You are on page 1of 3

2.2.

1 Use case Quản lý nhân viên


Use case này cho phép người quản lý duy trì thông tin
Tóm tắt của nhân viên trong hệ thống. Bao gồm các thao tác:
thêm mới, hiệu chỉnh, xóa nhân viên ra khỏi hệ thống.
Dòng sự kiện chính  Use case này bắt đầu khi quản lý muốn thêm
mới, hiệu chỉnh, xóa nhân viên.
 Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên.
 Hệ thống yêu cầu người quản lý chọn chức năng
muốn thực hiện.
 Sau khi người quản lý chọn chức năng, một trong
các luồng phụ tương ứng sau được thực hiện:
• Thêm:
 Hệ thống yêu cầu người quản lý nhập thông tin
nhân viên gồm: họ tên, ngày sinh, địa chỉ, điện
thoại, chức vụ.
 Sau khi điền đầy đủ thông tin, chọn chức năng
thêm.
 Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và sự mâu thuẫn
trong CSDL của các thông tin
 Thông tin nhân viên được thêm vào hệ thống. Hệ
thống tự động phát sinh mã nhân viên theo một
công thức định trước.
 Danh sách nhân viên được cập nhật lại và hiển
thị lên.
• Hiệu chỉnh:
 Hệ thống truy xuất và hiển thị thông tin nhân
viên đã được người quản lý chọn từ danh sách.
 Người sử dụng hệ thống sửa các thông tin của
nhân viên đã chọn.
 Sau khi sửa đổi các thông tin, chọn chức năng
Cập nhật. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ các
thông tin.
 Thông tin nhân viên được cập nhập lại và đưa trở
lại màn hình hình hiển thị.
• Xóa nhân viên:
 Người sử dụng chọn nhân viên muốn xóa ra khỏi
hệ thống
 Chọn chức năng xóa
 Hệ thống nhắc người sử dụng xác nhận xóa nhân
viên.
 Người sử dụng chấp nhận xóa.
 Thông tin về nhân viên trên được xóa hoàn toàn
ra khỏi hệ thống.
 Thông tin nhân viên không đầy đủ
Dòng sự kiện khác. Nếu các thông tin được người sử dụng hệ thống nhập
vào trong luồng phụ: Thêm và hiệu chỉnh. Thông tin
không đầy đủ thì hệ thống báo lỗi: thiếu các thông tin
cần thiết và yêu cầu bổ sung đầy đủ các thông tin.
Người sử dụng hệ thống có thể điền đầy đủ thông tin
cần thiết hoặc hủy bỏ thao tác đang thực hiện, lúc này
use case kết thúc.
 Thông tin về nhân viên không hợp lệ:
Nếu các thông tin được người sử dụng hệ thống nhập
vào trong luồng phụ: Thêm và hiệu chỉnh. Thông tin
không hợp lệ. Hệ thống hiển thị và báo lỗi: Thông tin
nhân viên không hợp lệ, hệ thống yêu cầu người sử
dụng chỉnh sửa lại. Người sử dụng hệ thống chỉnh sửa
lại các thông tin cho chính xác hoặc hủy bỏ thao tác
đang thực hiên. Lúc này use case kết thúc.

Các yêu cầu đặc Không có.


biệt.
Điều kiện tiên Người quản lý phải đăng nhập vào hệ thống trước khi
quyết. use case này bắt đầu.
Trạng thái thông Nếu use case này thành công, thông tin nhân viên được
tin sau khi use case thêm, sửa, xóa ra khỏi hệ thống. Ngược lại trạng thái
chạy.(post của hệ thống không thay đổi.
condition)
Điểm mở rộng. Không có