You are on page 1of 4

ตารางการทำางาน วันจันทร์ – วัน

ศุกร์

กิจกรรม เวลา
ตืน
่ นอนตอนเช้า 05.30 น.
ช่วยแม่ทำากับข้าว 05.30 – 06.30 น.
กินข้าวเช้า 06.30 – 07.00 น.
อาบนำา
้ 07.00 – 07.30 น.
เดินทาง 07.30 – 08.00 น.
เรียนพิเศษ 08.00 – 12.00 น.
กินข้าว 12.00 – 12.30 น.
กลับบ้าน 12.30 – 13.00 น.
ทำางานบ้าน 13.00 – 15.00 น.
อ่านหนังสือ 15.00 – 17.00 น.
ไปออกกำาลังกาย 17.00 – 18.00 น.
อาบนำา
้ 18.00 – 18.30 น.
กินข้าว 18.30 – 19.00 น.
อ่านหนังสือ 19.00 – 22.00
เข้านอน 22.00
ตารางการทำางาน วันเสาร์ – วัน
อาทิตย์

กิจกรรม เวลา
ตืน
่ นอนตอนเช้า 06.00 น.
ช่วยแม่ทำากับข้าว ล้างจาน
06.00 – 07.00 น.
กินข้าว
ดูการ์ตูน 07.00 – 08.00 น.
อาบนำา
้ 08.00 – 08.30 น.
ทำางานบ้าน 08.30 – 11.30 น.
กินข้าว 11.30 – 12.00 น.
ทำางานบ้าน 12.00 – 15.00 น.
เล่นเกม ทำางาน 15.00 – 17.00 น.
ออกกำาลังกาย 17.00 – 18.00 น.
อาบนำา
้ 18.00 – 18.30 น.
กินข้าว 18.30 – 19.00 น.
อ่านหนังสือ 19.00 – 22.00 น.
เข้านอน 22.00 น.
นอน 32%
อ่านหนังสือ เรียนพิเศษ 30%
ทำางานบ้าน 17%
อาบนำา
้ กินข้าว 10%
ออกกำาลังกาย 4%
บันเทิง 4%
เดินทาง 3%