You are on page 1of 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เอกสารประกอบการสมัครสอบคัดเลือกครูภาษาอังกฤษอังกฤษเพื่อไปฝึ กอบรม
ณ ต่างประเทศ
ประจำาปี งบประมาณ 2554
สถาบันภาษาอังกฤษ สำานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขัน ้ พื้นฐาน
..................................................

(1.) แบบยินยอมการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ (ผู้บังคับ


บัญชากรอก)

ข้าพเจ้า................................................................ตำาแหน่ ง.......................
..............................
อนุญาต
ให้.........................................................................ตำาแหน่ ง..............................
.......................
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำาปี งบประมาณ 2554 ตาม
ช่วงเวลาที่ สพฐ.กำาหนด และยินดีให้ปฏิบัติภารกิจที่ สพฐ. กำาหนด และขอ
ยืนยันว่ากรณี ท่ีผ้สมัครสอบได้รับการคัดเลือกเพื่อไปฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ
ครัง้ นี้ ไม่กระทบต่อภารกิจด้านการสอนและการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ

(ลงชื่อ)..................................................................
(.................................................................)
ตำาแหน่ ง........................................................................

(2.) แบบรับรองผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2552


(ศึกษานิ เทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ:
PM ผู้รับรอง)
นาย/นาง/นางสาว
......................................................................................................................
โรงเรียน......................................................................สพท. ..................................
..................เขต.........

คะแนนที่สอบได้ คะแนน
_____________

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

(ลงชื่อ).................................................................
(.........................................................)
ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PM)
สำานั กงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา...............................................เขต...........