You are on page 1of 15

1 pamoka

Jūsų pirmoji Visual Basic programa

Pats geriausias būdas išmokti programuoti - tai pradėti


programuoti ir nagrinėti jau paruoštų programų pavyzdžius.
Šioje knygos pamokoje, pasitelkiant būtiniausius žingsnius, yra
parodoma, kaip su Visual Basic programavimo kalba sukurti
paprastą programą. Toliau skaitant šią knygą, visi šiame procese
iškilę klausimai (“kaip” ir “kodėl”) bus nuodugniai ir tiksliai
išnagrinėti bei pateikti skaitytojui.
Šioje knygos pamokoje jūs, panaudoję Visual Basic
integruota programų kūrimo aplinką (Integrated Development
Environment, IDE), parašysite savo pirmąją Visual Basic
programą.

Visual Basic 6.0 paleidimas

Knyga skirta vartotojams, kurie savo kompiuteryje gali


naudotis Windows 95 arba naujesne Windows operacinės
sistemos versija. Be to, būtina, kad vartotojas instaliavo
Microsoft Visual Basic 6.0, naudodamas standartinius
instaliavimo parametrus.
Norėdami paleisti Visual Basic 6.0, pagrindiniame
Windows meniu parinkite Programs ir Microsoft Visual Basic
6.0. Toliau šiame skyrelyje parinkite Visual Basic 6.0:
0-1 paveikslėlis Paspaudus piktogramą Visual Basic 6.0,
Windows operacinė sistema paleis Visual Basic

Visual Basic programos sukūrimas

Užleidus Visual Basic 6.0, kompiuterio ekrane pasirodys


dialogo langas New Project (Sukurti projektą). Jis leis išrinkti
kuriamo objekto tipą. Šiuo atveju reikėtų paleisti piktogramą su
pavadinimu Standard EXE (Standartinis EXE failas):
02 paveikslėlis Jūs galite parinkti savo projekto tipą iš 13
Visual Basic 6.0 siūlomų tipų

Kuriant įvairius Visual Basic projektus, jums dažniausiai


teks pasirinkti šią piktogramą. Standard EXE režimas leidžia
sukurti standartinę Visual Basic programą.
Pasirinkus šią piktogramą, iš pradžių kompiuterio ekrane
atsiras Visual Basic integruota programų kūrimo aplinka
(Integrated Development Environment, IDE). Visual Basic
IDE centre yra Formų dizainerio langas. Forma yra pagrindinis
Visual Basic programos elementas. Šiame lange jūs, kuriant
savo pirmąją programą, vykdysite pagrindinius veiksmus.
Visual Basic IDE aplinkos sudėtyje yra elementų
skydelis. Jame yra visi būtini standartiniai grafiniai elementai,
kurių pagrindu bus kuriama jūsų Visual Basic programa.
Skydelio elementų piktogramos atitinka valdymo elementus.
Įterpiant šiuos valdymo elementus į formą, jūs konstruojate savo
programos grafinę dalį. Paprastai Visual Basic programos
grafinė dalis vadinama vartotojo grafine sąsaja (Graphical
User Interface, GUI).

0-2 paveikslėlis Visual Basic integruota programų kūrimo


aplinka IDE

Integruotą programų kūrimo aplinką Visual Basic IDE


sudaro keletas dalių. Tai pagrindinis Visual Basic meniu,
kuriamos naujos formos langas, Visual Basic projekto
struktūros langas, standartinių grafinių elementų skydelis, taip
pat Visual Basic objektų savybių langas.

Vartotojo grafinės sąsajos sukūrimas

Šioje pamokoje aprašoma paprasta Visual Basic


programa. Ji sukurta naudojant du komandinius mygtukus
(CommandButton) ir vieną teksto laukelį (TextBox).
Norint sukurti jūsų Visual Basic programos grafinę sąsają,
būtina atlikti šiuos veiksmus. Visų pirma, elementų skydelyje
atraskite, su kokia piktograma galima sukurti komandinį
mygtuką (CommandButton). Tada dukart paspauskite su pele
elementų skydelio piktogramą CommandButton. Atlikus šį
veiksmą, formoje atsiras naujas komandinis mygtukas.
Perkelkite šį mygtuką į reikiamą vietą formoje. Norint tai
padaryti, reikia pažymėti su pele šį komandinį mygtuką. Vėliau
galima perkelti jį į reikiamą vietą formoje ir atleisti pelės
mygtuką. Norint į formą įterpti kitą komandinį mygtuką, reikia
vėl pasirinkti elementų skydelio piktogramą CommandButton
ir dukart ją paspausti.

0-3 paveikslėlis Dukart paspaudus piktogramą


CommandButton, formoje atsiras naujas komandinis
mygtukas.

Tolimesni veiksmai yra tokie patys, kaip ir su pirmuoju


komandiniu mygtuku. Perkelkite antrąjį komandinį mygtuką į
jums reikalingą formos vietą. Norint pridėti į formą teksto
laukelį, dukart paspauskite elementų skydelio piktogramą
TextBox. Tada formoje atsiras naujas teksto laukelis. Perkelkite
teksto laukelį į jums reikalingą formos vietą.

0-5 paveikslėlis Vienoje formoje jūs galite patalpinti iškart


keletą to pačio tipo valdymo elementų

0-6 paveikslėlis Maži kvadratai, esantys apie teksto laukelį arba


komandinį mygtuką, parodo, kad šis valdymo elementas yra
pažymėtas
0-7 paveikslėlis Taip atrodo jūsų pirmosios Visual Basic
programos grafinė sąsaja

Pažymėsime, kad ką tik sukūrėte jūsų pirmąją vartotojo


grafinę sasąją.

Visual Basic programos paleidimas

Norint užleisti savo programą, parinkite Visual Basic


meniu Run (Vykdymas) mygtuką Start (Startas). Kitas būdas,
norint tai padaryti – tai paspausti klaviatūros klavišą F5.
Programos vykdymo metu kai kurie Visual Basic IDE
elementai išnyksta. Visual Basic IDE antraštėje pasirodo
žodelis run. Jis nurodo, kad jūsų programa dabar yra vykdymo
režime.
Užleiskite savo programą ir bandykite paspausti bet kurį iš
dviejų programoje esančių komandinių mygtukų. Tada jūs
išvysite, kad šiuos mygtukus galima tik paspausti ir atleisti.
Norint tai pataisyti ir užbaigti savo programos darbą,
pasirinkite Visual Basic meniu Run (Vykdymas) mygtuką End
(Baigti). Kolkas tai ne pilnavertė Visual Basic programa (tol,
kol jūs nepridėjote prie formos valdymo elementų programos
tekstą).
Kada jūs atliekate realius Visual Basic programavimo
veiksmus (pavyzdžiui, tokius, kaip valdymo elementų įterpimas
į formą arba programos teksto rašymas), jūs su programa dirbate
projektavimo režime. O štai užleidus programą, jūs su šia
programa dirbate vykdymo režime. Dauguma iš to, ką galima
padaryti programos projektavimo metu, negalime padaryti
programos vykdymo metu (ir atvirkščiai). Pavyzdžiui, pakeisti
valdymo elementų vietą formoje galima tik programos
projektavimo režime.

Programos teksto kūrimas

Norint, kad programa galėtų atlikti ką nors naudingo,


reikia po elementų patalpinimo formoje įterpti į šią Visual Basic
programą tam tikrą programos tekstą. Programos tekstas – tai
operatorių, parašytų Visual Basic programavimo kalba, sąrašas.
Šie Visual Basic operatoriai duoda programai nurodymus, ką
reikėtų daryti.
Reikia šiek tiek taip patobulinti savo Visual Basic
programą. Jeigu vartotojas paspaudžia kairįjį komandinį
mygtuką, teksto laukelyje turi pasirodyti atitinkamas žodžių
rinkinys. O jeigu vartotojas paspaudžia dešinįjį komandinį
mygtuką, teksto laukelyje turi pasirodyti kitas žodžių rinkinys.
Norint padaryti, kad programa taip veiktų, reikia atlikti
šiuos veiksmus.
Visų pirma, dukart paspauskite pele pirmąjį komandinį
mygtuką. Ekrane pasirodys Visual Basic langas Code
(Programos tekstas). Šiame lange įveskite programos teksto
eilutę Text1.Text=”Visiems linkėjimai!”. Norint uždaryti langą
Code (Programos tekstas), reikia paliesti pele šio lango mygtuką
x. Dabar dukart paspauskite pele antrąjį komandinį mygtuką.
Atsidarius langui Code (Programos tekstas), įveskite kitą
programos teksto eilutę Text1.Text=”Visiems iki pasimatymo!”.
Norint uždaryti langą Code (Programos tekstas), vėl reikia
paliesti pele lango mygtuką x. Paleiskite šią Visual Basic
programą.
0-8 paveikslėlis Lange Code (Programos tekstas) įveskite
Visual Basic programos tekstą
0-9 paveikslėlis Jums reikėtų reikiamoje vietoje įterpti Visual
Basic programos tekstą ir nepamiršti kabučių

0-10 paveikslėlis Visas jūsų pirmosios Visual Basic


programos tekstas

Vykdant šią Visual Basic programą, paspauskite kairįjį


komandinį mygtuką. Teksto laukelyje pasirodys tam tikras
tekstas (tai “Visiems linkėjimai!”). Dabar paspauskite pele
antrąjį komandinį mygtuką. Teksto laukelyje pasirodys kitas
tekstas (tai ”Visiems iki pasimatymo!”). Norint sustabdyti šios
Visual Basic programos veikimą, reikia paliesti pele lango
mygtuką x.
Viena iš malonių Visual Basic savybių yra tai, kad didelę
dalį Windows programavimo darbų Visual Basic atlieka už jus.
Vartotojo sąsajos pagerinimas

Žemiau esančiame paveikslėlyje jūs matote Visual Basic


programos langą (po pirmojo šios programos paleidimo).
Atkreipkite dėmesį, kad pirmajame komandiniame mygtuke
pateiktas tekstas Command1, o antrajame komandiniame
mygtuke – tekstas Command2. O štai teksto laukelyje matome
tekstą Text1.
Bet šie užrašai neturi jokio ryšio su komandinių mygtukų
ir teksto laukelio paskirtimi. Valdymo požiūriu programa taptų
patogesnė, jeigu minėti užrašai atitiktų jų paskirtį.

0-11 paveikslėlis Jūsų pirmosios Visual Basic programos


langas (prieš pakeičiant komandinių mygtukų užrašus)

Norint pakeisti komandinių mygtukų užrašus, atlikite


sekančius veiksmus. Visų pirma, įsitikinsime, kad Visual Basic
programa yra projektavimo režime. Šiuo atveju Visual Basic
išveda antraštę Micrososft Visual Basic [design].
Pažymėkite su pele pirmąjį komandinį mygtuką. Jo užrašą
jūs norėtumėte pakeisti. Tada paspauskite dešinįjį pelės
mygtuką. Atsivėrusiame meniu parinkite Properties (Savybės).
Pereikite į šį langą ir pasirinkite Categorized (Savybės
suskirstytos pagal kategorijas). Atraskite savybę Caption
(Antrastė) ir pakeiskite pirmojo komandinio mygtuko užrašą.

Visual Basic objektų sąrašas

Savybės pavadinimas Savybės nustatymas

0-12 paveikslėlis Visual Basic lange Properties (Savybės)


galima pakeisti objekto savybių nustatymus
0-13 paveikslėlis Taip lange Properties (Savybės) galima
pakeisti kairiojo komandinio mygtuko užrašą

Pakartokite šiuos žingsnius su kitais valdymo elementais.


Jų užrašus jūs irgi norėtumėte pakeisti. Jeigu užrašas per ilgas,
Visual Basic perkels dalį teksto į naują eilutę (tam, kad jis visas
galėtų tilpti mygtuko laukelyje).
Norint pakeisti teksto laukelio užrašą, padarykite tą patį,
ką jūs darėte su komandiniais mygtukais. Tik dabar pereikite į
teksto laukelio savybę Text (Tekstas) (vietoje to, kad keisti
mygtuko savybę Caption (Antraštė)). Vėliau dukart paspauskite
stulpelį, esantį dešinėje nuo šios savybės pavadinimo. Pakeiskite
čia esantį tekstą į tokį, kokį jūs norėtumėte matyti teksto
laukelyje.
Parinkus meniu Run (Vykdymas) mygtuką Start (Startas),
pereikite į Visual Basic programos vykdymo režimą.
Pažymėsime, kad kitas būdas užleisti Visual Basic programą –
tai paspausti klaviatūros klavišą F5.
Jūs ką tik pataisėte savo pirmąją Visual Basic programą ir
padarėte ją labiau suprantamą vartotojui. Ši programa (Izanga
pirmoji programa.vbp) yra patalpinta failų kataloge Program
Files\VB pamokos\1 pamoka.

0-14 paveikslėlis Pakeisdami savybės Text (Tekstas)


reikšmę, jūs keičiate šiame laukelyje esantį tekstą
0-15 paveikslėlis Gražiai apiforminta Visual Basic
programa

Kontroliniai klausimai

1. Norint pateikti tekstą, koks valdymo elementas yra


naudojamas?
Tai valdymo elementas Label.
2. Koks įvykis yra valdymo elemento Button įvykis pagal
nutylėjimą?
Tai įvykis Click.
3. Norint pateikti pasirinkimą Taip/Ne, koks valdymo
elementas yra naudojamas?
Tai valdymo elementas Check Box.
4. Kiek yra būdų norint įterpti į formą elementą iš
valdymo elementų skydelio?
Tai trys būdai (dukart paspausti šį elementą; pertempti šį
elementą iš elementų skydelio; parinkti vietą formoje ir
nupiešti reikiamą valdymo elementą).
5. Norint pašalinti formą iš ekrano, kokią savybę reikia
nustatyti?
Tai savybė Visible.