You are on page 1of 4

Kuressaare Ametikool tähistab 88.

sünnipäeva
S el laupäeval täitub 88
aastat päevast, kui Ku-
ressaares aadressil Kohtu 22
alustas tööd Ehitusinstruk-
torite Kool.
Samas asukohas on noor-
infoleht tel ja vanadel võimalus uusi
ametioskusi omandada täna-
se päevani.
Kooli sünnipäevanädala
raames on kavas mitemid
sündmusi ja ettevõtmisi nii
õpilaste kui ka kooli töötaja-
te jaoks.
Kolmapäeval on sün-
nipäeva tähistamise kavas Hetk mulluselt sünnipäeva aktuselt, kus esinesid Andreas
esmakordselt võrkpall, kus Hõlpus ja Ave-Riin Aul.
omavahel kohtuvad õpetajad
ning õpilased. tud aktus. Õpilased
Neljapäeval on koolijuht Laupäeva õhtul selguvad
Neeme Rand pidulikule kooli töötajatele korraldatud saavad helkuri
õhtusöögile kutsunud kooli
koostööpartnerid.
Neljapäeval selguvad ka
vastuvõtul kooli aasta õpe-
taja ning aasta kolleegi tiitli
saajad ning tänatakse lõppe-
K ooli sünnipäevanäda-
lal saavad kõik õpila-
sed kingituseks kooli logoga
sünnipäevanädala luuletus- va aastaringi jooksul silma helkuri.
tekonkursi parimad ning paistnuid. Helkureid annavad õpi-
linna kultuurikeskuses on lastele üle rühmajuhatajad.
kavas pidupäevale pühenda- Taavi Tuisk Taavi Tuisk

ESMASPÄEV õnnitlustepäev

TEISIPÄEV küpsetiste ja küünalde päev

13.30 pagariõpilaste koolisisese võistluse küpsetiste maitsmine restoranis


kooliõues põlevad hingedepäeva küünlad (võta õueküünal kaasa!)

KOLMAPÄEV võrkpallipäev

15.30 võistlevad õpetajad ja õpilased (Kuressaare Spordikeskus)

NELJAPÄEV korvpalli- ja aktusepäev

10.30 kontsertaktus Kuressaare Kultuurikeskuses (linna õpperühmad)


13.30 kontsertaktus Kuressaare Kultuurikeskuses (Upa õpperühmad)
16.00 väikeste meistrite mäng korvpallis (Kuressaare Spordikeskus)
16.00 hea toidu klubi valmistab sünnipäevatorte (pagari õppeköök)
Esmaspäev, 19.00 pidulik õhtusöök kooli koostööpartneritele (kutsetega)

1. november 2010 LAUPÄEV pidulik õhtu kooli töötajatele linnateatris


nr 5
2 infoleht 1. november 2010
Maario Loorits saavutas võistlusel “Noor Kokk 2010”
kolmanda koha
E elmisel nädalal Tallin-
nas toidumessi raames
korraldatud võistlusel Noor
Vilistlane taas
Aasta Kokk
Kokk saavutas meie koo-
li õpilane Maario Loorits
(KP43) kolmanda koha.
T oidumessil võistlusel
Aasta Kokk tuli võit-
jaks meie vilistalne Sander
Maario juhendaja on Väärt, kes on juba kolmas
õpetaja Halliki Väli. Pädaste mõisa restoranis
“Rebimine oli päris kõva, töötav tippkokk, kes selle
esimese kolme koha jao- tiitli võidab.
tumine oli ainult punktide Sander lõpetas ametikoo-
küsimus,” tunnistas Maario li 2006. aastal.
ajalehele Saarte Hääl antud Mullu tunnistati Aasta
intervjuus. Kokaks ametikooli 2002. a
Esimese ja teise koha lõpetanud Martin Meikas
vääriliseks tunnistati koos ning tunamullu 2000. a vi-
Maarioga oktoobris Portu- (MT31). kliendid väärtustasid seda, listlane Peeter Pihel.
galis AEHT võistlusel osa- Tubli tulemuse saavutas mida teen. Kui kõik kliendid Aasta koka võistluse
lenud Krestina Õun Haap- Viljar, kes kogus 15 võistleja oleks sellised, oleks kelne- lõppvooru pääses kaheksa
salu Kutsehariduskeskusest hulgas 5. punktisumma. ritööd teha ja nautida väga kokka.
ning Allan Jürgens Tallin- “Kõige rohkem tegi hea- hea.” Korraldustoimkonna juht
na Teeninduskoolist. meelt veini pimetest, kus Viljari ja Katri juhendaja Rudolf Visnapuu sõnul oli
Lisaks noorkoka võist- sain maksimumpunktid,” oli Ülle Tamsalu. Sander selgelt võistluse favo-
lusele korraldati ka ameti- märkis Viljar, kes oli sellel Neljapäeval-reedel külas- riit. Tema valmistatud roo-
koolide teeninduse erialade ülesandel üks kahest maksi- tas toidumessi mitu bussitäit gade välimus ja maitse olid
õpilaste võistlused “Noor mumpunktide saajast. meie majutuse ning toitlus- väga heas tasakaalus ja lisaks
teenindaja 2010,” kus meie Viljar kiitis oma “klien- tuse valdkonna õpilasi ja püsis ta hästi etteantud aja-
kooli esindasid Viljar Uljas te,” keda tal tuli võistlusel õpetajaid. kavas.
(TT2) ning Katri Listak teenindadada. “Nägin, et Taavi Tuisk Taavi Tuisk

18 õppijat läheb
välispraktikale Soome ja
Inglismaale
A lates järgmisest nädalast
on 18 meie kooli õpilast
neljanädalaselel välisprakti-
Leonardo da Vinci poolt
toetatud välispraktikapro-
jekti raames, mida juhivad
kal Soomes ja Inglismaal. Indrek Teppan ning Taavi
Inglismaale Leedsi läheb Tuisk.
neli tarkvara arenduse, kaks Välispraktikale eelnes
autotehniku ning kaks tisleri kuu aja pikkune ettevalmis-
eriala õppijat. tusperiood, kus osaleti täien-
UPPUJA PÄÄSTMINE: oktoobris pidasid päästeameti ja pii- Soome Espoosse sõida- davates inglise ning soome
rivalve esindajad meie õpilastele kolm loengut, kus räägiti vad neli paadiehitajat ning keele ja psühholoogilise et-
veeohutusest, käitumisest vees ja veekogu ääres, hädaa- Lahti neli ehitusviimistlejat tevalmistuse tundides.
bikõne tegemisest, päästevesti ja jäänaelte kasutamisest ning kaks tislerit. Taavi Tuisk
ning vaadati merepääste teemalist filmi. Praktika saab teoks kahe

Kuressaare Ametikooli ajaleht.


infoleht Toimetaja: Taavi Tuisk, tel 45 24 607, 51 622 34, mobiili lühivalik 334/506
Infoleht ootab kaastöid aadressil teabejuht@ametikool.ee
1. november 2010 infoleht 3
Olime jälle koos – kuuendat korda!
5 .-8. oktoobril oli järje-
kordselt nädal, kus said
spordi- ja tervisetegevuste
kaudu kokku Ametikooli ja
Kallemäe Kooli Kuressaare
filiaali õppurid.
Juba kuuendat korda toi-
mus projekt „Kõik koos“,
mille korraldamine toimub
kahasse mõlema kooli õpe-
tajatega.
Nädala tegevused on
juba traditsioonilised: spor-
dimängud ja võistlused
spordikeskuses, maastiku-
mäng pargis, väljasõit lin-
nast (seekord külastasime “Kõik koos” osalised Kuressaare Spordikeskuses.
Karja Pagaritööstust ja Ang-
la tuulikuid) ning viimasel
päeval ühine tervisliku toidu kogemus nii paljude õpilas- sime ennast kohati olevat korraldajate poolt täname
valmistamine ja lõpupidu. te ees liigutusi ette näidata. nagu meediasündmuse kesk- oma vahvaid osalejaid õpila-
Vaatamata traditsioo- Enne etteastet oli närv sees, punktis. sesindusest, õpperühmadest
nilisusele, on meie nädalas kuid kui muusika käima läks Eelnevatest projektinä- KVH10, KVH2, KVH3,
ka alati midagi teistmoodi, hakkas kõik laabuma. Loo- dalatest on meil alati valmi- KP41 (aitasid ja juhendasid
püüame ärgitada õpilasi osa- dan, et teised jäid rahule!“ nud ca 30 minutiline film, toidu valmistamisel) ja Kal-
lema ja eest vedama. See- Ühtlasi ärgitab Deana ka tei- mida on võimalik laenutada lemäe kooli õppijaid.
kord avastasime endi hulgast si õppijaid ennast proovile kooli raamatukogust. Oota- Järgmise korrani järgmi-
„aeroobikatähe“ Deana, kes panema. me kannatamatult selle aasta sel sügisel!
viis läbi meeleoluka ja tant- Ürituste nädalat filmis filmi valmimist, mille eest Kai Rannastu
sulise soojenduse. Ise ta kir- ja pildistas Arni koos prak- täname Arnit juba ette. Sotsiaaltöö erialade ja
jutab nii: „ Oli uus ja põnev tikantidega, mistõttu tund- Tervise- ja spordinädala eriõppe juhtõpetaja

Ehituse vilistlane treenib Euroopa Osaleme esimesel


hooldustöö
suurimateks kutsevõistlusteks EuroSkills
E elmisel nädalal korral-
dati Tallinnas viiepäe-
vane treeninglaager Eestit
esimest korda oma meeskon-
naga kokku. Meeskonnas on
koos Kalmariga päris tuge-
esimesele ning teisele kohale
koolisisesel ehituspuuseppa-
de võistlusel.
kutsevõistlusel
4 . novembril korraldatakse
Eesti esimene hooldus-
tänavusel Euroskillsil esin- vad tegijad, kel lisaks kooli- EuroSkills on iga kahe töö õppijate kutsevõistlus,
davale ehitusmeeskonnale, le ja praktikatele ka reaalne aasta järel korraldatav üle- mille korraldavad SA In-
mille koosseisus on ka täna- töökogemus olemas.” Euroopaline kutsevõistlus. nove ja Tallinna Tervishoiu
vu ametikooli ehituseriala 8.-10. novembrini korral- Detsembris Lissabonis kor- Kõrgkool.
lõpetanud Kalmar Sepp. datakse järgmine treening- raldataval võistlusel osaleb Meie kooli esindavad
Kalmar on ehituspuusepp laager. 500 kutsekoolide õpilast või teise aasta õppijad Kai Al-
viieliikmelises meeskonnas, “Seejärel anname tööriis- noort vilistlast enam kui 30 bert (SH2) ja Tiina Sepp
kuhu kuuluvad ka plaatija, tad ja võislusel vaja mineva riigist. Kokku võisteldakse (SH10).
müürsepp, plekksepp ning varustuse logistikafirmale 50 erialal. Võisteldakse anatoomia-
töödejuhataja. Kõik võistle- üle, kes need õigeks ajaks Kaks aastat tagasi korral- füsioloogia tundmises, elus-
jad osalevad oma erialaga ka Portugali toimetab.” märkis dati EuroSkills Hollandis. tamise ja hooldustegevuse
individuaalarvestuses. Meisterson. Ka siis oli meie kooli vilist- võtete valdamises.
“Kalmar on nädalava- Kalmar võitis aprillis lane Eestit esindamas: koka Õppijaid saadavad õpeta-
hetustel koos Jüri Vagaga Haapsalus koos praegu kol- erialal saavutas Heinrich jad Mare Kirr ja Kai Ran-
meie töökojas kõvasti har- mandal kursusel oleva Tar- Liis kõrge 6. koha. nastu. Kokku osaleb 14
jutanud,” sõnas teisipäeval mo Paadiga üleriigilised Taavi Tuisk võistlejat seitsmest hooldus-
ja reedel treeninglaagrit jäl- ehituspuuseppade kutse- tööd õpetavast koolist.
ginud juhtõpetaja Andres võistlused. Enne seda tulid Kai Rannastu
Meisterson. “Nüüd saadi mõlemad noored vastavalt
4 infoleht 1. november 2010
Meeldetuletus: küsige salasõnu!
K ooli IT-juht Ahti
Paju soovis kõi-
kidele õpilastele meel-
de tuletada, et nad endale
@ pääseb ligi oma e-päevi-
kule aadressil siseveeb.
ee/ametikool, ei saa
varsti ilma enam kasutada
rühmajuhatajatelt siseveebi traadita internetiühendust
kasutajanimed ja paroolid õpilaskodudes või logida sis-
küsiksid. se arvutiklasside arvutitesse.
Lisaks sellele, et nendega Taavi Tuisk

Lastevanemate üldkoosolek
Põhikoolijärgsete erialade esimeste kursuse
õpilaste lastevanemate üldkoosolek toimub
laupäeval, 13. novembril 12.00 – 15.30.
Ootame külalisi kell 12.00 Kohtu tn 22 ruumis
K4 (sissekäik kohviku uksest, II korrus).
Selleks, et 30 õpilast saaks öö läbi K4-s arvutimänge män- • Räägitakse kutseharidusest ja kooli
gida, tuli voolu võtta ka naaberklassidest. õppekorraldusest
• Tutvustatakse õppebaase
Kooli aulas mängiti öö läbi • Kohtutakse rühmajuhatajate ja
teiste pedagoogidega
arvutimänge Jutuajamiste vahele mahub ka kohvipaus.

E elmisel nädalavahetusel
mängis 30 arvutimän-
gude huvilist kooli aulas
Külaots, kelle hinnangul
veeti arvutite võrku ühen-
damiseks laiali 200 meetrit
Kohtumiseni koolis!
Palume osavõtust eelnevalt teatada.
öö läbi arvutimänge, piirid võrgukaablit. Telefon 45 24 600 või
rohkemate huviliste mahu- Võrgupidu algas reede e-post ylle.pint@ametikool.ee
tamiseks seab vooluvõrgu õhtul kell kuus ning lõppes
võimsus. laupäeval poole kolme ajal.
„Ruumi poolest veel ma- Lisaks kaasavõetud keha-
huks, aga elektrit ei jagu“ kosutusele söödi ära kaks mis toimub?
sõnas võrgupidude (LAN- kringlit.
party) eestvedaja arvutiõpe- Tom kiitis ka kaht TA-10 1.-6. novembril ametikooli 88. sünnipäeva tähistamine.
taja Tom Külaots. „Kuna neidu, kes võrgupeol noor- 2. novembril koolisisesed pagarite kutsevõistlused.
K4 (kooli aula) ei ole selleks meestele edukalt konkurent- 4. novembril kell 15.30 tutvustab Tallink meie õpilaste-
mõeldud, tuli enne välja ar- si pakkusid. le töövõimalusi oma laevadel ja hotellides.
vutada arvutite koguvõim- Võrgupidude peamiseks 5. novembril koguneb ametikooli nõukogu
sus.“ mänguks on „Call of Duty 7. novembrist 4. detsembrini on 18 TA2, EV3, PE3,
Samuti on ametikooli 4.“ Seekord mängiti ka tur- PE4, T3, AUT31 ja AUT32 õpilast Leonardo välispraktikal
arvutierialade foorumis üle- niiri, kus seitsme 3-liikmeli- Soomes ja Inglismaal
val mitmed plaanid sellest, se tiimi hulgast tuli võitjana 11. novembril müüvad tarbekunsti erialade õpilased ja
kuidas aulasse laudu paigal- välja võistkond „LG.“ õpetajad oma tooteid Tallinnas Mardilaadal.
dada ning nendeni voolu- ja Võrgupeo korraldasid li-
võrgujuhtmeid vedada. Kui saks Tomile Ants, Kristjan, nemad on ära
ettealmistused tehtud, kulus Kaur, Andero ja Karel (TA-
arvutivõrgu ülesehitami- 10) ning Marten (TA2). Kai Rannastu 2.-4. novmebril Tallinnas nõupidamisel
seks ja juhtmete vedamiseks Järgmine võrgupidu on ja kutsevõistlustel.
tund-paar. Pikendusjuhtme- kavas 19. novembril. Regist- Viiu Kose 3.-8. novembril puhkusel
tega võeti elektrivõimsust reerimisinfot saab länniringi Reget Kalamees 5. novembril Tallinnas koolitusel
juurde ka kõrvalolevatest fännilehelt Facebookis ning Maila Juns-Veldre 8.-9. novembril Tallinnas Eesti
klassidest. foorumist opilane.ameti- Kunstiakadeemias.
„See juhtmerägastik ongi kool.ee/foorum. Margus Kivi 8.-9. novembril Vana-Vigalas ja Tallinnas
üks hullemaid asju,“ märkis Taavi Tuisk koolitusel.