nego lani.
biznis Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. 17
TR@I[TE KAPITALA Oprez na svjetskim berzama

Pa`nja investitora
usmjerena prema Fed-u
Koliko }e centralna banka SAD biti agresivna u popu{tanju monetarne politike
Cijena kafe najvi{a od avgusta 1997. godine

Prema ocjenama analiti~ara


Nakon tri sedmice nepr-
estanog rasta cijena dionica,
na svjetskim berzama je
{pekulacija da Fed ipak ne}e
biti tako agresivan u kvanti-
tativnom popu{tanju koliko
Problemi s isporukama iz
pro{le sedmice zavladao
oprez jer ulaga~i ne `ele
znatnije mijenjati pozicije
se o~ekivalo.
U anketi, provedenoj
po~etkom oktobra, anali-
Indije podi`u cijenu kafe
Problemi sa isporukama nom novembra, s tri sedmi-
dok ne vide koliko }e ame- ti~ari su procjenjivali da }e
kafe iz Indije i planovi mno- ce zaka{njenja. Vijetnam,
ri~ka centralna banka (Fed) vrijednost novog programa
gih zemalja Latinske Amer- pak, u poljoprivrednoj sezo-
biti agresivna u popu{tanju Feda za otkup obveznica
ike da obnove planta`e mo- ni 2010. - 2011. prognozira
monetarne politike. iznositi izme|u 500 i 1.500
gli bi podsta}i rast cijene. smanjenje roda kafte za tri
Zahvaljuju}i dobrim kva- milijardi dolara.
Mogu}e su manje ponu- posto, na 1,1 milion tona.
rtalnim poslovnim rezultati- Nakon {to je polovinom
de kafe na svjetskom tr`i{tu, S obzirom na to da se
ma kompanija i o~ekivanji- sedmice list „The Wall Street
{to }e izazvati rast cijena, s rod s novih sadnica o~eku-
ma da }e Fed po~etkom no- Journal“ objavio da bi taj pro-
obzirom na to da Indija pro- je najranije za tri do ~etiri
vembra olabaviti monetarnu gram mogao vrijediti nekoliko
gnozira zastoj isporuka zbog godine, investitori su reagi-
politiku kako bi potaknula stotina milijardi dolara, i da bi
dugotrajnih ki{a, a Vijetnam rali rastom cijena, podi-
rast privrede, cijene dionica se provodio nekoliko mjeseci,
o~ekuje manji rod kafe, ocje- gav{i cijenu funte arabike
rasle su tri sedmice zaredom. o~ekivanja su smanjena.
njuju analiti~ari. (453 grama) na 2,046 dola-
Ipak, pro{le sedmice na ber- Na tr`i{te pro{le sedmice
Berba kafe u Indiji na- ra, {to je rekordan nivo od
zama je zavladao oprez zbog nije znatnije utjecao podatak
Wall Street: Fed planira kupovati dr`avne obveznice
jvjerovatnije }e po~eti sredi- avgusta 1997.

Kretanje vrijednosti indeksa o rastu ameri~kog bruto do-


ma}eg proizvoda (BDP) u
dana reagiralo samo na po-
slovne izvje{taje kompanija. Sindikati protiv prodaje Telekoma Srbije
Na njujor{kom Wall Str- FTSE indeks oslabio je 1,15, tre}em tromjese~ju za dva Ve}ina njih ostvarila je bolje Dva glavna sindikata Telekoma Srbije protive se odlu-
eetu indeks Dow Jones osla- frankfurtski DAX je pao posto. Premda je stopa rasta rezultate nego {to se o~eki- ci dr`ave da proda ve}inski udio te kompanije od 51 po-
bio je 0,1, S&P 500 oja~ao je 0,07, a pariski CAC izgubio BDP-a ve}a nego u pretho- valo, no bilo je i razo~arenja. sto. Kako su poru~ili, dr`ava je odlu~ila prodati Telekom
0,02, a Nasdaq indeks 1,1 je 0,91 posto. Na Tokijskoj dnom kvartalu, kada je izno- Dosad je o kvartalnim rezu- u najnepovoljnijem trenutku ekonomske krize. Predsta-
posto. Na evropskim berza- berzi Nikkei indeks je poto- sila 1,7 posto, to nije dovo- ltatima izvijestilo 335 ko- vnici sindikata smatraju da je cijena od 2,4 milijade eura,
ma su cijene dionica pro{le nuo 2,4 posto, na najni`i ni- ljno da bi se znatnije smanji- mpanija, pritom ih je 77 po- koliko je procijenjena vrijednost kompanije, izuzetno ni-
sedmice pale. Londonski vo u skoro dva mjeseca. la visoka nezaposlenost. sto svojim zaradama na- ska i da bi bolje vrijeme za prodaju bila 2013.
Sna`nije se posljednjih dma{ilo o~ekivanja.
18 Ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
oglasi

Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo, ul. Obala Kulina bana 8, 71000 OBAVJE[TENJE O NABAVCI
USLUGA
Sarajevo, www.bhtelecom.ba ; ID broj: 4200211100005 ; Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
PDV broj: 200211100005 , objavljuje:
Organizacija /Organizacija/ Kontakt-osoba / Kontakt-osoba
Organizacija dipl. ing. arh. Mirela Im{irija (+387 33 441 816)

JAVNI POZIV KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA


SARAJEVO
SLU@BA ZA IZGRADNJU CMB-a
dipl. ing. gra|. Amra Fazlagi} (+387 33 298 140)
dipl. ing. ma{. Me{anovi} Nedim (+387 33 298 140)

proizvo|a~u/ovla{tenim distributerima mobilnih ure|aja HTC Adresa / Adresa / Adresa Po{tanski broj / Po{tanski broj / Po{tanski broj 71000
Bolni~ka 25
Grad / Grad / Grad Identifikacioni broj / Identifikacioni broj /
Predmet javnog poziva Sarajevo Identifikacijski broj
4200089110002
Telefon / Telefon / Telefon Faks / Faks / Faks
BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iska`u svoj interes za po- 033/441-816 033/264-460
slovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pi- Elektronska po{ta (e-mail) / Internet adresa (web)
Elektronska po{ta (e-mail) / /Internet adresa (web)/
smo namjere, potrebno je dostaviti: Elektronska po{ta Internet adresa (web)
Sluzba.cmb@bih.net.ba www.kcus.ba
Proizvo|a~: Potpisanu od ovla{tene osobe i ovjerenu Izjavu o spremnosti I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.
na direktnu saradnju sa BH Telecomom na polju isporuke mobilnih I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA
ure|aja HTC. Izjava mora biti originalna i sadr`avati potvrdu slijede}eg: Kao pod 1.1.
1.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E
Kao pod 1.1.
- da }e ponuditi ure|aje kastimizirane i zaklju~ane (SIM Lock) na BH 1.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN1)
Mobile mre`u BH Telecoma, I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou
- da }e obezbijediti i uzorak, odnosno prototip modela (variant) prije Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
njegovog naru~ivanja, II.1. VRSTA UGOVORA:
- da }e obezbijediti slijede}e informacije: informacije o planiranom da- Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN)
tumu lansiranja novog proizvoda na svjetsko tr`i{te, informacije o da- Ne
tumima prestanka proizvodnje pojedinih modela i informacije o II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA
Revizija projektne dokumentacije za Centralni medicinski blok Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu
o~ekivanim budu}im promjenama, II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA:
- da }e obezbijediti promotivnu podr{ku, Revizija nedostaju}e projektne dokumentacije za Centralni medicinski blok (CMB) koju ~ine:
- da }e obezbijediti prodajnu i postprodajnu servisnu podr{ku. 1. Detaljan snimak postoje}eg stanja izgra|enih prostora i svih izvedenih instalacija
2. Inoviranje postoje}eg Idejnog projekta arhitekture sa dispozicionim rje{enjem opreme i postoje}ih idejnih proje-
kata instalacija
Ovla{teni distributer: Pismo autorizacije kojim se potvr|uje da je distri- 3. Izvedbeni projekat arhitekture (arhitektonsko konstruktivna faza)
4. Projekat medicinske tehnologije sa specifikacijom opreme
buter ovla{ten od strane proizvo|a~a za isporuku mobilnih ure|aja HTC 5. Glavni projekti svih instalacija
za tr`i{te Bosne i Hercegovine i da mo`e ispuniti slijede}e: 6. Projekat enterijera sa svim plo{nim nacrtima
7. Projekat vizuelne signalizacije
8. Projekat vanjskog ure|enja
- da mo`e ponuditi ure|aje kastimizirane i zaklju~ane (SIM Lock) na A u svemu prema Projektnom programu datom u Tenderskoj dokumentaciji.
BH Mobile mre`u BH Telecoma, II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA
- da mo`e obezbijediti i uzorak, odnosno prototip modela (variant) prije Prema Tenderskoj dokumentaciji.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA
njegovog naru~ivanja, Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, lokalitet Ko{evo, Sarajevo, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina
- da mo`e obezbijediti slijede}e informacije od proizvo|a~a: informacije II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
o planiranom datumu lansiranja novog proizvoda na svjetsko tr`i{te, II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17 ZJN)
informacije o datumima prestanka proizvodnje pojedinih modela i Ne
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA
informacije o o~ekivanim budu}im promjenama, Do ispunjenja ugovornih obaveza
- da mo`e obezbijediti promotivnu podr{ku, Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE
- da mo`e obezbijediti prodajnu i postprodajnu servisnu podr{ku. III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN)
Bi}e definisani u Tenderskoj dokumentaciji ovog postupka.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA,
Pismo autorizacije mora biti originalno, na memorandumu proizvo|a~a ako je primjenjivo (~lan 19 UPZ)
Bi}e definisani u Tenderskoj dokumentaciji ovog postupka
mobilnih ure|aja, ovjereno i potpisano od ovla{tene osobe. III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN)
Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u
Podno{enje pisma namjere ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u Tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN)
Uslovi i dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u Tenderskoj
Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu: dokumentaciji.
III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN)
BH Telecom d.d. Sarajevo Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u Tenderskoj dokumentaciji.
Izvr{na direkcija za marketing i prodaju III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN)
Sektor za marketing Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u Tenderskoj dokumentaciji.
Ul. Obala Kulina bana br. 8 Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA:
71000 Sarajevo Otvoreni postupak
Bosna i Hercegovina, IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN):
Tehni~ki zadovoljavaju}a ponuda sa najni`om cijenom:
1. Cijena.........................................................100%
sa naznakom: „Prijava na javni poziv proizvo|a~u/distributerima mobi- IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20 UPZ)
lnih ure|aja HTC- ne otvaraj!’’ Da
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18 ZJN):
Tenderska dokumentacija za ovaj postupak mo`e se preuzeti u prostorijama Slu`be za izgradnju CMB-a, ul. Stjepa-
Ostalo na Tomi}a bb, uz obavezan pismeni Zahtjev ovjeren pe~atom firme i protokolisan na protokolu KCUS-a zgrada TEB-
a ul. Asima Ferhatovi}a br. 1. svakog radnog dana od 01. 11. do 29. 11. 2010. godine od 08,00 do 15,00 h. Uz za-
htjev potrebno je prilo`iti uplatnicu na iznos od 100 KM, upla}en na `irora~un KCUS-a br. 1410010010050141 kod
BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave tro{kove pravnih BOSNA BANK INTERNATIONAL.
lica u sudjelovanju. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE,
Jedan od slu`benih jezika u BiH
navedene uslove ostvari}e se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E
Bosne i Hercegovine. BH Telecom zadr`ava pravo uvida, provjere dosta- 29. 11. 2010. god. do 14,00 sati.
vljenih informacija i tra`enja dodatnih poja{njenja. IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
Datum (nadnevak) datum 29. 11. 2010. god. u 15 h
Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 30 Mjesto (mjesto) mjesto Sarajevo
dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda se dostavlja kovertirana prema slijede}em:
„Revizija projektne dokumentacije za Centralni medicinski blok Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu“
Dodatne informacije NE OTVARAJ!
OTVARA KOMISIJA!
Mjesto otvaranja ponude:
Dodatne informacije mogu se zatra`iti u pisanoj formi, putem faksa: KCUS objekat TEB-a
++387/33/660 737. Ulica Asima Ferhatovi}a br. 1
Soba br. 14
71000 Sarajevo
globus Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. 19 Ukratko

TURSKA Teroristi~ki napad u centru Istanbula

Bomba{ samoubica
se raznio na Taksimu
Ranjene su 22 osobe, me|u kojima je mnogo policajaca, jer je teroristi, navodno,
meta bio policijski autobus, u koji nije stigao u}i
Udavilo se 18 ljudi, a na desetine je nestalih (Foto: Reuters)

Najmanje 22 osobe ozli-


Tragi~ni brodolom u Indiji
KALKUTA - Najmanje 18 lasa koji je napravio brod
je|ene su ju~er u eksploziji muslimanskih hodo~asnika koji je prolazio blizu njega.
bombe na trgu u sredi{tu tu- se udavilo, a desetine su ne- Nesre}a se dogodila na u{}u
rskog grada Istanbula, a su- stale kada je brodi} u kojem rijeke Hugli, blizu otoka
mnja se da je za napad odgo- su se nalazili potonuo kod Goramara, 200 kilometara
voran bomba{ samoubica po- Bengalskog zaljeva, saop}ila ju`no od Kalkute, prenio je
vezan s kurdskim pobunjeni- je ju~er policija. Pretrpani AP. Mje{tani su spasili 40
cima, prenose agencije. ~amac prevrnuo se zbog ta- ljudi i prona{li 18 tijela.
PKK ni{ta ne zna
U eksploziji bombe na tr-
gu Taksim ranjeno je najma-
Masakr na fudbalskom terenu
TEGUSIGALPA - Nekoli- sti Armando Kalidonio re-
nje deset policajaca, od kojih
su dvojica u kriti~nom stanju, ko naoru`anih napada~a kao je da su napada~i pucali
te 12 civila. Direktor polici- otvorilo je vatru na fudba- iz blizine na sve `rtve, koje
je Istanbula Husejin ^apkin lskom terenu u gradu San su do{le da na terenu igra-
(Huseyin Capkin) rekao je za Pedro Sula na sjeveru Ho- ju fudbal. Napada~a je bilo
CNN da se ~ini da je eksplo- ndurasa i pri tome je ubije- pet, a policija za sada jo{ ne
ziju uzrokovao bomba{ sa- no najmanje 14 ljudi, javio mo`e nikoga da sumnji~i za
moubica, a pored njegovog ti- je AP. tragediju niti su poznati
jela prona|ena je jo{ jedna Zamjenik ministra sigurno- motivi za nju.
Pored tijela teroriste prona|ena je jo{ jedna neeksplodirana bomba (Foto: Reuters)
neeksplodirana bomba.
Bomba{ je poku{ao u}i u prije nego {to mu je to uspjelo. pro{losti bomba{ke napade mam pojma o tome - rekao
policijski autobus parkiran na Kurdska separatisti~ka u Istanbulu, kao i ekstre- je Roj Kandil (Qandil).
trgu, ali je bomba eksplodirala partija PKK izvodila je u mne ljevi~arske i islami- Dvomjese~ni prekid va-
sti~ke grupe. tre s kurdskim pobunjenici-
Analiti~ari koji su upo- ma istekao je ju~er.
znati sa metodama djelova- Eksplozija se desila ta-
nja Kurdistanske radni~ke ~no pored spomenika neza-
stranke, rekli su za strane visnosti na Taksimu, koji je
medije kako je ta organiza- uvijek pun ljudi. Na tom
cija, koja ve} decenijama vo- mjestu, gdje se ~esto odr`a-
di pobunu protiv centralne vaju demonstracije, obi~no
turske vlasti, vjerovatno su raspore|ene specijalne
odgovorna za napad. policijske jedinice, koje su
Ipak, glasnogovornik st- ju~er, vjerovatno, bile meta
ranke rekao je za CNN kako napada.
ne zna ni{ta o bombi. BBC-jev dopisnik za-
klju~uje da je sumnja pala Ruski predsjednik Medvedev s vijetnamskim zvani~nicima (Foto: AP)
Isteklo primirje na kurdske separatisti~ke fr-

U napadu je ranjeno 12 civila


- Bomba koja je eksplo-
dirala na trgu Taksim, ne-
akcije ili grupe povezane s
El-Kaidom.
Rusija i Vijetnam grade nuklearku
HANOJ - Rusija i Vijetnam naredne dvije decenije izgr-
potpisali su ju~er 5,6 milija- adi osam nuklearnih postr-
Pri{tinska {tampa tvrdi rdi dolara vrijedan spora- ojenja. Vlada u Hanoju `eli
zum o gradnji prve nuklea- ~etiri reaktora s ukupnim

Osigurani glasovi za rke u ovoj jugoisto~noj azi-


jskoj zemlji u sklopu napo-
ra ja~anja veza izme|u dvi-
kapacitetom od 4.000 mega-
vata, kao i da najmanje je-
dan bude operativan od

ru{enje Ta~ijeve Vlade


Osiguran je
je zemlje. Vijetnam `eli da u

Reakcija Kabula neshvatljiva


2020. godine.

potrebni broj gl-


HANOJ - Reakcija Kabula Predstavnik ruske slu`be za
asova poslanika
na prvu zajedni~ku rusko- borbu protiv droge Aleksej
za ru{enje Vlade
ameri~ku akciju protiv droge Milovanov rekao je da je ri-
Ha{ima Ta~ija,
u Afganistanu potpuno je ne- je~ o afganistanskoj operaci-
pi{e pri{tinski
shvatljiva, rekao je vi{i izvor ji. Predsjednik Afganistana
dnevnik „Koso-
u delegaciji ruskog predsje- Hamid Karzai o{tro je kriti-
va sot“ u ju~-
dnika Dmitrija Medvedeva. zirao prvu zajedni~ku akci-
era{njem broju.
- Reakcija je iznena|uju}a i ju Sjedinjenih Ameri~kih
List tvrdi da }e
neshvatljiva, jer je afganista- Dr`ava i Rusije u Afganista-
Skup{tina Koso-
nski ministar unutra{njih nu navode}i da se to dogo-
va sutra izglasati
poslova u~estvovao u ovoj dilo bez dozvole i da pre-
nepovjerenje
operaciji - rekao je ovaj ne- dstavlja kr{enje suverenite-
Vladi, na prije-
imenovani izvor. ta njegove zemlje.
dlog Alijanse no-
vo Kosovo, pa }e Ta~i: Sutra glasanje
prije kraja godine biti sova Ardijan \ini rekao je
odr`ani vanredni izbori da „nema dilema o stavu te
umjesto prijevremenih, ko- partije, jer aktuelna Vlada
„Zlatne“ rezerve Irana
TEHERAN - Devizne reze- ci njegovog ureda, prenijele
ji su najavljeni za februar mora da ide“. rve Irana prema{uju 100 mi- su agencije.
sljede}e godine. Tri glavne - Ova Vlada treba da ide, lijardi dolara uprkos sankci- Iranski predsjednik do sada
opozicione partije glasat }e jer je ona u mnogo ~emu jama, izjavio je predsjednik je odbijao otkriti ~ak i gru-
za pad Vlade iako su one {tetila Kosovu - dodao je on. Irana Mahmud Ahmedi- bu cifru kada je rije~ o devi-
imale razli~ite stavove u ve- Vlada Kosova }e pasti ned`ad. znim rezervama navode}i
zi s tekstom prijedloga Ali- ako za to glasa vi{e od polo- - I svakako su ve}e od ove da ta informacija treba osta-
janse. vine ukupnog broja poslani- cifre - istaknuo je Ahmedi- ti povjerljiva u jeku sve o{tr-
[ef parlamentarne grupe ka, odnosno vi{e od 61 po- ned`ad u saop}enju obja- ijih me|unarodnih sankci-
Alijanse za budu}nost Ko- slanika. vljenom na internet-strani- ja.
20 Ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
oglasi
globus Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. 21
ISTRAGA Hap{enja u Jemenu zbog poku{aja napada na SAD

Paket s eksplozivom poslala


studentica informatike
K}erka naftnog in`injera je, zajedno sa majkom, u ku}nom pritvoru
Beograd: Optu`eni za ratni zlo~in samo predao paso{

U Srbiji i Crnoj Gori uhap{eno 17 osoba

Predrag Strugar
Vlasti u Jemenu pro{ir-
uju potragu za odgovornima
za dva paketa bombe, koji
su prona|eni u teretnim
pu{ten na slobodu
U Srbiji i Crnoj Gori je vlja, a prema navodima crno-
avionima u Britaniji i Du- od stupanja na snagu Spor- gorskih medija, Crna Gora
baiju. Policija je uhapsila azuma o izru~ivanju vlasti- od Srbije potra`uje 60 osoba,
Hanan el-Samavi (22), stu- tih dr`avljana u petak uha- dok bi ta dr`ava Srbiji treba-
denticu informatike u jeme- p{eno ukupno 17 osoba, re- lo da isporu~i jo{ 12 osoba.
nskoj prijestonici Sani, zbog ~eno je ju~er Tanjugu u Optu`eni za ratni zlo~in
sumnje da je poslala pakete MUP-u Srbije. protiv civilnog stanovni{tva
s eksplozivom. Zajedno sa U Srbiji je uhap{eno 11 u Kalu|erskom Lazu Predr-
majkom, ona je u ku}nom osoba, a u Crnoj Gori {est, ag Strugar, kome se sudi u
pritvoru. navode u MUP-u. odsustvu u bjelopoljskom
@rtva prevare? Uprava policije Crne Go- Vi{em sudu, nakon saslu-
re raspisala je javnu potjer- {anja u Beogradu, pu{ten je
Advokat studentice, za nicu za trojicom saradnika na slobodu, izjavio je njegov
koju se navodi da je k}erka narko-bosa Darka [ari}a - advokat Goran Rodi}.
jednog naftnog in`injera, Sana: Hanan el-Samavi ostavila je svoje li~ne podatke i broj telefona za Goranom Sokovi}em, - On je sudiji predao svoj
ka`e da je ona prevarena ka- Dejanom [ekularcem i Dr- paso{ i obavezan je da mu se
da joj je re~eno da po{alje tavila svoje li~ne podatke. `rtva, jer je besmisleno pr- je{ana ni u jednu vjersku ili
a{kom Vukovi}em. javlja ponedjeljkom i ~et-
pakete te da je na njima os- - Djevojka je i sama otpostaviti da bi osoba ko- politi~ku organizaciju.
Akcija hap{enja se nasta- vrtkom - rekao je Rodi}.
ja je spremna na takvo dje- Ameri~ki mediji prenije-
lo, ostavila podatke iz li~ne li su da je pa`nja ameri~kih
Obavezna pratnja aviona karte i broj svog telefona -
ka`e advokat Abdel Ra-
zvani~nika usmjerena na
glavnog osumnji~enog u
Ne smije biti politi~ke instrumentalizacije
Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je da njegov dolazak u
Vlasti u Jemenu saop}ile u Dubaiju i Britaniji. hman Burman. ovom slu~aju, saudijskog Vukovar ni na koji na~in ne smije biti politi~ki instrumentali-
su da su zaplijenile jo{ vi{e Britanija je objavila da izra|iva~a bombi Hasana el- ziran. Tadi}, koji }e tokom novembra dva puta posjetiti Hrvatsku,
od 20 sumnjivih po{iljki zatvara svoj zra~ni prostor Hasan el-Asiri Asirija, za koga se vjeruje da prvi put isto~nu Hrvatsku, a drugi put Zagreb, rekao je za „Ju-
dan nakon {to su dvije sli~ne za sve teretne avione bez On ka`e da je rije~ o mi- je jedna od vode}ih figura tarnji list“ da je odavno htio da posjeti Vukovar, ali je uvijek sma-
po{iljke iz Jemena otkrivene pratnje iz Jemena. rnoj studentici koja, koliko El-Kaide na Arabijskom trao da taj odlazak ne treba vezivati uz slu`benu posjetu.
je svima poznato, nije umi- poluotoku.
22 Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. kiosk
KINA Rasplamsane rasprave o demografskoj politici

Sprije~eno ra|anje
400 miliona
@ivotinja sna`no ugrizla djevojku

ljudi
Kako bi spasio prijateljicu

Veliku bijelu psinu Zakon nala`e da parovi u gradu mogu imati jedno, a na selu dvoje
djece ukoliko je prvo djevoj~ica
uhvatio za rep vr{inu i dovukao do na{e ba- Uprkos kritikama zbog
koje uop}e ne podlije`u de-
mografskim propisima.
Ru{enje ku}a
Elis Frankom (Elyse Fra- rke. Isklju~ivo zahvaljuju}i ubrzanog starenja stanovni- O njih se oglu{uje i sve
ncom) plivala je s nekoliko pr- njemu, ova je nesre}a dobila {tva i disproporcije u ra|anju ve}a vojska bogatih Kineza
ijatelja u susret dupinima u bli- sretan epilog - rekao je jedan mu{kih i `enskih beba, Kina sposobnih da plati i po neko-
zini pomorske vojne baze od slu`benih spasilaca. }e, jo{ najmanje deceniju, na- liko desetina hiljada eura kao
smje{tene na otoku Garden, Mediji prenose kako je staviti provoditi politiku je- kaznu za svako dijete dobive-
blizu Perta u Australiji. Po{to Elisin spasilac odbio razgo- dnog djeteta. Pravdaju}i odlu- no poslije prvjenca. Osim vi-
je zaronila s dupinima, naletje- varati s novinarima po uplo- ku, vlasti su podsjetile da je soke kazne, one koji su se
la je na veliku bijelu psinu du- vljavanju brodice u luku. standard Kineza u stalnom usudili da prekr{e zakon ~eka
gu nekoliko metara koja ju je - Jedino je va`no da ona usponu zahvaljuju}i demogr- izbacivanje s nastave ako po-
sna`no ugrizla za bok i bude dobro - kratko je kazao. afskoj politici koja je, u poslje- ha|aju {kolu, smanjenje pla}e
stra`njicu. Njen prijatelj dobro Napadi morskih pasa sa dnje tri decenije, sprije~ila i „bliski susret“ sa specijalci-
se sna{ao i brzo reagirao te smrtnim ishodom rijetki ra|anje 400 miliona ljudi. ma Centra za porodi~no pla-
{~epao psinu za rep i dr`ao je su u australskim vodama, niranje obu~enih da im za ti-
sve dok nije pustila `rtvu. gdje su u posljednjih 50 go- Ograni~enje ra|anja li ~as sru{e dom i oduzmu sve
Djevojka se onesvijestila, dina zabilje`ene samo 53 Ina~e, me|u prosje~nim poku}stvo.
potonula, po~ela jako krvariti, smrti od posljedica njiho- Kinezima velika je nepopu- Polemika o opravdanosti
a mladi} ju je izvukao na po- vih napada. Ograni~enje ra|anja ne odnosi se na sve
larnost zakona koji nala`e ovakve populacione politike
da parovi u gradu mogu Vladi se zamjera {to se Tako je nacionalnim manji- rasplamsala se upravo ovih
U prodaji imati jedno, a na selu dvoje
djece ukoliko je prvo dje-
ograni~enje prava na ra|anje
ne odnosi na sve, ve} samo
nama dozvoljeno da imaju
dvoje, pa i troje djece, a po-
dana, izme|u ostalog, {to
Kini danas predstoji popis
voj~ica. pojedine kategorije dru{tva. stoje i takve etni~ke skupine stanovni{tva.

Prona{li sre}u nakon {to su im se godinama rugali

Vjen~anje nakon upoznavanja na stranici za „ru`ne“


Zajedni~ki interes im je ljubav prema brzoj hrani ispred televizora
lazi u o~ima promatra~a. Za
mene je Tom perfektan, zgo-
Napraviti profil na stranici dni princ. Tako mi je drago
za „ru`ne“ osobe ne bi se odl- da sam ga upoznala. Ne mo-
u~ilo mnogo ljudi. No, i tamo se, gu opisati koliko sam zalju-
naravno, mo`e prona}i sre}a. bljena - pojasnila je D`anin.
Tako je 36-godi{nji Tom Godinama sam bio na ta-
Kliford (Clifford) upoznao 31- peti `ena, koje su mi se ruga-
godi{nju D`anin Volker (Ja- le zbog mog izgleda. Uvijek
nine Walker). Zajedni~ki inte- sam mislio da sam preru`an
res im je ljubav prema brzoj za „onu pravu“. No, `ivot mi
hrani ispred televizora. Na- se promijenio otkad sam upo-
kon samo ~etiri izlaska, posta- znao D`anine. Ona je prekr-
vlja~ tepiha odlu~io je o`eniti asna i volim je. Jo{ ne vjeru-
pomaga~icu u trgovini. jem da se ovo doga|a meni -
- Znam da Tom nije Br- rekao je Tom. Tom i D`anin: Dobili i besplatno putovanje
ed Pit (Brad Pitt), ali nisam ^im je ugledao njenu foto- svoju sre}u te joj je poslao po- su sretnom paru odlu~ili za
ni ja An|elina \oli „An- grafiju na stranici Theuglyb- ruku. Voditelji stranice su pr- medeni mjesec pokloniti be-
gelina Jolie). Ljepota se na- ugball.com odlu~io je oku{ati esretni zbog prvih zaruka, pa splatno putovanje.
kiosk Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. 23 Plja~ka{ se zbunio

POGODNOSTI Nakon soba za igranje i odmaranje

Zaposlenici u Googleu od sada


besplatno imaju i ku}ne pomo}nice
Kompanija pla}a da zaposlenima neko pospremi ku}u, pro{eta psa, napuni auto gorivom...
Trgovac u Australiji nasamario lopove

Prije plja~kanja
Biti zaposlen u Googleu
obavezna je kupovina ijatelj, koji kod sebe tako|er
mnogima je san, ne samo ima oru`je. Zatim je naredio
zbog brenda te tvrtke ve} i Za vrijeme plja~ke te{ko da mu radnik preda novac iz
zbog dobrog imid`a oko bri- je ostati hladne glave. No, blagajne. No, hladnokrvni
ge za svoje zaposlenike. Go- to je uspjelo prodava~u na blagajnik je samo odgovorio
dinama su internetom kru- jednoj benzinskoj pumpi u da blagajnu ne mo`e otvoriti
`ile fotografije iz Googleovog australskom Brisbejnu. Na- bez transakcije i da plja~ka{
sjedi{ta u kojima su se nalazi- ime, naoru`anom plja~ka{u mora prvo ne{to kupiti.
le sobe za igranje i odmara- on je rekao da prvo mora Zbunjeni plja~ka{ je na to re-
nje, a novim potezom uprave ne{to kupiti prije nego {to agirao „Napravi sve {to tre-
radnici Googlea definitivno on mo`e otvoriti blagajnu i ba’’ - pojasnili su iz policije.
su najsretniji zaposlenici. tako mu dati novac. Snala`ljivi prodava~ je za-
Plja~ka{ je stigao na be- tim rekao da mora oti}i u dr-
Kuhanje ve~ere nzinsku pumpu, do{ao do ugu prostoriju po vlastiti no-
Google, naime, pla}a svo- zaposlenika i na pult bacio vac, ali se zaklju~ao i uklju~io
vre}icu. Rekao je kako je na- alarm. Kada je policija stigla,
jim zaposlenicima brojne
oru`an, a da ga vani ~eka pr- plja~ka{a vi{e nije bilo.
usluge, poput onih da im ne-
ko pospremi ku}u, pro{eta
psa, napuni auto gorivom ili
pokupi stvari iz IKEA-e. Googleovci su najsretniji radnici Spli}ani imaju kartu za Ginisa
Stvar funkcionira na ve~eru za dvoje“ i „pokupiti Lea Bask (Leah Basque), - Stvar je jednostavna - U Splitu je izlo`ena najve}a topografska karta na
na~in da zaposlenici dobiju svijetu u jednom komadu koja }e biti kandidirana za
i donijeti tortu“. vlasnica „TaskRabbita“, nije zaposlenici dobiju pomo} Ginisovu knjigu rekorda. Slu`bena topografska karta
„kredite“ za „TaskRabbit“, htjela otkriti detalje dogovora koju trebaju i ne{to `ivotnog Splitsko-dalmatinske `upanije, izra|ena u omjeru
online servis koji nudi ~u- Fokus na posao s Googleom, poput one koliki balansa, dok su kompanije 1:16.500, razvu~ena je preko cijelog ju`nog zida ku}e
dne poslove u pet velikih Naravno, usluga se za je limit za pojedina~nog za- sretne jer imaju lojalne zapo- Jelaska na Trgu Gaje Bulata. Izradila ju je Dr`avna geo-
ameri~kih gradova. Poslje- Googleove zaposlenike odn- poslenika, no potrvdila je da slenike koji su vi{e fokusira- detska uprava. Iako je karta dimenzija 10x12 metara,
dnji u nizu tra`enih poslova osi samo ako `ive u jednoj od zaposlenici te tvrtke u`ivaju ni na svoj posao - objasnila je neki Spli}ani nisu je uo~ili.
su „slo`iti rublje“, „skuhati uslugom zahva}enih regija. u sponzoriranim uslugama. Bask.
24

(Foto: I. [ebalj)
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. kultura
SARAJEVO U programu Future MESS gostovao „Pornobboy“

Italijani poslali glasne


poruke
Izlo`ba u „Collegium artisticumu“

„Arhiva kulturne memorije“


publici
Imrana i Amir Kapetanovi} sa Asjom Hafner na otvorenju izlo`be

Nastavak predstave „Made in Italy“ koju je Babilonia Teatar izveo na pro{logodi{njem


MESS-u Valerija Rajmondi bila sprije~ena do}i u Sarajevo
^etrnaest umjetnika pitalo je 600 gra|ana
U Stolariji Narodnog po-
zapadnog Balkana {ta misle o EU zori{ta Sarajevo preksino} je
Izlo`ba dokumentarnih }e se promijeniti ili nestati ka- u okviru programa Future
fotografija „Lobi kulture - ar- da njihova zemlja u|e u EU. MESS, koji je namijenjen
hiva kulturne memorije“, ko- - Autori su umjetnici iz mladim rediteljima do 35
ju je organizirao Centar za sa- Kanade Sindi-Ivon Bla`evi} godina, izvedena posljednja
vremenu umjetnost Sarajevo (Cindy-Ivonne) i Paskal Pa- predstava.
(SCCA), nakon Beograda, ket (Pascal Paquette). Oni su Kritika dru{tva
Pri{tine, Podgorice, Skoplja, prvo sami po~eli istra`ivati, a
Tirane i Zagreba, preksino} je onda su im se priklju~ili i Rije~ je o komadu „Por-
otvorena u sarajevskoj galeriji ostali, me|u kojima su bili i nobboy“ Babilonia Teatra, a
„Collegium artisticum“. umjetnici iz na{e zemlje Imr- u re`iji Enrika Kastelanija
Kako nam je kazala Asja ana i Amir Kapetanovi} koji (Enrico Castellani) i Valer-
Hafner, urednica i program- su 15 dana proveli istra`uju}i ije Rajmondi (Valeria Rai-
koordinator SCCA, rije~ je o u Albaniji - dodala je Hafner. mondi) iz Italije.
regionalnoj umjetni~koj inici- Boravkom u Albaniji za-
jativi koja za cilj ima stvoriti dovoljni su Imrana i Amir Rekli su
„aktivni arhiv“ kulturnog Kapetanovi}, koji su istakli
sje}anja na zapadnom Balka- da je projekt bio veoma zani- Sead Pandur
nu. Projekt je zasnovan na do-
kumentiranju, a 14 umjetnika
mljiv iz razloga {to su umje-
tnici iz svoje zemlje morali i}i Izvor znanja
pitalo je 600 gra|ana regije za- u drugu kako bi uradili pro- - MESS za
padnog Balkana {ta misle da jekt istra`ivanja. A. Ke. mene kao
glumca pr-
Na Festivalu mladog glumca edstavlja
veliki izvor Predstava gostovala u Stolariji Narodnog pozori{ta

Tuzlanski „Hanibal podzemni“


U okviru Festivala mla- prijem Banjalu~ana. Posebno
znanja jer
imam pri-
liku vidjeti
na koji na-
Zanimljiva je ~injenica
da je pro{le godine Babilo-
nia Teatar u okviru MESS-a
izveo predstavu „Made in
vimo svoj pozori{ni put.
Odlu~ili smo da u „Pornob-
boyu“ vi{e ekstremiziramo je-
zik kojim smo govorili u pr-
ma koji nas okru`uju.
- U predstavi osim mene
igraju i Ilarija Dale Done
(Ilaria Dalle Donne) i Valer-
dog glumca „Zaplet“, ~iji je su dobre kritike upu}ene ~in glumci iz raznih dije-
Italy“ ~iji je „Pornobboy“ ethodnoj predstavi - kazao je ija Rajmondi. Mi dajemo tri
doma}in banjalu~ko Gradsko ansamblu zbog lako}e kojom lova svijeta pristupaju svo-
zapravo nastavak. Kastelanij u ju~era{njem su- glasa, {to nam je veoma va`no
pozori{te Jazavac, preksino} su odgovorili na zahtjevne me poslu. Jednostavno, u
- Mi smo jo{ pro{le godine sretu s novinarima. jer na ovaj na~in `elimo napr-
je u takmi~arskom dijelu pro- gluma~ke kreacije. To se svakom pogledu mogu da
predstavom zapo~eli kritiku aviti jednu vrstu hora kako bi
grama nastupio ansambl Tea- odnosi na Damira Mahmuto- nau~im mnogo. Svaka pr-
dana{njeg dru{tva, a radi se o Problemi oko nas sve poruke koje {aljemo bile
tra Kabare Tuzla (TKT) koji vi}a, Sabita Sejdinovi}a, Emi- edstava ima ne{to da nam
tome koliko smo izbombardi- Cilj Babilonia Teatra je mnogo glasnije. Ovoga puta
je izveo predstavu „Hanibal nu Goleti}, Hazima Muj~ino- ka`e. MESS svojoj publici
rani medijima i njihovom da publika vidi situaciju u na MESS-u smo morali na-
podzemni“ Hriste Boj~eva, u vi}a i Sanelu Babi}. nudi jako dobre predstava,
utjecaju na na{ `ivot. Kada kojoj se nalazi, a glumci na stupiti bez Valerije koja iz pr-
re`iji Gorana Damjanca. Za scenografiju je zaslu`an a ja se nekih od njih rado
smo zavr{ili rad na pretho- sceni je upravo `ele odvesti ivatnih razloga nije mogla do-
„Hanibal podzemni“, `an- Suad Avdagi}, za kostimogra- sje}am - ka`e glumac Sead
dnoj predstavi, imali smo do- do shvatanja koliko je ma- putovati u Sarajevo - istakao
rovski okarakterizirana pre- fiju Maja Hrvanovi} i [efika Pandur. A. Ke.
sta razli~itih na~ina da nasta- lo svjesna o svim problemi- je reditelj. A. Ke.
dstava kao fantasti~na tragiko- Huki}, dok je autor muzike
medija, nai{la je na izuzetan Albert B. Savi}. V. S.
Premijera u Narodnom pozori{tu Mostar
Me|unarodna izlo`ba „Spaport“

Sau~esni{tvo u Banjoj Luci


Tre}a me|unarodna izlo-
`ba „Spaport 2010“, u organi-
Mo`da Atlantida ipak postoji
Filmski scenarij „Mediterraneo“ adaptirala za pozori{te Dunja
zaciji Centra za vizuelnu ko- Petrovi}, a na scenu postavio Erol Kadi}
munikaciju „Protok“, otvore-
na je preksino} na prostoru Premijernom izvedbom sam strepio za ovu premije-
nekada{nje fabrike „Rudi predstave „Atlantida - pro- ru koju smo radili mjesec i
^ajavec“ u Banjoj Luci. na|ena zemlja“, koju je po po. Ta~no sam znao da }e na
Publika u narednih 30 da- motivima scenarija filma ovu ~udnu, antiratnu pri~u,
na u prostoru „^ajevca“ mo`e „Mediterraneo“ adaptirala mostarska publika ovako da
pogledati radove grupe „Spo- Dunja Petrovi}, a re`irao reaguje, ali, isto tako, znao
Erol Kadi}, preksino} je sam i da }e iza}i nasmijana
menik“, odnosno Damira Ar-
otvorena nova sezona u i s pitanjem da li mo`da
senijevi}a, Jasmine Husano- Narodnom pozori{tu Mo- Atlantida ipak postoji - re-
vi}, Jelene Petrovi}, Branimi- star. kao nam je Kadi}, kojem je
ra Stojanovi}a... te Radne gru- Tako je ovaj pozori{ni ko- ovo sedma re`ija u NP Mo-
pe Omarske, odnosno umje- mad koji je zadr`ao okosnicu star.
tnika Mirjane Dragosavljevi}, filmske pri~e dodirnuo bro- Uloge u ovom ostvare-
Sr|ana Hercigonje, Sandra Izlo`ba u nekada{njoj fabrici
„Rudi ^ajavec“ (Foto M. Lugi})
jnu publiku u sali Pozori{ta, nju sjajno su i s mnogo `ara
Hergi}a, Marije Ratkovi}... koja je aktere kroz niz poe- i entuzijazma odigrali Sa{a
Izlo`ba je organizirana u zgovori, seminari i radionice. ti~nih, komi~nih i simbo- Oru~evi}, Jasmin Krpo, Go-
tri grada, Sarajevu, Mostaru i - Pitanja sau~esni{tva, li~nih scena vi{e puta sponta- ran Lozo, Emir Sejfi}, Bo-
Banjoj Luci, gdje je poseban artikulacije trauma, egzila, no nagra|ivala aplauzom. Bi- jan Beribaka, Mirsad Elezi,
akcent stavljen na autore s ov- povratka, sje}anja, jezika, la je to i namjera reditelja Ka- [erif Alji}, Maja Ze}o, Ivo
ih podru~ja BiH, nove umjet- kulturalizacije politike, po- di}a, koji je potpisao i jedno- Kre{i} i Emir Spahi}, a
ni~ke produkcije i generacije. litizacije umjetnosti - to su stavnu, ali inspirativnu sce- osim njih u predstavi se po-
Ina~e, „Spaport“ je projekt ko- postali temelji za~etka nove nografiju, kao i izbor muzike, javljuju i Amela Kreso, Ve-
ji, osim umjetni~kog dijela pr- saradnje, odnosno podsticaj koja je rasko{no upotreblja- dran Vilogorac, Ekrem
ograma, ~ine izlo`be slika, stvaranja novih djela - isti~e vana tokom 120 minuta, ko- ^orda, Hajrija Abudi} te
instalacije i videoprezentacije, Ana Vidovi}, slikarka i ~lan- liko traje ova predstava. djeca Adis Vejzovi} i Aris
a predvi|eni su i tematski ra- ica „Protoka“. V. S. - Moram priznati da ni- Predstavu vi{e puta prekidao spontani aplauz publike (Foto: I. Rozi}) Kreso. M. Sm.
oglasi Dnevni avaz ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. 25

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDI[NJA BOSNA

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK


U skladu sa sugla{no{}u Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
SBK broj 03-38-931/10-2 od 23.09.2010.godine za upis studenata na po-
stdiplomski studij u akademskoj 2010/2011.godini,
r a s p i s u je s e :

KONKURS/NATJE^AJ
za upis studenata na postdiplomski studij u akademsku 2010 / 2011
prema Bolonjskom procesu

SAOBRA]AJNI FAKULTET

Studijski programi :

 MENAD@MENT U SAOBRA]AJU
 BEZBJEDNOST U SAOBRA]AJU
 TRANSPORTNO-LOGISTI^KI MENAD@MENT
 DRUMSKO GRADSKI SAOBRA]AJ
 GRADSKI SAOBRA]AJ I TRANSPORT

EKONOMSKI FAKULTET

Studijski programi :

 EKONOMIJA, MENAD@MENT I BIZNIS


 FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE
 RA^UNOVODSTVO I REVIZIJA
 PREDUZETNI[TVO I SAMOZAPO[LJAVANJE
 MARKETING MENAD@MENT I TRGOVINA

EKOLO[KI FAKULTET

Studijski programi :

 EKOLOGIJA I OKOLINSKO UPRAVLJANJE


 IN@ENJERSTVO ZA[TITE @IVOTNE SREDINE
 O^UVANJE BIODIVERZITETA

Potrebni dokumenti za upis na postdiplomski studij:

- diplomu ili uvjerenje o diplomiranju sa fakulteta na kojem su zavr{ili


dodiplomski studij
- uvjerenje o polo`enim ispitima sa prosjekom ocjena ostvarenim tokom
dodiplomskog studija
- dokaz o poznavnju jednog stranog jezika (uvjerenje , potvrda)
- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne strije od {est mjeseci)
- rodni list (ne striji od {est mjeseci)
- ljekarsko uvjerenje (dostavlja se nakon upisa)
- dvije fotografije 6 x 4
INTERNACIONALNI INTERNACIONALNI
Pravo upisa imaju i kandidati koji ispunjavaju sljede}e kriterije : UNIVERZITET TRAVNIK UNIVERZITET TRAVNIK
EKONOMSKI FAKULTET EKONOMSKI FAKULTET
- zavr{en dodiplomski studij prema modelu 3 + 2 ili 4 + 1 na fakultetima
srodnog usmjerenja
- ostvarena prosje~na ocjena u toku dodiplomskog studija minimlno 7,5 ili Postdiplomski studij Postdiplomski studij
ni`e uz preporuku najmanje jednog univerzitetskog profesora
- poznavanje jednog stranog jezika O B A V J E [ T E NJ E
O B A V J E [ T E NJ E
Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumenta i dobiti sve Na Ekonomskom fakultetu u Travni-
informacije na sljede}u adresu : Na Ekonomskom fakultetu u Travni- ku, u Utorak, 30. Oktobra 2010. godi-
ku, u utorak, 23. novembra 2010. go- ne u 12,00 sati, odr`at }e se javna
dine u 12 h, odr`at }e se javna odbrana odbrana magistarskog rada, kandidata
magistarskog rada, kandidata Jasmine Omer~i} Mevludina, na temu:
- INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK Ahmetovi}, na temu:
EVROPSKA UNIJA
Ul. Bunar bb, 72270 Travnik , BiH ME\UNARODNA TRGOVINA I - PRVORAZREDAN I
svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 h TRGOVINSKA POLITIKA SPECIFI^AN SISTEM U
NAKON II (DRUGOG) GLOBALNIM EKONOMSKIM
Informacije na brojeve telefona : SVJETSKOG RATA ODNOSIMA
Tel/fax: 00 387 30 540 586
Mob: 061 556 867 Magistarski rad se mo`e pogledati u
biblioteci Fakulteta. Magistarski rad se mo`e pogledati u
Pristup odbrani je slobodan. biblioteci Fakulteta.
Tel/fax - Info centar Sarajevo: 00 387 33 717 010 Pristup odbrani je slobodan.
E-mail : studentska@iu-travnik.com
www.iu-travnik.com Slu`ba za nastavu
Slu`ba za nastavu
26 Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. tv serija
jet set Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. 27
KONCERTI Spektakl popularnog pjeva~a u zeni~koj Areni

Joksimovi}: Fasciniran
sam podr{kom publike
Sjajan nastup pred 12.000 posjetilaca „Miljacka“ me|u pjesmama iznena|enja
@eljko Joksimovi} odr`ao novembra u dvorani Me-
je preksino} spektakularan jdan u Tuzli. O utiscima sa
dvoiposatni koncert u zeni~koj subotnjeg koncerta u Zeni-
Areni, na kojem je zdu{no, od ci, nekoliko minuta nakon
prvog do posljednjeg trena, s {to je si{ao sa scene Joksi-
njim pjevao „hor“ od 12.000 movi} je kazao:
prisutnih. - Ne mogu re}i da nisam
Publika u dvorani, koja o~ekivao veliku posjetu, ali
je ovako popunjena bila sa- opet, kad ~ovjek iza|e na sce-
mo jo{ na nastupu Dine nu i vidi koliko je ljudi do{lo, Bra~ni par Haljevac (Foto: M. @ivojevi})
Merlina, otpjevala je sve Jo- koliko o~iju je uprto u mene
ksimovi}eve hitove, ali i i moj bend... Prosto je fasci- Vjen~anje u Sarajevu
pjesme iznena|enja, poput nantno kako nas je publika
numera „Bijelog dugmeta“
ili „Miljacke“, @eljkovog hi-
ta napisanog za Halida
Be{li}a, koji je izveo na bis.
nosila. Drago mi je da su
ovdje bili cijela moja ekipa i
dosta prijatelja da podijele taj
osje}aj sa mnom. Vrlo sam
O`enio se Memo Haljevac
Sulejman Memo Halje- i mnoge poznate li~nosti,
zahvalan, prije svega Bogu i vac, akademski slikar i tele- poput muzi~ara Dine
Za sva vremena ljudima koji su do{li ve~eras, vizijski voditelj, uplovio je [ukala i Mahira Sulejmano-
Tokom izvo|enja svih nu- jer takva energija, takva lju- prekju~er u bra~nu luku sa vi}a.
mera popularnog srbijanskog bav je ve~eras bila skroz vi- magistricom ekonomije Le- Prvi ples novope~eni
pjeva~a pratio je njegov Publika zajedno s Joksimovi}em pjevala hitove (Foto: J. Had`i})
dljiva i to je ono {to hrani jlom Hod`i}, ina~e k}erkom bra~ni par izveo je uz ko-
{esto~lani „Texas bend“. U }e to biti spektakl dostojan mi je da je i @eljko zadovoljan ~ovjeka i daje mu snagu za biv{eg nogometa{a @el- mpoziciju Olivera Dragoje-
pauzi na polovini Joksimo- zeni~ke Arene“. konekcijom s publikom, vje- daljnji rad, barem kad je rije~ jezni~ara i Galatasaraja Tar- vi}a „Vjeruj u ljubav“, a po-
vi}evog nastupa dvije svoje - Ogromni redovi dva sa- rujem da ga je Zenica „kup- o meni. ika Hod`i}a. tom je s ostalim zvanicama
pjesme otpjevao je mladi tu- ta pred koncert sve su govo- ila“ za sva vremena - kazao Posebno mi je drago to {to Vjen~anje i svadbeno ve- u`ivao uz svirku tambura{a
zlanski pjeva~ Jasmin Joldi}. rili. U prvim danima prodaje nam je Berberovi}. je moja djevojka Jovana sa selje uprili~eno je u popula- i truba~a. Kako isti~e Halje-
Almir Berberovi}, direktor ulaznica mogli smo pretpo- mnom. Ona je, tako|er, veo- rnom sarajevskom okuplja- vac, zbog brojnih obaveza
agencije „Beral Music“, koja staviti da }e se to desiti, jer je Ljubav i energija ma sretna zbog ovog izuzetno li{tu „Pivnica“ na Mari- mladenaca, bra~no putova-
je organizirala koncert, tvrdi zna~ajan dio ulaznica planuo Naredni koncert u na{oj uspje{nog nastupa - istakao je ndvoru pred oko 130 zvani- nje sa~ekat }e do Nove godi-
kako je „od po~etka znao da jo{ prije tri sedmice. Drago zemlji @eljko }e odr`ati 13. Joksimovi}. A. D@ONLI] ca, me|u kojima su se na{le ne. H. P.

Gosti 14. „Jazz Festa Sarajevo 2010“

Smit: Sara|ivao sa Majklom D`eksonom

Kvintet asova na sceni


BKC-a 4. novembra
Kvintet britanskog ko- Smit (Nate Smith). lsonom, koji svira marimbu
ntrabasiste i trostrukog do- Poter je prije devet godi- i vibrafon, umjetnici su ~ije
bitnika Gremija Dejva Ho- na nastupio na „Jazz Festu“ su solo partije podjednako
landa (Dave Holland) na- u duetu s Dejvom Hola- dojmljive kao i grupno mu-
stupit }e 4. novembra u Bo- ndom odr`av{i nezaboravan ziciranje u ovom kvintetu
sanskom kulturnom centru koncert. Ovaj multiinstru- vrhunskih muzi~ara.
u Sarajevu u sklopu 14. mentalista, koji, osim sakso- Petog ~lana kvinteta Ne-
„Jazz Festa Sarajevo 2010“. fona kao glavnog instrume- jta Smita Holand je upo-
Osim lidera benda, kojeg nta, svira klavir i gitaru, ima znao u vrijeme dok mu je
kritika smatra jednim od bogatu diskografsku karije- predavao tokom studija, {to
najzna~ajnijih d`ez basista, ru i saradnje s nekim od na- je rezultiralo zajedni~kom
kvintet ~ine vrhunski instr- jve}ih muzi~ara dana{njice, saradnjom. Smit komponi-
umentalisti i autori, sakso- {to mu je donijelo zna~ajna ra, pi{e pjesme i producira,
fonista Kris Poter (Chris priznanja. a radio je i na pjesmi Majkla
Potter), trombonista Robin Jubenks, kojeg je maga- D`eksona (Michael Ja-
Jubenks (Eubanks), multi- zin „Downbeat“ ve} pet pu- ckson) „Heaven Can Wait“,
instrumentalista Stiv Ne- ta progla{avao tromboni- objavljenoj na CD-u „Invin-
lson (Steve) i bubnjar Nejt stom godine, zajedno s Ne- cible“. H. P.
28 Ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
oglasi
DPSK „BOSNA“ d.d. Ilija{ u ste~aju
Sarajevo - Ilija{, ul. 28. juli br. bb
novi naziv ulice: Bosanski put br. 103

INNTAL-BOSNA doo - u likvidaciji


Sarajevo - Ilija{, ul. 28. juli br. bb
novi naziv ulice: Bosanski put br. 103

U skladu sa ~lanom 9. Zakona o likvidacionom postupku („Sl. novine FBiH“, br. 29/03), zatim, ~lanom 131 i 132. Zakona o prinudnom poravnanju,
ste~aju i likvidaciji („Sl. SFRJ, br. 84/89 i Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu br. L-100/05, od 04. 10. 2005. godine, o otvaranju likvidacionog postupka
nad pravnim licem „INNTAL-BOSNA“ doo, Sarajevo -Ilija{, ul. 28. juli br. bb, likvidator i ste~ajni upravnik DPSK „BOSNA“ d.d. Ilija{ u ste~aju
ogla{avaju:

PRODAJU PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA


NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE
„INNTAL-BOSNA“ d.o.o. u likvidaciji Sarajevo - Ilija{ i DPSK „BOSNA“ d.d. Ilija{ u ste~aju

I. NEKRETNINE KOJE SU PREDMET PRODAJE


Nekretnine Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u INNTAL-BOSNA u likvidaciji i DPSK „BOSNA“ d.d. Ilija{ u ste~aju prodaju po brojevima zemlji{ta
(parcela) sa oznakama kako je navedeno u ZK izvadcima, posjedovnim listovima, te nalaza sudskog vje{taka
 Prijave za u~e{}e u postupku javnog nadmetanja dostaviti najkasnije do 29.
I.1. ZEMLJI[TE - VLASNIK DPSK - BOSNA d.d. Ilija{ 11. 2010. godine na adresu Ilija{, ul. 28. juli br. bb (novi naziv ulice: Bosanski put
1. EKONOMSKO DVORI[TE; ZK 119 povr{ine 3.161 m2 K.^. 354/1 br. 103) naznakom prijava za nadmetanje broj L.100/05. i St 22/90 - NE OT-
2. EKONOMSKO DVORI[TE; ZK 1918 povr{ine 4.405 m2 K.^. 297/19 VARATI
4. EKONOMSKO DVORI[TE; ZK 1918 povr{ine 705 m2 K.^. 297/74 Uz prijavu za u~e{}e na javnom nadmetanju dostaviti
5. EKONOMSKO DVORI[TE; ZK 1918 povr{ine 789 m2 K.^. 297/69 1. ovjerenu kopiju naloga o uplati osiguranja u iznosu do 100.000 KM izvr{enoj
6. EKONOMSKO DVORI[TE; ZK 1918 povr{ine 333 m2 K.^. 297/70 zaklju~no sa 29. 11. 2010. godine na transakcijski ra~un: „INNTAL-BOSNA“ d.o.o.
7. EKONOMSKO DVORI[TE; ZK 1918 povr{ine 130 m2 K.^. 297/71 u likvidaciji br. 1602-0000-2328-3234 koji je otvoren kod VAKUFSKE - Banke dd,
8. EKONOMSKO DVORI[TE; ZK 1918 povr{ine 369 m2 K.^. 297/72 Sarajevo, -
2. punomo} pravnog subjekta za osobu koja u njegovo ime i za njegov ra~un
UKUPNA POVR[INA 9.892,00 m2 u~estvuje u javnom nadmetanju,
3. ovjerenu fotokopiju obiju strana li~ne karte osobe koja li~no ili kao opuno-
I.2. OBJEKTI - ZGRADE - VLASNIK INNTAL - BOSNA d.o.o. Ilija{ mo}eno lice u~estvuje u javnom nadmetanju,
1. MAGACIN BOJA I LAKOVA; ZK 7405 ukupne povr{ine 172 m2; K.^. 355/1 pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju samo ponu|a~i registrovani od strane
2. TRAFOSTANICA; ZK 7241 ukupne povr{ine 22 m2; K^ broj 354/15 komisije za provo|enje javnog nadmetanja
3. UPRAVNA ZGRADA; ZK 1918 ukupne povr{ine 192 m2; K.^. broj 297/68 U~esnik javnog nadmetanja koji bude progla{en kupcem upla}eno osiguranje
4. SILOS; ZK 1463 ukupne povr{ine 15 m2; K^. broj 354/29 (depozit) ne}e se vratiti, a isto se ura~unava u postignutu kupoprodajnu cijenu.
5. SU[ARA; ZK 1918 ukupne povr{ine 116 m2 locirane na K.^. 297/73 Osiguranje se ne}e vratiti drugo i tre}erangiranim ponu|a~ima dok se ne uplati
kupoprodajna cijena
UKUPNA POVR[INA 517 m2 Ukoliko progla{eni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati postignutu cije-
nu u roku od 30 (trideset) dana od dana progla{enja, gubi pravo na povrat
I.3. ZGRADA TVORNICE - PRIVREDNA ZGRADA - HALA SUVLASNI^KI upla}enog osiguranja (depozita), a za kupca se progla{ava kupac koji je drugi po vi-
ODNOS sini RANGIRANI KUPAC, koji je du`an polo`iti kupoprodajnu cijenu u roku koji
1. INNTAL „BOSNA“ d.o.o. Ilija{ 7.700 m2/10.672 m2 locirana odredi komisija, koji ne mo`e biti du`i od 30 dana. Ako drugi ponu|a~ ne polo`i ci-
na K.^. broj 297/15 jenu u utvr|enom roku ova pravila se primjenjuju i na tre}eg ponu|a~a.
2. DPSK „BOSNA“ d.d. Ilija{ 2.739/10.672 m2 locirana na K.^. U~esnicima u javnom nadmetanju koji ne budu progla{eni kupcem upla}eno osi-
broj 297/15 i 233 m2 locirane na K.^. 355/1 guranje (depozit) }e se vratiti u roku od 10 (deset) dana.
UKUPNA POVR[INA TVORNICE - HALE 10.672 m2 Pla}anje postignute kupoprodajne cijene vr{i se isklju~ivo uplatom na transakci-
jski ra~un INNTAL - BOSNA doo - u likvidaciji u roku od 30 (trideset) dana od
II. POKRETNA IMOVINA - VLASNI[TVO INNTAL - BOSNA d.o.o. Ilija{ dana odr`avanja javnog nadmetanja.
 Imovina se prodaje po principu „vi|eno-kupljeno“ te se naknadne reklamaci-
 JEDNA LAKIRNICA je po bilo kom osnovu ne}e uva`avati.
 JEDNA LINIJA ZA KROJENJE Porezne tro{kove, tro{kove izrade ugovora, kao i sve druge tro{kove, a u vezi pro-
 JEDNA LINIJA ZA IZRADU RAMOVA daje imovine, snosi kupac.
 JEDNA LINIJA O[TRENJA ALATA Najpovoljniji ponu|a~ je du`an nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 7
(sedam) dana zaklju~iti kupoprodajni ugovor.
III. PO^ETNA PRODAJNA CIJENA UKUPNE IMOVINE IZNOSI Imovina koja je predmet prodaje se mo`e pogledati svaki radni dan od 09,00 do
2.081.657,20 KM 15,00 sati po~ev od 01. 11. 2010. godine na nazna~enoj adresi.
 Pravo pre~e kupnje imaju osniva~i, koji se moraju prijaviti i u~estvovati na ja-
OD KOJE: vnom nadmetanju ukoliko `ele koristiti ovo pravo.
 668.742,20 KM pripada DPSK „BOSNA“ D.D. i
 1.412.915,00 KM pripada „INNTAL-BOSNA D.O.O. V. NAPOMENA
 Nekretnine pod rednim brojem I.3.1. i 1.3.2. (ZGRADA TVORNICE -
IV. USLOVI, TERMIN I NA^IN PRODAJE PRIVREDNA ZGRADA) k.~. broj 297/15 nije urbanisti~kim planom
 Imovina se prodaje kao cjelina u postoje}em pravnom statusu obuhva}ena - postupak u toku.
 Po~etna prodajna cijena je utvr|ena na osnovu rje{enja ste~ajnog vije}a broj: St- Nekrenina pod rednim brojem I.2.1. k~. broj 355/1 (magacin boja i lakova) nije
31/04 od 25. 10. 2010. godine, urbanisti~kim planom obuhva}ena - postupak u toku
 Imovina se ne mo`e prodavati ispod PO^ETNE PRODAJNE CIJENE (po~etna Prodavac objavljuje da su predmet prodaje nekretnine u ukupnoj povr{ini
prodajna cijena 2.081.657,20 KM) od 21.081 m2,
 Visina pove}anja po~etne prodajne cijene u postupku nadmetanja iznosi minima- Nekretnine od 21.081 m2 su vlasni{tvo prodavaca 1/1 {to se dokazuje zk
lno 30.000,00 KM izvacima i
 Javno nadmetanje }e se odr`ati u UTORAK dana 30. 11. 2010. god. u 11,00 sa- Prodavci ne odgovaraju za bilo kakve pravne niti fizi~ke nedostatke
ti u prostorijama „INNTAL“ d.d. Ilija{, ul. 28. juli br. bb nekretnina koje su predmet prodaje
 Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica ~ija uplata
osiguranja (depozita) u iznosu od 100.000,00 KM bude evidentirana na transakci- Sva obavje{tenja u vezi nekretnina i opreme, koje su predmet prodaje, mogu se do-
jskom ra~unu INNTAL-BOSNA d.o.o. broj: 1602-0000-2328-3234 kod Vakufska biti na telefone: (061) 173-943 (061) 144-291, a njihovo razgledanje dogovoriti, pu-
banka Sarajevo najkasnije do 29. 11. 2010. godine tem telefona broj: (061) 351-947.
show biz Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. 29
INCIDENTI Nakon {to je holivudska zvijezda demolirala hotelsku sobu

Porno-glumica najavila Teron:

tu`bu protiv ^arlija [ina


Kapri Anderson izjavila je da se bojala za svoj `ivot dok je podivljali glumac uni{tavao sobu
Odrasla
na farmi

Nova ljubav lijepe glumice

Holivudski glumac ^a-


rli [in (Charlie Sheen)
uhap{en je nedavno nakon
{to je demolirao hotelsku
`ivot dok je podivljali glu-
mac uni{tavao sobu. Izja-
vila je da joj je glumac pri-
jetio. Kada je policija do{la
Teron voli farmera
Nakon {to je u januaru
prekinula devetogodi{nju
Talu (Eric Thal), koji ju je
osvojio na~inom `ivota ni-
sobu u njujor{koj „Plazi“. u sobu u kojoj su boravili, vezu s kolegom Stjuartom malo nalik onom glamuro-
S njim je u sobi boravi- ^arli je gol i pijan le`ao Taunsendom (Stuart To- znom holivudskom. Naime,
la i porno-diva Kapri An- nasred razru{ene sobe, a wnsend), glumicu [arliz Te- Erik ima farmu na kojoj
derson (Capri), koja je izja- Kapri je bila zaklju~ana u ron (Charlize Theron) me- uzgaja vo}e i povr}e, {to je
vila kako se bojala za svoj kupaonici. diji su spajali sa mnogim glumicu, koja je odrasla na
Nesta{ni [in opravdao slavnim mu{karcima, ali se farmi u Ju`noafri~koj Repu-
se kako ga je Anderson 35-godi{nja plavu{a tek ne- blici, odu{evilo.
oplja~kala te je zbog toga davno odlu~ila za jednog - [arliz je prona{la mu{-
manje poznatog. karca s kojim ima mnogo
poludio i demolirao sobu.
Rije~ je o samozatajnom zajedni~kog - otkrio je izvor
Napravio je {tetu od 10.000 glumcu i manekenu Eriku blizak slavnoj glumici.
dolara. Prije tog incidenta,
^arli je ve~erao u restoranu
hotela, a s dru{tvo su mu Filmska rola za ljepoticu
pravile Kapri i biv{a supr-
uga Deniz Ri~ards (Denise
Richards). Svjedoci koji su [ercinger me|u
jeli u restoranu, tvrde kako
je [in {mrkao kokain u to-
aletu.
„Ljudima u crnom“
Pjeva~ica ameri~ke pop grupe
Nakon svih nemilih
doga|aja, Kapri namjera- „Pussycat Dolls“ Nikol
[ercinger (Nicole Scherzi-
va tu`iti glumca, jer se bo-
nger) potvrdila je da }e igrati
jala za svoj `ivot te se u tre}em dijelu filmskog seri-
osje}ala kao taokinja podi- jala „Ljudi u crnom“. Nikol
vljalog [ina. Porno-zvije- ka`e da je dobila epizo-
zda ve} je anga`irala advo- Anderson:
Tvrdi da joj je dnu ulogu negativca u
kata, koji bi trebao pripre- akcionoj komediji, ~ije
glumac prijetio
miti tu`bu protiv proble- }e snimanje po~eti u de-
[in: Uhap{en u Njujorku mati~nog glumca. cembru.
- Zvat }u se Lili (Lilly) i
Uspje{na terapija pjeva~ice Mel B bit }u negativac. Veoma sam
uzbu|ena zato {to u filmu
umirem. Izgovorit }u neko-

Seksom spa{ava brak


Pjeva~ica Melani Braun ma savr{enstvu - ka`e biv{a
liko re~enica i potom umri-
jeti - otkriva pjeva~ica.
Beri Sonenfeld (Barry So-
nnenfeld) re`irat }e „Ljude u
crnom 3“, u kojima se u gla-
(Melanie Brown), poznati- ~lanica grupe „Spice Girls“. vnim rolama ponovo pojavlju-
ja pod pseudonimom Mel B, Tako|er, osim bra~nog ju Vil Smit (Will Smith) i To-
suo~ila se prije nekoliko savjetovanja, njoj i njenom mi Li D`ons (Tommy Lee Jo-
mjeseci s bra~nim proble- suprugu veliku ulogu u bra- nes). Pored njih, u filmu, koji }e
mima zbog kojih se zamalo ku odigrava i seks. u kina sti}i 2012. godine, su i
rastala od supruga Stivena - Oboje u`ivamo u akti- Ema Tompson (Emma Tho-
Belafontea (Steven). Ipak, vnom i bogatom seksua- mpson), D`ema Arterton (Ge-
Mel sada otkriva da je nji- lnom `ivotu. Imamo vrlo mma), D`o{ Brolin (Josh),
hov brak spa{en uz pomo} otvoren i strastven brak. Po- Alek Boldvin (Alec Baldwin) i
terapije i dobrog seksa. nekada treba malo i probu- Beti Vajt (Betty White).
- Mnogi misle da su paro- diti strasti, a to naj~e{}e ra-
vi koji neprestano idu na dim tako {to kupim neko [ercinger: U filmu }e
bra~nu terapiju, pred razvo- seksi donje rublje ili Stive- se zvati Lili
dom. Meni i mom suprugu nu priu{tim uzbudljivu ma-
odli~no koristi kada tu i tamo sa`u - priznaje Mel B, koja
„o~istimo ormar“. To je na~in
na koji vodimo svoj brak pre- Mel B: Mu`u ~esto priu{ti uzbudljivu masa`u
dodaje da seks obi~no ima-
ju pet puta sedmi~no.
U potrazi za novim momkom
Jo{ jedan unosan ugovor Sandru Bulok vi{e ne
privla~e zlo~esti momci
Sestre Karda{ijan na Nakon razvoda od ne-
vjernog D`esija D`ejmsa
(Jesse James), Sandra Bu-
bi. Ona to silno `eli, o~ajna
je, ali nakon D`esija, ne za-
nimaju je vi{e zlo~esti mo-

kreditnim karticama
lok (Bullock) navodno je mci - ka`e anonimni izvor.
spremna za novu ljubav. Tako|er, kako otkriva,
Naime, kako je otkrio bli- lijepa oskarovka dvoumi se
ski prijatelj glumice, pre- da li da usvoji jo{ jedno di-
Sestre Kim, Kurtni tnih kartica. Kloi je na svom nedavno Kim proslavila brodila je rastavu i `eli da jete kako bi njen sin imao
(Kourtney) i Kloi (Khloe) blogu obavijestila fanove kako svoj 30. ro|endan. Mnogi su se zaljubi. brata ili sestru. U isto vri-
Karda{ijan (Kardashian) po- }e sada milioni Amerikanaca se za~udili zbog informacije - Spremna je da krene jeme, njen biv{i suprug za-
stigle su planetarnu popular- nositi tri sestre u nov~aniku. da ga je lijepa starleta pro- dalje. Njen usvojeni sin bavlja se s novom djevo-
nost zahvaljuju}i svom {ouu Osim {ouom, djevojke slavila ~ak sedam puta. Na- Luis (Louis) sada ima jkom Ket Von (Kat). Njih
realnosti. Sada su djevojke zara|uju i snimanjem rekla- ravno, nije joj svaka prosla- osam mjeseci i prilagodila dvoje pune tabloide zaje-
ugovorile posao sa „Master- ma, DVD-ova za vje`banje va bila u planu nego su joj se maj~instvu pa joj je sada dni~kim fotografijama na
Kim Karda{ijan: Sedam Cardom“. Naime, krasit }e li- te napla}uju svoje dolaske pojavljivanja u popularnim samo preostalo da se zalju- raznim zabavama.
puta slavila 30. ro|endan mitiranu kolekciju tih kredi- na razne doga|aje. Tako je klubovima bila pla}ena.
VREMEPLOV
30

DOGODILO SE
1. novembar 2010. Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. sveznadar
1509. - U javnosti prvi put predstavlje-
ne slike na stropu Sikstinske kapele u
Vatikanu, rad najve}eg kipara njegovog
ISTRA@IVANJE Ameri~ki nau~nici upozoravaju

@ene koje se bore s anoreksijom


vremena Mikelan|ela Bonarotija
(Michelangelo Buonarroti).
1604. - Prvi put izvedena tragedija
„Otelo“ Vilijema [ekspira (Williama
Shakespearea).
1787. - U Njujorku otvorena prva be-
splatna osnovna {kola.
1800. - D`on Adams (John Adams) je
prvi ameri~ki predsjednik koji se use-
lio u Bijelu ku}u u Va{ingtonu, u kojoj
}e od tada tradicionalno stanovati pre-
dsjednici SAD.
1895. - Izgra|ena prema projektu arhi-
~e{}e neplanirano zatrudne
Dio problema je u pogre{nom vjerovanju da anoreksi~arke ne mogu zatrudnjeti zato
tekte Augusta Ba~a (August Butsch), u {to imaju neredovnu menstruaciju ili je uop}e nemaju
Sarajevu otvorena Gradska tr`nica,
~ime je glavni grad BiH dobio prvu @ene koje boluju od anore- Anoreksija nije va anoreksi~arke imaju nepla-
tr`nicu evropskog nivoa. Umjesto nazi- ksije ~e{}e neplanirano zatru- dobra kontracepcija niranu trudno}u, a gotovo dvo-
va „Sajmi{te“, koje je nosila pijaca koja dne i ~e{}e se odlu~uju na po- struko vi{e njih odlu~uje se na
se tu ranije nalazila, nazvali su ga ba~aj nego `ene koje nemaju poba~aj nego `ene koje nemaju
„Markthalle“, {to je samo druga rije~, anoreksiju. Pokazalo je to is- tu bolest.
ali kazana na njema~kom jeziku, za tra`ivanje koje su nau~nici s Dio problema svakako je u
tr`nicu. I danas se ova tr`nica zove ameri~koga Univerziteta u Sje- pogre{nom vjerovanju da `ene
„Markale“. vernoj Karolini proveli u sara- koje boluju od anoreksije ne
dnji s norve{kim kolegama, mogu zatrudnjeti zato {to ima-
1946. - Odlukom analiziraju}i podatke o 62.000 ju neredovnu menstruaciju ili
Generalne skup{ti- `ena koje su u~estvovale u veli- je uop}e nemaju, objasnila je
ne UN-a, osnovan koj studiji o zdravlju majki i voditeljica studije dr. Sintija
Me|unarodni fo- djece. M. Bulik (Cynthia) u ~asopisu
nd UN-a za pomo} Analiza je pokazala da anor- „Obstetrics & Gynecology“.
djeci (UNICEF) eksi~arke zatrudne u znatno Anoreksija nije dobra kontra-
ratom opusto{enih mla|oj dobi nego `ene koje ne- cepcija, pa u lije~enju pacijentica
zemalja i una- maju anorexiu nervosu. treba voditi ra~una o tome, upo-
pre|ivanje dje~ijeg U ~ak 30 posto vi{e slu~aje- zorava ameri~ka nau~nica.
zdravlja.
Stimulativni u~inak
1928. - U Turskoj arapsko pismo zami-
jenjeno latinicom, kao dio reformi ORDINACIJA
osniva~a moderne turske dr`ave Mu-
stafe Kemala Ataturka.
1950. - Filozofski fakultet u Sarajevu
primio prve studente. Polne bradavice „No}ne ptice“ ~e{}e pu{e
Istra`ivanje finskih nau~nika provedeno na 23.000
1993. - U Mostaru formirana prva ra- parova blizanaca je pokazalo kako osobe koje bolje fu-
tna vlada ovog najve}eg hercegova~kog Imam 20 godina i nisam nkcioniraju no}u ~e{}e po~inju pu{iti te imaju manje
grada. ra|ala. Zabrinuta sam jer imam uspjeha kada poku{avaju prestati.
1995. - U ameri~kom gradu Dejtonu veliki broj ~udnih izraslina na Istra`iva~i sa Univerziteta u Helsinkiju su ispitani-
Dr. Igor Jeremi}, ke pratili 30 godina, a rezultate je objavio ~asopis „Ad-
po~eli mirovni pregovori o BiH. Uz po- genitalnoj regiji. O ~emu se radi, specijalista ginekologije
sredovanje ameri~kog dr`avnog sekre- pita A. L. iz Sarajeva. diction“.
i aku{erstva Po rije~ima nau~nika, dobivene rezultate je mogu}e
tara Vorena Kristofera (Warren Christo- Vi imate najverovatnije polne
pher), za sto su sjeli predsjednici BiH, bradavice (kondilome.) Me|utim, ste i moramo vam detaljno uraditi objasniti i stimulativnim u~inkom nikotina koji
Hrvatske i Srbije - Alija Izetbegovi}, Fr- najverovatnije pored spoljnih ko- i kolposkopski pregled grli}a kako pu{a~e mo`e odr`avati budnima dugo u no}.
anjo Tu|man i Slobodan Milo{evi} koji ndiloma, imate i unutra{nje koje bi vidjeli da li je HPV virus djelo- U studiji se 30 posto ispitanika izjasnilo kako su tzv.
su, nakon sve~anog otvaranja mirovnog se mogu potvrditi tek nakon ko- vao i na grlli}. jutarnji tip, a 10 posto ih je izjavilo kako su ujutro po-
procesa, u potpunoj tajnosti nastavili ra- lposkopskog pregleda. Uz to mladi U svakom slu~aju, nakon potre- spani te su radije budni no}u.
diti u odvojenim sobama ameri~ke bne kolposkopske dijagnostike Nakon {to su
zra~ne baze „Rihgt-Patterson“ u Ohaju. odmah treba pristupiti radiotala- istra`iva~i u obzir
1997. - Me|unarodni monetarni fond snom uklanjanju kondiloma. uzeli ostale faktore
imenovao Holan|anina Pitera Nikola To je bez sumnje terapija izbora za koji pridonose pu-
(Peter Nicholl) za guvernera Centra- djevojke koje nisu ra|ale jer je inter- {enju, „no}ne pti-
lne banke BiH. vencija, brza bezbolna, a oporavak ta- ce“ su u prosjeku
2000. - Ha{ki tribunal objavio optu- ko|er, brz i bez kasnijih posljedica. imale trostruko
`nice protiv dvojice bosanskih Srba, Svako odugovla~enje i pogre{na ve}e izglede da }e
Milana Luki}a i Sredoja Luki}a, koji terapija (te~ni azot, aldara krema, ter- biti pu{a~i, te 27
se terete za zlo~ine protiv ~ovje~nosti i mokauter) u va{em slu~aju vodi po- posto manje izgle-
ratne zlo~ine po~injene u Vi{egradu. gor{anju i brzom {irenju kondiloma. Nikotin pu{a~e odr`ava budnim de da }e uspjeti pr-
2001. - U organizaciji Sarajevske filha- dugo u no}i estati pu{iti.
rmonije i Narodnog pozori{ta, u dvora-
ni Centra Skenderija u Sarajevu pred
skoro 10.000 gledalaca odr`an koncert
posve}en `rtvama terorizma u BiH,
Njujorku, Va{ingtonu i svijetu.
2002. - Povodom obilje`avanja desete go-
Isplata zaostalih invalidnina
di{njice osnivanja PEN centra BiH, u Sa- Centar za socijalni rad Ze- htjevom za izvr{enje pravo- vanju i na~inu izmirenja obave- ovog zakona bude usvojen, na~-
rajevu odr`ana regionalna konferencija nica svojim rje{enjem od 9. sna`nih rje{enja i nakon toga za nastalih po osnovu Zakona o in isplate zaostalih naknada bit
kojoj su prisustvovali predstavnici PEN marta 2009. utvrdio je da sam od aprila ove godine po~ela mi osnovama socijalne za{tite, }e ragulisan zakonom. Me|ut-
centara iz Makedonije, Srbije, Crne Go- lice sa invaliditetom prve gru- je isplata naknade po drugom za{tite civilnih `rtava rata i im, to ne zna~i da ne mo`ete tu`-
re, Slovenije i Hrvatske. pe sa 100 posto o{te}enjem or- rje{enju u iznosu od 116,00 za{tite porodice sa djecom. Nji- bom protiv Centra za socijalni
ganizma i da mi se priznaje KM. S obzirom na godine `iv- me je predvi|eno izmirenje nei- rad tra`iti isplatu li~ne invalidni-
pravo na li~nu invalidninu pr- ota (75), lo{e zdravstveno sta- spla}ene naknade po osnovu ne za period 2007 - 2009. godina.
RO\ENI ve grupe u mjese~nom iznosu nje interesira me mogu li pu- pravosna`nih rje{enja kojima Tu`bu treba podnijeti Ka-
od 181,05 KM, po~ev od 1. ma- tem suda tra`iti izvr{enje su podnositeljima zahtjeva - ntonalnom sudu Zenica, a za
1892. - U Moskvi ro|en {ahovski vele- rta 2007. godine. Poslije izvr{- rje{enja za period od 1. marta osobama sa invaliditetom pri- naknadu nastale {tete Op}in-
majstor Aleksandar Aleksandrovi~ ene revizije Centar za socijalni 2007. do 1. oktobra 2009. uz znata prava po osnovu Zakona skom sudu Zenica.
Aljehin, jedan od najve}ih majstora u rad Zenica donio je 15. februa- obra~un zatezne kamate kao i o osnovama socijalne za{tite za Federalni zavod PIO
historiji {aha. ra 2010. rje{enje da mi se i da-
lje priznaje pravo na li~nu
naknadu za materijalnu i ne-
materijalnu {tetu koju sam
period od 2007. zaklju~no sa 30.
seprembrom 2009. godine. 
UMRLI
invalidninu prve grupe u mje-
se~nom iznosu od 128,96 KM,
imao zbog podizanja kredita,
pozajmljivanja nedostaju}ih
Prema Nacrtu Vlada bi ove
obaveze izmirila u najvi{e od 36
Kupon za odgovore
1775. - U zemljotresu koji je pogodio gla- po~ev od 1. oktobra 2009. godi- sredstava za lijekove zbog rata u periodu od tri godine, po- Obavezno prilo`ite
vni grad Portugala, Lisabon, a zatim u ne. U proteklom periodu vi{e isklju~enja struje, telefona i ~ev{i od 1. januara 2011. godine, kupon iz novina.
po`arima i usljed morskih talasa poginu- puta sam se obra}ao Ministar- psihi~kih trauma? Koga mogu s tim da bi Vlada za svaku godi- Na koverti
lo oko 60.000 ljudi, a skoro dvije tre}ine stvu za rad i socijalnu politiku tu`iti i kod kojeg suda, pita pe- nu donijela posebnu odluku o nazna~ite:
grada naprosto zbrisane sa zemlje. da me obavijeste o stanju pre- nzioner iz Zenice. na~inu i visini izmirenja tih “Za kontakt stranu”.
2002. - U 73. godini u Banjoj Luci umro dmeta, ali nikad nisam dobio Vlada Federacije je utvrdila obaveza, zavisno od raspolo`i- Pitanja mo`ete slati i na
akademski slikar Bekir Misirli}. odgovor. Posljednji put sam se i u parlamentarnu proceduru vih sredstava za teku}u godinu. e-mail: redakcija@avaz.ba
obratio 20. marta 2010. sa za- uputila Nacrt zakona o utvr|i- Prema tome, ukoliko Nacrt
sveznadar Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. 31 Ta~no
Neta~no
Na dana{nji dan prije 88 godina
ZDRAVLJE Brojne su blagodati kupanja 1. nakon 627 godina prestalo je da
postoji otomansko carstvo?

Topla kupka lije~i prehladu, 2. Alber Londr je bio poznati francu-


ski pisac koji je svoj `ivot zavr{io
pogibijom?

3.ANZUK-pakt
zemlje?
je bio sporazum tri

hladna smanjuje napetost


Topla voda podrazumijeva temperaturu od 32 do 35 stepeni, a 10-20 minuta
1. TA^NO

Otomansko carstvo
prestalo da postoji
Na dana{nji
kupanja u njoj }e otvoriti pore i tako ukloniti toksine dan prije 88
godina nakon
Istra`ivanje provedeno u nuta dobit }ete kupku koja dje- 627. godina pr-
Velikoj Britaniji otkrilo je bro- luje kao antiseptik i poma`e u Jabukovo sir}e estalo je da po-
jne blagodati kupanja po zdra- lije~enju ekcema i drugih u kupki ubrzat }e stoji Otomans-
vlje, a pri tome je va`no razli- ko`nih bolesti. lije~enje infekcija ko carstvo. Bi-
kovati kupanje u toploj i u hla- Kupanje u hladnoj vodi: lo je to na dana{nji da, 1. novembra
dnoj vodi. Evo nekoliko pre- Oko 30 minuta namaka- 1922. godine abdikacijom sultana Me-
dnosti. nja stopala u hladnoj vodi na- hmeda VI. 36. sultana iz loze Otomana
Kupanje u toploj vodi: kon {to su prethodno bile mi- koji je ujedno bio i 100. kalif (svemusli-
 Topla voda podrazumije- nutu u toploj pokrenut }e cir- manski vjerski vo|a). Na vrhuncu mo}i,
va temperaturu od 32 do 35 ste- kulaciju. u 16. stolje}u, ovo carstvo je obuhva}alo
peni, a 10-20 minuta kupanja u Smanjuje se rizik od viso- Anadoliju, Bliski Istok, dijelove Sjever-
njoj }e otvoriti pore i tako kog pritiska, pro{irenih vena i ne Afrike, dobar dio jugoisto~ne Erope,
ukloniti toksine. otvrdnjavanja krvnih `ila. i na sjever sve do Kavkaza s povr{inom
 Namakanjem stopala u Voda na temperaturi od od oko 19,9 miliona kvadratnih kilome-
vodi sprije~it }ete prehladu i 12 do 18 stepeni smanjuje tara.
glavobolju, a istovremeno osv- napetost te osloba|a od stre- Carstvo je osnovao Osman I (u zapa-
je`iti umorne noge. sa. dnoevropskim jezicima prilago|eno /
 Tri do ~etiri ka{ike jabu- Hladna voda pove}ava pr- iskvareno, u ime „Ottoman,“ pa otuda i
kovog sir}eta u kupki mo`e oizvodnju mu{kog hormana te- ime castva - Osmanlijsko ili „Otoman-
ubrzati lije~enje infekcija. stosterona te `enskog hormona sko“ carstvo). U 16. i 17. stolje}u Oto-
 Ostavite li pola kilograma estrogena, {to mo`e pove}ati mansko carstvo je postalo jedna od na-
sode bikarbone u vodi 10 mi- seksualnu `elju i plodnost. jve}ih svjetskih politi~kih sila. Otoma-
nsko carstvo naslijedila je Republika
Na{ prijedlog za va{ dana{nji ru~ak Nova saznanja Turska za ~iji nastanak u obliku moder-
ne republike je najzaslu`niji Mustafa

Sjeckana teletina Konzumacija sokova Kemal pa{a Ataturk.


2. TA^NO

s blitvom i prasom
Potrebno je: 400 g tele}ih odre-
povezana s dijabetesom
Istra`ivanje nau~nika s
Novinar `ivot
zavr{io pogibijom
zaka, 250 g prase, 150 g blitve „Harvarda“ je ukazalo na Alber Londr (Al-
(blan{irane ili smrznute), 1 vezica povezanost ~estog pijenja bert Londres) je bio
vlasca, 1 limun, 200 ml vrhnja za sokova s visokim udjelom poznati francuski pi-
kuhanje, maslinovo ulje, so i biber. {e}era i ve}eg rizika za ra- sac koji je svoj `ivot
Na~in pripreme: zvoj dijabetesa tipa 2. zavr{io pogibijom.
1. Meso o~istiti, narezati na tr- ^asopis „Diabetes Ca- Njegove svjetski po-
akice te za~initi solju i biberom. re“ je objavio kako svako- znate reporta`e posta-
2. Prasu o~istiti, narezati na i blitvu te dinstati 4-5 minuta. dnevna konzumacija jedne le su vremenom kla-
kolutove, isprati pod mlazom hla- 6. Potom u tavu uliti sok polo- do dvije ~a{e soka dovodi si~na novinarska le-
dne vode i ocijediti. vine limuna, dodati naribane li- do 26 posto ve}ih izgleda ktira. Londr je bio
3. Listove blitve o~istiti od sta- munove korice, vrhnje za kuhanje za pojavu dijabetesa tipa 2. izrazito anga`iran autor, predano je uka-
bljika, oprati i ocijediti. i kuhaju}i na laganoj vatri pri~e- Novi se nalazi temelje zivao na socijalne probleme {irom svije-
kati da umak malo zgusne. na podacima prikupljenim Rizik predstavlja i jedna ~a{a ta, osim o rodnoj Francuskoj, pisao je o
4. U tavi ugrijati maslinovo ul-
je, dodati meso te ga pr`iti dok vo- 7. Gotovo jelo rasporediti na za 11 ranijih istra`ivanja. soka dnevno zemljama Afrike, Latinske Amerike,
da {to je meso ispusti ne ispari. tanjire, posuti sjeckanim vlascem i Utvr|eno je i kako doda- tipa 2 - za svaka ~etiri decili- Pacifiku, pa i o problemima Balkana.
5. Zatim meso izvaditi na stranu, poslu`iti s ri`om ili mije{anom sa- tnim pove}anjem konzu- tra dnevno popijenog soka Bavio se problematikom kolonijali-
na masno}u od pr`enja dodati prasu latom. macije sokova proporciona- rizik za dijabetes je ve}i za zma, terorizma, militarizma, trgovine
lno raste i rizik za dijabetes jo{ 25 posto. ljudima. Njegovim imenom nazvana je
francuska nacionalna nagrada za novi-
narstvo. Djela: „Zemlja abonosa“, „Bi-
FUDBALSKI JAPANSKA KOMPO- MORE-
jelo roblje“, „Biribi“, „Teror na Balka-
BRBLJAVAC GLE, STRU^NJAK A.H. OTOK U GLUMAC DRUGI, MARKA ZITOR KRATKA PLOVAC nu“, „Put u Buenos Aires“.
(tal.) ETO HALIL- JADRANU NA SLICI OSTALI AUTOMO- ZAC ANEGDOTA VESPU]I
HOD@I] BILA Ro|en je 1. novembra 1884., a umro
MALI RES- 16. maja 1923. godine.
TORAN U
KOJEM SE
PEKU I JEDU 3. TA^NO
]EVAPI

GRE[KA U
VREMENS-
ANZUK-pakt za{tita
KOM SLIJE-
DU
STVARI
od mije{anja Kine
VRSTA BILIJARSKI ANZUK-pakt
SLAVNA
ATLETI-
ZA^INA [TAP je bio sporazum
TV VODI-
^ARKA
MARITA TELJICA PIRINA^, tri zemlje, a naziv
TADI] ORIZ je proiza{ao iz
STRANE SUHO KORI-
MJERE ZA TO RIJEKE U njihovih skra}en-
URAN DU@INU ARABIJI ica - Australija,
MUZI^AR
RJE[ENJE IZ KONOPAC LUKOVAC Novi Zeland i
PRO[LOG BROJA DIJELOVI Velika Britanija - Australia, New Zeala-
ITALIJA
BLESE,
GLUPANI
SEDMICE nd, United Kingdom. Sporazum je na-
J.S. INDIJ stao s namjerom pomo}i zemalja potpi-
POUKA, ERATO, ASTA, snica pakta Maleziji i Singapuru nakon
O^EV ILI
ILIRIK, SPO^ITAVATI, MAJ^IN PE^AT,
nemira u kojima su i u Maleziji i Singa-
OTAC [TAMBILJ
TA, ADANA, AD, R, O.@.
TONA
puru u~estvovali pripadnici kineske i
AMEL, NANA, MILA VANADIJ indijske manjine.
JOVOVI^, ATAKA, MLA- NEKUL-
TURNO, Pakt je sklopljen na dana{nji dan, 1.
KI KOJE NEMA novembra 1971. zbog straha od mije{anja
DOBAR
ODGOJ Kine u unutra{nje poslove tih zemalja.
2332
32 Ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
oglasi

INTERNISTI^KA
ORDINACIJA
Dr. Harun Bilalovi}, spec. internista

BOLESTI SRCA
I UNUTRA[NJIH
ORGANA
internisti~ki i kardiolo{ki pregled
Ultrazvuk, laboratorija, EKG
NOVO!
Ultrazvuk u
ku}noj posjeti

Pozivi za ku}ne
posjete i najave
na telefon 710-550;
mobitel 061 177-630
GRBAVICA, ul. B. Muteveli}a 30
Had`i}: O~ekuje bolji
rad Saveza, dolazak
najboljih
igra~a na pripreme
i podr{ku dr`avnih
institucija

Budemo li kompletni,
parirat }emo
Sabit Had`i},
selektor bh.
ko{arka{a

svima na EP-u
PREMIJER LIGA NSBiH [AH
Sarajevo za Nova posjeta Odli~an start
petama Borcu, delegacija Sokolova
Vele` u agoniji FIFA-e i UEFA-e u Rusiji
34 Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. sport
KO[ARKA Sabit Had`i}, selektor reprezentacije BiH

Ako budemo kompletni, mo}i


Fantomi: Bez poraza do titule

Jo{ jedan uspjeh bh. sjede}e odbojke

Fantomi vladaju
}emo parirati svima na EP-u
Moramo ispuniti dva uvjeta, prvi je da Savez poka`e ozbiljnost u organizaciji
i drugi, da se svi igra~i odazovu

Starim kontinentom
Sarajevski tim odbranio naslov prvaka Evrope
Na{i reprezentativci igr-
at }e na Evropskom prve-
nstvu naredne godine u Li-
tvaniji, ali atmosfera u i oko
EP-a (31. avgusta - 18. se-
ptembar 2011).
- Pratim {ta se de{ava, re-
dovno sam u kontaktu s gene-
vremena za pripreme, liga
po~inje 2. decembra - obja-
{njava Had`i}, koji se potom
vratio na na{u selekciju.
da }emo, ako okupimo na-
jja~i sastav, mo}i ravnopra-
vno parirati svakom proti-
vniku. Uostalom, u kvalifika-
Ko{arka{kog saveza BiH ralnim sekretarom Harunom - [ta mo`emo na Evro- cijama smo dobili jaku Ma-
Odr`ali su obe}anje i iz prvaka izabrana su u najbo- vi{e izgleda kao da smo pro- Mahmutovi}em. Situacija je kedoniju i odigrali dvije nei-
Ma|arske se vratili s odbra- lju {estorku prvenstva. Ka- tjerani iz svih takmi~enja. veoma lo{a, a ako se mislimo zvjesne utakmice s odli~nim
njenim naslovom evropskog piten Adnan Manko je na- bilo ~emu nadati, stvari se Britancima - smatra Had`i}.
klupskog prvaka u sjede}oj jbolji tehni~ar. Vodi klub iz D`ede moraju uozbiljiti. O~ekujem i Selektor ka`e da prima
odbojci. Oni su Fantomi - vla- - [ta }u ja kad su mi se Finansijska dubioza, ko- da dr`avne institucije poka`u pozitivne signale od na{eg
dari Starog kontinenta. Izabr- ja je rezultirala ~ak i zahtje- vi{e razumijevanja. najboljeg ko{arka{a Mirze
anici trenera [evke Nuhano- vom Upravnog odbora KS- ^injenica je da smo na Teletovi}a, kapitena {pan-
vi}a do{li su do nove titule fu- BiH da poslovanje pre~e{lja ovaj EP oti{li ovako kako skog prvaka Kaha Labor-
riozno ostvariv{i sedam po- policija, nedostatak vizije, smo oti{li, naknadno, ala. Najavljuje da pomno
bjeda, a najvredniju u finalu pa i `elje ve}ine iz rukovo- pro{irivanjem broja u~e- prati jo{ ~etvoricu igra~a
protiv ruskog Rodnika s 3:1. dstva Saveza da se situacija snika, ali je, isto tako, bilo i kojih nije bilo u kvalifika-
Ovo je Fantomima tre}i popravi, ne nagovje{tavaju prvenstava koja smo izbori- cijama.
uzastopni trofej najboljeg u ni{ta dobro, preciznije, slu- li i s osam-devet pobjeda u - S Teletovi}em, pono-
Evropi, a ~etvrti ukupno. te na novi debakl. kvalifikacijama - ka`e Ha- vit }u, dobivamo novu di-
Ovaj je mo`da i najva`niji, stalno otvarali d`i} za na{ list. menziju. Jasmin Huki} i
jer su veliki teret podnijeli sme~eri. Moja Sa{a Vasiljevi}, tako|er,
mladi igra~i. asistencija se odli~no igraju u ukraji-
- Pored iskusnih igra~a, broji samo ako
izuzetno bitna karika u timu moji drugovi po- Had`i}:
Teletovi}
{alje pozitivne
Tro{kovi ve}i od 40.000 KM signale

Nastup na Eurokupu u nastup je bio doveden u pi-


Ma|arskoj iziskivao je i tanje. Rekli smo da
dodatne napore uprave da ne}emo dozvoliti da neko
zatvori finansijsku konstr- postane prvak a da nas ne
ukciju za odlazak na ta- pobijedi na terenu - nagla-
kmi~enje. Tro{kovi su pre- sio je igra~ i predsjednik
ma{ili 40.000 KM. OKI Fantomi Ismet Godi- Uostalom, ~emu se na-
- U jednom trenutku njak. dati kada je ~ak i selektor
primoran na „izgnanstvo“
postali su mladi Mirzet Du- entiraju - ka`e Manko. kako bi rje{avao egzistenci-
ran, Adnan Ke{mer i Beniz Nagrada za najboljeg ju nakon {to je tri mjeseca, i
Kadi}, koji su pokazali da igra~a turnira pripala je Zi- pored potpisanog ugovora,
}emo jo{ neko vrijeme ostati kriji Avdagi}u. prakti~no, volontirao na
u vrhu evropske i svjetske - Ovo je veliko prizna- kormilu reprezentacije
sjede}e odbojke. Zbog toga nje za mene i za ekipu. Re- BiH u kvalifikacijama za
mo`emo re}i da je ovo zultat je sveukupne timske Eurobasket?
mo`da i najva`niji naslov - igre i zasluge pripadaju ko- Ipak, Sabit Had`i} ne
istakao je Nuhanovi}. mpletnoj postavi Fantoma gubi nadu, vjeruje da }e
^ak trojica igra~a bh. - rije~i su Avdagi}a. dr`ava stati iza svoje naju-
spje{nije selekcije, koja }e u
Merima Softi} sjajna na SP-u u karateu Litvaniji po sedmi put
u~estvovati na zavr{nici

Bronza kruna karijere Pozivi i


I prije odlaska na Svje-
tsko prvenstvo u karateu u
dalju. Ovo je prva bh. kara-
tistkinja u historiji koja je Bremeru i O~ekuje barem {est provjera
Beogradu bh. {ampionka
Merima Softi} djelovala je
samouvjereno. Da je to bilo
do{la do odli~ja na SP-u.
- Zaista mi je te{ko opi-
sati taj trenutak kada sam
Domerkantu Had`i} kao bitan detalj - Na du`nost selektora predstavnicima ostalih fe-
s pokri}em, potvr|eno je u savladala protivnicu i kada Spominjala se mo- isti~e pripremne utakmice, imenovan sam u junu i ta- deracija odmah ugovoriti
subotu nave~er, kada je So- sam osvojila medalju. Re- gu}nost da Bosna i Her- odnosno o~ekuje da se ne}e da je bilo veoma te{ko pro- {est do osam provjera -
fti} osvojila bronzanu me- kla bih da je to kruna moje cegovina potra`i novog javiti problemi kao ove go- na}i rivale. Sada imamo ka`e Had`i}.
karijere i zaista sam pono- naturaliziranog igra~a, dine, kada su doslovno „iz- priliku da te stvari rije{imo Njegove obaveze prema
sna na ono {to sam uradila ali Had`i} ka`e da }e o mi{ljane“ provjere, kao ona mnogo ranije, konkretno, El-Ahliju traju do 30. ma-
u Beogradu - kazala je So- tome razmi{ljati tek u s Austrijom, a reprezentaci- o~ekujem da }emo ve} kra- ja, a okvirni datum po~et-
fti}. slu~aju da se ne odazovu ja je ~ak ~etiri puta igrala s jem januara, na `rijebu gr- ka priprema reprezentacije
No, Merimin put do sv- ameri~ki bekovi s bh. pa- Crnom Gorom. upa za EP, u kontaktima s BiH je 20. juli.
jetske bronze nije bio ni- so{ima D`ej Ar Bremer
malo lak, naro~ito ako se (J. R.) i Henri Domerka- Selektor je jo{ od sredi- pskom prvenstvu? Kada nskom Donjecku, posebno
uzme u obzir prvi me~, pro- nt (Henry Domercant). ne septembra u Saudijskoj pogledamo spisak igra~a, bi nam koristio Vasiljevi},
tiv predstavnice Japana, u - Planiram zvati obo- Arabiji, gdje vodi ekipu El- evidentno je da potencijal na{, prakti~no, jedini pravi
kojem je na{a takmi~arka u jicu, a na pripremama }u Ahlija iz D`ede. postoji. No, kako bismo ga plej. Dobro bi nam do{ao i
jednom trenutku gubila i s odlu~iti koga }u uvrstiti u potpunosti iskoristili, po- {uter poput Gorana Iko-
3:0 u poenima. u ekipu. I Bremer i Do- Imamo potencijal trebno je ispuniti dva uvje- ni}a iz slovenske Krke te
- Ni tada se nisam pre- merkant su igrali u rani- - Tek sam kompletirao ta, prvi je da mi, u Savezu, pod ko{em Elmedin Kika-
davala. Vjerovala sam u se- jim ciklusima i mogu tim. Dosta je igra~a imalo poka`emo ozbiljnost u or- novi}, kojeg nije bilo zbog
be i u svoje mogu}nosti. nam biti od pomo}i na obaveze prema seniorskoj, ganizaciji i drugi je da se suspenzije - rekao je
Ova bronza ima zlatni sjaj - EP-u - ka`e Had`i}. mladoj, ~ak i vojnoj repreze- svi igra~i odazovu. Had`i}.
Softi}: Veliki uspjeh istakla je Softi}. E. M. ntaciji. No, imamo dovoljno Moje iskreno uvjerenje je E. JESENKOVI]
oglasi Dnevni avaz ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. 35

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
BROJ: 65 0 Ps 112058 09 Ps
Sarajevo, 19. 10. 2010. g.

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija ]ato Edhem u pravnoj stvari „RHEA EXPRESS“ DOO SARAJE-
VO koga zastupa Ahmed @ili} advokat iz Sarajeva protiv tu`enog „TRACE“ d.o.o. Sarajevo, ul.
Vi{njik 5-b Sarajevo radi duga, v.sp. 40.000,00 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom
postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 15. 09. 2009. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog „TRACE“ d.o.o. Sarajevo ul. Vi{njik
5-b Sarajevo, radi neispunjenja ugovora i duga v.sp. 40.000,00 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presu-
du kojom }e obavezati tu`enog:

- UTVR\UJE se da tu`eni „TRACE“ d.o.o. Sarajevo nije izvr{io ugovorenu obavezu ulaganja u
obimu i na na~in predvi|en za otpo~injanje poslovne saradnje po Ugovoru o poslovnoj saradnji
zaklju~enom u Sarajevu dana 25. 05. 2005. godine izme|u tu`itelja i tu`enog.
- OBAVEZUJE se tu`eni „TRACE“ d.o.o. Sarajevo da tu`itelju „RHEA EXPRESS“ d.o.o. Saraje-
vo, na ime duga isplati ukupan iznos u visini od 40.000,00 KM na ime u~estvovanja u raspodjeli
dobiti prema Ugovoru o poslovnoj saradnji zaklju~enog izme|u tu`itelja i tu`enog u Sarajevu
dana 25. 05. 2005. godine, a uve}ano za zakonske zatezne kamate u skladu sa Zakonom o visini
stope zatezne kamate FBiH, odnosno zbog neispunjenja Ugovora i u~estvovanja u podjeli dobiti
prema Ugovoru zaklju~enom izme|u parni~nih stranaka u Sarajevu dana 25. 05. 2005. godine
BOSNA I HERCEGOVINA broj 8562 K.O. SP - TE[ANJ ozna~enoj kao k.~. broj
Federacija Bosne i Hercegovine 5763/14 Ku}i{te, njiva 4 kl. u pov. 1024 m2 i k.~. broj kao i naknaditi mu tro{kove postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja.
Zeni~ko-dobojski kanton 5763/15 Ku}i{te, njiva 4 kl. u pov. 1151 m2. Prema poda- Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 30 dana, od dana
OP]INSKI SUD U TE[NJU cima Katastra op}ine Te{anj posjednik nekretnina je objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava
Zemlji{noknji`ni ured Hrvi} Vahdet sina Ibre iz Vukova sa obimom prava 1/1, da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.
Broj: 039-0-Dn-10-001 227 dok je prema podacima starog premjera ZK ureda Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 348 stav 4 ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 15
Te{anj, 27. 10. 2010. godine Op}inskog suda Te{anj, kao suvlasnici navedenih nekre- dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.
tnina upisani Travan~i} A{ir, Pa{i} Uma, Travan~i} Sali- Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne
Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ha, Karahod`i} Aj{a, Pa{i} Azemina i drugi. osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i puno-
~lana 63. i 67. a u skladu sa ~lanom 88 stav 2 Zakona o mo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH).
zemlji{nim knjigama FBiH („Sl. novine FBiH“, br. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili ospora-
19/03 i 54/04), drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo va postavljeni tu`beni zahtjev. (^l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH).
prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni za-
NAJAVLJUJE primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo
ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{no-
htjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~in-
jenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH).
knji`nog ulo{ka.
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74.
ULO[KA Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni stav 1. ZPP-a FBiH).
rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog pro-
U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-10-001 pu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se
kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne doka-
227 a po zahtjevu Hrvi} Vahdeta sina Ibre iz Vukova, u usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan
ze.
toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog
ulo{ka.
(~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH).
Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, ze-
Nekretnina za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni
mlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do ta- Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stra-
ulo`ak su upisane po novom premjeru u posjedovni list
da pribavljenih dokaza. nku, pozivom na broj predmeta.
br. 289 k.o. Rosulje, ozna~ene kao k.~. broj 1017/2
Ku}i{te, njiva 4 kl. u pov. 1024 m2 i k.~. broj 1017/3
Zemlji{noknji`ni referent, SUDIJA
Ku}i{te, njiva 4 kl. u pov. 1151 m2 a {to prema podacima
Ned`ad Ljevakovi}
starog premjera odgovara nekretnini upisanoj u zk. ul. ]ato Edhem

BOSNA I HERCEGOVINA ma podacima starog premjera odgovara nekretnini upi- BOSNA I HERCEGOVINA Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu
Federacija Bosne i Hercegovine sanoj u zk. ul. broj 4561 K.O. SP - TE[ANJ ozna~enoj FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE od 168,90 KM.
Zeni~ko-dobojski kanton kao k.~. broj 8/14 Tabaci, ku}a i zg. u pov. 57 m2 i dvo- KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U TE[NJU ri{te u pov 102 m2. OP]INSKI SUD U SARAJEVU Ovim putem se izvr{eniku Kazi} Adnanu iz Saraje-
Zemlji{noknji`ni ured Broj: 65 0 I 105546 09 I va, ulica Husrefa Red`i}a br. 22, dostavlja rje{enje o
Broj: 039-0-Dn-10-001 217 Prema podacima Katastra op}ine Te{anj posjednik nekre- Sarajevo, 07. 10. 2010. godine izvr{enju (u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. Za-
Te{anj, 27. 10. 2010. godine tnina je Adilovi} Almasa k}i Ibrahima iz Te{nja sa obi- kona o parni~nom postupku, a u vezi s odredbom
mom prava 1/1, dok je prema podacima starog premjera Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermana Mu- ~lana 21. Zakona o izvr{enom postupku).
Op}inski sud Te{anj, zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ZK ureda Op}inskog suda Te{anj, kao suvlasnici navede- teveli}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja
~lana 63. i 67. a u skladu sa ~lanom 88 stav 2 Zakona o nih nekretnina upisani Adilovi} Ahmet i Adilovi} Suljo. MIKROKREDITNA FONDACIJA LOK Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i
zemlji{njim knjigama FBiH („Sl. novine FBiH, br. SARAJEVO, Skenderija 13., protiv izvr{enika prodajom pokretnih stvari na adresi izvr{enika u
19/03 i 54/04), Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko ulici Husrefa Red`i}a br. 22, Sarajevo i namirenje
FAZLI] ZEMIRA IZ SARAJEVA, Ilija{ke bri-
drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo grade 8., KAZI] ADNAN IZ SARAJEVA, Husr- tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom,
NAJAVLJUJE prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva
primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo
efa Red`i}a 22. i [TETA JASMINA IZ SARAJE-
VA, Ljubljanska 23a., radi izvr{enja, na osnovu
prenosom nov~anog iznosa na transakcijski
ra~un tra`ioca izvr{enja broj 1610000024000139
ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{no- ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku, otvorenog kod Raiffeisen banke.
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG
knji`nog ulo{ka.
ULO[KA Sudija
U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-10-001
Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni
rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana,
OBJAVLJUJE Nermana Muteveli}, s.r.
217 a po zahtjevu Adilovi} Almase k}i Ibrahima iz
Te{nja, po punomo}niku Prnajvorac Fuadu, advokatu iz kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. RJE[ENJE O IZVR[ENJU POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik Kazi}
Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{no- Adnan, mo`e izjaviti prigovor ovom sudu u roku
knji`nog ulo{ka. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, ze- Dozvoljeno dana 11. 08. 2009. godine, na osnovu od 8 dana od dana prijema istog.
mlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do ta- vjerodostojne isprave - mjenice broj AF2350097 Prigovor se dostavlja u dovoljnom broju primjer-
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni da pribavljenih dokaza. izdate u Sarajevu dana 09. 04. 2008. godine, radi aka za sud i stranke.
ulo`ak su upisane po novom premjeru u posjedovni list naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku sma-
br. 6 k.o. Te{anj I, ozna~ene kao k.~. broj 1295 Tabaci, Zemlji{noknji`ni referent 4.222,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom tra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od da-
ku}a i zg. u pov. 57 m2 i dvori{te u pov. 102 m2 a {to pre- Ned`ad Ljevakovi} po~ev od 08. 07. 2009. godine, do isplate. na objavljivanja.
Izvr{ni odbor NSBiH: Sudbina
Saveza u njihovim rukama 36 Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. sport 37 Vlado Jagodi}, trener Borca

PREMIJER LIGA Sarajevo savladalo Leotar bez ve}ih problema Savladali smo odli~nu Zvijezdu
Banjalu~ani zadr`ali tri boda prednosti ispred Sarajeva

Uspje{no zagrijavanje
Jedan pogodak Bojana
Puziga}e, postignut u 12.
minuti utakmice sa Zvije-
zdom iz Grada~ca, bio je
dovoljan fudbalerima ba-
njalu~kog Borca da osvoje
tri nova boda i zadr`e prvo
mjesto na tabeli Premijer
lige BiH s tri boda predno-
sti u odnosu na Sarajevo.

za trome~ sa [irokim
Puleni Vlade Jagodi}a
prikazali su veoma dobru i
borbenu igru, ali ih je na to
natjerala i ekipa Zvijezde,
koja nijednog trenutka nije
NSBiH Danas dolazi delegacija FIFA-e i UEFA-e pomi{ljala da se zatvori.
Naprotiv, gosti iz Grada~ca

U srijedu razgovor s Emotivno i fizi~ki iscrpljena ekipa ipak je odigrala na visokom nivou Kalendar je lo{, ka`e Vu~ina [}epanovi}
Sarajevo je u subotu ruti-
nski odradilo posao protiv
me, uslijedio {est dana na-
kon iscrpljuju}eg gradskog
su u nekoliko navrata, pre-
ko prvog strijelca lige Da-
mira Tosunovi}a, opasno
priprijetili, ali je Asmir
Avduki} uspio da i na ovom
Puziga}a: Donio tri boda Banjalu~anima
- Pohvalio bih, prije
svega, svoje fudbalere, jer
nam je bilo veoma te{ko
zultata i, uvjetno re~eno,
debakla protiv @eljezn-
i~ara u Kupu BiH. Uspjeli

~lanovima Izvr{nog odbora


Upoznavanje s odlukama IO Svjetske i Evropske nogometne asocijacije
Leotara, jer su gosti ispra}eni
s Ko{eva s glatkih 3:0.
No, iako se radilo o pro-
tivniku koji predstavlja re-
dovnu gostuju}u `rtvu bor-
do tima, ekipi koja do sada
derbija protiv @eljezni~ara.
Stru~ni {tab bordo tima
imao je zadatak da motivira
istro{eni tim za duel s po-
tpuno neatraktivnim proti-
vnikom, ali oni su zadatak
me~u sa~uva svoju mre`u.

Rekord Avduki}a
^uvar mre`e banja-
nakon dva nerije{ena re-

pove}am i nakon utakmi-


smo, ipak, da se vratimo, i
to protiv odli~ne ekipe ka-
kva je Zvijezda.
U prvom poluvremenu
smo na vrijeme postigli
pogodak, diktirali smo te-
na Ko{evu nije osvojila ni odradili na visokom nivou. lu~kog Borca Asmir Avdu- ce u Travniku. To bi mpo, ali nismo uspjeli da
Ove sedmice }e u posjetu Patrik (Simon Patrick). javljeno. U narednih neko-
bod i ekipi koja ni na je- ki} ni protiv Zvijezde nije zna~ilo da se s tog veoma pove}amo svoje vodstvo. I
Nogometnom savezu BiH Dio delegacije u srijedu liko mjeseci oni }e obaviti i
dnom gostovanju nema Mladi zadovoljili primio pogodak pa je niz te{kog gostovanja vra}amo pored na{e inicijative, bilo
do}i zajedni~ka delegacija }e ~lanovima Izvr{nog razgovore s delegatima Mladi fudbaleri Ajdin
ama ba{ nikakve ambicije, nesavladivosti pove}ao na s najmanje jednim osvoje- je vidljivo da gosti dobro
FIFA-e i UEFA-e. Potpre- odbora NSBiH prenijeti Skup{tine. Ovo je prva po- Nuhi} i Sanel Trebinjac,
bordo tim zaslu`io je da mu 632 minute, {to mu je, pre- nim bodom, ~ime bismo stoje na terenu i nekoliko
dsjednik Svjetske nogometne odluke izvr{nih odbora sjeta u kojoj }e direktno koji su zamijenili suspendi-
se ~estita na predstavi. ma vlastitom priznanju, velikom uspjehu, osvaja- puta su nam opasno zapri-
asocijacije D`efri Tompson FIFA-e i UEFA-e o statusu upoznati na{ IO s onim {to rane Veldina Muharemo-
Me~ s Leotarom je, nai- li~ni rekord. nju titule jesenjeg prvaka jetili iz kontranapada. Na
(Geoffrey Thompson) pre- Saveza i imperativu usvaja- su FIFA i UEFA stavili pr-
- Ta~no, to mi je li~ni BiH pri{li na samo korak - kraju je zavr{eno s 1:0 i mi
dvodi predstavnike FIFA-e nja statuta kako bi se izbje- ed nas - rekao je potpredsje-
rekord i volio bih da ga ka`e Avduki}. smo prezadovoljni - nagla-
Evu Paskije (Eva Pasquier) i
Dimitra Stojmenovskog.
gla suspenzija, koja je naja-
vljena za 31. mart 2011.
- Tompson je na ~elu ko-
dnik NSBiH Iljo Domi-
nkovi}. Avdi} upitan za srijedu sio je Jagodi}. S. K.

Usvajanje statuta miteta koji je nadle`an ka- Nemaju sumnje


Alen Hansen je vo|a di- da je rije~ o na{em statutu. Izvr{ni odbor FIFA-e je Ima li kraja agoniji mostarskog kluba
jela UEFA-ine delegacije, u Oni `ele razgovor s prije nekoliko dana zauzeo
kojoj su jo{ Marsel Benc
(Marcel Benz), Muhamed Ta
(Muhammed Taa) i Sajmon
Izvr{nim odborom o ovom
problemu. U programu po-
sjete nema ni{ta drugo na-
isti stav poput UEFA-inog i
dvije vode}e nogometne or-
ganizacije odmah su se dale
u akciju.
- Vidi se da im je stalo da
„Ro|eni“ izgubili i sedmi me~ zaredom
Fudbaleri Vele`a izgubili su u subotu na
Reorganizacija administracije uspiju. FIFA i UEFA ne
sumnjaju da }emo mi usvo-
Tu{nju s 0:1 od Slobode, {to je Mostarcima
sedmi uzastopni poraz u ovoj sezoni. Ni
Predstavnici UEFA-e mjesta kako bi se oja~ao jiti izmjene i dopune Statu- oni najstariji navija~i ne mogu se sjetiti ka-
Ta i Patrik boravili su ne- rad Saveza. Na svakom sa- ta. To je veoma bitno da bi da je ovaj klub pro`ivljavao ne{to sli~no.
davno u Sarajevu, a danas stanku su nam rekli da Savez profunkcionisao pu- Na`alost, „Ro|eni“ iz kola u kolo tonu
}e nastaviti razgovor o reo- imamo preveliku admini- nim kapacitetom i, kada Avdi} u jednoj od prilika: Ima posjekotinu na ~lanku Detalj sa me~a: Na Ko{evu se pribojavali utakmice (Foto: I. [ebalj) sve dublje, a {to je najgore od svega, agoni-
rganizaciji administracije straciju i vi{ak uposlenika. napravimo ono {to je pred ji se ne nazire kraj. O~ito se ~eka kraj jese-
NSBiH. Ne znam kako, ali morat nama, sigurno je da }e nam Alen Avdi} morao je na te{ka, ail je njegov nastup vi}a i Hilmu Guti}a, odra- kada je u majstorskom pro- ni. Mi smo, s druge strane, na programu je prva utakmi- njeg dijela kako bi se u pauzi stvari po-
- Oni tra`e druga~iju }emo rije{iti ovaj problem pomo}i kako bismo pobo- poluvremenu napustiti igru. u Kupu vrlo neizvjestan - dili su dobar posao i poka- doru nanizao nekoliko igra~a bili emotivno i fizi~ki iscr- ca ~etvrtfinala Kupa BiH, ku{ale poslo`iti ako tada ve} ne bude ka-
sistematizaciju radnih - govori Dominkovi}. lj{ali rad NSBiH - ka`e Do- Nakon jednog prodora, na- ka`e Vare{anovi}. zali da se na njih s pravom Leotara, ali njegova asiste- pljeni od derbija, ali smo koja se igra na Ko{evu. sno.
minkovi}. A. NOVALIJA pada~ Sarajeva je sru{en u Ono {to mo`e ohrabriti mo`e ra~unati. ncija ipak nije polu~ila gol. ipak uspjeli ispo{tovati za- - Kalendar je veoma lo{, [to se ti~e me~a u Tuzli, Vele` je nastu-
startu koji je ina~e prestrogi bordo tim je mogu}nost Osim ve} tradicionalno da}u. Prezadovoljan sam mislim da se ~elnici Saveza tr- pio oslabljen neigranjem iskusnih Admira
Te`ak raspored
Aris Nuki}, talentirani nogometa{ u SAD Elvis Pro{i} mogao ocijeniti
i kao jedanaesterac.
nastupa Harisa Hand`i}a.
Napada~ Sarajeva dobio je
ponajboljeg igra~a i motorne
snage Sarajeva \enaldina - Iskreno smo se priboja-
ishodom - ka`e [}epanovi}.
Sarajevu slijedi te`ak per-
ebaju pozabaviti tim proble-
mom. U 10 dana igramo ~etiri
Kajtaza, Asima [kalji}a, D`enana Zaimo-
vi}a i Admira Velagi}a. Zato su mjesta u pr-
- Avdi} ima posjekoti- dokumente, ali je upitno u Hamzagi}a, naro~ito se iska- vali utakmice, jer znamo da iod. U narednih deset dana jake utakmice, ali valjda }emo voj postavi na{li Amer Mahini}, Halil Ma-

@elim se dokazati u Evropi


Nakon Vedada Ibi{evi}a, velika bosa-
nu na ~lanku. Ne znamo
jo{ koliko je povreda
kakvom je stanju, jer dugo
nije igrao.
zao Vu~ina [}epanovi}. Osim
pogotka za 1:0, [}epanovi} je
izmamio aplauz u 18. minuti,
je Leotar doma}inski tim,
koji na gostuju}e utakmice
dolazi, uglavnom, da se bra-
ekipu o~ekuju tri duela sa
[irokim Brijegim, od ~ega
dva na Pecari. Ve} u srijedu
smo}i snage da pro|emo u
polufinale - govori [}-
epanovi}. M. TANOVI]
hmutovi} i Armin Jazvin.
- Prava je {teta {to ova mlada ekipa, po-
najvi{e zbog svoje borbenosti, nije na-
gra|ena bodom, koji smo imali do 81. mi-
nskohercegova~ka zajednica u Sent Luisu
spremna je da evropskom fudbalu ponudi ^eliku i tre}a pobjeda iz ~etiri utakmice Sloboda minimalno slavila nad Vele`om nute. Ovi mladi momci pokazali su da se na
njih mo`e ra~unati - rekao je trener Adis
jo{ jednog velikog talenta. Sa Tu{nja: Intervencija golmana Vele`a Bori}a

Te{ko protiv ekipa koje se brane Glavni problem Obad. F. I.

(Foto: A. Bajri})
Sedamnaestogodi{nji Aris Nuki}, pori-
jeklom iz Bijeljine, ro|en je u Njema~koj, a
u {estoj godini je s roditeljima, bratom i se- U sjeni paljenja auto-
Trebinjci nisu izdr`ali na Ko{evu
strom do{ao u Sjedinjene Ameri~ke Dr-
`ave.
Za njega se ve} interesiraju ameri~ki
mobila trenera ^elika Abdu-
laha Ibrakovi}a zeni~ki tim
je u subotu protiv poslje-
nesigurnost u igri
Navija~i Slobode aplauzi- jima raspola`e ovaj igra~ki Gre{kama olak{ali posao protivniku
univerziteti, koji mu nude besplatno {kolo- dnjeplasirane Drine pru`io ma su do~ekali novog {efa kadar. Leotar se dr`ao olak{ali Sarajevu da
vanje. Pokazuje nam poziv jednog od na- skromnu igru, ali je, ipak, stru~nog {taba Tuzlaka Deni- O~ekuje nas veliki posao na Ko{evu do 39. mi- sasvim zaslu`eno
jboljih ameri~kih koled`a, iz Bostona. vi{e nego zaslu`eno triju- sa Sadikovi}a, koji je u premi- u narednom periodu. Je- nute i prvog primlje- do|e do uvjerljive po-
- Nisam pristao, jer ne `elim ostati i igr- mfovao sa minimalnih 1:0. jernom nastupu upisao i svoju dnostavno, moramo konso- nog gola, a onda se bjede. Uprkos porazu,
ati nogomet u Americi. @elim se dokazati u Doma}i su jedini gol po- prvu pobjedu na klupi lidovati i zbiti redove, a sve raspala odbrana Tre- mogu biti zadovoljan
Evropi, po~eti profesionalnu karijeru. Na- stigli iz prvog ovosezonskog tu{anjskog premijerliga{a. kako bismo pobolj{ali igru i binjaca. Tako je debi odnosom igra~a, koji
jvi{e bih volio igrati za Bajern iz Minhena penala koji je izborio Dario Uprkos uspje{nom debiju, Sa- efikasnost - ka`e Sadikovi}. Dragana Spai}a na su pokazali dosta
- ka`e nam Aris dok sjedimo u njegovoj so- Puri}. Siguran realizator bio dikovi} je priznao da njegova Kao glavni problem Sa- klupi kluba s Polica odgovornosti, zalaga-
bi okru`eni osvojenim trofejima pa dodaje: je kapiten Eldin Adilovi}, ekipa nije pru`ila dobru igru. dikovi} isti~e da njegova ispao neuspje{an, a nja i borbenosti.
- Ako slu~ajno ne uspijem, ostaje mi da koji je nakon ovog kola, sada - Upozoravao sam svoje ekipa nema dovoljno sigur- istinski ljubitelji fu- Nadam se da
se vratim u Sent Luis i da se upi{em na s tri postignuta gola, i usa- fudbalere prije utakmice da nosti u igri. To se dobro vi- dbala u Trebinju nisu }emo na narednoj
SLU univerzitet. mljen na klupskoj listi strije- nema lakih protivnika. To djelo u me~u s Vele`om pa i ni o~ekivali neko utakmici na na{em
Nuki}: Podsje}a na Zlatana Ibrahimovi}a laca. Puri} prolazi Krezovi}a: Iznudio penal (Foto: J. Had`i}) Sadikovi}: Uspje{an debi
U posljednje vrijeme, nakon {to je na se i obistinilo na terenu pr- u trenucima kada su Tuzla- ~udo s ovog gostova- terenu uspjeti do}i
YouTubeu iza{lo nekoliko snimaka njego- - Nosim dres s brojem 9. ^esto me - U prvom poluvremenu otiv Vele`a. Utakmica je bi- ci suvereno imali ve}i po- to uvjetovalo da nam igra ne nja na Ko{evu, osim do trijumfa. @elja
U nastavku smo uspjeli ne znamo igrati protiv eki-
vih nogometnih vragolija, a jedna pod na- zbog na~ina igre, frizure i broja postignu- gosti su nam skratili pro- la iznimno te{ka, ali sam sr- sjed lopte u nogama u {tima. Bitno je da i dalje ra- ~asnog poraza. nam je da u preosta-
posti}i gol, {to je bilo dovo- pa koje se brane - ka`e Ibr-
zivom „Aris Nukic next Zlatan Ibrahimo- tih golova porede sa Zlatanom Ibrahimo- stor i nisu dozvolili pas- etan na kraju zbog pobjede. odnosu na protivnika. dimo na vra}anju samopou- - Svojim gre{kama la tri kola osvojimo
ljno za pobjedu, a to je u akovi}, ~iji je tim u poslje-
vic“, {panski menad`eri {alju mu pozive da vi}em. Drago mi je, on je moj idol - doda- igru pa smo gubili vrijeme Istina je da nismo bili na - Imamo nesigurnost u zdanja i vjere me|u igra~e - smo primili sva tri {est bodova - ka`e
ovom momentu i najva`ni- dnje ~etiri utakmice upisao
igra probne utakmice. je Nuki}. [. D@ID@OVI] tra`e}i gol. nivou i mogu}nostima s ko- igri i to je evidentno. Sve je dodaje Sadikovi}. E. M. gola i tako znatno Duel Torlaka (Sarajevo) i ^orlije (Leotar) Spai}. M. P.
je. Na`alost, pokazalo se da tri pobjede. V. B.
Izvr{ni odbor NSBiH: Sudbina
Saveza u njihovim rukama 36 Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. sport 37 Vlado Jagodi}, trener Borca

PREMIJER LIGA Sarajevo savladalo Leotar bez ve}ih problema Savladali smo odli~nu Zvijezdu
Banjalu~ani zadr`ali tri boda prednosti ispred Sarajeva

Uspje{no zagrijavanje
Jedan pogodak Bojana
Puziga}e, postignut u 12.
minuti utakmice sa Zvije-
zdom iz Grada~ca, bio je
dovoljan fudbalerima ba-
njalu~kog Borca da osvoje
tri nova boda i zadr`e prvo
mjesto na tabeli Premijer
lige BiH s tri boda predno-
sti u odnosu na Sarajevo.

za trome~ sa [irokim
Puleni Vlade Jagodi}a
prikazali su veoma dobru i
borbenu igru, ali ih je na to
natjerala i ekipa Zvijezde,
koja nijednog trenutka nije
NSBiH Danas dolazi delegacija FIFA-e i UEFA-e pomi{ljala da se zatvori.
Naprotiv, gosti iz Grada~ca

U srijedu razgovor s Emotivno i fizi~ki iscrpljena ekipa ipak je odigrala na visokom nivou Kalendar je lo{, ka`e Vu~ina [}epanovi}
Sarajevo je u subotu ruti-
nski odradilo posao protiv
me, uslijedio {est dana na-
kon iscrpljuju}eg gradskog
su u nekoliko navrata, pre-
ko prvog strijelca lige Da-
mira Tosunovi}a, opasno
priprijetili, ali je Asmir
Avduki} uspio da i na ovom
Puziga}a: Donio tri boda Banjalu~anima
- Pohvalio bih, prije
svega, svoje fudbalere, jer
nam je bilo veoma te{ko
zultata i, uvjetno re~eno,
debakla protiv @eljezn-
i~ara u Kupu BiH. Uspjeli

~lanovima Izvr{nog odbora


Upoznavanje s odlukama IO Svjetske i Evropske nogometne asocijacije
Leotara, jer su gosti ispra}eni
s Ko{eva s glatkih 3:0.
No, iako se radilo o pro-
tivniku koji predstavlja re-
dovnu gostuju}u `rtvu bor-
do tima, ekipi koja do sada
derbija protiv @eljezni~ara.
Stru~ni {tab bordo tima
imao je zadatak da motivira
istro{eni tim za duel s po-
tpuno neatraktivnim proti-
vnikom, ali oni su zadatak
me~u sa~uva svoju mre`u.

Rekord Avduki}a
^uvar mre`e banja-
nakon dva nerije{ena re-

pove}am i nakon utakmi-


smo, ipak, da se vratimo, i
to protiv odli~ne ekipe ka-
kva je Zvijezda.
U prvom poluvremenu
smo na vrijeme postigli
pogodak, diktirali smo te-
na Ko{evu nije osvojila ni odradili na visokom nivou. lu~kog Borca Asmir Avdu- ce u Travniku. To bi mpo, ali nismo uspjeli da
Ove sedmice }e u posjetu Patrik (Simon Patrick). javljeno. U narednih neko-
bod i ekipi koja ni na je- ki} ni protiv Zvijezde nije zna~ilo da se s tog veoma pove}amo svoje vodstvo. I
Nogometnom savezu BiH Dio delegacije u srijedu liko mjeseci oni }e obaviti i
dnom gostovanju nema Mladi zadovoljili primio pogodak pa je niz te{kog gostovanja vra}amo pored na{e inicijative, bilo
do}i zajedni~ka delegacija }e ~lanovima Izvr{nog razgovore s delegatima Mladi fudbaleri Ajdin
ama ba{ nikakve ambicije, nesavladivosti pove}ao na s najmanje jednim osvoje- je vidljivo da gosti dobro
FIFA-e i UEFA-e. Potpre- odbora NSBiH prenijeti Skup{tine. Ovo je prva po- Nuhi} i Sanel Trebinjac,
bordo tim zaslu`io je da mu 632 minute, {to mu je, pre- nim bodom, ~ime bismo stoje na terenu i nekoliko
dsjednik Svjetske nogometne odluke izvr{nih odbora sjeta u kojoj }e direktno koji su zamijenili suspendi-
se ~estita na predstavi. ma vlastitom priznanju, velikom uspjehu, osvaja- puta su nam opasno zapri-
asocijacije D`efri Tompson FIFA-e i UEFA-e o statusu upoznati na{ IO s onim {to rane Veldina Muharemo-
Me~ s Leotarom je, nai- li~ni rekord. nju titule jesenjeg prvaka jetili iz kontranapada. Na
(Geoffrey Thompson) pre- Saveza i imperativu usvaja- su FIFA i UEFA stavili pr-
- Ta~no, to mi je li~ni BiH pri{li na samo korak - kraju je zavr{eno s 1:0 i mi
dvodi predstavnike FIFA-e nja statuta kako bi se izbje- ed nas - rekao je potpredsje-
rekord i volio bih da ga ka`e Avduki}. smo prezadovoljni - nagla-
Evu Paskije (Eva Pasquier) i
Dimitra Stojmenovskog.
gla suspenzija, koja je naja-
vljena za 31. mart 2011.
- Tompson je na ~elu ko-
dnik NSBiH Iljo Domi-
nkovi}. Avdi} upitan za srijedu sio je Jagodi}. S. K.

Usvajanje statuta miteta koji je nadle`an ka- Nemaju sumnje


Alen Hansen je vo|a di- da je rije~ o na{em statutu. Izvr{ni odbor FIFA-e je Ima li kraja agoniji mostarskog kluba
jela UEFA-ine delegacije, u Oni `ele razgovor s prije nekoliko dana zauzeo
kojoj su jo{ Marsel Benc
(Marcel Benz), Muhamed Ta
(Muhammed Taa) i Sajmon
Izvr{nim odborom o ovom
problemu. U programu po-
sjete nema ni{ta drugo na-
isti stav poput UEFA-inog i
dvije vode}e nogometne or-
ganizacije odmah su se dale
u akciju.
- Vidi se da im je stalo da
„Ro|eni“ izgubili i sedmi me~ zaredom
Fudbaleri Vele`a izgubili su u subotu na
Reorganizacija administracije uspiju. FIFA i UEFA ne
sumnjaju da }emo mi usvo-
Tu{nju s 0:1 od Slobode, {to je Mostarcima
sedmi uzastopni poraz u ovoj sezoni. Ni
Predstavnici UEFA-e mjesta kako bi se oja~ao jiti izmjene i dopune Statu- oni najstariji navija~i ne mogu se sjetiti ka-
Ta i Patrik boravili su ne- rad Saveza. Na svakom sa- ta. To je veoma bitno da bi da je ovaj klub pro`ivljavao ne{to sli~no.
davno u Sarajevu, a danas stanku su nam rekli da Savez profunkcionisao pu- Na`alost, „Ro|eni“ iz kola u kolo tonu
}e nastaviti razgovor o reo- imamo preveliku admini- nim kapacitetom i, kada Avdi} u jednoj od prilika: Ima posjekotinu na ~lanku Detalj sa me~a: Na Ko{evu se pribojavali utakmice (Foto: I. [ebalj) sve dublje, a {to je najgore od svega, agoni-
rganizaciji administracije straciju i vi{ak uposlenika. napravimo ono {to je pred ji se ne nazire kraj. O~ito se ~eka kraj jese-
NSBiH. Ne znam kako, ali morat nama, sigurno je da }e nam Alen Avdi} morao je na te{ka, ail je njegov nastup vi}a i Hilmu Guti}a, odra- kada je u majstorskom pro- ni. Mi smo, s druge strane, na programu je prva utakmi- njeg dijela kako bi se u pauzi stvari po-
- Oni tra`e druga~iju }emo rije{iti ovaj problem pomo}i kako bismo pobo- poluvremenu napustiti igru. u Kupu vrlo neizvjestan - dili su dobar posao i poka- doru nanizao nekoliko igra~a bili emotivno i fizi~ki iscr- ca ~etvrtfinala Kupa BiH, ku{ale poslo`iti ako tada ve} ne bude ka-
sistematizaciju radnih - govori Dominkovi}. lj{ali rad NSBiH - ka`e Do- Nakon jednog prodora, na- ka`e Vare{anovi}. zali da se na njih s pravom Leotara, ali njegova asiste- pljeni od derbija, ali smo koja se igra na Ko{evu. sno.
minkovi}. A. NOVALIJA pada~ Sarajeva je sru{en u Ono {to mo`e ohrabriti mo`e ra~unati. ncija ipak nije polu~ila gol. ipak uspjeli ispo{tovati za- - Kalendar je veoma lo{, [to se ti~e me~a u Tuzli, Vele` je nastu-
startu koji je ina~e prestrogi bordo tim je mogu}nost Osim ve} tradicionalno da}u. Prezadovoljan sam mislim da se ~elnici Saveza tr- pio oslabljen neigranjem iskusnih Admira
Te`ak raspored
Aris Nuki}, talentirani nogometa{ u SAD Elvis Pro{i} mogao ocijeniti
i kao jedanaesterac.
nastupa Harisa Hand`i}a.
Napada~ Sarajeva dobio je
ponajboljeg igra~a i motorne
snage Sarajeva \enaldina - Iskreno smo se priboja-
ishodom - ka`e [}epanovi}.
Sarajevu slijedi te`ak per-
ebaju pozabaviti tim proble-
mom. U 10 dana igramo ~etiri
Kajtaza, Asima [kalji}a, D`enana Zaimo-
vi}a i Admira Velagi}a. Zato su mjesta u pr-
- Avdi} ima posjekoti- dokumente, ali je upitno u Hamzagi}a, naro~ito se iska- vali utakmice, jer znamo da iod. U narednih deset dana jake utakmice, ali valjda }emo voj postavi na{li Amer Mahini}, Halil Ma-

@elim se dokazati u Evropi


Nakon Vedada Ibi{evi}a, velika bosa-
nu na ~lanku. Ne znamo
jo{ koliko je povreda
kakvom je stanju, jer dugo
nije igrao.
zao Vu~ina [}epanovi}. Osim
pogotka za 1:0, [}epanovi} je
izmamio aplauz u 18. minuti,
je Leotar doma}inski tim,
koji na gostuju}e utakmice
dolazi, uglavnom, da se bra-
ekipu o~ekuju tri duela sa
[irokim Brijegim, od ~ega
dva na Pecari. Ve} u srijedu
smo}i snage da pro|emo u
polufinale - govori [}-
epanovi}. M. TANOVI]
hmutovi} i Armin Jazvin.
- Prava je {teta {to ova mlada ekipa, po-
najvi{e zbog svoje borbenosti, nije na-
gra|ena bodom, koji smo imali do 81. mi-
nskohercegova~ka zajednica u Sent Luisu
spremna je da evropskom fudbalu ponudi ^eliku i tre}a pobjeda iz ~etiri utakmice Sloboda minimalno slavila nad Vele`om nute. Ovi mladi momci pokazali su da se na
njih mo`e ra~unati - rekao je trener Adis
jo{ jednog velikog talenta. Sa Tu{nja: Intervencija golmana Vele`a Bori}a

Te{ko protiv ekipa koje se brane Glavni problem Obad. F. I.

(Foto: A. Bajri})
Sedamnaestogodi{nji Aris Nuki}, pori-
jeklom iz Bijeljine, ro|en je u Njema~koj, a
u {estoj godini je s roditeljima, bratom i se- U sjeni paljenja auto-
Trebinjci nisu izdr`ali na Ko{evu
strom do{ao u Sjedinjene Ameri~ke Dr-
`ave.
Za njega se ve} interesiraju ameri~ki
mobila trenera ^elika Abdu-
laha Ibrakovi}a zeni~ki tim
je u subotu protiv poslje-
nesigurnost u igri
Navija~i Slobode aplauzi- jima raspola`e ovaj igra~ki Gre{kama olak{ali posao protivniku
univerziteti, koji mu nude besplatno {kolo- dnjeplasirane Drine pru`io ma su do~ekali novog {efa kadar. Leotar se dr`ao olak{ali Sarajevu da
vanje. Pokazuje nam poziv jednog od na- skromnu igru, ali je, ipak, stru~nog {taba Tuzlaka Deni- O~ekuje nas veliki posao na Ko{evu do 39. mi- sasvim zaslu`eno
jboljih ameri~kih koled`a, iz Bostona. vi{e nego zaslu`eno triju- sa Sadikovi}a, koji je u premi- u narednom periodu. Je- nute i prvog primlje- do|e do uvjerljive po-
- Nisam pristao, jer ne `elim ostati i igr- mfovao sa minimalnih 1:0. jernom nastupu upisao i svoju dnostavno, moramo konso- nog gola, a onda se bjede. Uprkos porazu,
ati nogomet u Americi. @elim se dokazati u Doma}i su jedini gol po- prvu pobjedu na klupi lidovati i zbiti redove, a sve raspala odbrana Tre- mogu biti zadovoljan
Evropi, po~eti profesionalnu karijeru. Na- stigli iz prvog ovosezonskog tu{anjskog premijerliga{a. kako bismo pobolj{ali igru i binjaca. Tako je debi odnosom igra~a, koji
jvi{e bih volio igrati za Bajern iz Minhena penala koji je izborio Dario Uprkos uspje{nom debiju, Sa- efikasnost - ka`e Sadikovi}. Dragana Spai}a na su pokazali dosta
- ka`e nam Aris dok sjedimo u njegovoj so- Puri}. Siguran realizator bio dikovi} je priznao da njegova Kao glavni problem Sa- klupi kluba s Polica odgovornosti, zalaga-
bi okru`eni osvojenim trofejima pa dodaje: je kapiten Eldin Adilovi}, ekipa nije pru`ila dobru igru. dikovi} isti~e da njegova ispao neuspje{an, a nja i borbenosti.
- Ako slu~ajno ne uspijem, ostaje mi da koji je nakon ovog kola, sada - Upozoravao sam svoje ekipa nema dovoljno sigur- istinski ljubitelji fu- Nadam se da
se vratim u Sent Luis i da se upi{em na s tri postignuta gola, i usa- fudbalere prije utakmice da nosti u igri. To se dobro vi- dbala u Trebinju nisu }emo na narednoj
SLU univerzitet. mljen na klupskoj listi strije- nema lakih protivnika. To djelo u me~u s Vele`om pa i ni o~ekivali neko utakmici na na{em
Nuki}: Podsje}a na Zlatana Ibrahimovi}a laca. Puri} prolazi Krezovi}a: Iznudio penal (Foto: J. Had`i}) Sadikovi}: Uspje{an debi
U posljednje vrijeme, nakon {to je na se i obistinilo na terenu pr- u trenucima kada su Tuzla- ~udo s ovog gostova- terenu uspjeti do}i
YouTubeu iza{lo nekoliko snimaka njego- - Nosim dres s brojem 9. ^esto me - U prvom poluvremenu otiv Vele`a. Utakmica je bi- ci suvereno imali ve}i po- to uvjetovalo da nam igra ne nja na Ko{evu, osim do trijumfa. @elja
U nastavku smo uspjeli ne znamo igrati protiv eki-
vih nogometnih vragolija, a jedna pod na- zbog na~ina igre, frizure i broja postignu- gosti su nam skratili pro- la iznimno te{ka, ali sam sr- sjed lopte u nogama u {tima. Bitno je da i dalje ra- ~asnog poraza. nam je da u preosta-
posti}i gol, {to je bilo dovo- pa koje se brane - ka`e Ibr-
zivom „Aris Nukic next Zlatan Ibrahimo- tih golova porede sa Zlatanom Ibrahimo- stor i nisu dozvolili pas- etan na kraju zbog pobjede. odnosu na protivnika. dimo na vra}anju samopou- - Svojim gre{kama la tri kola osvojimo
ljno za pobjedu, a to je u akovi}, ~iji je tim u poslje-
vic“, {panski menad`eri {alju mu pozive da vi}em. Drago mi je, on je moj idol - doda- igru pa smo gubili vrijeme Istina je da nismo bili na - Imamo nesigurnost u zdanja i vjere me|u igra~e - smo primili sva tri {est bodova - ka`e
ovom momentu i najva`ni- dnje ~etiri utakmice upisao
igra probne utakmice. je Nuki}. [. D@ID@OVI] tra`e}i gol. nivou i mogu}nostima s ko- igri i to je evidentno. Sve je dodaje Sadikovi}. E. M. gola i tako znatno Duel Torlaka (Sarajevo) i ^orlije (Leotar) Spai}. M. P.
je. Na`alost, pokazalo se da tri pobjede. V. B.
38 Ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA dni~ku izjavu, smatrat }e se da `ele biti na-
BOSNA I HERCEGOVINA sljednici i sud }e odlu~iti o njihovom pravu
FEDERACIJA BIH FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
prema podacima kojima raspola`e. Ako na-
KANTON SARAJEVO UNSKO-SANSKI KANTON sljednici u nasljedni~koj izjavi ne izjave
OP]INSKI SUD U SARAJEVU odnosi li se njihova izjava na ono {to im pri-
PARNI^NO ODJELJENJE ZA OP]INSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI
SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: 18 0 O 000633 07 O pada na osnovu zakona ili na osnovu testa-
Broj: 065-0-Mal-08-0567 menta ili kao nu`ni dio, smatra se da se izja-
Sarajevo, 9. 6. 2010. godine Bosanska Krupa, 18. 10. 2010. godine va odnosi na nasljedstvo po bilo kojem
osnovu. Odricanje od nasljedstva ne mo`e
Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja „ZADRUGAR“
D.D. SARAJEVO, ulica Musala br. 1. zastupan po punomo}nicima Galijatovi} Ekremu, Galijatovi} POZIV bit djelimi~no niti pod uvjetom, a odricanje
vrijedi i za potomke onog koji se odri~e ako
Aliji, Galijatovi} Maidi i Bav~i} Nermi, advokatima iz Sarajeva, ul. Jadranska br. 1., protiv tu`enog za ro~i{te za raspravljanje zaostav{tine ne izjavi da se odri~e samo u svoje ime. Na-
KATICA SEMIRA iz Sarajeva, ulica Okrugla br. 3., radi duga v.s.p. 1.925,00 KM u skladu sa ~l. 348. st. sljednici se mogu odre}i javno, ovjerenom
3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, objavljuje: Obavje{tava se: Gro{i} Kasim izjavom ili izjavom datom na zapisnik kod
suda do dono{enja prvostepenog rje{enja.
U ostavinskom postupku iza umrlog/e Hu- Nasljednici su du`ni da sudu dostave svoj
OGLAS sein Gro{i} odre|uje se pred ovim sudom
ro~i{te za raspravljanje zaostav{tine za dan:
Petak, 17. 12. 2010. godine u 14.00 sati u
JMBG i da sa sobom ponesu izvod iz ze-
mlji{ne knjige ili katastra ne stariji od mje-
Poziva se tu`eni Katica Semir da u roku od 30 dana dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Tu`itelj je seca, kao i drugu dokumentaciju iza umr-
ODJELJENJE BU@IM U BU@IMU. log.
tu`enom od 21. 1. 2008. godine predlo`io da sud nakon provedenog dokaznog postupka donese presu-
du kojom }e tu`enog obavezati da tu`itelju na ime duga po osnovu ugovora o djelu kojim se tu`eni oba- - VA@NA NAPOMENA:
vezao da }e vr{iti prodaju knjiga isplati iznos od 1.925,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom u Sudija
skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana podno{enja tu`be tj. od 21. 1. 2008. go- Ako na ro~i{te ne do|u ili ne daju naslje- [efik Alijanovi}
dine pa do isplate uz naknadu tro{ova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 (petnaest) dana.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro~ito: oznaku suda, ime i prezime, odnosno na-
ziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i
punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja ~lan 334. ZPP-a. BOSNA I HERCEGOVINA sljednici i sud }e odlu~iti o njihovom pravu
U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE prema podacima kojima raspola`e. Ako na-
osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora UNSKO-SANSKI KANTON sljednici u nasljednoj izjavi ne izjave odnosi
sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, do- OP]INSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI li se njihova izjava na ono {to im pripada na
kaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za te navode, ~lan 71. ZPP-a. Tu`eni u odgovoru Broj: 18 0 O 000633 07 O osnovu zakona ili na osnovu testamenta ili
na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti protivtu`bu. Bosanska Krupa, 18. 10. 2010. godine kao nu`ni dio, smatra se da se izjava odnosi
Ukoliko u ostavljenom roku tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog na nasljedstvo po bilo kojem osnovu. Odri-
propu{tanja, ako je tu`itelj u tu`bi naveo takav prijedlog ~lan 182. ZPP-a. canje od nasljedstva ne mo`e biti djeli-
U slu~aju promjene va{e adrese, du`ni ste obavijestiti ovaj sud ~lan 352. ZPP-a, u protivnom snosit }ete
posljedice u skladu sa zakonom.
POZIV mi~no niti pod uvjetom, a odricanje vrijedi
i za potomke onog koji se odri~e ako ne izja-
za ro~i{te za raspravljanje zaostav{tine
vi da se odri~e samo u svoje ime. Nasljedni-
Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu ci se mogu odre}i javno, ovjerenom izjavom
Obavje{tava se: Gro{i} Ibrahim
stranku pozivom na broj predmeta. ili izjavom datom na zapisnik kod suda do
dono{enja prvostepenog rje{enja.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja pisme-
U ostavinskom postupku iza umrlog/e Hu-
sein Gro{i} odre|uje se pred ovim sudom
na u dnevnim novinama i istovremenim objavljivanjem na oglasnoj plo~i suda, ~lan 348. Zakona o Nasljednici su du`ni da sudu dostave svoj
ro~i{te za raspravljanje zaostav{tine za dan:
parni~nom postupku FBiH. JMBG i da sa sobom ponesu izvod iz ze-
Petak, 17. 12. 2010. godine u 14 sati u
mlji{ne knjige ili katastra ne stariji od tri
ODJELJENJU BU@IM U BU@IMU.
STRU^NI SARADNIK mjeseca, kao i drugu dokumentaciju na ime
Lejla Dedi} umrlog.
- VA@NA NAPOMENA:
Napomena: Odgovor na tu`bu mo`e se podnijeti putem po{te ili putem prijemne kancelarije Sudija
Ako na ro~i{te ne do|u ili ne daju naslje-
Op}inskog suda u Sarajevu, ul. [enoina br. 1. [efik Alijanovi}, s.r.
dni~ku izjavu, smatrat }e se da `ele biti na-

BOSNA I HERCEGOVINA - na iznos od 30,00 KM po~ev od 9. 1. 2009. godine pa do isplate, BOSNA I HERCEGOVINA Dozvoljeno dana 04. 09. 2009. godine na
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE kao i da tu`iocu naknadi tro{kove ovog postupka, sve u roku od osnovu avalirane mjenice serijskog broja
petnaest dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO KANTON SARAJEVO AF2547699 od 04. 08. 2008. godine, radi na-
OP]INSKI SUD U SARAJEVU Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom
OP]INSKI SUD U SARAJEVU plate nov~anog potra`ivanja u iznosu od
Broj: 65 0 Mals 123299 10 Mals protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u 1.417,50 KM, kamate od dana dospjelosti
dnevnim novinama i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dosta- Broj: 65 0 I 110971 09 I 27. 08. 2009. godine, te tro{kova izvr{nog
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Neboj{a Joksimovi}, u vljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.
Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, Sarajevo, 30. 09. 2010. godine postupka u iznosu od 50,00 KM.
pravnoj stvari tu`ioca Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djela-
tnost „avaz roto press“ doo Sarajevo, protiv tu`enog Sanbih Co- du`an najkasnije u roku od 30 dana, dostaviti Sudu pismeni Izvr{enje }e se provesti pljenidbenim popi-
mpany d.o.o. Bla`uj, radi naplate potra`ivanja, v.s. 332,00 KM, odgovor na tu`bu. Op}inski sud u Sarajevu, sudija Mirna som, procjenom i prodajom pokretnih stva-
na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. Pej~inovi}, u pravnoj stvari tra`ioca
novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljnjem tekstu: ZPP), Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ri izvre{nika [AP^ANIN NIHADA i
budu}i da je tu`eni odselio na adresu Bla`uj br. 25, Bla`uj, obja- ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili bora- izvr{enja MIKROKREDITNA FON- IMAMOVI] ELMEDINA.
vi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika
vljuje sljede}i
i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i po-
DACIJA LOK SARAJEVO, Ulica Skender-
tpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). ija broj 13, protiv izvr{enika [ap~anin Ni- Sudija
OGLAS U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne pri-
had, ulica Behd`eta Muteveli}a broj 53 Sar-
ajevo i Imamovi} Elmedina, ulica Mahmu-
Mirna Pej~inovi}
govore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni tovac broj 5, Sarajevo, radi izvr{enja, v.s.p. Pouka: Protiv ovog rje{enja stranke mogu
zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). 1.417,50 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 da-
Dana 6. 1. 2010. godine, tu`ilac Dru{tvo za izdava~ku i {tam- Zakona o parni~nom postupku objavljuje: na od dana prijema u dovoljnom broju pri-
parsku djelatnost „avaz roto press“ doo Sarajevo, podnio je tu`bu
protiv tu`enog Sanbih Company d.o.o. Bla`uj, radi naplate po- Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sa- mjeraka za sud i stranke.
tra`ivanja, v.s. 332,00 KM. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu dr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice
kojom }e obavezati tu`enog da isplati tu`iocu iznos od 332,00
KM na ime glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom na
na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se
utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan
71. stav 2. ZPP-a).
RJE[ENJE O Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku
period docnje: smatra se obavljenim protekom roka od 15
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom
ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a).
IZVR[ENJU dana od dana objavljivanja u dnevnim novi-
nama.
- na iznos od 30,00 KM po~ev od 9. 2. 2008. godine pa do isplate,
- na iznos od 29,00 KM po~ev od 9. 3. 2008. godine pa do isplate,
Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je
- na iznos od 31,00 KM po~ev od 9. 4. 2008. godine pa do isplate, tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dosta-
vi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti BOSNA I HERCEGOVINA - nalog za gotovinsku isplatu na dan 7. 1. 2008. godine,
- na iznos od 30,00 KM po~ev od 9. 6. 2008. godine pa do isplate,
presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog pro- FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - knji`na kartica tu`itelja,
- na iznos od 30,00 KM po~ev od 9. 7. 2008. godine pa do isplate, pu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan KANTON SARAJEVO - saglasnosti od 28. 12. 2007. godine i 31. 12. 2007. na
(~lan 182. stav 1. ZPP-a). ime II i III tu`enog.
- na iznos od 31,00 KM po~ev od 9. 8. 2008. godine pa do isplate,
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnom br-
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
- na iznos od 31,00 KM po~ev od 9. 9. 2008. godine pa do isplate, Broj: 65 0 P 062647 08 P NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne
oju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj pre-
- na iznos od 29,00 KM po~ev od 9. 10. 2008. godine pa do isplate, - dmeta. Sarajevo, 13. 10. 2010. god. do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno po-
na iznos od 31,00 KM po~ev od 9. 11. 2008. godine pa do isplate,
zvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se
Sudija Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. 4 i 5 Zakona o par- tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje. (~lan 97.
- na iznos od 30,00 KM po~ev od 9. 12. 2008. godine pa do isplate, Neboj{a Joksimovi} ni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH broj 53/03), stav 3 ZPP-a).
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Amela Mahi}, u pra- Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razlo-
vnoj stvari tu`itelja Organizacija LOC MICRO Saraje- ga, ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se
vo, ul. Skenderija br. 13, koju zastupa Adis Opra{i}, odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 97. stav 4 ZPP-a).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDREACIJA BOSNE I HERCEGOVINE POZIV advokat iz Sarajeva, protiv tu`enih [ukrija Halilovi} i
dr., radi isplate duga, vsp. 12,000,44 KM, OBJAVLJUJE
Sud }e shodno odredbama ~lana 406. i 407. ZPP, kazniti
nov~anom kaznom od 100 do 1000 KM:
POSAVSKI KANTON - Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili um-
Za: protupredlagatelja Ivku Dujmenovi} POZIV je{a~a koji svojim parni~nom radnjama, te`e zloupotrije-
be prava priznata odredbama ZPP-a.
OP]INSKI SUD U ORA[JU NA RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU - Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku ili drugog
Broj: 25 0 V 004967 04 V sudionika u postupku.
Pozivate se kao protupredlagatelj na ro~i{te - Osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi a vrije|a
Ora{je, 6. 10. 2010. godine za dan 16. 11. 2010. godine sa po~etkom u [UKRIJA HALILOVI] pozivate se u svojstvu tu`enog
sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne
na ro~i{te za glavnu raspravu za dan
10 sati u sudnici broj 3 u zgradi Kantona- pokorava naredbama sudu za odr`avanje rada, a mo`e ga
lnog suda u Od`aku. UTORAK 22. 03. 2011. god. sa po~etkom u 10,00 sati u i udaljiti.
PRAVNA STVAR Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15
Predlagatelj: verica Kova~evi} sobu broj 326/III.
Sudac Na ro~i{tu za glavnu raspravu }e se raspravljati o osnovano- dana od dana objavljivanja.
Protivnik predlagatelja: Mato Kova~evi} sti tu`benog zahtjeva te izvesti slijede}i dokazi: SUDIJA
Zoran Mikuli}
Radi: fizi~ke diobe nekretnina - ugovor o namjenskom kreditu br. GR-16/08. od 7. 1. 2008., Amela Mahi}
oglasi Dnevni avaz ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. 39
40 Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. sport
[AHOVSKI MOZAIK Zavr{en Superturnir u kineskom Nand`ingu

Uvjerljiv trijumf Karlsena


Norve`anin osvojio poen vi{e od drugoplasiranog prvaka svijeta Ananda
Priprema:
Muhamed BORI],
me|unarodni majstor
Sokolov: Odli~an start
Norve{ki velemajstor
Memorijal „^igorina“ u Sankt Petersburgu Magnus Karlsen (Carlsen)
pobjednik je Tre}eg super-

Sokolov ima tri turnira „Pearl Spring“, ko-


ji se igrao u kineskom Na-
nd`ingu. Karlsen, koji je
prvi na rejting-listi, iza se-

poena iz tri partije be je za cijeli poen ostavio


aktuelnog prvaka svijeta
Vi{vanatana Ananda.
Rekordna 272 u~esnika na glavnom turniru Ovaj veliki turnirski
uspjeh do{ao je nakon sla-
U Sankt Petersburgu se jstorskog zvanja. bih rezultata u ruskom Ha-
od 26. oktobra do 5. nove- Bit }e odigrano devet nti-Masijsku i {panskom
mbra odvija Memorijal kola po {vicarskom sistemu Bilbau, poslije kojih je Ka-
„^igorina“, posve}en veli- uz tempo igre od 90 minu- rlsenu prijetila opasnost da
kom ruskom {ahisti iz 19. ta za prvih 40 poteza, a po- bude potisnut s pozicije na-
stolje}a Mihailu Ivanovi~u tom 30 minuta do kraja pa- jboljeg ELO igra~a. Nor-
^igorinu, osniva~u ruske rtije uz bonus od 30 seku- ve`anin je tek u Kini povr-
{ahovske {kole. Ovaj pra- ndi za svaki odigrani potez. atio staru formu i vrlo uvje-
znik {aha sastavljen je od Nakon tri odigrana kola rljivo, s ~etiri pobjede i {est
brojnih blic, rapid, dje~ijih u vodstvu je 10 igra~a sa remija, osvojio Nand`ing.
i veteranskih takmi~enja, maksimalnim u~inkom. Pored zara|enih 10 rejti- Karlsen: Pripalo mu i 80.000 eura
ali glavnu pa`nju privla~i Me|u njima je i najbolji ng-poena, koji }e mu i na pularan u Kini, a ovogo- ovog presti`nog turnira Vang Jue (Wang, Kina,
veliki open turnir. bh. igra~ Ivan Sokolov, ko- sljede}oj rejting-listi osigur- di{nja mu je donijela status {estorice bila su sva tri igra~a 2.732), Vugar Ga{imov
Ove godine sru{eni su ji je s ove tri pobjede tako ati lidersku poziciju, Kar- velike zvijezde pa je ovo lo- koja imaju septembarski re- (Azerbejd`an, 2.719) i Etjen
dosada{nji rekordi po bro- nastavio uspje{nu seriju lsen je inkasirao 80.000 eura, gi~an korak kineskih vlasti. jting iznad 2.800 poena - Bakro (Ettiene Bacrot, Fra-
jnosti u~esnika, jer su na nastupa. U ~etvrtom kolu ali i po~asno dr`avljanstvo Ina~e, turnir u Na- Magnus Karlsen (Norve{ka, ncuska, 2.716).
start iza{la 272 u~esnika iz Sokolov ima bijele figure Kine. Naime, nakon pro{lo- nd`ingu bio je 21. kategorije 2.823), Veselin Topalov Poredak: 1. Karslen, 2.
23 zemlje svijeta, a me|u protiv ruskog velemajstora godi{nje pobjede u Nand`- FIDE uz prosje~an rejting (Bugarska, 2.803) i Vi{vana- Anand, 3. Bakro, 4. Topa-
njima je 61 nosilac velema- Valerija Popova. ingu, Karlsen je postao po- od 2.766 poena. U~esnici tan Anand (Indija, 2.800), te lov i Ga{imov, 6. Vang.

Zavr{eno Svjetsko prvenstvo za mlade Izabrane partije


Ja}imovi} zauzela 14. poziciju
U gr~kom Por-
Topalov - Karlsen
(Bogoljubljeva indijka)
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 Lb4+
20.Lc2 Te8 21.f4 Lg4
22.Dd3 exf4 23.Lxf4 Sc4
24.Lc1 c5 25.Tf1 cxd4
4.Sxd4 Lc5 5.Sb3 Lb6
6.Sc3 Sf6 7.De2 0-0 8.Lg5
h6 9.Lh4 a5 10.a4 Sd4
22.Td1 Sa5 23.Td2 h5
24.Tad1 h4 25.dxc5 Sxc5
26.Lxc5 bxc5 27.Sf1 Tb8
4.Ld2 Lxd2+ 5.Dxd2 d5 26.cxd4 Dd8 27.h3 Le6 11.Dd3 Sxb3 12.cxb3 Te8 28.Td7 Txb5 29.Txc7 Tb2
to Karasu zav- 6.Lg2 c6 7.Sf3 Sbd7 8.0-0 28.b3 Da5 29.Kh2 Sh7 30.e5 13.0-0-0 d6 14.Dc2 Ld7 30.Ld5 Teb8 31.Txa7 Sb3
r{eno je Svjetsko b6 9.Tc1 0-0 10.b4 Lb7 g6 31.d5 Sxe5 32.dxe6 1-0 15.Lc4 Le6 16.The1 De7 32.a5 Lh5 33.Te1 Le2 1-0
prvenstvo za mla- 11.Db2 Tb8 12.Sbd2 De7 Karlsen - Vang (Ruska) 17.e5 dxe5 18.Txe5 Df8 Vang - Topalov
de {ahiste. Prve- 13.e3 Tfc8 14.Tc2 c5 1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.d4 Sxe4 19.Lxf6 gxf6 20.Te2 Dg7 (Grinfeldova indijka)
nstvo se igralo po 15.bxc5 bxc5 16.Da3 Tc6 4.Ld3 d5 5.Sxe5 Sd7 6.Sxd7 21.Lxe6 Txe6 22.Txe6 fxe6 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5
starosnim grupa- 17.Tac1 Ta6 18.Dd3 h6 Lxd7 7.0-0 Ld6 8.Dh5 Sf6 23.Td3 Kh8 24.Tg3 Dh7 4.Lf4 Lg7 5.e3 c5 6.dxc5
ma u kategorijama 19.De2 dxc4 20.Dxc4 cxd4 9.Te1+ Kf8 10.De2 Sg4 25.Dd2 Lc5 26.Se4 Le7 Da5 7.Da4+ Dxa4 8.Sxa4
do 8, 10, 12, 14, 16 21.Sxd4 Tb6 22.Lxb7 11.h3 Dh4 12.Df3 Lh2+ 27.Th3 Kg7 28.Dd7 Kf7 Ld7 9.Sc3 Se4 10.Sxd5 Sa6
i 18 godina za dje- T8xb7 23.Kg2 Se5 24.Dc5 13.Kf1 Sxf2 14.Dxf2 Lg3 29.Sg5+ fxg5 30.Tf3+ Kg8 11.f3 Sexc5 12.0-0-0 Tc8
voj~ice i dje~ake. Dxc5 25.Txc5 Tb2 15.Dd2 Df6+ 16.Kg1 Lxe1 31.Dxe6+ Kh8 32.Tf7 Ld6 13.Lg5 f6 14.Lh4 Kf7
Takmi~ilo se sko- 26.T1c2 Sd3 27.Tc8+ Kh7 17.Dxe1 Dxd4+ 18.Kh2 33.Txh7+ Kxh7 34.Df7+ 15.Se2 e6 16.Sdc3 Lh6
ro 1.400 u~esnika 28.S4f3 a5 29.h3 a4 30.a3 Te8 19.Dg3 De5 20.Dxe5 Kh8 35.g3 Ta6 36.Kb1 Lb4 17.Lf2 e5 18.Kb1 Thd8
iz 80 zemalja. Bo- g5 31.Txb2 Txb2 32.Tc3 Txe5 21.Lf4 Te1 22.Lxc7 a6 37.f4 gxf4 38.gxf4 1-0 19.e4 f5 20.Sg3 b6 21.Le2
snu i Hercegovinu Sxf2 33.Tc7 S2e4 0-1 23.La5 Td1 24.a4 Ke7 Anand - Bakro f4 22.Sf1 Lf8 23.a3 Se6
je predstavljalo 14 Ja}imovi}: Dobar nastup Karlsen - Topalov 25.Ld2 Tc8 26.c3 d4 27.c4 (Nimcoindijka) 24.Sd2 Sac5 25.Sd5 a5
mladih {ahista. gorija do 14 godina), koja je ([panjolka) g6 28.Le2 Lxa4 29.Lb4+ 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 26.b4 axb4 27.axb4 La4
Rezultati koji su posti- zauzela vrlo dobro 14. mje- 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 Ke6 30.Lxd1 Lxd1 31.Sd2 4.e3 0-0 5.Ld3 c5 6.Sf3 d5 28.Tc1 Tb8 29.Tc3 Sd4
gnuti su vrlo lo{i, skoro ka- sto. Drugi na{ predstavnik 4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.d3 b5 Le2 32.b3 f5 33.Kg3 Td8 7.0-0 Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 30.Lxd4 exd4 31.Ta3 b5
tastrofalni. To je odraz sta- od kojeg smo mogli o~eki- 7.Lb3 d6 8.a4 Tb8 9.axb5 34.Kf2 d3 35.Lc3 Kf7 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.h3 e5 32.bxc5 Lxc5 33.Ta2 d3
nja u {ahu u na{oj zemlji, vati bolji rezultat, Vo- axb5 10.Sbd2 0-0 11.Te1 36.Sf3 f4 37.Sg5+ Kg8 12.La2 e4 13.Sd2 b6 34.Lxd3 bxc4+ 35.Kc1
koje se u ovom segmentu go{}anin Denis Kadri} za- Ld7 12.c3 Ta8 13.Txa8 38.Se6 1-0 14.Lb2 Lf5 15.De2 Lg6 cxd3 36.Txa4 Le3 37.Sxe3
odra`ava u slabom ili nika- uzeo je 40. mjesto, {to ne Dxa8 14.d4 h6 15.Sf1 Te8 Karlsen - Bakro 16.Tfc1 Tad8 17.a4 Lh5 fxe3 38.Sc4 Tdc8 39.Td1
kvom radu s djecom. odgovara njegovoj stvarnoj 16.Sg3 Dc8 17.Sh4 Lf8 ([kotska) 18.Db5 Tfe8 19.La3 g5 Tb3 40.Ta7+ Kg8 41.Ta4
Najbolji rezultat posti- snazi, a pogotovo ne pote- 18.Sg6 Sa5 19.Sxf8 Txf8 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 20.Sf1 Sd7 21.Sg3 Lg6 Tc3+ 0-1
gla je Sara Ja}imovi} (kate- ncijalu.

Problem broj 488 Studija broj 488


Uo~i Me|unarodnog turnira „Zenica 2010“
V. Lukjanov, 1969 H. Rink, 1906
Mat u tri poteza Bijeli vuèe i dobiva
U~estvuje deset igra~a
iz ~etiri zemlje
[ahovski klub Preporod gi{a Blagojevi} (2.481), a Goran Trkulja (.2350),
organizira 14. me|unaro- ostali u~esnici su Emir Di- Enver Muratovi} (2.290) i
dni turnir „Zenica 2010“. zdarevi} (BiH, 2.475), Si- Bojan Radi} (2.157).
Turnir je pozivnog karakte- ni{a [ari} (Srbija, 2.446), Turnir je {este kategorije
ra, u~estvovat }e 10 {ahista Slobodan Martinovi} FIDE, srednji rejting iznosi
Problem 487: 1.Lf5 Kg3 (1...Kg2 Studija 487: 1.Ld8 Kf5 2.Df3+ Ke5 iz Bosne i Hercegovine, Cr- (Srbija, 2.425), Rudolf Ser- 2.379 poena i mo}i }e se osva-
2.Lf4 Kf3 (2...h4 3.Le4#) 3.0- 3.Lc7 Kd4 4.Ld6 Dd6 5.Dd3 Kc5 ne Gore, Hrvatske i Srbije. ti} (Hrvatska, 2.422) te do- jati norme za titulu me|una-
0#; 1...h4 2.0-0+ Kxg3 3.Lf4#) (5...Ke5 6.Dg3 Kd5 7.e4 Kc5 8.Da3) Prvi nosilac turnira je ma}i igra~i Muhamed Bori} rodnog majstora. Turnir
2.Kf1 Kf3 3.Th3# 1-0 6.Da3+ Kd5 7.e4+ Ke5 8.Dg3 1-0 crnogorski velemajstor Dra- (2.377), Esad Gori} (2.365), po~inje 8. novembra. Blagojevi}: Prvi nosilac
oglasi Dnevni avaz ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. 41
42 Ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
oglasi
oglasi Dnevni avaz ponedjeljak, 1.novembar/studeni 2010. 43
44 Ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. 45

LOTO 6/42
O^EKIVANI JACK POT ZA 88. KOLO LOTO-a 180.000,00 KM GARANTOVANI JACK POT ZA 88. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 87. KOLA LOTO-a OD 30. 10. 2010. godine PRIVREMENI IZVJE[TAJ 87. KOLA JOKERA OD 30. 10. 2010. godine

DOBITNA KOMBINACIJA 87. KOLA LOTO-a BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA


05 10 24 34 41 42 42 05 34 41 24 10
POGODAKA PRVI DOBITNI BROJ JOKERA 254140
6 DOBITAKA
NEMA
JACK POT SE PRENOSI
U NAREDNO KOLO
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA 581425

5
POGODAKA
DOBITAKA 1.459,70 KM 6 BROJEVA
DOBITAKA NEMA
JACK POT SE PRENOSI
U NAREDNO KOLO
IMA 4
5 DOBITAKA
BROJEVA
NEMA 0,00 KM DOBICI SA

4
POGOTKA BROJA 4 BROJA
DOBITAKA 19,70 KM 4 IMA 2 DOBITAKA
308,00 KM
IMA 395
BROJA ZASTUPNIK : 00199
POGOTKA 3 DOBITAKA
61,60 KM
3 DOBITAKA
IMA 6.388
2,40 KM
IMA 15
BROJA
4460085 R 1x4
ZASTUPNIK : 00652

2 DOBITAKA
IMA 201 4,60 KM 4440565 S 1x4

U 87. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77.853,90 KM BROJ

UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38.926,95 KM 1 DOBITAKA


IMA 1.677 1,00 KM
FONDOVI DOBITAKA:
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 9.731,70 + JP 158.457,20 ) . .168.188,90 KM U 87. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.353,00 KM
FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.839,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.176,50 KM
FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.785,40 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE (1.035,30 + JP 9.845,70) . . . . . . . . . . . . . . . . .10.881,00 KM
FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.570,80 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.141,20 KM

DOBICI SA 5 POGODAKA
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 31. 10. 2010.godine
ZASTUPNIK : 00146 ZASTUPNIK : 00581
4430004 R 1x5 4460016 R 1x5
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 31.10.2010.godine
ZASTUPNIK : 00364 ZASTUPNIK : 00659
4440143 R 1x5 4410064 R 1x5 KONA^AN IZVJE[TAJ 85. KOLA LOTO-a OD 23.10.2010. godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 31.10.2010.godine L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 85. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH
PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO
ISPRAVKA NA PRIVREMENI IZVJE[TAJ 86. KOLA LOTO-A OD 26.10.2010. GODINE
STOJI U 85. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76.183,50 KM
DOBITNA KOMBINACIJA 84. KOLA LOTO-a UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38.091,75 KM
TREBA FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 9.522,90 + JP 135.544,40 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145.067,30 KM
DOBITNA KOMBINACIJA 86. KOLA LOTO-a FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.713,80 KM
FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.618,30 KM
FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.236,70 KM

OBAVJEŠTENJE ZA IGRAÈE SA 6 POGODAKA


SA 5 POGODAKA
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA

DOBITAKA NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO


DOBITAKA IMA 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.142,80 KM
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA SA 4 POGOTKA DOBITAKA IMA 346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,00 KM
SA 3 POGOTKA DOBITAKA IMA 6.099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,50 KM
NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA:
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 85. KOLO LOTO-a JE 30.11.2010.GOD.
BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV L U T R I J A B i H S A R A J E V O 31.10.2010.godine

HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV KONA^AN IZVJE[TAJ 85. KOLA JOKERA OD 23.10.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA
L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 85. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH
PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO

U 85. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.184,00 KM


NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.092,00 KM
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE (1.018,40 + JP 7.408,30 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.426,70 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.073,60 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA

SA 6 BROJEVA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO


SA 5 BROJEVA DOBITAKA NEMA
SA 4 BROJA DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .554,60 KM
SA 3 BROJA DOBITAKA IMA 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46,20 KM
SA 2 BROJA DOBITAKA IMA 183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,50 KM
SA 1 BROJEM DOBITAKA IMA 1.855 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 31.10.2010.godine ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 85. KOLO JOKERA JE 30.11.2010.GOD.


46 Ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
oglasi

Bosna i Hercegovina provedenoj promjeni na kuænu adresu.


Federacija Bosne i Hercegovine U sluèajevima prijavljenih promjena za koje
Hercegovaèko-neretvanska `upanija se nisu stekli zakonski uvjeti za provoðenje
NAÈELNIK OPÆINE promjena u katastarskom operatu, promjene su
sukladno èlanku 61. Zakona o premjeru i katas-
ÈAPLJINA tru zemljišta snimljene i evidentirane na katas-
Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova tarskim planovima. Iste æe biti provedene u
katastarskom operatu po stjecanju zakonskih
Èapljina,27.listopada 2010.godine uvjeta. Pošto se kod ovakvih promjena ne donosi
rješenje o provedenoj promjeni, ovim putem
Obavijest obavještavamo podnositelje prijava, da je po nji-
hovoj prijavi postupljeno na naprijed opisani
Sukladno potpisanom Ugovoru o sistem- naèin.
atskom a`uriranju katastra u K.O. Èapljina obav- A`urirani podaci katastra bit æe dostavljeni
ještavaju se podnositelji prijava za provoðenje Zemljišno-knji`nom uredu Opæinskog suda u
promjena u katastru da je izvoðaè radova Èapljini, nakon èega æe uslijediti sistematska ob-
"Geometrika" d.o.o.Grude u suradnji sa Slu`bom nova zemljišne knjige za K.O. Èapljina. O
geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Opæine poèetku procesa obnove zemljišne knjige,
Èapljina završila izmjeru svih parcela i objekata graðani i drugi zainteresirani pravni i fizièki
neevidentiranih u katastru i svih eta`nih jedini- subjekti æe biti na vrijeme obaviješteni putem
ca s ciljem cjelovitog usuglašavanja stanja u javnog poziva koji æe biti objavljen sukladno
katastru sa stanjem na terenu. èlanku 67. Zakona o zemljišnim knjigama Fed-
Za svaku prijavljenu promjenu u odnosu na eracije BiH.
dosadašnje stanje u katastru, za koju su se stekli
zakonski uvjeti za provoðenje u katastarskom POMOÆNIK NAÈELNIKA:
operatu, podnositelji zahtjeva æe dobiti rješenje o Darko Šimoviæ, dipl.pravnik
oglasi Dnevni avaz ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. 47
48 Ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
 Jednokrev. soba u stanu, centr. gr. Asima Ferhatovi}a - do bolnice
upotreba kuhinje, kablovska. Tel. 062 Ko{evo, 67 m2/2 sprat, 2 balkona,

OGLASI
994 704. centralno, dvostrano orijentisan.
 Jednokrevetnu namje{tenu sobu, Cijena 2.250 KM/m2, sun~an.
MALI kuhinju sa kupatilom, u strogom ce- Tel. 062 156 882. 16646-1tt
ntru. Tel. 445-306.
 Adaptiran jednosoban stan 36 m2
 Kanc. prostore u pos. objektu u u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel.
Sarajevu-Ned`ari}i. Tel. 061 130 504, 061 533 758.
od 16-20 h.
 Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1.
 Lada Niva 1.7 4x4, 99., neregistro- lih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 Ba{~ar{iji, Nove Daire, opremljen, Namje{ten dvosoban stan, ul. b. Tel. 062 156 982.
vana, ispravna. Tel. 061 158 164. 013. pogodan za kancelarije. Tel. 033 533- Begi}, Ko{. Brdo. Tel. 062 330 610.
 Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza
 Ljetne gume interkontinental od Kupujem vozila: havarisana, stra- 123. Namje{ten stan 70 m2, centr. gri- Sam-shopa. Tel. 061 358 229.
Golfa 4 karavana, iz Njema~ke. Tel. ne table, neispravna. Tel. 061 820 000. Izdajem 3-soban nenamje{ten janje, kablovska TV. Tel. 033 657-697,
061 159 507. stan, Dobrinja C-5, kirija 300 KM. 061 507 240. Ba{~ar{ija Safvet bega Ba{agi}a,
prodajem stan 34 m2 sa {upom. Tel.
 MB 190 D, god. 86., crveni, reg. 7. Tel. 065 836 513. Namje{tena garsonjera zapos. 061 208 735, 061 474 245.
2011., motor extra dobar, lim 95 po- Izdajem dvoiposoban namje{ten mu{karcu ili studentu, nepu{a~u. Tel.
Prodaja sto, 3.501 KM. Tel. 062 270 366. stan u centru grada. Tel. 061 202 497. 061 398 380. Ba{~ar{ija, prodaje se poslovni
objekat u najprometnijoj ulici Bra-
 Mercedes 190 dizel, automatik, Izdajem dvoiposoban poluna- Namje{tena soba, centr. grijanje, vad`iluk, restoran sa sobama, motel
Audi A4 s-lajn, karavan 1.9 tdi, kuhinja, kupatilo. Tel. 521-618, 061
2004. god., full oprema. Tel. 061 131 88., registr. sive boje, odli~an. Tel. 061 mje{ten stan u priv. ku}i, poseban 355 m2. Tel 061 275 535.
500 037. ulaz. Tel. 033/454-424. 529 838.
791 Bos. Krupa, naselje Donje
 Mercedes E 220 CDI, model Izdajem dvokrevetnu sobu radni- Namje{tena soba, centr. grijanje.
 Alu-felge 16“ za Mercedes, 5 kra-
2003., sivi, avantgarde, tel., al. felge,
Izdavanje cima, cijena 60 KM po krevetu. Tel. Tel. 544-231.
Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vla-
kova, sa gumama. Tel. 061 146 657. sni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel.
ko`a, servisna knjiga. Tel. 066 364 061 415 800. Ned`ari}i, izdajem kompletno 061 156 886.
 Aluminijske 4 felge trineske, 848. Izdajem dvosoban stan i 11 soba opremljenu autopraonu. Tel. 061 244
175/70/13. Tel. 061 548 447. (S. Kolonija Ilid`a) 600 m od Uni- Izdajem dvokrevetnu sobu stude- Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa
 Mercedes ML 320, benzin + plin, ntima kod Bosmala. Tel. 062 138-905. 166. svim komunalijama, 120 KM/m2.
verziteta, sve novo namje{teno, c.
 Auto dijelovi za Reno TDI, povo- 2003. god., regist. do 6./2011. Tel. 061 Olovska ul. namje{ten soba sa 2 Tel. 061 156 886.
ljno. Tel. 061 908 097.
grijanje, TV, internet. Kontakt tel.: Izdajem dvosoban namje{ten stan
145 887. 061 160 896. 13920-1Nd` le`aja. Tel. 066 348 625.
D. Malta. Tel. 033 521-566. Centar, dvoiposoban novoadaptir-
 Auto gume polovne 245/70/16 - 4 Minibus Iveko automatik, god. Pekaru komplet opremljenu koja an stan, II sprat, eta`no grijanje, mo-
kom., 215/55/16 - 4 kom., 205/55/16 - Izdajem dvosoban namje{ten stan
85., ispavan, odjavljen, vodi se 1+8, Izdajem dvosoban namje{ten na Grbavici kod Lorisa. Tel. 033 443- jo{ radi izdajem, 500 KM. Tel. 061 150 gu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 432
4 kom., 195/65/16 - 4 kom, 185/60/14 - 1000 EUR-a, mo`e zamjena. Tel. 062 129, Pofali}i. 055.
4 kom. Tel. 062 213 732. stan na Marin Dvoru. Tel. 025.
270 366. 033/526-426, 061 504 385. Izdajem dvosoban namje{ten stan Pos. prostor 40 m2, za agencije, pr- Centar, prodajem pos. prostor 157
 Auto ogledala za retrovizore za sve Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., 16505-1tt edstavni{tva, kancelarije, Aerodrom. m2, prizemlje, parking, pogodno za
vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. na Marin Dvoru. Tel. 033 526-426,
tek registrovan, cijena 2.500 KM. Tel. 061 504 385. naselje sa papirima. Tel. 061 857 012. sve namjene. Tel. 061 304 599, 033
 Auto radar detektori Cobra i Whi- 061 551 317. 665-419.
 Dobro{evi}i, dvoiposoban stan Izdajem dvosoban stan od 1. XI u Pos. prostor do gl. ceste u B. Poto-
steer, xenon kompleti i navigacije za Pasat 1.6 D, karavan, mjenja~, 5 70 m2, prazan, ima ugra|ena ku- centru. Tel. 442-331. ku, 60 m2, mo`e za sve namjene. Tel. Centar, ul. Avde Jabu~ice, proda-
automobile, garancija 1 god. Tel. 066 brzina, god. 84., ispravan, odjavljen, hinja, bez grijanja, blizu autobu- 062 154 130. jem stan 67 m2. Tel. 062 789 512.
271 815. 501 KM, Sarajevo. Tel. 062 270 366. ske stanice, na du`e vrijeme, kiri- Izdajem dvosoban stan u zgradi,
Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Povoljno garsonjera blizu trol. sta- Centar-Dalmatinska, stan 121 m2,
 Autostakla „Rule“, original Pasat dizel karavan, 2002. god., ja 180 KM. Tel. 061 745 190, 033 nice Jezero. Tel. 033 220-946, 061 789 visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos.
{ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. TDI, 131 konja, kompl. oprema, navi- 591-144. 14187-1Nd` Izdajem gara`u na Grbavici u 743. prostor. Tel. 033/221-533.
Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka gacija. Tel. 062 481 841. [opingu. Tel. 061 911 971.
109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Povoljno iznajmljujem posl. pro- Centar-M. Dvor, jednosoban 40
 Pasat 1.9 dizel, 90. godina, 4600 Izdajem dvosoban stan na Do- Izdajem gara`u na Marijin Dvoru stor 11 m2, Tr`ni centar D. Malta. Tel. m2, II sprat. Tel. 061 715 543.
 BMW 324 dizel, 1988. god., regi- KM. Tel. 062 151 896 brinji 2. Tel. 033/450-752. 14216- - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za bu- 062 789 206.
strovan 57.do 11. mjeseca, automatik, 1Nd` du}nost“). Tel. 061 273 995. Ciglane Donje, prodajem 3-soban
2.300 KM. Tel. 061 438 446. Pasat karavan 2000 god., tdi, Prazan sprat ku}e, sve zasebno u stan 106 m2, cijena 270.000 KM. Tel.
11.200 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 Izdajem gara`u u Kranj~evi}evoj B. Potoku. Tel. 062 154 130. 061 911 324.
 Citroen AX 1991., registr., 1.200 818 173 Izdaje se jednosoban, luksuzno ulici (za manje automobile). Tel.
KM. Tel. 061 105 425. 033/612-956. Renoviranu nenamje{tenu garso- ^. Vila, prodajem stan dvoiposo-
 Pasat karavan, 1997. god., TDI, namje{ten stan, sa tri kau}a, tele- ban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izu-
fonom, instaliranim internetom, njeru u [vrakinom, Prvomajska. Tel.
 Citroen BX 1.9 D, 89. karavan, do- 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Ci- Izdajem ili prodajem radnju na Si- 062 932 850. zetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel.
sta novih dijelova, motor extra, lim jena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. te kablovskom TV. Lokalitet: ^. ranu. Tel. 062 917 009. 063 876 844.
dobar, 1.150 KM. Tel. 062 270 366. Vila I, ul. Ferde Hauptmana 38 Sobe za preno}i{te i dnevni bora-
 Polovne ~eli~ne felge 4 kom. Me- kod autopraonice „Slon“. Tel. Izdajem jednokrevetnu i dvokre- vak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam
 Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., rc. 15 cola 5 rupa, 4 kom. BMW 15 co- 033/613-480 i 062 800 401. vetnu sobu sa upotrebom kuhinje stu- za manji uz doplatu, 3 1/2 stan, 91 m2,
reg. god. dana. Tel. 061 144 162. la 5 rupa, 8 kom. Golf 2. Tel. 062 213 dentima, Bjelave. Tel. 061 802 958. Sobu djevojci, Al. Polje, C faza. IV sprat, 1.700 KM/m2. Tel. 062 606
16628-1tt Tel. 033 467-536, 061 514 376.
 Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek 732. Izdajem jednokrevetnu sobu sa 831.
registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, Prodaja i ugradnja alnasera, alter- manjom kuhinjom, poseban ulaz, Socijalno, izdajem jednokrevetnu Dobrinja C-5, I sprat, prodajem
 Izdajem super opremljen stan sobu, parno grijanje. Tel. 033 663-437.
2003. nije rije{ena carina i porez. natora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 Bjelave br. 3. Stan ima 80 m2, u upotreba kupatila, studentu. Tel. 033 dvosoban stan, kod Merkatora. Tel.
Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 365 193. stanu sve novo. Tel. 062 957 567. 532-035. Socijalno, izdajem namje{tenu so- 061 144 162.
843 324. Izdajem jednosoban stan za dvoje bu sa upotrebom kuhinje studentici.
 Prodajem Golf 1, 1983. god., 1.3 B, 14215-1nd` Dubrovnik, prodajem dvosoban
 Citroen-Sara, benzin, 1999. god., neregistrovan, cijena 500 KM. Tel. studenata ili zaposleni, eta`no grija- Tel. 033/525-792. stan u Gru`u, V sprat, ustakljen ba-
plave boje, 5 vrata, gara`iran, reg. do 062 509 942. A. Hangija, Ko{. brdo, izdajem nje, Ko{evsko brdo. Tel. 061 537 239. Stan u Hrasnici, priv. ku}a. Tel. lkon sa pogledom na Gru{ku luku.
4. 8. 2011., airbag, klima, cen. brava, dvosoban prazan stan, 1. sprat, eta`no Izdajem jednosoban stan, privatna 033 698-126. Tel. 00385 20 418-192.
pode{avanje volana, 5.200 KM. Tel. Prodajem i ugra|ujem za sva auta
ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. grijanje. Tel. 033 442-998, 062 139 ku}a. Tel. 033 464-614. [ip, stan u priv. ku}i, 75 m2, svi Faleti}i, zbog selidbe prodajem
061 604 062. 085.
061 382 478. Izdajem kancelarijski prostor u priklju~ci odvojeni. Tel. 061 144 845. ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2,
 Clio 1.2, 2000. god., crna boja, 3 Apartman izdajem na Bjela{nici. uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599,
vrata, reg. do aprila 2011., 6.300 KM. Prodajem i ugra|ujem za sva auta Hrasnom preko puta Robota. Tel. Uhodan ugost. objekat pod zakup
ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. Tel. 062 320 648. 535-052. 32 m2. Tel. 061 184 775. 033 665-419.
Tel. 061 841 259.
061 529 970. Apartmansko preno}i{te iznad Izdajem jednosoban stan u Hras- Zabr|e-Rajlovac, Alije Imamo- Grada~ac-Ormanica, prodajem
 Dijelove Opel Frontere, motor di- Katedrale, parking, kablovska, 15 zemlju i vikendicu, vlasni{tvo 1/1.
zel 2.2, 2000. god., limariju i ostale di- Prodajem motor 1.6 dizel, 1.3 be- nici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. vi}a br. 7, izdajem pos. prostor 80 m2.
nzin, za Golf 2. Tel. 061 206 689. KM po osobi. Tel. 061 339 647. Tel. 065 684 987. Tel. 035 274-389, 062 677 806.
jelove. Tel. 062 279 743. Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2
 Prodajem Pasat. Tel. 062 735 251. Apartmansko preno}i{te u centru sa 200 m2 vrta, strancima, sre|ena, Zenica - centar, izdaje se pos. pro- Grbavica, stan 45 m2, cijena 1.300
 Dijelovi za Golf 2, 1.3, 90. god. i grada, extra opremljene sobe, TV sat., nenamje{ten. Tel. 061 156 262. KM po m2. Tel. 033 239-735.
dijelovi za 1.6 dizel, 87. god. Tel. 061 Prodajem za Golfa alnaser, altena- stor pogodan za mikrokreditne ba-
centr. gr., 15 KM po osobi. Tel. 062 nke, urede, predstavni{tva, apoteke, Grbavica, stan 53 m2, potpuno
504 190. tor 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i mo- 530 601. Izdajem ku}u u Butmiru, 2 sprata,
nta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. namje{tenu, grijanje, isklju~ivo za Tu- zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. adaptiran, IV sprat, B. Muteveli}a 41.
 \ip Kia Retona, TDI, 2000. g., pr- B. Potok, A. Bu}e, izdaje se prazan rski koled`. Tel. 061 971 090. www.nekretnine.ba Tel. 061 359 197.
va ruka uvoza, vrlo povoljno. Tel. 062 Prodajem za Reno 5 benzin, glavu stan. Tel. 061 863 722.
671 097. motora, 50 KM. Tel. 062 972 512. Izdajem namje{tenu garsonjeru sa Had`i}i - prodajem ku}u 9x8,5,
 Blizu @eljezni~ke stanice sobe, cent. grijanjem, na Vratniku. Tel. 061 Prodaja P+S+P, sa oku}nicom 618 m2 i dvije
 Fiat Punto 1.2 B, 2003. god., tek Radim za{titu automobila od kor- TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 541 016. gara`e, useljiva. Tel. 420-319 ili 521-
uvezen, pla}ena carina i PDV, klima, ozije (pod), farbanje, poliranje, kvali- 135 345. 187.
5 vrata, itd., servisna knjiga, I vlasnik, tet 100%, Ilija{. Tel. 061 552 547. Izdajem namje{tenu sobu u ul. Stanovi novogradnja. U na-
kao nov. Tel. 061 205 098. Breka, izdajem jednosoban stan Asima Ferhatovi}a 18. Tel. 061 106 jljep{em dijelu Dobrinje. Odmah Hitno 70 m2 centar, Avaz, ko-
 Reno Laguna karavan dizel, 2004. namje{ten, exluzivno, prednost stra- 584. useljivo, veliki balkon, gara`e, mpletno renoviran, osun~an, 4. sprat,
 Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006., 3 vra- god., cijena po dogovoru. Tel. 033 nci. Tel. 062 204 208. parking. Objekat bez tereta. Su- gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665.
ta, airbag, citi servo, el. podiza~i, ce- 420-606, 062 390 579. Izdajem namje{tenu sobu zaposle- per. Tel. 061 161 548, 061 161 670.
ntralno, bijeli, tek reg., 7.200 KM. Butmir, izdajem pos. prostor 53 noj `eni ili studentici, blizu Katedra- PTT Hrasno brdo, Posavska 128a, pro-
 Renault Megane, 2007 god., 2 m2, cijena povoljna. Tel. 061 778 051. le. Tel. 061 911 928. dajem ku}u sa prate}im objektima,
Tel. 061 329 335. vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, ci-
 Centar - Papagajka, nudim no}en- povoljno. Tel. 062 422 405.
 Fiat Stilo karavan, 1.9 M-jet, jena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve Zemlji{te 6.000 m2 u Rajlovcu,
2006., klima, ABS, 4x airbag, dalji- je u luksuzno opremljenim apartma- namjene sa parkingom uz glavnu ce- Hrasno, Trg heroja, hitno proda-
 Retrovizorska ogledala za sve vr- nima. Tel. 061 724 725. stu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. pored glavne ceste. Dozvoljena jem jednoiposoban stan 45 m2, 13.
nsko zaklj., CD, citi servo, 4x el. podi- ste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. gradnja. Tel. 061 775 331.
za~i, do regist. 10.200 KM. Tel. 061 Dvije sobe sa parnim grijanjem za sprat, adaptiran, 86.000 fiksno. Tel.
 Izdajem pos. prostor 20 m2 na 13994-1Nd`
214 813. Sprinter kombi 9 sjedi{ta, klima, studentice, upotreba kupatila, kuhi- Stupu uz Heco pijacu, pogodno za ka-
061 811 144.
al. felge, LD, DVD, crveni, 2001. god. nje. Tel. 033 521-566. ncelarije, predstavni{tva, ugost. obje- Ilid`a-Lu`ani 54 m2 stan, I sprat.
 Ford Eskort 1.4, 1997., reg. august Tel. 061 132 921, Tuzla. kte i drugo. Tel. 061 249 249, 061 531 Prodajem (ili mijenjam za ma- Tel. 065 645 108.
2011. - 4.000 KM. Tel. 061 335 589. Dvos. namje{ten stan na M. Dvo- nji, uz doplatu) troiposoban stan
 Tami} 80 t 50 Kanon 1990. god., ru. Tel. 033 526-426, 061 504 385. 130. Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58
 Ford Fiesta 1983. god., u dobrom registr. 28. 8. 2011. nosivost 2.260 kg. 81 m2, III sprat, ulica Paromli-
stanju. Tel. 061 866 705. Dvos. stan namje{ten, sve odvoje- Izdajem posl. prostor kod Doma nska, cijena 2.100 KM/m2. Tel. m2, cijena po dogovoru. Tel. 033/623-
Tel. 062 481 841. milicije, Tina Ujevi}a 13. Tel. 061 033 534.
 Golf 2, 92. g., benzin, povoljno. no, pos. ulaz, grijanje plin, bez auta. 061 863 144. 14178-1Nd`
 Ugradnja alarma i sistema protiv Tel. 647-362. 953. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, pri-
Tel. 061 172 050. kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061
 Dvosoban prazan, stan, cen. grija- Izdajem poslovne prostore, na vi{e zemlje + 2 sprata sa gara`om i pos. pr-
 Golf 2, dizel, {iber, 87. god., bijele 365 193. lokacija, za razne namjene. Tel. 061 Mostar, Lu~ki most, novogra- ostorom, cijena po dogovoru. Tel. 062
nje, poseban ulaz. Tel. 033 638-006. dnja 1-sobni i 2-sobni 50 m2 do
boje, cijena 2.800 KM. Tel. 061 244 Vr{im dijagnostiku za Opel vozi- 156 262. 226 007.
290. la. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Gara`u izdajem preko puta C faze 76 m2. Gratis gara`no mjesto i
na Alipa{ino, Vi{egradska. Tel. 033 Izdajem poslovni prostor 80 m2, ugra|ene kuhinje. Od 2.200 KM Ilid`a-Plandi{te, ul. Bosanski lji-
 Golf 2, 89. god., dizel, blokada, Tel. 061 092 699.
641-420. mo`e i 40 m2, stan 80 m2. Tel. 061 460 sa PDV-om. Tel. 061 499 229. ljan 17, objekat P+1+P, 150 m2,
3400 KM. Tel. 033 417 320 VW Kedi, 1999. god., bijele boje, 150. 1106-1Mo oku}nice 150 m2, 1/1. Tel. 062 319
 Gara`u izdajem ul. A. Ferhato- 563.
 Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. vi}a. Tel. 211-169. Izdajem prazan stan 65 m2, c. gri-
god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor VW Polo 1.9 dizel, klima, 1998. janje, sa parkingom, I sprat, Saraj po- Mojmilo - dvoiposoban 68 m2 Ispod [aminog gaja uz glavnu ce-
85, benzin. Plus aluminijske felge Garsonjera na du`i period preko lje. Tel. 061 545 358. stu, dunum zemlje, vrlo povoljno. Tel.
god., 6.500 KM. Tel. 061 468 910. puta Cips-a, Al. Polje. Tel. 061 252 + balkon, 1. sprat, extra renovir-
„racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 Izdajem sobe za spavanje na an, cijena 123.500 KM. Ugra|ena 062 138 905.
370. VW Sharan 1.9 TDI, 85 KW, tek 808.
registrovan, plava metalik, sedam sje- Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. kuhinja. Hitno! Tel. 061 493 323. Isto~no Sarajevo, parcela sa svim
 Golf 5, 2004. god., 2.0 TDI, pre{ao Grbavica, dvos. lijepo namje{ten Tel. 061 192 073. 16605-1tt komunalijama. Tel. 062 437 558.
di{ta, u odli~nom stanju. Tel. 033 687 stan super lokacija, 3 sp., plin, 550
70.000 km, dvoja vrata, crni, prvi vla- 154, 061 532 179. Izdajem sobe za spavanje na Klju~, Kulina Bana bb, iznad Va-
snik. Tel. 061 132 921, Tuzla. KM. Tel. 061 271 102.
 Za auto Reno 5, glavu motora be- Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. HITNO I VRLO POVOLJNO trogasnog prodajem 6 duluma zemlje.
 Gume 205-15 i 175-65-14, skoro Grbavica, izdajem dvosoban stan Tel. 061 434 123. prodajem ku}u sa oku}nicom, Tel. 062 364 214, 053/222-928.
nzin, 50 KM. Tel. 062 972 512. u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel.
nove, jeftino. Tel. 061 911 652.
 Za Pasat el. motor za podizanje 063 639 213. Izdajem sobu studentici kod Holi- 1.500 m2 oku}nice. Svi priklju~ci Ko{. brdo, stan 38 m2, V.P., proda-
 Hitno Reno Megan coupe, 2001. day inna, sa cen. grijanjem, televizor- - novogradnja, Ahatovi}i - Djevo- jem, idealan za studente. Tel. 062 110
stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 Grbavica, ul. Behd`eta Muteveli}a ja~ke Vode. Tel. 061 207 921.
g., metalik sive boje, benzin, ful opre- 260 598. om i upotrebom ostalog. Tel. 00387 33 722.
99, izdajem pos. prostor. Tel. 033 523- 214-595. 14211-1Nd`
ma. Tel. 061 338 433. Ku}a 240 m2 useljiva, duplex, kod
 Za{tita za automobile, blokada 887.
 Kia Rio RS limuzina, metalik si- mjenja~a, blokada volana. Tel. 061 Izdajem sobu, centar, upotreba pijace Vrap~i}i-Mostar, ili zamjena za
 Had`i}i, centar, izdajem prostor kuhinje, cen. grijanje, mogu dvije dje- Prodajem plac za ku}u od 500
va, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, 719 916. za sve namjene, 44 m2, cijena po do- Trebinje. Tel. 061 301 772.
u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. vojke. Tel. 200-564. m2 Zabr|e - Rajlovac. Cijena
govoru. Tel. 033 422-097, 061 270 506. 11.000 KM. Tel. 061 813 250. Ku}a u Tar~inu 8x7 m, na sprat i
mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, ko-
Kupovina Hrasno, sobe za no}enje i dnevni mplet namje{ten, luksuzno, stranci- 14217-1Nd` 8.618 m2 zemlje uz ku}u, sve za
 Kombi 609 MB, god. 90. tek regi- boravak. Tel. 062 100 285. 95.000 KM. Tel. 061 299 127.
ma, pos. ljudima. Tel. 033 637-494,
str., dugi, visoki, nosivost 2.500 kg, Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 257 567. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u
5.000 EUR-a, Sarajevo. Tel. 062 270 061 206 689. Hrasno, Trg heroja 32, jednoipo- Prodajem plac za ku}u 1.100
10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban
366. soban namje{ten stan ozbiljnoj zapo- Izdajem sprat ku}e Ilid`a, ko- m2 u Zabr|u - Rajlovac. Struja,
ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599,
 Kupujem golf dizel, mo`e sa slenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. mplet namje{ten, strancima i pos. lju- voda, kanalizacija na placu. Cije-
 Kombi Fiat Ducato furgon 2.8 o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 na 22.000 KM. Tel. 061 813 250. 033 665-419.
JTD maxi, 12/2003. god. i registr. do Ilid`a-Mala aleja, izdajem pos. pr- dima. Tel. 033 637-494, 061 257 567.
 Kupujem Golfa 2, stranca, crvene 14217-1Nd` Op}ina Trnovo, selo Gra~anica,
12. 2010., pre{ao 88.000 km, cijena ostor. Tel. 062 789 685. Izdajem stan-kancelarijski prostor FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100
boje. Tel. 061 504 190. 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel.
11.500 KM. Tel. 033 640-064, 061 196 Ilid`a-Pejton, izdjem pos. prostor metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a
744. Kupujem vanjski poklopac od 40 m2, pogodno za sve namjene, papi- 062 812 183. Prodajem nov, jednoiposoban izvor je 50 m od imanja, sa~uvana pri-
 Kombi VW 1983., povoljno, regi- rezervoara za Reno Scenic 2000 godi- ri uredni. Tel. 033 622-064, 062 156 Izdajem ve}i jednosoban na- stan (Isto~no Sarajevo) 55 m2, ex- roda, udaljenost od sela 800 m. Sve za-
str. do 7. mjeseca 2011. Tel. 061 249 na.Tel. 061 719 786. 840. mje{ten stan, Had`ijamakova 19. Tel. tra c. grijanje, II sprat. Tel. 066 gra|eno. Zadnja cijena 8.000 po du-
 Vr{imo otkup rabljenih, dotraja- 033 447-825, 061 335 327. 488 818. 14243-1Nd` numu. Tel. 061 686 095.
696. Izdaje se poslovni prostor na
Dnevni avaz ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. 49
 Orebi} - ~etverokrevetnia apar- prodajem stan 150 m2, 1 m2 - 2.000 Najkvalitetnija prodaja i ugradnja Profesionalno rje{avanje ko- Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i
tman 27 m2, soba, kuhinja, kupatilo, KM. Tel. 063 603 010. harmonika vrata svih modela i mjera. „ZA SUPER SEX + NA- povoljno. Tel. 061 385 329.
JBR@I EFEKAT + ZA SUPER mpjuterskih probl., povoljno.
TV, klima, terasa, blizina mora, po- Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslo- Tel. 033 225-227, 061 516 910. Ugradnja i zamjena komponenti, Dajem instrukcije iz engleskog je-
tpuno opremljen, 33.000 EUR-a. Tel. BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA
vnim prostorom od 80 m2 i stanom Prodajem Braunove mre`ice za + CIALIS + LEVITRA + BILJ- antivirusna za{tita. Instal. wi- zika. Tel. 061 243 836.
00385 20 713-793, 00385 98 924 6035. iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. ndowsa, umre`avanje, dolazak na
NA = HIT + PODESNA I ZA Sve za kompjuter! Rje{avanje pro-
 Poljine, plac ve}i za ku}u sa ko- glavne ceste. Sve renovirano, sve ko- Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ adresu. Tel. 061 170 085. blema, instalacija programa, ugradnja
mpletnom infrastrukturom sa proje- munalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. destinacija BiH“. Tel. 061 757 925. 16439-1TT 16606-1tt dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793.
ktom. Tel. 033 204-119. 062 735 608.
 Prodajem dobro o~uvane polovne KANALIZACIJA - SUBA[I] Stolarske usluge po povoljnim ci-
 Povoljno prodajem ku}u sa Vi{egrad, prodajem fabriku me- fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 jenama. Tel. 061 336 541.
oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, tal-gas, biv{i L-plin, proizvodi boce - Pro~epljenje i ispiranje kanali-
309. „VIAGRA-PFIZER“ ORIGI-
Radni~ka 122. Tel. 065 185 108. od: 2, 3, 5, 10 kg. Tel. 065 020 170. NAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20
zacije (vozilo, 150 bari) - Ispitiva- Bravar - izra|ujem i montiram
 Prodajem klavir (Belarusd) puno, nje i pregled kanal-kamerom. Br- sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi.
 Prodaje se ku}a na Bistriku pov. Vogo{}a, centar, super lokacija, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatu-
MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ze intervencije, popravke, Tel. 061 709 382.
250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije nedovr{en, dvoeta`ni, nadogradnja, ZA BOLJI I DU@I SEX. odr`avanje... Tel. 033/223-560,
ra, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. DOSTAVA. UPUTSTVO. DIS- Moler sa radnim iskustvom, izvo-
ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na 100 m2, 75.000 KM. Tel. 061 304 624. 061 00 078. 16626-1tt
grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna sta- Prodajem sobni bar: {ank, dvije KRECIJA. POUZE]EM. TEL. di sve mol. farb. radove, brzo, kvalite-
 Vogo{}a, prodaje se poslovni pro- zidne police, dvije barske stolice. Tel. 061 702 404. 14241-1ND@ tno, ~isto. Tel. 061 206 345.
na sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se stor 72 m2, prostor je na 2 eta`e, po-
nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. 033 463-489. PC SERVIS nudi usluge insta- Izvodimo sve vrste radova, gra-
voljno. Tel. 061 275 535. liranja windowsa, antivirusa i dr-
Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo Po~iteljski sirup za jetru, hepati-
potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, ga- Medic. enciklopedije 2 toma, ana- uge opravke. Dolazak besp. Tel.
dnja, adaptacije. Tel. 061 740 127.
tis, esh. cooli, holesterol, trigliceride, tomski atlas svijeta. Tel. 037 351 037. Kerami~ar - postavljam sve vrste
062 451 110. rsonjera, gara`a, ostava, terasa, 6x5,5, imunitet. Tel. 033 646-912. 062 328 044. 16639-1tt
 Prodajem jednosoban stan 31m2,
mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Sportske knjige, zna~ke proda- keramike. Tel. 061 182 097.
Tel. 436-322. Rasformirani servis za bicikla nu- jem. Tel. 037 351 057. Molerski radovi uz potpunu za{ti-
strogi centar, iznad Katedrale. Stan je di jeftino dijelove servisima za bici- VODOINSTALATER sa
jednosoban, adaptiran. Cijena 2500 Vratnik, ku}a sa svim priklju~ci- kla. Tel. 033 649-316, 033 690-059. Geografski atlas svijtea, monogra- ELEKTRI^AROM - sve opra- tu ljepljivim trakama i podnim najlo-
KM po kvadratu, mogu}nost zam- ma, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. fija Tito 2 toma. Tel. 037 351 057. vke i ugradnja - bojler, pe}i, ~es- nima. Tel. 061 606 441.
jene. Tel. 061 397 861 Al. radijatore Lipovica, 55 rebara. mi, sanitarija, prekida~a, osigu- Instrukcije engleski, njema~ki i
 Zemlji{te u Reljevu 65.000 m2, u Tel. 061 351 151. Rije~nike, 60 singl rock plo~a, tu-
 Prodajem dev. ku}u u Starom Gr- komadu, pogodno za farmu pili}a, ci- risti~ke suvenire. Tel. 037 351 057. ra~a, instalacije i sl. Tel. 061 222 prevod. Tel. 061 339 306.
adu ([iroka~a) sa dokumentacijom za jena po dogovoru. Tel. 061 299 127. Doma}a svje`a ljekovita prepe- 228. NOV-10
 Stolar - izrada i monta`a kuhinja,
li~ija jaja 30 kom. - 9 KM „A“ i 10 Leksikon JL 2, enciklopedija Ku-
izgradnju. Tel. 033 523-423. lturna historija BiH. Tel. 037 351 057. ameri~kih plakara, enterijera, stepe-
Potra`nja KM „S“ klase, prepelice nosilje i me- Profesorica hemije daje instrukci-
 Prodajem dvije stare ku}e, H. Ka- so prepelica. Bespl. dostava. Tel. 062 Prodajem 100 razglednica, 3 foto je iz hemije studentima i u~enicima.
nica. Tel. 061 512 663.
imije 10, Ba{~ar{ija. Tel. 061 211 840. 134 551, 061 237 448. aparata, neispravni. Tel. 037 351 057. Tel. 062 331 174. Central. grijanje, plin. instalacije,
 Prodajem dvosoban stan u Hra- Potrebno vi{e stanova praznih Fiskalne registar kase, printeri, el.
zamjena konvektora itd., radimo kva-
i namje{tenih za prodaju i izda- Fri`. ladi~ar (zamrziva~) automa- Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 litetno i povoljno, uz garanciju. Tel.
snom. Tel. 033 646-213. vage, prodaja, servis, programiranje. tik, Obod Cbautkndit 150 KM. Tel. 930 078.
vanje. Tel. 061 214 306, 033/203- 061 500 037.
 Prodajem gra|evinsko kao i po- 127. 16615-1tt
Tel. 061 251 809. 471-705. Vodoinstalater - svi vodoinstalate-
ljoprivredno zemlji{te sa mo- Radim molersko-farbarske poslo-
 Svje`a ljekovita jaja prepelica hra- Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reu- rski radovi - kvalitetno, brzo, preci- ve brzo, ~isto i povoljno, radno isku-
gu}no{}u gradnje manjih i ve}ih njenih prirodnom hranom bez ko- mu, i{ijas i ostala ko{tana oboljenja.
objekata. Tel. 063 639 478. Potrebno vi{e manjih stanova, pr- zno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621- stvo preko 20 god. Tel. 061 174 192,
aznih i namje{tenih za izdavanje ncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna tel. 033 463-306, 061 149 388. 733. 033 210-791.
 Prodajem ili izdajem super ko- (Agencija). Tel. 061 031 330. dostava. Tel. 061 504 425.
 Komplet opremu za slasti~arnu, Bravarski radovi, dolazim na adr-
mpletno opremljen restoran, mo`e Kombi prevoz putnika 1+8 i seli-
 Strancu potreban manji stan do Zidna rashladna vitrina. Tel. 061 buregd`inicu, ma{inu za tijesto, bur- esu. Tel. 061 233 078. dbe, povoljno. Tel. 061 223 343.
biti konoba, taverna, vinoteka, na 156 309. ek. Tel. 061 311 784.
Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i Moler radi molersko farbarske ra- Zubne proteze, izrada, popravka,
period (Agencija). Tel. 061 522 190. Bra~ni krevet bez madraca, cijena Kabal za struju, metalne koze za dove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel.
 Prodajem jednoiposoban adaptir- 50 KM. Tel. 063 491 116. skelu, parket. Tel. 061 338 846.
dodatak zuba, poliranje i podlaganje
an 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih faku- Kupujem stan do 50 m2, na relaci- 062 419 501. zubnih proteza, radimo vikendom.
lteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. ji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. Nove originalne dijelove za indu- @eljezni prozor sa staklom, Profesionalno snimanje svadbi, Tel. 061 141 544, 033 677-845.
061 237 344. strijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 210x140 cm, 200 KM+drveni prozo- ro|endana, povoljno, sve dobijete na
 Prodajem ku}u 1/1, sa 2 stana, po- Povoljno dajem instrukcije iz ma-
 Hitno kupujem gara`u u naselju 062 876 691. ri sa Izo staklom 120x120+090x120- DVD-u. Tel. 062 356 113. tematike i informatike. Tel. 061 358
sebni ulazi, povoljno. Tel. 061 506 0.80x120, cijena 80 KM jedan prozor.
750. C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Drvene polovne prozore 2 koma- Profesor daje instrukcije iz fra- 339.
Isplata novca odmah. Tel. 061 108 da 140x120, 2 komada 180x120, sve Tel. 616-136. ncuskog, latinskog, ruskog i bosa-
 Prodajem ku}u sa 2 apartmana Rainbow-program dolazimo po
889. 50 KM. Tel. 061 244 290. OPREMA za samouslu`nu auto- nskog. Tel. 033 526-521. narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima
Pelje{ac Dra~e, 70 m do pla`e, mo`e i praonicu marke KARCHER, 4 boxa
jedan apartman. Tel. 062 105 578. Agenciji potrebne ku}e, stanovi i Dobro o~uvane ru~no ra|ene ori- Povoljno vanjske roletne, alumi- i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795
poslovni prostori za najam i prodaju. ginal - orijentalne (Nepal i perzijske) za pranje auta i 2 dupla usisiva~a. Tel. nijske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 285, 061 311 276, 033 666-275.
 Prodajem ku}u u Ilija{u, dim. Tel. 062 467 341. }ilime i staze. Tel. 033 452-018. 062 284 443. 061 214 303.
12x8 m, oku}nice 422 m2, novoi- Prijevoz putnika osobnim auto-
 Kupujem stan (mo`e na ve}im Novu motornu pilu Stihl 200 KM Nov~anice SFRJ od 1955-1993 i Radim kafe aparate i vodoinstala- mobilom. Tel. 062 476 251.
zgra|ena, povoljno. Tel. 061 552 547. 100 kuna NDH. Tel. 061 534 732.
spratovima i devastiran) ili lokaciju- i norve{ku pe} Jotul 200 KM, Zenica. terske poslove. Tel. 061 206 268.
 Prodajem ku}u, ve}a, novija gra- Lije~im vanjske i unutra{nje he-
ru{evnu ku}u (u`i dio Sarajeva). Tel. Tel. 062 474 657. Tri ku}na radio poja~ala i rabljenu Vr{imo snimanje sa VHS na moroide. Tel. 061 533 146.
dnja, Varaca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 749 305. odje}u i obu}u za jesen i zimu na veli-
061 160 068. Monitor 15 20 ll, intel Pentium 4 DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Dajem ~asove iz matematike i sta-
 Agenciji potreban stan u zgradi za 1,5 gaz (profes.), 2,5 MB (ram), 40 GB ko i malo. Tel. 061 511 779, Sarajevo.
 Prodajem novu ku}u u Sarajevu, Radimo ma{insko malterisanje i tike |acima i studentima, uspje{no.
iznajmljivanje za zaposl. osobu na (ADD), L6 DM. Tel. 033 227-077, 062 Crijep stari i novi, prozor 60x60 sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Tel. 033 526-945.
naselje Binje`evo. Ku}a ima tri spra- du`i period. Tel. 062 465 466. 006 768. nov, ciglane blokove. Tel. 521-618,
ta, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica 061 529 838. Rigips majstor, potkrovlja, pregr- Vodoinstalater odr`ava staru i po-
povr{ine 1.000 metara kvadratnih Agenciji potrebni stanovi u zgradi Me|unarod. tel. razgovori do 5 stavlja novu instalaciju, ~isti bojlere,
ade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274.
ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. puta jeftiniji, bespl. priklju~ak. Tel. Burmanski ma~i}i, povoljno, 6 sve uz garanciju. Tel. 061 497 622.
uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. 061 191 935. mjeseci, na~eni redu, umiljati, odli~ni Rigips majstor, radim sve od rigi-
 Tra`im tros. stan prazan, rlacija A. lovci. Tel. 062 393 096. psa. Tel. 061 504 338. Staklar sa iskustvom radi sve vrste
 Prodajem plac na Crnogorskom Polje-V. Polje, Dobrinja. Tel. 061 688 Fasadnu plin. pe}. Tel. 459-243, staklarskih usluga, dolazimo na adre-
primorju, \enovi} kod H. Novog. 726. 061 522 368. [trik. ma{inu Singer sa karticama Rigips majstor, potkrovlja, pregr- su. Tel. 061 609 947.
Tel. 033 638 125. [iv. ma{ina Bagat Jadranka. Tel. mustri. Tel. 061 915 733, 237-035. adni zidovi, spu{teni plafoni. Tel. 061
 Tra`im cimerku, lokacija Dolac 818 732. KV moler kre~i stanove, ku}e 70
 Prodajem poslovni prostor u Vo- Malta kod Klas centra, stanarina po- 459-243, 061 522 368. Madrac Prolife Dream Soft. Tel. KM, radim gletovanje, farbanje, po-
go{}i 240 m2, u dvije eta`e, 240.000 voljna. Tel. 061 311 402. Dva ru~no tkana bos. }ilima 061 749 442. Projektovanje, izvo|enje unu- stavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062
KM. Tel. 061 489 542. tra{njih plinskih instalacija uz atest,
2,50x3 m. Tel. 033/659-750. Industr. ma{ine za tekstil „Juki2, sve vrste grijanja, ugradnja plinskih
388 242, 638-454.
 Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Zamjena Komplet kolica, nosiljka, sjedali- specijalke (rukavi~arka, {teperica i dr. bojlera i pe}i, instalacija vode i odvo- Instruiram |ake i studente iz ma-
Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659- ca, Chicco u odli~nom stanju. Tel. 062 Tel. 061 724 597. da, garancija, non-stop. Tel. 061 130 tematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM.
756, 062 178 832. Kvalitetan dvosoban stan, Dobri- 570 826. Prodajem firmu doo-Sara. registr- 787 i 033 537-108. Tel. 033 621-976.
 Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. nja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sara- Ispravan i o~uvan el, {poret i plin. ovana 1977., izmirene sve obaveze, Molujemo stanove vrlo povoljno, Strunu, `eludac namje{tam, li-
Tel. 062 724 003. jevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. re{o sa 2 gorionika. Tel. 061 864 086. osniva~. kap. 10.000 KM. Tel. 061 100 uz za{titu, profesionalno. Tel. 061 965 je~im stru~no bezbolno, uspje{no, bo-
135, Sarajevo.
 Prodajem stan 54 m2, Obala Kuli- Mijenjam stan 53 m2, suteren, u ^el. cisternu 2000 l, za lo` ulje, sa- 054. love u le|ima. Tel. 061 504 986.
na bana 21/II. Tel. 062 920 191. Hrasnici, plinsko centralno grijanje, nitarnu vodu i sl. Tel. 061 922 951. Gara`na vrata 4 dijela 214x64 bez Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, Instruiram |ake i studente iz ma-
za manju ku}u u Kantonu Sarajevo. {toka, metalna. Tel. 658-389.
 Prodajem stan 89 m2, Ba{~ar{ija. Aparat za mjerenje CO2 benzi- vodoinstalater, itd., radim komplet tematike na Alipa{inom Polju, ~as 6
Tel. 061 177 787. Tel. 061 867 880, 033 514-170.
nski, motori, prodajem. Tel. 061 200 Ugostiteljski veliki sudoper i pult. kupatila. Tel. 061 269 385. KM. Tel. 061 157 991.
 Sarajevo-Zagreb, mijenjam u Sar- Tel. 061 367 103. Postavljam, brusim i lakiram sve Profesorica engleskog jezika daje
 Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni 203.
stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazi- ajevu ~etverosoban stan kod Holiday
 Doner aparat (nov-plinski) s mo- Harmonika vrata Marley prodaja i vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700,
je. Tel. 061 336 726. inna, za Zagreb. Tel. 00387 33 214- ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 65 025. 033/657-038.
595. torom 5 A, ro{tilj struja, toster. Tel.
KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Autolimar, radim sve vrste autoli- Adaptacija stanova i ku}a, posta-
 Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 906 936.
061 856 179 Mijenjam 30 duluma u Rogatici Kazan za pe}enje rakije. Tel. 061 marskih radova, brzo, jeftino, kvalite- vljanje plo~ica, laminata, kre~enje i
 Prodajem kombinovani fri`ider. 367 103. drugo. Tel. 061 510 373.
za 12 u Sarajevskom kantonu. Tel. tno. Tel. 061 270 427.
 Prodajem stan bez posrednika, na 033 634-300.
Tel. 061 245 578.
Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptir- Povlasticu za uvoz automobila. Servis ra~unara „Majo“, instalaci- Ve}a ekipa majstora radi stiropor
 Pe} za pitu i kola~e (konvek-
an, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, Trosoban stan za manji ili proda- tomat) sjeckalicu za luk i krompir.
Tel. 061 277 288. ja windowsa, internet konekcija, anti- fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270
033 610-550. ja, pis. ma{ina povoljno. Ilid`a, R. virusna za{tita ra~unara, ~i{}enje vir- 729.
Tel. 061 906 936. usa, hardwerski i softverski problemi,
 Prodajem stan Breka, 48 m2 + 10 Ja{ara 3, Nogo. Kombijem prevozim kabastu ro-
 Kuhalo sa 3 gorionika (plin-na ro- itd. Tel. 061 243 611. bu. Tel. 061 204 061.
m2 terasa + 70 m2 ba{ta, 150.000 Stan 90 m2 sa grijanjem u prijedo- sfrajnom postolju) 1,5 m du`ine. Tel.
KM. Tel. 061 143 036. ru za Sarajevo. Tel. 033 453-029. Kirby dubinsko usisavanje i pra- Rigips majstor radi potkrovlja,
061 906 936. nje }ilima, etisona i sjede}ih garnitu-
 Prodajem stan iznad Op{te bolni- Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam Plin. toster preklopni, profesion., ra, najkvalitetnijim kirbijevim {am-
plafone, pregradne zidove. Tel. 061
ce, plinsko grijanje, ba{ta, 52 m2 - za Banja Luku. Tel. 033 542-668. 511 503.
fritezu 2x 5 l. Tel. 061 906 936. ponima. Tel. 062 118 202.
99.000 KM. Tel. 062 619 266. Najpovoljnije, najkvalitetnije Molerske usluge uredno, kvalite-
 Ma{ina za mljevenje mesa 22 (no- Iskusan prof. engleskog prevodi
 Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa aluminijske `aluzine 20 KM, tra-
tehni~ku i stru~nu dokumentaciju,
tno. Tel. 062 127 525.
stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, va italijanska9, no`eve i {ajbe. Tel. kaste zavjese, vanjske roletne, ha-
061 906 936. brzo. Tel. 062 757 808. Staklar - radimo sve staklarske ra-
061 377 898. rmonika vrata, blindo vrata, PVC dove, dolazimo na adresu. Tel. 061
 Plinsku pe} na zid i dimnjak, po- prozori. Tel. 061 501 401. Instruiram francuski i latinski,
 Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, 12917-1Nd` povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347.
842 343.
sre|en, namje{ten, sa gara`om, lovan crijep, frata, fri`ider sa dubi-
nskim, sve po dogovoru. Tel. 061 143 Profesorica dr`i instrukcije iz ma-
240.000 KM. Tel. 061 156 262. Profesor instruira matematiku
 Bukova i grabova drva od 35 519. tematike i fizike. Tel. 522-016.
 Prodajem stan u Ko{evu 100 m2, do 65 KM. Akcija Kreka drveni Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dola-
 Barske stolove i barske stolice, Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Za- zak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 Prevoz stvari, namje{taja i ostalog
austro-ugarska gradnja, sre|en, 80 KM. Kameni iza 25. 10. - 150 172. ve}im kombijem, radna snaga, povo-
250.000 KM. Tel. 061 244 741. KM Banovi}i (kocka i orah). Je- mali i veliki fri`ider, printer za nusi, Iberna), {poreta, bojlera.
Dolazak besplatan! Garancija! ljno. Tel. 061 268 442, Saraj.
dinstven bukov briket 200 KM. ra~une, vje{alice, se}ije. Tel. 061 276 Matematika - instrukcije, profe-
 Prodajem stan u Novom Sarajevu 132. Mob. 061 171 666. 16483-1tt sor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-la-
86 m2, austrougarska gradnja, sre|en, Obezbije|en kombi i kiper. Tel.
061 444 456. 13838-1Nd` Kvalitetnu rakiju: jabukova~a, Radim vodoinstalaterske poslove kirerske poslove, dolazim na adresu.
195.000 KM. Tel. 061 489 542. Tel. 062 332 702.
{ljivovica, viljamovka 43% (ve}e ko- KIRBY - Dubinsko usisavanje, i elektro poslove, uz garanciju. Tel.
 Prodajem stare i nove ku}e po na- li~ine), punjeno. Tel. 061 781 592, 061 pranje, ispiranje svih vrsta tepi- 062 715 005. Vr{im prevoz putnika po BiH i na
jboljim cijenama u Kantonu. Tel. 061 VELIKA RASPRODAJA -
DRVA I UGLJA. Ugalj Banovi}i 500 477. ha, namje{taja, auta, pranje por- Rainbow sistem ~i{}enja u va{em more. Tel. 061 434 374.
214 071. tala, generalna ~i{}enja stanova i
i Kreka, bukovo drvo u svim Harmonika vrata „Marley“, pro- domu ili pos. prostoru. Brzo, povo- VKV moler kre~i stanove. [erbo.
 Prodajem zemlju blizu Vije}nice - oblicima, ku}na dostava, sa pre- daja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fima ljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Tel. 062 921 864.
stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 ciznim rokovima. Koli~ina i kva- od 64 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 „GLANZ“. Tel. 061 350 688.
504 781. 14059-1Nd` Zidarsko-zanatske radove: zida- Kombi prevozom vr{im selidbe,
litet 100%. Kredit bez kamata na 516 910. nje, maltanje, keramiku, rigips, ada- prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena
 Prodajem zidanu gara`u 1/1, papi- 10 rata. Tel. 062 172 343. Slika - ulje od M. Mikuli}a. Tel. ptaciju stabenog prostora. Tel. 061 povoljna. Tel. 061 817 424.
ri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. 16595-1tt 061 184 664. „HIGIJENA“ - Dubinsko pra- 410 841.
Tel. 033 214-469. nje tepiha, 1 m2 - 1 KM i na- Bravar, povoljno radi sve bravar-
 Polovan crijep i oluke, cijena po- mje{taja: ugao - 20 KM, Saraje- Servis - programiranje, prodaja re- ske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-
 Prodajem-iznajmljujem posl. DOO „GORI VATRA“, voljna. Tel. 033 458-293. gistar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. 260.
objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}ni- BESKAMATNI KREDIT 10 vo; 061 141 944, Tuzla: 061 587
ce, sa asvaltiranim parkingom, uz RATA za penzionere i uposlenike Ski lift 5,5 KW, 450 skija{a/sat, 721. 13917-1Nd` Profesorica hemije daje ~asove Stolar-tapetar, povoljno radi popr-
magistralni put Sarajevo-Mostar, na u dr`avnim i javnim predu- du`ina 200 m. Tel. 063 996 774. u~enicima. Tel. 061 779 269. avke stolarske i tapetarske. Tel. 061
17. kilometru, ili vr{im zamjenu za ze}ima. Sve vrste uglja, ogrijevno Dva paketa pelena za odrasle. Tel. Povoljno, vanjske roletne, alu- Kombi prevoz namje{taja, seli- 606 651, 066 620-342.
stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. bukovo drvo. Ku}na dostava u 062 003 205. minijske `aluzine, trakaste zavje- dbe, odvoz kabastog otpada, povo- Iskusna profesorica engleskog,
061 249 249. vre}ama. Kvalitet i koli~ina zaga- se i harmonika vrata. Tel. 061 214 ljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 njema~kog i francuskog daje ~asove i
rantovni. Popust kod gotovi- Prodajem pod, lamperiju i sve vr- 453.
 S. Kolonija, troeta`ni stan u nizu ste rezane gra|e. Tel. 065 802 782, Lu- 303. 14089-1Nd` prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-
potpuno adaptiran, neuseljen. Tel. nskog pla}anja. Tel. 061 173 949. Profesor matematike daje instru- 616.
14014-1Nd` kavica.
065 955 960.
 Sto za ra~unar. Tel. 062 561 753. TV VIDEO SERVIS vr{i popr- kcije. Tel. 061 534 231. VKV moler - radi molersko-far-
 Stari Grad, devastirana ku}a, 330 avku svih TV aparata i videore- Moler veoma brzo i efikasno mo- barske poslove, povoljno. Tel. 061 507
m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 U prodaji su sve vrste drva i Su{aru prodajem za vo}e i povr}e, kordera. Dolazak na adresu be- luje va{e stanove. Tel. 061 926 333. 683.
uglja. Cijene su veoma povoljne, ljekobilje. Tel. 061 180 058. splatan. Garancija 12 mjeseci.
EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 Dajem instrukcije iz bosanskog Iznajmljujem play station 2 i 3 sa
853. a prevoz besplatan. Kont. tel.: TA pe} prodajem. Tel. 061 143 Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 igricama. Tel. 061 201 341.
061 159 904. 14242-1Nd` 042. 16519-1tt jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na
 Strogi centar kod Vje~ne vatre, 478. ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Prevoz putnika sa kombijem po
50 Ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Kercher aparatima ~istimo }il- Izrada plo~astog namje{taja, ku- Tel. 457-066. Potrebna djevojka za rad u ~uvala bi dijete. Tel. 646-636.
 Bravar radi ograde, kapije, gele- ime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i hinja, plakara, stolova, polica, prema ^asovi engleskog jezika za djecu i {anku u Tr`nom centru. Tel. 062 ^istim stanove i pos. prostore.
ndere ulazna i gara`na vrata, zatvara bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 213 620, 061 741 433. 16630-1tt Tel. 033 645-439.
balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz mate- Kerami~arske usluge, moleraj, 10 KM. Tel. 061 334 895. Agencija Tera, njega starih i bole-
matika za osnovce i srednjo{kolce. postavljanje elektro instalacija i lami- Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade
 Elektri~ar: el. instalacije, automa- Njema~ki jezik - instrukcije i pre- sa radnim iskustvom, tra`i posao (re- snih 24 h. Tel. 061 557 022.
tski osig., indikatori za banju, el. bo- Tel. 062 467 237. nata. Tel. 062 466 093. vod, kucanje svih radova na ra~una- dovna primanja). Tel. 061 684 706. Ozbiljan, odgovoran pazio bi star-
jler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 Iscjeljenje duhovnim putem po Nabavljam, pripremam i pe~em ru. Tel. 523-998, 061 863 559. iju iznemoglu osobu i pomagao u
435. u~enju Brune Groninga, medicinski jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe, ^uvala bih dijete u svom stanu na
 Profesorica dr`i ~asove iz mate- Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. ku}nim poslovima. Tel. 033 524-543,
 Molerske usluge. Tel. 062 922 323, dokazano. Tel. 062 256 376. stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345. matike i fizike. Tel. 033 219-559. zvati od 20-22 h.
642-458.
066 205 151. Kerami~arski radovi uz garanciju Instrukcije iz matematike, usp- Radimo termo fasade, profesiona- ^istim i odr`avam urednim va{
kvaliteta. Tel. 061 083 369. je{no i povoljno. Tel. 033 466-736, 061 ^uvala bih dijete u svom ili va{em
 Prevoz za sve destinacije lno i povoljno. Tel. 061 102 126. stanu. Tel. 061 220 782. stamb. prostor brzo, kvalitetno, peda-
putni~kim kombijem, profesionalni Prevoz putnika u svim pravcima, 506 755. ntno. Tel. 062 760 012.
 Radimo zidanje, {alovanje i kro- Potrebni saradnici iz cijele BiH za
voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. prema moru, kombi Hyundai H1. Servis zdravlja, uni{tavamo vove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 Ameri~ko dubinsko usisavanje,
Tel. 061 210 832. `ohare, moljce, muhe, stjenice, koma- prodaju kozmetike, zarada minima-
 Vr{im sve usluge molerskih rado- 673-645. lno 30% + kreditiranje + stimulacija. pranje tepiha i kau}a. Tel. 061 522
va, gletovanje, laminat, kvalitetno i Vr{im prijevoz i uno{enje robe, rce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. 239.
 Zidam dimnjake za cent. grijanje, Tel. 033 644-178, 061 225 424.
povoljno.Tel. 061 377 054 kombijem. Tel. 061 241 751. Specijalni tretmani protiv: profesionalno, moja skela. Tel. 061 Nudim pomo} starim i bolesnim
`ohara, mrava, buha, moljaca, komar- Peremo sve vrste }ilima, itisona,
 Autoprevoznik manjim kamio- Mini bagerom radimo ono {to ve- 102 126. tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, osobama: obilazak, odlazak u kupovi-
nom vr{i prevoz kabastog otpada, pje- liki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje aca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026. nu, apoteku i sl. uz nov~. naknadu.
 Ekipa majstora izvodi sve vrste dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250,
ska, {ljunka. Tel. 061 268 847. betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 Kombijem prevozim raznu vrstu radova, krovova, fasada. Tel. 061 269 062 213 732. Tel. 062 760 012.
 Registracija i prevod vozila. Tel. 946. robe, selidbe, otpad + ispomo}, po- 883. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova,
voljno. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Potrebni radnici na ameri~kim
061 134 597. Superefikasno uni{tavamo Dajem instrukcije iz francuskog kruzerima, engleski jezik obavezan, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel.
 Drva re`em motornom `agom, ra- `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, Kombijem vr{im prevoz razne ro- jezika u~enicima osnovne i srednje starosna dob do 35. godina. Tel. 061 061 144 899.
dim i druge poslove. Tel. 061 491 463. buba-{vabe, mi{eve... Tel. 033 219- be, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 {kole. Tel. 061 800 661. 355 710. Mla|i penzioner tra`i posao
761, 061 928 535. 215 925. no}nog ~uvara ili rad na parkingu.
 Prevodim engleski 5 KM/str. i po- Prof. engleskog daje ~asove. Tel. Profesionalno ~i{}enje stanova,
voljno dajem instrukcije. Tel. 643- Rainbow sistem ~i{}enja u va{em „Tepser“ s.o.d. - Savremenim 626-157. poslovnih prostora, tepiha i na- Tel. 062 790 227.
990. domu ili pos. prostoru. Brzo, povo- ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe mje{taja. Tel. 061 210 017. Diplomirana odgajateljica, priva-
ljno i efikasno. Tel. 061 990 082. (rese), itisone i tvrde podloge (za{ti- Profesor muzike daje ~asove iz vi-
 Sudski tuma~ za njem., engl., ho- oline, harmonike, solfe|o. Tel. 061 ^uvala bih dijete u svojoj ku}i - tno pru`a usluge njege i odgoja djece.
 Nastavnik matematike priprema ta). Tel. 033 200-003, 061 524 461. Tel. 062 992 625.
land. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. 549 495. Bistrik. Tel. 061 088 520.
Tel. 061 108 144. osnovce za prijemni ispit u srednju Vr{im prijevoz putnika, roba, ^istim stanove, poslovne prostore
{kolu. Tel. 061 233 342. stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. Servis ku}. el. instalacija, ugra- Tra`im posao voza~a, imam B i C
 Tapetar sa iskustvom presvla~i dnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. kategoriju, polo`en dr`avni ispit. Tel. i peglam ve{. Tel. 062 142 225.
ku}anski i kancelarijski namje{taj. KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 Vr{im molersko-farbarske rado- 061 205 109. 062 566 178. Akcijska ponuda KV moleraj
Tel. 061 620 057. KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. ve, lakiranje stolarije i drugo. Tel. 061 kre~enje 60 KM, radimo farbanje,
062 388 242, 638-454. 250 763. Povoljno uz garanciju radimo ter- Potrebna radnica za rad u u cafe
 Servis ra~unara „Aki“, popravka, mo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. gletovanje, zvati iza 20 h. Tel. 063 024
 Kvalitetno i povoljno postavl- Izvodim kvalitetno molerske ra- clubu na Dobrinji, zvati iza 12 sati. 171.
nadogradnja, instalacija, internet ko- 061 278 188. Tel. 061 218 071
nekcija, antivirusna za{tita, dolazak janje, bru{enje i lakiranje svih vrsta dove. Tel. 651-685. ICT specialist /IT Systemc mana-
parketa i podova kao i laminata. Tel. Dajem instrukcije iz engleskog je- M. Dvor, bife „Jagoda“, potrebna
na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Molersko-farbarski radovi, ugra- zika za osnovce, dvo~as - 10 KM. Tel. ger tra`i posao/projekat.
061 134 260. dnja laminata i rigipsa. Tel. 066 873 radnica za poslu`ivanje. Tel. 061 247 www.edin.ba. Tel. 061 512 190.
 Instrukcije iz matematike, fizike, Kvalitetno i povoljno postavl- 062 970 930. 786.
i elektrotehnike za u~enike osnovnih 588. Dubinsko ~i{}enje unutra{njosti
janje, bru{enje i lakiranje svih vrsta Dajem instrukcije iz hemije za Frizerski salon u Hotonju, potre-
i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. parketa i podova kao i laminata. Tel. Molersko farbarski radovi ure- studente i |ake. Tel. 066 891 378. vozila, poliranje boje, povoljno, kvali-
dno, povoljno i kvalitetno, zvati svaki ban frizer za mu{karce i `ene. Tel. 061 tetno. Tel. 062 213 732, 062 672 354.
 Vr{im selidbe modernim kombi- 061 321 289. Izolater, radim krovove, gara`e, 390 208.
jem sa radnom snagom u dr`avi i va- dan poslije 16 h. Tel. 061 244 886.
 Ugradnja blind vrata, stolarije, balkone, siku. Tel. 061 900 971, 465- Slasti~arni Dalas Sara~i, potrebna
ni. Tel. 061 227 189. Moler sa iskustvom izvodi sve ra- 966.
regips, laminat,moleraj i sve vrste dove kvalitetno i vrlo povoljno. Tel. radnica na poslu`ivanju. Tel. 061 517
 Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, adaptacija. Tel. 061 542 493. Ru{enje svih vrsta betonskih i dr- 544.
radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 062 165 460.
762. Povoljno i kvalitetno ~istim Radimo molersko farbarske rado-
ugih vrsta plo~a, zidova, pregrada, Mlad, zdrav i stru~an moler tra`i
stanove i poslovne prostore. Tel. 062 kompresorom. Tel. 061 171 361, 062 posao, obavljao bi i dr. poslove po po-
 Extra povoljno! Kombi prevoz i ve, jeftino i kvalitetno. Tel. 062 488 786 472.
401 619. 636. trebi. Tel. 066 832 479.
selidbe. Tel. 061 147 361. Kupujem staru deviznu {ted-
 Povoljno vr{imo bru{enje i laki- Adaptacija prostora, rigips, ele- Dugogodi{nji pravnik u penziji,
 Elektri~ar VKV za ku}ne el. Vr{im zavarivanje aluminijuma, ktro-molerski radovi, itd., povoljno,
nju i obaveznice, ratne od{tete.
ranje svih vrsta parketa i {ipoda uz gusa, prokroma. Tel. 033 436-952. dobar poznavalac prava iz vi{e obla- Isplata odmah. Tel. 061 271 935.
instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 kvalitetno. Tel. 061 310 141. sti, `eli se uklju~iti u razne aktivnosti. 13587-1Nd`
618-907. 868 Vodoinstalater povoljno opravlja Molerski-rigips-elektro radovi, Tel. 062 321 732.
 Molerski radovi. Tel. 061 579 971. staru i montira novu instalaciju, re-
 ^istim ku}e i poslovne prostore, novira kupatila. Tel. 061 202 840, 061
povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 Apsolvent elektrotehnike daje Kupujem staru deviznu {ted-
 Prevoz robe, selidbe kombijem, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. 078. instrukcije iz matematike. Tel. 061
389 112. nju, ratne od{tete, dionice i akci-
povoljno, radna snaga po dogovoru. 571 369.
 Autoprevoznik kamionom-grajfe- Profesorica latinskog jezika daje je, kako iz FBiH tako i iz RS. Pr-
Tel. 061 513 948. rom i mini bagerom 5 T, sve vrste instrukcije gimnazijalcima i stude- Stolar vr{i opravke vrata, prozora, odajem neulo`ene certifikate, za
 Radim grijanje, mijenjam konve- iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. ntima. Tel. 062 918 322. plakara. Tel. 061 338 893. sve isplata odmah, po dogovoru
ktore radijatorima i ostale popravke - Elektir~ar vr{i ugradnju instalaci- dolazim na adresu. Tel. 061 140
 Kombi prijevoz robe i putnika, Dajem instrukcije iz bos. jezika, 521. 13824-1Nd`
povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. ja, vrlo kvalitetno. Tel. 061 566 930.
476. lektori{em tekstove, pi{em lektire,
033/988-015, 061 890 067. maturske, seminarske. Tel. 063 190 Penzioner 50 god., tra`i posao
 Radim centralno grijanje i prepr- Popravljam TV svih modela, pro- 722, 061 865 068. ~uvara-kurira ili voza~a B i C kat. Tel. Kupujem staru deviznu {ted-
avke grijanja. Tel. 062 316 826.
Ponuda-potra`nja 062 154 130. nju, ratnu od{tetu, dionice firmi i
fesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 Prevodim njema~ko-bosanski, fondova. Isplata odmah u FBiH i
 Radim popravke i prepravke na 365 690, 033 653-311. bosansko-njema~ki, za 10 KM po str- Potrebne (2) dvije odgovorne i Povoljno popravljam ve{ ma{ine, el. RS. Tel. 061 836 657, 063 804 124.
sistemu grijanja, a radim i nanovo. Konverzacijski engleski za sve anici. Tel. 061 543 703. ozbiljne `enske osobe starosne {porete, bojlere, ugradnja automat.
osigur~aa. Tel. 061 563 910. 14252-1Nd`
Tel. 033 645-475, 062 225 729. uzraste, osnovi mikrora~unara i na- Kre~enje od pola marke, gletova- dobi izme|u 40 i 50 godina za ne-
 Prevoz putnika luksuznim merce- mjenskih programa. Tel. 062 293 688, nje po dogovoru. Tel. 062 506 865. izmjeni~no dnevno ~uvanje, Stolar, vr{im opravke, prepravke, Kupujem stare njema~ke marke i
desovim kombijem na sve destinaci- Sarajevo. pru`anje ku}ne njege i pomo}i monta`a. Tel. 655-201. austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906.
je. Tel. 061 862 323. Dipl. in`injerka instruira mate- starijoj mu{koj osobi. Tel. 062/33
 Radim molersko-farbarske poslo- matiku za popravne i prijemne ispite. Tra`im saradnike za {ved. kozme- Umjetni~ke slike, filateliju, stari
75 99. N. ti~ku kompaniju. Tel. 061 214 995.
 Profesor matematike sa isku- ve sa dugogodi{njim iskustvom, ure- Tel. 227-990. nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne,
stvom daje instrukcije |acima i stu- dno. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Bespl. uklju~enje Oriflame, zara- ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel.
 Profesorica klavira daje ~asove i
dentima tokom godine. Tel. 033 473- Tapetar-dekorater, povoljno pre- instrukcije. Tel. 063 214 599. Tra`i se iskusna kuharica u no- da 30 posto+rabat+vrijedni pokloni. 033 456-505, 061 214 405.
574, 061 382 301. svla~i namje{taj u radnji ili kod vas, vootvorenom ug. objektu u ul. Tel. 061 599 706.
 Iskusan profesor daje instrukcije Ko{evo 40. Tel. 061 497 511. Kupujem suvenire Sarajevske oli-
 Molersko farbarski radovi, gleto- uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 Sudski vje{tak ma{inske struke. mpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405.
vanje, molovanje, lakiranje stolarije i 156 728. iz matematike za osmo{kolce, a radi 14087-1Nd` Tel. 061 151 316.
radijatora. Tel. 061 262 895. upisa u srednju {kolu. Tel. 062 467 Kupujem lomljeno zlato, dukate,
 [ivanje trajnih autopresvlaka, 237. Kroja~-tapetar, usluge {ivanja i ta- zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061
 Dajem instrukcije iz matematike ko`e, mjenja~a, popravak sjedi{ta, ne- Cafe „PREMIJER“, H. ^emer- pacir. Tel. 061 385 329. 965 126.
tokom cijele godine. Tel. 061 777 547. ba tapacirunga. Tel. 061 215 658. Elektroinstalaterski i molerski ra- li}a 23. Potreban radnik {ank-
dovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 sala. Infor. tel. 033 648-973. Apsolvent elektrotehnike daje Kupujem lomljeno i zubarsko zla-
 Iskusan profesor instruira mate- Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. 911 078. instrukcije iz matematike. Tel. 601 to, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e
16480-1tt
matiku |acima uspje{no, povoljno, Prevoz putnika na sve destinacije 571 361. pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553
dolazi va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Postavljamo, brusimo i lakiramo
sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 sve vrste podova. Tel. 061 032 059. Ozbiljna `ena sa iskustvom, 640.
 Radim povoljno sve molersko-fa- 611. Poznatoj buregd`inici i novo
rbarske radove, uklju~uju}i i stolari- Mijenjam o{te}ene radijatorske otvorenoj pizzeriji na stadionu
 Prijevoz putnika Sarajevo-more ~lanke i vr{im ostale popravke na gri-
ju. Tel. 061 397 187. novim kombijem, klimatizovano, do- janju. Tel. 645-475.
Grbavica, potrebne 3 ozbiljne
djevojke na poslovima poslu`iva- Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
 Vodoinstalater, radim nova kupa- lazim na adresu. Tel. 062 213 645. nja i prodaje. Info tel.: 061 546
tila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Laminate, brodski pod postavlja-
 Izvodimo gra|evinske radove: 443. 16513-1tt
Tel. 061 349 294.
 Vr{im prevoz putnika sa klimati-
{alovanje, armiranje, betoniranje, zi-
danje i krovne konstrukcije. Tel. 062
mo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311
622. Dnevni avaz
 Postavljam, brusim i lakiram sve Diplomatska misija u Sarajevu
ziranim kombi vozilom, {irom BiH i 119 445. `eli potpisati ugovor na godinu
dalje. Tel. 061 222 310. vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423
 Postavljanje, bru{enje svih vrsta 025. dana za odr`avanje i ~i{}enje ko-
 Dajem instrukcije iz engleskog je- parketa, podova, laminata. Tel. 062 mpletnog objekta ambasade i re- Tekst.................................................................................
921 100. Vr{im sve vrste molerskih radova zidencije. Firme koje su specijali-
zika, povoljno. Tel. 061 274 111.
(kre~enje, gletovanje, farbanje stolari- zirane i imaju iskustva u ovome i
...........................................................................................
 Rigips, el. instalacije i moleraj ra- Instrukcije iz engleskog jezika, je, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i.
dim povoljno. Tel. 066 205 286. turskog jezika i matematike. Instru- zainteresovane su za ovo, mogu ..........................................................................................
ktori sa iskustvom. Tel. 061 714 367. VKV elektri~ar - popravljam sve kontaktirati na slijede}i broj tele-
 Vodoinstalater opravlja ~esme, ku}anske aparate i radim sve vrste fona: 033/211-862, od 10-15 sati. Telefon/adresa...........................................................
.
vodokotli}e, sifone, ventile, penzio- Moler-majstor kre~i, gletuje, far- elektroinstalacija. Tel. 061 276 187, Za preuzimanje tenderske doku-
nerima jeftinije. Tel. 061 205 803. ba stolarioju. Tel. 062 282 243. Kova~i. mentacije potrebno je uplatiti Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase),
 Profesorica violine daje instrukci- Prijevoz putnika luxuznim ko- iznos od (500 USD) ameri~kih
 Engleski jezik - podu~avam i pre- dolara. 16554-1tt Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo
je po~etnicima i u~nicima ni`e muz. mbijem na sve destinacije. Tel. 061 vodim. Tel. 061 533 935 i 214-151.
{kole. Tel. 061 033 187. 107 928.
 Instrukcije iz matematike i fizike.
oglasi Dnevni avaz ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. 51
52 Ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
oglasi

PRIVATNA
INTERNISTI^KA
ORDINACIJA
Dr. Avdija Ba{i}
U ulici A. B. [imi}a 23

AB
Tel.: 660-635, 716-200
Nudi vam:
-kompletan internisti~ki
pregled
-laboratorijska dijagnostika
-ultrazvu~na dijagnostika
-ku}ne posjete
-holter EKG

Poziv na seminar:

PRVI KORACI PREMA NEPOVRATNIM SREDSTVIMA


EVROPSKE UNIJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU
- MILIONI EURA ZA DOBRE IDEJE I PROJEKTE -

SARAJEVO, 3. i 4.11.2010.
MOSTAR, 23. i 24.11. 2010.

Cilj seminara je predstaviti mogu}nosti za kori{tenje nepovratnih sre-


dstava Evropske unije i re}i gdje i kako ih dobiti, te pokazati polazni-
cima kako povu}i {to vi{e novca iz EU za svoju organizaciju. Preda-
va~i na seminaru su prakti~ari sa vi{egodi{njim iskustvom u radu na
projektima EU i projektnim aplikacijama u vode}oj firmi u regiju na
podru~ju dobivanja i kori{tenja nepovratnih sredstava RR & CO.
Knowledge Centre Ltd. iz Ljubljane.

Dodatne informacije i prijave :


Josipa Terzi}, Apriori organizacije BiH
Koordinatorica projekta
Tel: 063 408 597
Fax: 036 343 440
E-mail: mostar@apriori.ba
Web: www.eu-partners.eu / www.rr-co.eu

Univerzitet „D`emal Bijedi}“ Uslovi za izbor utvr|eni su Zakonom Prijave sa dokazima o ispunjavanju
EKONOMSKI FAKULTET o univerzitetu, Okvirnim zakonom o uslova konkursa dostaviti na adre-
Mostar visokom obrazovanju u BiH, Pravili- su:
ma Ekonomskog fakulteta Univerzi- Univerzitet „D`emal Bijedi}“
objavljuje teta „D`emal Bijedi}“ i Pravilnikom EKONOMSKI FAKULTET
o minimalnim uslovima u postupku Univerzitetsko sportsko-rekreacioni
KONKURS izbora u nastavna i saradni~ka zva- centar „Midhad Hujdur-Hujka“
za izbor nja na Univerzitetu „D`emal Bijedi}“ Mostar
u Mostaru. Nepotpune i neblagovremene
Saradnika na u`u nau~nu oblast Po-
slovna informatika u zvanju vi{eg prijave ne}e se razmatrati.
asistenta - 1 izvr{ilac (puno radno Konkurs ostaje otvoren osam dana
od dana objavljivanja. Dekan
vrijeme) prof. dr Ibro Popi}
Dnevni avaz ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. 53

U dubokoj `alosti i tuzi, 1. 11. 2010. godine navr{ava se 9 godina od prerane smrti

MEHMEDA HAD@IOMEROVI]A
novinara iz Mostara

Bio si nam ponos i uzor u svemu {to je lijepo, po{teno i plemenito.


U 11 sati bit }emo s Tobom.

O`alo{}ena porodica 99-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV
dragom prijatelju

FAHRUDINU
... Trenutak vje~nosti smo... samo smo zrno u pustinji pijeska, samo kap u moru sna, zalutali putnici ba~eni u svijet u kojem tragamo do svog trenutka...
Jer samo nam trenutak isti nije, a sve nas isto odredi{te ~eka jer... zemlja je smrtnim sjemenom posijana, ali smrt nije kraj, jer smrti zapravo i nema i nema kraja...
Smr}u je obasjana samo staza uspona od gnijezda do zvijezda.
I pitamo se: koliko ki{e treba da se tuga umije.
Samo Uzvi{eni zna...
I molimo Ga da ti D`enet i vje~ni rahmet da.

Tvoji prijatelji iz „Liona“ i „Baze“


Dika, Maca, Safa, \emo, Mujo, Damir, D`ad`e, ^uka, Ivica, \onla, Cuni, Giner, Salko, Kamber, Kraja, Deda, Ibrahim M., Pile, Abid, Vedo, Buco, Ratkovi}, Mensur,
Geko, Ceca, Jale, Cole, Sabo, Kemura, Jugo, Meno, Muaz, Sejo, Mi{ko i Enko 16622-1tt

Dana 1. 11. 2010. godine navr{ava se pola godine otkako nije sa nama na{a najdra`a SJE]ANJE
na na{u voljenu majku

Dana 1. 11. 2010. navr{ava se 20 godina od smrti na{e drage mame

FATIMA MEHI], ro|. TRNKA


iz Konjica
Ku}a bez tebe je prazna, `ivot bez tebe je tu`an, a ljubav prema tebi vje~na.
Ponosni smo {to smo te imali i vje~no zahvalni na tvojoj ljubavi i dobroti koju si nam NE\IBE DIZDAREVI]
nesebi~no pru`ala. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. iz Mostara
Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tog dana u 13.00 sati okupit }emo se na mezaru i prou~iti Fatihu. Draga mama, `ivot s tobom bio je ispunjen ljubavlju, pa`njom i sigurno{}u jer uvijek bila
U petak, 5. 11. 2010. godine prije d`uma namaza u Varda~koj d`amiji prou~it }e se hatma si uz nas i `ivjela za nas. Uvjek }emo se sje}ati tvog blagog pogleda i topline tvog srca.
dova.
Sa velikim po{tovanjem,
Tvoji: suprug Red`o, majka Rabija, babo Zahir, sestra Fikreta, bra}a Fikret i Hikmet sa Tvoje k}erke Dika i Aida sa porodicama
porodicama 14097-1nd` 14117-1nd`

Pro{la je godina Danas, 1. novembra 2010. godine pro{lo je sedam dana otkako nas je napustio na{ dragi

SALIH - PAJO (MAHMUTA) KADI]


RAMIZ (]AMIL) BAJRAMOVI] iz Tuzle
Hvala Ti
(1956 - 2009)
na Tvojoj dobroti, Tvojoj ljubavi, Tvojoj pa`nji, Tvojoj po`rtvovanosti i
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
Tvojoj predanosti koje Si nam nesebi~no posve}ivao.
Nemjerljiva je bol kad ~ovjek ostane sam.
Tvoji najmiliji: supruga D`enana - Na|a, k}erka Meliha, sin Muharem - Miki,
unuk Dino i zet Emir - Miko
Supruga Lejla
1167-1tz
PTT

SJE]ANJE
na na{e drage roditelje i bra}u SJE]ANJE
na voljene roditelje

FATIMA had`i EJUB AGO (EJUB) ESAD (EJUB)


HAJRUDIN CERI] JELICA (JESTROVI]) CERI]
(BOSNI]) ]IRI] ]IRI] ]IRI] ]IRI] 22. 11. 2006. 1. 11. 1978.
1. 11. 1984 - 2010. 9. 3. 1986 - 2010. 2. 2. 2004 - 2010. 2. 3. 2008 - 2010.
Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Vje~no o`alo{}eni: Goran, Zoran i Bojan sa porodicom

16596-1tt
S ljubavlju i po{tovanjem,
Va{i najmiliji 16385-1tt
54 Ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz

IN MEMORIAM

BOSNA I HERCEGOVINA Danas se navr{avaju dvije godine


MINISTARSTVO ODBRANE BiH od smrti cijenjene i drage
ORU@ANE SNAGE

U povodu blagdana
Svih svetih i Du{nog dana

dr. TATJANE
ZULFIKARPA[I]
IN MEMORIAM
Sje}amo se njene plemenitosti sa dubokim po{tovanjem
i zahvalno{}u na svemu {to je u~inila
za Bo{nja~ki institut.
svim poginulim, nestalim i umrlim
pripadnicima HVO-a
Bo{nja~ki institut - Fondacija Adila Zulfikarpa{i}a

N
N

Dana 1. 11. 2010. navr{ava se osmanaest tu`nih godina


otkako nisi sa nama, na{ dragi Dana 1. 11. 2010. navr{ava se 7 dana od kada je preselila Dana 1. 11. 2010. navr{ava se 7 dana otkada je preselila
na ahiret na{a draga kolegica i prijateljica na ahiret na{a draga

RAMO (ASIM) RIZVO FATA (HAMDO) ^ALUK


Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i FATA (HAMDO) ^ALUK
major Armije Republike
Bosne i Hercegovine vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti 1. 11. 2010. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i
nosilac najve}eg ratnog vje~ni rahmet.
priznanja „Zlatni ljiljan“ iza podne namaza u d`amiji OBRE
KAKANJ.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo Tevhid }e se prou~iti 1. 11. 2010.
uspomenu na tebe. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat
}emo uspomenu na tebe. iza podne namaza u d`amiji OBRE KAKANJ.
Tvoje supruga Insala i k}erka Delila O`alo{}ena porodica
14080-1nd`
Tvoji prijatelji i kolege iz HERMES SoftLab doo Sarajevo
14175-1nd` 14176-1nd`

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV Dana 1. 11. 2010. navr{ava se pet tu`nih godina
Dana 1. 11. 2010. navr{ava se 5 godina od preseljenja na kako nije sa nama na{a draga
ahiret djeveru i amid`i SELIMOVI] HAJRIJA
[EVKO (JUSUF) S ljubavlju, tugom i po{tovanjem u
MEHINOVI] srcima ~uvamo uspomenu na tvoju
BOROVAC dobrotu, plemenitost i lijepe trenu-
Tuga i bol se ne mjere vremenom tke koji ostaju zauvijek u nama.
nego prazninom koja je ostala iza tebe. EKREMU - KEMI Neka je vje~ni rahmet tvojoj ple-
Sje}anje na tebe `ivjet }e sve dok `ive menitoj du{i i neka ti dragi Allah
oni koji te vole. d`.{. podari lijepi d`enet.
Neka ti je vje~ni rahmet. Od: Mimice, Arnele, Mirele,
Remze, Mi{ela, Amani, Hened i Deni Porodica Selimovi}
Tvoja porodica 14231-1nd` 14167-1nd`
16577-1tt

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE

SEAD [A^I] BOROVAC [A^I] (IBRE) SEAD


1. 11. 2000 - 1. 11. 2010. EKREMU - KEMI 2000 - 2010.
Deset je tu`nih i bolnih godina kako ostadosmo bez tebe, Neizmjerna je bol koju ne bri{e vrijeme i ne skriva tama,
dragi i dobri moj sine. najljep{a si zvijezda koja nas prati i `ivi vje~no sa nama.
Puno nam nedostaje{. Od porodice ^ustovi}
Tvoja mama Abida i brat Senad sa porodicom 14232-1nd` Tvoji: sin Haris, k}erka Hana i supruga Sejdefa
16419-1tt 16629-1tt
Dnevni avaz ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. 55
SJE]ANJE SJE]ANJE
Drugog novembra 2010. godine navr{ava se deset tu`nih godina od prerane smrti na{eg
dragog oca i supruga na moju dragu

prof. BORISLAV KAURIN SELMU HALITOVI]


2. 11. 2000 - 2. 11. 2010. 1. 11. 1977 - 1. 11. 2010.
Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene koje sa bolom podsje}aju na ono {to je
sa tvojim odlaskom izgubljeno.
S po{tovanjem i tugom,
S po{tovanjem i ljubavlju, Tvoj Faruk
Supruga Marina, sin Mladen - Deni i k}erka Mirela sa porodicom 16508-1tt
16567-1tt

SJE]ANJE Dana 1. 11. 2010. godine navr{ava se 7 dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi
na na{u dragu k}erku

ALIJA (MUJO) HOD@I]


SELMU HALITOVI] 1934 - 2010.
iz Bosanske Krupe
Sa ljubavlju, po{tovanjem i ponosom sje}amo se tvog plemenitog lika i vrijeme
1977 - 2007. koje prolazi ne}e izblijedjeti niti izbrisati to na{e sje}anje.
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Draga Selma,
~ekamo te i svaki dan oslu{kujemo tvoj glas. Nema te ni u snu da pomilujemo Porodica
tvoju bujnu kosu, da ljubimo tvoje lice, da ~ujemo tvoj smijeh.
Tevhid (`enski - mu{ki) }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (14.30 sati) u
Tvoji roditelji otac Irfan i majka Dilfeta d`amiji Ugorsko - Vogo{}a.
296-1bi 16618-1tt

U utorak, 2. 11. 2010. godine navr{ava se 7 dana od kada je na ahiret preselila na{a draga POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom bratu i amid`i

ZLATA SABLJICA, ro|. KARAMEHMEDOVI]

Svakim danom je sve ve}a praznina, tuga i bol koju osje}amo. ELJUBU (LJUP]E) KUPUSIJA

S ljubavlju, porodice Sabljica i Arifovi} Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.

Tevhid }e se prou~iti 2. 11. 2010. godine (utorak), u 15.00 sati, Tvoji: brat Enver, brati~na Ajnija, Kiba, Iman i Amer
ul. Muhameda efendije Pand`e 377/II.
16598-1tt 16643-1tt

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV Na{oj dragoj Mojoj dragoj


na{oj dragoj
FATI - FATKI
Posljednji selam i pozdrav
Tuga i bol je prevelika, te{ko mi je
da vjerujem da te vi{e nema pored
mene.
[utnja sve govori...
Bogatstvo je bilo imati te
Tvoja plemenitost i dobrota vje~no
}e `ivjeti u mom srcu. Bila si mi sestra, rodica, kuma -
FATI hvala ti na svemu.
FATI S ponosom i po{tovanjem ~uvat }u uspomenu na tebe.
S ljubavlju i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tebe. Posljednji selam i pozdrav Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. rahmet.
Porodica Feti}: Salko, Mihada, Tvoja Zuhra - Zuzi
Tvoji Admir i Zuhra
Aida, Admir i Zuhra
El-Fatiha 16116-1tt El-Fatiha 16616-1tt
El-Fatiha 16616-1tt
56 Ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
Dana 1. 11. 2010. navr{ava se 7 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

ALIJA (MUJO) HOD@I]


Da nam zajedni~ki trenuci nisu bili tako lijepi, sada ne bi tako nedostajali. Zaista, ni{ta nam ne biva uzeto {to nam prije nije dato. Zahvalni smo za svaki
tren koji smo sa tobom dijelili, za svaki tvoj korak i rije~ i osmijeh.
Neka je mir i rahmet tvojoj dobroj du{i.

Tvoj Faruk, Sad`ida i Dino


16618-1tt

SJE]ANJE Dana 1. 11. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, dede i punca

PAUKOVI] SLAVICA ALIJA (MUJO) HOD@I]


Prije deset godina Bog se sjeti svoju dragu sestru pozvati u svoje nebeske
stanove i beskrajne radosti. Molimo Allaha d`ele{anuhu da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Mi te i dalje nosimo u srcu, jer ti si se samo privremeno odvojila od nas.
Neka ti Gospodin podari vje~ni mir!
Tvoji: Hava, Adna, Nedim i Alija Lisica
Tvoji najmiliji 16636-1tt
N

SJE]ANJE
na na{u dragu

SELMU HALITOVI]
1. 11. 1997 - 1. 11. 2010.
S po{tovanjem i tugom,
Porodica Guso

16194-1tt

SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE

na dragog i plemenitog

EMIR @ABO RA[ID (SEJDE) SLADI] TAIBA


2009 - 2010. ZE^EVI] 1. 11. 1989 - 1. 11. 2010.
1. 11. 1991 - 1. 11. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem: supruga Maida, sinovi Mensur


Porodica i Senad sa porodicama
S ljubavlju,
16625-1tt Porodica 16531-1tt
16556-1tt

Dana 1. 11. 2010. navr{avaju Jedina moja Dana 1. 11. 2010. na- Dana 1. 11. 2010. navr{ava se
se ~etiri godine otkako nije sa Prvog novembra 2010. vr{avaju se 3 godine od 40 tu`nih dana otkako nisi sa
nama SJE]ANJE nama
navr{avaju se 3 godine smrti mog dragog, volje-
kako nas je napustila nog brata
na na{u dragu

VEDRANA - VECA
HAMDO (ALIJE) KUMI] MU[AN (OMER)
BRUTUS 1. 11. 1989 - 1. 11. 2010. SAUDIN (RASIM) KADROVI]
Ne postoji utjeha i zaborav, sa- Danas je tvoj ro|endan. Ljubav i ponos na tebe nikada
Umjesto da dijelimo rado- SELMA BA[I] SELMU
mo beskrajna praznina i tuga. se ne}e izbrisati, a bol i tuga }e
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im sr- st ovoga dana, ja ga dije- HALITOVI] Tuga i bol se ne mjere vje~no ostati. Pamtit }emo te
cima i biti dio na{ih najljep{ih lim sa bolom i sjetom koja vremenom, nego po plemenitoj i veseloj du{i.
uspomena. mi je jedina druga. prazninom koja je Neka ti dragi Allah d`.{. podari
Molim dragoga Allaha d`.{. da S ljubavlju i po{tovanjem lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Srce moje je tvoj dom i to ostala iza tebe. S ljubavlju,
ti podari sve d`enetske ljepo- ~uvamo uspomenu na tebe. Volimo te.
te. }e ostati do dana kada nas Neka ti dragi Allah d`.{. Enisa i Merima Tvoji: majka Ramiza, supruga
Tvoji: supruga Rabija, sin Ad- Uzvi{eni spoji opet na podari d`enetske ljepote. Meliha, sin Sanin, k}erka
Tvoji: Najla, Niah, Maida
nan, k}erka Ai{a onom, boljem svijetu. i Eldin 16623-1tt Amina, snaha Maja i unuka
14244-1nd` Tvoja mama Fikreta Tvoja neutje{na Ajmona
16597-1tt
16244-1tt sestra Sabiha 16601-1tt 16624-1tt
Dnevni avaz ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. 57

Povodom iznenadne smrti rahmetli POSLJEDNJI SELAM


rahmetli

EDINA JAMAKOVI]A EDINU JAMAKOVI]U


suprugu na{e uva`ene kolegice i prijateljice Alme Jamakovi}
mu`a na{e cijenjene kolegice Alme Jamakovi}, rukovodioca u
Izvr{noj direkciji za marketing i prodaju BH Telecoma, Almi Jamakovi}, njenim sinovima Amaru i Eminu, kao i ostalim
izra`avamo gospo|i Jamakovi}, djeci, kao i ostalim ~lanovima ~lanovima porodice, izra`avamo na{e iskreno sau~e{}e
porodice, na{e najdublje iskreno sau~e{}e. povodom iznenadne smrti rahmetli Edina.

@elimo da Almu, djecu, i cijelu porodicu u ovom te{kom ~asu bar


malo utje{e sje}anja na sve lijepe trenutke koje su imali u `ivotu
sa Edinom.
Porodici `elimo sabur, a rahmetli Edinu Jamakovi}u
d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Ba{um sagosum!

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH.

S po{tovanjem, S ljubavlju i po{tovanjem,


Zaposlenici i Uprava BH Telecoma d.d. Sarajevo Zaposlenici
Izvr{ne direkcije za marketing i prodaju BH Telecoma
N
N

POSLJEDNJI SELAM
U petak, 29. 10. 2010. godine iznenada je preselio na ahiret na{ cijenjeni i voljeni - uposlenik „Frimeco“ d.o.o. Sarajevo

MIRNAZ (IBRAHIM) RAMI]


1983 - 2010.
Duboko nas je potresla vijest da smo te izgubili.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i, a porodici sabur.

S po{tovanjem i ljubavlju,
Uposlenici „Frimeco“ d.o.o. Sarajevo
N

POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom prijatelju

MIRNAZ (IBRAHIM) RAMI]


1983 - 2010.
Po dobroti }emo te pamtiti,
S ljubavlju spominjati,
U srcima nositi,
Uspomenu na tebe ~uvati.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Tvoji: Armin, Amra i Damir Memagi} N

U ponedjeljak, 1. novembra 2010. godine navr{ava se sedam


dana od ranog preseljenja na ahiret dragog nam ro|aka POSLJEDNJI POZDRAV Dana 1. 11. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od tragi~ne
smrti na{e drage
had`i ALMIR
(RA[ID) KERI] KEMI BOROVCU
Tvoja dobronamjernost i plemenitost
ne}e dozvoliti da nestane{ iz dragih Ima ne{to {to umrijeti ne}e, a to je FATKE ^ALUK
sje}anja svih koji su te poznavali. na{a ljubav, sje}anje na tebe.
NEKA TI DRAGI ALLAH D@.[.
PODARI LIJEPI D@ENET I
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet! Vje~no ti hvala za svaki trenutak proveden s tobom, za VJE^NI RAHMET, A PORODICI SABUR.
svaku rije~, za svaki osmijeh...
Tvoji: Ahmet Boji~i} sa sestrama Hatom, Ramizom
i porodicama Envera, Fikica, Sabina, [a}ir, Mahir i Dada Tvoji: tetka Na|a, Enver, Lejla i Selma
14252-1nd` 332-1tr
16644-1tt
58 Ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
mojoj ljubi i dragom babi

EDIN JAMAKOVI] KASIMU IMAMOVI]U


Uvijek }emo te voljeti i sje}ati po tvojoj dobroti i plemenitosti. @ivotna se staza tro{i i nestaje, ali tragovi {to ih po njoj ostavljamo ne blijede,
ni smrt ih oteti ne mo`e...
Da ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Amin.
Neka ti Uzvi{eni Allah podari d`ennet i sve ljepote njegove.
Tvoja supruga Alma, sinovi Amar i Emin
Kolektiv JU O[ „Behaudin Selmanovi}“
14246-1nd` N

U ZNAK SJE]ANJA I ZAHVALNOSTI


Dana 1. 11. 2010. navr{ava se sedam Dana 3. 11. 2010. godine
dana od kada je na ahiret preselila navr{avaju se dvije godine od
na{a majka kada je na ahiret preselio na{ otac
ZAHVALNICA

Ovom prilikom izra`avamo veliku zahvalnost dragom prijatelju i velikom ~ovjeku,


uva`enom primarijusu dr. Senadu Pe{ti, koji je pru`io nesebi~nu pomo} na{im
roditeljima. Zahvalnost upu}ujemo i osoblju Klinike za endokrinologiju, dijabetes
i bolesti metabolizma KCU Sarajevo, posebno medicinskim sestrama Elviri,
Nermini, Lejli, Zumri, Majdi i Esmini, te na{im po{tovanim i dragim prijateljima,
RAZIJA [ARI] SULEJMAN [ARI] kom{ijama, radnim kolegama i rodbini koji su suosje}ali u na{oj tuzi.
S ljubavlju i zahvalno{}u
14251-1nd`
Porodica: sin Mirsad, k}erke Vesna, Enisa i Nada, unuke, unuci i zetovi

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM


dragom zetu i bad`i
na{em voljenom tetku na{em dragom

DINI JAMAKOVI]U
DINI JAMAKOVI]U EDINU (ISMETA)
JAMAKOVI]U
Da ti dragi Allah podari lijepi d`enet.
Uvijek }e te voljeti i pamtiti, Da ti dragi Allah podari lijepi d`enet.

Tvoja svastika Zakira i bad`o Edin [ehi} Tvoji Arif i Kerim


14246-1nd` 14246-1nd` [urak Zakir Jamak, D`enana, Muhamed i Esma
14246-1nd`

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM


POSLJEDNJI SELAM
na{em na{em prijatelju
na{em dragom zetu

EDINU (ISMETA) EDINU JAMAKOVI]U


JAMAKOVI]U EDINU JAMAKOVI]U
Da ti dragi Allah podari lijepi d`enet.
Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Od tetka Tvrtkovi} Salema i Igbale, Selme i Lamije
Porodica [ehi}: Adem, Sadija i Dina Punac had`i Husein i punica had`i Mejrema Jamak
14246-1nd`
14247-1nd`
14246-1nd`

SJE]ANJE SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE


na na{eg dragog brata, dajd`u i {uru na na{eg dragog oca, dedu i svekra

HAZIM (MEHMED) HAZIM (MEHMED)


BU^UK BU^UK SELMA HALITOVI]
1. 11. 1999 - 1. 11. 2010. 1. 11. 1999 - 1. 11. 2010.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i
sve d`enetske ljepote. vje~ni rahmet.
Tvoji: Vedad, Kenan, Nejra, Na|a, Eldar, Lamija, Belma Alma, Zaza, Besi, Maja
Tvoji: Amira, Azra, Lejla, Faris, Hazim i Admir i Mersiha 16649-1tt
14248-1nd` 14248-1nd`
Dnevni avaz ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. 59

SJE]ANJE Dana 1. 11. 2010. godine navr{ava se sedam bolnih i tu`nih godina od smrti na{e jedine i
na na{eg dragog voljene k}erke i sestre

BELME (SABITA) ZULOVI]


ESAD (HAMIDA) DURGUT 8. 8. 1993.
1. 11. 2009 - 1. 11. 2010. 1. 11. 2003 - 1. 11. 2010.
Prvog novembra navr{ava se godina dana od d`enaze Durgut Esada, sina Hamida i Ai{e. Vrijeme bolno te~e i ne bri{e nijedno sje}anje na tebe.
Ekshumacija masovne grobnice. Draga na{a Belmice, svaki tren, sat, dan poslije tebe prolazi u mislima s tobom i
Izgubio `ivot kao {ehid 1992. godine. sje}anjima na tebe i `ivot kad smo bili sretni.
Tvoj dragi lik, topli osmijeh i plemenitost svaki dan spominjemo. Dragi Esade, Volimo te, draga na{a i ~uvamo u na{im srcima i mislima.
ne}emo te nikada zaboraviti. Tvoji najmiliji: mama Suvada, babo Sabit, brat Be}o, nena Fata, strina Hipka
Tvoji: otac Hamid, majka Ai{a, sestre Esma i Begzada te porodice Durgut i Mujki} Hatma dova }e se prokloniti poslije podne namaza - 12.20 u d`amij Hrasno istog dana.
Neka ti je vje~iti rahmet. 16584-1tt 14245-1nd`

POSLJEDNJI SELAM TU@NO SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE


na na{u voljenu i nikad pre`aljenu na
voljenom bratu, {uri i dajd`i unuku i sestri~nu

BELMU ZULOVI]
BELMA (SABIT) 1. 11. 2003 - 1. 11. 2010.
EDIN (ISMET) ZULOVI]
JAMAKOVI] Smrt je bila tren, ali ima ne{to {to umrijeti ne}e, a to je
Ne postoji utjeha i zaborav, samo beskrajna tuga i ljubav i sje}anje na tebe Belmice. Nek ti dragi Allah d`.{.
sje}anje na tebe, sve dok mi `ivimo. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj maloj du{i.
Sestre Almasa i Suada, zet Mevludin Had`imehmedagi} i Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi d`enet. Amin.
sestri} Velid Had`imehmedagi}
Nena Nazifa, dedo Murat, tetke Zlata i Adila Voli te tvoja strina Muhiba
166422-1tt 14245-1nd`
14245-1nd`

Danas, 1. 11. 2010. navr{ava se 40


tu`nih dana od kada nije sa nama Dana 30. 10. 2010. navr{ile su se dvije godine od TU@NO SJE]ANJE
na{ dragi suprug i otac preseljenja na ahiret moje najdra`e majke

SUNIJA (]AMIL) GU[I] FEHIME (RASIMA)


Ti si sa nama i kada nisi tu. HASANOVI], ro|. RA\O AMINA (^AN^AR) [EHI]
Na{u ljubav smrt ne prekida, a tugu
vrijeme ne lije~i. Pro{le su dvije najtu`nije godine u
^uvamo te u na{im srcima, pamti- mom `ivotu.
mo te sa svim na{im lijepim trenu- Prvog novembra 2010. navr{ava se
Tuga i ponos su u mom srcu zauvijek. 18 godina od smrti na{e drage k}erke.
cima, a tvoji savjeti su za nas jedina i prava Dok `ivim ja i ti `ivi{ u mom srcu.
smjernica kroz `ivot. Neka ti dragi Allah podari sve
Volimo te... d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Otac Ibi{, sin Adnan, k}erka Aida s porodicom, sestre
Tvoji najmiliji: supruga Mirsada, k}erke Samra i Sejla Amira, Pa{a, Fazila, Semina sa porodicama
Tvoj sin Enver 14223-1nd` 14222-1nd`
14234-1nd`

Dana 1. 11. 2010. godine navr{ava se godina dana Prvog novembra 2010. godine navr{ava se 13 godina od
SELMA HALITOVI] od kada je preselila na ahiret na{a draga kada nije sa nama na{

Draga na{a Mima,


pro{le su 3 godine otkako si oti{la.
Ne postoje rije~i kojima bi mogli had`i HATID@A KATICA, SULEJMAN ]UPRIJA
opisati bol koju si nam ostavila. ro|. DERVI[EVI]
Tuga u srcima, praznina u du{i je Vrijeme prolazi, vje~na tuga ostaje.
na{a svakodnevnica. ^esto te spominjemo i u na{im Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{.,
rije~ima pronalazimo tvoje. Tvoju ljubav i dobrotu ne}emo Milostivog da joj podari svoj
nikad zaboraviti. Zauvijek }e{ biti na{a tetka Mima. rahmet i magfiret. Tvoji: supruga Raifa - Remza, sin
Ahmed i k}erka Amina sa porodicama
Vole te tvoji: Anesa, Azra, Adnan, sestra Sanela i zet Irfan Porodica 16631-1tt
298-1bi 16466-1tt

SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE


na Dana 1. 11. 2010. godine navr{ile su
se 4 godine od preseljenja na ahiret Dana 1. 11. 2010. godine navr{ava se 7 godina kako je
preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

MEHMEDA (OKE)
GOLI]A SEJFUDIN SIPOVI]
ZAHID (OSMANA)
iz Bos. Petrovca 2006 - 2010.
EFENDI]
1920 - 1994. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. 1. 11. 2003 - 1. 11. 2010.
Sa ponosom ~uvamo uspomenu na
S ljubavlju i po{tovanjem, tebe. Neka ti dragi Allah d`.{.
Tvoja supruga i djeca Tvoji: sinovi Zijad, Mirsad, k}erke Mirsada i Senada sa podari lijepi d`enet.
296-1bi svojim porodicama
16610-1tt Tvoji najmiliji
16599-1tt
60 Ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM


na{em dragom kom{iji i prijatelju dragom teti}u

KASIMU IMAMOVI]U EKREMU - KEMI BOROVCU

Porodice Kom{i}, Omeragi} i Kapo Sejda, Ako i Memo Trbi} sa porodicama


16657-1tt
14258-1nd`

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM


dragom prijatelju
dragom drugu i gostu

MIRNAZ (IBRAHIM)
MIRNAZ - BEBA RAMI] - BEBA
(IBRAHIM) RAMI] RAMI] (IBRAHIM)
MIRNAZ - BEBA Neka ti dragi Allah podari lijepi
D`enet zajedno sa tvojim babom.
Od prijatelja Hofeta sa porodicom:
Elme, Lejle, Karmele i od prijatelja Zije sa porodicom Tvoji: majka Mirsada, brat Mirza, snaha Aida, Vehid,
Od raje i vl. cafe X, Ilija{ HAMZA ALIJA sa porodicom Vedad, Ado, Mirsad i Hasna
Volimo te zauvijek 16659-1tt 16659-1tt
16659-1tt

POSLJEDNJI SELAM
na{em voljenom i dragom bratu POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDAV
na{em voljenom i dragom bratu
MIRNAZ (IBRAHIM)
RAMI] - BEBA MIRNAZ (IBRAHIM)
Neka niko ne tje{i du{u bolnu zbog RAMI] - BEBA MIRNAZ - BEBA
odlaska brata. Neka niko ne ka`e da Neka je mir i spas du{ici tvojoj. Ja (IBRAHIM) RAMI]
je tako moralo biti. Smrt je ja~a od znam da traje{ vje~no, da si u misli-
`ivota, ali nije od na{e ljubavi ma onih koji te vole i nose sa so- Od tvoje raje: Memi{, Buco, Koka,
prema tebi. bom, onima koji te spominju i koji te nikada ne}e Hota, Alen, Maid, Hamo, Lalo, Pele, Rusmir, kafe
Zauvijek tvoji: Ajna, \ejla, Edvin, teta Suada, zaboraviti, ne mogu i ne}e. „[pilja“, caffe „E|oj“, caffe „X“, Hofe, Cvrk, Izo, Miko,
sestra Lela, zet Ermin, snaha Belma i ROKS MIKO. Zauvijek tvoji Spahi}i - Amar, Amila, Emina i brat IZO - Amor, Emrah, Emina, Zulfija, Ferdo, Sedo, Bak{o,
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. - ^ELOUZ San|o, Nadir, Emir, Huso
EL-FATIHA RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. - 16659-1tt
16659-1tt EL-FATIHA 16659-1tt

Dana 1. 11. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana kako nas je


ZAHVALNICA prerano napustila na{a draga k}erka, majka, baka i svekrva Dana 31. 10. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od smrti
na{eg dragog
Dana 1. 11. 2010. navr{ava se 7
tu`nih dana od kako nas je prerano
napustila na{a draga LIDIJA LETICA SAKIB GUGI]
Zaborav ne postoji, samo beskrajna
LIDIJA LETICA Dani bez tebe su tako tu`ni, ali ljubav koju i sada osje}amo prema
tvoj lik }e `ivjeti vje~no u na{im tebi. S tugom te spominjemo, a u
srcima. srcu zauvijek ~uvamo.
Ovom prilikom neutje{na porodica se zahvaljuje
kolektivu J.U. Djeca Sarajeva Hold ini, kao i mnogobrojnim Tvoji: majka Nada, deda Brane, sinovi Mario i Vedran,
snahe Alma i Ko{tana, unuci Matea, Mateo i Dario Supruga [evala, sin Nedim, k}erka Sabaha, snaha Senada
prijateljima i kom{ijama na podr{ci u te{kim trenucima.
14261-1nd`
14261-1nd` i unu~ad Berina, Amar i Azra
16660-1tt

POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM na{em dragom, po{tovanom i
na{em dragom uva`enom
PRIJATELJU
AFIJA MAHMUTOVI],
ro|. TURKOVI]
KASIM IMAMOVI] KASIMU IMAMOVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
Uvijek }emo te pamtiti i `ivjet }e{ u na{im najljep{im Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i
lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
sje}anjima. vje~ni rahmet.

S ljubavlju i po{tovanjem Enisa, Irma, Berina, Kasim


Tvoji mali jarani Mirza i Omar sa mamom i tatom Tvoji prijatelji - porodica Ka~apor 16656-1tt
16662-1tt 14255-1nd`

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV


ocu na{ih prijatelja

JAMAKOVI] (ISMET) EDIN


KASIMU IMAMOVI]U
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari svoj magfiret, rahmet i
lijepi d`enet, a porodici sabur.

Tvoji prijatelji iz Raja iz Hrasnog


SEZATO d.o.o. 14257-1nd`
16652-1tt
Dnevni avaz ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. 61
Sa neizmjernom tugom i velikim bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

IZI] (ro|. DRPLJANIN) SENADA


1961 - 2010.
iz Tuzle
nakon duge i te{ke bolesti preselila na ahiret, dana 31. oktobra 2010. u 02.25 sati u 50. godini.

Ispra}aj }e se obaviti u ponedjeljak, 1. novembra 2010. (24. zu-l-ka’de 1431. h.g.) u 13.45 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli.
D`enaza }e se klanjati ispred D`indijske d`amije, a zatim na mezarje Bukov~i}i.
Tevhid }e se prou~iti poslije d`enaze u D`indijskoj d`amiji.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: suprug Amir, k}i Edita, sin Almir, zet Emir, snaha Hizreta, unu~ad Bahrudin i Sarah, sestre Hasija, D`evida i Jasminka, te porodice Izi}, Sulji}, Piri},
^olakovi}, Trumi}, Me{i}, Alibegovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 16651-1tt

Neizmjerno i duboko o`alo{}eni sa bolom obavje{tavamo rodbi- Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
nu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je 31. 10. 2010.
godine na ahiret preselio
JELENA POPOVI], NURIJA (ISLJAM)
ro|. STJEPANOVI] HAD@IALJEVI],
iznenada preminula dana 27. 10. 2010. u 80. ro|. BEKTE[EVI] IBRAHIM (SAJTE)
godini.
preselila na ahiret u subotu, 30. 10. 2010. u HEBIB
Sahrana drage i nikad nam zaboravljene 75. godini.
majke }e se obaviti 2. 11. 2010. u 12.15 sati D`enaza }e se obaviti u utorak, 2. 11. 2010. 1945 - 2010.
na gradskom groblju Bare. u 13 sati na mezarju Gusinje.
O@ALO[]ENI: k}erke Mangala, Nurka i Seniha, brat Murat, D`enaza namaz klanjat }e se u
O@ALO[]ENI: k}erke Ljubica i Ranka, zetovi Zdravko i amid`a Hasim, zetovi Red`ep i Nevzet, snaha Nafija, unuk Albe- ponedjeljak, 1. 11. 2010. u 15 sati
Mom~ilo, unuci Vuka{in, Nikola, Petar i Marko, brat Milo{, se- rt, unuke Mergita, Sabina, Elma i Sibel, brati}i i brati~ne, zaove poslije ikindije namaza u [ari}a haremu,
stre Ru`a i Stana, porodice Stjepanovi}, Todorovi}, Kati}, te osta- Bahtija, Zuma i Rabija sa porodicama, te porodice: Had`ialjevi}, gdje }e se rahmetlija i pokopati.
la rodbina, prijatelji i kom{ije 111 Bekte{evi}, Ahmetaj, Nalbani, Omeragi}, kao i ostala brojna ro-
dbina, kom{ije i prijatelji O@ALO[]ENI: supruga Hanija - Hana, sin Enver, snaha Azra,
k}eri Envira i Elvedina, sestre ^elebija i Zarifa, zetovi Haris i
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111 Muamer, unu~ad Tarik, Namik, Nerd`esa, Sad`ida, Kerim i Far-
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ draga uk, te porodice Hebib, Bajrovi}, Nuki}, Maslo, [aran~i}, Brati},
te mnogobrojna rodbina i prijatelji
117-1mo
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga ma-
jka, baka i prabaka
MEKREMA (MUHAMED) S tugom javljamo rodbini i prijateljima da je na{a mila
GALE[I] ANA (BALDO) SELIMOVI]
dana 29. 10. 2010. godine u 65. godini
preselila na ahiret. preminula dana 30. 10. 2010. u 90. godini.
SLAVICA (JURAJA)
Sahrana drage nam pokojnice }e se obaviti KRNETA, ro|. OSTOJI]
D`enaza rahmetlije }e se obaviti u ponedjeljak, 1. 11. 2010. godi- dana 2. 11. 2010. u 14.30 sati na gradskom
ne u 14.00 sati na gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i groblju Vlakovo. preminula 30. 10. 2010. godine.
pokopati.
Prijevoz obezbije|en u 13.00 sati sa Balinovac - Hit - Donja ma- O@ALO[]ENI: sin Ratomir - Braco, k}er-
hala - Luka - Pozori{te - Razvitak - Autobusna stanica - Sutina. ke Brigita, Mirjana i Zlatka, unuci, unuke, praunuci i praunuke, Sahrana }e se obaviti 2. 11. 2010. u 13 sati
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIATEN. zaova Ismeta sa obitelji, snaha Andra sa obitelji, brati}i, sestri}i, na gradskom groblju Bare.
O@ALO[]ENI: sin Ned`ad, bra}a Safet, Mirzo, Mustafa i Sead, obitelji Selimovi}, Vodopi}, Medovi}, [atara, Andri}, te ostala
snahe Velida, [ahzija, Samija i Elizabet - Beti, porodice Gale{i}, mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije O@ALO[]ENI: njeni Sanja, Vojin, Luka, Lazar i Filip, Suada i
Koji}, Alihod`i} i Kurtovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, Jasna, porodice: Krneta, Bojani}, Golemac, Ostoji} i ostala ro-
kom{ije i prijatelji Ku}a `alosti: ul. Ferde Hauptmana br. 28/I. 111 dbina i prijatelji
116-1mo

POSLIJE @IVOTNE PATNJE ODLAZAK JESTE SPASENJE.


111
SJE]ANJE
na na{eg dragog supruga,
Dana 1. 11. 2010. navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage i voljene oca i dedu
TU@NO SJE]ANJE
AMIRE AGANOVI]
Sa ljubavlju i ponosom u srcu ~uvat }emo uspomene na tvoju pleme-
na na{eg
nitost, dobrotu i ljubav koju si nam pru`ala.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet EDIN - DINO
tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji najmiliji: D`evad Akif, Sejo, Cica, Amira, Belma, Alma, Faruk, (MUHAMEDA) MEMI]
Veki, Dado, Mejra, Dika, Nerka, Munib i [efika 1. 11. 1972 - 8. 7. 2008.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 11 sati u ku}i, Brusulje br. 33 - Gazin Han. 14250-1nd`
Dragi na{ Din~e,
OMERA Danas bi slavili tvoj 38. ro|endan...
ALIBA[I]A Pamtit }emo te dok na{a srca kucaju i sje}ati se sa ljuba-
SJE]ANJE 2. 11. 2009 - 2. 11. 2010. vlju, upu}uju}i dove Uzvi{enom Allahu d`.{. da ti kabur
Molimo Allaha d`.{. da ti poda- u~ini svijetlim i prostranim,
POSLJEDNJI SELAM ri lijepi d`enet i vje~ni rahmet. bude milostiv na dan polaganja ra~una i uvede te u
Hatma dova }e se prou~iti u dru{tvo odabranih.
utorak, 2. 11. 2010. godine u Be-
govoj d`amii u 12.20 sati.
Supruga Hadija sa djecom i nji- Zauvijek tvoji neutje{ni supruga Leila i sin Nedim
hovim porodicama 14213-1nd` 16654-1tt

SJE]ANJE
ELMIR (SAFETA)
KUPUSIJA EJUB [LJIVO Dana 1. novembra 2010. navr{ava se 18 godina kako
1. 11. 1994 - 1. 11. 2010. je preselio na ahiret

Posljednji selam za volje- RAMI] (IBRAHIM) Vrijeme prolazi, a tuga ostaje.


nog zeta i tetka. Uspomena na tebe ostaje vje~no
MIRNAZ u srcima onih koji te vole. BAKIR (D@EMAL) DERVI[EVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi d`enet i rahmet tvojoj Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Svastika Senija, Amira i du{i.
Adnan Amid`a Enis Tvoji najmiliji: otac Safet,
16647-1tt sa porodicom majka Munira i sestra Aida sa Tvoji: Elma, Edo, Amar, Emir
16648-1tt porodicom 14200-1nd` 14256-1nd`
62 Ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
Dana 31. 10. 2010. u 81. godini na ahiret je preselila na{a majka

FATA (IBRAHIM) PLE]O, ro|. MU[ANOVI]


Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet.
O@ALO[]ENI: k}erke Seida, Hanka, Hajrija, Hatid`a, Had`ira, unuci Ami, Arif, Haris, Ahmed, Faruk, Adem, Muhamed, unuke Mubera, D`uli,
D`enana, Amela, zetovi Izet, Mirsad, D`emo i praunu~ad

O`alo{}ene porodice: Mu{anovi}, Ple}o, Grabovi}, Ohran, Hrvo, Kuljuh, Vrana, Longvist, D`edovi}, Vla~i}, Gakovi}, Kuko, Keranovi}, Floysvik, Gokce,
Bajagilovi}, Had`ipa{i} i mnogobrojni prijatelji i kom{ije

Vrijeme i mjesto d`enaze }e se naknadno objaviti. 16661-1tt

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a


SOFOVI] (SALKO) NEZIR draga majka i nana
preselio na ahiret 31. 10. 2010. u 53. godini.
D`enaza }e se obaviti na porodi~nom groblju u Kao{ticama. PRIBI[I] (ALIJA) HATID@A, ro|. BE]I]
D`enaza polazi u ponedjeljak, 1. 11. 2010. ispred d`amije u preselila na ahiret 31. 10. 2010. u 74. godini.
Kao{ticama/Vi{egrad u 14.30 ~asova. D`enaza }e se klanjati u d`amiji u Strga~ini, dana 1. 11. 2010. u 13 sati.
Obezbije|en prijevoz iz Sarajeva sa polaskom u 11 ~asova sa
okretaljke Boljakov Potok sa stajanjem na Vije}nici. O@ALO[]ENI: sin Bajrudin, k}erke Mubera, Hana, Sehija, snaha
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH Nasira, unu~ad Hamdo, Ademir, [erif, Emir, Eldin, Sanin, Belma, Emina i praunu~ad
O@ALO[]ENI: k}erka Enisa, majka Biba, bra}a Remzo i Sabir, unuke Bedrija i Ajla, Lamija, Ejna, zetovi Nurija, Mujo, Almir, Rusmir, te porodice Pribi{i}, Kla~ar, Be}i},
zet Hasib, brati}i Fuad, Dino, Hamdo, brati~ne Namka i Almedina, snahe Tima i Ha- Burko, Solak, Fejzi}, \edovi}, Kari}, Krakonja
nka, te porodice Sofovi}, Zebe, Kadri}, D`aferovi}, Raoni}, Gazibara, Fukelj, Ahmetspa-
hi}, Durakovi}, Kos i ostala mnogobrojna familija, prijatelji i kom{ije PTT Tevhid }e se prou~iti u d`amiji u Strga~ini u 13 sati. 14249-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

KASIM (RAMIZ) EJUB - LJUP]E FATIMA GOGI], ro|. AVDI]


IMAMOVI] (MUSTAFA) KUPUSIJA preselila na ahiret u nedjelju, 31. oktobra
2010. u 76. godini.
preselio na ahiret u nedjelju, 31. oktobra preselio na ahiret u subotu, 30. oktobra D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. no-
2010. u 59. godini. 2010. u 74. godini. vembra 2010. u 13 sati na gradskom groblju
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. no- D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. no- Vlakovo.
vembra 2010. u 13 sati na gradskom groblju vembra 2010. u 13 sati na gradskom groblju O@ALO[]ENI: sinovi Sejfudin, Faik i Va-
Vlakovo. Vlakovo. hudin, k}erka Fahira, zet Ramiz, snahe
Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti Prijevoz obezbije|en sa Mejdana na Vratni- Edina, Nazila i Amira, unu~ad Fikret, Aida,
(ul. A. [a}irbegovi} 16) sa polaskom u 12 sati, do groblja i nazad. ku u 11.45 sati, do groblja i nazad. Faruk, Maida, Armin, Adnan, Admir i Nedim, sestra Muniba,
O@ALO[]ENI: supruga Fata, sinovi Nermin i Jasmin, snaha O@ALO[]ENI: supruga Mirza, sin Emir, snaha Milica, bra}a zetovi Sejno i Red`o, sestri}i i sestri~ne, te porodice Gogi}, Av-
Elvira, bra}a ]azim i Mustafa, sestra Hatuna, snaha Hatid`a, zet Enver, Edhem i Esad, snaha Besima, brati}i Edin - Zlatan i Amir, di}, [e}o, D`afi}, Ramovi}, Rujanac, Svraka, Hod`i}, Efendi},
Ramiz, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, {ure Kadir, Omer i brati~ne Emina, Enisa, Elma i Ajnija sa porodicama, svastika Se- Ruhotina, Kala~a, Sadikovi}, Muli}, Hujdur i ostala mnogobro-
Nusret sa porodicama, svastika Uma sa porodicom, prijatelj Mar- nija sa djecom Adnanom i Amirom, bad`o D`emal, ro|ak [a}ir jna rodbina, prijatelji i kom{ije
ko Kom{i}, te porodice: Imamovi}, [abi}, Babi}, Ka~apor, Ha- Ma~ki} sa porodicom, rodice Mugda i Azra sa porodicama, te po- Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i merhume u ulici
nd`i}, Milavica, Nahi}, Hamza, Kerla, Pora~anin, Fazli}, rodice: Kupusija, Sale{evi}, Jovan~i}, Ma~ki}, Had`imusi}, Ku- Brezanska br. 41. 111
Kom{i}, Ivezi}, ^engi}, Kova~evi}, D`ino, Suljovi} i ostala mno- lenovi}, Karovi}, Zuki}, Zeljkovi} i ostala brojna rodbina, prija-
gobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije telji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u ulici Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Musluk d`amiji na Vr-
Azize [a}irbegovi} br. 16/XV. 111 atniku. Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
Ku}a `alosti: Rami}a sokak br. 29. 111
dervi{ EDIN (ISMET)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi JAMAKOVI]
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga
preselio na ahiret u subotu, 30. oktobra
SUNO (BE]IR) ZUKANOVI] 2010. u 53. godini.
GA\UN (MUJO) D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 1. no-
preselio na ahiret u subotu, 30. oktobra vembra 2010. godine poslije podne namaza
2010. u 85. godini. HAJRIJA, ro|. BUKVA u haremu Careve d`amije, a ukop }e se oba-
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. no- preselila na ahiret dana 30. 10. 2010. u 82. viti u 14.30 sati u haremu Husein-babine te-
vembra 2010. u 13.30 sati na gradskom gro- godini. kije, @IV^I]I - FOJNICA.
blju Bare. D`enaza polazi u ponedjeljak, 1. 11. 2010. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 12.30
O@ALO[]ENI: sinovi Refik i Be}ir, k}er- poslije ikindije namaza u 14.15 sati ispred sati do mezarja i nazad.
ke Hasija, Hajra i Zumra, zetovi Esad, Enes d`amije u B. mahali (Mokronozi), a obavit O@ALO[]ENI: supruga Alma, sinovi Amar i Emin, sestre had`i
i Hajro, snahe Ferida i Nevzeta, unu~ad Elma, Edin, Nermin, }e se na greblju-haremu Debeli ni{an. Almasa i Suada, amid`a Safet, setri} Velid, zet Mevludin
Amra, Adnan, Muamer, Elmir, Meliha, Enisa i Almir, sestra Ha- RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIATEN. Had`imehmedagi}, punac Husein Jamak, punica Mejrema, {ura
jra, zet Ragib, sestri}i i sestri~ne, {ura Hajdar sa porodicom, sva- EL-FATIHA! Zakir sa porodicom, svastika Zakira sa porodicom, njegovi {ejh
stika Ramiza sa porodicom, te porodice Zukanovi}, ]ati}, [en- O@ALO[]ENI: sinovi Kemal i Jasmin, k}erke Baha i Sadeta, Husein Had`imejli}, Amira Omersofti} i Edhem Bi~ak~i}, poro-
derovi}, Majstori}, @uni}, ^au{evi}, Mujezin, D`ano, O}uz, Spa- zet Hamza, nevjeste Ferida i Senada, unuci Ned`ad, Sidik i Mir- dice Jamakovi}, Jamak, Had`iahmetovi}, Kr{lak, Muzaferovi},
hi}, D`indo, Zagorica, Kamenja{evi}, [u{i}, ^ongo, Imamovi}, za, unuke Amela, Aida i Medina, praunu~ad, brat Safet, sestra Kustura, Haski}, Sali}, [ehi}, [etki}, Sofovi}, Odoba{i}, Usta-
Alibegovi}, Be}irovi}, He}o, Kapo, Had`ibuli}, Bahtanovi}, kao Halima, nevjeste Nezira, Fata i Subha, djever Salko, zaova had`i muji}, Tvrtkovi}, Cviko, Zuko i ostala mnogobrojna rodbina, pr-
i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Uma, jetrve [efika i Rabija, te porodice Ga|un, Bukva, Vra~o, Pr- ijatelji, kom{ije i ahbabi iz tekija
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici olaz, ]iri}, Bugarin, Kadri}, Muslija, Buza, Karahod`i}, Im{iro- Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Husein-babinoj te-
Hasana Bibera br. 103 - Vele{i}i. 111 vi}, Me{i}, Smaji}, O~uz, ^izmi} i ostala mnogobrojna rodbina, kiji u @iv~i}ima. 111
kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti u mektebu u Hlap~evi}ima u 14.15 sati.
16653-1tt
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi MUHAMED (RAGIB)
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
ELVEDIN (ASIM) HALILOVI] Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije SARA^EVI]
da je na{a draga preselio na ahiret u petak, 29. oktobra 2010.
preselio na ahiret u subotu, 30. 10. 2010. u
26. godini. u 86. godini.
D`enaza je obavljena u nedjelju, 31. 10. AFIJA (TAIP) MAHMUTOVI], D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. no-
2010. poslije ikindije namaza (14.30 sati) vembra 2010. u 14 sati na bakijskom meza-
na mezarju Boranje - Svrake.
ro|. TURKOVI] rju Faleti}i.
O@ALO[]ENI: otac Asim, majka Alema, preselila na ahiret u petak, 29. 10. 2010. u
bra}a Izudin i Senedin, sestra Aida, snahe 71. godini. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Safeta Zajke br. 5
Emira i Indira, brati~na Almina, brati} Bilal, te porodice Halilo- D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. 11. sa polaskom u 13 sati, do mezarja i nazad.
vi}, Suljevi}, Alomerovi}, Hasanbegovi}, [ehovi}, Bahor, Bega- 2010. u 13.30 sati na gradskom mezarju Bare.
novi}, Drpljanin, Hasanovi}, Burd`evi}, Rov~anin, Veljan, Ma- O@ALO[]ENI: k}erke Zakija, Enisa, Ha- O@ALO[]ENI: k}erka Sabaheta, sin Ragib, brat Fehim, zet Ed-
li~evi}, \ogi}, Juki}, Ahmetovi}, Jukovi}, Cama, Gojak, Ljalje- tid`a i Sejdefa, sinovi Mirsad i Lutvo, zetovi Ibrahim, Kasim, hem, snahe Edina, Refika i Biljana, unu~ad Amir, Edin, Adis, Ik-
vi}, Dautovi}, Krije{torac, \ozgi}, Balija, Ljaljak, Mujezinovi}, Musid i Sejadin, snahe Enisa i Meliha, unu~ad Kerim, Arijana, bal i Ena-Lemana, brati~ne Hilduza i Sunita, te porodice Sa-
Hod`i}, Mu{ovi}, Muli}, Ko~an, Turkovi}, Mehmedovi}, Ni{i}, Irma, Amina, Faris, Berina, Adi, Ermin, Amar, Leila, Amna i ra~evi}, Bakalovi}, Zembo, Be{o, Hajdarevi}, Bali}, Bujak, Per-
Krni}, Pilakovi}, ^engi}, [pirtovi}, Murti}, Imamovi}, Dedovi}, Emir, brat Ragib sa porodicom, te porodice: Mahmutovi}, Tur- tef, Mili}, Sinanagi}, Be{lagi}, ]elhasi}, Omerspahi}, Hamur,
Red`ovi}, Kli~i}, [ehi}, Memi}, Gegi}, Ibrahimovski, kao i osta- kovi}, Huki}, Pintol, Hasovi}, Aganovi}, Bekta{, Sadikovi}, Bekta{, \ukanovi}, Muli}, D`ini}, Jerlagi}, kao i ostala mnogo-
la brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Gu{i}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid je prou~en istog dana u 14.30 sati, ul. [efika Halimano- Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (14.15 sa-
vi}a 32, Breka. ti) u d`amiji Donji Vele{i}i. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Istiklal na
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111 Otoci. 111
Dnevni avaz ponedjeljak, 1. novembar/studeni 2010. 63
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ASIM (SALIH) ALAJBEGOVI]


preselio na ahiret u subotu, 30. oktobra 2010. u 85. godini.

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. novembra 2010. u 13 sati na


gradskom groblju Vlakovo.

O@ALO[]ENI: rodbina, prijatelji i kom{ije 111

EKREM - KEMO (RAMIZ) BOROVAC


preselio na ahiret u petak, 29. oktobra 2010. godine, u 70. godini. Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a
draga
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. novembra 2010. godine u 13.00 sati na gradskom
groblju Vlakovo. LJUBICA KALA[, ro|. @UTI]
Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad.
O@ALO[]ENI: supruga Lilliane Bauwens, sestre Azra i Envera, snaha Mimica, bra- preminula 31. 10. 2010. u 91. godini.
ti~ne Arnela i Mirela, sestri~ne Fikica, Sabina i Belma, te porodice Borovac, Mujezino-
vi}, Rikalo, ^olpa, Hasibovi}, Bekaj, Alfirevi}, Mujki}, Hori}, Deljo, Trbi}, Kova~evi}, Sahrana }e se obaviti 2. 11. 2010. u 13.45 sati na gradskom groblju Bare.
^ustovi}, [adi}, ^ingi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Okrugla br. 5. 16600-1tt O@ALO[]ENI: brati~na Gordana, zet Vlado, unu~ad Daniel i Dario sa porodicama, te
ostala rodbina, prijatelji i kom{ije 111

... za ovaj trenutak pripremajte se (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a
draga MIRNAZ (IBRAHIM) LISAK (DERVI[) RABIJA,
RAMI] - BEBA ro|. LON^AREVI]
preselio na ahiret dana 29. 10. 2010. u 28. preselila na ahiret dana 31. 10. 2010. u 79.
godini. godini.
MEJRA - MERSA CIGI] D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. 11. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 1. 11.
2010. godine na mezarju Stari Ilija{ poslije 2010. poslije ikindije namaza (14.13 h)
preselila na ahiret u subotu, ikindije namaza u 14.30 sati. ispred d`amije u Lje{evu, a ukopat }e se na
30. 10. 2010. godine u 60. godini. Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i `alosti, mjesnom mezarju Lje{evo.
Kadari}i b.b. u 14.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHME-
TEN VASIAH
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. 11. 2010. godine RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. - EL-FATIHA O@ALO[]ENI: suprug E{ref, sin Ned`ad, k}erka Ermina, sestra
u 14.30 sati na gradskom groblju Sutina. Zlata, zet Suvad, nevjesta Zerina, unu~ad Armin, Suada i Edina,
O@ALO[]ENI: majka Mirsada, brat Mirza, snaha Aida, amid`e sestri~na Zlata, sestri}i Nader i Adnan, brati} i brati~na Edo i Di-
had`i Mustafa i Enis, strine had`i Hasnija i Fatima, dajd`a Sa- na, jetrve Bahra i Suvada, djever Izet, te porodice Lisak, Lon~are-
O@ALO[]ENI: sestra Senada, tetke Fatima i [a}ira - lem, tetke Suvada, Hanka, Ferida, [ida i Fatima, amid`i}i Irfan, vi}, Omi}, Husein, Rami}, Sulejmanoglu, Dragolj, Mujagi},
Bina, te porodice Cigi}, [erak, Rami}, Trtak, Arifhod`i}, Mehmedalija, Adnan, Edin, Lejla sa porodicama, te porodice Ra- D`oko, Dervi{evi}, Brutus, Omerhod`i}, Muratovi}, Ro`ajac,
Sad`ak, Vuk, Bajramovi}, Mehmedovi}, ^usto, Ale~ko- mi}, Su`anj, Be{lija, Mufti}, Halilovi}, Neretljak, Klico, Kara- Ze}o, [abanovi}, Berberovi}, Dautovi}, Fazli}, Ali}, Ov~ina, Li-
vdi}, Spahi}, Dervi{evi}, Allnusair, Ejubovi}, Ki{i}, Kuli}, ki}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
vi} kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Hod`i}, ^iva, Osmanovi}, Selimovi} i Rizvo, kao i ostala mnogo-
114-1mo
Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Lje{evo poslije ikindije namaza
brojna rodbina, prijatelji i kom{ije 16658-1tt (`enski). 14260-1nd`

POKOPNO DRU[TVO
Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo
Dnevni avaz
rodbinu, kumove, kom{ije i prijatelje da je na{a draga
""B AKIJE"
BAKIJE
MARICA BO@I],
ro|. TRI^KOVI] OSNOVANO 1923
SARAJEVO
UZ NAJVE]I TIRA@
preminula dana 31. 10. 2010. u 89. godini. Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se umrlih iz Zapadne Europe
dana 1. 11. 2010. godine u 14 ~asova na specijalnim pokopnim vozilima i
porodi~nom groblju Donji Bulozi.
organizuje d`enaze na teritoriji BiH. Osmrtnice, sje}anja,
O@ALO[]ENI: k}erka Milena, sinovi Mile, Slavi{a i Zoran, ze-
tovi Mladen i Dragan, snahe Nusreta, Miroslava i Biljana,
posljednji pozdravi...
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
unu~ad Dejan, Irena i Marija, praunu~ad Ivan i Ivana, djever Go-
jko, jetrva Mira, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice: 00387 (0)33 233-062 fax 00387 ( 0)33 447-122
Bo`i}, Tri~kovi}, Mitrovi}, Damjanovi}, @ivkovi}, ^elpak, Sadi-
kovi}, Poljakovi}, Jugovi}, Gaon, Andri}, \uri} i ostala mnogo-
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 033/281 - 451; Fax: 281- 461;
brojna rodbina, kumovi, kom{ije i prijatelji www.bakije.com
14262-1nd` E-mail: smrtovnice@avaz.ba
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU
 SARAJEVO: MOSTAR:
Tešanjska 24A, Husnije Repca bb
BOSNA I HERCEGOVINA - jedno vozilo Vico Tade, marke 'Fiat Brava’, Reg. broj 141-K-715
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE registrovani u Policijskoj upravi Mostara, koji }e na osnovu ovog
 033/ 281 - 717 /fax: 036/ 558-890;
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON rje{enja izvr{iti zabilje`bu izvr{enja u registru.
OP]INSKI SUD U MOSTARU Pljenidbom ~lanskih udjela osniva~a Vico Tade koje izvr{enik ima u D`emala
Broj: 07 58 I 911945 03 Ip dru{tvu 'MT p~elica’, iz Mostara Zrinskih frankopana 20, zabilje`bom Bijedi}a br. 185, BIHA]:
Mostar, 30. 09. 2010. godine kod registracijskog suda. Biha}kih
Pljenidbom na pla}i i drugim primanjima do visine iznosa od 2/3 pa 033/ 281 - 451
branilaca 2 ,
OGLAS sve do namirenja tra`itelja koje izvr{enik Tade Vico ostvaruje kao dire-
ktor dru{tva 'MT P~elica’ Frankopana br. 20. ZENICA: /fax:
Pljenidbom ~lanskih udjela Dru{tva izvr{enika pljenidbom i procje- Marjanovi}a put bb 037/ 310 - 363;
PRAVNA STVAR: nom do iznosa zakonskog minimuma od po 2000,00 KM.
TRA@ITELJ IZVR[ENJA: Gorenje Commerc d.o.o. Sarajevo, zastu- Sud }e radi daljeg upravljanja postupkom donositi odgovaraju}e za- (zgrada Jabuka)
pan po zakonskom zastupniku klju~ke i o tome pravovremeno izvje{tavati tra`itelja i izvr{enike. TRAVNIK:
IZVR[ENIK: 1. Vice Komerc d.o.o. Mostar /fax:
2. Vico Tade, Kneza Domagoja 11, Mostar @itarnica F
032/ 424 - 441;
3. Vico Mirko, Splitska 48, Mostar
4. Vico Zdravko, Kralja Tomislava 63, Mostar
Obrazlo`enje 424 - 440;
 /fax:
030/ 512 - 718;
5. Vico Nedeljko, Franjeva~ka, Mostar Dana 26. 12. 2007. godine tra`itelj je podnio prijedlog za izmjenu liste
izvr{enika i istu pro{irio na osniva~e Dru{tva izvr{enika. Slijedom pri- GORA@DE:
RJE[ENJE jedloga da se izvr{i izmjena predmeta i sredstava izvr{enja, tra`itelj je [ukrije Kukavice 12 BR^KO:
dana 10. 06. 2008. godine naveo vjerojatna sredstva i predmet izvr{enja 038/ 222 - 251;
o promjeni liste izvr{enika, predmeta i sredstava izvr{enja i iste upotpunio relevantnim dokazima.
Bosne srebrene 3
Slijedom odredbi ~lana 36, 27 i 8 st. 1. i 3. Zakona o izvr{nom postu- 049/ 215 - 648;
Usvaja se prijedlog tra`ioca izvr{enja od dana 26. 12. 2007. godine, pa pku sud je na{ao cjelshodnim da sva predlo`ena sredstva mogu obezbi- TUZLA:
se rje{enje od dana 04. 11. 2003. godine broj Ip 366/03 MIJENJA u di- jediti efikasno izvr{enje na sredstvima izvr{enika, a obzirom da se Turalbegova 22
jelu koji se odnosi na izvr{enike, predmet i sredstvo izvr{enja. tra`itelj nije namirio iz prvobitno predlo`enih sredstava za izvr{enje, BANJA
Kao izvr{enici u ovom izvr{no-pravnom postupku umjesto „Vice Ko- pa je odlu~io kao u izreci ovog rje{enja. (poslovno zanatski LUKA:
merca“ ozna~avaju se: Vico Tade, Vico Mirko, Vico Zdravko, Vico Ne- centar Korzo-pasa`) Kralja Petra I
deljko, na adresama kao u uvodu ovog rje{enja, osniva~i izvr{enika pr- Stru~ni suradnik /fax: 035/ 257 - 277; Kara|or|evi}a bb .
ema Izvodu iz sudskog registra koji odgovaraju za njegove obaveze do Pavle Crnogorac 257-477
visine vlastitih udjela od po 70.635,57 KM. /fax: 051/ 215 - 887
U dijelu koji se odnosi na dozvoljeno sredstvo i predmet izvr{enja PRAVNA POUKA: GRA^ANICA:
umjesto izvr{enja na nov~anim sredstvima - ra~unima banke i pokre- Protiv ovog rje{enja dozvoljen prigovor u roku od osam dana u 6 pri-
tnim stvarima se odre|uje izvr{enje PLJENIDBOM, mjeraka ovom sudu. Ahmed Pa{e BIJELJINA:
UTVR\IVANJEM VRIJEDNOSTI I PRODAJOM POKRETNIH Budimlije 23
STVARI PUNOMO]NIKA: NAPOMENA: Me{e Selimovi}a 2
(zgrada Ozrenka)
- dva vozila Vico Mirka, marka 'Opel kadet’, Reg. broj 936-M-487 i Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana /fax: 055/ 209 - 753
'Golf ’ Reg. broj 084-E-008 objavljivanja (~l. 21. u vezi sa ~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). 035/ 706 - 043;
64 Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. novembar/studeni 2010. sport
PRVA LIGA FBiH Odigrane utakmice 12. kola