You are on page 1of 30

Scribd

Upload a Document
Top of Form

Search Books, Presentations, Business, Academics...


Bottom of Form
Explore

Documents
• Books - Fiction
• Books - Non-fiction
• Health & Medicine
• Brochures/Catalogs
• Government Docs
• How-To Guides/Manuals
• Magazines/Newspapers
• Recipes/Menus
• School Work
• + all categories

• Featured
• Recent

People
• Authors
• Students
• Researchers
• Publishers
• Government & Nonprofits
• Businesses
• Musicians
• Artists & Designers
• Teachers
• + all categories

• Most Followed
• Popular

• HoangHoa Hoanghoa

How does Scribd know my name?


We are using Facebook to personalize your experience on Scribd.
Learn More

Account
○ My Home
○ View Public Profile
○ My Documents
○ My Collections
○ Messages
○ Settings
○ Help
○ Log Out
Welcome to Scribd - Where the world comes to read, discover, and share...
We’re using Facebook to give you reading recommendations based on what your friends are
sharing and the things you like. We've also made it easy to connect with your friends: you are
now following your Facebook friends who are on Scribd, and they are following you! In the
future you can access your account using your Facebook login and password.
Learn moreNo thanks
Some of your friends are already on Scribd:
1
First Page
Previous Page
Next Page

/ 3
Zoom Out
Zoom In
Fullscreen
Exit Fullscreen
Select View Mode

View Mode
BookSlideshowScroll
Top of Form
Search w it

Bottom of Form
Readcast
Add a Comment
Embed & Share

Reading should be social! Post a message on your social networks to let others know what you're
reading. Select the sites below and start sharing.
Link account
Readcast this Document
Readcast Complete!
Click 'send' to Readcast!
edit preferences
Set your preferences for next time...Choose 'auto' to readcast without being prompted.
Top of Form

HoangHoa Hoa...

HoangHoa Hoanghoa

Link account

Advanced Cancel
Bottom of Form
Top of Form
411cf85ff93c7e1

Add a Comment
View comments
1 document_comme

Bottom of Form

Share & Embed


Add to Collections
Download this Document for Free
Auto-hide: on
cÔng ty kiỂm toÁn vÀ tƯ vẤn a&cchƯƠng trÌnh kiỂm toÁn
cÁc khoẢn phẢi thu khÁc
tên khách hàng:_____________________________________________niên độ kế
toán______________
Đã được xem xét bởi:_________________________________________
ngày_______________________
trưởng
nhóm:___________________________________________________________________________
trưởng (phó ) bộ
phận:___________________________________________________________________ tổng giám
đốc (phó tổng giám
đốc):________________________________________________________
i. khách hàng cần chuẩn bị:
- các bảng kê chi tiết các số dư tài khoản phải thu khác, các khoản tạm ứng, ký quỹđến cuối niên độ
kế
toán.
ii. mục tiêu kiểm toán:
-tính hiện hữu và sở hữu:
các khoản phải thu khác đến cuối kỳ phản ánh các khoản công nợ thực sự tồn tại, và thuộc sở hữu
công ty
-tính đầy đủ:
các khoản phải thu khác thể hiện tất cả các khoản đ ã phát sinh vàđược ghi nhận đ ầy đ ủ.
-tính đánh giá:
các khoản phải thu phản ánh các khoản thực sự có thể thu được.
-tính chính xác, tính trình bày và công bố:
các khoản phải thu được ghi nhận chính xác và được phân loại, công bốđúng.
iii. thủ tục kiểm toán:
trình tự kiểm toán
tham
ngoại lệ
chữ

chiếu

không
Đã
làm rõ
ngày
tháng
a. thủ tục phân tích
so sánh số dư đ ầu kỳ và số dư cuối kỳ nhằm xem xét có biến
động nào không như mong đợi hay không? nếu có hãy đưa
ra lời giải thích.
b.thủ tục kiểm soát đối với tạm ứng
tìm hiểu và ghi nhận lại quy trình tạm ứng của khách hàng :
- nội dung tạm ứng
- Đối tượng tạm ứng
- thời gian hoàn ứng
- chứng từ trong quy trình
- thẩm quyền duyệt tạm ứng …
c. kiểm tra chi tiết
1.kiểm tra đối chiếu
- kiểm tra việc cộng dọc, cộng ngang trên các bảng kê.
- Đ ối chiếu số d ư đ ầu kỳ trên các bảng kê hoặc các sổ chi
tiết, với số dư trên hồ sơ kiểm toán năm trước.
trường hợp năm trước chưa kiểm toán, cần đ ối chiếu số
dư đ ầu kỳ với số dư trên báo cáo kiểm toán do công ty khác
kiểm toán. hoặc thực hiện thủ tục kiểm toán bổ sung đối với
số dư đ ầu năm (gửi thư xác nhận, kiểm tra thanh toán
sau).
- Đối chiếu số dư cuối kỳ trên bảng kê với sổ chi tiết phải thu
về số tổng cộng; và đối chiếu một số số dư khách hàng cụ
thể. Đ ối chiếu số tổng cộng với số dư trên sổ cái, bcĐsps,
bcĐkt.
2.gởi thư xác nhận
+ trường hợp có xác nhận (hay đối chiếu công nợ) của
khách hàng cần cân nhắc gứi thư xác nhận hay tiến hành các
thủ tục thay thế, hoặc chấp nhận. riêng các khoản tạm ứng
đề nghị khách hàng thu thập chữ ký xác nhận của nhân viên.
+ thảo luận với nhóm trưởng để chọn ra một số khách hàng
có số dư lớn hoặc bất thường để gởi thư xác nhận và xác
định số lượng khách hàng cần gởi thư xác nhận.
+ lập mẫu thư xác nhận, chuyển cho khách hàng kiểm tra lại
và ký duyệt
+ chuyển thư xác nhận cho bộ phận văn thư để gửi đi.
Đồng thời ghi vào bảng theo dõi thư xác nhận.
3.trường hợp có sự khác biệt giữa số liệu trên thư xác nhận
và số liệu trả lời, đề nghịđơn vị giải thích, hoặc yêu cầu họ
trao đổi lại với khách hàng.
4.thực hiện các bước kiểm toán thay thế cho việc gởi thư xác
nhận hoặc trường hợp thư xác nhận không được trả lời:
+kiểm tra số tiền thu được sau ngày kết thúc niên độ
đối với số dư chi tiết trên.
+kiểm tra các chứng từ chứng minh cho các khoản phải thu khác như: hợp đ ồng, phiếu xuất kho,
chứng từ tạm ứng, ký quỹ ….
5. chọn mẫu kiểm tra
- xem lướt qua bảng kê và sổ chi tiết đ ể xem có khoản mục
bất thường không về hạch toán và đối tượng (ví dụ như
số dư có, số dư quá lớn, số dư bằng không, các bên có liên
quan, khoản nợ hoặc tạm ứng dây dưa…). chọn mẫu kiểm tra
các chứng từđối với các nghiệp vụ bất thường.
- chọn một số nghiệp vụ tạm ứng và thanh toán để kiểm
tra nhằm đ ảm bảo quy trình tạm ứng đã nêuđược tuân thủ
và các nghiệp vụđược phản ánh chính xác.
6.xem xét việc lập dự phòng nợ khó đòi:
xem xét lập dự phòng nợ phải thu khó đòiđối với các
khoản công nợ khó có khả năng thu hồi, căn cứ vào:

thời gian quá hạn của các khoản nợ.

các khoản nợ do đang tranh chấp, hoặc thay đổi
bất thường (phá sản, giải thể, con nợ bị truy tố, nhân viên
nghỉ việc v.v…)

xem xét số tiền thu được sau ngày kết thúc niên độ
và xem xét đến các khoản nợ xóa sổ (nguyên nhân và
thẩm quyền phê duyệt ).
7. chênh lệch tỉ giá
kiểm tra việc quy đổi các khoản phải thu khác có gốc ngoại
tệ cuối kỳ theo tỷ giá quy định.
8. kiểm tra việc trình bày và công bố các khoản phải thu trên
báo cáo tài chính :
- số dư có : có được trình bày trên khoản phải trả khác trên
bảng cân đối kế toán không ?
- các khoản phải thu trên 1 năm (theo hợp đ ồng) có
được phân loại vào khoản phải thu dài hạn khác không ?
- các tài khoản như: tạm ứng, phải thu khác, ký quỹ có được
phân loại đúng theo quy định vào khoản phải thu khác
không ?
iv. kết luận và kiến nghị:
a. kết luận:
- các mục tiêu kiểm toán đãđạt được
- các rủi ro còn lại mà kiểm toán viên không thể dùng bất cứ thủ tục kiểm toán nào khác, dẫn đ ến
sựthay
đổi ý kiến của kiểm toán viên trên báo cáo tài chính.
b. kiến nghị:
- các vấn đ ề về kinh doanh
- các vấn đ ề về kế toán và kiểm soát nội bộ .
c. các vấn đ ề cần tiếp tục theo dõi ở kỳ kiểm toán sau.

Cac khoan phai thu khac


Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document
Report this document?
Please tell us reason(s) for reporting this document
Top of Form
e89a3dad03c095

doc

Spam or junk

Porn adult content

Hateful or offensive
If you are the copyright owner of this document and want to report it, please follow these
directions to submit a copyright infringement notice.
Report

Cancel
Bottom of Form

This is a private document.


Info and Rating
Reads:
1,536

Uploaded:
10/16/2008
Category:
Uncategorized.
Rated:
4 5 false false 0

(1 Rating)
vi
ve
tam ung
ng
cua kiem
thu phai
toan tam
tieu
muc
phai tra
toan cac
vi
ve
tam ung
ng
cua kiem
thu phai
toan tam
tieu
muc
phai tra
toan cac
(fewer)
Follow
api_user_11797_qu...
Sign Up for an Ad-Free Scribd
• Remove all ads.
Never see ads on Scribd again.
No Thanks
Share & Embed
Related Documents
PreviousNext
1.

28 p.

117 p.

7 p.

2.

7 p.

42 p.
354 p.

3.

19 p.

195 p.

59 p.

4.

74 p.
165 p.

205 p.

5.

22 p.

88 p.

88 p.

6.
9 p.

7 p.

7 p.

More from this user


PreviousNext
1.

2 p.

8 p.
8 p.

2.

5 p.

3 p.

Recent Readcasters
Add a Comment
Top of Form
411cf85ff93c7e1
Submit

document_comme

Bottom of Form

Print this document


High Quality
Open the downloaded document, and select print from the file menu (PDF reader required).
Add this document to your Collections
This is a private document, so it may only be added to private collections.
Top of Form
411cf85ff93c7e1

Name:
Description:
public - locked

Collection Type:
public locked: only you can add to this collection, but others can view it
public moderated: others can add to this collection, but you approve or reject additions
private: only you can add to this collection, and only you will be able to view it
Save collection

Cancel
Bottom of Form

Finished? Back to Document

Scribd Archive > Charge to your Mobile


Phone Bill
Sign up
Use your Facebook login and see what your friends are reading and sharing.
Other login options

Login with Facebook


Top of Form
http://w w w .scrib http://w w w .scrib

Bottom of Form

Signup
I don't have a Facebook account
Top of Form
e89a3dad03c095

default

email address (required)

create username (required)

password (required)
Send me the Scribd Newsletter, and occasional account related communications.

Privacy policy
You will receive email notifications regarding your account activity. You can manage these
notifications in your account settings. We promise to respect your privacy.
Bottom of Form

Why Sign up?

Discover and connect with people of similar interests.

Publish your documents quickly and easily.

Share your reading interests on Scribd and social sites.

Already have a Scribd account?


Top of Form
e89a3dad03c095

email address or username

password
Log In

Trouble logging in?


Bottom of Form

Login Successful
Now bringing you back...

« Back to Login
Reset your password
Please enter your email address below to reset your password. We will send you an email with
instructions on how to continue.
Top of Form
e89a3dad03c095

Email address:

You need to provide a login


for this account as well.

Login:

Submit

Bottom of Form
Upload a Document
Top of Form

Bottom of Form

• Follow Us!
• scribd.com/scribd
• twitter.com/scribd
• facebook.com/scribd
• About
• Press
• Blog
• Partners
• Scribd 101
• Web Stuff
• Scribd Store
• Support
• FAQ
• Developers / API
• Jobs
• Terms
• Copyright
• Privacy
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.

CM 26 T.tin ve cac ben lien quan

Download this document

pdf doc txt

6933039-Cac-khoan-phai-thu-khac.pdf - 141.3 KB
Dow nload Now

Readcast:
qa

The Scribd Archive


This document was uploaded by someone just like you and is now part of The Scribd Archive*.
Give back to the community and gain 24 hours of download access by uploading something of
your own.

Queued: Uploading: You have uploaded: Upload failed:


Top of Form
Document URL:
Bottom of Form
This document is: PrivateThis document is: Public
Cancel Upload

Top of Form
411cf85ff93c7e1

Make it easier to find your new document!

Title:
Presentations Choose a Category

Spreadsheets Choose a Category

Choose a Category

Category:

Tags:
(separate with commas)
Description:

Save

Share:

Bottom of Form

Subscribe to The Scribd Archive and download as many documents as you'd like.

1 Month Pass
Most Popular
$9

1 Day Pass
$5

1 Year Pass
$59

Choose payment option

Pay with Credit Card

Pay with PayPal or Credit

* The Scribd Archive is a collection of millions of documents, including research reports, best-
selling books, news source materials, and more. Read the Scribd Archive FAQ for more
information.
Top of Form

_s-xclick -----BEGIN PKCS7

Bottom of Form
Top of Form
_s-xclick -----BEGIN PKCS7

Bottom of Form
Top of Form

_s-xclick -----BEGIN PKCS7

Bottom of Form

Thanks for uploading! Download this


document as

pdf doc txt

6933039-Cac-khoan-phai-thu-khac.pdf - 141.3 KB
Dow nload Now

5 - Kiem toan