You are on page 1of 2

10 Børsen VIRKSOMHEDER Fredag den 22.

oktober 2010

DSB vil spinde guld på


Hollandske
erfaringer er til
stor inspiration
for DSB i
udviklingen af de
danske
togstationer,
der udgør et af de
største
vækstpotentialer
for togoperatøren

■ Stationer
AF THOMAS ZIGLER

Der ligger et milliardpoten-


tiale lige rundt om hjørnet
for DSB, hvis togvirksomhe-
den formår at kommerciali-
sere sine stationer på samme
måde, som det er sket i Hol-
land. Der har de hollandske
statsjernbaner i en årrække
fokuseret på at udvikle hele
stationsområdet kommer-
cielt, og erfaringerne fra tuli-
panlandet skaber et kæmpe-
katalog af muligheder for, at
DSB kan rykke på den front.
Den danske togoperatør DSB har i flere omgange meldt ud, at et af de vigtigste fokusområder er en langt større kommerciel udnyttelse af stationerne til for eksempel detailhandel. Det betragtes
har i længere tid studeret er- som et af togoperatørens største vækstpotentialer. Foto: Christian Als/Polfoto
faringerne fra udviklingen af
de hollandske stationer gen-
nem selskabet NS Poort og Spoorwegen (NS). Set ude- »Vi ved, at hvis folk kan se kunder,« siger Jeroen van på deres stationer, som DSB stationerne i det flade land.
vil tage ved lære af dem i ud- fra er togstationer små luft- deres tog, så har de tid til at den Heuvel. gør, hvilket er meget taget i »I Holland er der mange fle-
viklingen af de danske stati- havne, hvilket vil sige mulige købe noget,« Jeroen van den Der er en masse plads og betragtning af, at det hol- re kiosker, supermarkeder
oner. Hollænderne har stor guldgruber. Med kendskab Heuvel. ingen gange i butikken, så landske befolkningstal kun og andre ting – nærmest så
succes med at skabe positive til de gevaldige overskuds- man hurtigt kan komme hen er tre gange større. tæt på perronen, som man
oplevelser for passagererne grader i eksempelvis Køben- Indkøb på et minut til den kasse, der måske er Desuden er NS Poort og- overhovedet kan. Derfor har
på stationerne. De har udpe- havns Lufthavn ligger der tættest på, hvor ens tog kom- så ved at udvikle business man mulighed for at udnyt-
get de vigtigste stationer, ud- tonsvis af miniguldårer og Den anden type butikker er mer. Jeroen van den Heuvel lounges, som man kender fra te ventetiden langt bedre,
viklet dem i samarbejde med venter for DSB Stationer i de såkaldte »convenient«-bu- forklarer, at NS Poort lægger lufthavne, hvor forretnings- end man gør i Danmark. Det
de lokale myndigheder, de- kommende år. tikker, der svarer til Seven en præmie på varerne i for- folk kan mødes. I lufthavne er også med til at kunne til-
tailhandelskæder og udvik- I Holland kører NS Poort Eleven, hvor kasserne er i hold til eksempelvis norma- har forretningsfolk ofte flere trække passagerer,« siger
lere af fast ejendom. grundlæggende med to ty- en ring omkring varerne, så le supermarkeder. timer, hvor de lounges, der Alex Landex.
»NS Poort er en division, per butikker. Det første er man hurtigt kan rykke ud »Det er folk villige til at ligger på stationerne, er ind-
der vokser hurtigere end »to go«-kiosker der i prin- af butikken, hvis ens tog an- betale. Vi er nødt til at tjene rettet til kortere møder. Passagertal 10 pct op
markedet,« siger Jeroen cippet er i direkte kontakt kommer til stationen. penge for at kunne finansie- Den danske trafikforsker
van den Heuvel, udvikler af med togene gennem vinduer »Ved man, hvad man vil re vore investeringer i statio- Alex Landex fra Danmarks DSB har tidligere givet
togstationer og koncepter i på alle sider, hvor kunderne have, bør det være muligt at nerne,« siger han. Tekniske Universitet (DTU) udtryk for, at man kan øge
NS Poort, under de holland- hele tiden kan se, hvad der komme ud af butikken med NS Poort omsætter om- har boet i Holland og kender antallet af passagerer 10 pct.,
ske jernbaner – Nederlandse sker på stationen. sine varer inden for 60 se- kring fem gange så meget udmærket til udviklingen af hvis de kan bruge tiden me-

Hong Kong og Schweiz Skal organiseres i


langt fremme i udviklingen selvstændigt selskab
■ Jernbane verdens mest præcise, fordi Han vurderer dog, at hol- ■ Organisation Lorentzen (V), der er med- jernbane, hvor Venstre al-
man ofrer formuer på hele lænderne systematiserer de- lem af Folketingets Trans- lerede er kommet med sit
DSB kan ud over at skim- tiden at have reservemateri- res stationsudvikling i høje- De danske togstationer skal portudvalg. indspark. Målet fra rege-
te til Holland sagtens kigge el klar, hvis et tog går i styk- re grad end schweizerne. udskilles i deres eget sel- Han hilser DSB’s tiltag ringspartiets side er, at in-
længere ud i verden for at ker. Der er desuden postet På den anden side af jor- skab, hvor DSB i første om- omkring udvikling og kom- frastrukturen skal ejes –
finde inspiration til udvik- en masse milliarder i udvik- den kører Hong Kongs me- gang skal udvikle dem. mercialisering af stationer- men ikke af DSB.
ling af de danske stations- lingen af stationer. Blandt tro med overskud hvert år, Transportminister Hans ne velkommen. Venstre vil fra 2020 ha-
anlæg. Erfaringerne fra bå- andet er shoppingcentret hvilket er ret atypisk for den Christian Schmidt (V) sagde »Det er positivt, at DSB er ve udbudt alle strækninger
de Schweiz og Hong Kong er omkring Zürichs banegård, type trafik. i forrige uge i et åbent sam- på forkant med udviklingen til private operatører. Med
også anvendelige. der praktisk taget ligger un- En del af overskuddet råd, at man fra ministeri- for at sikre en bedre service strækningerne skal følge
Trafikforsker Alex Lan- der stationen, et af de aller- kommer fra kommercielle ets side går efter at udskille til passagererne, men skødet stationer og de dertilhøren-
dex fra Danmarks Tekniske største i Schweiz. aktiviteter i forbindelse med stationerne i et selvstændigt på stationerne skal ligge et de P-pladser.
Universitet (DTU) mener, »De har oplevet en kæm- metroen, hvor der også er selskab. andet sted end staten,« siger »Endemålet er, at DSB er
at erfaringerne fra Schweiz pevækst på jernbanen,« si- opført butikker i forbindelse »Det er vigtigt i første trin Kristian Pihl Lorentzen. fuldstændigt privatiseret og
er interessante. De schweizi- ger Alex Landex om den med stationsområderne, op- at udskille stationerne,« si- Til vinter forventes der et solgt i 2022,« siger Kristian
ske jernbaner er kendt som schweiziske satsning. lyser Alex Landex. zigler ger partifællen Kristian Pihl debatoplæg om fremtidens Pihl Lorentzen. zigler
Fredag den 22. oktober 2010 VIRKSOMHEDER Børsen 11

stationer
oner. Trafikforskeren mener,
Hollandsk stationssalg klart større end det danske at man bør bygge på parke-
Omsætningsudvikling på stationer i Holland og Danmark ringsarealerne.
»Hvis man bygger højt og
NS DSB tæt og lægger indkøbscentre
5000 Mio. kr. og boliger, så genererer det
formentlig mere trafik i for-
4000 hold til, hvad en parkerings-
plads kan – der groft sagt
3000 kun er optaget fra om morg-
nen til sidst på eftermid-
2000 dagen,« siger Alex Landex,
som mener, at DSB i stedet
1000 bør opføre parkeringshuse.
DSB har allerede lavet
0 en aftale med Seven Eleven
2005 2006 2007 2008 2009 om i fællesskab at investere
Note 1: DSB-tallene er uden indtægter fra udlejning af stationsarealer. 130 mio. kr. i 80 butikker, og
Note 2: Indbyggertallene i Holland henholdsvis Danmark er på 16,7 mio. og 5,5 mio. DSB giver udtryk for, at flere
Kilder: Årsregnskaber fra de hollandske statsbaner NS og DSB
partnere af denne type skal
involveres i fremtiden.
DSB vil ikke udtale sig til
re effektivt på stationerne. er bygget hen over statio- denne artikel, men togope-
Alex Landex forklarer, at nen. ratøren har i flere omgange
hollænderne i langt højere »Rigtigt mange passage- sagt, at et af de vigtigste fo-
grad end herhjemme klarer rer handler, efter at de er stå- kusområder er en langt stør-
deres indkøb på vej til og fra et af toget på stationen i Bal- re kommercialisering af sta-
arbejde på stationerne. lerup,« siger Alex Landex. tionerne, der ses som et af
I Danmark kan vi se kon- DSB vil frem til 2020 bru- DSB’s væsentligste vækstpo-
turerne af det, som DSB ger- ge 1 mia. kr. på at udvik- tentialer.
ne vil, på S-stationen i Bal- le parkeringsarealerne, der
lerup, hvor Ballerup Centret ligger ved stort set alle stati- thomas.zigler@borsen.dk

30 advokater
med nordisk udsyn
søges
Internationale virksomheder ser de nordiske lande som ét marked. Det gør vi også. Med næsten 200 jurister har Hannes Snellman allerede
i dag en markant position inden for transaktioner og kompleks konflikthåndtering i Norden. Nu fortsætter vi ekspansionen i København.

www.hannessnellman.com/copenhagen