You are on page 1of 36

Giao caûm

Baïn coù bieát taïi sao toâi cöù laûi nhaûi lai rai hoaøi
hoaøi theá naøy khoâng ? Toâi khoâng traû lôøi ñaâu ! Coù
chaêng coû caây vaãn vu vô, vaãn môn môûn hoaït toàn,
cuoäc ñôøi vaãn mieân man hoàng hoang xuoâi ngöôïc troâi
theo doøng, ngaøy ngaøy ñi tieáp noát caùi söù meänh cuûa
mình. Haõy nhö treû thô nhöng ñöøng daïi khôø, haõy
nghieàn ngaãm cuoäc ñôøi nhöng ñöøng ñeå noù nuoát
chöûng laáy mình. Vaïn vaät vaãn hieän höõu vaãy vuøng
cuøng hö voâ, töôûng coõi naøy laø coõi thaät. Thaät chöù,
thaät laø thaät giaû, laø giaû thaät ! Thaät ñaáy !
Böõa tröôùc giôø naøy em tieác nuoái
Hoâm qua nôi ñaây anh ngaäm nguøi
Coõi ñôøi hieän höõu töôûng raèng vui
Meùo moù mieäng cöôøi maõi chöa nguoâi.
Tieác nuoái vaø ngaäm nguøi chæ vì caùi fati ñoù em ?
Now and here laø caùi gì vaäy ? Laø troø ma maõnh gì
ñaây ? Now and here ? Tuoåi 27 môn môûn nhö choài
non, traøn treà nhöïa soáng nhö hoa nôû giöõa vöôøn
xuaân. Tim xanh vaø tình cuõng xanh, taát caû toaùt leân
moät maøu xanh, xanh nhö cuoäc ñôøi voán vaãn xanh

1
vaäy ! Xanh, ñi tìm moät maûnh ñaát xanh thaät maøu
môõ ñeå öôm troàng, troàng caây xuaân xanh; tim xanh
vaø tình xanh. Vì laø xanh neân haùo höùc, raïo röïc
quyeát lieät maõi khoâng thoâi.
Bieát baây giôø thì xanh nhöng maøu xanh kia seõ
khoâng maõi toàn taïi ñöôïc, roài ra noù cuõng seõ uùa vaøng,
neân caøng quyeát taâm, chaáp nhaän traû giaù, baát cöù giaù
naøo ñeå tìm cho ñöôïc maûnh ñaát xanh öôm troàng caây
xuaân xanh aáy, (keûo ñeán khi tìm ñöôïc roài thì caây
xuaân xanh khoâng coøn xanh nöõa thì laáy gì maø
troàng ñaây). OÂi, amor fati !
Tìm hoaøi tìm maõi. Tìm vaø traû giaù, traû giaù maø
vaãn tìm, coù leõ giaù khoâng reû tí naøo ! Taïi sao theá !
Côù laø gì vaäy ! Thaät, taát caû cuõng laø vì amor fati !
Now and here ? Laïi laëng im nöõa roài. Chæ coù
im laëng môùi traû lôøi ñaày ñuû troïn veïn maø thoâi !
Now and here baïn haõy im laëng vaø toâi nöõa cuõng
theá ñeå laéng nghe nhöõng minh giaûi cho caùc roái raém
ña ñoan cuûa phaän ngöôøi. Vì yeâu, toâi im laëng, baïn
cuõng haõy im laëng gaáp taäp naøy laïi boû vaøo soät raùc vaø
immm laënggg... veà vôùi röøng giaø thaêm thaúm ñeå
thaåm thaáu fati vaø amor fati !

2
aùnh traêng thöøa
ngöôøi coù veà ñi qua mieàn ñaát traéng
caùnh coø bay xöông phôi ñaày döôùi naéng
vôøn baûng laûng aûo huyeàn mieàn giaù laïnh
rôïn ruøng rôi moät ñôøi thöøa aùnh traêng.

traêng lung linh vui ñuøa vôùi mong manh,


toaû khaép trôøi, toaû khaép cuøng chaâu thaønh
ñöa oan hoàn vaät vôøn beân khoùm truùc
phe phaåy ñaàu chaäp chôøn naém xöông xanh.

em coù bieát côn loaïn cuoàng thoâi thuùc


gaäp ngöôøi xuoáng tro taøn treân boùng toái
roài thoaùng maây xaùc-thaàn cuõng laày loäi
thaúng ngöôøi leân reïo raëc nhuùm xöông khoâ.

laïy cuoäc ñôøi tay chaép mieäng naêm moâ


chuùt töø taâm loøng thaønh trong naám moà
nhìn ngaøn khôi tö löï aùnh traêng thanh
traêng leân cao treân ñôøi traêng mô hoà.
khuya 19/6/04

3
Coøn Dang Dôû
Chöa moät laàn, anh ñeán vôùi Haø Noäi
Ñeå laëng höôûng höông Hoa Söõa boài hoài
Ngaøy taøn thu, nieàm hoaøi mong coá quaän
Cöù aâm thaàm, thôøi gian chaúng ngöøng troâi.

Phoá Ñaø thaønh quaïnh queõ chieàu ñaàu ñoâng


Nghe noàng naøn trong töøng côn gioù loäng
Ngaøo ngaït thôm laï thöôøng nhöõng lôõ laøng
Roän ñaâu ñaây ñoâi boái roái ñaàu soâng.

Cuõng phoá aáy, cuõng con ñöôøng thaân quen


Cuõng giôø naøy, cuõng baùnh xe voäi laên
Khaùc moät ñieàu coù thoaùng gì vöôùng loøng
Cuoän laáy hoàn, nieàm thoån thöùc baên khoaên.

Khoaûng traéng ñuïc pha laãn maøu saéc xanh


Vöông vaõi ruïng treân loøng ñöôøng phoá xaù
Nhìn caûnh quen maø ngôõ ngaøng xa laï
Boùng chieàu taø nghieâng nghieâng ñoå trong anh.
Muøa Hoa Söõa treân phoá Ñaø
4
Chæ Moät Kieáp !!!

Xin hoûi thöôïng ñeá; bao nhieâu tuoåi,


Phaûi chaêng baèng tuoåi vôùi Haèng-Cuoäi ?
Giaø vaäy maø sao coøn ñuù ñôûn !
Nhaân gian ñeâm ngaøy laém buøi nguøi !

Thöôï n g ñeá oâ n g giaø hay oâ n g treû ,


Phaû i chaê n g oâ n g vaã n coø n khoù c nheø ?
Non vaä y sao laï i giöõ Thieâ n Cô,
Baà y troø troá n tìm nhöõ n g phænh phôø ?

Thöôïng ñeá oâng ôi, thöôïng ñeá ôi !


Caøn khoân muoân moät veû raïng ngôøi
Coõi ñôøi laäp loeø löôïn boùng bay
Sinh ra moät kieáp raùng maø chôi !!!???

5
tieá
ngaica ?
Cöù nhoû, nhoû ñi gioït ñôøi ta
Cho laùn khoâ khan khaùt thòt da
Noãi hôøn, noãi caêm noãi traàn gian
Buoâng vaøo gioù loäng cuõng phoâi pha !

Beõ baøng ñong ñaày höông gioù laï


Cuoái xuoáng ngaäm nguøi nhaït naéng nhoaø
Taøn thu laù vaøng buoàn thoâi ruïng
Ñaâu coøn xaøo xaïc tieáng ai ca.

Ngoõ vaéng

N goõxöa möa buoà


n nhoûlöa thöa
Ñaâ
u ñaâ
y hoà
nghoangtraø
n cuoá
n veà

m thaà
m gioï
t vaé
ngmiöù
a leä
Töôngtö phuûkín coùhay chöa ?

6
SAO MUØA AÁY CHÖA SANG !
taëng T.H.
Laù xuaân xanh sao ñöôïm maøu phai taøn
Loäc môùi nhuù raêng laïi tieáng thôû than
Ñeâm hoâm qua khi muøa ñoâng coøn ñoù
Coù nghe gì möa buoàn ñoå chöùa chang ?

Nhôù hoâm tröôùc trong thu vaøng baûng laûng


Coøn tieác nuoái ñôïi muøa aáy chöa sang
AÙnh bình minh, hoaøng hoân chieàu voäi taét
Nhaët laù vaøng, ñaâu ñaây nhöõng lôõ laøng.

Con taïo xoay cho töù thôøi ñoåi thay


Coù boùng ñeâm, laïi cuõng coù ban ngaøy
Heát taøn thu roài laïi ñeán saàu ñoâng,
Cöù vaäy hoaøi, sao xuaân chaúng veà ñaây ?

7
tröôøng côn
Hoâm qua em traêng raïng rôõ thaém töôi xinh
Ñeâm nay ñaõ cheát, ñaõ heát toaû lung linh
Vui buoàn chi voäi, cheùn saàu nôõ chia phoâi
Mình anh boû laïi, hoàng traàn coõi ñôn coâi.

Möa
M öa ngaâ
u gioï
t nhôù
,oâ
igioï
t saà
u
L aá
t phaá
t thaú
m saâ
u leänhuoá
m maø
u
Thaù
ngngaø
y ôûñaâ
y roà
iôûñaâ
u?
N gheñôø
icoø
n möa raà
u bieá
t bao!

8
XUAÂN LAÏI VEÀ
taëng nhöõng ai giuùp toâi ñònh taâm
böôùc tieáp ñöôøng daøi, xin caùm ôn

Coù ai veà, treân ñænh ñoài toàn löu


Ñeå laéng nghe, ñeå tìm laïi nuï cöôøi ?
Ngaøy hoâm qua, muøa ñoâng vaãn saàu heùo
Nhöng saùng nay, xuaân ñong ñaày thaém töôi.

Khuùc ca vui, khuùc nhaïc troãi roän raøng


Nheï caùnh böôùm, daët dìu khaép khoâng gian
Vôi caùnh chuoàn, boùng chieàu ñaày tröôùc saân
Ñeïp bieát bao, muøa xuaân ñeïp laïi sang !

Hoàn ñau buoàn laø muøa ñoâng taøn taï


Loøng u saàu, laù thu vaøng phoâi pha
Naéng trong leân, loøng ñöôïc böøng môû hoäi
Hôùn hôû möøng vui thoaû tieáng chan hoaø.

9
Trôøi hoài sinh, hay ñôøi heát boùng toái ?
Ñaát khai maøu, hay ngöôøi ñaõ bieán ñoåi ?
Leân ngoâi hoaøng, loäng laãy khoâng ñieåm trang
Ngaäp vôõ bôø, thanh bình voã nöôùc ñoâi.

Vuùt cao ñi, xua tan noãi saàu bi


Caêng nöõa leân, giöõa thanh trì muoân yù
Taém goäi mình, trong vaïn lyù lung linh
Theâm ngaát ngaây, theâm ngaây ngaát meâ ly.

Cung ly tao xin ñeå ñoù naøy nghe


Khuùc nhaët khoan cuøng vang taáu vaïn beø
Ñaây gam ñoà, gam pha hoaø moät ñieäu
Roài gam son, laïi gam ñoâ phieâu dieâu.

Chung taáu maõ, xuaân veà töï thuôû naøo


Taän bao la, vaãn coøn maõi cao xa
Roài ai kìa, xuaân veà coù hay chaêng,
Oanh hoùt vang, say trong noàng caùnh baèng ?

10
Cuùi laïy noãi buoàn
Chaép tay cuùi laïy maët trôøi
Thöông nhìn cuùi xuoáng cuoäc ñôøi con ñaây
Xaùc thaân nay ñaõ hao gaày
Taâm thaàn xao xuyeán ñoaï ñaày naùt tan
Möøng chi gioït leä ña ñoan
Ñeâm ngaøy cöù chaûy tan hoang trí loøng
Raâm ran vôùi nhöõng löng troøng
Laäp loeø hiu haét ngoaøi song gioù ñuøa
Tình ñôøi muoân noãi xoùt chua
Chôøn vôøn tröôùc ngoõ voäi luøa phía sau
Ñeâm naèm chieâm ngaém noãi saàu
Sao maø da dieát daâng traøo lao lung
Buøi nguøi uùp maët hö hao
Gioït buoàn nhoû xuoáng gioït saàu chaûy leân
Phuø vaân bao noãi choâng cheânh
Ngaäm nguøi xa boùng boàng beành chí trai
Vôøi vôïi vaãn ñoù laùng lai
Coù ai coù bieát cho ai buùt loøng ?

11
Long ñong giöõa choán traàn ai
Noãi nieàm öôm maùu chaûy daøi thôû than
Voâ bôø trong kieáp beõ baøng
Thaân naøy quî xuoáng laïy van noãi buoàn
Coù thöông cöù ñoå cöù tuoân
Baïc maøu doøng ñaéng goïi nguoàn hö khoâng
Bay leân ñeán ñænh non boàng
Truùc laâm choán aáy say noàng thaùi lai
Trôû mình gaø gaùy canh hai
Noãi buoàn thoâi cöù bi haøi ñôøi ta.

____Em aï, trong ñôøi ít ra phaûi moät laàn


taï ôn noãi buoàn, taï ôn noãi buoàn, ta quaèn quaïi trong mi !

12
Röôïu say !!!

röôïu ñôøi hoâm qua ta uoáng nay môùi say


nhaéc chuyeän hoâm tröôùc hoâm nay ta môùi khoùc
röôïu cay sao ñôøi cöù maõi hoaøi môøi moïc
chuyeän ñaõ qua roài thoâi ñöøng nhôù ñöôïc khoâng ?!

cheùn röôïu, canh taøn, hoàn hoang anh loaïng choaïng


guïc tôùi, ngaõ lui, moät böôùc luøi tan hoang
laéc lö, löø ñöø, liu riu chieàu tö löï
moät nguïm, gaäc guø, khaø khaø tieáng traàn gian

muoán say, maø ñöøng, em ñöøng say ñoù nheù


cöù ñeå... mình anh, cheùn naøy, roài nöõa, nöõa leø nheø
cöù ngoài, ngoài ñoù, ngoài nghe, nghe röôïu say
röôïu say, ñôøi say anh chaû say ñaâu nhe !

hoâm qua anh nhìn, nhìn thaáy boùng cau giaø


chaäp chôøn, chaäp chôøn noù lôøn vôøn maëc caû
boùng cau, öø... öø... boùng cau giaø ñong ñöa
ñaù cheùo, cheùo chaân, anh cuõng huøa löôùt qua

13
ñaâu roài, choã moâ, boùng anh moâ maát roài ?
aø ñaây, maø khoâng... aø ñaây, noù ñaáy thoâi
khoan..., hôùp..., naâng ly, anh keå tieáp em nghe
hö hao roài cuõng reâu phong boùng ñôøi troâi
say ñieân, 5/1/04

ñoái dieän

em môùi veà hay em vöøa thoaùt thai


em môùi ñi hay em vöøa môùi laïi
töø haèng theå hay laø töø toàn löu
mang hôi laï, hôi hoàng hoang thôû daøi ?
...

14
Phaän ngöôøi...
Khi chaøo ñôøi,giaác mô hoàng nôû roä
Trong tieáng khoùc vang voïng nhöõng hö voâ
Moät phaän ngöôøi,söông sôùm mai treân caønh
Gioït phong traàn caàu tình yeâu cöùu ñoä.

Khai buùt Xuaân ’04


1.
Ngaøy xuaân khai môû hoäi ñaêng hoa
AÂn thieâng traøn öù, phuùc loäc nhaø
Ngaøy xuaân, ngaøy xuaân, ngaøy xuaân nöõa
Naêm tröôùc, naêm nay gioït leä nhoaø.
*
* *
2.
Ly röôïu, chai bia, moät noãi saàu
Ngaøy taøn, thaùng taän cuõng hö hao
Traàn gian hôùn hôû ñoùn xuaân vui
Coù ngöôøi laëng thaàm noãi raàu raàu.

15
Chieâm ngaém muøa xuaân

Hoa nôû,
muøa xuaân töôi

laù vaøng,

thu taøn taï.

*
* *
Ngoaøi hieân,

maây vaãn cöôøi

trong naøy,

ngöôøi laïi khoùc.

16
chuùt loøng
Anh ra ñi laø baét ñaàu muoán veà
Anh ñöùng laïi laø ñôïi chôø maân meâ
Saàu meânh moâng chaâu leä thaåm ngaøn saâu
Kheùp nheï mi ñeå choân vuøi vónh vieãn... ???
Vónh vieãn vôùi loøng coõi uyeân nguyeân.

Maáy ñoaûn khuùc trong


Nhöõng Maûnh Vuïn Töï Tình

1.
Kheà khaø trong coõi nhaân sinh,
lo toan roài cuõng nhaát tình nhaát tinh.
Duyeân nôï muoân noãi baát bình,
coû buoàn coû khoùc, ñieâu linh thuôû naøo.
Ñaây roài khuùc xöôùng ly tao,
haän mình coøn ñoù möa raøo coû xanh.

17
Rieâng em, rieâng gì vôùi anh,
laønh laïnh gioù noäi ñoøng ñaønh suoái reo.
Nghó thaân nghó phaän boït beøo,
cöûu tuyeàn chín ngoï ñænh ñeøo ngoùng chôi.
Coû hoang troâi giöõa doøng ñôøi,
troâi roài troâi maõi veà nôi choán naøo.
Buoàn vöông xanh bieác hö hao,
quan tröôøng vaïn daëm laø bao bao laø.

2.
Thaät laø thaùnh thoaùt, thoaùt thanh,
pha leâ giaùc ngoïc, ngoïc xanh dieãm kieàu.
Traêng thô soi toû myõ mieàu,
hoàn em trong traéng goïi chieàu thöôùt tha.
Töø trong söông coû toaùt ra,
hong noàng laáp laùnh laø hoa laù caønh.
Gioù söông gioït nhoû long lanh,
moäng hoa maét bieác höông laønh thô ngaây.
AØ ôi em soáng xöù naøy,
ñoaïn tröôøng mieân vieãn ñong ñaày ñôïi em.

18
3.
Em coù bieát;
phong traàn coøn laém ñoaïn tröôøng,
tình thöông ñaâu coù chieán tröôøng giaêng giaêng,
thöông gì neùt lieãu tô ñaøo,
tieác chi caùi saéc höông traøo xuaân xanh.
Gian ngay laém vuùt nhieàu nanh,
voà ngay xeù naùt maûnh hoàn em ra.
Thoâi roài naøy nhuî naøy hoa,
hoàn nhieân nhaày nhuïa luïa laø kieáp em !

4.
Maét trong saùng quaéc nhìn ñôøi,
nhìn möa nhoû xuoáng, nhìn thôøi chuoàn bay.
OÂ hay ñoâi caùnh moûng vaày,
chaäp chôøn trong gioù ñong ñaày sôùm tröa.
Traàn veà gian ñeán côn thöa,
phuø ñi vaân laïi laät löøa neûo maây.
Em hay anh bieát coõi naøy,
vui vaày roài cuõng coøn ñaây vôùi ngöôøi.
19
Maét nhìn saâu thaúm noãi cöôøi,
tröôùc sau moät phía giöõa ngöôøi vôùi ta.
Em nhìn trong gioù xuaân ca,
rung rinh roài cuõng xa xa maét nhìn.

5.
Haõy veà ñi;
bao la trôøi ñaát ñaát trôøi,
gian traàn moät coõi goïi môøi thieát tha,
em vui em töôûng laø nhaø,
anh buoàn röôùm leä ngôõ laø phuø vaân,
ñaàu soâng cuoái nuùi röøng traàn,
ñeâm söông nhoùm baïc xaùc thaân anh veà,
nguyeân tuyeàn leâ böôùc anh ñi,
giaõ töø tieác nuoái maân meâ... em chaøo.
Veà ñi em, em veà mau,
veà mau keûo roài nhuoäm maøu toùc tan.
Ñaây moät loái, ñaây hai haøng,
veà mau veà ñi anh van em veà.
Veà ñi em, em veà ñi,
veà vôùi coäi nguoàn thanh trì bao la.
20
Nôi ñaây maây traéng maây xanh,
moäng tieân baùo caûnh ñieàm laønh cho em.
Em say giaác moäng thaàn tieân,
coøn anh say khöôùt ñaûo ñieân cuoäc ñôøi.
Beành boàng vaøo giöõa chôi vôi,
thoø tay haùi vôùi quaû lôøi-traàn-gian,
giaät thoát ngöôøi, giaác moäng tan,
baøn tay traéng anh voäi vaøng ñi-veà.

Em ñi !
Em cöù ñi, ñöøng bao giôø trôû laïi
Nhö chieàu nay seõ laø mai maõi maõi
Boùng hoaøng hoân laëng leõ daùng em xa
Hoa ñaàu nuùi, muoân ñôøi loaøi coû laï.

Em cöù ñi, khoâng bao giôø trôû laïi


Saùng hoâm sau anh laïi nhôù ngaøy mai !?
Ñeâm coù veà, anh ngoài ngoùng bình minh
Nuùi ñaàu hoa, che khuaát chôø phoâi phai.

21
Em cöù ñi, seõ khoâng coøn ñi nöõa
Saùng hay chieàu, yeâu thöông maõi sao vöøa !
Ngaøy sang ñeâm coù coøn nghóa lyù gì
Vì muoân ñôøi coû laï vaéng boùng thöa ?

Anh ñi ñi, ñi veà nôi hoang vu


Ñeå gioù ñeâm lay nheï laù muøa thu
Nghe lô löûng laùn söông vaøng eâm rôi
Giaät thoát mình sôø soaïng boùng thieân thu.

Chuøm 4 caâu
Taâm chöa tònh roái bôøi

Hoàn chöa an vaãn ñôïi

Em Phuø Dung goõ cöûa

Ñöa tay môû ngheïn lôøi.

*
* *
22
Boùng daøi nghieâng nghieân ñoå traêng khuya
Höõu haïn xuoâi chieàu höõu theå laïi
Chaép tay tónh toaï vaãn coøn ñaây
Tieáu ngaïo chaâu luî moäng tía vaøng.
*
* *
Böõa tröôùc giôø naøy em tieác nuoái
Hoâm qua nôi ñaây anh ngaäm nguøi
Coõi ñôøi hieän höõu töôûng raèng vui
Meùo moù mieäng cöôøi maõi chöa nguoâi.
*
* *
Tình yeâu ñoâi ta, tình ñoâi ta
Sao kyø, kyø theá, kyø vaäy haû !
Muoân kieáp vaïn ñôøi, muoân kieáp tröôùc
Giai nhaân töông phuøng, moäng môùi laø...
*
* *
Ba caâu, baûy chöõ, chöõ yeâu em
Tha thieát, thieát tha, tha thieát quaù
Ñoâi bôø ñònh meänh, ñoâi bôø xa
Lau laùch, coû hoang buoàn cuùi ñaàu.
23
*
* *
vaàng hoàng saùng nay buoàn khoâng daäy
buoâng lôõ traàn gian choã ñoaï ñaày
em cuùc naõo nöôøng cuõng huøa theo
nhìn möa em ngôõ gioït leä cay.
*
* *

ñænh...
Cuùi maët ñi cho queân heát Buøi Nguøi

Haõy quyø xuoáng vaø nieäm töôûng Nieàm Vui

Leä chaûy daøi em ñöøng ñeå chaûy daøi

Ngöûa maët leân xuoâi doøng veà Ñænh Nuùi

Ñænh Nieàm Vui choùt voùt Nuùi Buøi Nguøi.

24
Xin ñöôïc cheát
Taëng N2H
Anh xin soáng, soáng theâm vaøi naêm nöõa
Ñeå troïn veïn, troïn doøng mi leä öùa
Khoâng tieáng cöôøi, cöôøi doøng soâng khoâng cöôøi
Cuøng im laëng, ñeå vaïn ñaïi treâu ngöôi.

Anh xin cheát, cheát trong vaøi naêm tôùi


Trong chôø ñôïi, ñôïi nhuoám ñaày taû tôi
Giöõa thu veà, veà vaøng voït rôi ruïng
Anh xin cheát, cheát quaèn quaïi raõ rôøi.

Anh xin cheát, cheát theâm moät laàn nöõa


Trong Taâm Nieäm coøn maõi ñoù chöa vöøa
Vuøng Thao Thöùc gioù huøa veà lung traïo
Anh xin cheát, cheát beân ñôøi hö hao.
04/3/04
giantrantoivoitoi

25
tieáng nhieäm maàu
anh xin veà ñi laïi giöõa muø söông
saùng mai ñaây anh laïi khoùc moäng thöôøng
tieáng yeâu ñöông anh muoán ngoû töø laâu
sao baây giôø, trinh nguyeân laø moäng töôûng !

thoaùng ngaïi nguøng, anh boài hoài tieác nuoái


chôït voâ bieân, ngaån ngô vôùi daäp vuøi
gioù töøng hoài coù coøn côn gioù tröôùc
tuoân voït ñi naõo nöôøng heát suït suøi.

anh xin veà ñi laïi vôùi ngaøn khôi


cuøng yeán oanh vui löôïn hoùt giöõa trôøi
veà muoân truøng cho lôøi kia laëng tieáng
tieáng im laëng, laëng im lôõ vôùi ñôøi !

lôøi yeâu em laø lôøi chi huyeàn nhieäm,


maø anh hoaøi giaáu maõi ôû trong tim ?
lôøi neân tieáng laø lôøi boãng voâ ngoân
tieáng neân lôøi dö duïc höõu theå toàn
“anh yeâu em”, lôøi thieân thu caøn khoân.

26
Anh ñaõ queân ?!
Hueá chieàu möa gaëp laïi ngöôøi em xöa
Maûng söông môø löa thöa vaøi gioït nhôù
Ñaát thaàn kinh trang ñaøi ngöôøi em nhoû
Anh ñaõ queân hay em ñaõ khaùc xöa !

Anh ñaõ queân, voâ tình hay coá yù


Coû ngaán hôi möôït maø muoân noãi vì
Caàu Phuù Xuaân hieän aån nhòp Traøng Tieàn
Raêng khoâng toû boùng hoaøng hoân beân ni !

Nöôùc An Cöïu naéng ñuïc cuøng möa trong


Caây Ngöï Bình nghieâng nghieâng giaêng ñoå boùng
Höông Giang ôi, sôùm vui xeá laïi buoàn
Hueá daïi khôø vaãn moät nieàm hoaøi mong ?

Em khaùc xöa hay anh ñaõ muoän maøng


Lôõ chuyeán ñoø ñeå con thuyeàn sang ngang
Beân kia soâng coi teà nhaïn veà nuùi
Caùnh baèng moâ löôïn giöõa trôøi mieân man.
27
Anh ñaõ queân ñeå roài laïi queân nöõa
Queân noãi nhôù, noãi queân maõi sao böa
Anh ñaõ queân ñeå roài queân vónh vieãn
Em gaùi nhoû giöõa thaàn kinh chieàu möa
...
Anh ñaõ queân hay em ñaõ khaùc xöa !
Hueá 4/04

Thoaû öôùc vaïn ñaïi


taëng anh chò 7
chuùt gì ghi nhôù 15/5/04
xin ñöøng lay voäi, ñöøng ñaùnh thöùc
tình noàng say moäng nay hieän thöïc
coû ñoài thôm ngaùt boùng hoàng quyeân
vaïn ñaïi thaém töôi thoaû öôùc nguyeàn.

28
Xin gioït töø taâm

Thaäp töï

gioït töø taâm

aâm ba

tieáng chuoâng laï.

Phaän ngöôøi

thieáu nuï cöôøi

thaêng hoa

cho ñeïp töôi.

29
Say khoâng ?
Ñi nhaäu veà, em baûo sao khoâng say
Em hoûi vaäy, anh traû lôøi raêng ñaây ?
Ñoâi maéc bieác, em nhìn ñôøi ngaây thô
Nhìn thaèng say trong traéng laém höõng hôø.

Ñi nhaäu veà, em baûo sao khoâng say


Vì muøi men, neân em hoûi caâu naøy ?!
Sao khoâng say anh bieát noùi laøm raêng ?
Em coù nghe muøi hö voâ ñong ñaày.

Ñi nhaäu veà, em baûo sao khoâng say


Anh say chöù lòm ngaét côn ñoaï ñaày
Tieáng deá keâu, giun buoàn luûi xuoáng ñaát
Nuùi hoàng hoang, chaát ngaát cuøng gioù maây.

Anh ñaõ say, say lao ñao laûo ñaûo


Nguïm röôïu naøy xin möôïn tieáng gôûi trao
Chaûy vaøo loøng, chaûy daøi ñoát ruoät gan
Anh baøng hoaøng ngoài ngaém nhìn traêng sao.

30
Coøn daøi...
Bieát vieát gì ñaây nhöõng doøng coøn dang dôû
Ngaøy mai roài nöõa theâm ngoä nhaän baát ngôø
Ñeøo heøo vaùch ñaù ngaøn naêm ñaõ ñöùng chôø
Söông môø baát tuyeät huyeàn aûo moûm chô vô.

Xaêm xaêm khoùi toaû lam hoàng pha maøu tuyeát


Ngaäm hôi coû uùa chuùt vaøng trong ñieåm xuyeát
Thoâng reo naõo nöôøng nheø nheï tay töø bieät
Thaáp thoûm ñeâm chôø bình minh maøu xanh bieác.

Cheânh cheách ñaàu gheành noåi leân boùng hình haøi.


Hoâm qua hoâm tröôùc mieät maøi giöõa nôi naøy
Roùc raùch lau saïy phe phaåy coï taám thaân
Ñoäng ngöôøi boùng nöôùc naëng ñaày kieáp traàn ai.

Boït nöôùc traéng xoaù phai nhoaø laõo tieàu phu


Raâu toùc baïc phô khoùe maét nhoeø toái muø
Thaám ñaày buïi ñôøi phuûi maõi vaãn khoâng vôi
Nhoû nhoi meät nhoaøi gioït nöôùc nheõ nheï rôi.

31
soáng & yeâu

Anh yeâu vaø anh soáng


Giöõa ñoàng traéng meânh moâng
Gioù thu veà loàng loäng
Laù vaøng ñoå thinh khoâng.

Anh soáng vaø anh yeâu


Trong cuoäc ñôøi muoân chieàu
Ñoâi vai gaày gaùnh chòu
Leä rôùm maùu phong nhieâu.

Soáng vaø yeâu ñôøi xanh


Treân phaøm hoàng trong laønh
Gioït saùt na hiu quaïnh
Lay ñoäng ngaån ngô vaønh.

32
Chöa ñeà
saù n g hoâ m nay
thöù c daä y
vaã n coø n ñaâ y .

Roà i moä t ngaø y


mieã n vieã n
nhöõ n g ñong ñaà y !
19/6/04

Ñôïi chôø

öôùc laø mô

yeâu ñöông

laø daïi khôø

vaäy maø toâi

moät loøng

maõi ñôïi chôø.

33
phöôïng ‘04
Caùnh phöôïng rôi, haï muoân saéc phôi ñaày
Caû voøm trôøi röïc rôõ nhuoám thang maây
Anh böôùc ñi, nhaït nhoaø veát laên traàm
Em ñöùng laïi, laïc maát nhöõng daáu haøi.

tieáng voïng
Röøng saâu aâm u thaâm coác taän
Bieån ñôøi haøo hoa coõi phuø vaân
Thaêm thaúm röøng giaø bieån bao la
Noâng caïn noãi traàn cuõng xoay vaàn.

Ngaøy mai roài nöõa böõa hoâm qua


Ba ñaøo noåi soùng boït bieån nhoaø
Xoaø xaïc laù ñoå nhaïn nhaùo nhaùc
Voïng tieáng ngaäp loøng tieáng voïng vaø.

Daâng cao cao nöõa coõi loøng ta


Röøng giaø traàm ngaâm khuaát nuùi xa...
...
34
baït
Ñeä töû cöù ñoøi xuoáng nuùi, thaày böïc mình hoûi:
xuoáng khoûi nuùi naøy roài con ñi ñaâu ?
Ñeä töû: con seõ veà röøng.
Ñeå laøm gì, thaày hoûi tieáp ?
Ñeä töû: ñeå con veà röøng.
Nghóa laø sao, thaày nhíu maøy ?
Ñeä töû: nghóa laø con veà röøng.
Thaày ngaån ngô, ñeä töû thaáy vaäy baèng noùi theâm,
nghóa laø thaày ñang ôû röøng, nhöng thaày chöa veà
röøng. Thaày ñaõ veà röøng, nhöng thaày chöa ôû
röøng !
Nghe vaäy ngay laäp töùc thaày cho ñeä töû xuoáng
nuùi, nhöng luùc naøy ñeä töû khoâng xuoáng nuùi nöõa.
Veà röøng !

35
taäp naøy goàm coù:
Giao caûm..................................................... 1
Phaän ngöôøi... ............................................. 15
Khai buùt Xuaân ’04 ...................................... 15
Chuùt loøng................................................... 17
Maáy ñoaûn khuùc trong
“Nhöõng Maûnh Vuïn Töï Tình” ..................... 17
Em ñi ! ...................................................... 21
Chuøm 4 caâu ............................................... 22
Ñænh... ..................................................... 24
Xin ñöôïc cheát ............................................ 25
Tieáng nhieäm maàu....................................... 26
Anh ñaõ queân ?! .......................................... 27
Thoaû öôùc vaïn ñaïi ....................................... 28
Xin gioït töø taâm ........................................... 29
Say khoâng ? ............................................... 30
Coøn daøi... .................................................. 31
Soáng & yeâu ................................................ 32
Ñôïi chôø ..................................................... 33
Phöôïng ‘04 ................................................ 34
Tieáng voïng................................................. 34
Baït ............................................................ 35
Taäp naøy goàm coù: ........................................ 36
36