You are on page 1of 60

Lôøi con nhoû

Traø Kieäu ñaõ ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán töø raát
laâu, song bieát thaät roõ veà Traø Kieäu thì coù chaêng
ñöôïc maáy ngöôøi ? Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, raát
laáy laøm möøng vì xuaát hieän moät vaøi baøi vôû vieát veà
Traø Kieäu: daøi coù, ngaén coù… taát caû ñeàu vieát vôùi
taám loøng yeâu meán queâ höông Traø Kieäu, ñaëc bieät
Meï Traø Kieäu. Veà phaàn chaát löôïng xin daønh cho
nhöõng baät cao minh, toâi khoâng daùm nhaän xeùt.
Cuõng baèng taám loøng daønh cho queâ höông, cho
Meï Traø Kieäu, toâi xin gom goùp chuùt tö lieäu maø
theo toâi coù tính lòch söû vôùi muïc ñích löu giöõ laïi
nhöõng gì coù theå ñeå cho nhöõng ai coù taâm huyeát vôùi
Traø Kieäu coù caùi ñeå maø nghieân cöùu veà sau.
Toâi söu taàm vôùi tinh thaàn: noäi dung nhö theá naøo
ghi nguyeân laïi nhö vaäy vaø trích daãn ôû ñaâu cuï theå.
Cuoái cuøng, moät caùch naøo ñoù toâi xin caùm ôn taát caû
nhöõng quyù vò ñaõ cho toâi coù cô hoäi laøm ñöôïc coâng
vieäc naøy. Xin Meï Traø Kieäu ghi ôn quyù vò.
Moät ngöôøi con

1
2
TRAØ KIEÄU qua “BAÛN THOÂNG TIN”
cuûa ÑÒA PHAÄN QUY NHÔN
vaø ÑAØ NAÜNG

≅ Traø Kieäu ñöôïc naâng leân haøng Ñòa sôû


baùn chính thöùc
Ngaøy 30/1/58, sau khi ñaõ baøn tính,
Ñöùc Cha Ñòa Phaän ñaõ quyeát ñònh vaø ñaõ
coâng boá naâng leân haøng Ñòa sôû baùn chính
thöùc (Quasi Paroisse) caùc nôi sau ñaây: Ñaø
Naüng, Traø Kieäu, Cuø Vaø, Gia Höïu, Nhaø Ñaù,
Goø Thò, Quy Nhôn vaø Maèng Laêng.
Caùc Cha sôû caùc ñòa sôû baùn chính
thöùc aáy coù quyeàn lôïi vaø nghóa vuï rieâng
nhö ñaõ chæ trong Giaùo Luaät.
Btt ñp QN & ÑN soá 3 tr. 3, 1958

3
≅ Ñöùc Cha Quy Nhôn vieáng Ñeàn Ñöùc
Meï Traø Kieäu
Treân ñöôøng ra Ñaø Naüng, chieàu
ngaøy 29/5/58, Ñöùc Cha cuøng ñoaøn tuyø tuøng
ñaõ gheù vieáng Ñeàn Ñöùc Meï Traø Kieäu, laøm
treân Hoøn Troïc. Thaáy phong caûnh huøng vó
thanh tuù: moät hoøn non noåi baät giöõa moät
röøng tre raäm raïp, beân moät doøng soâng xanh
trong hoaø vôùi moät söï kieän lòch söû saùng
laïng veà söï hieån hieän vaø phuï trôï cuûa Ñöùc
Meï, Ngaøi ñaõ naåy ra yù ñònh keát thuùc naêm
Thaùnh Maãu taïi ñaây vaø xuùc tieán vieäc kieán
thieát moät ñeàn thôø kieåu ñoâng phöông (coù
theå laø kieåu chaøm) thay theá cho ngoâi ñeàn
thôø cuõ ñaõ bò thôøi gian laøm hö haïi raát nhieàu.
Hy voïng, roài ñaây, Traø Kieäu seõ trôû neân moät
nôi haønh höông goùp phaàn vôùi La Vang vaø
La Maõ.
Btt ñp QN & ÑN soá 5 tr. 20, 1958

4
≅ Leã Beá Maïc Naêm Thaùnh Maãu taïi Traø
Kieäu
Leã Beá Maïc Naêm Thaùnh Maãu seõ
ñöôïc toå chöùc troïng theå taïi Traø Kieäu, ngaøy
2/2/1959, nhaèm leã Ñöùc Meï daâng Con ñeàn
thaùnh, do chính Ñöùc Cha Ñòa Phaän chuû söï.
Chieàu ngaøy ñoù, seõ cöû haønh leã troïng theo
nghi thöùc Giaùm Muïc vaø röôùc Töôïng Ñöùc
Meï Loä Ñöùc do Ñöùc Pioâ XII ñaõ laøm pheùp,
cuûa Hieäp Hoäi Thaùnh Maãu quoác teá taëng
Vieät nam. Vì Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu Toaøn
quoác cuõng seõ toå chöùc taïi Saøi Goøn vaøo dòp
cuoái Naêm Thaùnh Ñöùc Meï neân Leã Traø
Kieäu ñöôïc toå chöùc sôùm hôn moät tuaàn. Caùc
chi tieát seõ ñöôïc ban toå chöùc aán ñònh vaø
coâng boá. Ngoaøi leã kính toân Ñöùc Meï, Traø
Kieäu coøn laø nôi lòch söû veû vang cuûa Ñòa
Phaän, Ñöùc Cha tha thieát keâu goïi moïi taàng
lôùp Ñòa Phaän, nhaát laø giaùo höõu Quaûng

5
Nam haõy ñua nhau ñeán tham döï ñoâng ñaûo,
haàu gaây moät loøng suøng kính ñoái vôùi Ñöùc
Meï Traø Kieäu vaø chuaån bò caát moät ñeàn
kính Ngöôøi cho xöùng ñaùng.
Btt ñp QN & ÑN soá 7 tr.12, 1958

≅ Chuaån bò Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu Traø


Kieäu
TRAØ KIEÄU, ñaát lòch söû nôi Ñöùc Meï
ñaõ toû uy quyeàn phuø hoä caùc giaùo höõu naêm
1885.
TRAØ KIEÄU, nôi seõ toå chöùc Ñaïi Hoäi
beá maïc Naêm Thaùnh Maãu (2/2/1958).
Muoán hieåu söï tích Ñöùc Meï Traø
Kieäu, xin ñoïc cuoán Ñöùc Meï Loä Ñuùc… Traø
Kieäu do Cha G.M. Phaïm Chaâu Dieân bieân
soaïn giaù: 7ñ.

6
≅ Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu Traø Kieäu
Nhôù moàng hai, nhôù thaùng hai,
Hoäi ñeàn Traø Kieäu ai ai cuõng veà.
Nôi ñaây Ñöùc meï chôû che,
Coøn ghi tích laï chöa heà phoâi pha.
Meânh moâng loøng Meï thöông ta,
Ñoå traøn ôn xuoáng haèng haø chöùa chan.
Ñeå cuøng ñoùn laáy aân ban,
Thoâng Tin leân tieáng goïi ñaøn cho hay;
Ai ôn xin haõy nhôù ngaøy,
Ñaøn ñaøn, luõ luõ, veà ñaây hieäp tình.
Ñeå cho Ñaïi Hoäi linh ñình,
Tung hoâ Danh Meï hieån vinh muoân ñôøi.
Baûn Thoâng Tin Ñ.P.Q.N

Btt ñp QN & ÑN soá 8 ñaëc bieät tr. 37, 1958

7
≅ Ñaïi Hoäi beá maïc Naêm Thaùnh Maãu taïi
Traø Kieäu
Naêm Thaùnh Maãu 1958-1959, Ñòa
Phaän ñaõ toå chöùc hai Ñaïi hoäi raát long trong:
Ñaïi hoäi thöù nhaát taïi Ñaø Naüng ngaøy
1/6/1958; Ñaïi hoäi thöù hai taïi Traø Kieäu
ngaøy 2/2/1959; moãi nôi moät veû, moãi veû
moät öa. Veà Ñaïi hoäi Ñaø Naüng, chuùng toâi ñaõ
töôøng thuaät trong Baûn Thoâng tin soá 5,
thaùng 5 vaø 6 /1958.
Coøn Traø Kieäu coù moät lòch söû hieån
haùch veà söï phuø trôï cuûa Ñöùc Meï, naêm
1885, tröôùc söï taøn saùt cuûa Vaên Thaân. Söï
kieän ñoù coøn ghi roõ raøng trong lòch söû Giaùo
Hoäi Vieät Nam. Traø Kieäu coøn coù moät
quang caûnh thanh tuù huøng vó, coù theå saùnh
cuøng caûnh trí thaønh Loä Ñöùc: ñeàn thôø coå
kính ñöôïc caát treân hoøn Böûu Chaâu raäm raäp,
beân moät doøng soâng trong vaét. Ai ñaõ xem

8
hoøn non ñoù tröôùc kia maø nay ñeán döï Ñaïi
Hoäi, ñeàu phaûi thaùn phuïc coâng trình söûa
sang, xaây ñaép cuûa ban Toå Chöùc do Cha
Nguyeãn Quang Xuyeân tröôûng ban vaø giaùo
höõu ñòa phöông, ñaõ thöïc hieän nôi ñaây.
Söôøn nuùi gioác giaùc ñaõ ñöôïc bôùi xuoáng,
thaønh nhieàu caáp saân roäng raõi, caùc buïi raäm
ñaõ ñöôïc ñoán quang, hoà ao ñaõ laáp phaúng,
chaân nuùi ñaõ doïn thaønh ñöôøng voøng quanh.
Taát caû ñeàu khang trang, quaûng khoaùt ñuû
choã cho 100.000 ngöôøi ñöùng döï leã, khoâng
ai che khuaát ai.
Moät baøn thôø vó ñaïi ñaõ ñöôïc döïng
leân giöõa söôøn nuùi, tröôùc ñeàn Ñöùc Meï. Moät
töôïng Ñöùc Meï Voâ Nhieãm, cao chöøng 6
meùt ñöùng treân moät thaùp vuoâng choùt voùt,
laøm boái caûnh cho baøn thôø. Ngöôøi ta coù
caûm töôûng nhö Ñöùc Meï laø Baø Nöõ Töôùng
ñöông ñöùng treân, baûo veä cho thaønh trì

9
Giaùo Hoäi. Suoát doïc quoác loä, treân maáy
chuïc caây soá, caùc khaûi hoaøn moân, theo kieåu
ñoâng phöông moïc leân la lieät. Nhaát laø con
ñöôøng voøng nuùi, con ñöôøng voøng laøng Traø
Kieäu, coång chaøo, ñeøn aáu, côø xí la lieät, bieán
caûnh ñoàng queâ thaønh moät hoäi hoa ñaêng,
ñaém chìm trong lôøi kinh tieáng haùt, vaø trong
moät baàu khoâng khí ñaïo vò khoâng taøi naøo
noùi leân ñöôïc ! Ñeâm ñeán, quang caûnh hoøn
Böûu Chaâu caøng trôû neân huyeàn aûo, thaàn
tieân hôn nöõa. Khoâng bieát, ngöôøi ta ñöa töø
ñaâu veà, bao nhieâu laø maùy phaùt ñieän ñeå
bieán hoøn Non Troïc thaønh moät cuø lao aùnh
saùng huy hoaøng !
Ñaïi hoäi Traø Kieäu keùo daøi ba ngaøy:
31/1/1959 vaø 2/2/1959. Saùng ngaøy 1/2, töø
Toaø Giaùm Muïc Quy Nhôn, Ñöùc Cha ñem
töôïng Ñöùc Meï Loä Ñöùc do Ñöùc Giaùo
Hoaøng Pioâ XII ñaõ laøm pheùp vaø Cha Ñoã

10
Minh Lyù ñaõ ñöa töø Saøi Goøn ra maáy ngaøy
hoâm tröôùc. Ñuùng 5 giôø chieàu, caùc ñoaøn theå
ñaõ chöïc saün, cung nghinh Ñöùc Meï treân
moät xe kieäu tröng doïn myõ thuaät, veà
ngheânh ñaøi treân Hoøn Troïc. Suoát ñeâm ñoù,
ngöôøi ta thay phieân nhau chaàu Ñöùc Meï
khoâng ngôùt.
Ngaøy moàng 2 laø ngaøy Ñaïi hoäi. Caùc
nghi leã ñeàu ñöôïc toå chöùc veà buoåi chieàu
cho thuaän tieän. Boán giôø, caùc ñoaøn theå
ñöôïc daøn haøng tröôùc ngheânh ñaøi vaø cuoäc
kieäu voâ cuøng long troïng baét ñaàu. Ngöôøi ta
ñi haøng boán, maàu saéc naøo vaøo maàu saéc ñoù,
keùo daøi gaàn 2 caây soá, treân con ñöôøng
vuoâng vaây laøng Traø Kieäu, con ñöôøng ñoù
khoâng phaûi gì khaùc laø con maët thaønh Kinh
Ñoâ Chieâm Thaønh thôøi xöa coøn xoùt laïi. Coøn
gì ñeïp maét, thoaû loøng, baèng thaáy ñoaøn aùo
ñuû maàu saéc thaáp thoaùng aån hieän, döôùi aùnh

11
hoaøng hoân, qua caùnh ñoàng luùa xanh non,
sau nhöõng khoùm tre meàm deûo ! Tieáng ñoïc,
tieáng haùt nhö laøm soáng laïi caûnh phoàn thònh
cuûa ngöôøi Hôøi xöa ñaõ maát. Phaûi chaêng,
cuõng theo luyõ thaønh naøy maø treân 70 naêm
tröôùc ñaây Ñöùc Meï ñaõ sai caùc Thieân Thaàn
xuoáng ñaùnh giuùp ñoaøn con Coâng Giaùo ?
Nhöng aùnh maët trôøi vöøa taét laø luùc töøng
ngaøn vaïn ngoâi sao xanh, ñoû, traéng, tím,
vaøng moïc leân lung linh khaép ngaû ñöôøng;
vaø moät bình minh khaùc, bình minh eâm dòu,
nhöng huy hoaøng cuûa Thaùnh Maãu Maria
laïi moïc leân treân Hoøn Troïc, treân hoøn nuùi
oai huøng lòch söû. Döôùi kia con roàng khoång
loà, mình ñaày aùnh saùng, nheï nhaøng cuoän
khuùc qua caùc caùnh ñoàng, ñeå hoan hyû tìm
veà phuû phuïc döôùi chaân Ñöùc Trinh Nöõ
Maria. Xem ra ñoaøn con Ñöùc Meï muoán
keùo daøi baát taän cuoäc bieåu tình hieáu thaûo vó

12
ñaïi naày. Con ñöôøng 4 caây soá maø phaûi ñi 4
tieáng ñoàng hoà môùi heát. Ñuùng 8 giôø, doøng
soâng aùnh saùng quy tuï thaønh bieån löûa beân
chaân Ñöùc Meï, moät caùch raát ngoan nguyø
thöù töï, khoâng moät tieáng oàn aøo, khoâng moät
söï xoâ laán…
Ñaïi leã ñöôïc cöû haønh do Cha
Nguyeãn Ñình Tòch chuû teá vaø Ñöùc Cha döï
leã theo nghi thöùc Giaùm Muïc chaàu toaø
(assistant au troâne). Cuoäc leã voâ cuøng troïng
ñaïi, chöa töøng thaáy nôi ñaây. Giöõa leã, Cha
Nguyeãn Du giaûng thuyeát caùch huøng hoàn
veà söï tích lòch söû Ñöùc Meï Traø Kieäu. Ñaïi
chuûng vieän Quy Nhôn giuùp leã vaø hoäi haùt
Ñaø Naüng giöõ thaùnh nhaïc caùch raát laø hoaøn
haûo. Tröôùc khi ban pheùp laønh, Ñöùc Cha
ngoõ lôøi caäy troâng Ñöùc Meï vaø töôûng leä ban
toå chöùc cuoäc leã.

13
Soá ngöôøi ñeán döï leã, coù caû löông laãn
giaùo, öôùc löôïng 50.000. Trong soá caùc quan
khaùch, chuùng toâi nhaän thaáy oâng Tænh
tröôûng vaø caùc nhaân vieân cao caáp tænh
Quaûng Nam. Moät caây boâng phun vaøng nhaû
ngoïc ñaõ chaám döùt cuoäc Ñaïi hoäi töng böøng.
Ngoaøi caùi caûm töôûng toát ñeïp, quan
khaùch coøn ñöôïc moät taäp Kyû nieäm, ñaày söû,
thô, nhaïc, aûnh aán loaùt raát myõ thuaät do Ñòa
Sôû Traø Kieäu taëng ñeå ñaùnh daáu ngaøy töng
böøng lòch söû naøy. Ngöôøi ta hy voïng raèng,
roài ñaây, moät ñeàn thôø xöùng ñaùng hôn seõ
ñöôïc kieán thieát nôi ñaây, vaø nôi ñaây haèng
naêm seõ coù nhöõng cuoäc leã kính Ñöùc Meï
nhö La Vang, La Maõ vaäy.
Btt ñp QN & ÑN soá 9 tr. 24-26, 1959

14
≅ Traø Kieäu ñöôïc naâng leân “Ñòa Sôû
chính thöùc” (= Paraeciae) naêm 1961
Btt ñp QN & ÑN soá 22 tr. 13, 1961

≅ Ñöùc Cha ñi kinh lyù Ñòa sôû Traø Kieäu


(10,11/3/1962)
Traø Kieäu laø moät trong caùc hoï ñaïo
cöïu traøo nhöùt vaø thôøi danh nhöùt Ñòa Phaän
Quy Nhôn, neáu khoâng phaûi laø caû nöôùc
Vieät Nam ! Ngöôøi giaùo höõu Vieät Nam naøo
maø khoâng nghe noùi ñeán Traø Kieäu ? Sôû dó
thôøi danh nhö theá, vì ôû ñaây Ñöùc Meï Maria
ñaõ toû loøng töø maãu ñaëc bieät ñoái vôùi giaùo
höõu vaø ñaõ cho hoï laäp ñöôïc moät chieán
thaéng veû vang naêm 1885, lòch söû coøn ghi
cheùp roõ raøng, luùc phong traøo Caàn Vöông
noåi daäy quyeát taâm haõm haïi vaø tieâu dieät
caùc hoï ñaïo vaø ngöôøi Coâng Giaùo !

15
Ñöùc Giaùm Muïc raát vui möøng mong
chôø ngaøy ñeán kinh lyù chính thöùc Ñòa sôû
naøy. Sau khi ñaõ laøm xong phaän söï taïi maáy
ñòa sôû chung quanh Tam kyø, theo chöông
trình ñaõ ñònh, chieàu ngaøy 10 vaø 11 thaùng 3,
1962 Ngaøi ñaõ ñeán vieáng Traø Kieäu, Cha
chính Simon Huyønh Saùnh ñaõ phaùi Cha phoù
Buøi Phuùc Dinh cuøng moät soá giaùo chöùc vaøo
taän Tam Kyø caùch xa treân 40 caây soá, ñeå
ñoùn Ñöùc Giaùm Muïc.
Moät cuoäc tröôùc baèng xe ñaïp ñaõ
ñöôïc toå chöùc caùch Nhaø thôø loái 3, 4 caây soá:
töøng traêm chieác xe, caém côø Toaø Thaùnh, ñi
tröôùc xe Ñöùc Cha, vôùi nhöõng tieáng hoan
hoâ inh trôøi ñoäng ñaát ! Luùc qua Ñeàn Lòch
Söû “Ñöùc Baø phuø hoä caùc giaùo höõu” caát treân
hoøn Böûu Chaâu (Hoøn Troïc) naêm 1898, ñeå
ghi nhôù tích Ñöùc Meï hieän ra vaø giuùp giaùo
höõu thaéng traän, ai naáy ñeàu caûm ñoäng,

16
töôûng nhö mình ñang tieán vaøo nôi thaùnh
ñòa !…
Gaàn tôùi Nhaø thôø, Cha chính Saùnh
vaø giaùo höõu ñoâng ñuùc ôû caùc hoï xa gaàn ñaõ
teà töïu ñeå ñoùn Ñöùc Cha vaø röôùc vaøo Thaùnh
Ñöôøng theo nghi leã Hoäi Thaùnh. Ñöùc Cha
voâ cuøng caûm ñoäng ñaõ nhaéc laïi ñaëc aân cuûa
giaùo höõu Traø Kieäu coù khaùc gì nhöõng ngöôøi
ñöôïc soáng ôû Loä Ñöùc, Fatima ?… Ngaøi
khuyeân hoï phaûi toû ra laø nhöõng con rieâng
cuûa Ñöùc Meï, suøng kính Ñöùc Meï nhöùt laø
trong naêm Traùi Tim Ñöùc Meï naøy, ñeå caàu
bình an cho xöù sôû… Ñöùc Cha cuõng nhaéc
ñeán söï baønh tröôùc mau leï cuûa Traø Kieäu, vì
môùi trong 4, 5 naêm maø Traø Kieäu ñaõ saûn
sinh ra 4 ñòa sôû môùi: La Thaùp, Trung
Phöôùc (Noâng Sôn), Xuaân Thaïnh (Baø Reùn)
vaø Xuyeân Quang, nôi naøo baây giôø cuõng
ñoâng ñaëc giaùo höõu (taân toøng) !… Thaät laø

17
ôn Ñöùc Meï, nhôø coâng nghieäp caùc Thaùnh
Töû Ñaïo, vaø coâng khoù caùc vò Thöøa sai cuõng
nhö caùc linh muïc baûn xöù ñaõ coi soùc ñòa sôû
naày… Nhöng coøn bieát bao ngöôøi chöa bieát
Chuùa ! Giaùo höõu Traø Kieäu coøn phaûi tham
gia raát nhieàu vaøo caùc coâng cuoäc truyeàn
giaùo vaø Coâng giaùo Tieán haønh…
Cuoäc chaøo möøng ñaõ ñöôïc toå chöùc
lieàn sau ñoù ngay tröôùc nhaø Cha sôû, beân moä
2 vò Thöøa sai coù coâng lôùn ñoái vôùi Traø
Kieäu: Cha Lalane (Coá Lan) qua ñôøi 1938,
vaø Cha Benoit (Coá Saùng) vì nghóa vuï ñaõ bò
Vieät Minh gieát cheát naêm 1954.
Trong hai ngaøy, Ñöùc Cha ñaõ laøm
pheùp Theâm Söùc cho 1.245 ngöôøi.
Btt ñp QN & ÑN soá 27 tr. 8-10, 1962

18
≅ Thaùnh Leã xin ôn taïi Nhaø Thôø Nuùi
Traø Kieäu
Ñòa Phaän Ñaø Naüng
“UT UNUM SINT”
Ñaø Naüng, ngaøy 20 thaùng 5 naêm 1963
Linh muïc Gioan Nguyeãn Quang Xuyeân
Toång Ñaïi Dieän Ñòa Phaän Ñaø Naüng
Kính gôûi: Quyù Cha
Quyù Tu Só Nam Nöõ
vaø toaøn theå anh chòn em Giaùo höõu

Kính Cha vaø anh chò em thaân aùi.


Tröôùc tieân toâi xin thaønh thaät kính
chuùc Cha, Tu Só nam nöõ vaø Giaùo höõu trong
Ñòa sôû ñöôïc vaïn söï laønh trong tay Ñöùc
Meï.
Thöa Cha, yù Chuùa quang phoøng,
trong cuoäc baàu cöû ngaøy 14 thaùng 5 vöøa
qua, toâi ñaõ ñöôïc choïn laøm Cha chính Ñòa

19
Phaän. Toâi bieát mình taøi heøn söùc keùm,
khoâng bao giôø daùm mô töôûng ñeán, vì
Honor laø Onus, nhöng theo yù Ñöùc Cha
daïy: “Vox Populi: Vox Dei” hôn nöõa vì
nghó ñeán töông lai Ñòa Phaän nhaø, neân toâi
cuùi ñaàu vöng chòu. Nay nghó ñeán ngaøy mai
vôùi bao khoán khoù ñang chôø, Ñòa Phaän sô
sinh, thieáu nhôn vieân, thôï gaët, thieáu taøi löïc
phöông tieän, toâi raát aùi ngaïi.
Nhöng toâi hy voïng, tröôùc nhôø ôn
Chuùa vaø Ñöùc Meï thöông: “Omnia possum
in Eo qui me confortat”, sau nhôø taøi laõnh
ñaïo khoân ngoan vaø saùng suoát cuûa Ñöùc
Cha, cuøng taám loøng hy sinh voâ bôø beán Quyù
Cha, Quyù Tu Só nam nöõ vaø söï coäng taùc ñaéc
löïc cuûa giaùo daân, chuùng ta seõ cuøng nhau
chung söùc vöôït qua khoù khaên vaø maïnh tieán
treân con ñöôøng xaây döïng.

20
Töø tröôùc ñeán nay, Quyù Cha, Quyù
Tu Só ñaõ goùp phaàn ñaéc löïc trong vieäc Toâng
ñoà, toâi mong raèng töø nay, vôùi Ñòa Phaän
môùi, vôùi Chuû Chaên môùi, chuùng ta cuøng
ñoaøn keát noå löïc theâm hôn haàu môû nöôùc
Chuùa trong caùc taâm hoàn.
Thöa Cha, ñeå kyû nieäm ngaøy Giaùo
Hoäi thöông ban Saéc leänh thaønh laäp Ñòa
Phaän nhaø, vaø nhöùt laø ñeå caàu nguyeän cho
Ñöùc Cha vaø Ñòa Phaän môùi, toâi xin Cha vui
loøng laøm moät leã Misa trong moät ngaøy thöù
Baûy thaùng 6 (honorarium seõ lieäu sau).
Rieâng giaùo daân trong ñòa sôû, xin Cha ban
leänh toå chöùc tuaàn tam nhöït Ñöùc Meï theo yù
treân.
Sau heát vì hieän tình baát an trong
Ñòa Phaän, ñeå caàu nguyeän cho nhöõng ñòa sôû
ñang laâm caûnh taûn cö cöïc khoå vaø nhöùt laø
ñeå keâu xin Ñöùc Meï chuùc laønh cho coâng

21
cuoäc xaây döïng Ñòa Phaän môùi ñöôïc tieán
trieån toát ñeïp, toâi quyeát ñònh toå chöùc moät
Thaùnh Leã xin ôn taïi Nhaø Thôø Nuùi Traø
Kieäu, muïc ñích daâng kính Ñòa Phaän cho
Ñöùc Meï, döôùi quyeàn Chuû toaï Ñöùc Giaùm
Muïc Ñòa Phaän vaøo ngaøy 18/6/63 luùc 8 giôø.
Traân troïng kính môøi Cha vui loøng
quaù böôùc ñeán döï leã goùp lôøi caàu nguyeän.
Sau Thaùnh Leã, xin Cha duøng böõa côm thaân
maät gia ñình taïi Ñòa Sôû Traø Kieäu.
Kính chuùc Cha vaø Tu só cuøng Giaùo
höõu an maïnh vôùi taám loøng bieát ôn.
Xin caàu cho nhau,
Linh muïc Gioan Nguyeãn Quang Xuyeân
Toång Ñaïi Dieän Ñòa Phaän Ñaø Naüng

B.C. Saün saøng tieáp Quyù Cha chieàu 17/6,


ngaøy aùp.
Btt ñp QN & ÑN soá 36 tr. 56-57, 1963

22
≅ Taùi thieát Ñeàn Ñöùc Meï Traø Kieäu
(trích trong thö cuûa Ñöùc Cha P.M. Phaïm
Ngoïc Chi gôûi Giaùo só vaø Giaùo höõu Ñòa
Phaän Ñaø Naüng)
Nôi ñöôïc noåi tieáng nhaát trong Ñòa
Phaän Quy Nhôn xöa vaø Ñòa Phaän Ñaø Naüng
nay, haún laø Ñeàn Ñöùc Meï Traø Kieäu. Khaép
nöôùc Vieät nam ai ai cuõng bieát tieáng Traø
Kieäu. Nhieàu khaùch du lòch mieàn trong, luùc
ñi haønh höông La Vang, khoâng theå khoâng
gheù qua Traø Kieäu. Vì Traø Kieäu coù nhöõng
trang lòch söû veû vang do nhöõng laàn Ñöùc
Meï hieän ra vaøo naêm 1885. Moät Ñeàn nhoû
ñaõ ñöôïc xaây treân hoøn Böûu Chaâu. Nhöng
vôùi thôøi gian vaø trong nhöõng naêm khoùi löûa,
ngoâi ñeàn ñoù ñaõ gaàn ñoå naùt. Töø nhieàu naêm
nay giaùo höõu moïi nôi, nhaát laø trong Ñòa
Phaän Quy Nhôn, Ñaø Naüng, vaø caùch rieâng
laø giaùo höõu Traø Kieäu ao öôùc ngoâi Ñeàn ñoù

23
ñöôïc truøng tu laïi. Hôn nöõa, muøa heø naêm
tôùi (1964) seõ coù Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu toaøn
quoác taïi La Vang. Haøng Giaùm Muïc Vieät
Nam ñaõ aán ñònh tröôùc ngaøy Ñaïi Hoäi toaøn
quoác ñoù, moãi Ñòa Phaän seõ toå chöùc Ñaïi Hoäi
Thaùnh Maãu Ñòa Phaän tröôùc kyø Ñaïi Hoäi
toaøn quoác (Thö chung caùc Giaùm Vieät
Nam, ngaøy 8/8/1961).
Ñeå ñaït tôùi muïc tieâu noùi treân cho
Ñòa Phaän nhaø, toâi thaáy caàn phaûi ñöôïc taùi
thieát Ñeàn Ñöùc Meï Traø Kieäu trong naêm
nay ñeå coù theå kòp thôøi môû Ñaïi Hoäi Thaùnh
Maãu Ñòa Phaän taïi ñoù tröôùc ngaøy môû Ñaïi
Hoäi Thaùnh Maãu toaøn quoác taïi La Vang.
Ngaøy 18/6/1963 moät leã taï ôn vaø
caàu bình an, do Cha Chính Ñòa Phaän toå
chöùc, ñaõ ñöôïc cöû haønh taïi Ñeàn cuõ cuûa Ñöùc
Meï Traø Kieäu: nhieàu Cha Ñòa Phaän ñaõ tôùi
döï vôùi moät soá ñoâng giaùo höõu. Nhaân dòp ñoù

24
moät Uyû Ban Taùi Thieát Ñeàn Ñöùc Meï Traø
Kieäu ñaõ ñöôïc chæ ñònh vaø thaønh phaàn nhö
sau:
Tröôûng ban: Cha chính Nguyeãn Quang
Xuyeân
Thö kyù: caùc Cha Leâ Vaên Ly vaø Leâ Ñöùc
Chaâu
Coá vaán: caùc Cha Nguyeãn Vaên Tôùi, Huyønh
Quang Sinh, Nguyeãn Ñình Thuaän, Ngoâ Ñình
Phuù, Nguyeãn Töôûng vaø Leâ Vaên AÁn.
Tröôûng ban taøi chaùnh: Cha Leâ Nhö Haûo
Coå ñoäng vieân: Heát caùc Cha trong Ñòa
Phaän.
Hy voïng vôùi söï hoä phuø cuûa Ñöùc
Meï, söï taän taâm cuûa caùc Cha vaø roäng raõi
cuûa moïi töøng lôùp, coâng vieäc kieán thieát seõ
coù theå sôùm baét ñaàu vaø nhaát laø choùng keát
lieãu cho saùng danh Ñöùc Meï !
Btt ñp QN & ÑN soá 37 tr. 10-11, 1963

25
≅ Traùng sinh Traùng ñoaøn Traø Kieäu
coâng taùc xaõ hoäi
Traùng ñoaøn Traø Kieäu thuoäc lieân
ñoaøn Traø Kieäu, Höôùng ñaïo Coâng Giaùo taïi
Ñaø Naüng chieàu 21 vaø saùng 22/3/64 ñaõ ñeán
laøm coâng taùc xaõ hoäi taïi ñòa sôû Sôn Traø.
Anh em ñaõ ñoát löûa traïi trong ñeâm.
Btt ñp QN & ÑN soá 42 tr. 34, 1964

≅ Coâng Giaùo Tieán Haønh Traø Kieäu


Baûn phuùc trình do oâng Giuse Cao
Ñöùc Phong chuû tòch, thay maët BCH xöù göûi
ñeán coù keøm aán kyù cuûa Cha chính xöù.
- Coù BCH: 6 vò, chuû tòch, thö kyù,
thuû quyû, tröôûng ban giao teá, tuyeân huaán,
thoâng tin, xaõ hoäi.
- HHTM coù giôùi laõo thaønh (267
ngöôøi), giôùi laõo baø (322 ngöôøi), ñoaøn
Trung nieân 116 ñoaøn vieân, ñoaøn Trung nöõ

26
257 ñoaøn vieân. Moãi giôùi ñeàu coù ban trò söï
vaø chia toaùn ñoäi tröôûng ñöôøng hoaøng.
- Huøng Duõng 115 em nam, 112 em nöõ.
- Legio Mariae coù 6 presidia 75 hoäi
vieân hoaït ñoäng.
Noùi ñöôïc, toaøn theå giaùo höõu Traø
Kieäu ñeàu ñöôïc keâu goïi tham gia vaøo caùc
hoäi ñoaøn.
Btt ñp QN & ÑN soá ñaëc bieät
10,11,12 tr. 21, 1965-1966

≅ Tin Traø Kieäu: Traïi Huaán luyeän Huøng


Taâm Duõng chí caáp Ñòa sôû
Ñeå giuùp cho caùc Tröôûng Huøng Taâm
Duõng Chí trong Ñòa sôû coù ñuû khaû naêng
ñieàu khieån, linh muïc Ñinh Maïnh Phuù,
tuyeân uyù Huøng Taâm Duõng Chí Ñòa sôû Traø
Kieäu (Quaûng Nam) ñaõ môû moät Traïi Huaán
Luyeän Huynh Tröôûng töø chieàu 21/6 ñeán

27
chieàu 24/6 taïi khuoân vieân thaùnh Ñöôøng
Xöù, moät khuoân vieân roäng raûi caây coái to lôùn
im maùt raát thích nghi cho vieäc caém traïi.
Coù 39 Tröôûng tham döï (25 nam, 14
nöõ). Thaày Nguyeãn Tieán Toaøn (Ñaïi chuûng
vieän Xuaân Bích Hueá) laøm Traïi Tröôûng vôùi
moät soá Huynh Tröôûng Höôùng Ñaïo Coâng
Giaùo töø Ñaø Naüng (caùch 40 km) vaøo laøm
huaán luyeän vieân. Keát quaû raát khaû quan.
Ñöôïc bieát ngaøy 24/6/66 Vaên phoøng
Tuyeân uyù CGTH ñòa sôû Traø Xuaân cuõng ñaõ
toå chöùc moät traïi daønh cho caùc Huynh
Tröôûng thuoäc xöù Xuaân Thaïnh (lieân ñoaøn
Thaùnh Taâm môùi thaønh laäp).
Cuõng taïi Traø Xuaân (Traø Kieäu vaø
Xuaân Thaïnh), Vaên phoøng T.U. CGTH Xöù
ñaõ toå chöùc tuaàn cöûu nhaät ñeå caàu nguyeän
nhaân dòp leã boån maïng Cha xöù, Ñöùc Cha

28
Ñòa Phaän vaø möøng kyû nieäm ñaêng quang
Ñöùc Thaùnh Cha.
Ngaøy 19/6/66, 126 em thuoäc ñòa sôû
Traø Xuaân ñaõ ñöôïc phöôùc xöng toäi tröôùc leã
laàn ñaàu.
Btt ñp QN & ÑN soá 13,14 tr. 26, 1966

≅ Ñöùc Cha thaêm vieáng Traø Kieäu


Laøm phaän söï cuûa vò Chuùa Chieân, lo
cho caû ñoaøn Chieân Chuùa giao phoù, luùc
bình an cuõng nhö luùc loaïn laïc chinh chieán.
Soáng vôùi con chieân, soáng giöõa ñoaøn chieân.
Môû ñaàu nhöõng cuoäc thaêm vieáng
chính thöùc theo luaät Giaùo Hoäi, Ñöùc Cha ñaõ
ñeán Traø Kieäu saùng sôùm ngaøy 10/2/67. Moät
nieàm vui traøn ngaäp khaép moïi coõi loøng con
chieân xöù Traø Kieäu nhaát laø ñoái vôùi anh em
giaùo höõu Xuaân Thaïnh, La Thaùp, Vaân
Ñoaû… di cö laø moät söï an uûi lôùn lao. Ñöùc

29
Cha ñaõ daâng leã, laøm pheùp Theâm söùc. Ñöùc
Cha ñaõ thaêm vieáng ñeàn thôø ñang ñöôïc xaây
caát treân nuùi.
Töø giaû Traø Kieäu, oân nhôù nhieàu ôn
hueä cuûa Ñöùc Meï ñaõ ban…
Btt ñp QN & ÑN soá ñaëc bieät thaùng 4/1967

≅ Thö chung cuûa Ñöùc Giaùm Muïc Ñòa


Phaän veà vieäc toå chöùc “Ñaïi Hoäi Thaùnh
Maãu Ñòa Phaän” taïi Traø Kieäu, ngaøy
29,30 vaø 31/5/1971
Kính thöa quyù Cha,
quyù tu só nam, nöõ,
Toaøn theå anh chò em giaùo höõu,

S au khi tham khaûo yù kieán Hoäi


Ñoàng caùc Linh Muïc qua ba buoåi
hoïp ngaøy 20/10/70; 17/11/70 vaø 10/2/71.
Toâi nhaän thaáy, ñeå:

30
- Phuø hôïp vôùi nhöõng bieán chuyeån
cuûa daáu chæ thôøi ñaïi Thaùnh Maãu, nhaèm
muïc ñích laøm cho Daân Chuùa yù thöùc cuoäc
soáng cuûa tinh thaàn Meï Maria.
- Thích nghi vôùi ñöôøng höôùng cuûa
Coâng Ñoàng Vatican II.
- Caàu nguyeän cho neàn Hoaø Bình
Coâng chính cuûa Vieät Nam vaø Theá Giôùi.
Toâi quyeát ñònh seõ toå chöùc thaät long
troïng “Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu taïi Trung Taâm
Thaùnh Maãu Ñòa Phaän ôû Traø Kieäu thuoäc
quaän Duy Xuyeân, tænh Quaûng Nam, vaøo
nhöõng ngaøy cuoái thaùng Ñöùc Meï: 29,30 vaø
31/5/1971, ngaøy beá maïc nhaèm ngaøy Leã
Vöông Quyeàn Ñöùc Meï.
Nhö Quyù Cha, Quyù Tu só, Nam Nöõ
vaø Anh chò em giaùo höõu ñaõ bieát, Traø Kieäu
laø moät danh lam, coù Ñeàn Thôø Ñöùc Meï coå
kính, laø nôi linh ñòa ñöôïc truyeàn tuïng coù

31
Ñöùc Meï hieän ra ñeå phuø hoä caùc giaùo höõu
qua nhieàu côn baùch haïi, khoán khoù… ñi
lieàn vôùi lòch söû Giaùo Hoäi Vieät Nam vaø
nhòp soáng cuûa Daân toäc.
Ñòa Phaän Ñaø Naüng cuõng ñaõ choïn
Traø Kieäu laøm Trung Taâm Thaùnh Maãu cho
Ñòa Phaän vaø ñaõ coù toå chöùc Ñaïi Hoäi taïi ñaây
vaøo naêm 1959.
Nay, trong khi ñaát nöôùc ñang böôùc
vaøo moät giai ñoaïn ñaëc bieät, hoaøn caûnh an
ninh taïi Traø Kieäu coù phaàn khaû quan, vieäc
toå chöùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu xeùt töôûng laø
thích hôïp.
Ñeå Ñaïi Hoäi ñöôïc thaønh coâng veà
moïi phöông dieän, toâi thieát tha keâu goïi Quyù
Cha, Quyù Tu só Nam Nöõ, Anh chò em giaùo
höõu haõy tuyø theo khaû naêng cuûa mình, goùp
coâng goùp cuûa, tích cöïc thöïc hieän chöông
trình Ñaïi Hoäi ñaõ ñöôïc aán ñònh.

32
Thöa Quyù Cha,
Quyù Tu só Nam Nöõ,
Toaøn theå giaùo höõu trong Ñòa Phaän
Toâi tin töôûng ngay töø giôø phuùt naày,
moïi ngöôøi chuùng ta daâng leân Thieân Chuùa
nhöõng hy sinh, nhöõng lôøi nguyeän thoáng
thieát ñeå xin Thieân Chuùa chuùc phuùc cho
coâng vieäc chuùng ta ñang thöïc hieän.
Tin ôû Meï Maria vôùi danh hieäu cuûa
Ngaøi laø “Ñöùc Baø Phuø Hoä Caùc Giaùo Höõu”,
chuùng ta noå löïc hoaït ñoäng ñeå thaønh coâng.
Kính chaøo Quyù Cha, Quyù Tu Só
Nam Nöõ vaø toaøn theå giaùo höõu.
Ñaø Naüng, ngaøy 11 thaùng 2 naêm 1971
P.M. Phaïm Ngoïc Chi
Giaùm Muïc Ñaø Naüng
Btt ñp QN & ÑN soá 12 tr.1-2, 1971

33
≅ Toå chöùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu Ñòa
Phaän taïi Traø Kieäu
Chuû tòch danh döï: Ñöùc Giaùm Muïc Ñòa
Phaän

Ban Toå Chöùc Trung Öông


- Chuû tòch: Cha Nguyeãn Quang Xuyeân,
Toång Ñaïi Dieän
- Phoù Chuû tòch: Cha Tröông Ñaéc Caàn,
Haït tröôûng Hoäi An
- Toång Thô kyù kieâm Thuû quyõ: Cha Leâ
Nhö Haûo, Chaùnh xöù Traø Kieäu
- Phoù Toång Thö kyù: Cha Nguyeãn Taán
Khoaù, Quaûn lyù Ñòa Phaän
- Coá vaán: Caùc Cha Chuû tòch HÑLM,
Haït tröôûng Tam Kyø, Cha Nguyeãn Vaên
Tôùi, Cha Nguyeãn Ñình Thuaän, Cha Leâ
Ñöùc Chaâu

34
Caùc Tieåu Ban
1. Ban coå ñoäng:
- Tröôûng ban: Cha Ñinh Duy Trinh,
Giaùm ñoác CGTH/ÑP
- Phoù Tröôûng ban: Cha Vuõ Vaên Khoaù
2. Ban thoâng tin, ñieän aûnh vaø baùo chí:
- Tröôûng ban: Cha Nguyeãn Ngoïc Giaùc
- Phoù Tröôûng ban: Vuõ Nhö Huyønh vaø
Toáng Kieân Huøng
3. Ban giaùo lyù veà Ñöùc Meï:
- Cha Traàn Vaên Tröôøng
4. Ban khaùnh tieát:
- Tröôûng ban: Cha Nguyeãn Vaên Ñaùn
- Phoù Tröôûng ban: Cha Phaïm Tri Thöùc
- Ñaëc traùch Phuïc vuï: Cha Nguyeãn Vaên
Ñaùn
- Ñaëc traùch Thaùnh Nhaïc: Cha Ñinh
Maïnh Phuù

35
- Ñaëc traùch Trang trí: Cha Phaïm Trí
Thöùc
- Ñaëc traùch aâm thanh aùnh saùng: Cha
Traàn Vaên Tröôøng
5. Ban tieáp taân:
- Tröôûng ban: Cha Haït tröôûng Hoäi An
- Phoù Tröôûng ban: Cha Ñinh Vinh Phuùc
6. Ban xaõ hoäi:
- Tröôûng ban: Cha Nguyeãn Quang
Xuyeän, TÑD
- Phoù Tröôûng ban: Cha Leâ Vaên Ly vaø
Leâ Ñöùc Chaâu
7. Ban an ninh traät töï:
- Tröôûng ban: Cha Leâ Nhö Haûo Chaùnh
xöù Traø Kieäu
- Phoù Tröôûng ban: Cha Vuõ Daàn
8. Ban chuyeån vaän:
- Tröôûng ban: Cha Traàn Ñieàm TUQK I

36
- Phoù Tröôûng ban: Cha TU Tieåu Khu
Quaûng Nam, Cha TU Tieåu khu Quaûng Tín
* Caùc Tieåu ban seõ löïa choïn ngöôøi
coäng taùc trong caùc Tu só vaø Giaùo daân vaø seõ
baét tay vaøo vieäc ngay.
* Cuoäc hoïp caùc Tröôûng ban kyø tôùi
ñöôïc aán ñònh vaøo ngaøy 22/2/71 luùc 9 giôø
saùng, taïi Toaø Giaùm Muïc Ñaø Naüng.
Ñaø Naüng, ngaøy 11 thaùng 2 naêm 1971
P.M. Phaïm Ngoïc Chi
Giaùm Muïc Ñaø Naüng
Btt ñp QN & ÑN soá 12 tr. 3-4, 1971

? Lôøi keâu goïi cuûa Linh muïc Toång Ñaïi


Dieän kieâm Chuû tòch UÛy ban toå chöùc
Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu “Ñöùc Meï Traø
Kieäu”
Kính thöa quyù Cha
quyù Tu só

37
quyù Anh Chò Em thaân aùi
Tieáp Thoâng Baùo cuûa Ñöùc Giaùm
Muïc Ñòa Phaän veà vieäc toå chöùc Ñaïi Hoäi
Thaùnh Maãu “Döùc Meï Traø Kieäu” taïi Traø
Kieäu, ngaøy 29, 30 vaø 31/5/1971.
Toâi xin theâm vaøi lôøi taâm söï cuøng
quyù Cha, quyù Tu Só cuøng toaøn theå Anh Chò
Em.
Ñöùc Meï La Vang laø Trung Taâm
Thaùnh Maãu toaøn quoác. Moãi Ñòa Phaän cuõng
coù moät Trung Taâm Thaùnh Maãu cho Ñòa
Phaän mình.
Ñòa Phaän Ñaø Naüng coù Ñöùc Meï Traø
Kieäu - nôi coå kính, linh ñòa vaø coù tieáng
trong Giaùo söû Vieät Nam.
Töø ngaøy Ñöùc Cha Pheâroâ veà nhaäm
chöùc Giaùm Muïc Ñòa Phaän Ñaø Naüng, ngaøi
coù nhaõ yù truøng tu Ñeàn Thôø Ñöùc Meï Traø
Kieäu thaønh Trung Taâm Thaùnh Maãu cho

38
Ñòa Phaän nhaø. Cha Pheâroâ Leâ Nhö Haûo
moät vò linh muïc coù bieät taøi kieán thieát ñöôïc
boå nhieäm veà Traø Kieäu vôùi muïc ñích xaây
caát Ñeàn Thôø Ñöùc Meï. Vôùi loøng soát saéng
vaø taøi thaùo vaùt, Cha ñaõ khôûi coâng kieán
thieát ngay Trung Taâm Thaùnh Maãu vaø xaây
caát Ñeàn Thôø Ñöùc Meï theo thieát ñoà aùn cuûa
Kieán truùc sö Ngoâ Vieát Thuï, toån phí
15.000.000ñ00, vì hoaøn caûnh chieán tranh,
laïi theâm vaät giaù ñaét ñoû cuøng phöông tieän
eo heïp, neân vieäc kieán thieát Ñeàn Thôø Ñöùc
Meï chöa hoaøn taát.
Naêm 1959, Ñöùc Cha Pheâroâ coù giao
phoù cho toâi toå chöùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu
taïi Traø Kieäu. Ñaïi Hoäi ñaõ thu ñöôïc nhieàu
keát quaû heát söùc toát ñeïp. Töø ñoù ñeán nay, 11
naêm trôøi, hoaøn caûnh chöa thuaän tieän cho
vieäc toå chöùc Ñaïi Hoäi.

39
Nay tình hình Ñaát Nöôùc xem ra coù
phaàn khaû quan vaø tình traïng an ninh coù beà
deã cho vieäc toå chöùc Ñaïi Hoäi, ñeå “teân Meï
Traø Kieäu” khoâng coøn im laëng maø caàn vang
doäi khaép coõi nöôùc Vieät cuøng phuø hôïp vôùi
“thôøi ñaïi caàu nguyeän Hoaø Bình cho Toå
quoác vaø Theá giôùi”.
Kính thöa quyù Cha, quyù Tu Só cuøng
Anh Chò Em.
Noùi tôùi Ñöùc Meï, ai maø khoâng meán,
ai maø chaúng yeâu, nhaát laø Giaùo Höõu Vieät
Nam ñöôïc tieáng laø suøng kính Ñöùc Meï
nhaát. Muoán toå chöùc Ñaïi Hoäi cho chu ñaùo,
phaûi kieán thieát Trung Taâm vaø tieáp tuïc xaây
caát Ñeàn Thôø Ñöùc Meï, caàn phaûi coù moät
khoaûn chi phí khaù lôùn. Ngoaøi vieäc kieán
thieát vaø trang trí loäng laãy beà ngoaøi, coøn
nhöõng vieäc thieát yeáu caàn phaûi chuaån bò
nhö: xaây caát, söûa chöõa nhaø cöûa, heä thoáng

40
ñieän nöôùc, ñöôøng saù v… v… ñeå ñoùn röôùc
quyù khaùch cuøng Anh Chò Em haønh höông
khaép nôi veà. Caùc coâng taùc aáy ñoøi hoûi moät
khoaûn chi phí lôùn lao nöõa.
Vôùi tö caùch Ñaïi Dieän Ñöùc Giaùm
Muïc Ñòa Phaän cuøng Chuû Tòch Uyû Ban Toå
chöùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu, toâi tha thieát keâu
goïi loøng quaõng ñaïi cuûa taát caû quyù Linh
muïc, quyù Tu Só vaø toaøn theå Anh Chò Em,
nhaát laø nhöõng Anh Chò Em khaù giaû, haõy
vui loøng roäng tay daâng cuùng, ñeå vieäc kieán
thieát Trung Taâm Thaùnh Maãu, Ñeàn Thôø
Ñöùc Meï ñöôïc hoaøn thaønh vaø cho vieäc toå
chöùc Ñaïi Hoäi ñöôïc tieáng. Tieáng cho Giaùo
Hoäi, cho Ñòa Phaän, cho Ñòa sôû vaø cho
chính moãi ngöôøi chuùng ta.
Toâi troäm nghó, thôøi ñaïi chieán tranh
soáng raøy cheát mai, maø tieác gì vôùi Meï
mình. Cho Meï ñaõ khoâng maát maø coøn maõi

41
maõi muoân ñôøi. Ích ñôøi naøy laïi phöôùc ñôøi
sau.
Danh hieäu cuûa Meï Traø Kieäu laø
“ÑÖÙC BAØ PHUØ HOÄ CAÙC GIAÙO HÖÕU”
nay con xin pheùp Meï taïm thay ñoåi danh
hieäu: Caùc Giaùo Höõu phuø hoä Ñöùc Baø baèng
moät Trung Taâm vaø daâng cho Meï moät Ñeàn
Thôø xöùng ñaùng.
Nguyeän xin Ñöùc Meï Traø Kieäu chuùc
laønh cho taát caû con caùi Meï.
Thaân aùi kính chaøo quyù Cha, quyù Tu
só cuøng toaøn theå Anh Chò Em trong tình
meán Meï Traø Kieäu heát loøng.
Linh Muïc Gioan Nguyeãn Quang Xuyeân
Toång Ñaïi Dieän kieâm Chuû tòch Uyû Ban
toå chöùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu Traø Kieäu naêm
1971.
Chuù yù: Keá hoaïch thu tieàn, tuyø quyeát
ñònh cuûa quyù Cha cuøng Hoäi Ñoàng Giaùo xöù.
Mieãn sao coù tieàn laø ñeïp loøng Meï.

42
Tieàn quyeân ñöôïc xin quyù Cha vui
loøng gôûi veà Nhaø Thôø Chaùnh Toaø Ñaø Naüng.
Toâi seõ coâng boá keát quaû ñeå moïi ngöôøi ñöôïc
roõ.
Btt ñp QN & ÑN soá 12 tr. 5-6, 1971

? Chöông Trình Tam Nhaät Ñaïi Hoäi


Thaùnh Maãu Ñòa Phaän kính Ñöùc Meï
Traø Kieäu taïi Traø Kieäu (Töø ngaøy 29/5
ñeán 31/5/71)

I. MUÏC ÑÍCH CHUNG


- Phuø hôïp vôùi nhöõng bieán chuyeån cuûa
daáu chæ thôøi ñaïi Thaùnh Maãu, nhaèm muïc
ñích laøm cho daân Chuùa yù thöùc cuoäc soáng
tinh thaàn Meï Maria.
- Thích nghi vôùi ñöôøng höôùng cuûa Coâng
Ñoàng Vatican II.
- Caàu nguyeän cho neàn Hoaø bình Coâng
chính cuûa Vieät Nam vaø theá giôùi.

43
II. MUÏC ÑÍCH RIEÂNG MOÃI
NGAØY
a) Ngaøy thöù baûy 29/5/71
Caàu nguyeän cho caùc Toân giaùo vaø
toaøn theå daân Vieät bieát ñoaøn keát.
b) Ngaøy Chuùa nhaät 30/5/71
Caàu nguyeän cho giôùi Treû bieát vöôn
mình leân soáng theo tinh thaàn Phuùc AÂm.
c) Ngaøy thöù hai 31/5/71
Caàu nguyeän cho ngöôøi ngheøo khoå,
thöông beänh binh vaø naïn nhaân chieán tranh
ñöôïc naâng ñôõ vaø an uûi.

NGAØY THÖÙ SAÙU (28/5/1971)


KHAI MAÏC CHUAÅN BÒ ÑAÏI HOÄI
Vaøo luùc 17 giôøi Linh Muïc Toång
Ñaïi Dieän kieâm Chuû tòch Uyû ban Toå chöùc
cöû haønh Thaùnh Leã taïi Nghinh ñaøi Ñöùc Meï
ñeå doïn loøng Anh Chò Em giaùo höõu soát

44
saéng suøng kính vaø höôùng taát caû taâm hoàn
veà Ñaïi Hoäi.

BA NGAØY ÑAÏI HOÄI


- Ngaøy thöù baûy 19/5/1971
8g00 - Cung nghinh Ñöùc Meï töø Thaùnh
Ñöôøng leân ñaøi Chuû Toaï Ñaïi Hoäi.
- Thaùnh Leã khai maïc troïng theå:
caàu nguyeän cho caùc toân giaùo vaø toaøn theå
Daân Vieät bieát ñoaøn keát vôùi nhau:
Š Chuû Leã ñoàng teá : Ñöùc Cha Ñòa Phaän
Š Giaûng : Ñöùc Cha F.X.
Nguyeãn Vaên Thuaän G.M. Nha Trang:
“Ñöùc Meï phuø hoä caùc giaùo höõu”.
13g30-14g30 - Phaùt thanh
15g00-17g00 - Hoäi Thaûo theo 3 giôùi
quyù oâng, quyù baø, thanh nieân, thieáu nöõ,
thieáu nhi sinh hoaït rieâng.
18g00 - AÙp Leã Hieän Xuoáng

45
- Kieäu Ñöùc Meï
21g00 - Phaùt Thanh

- Ngaøy Chuùa Nhaät 30/5/1971 (Leã


Hieän Xuoáng)
6g00, 7g00, 8g00 - Thaùnh Leã taïi Thaùnh
Ñöôøng
9g00 - Ñaïi Leã caàu nguyeän cho giôùi treû
taïi Leã Ñaøi
Chuû Leã vaø giaûng : Ñöùc Cha Phaoloâ
Nguyeãn Vaên Bình, T.G.M. Saøi Goøn –
“Ñöùc Meï vaø giôùi treû”.
13g30-14g30 - Phaùt thanh
14g300-15g30 - Hoäi thaûo theo 3 giôùi
(nhö hoâm tröôùc). Thieáu nhi sinh hoaït rieâng
16g00 - Ñaïi Leã caàu cho vieäc truyeàn baù
Phuùc AÂm

46
Chuû Leã vaø giaûng : Ñöùc Cha Ph. Nguyeãn
Kim Ñieàn T.G.M. Hueá : “Ñöùc Meï vôùi vieäc
truyeàn giaùo”. Kieäu Thaùnh Theå
21g00 - Phaùt thanh

- Ngaøy thöù hai 31/5/1971 (Leã


Vöông quyeàn Ñöùc Meï)
6g00, 7g00 - Thaùnh leã taïi Thaùnh Ñöôøng
8g30-10g30 - Hoäi thaûo theo 3 gôùi (nhö
hoâm tröôùc). Thieáu nhi sinh hoaït rieâng
10g00 - Ñaïi Leã beá maïc taïi Leã Ñaøi
Chuû Leã : Ñöùc Cha G. Leâ Vaên AÁn, G.M.
Xuaân Loäc
Giaûng : Ñöùc Cha D. Hoaøng Vaên Ñoaøn
O.P.G.M. Quy Nhôn: “Ñöùc Meï vôùi ñau khoå
vaø ngheøo khoù”.

L.M. Gioan NGUYEÃN QUANG XUYEÂN


Toång Ñaïi Dieän kieâm Chuû tòch UBTC

47
L.B.
1. Caùc giôø hoäi thaûo toå chöùc trong
khuoân vieân Thaùnh Ñöôøng.
- Quyù Baø taïi Thaùnh Ñöôøng
- Quyù OÂng taïi phoøng hoïp
- Thanh nieân, Thieáu nöõ taïi saân
Thaùnh Ñöôøng
Caùc em thieáu nhi tuyeät ñoäi khoâng ñöôïc
lai vaõng taïi ñoù trong giôø hoäi thaûo.
2. Caùc giôø raûnh neân lôïi duïng ñeå caàu
nguyeän rieâng hoaëc thaêm phoøng trieån laõm.
3. Ñeàn thôø treân ñoài Böûu Chaâu laø nôi
linh ñòa ñeå caàu nguyeän ñaëc bieät suoát ngaøy ñeâm.
Cuõng taïi Ñeàn Thôø, Quyù Cha coù theå daâng Leã
rieâng töøng giôø. Vì theá, xin moïi ngöôøi vui loøng
coá giöõ baàu khoâng khí trang nghieâm vaø thinh
laëng ñeå vieäc caàu nguyeän ñöôïc lieân lyû.
Btt ñp QN & ÑN soá 12 Tr. 39-41, 1971

48
? Thoâng baùo cuûa caùc tieåu ban nhaèm
chuaån bò cho ngaøy Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu
Traø Kieäu
TIEÅU BAN GIAÙO LYÙ
Kính thöa Cha,
Theå thao yù Ñöùc Cha vaø Quyù Cha
trong Ñòa Phaän veà vieäc hoïc hoûi veà Ñöùc
Meï Maria trong thaùng naêm ñeå chuaån bò
Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu Traø Kieäu.
Nay con xin göûi ñeán Cha maáy taøi
lieäu nhö con ñaõ höùa trong dòp caám phoøng
naêm vöøa roài. Nghóa laø coù taát caû ba taøi lieäu
daønh cho :
- Ngöôøi lôùn
- Thanh nieân thieáu nöõ
- Thieáu nhi
ñeå Cha tuyø nghi xöû duïng.
Rieâng chuùng con, khi soaïn ra taøi
lieäu ñoù, chuùng con coù ñònh taâm theá naøy:

49
> Taøi lieäu cho ngöôøi lôùn seõ phaùt ôû cuoái
nhaø thôø sau leã Chuû Nhaät, hoaëc ñöa
tôùi töøng gia ñình.
Cha sôû keâu goïi ñoïc vaø suy nghó
rieâng.
Sau moät tuaàn hoaëc ba boán ngaøy, Cha
sôû seõ heïn moät toái naøo ñoù ñeå hoäi thaûo
taïi nhaø thôø. Hai, ba laàn nhö theá.
Thö kyù seõ ñuùc keát buoåi hoäi thaûo vaø
göûi veà Vaên Phoøng Uyû Ban Giaùo Lyù
(19, Yeân Baùi – Ñaø Naüng).
> Taøi lieäu daønh cho Thanh nieân Thieáu
nöõ, cuõng coù theå phaùt tröôùc nhö ngöôøi
lôùn vaø laøm nhö treân.
Hoaëc coù theå trieäu taäp buoåi hoïp ngay
roài caét nghóa, phoå bieán sau ñoù hoäi
thaûo v… v…

50
> Taøi lieäu thieáu nhi seõ chæ phoå bieán
sau khi hoïp caùc em vaø giaûng daïy cho
caùc em theo töøng muïc ñeà.
Taøi lieäu ñoù caùc em seõ laøm trong moät
khung caûnh thi ñua hoïc hoûi veà Ñöùc
Meï.
Baøi caùc em laøm seõ noäp cho caùc
ngöôøi phuï traùch caùc em. Ngöôøi phuï
traùch seõ phaân ra töøng haïng tuoåi : töø 9
– 11 tuoåi vaø 12 – 15 tuoåi. Sau ñoù göûi
veà Vaên Phoøng Giaùo Lyù Ñòa Phaän.
Caùc em chính thöùc ñöôïc nhaém tôùi
laø caùc em töø 9 – 15 tuoåi. Caùc em döôùi 9
tuoåi laø ngoaïi leä.
Baøi caùc em laøm nhôù ghi roõ teân,
tuoåi, lôùp vaø xöù.
Thieån yù cuûa chuùng con laø vaäy. Dó
nhieân Cha seõ laøm theo hoaøn caûnh thöïc teá
cuûa moãi Ñòa Sôû.

51
Chuùng con xin chaân thaønh caûm ôn
vaø caàu xin Meï laønh ñoå xuoáng cho Cha vaø
Quyù Xöù thaät nhieàu ôn laønh trong dòp Ñaïi
Hoäi naøy.
Ñaø Naüng, ngaøy 30 thaùng 4 naêm 1971
A. TRAÀN VAÊN TRÖÔØNG
(ñaëc traùch phaàn hoïc hoûi Giaùo Lyù Ñaïi
Hoäi Thaùnh Maãu Traø Kieäu)

TIEÅU BAN KHAÙNH TIEÁT


VAØ PHUÏNG VUÏ
I
Cha Toång Ñaïi Dieän Nguyeãn Quang
Xuyeân, vôùi tö caùch Chuû Tòch Uyû Ban Toå
Chöùc ñaõ môøi nhöõng nôi sau ñaây ñaûm nhaän
nhieäm vuï ca ñoaøn trong nhöõng cöû haønh
phuïng vuï dòp Ñaïi Hoäi naøy :

52
1. Xöù Traø Kieäu :
- Thaùnh Leã chieàu thöù saùu, 28/5/71 taïi
nghinh ñaøi Ñöùc Meï.
- Cuoäc cung nghinh Ñöùc Meï töø Thaùnh
Ñöôøng xöù tôùi leã ñaøi saùng thöù baûy 29/5,
cuõng nhö nhöõng cuoäc röôùc khaùc.
- Caùc Thaùnh Leã ban saùng taïi Thaùnh
Ñöôøng xöù.

2. Chuûng vieän Thaùnh Gioan :


- Ñaïi Leã khai maïc saùng thöù baûy, 29/5/71
3. Haït Hoäi An :
- Ñaïi Leã chieàu thöùc baûy, 19/5/71
4. Haït Ñaø Naüng (cuõ) :
- Ñaïi Leã saùng Chuû Nhaät 30/5/71
5. Haït Tam Kyø :
- Ñaïi Leã chieàu Chuû Nhaät 30/5/71
6. Doøng Thaùnh Phaoloâ :
- Ñaïi Leã beá maïc saùng thöù hai, 31/5/71.

53
Cuõng neân noùi theâm raèng nhieäm vuï
ca ñoaøn goàm vieäc haùt caùc phaân khuùc, naâng
ñôõ coäng ñoaøn phuïng vuï trong caùc phaàn
daønh cho hoï.
II
Ñeå taát caû moïi ngöôøi tham döï Ñaïi
Hoäi Thaùnh Maãu taïi Traø Kieäu coù theå tích
cöïc chung loøng goùp tieáng ca tuïng nhöõng
kyø coâng Chuùa ñaõ laøm qua trung gian Ñöùc
Meï, Tieåu Ban Phuïng Vuï vaø Khaùnh Tieát
xin ñeà nghò moät chöông trình haùt cho caùc
Thaùnh Leã troïng theå cöû haønh taïi nghinh ñaøi
cuõng nhö moät soá baøi haùt khaùc cho dòp Ñaïi
Hoäi naøy.
Nhöõng baøi haùt naøy thöôøng raát quen
thuoäc ñoái vôùi ñaïi chuùng. Tuy nhieân ñeå tieän
cho caùc nôi chuaån bò giaùo daân, nhaát laø caùc
hoäi ñoaøn, tham döï tích cöïc vaøo caùc cöû
haønh Phuïng vuï, Tieåu Ban göûi tôùi caùc xöù

54
nhöõng baûn haùt naøy coù keå daáu nhaïc, chæ tröø
nhöõng baøi naøo xeùt ra quaù thoâng duïng roài.
Nhöõng baûn haùt göûi ñaây daønh cho caùn boä
giuùp giaùo daân chuaån bò thoâi. Daân chuùng seõ
duøng baûn chæ in lôøi ca cuøng vôùi baûn löôïc
toùm söï tích Ñöùc Meï Traø Kieäu do Tieåu Ban
KT vaø PV soaïn vôùi söï hôïp taùc cuûa oâng
Nguyeãn Leâ Thoï, Tieåu Ban Thoâng Tin in
vaø phoå bieán.
Trong khi chuaån bò, xin löu yù :
1. Kinh Thöông xoùt, Vinh Danh,
Tin Kính…; theo boä leã Seraphim cuûa Cha
Nguyeãn Vaên Hoaø.
2. Caùc baøi haùt ñeà nghò :
a) Toaøn theå coäng ñoàng thöôøng chæ
haùt caùc ñieäp khuùc, caâu ñaùp cuûa baøi ñaùp ca
vaø Alleluia. Caùc phieân khuùc seõ do caùc ca
ñoaøn ñaûm traùch.

55
b) Khi naøo ñieäp khuùc coù nhieàu
tieáng (beø) thì coäng ñoàng chæ haùt tieáng thöù
nhaát thoâi.
c) Baøi Nöõ Vöông Thieân Ñaøng
(Tr.4), ñieäp khuùc haùt theo phaàn daønh cho
moät tieáng thoâi (haøng thöù nhaát). Nhöõng
haøng daønh cho hai tieáng seõ khoâng duøng
tôùi.
3. Chöông trình haùt leã:
a) Chieàu thöù saùu, saùng thöù baûy (28-
29/5) : Leã Ñöùc Meï : Tr. 1-9.
b) Chieàu thöù 7, ngaøy Chuû Nhaät (29-
30/5) : Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng :
Tr. 10-11.
c) Saùng thöù hai (31/5) : Leã Ñöùc Meï
Nöõ Vöông : Tr. 12-16.
d) Chöông trình haùt cho caùc cöû
haønh chung ngoaøi Thaùnh Leã : goàm nhöõng

56
baøi trong caùc Thaùnh Leã vaø caùc baøi töø Tr.
17 – 31.
Nôi naøo chöa nhaän ñöôïc taøi lieäu
haùt naøy hay muoán bieát theâm chi tieát khaùc
veà Phuïng Vuï trong nhöõng ngaøy Ñaïi Hoäi,
xin lieân laïc vôùi ñòa chæ döôùi ñaây.
Ñaø Naüng, ngaøy 01 thaùng 05 naêm 1971
Phuï traùch Tieåu Ban K.T. vaø P.V.
Lm NGUYEÃN VAÊN ÑAÙN
Chuûng vieän Thaùnh Gioan
Hoäp thö 138 ÑAØ NAÜNG
Btt ñp QN & ÑN soá 13 Tr. 42-44, 1971

Coøn nöõa

57
Noäi dung

Traø Kieäu ñöôïc naâng leân haøng


Ñòa sôû baùn chính thöùc.................................................................3
Ñöùc Cha Quy Nhôn
vieáng Ñeàn Ñöùc Meï Traø Kieäu ..............................................................4
Leã Beá Maïc Naêm Thaùnh Maãu taïi Traø Kieäu...........................5
Chuaån bò Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu Traø Kieäu..................................... 6
Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu Traø Kieäu ..............................................................7
Ñaïi Hoäi beá maïc Naêm Thaùnh Maãu
taïi Traø Kieäu .........................................................................................................8
Traø Kieäu ñöôïc naâng leân “Ñòa Sôû chính thöùc”
(= Paraeciae) naêm 1961........................................................................15

58
Ñöùc Cha ñi kinh lyù
Ñòa sôû Traø Kieäu (10,11/3/1962)....................................................15
Thaùnh Leã xin ôn taïi Nhaø Thôø Nuùi Traø Kieäu .......................19
Taùi thieát Ñeàn Ñöùc Meï Traø Kieäu (trích trong thö
cuûa Ñöùc Cha P.M. Phaïm Ngoïc Chi gôûi Giaùo só vaø
Giaùo höõu Ñòa Phaän Ñaø Naüng)........................................................23
Traùng sinh Traùng ñoaøn Traø Kieäu
coâng taùc xaõ hoäi.......................................................................................... 26
Coâng Giaùo Tieán Haønh Traø Kieäu ................................................... 26
Tin Traø Kieäu: Traïi Huaán luyeän Huøng Taâm Duõng chí
caáp Ñòa sôû ........................................................................................................27
Ñöùc Cha thaêm vieáng Traø Kieäu.....................................................29

59
Thö chung cuûa Ñöùc Giaùm Muïc Ñòa Phaän veà vieäc toå
chöùc “Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu Ñòa Phaän” taïi Traø Kieäu,
ngaøy 29,30 vaø 31/5/1971 ..............................................................30
Toå chöùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu Ñòa Phaän
taïi Traø Kieäu ....................................................................................................34
Lôøi keâu goïi cuûa Linh muïc Toång Ñaïi Dieän kieâm Chuû tòch
UÛy ban toå chöùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu
“Ñöùc Meï Traø Kieäu”.........................................................................37
Chöông Trình Tam Nhaät Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu Ñòa Phaän
kính Ñöùc Meï Traø Kieäu taïi Traø Kieäu (Töø ngaøy 29/5
ñeán 31/5/71)............................................................................................43
Thoâng baùo cuûa caùc tieåu ban nhaèm chuaån bò cho ngaøy
Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu Traø Kieäu .........................................................49
Noäi dung............................................................................................................... 58

60