You are on page 1of 3
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (KAMPUS ANTARABANGSA LABUAN) PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2003/2004 ‘SEPTEMBER/OKTOBER MASA: 3 JAM/ i SEKOLAH : SEKOLAH PERNIAGAAN DAN KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN KOD KURSUS. : GZ 3053 TAJUK KURSUS = PENGURUSAN SALURAN PEMASARAN ARAHAN : KERTAS SOALAN TIDAK DIBENARKAN DI BAWA KELUAR 1. Kertas ini mengandungi TUJUH (7) soatan. 2. Anda dikehendaki menjawab LIMA (5) daripada TUJUH (7) soalan berikut. 3. Semua jawapan hendaklah ditulis didalam kertas jawapan yang disediakan. * Kertas ini mengandungi 2 muka surat bercetak, tidak termasuk muka surat ini. 623053, Wan 1 irkah) (2) Definasikan ‘saluran pemesaran’, (0 markah) (b) Apakah unsur-unsur untuk menjayakan sebuah ‘saluran pemasaran’? (40 markah) (2) Define what is marketing channels. (10 marks) (0) What are the elements of successful Marketing Channels? (10 marks) Soalan 2 (20 Markah’ Berikan definasi dan hureikan tujuan saluran SIFTing. (20 markah) Define and explain the purpose of channel SIFTing. (20 marks) ‘Soalan 3 (20 Markal Huralkan kriteria-kriteria yang digunakan dalam menaksirkan perantaraan pillhan. (20 markah) Describe the criteria used to evaluate intermediary alternatives. (20 marks) Halaman 1 dari 2 673053, Soalan 4 (20 Markah) Apakah keempat-empat ramuan di dalam “marketing mix”? Bincangkan dengan memberikan contoh. (20 markah) What are the four key ingredients in the marketing mix? Discuss by giving examples. (20 markah) ‘Soalan 5 (20 Markai Bincangkan kelima-lima sebab utama dalam memajukan pethubungan pemasaran antarabangsa. (20 markah) Discuss the five primary reasons for developing international marketing relationships. (20 marks) Soalan 6 (20 Markah) Huraikan kepentingan dalam proses penapisan kemajuan saluran. (20 markah) Describe the importance of the screening process in channel development. (20 marks) Soalan 7 (20 Markah) Bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan kerjasama strategik dan berikan tiga jenis contoh, (20 markah) Discuss what are strategic alliances and give three types of example. (20 marks) Halaman 2 dari 2