You are on page 1of 4
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (KAMPUS ANTARABANGSA LABUAN) PEPERIKSAAN KHAS SEMESTER 1 SESI 2003/2004 SEPT/OKT MASA: 2 JAM SEKOLAH i SEKOLAH PERNIAGAAN DAN KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN KURSUS i GT 1052 TAIUK KURSUS = PRINSIP PENGURUSAN ARAHAN : SILA JAWAB SEMUA 10 SOALAN. Kertas ini mengandungi 3 muka surat bercetak tidak termasuk muka surat ini. GT 1052 JAWAB SEMUA SOALAN (ANSWER ALL QUESTION) Soalan 1 Nyatakan kesemua fungsi pengurusan. Pada fikiren anda adekah fungsi-fungsi ini saling berkaitan, iaitu, adakah pengurus yang dapat menunjukkan prestasi yang baik dalem satu fungsi berkemungkinan menunjukkan prestasi yang same baik dalam fungsi-fungsi yang lain? (10 markah) Question 1 State all the management functions. Do you think that these functions are related, that is, is a manager who performs well in the one function likely to perform well in the others? (40 marks) Soalan 2 ‘Apakah perbezaan di antara cekap dan efeltif? Yang mana lebih penting untuk prestasi ase (10 markah) Question 2 What Is the difference between efficiency and effectiveness? Which is more important for performance? (10 marks) Soalan 3 Bagaimana GATT boleh mempengaruhi anda sebagai pengurus sebuah perniagaan antarabangsa pada masa hadapan. (10 markah) Question 3 ‘How do you think GATT, may affect you as a future manager of an international company? (20 marks) Halaman 1 dari 3 Gr 1052 Soalan 4 ‘Apa yang dimaksudkan apabila kita mengatakan sesebuah syarikat perniagaan yang besar telah menjadi “Stateless”? (10 markah) Question 4 What does it mean to say that large companies are “Stateless”? (10 marks) Soalan 5 ‘Apakah ciri-ciri matlamat yang efektif? (10 markah) Question 5 What are the characteristics of effective goals?. (10 marks) Soalan 6 Adakah UMS-KAL menggunakan pendekatan fungsional atau divisional dalam penstrukturan pengorganisasiennya? Nyatakan perbezaan kedua-dua pendekatan tersebut. (20 markah) Question 6 Is UMS-KAL using the functional or divisional approach in its organizational structure? Describe the differences between the two approaches.. (40 marks) Soalan 7 ‘Apakah peranan kompensasi dalam menentukan tenagakerja yang efektif? (10 markah) Question 7 What is the role of compensation in maintaining an effective workforce? (10 marks) Halaman 2 dari 3 GT 1052 Soalan 8 Nyatakan sumber-sumber kuasa yang boleh diperolehi oleh seorang pemimpin pelajar. Untuk menjadi efektif patutkah pemimpin-pemimpin pelajar menyimpan kuasa untuk diti mereka sendiri atau mendelegasikannya kepada pelajar-pelajar lain? (10 markah) Question 8 Suggest the sources of power that would be available to a student leader. To be effective should student leaders keep power to themselves or delegate power to the other students? (20 marks) Soalan 9 ‘Apa maksud komunikasi? Nyatakan unsur-unsur yang terdapat dalam proses komunikasi Berl contoh di setiap bahagian model tersebut sepertimana berlaku dalam dewan kuliah semasa berlakunya komunikasi di antara pensyarah dan pelajar. (10 markah) Question 9 What do you mean by communication? Describe the elements of the communication process, Give an example of each part of the model as it exists in the lecture room during ‘communication between lecturer and students. (20 marks) Soalan 10 ‘Terangkan perbezaan yang terdapat dalam fokus kawalan termasuk kawalan feedforward’, ‘concurrent’ dan ‘feedback’, (10 markah) Question 10 Describe differences in control focus including feedforward, concurrent and feedback control. (10 marks) Halaman 3 dari 3