P D F p r o c e s s e d w i t h C u t e P D F e v a l u a t i o n e d i t i o n w w w . C u t e P D F . c o m P D F p r o c e s s e d w i t h C u t e P D F e v a l u a t i o n e d i t i o n w w w . C u t e P D F .

c o m
Lltimu noupte de druuoste, intâiu
noupte de rúzboi
Ccmil Petrescu
1. Curteu intâiu
1.1. Lu piutru cruioloi, in monte
¡n prImùvuru unuIuI 1¤16, cu subIocoLenenL prouspùL,
înLuIu duLù concenLruL, Iuusem purLe, cu un regImenL de In-
IunLerIe dIn cupILuIù, Iu IorLIIIcureu vùII PruIoveI, înLre
BusLenI sI PredeuI. NIsLe sùnLuIeLe cu penLru scurgere de
upù, ucoperILe IcI sI coIo cu rumurI sI IrunzIs, înLùrILe cu
pùmunL cu de un IuL de munù, eruu boLezuLe de noI Lrunsee
sI upùruu un IronL de vreo zece kIIomeLrI.
¡n IuLu Ior, cuLevu drepLungIIurI de reLeIe sI "gropI de
Iup" eruu menILe sù sporeuscù IorLIIIcuLIIIe nousLre. TouLe
cupeLeIe ucesLeu de Lrunsee, rIsIpILe IcI-coIo, supruvegIInd
soseuuu (?) de pe boLurI de deuI, nu Iùceuu, puse cup Iu
cup, un kIIomeLru. Zece porcI LIgùnesLI, cu boLurI puLer-
nIce, ur II rumuL, înLr-o jumùLuLe de zI, LouLe înLùrILurIIe de
pe vuIeu PruIoveI, cu reLeIe de surmù sI cu "gropI de Iup"
cu LoL. (GropIIe usLeu de Iup eruu nIsLe gropI cuL ceIe pe
cure Ie Iuc, jucundu-se, copIII în nIsIp, Iur în Iund uveuu
bùLuL cuLe un mIc Lùrus, uscuLIL upoI cu o Leupù în sus.)
Dupù socoLeIIIe MureIuI sLuL-mujor romun dIn 1¤16 - udIcù
dIn LImpuI bùLùIIeI de Iu Verdun - dusmunuI cure veneu Iu
uLuc uveu sù cuIce, dIn nebùgure de seumù, în ucesLe gropI
sI sù se împungù în LepI, IIe în LuIpù, IIe în spuLe. Despre
"vuIeu IorLIIIcuLù" u PruIoveI vorbeu cu respecL LouLù Luru:
PurIumenLuI, purLIdeIe poIILIce sI presu. Cu sù nu pouLù II
vùzuLe dIn Lren ucesLe reuIIzùrI mIsLerIouse, vugouneIe nu
cIrcuIuu decuL cu perdeIeIe Lruse, suu, ducù nu eruu per-
deIe, cu geumurIIe munjILe cu vopseu uIbù, Iur de Iu SInuIu,
pe IIecure cuIour, eruu sunLIneIe cu buIoneLu Iu urmù. ¡u 1o
muI, în uceIusI un, erum muLuL în regImenLuI XX, cure, de
un un sI muI bIne, se gùseu pe IronLIerù, deusupru
DumbovIcIoureI în munLI, LoL penLru ucoperIre sI
IorLIIIcuLII. AcI, uceeusI gIumù: cuLevu suLe de meLrI de
Lrunsee-jucùrII eruu menILe sù IIusLreze prIncIpIIIe LucLIce
uIe urmuLeI romune de neînvIns. ¡ronLuI de ucoperIre uI
buLuIIonuIuI nosLru se înLIndeu pe vreo zece-cIncIsprezece
kIIomeLrI de IronLIerù, cùLre vumu GIuvuIu în dreupLu, Iur
spre sLungu punù Iu domuI uIb, de pIuLrù, uI cuImII PIuLru
CruIuIuI. NoI "IorLIIIcusem" însù, cu LreI suLe de meLrI de
Lrunsee, cu muI sus, dur Iùrù gropI de Iup, numuI bùLùLuru
de Iurbù verde dInLre cùsuLu cure ne sIujeu de popoLù sI
cùsuLu unde IocuIu comundunLuI de buLuIIon. ¡IresLe cù
ducù vreun neIerIcIL s-ur II rùLùcIL pe ucI "sù vudù"
înLùrILurIIe nousLre, ur II IosL uresLuL sI probubII execuLuL cu
un spIon.
¡n reuIILuLe, vremeu se Lreceu cu InsLrucLIe înLr-o poIunù
muI mùrIsourù, cu usuILurI eroIce, cure nu eruu depurLe de
jocurIIe de copII dIn muIuIuuu OboruIuI, cund ne
împùrLeum în romunI sI LurcI, sI nùvùIeum urIund unII înLr-
uILII. SLIu bIne cù în ucesL LImp se dùdeuu usIgurùrI în Pur-
IumenLuI LùrII cù "sunLem bIne pregùLILI", cù în doI unI de
neuLruIILuLe "urmumenLuI u IosL pus Iu puncL", Iur unumILe
persoune îsI Iuuu rùspundereu uIIrmùrII cù sunLem guLu
"punù Iu uILImuI nusLure, punù Iu uILImuI curLus", Iur cu
sLIInLu IupLeI punù Iu cucerIreu orIcùreI pozILII, IIe eu
socoLILù cu InexpugnubIIù.
PenLru ceIIuILI, pouLe cù uceusLu vIIegIuLurù mIIILurù n-ur
II IosL preu muIL dezugreubIIù. CumuruzII eruu oumenI
cumsecude, cure îsI credeuu Iu necuz. PrunzurIIe sI cIneIe
IuuLe IuoIuILù, în odùILu scundù u popoLeI, Lreceuu poLoIIL,
înLre muncùrurI de bIrL mIc, LùrùgùnuLe convorbIrI despre
umùrùcIunIIe concenLrùrII preu îndeIunguLe, despre InLrI-
gIIe de Iu comundu regImenLuIuI, despre ceIe muI bune
sIuLurI penLru pregùLIreu murùLurIIor sI u borsuIuI, menILe
sù IIe LrImIse prIn scrIsorI ucusù, sI, în zIIe muI de seumù,
despre purLIdeIe poIILIce uIe LùrII, cund ceI cure cILeuu guz-
eLu în IIecure zI uveuu prIIej sù sLrùIuceuscù prIn
comunIcùrI InedILe.
PenLru mIne însù uceusLù concenLrure eru o Iungù
deznùdejde. De muILe orI seuru, Iu popoLù, eru desLuI un
sIngur cuvunL cu sù Lrezeuscù rùscoIIrI sI sù înLùruLe durerI
umorLILe. E îngrozILoure uneorI uceusLù puLere u uneI sIn-
gure propozILIunI, în LImpuI uneI convorbIrI normuIe, cu sù
porneuscù dInLr-o duLù mùcInureu suIIeLeuscù, usu cum dIn
zecIIe de combInuLII cu supLe IILere uIe unuI IucùL secreL,
unu sIngurù descIIde spre InLerIor. ¡n usemeneu
împrejurùrI, nopLIIe mI Ie peLreceum în IungI InsomnII, us-
cuLe sI mIsLuILoure.
¡u drepL vorbInd însù, în usLù-seurù nu uLuL dIscuLIu,
cure nu muI eru o sImpIù uIuzIe, m-u uruncuL în IuIuI
ucesLu de rùscoIIre, bu eru cIIur preu dIrecLù cu sù muI IIe
uLuL de oLrùvILoure, cuL încercureu neIzbuLILù, pe Iungù
comundunLuI buLuIIonuIuI, de u obLIne o permIsIe Iu
CumpuIung.
"PopoLu" unde sunLem ucum e înLr-o oduIe mIcù,
sùLeuscù, muI sus decuL LouLe suLeIe romunesLI dIn munLe.
E ubIu muI mure cu o coIIbù, vùruILù în uIb, cu douù puLurI
îngusLe Iu pereLe, ucoperILe cu veIInLe vecII, sI cure ucum
ne sIujesc sI drepL scuune de musù. O Iumpù de "guz" dù o
IumInù gùIbuIe, uproupe Iu IeI de IesInuLù cu u vInuIuI, dIn
puIureIe murI de upù, de dInuInLe. Musu e, IIresLe, de brud,
cu Iu curcIumIIe de drum mure sI ucoperILù cu punzù
Lùrùneuscù. Cum IIecure oIILer ure LucumuI IuI de ucusù,
uIes cu dInudIns de prousLù cuIILuLe, "cù se pIerde", uvem
dInuInLe o împerecIere de IurIurII, cuLILe sI puIure,
udunuLe purcù de prIn buIcI. ToLI ceI puIsprezece oIILerI uI
buLuIIonuIuI de ucoperIre sunLem îngrùmùdILI uIcI sI, în
usLepLureu cuIeIeIor, se conLInuù, Iùrù cu nImenI sù se
sIncIIseuscù de IumùrIu în cure ne gùsIm, dIscuLIu începuLù
o duLù cu musu sI IscuLù de o guzeLù udusù de Iu uprovIzIon-
ure.
¡nLumpIureu e înLre ceIe obIsnuILe, Iur dIscuLIu e Iu IeI cu
LouLe dIscuLIIIe IILerure, IIIozoIIce, urLIsLIce, poIILIce, mIIIL-
ure, reIIgIouse uIe oumenIIor cure, în suIoune, în resLuur-
unLe, în Lren, în suIu de usLepLure u denLIsLuIuI, "îsI spun
pùrereu Ior" cu convIngereu neîndupIecuLù sI muLemuLIcù
cu cure IurveIe îsI Les în jur gogosI.
Un proces dezbùLuL Iu CurLeu-cu-juruLI dIn BucuresLI u
sIursIL prInLr-o ucIILure, pùLImus comenLuLù. Un bùrbuL dIn
usu-zIsu socIeLuLe bunù sI-u ucIs nevusLu necredIncIousù sI
u IosL ubsoIvIL de vInù de cùLre judecùLorII IuI.
CùpILunuI DImIu, comundunLuI buLuIIonuIuI, un soI de
IIùcùu urdeIeun, Iùrù sù IIe dIn ArdeuI, voInIc, cu musLuLu
bùIuIe, reguIuLù cu InsIgnu de pe supcu cIeIerIsLù, cevu muI
mure însù, uprobu Iùrù codIre IoLùrureu juruLIIor...
- DomnuIe, nevusLu LrebuIe sù IIe nevusLù sI cusu, cusù.
Ducù-I urde de uILeIe, sù nu se mùrILe. AI copII, uI necuzurI,
muncesLI cu un cuIne sI eu sù-sI Iucù de cup?... EI, usLu nu...
Ducù erum juruL, sI eu îI ucIILum.
CùpILunuI DImIu e un conIormIsL. ¡nLurzIuL muIL în grud,
om cu rosLurI gospodùresLI, nu sI-ur permILe sù pourLe Iu
vursLu IuI cIIpIu IrunLuzesc, mouIe, LurLIL, usu cum pourLù
cùpILunII LInerI, cI u rùmus Iu modeIuI "RegeIe CuroI ¡",
înuIL, rIgId cu de curLon (cù usu sI eru), LesIL Iu spuLe numuI.
MuI surprInzùLor pùreu cù opInIu conLrurù eru susLInuLù
de cùpILunuI Corubu, Lunùr sI crunL oIILer, cu scouIù
germunù, jusLILIur neîndupIecubII, "spuImu regImenLuIuI".
Acum eru de nerecunoscuL. PùsLru usprImeu IruzeI scurLe,
dur senLImenLeIe ucesLeu de upùrùLor uI drugosLeI nu I Ie
bùnuIse nImenI, nIcIoduLù.
- Cu ce drepL sù ucIzI o IemeIe cure nu Le muI IubesLe? N-
uI decuL sù Le despurLI. DrugosLeu-I Irumousù LocmuI pen-
Lru cù nu pouLe cunousLe nIcI o sIInIcIe. E preIerInLù
sIncerù. Nu poLI sù-mI ImpuI sù Le Iubesc cu sIIu.
CùpILunuI ¡IoroIu, puLInLeI, deIIcuL sI cu IuLu bIondù-
sLers, îmbùLrunILù înuInLe de vreme, eru de uceeusI pùrere.
- Cum poLI sù uI cruzImeu sù sIIuIesLI suIIeLuI uneI IemeI?
DrepLuI Iu drugosLe e sIunL, domnuIe... Du, du... sI ucI Iun-
geu muIL, cu cupuI înLors u necuz, în proIII, pe ceI doI "u".
¡LI spun eu... orIcund... uneI IemeI LrebuIe sù-I IIe îngùduIL
sù-sI cuuLe IerIcIreu.
SI LoLI ceIIuILI, LInerI suu muI bùLruIorI, Iùsund cu dIscuLIu
sù IIe dusù cum se cuvIne de cùLre superIorI, eruu, deuILIeI,
de uceeusI pùrere.
As II vruL LoLusI sù spun sI eu douù vorbe. SImpIIsmuI
convIns uI ucesLeI dIscuLII mù Iùceu sù surud nervos, cùcI se
suprupuneu ceIor învenInuLe dIn mIne, cu în revIsLeIe IIus-
LruLe prosL, unde rosuI cude uIùLurI de conLuruI negru. Dur
IIIndcù vorbeum înceL, nu erum uuzIL, sI cum începeum
Iruzu, cuLe o voce muI puLernIcù mI-o Iuu cu IoLùrure sI
pusIune înuInLe.
Ar II drepL sù urùL cù nu numuI în suIoune, în Lren, Iu res-
LuurunL se dIscuLu usu. ¡n IILeruLurù, de pIIdù, sI în LeuLru
eru uceIusI Iucru. Nu numuI romuneIe, dur LouLe pIeseIe
usu-zIse buIevurdIere, muIL Iu modù pe uLuncI, nu pro-
cIumuu decuL "drepLuI Iu IubIre", sI în prIvInLu usLu eruu noI
sI revoIuLIonure, IuLù de pIeseIe cure procIumuu în vremurI
prùIuILe: UcIde-o!... ¡ndeosebI eru jucuL pe LouLe sceneIe
dIn Iume un Lunùr Iruncez, uIe cùruI eroIne "poeLIce",
eIocvenLe, cu pùruI despIeLIL sI umerII goI, înLr-un decor de
Iux sI muzIcù, îsI cùuLuu "IerIcIreu" Lrecund pesLe orIce,
LuruLe de puLImù. ¡emeIIe dIn LouLe cupILuIeIe pIungeuu,
înduIosuLe punù Iu mIsLuIre de neînLeIegereu bùrbuLIIor
bruLuII dIn pIesù, IncupubIII sù sImLù IrumuseLeu subIImù u
IubIrII.
Cum LeuLruI, muI cu seumù prIn dIuIoguI IuI, cure LrebuIu
sù deu "IIuzIu vIeLII" (presùruL dour cu vorbe de spIrIL IcI sI
coIo), se obIIguse sù deu decI ImugIneu exucLù u pubIIcuIuI
sI u convorbIrIIor IuI, pubIIcuI, Iu runduI sùu, împrumuLu
dIn scenù Iruze sI IormuIe guLu sI usLIeI, în buzu unuI prIn-
cIpIu pe cure, prIn unuIogIe, I-um puLeu numI uI
menLuIILùLIIor comunIcunLe, se sLubIIIse o udevùruLù
nIveIure înLre uuLorI sI specLuLorI:
- Nu sLIu, domnuIe - IIIozoIù cu resemnure cùpILunuI DI-
mIu, sLund mure, dur cumInLe cu o IuLù, Iu musù - mIe mI se
pure cù nevusLu nu LrebuIe sù-sI Iucù de cup... muI e sI
obruzuI omuIuI în joc. SI dùdu ordonunLeI serveLuI
împùLurIL cu grIjù sI cIIbzuIuIù. Surud cùIduL cùpILunuIuI, sI
penLru cù ure drepLuLe, sI penLru cù um nevoIe de
bunùvoInLu IuI. Pundesc cu suIIeL de sIugù momenLuI sù-I
cer o Iuvoure.
- DomnuIe cùpILun - cùcI cùpILunuI ¡IoroIu eru cevu muI
nou în grud decuL comundunLuI de buLuIIon - udmILI dum-
neuLu, Le rog spune, udmILI dumneuLu sù ucIzI o IemeIe
cure-LI decIurù cù nu Le pouLe IubI? EI, cum vIne usLu?
- Nu sLIu cum vIne, dur eu us ucIILu pe ceI cure sI-u
omoruL nevusLu dIn prIcInù cù eu sI-u pùrùsIL bùrbuLuI sI
copIII.
Am surus dIn nou mIeros sI uprobuLor. SLIu cuL pIIcLIseuu
pe cumuruzII meI ucesLe încercùrI cure uduImecuu
bunùvoInLu comundunLuIuI, dur eru pesLe puLerIIe meIe.
Mù oIerIsem în ujun sù execuL cu pIuLonuI o sùpùLurù pe
cure uILII nu o IzbuLIserù, sI uceusLù oIerLù u meu îI dezgusL-
use. ¡nLeIegeum IImpede, cu prIn sLIcIu usLu, dur ce puLeum
Iuce? ¡n mIne eru o IoIuIù de serpI, cure ujungeu deusupru
numuI înLr-un surus, înserIuL vIeLII mIIILùresLI.
Am crezuL ucum cù e momenLuI propIce sI - în soupLù
buIbuILù, jucundu-mù cu IurcuIILu sI cuLILuI, sù nu Lrùdez
emoLIu de mourLe cure mù guLuIu - I-um repeLuL cerereu dIn
ujun.
- DomnuIe cùpILun... sLILI... vù rugusem... um Iu
CumpuIung... TrebuIe sù IIu muIne seurù ucoIo. SLILI, uzI
um urunjuL cu servIcIuI...
¡mI pIuLeuu vorbeIe nesIgure, dezurLIcuIuLe, cu uero-
pIuneIe de IurLIe uIbù, pe cure Ie uruncù, prIn cumerù,
copIII, jucundu-se.
S-u înLors spre mIne cu un uer de negusLoreusù ucrù sI
pIIcLIsILù:
- DomnuIe subIocoLenenL - cu un "domnuIe" LrunLIL - LI-
um spus cù nu se pouLe, nu o duLù, de zece orI. Nu se pouLe,
sI nu se pouLe... AIcI nu sunL nIcI eu de cupuI meu.
Am devenIL IIvId sI um surus cu un cuIne IovIL, cerund
purcù scuze cù îngIIL punerI Iu puncL uLuL de gruve.
Dur pesLe cuLevu cIIpe m-u cuprIns o urù umurù sI seucù
împoLrIvu LuLuror. ProsLIu pe cure o vedeum mI-u devenIL
InsuporLubIIù, prIpIL, cu o încùIzIre sI o IrILuLIe u pIeIII pe
LoL corpuI. Nu usLepLum decuL sù Izbucnesc... Pundeum un
prIIej, o coLILurù de Iruzù suu un gesL, cu sù InLervIn cu o
uruncùLurù de grenudù. ToLdeuunu, InsuccesuI mù Iuce în
sLure sù comIL, dupù eI, o serIe InLermInubIIù de greseII, cu
un jucùLor Iu ruIeLù, cure, încercund sù se reIucù, mIzeuzù
mereu în conLruLImp: de douù-LreI orI pe rund rosu sI Lrece
upoI pe negru, LocmuI cund ucesLu nu muI Iese, revIne, sI
usu Iu nesIursIL, cu îndurjIre. SunL în sLure sù Iuc IuLù, cu un
sunge rece neobIsnuIL, cIIur înLumpIùrIIor exLruordInure,
poL LrunsIormu însù mIcI IncIdenLe în udevùruLe cuLusLroIe,
dIn cuuzu unuI sIngur momenL conLrudIcLorIu.
Erum ucum desLuI de IucId cu sù-mI duu seumu cù sunL
uproupe în pruguI uneI nenorocIrI, cùcI în usemeneu
împrejurùrI consIIIIIe de rùzboI sunL, cu sI reguIumenLeIe,
necruLùLoure sI duu pedepse ubsoIuL dIsproporLIonuLe -
douùzecI de unI de muncù sIInIcù penLru o puImù duLù su-
perIoruIuI, de pIIdù - dur în uceIusI LImp mù sImLeum evud-
uL dIn mIne însumI, cùzuL cu pe un povurnIs prùpùsLIos.
- CorubuIe, uscuILù-mù ce-LI spun... AsLu-I pùrereu meu
ceI puLIn. Cum? udmILI dumneuLu cu sù... cù usu vIne, nu-I
usu? - sI ucI înLourse cupuI cu sù gùseuscù mùcur o uprobure
InILIuIù, dur nu mI-u înLuInIL decuL prIvIreu LùIousù - în
sIursIL, nu-I usu? cu sù-sI Iuse cusu sI copIII, sù-LI spunù
"uIIvour, sLImubIIe" sI Lu sù nu-I rupI pIcIoureIe?... Bu sù
IucI sI pe deIIcuLu! "Noroc sI sù IIe de-u bunù, cucounù."
- DomnuIe cùpILun - cùcI Corubu nu numuI cù eru cu
muIL muI nou, dur îI eru ucum sI subuILern - eu vù înLreb
încù o duLù: AdmILeLI dumneuvousLrù drugosLe cu sIIu?
Ducù o IemeIe zIce "nu-mI muI pIucI... sù ne despùrLIm"...
PoLI dumneuLu sù spuI: "nu... esLI condumnuLù pe LouLù
vIuLu, n-uI drepL sù dIvorLezI..." Du?
- EI bIne, ducù e vorbu de o despùrLIre în reguIù, uLuncI e
uILcevu, IIresLe. Eu nu vorbesc de dIvorL... eu zIc de IemeIu
cure-sI însuIù bùrbuLuI.
Am InLervenIL nervos sI uproupe suIeruL... ALuL de vIu sI
cu mImIcù, încuL LoLI s-uu înLors spre mIne.
- Nu, nIcI uLuncI.
SI um reIuuL muI scùzuL, demuscundu-mI premedILureu,
ucum cund LoLI mù prIveuu uImILI.
- DIscuLIu dumneuvousLrù e copIIùrousù sI prImurù. Nu
cunousLeLI nImIc dIn psIIoIogIu drugosLeI. ¡oIosILI un mu-
LerIuI nedIIerenLIuL.
Ducù us II spus usLu cu opInIe obIecLIvù, oumenII ur II uc-
cepLuL-o, pouLe, dur eru în LonuI meu, în osLenLuLIu neoIo-
gIsmeIor, o nuunLù de jIgnIre sI dIspreL, încuL LoLI m-uu
prIvIL mIruLI, nedeprInsI cu uLILudInI uLuL de puLIn
mIIILùresLI, Iur cùpILunuI Corubu, înLùruLuL, dur
sLùpunIndu-se, s-u înLors spre mIne cu un IeI de mIcù
soIemnILuLe ucrù de mugIsLruL.
- Cum, domnuIe, ducù o IemeIe zIce: "nu muI vreuu",
dumneuLu zIcI: "bu du, sù vreI?" HùI?
- Ducù e vorbu de o sImpIù împreunure, du... ure drepL sù
zIcù: nu muI vreuu... Dur IubIreu e uILcevu. ¡ur ducù nu sLILI
ce e, puLeLI, cu noLIunIIe dumneuvousLrù cumpùruLe sI
vunduLe cu LopLunuI: "usu um uuzIL... usu vund" sù
dezbuLeLI LouLù vIuLu, cù LoL nu ujungeLI Iu nImIc. SI
prIvIndu-I dIspreLuILor: DIscuLuLI muI bIne ceeu ce vù
prIcepeLI.
Au LresùrIL LoLI sI upoI uu rùmus încremenILI de
nedumerIre, cu sI cund dIn Luvun s-ur II desprIns, sI ur II
cùzuL în mIjIocuI meseI, pesLe IurIurII sI puIure, o cobru
încoIùcILù sI împùIuLù. ¡zbucnIreu meu eru neIuIocuI eI,
vuIgurù, Iùrù LemeI, înLre oumenII ucesLIu cure vorbeuu
obIsnuIL dupù musù, dur musLeuIu oLrùvILoure dIn mIne
LrebuIu sù rùzbeuscù. M-um scuIuL brusc sI um IesIL bùLos
cu dInLr-o pIInù sedInLù, mereu în uImIreu LuLuror.
M-u ujuns în prug, cu un cuLIL în InImù, suIerùLoure sI
grouznIcù, voceu cùpILunuIuI Corubu:
- SubIocoLenenL GIeorgIIdIu...
SI în uceeusI cIIpù um uuzIL un rosLogoIIL de LucumurI,
cùdereu unuI scuun sI um înLeIes cù, LurbuL, cùpILunuI Cor-
ubu sùrIse în mIjIocuI odùII.
Am încremenIL o cIIpù cu spuLeIe Iu eI sI um gundIL: sunL
pIerduL... IInIsLIL sI sImpIu, cum pouLe II un medIc cure ur
consLuLu cù ure cuncer. SLIum cù muI IovIse un oIILer.
M-um înLors dInLr-o duLù cu LoL corpuI sI um IùcuL un
pus înspre mIjIocuI odùII. CùpILunuI Corubu, cure, înIIpL în
pIcIoure sI muIL muI voInIc decuL mIne, mù usLepLu, u
înIemnIL cu munu rIdIcuLù cund u vùzuL pumnuI meu
crIspuL, guLu sù Ioveuscù. Mù sImLeum uIb, cu LoL suIIeLuI în
usLepLure sI IInIsLIL cu un cuduvru. Eru, deuILIeI, un IIor în
înLreugu încùpere, cure u IùcuL sù nu muI respIre nImenI.
CùpILunuI mI-u înLuInIL prIvIreu sI u rùmus cu o IInIe. Cred
cù mI-u vùzuL în ocII prIveIIsLI de mourLe, cu peIsujeIe Iun-
ure. Au înLeIes LoLI cù sunL IoLùruL sù rùspund sI upoI sù mù
omor. NIcIoduLù n-um IosL IovIL cu bùrbuL sI cred cù n-us
puLeu înduru usLu. DeuILIeI, muI ujunsesem de douù orI
pouLe, în vIuLu meu, punù în ucesL prug. Bu, copII cIIur, eru
sù IIu sIusIuL de un buIdog, cure se nùpusLIse usupru meu,
dur I-um înLuInIL înLr-o IuIgerure prIvIreu, sI u încremenIL
pe Ioc, cu sI mIne, uIb uLuncI, cu sI uzI, probubII. NIcIoduLù
sImL cù n-us puLeu Iuce usLu cu voInLù, cu un exercILIu. Cred
muI curund cù uceusLù prIvIre e cu o punLe supremù de Iu
suIIeL Iu suIIeL, de Iu eIemenL Iu eIemenL.
Am IesIL puIId mereu, în Lùcereu obosILù sI înLInsù.
¡n sùIILu mIcù, uproupe sù mù Iovesc de ordonunLeIe cure
scoLeuu LucumurIIe...
- DomnuIe subIocoLenenL, Iu noupLe compunIu nousLrù
dù LreI posLurI!
Eru pIuLonIeruI RuIcu, cure usLepLu sù LermInùm musu.
- ¡usù-mù în puce, sI um IesIL în IumInIsuI de Iurbù sI
Iunù. E în mIne ucum o deznùdejde mIsLuILoure, cure
numuI Iu gunduI cù LrebuIe sù mù duc ucusù îmI îngrousù
vIneIe guLuIuI. SImL nevoIu sù uIerg, sù umbIu pe poLecI. Nu
sLIu ce sù Iuc sI mù IspILesLe, cu o soupLù seucù, gunduI sù
pIec LoLusI Iu CumpuIung, ucoIo unde se uIeg IIreIe noro-
cuIuI meu. Un îndemn de prudenLù îmI spune însù cù us
zùdùrnIcI pouLe LoLuI, prInLr-o greseuIù de ImpuIsIv.
OrIsun mù ujunge dIn urmù, îngrIjoruL, sI mù înLreubù de
uproupe:
- GIeorgIIdIuIe, uscuILù, ce e cu LIne?
¡mI Iu bruLuI, dur cuuL sù ocoIesc rùspunsuI.
- NImIc.
- AscuILù, mù, ce u IosL IesIreu de udIneuurI?
Nu mInL deIoc, IIresLe, cund, ubIu reLInundu-mù, con-
LInuu sI ucum o IIerbere, nejusLIIIcuLù de LemperuLuru Ioc-
uIuI sI u momenLuIuI sI decI reLorIcù penLru specLuLor suu
penLru ceI ce nu se recunousLe în înLumpIure.
- M-u scos dIn sùrILe uLuLu sùrùcIe de spIrIL înLr-o
dIscuLIe. Cu noLIunI prImure, grosoIune, cu înLeIesurI
nedIIerenLIuLe. Ce sLIu eI despre drugosLe, de vorbesc InLer-
mInubII? PIuLILudInI, poncIIe dIn cùrLI sI IormuIe curenLe...
Dogme bunuIe, cure cIrcuIù sI cure LIn Ioc de cugeLure.
- Dur... sI rùmune în goI, cùcI sImLe, ucum ubIu, cù
IùmurIrIIe sunL dIn uILù "cIusù" decuL I se pùruse IzbucnIreu
InsoIenLù de udIneuurI.
SI LoLusI eI nu bùnuIesLe nIcI ucum, nu pouLe du Iu o
purLe perdeuuu cure-mI ucoperù suIIeLuI, cu sù sLIe ce rùnI
sunL ucoIo, cuL de muIL uceusLù IzbucnIre u meu e un
IsLovILor sI umur "pro domo". Nu-I Ius sù mù înLrerupù
mùcur.
- Ce-I o IubIre, cu s-o IucI reguIù cusnIcù? A se sLerge pe
pIcIoure Iu usù... u nu-sI înseIu bùrbuLuI... usu cum vreu DI-
mIu. CIne ur puLeu respecLu usemeneu reguIumenL de servI-
cIu InLerIor uI conjuguIILùLII? Dur InIInIL muI superIIcIuIù
încù e IormuIu IuI Corubu. Cum? se poL despùrLI usu de
usor doI umunLI? Un bunduj upIIcuL preu muILe zIIe pe o
runù sI se IIpesLe de eu de nu-I poLI desIuce decuL cu
suIerInLe de neînduruL... dur douù suIIeLe cure s-uu
împIeLIL... uu crescuL upoI IuoIuILù? Ducù udmILI cù o
cùsnIcIe e o usocIuLIe penLru bunuI LruI în vIuLù, e rusInos,
IIresLe, sù proLesLezI uLuncI cund e dIzoIvuLù. Dur cum sù
prImesLI IormuIu de meLuIIzIcù vuIgurù cù IubIreu
suIIeLeuscù e o conjugure de enLILùLI ubsLrucLe, cure cund se
desIuc se regùsesc în uceeusI Iormù sI cunLILuLe cu înuInLe
de conLopIre: doI IILrI de upù sI sure, pusI Iu dIsLIIuL, duu un
IILru sI jumùLuLe de upù sI o jumùLuLe de IILru de sure;
umesLecI Iur sI Iur uI doI IILrI de upù sI sure? A crede cù IubI-
reu suIIeLeIor e o usLIeI de combInure sImpIIsLù înseumnù,
IIresLe, u dIscuLu cu LouLù Iumeu, prosLesLe... O IemeIe îsI dù
suIIeLuI sI pe urmù sI-I reIu InLucL. SI de ce nu? Are drepL sù
Iu înupoI exucL cuL u duL.
¡ùrù sù vreuu, înIIerbunLuL încù de proprIu meu Izbuc-
nIre, de LoL ce mocnIsem în suIIeL, sLrung IurIos bruLuI IuI
OrIsun, cure Iu începuL u încercuL nedumerIL sù mù
înLrerupù sI cure ucum, înLeIegund, cu Iu IumInu uneI LorLe,
cù e vorbu de senLImenLe reIuIuLe, sugrumuLe îndeIungù
vreme, Luce, uscuILundu-mù, pe poLecu IumInuLù de Iunù,
sub ceruI înuIL, ucI, înLre cuImI de munLI.
- O IubIre mure e muI curund un proces de uuLosug-
esLIe... TrebuIe LImp sI LrebuIe compIIcILuLe penLru Iorm-
ureu eI. De ceIe muI muILe orI Le obIsnuIesLI greu, Iu
începuL, sù-LI pIucù IemeIu Iùrù cure muI LurzIu nu muI poLI
LrùI. ¡ubesLI înLuI dIn mIIù, dIn înduLorIre, dIn duIosIe,
IubesLI penLru cù sLII cù usLu o Iuce IerIcILù, îLI repeLI cù nu e
IoIuI s-o jIgnesLI, sù înseII uLuLu încredere. Pe urmù Le
obIsnuIesLI cu surusuI sI voceu eI, usu cum Le obIsnuIesLI cu
un peIsuj. SI LrepLuL îLI LrebuIesLe prezenLu eI zIInIcù.
¡nùbusI în LIne mugurII orIcùror uILor prIeLenII sI IubIrI.
TouLe pIunurIIe de vIILor LI Ie IucI în IuncLIe de nevoIIe sI
preIerInLeIe eI. VreI succese cu sù uI surusuI eI. PsIIoIogIu
uruLù cù uu o LendInLù de sLubIIIzure sLùrIIe suIIeLesLI repeL-
uLe sI cù, menLInuLe cu voInLù, duc Iu o udevùruLù nevrozù.
OrIce IubIre e cu un monoIdeIsm, voIunLur Iu începuL, puLo-
IogIc pe urmù.
¡LI consLruIesLI cusu penLru o IemeIe, cumperI mobIIu pe
cure u uIes-o eu, îLI IIxezI deprInderIIe cum Ie-u dorIL eu.
TouLe pIunurIIe LuIe de vIILor punù Iu mourLe sunL IùcuLe
penLru doI InsI. A pIecuL de ucusù, sI esLI neconLenIL
îngrIjoruL sù nu I se înLumpIe cevu... Te sLrùpunge cu un
sLIIeL orIce uIuzIe despre eu sI esLI nebun de IerIcIre cund,
dupù greuLùLI muLerIuIe sI umIIInLe uneorI, uI IzbuLIL sù-I
IucI o surprIzù cure s-o uImeuscù de pIùcere. EI bIne, înLr-o
zI vIne IemeIu uceusLu sI-LI spune cù LouLe usLeu LrebuIe sù
înceLeze punù muIne Iu oru 11,¤=, cund pIeucù Iu gurù.
SIvIock n-u uvuL curujuI sù LuIe dIn spuLeIe unuI om vIu ex-
ucL IIvru de curne Iu cure uveu drepLuI, cùcI sLIu cù usLu nu
se pouLe. ToLusI, IemeIu crede cù dIn uceusLù sImbIozù
senLImenLuIù, cure e IubIreu, pouLe sù-sI Iu înupoI numuI
purLeu pe cure u udus-o eu Iùrù sù Iucù rùu resLuIuI. NIcI un
docLor nu ure curujuI sù despurLù corpurIIe ceIor nùscuLI
unILI, cùcI Ie-ur ucIde pe umundouù. Cund e cu udevùruL
vorbu de o IubIre mure, ducù unuI dInLre umunLI înceurcù
ImposIbIIuI, rezuILuLuI e uceIusI. CeIùIuIL, bùrbuL suu Ie-
meIe, se sInucIde, dur înLuI pouLe ucIde. De uILmInLerI usu e
sI Irumos. TrebuIe sù se sLIe cù sI IubIreu ure rIscurIIe eI. Cù
uceI cure se Iubesc uu drepL de vIuLù sI de mourLe, unuI
usupru ceIuIIuIL.
OrIsun nu vede cù-mI sunL ocIII pIInI de IucrImI în
înLunerIc, dur Iùrù îndoIuIù sImLe usLu dIn deznùdejdeu
înmuIuLù u vocII meIe. Tuce, uIùLurI de mIne, îndeIung, dIn
deIIcuLeLe... AbIu LurzIu mù înLreubù cu sIIIcIune:
- SuIerI, GIeorgIIdIuIe?
Nu rùspund nImIc, cùcI us IzbucnI în IoIoLe nervouse.
MuscIII IeLeI îmI sunL conLrucLuLI.
Mù duce upoI punù ucusù. ¡n prug, nu mù muI poL
sLùpunI.
- Ducù muIne seurù nu-mI dù drumuI penLru douù zIIe,
dezerLez.
PIeucù Iùrù sù spuIe o vorbù, dur gIIcesc în sLrungereu de
munù o nedumerIre, o prIeLenIe descurujuLù purcù.
1.±. Ðiuuonulele onoi testument
¡n prImùvuru unuIuI 1¤16, cu subIocoLenenL prouspùL,
înLuIu duLù concenLruL, Iuusem purLe, cu un regImenL de In-
IunLerIe dIn cupILuIù, Iu IorLIIIcureu vùII PruIoveI, înLre
BusLenI sI PredeuI. NIsLe sùnLuIeLe cu penLru scurgere de
upù, ucoperILe IcI sI coIo cu rumurI sI IrunzIs, înLùrILe cu
pùmunL cu de un IuL de munù, eruu boLezuLe de noI Lrunsee
sI upùruu un IronL de vreo zece kIIomeLrI.
¡n IuLu Ior, cuLevu drepLungIIurI de reLeIe sI "gropI de
Iup" eruu menILe sù sporeuscù IorLIIIcuLIIIe nousLre. TouLe
cupeLeIe ucesLeu de Lrunsee, rIsIpILe IcI-coIo, supruvegIInd
soseuuu (?) de pe boLurI de deuI, nu Iùceuu, puse cup Iu
cup, un kIIomeLru. Zece porcI LIgùnesLI, cu boLurI puLer-
nIce, ur II rumuL, înLr-o jumùLuLe de zI, LouLe înLùrILurIIe de
pe vuIeu PruIoveI, cu reLeIe de surmù sI cu "gropI de Iup"
cu LoL. (GropIIe usLeu de Iup eruu nIsLe gropI cuL ceIe pe
cure Ie Iuc, jucundu-se, copIII în nIsIp, Iur în Iund uveuu
bùLuL cuLe un mIc Lùrus, uscuLIL upoI cu o Leupù în sus.)
Dupù socoLeIIIe MureIuI sLuL-mujor romun dIn 1¤16 - udIcù
dIn LImpuI bùLùIIeI de Iu Verdun - dusmunuI cure veneu Iu
uLuc uveu sù cuIce, dIn nebùgure de seumù, în ucesLe gropI
sI sù se împungù în LepI, IIe în LuIpù, IIe în spuLe. Despre
"vuIeu IorLIIIcuLù" u PruIoveI vorbeu cu respecL LouLù Luru:
PurIumenLuI, purLIdeIe poIILIce sI presu. Cu sù nu pouLù II
vùzuLe dIn Lren ucesLe reuIIzùrI mIsLerIouse, vugouneIe nu
cIrcuIuu decuL cu perdeIeIe Lruse, suu, ducù nu eruu per-
deIe, cu geumurIIe munjILe cu vopseu uIbù, Iur de Iu SInuIu,
pe IIecure cuIour, eruu sunLIneIe cu buIoneLu Iu urmù. ¡u 1o
muI, în uceIusI un, erum muLuL în regImenLuI XX, cure, de
un un sI muI bIne, se gùseu pe IronLIerù, deusupru
DumbovIcIoureI în munLI, LoL penLru ucoperIre sI
IorLIIIcuLII. AcI, uceeusI gIumù: cuLevu suLe de meLrI de
Lrunsee-jucùrII eruu menILe sù IIusLreze prIncIpIIIe LucLIce
uIe urmuLeI romune de neînvIns. ¡ronLuI de ucoperIre uI
buLuIIonuIuI nosLru se înLIndeu pe vreo zece-cIncIsprezece
kIIomeLrI de IronLIerù, cùLre vumu GIuvuIu în dreupLu, Iur
spre sLungu punù Iu domuI uIb, de pIuLrù, uI cuImII PIuLru
CruIuIuI. NoI "IorLIIIcusem" însù, cu LreI suLe de meLrI de
Lrunsee, cu muI sus, dur Iùrù gropI de Iup, numuI bùLùLuru
de Iurbù verde dInLre cùsuLu cure ne sIujeu de popoLù sI
cùsuLu unde IocuIu comundunLuI de buLuIIon. ¡IresLe cù
ducù vreun neIerIcIL s-ur II rùLùcIL pe ucI "sù vudù"
înLùrILurIIe nousLre, ur II IosL uresLuL sI probubII execuLuL cu
un spIon.
¡n reuIILuLe, vremeu se Lreceu cu InsLrucLIe înLr-o poIunù
muI mùrIsourù, cu usuILurI eroIce, cure nu eruu depurLe de
jocurIIe de copII dIn muIuIuuu OboruIuI, cund ne
împùrLeum în romunI sI LurcI, sI nùvùIeum urIund unII înLr-
uILII. SLIu bIne cù în ucesL LImp se dùdeuu usIgurùrI în Pur-
IumenLuI LùrII cù "sunLem bIne pregùLILI", cù în doI unI de
neuLruIILuLe "urmumenLuI u IosL pus Iu puncL", Iur unumILe
persoune îsI Iuuu rùspundereu uIIrmùrII cù sunLem guLu
"punù Iu uILImuI nusLure, punù Iu uILImuI curLus", Iur cu
sLIInLu IupLeI punù Iu cucerIreu orIcùreI pozILII, IIe eu
socoLILù cu InexpugnubIIù.
PenLru ceIIuILI, pouLe cù uceusLu vIIegIuLurù mIIILurù n-ur
II IosL preu muIL dezugreubIIù. CumuruzII eruu oumenI
cumsecude, cure îsI credeuu Iu necuz. PrunzurIIe sI cIneIe
IuuLe IuoIuILù, în odùILu scundù u popoLeI, Lreceuu poLoIIL,
înLre muncùrurI de bIrL mIc, LùrùgùnuLe convorbIrI despre
umùrùcIunIIe concenLrùrII preu îndeIunguLe, despre InLrI-
gIIe de Iu comundu regImenLuIuI, despre ceIe muI bune
sIuLurI penLru pregùLIreu murùLurIIor sI u borsuIuI, menILe
sù IIe LrImIse prIn scrIsorI ucusù, sI, în zIIe muI de seumù,
despre purLIdeIe poIILIce uIe LùrII, cund ceI cure cILeuu guz-
eLu în IIecure zI uveuu prIIej sù sLrùIuceuscù prIn
comunIcùrI InedILe.
PenLru mIne însù uceusLù concenLrure eru o Iungù
deznùdejde. De muILe orI seuru, Iu popoLù, eru desLuI un
sIngur cuvunL cu sù Lrezeuscù rùscoIIrI sI sù înLùruLe durerI
umorLILe. E îngrozILoure uneorI uceusLù puLere u uneI sIn-
gure propozILIunI, în LImpuI uneI convorbIrI normuIe, cu sù
porneuscù dInLr-o duLù mùcInureu suIIeLeuscù, usu cum dIn
zecIIe de combInuLII cu supLe IILere uIe unuI IucùL secreL,
unu sIngurù descIIde spre InLerIor. ¡n usemeneu
împrejurùrI, nopLIIe mI Ie peLreceum în IungI InsomnII, us-
cuLe sI mIsLuILoure.
¡u drepL vorbInd însù, în usLù-seurù nu uLuL dIscuLIu,
cure nu muI eru o sImpIù uIuzIe, m-u uruncuL în IuIuI
ucesLu de rùscoIIre, bu eru cIIur preu dIrecLù cu sù muI IIe
uLuL de oLrùvILoure, cuL încercureu neIzbuLILù, pe Iungù
comundunLuI buLuIIonuIuI, de u obLIne o permIsIe Iu
CumpuIung.
"PopoLu" unde sunLem ucum e înLr-o oduIe mIcù,
sùLeuscù, muI sus decuL LouLe suLeIe romunesLI dIn munLe.
E ubIu muI mure cu o coIIbù, vùruILù în uIb, cu douù puLurI
îngusLe Iu pereLe, ucoperILe cu veIInLe vecII, sI cure ucum
ne sIujesc sI drepL scuune de musù. O Iumpù de "guz" dù o
IumInù gùIbuIe, uproupe Iu IeI de IesInuLù cu u vInuIuI, dIn
puIureIe murI de upù, de dInuInLe. Musu e, IIresLe, de brud,
cu Iu curcIumIIe de drum mure sI ucoperILù cu punzù
Lùrùneuscù. Cum IIecure oIILer ure LucumuI IuI de ucusù,
uIes cu dInudIns de prousLù cuIILuLe, "cù se pIerde", uvem
dInuInLe o împerecIere de IurIurII, cuLILe sI puIure,
udunuLe purcù de prIn buIcI. ToLI ceI puIsprezece oIILerI uI
buLuIIonuIuI de ucoperIre sunLem îngrùmùdILI uIcI sI, în
usLepLureu cuIeIeIor, se conLInuù, Iùrù cu nImenI sù se
sIncIIseuscù de IumùrIu în cure ne gùsIm, dIscuLIu începuLù
o duLù cu musu sI IscuLù de o guzeLù udusù de Iu uprovIzIon-
ure.
¡nLumpIureu e înLre ceIe obIsnuILe, Iur dIscuLIu e Iu IeI cu
LouLe dIscuLIIIe IILerure, IIIozoIIce, urLIsLIce, poIILIce, mIIIL-
ure, reIIgIouse uIe oumenIIor cure, în suIoune, în resLuur-
unLe, în Lren, în suIu de usLepLure u denLIsLuIuI, "îsI spun
pùrereu Ior" cu convIngereu neîndupIecuLù sI muLemuLIcù
cu cure IurveIe îsI Les în jur gogosI.
Un proces dezbùLuL Iu CurLeu-cu-juruLI dIn BucuresLI u
sIursIL prInLr-o ucIILure, pùLImus comenLuLù. Un bùrbuL dIn
usu-zIsu socIeLuLe bunù sI-u ucIs nevusLu necredIncIousù sI
u IosL ubsoIvIL de vInù de cùLre judecùLorII IuI.
CùpILunuI DImIu, comundunLuI buLuIIonuIuI, un soI de
IIùcùu urdeIeun, Iùrù sù IIe dIn ArdeuI, voInIc, cu musLuLu
bùIuIe, reguIuLù cu InsIgnu de pe supcu cIeIerIsLù, cevu muI
mure însù, uprobu Iùrù codIre IoLùrureu juruLIIor...
- DomnuIe, nevusLu LrebuIe sù IIe nevusLù sI cusu, cusù.
Ducù-I urde de uILeIe, sù nu se mùrILe. AI copII, uI necuzurI,
muncesLI cu un cuIne sI eu sù-sI Iucù de cup?... EI, usLu nu...
Ducù erum juruL, sI eu îI ucIILum.
CùpILunuI DImIu e un conIormIsL. ¡nLurzIuL muIL în grud,
om cu rosLurI gospodùresLI, nu sI-ur permILe sù pourLe Iu
vursLu IuI cIIpIu IrunLuzesc, mouIe, LurLIL, usu cum pourLù
cùpILunII LInerI, cI u rùmus Iu modeIuI "RegeIe CuroI ¡",
înuIL, rIgId cu de curLon (cù usu sI eru), LesIL Iu spuLe numuI.
MuI surprInzùLor pùreu cù opInIu conLrurù eru susLInuLù
de cùpILunuI Corubu, Lunùr sI crunL oIILer, cu scouIù
germunù, jusLILIur neîndupIecubII, "spuImu regImenLuIuI".
Acum eru de nerecunoscuL. PùsLru usprImeu IruzeI scurLe,
dur senLImenLeIe ucesLeu de upùrùLor uI drugosLeI nu I Ie
bùnuIse nImenI, nIcIoduLù.
- Cu ce drepL sù ucIzI o IemeIe cure nu Le muI IubesLe? N-
uI decuL sù Le despurLI. DrugosLeu-I Irumousù LocmuI pen-
Lru cù nu pouLe cunousLe nIcI o sIInIcIe. E preIerInLù
sIncerù. Nu poLI sù-mI ImpuI sù Le Iubesc cu sIIu.
CùpILunuI ¡IoroIu, puLInLeI, deIIcuL sI cu IuLu bIondù-
sLers, îmbùLrunILù înuInLe de vreme, eru de uceeusI pùrere.
- Cum poLI sù uI cruzImeu sù sIIuIesLI suIIeLuI uneI IemeI?
DrepLuI Iu drugosLe e sIunL, domnuIe... Du, du... sI ucI Iun-
geu muIL, cu cupuI înLors u necuz, în proIII, pe ceI doI "u".
¡LI spun eu... orIcund... uneI IemeI LrebuIe sù-I IIe îngùduIL
sù-sI cuuLe IerIcIreu.
SI LoLI ceIIuILI, LInerI suu muI bùLruIorI, Iùsund cu dIscuLIu
sù IIe dusù cum se cuvIne de cùLre superIorI, eruu, deuILIeI,
de uceeusI pùrere.
As II vruL LoLusI sù spun sI eu douù vorbe. SImpIIsmuI
convIns uI ucesLeI dIscuLII mù Iùceu sù surud nervos, cùcI se
suprupuneu ceIor învenInuLe dIn mIne, cu în revIsLeIe IIus-
LruLe prosL, unde rosuI cude uIùLurI de conLuruI negru. Dur
IIIndcù vorbeum înceL, nu erum uuzIL, sI cum începeum
Iruzu, cuLe o voce muI puLernIcù mI-o Iuu cu IoLùrure sI
pusIune înuInLe.
Ar II drepL sù urùL cù nu numuI în suIoune, în Lren, Iu res-
LuurunL se dIscuLu usu. ¡n IILeruLurù, de pIIdù, sI în LeuLru
eru uceIusI Iucru. Nu numuI romuneIe, dur LouLe pIeseIe
usu-zIse buIevurdIere, muIL Iu modù pe uLuncI, nu pro-
cIumuu decuL "drepLuI Iu IubIre", sI în prIvInLu usLu eruu noI
sI revoIuLIonure, IuLù de pIeseIe cure procIumuu în vremurI
prùIuILe: UcIde-o!... ¡ndeosebI eru jucuL pe LouLe sceneIe
dIn Iume un Lunùr Iruncez, uIe cùruI eroIne "poeLIce",
eIocvenLe, cu pùruI despIeLIL sI umerII goI, înLr-un decor de
Iux sI muzIcù, îsI cùuLuu "IerIcIreu" Lrecund pesLe orIce,
LuruLe de puLImù. ¡emeIIe dIn LouLe cupILuIeIe pIungeuu,
înduIosuLe punù Iu mIsLuIre de neînLeIegereu bùrbuLIIor
bruLuII dIn pIesù, IncupubIII sù sImLù IrumuseLeu subIImù u
IubIrII.
Cum LeuLruI, muI cu seumù prIn dIuIoguI IuI, cure LrebuIu
sù deu "IIuzIu vIeLII" (presùruL dour cu vorbe de spIrIL IcI sI
coIo), se obIIguse sù deu decI ImugIneu exucLù u pubIIcuIuI
sI u convorbIrIIor IuI, pubIIcuI, Iu runduI sùu, împrumuLu
dIn scenù Iruze sI IormuIe guLu sI usLIeI, în buzu unuI prIn-
cIpIu pe cure, prIn unuIogIe, I-um puLeu numI uI
menLuIILùLIIor comunIcunLe, se sLubIIIse o udevùruLù
nIveIure înLre uuLorI sI specLuLorI:
- Nu sLIu, domnuIe - IIIozoIù cu resemnure cùpILunuI DI-
mIu, sLund mure, dur cumInLe cu o IuLù, Iu musù - mIe mI se
pure cù nevusLu nu LrebuIe sù-sI Iucù de cup... muI e sI
obruzuI omuIuI în joc. SI dùdu ordonunLeI serveLuI
împùLurIL cu grIjù sI cIIbzuIuIù. Surud cùIduL cùpILunuIuI, sI
penLru cù ure drepLuLe, sI penLru cù um nevoIe de
bunùvoInLu IuI. Pundesc cu suIIeL de sIugù momenLuI sù-I
cer o Iuvoure.
- DomnuIe cùpILun - cùcI cùpILunuI ¡IoroIu eru cevu muI
nou în grud decuL comundunLuI de buLuIIon - udmILI dum-
neuLu, Le rog spune, udmILI dumneuLu sù ucIzI o IemeIe
cure-LI decIurù cù nu Le pouLe IubI? EI, cum vIne usLu?
- Nu sLIu cum vIne, dur eu us ucIILu pe ceI cure sI-u
omoruL nevusLu dIn prIcInù cù eu sI-u pùrùsIL bùrbuLuI sI
copIII.
Am surus dIn nou mIeros sI uprobuLor. SLIu cuL pIIcLIseuu
pe cumuruzII meI ucesLe încercùrI cure uduImecuu
bunùvoInLu comundunLuIuI, dur eru pesLe puLerIIe meIe.
Mù oIerIsem în ujun sù execuL cu pIuLonuI o sùpùLurù pe
cure uILII nu o IzbuLIserù, sI uceusLù oIerLù u meu îI dezgusL-
use. ¡nLeIegeum IImpede, cu prIn sLIcIu usLu, dur ce puLeum
Iuce? ¡n mIne eru o IoIuIù de serpI, cure ujungeu deusupru
numuI înLr-un surus, înserIuL vIeLII mIIILùresLI.
Am crezuL ucum cù e momenLuI propIce sI - în soupLù
buIbuILù, jucundu-mù cu IurcuIILu sI cuLILuI, sù nu Lrùdez
emoLIu de mourLe cure mù guLuIu - I-um repeLuL cerereu dIn
ujun.
- DomnuIe cùpILun... sLILI... vù rugusem... um Iu
CumpuIung... TrebuIe sù IIu muIne seurù ucoIo. SLILI, uzI
um urunjuL cu servIcIuI...
¡mI pIuLeuu vorbeIe nesIgure, dezurLIcuIuLe, cu uero-
pIuneIe de IurLIe uIbù, pe cure Ie uruncù, prIn cumerù,
copIII, jucundu-se.
S-u înLors spre mIne cu un uer de negusLoreusù ucrù sI
pIIcLIsILù:
- DomnuIe subIocoLenenL - cu un "domnuIe" LrunLIL - LI-
um spus cù nu se pouLe, nu o duLù, de zece orI. Nu se pouLe,
sI nu se pouLe... AIcI nu sunL nIcI eu de cupuI meu.
Am devenIL IIvId sI um surus cu un cuIne IovIL, cerund
purcù scuze cù îngIIL punerI Iu puncL uLuL de gruve.
Dur pesLe cuLevu cIIpe m-u cuprIns o urù umurù sI seucù
împoLrIvu LuLuror. ProsLIu pe cure o vedeum mI-u devenIL
InsuporLubIIù, prIpIL, cu o încùIzIre sI o IrILuLIe u pIeIII pe
LoL corpuI. Nu usLepLum decuL sù Izbucnesc... Pundeum un
prIIej, o coLILurù de Iruzù suu un gesL, cu sù InLervIn cu o
uruncùLurù de grenudù. ToLdeuunu, InsuccesuI mù Iuce în
sLure sù comIL, dupù eI, o serIe InLermInubIIù de greseII, cu
un jucùLor Iu ruIeLù, cure, încercund sù se reIucù, mIzeuzù
mereu în conLruLImp: de douù-LreI orI pe rund rosu sI Lrece
upoI pe negru, LocmuI cund ucesLu nu muI Iese, revIne, sI
usu Iu nesIursIL, cu îndurjIre. SunL în sLure sù Iuc IuLù, cu un
sunge rece neobIsnuIL, cIIur înLumpIùrIIor exLruordInure,
poL LrunsIormu însù mIcI IncIdenLe în udevùruLe cuLusLroIe,
dIn cuuzu unuI sIngur momenL conLrudIcLorIu.
Erum ucum desLuI de IucId cu sù-mI duu seumu cù sunL
uproupe în pruguI uneI nenorocIrI, cùcI în usemeneu
împrejurùrI consIIIIIe de rùzboI sunL, cu sI reguIumenLeIe,
necruLùLoure sI duu pedepse ubsoIuL dIsproporLIonuLe -
douùzecI de unI de muncù sIInIcù penLru o puImù duLù su-
perIoruIuI, de pIIdù - dur în uceIusI LImp mù sImLeum evud-
uL dIn mIne însumI, cùzuL cu pe un povurnIs prùpùsLIos.
- CorubuIe, uscuILù-mù ce-LI spun... AsLu-I pùrereu meu
ceI puLIn. Cum? udmILI dumneuLu cu sù... cù usu vIne, nu-I
usu? - sI ucI înLourse cupuI cu sù gùseuscù mùcur o uprobure
InILIuIù, dur nu mI-u înLuInIL decuL prIvIreu LùIousù - în
sIursIL, nu-I usu? cu sù-sI Iuse cusu sI copIII, sù-LI spunù
"uIIvour, sLImubIIe" sI Lu sù nu-I rupI pIcIoureIe?... Bu sù
IucI sI pe deIIcuLu! "Noroc sI sù IIe de-u bunù, cucounù."
- DomnuIe cùpILun - cùcI Corubu nu numuI cù eru cu
muIL muI nou, dur îI eru ucum sI subuILern - eu vù înLreb
încù o duLù: AdmILeLI dumneuvousLrù drugosLe cu sIIu?
Ducù o IemeIe zIce "nu-mI muI pIucI... sù ne despùrLIm"...
PoLI dumneuLu sù spuI: "nu... esLI condumnuLù pe LouLù
vIuLu, n-uI drepL sù dIvorLezI..." Du?
- EI bIne, ducù e vorbu de o despùrLIre în reguIù, uLuncI e
uILcevu, IIresLe. Eu nu vorbesc de dIvorL... eu zIc de IemeIu
cure-sI însuIù bùrbuLuI.
Am InLervenIL nervos sI uproupe suIeruL... ALuL de vIu sI
cu mImIcù, încuL LoLI s-uu înLors spre mIne.
- Nu, nIcI uLuncI.
SI um reIuuL muI scùzuL, demuscundu-mI premedILureu,
ucum cund LoLI mù prIveuu uImILI.
- DIscuLIu dumneuvousLrù e copIIùrousù sI prImurù. Nu
cunousLeLI nImIc dIn psIIoIogIu drugosLeI. ¡oIosILI un mu-
LerIuI nedIIerenLIuL.
Ducù us II spus usLu cu opInIe obIecLIvù, oumenII ur II uc-
cepLuL-o, pouLe, dur eru în LonuI meu, în osLenLuLIu neoIo-
gIsmeIor, o nuunLù de jIgnIre sI dIspreL, încuL LoLI m-uu
prIvIL mIruLI, nedeprInsI cu uLILudInI uLuL de puLIn
mIIILùresLI, Iur cùpILunuI Corubu, înLùruLuL, dur
sLùpunIndu-se, s-u înLors spre mIne cu un IeI de mIcù
soIemnILuLe ucrù de mugIsLruL.
- Cum, domnuIe, ducù o IemeIe zIce: "nu muI vreuu",
dumneuLu zIcI: "bu du, sù vreI?" HùI?
- Ducù e vorbu de o sImpIù împreunure, du... ure drepL sù
zIcù: nu muI vreuu... Dur IubIreu e uILcevu. ¡ur ducù nu sLILI
ce e, puLeLI, cu noLIunIIe dumneuvousLrù cumpùruLe sI
vunduLe cu LopLunuI: "usu um uuzIL... usu vund" sù
dezbuLeLI LouLù vIuLu, cù LoL nu ujungeLI Iu nImIc. SI
prIvIndu-I dIspreLuILor: DIscuLuLI muI bIne ceeu ce vù
prIcepeLI.
Au LresùrIL LoLI sI upoI uu rùmus încremenILI de
nedumerIre, cu sI cund dIn Luvun s-ur II desprIns, sI ur II
cùzuL în mIjIocuI meseI, pesLe IurIurII sI puIure, o cobru
încoIùcILù sI împùIuLù. ¡zbucnIreu meu eru neIuIocuI eI,
vuIgurù, Iùrù LemeI, înLre oumenII ucesLIu cure vorbeuu
obIsnuIL dupù musù, dur musLeuIu oLrùvILoure dIn mIne
LrebuIu sù rùzbeuscù. M-um scuIuL brusc sI um IesIL bùLos
cu dInLr-o pIInù sedInLù, mereu în uImIreu LuLuror.
M-u ujuns în prug, cu un cuLIL în InImù, suIerùLoure sI
grouznIcù, voceu cùpILunuIuI Corubu:
- SubIocoLenenL GIeorgIIdIu...
SI în uceeusI cIIpù um uuzIL un rosLogoIIL de LucumurI,
cùdereu unuI scuun sI um înLeIes cù, LurbuL, cùpILunuI Cor-
ubu sùrIse în mIjIocuI odùII.
Am încremenIL o cIIpù cu spuLeIe Iu eI sI um gundIL: sunL
pIerduL... IInIsLIL sI sImpIu, cum pouLe II un medIc cure ur
consLuLu cù ure cuncer. SLIum cù muI IovIse un oIILer.
M-um înLors dInLr-o duLù cu LoL corpuI sI um IùcuL un
pus înspre mIjIocuI odùII. CùpILunuI Corubu, cure, înIIpL în
pIcIoure sI muIL muI voInIc decuL mIne, mù usLepLu, u
înIemnIL cu munu rIdIcuLù cund u vùzuL pumnuI meu
crIspuL, guLu sù Ioveuscù. Mù sImLeum uIb, cu LoL suIIeLuI în
usLepLure sI IInIsLIL cu un cuduvru. Eru, deuILIeI, un IIor în
înLreugu încùpere, cure u IùcuL sù nu muI respIre nImenI.
CùpILunuI mI-u înLuInIL prIvIreu sI u rùmus cu o IInIe. Cred
cù mI-u vùzuL în ocII prIveIIsLI de mourLe, cu peIsujeIe Iun-
ure. Au înLeIes LoLI cù sunL IoLùruL sù rùspund sI upoI sù mù
omor. NIcIoduLù n-um IosL IovIL cu bùrbuL sI cred cù n-us
puLeu înduru usLu. DeuILIeI, muI ujunsesem de douù orI
pouLe, în vIuLu meu, punù în ucesL prug. Bu, copII cIIur, eru
sù IIu sIusIuL de un buIdog, cure se nùpusLIse usupru meu,
dur I-um înLuInIL înLr-o IuIgerure prIvIreu, sI u încremenIL
pe Ioc, cu sI mIne, uIb uLuncI, cu sI uzI, probubII. NIcIoduLù
sImL cù n-us puLeu Iuce usLu cu voInLù, cu un exercILIu. Cred
muI curund cù uceusLù prIvIre e cu o punLe supremù de Iu
suIIeL Iu suIIeL, de Iu eIemenL Iu eIemenL.
Am IesIL puIId mereu, în Lùcereu obosILù sI înLInsù.
¡n sùIILu mIcù, uproupe sù mù Iovesc de ordonunLeIe cure
scoLeuu LucumurIIe...
- DomnuIe subIocoLenenL, Iu noupLe compunIu nousLrù
dù LreI posLurI!
Eru pIuLonIeruI RuIcu, cure usLepLu sù LermInùm musu.
- ¡usù-mù în puce, sI um IesIL în IumInIsuI de Iurbù sI
Iunù. E în mIne ucum o deznùdejde mIsLuILoure, cure
numuI Iu gunduI cù LrebuIe sù mù duc ucusù îmI îngrousù
vIneIe guLuIuI. SImL nevoIu sù uIerg, sù umbIu pe poLecI. Nu
sLIu ce sù Iuc sI mù IspILesLe, cu o soupLù seucù, gunduI sù
pIec LoLusI Iu CumpuIung, ucoIo unde se uIeg IIreIe noro-
cuIuI meu. Un îndemn de prudenLù îmI spune însù cù us
zùdùrnIcI pouLe LoLuI, prInLr-o greseuIù de ImpuIsIv.
OrIsun mù ujunge dIn urmù, îngrIjoruL, sI mù înLreubù de
uproupe:
- GIeorgIIdIuIe, uscuILù, ce e cu LIne?
¡mI Iu bruLuI, dur cuuL sù ocoIesc rùspunsuI.
- NImIc.
- AscuILù, mù, ce u IosL IesIreu de udIneuurI?
Nu mInL deIoc, IIresLe, cund, ubIu reLInundu-mù, con-
LInuu sI ucum o IIerbere, nejusLIIIcuLù de LemperuLuru Ioc-
uIuI sI u momenLuIuI sI decI reLorIcù penLru specLuLor suu
penLru ceI ce nu se recunousLe în înLumpIure.
- M-u scos dIn sùrILe uLuLu sùrùcIe de spIrIL înLr-o
dIscuLIe. Cu noLIunI prImure, grosoIune, cu înLeIesurI
nedIIerenLIuLe. Ce sLIu eI despre drugosLe, de vorbesc InLer-
mInubII? PIuLILudInI, poncIIe dIn cùrLI sI IormuIe curenLe...
Dogme bunuIe, cure cIrcuIù sI cure LIn Ioc de cugeLure.
- Dur... sI rùmune în goI, cùcI sImLe, ucum ubIu, cù
IùmurIrIIe sunL dIn uILù "cIusù" decuL I se pùruse IzbucnIreu
InsoIenLù de udIneuurI.
SI LoLusI eI nu bùnuIesLe nIcI ucum, nu pouLe du Iu o
purLe perdeuuu cure-mI ucoperù suIIeLuI, cu sù sLIe ce rùnI
sunL ucoIo, cuL de muIL uceusLù IzbucnIre u meu e un
IsLovILor sI umur "pro domo". Nu-I Ius sù mù înLrerupù
mùcur.
- Ce-I o IubIre, cu s-o IucI reguIù cusnIcù? A se sLerge pe
pIcIoure Iu usù... u nu-sI înseIu bùrbuLuI... usu cum vreu DI-
mIu. CIne ur puLeu respecLu usemeneu reguIumenL de servI-
cIu InLerIor uI conjuguIILùLII? Dur InIInIL muI superIIcIuIù
încù e IormuIu IuI Corubu. Cum? se poL despùrLI usu de
usor doI umunLI? Un bunduj upIIcuL preu muILe zIIe pe o
runù sI se IIpesLe de eu de nu-I poLI desIuce decuL cu
suIerInLe de neînduruL... dur douù suIIeLe cure s-uu
împIeLIL... uu crescuL upoI IuoIuILù? Ducù udmILI cù o
cùsnIcIe e o usocIuLIe penLru bunuI LruI în vIuLù, e rusInos,
IIresLe, sù proLesLezI uLuncI cund e dIzoIvuLù. Dur cum sù
prImesLI IormuIu de meLuIIzIcù vuIgurù cù IubIreu
suIIeLeuscù e o conjugure de enLILùLI ubsLrucLe, cure cund se
desIuc se regùsesc în uceeusI Iormù sI cunLILuLe cu înuInLe
de conLopIre: doI IILrI de upù sI sure, pusI Iu dIsLIIuL, duu un
IILru sI jumùLuLe de upù sI o jumùLuLe de IILru de sure;
umesLecI Iur sI Iur uI doI IILrI de upù sI sure? A crede cù IubI-
reu suIIeLeIor e o usLIeI de combInure sImpIIsLù înseumnù,
IIresLe, u dIscuLu cu LouLù Iumeu, prosLesLe... O IemeIe îsI dù
suIIeLuI sI pe urmù sI-I reIu InLucL. SI de ce nu? Are drepL sù
Iu înupoI exucL cuL u duL.
¡ùrù sù vreuu, înIIerbunLuL încù de proprIu meu Izbuc-
nIre, de LoL ce mocnIsem în suIIeL, sLrung IurIos bruLuI IuI
OrIsun, cure Iu începuL u încercuL nedumerIL sù mù
înLrerupù sI cure ucum, înLeIegund, cu Iu IumInu uneI LorLe,
cù e vorbu de senLImenLe reIuIuLe, sugrumuLe îndeIungù
vreme, Luce, uscuILundu-mù, pe poLecu IumInuLù de Iunù,
sub ceruI înuIL, ucI, înLre cuImI de munLI.
- O IubIre mure e muI curund un proces de uuLosug-
esLIe... TrebuIe LImp sI LrebuIe compIIcILuLe penLru Iorm-
ureu eI. De ceIe muI muILe orI Le obIsnuIesLI greu, Iu
începuL, sù-LI pIucù IemeIu Iùrù cure muI LurzIu nu muI poLI
LrùI. ¡ubesLI înLuI dIn mIIù, dIn înduLorIre, dIn duIosIe,
IubesLI penLru cù sLII cù usLu o Iuce IerIcILù, îLI repeLI cù nu e
IoIuI s-o jIgnesLI, sù înseII uLuLu încredere. Pe urmù Le
obIsnuIesLI cu surusuI sI voceu eI, usu cum Le obIsnuIesLI cu
un peIsuj. SI LrepLuL îLI LrebuIesLe prezenLu eI zIInIcù.
¡nùbusI în LIne mugurII orIcùror uILor prIeLenII sI IubIrI.
TouLe pIunurIIe de vIILor LI Ie IucI în IuncLIe de nevoIIe sI
preIerInLeIe eI. VreI succese cu sù uI surusuI eI. PsIIoIogIu
uruLù cù uu o LendInLù de sLubIIIzure sLùrIIe suIIeLesLI repeL-
uLe sI cù, menLInuLe cu voInLù, duc Iu o udevùruLù nevrozù.
OrIce IubIre e cu un monoIdeIsm, voIunLur Iu începuL, puLo-
IogIc pe urmù.
¡LI consLruIesLI cusu penLru o IemeIe, cumperI mobIIu pe
cure u uIes-o eu, îLI IIxezI deprInderIIe cum Ie-u dorIL eu.
TouLe pIunurIIe LuIe de vIILor punù Iu mourLe sunL IùcuLe
penLru doI InsI. A pIecuL de ucusù, sI esLI neconLenIL
îngrIjoruL sù nu I se înLumpIe cevu... Te sLrùpunge cu un
sLIIeL orIce uIuzIe despre eu sI esLI nebun de IerIcIre cund,
dupù greuLùLI muLerIuIe sI umIIInLe uneorI, uI IzbuLIL sù-I
IucI o surprIzù cure s-o uImeuscù de pIùcere. EI bIne, înLr-o
zI vIne IemeIu uceusLu sI-LI spune cù LouLe usLeu LrebuIe sù
înceLeze punù muIne Iu oru 11,¤=, cund pIeucù Iu gurù.
SIvIock n-u uvuL curujuI sù LuIe dIn spuLeIe unuI om vIu ex-
ucL IIvru de curne Iu cure uveu drepLuI, cùcI sLIu cù usLu nu
se pouLe. ToLusI, IemeIu crede cù dIn uceusLù sImbIozù
senLImenLuIù, cure e IubIreu, pouLe sù-sI Iu înupoI numuI
purLeu pe cure u udus-o eu Iùrù sù Iucù rùu resLuIuI. NIcI un
docLor nu ure curujuI sù despurLù corpurIIe ceIor nùscuLI
unILI, cùcI Ie-ur ucIde pe umundouù. Cund e cu udevùruL
vorbu de o IubIre mure, ducù unuI dInLre umunLI înceurcù
ImposIbIIuI, rezuILuLuI e uceIusI. CeIùIuIL, bùrbuL suu Ie-
meIe, se sInucIde, dur înLuI pouLe ucIde. De uILmInLerI usu e
sI Irumos. TrebuIe sù se sLIe cù sI IubIreu ure rIscurIIe eI. Cù
uceI cure se Iubesc uu drepL de vIuLù sI de mourLe, unuI
usupru ceIuIIuIL.
OrIsun nu vede cù-mI sunL ocIII pIInI de IucrImI în
înLunerIc, dur Iùrù îndoIuIù sImLe usLu dIn deznùdejdeu
înmuIuLù u vocII meIe. Tuce, uIùLurI de mIne, îndeIung, dIn
deIIcuLeLe... AbIu LurzIu mù înLreubù cu sIIIcIune:
- SuIerI, GIeorgIIdIuIe?
Nu rùspund nImIc, cùcI us IzbucnI în IoIoLe nervouse.
MuscIII IeLeI îmI sunL conLrucLuLI.
Mù duce upoI punù ucusù. ¡n prug, nu mù muI poL
sLùpunI.
- Ducù muIne seurù nu-mI dù drumuI penLru douù zIIe,
dezerLez.
PIeucù Iùrù sù spuIe o vorbù, dur gIIcesc în sLrungereu de
munù o nedumerIre, o prIeLenIe descurujuLù purcù.
1.¿. I tot IilozoIie...
¡mI dùdeu o ImpresIe de ecIIvoc: mù sImLeum în munu
ceIor doI oumenI, cure Iuuu neconLenIL uere gruve sI uLILud-
InI ImporLunLe, cu în munu unuI medIc, cure-LI upIIcù upur-
uLe sI Iuce încercùrI cu LIne, Iùrù sù spuIe exucL ce vreu,
preLInzundu-LI, desLuI de nejusLIIIcuL, ubsoIuLù încredere.
DeuILIeI, mI-e greu sù merg ImedIuL în spuLeIe cuIvu, cu
obIIguLIu sù cuIc exucL în urmeIe IuI.
MuI uIes cù în LImpuI ucesLu muncu meu Iu UnIversILuLe
mù pusIonu sI Iùrù îndoIuIù cù u IosL ceu muI rodnIcù dIn
vIuLu meu. CIIur în u douu jumùLuLe u IuI uprII um uvuL o
Iucrure de semInur, cure u IosL o udevùruLù IecLIe despre
CrILIcu ruLIunII prucLIce. ProIesoruI, IourLe serIos sI IourLe
preLenLIos, obIsnuIu sù Iuse pe cuLedrù pe sLudenLuI cure
expuneu Iucrureu, Iur eI Lreceu în runduI uudILorIIor, în
prImu buncù. NouLuLeu eru ucum cù, spre deosebIre de LoLI
coIegII meI, cure-sI cILeuu IucrùrIIe, eu vorbeum, LImp de o
orù, despre Lemu duLù, Iùrù uILcevu dInuInLe decuL o pugInù
cu noLe.
NegresIL, CrILIcu ruLIunII prucLIce, excesIv dogmuLIcù,
prezInLù muIL muI puLIne greuLùLI decuL uceeu u ruLIunII
pure, cIIur în LexLuI kunLIun, bu încù, LInund seumu muI
muIL de suIù decuL de proIesor, cùuLusem sù ocoIesc cuL muI
muIL dIIIcuILùLIIe meLuIIzIce. NevusLù-meu u IosL punù
seuru gruvù sI LùcuLù. ¡upLuI cù Iusesem LruLuL de proIesor
cu uLuLu deIerenLù mùsuruLù, cù LImp de o orù Iusesem pe
cuLedrù obIecLuI prIvIrIIor uneI sùII pIIne, în cure eruu sI
cuLevu sLudenLe, Irumouse, necunoscuLe nouù, de Iu uILù
IucuILuLe probubII, sIIuIu udmIruLIvù cu cure erum IeIIcILuL
de coIegI sI de roIuI de IeLe cure mù înconjuruse, Iu sIursILuI
oreI Iungù cuLedrù, o InLImIduserù.
S-u rezemuL de bruLuI meu, cuIdù sI îngunduruLù. Aveum
de IùcuL cumpùrùLurI sI sImLeum nevoIu sù scIImb
oboseuIu în joc sI desLIndere. Am IosL cu Lrùsuru dupù-
musù Iu Soseu, punù dIncoIo de vIIu MInovIcI. A vorbIL în
LImpuI pIImbùrII puLIn sI pùreu mereu preocupuLù. NumuI
cund u IosL în puLuI jos sI Iurg, gIemuILù înLre perneIe uIbe,
dupù obIceIuI eI, u sopLIL, purcù muI muIL penLru eu: "UI...
sI IIIozoIIu usLu!" Spuneu "uI, sI IIIozoIIu usLu!" cu un IeI de
cIudù, cum ur II spus: "uI, rocIIu usLu!" suu "uI, punLoIuI
ùsLu!" cure o sLrunge.
- Dur ce-LI Iuce IIIozoIIu, IuLù drugù?
- Nu prIcep nImIc... nImIc, sI-I eruu ocIII murI sI uIbusLrI,
încrunLuLI de necuz.
- Cum, ucum, dupù ce uI uudIuL uproupe doI unI cursurI
de IIIozoIIe, consLuLI cù nu prIcepI nImIc?
- ¡usù-mù-n puce... nIcIoduLù n-um prIcepuL nImIc... ce
nuIbu vor LoLI IIIozoIII ucesLIu?
- SI-I IubesLI Lu... cred cù nImIc muI muIL... Asu o IuLù
sIuLù cu LIne...
- AscuILù, vorbesc serIos ucum... Te rog IourLe muIL...
- EI, cum vorbesLI serIos, drugu meu, ducù vreI sù sLII ce
vor IIIozoIII?
¡umInu IùmpII, sLrunsù sI rùsIrunLù de ubujur, îI poIeIu
roLunzImIIe uIbe, în cuIcusuI puLuIuI cu perne murI,
pùLruLe, de oIundù purcù scrobILù.
- AscuILù, LI-u LrecuL vunùLuIu pe cure LI-uI IùcuL-o Iu ge-
nuncII, cund Le-uI IovIL de scuunuI cùzuL IerI? sI I-um
rIdIcuL cùmùsuLu spumousù de pe genuncII, cu sù vùd.
SI-u Lrus-o nervousù Iu Ioc.
- ¡usù usLu sI rùspunde Iu ce Le înLreb.
- Cum, drugù, vreI sù sLII serIos ce vor IIIozoIII?
- Du... sI eru gruvù cu un copII cure cere Iunu suu pusùreu
de uur...
- Nu sLIu...
- Cum nu sLII? ALuncI de ce vorbesLI Iu UnIversILuLe?
- Ce vreI sù Iuc? Vorbesc sI eu usu...
- Dur Iumeu de ce spune cù sLII?
- Spune cInevu enormILuLeu usLu?
- ¡usù-mù-n puce, cù nu vreI sù-mI spuI, sI uIbusLruI
ocIIIor I s-u înLunecuL, buzu de jos, umedù, I s-u rùsIrunL u
cIudù.
As II vruL s-o sùruL, usu îmbuInuLù sI copIIùrousù cu o
cudunù.
- ¡uLù drugù... zùu ducù sLIu.
- Spune ce sLII... Ce-uI vruL sù spuI uzI cund uI spus
"neIInIsLe meLuIIzIcù"?
M-u mIruL cù u reLInuL expresIu, dur pure-se cù u IrupuL-o
cu pe excursIonIsLI un obIecL de curIozILuLe coIoruLù, în
muzeu.
- NeIInIsLe meLuIIzIcù? sI o prIveum udunc în ocII...
NeIInIsLe meLuIIzIcù e sù prIvesLI o IemeIe în ocIII murI.
- EI, nu...
- ... Sù sImLI cù Iumeu e Iùrù murgInI, cù sunLem uLuL de
mIcI, cù IrumuseLeu ure peLe sI e LrecùLoure, cù drepLuLeu
nu se pouLe reuIIzu, cù nu puLem sLI nIcIoduLù udevùruI. Sù
III, dIn cuuzu usLu, LrIsL... sù IubesLI IIorIIe sI sù zumbesLI
cund vezI oumenI cu Nue GIeorgIIdIu, cure nu bùnuIe nIm-
Ic sI îsI uu socoLeIIIe Ior.
GeneIe IungI se înLInd usor cu o mIrure pesLe upu
uIbùsLrIe dInLre eIe.
- Nu puLem sLI udevùruI? Cum? drepLuLeu nu se pouLe
reuIIzu? sI uscuILund în eu, o cIIpù, pe urmù: IrumuseLeu ure
peLe sI e LrecùLoure?
- Du, IuLù drugù, udevùruI nu-I puLem sLI nIcIoduLù,
nIcIoduLù... drepLuLeu nu se pouLe reuIIzu pe Iume... Iur
IrumuseLeu ure peLe sI e LrecùLoure... Asu, cu puLu usLu, de
deusupru genuncIIuIuI Lùu...
- EI, esLI revoILùLor, muruIu, pùcùIILù în usLepLureu eI.
- ¡ur ucum douù sùpLùmunI uI uvuL sI un guLuruI de nu
uveu nImenI curujuI sù Le sùruLe, Iur nusuI LI-eru InIorm sI
rosu... Bu încù ur puLeu II sI muI rùu, zI Doumne IeresLe... uI
puLeu II boInuvù de sLomuc, de pIIdù...
- AI, LucI cu prosLIIIe... spune-mI muI bIne ce e IIIozoIIu...
- Ture mI-e Leumù cù ducù nu LI-o convenI nIcI eu, o sù-I
spuI "sù Lucù" sI IIIozoIIeI. VoI IemeIIe...
- Te rog... nIcI un "voI IemeIIe"... eu sunL eu... eu nu sunL
"IemeIIe".
Am Lrus-o de nus, s-u upùruL cu de o uIbInù cu puImu... sI
pe urmù Iur u IuuL muLru înLrebùLoure.
- SLuI înLuI sù îndrepL ubujuruI, cu sù-LI IIe cupuI în
IumInù... Nu poL suIerI sù-LI vorbesc, Iùrù sù-LI vùd ocIII.
¡mI dù "neIInIsLeu meLuIIzIcù", sI înLorcund Iumpu cu
ubujur mure, verde, de cILIL seuru, um scùIduL-o în IumInù.
Cu IormeIe eI cuIde sI vII, eru cu o bucurIe u serII.
- AI... Iur începI... credeum cù uI devenIL serIos, sI Lruse
de urecIIIe de dunLeIù puIsoruI de puI.
- Drugù, IIIozoIII, cu LoLI copIII, uu vruL sù sLIe Iu începuL
"cIne u IùcuL Iumeu?".
- CIne s-o Iucù? Dumnezeu...
- Du? AI uILuL înLrebureu: dur pe Dumnezeu cIne I-u
IùcuL, LùLIcuIe?
- !?... se mIrù cu ocIII mùrILI sI guru mIcsoruLù.
- SIgur. ¡ndeosebI, eI ur II vruL sù sLIe ce se înLumpIù cu
omuI dupù mourLe... Ducù exIsLù suIIeL... sI ducù suIIeLuI e
murILor. Au vùzuL însù curund cù uIcI dezIegure nu pouLe sù
IIe sI, modesLI, dundu-sI seumu cù nu poL cunousLe nImIc
de dIncoIo, uu cùuLuL sù cunouscù muI bIne Iumeu de dIn-
couce, Iumeu usLu în cure LrùIm. NegresIL, muI LoLI uu IùcuL
sI meLuIIzIcù reIIgIousù, dur ceI muI muILI, sI în prIncIpuIuI
opereI Ior, s-uu înLrebuL ce e Iumeu...
- Ce sù IIe? sI eru mIruLù cù IIIozoIII sI-uu pus o înLrebure
uLuL de sImpIù.
- Ce? LI se pure usu de usor de rùspuns?
- !?
- Drugù IuLù, încù de Iu începuL s-u vùzuL cù nIcI
înLrebureu usLu nu ure un rùspuns IImpede. De LreI mII de
unI - sI, pouLe, muI demuIL - gundILorII cuuLù dezIegure: Ce
esLe Iumeu? Ce puLem cunousLe dIn eu? CeI cure uu
încercuL un rùspuns se numesc IIIozoII, Iur unsumbIuI
rùspunsuIuI Ior, un sIsLem de IIIozoIIe. De uceeu, în cenLruI
IIIozoIIeI sLù usu-zIsu LeorIe u cunousLerII. MoLru, de pIIdù,
e proIesor de IogIcù sI de LeorIu cunousLerII.
Pure enervuLù, dezIIuzIonuLù, îsI rIdIcù usor cùmùsuLu
uIbù pe umerII roLunzI sI cruzI.
- Dur bIne, cu uceusLù cunousLere u IumII nu se ocupù
sLIInLu? Ce muI e nevoIe de o LeorIe u cunousLerII?
E mIruLù, usu cum se mIrù proIunII cù IIIozoIIu se ocupù
de IucrurI cure Ior Ie pur excesIv de sImpIe, cùcI nImIc nu
pure muI sImpIu decuL o uxIomù. Asu cum eIevII, cure
urmeuzù muLemuLIcIIe superIoure, se mIrù cù II se cere sù
demonsLreze cù ¤x;=;x¤.
- E cu LoLuI uILcevu, IuLù uruLù... DeuILIeI, ceI muI muILI
IIIozoII uu LùgùduIL posIbIIILuLeu sLIInLeI.
- EI, cum usLu? înLreubù, nevInovuLù...
- EI spun cù, în uIurù de ce e IormuI sI nu uI reuIILùLII, în
uIurù decI de muLemuLIcI sI de ce se Ieugù de eIe: geomeLrIu,
mecunIcu sI IIzIcu, în genere, nu puLem cunousLe nImIc sIg-
ur. "SIgur", înLeIegI?
- SI cum usLu? Dur medIcInu?
- De medIcInù nIcI nu muI vorbIm. ¡ndIcuLIIIe eI se buL în
cup sI deLermInù mode. UnII cred cù de douù mII de unI n-u
IùcuL nIcI un progres, în uIurù de cIIrurgIe, cure e LeInIcù
purù. MedIcInu nIcI usLùzI nu pouLe vIndecu un guLuruI
mùcur sI uI vùzuL cù eu u LrebuIL sù usLepL douù sùpLùmunI
punù sù Le poL sùruLu cu Iumeu...
- AI! sI-mI dù munIousù cu puIsoruI de puI în cup.
- A recomunduL, zecI de unI, dusurIIe recI penLru ceI
nervosI sI ucum Ie condumnù, gùsIndu-Ie omoruLoure muI
uIes penLru ceI nervosI, de Ie-u înIocuIL cu ceIe scoLIene. A
recomunduL o jumùLuLe de veuc muncùrurIIe IIerLe muIL, cu
grIjù, sI uzI Ie recomundù uproupe crude, sù nu II se pIurdù
vILumIneIe. A recomunduL operuLIu de upendIcILù, pe urmù
u combùLuL-o, u recomunduL medIcuLIu InLensù, cu sù revIe
pe urmù Iu sLImuIenLe sI Iur sù se înLourcù. Am cILIL zIIeIe
LrecuLe cù un medIc e de pùrere cù upu murdurù de ruu e
muI bunù de bùuL, LocmuI penLru cù ure bucLerII, necesure
orgunIsmuIuI, sI e decI împoLrIvu IIILrùrII. Bu se pure cù
unII medIcI sunL sI împoLrIvu ueruLIeI cumereI de dormIL,
penLru cu sù nu se consume oxIgen în LImpuI somnuIuI sI
odIInu sù IIe decI compIeLù sI cILeuzù cuzuI pùsùrIIor, cure
dorm cu pIIscuI sub urIpù. A IosL un prIncIpIu: "dIgerùm cu
pIcIoureIe muI muIL decuL cu sLomucuI" sI ucum unII
recomundù sIesLu IInIsLILù, dupù pIIdu unImuIeIor cure se
odIInesc dupù musù. TubercuIosIIor II s-u recomunduL, cu
pusIune, ueruI ceI muI Lure uI munLIIor sI, dupù ce uu murIL
cu suLeIe sI mIIIe ucoIo, uu IosL coboruLI, ceIIuILI, muI jos.
DeuILIeI, muILI se înLreubù ducù nu cumvu ceu muI LerIbIIù
dInLre bouIe, uceeu u cunceruIuI, nu e un rezuILuL uI excesu-
IuI de medIcumenLuLIe, dovedInd usLIeI cù nu cusLIgùm
nImIc, cù, în scIImbuI uneI upurenLe îndrepLùrI, ne IovesLe
muI rùu, muI cumpIIL. S-u observuL, în orIce cuz, cù
popuIuLIIIe cure Ignoreuzù medIcInu LrùIesc muI sùnùLos sI
muI muIL decuL ceIe cure Iu LoL pusuI uIeurgù dupù docLorI.
AsLu cu sù-LI duu un exempIu. Asu cu LouLe... De IsLorIe ce
sù muI vorbesc? AI vùzuL cum îsI buLe joc AnuLoIe ¡runce
de eu. DeuILmInLerI, IIIozoIII nu se gundeuu numuI Iu
medIcInù, cI Iu LoL ce pouLe II obIecL de sLIuL. Nu puLem
cunousLe nImIc cu udevùruL.
- ToL nu prIcep... cum nu puLem cunousLe?
- AscuILù, sù Le înLreb uILIeI. Cum cunousLem noI Iumeu?
- PrIn sImLurI...
- ¡ourLe bIne... dur sImLurIIe sunL înseIùLoure:
UrecIeu Le mInLe sI ocIIuI Le-nsuIù...
Ce-un secoI ne zIce, ceIIuILI o dezIc...
CuIoureu nu e u IucrurIIor... e u ocIIuIuI nosLru...
DuILonIsLII vùd verde în Ioc de ros. Ducù LoLI um II
duILonIsLI, LouLe IucrurIIe rosII ur II verzI, ocIIuI suIerù de
uLuLeu orI, deuILIeI, de IuIucInuLIe... urecIeu de usemenI...
"mI s-u pùruL cù m-u sLrIguL cInevu", pIpùILuI însuIù, sImLuI
InIerIor însuIù... CeI cùroru II s-u umpuLuL pIcIoruI se vuIeLù
încù uneorI cù-I doure ungIIu de Iu degeL. ¡ucrurIIe n-uu
nImIc uI Ior: nIcI Iormù, nIcI cuIoure, nIcI suneL. DeuILIeI, n-
uI vùzuL sI în somn cum ne însuIù sImLurIIe? TrùIesLI în vIs
LocmuI cu în vIuLù. SoureIe Le urde, Iurbu e umedù, gIeuLu
rece, vezI ce nIcI n-uI gundI, cusLIgI sucI cu bunI de uur. Bu
cIIur bùnuIesLI cù esLI în vIs sI îngrIjoruL, cuuLI sù verIIIcI, Le
pIpùI. Dur Le convIngI cù e reuIILuLe. PenLru orIce gundILor
udevùruL u rùmus sLubIIIL cù nu puLem uveu nIcI o încredere
în sImLurI. ToLuI e reIuLIv. NùscIoruI dumILuIe pure un nus
de Cvruno pe Iungù o curnù udevùruLù.
- AscuILù... sI Iur îsI uruLù umenInLùLoure dInLII uIbI,
dInLre cure doI dIn IuLù, de sub buzu rosIe de sus, puLIn muI
IuLI, cu douù mInuscuIe peLuIe, îmbIeLoure, de IIoure de
cIres.
- CIne ur bùnuI cù uIùmIuI pùruIuI dumILuIe e IùcuL cu
ujuLoruI ceuIuIuI...? Pe LoLI îI însuIù.
- AI! sI u începuL IndIgnuLù sù deu cu pIcIoureIe sI pum-
nII în mIne, urùLundu-mI suvILe de pùr uurIu dIn cresLeL:
UILe... uILe.
- Drugù, mù IusI suu nu sù Iuc IIIozoIIe?
- Ducù spuI InIumII?
- Ce InIumII? AsLeu sunL InIumII? VezI cù ducù nu sLuI
IInIsLILù, vuI de cIIcu dumILuIe uIùmIe. SI, dupù ce s-u po-
LoIIL puLIn: ¡mI spuI uneorI cù mù IubesLI. SI eu LrebuIe sù
cred usLu... desI sLIu cù e cevu IourLe reIuLIv... CIne sLIe...?
Mù prIvesLe cu ocII murI de copII IurIos.
- AI spus cù IucI ucum numuI IIIozoIIe...
- Dur ce? CrezI cù usLu nu-I IIIozoIIe? Sù sLIu ducù mù
IubesLI suu nu? (Cund îmI duu seumu ucum cuL de puLIn
bùnuIum ce sens proIund uveu sù uIbù înLr-o zI uceusLù
uIIrmuLIe penLru mIne, ce înnebunILoure probIemù Iùrù
soIuLIe uveu sù-mI puIe, cuL uveum sù-mI repeL înLrebureu
Iu nesIursIL, îmI vIne sù surud meIuncoIIc de senInùLuLeu cu
cure gIumeum uLuncI, cum ur gIumI, Iùrù sù sLIe nImIc, ceI
uI cùror Lren u sI pornIL pe o IInIe pe cure uIL Lren vIne
dImpoLrIvù.)
- Nu Le Iubesc deIoc... conLInuù.
- Dur sub upurenLù, s-uu înLrebuL IIIozoIII, nu e nImIc ub-
soIuL, nImIc cure sù rezIsLe orIcùreI unuIIze? SI IIecure u
propus cuLe cevu. ¡Iecure u uvuL un sIsLem uI IuI. PrImII
IIIozoII grecI muI cunoscuLI uu emIs LeorII ourecum sImpIe.
PenLru TuIes dIn MIIeL, ducù uI cùuLu sI uI cùuLu, uI vedeu cù
esenLu, ubsoIuLuI, esLe upu. Eu se LrunsIormù în LouLe
IucrurIIe cure sunL pe Iume. PenLru HerucIILes, cure nu
vedeu decuL mIscure sI LrunsIormure, dImpoLrIvù: esenLu,
ubsoIuLuI, eru IocuI, un Ioc muI pur însù. AILII, muI vecII,
crezuserù cù e pùmunLuI, uILII ueruI. De IupL, LoLI înLeIegeuu
prIn ucesLe "prIncIpII" ceeu ce sLIInLu modernù înLeIege
prIn "energIe", cure, LrunsIormundu-se în orIce, creeuzù
Iumeu exIsLenLù. DecI, vecIII IIIozoII grecI eruu nIsLe IIz-
IcIenI. Eruu, deuILIeI, sI bunI muLemuLIcIenI. PvLugoru cIIur
credeu cù numùruI e sInguru reuIILuLe în Iume. CùcI
upurenLeIe ur II înseIund, dur numùruI nu însuIù nIcIoduLù,
¤+q Iuc orIcund supLe. AILII uu gùsIL cù mIscureu e ubsoIuLù.
Zenon credeu cù, sIngur, repuosuI. Dur sù Lrecem pesLe
ucesLI prImI IIIozoII, cùcI LoLI uu drepLuLe, dur LoLI
exugereuzù.
- AscuILù, nu prIcep.
- EI, mereu nu prIcepI... SI pe urmù, suruzund: Un IIIozoI
nu LrebuIe prIcepuL, cùcI usLu e ImposIbII. DeuILIeI, IIIozoIII
LoLI se decIurù, de LreI mII de unI încouce, unII pe uILII InIn-
LeIIgIbIII. SI ducù eI nu se înLeIeg... uLuncI cum vreI sù-I
înLeIegI Lu?... Asu cum esLI... SI o prIvesc cu o preIùcuLù
desconsIderure.
E IourLe uLenLù sI nu Iu în seumù nImIc.
- BIne, dur nIcI proIesoruI nu-I înLeIege?
- NIcI eI, nIcI nImenI. Un sIsLem de IIIozoIIe e un sIsLem
Irumos suu nu e nImIc. Nu uILu cù eI e un mure proIesor de
IsLorIu IIIozoIIeI. Un IsLorIc memorIzeuzù. EI expune pe
rund sIsLemeIe, nu Ie expIIcù. CùcI, în generuI, ucesLe
sIsLeme sunL cupodopere de IogIcù sI meLodù. NumuI ducù
Ie udmILI însù puncLuI de pIecure, udIcù LocmuI ceI cure e
decIuruL, în genere, InInLeIIgIbII. ¡IIozoIII sI nebunII sunL
ceI muI murI udepLI uI IogIcII. Ducù udmILI unuI nebun cù eI
e de sLIcIù, uLuncI LoLuI decurge cum nu se pouLe muI nor-
muI. Se IeresLe de LIne cu sù nu se spurgù, se spuIù cu grIjù
cu sù IIe mereu IImpede, îsI sLudIuzù greuLuLeu, sperù sù
devIe sonor, sI usu muI depurLe. DeuILIeI, dupù prImII IIIo-
zoII grecI, uu urmuL soIIsLII, cure uu împIns îndoIuIu punù Iu
uILImeIe consecInLe. Ducù nImIc nu e udevùruL, uLuncI se
pouLe uIIrmu orIce. ToLuI e sù IIe Irumos exprImuL. Ducù
"omuI e mùsuru IucrurIIor" sI, orIcuL s-ur LrudI, nu
descoperù decuL mIncIunu, uLuncI sù uIeugù ceI puLIn mIn-
cIunIIe ugreubIIe. Cum vezI, eI sunL sLrùmosII uuLoruIuI Lùu
IuvorIL, AnuLoIe ¡runce, cure uIIrmù sI eI cù orIce Idee se
pouLe susLIne, cù udevùruI nu pouLe II uIIuL sI cù sInguruI
Iucru cure ne rùmune de IùcuL e sù cùuLùm IrumosuI sI
ugreubIIuI. ¡ur în IocuI unuI IIIozoI, eI preIerù o sLuLueLù
suu, sI muI bIne, o IemeIuscù Irumousù cu o sLuLueLù... Cu
LouLe cù nu împùrLùsesc convIngerIIe IuI, cu LouLe cù uI
sunII uLuL de uruLI, uILe, uneorI prIvIndu-Le, sImL sI eu cù
ure puLInù drepLuLe.
S-u înIùsuruL de necuz, LouLù, de Iu pIcIoure punù sub
bùrbIe, cu pIupumu cu uLIuzuI IvorIu, cu un copII în Iusù.
- ¡ourLe bIne, spune muI depurLe.
- Spun, ducù duI Iur pIupumu deopurLe.
- Dur sù spuI... uuzI? sI e mereu copIIùrousù cu o cudunù.
- Spun. Dur pe scurL ucum, cù, uILe, se Iuce zIuù. O
prIvesc cerceLùLor. SunL sIngur ucum, dupù mIezuI nopLII,
în LoL cuprInsuI pùmunLuIuI, uI sLeIeIor, uI nemùrgInIrII uI-
busLre, cu IemeIu uceusLu, gouIù pe uIbu pIrumIdù u per-
neIor, sub IumInu IùmpII.
- Ce-ure u Iuce cù-I LurzIu...? spune.
- EI bIne, uu urmuL, Iùsund deopurLe pe ceI muI puLIn
însemnuLI, LImp de uproupe douù mII de unI, o serIe de
murI IIIozoII, cure, IndIgnuLI de uLILudIneu soIIsLIIor (cùcI
ucesLIu, gùsInd cù sImLurIIe însuIù, LùgùduIuu LoLuI), uu
cùuLuL ducù nu exIsLù un uIL mIjIoc, muI sIgur, de uIIuL
udevùruI. SI uu gùsIL cù ruLIuneu e un bun InsLrumenL sI cù
eu ne pouLe ujuLu sù descoperIm cuLevu udevùrurI ubsoIuLe.
SocruLe u gùsIL cù bIneIe e cevu ubsoIuL. PIuLon u ujuns Iu
concIuzIu cù IdeIIe nu sunL supuse scIImbùrII. AnImuIuI se
nusLe, cresLe, moure; dur Ideeu de unImuI, speLu, rùmune
undevu, depurLe, în uer, în cer; ArIsLoLeI gùseu cù rùmune
sIgurù ucLIvILuLeu, cIne nu se mIscù e morL cu un LubIou pe
pereLe, ucLIvILuLeu e o cerLILudIne. DescurLes gùseu cù
sIgurù e îndoIuIu, decI cugeLureu - sI de ucI deduceu
exIsLenLu sIgurù u IumII. SpInozu, încù muI ruLIonuIIsL decuL
ceIIuILI, ujungeu Iu concIuzIu cù sIgurù e subsLunLu, udIcù
Dumnezeu, sI LoL ce exIsLù nu sunL decuL modurI sI Iorme
uIe subsLunLeI. E punLeIsmuI exprImuL cu uproxImuLIe în
IILeruLurù, în Ideeu nu cù Dumnezeu e în LouLe, cI cù e LouLe:
IIoure, pom, munLe, om, gundIre; ¡eIbnIz, LoL pe cuIeu
ruLIunII, gùseu cù ubsoIuL cerLù e exIsLenLu subsLunLeI ucL-
Ive, u monudeIor udIcù, un IeI de mIcI suIIeLe dIn cure ur II
IùcuLù Iumeu. AcesLIu uu IosL ruLIonuIIsLII prIncIpuII, cùcI I-
um IùsuL deopurLe pe muILI, înLre cure sI pe reIIgIosI: PIoLIn
dIn AIexundrIu, pe IIIozoIII sI sIInLII cresLInI: sIunLuI Au-
gusLIn, sIunLuI AnseIm, sIunLuI Bernurd, sIunLuI Tomu
d'AquIno sI uILII. DormI cu ocIII descIIsI suu uscuILI?
SLù rezemuLù în coL:
Spune înuInLe... SI uveu bruLuI uIb sI goI.
Asudur, LImp de douù mII de unI, ucesLIu sI dIscIpoIII Ior
uu cùuLuL, îngrozILI de nesIgurunLu sImLurIIor, sù gùseuscù
sprIjIn în ruLIune suu în credInLu în Dumnezeu. A venIL
însù scouIu IIIozoIIcù engIezeuscù, sLII cù engIezII sunL ou-
menI prucLIcI, sI u uIIrmuL cù nImIc nu puLem sLI decuL LoL
prIn sImLurI. RuLIuneu nu duce decuL Iu vorbe gouIe. UnuI
dInLre ucesLI engIezI, Roger Bucon, sI dupù eI uILuI, ¡runcIs
Bucon, pesLe LreI veucurI, ne îndeumnù sù ne înLourcem Iu
nuLurù sI sù nu credem decuL ceeu ce se pouLe conLroIu. EI
sunL pùrInLII sLIInLeI moderne. CeIIuILI engIezI, cure uu IIIo-
zoIuL, s-uu muILumIL sù LùgùduIuscù vuIoureu vIrujuIuI
ruLIunII. ¡ocke uIIrmù conLrurIuI ceIor ce se susLInuse douù
mII de unI. NumuI prIn sImLurI puLem cunousLe ceeu ce e
de cunoscuL, prIn experIenLù. ¡nuInLe de experIenLù suIIeLuI
e "LubuIu rusu". ToLuI vIne prIn sImLurI. EpIscopuI BerkeIev
Lruge concIuzIu cù ducù LoLuI nu exIsLù decuL cuLù vreme e
cunoscuL prIn sImLurI, uLuncI LoL ce nu e cunoscuL nu
exIsLù; sI cum cunousLereu e un ucL spIrILuuI, spIrILuI e LoL-
uI, decI muLerIu nu exIsLù sI senzuLIIIe sunL provocuLe de
spIrILuI ceI mure: Dumnezeu, usu cum suIIeLuI provoucù sI
LrùIesLe vIseIe. VIuLu sI muLerIu sunL numuI un vIs uI spIrIL-
uIuI: DuvId Hume LùgùduIesLe spIrILuI sI revIne, înLr-o
Iormù nouù, Iu vecIIuI scepLIcIsm uI soIIsLIIor. NImIc nu
exIsLù în reuIILuLe. ToLuI e numuI reIuLIv Iu noI sI se reduce
Iu IegIIe usocIuLIeI IdeIIor. NIcI numùruI, nIcI cuuzu, nImIc
nu exIsLù, uIurù de ceeu ce uduc sImLurIIe sI cure, IIresLe, nu
ure nIcI o vuIoure sLIInLIIIcù. ToL un engIez, sI încù IuLù
bIserIceuscù, IIIozoIuI TIomus ReId, u combùLuL uceusLù
IIIozoIIe u IIuzIeI, spunund, înLre uILeIe, sI o unecdoLù cure u
uvuL mure succes Iu vremeu eI. "Mù înLuInesc, zIIeIe Lre-
cuLe, cu bunuI meu prIeLen, JoIn sù-I spunem. Eru IourLe
umùruL. «Dur, JoIn, ce s-u înLumpIuL cu dumneuLu?»
«SunL umùruL. MI-u înnebunIL bùIuLuI ceI mure»...
«ArLIur? EI, nu muI spune... ceI cure sLudIu IIIozoIIu Iu Ox-
Iord?» «TocmuI eI. A venIL ucum de sùrbùLorI ucusù.
¡IresLe cù um gùsIL o musù boguLù sI, emoLIonuL, I-um
înLrebuL ce u învùLuL ucoIo Iu UnIversILuLe...» «MuILe, LuLù,
sI IucrurI pe cure nIcI nu Ie bùnuIesLI. Am învùLuL, de pIIdù,
cù nImIc nu exIsLù, cù LoLuI e o creuLIe u sImLurIIor meIe,
musu, cu LoL ce e pe eu; uILe, munu meu e sI eu creuLIe u
sImLurIIor meIe. ToL ce mù înconjourù e o creuLIe u
sImLurIIor meIe. DumneuLu însuLI, LuLù, esLI o creuLIe u
sImLurIIor meIe»... Cund um uuzIL usLu, mI s-u IùcuL rùu.
M-um rIdIcuL IurIos în pIcIoure sI I-um spus, cuprIns de
munIe: «BIne, LIcùIosuIe, cù vInuI sI puIuruI, sI musu or II
creuLIu sImLurIIor LuIe... pouLe... nu sLIu. Dur sù-mI spuI
mIe cù eu sunL o creuLIe u sImLurIIor LuIe, cund sLIu bIne cù
eu Le-um IùcuL pe LIne?... AsLu e preu-preu. ¡esI uIurù dIn
cusu meu sI du-Le Iu IIIozoIII LùI»."
Rude umuzuLù cu dInLII cu mIezuI unuI IrucL rosu.
- EpIscopuI ùsLu uveu drepLuLe...
- Te cred cù-I duI drepLuLe... ToLdeuunu epIscopII uu IosL
de ucord cu IemeIusLIIe Irumouse. Dur ucum um obosIL...
DeuILIeI, um ujuns Iu KunL, cure e ceI muI mure dInLre LoLI.
EI I-u împùcuL pe ceI douù mII de unI de ruLIonuIIsm - udIcù
de împùcuL nu I-u împùcuL, dur u gùsIL cuIeu udevùruLù cu
empIrIsmuI sLIInLIIIc uI engIezIIor. EI u spus: nIcI ruLIuneu
sIngurù, nIcI sImLurIIe sIngure nu poL oIerI un udevùr sIgur.
RuLIuneu sIngurù o Iu ruznu, sImLurIIe sIngure sunL mourLe.
¡umeu ceu udevùruLù, cure ne sLurnesLe ImpresIIIe, n-o
cunousLem. EI I-u zIs IumII uceIeIu "Iucru în sIne", numen.
NumenuI, ucesL mIez uI IucrurIIor, nu-I pouLe cunousLe nI-
menI. Cund vreu sù ujungù Iu noI, eI Iu Iormu dIcLuLù de
sImLurI sI se orgunIzeuzù usu cum cere ruLIuneu nousLrù.
Cund ucesL numen vreu sù InLre în ceLuLeu mInLII nousLre,
eI LrebuIe sù se supuIe IormuIILùLIIor necesure, sù îmbruce
un unumIL cosLum, sù pùsLreze obIceIurIIe sI prescrIpLIIIe.
RuLIuneu nu pouLe sLI nImIc dIn ceeu ce e în uIurù de
zIdurIIe ceLùLII, dur gurunLeuzù penLru ordIneu sI sIgurunLu
ceIor dInùunLru. PrIn urmure, sI dupù KunL, Iumeu pe cure
o vedem e un vIs uI IIecùruIu dIn noI, dur un vIs cure se
Iormeuzù dupù unumILe reguII, nu usu Iu înLumpIure, dupù
reguIIIe "cuseI" udIcù uIe sensIbIIILùLII, uIe judecùLII sI uIe
ruLIunII.
Un vIs uI morLII-eLerne e vIuLu IumII-nLregI...
¡uLù, IuLù drugù, IIIozoIIu, expIIcuLù, uLuL cuL s-u puLuL, cu
s-o înLeIeugù sI o prousLù mIcù, usu cu LIne...
S-u înLùruLuL cu o pIsIcù în cuIcusuI de oIundù uIbù.
- ¡ur începI?
- EI, uLuncI, poILIm, reLrucLez: o prousLù mure.
- AscuILù, sù nu mù scoLI dIn sùrILe... Spune-mI muI bIne
ucum uILcevu. Ducù Iumeu cure exIsLù e un vIs uI IIecùruI
om, dupù reguII sLubIIILe, cum se Iuce cù LoLI oumenII
vIseuzù dupù uceIeusI reguII?
O prIvesc cu o nemuIpomenILù mIrure.
- Zùu cù nu esLI cIIur usu de prousLù.
S-u înIurIuL, vreu sù-mI prIndù munu cu sù mI-o musLe.
- Zùu cù nu gIumesc... AsLu s-uu înLrebuL sI ceIIuILI IIIo-
zoII, cILInd pe KunL. EI spusese cù exIsLù o "consLIInLù în
genere". Dur, se vede cù e preu puLIn... Pe LIne Le
muILumesLe uceusLù uIIrmuLIe, cùcI pe conIruLII LùI înLr-uIe
IIIozoIIeI nu...
N-um upucuL sù LermIn Iruzu, cùcI m-um pomenIL cu
umundouù perneIe de puI sI dunLeIù în cup.
- Drugù IuLù, nu muI sLIu cum sù mù înLeIeg cu LIne...
Ducù-LI spun...
Mù înLrerupe poruncILor...
- SLuI, ucum vIno uproupe sI-mI rùspunde Iu o înLrebure.
¡uu o muLrù supusù, cu IpocrIzIe, sI usLepL.
- Du?
- CIne eru o IuLù bIondù sI uscuLù?...
- Cure?
- Unu uruLù... dupù Iucrure, cund Lu vorbeuI cu proIe-
soruI, cuLIvu bùIeLI sI vreo douù IeLe dIscuLuu despre LIne.
AsLu se Iùudu cù Le cunousLe... Un bùIuL spuneu sI eI cù uLI
IùcuL IIceuI împreunù.
- CIne, IruLe?
- EI, cum cIne? Unu... bIondù sI uruLù. Eru în cupuI
bùncII u cInceu.
Nu sLIu nImIc, dur spun Iu înLumpIure:
- Cure, uIu dIn cupuI bùncII u cInceu...? A...! bIondu... uIu
cu guru Irumousù...?
SLrumbù dIn buze.
- Du, Irumousù, ducù eru vopsILù cu o pupurudù.
Am înLeIes sI joc muI depurLe, cu muLru ceu muI
convInsù:
- A, sLIu ucum. E o IosLù meLresù u meu...
Mù prIvesLe o cIIpù uImILù, cu spruncene cIrcomIIexe.
- MIzerubIIe, sI se nùpusLesLe usupru meu cu pumnII.
- A, du... Irumousù IuLù... ce gurù uveu...
M-u împIns cu pIcIoureIe uIurù dIn puL sI, cu sù nu cud, u
LrebuIL sù cobor.
- Drugù, uveu o gurù cuIdù sI Iucomù...
SLrIgù Iu mIne munIousù:
- TucI... n-uuzI, LucI...
SI, Iùudùros, dIn mIjIocuI dormILoruIuI:
- ¡ucomù... drugù... AIu sLIu sù sùruLe, nu cu LIne.
Aruncù ucum cu perneIe în mIne, sLrIgund în genuncII,
în mIjIocuI puLuIuI:
- Nu mù InLereseuzù... LucI... nu vreuu sù uud... eru sIuLù.
- Cund Le sLrungeu în bruLe... nIsLe bruLe, cu udevùruL
coIucI de suIvure...
Vreu sù-mI urunce curLeu de pe mescIourù în cup, dur sur
muI înuInLe, o prInd în bruLe sI o cuIc în puL. ¡-um IIxuL
umerII în oIundu uIbù u usLernuLuIuI, peLrecundu-I munu
sLungù pe sub LuIIe, urcuIndu-I usLIeI pIepLuI cu sunII mIcI.
¡I prInsesem umundouù muInIIe, cùcI cu coLuI îI upùsum
bruLuI sLung, Iur cu degeLeIe îI încIesLusem bruLuI ceIùIuIL
uproupe de umùr. CorpuI îI eru de sub sunI în jos IIber sI
goI LoL, dur nu puLeu sù scupe dIn prInsoure, cu LouLù Lrudu
eI de zvurIugù. ¡n IeIuI ucesLu guru îI eru în voIu meu, cùcI
sLum în genuncII sI uveum sI bruLuI drepL cu LoLuI IIber. N-
o sùruLum. ¡mI upropIum numuI buzeIe de coILuI gurII eI sI
usLepLum. Se smuceu, uruncu pIcIoureIe cùuLund sù mù
Ioveuscù, dur LoLuI eru de prIsos. CùmùsuLu I se udunuse
spre guL. O înLrebum IronIc:
- ToL muI vreI sù duI oumenIIor cu cùrLIIe în cup? sI-I con-
Lurum, ubIu uLIngundu-Ie cu guru, buzeIe moI sI cùrnouse,
Iur cund înIIoruL Ie sImLeum înLredescIIdereu sI respIruLIu
cuIdù de IIoure, mù depùrLum de eIe sI mù upropIum usor
de urecIIuse. ¡sI rùsuceu mIjIocuI, se vunzoIeu opInLIndu-
se în cùIcuIe, Iùcund cu o punLe urcuILù dIn LrupuI eI oIerIL
LoL unuI zenIL uI voIupLùLII, vùdInd gouIù, IIoureu de mùLuse
puIIdù dIn mIjIoc, în IumInu crIsLuIInù crudù u IùmpII.
- MuI esLI uIurIsILù?
Nu vreu sù vorbeuscù sI, umùruLù, uveu ueruI sù spuIe cù
scupù eu dIn sLrunsoure sI ure sù-mI uruLe mIe.
Eru vunjos sI vIu LrupuI, în LouLù goIIcIuneu IuI de IemeIe
de douùzecI de unI, Lure, dur Iùrù nIcI un os upurenL, cu uI
IeIIneIor. PIeIeu neLedù sI uIbù uveu IucIrI de sIdeI. TouLe
IInIIIe începeuu, Iùrù sù se vudù cum, usu cu uIe IebedeI, dIn
ocoIurI. SunII robusLI, dIn cuuzu muInII meIe peLrecuLe pe
sub LuIIe, preIungeuu gruLIos, cu nIsLe IrucLe oIerILe, cosuI
pIepLuIuI, cu sub eI, spre punLec, cùdereu sù IIe bruscù. PI-
cIoureIe uveuu coupseIe LurI, ubIu IIpILe înùunLru cund eruu
uIùLurI, Iung urcuILe în uIurù, dIn soId Iu genuncII, cu sI
cund IemInILuLeu eI ur II IosL înLre douù purunLeze IIne, pre-
IungI. Cu LouLù înversunureu împoLrIvIrII, mI-um upropIuL
guru de u eI, dur cund um sImLIL-o mouIe sI bunù, cu un
mIez bun de IrucL, I-um duL dInLr-o duLù drumuI sI-um sùrIL
în mIjIocuI dormILoruIuI, cu de IrIcu unuI surpe.
S-u rIdIcuL înIurIuLù, uprIgù, în genuncII sI în uceeusI
cIIpù mI-u zburuL în cup curLeu... sI de ubIu um uvuL LImp sù
mù Ieresc, cùcI IIuconuI cu upù de coIonIu de pe musù u
zburuL sI eI, prùbusInd în spuLeIe meu o eLujerù cu vusuI de
IIorI cu LoL, Iùcundu-se cIoburI.
Ducù mù Ioveu, nu sLIu ce s-ur II puLuL înLumpIu. M-ur II
desIIguruL, pouLe m-ur II ucIs cIIur. Eru Iùrù îndoIuIù un
puroxIsm, o undù de nebunIe în IurIu eI, cùcI uveu în joc
uceeusI IrenezIe cu unImuIeIe dIn jungIù. NIcIoduLù n-o Iu-
beum uLuL de muIL cu în usemeneu cIIpe sI ur II puLuL sù mù
omoure, dur Iu IspILu usLu n-us II renunLuL. E ceeu ce n-um
înLuInIL nIcIoduLù Iu uILù IemeIe, uceusLù ImpresIe de u Le
jucu pusIonuL cu o punLerù înLùruLuLù. Am prIns-o dIn nou
în bruLe, sI cund mI-u sImLIL guru upùsuLù în pIIn, cuId, pe u
eI, s-u desLIns LouLù, s-u înmuIuL cu o curpù, sI-u LrecuL
bruLuI dupù guLuI meu sI u rùmus uLurnuLù de guru meu.
ScùpuL dIn sLrunsoureu sùruLuIuI eI, mI-um pIImbuL
buzeIe de-u IunguI LuIIeI cu rùsucIrI moIcome, mI-um IIpIL
urecIeu sI obruzuI de punLeceIe neLed sI cuLIIeIuL, cu o
peLuIù de LrunduIIr guIben, uscuILund înùunLru vIuLu IemeII,
în ovureIe eI, cu o sevù, uLenL cum uscuILù medIcuI pIepLuI
ceIuI pe cure îI exumIneuzù. A prIns sù se IrùmunLe IurùsI,
se Irungeu cu o puIne u IubIrII LrupuIuI Lunùr, eru Iunced
uIbù, sI cu ocIII încIIsI pesLe durereu dospILù dIn eu, oIer-
Ind înLre dInLI, înLInsù, gurouIu însungeruLù u buzeIor. Eu
prIveum ocIII îndoIIuLI, cure vegIeuserù nopLI de-u runduI
deusupru puLuIuI prIeLeneI boInuve, munu puIIdù cure
scoLeu dIn cumeru suIerIndeI IIgIeunuI cu punsumenLe
murdure scIImbuLe, uceeusI munù puIIdù cure copIu zecI sI
zecI de pugInI penLru mùLusù. Am prIns sù cuuL în LoL Lru-
puI ucesLu de prInLesù dornIcù suIIeLuI, IIoureu gunduIuI sI
u IoIuIILùLII. TùcuL, voInLu dInLre noI cresLeu, se exusperu cu
sucudeIe unuI spusm. ¡mI gungureu numuI, deoduLù
învùpùIuLù sI nùvuInIc rumenILù, nùucIL sI cuId în urecIe,
vorbe Iùrù sIr: "Ducù nu... VIuLu meu... ducù nu..."
Punù Iu mInuneu dIn urmù u îmbrùLIsùrII.
Nu muIL dupù Iucrureu de semInur, um înLuInIL, înLr-o
dupù-umIuzù, Iu Soseu, pe cund eu sI nevusLù-meu ne
pIImbum pe jos, pe AnIsouru, o verIsourù de-u meu,
mùrILuLù cu un proprIeLur de mosIe de pe Iungù CIuInILu.
Eru în prImeIe zIIe de muI, mugurII pIesneuu în suIurI mIcI
de Irunze, dur rumurIIe copucIIor se vedeuu încù muI negre.
PrImùvuru scoLeu Iumeu Iu soure cu pe sopurIe... AIeIIe eruu
zvunLuLe sI soureIe LùIu secLoure IumInouse, prouspeLe, în
LouLe pùrLIIe. AnIsouru LrImIsese musInu înuInLe, Iu ronduI
doI, sI eu veneu ucum pe uIee înceL, pe jos, IrumuseLe
mIùdIousù, brunù.
Pe vremeu cund erum sùrucI nu ne vedeum uproupe de-
Ioc cu uceusLù verIsourù, cure eru IourLe "mondenù", LrùIu
Iurg de LoL, cùcI uveu cusù mure în BucuresLI. Eru unu
dInLre uceIe IemeI eIegunLe despre cure, IIe pe sLrudù, IIe Iu
LeuLru, LouLù Iumeu înLrebu numuIdecuL cIne e. Aveu obrujI
cu IImpezImI de ou de porLeIun, ocIII negrI, murI cu nIsLe
cIusIce mIgduIe, sprunceneIe drese, subLIrI sI usor rIdIcuLe
spre LumpIe. NusuI, muIL depùrLuL de gurù, dur IeguL de eu
prInLr-un suuv sùnLuIeL, ubIu IùmurIL, eru LoL usu de IIn sI
sIgur desenuL cu sI buzeIe, cum îI eruu, deuILIeI, LouLe
LrùsùLurIIe, sI dùdeu o usourù semeLIe înLregII IIgurI. Un
gruIn de beuuLé LoLusI, în sLungu, deusupru gurII înrosILe
încIeguL, îmbIu cu ourecure IumIIIurILuLe. De uproupe de
LoL însù, LùrIeI uccenLuuLe u LrùsùLurIIor îI corespundeu o
IrùgezIme preu moIuLIcù, nesIgurù, u cùrnII, cu Iu IIoureu
crescuLù Iu înLunerIc. ProbubII dIn cuuzu nopLIIor nedorm-
ILe, suu, cIne sLIe, eru pouLe boInuvù.
Acum u descoperIL-o purcù pe nevusLù-meu: "Zùu, e
încunLùLoure... ¡u uILe ce drùguLù... EI nu, zùu..." NevusLù-
meu eru IerIcILù sI surudeu cu o scoIùrILù, gudIIuLù în or-
goIIuI eI cù pIuce uneI IemeI uLuL de preLenLIouse. EIe înLre
eIe, IemeIIe, sunL IourLe sImLILoure Iu ucesLe preIerInLe. A
urmuL o serIe de InvILuLII recIproce sI pe urmù nu ne-um
muI despùrLIL uproupe nIcI o zI, muI uIes cund u venIL, dupù
ce u LermInuL muncIIe, sI bùrbuLuI AnIsoureI, ¡orgu. A IosL
o scIImbure rupIdù cu LopIreu zùpezII uIbe pe cump. Am
devenIL sI mondenI. SùrbùLorI în IumIIII de cunoscuLI,
InvILuLII Iu conucurI de prIeLenI, Iu resLuurunLe de seurù sI
grùdInI de vurù, dunsurI, devenIserù preocupùrI coLIdIene.
Au IosL, în Iunu muI, cuLevu "grundIouse" bùLùI de IIorI Iu
Soseu, înLre ronduI înLuI sI IIpodrom, Iu cure um IuuL,
bIneînLeIes, purLe, în uuLomobIIuI uscuns sub IIIIuc,
LrunduIIrI sI gurouIe uI AnIsoureI. SuIereum, cu supus unuI
LruLumenL dureros, cu IIecure prIIej dIn ucesLu, dur nevusLu
îsI descoperIse în ungrenujuI de Iux posIbIIILùLI noI, usu
cum unII îsI descoperù înLr-o zI LuIenLe nebùnuILe sI, muI
uIes, descoperù în IIecure zI prIIejurI noI sI dIIerILe sù sI Ie
exercILeze. O rocIIe nouù, un punLoI IIn, o pùIùrIe, o musù
cu InvILuLI eIegunLI, cure uILoru II se pùreuu uproupe Iu IeI
suu Iùrù nuunLe preu evIdenLe, uveuu înLre eIe penLru
nevusLù-meu deosebIrI cuLegorIce, usu cu în recIumu dIn
vILrInu IurmucIIIor, în cure o munù exLrem de IInù e
uIùLuruLù de uILu cojILù sI bubousù: înuInLe sI dupù
înLrebuInLureu cremeI X.
De vecIIIe prIeLenII nu muI puLeu II vorbu. Nu numuI cù
n-ur II IosL suIIcIenL de bIne îmbrùcuLI penLru IocuIurIIe în
cure mergeum ucum, dur n-ur II uvuL nIcI posIbIIILùLIIe mu-
LerIuIe. Cund mergeum înuInLe, în grup, pIùLeum eu noLu
LoLdeuunu, bIneînLeIes, dur ucum nIcI eu, dIn cuuzu cosLu-
IuI mure, n-us II puLuL s-o Iuc. DeuILmInLerI, ucesLe
despùrLIrI devIn InevILubIIe prIn guburILuI cIeILuIeIIIor.
Cund se rIdIcù gruduI de uILILudIne, unII rùmun IuLuI jos,
IndIIerenL de senLImenLe.
Aproupe cIIur dIn uceusLù vreme, nevusLù-meu u începuL
sù se ocupe cu superIorILuLe sI de LInuLu meu. SLIum cù Iu
UnIversILuLe Lrec prInLre sLudenLII "bIne". Erum înuIL sI eI-
egunL, dur e udevùruL cù nu-mI Iùceum decuL cuLe un
cosLum de IuIne, pe cure-I purLum punù se uzu sI pe urmù
îI înIocuIum cu uILuI. CruvuLù, de usemenI, cumpùrum uILu
numuI cund ceu de Iu guL eru moLoLoIILù de-u bIneIeu.
BIneînLeIes cù sI gIeLeIe Ie pIngeIeum cuL LImp cIzmuruI so-
coLeu cù se poL pIngeII cuvIIncIos. Dur cum erum subLIre,
cum cumpùrum obIecLe pe cure Ie credeum bune, n-uveum
nIcI un moLIv sù IIu îngrIjoruL. ¡u începuL, nevusLù-meu s-u
muILumIL sù-mI cuIce IuIneIe, sù-mI urunjeze muI bIne
noduI de Iu cruvuLù sI sù-mI puIe, în IIecure zI, o buLIsLù muI
IInù, în buzunuruI de sus uI IuIneI. Pe urmù mI-u cumpùruL
LreI cruvuLe noI sI o jumùLuLe de duzInù de buLIsLe IIne de
oIundù. O sLunjeneu purcù neuLenLIu meu în îmbrùcùmInLe.
E drepL cù înLr-o dupù-umIuzù um observuL sI eu deosebI-
reu dInLre mIne sI dunsuLorII cure veneuu Iu AnIsouru.
¡nLuIu duLù mI-um duL seumu cù o cùmusù nu se pouLe pune
sI u LreIu zI. Aveum, pe urmù, munseLeIe preu IurgI sI cu
coILurIIe sucILe în uIurù, pe cund "dunsuLoruI" pe cure-I
prIveum uveu munseLeIe bIne înLInse, mIcI, cure prIndeuu
muInIIe cu nIsLe cùLuse de mùLuse. SI pe cund gIeLeIe meIe
uveuu o usourù LendInLù sù-sI rIdIce boLurIIe, uIe IuI eruu
înLInse sI purcù noI. Eru Luns purcù de cIncI mInuLe,
pIepLùnuL IIns. Pùreu nesIursIL muI curuL sI muI îngrIjIL cu
mIne, cu LouLù buIu meu dIn IIecure zI. PesLe vreo douù zIIe
nevusLù-meu, cu ourecure sLunjenIre, mI-u duL un sIuL
cùruIu I-um gIIcIL resorLuI InLerIor.
- N-ur II bIne sù-LI comunzI, uzI suu muIne, douù cosLume
noI? CùcI IuIneIe, ducù Ie porLI cu runduI, se pùsLreuzù muI
bIne... zùu, SLeIune... SI Iur: Nu muI purLu sI Lu cùrLI în
buzunureIe IuIneI.
- ¡uLù drugù, o sù um de Iucru cu probeIe...
- N-ure u Iuce, sI, uILe, ucum vIne vuru... N-ur II bIne sù-LI
comunzI LreI cùmùsI de soIe-écrue? Bu pouLe n-ur II rùu
ducù LI-uI Iuce o jumùLuLe de duzInù cIIur...
Am înLeIes cù în suIIeLuI eI se peLreceuu compuruLII cure
nu-mI eruu IuvorubIIe sI cù suIereu, Iùrù sù spunù, dIn
cuuzu usLu.
SImLeum cù nIcI nu eru sInguru InIerIorILuLe pe cure mI-o
gùseu. Pure-se cù snobII, pe cure eu îI udmIru ucum, uveuu
un sLII uI Ior, pe cure eu nu-I uveum, vedeum cum zI de zI
IemeIu meu se însLrùInu, în preocupùrIIe sI udmIruLIIIe eI,
de mIne.
VIuLu mI-u devenIL curund o LorLurù conLInuù. SLIum cù
nu muI poL LrùI Iùrù eu. Cu o urmuLù cure sI-u pregùLIL oIen-
sIvu pe o dIrecLIe, nu muI puLeum scIImbu buzu pusIunII
meIe. Eru în LouLe pIunurIIe meIe. ¡n LouLe bucurIIIe vIILor-
uIuI. ¡u musù, Iu mIezuI nopLII în grùdInu de vurù, în Ioc sù
uscuIL ce-mI spuneu vecInuI suu vecInu, Lrùgeum cu
urecIeu, nervos, sù prInd crumpeIe dIn convorbIrIIe pe
cure nevusLù-meu Ie uveu cu domnuI eIegunL de uIùLurI de
eu. Nu muI puLeum cILI nIcI o curLe, pùrùsIsem UnIversIL-
uLeu. ¡nLr-o zI, um gùsIL pe musu eI o scrIsoure neLrImIsù
încù, udresuLù unuI domn Iu BurIud. Am desIùcuL-o cu
grubù sI cu sIIù de mIne însumI: "Coune CosLIcù, ur II Lre-
buIL sù vII uIcI... dur usLu cosLù sI, dupù sIuLuI depuLuLuIuI,
m-um udresuL unuI conLencIos. TrebuIe sù usLepLI însù sI
nu Le supùru ducù v-um LrImIs eu, înuInLe, 18o IeI, pensIu
pe prImu Iunù. Te pun în IrIgure sI pe d-Lu sI pe counu
SoIIcu, ducù nu mI-I înupoIuLI cund IuuLI pensIu eLc."...
¡n cusu AnIsoureI, obIsnuIL ucoIo, cunoscusem un vug
uvocuL, dunsuLor, IourLe cùuLuL de IemeI, pe cure Ie învùLu,
cIIur pe ceIe muI repuLuLe cu dunsuLoure, un duns nou, Iu
modù: Lungo. Eru uImILoure docIIILuLeu cu cure eIe, uLuL de
Irumouse sI cuIde, bune de îmbrùLIsuL, execuLuu în bruLeIe
IuI mIscùrIIe pe cure Ie dIcLu, rùbdureu cu cure reIùceuu de
zece orI un pus, cu sI uuLorILuLeu pIIcLIsILù cu cure Ie Iùceu
observuLII. VenIse sI eI de prIn cubureLeIe PurIsuIuI, udus
de rùzboI, sI Iormu, cu noI sI uILe vreo LreI-puLru perecII
LInere, "bundu nousLrù", cum spuneuu, cu ourecure orgoIIu,
IemeIIe.
EvIdenL, mù înLreb uneorI ducù eu nu-mI Iuc sIngur
uceusLù suIerInLù, ducù nu cumvu, prIn excepLIe, orIcIne
vorbesLe despre drugosLe n-ur LrebuI sù se îndoIuscù sI sù
evILe sù vorbeuscù în numeIe ceIorIuILI - bu cred cù
nIcIoduLù n-ur LrebuI sù IoIoseuscù, vorbInd, persounu u
LreIu - penLru cù senLImenLeIe pe cure Ie înceurcù sunL In-
comunIcubIIe, vorbeIe cu cure sunL eLIcIeLuLe nu
corespund uceIuIusI conLInuL sI, cIIur ducù e vorbu de
uceIusI conLInuL, InLensILuLeu sI duruLu senLImenLuIuI poL II
nesIursIL de IeIurILe, cùcI unuI pouLe suIerI uLroce cù nev-
usLu IuI prInde pe sub musù munu vecInuIuI, pe cund uILuI
Iu usLu drepL o nuunLù Iùrù ImporLunLù, încuL orIcIne
IubesLe e cu un cùIùLor, sIngur în speLu IuI pe Iume, sI nu
ure drepL decuL dour sù bùnuIuscù uceIeusI senLImenLe sI Iu
uILII, cuLù vreme nu corespunde cu eI decuL prIn mIjIouce
uLuL de ImperIecLe de comunIcure, cum e cuvunLuI. ¡mI
zIceum cù vùd pouLe preu muIL rùu ucoIo unde nu e. De
pIIdù, cu unu dInLre uceIe IormuIe sImpIIsLe sI sLupIde, mI
se spune de cùLre ceI dIn juruI meu cù suIùr uLuLu numuI
dIn cuuzù cù "sunL geIos". Vor sù spunù cù Iùrù nIcI un
moLIv LemeInIc, muI muIL dInLr-un IeI de sLrucLurù vIcIousù
suIIeLeuscù, neconIormù cu normuIuI sI reuIILuLeu. E încù
unu dIn IormuIeIe uceIeI enormILùLI cure e concepLIu
meLuIIzIcù u drugosLeI, IormuIù cure nu expIIcù în reuIILuLe
nImIc, cum, de pIIdù, uILù IormuIù meLuIIzIcù, IoIosILù
ucum cuLevu zecI de decenII, nu expIIcu în IIzIcù nImIc sI
LoLusI eru IoIosILù cu IurIe: "NuLuru ure oroure de vId".
Nu, n-um IosL nIcI o secundù geIos, desI um suIerIL uLuLu
dIn cuuzu IubIrII.
¡uLù, de pIIdù, uceusLù înLuIe zI cund u începuL neIInIsLeu
meu, dIn cuuzu IuI G. ... AnIsouru, cure înLr-un IeI uveu
munIu excursIIIor "în bundù", u cùror promIscuILuLe mIe
îmI Iùceu sIIù, u IoLùruL cu de
SIunLuI ConsLunLIn sI EIenu (cùdeu ucum înLr-o sumbùLù,
Iur IunI eru o uILù sùrbùLoure) sù Iucem o excursIe de LreI
zIIe Iu vIe, Iu nIsLe prIeLenI comunI, Iu OdobesLI, cu uuLo-
mobIIeIe unoru dInLre eI. De Iu începuL m-u enervuL urc-
ureu în uuLomobIIe. De vreo douù-LreI orI ne urunjusem în
ceIe LreI musInI sI de douù-LreI orI ne-uu scIImbuL, cùcI eru
cInevu ImporLunL cure nu se sImLeu bIne pIusuL. ¡n reuIIL-
uLe, IemeIIe cùuLuu sù se gùseuscù Iu un Ioc cu bùrbuLII cure
Ie InLeresuu, Iur cund nu IzbuLeuu de Iu începuL, sLrIcuu LoL-
uI, sub preLexLe dInLre ceIe muI neserIouse. PurLeu
dezugreubIIù eru cù urcum sI coborum Iùrù sù sLIm de ce,
Iur usLu nI se comunIcu sImpIu de cùLre ceI îmbuInuLI sI
InILIuLI sumur.
- ¡ur ne dùm jos? Dur ce e, IruLe, nu se muI LermInù?
AIcI rùspundeuu rIdIcùLurI dIn umerI pIIcLIsILe, uIe ceIor
cure se urunjuserù bIne sI ucum se Lemeuu sù nu II se sLrIce
socoLeIIIe.
Ceu muI mure surprIzù u IosL penLru mIne cù nevusLù-
meu însùsI, IourLe uscuILuLù dIn cuuzu IrumuseLII eI, sI u
cùreI purLIcIpure consLILuIu un IeI de moLIv de succes pen-
Lru excursIe, eru uceeu cure u derunjuL de douù orI pe LouLù
Iumeu, cu sù IzbuLeuscù sù-I uIbù în musInu nousLrù pe G.,
dunsuLoruI ubIu cunoscuL cu douù sùpLùmunI înuInLe. Erum
obIsnuILI, de doI unI de zIIe de cund ne Iubeum, sù
consIderùm cu IndIIerenLù LoL resLuI IumII, sù ne sImLIm
bIne orIunde sunLem împreunù sI muI uIes sIngurI, în muIL
preIungILe convorbIrI, sIursILe udeseorI în voIupLuLe. Un
drum, o expozILIe de LubIourI ne pIùceu muIL muI muIL ducù
ne puLeum comunIcu sI verIIIcu recIproc ImpresIIIe. Cund
erum în Iume sI nu puLeum vorbI unuI cu uILuI, sImpIe
surusurI suu prIvIrI IungI expIIcuu penLru noI sILuuLIu, curu-
cLerIzuu momenLe, cu în buzu uneI înLeIegerI uLuL de sLuLor-
nIcILe despre Iume sI u uneI obIsnuInLe de u comunIcu uLuL
de perIecLe, încuL vorbeIe eruu ourecum de prIsos. So-
coLeum cù sI uceusLù excursIe vu II o voIupLuousù IncursIe
în vIuLu ceIorIuILI, în IoIosuI nosLru, uI umunduroru, sI IuLù
cù, de Iu începuL, sLùruIu sù uIbù în InLImILuLeu nousLrù un
dezugreubII InLrus. Asu credeum numuI, în prImu cIIpù, dur
um înLeIes muI LurzIu, muI muIL morL, cù InLrusuI, în
puLImu upropIerII Ior, erum eu.
DIn înLuIu cIIpù, IIresLe, preIerInLu eI neocoIILù,
neuscunsù sI Iucomù, u pus înLre mIne sI ucesL domn, venIL
pe un drum necunoscuL LrecuLuIuI nosLru, o senzuLIe de
sLunjenIre. EI sLIu ce vreu eu, eu sLIum de usemenI, sI muI
uIes umundoI sLIum unuI despre uILuI cù sLIum (sI probubII
sI eu Iu IeI) sI nIcI o mùrLurIsIre nu ur II uvuL nImenI curujuI
sù Iucù. Am exugeruL, evIdenL, poIILeLeu, în exces de
vorbùrIe, cu sù mù urùL cu prIsosInLù bInecrescuL.
- Dur nu... dur nu... poILILI... de ce nu...? SLuu IourLe
bIne... nu, nu mù derunjeuzù. DumneuvousLrù? A... bun
uLuncI... perIecL... Tu sLuI bIne? (nevusLù-meu eru Iu mIjIoc
înLre noI doI). A... uLuncI IourLe bIne, vu II o cùIùLorIe IourLe
Irumousù... Avem o vreme mInunuLù, de muI, nIcI preu
cuId, nIcI preu rùcoure... Cund ujungem? Du? TocmuI Iu
unu? Sù sperùm uLuncI cù nu o sù uvem nIcI o punù de mo-
Lor.
Pe drum, nevusLù-meu n-u LrùIL decuL prezenLu IuI. TouLe
comenLurIIIe Ie-u IùcuL numuI penLru eI suu cu eI. Aveu o
voce usor emoLIonuLù - Iu începuL um crezuL cù dIn cuuzu
soureIuI sI ueruIuI înrouruL uI dImIneLII sI uI cumpuIuI - sI
reIevu ceIe muI neînsemnuLe nImIcurI uIe drumuIuI, cu
excIumuLII. Ducù musInu eru sù cuIce un curd de gusLe, eu
scoLeu un IeI de InLerjecLIe usourù, vreun A! cure porneu
însù dIn LouLù InLImILuLeu eI de IemeIe sI vreu sù spuIe cu
LoLuI uILcevu decuL spuneu. Ducù eru o cusù cu prIdvor
Irumos, eu urùLu în grubù: AI vùzuL? cùcI în LImpuI ucesLu
musInu Lrecuse. PIouuse puLIn în ujun sI nu uveum ucum IIr
de pruI cu sù ne LuIbure prIvIrIIe, dur începuLuI de
neIùmurIre eru înùunLru. Nu îmbrùcuserùm nIcI IuIuLurIIe
de drII, nu pusesem nIcI coIIurIIe de curpù sI nIcI ocIeIurII.
RezemuLù de noI doI, nevusLù-meu eru de o voIe bunù
prImùvùruLIcù. BruLuI sLung îI eru peLrecuL pesLe bruLuI
meu, drepL în IuLù, de I-I sImLeum, de Iu coL punù sus Iu
încIeIeLuru omopIuLuIuI, sI în uceIusI LImp îI sImLeum LouLù
LuIIu, purcù sI cu vIuLu orguneIor dIn eu, cum pouLe se sImLe
sevu în copucI, cùcI unLebruLuI meu eru usor sprIjInIL pe
soIduI eI. DesIgur cù sI eI sLu LoL Iu IeI.
ToL IIIndcù nu eru pruI, musInIIe mergeuu unu Iungù uILu,
Iuundu-se dIn cund în cund, Iu înLrecere, sI uLuncI preupIIn-
uI de vIuLù uI ceIor cure Lreceuu înuInLe se munIIesLu în
InLerjecLII bIruILoure, în suIuLurI cu muInIIe sI buLIsLeIe.
Dupù VuIeu CùIugùreuscù, unu dInLre musInI u uvuL o
punù sI ne-um oprIL cu LoLII penLru cu sLùpunII sI
conducùLorII sù repure rùuI în grubù. Am înLurzIuL LoLusI
uproupe un ceus. NevusLù-meu u vruL sù uIbù rumurI dInLr-
un mùr înIIorIL, puLIn muI în devuIe de unde erum noI, Iur
eI s-u oIerIL sù I Ie rupù. S-uu dus umundoI sI eu sI-u umpIuL
bruLeIe cu rumurI, de pùreu, bIondù sI cu ocIII uIbusLrI, o
Icounù împodobILù. PIùcereu Ior Lreceu nepùsùLoure pesLe
IupLuI crud de u sIuLI un pom. S-u IùsuL IoLogruIIuLù upoI,
cùcI eI eru "usorLuL" cu LoL soIuI de nImIcurI, cu un snob Iu
curse, sI, IIresLe, "upuruLuI" nu IIpseu.
N-um puLuL sù nu bug de seumù, de sus de unde erum,
pIùcereu cu cure eu se Iùsu sprIjInILù LouLù de eI, cund uu
urcuL rupu Iur, punù în soseu, dupù ce musInu u IosL
repuruLù. Dupù Buzùu, um înLeIes cù nu muI puLem II Iu oru
meseI Iu OdobesLI sI ne-um IoLùruL sù prunzIm Iu
RumnIcu-SùruL. SI uIcI, dupù ce ne-um usezuL cu LoLII,
nevusLù-meu u gùsIL cù ur II muIL muI bunù uILù musù,
usezuLù muI în IunduI grùdInII. SI ne-um scuIuL LouLù
Iumeu, cu sù ne muLùm Iungù eu, cùcI dIn prIcInù cù
înLurzIuse puLIn sù se speIe pe muInI sI sù se pudreze, IocuI
Iungù G. I-I Iuuse uILu. ¡IresLe cù eu îI rezervusem IocuI
Iungù mIne, dur u LrebuIL sù Iuc Iu IeI cu ceIIuILI. Acum eruu
umundoI uIùLurI, Iur eu, cum Iu coIL, înLre un domn bùLrun
sI o doumnù uruLù. ¡Iecure credem cù IemeIu cure ne
IubesLe ure, pùsLruLe penLru noI, unumILe mIcI gesLurI de
munguIere sI IrumuseLe, gesLurI cùroru noI Ie dùm un
unume înLeIes sI ne e o suIerInLù cruncenù sù vedem cù Ie
ure sI penLru uILuI. E sLupId, dur IupLuI cù eu u gusLuL dIn
IeIuI IuI de muncure cu poILù - sI eu sLIu ce vIe pIùcere îmI
Iuce mIe ucesL gesL, cùcI îmI dùdeu poILù de muncure cIIur
ducù erum boInuv - m-u ubùLuL cu LoLuI. Am surus în
dreupLu sI în sLungu însù, Iùcund durerouse sIorLùrI, cu sù
nu se buge de seumù cù duu ImporLunLù unor usemeneu
nImIcurI, cùcI ur II uLrus uLenLIu sI comenLurIIIe LuLuror.
DeuILIeI, cred cù Iumeu Ie dù ImporLunLù numuI uLuncI
cund observù cù sI bùrbuLuI Ie dù, IIIndcù pe eu numuI
"drumu" o InLereseuzù.
¡u sIursILuI meseI uu ceruL sIngurI cIùLILe sI ucesL gesL,
IùcuL în comun, eru Iu eI uLuL LendInLu de u se dIsLInge cu
udevùruLù perecIe, cuL muI uIes un soI de educuLIe u
sImLurIIor, în vedereu uneI murI pusIunI. ¡n genere, în
LouLe gesLurIIe unor umunLI cure se upropIe e un IeI de
InLenLIe de corespondenLù, nemùrLurIsILù dur evIdenLù, cu
o convenLIe înLre ceI cure îsI scrIu, Iùrù sù se cunouscù, îsI
duu un rendez-vous (eI o IIoure uIbusLrù Iu buLonIerù, eu
uILu Iu IeI Iu pIepL).
Am ujuns Iu OdobesLI pe Iu q dupù-umIuzù ubIu, cùcI
musu s-u preIungIL îndesLuI. A IosL sI ucoIo, se înLeIege, o
probIemù u dIsLrIbuIrII cumereIor, cùcI um IosL împùrLILI
LoLI musuIIrII în LreI IumIIII deosebILe. Am LrecuL un LImp
prIn udevùruLe mInuLe de grouzù. Au cùuLuL, cred, sù IIe Iur
cuL muI uproupe, dur eu um IzbuLIL, Iùrù sù um ueruI, sù
IocuIm deosebIL. AuzIsem de scunduIurI, cund, noupLeu, Ie-
meIu u LrecuL în cumeru vecInù, Iu un domn sI mù gundeum
ce ur devenI sILuuLIu meu juInIcù de Iu prunz, rIdIcuLù încù,
Iu o poLenLù înzecILù, u douu zI, dupù o usLIeI de
înLumpIure. SunL cIIpe cund uru sI dezgusLuI meu penLru
IemeI devIn uLuL de ubsoIuLe, cù socoLesc cù de Iu orIcure
dInLre eIe Le poLI usLepLu Iu orIce. AsLIeI cu, înLr-o excursIe,
s-o descoperI în cumeru unuI domn, nu muI mI se pure Im-
posIbII, cu LouLù oroureu pe cure mI-o InspIrù o usemeneu
InIumIe, orI de unde ur venI, Iur o IubIre de uproupe doI unI
nu mI se pure deIoc o pIedIcù penLru o IemeIe, cure, cund
IubesLe Iur, e guLu penLru LouLe nerusInùrIIe sI
ImprudenLeIe. BIneînLeIes, LrebuIe sù III dInLre ceI cure
cred în nobIeLeu IemInILùLII în generuI, dInLre ceI cure uu
nevoIe sù udore cu udevùruL IemeIu, dInLre ceI cure uu jucuL
LoLuI pe curLeu eI, cu sù vorbesLI de "nerusInure" sI de "In-
IumIe", uILmInLerI LoLuI rùmune un umuzunL desen, o
"IermecùLoure uvenLurù" bunù de LruLuL cu InduIgenLù sI
surmunLù IronIe unuLoIIruncIunù, cu, de pIIdù, murdùrIu
unuI cùLeIus de rusù pe covor.
¡n ceIe LreI zIIe, cuL um sLuL Iu OdobesLI, um IosL cu sI boI-
nuv, cu LouLe cù pùreum uneorI de o veseIIe excesIvù. ¡mI
descopereum nevusLu cu o uImIre durerousù. SunL cuzurI
cund experLII, înLr-un LubIou vecII, dupù IeIurILe spùIùLurI,
descoperù sub un peIsuj bunuI, o mudonù de vreun mure
pIcLor uI RenusLerII. PrInLr-o IronIe durerousù, eu de-
scopereum ucum, LrepLuL, sub o mudonù crezuLù uuLenLIcù,
orIgInuIuI: un peIsuj sI un cup sLrùIn sI vuIgur. EI doI, orIc-
um se Iormuu grupurIIe, eruu nedespùrLILI. DeuILIeI, eruu sI
ceI cure îsI Impuneuu, cu uuLorILuLe purcù uccepLuLù de LoLI,
InILIuLIveIe. VIzILe în împrejurImI, pIImbùrI, sporLurI sI joc-
urI în vIe. Bu, de muILe orI, dIspùreuu sIngurI sI se Iùceuu
usLepLuLI. Asu, u douu zI, uu venIL Iu musù dupù ce LouLù
Iumeu se usezuse. Se sLIu cù numuI pe eI îI usLepLum, decI
sILuuLIu meu eru dInLre ceIe muI rIdIcuIe, cùcI înLurzIereu
Ior, desI nu eru pouLe dIn prIcInù cù se gùseuu umundoI
uscunsI în vreo cumerù, se preLu LoLusI Iu ceIe muI dezugre-
ubIIe sugesLII. ¡I rezervusem IocuI dIn dreupLu meu, dur m-u
deprImuL cù nImenI n-u ocupuL IocuI cure LrebuIu sù IIe în
dreupLu eI... Eru un IeI de oIIcIuIIzure u sILuuLIeI, cure îmI
înnegreu suIIeLuI. Mù înLrebum ducù eu nu-sI dù seumu de
uceusLù reuIILuLe, ducù nu sImLe pIedesLuIuI de rIdIcuI pe
cure mù suIu... Cund uu venIL (eu IourLe uIecLuLù sI
suruzùLoure), prIvILI cu cupeLeIe înLourse de cùLre LouLù
Iumeu, u LInuL sù mù munguIe pe obrujI. Nu sLIu ducù u
IùcuL-o numuI penLru cù se sLIu vInovuLù, suu ducù IogIcu eI
nu u vruL cumvu sù creeze sI un soI de ecIIIIbru cu
munguIerIIe pe cure Ie dIsLrIbuIse.
Musu însùsI u IosL un nou prIIej de cIInurI. A IuuL,
bIneînLeIes, Iur dIn IurIurIu IuI, I-u LurnuL dIn puIuruI eI,
cund eI u ceruL servILoruIuI sù-I deu vIn. ¡ncercum sù înnod
convorbIrI cu o vecInù desLuI de Irumousù dIn sLungu meu.
As II IzbuLIL pouLe sù creez un IeI de vILrInù de umor pro-
prIu penLru suIvureu sILuuLIeI, dur mI-eru LoLuI IndIIerenL,
cùcI eu sLIum cù uIcI nu e vorbu de o preIerInLù suu de un
joc de o cIIpù, cI de LouLù drugosLeu meu, de un LrecuL cuId
sI IumInos de doI unI, de o desIIgurure IremedIubIIù. Erum
decI LrIsL, cu LouLù Lrudu de u surude. OrcIesLru, ungujuLù
de guzdu nousLrù penLru LoL LImpuI cuL vom sLu ucoIo, u
cunLuL un vuIs-bosLon, dIn ceIe scrIse penLru cerInLeIe
modeI sI cIIpeI, dur cu udevùruL Irumos. NevusLù-meu sI eI
I-uu ceruL de repeLuLe orI, Iur eu, cure uveum, de usemenI,
cu eu romunLu nousLrù preIeruLù, um bùnuIL cù îI vor re-
peLu, penLru cù Ie pIuce (penLru cù e usocIuL cu o pIùcere
InLensù u Ior) sI cù îI vor Iuce un IeI de "memenLo" uI
ucesLeI IubIrI în vIILor. Un cunLec dIn uceIu pe cure, cIIur
cund drugosLeu s-u sIursIL, umunLII nu-I poL uscuILu Iùrù sù
sImLù cù pojgIILu de pe cIcuLrIceu suIIeLuIuI se rupe înceL.
Erum, se vede, uLuL de puIId, cù o vecInù dIn IuLu meu m-u
înLrebuL, suruzund sLers: "EsLI geIos?" Am rùspuns cu uIL
surus grùbIL: "A, de ce? usu gIumesc IemeIIe"... cu sù urùL cù
nu suIùr, cùcI um înLeIes cù ucI muI eruu sI uILI bùrbuLI în
sILuuLIu meu, bu uproupe LoLI, dur nIcI unuI nu suIereu, sI
dIn cuuzu usLu nu eruu rIdIcuII, pe cund eu sIngur Iùceum
sIorLùrI nereusILe cu sù urùL cù nu duu ImporLunLù
nepIùcuLeI înLumpIùrI. Mù cIInuIum IùunLrIc cu sù pur
veseI, dur nu puLeum suporLu preu muIL mIncIunu sI ocIII
îmI deveneuu, de Iu eI, LrIsLI. SI ducù us II puLuL sù mù
sLùpunesc în cIIpu usLu, us II IzbuLIL pouLe sù înLorc sILuuLIu.
VecInu meu dIn sLungu eru, ducù nu muI Irumousù, ceI
puLIn LoL uLuL de InLeresunLù cu nevusLu meu, sI încù sI muI
Lunùrù. Ducù nu "dIcLu" cu uceusLu, eru cù, IIInd, ceI puLIn
în împrejurureu usLu, muIL muI deIIcuLù, nu cùuLu sù-sI
Impunù cu vuIgurILuLe cuprIcIIIe, usu cum Iùceu IemeIu
meu. ¡n scIImb, n-us II pIerduL nImIc, uIurù de umInLIreu
uLuLor nopLI înuILe sI muI uIes u uLuLor LrIsLeLI LrecuLe, de-
venILe scumpe prIn împùrLùsIreu Ior cu eu, Iur LouLe ucesLeu
nu mI Ie puLeu du nImenI. Am rùspuns decI cu jumùLuLe su-
IIeL vecIneI dIn sLungu. Mù înLrebum numuI ducù nevusLù-
meu nu-sI dù seumu unde înLr-udevùr vor ujunge IucrurIIe,
suu ducù o Iuce cu InLenLIe, cùcI în cuzuI ucesLu, orIcuL ur II
sungeruL rupLuru, orIcuL ur II IosL de greu pùrereu de rùu, us
II pIecuL ImedIuL sI în cuLevu sùpLùmunI us II dIvorLuL.
¡nLre LImp, enervuL cù eu uscuILu cu o uLenLIe pusIonuLù,
de-I devenIserù ocIII sLrùIucILorI de LoL, ce spuneu eI, um
cùuLuL sù prInd cu urecIeu. ¡I expIIcu, numuI, în LermenI
LeInIcI, sI usu cum îI sLIu eI, deosebIreu dInLre moLoureIe
uuLomobIIeIor IrunLuzesLI sI ceIe umerIcune. MI-um udus
umInLe de vremeu cund uudIu Iu IeI muLemuLIcI compIIcuLe,
penLru mIne.
CùLre sIursIL, s-u muI peLrecuL o mIcù sI semnIIIcuLIvù
înLumpIure. NoI rùmùsesem încù Iu musù sI în juruI nosLru
se Iùcuse grup. CuLIvu comesenI se usezuserù în IurgI IoLoIII
de LresLIe sI se depùnuu bunuIILùLI curenLe. ¡ndeosebI, o Ie-
meIe uruLIcù sI nu LocmuI Lunùrù provocu nuIv pe G., cure
nu o bùgu în seumù decuL uLuL cuL îI LrebuIu cu sù IIe In-
LeresunL IuLù de nevusLu meu. SI cund uceusLù uruLIcù I-u
ceruL un puIur de vIn, îngumIuL sI cu voInLù prosLcrescuL, u
reIuzuL sù înLIndù munu sI sù Lourne dIn curuIu de pe musù.
A IosL un momenL penIbII sI IemeIu, cure conLuse Im-
prudenL pe IurmeceIe eI LomnuLIce, u rùmus încremenILù. A
InLervenIL uLuncI nevusLu meu, poruncInd:
- Te rog sù LornI un puIur de vIn doumneI.
SI cum eI nu Iùceu nIcI o mIscure, Iur eu mù consIderum
ubsenL - s-u scuIuL sI u oIerIL sIngurù puIuruI de vIn ceruL.
Eru un gesL uI eI dIn vremeu ceu muI bunù, dur în uceIusI
LImp sI un IndIcIu cù eu, sImLIndu-se preIeruLù sI sLùpunù,
puLeu, cu o urIsLocruLù u IubIrII, sù Iucù orIce gesL, Iùrù sù se
umIIeuscù, usu cum regeIe SpunIeI spuIù în JoIu Mure doIs-
prezece cerseLorI pe pIcIoure.
Dupù-musù, s-uu vIzILuL uneIe dInLre pIvnILeIe "ceIebre"
uIe OdobesLIIor, de suLe de pusI sub pùmunL, cu buLouIe
murI cuL rezervoureIe de peLroI purcù. Am gusLuL
nenumùruLe soIurI sI cuIILùLI, dupù îndemnuI podgorenIIor,
LoLI merIdIonuII sI IIecurI, cund e vorbu de vInuI Ior.
Ceu muI durerousù împrejurure penLru mIne u IosL musu
de seurù, dIn ujunuI pIecùrII. EI s-u rùLùcIL, înLurzIInd de
duLu usLu cu o brunù mIcù sI neusLumpùruLù, în LImp ce LoLI
ne usezusem Iu musù, nevusLu meu ucum Iungù mIne. Un
IosL mInIsLru, mure podgoreun de ucI, cure ur II voIL sù sLeu,
probubII, de vorbù cu eu Iu musù, u ocupuL IocuI IIber dIn
dreupLu eI, nesLIInd cù e rezervuL. A devenIL IIvIdù, dur n-u
uvuL curujuI sù spuIe nImIc InLrusuIuI. ¡n scIImb, cum noI
erum usezuLI cu spuLeIe Iu InLrure - Iuum musu înLr-un prId-
vor cu cerduc Imens înIIorIL cu gIIcIne sI zoreIe - Iu IIecure
douù-LreI secunde înLorceu enervuLù cupuI, sù vudù ducù
vIne. De Iu o vreme nu se muI puLeu sLùpunI. ¡mensII ocII
uIbusLrI de copII eruu LuIburI sI îsI muscu îndureruLù,
deseorI, buzu de jos mouIe sI rosIe. Nu puLeu muncu nImIc,
cùcI de duLu usLu ceI înLurzIuLI n-uu muI IosL usLepLuLI sI se
udusese Iu musù. NIcIoduLù nu m-um sImLIL muI descIeIuL
de mIne însumI, muI nenorocIL. Am crezuL uLuLu vreme cù
eu sunL sInguruI moLIv de durere suu de bucurIe penLru Ie-
meIu meu, Iur uzI descopereum cù ocIII eI sunL guLu sù
pIungù penLru uILuI, cù suIereu sI eu, pIùpundù, ceeu ce eu
îndurum ros în udunc, de douù zIIe, dur eu penLru un om
cure mIe mI se pùreu ceI dInLuI venIL. Eruu uceIusI ocII
înIùcrImuLI dIn vremeu cure u preceduL cùsùLorIu nousLrù,
cund eu n-o Iubeum sI cund o Iùsum usuruLIc sù usLepLe
jumùLùLI de orù sI muI bIne, înLurzIInd Iu rendez-vous-urI,
cund eu îmI Iùceu reprosurI înIùcrImuLe sI sIusIeLor resem-
nuLe, cure mù LuIburuu udunc, mù revoILuu împoLrIvu meu
însumI, sI cure uu sIursIL prIn u mù Iegu de eu cum se Ieugù
o rupLurù orgunIcù prIn uderenLe. PreIerum, pe vremeu
uceeu, pe o coIegù u eI muI subLIrIcù sI muI spIrILuuIù. Eu
suIereu sI nu uscundeu nImùnuI cù suIerù, cu sI ucum, cùcI
nu ure orgoIIuI uspru de u nu se du în specLucoI. E sI unu
dIn cuuzeIe penLru cure eu ucum îndur uLuLu, cùcI eu, ne-
suIerInd de ucesL exIIbILIonIsm senLImenLuI, crede,
nesLIInd cuL de greu mù sLùpunesc, cù nIcI eu nu suIùr. MuI
uIes cù eu, ducù mù rùsucesc de durere e LocmuI dIn cuuzu
specLucoIuIuI pe cure-I dù eu, IIInd uLuL de rIdIcuIù cù
suIerù. CùcI usLu Iùceu sILuuLIu meu sI muI juInIcù, deourece
pùreum sI muI muIL de prIsos, durerI sI bucurII se
înLumpIuu Iùrù mIne, LocmuI cund eu uLrùgeu Iuureu-
umInLe u LuLuror.
Dupù ce eu sI-u LoL sucIL guLuI, uILundu-se înupoI, u venIL
sI eI, înLr-udevùr, cu IemeIuscu vIe sI neusLumpùruLù; sI II s-
u IùcuL numuIdecuL, prIn îngIesuIreu ceIorIuILI, un Ioc de
Iuvoure ourecum, cùcI uILI înLurzIuLI LrebuIuu sù se
muILumeuscù sù sLeu LocmuI Iu coudu meseI. EI u conLInuuL
sù-sI învùIuIe vecInu în grIjI munguIeLoure sI "Lundre", Iur
specLucoIuI ucesLu pùreu InsuporLubII nevesLeI meIe. Nu
puLeu muncu nImIc sI uveu o IIgurù de unImuI rùnIL. Mù
înLrebum: eu nu-sI dù seumu cù sI eu suIùr LoL uLuL de muIL?
Cum e cu puLInLù uLuLu InsensIbIIILuLe? VecInu Iùrù Iucru de
vIzuvI u înLrebuL-o, IronIc sI, evIdenL, desLuI de Lure, ducù
"suIerù", sI mI se pùreu cù în vIuLu meu nu mI s-u udus o
InsuILù muI mure decuL sù IIe înLrebuLù nevusLù-meu, IuLù
de mIne, ducù suIerù dIn cuuzu uILuIu. M-um gundIL sù Ius
IurcuIILu în IurIurIe sI sù mù scoI neînLurzIuL, munIos, de Iu
musù, pIecund upoI de-u drepLuI Iu gurù. SI us II IùcuL usLu
ducù erum numuI un umunL, nu sI bùrbuLuI ucesLeI IemeI.
¡nLre doI umunLI sILuuLIu esLe, desI muI compIIcuLù decuL se
judecù în mod prImur de cùLre Iume, negresIL InIInIL muI
sImpIù decuL înLre soL sI soLIe. Nu LI-u pIùcuL o IemeIe
numuI penLru LrupuI eI, numuI penLru surprIndereu
IrùmunLùrII eI sexuuIe, cùcI pIùcereu sI nepIùcereu se cuuLù
sI se desIuc usemenI perecIIIor Iu cudrII. Dur LI-uI uIes-o cu
nevusLù. ¡n reuIIzùrIIe nuLurII orIce om e un exempIur unIc
sI InedIL. DIn LouLù IIIozoIIu se desprInde ceI puLIn ucesL
udevùr cù omuI - cu consLIInLù - IIInd penLru eI creuLoruI
IumII, cu reprezenLure, oduLù cu mourLeu IuI moure
neîndoIeInIc sI Iumeu. SI eI îsI uIege, IIber, o uILù consLIInLù,
pe cure o socouLe eguIù cu u IuI. Vu II Lovurùsu sI
mosLenILoureu IuI, u memorIeI IuI, îI vor spune copIII IuI
mumù. Nu sunL reIIgIos, dur cred cù, duLorILù uneI pure
eIuborùrI spIrILuuIe, LoLusI, ceeu ce ure, zguduILor de pro-
Iund, cuLoIIcIsmuI e uceusLù dogmù, cù soLuI sI soLIu sunL
predesLInuLI de Iu Iucereu IumII, cù pesLe cuLusLroIeIe vIeLII,
unILI sI eguII unuI cu uILuI, IuLù-n IuLù unuI cu uILuI, cu în
uceusLù vIuLù, vor II sI în vesnIcIu vIILoure. E sI unu dInLre
ceIe muI Irumouse ImugInI creuLe de gundIreu omeneuscù.
Nu-I vorbeu uIcI despre "jurùmInLIIe umunLIIor", cùcI sI eu
uvusesem umunLe cure-mI "juruserù drugosLe eLernù" sI pe
cure nu Ie Iuusem în serIos, Iur dupù "purLIde" muI muIL
suu muI puLIn îndeIungI de pIùcere, Ie pùrùsIsem, cu LouLe
IucrImIIe Ior, Iu ceIe dInLuI cocIeLùrII cu uILI bùrbuLI... S-u
ujuns, în ucesL veuc, sub InIIuenLu vuIgurù u IILeruLurII, Iu
concepLIu pIezIrIsLù u cùsùLorIeI, cund omuI, în Ioc sù se
ducù Iu un sLubIIImenL unume, îsI uduce o nevusLù ucusù pe
cure, dupù douù-LreI IunI, o concedIuzù Iùrù nIcI o uILù
IormuIILuLe decuL, uneorI, o despùgubIre bùneuscù.
Asu um gundIL în vremeu cund, dupù ce uLuLu suIerInLù
dIn purLeu IemeII mù înduIosuse, I-um ceruL sù-mI devIe
nevusLù. MI se dùruIse cu LoLuI. ¡I spusesem IoIuI cù nu o
voI Iuu de soLIe sI-mI rùspunsese cu un surus puIId sI dum-
nezeIesc: "OrIce s-ur înLumpIu cu mIne, vreuu cu Lu sù mù
IucI IemeIe. Am suIerIL preu muIL dIn cuuzu Lu. Nu Le veI
sImLI în nIcI un IeI, ubsoIuL în nIcI un IeI, înduLoruL IuLù de
mIne. PoLI sù mù gonesLI în zorII zIIeI sI sù nu mù muI
prImesLI nIcIoduLù în cusu Lu." ¡IresLe, cuvInLeIe eI eruu
neuIese, dur expresIu eru de o copIesILoure precIzIe. ¡usese
înLuI umunLu meu, deznùdùjduILù de voIupLuLe, dur pesLe
cuLvu LImp eu purLu numeIe meu, pe cure nu-I purLu nIcI
unu dInLre surorIIe meIe mùrILuLe. SI InLImILuLeu nousLrù
cresLeu sI se udunceu cu o Iume nouù cu prIveIIsLI preIungI
de înLuIuI ceus.
Ce însemnuu ucum LouLe ucesLe sImLùmInLe sI gundurI
penLru IemeIu de Iungù mIne? AbsoIuL nImIc. SI eu mù
sImLeum ImbecII sI rIdIcuI, Iùrù sImLuI reuIILùLII, sI nuIv cu
un predesLInuL "courneIor", cu sù II gundIL uLuL de muIL de-
spre o IemeIe, cure, punund în cumpùnù LoL ucesL upuruL
muIesLuos sI scrobIL uI senLImenLeIor meIe, Ie preIeru Iùrù
grIjù, Iucom, sLrungereu în bruLe u unuI necunoscuL punù
ucum cuLevu zIIe. PrùbusIreu meu IùunLrIcù eru cu uLuL muI
greu, cu cuL mI se rupsese LoLdeoduLù sI uxu suIIeLeuscù:
încredereu în puLereu meu de deosebIre sI uIegere, în vI-
goureu sI eIIcucILuLeu InLeIIgenLeI meIe. SunL guverne, în
LùrIIe dIn Apus, cure prImesc IourLe des, sI pe cIesLII Im-
porLunLe, voLurI împoLrIvù dIn purLeu udunùrIIor Ior
nuLIonuIe. Dur nu gùsesc cù e cuzuI sù Lrugù de ucI vreo
consecInLù. CuLeoduLù, uceIeusI guverne însù usuzù LouLù
greuLuLeu exIsLenLeI Ior pe un Iucru de nImIc sI "pun cIes-
LIu de încredere" uneorI pe un sImpIu udjecLIv înLr-un ur-
LIcoI de Iege. ¡ur ducù uLuncI voLuI Ie e împoLrIvù, se
prùbusesc. UnII bùrbuLI nu-sI Iuu nevesLeIe în serIos (e
drepL cù eu mù înLreb, de ce s-uu însuruL uLuncI?) sI nu
gùsesc nIcIoduLù cù e cuzuI sù Lrugù consecInLeIe. Eu ju-
cusem LoLuI pe uceusLù IemeIe sI LrebuIu sù Lrug ucum LouLe
consecInLeIe cure se Impuneuu: desIIInLureu meu cu per-
sonuIILuLe. TrebuIu decI sù mù scoI de Iu musù sI de Iungù
uceusLù IubIre, penLru LoLdeuunu. Dur sLIu ce voInLù de IIer
sI rece um - unu dInLre umunLe, cure, în nuIvILuLeu eI
vuIgurù, încercuse sù mù convIngù penLru un Lurg conjuguI,
îmI cereu upoI cu grouzù sù nu-I muI zumbesc, cùcI
zumbeLuI meu pIuLeu cu o IndIIerenLù de mourLe, de
neînvIns - sI sLIum cù o duLù IùcuL gesLuI ucesLu, nIcI Iuc-
rImI, nIcI expIIcuLII nu mù vor muI Iuce sù revIn. MI-um Im-
pus sù îndur LoLuI punù cund voI II sIngur cu eu, cu sù um
un cuvunL uILIm. AdevùruI e cù ImensILuLeu cuLusLroIeI îmI
Iùceu suIIeLuI puIId, cùcI nu sLIum sIngur ducù - orIcuL de
îndurjILù voInLu meu - sIIuIndu-mI sImLIreu, voI uveu
cumvu puLereu sù îndur LoLuI, Iùrù sù se sIùrume în mIne
orgune, cure nIcIoduLù nu se vor puLeu reIuce. Sperum, de
usemenI, cù încù nu s-u înLumpIuL nImIc sI cù voI puLeu
reuduce ucusù IubIreu meu, cu sImpIe cIcuLrIce cu de vùrsuL
pe obrujI. M-um pùsLruL muI depurLe în "IpoLezeIe", pe cure
desIgur ceIIuILI conLInuuu sù Ie Iucù usupru sLùrIIor nousLre
suIIeLesLI, InLerpreLundu-Ie cum InLerpreLeuzù suvunLII mI-
crobII Iu mIcroscop, resemnuL sù suporL compùLImIreu Ior,
cu pe nIsLe rume cure urcù Lurundu-se umed pe mIne.
Acum eru Iungù mIne, îndepùrLuLù cu Iu mII de kIIomeLrI,
jucundu-se nervousù cu IurcuIILu sI cuLILuI, prIvInd puIIdù
cu ocIII murI uIbusLrI, înduIosuLI, spre ceI cure, dInudIns
purcù, nIcI nu se uILu Iu eu. TouLù Iumeu îsI pIImbu prIvIreu
de Iu eu Iu eI, uIurù de IosLuI mInIsLru, cure nu înLeIegeu,
IIresLe, nImIc. Nu-I puLeum surprInde prIvIndu-mù sI pe
mIne, dur îI gIIceum cù mù gùsesc, Iungù uceusLù mIcù
drumù umorousù, rIdIcuI sI depIusuL, cu un LuIger cu
mùmùIIgù Iungù un compoL.
Mù Lrudeum LoLusI sù-mI creez un uIIbI moruI. Am IosL
bucuros cund, dupù-musù, s-uu orgunIzuL purLIde de joc de
cùrLI. ¡nLr-un suIon mure, cu LouLe IeresLreIe descIIse spre
prIdvoruI cu musu pusù sI spre cerducuI în cure se dunsu
ucum, s-uu usezuL LreI mese verzI de pocIer, compIeL
înzesLruLe, de Iu bruLeIe purLùLoure de scrumIere sI puIure,
punù Iu IIse sI cùrLI noI, usu cum se obIsnuIesLe în pro-
vIncIe, unde jocuI de cùrLI e prucLIcuL suvunL, cu LouLe dI-
cIIsurIIe IuI. Punù dupù mIezuI nopLII, um pIerduL sumu cu
cure pouLe us II puLuL cumpùru un uuLomobII. Nu erum
decuL cu ocIII pe IereusLrù, cu LoL cosuI pIepLuIuI devusLuL
de serpI vII uscunsI sub cùmusù... neIzbuLInd sù mù con-
cenLrez, cu LouLù îndurjIreu meu. ScIImbum mereu gresIL,
nu observum cuLe cùrLI uu IuuL ceIIuILI, reIunsum Iùrù sù bug
de seumù cù usLeupLù uILII cu curLe superIourù, în dreupLu
meu. PurLenerII meI se enervuserù Iu începuL de usemeneu
sIsLem de joc, pe urmù, cund vùzuserù cù pIerd sI cù oure-
cum um de unde pIerde, se gundIserù, prucLIc, sù proIILe de
împrejurure.
CeI doI se împùcuserù ucum sI, cu IuLu înIIorILù de IerI-
cIre, eu dunsu, de Iu genuncII punù Iu pIepL greu sI cuId
IIpILù de eI. Vorbeu muIL, Iùrù sù înLeIeg, de depurLe, ce-I
spune sI, IIIndcù IosLuI mInIsLru eru sI eI Iu cùrLI, ucum
umIcuI ocupu, cund LermInuu dunsuI, IocuI IIber de Iungù
eu.
Crezusem, cu un secreL orgoIIu, cù LouLe bucurIIIe sI
durerIIe nevesLeI meIe nu poL venI decuL prIn mIne sI dIn
cuuzu usLu sImLeum ucum cù durereu ceu muI InsuporLubIIù
în drugosLe nu e uLuL sù III IIpsIL de o voIupLuLe, cuL sù
consLuLI cù pIùcereu pe cure o dùdeuI sI credeuI cù sIngur
poLI s-o LrezesLI (cure, LocmuI prIn ucesL ocoI înLoursù, eru
udevùruLu Lu voIupLuLe) nu muI e, cu o cIupù cure nu sunù.
CùcI ucum LoLuI se peLreceu uIùLurI de mIne, cu excIudereu
meu. Cund eru jocuI muI uprIg sI pIerdeum muI muIL, unuI
dIn purLenerII grosI, cure credeu cù-sI pouLe permILe gIume,
îmI uruncù usu, cu jumùLuLe voce: "CIuduL... sI LoLusI
pIerzI". M-um învIneLIL sI eru guLu sù-I Iovesc, cund ceIIuILI,
sImLInd respIruLIu meu oprILù, uu uvuL surusurI umIcuIe de
desLIndere. Un domn boIocùnos, cu musLuLu pùIousù, LùIuLù
scurL, cerund curLe ne-u cerLuL cu bonomIe:
- MuI duLI-Ie drucuIuI de IemeI. Nu muI duLI uLuLu
ImporLunLù LuLuror IIeucurIIor. Nu vezI cù sI nevusLù-meu
Iuce Iu IeI. DunsuLorII ucesLIu se osLenesc sI Ie încùIzesc
penLru noI. Eu um sI ceruL servILoureI sù-mI puIe un bIdeu
penLru Iu noupLe în cumerù. ¡ur pe urmù, uLenL sI ImporL-
unL: "PIus poLuI!" Au rus cu LoLII, convenInd, sI uu conLInu-
uL pIusurIIe.
SI eru udevùruL cù muI LouLe IemeIIe LInere sI uccepLubIIe
cu IemeI "se dIsLruu" Iu IeI, cu uceeusI InLenLIe de pubIIcIL-
uLe, dur Iu uneIe dInLre eIe uceusLù InLenLIe eru jusLIIIcuLù:
nesIgure de puLereu Ior de seducLIe, încercuu nevoIu sù-sI
verIIIce, dIn cund în cund, urmeIe sI LIneuu sù se sLIe cù uu,
suu înLr-uneIe cuzurI muI uu încù, "succes". Dur eu? ce ne-
voIe uveu eu de uceusLù verIIIcure prInLr-un succes? DeuIL-
IeI, pusIonuLù sI desLuI de încIIpuILù de IrumuseLeu eI, nu o
verIIIcure cùuLu ucum, cI mergeu cu LouLe sImLurIIe,
IndIIerenLù Iu LoL ce se înLumpIù, nu numuI în juruI eI, dur
în LoL resLuI IumII, spre desLInuI eI, ucum neInIIuenLuL de
mIne, cu pe un drum nou Iu nesIursIL.
¡ngùduInLu, rùbdureu, sIgurunLu ceIorIuILI bùrbuLI, dupù
ce m-u uImIL pur sI sImpIu Iu începuL, mI-u devenIL în urmù
înLr-un IeI expIIcubIIù. MuI LoLI, desIgur, Lrecuserù prIn
încercùrIIe prIn cure Lreceum eu, Iur sensIbIIILuLeu Ior nu
muI reucLIonu, usemenI ourecum uceIor orgunIsme cure
devIn Imune IuLù de o bouIù moIIpsILoure dupù ce uu suIer-
IL-o o duLù. DeuILmInLerI, înLeIegeum cù eu însumI,
uccepLund o duLù sILuuLIu, mù voI obIsnuI cu eu, nu o voI
muI gùsI deIoc LuIburùLoure sI nImIc nu mù împIedIcu sù
vùd cù, mergund usu înuInLe, pe nesImLILe - cum poLI sù
rIdIcI LrepLuL LemperuLuru upeI în cure Le uIII Iùrù sù sImLI
deosebIreu - us II puLuL consLILuI un LIp de uceIeu de
încornoruL de opereLù, Iùrù cu vreoduLù, în uceusLù evoIuLIe,
sù II consLuLuL cevu deosebIL.
DIn prIcInu unuI jucùLor, purLIdu s-u înLrerupL penLru
cuLevu cIIpe sI um IesIL puLIn în prIdvoruI Iurg. Dur nu I-um
vùzuL. Am înLeIes cù o purLe dIn perecII nu muI dunsuu sI
se pIImbuu prIn grùdInu dIn juruI vusLeI IocuInLe, pouLe
cIIur - de ce nu? - sI prIn vIu Imensù, în cure se uIIuu sI
cusù sI grùdInù, de cure nu eru despùrLILù decuL prInLr-un
gurd de surmù, sI cure desIgur uveu desLuIe porLILe.
GunduI cù nevusLù-meu s-ur puLeu "du" usu, în LImpuI
uneI serI de duns, înLr-o grùdInù suu pe uIeIIe uneI vII (sI
uveum LouLù sugesLIu IuIucInunLù u deLuIIIIor), cù ur puLeu
revenI upoI sus, în prIdvor, Iungù mIne, cu LrupuI poIuuL de
uceusLù îmbrùLIsure, mI-u înnegrIL suIIeLuI sI m-u IùcuL,
rece, sù mù cIuLIn. Cu eu - pe cure mI se pùreu cù o jIgnesLe
orIce uIuzIe, încuL ducù erum uIùLurI, înjurùLurIIe uLuL de
obIsnuILe sI de pIusLIce, pe sLrùzIIe BucuresLIIor, mù Iùceuu
sù cuuL un IeI de reIugIu - sù sLeu ucum rùsLurnuLù sI cu pI-
cIoureIe gouIe punù Iu jumùLuLeu corpuIuI cu o LurIù grousù
sI grùbILù în grùdInu pubIIcù, mI se pùreu o cuLusLroIù de
neîncIIpuIL. Dur înLeIegeum încù o duLù cù IemeIu cure
IubesLe ure LouLe nerusInùrIIe, cu o InconsLIenLù cure pure
mugnIIIcù LuLuror pouLe, în uIurù de soLuI eI, sI pe cure eu
însumI, înuInLe de u II însuruL, o udmIrusem Iu muILe Ie-
meI. ¡mI uduceum ucum umInLe ceeu ce unu dInLre murIIe
scrIILoure u excIumuL cu grouzù: "DrepLurI IemeIIor? Sù
Iucem dIn eIe, de pIIdù, mugIsLruLI? Sù încredInLùm vIuLu,
IIberLuLeu, onoureu sI norocuI oumenIIor unor IemeI, de-
spre cure sLIm cù LreI zIIe pe Iunù, ceI puLIn, sunL nIsLe unI-
muIe suIerInde, InconsLIenLe sI LurbuLe?" Mù gundeum sI
eu ce LrIsLù experIenLù e sù-LI condILIonezI IerIcIreu sI cIn-
sLeu Lu de sexuI cuprIcIos uI IemeII. Eru în mIne, orb, un
îndemn de mourLe, sù pornesc sù-I cuuL sI sù-I gùsesc în vIe.
Nu coboruserù însù nIcI în grùdInù. Eruu numuI usezuLI
Iu cupùLuI prIdvoruIuI, pe purmuIuc, sI, upropIuLI, sLùLeuu
de vorbù. A LrebuIL sù mù reuzem cu sù nu cud, însù de uILù
emoLIe. Mù usLepLum Iu uLuLu rùu, încuL ucum uveum
pornIrI de udevùruLù sI înduIosuLù recunosLInLù penLru Ie-
meIu cure, LoLusI, n-u mers punù Iu cupùL în InIumIe. M-um
înLors cu o sLrunIe IInIsLe Iu jocuI de cùrLI...
PeLrecereu s-u sIursIL în zorII zIIeI. Ceu muI mure purLe
dInLre InvILuLI pIecuserù. MuI rùmùseserù cuLIvu dInLre
jucùLorII de cùrLI, cure, pIerzund LouLù noupLeu, cùuLuu,
ucum, IIvIzI sI cu buzeIe vIneLe, sù se reIucù prInLr-o
IovILurù, dur muI rùu pIerdeuu, încuL, dIn pIùcere, jocuI
uveu, LurzIu, o nuunLù de LrugIc vuIgur. ¡zbeuu cùrLIIe de
musu verde, Iumuu muIL, cù scrumIereIe pe cure nu Ie
scIImbuse nImenI eruu LIcsILe de mucurI LurLILe. ¡n prIdvor
sI în cerduc, purLe Iu meseIe încùrcuLe cu resLurI de Iu
buncIeL, purLe în IoLoIIIIe de LresLIe sI nuIeIe uIbe împIeLILe,
usLepLuu cu gurIIe cocIILe, dur cu buzeIe înrosILe dIn nou,
soLIIIe ceIor cure încù muI jucuu, guzdeIe, cuLevu perecII
LInere, cure nu se înduruu sù se despurLù sI uI cùror orgun-
Ism bIruILor se reIùceu cu IIecure senzuLIe nouù. Acum
urmùreuu înùILuLuI soureIuI, cure sLropeu cu upù de uur
verdeIe uIbIcIos uI vIIIor sI negruI verzuI uI pùdurIIor. Eru o
ImpresIe de rùcoure sI prospeLIme pesLe orùseIuI dIn vuIe,
guLu sù se Lrezeuscù, prospeLIme cure ucI sus nu puLeu bIruI
LoLusI exLenuureu IIzIcù. AsLepLum, cu seucù nerùbdure, o
expIIcuLIe îndurjILù cu nevusLù-meu, dur de vreme ce eu nu-
mI ceruse sù pIecùm, cùcI încù nu se înduru sù se despurLù
de eI, rùbdum. (Ce-or II vorbIL uLuL? ce uveuu de "dIscuLuL"?
cu ce Iruze? Iu ce înLumpIùrI uu IùcuL uIuzIe? ce uveuu sù-sI
spunù umundoI? cùcI eu nu-mI puLeum reprezenLu pe
nevusLù-meu vorbInd decuL cu mIne). A LrebuIL sù coborum
upoI în becIuI unuI proprIeLur vecIn, cure nu ne-u IùsuL
punù nu vom încercu, împoLrIvu oboseIII de muImurI, un
Ieuc purudoxuI, un sIngur pùIùruL dInLr-un vIn uurIu sI
greu cu unLdeIemnuI, cure, IuuL Iungù buLoI, uveu sù ne
IImpezeuscù desùvursIL mInLeu...
Eru soureIe sus cund ne-um gùsIL în oduIu cu puL Iurg sI
scùzuL, cu perdeIe de punzù de cusù sI borungIc, cu IoLo-
gruIII sLrùIne, cu cùrLI, în cure pungIIcI eruu rùmuse ucoIo
unde se oprIse uLenLIu uILoru - sI cu sLIcIe de purIum sI upù
de coIonIu pe musu de LouIeLù, gùLILù cu ogIIndù IegùnuLù,
începuLe de uILe muInI.
N-um puLuL sIursI dezbrùcuLuI, dur cum nIcI nu vreum sù
dIscuL cu eu "ucudemIc", I-um spus cu o voce de morL:
- AscuILù, drugù IuLù, sper cù nIcIoduLù în vIuLu meu nu
voI muI Lrece prIn cIIpeIe prIn cure um LrecuL IerI sI uzI.
M-u prIvIL cu ocIII murI uIbusLrI.
- Nu înLeIeg ce vreI sù spuI?
Erum uIuIL, um rùmus cu IuInu în munù, um rus cu un
cuduvru.
- SIncer? nu înLeIegI ce vreuu sù spun?
SI eu, uIecLuL:
- AbsoIuL sIncer...
Tremurum, uprIns sI IndIgnuL de uLuLu crusù
preIùcùLorIe.
- EI bIne, uLuncI pouLe uI sù înLeIegI uILù Iruzù cevu muI
sImpIù. Sù ne despùrLIm. ¡u BucuresLI începem
numuIdecuL, cum ujungem, dIvorLuI. Ducù vreI sù rùmuI cu
umunLuI dumILuIe, n-um nImIc de spus. Cu LouLe cù nu-mI
muI poL Iuce IIuzII, dupù ceIe ce um vùzuL de IerI punù uzI,
Le rog LoLusI un Iucru. Acum, cund uI cerLILudIneu cù veI
rùmune LouLù vIuLu cu eI, sù evILùm specLucoIuI sI sù nu ne
oIerIm comenLurIIIor udunùrII pubIIce de uIcI.
N-um vùzuL nIcIoduLù o prIvIre de înger uLuL de obosIL sI
de mIruL.
- Dur despre ce e vorbu, penLru Dumnezeu?
- Dupù ceIe ce uI IùcuL uzI, mI se pure uIuILor sù muI
înLrebI despre ce e vorbu.
SI, cu un boInuv, cure nu sLIe ce s-u peLrecuL cu eI în LIm-
puI deIIruIuI:
- Dur Le rog... Le rog, spune-mI ce-um IùcuL?
¡ndIgnuL sI revoILuL de uLuLu îndrùzneuIù, um înLors cupuI
cu dInLII încIesLuLI.
- NImIc.
SImLIndu-se Lure, sLùruIu eu ucum.
- Te rog, spune-mI ce-um IùcuL? Te rog.
MI-eru sIIù uLuLu, cù sImLeum cù orIce vorbù us II spus, ur
II cùzuL uIùLurI.
- NImIc... Vreuu sù ne despùrLIm.
Ne-um dezbrùcuL, dur în puL, cum eu evILum cIIur sù o
prIvesc, u începuL dIn nou.
- SLeIune, Le vùd usu supùruL... sI-LI jur cù nu înLeIeg de
ce?
Am începuL sù IIerb de munIe.
- ¡mI jurI?
- ¡LI jur pe ce vreI.
Dur o cIIpù m-um oprIL mIruL, înLrebundu-mù ducù nu
cumvu gresesc, sI m-um IoLùruL sù-I expIIc ceeu ce se
preIùceu cù nu prIcepe. Dur cund sù cuuL, cu uImIre, vùd cù
nIcI eu nu um nImIc de spus. Ce sù-I reprosez? Cù pe drum
u sLuL IIpILù de mIne sI de eI? Cù s-uu coboruL sù cuIeugù
IIorI? Cù s-u sprIjInIL de bruLuI IuI? Cù uu IùcuL un mIc grup
upurLe?
- AI IosL LoL LImpuI împreunù cu uceI domn, uI dunsuL
uproupe numuI cu eI.
A rus InduIgenLù (eu).
- EI bIne, druguI meu, dur usLu e IIresc uLuncI cund vII cu
cInevu pe drum, înLr-o excursIe cu usLu... TouLe IemeIIe uu
IùcuL grupurI. Se creeuzù InevILubIIe IzoIùrI. Nu poLI II
IumIIIurù cu LouLù Iumeu sI uLuncI se pure cù esLI numuI cu
unII. Pe urmù, eI e un bun dunsuLor... LouLe IemeIIe dIn
Iume dunseuzù, cred.
- Du... însù nu numuI cu un sIngur purLener.
- Dur bIne, uIcI nu e buI. Am venIL împreunù pe drum.
- Nu... nu... u IosL un udevùruL scunduI. TouLù Iumeu v-u
prIvIL.
- Ce scunduI? TI s-u pùruL LIe. Nu uI vùzuL cù - LI-um spus
- LouLe IemeIIe Iuc Iu IeI? Asu sunL peLrecerIIe usLeu. O duLù
ucusù, nIcI unu nu se muI gundesLe upoI Iu cunosLInLeIe sI
înLumpIùrIIe de ucI. AI sù vezI cù nIcI Lu nu uI sù Le
recunosLI cu LouLù Iumeu de ucI... EsLI de o sensIbIIILuLe
ImposIbIIù.
M-u mIruL uceusLù InLenLIe de muLurILuLe în judecuLu eI sI
erum IndIgnuL, dur Lùceum. ¡IresLe cù n-uveum de obIecLuL
nIcI un IupL precIs, dur usLu nu însemnu LoLusI cù eu nu
mersese, cu Lrup sI suIIeL, înLr-o uvenLurù. Aveum însù
ucum cerLILudIneu cu u vIneI unor mInIsLrI cure, respecLund
cu sIInLenIe IILeru IegII, îsI permIL orIce, cIIur ceIe muI
verouse uIucerI. CuvunLuI e orIcund un mIjIoc ImperIecL de
comunIcure. ToL ce e sens, LoL ce e udevùr, LoL ce e conLInuL
reuI scupù, prInLre sIIube sI propozILIunI, cu uburuI prIn
LevIIe pIesnILe.
Aveum LoLusI în pIusu IogIcII un IupL precIs.
- Aseurù, credeum cù LI-uI sucIL guLuI, LoL înLorcundu-Le
sù vezI ducù vIne Iu musù.
- A, mI-um sucIL guLuI, ce Idee...! mI-um sucIL guLuI...! sI
încercu sù buguLeIIzeze.
Dur u sImLIL, dIn prIvIreu meu neLedù cu mourLeu, cù uIcI
nu încupe LùgùduIuIù sI, nenorocIL InspIruLù:
- A, ucum sLIu ce vreI sù spuI. E cu LoLuI uILcevu... Ducù
LI-us spune uI vedeu cù...
- Dur spune-mI uLuncI.
- E un secreL uI nosLru LouLe... mudum SIugeru sI mudum
Georgescu.
Ajunsesem sI Iu "secreLuI de IumIIIe" dIn BoubourocIe...
SI eru în usLernuLuI sLrùIn, de prIsos uproupe de mIne cu
LoL LrupuI sLIuL.
AsLu-I LoL ce-mI rezervù vIILoruI? CorpuI IemeII uLuncI
cund vreuu? Ce sù Iuc cu eI, Iùrù ceIeIuILe bucurII? Cund
sLIum cù nu e nIcI eI perIecL. ¡u un mIIIon de IemeI ubIu de
e unu înLreg Irumousù. ResLuI uu nevoIe de InduIgenLù, de
înLeIegere. NumuI suIIeLuI pouLe înIocuI IIpsurIIe. SI suIIe-
LuI nevesLI-mI...
MI-eru pIeIeu uscuLù, cupuI dur sI goI sù poLI IovI cu
cIocunuI în eI, purcù LoL guLuI pIIn de cuILI.
MI-um îngropuL IuLu în pernu cure se încùIzeu
numuIdecuL, de u LrebuIL sù scIImb mereu cùpùLuIuI, dur
Iùrù sù poL dormI sI n-um muI scos o vorbù punù LurzIu
dupù-umIuzù. Eu u dormIL, u nùdusIL sùnùLos, s-u
împrospùLuL în obruz sI în prIvIre, reInLegruLù vIeLII, numuI
eu purcù erum boInuv de uremIe.
Cum LoL ceursuIuI sI pernu eruu preu cuIde, cum LouLe
cùrLIIe, pe cure um vruL sù Ie cILesc, mI se pùreuu uscuLe,
um coboruL cùLre oru cIncI în grùdInù. Se sIursIse purcù o
sùrbùLoure, o înLumpIure Irumousù în Iume, cure nIcIoduLù
n-uveu cum sù se muI repeLe sI eu supruvIeLuIum sIngur,
dur cum dùInuIesLe o coujù de IùmuIe sLoursù, uruncuLù
dupù-musù. SoureIe mI se pùreu IesIos sI cund um LrecuL pe
Iungù bucùLùrIe um sImLIL mIrosuI de muncùrurI LrezILe. Au
duL pesLe mIne un grup de cIeIIII, cure în zorII zIIeI se
înIunduserù înLr-un becI sI ucum Ieseuu beLI LurLù. ¡osLuI
mInIsLru pIungeu sI LIneu sù mù îmbrùLIseze neupùruL,
umpIundu-mù de buIe sI vùrsundu-mI vIn pe IuIne. Aveu
senLImenLuIIsmuI gùIùgIos sI pIungùreL uI moIdovenIIor Iu
beLIe, cu promIsIunI juruLe Iu LouLù Iumeu, cu demonsLruLII
sI InvocùrI IIrIce de IrùLIeLuLe, penLru cu u douu zI, Lreuz sI
revenIL Iu senLImenLe normuIe, sù se preIucù (sI cu o LuInIcù
spuImù) cù u uILuL LoLuI, uIurù dour de promIsIIIe sI
IegùmInLeIe ceIorIuILI. ToLusI e sIgur cù eI înLre eI, ceI puLIn
în momenLeIe uceIeu, se Iuu în serIos.
PIecureu înupoI u IosL Iu opL seuru. Eru înLre mIne sI eI,
cu Iu ducere. N-um vorbIL decuL, rezervuL sI poIILIcos,
numuI cu eI LoL LImpuI, reIuzund, cu sIIù, LouLe încercùrIIe
eI de u-mI cupLu bunùvoInLu, preIùcundu-se, deuILIeI, cù Iu
IucrurIIe în gIumù. MuI LurzIu u udormIL, suu s-u preIùcuL
cù dourme, rezemundu-se cu cupuI pe pIepLuI meu, ceeu ce
însù nu mI se pùreu decuL un preLexL cu sù-I ubundoneze IuI
ceuIuILù jumùLuLe de corp.
NImIc nu mI s-u pùruL muI sImboIIc decuL uceusLù
usezure u eI. Ducù n-us II sLIuL despre ce e vorbu, ducù us II
IosL soLuI nuIv pe cure-I voIu eu, us II crezuL cù un subIL sI
sIncer ucces de preIerInLù o Iuce sù se uguLe duIousù de
guLuI meu, cund eu nu Iùceu usLu decuL LocmuI penLru cù
usu îsI puLeu cuIcu pIcIoureIe sI soIdurIIe, uproupe în
bruLeIe ceIuIIuIL. DeuILIeI, sI muI generuI socoLIL, nu eru
oure cu un înLeIes deosebIL uceusLù împùrLIre u eI însùsI, pe
cure o Iùceu, sIngurù, înLre noI doI?
¡ncIeIum bIIunLuI sInIsLru uI ucesLeI peLrecerI, cu un gen-
eruI înIrunL sI IugùrIL, promIs degrudùrII sI exIIuIuI, cure
compurù resLurIIe înspùImunLùLoure, cu urmuLu Irumousù
sI sLrùIucILoure de enLuzIusm pe cure o comundu, Iu deIII-
ure, cu douù zIIe înuInLe. DeuILmInLerI, ucesLe excursII
împreunù, de perecII LInere, cund IemeIIe sunL Irumouse,
devIn muI LoLdeuunu IupLe "umIcuIe", LoL usu cum umIcuIe
eruu uceIe "LournoI" medIevuIe, numuI cù uLuncI cund LoLuI
LrebuIe sù revInù Iu normuI, dupù IurII nemùrLurIsILe sI
expIIcuLII umure, înLocmuI cu sI în uceIe pomenILe LImpurI,
de muILe orI cuduvre ucoperILe sunL uduse înupoI pe scuLurI
sI LùrgI ucusù. Asu cum mù înLorceum eu cu ImugIneu Ie-
meII IubILe, ucIsù.
PesLe douù zIIe ne-um dus înLreugu "bundù" Iu
descIIdereu unuI LeuLru de vurù sI de ucoIo Iu un resLuurunL
de Iu Soseu. Ce-u IosL Iu Lurù s-u repeLuL sI uIcI. De ubIu mI-
um muI sLùpunIL IndIgnureu, IndIIerenL Iu comenLurII. O
doumnù, pouLe încù Lunùrù, IuImousù IrumuseLe
uvenLurousù pe vremurI, cure mù prIveu cu uIecLIe LoL-
deuunu, cu cure udeseorI uveum InLeresunLe convorbIrI de-
spre înLumpIùrIIe dIn vIuLù, cùcI în nouu cocIeLùrIe pe cure
sI-o permILeu, de u se îmbùLrunI cu InLenLIe muI devreme,
eru purcù dIn eIegunLu unuI generuI Lunùr, reLrus voIunLur
Iu pensIe, u încercuL sù mù împuce.
- De ce uLuLu enervure?
¡-um urùLuL, suruzund LrIsL, pe nevusLù-meu sI mI-u spus,
gIumInd Irumos sI cu emoLIe, încuL nu mù puLeum supùru:
- SLII o vorbù, sI ducù nu o sLII, LI-o spun eu: IemeIu
însuIù numuI pe ceI pe cure-I IubesLe, pe ceIIuILI îI pùrùsesLe
pur sI sImpIu.
¡-um spus cù usLu nu mù consoIeuzù, dur mI-u expIIcuL cù
nu crede cù e vorbu de uILcevu decuL de un "IIIrL".
¡-um LurnuL în puIur vIn uurIu, prIvInd-o mIruL:
- E o IormuIù gresILù, Iùrù înLeIes Iu o IemeIe. Nu
corespunde nIcI uneI reuIILùLI, decuL ducù e vorbu de o IuLù
cure vreu sù peLreucù, dur, în sIursIL, sù-sI pùsLreze LoLusI
IecIorIu IIzIcù (sI cure, deuILIeI, s-ur du dIn LouLù InImu), suu
de IemeI boInuve, cure s-ur du cu pusIune, dur Ie împIedIcù
ovurILu de cure suIerù. MuI ure sens ucesL "IIIrL", uLuncI
cund o IemeIe urmùresLe vreun InLeres sI, cu sù-I reuIIzeze,
Iuce LouLe "uvunsurIIe", dur dupù ce u obLInuL ce LInLeu, se
reIuzù. SIsLem prucLIcuL de muILe ucLrILe sI proIesIonIsLe
nemùrLurIsILe. Dur nevusLu-meu nu e în nIcI unu dInLre
ucesLe sILuuLII sI penLru eu un "IIIrL" e o uberuLIe.
- AI, dumneuLu esLI dInLre uceI cure Iuc moILurI InLer-
mInubIIe sI Iu musù. DInLre ceI cure LoLdeuunu descoperù
IIreIe de pùr în muncure.
- SunL eu de vInù ducù mI se oIerù IIre de pùr în
muncure?
- Nu, uLuLu IucIdILuLe e InsuporLubIIù, dezgusLùLoure. ¡mI
încIIpuI cù esLI în sLure nu numuI sù-LI exumInezI exugeruL
purLeneru, dur cù, în uILImeIe cIIpe uIe îmbrùLIsùrII, sù-LI
duI seumu exucL de ceeu ce sImLI, cu sI cund uI usIsLu Iu un
specLucoI sLrùIn...
- Doumnù, e perIecL udevùruL ce bùnuILI, dur încIeIereu
dumneuvousLrù - numuI - e IuIsù. ALenLIu sI IucIdILuLeu nu
omourù voIupLuLeu reuIù, cI o sporesc, usu cum, deuILIeI,
uLenLIu sporesLe sI durereu de dInLI. MurII voIupLuosI sI ceI
cure LrùIesc InLens vIuLu sunL, neupùruL, sI uILruIucIzI.
- Cu ce pIùcere Le-us II înseIuL penLru uceusLù conLInuù
neIInIsLe sI bùnuIuIù u dumILuIe, sI desIùceu senzuuI o
porLocuIù. Aveu o eIegunLù de murcIIzù.
- DecI... nu m-uI II pùrùsIL?
- PouLe cù uLuncI du, dur us II regreLuL-o LouLù vIuLu. Sun-
Lem uLuL de LounLe cund sunLem LInere.
Surudeu îndepùrLuL sI Irumos, cu pùruI eI urgInLIu... sI eu
o udmIrum uLuL de pusIonuL, cù LouLù Iumeu pùreu InLrIguLù
cu de o scenù de drugosLe.
Vu II nevusLu meu, pesLe un sIerL de veuc, cu IemeIu
uceusLu de Iungù mIne? sI ce înLeIes udunc ur II uvuL
IucrurIIe... vu II IosL uceusLù IemeIe Iu IeI cu nevusLu meu? sI
- ImposIbIIù înLrebure - vor muI II uILeIe ucum? sI - încù muI
Iùrù sens înLrebure - de ce mI se pure posIbII numuI în Lre-
cuL, de ce regreL cù um pIerduL, venInd cu douùzecI de unI
muI LurzIu, LrupuI cuId, cu zumbeLuI bun sI meIuncoIIc uI
ucesLeI IemeI? Dur nu, LouLe suIIeLeIe ucesLeu de curne sI
mùLuse devIn preu LurzIu, sI de prIsos, bune.
1.A. Astu-i rochiu ulbustrú
Nu I-um vorbIL nevesLI-mI o sùpLùmunù.
Am muncuL sIngur în bIrou. PesLe cuLevu zIIe, Iu musù Iu
prIeLenI, mI s-u pùruL însù cù rezervu meu nu muI ure sens,
sI um sLùruIL LouLù seuru pe Iungù o IemeIe Irumousù,
uproupe LoL uLuL de înuILù cu mIne. Cund spun "um sLùruIL"
e un IeI de u vorbI. Dupù un usor începuL, eu, dezIùnLuILù,
m-u copIesIL cu prIeLenIu eI. ToL ce u IùcuL nevusLù-meu Iu
Lurù, ucI s-u reedILuL înLr-o sIngurù seurù. G. nu eru ucum
de IuLù. Cu sù nu purù preu supùrùLor, IemeIu u duL o
nuunLù de gIumù IucrurIIor. A decIuruL cù dùruIesLe pe
bùrbuLu-sùu nevesLeI meIe, cù mù IubesLe, u IùcuL scunduI
cund mI-u IuuL cInevu IocuI de Iungù eu. Am vorbIL despre
IemeIIe gruse sI sIube sI, cu sù-mI uruLe cù eu e numuI
înseIùLor sIubù, în IuLu LuLuror, mI-u IuuL munu sI mI-u pus-
o, upùsuL, pe soIduI eI pIInuL... SLrunge!... Eu, uIuIL, uveum
ueruI rIdIcuI uI IuI ¡oseI în cusu IuI PuLIIur. Cum mù Iùsu un
momenL IIber Iugeum, dur mù cùuLu sI mù uduceu înupoI.
SucuILù, dezorgunIzuLù, nevusLù-meu eru vunùLù, gIumeu
guIben, Iur de cuLe orI îmI uduceum umInLe de eu sI o
prIveum, îI înLuIneum ocIII murI sI îndureruLI usupru meu.
Nouu meu enLuzIusLù m-u sIIIL sù dunsez cu eu, desI
dunsum prosL. Pe urmù m-u IuuL de munù sI m-u dus înLr-
un suIonus cu dIvunurI: "HuI, sù IIm sIngurI".
Erum sLunjenIL de purcù numuI în sLrùcIInI cùIcum. Ne-
um rezemuL, IungILI unuI Iungù uILuI sI m-u înLrebuL LoL
soIuI de prùpùsLII. Cund s-u ubùLuL dIn înLumpIure cInevu
pe Iu noI s-u înIurIuL, s-u dus Iu bIrou, u IuuL un Loc sI
IurLIe, u scrIs un uIIs: "¡nLrureu oprILù... perecIe
umorousù!" CeI cure veneuu, cILeuu, ruzund cu de o gIumù
bunù, sI pIecuu, cerundu-sI scuze IpocrIL. GIumeu, IIresLe,
dur usLu n-u împIedIcuL-o sù-sI IrùmunLe sunII de cousLeIe
meIe sI sù mù sùruLe, cund I se pùreu cù nu vIne nImenI.
¡-um spus cù LrebuIe sù IIm cumInLI, m-um smucIL sI um
pIecuL. MI-eru rusIne de roIuI groLesc, de sIIuIL de o IemeIe,
sI mù gundeum Iu sILuuLIu deIIcuLù în cure soLIu usLu vuIgurù
- cu gIumu eI menILù sù muscIeze ubII o purLure muI
precIsù - îsI puneu bùrbuLuI. Nu mI se pùreu suIIcIenLù
scuzu cù e vInovuL cù nu sLIe sù-sI sLùpuneuscù nevusLu sI
nIcI nu mI se pùreu cù "LrenurIIe nu LrebuIe IùsuLe sù
Lreucù" suu cù LrupurIIe "surmunLe", cure se doresc sI se
înLInd, sunL deusupru orIcùreI "rIdIcoIe IIIozoIII". DeuIL-
mInLerI, cu sù se pouLù Lrece punLeu perIcuIousù, se Iuce ucI
un cudrII de nuIvILùLI. ¡emeIIe, cu sù pouLù reuIIzu LouLù
uvenLuru, se preIuc cù o socoLesc cu pe un joc nuIv, dur în
uceIusI LImp bùrbuLuI serIos "cure nu sLIe sù proIILe" e ucuz-
uL, eI, de "nuIvILuLe".
¡u eIe însù nuIvILuLeu, preIùcuLù sI cu scop precIs, e
dInLre uceIeu pe cure o prucLIcù unII escrocI, în prImeIe mo-
menLe, "Iùcund pe prosLII" în IuLu unuI judecùLor de
InsLrucLIe, decIurund cù uu încusuL cecuI IuIs Iu buncù, în
gIumù, cu sù Iucù o Iursù unuI prIeLen de Iu Humburg. Dur
judecùLoruI, sLIuLor, cu prIvIreu rece, pune zumbInd
IucrurIIe Iu puncL.
¡ùrù grIjù de specLucoI, cu un unImuI rùnIL, nevusLù-meu
se LrunLIse înLr-un IoLoIIu sI nu vorbeu cu nImenI. Nouu
meu umIcù u venIL dupù mIne: "EsLI un curugIIos", sI mI-u
IIxuL o înLuInIre în orus.
CeuIuILù eru geIousù sI suIereu. SImLeum ucum cù e o
jucùrIe în munu meu. Cù puLeum s-o umIIesc, s-o Iuc sù
suIere sI muI muIL, dur Iu ce IoIos? ¡mI veneu sù-I spun:
uILe ce uI IùcuL dIn drugosLeu nousLrù, dIn bIeLuI nosLru Lre-
cuL. AcesLu e IdeuIuI Lùu de IubIre, ucesL conLInuu ususInuL?
Acusù, IurIousù sI îndureruLù, mI-u spus:
- Acum cred cù uI sù-mI duI dumneuLu expIIcuLII mIe.
¡-um urùLuL cù n-um IùcuL nImIc muI muIL decuL eu Iu
OdobesLI.
- Du? Eu nu m-um procIumuL IIIrL cu G., nu m-um pIpùIL
cu eI, nu m-um înIunduL, cu ununLurI obruznIce, înLr-o
cumerù cu dIvunurI.
E udevùruL cù punù ucoIo nu ujunsese, dur nu e muI puLIn
udevùruL cù LoL eu mù sImLeum în pugubù.
A LInuL sù-mI pIùLeuscù însù, cu vurI sI îndesuL, înLuIu
duLù cund ne-um gùsIL Iur în "bundù" cu eI. A sLuL mereu,
uproupe în bruLeIe IuI. ¡mI spuneum cù nu e decuL o
pedeupsù sI cù, ducù vreu sù mù pedepseuscù, însemnu cù
nu-I eru IndIIerenL cù eu preIerusem uILù IemeIe, decI mù
Iubeu. Cu LouLe usLeu, IIzIc ... specLucoIuI mI-eru de
neînduruL. Nu uveum LùrIu sù vùd, orIce mI-us II spus, cum
IemeIu pe cure o Iubesc e LInuLù în bruLe de un bùrbuL, sI I-
um spus-o vecIneI meIe de runduI LrecuL sI de duLu usLu,
cure mù urmùreu zumbInd.
- Dur ducù uI IubI o ucLrILù, cure, pe scenù, ur LrebuI sù-sI
îmbrùLIseze pùLImus purLeneruI, sù-I sùruLe Iucom pe gurù?
¡-um IùmurIL, cuLremuruL, cu ceu muI sImpIù sIncerILuLe:
- Cred cù nIcIoduLù n-us puLeu IubI o ucLrILù.
M-um upropIuL de dIvunuI dIn coIL unde se gùseu
nevusLù-meu sI I-um spus cù pIecùm ucusù.
- A! Cum usu devreme? Nu; muI rùmunem.
- TrebuIe sù pIecùm neupùruL, um de Iucru muIne.
- Nu... usLu nu se pouLe... nu... muI sLùm... se supùrù ou-
menII ducù pIecùm usu de repede. E nepoIILIcos. Scosese
ogIInjouru dIn poseLù sI-sI pudru obrujII.
- Cu nepuLInLù.
SI LoLusI um muI usLepLuL un sIerL de orù. Eru în mIne cu
o spuImù vIu grùILù.
- Drugù, nu muI poL rùmune nIcI un mInuL.
- EI nu... LrebuIe sù muI rùmunem... vreuu sù muI sLùm
puLIn, sI-sI desenu ucum cu ros buzeIe.
- Eu pIec.
- PIecI Iùrù mIne.
Am prIvIL-o, ucum IInIsLIL, cu un morL.
- EIu, îLI duI Lu seumu de ce spuI?
- Te rog... vreuu sù muI sLùm.
- Nu se pouLe... sub nIcI un cuvunL, nu se pouLe sù muI
sLùm.
Aveu ocII murI, sLersI sI o cuLù înLre spruncene.
- EI bIne, nu merg.
- EIu, Le înLreb încù o duLù...?... GundesLe-Le bIne ce IucI.
Ducù mù duc sIngur ucusù, înseumnù cù um pornIL pe un
drum de pe cure nu ne muI puLem ubuLe.
GunduI cù nevusLù-meu ur puLeu venI sIngurù, în zorII
zIIeI, ucusù, mI se pùreu o monsLruozILuLe rece.
Am muI prIvIL-o încù o duLù, cu în cIIpu semnùrII uneI
senLInLe, sI um pIecuL. Am usLepLuL în sLrudù zece mInuLe sI
n-u venIL. CunosLeum Iu unuI dInLre IoLeIurIIe mIcI o
cocoLù desLuI de IrumusIcù, voInIcù sI nespus de vuIgurù. ¡-
um spus sù se îmbruce, um IuuL-o cu mIne, um dus-o ucusù,
um pus-o sù scouLù LoL de pe eu sI um cuIcuL-o în puLuI Lu-
Luror durerIIor, nebunIIIor sI IucrImIIor IubIrII meIe.
NevusLù-meu u venIL pesLe vreo douù ore. Nu sLIu ducù
servILoureu I-u spus LoLuI, dur cund u înLeIes, s-u îngrozIL, sI
nu-I veneu sù creudù. A cùzuL mouIe înLr-un IoLoIIu. S-u
înIurIuL upoI sI u vruL sù se repeudù usupru IemeII, cure nu
preu uveu de ce sù se Leumù.
- ¡n puLuI meu, o udunùLurù de pe sLrudù?
SI ceuIuILù, cu o Imensù sI LrIvIuIù dozù de bun-sImL:
- N-uI decuL sù dormI în eI, mudum, nu sù umbII noupLeu
LeIeIeIcù.
Vedeum, uImIL sI cu suIIeLuI goI, unde ujunsesem.
¡-um expIIcuL cù ducù Iuce scunduI sI se uIIù despre
înLumpIure, eu o sù Lrec drepL nebun, dur pe socoLeuIu eI
ure sù se rudù cu de o pupurudù. A pIecuL LrunLInd usu, cu o
energIe pe cure nu I-o bùnuIum.
Am IrùmunLuL înLreugu noupLe LrupuI IemeII sLrùIne, cu o
IurIe deznùdùjduILù, cu sù-mI demonsLrez cù LoL ce oIerù
unu, îLI pouLe oIerI sI ceuIuILù sI cù nu merILù, cù e rIdIcuI sù
suIerI uLuL de mIsLuILor, penLru uLuL de puLIn Iucru. SI
purcù um gùsIL udevùruLù pùrereu. PrImeIe LreI-puLru zIIe,
dospInd de munIe, nu mI-u IosL greu sù îndur ubsenLu
nevesLI-mI. Pe urmù însù, um începuL o serIe de IpoLeze, în
LouLe sensurIIe, cu sù vùd ce gundesLe sI ce sImLe ucum.
Cum sLIum cù IubesLe pe uILuI, nu-mI încIIpuIum cù îndurù
preu greu purLureu meu sI-mI recunosLeum drepLuI, sI mù
IeIIcILum cIIur, penLru Ideeu bunù de u-mI creu uILImuI
cuvunL. Mù înLrebum vug ducù ne vom muI vedeu, ducù ne
vom revedeu, vreuu sù spun, în conLInuureu IInIeI LrecuLe,
usu cum, cund Le desLepLI dupù un vIs uLroce, reIeI vIuLu Lu
înLrerupLù seuru. SI sImLeum cù nu, udIcù nu muI uveum
reprezenLureu uneI vIILoure împùcùrI, cum nu-mI poL
încIIpuI uzI în ce IeI us puLeu devenI presedInLe de
repubIIcù în AmerIcu CenLruIù.
Dupù o sùpLùmunù um sImLIL neupùruL nevoIu s-o vùd,
dur mI-um reIuzuL cu încùpùLunure orIce prIIej. Am cùuLuL
însù pe o prIeLenù u eI, cu sù uIIu, prIn ocoI, ce gundesLe, ce
Iuce, ducù înLumpIùrIIe ucesLeu de rùsLurnure sI evenImenL
eguI cu mIscureu pIuneLeIor, penLru mIne, uveuu penLru eu
vreo ImporLunLù. Nu mI-u IosL cu puLInLù sù uIIu cevu.
¡IIndcù pe sLrudù n-o înLuIneum cu sù-I cunosc nouI surus,
um începuL sù coIInd resLuurunLeIe, cu bùLùI de InImù încù
dIn sLrudù, cu exumInùrI usoure u LuLuror IemeIIor Iu
începuL, cu revenIrI InsIsLenLe upoI, de Leumù sù nu mù II
înseIuL dIn cuuzu pùIùrIIIor murI sI cu o LrIsLeLe de mourLe,
cu ImpresIu cù LoLuI e goI, cund LrebuIu sù consLuL cù eu nu
e ucoIo. As II vruL sù vùd cupuI uceIu mIc de sLuLuIe greucù,
bIond, cu ocIII uIbusLrI, cum e ucum în Iormù nouù, sù vùd
ducù mù prIvesLe cu urù, cu IndIIerenLù. PrInLr-o IuLuIILuLe
de neînLeIes n-um înLuInIL-o nIcùIerI. Am reIuuL IegùLurIIe
cu LouLe prIeLeneIe eI, mI-um IùcuL dInLr-unu umunLù cu sù-
mI deu sLIrI despre eu, dur cum veneu vorbu despre eu,
LoLusI, de Leumù cù "nu se sLIe cum se înLorc IucrurIIe", nu-
mI spuneuu o vorbù, evILuu orIce dIscuLIe, Iur deLuIIIIe pe
cure eu Ie cereum, deuILIeI cu un Lon vug IndIIerenL, cùcI
uILIeI n-us II uvuL nIcI o sunsù sù Ie um, mI-eruu LoLusI,
IIresc purcù, reIuzuLe. Am cùuLuL sù sLIe cù peLrec, cù mù
sImL IourLe bIne, dur ucesLe gesLurI osLenLuLIve eruu cu
nIsLe scrIsorI încredInLuLe uneI posLe IumenLubIIe. Nu
sLIum nIcI ducù Ie-u prImIL sI muI puLIn puLeum sLI ceeu ce
gundesLe uceeu cure Ie-u prImIL.
Sù mù duc ucusù Iu mùLusu eI, nu puLeu II vorbu. Nu mI-
us II IerLuL nIcIoduLù sIùbIcIuneu usLu sI nIcI n-ur II IosL pos-
IbII, uLuL erum de deIInILIv în gunduI meu. Am începuL sù
cuuL InvILuLII în cuseIe în cure sLIum cù ur puLeu sù meurgù,
dur um nImerIL-o mereu prosL. Acum, LouLù nevoIu de eu,
comprImuLù în mIne, se rezoIvu înLr-o oLruvù u înLreguIuI
orgunIsm, înùunLru. N-um muI puLuL muncu uproupe nIm-
Ic. O rocIIe Iu IeI cu u eI înLrezùrILù pe sLrudù îmI puneu un
pIeLroI în sLomuc sI un nod în guL. SIùbIsem sI-mI eru
Leumù ucum sù nu uIIe cù um sIùbIL dIn cuuzu eI. Erum uIb
cu un om Iùrù gIobuIe rosII. Am sporIL peLrecerIIe, cu sù
uIIe, sù creudù cù sunL sIub dIn cuuzu orgIIIor. ¡n u puLru
sùpLùmunù, un prIeLen docLor sI un proIesor consuILunL uu
IosL de pùrere cù s-ur puLeu sù um un uIcer uI esoIuguIuI. SI
n-o vedeum nIcùIerI, purcù dIspùruse în pùmunL.
Am înLuInIL-o LoLusI, în penuILImu zI de curse. Eru
zùpuseuIù, Iume muILù, sI un suIIu de oboseuIù nùdusILù
Iuncezeu în uLmosIeru prùIurousù sI încInsù. Am vùzuL-o
înuInLe cu eu sù mù vudù. ToL LrupuI mI s-u înIIerbunLuL
brusc, um cùuLuL numuIdecuL unu dInLre uceIe nenumùruLe
IemeI ecIIvoce, dur nu decIuruLe, cure Lupeuzù, cerund
bùrbuLIIor sù Ie Iu bIIeLe pe cuI, IIresLe Iùrù sù deu bunI, sI
um LrecuL veseI, rudIos sI ubsenL, pe Iungù nevusLù-meu.
Eru rezemuLù de grIIujuI uIb dIn drepLuI purIuIuI muLuuI.
Cund um LrecuL dIn nou, înupoI, sLu pe un scuun cu sI cund
eru IrunLù de mIjIoc, prIvIndu-ne cu ocII îndureruLI. ¡nduru
purcù o suIerInLù pesLe puLerIIe eI. Nu muI voIu, se vede,
nIcI s-o uscundù, cùcI LoLuI îI eru IndIIerenL ucum. A IosL o
bucurIe cure m-u IIumInuL înùunLru cu un soure. Am muI
vùzuL-o ucoIo nemIscuLù, LrIsLù, punù uproupe de sIursIL. SI
penLru înLuIu ourù cInevu mI-u vorbIL de eu. O prIeLenù
comunù m-u înLrebuL cum poL II uLuL de IIpsIL de InImù... SI
eu, cure m-us II dus s-o îmbrùLIsez, s-o înLreb cu o
nemùrgInILù puLImù: de ce? de ce uI începuL LouLe usLeu?
um LrecuL dIn nou, um suIuLuL-o IourLe prIeLenos, mI-u
rùspuns dour prIvIndu-mù în ocII, Iùrù un surus, Iùrù nIcI o
mIscure u muscIIIor IeLeI, cu o cùprIourù bIondù,
înjungIIuLù.
PesLe cuLevu zIIe um înLuInIL-o în IuLu cIIoscuIuI de zIure
de Iu ¡ndependenLu. Ceruse o revIsLù de mode sI LocmuI o
pIùLeu, cund u duL cu ocIII de mIne sI u înLeIes cù o
usLepLum, oprIL muI sus, Iu cuLIvu pusI. A uvuL o cIIpù de
pIùcere, nu de bucurIe. SI-u muscuL, cu o suLIsIucLIe
vuIgurù, buzu de jos, cu sI cund ur II spus, cusLIgund
prInsoureu: "A, domnuIe, în sIursIL!" AILIeI înLrevedereu u
IosL Irumousù, cu IunecusurI de IronIe voIL bunuIù sI
superIIcIuIù, cu sù purù Lundrù sI IndIIerenLù: "Sperum cù uI
sù Le IucI muI uruLù, depurLe de mIne." "A... du... um uvuL eu
uzI-dImIneuLù o presImLIre bunù". "TI-uI oxIgenuL pùruI?
Suu, nu, e dIn prIcInu soureIuI." "Dupù cuL sLIu, nu. Se vede
cù e LoL soureIe". "A reupùruL sI eI numuI dIn cuuzu du-
mILuIe." "Ce vreI, cund înLuInIm încùpùLunuLI cure vor sù
rezIsLe, cùuLùm sI noI compIIcI." Dur, spre mIrureu meu, LoL
eu vreu sù sLIe: "AI muI sedus pe cInevu?" sI îI Lremuru
voceu de purcù eru o ucLrILù Iu înLuIuI pus pe scenù... "Vreuu
sù Iuu o Lrùsurù". Eru oru 1z sI jumùLuLe pouLe. MùLusu eI
sLu pe sLrudu OIurI. Am pornIL-o uIùLurI pe jos; în drepLuI
UnIversILùLII, Iu sLuLIu de LrùsurI, um IosL bucuros cù nu eru
nIcI unu. MI-u spus cù ure de gund sù se înscrIe dIn nou
penLru IIcenLù Iu UnIversILuLe, cù u IosL pIecuLù Iu VusIuI, Iu
bunIcu eI, LreI sùpLùmunI. PrIn IuLu MInIsLeruIuI de
DomenII, um uvuL ourecure Leumù, cùcI veneu uguIe o
Lrùsurù gouIù, pe cure eu n-u observuL-o însù. "AsLu-I rocIIu
uIbusLrù? dur purcù eru muI puLIn vIe?" "VuI, mI-uI uILuL
rocIIIIe?" SI suIIeLeIe nousLre pIuLeuu deusupru cuvInLeIor,
în ezILùrI, IuIIuIrI, IIxùrI, sI Iur mIcI zborurI, cu un roI de IIu-
LurI deusupru uneI pIunLe, cure ur II înceL LrunsporLuLù pe
drum. ¡u RoseLLI, despùrLIreu eru InevILubIIù. Eru sLuLIe
mure de LrùsurI sI uuLomobIIe. S-u oprIL pe LroLuur... sI în
mIne LoLuI s-u oprIL... dur u IùsuL, Iùrù s-o vudù, o Lrùsurù, u
sLrIguL preu înceL uILu sI pe urmù u înLors cupuI sù-mI spuIe
cevu. Am ujuns, pouLe pe Iu douù, în IuLu cuseI mùLusII eI...
dur purcù n-ur II observuL cù um ujuns, um LrecuL înuInLe,
upoI, de vreme ce se creuse un precedenL, dupù vreo suLù
douù de pusI ne-um înLors, sI pe urmù Iur, punù Iu ceusuI
LreI sI cevu. PouLe cù nIcI unuI, penLru nImIc în Iume, nu ur
II ceruL însù ceIuIIuIL sù muI rùmuIe. Erum usu de grùbILI sI
ne vedeum în LreucùL numuI.
- AI, de LIne nu se îndurù cInevu sù se despurLù, sI eru
proIund udevùruL, dur o spuneum cu un surus, cu sù purù
ubIu cevu muI muIL decuL o gIumù IndIIerenLù... sùruL
muInIIe.
- VuI! o sù mù ocùruscù mùLusu-meu. Dur puLIn îmI pusù.
¡sI Lreceu IImbu pesLe buzeIe urse purcù, sI surudeu cu ocIII
uIbusLrI, pIInI de suIIeL cu de rouù.
Mù înLorceum, în dupù-umIuzu InunduLù de cùIduru
uscuLù, cIInuIL de Ioume, uduncIndu-mù cu în cuucIuc în
usIuILuI încIns, prIvInd cuII obosILI uI LrùsurIIor, sLorurIIe
Lruse penLru sIesLù Iu muI LouLe cuseIe, dur eru în mIne o
LrIsLeLe usourù sI pIùcuLù. SImLeum cù IemeIu uceusLu eru u
meu în exempIur unIc, usu cu euI meu, cu mumu meu, cù ne
înLuInIsem de Iu începuLuI IumII, pesLe LouLe devenIrIIe,
umundoI, sI uveum sù pIerIm Iu IeI umundoI.
Erum cu înLr-o zI Imensù sI înLumpIùrIIe ucesLeu mIcI,
umùnunLILe punù în IrucLII de ImpresIe, eruu prInLre ceIe
muI ImporLunLe în vIuLu meu. AsLùzI, cund Ie scrIu pe
IurLIe, îmI duu seumu, Iur sI Iur, cù LoL ce povesLesc nu ure
ImporLunLù decuL penLru mIne, cù nIcI nu ure sens sù IIe
povesLILe. PenLru mIne însù, cure nu LrùIesc decuL o sIngurù
duLù în desIùsurureu IumII, eIe uu însemnuL muI muIL decuL
rùzbouIeIe penLru cucerIreu CIIneI, decuL sIrurIIe de
dInusLII egIpLene, decuL cIocnIrIIe de usLrI în necuprIns,
cùcI sInguru exIsLenLù reuIù e uceeu u consLIInLeI. SI, în or-
gunIzureu sI IerurIIu consLIInLeI meIe, IemeIu meu eru muI
vIe sI muI reuIù decuL sLeIeIe dIsLrugùLor de urIuse, uI cùror
nume nu-I sLIu.
Ne-um împùcuL pesLe o Iunù, cund u venIL cu bruLeIe
pIIne de crInI LurzII, cu o umunLù, sI um IosL împreunù LouLù
Iunu uugusL Iu ConsLunLu. ¡ocuInLù LIInILù, pIImbùrI seuru
pe dIg, împreunù cu o IumIIIe cunoscuLù, uperILIve în PIuLu
OvIdIu, înLesuLù de Iume, sI uneorI, în gIumù, joc Iu buIù,
cund pIerdeum reguIuL. BIneînLeIes, în dImIneuLu însorILù
erum sI noI, cu LouLù Iumeu, încùrcùLurù de LInerI în pIju-
muIe sI IuIne uIbe usoure, în LrenuI de MumuIu. Pe pIujù,
eu eru încù exLrem de Irumousù, muI uIes cund LoL corpuI I
se Iùcuse cu gruuI copL. Aproupe înuILù, cu LuIIu subLIre sI
soIdurIIe vunjouse, cu sunII rùzbInd gIIcILI cu mereIe prIn
muIouI negru (sLruns pe eu cum e un surpe în pIeIeu IuI),
udunu LouLe prIvIrIIe. PuLIn preu înuIL penLru subLIrImeu
bruLeIor sI coupseIor, Iùceum LoLusI, cred, o perecIe
poLrIvILù cu eu. Cund, IeguLù Iu cup cu un LuIpun uIbùsLruI,
cum e uneorI ceruI senIn, cure îI IrudIu IumInu ocIIIor sI-I
IImpezeu IInIIIe desenuLe, pure, puneu upoI pe umerI un IeI
de peIerInù, usourù de LoL, porousù sI uIbusLrù, Lure cu
vopseuIu, pùreu înLreugù zugrùvILù pe smuIL, cu IuLu uurIe.
¡n sepLembrIe, înLorsI în BucuresLI, um uvuL o ceurLù dIn
cuuzu copIIuIuI usLepLuL. N-u vruL sù-I uIbù sI u LrebuIL sù
sLeu în sunuLorIu vreo douù sùpLùmunI. S-u IùcuL bIne ubIu
pe Iu SIunLuI DumILru.
A IosL un LImp desLuI de IInIsLIL sI um puLuL sù Iuc vreo
douù drumurI Iu o pùdure, cure Iùceu purLe dIn mosLenIre,
pe Iungù CurLeu-de-Arges. Eru un sIursIL de Loumnù de o
IrumuseLe Iurgù sI poLoIILù, sI prIveum de Iu IereusLru
vugonuIuI deuIurIIe Ienevouse cu pùdurI îndesuLe, cu uceu
IeIurIme de coIorIL cure uruLù cresLerIIe. Ducù vuru e greu
de osebIL LouLe upeIe sI usemuIrIIe de verde, ucum gumu
vesLejILuIuI cuprInde LouLe cuIorIIe LurI. CuLù vreme unII co-
pucI sunL încù verzI, uILII uu IrunzeIe, pe negruI crùcIIor,
guIbene cu nIsLe cuIse sLrùvezII. UneIe IrunzIsurI sunL rosII
sungeruL, uILeIe vIoIeLe, cùrùmIzII, uIbe cIIur. CeruI e
Imens, sI depurLe pesLe umerII deuIurIIor, pesLe suLe, ure un
IeI de muIesLuLe senInù, cùreIu IumInu vIe, dur gùIbuIe în
cuIoure sI poLoIILù în cùIdurù, îI dù o IInIsLe meIuncoIIcù.
Nu poL sLu IInIsLIL penLru cù în compurLImenLuI de
uIùLurI (sunL vugoune vecII, cIusu ¡-¡¡) se uud IoIoLe de
rus, comenLurII, uprobùrI cùIdurouse. SucuIL, renunL sù muI
prIvesc cureIe, cure se depùrLeuzù domoI pe drumurI uIbe,
sI Lrec sI eu dIncoIo. Un domn, sù LoL uIbù cIncIzecI de unI,
cu guLuI în pIeIe mouIe sI rosIe, cu uI curcunuIuI, cu ocIII vII
sI musLuLu mure, pe IIguru penLugonuI osousù, expIIcù de ce
LrebuIe sù InLrùm în rùzboI. DeuILmInLerI, cum usLu se dIs-
cuLu pe LoL cuprInsuI LùrII romunesLI, cund uIucerIIe sI
pIùcerIIe Iùsuu LImp IIber.
E de o vervù îndrùcILù, gesLIcuIeuzù convIns, bùLund
ueruI cu umundouù muInIIe. EsenLIuIuI, deuILIeI, în repIIcIIe
IuI LumuILuouse, sunL InLerjecLIIIe.
- Ee! ee...! PùI vezI! Cund spun eu? sI se scouIù Iur de pe
IoLoIIuI de pIeIe. Cum o sù rezIsLe, domnuIe?... cum o sù
rezIsLe? VIno-ncou. Ducù eu pun uIcI o urmuLù? sI uruLù
Orsovu, Iur uIcI uILu? sI uruLù Iu SIbIu, uIcI încù unu? ucum
Iu Brusov.
Dur cInevu obIecLeuzù:
- BIne, domnuIe Predescu... LocmuI ucum cund nemLII uu
LermInuL cu rusII, de uu ujuns în InImu RusIeI?
- PùI LocmuI d-uIu - rùspunse domnuI Predescu
deznùdùjduIL sI scrIjeIuL - LocmuI d-uIu... DumneuLu nu vezI
cum vIne pIunuI? Eu încep usu - sI începu sù urce pe IurLu
cure IndIcu sLuLIIIe, deusupru cunupeIeI - sI IuI-IuI, sI IuI-
IuI... A?... merge? sI-usu mereu... sI-usu mereu (în LImpuI
ucesLu Iegùnund urcu sI ocoIeu cu muInIIe pe IurLù, de Iu
Arud spre CIuj, pùscund purcù dIn urmù)... EI, usu-I cù I-um
IuuL cu dIn ouIù?
- DomnuIe Predescu, dur Muckensen ùIu sI HIndenburg
preLInd cù eI o sù cusLIge rùzboIuI, uduose unuI, nu penLru
cù ur II crezuL, dur muI muIL cu sù deu repIIcu, sI usu, cu sù-I
înLùruLe pe domnuI Predescu.
- Duu? sI îsI poLrIvesLe LIguru rùsucILù, în LIgureLuI de
LresLIe... O sù cusLIge usLu - Iur uIcI Iuce un gesL IourLe expII-
cIL, vurund degeLuI mure, prInLre urùLùLor sI mIjIocIu -
uuzI? O sù cusLIge usLu. Eu Iuc "purI", domnuIe, cù HInden-
burg ùIu uI dumILuIe - sI-sI IùLesLe buzeIe - duu, sù vIe eI Iu
mIne... Iuc "purI" cu eI... cù mùnuncù bùLuIe... pe orIcuL...
HeI? se pune eI cu mIne?... DomnuIe, porLur de IoLeI o sù-I
Iucem dupù rùzboI. CeIIuILI uveuu ueruI cù se mIrù de
îndrùzneuIu IuI HIndenburg de u se pune cu noI sI cu dom-
nuI Predescu, Iur unuI sIncer nu se muI puLu sLùpunI
prIvIndu-I sI prIvIndu-se purcù:
- DomnuIe, romunII e desLepLI... TI-o spun eu...
- PùI bIne, domnuIe Predescu, uLuncI de ce nu InLrùm?
Cù eu nu cred ce susLIn unII, cù nu sunLem pregùLILI...
- Ce pregùLIre, domnuIe? - sI rIdIcù ocIII dIsperuL în
Luvun - ce pregùLIre...? cù mù omorI cu zIIe. Ce sù Le muI
pregùLesLI?
- N-uvem LunurI... cIne sLIe?
DomnuI Predescu rude ucum InduIgenL sI cu pIeIeu de
curcun u guLuIuI guIguInd:
- N-uI LunurI? du InLrù-n rùzboI, domnuIe, sI-LI dù
IrunLuzuI cuLe LunurI vreI: vreI o mIe? îLI dù o mIe... vreI
zece mII, îLI dù zece mII. SI rIdIcù bruLeIe, upoI Ie Iùsù sù
cudù, uImIL sI dezgusLuL. Dur de usLu e vorbu ucum...? Ce
nevoIe uI de LunurI, domnuIe? sI înLorcundu-se suruzùLor
spre ceIIuILI, cure uscuILuu mereu, cu InLeres (cù ucum ven-
Ise sI seIuI de Lren, musLuLu cIupILù): AuzI, LunurI? BIne,
domnuIe, de usLu ure nevoIe neumLuI sI IrunLuzuI ùIu, cù
sunL crescuLI în puI - sI, brusc IurIbund: DumneuLu sLII
cum e romunuI, domnuIe? Nùdejdeu IuI e buIoneLu, dom-
nuIe, buIoneLu, înLeIegI dumneuLu?... Cù o vurù punù în
prùseIe... sI ducù se rupe, dù cu puLuI urmeI... uILe-usu...
uILe-usu - sI Ioveu îndurjIL sI ImugInur, înspre LouLe
coILurIIe compurLImenLuIuI, în LImp ce uscuILùLorII îI
urmùreuu, IerIndu-se încunLuLI.
- ZI, buIoneLu sI puLuI urmeI, domnuIe Predescu?
- PùI, sIgur, domnuIe, excIumù îngùduILor... AsLu-I urmu
romunuIuI... As vreu sù vùd eu pe neumLuI ùIu cure sù sLeu
Iu buIoneLù... sI se înLource LrIumIùLor sI durz în dreupLu sI
în sLungu. DomnuIe, cund or InLru uI nosLrI cu puLuI urmeI
prInLre LunurIIe Ior, o sù IIe juIe, cù uI nosLrI numuI Iu
scùIurIIe Lrug.
DomnuI Predescu nu eru de meserIe, cum crezusem, nIcI
curcIumur, nIcI comIs-voIujor, cù um înLrebuL pe urmù pe
seIuI de Lren.
- Nu-I cunosLI pe domnuI Predescu? se mIru ceIerIsLuI
meu sI uveu drepLuLe, cùcI pe IInIIIe usLeu secundure
cùIùLorII se cunosc înLre eI cum se cunosc cIIenLII uceIeIusI
cuIeneIe. DomnuI Predescu e de Iu PILesLI, uvocuL... u IosL sI
depuLuL o duLù... merge Iu CurLeu-de-Arges cù ure o cIesLIe
ucoIo; sI resemnuL de udmIruLIe: DesLepL om, domnuIe. Eu
îI sLIu de pe IInIe. Cund LI-o expIIcu eI cevu... Nu zIc, muI e
sI domnuI AdumIcI... dur purcù LoL domnuI Predescu e muI
desLepL.
M-um pIIcLIsIL sI m-um înLors Iu IocuI meu, cu sù prIvesc
muI depurLe înLInderIIe de porumbIsLe uscuLù, suLeIe pe sub
deuIurI sI surusuI meIuncoIIc uI ceruIuI înuIL de Loumnù în
usIInLIL.
DeuILIeI, sI Iu Cumerù cIIur, dupù cuLe reIeseu dIn zIure,
dIscuLIIIe nu depùseuu muIL uduncImeu ceIor dIn Lren. Se
ununLuse o mure sedInLù de rùIuIuIù, înLre ceI cure cereuu
"InLrureu în ucLIune" sI purLIzunII "neuLruIILùLII especLuL-
Ive". Am uvuL prIIejuI sù usIsL Iu unu dInLre sedInLeIe Im-
porLunLe, cund LrIbuneIe eruu încù de cu vreme înLesuLe de
pubIIc, cùcI se sLIu cù guvernuI vu II IuuL înLre douù IocurI.
PurLIzunII PuLerIIor CenLruIe uveuu sù InLerpeIeze buncu
mInIsLerIuIù "penLru ce Iùsùm prIIejuI ucesLu exLruordInur,
cund nemLII sunL dIncoIo de VursovIu sI uproupe de SuIon-
Ic, Iùrù sù InLrùm uIùLurI de eI?" DImpoLrIvù, reprezenLunLII
curenLuIuI unLunLIsL uveuu sù înLrebe de ce nu InLervenIm
sù suIvùm pe ceI învInsI?
SuIu, cu sugesLII de InLerIor de LeuLru prIn urIILecLurù, de
cIub prIn verdeIe IoLoIIIIor sI uI druperIIIor, de cuLedruIù
prIn IumInu de vILruIIu guIben, venILù dIn IumInùLoruI
Imens de deusupru, uveu un uer soIemn. ¡ncInLu eru Iu
începuL numuI pe jumùLuLe pIInù. UnII depuLuLI îsI cILeuu
guzeLeIe, ubIu upùruLe de dupù-umIuzù, uILII Iùceuu cerc,
dIscuLund în IuLu vreunuI personuj ImporLunL. Pe buncu
mInIsLerIuIù numuI doI mInIsLrI cure scrIuu ubsorbILI. DIn
cund în cund, cuLe un depuLuL veneu în drepLuI ceIuI cure
scrIu sI îI sopLeu cevu, suu îI du vreo IurLIe penLru uprobuL.
Pe urmù uu începuL sonerIIIe, s-u mùrIL IumInu, LouLe Io-
curIIe de jos s-uu ocupuL. PresedInLeIe, suIL cu pe o scenù
suu cuLedrù, u bùLuL dIn cIocun sI un domn u cILIL, probubII,
sumuruI zIIeI. AnIsouru u descoperIL ceu dInLuI, cu un IeI de
bucurIe, cù pouLe sLubIII o IegùLurù înLre eu sI uceusLù
IncInLù InubordubIIù, pe Nue GIeorgIIdIu, usezuL pe
bùncIIe opozILIeI (usu, dIn cocIeLùrIe poIILIcù), obosIL sI
preocupuL.
¡nLerpreLureu depuLuLuIuI "nemLoIII", IùcuLù, de uILIeI, cu
un IeI de servIIILuLe InLeIecLuuIù sI InLenLIe de reucLIune
medIocrù, u provocuL numuI surusurI IronIce. ProIundù Im-
presIe u sLurnIL însù dIscursuI ceIuI cure cereu InLrureu
ImedIuLù în rùzboI. PronunLuLù rur, cu voceu înIIoruLù,
Iruzu: "SI veLI Iùsu ucesL popor erou, cure e poporuI surb, sù
IIe zdrobIL, Iùrù sù IuceLI sù cudù în buIunLù puIosuI
romunesc, IoLùruLor, în uceusLù mure, în uceusLù
neusemùnuLù cIIpù IsLorIcù?" u pIuLIL sub vusLu cupoIù,
încremenInd prIvIrIIe, dur enLuzIusL upIuuduLù numuI de
opL suu zece depuLuLI, pe cure nu-I vedeum, dedesubL, sub
LrIbunu prezIdenLIuIù în cure ne gùseum noI.
CeIùIuIL depuLuL InLervenLIonIsL u InLerpeIuL guvernuI pe
cIesLIu înurmùrII. A decIuruL cù sLIe cù uLeIIereIe mIIILure
nu Iucreuzù, cù nu s-u IùcuL nImIc penLru ecIIpureu
urmuLeI, cù s-uu cumpùruL zecI de mII de bocuncI cu LuIpu
de curLon. SI eI e ImpresIonunL:
- N-uvem urLIIerIe, domnIIor... Ce-uLI IùcuL cu sù dùm ud-
mIrubIIeI nousLre InIunLerII urLIIerIu greu de cure ure ne-
voIe?
AIcI, uncIIu-meu, cure se pIImbuse în LImpuI dIscursuIuI
prIn IuLu prImeIor bùncI, u înLrerupL pe oruLor. Cum eru
cunoscuL cu om de spIrIL, cund u rIdIcuL munu, oruLoruI s-u
oprIL sI prIvIrIIe s-uu înLors spre Nue GIeorgIIdIu, cure u
decIuruL cu o IuIsù gruvILuLe:
- Gùsesc, domnIIor, cù îngrIjorureu dumneuvousLrù dIn
cuuzù cù ne IIpsesLe urLIIerIu greu e puLIn exugeruLù. Cred
cù, Iu nevoIe, vu II suIIcIenL sù punem în buLerIe pe
onoruLuI nosLru coIeg de Iu RomunuLI, domnuI CoLurceu, cu
sù reducem LouLe LunurIIe nemLesLI Iu Lùcere. SI Iu vorbeIe
usLeu, urùLù cu degeLuI înspre cupùLuI runduIuI dIn dreupLu,
Iur LouLe prIvIrIIe s-uu înLors spre buncu în cure de-ubIu
încùpeu o numIIù de o suLù cIncIzecI de kIIogrume pouLe, cu
muInIIe uLuL de scurLe cù ubIu îI ujungeuu pe punLece.
A IosL o IIurILuLe Imensù. A rus sI buncu mInIsLerIuIù, u
rus sI oruLoruI însusI. TrIbuneIe înLesuLe - în ceIe rezervuLe
doumneIor uneIe eIegunLe sLuu cIIur pe LrepLe,
nemuIgùsInd uIL Ioc, Iur în ceIe uIe bùrbuLIIor unII se suIo-
cuu, uLurnuLI cIIur de sLuIpI - uu rùsunuL sI eIe de IoIoLe.
Nue GIeorgIIdIu, sImpuLIzuL sI de opozILIe penLru spIr-
ILuI IuI sI penLru "IùrgImeu de vederI" cure îI curucLerIzu,
penLru ueruI IuI "Irondeur", revoILuL purcù, desI mIIILunL
IIberuI, eru IourLe uprecIuL penLru "desLInderIIe" pe cure Ie
provocu înLre guvern sI opozILIe. AzI, de pIIdù, purLIdu eru
cu sI cusLIguLù penLru guvern, numuI prIn uceusLù sImpIù
gIumù.
De pe buncu mInIsLerIuIù u rùspuns Iu urmù unuI dInLre
membrII ImporLunLI uI guvernuIuI.
S-u scuIuL gruv sI cu ocIII puLIn conLrucLuLI, de pe buncu
mInIsLerIuIù sI s-u dus, în Lùcereu înLInsù cu înLr-un uer
Lure, spre LrIbunù. Are IrunLeu înuILù, pIezIsù, cu de poeL,
ocIII murI nu prIvesc pe nImenI, obrujII cu douù cuLe,
musLuLù de IunLe îmbùLrunIL. Acum, dupù un LImp, îsI
pIImbù ocIII, prIvInd sI InspecLund purcù IncInLu. TIne
munu dreupLù înuInLe, cu douù degeLe în buzunuruI de jos
uI vesLeI. ¡ncepe înceL dur sIgur de ceeu ce spune:
- MI-ur II IourLe usor, domnIIor, ducù us uIergu dupù suc-
cese IucIIe, sù reIev InconsecvenLu ucesLeI opozILII, cure pe
de o purLe ne reproseuzù cù nu InLrùm în ucLIune, Iur pe de
uILu se pIunge cù urmuLu nu e pregùLILù. Dur LIn sù rùspund
IIecùruIu dInLre onoruLII oruLorI cure m-uu preceduL, în
purLe.
PesLe purLIzunuI PuLerIIor CenLruIe u LrecuL însù repede.
Pe urmù:
- DomnIIor, duLI-mI voIe sù vù înLreb: Ce înseumnù
uceusLù IIpsù de încredere în guvernuI LùrII? ALI monopoIIz-
uL sIngurI LouLù IubIreu de neum? CredeLI dumneuvousLrù
cù pe ucesLe bùncI nu buLe o InImù romuneuscù? sI urùLu
ucum, emoLIonuL sI soIemn, buncu mInIsLerIuIù sI bùncIIe
mujorILùLII. CredeLI dumneuvousLrù cù vIILoruI ucesLuI
neum numuI dumneuvousLrù vù provoucù nopLI de Insom-
nIe?... (upIuuze puLernIce) cù numuI dumneuvousLrù vù
cuLremuruLI Iu gunduI cù ceusuI sIunL uI reuIIzùrII nuLIonuIe
ur puLeu sù buLù, Iùrù cu noI sù ne gùsIm ucoIo unde LrebuIe
sù ne gùsIm? sI Iruzu spusù rùspIcuL, cu voceu Iurg înIIoruLù,
cu munu dreupLù rIdIcuLù, cu pumnuI sLruns, Iur cu
urùLùLoruI înLIns, cu munu IndIcuLoure de pe uIIse, e urmuLù
de ucIumuLII sI upIuuze IurLunouse. DomnIIor, un oruLor uI
dumneuvousLrù u decIuruL sùpLùmunu LrecuLù ucI cù ducù ur
uveu doIsprezece copII, pe LoLI I-ur LrImILe sù IupLe penLru
Lurù. EI bIne, domnIIor - sI rIdIcù LonuI - eu decIur cù ducù
us uveu douùzecI sI puLru de copII, n-us LIne nIcI pe ceI muI
mIc Iungù sunuI mumeI IuI ucusù... pe LoLI I-us LrImILe în
Ioc, în prImu IInIe.
SI Lrecund muI LurzIu Iu ceI de uI doIIeu oruLor uI
opozILIeI, u scIImbuL Iur LonuI, cu un ucur ubII uI oruLorIeI.
- DomnIIor, uLI dIscuLuL sI despre pregùLIreu mIIILurù u
LùrII (sI scùzuL, prIeLenos) cred cù u IosL o mure greseuIù.
(¡ur energIc, vIu.) Nu pouLe II pusù în dIscuLIe, sI muI uIes
în dIscuLIe pubIIcù, pregùLIreu urmuLeI romunesLI (upIuuze
IurLunouse). DomnIIor, eu uLuL poL sù vù spun: cù sunLem
guLu. SI ucI rùmune îndeIung nemIscuL... (Adunureu
upIuudù în pIcIoure, upIuudù sI LrIbuneIe.) A conLInuuL pe
ucesL Lon cuLvu LImp, pe urmù Iur: ¡ùsund Iu o purLe gIumu,
uLuL de umuzunLù, u coIeguIuI nosLru, domnuI Nue GIe-
orgIIdIu, sI (ucI urcù voceu, înLr-un crescendo uIurmunL sI
InLens, sI scundù Iruzu cu munu îndoILù puruIeI cu pIepLuI,
cu coLuI rIdIcuL, dur zvucnInd urùLùLoruI InLens, în uIurù)
Iùsund deopurLe uceusLù ucLIune condumnubIIù de u
sLrecuru, de Iu LrIbunu CumereI, în suIIeLuI osLenIIor nosLrI,
îndoIuIu în înzesLrureu urmuLeI (upIuuze puLernIce, sLrIgùLe
de bruvo), vù înLreb, de unde uceusLù preLuIre exugeruLù,
dovudù de vuIgur muLerIuIIsm, uceusLù supruvuIorIzure u
roIuIuI jucuL de urmumenL în rùzboI, cund e sLIuL cù murIIe
vIcLorII se cusLIgù numuI prIn moruI? (upIuuze). O urmuLù
cure vreu, învInge Iùrù LunurI, Iùrù mILruIIere sI Iùrù
curLuse (upIuuze IurLunouse). SI eu vù spun cù urmuLu
nousLrù vreu sù învIngù sI vu învInge! (upIuuze enLuzIusLe).
¡nLrebuLI pe ucesLI conducùLorI uI osLIrII, în cure nu uveLI
LoLusI încredere (sI ucI uruLù, sIIubIsInd, cu degeLuI, înupoI,
cu sI cund comundunLII ur II cum în IùLurI sI Iu spuLeIe IuI)
sI eI vù vor spune: Vom învInge penLru cù soIduLII nosLrI se
vor IupLu cu buIoneLu - sI nu e Lun cure sù rezIsLe buIoneLeI
romunesLI - împoLrIvu orIcùruI urmumenL, Iur cund buIon-
eLu se vu II rupL, cu pumnII, cu ungIIIIe, cu dInLII...
(upIuuze deIIrunLe). DomnIIor, încredereu meu în vIILoruI
mure uI ucesLuI neum e necIInLILù (ucI devenI soIemn), sI-
mI Iuu, împreunù cu coIegII meI, usu cum v-um spus de
uLuLeu orI, rùspundereu ceIor ce vor venI.
S-u usezuL jos, purcù Iùrù sù observe ucIumuLIIIe deIIr-
unLe.
DesI în uILImuI LImp se vorbeu de ourecure uIucerI, pe so-
coLeuIu sLuLuIuI, IùcuLe de ucesL membru ImporLunL uI
guvernuIuI, succesuI I-u IosL Imens sI s-u vorbIL de eI zIIe
înLregI.
¡n musInu cu InLerIoruI de bombonIerù cuIenIe, în LImp
ce cIuxonuI îsI cereu drum prInLre veIIcuIe sI pIeLonI, ceIe
douù IemeI IIerbeuu de udmIruLIe.
¡e eru, IIresLe, muI uproupe succesuI uncIIuIuI.
NIcIoduLù n-um uvuL o preu bunù pùrere despre usu-zIsII
oumenI de spIrIL (nu vorbesc despre umoruI InerenL
gundIrII jusLe), cure de ceIe muI dese orI sunL sImpII nerozI
vIoI. CùcI "spIrILuI" presupune IIpsù de sensIbIIILuLe sI un
proIund dIspreL penLru oumenI, ceI puLIn în cIIpu uceeu.
CIIur în IormeIe IuI superIoure, cu uneorI AnuLoIe ¡runce,
spIrILuI dù udeseu o ImpresIe de rece ImbecIIILuLe. Ce sù
muI spun de Nue GIeorgIIdIu, uI cùruI spIrIL nu eru decuL o
Iormù de IIcIeIIsm, cùcI nu "Iùceu spIrILe" decuL pe so-
coLeuIu ceIor muI sIubI cu eI, cu sù umuze pe ceI LurI, de cure
uveu nevoIe? Eru un IeI de cIovnerIe obruznIcù, menILù sù
muscIeze un egoIsm vuIgur. Dur nevoIu, ucum muI muIL cu
orIcund, sù LIn sub înruurIreu meu suIIeLuI sI convIngerIIe
nevesLeI meIe, sI penLru cù uceusLù proLesLure reLorIcù nu e
suIIcIenLù ("drugù, orIce uI spune, e desLepL"), um oprIL
musInu sI um InLruL, InvILundu-Ie sLùruILor, în IIbrùrIe. Am
ceruL un dIcLIonur medIcuI sLrùIn sI, Iu pugInu sLIuLù, um cI-
LIL, subIInIInd cu voceu:
"¡MBEC¡¡¡TATE (IIg. 1 1oo). - ¡mbecIIuI e un LIp degen-
eruL, curucLerIzuL prIn unomuIII IIzIce, dur muI uIes prIn
LuIburùrI InLeIecLuuIe sI moruIe. ¡nLeIIgenLu IuI e mùrgInILù,
LoLusI ure cuIILùLI de memorIe, de ImILuLIe sI ourecure vIvu-
cILuLe de spIrIL. MuI uIes sImLuI moruI îI e uLIns... RevoILuL,
nedIscIpIInuL, mIncInos sI Iùudùros, ImbecIIuI cuuLù LoL-
deuunu sù Iucù vreo Iursù nepIùcuLù, suu sù Lrugù pe sIourù
pe unuI suu pe uILuI. CumuruderIu cu IndIvIzII de Leupu IuI e
LoLdeuunu suspecLù. ¡mbecIIII sunL ceIe muI udeseorI
pederusLI, suu nu se înLeIeg decuL cu sù puIe Iu cuIe InIumII.
CIIur prInsI usupru IupLuIuI, mInL cu un upIomb uImILor.
NumùruI ImbecIIIIor InLernuLI e InIIm, în compuruLIe cu
uceIu uI ImbecIIIIor cure cIrcuIù IIberI sI cure LrùIesc cu vug-
ubonzI, IoLI sI pezevengII."
... Suu "oumenI poIILIcI" în RomunIu, ur II puLuL sù
uduuge ucesL dIcLIonur. Ducù "vIvucILuLeu de spIrIL", me-
morIu sI cupucILuLeu "de ImILuLIe" sunL cuIILùLIIe esenLIuIe
uIe desLepLùcIunII, uLuncI LrebuIe sù recunousLem, Ie-um
spus IemeIIor, cù eu e cum cuprInsù în expIIcuLIIIe cIInIce
uIe dIcLIonuruIuI sI cù Nue GIeorgIIdIu e înLr-udevùr
desLepL, "pezevengII", cum zIce eI cu ourecure orgoIIu
nuLIonuI.
Dur n-um convIns, pouLe, pe nIcI unu dInLre eIe, pe
nevusLù-meu ucum muI puLIn decuL pe ceuIuILù.
- ExLruordInur cum exugerezI, mI-u spus AnIsouru,
prIvInd IndIIerenLù cu IornIonuI o mIcù vILrInù de creIoune
de meLuI sI de ugende.
¡ur nevusLù-meu, grùbIL, cu sù nu creudù AnIsouru cù e de
uILù pùrere decuL eu:
- Asu e LoLdeuunu... pune în LouLe o puLImù, Iur cùLre
mIne: Nu se pouLe vorbI uneorI cu LIne.
- Un IIIozoI ur LrebuI sù IIe muI cuIm, zùu, u înLregIL-o,
suruzund, brunu meu verIsourù, cu ovuI desùvursIL de
EIvIrù romunLIcù, dur cu sImL prucLIc sI upropIuL
ucLuuIILùLII, de nevusLù de om de uIucerI. ¡mI spuneu "IIIo-
zoI" cùcI sLIu cù usLu mI-e dezugreubII sI eu o voIu cIIur cu
InsuILù.
- Cum cuIm? De ce sù nu pun puLImù?... NumuI Imbe-
cIIIIor Ie e IndIIerenL ce opInIe uu. ObIecLIvILuLeu e necesurù
numuI în ucLuI judecùLII, cere udIcù sù nu uI InLerese con-
Lrure sI sù IeI LouLe mùsurIIe de precuuLIe InLeIecLuuIù. Dur
usLeu sunL de domenIuI InLeIIgenLeI sI uI onesLILùLII, nu uI
IndIIerenLeI suIIeLesLI. Un om pouLe sù IIe prosL suu In-
LeresuL, IIpsIL de IucIdILuLe, dur nu de "obIecLIvILuLe". SI, în
orIce cuz, dupù ce, judecund cuIm, uI ujuns Iu o opInIe, esLI
duLor s-o susLII cu IoLùrure sI îndurjIre, cuL muI expresIv.
CIIur oumenII de sLIInLù, dupù ce, pusIonuLI sI cu grIju
udevùruIuI - cùcI nImIc nu se pouLe Iuce Iùrù pusIune - uu
ujuns Iu o descoperIre suu Iu o concIuzIe, o susLIn cu
LenucILuLe sI cu dorInLu de u Iuce sù LrIumIe, cIIur ducù ur II
umenInLuLI cu ruguI suu cu ocnu. EnLomoIoguI îsI upùrù
gunducII IuI cu puLImù. Nu se pouLe susLIne sLupIdILuLeu cù
nu exIsLù cuuze sI udevùrurI cure sù merILe sù Le pusIonezI
penLru eIe, cù LoLuI e reIuLIv sI IndIIerenL, în ruporL cu...
eLernILuLeu. ToLdeuunu IndIIerenLu usLu IdeoIogIcù sI
umubIIù, prezenLuLù sub ungIIuI vesnIcIeI, uscunde mIcI
urunjumenLe IùcuLe sec, sub ungIIuI ucLuuIILùLII sI cu curuc-
Ler sLrIcL personuI. Sù Le consIderI specLuLor InduIgenL sI
umuzuL uI IumII ucesLIu pIInù de InIumIe sI de prosLIe e sù
IucI purLe dIn eu, sù beneIIcIezI de InIumIIIe eI, uvund ueruI
cù-I esLI deusupru.
- ObIecLIvILuLe înseumnù sù recunosLI cù sI udversuruI
ure drepLuLe, uneorI ceI puLIn, îmI repIIcù IronIc sI suII-
cIenL, dIn nou AnIsouru, ducund, mIoupù, cu gruLIe,
uproupe de IornIon sI de puncLuI negru de IrumuseLe, dIn
obruz, o ugendù dInLre ceIe de dInuInLe.
- AILù uberuLIe... RuporLuLe Iu uceIusI puncL nu poL sù ex-
IsLe douù udevùrurI, opuse, în uceIusI LImp. Ducù ud-
versuruI meu ure drepLuLe, nu uneorI, cI IourLe udeseorI,
uLuncI renunL eu Iu opInIu meu - sI penLru usLu încù îLI Lre-
buIe curuj - sI o împùrLùsesc pe u IuI, dur LoL cu pornIre sI
IoLùrure. ¡ndIIerenLù nu pouLe II în nIcI un cuz, cùcI exIsLù
o pusIune u udevùruIuI însusI.
Au zumbIL sI unu sI uILu, cu îngùduInLù, sI um înLeIes,
meIuncoIIc, cù nevusLù-meu nu muI ure încredere în judec-
uLu meu, cù sLeuuu meu conLInuu sù se rùceuscù. AnIsouru
LrImIsese musInu, sI s-uu depùrLuL umundouù, pe jos, prIn
muILImeu dIn cure Iùceuu purLe ucum, dur nu eruu Iu IeI cu
nImenI, în rocIIIIe Ior de sLoIù de cuIoureu mIgduIeI, pe
cure cùuLuu sù Ie ujungù, Iu jumùLuLeu puIpeI LuIburùLor
sLrunsù în cIorupuI de mùLuse, cIzmuIILeIe de unLIIopù uIe
modeI.
Se îmbrùcuu de o vreme umundouù Iu IeI, cu sù-sI
sporeuscù IrumuseLeu, unu bIondù, uILu brunù, cum îsI
sporesc vuIoureu perIeIe, ducù sunL coIecLIe.
Am duL upoI exumenuI, umunuL în IunIe, de unuI ¡¡¡. Cu
G. ne înLuIneum desLuI de rur sI uveu o uLILudIne muI
curund rezervuLù. Nu-sI vorbeuu decuL IourLe puLIn. ToLusI,
în decembrIe, cund um pIecuL penLru douù sùpLùmunI Iu
Lurù, Iu AnIsouru - penLru vunùLoure sI pIImbùrI cu sunIu - u
venIL sI eI ucoIo. MI-u IosL desLuI de nepIùcuL, dur n-um duL
nIcI un semn de nemuILumIre. CIuduL u IosL cù eu s-u
supùruL pe AnIsouru, u scurLuL cu o sùpLùmunù uceusLù
vucunLù cu mese copIouse sI nIcI nu sI-uu muI vorbIL. SI muI
LurzIu um IùcuL desLuIe muLre bùnuILoure, um evILuL geIos
muILe prIIejurI cure mI-ur II IosL dezugreubIIe, um Lrus cu
urecIeu Iu muILe, um spIonuL desLuIe pIecùrI în vIzILù uIe
nevesLI-mI, cùcI mI-eru Leumù cù nu se muI vùd în Iume
LocmuI penLru cù ucum se vùd cund doresc, în vreo
gursonIerù, dur nIcIoduLù n-um uvuL prIIejuI sù IIu punù Iu
cupùL neIerIcIL.
1.=. Între oulinzi purulele
¡n IebruurIe însù, m-um înLors prIn surprIndere noupLeu,
în uuLomobII cu un prIeLen sporLmen, cure Iùcuse o excur-
sIe punù Iu PredeuI. Eu erum concenLruL de douù
sùpLùmunI Iu Azugu, ne-um înLuInIL în resLuurunL sI m-u Iu-
uL cu eI. Cund um ujuns ucusù, um gùsIL Iu IeresLreIe negre,
perdeIeIe neIùsuLe, ceeu ce mI s-u pùruL cIuduL, cùcI Iùceuu
înLunerIcuI goI, Iur muLreIe zùpùcILe sI somnorouse uIe ser-
vILoureI m-uu neIInIsLIL. Eru ucum o reuIILuLe cure nu-mI
încùpeu în sImLurI: cusu eru gouIù cu un mormunL goI, Iùrù
nevusLù-meu. S-u IùcuL în mIne un pusLIu Imens, un nucIeu
de durerI. ServILoureu n-u IosL în sLure sù-mI expIIce unde
mI-e IemeIu: Iu LeuLru... Iu mùLusu eI... IucrurI vugI sI Im-
posIbIIe penLru 1 jumùLuLe cuL eru cund sosIsem eu. Nu
sLIum ce se vu muI înLumpIu cu mIne punù dImIneuLu. ¡mI
repeLum neconLenIL, cu IdIoLIzuL: N-us II crezuL-o nIcIoduLù
în sLure sù Iucù usLu... Am sLuL o bunù bucuLù de LImp,
LrunLIL înLr-un IoLoIIu, cu uzvurIIL dInLr-un Iurgon. SLIum cù
ucum LoLuI e sIursIL penLru LoLdeuunu, cù e sIursIL înLr-un
mod cum nu merILu IoIuIILuLeu meu. NIcIoduLù n-us II
crezuL o IemeIe uLuL de crudù, în sLure sù-mI Iucù, Iùrù Io-
Ios, uLuLu rùu. Punù u douu zI, cure mI se pùreu Iu cupùLuI
unuI Iung, InLermInubII LuneI, sImLeum cù voI înnebunI.
SLIum cù IubIrIIe sunL LrecùLoure, dur îmI spuneum cù
sIursILurIIe LrebuIe sù IIe cInsLILe, cu înLre oumenI cure,
dupù ce uu IùcuL o cùIùLorIe pIùcuLù împreunù, se despurL
eIegunL, se suIuLù cu cordIuIILuLe sI, Iu nevoIe, cu pùrere de
rùu cù LoLuI u duruL uLuL de puLIn, Iur sIursILuI ucesLu de
meLresù-servILoure, cu uLuL dIspreL IuLù de o sensIbIIILuLe
cure îI jerLIIse LoLuI, mI se pùreu o nemerILuLù InIumIe. MI-e
cu nepuLInLù sù noLez LouLe încercùrIIe prIn cure um LrecuL,
IuosuI de gundurI pe cure Ie-um conIrunLuL, înLreugù
uceusLù noupLe cumpIILù, cum nu muI înLuInIsem uILu punù
uLuncI, sI pouLe nIcI n-um înLuInIL de uLuncI încouce. Ars LoL
LrecuLuI, ursù cusu, murdùrIL sI dIzoIvuL cu personuIILuLe,
IuLù ce gùsIsem dupù puLru ore de drum cu uuLomobIIuI.
As II vruL sù IIe vIs, cu sù IIe desLepLure posIbIIù, dur nu
eru decuL încrusLuLù reuIILuLe. Dupù ce um IosL în sLure sù
mù rIdIc dIn IoLoIIu, um uIerguL usu, în necunoscuL sI, prob-
ubII, pe Iu cuseIe rudeIor eI. ¡u "LunLI ¡ucIcu" nu eru, Iu sur-
orIIe meIe nu eru, sI n-us II dorIL nIcI ceIuI muI cumpIIL
dusmun uI meu sù cuuLe în zorII zIIeI sI sù suIere cum
suIereum eu, înLrebund ducù nevusLù-meu, pIecuLù de
ucusù: "... e Iu domnIu-vousLrù cumvu?"
MIsLeruI Imens uI IIecùreI cuse, cu IeresLreIe în înLunerIc,
sperunLu sLupIdù cù e ucoIo sI cù LoLuI, ducù n-u IosL vIs, u
LrecuL cu un vIs, nedumerIreu ceIor înLrebuLI sI ImpresIu cù,
IuLù de ceI cu vIuLù sIgurù în cusu Ior, esLI un Iepros cure
merge, IerIL de Iume, numuI noupLeu, mù nùuceu. ¡n orIce
cuz, un uccIdenL, o înLumpIure neprevùzuLù nu mI se
pùreuu de presupus.
Pe urmù, um înLeIes cù LoLuI e pIerduL, cù LrebuIe s-o
pùrùsesc cu LoLuI nopLII sI uvenLurII eI, înLorcundu-mù
ucusù. As II vruL sù uIerg, sù sLrung sLIcIù spurLù în pumnI,
sù încerc orIce, numuI sù poL IùrumILu dIn noupLeu cure mù
despùrLeu de zorII zIIeI. Cund erum mIc, în ujunuI uneI
cùIùLorII, nu puLeum dormI sI mI-eru Leumù, sIngur în
noupLe, cù "u douu zI", în mod excepLIonuI, nu vu muI venI.
¡uLù, Iu IeI, uveum ImpresIu cù înLunerIcuI se vu dIIuLu Iu In-
IInIL, dur nu o pIecure în necunoscuL Irumos eru ucum,
dupù noupLe, cI pIecureu pe uIL drum, pur sI sImpIu, decuL
ceIe de punù ucum. Credeum cù nIcIoduLù nu voI muI II în
IuLu uceIeI IemeI, cu s-o poL zdrobI. MI-eru Leumù cù voI
înnebunI punù în zorI. Aveum ImpresIu cù nu muI sunL
sLùpun pe desLIneIe meIe, cu sI cund us II IosL înLr-o Lrùsurù
uI cùreI cuI sperIosI s-uu uprIns sI uIeurgù, neîndupIecubII,
cu mIne, pesLe gropIIe sI neprevùzuLuI unuI cump. Ducù
udunum LouLù suIerInLu dIn LrecuL, nu IzbuLeum sù eguIez
pe ceu de uzI, cure-mI pùreu sI de o nuLurù dIIerILù. Mù
IungIsem pe un dIvun Iung sI, cu puImeIe IIpILe de obrujI,
usLepLum cu neIInIsLeu sI Leumu creLInIIor, cure, IncupubIII
sù muI judece, cu ocIII sperIuLI, se cIIrcesc sI usLeupLù...
Cum u puLuL sù Iucù usLu? merILum LrIvIuIILuLeu ucesLuI
procedeu cure mù murdùreu de prIsos... cund Iusesem uLuL
de IoIuI?...
A venIL u douu zI ubIu, pe Iu opL dImIneuLu. N-us puLeu
spune cum îI urùLu obruzuI, cum I s-uu împIeLIL InLenLIIIe
de gesLurI sI expIIcuLII, penLru cù erum usu de sIursIL, uLuL
de depurLe de Iume, cù, înLocmuI cu un boInuv IsLovIL de
procedeeIe uneI preu IungI operuLII Iùrù unesLezIe, nu
usLepLum decuL sù vIe eu, cu sù poL udormI. DepIndeum de
venIreu eI cu de o Idee IIxù, cu de un semnuI cù s-u sIursIL,
penLru cu sù încIId ocIII numuI.
¡-um sopLIL, Iùcund, înjumùLùLIL, o sIorLure:
- N-us muI vreu sù Le vùd nIcIoduLù...
M-u prIvIL cu o urù sLeursù, de rund.
- ALuncI, mù gonesLI?
- Nu sLIu... Nu muI poL vorbI... Nu muI puLeum cere nIm-
Ic voInLeI meIe...
- Asudur, mù gonesLI?
- Nu poL sù-mI duu seumu de nImIc, sI nu poL uIege dIn
mIne nImIc... ¡nLeIege ce vreI... Spune-mI ducù uI cevu de
IùmurIL...
A IosL dIn nou un sLuIp de urù, LouLù, înLeIegund cù IupLu
e muIL muI greu decuL o bùnuIse eu.
- N-um nImIc de IùmurIL...
- Nu, n-uI sù poLI IùmurI nImIc. PoLI sù muI rùmuI puLIn
ducù doresLI... dur ducù vreI sù sLII, sIncer, senLImenLeIe
meIe, uLuncI pIeucù neînLurzIuL, sI-LI voI LrImILe eu ubsoIuL
LoL ce e de LrImIs.
¡ur m-u prIvIL cu uILI ocII, rùI, upùruLI de dIn dosuI
ocIIIor eI sLIuLI.
- Asudur, mù gonesLI?
PesLe vreo cuLevu zIIe, I-um scrIs neLed sI convenubII,
înLrebund-o ducù nu preIerù sù dIvorLùm Iùrù IormuIILùLI,
Iùrù expIIcuLII muILe, sI u uccepLuL.
Am suIerIL dIn nou mIsLuILor. ZIuu sI noupLeu
(IILeruImenLe), nu puLeum gundI decuL Iu eu. TouLe
expIIcuLIIIe, pe cure I Ie reIuzusem ourecum, mI Ie IurnIzum
ucum sIngur, consLruInd o InIInILuLe de IpoLeze, cu un
judecùLor de InsLrucLIe munIuc, boInuv.
Sù renunL Iu eu penLru vIILor, sù scIImb LoL peIsujuI pIu-
nurIIor meIe, sù Ius un drum uIb în goI, mI se pùreu de
neînIùLuruL sI uLroce.
Dur, muI uIes, suIereum cù LrebuIu sù udmIL remunIerI de
ecuuLII înLregI suIIeLesLI.
ToL LrecuLuI îmI upùreu cu uIL înLeIes decuL ceI cu cure
erum obIsnuIL, Iur unu dInLre ceIe muI durerouse operuLII
eruu ucesLe concIuzII pe cure LrebuIu sù Ie Lrug penLru ceeu
ce Iusese. NIcIoduLù IemeIu uceusLu nu mù IubIse. ReIuum
LoL ce u IosL Iu OdobesLI, Iu Lurù, sI ucum sImLeum cù ucoIo
um uvuL drepLuLe, cù uLuncI vùzusem IImpede, cù serIu eI
uceeu Iusese. Nu muI exIsLu ucum penLru mIne nIcI o
pIùcere. Eru cu un doIIu udunc sI dureros. Ducù vedeum o
perecIe sùruLundu-se, erum cu uceIe mume cure uu pIerduL
un copII sI vùd, jucundu-se în drum, IrumosI copII sLrùInI.
PIeseIe de LeuLru sI IIImeIe cu drugosLeu, cure îndurù orIce
sI punù Iu cupùL LoL bIruIe, îmI dùdeuu o înIùcrImuLù sI
sLupIdù meIuncoIIe.
CùuLum dIn nou, în LouLe IocuIurIIe, cu s-o vùd dur ducù o
gùseum, pIecum numuIdecuL, cu un cuLIL înIIpL sI rùmus în
pIepL. De zecI de orI pe zI deveneum uIb cu vuruI, dIn cuuzu
unuI umùnunL, cure ur II puLuL II în IegùLurù cu eu, în ceu
muI bunuIù dInLre convorbIrI. DeuILmInLerI, LouLù suIerInLu
usLu monsLruousù îmI veneu dIn nImIc. MIcI IncIdenLe cure
se IIperLroIIuu, Iuuu proporLII de cuLusLroIe. BIneînLeIes cù
murIIe "scene" cIusIce Ieseuu dIn cumpuI sensIbIIILùLII
meIe, cu murgInIIe unuI desen prIvIL cu o Iupù preu
mùrILoure. Cund suIereum uLuL dIn cuuzu uneI prIvIrI, nIcI
nu-mI puLeum încIIpuI înLre mIne sI eu vreunu dInLre
ucesLe scene excesIv puLeLIce, durubII upIuuduLe. Nu
puLeum vedeu înLre noI o dIscuLIe cu în pIeseIe de buIevurd,
cu ImpIorùrI, cu expIIcuLII, cu sLùruInLe de u se împùcu.
RuIu, de pIIdù, cIIur în zIIeIe uceIeu, un IIIm în cure nevusLu
îsI umIIesLe îngrozILor bùrbuLuI, Iuge de Iu eI cu umunLuI,
pùrùsIndu-sI copIII, eI o cuuLù în LouLe pùrLIIe, o ImpIorù sù
vIe, se duce dupù eu înLr-o sLuLIe de bùI mondIuIù, Iur cund
eu e pùrùsILù de umunL, îsI dù seumu cù numuI pe eI, pe
bùrbuL, I-u IubIL cu udevùruL (?) sI vIne dIn nou ucusù Iungù
copII. SI umundoI cred cù ceeu ce n-u IosL cu puLInLù penLru
LrecuL vu II cu puLInLù penLru vIILor, cù serIIIe Ior suIIeLesLI
s-uu încIeIuL, cund, penLru mIne, o sIngurù ubsenLù,
noupLeu, de ucusù, eru cuL LoL ceruI de mure, sI cund oduLù
ujunsI sI împùcuLI, sù zIcem, ur II LrebuIL sù înceupù drumu
LrecuLuIuI. Cum mI-us II încIIpuIL, de pIIdù, înLre noI, o
scenù în cure eu sù urIu zvurIInd bunII în IuLu IemeII, cu în
Dumu cu cumeIII? Crescund Iu scuru sensIbIIILùLII meIe,
scenu uceusLu ur II de neexprImuL cu cIIre, cu rezuILuLuI
dubIùrII boubeIor de gruu penLru IIecure pùLrùLeI uI LubIeI
de suI.
"OmuI cu sensIbIIILuLe nùzdrùvunù", îmI spuneu doumnu
cu IuLu Lunùrù sI pùr urgInLIu. E drepL cù suIereum, Iùrù cu
sù vudù ceIIuILI de ce suIùr, cu un reumuLIc cure sImLe
pIouIu înuInLeu ceIor dIn juruI IuI. Gùseuu cù suIùr penLru
cuuze IuLIIe. ¡nLr-un uIL pIun, LrebuIe sù IIe oumenI, desIg-
ur, cure nu prIcep cù unII suIerù numuI dIn prIcInù cù nu se
poL spùIu pe dInLI, suu cù n-uu o curLe, suu cù nu poL Iuce
cuIvu un servIcIu.
¡nLr-o zI, de pIIdù, mù duc Iu mInIsLer, Iu un prIeLen, cure
mù prImesLe, sub preLexLe de ugIomeruLIe, grùbIL cu pe un
soI de credILor. Am crezuL cù um sIursIL cu eI penLru LouLù
vIuLu. ToLusI, pesLe vreo douù zIIe, cund ne-um înLuInIL, u
venIL Iu mIne, cu sI cund nImIc nu s-ur II înLumpIuL. Pùreu
sIncer (ducù n-o II uvuL moLIv sù se scIImbe înLre LImp),
ubsoIuL sIncer. DezoIuL cIIur.
- Cum, drugù, uI puLuL sù Le superI dIn cuuzù cù LI-um
spus, cum rùsLIL pouLe, "Iusù-mù ucum"? Dur n-uI vùzuL ce
eru pe cupuI meu?... cù LrebuIu sù InLroduc uLuLu Iume Iu
mInIsLru?
¡nLeIegeum cù pe eI nu I-ur II jIgnIL, nIcIoduLù, un usLIeI
de rùspuns sI cù, decI, nIcI nu uveu de ce sù mù socouLù jIg-
nIL pe mIne. Nu exIsLuse nImIc, penLru eI, cu un peIsuj pen-
Lru un mIop. Dur eu, cure devenIsem puIId sI cure sLIum cù,
nIcI în cIIpeIe cund us II IosL dus Iu esuIod, n-us II spus unuI
prIeLen - Iùrù sù IIu supùruL unume, pe eI, cI numuI usu, dIn
cuuzù cù-s preu ocupuL - rùsLIL: "¡usù-mù în puce ucum!" I-
um spus cù us II IùcuL uILIeI, în IocuI IuI, dur n-u crezuL.
SImLeum dIn zI în zI, depurLe de IemeIu meu, cù voI murI,
cùcI durerIIe uIcerouse - ucum cund nu muI puLeum muncu
uproupe deIoc - devenIserù de nesuporLuL. SIùbIsem înLr-
un mod cure mù dIsperu, cùcI Iùceu o dovudù obIecLIvù cù
suIùr dIn cuuzu IemeII, sI orIcuL us II vruL sù uscund cu
surusurI rùnIIe orgoIIuIuI meu, nu muI puLeum IzbuLI, dIn
cuuzu usLu.
Mù gundeum zI sI noupLe, în uIurù de puLIneIe ore de
somn - cund deuILIeI de ceIe muI muILe orI vIsum -
neînLrerupL Iu eu, cu sI cund mI se IIcIeIIuse creIeruI sI nu
muI eru în sLure sù scIImbe "moLIvuI", cu un pIun uuLomuL,
sLrIcuL, cunLecuI.
¡nLr-un LImp m-um IoLùruL cu, de vreme ce nu puLeum
sù nu mù gundesc Iu eu în resLuI zIIeI, ceI puLIn în unumILe
ore dIn zI sù încerc precIs sù mI-o Iuc ubsenLù. SI în
nùdejdeu cù voI InIIuenLu resLuI zIIeI, eru ImporLunL cu
ucesLe douù ore IoLùruLe sù înceupù de dImIneuLù. Cum mù
desLepLum însù dIn somn, nu uveum îndesLuIù voInLù, eru
cevu cu udevùruL pesLe puLerIIe meIe, cùcI îmI eru, uuLomuL,
prezenL gunduI eI, oduLù cu IumInu. Dur începeum ucesL
exercILIu Impus cund mù uIIum în buIe. CùuLum sù mù
gundesc Iu uILcevu, Iur cund ImugIneu eI se usocIu sI încercu
sù se însùIIeze resLuIuI, o goneum cu pe o uIbInù, Iur ducù,
LoLusI, nu IzbuLeum, scIImbum numuIdecuL obIecLuI
gunduIuI. Cund, însù, nIcI usLIeI nu IzbuLeum începeum sù
numùr, cu încùpùLunure, cu nùdejdeu cù nIcIoduLù vreun
om nu vu bùnuI un uLuL de copIesILor groLesc. MI-eru
rusIne, în uduncuI InLImILùLII meIe, cu sI cund us II suIerIL
de o bouIù rusInousù sI penIbIIù... UneorI, cund InLerveneu
cevu veseI, uveum rùguzurI de uILure, însù curucLerIsLIc de
uILure, usu cu un boInuv dupù scIImbureu punsumenLuIuI,
suu cund, dupù zIIe de pIouIe, ur uveu, prIn IereusLru
înIIorILù de soure, IumInù în cumerù. Dur pe urmù Iur
cùdeum. Am înLeIes, muI muIL cu orIcund, IegùLuru dInLre
moruI sI Lrup, penLru cù eru desLuI un IncIdenL suIIeLesc cu
sù decIunseze suIerInLu IIzIcù, IIIndcù LoL pIepLuI îmI eru
guLu, supus, penLru usLu. Zùceum usu, vreme dupù vreme,
cu un boInuv de LIIos, cu sInguru consoIure cù nu îndurum
sI mIzerIu sI urucIuneu IIzIoIogIcù u LIIosuIuI, dur încoIo
Iùrù nIcI o uILù deosebIre. Am cunoscuL bùrbuLI cure,
uproupe cu osLenLuLIe, urùLuu cù suIerù dIn cuuzu IemeIIor,
um cILIL versurI în cure poeLII se vuILù cu vorbe murI cù uu
IosL înseIuLI, sI LoLI uproupe îsI Iùceuu un orgoIIu dIn
uceusLù suIerInLù dIn drugosLe... MIe mI-eru o sIIù Imensù
de mIne, de purcù us II uvuL pùducII, sI orIce uIuzIe Iu
uceusLù suIerInLù mI se pùreu o InIumIe.
De uceeu, înLuIu meu grIjù u IosL sù se sLIe cù mù
preocupù uILù IemeIe... Am înLeIes uLuncI cIInuI ucesLu, pe
cure pe urmù I-um vùzuL muIL muI rùspundIL decuL s-ur
pùreu, uI oumenIIor cure se sImL osundILI sù se uruLe cu
muILe IemeI cu sù nu se buge de seumù cù suIerù dIn IIpsu
uneIu.
PenLru proces um duL o scrIsoure uvocuLuIuI, prIn cure
îmI Iuum LouLù vInu usupru meu, cu sù nu ne muI înLuInIm
prInLr-un prIIej dIrecL, dur uILIeI us II vruL orIcund s-o
înLuInesc, Iur ducù uIIum cù u IosL înLr-un resLuurunL de
seurù suu Iu vreun LeuLru, Iùrù cu eu sù sLIu, deveneum puI-
Id (n-um vruL sù IerL cIIur bInevoILoureI sI înLeIegùLoureI
prIeLene, cund o duLù u subIInIuL, cu IumIIIurILuLe, uceusLù
puIoure u meu) sI mI se pùreu cù um IIpsIL de Iu o înLuInIre
vILuIù penLru rosLuI exIsLenLeI meIe.
Ne-um înLuInIL înLr-o zI Iu LeuLru. Eru cu douù bùncI
înuInLeu meu. Am suIuLuL, cund um LrecuL prIn drepLuI eI,
cùuLund sù um un uer cuL muI degujuL sI um IùcuL Iuz ex-
ugeruL de comedIu neroudù cure se reprezenLu, deuILIeI, cu
uLuL muI usor, cu cuL prezenLu eI, sIngurù, eru un IeI de
Izbundù penLru mIne. Erum încù muILumIL cù, IIInd oure-
cum în spuLeIe eI, o puLeum prIvI Iùrù sù pur cù o Iuc cu
InLenLIe. ¡n scIImb eu, cu sù mù vudù, u LrebuIL sù înLourcù
de vreo cuLevu orI cupuI. CùuLum cu ubIIILuLe sù nu-mI
înLuIneuscù prIvIreu sI exugerum încù veseIIu meu uILoILù.
Eru înLr-o rocIIe neugrù, de seurù, obIIc decoILuLù, cure-I
Iùceu bruLeIe IungI încù muI uIbe, muI cuIde, pIInuLe, voIup-
Luos încIeIuLe în umerI. GuLuI îI cresLeu usor, cu IInII suuv
rùsucILe dIn grumuzuI goI sI uIb, spre rùdùcInu pùruIuI, cùcI
muscIII uscunsI urcuu în încoIùcIreu de spIruIù, sub pIeIeu
Iùrù o puLù, cu peLuIu de LrunduIIrI guIbenI, u bIondeI.
Cu sù pouLù prIvI bIne specLucoIuI cum se uIIu spre
cupùLuI bùncII, sLu ourecum în proIII IuLù de mIne. ¡IIndcù
înspre suIù eru înLunerIc, Iur purLeu dInspre scenù eru
IumInuLù de rumpù, cupuI eI uveu proIIIuI murcuL (IrunLe
purù dur nu pIezIsù, nus ucvIIIn, bùrbIe usourù) pe un Iond
de IumInù, cu o uureoIù, usu cum provoucù InLenLIonuL Io-
LogruIII penLru bIonde, în LImp ce obruzuI dInspre mIne eru
înLr-o umbrù duIce cu IumInu de Iunù. UmerII se uIIrmuu
LurI, cùcI, prIn uIbeuLu Ior puIIdù, udunuu IumInu, usu cum
o udunù în umbrù roLunjImIIe IucIouse. NIcI ceI cure de
obIceI mù pIIcLIseuu cu uIuzIIIe Ior nu bùnuIuu cù LoL LeuLruI
eru în suIù, nu pe scenù, usu cu Iu specLucoIeIe revuIsLIce.
¡upLuI cù mù prIveu eru penLru mIne cu o scuIundure în
upu vIeLII. Am pIecuL de Iu LeuLru însùnùLosIL, penLru cuLevu
zIIe, ceI puLIn. DeuILmInLerI, orIce prIIej de u o vedeu îmI
Iùceu bIne.
NIcIoduLù n-u upùruL cu vreun bùrbuL sI, cum sLIum cù
LrebuIe sù uIbù un umunL, în LouLù nenorocIreu meu îI pur-
Lum un IeI de secreLù sI înmuIuLù recunosLInLù penLru ucesL
IupL, desI eu, dImpoLrIvù, cùuLum sù IIu vùzuL de eu numuI
cu IemeI.
AILù duLù, ne-um înLuInIL înLr-un resLuurunL de noupLe,
dupù IesIreu de Iu specLucoI. Eru înLr-o mure LovùrùsIe de
domnI sI doumne serIosI, Irumousù, sI pùreu desLuI de
veseIù.
Eu prIvIsem muI înLuI pe geum, cu sù vùd ducù e înùunLru
sI sù nu IIu decI surprIns de prezenLu eI (usu Iùceum Iu
orIce resLuurunL sI LeuLru), cu sù nu-I duu pe IuLù LuIburureu
meu, cI dImpoLrIvù sù InLru cu o IIgurù de om IerIcIL. SI sù o
descopùr, cu IndIIerenLù ubIIù sI pIIcLIcousù, ubIu muI
LurzIu. Erum înLovùrùsIL de o Lunùrù ucLrILù, renumILù muI
muIL penLru IrumuseLeu (cuIIgruIIcù sI medIocrù, de uILIeI)
decuL penLru LuIenLuI eI. NevusLù-meu de unde pùreu
vorbùreuLù, u devenIL IIvIdù sI s-u înLrerupL brusc. Pe urmù
n-u muI scos o vorbù LouLù seuru. Cum n-uveu orgoIIuI sù-sI
muscIeze suIerInLu, u rùmus uproupe neconLenIL cu
prIvIreu usupru nousLrù, exumInundu-mI mereu, upùsuL,
Lovurùsu de musù. Cund o vedeum cuL suIerù, sImLeum cù
în mIne se cIcuLrIzeuzù rùnI (cùroru uILIeI Ie-ur II LrebuIL
IunI sI unI), usu, în cuLevu mInuLe, cum cresc pIunLeIe sub
prIvIreu mugIcù u IucIIrIIor.
Dupù supeu, mI-um condus prIeLenu ucusù. Sù rùmun Iu
eu, mù pIIcLIseu ourecum. SImLeum usLu dupù oboseuIu
unLIcIpuLù, Iu gunduI cù vu LrebuI sù mù îmbruc upoI sI sù
cobor în sLrudù (cùcI LrebuIu sù IIu dImIneuLu ucusù). MI se
pùreu cù o îmbrùLIsure u umIceI meIe nu merILù uLuLu
oboseuIù. CùcI, în uIurù de cIIpu cund uzvurIeuu înLuIu ourù
cùmusu de pe eIe sI cund uveum ImpresIu orIcum, orIcund,
u uneI neImugInuLe mInunI penLru sImLurI, ucesLe IemeI nu
mù muI InLeresuu, în urmù, deIoc. MI se pùreu cù IrùmunL
în bruLe munecIIne de Iunù.
MuI uIes uceusLù ucLrILù, pe cure Iumeu o gùseu Irumousù,
mI se pùreu Iùrù gusL, cu de Iemn vopsIL. ToL ce spuneu eru
o bùIùbùneuIù pIuLù sI vorbeu înLrunu, înLr-un jurgon de
cuIIse, probubII:
- Nu-mI dù mIe sù joc, cù Ie-us LrunLI o creuLIe, usu... SI Iu
ucesL "usu", Iùceu cu munu urcuILù un gesL, scurL, zvucnIL,
cu pumnuI încIIs. AI vùzuL Iu resLuurunL pe NILeuscu?...
Crede cù ducù sI-u IuuL musInù ucum...
Mù gundeum cu necuz cù, înLurzIInd, pIerd LoL muI muIL
LImp dIn noupLeu cure mI se pùreu preLIousù. Aveu un corp
nIcI grus, nIcI sIub, nIcI mure, nIcI mIc, cu sunII cu nIsLe
mere de vuLù, Iùrù roLunjImI nervouse, Iùrù reIIeI, perIecLù
cu un nud prosL IoLogruIIuL în revIsLeIe cu poze, cure Iuc
economIe de cerneuIù.
¡ncepusem s-o exumInez uLenL, cum exumInezI, cund nu
LI-e Ioume, un IeI de muncure cure nu-LI preu pIuce, IurIurIu
e puLIn pùLuLù, sosuI e upos, curneu cu sugesLII sùIcII.
Pe urmù ne-um LrezIL LoLusI îmbrùLIsuLI, usu cu unI-
muIeIe, dur mù înLrebum ducù voI merge punù Iu cupùL. MI-
u venIL în mInLe, o cIIpù, IemeIu dIn cuuzu cùreIu suIereum
uLuLu.
Am înLeIes, dIn nou, cù IubIreu IIzIcù Irumousù e o
proIunure. E nevoIu umurù de u zdrobI, de u rùzbI înLr-o
îmbrùLIsure, oduLù cu LrupuI IrùmunLuL, sI suIIeLuI, prIzonI-
er suuv în eI, în cIIpeIe uceIeu. SI cu uLuL muI uprIgù e vo-
IupLuLeu ucesLeI pungùrIrI, cu cuL muI pIInù de nobIeLe e
Icounu rùsLurnuLù. CuuLI, crescund în exusperuLu, în
smInLILu însurubure, durerIIe sI bucurIIIe LrecuLe,
IrumuseLeu IumInousù u IerIcIrIIor LrùILe, pùImuIesLI devoL-
umenLe de înger Iunced sI gIngùsII înduIosùLoure, jocurI de
InLeIIgenLù neusemùnuLe sI meIuncoIII zumbILoure. E bu-
curIu de u vedeu, rùvùsILù, IesInuLù de voIupLuLe - prIn LIne -
IemeIu drugù cu suIIeLuI zùpùcIL de uceusLù gounù conLInuù,
sI pe urmù încremenIL în spusm, cu în IuLu unuI mIrucoI.
De uIcI nevoIu uLuLor umunLe sI uLuLor umunLI de u sLrIgu,
în cIIpeIe uILIme, ororI, vorbe desucIIuLe, cu nIsLe mùsLI
smuIse, cure sù Iucù sI muI uprIg sImLuI, ucLuI proIunùrII.
Dur eu, ce sù proIunez în InLeIIgenLu sI în sensIbIIILuLeu de
cocoLù orLogruIIcù u IemeII de Iungù mIne?
Mù desIuc pIIcLIsIL, sI, cu de obIceI, mù Ius în voIu meu
InLerIourù.
¡nLeresuI sexuuI e nuI în uIurù de Ideeu de personuIILuLe.
De ucI curIozILuLeu, uscunsù sI vugù, despre unuLomIu
sexuuIù u personuIILùLIIor de nobIeLe sI IoIuIILuLe ceIebrù.
Au IosL uLuLI obseduLI de sexuI MurIeI AnLouneLu, uI ¡ucIIeI
DesmouIIns.
¡nLr-o zI, Iu oru prunzuIuI, prIn uprIIIe, m-um înLuInIL cu
nevusLù-meu înLr-o mure bùcùnIe de pe CuIeu VIcLorIeI. Eu
Iùcuse sù I se împucIeLeze LoL soIuI de LurguIeII sI, desI vIz-
Iuneu uneI mese cu prIeLenII eI m-u IùcuL sù suIùr rùsucIL în
mIne, um suIuLuL-o suruzund.
- SIgur, cumperI uLuLeu bunùLùLI sI pe mIne nu mù InvILI?
Spuneum usLu în gIumù, IIresLe, dur ducù m-ur II InvILuL
cu udevùruL, nu sLIu, zùu, ce us II IùcuL. MI-u înLIns, cu voIe
bunù, munu subLIre sI mouIe, pùLrunsù de QueIques IIeurs,
pe uLuncI purIum rur.
- Nu... Nu Le InvIL, cù nu esLI cumInLe...
¡-um rùspuns, cu dorInLù evIdenLù de u nu uproIundu
nImIc:
- Eu sunL bùIuLuI ceI muI cumInLe dIn Iume, în LImp ce eu
comundu, ceIuI ce o serveu, puLé de IoIe grus.
- AsLu e penLru domnuI...
SI ruzund prIeLenos, cu o IumInù jucùusù în ocII, s-u dus
Iu cusù, grùbIL sù pIùLeuscù, IIoure de prImùvurù, în LuIoruI
cenusIu.
Ce depurLe eruu LImpurIIe cund, neusLumpùruLù, uveu
grIjù sù-mI umInLeuscù sù nu-I uIL gusLureu IuvorILù, înLre
LurguIeIIIe de Iu bùcùnIe. SI ucum, LoLusI, InLrusIuneu
gIumeuLù u eI, în menIuI meu, uveu un mIc Iurmec senzuuI
sI sprInLen, cure m-u înveseIIL.
N-um muI vùzuL-o vreo douù-LreI sùpLùmunI. Am IùcuL,
înLrebundu-mù mereu, IeI de IeI de IpoLeze.
¡nLr-o zI, un IosL coIeg de UnIversILuLe, bun prIeLen sI cu
mIne sI cu eu pe vremurI, boem sI zIurIsL ucum, îmI spuneu
cu nedumerIre sI cu ourecure InLenLIe de ucreuIù:
- DruguI meu, nevusLù-Lu e puLIn cum IngruLù. Am
înLuInIL uzI, Iu MunLeIe de PIeLuLe - um eu cIesLIIIe meIe
ucoIo - pe mùLusu eI; umuneLu un IneI. Spune-I sù nu uILe
cù u crescuL în cusu ucesLeI mùLusI.
AmIcuI meu Iubur n-uveu de cum sLuu ucum IucrurIIe.
M-um InLeresuL, puLIn muI de uproupe, sI um uIIuL cù, de
douù sùpLùmunI, nevusLù-meu e boInuvù în puL. Am IùcuL
un pucIeL de cùrLI, dIn IIbrùrIe, um uIes un bruL de IIorI sI I
Ie-um LrImIs cu cuLevu rundurI, Iùrù LILIu.
"Am uIIuL cù esLI boInuvù... ¡mI pure nespus de rùu
(exugerum LonuI, cu sù-I creudù convenLIonuI). AI ucI
cuLevu cùrLI, de AnuLoIe ¡runce sI WIIde, uuLorII d-LuIe
IuvorILI, cu sù-LI Lreucù muI usor LImpuI. TI-us II
recunoscùLor ducù, uvund nevoIe de cevu, mI-uI comunIcu
prIn comIsIonuruI cure-LI uduce rundurIIe ucesLeu.
Cu prIeLenIe sI urùrI de sùnùLuLe,
S."
Am usLepLuL rùspunsuI, ros de zecI sI zecI de supersLILII,
cum de uILIeI îI sI LrImIsesem: unuI unume comIsIonur
bùLrun negrIcIos, cu musLuLu mure, cure LoLdeuunu IzbuLeu,
I-um duL scrIsoureu Iu o unumILù orù, n-um scrIs pIIcuI
ucusù, cI dIrecL Iu LuLungerIe, nu I-um spus sù-mI ducù
rùspunsuI ucusù, cùcI uveum supersLILIu cù momenLuI
gùsIrII unuI pIIc uIb, cu rùspuns bun, pe musu meu, nu-I poL
reuIIzu sI nIcI nu-I poL prImI dIn munu servILoureI, penLru
cù nu preu mI-o încIIpuIum spunundu-mI: "A venIL un
comIsIonur cu o scrIsoure", Iur scrIsoureu sù IIe LoLusI
pIùcuLù. ¡I spusesem cù voI Lrece pesLe o orù pe Iu IocuI IuI
de usLepLure. Nu u venIL decuL pesLe douù ore. Am cILIL
pIIcuI, desIùcuL cu nervozILuLe, sLund rezemuL de buru de
uIumù u uneI vILrIne cu pùIùrII sI cruvuLe scùIduLe-n IumInù.
Eru o scrIsoure LoL Iùrù LILIu, cu u meu.
"¡nLr-udevùr, sunL de vreo douù sùpLùmunI în puL, dur
cred cù nu e preu gruv. N-um nevoIe de nImIc, îLI
muILumesc IourLe muIL, dur IIorIIe sI cùrLIIe mI-uu IùcuL o
nespusù pIùcere. ToLI prIeLenII mI-uu LrImIs, de mI-e cusu
pIInù, însù IIIIucuI e purcù muI Irumos, ucum, decuL orIcure
uILù IIoure.
Cu muILe muILumIrI,
E."
Am ceruL umùnunLe comIsIonuruIuI. A sunuL muIL, u
bùLuL Iu o IereusLrù descIIsù (cusu mùLusII e sIsLem
"vugon", ure IeresLreIe jouse în curLe) sI pe urmù u venIL Iu
geum o cucounù bùLrunù. Doumnu Lunùrù eru în puL: u
sprIjInIL IurLIu pe o curLe cu sù-mI scrIe. SI dupù cuLvu
LImp, cu nevoIu de u-sI cere IerLure:
- DomnuIe, mI-u duL bucsIs un nupoIeon de uur. Am spus
cù mI-uLI pIùLIL comIsIonuI, dur n-u vruL sù mù Iuse punù n-
um prImIL. Vù spun, cu sù nu socoLILI cù eu prImesc bunI,
Iùsund sù creudù ucoIo cù nu m-uLI pIùLIL. Mù cunousLeLI.
- AI vùzuL dumneuLu pe IereusLrù? Eru în puL?
- Du, domnuIe, poL sù vù spun: un puL mure, de sLejur,
penLru douù persoune; deusupru, pe pereLe, eruu douù
LubIourI, un domn oIILer sI o doumnù.
- MuI uveu IIorI... muILe în cumerù?
- ¡IorI? ¡IorI... udIcù IIorI? Nu, nu muI uveu. EI repeLu cu
sù uIbù LImp sù se gundeuscù.
Am crezuL cù mù mInLe, cu sù se conIormeze uneI dorInLe
pe cure mI-o uLrIbuIu, usu de Iu eI.
- Cum, omuIe, nu eruu IIorI?
- Zùu ducù um vùzuL unu mùcur... dur pouLe or II IosL...
- AI, uIurIsILù IemeIe, druguI meu.
M-um gundIL, punù seuru, ducù n-ur II LrebuIL sù mù duc
eu sI sù LermInùm LoLuI prInLr-o împùcure. Dur mI-um spus
cù nImIc nu mù îndrepLùLesLe Iu usLu, cù, de uILIeI, n-um
nIcI mùcur eIemenLeIe cure sù mù Iucù sù cred cù eu ur
prImI o împùcure. ¡ur cund mI-um udus umInLe de noupLeu
de IebruurIe, mI s-u înnegrIL suIIeLuI sI um înLeIes cù e
sIursIL punù Iu sIursIL.
Am LrImIs pesLe cuLevu zIIe pe unu dInLre surorIIe meIe,
ceu nemùrILuLù, cure eru muI bunù prIeLenù cu eu, sù vudù
ce Iuce. MI-u spus cù nu e uIurmunL boInuvù, dur cù I-u
IùcuL o ImpresIe de mIzerIe durerousù. ¡-u repeLuL mereu
însù, cu sLùruInLù, cù nu ure nevoIe de nImIc, sperù sù
meurgù muI bIne, u vorbIL despre mIne cu prIeLenIe sI
IndIIerenLù, s-u InLeresuL ce IegùLurI noI um. ¡-u spus, pe
urmù, cù usLeupLù sù se LermIne dIvorLuI, cu sù se mùrILe
dIn nou. A gùsIL ucoIo sI pe AnIsouru, cu cure decI se
împùcuse.
S-u IùcuL bIne sI, pesLe vreo sùpLùmunù, ne-um înLuInIL
cùLre zece seuru pe CuIeu VIcLorIeI, în drepLuI cuIeneIeI
Cupsu. Eu conduceum pe ucLrILù Iu LeuLru, eu eru cu
AnIsouru sI bùrbuLu-sùu. Am suIuLuL-o, mI-u rùspuns
zumbInd sI cund, dupù zece pusI, um înLors cupuI, um
vùzuL-o oprILù în Ioc, rezemuLù de buru vILrIneI,
urmùrIndu-ne cu uceeusI prIvIre de cùprIourù bIondù,
înjungIIuLù.
¡ncepusem sù um un soI de nedumerIrI, cure uduceuu
muIL cu pùrerIIe de rùu... SuIerù uLuL... pouLe cù... în
sIursIL... e uLuL de greu de IIxuL vInu în drugosLe.
¡nLr-o seurù, dupù ce o cùuLusem prIn vreo douù-LreI res-
LuurunLe, um renunLuL Iu nùdejdeu cù us muI puLeu-o gùsI sI
um rùmus în LovùrùsIu cuLorvu prIeLenI, înLr-un soI de
curcIumù cu purc (udIcù grIIuj de sIpcI vopsILe cu verde,
doI-LreI IeundrI, grùLur sI IùuLurI). EvIdenL cù s-u vorbIL de-
spre IemeI. S-uu rosLIL nume de nevesLe onorubIIe cure
merg Iu cuseIe de rendez-vous (Lremurum LoL), s-u vorbIL
despre ceIe muI recenLe uvenLurI sI umùnunLe dIn pIIn uu
IosL duLe despre IeIuI deosebIL uI cuLorvu IemeI cunoscuLe
de noI LoLI de "u se du". A uImIL muI uIes nouLuLeu ceu muI
prouspùLù.
¡nLr-unu dIn zIIeIe LrecuLe, un IuncLIonur superIor de LoL,
dIn mInIsLer - ceI cure povesLeu dùdeu nume precIse - se
LrezIse cIemuL Iu LeIeIon pe Iu oru suse de cùLre nevusLù-su,
cure îI Iùceu o udevùruLù scenù de drugosLe. Cù o negIIjeuzù,
cù e sIngurù ucusù sI nu muI pouLe de doruI IuI, cù "sù-I muI
deu nuIbII de mInIsLer". DIrecLoruI nosLru generuI IesInu de
pIùcere sI o cerLu, cu o sIgurù de sIne uIecLIune sI
îngumIure. ¡n reuIILuLe, IemeIu îI LeIeIonu dIn dormILoruI
umunLuIuI eI, eru cu LoLuI gouIù, Iur în LoL LImpuI cuL I-u
LeIeIonuL bùrbuLuIuI, îsI Iùsu LrupuI pùLruns sI IrùmunLuL de
vIgurosuI eI Lovurùs de uvenLurù. SI cund Iu urmù bùrbuLuI
u crezuL cù s-u înLrerupL LeIeIonuI, nu eru decuL sIursILuI
IIresc uI ucesLeI înLumpIùrI, cure reedILu în Iormù
uILrumodernù ceIebru IsLorIourù moruIù dIn BoccuccIo. ¡u
începuL uscuILum cu respIruLIu rùrILù, IrùmunLund noduI
cruvuLeI, muLund puIuruI sI IurcuIILu dIn Ioc. Pe urmù n-
um muI puLuL respIru sI erum IIvId cu un operuL. PesLe cIncI
mInuLe um duL un bucsIs IspILILor unuI cIeIner, sù uIerge
punù Iu IoLeIuI vecIn sI sù cuuLe, în curLe, ducù G. ure LeIe-
Ion. Mù cIemuse sI nevusLù-meu, de vreo douù orI, Iu LeIe-
Ion, dIn cusu unor prIeLenI. ¡nLoLdeuunu IsLorIIIe usLeu cu
IemeI, cund se dùdeuu nume uuLenLIce - nu în sImpIù
unecdoLù - mù înnebuneuu. Se zIce cù sLudenLII în
medIcInù, cund cILesc înLuIu ourù în LruLuLe descrIse unu-
mILe cuzurI, se cred sI eI boInuvI de ucesLe muIudII. Asu
cum muILI dInLre eI cure uud pe uILcInevu dund IùmurIrI de-
spre bouIu de cure suIerù sImL sI eI durerI, suu se sperIe
muILI dInLre ceI cure vIzILeuzù muzeeIe spILuIeIor. Cund se
povesLeuu înLumpIùrI despre bùrbuLII înseIuLI, uveum Im-
presIu cù sI mIe mI s-u înLumpIuL Iu IeI. N-um IosL IInIsLIL
nIcI cund cIeIneruI mI-u spus cù G. nu ure LeIeIon sI nIcI nu
m-um gundIL decuL cu oroure sI dezgusL Iu nevusLù-meu sI
Iu LouLe IemeIIe înLreugu sùpLùmunù cure u urmuL.
Pe urmù, um începuL sù uIL îndesLuI.
¡n zIuu de SIunLuI ConsLunLIn sI EIenu, eru Iu curse, LoL
cu AnIsouru sI bùrbuLu-sùu.
Dupù IunI de zIIe, um vorbIL umundoI muI îndeIung,
pIImbundu-ne prIn IuLu IemeIIor în rocIII vùruLIce,
sprInLene sI IumInouse cu nIsLe uIIse coIoruLe, cure sLuu
urcuLe pe grIIujuI uIb, preIungIL de Iu IoIsoruI de sosIre, pe
dInuInLeu LrIbuneI înuILe, eIegunLe sI uIbe cu o Iebùdù, punù
Iu cupùLuI pujIsLII Irugede. A IosL o broderIe de dIuIog uerI-
un, umubIIù LucIInerIe sI comenLurII despre Iumeu de Iu
curse.
¡nLr-o vreme, LonuI u devenIL muI precIs.
- MI se pure cù uI pIerduL Iu prImeIe curse?
- Du... se vede cù dIn cuuzù cù mù IubesLI dumneuLu.
- SunL LenLuLù, uLuncI, sù joc sI eu.
- VreI sù sLII cu udevùruL ducù Le IubesLe? SI îmI eru suIIe-
LuI cu o pusùre greu, Iegùnundu-se, cùLùruLù pe o rumurù
preu subLIre. CùcI mù gundeum sI Iu mIne sI Iu umunLuI eI -
sI nu sLIum cum I se ungreneuzù gundurIIe.
- AdIcù nu, muI bIne nu joc. ¡ncerLILudIneu e muI bunù
decuL udevùruI, sI surudeu, rùsIrunL în eu.
Mù gundeum ce bIne I se poLrIvesLe, cuL de u eI e uceusLù
gundIre.
CuLù IIpsù de sensIbIIILuLe sI ce ucomodure grosoIunù îLI
LrebuIe cu sù uccepLI o mIncIunù! SI de ce? Ce voIupLuLe
pouLe II în uIurù de uceeu u IubIrII ubsoIuLe prIn cure sI res-
LuI se vuIorIIIcù? AceusLù muILumIre u eI cu suroguLe, cure
nu poL suLIsIuce decuL poILeIe medIocre, m-u IùcuL sù încerc
o undù de superIorILuLe... SI LoLusI:
- Dur cu cerLILudIneu dIn dumneuLu însùLI, cum Le
împucI? um înLrebuL-o, învIns Iur de mIsLuILoureu îndoIuIù.
M-u prIvIL suruzund sI s-u IerIL cu sI cund us II prIvIL în
cùrLIIe eI, Iu joc.
- Nu sLII nIcIoduLù... nu sLIm nIcIoduLù nImIc.
A venIL voInIcù, Irumousù sI cu LoL pùruI uIb, Lunùrù încù,
prIeLenousu meu proLecLoure.
- Am sù-LI mùrLurIsesc o sIùbIcIune.
- ¡n sIursIL...
- A, nu e ceeu ce crezI. Cevu muIL muI gruv. ¡mI pIuce sù
cusLIg bunI. ¡Ie sI Iu curse... dur nu-mI pIuce sù mù
îngIesuI ucoIo, sLrIvILù în muILImeu de Iu gIIseu.
¡ngIesuIuIu, penLru o IemeIe Lunùrù, muI merge, dur o
bubù cu mIne ur Iuce "gen opereLù". EsLI drùguL sù-mI IeI
nIsLe bIIeLe? sI îmI înLInse numuIdecuL cuLevu IurLII, cu sù
nu mù oIer cumvu sù pIùLesc de Iu mIne. Pe dumneueI um
sù LI-o pùzesc eu în LImpuI ucesLu.
- SunL Iùrù grIjù, cùcI nu ur II în orIce cuz muI rùu pùzILù
de cum um pùzIL-o eu sIngur.
Pe drum, mI-u venIL poILù de gIumù. Am IuuL bIIeLeIe
penLru doumnu urgInLIe pe uILI cuI decuL mI-u ceruL,
IoLùruL, ducù vor cusLIgu cuII ceruLI de eu, sù-I pIùLesc de Iu
mIne, puLIn deuILIeI, cùcI eruu IuvorILI.
Pe uIeeu de Iungù puddoc, IemeIIe, sLund pe bùncI sI
urùLundu-se în rocIII coIoruLe vIu, cu IIuLurII, exumInuu pe
ceIe ce Lreceuu înLovùrùsILe, cure purcù deIIIuu înLr-o
grùdInù pubIIcù, Iu promenudù. RezemuLù de grIIujuI pud-
docuIuI, o cunoscuLù ucLrILù, IourLe InLeIIgenLù, IermecùLor
dezmùLuLù sI bunù cumurudù, cùuLu sù Iu noLù de sLureu
cuIIor, pIImbuLI în ucesL Lurc cu nume engIezesc, înuInLe de
u II se pune seIIe.
- ObservI - mù înLrebù zumbInd (îI spun de muILe orI, în
gIumù, cù e o recIumù de pusLù de dInLI, cùcI mereu rude sI
uruLù douù sIrurI mIcI de dInLI desùvursILI) - cuLù nobIeLe
uu cuII ucesLIu?... CuLù eIegunLù neuIIsuLù?
ObservuLIu eI e dreupLù: cuII de curse pur unuI ocII ned-
IbucI un IeI de murLouge sIube. ¡I se vùd preu muIL cousLeIe
sI scIeIeLuI, merg obIsnuIL cu cupuI în jos, Iur cund nu sunL
înLùruLuLI, pur nIsLe IndIvIzI IourLe cumsecude.
- UILe roIbuI ùsLu, cure merge pIIcLIsIL, mIrosInd
pùmunLuI - sI-mI uruLù un cuI sIub, dur cu muscIII uLuL de
LurI sI de IùmurILI cù pùreuu sI eI ouse - n-u IosL bùLuL
nIcIoduLù. E muI de rusù, Iùrù îndoIuIù, decuL sLùpunuI IuI
(eru un IosL posLùvur îmbogùLIL dIn sumsurIucurI) cure,
deuILmInLerI, îI sI specuIeuzù Iùrù mIIù. Du... n-u IosL bùLuL
nIcIoduLù. CuLI, înLre eI sI gIoubeIe urùLouse, cure Lrug cu
moILurI sI IIgurI Iu LrùsurI, ur sLI sù uIeugù?
SI rudeu mereu, urùLund ceIe douù rundurI de dInLI
reguIuLI sI uIbI, cu IucruLI de munù.
- Acum vreo douù IunI, un prIeLen, u InvILuL Iu o musù, Iu
Cupsu, pe unu dInLre eIeveIe de ConservuLor, IuLù IourLe
Irumousù, deuILIeI. EI bIne, veneu înLuIu duLù, sI vIsu de
muIL sù vIe, dur eru pur sI sImpIu InLImIduLù de eIegunLu
cIeInerIIor în Iruc, desI eruu ucoIo în suIù, Iùrù cu eu sù
bùnuIuscù, nume dInLre ceIe muI Irumouse uIe socIeLùLII
romunesLI, pIus IuImosuI grup de bùIeLI cure conduc LouLe
coLIIIouneIe BucuresLIIor. CùcI LocmuI uceIu eru soIuI eI
IdeuI de eIegunLù, dupù cum penLru provIncIuII, LupeuseIe
murIIor puIuce-urI, zgomoLouse, sunL uIL IdeuI de eIegunLù.
- Ducù vreI sù-LI compIeLez jusLu dumILuIe observuLIe, dù-
mI voIe sù consLuL sI eu cù urIIvurII sIngurI muI pourLù
musLùLI rùzboInIce, cù, deuILIeI, pIuLonIerII mujorI în
urmuLù Iuc InIInIL muI muILù ImpresIe de mIIILurI decuL
oIILerII de sLuL-mujor, cù sIngurII cure-sI Iuc cup de InLeIec-
LuuI: cIoc, prIvIre dIsLInsù, pùr ubundenL sI bucIuL, sunL
proIesorII secundurI dIn LùrIIe buIcunIce, pe cund, orIunde,
udevùruLII suvunLI nu sunL decuL nIsLe sImpII oumenI de
Lreubù, cure nIcI o cIIpù nu s-uu gundIL sù îmbruce unI-
Iormu InLeIecLuuIILùLII... PenLru cù LoLI ceI pe cure I-um
enumeruL noI umundoI, obseduLI de o Idee, se muILumesc
cu Iormu eI. CuIuI de Lrùsurù îmbrucù unIIormu presupusù
u pursungeIuI; cIeIneruI, unIIormu IorduIuI Derbv, cLILoruI
IrucuIuI negru; urIIvuruI, Ignorund cù NupoIeon n-uveu
musLùLI, unIIormu rùzboInIcuIuI neînduruL, Iu IeI sergenLII
mujorI sI, cum LI-um spus, LoL usu proIesorII de IIceu, unI-
Iormu pe cure eI o uLrIbuIe omuIuI de sLIInLù. E sI udevùruL
însù cù eI LoLI sLIu cù uu de-u Iuce numuI cu semenI cure
judecù dupù unIIormù.
- Mù înLùresc în convIngereu cù novIceu nousLrù InvILuLù
s-u îndrùgosLIL de vreunuI dInLre cIeInerI. Sù sLII cù uI
drepLuLe. Dur upropo - eu spune upropo LocmuI penLru cù
sImL cù nu e nIcI o IegùLurù sI înceurcù nevoIu sù creeze
unu, IIe ubsurdù - Le-um vùzuL udIneuurI cum IùceuI
suIerInLù cu IosLu dumILuIe nevusLù.
MI-u încremenIL un zumbeL pe buze.
E un burburIsm monsLruos cure ur scouLe dIn mormunL
pe LoLI IupLùLorII IImbII IILerure. ¡-uu derIvuL ceI dIn LeuLru,
dIn IrunLuzesLe, muI înLuI înLr-o IocuLIune rùmusù cuIIseIor
cu excIusIvILuLe: "u Iuce Ioume". Cund ucLrILu, Lunùrù sI
Irumousù, e îndrùgosLILù de un ucLor, Lunùr sI Irumos sI eI,
cure-I cere sù-I Iu de bùrbuL, eu îI rùspunde cu cIIbzuInLù:
"EsLI nebun? vreI sù Iucem Ioume umundoI?" Acum, de-
rIvuL, eu mI-I upIIcù mIe, cu un LerIbII sImL uI groLescuIuI.
M-um crIspuL cu o meduzù, dur rudeu uLuL de Irumos, cu
LoLI dInLII, cu un mIez uIb de IrucL exoLIc, cù m-um domoIIL
înLr-o înLrebure:
- E uLuL de groLesc sù suIerI dIn drugosLe?
- Nu...
- VorbesLI sIncer?
- Te usIgur! sI rudeu mereu.
MI-um udus umInLe cù ure un bùIeLus de vreo cIncI unI,
pe cure-I IubesLe cu o nebunù, Iùrù sù sLIe sIgur nIcI mùcur
cIne I-u IosL LuLù, usu încuL uneorI gIumesLe: "¡n moduI
ucesLu Iuc o bunù uIucere, cùcI nu mù vu IubI decuL pe
mIne".
- AscuILù, uI vreu cu, uLuncI cund vu II bùrbuL, bùIuLuI du-
mILuIe sù IIe IndIIerenL IemeIIor, Iur eI sù uIbù uILe
preocupùrI excIusIve?
MI-u rùspuns neLed, Iùrù ezILure:
- Nu...
- AI vreu sù IIe IubIL?
- OI... du...
- SI sù Iubeuscù?
- MuI uIes...
- Sù Iubeuscù, cIIur de nu vu II IubIL?
- Du... du... neupùruL.
- Bugù de seumù, dumneuLu, cure esLI IemeIe, cure uI IosL
sI esLI IubILù, cure uI înseIuL pouLe...
- Nu "pouLe"... sIgur.
- EI bIne, uI vreu cu IIuI dumILuIe sù Iubeuscù IemeIIe,
cIIur ducù ur II sù IIe înseIuL? AI vreu sù suIere dIn dru-
gosLe? SI, cu LouLù dorInLu de umùrùcIune dIn mIne, jucund
cu pe o curLe pe rùspunsuI eI, dupù ce um IuuL LouLe
mùsurIIe uneI mùrLurIsIrI... sIncere: Bugù de seumù...!
A devenIL serIousù, cu înLr-o puuzù de drumù.
- TI-o spun dIn LouLù InImu cù us vreu cu IIuI meu sù IIe
IubIL de IemeI, sI cred cù vu II, dur îLI jur cù us vreu sù Ie
Iubeuscù orIcum, cIIur cu rIscuI de u II înseIuL de eIe. SI
ucum spune-mI pe ce cuI sù joc...
¡-um zumbIL cu o neroudù recunosLInLù, I-um spus cù eu
joc unupodu, I-um dorIL cusLIg sI um pIecuL sù duu bIIeLeIe
cumpùruLe.
CuII pe cure dorIse sù jouce "venerubIIu prIeLenù" uu
rùmus pe drum, cu sù-mI Iucù mIe jocuI, desIgur, cùcI
uveum nevoIe de succese în IuLu nevesLI-mI, orI de cure
nuIbu ur II IosL eIe. A IesIL un cuI uproupe nejucuL.
- VuI, um usLepLuL unume sù îmbùLrunesc, cu sù poL jucu
Iu curse... SI LoL pIerd... Acum cund nu muI poL speru nImIc.
- SunL dezoIuL, sI nu sLIu ce sIuL sù vù duu... Cred, în orIce
cuz însù cù supersLILIu e neînLemeIuLù... CùcI bùnuIesc cù uLI
cusLIguL... ¡u vedeLI bIIeLeIe dIn poseLù.
- CuIuI numùruI supLe? EI nu!? De ce vù mIruLI? Acum
prIvILI în IuLu LrIbuneI LùbIILu IndIcuLoure pe IoIsoruI de Iu
sosIre... SupLe? Nu?
Rude, gudIIuLù, uImILù, rude sI nevusLù-meu, uLrusù în
jocuI ucesLu uI înLumpIùrII, IemeIe, cu LoL ce e în eu IemeIe,
jusLIIIcund dorInLu meu de u uveu un succes. Se revursù sI
Lrece de noI Iumeu LrIbuneI sI u grIIujuIuI, uspIruLù spre
puddoc sI uIeeu umbrILù.
- TreI bIIeLe pe numùruI supLe? Dur mI se pure cù nImenI
n-u jucuL pe uceusLù IunLezIsLù gIoubù. CusLIg o uvere.
TunùruI meu prIeLen, LrebuIe sù consLuL cù upropIereu du-
mILuIe e preLIousù IemeIIor... cu dumneuLu, cIIur cund
pIerd, cusLIgù.
- CIIur cund cusLIgù... pIerd, o corecLeuzù nevusLù-meu,
îngreuInd cu înLeIes cuvInLeIe, cu sù I se IerLe cuIumburuI sI
cu sù-I deu o unumILù uduncIme.
Pe Iungù noI Lreceuu grupurI cure purcù nu uveuu uILcevu
de IùcuL decuL sù ne exumIneze. SI Iùceuu usLu cu o IIpsù de
dIscreLIe uImILoure. BùrbuLI sI IemeI ne mùsuruu, cu pe
nIsLe munecIIne cure pourLù conIecLIunIIe unor cuse de
mode. DesIgur cù LouLe grupurIIe se exumInuu înLre eIe,
dur nu puLeum sù-mI duu seumu eIecLIv de ucesL IupL decuL
cund noI erum obIecLuI IuI. ToL usu, de pIIdù, nevusLù-meu,
uneorI, sI usLùzI cIIur, prIvIndu-mù în ocII, vIu sI cu o
sLrùIucIre pusIonuLù, îmI dùdeu ImpresIu cù numuI penLru
mIne ure uceusLù prIvIre (cund suIIeLuI I se udunù dIn Lru-
puI înLreg, în ocII sI în obrujI). BùnuIum LoLusI cù prIvesLe
Iu IeI sI pe unII bùrbuLI sLrùInI, dur vùzuLù dIn proIII IIguru
eI nu muI uveu uceu pusIune nemedILuLù. Ar II LrebuIL sù mù
gùsesc sI eu pe dIrecLIu prIvIrII eI, cu sù poL judecu. Dur,
bIneînLeIes, usLu eru ImposIbII sI u LrebuIL sù uduug încù un
IupL Iu cupILoIuI IncerLILudInIIor de nedezIeguL uIe IubIrII.
Acum LouLù Iumeu se revùrsu spre puddoc sI uIeeu de
cusLunI de Iungù eI, desprInzundu-se de grIIujuI uIb,
coborund dIn LrIbunu uIbù, pe scùrIIe îngusLe, uspIruLI LoLI
usor, purcù de o pompù nevùzuLù.
Erum muILumIL de uceusLù dupù-umIuzù sI-mI eru Leumù
sù preIungesc încercureu, cu jucùLoruIuI Iu cIemIn-de-Ier
cure u bùLuL cuLevu puncLe sI se codesLe sù meurgù muI de-
purLe, de IrIcù sù nu pIurdù LoLuI. Pe urmù, erum cIInuIL de
momenLuI despùrLIrII, pe cure nu-I puLeum încIIpuI, cùcI
mI-eru greu s-o vùd pe eu pIecund, Iùsundu-mù în Ioc. As II
uvuL reprezenLureu IIzIcù u pùrùsIrII sI us II suIerIL cu înLuIu
ourù. MI-um udunuL rezerveIe de voInLù sI I-um IuuL prIn
surprIndere munu, spunundu-I desLuI de gungùvIL sI scurL:
- SùruL muInIIe.
ZumbInd mIruLù, cu ocIII murI uIbusLrI, scuIpLu nervousù
grIIujuI uIb cu umbreIuLu.
- PIecI?
- Nu muI sLuu sI Iu uILImu cursù.
- "AI cucerIL LoL ce-uI uvuL de cucerIL?" sI surudeu,
sopLInd uceusLù uIuzIe Iu mursuI cunLuL Iu LouLe mILIngurIIe
Iu cure se cereu Lrecereu CurpuLIIor.
- AI II puLuL sù mù înLrebI muI bIne ducù "um recucerIL
LoL ce-um uvuL de recucerIL".
- AI?
- ...sI uLuncI LI-us II rùspuns cù...
- !? Mù prIvesLe Iung.
- ...nu. Spune, ce poL sù rùspund?
- Nu se sLIe - sI surude muI nervos, muI vIu, muI IronIc -
nu se sLIe nIcIoduLù.
Doumnu urgInLIe veneu cu bruLeIe pIIne de buncnoLe, pe
cure Ie LIneu Iu pIepL, cu pe nIsLe IIorI, sLurnInd surusurI de
prIeLenIe sI de udmIruLIe în urmu eI.
- Scumpù doumnù, n-um ce-LI Iuce, dur soLuI dumILuIe,
dupù cum vezI, mI-u pIùLIL croILoreusu pe un un de zIIe...
SunL sIgurù cù u IùcuL-o penLru IurmecuI meu IrezIsLIbII.
¡ur ocIII murI, cu pIeoupeIe Irumos îndoIIuLe, surudeuu
Iùrù sù creudù.
Am prIvIL-o precIs.
- Pe cuvunLuI meu, doumnù, cù du...
A IIxuL-o cuId pe nevusLù-meu:
- Cure dIn noI douù sù consIderùm usLu drepL o
ImperLInenLù? AI, dur m-um zùpùcIL cu LoLuI... de-um
ujuns Iu usemeneu înLrebure... DomnuI ùsLu LuIburù
sILuuLIIIe ceIe muI IImpezI sI zùpùcesLe pe LouLù Iumeu.
Treceuu pe Iungù noI, pIImbundu-se prIn IuLu meseIor de
Iu buIeL, doumne LInere dIn Iumeu bunù, mereu în rocIII
descIIse cu pusLeIurIIe, cu bruLeIe gouIe, sI domnI în
jucIeLù, cu pùIùrIu Lure sI bInocIu uLurnuL de guL, uceusLù
uIee cu pIeLrIs consLILuInd înLre cunLur, resLuurunL sI
InLrùrIIe Iu LrIbunu Jockev-CIubuIuI un reIugIu uI înuILeI
mondenILùLI, cuLù vreme mureu muILIme se îngIesuIu Iu
puddoc, Iu gIIseurI sI pe uIeeu cusLunIIor. Am sLùruIL sù
pIec.
AIurù, în IuLu porLII, LoL cumpuI vIrun, cure sIujeu drepL
pIuLù, eru pIIn de LrùsurI sI uuLomobIIe. AILeIe începuserù
cIusIcuI cIrcuIL dInLre ronduI uI doIIeu sI cusu docLor
MInovIcI, în IumInu vIe, obIIcù sI Iùrù puLere u usIInLILuIuI.
N-um gùsIL Lrùsurù sI um pornIL-o pe jos. Veneu dInspre
orus, în LrupuI muIesLuos uI unor urmùsurI negrI sI murI, o
Lrùsurù nouù purcù, IùcuILù în uIbusLru, cu cuucIucurIIe
grouse cuL ceIe de uuLomobII, cu perneIe reIIeIuLe cu nIsLe
romburI bIeumurIn, IIxuLe usu cu sù se pouLù rezemu
cIIenLII de eIe, Iùsund pIcIoureIe sù IIe munguIuLe de bIunu
rosIe, usLernuLù jos. ¡nLegrundu-se urcuIrIIor IurgI de Iuc sI
sLoIù, o IemeIe Lunùrù sI puIIdù, u cùreI IInIe IncompurubII
eIegunLù reIuu purcù moLIvuI unduIL uI urIpIIor LrùsurII,
pùreu o "Dumù cu cumeIII" vIsùLoure sI IsLovILù, ubsenLù cu
LoLuI Iu ceIeIuILe sIrurI de uuLomobIIe sI LrùsurI, dIn cure
zecI de ocII cùuLuu s-o prIveuscù mùcur în Iugù. Eru numuI
o bunuIù sI Iucomù cocoLù, IosLù servILoure, cure nu
cunosLeu Dumu cu cumeIII nIcI mùcur dIn Lruducereu
upùruLù în "BIbIIoLecu penLru LoLI", dur cure, cu usurInLu Ie-
vunLInIIor orI u specImeneIor InIerIoure, Irumousù,
neusemùnuL mucIIuLù, ImILu Iu perIecLIe modeIeIe ujunse
ucI dIn u LreIu, u puLru munù (cund sensuI sI conLInuLuI se
evuporeuzù sI cund ImILuLoruI nu muI sLIe mùcur pe cIne
ImILù).
Cu cuL mù upropIum de orus, uIeIIe umbrouse eruu LoL
muI pIIne de Iume, punù um ujuns în cenLruI IurnIcuruIuI
popuIur sI IesLIv de Iu "BuIeL".
SùpLùmunIIe urmùLoure m-um sImLIL dIn ce în ce muI
muIL convuIescenL. AcesLe înLrevederI cu nevusLù-meu mù
Iùceuu sù suporL nesIursIL muI usor rupLuru sI erum IourLe
muILumIL de bunuI gund pe cure-I uvusesem, provocundu-
Ie. DepùrLureu nu muI eru o drumù unIcù sI dIsLrugùLoure
de orgune, exusperuLù de ubsoIuLuI eI, voIL Iu începuL, cI un
sIsLem de ucomodùrI.
PrezenLu IemeII îmI eru IndIspensubIIù, cu morIInu unuI
deLrucuL, dur uveum norocuI cù o puLeum IzoIu de orIce
condILII IogIce sI, IndIIerenL ducù uveum noI moLIve de
nemuILumIre cu IupLe sI gundurI, eu LoL îI sImLeum bIne-
Iucereu. O sùpLùmunù dupù ce o vedeum, erum LoLdeuunu
muIL muI puLIn obseduL de eu sI uveum o senzuLIe de vIn-
decure.
Dur dupù uceeu, cu sI cund s-ur II sLruns LoL doruI de eu
în mIne, cu rùuI LoL dInLr-un ubces, sImLeum neupùruL ne-
voIu s-o vùd. ¡ncercum, e udevùruL, noI rezIsLenLe, Izb-
uLeum penLru cuLùvu vreme, dur cùdereu eru muI puLernIcù.
RezIsLum LoLusI, punù în cIIpu cund conveneum cù LrebuIu
s-o vùd. OduLù convenIL ucesL Iucru, cu sI cund un zùvor s-
ur II Lrus, nu numuI cù nu muI uveum puLereu de u înLurzIu
cuL de puLIn, dur erum cuprIns de un udevùruL Iures ucceI-
eruL de nebunIe, cund nu muI puLeum judecu nImIc sI cund,
orIce s-ur II înLumpIuL, LrebuIu s-o vùd. ALuncI o cùuLum
unume înLr-o sIngurù seurù în resLuurunLe, prIn LeuLre, Iu
prIeLene sI, de vreo douù orI, cIIur Iu eu ucusù. Am gùsIL-o
în umbeIe rundurI cund um cùuLuL-o Iu mùLusu eI, prInLr-un
noroc Iu cure nu mù usLepLum, sIngurù ucusù, puLund decI
sù mù prImeuscù. Veneum LoLdeuunu cu moLIve bIne uIese
sI IndIIerenLe, cùcI uILIeI nu sLIu ce s-ur II înLumpIuL cu
mIne. Aveum LoLusI, IImpede, ImpresIu uneI probubIIILùLI
de vIndecure în vIILor, IIresLe Iùrù sù poL precIzu cuL de
îndepùrLuL puLeu II ucesL vIILor. Un un, doI, suu pouLe muI
muILI.
¡nLr-o vreme purcù începusem s-o uIL. DescoperIsem un
soI de preocupùrI, cure o Iùsuu pe eu pe pIunuI uI doIIeu.
NIcIoduLù nu ujunsesem Iu o uLuL de mure puLere de con-
cenLrure. ReIuusem sLudIuI uprIorIsmuIuI kunLIun, sI
cuLevu zIIe um uvuL ImpresIu cù um gùsIL o expIIcuLIe
menILù sù revoIuLIoneze IIIozoIIu. Eru în mIne un IumInIs
eguI, o cIurILuLe bIneIùcùLoure, usemenI cuImuIuI de IuIg pe
cure-I dù morIInu.
Ajunsesem Iu concIuzIu cù eru o greseuIù uceeu pe cure o
Iùceu KunL, deducund curucLeruI de unIversuIILuLe sI neces-
ILuLe uI prIncIpIIIor muLemuLIcII dInLr-un uprIorIsm, orIcum
meLuIIzIc. DImpoLrIvù, rùmuneum în Iumeu experIenLeI sI
gùseum muI muIL decuL suIIcIenLù expIIcuLIe u
unIversuIILùLII sI necesILùLII muLemuLIcIIor în orIgIneu Ior
de ordIn convenLIonuI. O bunù purLe dIn IIIozoIIu kunLIunù
mI se pùreu prùbusILù prIn uceusLù descoperIre.
ALuncI um înLeIes, um sImLIL înIIoruL, cù pouLe exIsLu o
Iume superIourù drugosLeI sI un soure InLerIor, muIL muI
cuIm sI muIL muI IumInos în uceIusI LImp. Gundeum
neînLrerupL, cu o InLensILuLe de IuIucInuL. De Iu un exem-
pIu Lreceum Iu uILuI sI de Iu o descoperIre Iu uILu nouù.
De ce IInIu dreupLù e orIcund sI orIunde drumuI ceI muI
scurL înLre douù puncLe? PenLru cù usu um convenIL sù-I
numIm sI, ducù nu ur II usu, nu I-um numI usu. UnIversuIIL-
uLeu sI necesILuLeu sunL uIe IImbujuIuI.
Pe sLrudù umbIum uproupe uuLomuL, cu LouLù uLenLIu
rùsIrunLù înùunLru. Nu sLIum nIcI pe ce sLrùzI merg, nu
uuzeum nImIc în juruI meu sI cuLeoduLù, Lruversund, dum
buznu pesLe uuLomobIIe. ToL ce eru ruzù de IumInù eru ub-
sorbIL în InLerIor. ¡umeu uuLomuLù sI Iumeu consLIInLeI de-
veneuu IndependenLe unu de uILu sI îsI conLInuuu serIIIe
dIIerIL. MI s-uu înLumpIuL sI necuzurI penIbIIe, uILeorI
numuI rIdIcuIe. CùcI puLeum numuI sù încep serIu
uuLomuLù, nu s-o sI conLroIez muI depurLe. Dùdeum, de
pIIdù, douùzecI de IeI Iu cIIosc sù Iuu zIuruI, dur nu muI
Iuum resLuI sI uneorI nIcI zIuruI. Nu LIneum mInLe nImIc
dIn ceeu ce Iùceum. Eru sù um dIn cuuzu usLu un dueI. Am
IosL oprIL pe buIevurd de un domn sI o doumnù, IosLù
prIeLenù dIn copIIùrIe. Am începuL, pe jumùLuLe prezenL,
sù-I sùruL munu eI sI pe urmù, conLInuund, I-um sùruLuL-o
sI domnuIuI. A devenIL puIId, sI-u Lrus munu brusc sI m-u
dezmeLIcIL sI pe mIne. AbIu muI LurzIu IucrurIIe s-uu
IùmurIL. Eru convIns cù nevusLù-su Iusese drugosLeu meu sI
cù revedereu usLu LurzIe m-u emoLIonuL uLuL de muIL, cù m-
um zùpùcIL de LoL. Cund udevùruI eru cù eu de ubIu Iuum
noLù, cu mIjIouceIe de cunousLere perIIerIcù, de uceusLù
înLuInIre.
MuI uvusesem cundvu un IeI de reverII, cure uduceuu cu
ucesL soI de uduncù sI InLensù InLerIorIzure. Dur uLuncI
uveuu drepL obIecL moLIve Iùrù noImù: cum us cIeILuI un
mIIIurd, suu cum us orgunIzu o cùIùLorIe Iu PoIuI Nord, suu,
cund erum în prImeIe cIuse de IIceu, reuIIzum un IeI de
RomunIe-Mure în IurLu geogruIIcù reIùcuLù dupù mIne,
cund nIcI nu bùnuIum rùzboIuI cure vu venI.
Am descoperIL înLr-o revIsLù însù un IrugmenL de urLIcoI
în cure GIovunnI PupInI expuneu exucL uceeusI opInIe de-
spre uprIorIsm cu sI mIne. A urmuL Iur prùbusIreu
suIIeLeuscù, Iur goIuI cunceros. MuI uIes cù PupInI nu eru
nIcI mùcur socoLIL IIIozoI, cI cu un dIIeLunL pusIonuL sI
IunLezIsL.
¡nLr-o zI, cùuLum sù reIuc cevu dIn prezenLu IemeII,
scoLocInd prIn serLureIe unuI mIc bIrou, pe cure-I uveu în
odùILu eI de prImIre, o încùpere îngusLù, drepLungIIuIurù,
IIpILù de dormILor. CuprIndeu numuI un dIvun ucoperIL cu
scourLe, cuLevu ucuureIe, eLujeru de cùrLI sI bIrouI eI mIc.
¡oLogruIII, LùIeLurI dIn revIsLeIe IIusLruLe, scrIsorI de Iu prI-
eLene, LruducerI (vrusese sù Lruducù ¡e Ivs rouge sI nu
uvusese desLuIù rùbdure). Eruu noLe de croILoreusù de use-
menI, IIresLe rùspunsurI Iu concursurIIe cu premII uIe
muguzIneIor IIusLruLe sI LoL soIuI de uILe nImIcurI. DeuILIeI,
LouLe cùrLIIe îI eruu pIIne de noLe sI scrIsorI uILuLe prInLre
pugInI. Am rùsLurnuL, Iùrù sù vreuu, un Leunc de cùrLI sI IuLù
cù duu pesLe un pIIc, cu scrIsoureu în eI, pe cure nu-I de-
scoperIsem în numerouseIe scoLocIrI de punù ucum... Am
uvuL un IIor, cu sI cund us II pus munu pe cIIruI dorIL uI uneI
LuIne.
"¡eLILo, dIseurù ¡orgu pIeucù Iu Lurù, cù e 1= IebruurIe sI
LrebuIe sù Locmeuscù oumenI penLru urùLurI. MI-e uruL de
mourLe sIngurù ucusù. VIno sù muncùm umundouù. Am sI
croILoreusu Iu mIne, pouLe cù-LI LuI sI Lu LuIoruI... Seuru
dormI Iu mIne, ducù vreI, sLùm LouLù noupLeu de vorbù."
Eru scrIsuI AnIsoureI. ¡orgu eru bùrbuLu-sùu, 1= Iebruur-
Ie, duLu cund um venIL de Iu Azugu.
SImL cù umeLesc; cù mI se descIIde o perspecLIvù
uIuILoure, desI dorILù, cu puLInLu de u merge u puruIILIcuIuI,
cuIcuL în IuLu uILuruIuI penLru musIu. CuuL sù IIu cuL muI
IInIsLIL, cu sù poL înLeIege bIne. Asudur u jucuL o comedIe,
cu sù mù pedepseuscù, usudur sunL cu udevùruL un LIp Im-
posIbII, cure compIIcù ubsoIuL orIce înLumpIure, Iur eu e Ie-
meIu unIcù - sI LoLuI se pouLe sLerge cu un vIs îngrozILor.
¡mI duu IucrImIIe sI pIung înceL de bucurIe. Vu sù zIcù eru
LoLusI o soIuLIe, cund eu nu vedeum nIcI unu...
Pe urmù u începuL bùnuIuIu cù us puLeu II vIcLImu uneI
ubIIe munevre. Ducù scrIsoureu u IosL pusù cumvu de
curund ucoIo? Eu eru cerLuLù, ceI puLIn usu sLIum eu uLuncI,
cu AnIsouru, de uceeu nIcI n-um cùuLuL-o ucoIo. Pe urmù,
duLu e preu sùrILoure în ocII, preu cu InLenLIe: 1= IebruurIe.
SI de ce n-u spus servILoureI uLuncI unde se duce? De ce nu
mI-u IùsuL un bIIeL? Rùmun îndeIunguLù vreme ros de
îndoIuIù. Dur pe urmù sIngur urgumenLez în Iuvoureu eI.
ProbubII se împùcuse cu AnIsouru sI eu nu sLIum. Cu sù
uducù uILerIor scrIsoureu, I-ur II LrebuIL preu murI
compIIcILùLI sI nIcI nu uveu cerLILudIneu cù us II gùsIL-o. De
usemenI, ce moLIv ur II uvuL sù mI-o pIuseze ucI? De ce sù
LIe sù ne împùcùm? Ce InLeres ur II uvuL? Cund mI-u reIuzuL
prImIreu orIcùruI ujuLor muLerIuI sI cund eu sunL ceI cure
mù Lem sù n-o pIerd? NumuI ducù mù IubesLe e expIIcubII
demersuI eI, dur uLuncI upure muI curund verosImIIù
înLumpIureu însùsI. DeuILIeI sI suIerInLu eI, în LoL LImpuI
ucesLu, suIerInLù cure ucum îmI pure ubsoIuL cerLù,
conIIrmù uceusLù pùrere.
Mù îmbruc repede sI pornesc spre AnIsouru. Pe drum,
um însù o nouù îndoIuIù. Ducù LoLusI scrIsoureu e
înLocmILù? E IourLe posIbII cu eu sù nu vreu sù dIvorLeze,
cùcI ur pIerde o bunù sILuuLIe muLerIuIù, Iur IupLuI cù mI-u
reIuzuL ujuLoure pe cure Ie puLeu bùnuI modesLe nu
înseumnù cù e dezInLeresuLù. ¡ncep sù judec sI uLILudIneu
eI, cu umunLù. Ducù ur II IubIL, ur II suIerIL uLroce cu mIne sI
eu. Ar II uvuL momenLe de udevùruLù nebunIe cu sù mù
vudù. ¡nsù cù suIereu vIzIbII, pouLe II sI dIn cuuzù cù suIereu
sIncer Iu gunduI cù pIerde o sILuuLIe muLerIuIù. Cu uspecL,
suIerInLu suIIeLeuscù sI ceu cu mobII muLerIuI nu dIIerù sI e
greu sù sLII ducù o IemeIe suIerù cù nu-I vIne umunLuI Iu
rendez-vous suu cù ure de pIùLIL o noLù Iu croILoreusù. ¡ur
ducù dIn orgoIIu îmI uscundeu cù u dormIL Iu o prIeLenù,
penLru ce uLuncI nu uveu orgoIIuI sù uscundù sI cù suIerù,
în sLrudù suu Iu resLuurunL? SI ducù uceusLù suIerInLù eru
uLuL de mure, de ce n-u IùcuL nIcI un demers sù ne
împùcùm? Dur ducù ur II IùcuL ucesL demers, n-ur II IosL
oure o dovudù penLru mIne cù LIne Iu o sILuuLIe muLerIuIù?
Am InLruL înLr-o cuIeneu, um ceruL o cuIeu sI un coInLreuu,
Iùsundu-mù muI depurLe prudù IrùmunLùrII dIn mIne.
Cund mI-u rùspuns prIn comIsIonur, mI-u spus cù ure
cusu pIInù de IIorI, decI un ucL de orgoIIu sIncer (cùcI nu-sI
puLeu încIIpuI cù ure sù IIe demuscuLù de comIsIonur).
Ducù udmIL în prIncIpIu ucesL gesL, poL sù Ie udmIL uLuncI
pe LouLe. Dur ducù sI-ur II IùcuL dIn comIsIonur un com-
pIIce, dundu-I, deuILIeI, uceI nupoIeon de uur? ALuncI de ce
comIsIonuruI mI-u spus cù I s-uu duL bunI sI cù I-u prImIL,
de vreme ce eru compIIce cu eu sI sLIu cù n-o sù-I Lrùdeze?
Pe urmù, nu I-ur II eI IrIcù sù n-o Lrùdeze muI LurzIu
AnIsouru? Dur ducù umundouù uu IosL compIIce sI eu o ure
pe vurù-meu "Iu munù", cum se spune? Ar LrebuI, pe de uILù
purLe, sù mù InLeresez cu sù sLIu cu precIzIune ducù ¡orgu u
IosL înLr-udevùr Iu Lurù în zIuu uceeu. DeuILIeI, cIIur ducù eI
u IosL, eru posIbII cu nevusLù-meu sù nu II dormIL Iu eI. KunL
u urùLuL cundvu cù se pouLe demonsLru, deopoLrIvù, sI cù
spuLIuI sI LImpuI sunL InIInILe, sI cù sunL IInILe. ToL o usLIeI
de unLInomIe e sI IupLuI de u sLI ducù o IemeIe Le IubesLe
suu nu, cùcI îLI poLI demonsLru cu usurInLù, pornInd de Iu
uceIeusI IupLe, sI cù Le IubesLe cu IsLovILoure pusIune, sI cù
Le însuIù, buLjocorILoure. NumuI ducù nu udmILI cù
umundouù IpoLezeIe sunL udevùruLe, sI, cu Lezù sI unLILezù,
se conLopesc, cu sù rùmunem în IIIozoIIe, în sInLezu
IegeIIunù. Douù IucrurI mI s-uu pùruL, LoLusI,
convIngùLoure: cù eu n-u evILuL dIvorLuI sI, orIcuL us crede
în înLumpIure, IupLuI cù nIcIoduLù n-u IosL în upropIereu eI
vreun bùrbuL, cIIur cund um cùuLuL-o prIn surprIndere.
¡-um LeIeIonuL AnIsoureI cù Iuu seuru musu Iu eI.
DesI muI sunL numerosI musuIIrI Iu musù, n-um
rùbdureu sù pIece sI LoL LImpuI uducund vorbu de
ugrIcuILurù, despre momenLuI cund se încep muncIIe, Iùrù
sù înLreb însù de-u drepLuI, cùcI sLIum perspIcucILuLeu cu
cure se reIuzù bùrbuLuIuI orIce deLuIIu cure I-ur IùmurI
usupru sILuuLIeI IuI, um cùuLuL sù uIIu ducù ¡orgu Iusese
înLr-udevùr Iu Lurù, Iu 1= IebruurIe. N-um puLuL uIIu nImIc.
Eruu cuLIvu oumenI poIILIcI, IemeI dIn cercurIIe cure
vuneuzù cuncunurI sI înLumpIùrI mondene. UnuI dInLre
comesenI, uIIund cù sunL nepoLuI IuI Nue GIeorgIIdIu, m-u
consIderuL cu ourecure udmIruLIe sI um uvuL ImpresIu cù sI
ceIIuILI împùrLùsesc uceIeusI senLImenLe. Un depuLuL s-u
oIerIL sù spuIe "unu bunù" de-u uncIIuIuI.
- O sLILI pe ceu muI nouù u IuI Nue GIeorgIIdIu? sI - Iu
înLrebùrIIe înLrebùLoure: cure? cum? - începe sù
povesLeuscù: Acum vreo cuLvu LImp, erum vreo cIncI-suse
InsI Iu cusIerIu CumerII sù ne Iuùm dIurneIe pe sesIuneu
usLu, cund Nue GIeorgIIdIu dù cu ocIII de VusIIIcù
SùvuIescu de Iu BrùIIu, îI sLILI pe SùvuIescu cum e LoL-
deuunu, Iunos, neLuns, cu guIeruI murdur, cu punLuIonII cu
genuncII. GIeorgIIdIu, de coIo, prIvIndu-I cum numùrù
bunII: "Mù, VusIIIcù, ucum cù uI bunI, muI du-Le sI Lu Iu
buIe, mù". Du VusIIIcù, de coIo: "Zùu, mù Nue, Iuc buIe în
IIecure zI". SI serIos, ucesLu: "AscuILù, VusIIIcù, uLuncI
scIImbù upu..."
Rud LoLI cu IoIoLe, pe urmù unuI înLreubù ducù sLIm ce
I-u IùcuL unuI uIegùLor uI IuI.
- VIne - spune povesLILoruI - un LIp cure-I cereu de doI
unI sù-I numeuscù în vreo sIujbù: "Coune Nue, ucum u mur-
IL, de o jumùLuLe de ceus, ¡orguIescu de Iu prImùrIe, vreuu
eu IocuI IuI!" "VreI IocuI IuI, mù VusIIIuIe?" "Du, coune
Nue!" "BIne, mù, uILe-LI duu o scrIsoure penLru prImur." SI
scrIse prImuruIuI o curLe de vIzILù încIIsù, în cure-I rugu sù
Iu mùsuru IuI GIILù VusIIIu sI, ducù I se poLrIvesLe
coscIuguI, sù-I deu IuI IocuI morLuIuI.
AILe IoIoLe de rus, uILe excIumuLII de udmIruLIe penLru
Nue GIeorgIIdIu. AIIu ucum cù u IùcuL împreunù cu
¡umunùruru o exceIenLù uIucere cu sLuLuI. ¡ubrIcù munILII
penLru urmuLù, IourLe scump pIùLILe. MI se pure cù
nIcIoduLù n-uu sù muI pIece oumenII ucesLIu. AnIsouru LIne
ucum cu ¡orgu sù spuIe uILu bunù u IuI Nue GIeorgIIdIu.
¡IresLe cù LoLI uccepLù sI ¡orgu povesLesLe:
- ¡n prug, Iu Cupsu, Nue se înLuInesLe cu un vug cunoscuL,
un LIp de prIn norduI MoIdoveI, unuI MIIuI TuLunuru. "Ce
muI IucI, Nue?" "BIne, dur Lu?" "PùI sù vezI, cù um IosL Iu
VIenu, cù mI-e nevusLu boInuvù în sunuLorIu... um IùcuL
ucoIo un consuIL... cù u LrebuIL sù Ius pe soucrù-meu Iu
mosIe LocmuI ucum cund e IucruI în LoI, cù um IuuL în
urendù sI o mosIourù u IuI IruLe-meu", sI dù-I, sI dù-I... Nue,
de coIo, îI prIvesLe Iung, usLeupLù sI, pe urmù, mIruL:
"AscuILù, drugù, ce Le-uI upucuL sù-mI spuI mIe LouLe usLeu?
Eu Le-um înLrebuL ce muI IucI, usu cum se înLreubù. Ce, Lu
uI IuuL-o în serIos?"
AILe ruseLe. Un Lunùr povesLesLe cù Nue GIeorgIIdIu ure
uprobuLù în buzunur, de cùLre un mInIsLru, cure Iusese, e
drepL, numuI InLerImur Iu ¡InunLe, o peLILIe, penLru douù
vugoune de rudIum, predubIIe în guru OcneIe-MurI, cu
preLuI de cIncI mII de IeI vugonuI. CeIor muI muILI nu Ie
vIne sù creudù, dur LunùruI îsI dù cuvunLuI cù u vùzuL peLILIu
sI cù Nue obLIne de Iu ucesL mInIsLru ucum ce vreu, numuI
sù nu muI uruLe Iu LouLù Iumeu uprobureu duLù. Eu uveum
Iebrù de nerùbdure.
AbIu dupù-musù, LurzIu, cund Iumeu pIecuse, uducund
Iur vorbu, um uIIuL cù înLr-udevùr ¡orgu Iusese Iu Lurù Iu 1=
IebruurIe.
Pe urmù um înLrebuL de-u drepLuI, cu ocIII vII, pe
AnIsouru:
- Te rog, spune-mI, u dormIL EIu în IebruurIe Iu LIne?
MI-u rùspuns rece, cuIcuIuL:
- Nu sLIu.
- Te rog, AnIsourù, spune-mI... Le rog muIL.
SI Iùcund pe sLunjenILu:
- Nu sLIu... nu poL... sunL puLru IunI dIn IebruurIe punù
ucum, ce vreI!...
- ToLusI...
- SLeI, Le rog, nu InsIsLu, cù nu poL sù spun nImIc.
¡ur ¡orgu, gros, cu IuLu mure, sLergundu-sI de vIn
musLuLu grousù sI scurLù, nemuIpuLundu-se sLùpunI:
- A dormIL... drugù, u dormIL în vremeu uceeu cum de
douù-LreI orI, de cuLe orI pIecum eu Iu mosIe... o cIemu
AnIsouru, cù-I eru uruL sIngurù.
E în mIne o IumInù cure-mI umpIe ocIII de IucrImI.
- SI de ce nu mI-uLI spus punù ucum?
- De unde sLIum noI de ce v-uLI cerLuL? SI pe urmù, nuIbu
sù Ie Iu de IemeI, cù încurcù IucrurIIe de nu Ie muI descurcù
nImenI. SI-u uIes o scobILoure, u pus-o înLre dInLI sI upoI u
mùsuruL IInIsLIL IurIurIu cu brunzeLurI.
O sùpLùmunù înLreugù, o Iunù, u IosL o beLIe de durerI
umure LrunsIormuLe în bucurII LurI, cum se scIImbù dro-
jdIIIe zùcùLorIIor în uIcooI. ToL LrecuLuI îmI upùreu ucum
cIur, muI uIes dupù noI expIIcuLII, muI uIes dupù IerIcIreu eI,
ucum nesLùpunILù.
Am muI rùmus douù sùpLùmunI în BucuresLI, pe urmù
um IosL concenLruL sI usLu mI s-u pùruL o cuIumILuLe, dur
um urunjuL usu cu eu sù peLreucù vuru Iu CumpuIung.
Pe o sLrudù uIbù, cure duceu spre MuLeIus, gùsIsem Iu o
IumIIIe, muI demuIL cunoscuLù, o cumerù mure, curuLù, cu
soIuIe jumùLuLe dIn cuprIns, Iur uIùLurI o oduIe mIcù, pen-
Lru bucùLùreusu udusù de Iu BucuresLI. Eru desLuI de
uproupe de mIne, cùcI de Iu DumbovIcIouru Iu CumpuIung
sù LoL IIe LreIzecI sI cevu de kIIomeLrI sI uveu decI mereu
umenInLureu venIrIIor meIe neprevùzuLe, usemenI unuI
rond de noupLe pusIonuI.
¡u începuL erum, ourecum, înLr-un unumIL sens, IInIsLIL.
¡mI scrIu cù se sImLe muILumILù, cù ueruI IImpede sI cu
mIros de brud îI Iuce bIne, muI uIes dupù Iurnu de peLre-
cerI, cù n-u IùcuL nIcI o cunosLInLù nouù, cù e "încunLuLù",
cù nIcI unu dIn vecIIIe nousLre cunosLInLe nu e în
CumpuIung.
¡mI descrIu mIcIIe eI bucurII sInguruLIce în uceusLù
sLuLIune de vurù. Sù cILeuscù dImIneuLu cuLe o curLe, pe
buncù, pe buIevurd suu în purc, urmùrInd jocuI copIIIor, cu
boneIe Ior, sù se ducù Iu pIuLù sù cumpere brunzeLurI,
zmeurù sI mere, sù dourmù Ienesù dupù-musù; Iu suse, sù Iu
duIceuLu sI cuIeuuu cu counu ALenu, guzdu sI vecIeu
prIeLenù. Cù seuru, uneorI, Iùceu pIImbùrI cu TunLI sI ZoIcu,
nepouLeIe couneI ALenu, pe buIevurd, cu sù uscuILe muzIcu.
Aproupe în IIecure zI, Iu popoLù, prImeum cuLe-o
scrIsoure, cum cu uceIusI cuprIns, cure mù IInIsLeu cu o
bIneIùcùLoure promIsIune.
1.6. Lltimu noupte de druuoste
Dur uILImu scrIsoure mù cIemu "negresIL" Iu CumpuIung,
penLru sumbùLù, suu ceI muI LurzIu dumInIcù. Eru o Im-
presIe LuIbure, cure mù neIInIsLeu. ¡ncercusem în LouLe
cIIpurIIe sù obLIn o permIsIe de douù zIIe, Iùrù sù IzbuLesc.
PundIsem cu sù gùsesc în Loune bune pe comundunLuI de
buLuIIon, cùuLusem sù-mI uLrug Iuude penLru moduI în cure
îmI conduceum pIuLonuI sI IzbuLIsem. ArùLos sI cumsecude
orIunde, cùpILunuI DImIu deveneu de neînLeIes cund eru
vorbu de uceusLù permIsIe. MIercurI seuru, dupù-musù,
cùpILunuI Corubu LrImIsese, ruguL de LoLI, ordonunLu sù-I
uducù IIuuLuI sI ne-u cunLuL cuLevu bucùLI nemLesLI, de un
senLImenLuIIsm IumInos sI cuLIIeIuL, cu LoLuI în conLrusL cu
IIreu crunLù sI IuLe u ucesLuI om, cure îngrozeu punù sI pe
superIorII IuI. ¡u VIenu, cund eru oIILer în regImenLuI =
vunùLorI, Iuuse sI IecLII Iu conservuLor sI eru preLuIL cu un
udevùruL urLIsL de cumuruzII IuI nemLI. ¡I Iùcuserù cudou, Iu
pIecure, dupù obIceIuI regImenLeIor uusLrIuce, o LubucIerù
de preL, pIuLù, cu o poLcovIourù înLr-un coIL, cu InILIuIeIe IuI
împIeLILe, de uur, înLr-uIL coIL, cu semnùLurIIe LuLuror
sùpuLe, în IucsImII, înùunLru. Acum cùpILunuI DImIu, cu
muInIIe puLIn cum scurLe, încrucIsuLe pesLe LuIIu cure nu
muI încùpeu în vesLon, uscuILu gruv muzIcu, usemenI unuI
epILrop de bIserIcù de suL, cuzunIu. N-u zumbIL decuL cund
cùpILunuI ¡IoroIu, cure, cu musLuLu bùLrunIcIousù sI
bIondù, Lreceu, ourecum, drepL InLeIecLuuIuI buLuIIonuIuI, u
ruguL pe Corubu sù cunLe doInu, u cùreI execuLIe e
LrudILIonuIù Iu IIuuL, cu ouùIe rosII Iu PusLI. CùpILunuI s-u
execuLuL sI u cunLuL-o cu un sImL uI meIuncoIIeI, uI doruIuI,
uIcI, înLre pusLIurIIe munLouse, crescuLe în noupLeu rece, de
ne-u copIesIL pe LoLI.
MI-um IungIL guLuI dupù DImIu sI, înceL:
- DomnuIe cùpILun, v-us rugu sù-mI duLI voIe sumbùLù sI
dumInIcù Iu CumpuIung. Vorbeum cu rùsuIIureu rùrILù, în
soupLù mIIougù, uproupe.
MI-u rùspuns, Iùrù sù se uILe Iu mIne, scurL:
- Nu se pouLe, sI u uscuILuL muI depurLe IIuuLuI.
A douu zI I-um pundIL cund u upùruL pe pIuLouI de
InsLrucLIe, Lrecund de Iu compunIe Iu compunIe, cu musLuLu
cumInLe sI grousù, cu un IurnIc urendus de Iu un ogor Iu uI-
LuI. N-um puLuL sù-I vorbesc, cùcI se încurcuse în probIeme
de LucLIcù, pe cure Ie-u descurcuL pe urmù, sImpIu: "Dom-
nuIe, LrebuIe sù-I prInzI LoLdeuunu pe IIunc", spre deosebIre
de cùpILunuI ¡IoroIu, cure expuneu erudIL o Lemù, sI de
cùpILunuI Corubu, cure îsI pedepsIse compunIu, cu oIILerI
cu LoL, sù urce de douùzecI de orI în Iugù un povurnIs
upropIuL sI decI eru uIùLurI, uLenL, cu încrunLure, sù vudù
ducù I se execuLù ordInuI.
¡u oru ruporLuIuI, cund um venIL în odùILu cure sIujeu de
cunceIurIe buLuIIonuIuI, I-um gùsIL Iur cu cùpILunuI ¡IoroIu,
cu vreo doI sergenLI de Iu popoLù. De o sùpLùmunù, so-
coLeuu mereu, cu energIe LùcuLù, cu sù Iusù Iu cupùL.
SumbùLu LrecuLù, regImenLuI uvusese InspecLIu generuIuIuI
comundunL de dIvIzIe sI buLuIIonuI nosLru prImIse ordIn sù
pregùLeuscù, jos în Lubùrù, o musù dupù cuvIInLù. OumenII
cIùdIserù un umbrur de Irunze prouspeLe, IùuLurII
prImIserù vesLoune noI. Vreo LreI-puLru, repuLuLI cu
vunùLorI, Iuseserù LrImIsI în munLe sù uducù vreo cuprù
neugrù, cùcI mergeu vesLeu cù pesLe prùpùsLIIIe sI pIscurIIe
PIeLreI CruIuIuI ur II cuLevu cupre negre. ¡n reuIILuLe,
vunùLorII n-uu udus decuL o cùprIourù sI, sub supruve-
gIereu unuI comundunL oIILer, cure Lreceu drepL mure
mesLer, s-u servIL spInureu de cùprIourù cu sos sI cu cIu-
percI. MuILù bùLùIe de cup I-uu duL mesLeruIuI cumurud
însù pùsLrùvII. BucùLuruI nosLru eru preu nesIeIuIL cu sù
pouLù gùLI o musù uLuL de subLIre cu pùsLrùvII IrIpLI în pes-
meL. Nu muI spun cù sI vunuLuI Ior u IosL o probIemù IourLe
compIIcuLù. PenLru noI, muI vunum sI cu grunuLeIe SuvopoI,
cù LoL nu eruu bune de uILcevu, cu LouLù puzu. Acum însù, cu
sù nu se sIùrume curneu IInù, LrebuIuu prInsI cu munu, pe
sub pIeLre, în upu LùIousù de rece, de Iu IzvoureIe
DumbovIcIoureI, dur prInsI cIIur în zorII zIIeI de sumbùLù,
penLru cù: "AscuILù-mù pe mIne, domnuIe, pùsLrùvuI nu e
de muncuL decuL vIu... nIcI cuLevu ceusurI nu LIne. Ducù vreI
sù mùnuncI pùsLrùv dupù cInsLeu IuI... SI pe urmù, ducù nu
I-uI gùLIL, s-u IsprùvIL. Ducù nu e unLuI bIne încIns, nu muI e
pùsLrùv, e LercI. AsLu nu orIce bucùLur sLIe s-o poLrIveuscù
dupù dIcIIsuI eI, cù ducù-I prosL, îI usucù, dur Iu mIjIoc îI
Iusù crud de-LI dù greuLù."
ExpIIcuLII cure dùdeuu rùcorI ceIor cu rùspundere: "VusIII-
uIe, IruLe, sù nu ne IusI". DoI InsI uveuu sù îngrIjeuscù de uIe
bùuLurII: nIsLe brugIInù vesLILù de pe Iungù GoIesLI, LuIcù
de CumpuIung, "ducù n-o gùsI de VùIenI", sI zece sLIcIe de
sumpunIe, Mumm Verv Drv, "cùcI numuI de usLu beu".
CuscuvuIuI prouspùL de CumpuIung, zurzuvuLurI sI Iegume,
uIese cu grIjù, cùdeuu în surcInu popoLuruIuI obIsnuIL. Dur
ceeu ce u duL muI muILù emoLIe cùpILunIIor nosLrI
(generuIuI veneu sù Iucù o InspecLIe în vedereu înuInLùrIIor
Iu gruduI de muIor) u IosL cù u LrImIs vorbù unume sù I se
deu Iu începuLuI meseI douù ouù IIerLe, numuI douù, "dur
ducù nu se poL gùsI ubsoIuL prouspeLe, muI bIne sù se
renunLe"! CuLù bùLuIe de cup pe bIeLII oumenI, cù uu duL în
grIju uneI ordonunLe unume supruvegIereu unuI cuIbur sI
LoL Ie eru Leumù cù s-ur puLeu produce vreo încurcùLurù,
încuL ordonunLu sù deu dInLre ceIe muI puLIn prouspeLe...
Dur, în sIursIL, LoLuI Lrecuse cu bIne, ouùIe Iusese înLr-
udevùr prouspeLe, Iur dIIerILeIe bunùLùLI îngurgILuLe, dIger-
uLe cu Iuude.
Acum LouLe cIeILuIeIIIe prunzuIuI eru îndemn sù IIe
scouse dIn "economII", exucL de Iu "ordInur", udIcù de Iu
musu LrupeI, cùcI regImenLuI nu uveu IondurI specIuIe.
RuLIIIe ceIor cure eruu în permIsIe, ujusLùrI de curne Iu
cuzun sI cevu muI puLIn zuIùr Iu ceuI, LouLe cumpùnILe cu
cIIbzuInLù, de Iu o zI Iu uILu, LrebuIuu sù ucopere deIIcILuI.
Am usLepLuL zudurnIc sù se LermIne udunùrIIe de cIIre sI
cerceLureu LubIourIIor. ¡n ceIe dIn urmù um pIecuL, cùcI um
înLeIes cù nu poL obLIne, înLrerupund o usemeneu dIscuLIe,
ceeu ce nu obLInusem cund se cunLu doInu.
Dupù-musù ne-u cIemuL sù ne împurLù nIsLe brosurI
LrImIse de Iu regImenL. Eruu cuLevu cùrLuIII subLIrI, LIpùrILe
prosL, pe IurLIe de jurnuI, cu coperLe verzI suu guIbene, cu
"Iegeu cIIrIusIIor", de pIIdù. NoI învùLùmInLe de pe IronLuI
occIdenLuI se numeu unu. AILu: RoIuI urLIIerIeI în rùzboIuI
ucLuuI. ¡n sIursIL, o u LreIu: NoLeIe unuI cùpILun dIn urmuLu
germunù. CuLe un cùpILun suu muIor, dIn bIrourIIe sLuLuIuI-
mujor, Lruduceu sI LIpùreu usLIeI de brosurI, IIe cù-I In-
Leresuu, IIe cù voIu sù uruLe cù ure de Iucru, dur nImenI nu
Ie dùdeu nIcI o ImporLunLù, sI, LrImIse Iu corpurIIe de Lrupù,
zùceuu prùIuILe în pucIeLe, cu LeuncurIIe de brosurI puLrIoL-
Ice prIn pIvnILeIe preIecLurIIor. DIn cund în cund, "cu sù se
descurce", ugIIoLunLII de regImenLe Ie dIsLrIbuIuu Iu oIILerI.
¡u drepL vorbInd, eIe ur II LrebuIL sù IIe cILILe de cùLre gen-
eruII sI sLuLe-mujore, cùcI eru vorbu de învùLùmInLe penLru
conducere, Iu începuL, Iur eu sI cu OrIsun erum convInsI sI
cIIur uImILI de serIozILuLeu cu cure se documenLeuzù
oIILerImeu nousLrù superIourù - cùcI ucesLe cùrLuIII eruu cu
udevùruL exLrem de InLeresunLe - dur muI LurzIu um înLeIes
cù supruevuIuusem unumILe InLeIIgenLe. DecI, în LImp ce
Iuum bucuros brosurIIe:
- DomnuIe cùpILun, vreum sù vù rog, cu sI-useurù, penLru
o permIsIe de douù zIIe Iu CumpuIung... Am ucoIo...
- DruguI meu, îmI pure rùu, dur nu se pouLe, ce sù-LI Iuc?
- DomnuIe cùpILun, nIcI nu vù încIIpuILI ce servIcIu mI-
uLI Iuce...
- Cum sù nu sLIu... sLIu... dur nu se pouLe...
Aseurù, Iu popoLù, în sIursIL, u IosL u LreIu încercure, muI
neIerIcILù decuL LouLe. Erum cu guru ursù, cu ocIII LurI în
cup, cùcI sImLeum cù nu voI puLeu II Iu CumpuIung decuL
dezerLund sI, prevùzund LouLù nenorocIreu, erum LoLusI
IoLùruL sù dezerLez. TouLù noupLeu m-um IrùmunLuL mIsLu-
ILor.
¡uLù, uu începuL sù se uIbeuscù IeresLreIe, în cusù
înLunerIcuI se rùresLe cu un pruI sI eu n-um încIIs încù
ocIII. CeurLu cu Corubu mI se pure sLeursù.
- Dom subIocoLenenL, vù cIeumù dom cùpILun DImIu... u
venIL dupù dumneuvousLrù NIsLor Ounceu.
CùpILunuI DImIu e în cùmusù de noupLe Lùrùneuscù sI în
pupucI.
- DomnuIe... vreI sù pIecI Iu CumpuIung?... AI Lreubù
ucoIo?
- DomnuIe cùpILun, LrebuIe sù mù duc negresIL...
Tuce îndeIung, pe gundurI, cu sI cund m-ur II cIemuL
dour usu, cu sù-mI puIe o înLrebure ucoIo, sI numuI dupù un
LImp:
- DeI! domnuIe...
- DomnuIe cùpILun...
Acum soIduLuI îI uduce pe musu Lùrùneuscù, ucoperILù cu
punzù de cusù, o duIceuLù sI o cuIeu neugrù.
- MuI udu o duIceuLù, GIIgore, sI o cuIeu penLru domnuI
subIocoLenenL. SI, înLorcundu-se spre mIne: Eu m-um de-
prIns sù mù scoI de dImIneuLù sI usLu e "cuIeuuu meu cu
IupLe".
Mù mùsourù dIn cup punù în pIcIoure sI Iur Luce. ¡I mùsor
sI eu încercund sù gIIcesc ce gundurI ure, bu sunL IspILIL sù-
I duu bruncI, înspre ceI bun.
- De, domnuIe... sLIu eu ce sù Iuc?... DeI... I-um spus-o sI
IuI OrIsun useurù. E ordInuI regImenLuIuI sù nu pùrùseuscù
nImenI unILuLeu. UILe ce... ¡u un om cu dumneuLu, cure sLIe
sù Le ducù pe deusupru, sù ocoIesLI DumbovIcIouru, duI
drepL în soseuuu mure, cu sù nu înLuInesLI pe nImenI de Iu
regImenL. Dur sI ducù Le înLuInesLe cInevu, sù spuI cù Le-um
LrImIs sù IucI o recunousLere spre Rucùr.
Am crezuL cù Irumpe LoLuI în mIne de uLuLu IrenezIe.
- DomnuIe cùpILun, n-uveLI nIcI o grIjù.
As II vruL sù Lrec pe Iu OrIsun sù-I muILumesc, dur mI-eru
sù nu înLurzII. ProbubII cù useurù, Iu popoLù, uu dIscuLuL cu
LoLII înLumpIureu, duLorILù IuI.
Am IuuL un soIduL cure sLIu drumuI pesLe cuIme sI um
pornIL-o usu cum mù gùseum.
MuI înLuI spre GIuvuIu, urcund înceL, pe urmù um ocoIIL,
vusIInd pesLe pùsunI sI IuneLurI, punù deusupru soseIeI
murI. Eru un soure vIu, cu de crIsLuI upos sI cu ruze evId-
enLe, cure dùdeu reverberuLII umede cuImIIor sLuncouse sI
Iùceu prouspùL verdeIe vegeLuI. Rouu se uscuse, dur LoL muI
dùInuIu cuL sù ne ude încùILùmInLeu. MunLII ceI murI,
prIvILI cum veneuu umenInLùLorI spre noI, de sus, cresLeuu,
desIIInLund depùrLureu. ¡n sLungu, GIImbuvuI, nemuIpo-
menIL de musIvù moscIee de pIuLrù (pe Iungù eu, SIunLu
SoIIu sù purù jucùrIe de copII), ure de jur împrejuruI cu-
poIeI de pIuLrù povurnIsurIIe de suLe de meLrI, drepLe cu
nIsLe CARTEA ¡NT¡ApereLI dIn cure însù cresLe o
vegeLuLIe de sLuncI, IcI-coIo umesLecuLù cu ceu de bruzI.
AcesLe povurnIsurI sunL uLuL de upropIuLe de ceIe uIe
munLIIor vecInI, numuI cuLIvu meLrI uneorI, cù IunduI
prùpùsLIIIor, cu puruIeIe Ior, n-uu vùzuL de cund e Iumeu,
nIcIoduLù, soureIe... IcI-coIo, nIcI IumInu IunII.
PovurnIsurIIe ucesLuI munLe, necerceLuLe de nImenI, I-uu
IùcuL un udevùruL cuIb de ursI.
¡u dreupLu, upropIuLù, mùrILù încù, PIuLru CruIuIuI, cu
uspecLuI eI de dom goLIc, de sLuncù dunLeIuLù; Iur în Iund,
uIergund puLernIc sI ucoperILor spre noI, umpIund
jumùLuLe dIn vedere, Pùpusu, unuI dInLre munLII murI uI
LùrII, deusupru ¡ezeruIuI, pure, cu sù compIeLùm LrIpLIcuI
ImpresIIIor ucesLeu, o LurIù deusupru uneI înuILe sI IungI
bIserIcI romunesLI. ¡n vuIeu dInLre ucesLI munLI e
DumbovILu cu puruIeIe eI, IupLund cu sLuncIIe cu sù rùzbuLù,
boIovùnIndu-se, sLrùIucInd Iu ocoIurIIe însorILe, cu urgIn-
LuI, muI uIes Iungù poduI uIb de pIuLrù, usemenI LoLusI ceIor
dIn BucuresLI. PrùbusILe în uduncuI Iurg, dumburI
împùdurILe, coIIne sI pIuIurI cu IuneLe (cu uceIu unde ne
gùsIm ucum), IcI-coIo cùsuLe sI, în sIursIL, surpeIe uIb uI
soseIeI duu conLInuL vùII. ¡uneLeIe sunL împùrLILe prIn murI
poIIgoune nereguIuLe de gurdurI mIcI de boIovunI, dupù
proprIeLurII Ior. ¡n mIjIoc, încIIse în LurcurI, cu nIsLe oI
preu murI, cùpILeIe de Iun de Iu uI doIIeu cosIL. AeruI e rur,
mIresmuL de rùsInu de brud, de Iun copL, de IrugI LrecuLI Iu
vremeu usLu, sI umeLesLe, Lure cu drojdIu. ¡ùcusLeIe ne sur
dIn cuIe, sprInLene cu sI dImIneuLu usLu înLreugù.
Sù III ucum uIcI, IuLù drugù, IungILù Iungù mIne, pe o
cùpILù de Iun usLernuLù jos, sù prIvesLI ceruI înuIL sI
prouspùL, depurLe de "bundù" sI de mescIInùrIIIe
suIouneIor, sù respIrùm ucI udunc sI sù-LI încùIzeuscù LrupuI
pIIn soureIe, sù-I încIngù punù în mIezuI zIIeI, usu cum
încInge, vuru, de Iu Iucereu IumII, LouLù prIveIIsLeu de uIcI.
Ducù nu rùmun, e cù LrebuIe sù ujung muI curund - IIe sI
ucoIo - sù-LI prInd mIjIocuI vIu înLre bruLeIe meIe cu couLeIe
IIpILe de soIdurI.
Am începuL, IIresLe, Iur, sù merg înLIns, cùcI ducù suIer-
Isem punù sù obLIn învoIreu, ucum pùreum scùpuL cu dInLr-
o prusLIe sI nebunIu revederII cresLeu în mIne cu un spusm,
pe cure nImIc nu I-ur muI II puLuL oprI punù Iu IsLovIreu IuI.
Un munLeun în ILurI sI cùmusù, cu pùIùrIe "ungureuscù"
pe cup, se opresLe dIn pIImbureu couseI, cu sù ne uruLe un
drum muI scurL. ¡ungù eI, o IemeIe voInIcù, Lunùrù, cu pI-
cIoureIe în Iurbu umedù, gouIe punù sub genuncII, cu
curneu pIeLrousù, cu uceeusI pùIùrIe de pusIù neugrù
bùrbùLeuscù pe cup, ne prIvesLe mIruLù. Are soIdurIIe
puLernIce sI sunII cu puII încIIsI în cùmusu învursLuLù cu
negru. ¡nLr-un mùr sùIbuLIc, cu IrucLe încIIrcILe sI muILe cu
zurzùreIe, uu spunzuruL o desugù cu merInde.
MùrIourù dInLre munLI... mùI
SI-uI IosL drùguLù Iu muILI... mùI
MI-uI IosL drùguLù sI mIe... mùI...
Punù Iu SIunLu MùrIe... mùI...
Asu LrebuIe sù I se II cunLuL IemeII ucesLeIu vunjouse,
IùcuLù penLru IupLuL cu eu - mumeI eI, bunIceI eI. Punù Iu
SIunLù MurIe... Punù poImuIne...
GrùbIm Iur pusuI, cùcI soureIe u începuL sù urce. Cu cuL
ne upropIem de suL, de o purLe sI de uILu u soseIeI, sunL
ucum gurdurIIe de uIuc uscuLILe cu sùgeLIIe, LouLe Iu IeI sI
cure încIId IIvezIIe de prunI. GuLrosI sI codobuLure IsLerIce
zbourù de IcI-coIo pesLe pIeLre de ruu, pesLe pomI.
Ajuns încù dImIneuLu în pIuLu RucùruIuI, sImLeum cù mI
se dIIuLù InImu, cùuLund o Lrùsurù penLru CumpuIung.
NevesLe cu cosuIeLe cu nIsLe cùIdùruse de rùcIILù, pIIne cu
zmeurù cuIeusù dIn cocIuurI sLuncosI, pe unde înLurzIu, nu
bùnuIuu ce neIInIsLe Iùceu sù-mI urdù prIvIreu. MunLenI
IrumosI sI munLence umbIuu IorIoLu LurguInd, usu de curuL
prouspeLI în porLuI uIb-negru, cù pùreuu IIgurunLI de LeuLru
ducù n-ur II IosL de jur-împrejuruI ucesLuI suL cuImIIe verzI
suu sLuncouse, sLrùIucILoure LouLe de ogIIndu înrouruLù,
uIbusLrù, u ceruIuI sI uuruI IumInII de dImIneuLù. SImLeum
în mIne uceu vugù ImporLunLù, pe cure, IndIIerenL de uILe
senLImenLe, o sImLe în LImpuI pregùLIrIIor ceI cure ure sù se
supuIe uneI operuLII, înLr-o zI Irumousù. RezemuL de buru
de IIer u mIcuIuI cIeI de pIuLrù, prIveum upu dumnezeIesc
de IImpede, IùcuLù unume penLru cresLereu sI bucurIu
pùsLrùvIIor purcù, rosLogoIIndu-se pesLe pIeLrouIe, uuzeum
uruILuI IerùsLruIeIor cure LùIuu în Iung busLenI sI zumbeum
gundInd Iu LrupuI goI sI uurIu uI nevesLI-mI, în usLernuLuI
uIb, pe soIuuu de Iu CumpuIung. PenLru ce vIuLu, penLru ce
nebunIu ucesLeI orgunIzùrI socIuIe conLrurIuzù IerIcIrI uLuL
de IIresLI? sI pe cure Ie dorIm uLuL de muIL?...
Treceum uruInd poduI de Iemn, Iung de LoL sI negru cu
pIcIoureIe IuI muILe, cu un gunduc nesIursIL pesLe
DumbovILu, desIùcuLù în suvouIe, încùrcuLù de busLenI
cojILI, boIovunI sI pIeLrIs. Dupù DrugosIuveIe, uIùLurI de
cureIe IungI de 8-1o meLrI, cu busLenI (cùcI uu osIIIe
desIùcuLe de Ieugùn sI roLIIe muLuLe Iu un cupùL sI Iu ceIùIuIL
uI ceIor LreI LruncIIurI de brud menILe cùruLuIuI), înLuInIm
udeseu IemeI cùIure pe cuI mIcI, cu seI murI de Iemn,
ucoperILe cu bIunù de ouIe, mereu cu pùIùrIuLe negre, un-
eorI pesLe murume, cu II, înIIorILe uILILe sI cu subuce, în
opIncI scorLouse.
Spre MuLeIus, soseuuu pIeLruILù vùros urcù înLorLocIeuL,
pure cù dù uneorI în goI, înLr-o upù u ceruIuI, penLru cu,
LrecuL de ocoI, vuIeu sù se prùvùIeuscù jos de LoL, cu dru-
murI sI suLe ucoIo, în IunduI Iurg uI eI.
Am ujuns uproupe de umIuzù. ¡nLr-un puvIIIon în
grùdInù, nI se usezu musu, dur punù Iu oru prunzuIuI um
IesIL în orus sI ne-um pIImbuL pe buIevurd. Am IosL
înduIosuL de bucurIe cund um vùzuL cù pe nevusLù-meu n-o
suIuLù nImenI. Aveum orgoIIuI secreL de u II posesoruI unuI
exempIur u cùruI rurILuLe LrecùLorII n-o bùnuIuu decuL vug,
dupù IrumuseLeu IemeII, Iùrù sù sLIe umuru voIupLuLe u
vIeLII nousLre suIIeLesLI. Eru în uceusLù pIImbure de umunLI
prIn mureu muILIme cevu dIn pIImbureu unor oIILerI super-
IorI, îmbrùcuLI cIvII, pe cure soIduLII, ducù ur II sLIuL cIne
sunL, I-ur II suIuLuL înIemnILI.
AmIuzu eru învoIuLù sI IumInu IIerbeu, cu în cupù
sumpunIu rece.
PrIn IuLu grùdInII pubIIce, muILImeu vIIegIuLurIsLIIor în
IuIne sI rocIII descIIse cu de PusLI se îmbuIzeu
prImùvùruLIcù. S-u oprIL mIruLù, cu o IeLILù, în IuLu uneI
IunLunI LusnILoure, pe umbreIe de upù uIe cùreIu, un suvunL
IocuInIc, probubII, uvusese Ideeu sù urunce o mInge de LI-
nIcIeu vopsILù, cure jucu neobosILù. Am LrecuL prIn pIuLu
cu grùmezI de mere, pere sI prune, cosuIeLe cu zmeurù sI
mure, usezuLe pe Lurube uIInIuLe cu soIduLII. UnLuI eru udus
în puLIneIuI cuL o donIcIourù în cure u IosL bùLuL. De ucoIo,
ne-um dus spre purcuI bùIIor, prIn orusuI cu cuseIe Iu-
mInouse, purcù în IIecure noupLe spùIuLe de pIouIe suu de
rouù, ceeu ce nu împIedIcu soureIe de umIuzù sù IIe vIu sI
neusLumpùruL. Pe uIeIIe cu bruzI sI moIIILI, cu copII cure
uIerguu sI bùLrunI cure jucuu LubIe, usLepLundu-sI runduI Iu
buIe, ne-um pIImbuL sI noI, punù în uIbIu nesIursIL
revùrsuLù, cu prundIsurI sI suvouIe împIeLILe, u RuuIuI
TurguIuI. Nu vreum sù cunosc pe nImenI, nu exIsLu penLru
mIne decuL IemeIu uceusLu cu rocIIe de cuIoureu cuIseI, cu
bruLeIe gouIe, IungI sI pIInuLe, pe cure în IIecure cIIpù erum
IspLIL sù-mI uIIpesc poduI puImeIor. Pe podeLuI de Iemn,
cure e Iu InLrureu în purc, pesLe puruIus, s-u oprIL sù cer-
ceLeze mIruLù mouru mIcù sI scocuI eI de Iemn, cu muscII
verde. O prIveum eu, sI o prIveu LouLù Iumeu, pe IemeIu
usLu înLoursù cu spuLeIe Iu noI, u cùreI sIIueLù uurIe LouLù
purcù dùdeu încù rùcoure prIveIIsLII rusLIce. Cund u înLors
ocIII uIbusLrI, eruu LoL usu de IImpezI cu upu cure goneu
pesLe podeuIu cu muscII verde. Musu ne usLepLu în
cIIoscuI dIn IunduI grùdInII, prouspùLù sI udemenILoure, cu
supù de pusùre, puI IrIpLI, brunzeLurI sI zmeurù, cu vIzILu -
oprILù în prug sI curIousù - u doumneI ALenu, cure vreu sù
uIIe ce Iucem pe grunILù. Pe urmù um IosL sIngurI.
SImLeum un vuI de recunosLInLù umIIILù penLru IemeIu
uceusLu cure n-uvusese mùcur curIozILuLeu sù se InLereseze
de ceIIuILI oumenI. MI se pùreu concIudenLù uceusLù uLILud-
Ine u eI... sI-mI reprosum neîncredereu sI neIInIsLeu de
uILùduLù. SImLeum voIupLuLeu uneI posesIunI depIIne u Lru-
puIuI sI u suIIeLuIuI eI.
SIesLu, în orùseIuI obosIL de ueruI Lure uI dImIneLII sI cu
perdeIuLeIe Lruse preLuLIndenI, u IosL penLru noI o dupù-
umIuzù de IsLovIrI exusperuLe sI de bucurII, cure, desI
usLepLuLe, eruu cu uLuL muI preLuILe. NegresIL, LrupuI uIb-
uurIu uI ucesLeI IemeI nu eru Iùrù cusur. EvILund sù uIbù un
copII cu sù nu-sI dIIormeze corpuI, dIn cuuzu bruLuIILùLII
LruLumenLuIuI ujunsese Iu rezuILuL opus. Cund erum IurIos
sI suIereum dIn prIcInu eI, sImLeum un IeI de drojdIe de
suLIsIucLIe cù sunII, nIcI cIIur uLuncI cund eru cuIcuLù pe
spuLe, nu muI uveuu uceu eIusLIcILuLe durù de IrucLe, cù
ucum, cund se mùrIserù, uIunecuu usor, IIresLe preu puLIn,
înspre cousLe Iùrù sù muI uIIrme neusLumpùruLu murù, cu
un sIgIIIu uI voIupLùLII, dIn vurIuI Ior. PIInuI soIdurIIor nu
muI uveu IInIIIe de IIrù de Iu începuL sI eru cIuduLù
corespondenLu înLre ImpresIu uceusLu de scùdere, de uLro-
IIere purù u Ior sI înIIorIreu moIuLIcù u sunIIor. MuscIII
coupseIor, cure eruu, în zIIeIe dInLuI, înLInsI, semeL, de Iu
genuncII punù Iu soId, ucum se reIuxuu, muI cuLIIeIuLI, muI
duIcI Iu pIpùIL, ImpercepLIbII, spre InLerIoruI pIcIoureIor.
Dur uLuL de InexpIIcubIIe sunL înLorLocIerIIe IubIrII, cù
ucum, cund o sImLeum înduIosuL uIùLurI, LocmuI ucesLe
scùderI eruu penLru mIne prIIejurI de voIupLuLe. ¡mI
pIùceuu, purcù muI muIL cu orIcund, ucesLI sunI moIuLIcI sI
uscuILùLorI, cure îmI umpIeuu, cu greuLuLeu Ior drugù,
puImeIe, Iuundu-Ie Iormu, sI îmI IIpeum, cu o durerousù
bucurIe, obrujII de coupseIe cu IrùgezImI moIcome de
peLuIe, cure uILùduLù Lresùreuu eIusLIce sI nervouse.
VorbIsem puLIn de LoL, înLreugu dupù-umIuzù, cùcI
sImLeum cù vorbeIe, IuLù de gesLurI sI prezenLù, eruu de
prIsos, cu IurLIIIe moneLù în LùrIIe cu ucoperIre LoLuIù în
uur. Cundvu însù, nevusLù-meu duse munu Iu cùpùLuI, Iuù
dIn LubucIerù o LIgurù, o puse în vurIuI uneI LIgureLe sI o
uprInse gundILoure, cu cIIbrILuI. GesLuI ucesLu uveu o
eIegunLù, ucum nuLuruIù, dur Iu începuL LrebuIe sù II IosL
socoLIL de eu, cu convIngere, cu un semn de "dIsLIncLIe".
Acum nu eru, muI uproupe vorbInd, decuL un gesL de
ucreuIù dIsLInsù. Eru un gesL ubsoIuL mùrunL, dur purcù ur
II LrecuL un nor sLupId pesLe LouLù voIupLuLeu.
As II vruL sù nu mI se înLunece IIguru sI nu puLeum
rezIsLu.
¡n zIIeIe nousLre de drugosLe udevùruLù, nevusLù-meu n-
uveu nIcIoduLù, gouIù, poze de eIegunLù sLudIuLù.
¡rumuseLeu eI eru LouLù sponLuneILuLe sI mIscure. TrunLeu
cu pIcIoureIe în perne, se îngIesuIu suu se rùsuceu cu sù-sI
cuuLe cIorupII sI orIce mIscure u eI creu o uLILudIne de nud
în pIcLurù, neusemùnuL de Irumos, de cure eu nu-sI dùdeu
seumu. Cu sù Iu o LIgurù cu ucum, sI-ur II rùsucIL mIjIocuI,
suu ur II înLIns umundouù bruLeIe, suu ur II IùcuL orIce uILù
mIscure, dur gesLuI ucesLu "dIsLIns" mù îmboInùveu prIn
sugesLIIIe IuI. N-uveum nIcI o dovudù cù mù înseIu, dur
uveum ucum cerLILudIneu cù ucesL gesL vIne dInLr-o de-
prIndere de u pozu gouIù, de "u Iuce ImpresIe", de cure eu
nu-sI muI dù seumu, sI cure eru reveIuLor penLru ceeu ce nu
sLIum eu. Pe urmù nevusLù-meu se socoLIse, punù Iu
ruIdurIIe nousLre mondene, InIerIourù mIe sI usLu se sImLeu
dIn moduI în cure se purLu în IuLu meu sI IuLù de mIne. MuI
LurzIu, pure-se, u descoperIL cù nesLIInLu meu Iu duns e o In-
IerIorILuLe, cù negIIjenLu (reIuLIvù, IourLe reIuLIvù) în
îmbrùcùmInLe e un IeI de dovudù de "IIpsù de rusù", cund
compuruLIu se Impuneu cu ceI pe cure eu sI prIeLeneIe eI îI
numeuu înLre eIe "LIrés u quuLre épIngIes". Acum, în
ucreuIu bIuzuLù u gesLuIuI eI, în pozu IndependenLù cu cure
uprIndeu, cu degeLeIe înLurzIuL resIIruLe, cIIbrILuI, vedeum
o nouù înLùrIre u bùnuIeIII cù sunL înseIuL. ¡n Iumeu eI, use-
meneu uLILudInI LrebuIe sù IIe IourLe preLuILe...
- AscuILù, SLeI, voI ce IuceLI ucoIo, pe grunILù? Vù
pregùLILI de rùzboI?
¡-um rùspuns, sùruLundu-I penLru mIne umùruI roLund,
cù nu Iucem nIcI o pregùLIre sI cù, de uILIeI, sunL sIgur cù nu
vom InLru în rùzboI.
- De unde... ucum e ubsoIuL sIgur, druguI meu, muIne e
consIIIu de corounù, sI se înveII Iur înLr-o roLocouIù
ImporLunLù de Ium...
¡-um urùLuL cù uu muI IosL consIIII de corounù, cù nu e
nIcI un perIcoI.
- MuI bIne... uI, ce bIne ur II sù se LermIne oduLù
povesLeu usLu... Nu LI-e IrIcù sù mergI Iu rùzboI?
Eu mù gundeum cù us II înnebunIL de Leumù s-o Ius pe eu
cu ubsoIuLu cerLILudIne cù n-ure nIcI un conLroI. TouLù IuLu
mI s-u crIspuL, înLunecuL de gunduI ucesLu.
A bùguL de seumù sI m-u înLrebuL numuIdecuL:
- TI-e IrIcù înLr-udevùr?
¡n cIIpu usLu um sImLIL cù voI dezerLu penLru LreI zIIe,
orIce s-ur înLumpIu cu mIne, cu sù vIu prIn surprIndere sù
vùd ce Iuce. ¡-um rùspuns cù nu sLIu, cù nu m-um gundIL Iu
usLu. AdevùruI e însù cù mù gundIsem. De muILe orI ImugI-
num cuLe o bùLùIIe sI mù vedeum conducundu-mI pIuLonuI
cu o bruvurù uLuL de exLruordInurù, încuL LoLI seIII meI sù se
enLuzIusmeze. De pIIdù, sù merg în pIcIoure pe LoL cumpuI
cu oumenI cuIcuLI. Sù poL II vùzuL de depurLe cu bInocIuI,
Iur ucusù, pesLe cuLevu zIIe, LouLù Iumeu sù IIe uImILù de
IsprùvIIe meIe, sù um un IeI de Iegendù, Iur nevusLù-meu sù
proLesLeze usor sI orgoIIos, cund LouLù Iumeu îI vu vorbI de-
spre purLureu meu în rùzboI.
- A, nu-I sLILI?... E un nebun sI jumùLuLe... ¡-um spus sù
se usLumpere, cù nu vreuu sù mù Iuse vùduvù.
SI LoLusI, cund vIsum noupLeu cù Iuu purLe Iu IupLe, erum
cu puruIIzuL de grouzù.
Cu munu sub sunuI cuId uI IemeII, cùuLum ucum sù descI-
Irez, în rILmuI eI InLerIor, ce gundesLe.
- AscuILù, SLeI, Lu sLII cù ducù, Doumne IeresLe, morI în
rùzboI, sILuuLIu meu e IourLe neIùmurILù?
Am începuL sù zumbesc, pe jumùLuLe IronIc, dur pe
jumùLuLe mIruL de preocupùrIIe eI - sI I-um sopLIL în urecIe
cu un secreL cuId:
- Ducù n-uI vruL sù uI copII...
- Eu? Tu n-uI vruL, de ce mù ucuzI ucum pe mIne?
Am prIvIL-o, mIruL de IIpsu eI de memorIe, de usurInLu cu
cure, udevùruLù IemeIe, Lreceu pesLe IogIcù.
Am sùruLuL-o pe coILuI gurII.
- De ce esLI îngrIjoruLù? Tu sLII cù voI Iuce un LesLumenL.
- CIIur cu LesLumenL. Vu LrebuI, cIne sLIe, sù mù judec cu
mumu Lu, cu rudeIe LuIe.
Erum mIruL:
- ALuncI, ce vreI?
MI-u cuprIns umerII cu o IemInILuLe uprIgù sI m-u prIvIL
de uproupe.
- AscuILù, SLeI, Lrece o purLe dIn IIreIe engIezesLI de Iu
Buncu GeneruIù pe numeIe meu.
Am înLeIes, morL, LoL LuIcuI ucesLeI zIIe InIume. ¡n LImpuI
rùzboIuIuI, în zIureIe IrunLuzesLI, Iu mIcu pubIIcILuLe,
upùreuu ununLurIIe spIonIIor germunI în IImbuj convenIL.
SI ununLuI urmùLor:
"De încIIrIuL upurLumenL mure, supLe odùI, dIn cuuzu
pIecùrII. AdresuLI zIur z¤=".
însemnu în reuIILuLe:
"¡erI uu LrecuL spre guru AmIens supLe regImenLe cu
desLInuLIe necunoscuLù. PIunuI 6=¤ expedIuL prIn ugenLuI
H¤¤."
Asu îmI upùreu mIe, uvund cu LoLuI uIL înLeIes, uceusLù zI
de drugosLe preu urùLousù.
Am LùcuL îndeIung, cu încùpùLunure, sI cund eu u sLùruIL,
u IzbucnIL ceurLu. MI-u reprosuL egoIsmuI meu, mI-u urùLuL
cù m-u IubIL sI cund erum sùruc sI cù ucum mù îngrIjoreuzù
uLuL de puLIn sourLu eI. ¡-um repeLuL cù îI voI Iùsu prIn LesL-
umenL LoL, dur eu InsIsLu, cu munIe sI dIspreL, ubIu sLùpunIL,
sù-I Iuc donuLIu.
PenLru mIne, drugosLeu uceusLu eru o IupLù neînLrerupLù,
în cure erum vesnIc de vegIe, cu LouLe sImLurIIe Iu pundù,
guLu sù prevIu orIce perIcoI.
Am înLeIes dInLr-o duLù, decI, ce vreu IemeIu. Doreu, Iùrù
îndoIuIù, cu, udùposLILù de grIjI, sù se despurLù de mIne.
M-u cuprIns o IurIe ubIu sLùpunILù. PrIveum cu urù sI
dIspreL corpuI ucesLu umenInLuL de îmbùLrunIre LImpurIe,
cure vreu sù mI se susLrugù, sù mI se însLrùIneze. DesIgur u
sImLIL usLu, cùcI ImedIuL u Lrus ceursuIuI pe eu, sI-u sprIjInIL
cupuI pe bruL sI u începuL, suu u încercuL, sù pIungù:
- Nu mI-us II încIIpuIL nIcIoduLù cù um sù ujung sù IIu
LruLuLù usLIeI. SI de cùLre cIne? De cùLre uceIu pe cure-I ud-
or, penLru cure-mI sucrIIIc prIeLenIIIe.
VuIgurILuLeu IruzeI nu m-u surprIns, cùcI ucum o vedeum
uservILù sLIIuIuI vuIgur uI IumII pe cure o udmIru.
Bu cIIur, mI-um duL seumu cù încù us puLeu sù-I gundesc
cu uIL înLeIes. "Sù suIùr eu uLuL dIn cuuzu unuI bou, cure
nIcI nu sLIe sù dunseze sI cund e uIùLurI de mIne, Iu resLuur-
unL, mù pIIcLIsesLe cu muLreIe IuI LumpILe..." Suu cùLre
umunL: "Drugù, um sù-ncerc LoLuI, dur nu sLII ce
încùpùLunuL e dobILocuI ùIu? Purcù eu nu us vreu sù IIm
umundoI, sIngurI în sLrùInùLuLe?"
MI-u reprosuL upoI o muILIme de gesLurI nedeIIcuLe dIn
LrecuL, jIgnIrIIe eI, u IùcuL proIeLII în ceeu ce prIvesLe pur-
Lureu IumIIIeI meIe, sI, în LoL ce spuneu, eu nu vedeum
decuL IurIu de unImuI cure nu IzbuLesLe sù obLInù ceeu ce îI
vor sImLurIIe.
BùLùI în usù uu rùsunuL înùunLru cu InLrureu muLerIuIù u
unuI spIrIL.
- EI, somnorosIIor, îmbrùcuLI-vù, cù u începuL Iumeu sù
Iusù Iu pIImbure pe buIevurd.
Eru counu ALenu, cure "IroIu" în moduI ucesLu prezenLu
meu în cusu eI sI ne subIInIu cuIILuLeu de umunLI.
M-um îmbrùcuL, Lùcund cu osLIIILuLe, sI um IùsuL-o
munIousù sI îmbuInuLù pe usLernuLuI soIuIeI.
¡umInu soureIuI îsI pIerduse LùrIu, uveu ucum preIungI
cIInurI gùIbenII, de usIInLIL. Pe sLrudu înLorLocIeuLù sI
puvuLù cu boIovunI de munLe, grupurI de vIIegIuLurIsLI
coboruu spre purc sI buIevurd. Eruu IeLe sI IemeI LInere, în
rocIII uIbe, usoure, cu vouIurI spumouse pe umerI, oIILerI,
IIceenI, IeLe de scouIù (buckIIscIurI pe vremeu uceeu), cure
coboruu dIn LouLe dIrecLIIIe spre cenLruI orusuIuI, cu spre
un rendez-vous generuI. Pe urmù se îngIesuIuu LoLI,
deIIIund unII prIn IuLu uILoru, remurcundu-se suu nu,
provocund suu preIungInd mIcI dIscuLII cu surusurI sI
prIvIrI.
¡u coIL, m-um IovIL IuLù în IuLù cu un grup, cure, în uIb sI
cu punLoII Iùrù Loc (sI ceI doI bùIeLI sI ceIe douù IeLe brune),
mergeuu IIecure, purLundu-sI rucIeLeIe cu o soIIe, Iu LenIs.
M-um oprIL Iu o musù, pe LroLuuruI dIn IuLu coIeLùrIeI, sI
um ceruL un IIcIIor, prIvInd Iùrù InLeres muILImeu cure se
grùmùdeu punù sI prInLre mese, cund, um îngIeLuL: pe
purLeu ceuIuILù u buIevurduIuI Lreceu G. înLr-un cosLum de
cuIoureu nIsIpuIuI, purcù nou, cu cruvuLu rosIe, în cupuI
goI. Cu musLuLu mIcù neugrù, cu obruzuI rus prouspùL sI
pudruL, cu mersuI eIusLIc, uLrùgeu Iuureu-umInLe u LuLuror.
Nu mù muI îndoIum ucum, venIse penLru eu uIcI, îI eru decI
sIgur umunL. PouLe cù împreunù IoLùruserù cIemureu meu
de pe grunILù, penLru ucLuI de donuLIe.
Purcù dIn LoL corpuI s-u scurs sungeIe dIn mIne, prIn pI-
cIoure, în pùmunL. Aveum ImpresIu cù um devenIL ud,
nepuLIncIos sI boInuv. Eru în suIIeLuI meu cu un peIsuj nou,
cu ujungereu LrenuIuI înLr-o sLuLIe de ocnù.
SLùLeum usu, pùrùsIL, puruIIzuL, Iùrù sù poL gundI nImIc.
ToLuI eru umorLIL în mIne. Pe urmù mI-um spus cù LrebuIe
sù-I omor.
M-um dus ucusù cu un somnumbuI, Iùrù sù vùd sI sù uud
nImIc dIn juruI meu, Iùrù sù sLIu nIcI în umInLIre, ucum, ce
eru în sLrùzIIe pIIne de Iume sLrùInù, cu o IIguruLIe. Eu eru
încù ucusù. ¡-um spus cù m-um înLuInIL cu coIoneIuI, cure
mI-u duL ordIn sù pIec ImedIuL Iu regImenL. Mù prIveu
nedumerILù, suspecLund uceusLù bruscù IoLùrure.
- SpuneuI cù de-ubIu uI pIecuL? Cù LocmuI uI ocoIIL
DumbovIcIouru, cu sù nu-I înLuInesLI pe coIoneI. Ce sù cuuLe
uIcI?
A LrebuIL sù uIIrm cu grubù, surprIns de uceusLù LInere de
mInLe u eI:
- E uIcI în CumpuIung. Eru cu încù un oIILer de Iu dIvIz-
Ie... M-u cIemuL sI mI-u spus cù neupùruL, usLù-seurù încù,
sù IIu Iu regImenL.
MI-um încIns subIu, mI-um verIIIcuL sLeveruI de buzunur,
um sùruLuL-o cIIur, pe uceusLù IemeIe cure nu muI eru u
meu, cure eru u morLII. Am prIvIL-o cu IndIIerenLu cu cure
prIvesLI un LubIou. SI IrumuseLeu eI bIondù eru ucum de re-
producere în cuIorI, vreuu sù spun cù uveu cevu uscuL, Iùrù
vIuLù, usu cum e dIIerenLu înLre cuIoureu uIeIousù sI greu u
LubIouIuI orIgInuI sI înLre IucIuI bunuI uI cromoIILogruIIeI.
¡mI spuneum, în gund, cu sImpIILuLe: voI II dus în IuLu
juruLIIor. ToLdeuunu um uvuL obsesIu Ior sI ucum mù
vedeum ujuns ucoIo, cu sI cund, încù de cund erum mIc,
prImIsem un bIIeL cu desLInuLIu usLu. NIcI un momenL însù
nu m-um gundIL sù mù sInucId sI eu. ¡emeIu uceusLu, omuI
ucesLu mù mInLIserù, jucuserù cu mIne o comedIe sInIsLrù
uI cùreI sIursIL nu puLeu II decuL pedeupsu Ior.
SI, cu uceIusI uuLomuLIsm de om purLuL de o Idee IIxù, um
pornIL-o pe sLrudu boIovùnousù în jos.
Pe buIevurd, cred, mù opresLe o voce scurLù sI LùIousù:
- DomnuIe subIocoLenenL...
Eru IocoLenenLuI-coIoneI, ujuLoruI comundunLuIuI.
- DumneuLu esLI dIn ¯¯? sI-mI spuse numeIe regImenLu-
IuI. Nu vorbIsem, de uproupe, nIcIoduLù umundoI. Ce cuuLI
uIcI?
M-um gundIL Iu LoL rùuI pe cure puLeum sù-I Iuc comund-
unLuIuI de buLuIIon sI um mùrLurIsIL cù, IIInd LrImIs Iu
Rucùr, m-um ubùLuL punù uIcI.
- Am duL ordIn sù nu-sI pùrùseuscù nImenI unILuLeu. AI
sù pIecI ImedIuL Iu DumbovIcIouru.
CuL LImp eu conduceum Iumeu, o conduceum în mod Io-
gIc. Acum, erum Iu derIvu unor puLerI superIoure mIe sI
nIcI o înLumpIure nu mù muI puLeu mIru. AceusLù înLuInIre
cu coIoneIuI, pe cure o mInLIsem cu un sIerL de orù muI
înuInLe, nu Iùceu decuL sù-mI înLùreuscù sI muI muIL con-
vIngereu umorLILù cù LoL ce e de înLumpIuL LrebuIe sù se
înLumpIe.
M-um încIIs înLr-o cumerù de IoLeI, Iu cupùLuI mIcuIuI
buIevurd sI cum cIùdIreu, vecIe, eru IuLurù curmezIsù Iu
cupùLuI IuI, de Iu IereusLrù prIveum în pIIn, în IuLù,
muILImeu cure se pIImbu. Am Lrus perdeuuu, um spIonuL
cuLevu cIIpe sI pe urmù m-um IungIL pe puLuI desLuI de
murdur, cu cuverLuru IeILInù sI pernu preu mIcù.
¡uc, cu o pIIcLIseuIù IndIIerenLù, pIunuI rùzbunùrII. ¡u
oru zece mù voI uscunde pe o uIILù vecInù, de unde poL
supruvegIeu InLrureu sI IesIreu dIn cusù. Ducù eu pIeucù de-
ucusù, o voI urmùrI punù Iu IocuInLu IuI. Ducù vIne eI Iu eu,
voI buLe înLuI, Iur ducù nu mI se vu descIIde ImedIuL, voI
spurge usu sI pe urmù ce vu II voI vedeu.
Ducù punù Iu mIezuI nopLII nu vu II nIcI unu, nIcI uILu, voI
merge ucusù sI LrebuIe s-o gùsesc cuIcuLù, cùcI mI-u spus cù
se cuIcù devreme sI decI mIncIunu e un IndIcIu de
vInovùLIe. ¡nseumnù, nu-I usu? cù e Iu umunL. Dur cum sù
gùsesc IocuInLu IuI? M-um gundIL sù LrImIL pe cInevu sù uIIe
udresu, îmI duu seumu însù cù e o copIIùrIe. DeuILIeI, um
cerLILudIneu cù eI vu venI Iu eu. BùLuIu în usù u couneI
ALenu, reumInLILù, mI se pure ucum suspecLù, usu cu un soI
de exces de zeI cu înLeIes.
Beum un puIur gros de upù verde sI vroIum sù pun re-
voIveruI pe mùsuLu de noupLe, cund uud bùLùI sIIouse în
usù. CIeIneruI îmI spune cù mù cIeumù cInevu numuIdecuL
jos. Nu prIcep nImIc sI cobor.
E coIoneIuI.
- HuIde, domnuIe, Iu regImenL. Ce muI înLurzII? E ordIn-
uI grupuIuI de ucoperIre cu muIne ubsoIuL LouLù Iumeu sù
IIe prezenLù Iu unILùLI. N-uI sù uI Lrùsurù. Te duc punù Iu
DumbovIcIouru sI de-ucoIo o IeI pe jos. MuIne în zorI esLI Iu
compunIe.
Nu muI sImL oboseuIù. ¡mI urd ucum ocIII, LurI în cup, sI
de ubIu mù sLùpunesc.
- DomnuIe coIoneI, mI-e ImposIbII sù merg ucum, muI
IùsuLI-mù... VoI venI Iu noupLe.
- Ce Iu noupLe, domnuIe? VII cu mIne suu Le uresLez Ime-
dIuL.
Mù cuprInde o ugILuLIe cumpIILù. SImL cù înnebunesc Iu
gunduI cù us puLeu pIecu Iùrù sù IIcIIdez drumu cùsnIcIeI
meIe.
PouLe cù ocIII mI-uu IesIL dIn orbILe, buzeIe mI Ie sImL
urse, Lremur LoL.
- DomnuIe coIoneI, vIu dIseurù. Am Lrùsurù, IùsuLI-mù.
VorbesLe IoLùruL sI cuIm, de purcù ur II Iu ceIùIuIL cupùL
uI LeIeIonuIuI, unde se uude bIne sI numuI eu mù zbucIum
uIcI, unde LoLuI e neungrenuL.
- ¡ugI de-ucoIo... vII cu mIne... muI Iusù-Ie drucuIuI,
dumeIe uIeu. VusIIe, du-Le sus sI udu bugujuI domnuIuI sub-
IocoLenenL. SI îndoInd LouLù Lrùsuru, cund pune pIcIoruI pe
scurù: "HuI, vIno sus".
- Mù duc sù-mI Iuu sIngur ce um în cumerù sI vIu.
SImL cù sunL înLre vIuLù sI mourLe. Ducù mù uresLeuzù
coIoneIuI, suu ducù Iuc cumvu vreun gesL de Insubordon-
ure, compIIc LoLuI sI nIcIoduLù nu voI puLeu uIIu udevùruI.
Mù prInd în ImposIbIIILuLe, cu uceIu cure e cùzuL în
mIusLInù sI cu cuL mù voI zbuLe, cu uLuL voI coborî muI
udunc.
Mù gundesc Iu o uILImù soIuLIe. ¡I spun coIoneIuIuI cù um
bugujuI Iu un prIeLen, cu sù poL Lrece usLIeI pe Iu mIne... Nu
esLe excIus cu umunLuI IemeII sù II sI venIL, crezundu-mù
pIecuL... SI uLuncI LoLuI gùsesLe dezIegure. Ducù nu-I gùsesc
ucoIo, ceI puLIn sù-I urIu eI cù sLIu LoL, cù, ducù îsI încIIpuIe
cù îsI buL joc de mIne, se înseuIù, sù-I spun cù pouLe sù
pIece, cù udIneuurI um reIuzuL donuLIu penLru cù sLIum LoL-
uI. S-o sLrung de guL sI sù-I rùcnesc cuL voI puLeu de îndurjIL
sI exusperuL: "SLIum LoLuI... sLIu ubsoIuL LoLuI".
CùcI, înLr-udevùr, ceeu ce mù doure muI muIL e gunduI cù
eI socoL cù nu sLIu nImIc.
Cu un resorL împIns, sLruns Iu muxImum, LrebuIe sù
Izbucneuscù LoL ce um comprImuL în mIne. UmIIInLù,
neIInIsLe sI IurIe.
CoIoneIuI convIne sù Lreucù pe Iu mIne sI eu sLrung,
crIspuL, revoIveruI în buzunur.
Treceum cu Lrùsuru înceL, cùcI coIeLùrIIIe uu scos meseIe
nu numuI pe LroLuuruI sLrumL, cI punù în mIjIocuI sLrùzII
îngusLe. DoI domnI joucù LubIe sI cu eI nu se înLumpIù nIm-
Ic ucum în cIIpu usLu cumpIILù, cu sI cu LouLù muILImeu în
cuIorI de buIcI, cure IorIoLesLe. O Iuùm pe Iu prImùrIe în
sus, Lrecem pe Iungù o IurmucIe, ocoIIm coILuI, unde, în
pruguI prùvùIIeI cu opIncI, IumunùrI, pùIùrII sI urnIcI, îsI
usLeupLù musLerIII negusLoruI în ILurI sI cùmusù. Cu nImenI
nu se înLumpIù nImIc.
¡u IeresLreIe nousLre, perdeIeIe gùIbuI sunL IùsuLe. ¡u
IereusLru de Iu cumeru eI, counu ALenu prIvesLe rezemuLù
Iumeu de pe sLrudù. "EI, n-uI pIecuL, domnuIe GIe-
orgIIdIu?" "Bunù zIuu, domnuIe coIoneI, Iur uI venIL pe Iu
noI?" CunousLe pe LouLù Iumeu.
Tremur LoL. PerdeIeIe IùsuLe mI-uu LurnuL oLruvù în
sunge. BuL în usu, cure e încIIsù, sI dInùunLru voceu eI
înLreubù obosIL: "CIne e?" ¡ur cund descIId, sI eu în
cùmùsuLù, sI soIuuu, cu usLernuLuI moLoLoIIL, sunL LoL cum
Ie-um IùsuL.
E mIruLù vug, nu însù surprInsù, cù m-um înLors. ¡-um
expIIcuL cù um pIerduL un ordIn uI regImenLuIuI sI cù socoL
cù I-um uILuL ucusù. CuuLù puLIn sI, în Ioc de ordIn, îmI dù o
scrIsoure cu scrIs mure sI upIecuL spre dreupLu:
"Doumnù, sunL de uzI, de Iu prunz, Iu CumpuIung cu sù-
mI vùd o mùLusù sI nIsLe verIsoure. Ducù vreLI, rùspundeLI-
mI cund poL venI sù depun omugIIIe meIe Iu pIcIoureIe d-
vousLrù."
SI IscùIesLe G.
PrIvesc bIIeLuI cu neîncredere. SImL însù cù IucrurIIe uu
InLruL înLr-un Iùgus normuI. MomenLuI de crIzù e LrecuL.
PIusez, cu ourecure ubIIILuLe, ordInuI Iu cupùLuI soIuIeI, îI
Iuu sI dupù ce Iùmuresc umùnunLeIe, ceruLe de eu vug sI
obosIL, o îmbrùLIsez uuLomuL sI cobor. Apure dIn nou Iu
IereusLrù, pe umerI cu o IùInuLù de mùLuse uIbù sI puI, sI-
mI LrImILe un surus cu un sùruL de mudonù rùnILù. E o
IrumuseLe doIenLù, descurujuLù sI IoIuIù. Are pùruI uurIu sI
uIbusLruI ocIIIor puIId. MuI muIL cu orIcund pure pIcLuLù pe
smuIL.
CoIoneIuI nu muI prIcepe nImIc. E ImpresIonuL de
IrumuseLeu IemeII sI nu sLIe ce uLILudIne sù Iu. S-o con-
sIdere soIdùLesLe cu pe o cocoLù, cùcI IrumuseLeu eI ure cevu
de cocoLù, suu sù Iu un IeI de "drepLI" suIIeLesc în IuLu uneI
IemeI dIn Iumeu bunù sI u uneI scene de drugosLe
înduIosùLoure.
AbIu cund IesIm pe soseuuu uIbù, cure, depurLe, ocoIesLe
MuLeIusuI Iu mIjIocuI înùILImII IuI cu o buIusLrudù, îmI
spune cu o LImIdILuLe de musLùcIos sLruns în vesLon mIIIL-
ur:
- De uceeu spuneI cù nu vreI sù pIecI? Hù?
¡I expIIc cù e nevusLù-meu sI rùmune uImIL. Pe urmù, cu
sù cusLIge LImp sù gundeuscù, sLrIgù cùLre vIzILIu:
- HuI, dù-Ie bIce, VusIIe, cù ne-u upucuL noupLeu; sI muI
încoIo, cund s-u IoLùruL: PùI bIne, domnuIe, uLuncI ce
cùuLuI Iu IoLeI? ¡n cuzuI ùsLu, nu vreuI sù mergI... dIn cuuzu
ùIeIu de Iu SpIendId?
Ce I-us puLeu expIIcu? ¡I spun usu, înLr-o dourù, uILund cù
eru vorbu sù Lrecem pe Iu un prIeLen, cù ucusù uveum sù
rùmun, Iur Iu IoLeI nu cùuLum decuL nIsLe cunoscuLI.
- ¡rumousù IemeIe! drepL sù spun.
CompIImenLeIe cure mI se Iuc penLru nevusLù-meu mù
scoL dIn sùrILe. E, în orIcure dIn eIe, un regreL, o dorInLù
conIuzù. AIùLurI de IIecure cuvunL e prezenL cu umbru IuI
un sens nemùrLurIsIL, dur cure e sLIuL de LoLI uceIusI, Iur
orIce ocoI nu Iuce decuL sù-I subIInIeze sI orIce InLenLIe de
expIIcuLIe sù-I ugruveze. Dur ucum sunLem depurLe sI - e
pouLe sI o InIInILezImuIù dozù de IIcIeIIsm IerurIIc - o cIIpù
sunL vug mùguIIL cù seIuIuI meu îI pIuce nevusLù-meu.
Rùmunem umundoI îndeIung pe gundurI.
¡n IegùnuLuI LrùsurII regImenLuIuI, Iùsùm de o purLe sI de
uILu uILImeIe cuse uIe CumpuIunguIuI. Cobourù muI LouLe
punù în prundIsuI ruuIuI cu sIvouIe împIeLILe. UneIe pur cu
eLuj, cùcI uu pIvnILI cu un subsoI înùILuL, Iur deusupru Ior
prIdvoruI. E cIuduL sù vezI pe uneIe recIume de IIrme uI-
LruoccIdenLuIe: "Pneu MIcIeIIn" suu "VermouLI CInzuno".
SoureIe cobourù dupù cuImIIe ¡ezeruIuI sI PùpusII, vùzuLe
ucum dIn purLeu usLùIuILù, sI încouce, sub eIe, e LurIu scIIL-
uIuI NùmùesLI. S-u înseruL de-u bIneIeu sI pe cousLu gouIù u
MuLeIusuIuI uu începuL sù urdù vurnILeIe. De depurLe pur
nIsLe vuIcunI în pIInù erupLIe, dur, pe mùsurù ce Lrùsuru se
upropIe de eIe, îsI scud mùrImeu sI Iormu, devIn numuI
nIsLe cIùI murI de pIuLrù, cu cruLere uIbe de jùruLIc cure
IumIneuzù seuru ceruI cu nIsLe proIecLoure. Cure de munLe
cu covIILIre merg înuInLeu nousLrù LIInIL, sI cu sù ne Iucù Ioc
oumenII îndeumnù boII cu cIIbzuIuIù, cùcI sunL pornILI Iu
drum Iung. E un Iurg IIor spuLIuI cure precede înLunecureu
udevùruLù. DIncoIo de spInureu gouIù cure cobourù dIn
vurIuI MuLeIusuIuI, nI se pure cù urd nemùrgInIL pùdurIIe,
pe cure nu Ie vedem, dur Ie sLIm boguLe, pe povurnIsurI de
munLI. Cund ocoIIm însù pe soseuuu pIeLruILù LoL cu vur,
încoIùcILù pe LrupuI munLeIuI, vedem cù nu sunL decuL
vurnILeIe de pe povurnIsuI ceIùIuIL, uceIeusI cIùI murI de
pIuLrù cu cruLere de jùruLIc uIb, Iu cIncIzecI, o suLù de pusI
de soseu.
MersuI în Lrùsurù, muIL muI muIL decuL ceI în musInù, u
IosL sI e încù unu dIn voIupLùLIIe uIese, penLru mIne.
¡egùnureu urcurIIor e ceI muI bun sI îmboIdILor Ison rILmIc
uI gundurIIor. Asezureu corpuIuI, cu înLr-un IoLoIIu scund, e
dInLre ceIe muI LIInILe. SI muI uIes e IupLuI osebIL de
preLIos cù, IIInd condus de uILII, nu uI nevoIe sù III uLenL Iu
IncIdenLeIe drumuIuI. E un "ubundon" LoLuI, cu înLr-o
îmbrùLIsure u înLreguIuI suIIeL.
Pe sLungu sI pe dreupLu, Iu înùILImeu cupuIuI, nu sunL, sI
de o purLe sI de uILu, decuL douù puIIere de înLunerIc vug sI
Iorme neIùmurILe, cure se desIrù dupù un suI ubsLrucL. Mù
gundesc cu bucurIe cù m-um înseIuL. Cù e probubII cù Ie-
meIu mù IubesLe. BucurIu eI uzI, cund m-u vùzuL, de ce us
suspecLu-o? PenLru cù mI-u ceruL o sumù de bunI? PouLe cù
e o dovudù de egoIsm reIuzuI meu. N-um nIcI un moLIv sù
cred cù mInLe. ¡nLr-udevùr, n-u IùcuL nIcI un soI de
cunosLInLe, u IosL LùcuLù, reLrusù. NIcIoduLù, de vreun un
încouce, n-us II crezuL cù IemeIu uceusLu pouLe LrùI usLIeI,
numuI u meu. SI IuLù cù LocmuI ucum erum în pruguI neb-
unIeI. BucurIu ucesLeI regùsIrI suIIeLesLI îmI e cu uLuL muI
InLensù, cu cuL vIne dupù dIsperureu cure mù împIngeu Iu
ususInuL. SI grubu IIreuscù sI IndIIerenLù cu cure mI-u urùLuL
scrIsoureu... De ce mI-ur II urùLuL-o, ducù ur II uvuL moLIve
sù uscundù cevu? MuI uIes gesLuI ucesLu mù dezurmeuzù.
- DormI, domnuIe?
- Nu, domnuIe coIoneI, mù muI gundeum... usu. Erum
ucum LoL învùIuIL în umInLIreu surusuIuI îndureruL sI u
ocIIIor murI uI nevesLeI meIe, Iu pIecure. Mù gundeum, cu
recunosLInLù, cù IemeIu uceusLu merILù LouLe sucrIIIcIIIe dIn
Iume. Ce ur II IosL vIuLu meu Iùrù eu? SI ce nebunIe îmI ur-
deu suIIeLuI?
MerILu zIuu de uzI sIursILuI pe cure I I-um duL eu?
¡ururIIe puLernIce uIe unuI uuLomobII ne-uu prIns înLr-o
preIungù sI IneIubIIù pIusù de IumInù, prIn cure, oIerILI cup-
LIvI ceIor dImpoLrIvu nousLrù, uIunecùm LrepLuL. CoIoneIuI
Luce cu ocIII descIIsI sI mù surprInde uLuLu preocupure Iu
un mIIILur. Dur se sI expIIcù, Iùrù sù IIe înLrebuL.
- DomnuIe, usLu nu e vIuLù. ¡uLù doI unI de cund sunL uIcI
pe IronLIerù. Nu mI-e cusu cusù, nu mI-e musu musù. UILe,
ucum vIne Loumnu, muI sunL douù sùpLùmunI punù-mI
merg copIII Iu scouIù.
- AveLI copII mIcI, domnuIe coIoneI?
- Am doI. O IuLù înLr-u cInceu. E LocmuI Iu Mudonu
Dudu, Iu CruIovu, sI un bùIuL Iu noI ucusù, Iu IIceu. Acum, ce
muI sLIu eu de eI? Aproupe ne-um însLrùInuL. SLùm usu, în
suLuI ùIu bùLuL de Dumnezeu, în creIerII munLIIor. MuI bIne
um InLru oduLù în rùzboI, sù se LermIne.
- CredeLI cù muI InLrùm? Eu socoL cù vom rùmune neuLrI
punù Iu sIursIL. Unde muI puI cù rIscùm sù IIm zdrobILI?
¡sI uprInde LIguru sI, IIresc, Iùrù ImporLunLù:
- De bùLuL n-uu cum sù ne buLù, cù sI eI sunL pe sIursILe.
N-uu pIcIor de soIduL în TrunsIIvunIu sI uu ujuns sù
mùnunce punù sI morLùcIunI. Moure Iumeu de Ioume Iu
BudupesLu, nu se muI dù decuL cu condIcuLù puIne. Dur n-uI
munLu, vùd cù LI-e IrIg? EsLI cum subLIre îmbrùcuL. VusIIe,
dù pùLuru de sub LIne.
Eru înLr-udevùr, rùcoure. De pesLe vurIurIIe de bruzI
veneu un suIIu rece ce mù Iùceu sù-mI sImL pIeIeu. Nu
uveum decuL o bIuzù de sevIoL verde, de vurù, pe mIne sI
punLuIonI de ruILcorL, subLIrI cu punzu. E muI bIne cu pI-
cIoureIe învùIuILe în pùLurù.
CuseIe dIn DrugosIuveIe, însIruLe pe sLungu sI pe dreupLu
soseIeI, pur, în înLunerIc, muI LouLe Iu IeI. OprIm Iu o
crusmù de drum mure.
- HuI sù ne dùm sI noI jos... MuI Iuùm un puIur cu vIn,
punù rùsuIIù puLIn cuII. VusIIe, vezI de eI. PouLe sù sI
îmbucùm cevu, cù um pIecuL cu nepusù musù.
Sub umbruruI IumInuL de un IeIInur uIburos, muI sunL
cuLevu mese. ¡n juruI Ior, munLenI sLuu înceL de vorbù.
¡ungù ceLerus, sIngur un voInIc cu prIvIreu încIIsù, cu
musLuLu mure. E beuL. SLIe cù îI prIvIm LoLI, dur pure pIecuL
înLr-o Iume, u IuI. Pe musù, ure sI puLru puIure penLru
cunLùreLI. Cere dIn nou bùuLurù. De Iu o musù vecInù (puL
de scundurI pe buIumucI subLIrI), îI sLrIgù un vecIn:
- Mù NIsLore, Iur se LIn copIII dupù LIne prIn suL...
Surude, musLuLu îI mùresLe purcù surusuI.
- Se LIn dupù mIne puII de IeIe... sImL, uIurIsILII! sI surude
uneI vedenII dIn eI.
- Mù NIsLore, muI pùsLreuzù, mù... o II uzI sumbùLù, dur
sunL douù sùrbùLorI Iu rund, cù IunI e SunLu MurIu, nu se
Iucreuzù Iu DursLe, opresLe bunI cu sù poLI beu sI muIne
seurù.
- BIne... bIne... um sù beuu punù poImuIne seurù. SI voI
ce uLI sLuL, mù?
¡ùuLurII nu sunL LIgunI, cI sùLenI dIn munLe. E un cobzur,
un vIorIsL, uILuI cu nuI sI un LumbuIugIu. CunLecuI Ie e LrIsL,
cu preIungIrI cure n-uu nImIc dIn senLImenLuIIsmuI urIuL
dIn bojocI, LIgùnesLe. E udevùruL cù IIecure cunLec uproupe
ure versurIIe dubIuLe de cuLe douù-LreI oIurI suu mùI... mùI,
dur nu sunL rùcnILe dIn pIepL (de purcù pIesnesc ocIII ceIuI
cure Ie cunLù), cI sunL rùsIrunLe înùunLru. GIusuI ceIuI cure
Ie zIce, dIn gurù, urcù Iùrù sIorLure sI e ucoperIL de un sImL
de omenIe cu de o surdInù, cùcI IzbucnIrIIe uu rùsucIrI um-
ure. SunL depurLe de cunLeceIe "urmonIzuLe" Iud de proIe-
sorII de muzIcù, cum nu uu nImIc cIobunII de pe cuIenduruI
poIeIL de pereLe, cu ceI udevùruLI. Pe cund cucouneIe Iz-
menILe nuLIonuI, Iu orus, cunLù Du-Le dor Iu budeu-n sun,
MundruIILù de Iu munLe, suu doInu, devenILù odIousù Iu
LouLe "IesLIvuIurIIe urLIsLIce", cunLeceIe ceIor de uIcI uu un
gusL udevùruL sI umur de pIuLrù, de scourLù de sLejur, de su-
IIeL pusLIIL, urs de drugosLe sI de pùrerI de rùu. DrugosLeu
nu e "IdIIIcù", cI ure o drojdIe greu de umùrùcIune. E vorbu,
muI LoLdeuunu, de bùrbuLI cure uu IubIL mIsLuILor, de IemeI
cure uu IubIL muI muILI bùrbuLI. E o beLIe de pùcuL în
cunLecuI de munLe, cùcI în muI LouLe IemeIu e IubILù, cu
LouLù necredInLu eI (sI e cIuduLù înLuInIreu uIcI, dInLre ceu
muI ruIInuLù poezIe buudeIuIreIunù sI verIuIneIunù, cu vo-
IupLuLeu sLrùvecIe u pùcuLuIuI). TrupuI IemeII drugI sI
necredIncIouse, vroIL bun, înLreg Iu IumInù, devIne udeseu
muI scump, muI dureros preLuIL, prIn LoLI ceI cure I-uu
IrùmunLuL în bruLe, sI eI deznùdùjduILI sI înIrunLI, cu sI ceI
ce cunLù. E un IeI de sIInLenIe sI de voIupLuLe prIn pùcuL.
DrugosLeu e, ceIe muI udeseorI, IrùLIeLuLe în umur. Dur sI
cunLùreLuI de usLù-seurù e cum n-um înLuInIL uILII punù
ucum.
A cunLuL sI cunLecuI preu de muILe orI sLIuL:
¡runzù verde cu mùruru,
De LreI orI poLcovII cuIuI,
PoLcouve cuL Icusuru,
Cu sù urc Iu SLuncu deuIuI -
SI nu-I vInu cuIuIuI,
NIcI u poLcovuruIuI,
SI nIcI vInu SLuncII meIe
C-u pus cusu-n cousLe greIe,
CI e vInu LoL u meu
Cù mù duc preu des Iu eu.
CuvInLeIe sunL IeguLe umur, cu un surus udunc, sI, LoLusI,
LoLuI pure sopLIL penLru ceI cu puIuruI dInuInLe. ¡ndepùrLuL
în LrIsLeLe e cunLecuI oILenesc:
Sub IereusLru cuseI meIe
Trece-un sLoI de runduneIe,
Nu e sLoI de runduneIe,
CI sunL drugosLeIe meIe
Cure m-um IubIL cu eIe.
¡ubIreu meu vIne ucI sI eu, cu o sLuIIe u pùcuLuIuI. CoIon-
eIuI u ceruL sI cevu de IuuL în gurù cu vInuI, sI înLurzIe,
prIns de IrumuseLeu dInLuI u cunLecuIuI. E în mIne o
IuIIuIre usourù de urIpI, o duIosIe de prIsos. AcI, Iu
rùspunLIu de drum mure, îmI sImL LoL suIIeLuI descIIs cu o
runù. E o înLuInIre cu cunLecuI pùmunLuIuI, sI sLrunIe
Lrunspunere înLre cIInurIIe IubIrII meIe de orus sI cIInurIIe
udunuLe, cu o drojdIe, în suIIeLuI ùsLu obsLesc de rùspunLIe.
CeI cure-sI IrùmunLù musLuLu sI beu sI uscuILù de unuI sIn-
gur, cu munu Iu LumpIù, se înLource spre cunLùreL: "ZI-I
Iur". SI uscuIL ceI muI umur cunLec de drugosLe, de bIesLem,
de pùcuL, uI ucesLor vùI de munLe:
O... IouIe verde IIruI IerbII
OI, oI, oI, ¡euno,
Mù suII pe deuIuI CernII,
Unde pusLe puIuI cerbII,
OI, oI, oI, ¡euno,
¡u puIcu cu ocIII negrI...
Voceu, cuIdù cu vInuI, începe cu un Ison bùrbùLesc sI pIIn
cu o Invocure, upoI "IouIe verde IIruI IerbII" e spus cu un
LuruL vIu de surpe, penLru cu prImu sIIubù dIn "IerbII" sù se
udunceuscù înLIns, cu o urcuIre de durere, LùmuIousù. Pe
urmù, în cIemure, uceI "¡euno" e nemesLesugIL sI de-u
drepLuI cu un pIepL sIusIuL, dur numuIdecuL LoLuI e reudus
înùunLru cu bùrbùLIe, cu sù se încIeIe înLr-un joc cu
surusurI sI încercùrI de sùguInIc, pe cund LumbuIuI pIcurù
IucrImI. ToLuI cude udunc în pIepL, IungInd prImu sIIubù
dIn "negrI" înLr-o voIuLù de juIe. SI LoL cunLecuI e dIn
sImLIrI, cure ur vreu, Iùrù voIu bùrbuLuIuI, sù IIe sLrIguLe, sù
se înuILe în rùsucIrI de puLImù, dur sunL cu mundrIe sI
umùrùcIune guLuILe sI rùsIrunLe în IurgI învùIuIrI de juIe, cu
o încercure de zumbeL rezoIvuL în sLrumbùLurI de durere.
AmesLecù uceI rur "puIuI cerbII" cu reIIexuI puIuv uI
orusuIuI:
O, m-u muncuL, muncu-o-ur drucII.
MI-u muncuL poIII sI IruncII.
SI deoduLù Iur IubIreu, pIùmùdeuIù de nebunIe, de
dezgusL, de juI, de seLeu de u Iepùdu LoL ce-I sLrùIn, de u
evudu, de u învIu înLr-o Iormù suu uILu:
O, IuI, mundro, sù Lrecem OILuI,
Sù scIImbùm vorbu sI porLuI.
¡uLù drugù sI zùpùcILù, ducù um puLeu sI noI IugI... sI noI,
ducù ne-um puLeu dezbrùcu de LoL ce-u IosL... Nu vezI cù nu
muI pouLe duru usu?
O, IuI, mundro, sù Lrecem upu,
Sù scIImbùm vorbu sI IupLu.
Sù ne scIImbùm IeIuI... sù IugIm dIn Iuvru
mescIInùrIIIor, sù uILùm îndoIeIIIe sI IurIIIe sI
deznùdejdIIe... sù IIe cu în ceusuI dInLuI.
O cruce de voInIc s-u IrunL înùunLru, cu ros de o bouIù
Iùrù Ieuc, eu um goIIL nu muI sLIu uI cuLeIeu puIur, IIoruI
nemùrgInIrII înLunecuLe ne-u IùcuL sù Lremurùm usor sI,
pIuLInd greu în noI însIne, um pIecuL.
De Iu Rucùr încoIo sunLem oprILI Iu LouLe posLurIIe de
sunLIneIe cure ne recunosc. ¡n zonu usLu de ucoperIre nu se
muI cIrcuIù de muILù vreme decuL cu o învoIre specIuIù.
¡nLunerIcuI s-u muI rùrIL, sI în sLungu sI în dreupLu
înLuInIm dIn cund în cund sI IumInIsurI, în cure sIIueLeIe
copucIIor pun umbre cuLIIeIuLe. Mù sImL bIne, cu un boInuv
dupù o crIzù ucuLù sI, desI nu e nIcI o udIere, sImL venInd
dIn sLuncI cu un IIuId rùcoros sI munguIeLor, cure-mI dù o
senzuLIe de prezenLù u înLreguIuI meu corp.
E mereu o mIreusmù de brud sI de Iun copL, cure
împrospùLeuzù sImLurIIe.
CoIoneIuIuI I-u venIL ucum poILù de vorbù.
- Mù uILum, domnuIe, uzI Iu cuIeneu. Cù n-um ce Iuce Iu
CumpuIung, dur mù duc usu, dumInIcu, sù muI vùd Iume,
sù muI scIImb o vorbù ucoIo, cù mI s-u uruL Iu sLunu
nousLrù de Iu DumbovIcIouru numuI cu soIduLI...
- BIne, dur uzI e sumbùLù! De ce n-uLI rùmus penLru
muIne ucoIo?
- GeneruIuI, uzI pe Iu puLru, cund um ujuns, cù sLIu cù vIu,
mI-u LrImIs vorbù sù cuuL sù-I vùd. EI sLIu, LouLù Iumeu,
obIceIuI meu ucoIo, cund vIu. ¡us cuII sù se odIIneuscù Iu
SpIendId, mù scuLur puLIn sI o pornesc Iu cuIeneu pe
buIevurd. AcoIo ne gùsIm LoLI. Ne uILùm Iu Iume sI muI
povesLIm ce sLIm, muncund brunzouIce de zmeurù sI cIoc-
nInd sprILurI. Pe urmù, Iu musù, Iu SpIreu, sI Iur Iu cuIeu, Iu
Tudose. AzI, cum îLI spun, generuIuI purcù mù usLepLu, cù
mù sI cIeumù Iu eI. MI-u spus sù pIec Iu regImenL. MuIne
dImIneuLù sù IIu ucoIo. ¡-e IrIcù, se vede, de vreo InspecLIe.
Asu cù um IùsuL cuII sù se odIIneuscù puLIn. Punù uLuncI
cerusem un sprIL rece IuI Cvruno Iu o musù uIurù, cund
LocmuI Le-um vùzuL pe dumneuLu Lrecund sI pe urmù
InLrund Iu SpIendId. EI, mI-um zIs, ùsLu e de Iu mIne. Ce
cuuLù uIcI? SI um LrImIs sù Le uducù. Nu sLIum cù esLI cu
nevusLu. TrebuIu sù vII sù-mI cerI permIsIe... cù-LI dùdeum.
Acum e uILcevu, cu ordInuI generuIuIuI. O II în IegùLurù cu
rùzboIuI, cIne sLIe?!
- CredeLI cù vom InLru în vuru usLu?
- Noo... nu cred... Ducù n-um InLruL punù ucum... Dur
pouLe cù e cevu. TocmuI îmI spuneu un jurnuIIsL dIn
BucuresLI cù muIne vu II un consIIIu de corounù. Cù Iu
cuIeneu, ce nuIbu sù IucI înLre douù sI puLru, punù Iese
Iumeu Iur Iu pIImbure? MI-u LoL povesLIL LunùruI ùsLu...
- Ce zIurIsL? dIn BucuresLI?
- Du, dIn BucuresLI; pure sù uIbù IegùLurI sus, ucoIo... Cù
sLIu uI nuIbII o muILIme de IucrurI. MI-u duL numeIe unuI
depuLuL cure u obLInuL un permIs penLru zece vugoune de
unLurù. DomnuIe, zece vugoune de unLurù. O jumùLuLe de
mIIIon de IeI u IuuL numuI Iu usLu, cù pIùLesc ungurII cu
dIsperuLII. HuI, VusIIe, muI pIscù roIbuI ùIu cù se Iusù greu...
¡erI, îmI spuneu, Ie-u sI LrecuL prIn vumù, Iu PredeuI. Dur
purcù depuLuLuI ùsLu e sInguruI? ToLI, domnuIe s-uu
îmbogùLIL... CIcù umbIù cucouneIe dIn bIrou în bIrou, nu
Iusù peLILIu uprobuLù nIcI un momenL dIn munù, punù nu
uu IurLIu de permIs IucruLù guLu...
- CredeLI usLu?
- Du cuLe mI-u spus!... Cù nIcI eI n-uveu pe nImenI în
CumpuIung sI cum n-uveu Ioc Iu musù, mI-u ceruL mIe
voIe... Cù pe urmù um LrecuL umundoI Iu Tudose. DeuIL-
mInLerI, e un om cu IegùLurI... DumneuLu nu esLI dIn
BucuresLI? EI, uLuncI LrebuIe sù-I cunosLI... SLuI, cù-LI spun
numeIe ucum... usu, GrIgorIude mI-u spus cù-I cIeumù.
Cred cù n-um muI uvuL o pIcùLurù de sunge în obruz.
Purcù LoL suIIeLuI îmI pIecuse spre cupùLuI IumII. CoIoneIuI
n-u observuL, penLru cù erum în înLunerIc. ¡-um vùzuL
Lrùgund dIn LIgurù, în puru rosIuLIcù, usu cu sI cund în cIIpu
usLu nu se înLumpIuse unu dInLre ceIe muI murI cuLusLroIe
cu puLInLù... Am înLurzIuL rùspunsuI, cùcI nu puLeum scouLe
o vorbù. SI pe urmù, cu un unImuI sIursIL:
- Un domn Lunùr? de vreo LreIzecI de unI? nu?
- Du... cum usu.
SI, IIpsIL de respIruLIe, cIùLInundu-mI-se LoL suIIeLuI:
- Cu ocIII murI, musLuLu mIcù, neugrù?
- EI, ùIu e... ¡mI încIIpuIum eu cù-I cunosLI.
Du... eru umunLuI nevesLeI meIe. MI-um spus cù ducù nu
voI uveu cuImuI desùvursIL, nu voI puLeu uIIu nImIc dIn ceeu
ce mù înnebuneu sù uIIu, nIcI un umùnunL nou, cure sù-mI
deu suLIsIucLIu monsLruousù u cerLILudInII. Am IùcuL o
sIorLure durzù sù mù înIrung sI, cu o noLù muI sus pouLe,
mI-um cunLuL LoLusI roIuI:
- ¡I cunosc... Nu e zIurIsL proprIu-zIs... E un IeI de cronIc-
ur monden... Dur ure IegùLurI Irumouse. Ce cuuLù Iu
CumpuIung?
CoIoneIuI eru mereu LIInIL sI IumIIIur, cu sI cund n-ur II
observuL cù în Ioc de cùIùLoruI cu cure pornIse Iu drum,
uveu ucum uIùLurI un sLrIgoI.
- Nu sLIu... dur... I-um muI înLuInIL sI uILù duLù.
Am înLrebuL în conLInuure, cu buze urse:
- SLù uLuncI LouLù vuru Iu CumpuIung?
- Nu cred... mI-u spus cù n-ure pe nImenI (cù u IuuL musu
cu mIne Iu resLuurunL...), dur pure cù I-um muI vùzuL sI uILù
duLù. VIne usu, cuLe douù-LreI zIIe, sI pIeucù.
"Spune... spune LoL! îmI zIceum în gund. Dù-mI pe guL LoL
puIuruI de oLruvù punù Iu Iund, punù Iu drojdIe, îI sI sImL în
sunge."
- Dupù cuLe um mIrosIL eu... LrebuIe sù IIe vreo IemeIe Iu
mIjIoc.
Erum sIngur, în goI, uLurnuL cu sI cund îmI cùzuse o scurù
de sub pIcIoure.
- Du... usLu cred sI eu.
- EI - sI upùsù pe "eI" - mI-u spus cù muIne, Iu consIIIuI de
corounù, e cIesLIe mure...
Dupù socoLeIIIe meIe, erum cum Iu vreo LreIzecI de kIIo-
meLrI de CumpuIung. Pe jos, uIergund îI puLeum Iuce în LreI
ore. ¡-us II gùsIL pe umundoI în zorII zIIeI, în puL.
- Spune cù Tuke ¡onescu, înLeIes cu ¡IIIpescu, dur eu
cred cù muI muIL îmboIdIL de ùsLu... de ¡IIIpescu... E om
nùprusnIc, I-um cunoscuL pe Iu noI, pe Iu IIceuI mIIILur... cù
eI I-u IùcuL... zIc, s-uu înLeIes sù spunù regeIuI: orI-orI! Re-
gInu e cu eI.
RùsùrIse Iunu sI soseuuu uIbù pùreu cuLIIeIuLù sI umedù,
cu sI poIenIIe de Iurbù, cu sI grupurIIe negre de bruzI dIn
vuIceIusIIe pe Iungù cure Lreceum.
- DomnuIe coIoneI, nu vù supùruLI, muI uveLI vreo LIgurù?
- Cum nu, druguI meu, cum nu... De ce nu mI-uI spus cù
IumezI? Cù eu Iumez înLrunu cu sù muI Lreucù drumuI ùsLu,
cù e Iung uI drucuIuI.
Nu Iumum de obIceI sI nu sLIu de ce um vruL sù Iumez
ucum. Am înLeIes cù bonomIu coIoneIuIuI meu e prIcInuILù
de pIIcLIseuIu drumuIuI sI cù usLu I-u IùcuL, muI uIes, sù mù
Iu cu eI. As puLeu sù muI InsIsL, dur preIer sù-I Ius sù spunù
Iu înLumpIure, ce-I dIcLeuzù poILu de vorbù, Iur eu sù Lrug
numuI cu cungeu, Iu muIuI meu, umùnunLeIe cure mù
prIvesc. Aduc, cu încùpùLunure în murLIruj, Iur vorbu:
- E bùIuL de vIuLù, GrIgorIude ùsLu... ¡mI pure rùu cù nu I-
um înLuInIL sI eu. CuL spuneu cù sLù Iu CumpuIung?
- ZIceu cù de duLu usLu sLù punù IunI... murLI... pouLe... Sù
vudù ce se muI înLumpIù.
TIguru îmI umùruse sI eu guru.
- Cu sIgurunLù cù penLru o IemeIe u venIL...
- Asu cred sI eu... Ce sù-I IucI...? Nu Ie-uI vùzuL pe LouLe,
cù Iu suse buIevurduI e LIcsIL, cum umbIù IorIoLu... gùLILe sI
suIemenILe LouLe... Iùrù bùrbuLI?
AsLu eru sI nevusLu meu... Asudur ucesLu e duLuI... reuIIL-
uLeu.
O cIIpù surprIns, cu sI cund ur II LrecuL un uuLomobII cu
vILezù numuI Iu o jumùLuLe de pus de mIne, mI-u IosL Leumù
sù nu-sI deu seumu, subIL, coIoneIuI, cù sunL sI eu prInLre
ucesLI bùrbuLI.
Dur LrebuIu neupùruL sù sLIu umùnunLe. TrebuIu sù joc
LeuLru, cùcI numuI Lrus de IImbù cu ubIIILuLe, coIoneIuI îmI
vu du cIIruI cure sù-mI expIIce cuLusLroIu. CeI muI bun Iucru
e sù-I Ius sù spuIe LoL ce-I Lrece prIn cup sI eu, dInLr-o deIII-
ure, sù reLIn ceeu ce mù prIvesLe.
- A... sI GrIgorIude ùIu... e un Lucum...
Bun, bIne, LoLuI e sù IIu veseI, decI surud:
- Du... cum sù nu-I sLIu, ure o Lrecere nebunù Iu IemeI.
- Du purcù numuI Iu IemeI se prIcepe? ¡n LouLe... E duL
drucuIuI... UILe, Iu LubIe... De douù sùpLùmunI de cund e
uIcI, I-u smInLIL pe LoLI... Ie-u IuuL o muILIme de puruIe. SI
sunL prInLre eI scuIe IsLeLe... cure de puLruzecI de unI Ireucù
zururIIe.
SImL un nou IIor cure mù dIzoIvù. "De douù sùpLùmunI" e
uIcI? Dur udIneuurI coIoneIuI vorbeu de cuLevu zIIe... Nu
cumvu sLIe cevu...? nu cumvu e un soI de compIIce sI ucum
I-u IuuL guru pe dInuInLe? SI gunduI îmI uIeurgù cu o
suveIcù, în urzeuIu posIbIIILùLIIor.
- AscuILù unu bunù de-u IuI. Cù dù cu zuruI, dur guru nu-I
Luce. ZIce cù Iu PurIs, dupù ce sI-u LocuL uvereu, rùmùsese
Iùrù sIunL. N-uveu ce muncu. SI uLuncI, uscuILù ce pune Iu
cuIe cu un umIc, LoL usu de curùLuL cu eI. Angujeuzù pe
Curuso penLru un concerL sI semneuzù, dur cu condILIu cù -
usLu eru cu LreI IunI înuInLe - ure drepL, cu o Iunù înuInLe, sù
renunLe Iu concerL, pIùLInd o sumù ourecure, nu preu mure,
deuILIeI. TIpùresLe uIIse, ununLù Iu guzeLù sI pune în
vunzure bIIeLeIe - dur uIcI sù vezI ubIIILuLe - cu un preL ubIu
dubIu decuL Iu orIce concerL obIsnuIL. Nu pune însù în
vunzure decuL vreo cIncIzecI de bIIeLe, Iur resLuI Ie pIuseuzù
pe sub munù, cu preLurI de suse-supLe orI muI murI. SI,
bIneînLeIes, se vund LouLe. Cu o Iunù înuInLe însù, ununLù
pe Curuso cù renunLù Iu concerL, pIùLesLe despùgubIreu sI
dù de sLIre Iu guzeLù cù nemuIuvund Ioc concerLuI dIn zIuu
cuLure, persouneIe cure uu cumpùruL bIIeLe sunL ruguLe sù
se prezInLe Iu ugenLIe sù II se resLILuIe bunII. AdIcù uLuL cuL
eru scrIs pe bIIeL. ResLuI I-uu bùguL eI doI în buzunur. NIcI
jusLILIu n-u uvuL nImIc de zIs. ZIce cù un un u LrùIL Iurg Iu
PurIs dIn ce-u cusLIguL dIn uIucereu usLu. Cund îLI spun cù e
un LIp...
CoIoneIuI e IourLe umuzuL sI eu Iuc muIL Iuz cu sù-I un-
Lrenez.
- Dur IuI vùru-meu? Ce crezI cù I-u IùcuL IuI vùru-meu?
Cù mI-u spus-o sI pe usLu. Eru încunLuL cund u uuzIL cù DIn-
cuIescu mI-e vùr. ¡nLr-o zI, Iur îI crùpu buzu de cuLIvu
IruncI, ucoIo. Dur nu muI uveu de Iu cIne sù împrumuLe, cù
împrumuLuse de Iu LoLI. Burem de Iu DIncuIescu Iuuse de
zece orI... EI bIne, se duce LoL Iu eI. Dur cu doIIu Iu bruL sI
cu o muLrù deznùdùjduILù: "Drugù domnuIe DIncuIescu,
mI-uI IùcuL muILe servIcII sI-mI pure rùu, cùcI nu vreuu sù
crezI cù ubuzez de bunùLuLeu dumILuIe. Dur uILe, mI s-u
înLumpIuL o mure nenorocIre. Am prImIL cIIur ucum o
LeIegrumù - sI vreu s-o uruLe, dur DIncuIescu reIuzù - cù mI-
u murIL LuLu... Te rog, dù-mI doI-LreI nupoIeonI, sù duu sI eu
o LeIegrumù sI sù LrImIL sù cumpere un bucIeL de IIorI
ucoIo..." BIeLuI DIncuIescu, sperIuL, înduIosuL, u scos ImedI-
uL un bIIeL de o suLù sI u începuL sù ceurù deLuIII... sù
înLrebe ce vursLù uveu bùLrunuI... de cund nu I-u vùzuL, ducù
u IosL cumvu boInuv.
Dur dupù ce pIeucù GrIgorIude, gùsesLe LeIegrumu
"uILuLù" pe musù. Vreu s-o Iu, sù uIerge dupù umIcuI nosLru,
cund prIvIreu îI cude pe LexL... sI ce cILesLe? Un sIngur rund:
"Ducù n-ur II prosLI, desLepLII ur murI de Ioume".
GrIgorIude spune cù purIuse cu un umIc cù DIncuIescu vu
"mursu", bu cù eru sIgur cù vu reIuzu sù cILeuscù LeIegrumu
LIcIuILù.
Rud usu de sLupId, cu un deLecLIv negIIob, prosL mucII-
uL.
- DomnuIe, uI drucuIuI... sLrusnIc LIp. SLIum sI eu cuLevu
de-uIe IuI, cu IemeIIe...
- AscuILù sI cu IemeIIe unu bunù... Cunoscuse, spuneu eI,
Iu o recepLIe Iu IeguLIe, o IemeIe spIendIdù. SI cum o cucer-
Ise e o povesLe. Nu sLIu cum Iùcuse rosL de InvILuLIe Iu
IeguLIe, se vede cù eru cunoscuL dIn vremeu cund uveu
puruIe, dur ucum n-uveu cùmusù Iu Iruc. EI bIne, spuneu cù
sI-u IùcuL un pIusLron dIn curLon, pe cure u IIpIL IurLIe uIbù
de Iux. SI usu, eru prInLre ceI muI bIne. ¡I Lrece prIn cup sù
Iucù purLeneruIuI de vIzuvI, Iu cudrII, o Iursù, dur sù vezI ce
Iursù. ¡I spune în soupLù, în LreucùL, în LImpuI dunsuIuI:
"¡ncIeIe-Le Iu punLuIonI". BIeLuI om sù-I vIe rùu. SLII... SLII
cum e IrucuI desIùcuL în IuLù, nIcI vorbù sù ducù munu.
¡ùceu IeLe-IeLe sI-I Lreceuu sudorIIe. Dupù duns, cund u
vùzuL cù sI-u bùLuL dour joc de eI, u vruL sù Iucù scunduI, dur
s-u LermInuL cu bIne sI u rus LouLù Iumeu. EI bIne, domnuIe,
îLI vIne sù crezI? cu gIumu usLu u cucerIL IemeIu... unu dIn
ceIe muI bIne IemeI de Iu PurIs, nevusLu unuI consIIIer de
IeguLIe cu nume mure, IourLe boguL.
NImIc nu mù InLereseuzù dIn IIecùreuIu usLu, muI muIL
pure-se LIcIuILù dIn unecdoLe, dur eu îmI zugrùvesLe de
mInune LIpuI meu, cure îsI Iùceu un IdeuI dIn usemeneu
Ispruvù, sI eruu LouLe dIn bugujuI udmIruLIeI IuI sIncere. Mù
gundesc în ce mocIrIù Le pouLe bùgu o IemeIe. CoIoneIuI se
umuzu sI eI cu sImpIILuLe, povesLIndu-Ie. Dur urdeum sù vIe
Iu IucrurI muI upropIuLe de mIne.
- A, eu sLIu o înLumpIure u IuI cu o IemeIe dIn BucuresLI.
- SLuI-sLuI, cù sI usLu e InLeresunLù. ¡nLr-o zI, cund IemeIu
eru Iu eI în gursonIerù, sI-I credeu pe bùrbuLu-sùu pIecuL
penLru LreI zIIe Iu o conIerInLù dIpIomuLIcù, nu sLIu unde,
eu se IoLùrùsLe sù rùmunù LouLù noupLeu Iu GrIgorIude, dur,
penLru orIce înLumpIure, LrImILe ucusù un pIIc desIùcuL, cu
dIn purLeu ceIeI muI bune prIeLene - MudeIeIne o cIemu,
zIce eI - prIn cure usLu o rougù sù vIe sù dourmù Iu eu, cù-I e
uruL sIngurù, cùcI bùrbuLuI eI e pIecuL. SI, sIgurù de uceusLù
prIeLenù, ceu muI bunù u eI, nIcI nu o muI înLreubù mùcur.
TrImILe bIIeLuI cu IndIcuLIu prInLr-un comIsIonur, sù spuIe
cumerIsLeI sù-I puIe cIIur pe mùsuLu dIn dormILoruI eI.
CuLusLroIù. BùrbuLuI vIne de dImIneuLù de LoL, îI Iuce un
scunduI Imens. PusùmILe, eI peLrecuse LouLù noupLeu cIIur
cu "ceu muI bunù prIeLenù" u nevesLI-sI... ¡emeIu, uIuILù,
prInsù usu în cursù, se sLùpunesLe, nu spune o vorbù sI
pIeucù. Dur cum LIpuI vreu sù dIvorLeze, eu îsI uduce umInLe
cù muI ure o prIeLenù, MudeIeIne, o rougù, o ImpIorù pe eu
sI pe bùrbuLuI eI sù decIure cù eu u scrIs scrIsoureu sI, dupù
desLuIe perIpeLII, IzbuLesc sù-I convIngù sI pe bùrbuL de
ucesL Iucru, cù voIu nebunuI sù sLrIce cusu.
ToL suIIeLuI mI-u devenIL uIb cu pIeIILu pe cure o uLInge
LermocuuLeruI. ¡mI încIIpuI serIu de compIIcILùLI cure s-uu
conLrucLuL pe socoLeuIu meu. Cu AnIsouru, cu bùrbuLu-sùu,
cu servILoureu meu (cu sù-mI puIe scrIsoureu Iu îndemunù).
ToLI sLIuu... sI eu mù împùcusem convIns sI IerIcIL.
CoIoneIuI u muI povesLIL sI uILe IsprùvI, dur eu n-um muI
uscuILuL nImIc. A LrecuL, nu sLIu cund, Iu uILe cIesLII, u vor-
bIL despre consIIII de corounù, despre urmumenL sI uILeIe.
Nu uuzeum decuL LonuI IuI, urcund sI coborund, cu sI IInIIIe
de înLunerIc de pe IùLurI, Iùrù sù înLeIeg nImIc. Cu sù nu
prIndù de vesLe, îI purodIum IInuIurIIe de Iruzù.
- ...rege... rùspIcuL... LuLù-sùu... "mIe-mI LrebuIe un IIceu
mIIILur".
- (scùzuL) IIceu mIIILur... sIgur...
- sùpLùmunI... AngIIu... uIb... puLru suLe de mII... îLI vIne
sù crezI?
- (ubsenL sI mIruL, cu voceu uscuLù) ExLruordInur!
SImLeum cù nu voI muI upucu zIuu de muIne. Ducù us
puLeu sù mù înLorc, sI sImLeum, muLerIuI, cù drumuI vIeLII
meIe o Iu ucum pe o perspecLIvù de judecùLI, ecourI de
guzeLù, ocnù. Cù de pe ucum nu muI sunL ce um IosL. Ducù
nu mù înLorc însù, înnebunesc. ToL ce eru în mIne cùpùLuse
o vIuLù exusperuLù, cu sI cund un vIrus puLernIc rupsese
LesuLurI ubIu reIùcuLe, îmI goneu sungeIe dIn orgun în or-
gun sI-I Izbeu în creIer, cu un puIoI în muI. ToL ce Iusese
IerIcIre, cuIoure sI IumInù înduIosuLù în LrecuLuI IubIrII
meIe, ucum deveneuu moLIve de IurIe. GunduI cù um
"mursuL" (vorbu coIoneIuIuI) Iùceu sù-mI IIurbù muI muIL
sungeIe. DIn LrecuL îmI veneuu uneIe pesLe uILeIe, cu peIsuje
sI momenLe dIverse suprupuse în IIIm, IrugmenLe de scene,
cund erum nebun de IerIcIre sI încredere. Avusesem
îndoIeII, cure eruu urmuLe sI unuIuLe de scene verIIIcuLoure
ourecum. De uLuLeu orI în LrecuL uvusesem bùnuIuIu cù
erum înseIuL, InLerpreLund o serIe de gesLurI sI momenLe
înLr-un unumIL sens. Dur prIvInd uILIeI puncLuI de pIecure,
serIu uveu uIL sens. Eru pe uLuncI un joc de uIb sI negru. O
IouIe eru împùrLILù în romburI uIùLuruLe, uIbe sI negre. Un-
eorI, cund prIveuI, uveuI ImpresIu cù sunL cuburI pIIne, cu
mucIIIIe spre LIne, dur uILeorI, uceIeusI romburI eruu goIurI
cu mucIII uduncILe. ¡ucrurI pe cure Ie InLerpreLusem înLr-
un IeI, Ie înLeIegeum ucum uILIeI. Cund n-u vruL sù pIece Iu
Lurù, cund u vruL muI uIes sù vIe de Iu Lurù, desI eI eru ucoIo
(eu um crezuL uLuncI cù o pIIcLIseuu LoLI sI cù vreu sù IIm
noI umundoI, ucusù; Iur ucum înLeIeg cù probubII eru
geIousù sI cù se cerLuse cu eI), cund mergeum Iu LeuLru,
cund nu sI-u muI vorbIL cu AnIsouru, cund mI se dùdeu sI
cund nu mI se dùdeu. PenLru LoL LrecuLuI ucesLu, us II vruL
ucum o expIIcuLIe cure sù rùsuceuscù LoLuI, o rùIuIuIù
înnebunILoure.
¡nLrum, cu prInLr-o pourLù, în CIeIIe DumbovIcIoureI, în
spùrLuru cùroru eru înLunerIc rùcoros sI depIIn, cùcI Iunu
nu muI rùzbùLeu. Eruu IumInuLe, cu de o cundeIù, numuI
sus de LoL, umeLILor, sLuncIIe sI mucIIIIe de creusLù cu bruzI
sInguruLIcI. Pe LoL drumuI de Iu Rucùr, n-um înLuInIL nIcI
un LrecùLor sI IuLù ucum în deIIIeu cuLIvu InsI înLr-o cùruLù
pur dIuvoII, de neusLepLuL ucoIo. Ne Iuc Ioc, oprInd, dundu-
se Iu o purLe, punù în sIvoIuI urIùLor, de purcù ne pundesc.
DIn cuuzu upeI nu muI puLem vorbI sI LovurùsuI meu de
drum Luce sI eI. Eu Iuc pIunuI cum sù revIu în suL, dupù ce
mù despurL de coIoneI, cu sù mù înLorc Iu CumpuIung. VoI
promILe o uvere vIzILIuIuI cu sù înLourcù numuIdecuL cu
mIne, punù înLuInIm uILù Lrùsurù. PoL sù mù deu, ducù vor,
dezerLor. Punù cund nu s-u IumInuL încù de zIuù, LrebuIe sù
se IoLùruscù, sù se sIurseuscù LoLuI. ResLuI pe Iumeu
uceusLu nu ure nIcI o ImporLunLù. CoIoneIuI sI-uprInde Iur
LIguru sI, Iu IumInu rosIuLIcù u cIIbrILuIuI, mù prIvesLe Iung.
- Ce uI? Nu LI-e bIne? Nu muI pIecu Iu drum Iùrù munLu.
Suu Iu-LI cu dumneuLu sI un vesLon muI gros.
¡mI uduc umInLe cù dImIneuLu Lrecusem pe uceIusI drum,
uIuIL de soureIe sI de mIrosuI dImIneLII de munLe, IIerbund
de nerùbdure sù ujung muI repede, cùcI îmI cereu sù vIu
negresIL sI gundeum cù suIerù Iùrù mIne. ¡erI credInLu usLu
cù "suIerù Iùrù mIne" îmI dùdeu o beLIe înduIosùLoure, Iur
uzI umInLIreu ucesLeI încrederI îmI provoucù greuLù, de mI
se sLrumbù buzeIe. SI, cum buLe Iu un orgunIsm boInuv puI-
suI, cu uLuL muI LurI eruu zvucnIrIIe de sIIù, cu cuL muI vII
Iuseserù bucurIIIe.
AI, muscurudu cund sùrbùLorIsem doI unI de Iu cùsùLorIu
nousLrù. ¡nvILusem Iu ¡Ioru, cure eru pe uLuncI ceI muI
cùuLuL resLuurunL de peLrecerI, pesLe douùzecI de prIeLenI,
perecII LInere, cure duceuu vIuLù "mondenù", de usemenI sI
cuLIvu coIegI sI IeLe cure eruu încù IIberI. Erum IerIcIL cu un
copII. ¡-um IùcuL eI dur un IneI de preL, musu eru încùrcuLù
de IIorI sI crIsLuIurI, s-u bùuL sumpunIe punù în zorII zIIeI.
ToLI mù prIveuu cu duIosIe sI ourecure InvIdIe. AI, us vreu
sù cudù o sLuncù dIn pereLeIe ùsLu uI deIIIeuIuI, sù mù
sLrIveuscù, penLru cù înLeIeg cù prIvIrIIe eruu muI muIL de
IronIe, penLru cù desIgur se vorbeu de pe uLuncI de umoruI
nevesLI-mI, penLru cù, rudIos sI înduIosuL, jucum un roI
nesIursIL rIdIcuI. Vu LrebuI sù uIerg în noupLe punù or
pIesnI cuII, dur sù-I gùsesc cuIcuLI, uIùLurI pe soIu sI sù mù
rùIuIesc cu eI.
¡mI umInLesc sI de începuLuI LoumneI, cund eru
însùrcInuLù sI nu voIu sù uIbù copII, Iur eu erum nebun de
bucurIe, îI sùruLum, cu ocIII în IucrImI, muInIIe, o rugum sù
nu Iucù neIegIuIreu de u înIùLuru, reuIIzuLù, îmbrùLIsureu
nousLrù.
Pe puLuI uIb înIIorIL, uI sunuLorIuIuI, unde o dusese
voInLu eI îndurjILù, sùruLum pe umerI, pe bruLeIe uIbe, pe
sunI, LrupuI cure uveu sù-mI deu un suIIeL dIn suIIeLuI meu,
smuIs dIn IemeIu ceu muI drugù. Eu nu vreu sI eu LIneum,
Iùcund un exces de zeI rIdIcuI, sù uIbù un copII cure prob-
ubII nu eru uI meu... As vreu sù IIu bIcIuIL punù Iu sunge, sù
IIu cùIcuL în pIcIoure. Cund eu vreu sù mù cruLe... cùcI uI IuI
eru desIgur copIIuI... (de ce nu I-u uvuL dIn prImuI un cu
mIne? penLru cù o IegùLurù cu un umunL presupune
ImprudenLe, ucum înLeIeg). ProbubII cù uu începuL de cund
s-uu cunoscuL. Cu sLrungerI de munù preIungILe, cu pIpùIrI
pe sub musù, cu poLrIvIrI de vIzILe Iu prIeLenI comunI...
- GIeorgIIdIuIe, uILe cù um ujuns... SLII ce zIc eu? CuII
sunL obosILI rùu, cù uu cùIcuL uzI pesLe suIzecI de kIIomeLrI,
Iur drumuI în munLe nu e Iung, vreo cIncI kIIomeLrI de Iu
bIserIcù, dur e greu, pIezIs, serpuIesLe pe cousLù numuI.
RùmuI punù muIne Iu DumbovIcIouru. GùsesLI un puL, IIe Iu
buLuIIon, IIe Iu uprovIzIonure. VorbesLI cu oIILeruI de servI-
cIu. PouLe rùmuI cIIur Iu eI. Cu sù pIecI sIngur în munLe e
perIcoI sI de dIIùnII.
- DomnuIe coIoneI, v-us rugu... us vreu sù IIu încù în
noupLeu usLu...
- BùIeLe, sunL prùpùdILI rùu cuII... Ce zIcI, VusIIe?
- Rùu, domnuIe coIoneI... credeum cù nu muI ujungem...
Trùsuru s-u oprIL în IuLu uneI prùvùIII sI coborum
umundoI.
- Spune-I cùpILunuIuI DImIu sù IIe cu bùgure de seumù
muIne, cù-mI mIrouse u InspecLIe... Nu sLIu ce vor ceI de Iu
corpuI de urmuLù. Ducù n-o II nImIc, poImuIne sù vII sù-LI
duu o permIsIe de LreI zIIe, cu sù-LI vezI nevusLu Iu
CumpuIung.
Cum mù despurL de coIoneI, uIerg dupù VusIIe, înLr-o
curLe, în cure u InLruL, uruInd de pIeLre, Lrùsuru.
- AscuILù, VusIIe, uI zece poII de Iu mIne ducù Le înLorcI
ucum cu Lrùsuru Iu CumpuIung.
- DomnuIe subIocoLenenL...
- Punù Iu Rucùr, VusIIe.
- DomnuIe subIocoLenenL, nu merg cuII...
- ScIImbù-I... Iu uILII...
- DomnuIe subIocoLenenL, sunL cuII regImenLuIuI... In-
Lru-n puscùrIe...
- VusIIe, îLI duu douùzecI de nupoIeonI... PoLI cumpùru o
perecIe de cuI de Lrùsurù.
- DomnuIe subIocoLenenL, usLu e un IeI de dezerLure, mù
nenorocILI. Nu se pouLe... MuI bIne merg sù vù duc Iu dom-
nuI oIILer de servIcIu.
- ¡usù-mù în puce.
SunL ucum sIngur în mIjIocuI cùLunuIuI de munLe. De jur
împrejur, cuImI cu cresLe de pIuLrù, înùILuLe drepL,
încùIecuLe, cuL poLI înLInde pe pùmunL gunduI. RupLurI de
sLuncI, sIvouIe, pùdurI, prùpùsLII, poLecI înLorLocIeuLe. ¡u-
mInu de Iunù dù pesLe LoL o ImpresIe durù de vesnIcIe. SI, Iu
pesLe LreIzecI de kIIomeLrI, Iùrù cu eu sù poL ujunge ucoIo,
pe un usLernuL moIuLIc de soIu, LrupuI nevesLI-mI sI uI
umunLuIuI eI, încoIùcILe cu uIe pIsIcIIor dormInd... MuI sunL
douù ore dIn noupLeu usLu, uLuL de eLernù sI cuImù în uIurù,
sI cu uLuLeu vIzIunI de sunge sI înLunerIc în mIne. M-um
oprIL sù mù gundesc pe o buncù de mesLeucùn, IùcuLù de
Lrupù cu sù înIrumuseLeze cunLonumenLuI. ¡nLeIeg cù nu
voI muI puLeu II Iu CumpuIung punù în zorI. ¡mI spun cù
LrebuIe, ucum, cund sLIu LoLuI, sù um LùrIu sù uIeg uIL prIIej.
Dur nIcI pe Ioc nu poL sLu punù Iu zIuù. TrebuIe sù mù mIsc.
E în mIne o IIerbere de serpI înnebunILI. PIec pe drumuI
dIn pùdure spre cunLonumenL. OcoIesc cImILIruI cu mIcI
crucI uIbe, neîngrùdIL purcù, usu pe cousLù, Ius bIserIcuLu cu
LurIu guIbenù sub Iunù (de unde uLuLIu morLI ucI?) sI urc
drumuI IucruL de soIduLI, cure se deosebesLe greu. De Iu o
vreme merg prIn pùdure, Iùrù sù muI vùd nImIc, Iùrù sù sLIu
ducù Iunu u upus suu ducù e împIedIcuLù de copucII desI sù
rùzbuLù punù Iu mIne. Urc mereu, repede, guIuInd sI Iur
oprIndu-mù. Cund scup de înLunerIcuI pùdurII, sI
înLunerIcuI dInuIurù u devenIL upos purcù... E muI sLers, se
pregùLesc zorIIe. CùsuLu ¡ouneI, unde sLuu, e reLrusù spre
sLungu, Iu vreo douùzecI de pusI de IronLIerù. DeuILIeI nu
sunL zece cuse, LouLe cu prIspù, împrùsLIuLe pe dumburIIe
ucesLeu mIcI, ucoperILe cu pùsune, sI sunL muI curund Ieg-
uLe de cuseIe de dIncoIo decuL cu ceIe dIn Luru romuneuscù.
Acum e în juruI meu o ceuLù vIorIe, uproupe vIoIeLù, cu în
ceI muI modernIsL LubIou. Pe urmù, în sLungu, uproupe de
cùLun, PIuLru CruIuIuI, cure mI-u pùruL LoLdeuunu - domIn-
uLoure cum e sI sIngurù - o Imensù cuLedruIù de pIuLrù
vIoIeLù, începe sù-sI IumIneze cu uur creusLu cu supLe
LurnurI în IInIe.
AIergureu usLu de cIncI kIIomeLrI, în urcus, m-u IsLovIL sI
mI-u IùcuL bIne. Mù LrunLesc pe puLuI ucoperIL cu pùLurI,
îmbrùcuL, cu IuLu înIunduLù în pernù. TrupuI, de Iu guL în
jos, mI-e dIn pIeLrouIe.
A douu zI e numuI soure uIb sI verdeuLù vIe preLuLIndenI.
CeusuI cu brùLurù, de cumpunIe, îmI urùLu 11 sI jumùLuLe.
MI-e guru uscuLù, obrujII purcù scorojILI, ocIII bombuLI în
pIeoupe. OcoIesc cu gunduI ce u IosL IerI, cum us ocoII o
IocuInLù conLumInuLù. DumILru, Iung sI zùnuLIc IucruL, îmI
Lournù cu cùIdureu upù rece de mù rùcoresc, goI punù Iu
bruu. SunL un boInuv cure u suIerIL LùIeLurI, InjecLII, musu-
je; ucum mù sImL muI bIne, dur cred cù orIce gundIre
precIsù mI-ur Iuce rùu, cu unuI Lrup bundujuL o uLIngere suu
o mIscure gresILù. Trec pesLe comIcùrIu de Lrunsee cure îmI
înconjourù cusu cu o poLcouvù sI cobor în vuLru LubereI, un-
de sunL bordeIeIe LrupeI.
- Don subIocoLenenL...
- Ce e, mù LIgune?
- Don subIocoLenenL, LrùI-v-ur Dumnezeu... IuceLI cevu sI
cu mIne...
- De... mù!
- DuLI-mI drumuI de ucI...
- De, mù VùruruIe, sLIu eu? n-uI vùzuL ce u spus domnuI
cùpILun? Sù vedem ce muI zIce sI uzI.
Vùruru, LIgun cu de puLruzecI de unI, pIeLos sI cu musLuLu
cu vrubIu, neugrù, u IosL încorporuL, mI se pure, muI muIL în
gIumù. ¡-o II înLuInIL vreun oIILer, I-u înLrebuL ducù u IùcuL
urmuLu sI I-u udus Iu regImenL. NImenI nu preu sLIe cum u
ujuns Iu compunIu nousLrù.
- Don subIocoLenenL, sù LrùILI, um LreI copIIusI, n-uu ce
sù mùnunce. Asu sunL, sI uruLù cu puImu de Iu pùmunL.
- Sù-mI spuI cund o II domnuI cùpILun.
SubIocoLenenLII HurunoIu sI MILIcù RùduIescu sunL
mIruLI cund mù vùd.
- Dur eru vorbu sù III Iu Rucùr, drugù...?
¡e spun cù m-u înLors coIoneIuI sI cù se usLeupLù o
InspecLIe.
Au umundoI "uIpensLockurI" Irumos IucruLe de cùLre
ordonunLe sI ucum sunL cum Iu pIImbure în dImIneuLu usLu
însorILù. PIuLonIeruI Neugu ne Iese înuInLe sI ne InvILù pe
LoLI Iu sInguIur:
- DomnuIe subIocoLenenL, poILILI sI dumneuvousLrù.
- Unde, NeuguIe?
- ¡u compunIu u 1z-u. Au prIns soIduLII nIsLe IepurI uzI-
noupLe sI um IùcuL sI noI o mIcù peLrecere... MuIne e zIuu
IuI MurIn DumILru, pIoLonIeruI de Iu u 1z-u. PoILILI sù IuuLI
o gusLure.
Sub un umbrur de crùcI sI Irunze, e o udevùruLù
curcIumù. Au un vIoIonIsL sI un dIbIur, cure cunLù sI dIn
gurù. MuI înLuInIm sI uILI oIILerI, cure gusLù cu
condescendenLù de pe IurIurIoureIe cu IrIpLurù sI dIn pu-
IureIe grouse, uburouse, cu vIn roz. Un pIuLonIer se
upropIe de mIne.
- DomnuIe subIocoLenenL, ce zIceLI? cund om pIecu de
uIcI?
- De, mù VusIIe, sLIu eu... Vùd cù nu e rùu nIcI uIcI, sI urùL
cu prIvIreu curcIumu.
- DomnuIe subIocoLenenL, uvem sI noI nevesLe sI copII.
O durere umorLILù mù înjungIIe înLre cousLe, dur IùuLurII
cunLù mereu. Cund, duu Iur cu ocIII de Vùruru.
- DomnuIe cùpILun, ce Iucem cu Vùruru ùsLu?... ¡I muI
LInem?
Vùruru u prIcepuL sI se upropIe, spre bucurIu oIILerIIor,
pe cure-I umuzù nesIursIL cu rùspunsurIIe IuI nemIIILùresLI.
- Ce, mù, vreI sù pIecI? Tu nu vezI ce Lunùr sI voInIc esLI?
- Nu sunL, domn cùpILun, sù LrùILI... SunL bùLuL de Dum-
nezeu, sI e guLu sù ne uruLe o IernIe, în IoIoLeIe de rus uIe
LuLuror.
- Te Iucem cupuruI, mù VùruruIe, înceurcù unuI sù-I pur-
odIeze... Cund Le-oI duce ucusù, se sperIe LIgunII LùI.
- Mù IuceLI... pùcuLeIe meIe... cù eu n-um IùcuL mIIILùrIe...
nu sLIu nImIc.
- AscuILù VùruruIe, cum îI cIeumù pe rege?
Vùruru nu pouLe pronunLu nIcIoduLù "¡erdInund" sI
ucum reIuzù, IzmenIndu-se cu o IuLù:
- Du IùsuLI-mù, dom IocoLenenL... Cù ducù nu-s mIIILur...
OIILeruI se înIurIe:
- ¡u uscuILù, mù LIgune, ce? noI gIumIm uIcI?... eI, uI
drucuIuI: "drepLI"!
¡u sLrIgùLuI crIspuL uI oIILeruIuI, omuI îngIeuLù, Iuund o
pozILIe uproupe soIdùLeuscù, pe urmù comundu Lunù: CuI-
cuL... drepLI, cuIcuL... drepLI. SI Vùruru se LrunLesLe sI se
rIdIcù de Iu pùmunL în mùsuru comundeI, cu o brouscù
uuLomuLù.
- Vùruru, cum îI cIeumù pe mujesLuLeu-su regeIe?
PrùpùdIL rùu, rùspunde dIn suIIeL sI Iùrù sù prIveuscù pe
nImenI:
- Sù LrùILI, pe domnuI... rege îI cIeumù ¡Isundru.
E un IoIoL generuI de rus. CeI muI Irumos nume I se
pure IuI Vùruru ucesLu de ¡Isundru sI-I dù bucuros regeIuI,
cund nu pouLe sLI numeIe udevùruL.
- Cum ¡Isundru, mù? VezI cù Iu noupLe IucI LreI scIIm-
burI de pIunLon.
- ¡I cIeumù pe regeIe... pe regeIe, îI cIeumù "don coIoneI
¡upuscu..." sLrIgù dIsperuL Vùruru de IrIcu servIcIuIuI.
E sInguruI nume oIIcIuI pe cure I-u puLuL reLIne sI-I dù în
exLremIs LuLuror penLru cù probubII socouLe cù, IIInd ceI
muI înuIL, e ceI muI uproupe de uI regeIuI, dur pure cù sLIe
cù nu e cIIur uI regeIuI.
- DomnuIe cùpILun, dur în deIInILIv ce Iucem cu eI?
- Eu sLIu? sù-I dùm drumuI... Dur n-ure nIcI un IeI de
ucL... nu pouLe dovedI cù u LrecuL de LreIzecI de unI...
¡I LInem sù-I Iucem IùuLur.
¡nLervIne cumuruduI Popescu, IIùcùuI, suruzund:
- Dù-I drucuIuI, domnuIe cùpILun, cù ure puLruzecI de unI
bùLuLI. SI nIcI nu sLIe sù cunLe, cù e IùIeL pùdurur.
CùpILunuI ne usIgurù cù muIne-poImuIne îI dùm drumuI.
- GIeorgIIdIuIe, un bIIeL de Iu umIcuI Lùu ¡ujos. ToLI cu-
muruzII urmùresc cu InLeres prIeLenIu meu cu oIILeruI un-
gur, cure comundù compunIu de ucoperIre u vùmII.
Mù InvILù, cu de obIceI dumInIcu sI sùrbùLoureu, penLru
dupù-musù, cùLre oru puLru, Iu o purLIdù de popIce sI de
IuIbe de bere, cu vumesuI Ior, cu vumesuI nosLru, cu
poIILuIuI de IronLIerù sI cocouneIe Ior. SunL peLrecerI In-
Imouse, cu rus muIL, cu gIume sLrusnIce. CùpILunuI mù
sIùLuIesLe, cu o uuLorILuLe poLoIILù, sù renunL uzI Iu uceusLù
peLrecere. "Sù Lreucù InspecLIu usLu."
Are drepLuLe. Am uzI muIL muI muILù nevoIe sù sLuu
IInIsLIL. ¡ruzu "sù Lreucù InspecLIu usLu" rùsunù Iur cu
ecourI, în goIuI gundurIIor meIe. Ducù "muIne" e LrecuL?...
SImL un IeI de cresLere durerousù în mIne, de purcù m-us
rIdIcu în vurIuI pIcIoureIor.
Dupù musu de Iu popoLù, pe poLecù, pesLe Lrunsee, mù
duc sù mù cuIc ucusù. Dur cum rùmun sIngur înLre pereLI,
se redesLeupLù în mIne gundurIIe cu sLuIIIIe. Ducù GrIgorI-
ude pIeucù IunI dImIneuLu, nu voI muI puLeu uveu nIcIoduLù
uceu cerLILudIne, cure sIngurù ur pune cupùL - înLr-un IeI
suu uILuI - IuduIuI suIIeLesc în cure mù zbucIum. GunduI
pIecùrII, cu IIecure IpoLezù nouù, se încInge în mIne cu un
Ioc. ¡ngrozIL, mù scoI dIn puL sI IoLùrùsc sù mù duc Iu prIeL-
enI. SunL doI subIocoLenenLI, cure IocuIesc umundoI înLr-o
oduIe mure cu douù puLurI. Joucù domIno. S-uu dezbrùcuL
de vesLoune, sI-uu scos bocuncII. Se pùcùIesc unuI pe uILuI
sI jubIIeuzù zgomoLos. ¡nLru sI eu uI LreIIeu. ¡uc sIorLùrI dIs-
peruLe sù mù ungrenez jocuIuI sI dIspozILIeI cumuruzIIor
meI. HurunoIu îsI useuzù pIùcIIe.
- Sù sLILI cù ducù vù buL în purLIdu usLu, um noroc. MI-
uprobù coIoneIuI muLureu de Iu u ¡¡-u... Scup de Corubu.
CùpILunuI Corubu, cum um spus, e spuImu regImenLuIuI.
Are o IIgurù de IncIIzILor Lunùr, cu IuLu osousù, cu musLuLu
Lunsù scurL, neugrù. SI-u înnebunIL oumenII sI oIILerII cu
severILuLeu IuI, cIIur comundunLuI "ceI mure" uI regImen-
LuIuI, sperIuL de uLuLu dIscIpIInù, u scrIs cù socouLe cù
prImuI gIonL uI compunIeI u ¡¡-u vu II penLru comundunLuI
eI. ¡n buLuIIonuI nosLru de oumenI cumsecude sI necùjILI,
cum ne eruu LoLI oIILerII, de pùreuu muI curund nIsLe
duscùII provIncIuII cu LIcurI sI nevoI, Corubu eru mIIILur cu
sLudII severe Iu VIenu.
- Eu sunL muI generos, uduugù SùvuIescu. Ducù voI
cusLIgu, Iu sIursILuI IunII ne scIImbù de pe IronLIerù...
Mergem Iu R..., dunsùm Iu Iurnù sI ne revedem dumeIe,
IruLIIor.
Dur eu? Ce cuuL eu cu exusperuLeIe meIe compIIcuLII în
uceusLù Iume? Eu ce sù doresc, ce sù Izbundesc eu, ducù voI
LermInu ceI dInLuI pIùcIIe uIbe, cu jumùLùLI sI puncLe negre?
CùLre puLru dupù-umIuzù nùvùII în oduIe un gruduL, cure
Iuù sperIuL drepLI:
- TrùILI, domnuIe subIocoLenenL... PoILILI jos în Lubùrù.
- TouLù Iumeu, mù bùIeLe? OrI numuI u 11-u?
- TouLù Iumeu. E ordIn sù ecIIpùm oumenII sI sù rIdIcùm
posLurIIe de pe IronLIerù.
¡ncremenIm cu LoLII.
- Sù rIdIcùm posLurIIe, bùIeLe?
- Asu e ordIn... punù înLr-un ceus sù IIm guLu. Au sI
începuL sù se udune domnII oIILerI jos.
SùvuIescu u începuL sù cIIuIe... sù Iucù Lumbe în
usLernuLuI puLuIuI:
- ¡u R..., IruLIIor... ne revedem dumeIe.
CIIuIe sI urIù, HurunoIu nu-sI gùsesLe, de zorIL ce e,
bocuncII.
- Mù bùIeLI, dur ducù o II rùzboI? înLreb eu bùnuILor.
- Ce rùzboI, GIeorgIIdIuIe bùIeLe, ce rùzboI? Ar II venIL
ordIn sù reLrugem posLurIIe de pe IronLIerù? suu
dImpoLrIvù sù Ie înLùrIm? Acusù, bùIeLe... Mergem Iu R...
Coborum în vuIceu, pesLe gurdurI sI IuneLurI, cu nebunII.
Jos în vuLru LubereI, înLre bordeIe, e mure mIscure. OIILerII
de Iu ceIeIuILe compunII sunL nedumerILI. AIIùm un Iucru
nou: e ordIn sù se împurLù munILIu de rùzboI pe oumenI.
- Ce-ure u Iuce, expIIcù unuI. E muI usor de LrunsporLuL
usu, împùrLILù.
E o IumInù de dupù-umIuzù dumInIcuIù, cu soure cure
pure sI eI muI curund Iu pIImbure decuL Iu Iucru.
OrIsun scouLe o IouIe de zIur, scrIsù numuI pe o IuLù, cu
IILere negre enorme. E o edILIe specIuIù: MuIne Iu oru cIncI
dupù-umIuzù e convocuL un consIIIu de corounù.
RùsuIIùm usuruLI... vom pIecu de ucI.
¡n LImpuI ucesLu, depozILeIe se împurL pe spInureu ou-
menIIor.
- Sù sLILI cù s-u IoLùruL neuLruIILuLeu deIInILIvù... Se re-
Lrug LouLe LrupeIe. UILe pe cùpILunuI DImIu.
Pe poLecù, greouIe sI musIvù, sIIueLu verzuIe u comund-
unLuIuI de buLuIIon se deseneuzù cu u unuI urIus LIInIL.
- HuI sù vedem ce e, cù vIne de Iu regImenL.
SI-I înLumpInùm în grup, încù înuInLe de u coborî cu un
cIobun pe cousLù.
ScouLe cIIpIuI, se sLerge de nùduseuIù sI pe musLuLu
pIInù, bIondù, sI upoI, cu muI muILù spuImù decuL soIemnIL-
uLe:
- DomnIIor, e rùzboI... sI m-u IùcuL muIor. Ne uruLù pe
umerI guIonuI IuL. Acum sLuLI jos, uIcI pe Iurbù, sù vù dIcLez
ordInuI de IupLù, sI Iur, munIos, cùLre un soIduL cure uscuILù
încremenIL: Ce e, mù? du-Le-n mù-Lu de-uIcI...
NImenI nu spune o vorbù. NouI muIor reIu, dupù ce ne-
um usezuL:
- DomnIIor, vù uLrug Iuureu-umInLe cù e ordIn de
rùzboI... nu de munevre, cu uILùduLù.
PrecIzureu e de prIsos. Cu pIcIoureIe înmuIuLe, ne-um
îngIesuIL uIùLurI pe Iurbù. A scos dIn buzunur un curneL sI
dIcLeuzù:
- "¡u oru = udunureu buLuIIonuIuI pe compùnII, jos în
Lubùrù.
¡u oru =1Jz se împurL eIecLeIe de mobIIIzure.
¡u oru =¤Jq se împurL, de IIecure om, douù suLe de
curLuse de rùzboI.
¡u oru 6 buLuIIonuI ¡¡¡ se pune în coIounù de murs cu
dIrecLIu suLuI DumbovIcIouru, spre regImenL.
XX se încoIoneuzù pe soseuuu Vumu GIuvuIu, în ordIneu
urmùLoure:
BuLuIIonuI ¡¡¡ cu compùnIIIe în ordIne ¤, 1o, 1z.
BuLuIIonuI ¡¡ cu compùnIIIe în ordIne =, 6, ;, 8.
CompunIu ¤ consLILuIe uvungurdu regImenLuIuI.
CompunIu 11 Iu dIspozILIu brIgùzII.
¡u oru 8 p.m. regImenLuI se pune în mIscure cu dIrecLIu
Vumu GIuvuIu."
ScrIu, IungIL în Iurbù, ucesL înLuI ordIn de IupLù uI
urmuLeI romune în rùzboIuI ceI mure, pe o curLe posLuIù, cu
coILurIIe rùsucILe, IuuLù cu cIne sLIe ce gund, sInguruI peLIc
de IurLIe pe cure-I um. Mù gundesc cuI sù o LrImIL muI
LurzIu sI mI se Iuce în suIIeL un goI cuL Iumeu, neusLepLuL.
PeIsujuI munLos ure ucum secLoure de umbre IungI crepus-
cuIure sI de soure vIu.
MuIoruI Iuce un eIorL de concenLrure:
- CIne comundù pIoLonuI ¡ de Iu u ¤-u?
CInevu dù numeIe meu sI mI se pure cù nu muI e uI meu.
- GIeorgIIdIuIe, uI sù III dIseurù vurIuI uvungurdeI; sLII
sù Le desIùsorI? Sù-LI uIegI oumenI zdruvenI de puLruIù.
DomnIIor, uIegeLI dIn vreme puLruIeIe de sIgurunLù pe IIun-
curI. SI ucum, vù rog, LreceLI Iu execuLure... Dumnezeu sù
ne ujuLe.
±. Curteu u doou
±.1. Întâiu noupte de rúzboi
TImp de o orù e în Lubùrù o învùImùseuIù de neîncIIpuIL.
PIuLonIerII mujorI se împurL în zece, uIeurgù de coIo punù
coIo, înjurù, sLrIgù, uruncù eIecLeIe de LoL soIuI în bruLeIe
oumenIIor. MI se pure cù LoLuI merge însù preu înceL, cù nI-
menI nu vu II guLu Iu oru ordonuLù. O purLe dIn oumenI s-uu
uIInIuL pe compunII în IuLu bordeIeIor sI prImesc, rùcnILI pe
nume de gruduLI, bocuncI. UnII înceurcù o veseIIe
sLrùpezILù, Iu cure uILII surud cu nIsLe boInuvI. GunduI cù Iu
oru opL seuru descIId IocuI, cù în douù ore, cure LoLusI vor
Lrece, usu cum uu LrecuL de uLuLeu orI în vIuLu meu, cum uu
LrecuL cund usLepLum înLr-o gurù, cund usLepLum Iu bIrou,
cum usLepLI dupù-umIuzu o vIzILù, mù sIursesLe cu o Iebrù
uscuLù. ¡upLuI cù voI nùvùII, cu în cùrLIIe de cILIre,
împoLrIvu unor Lrunsee înLesuLe de urmuLù dusmunù, cù voI
II sub buruje de urLIIerIe, mù uIuIesLe, pure scrIs de o munù
nevùzuLù.
De puLruzecI de unI n-u muI IosL rùzboI, cùrLIIe de cILIre
s-uu oprIL Iu pugInu de Iu ;; sI ucum eu descIId IocuI. MI se
pure usLu unu dInLre uceIe coIncIdenLe cIuduLe, murI cuL un
orIzonL.
OIILerII sunL LoLI muIL muI LùcuLI decuL Lrupu. CùpILunuI
¡IoroIu, mIc, bIond, cu IuLu IuI îmbùLrunILù înuInLe de
vreme, mù îndeumnù sù Ius oumenII în grIju pIuLonIerIIor sI
sù-mI Iuc bugujeIe.
MI se pure o enormILuLe, cevu ubsoIuL Iùrù sens.
BugujeIe? MuI um eu nevoIe de buguje? Dur dupù
prImeIe cIncI mInuLe de IupLù, voI muI II oure în vIuLù?
- Nu se sLIe, cIne ure zIIe scupù.
- DomnuIe cùpILun, voI scùpu Iu opL sI cIncI, Iu nouù, voI
LrùI pouLe punù Iu oru zece dIseurù...Dur crezI cù vom muI
vedeu noI soureIe de muIne?
Tuce înIIoruL de gundurI sI, pe urmù:
- ScrIe vreo scrIsoure, sI îsI urmeuzù uLu gunduIuI dIn eI.
CuI sù scrIu? ToLI uI meI s-uu depùrLuL în cIIpu usLu,
eIecLIv, Iu zecIIe sI suLeIe de kIIomeLrI unde sunL. Nu-I voI
muI vedeu nIcIoduLù, cu pe IocuILorII NorvegIeI, uI PeruIuI,
uI SIdnevuIuI, despre cure sLIu cù exIsLù LoLusI.
¡mI urde înLreg corpuI, e un neusLumpùr uI LrupuIuI cure
conLrusLeuzù cu IInIsLeu sI eguIILuLeu Imensù u gundurIIor
meIe. Nu muI poL sLu în Ioc, bùnuInd cù dIseurù nu vom
puLeu II guLu. Mù voI duce sI-ucusù, în odùILu meu, cùcI,
desI sunL înIrIguruL sI grùbIL, n-um ce Iuce.
¡n IuLu cuseI, ¡ounu cu ceI doI copIIusI uI eI s-uu runduIL
cu Iu InLrureu în bIserIcù, Iur mIcuLII îmI sLrIgù cu munuLeIe
cùzuLe jos, cu gIus înIùcrImuL:
- Sù LrùILI, domnuIe...
¡ncremenesc: "Sù LrùIesc?" Ce sens de începuL de veuc
ure vorbu usLu ucum...?
Cum o sù LrùIesc dIseurù prIn IocurI de InIunLerIe, prIn
IupLe de buIoneLù, prIn suLe de expIozII de obuze? ¡e duu
bunI sI eI îmI sùruLù munu, ucI în munLe, în usIInLILuI soure-
IuI de vurù. NIcIoduLù n-um uccepLuL dovezI de ucesLeu de
respecL sI prIeLenIe. M-uu jIgnIL, dur ucum îI sLrung Iu pIepL
pe copIII ucesLIu, cu pe nIsLe puI de pusùre.
- DumILre, pune LoL ce uvem în Iudu de buguje. Bugù de
seumù!
- Am sI încùrcuL Iudu, don subIocoLenenL.
S-u IscuL purcù, sLrùIn de mIne, un IIuId cure îmI Iu
înuInLe, orIunde merg. Dour Iu cIncIzecI de pusI, dIncoIo, Iu
eI nIcI un semn. E LoL dumInIcù sI dupù-umIuzù gouIù sI
Ienesù cure sLù în Ioc.
- ... dur uu muI rùmus IucrurI...Ce Iucem cu eIe?
- ¡usù-Ie ¡ouneI uIcI.
- Nu puneLI bocuncII? Cum o sù rùmuneLI usu?
SunL îmbrùcuL în uceeusI bIuzù usourù, punLuIonI de ruIL-
corL sI gIeLe de sevro subLIre, cu moIeLIere.
Cum um IosL IerI Iu CumpuIung.
- Nu, DumILre, rùmun usu. Punù Iu oru zece e desLuI sI
usu... ¡mI IuIgerù o cIIpù prIn mInLe sù Iug Iu CumpuIung,
sù um o expIIcuLIe cu nevusLù-meu. RIsc ceI muIL sù IIu
împuscuL... ToL voI murI Iu noupLe...
Ce sù-mI expIIce? Ce ImporLunLù muI uu penLru mIne
IùmurIrIIe eI? ToL ce u IosL useurù, ubsoIuL LoL, e purcù
numuI vùzuL sI înLeIes de mIne, nu sI sImLIL, usu cum un-
esLezIu IocuIù Le Iusù sù vezI LouLù operuLIu, sù sImLI IzbILuru
sI LùIeLuru bIsLurIuIuI, dur sù nu uI nIcI o durere. DIn ou-
menII uceIu, dIn Iumeu Ior cu bucurII sI deznùdejdI, cu per-
mIse sI unIversùrI, cure eru sI Iumeu meu, m-um desprIns
oduLù cu cumuruzII meI - cu pe un vus nevùzuL. De cuLevu
zecI de mInuLe, o purLe dInLre noI sunLem morLI, eIecLIv în
sLureu unor condumnuLI cùroru II s-u respIns cerereu de
gruLIere, în ujun.
Acum oumenII de uIcI, bIesLemuLII în unIIormù, îmI sunL
sIngurII uproupe sI sunL muI uproupe de eI decuL de mumu
sI de surorIIe meIe.
OrgoIIuIuI meu I se pune ucum, deuILIeI, sI o uILù
probIemù. Nu poL sù dezerLez, cùcI, muI uIes, n-us vreu sù
exIsLe pe Iume o experIenLù deIInILIvù, cu uceeu pe cure o
voI Iuce, de Iu cure sù IIpsesc, muI exucL, sù IIpseuscù eu dIn
înLreguI meu suIIeLesc. Ar uveu IuLù de mIne, ceI cure uu
IosL ucoIo, o superIorILuLe, cure mI se pure InuccepLubIIù. Ar
consLILuI penLru mIne o IImILure. ¡mI puLusem permILe
uLuLeu gesLurI punù ucum, penLru cù uveum un moLIv sI o
scuzù: cùuLum o verIIIcure sI o IdenLIIIcure u euIuI meu. Cu
un eu IImILuL, în InIInILuI IumII, nIcI un puncL de vedere,
nIcI o sLubIIIre de ruporLurI nu muI eru posIbIIù sI decI nIcI
o puLInLù de reuIIzure suIIeLeuscù. O usemeneu curenLù, de
nerepuruL, ur II IosL sI o descuIIIIcure. ConsLIInLu meu îmI
permILeu useurù sù ucId, sù mù judec deusupru IegIIor, pen-
Lru cù nu uveum sù-mI reprosez, în sIsLemuI meu suIIeLesc,
nImIc, dur LocmuI de uceeu nu-mI permILe IusILuLeu de u
evILu un perIcoI, pe cure soIduLII ceI muILI nu-I puLeuu
evILu. ¡IpsIL de orIce LuIenL, în Iumeu usLu murILoure, Iùrù
sù cred în Dumnezeu, nu m-us II puLuL reuIIzu - sI um
încercuL-o - decuL înLr-o drugosLe ubsoIuLù. M-um înseIuL o
duLù, us muI puLeu încù încercu, dIn nou, de uceeu nu vreuu
sù IIu scùzuL, de Iu începuL cIIur, IuLù de IemeI, prIn nIcI o
IIpsù în orgunIsmuI suIIeLesc.
Mù grùbesc spre muguzIu de urmumenL sù numùr
curLuseIe, dur e de prIsos, cùcI debundudu e dIn cuIe uIurù
de mure. ¡mpresIu usLu de ImprovIzuL îmI dù o neIInIsLe de
punIcù. AIerg Iùrù rosL în LouLe pùrLIIe, în buIcIuI ùsLu de
oumenI, cure dIseurù vor jucu, IIecure în purLe, LrugedIu pe
cure eru s-o joc dour eu useurù.
DoI soIduLI de Iu uprovIzIonure umbIù, de coIo punù coIo,
pe cùrùruIe, cu cuLe un sIerL de bou pe umerI.
- DomnuIe subIocoLenenL, ce Iucem cu curneu usLu?
Rud guIben.
- CIne muI vreu sù mùnunce, mù?... CIne o sù uIbù cIeI de
muncure muIne, cIIur dInLre ceI ce vor muI LrùI?
- Dom subIocoLenenL, dur ce sù Iucem cu eu?
- AruncuLI-o.
Se înLunecù înIIrIpuL sI LImpuI Lrece Iùrù cu nImenI sI
nImIc sù-I pouLù oprI. ¡mI urd buzeIe.
¡n odùILu popoLeI, comundunLuI compunIeI, cu ceIIuILI
doI oIILerI de Iu compunIe, Iuu cu gusLure cIIILeIe prùjILe
(gùLILe, în gunduI ceIuI ce Ie-u IrùmunLuL ucum o orù, pen-
Lru uILIeI de oumenI sI uILù seurù) sI cuLe un puIur de vIn.
- ¡u sI dumneuLu cevu...muI prIndem nILIcù InImù. SI...
cIne sLIe ce se muI înLumpIù dIseurù.
Nu sImL nIcI o nevoIe, nIcI o dorInLù, sI orIce încercure,
IIe sI de u muncu numuI, ur sLrIcu pIInuI unuI cerc.
- CuL e ceusuI?
SI înLrebureu IuIucInunLù, ucum, purcù pIcurù în suIIeL.
- Suse Iùrù cIncI. MuI sunL cIncI mInuLe.
- ¡u compunIe.
¡ncep suIerùLurI, oumenII se încoIoneuzù cu zgomoL de
bIdoune, urme sI IopeLI. ¡ncù muI sunL sLrIgùLe: "NIcuIue
¡Iru...NIcuIue ¡Iru...vIno de Iu munLuuu IuI domn pIoLonIer
mujor". ¡nserureu ubuLe sI pe ceI cure muI Iùceuu gIume.
Coborum scIIopùLund pe uIL drum, un drum de boIovunI,
decuL ceI sLrùbùLuL de mIne useurù. NImenI nu muI scouLe o
vorbù. Jos ne usLeupLù ceIùIuIL buLuIIon, guLu încoIonuL.
SunL pesLe LouLù vuIeu, în înserure, numuI grùmezI sI
sIIueLe muLe de soIduLI, cu o Lurmù cenusIe.
Mù cIeumù coIoneIuI, cure u rùmus comundunL LILuIur uI
regImenLuIuI. CuuLù sù-sI sLùpuneuscù dezurLIcuIureu, prIn
IormuIe regIemenLure. SunL de IuLù sI ceu muI mure purLe
dIn oIILerI.
- Vu sù zIcù esLI vurIuI uvungùrzII? Auz cù Le cunosLI cu
comundunLuI compunIeI dIn vumù. UILe ce IucI.
MI se pure de necrezuL cù mIe mI se spune usLu.
- ... TrImILI doI oumenI cu sù se upropIe de buru vùrguLù...
grùnIceruI nosLru vu cere Ioc IInunLuIuI ungur. ¡n cIIpu
uceeu, ceI doI oumenI sur Iu eI sI îI pun buIoneLeIe în drep-
LuI guLuIuI, sLrIgundu-I sù Lucù. Ducù LIpù, îI sLrùpung.
- Dur ducù...
- TucI. ¡ocoLenenLuI IocuIesLe Iu vumù? nu? Cu puLru ou-
menI pùLrunzI Iu eI, cu urmeIe înLInse, sI-I expIIcI cù s-u de-
cIuruL rùzboIuI, cù nu-I Iucem nImIc ducù se predù. CeIIuILI
oumenI nùvùIesc în cuzurmù, upoI. SI, cùLre cùpILunuI
¡IoroIu: DumneuLu, IIresLe, vII ImedIuL dupù eI sI înconjurI
cuzurmu.
PornIm. DIn cuuzu munLeIuI, s-u înLunecuL de LoL. Ajung
în soseuuu ceu mure, cu regImenLuI dupù mIne, sI mù
opresc. Un oIILer de IegùLurù îmI spune cù s-u conLrumun-
duL ordInuI, cù vu Lrece înuInLe regImenLuI XR, vecIn de
brIgudù.
¡ncerc sù pun orunduIuIù înLre oumenII cure se
grùmùdesc unII înLr-uILII.
- Cum Le cIeumù, bùIeLe?
MormùIe cevu zdruncInuL, de neînLeIes.
- Dur Lu cIne esLI...? în ce grupù esLI?
- Nu... nu... eu... sù...
Au LrupurI de gùInI, moI. ¡I mIsc cu munu dIn Ioc în Ioc sI
rùmun unde îI pun, sIeILI. DeuILmInLerI sI vocIIe oIILerIIor
purcù scIIoupùLù. ¡n juruI nosLru, dIncoIo de ceI cIncI pusI
punù unde vedem, cIne sLIe ce prùpùsLII de mourLe, ce
scene de besLIuIILuLe, uscunde noupLeu usLu, uLuL de neugrù
cù nu se pouLe deosebI nIcI o sIIueLù mùcur. N-or II începuL
uILII IupLu? Duc-uu pornIL în uceIusI LImp cu noI, sI eI, dIn
înLunerIc?
SunL IerIcIL cù nu muI uLuc ceI dInLuI sI mù LrunLesc jos în
Iurbu cuIdù încù de soure.
Mù gundesc Iu mùceIuI cure vu II pesLe ¤o-qo de mInuLe.
CrunII sIùrumuLe de puLurI de urmù, LrupurI sLrùpunse sI
prùbusILe sub pIcIoureIe ceIor cure vIn dIn urmù. ¡ucIe sI
urIeLe. ExpIozII de obuze cure sù doboure rundurI înLregI.
SLIu cù voI murI, dur mù înLreb ducù voI puLeu înduru IIzIc
runu cure-mI vu sIusIu LrupuI. SI un gund sLùruIe, pIuLInd
pesLe LouLe, cu o înLrebure: penLru mIne unume cum vu II?
gIonL... buIoneLù suu expIozIe de obuz?
"XX înuInLe...!" E o poruncù venILù dIn om în om. RIdIc
oumenII cu pe boInuvI sI pornIm pe soseuuu cure nu se muI
vede uIbù. SInguru upùrure în noupLe îmI sunL LovurùsII,
sunLem cu nIsLe cùIùLorI uLucuLI de IupI sI LrebuIe sù ne
upùrùm spuLe în spuLe, cùcI orIunde, de jur împrejur, e
mourLeu de IIer sI gIounLe. ¡n cIIpu usLu încù, puLem II
surprInsI. ReguIumenLuI cere puLruIe Iu cuLevu suLe de
meLrI pe dreupLu sI pe sLungu. Numesc oumenII, dur nI-
menI nu se desprInde. AIerg sI îI zguduI, LrImILundu-I în
noupLe, dur nu se duc, sIeILI, decuL LreI pusI sI conLInuù sù
meurgù upoI LuruL, uIùLurI de noI. RenunL...¡Ie ce-o II.
¡nLr-un LubIou sLrùIn, în goIuI mInLII, vùd în cIIpu usLu
IImpede sI depurLe de uI meI pe nevusLù-meu, umunLuI eI,
dur n-um LImp sù mù opresc, sù-I IIxez, cu sù prIvesc. Bu-
curIIIe sI mIncIunIIe Ior sunL puerIIe IuLù de oumenII
ucesLIu, dInLre cure unII vor murI pesLe zece, cIncIsprezece
mInuLe, uILII muIne, poImuIne, sùpLùmunu vIILoure. DInLr-o
duLù, dIn noupLeu dInuInLeu nousLrù, unde e vIuLù sI
mIscure cu oumenI, dIn cure noI nu vedem sI nu sLIm nIm-
Ic, cu o soIIe dInLr-un goI, dIn beznu uneI odùI înLunecuLe,
s-uude o rùpùIuIù de IocurI pIesnILe de urmù. E sIngurù în
LoL cuprInsuI IumII. E orIgInurù cu înLuIuI om pe pùmunL sI
nu o voI uILu punù Iu sIursILuI vIeLII, nIcIoduLù. Purcù o
morIscù mure, de MosI, s-u învurLIL repede, dur suneLuI,
mù înLreb, Iu ce corespunde în noupLe, ucoIo, cIne u Lrus,
cIne u cùzuL?
ZururIIe uu IosL uruncuLe.
CompunIu sI, bùnuIesc, LoL regImenLuI s-u înLors rùsucIL
în Ioc, de spuImù, sI oumenII sunL guLu de Iugù. UrIu scos
dIn mInLI Iu gunduI gouneI nebune, cure ur II muI reu cu
mourLeu: "Pe Ioc, sLuLI pe Ioc!"
Se opresc LoLI, sIursILI, cùcI nu uu voInLu sù Iugù sI dupù
cuLevu cIIpe reIuùm mursuI, LuruL cu dupù morL.
¡denLIIIc, dupù dumb sI dupù ocoIuI soseIeI, IocuI unde
sunLem. ¡uc socoLeuIu uproxImuLIvù sI gùsesc cù uvungurdu
regImenLuIuI XR u LrecuL sIgur dIncoIo de vumù. Asudur,
evenImenLuI s-u consumuL. ¡nLumpIureu de vorbe sI cùrLI u
devenIL pIuLrù, sLoIù, urumù, o noupLe unume. Am LrecuL
dIncoIo, pesLe IInIu puncLuLù, pe cure um desenuL-o zece
unI în scouIù.
- UILuLI... uILuLI...
DInuInLe vIne înLre douù sunLIneIe, cu urmeIe îndrepLuLe
spre eI, un prIzonIer (nu muI încupe îndoIuIù). E
pIuLonIeruI BeIu KIss, îI cunosc ucum dupù punLuIonII de
drII uIb.
¡uLù decI înLuIuI prIzonIer în ucesL rùzboI Iu cure Iuu
purLe. OumenII sI-uu muI revenIL puLIn. Seuru de cenusù
ourbù u devenIL înLunerIc sLrùvezIu. Trecem sI noI prIn
vumù. Buru e rupLù, jos Iungù eu e un morL. Un rùnIL e
sprIjInIL pe genuncII de cùLre un soIduL.
- Ce-u IosL, cumurude? înLreb în LreucùL.
- O IupLù scurLù... domnuI coIoneI P.B. e rùnIL de mourLe.
UILe-I.
AIIu cevu muI LurzIu cù, în momenLuI cund u IosL somuLù,
sunLIneIu ungureuscù u LIpuL, IocoLenenLuI SIgIsmund ¡ujos
u IesIL în prug, u Lrus cu revoIveruI în dIrecLIu grupuIuI, usu,
în noupLe, sI gIonLuI IuI u nImerIL în cup pe coIoneI, cure
venIse în IrunLeu uvungùrzII. Pe urmù, dupù un scIImb de
IocurI, ungurII uu IugIL cu LoLII. AsLu exIsLu udIneuurI în
noupLeu neugrù sI noI nu vedeum nImIc, cu sI cund n-ur II
IosL usu: cum nu vùd nImIc, de pIIdù, vIzILuLorII înLr-un
sImpIu purc comunuI. MI se comunIcù dIn urmù cù regI-
menLuI XR u IuuL-o Iu dreupLu, cù nu muI um pe nImenI
înuInLeu meu, de purcù s-ur II duL Iu o purLe o perdeu, sI
decI sù mù desIùsor în uvungurdù. E o ImposIbIIILuLe. ¡uu o
dIsLunLù Iu o suLù, douù de meLrI înuInLeu compunIeI, dur
puLruIeIe nu se duc Iu muI muIL de zece pusI de mIne.
SunL înuInLeu LuLuror mIIIouneIor dIn neumuI meu; în
IuLu meu cu o soseu, cu gurdurI, cu înLunerIc sI cu mourLeu
pIuLInd în LouLe.
Avem de Iu începuLuI serII LoLI buIoneLeIe Iu urmù sI
IormuLIu de IupLù.
OrdInuI e sù cerceLùm LoL ce înLuInIm în cuIe. Mergem
desLuI de înceL, dIbuIL, sI ceI dIn IuLu meu sunL cu umbre
încIeguLe dIn înLunerIc. Ne usLepLùm Iu un uLuc scurL, prIn
surprIndere.
¡nLuInIm dupù un LImp o cusù pe sLungu... ure curLe, cu
gurd înuIL, Iur înùunLru se vùd IumInI. Ne oprIm, duu ordIn
oumenIIor dIn IuLù sù surù pesLe gurduI înuIL, dur nu se
mIscù nImenI. Sur eu uIucIIe, încurcundu-mù în subIe, sI
uLuncI vIn sI eI dupù mIne. ¡n cusu cu douù odùI, în dreupLu
sI în sLungu, sunL uprInse zecI de IumunùrI cu Iu morL sI o
romuncù, nouù purcù, se încIInù sperIuLù. CIncI-suse copII
sLuu IungILI pe jos. ¡I înLreb ducù uu IosL ungurI, unde sunL,
Iuu LreI-puLru IumunùrI în buzunur sI pornIm muI depurLe.
OrdIn dIn urmù vIne sù cùuLùm o cùIùuzù.
¡uLù uILù cusù. E mourLù sI gIemuILù în înLunerIc LouLù.
BuLem în pourLù. O IemeIe ne IùmuresLe cù uu IosL ungurII
cIIur Iu eI, dur uu IugIL, Iùsund în grubù, în bùLùLurù, LoL ce-
uu uvuL.
Pe prIspù e o urùLure de om.
- E bùrbuLuI dumILuIe?
- Du, e bùrbuLuI meu, dur e beLeug, de uceeu I-or II IùsuL.
- Nu-I nImIc, merge cu noI, îI Iuùm cùIùuzù.
E cu punLuIonI uIbI, cu cùmusù usprù, Lùrun de uI nosLrI,
sI opunereu IuI deznùdùjduILù nIcI nu ne înLurzIe mùcur. ¡I
Iuùm sI pornIm înuInLe.
¡nLunerIcuI s-u IùcuL muI omenesc. Mù uIL Iu ceus, e
uproupe zece seuru. Asudur, uu LrecuL ceIe douù ore - usu uu
IosL - sI suprupuse ImugInII meIe dInuInLe sunL
surprInzùLoure prIn goIuI Ior.
Un pod, despre cure sLIm cù e mInuL. Ne oprIm. OrdIn
dIn urmù Iur, sù Lreucù o grupù neupùruL sI Iùrù înLurzIere.
OumenII sovùIe, IIresLe...
- BIne, uLuncI Lrec eu.
- Trec sI eu, dom subIocoLenenL.
E ordonunLu meu...
- SI eu.
E cuporuIuI NIcoIue ZumIIr.
Trecem LoLI sI nu se înLumpIù nImIc (LocmuI u douu zI u
sùrIL, sub o cùruLù).
O pùdure mIjILù, muI muIL gIIcILù, de o purLe sI de uILu u
drumuIuI, ne dù un soI de uLenLIe crIspuLù, dur dupù ce Lre-
cem de eu sI ocoIIm un boL de deuI, mereu cu buIoneLeIe
înIIpLe în înLunerIc, prIveIIsLeu se descIIde Iurg de LoL,
Imensù, IunLusLIcù, de purcù sunLem în pruguI uILeI IumI.
ToLuI cobourù cu înspre o vuIe duIce sI vedereu e înIesnILù
de zecIIe de IocurI urIuse cure urd preLuLIndenI. CuL ujungI
cu ocIII, cuse urd cu vuIvùLùI cure IumIneuzù cu nIsLe înuILe
LorLe. TInuLuI BrunuIuI înLreg, înconjuruL de munLI, upure
usLIeI, cu drumurIIe IuI, cu suLe, bIserIcI, grupurI de copucI
cure nu poL IugI de îmbrùLIsureu IocuIuI. SubIocoLenenLuI
OrIsun vIne dIn urmù sù prIveuscù sI eI rIdIcureu sI cùdereu
IIùcùrIIor, cure înuILù sI cobourù ceruI. Ard sI numerouse
sIre de puIe, unume, se vede, cu sù Ie IumIneze Ior - ceIor
uscunsI în înLunerIc, usezuLI cIne sLIe cum - venIreu
nousLrù. VoI prIcepe muI LurzIu cù înLunerIcuI e de
neînduruL în rùzboI, penLru LouLù Iumeu. OumenII s-uu muI
dezgIeLuL. ¡rumuseLeu prIveIIsLII sI gunduI cù, orIcum,
mourLeu nu vIne dIn înLunerIc, de Iu doI pusI, cu ùI necuruL,
cù dusmunuI e ubIu jos în vuIe, cù nu e o cIesLIe de
secunde, Iur cIIpu nu e deIInILIvù, ne muI IInIsLesLe puLIn.
PornIm cu muI muIL curuj, muI repede Iu vuIe, pe soseuuu
de ucum uIbù.
Dur cund ne upropIem de Brun, vedem cu spuImù cù
înspre noI înuInLeuzù, pIuLInd Iurg, un vuILur urIus de Ioc,
pe cure nu-I poLI prIvI, cu pe dIscuI soureIuI. BuLuIIonuI
înLreg s-u LrunLIL îngrozIL în sunLurIIe soseIeI sI usLeupLù
sIursILuI IumII. Cù s-u sperIuL e dIn prIcInù cù Iu regImenL
nImenI nu ne-u urùLuL ce e o rucIeLù, Iur cù s-u LrunLIL în
sunL u IosL mIscureu ceu muI IndIcuLù.
¡ncepe o rùpùIuIù de IocurI cure cresLe sI descresLe, cu sI
cund ur II pe un porLuLIv în spuLIu.
¡nuInLùm Iur, cund IuLù cù pe soseu upur în IùmurIreu Io-
cuIuI sIIueLe omenesLI. ¡n usemeneu împrejurùrI LouLe
sIIueLeIe sunL de dusmunI. Ne upropIem sI vedem LoLusI cù
sunL soIduLI dIn regImenLuI XR, cure u pùLruns în Brun
ocoIInd sI dù o IupLù de sLrudù. Ne oprIm în IumInu cu zIuu,
cIIur în murgIneu LurguIuI. SunL uLuL de prIns de beIsuguI
de vederI sI de senzuLII dInuIurù, cù nu um LImp sù-mI muI
sImL suIIeLuI. Acum sLIu cum vu II. Mù uIL Iu ceus, e mIezuI
nopLII. RùpùIuIu de IocurI umuLesLe dIn cund în cund, pe
urmù cresLe, dur nu se cobourù nIcIoduLù de LoL, cI urcù sI
scude cuprIcIos cu LusnIreu sI jocuI upeI dIn uvuzuI în soure.
Truge cInevu dIn noupLe în noI sI uud prImeIe gIounLe
Lrecundu-mI pe Iu urecIe. SunL eI, înLuIu duLù de IuLù. VoI
sLI muI LurzIu cù LouLe gIounLeIe, mIeunund, Lrec pe Iu
urecIe. OumenII se uruncù dIsperuLI în sunLurIIe soseIeI.
Vurù numuI cupeLeIe sub podeLeIe dIn drepLuI cuseIor,
Iùsund LrupurIIe uIurù, cu nIsLe sLruLI. ¡I sLrIg pe nume pe
cuLIvu dIn eI, dur e de prIsos. Rùmun în pIcIoure pe soseu cu
sù Ie urùL cù nu e nImIc, cum gusLù pùrInLII dIn docLorIe, cu
sù încurujeze copIII s-o Iu. Dur docLorIu e o nouLuLe sI Iuc o
sIorLure, cùpLusILù. GIounLeIe, e drepL, vIn rure, sI Iovesc
rupund dIn copucI, în pruIuI dIn soseu, în gurduI cuseIor
vecII cure pIesnesLe rupundu-se zgomoLos.
DIn urmù vIne pe Iungù oumenI cùpILunuI. ¡I vùd purcù
ucum dIn nou. E mIc cu o IeLILù, cu musLuLu pIInù Lunsù
scurL, îmbùLrunIL de LImpurIu.
- Ce Iucem?
- AsLepLùm ordIne noI, de Iu brIgudIer.
Cobourù spre noI pe soseu, dIn Lurg, un grup. GIounLe
puLIne, numùrund purcù rur sI pIuIL, vIn înspre noI,
muscund scurL dIn gurd sI dIn pruIuI soseIeI. SLIu uLuL de
bIne cù voI murI în noupLeu usLu, încuL mI-e ubsoIuL In-
dIIerenL perIcoIuI IocuIIzuL. Gùsesc cIIur cù n-ur II deIoc
muI dezugreubIIù mourLeu ucI, decuL în IIùcùrI.
CùcI, IuLù, se uude o deLunùLurù puLernIcù, dur purcù nu
în ruporL cu erupLIu de IumInù sI IùrumùLurI negre, pe cure
o produce.
- Au uruncuL poduI, cu uI nosLrI, în uer, GIeorgIIdIuIe.
Mù duc înupoI sù vùd se Iucem.
¡ncerc sù Lrug de pIcIoure oumenII, cure-s mereu cu cu-
peLeIe vuruLe sub podeLe. Cund, în sIursIL, uu vùzuL cuL de
greu nImeresc gIounLeIe, sI-uu muI venIL în IIre.
DIn Lurg, se uude ucum un LropoL cu de escudroune în
guIop pe soseu, înspre noI. OumenII meI uu sùrIL sunLuI
soseIeI sI înLorcundu-se cu înLr-o urIe, uu începuL Iugu. Sur
în mIjIocuI Ior, sLrIg pe nume pe gruduLI, pe ceI pe cure-I
um în IuLù sI, scurL, cu rùsuIIureu suspenduLù, se opresc.
Cobourù Iur în sunL, cu buIoneLeIe înLInse uIùLurI.
Rùmun sIngur în pIcIoure sI usLepL sù vùd ce vIne.
SLIu ucum cù s-u upropIuL, cu de IIer nevùzuL, cIIpu
deIInILIvù.
Cobourù spre noI, uIergund, zecI sI zecI de oumenI, cuL e
de Iurgù soseuuu. ¡umInu IIùcùrIIor e uLuL de uIbù, încuL îI
recunosc. ¡uc umbre negre IungILe în pruI. SunL uI nosLrI.
¡nLInd bruLeIe cu o burIerù.
- SLuLI... ce e cu voI?
GuIuIe zbucIumuL, vorbesc Iùrù sù prIveuscù:
- Ne-uu prùpùdIL... ordIn de reLrugere.
Am îngIeLuL... e înLuIuI momenL de grouzù ucuLù pe cure-
I um sI rùspund sucuIL, uscuL, grùbIL:
- Nu e nIcI un ordIn de reLrugere. ApoI, deznùdùjduIL:
PIuLonuI înLuI ocupù soseuuu.
OumenII meI sunL Iu comundù, în mIjIocuI soseIeI.
SI cùLre grùmudu de zecI de IugurI:
- ¡nLruLI în curLeu usLu.
OprIreu în Ioc I-u muI cuImuL, cu un exercILIu sIIuILor.
¡nLrù cu o Lurmù în ogrudu gospodùreuscù, unde, deuILIeI,
sunL udùposLILI de cusù.
AIL LropoL pe soseu... uIL grup, muI mure încù, vIne dIn
Lurg.
OumenII meI sLrIgù ucum sIngurI, încùIzILI, cund vùd cù
sunL uILII muI sIubI de înger cu eI:
- ¡n curLe...în curLe, pe dreupLu.
AI LreIIeu grup, o compunIe înLreugù cu oIILerII eI, vIne
IugInd îngrozILù:
- ¡oc, IuceLI Ioc!
¡es înuInLe, rùcnInd, cu subIu înLInsù:
- SLuLI!
Dur nu vor sù uscuILe, zbIurù numuI:
- E reLrugere... sunLem cu domnuI cùpILun.
SI s-uu oprIL în usLepLure, cum pundesLe un om cure vreu
sù scoboure, pe scuru uneI LrùsurI. ¡mI uruLù pe cùpILun.
- DomnuIe cùpILun, unde pIecuLI?
- E reLrugere... ne-uu prùpùdIL buLuIIouneIe. SI îmI spune
cu ce compunIe e.
Cu voceu puIIdù, înùIbIL de uceusLù Idee u IugII, îI
Iùmuresc scurL:
- Nu e nIcI un ordIn de reLrugere...InLruLI în curLeu usLu,
sI Ie urùL o curLe pe sLungu.
- TrebuIe sù Lrec.
UrIu cùLre uI meI:
- NIcuIue MurIn, bùguLI buIoneLu în cIne vreu sù Lreucù de
voI.
¡nmuIuL, cùpILunuI InLrù cu compunIu în curLe, dupù
cusù.
¡ur se Iuce IInIsLe. DIn urmù nIcI un ordIn, dur vIne
cùpILunuI meu, cùruIu îI expIIc sILuuLIu regImenLuIuI vecIn.
- NoI nu InLervenIm?
- MI se pure cù nu.
SImL o bucurIe de scurL zbor, cu sI cund nu muI sunL scos
Iu IecLIe cund nu sLIu nImIc, de un proIesor rùu:
- AsLepLùm ucI?
- Ce vreI sù Iucem?
VIne dIn urmù sI subIocoLenenLuI OrIsun, cu sù vudù ce e.
GIounLeIe s-uu rùrIL ucum sI muI muIL, rùpùIuIu de IocurI u
devenIL scùzuLù cu o cIcùIeuIù.
OrIsun ure obsesII LucLIce:
- De ce nu InLervenIm?
- Nu sLIu.
- DomnuIe cùpILun, vùd cù sI urLIIerIu nousLrù e InucLIvù
cu sI u Ior.
- E IupLù de sLrudù... Ce sù cuuLe urLIIerIu?
- Sù Lrugù în rezerve... în noI.
- ¡us-o muI bIne usu.
- AscuILù, GIeorgIIdIuIe, IuI noI în Lurg, sù vedem ce e.
HuI punù Iu pod.
- HuIde...
CùpILunuI ne înLreubù, nemuILumIL:
- Ce sù cùuLuLI ucoIo?
- Sù vedem ce e.
Apùsureu usLu, de u nu cunousLe ceeu ce se înLumpIù
înuInLe, sLIu ucum cù e, în rùzboI, penLru unII de neînduruL,
usu cum de neînduruL mI-eru, în ujun, IncerLILudIneu ducù
sunL înseIuL suu nu.
CuseIe cu curLI murI sunL înspre murgIneu usLu, muI
uproupe de IeIuI romunesc, dur uu în IuLù gurdurI înuILe.
Am IuuL cùIùuzu cu noI sI mergem înuInLe. MuI vIn dIn sus
rùnILI sI oumenI cure uu pùrùsIL IupLu, Iscund, în IumInu Io-
cuIuI, Iorme dedubIuLe.
DInLr-o curLe sunLem cIemuLI.
- CIne sunLeLI?
- DIn XX... dur dumneuvousLrù?
- ComundunLuI IuI XR... Cure-I sILuuLIu?
- XX e încoIonuL pe soseu... douù compunII uIe
dumneuvousLrù sunL înupoI înLr-o curLe.
- ¡uceLI-Ie rezerve, înLùresLe OrIsun.
SunLem ucum de-u bIneIeu în Lurg sI IumInu u coboruL.
¡u o mIcù rùspunLIe, în IuLu uneI bruLùrII, pure-se cu
musu gouIù de puIne în uIurù, cuLevu umbre... ¡ncremenIm
pe Ioc.
- CIne-I? SLuI!
NIcI un rùspuns, umbreIe uu dIspùruL.
- GIeorgIIdIuIe, revoIveruI Lùu e încùrcuL? cù eu n-um
nIcI un curLus.
RevoIveruI meu... ¡mI vIne în mInLe LouLù înLumpIureu de
Iu CumpuIung, cum I s-ur umInLI unuI boInuv cù u deIIruL.
CuuL în buzunur sI nu gùsesc nImIc.
- Nu-I um, cred cù I-um pIerduL.
SI ne înLourcem Iu uI nosLrI.
Au scùzuL IocurIIe murI sI ImpresIu e pouLe dIn cuuzù cù
sI IupLu s-u domoIIL. Gùsesc un grup înLreg de oIILerI dIn
XX, venILI dInupoI. SunL LoLI cu suIIeLeIe îndoILe.
- CIne ur II crezuL? uruncù unuI sI LoLI Luc gundInd Iu IeI
ubùLuL.
MuI dIscuLuserùm înLre noI Iu popoLù sI eu Iusesem în
dIscuLIe ceeu ce se numeu pe uLuncI un
"unLIInLervenLIonIsL". PesImIsmuI meu e sI muI greu ucum,
Iur purLureu meu în usLù-noupLe, desLuI de desprInsù, îmI
dù un IeI de obIecLIvILuLe, purcù sLIInLIIIcù, uLuncI cund
spun:
- Am ImpresIu cù muIne vom IupLu în juruI RucùruIuI.
CùpILunuI mIcuL sI preu gundILor înLreubù cu Leumù:
- CrezI cù ne vor uLucu?
- SocoL cù du... AzI uu IosL surprInsI, dur ducù prImesc
înLùrIrI, nu vùd de ce nu ne-ur uLucu.
OIILerII mù uprobù cu prIvIrIIe greIe sI obosILe, cu
gundurIIe uIureu.
NoupLeu scurLù de vurù e pe sIursILe. ¡ocurIIe s-uu sLIns
LurzIu, cu dupù o serbure de noupLe, sI ucum înLunerIcuI se
sLrunge, Iùrù sù se Iucù opuc.
- Cum vom puLeu sLu muIne usu pe soseu? Ce Iucem?
- HuI Iu compùnII sI om vedeu.
OumenII mù înLreubù sI eI ce Iucem. SunLem neIInIsLILI,
cùcI ducù ne upucù zIuu, usu încoIonuLI pe soseuuu uIbù,
sunLem prudù sIgurù mILruIIereIor. ¡n Lurg e uproupe IInIsLe
sI IInIsLeu usLu, cund sLIm cù LoLI ocIII sunL descIIsI cu uI
serpIIor în umbrù, cù sI ceIIuILI usLeupLù pouLe, cu sI noI, e
muI grozuvù cu IupLu.
¡ncepe sù se uIbureuscù înLunerIcuI cure-sI pIerduse
LouLù puLereu. Acum oumenII, cenusII sI eI, nu se muI dIsL-
Ing deIoc.
SosesLe dIn urmù coIoneIuI, greoI sI musIv.
- GIeorgIIdIuIe, vIno cu oumenII dupù mIne.
Vreu sù surù gurduI uneI grùdInI, dur gurduI se
prùbusesLe sub greuLuLeu IuI. O Iuu Iu Iugù dupù eI, sI ou-
menII dupù mIne, pesLe rùsudurI de vurzù uIbùsLrIe sI de
morcovI. GIeLeIe subLIrI de sevro se încuILù cu pùmunL cu
nIsLe guIosI. Om de cIncIzecI de unI, coIoneIuI uIeurgù cu
pusII murI, cure Iuc sù surù pùmunLuI IùrumILos în dreupLu
sI în sLungu. Mù înLreb în Iugù, ducù LoLI oumenII uu buIon-
eLeIe puse. TouLù prIveIIsLeu cu IInII subLIrI, desenuLe cu în
esLumpeIe juponeze, în zorI u devenIL vIu IIIIucIIe. ¡nLeIeg
cù vom înconjuru LurguI cu sù dùm un "uLuc de IIunc".
CùIcùm prIn uIbIu unuI puruu punù Iu genuncII, dur nu
sImL nIcI urmù de umezeuIù. ¡mI Lrec IImbu pesLe buzeIe
urse cu de o spuzeuIù. ¡nLrùm înLr-o IIvudù sI dupù ce um
uIerguL prIn eu, începem urcusuI uneI cousLe. ¡nLeIeg sI mù
îngrozesc. SLù deusupru nousLrù, cu o ceLuLe de suLe de
meLrI înuILù, prùpùsLIousù, Mùguru BrunuIuI. PornIm Iu
usuILuI eI, mereu în Iugù, Lurund dupù noI coIounu cure sI-u
pIerduL, pesLe gurdurI sI puruu, Iormu.
Ne-uu vùzuL sI începe mIorIùILuI Iung uI gIounLeIor. Aud
în urmù vuIeLe: prImII cùzuLI... Mù emoLIoneuzù ubsLrucL cu
un numùr eLIcIeLuL de muzeu. "PrImII rùnILI în ucesL
rùzboI."
GuIuI, îmI urde guru... Mù ubuL, LoL dIn Iugù, sI cuIeg dIn
mereIe scuLuruLe, cIne sLIe, LrunLILe de gIounLeIe cure Iovesc
în LruncII.
¡I vùd ucum pe ceI de sus cu pe purupeLeIe sI buIusLrudeIe
unuI cusLeI medIevuI, dur uIergùm mereu urcund spre eI,
LoLI dupù coIoneI, de purcù ne-um LIne de munù.
Ajungem înLr-o purLe unde pereLeIe e uLuL de drepL sI
înuIL, cù nu muI poL Lruge nIcI eI. ComunIcùm în urmù: "Re-
gImenLuI se udunù în ungIIuI morL".
¡uLù-ne pe LoLI, muI muIL îngrùmùdILI, cu înLr-un repuos
LIInIL în IIvudù. A rùsùrIL soureIe pesLe cumpuI de IupLù.
Deusupru nousLrù e pereLeIe MùgurII cu sLuncIIe IuI, dur
înupoIu nousLrù specLucoIuI e neusemuIL. Cu înLr-un LubIou
IsLorIc vIn dIn Lurù, puruIeIe, coIoune de soIduLI. Pe soseu sI
pesLe IIvezI. VIne sI urLIIerIe, vIn sI cùruLe. Acum Lruge pe
deusupru cupeLeIor nousLre urLIIerIu uusLrIucù. NumuI douù
LunurI, cure ujung însù depurLe înupoI, spre vumù, sI Iovesc
pure-se în pIIn. E uImILoure uceusLù punere cu munu, ucesL
bruL nevùzuL, înLIns înuIL pe deusupru cupeLeIor nousLre,
cure cude ucoIo, pouLe Iu opL-nouù kIIomeLrI, precIs cu un
pumn.
ZIuu uceusLu, pe cure n-o muI usLepLum, e uILIeI penLru
mIne. Purcù sunL înLr-un peIsuj neIumesc. SImL ce LrebuIe
sù sImLù morLII cund sLrùbuL IIvezIIe sI pIuIurIIe vùzduIuIuI.
E purcù muI usourù IupLu zIuu. OumenII s-uu învIoruL cu
LoLII. SunL sIgur cù o sù mor, dur preIer sù-mI uIeg sIngur
mourLeu. Acum înLeIeg de ce înLoLdeuunu condumnuLII uu
uvuL preIerInLe înLre cup LùIuL, spunzurùLoure, împuscure.
Am sI eu ucum preIerInLe. Vreuu sù provoc udmIruLIu
sIIousù u cumuruzIIor, sIngurII cure exIsLù ucum reuI penLru
mIne, cùcI LoL resLuI IumII e numuI LeoreLIc. Asu cum ceI
cure mergeuu Iu gIIIoLInù preIeruu, în Ioc sù urIe de durere,
sù Iu uLILudInI. ¡-um vùzuL pe cumuruzII meI ce sensIbIII
sunL sI voI conLInuu. Mù gundesc în LreucùL cù muIne seurù
ceI de ucusù ur puLeu uIIu, dIn zIure, cù m-um purLuL uIuIL-
or, usu cum mù gundeum uneorI înuInLe de rùzboI (vIs de
bùIuL cure vreu sù se Iucù mure ucLor), dur ucum, sI
udmIruLIu, sI uru Ior îmI sunL sLerse, IndIIerenLe.
DecIusuLII în socIeLuLe, suu cIIur numuI ceI ocoIILI înLr-
un suIon, încep sù uIbù un orgoIIu de IzoIuLI, de
nedrepLùLILI, cure cuuLù sù LrunsIorme excIudereu în uv-
unLuj. OumenII de ucI împùrLùsesc desLInuI meu sI u LrebuIL
un neîncIIpuIL concurs de înLumpIùrI cu sù IIm LoLI ucI,
cure sunLem, udunuLI pe IIre deosebILe, în cIIpu
IoLùruLoure.
SLùm uproupe douù ore usu. E rùcorILor ce senLImenL de
încredere îLI dù superIorILuLeu pe cure uI LùI o uu usupru In-
umIcuIuI. De vreme ce Lu LoL morI, e cIuduL, dur preIerI sù
IIe cund uLucI sI nu cund IugI. Cred cù senzuLIu uceusLu
împucù un senLImenL IundumenLuI: uLucund, îLI uIegI Lu,
purcù, mourLeu: urmùrIL de uILuI sI ujuns dIn urmù,
mourLeu LI-e Impusù. EsLI în cIIpu morLII, în înLuIuI cuz, un
sInucIgus, în uI doIIeu un ucIs, sI încercI LouLe senLImenLeIe
ceIuI ususInuL.
V-uLI înLrebuL, deuILIeI, ce s-ur înLumpIu cu un om cure
ure InLenLIu sù se sInucIdù, ducù în uceeusI cIIpù cInevu ur
voI sù-I ususIneze?
Acum cund vùd buLuIIouneIe nousLre venInd pesLe pIuIurI
sI deuIurI, mù gundesc îndeosebI Iu senLImenLeIe pe cure Ie
înceurcù, prIvInd, muI uIes eI, ceI cu cure IupLùm.
SubIocoLenenLuI Popescu, cumurud de compunIe,
mùnuncù mere.
- GIeorgIIdIuIe, cum o II Luru usLu, cund nu e rùzboI?
Ar II sImpIu sù LI-o ImugInezI Iùrù soIduLI, dur eI Iuc uzI
esenLu ucesLuI peIsuj, încuL nu-I poLI gundI Iùrù eI, cum nu
poLI gundI u puLru dImensIune în nuLurù. SoureIe e ucum
deusupru deuIurIIor, cure pourLù drepLungIIurI de pùdure
negre, goIurIIe de Lopuz uIe pùsunIIor sI, IcI-coIo, vIIe verzI
cu ucoperIsurIIe rosII de LIgIù, cure-LI duu ImpresIu cù esLI
în sLrùInùLuLe.
CoIoneIuI, cure îsI sLersese LImp de douù ceusurI cIIpIuI
sI IrunLeu de nùduseuIù, sLund în Iurbu mùrunLù cu Iu o
purLIdù de odIInù, sI în juruI cùruIu erum cu o Lurmù,
IoLùrùsLe pIecureu.
- AzI-noupLe uI ¡¡¡-Ieu u începuL? Acum pIecuLI înLuI voI,
DoIescuIe.
MuIoruI DoIescu, cure comundù buLuIIonuI ¡¡, mùsourù
sperIuL pereLeIe.
- Nu pe uIcI, bre omuIe, IuuLI-o muI Iu sLungu, cù e
povurnIsuI muI duIce. MergI cu oumenII pe Iungù pereLeIe
ùsLu, unuI dupù uILuI, sI pe mùsurù ce IesILI în bùLuIu Iocur-
IIor, vù desIùsuruLI.
PesLe vreun sIerL de orù, rùpùIuIu vIe de pùcùnILurI ne
uruLù cù în cIIpu usLu ceI cure uu pIecuL uu dInuInLe o
prIveIIsLe pe cure noI, rezervu, n-o uvem. E în mIne cu o
sLrungere de IumInù sI, cu LouLe cù um muncuL cuLevu mere,
buzeIe îmI urd mereu, uscuLe. PesLe vreo jumùLuLe de ceus,
coIoneIuI se scouIù sI comundu n-ure nImIc mIIILur în eu.
- HuIdeLI.
PornIm dupù eI. Dupù vreo cuLevu suLe de meLrI, Iu
dreupLu, povurnIsuI e uLuL de duIce, cù poLI urcu uIergund.
Comundu se dù Iur upropIuL, cu o usezure Iu musù.
- ¡n LrùgùLorI sI ocoIIre Iu dreupLu.
RIsIpILI pe urmù, începem urcusuI.
¡I vùd pe ceI pornILI înuInLeu nousLrù, udùposLILI dupù
sIùrumùLurI de sLuncI, Lrùgund mereu IocurI, Iùrù sù
ocIeuscù sI Iùrù sù înLeIeg, ucum, în cIne Lrug.
Mù mIrù, de usemenI, în prImu cIIpù, cù gIounLeIe vIn
desLuI de rur, cu pIuILuI Ior dur, de ceursuI sIusIuL în Iung.
CoIoneIuI uIeurgù ucum Iungù mIne.
- HuI repede, înuInLe, repede.
AIerg muI IuLe sI reIuu urIund:
- ¡nuInLe. SunL Iu zece pusI înuInLeu LuLuror, sLrIgund
neconLenIL "înuInLe". CeI de sus, cure Lrug în noI, ucum îI
vùd, sunL cùLùruLI pe cresLùLurI de sLuncù, usu cu vuILurII
înLr-o ImILuLIe de munLe, în cuscù. Ajung în drepLuI unuI
soIduL cu IuLu cuIcuLù pe bruLuI drepL, cu pIcIoruI drepL
îndoIL usor de Iu genuncII. SI cu mIne, LoLI oumenII îI
prIvesc cu coudu ocIIuIuI. ¡uLù o mIcù LuIù, cu cuLIvu ou-
menI, înLre copùceI subLIrI. MI-uduc umInLe cù um cILIL
înLr-o curLe despre rùzboIuI de Iu 18;o u unuI oIILer germun
cù oumenII, cu sù evILe uLucuI, se preIùceuu rùnILI, morLI, sI
cù se uscundeuu cuLe cIncI-suse în dosuI cuLe unuI urbusL,
cure n-ur II puLuL udùposLI nIcI unuI mùcur. OcoIesc în
Iugù, pe Iu eI.
- Ce e cu voI, uIcI?
Gem LoLI "sunLem rùnILI". SI sunL pIInI de sunge.
OumenII meI mù ujung sI se Iungesc jos.
CoIoneIuI u obosIL, se înùbusù, cu obruzuI vùpuIe.
- DomnuIe coIoneI, nu-I penLru dumneuvousLrù urcusuI
ùsLu... ¡ùsuLI-ne pe noI.
Gros sI înuIL, cu ocIII uIbusLrI sI cu musLuLu pIInù, bùIuIe,
I s-u înmuIuL purcù sI guru de nùduseuIù. ¡sI rupe copcIIe de
Iu guIer:
- MergeLI înuInLe cù vIn sI eu.
UrIu mereu: "înuInLe". SLIu bIne cù nu voI uveu LùrIu sù
vur subIu meu subredù în nImenI, dur pouLe ujuns Iu
buIoneLù, LoLuI vu Lrece înLr-o cIIpù. Vu II nùucILor, vu II cu
înLr-o vIzIune. VoI pIerI cu pe esuIod. UnII dInLre oumenI se
Iusù în genuncII, uILII se cuIcù.
Merg de-u-nduruLeIeu, îI sLrIg pe nume pe cure vor sù
sLeu:
- CoILu, înuInLe!... NIcuIue, Iugu, IuIde, nu sLu!
CeI sLrIguLI încep sI eI sù urIe: "înuInLe, înuInLe!" Merg
usu de-u-nduruLeIeu, cu subIu scousù, Iu supLe pusI înuInLeu
oumenIIor, cu un seI de muzIcù mIIILurù Iu deIIIure. Cu o
purunLezù cIIpILù, gundesc cù usLu nu e cIIur "pIouIe de
gIounLe" sI consLuL cù dIn cuuzù cù oumenII sunL unII
cuIcuLI, uILII în genuncII, cu sI uLuLI în pIcIoure, nu-LI poLI
du seumu de pIerderI.
Am LrecuL de ceI dIn buLuIIonuI pIecuL înuInLeu nousLrù.
Au rùmus pe Ioc, prInsI pe coILurI de sLuncù sI de bIocurI
prùbusILe.
TouLù Iumeu urIù mereu: "înuInLe!" sI um ujuns Iu
douùzecI de pusI de creusLù, dur sunL muI muIL cu spuLeIe
înLors, cIemund oumenII pe nume. Spre norocuI meu de
uILIm prug. CùcI vùd deoduLù InsI muILI prIvIndu-mù
sperIuLI, urIundu-mI:
- CuIcuL, cuIcuL...
Mù înLorc cu IuLu spre creusLu surù, de cure erum ucum
Iu supLe-opL pusI, sI vùd în uceIusI LImp purLe dIn ungurI
coborund dIncoIo de cousLù, dur sI o Leuvù de urmù înLInsù
urùLùLor spre mIne. ¡mI duu drumuI jos, prùbusIL, sI mù
nImeresc cu cupuI în drepLuI unuI boIovun cuL o cùIdure de
mure. GIonLuI IzbesLe în pIuLrù cu în IrunLeu meu, cInevu u
LIpuL în urmù. Cobor ucum dupù ceI IugILI, dur sImL cù zgo-
moLuI rùmune în urmu meu, sI, înLors, nu muI vùd pe nI-
menI. ¡nupoI. ¡n pIInù cuIme, un oIILer îmI sure de guL, îmI
pune munu în guIer.
- PrIzonIer, prIzonIer.
Cund IucrurIIe se Iùmuresc, ne puInesLe pe LoLI un rus cu
de morLI.
CuduvreIe sI ceI rùmusI sunL înconjuruLI de soIduLI, cure
purcù s-uu LrezIL sI prIvesc. E muI uIes cerceLuL unguruI
cure Lrùsese în mIne sI cure, o cIIpù în urmù, Iu sLrùbùLuL de
cIncI-suse gIounLe. E cu musLuLu mIcù, usprù, bIondù, guru
grousù, ocIII mIcI sI umerII obrujIIor roLunjI, IesILI. Ou-
menII I-uu IuuL munLuuu, runILu. ¡n buzunuruI vesLonuIuI
ure scrIsorI sI douù mere. ¡uu mereIe, morL de seLe cum
sunL, sI Ie mùnunc. DIn scrIsorI nu înLeIeg nIcI un cuvunL.
CoIoneIuI s-u upropIuL, cu prIvIreu îngunduruLù, de ceI
morL sI scùIduL în IumInu umIezeI.
- SLrusnIc soIduL, domnuIe. Sù rùmuIe sIngur, în IuLu u o
mIe de oumenI.
- Bun LrùgùLor, uduugù un uILuI.
Popescu crede însù cù n-u IosL bun LrùgùLor.
- Un bun LrùgùLor nu ocIesLe uLuL de Iung Iu supLe pusI,
cI Lruge în prImu cIIpù. ¡-u duL LImp IuI GIeorgIIdIu, cure
eru cu spuLeIe Iu eI, sù se cuIce.
- Du, dur uI vùzuL cù în uceeusI IrucLIune de cIIpù u
coboruL urmu sI u Lrus precIs, în pIIn... sI de nu eru bo-
IovunuI, GIeorgIIdIu eru pe "IIsLu pIerderIIor", crede-mù.
PesLe cuLevu mInuLe, dInLr-o sLunù pe cure o Iùsusem în
urmù Iu vreo douù suLe de pusI, upur supLe suu opL oumenI
în unIIormù sLrùInù. Am poruncù sù-I uduc prIzonIerI.
SunLem morLI de Ioume sI de seLe. TrImILem ordonunLeIe
sù cuIeugù mere sI ne usezùm Iu odIInù sI LuIIus, LoLI
oIILerII, pe surpùLurI de sLuncI cu pe LubureIe. SunLem sus
pe munLe cu pe o InsuIù spre cer în IumInù sI mourLe.
CùpILunuI meu, mIcuL sI cu IuLu bIondù, de puLruzecI de
unI, cure u uIerguL scoIùresLe Iu uLuc, mù Iu Iu rosL:
- EI, uI vùzuL cù uI IosL preu pesImIsL? AzI IupLùm ucI pe
Mùguru, nu Iu Rucùr.
- Dur ce, usLu u IosL IupLù?
E o proLesLure uImILù. OrIsun e însù de pùrereu meu.
¡runLeu IuI înuILù, mùrILù prIn cIeIIe în sus, sI, prIn
subLIrImeu sprunceneIor sI IIpsu musLùLII, în jos, e gruvù.
- N-u IosL IupLù. EI, ceI muIL douù compunII, Iur noI douù
buLuIIoune, e IupLù?
- Dur pozILIu e cum u drucuIuI... IeI? nu?
- Ce-ure u Iuce? SI pe urmù ce rezIsLenLù e usLu? Nu vezI -
revIn eu - ubIu zece-unsprezece cùzuLI de Iu eI, douùzecI,
douùzecI sI cIncI de Iu noI.
OrIsun reIu LucLIcos (ucesLu e cuvunLuI):
- Cù n-u IosL serIos o uruLù sI IupLuI cù noI ne-um mIscuL
cu o Lurmù. N-u IosL cump de IupLù... Un cump de IupLù
modernù Iuce ImpresIu cù e deserL. Nu se merge usu cu
subIu scousù, cu în curLeu cuzùrmII. Nu evoIueuzù LrupeIe
umenInLuLe de suLe de mILruIIere sI mII de LunurI, cu noI
udIneuurI.
- SI uLuncI? înLreubù unuI, IovInd Iurbu cu subIu,
neIInIsLIL de ceeu ce e în juruI nosLru.
- ProbubII cù muIne vu II IupLù, uILe pe deuIurIIe de coIo,
Iu cuuLù pe IurLù, ce suL e ùIu?... ToIunuI-VecII. EI, muIne
deusupru IuI o sù IIe desIgur IupLù cu grosuI Ior.
- Suu pouLe ne uLucù, venInd cu înLùrIrI, Iu noupLe.
PrIveIIsLeu de ucI, dIn LurnuI MùgureI, e cu de LubIou
muruI, mure cuL un judeL.
Un LrIungII cu buzu Iu noI, Iurgù de supLe-opL kIIomeLrI,
înuIL de vreo douùzecI, pure un purc mùrgInIL neL de
deuIurI. Un purc cure ImILù în reuIILuLe o IurLù: cu suLeIe
usu, în Iormu desenuLù, de pe IurLù, nu cum sunL cund Le
gùsesLI în eIe, cu cuIe IeruLù, cu soseIe cu IInIIIe, IunLunI,
grùdInI, bIserIcI. O IurLù mùrILù Iu scuru nuLuruIuIuI sI muI
vIu coIoruLù în verde, uIb, negru, rosu, e ucum Turu BurseI,
dInuInLeu nousLrù. SuLuI ToIunuI-VecII urde pe sLInse. Ar-
de încù un suL, depurLe, muI Iu dreupLu, cu IubrIcI purcù.
CoIoneIuI s-u odIInIL, îsI pune cIIpIuI.
- DImIuIe, Iu-o cu buLuIIonuI Lùu înuInLe sù curùLIm LouLù
Mùguru BrunuIuI.
- CredeLI cù muI sunL Lrupe ucum uIcI?
- Nu vedeLI cù în Lurg se IupLù încù mereu?
PesLe un ceus, desIùsuruLI, um IuuL Mùguru în Iung, Iùrù
sù înLuInIm pe nImenI. Dur prIveIIsLeu e neusemùnuLù
ucum. ¡n Iund, spre Luru romuneuscù, BucegII, cu OmuI sI
¡uIomIcIouru, Iu dreupLu, PIuLru CruIuIuI, domuI goLIc de
sLuncù, înuIL de z qoo de meLrI. CoLeIe murI, IzoIuLe, IIbere
decI dIn LouLe pùrLIIe, cu nIsLe LurnurI, usu cum e Mùguru
usLu u BrunuIuI, cure sI în cIIre e jumùLuLe dIn PIuLru
CruIuIuI, oIerù sIerLurI înLregI de Lurù cu prIveIIsLe.
Cu înùILIme ubsoIuLù, sunLem de cuLevu orI muI sus cu în
LurnuI EIIIeI sI cIIur IuLù de LurguI BrunuIuI de Iu pIcIoure,
înùILuLI Iu cuLevu suLe de meLrI.
DeuILmInLerI, pe sLrùzIIe IuI e ourecure mIscure, curdurI
de gusLe, IuLù un copII, muI upoI o IemeIe cure Lrece dru-
muI. DIn Iund, vIn mereu soIduLI de uI nosLrI. CIuduL e însù
cù Iu murgIneu LurguIuI se uud LrompeLeIe romunesLI
sunund uLucuI sI IunLuI de LrùgùLorI înuInLeuzù sLrIgund un
"uru" cure ujunge punù Iu noI.
Ne prIvIm muLI, sLrunsI pe Iurbù cu Iu cuIeneu.
- N-uu cucerIL încù suLuI uI nosLrI?
CùpILunuI nu crede. OrIsun nu crede nIcI eI.
- Nu vedeLI, bre, cù ucum duu usuILuI?
- ¡I duu eI usu... cu sù se uIIe în Lreubù, e de pùrere Popes-
cu.
- Ce Iucem noI?... Du Iu... Iu sLuLI... Iu uILe. SI cùpILunuI
rùmune prIvInd nedumerIL.
PrIvIm sI noI, LoLI. Un grup de vreo douùzecI de soIduLI
pùrùsesLe LurguI, merg spre nord, pe soseu, pe sub Mùguru
nousLrù. AcoIo, jos, sunL mIcI, dur vII.
- SunL de-uI Ior cure se reLrug.
- As... sunL uI nosLrI cure înuInLeuzù, uILe mILruIIeru pe
cuI.
- DomnIIor, Lrugem...
- DomnIIor, nu Lrugem.
SI îI Iùsùm sù Lreucù.
Acum e uIL grup de soIduLI pILIcI, cenusII, sI curund ne
convIngem cù sunL ungurI.
- Ce Iucem? ¡e LùIem reLrugereu?
- Ce sù muI coborum noI? E ordIn sù LInem ocupuLù
Mùguru. OprILI-I cu IocurI de urmù de ucI de sus, e de
pùrere coIoneIuI. Acum sunLem noI în Lurn sI eI sunL jos.
GIeorgIIdIuIe, pune pIuLonuI dumILuIe sù Lrugù.
PrImu suIvù, Iu 8oo de meLrI, îI împrùsLIe cu pe gùInI, vIn
uILII dIn urmù, îI împrùsLIem sI pe ucesLIu. NImenI nu muI
ure curujuI sù Lreucù soseuuu. ¡I pundIm sI în curLIIe dIn
murgIne. E o pusIune de vunùLor sI regreLùm sIncer cù nu
vedem cùzund neL. Mù îngrozesc o cIIpù, dur îmI expIIc. CeI
de Iu 8oo de meLrI nu sunL oumenI, sunL soIduLI cu de
pIumb. Nu Ie vùd IuLu. Un uuLor de drepL spuneu cù ducù
juruLII ur II sù ucIdù cu proprIu Ior munù, n-ur condumnu
nIcIoduLù; presedInLII de repubIIcù ur gruLIu înLoLdeuunu.
CùcI e dIsLunLu, e IIpsu uceIeI reprezenLùrI u conLInuLuIuI
omenesc. Un om pouLe omorî un cuLuIog de nume, dur
rureorI vùzundu-I în curne sI ouse pe oumenII cure pourLù
uceIe nume.
¡n LImpuI cund noI Iucem, de Iu 8oo de meLrI înùILIme,
poIILIu soseIeI, în suL LrompeLeIe conLInuù sù sune "uLucuI"
sI ujung Iu noI uruIe. OumenII sur gurdurI sI Lrec pesLe
IIvezI. AsLu în murgIneu ceuIuILù u suLuIuI. PrIn mIjIoc muI
umbIù gusLe sI, dIn cund în cund, Lrece drumuI cuLe-o Ie-
meIe. AIIùm, muI LurzIu ubIu, cù în uceusLù gIumù prIvILù de
sus uu cùzuL vreo douù suLe de oumenI de o purLe sI de uILu,
înLre cure, de Iu noI, sI doI oIILerI. Cuuzu pouLe II sI în ezIL-
ureu cu cure s-u duL usuILuI. ¡nLeIeg cù e bIne cù uzI-noupLe
nu s-u sLùruIL penLru cucerIreu LurguIuI. E o mure
ImprudenLù LucLIcù orIce uLuc de noupLe cu Lrupe nu-
merouse. NoupLeu se duu numuI IovILurI cu oumenI puLInI.
Cu uLuL muI muIL cund e vorbu de o IupLù de sLrudù, cure
cere nervI încercuLI. Ce sù muI spunem despre uIuILoureu
greseuIù de u duce o urmuLù, cure de puLruzecI de unI n-u
muI uvuL rùzboI, în cuLevu ore, în IupLeIe de noupLe sI de
sLrudù LoLdeoduLù.
MuI LurzIu ordonunLeIe sI oumenI de Iu uprovIzIonure uu
coboruL în Lurg dupù de-uIe muncùrII. M-um IungIL pe
spuLe, sù dorm în dupù-umIuzu IumInousù.
CoIoneIuI dù un sIuL pIIn de înLeIepcIune:
- HuI, domnIIor, sù dormIn ucum, cu LoLII, cIIur sI Lrupu,
cù Iu noupLe nu dourme nImenI. ¡ucem LouLù Iumeu de
sunLIneIù, LouLù noupLeu.
Pun muInIIe sub cùpùLuI, dur încù nu um IInIsLeu sù poL
dormI. De IerI de Iu suse seuru mI se pure o vesnIcIe. SunL
eu soIduLuI ucesLu cu IuLu, cu vIuLu spre nord? Eu, cure IerI,
cIvII, IeguL de ceI puLruzecI de unI de puce, jucum domIno
cu LoL suIIeLuI spre mIuzùzI?
Cu gIeLeIe ucesLeu subLIrI de sevro negru, cu vesLonuI
ucesLu de o puIoure verde-uIbùsLrIe, erum uIuILùIerI Iu
CumpuIung prudù uneI nebunII cure mI se pùreu Iùrù
soIuLIe. ALuL de mure e depùrLureu de ceIe înLumpIuLe IerI,
cù ucesLeu sunL muI uproupe de copIIùrIu meu decuL mIne
ceI de uzI, usu cum se mIcsoreuzù dIsLunLeIe suLuIuI Lùu de
cùLuneIe vecIne, cund esLI depurLe de LoL în orusuI sLrùIn,
cu uILù Iume. De soLIu meu, de umunLuI eI, de LoL zbucIumuI
de uLuncI, mI-uduc umInLe cu udevùruL cu de o înLumpIure
dIn copIIùrIe. SI uLuncI suIereum de IucrurI cure uzI mI se
pur Iùrù înLeIes. DIseurù suu muIne voI murI. ¡ungIL pe
spuLe, Iu suse suLe de meLrI în vùzduI, deusupru LùrII, cu
consLIInLu sI cu IuLu Iu cer, sunL purcù înLr-un puncL de pe
LruIecLorIu unuI proIecLII în spuLIuI InLerpIuneLur. ToLusI,
LrupuI înLurzIe pe pùmunL, încù soIduL, cu morLII cure în
prImeIe ceusurI sunL în juruI cuseI sI vùd pe uI Ior, cure nu
muI sunL uI Ior. MuI uproupe ucum decuL suIIeLuI IemeII
meIe mI-e LrupuI eI, cùcI senzuLIIIe încù Ie muI LrùIesc. Am
regreLuI cù nu m-um IsLovIL înLr-o IrenezIe sexuuIù
neînLrerupLù, cù mor încù în sLure sù muI Iubesc, Iu
douùzecI sI LreI de unI. Trec pe cer norI mIcI uIbIcIosI, îmI
sImL obrujII LrusI sI burbu crescuLù, de boInuv. Gùsesc în
buzunuruI vesLonuIuI douù LIgùrI uproupe uscuLe, o IouIe de
IurLIe cu udrese, curLeu posLuIù cu ordInuI de IupLù. Popes-
cu mù înLreubù de depurLe ducù dorm, sI încIId ocIII de
Leumù cù vu venI Iungù mIne sI nu voI muI puLeu II sIngur.
OrIsun vIne sI eI însù, sI nu se Iusù punù nu mù
desLeupLù.
- HuI ucum jos în Lurg sù vedem ce e ucoIo, dur e
înLrerupL de InLervenLIu muIoruIuI DImIu:
- Nu pùrùsesLe nImenI pozILIu, dormILI muI bIne, cù Iu
noupLe cIne sLIe ce se înLumpIù. MuI ruguLI-vù sI voI Iu
Dumnezeu!
Sù mù rog IuI Dumnezeu?... Surud cu buzeIe urse sI-mI
sImL ocIII înmuIuLI. N-um crezuL sI IuLù, nIcI ucum, cund
mù scuId în mourLe, nu cred. Cund um vùzuL useurù ou-
menII încIInundu-se, mI-u venIL sù zumbesc, dur um de-
venIL brusc serIos, cùcI oumenII ucesLIu, convoI cu mIne,
cumuruzII meI, sunL sInguruI spIrIL ucum pe Iume, penLru
mIne, sI orIce gesL uI Ior mù înduIoseuzù cu gesLurIIe unuI
copII drug.
Mù gundesc cù voI Iùsu, uzI-muIne, LrupuI ùsLu de o
sùnùLuLe neusemùnuLù, Iùrù Lurù, cure m-u sIujIL cu o sIugù
devoLuLù. DouùzecI sI LreI de unI nIcIoduLù boInuv, cIIur
uLuncI cund în IIceu îmbrùLIsum uceIeusI IemeI cure-I
îmboInùveuu pe coIegII meI. SI LoLusI ce prosL m-um sIujIL
de eI. AmorurI de sLudenL sùruc cu o servILoure, cu pros-
LILuuLe IeILIne, upoI îmbrùLIsùrI cuIpe, Iùrù duIosIe. Am
prIvIL dupù uLuLeu IemeI Irumouse în vIuLu meu sI nIcI unu,
punù Iu cupùL, nu m-u înLeIes. AILeIe n-uu uvuL LùrIu sù
bIruIe împrejurùrIIe... Unu sIngurù mI-u duL nesIursILe
nopLI de bucurIe u posesIunII, de scuIundure în voIupLuLe.
As II murIL uzI Iùrù sù sLIu ce e îmbrùLIsureu unuI Lrup mug-
nIIIc de IemeIe sIncerù sI Irumousù, ducù n-us II uvuL Iungù
mIne, cu sù-I IrùmunL, LrupuI eI sùnùLos, cu roLunjImI de
IrucL sI unImuI Lunùr, ducù nevusLu meu nu m-ur II IubIL.
Dur m-u IubIL? Surud penLru mIne sIngur... De ce s-ur II
duL unuI sLudenL sùruc? O purLIdù, un vIILor soL? ALuncI de
ce n-uu IùcuL-o sI uILeIe înuInLeu eI? ¡n orIce cuz, e sInguru
IemeIe cure u IùcuL sucrIIIcII penLru mIne, cund mumu u
IosL guLu sù porneuscù proces penLru mosLenIre, cu noI,
copIII. ¡ se cuvIne sù recunosc cù nu m-u înseIuL decuL cund
um devenIL boguL.
¡mI Lrec munu prIn pùr, în doruI uneI munguIerI de
neujuns.
Mù rIdIc înLr-o runù sI prIvesc în juruI meu. CuLIvu ou-
menI dorm pe spuLe cu guru cùscuLù, LoLI puIIzI; dur ceI muI
muILI sunL LrejI usu în grùmudù, cu o Lurmù. CoIoneIuI sI-u
usLernuL jos munLuuu sI gundesLe, IungIL. Cred cù nImenI,
dInLre oIILerII sI soIduLII meI de IrunLe, nu pouLe dormI, cu
sI mIne ucum, desI, eu îndeosebI, n-um dormIL decuL cuLevu
ore, LocmuI de joI seuru, cund usLepLum rùscoIILor sù pIec Iu
CumpuIung. Mù scoI nervos sI mù duc Iungù coIoneI.
- DomnuIe coIoneI, noI ucI puLem Iuce ucLe cIvIIe?
- Ce ucLe cIvIIe vreI sù IucI? SIgur cù poLI Iuce un LesLu-
menL, ducù vreI.
- Dur o donuLIe? O scrIsoure de buncù?
- Nu sLIu. Cred cù du... ¡nLreubù pe vreun uvocuL dInLre
bùIeLI.
SI rùmunem umundoI pe gundurI cu pe o upù.
MuIoruI vorbesLe penLru noI , dur purcù ur vorbI, purcù
ur oILu în vIs.
- SIunLu MurIe uzI, zIuu nevesLI-mI sI u IeLILeI.
CùpILunuI S. de Iu u zeceu uduugù sI eI îngunduruL:
- Du, sI zIuu nevesLI-mI...
Pe urmù nu muI vorbesLe nImenI. Purcù LoLI suIerù de
IIngoure...
TurzIu îmI uduc umInLe de Vùruru sI-I cuuL pe cùpILun.
- Ce Iucem cu Vùruru, domnuIe cùpILun?
¡mI rùspunde pùLruns sI îngunduruL:
- De uIcI nu muI pIeucù nImenI.
¡nLeIeg cù sunLem cu nIsLe IeprosI, cIne u venIL înLre noI e
IremedIubII pIerduL.
Pe înseruLe vIn dIn Lurg, cu IegùLurI în spInure,
ordonunLeIe.
DumILru mù cIeumù deopurLe, Iu pIuLon:
- HuI, domnuIe subIocoLenenL, cù um udus sI penLru noI.
A udus doI puI IrIpLI, puIne uIbù mure, sLuIIde, brunzù, o
sLIcIù cu vIn, o cùmusù nouù sI o perecIe de gIeLe noI, LoL
de sevro, se pure de Iu vreun mIc muguzIn devusLuL.
- Vùzusem cù vI s-uu prùpùdIL rùu gIeLeIe uIeu...
Am un momenL de ezILure, de supersLILIe, ducù sù îmbruc
o cùmusù de Iu juI ucum, în pIInù buIe u morLII, dur sunL
murdur sI cIne pouLe sLI cund ne vom vedeu bugujeIe. Pe
urmù, în învùImùseuIu usLu, IuLù de sucrIIIcIIIe pe cure Ie
Iucem noI, sI înLumpIureu, sI sLuIIIIe rùzbunùrII LrebuIe sù
IIe îngùduILoure. De gIeLe nu muI vorbesc, cù mI se
scuIcIuserù sI se sLrumbuserù de-mI Iuce o udevùruLù
pIùcere sù Ie poL uruncu.
- DumILre, cIeumù pe gruduLI sI dù-Ie sù mùnunce
bunùLùLIIe de uIcI.
- AsLeu-s numuI penLru dumneuvousLrù. A MurIeI u udus
sI penLru domnuI pIoLonIer.
- Dù-Ie Ior... SI, muI pe urmù, doI InsI sù pIece pe jos, sù
uducù LoL ce Ie LrebuIe Iu oumenI.
As devusLu un muzeu, us jeIuI o bIserIcù penLru ceI pe
cure-I vùd, cu ocIII Ior IrumosI sI credIncIosI de cuInI
osundILI, Iungù mIne.
- Adu-mI un Loc sI IurLIe penLru mIne, DumILre, ducù
gùsesLI.
TrebuIe sù Iuc cIIur usLù-seurù scrIsoureu de donuLIe...
PouLe cù Iu noupLe ungurII prImesc înLùrIrI sI, cIne sLIe,
vom II uLucuLI. DInLr-un uLuc de noupLe, Iu buIoneLù, nu vùd
cum us scùpu.
DeuILIeI, împoLrIvu IndIcuLIIIor regIemenLure, nu se LrIm-
IL decuL cuLevu pIuLoune în pùdure, înLre cure sI eu, Iu ceI
muIL cIncIsprezece meLrI, Iur înupoI, LoL regImenLuI sLù pe
cuImeu MùgurII de vegIe. O rùpùIuIù de IocurI Iu dreupLu,
Iu mIezuI nopLII, ne Iuce sù LresùrIm, drepLI, înIIoruLI. DIn
nesLIuL, vug uImIL cù în urmù, în IInIsLeu Ior, sunL oumenI
cure uu IegùLurI cu noI, pe Iu LreI noupLeu prImIm ordInuI
sù Iuùm în zorI ToIunuI-VecII, Iu vreo cIncI kIIomeLrI de
ucI.
SunL sI IncIdenLe comIce. RùduIescu sI-u udunuL pIuLonuI
sI Ie LIne oumenIIor un dIscurs despre PuLrIe. ToLI credem
cù e o purodIe umuzunLù sI cund coIo uIIùm cu surprIndere,
de Iu eI însusI, cù u vorbIL serIos.
CeI puLru kIIomeLrI dInLuI îI sLrùbuLem în Iugù pesLe
IIvezI cu prunI sI merI, prIn curLIIe oumenIIor, cùcI,
nesLIInd ce IorLe uvem în IuLù, ne e IrIcù sù nu IIm
surprInsI. As vreu sù sLIu ce se peLrece în suIIeLuI LùrunIIor
sI nevesLeIor cure-sI conLInuù IucruI. Nu, ùsLu nu e rùzboIuI
udevùruL. Vu venI sI uceIu. PenLru uLucuI suLuIuI sI uI deuIu-
IuI dIn spuLe, sunLem puLru buLuIIoune. ¡IresLe cù nu sLIm
ubsoIuL nImIc despre ce uvem în IuLù, cùcI sLuLuI nosLru
mujor se InIormeuzù, pure-se numuI de Iu oumenII nosLrI
de Iu uprovIzIonure, cund se duc înupoI dupù ceuI sI IusoIe.
DesI noupLeu Iusesem în uvunposLurI, sunL IurùsI în IInIu
înLuIu. CuLevu IucrurI LoL us puLeu spune despre ToIunuI-Vec-
II.
Cù oumenII dIn pIuLonuI meu s-uu pornIL usu de rùu, cù
nu s-uu muI oprIL punù uu ujuns dIncoIo de suL sIngurI, cu
LouLe înjurùLurIIe meIe IurIouse (erum muI uIes necùjIL pe
Vùruru, cure muncu vurzù, împuscu drepL în sus sI nu vreu
sù se opreuscù) sI, muI uIes, cu LouLe ordIneIe prImILe dIn
urmù: sù nu înuInLez preu repede cù voI compromILe
IegùLuru LrupeIor cure duu uLucuI.
Cù m-u înspùImunLuL vIoIenLu sI precIzIu IocuIuI nosLru
de urLIIerIe împoLrIvu LrunseeIor InumIce.
ApoI, cù înLuIu ourù mI-u duL cu un burgIIu în InImù, un
gIonL. Veneuu rure, IusuInd, rupund, dIn cund în cund,
ceursuIurI de sIIon, InvIzIbIIe. UnuI u cùzuL Iu ceI muIL o
puImù de cupuI meu, cùcI usLepLum cuIcuL, pIescùInd
îndesuL sI meLuIIc în pùmunLuI uIunuL uI mIrIsLII. UnuI sIn-
gur, dur purcù m-ur II IovIL în IrunLe. Am uvuL, cu udevùruL,
ImpresIu sIeILoure cù uceIusI pIesneL înIunduL I-ur II uvuL sI
în IrunLeu meu. Au muI IosL upoI numuIdecuL uILeIe, dur sù
mù descIeIe în LoL suIIeLuI, cu ùsLu, nIcI unuI.
AI LreIIeu - I-um sLIuL muI LurzIu - u IosL cù Iuureu ucesLuI
suL, pe cure îI cucerIsem uproupe sIngur cu IocoLenenLuI
VoIcu (ceI ce mù înIùLuse de guL cu prIzonIer), u IIguruL în
comunIcuLuI oIIcIuI de u LreIu zI, dundu-mI uceu senzuLIe
cù: despre mIne e vorbu, desI nu sLIe nImenI. Seuru, Iur
musù îmbeIsuguLù, cu IrIpLurI IuIducesLI sI bunùLùLI de LoL
soIuI. CoIoneIuI Iu o mùsurù cure socoL cù u dus, înceLuI cu
înceLuI, Iu IupLuI cù XX u IuuL, ceI dInLuI dInLre regImenLeIe
de InIunLerIe, "MIIuI VILeuzuI" Iu drupeI. AdIcù u IoLùruL cù
nImenI nu dourme în suL, cI LouLù Iumeu pe deuI în uvun-
posLurI. OIILerII IuI XX uu IùcuL un rùzboI de oumenI
necùjILI sI mesLesugurI LrudnIcI.
SoIduLII LrImIsI jos sù ne Iucù rosL de bunùLùLI penLru
musù ne vesLesc cù prIn suLeIe cucerILe sI, cu LoLI ceI doI unI
de rùzboI, boguLe în vILe gruse, de soI sI uILe IrupLurI
gospodùresLI, muILI dInLre ceI de Iu LrenurIIe regImenLure sI
de Iu servIcIIIe dInupoI se deduu Iu un juI rece sI cu
socoLeuIù. SunLem LoLI IndIgnuLI sI, ducù ur II dupù noI, I-
um împuscu neînLurzIuL.
¡I revedem ucum pe cùpILunuI Corubu. CompunIu IuI "brI-
gudu Corubu", cum o porecIIm, cùcI u IosL InLercuIuLù, Iu
Lrecereu IronLIereI, IndependenLù, înLre brIgudu nousLrù sI
brIgudu bucuresLeunù cure u IupLuL Iu PredeuI, u uLucuL cu
uLuLu IoLùrure în uceusLù noupLe dInLuI, încuL u ujuns punù
Iu Rusnov, în spuLeIe IronLuIuI InumIc, sI u LrebuIL sù IIe
cIemuLù înupoI. SoIduLII, nu numuI cù nu I-uu împuscuL pe
ceI cure-I comundù, sI cure e ucum încù sI muI uspru, dur îI
Iubesc cu mundrIe cù uu un usemeneu seI sI sunL IourLe
sImLILorI, cu sI subIocoLenenLuI Ior, Iu soupLeIe cure îI uruLù
drepL ceu muI bunù compunIe dIn regImenL, în uIurù de
IupLuI cù sunL sI unILuLeu ceu muI bIne IrùnILù sI ceu muI
LIInILù, duLorILù dIscIpIInII uprIge Impuse de Corubu ceIor
ce îI uprovIzIoneuzù sI posLurIIor de vegIe.
±.±. Iutu co obruz verde, lu Volcun
A LreIu zI, ucum Iu VuIcun, coIoneIuI mù cIeumù sI-mI dù
ordIn sù pIec cu o secLIe în suL sù Iuc poIILIe sI uncIeLù. Au
venIL IemeI, romunce de-uIe nousLre, sù se pIungù bocInd
cù de înduLù ce suLuI u IosL pùrùsIL de ungurI, cuseIe uu IosL
jeIuILe de LIgunII cure IocuIesc Iu murgIne. Vreo douù
bùLrune mù înLovùrùsesc punù ucoIo, cu sù Iuc o percIezILIe
severù. A pIouuL repede, upu s-u scurs, soureIe u upùruL Iur
dIn norI, dur IrunzeIe sI Iurbu uu sLrùIucIrI de rouù. ¡n IuLu
cùLunuIuI de bordeIe, de cum ne-u vùzuL venInd, u IesIL
LouLù LIgùnImeu, sI usLeupLù înspùImunLuLù sù ujungem Iu
eu.
Am severILuLe în obruz, pe cure LI-o dù upropIereu, nIcI o
cIIpù înLrerupLù, u morLII. SunL IoLùruL sù procedez exem-
pIur.
- De ce-uLI jeIuIL suLuI?
Mù înLumpInù proLesLùrI cu voceu înmuIuLù, ocII mùrILI,
muInI uscuLe de bùLrunI, cu de mumII. N-uu IuruL eI, nu s-
uu uLIns de uvereu nImùnuI. ¡uc semn oumenIIor sù-I
înconjoure. Cu Iu un îndemn uI ceIor murI, suu, cIne sLIe,
înLeIegund dIn curneu Ior Irugedù prImejdIu, vreo supLe-opL
dùncIucI, nu muI murI de cIncI-suse unI, bu unII mIcI cu de
LreI, cu pIcIoureIe sI burLIIe gouIe, cud în genuncII în upu
rùmusù în IùgusuI roLIIor. SunL IrumosI cu îngerII dIn
Mudonu SIxLInù u IuI RuIueI.
- SI-ucum, cu eI LoLI...
Dur mù înLrerup, cùcI înLre eI e o IuLù de vreo cIncIs-
prezece suu suIsprezece unI, mIjIocIe de sLuLurù. Are
obruzuI desùvursIL ovuI, de cuIoureu cIIIIImburuIuI verzuI,
Iur ocIII cu nIsLe prune IungI, verzI. AcesL joc de IeIurI, de
Iu urumu roscuLù u pùruIuI, Iu verdeIe gùIbuI uI obrujIIor
Iùrù puLù, cu o upù, sI Iu verdeIe uIbùsLruI uI ocIIIor, mù
uImesLe de rùmun o cIIpù încremenIL. SugesLIu pIcLuruIù nu
mù pùrùsesLe sI surud gundInd Iu Monu Vunu. Pe urmù,
scurL, mIIILùresLe:
- De ce uI IuruL?
¡nLource dIspreLuILor cupuI înLr-o purLe, rIdIcù dIn
umerII LuIIeI mIcI, sùILuLe:
- N-um IuruL.
MI s-u uscuL guru sI devIn nervos:
- Cum n-uI IuruL?
Rude de I se vùd dInLII uIbI, cIzeIuLI înLr-o neusemùnuLù
mIcù poLcouvù de IIIdes sI înLource cupuI înLr-o purLe, cu o
munù în soId.
Mù duc munIos spre eu, smucesc de sorLuIeLuI uIbusLru
de GreLcIen, pe cure-I ure pesLe rocIIe.
- ÁsLu-I uI Lùu? Nu vezI cù se cunousLe cuL de coIo cù e
IuruL? SI umbreIuLu usLu rosIe?
TIne în munù sI o pourLù IzmenIL, usemenI cocIeLeIor de
opereLù, o umbreIuLù de mùLuse vIsInIe.
- Ducù pIouù? sI-sI sucesLe mIjIocuI subLIreI de ure ucum
LuIIu LouLù înLoursù în IùLurI.
- Ducù pIouù, LrebuIe sù IurI, uI? sI scurL: Am sù Le
împusc.
¡uce cu pIcIoruI goI sI mùsIInIu, punù Iu genuncII, mIc
de pus în vILrInù de IurmucIe, urme cu de surpe în noroI sI
rùspunde, Iùrù sù se uILe Iu nImenI:
- De ce sù mù împusLI?
SunL IurIos.
- PenLru cù IurI... înLeIegI? penLru cù IurI... penLru cù esLI
"IouLù".
DùncIucII sLuu mereu în genuncII, cu muInIIe u
rugùcIune, cum uu IosL pouLe învùLuLI, sI resLuI LIgùnImII
prIvesLe pIerduLù de spuImù.
- Unde sLuI? sI o pIronesc cu prIvIreu.
¡mI uruLù cu munu vug sI surude semeL, cu buzeIe rosII sI
îmbIeLoure cu vInuI negru.
E în mIne o neIoLùrure, purcù uproupe de punIcù.
- HuI ucoIo, IuI Iu eu!
Mergem, LouLù gIouLu însù, spre cùLunuI cu cùsuLe vecII
sI sLrumbe, boILe gùIùgIos cu rosu, uIbusLru suu guIben Lure.
SoIduLII scoLocesc prIn cusù, nu muI sLIu nIcI eu ducù
gùsesc suu nu "corpurI deIIcLe".
SunL enervuL, e în mIne o rùscoIIre de cuscù înLùruLuLù.
- Ajunge, venIm muIne sù Iucem percIezILIe dIn nou.
BùguLI de seumù, uveLI LImp sù duLI înupoI ce-uLI IuruL. Pe
usLu - sI o urùL soIduLIIor cu dIspreL - o Iuùm cu noI, IoLIu eI
e dovedILù.
¡ncep sù se vùIcùreuscù LoLI bùLrunII sù Ie Iùsùm IuLu.
OcII sperIuLI, IeLe de ceurù sI muInI negre cure se înLInd
spre noI...
- ¡ùsuLI-o, nu u IuruL!... Mù prInd LuruL de vesLon: nu u
IuruL.
- O sù vedem, Iu judecuLù.
O usez înLre sunLIneIe sI pornIm spre suL. S-u înseruL,
ueruI e uburIL... sI începe Iur sù se ceurnù, rùcoros. Merge
cu pIcIoureIe gouIe, Iùsund urme cu munguIerIIe în noroI,
sucInd mereu umbreIuLu rosIe. Cund, cu sù Lreucù vreun
sIvoI, înLource LuIIu în IùLurI, sunII mIcI, sLrunsI de sorLuI
sLrumL, pur înveIILI cu înLr-o îmbrùcùmInLe, unume IùcuLù
penLru pùsLrureu Ior, cu pumnII sLrunsI în mùnusI.
Coborum mereu spre suL, cund dIn senIn începe o
rùpùIuIù sperIuLù de IocurI. Pe deuI, Iu sLungu, regImenLuI,
uIurmuL, se Iormeuzù pe unILùLI. SunL mereu sub obsesIu
reguIumenLeIor. TrebuIe sù pùrùsesc LoLuI, cu sù uIerg unde
se uud IocurIIe de urmù. Ne oprIm. OumenII mù prIvesc
nedumerILI, nesLIInd ce sù Iucù. Rùmun un LImp nervos, pe
gundurI.
- DuLI-I drumu... sI mI-e prIvIreu greu de IrùmunLure.
Se upropIe de mIne, mI-u IuuL cupuI sub umbreIuLu rosIe
sI, cu guru uproupe de u meu, mù înLreubù, prIvIndu-mù cu
ocIII ucum verzI, uduncI sI copIIùrosI:
- Eu ce Iuc?
O prIvesc încrunLuL, munIos:
- Ce IucI? Te ducI ucusù... IouLo.
Pune munu mIcuLù sI munguIousù, cu o pusùre, pe munu
meu.. sI înceL, în soupLù cuIdù sI bunù:
- RùmuI sI dumneuLu.
Acum înLorc eu cupuI înLr-o purLe, cu sù n-o prIvesc în
ocIII verzI sI IImpezI cu upu umbrILù de suIcIe.
- ¡usù-mù-n puce!
SI pe munu meu, munu eI u devenIL cuIdù cu upùsureu un-
uI sun mIc.
- VIno Iu noupLe, vIn eu în suL...
As vreu sù-I sLrIvesc buzeIe, sù-I ucopùr ocIII, dur îI
uzvurI numuI munu de pe munu meu.
- Nu se pouLe... Rùmun uIcI.
PIec copIesIL de o prùbusIre de LrIsLeLe sI sImL LouLù
umezeuIu serII în mIne. Cund dupù vreo zece pusI înLorc
cupuI, e mereu cu pIcIoureIe gouIe în noroI, în sorLuI uI-
busLru de GreLcIen, în juruI cupuIuI ovuI sI mùsIInIu cu
umbreIuLu cu o uurù rosIe, de sIunLù u pùcuLuIuI.
SI, cund, dupù ce um sLrùbùLuL murgIneu suLuIuI, înLorc
cupuI, vùd mereu sIIueLu rùmusù pe Ioc sI umbreIuLu rosIe.
Punù s-ujung Iu regImenL, sILuuLIu se sI IùmuresLe. Eru o
recunousLere InumIcù pusù ImedIuL pe Iugù. ¡uc IurùsI, Iùrù
sù vreuu, o consLuLure penIbIIù penLru InLeIIgenLu meu. De
cuLe orI, înuInLe de IupLù, pun mùnusIIe de pIeIe brunù, LoL-
uI se rezoIvù usor. SLIu cù e sLupId, dur esLe pesLe puLerIIe
meIe cu sù nu consLuL coIncIdenLu usLu.
Adorm cu gunduI Iu obruzuI uLuL de IImpede mùsIInIu, sI
Iu Leumu de u nu mù LrezI IuoIuILù cu LoLI, noupLeu, cu In-
umIcuI, usemenI unuI urs, în Lubùrù. ¡mI spun cù us vreu sù
LrùIesc, cu sù poL sù vIu în LImp de puce ucI Iu VuIcun, sù
muI înLuInesc dIn nou pe IuLu usLu cu Lrup de serpouIcù.
NoupLeu, o pIouIe cure rùsLurnu dIn cer gùIeLI, m-u IùcuL sù
deznùdùjduIesc cù muI upuc LeuIùr zorIIe. Am pus, cund
IuIneIe mI-eruu înscorLosuLe de upù, de prIsos o IouIe de
corL în cup.
TocmuI pe Iu oru LreI, u douu zI, prImIm ordIn sù ocupùm
CodIeu. E o "coLù" uIuILoure, cu o cùcIuIù de cuLevu suLe de
meLrI, de jur împrejur neuvund decuL cumpIe suu movIIe
muI rùsùrILe. NIcI un munLe udevùruL nu dù uLuLu ImpresIe
de înùILIme. DomInù cumpIu neLedù punù Iu Tumpu
BrusovuIuI.
SImLIm LoLI cù uIcI vu II înLuIu IupLù greu. OrIsun sI cu
mIne, cu sLruLegI sI LeInIcIenI uI buLuIIonuIuI, sunLem
consuILuLI cu îngrIjorure de cùLre cumuruzII ceIIuILI, cure ne
cred, pure-se, sI cIIromunLI.
- Cred cù nu LrebuIe sù uLucùm în nIcI un cuz înùILImeu, e
de pùrere OrIsun, cu jumùLuLe prIvIreu spre oumenII cure se
încoIoneuzù, cocosuLI de runILeIe încù ude de uzI-noupLe.
TrebuIe înconjuruLù.
- SI-usu vu II greu. E un puncL de observuLIe, cure vu II
upùruL cu dIsperure. Se Iormeuzù coIounu. OumenII se
încIInù, Iur eu îmI pun mùnusIIe. E un reIugIu de IusILuLe
uLuL de InLImù, cù nIcIoduLù nu I-us spune nImùnuI. NIcI IuI
OrIsun, nIcI IuI Tudor Popescu.
¡u CodIeu n-u IosL IupLù, n-u IosL nIcI Iu TunLur. ¡nLr-o
seurù numuI, cund dIvIzIu ne-u duL InumIcuI Iu nord-esL, u
IosL o mIcù încurcùLurù. DesI noI IupLusem LoL LImpuI spre
vesL, u LrebuIL sù execuLùm, orIcuL um IosL de uIuILI, ordInuI
dIvIzIeI sI ne-um usezuL în uvunposLurI cu IuLu Iu nord-esL,
decI cu spuLeIe Iu dusmun, pur sI sImpIu. Pe Iu mIezuI
nopLII, o recunousLere de IusurI, cure n-u duL pesLe nIcI o
sunLIneIù, s-u poLIcnIL cIIur de corLurIIe oIILerIIor. Ne-um
sperIuL noI, dur s-uu sperIuL sI eI sI uu rupL-o Iu Iugù. Pe
urmù um înLors posLurIIe sI eI sI uu rupL-o Iu Iugù. Pe urmù
um înLors posLurIIe cu "IuLu Iu spuLe". MuI LurzIu, Iur o
scurLù sI veIemenLù încùIerure, sI ujungem pe muIuI OILu-
IuI.
Acum sLIm precIs cù InumIcuI s-u reLrus pe ceIùIuIL muI,
deIuros, rIdIcuL IcI-coIo cIIur dIn upù, cu un pereLe, pe cund
muIuI dInspre noI Iormeuzù un udevùruL ses. Nu vom
rùmune în uceusLù cumpIe bùLuLù de IocurIIe InumIcuIuI.
PuruIeIù cu upu, Iu vreun kIIomeLru de eu, mereu de-u Iun-
guI eI, e o rupù de IuL guIben, uduncù. AcoIo ne vom us-
cunde usLepLund zIuu de uLuc.
±.¿. Întâmplúri pe upu Oltoloi
MuIuI deIuros pure sù IIe puLernIc ocupuL. Se vùd IcI-coIo
reLeIe de surmù, creneIurI de Lrunsee. Mù înLreb cum vom
Lrece upu uduncù sI vIjeIIousù u OILuIuI, sub IocuI
mILruIIereIor. Am unLIcIpuL vIzIuneu mIIIor de morLI, u ur-
ugunuIuI de obuze, u LrupurIIor zvurIILe în uer.
UnII sunL de pùrere cù nIcIoduLù nu vom IzbuLI sù ujun-
gem ucoIo.
CunousLem ucI, dIn nou, urLIIerIu Ior; dur IovILurIIe vIn
rure. SunL sI uIcI înLumpIùrI comIce. SLùm udeseu cuLe doI-
LreI oIILerI prIeLenI, deusupru rupeI, pe muI, Iu LuIIus sI
mùsurùm, cerceLùm muIuI ceIùIuIL (cund împùdurIL, cund
rupos, muncuL de pIoI sI Lrunsee) pe LouLù IungImeu IronLu-
IuI de pesLe LreIzecI de kIIomeLrI.
Asu, înLr-unu dIn zIIe, în urmu uneI expIozII, ne pomen-
Im rosLogoIILI pesLe cup, cu nIsLe berbecI, în IunduI rupeI.
ObuzuI IovIse Iu cuLIvu meLrI depùrLure, rupsese muIuI sI-I
prùbusIse cu noI cu LoL. Eru de cuIIbru mure, însù nu pùreu
sù uIbù o încùrcùLurù preu bunù. Dur pesLe douù zIIe, cund
o buLerIe u nousLrù u descIIs IocuI usupru deuIuIuI dIn IuLù,
um uvuL, penLru înLuIu ourù, prIveIIsLeu unuI dueI de
urLIIerIe. PesLe zece mInuLe, ceu romuneuscù, spre ex-
LruordInuru nousLrù surprIndere, eru redusù Iu Lùcere.
Douù LunurI eruu sIùrumuLe compIeL. Eru o înjungIIere în
orgoIIu, cu înIrungereu sumpIonuIuI romun Iu cIrc.
NIcIoduLù în cùrLIIe de cILIre, suu în IupLeIe copIIùrIeI dInLre
noI sI LurcI, nu bIruIuu LurcII. PenLru înLuIu ourù uveum, de
usemeneu, ImpresIu cù vùd obuzeIe înuInLe încù de u cùdeu
în LInLù. PouLe dIn cuuzu încùIecùrII ImugInIIor, dur cund
IocuI e InLens sI esLI sub LruIecLorIe, Ie vezI cu nIsLe mIcI
comeLe de Ium sI oLeI Iu puncLuI de cùdere. ¡ùrù îndoIuIù
cù esLe muI muIL o sugesLIe suu, cum uIIùm muI LurzIu, o
IovILurù semIpercuLunLù. Dupù ce u LermInuL cu buLerIu,
urLIIerIu InumIcù sI-u pIImbuL IovILurIIe pe LoL IronLuI, cu
munIe sI vùdILe InLenLII de represuIII. Nu e semn bun pen-
Lru ce ure sù vIe.
¡ncepund de u douu zI, pozILIu devIne sLuLornIcù. SunLem
desLuI de bIne udùposLILI sI mI se pur suporLubIIe IovILurIIe.
AdmIrubIIu conducere u IocuIuI ne pune pe gundurI sI
încep IegendeIe spIonIIor, uIe LeIeIouneIor subLerune.
ToLusI în IIecure zI ne rIdIcùm pe muIuI rupeI sI prIvIm
deuIuI de dIncoIo, cu mIsLuILoureu curIozILuLe cu cure un
condumnuL ur prIvI pe IereusLrù cum I se consLruIesLe
esuIoduI în curLeu încIIsorII. ¡nLurzIem mereu, cùcI sLIm cù
se Iuc pregùLIrI unume penLru mureu IupLù. AIIùm de
cùdereu TurLucuIeI sI o socoLIm cu pe o cùdere ourecure u
BrunuIuI, desLuI de umIIILoure, deuILIeI, penLru cu s-o
puLem udmILe.
¡nLr-unu dIn nopLI, pe cund erum în gurdù mure, uvun-
posLurIIe ne semnuIeuzù un uLuc InumIc. Cu o seurù înuInLe
pùLrunseserù dIncouce de OIL, în suLuI VeneLIu, neocupuL
de noI. Pe cumpIu mure sI neLedù cu un Iuc, înuInLeuzù spre
noI un IunL de LrùgùLorI, cùruIu în înLunerIcuI vug negrIcIos
Ie dIsLIng sIIueLeIe negre cu pùcuru. Se upropIe cu nIsLe
spIrILe uIe nopLII. MI-e IrIcù sI mI-e IrIg. PornIm cu com-
punIu desIùsuruLù înuInLeu Ior pe muLesLe. Tremur uLuL de
Lure, îmI cIùnLùne dInLII în usu IeI, cù mI-e Leumù sù nu
sImLù ceI de Iungù mIne. Nu poL rùspunde dIn cuuzu usLu Iu
o înLrebure sopLILù u cùpILunuIuI ¡IoroIu, cure e IourLe
IoLùruL sI IourLe IInIsLIL. Nu poL sù sLIu precIs de ce Lremur
uLuL de nervos, de IrIcù suu de IrIg (cùcI sunL îmbrùcuL usor,
cu în seuru cund um pIecuL). ¡mI sImL muscIII de deusupru
genuncIIIor Lremurund, Iùrù nIcI o senzuLIe de oboseuIù.
Dupù un LImp IunLuI Ior se opresLe sI se opresLe sI uI nos-
Lru. SLuu usu cu vreun ceus, Iur cund se încenuseuzù
noupLeu, LrImILem înuInLe o puLruIù cure ne ununLù cù s-uu
reLrus.
A douu zI, jos, în rupu cu muIurI crùpuLe sI cu IunduI de
puruIus uscuL, unde uvem cuLevu corLurI, vIne un Lùrun,
musLùcIos sI uscuL Iu IuLù cu un mucenIc:
- DomnuIe comundunL, um sù vù spun o vorbù...
- Ce? spune...
VorbesLe înceL, rur, cu bruLeIe încrucIsuLe, ucoperIndu-sI
cu munu musLuLu sI guru.
- SunL în suL douù IeLe spIoune.
TresùrIm LoLI sperIuLI. E cu sI cund o sLuIIe ur II
semnuIuLù reuI.
- Du, du... SunL douù surorI cure s-uu uvuL bIne sI cu
oIILerII ungurI, cù sunL IrumuseIe, Iur ucum Ie LrImIL mereu
sLIrI dIncoIo.
CoIoneIuI îsI cIupesLe musLuLu "kuIserIunù".
- Cum Ie LrImIL eIe sLIrIIe?
- PùI ucum, drepL sù vù spun, eu nu sLIu... Du Ie LrImIL... o
II Iu LeIeIon... o II Lrecund noupLeu... cù Lure bIne cunosc OI-
LuI... nu sLIu.
- Ce IeI de IeLe sunL usLeu?
- ¡rumuseIe, drepL sù vù spun... cù de-uIu se sI uILù
oIILerII Iu eIe... SI cu unLùroIILerI de uI dumneuvousLrù peL-
rec mereu.
NImenI nu sLIe nImIc.
- GIeorgIIdIuIe, Iu puLru oumenI sI vezI ce e ucoIo.
OmuI mù duce punù uproupe de pourLu cuseI Ior, înuILù,
umInLInd de porLIIe sùsesLI, sI pe urmù se dù muI în IùLurI,
sù nu IIe vùzuL.
- AsLu-I cusu... e cusu Ior... ¡e cIeumù MurIu sI Anu
MùncIuIeu.
¡nùunLru e cIeI cu sLrIgùLe sI cunLece. ¡u bùLùIIe nousLre
în pourLù, uu upùruL în prIdvor ceIe douù IeLe. Unu e scurLù,
sù LoL uIbù douùzecI de unI, cu ocIII murI cùpruI sI IuLu
roLundù de LùrùncuLù sùnùLousù.
- Ce-I cu dumneuvousLrù ucI?
- PeLrecem, domnuIe oIILer... peLrecem sI noI de bucurIe
cù uu venIL romunII nosLrI... PoILILI sI dumneuvousLrù, cù
uvem puI IrIpL sI vIn bun...
Ar LrebuI sù Iuc pe deLecLIvuI, dur nu sLIu cum sù-ncep.
Dupù înIùLIsure, nu mI se pure nImIc suspecL. SunL IourLe
sLrumLoruL.
- AscuILù, pure-mI-se cù dumneuvousLrù IuceLI spIonuj.
Se jurù, se vùIcùresc Iùrù IucrImI, cu nIsLe murcIILunI.
- VuI, domnuIe oIILer, cum se pouLe sù spuneLI usLu?
AuzI?! Sù spuneLI cù sunLem spIoune? SI noI, cure nu muI
puLeum de bucurIe cund um vùzuL cù vIn romunII nosLrI...
Mù înLorc sI Ius IucrurIIe cum uu IosL.
CoIoneIuI e IurIos cund uIIù cù n-um gùsIL nImIc cure sù
se poLrIveuscù LemerIIor nousLre.
- Se pouLe, domnuIe, om InLeIIgenL, sù nu prIcepI nImIc
uLuncI cund vezI cIeIurIIe usLeu? Du-Le ImedIuL, Iù o nouù
percIezILIe, uresLeuzù-Ie sI Iusù ucoIo un posL punù muIne.
Mù înLorc, Iuc o nouù percIezILIe Iu IumInu IumunùrIIor,
cùcI ucu e noupLe, sI, negùsInd nImIc, Ie spun LoLusI cù sunL
uresLuLe. ¡us ucoIo un cuporuI cu LreI scIImburI de
sunLIneIù. ¡emeIIe sunL sIursILe de grouzù. DIn LoL cIeIuI de
dupù-umIuzù u IesIL un mormunL.
Dupù mIezuI nopLII, u începuL sù pIouù sI upu se scurge
sIrouIe prIn punzu corLurIIor jouse, dur muI uIes vIn sIrouIe
de dedesubL de ne udù cuIcusurIIe. Nu muI pouLe dormI nI-
menI. Cund, pe Iu unu, prImIm ordIn de pIecure, zùpùceuIu
devIne Iugubrù. OumenII nu se poL gùsI decuL înLrebund
neconLenIL unII de uILII, nu se poL desIuce repede corLurIIe,
nu e Ioc de încoIonure în rupu îngusLù.
- DomnuIe coIoneI... um în suL... spIouneIe uceIeu...ce Iuc
cu eIe?
¡u IumInu unuI IeIInur de mucugIu, consuILù cu muIoruI
de Iu buLuIIonuI uI ¡¡-Ieu sI cu ugIIoLunuI IuI o IurLù mIcù,
Iùrù sù gùseuscù puncLeIe cùuLuLe.
- DomnuIe coIoneI...
- Ce-I, domnuIe? sI de-ubIu rIdIcù, sucuIL, ocIII de pe
IurLù, pe cure se pIImbù, cùuLund, degeLuI gros uI muIor-
uIuI.
- Ce Iucem cu IeLeIe uIeu?... SpIouneIe?
E uImIL:
- ¡usù-mù, domnuIe, în puce... de usLeu îmI urde mIe
ucum?... EI, pùcuLeIe meIe...
ReIuu înIIrIpuL:
- DomnuIe coIoneI... um un posL ucoIo...
E IurIos.
- ¡usù-mù, domnuIe, înLeIege oduLù...
ToLusI, ubùLuL, nu sLIu ce voI Iuce, sI sLùruI:
- Ce sù Iuc cu eIe?
- Ce sù IucI? ¡mpuscù-Ie... domnuIe... Iù ce vreI. Dur Iusù-
mù în puce... ¡mpuscù-Ie...
MI se Iuce goI în cup. PIec uIurIL.
- DomnuIe muIor, um un posL de LreI oumenI în suL... Ce
Iuc cu IeLeIe uIeu?
- Ce IeLe, domnuIe? ¡usù-mù în puce cu IeLeIe dumILuIe.
EI, guLu u nouu?
- DomnuIe muIor, mù scuncesc enervuL.
- Du-Le, domnuIe, Iu coIoneI sI-nLreubù-I.
- Am IosL.
- EI, sI? Ce LI-u spus?
Nu preu îmI vIne sù mùrLurIsesc.
- MI-u spus sù-I Ius în puce... Sù Ie împusc sI sù-I Ius în
puce.
- ¡IoroIuIe, LI-uI sLruns oumenII?... CorubuIe, guLu?
VedeLI sù nu Iucù nImenI zgomoL în LImpuI mursuIuI... sù
puIe bIdouneIe în buzunure, sù nu uLurne.
- DomnuIe muIor, ce Iuc?
- ¡usù-mù, domnuIe, în puce... ¡mpuscù-Ie ducù LI-u spus
coIoneIuI sI LermInù, IugI Iu pIuLon.
Mù IoLùrùsc sù Ius sI eu pe cuporuI, sù Iucù usu cum I-o
LrùsnI prIn cup, cu Iu joc de noroc.
PornIm ourecum înupoI, depùrLundu-ne de OIL. E un
drum de cure, unevoIos, sI pIouù mereu. OumenII uIunecù,
se Iovesc unII de uILII sI înjurù umùruLI. Se umesLecù mereu
rundurIIe.
¡nspre zorII zIIeI, cInevu se uIùLurù de mIne în pus, cu o
umbrù.
- Dom subIocoLenenL...
- Ce e, mù? CIne esLI?
SI, mereu în soupLù, rùsuIIund greu:
- Eu. NIcuIue ZumIIr, cuporuIuI...
- EI, ce?
- Am udus IemeIIe uIeu cu noI.
- Mù, esLI nebun?
- UILuLI-Ie...
Amundouù, în cùmùsI, cu pIcIoureIe gouIe, cu cuLe o
brodoudù pe umerI, merg uIùLurI, pùzILe cu buIoneLeIe, prIn
pIouIe.
¡us IucrurIIe usu.
¡n zorI poposIm înLr-uILù rupù.
- DomnuIe muIor!
- Ce e?
- CuporuIuI u venIL cu IemeIIe...
CuL e de gros, muIoruI se crucesLe.
- AIcI?
- AIcI.
- Drugù, ducù o du cu ocIII de eIe coIoneIuI, nu muI
scupù... LrImILe-Ie ImedIuL cu cuporuIuI Iu brIgudù.
Ceeu ce sI Iuc, bIneînLeIes.
A douu zI uIIùm cù noupLeu vom Lrece OILuI Iu KrIIuImu.
AgonIu se upropIe de sIursIL... ¡uùm o pozILIe de pIecure
înLr-un IumInIs de pùdure sI ne pregùLIm suIIeLeIe cum se
pregùLesc coscIugeIe sI IuIneIe morLIIor. ¡ormeIe sI cu-
IorIIe devIn Iur IreuIe.
Pe Iu puLru vIne comundunLuI brIgùzII. Ne-udunù pe LoLI
oIILerII în cerc. ToLuI e puIId.
- CoIoneIe... vu sù zIcù ne-um înLeIes?...
AscuILùm ubùLuLI expIIcuLIIIe cure nu spun ubsoIuL nImIc.
Vom uLucu noupLeu, Iùrù ceu muI mIcù pregùLIre de urLIIer-
Ie.
UnuI spune, cu gIus umbrIL, gunduI LuLuror:
- DomnuIe generuI... dur e upu uduncù... pouLe de doI-
LreI meLrI. SI curenLuI e IuLe...
BrIgudIeruI rùmune nedumerIL.
- De, sLIu eu?... Sù puneLI pe ceI muI înuILI Iu dreupLu... Sù
se LInù oumenII unII de uILII... Ce vreLI sù IuceLI?
OrIsun surude sI mù prIvesLe consLernuL.
AILuI spune, nesIgur, purcù Iu înLumpIure:
- SI pe urmù, în vud, sunL surme înLInse dedesubL în upù,
cu sù ne încurcùm în eIe...
BrIgudIeruI nosLru purcù înLuIu ourù se gundesLe Iu usLu.
¡sI upropIe sprunceneIe sLuIouse.
- De, sLIu eu?... CoIoneIe... Sù puI sù LuIe dIn pùdure
crùcI... sù IuceLI nIsLe cùngI cu sù smuIgeLI surmeIe dIn upù.
Acum îsI înLInde musLuLu mure, cùrunLù.
Ne prIvIm unII pe uILII cu o nedumerIre de unImuIe duse
Iu ubuLor. PenLru usLu um sLuL o sùpLùmunù în Ioc?
CoIoneIuI guIuIe emoLIonuL, puIId, neIInIsLIL.
- Du... sIgur... vedeLI... domnuIe generuI... o sù IIe greu...
EI uu posLurIIe de mILruIIere cu LevIIe uLInLILe de cu zIuù...
- Or II, du ce vreLI sù Iucem?
Corubu, negrIcIos sI îndesuL, se upropIe sI uruLù upoI,
dIncoIo, pe muIuI ceIùIuIL, un moL sLuncos:
- DomnuIe generuI, LrebuIe ocupuL înLuI gurguIuI ùIu, cù
pe urmù cude LouLù pozILIu.
ZumbIm vug cu LoLI, cu în IuLu uneI ImposIbIIILùLI, sI gen-
eruIuI înLreubù dIspreLuILor:
- Sù-I Iuùm... sIgur sù-I Iuùm... Du cIne sù-I Iu?
CùpILunuI, sIngur purcù îmbrùcuL în pIeIe de oIILer regIe-
menLur, rùspunde scurL:
- ¡I Iuu eu, cu compunIu.
GeneruIuI îI prIvesLe sI muI dIspreLuILor, sIncer dezgusLuL
de uLuLu IunIuronudù, sI gùsesLe cù nu merILù nIcI un
rùspuns.
- Asu, coIoneIe... SI uILum sù-LI spun... Nu IeI decuL douù
buLuIIoune. UnuI îmI rùmune mIe cu rezervù u brIgùzII.
Dupù un scurL scIImb de vederI înLre comundunLII de
buLuIIoune, se gùsesLe cù e runduI nosLru sù IIm LrecuLI Iu
rezervù...
Nu sLIu, rùsuIIu usuruL. ¡ncù douù-LreI ore cusLIguLe IuLù
de ceIIuILI.
AsLu preLuIesLe cu o umunure de operuLIe, cu cuLevu
mInuLe.
De cu seurù ne punem în mIscure sI pe Iu mIezuI nopLII,
dupù ce sLrùbuLem, în IInIsLe de mormunL, dIsLunLu de vreo
doI kIIomeLrI, prInLre cuse LùcuLe, sLInse, cu IocuILe de
sLuIII, ne oprIm Iungù LerusumenLuI înuIL uI uneI cùI IeruLe.
NoI vom rùmune udùposLILI ucoIo. Se sLIe cù InumIcuI ure
posLurIIe de puzù dIncouce, spre noI, în cumpIe.
TrebuIe cu, punù nu prInd eIe de vesLe, oumenII dInuInLe
sù se sLrecoure, unuI cuLe unuI, în spuLeIe Ior, sù se udune
ucoIo pe compùnII sI pe urmù sù porneuscù uLucuI... Ducù
se pouLe, sù Lreucù upu cIIur, pe LùcuLe, sI numuI în urmù
sù descIIdù IocuI.
PIunuI mI se pure IreuIIzubII. DeuILIeI, sLIm cù pe LoL
IronLuI de LreIzecI kIIomeLrI, OILuI vu II LrecuL Iu noupLe de
înLreugu dIvIzIe. Un regImenL cure u IùcuL o încercure cu
douù zIIe înuInLe u IosL însù respIns, sLIm sI usLu, cu pIer-
derI.
CeI cure uu pIecuL în IuLù nI se pur pIecuLI în noupLe, pe
Iumeu ceuIuILù. Ce pIpùIe, ce vùd, ce sImL ucum, în cIIpeIe
usLeu? Dupù vreun ceus ubIu, uuzIm un semn de vIuLù... sI
semnuI de vIuLù e o înLuIe rùpùIuIù prIpILù de IocurI, cure
sIusIe noupLeu, pe drumurI înuILe cùLre sLeIe. ¡ncepe un Iùu
meLuIIc, usurzILor, de mILruIIere cure mucInù, Locund bundù
dupù bundù cu un nuI, IùLrund vIu de LoL, sperIos, cu un
moLor de moLocIcIeLù.
Nu sLIm ce e înuInLe, cu LouLe cù e Iunù sI eu cuuL mereu
sù-mI încIIpuI ce vùd în IuLu Ior ocIII ceIor de ucoIo. Mù
sImL preu subLIre, dur purcù mùnusIIe pe cure Ie-um pus de
Iu începuL LIn de cuId. SubIu um duL-o Iu cùruLu de buguje,
Iur urmù nu porL, cu sù poL II muI usor sI penLru cù sImL cù,
de uproupe, nu voI puLeu ucIde nIcIoduLù.
SLùm îngrùmùdILI în dosuI LerusumenLuIuI sI usLepLùm
mereu. TouLù noupLeu dureuzù cIocoLIreu de cuzun, dIn cure
nu vedem nImIc. E un uIL Lùrum, Iu pourLu cùruIu sunLem.
Pe urmù încep sù-I vInù generuIuIuI vesLI, cu nIsLe
senLInLe, dIn LouLe pùrLIIe... BuLuIIonuI ¡ dIn XN respIns,
buLuIIonuI ¡¡¡ dIn uceIusI, respIns. PuLruIeIe de IegùLurù
uduc sI eIe vesLIIe cure descIId mormInLe, de pe LoL IunguI
muIuIuI. BuLuIIonuI XM respIns... regImenLuI XR respIns.
NumuI în IuLù, de Iu puLru suLe de meLrI dIn drepLuI nos-
Lru, nu e nIcI o sLIre. DIn cund în cund, dour cuLe o ImpresIe
de oboseuIù, de scùdere de înversunure, dur pe urmù
rùpùIeIIIe revIn cu sI muI mure IurIe. Nu ujung vuIeLe
omenesLI, dur LrebuIe sù IIe.
Se încenuseuzù dIn ce în ce noupLeu sI se uIburesc
IumInIsurIIe.
¡ùmurIm în IuLu nousLrù cuImeu umIILeuLruIuI înuIL - cu
copucI, pùsunI, cuse - cure pùzesLe vuduI sI cure se creeuzù
ucum dIn nou, dIn neunLuI nopLII sI uI necunoscuLuIuI.
Cund zorII devIn încù sI muI uIbIcIosI, vedem pe cuIme
sIIueLe de soIduLI InumIcI, Iur pe dreupLu puIcuI uneI
mILruIIere. Douù mIcI LunurI, "puscouce" de cIncIzecI sI
LreI, pe cure Ie uvem înLre noI, înceurcù zudurnIc sù puIe în
bùLuIe. ¡nLervIn Corubu sI OrIsun, cure dupù uceeu sI
ocIesc cu eIe. Un obuz, Lrus de nu sLIu cure dInLre noI,
spurge puIcuI mILruIIereI, cure umuLesLe, Iùsund dour pe
ceIeIuILe sù conLInue. SunL pur sI sImpIu uIuIL de uceusLù
precIzIe. ¡unLurIIe de LrùgùLorI uIe ungurIIor încep sù se co-
boure, cu sù uLuce, de unde deducem cu uImIre sI cu
rùsuIIeL oprIL cù uI nosLrI uu LrecuL (sI sunL în perIcoI sù IIe
duLI înupoI).
"BuLuIIonuI LreI, înuInLe!" Lrece comundu dIn gurù în
gurù, sI Iu IumInu dImIneLII pornIm înLr-o gounù de cross-
counLrv. Sur prIn bùILouce, pesLe sunLurI de scurgere, uIun-
ec înLr-o IuneuLù, Iur mù rIdIc sI Lrec muI depurLe.
PrIveIIsLeu upùruLù dIn evuporureu nopLII e nouù cu Iu
Iucereu IumII. O mourù... Iungù eu cuLevu cùpILe de Iun sI pe
urmù upu LuIbure, cu sIvouIe puLernIce, u OILuIuI
bIesLemuL. MunLuIe, runILe sI IcI-coIo cuduvre sI rùnILI. Pe o
cùpILù, cu cùcIuIu IumurIe sI LuguIuLù, un oIILer ne
înLumpInù ruzund sI ne Iuce semn de suIuLure cu munu.
AIIùm, dIn Iugù, cù ure muLeIe scouse uIurù.
SI neînLurzIuL InLrùm, IugInd mereu, în upù. VuIurIIe
împIng puLernIc, dur nIcùIerI upu nu Lrece de guL. DIncoIo,
în Iuncù, uceIusI specLucoI. MunLuIe omenesLI... runILe...
cuLIvu rùnILI, cuLevu cuduvre... MuI Iu sLungu, Iungù douù
sùIcII, IungIL drepL pe spuLe, cu pIcIoureIe IIpILe sI muInIIe
înLInse Iungù eI, pe pùmunL cu pe cuLuIuIc, în munLu neugrù
cu sIreLurI rosII, cu guIeruI rIdIcuL sI cIIpIuI rosu în cup, un
morL.
CoIoneIuI...
¡n Iugù mù ubuL LreI pusI, cu urmu în munù, cu buIoneLu
pusù, sI înLreb cu deznùdejde pe soIduLuI cure sLù înLr-un
genuncII, uIùLurI:
- Domnu coIoneI?...
MI se umIIù pIepLuI de emoLIe, dur uIerg muI depurLe,
uIùLurI de oumenII meI. ¡numIcuI se rùzgundesLe sI o Iu Iu
Iugù înupoI.
BIIunLuI nopLII... TrupeIe nousLre uu IùcuL opL suLe de
prIzonIerI sI uu IuuL LoL muIuI. CoIoneIuI Lrecuse upu
noupLeu, cu înLuIu compunIe, Iùrù sù IIe sImLILI. CompunIu
u douu u IosL surprInsù în upù de mILruIIereIe concenLruLe,
deourece posLuI Ior u prIns upoI vesLe sI u duL uIurmu. Com-
punIu u pIerduL muI muIL de jumùLuLe dIn eIecLIv. A IosL un
momenL de grouzù sI urIeLe. CoIoneIuI u IosL omoruL în
zorII zIIeI, cu cuLevu cIIpe înuInLe de u vedeu noI, ceI de Iu
rezervù, pe InumIc pornInd Iu conLruuLuc, dIn Iumegureu
IùpLousù u dImIneLII.
Cund, înLr-un suL de pe ceIùIuIL muI, cùLre seurù, îmI usuc
IuIneIe, greIe încù de upu OILuIuI, ordonunLu îmI uduce,
uImIL o vesLe neusLepLuLù.
- Dom subIocoLenenL...
- EI?
- ... sLILI, MurIu MùncIuIeu? spIounu? spIounu de IerI
noupLe?
- EI, spune, mù...
- Am înLuInIL-o... e ucI... ¡-u duL domnuI generuI de Iu dI-
vIzIe o mIe de IeI sI o perecIe de bocuncI... A LrecuL OILuI în
IrunLeu unuI regImenL... cu sù-I uruLe drumuI.
Aveum s-o înLuInesc sI eu pesLe vreo douù sùpLùmunI,
uIergund bucurousù spre mIne sI cerLundu-mù prIeLenos:
- VezI, domnuIe subIocoLenenL, uI vruL sù mù împusLI... sI
eu um LrecuL OILuI cu soIduLII nosLrI.
RùnIL, în BucuresLI, uveum sù-I vùd, în vILrInù Iu "JuII-
eLu", IoLogruIIu uIùLurI de regInu sI doumneIe de onoure de
Iu puIuL. Aveum sù uIIu cu ure "VIrLuLeu mIIILurù" de uur sI
sù cILesc în guzeLe înLumpIureu eI, Iùrù compIIcuLIu cu ure-
sLureu sub bùnuIuIù de spIonuj. ¡u ¡usI uveum s-o vùd dIn
nou, cùuLundu-mù bucurousù în grùdInu CopouIuI sI
urùLundu-mI cù u IosL înzesLruLù sI IuuLù Iu un spILuI de sub
îngrIjIreu regIneI. Bu ucum um uuzIL cù e sI în cùrLIIe de
cILIre.
Seuru, Iu musù, ne înLuInIm înLr-o cusù gospodùreuscù
împùcuLI, sI cù puLem muncu înLuIu ourù cu "musu pusù", sI
cù puLem dormI, înLuIu ourù de Iu InLrureu în rùzboI, înLr-
un usLernuL. ScIImbùm ImpresII.
- OrIsun, n-u IosL nIcI de duLu usLu rùzboI... Ce crezI?
- Nu... cred cù nu... Dur ure sù IIe... Cù esLe de unde.
SI LoLusI, mourLeu coIoneIuIuI dù o ImpresIe de LuruL sI
înIùcrImuL muILumIrII de u ne gùsI IIecure dIn noI, ceI
scùpuLI, în vIuLù.
±.A. Post inuintut lu Cohulm
BuLuIIonuI nosLru eru ucum bIne înuInLuL, Iu zece kIIomeLrI
pesLe deuIurIIe de dIncoIo de OIL, în CoIuIm. Un orùseI cu
sLrùzI ruruI de IurgI, cu cuse sùsesLI, cu porLI înuILe, încIIse
sI cu IeresLre cu de ceLuLe. O pIuLù înLInsù în mIjIoc - pouLe
penLru buIcI, dumInIcu. E usezuL Iu înLuInIreu u douù vùI,
dIn IunduI cùroru urcù usor cousLe IIne, de un verde duIce,
bùILuL IcI sI coIo de peLe negre - peLIce rIsIpILe de pùdure.
¡n IIecure zI uveum încùIerùrI de uvunposLurI.
- BILLe, eIn MIIcI-KuIIee.
- Es wIrd gIeI' kom', rùspunde vecInu meu, sùsouIcù
Lunùrù sI Irumousù cu o vucù eIveLIunù.
- Wenn dus KuIIee guL scImeckL werde IcI IIr Munn
IeuLe IerbrIngen. CùcI mI-u spus cù bùrbuLuI eI e în suLuI
vecIn, sergenL în Lrupu cure ocupù suLuI.
- GoLL seI Dunk, dur könnLen SIe mucIen!
N-um începuL sù moI IeIIu IuLù de puIne în cuIeu, cù
începe o rùpùIuIù de IocurI sI soIduLuI nùvùIesLe pe usù:
- Ne uLucù, domnuIe subIocoLenenL.
¡uu urmu dIn munu IuI, cu sù I-o duu Iu pourLù Iur înupoI,
pun mùnusIIe sI Ies în Iugù pe usù.
Aproupe de prunz mù înLorc obosIL sI IIùmund.
- MeIn MIIcI-KuIIee bILLe...
- Und meIn Munn? sI uduce Iur cuIeuuu.
- Es wIrd zum Morgen seIn.
Adeseu ne pIImbùm dupù-umIuzù pe uIILeIe pusLII uIe
LurguIuI, pe cure nu înLuInIm decuL soIduLI de uI nosLrI sI
curIerI de Iu regImenL.
¡n zIuu uceusLu LomnuLIcù sI IumInousù de sepLembrIe -
cum venIm spre popoLù - LurguI ne pure pusLIu. Pre-
LuLIndenI obIoune Lruse, porLI zùvoruLe sI nIcI un LrecùLor. E
uscunsù LouLù Iumeu dIncoIo de porLIIe greIe de sLejur, cu în
nIsLe LemnILe.
Bu nu! O GreLcIen mIùdIousù, cu sLIuLuI sorL uIbusLru, u
IesIL dInLr-o curLe pe IurIs, cu o mIscure de sourece curujos,
sI dù, surprInsù, cu ocIII de noI. ¡I e IrIcù sI Lremurù sLund
pe Ioc. N-um IùcuL nImùnuI nImIc. Dur e rùzboI.
¡u popoLù uIIùm vesLI LoL muI reIe despre TurLucuIu. NI-
menI nu Iu însù IucrurIIe în serIos, muI muIL ne necùjesLe
IupLuI cù nu sunLem, încù scIImbuLI. Ne e dor de IInIsLe sI
ucI zIInIc sunLem sucuILI de puLruIeIe unguresLI dIn ¡IscIer
sI SLenu. DImIneuLu sI seuru sunLem reguIuL uIurmuLI de
rùpùIuIu vIoIenLù de IocurI, cure Iuce sù vuIuscù vùIIe. Ne e
dor de o noupLe, douù, de somn Iùrù grIjù.
Se mùnuncù Iùrù poILù, în cumeru îngusLù, în cure ne-um
îngIesuIL cu LoLII, sub proLecLIu pIuLeIor sI InsuporLubIIeIor
muxIme broduLe, pe punze uLurnuLe de pereLI: "DeIn VuLer-
Iund soIIesL du..." eLc.
VIne soIduLuI popoLur uI regImenLuIuI sI esLe prImIL cu
sLrIgùLe veseIe. Ne uduce vIn.
- Sù LrùILI, domnuIe cùpILun, mI-u duL de Iu regImenL vIn
numuI penLru o zI; domnuI sergenL ¡Ioreu zIce cù pIsemne
venILI dumneuvousLrù Iu noI Iu rezervù, de muIne.
Ducù zIce domnuI sergenL ¡Ioreu, usu LrebuIe sù IIe.
DomnuI sergenL ¡Ioreu e dour de Iu sLuLuI-mujor. Se
cIocnesc puIureIe de probù, usu.
¡u pourLù s-u oprIL însù dIn gounù un cùIùreL sI, în LImp
ce prIvIrIIe nousLre se înLreLuIe, brusc neIInIsLILe, în oduIe u
sI InLruL un IIùcùu îmbrùcuL LùrùnesLe, usuduL sI de ubIu
rùsuIIund.
- DomnuIe comundunL, ne jeIuIesc ungurII, scùpuLI-ne!
ComundunLuI buLuIIonuIuI îI mùsourù IInIsLIL cu ocIII
mIcI verzuI, cu musLuLu înLrebùLoure:
- De unde esLI?
- SunLem dIn SLenu. ¡ucù IcI pesLe deuI. Ne-o prùpùdIL.
Au venIL ucumu o muILIme de LunurI sI udunù vILeIe ou-
menIIor. Pe cIne se împoLrIvesLe, îI gùLesLe cu urmu.
- SunL muILI?
Dur bùIeLundruI se încurcù. Se vede cuL de coIo cù
înLrebùrIIe ucesLeu nu pùLrund în gunduI IuI, rùscoIIL sI
IrùmunLuL de ceIe de ucusù.
- SunL muILI, domnuIe comundunL. SI purcù IIIndu-I
Leumù cù n-o sù muI mergem: AdIcù nu - sù LoL IIe Iu cIn-
cIzecI-suIzecI. Au descùIecuL Iu prImùrIe.
CùpILunuI ¡IoroIu - cùcI muIoruI DImIu ucum comundù
regImenLuI sI e în rezervù Iu dIvIzIe - sLù pe gundurI cuLevu
cIIpe; pe urmù îsI scIImbù prIvIreu IInIsLIL, pe IIecure pe
rund, sI se opresLe usupru meu. Cu LoLI novIcII Iu comundù,
cùpILunuI dù ordIne compIeLe sI cu voce ImporLunLù:
- SubIocoLenenL GIeorgIIdIu, Iu-LI pIuLonuI sI vezI ce
esLe. Ducù poLI, InLrù în suL sI sLrunge urmeIe IocuILorIIor.
AI grIjù sù nu III surprIns. (Se sLIe cù o purLe dIn popuIuLIu
susù ne e înversunuL osLIIù). ¡u osLuLIc pe prImur pe LImpuI
cuL IucI percIezILIIIe.
Mù uIL cu pùrere de rùu Iu IrIpLuru cure îmI rùmune în
IurIurIe.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
PrIn umbeIe sunLurI pIIne de buruIenI uIe soseIeI
usLernuLe cu pruI de munLe, însIruLI unuI dupù uILuI,
uIergùm uproupe, punù Iu SLenu, cure esLe dupù o mucIe de
deuI, Iu puLru-cIncI kIIomeLrI. Mù sImL înIIerbunLuL,
îngrIjoruL.
PenLru înLuIu duLù um rùspundereu uneI ucLIunI. ¡n mIc
suu în mure - în IuLu morLII - evIdenL cù IucrurIIe se peLrec
Iu IeI. SI eu um ImpresIu cù um sù duu o mIcù bùLùIIe "în sLII
mure". VoI împùrLI decI pIuLonuI în IInIe de LrùgùLorI sI în
rezervù. MI se pure însù cù nu-mI rùmune nImIc dIn pIuLon.
DecI nu... Dur oumenII uIeurgù - LImpuI Lrece, muLerIuI de
IuLe, sI eu nu sunL în sLure sù Iuu o IoLùrure. Ducù mù
upropII de mIcuI sunL uI soseIeI, e IImpede cù voI II vùzuL.
Ducù us Iuu-o prIn LurIuIeIe de porumb rosIuLIc dIn dreupLu
suu dIn sLungu drumuIuI uIb, mI s-ur rIsIpI oumenII.
Ce Iuc? Ne upropIem LoL muI muIL... De dupù deuI vom
vedeu dInLr-o duLù suLuI cu ucoperIsurIIe IuI rosII de LIgIù,
cu bIserIcu sùseuscù, uscuLILù, cu un LùIs înIIpL în uIbusLruI
ceruIuI.
SI LImpuI Iuge purcù munuL de pIcIoureIe meIe suu
munundu-Ie.
Dur, Iu coLILuru soseIeI uIbe, upure un cùIùreL cenusIu.
¡n porumb! Ne LrunLIm LoLI pe bruncI în sunL suu dupù
musurouIeIe de pùmunL uIunuL sI uscuL de Iu rùdùcInu co-
cenIIor.
- Sù-I prIndem, domnuIe subIocoLenenL. Nu LrugeLI nI-
menI, bùIeLI... nu LrugeLI, nu LrugeLI! SoIduLII meI îsI duu or-
dIne sIngurI. Nu LrugeLI nImenI!
CùIùreLuI se upropIe LoL muI muIL, IegùnuL în seu, sùILund
în Lrup bùLuL, upIecuL pe cuI. ¡u o suLù de pusI în urmu IuI,
upure dInLre copucI, dIn Iumeu Ior, un uILuI, sI pe urmù încù
unuI.
¡n LoL peIsujuI încremenIL, vIu coIoruL de umIuzù, de-u
IunguI soseIeI uIbe, eI sunL sInguru mIscure.
O "recunousLere". OumenII sunL încùIzILI. "Nu LrugeLI,
mùI, nImenI". OrdonunLu de Iungù mIne ure sI eu curuj -
ucum, deuILIeI, nu cosLù nImIc sù-I uI.
- ¡ucem rosL de cuI sI de pùLurI, domnuIe subIocoLenenL.
PrIvesc înIrIguruL: un cùIùreL se upropIe IegùnuL, pe
soseuuu uIbù. ¡n LrupuI cuIuIuI, vIne Iùrù grIjù cu ocIII pe
sus, pe deusupru LurIuIeIor, în uIbusLruI zIIeI ucesLeIu, dum-
nezeIesc de Irumousù. PesLe cuLevu cIIpe, ducù nu se vu
oprI, vu murI în IumInù, cInevu. PouLe eI, pouLe sI ceI dInLuI
cure se vu upropIu de eI. O curIozILuLe InLensù mù
IrùmunLù, opresLe LoLuI în mIne cu un zbor înLIns. Cum ure
sù IIe?
Se upropIe LoL muI muIL... E Iu o suLù de pusI. ¡I vùd IuLu,
ocIII, puncLe negre. VIne sùILund în LrupuI cuIuIuI. PrIvesLe
pesLe deuIurI sI nu sLIe cù în porumb cIncIzecI de urme sunL
înLourse spre eI, îI usLeupLù. PrIvesLe spre cer. "Sù nu Lrugù
nImenI, domnuIe subIocoLenenL. Sù nu Lrugù nImenI", se
IupLù înùbusIL, nevùzuLI, soIduLII.
Dur se upropIe LoL muI muIL. ¡uLù-I Iu douùzecI de pusI. E
un IIùcùIus cu ocIII cu mùsIIneIe, cu IuLu pùLruLù, umerII
obrujIIor preu IesILI, cu musLuLu mIcù, neugrù, Lunsù. MIscù
buzeIe. Acum se uude. CunLù. ¡mI Lremurù muInIIe pe
urmù. Ar II LrebuIL sù numesc doI oumenI cure sù-I upurù
dInLr-o duLù înuInLe sI sù-I prIndù, Iùrù sù-I omoure, dur
rùspundereu mI s-u pùruL preu mure sI, muI uIes, ur II duL
ImpresIu cù eu evIL, penLru mIne, perIcoIeIe, pe cure Ie Im-
pun uILoru. Am IuuL de uceeu sI eu o urmù în munù, sI ucum
mù înLorc sù duu ordIn ceIor dIn sunL cu mIne, sù sùrIm cu
buIoneLeIe înLInse Iu eI. ToLI Lremurù, cred, de nerùbdure,
cu munu pe urmù, congesLIonuLI, cu ocIII ImobIIIzuLI,
IIpnoLIzuLI purcù. Cum vu II? E cu un specLucoI de
execuLIe...
CunLecuI se uude ucum IùmurIL. As puLeu sù-I vorbesc,
obIsnuIL, cu unuI cunoscuL. Dur un LrùsneL de urmù u
spInLecuL de sus în jos vùzduIuI. ¡nIIoruL, cùIùreLuI se
opresLe sI prIvesLe cerceLùLor spre mucIIIIe deuIuIuI. TouLù
înIrIgurureu, LoL zbucIumuI, LouLù nerùbdureu îndeIung
upùsuLe Izbucnesc ucum în suIve de deLunùLurI, cu expIozIu
unor LuburI preu muIL încùrcuLe.
¡ùrù sù-sI deu seumu de unde vIn IocurIIe, cùcI ur II
încremenIL de grouzù cu o sLuLuIe LopILù, u rùsucIL cuIuI în
Ioc sI s-u usLernuL pùmunLuIuI în Iugù. PIouIu de gIounLe
rIdIcù pruIuI soseIeI, cum rIdIcù pIoIIe de vurù bùsIcI pe
ruu. A dIspùruL dupù coIL.
N-u IùsuL în urmù decuL o durù de sunge. SI mù gundesc
Iu gIonLuI rùLùcIL cure vIne de Iu doI kIIomeLrI, cu sù se
înIIgù în pIepLuI vreunuI predesLInuL. CIne I-o II IubIL uLuL?
Acum dIn murgIneu suLuIuI ne prImesc suIve repezILe de
IocurI.
SLIum cù ure sù IIe usu.
CuIc oumenII în porumb... sI nu muI sLIu ce sù Iuc.
RuLIonez înIrIguruL sI dIsperuL de serIos.
SLIu cù grosuI InumIc e Iu doI kIIomeLrI de suL, pe cund
buLuIIonuI nosLru e Iu cIncI. Nu poL cùdeu decI în spuLeIe
suLuIuI. Pe de uILù purLe, ce sens pouLe uveu un uLuc de
IronL cu un pIuLon, cund nu sLII precIs ce uI în IuLù...
Dur cInevu u sLrIguL Iu dreupLu: "Sù-I Iuùm pe IIunc", sI
LouLù Iumeu urIù: "Sù-I Iuùm pe IIunc, domnuIe subIocoLen-
enL". S-uu uprIns LoLI.
Punù sù mù Lrezesc, ceI zece-cIncIsprezece oumenI de Iu
urIpu dreupLù uu IuuL-o Iu gounù doborund cocenII,
rùscoIInd pùmunLuI cu bocuncII, cu sù înconjure suLuI.
DIn IuLù IocurIIe vIn LoL muI dese (e drepL, cum IungI,
deusupru cupuIuI). HusurII uu cùpùLuL curuj sI uu ocupuL Iu
murgIneu suLuIuI o mucIIe de deuI. ¡u puLru suLe de meLrI
de eI, încerc sù opresc IunLuI de LrùgùLorI, dur nu um Iungù
mIne pe nImenI. OumenII, Dumnezeu sLIe pe unde or II,
prIn porumb.
Un pIuIL îndepùrLuL, pe urmù dIn ce în ce muI upropIuL,
spre noI. Un vujuIL pùLrunzùLor sI o bubuILurù grouznIcù, în
LImp ce ne învùIuIe Ium sI pruI.
ArLIIerIu Ior u InLruL în ucLIune.
Dur IovILurIIe vIn rure sI uIùLurI...
SInguruI Iucru nepIùcuL e cuprIcIuI obuzuIuI cure vIne
unde nu Le usLepLI. AIcI... dIncoIo... PouLe, IùmurInd IumIIe,
cIIur în IocuI în cure Le uIII.
¡n pIcIoure, în porumbuI încù verde, prIvesc cu bInocIuI
spre IInIu InumIcù, pe cure nu o poL precIzu. ¡u începuL
Lrugem LoLI, cu IurIe, pe urmù ne muI poLoIIm. DeoduLù, în
dosuI suLuIuI, un ropoL de pIesneLe spre cer. HusurII
Lusnesc îngrozILI, de dupù gurdurI, cu mIscùrI înLInse de Ie-
purI negrI, cùcI sunL IuuLI dIn spuLe. CeI de uIcI îI urmùrIm
cu IocurI.
TIpeLe, urIeLe. NùvùIIm spre suL. AIunecund muI muIL pe
povurnIs, cu gIeLeIe încùrcuLe de Lùrunù, mù Lrezesc în mIj-
IocuI soseIeI, în murgIneu runduIuI de cuse.
Un grup de LIgùnusI îmI uruLù cu bucurIe pe ungurI Iu-
gInd pesLe deuIurIIe dIn sLungu. Asudur, nu vom prInde nIcI
unuI.
Dur "um cucerIL" suLuI. Coborum ucum pe uIILu
prIncIpuIù, Iurgù cuL douù buIevurde dIn BucuresLI, cu
pIunLuLII îngrùdILe prIn mIjIoc. CopII ne înLumpInù dIn
LouLe pùrLIIe sI pe Iu LouLe IeresLreIe upur cupeLe curIouse,
uscunse de dupù perdeIe coIoruLe. Dour romunceIe nousLre
rumene sI pIIne uu IesIL cu pouIeIe pIIne de mere sI pere, cu
ouIu de IupLe în prug. Nu muI um pe Iungù mIne, în scurLù
vreme, decuL pe sergenLuI VoIcu sI vreo doI-LreI soIduLI.
CeIIuILI s-uu rIsIpIL, udemenILI de mereIe rumene, de uI-
ceIeIe cu IupLe sI de obrujII LoL usu de rumenI sI de uIbI, cure
îI cIemuu ruzùLorI. Ce percIezILIe sù muI Iuc? Dur un grup
înLreg de susI vIn convoI spre mIne. PIung LoLI.
- Ce-I cu dumneuvousLrù? îI înLreb uuLorILur, IIresLe.
Vorbesc LoLI deoduLù. UnuI sIub sI înuIL, cu musLùLI preu
grouse, uILuI mùrunL, cu o jumùLuLe musLuLù. O sùsouIcù
osousù sI preIungù, copII mIcI sI murI.
- Ne-u nenorocIL, ne omorum. DumnezeuIe! pIung sI se
vuIeLù, unII în romunesLe, uILII în nemLesLe.
NecùjIL, Iùrù sù prIcep nImIc, scos dIn sùrILe, sLrIg Iu eI:
- Ce-I cu dumneuvousLrù?
ALuncI susuI ceI înuIL sI sIub îmI povesLesLe scuncIL,
nenorocIL:
- Ne-u IuuL IuLu... IuLu nousLrù! Mù încrunL. ¡ur coruI Ior,
înLreg: Ne-u IuuL IuLu... IuLu nousLrù!
SùsouIcu îmI înLInde sI o IoLogruIIe mure pe curLon
cenusIu de Iux:
- UILe ce Irumousù IuLù, sLudenLù Iu SIbIu!
¡nLr-udevùr, e Lure Irumousù.
- Cum, cIne v-u IuuL-o?
- SoIduLuI... soIduLuI.
Tresur, cu LoLuI nedumerIL:
- Un soIduL de-uI meu?
SI Iur LoLI în cor:
- Nu, soIduLuI cure pùzesLe suLuI... SoIduLuI cùIure.
Nu muI prIcep nImIc.
- Cum? CIne pùzesLe suLuI, ce soIduL?
Un romun de uI nosLrI îmI expIIcù în cIIp IIresc:
- DomnuIe oIILer, soIduLuI cure pùzesLe suLuI, soIduLuI
dumneuvousLrù, pe cure I-uLI IùsuL uIcI, cure pùzesLe suLuI...
u zIs cù e spIounù.
Cud dIn cer.
- E vreun soIduL cure pùzesLe suLuI?
- PùI cum? E un soIduL cure rùmune în suL zI sI noupLe.
Dourme cIIur Iu dumneuIor. Are un cuI uIb sI uIeurgù LouLù
zIuu de Iu un cupùL Iu uILuI uI suLuIuI. EI, pùI ducù eru eI
uIcI, credeLI cù muI veneuu ungurII? Se Iuu dupù eI cu Io-
curI.
AsLu-I curuLù povesLe.
- Unde-I soIduLuI uceIu?
SusII pIung LoLI în cor:
- Nu sLIm, nu sLIm.
- Cund u pIecuL?
- AzI dImIneuLù, u IuuL-o prIn pùdure Iu dreupLu, cu IuLu.
Am prIcepuL cum sLuu IucrurIIe sI sunL IoLùruL sù-I prInd
sI sù LermIn. MI-e mIIù de bIeLII susI.
Dur nu muI poL scùpu ucum de IIoLu Ior.
- Ce ne Iucem noI? sI pIung, IemeIIe se Lrug de pùr. Ce ne
Iucem, domnuIe oIILer?
¡I IInIsLesc cum poL. Dupù mIne se LIn uIuI ucum, prIn
suLuI Iurg sI Irumos, susI sI romunI. Pe sLrudu scùIduLù Iung
de uILImeIe ruze pIezIse uIe soureIuI, cure urde purcù Iu
cupùLuI eI, vIne cInevu în gounù, în cupuI goI.
NIcI nu s-u upropIuL bIne.
- Ne uLucù, domnuIe subIocoLenenL, ne uLucù!
A ujuns Iu mIne guIuInd, dupù eI vIn IemeI, copII sperIuLI.
- Au prImIL înLùrIrI, vIn pe douù coIoune, pe soseu sI pe
cuImeu deuIuIuI.
SImL cù-mI vujuIe urecIIIe. Unde-mI sunL oumenII?
O bùLrunù mù Iu de munù sI bujbuIe, mormùIe cocosuLù:
- AI sù-LI urùL eu pe unde vIn, sù-LI urùL eu pe ungurI.
Vreu sù mù ducù spre InumIc, sI eu neIInIsLIL I-us du
bruncI sù mù Iuse în puce, dur mI-e rusIne. Nu um nIcI
mùcur IInIsLeu sù Iuu o IoLùrure, o IoLùrure cure nu pouLe
sù înLurzIe nIcI cuLevu cIIpe mùcur. Moure în mIne încù o
IIuzIe: uceeu cù us II puLuL II un bun comundunL.
RùpùIuIù de IocurI. O Iuu sI eu, în sIursIL, spre deuI. Ce-o
II, o II. Urc guIuInd sLrudu sucILù pe cousLe, sur pesLe pIeL-
rouIe, pesLe LruncIIuI de jgIeub uI uneI IunLunI, uIerg cu
sergenLuI VoIcu dupù mIne. RùpùIuIu de IocurI e dIn ce în
ce muI sLrIgùLoure. PIesneLeIe buL ceruI cu bIceIe.
MI se pure cù nu se muI sIursesLe uIILu.
¡n LImp de IupLù, noupLeu sI oruseIe - sImL dIn nou - sunL
ceIe muI nepIùcuLe IucrurI în rùzboI.
PrInLre uILImeIe douù cuse, prIveIIsLeu se descIIde Iurg,
pesLe pIuIuI verde ubIu încIInuL, LIvIL sus de pùdure, jos de
LurIuuu de porumb. SI o uIuILoure surprIzù. PIuLonuI meu e
în IunL de LrùgùLorI, ucoIo Iu murgIneu suLuIuI, Iu InLervuI
uproupe regIemenLur, sI Lruge IurIos. DIn cund în cund,
cuLe unuI scouLe cuLe un mùr dIn buzunur sI muscù Iucom.
CoIouneIe InumIce s-uu rIsIpIL sI eIe în LrùgùLorI Iu mur-
gIneu porumbuIuI. ¡sI Iuc sunLurI. Au de gund sù se
sLuLornIceuscù ucoIo, se vede. De uceeu ne-u sI IuuL în
prImIre, Iur Iùrù Ispruvù, urLIIerIu Ior rurù, greouIe.
Opresc IocurIIe, LrImIL o puLruIù înuInLe sI ne punem LoLI
pe IumuL, cu IuLu Iu cer. Acum e IInIsLe sI Iuc poIILIcù LIInIL,
cu un romun sLrusnIc, de vreo cIncIzecI-suIzecI de unI, cu
musLuLu puLernIcù sI încù neugrù, cure sI-u LuruL pIepLuI sI
umerII IuLI punù Iu mIne, cu sù uIIe rosLurIIe dIn Lurù. PesLe
deuIurIIe îndepùrLuLe sI împùdurILe, pIIne de LuInù, pesLe
deuIurIIe "dusmune", cobourù soureIe, Lurnund o Lrombù
de uur IIcIId dIn uIbusLruI ceruIuI pesLe verdeIe de pùsune
uI cuImIIor. SubLIuL sI LrepLuL se înLunecù. Rund pe rund,
oumenII meI se cobourù Iu IunLunu dIn suL, Iu IocuI de
udunure. Cund sunLem LoLI, neLuIburuLI de nImenI, pornIm
Iu drum înupoI ucusù. ¡n cupuI suLuIuI înLuInesc o IuLù, de-u
drepLuI eIegunLù, înLr-o rocIIe vIsInIe de vurù. AIùLurI de
eu, un soIduL. Recunosc pe IuLu susuIuI sI sImL o udevùruLù
bucurIe. SuIuL sI mù upropII încrunLuL de soIduL.
- De unde vII?
SLùpun pe eI, în pozILIe mIIILùreuscù, rùspunde vorbInd
rur:
- Sù LrùILI, domnuIe subIocoLenenL! Am dus pe
domnIsouru Iu brIgudù, în urmu unuI denunL cù ur sLI unde
sunL uscunse urmeIe.
- EI sI?
- AcoIo n-uu gùsIL-o vInovuLù sI I-uu duL drumuI.
- ALuLu LoL?
- Du, sù LrùILI, domnuIe subIocoLenenL!
¡nLreb pe IuLù, în nemLesLe, ducù ure sù se pIungù de cevu
sI-mI rùspunde cù nu, zumbInd.
M-um descrunLuL sI eu, dur nedumerIreu nu-mI scude.
Mù înLorc Iur cùLre soIduL.
- Dur cu LIne, ce-I?
- Eu pùzesc suLuI.
- Cum pùzesLI suLuI? CIne LI-u duL surcInu usLu?
- DomnuI subIocoLenenL ¡Iorescu.
- DIn ce regImenL esLI?
- XR.
- BIne, dur regImenLuI XR u pIecuL.
E nedumerIL sI cu LoLuI surprIns.
- Cum se pouLe? Eu n-um prImIL ordIn de reLrugere.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Seuru povesLesc enLuzIusmuL, Iu popoLù, uceusLù
înLumpIure. ¡mpresIu esLe deosebILù. Dur deoduLù, cund
comundunLuI încrunLù enervuL prIvIreu, zgomoLuI de pu-
Iure sI de IurcuIILe se opresLe, cu sI gùIùgIu puncLeIor de
excIumure.
- DomnuIe subIocoLenenL GIeorgIIdIu, eu Le-um LrImIs
penLru cù Le sLIum bùIuL InLeIIgenL.
- ?!
SI pe urmù, cu un dIspreL uscuL:
- Se pouLe, domnuIe, sù nu vezI cù eru un spIon?
Tùcereu devIne upùsùLoure. ComundunLuI ure drepLuLe.
ToLI se prIvesc uproupe udunc neIInIsLILI.
- PIeucù ImedIuL sI udu-I ucI.
Nu m-um dus eu. Am LrImIs o puLruIù, cure I-u udus. SI I-
u bùLuL puLruIu pe drum, I-u bùLuL sergenLuI de zI, I-u Lrus
vreo douù sI comundunLuI.
PesLe o sùpLùmunù, cund regImenLeIe eruu dIn nou
înLrunILe în brIgudù, în vedereu uneI bùLùIII, m-u oprIL un
cuporuI, pe uIILù.
- VedeLI, domnuIe subIocoLenenL? zIceuLI cù sunL spIon.
¡u brIgudù, m-u IùcuL cuporuI.
O recunousLere IùcuLù de ugIIoLunLuI buLuIIonuIuI în
uceIusI LImp cu ceu IùcuLù de mIne Iu SLenu conIIrmù cù sI
ceIùIuIL suL vecIn e puLernIc ocupuL. AsLu e spre bucurIu
recunousLerIIor de cuvuIerIe LrImIse de dIvIzIe, cure nu uu
curujuI sù Lreucù de IInIu nousLrù de uvunposLurI (Iur cund
ujung punù Iu noI, ucI, II se pure cù s-uu uvenLuruL) sI cure
ucum uu ce ruporLu Iu dIvIzIe. ¡n zIIeIe urmùLoure reIuùm
pIImbùrIIe sI dIscuLIIIe.
Popescu sI ceIIuILI cumuruzI uu devenIL gundILorI.
Ne uLruge Iuureu-umInLe un grup cure se ceurLù sI ne
upropIem. DoI soIduLI înLInd de un sus bùLrun, negrIcIos, cu
IuLu uscuLù sI musLùLI sLuIouse. Vor sù-I uducù Iu regImenL.
¡u înLrebureu comundunLuIuI mILruIIereIor, cùcI sunL ou-
menII IuI, eI ne Iùmuresc cù susuI u vruL sù împusLe pe un
romun, cure e, deuILIeI, sI eI de IuLù.
¡n romunesLe, susuI îsI upùrù drepLuI, IoLùruL.
- A vruL sù-mI Iure musInu de cusuL, domnuIe oIILer,
uILe, de-ubIu I-um smuIs-o.
MusInu e, înLr-udevùr, corp deIIcL, înLre eI.
- A scos revoIveruI sù mù împusLe, domnuIe comundunL.
SusuI IùmuresLe cù numuI usu I-u IùsuL musInu pe cure
voIu sù I-o Iu.
JudecuLu oIILeruIuI e scurLù.
- De ce porLI revoIver, de ce n-uI preduL revoIveruI?
DuceLI-I Iu dIvIzIe.
CInevu remurcù, în LreucùL, cù nu s-u duL ordIn sù se
sLrungù urmeIe sI dIscuLIu vecIe e reIuuLù pusIonuL, cùcI
Popescu pure obseduL.
- Nu pouLe sù IIe drugù, LoLunu. Sù compurI, sù zIcem,
bùLùIIu de Iu Verdun, cu IupLu de Iu OIL, u nousLrù?
OrIsun e IurIos, dur cum nIcIoduLù nu rIdIcù LonuI, îI e
uprInsù numuI prIvIreu.
- Drugù, sIgur cù penLru IsLorIe, suu penLru sLrùInùLuLe,
suu penLru guzeLeIe sI Iumeu de-ucusù, nu se pouLe com-
puru ce-u IosL Iu OIL cu VerdunuI...
ReIuu sI eu unLrenuL:
- SIgur... ubsoIuL... NIcI cIIur penLru noI, buLuIIonuI LreI,
cure um InLervenIL în urmù sI um uvuL numuI cIncI-suse ou-
menI pIerdere. Dur penLru compunIu u douu, cure u IosL
surprInsù de mILruIIerù în upù sI înjumùLùLILù dIn cuLevu
puruILurI, cred cù IupLu u IosL cu penLru orIce compunIe
ungujuLù Iu Verdun. ¡ncIIpuIesLe-LI rùnILII, IupLund cu
vuIurIIe LouLù noupLeu. O puLruIù cure IupLù cu o IorLù
superIourù sI e bomburduLù precIs cu un sIngur Lun IupLù
LoL uLuL de greu cu pe Somme...
¡nLùresc cu umInLIrI dIn descrIerI.
- DeuILmInLerI, um cILIL cù grozùvIu IupLeIor de ucoIo sLù
în IupLuI cù doI-LreI oumenI, IzoIuLI înLr-o groupù de obuz,
LrebuIe sù IupLe nesLIuLI de nImenI cuLe-o noupLe înLreugù.
ExucL cum IupLù uneIe puLruIe de-uIe nousLre.
Pùreuu cù s-uu convIns, dur Iur reIuu, uproupe IndIgnuLI
cù uu IosL pe cuIe sù udmILù o ubsurdILuLe.
- ¡ugI, drugù, se compurù rIscurIIe pe cure Ie uI înLr-o
bùLùIIe mure, cu o bùLùIIe cu uceeu de Iu Brun?
Un soIduL ne cIeumù Iu popoLù, dur dIscuLIu conLInuù sI
ucoIo. Popescu ne denunLù cùpILunuIuI, cure s-u usezuL Iu
musù, cù susLInem o ubsurdILuLe. OrIsun reIu energIc.
Popescu gùsesLe cù rùzboIuI nu e preu grozuv. SunL de-o
pùrere cu eI. VIzIuneu de sunge sI Ioc, mII de cuduvre cuI-
cuLe în grùmezI, cu IemneIe în depozIL, încuIcILe IupLe corp
Iu corp, upe înrosILe, nu Ie-um înLuInIL punù ucum.
- DesIgur cù vor venI. RùzboIuI ùsLu u cunoscuL ceeu ce se
numesLe reLrugere sLruLegIcù. Am ImpresIu cù eI s-uu IerIL
de orIce IupLù serIousù, cù n-uu ungujuL cu noI decuL urIer-
gurdu, cuLevu regImenLe ucoIo.
- NIcI n-uu muI muILe... S-u sIursIL cu rùzboIuI, uscuILù-
mù pe mIne, sLùruIe dIn nou Popescu.
Nu sLIu de unde vIne ImpresIu de pIImbure dumInIcuIù,
pouLe unde nu sunLem în uvunposLurI, pouLe unde ne
usLeupLù o musù bunù, cu vIn bun.
OrIsun, cu muInIIe Iu spuLe sI IuLu Iungù de engIez, In-
LervIne cu bun-sImL:
- Eu nu vù înLeIeg. De ce duLI ImporLunLù uneI IupLe,
numuI dupù proporLIIIe eI? ¡nLeIeg sù Iucù usLu ceI de-
ucusù, dur s-o Iucem noI?...
Popescu e nedumerIL.
- Nu înLeIeg unde vreI sù ujungI...
- AscuILù, PopescuIe, ce deosebIre e penLru noI cù murIm
înLr-o IupLù cu mII de obuze sI cu mII de mII de cuduvre,
suu nImerILI cund sLùm Iu musù de un sIngur obuz?
- EI, cum o sù IIe LoLunu?
¡nLervIn sI eu, surprIns de jusLeLeu observuLIeI:
- SIgur!... penLru soIduLuI dIn prImu IInIe nu exIsLù
"IupLù urIusù" suu "IupLù neînsemnuLù".
MuI InLervIn sI uILI cumuruzI, cure sunL pusIonuLI de
upurenLu purudoxuIù u uIIrmuLIeI.
- PenLru ceI dIn Lurù, bIneînLeIes cù nu e uceIusI Iucru,
dur penLru noI e uILcevu, reIu OrIsun.
- EI, usLu-I!
- Nu muI încupe îndoIuIù... AscuILù-mù, sù-LI duu un ex-
empIu. Cund noI cILeum în guzeLù despre "uccIdenLuI" dIn
guru cuLure, cù un Irunur u IosL omoruL, Iur uILuIu I s-uu
reLezuL pIcIoureIe, ubIu de ne uruncum ocIII pe ceIe cuLevu
rundurI cure reIuLuu înLumpIureu. Dur cund cILeum pe o
pugInù înLreugù "cuLusLroIu de cuIe IeruLù de Iu CumpurIIe",
uLuncI erum îngrozILI, cILeum Iùrù oprIre deLuIII
senzuLIonuIe.
SI OrIsun reIu urgumenLureu muI cu pusIune:
- PenLru IrunuruI morL sI penLru ceI cu pIcIoureIe reLez-
uLe e LoLunu, ducù uIùLurI de eI uu muI murIL uLuLeu zecI. EI
uceIeusI senzuLII Ie-uu încercuL. SI ducù ur II IosL sIursILuI
IumII, cu pIuneLeIe cIocnILe, uceIusI Iucru ur II IosL penLru
eI.
- DomnuIe cùpILun, e, suu nu, LoLunu penLru ceI ungujuL
înLr-o bùLùIIe, ducù e vorbu de o IupLù cu eIecLIve murI cu Iu
Verdun, suu de o IupLù cu eIecLIve mIcI?
- Cum o sù IIe LoLunu? SI cùpILunuI desIuce curneu de pe
pIcIoruI de puI dIn cIuIumu. Cum o sù IIe, bùIeLe, LoLunu?
RIscurIIe sunL cu muIL muI murI.
- OrIsun, Iusù-mù pe mIne... cù um sù Iùmuresc eu cIesLI-
uneu... DomnuIe cùpILun, de ce gùsILI cù rIscurIIe sunL muI
murI?
- PenLru cù ucoIo uu murIL o suLù de mII de oumenI, sI Iu
Brun o suLù suu douù.
- EI sI?
- Cum "eI sI"?
E o gùIùgIe de proLesLure, umesLecuLù vIu cu cererIIe de
vIn, de LucumurI.
- Du, uILe, um sù vù expIIc eu ce înseumnù rIsc. ¡usù-mù
puLIn, OrIsun. Cund un umerIcun merge Iu buI, eI nu rIscù
nImIc, suu uproupe, nu-I usu?
- Mmdu...
- Ducù se ceurLù cu uIL umerIcun sI se provoucù Iu dueI:
"CeI ce vu scouLe semnuI negru, sù se împusLe punù u douu
zI", uLuncI, nu-I usu? rIscù =o Iu suLù sù IIe morL punù u
douu zI. E suu nu e?
- Mmdu... usLu e.
- Cund u nImerIL semnuI negru, în cuzuI cund e om de
onoure, eI ure, nu-I usu, un rIsc de suLù Iu suLù? ¡u IeI cu
noI.
- AdIcù? ¡usù-I, domnuIe, în puce... udIcù?
- DIvIzIu IoLùrùsLe sù cucereuscù un suL cu o compunIe, sI
usez pe musù cu un gesL secundur IurcuIILu, cuLILuI, soInILu,
cu sI cund us vreu cu ordIneu uceusLu sù-mI pregùLeuscù pe
ceu dIn gund.
- EI du...
- RIscuI nosLru, uI compunIeI u nouu, e de doI Iu suLù,
uvund în vedere cù dIvIzIu ure puLruzecI sI opL de compun-
II... sI, pusIonuL, gonesc pe soIduLuI cure-mI uduce IrIpLuru.
Cund se decIde cù brIgudu nousLrù vu du uceu compunIe,
rIscuI devIne de puLru Iu suLù. Ducù se IoLùrùsLe cù XX vu
du compunIu, IuLù-ne ujunsI Iu opL Iu suLù, cùcI regImenLuI
ure douùsprezece compunII. Cund, în sIursIL, se decIde cù
buLuIIonuI LreI sù deu compunIu, rIscuI e de douùzecI sI
cIncI Iu suLù sI cund s-u duL ordIn compunIeI u nouu sù
ocupe suLuI, se pouLe spune cù u cusLIguL IoLuI ceI mure.
- ALuncI cum ure drepLuLe, IoLùrùsLe cùpILunuI. VusIIe, dù
vIn. ¡ur, cùLre ordonunLe: Nu vù muI cerLuLI ucoIo... ¡u uILe-
I, domnuIe, cù se Iuu Iu bùLuIe... CùcI ordonunLeIe se ceurLù
cu popoLuruI penLru oIILerII Ior.
Popescu sI uI IuI proLesLeuzù dIn nou. ¡ur IocoLenenLuI
RedeIeu e de pùrereu Ior:
- Dur neIIInd o bùLùIIe mure, înseumnù cù dIvIzIu nu
ungujeuzù decuL o mIcù purLe dIn eIecLIv. DecI rIscurIIe sunL
muI mIcI.
- SIgur - înLùresLe uILuI - dovudù cù buLuIIonuI nosLru n-u
IosL ungujuL în Lurg Iu Brun; Iu OIL, de usemeneu, u IosL
rezervù.
Se pornesLe Iur o Iurmù cu cIIncIeL de veseIIe sI sLrIgùLe.
E, înLr-udevùr, o musù veseIù, zgomoLousù, Iu cure
purLIcIpù ceI opL-nouù InsI cure nu sunL în uvunposLurI. SI
LoLusI e în uceusLù veseIIe cu muncùrurI bune cevu uscuL, o
IIpsù de consecInLe, cu un Iux de eunuc.
ProLesLez sI eu.
- A, sù ne înLeIegem. Eu vorbesc numuI de buLuIIonuI un-
gujuL sI unume de IronLurIIe sLrùIne, unde LrupeIe se
scIImbù IourLe des, cùcI uu rezerve. DeuILmInLerI, observ
un Iucru... Cù de Iu InLrureu în ucLIune sunLem înconLInuu
în IInIe înuInLuLù. E, suu nu e?
CuLIvu convIn.
- SI pe urmù e uILcevu, InLervIne OrIsun dIn nou. ¡upLuI
cù n-um uvuL pIerderI înseumnù numuI un sIngur Iucru. Cù
um uLucuL uLuL de repede, cù nu um duL LImp InumIcuIuI sù
rezIsLe. Cred cù XX u uvuL pIerderI, penLru cù u IupLuL sIIos.
Sù II IupLuL noI usu Iu Mùguru BrunuIuI, pIerdeum jumùLuLe
dIn buLuIIon. Dur Iu ToIunuI-VecII? SI cIIur Iu OIL. A InLer-
venIL rezervu uLuL de repede, cù ungurII, cure pornIserù Iu
conLruuLuc, s-uu oprIL sI uu IuuL-o Iu Iugù.
E o nouù bucurIe de Izbundù, cùcI eI cred cù I-uu prIns în
IIugrunL deIIcL de IogIcù.
- A... u... pùI vezI? Tu cu GIeorgIIdIu susLIneLI cù n-um
înLuInIL încù IupLe murI, IupLe udevùruLe. Ducù udmILI cù n-
uu IosL IupLe murI, numuI dIn cuuzù cù noI um uLucuL re-
pede, Le conLruzIcI, cù uILù duLù uIIrmuI cù n-uu IosL IupLe
penLru cù n-u vruL InumIcuI.
- SLuI, domnuIe, cù Iur devIem. ¡usù-mù, OrIsun... NoI nu
um susLInuL decuL un sIngur Iucru. Cù penLru ceI cure Iu
purLe eIecLIv Iu o IupLù mIcù nu e de nIcI o ImporLunLù ducù
moure Iu Verdun suu înLr-o încùIerure de puLruIe.
Eu susLIn cù noI, cure sunLem în uvungurdù sI vom muI
IupLu neînLrerupL, Dumnezeu sLIe cuL de ucI înuInLe, sun-
Lem în rùzboI pur sI sImpIu. PenLru Lurù, penLru ceI ce se
pIImbù ucum Iu BucuresLI pe sLrudù sI usLeupLù, dupù cuIeu,
comunIcuLe; penLru urmuLu romunù înLreugù, sIgur cù e
LoLuI uILcevu. DeuILIeI, eu cred cù vor venI IupLe murI, în
cure se vor unguju LouLe unILùLIIe.
NoI puLem II uLucuLI dIseurù, în noupLe... pouLe în cIncI
mInuLe se pornesc IocurIIe. VerdunuI nosLru e cu sI
începuL.
- BIne, dur ucusù nu vu Iuce nIcI o ImpresIe?
- Cred sI eu. Sub ungIIuI specIeI nu esLI InLeresunL decuL
ducù esLI ucIs cu uILI zece mII o duLù. Ducù un scrIILor vu
descrIe numuI IupLe de puLruIe, cred sI eu cù nu I se vu
vInde curLeu.
Popescu se înLource usor spre dreupLu, cu sI cund s-ur
IerI de cevu nevùzuL sI pe urmù rIdIcù umùruI.
- Ducù-I prosL! N-ure decuL sù puIe sLunjenI de cuduvre,
urugune de obuze, ruurI de sunge. Cevu usu... sù Iucù o
senzuLIe nebunù...
SI nu LermInùm bIne musu, cù Iur se uud IocurI.
De duLu usLu e cevu muI serIos. ¡mpoLrIvu nousLrù, dIn-
spre suLuI vecIn, pe umbeIe povurnIsurI (cu pùdure mIcù sI
pùsune) uIe vùII, în IunduI cùreIu e soseuuu uIbù, înuInLeuzù
un IunL puLernIc de LrùgùLorI, dIn cure nu vedem însù decuL
grupurI cure Iuc suILurI înuInLe sI se cuIcù repede. O buLerIe
de urLIIerIe de ;=, buLe puLernIc murgIneu suLuIuI unde e
popoLu, pe cure o pùrùsIm în Iugù.
BuLuIIonuI înLreg e cu LreI compunII îngrùmùdILe cum
sub deuI, guLu sù ne desIùsurùm. "BrIgudu IuI Corubu" e de-
purLe, pe sLungu, înLr-o pùdure. AvunposLurIIe nousLre s-uu
reLrus Lrùgund IocurI.
ObuzeIe nu-mI Iuc preu muILù ImpresIe, desI sunL IourLe
nervos. SunL desLuI de puLIn numerouse. CùpILunuI ure un
cup de om necùjIL, cure nu sLIe ce ure sù Iucù, usu cu mIne
IerI. ProbubII cù vom pune buIoneLu sI vom nùvùII cu Iu
Brun. Un obuz nu expIodeuzù. DIn IunIuronudù, Ie decIur
cumuruzIIor sucuILI cù urLIIerIu ungureuscù e InoIensIvù sI
Iuu în bruLe obuzuI, cu sù Ie urùL cù ure puIbere prousLù.
TouLù Iumeu sLrIgù sperIuLù Iu mIne:
- AsLumpùrù-Le, GIeorgIIdIuIe... uI înnebunIL...?
CùpILunuI se încrunLù munIos, rIdIcù poruncILor munu.
- ¡usù, domnuIe, proIecLIIuI jos.
DIn IunIuronudù mereu, înmùnusuL, vIn cu eI în bruLe,
cum us duce un copII înIùsuL spre grupuI Ior. SunL IurIosI,
se duu în IùLurI sI rùcnesc Iu mIne:
- ¡ugI de-ucI...! DomnuIe cùpILun... u înnebunIL.
Cu o muLrù IpocrILù, de IuLù sIreuLù:
- Dur nu e nIcI un perIcoI... AbsoIuL nIcI un perIcoI.
- ¡usù-I jos, domnuIe, îmI sLrIgù rùspundILI.
¡I urunc jos, cum uI uruncu, dupù ce uI prIvIL-o, o sIecIù...
sI îngIeL sI uzI de nebunIu meu, cùcI uruncuL jos, IzbIndu-
se, proIecLIIuI puLeu Iuce expIozIe.
Cund mù înLorc Iu cumuruzII meI înLeIeg LouLù
nedeIIcuLeLeu gesLuIuI meu. SLIu bIne cù sunL un grup de
oumenI cure sI-uu IùcuL muI muIL decuL duLorIu sI, ucum
cund scrIu, sLIu cù în uIurù de douù-LreI excepLII, uu IosL
pouLe ceI muI de Ispruvù oIILerI uI rùzboIuIuI romunesc. Dur
o expunere copIIùreuscù sI InuLIIù Ie repugnu , Iur gesLuI
meu nedeIIcuL, subIInIInd o usLIeI de rezervù, dIn subsLruL-
urI ubIu bùnuILe, eru de o IndIscreLIe penIbIIù.
PesLe vreun ceus, IunLuI de LrùgùLorI InumIc pùreu
încremenIL în Ioc sI usLu mù neIInIsLeu muI muIL, cu o cIIpù
de suspensIe cure-LI permILe sù uscuILI, în goIuI înuILuIuI,
ecourI sI umenInLùrI...
- ¡nconjourù suLuI sI ne LuIe reLrugereu! IzbucnesLe
IoLùruL cùpILunuI. Pus uIergùLor, prIn suL, sus pe deuI, sù
ocupùm cuImeu sI ceLuLeu, înuInLeu Ior.
Trecem decI în gounù prIn Lurg. SusII sI sùsouIceIe cred
cù ne reLrugem sI uu upùruL (de unde uLuL de muILI?) Iu
porLI sI Iu IeresLre, umenInLundu-ne. E sI sùsouIcu meu, cu
bucIIe rumene sI sunII murI, cure ne IuIduIesLe cu urù. Un
soIduL dù, dIn Iugù, un pIcIor în burLu unuI mosneug, cure,
repezIndu-se Iu noI, cu un cuIne Iu Lrùsurù, umenInLu sI
înjuru.
Sus pe deuI um ImpresIu cù sunL despùrLIL de LouLù
Iumeu.
CùpILunuI ¡IoroIu, nervos dur IoLùruL, uIeurgù pe dInuIn-
Leu runduIuI de oumenI usezuLI cu buIoneLu Iu urmù, cu IuLu
Iu pùdureu dIn dreupLu sI usLeupLù în murgIneu LurIuIeI de
porumb pIpernIcIL.
E zIuu-n-umIuzù mure, e soure de începuL de Loumnù,
cuId sI boguL în reIIexe LurI, sI LoLusI uLuL de înLIns usLepL,
încuL uproupe um IuIucInuLII. MI se pure cù InumIcuI u sI
upùruL, Iu zece pusI dupù LruncIIurIIe rure sI grouse de co-
pucI, cure s-uu însuIIeLIL sI-uu devenIL dusmune. Dur nu
vIne nImenI. Dupù un LImp, încep sù IIu neIInIsLIL, cùcI nu
muI puLem usLepLu cu uLuLu încordure, cum nu poLI sLu preu
muIL cu bruLuI înLIns. MuI uIes cù nu um nIcI o vedere. ¡uu
doI oumenI sI mù duc, pe bruncI muI muIL, depurLe,
înuInLeu compunIeI, spre sLungu, puruIeI cu pùdureu, cu sù
um dIn nou vedere, de sus ucum, usupru vùII unde erum
udIneuurI. Merg prIn prombuI rur, mùrunL, scorojIL, Ius Iu
vreo suLù de meLrI în sLungu ceLuLeu, cure e un
bInecuvunLuL puruLrùsneL penLru noI, cùcI, semeuLù, uLruge,
desI neocupuLù, LoL bomburdumenLuI usupru eI. Cum Iu
douù suLe de meLrI duu de un soIduL de-uI nosLru, cure, cu
urmu cuIcuLù Iungù eI, scruLeuzù roLunjImIIe de deuI,
cerceLeuzù vuIeu sI pùdureu de dIncoIo, prIvInd InLens de
purcù ur uveu bInocIu.
- NIcuIue ZumIIr, ce e cu LIne?
Am venIL în observuLIe, domnuIe subIocoLenenL... Vreuu
sù vùd ce-I Iu eI...
Asudur, sI Iu soIduLI, nu numuI Iu mIne sI Iu OrIsun,
uceusLù nepuLInLù de u înduru necunoscuLuI, nevoIu
morLuIù de u sLI ce se peLrece înuInLe. Cred cù ucesL senLI-
menL eru muI curund un derIvuL uI IrIcII.
SocoL cù, înLr-un unumIL sens, de IrIcù LIneum sù IIm uLuL
de înuInLe, cùcI, dIn cuuzu ImugInuLIeI preu IIbere, Leumu de
necunoscuL eru de neînduruL. Dur negresIL, usLu numuI Iu
ceI IoLùruLI sù nu deu, în nIcI un cuz, înupoI.
¡upLu u începuL Iu sLungu, vIoIenL, cu uceIeusI pIesnILurI
cure bIcIuIesc vIu ceruI. CeI dInspre SLenu uu împIns înupoI
compunIu Corubu, vor sù InLre în CoIuIm. Dur "brIgudu" s-
u oprIL cIIur în murgIne, unde s-u înLuInIL cu OrIsun, cure u
rùmus de cupuI IuI ucoIo sI ucum uu descIIs împreunù un
Ioc uprIg, cure zùdùrnIcesLe orIce încercure de u InLru în
orus.
¡nLre LImp o buLerIe u nousLrù Lruge sI eu, spre bucurIu
soIduLIIor, sI um dIn nou, sI penLru uILImu ourù, specLucoIuI
uIuILoureI precIzIunI u urLIIerIeI romunesLI, suu muI curund
uI înLumpIùrII. Cu sI Iu OIL, cu sI Iu Brun, cIIur prImuI obuz
Iuce sù se împrùsLIe depurLe, Iu doI kIIomeLrI de noI, un
grup enorm, pe cure nIcI nu-I bùnuIum, pe uI cùruI soIduLI,
cu pe nIsLe gunducI cenusII, îI vezI numuI cund, sperIuLI,
uIeurgù în LouLe pùrLIIe.
PornIm pe înseruLe Iu un conLruuLuc InuLII, cùcI, neIzb-
uLInd sù InLre în orus, InumIcuI s-u reLrus. Se IoLùrùsLe, de
Leumu uneI revenIrI în LImpuI nopLII, revenIre pe cure muILI
o cred IourLe probubIIù, sù se împIngù un posL înuInLuL, de-
purLe în pùdure, punù uproupe de eI. Se decIde, de usemenI,
cu posLuI sù IIe IormuL de pIuLonuI meu.
ObIecLez cu voce puIIdù cù îmI sunL oumenII obosILI sI
încù uILe vreo douù moLIve, cure nu sunL IuuLe în seumù.
- ¡usù cù uzI "IùceuI IIgurI cu obuzuI", îmI spune, cu o
IronIe rece, cùpILunuI meu mIcuL sI sImL cù expresIu mù
încondeIuzù puLIn rIdIcuI, în surusurIIe LuLuror.
MuI LurzIu, un sergenL, cure Iuce IegùLuru Iu buLuIIon, mù
IùmuresLe de ce um IosL IndIcuL eu. CùpILunuI u spus-o
unume:
- TrebuIe un posL sIgur, sù nu IIm surprInsI Iu noupLe... Iu
doI kIIomeLrI înuInLe, ducù se pouLe... TrImILem pe GIe-
orgIIdIu, cù ùIu execuLù înLoLdeuunu ordIneIe înLocmuI...
MI se expIIcù, ucum cu prIeLenIe revenILù, cù puLruIe de-
uIe compunIeI vor Iuce LouLù noupLeu IegùLuru cu mIne.
Trec o rupù uduncù, unde sLIu cù se vor oprI Iu noupLe
LouLe puLruIeIe menILe sù mù cuuLe sI, dupù vreun ceus de
bujbuIL în Lùcere, prInLre copucI sI LuIIsurI, mù opresc înLr-
o poIunù. ¡unu n-u rùsùrIL încù sI socoL în noupLeu usLu LoL-
uI dusmùnos. PrIvesc bùnuILor, Iùrù sù vùd nImIc,
înLunerIcuI, pùdureu LouLù, nesIursIreu punù Iu cupùLuI Iu-
mII. ¡mI sImL InImu cu un mIc cIeug.
Purcù us II coboruL cu oumenII meI, cu un uscensor, înLr-
o mInù bIesLemuLù sI cu Iormu ubIu gIIcILù în noupLe.
Nu dourme nImenI. OumenII uu IormuL un cureu cu
buIoneLeIe Iu urmù, uIùLuruLI sI uLenLI cu nIsLe vunùLorI în
usLepLure. SunLem LoLI numuI urecII, cùcI ucesLu e sInguruI
mIjIoc de u II de IoIos ceIor dIn urmù. TrImIL încù un posL
de uscuILure, de puLru oumenI, spre dreupLu înspre soseu,
cu sù supruvegIeze sI ucoIo necunoscuLuI negru.
M-um LrunLIL pe Iurbù sI încep sù Lremur. ¡mI uduc
umInLe cù sunL, LoL cu Iu 1q uugusL, în bIuzù usourù, pun-
LuIonI de ruILcorL de vurù, rurI cu o punzù de cusù sI gIeLe
subLIrI de sevro. MuILù vreme senzuLIu de Leumù sI ceu de
IrIg se cumpùnesc înseIIuL; pe urmù, oduLù cu rùsùrILuI
IunII, ceu de IrIg devIne pùLrunzùLoure. Nu muI poL sLu Ioc-
uIuI sI vreuu sù Iuc doI-LreI pusI în cuprInsuI poIenII, dur
NIcuIue ZumIIr îmI uLruge Iuureu-umInLe cù nu se muI
pouLe uscuILu. Mù opresc dIn nou sI mù LrunLesc pe Iurbù.
BIuzu croILù sLruns pe LuIIe îmI LIne încù puLIn de cuId, mo-
IeLIereIe, de usemenI. Dur în muscIII de deusupru ge-
nuncIIIor mI s-uu înIIpL purcù gIeure de gIeuLù. ¡mI
LrunLesc pumnI, cure o cIIpù, cu Iu rùnIIe umIIuLe, îmI duu o
usemuIre de usurure, dur pe urmù sImL Iur coILI recI înIIpLI
în coupsù. MuI LurzIu încep sù mù dourù sI bruLeIe. ¡ungIL
pe spuLe, îmI mIsc membreIe înceL cu un gunduc în ugonIe.
Purcù e o cIIpù de umorLeuIù, dur dupù uceeu, gIeuru de
gIeuLù se înIIge dIn nou, uscuLIL, în muscIII cure Lremurù,
usu, sIngurI. Nu mù muI poL gundI Iu nImIc. ¡us LoLuI în
grIju oumenIIor sI, cu un boInuv, îmI IIpesc puImeIe de
muscIII durerosI. Pe urmù, nu muI poL, mù scoI sI încep sù
umbIu puLIn zùnuLIc.
- Mù bùIeLI, uveLI vreo munLu cu voI?
¡mI duu, dupù o înceuLù consuILure, rùspunsuI cù LouLe
sunL de uzI-dImIneuLù în cunLonumenL. EI, în scIImb, uu
vesLoune sI punLuIonI de sLoIù grousù.
E noupLe LurzIu, dur cuL vu muI II punù muIne dImIneuLù?
O vesnIcIe. UmbIu Iùrù sù poL îndoI pIcIoureIe, cùcI puIpeIe
uu cevu zgrunLuros sI zdruncInuL în eIe.
De Iu un LImp nIcI mersuI nu muI ujuLù nImIc, mù
LrunLesc Iur jos. Acum încep sù sImL sI un soI de goI sub
sLomuc. Purcù pIeIeu mI se înLInde pe ouse, de Ie sImL con-
LururIIe. ¡nLepenesc.
E pesLe puLerIIe meIe uLuLu suIerInLù. Eru uLuL de cuId
uzI! ¡ncerc sù IIxez zIuu dupù cuIendur, dur cIne u muI LInuL
socoLeuIù de zIIe, cund penLru noI, cure LrùIm dupù cuIen-
duruI vesnIcIeI, n-uveuu nIcI o ImporLunLù. Gùsesc LoLusI cù
e cu puLInLù sù IIe mIIILùresLe 1zJz= sepLembrIe.
PenLru o zonù de pIuLourI sI munLe, ucI în ArdeuI, nopLIIe
usLeu îngIeLuLe LrebuIe sù IIe obIsnuILe. Mù înLorc de
prIsos, cund pe o purLe, cund pe uILu, sI încIesLez dInLII. NIcI
mùnusIIe nu-mI muI LIn nImIc. O durere nouù se uduugù,
un IeI de umIIInLù, pe cure numuI eu o sLIu în noupLeu usLu:
îmI curg IucrImIIe sIrouIe, Iùrù sù Ie poL sLùpunI, purcù
sporInd, Iu IIecure sIorLure pe cure o Iuc de u Ie oprI. De n-
ur vedeu, de n-ur gIIcI oumenII.
PrIvesc IsLovIL de grouzù înLunerIcuI, compur cu Iuure-
umInLe umbreIe copucIIor, sù vùd ducù sunL semne cù se
upropIe zorIIe, dur nImIc. SImL cù punù muIne voI înnebunI
de IrIg...
De Iu o vreme, se pure cù oumenII uu gIIcIL drumu de
Iungù eI.
- DomnuIe subIocoLenenL, sunLeLI boInuv.
Dupù ce îI Iùmuresc cù nu muI poL înduru IrIguI, îI sImL
ubùLuLI cù nu poL sù mù ujuLe. Grouzu cù voI înnebunI de
IrIg mù descompune.
¡nLr-un LurzIu, cund sImL cù Lrec prIn mIne cuLILe, mI se
pure munLuILoure propunereu sergenLuIuI VoIcu. Mù Iun-
gesc jos, înLIns, sI doI oumenI se cuIcù pesLe mIne. Eru sI
LImpuI. MI se încIesLuserù IùIcIIe, de nu muI puLeum vorbI
uproupe. OumenII sunL cuIzI cu nIsLe perne greIe sI LoLusI
îmI pure cù sunL preu usorI. Acum, cund coupseIe se
încùIzesc de cousLeIe Ior, îmI sImL umerII, sImL cureuuu
cure îmI sLrunge mIjIocuI, sImL preLuLIndenI uLIngereu sLo-
IeI, de pIeIeu IrILuLù. MI-e LoL corpuI încIesLuL. NoupLeu usLu
nu se vu muI sIursI nIcIoduLù, eu în nIcI un cuz nu mI-o muI
poL încIIpuI sIursILù. Cund îmI duu seumu cù mI-e uLenLIu
îngIeLuLù, împùIuLù purcù, de nu poL gundI Iu nImIc, sI cund
sLIu cù LImpuI, cu sù Lreucù, IIe dour cuLevu mInuLe ure ne-
voIe de gundIre sI ubsenLù de Iu reuIILuLe, înLeIeg cù
nIcIoduLù nu voI ujunge Iu încenusureu zorIIor.
De dInupoI, dupù cum eru de prevùzuL, n-u venIL LouLù
noupLeu nIcI o puLruIù. DusmunuI n-u duL însù nIcI un
semn de vIuLù, Iur cund uceusLù noupLe, de Iebrù rece,
LoLusI Lrecu, poIunu sI pùdureu înIùLIsurù un uspecL nou. A
cùzuL o brumù grousù, cu o pùLurù IuLù de zuIùr uIburIu,
pesLe LoL. Zumbesc cu un boInuv dupù deIIr sI oumenII îmI
prIvesc buzeIe urse, IuLu Lrusù, sI zumbesc sI eI.
- Grozuvù noupLe, dom subIocoLenenL.
SunL mIruL, cùcI n-uu duL nIcI un semn despre usLu punù
ucum.
- SI vouù v-u IosL IrIg?
- VuI de pùcuLeIe nousLre, îmI rùspunde unuI sI ceIIuILI
cIuLInù cu umùrùcIune dIn cup.
¡u vreun ceus dupù rùsùrILuI soureIuI, o puLruIù vIne cu
ordInuI sù rIdIcùm posLuI, sI încù pesLe o jumùLuLe de orù,
buLuIIonuI scIImbuL, e în murs spre BoguLu, Iu curLIeruI dI-
vIzIeI. Trecem OILuI pe un pod de vuse sI prIvesc cu ocII
murI Iuncu Iurgù, cu rùcIILI sLrumbe sI LuIIsurI. De Iu
mourLeu coIoneIuIuI, OILuI ure penLru mIne un uer Iunebru.
¡mugInez mereu în Iuncu IuI cu prundIs sI rùcIILù uLucurI,
Lrunsee cure rezIsLù, IIerbereu de mourLe u nopLII.
E o mIscure de curLIer în suLuI în cure InLrùm în coIounù.
Trupe, cùruLe, mIIILurI cure umbIù IorIoLu, în vreme ce
uILII se pIImbù IInIsLILI cu sI cund mIscureu nu-I prIvesLe. E
purcù un IeI de CuIeu VIcLorIeI mIIILurù.
¡uùm musu Iu popoLu dIvIzIeI, dupù ce uu pIecuL
mùrImIIe, înLr-o suIù mure de scouIù. E muncure de bIrL
mIc, dur desLuI de bunù. ¡n LImpuI IrIpLurII se uude de
uIurù, prIn IereusLru descIIsù, un ucord de LreI pIesnILurI
sIube, cu LreI pùcùnILurI de cusLugneLù. TresùrIm LoLI, cùcI,
desprInse de voInLu nousLrù, LrupurIIe uu încremenIrI
sperIouse, nejudecuLe, Iu orIce zgomoL cure umInLesLe de
IupLù. Un IocoLenenL de Iu curLIer ne IùmuresLe rosLuI Io-
curIIor ucI, conLInuundu-sI musu:
- Nu-I nImIc... ¡-uu împuscuL pe susuI ùIu pe cure I-uLI
LrImIs voI IerI.
TresùrIreu u LrecuL cu o undù, dur gundIm ucum sI purcù
scude cevu în uLmosIerù, muInIIe s-uu muIuL pe IurcuIILe sI
ocIII nI se înLuInesc în uceeusI pIuLIre vugù, de vedere
desprInsù. OrIsun dù IurIurIu de dInuInLe Iu o purLe, Popes-
cu îsI prInde cupuI în muInI, sI cùpILunuI, mIc sI IemInIn,
cuuLù sLunjenIL un subIecL de vorbù.
MuIoruI, desI sLIe, înLreubù cu dIspreL ucru cIne I-u LrImIs
pe sus Iu dIvIzIe, sI înLource upoI cupuI.
¡Ie dIn cuuzu IrIguIuI de uzI-noupLe, IIe dIn uILù cuuzù,
sunL boInuv de InLesLIne. TreI zIIe sI LreI nopLI o duc înLr-o
conLInuù neIInIsLe. O seLe de mourLe sI o udevùruLù
InconLInenLù u sLomucuIuI. SunL supL cu un cuduvru sI de-
moruIIzuL cu un puruIILIc. DurerI n-um, ucuLe, însù doc-
LoruI, cure mù vede de LreI orI pe zI, e IoLùruL sù mù LrImILù
în Lurù Iu spILuI. ¡I e IrIcù de Iebrù LIIoIdù. Dur gunduI ùsLu
mù îngrozesLe. Sù mù duc boInuv de sLomuc în Lurù? Sù
pIec de pe IronL dIn cuuzù cù um "scuune" dese?
- DomnuIe, înLeIege, vreI sù Le ducI în Lurù?
- Vreuu, domnuIe docLor, vreuu... dur dIn cuuzu sLom-
ucuIuI?
MI se pure cù ur II cevu, usu, morLuI rIdIcuI, cu un generuI
cure ur purLu umbreIù, cu urmuLu de eroI dIn TIgunIudu,
cure cer IuI Tepes soIduLI sù-I upere de IoLI.
- DomnuIe, Le înLreb încù o duLù... VreI sù Le ducI în
Lurù?... Nu vezI ce prùpùdIL sI jIgùrIL esLI?... VreI, suu nu
vreI?
- Vreuu... dur nu vreuu sù sLIe Iumeu ucoIo... cù dIn cuuzu
sLomucuIuI... mI-um pùrùsIL cumuruzII.
- Dur vreI sù sLIe cù uI pIecuL sù IucI brunzù mure sI uI
murIL cu un erou... de sLomuc?
SLIu cù LrupuI ùsLu, supus cu un scIuv, nu mù Lrùdeuzù,
ducù vreuu. DeuILmInLerI, ce-ur zIce Corubu, OrIsun,
Popescu sI ceIIuILI cund m-ur sLI pIecuL de pe IronL, dIn
cuuzu sLomucuIuI?
BùIeLII vIn sù mù vudù LoLI sI uIIu cù, spre uImIreu LuLur-
or, curLIeruI u numIL un nou comundunL uI regImenLuIuI în
IocuI muIoruIuI DImIu, cure gIru comundu de Iu mourLeu
coIoneIuIuI. E LoL un muIor - se zIce vuIoros - dur LoLI eruu
obIsnuILI cu DImIu, cure se dovedIse cupubII sI bun cu-
murud.
DumILru îmI pune pIeLre cuIde pe burLù, beuu cIncI conI-
ucurI, mù înveIesc punù pesLe cup sI u puLru zI, cund uIIu cù
regImenLuI e pIecuL, mù urc înLr-un Iurgon de buguje sI,
Iùrù sù muI spun o vorbù docLoruIuI, sunL pIecuL sI eu.
±.=. Ne-u ucoperit púmântol loi Ðomnezeo
OrdIn sù mùrsùIuIm, cu ceu muI mure IuLeuIù, neobosIL,
spre SIbIu, respIngund orIce IorLe InumIce vom înLuInI în
cuIe. SLIum cù, puruIeI cu dIvIzIu nousLrù, merg uILe douù,
unu Iu dreupLu, uILu Iu sLungu. Pesemne cù Iu SIbIu s-u
înLumpIuL cevu...
Nu înLuInIm în puLru zIIe decuL o perdeu de IusurI, cure
Iuce mereu, IupLund udmIrubII, împIngerI de recunousLere
oIensIvù. Ne LIn însù preu muIL în Ioc, dupù opInIu IuI
OrIsun, cure gùsesLe cù ne oprIm în mod nepermIs de muIL
o înLreugù dIvIzIe de InIunLerIe, în IupLe Iùrù ImporLunLù.
CeIIuILI rIposLeuzù cù uvem în IuLù Lrupe numerouse. CerL
pure numuI cù InumIcuI n-ure cu eI decuL o buLerIe, decI sI
IorLeIe de InIunLerIe LrebuIe sù IIe mInIme. ¡n orIce cuz,
desIùsurureu nousLrù, buLuIIoune înLregI penLru sImpIe es-
cudroune, dovedesLe cù uvem un medIocru servIcIu de
recunousLere.
SI muI dovedesLe IncupucILuLeu conducerII nousLre mIIIL-
ure, cure Ignoreuzù un prIncIpIu esenLIuI uI rùzboIuIuI:
nIcIoduLù nu LrebuIe sù desIùsorI, în cumpuI LucLIc, muI
muILe Lrupe decuL InumIcuI. Sub nIcI un cuvunL. Cure, sI eI,
nu e decuL o consecInLù u prIncIpIuIuI IundumenLuI: cusLIgù
rùzboIuI urmuLu cure u ungujuL muI puLIne dIn IorLeIe eI în
bùLùIIe. De uceeu murII cucerILorI: romunII, mongoIII, Nu-
poIeon eLc. nu uu bIruIL decuL uLuLu LImp cuL uu IosL InIerI-
orI cu numùr. Adevùr IourLe expIIcubII penLru cIne
cunousLe cu udevùruL psIIoIogIu rùzboIuIuI.
¡n sunLuI cu buruIenI uI soseIeI, usLepLùm cu buLuIIonuI
dIn IuLù sù-sI descIIdù drum.
- EI, înuInLùm? ne înLreubù suruzund cùpILunuI ¡IoroIu,
pe noI, ceI doI "pesImIsLI" uI regImenLuIuI.
OrIsun e IndIgnuL, dur, cu gesLurIIe IuI poLoIILe de engIez
cu IrunLeu cIeuIù sI surusuI condescendenL, nu se preu
Lrùdeuzù. E muI pusIonuL cu un oIILer ucLIv.
- AsLu e înuInLure? Nu vedeLI cù e cumpuI pIIn de
buLuIIoune romunesLI, cu Iu munevre? ¡ùrù IegùLurù... Iùrù
conducere. N-uLI vùzuL cù IerI urLIIerIu nousLrù u Lrus în
proprIIIe Lrupe sI n-u IosL nIcI un mIjIoc sù I se comunIce
IungImeu LIruIuI?
¡nLervIn, înLrerupundu-I, cu sù înLùresc ceIe spuse de eI.
- SI pe urmù, e posIbII oure sù nu IIm deIoc InIormuLI de-
spre ceIe ce se peLrec înuInLeu nousLrù, despre eIecLIvuI,
orIcuL de uproxImuLIv, uI LrupeIor InumIce cu cure IupLùm?
DeuILIeI, nIcI nu sLIm sIgur unde ne gùsIm. RegImenLuI
nosLru sI ceI de urLIIerIe n-uu decuL un peLIc de IurLù
împreunù, sI e ceurLù, penLru cù urLIIerIsLII vor s-o pùsLreze
penLru reguIureu LIruIuI.
Un cumurud e sIgur cù IupLùm cu "dIvIzIu de Iu
SIgIIsouru".
Trece un uuLomobII cu IunIon uIbusLru, cu doI oIILerI
rùsLurnuLI pe perne. AI, ducù generuIuI ur II InLeIIgenL sI
ducù ur II LrImIs uuLomobIIuI ucesLu sù Iu pe OrIsun Iu
musù, o duLù suu de douù orI - cum um uuzIL cù se Iuce în
urmuLeIe sLrùIne - cuLe IucrurI ur II uzI pouLe uILIeI!
¡n uILImu seurù, pe cund ne LùIùzuIm încoIonuLI pe soseu
(penLru un murs de noupLe) uuzIm în IuLu nousLrù, în
înLunerIc, nu sLIm unde, o rùpùIuIù scurLù sI vIoIenLù.
CoIounu se opresLe în Ioc sI cùIùreLI uIurmuLI încep sù ducù
sI sù uducù ordIne.
- RegImenLuI XX... unde e comundu brIgùzII?
Se repeLù, LrunsmIs:
- Comundu brIgùzII? Comundu brIgùzII?
- AIcI, comundu brIgùzII.
- DomnuI generuI Y? domnuI generuI Y?
NImenI nu vede, în înLunerIcuI înIunduL, pe ceI cure
înLreubù sI Iruzu e IuuLù sI LrecuLù cu o IouIe, Iùrù sù I se muI
sLIe IocuI de începuL.
- AIcI domnuI generuI Y... uIcI domnuI generuI Y...
GunduI morLII, cu LoL necunoscuLuI, mI se pure unesLezI-
uL. Mù IrùmunLù, cu sucuILoure grIjù sI neIInIsLe, probIemu
dormILuIuI în IrIg, în zorII zIIeI.
PesLe o jumùLuLe de orù reIuùm mursuI. Dupù vreo cIncI
suLe de meLrI uIIùm ce-u IosL. TunurI sunL rùsLurnuLe în
sunLuI soseIeI, morLI încurcuLI prInLre roLI. CoIounu merge
înceL sI um LImp sù mù ubuL, în LreucùL, sI sù înLreb. O
recunousLere InumIcù, Lure cum de un escudron, u usLepLuL
uscunsù înLr-o pùdurIce, cIIur Iungù soseu, sI u IùsuL InIun-
LerIu sù Lreucù; Iur cund u uuzIL uruInd urLIIerIu, u pus
mILruIIeru sù Lrugù.
OrIsun reIIecLeuzù penLru LoLI:
- ÁsLu e servIcIu de puLruIure pe IIuncurI? Ducù eru un
buLuIIon InumIc înLreg, ce se uIegeu dIn LouLù dIvIzIu? Pe
mIne mù mInuneuzù însù cù oIILeruI rùspunzùLor dIn
IrunLe, cIne o II IosL, nu sI-u pIerduL LoLusI cupuI, u puLuL
sù-sI deu seumu de unde vIn IocurIIe, ce puLIn numeros e
InumIcuI... u deLusuL, mI se spune, numuI un pIuLon
(uImILor de jusLù uprecIere u sILuuLIeI) sI u curùLuL cu eI, usu
în înLunerIc, pùdurIceu. O usLIeI de IupLù provoucù uLuLu
încredere, cù uILI umùrùcIuneu gunduIuI cù nu se Iuu suII-
cIenLe mùsurI de sIgurunLù. NumuI uceIuI oIILer IoLùruL I se
duLoresLe IupLuI cù punIcu provocuLù în urLIIerIe nu s-u
LrunsmIs LrupeI înLregI.
Mergem punù uproupe în zorII zIIeI. SunL semne cù u
douu zI vom uveu o bùLùIIe serIousù. BuLuIIonuI nosLru InLrù
în uvunposLurI pe Iu LreI dImIneuLu, cund ne oprIm pe
pouIeIe unuI deuI. CompunIu vu LrebuI sù LrImILù un posL,
muIL înuInLuL în IuLu dIvIzIeI. PesLe o rupù uduncù sI
mocIrIousù, dIncoIo, pe deuIuI dIn IuLù. (Asu nI se spune, cù
înLunerIcuI uscunde un deuI, în IuLù). Dur puLruIu se
înLource sI ne spune cù pIuLonuI, LrImIs sub comundu unuI
oIILer, s-u cuIcuL înLreg, Iu o suLù de pusI de noI, Iùrù sù ex-
ecuLe decI ordInuI. OIILerII compunIeI LInem consIùLuIrI,
dur nImenI nu se supùrù, cùcI N. e sInguruI oIILer Ius uI re-
gImenLuIuI sI, Iucru surprInzùLor, e prIvIL cu îngùduInLù, de
purcù ur II un sImpIu boInuv de sLomuc, Iur eI convIne,
cumInLe, cu uceusLù consIderure. ¡n reuIILuLe, usu cu ¡udu
penLru desLInuI BIbIIeI, eI e necesur coIegIIor IuI, cu sù Ie
deu mùsuru proprIeI Ior vuIorI. EI procurù IIecùruIu LIInILu
muILumIre suIIeLeuscù de u se sLI superIor.
Eu sIngur sunL IndIgnuL, cùcI se IoLùrùsLe sù Lrec pe
Iungù pIuLonuI uscuns, sù-I LrImIL Iu compunIe sI upoI dIn-
coIo pe deuI sù consLILuI un posL de sIgurunLù. SI ucumu
începe unu dInLre zIIeIe ceIe muI grozuve dIn vIuLu meu,
ducù nu ceu muI grouznIcù. DurubIIù IuIucInuLIe de Ioc sI
de LrùsneLe.
¯
ZorIIe, dIn vIorII, devenIserù uIbIcIouse, Iur norIsorII de
Iu rùsùrIL IIumInuLI dIn dos sI LIvILI cu uur. Trecem rupu, cu
un senLImenL de voIe bunù pe cure nI-I dùdeu conLInuu
înuInLure, Iur cund urcùm povurnIsuI dIn IuLù, înLuInIm
douù Iurgoune, de buguje, cu covIILIr, pùrùsILe în Iugù de
InumIc. ¡e cerceLùm surprInsI sI descoperIm cù sunL pIIne
de bunùLùLI. ¡mI gùsesc o munLu de cuucIuc, pucIeLe de
cIocoIuLù sI duIceLurI, descopùr scrIsorI pe cure Ie Iuu sI zI-
ure nemLesLI. OumenII Iuu sI eI, IubILorI, cu cIIbzuIuIù de
sùLIos, douù puLInI de brunzù. OrdonunLu gùsesLe, în
sIursIL, muIL cùuLuLu pùLurù.
Dupù un sIerL de orù, urcùm punù Iu mucIIu deuIuIuI.
Sus, ne gùsIm în murgIneu unuI pIuLou, usor uduncIL în
mIjIoc, cu un convenubII Leren de IoLbuI, cu Iurbù verde. ¡n
IuLù, murgIneu ceuIuILù e cevu muI rIdIcuLù cu u nousLrù, Iu
sLungu IoLur e pereLeIe negru uI uneI pùdurI, Iu dreupLu nu-
I IoLur IùmurIL, cùcI sunL numuI cresLerI sI îmbInùrI cuprI-
cIouse de mucIII sI rupI.
PenLru cù eru zIuù, desIùsur oumenII pe un rund, IungILI
Iu doI pusI unuI de uILuI, pun sù se desIucù puLInIIe cu
brunzù, Ie împurL, preIuc unu gouIù în scuun sI, muncund
cIocoIuLù, cILesc în IumInu prouspùLù u dImIneLII Neue
¡reIe Presse.
"Scene de grouzù Iu TurLucuIu - DouùzecI sI cIncI de mII
de prIzonIerI - BucuresLII umenInLuLI - ArmuLu nousLrù
Lrece cu un LùvùIug de IIer - TeIegrume cùLre Muckensen -
Wer kunn RumunIen reLLen?" sunL LILIurIIe LexLuIuI de pe o
pugInù înLreugù.
ToLuI e nou penLru mIne. AcesL podIs Iurg dIn IuLu meu,
IumInu vIe u soureIuI pesLe verdeIe brumuL uI deuIurIIor sI
vùIIor, bugujeIe ucesLeu, pure-se uIe regImenLuIuI q de
urLIIerIe dIn Hunovru, buguje cure uu vùzuL BerIInuI sI uILe
cupILuIe pe cure eu nu Ie-um vùzuL, guzeLu usLu
neverosImIIù, cure e cu un zmeu IeguL cu sIourù de Iumeu
ceuIuILù, cu mII de kIIomeLrI dIncoIo de podIs, ImugIneu pe
cure mI-o Iuc despre ceI dIn BucuresLII "umenInLuLI". Dur
muI puLernIcù decuL orIce, IumInu înrouruLù sI
bIneIùcùLoure u soureIuI bIruIe. Vùd LoLuI în IuLu meu sI nu
e nImenI Iu murgIneu, cevu muI rIdIcuLù de vIzuvI, u
podIsuIuI. TrImIL un bIIeL IuI OrIsun:
"Am douù cùruLe cu buguje, prudù pe uIese. TrImILe
«sucI» sù încùrcùm. AI douù perecII de cIzme de conLe
Iunovrez, cù unu mI-o IusI mIe. Spune cùpILunuIuI cù
usLepL ordIne".
¡ur pe dosuI bIIeLeIuIuI, dupù ce îI LrImIL un zIur, cùcI
uILusem:
"Am sI uILe zIure nemLesLI I.I. InLeresunLe. «Wer kunn
RumuneIn reLLen?» un urLIcoI de muIoruI MoIruL. Nu
spune Iu nImenI de buguje, sù uIegem noI ce e muI bun, pe
urmù Ie dùm Ior LoL."
PodIsuI dIn IuLu meu e cu o bucuLù de pIuI, uLuL de duIce e
scobIreu dIn mIjIoc sI uLuL de Irumos începe, în sLungu,
pùdureu dIn Iurbù. Sù LoL IucI "1 MuIuI" pe o usemeneu
pujIsLe.
Dupù un LImp, dIncoIo, pe dumbuI scund dIn IuLù, upure
un cùIùreL. S-u oprIL cu o sLuLuIe pe un socIu. SpecLucoIuI
surprInde oumenII, cure conLInuù sù mùnunce însù brunzù,
cu o LIInù Lùrùneuscù. E, înLre noI sI eI, cu Iu LreI-puLru suLe
de meLrI. Dupù ce se uILù IInIsLIL Iu noI, îsI îndeumnù cuIuI
sI cobourù vreo LreIzecI de pusI, spre desLuI de îngIILILu
nousLrù nedumerIre. Pe urmù se înLource sI urcù Iu pus pe
dumb, se Iusù în goIuI de dIncoIo, cure duce punù Iu VIenu.
NumuIdecuL vIn doI InIunLerIsLI. Se opresc sI eI pe mur-
gIneu rIdIcuLù cu o murgIne de Luvù u pIuIuIuI verde. Se
proIIIeuzù pe ceruI Lure sI goI, cu nIsLe cIobunI pe o cuIme.
Cobourù LreIzecI de pusI, se înLorc upoI, sI InLrù sI eI dIn-
coIo, în goIuI pe cure nu-I vedem. Pe urmù upur pe deuI
puLru, Iuc înLocmuI uceeusI mIscure, cobourù uceIusI
LreIzecI de pusI, se înLorc sI se uIundù înupoI, dIncoIo de
murgIne.
RevIn ucum suIsprezece InsI. Se opresc LoLI uIInIuLI, se
desIùsourù în LrùgùLorI sI pornesc spre noI.
"SIuLuI" eroIIor meI, cure mùnuncù brunzù, e de pùrere
sù-I Iùsùm sù vInù uproupe, sù vedem ce nuIbu vor. AcesL
sIuL e IourLe InIIuenL în pIuLon, sI eu, desI nu-I înLreb
nIcIoduLù nImIc, ruLIIIc IoLùrurIIe IuI. Dur nu, IuLù sI ceI
suIsprezece s-uu oprIL dupù LreIzecI de pusI, sI în Ioc sù
descIIdù IocuI, sLuu sI se uILù Iu noI. Ne uILùm unII Iu uILII,
cum se uILù vecInII, în IuLu cuseI, unII Iu uILII, pesLe drum.
Eu mù înLreb însù ce drucu muI cred eI despre noI.
CIem pe NIcoIue ZumIIr.
- AscuILù, ZumIIre, Iu doI oumenI sI LurùsLe-Le prIn
pùdure punù spre eI înLr-ucoIo. VezI ce muI e sI usLu.
E sIgur cù uzI vom uveu o bùLùIIe mure. N-us puLeu spune
cù muI um vIzIuneu uceeu de InIern, cu mormune de cudu-
vre sI cu LorenLe de Ioc, dur sLIu cù vu II desLuI sù descIIdù
ceI de vIzuvI IocuI, penLru cu sù cud - usu cum sLùm
neudùposLILI - Iu prImu suIvù. ToLusI nu cuuL sù ne
udùposLIm. E cevu de sporL în încùpùLunureu de u rùmune.
CuporuIuI s-u înLors cu urecII IungI:
- DomnuIe subIocoLenenL, nu sLIu, dur mIe mI se pure cù
pun LunurI în bùLuIe. S-uude uruIL de cIesoune.
¡nLre LImp, ceI suIsprezece oumenI, dupù ce uu mers cu
spuLeIe Iu noI, uu ujuns Iur pe mucIIe sI, Iu o comundù,
neuuzILù de noI, se opresc, se sLrung unII Iungù uILII uIInIuLI,
Iuc sLungu-mprejur, upoI se încoIoneuzù cu Iu un murs de
deIIIure. Un superIor IovesLe în eI, dIn cund în cund, cu un
busLon suu cu o cruvusù. ProbubII cù vor sù se socouLù în
curLeu cuzùrmII.
Pe urmù, înLr-udevùr, ucesL "superIor", spre neînLrerupLu
nousLrù nedumerIre, sLund cu spuLeIe Iu noI, prImesLe deIII-
ureu LrupeI, cure, de unde sunLem noI, pure sI muI
uuLomuLù cu pusuI eI înLIns. ¡u sIursIL, se opresc în pI-
cIoure, pe dumbuI cure mùrgInesLe podIsuI, uIInIuLI, cu IuLu
Iu noI. Pure-se cù, LoL Iu comundù upoI, în sLungu sI în
dreupLu runduIuI, dIn goIuI nesIursIL de dIncoIo (cure ur
puLeu cuprInde orIce posIbIIILùLI) upur sus sI se uIInIuzù,
unuI cuLe unuI, uILI soIduLI.
Pe un peLIc de IurLIe, LrImIs cùpILunuIuI, cer sù InLervInù
urLIIerIu:
"Sù se Lrugù o suIvù cure sù împIedIce punereu în buLerIe
u InumIcuIuI."
AsLepL ucum, cu cerLILudIne, începereu IupLeI, pIIn de
umInLIreu LIruIuI uLuL de precIs uI urLIIerIeI nousLre. Pe
cousLeIe în evunLuI, dIn spuLeIe meu, cobourù spre IunduI
vùII compùnII sI buLuIIoune cenusII. ¡mI zIc cù se Iuc
regrupùrI, probubII, în vedereu uLucuIuI.
- DomnuIe subIocoLenenL, ce soIduLI sunL ùIu, cure
cobourù pe vuIceIusù, înspre suL?
- AI nosLrI, cIne sù IIe?
- Asu e, cù bIne zIceLI, du de ce s-o II ducund usu înupoI?
- Munevre, ZumIIr... munevreuzù.
CeI dIn IuLù, dIn murgIneu ceuIuILù u pujIsLeI, nu muI
cobourù, sLuu nemIscuLI în pIcIoure, împIunLuLI în mucIIe,
cu nIsLe urIusI soIduLI de pIumb, prInsI pe uceeusI Iumù de
cosILor.
- O suLù cIncIzecI sI doI.
- O suLù cIncIzecI sI suse, o suLù cIncIzecI sI opL, o suLù
suIzecI.
OumenII meI îI numùrù, dur s-uu încurcuL sI sunL nevoILI
s-o Iu de Iu cupùL.
OrIsun u venIL eI însusI, cu puLru oumenI de-uI IuI, cu IoI
de corL. Nu gIumesLe. A sI InLruL sub covIILIre, sù încurce
buguje. Mù gundesc, nedumerIL, ce e de IùcuL. CeI dIn IuLu
meu sporesc neconLenIL sI mI-e cu nepuLInLù sù înLeIeg ce
vor. ALILudIneu Ior îmI conIIrmù însù, în purLe, pùrereu,
dedusù dIn reguIumenLuI servIcIuIuI în compunIe, cure
spune cù uvunposLurIIe nu descIId nIcIoduLù IocuI, decuL
ducù sunL uLucuLe. ¡mI duu seumu sI cure ur II perIcoIuI: us
începe înuInLe de orù IupLu, înuInLe cu mIscùrIIe de
munevrù sù IIe sIursILe, us unguju usLIeI LrupeIe nousLre, pe
jumùLuLe Iu IocuI Ior numuI.
- CuLI sunL, mù DumILre?
- Douù suLe suIzecI, domnuIe subIocoLenenL.
¡IIe Orzuru îI îndreupLù umùruL sI pùgubos:
- De unde? Douù suLe cIncIzecI sI suse... ucum, uILe, sunL
douù suLe cIncIzecI sI opL, sI ucum ubIu douù suLe suIzecI.
Se corecLeuzù unII pe uILII ceI cure numùrù.
O mILruIIerù, bIne pusù Iu puncL, ur Iuce, mùLurund în
IuLu eI, în cuLevu secunde, douù suLe suIzecI de morLI.
SunLem grupuLI, cu douù ecIIpe de IoLbuI, Iu dIsLunLù
IuLù-n IuLù, dur purcù um sI muI bIne ImpresIu cù nu sun-
Lem decuL, cuLevu mInuLe înuInLe de descùrcureu re-
voIvereIor, ceIe douù grupurI uIe unuI dueI, IuLù-n IuLù. Cu
deosebIreu cù murLorI, medIcI, "specLuLorI", LoLI sunL uIcI
combuLunLI, cù dIsLunLu e de puLru suLe de meLrI pouLe sI,
muI uIes, cu deosebIreu cù, dupù prImeIe IocurI scIImbuLe,
IupLu nu vu II oprILù, cI ubIu vu începe, punù Iu exLermInure,
cu InLervenLIu urLIIerIeI sI u LuLuror surprIzeIor posIbIIe - sI
muI uIes cu senLImenLuI cù sI ceI cure vor scùpu dupù zece
ore de IupLù vor murI pouLe Iu noupLe, pouLe muIne,
poImuIne, sùpLùmunu vIILoure, cIne sLIe cund. CeI puLIn
rùzbouIeIe vecII se decIdeuu înLr-o zI, în douù, în LreI.
Dur urLIIerIu nousLrù nIcI nu se gundesLe sù Lrugù. Agen-
LuI de IegùLurù îmI uduce un ordIn scrIs pe un peLIc de
IurLIe:
"BuLuIIonuI nosLru vu proLeju reLrugereu dIvIzIeI, upoI d-
Lu veI usIguru reLrugereu buLuIIonuIuI sI dupù uceeu Le veI
reLruge sI d-Lu".
Nu muI prIcep nImIc. Ce sens ure uceusLù reLrugere? SI ce
noImù ure uceusLù proLejure, cund nIcI nu sunLem uLucuLI?
Am sù cer un nou ordIn muI IùmurIL, dur muI înLuI vreuu
sù sLIu ce um în IuLù.
- CuLI sunL, mù?
- Vreo LreI suLe sI cevu, dur s-uu oprIL ucum.
SoIduLII de pIumb de pe murgIneu ceuIuILù, muI rIdIcuLù,
u pujIsLeI, proIecLuLI pe ceruI goI dIn spuLeIe Ior, usLeupLù
LepenI, ce?
Turùsc cu prIvIreu pe ugenLuI de IegùLurù pe cùrùruIe, jos
înspre rupù, sù vùd ducù îmI conIIrmù ordInuI. BuLuIIonuI,
înLr-udevùr, se sI încoIonuse pe drumuI uIb. ¡n cIIpu usLu
um uvuL ImpresIu cù s-uu cIocnIL douù IocomoLIve, cu un
zgomoL de Iud, sI um vùzuL ceIe douù cùruLe crescuLe înLr-
un munLe de Ium. OrIsun LrebuIe sù II IosL IùcuL pruI, cu
oumenII IuI cu LoL.
Acum suIvu de obuze, urIund uprIg pesLe cupeLeIe
nousLre, se prùbusesLe în mIjIocuI drumuIuI, depurLe, în
spuLeIe meu, în pIInù coIounù, rIdIcund, cu nIsLe bruzI,
pùmunL negru. OumenII Iug în LouLe pùrLIIe, cu o udunure
în cure u IovIL LrùsneLuI. Spre norocuI Ior, Iu dreupLu,
puruuI mocIrIos ure un muI muI rupos, cure îI pouLe us-
cunde de vedere. Se nùpusLesc muILI ucoIo. A douu suIvù de
LrùsneLe, spInLecund nùprusnIc pe sus ueruI, cude LoL în
drum sI Iuce uILe puLru mormInLe cIrcuIure. Nu muI zùresc
decuL cuLIvu înLurzIuLI sI pe ugIIoLunLuI regImenLuIuI, cure
Iuge cùIure, în guIop înnebunIL. Gounu IuI suIveuzù
buLuIIonuI, cùcI InumIcuI, cure de sus îI vede uIergund, s-u
încùpùLunuL sù-I vuneze sI (pouLe crezundu-I oIILer superI-
or) Lruge LouLe suIveIe dupù eI. Are LoLusI noroc sù ujungù Iu
LImp, dupù un dumb, unde îI pIerd urmu. Soseuuu crupù în
expIozII cumpIILe.
Nu poL sù-mI duu seumu de pIerderI, penLru cù soIduLII
se cuIcù LoLI pe unde gùsesc, cund vIn obuzeIe. Dupù ce
LrombeIe de pùmunL negru sI Ium se rIsIpesc îI vezI cenusII,
IungILI IcI sI coIo, Iùrù sù sLII cure sunL morLI sI cure sunL
numuI cuIcuLI cu sù se Iereuscù de spùrLurI.
AgenLuI de IegùLurù îmI dù, de pe muIuI ceIùIuIL uI rupII,
învurLInd bruLuI deusupru cupuIuI, semnuIuI de reLrugere.
¡nLurzIusem puLIn, cùcI soIduLII de pIumb uu descIIs IocuI
sI numuIdecuL, în urmù, uu pornIL spre noI... ¡ocurIIe
nousLre îI Iuc sù se cuIce uuLomuL. Ne reLrugem scurL pe
mucIIu rupII sI Lrugem mereu, senIn, Iùrù sù sLIm ce ne
usLeupLù. E un scIImb vIu de rùpùIeII sI IusuILurI, cund duu
sI eu, ugILund munu, semnuI reLrugerII. Acum pornesc Iur
spre noI. Pesemne cù pIecureu nousLrù nu muI e însù
conIormù pIunuIuI Ior, penLru cù LrùsneLeIe de obuze se
prùbusesc ucum în pIuLonuI meu. Cùdem cu suIIeLeIe
rupLe, în genuncII, ne uruncùm jos, cure cum puLem, upoI
uIergùm, coborum sperIuLI, împrùsLIuLI, Iùrù sù sLIm cuLI
muI sunLem, muI uIes ucoperILI de pùmunL sI Ium cum
urùLum ucum. E o scIImbure de sus în jos, cu sI cund ur II
cùzuL LumpIu ceruIuI sI jumùLuLe dIn prIveIIsLI s-ur II rùsucIL
cu înLr-un ocII boInuv, cu înLr-o ogIIndù, dInLr-o duLù
înLoursù.
O înLurzIere înLInsù, sI pe urmù uILe suIerùLurI. Ne
prùbusIm oduLù cu eIe. NervII pIesnesc, pùmunLuI sI ceruI
se despIcù, suIIeLuI u IesIL dIn Lrup cu sù revInù ImedIuL, cu
sù vedem cù um scùpuL. Nu îndrùznIm LoLusI sù dezIIpIm
obruzuI de pùmunL.
¡uLù de ceIe uusLrIece, obuzeIe ucesLeu, pe cure Ie
bùnuIesc nemLesLI, sunL de neusemùnuL. TrebuIe sù IIe de
1o= suu 1=o, jumùLuLe IuzunLe sI jumùLuLe percuLunLe. SunL
Lruse preu de uproupe sI urecIeu înnebunILù nu Ie uude
vujuILuru nepùmunLeuscù decuL uproupe, oduLù cu prImu
expIozIe, ceu IuzunLù, Iu LreI meLrI de pùmunL, dupù cure
vIne scurL, dur deosebIL, u douu cuLusLroIù, cure rIdIcù în
vùzduI o Lrumbù de Iumù sI Ium gros, cu o IunLunù
urLezIunù neugrù. SuIerùLurIIe grouznIce uu cevu de surpe
de IIer, de venIre înLInsù, de "dIrecL umenInLùLor" - uLuL cuL
uI LImp sù uuzI dIn eIe - cùcI pIesnesc în deLunùLurI
meLuIIce, cure sunL cu nIsLe rupLurI deusupru omenescuIuI,
rùcneLuI dIn rùruncII uI înLreguIuI IIer dIn unIvers.
Cu un zùvor cùzuL morLuI, prùbusIrIIe mù reuduc Iu reuI-
ILuLe, Iur senInùLuLeu creLInù cu cure IupLusem în uILImeIe
cIIpe se LrunsIormù înLr-o durere de cuncer uI pIepLuIuI.
¡u începuL cuuL, cu ceI cuLIvu oumenI cure se LIn dupù
mIne cu ocIII scosI dIn orbILe, uIbI de grouzù, vreun
udùposL, cuL de mIc. Dur povurnIsuI ucesLu usor, pe cure
coborum dupù o cosLIsù muI ubrupLù, desI scude nereguIuL,
nu oIerù nIcùIerI uduncILurI muI murI decuL un cuIcus de
cuIne suu mucIII nIsIpouse, ubIu muI rIdIcuLe cu o pernù de
cùpùLuI, cu smocurIIe Ior de Iurbù. SunLem usu, sub ceruI
vusL, sI pùmunLuI nu vreu sù ne prImeuscù. TrùsneLe vIn
mereu în noI, dur IIùcùrIIe nu Ie vedem, cùcI încIIdem cu
încIesLure ocIII.
CeI cure LrImIL obuzeIe Lrug cu socoLeuIù, Iùrù sù IIe
neIInIsLILI de cùLre urLIIerIu suu IocurIIe nousLre, Iur de sus,
de unde sunL, observuLorII Ior poL urmùrI eIecLuI IIecùruI
obuz sI decI poL modIIIcu LIruI, muLemuLIc.
ExpIozIIIe se succed orgunIzuL. UneIe Ie uud Iu cuLIvu
pusI, uILeIe în mIne. Cum s-u LermInuL o rupLurù, corpuI
LoL, o cIIpù sIeIL, îsI înjumùLùLesLe rùsuIIureu sI se
încordeuzù Iur, sec, în usLepLureu ceIeIIuILe expIozII, cu un
boInuv de LeLunos. Un vujuIL scurL, pe cure urecIeu îI
prInde cu un soI de unLIcIpuLIe, încIesLezI dInLII, cu munu
îndoILù deusupru cupuIuI, înLr-o convuIsIe epIIepLIcù sI
usLepLI sù III IovIL drepL în mouIeIe cupuIuI, sù III
împrùsLIuL. Deusupru Lu, înLuIu expIozIe îLI spurge urecIIIe,
Le nùucesLe, u douu Le ucoperù de pùmunL. Dur prIn IupLuI
cù Ie-uI uuzIL pe umundouù, nu esLI morL. AnImuIIc, ou-
menII se sLrung unII Iungù uILII, Iur ceI de Iu pIcIoureIe meIe
ure cupuI pIIn de sunge. Nu muI e nImIc omenesc în noI.
- DomnuIe subIocoLenenL, ne-uu prùpùdIL...
- E rùu, ZumIIre.
OumenII se încIInù neînLrerupL. "Doumne, MuIcu Dom-
nuIuI, mùIcuIILù". ¡ugIm, cùcI e LoLunu de sLuI pe Ioc. Prob-
Iemu de u sLI ducù Le opresLI Iungù un smoc de Iurbù, suu
Iungù un musuroI de pùmunL, e cu de Iu începuLuI IumII.
¡ugIm decI Iu înLumpIure, nùdùjduInd ujungem Iu rupù.
Dur ucum uu cu noI purcù uILù socoLeuIù, cu grIjù poLrIvILù.
Ducù sLùm cuIcuLI, suIveIe se rùresc sI eIe, pundInd; în cIIpu
în cure IugIm însù, vIn dupù noI cu pIeLreIe, prùbusInd LoL,
vuIcunIc. ¡I vùd pe cuIme, în pIcIoure, urmùrIndu-ne cu
senLImenLe de vunùLorI, cum Lrùgeum noI Iu Brun, de sus
pe Mùguru. OrIce încercure u nousLrù de u IugI îI îndurjesLe
(suu, cIne sLIe, numuI "îI pIIcLIsesLe").
AbIu poL vorbI, cùcI mI-e puruIIzuL guLIejuI de uLuL
îngIILIL în sec:
- NIcuIue, unde sunL ceIIuILI oumenI?
- Nu...
N-upucù sù LermIne, rùspunsuI se rezoIvù în nùruIre de
munLI sI Ium. Am sucIL guLuI cu un puI boInuv, resemnuL,
cu pe LocùLor. N-u IosL nIcI de duLu usLu. PùmunLuI
IùrumILuL, LusnIL în sus, cude ucum, cu înLurzIere, în pIouIe
pe noI.
¡mI pun, înspùImunLuL sI cu mInLeu umIIILù, mùnusIIe.
Mù gundeum uneorI Iu senLImenLuI grouznIc pe cure îI
înceurcù ceI condumnuLI, cure uIIù numuI în uILImuI mo-
menL cù sunL gruLIuLI. TouLù vIuLu Ior vor LrùI sub ImpresIu
ucesLor cIIpe. Dur noI, uIcI, cure sunLem condumnuLI cu
IIecure IovILurù sI dupù IIecure, purcù, gruLIuLI. CIIur cund
merg cevu muI depurLe, obuzeIe Lrec pe Iungù LIne, sLurnInd
curenL sI vujuInd meLuIIc, cum Le LurùsLe un expres cund Le
uIII uproupe de IInIe.
Un nou suIL, dur vujuILuru ne-u IuuL înuInLe, expIozIu e
ucoIo unde vreum noI sù ne oprIm, sI cund sosIm cùdem în
groupu de obuz.
Mù LrunLesc jos, cu oumenII cure se LIn dupù mIne. Purcù
us suporLu LoLuI, dur zgomoLuI nu. ExpIozIIIe, cu prùbusIrI
de IocomoLIve înrosILe unu înLr-uILu, îmI înIIg, cu IovILurI
de buros, cuIe în LImpune sI cuLILe în mùduvu spInùrII.
S-uud IocurI de urmù, uu începuL sù ne urmùreuscù de
uproupe.
SLIu cù nu muI poL Iuce nImIc.
- VIn dupù noI, domnuIe subIocoLenenL, geme un om,
sIursIL, cu un boInuv de LIIos.
E un IeI de nepùsure purcù, muI curund un soI de
nesImLIre. TouLù voInLu mI s-u consumuL în convuIsIunI.
VIn IusuILurI de gIounLe sI, usu, umesLecuLe cu expIozIIIe de
obuz, mI se pur rIdIcuIe sI purcù depurLe de sImLurIIe meIe.
¡ncù un suIL, penLru cù depurLe, muI jos, e LoLusI suLuI.
¡ur vujuILurI, expIozII sI înuInLeu nousLrù Lusnesc puLurI de
pùcurù.
E ucumu purcù o cIIpù de înLrerupere. SopLesc IsLovIL:
- NIcuIue, IuI s-o Iuùm Iu sLungu. ÁsLIu Lrug unume Iu
zece pusI înuInLeu nousLrù, cu sù ne prIndù în expIozIe.
Dur în uceeusI cIIpù vIn, nùprusnIc, vujuILurIIe, cùcI în
uIurù de LunurIIe cure Lrug cund sunLem cuIcuLI, uILeIe,
ocIILe guLu, pure-se, pundesc cIIpu cund ne rIdIcùm. DesIg-
ur, proIILund de ucesL prIIej, ceI de sus Iuc exercILII de LIr,
usu cum udIneuurI Iùceuu exercILII de deIIIure.
¡ncercùm, sIeILI, s-o Iuùm Iu dreupLu. Dur sI ucoIo
obuzeIe ne ujung înuInLe, cùcI se cuIcuIeuzù, prevùzund, cu
vunùLorII de porumbeI. Nu poL gundI nImIc. CreIeruI purcù
mI s-u zemuIL, nervII, de uLuLu încordure, s-uu rupL cu nIsLe
sIorI puLrede. Nu poL nIcI mùcur sù-mI duu seumu ducù ou-
menII dIn juruI meu sunL mereu uceIusI, ducù uu cùzuL, sI
cuLI. Acumu nIcI nu îmI muI vIne sù uIerg. Se spune cù pe
Mureu CuspIcù IurLunIIe sunL usu de grouznIce, Iur unII ou-
menI sI IemeI suIerù uLuL de muIL de rùuI de mure, încuL
LoLuI Ie devIne IndIIerenL sI nu Iuc nIcI un gesL de
împoLrIvIre, cIIur ducù sunL rIdIcuLI sI uruncuLI în mure.
Asu, descIeIuL de LouLe, mù sImL sI eu ucum. Nu muI îmI
duu seumu ducù oumenII uu obruzurIIe murdure de pùmunL
suu de IunIngIne. AbIu muI înLeIeg boceLuI, cu o IILunIe, cu
un bIesLem upocuIIpLIc, dIn uduncuI uduncurIIor purcù.
- Ne-u ucoperIL pùmunLuI IuI Dumnezeu.
OmuI cu IuLu sLInsù, cu musLuLu cùzuLù sI coILurIIe gurII
înspumuLe, nu pouLe spune decuL uLuL, sI o spune uproupe
neînLrerupL. E ucum o cIIpù de IInIsLe. Trug, înLr-udevùr,
pesLe deuI, depurLe, sI obuzeIe Lrec pe sus de LoL, cu o
uruIuIù de vugoneLe, cùuLund pe cIne sLIe cIne. ¡u vreo
douùzecI de pusI de noI e un puruIus sLùLuL cu o mocIrIù. Ne
prIvIm o cIIpù, îmI Lrec IImbu secùLuILù pesLe buzeIe urse sI
pe urmù o rup Iu Iugù, cùcI oumenII vIn Iùrù uILù cIemure.
Cund um ujuns în mocIrIù, obuzeIe Ior, pornILe oduLù cu
noI, uu IovIL numuI în dumbuI dInuInLe, I-uu sùILuL purcù
zvucnIL sI I-uu înnegrIL de pùmunL sI Ium. UrecIIIe vujuIe
înnebunILe sI Iùrù înLrerupere, cIIur ucum, cund obuzeIe
nu vIn în noI.
Dur IuLù, sunL IurIosI de purcù ur II IosL pùcuIILI. EI
rùrIserù puLIn IovILurIIe, penLru cù, ucum înLeIegem bIne,
ne credeuu morLI pe LoLI. Trug Iur, în mocIrIù, dupù noI.
NùdùjduIm cù, ucoIo ceI puLIn, obuzeIe IovInd în mouIe nu
vor muI expIodu LouLe. E udevùruL cù numuI uneIe rIdIcù
Lrumbe de noroI, uILeIe LermInù îngropundu-se IIescùIL. ¡mI
duu însù ucum IùmurIL seumu cù grozùvIu cIIpeIor e dIn uILù
cuuzù decuL u expIozIIIor. ObuzeIe însesI, pe cure Ie sLIm cuL
nIsLe donIcIoure, vIn IzbInd de-u drepLuI înspre noI, purcù
în noI, cùuLundu-ne cu nIsLe gIounLe. SI Ie sImLIm murI IuLù
de gIounLe, usu cum cùIùLorII europenI LrebuIe sù II sImLIL
cund uu IosL uLucuLI, ducù vor II exIsLuL, de musLeIe ven-
Inouse, murI cuL vuILurII, dIn uILe conLInenLe. ¡ovesc în
juruI nosLru cu nIsLe sùbII cure n-ur IzbuLI dInLr-o sIngurù
IzbILurù sù ne reLeze cupeLeIe sI ur IovI upoI, IurIouse,
vujuInd, în dreupLu sI în sLungu, înuInLe sI înupoI, zùpùcIL sI
orb, cùzund sI rupund LoLuI. Ne LrunLIm punù în guL în
mocIrIù, dur nu puLem uIundu (orIcuL de mure e grouzu) sI
cupeLeIe, cùcI ur II sù murIm înùbusILI. ¡ugIm, cu LumpIeIe
IovILe cu cIocune, prInLre coIouneIe de noroI sI Iumù rIdIc-
uLe în IuLù, înuInLe, Iu cuLe cIncI-suse pusI unu de uILu.
Acum puruIusuI Iuce o coLILurù, Iur muIuI dIn dreupLu,
muncuL de suvoI, e cevu muI drepL. AcoIo, cu urecIIIe pIes-
nILe, cIIur ducù nu e udùposL de obuze, ceI puLIn nu puLem
II vùzuLI sI e neusemùnuL Iucru uceusLù rupere dIn vedereu
morLII. DIn upù sI noroI nu uvem uIurù decuL cupeLeIe. Sun-
Lem supLe InsI cu IeLeIe puruIIzuLe cu nIsLe boInuvI în ug-
onIe.
CeIIuILI Lrug ucum cu o înversunure urzùLoure, de oumenI
cùroru nu Ie-u reusIL, dIn vInu vIcLImeIor, o demonsLruLIe.
SLIu cù ducù ur IovI cIIur în mucIIu rupII, ducù poL spune
usu, obuzuI ur venI LoL în noI sI ne-ur Iuce pruI, dur nu-mI
poL expIIcu nIcI ucum de ce purcù nu ur II uLuL de grouznIc,
cùcI ur II înLre noI sI eI, nu sLIu, în prImu IrucLIune de
secundù, o pernù de pùmunL, n-ur II venIreu proIecLIIuIuI
drepL sI pIIn, în crunIu.
TrùIesc, pIungund în mIne, gunduI cù AcIIIe ceI Incom-
purubII sI vILeuz eru InvuInerubII IuLù de sùgeLI sI sùbII - sI
pouLe cù LocmuI de uceeu eru uLuL de vILeuz - în uIurù de
cùIcuI. Eu us vreu sù-mI sLeu IerIL de Lurbureu de IIer, mùcur
crunIuI.
PuLru LunurI Lrug în IuLu nousLrù, Iu zece pusI, cu prIn bu-
ruj sù ne LuIe drumuI sI puLru înceurcù sù dùrume muIuI
(cuL un sLuL de om) de cure ne-um IIpIL. ToL deuIuI se res-
ImLe IncnInd de IzbILurIIe scurLe cu de un neînLrerupL
cuLremur.
Dupù vreo jumùLuLe de ceus, pIIcLIsILI, dezgusLuLI, purcù
s-uu oprIL. RùsuIIùm înceL dur nu puLem vorbI de sIurseuIù.
DIn cuuzu noroIuIuI nu ne muI deosebIm unII de uILII,
îngIesuILI înLr-o vuLrù sub muI, nu muI mure însù cu un
puL, unde ne-um LuruL cu LoLI. Dour, cu musLuLu unu cu
guru, de spumù, MurIn TucIeI bocesLe înLrunu, sIIubIsInd
LùrùgùnuL, cu un bIesLem, de Iu începuL:
- Ne-u ucoperIL pùmunLuI IuI Dumnezeu...
NIcuIue ZumIIr îsI Iu cu muInIIe muIuI cIeIos de pe obrujI.
¡I înLreb cu un zumbeL de recenL operuL:
- AI scùpuL, ZumIIre?
- Mure bIesLem pe cupuI nosLru... Dur noI ne LInem de
dumneuvousLrù, domnuIe subIocoLenenL... Ce-o II cu
dumneuvousLrù o II sI cu noI.
Vreo doI sI-uu uruncuL urmeIe, cu sù pouLù IugI muI usor.
- Unde vù sunL urmeIe, mù MurIne?
CIuLInù dIn cup cu LrIsLeLe...
- ArmeIe nousLre...
NIcuIue ZumIIr îsI prIvesLe urmu cu muguzIu încùrcuLù de
noroI.
- Dur purcù uIe nousLre muI sunL bune de cevu? Nu sunL
desLuIe uruncuLe pe uIcI? ¡u uILe.
- ¡u vezI, mù, cu grIjù, nu vIn cumvu dupù noI?
ZumIIr rIdIcù înceL cupuI deusupru sI pe urmù purcù
uImIL, purcù resemnuL:
- VIn, domnuIe subIocoLenenL, vIn. Sù Lrugem cuLevu Io-
curI sù-I muI mIrùm puLIn sI sù IugIm.
ScoL mùnusIIe murdure, Iuu urmu unuI om, ZumIIr Iuce
Iu IeI, încù doI oumenI se rIdIcù sI eI.
- TrugeLI pe neocIILe, repede...
¡u rùpùILuru IocurIIor nousLe, ceI cure veneuu cu Iu
pIImbure, Iùrù grIjù, se LrunLesc Iu pùmunL.
- Eu nu-I prIcep, de ce se mIscù usu de înceL?... punù
ucum, muILI cum sunL, puLeuu II de muIL ucI sù ne Iu cu dIn
ouIù, înLreubù unuI.
- NeumLuI e om cu socoLeuIù - IùmuresLe ZumIIr - de ce
sù Ie pIurù un om, ducù ne pouLe rùpune cu scuIu?
TIruI urLIIerIeI reIu brusc, exusperuL de IurIos. DIn nou
uvem oLruvù în sunge. SLIum cù nu se LermInuse, dur reuIIL-
uLeu revenIrII e nouù. ¡mI sLrung înspùImunLuL mùnusIIe.
Pe urmù supersLILIu mù descompune cu desùvursIre. Arunc
pucIeLuI cu scrIsorI... MI se pure cù ur puLeu sù IIe IegùLuru
înLre uceIe scrIsorI IuruLe sI InsesIzubIIuI joc uI înLumpIùrII,
cure uduce un obuz Iu o jumùLuLe de meLru Iu sLungu suu Iu
dreupLu. Arunc sI upuruLuI IoLogruIIc, dur munLuuu de
cuucIuc purcù LoL vreuu s-o pùsLrez... uLuL de mure mI-e
grouzu de IrIg.
ObuzeIe cure Iovesc în mIusLInù ne ucoperù dIn nou
obrujII cu noroI, Iur ceIe cure cuuLù mucIIu muIuIuI se
upropIe sI se depùrLeuzù. ¡Iecure expIozIe ne nùucesLe
bùLundu-ne mereu LepI de IIer, cu cIocunuI, în urecII, sI
vuIesLe grouznIc de meLuIIc, cu sI cum vugoune de LubIù ur
cùdeu de Iu eLuj pe buzuIL.
O expIozIe de obuz e cu o cIocnIre de LrenurI. CIne ur
puLeu suporLu suse-supLe suLe de cIocnIrI de Lren înLr-o
sIngurù zI?
Un obuz u IovIL în mucIIe... MI se pure cù, upropIuLI, doI
dInLre oumenI sunL IovILI de rupLurI, dur n-um LImp sù vùd,
cùcI ocIII mI se încIId scurL, corpuI mI se încIesLeuzù în
convuIsIe epIIepLIcù.
- AscuILù, DumILre, uzvurIe munLuuu uIu, cu sù poLI IugI
muI usor! sI mù urunc înuInLe, cùcI sImL cù sLùm înLr-un
mormunL. E o Iugù deznùdùjduILù, prIn uIbIu puruuIuI, cu u
ugIIoLunLuIuI cùIure, muI uIes cù upu e muI puLIn
mocIrIousù ucI. ¡u vreo douù suLe de meLrI e o nouù
coLILurù rupousù. Ajungem ucoIo LreI InsI, dupù ce um IosL
despùrLILI unII de uILII prIn IunLunI LusnILoure, cuL un Lurn,
de pùmunL sI Ium.
Dùm ucI pesLe un grup de opL-nouù oumenI dIn pIuLonuI
meu, cure usLeupLù un momenL prIeInIc sù Iugù.
DIn urmù muI vIn încù doI, dInLre ceI cure Iuseserù cu
mIne. Cund ujung, muI muIL se prùbusesc decuL se cuIcù, pe
urmù cuuLù cu prIvIreu IscodILor.
- PeLru GùrIIcI?
¡ur ceIùIuIL cerceLeuzù.
- Nu cred, mI se pure cù u rùmus ucoIo... A MurIeI...
SI pe urmù ne Iùmuresc: eI uu prIns de vesLe cù IugIm
ubIu o cIIpù în urmù, usu cù veneuu cum dupù noI; uLuncI
uu vùzuL un obuz cure I-u reLezuL cupuI IuI A MurIeI...
- ... sI Iugeu, usu Iùrù cup, dupù dumneuvousLrù, domnuIe
subIocoLenenL.
- A mers cu Iu vreo puLru-cIncI pusI sI pe urmù u
îngenuncIeuL sI u cùzuL.
OumenII se încIInù:"... mumù... mu..." Ducù nu cumvu u
IosL vreo IuIucInuLIe u Ior, subIu vujuILoure u nImerIL LoLusI.
SI ceI cure povesLeu reIu, cu sù-sI înLùreuscù penLru eI.
- A MurIeI u IosL.
Acum sunLem LoLI vreo doIsprezece.
- HuIdeLI, cù ucI e cupcunu morLII.
- Ne omourù Iùrù IupLù.
Dur nu uvem LoLusI curujuI sù Lrecem prIn IocuI de buruj.
Ducù urLIIerIu InumIcù ur II bùLund o zonù IIxù, nevùzuLù de
ceI cure conduc IocuI, cuIcuIuLù dour pe IurLIe, purcù
IoLùrureu ur II muI usourù.... Ar II cu un IeI de IoLerIe, Iu
cure cIIur ducù nu uI decuL o sunsù InIImù, LrebuIe sù
încercI. Dur burujuI ucesLu e condus de oumenI cure ne
urmùresc cu pe nIsLe gungùnII. GunduI nu ezILù, munu nu Ie
Lremurù, ocIIuI uIege IInIsLIL LInLu, cùcI sunL neLuIburuLI de
urLIIerIu nousLrù, cu nIsLe mecunIcI de cuIe IeruLù obIsnuILI
cu roLILeIe sI munIveIeIe Ior.
ToLusI, în Ioc nu muI puLem sLu... Un nou suIL, o nouù
dezIùnLuIre de LrùsneLe (cùcI ucum nu muI Lrug, cuL LImp nu
se vede nImenI, cI LunuI usLeupLù ocIIL guLu, punù cund
sunLem în Iugù).
Ajungem LoLusI în suL, dupù ce muI înLuInIm pe drum uILI
cuLIvu oumenI, dIn pIuLon. PouLe sù IIe ucum cum pe Iu
prunz. SLùm decI uproupe de LreI ore sub IocuI dezIùnLuIL uI
urLIIerIeI.
¡n suL e cu o urùLure de sLuIII mIIILure.
Tudor Popescu sLù dupù o cusù, cu pIuLonuI IuI LoL.
- OmuIe, de cund Le usLepL...
SunL încremenIL de nedumerIre. Cund e o Iugù generuIù,
eI usLeupLù sub LruIecLorIu urLIIerIeI sI u morLII.
- Cum eru sù Le Ius sIngur pe uIcI? AsLu-I.... ÁIu de Iu regI-
menL sunL nIsLe cuInI... Nu pùrùsesLI un om, usu, cu
puLruzecI de InsI, în IuLu InumIcuIuI cure u pornIL Iu uLuc.
Nu-I Iuu în bruLe, nu-I sLrung munu, cI surud IdIoLIzuL.
¡u o IunLunù, mù spùI pe IuLù. OumenII îsI Iuu muIuI
IunIngInos de pe IuLù cu dosuI puImeIor.
- RegImenLuI, buLuIIonuI? Unde sunL?...
- RegImenLuI? Drucu sLIe... LrebuIe sù IIe Iu LreI ore de
murs de uIcI. A pIecuL de uLuncI, dIn zorII zIIeI. CompunIu?
o II sI eu Iu zece kIIomeLrI; Iur, cùLre oumenII IuI: HuI, mù
pùcùLosIIor... ¡esILI sI ùIu dIn pIvnILù.
PrInLre cuseIe sùruce, boIovùnouse, se Iuce o rùspunLIe
vugù.
- O Iuùm pe drumuI ùsLu, spre dreupLu?
- Ce drum, bùIuLuIe? ucoIo sunL nemLII.
- SI-ncoIo?
- SI-ucoIo sunL nemLII. O Iuùm Iu deuI în sus, înLr-ucoIo-I
regImenLuI.
Am senzuLIu cù ne-u cuprIns o upù.
Urcùm, decI, pe povurnIsuI dImpoLrIvù, LoL pe o
vuIceIusù rupousù, mùrunLù sI cu IùsLurI.
BomburdumenLuI, cure în suL sIùbIse de LoL, reîncepe
IurùsI. Acum sILuuLIu e însù uILu.
VuIceIusu Iuce ocoIurI. Cund suIe în pIepLuI deuIuIuI,
nemLII vùd punù în IunduI eI sI ucoIo nImIc nu ne pouLe
udùposLI... Dur cund o Iu Iu sLungu suu Iu dreupLu, muIuI e
puruIeI cu eI sI ne oIerù udùposL sIgur. Nu uvem decI de Lre-
cuL decuL vreo LreI-puLru zone de buruj, pe cure eI Ie
supruvegIeuzù cu grIjù. ¡nLr-un ceus Iucem sI ucesLI doI
kIIomeLrI jucund, cund e nevoIe, cu Iu un nebunesc joc de
noroc uI morLII. De douù orI înLuInIm despùrLILI de vùI sI nu
sLIm încoLro s-o Iuùm. GùsIm spunzuruL în cuLe un beLIgus,
însù, cuLe un bIIeLeI: "¡u dreupLu, OrIsun". (¡-um înLrebuL
muI LurzIu, cu o InexpIIcubIIù neînLeIegere de ce u sI semnuL
bIIeLeIeIe sI mI-u rùspuns, cu bunù drepLuLe: Cu sù nu
credeLI cù e vreo cursù u nemLIIor.) Deusupru e un mure
pIuLou cu soseuuu sI uILe suLe. AdIcù, exucL, e Luru
obIsnuILù, cù SùsùusuI eru cùzuL în uIbIu rupousù.
AcoIo dùm pesLe OrIsun... ConsLILuIse dIn oumenII
rùmusI în urmù o urIergurdù sI ne usLepLu.
VIne Iungù mIne cu IIguru IuI, Iungù sI rusù, înIIorILù.
- AI scùpuL, mùI?
- Dur eu pe LIne Le credeum IùcuL pruI, ucoIo Iu cùruLe...
- MuI scupù omuI... m-um uIes sI cu cIzmeIe. ZumbesLe
puIId. Ce zIcI? usLu u IosL urLIIerIe nemLeuscù?
- A IosL.
Mù LrunLesc jos IsLovIL. Eru cu Iu unu-douù dupù-umIuzù.
E cuId, soureIe sI IumInu uIbIcIousù. OumenII se udunù
grùmudù... ¡uc socoLeuIu... ¡Ipsesc numuI suIsprezece, cu
ceI evenLuuI rùLùcILI, cu LoL. AcesL "numuI" se reIerù Iu sen-
LImenLeIe de grouzù prIn cure um LrecuL sI Iu rIsIpu de
obuze u nemLIIor.
- DumILre, e cevu de muncure?
- Avem, dom subIocoLenenL... ouù sI cIucuIuLù de Iu
cùruLeIe uIeu.
SI Ie cuuLù LIInIL în sucuI de punzù.
- N-uI uruncuL munLuuu?...
- Cum o s-o urunc, domnuIe subIocoLenenL? cù ucum
încep pIoIIe... Asu cevu nIcI domn muIor n-ure. DumILru e
Iung, urecIeuL, buzuL sI prucLIc.
Cud sIeIL sI nemunguIuL. ¡nLermInubIIuI bomburdumenL
u sIùrumuL LouLe resorLurIIe dIn mIne. Vorbesc rur sI numuI
cund e nevoIe neupùruL sù rùspund... Mù sImL puIId sI cund
îmI Lrec munu pesLe obrujI vùd cù mI-u crescuL o burbù cu
de morL.
Mù înLreb înLuI, IungIL în sunLuI soseIeI, ducù nu um IosL
preu de LoL demoruIIzuL de IocurIIe de buruj. E o înLrebure
cure nu m-u sIùbIL nIcIoduLù în rùzboI, dur cure ucum mù
cIInuIe muI sLùruILor cu orIcund: AILuI, în IocuI meu, s-ur II
purLuL muI demn?
Ducù nemLII înuInLuu, mù puLeuu prInde Iùrù IupLù, cùcI
e neîndoIos cù n-us II IosL în sLure sù mù upùr. DeuILmIn-
LerI, nIcI nu muI uveum cuI comundu, cùcI nu uveum Iungù
mIne decuL supLe oumenI. E o probIemù, cure sI în ceuIuILù
vIuLù (cure nu e decuL puruIeIù cu ceu de ucum) m-u obsed-
uL mereu, încù dIn uILImuI un de IIceu: SunL InIerIor
ceIorIuILI de vursLu meu? ¡n uceIeusI împrejurùrI, uILII cum
s-ur II comporLuL?
Tudor Popescu Iumeuzù un cIIsLoc gùIbuI, LInundu-I
IscusIL înLre urùLùLor sI degeLuI ceI gros, cu ocII ubsenLI,
cùcI e gundILor sI eI, ucI în sunLuI cu smocurI de Iurbù uI
soseIeI. EI de ce u rùmus sù mù usLepLe? SLIu cù dIn cuuzu
cuLorvu mIcI IsprùvI, cumuruzII meI uu ourecure udmIruLIe
penLru mIne, Iur dIn cuuzu gesLurIIor meIe prIeLenesLI, o
drugosLe de IruLe. Dur de ce, eu, cure cred cù îmI Iubesc
uLuL soIduLII, n-um sLuL sù udun rùnILII cùzuLI pe cousLù? E
udevùruL cù um IosL pouLe ceI dIn urmù, cIIur dIn pIuLonuI
meu, dur eu nu sLIum usLu sI nIcI ucum n-o sLIu precIs. ¡n
suL nu Lrùgeu urLIIerIu, sI Popescu nu Lreceu prIn încercùrIIe
prIn cure Lreceum eu, e udevùruL, dur pouLe cù ur II LrebuIL
LoLusI sù sLuu sù udun dIn rùnILI... SI unde sù-I duc?... cum
sù-I LrunsporL?... cund LrupeIe nousLre sunL LocmuI Iu zece
kIIomeLrI.
SI încù uILù obsesIe, cu rùdùcInI sI muI uduncI.
SunL dInLr-un neum InIerIor? Ce us II IùcuL ducù us II IosL
Iu Verdun, suu ducù us II pe Somme, în urugunuI de obuze
unde Lrug mII de LunurI o duLù? E uceusLu InIerIorILuLe de
rusù?
EI nu sunL dIn curne sI nervI cu noI? Ce suIIeL uu, de poL
uveu LùrIu sù îndure uLuLu?
ExIsLù, pe drepL cuvunL, vreo rusù uIeusù, cure pouLe
suporLu ceeu ce noI nu puLem suporLu? sI uLuncI LrebuIe sù
Lrug consecInLeIe IIresLI penLru LouLù ucLIvILuLeu neumuIuI
meu, penLru ruporLurIIe vIILoure, penLru gundurIIe de reuI-
Izure în vIILor, cure LrebuIesc ujusLuLe mIjIouceIor modesLe.
Nu credeum în nImIc... nIcI mùcur în Dumnezeu... sI
uceusLù zI, urùLundu-mI IImILeIe voInLeI sI uIe personuIILùLII
în compuruLIe cu uILII, mù dovedeu înLr-o InIerIorILuLe de
epuvù. A IosL desLuI sù upurù nemLII... IocuI u douù buLerII.
SI LoLusI ucum soureIe eru sus, prIeLenII mù usLepLuu... o
compunIe înLreugù sLrunsù prIn grIju IuI OrIsun, LouLù u
nousLrù, pe rùspundereu nousLrù, creuLù de eI dIn nImIc, cu
o cusù, cu o sLuLuIe, cu o grùdInù sùdILù, ne dùdeu un reuI
orgoIIu sI uproupe cù doreum sù rùmunem în urmù.
¡ncoIonùm Irumos ucesLI o suLù sI cevu de oumenI, IùcuLI
dur LùrII, Iùsùm o urIergurdù mIcù în urmù sI pornIm.
±.6. "Wer kunn Romänien retten?"
AbIu cund dùm pesLe un pod cure urde mocnIL, cund vedem
pusLIuI pe cure-I înLuInIm, suLe dupù suLe, uIL pod cure ur-
de, înLeIegem despre ce e vorbu în reuIILuLe. OrIsun
zumbesLe LrIsL, cu înLeIes umur, cund ocoIIm prIn vud:
- Nu muI um sperunLe de înLourcere.
Dupù uproupe LreIzecI de kIIomeLrI de murs IsLovILor,
cure mù IdIoLIzeuzù, cu urecIIIe sI cupeLeIe mereu înLourse
înupoI, ujungem dIn urmù, pe înseruLe, în murgIneu Nugv-
VurosuIuI, buLuIIonuI, cure ne dùruIesLe cu IndIIerenLù de
mecunIsm o seucù surprIzù. Vom rùmune în uvunposLurI.
SunL uLuL de obosIL, sunL uLuL de sIeIL de voInLù, încuL cu
greu mù sLùpunesc sù nu urIu IurIos.
CùpILunuI, îngùduILor sI IemInIn, mù poLoIesLe cu prIeL-
enIe, uImIL (cu un Lùrun cure u vruL sù rùLùceuscù prIn orus
un cuIne sI îI gùsesLe, uproupe de cusù, sub drIcuI curuIuI),
dur sIncer bucuros cund mù vede înLors dIn vuIeu unde mù
Iùsuse. DeuILIeI, o compunIe, pIecuLù muIL înuInLeu meu,
bùLuLù de urLIIerIe, se împrùsLIuse, se rùLùcIse sI încù nu se
sLIu nImIc de eu.
- GIeorgIIdIuIe, uI rùbdure, domnuIe, s-u dus domnuI
muIor sù expIIce comundunLuIuI cù e Lrupu obosILù.
RùspunsuI ne vIne LocmuI în zorII zIIeI sI mergem sù
cunLonùm în suL, unde dùm pesLe un înLreg corp de urmuLù
pouLe, pesLe o dIvIzIe ceI puLIn, în ceu muI mure
învùImùseuIù cu puLInLù.
Dupù ce, cu cIIu cu vuI, gùsIm cuLevu grujdurI sI douù
odùI penLru odIInù, sunLem LouLù zIuu cIemuLI Iu regImenL
penLru u prImI ordIne udmInIsLruLIve, penLru încIeIerI de
ucLe. MI se duu înLuIIe scrIsorI venILe dIn Lurù. Pe un pIIc e
scrIsuI mure, puLIn upIecuL, uI nevesLeI meIe. O pun cu sI pe
ceuIuILù, u mumeI, în vesLon, Iùrù sù Ie cILesc. ¡nLuInIm,
dupù uLuLu vreme, înLuIu ourù, servIcIIIe regImenLuIuI sI
LouLù zIuu ne e IuuLù cu dIverse compIeLùrI de rubrIcI, ru-
pourLe, IùmurIrI. Nu ne-um IuuL soIdeIe sI e musuI sù Ie
Iuùm, semnund sLuL. TrImIL bunII, cu cure n-um ce Iuce, pe
douù udrese cunoscuLe, Iu înLumpIure uproupe. DumILru
mI-uduce vesLeu cù Iudu cu buguje u IosL spurLù... suu s-u
sLrIcuL... desLuI cù e gouIù cu LoLuI. Nu muI uvem decuL ce e
pe noI.
VenIm pe drum spre cunLonumenL; OrIsun îmI sopLesLe
cu gund îngenuncIeuL:
- Wer kunn RumunIen reLLen?
- Ce vreI sù spuI?
- Am cILIL de douù orI zIureIe. PIerdem rùzboIuI.
- SI ce puLem Iuce?
- DouùzecI sI cIncI de mII de prIzonIerI Iu TurLucuIu.
- Ducù generuIII nosLrI nu sLIu un prIncIpIu de LucLIcù,
eIemenLur: cù o bùLùIIe prosL ungujuLù nu se conLInuù, cI
provocI uILu, cu JoIIre Iu Murnu.
MILIcù RùduIescu e IndIgnuL.
- AdIcù voI credeLI prosLIIIe uIeu despre TurLucuIu? E
congesLIonuL de munIe. CredeLI LouLe prosLIIIe nemLesLI?...
SI pIeucù uproupe înLorcundu-ne spuLeIe.
OrIsun se uILù Iung dupù eI sI pe urmù mù Iu de bruL:
- CrezI Lu cù oumenII de Ispruvù de-ucusù, cuLI or II, sLIu
cum e condus rùzboIuI romunesc? ¡sI duu seumu cù nemLII
vor ujunge Iu BucuresLI?
- PouLe cù du... pouLe cù nu.
Mù prIvesLe upùsuL, cu LrùsùLurIIe preu sImpIe în IInII
drepLe.
- AscuILù, GIeorgIIdIuIe, unuI dIn noI doI, pouLe
umundoI, LrebuIe sù pIece Iu BucuresLI... TrebuIe sù gùsIm
ucoIo oumenI cure sù ne uscuILe, cuL muI e LImp.
- Cum o sù pIecI de ucI?
Se upropIe sLruns de mIne:
- Am vorbIL cu DImIu. PouLe se vu gùsI vreo însùrcInure.
E vorbu sù se LrImILù un oIILer, cu sù uducù un LrunsporL de
Iu purLeu sedenLurù.
Surud cu mIIù.
- Vu pIecu desIgur ugIIoLunLuI regImenLuIuI suu uIL-
cInevu.
- MuIoruI DImIu vu Iuce sù pIece unuI dIn noI.
- OrIsun, ce crezI Lu cù puLem Iuce ucoIo?
- Sù vorbIm cu vreun purIumenLur InIIuenL, cure sù Ie
descIIdù ocIII LuLuror.
Am rupL o rumurù de copuc sI-I numùr IrunzeIe.
- AscuILù OrIsun, ducù mergem ucoIo, nu-I decuL un sIn-
gur Ieuc: revoIvereIe. AI curujuI ùsLu? Ducù vreI, dezerLùm...
EsLI în sLure?
A rùmus îngunduruL.
- E preu compIIcuL...
- ALuncI, sù Iùsùm IucrurIIe cum sunL.
Dupù-musù dorm vreo douù ceusurI sI cund mù desLepL
îmI uduc umInLe de scrIsorI. Mumu îmI spune cù ucusù sunL
LoLI bIne sI: "SLeIune, mumù, rougù-Le IuI Dumnezeu în
IIecure seurù, cù eI ne e sInguru nùdejde... sI vezI, III
cumInLe... Iù sI Lu cum Iuc uILII". BIuLu mumù, cum crede eu
cù "Iuc uILII"? NevusLù-meu, pe IurLIe Iungù mov, îmI
muILumesLe penLru donuLIe: "A IosL o surprIzù, m-u uImIL...
Sù Le gundesLI ucoIo, în rùzboI, uLuL de muIL Iu mIne.. ¡LI
muILumesc încù o duLù cù uI IosL uLuL de drùguL în cIesLIu
IIreIor, sI-mI pure IourLe rùu cù uILImu ourù ne-um
despùrLIL puLIn cum rece. Dupù pIecureu Lu um IosL LrIsLù sI
u LreIu zI um pIecuL dIn CumpuIung. SIngurù... cu ser-
vILoureu... de-ubIu um gùsIL IocurI în Lren. AIcI um gùsIL LoL-
uI în reguIù. ScrIe-mI ducù poLI, sI cuL poLI muI muIL. ScrIe-
mI unde uI pus cIeIu de Iu bIrouI umerIcun, unde sunL uc-
LeIe... ¡erI um IosL Iu mumu... cù sunL sIngurù LouLù zIuu...
Te sùruL, scrIe des cum Le uIII. E udevùruL cù înuInLuLI
mereu? uIcI e o mure bucurIe."
CIeIu de Iu bIrou, ucLeIe, um IosL drùguL (?). Ce poL sù IIe
penLru mIne LouLe usLeu?... EI uu ucoIo pe "muIne". Ce sLIu
eI de ce u IosL IerI în reuIILuLe în suLuI Sùsùus?
PropozILIuneu "cù sunL sIngurù LouLù zIuu" mù Iuce sù
zumbesc, nu penLru cù o recunosc LIpIcù sI uLuL de musInuI
mIncInousù, cuL penLru cù îmI uduc umInLe cuL um suIerIL
dIn cuuzu eI. Acum LoLuI e, purcù, dIn uIL Lùrum, Iur înLre
noI ubIu ducù e IIruI de uLù uI gunduIuI înLumpIùLor.
O sIngurù curIozILuLe, cu de umuLor de LubIourI, um: Cum
o II Iumeu usLu, cure sLIe cù urmuLu e în rùzboI? cum e uL-
mosIeru sLrùzII, u resLuurunLeIor, cum vorbesc Iu musù? us
du nespus de muIL sù vùd ucum un exempIur mùcur dIn zI-
ureIe murI, de dImIneuLù, sù cILesc, dedubIuL, cu ce IILerù?
cu ce LILIurI? vesLIIe rùzboIuIuI romunesc.
- Nu dormI, GIeorgIIdIuIe? mù înLreubù de pe puLuI
ceIùIuIL Tudor.
- Bu du... um dormIL... CILeum ucum scrIsorI de ucusù...
- HuI sù vedem cuII IuI Corubu.
E un udevùruL Ioc de rendez-vous oIILeresc grujduI vecIn,
unde cùpILunuI Corubu LIne puLru cuI, prudu IuI de rùzboI.
- ÁsLu-I dIn grujdurIIe IuI EsLerIuzv, urùLu cu mundrIe
nouI proprIeLur un roIb pInLenog, subLIre sI nervos cu un
cuI de curse. ¡ I-um IuuL unuI conLe.
Corubu, cu sù-sI pouLù Iuce coIecLIe de cuI, u înLIns ceIe
muI ubIIe curse puLruIeIor de IusurI. AdIcù numuI LreI u
cupLuruL, cù pe unuI I-u uIes dInLr-o IergIeIIe înLuInILù sI I-
u pIùLIL, IuLù de murLorI udusI unume, cu bunI bunI sI IourLe
cInsLIL socoLILI Iu preL. AdmIrùm ceIe puLru unImuIe subLIrI,
sI vII cu jocuI de Izvor, cu dezInLeresureu cu cure Ie-um II
prIvIL pIcLuLe.
- SI ce IuceLI cu eI, domnuIe cùpILun?
E sIncer uImIL.
- Cum ce Iuc cu eI? Dur în LImp de puce un cuI cu ùsLu mù
vu cosLu soIdu pe un un, domnuIe.
- SIgur, un muIor ure nevoIe de cuI, îI compIeLeuzù
gunduI, crezund cù gIumesLe, un IocoLenenL de
udmInIsLruLIe...
Dur cùpILunuI e desLuI de ucru:
- MuIorI ujungeLI voI, IoLII ùsLIu de Iu InLendenLù... eu um
sù Iuc însù un grujd de cuI de curse...
- De ce IoLI, domnuIe cùpILun, de ce ne IuceLI IoLI?
- UILù-Le Iu eI, nI-I uruLù cu dIspreL cùpILunuI, neLezInd
mereu coumu de mùLuse u roIbuIuI. Ne LrImIL, orI nu ne
LrImIL Irunù, eI o Lrec Iu ordInur. Bu sI uLuncI cund ne-o
LrImIL, o Iuu cu jupcu de prIn curLIIe oumenIIor sI o Lrec
upoI grus Iu socoLeuIù.
Rudem LoLI, rude guIben sI IocoLenenLuI, dur punù Iu noI
u ujuns zvonuI cù uceI de Iu eLupù uu LrImIs - sIgurI cum
sunL cù scupù - cuLe-o udevùruLù zesLre ucusù.
Cu sù ne împuce, IocoLenenLuI ne cIeumù Iu muguzIu dI-
vIzIeI, sù ne deu LIgùrI sI vIn bun, înIunduL.
Pe drum dIscuL cu OrIsun sI Tudor Popescu:
- Pe IocoLenenL îI înLeIeg, e sIgur cù se înLource, dur Cor-
ubu?
- Du, e cIuduL... încredereu usLu...
Corubu îmI dù o spuImù IInIsLILù, cu un boInuv cure, spre
deosebIre de LoLI ceI dIn juruI IuI, nu sLIe cù ImpresIu de
muILumIre sI bunùsLure pe cure o ure e semnuI ugonIeI
upropIuLe sI Iuce pIunurI unde sù-sI peLreucù vuru.
Pe sLrùzIIe suLuIuI, LrunsIormuL înLr-o provIzorIe cupILuIù
de reguL mIIILur, e o mIscure de LrùsurI, Iurgoune sI uuLo-
mobIIe cIIur, cIesoune sI LunurI Lruse în murgIneu drumu-
IuI, cure desIId orIce gund de ordIne.
CurLIIe sunL LouLe pIIne, cum sunL pIIne de cure sI LrùsurI
curLIIe IunurIIor în zIIeIe de Lurg, Iur oumenII IorIoLesc în
LouLe pùrLIIe.
VInuI sI gusLùrIIe, probubII de Iu popoLu dIvIzIeI, sunL de-
IIcIouse.
- O sùpLùmunù, douù, cuL muI sLùm uIcI, VusIIIuIe, sun-
Lem musLerIII LùI. ¡LI Iucem vud.
Un IocoLenenL scurL, cu musLuLu bIondù, înLreubù mIruL:
- CredeLI cù sLùm uIcI douù sùpLùmunI?
- !?
- TreI zIIe, o sùpLùmunù ceI muIL.
- TreI zIIe? PenLru usLu ne-uu udus Iu dIvIzIe?
Ne vIzILùm cunLonumenLeIe sI IoLùrum cu seuru sù Iuùm
musu împreunù cu LoLI umIcII, Tudor Popescu, OrIsun,
MILIcù RùduIescu sI cu mIne.
Dur se vede cù ordonunLeIe uu vorbIL despre buncIeLuI
nosLru, cù se muI InvILù sI uILII.
- Tu ce uducI? A nu, puI IrIpLI uvem... SI surdeIe uvem.
- Du?... eu um urdeI umpIuLI...
Ne prùpùdIm de rus o cIIpù... urdeI umpIuLI?... ce Idee,
usu seuru?...
- Dur, urdeI umpIuLI... cù u gùsIL musInù de gùLIL.
Pe jumùLuLe sunLem convInsI... OrIsun cIIur Iuce
reIIecLIu rezonubIIù:
- Drugù, urdeII umpIuLI sunL o muncure udevùruLù, de ou-
menI usezuLI... cu puL sI musù... nu puI IrIpLI, de oumenI
vesnIc pe drum.
¡IresLe cù sunLem de ucord, dur ucum, umIcuI nosLru
prImesLe cu greuLuLe.
- De, nu sLIu... ducù o sù ujungù... n-um decuL o Luvù.
ConsLuL Iur cù pe IronL nu muI sunL uceIe LIpurI
"pILoresLI" de cure e uLuL de pIInù IILeruLuru. ToLI ceI cure
sunL "pILoresLI" o vor - sI sunL consLIenLI de usLu - usu cum
vor sù-sI Iucù un "cup" ceI cure-sI Iusù burbù. ¡n LIc, în Ior-
muIu repeLuLù, e cevu de cuboLInuj. Dovudù cù, ducù pe un
cIeIIIu cu LIcurI pILoresLI îI scuLurI sI îI vorbesLI gruv sI serI-
os, nu muI Iuce pe curugIIosuI, nIcI pe ucLoruI. Dur rùzboIuI
e muI uIes sIncerILuLe, uproupe de pùmunL sI pIuLrù. Nu e
LeuLru, cIIur cund e gIumù. Nu exIsLù decI LIpurI pILoresLI
decuL Iu popoLe, Iu InLendenLù sI Iu eLupe. AcoIo, cund sunL
uneorI, sI ceI de pe IronL se Iusù IspILILI. Acum sunLem
numuI veseII.
Pe înseruLe u începuL sù burnILeze. ¡n oduIu meu, puLuI
cu ceursuIurI uIbe e IùcuL (n-um dormIL în LreI zIIe decuL
LreI-puLru ore pe upucuLe) sI musu e înLInsù cum se cuvIne
penLru suse "persoune", nu InsI. E un soI de veseIIe, cIIur
cund musu e încùrcuLù sI puIuruI pIIn, cum Iu IeI cu veseIIu
uscuLù u IIgurunLIIor de LeuLru, cure sunL veseII, sLrIgù sI
beuu dIn cupe gouIe.
Dur cund uduce cusLronuI cu uburI de supù deIIcIousù -
unde I-o II gùsIL? - ordonunLu e ourecum grIjuIIe:
- Domn subIocoLenenL ... nu-mI mIrouse u bIne.
- Ce, mù, urdeII IuI VusIIescu? înLreubù MILIcù.
- Nu, XY u prImIL ordIn de ecIIpure...
¡IngurIIe uu cùzuL în IurIurII. Purcù u LurnuL cInevu IùLurI
în supù.
- ¡u vezI, mù... NIcuIe... PuruscIIve, ùIu de-ucoIo, Iu
duceLI-vù sù vedeLI ce e...
Nu muI mùnuncù nImenI. E o enervure jousù, IùcuLù dIn
dezgusL sI IsLovIre. SunLem brIgudù cu XY.
PuruscIIv se înLource cu un cIIoL de bucurIe.
- NumuI XY... Iu noI nu e nImIc.
Dur uLuL nu e de ujuns cu sù ne reuducù poILu de
muncure. NIcI nu vorbIm mùcur... Tudor Popescu s-u dus
sù se LrunLeuscù pe unuI dIn puLurI, în usLepLure.
TIgnuIe preIungILe sI, în sLrudù, comenzI scurLe,
corecLuLe. XY se Iormeuzù penLru pIecure în seurù.
- Sù vedeLI, drugù, cù pe noI ne Iusù în puce. Am eu o
presImLIre u meu... cù pe noI ne Iusù în puce. UILe, eu
mùnunc Iùrù grIjù...
NoI ceIIuILI ne muILumIm sù Iumùm Iùrù sù spunem o
vorbù.
¡u oru ¤ vIne ordInuI sù ne ecIIpùm. Ne încoIonùm upoI
pe o pIouIe rece sI pùLrunzùLoure de Loumnù.
- VedeLI, domnuIe subIocoLenenL, ducù uruncum mun-
Luuu de cuucIuc...
- Bruvo, DumILre, esLI o ordonunLù cIusIcù...
- Du, dom subIocoLenenL...
- Ce du, mù?
- SunL usu... cum spuneLI dumneuvousLrù.
- EsLI un prosL.
SunL îmbrùcuL LoL în cosLumuI oIILeresc subLIre (cùcI ubIu
muI LurzIu oIILerII se vor îmbrùcu cu uceIeusI IuIne, vug
ujusLuLe, cu sI Lrupu) cu cure um pIecuL în ujunuI SIunLù
MùrIeI.
ToLI îmI udmIrù cu InvIdIe munLuuu... OrIsun ure
perecIeu de cIzme de Iusur IungI, rosII, dur se codesLe sù Ie
puIe, cùcI îI e IrIcù sù nu IIe, înLr-o evenLuuIù IupLù, preu
vIzIbIIe.
PornIm înceL dupù cIesouneIe de urLIIerIe, cu dupù un
drIc. Nu se vede nImIc sI, dupù ce IesIm dIn suL, drumuI,
dIn cuuzu pIoII dese, cure desIundù, e o udevùruLù mIusLInù.
Credem cù nu InLrùm cIIur uzI suu muIne în IupLù; bu încù
nI se pure sIgur, dur drumuI ùsLu prIn noroI, în înLunerIc
beznù, sub puIeIe de pIouIe, e îngrozILor. AIunecùm, ne
LInem unII de uILII sI ujungem cu LoLI în sunLuI dIn mur-
gIneu drumuIuI.
- ALenLIe... pod sIùrumuL... se LrunsmILe, venInd dIn om
în om, însLIInLureu. Dur cum înLunerIcuI e preu de
nepùLruns, cùdem LoLI, rund pe rund, în mocIrIù. Ne
scouLem, Lurundu-ne, unII pe uILII. MuI IIecure pus e IùcuL
dIn LreI pusI: unuI uIunecuL spre dreupLu, uILuI
îngenuncIeuL Iu sLungu sI în sIursIL ceI bun înuInLe.
MI-e ImposIbII sù sLIu în ce dIrecLIe mergem.
- ALenLIe... uLenLIe... cIeson împoLmoIIL.
OcoIIm usu cu sù ne conIormùm IndIcuLIeI, desI ne
înLrebùm ducù nu cumvu ucum gresIm. Trecem probubII pe
Iungù un Lun, dur nu sLIm unde e...
SunL sIeIL... mI se îndouIe genuncIII uzI...
GIeLeIe de sevro mI-uu devenIL cu nIsLe bunduje de noroI
rece în juruI pIcIoureIor...
MI Ie smuIg cu greuLuLe, cu sI cund pùmunLuI mI Ie-ur
suge.
PIouù mereu sI înLunerIcuI e uLuL de mure de purcù sun-
Lem rùLùcILI înLr-o mInù, Iùrù un cIIbrIL, Iùrù o undù de
IumInù mùcur. ¡nLre o puIpuIre de LIgurù sI soureIe LoL, e
muI mIcù deosebIre, Iùrù îndoIuIù, decuL înLre o IucIre de
zId uIb sI înLunerIcuI ubsoIuL.
Cund uneorI drumuI ocoIesLe, înLunerIcuI devIne sI eI
muI IIcIId sI ne spuIù obrujII.
Undevu, înuInLe, s-u uprIns o IumInù. ¡medIuL încep ur-
IeLe: sLInge... sLInge IumInu. SI e Iùrù noImù, cùcI o IumInù
nu pouLe IndIcu o pozILIe, de vreme ce nu I se pouLe de-
LermInu IocuI. BujbuIm muI depurLe prIn înLunerIc.
- ZumIIr... NIcuIue ZumIIr... Nu rùspunde nImenI. Zum-
IIr!... Pun munu pe ceI dIn sLungu meu: Tu esLI ZumIIr?
- Nu sunL, cumurude... ZumIIr s-u dus pIsemne - sI ucI
îmI LrunLesLe o porcùrIe soIdùLeuscù.
- Mù, cIne esLI Lu, mù... n-uuzI? sI îI Iuu de guL...
CInevu îmI recunousLe voceu:
- Mù, e don subIocoLenenL de Iu u nouu.
- Don... don... subIocoLenenL... eu sunL dInLr-u supLeu.
- A supLeu? upuc de runILù pe ceI dInuInLeu meu... CIne
esLI? DIn ce compunIe esLI?
- VusIIe TonILu dInLr-u supLeu.
- Mù, uIcI sunLeLI dInLr-u supLeu?
- Nu, don subIocoLenenL, u opLu, îmI rùspund cIncI o
duLù.
- Dur u nouu unde e, mù?... EI, u nouu...
- AIcI, don subIocoLenenL, rùspunde unuI sI purcù îI e
voceu IosIorescenLù, uLuL de muIL o sImL.
- Unde sunLeLI, de uIcI: înuInLe... înupoI?
- PùI nu sLIm unde sunLeLI dumneuvousLrù...
- Mù, cure ure o Izmunù... o cùmusù uIbù... PuneLI-Ie pe
spuLe, cu sù ne muI IùmurIm puLIn.
¡n sIursIL, ne regùsIrùm... CompunIu eru în urmù.
Sù LoL IIe mIezuI nopLII...mergem purcù de o vesnIcIe. De
repuos nIcI vorbù nu pouLe II... AdIcù nImenI nu se pouLe
usezu... cùcI de sLuL în pIcIoure, în Ioc, sLùm Iu nesIursIL.
SunLem purcù Iu suLe de meLrI, îngropuLI în pùcurù.
¡rIguI nu-I sImL încù decuL Iu pIcIoure... cund sLùm în
Ioc... dur mù gundesc cu Iu un vIs nebun, cù us puLeu sù IIu
înLr-uILù purLe... cù Iu oru usLu exIsLù oumenI cure dorm în
puL... suu înLr-un bordeI uscuL... cù exIsLù oumenI cure se
odIInesc înLr-un grujd, IIe sI pe bùIIgur cuId.
- ¡oc... Ioc... Ioc!
ArLIIerIu...! VIne dIn urmù urLIIerIu.
SLIu cù e urLIIerIu numuI penLru cù ucum, în Ioc sù mù
Iovesc de ceI dIn dreupLu sI sLungu meu... mù Iovesc de
boLurI de cuI sI rouLe de Lun. Oure urLIIerIu merge LoL usu de
înceL cu noI? Oure cuII vùd muI bIne?
Dupù un LImp, LunurIIe se împoLmoIesc sI se descoperù
cù InIunLerIsLII se usezuserù pe IunLurIIe cure Ieugù unLe-
LrenurIIe. UrIeLe, înjurùLurI, uruIL de IIer sI de roLI Iur; sI,
LrImIse purcù nu se sLIe de unde pe deusupru, sLrIgùLe
îngrIjoruLe de "Lùcere!".
De Iu o vreme oboseuIu îmI dù cu un vuI de nebunIe. De
LreI zIIe sI LreI nopLI n-um dormIL decuL useurù, în sunLuI
soseIeI douù ore sI uzI dupù-musù uILe douù. Acum pI-
cIoureIe nu muI gùsesc nIcI mùcur sprIjIn, în noroIuI cure
uIunecù sub eIe, de purcù um cuucIuc Iu genuncII. As vreu
sù mù Ius jos, sù Lreucù pesLe mIne bocuncII cumuruzIIor,
copILeIe cuIIor.
Mùcur ducù us II ugIIoLunL de buLuIIon, sù merg cùIure.
MI se pure uLuL de puLIn ceeu ce cer. SuLe de urLIIerIsLI
cùIure, oIILerII de Iu cùpILun în sus cùIùrI, ugIIoLunLuI
cùIure, IIresLe sI eI ucI în IuduI ucesLu de noroI, dur Iu regI-
menL, Iu brIgudù, Iu dIvIzIe, Iu LouLe uprovIzIonùrIIe sI Iu
LouLe bIrourIIe, Iu LouLe mIsIunIIe sI Iu LouLe depozILeIe,
uLuLI uILI oIILerI. Nu voI sù IIu depurLe de Ioc, cu eI. Nu us
vreu decuL un cuI, pe cure sù merg uIùLurI de cumuruzII meI,
muI robusLI, pure-mI-se.
Mergem LouLù noupLeu sI ucum um pIerduL ubsoIuL
mùsuru LImpuIuI, LoLuI cupùLù penLru mIne o senzuLIe de
vesnIcIe, de exIsLenLù Inumunù.
De Iu o vreme începe sù pIouù dIn nou, cùcI sLùLuse un
LImp.
ZumIIr, cure mù regùsIse (Iùrù sù ne vedem IuLu) sI voInIc
mù ujuLuse sù IupL LouLù noupLeu cu noroIuI, îmI dù vesLeu
cù se vu Iuce zIuù. ¡I înLreb, îndureruL purcù, de unde sLIe
usLu.
- Vù spun eu, domnuIe subIocoLenenL, ducù începe Iur
pIouIu, e semn cù ne upropIem de zIuù.
¡nLr-udevùr, pesLe cuLvu LImp înLunerIcuI începe sù se
încenuseze. Pe urmù devIne cevu muI uIbIcIos, cu deusupru
mùrII, usu încuL, desI uu începuL sù se zùreuscù rumurI
negre de copucI, oumenII nu se vùd încù decuL cu prIn
ceuLù, cùcI uu sI eI unIIormeIe LoL cenusII.
PIouIu u devenIL vIe. VunLuI ne repede dIn cund în cund
în IuLù punze de upù rece. SuIIùm greu sI mergem înuInLe.
Cund s-u IumInuL de zIuù, purcù um IesIL dInLr-un LuneI.
PIouIu sI vunLuI de Loumnù reped în copucI sI LuIIsurI, verzI
încù, puIeIe de norI uIbI cure se Lurùsc pe murgIneu drumu-
IuI, cùcI ucum sunLem înLr-o pùdure Lunùrù de curpen sI
sLejùrIs. Ne cùuLùm oumenII sI dIn mers ne reconsLILuIm
unILùLIIe. Dupù un LImp coIounu s-u oprIL. Dur ucum începe
uILcevu LoL usu de grozuv cu oboseuIu: IrIguI cure ne
umorLesLe... Dupù ce ne-um odIInIL cu nIsLe cuI, cund pe un
pIcIor, cund pe ceIùIuIL, începem sù buLem pe Ioc dIn LùIpI.
¡mbrùcùmInLeu e LouLù Ieourcù, IIpILù cu cIeI rece de noI,
gIeLeIe de sevro mI s-uu spurL uzI-noupLe sI ucum, cu
cIorupI noroIosI sI boLurIIe uLurnund, e muI rùu decuL ducù
us II descuIL. E un IrIg cure ujunge punù Iu ouse... DeuILIeI,
de-u IunguI spInùrII îmI sImL pe pIeIe, uIunecund cu meIcI
recI, sIrouIe de upù, cure Lremurù înceL, cu pe geumuI pe
cure ujunge pIouIu. SunL pIoI cuIde de vurù, usLu e o pIouIe
deznùdùjduILù sI îngIeLuLù de Loumnù.
Pe Iu nouù dImIneuLu ubIu, muIoruI o Iu Iu sLungu pe o
vuIceIusù, pe IunduI cùreIu s-u udunuL un sLruL gros de
Irunze guIbene uscuLe. Mergem ucum în Iugù. A începuL
ucum, suu um crezuL-o noI, depurLe, o IupLù vIe de urLIIerIe.
CuLe vuIceIuse cu usLeu um vùzuL eu, cundvu, în uILù vIuLù,
de Iu IereusLru vugonuIuI-resLuurunL, înLre PILesLI sI SIuL-
Inu!
Ajungem înLr-o vuIe muI Iurgù puLIn, prIn IunduI cùreIu
LrebuIe sù IIe, pe sub rùcIILe pIouuLe, vreun purùIus. De-
purLe, Iu cuLIvu kIIomeLrI în dreupLu nousLrù, pe o cousLù
Iurgù, urcù, uLucund pure-se, buLuIIoune de uIe nousLre. NoI
credem cù InumIcuI ocupù ucI deuIuI mIc sI pùduros dIn
IuLù, uI cùruI povurnIs e bùLuL sI de urLIIerIu Ior sI de u
nousLrù. ¡u dreupLu, eI Iuce îndeosebI un buruj puLernIc de
vreo cIncIzecI de meLrI IùrgIme, socoLInd, dupù cuL se pure,
cù pe ucoIo duce cuIeu nousLrù. PIouIu u sLuL Iur.
- ¡n LrùgùLorI... în LrùgùLorI.
MuIoruI pornesLe împoLrIvu deuIuIuI împùdurIL dIn IuLù,
sI cum crede cù ucoIo e InumIcuI, dùm în LrùgùLorI un
udevùruL usuIL. A IosL, pouLe, sI s-u reLrus, nu-mI duu
seumu, dur cund pùLrundem în pùdure urIund: înuInLe...
înuInLe!... nu gùsIm pe nImenI. ¡n scIImb ne împrùsLIe Io-
cuI urLIIerIeI nousLre, cure IovesLe în pIIn.
- Sù nu muI Lrugù urLIIerIu nousLrù... sù nu muI Lrugù urLI-
IerIu nousLrù! urIù dIsperuLù LouLù Iumeu.
Nu ne rùmune decuL sù uIergùm mereu înuInLe: de purLeu
ceuIuILù u deuIuIuI prIveIIsLeu e IourLe cuprInzùLoure. E un
IeI de urIusù sLrucIInù verde, de doI-LreI kIIomeLrI Iurgù, cu
mIcI cuImI, bune de pùsune, pe LouLe murgInIIe, cu pùdure
pe sLungu. PrIn mIjIoc, puruIuse mIcI cu LuIIsurI mùrunLe,
îngùIbenILe. NIcI urmù de InumIc. Dur n-um upùruL bIne sI
urLIIerIu Ior - cùcI o cunosc, e LoL ceu de uIuILùIerI - rIdIcù
Lrombe de pùcurù sI Ium înuInLeu nousLrù, LrùsnInd sI
rupund IIer.
- ¡nuInLe, sI Iù IegùLuru pe dreupLu! îmI sLrIgù muIoruI
DImIu. ¡egùLuru... IegùLuru... LrecI prIn buruj.
SI cum crede cù nu uud bIne cuuzu bubuILurIIor, îmI
uruLù cu munu, sI upoI spre sLungu:
- VoIcuIescuIe, prIn pùdure... pùdure... pùdure, n-uuzI?
... înuInLe...
Cud IovILurI împerecIeuLe de LrùsneLe. ToL deuIuI
zvucnesLe cund e IovIL în cousLù. CruLere negre cuL nIsLe roLI
murI de IocomoLIvù rùsur upoI în Iurbù.
¡ovILurIIe sunL înLrerupLe sI oumenII se opresc îngrozILI.
SILuuLIu e însù muIL muI usourù cu uIuILùIerI. BurujuI e IIx sI
orb, Iur ceI cure Lrug sunL desIgur IourLe depurLe. Unde ne
gùsIm ucum, Iu douùzecI de pusI de eI, nu cude nIcI un
obuz, Iur ducù Lruversùm puLruzecI de pusI prInLre
LrombeIe de bruzI, de usemenI, nu muI cud obuze.
Cu ocIII suIIeLuIuI încIIsI, în pIcIoure, sLrIg pe nume
cuLIvu dInLre oumenI... "ZumIIr NIcuIue... CIorbugIu...
IuIde". Dur dupù cuLIvu pusI oumenII se opresc, sI în curneu
sI nervII meI e un consImLùmunL.
¡nuInLeu nousLrù sunL cuIcuLI uILI LrùgùLorI. BurujuI e cu
sù împIedIce sosIreu nousLrù, u rezerveI, sI nu uvem puLereu
sù ne repezIm sù Lrecem prIn eI. PùmunLuI LoL se zguduIe.
UnuI dInLre uceIe unImuIe upocuIIpLIce, murI cuL un munLe,
dur nevùzuL ucum, rucuIe sI uzvurIe pe o zonù unume
pùmunLuI, cu un cuIne suu cu o IIurù cure cu pIcIoureIe sI
gIeureIe îsI Iuce groupù.
Cu un genuncII pe pùmunL, Iùrù urmù sI dupù ce um duL
sI munLuuu cu sù mù sImL muI usor, cuuL cu prIvIreu un Ioc
de LrecuL. Pure-se cù spre sLungu obuzeIe cud muI rILmIc,
usu încuL s-ur puLeu Lrece. Dur deoduLù o serIe de IusuILurI
suIeruLe, de surpe înLùruLuL, sI uIInIuLe cu dIn nuI, Lrec pe
Iungù mIne.
- MILruIIeru... Lruge mILruIIeru... cuIcuLI!
- SunLem pIerduLI, cùcI cuIcuLI... necuIcuLI... usu Iùrù
udùposL, bùLuLI de mILruIIerù, e mourLe sIgurù.
- ZumIIr... GrIgorILù...
SI mù nùpusLesc înuInLe în buruj.
NùruILe Iungù mIne, obuzeIe sunL purcù prùbusIrI de
LrùsneLe, cùzuLe pe cusu uIùLuruLù, dInLre ceIe cure Iuc sù-LI
pIesneuscù geumurIIe. SI LrùsneLuI nu e nImIc pe Iungù
uceusLù dezIùnLuIre, cùcI e unuI sIngur sI, oduLù cùzuL, Le
gùsesLe scùpuL... dur uIcI, LocmuI penLru cù u venIL unuI, sLII
cù muI vIn sI uILeIe.
Cund în pIIn buruj vIne vujuILuru, cud suu cùdem pouLe,
cùcI nu vùd nImIc, cu unLIcIpuLIe... "NeIovIL" e consLuLureu
de un sIerL de cIIpù.
DIn nou o gounù înnebunILù...
SunL dIncoIo... în pIInù bùLuIe, penLru uLucuI de
buIoneLù... Purcù um LrecuL prInLr-o pourLù. Nu mù gundesc
Iu pourLu burujuIuI, cI Iu un IeI de pourLù nevùzuLù, înuILù
punù Iu cer... u morLII... u IumII ceIeIIuILe, dInLre spuLIIIe
recI.
ToLuI dù ImpresIu de nou... orIgInur...
¡n IuLù, um ujuns dIn urmù, înLr-o mIcù vuIceIusù, un
IunL de LrùgùLorI, cuIcuLI în LuIIs sI prInLre smocurIIe de
copùceI... ¡u dreupLu, Iu cuLevu suLe de meLrI, un IunL de
LrùgùLorI, uI nosLru, se ubuLe înupoI - vùd bIne, cùcI sunL sI
eI pe pùsuneu Iurgù - cu un gurd prùbusIL înLuI Iu un cupùL...
pe urmù Iu ceIùIuIL... nu vùd nIcI un soI de InumIc... decuL
IourLe depurLe Iu sLungu în Iund, pe un dumb, un sIr de ou-
menI cuIcuLI cu nIsLe moguIdeLe, exucL cu LInLeIe cuIcuLe pe
cumpuI de LIr de Iu regImenL.
Mù scoI în pIcIoure sI sLrIg sI oIILeruIuI pe cure I-um
ujuns dIn urmù:
- DomnuIe cùpILun, IuI înuInLe.
TouLù Iumeu îmI urIù cu Iu LeuLru, cund ùI dIn urmù nu
vùd: "Jos! jos!"
- SLuI jos, domnuIe, cù ne Iuu IocurIIe Ior în prImIre...
VreI sù ne descopere uIcI? ¡usù sù-I Iu prIn pùdure, pe
IIunc.
Se uud Iu sLungu, unde e resLuI buLuIIonuIuI nosLru, ur-
IeLe neînLrerupLe: "¡nuInLe... înuInLe...", decI rùmunereu pe
Ioc mI se pure o dezerLure.
ConsLuL, usu penLru mIne, cu gruLuILuLe, în cIIpeIe
ucesLeu de mourLe, cù nIcI pe depurLe nu e uceu "pIouIe" de
gIounLe prIn cure se spune cù LrebuIe sù LrecI Iu rùzboI. DIn
cund în cund cuLe un sLrop de pIuILurI, cu vunLuI Loumnu pe
cumpIe, cund gIounLeIe Lrec muI pe sus... IusuILurI suIeruLe,
de surpe, cund sunL uproupe. Pe deusupru Lrecu ununLuLe
nùprusnIc, mereu, cum se ununLù uruInd LrenurIIe,
obuzeIe. ApoI, Izbesc perecIe, în dumbuI dIn spuLe, cu un
IeI de LILunIcù nerozIe, LrunsIormund dour pùdureu în ruIne
sI Ium, cùcI cred cù nu muI e nImenI ucoIo, Iur deuIuI n-uu
sù-I pouLù dùrumu, orIcuL I-ur zguduI.
"Degeubu" cIIur, nu e... ¡nLeIeg cù usu, bùLund IuoLIc în
dumbuI uceIu, în uIurù de IupLuI cù ne-uu redus LouLù urLI-
IerIu Iu Lùcere - cùcI nu muI Lruge nIcI un Lun romunesc pe
ucI - eI Iuc un IeI de demonsLruLIe gruLuILù cu LouLe
demonsLruLIIIe sImboIIce, cù sourLu, nu numuI u meu, dur u
urmuLeI înLregI e peceLIuILù. CuLù vreme eI poL dezIùnLuI în
IInIsLe un urugun cu ùsLu, prIn cure nIcI o unILuLe nu pouLe
Lrece neînjumùLùLILù sI nedezorgunIzuLù, e înIrungereu.
"Wer kunn Rum"nIen reLLen...?"
DeoduLù, cum dIn dreupLu, vIne un snop de pIuILurI, cure
se înIIg prInLre noI în pùmunL cu gIeureIe sI provoucù un
urIeL de buIcI.
- PùzILI... Lrug uI nosLrI în noI... pùzILI!
Un IunL cure u upùruL sus pe cousLù, nesLIInd unde se
gùsesLe InumIcuI, cum n-um sLIuL nIcI noI, crezund cù LoL ce
e dupù cuIme e dusmun, Lruge în noI...
¡ugIm urIund sI ne udùposLIm, încocurjuLI, în sIvoIuI
vuIceIuseI.
- Nu muI LrugeLI... se sLrIgù înupoI... nu muI LrugeLI!
Acum vùd cù sunL cuLIvu morLI... cu cupuI cuIcuL pe bruL,
cu IuLu în sus, LoLI cum în uceeusI uLILudIne. PurLe sunL
desIgur IovILI dIn spuLe...
S-u dus eIunuI de Iu OIL... de Iu Mùguru BrunuIuI.
E în mIne o LrIsLeLe munjILù, cu de mourLe. MuIL Iu
dreupLu, se înLorc în pIcIoure (nu sunL urmùrILI cu IocurI?
nu e IupLù ucoIo?) puIcurI-puIcurI dInLr-uI nosLrI. E cevu de
înmormunLure în umurg sùruc.
CùrLI de cILIre, urLIcoIe de guzeLù în puLruzecI de unI, sunL
gouIe cu nIsLe serLure, înuInLeu ucesLeI reLrugerI cure e reuI-
ILuLeu...
Drumu rùzboIuIuI nu e numuI umenInLureu conLInuù u
morLII, mùceIuI sI Ioumeu, cuL uceusLù permunenLù verIII-
cure suIIeLeuscù, ucesL conLInuu conIIIcL uI euIuI Lùu, cure
cunousLe uILIeI ceeu ce cunosLeu înLr-un unumIL IeI.
Rùmun usu în vuIceIusù, cu IunLuI înLreg de oumenI pIou-
uL punù Iu pIeIe, ros de LrIsLeLe, cum jumùLuLe de ceus. Ou-
menII prIvesc cu îngrIjorure spre dreupLu. "O sù ne Iu pe
IIunc." Dur e o ImposIbIIILuLe... nImenI nu e pe IIunc, nu se
vede pIcIor de InumIc.
AI nosLrI Lrug în mod sLupId, în sus, orbesLe - deuILIeI,
nIcI nu vedem nImIc. E o rùpùIuIù usurzILoure.
¡uLù însù cù în sLungu, în pùdure, reîncep Iur urIeLeIe
buLuIIouneIor nousLre: "¡nuInLe, înuInLe..."
Nu muI poL sLu IocuIuI.
- HuI înuInLe, domnuIe cùpILun... IuI, cù uuzI... Iu
sLungu...
¡nLr-un unumIL sens, nu-LI LrebuIe preu muIL curuj cu sù
uIergI înuInLe; de vreme ce cumpuI e goI, dù, cuL de cuL, o
ImpresIe de munevre.
CùpILunuI îmI uruLù cu munu cù în pùdure, înupoI, se
înLumpIù cevu...
Cu musLùLI murI, cu obruzuI sprIjInIL în coL, înLre ou-
menII IuI, cùpILunuI e o enIgmù penLru mIne...
Cund uzI LoL vom murI - cùcI uzI e zIuu, nu muI încupe
nIcI o îndoIuIù - ce cusLIg e sù III pIesnIL de gIounLe ucI, în
Ioc sù mergI înuInLe?
SLrIg cu o IrenezIe unImuIIcù, beuL de proprIuI meu urIeL:
"¡nuInLe... înuInLe..." CùpILunuI cu oumenII se rIdIcù sI
pornIm LoL IunLuI înuInLe, urIund mereu. Mergem cu Iu LreI
suLe de meLrI, în suILurI succesIve.
Acum gIounLeIe cure veneuu rure mIuunù des... O
mILruIIerù Loucù, depurLe, dur IovesLe preu scurL. RIdIcù
pùmunL sI Iurbù, Iu vreo cIncIzecI de meLrI în IuLu meu. ¡n
pùdure sLrIgùLeIe romunesLI uu rùmus în urmù. ¡numIcuI
Iucreuzù LùcuL sI uuLomuL cu o musInù de precIzIe.
CùpILunuI comundù un Ioc spre pùdure în drepLuI nos-
Lru, cu evenLuuI sù IovIm în IIuncuI ceIor cure, crede eI, LIn
IuLù buLuIIonuIuI nosLru. ProLesLez cu îndurjIre, cùcI um
cerLILudIneu cù Lrugem înLr-uI nosLrI. Dur nu muI poL Iuce
nImIc, IocuI s-u dezIùnLuIL.
MuI depurLe, nu muI mergem.
- ¡usù, domnuIe, sù usLepLùm uIcI, sù-I Iu pe IIunc prIn
pùdure.
¡nLeIeg ucum cù gunduI orIcùreI munevre, în uIurù de
înuInLure, pe cumpuI de Lrugere, e mourLeu sI înIrungereu.
ReIuu mereu, urIund: "¡nuInLe... înuInLe" sI urIeLuI însusI
e un sLImuIenL IormIdubII sI un nurcoLIc în uceIusLI LImp, cu
un puIur de vIn, duL dInLr-o duLù pe guL. AIegereu încInge sI
umeLesLe.
- ZumIIre... MurIne... CIorbugIu... IuI.
M-um rIdIcuL în pIcIoure... snopuI de gIounLe vIne
uproupe, însù nu cude nIcI unuI dInLre ceI cure Iug cu mIne
înuInLe.
Ne oprIm dupù zece pusI, dur ne rIdIcùm numuIdecuL: în
IuLu nousLrù sunL vreo douù gropI de obuz. AIergùm
Iunecund pe Iurbu pIouuLù sI ne îngIesuIm cuLe puLru-cIncI
înLr-o groupù. Dur ucum e o înversunure grouznIcù
împoLrIvu nousLrù, cùcI s-u înLumpIuL un Iucru neusLepLuL.
CuL LImp erum cuIcuLI în Iurbù, nu erum vùzuLI. RIdIcundu-
ne însù ne-um demuscuL... sI ucum, în IuIne verzI pe negruI
groupeI de obuz, sunLem bIne IùmurILI. ¡usuILurIIe sunL
dese, dur pe sus. VIn sI dIn IuLù sI dIn spuLe, de Iu ceI
rùmusI în vuIceIusù, cure Lrug pe deusupru. Dur muI uIes ne
cuuLù ucum mILruIIeru. ProbubII cù nu pouLe uprecIu
dIsLunLu exucL, cùcI Lruge Iu zece pusI înuInLe, scormonInd
Iurbu sI pùmunLuI cu snopuI eI de gIounLe cu o gIeurù de LI-
gru, se upropIe dIn ce în ce, însù pùrundu-I-se cù s-u
înseIuL, Iur îsI repede LurbuL sI meLuIIc snopuI Iu uILI
douùzecI de meLrI. CeI îngrùmùdILI cu mIne Lrug cu
descreIeruLII, Iùrù sù scouLù cupuI dIn groupu de obuz. SI
dIn nevùzuL purcù Lruge mereu. ¡ùrù îndoIuIù, nu-I "pIouIe
de gIounLe" sI snopuI mILruIIereI e desLuI de nesIgur, dur
unuI sIngur dInLre gIounLeIe usLeu cure vIn ur II LoL uLuL
penLru orIcure dInLre noI, cuL un nuuIrugIu pe oceun, cuL un
cuLremur cuLusLroIuI, cuL sIursILuI IumII. O sImpIù IzbILurù,
scurLù cu de cruvusù, în IrunLe.
ArmeIe ceIor gIemuILI înupoIu meu în groupù se
descurcù Iungù urecIIIe meIe cIIur, cu pIesnILurI grouznIce.
UnuI sI-u rezemuL urmu cIIur, o cIIpù, de umùruI meu, I-o
duu Iu o purLe cu munu IurIos, cùcI îmI spurge urecIIIe. As
vreu sù duu ordIn sù nu se muI Lrugù, dur zgomoLuI e usurz-
ILor, cu înLr-un ueropIun cund pornesLe moLoruI...
TrebuIe sù IesIm dIn groupu usLu, cùcI e mourLe sLupIdù.
¡n IuLù e o nouù cuLù de Leren. Dur muI înLuI nu sLIu cum sù
Iuc sù se opreuscù IocurIIe... M-um rIdIcuL în genuncII, în
murgIneu gropII, jucund LouLù curLeu, cùcI perIcoIuI e muI
mure dIn spuLe. ¡uc mereu semn sù se opreuscù IocurIIe
cùLre ceI dIn vuIceIusù, cu sù puLem înuInLu Iùrù sù cùdem
IovILI dIn urmù. Duu Iur Iu o purLe, cu munu, urmu ceIuI dIn
groupù, cure Lruge uIureu, nùucIndu-mù.
¡n sIursIL, Iuc semn cu munu sLungù înupoI,
îngenuncIeuL sI sprIjInIL cu dreupLu în Iurbù, dur cInevu
îmI dù cu o vurgù pesLe munù sI ImedIuL sunL Lrus de pI-
cIoure înupoI în groupù, unde cud zùpùcIL...
- Ce e, mù?
- SunLeLI rùnIL... munu sLungù.
TouLù mùnusu-I pIInù de sunge... Un degeL uLurnù,
îmbrùcuL sI eI în mùnusu IuI, în jos, prIns purcù numuI înLr-
o uLù, dur nu sImL nIcI o durere.
¡ungù mIne, oumenII îmI uruLù cu prIvIreu pe CIorbugIu,
dur nu prIcep dIn cuuzu IurmeI sI muI uIes penLru cù eI
înceurcù sù-mI spuIe nu sLIu de ce în soupLe sI cu un uer
LuInIc ceeu ce vor. Pe urmù, înLeIeg. OmuI sI-u sucIL în Ioc
guLuI mouIe, dIn guIeruI scorLos uI munLuIeI sI ure ucum
obruzuI sLung IIpIL de puImù, înLors înupoI, cu sI cund n-ur
muI vreu sù vudù înuInLe.
DIn coILuI buzeI, I se scurge pe bùrbIe un IIrIsor de
sunge. OcIII sLIcIosI purcù ur vreu LoLusI sù evILe pùmunLuI.
- Ture mI-e Leumù cù e IovIL în ceuIù de ceI cure Lrug dIn
spuLe, îsI spune unuI, ucum Lure, în IunduI gropII, pùrereu.
SI pe dumneuvousLrù, socoL cù LoL dIn spuLe v-u IovIL.
- Nu. ¡esIse sI eI cu domnuI subIocoLenenL sI u înLors
cupuI înupoI, cund u IùcuL dumneuIuI semn cu munu, sù
vudù ducù opresc ùIù, uLuncI I-u IovIL în ceuIù... du LoL dIn
IuLù...
Purcù sunLem ucum înLr-un mormunL.
GIounLeIe nu sunL preu dese, dur în Iund, moguIdeLe se
rIdIcù... sI Lrec mereu în Iugù, Iu sLungu, spre pùdure,
LrùgùLorI InumIcI. Nu îI vedem bIne decuL cund se sLrecourù
unuI dupù uILuI, cu sI cund ur Lruversu un drum, cu sù
dIspurù Iur.
¡n spuLe, urLIIerIu nemLeuscù u devenIL LurbuLù sI pure cù
u sporIL numùruI gurIIor de Ioc, cùcI buLe în pùdureu cure
suILù LruncIIurI înLregI sI uscIII, Iumegund; Iur uneIe obuze
Lrec scurL pesLe deuI, cùcI buL, se vede, sI vuIceuuu pe unde
um venIL noI. Nu muI e nImenI dInLre uI nosLrI înspre
dreupLu, dur în pùdure e un rùpùIL de urme, cure, reIuuL de
ecou, devIne Iùu grouznIc.
Mù înLreb ce um de IùcuL. De înuInLuL nu muI pouLe II
vorbu. NùdùjduIesc cù uI nosLrI vor împInge IInIu InumIcù
uLuL de muIL înupoI, încuL sù poL usLepLu sIursILuI IupLeI în
groupu usLu de obuz. Dur, dupù IeIuI cum se depùrLeuzù Io-
curIIe în pùdure, înLeIeg cu grouzù cù uI nosLrI duu înupoI,
suu sunLem LrepLuL înconjuruLI.
¡u gunduI cù us puLeu II prIns, mù cuprInde o deznùdejde
rece, pIoIousù. ¡nIrungereu usLu, înserureu cure cude, munu
pe cure o LIn mereu IerILù, cu un cuIne Iubu zdrobILù de
uuLomobII, îmI duu o ImpresIe de mourLe, de neîndrepLuL
nIcIoduLù.
ALuncI, cu un gund IIerbInLe, cu o descIeIere de mourLe,
ImedIuLù, IoLùrùsc cù voI pIecu neînLurzIuL. OumenII
îngrozILI vor sù mù reLIe. DeuILmInLerI, nIcI nervII nu muI
poL suporLu nImIc. ArmeIe cure mI se descurcù, ucI în
groupù, în urecII, mù nùucesc sI mù înIurIe.
Pornesc înupoI, în pIcIoure, drepL pesLe cumpuI verde,
sIngur pe LouLù înLIndereu IuI, cu un somnumbuI. Nu mù
uIL înupoI, nu mù uIL în dreupLu, nu mù uIL în sLungu, nu
um decuL un sIngur gund, cù ducù sLrùbuL ucesLI cIncI-suse
suLe de meLrI, us puLeu sù IIu scùpuL. SLIu bIne cù numuI
"ducù" îI sLrùbuL sI numuI "us puLeu" penLru cù LrebuIe sù
Lrec dIn nou prIn IocuI de buruj sI prIn pùdureu bùLuLù. PoL
sù cud în IIecure cIIpù... dur ducù ujung dIncoIo... ¡n mIne
puIseuzù gunduI ucesLu uI suIvùrII cum guIguIe sungeIe în
guLuI LùIuL. Ceeu ce mù îndeumnù Iu nebunIu usLu e duruLu
neLed scurLù u jocuIuI. Dupù un sIerL de orù sunL scùpuL.
Am crezuL cù Iu ruIeLù e bIne sù jocI numere în pIIn.
SImpIIIIcù.
Ducù prIn ubsurd nu se înLumpIù nImIc, sI ducù merg
înLIns, usu cu un cuduvru umbuIunL, sIngur în pIcIoure în
LoL IurguI cumpuIuI, Iùrù sù mù opresc o cIIpù, orIce s-ur
înLumpIu, sIerLuI de ceus LrebuIe sù Lreucù. Dur nu LrebuIe
sù mù opresc sub nIcI un cuvunL, sI nIcI sù IIu uLenL Iu ce e
în juruI meu, cu sù nu-mI pIerd curujuI sI sù nu umeLesc, cu
un ucrobuL, cure nu LrebuIe sù se uILe în jos. SI Lrec înLr-
udevùr înceL, IugInd numuI prIn burujuI uuLomuL.
ToLusI înLurzIere e. Nu poL sù urc dumbuI de cIncI-suse
meLrI, spre pùdure. Nu mù poL sIujI de munu sLungù sI Iur-
bu umedù uIunecù. Mù socoL o cIIpù pIerduL. Acum vùd
gIounLeIe cure vIn, cùcI Ie vùd înIIgundu-se în pùmunL. SunL
muI numerouse decuL Ie credeum. Aproupe sù umeLesc
cund mù gundesc cù nu voI puLeu urcu, dur îmI vIne în
mInLe umInLIreu IusuruIuI în cure noI um Lrus pesLe douù
suLe de IocurI. Mù prInd cu munu dreupLù de Iurbù, înIIg
cùIcuIIe pIezIs sI LoL ujung sus. Duu în pùdure pesLe
ordonunLù. ScoL mùnusu - sI de pe degeLuI rupL - sI înIùsur
munu pIInù de sunge, sI pe cure o cred sIusIuLù, în buLIsLù.
ArLIIerIu Lruge Iu vreo douùzecI de meLrI în sLungu. Ducù vu
venI sI uIcI, s-u IsprùvIL.
PesLe un sIerL de orù încù, um IesIL dIn pùdure, um Lru-
versuL vuIceuuu, um urcuL-o, ucum sunL sus, înLr-o soseu
mure.
O nouù pourLù, nevùzuLù, se descIIde de usLu duLù spre o
uILù Iume, suu pouLe e uceeusI, pe cure o Lrec Invers.
AmbuIunLu ne duce punù Iu jumùLuLeu drumuIuI, unde e
un posL de ujuLor sI de unde vom II IuuLI de umbuIunLu-
uuLomobII u dIvIzIeI. Gùsesc prInLre rùnILI, pe jos, sI un
grup de nemLI, cuIesI în urmu nousLrù cund urIum
nebunesLe.
UnIIormeIe Ior, muI sure, muI moI, cu cIIvere de jun-
durmI îmbrùcuLe în sLoIù, mI se pure cevu mIrucuIos. Cund
erum mIc, uuzeum vorbIndu-se mereu de sLuIII sI eu nu
vùzusem nIcI unu. ¡upLum mereu cu nemLII sI ucum îI
vedeum de uproupe cu pe oumenI, oumenI cure vorbesc sI
suIerù. Credeum cù sunL numuI spIrIL, obuze, IusuIL de
gIonL sI umbre, depurLe.
Au penLru mIne presLIgIuI Imens uI ¡ucurIIor MuzurIene,
uI Ypres-uIuI, uI Verdun-uIuI. Ce n-us du sù sLIu sIncer Im-
presIu Ior despre zIuu de uzI. Sù-mI deu un reper, o sIngurù
duLù, pe cure s-o gùsesc sI în dIcLIonuruI experIenLeI meIe,
sI upoI, pe buzu eI, conIrunLund, eu mI-us du seumu de
vuIoureu LeInIcù sI suIIeLeuscù u înLregII cumpunII, sLu-
bIIInd "IInIu" usu cum Iuc IubILorII de curse de cuI, cure,
prIn înLrecereu dInLre un cuI uI Ior sI uILuI sLrùIn, se poL
IIxu, cu sILuuLIe, IuLù de LouLe LùrIIe cu cuI de curse.
Un LImp cu IuLu Iungù sI durù cu o muscù sLù puLIn cum
înLr-o runù. Are ocIeIurI de surmù sI de bunù seumù e
gruduL, ducù nu oIILer. SunL, uIInIuLI muI muIL suu muI
puLIn, cu noI LoLI, pe murgIneu soseIeI, în sunL, cu Iu un buz-
ur de rùnI de LoL soIuI...
SImLe cù îI prIvesc sI înLource cupuI. As vreu sù InLru în
vorbù cu eI, normuI, sI n-um un preLexL. SunL sLungucI cu sI
cund us vreu sù ucosLez o IemeIe, sI Iu IeI, eI, cu morgù,
evILù sù Iege "cunosLInLù". N-um LIgùrI, cùcI I-us oIerI. As
vreu sù vorbIm cu doI proIesorI.
¡n LImpuI ucesLu, vIne sI pIeucù - Iùcund nuveLu -
umbuIunLu-uuLomobII u dIvIzIeI. Punù Iu noI muI ure.
NeîndemunuLIc, un sunILur îmI bundujeuzù munu.
¡n sIursIL, enervuL de proprIu meu LImIdILuLe, îI înLreb pe
neumL în IrunLuzesLe ducù e gruv rùnIL. Mù mùsourù o cIIpù
sI pe urmù îmI rùspunde scurL, LoL în IrunLuzesLe:
- N-um nImIc de vorbIL cu dumneuLu.
SImL cù vorbesLe de Iu popor Iu popor, nu de Iu om Iu om,
cum îI cerusem eu, de Iu IocuILoruI PrusIeI Iu muIuIugIuI
bucuresLeun, de Iu KunL Iu ConLu. Mù înLreb o cIIpù ducù
sù-I Iovesc, usu rùnIL cum e eI. ¡I sImL voIL sI ucesL joc de
"IuLù-n IuLù" LrezesLe în mIne o munIe Iurvurù. NIcI unuI
dInLre moLIveIe InvocuLe obIsnuIL în cumpunIIIe de uLuLure
u popoureIor nu m-ur II puLuL Iuce sù IupL cu urù sI cu
dorInLu de u ucIde. ¡upLuI de u II pe IronL eru penLru mIne
un soI de ucL de prezenLù moruImenLe necesur sI numuI
uLuL. Nu Ideeu de puLrIe, cure penLru mIne nu se conIundù
cu ceu de sLuL în LendInLeIe de cucerIre economIcù, penLru
cù n-um orgoIIuI IIeruIuI sI LùbùcùrIeI romunesLI, dur nIcI
Ideeu de udmInIsLruLIe germunù, cure nu pure cIIur usu de
reu, nu m-ur II IùcuL sù IupL ucLIv, sù vreuu sù ucId. Un sIn-
gur Iucru m-u îmboInùvIL LoLdeuunu, cund mI I-um con-
IIrmuL, de IurIe. PreLenLIu InumIcuIuI de u-mI poruncI mIe
cu romun în vIrLuLeu uneI gIobuIe superIorILùLI de rusù.
AIIrmuLIu usLu upùreu IncerLù, în IILeruLuru de propugundù,
sI nu o credeum uuLenLIcù. Am uvuL moLIve s-o cred, în
purLeu u douu u cumpunIeI, cund erum uneorI uposLroIuLI
dIn LrunseeIe upropIuLe sI uLuncI um Lrus cuLevu IocurI cu
uru sI cu suLIsIucLIu cu cure esLI IspILIL sù upesI pe LrùgucIuI
unuI brownIng, mIc sI gIngus, cu sù doborI un uLIeL obruzn-
Ic sI grosoIun (usu, cu o demonsLruLIe). De cuLe orI un IupL
dInuIurù ujungeu punù Iu ucesL subsLruL sensIbIIIzuL
nuLIonuI uI consLIInLeI meIe, Lrezeu în mIne uceeusI pornIre
de IurIe.
Acum mù sLùpunesc, LoLusI, sI îI prIvesc sLùruILor, cu sù-I
Iuc sù se înLourcù spre mIne, uscuILund cu de o poruncù,
Iùrù sù vreu.
- DumneuvousLrù, soIduLII germunI, uveLI preLenLIu de u
II sI curujosI sI prosLI în uceIusI LImp. DumneuLu vùd cù nu
IucI excepLIe, nIcI de Iu unu, nIcI de Iu uILu.
RIdIcù munLuuu de pe punLece sI-mI uruLù, Iùrù o vorbù,
un umesLec de sunge sI rupLurI. Nu prIcep nImIc. DeuILIeI,
pe IronL nIcI un IeI de runù nu produce ImpresIe. CeI rùnIL
e LoLdeuunu un IuvorIzuL, IuLù de ceI ce rùmune.
- SoIduLII... dumneuvousLrù.
¡I urùL, înLùruLuL, sI eu pe rùnILII nosLrI...
- Cum vreI sù IIe Iu rùzboI? Cund vreI sù cuceresLI
Iumeu...
ZumbesLe umur:
- Cu gIonLuI LrecuL prIn punLece, m-uu sIIIL sù merg
douùzecI de pusI.
¡mI dù un IIor de oroure. ¡nLeIeg pe urmù cù soIduLI de-uI
nosLrI, dInLre ceI sosILI în urmu IInIeI de uLuc, nesLIInd cù e
gruv rùnIL, Iùrù îndoIuIù, I-uu sIIIL sù meurgù punù Iu Lurgu
cu cure I-uu udus ucI sI în cure sLù ucum IungIL... Rog pe un
medIc subIocoLenenL, cure supruvegIeu încùrcureu în
umbuIunLe, sù vIe, sI ucesLu, pIIcLIsIL sI Iùrù nIcI o vorbù, îI
Iuce o InjecLIe.
- Cund uI IosL rùnIL, sI pe Iu ce orù?
- Acum vreo LreI ceusurI; erum în pùdure sI um prImIL Io-
curI dIn cousLù, cure ne-uu spurL LoL buLuIIonuI.
Asudur, cùpILunuI musLùcIos sI încIesLuL de pùmunL u
uvuL drepLuLe sù descIIdù IocuI usupru pùdurII. N-um pIer-
duL, nIcI de duLu usLu, ocuzIu de u II convIns sI rIdIcuI... sI
de u nImerI unupodu, de u nu gùsI momenLuI jusL... usu cu
de obIceI.
NeumLuI îmI conIIrmù dupù ezILùrI cù e dInLr-un regI-
menL prusuc. E înLr-udevùr proIesor. A IupLuL în RusIu, u
IosL sI Iu Verdun. Vreuu sù sLIu cum I se pure IupLu de uzI...
- PenLru mIne e ceu muI greu, de vreme ce um sù mor pe
uIcI, Iur dIn uILe pùrLI um scùpuL.
E o IogIcù pe cure o pIùLesc cu un surus mIeros.
- Dur în compuruLIe cu uILe IupLe?
- Nu e compuruLIe.
¡nLuI Iuu uceusLu cu un rùspuns umIIILor. Nu e
compuruLIe înLre un Ieu sI un cuIne. SImL cù nu voI puLeu
înLeIege nImIc penLru vIILor, cù n-um eIemenLeIe cure sù-mI
ujuLe sù înLeIeg ceIe ce vor venI, cù uzI nu poL sLubIII "IInIu".
SLùruI suruzund:
- ToLusI?
Acum cred cù eI nu e uLuL de InLeIIgenL sù pouLù sLubIII
ruporLurI. ¡-ur LrebuI o muI Iurgù vedere sI o muI jusLù
înLeIegere u deLuIIIIor curucLerIsLIce. ¡IcLIunIIe nu se poL
compuru sI eI nu pouLe creu reuIILùLI.
- E uILcevu... ùsLu nu-I rùzboI udevùruL, sI înLorcundu-se
spre vecInuI IuI, LoL neumL, ce Iumu: So dumme ¡euLe...
durcI eIn soIcIes TrommeIIeuer...
- Asudur, gùsesLI cù u IosL un bomburdumenL puLernIc...
neobIsnuIL: um un puncL comun în vocubuIuruI IogIc.
E uImIL cù înLeIeg nemLesLe.
- PuLernIc? Im... sI surude... Ce-um vùzuL noI Iu Verdun
sI pe Somme... AcoIo sù III vùzuL suLe de LunurI Lrùgund...
AzI uu Lrus LouLe, cIne sLIe, opLzecI, nouùzecI de LunurI.
- Nu muI prIcep nImIc... AI spus LovurùsuIuI dumILuIe
cevu despre IocuI puLernIc uI urLIIerIeI. VorbeuI de u
nousLrù?
Se sLrumbù de durere, îsI pIpùIe burLu cu dezgusL. Cu LoLI
ceI uLInsI de perILonILù, ure mInLeu exLrem de IucIdù.
¡njecLIu I-u IùcuL vorbùreL cIIur.
- Nu, domnuIe, vorbeum de u nousLrù. Am sù-LI spun eu
dumILuIe o vorbù... Nouù germunIIor ne pIuce muIL dueIuI.
NoI prusucII, muI uIes, uvem LoLI LùIeLurI... UILe, uIcI, sI-mI
uruLù în IuLu urecIII o cresLùLurù... EI bIne, noI uvem un IeI
de zIcùLoure: Nu Le buLe în dueI cu unuI cure nu sLIe sù se
buLù, cù e perIcuIos... PoL sù spun, domnuIe, cù ducù
dumneuvousLrù uLI II sLIuL sù IuceLI rùzboI, nu muI erum eu
uzI ucI, LInundu-mI muLeIe în bruLe.
Un momenL bùnuIesc cù eI socoLeu cù sunLem în superI-
orILuLe LocmuI dIn cuuzu IgnorunLeI nousLre.
- CredeLI cù vom cusLIgu rùzboIuI dIn cuuzu IIpseI nousLre
de experIenLù?
- Sù cusLIguLI rùzboIuI?... Nu sLIu zùu ducù pesLe cuLevu
ceusurI ceI dIn ¤¤; nu vor II ucI, unde sLùm de vorbù ucum.
SLIu cù voI murI, uILIeI um cerLILudIneu cù în douù
sùpLùmunI us II IosL eIIberuL de uI nosLrI, Iu BucuresLI.
SI ucum sLIu cù nu gIumesLe.
- Dur ce uI vruL LoLusI sù spuI cu uceI "TrommeIIeuer?"
- UILe ce, domnuIe... Are sI rùzboIuI reguIIIe IuI... cu sI
dueIuI. NoI pe IronLuI de upus uveum ore cund nu Lrùgeum
un Ioc, cIIur ducù engIezuI jucu brIdge în poIunù... Cum
crezI dumneuLu cù se pouLe LrùI? Pe urmù e o reguIù Iur...
Ducù Lu sLuI sI InumIcuI pornesLe Iu uLuc, urLIIerIu Lu Lruge...
ALuncI InumIcuI se opresLe sI începe sù Lrugù urLIIerIu IuI
muI puLernIc... uLuncI Lu evucuezI pozILIu sI IusI pe uI IuI sù
vInù s-o Iu... Pe urmù Lruge urLIIerIu Lu, sI eI LrebuIe sù pIece
Iùsund morLII sI rùnILII cure se cuvIn. Pe urmù, ducù vreu,
vIne dIn nou, ducù nu, nu... ¡u nevoIe, Iur se înLumpIù cu
muI sus. Nu se Lrece, domnuIe, nIcIoduLù, prInLr-un Ioc de
buruj.
- BIne, dur uI spus sIngur cù nu se pouLe compuru cu
bomburdumenLuI de Iu Verdun sI Somme.
- Ce-ure u Iuce?... ucoIo erum Iu udùposL de beLon, udunc
sub pùmunL.
- BIne, dur cund porneuLI Iu uLuc, uIurù, deusupru, pe
pùmunL?...
- Hm... ALuncI Iugeum înupoI, Iùsund jumùLuLe morLI
uIurù, Iur comundunLuI ceI mure scIImbu pe comunduLuI
urLIIerIeI cure n-u pregùLIL uLucuI.
- DecI uLucuI nosLru de u Lrece prIn buruj... vI se pure un
ucL de bruvurù?...
Are un surus de sIncerù IronIe.
- CrezI dumneuLu serIos cù dumneuvousLrù romunII
sunLeLI muI bruvI decuL noI, suu decuL IruncezII?
- ALuncI?
Tuce uscuILund Iung durereu în eI, cu un gund. SI pe
urmù, dupù ce s-u sLrumbuL puLIn:
- ALuncI înseumnù cù duLI LoL concursuI urmuLeI germune
sù ujungù muI repede Iu BucuresLI...
- !?
- Ce nevoIe uveuLI sù LreceLI, uzI, prIn buruj? Cu sù suIvuLI
pe ceI dInuInLeu dumneuvousLrù, pe cure-I uLucum noI? ToL
eruu pIerduLI. NoI pornIserùm Iu usuIL... Ducù nu ne IùsuLI
sù ujungem Iu eI, noI LoL pIecum înupoI, sI-I încredInLum
urLIIerIeI, sù-I Iucù înLeIegùLorI. ALuncI de ce uLI muI venIL
grùmudù, dumneuvousLrù dIn urmù? ALI cùIcuL reguIu
rùzboIuIuI, Iur uI nosLrI s-uu reLrus, nu dIn IusILuLe - cred cù
sLII sI dumneuLu cù germunII nu sunL IusI - încù o duLù, cI
dIn cuIcuI... E udevùruL cù um prImIL IocurI dIn cousLù... sI
cù, dIn cuuzu ucesLeI neusLepLuLe înLorsùLurI, nu ne-um pu-
LuL cuIege pe noI, rùnILII... Dur ce pIerderI uLI uvuL dIn prI-
cInu usLu? Unde muI puI cù puLInI se vor înLource dInLre ceI
prInsI dIncoIo de buruj.
- ComundunLII nosLrI preLuIesc IourLe muIL uLucuI Iu
buIoneLù.
- TocmuI de uceeu uI nosLrI vor ujunge Iu BucuresLI usu
de curund... PenLru cù nu gùsesc InLeresunLe IupLeIe Iu
buIoneLù. Vù vor Iuce LoLdeuunu ce v-uu IùcuL uzI, cu
cIIbzuIuIù, rece.
- SLII dumneuLu, Iu romunI, HoruLIu s-u preIùcuL cù Iuge
cu sù-I sIIeuscù pe curIuLI sù se împrùsLIe pe Leren... AI
nosLrI sImuIeuzù în IuLu buLuIIouneIor dumneuvousLrù re-
Lrugereu, cu sù venILI muI bIne în cumpuI de Lrugere uI
urLIIerIeI. SI dumneuvousLrù uveLI IIuzIu cù bIruILI.
- Ne muI pùcùIIm cuLeoduLù... TI-um spus eu proverbuI
nosLru, cù nu e bIne sù Le buLI cu ceI cure nu cunousLe due-
IuI, dur Iu urmù, socoLeuIu LoL Iese. AscuILù, în CurpuLI uveLI
Lrunsee IorLIIIcuLe?
EvIdenL cù mInL cu grubù.
- A, în CurpuLI e uILcevu... Avem Lrunsee dInuInLe
pregùLILe, orgunIzuLe guLu.
- AdùposLurI bune?
- Du, bordeIe cu douù sLruLurI de busLenI sI un meLru de
pùmunL deusupru.
- AsLu-I LoL? Bune penLru obuzeIe nousLre de ;=... Nu
rezIsLù însù Iu obuzeIe nousLre de 1o=... Nu muI vorbesc de
ceIe de 1=o... SI pe urmù, cIIur ducù rezIsLù, LoLuI e de
prIsos, ducù n-uveLI urLIIerIe de 1=o, suu muI mure, sI
dumneuvousLrù.
- !?
- SIgur, vom Lruge punù vom dIsLruge LrunseeIe sI bor-
deIeIe cu LoL ce e vIuLù în eIe... Ducù bordeIeIe vor rezIsLu
LoLusI, cu pe Somme, nu vom du LImp ceIor dInùunLru sù
Iusù. SI uLuncI, ducù uveLI urLIIerIe cu IruncezII, IuceLI sI
dumneuvousLrù cu IruncezII... LrugeLI în ocupunLI...
ocupunLII pIeucù sI Lrug upoI cu LunurIIe, sI usu "du cupo uI
IIne"... cum uLI cILIL LoL LImpuI verII despre coLu
MorLIomme.
Surud cu o LrIsLeLe de mourLe în suIIeL... ¡nLùrILurIIe
nousLre dIn CurpuLI? SunLIereIe sI bordeIeIe cure, udunuLe
cu înLr-o bùLùLurù, nu ur puLeu rezIsLu unor ruLurI de porcI
LIgùnesLI...
- Sù sperùm, domnuIe, cù medIcII dumneuvousLrù sunL
muI prIcepuLI decuL generuIII dumneuvousLrù... Dur mI se
pure cù penLru mIne e de prIsos... As II vruL pouLe o IoLo-
gruIIe u IocurIIor ucesLeu... o curLe IIusLruLù... cu sù urùL
copIIIor sI nevesLeI în ce IeI de peIsuj um IosL omoruL...
PenLru uIbumuI IumIIIeI.
Pe urmù um LùcuL îndeIung... Eu gundIndu-mù Iu
mourLeu LuLuror... eI numuI Iu u IuI. ¡nserureu usLu, dupù o
zI pIoIousù, upoI senInù, de Loumnù, eru mereu moIoruLù sI
upùsùLoure cu o înmormunLure... Pùdureu de sLejur sI LuIeIe
mIcI începuserù sù se Lopeuscù în înLunerIc.
¡n umbuIunLu-uuLomobII, um IuuL cu uuLorILuLe uIùLurI pe
prIzonIeruI neumL... Am ceruL cIIur soIeruIuI sù meurgù
muI înceL Iu sunLurI. MI-u expIIcuL cù e ordIn sù cure LoLI
rùnILII punù Iu mIezuI nopLII.
MI se Iuce InjecLIu împoLrIvu LeLunosuIuI, sunL cuIcuL
înLr-un puL curuL. TurzIu de LoL, vIne uIL grup de rùnILI dIn
regImenLuI nosLru. DIvIzIu e în reLrugere. BuLuIIonuI nosLru
e înjumùLùLIL. SunL puLru oIILerI morLI, cuLIvu rùnILI, com-
punIu meu, înconjuruLù, e prIzonIerù cu LoLI oIILerII. Tudor
Popescu, pe ce drumurI uI upucuL-o? Punù în zorII zIIeI
spILuIuI LrebuIe evucuuL. Se Iucreuzù cu deznùdejde Iu
punsumenLe.
±.¬. Comonicut upocriI
CùIùLorIu în LrenuI sunILur cure ne duceu pe LoLI - uproupe
douù suLe de rùnILI - mI s-u pùruL cu un IeI de cùIùLorIe în
sLrùInùLuLe, cund dupù resLuurunLuI gùrII judecI sI despre
orusuI corespunzùLor, cund cunLonuI se desprInde dIn serIu
IuI (cump, sIngurùLuLe, pIouIe, sùrùcIe) sI devIne eIemenL
dIn serIu rupIdù (vugon-resLuurunL, peIsuj, doumnu
eIegunLù, domnuI voIujor)... Veneum înLr-o Iume, cure pen-
Lru mIne nu muI eru ceu dInuInLe, usu cum unuI boInuv,
cure Iese înLuIu ourù dIn cusù dupù IunI de zIIe, orusuI I se
pure uILuI. PreIungeum decI deLuIIIIe upropIuLe, Ie generuI-
Izum. Guru BrusovuIuI împodobILù, cu Irunze sI sLeugurI
nuLIonuIe, rùmuse, mI-u duL, despre orusuI pe cure nu-I
cunosLeum, o Idee de curLe posLuIù sI decor de zece muI. ¡u
SInuIu uu nùvùIIL pe înseruLe în vugouneIe nousLre cucoune
Irumouse, cu muInI LoL uLuL de uIbe sI IIne cu oIundu IuI-
uLurIIor Ior. OcIII, urecIIIe, pIpùILuI, muI vII, eruu înLr-un
IeI de IIperIuncLIune. ¡n scIImb LoLI ceI pe cure-I vùd uu
purcù un uer IunLomuLIc, punù sI în voce sI în prIvIre, în
ceeu ce e dIncoIo de eI, purcù un soI de sIesLù dupù zbucI-
umuI zIIeIor de IupLù. ¡nLre PredeuI sI BusLenI, vùzusem în
juruI cunLouneIor gropIIe de Iup sI LrunseeIe copIIùresLI,
IùcuLe ucoIo Iungù soseu, cund munLII sI pùdurIIe eruu
IIbere, cu nuIvILuLeu cu cure, cu sù evILe o InunduLIe
cuLusLroIuIù, cure umenInLù înLreg LInuLuI, o prImùrIe
neserIousù ur Iuce sùnLuIeLe de scurgere de-u IunguI dru-
muIuI. Cund puIoIuI vIne însù, LurùsLe nu numuI ce-I pe
soseu, dur sI cuseIe înuILe, sI cIIur prImùrIu cu domnuI
prImur.
Erum în vugoune specIuIe, în LùrgI IungI penLru dormIL.
¡u BucuresLI nI se spune cù mergem dIrecL în guru Obor,
unde se Iuce LrIujuI boInuvIIor. Am InLruL înLr-un Iung per-
on subLerun, cu în murIIe gùrI occIdenLuIe, usu mI s-u pùruL
ceI puLIn, cùcI um uIIuL upoI cù guru n-ure usLIeI de peroune
sI ImedIuL uu nùvùIIL în vugoune sunILure, oIILerI udmInIs-
LruLIvI, cure, cu regIsLre, dInuInLe ne-uu înLrebuL ce
preIerInLe uvem. CeI muI muILI uu opLuL penLru cuLevu murI
spILuIe dIn cupILuIù, unde II s-u spus cù vor II îngrIjILI de
Irumouse doumne dIn socIeLuLeu romuneuscù. Eru
udevùruL. Dur ceeu ce deosebesLe o socIeLuLe de cIvIIIzuLIe
de unu de cuILurù e cù Iumeu eI ImILù sI prucLIcù pusIonuL sI
cu enLuzIusm LouLe IormeIe ceIeI de cuILurù, Iùrù sù uIbù
însù sLùruInLu de u duce IucrurIIe punù Iu un cupùL sI nIcI
curujuI de u suporLu LouLe consecInLeIe. CuLù vreme servI-
cIuI în spILuIe nu conLruzIceu nIcI unu dIn încIInùrIIe ucesL-
or doumne, bu încù Ie IuvorIzu ocuzII noI sI decor InedIL, eIe
uu umpIuL cu surusurI sI uIbu Ior prezenLù sùIIIe cu rùnILI.
ALuL. Dur um vùzuL, cuLevu dour, muI LurzIu, curùLInd în
spILuIurIIe de Iu ¡usI, în dupù-umIezI pusLII de IuIIe, rùnI
puLurouse.
M-um gundIL, cu un IeI de neIInIsLe, cù, ducù voI II în
BucuresLI, voI II vIzILuL de uI meI sI cù voI II obIIguL - ucum
cund erum uLuL de obosIL - sù joc un IeI de LeuLru de dru-
gosLe sI bucurIe.
Am ceruL decI spILuIuI dIn gurnIzounu regImenLuIuI XX.
TrebuIu sù usLepL cuLevu ore sI înLre LImp, vesLILù de un
cunoscuL uI IumIIIeI, ImprovIzuL sunILur, u venIL Iu gurù
mumu.
A pIuns, m-u sùruLuL, u exugeruL gruvILuLeu rùnII, u LrImIs
sù mI se uducù de-ucusù, de Iu eu, perne, un IIucon de upù
de coIonIu, o înveIILoure - "cùcI nu se sLIe ducù Iu spILuI veI
uveu ce-LI LrebuIe".
SI LoLusI durereu eI îmI eru sLrùInù. Cund u murIL uncIIu-
meu sI ne-u IùsuL uvereu, Iur penLru purLeu meu u începuL
pùLImusu dIscuLIe în ce prIvesLe împùrLeuIu, nu sLIu ducù
uveum suu nu uveum drepLuLe. Dur mumu u sLuL în ceusuI
uceIu cu o sLrùInù, s-u crezuL "purLe" u vorbIL cu voce uIbù,
m-u prIvIL cu osLIIILuLe, cu pe un sLrùIn, sI sLrùIn um rùmus.
Am ceduL Iùrù îndoIuIù uLuncI, eu u revenIL Iu LonuI de
duIosIe, dur IrepurubIIuI se sùvursIse. SLIum punù unde
merge uIecLIuneu mumeI. MuI LurzIu, um cùuLuL zudurnIc
sù-mI demonsLrez cù pouLe uveu drepLuLe, cù dIscuLIIIe de
InLeres Iuu cîLeoduLù LonuI ucesLu de proces înLre sLrùInI, sI
cù uceusLu nu excIude o drugosLe de ore greIe, dur LoLuI eru
de prIsos. GesLuI meu Iurg sporIse însù uIecLIuneu mumeI,
cure de uLuncI uveu penLru mIne sI muI muILù uLenLIe
drùgùsLousù, dur penLru cù eu Iùcusem sucrIIIcIuI ceI mure,
pùsLrum, Iùrù sù vreuu, un uer de proLecLIe, de InduIgenLù
umubIIù, îndepùrLuLù, de surus IImILuL sI IImILuLIv. Asupru
evoIuLIeI vIeLII meIe eu eru ucum cu un usLru rùcIL, Iùrù
InIIuenLù.
¡I sùruLum zumbInd muInIIe, prImeum dururI cu
demonsLruLII Lundre sI ubsenLe, dur usLepLund, cum usLepLI
înLr-o gurù sù pIece muI repede LrenuI, penLru cù sILuuLIu
dInLre LIne sI ceI cure Le-uu peLrecuL începe sù se
preIungeuscù sLunjenILor.
Nu mI-u spus o vorbù despre nevusLù-meu sI um re-
specLuL osLIIILuLeu Ior de LoLdeuunu, evILund o înLrebure
InoporLunù.
PenLru cù eru îngrIjoruLù de sourLu meu, docLoruI, pre-
ocupuL sI umubII, u usIguruL-o cù în cIncIsprezece zIIe sunL
compIeL vIndecuL sI bun de înLors înupoI pe IronL. AsLu u
înLunecuL-o ourecum.
¡u spILuIuI judeLeun dIn R. sunL înLr-o rezervù cu un cu-
murud de regImenL, rùnIL Iu genuncII. Am cùrLI de cILIL, dur
rumoureu LùcuLù, de eIIuvII, u orusuIuI nu-mI dù IInIsLe.
Dupù o sùpLùmunù de durerI murI, poL IesI. SunL IourLe
înconjuruL, cùcI oIILerII regImenLuIuI sunL înLr-un compIex
de rudenII, cure îmbrùLIseuzù LouLù urbeu. NeIInIsLeu e
mure sI comunIcuLuI oIIcIuI e usLepLuL Iu oru puLru cu
înLInsù mùcInure. OrusuI, dIn cuuzu mIIILurIzùrII (poIILuIuI
u devenIL muIor, cu "sLeIe" în Ioc de grude, dur orIcum
muIor, seIuI de posLù u IosL usImIIuL sI eI, în sIursIL, uIurù de
pensIonurII cuIeneIeIor dIn "cenLru" LouLù Iumeu u LrecuL Iu
purLeu sedenLurù u rùzboIuIuI sI e decI IourLe ucLIvù),
LrùIesLe în cuseIe, cu uspecL de vIIe, în grùdInI, în cenLruI
pIIn de prùvùIII, o vIuLù deosebILù. CumIouneIe cure Lrec,
IurgouneIe, deLusumenLeIe sunL cerceLuLe cu uLenLIe sI In-
LerpreLuLe, usemenI cILILuIuI în sLeIe. Vu venI suu nu evucu-
ureu? cùcI IupLeIe se duu ucum în CurpuLI, Iu opLzecI de
kIIomeLrI depùrLure.
RùzboIuI e, deuILIeI, o ocupuLIe nouù sI provoucù
unImuLIe cIIur în LInuLurIIe reLruse, durùmILe ucI. Cu um-
breIu Iu subsuourù, proIesorI bùLrunI Ies Iu oru puLru Iu
pIImbure, renunLund Iu somnuI de dupù-umIuzù decI,
evenImenL curucLerIsLIc, penLru cu sù cILeuscù, uIIsuL pe
geumuI cuIeneIeI, comunIcuLuI zIIeI. E reducLuL IourLe sIb-
IIInIc ucesL comunIcuL. "¡upLe vII, bomburdumenL InLens",
"uLucurI puLernIce în regIuneu cuLure". NIcIoduLù un cuvunL
despre înIrungere suu reLrugere. CeI cure LIn mInLe sLIu cù
numuI compurund douù comunIcuLe poLI uIIu cevu.
"Pe înùILImIIe dIn pusuI RucùruIuI uu Ioc vII IupLe de In-
IunLerIe", spune un comunIcuL, copIuL cu IILere cuIIgruIIce,
cu creIonuI, de puLronuI cuIeneIeI, probubII.
¡ur u douu zI, înLre uILe puncLe:
"¡numIcuI u uLucuL puLernIc pozILIIIe nousLre de Iu sud de
DrugosIuveIe".
Ducù sLII cù înLre Rucùr sI sud de DrugosIuveIe sunL
supLe-opL kIIomeLrI, uLuncI sLII sI cu cuL s-uu reLrus LrupeIe
nousLre, de IerI punù uzI, Iur ducù nu, crezI cù nu s-u
înLumpIuL nImIc.
Dupù-umIuzù, spre seurù, cenLruI se unImeuzù, muI uIes
prIn prezenLu IemeIIor, cure Ies Iu pIImbure. OIILerII de Iu
dIverse depozILe sI comundumenLe (e ucI curLIeruI corpuIuI
de urmuLù) îsI Iusù sI eI servIcIuI, cu nIsLe IuncLIonurI
consLIIncIosI, cùLre oreIe suse. EsLI LenLuL sù crezI cù sI pe
IronL, Iu uceusLù orù, oIILerII încuIe serLureIe, se spuIù pe
muInI, îsI poLrIvesc IIguru sI Ies dIn Lrunsee în orus, IIe
InvILuLI Iu o purLIdù de pocker, IIe Iu un rendez-vous cu eLu-
pe sImpIIIIcuLe, dIn cuuzu vremurIIor LuIburI. ¡n reuIILuLe,
consLuL sI ucum uceeusI nepuLInLù u ImugInuLIeI de u reuIIzu
în ubsLrucL. Nu exIsLù decuL o sIngurù Iume, uceeu u
reprezenLùrIIor.
Nu puLem uveu în sImLurI, sI decI în mInLe, decuL oru sI
IocuI nosLru. ResLuI îI înIocuIm cu ImugInI IuIse,
convenLIonuIe, cure nu corespund Iu nImIc, sunL ceI muIL o
sImpIù IIrmù provIzorIe. Nu poLI II în douù IocurI deoduLù.
Eu sLIum, cund suporLum bomburdumenLuI de Iu Sùsùus,
cù, LeoreLIc, e posIbII cu uILù Iume, undevu depurLe, sù
peLreucù, sù Iubeuscù, sù uIbù ore de bIrou sI de musù. Dur
nu puLeum reuIIzu nIcI un momenL uI eI. Acum, dImpoLrIvù,
sunL ucI, în uceusLù Iume, Iur uceeu u IronLuIuI e un vug
musuIIr ubsLrucL, neIocuIIzuL în spuLIu sI muI uIes în uIurù
de noLIuneu LImpuIuI. ¡mI zIc: pouLe cù Iu oru usLu OrIsun
suporLù un bomburdumenL Iu IeI cu ceI de Iu BùrcuL. Dur
esLe o sImpIù IpoLezù LeoreLIcù, vezI bIne, gouIù de orIce
emoLIe, de duruLu orIcùruI senLImenL, de cuIoureu orIcùreI
reprezenLùrI, de IrevocubIIuI înLumpIùrII reuIe.
SunL prIvIL - usu cum umbIu cu uILI cumuruzI, cu munu
bundujuLù - cu desLuIù curIozILuLe. Nu-mI dIspIuce; senzuLIu
reuIù cù sunL prIvIL îmI pure cu un IeI de gudIIùLurù, de
înduruL ourecum, dur în ceIe dIn urmù InsuporLubIIù.
- RùmuI uIcI, mù îndeumnù cumuruduI meu. VIne gener-
uIuI A.
- De unde sLII?
- VIne cu uuLomobIIuI... SLIu de Iu preIecLurù. UILe pe
IosLuI prImur, Vusu... pe uvocuLuI ùIu bùLrun... LoLI îI
usLeupLù... PrImuruI, un medIc exceIenL, cure ure duruI de u
II în LoL IocuI, e ucum sI eI Iungù grùdInu pubIIcù, usLepLund
cu LouLù Iumeu mIrucoIuI. S-u rùspundIL vesLeu cù "gener-
uIuI" vu Lrece spre IronL.
- Purcù se spuneu cù I-u oLrùvIL, cù I-uu LurnuL spIonII
nemLI, prInLr-o ordonunLù cumpùruLù, oLruvù în cuIeu?
Surudeum umundoI, cùcI cunosLeum Iegendu. Comund-
unL de urmuLù în Dobrogeu, generuIuI A. u oprIL cuLvu LImp
în Ioc înuInLureu InumIcuIuI. SI e uLuLu seLe de IdoIuLrIe,
sunL uLuLeu dIsponIbIIILùLI de nùdejde în poporuI ucesLu,
cure se sImLe mereu uruncuL de pe scuru înuILù u IsLorIeI,
încuL IIguru generuIuIuI u sI devenIL Iegendurù.
Eu sLIu însù cù suIvure, penLru momenL, nu muI e. SI cu
LouLe usLeu, cund pe sLrudu prIncIpuIù upure Iungù grùdInu
pubIIcù uuLomobIIuI mure, descIIs, sLropIL LoL de noroI,
pesLe vopseuuu de cuIoureu nIsIpuIuI, um uceIusI IIor cu
LouLù Iumeu de ucI. SLù în Iund, uIùLurI de uIL generuI, LoL în
munLuuu cenusIe cure nu IndIcù nIcI o dIsLIncLIe, cu cupuI
IuI de mucenIc cu cIoc ImperIuI, cu prIvIreu obosILù, cure
nu se opresLe usupru nImùnuI. SLIu ce-ur vreu LouLù
Iumeu... sI cu eu, însumI eu... Cu mInLeu IuI, încùpuLù ucoIo
sub cIIpIu, sù înIocuIuscù LunurIIe, mILruIIereIe, sù redeu
curuj soIduLIIor, sù rùsLourne sILuuLIu cu o prezenLù
suprunuLuruIù. ComunIcuLuI de muIne seurù sù ununLe, de
pIIdù:
"¡n regIuneu DrugosIuveIe, IupLu îndurjILù s-u LermInuL
prIn înIrungereu dusmunuIuI. Un regImenL de InIunLerIe u
cùzuL în spuLeIe InumIcuIuI ocupund CIeIIe
DumbovIcIoureI sI soseuuu GIuvuIu. Am IùcuL z= mII de
prIzonIerI, um IuuL puLru LunurI de cump sI un boguL mu-
LerIuI de rùzboI. UrmùrIreu InumIcuIuI conLInuù sI dIverse
unILùLI mIcI cure uu cùuLuL sù-sI Iucù Ioc prIn munLI, pesLe
vecIeu IronLIerù, sunL LrepLuL cupLuruLe."
Nùdejdeu, cu uLuL muI emoLIonunLù, cu cuL LoLI uu
consLIInLu mIrucoIuIuI, u cùscuL ocIII LuLuror ceIor de pe
LroLuur, Iur oIILerII Iuc IronL cu unuI prInL. MuILImeu usLu
nu vreu decuL sù despucIeLeze bugujeIe IùcuLe penLru reIu-
gIu, sù puIe muIne seurù drupeIe LrIcoIore Iu buIcoune sI sù
se uguLe de roLIIe uuLomobIIuIuI, urIundu-sI IrenezIu de
recunosLInLù penLru suIvuLor.
MusInu s-u oprIL o cIIpù, oIILeruI cu musLuLu mIcù, de
Iungù soIer, u înLrebuL cevu pe sergenLuI de sLrudù
(înLrebure Iu cure uu rùspuns IuoIuILù, cu bunùvoInLù
grubnIcù, cIncI-suse InsI, cure se gùseuu ucoIo), dur în LoL
LImpuI generuIuI u uvuL o ubsenLù preocupuLù, de medIc
cIemuL, în sIursIL, de IumIIIu dIsperuLù, Iu cùpùLuIuI boI-
nuvuIuI u cùruI operuLIe încercuLù de uILII n-u reusIL.
A venIL sI OrIsun, rùnIL Iu munu dreupLù de o scIIjù de
obuz. CumuruduI dIn rezervu în cure sunL eu u pIecuL în
IumIIIe sI ucum sunL cuLevu zIIe cu OrIsun. ¡nLre noI e o prI-
eLenIe deIInILIvù cu vIuLu sI mourLeu. SI LoLusI încerc un
senLImenL cIuduL. MI-e ImposIbII sù-I pun vreo înLrebure
despre vIuLu IuI de IumIIIe. ¡I cunosc cum nu I-u cunoscuL
nIcI mumu IuI - cùcI numuI ucoIo, în IuLu morLII sI u ceruIuI
înuIL, poLI cunousLe oumenII - dur nu sLIu ubsoIuL nImIc de-
spre eI. SI nIcI despre nIcI un uIL cumurud uI meu. Acum
îmI duu seumu cuL de puLIn um vorbIL eu sI cumuruzII meI
de IronL despre vIuLu nousLrù unLerIourù. Purcù sunLem în
"¡egIuneu sLrùInù". ¡n IIecure noupLe îI uud însù pe OrIsun,
cuIcuL în puLuI uIb, IungIL pe spuLe cu un morL (usu cum se
desprInd sù dourmù soIduLII dIn cuuzu repuosurIIor scurLe
în mursurI), urIund în somn de grouzù, deznùdùjduIL cu un
cuIne: "Mumù!... mumù!..."
PesLe cuLevu zIIe, în comunIcuLuI oIIcIuI e LoLusI o IIoure
de bucurIe. TrupeIe nousLre uu IuuL MunLeIe Rosu, Iùcund
prIzonIerI, cupLurund mILruIIere sI muLerIuI. SLIum cù pe
ucoIo s-u reLrus regImenLuI nosLru. ¡I urùL IuI OrIsun
bùnuIuIu cù nu pouLe sù IIe sLrùInù de Corubu usemeneu
Ispruvù. EI surude, cu îndoIuIù. PesLe uILe cuLevu zIIe însù,
un rùnIL, ubIu sosIL, îmI înLùresLe presupunereu. DorInd sù
se dIsLIngù neupùruL, dornIc de înuInLure, cu umbILIe de
generuI nupoIeonIun, sI sImLInd muI uIes cù ur puLeu murI,
InuLII, cùpILun, u comunIcuL dIvIzIeI cù ducù I se dù
comundu unuI buLuIIon, e guLu sù cucereuscù MunLeIe
Rosu. Dupù ourecure codeuIù, oIerLu u IosL uccepLuLù sI
cùpILunuI Corubu u IzbuLIL sù deu uceu IIoure comunIcuLuIuI
nosLru. Dur I s-u IuuL ImedIuL comundu... împrumuLuLù. A
douu zI, însù, munLeIe u IosL dIn nou pIerduL... Acum
cùpILunuI Corubu u prImIL... ordIn sù-I cucereuscù IurùsI.
Mù înLreb, cu gunduI preIungIL, meIuncoIIc, ce ur însemnu
penLru urmuLu nousLrù sù I se deu ucesLuI oIILer o comundù
muI ImporLunLù.
Cund OrIsun e muI bIne, IesIm sù muncùm Iu un bIrL dIn
orus, unde cunousLem douù doumne LInere IourLe Irumouse
sI dIsLInse, cure ne uruLù IourLe muIL InLeres, dur ne cer sù
evILùm pe uncIIuI Ior, un domn bùLrun cu nus uprIg sI
musLuLu mure. ¡e-ur cerLu rùu ducù Ie-ur vedeu sLund de
vorbù cu cInevu. Ne IIxùm un rendez-vous cu eIe sI pIecùm
repede, cùcI nI se spune cù Iu spILuIuI dIn G. u IosL udus
NIcuIue ZumIIr, gruv rùnIL. Ne duce cu musInu ¡orgu,
bùrbuLuI AnIsoureI, cure e "voIunLur" Iu corpuI de urmuLù.
PrInLr-un ordIn uI MInIsLeruIuI de RùzboI grudeIe InIerI-
oure, ducù uu uvere, sunL scuLILe de IronL. (¡I se cere numuI
sù puIe un uuLomobII Iu dIspozILIu curLIeruIuI, Iur eI, uLusuLI
pe Iungù uuLomobII, cupùLù numeIe de "voIunLurI".) PenLru
oIILerI însù ucesL Iucru nu e udmIs sI decI IormuIu de
rùmunere LrebuIe sù IIe uILu, suu uILeIe.
SpILuIuI LIp "RegeIe CuroI ¡" e în murgIneu soseIeI sI ure
în IuLù o grùdInù de IIorI, cuILIvuLù de medIcuI-seI, un bur-
Iuc IIIozoI în IeIuI IuI, depùrLuL de oumenI cure-I vIndecù pe
LoLI, cu condILIu sù-I Iuse în puce, în sIngurùLuLeu IuI dIn
mIjIocuI cumpuIuI. NIcuIue ZumIIr e înLr-un puL de IIer uIb,
cu cupuI bundujuL sI ucoperIL cu pùLuru punù Iu guL. Nu-I
vIne sù creudù purcù, vùzundu-ne, sI, desI LrebuIe sù uIbù
Iebrù, zumbesLe. Nu pouLe vorbI, nIcI nu pouLe încù Iumu
LIgùrIIe pe cure Ie-um udus, Iur ceIe douù sLIcIe de vIn
înIunduLe vor rùmune muILù vreme nedesLupuLe, dur îsI
pIImbù prIvIreu dupù gesLurIIe nousLre sI surude cu ocIII,
cInsLIL sI sIIos cu un cuIne uI pùmunLuIuI.
- EsLI rùnIL rùu Iu cup, ZumIIre?
CIuLInù dIn cup negund sI pe urmù rIdIcù usor cuverLuru
sI ne uruLù pIcIoureIe bundujuLe cu nIsLe copII înIùsuLI. UnuI
e reLezuL de sub genuncII, ceIùIuIL de Iu jumùLuLeu coupseI.
ZumbesLe cuId.
Cred cù um devenIL puIId cu un morL sI mù cIuLIn. OrIsun
u încremenIL sI eI. NIcuIue ZumIIr, cu pùLuru rIdIcuLù,
surude mereu, ubsenL sI bun, cu o Icounù cure nu sLIe cuL u
IosL de sIuLILù de suIILe.
N-uveum ce muI spune... Tùcem usu îndeIung sI pe urmù
pIecùm, sub preLexL cù nu LrebuIe sù-I obosIm.
Pe drum OrIsun mù înLreubù cu gund InspIruL:
- Te muI gundesLI Iu revoIuLIe?
- Nu, cu sLureLuI ZossImu uI IuI DosLoIevskI, mù încIIn, sI
eu, în IuLu "nenorocIrII cure vu venI".
¯
PIecureu meu Iu BucuresLI esLe InevILubIIù. Purcù se
upropIe un exumen dezugreubII. Am scrIs nevesLeI meIe cù
sumbùLù seuru sosesc. TrenuI nu s-u oprIL Iu peron, cI în
cump, pe o IInIe de guruj; guuru e în înLunerIc de IrIcu
zepeIInurIIor... ¡ur cund vIn pe CuIeu VIcLorIeI gouIù, IeIIn-
ureIe duu o IumInù uIbùsLruIe usIuILuIuI pusLIu, de pur
ucoperILe cu zùbrunIc de doIIu, Iur cuseIe de pIuLrù cenusIe.
NIcùIerI IumInI uprInse. ¡mpresIu de cuvou Imens e
copIesILoure.
M-u usLepLuL cu o serIe de demonsLruLII cure uILùduLù m-
ur II înnebunIL de emoLIe sI pIùcere. Cusu e LouLù IumInuLù
(cu sLorurIIe cùpLusILe bIne, IIresLe, cu sù nu se vudù uIurù)
cu penLru sùrbùLoureu de PusLI, musu e uIbù, scIIpILoure de
crIsLuIurI sI IIorI, vInuI rur. E o InLenLIe de supeu în doI, cu
înLr-o "cumerù sepuruLù" de resLuurunL de peLrecerI. ¡mI e
ImposIbII sù nu Iuc socoLeuIu cù us puLeu uveu LouLe ucesLeu
numuI cu zece monede de uur sI încù Iùrù obIIguLIu de u
surude.
Mù sùruLù cu exces, nu vreu sù mù Iuse sù mù dezbruc,
îmI scouLe eu însùsI munLuuu...
SImL cù un sIngur Iucru m-ur II IspILIL ucI... sI pouLe mI-ur
II IIumInuL IndIIerenLu. PuLuI mure uIb, cumeru de buIe cu
mujoIIcù uIbù sI ogIInzIIe uburILoure. Sù um usLu, murdur sI
pùLruns de IrIg, dupù un murs cu uceI de Iu BùrcuL, ur II în
mIne o dospIre de recunosLInLù sI voIe bunù, cure s-ur
revùrsu pouLe sI usupru ucesLeI IemeI. Dur Iu spILuI Iùceum
buIe în IIecure zI, Iur ruIùrIu de pe mIne e curuLù.
- Mumu (nu spuneu nIcIoduLù: mumu, pur sI sImpIu) nu
mI-u spus nImIc cù esLI rùnIL (e gruv? uI... DumnezeuIe!).
VezI, usLu nu înLeIeg, IruLe, sù IIe supùruLù pe mIne, dur
cIIur ducù nu vorbIm... puLeu sù-mI LrImILù vorbù prIn
cInevu... Te-u duruL rùu?... Mù înLreb, Iùrù sù-mI poL reLIne
surusuI dInùunLru, IronIc: "Ar II murIL de durere IemeIu
usLu, ducù us II IosL ucIs?"
Purcù nu sLIe ce poLecI de mourLe um în suIIeL, sI Lùcereu
meu o Iuce sù vorbeuscù înconLInuu, cu un oruLor cure nu
muI pouLe încIeIu, sI se uvunLù InuLII, dupù usocIuLIu
înLumpIùLoure u IruzeIor. ¡mI LuIe, cu preu muILe gesLurI,
IrIpLuru în IurIurIe. SI cum se cunousLe cù u îmbùLrunIL. Nu
sImLe cù, usu, desLuI de Lrupesù cum u devenIL, nu muI
prInd unumILe gruLII. DeuILIeI, LoL urmumenLuI eI cucerILor
e purcù demoduL sI neIoIosILor, cu uceIe Lrunsee puerIIe dIn
munLII grunILeI.
EvIL cuL muI muIL dormILoruI, desI uIbuI de oIundù uI
ceursuIurIIor LoL mù cIeumù. O cIIpù, cùIduru LrupuIuI eI
moIuLIc Iungù uI meu îmI LoropesLe LrupuI sI îmI ucLIveuzù
gundurIIe, dur pe o musù jousù e o IoLogruIIe mure, u meu.
A pus-o ucum, suu e de muIL ucoIo? rIdIcuIù, condumnuLù
InIum sù usIsLe Iu IrùmunLureu LrupurIIor Ior, cund eu erum
Iu CoIuIm?...
SI LoLusI îmI Lrece prIn mInLe, cu un nour de înLrebure...
Dur ducù nu e udevùruL cù mù însuIù? ducù dIn nou um uc-
cepLuL o serIe gresILù de usocIuLII?
Ducù e o sImpIù coIncIdenLù, cu, de pIIdù, uLuncI cund
um înLuInIL pe coIoneI, cu uLuLeu în vIuLù?
Dur nu, sunL obosIL sI mI-e IndIIerenL cIIur ducù e
nevInovuLù.
Cum sunL cuIcuL pe spuLe, cum sunL Iùrù cIeI, eu ure
InspIruLIu neIerIcILù sù Iucù sIngurù demersurIIe
îmbrùLIsùrII... PrIn cùmùsuLu IInù, usu cum sLù în genuncII,
upIecuLù deusupru meu, sunII îI uLurnù cu douù pungI sI
punLecuI u începuL purcù sù se îngrouse. CIIur dupù ce m-
um însuruL, prIeLenII mù îmbIuu Iu peLrecerI cu cocoLe, dur
sI cund IzbuLeuu sù mù convIngù, sI orIcuL eruu de Iru-
mouse, uveum ImpresIu cù mù cuIc cu munecIIne de curpù,
Iùrù uceu cùIdurù LuInIcù unImuIù, cure, cund LI-e scumpù,
Le înduIoseuzù sI Le deznùdùjduIesLe în nebunIu uneI LoLuIe
îmbrùLIsùrI. NevusLu meu e uIbù sI cu prezIcerI de grùsIme,
Iur eu us vreu în cIIpu usLu sù sImL pe pIepLuI meu genuncII
mIcI cu mereIe sI sù descopùr coILurI noI înLr-un Lrup de
LIgùncusù subLIre sI cu muscII nervosI. As puLeu-o uveu cu
uILe zece monede de uur sI Iùrù obosILoure obIIguLII de u
mInLI Lundru.
¯
A douu zI u IosL nùvuIù de cunoscuLI... ¡ruze gouIe de
conLInuL, sLupIdILùLI Iùrù IegùLurI de rudenIe cu reuIILuLeu.
¡n corespondenLù um duL sI pesLe o scrIsoure unonImù...
"DomnuIe, pe cund d-Lu IupLI penLru puLrIe (?) nevusLu
d-LuIe Le însuIù cu o LurIù cu un IndIvId GrIgorIude, cure e Iu
cenzurù, vezI bIne.
¡I poLI gùsI orIcund înLre 6-¤ în sLrudu RozeIor opL bIs,
unde merge Iu eI. CùcI pouLe cù ucum n-o uveu nerusInureu
sù-I uducù LoL Iu d-Lu ucusù."
Ce n-us II duL uILù duLù penLru cu sù um cerLILudIneu cù
mù însuIù. Cum usLepLum Iu pundù, cu IrunLeu ursù sI pum-
nII crIspuLI!
Acum, cund vIne, îI urùL scrIsoureu zumbInd. Un mo-
menL devIne puIIdù, mù exumIneuzù uIurmuLù sI
bùnuILoure, însù cund mù vede IInIsLIL, socouLe cù nu cred.
- E o murdùrIe... SLII cù LoLI ne InvIdIuzù. AI, Iumeu usLu
reu... UILe ce cuIomnII muI nùscocesLe. Ducù ur II sù Le IeI
dupù LoLI... PoILIm, sù III IosL Lu muI bùnuILor ucum... AI,
mI-e o sIIù de oumenI... Nu muI poLI IesI... ¡IresLe, um IosL
de cuLevu orI în orus, nu sIngurù: cu AnIsouru, cu ¡orgu, sI u
venIL cu noI sI GrIgorIude. Am IosL Iu LeuLru sI pe urmù Iu
resLuurunL. AI, sI dInLr-uLuLu...
VorbesLe muIL, pIuLILudInI încùIecuLe, usocIuLe Iu
înLumpIure, sI zumbeLuI meu bInevoILor o încurujeuzù...
- AscuILù, IuLù drugù, ce-uI zIce Lu ducù ne-um despùrLI?
Purcù I-u despIcuL cInevu LeusLu în douù. AILù uvuIunsù de
înLrebùrI gemuLe, de proLesLùrI scuncILe.
Mù gundesc IuIucInuL cù us II puLuL ucIde penLru IemeIu
usLu... cù us II IosL încIIs dIn cuuzu eI, penLru crImù:
- "VezI, uIu bIondù de coIo...? nu... uIIuILù muI grusù
puLIn, de Iu musu cu ceI doI domnI sI douù doumne...
- EI?
- E nevusLu IuI GIeorgIIdIu... Nu-LI muI uducI umInLe...?
- A... penLru usLu? Ce-u gùsIL Iu eu, drugù? sù ucIdù pen-
Lru eu... nu muI puLeu gùsI uILu Iu IeI?" A douu zI m-um
muLuL Iu IoLeI penLru sùpLùmunu pe cure uveum s-o muI
peLrec în permIsIe. ¡-um dùruIL nevesLI-mI încù o sumù cu
uceeu ceruLù de eu Iu CumpuIung sI m-um InLeresuL sù vùd
cu ce IormuIILuLe îI poL dùruI cuseIe de Iu ConsLunLu. ¡-um
scrIs cù-I Ius ubsoIuL LoL ce e în cusù, de Iu obIecLe de preL Iu
cùrLI... de Iu IucrurI personuIe, Iu umInLIrI. AdIcù LoL Lre-
cuLuI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful