You are on page 1of 20

"OPAMA ~HMIOyprIAIIi

OIKONOMAKOI IrlANNHI TOU naUAOU YnollJ~<ploc: a~lJapxOC;YnO'iJ~q:HOI ~rnJOTIKOf IUIJ130UAOI EKAOYIK~C:; neplCptpelOC; Aq:)I()vWV (IJEXPI &vav (1) orcupc npOTIPI101lC;)

rlAMAPEAOI KnNlTANTINOI TOU XpfJOTOU KOMIAl: llHMHTPIOI TaU XpfJOTOU

KOYAH MAPIA TaU MlxafjA

nANTOI EYArrEJ\OI TaU IWclWTl-(PEMnEAIA2:) TIAilAPHI IOTHPIOI TaU Avrtovtou

Yn0tiJrl<P101 L\rU.lOTIKOI IUlJpouAOI J\olnwv EKAoyun.i>v neplC.p&p&UllV (IJtXPI tvav(1) oroupc npOTIIJIlOI1C;)

ANTONIOY InANNHI TOU LlLOvua(ou (KAJ\AMOY)

ANYCI>ANTHI K!lNITANTINOI TaU Flcvcvtorm (MAPKOnOYAOy) AcJ>00NIATHI AIAMANTHI TaU lwawll (MAPKOnOYAOy) BAPIO! A0ANAIiOI rcu navaYLWTn (OPQn!QN)

BAI!AAKOI rsnsnoz TaU KWVOTOvtlVOU (KAnANLlP!TIOy) BAIIAAKOI nANAnnTHI TaU Iw6vvn (KAAAMOY)

BJ\AXAKH KYPIAKH TaU Avopfio (OPOnION)

BAAXOI ~HMHTPIOI TOU KWVo-rOVTLVOU (KMAMOY)

SPETTO! HAIAI. TOU nauAou (A Y AONOL)

rEQPrlOY EYArrEAIA TOU fecoPY(ou (AY AONOL)

rlAMAPEJ\OI reflPriOI TaU Xpnorou (MAPKOnOYAOy) rlANNAI IOANNHI TaU fewPY(ou (OPOnION)

rKPEMOI I\EQNlAAI TOU LWTllP(OU (KAnANLlPITIOY)

rOYBAl .InTHPIOI TOU BaOLAelOU (AYJ\ON02:)

AABPHI rEQPrlOI TOU 8eoowpou (GPOnION)

aOYPOI InANNH.I TOU SA-aa(ou (MAPKOnOYI\OY)

HAIAIKOI EYArrEAOI TOU KaAoyvwflll (OPOnION)

0ANOI A0ANAIIOI TOU Avoorootou (LYKAMINOY) KAMnOYPHI ANAITAIIOI TaU AOUKcl (OPOnION) KAPAKITIOY XPIITINA TOU lcodvvn (KAnANLlPITIOy)

KAPY AAI InVPlanN TaU KwvmaVTtVOU (OPOn ION)

KATIIKAI InANNHI TaU Xpnorou (MAPKOnOYJ\Oy) KATIIKHI APIITEIAHI TaU Avoorootou (KAMMOY) KONTOriANNH-BOYTIA AAEKA TaU KwvmOVTlVOU (OPOnK2N) KOYTIIBITHI rEOpnOI TaU Ilovcvuorn (OPOnlON) AAMnpOY AHMHTPHI TOU KwvmaVTlVOU (MAPKOnOYI\Oy) AEKKAI ANAPEAI TaU LlYlIlTlTp(OU (AY I\ON02)

AEMnOYIHI EYArrEAOI TaU BaaiATl (2YKAMINOy)

MAKPHI A0ANAIIOI TaU kodvvn (OPOnION)

MANIKA MAPIATOU KwvmaVT[VOU (nO/\YLlENLlPIOy) MAITPOKflITAI KnNITANTINOI TOU llllllTlTpfou (OPOnION) MIXA-KOJ\IAITAIH AIKATEPINH TaU konvvn (KAMMOY) MnATZAKA.I ~TYJ\IANOI TaU LlrUll1Tp(OU (nOI\YLlENLlPIOy) MnAATIIOTH BAIIJ\IKH TaU Ta~LapXl1 (2YKAMINOY) MnOPIHI BAIIAEIOITOU loxivvn (MAMKALH2:)

NANOI .dHMHTPIOI TOU rewpy[ou (AYJ\ON02)

NIKOAAOY rsm-nor TOU Xpnorou (KAMMOY)

NIKOAAOY XPHITOI TaU A8avautou (KAAAMOY) OIKONOMOY rPHrOPIOI TaU koovvn (nOJ\YLlENLlPIOy) nANArOnOYJ\OI rEOPriOI TOU XPrlOTOU (OpontON) nAnArEflPrlOY TEPltJlXOPH TOU KwvOTavrlvou (MAI\AKA:LH2) nAnAriANNHl: ren=nor TaU nOpaaKEua (AYJ\ON02) nEnnAI nANAnnTHI TOU AAe~6vopou (KAJ\AMOY)

nOA YXPONH-1\ALlA KnNITANTINA TOU rewpy(ou (KAnANLlPITIOY) PAnTH IOANNA TaU Avcorcotou (AYJ\ON02)

PAnTHI AAKIBIAAHI TOU rewpy(ou (OPOnION)

II.o.EPHI AHMHTPHI TOU IWclVVI1 (MAPKOnOYJ\Oy) IILlHPOKAITPITHI AAE:ANAPOI TaU XOpaAclllTlOU (KAMMOY) IKAPMOYTIOY EAENH TaU EOOUclPOOU (MAPKOnOYJ\Oy)

InA NO! BAIIAEIOI TOU rewpy(ou (AYI\ON02)

InTHPXOI .6HMHTPIOI TOU KWVOTOVTlVOU (KAnANllPITIOy) TOAIAI nsoxornoz TOU LlI1l-111TP(oU (OPOnlON) TOnAl\il1HI InANNHI TOU AVTWVlOU (OPOnlON) TIEKPEZHI XPHITOI TOU J\ewvloo (OPOmON)

TIIOTAI AOYKAI(AKHI) TaU Lll1JJllTP(OU (MMAKALHL) <l>OPriAPHI BAIIAEIOI TaU IWQWll (OPOnION) XANIA-MOPOY EAENH TaU A8avaa(ou (AYJ\ON02) XOPMOBITH EIPHNH TaU rewPY(ou (KAMMOy)

YnolfJ~q>lol l\.")JOTIK~C; KOIVOTr]TCC; Aq>llSvwv (J.ltXPI ()UO (2) OTOUpOUC; rrporfpnonc)

KEnEIl.llHI KOIMAI TaU L111IJI1Tp(OU MIKPONHI nANAnOTHI TOU GWIlQ nANTOI EYArrEAOI TOU J\8wv(oa

--_ -- _- ---_- - --

OIKONOMAKOI InANNHI TOU naUAOU YnOlfJ~quoC; l\~lJapxOC;

Yll(HjJ~tpiOI llrUJOTIKOi IUlJl3ouAoi EKAOY1KrlC; nepltpepelOC; AuAwvoc; (lJeXPI rperc (3) aTOUpOUC; npoTIIJI1O"r,<;)

SPETTO! HAIAI TOU naUAOU

rEnprlOY EYArrEAIATOU r8WPY[OU rOYSAl I!lTHPIOI TOU Bao(J\elou I\EKI<,AI ANAPEAI TOU Llqllrrrp(ou

NANOI iiHMHTPIOI TOU rewpy(ou nAnAriANNHI rEnpriOI TOU napaoKEu6 PArlTH IflANNA TOU Avcorootou

InANOI BAIIAEIOI TOU rEWPY(OU XANIA~MnpOY EAENH TOU A8avaolou

YnO$r1tpIOI l\rUJOTIKOI IUIJPouAOI J\olnwv EKAOYIKWV nepup&p&!WV (IJ&XPI ivav (1) croupo npOTIIJI1O'flc.;)

ANTflNIOY IQANNHI TOU Lllovua[ou (KAAAMOY)

ANY4lANTHI K!lNITANTINOI TOU Flovcvrorm (MAPKOnOYJ\Oy) A<t>00NIATHI illAMANTHI TOU 1WclWil (MAPKOnOYI\Oy) SAPID I A0ANAIIOI TOU Flcvnviorm (GPQnION)

BAIIAAKOI rEnpriOI TOU Kcovorovnvou (KAnANLlP!TIOy) BAIIAAKOI nANAnnTHI TOU kocvvn (KAMMOY)

BAAXAKH KYPIAKH TOU Avopeo (OPOnK1N)

BAAXOI liHMHTPIOI TOU Kwvmovrlvou (KAMMOY) rlAMAPEAOI rEQPrlOI TOU XP~OTOU (MAPKOnOY I\OY) rlAMAPEAOI KONITANTINOI TOU Xpnorou (ACDlllNQN) rlANNAI InANNHI TOU lewpy(ou (OPOnION)

rKPEMOI AEflNlfiAI TOU LWTllPlOU (KAnANLlPITIOy)

MBPHI rEOPriOI TOU 8eoowpou (GPOnION)

.aOYPOI InANNHI TOU BAao[ou (MAPKOnOYJ\Oy)

HJ\IAIKOI EYArrEAOI TOU KaAoYVWllll (OPOnION)

0ANOI A0ANAIIOI TOU Avnornotou (LYKAMINOy)

- ~ - - - --

KAMnOYPHI ANAITAIIOI TOU I\OUKG (OPOnION)

KAPAKITEOY XPIITINA TOU IWGWl1 (KAnANLlPITIOy)

KAPYLlAI InVPlanN TOU Kcovorovnvou (OPOnI.ON)

KATIIKA.I InANNHI TOU Xpriorou (MAPKOnOYI\OY)

KATIIKHI APIITElaHI TOU Avoorcofou (KAAAMOY)

KOMIAI aHMHTPIOI TOU Xpriorou (A<t>ILlNQN) KONTOriANNH-BOYT.IA AAEKA TOU Kwvo-ravr(vou (OPOnION) KOYAH MAPIA TOU Mtxa~A (Act>ILlNON)

KOYTIIBITHI rEQPrlOI TOU naVaYlWTl1 (OPOnION)

J\AMnpOY llHMHTPHI TOU Kwvo-ravr(vou (MAPKOnOYI\Oy) J\EMnOYIHI EYArrEAOI TOU 8aol7\11 (:LYKAMINOy)

MAKPHI A0ANAIIOI TOU 1WGwl1 (OPOn ION)

MANIKA MAPIATOU Kwvo-ravr(vou (nOI\YLlENLlPIOy) MAITPOKOITAI KnNITANTINOI TOU Lll1lJl1Tp(ou (OPOnION) MIXA-KOAIAITAIH AIKATEPINH TOU IWGwl1 (KAAAMOY) MnATZAKAI ITYAIANOI TOU Lll1lJl1Tp(ou (nOI\YLlENLlPIOy) MnAATIIQTH BAIIAIKH TOU TO~lGP)(Tl (LYKAMINOy)

MnOPIHI BAIIJ\EIOI TOU IWGwl1 (MAMKAi::Hi::)

NIKOAAOY reOPriOI TOU Xpriotou (KAMMOY)

NIKOAAOY XPHITOI TOU A8avaolou (KAMfvl0Y)

OIKONOMOY rPHrOPIOI TOU lcodvvn (nOI\YLlENLlPIOy) nANArOnOYJ\OI ren=nor TOU Xprjorou (OPOnION)

nANTOI EYArrEAOI TOU IWGwl1-(PEMnEI\IAi::)(Act>ILlNON) nAnArEnprlOY TEPlIJlXOPH TOU Kwvaravr(vou (MAMKAi::Hi::) nennAI nANAnnTHI TOU AAe~GVOpoU (KAl\AMOY) nOJ\YXPONH-AAAA KnNITANTINATOU rewpy[ou (KAnANLlPITIOy) PAnTHI AAKIBlfillHI TOU rewpy(ou(OPOnION)

IlaEPHI AHMHTPHl: TOU IWGwl1 (MAPKOnOYI\Oy) IILiHPOKAITPITHI AJ\E::ANAPOI TOU XapaA,GlJnou (KAMMOY) IKAPMOYTIOY EAENH TOU Eoou6.poou (MAPKOnOY I\OY) IOTHPXOI AHMHTPIOI TOU Kcovorovrfvou (KAnANLlPITIOy) TOAIAI npOKOmOI TOU Lllll-ll1TP(ou (OPOnI(2N)

TOnAAiAHI IOANNHI TOU Avnovtou (QPOnION)

TIAaAPHI IOTHPIOl: TOU Avrtovtou (Act>ILlNON)

TIEKPEZHI XPHITOI TOU Aewvloa (OPOnION)

TIlnTAI AOYKAI. (AKHI) TOU Lll1lJT1Tpiou (MMAKAi::Hi::) Cl>OPriAPHI BAIIAEIOI TOU fWGwl1 (OPOnION)

XOPMOBITH EIPHNH TOU rewpy(ou (KAMMOY)

Yll0\IJ~q>lolll.rUJOTIK~c; KOIVOTr)TOC; AuAwvoC; (~tXPI ~uo (2) omupouc rrporfunonc)

rlAIIIPANHI AHMHTPIOI TOU Aveu rtorpoc HAIA EIPHNH TOU Xp~OTOU

MAKPOilHMHTPHI AHMHTPIOI TOU Lnup(owvoC; nANTOI APIITElllHI TOU navoYlWTl1 IAnEPA-KOXPAKH AHMHTPA TOU Xoncrou TZIOMAMOI A0ANAIIOI TOU Xp~OTOU

nOPAMA ~HMIOVprIAIIi

OIKONOMAKOI InANNHI TOU naUAOU YnOllJrl<P1oC; arlJ.l°PXOC;

Yno~~<plol.luU.iOTIKol IUIJPouAol EKAOY1KrlC:; nepuptp&IOC; KaAolJou (IJ£XPI TPEIC; (3) orcupouc npOTIIl11011C:)

ANTONIOY IOANNHI TOU L1l0VUO(OU

BAIIMKOI nANAriOTHI TOU 1WclWl1

BAAXOI ~HMHTPIOI TOU KwvmOVTlVOU

KATIIKHI APIITEI.dHI TOU Avcorootou MIXA·KOAIAITAIH AIKATEPINH TOU IWclWl1 NIKOAAOY fEnpriOI TOU XPrlOTOU

NIKOAAOY XPHITOI TOU A90vaOlOU

nannsz nANArI!lTHI TOU Me~6v5pou IIAHPOKAITPITHI AAE:ANllPOI TOU XapoA.clllnOU XOPMOBITH EIPHNH TOU fewpy(ou

Yll0q.~q>IOI LlrUJOTIKOI IUIlPouAol J\Ol"WV EKAOYIKWV neplq>&pelwv (IltXPI &vov( 1) orcupo npOTIIJ11011C;)

ANY<I>ANTHI KnNITANTINOI TOU Flovcviorrn (MAPKOnOYI\Oy) A¢l00NIATHI alAMANTHI TOU konvvn (MAPKOnOYI\OY) SAPIO! A0ANAIIOI TOU Flovovtorm (OPOnION)

BAIIAAKOI rEQPnOI TOU KWVOTQvrivou (KAnAN.D.PITIOy) BAAXAKH KYPIAKH TOU Av5pso (OPOnION)

BPETTOI HAIAI TOU Ilcuxou (AY I\ONOL)

rEnprlOY EYArrEAIATOU fewpyiou (AYI\ONOI)

flAMAPEAOI rEflPflOI TOU Xpriorou (MAPKOnOY I\OY) flAMAPEAOI KnNITANTINOI TOU Xpnorou (A<t>ILlNON) rlANNAI InANNHI TOU fewpy(ou (OPQnION)

rKPEMOI AEfiNIf&AI TOU LWTllP(OU (KAnANLlPITIOY)

rOYBAl: InTHPIOI TOU Bomi\dou (AYJ\ONOL)

aABPHI rEQPrlOI TOU Osootcpou (OPOnION)

l\.OYPOI InANNHI TOU Bi\aolou (MAPKOnOYI\OY)

HAIAIKOI EYArrEAOI TOU Kai\oyvwllll (OPOnK2N)

SANOI A0ANAIIOI TOU Avcorootou (2:YKAMINOy)

YnOllJ~<plol .l\rUJOTIK~C; KOIVOTf')Tac; KaAoJ,lou (IJEXPI ~uo(2) oroupouc oroupo npOTIJ.lIlOf')C;)

___ -r _ _. __ __ ~ '11''''''''''-''''' L'-''-'''''''''''''' \.1:-. I V"VIII"'I'\.J t)

KAMnOYPHI ANAl:TAIIOI TOU AOUKQ (OPOmON)

KAPAKITIOY XPIITINATOU IWQWll (KAnANLlPITIOy)

KAPY AAI InVPIIH1N TOU KwvaroVTlvOU (OPOnION)

KATIIKAI InANNHI TOU Xoriorou (MAPKOnOYAOy)

KOMIAI AHMHTPIOI TOU Xpnorou (Act>ILlNQN) KONTOriANNH-BOYTIA AAEKA TOU KWVarOVTLVOU (OPOnIQN) KOYAH MAPIA TOU MlXOf]i\ (A<t>ILlNON)

KOYTIIBITHI reo=nor TOU navaYlWTll (OPOnION)

AAMnpOy .aHMHTPHI TOU KWVOTOVTlVOU (MAPKOnOYAOy) J\EKKAI ANJ.\PEAI TOU l!.lll-1llTP(ou (A Y AONO:L)

AEMnOYIHI EYArrEAOI TOU Sao(i\T1 (:LYKAMINOy)

MAKPHI A0ANAIiOI TOU lcxivvn (OPOnION) MANIKAMAPfATOU Kovorovnvou (nOAYLlENLlPIOY) MAITPOKnITAI KnNITANTINOl: TOU Lll1l-111TPlOU (OPOnION) MnATZAKAI ITYAIANOI TOU Lllll-1l1TP[ou (nOAYLlENLlPIOy) MnAATIIQTH BAIIAIKH TOU Ta~l6pXl1 (:LYKAMINOy)

MnOPIHI BAIIAEIOI TOU kocvvn (MAMKA:LH:L)

NANOI. ~HMHTPIOI TOU rewpy(ou (AYAONO:L)

OIKONOMOY rPHrOPIOI TOU kocvvn (nO/\YLlENLlPIOy) nANArOnOYAOI rEOpnOI. TOU Xpnorou (OPOnION)

nANTOl: EYArrEJ\OI TOU Iw6vVll-(PEMnEAIA2)(A<t>ILlNON) nAnAfE£lPrlOY TEPlIJlXOPH TOU KWVOTOVTLVOU (MAAAKA:LH!) nAnAriANNHI rEnpriOI TOU nopoaKeu6 (AYJ\ONO:L) nOAYXPON HwJ\AM KnNITANTI NA TOU rewpy(ou (KAnANLlPITIOy) PAnTH InANNATOU Avcorcotou (AYJ\QN02)

PAnTHI AAKIBIAAHI TOU rewpy(ou (OPOnION)

IlllEPHI AHMHTPHI TOU IwOVVl1 (MAPKOnOYAOy) IKAPMOYTIOY EAENH TOU Eoou6poou (MAPKOnOYJ\Oy) InANOI BAIIJ\EIOI TOU rewpy(ou (AYAON02)

InTHPXOI. AHMHTPIOI TOU KwvaroVTlvou (KAnANLlPITIOy) TOAIAI npOKonlOI TOU LlrH.ll1Tp(Ou (OPOnION) TOnAAI.dHI InANNHI TOU AVTWVLOU (OPOnION)

TIAAAPHI IQTHPIOI TOU AVTWVlOU (A<t>ILlNON) TIEKPEZHI XPHITOI. TOU J\ewv(oa (OPOnION)

TllOTAI AOYKAI(AKHI) TOU Lll1l1l1Tp(OU (MAMKA:LH:L) <l>OPriAPHI BAIIJ\EIOI TOU Iw6wl1 (OPOnION) XANIA-MOPOY EAENH TOU A8avaa(ou (AYAON02)

rABPIHJ\ K!lNITANTINOI. TOU AVTWVlOU KIOYIHI KnNITANTINOI TOU konvvn MAPrETAI AHMHTPIOI TOU Euayyti\ou MIXA EJ\ENH TOU :Lnup(owvo~ MnOYriATIOTHI InVPI.dON TOU Llllfll1Tp[OU IAMAPA AMAAIA TOU AVTWVlOU

nOPAMA l\HMIOVprIAIIi

OIKONOMAKOIlnANNHI TOU naUAOU YnollJ~q)loC; Ll~lJapxoc;

VnOlJ.l~q>IOD l1rUJOTIKOI IUJJPouAol EKAOYIK~C; nepu.pep£IOC; KanavC5pITIOU (~£Xpi evov (1) oroupo nporfuncnc)

BAllAAKOI rEOPrlO.I TOU KWVOTOVTlVOU rKPEMOI AE.oNIAAI TOU LWTllP(OU

KAPAKITIOY XPIITINA TaU Iw6vvll nOAYXPONH-AAAA KnNITANTINA TOU 18WPYLOU IClTHPXOI .o.HMHTPIOI TOU KWVOTOVTLVOU

YTTOtjJrlq>IOI 4rUJOTIKOf I.UIJPouAOI AOlnwv EKAOYIKWV neplCpepEIWV (iJeXPI tvav(1) orcupo npoTiIJI1O'I1C;)

ANTflNIOY InANNHI TOU LllOVUOlOU (KAl\AMOY)

ANY4>ANTHI KnNITANTiNOI TOU naVOYlc.lnrj (MAPKOnOYAOy) A<P00NIATHI ..o.IAMANTHI TOU Iw6VVll (MAPKOnOYI\Oy) BAPIOI A0ANAIIOI TOU nOVOYlc.lHll (GPOnION)

BAIII\AKOI. nANAnOTHI TOU kodvvn (KMAMOY)

BAAXAKH KYPIAKH TOU Avopeo (GPOnION)

BAAXOI AHMHTPIOI TOU KWVOTOVTlVOU (KAl\AMOY)

BPETTOI HJ\I~ TOU nOUAOU (AY AONOL)

rEOPrJOY EYArrEAIA TOU Fscopvtou (AYAONOL)

flAMAPEAOI rea=nor TOU XPrlOTOU (MAPKOnOYAOy) rlAMAPEAOI KClNITANTINOI TOU XPrlOTOU (A¢ILlNON) rlANNAI: IOANNH.I TOU rewpy(ou (OPOnlON)

rOYBAl: InTHPIOI TOU 800lAeLOU (AYAONOL)

AABPHI rEOPriOI TOU 8eoowpou (OPOnION)

AOYPOI InANNHI TOU BAOOLDU (MAPKOnOYI\Oy)

HAIAIKOI EVArrEAOI TOU KOAOYVWIlTl (OPOnION)

0ANOI A0ANAIIOI TOU AVOOTOO(OU (LYKAMINOy) KAMnOVPHI ANAITAIIOI TOU Aouxd (OPOnION)

KAPYAAI InVPl..o.ON TOU KWVOTOVTlVOU (OPOnI.ON)

I' ~ 'C"" •• r A "IIr'" .",.. -

, r

KATIIKAI InANNHI TOU XPrlOTOU (MAPKOnOY/\OY)

KATIIKHI APIITEIAHI TOU AVaOTaOLOU (KAMMOY)

KOMIAI AHMHTPIOI TOU XPrlOTOU (A<1>ILlNON) KONTOriANNH-BOYTIA AhEKA TOU KWVOTaVTlVOU (OPOnION) KOYAH MAPIA TOU MlXarli\ (A<1>ILlNON)

KOYTIIBITHI rEnpriOI TOU navaYlWTTl (OPOnK2N)

AAMnpOY AHMHTPHI TOU KWVOTaVTLVOU (MAPKOnOYAOy) AEKKAI ANAPEAI TOU LlTlIlTlTp(OU (AY AONOl:)

AEMnOYIHI EYArrEAOI TOU BaoLi\fl (:LYKAMINOy)

MAKPHI A0ANAIIOI TOU 1WQWl1 (OPOnION)

MANIKA MAPIA TOU KWVOTovrLVOU (nO/\YLlENLlPIOy) MAITPOKflITAI KONITANTI NOI TOU LlrUll1Tp(OU (OPOntoN) MIXA-KOJ\IA.ITAIH AIKATEPINH TOU IWQVVll (KAl\AMOY) MnATZAKAl: ITYAIANOI TOU Lll1IlTlTp(OU (nOAYLlENLlPIOy) MnAATIlnTH BAIIAIKH TOU Ta~lQPXfl (:LYKAMINOy)

MnOPIH.I BAIIAEIOI TOU IWQWTl (MAMKAl:H:L)

NANOI AHMHTPIOI TOU f8WPY[OU (AYAONO:L)

NIKOAAOY reQPrlOl: TOU XPrlOTOU (KAMMOY)

NIKOAAOY XPHITOI TOU A8avaa(ou (KAMMOy)

OIKONOMOY fPHrOPIOI TOU IWQwll (nOA Y LlENLlPIOy) nANAronOYAOI ren=nor TOU XPrlOTOU (OPOmON)

nANTOI EYArrEJ\OI TOU Iw6.wr}-(PEMnEJ\IAL)(A<1>ILlNON) nAnArEnprlOY TEPWIXOPH TOU KWVOTOVTLVOU (MAMKA:LH:L) nAnArtANNHI rEnpriOI TOU napaOK8u6 (AYJ\ONO:L)

nEnnAI nANAnnTHI TOU Ai\8~QVOPOU (KAMMOY)

PAnTH InANNATOU AVOOTOOtOU (AYAONO:L)

PAnTHI AAKIBIAAHI TOU fewpy(ou (GPOnION)

IIAEPHI AHMHTPHI TOU IWQVVl1 (MAPKOnOYAOy) IIAHPOKAITPITHI AAE:=ANAPOI TOU Xapai\QllnOU (KAJ\AMOY) IKAPMOYTIOY EAENH TOU Eoouopoou (MAPKOnOY/\Oy) InANO! BAIIAEIOI TOU f8WPY(OU (AYAONO:L)

TOAIAI n=oxomor TOU LlTlIlTlTp(OU (OPOnION)

TonAAILlHI InANNHI TOU AVTWV(OU (OPOnION)

T~PHI InTHPIOI TOU AVTWVLOU (A<1>ILlNON)

TIEKPEZHI XPHITOI TOU A8WVLoa (OPOnION)

TIIOTAI AOYKAI(AKHI) TOU LlTlllllTPLOU (MAMKA:LH:L) 4>OPriAPHI BAIIAEIOI TOU IwOVVll (OPOnION)

XANIA~I\.U}POY EJ\ENH TOU Aaovoctou (AYJ\ONO:L)

XOPMOBITH EIPHNH TOU f8WPY[OU (KAMMOY)

YnOllJl'lQ>IOI ~I1JlOTIK~<; KOIVOTf'lTOC; Karravl>pITIOU (IJ&XPI (5uo (2) orcupouc rrporfpnonc)

A0ANAIIOY OAYIIEAI TOU AVOOTaa[ou rOprOriANNHI KnNITANTINOI TOU NlKOi\OOU OIKONOMOY KnNITANTINATOU :LTQlJPOU TPIANTA<bY MOY XPYIAN0H TOU A8avoo(ou

-----

"OPAMA ~HMIOyprIAIn

OIKONOMAKOI InANNHI TOU naUAOU YnOljJ~q>iO~ lirlJJoPX0C;

Ynot.IJ~cplol .drU.loTIKOi IUJ,lpouAol EKAOYIK~<; neplCpipsloC; MaAoKOOr]<; (iJ&Xpt tva v (1) OTQup6 rrpOTIIJf)O'I1C;)

MnOPIHI BAIIAEIOI TOU IWQWll nAnAreClPrlOY TEPlPlXOPH TOU Kovorovrfvou TIIClTAI AOYKAI(AKHI) TaU .6.TlIll1TP(OU

YnOlJJ~q>lol .drUJOT.KOf IUIJPouAOI AOlnwv EKAOYIKWV nepH.pep&UA>v (IJ£XPI tvav (1) oroupo npOTIIJIlOf1C;)

ANTnNIOY IClANNHI TaU .6.l0VUUlOU (KAAAMOY)

ANYCbANTHI KnNITANTINOI TaU Flcvovuom (MAPKOnOYAOy) ACb00NIATHI LUAMANTHI TaU Iw6WTl (MAPKOnOYAOy) BAPIOI A0ANAIIOI TOU nOVOYlclnl1 (OPOnION)

B~IAAKOI rEnpriOI TaU KwvOTavr(vou (KAnAN.6.PITIOy) B~IAAKOI nANArlClTHI TaU 1WQwl1 (KAJ\AMOY)

BAAXAKH KYPIAKH TaU Avopea (OPOnKlN)

BAAXOI AHMHTPIOI TaU KWVOTOVT(VOU (KAMMOy)

BPETTOl HAIAI TaU nauAou (A YAONOr)

rEOPrlOY EYArrEAIATOU fewpy(ou (AYI\ONO:L)

rlAMAPEAOl ren=nor TaU XPTlOTOU (MAPKOnOY I\OY) rlAMAPEAOI KONITANTINOl TaU XPrlOTOU (ACI>I.6.NON) rlANNAI InANNHl TaU rewpy(ou (OPOnION)

rKPEMOI AEClNIAAl TaU LWTl1P(OU (KAnAN.6.PITIOY)

rOYBAl InTHPIOl TaU BaOlAeLOU (AYAONOL)

AABPHl rsnsrtoz TaU 0eoowpou (OPOnION)

AOYPOl InANNHl TaU BAoa(ou (MAPKOnOY I\OY)

HAIAlKOI EYArrEAOI TaU KaJ\oYVWilTl (OPOnION)

0ANOI A0AN~IOI TaU Avcorootou (LYKAMINOY) KAMnOYPHI ANAITAIIOI TaU I\OUKO (OPOnIQN) KAPAKITIOY XPIITINA TaU IWQVVT] (KAnANLlPITIOY)

KAPYAAI InYPIAnN TaU KWVOTOVT[VOU (OPOnION)

-- -_. __ -- .-- .--_._-_ .... _- ,-_. -~'''--''!

KATIIKAI IOANNHI TOU XPrlOTOU (MAPKOnOYI\Oy)

KATIIKHI APIITEIA.HI TOU AvaOTaO[Ou (KAMMOY)

KOMIAI A.HMHTPIOI TOU XPrlOTOU (Act>ILlNQN) KONTOriANNH-BOYTIA AAEKA TOU KWVOTOVT(VOU (OPOnION) KOYAH MAPIA TOU MLX0rli\ (A<l>ILlNON)

KOYTIIBITHI rEOPriOI TOU navoyu:I.Hll (OPOnION)

AAMnpOY A.HMHTPHI TOU KWVOTaVTlVOU (MAPKOnOYI\Oy) AEKKAI ANA.PEAI TOU LlllllllTp(OU (AYI\ON02)

AEMnOYIHI EYArrEJ\OI TOU BOOLAll (2YKAMINOy)

MAKPHI A0ANAIIOI TOU IWQWll (OPOnION)

MANIKA MAPIA TOU Krovoruvrlvou (nOI\YLlENLlPIOy) MAITPOKOITAI KONl:TANTINOI TOU .l111Il11Tp(OU (GPOnION) MIXA-KOAIAITAIH AIKATEPINH TOU IWOWll (KAl\AMOY) MnATZAKAI ITYAIANOI TOU LlrUJTlTp(OU (nOI\YLlENLlPIOY) MnJ\ATIlnTH BAIIJ\IKH TOU TO~LQPXll (:LYKAMINOy)

NANOI A.HMHTPIOI TOU fewpy(ou (AYI\GNO:L)

NIKOJ\AOY rEnpriOI TOU XPrlOTOU (KAl\AMOY)

NIKOJ\AOY XPHITOI TOU ASovoo[ou (KMAMOY)

OIKONOMOY rPHrOPIOI TOU IWQWll (nOI\YLlENLlPIOy) nANArOnOYJ\OI rEOPriOI TOU XPTlOTOU (GPOnION)

nANTOI EYArrEAOI TOU IWOWll-(PEMnEI\IA:L) (Act>lllNON) nAnAriANNHI rEOPriOI TOU Flcpooxeud (AYI\ONOL)

nEnnAI nANArlClTHI TOU Me~QvopoU (KMAMOY) nOAYXPONH-I'\AM KnNITANTINATOU fewpy(ou (KAnANLlPITIOy) PAnTH IOANNA TOU AVQOTOOlOU (AYI\ONO:L)

PAnTHI AAKIBIMHI TOU fewpy(ou (OPOnION)

IIA.EPHI A.HMHTPHI TOU IWQWll (MAPKOnOY I\OY) IIA.HPOKAITPITHI ME:ANA.POI TOU Xopoi\ollnou (KAMMOY) lKAPMOYTIOY EJ\ENH TOU Eooudpoou (MAPKOnOYI\Oy) InANOI BAIIAEIOI TOU fewpy(ou (A Y I\ONOL)

IOTHPXOI AHMHTPIOI TOU KWVOTOVTlVOU (KAnANLlPITIOY) TOJ\IAI npOKomOI TOU LlTlllllTp(OU (OPon ION) TOnAAIA.HI IOANNHI TOU Avrcoviou (OPOnION)

TIAAAPHI IOTHPIOI TOU AVTWVlOU (A<DILlNON) TIEKPEZHI XPHITOI TOU I\ewv[oo (OPOnION)

Cl>OPriAPHI BAIIAEIOI TOU IWQVVll (OPOnION) XANIA-MOPOY EJ\ENH TOU ASavoo[ou (AYI\ONO:L) XOPMOBiTH EIPHNH TOU fewpy(ou (KAl\AMOY)

YnOlJJ~q>lol TonrK~C; KOIV6T'lTOC; MaA.oKOO'lC; (IJ&XPI &VOV (1) oroupo rrporfpnonc)

KOYKOYTIAKH-MHMINH MAPrAPITA TOU EA.eu8ep(ou MATIOYKH-BENETIANOY EIPHNH TOU MOPKOU NIKKA IIIAOPA TaU Euoyyei\ou

nAnAA.IA EYArrEJ\IA TOU AnOOTOA.OU

IIOPAMA l\HMIOyprIAIIi

OIKONOMAKOI InANNHI TOU naUAOU YnOllJ~<pIOC; a~fJapxo~

YnOllJ~tplol l\rllJOTIKOI IUlJl3ouAol EKAOYIKrlC: nSpU.ptpEIOC; MapKonouAou npwnou (IJ&XPI TpSI~ (3) orcupouc npoTflJr'lO'IlC:)

ANY<I>ANTHI K!lNITANTINOI TOU novaYU:.lHl1 Act>00NIATHI LlIAMANTHI TOU Iwavvn, rlAMAPEAOI rEQPrlOI TOU XPrlOTOU .6.0YPOI I!lANNHI TOU BADOlOU

KATIIKAI IflANNHI TOU XPrlOTOU

AAMnpOY .dHMHTPHI TOU KWVOTOVTLVOU IILlEPHI llHMHTPHI TOU IwuVVfJ IKAPMOYTIOY EAENH TOU Eoou6poou

Yn0tIJr1<P101 11111..10TIKOI IUIJ~ouAol I\olnwv EKAOYIKWV n&pupepslwv (IJ&XPI &vav(1) araup6 npOTIIJ'101lC;)

ANTnNIOY InANNHI TOU LllOVUOLOU (KAAAMOy)

BAPIOI A0ANAIIOI TOU novoYL<:l>Tl1 (OPOnION) BAIIAAKOI ran=nor TOU KWVOTOVTIVOU (KAnANLlPITIOy) BAIIAAKOI nANArinTHI TOU 1WDWl1 (KAMMOY) BAAXAKH KYPIAKH TOU Avopeo (OPOnION)

BAAXOI .AHMHTPIOI TOU KWVOTOVTlVOU '(I<AMMOY) BPETTOI HAIAI TOU nOUAOU (AYAONOL)

ren=nov EYArrEAIA TOU rewpy(ou (AYAONOL) rlAMAPEAOI KnNITANTINOI TOU XPrlOTOU (A<I>ILlNON) rlANNAI InANNHI TOU rewpy(ou (OPQnION)

rKPEMOI AEnNILlAI TOU LWTl1P(ou (KAnANLlPITIOy) rOYBAI InTHPIOI TOU BOOLAelOU (AYJ\ONOL:)

LlABPHI rsnsnor TOU 8eoowpou (OPOnION)

HJ\IAIKOI EYArrEJ\OI TOU KoAOYVWIlTl (Opo.nION) 0ANOI A0ANAIIOI TOU AVOOTOO(OU (:LYKAMINOy) KAMnOYPHI ANAITAIIOI TOU /\.OUKD (OPOnIQN) KAPAKITIOY XPIITINA TOU IWDVVfJ (KAnAN~PITIOY)

KAPY LlAI InVPI.anN TOU KWVOTOVTtVOU (OPOnlON)

, ,

KATIIKHI APIITEIAHI TOU Avcorootou (KMAMOy)

KOMIAI AHMHTPIOI TOU Xprjorou (A<bILlNON) KONTOriANNH-BOYTIA AAEKA TOU Kwvmavr(vou (QPOnION) KOYJ\H MAPIA TOU MlX0rlA (A<llILlNON)

KOYTIIBITHI rEOPriOI TOU novaYL(iHl1 (OPOnION)

J\EKKAI ANl\PEAI TOU LlrUll1Tp(OU (A Y I\ONO~

AEMnOYIHI EYArrEAOI TOU SaaLAr] (:LYKAMINOy)

MAKPHI A0ANAIIOI TOU koovvn (OPOnION)

MANIKA MAPIA TOU Kwvmavr{vou (nOI\YLlENll.PIOy) MAITPOKnITAI KnNITANTINOI TOU Lll1lll1Tp(OU (OPOnION) MIXA-KOAIAITAIH AIKATEPINH TOU Iw6.wl1 (KAl\AMOY) MnATZAKAI ITYAIANOI TOU Lll1fll1TP(OU (nOJ\YLlENLlPIOy) MnAATIlflTH BAIIAIKH TOU Ta~l6.pXl1 (LYKAMINOy)

MnOPIHI BAIIAEIOI TOU Iw6.VVll (MAMKA:LH:L)

NANOI AHMHTPIOI TOU rewpy(ou (AYI\ONO:L)

NIKOAAOY rEOPriOI TOU Xpf]OTOU (KAl\AMOY)

NIKOAAOY XPHITOI TOU A8avao(ou (KAl\AMOY)

OIKONOMOY rPHrOPJOI TOU IWQWT"] (nOI\YLlENLlPIOy) nANAfOnOYAOI rE!lPriOI TOU XPrlOTOU (OPOnION)

nANTOl EYArrEAOI TOU IWQVVll-(PEMnEI\IA:L)(A<l>ILlNON) nAnArEOPrJOY TEPlIJlXOPH TOU Kovoruvnvou (MAMKALH:L) nAnAriANNHI ren=nor TOU napaOKeUQ (AYI\ONO:L)

nennsz nANArinTHI TOU Me~6vopou (KAMMOY) nOAYXPONH-1\AAA KnNITANTINATOU Fsopvfou (KAnANLlPITIOy) PAnTH JOANNA TOU Avcorootou (AYI\ONO:L)

PAnTHI MKIBIMHI TOU rewpy(ou (OPOnION) IIAHPOKAITPITHI AAE:=ANliPOI TOU Xapal\.QllnOU (KAl\AMOY) InANO! BAIIJ\EIOI TOU rewpy(ou (AYI\ONO:L)

IOTHPXOI .dHMHTPIOI TOU Kcovorovrfvou (KAnANLlPITIOy) TOAIAI n=oxomoz TOU Lllllll1TP(OU (OPOnION) TOnAAlllHI InANNH.I TOU AVTWVLOU (OPOnION)

TIAAAPH.I IOTHPIOI TOU AVTWVLOU (A<l>ILlNON) TIEKPEZHI XPHITOI TOU I\ewvloo (QPOnION)

TII!lTA.I AOYKAI(AKHI) TOU Lll1ll11TP(OU (MMAKA:LHl:) <l>OPriAPH.I BAIIAEIO.I TOU IWQwl1 (OPOnl0N) XANIA·MOPOY EAENH TOU A8avaolou (AYI\ONO:L) XOPMOBITH EIPHNH TOU rewpy(ou (KAl\AMOY)

YnOllJ~<p(OI ~rllJOTIK~<; KOIVOTI')TCC; MapKonouAou flpwnou

(J,I&XPI ~uo (2) oroupouc npOTII-II')OI1C;)

APMYPlnTH-MnAZlnTOnOYAOY ArrEAIKH TOU EuayyeAou KnNITANTINOY NIKH TOU LTecp6.vou

AYPA KnNITANTINA TOU Iw6.Wl1

OIKONOMOnOYAOI nAPAIKEYAI TOU A8avaOlOU nAnANTONIOY AAE:::ANAPOI TOU l:nup(owvo<; IE"iTANIAHI AAE::AN.dPOI TOU nepLKArl

"OPAMA JlHMIOyprlAIIi

OIKONOMAKOIIOANNHI TOU naUAOU YT101lJ~q>IOc; ll~J.lapxoc;

YnOlPrl<l>lolllrUJoTIKOI IUlJl3ouAol EKA.OYIK~C; nepl<p&p&IO<; Qpwnlwv (IJ&XPI TP&I<; (3) OTOUpOUC; npOTIIJIlOIlC;)

BAPIOI A0ANAIIOI TOU navaYlc.lnll

BAAXAKH KYPIAKH TOU Avopeo

rlANNAI iOANNHI TOU rewPY(ou

llABPHI rEOPriOI TOU 8eoowpou

HJ\IAIKOI EYArrEJ\OI TOU KOAOYVWllll KAMnOYPHI ANAITAIIOI TOU AOUKO

KAPY MI InVPI.6.nN TOU KWVOTOVTlVOU KONTonANNH~BOYTIA AAEKA TOU KWVOTOVTLVOU KOYTIIBITHI rEOPriOI TOU nOVOYlWTll

MAKPHI A0ANAIIOI TOU IWOWll MAITPOKOITAI KnNl:TANTINOI TOU Lll1ll11TP(oU nANArOnOYAOI rEOPriOI TOU Xpf]OTOU PAnTHI AAKIBIA.6.HI TOU rewpy(ou

TOAIAI npOKomOI TOU Llllll11TP(oU

TOnAAI.6.HI InANNHI TOU AVTC.oV(OU

TIEKPEZHI XPHITOI TOU Aewv(oo

Cl>OPriAPHI BAIIAEIOI TOU koovvn

YnOllJrl<J>IOI l\.1l1.l0T1KOI IutJPouAol J\olnwv EKAOYIKWV n&pl(pep&lwv (IJ&XPI &vav (1) ercupo npOTIJ.lflOIlC;)

ANTClNIOY I11ANNHI TOU Lll0VUO(OU (KAMMOY)

ANY4lANTHI KONITANTINOI TOU nOvaYlwTll (MAPKOnOYAOY) ACi>90NIATHI lllAMANTHI TOU Iwown (MAPKOnOYAOY) BAIIAAKOI rEClPrJOI TOU KWVOTOVTIVOU (KAnANLlPITIOy) BAIIAAKOI nANAriOTHI TOU IwCtVVll (KAMMOY)

BAAXOI AHMHTPIOI TOU KwvmOVTLVOU (KAMMOY)

BPETTO! HAIAI TOU nOUAOU (AY AONOL)

ren=nov EYArrEAIATOU i£wpy(ou (AYAONOL)

· ,

rlAMAPEAOl: rsnsnoz TaU Xpnorou (MAPKOnOYI\Oy)

rlAMAPEAOl: KONITANTINOI TOU Xpriorou (A<PILlNON) rKPEMO:I AEflNlilAI TOU 2WTllP[OU (KAnANLlPITJOy) rOYSAl I!lTHPIOI TOU BaatAdou (AYI\ONOL)

.60YPOI InANNHI TOU Bi\aa(ou (MAPKOnOYI\Oy) 9ANOI A8ANAIIOI TOU Avoorcofou (:LYKAMINOy) KAPAKITIOY XPIIT!NA TOU IWQVVll (KAnANLlPITIOy) KATllKAI I!lANNHI TOU xonorou (MAPKOnOYI\OY) KATIIKHI APIITEI.&Hl: TOU Avcorooiou (KAl\AMOY) KOMIA! .6HMHTPIOI TOU XPrlaTOU (A<PILlNON)

KOYAH MAPIA TOU MLXafJi\. (A<PILJ.NON)

AAMnpOY llHMHTPHI TOU KWVaTOVTlVOU (MAPKOnOY/\Oy) AEKKAI AN.6.PEAI TOU LllllJllTP(OU (A Y /\ONOL)

AEMnOYIHI EYArrEAOI TOU Boa(i\.ll (:LYKAMINOy)

MANIKA MAPIATOU Korvorovnvou (nOI\YLlENLlPIOy) MIXA-KOAIAITAIH AIKATEPINH TOU IWQWll (KAMMOY) MnATZAKAI ITYAIANOI TOU b.llflllTP(OU (nO/\YLlENb.PIOY) MnAATIIOTH BAIIAIKH TOU TO~LQPXll (LYKAMINOY)

MnOPIHI BAIIAEIOI TOU koovvn (MAI\AKA:LH:L)

NANOI .dHMHTPIOI TOU rewpy(ou (AYI\ONOi:)

NIKOMOV rEOPflOI TaU Xpnorou (KAl\AMOY)

NIKOMOY XPHITOI TOU A90vaa[ou (KA/\AMOY)

OIKONOMOY rPHrOPIOI TOU IWQWll (nOAYLlENLlPIOy) nANTOI EYArrEAOI TOU Iw6.wll-(PEMnEAIAi:)(A<PILlNON) nAnAreOPrlOY TEPlIJlXOPH TOU KwvmoVTlvou (MAI\AKAi:HL':) nAnAriANNHI ren=noz TOU nOpOaKeUQ (AYAONOi:)

nennAI nANAnnTHI TOU Ai\.e~QvopOU (KAl\AMOY) nOAYXPONH-J\ALlA KnNITANTINATOU Fetopvfou (KAnANLlPITIOy) PAnTH IQANNA TOU Avoarao(ou(AYAON02)

II.dEPHI ..6.HMHTPHI TOU IWQWll(MAPKOnOYI\Oy)

IlllH POKAITPITHI AAE:=ANJlPOI TOU Xopoi\.QlJnou (KAAAM OY) IKAPMOYTIOY EAEN H TOU Eooudpoou (MAPKOn OYAOy) InANOI BAIIAEIOI TOU lewpy(ou(AYAONOi:)

InTHPXOI JlHMHTPIOI TOU KwvmoVTlvou (KAnANLlPITIOy) TIAAAPHI InTHPIOI TOU Avnovlou (A<PILlNON)

TIIOTAI AOYKAI(AKHI) TOU Lllll,111Tp(OU (MAMKAi:HL) XANIA-MflPOY EAENH TOU A8ovoa(ou (AYI\ONOi:) XOPMOBITH EIPHNH TOU rewpyfou (KAAAMOY)

YnOllJrl<P101 .ilIlIJOT1Kr)C; KOIVOTIlTac; Newv naAaTIWv (IJtXPI (5uo (2) OTQUPOUC; npOTIIJIlOIlC;)

A¢J00NIATH EYArrEl\lA TOU LllOlJaVTrl ZA<I>EIPHI ITE¢JANOI TOU AVTWVlOU KAPAreOprOy nATPA TOU XOPti\.oou nETPOY MAPIA-0Eo.o.nPA TOU nSTpOU ITEPrlOY IOANNA TOU rewpy(ou ¢JEPMEAETZH MAPIA TOU M6axou

UOPAMA liHMIOyprlAIIi

OIKONOMAKOIIOANNHI TOU naUA.OU YnOllJ~<pIOC; .d~J.lapxOC;

YnOlJJrl<P101 arnJOTIKOf IUIJPouAol EKAOViK~<; nepl<pep&IOC; npwniwv (lltXPI TP&I<; (3) OTCUpOUC; rrporf ... 11011C;)

SAPIO! A0ANAIIOI TOU novaYlcinll

BAAXAKH KYPIAKH TOU Avopeo

rlANNAI IflANNHI TOU r8WPY(OU

.AABPHI rE!lPriOI TOU 8800WPOU

HAIAIKOI EYArrEAOI TOU KOAOyvWflTl KAMnOYPHI ANAITAIIOI TOU I\OUKQ

KAPY ~I InVPll1nN TOU KWVOTQVT[VOU KONTOriANNH-BOYTIA AAEKA TOU KwvaraVTlvou KOYTIiBITHI ren=nor TOU Ilovovtorm

MAKPHI A0ANAIIOI TOU Iw6wll MAITPOKnITAI K!lNITANTINOI TOU LlllflflTP(OU nANArOnOYAOI rsnsnor TOU XPtlorou PAnTHI AAKIBIAdHI TOU f8WPY[OU

TOAIAI npOKOmOI TOU LlrU1llTp(Ou

TOnAAl.o.HI IOANNHI TOU AVTCOV[OU

TIEKPEZHI XPHITOI TOU I\ewv(oo

<1>OPriAPHI BAIIAEIOI TOU IWQWll

Yn04J~cplol ~rUJOTIKOI IUlJl3ouAol J\olnwv EKAoYIKWV n&pu.pep&UJlV (~tXPI eva v (1) araup6 npOTIIJ11011C;)

ANTnNIOY InANNHI TOU LlLOVUO(OU (KA/\AMOY)

ANYCI>ANTHI KnN~TANTINOI TOU nOvaYlwTll (MAPKOnOYI\Oy) ACI>90NIATHI AIAMANTHI TOU IWQVV11 (MAPKOnOYI\Oy) BAIIAAKOI rsn=nor TOU Kwvoravrlvou (KAnANLlPITIOy) BAIIAAKOI nANAnnTHI TOU IWQWll (KAMMOY)

BAAXOI AHMHTPIOI TOU KWVOTOVTlVOU (KAMMOy)

BPETTOI HAIAI TOU nOUAOU (AY I\ONOL)

ren=nov EYArrEAIATOU fewpy(ou (AYI\ONOL)

· .

rlAMAPEAOI rsnsnor TOU Xpf]O'TOU (MAPKOnOYAOy)

rlAMAPEAOI KnNITANTINOI TOU XPrlOTOU (A<l>I~NON) rKPEMOl I\EnNIAAl TOU 2:wulP(OU (KAnANLlPITIOy) rOYBAl InTHPIOl TOU BaOlAe(ou (AYAONOL)

AOYPOI InANNHI TOU BAao(ou (MAPKOnOYAOY) SANOI A0ANAIIOI TOU Avoorcotou (LYKAMINOY) KAPAKITIOY XPIITINA TOU Iw6w'1 (KAnANLlPITIOY) KATIIKAI IOANNHI TOU XPrlaTOU (MAPKOnOYAOY) KATIIKHI APIITEIAHI TOU AVOOTOO(OU (KAMMOY) KOMIAl: AHMHTPIOI TOU XPrlOTOU (A<l>ILlNON)

KOY I\H MAPIA TOU MlXarlA (Act>ILlNON)

AAMnpOY 1l.HMHTPHI TOU KWVOTOVTlVOU (MAPKOnOYAOy) AEKKAI ANllPEAI TOU Ll'1l1fJTPLOU (AYAON02:)

J\EMnOYIHI EYArrEJ\OI TOU SaoLA'1 (LYKAMINOy)

MANIKA MAPIA TOU KWVOTQVTLVOU (nOAY~EN~PIOY) MIXA-KOI\IAITAIH AIKATEPINH TOU Iw6vv'1 (KAAAMOY) MnATZAKAI ITYAiANOI TOU L1'1Il'1Tp(ou (nOAY~ENL1PiOY) MnAATIIOTH BAIIAIKH TOU Ta~l6pXl1 (2:YKAMINOy)

MnOPIHI BAIIAEiOI TOU Iw6w'1 (MMAKArHr) NANOIAHMHTPIOI TOU rewpy(ou (AYAONOr)

NIKOAAOY rsnsnoz TOU XPrlOTOU (KAAAMOy)

NIKOAAOY XPHITOI TOU A8avoo(ou (KAAAMOy)

OIKONOMOY rPHrOPIOI TOU Iw6w'1 (nOAYLlEN~PIOY) nANTOI EYArrEAOI TOU Iw6VVfJ-(PEMnEAIAL)(A<DI~NON) nAnArEOPrlOY TEPlIJlXOPH TOU Kcovcrcvrfvou (MAAAKArHr) nAnAriANNHI rEOPriOI TOU nopaoKeu6 (AYAON02:)

nannsz nANArlflTHI TOU Me~6vopou (KAMMOY) nOAYXPONH-1\AAA KnNITANTINA TOU rewpy(ou (KAnAN~PITIOY) PAnTH InANNATOU Avcoroofou (AYAON02:)

IIAEPHI AHMHTPHI TOU Iw6w'1 (MAPKOnOYAOy) IIAHPOKAITPITHI AAE:::ANAPOI TOU XapaA6flTIOU (KAMMOY) lKAPMOYTIOYEAENH TOU Eoou6.poou (MAPKOnOYAOy) InANOI BAIIAEIOI TOU rewpy(ou (AYAON02:)

IflTHPXOI AHMHTPIOI TOU KwvOTaVTLvou (KAnANLlPITIOy) TIAAAPHI IflTHPIOI TOU AVTWV(OU (A¢lI~NON)

TIlnTAI AOYKAI(AKHI) TOU .6.'1fl'1TplOU (MAAAKArH2:) XANIA-M!lPOY EAENH TOU A8ovao(ou (AYAONOr) XOPMOBITH EIPHNH TOU rEWpYLOU (KAAAMOy)

YnOllJ~q>lol TOllIK~C; KOIVOTI1TOC; npwnou (IJEXPI Eva v (1) crnupo npOTIIJIlOIlC;)

MAKPVrlANNHI A0ANAIIOI TOU AnOOT6AOU MnAPJlHI InANNHI TOU 2:WT'1p(OU NTOYPOY-AEMnOYIH Eyq,POIYNH TOU Ll'1fl'1TPlOU !ArlAI IAKflBOI TOU Euovvsxou

UOPAMA LlHMIOyprlAlli

OIKONOMAKOI IQANNHI TOU naUAOU YnOllJ~q)lo~ J1~JJapxOC;

YnOliJr1<PlollUUJOTIKOi IUlJllouAol EKAOVIK~<; n&plq>tp£la~ npwnlwv (JJ&XPI TP&I<; (3) orcupouc TIPOTII-Hl0"~)

BAPIO! A0ANAIIOI TOU navaYl(.l)Tll

BAAXAKH KYPIAKH TOU Avopec

rlANNAI IflANNHI TOU rewpy[ou

aA.BPHl: rE:OPriOI TOU 8eoowpou

HJ\IAIKO~ EYArrEAOI TOU KaAoyvWfJll KAMnOYPHI ANAITAIIOI TOU J\OUKO

KAPY AAI InVPlanN TOU KwvmavrLvou KONTOriANNH-BOYTIA AAEKA TOU Kovorovrfvou KOYTIIBITHI rEnpriOI TOU navaytwTll

MAKPHI A0ANAIIO.I TOU Iw6.wfj MAITPOKnITAI KnNITANTINOI TOU .6.11Il11TP(OU nANArOnOYJ\OI rEnpriOI TOU Xp~OTOU PAnTHI MKIBIMHI TOU rewpy(ou

TOAIAI n=oxoruor TOU 11l1lll1TP(ou

TOnAAI.dHI I!lANNHI TOU Avrcovtou

TIEKPEZHI XPHITOI TOU !\ewv[5a

~opnAPHI BAIIJ\EIOI TOU koovvn

Yll0tiJ~CPIOI .drnJOTIKOI IutJpouAol AOlnwv EKAOYIKWV n&plq>&p&IWV (~tXPI &vav (1) croupo rrporfpnonc)

ANTONIOY IflANNHI TOU .6.l0VUO[OU (KAMMOy)

ANY<bANTHI KnNITANTINOI TOU navaYlwTr) (MAPKOnOYJ\OY) A<J>00NiATHI 111AMANTHI TOU Iwo.vvll (MAPKOnOYJ\Oy) BAIIAAKOI rEOPriOI TOU KwvOTOvrlVOU (KAnAN.6.PITIOy) BAIIAAKOI nANArlnTH:I TOU koovvn (KAJ\AMOY)

BAAXOI AHMHTPIOI TOU KwvOTavrlvou (KAAAMOY)

SPETTO! HAIAI TOU naUAOU (AYJ\ONOL)

ren=nov EYArrEAIA TOU rewpy(ou (AY J\ONOL)

\ ---- - --,

riAMAPEJ\OI rEOPriOI TOU XprpTOU (MAPKOnOY J\OY) rlAMAPEAOI KONITANTINOI TOU XPTlOTOU (A<DI.6.NON) rKPEMOI AEONIAAI TOU :LWTrlP(OU (KAnAN.6.PITIOy) rovaer I!lTHPIOI TOU BamA.8l0U (AYJ\ONO:L)

llOYPOI I!lANNHI TOU Bxnotou (MAPKOnOYJ\Oy) 0ANOI A0ANAIIOl TOU Avcoroctou (LYKAMINOY) KAPAKITIOY XPIITINA TOU IWQwl1 (KAnAN.6.PITIOy) KATIIKAI I!lANNHI TOU XPTlOTOU (MAPKOnOYAOy) KATIIKHI APIITEll1HI TOU AVaOTGo(ou (KAMMOY) KOMIAI JlHMHTPIOI TOU XPTlOTOU (A<PI.6.NON)

KOYJ\H MAPIATOU MtXaTlA (A<DI.6.NON)

AAMnpOY AHMHTPHI TOU KWVOTQVTlVOU (MAPKOnOYJ\Oy) AEKKAI AN.6.PEAl: TOU .lll1~rlTP(ou (AYAONO:L)

AEMnOYIHI EVArrEAOI TOU 8ao(Al1 (:LYKAMINOy)

MANIKA MAPIA TOU Korvorcvnvou (nOJ\Yb.ENLlPIOy) MIXA-KOAIAITAIH AIKATEPINH TOU IWQvvl1 (KAMMOY) MnATZAKAI ITYAIANOI TOU ..6.l1ll11TP(OU (nOJ\Y.llENLlPIOY) MnAATII!lTH BAl:IAIKH TOU TO~lQPXll (:LYKAMINOY)

MnOPIHI BAIIAEIOI TOU IWQVVll (MAAAKA:LHL:)

NANOI AHMHTPIOI TOU Fstopvtou (AYAONO:L)

NIKOAAOY rE!1PrlOI TOU XPT1Olou (KAMMOY)

NIKOAAOV XPHITOI TOU A8ovaolou (KAAAMOy)

OIKONOMOY rPHrOPIOI TOU IWQwl1 (nOAY.llENb.PIOy) nANTOl EVArrEAOI TOU IWQVVfJ-(PEM n EJ\IA:L) (Ac])I..6.NON) nAnArEOPriOV TEPlJ.IlXOPH TOU KWVOTOVTlVOU (MAAAKA:LH:L) nAnAriANNHI ren=nor TOU nOpOOKEUQ (AYAONO:L)

nennsz nANArtnTHI TOU AAE~Qv6pou (KAAAMOY) nOAYXPONH:-AAaA KnNITANTINATOU rEWPY(OU (KAnANLlPITIOy) PAnTH IOANNA TOU AVOOTOO(ou(AYJ\ONO:L)

IIJlEPHI .6.HMHTPHI TOU IwaWll(MAPKOnOYJ\Oy)

IIAH POKAITPITHI AAE:::AN.llPOI TOU XapaAQIlITOU (KAAAMOY) IKAPMOYTIOV EAENH TOU E6ouap6ou(MAPKOnOYAOy) InANOI BAIIAEIOI TOU lewpy(ou(AYAONO:L)

InTHPXOI ilHMHTPIOI TOU KWVOTOVTLVOU (KAnANLlPITIOy) T~PHI I!lTHPIOI TOU AVTWV(OU (A<DILlNON)

TIIOTAI AOYKAI(AKHI) TOU Lll1lll1Tp(ou (MAMKA:LH:L) XANIA-MQPOV EAENH TOU A8avaalou (AYJ\ONO:L) XOPMOBITH EIPHNH TOU IEWPY(OU (KAAAMOY)

YTTOllJ~q>IOI arU.lOTIK~C; KOIVOTI1TOC; IKclAac; ClPWTTOU (IJtXPI (5uo (2) oreupouc rrpOTIIJIlO'1C;)

BPOYBAI MEAETIOI TOU AVOOTOO(OU S!lSOV-BOYBOV EAEV9EPIA TOU Lll1lll1Tp[ou ZAXAPATOI rEQPrlOI TOU nOVOYlWTl1 KAMmnTHI illONVIIOI TOU Avop8a KOTIIAHPH Al:nAIIA TOU nEplKATl

Y<1>ANTH APrvP!l TOU b.l1ll11TP(OU

"OPAMA L\HMIOyprIAIIi

OIKONOMAKOI InANNHI TOU naUAOU YnOllJr1cplo~ ar1~apxOC;

Ynolt.lI'lQ>IOI LlrUJOTIKOI IUlJl3ouAol EKAOYIK~C; nepupep£IOC; IUK0J.lIVOU (J.ltXPI evcv (1) orcupo npOTIf.JrIOr)C;)

SANOI A0ANAIIOI TOU Avoorcotou AEMnOYIHI EYArrEAOI TOU BaoLA'l MnAATIlnTH BAIIAIKH TOU Ta~l6pXl1

YnOlJJ~q>lol .arU.lOTIKOI IUf.JpouAol AOlnwv EKAOYIKWV n&pl<pepcuilv (IJ&XPI &VOV (1) araup6 npOT1f..IrJOr]C;)

ANT!lNIOY IOANNHI TOU 1.ll0VUOLOU (KAMMOY)

ANY<I>ANTHI KONITANTINOI TOU navaYlwTl1 (MAPKOnOYAOY) A<I>00NIATHI fllAMANTHI TOU Iw6wl1 (MAPKOnOYAOy) SAPIOI A0ANAIIOI TOU nOvaYlwTl1 (OPOnION)

BAIIAAKOI ren=nor TOU KWVarQVTlVOU (KAnAN1.lPITIOy) BAllAAKOI nANAnnTHI TOU Iw6wll (KAMMOY)

BAAXAKH KYPIAKH TOU Avopeo (OPOnION)

BAAXOI AHMHTPIOI TOU KwvmavrLvou (KAMMOY)

BPETTOI HAIAI TOU naUA.ou (AYAONOl:)

ran=rtov EYArrEJ\IA TOU rewPYLou (AYAONOl:)

rlAMAPEJ\OI ren=nor TOU XPtlOTOU (MAPKOnOYAOy) rlAMAPEJ\OI KClNITANTINOI TOU xonorou (A<l>ILlNON) rlANNAI I!lANNHI TOU Fscopvtou (OPOnION)

rKPEMOI J\EClNIAJU: TOU LWTl1P(OU (KAnANLlPITIOy)

raYSAL IOTHPIOI TOU BaOlA.€lOU (AYAONOI)

aABPHI ren=nor TOU 8eo<5wpou (OPOnION)

.60YPOI IClANNH~ TOU BA.ao(ou (MAPKOnOYAOy)

HJ\IAIKOI EVArrEJ\OI TOU KaAoyvwlll1 (OPOnION) KAMnOYPHI ANAITAIIO~ TOU AOUKa (OPOnION) KAPAKITIOY XPIITINA TOU Iw6VVfl (KAnANLlPITIOy)

KAPYAAI InVPIAClN TOU KWVOTOVTlVOU (OPOnION)

KATIIKAI I!lANNHI TOU Xpricrou (MAPKOnOYJ\OY)

KOMI~ b.HMHTPIOl: TOU Xpi]OTOU (A<l>ILlNON) KONTOriANNH-BOYTIA AAEKA TOU KwvOTovrlvou (OPOnION) KOYAH MAPIA TOU MLXOi]A (A<l>ILlNON)

KOYTl:IBITHl: rsnsrtoz TOU nOVOYLW11l (OPOnION)

AAMnpOY ~HMHTPHI TOU KWVOTOVT(VOU (MAPKOnOYAOy) AEKKAI ANLlPEAI TOU LlrU1TlTp(OU (AYAONOl:)

MAKPHI A0ANAIIOI TOU kodvvn (OPOnION)

MANIKA MAPtA TOU KwvOTOvr(VOU (nOAYLlENLlPIOy) MAITPOKOITAI KONITANTINOI TOU LlTlIlTlTp(OU (OPOnION) MIXA-KOAIAITAIH AIKATEPINH TOU lcocvvn (KAJ\AMOY) MnATZAKAI ITYAIANOI TOU LlTlIlTlTpfou (nOAYLlENLlPIOy) MnOPIHI BAIIAEIOI TOU Iw6vvn (MMAKAl:Hl:)

NANOI LlHMHTPIOl: TOU rewpy(ou (AYAONOl:)

NIKOAAOY rEOPriOI TOU Xpi]OTOU (KAMMOY)

NIKOAAOY XPHITOI TOU A8avao(ou (KMAMOy)

OIKONOMOY rPHrOPIOI TOU Iw6wTl (nOAYLlENLlPIOy) nANArOnOYAOI rEOPriOI TOU XPrlOTOU (OPOnION)

nANTOI EYArrEAOI TOU Iw6wTl-(PEM nEAIAl:) (Act>ILlNON) nAnArEOPrlOY TEPlIJlXOPH TOU KWVOTaVTlVOU (MMAKAl:Hl:) nAnAriANNHI rEOPriOI TOU napaoKeu6 (AYAONOl:)

nermez nANArinTHI TOU Me~6.vopou (KAMMOY) nOAYXPONH-J\AAA KnNITANTINA TOU Fscopvlou (KAnANLlPITIOy) PAnTH JOANNA TOU Avoorootou (AYAONOl:)

PAnTHI AAKIBIAAHI TOU rewpy(ou (OPOnION)

IILlEPHI LlHMHTPHI TOU konvvn (MAPKOnOYAOy) IILlHPOKAITPITHI AAE::ANLlPOI TOU XapaA6.llnou (KAMMOy) IKAPMOYTIOY EAENH TOU Eoou6.poou (MAPKOnOYAOy) InANOI BAIIAEIOI TOU Fetopvfou (A YAONOl:)

IOTHPXOI LlHMHTPIOI TOU KWVOTOVTlVOU (KAnANLlPITIOY) TOAIAI npOKonlOI TOU LlTlIlTlTp(OU (OPOnION) TOnAAlllHI IOANNHI TOU AVTWV(OU (OPOnION)

TIALlAPHI I!lTHPIOI TOU AVTWVlOU (Act>ILlNON) TIEKPEZHI XPHITOI TOU J\ewv(oo (OPOnION)

TIIOT AI AOYKAI(AKHI) TOU LlTlIlTlTp[OU (MAMKAl:Hl:) <l>OPriAPHI BAIIAEIOI TOU kodvvn (OPOnION) XANIA-MOPOY EAENH TOU A8avoo(ou (AYAONOl:) XOPMOBITH EIPHNH TOU Fecopvfou (KAMMOY)

YnOlJJrlQ>IOI TOnIKr1C:; KOIV6TI")TOC; IUKOIJIVOU (IJ &XP I &vov(1) oroupo npOTIJ,JIlOI')C:;)

rPAlJ.IA-KnNITANTOnOYAOY BAPBAPA TOU rewpy[ou KATIOY HAIANA-BAIIAIKH TOU nOvaYLWTTl

MANIATH EYITA01ATOU BOaLAelOU

IAMnANHI LlHMHTPHI TOU rewpy(ou