You are on page 1of 4
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (KAMPUS ANTARABANGSA LABUAN) PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2003/2004 SEPTEMBER/OKTOBER MASA: 3 JAM SEKOLAH 7 SEKOLAH PERNIAGAAN & KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN KOD KURSUS : GB 3013 ‘ TAJUK KURSUS =: PENTADBIRAN PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN ARAHAN 1. Kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) soalan. 2. Anda dikehendaki menjawab SEMUA soalan 3. Semua jawapan_hendaklah mengunakan KERTAS JAWAPAN Jawapan yang disediakan. xertas ini mengandungi 3 muka surat bercetak, tidak termasuk muko surat ini. GB 3013 Jawab SEMUA soalan. Soalan 1 (15 markah) 1 (15 marks) 1. (@)_—_Huraikan empat bentuk akaun utama yang ditawarkan oleh creait union. (b) [8 markah] Describe the four main types of accounts offered by crealt unions. [8 marks] Apakah kebaikan dan keburuken credit union? [7 markah] What are the advantages and disadvantages of credit unions? [7 marks] Soalan 2 (45 markah) Question 2 (15 marks) 2 © (b) © ‘Apa dia insuran nyawa? [3 markah] What is life insurance? £3 marks] Bezakan di antara insuran nyawa yang berlainan, [7 markah] Distinguish between different types of life insurance, [7 marks] Mengapa semestinya syarikat insuran menapis semua pemohon dengan teliti? [5 markah] Why must insurance companies screen applicants so carefully? [5 marks] Halaman 1 dari 3 24 GB3013 Question 3 (20 marks) 3. (a) Apadia firma venture capitan [5 markah] What is @ venture capital firm? [5 marks] (b) —Hureikan hayat urusan venture capital 17 markah] Describe the life of a venture capital deal. [7marks} (© Syarikat kewangan perniagaan menawarkan tiga perkhidmatan. Huraikan perkhidmatan tersebut. [8 markah] Business finance companies offer three main services. Describe these services. [8 marks] Soalan 4 (15 markah) fon 4 (1. 4. (a) Apa dia underwriting? [3 markah] What Is underwriting? [3 marks] (b) Apakah perkhimatan yang ditawarkan oleh investment bankers kepada syarikat dalam proses underwriting? [7 markah] What services do investment bankers provide for firms in the underwriting cess? [7 marks] (©) Jelaskan mengapa private placements sekuriti lebih menarik bagi setengah-tengah syarikat untuk mendapatkan dana. [5 markah] Explain why private placements of securities are an attractive way of ralsing funds for some firms. [5 marks] Halaman 2 dari 3 GB 3013 ‘Soalan 5 (20 markah) Question 5 (20 marks) 5. (@)_—_Huraikan gap analysis dan mengapa ia penting bagi bank? [6 markah] Describe gap analysis and why /s it important to banks. [6 marks] (b) —_Jelaskan bagaimana bank mendapat manfaat dari hubungan jangka panjang dengan pelangan. [7markah] Explain how banks benefit from long-term customer relationships. (7 marks] (©) Jelaskan bagalmana bank mendapat manfaat dari pengkhususan dalam pinjaman, [7 markah] Explain how banks benefit from specialization in lending. [7 marks] Soalan 6 (15 markah) Question 6 (15 marks) 6. (a)_Bezakan di antara kontrak forwarddan futures. [5 markah] Distinguish between forward and futures contracts. [5 marks] (b) Apa sebab pasaran futures tumbuh dengan begitu cepat di tahun-tahun (d) kebelakangan ini? [5 markah] Why have the futures markets grown so rapialy in recent years? [5 marks] Beri definisi dan bezakan di antara caf! eptions dan put options. [5 markah] Define and distinguish between call options and put options. [5 marks] Halaman 3 dari 3