You are on page 1of 9

NAMA : NUR FATIMAH BINTI AZIZI

NO K/P : 821213-71-5148
JAWATAN DAN GRED : PPPS/DG41
NO FAIL JPNJ : A-31280
KEMENTERIAN / JABATAN : SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR
GUDANG 1
JALAN 10/19. TAMAN AIR BIRU,
81700 PASIR GUDANG, JOHOR BAHRU

LAMPIRAN B
BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2010
(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT
dan petunjuk prestasinya)
1.0 UNIT KURIKULUM

1.1 Penyediaan rancangan Masa:


mengajar tahunan dan • Menyiapkan Rancangan Pengajaran
harian: Matapelajaran: Tahunan sebelum pertengahan bulan
• Bahasa Inggeris Tahun 2 Januari 2010.
• Bahasa Inggeris Tahun 3 • Menyiapkan Rancangan Pengajaran
Tahunan untuk matapelajaran tertentu
sekiranya terdapat perubahan jadual
waktu.
• Rancangan Mengajar Harian disediakan
sehari sebelum mengajar.

Kualiti:
• Pembelajaran dan Pengajaran dalam
kelas adalah mengikut sukatan mata
pelajaran yang telah ditetapkan.
• Pemeriksaan dan pengesahan Buku
Rekod Mengajar oleh Guru Besar.

1.2 Melaksanakan proses P & Masa (seminggu):


P: • Bahasa Inggeris: 210 minit/kelas (4
Sepanjang tahun bagi kelas = 640 minit)
matapelajaran
Bahasa Inggeris : 2B, 2C Kuantiti:
Bahasa Inggeris : 3A, 3B, • Melaksanakan Program Nilam setiap
3C, 3E minggu.
• Melaksanakan “School Based Oral
Assessment” pada setiap bulan.
• Memberi sekurang-kurangnya 1 dari
mana-mana
• Penggunaan Bahasa Inggeris ~ 85%
semasa P&P.
• Memberi latihan tambahan dalam buku
latihan selain daripada latihan buku
aktiviti selepas sesuatu topik.
• Murid diberi kebebasan untuk
berinteraksi sesama mereka ataupun
guru untuk sesi soal jawab.
• Menggunakan alat bantu mengajar
yang sesuai dan menarik dalam P&P.
• Memeriksa 90 buku seminggu.
• Menanda setiap kertas
ujian/peperiksaan

Kualiti :
• Menjawab sebarang soalan dan
keraguan murid terhadap sesuatu topik
atau matapelajaran yang telah diajar.
• Murid digalakkan bertanya soalan dan
berinteraksi semasa P&P.
• Pencapaian murid dalam
ujian/peperiksaan
• Pengawasan dan pemantauan oleh GB
semasa P&P dilaksanakan dan semakan
buku-buku tulis murid oleh beliau.
• Meningkatkan peratus kelulusan
Bahasa Inggeris kepada :
3 Arif - 100%
3 Bijaksana - 100 %
3 Cemerlang - 100%
3 Efisien - 100 %

1.4 AJK Panitia Bahasa Masa:


Inggeris • Melaksanakan aktiviti mengikut jadual
yang telah ditetapkan.
• Menguruskan
peperiksaan/ujian Kuantiti:
• Menghadiri kursus-kursus • Penyediaan laporan perancangan
dalaman aktiviti dan selepas aktiviti dijalankan.
• Membantu menguruskan • Membina soalan-soalan ujian bulanan
aktiviti Bahasa Inggeris: mengikut jadual.
 Spelling Bee
competition Kualiti:
 Story telling • Pemantauan oleh ketua panitia
competition • Memastikan aktiviti berjalan dengan
 New Vocabulary lancar seperti yang dirancang.
everyday • Laporan ‘post mortem’ selepas setiap
 English week aktiviti termasuk ujian/peperiksaan
 Oral: School Base Oral • Perbincangan dalam mesyuarat dan
Assessment menjalankan aktiviti-aktiviti susulan.

2.0 UNIT HAL EHWAL MURID


(HEM)
2.1 Penyelaras Program Masa:
Sekolah Selamat • Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah
Menyelaras aktiviti/program dirancang mengikut jadual yang telah
untuk: ditetapkan.
• Program Sekolah
Selamat. Kuantiti:
• Latihan Kawad • Memastikan semua persekitaran
Kabakaran sekolah dalam keadaan baik dan
• Pemantauan keadaan selamat
keselamatan • Mengisi skor bagi sekolah selamat
persekitaran sekolah
Kualiti:
• Bekerjasama dengan ketua pentadbir
dalam memastikan sekolah yang
selamat bagi murid-murid.

2.2 Ahli Jawatankuasa Masa:


Kebajikan Pelajar • Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah
- Unit Kebajikan Anak dirancang mengikut jadual yang telah
Yatim dan ditetapkan
Ibu Tunggal
Kuantiti:
• Penyediaan laporan perancangan
aktiviti dan selepas aktiviti dijalankan.

Kualiti:
• Memastikan aktiviti berjalan dengan
lancar seperti yang dirancang.
• Melaksanakan setiap aktiviti yang
dirancang mengikut spesifikasi yang
dikehendaki.
• Pemantauan oleh Penyelaras JK SPBT
dan GPK HEM.

2.3 Guru Kelas 3 Bijaksana Masa:


Menguruskan perkara yang • Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah
berikut: dirancang mengikut jadual yang telah
• Membentuk organisasi ditetapkan.
kelas.
• Memastikan perkara Kuantiti:
berikut ada di dalam • Melibatkan diri dalam setiap program
kelas: atau aktiviti yang melibatkan kelas.
1. jadual waktu
2. jadual tugas Kualiti:
murid
• Memastikan aktiviti berjalan dengan
3. segala perabot
lancar seperti yang dirancang.
dalam kelas
• Membentuk murid yang berdisiplin dan
diiventorikan
bersahsiah tinggi.
4. Penyelenggaraa
n alatan • Memupuk semangat bekerjasama
kebersihan kelas dalam kalangan murid.
dengan baik • Pemantauan oleh GB dan GPK HEM.
• Mendaftarkan nama
murid baru ke dalam
buku kemasukan murid
dan mendapatkan
nombor pendaftaran
murid baru dari buku
kemasukan dari GPK
HEM.
• Menentukan rumah
sukan bagi murid dalam
kelas.
• Bertindak sebagai
kaunselor untuk murid
dalam kelas.
• Memastikan disiplin
murid dalam kelas
sentiasa terkawal.
• Melaksanakan sebarang
kerja atau tugas yang
melibatkan kelas.

2.4 Setiausaha Stok, Masa:


Inventori & Harta Modal : • Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah
Membantu penyelaras J K dirancang mengikut jadual yang telah
Inventori untuk: ditetapkan.
• Mencatatkan minit
mesyuarat Kuantiti:
• Menguruskan inventori • Semua harta benda sekolah ditanda
sekolah mengikut dengan nombor inventori yang betul.
peraturan yang telah • Mengisi borang-borang inventori
ditetapkan. • Mengemaskinikan inventori dari masa
• Memastikan semua harta ke semasa
sekolah telah
disenaraikan dalam Kualiti:
inventori. • Bekerjasama dengan ketua pentadbir
dalam memastikan inventori yang betul
telah dijalankan.
• Pemeriksaan oleh audit dalaman dan
luaran.

2.5 AJK Bilik ABM Masa:


• Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah
dirancang mengikut jadual yang telah
ditetapkan.

Kuantiti:
• Semua AMB sekolah disimpan dan
digunakan dengan betul.
• Mengisi borang-borang ABM
• Mengemaskinikan ABM dari masa ke
semasa

Kualiti:
• Bekerjasama dengan ketua pentadbir
dalam memastikan ABM yang betul
telah dijalankan.

2.6 Jawatankuasa Sekolah Masa:


• Aktiviti mengikut jadual yang
Menghadiri mesyuarat, ditetapkan
taklimat dan kursus
dalaman anjuran Kuantiti:
sekolah/zon dan daerah:- • Kehadiran 100%

• Taklimat Pengurusan Kualiti :


dan Pentadbiran • Menyiapkan/menjalankan tugas yang
Sekolah. diberi dengan sempurna
• Taklimat Pengurusan
Kurikulum.
• Taklimat Pengurusan
Hal Ehwal Murid.
• Taklimat Pengurusan
Kokurikulum.
• Mesyuarat guru sesi
petang.
• Mesyuarat panitia
Bahasa Inggeris .
• Mesyuarat Pengurusan.
• Mesyuarat Guru Rumah
Rajawali.
• Mesyuarat HEM.
• Mesyuarat Kurikulum.
• Mesyuarat Ko-
kurikulum.
• Taklimat Manual Sistem
Maklumat Murid (SMM).
• Mesyuarat Sukan
Sekolah.
• Mesyuarat System Star
Rating (SSR)
• Taklimat SBOA.
• Mesyuarat Jogathon
Sekolah.
• Klinik Kewangan.
• Mesyuarat Taklimat
Ibubapa Tahun 1, 2011.
• Kursus Latihan Dlm
Perkhidmatan

2.7 Am Masa:
Sepanjang tempoh persekolahan
Melaksana, menghadiri
dan mengendalikan Kualiti:
aktiviti, sambutan dan Dapat melibatkan diri untuk
perayaan peringkat menjayakan aktiviti yang dirancang
sekolah dan zon:- sepanjang tahun 100% dalam masa
yang ditetapkan
• Guru Penasihat Unit
Uniform Pandu Puteri Kuantiti:
Tunas Menghadirkan diri dalam mesyuarat
• Guru Penasihat sekurang-kurangnya 5 kali setahun.
Permainan Bola Jaring
• AJK Bilik ABM
• Latihan sukan
rumah Rajawali
• Aktiviti kokurikulum
setiap sabtu 2 kali
sebulan
• Guru pengiring
pertandingan
Mewarna
• AJK Majlis sambutan
Hari Guru
• AJK Majlis Sambutan
Maulidur Rasul
Peringkat Sekolah
• Penceramah Kursus
Latihan dalam
Perkhidmatan
• AJK English Week
• AJK Hari Anugerah
Cemerlang
• AJK Taklimat
Ibubapa Tahun 1, 2011

2.8 Guru bertugas Masa:


Mingguan Mengikut giliran bertugas yang
Menjalankan Tugasan di ditetapkan.
sekolah secara mingguan.
Kualiti:
• Mengendalikan perhimpunan rasmi
• Mengawal disiplin, kebersihan dan
keselamatan murid di sekolah.
• Menulis laporan aktiviti sekolah.

3.0 UNIT KOKURIKULUM

3.1 Guru Penasihat Bola Masa:


Jaring • Aktiviti mengikut jadual yang
ditetapkan
Membantu menyelaraskan
aktiviti yang dirancang: Kuantiti:
• Pemilihan JK • Penglibatan murid secara aktif
• Pemilihan JK murid • Kehadiran murid-murid.
• Mesyuarat AJK 2 kali • Laporan bagi setiap aktiviti sebelum
setahun dan selepas aktiviti dijalankan

Kualiti :
• Memastikan aktiviti berjalan dengan
lancar seperti yang dirancang
• Pemantauan oleh GPK Kokurikulum

3.2 Guru Penasihat Pandu • Membantu dalam aktiviti yang telah


Puteri Tunas dirancang bersama pengerusi dan guru-
guru penasihat yang lain.
• Melatih perbarisan dan kawad kaki.
• Melatih murid-murid mengenai Pandu
Puteri Tunas.

3.3 Guru Penasihat Masa:


Persatuan Bahasa • Aktiviti mengikut jadual yang
Inggeris ditetapkan

Kuantiti:
• Penglibatan murid secara aktif
• Kehadiran murid-murid persatuan
Bahasa Inggeri
• Laporan bagi setiap aktiviti sebelum
dan selepas aktiviti dijalankan

Kualiti :
• Memastikan aktiviti berjalan dengan
lancar seperti yang dirancang

3.4 Membantu lain-lain Masa:


aktiviti: • Aktiviti mengikut jadual yang
ditetapkan
• Guru Rumah Sukan
Rajawali untuk Sukan
Tahunan SK Pasir Kuantiti:
Gudang 1 • Kehadiran 100%
• Membantu dalam Minggu
Kursus Kokurikulum Kualiti :
Tahun 6 2010 • Menyiapkan/menjalankan tugas yang
• Hari Jogathon 2010 diberi dengan sempurna

Tandatangan PYD Tandatangan PPP

Tarikh : Tarikh :
…………………. ………………….
LAMPIRAN A

BAHAGIAN II –Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan


Tahun

1. Aktiviti / Projek Yang Ditambah

BIL Ringkasan Aktiviti/Projek Petunjuk Prestasi

1 Gotong Royong perdana sempena Hari 15 Mei 2010


Guru
2 Jogathon anjuran PIBG Sepanjang September
9 Oktober 2010

2. Aktiviti/Projek Yang Digugurkan

Bil Ringkasan Aktiviti /Projek

Tiada
LAMPIRAN C

BAHAGIAN II – Kegiatan dan Sumbangan di Luar Tugas


Rasmi/Latihan

1. KEGIATAN DAN SUMBANGAN DILUAR TUGAS RASMI

Senarai Peringkat
Kegiatan/aktiviti/sumbangan kegiatan/aktiviti/sumbangan
(nyatakan jawatan atau pencapaian)
1. NUTP Ahli

2. LATIHAN

Nama Latihan Tarikh/Tempoh Tempat

1. Kursus Latihan Dalam 22 Mei 2010 Dewan Bestari


Perkhidmatan 1- Perkongsian SKPG 1
Ilmu
2. Kursus Teknik Pembelajaran BI 26 Mei 2010 SK Taman Megah
dan Ria
bengkel penandaan SK dan
SJC
3. Kursus Latihan dalam 17 Julai 2010 Dewan Bestari
Perkhidmatan 2- SKPG 1
Apresiasi Buku
4. Kursus Latihan dalam 13 Oktober 2010 Bilik Wawasan
Perkhimatan 3-
Klinik Kewangan
5. Ceramah Pedagogi (Teknik 23 Oktober 2010 Perpustakaan
Pengajaran Sultan Ismail
& Pembelajaran) BI untuk Cawangan
Guru-guru Kempas
Sekolah Kebangsaan