P. 1
Ιστορία Γ' Λυκείου

Ιστορία Γ' Λυκείου

5.0

|Views: 4,858|Likes:
Published by mipapado

More info:

Published by: mipapado on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2014

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σελίδες : 10-16
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
17
ος
αι!ας 1"
ος
αι!ας
ορθολογισμός, φιλελευθερισμός, κριτική σκέψη , έρευνα
επιστημονικός πειραματισμός Ελεύθερη έρευνα
Πίστη στην πρόοδο και έρευνα
Όργανο η Ανθρeπινη Aογική
Παρατήρηση
Φιλο#ο$ία
Εμπειρισμός
Παρατήρηση της φύσης
Εφαρμογή τeν φυσικeν
νόμeν στην κοινeνία
Tο πρόµλημα της ανθρeπινης γνeσης
%ιο&' Κί!('α )*+ελλα ,αι Ο-'./
0Ε'α!ο&1λ Κα!2)
(αισθησιαρ¿ική γνeσιολογία) Tα όντα δεν είναι ανθύπαρκτα και
uσ¿ετα με τη συνείδηση μας
Oι ιδέες είναι σύνολα παραστuσεeν, Είναι φαινόμενα. Ότι
çέρουμε είναι ποια είναι η θέση τους σε σ¿έση με τις µασικές εμπειριeν και çεκινούν
από τις αισθήσεις κατηγορίες της νόησης.
Ολ'34,
Aεν υπuρ¿ουν μεταφυσικu συστήματα και επομένeς Oεός
5 ΕΛΛΑΔΑ ΣΤ5 ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1670-1680
Aιεθνής οικονομική κρίση (1929)
• 1932-¿ρεοκοπία
• Αυçημένη φορολογία και μεγuλες εργατικές κινητοποιήσεις
• (1937 -1δρυση του IKΑ eς αντίμετρο στην αγοραστική αδυναμία τeν
¿αμηλότερeν κοινeνικu τuçεeν )
• Εκλογές 1933-νίκη Aαïκού Kόμματος-Παναγής Tσαλδuρης
• Πόλeση-δολοφονική απόπειρα εναντίον του Bενι¸έλου
• 1934-Bαλκανικό Lύμφeνο με τους γείτονες (εκτός Bουλγαρίας) για εδαφική
ακεραιότητα
• Nοέμµριος 1935 επαναφορu συντuγματος 1911 και επuνοδος µασιλιu
Iεeργιου B`
• Muρτιος 1936-Ouνατος Bενι¸έλου
• Εκλογές 1936-αδυναμία μονοκομματικής κυµέρνησης
• με συμφeνία µενι¸ελικeν και αντιµενι¸ελικeν ορί¸εται πρeθυπουργός ο
Ieuννης Mεταçuς («αυλοκόλακας», «Kασσuνδρα της αυλής»)
• O Mεταçuς κυµέρνησε eς δικτuτορας, έστειλε πολλούς δημοκρατικούς στην
εçορία, εφuρμοσε αυστηρή λογοκρισία, διέλυσε τις αριστερές οργανeσεις,
οργuνeσε φασιστικό κόμμα στα πρότυπα του ιταλικού (συγκεντρeτισμός,
λατρεία του ηγέτη νεολαία, ελληνορθόδοçη ιδεολογία)
• O Mεταçuς επέλεçε προσεκτική φιλοαγγλική στuση (και λόγe µασιλιu) αλλu
διατηρούσε διπλeματικές σ¿έσεις και με τον Mουσολίνι και με τον Xίτλερ.
Ι#2ο-ία
Oρθολογισμός
Xρήση τeν εγγρuφeν, πηγeν
Kριτική μέθοδος
Ποιο είναι το νόημα της ανθρeπινης ιστορίας;
9ί,ο
Aιατυπeνει νόμους
H επο¿ή τeν Oεeν
H επο¿ή τeν ηρeeν
H επο¿ή του ανθρeπου
Ανακύκληση της ιστορίας
Μο!2ε#,ι1
«Lκέψεις..»
Oέλει να γνeρίσει και να κατανοήσει (αιτίες)
9ολ21-ος
Lυγκριτική Iστορία
«Tο πνεύμα της επο¿ής, τeν λαeν»
Κο!2ο-#1
Lυνέ¿εια της ιστορικής εçέλιçης
Πορεία προς την ισότητα, προς ηθική τελειότητα
Εδο&4-δος Γί::;!
«H παρακμή.»
Ερευνu τα αίτια της παρακμής και την ιστορική πορεία.
Οι 3ολι2ι,1ς ιδ1ες
Φιλελε&<ε-ι#'=ς
Σ&!2(-(2ι,=ς Φ;2ι#'1!( Δε#3ο2εία
Ρι>ο#3α#2ι,=ς
Μο!2ε#,ι1 9ολ21-ος
?α! ?α, Ρο&##
«Tο πνεύμα τeν νόμeν» «O αιeνας του Aουδοµίκου I A`»
«Kοινeνικό Lυμµόλαιο»
Aημοκρατία, αριστοκρατία μοναρ¿ία Προτιμu τις μεταρρυθμίσεις τeν
μοναρ¿eν O φυσικός uνθρeπος είναι ελεύθερος
4υσικός νόμος Πολέμησε την εκκλησιαστική
παρέμµαση Από την ελευθερία πέρασε στην ισότητα
Aογική στην εçουσία
Nομοθετική, Εκτελεστική, Aικαστική εçουσία
Kανείςuνθ
ρeπος δεν
έ¿ει
φυσική
εçο
υσία σε
uλλον
Προτείνει συνταγματική μοναρ¿ία
H πολιτική εçουσία πηγu¸ει από το λαό
Απορρίπτει ελέe θεe μοναρ¿ία
H εçουσία υποτuσσεται στη λαïκή
µού
ληση
Τα '1#α δι4δο#(ς 2;! !1;! ιδε!
Tα µασικότερα μέσα ήταν
το µιµλίο,
οι εφημερίδες,
οι συγκεντρeσεις ,
οι επιστημονικές ακαδημίες και η
)Ε@,&,λο3αιδεία . Σ&#2('α2ι,= ΛεAι,= Ε3ι#2('! ΤεB!! ,αι
Ε3α@@ελ'42;!/C
Ε@,&,λο3αιδεία
Εκθέτει την πορεία έeς τότε της ανθρeπινης σκέψης
Περιέ¿ει τις µασικές αρ¿ές κuθε τέ¿νης και επιστήμης
Aιαδίδει τις νέες ιδέες στη φιλοσοφία και στην οικονομία.
Πρεσµεύει την ανεçιθρησκία, την ισότητα, την ελευθερία του εμπορίου
στο όνομα της Aογικής και της Εμπειρίας.
Oι επιθέσεις της Ε. δεν κτυπούσαν uμεσα αλλu μέσe παραπομπeν
Iδρυτής ήταν ο D2ι!2ε-= και µασικός συνεργuτης του ο D2’ αλα'31-.
Aλλοι συνεργuτες υπήρçαν ο Pουσσe, ο Ελµέτιος, ο Mοντεσκιέ.
Oι ιδέες του Aιαφeτισμού επηρέασαν μόνο την α#2ι,. 24A( και κυρίeς
το προοδευτικό τμήμα της. Oρισμένοι επίσης μονuρ¿ες επι¿είρησαν
δειλές μεταρρυθμίσεις. Lτην επίδραση τeν νέeν ιδεeν συντέλεσαν:
- 5 δ('ο@-α$ι,. α+A(#(-ε-@α2ι,. 24A( 2;! 3=λε;!E
- 5 'ο!ολι<ι,=2(2α 2ο& 3αλαιο+ #&#2.'α2ος
- 5 διε+-&!#( ,αι ι#B&-ο3οί(#( 2(ς α#2ι,.ς 24A(ς
- 5 4!οδος 2;! 2ι'!
F-;2.#εις
1. Mε ποια μέσα διαδόθηκαν οι ιδέες του
Ευρeπαïκού Aιαφeτισμού (Ε. A.) ;
2. Ποια είναι η σημασία της «Εγκυκλοπαιδείας» ;
3. Ποιες είναι οι ιδέες της «Εγκυκλοπαιδείας» ;
4. Ποιοι παρuγοντες συντέλεσαν στη διuδοση του Ε. A. ;
5. Ποιο είναι το έργο του Nτιντερό και ποια είναι η σημασία του ;
Τα οι,ο!ο'ι,4 2ο& Α@!α- Ο α@!ας @ια 3ολι2ι,. #&@,-=2(#(
(έeς σελίδα 99)
Ερeτήσεις
1. Ποιες ήταν οι πρeτες οικονομικές ανuγκες του Αγeνα ;
2. Ποιοι τρόποι εσόδeν υπήρ¿αν για τους επαναστατημένους;
3. Tι ήταν οι εθνικές γαίες;
4. Ποια ήταν τα πρeτα δuνεια και ποια η σημασία τους ;
5. Ποια ήταν η προεπαναστατική διοίκηση τeν Ελλήνeν;
6. Ποιοι αποτελούσαν τη νέα ηγεσία του Αγeνα;
7. Ποιοι ήταν οι λόγοι σύγκρουσης παλαιuς και νέας ηγεσίας;
8. Ποια ήταν τα πρeτα τοπικu συμµούλια και ποιοι επικρuτησαν σε
αυτu;
9. Ποιος ήταν ο σκοπός της Πρuçης τeν Kαλτετ¸eν;
10.Ποιοι αποτελούσαν την πελοποννησιακή γερουσία;
11.Ποιος ήταν ο ρόλος του Aημητρίου Yψηλuντη, όταν κατέµηκε στην
Πελοπόννησο το 1821;
Ε-;2.#εις #ελ 6G-107
1. Ποιες υπήρçαν οι αιτίες συγκρούσεeν προκρίτeν και στρατιeτικeν
το 1821;
2. Ποιος υπήρçε ο ρόλος του Α. Mαυροκορδuτου το 1821;
3. Ποιες υπήρçαν οι σπουδαιότερες τοπικές γερουσίες το 1821;
4. Ποια ήταν τα γεγονότα που προετοίμασαν την Α` Εθνοσυνέλευση;
5. Tο έργο και η σημασία τeν δύο πρeτeν Εθνοσυνελεύσεeν;
6. Αφού διαµuσετε τα κείμενα τeν δύο πρeτeν Lυνταγμuτeν στις
σελ.102-103 να εντοπίσετε
κοινu ή διαφορές με uλλα çένα συντuγματα.
7. Iιατί οι πρόκριτοι ¸ητούσαν τον παραμερισμό της 4ιλικής Εταιρείας
Ο α@!ας @ια 3ολι2ι,. #&@,-=2(#(
Το3ι,4 #&':ο+λια *1'α2α Κ+-ια α!2ι3-ο#3ε&#(
Α¿αïκό Aιευθυντήριο Aμεσες οικονομικές διοικητικές ανuγκες, Πρόκριτοι, Αρ¿ιερείς
Mεσσηνιακή Iερουσία
Bουλή τeν 1αρeν
Kαγκελαρία Aργους
Το3ι,1ς #&!ελε+#εις
Πρuçη τeν Kαλτετ¸eν Είσπραçη φόρeν, διεύθυνση αγeνα
(Πελοποννησιακή Iερουσία) Mερίδα προκρίτeν και αρ¿ιερέeν
Εγκύκλιος Lτεμνίτσας Tοπικοί έφοροι , ποικιλία θεμuτeν
Iερουσία Aυτ. Xέρσου Εκπρόσeποι στην νέα συνέλευση Εκπρόσeποι προεστeν, στρα-
Ελλuδος ποικιλία θεμuτeν τιeτικeν, αρ¿ιερέeν, λογίeν
Aρειος Πuγος (Αν. Xέρσου Εκπρόσeποι στην νέα συνέλευση Εκπρόσeποι προεστeν, στρα-
Ελλuδος ποικιλία θεμuτeν τιeτικeν, αρ¿ιερέeν, λογίeν
Ε<!ο#&!1λε&#(
Lυνέλευση Aργους Προετοιμασία Εθνοσυνέλευσης Πρόκριτοι, λόγιοι, Παπαφλέσσας,
Εκλογή πελοποννησίeν εκπροσeπeν Kολοκοτρeνης Αναγνeστης Aεληγιuννης
Α` Εθνοσυνέλευση Lύνταγμα 'Προσeρινό πολίτευμα της Πρόκριτοι, λόγιοι, πλοιοκτήτες
Αρ¿αίας Επιδαύρου Ελλuδος¨, διuκριση εçουσιeν, υπουργεία
(Aεκέμµριος 1821) διακήρυçη προς τις çένες κυµερνήσεις
B` Εθνοσυνέλευση «Nόμος της Επιδαύρου», κατuργηση τοπικeν Πρόκριτοι, λόγιοι, πλοιοκτήτες
Aστρους (Aνοιçη 1823) συμµουλίeν και του «αρ¿ιστρuτηγου», εκλογή
Bουλευτικού και εκτελεστικού
Απο¸ημίeση στους νησιeτες, ¿ορήγηση δανείου
από την Αγγλία, εκποίηση εθνικeν γαιeν
5 ΕΛΛ5DΙΚ5 ΕHΑDΑΣΤΑΣ5
5 ΕDΑΡI5
Για2ί οι #&!<.,ες .2α! 3ιο ε&!οJ,1ς @ια ε3α!4#2α#( #2(! !=2ια :αλ,α!ι,.K
1. Yπήρ¿αν περισσότερες ένοπλες ομuδες(αρματολοί, κλέφτες, ναύτες με πολεμική
εμπειρία)
2. Lτις περιο¿ές αυτές υπήρ¿αν πολλοί μυημένοι στη φιλική εταιρεία
3. H διαμόρφeση του εδuφους ευνοούσε τον κλεφτοπόλεμο.
4. H ανταρσία του Αλή Πασu (1820-1822) εί¿ε αναγκuσει πολλές από τις τουρκικές
φρουρές της Πελοποννήσου να συγκεντρeθούν στα Ieuννινα.
5. Πολλοί αντιπρόσeποι της φιλικής εταιρείας εί¿αν κατέµει στην Πελοπόννησο από
το 1820 για να προετοιμuσουν τον αγeνα.
6. Παρu το δισταγμό τeν προκρίτeν της Πελοποννήσου και τeν νησιeν, uνθρeποι
όπeς ο Oικονόμου, το Kονσολuτο του Aργους, ο Παπαφλέσσας πείθουν τις
μεγuλες οικογένειες να ενισ¿ύσουν την επανuσταση.
Hοια .2α! ( εA1λιA( 2;! @ε@ο!=2;!
Muρτιος 1821 : σποραδικu επεισόδια
Επανuσταση στα Kαλuµρυτα, το Muνη, την Kαλαμuτα
Lτα Luλeνα, το Iαλαçίδι, την Αταλuντη
Muïος 1821 : Xαλκιδική, Εύµοια, Mεσολόγγι
Xειμeνας 1822: Mακεδονία, Bέροια Nuουσα
Αρ¿ικu εκδίeçη τeν Tούρκeν από την ύπαιθρο και πολιορκία τeν φρουρίeν.

Τα αί2ια 2ο& Φιλελλ(!ι#'ο+
1. Oαυμασμός για την αρ¿αία Ελλuδα
2. Lυγκίνηση από τις σφαγές της Xίου
3. Oαυμασμός για τα ελληνικu κατορθeματα
4. Tυ¿οδιeκτισμοί, κυνήγι του κέρδους και της δόçας
5. Πρuκτορες τeν μεγuλeν δυνuμεeν
6. H αντίθεση στην Iερή Lυμμα¿ία από φιλελεύθερους
Hς α!2ι'ε23ι#α! οι Lλλ(!ες 2ις Με@4λες Δ&!4'εις
-H-οε3α!α#2α2ι,4
Lτήρι¸αν τις ελπίδες τους στην Peσία
«Eανθό γένος», Oρλeφικu, Πόλεμος 1774, εμπορικές σ¿έσεις, κοινό θρησκευτικό
δόγμα., ίδρυση 4ιλικής Εταιρείας στην Oδησσό.
Αναφέρεται στην προκήρυçη του Yψηλuντη της 24-2-1821
Tον 19
ο
αιeνα (κλασικισμός) πολλοί Ευρeπαίοι ο!ει-ε+ο!2αι 2(! α!α:ί;#( 2ο&
,λα#ι,ο+ 3ολι2ι#'ο+C
Oι 1λληνες επαναστuτες >(2ο+! 2(! α3ελε&<1-;#( B;-ίς 3α-1':α#( 2-ί2;!
( Pήγας, Ανeνυμος, Kοραής)
-Σ2ο Aε,ί!('α 2(ς Ε3α!4#2α#(ς 2ο& 1"M1
Αφαιρούν από τα επίσημα έγγραφα και τις ομιλίες τους κuθε υπόνοια επαναστατικής
και κοινeνικοανατρεπτικής ιδεολογίας

Εμμένουν στα κοινu με την Ευρeπη στοι¿εία : B-ι#2ια!ι#'=ςE 3α-α:ία#( α2ο'ι,.ς
αAιο3-13ειαςE α@!ας @ια ε<!ι,. 2α&2=2(2α
Προκήρυçη Yψηλuντη
Aιακήρυçη Α¿αïκού Aιευθυντηρίου
Mεσσηνιακής Iερουσίας
Oμιλία Kολοκοτρeνη στα Tρίκορφα
-Με24 2ο 1"M7
Σ&'3α-4#2α#( α3= 2(! α@@λι,. 3ολι2ι,. και ανταγeνισμός τeν μεγuλeν
δυνuμεeν για πολιτική και οικονομική διείσδυση. Aημιουργήθηκαν τα πρeτα
ελλ(!ι,4 ,=''α2α 0Aε!ι,4NE «κόμματα ελπίδας και εçeτερικής πολιτικής».
Xορηγήθηκαν 2α )δ4!εια 2(ς α!εAα-2(#ίας/C 01"M8E 1"MG) που εδραίeναν την
εçuρτηση από τις çένες δυνuμειςC Υ3ο<(,ε+2(,α! 2α ε<!ι,4 ,2.'α2α ,αι 1#οδα.
Lε αντuλλαγμα η Αγγλία αναγνeρισε την πολιτική ύπαρçη στους επαναστατημένους
1λληνες.

1

2 3
4
56


7Ο-ι>=!2ια
2. Aικαίος το όνομu του
4. Επαναστuτης της Luμου
5. 1γραψε την Ελληνική Nομαρ¿ία
6. Iuλλος φιλλέλληνας
7. Εκεί συνεδρίασε η Iερή Lυμμα¿ία το
1823
Κ4<ε2α
1. Oικογένεια κλεφτeν από την
Πελοπόννησο
3. Leματοφύλακες τeν τούρκeν
1"MM
Lυνέδριο της Iερής Lυμμα¿ίας στη Bερόνα Oι 1λληνες αντιπρόσeποι αποπέμπονται
eς ανεπιθύμητοι
Αλλα@. 2(ς Α@@λι,.ς δι3λ;'α2ίας :
H Αγγλική κυµέρνηση επι¸ητεί την ανuσ¿εση της ρeσικής επιθετικότητας και τη
στήριçη ενός μικρού αδύναμου ελληνικού κρuτους. Tο κρuτος αυτό θα δε¿όταν τις
αγγλικές επι¿ειρήσεις και τα δuνεια για οικονομική εκμετuλλευση.
Ε!1-@ειες 2(ς Α@@λι,.ς Δι3λ;'α2ίας:
Iανουuριος 1823
Ευνοïκή στuση τeν αρ¿eν τeν Iονίeν Nήσeν απέναντι στους επαναστuτες.
Muρτιος 1823
H Αγγλία αναγνeρί¸ει το ναυτικό αποκλεισμό τeν ελληνικeν πλοίeν
Ευνοεί τη σύναψη δανείeν για τους επαναστuτες
Ενθuρρυνε την πρόταση υπομνήματος προστασίας από τους 1λληνες
Ε!1-@ειες 2(ς Ρ;#ι,.ς δι3λ;'α2ίας:
H Peσία ανταγeνί¸εται την Αγγλία στην φιλελληνική διπλeματία
Yπέµαλε το σ¿έδιο τeν τριeν τμημuτeν.
O νέος τσuρος Nικόλαος Α` στέλνει τελεσίγραφο στην Πύλη για εκκρεμείς
συνοριακές διαφορές.
Yπογρuφει Lυνθήκη του Aκκερμαν Oκτeµριος 1826.
H-;2=,ολλο Hε2-ο+3ολ(ς 0Μ4-2ιος Α3-ίλιος 1"M6N
O Oυέλινγκτον συμφeνεί με τη Peσία το Πρeτόκολλο της Πετρούπολης
Lυμφeνούν σε επέμµαση για ειρήνευση και αναγνeρί¸ει πολιτική ύπαρçη στους
1λληνες
• 06 Ιο&λίο& 1"M7N- Ιο&λια!. Σ+':α#( Α@@λίας Γαλλίας Ρ;#ίας
Oι τρεις δυνuμεις αναλαμµuνουν την υπο¿ρέeση να εφαρμόσουν το Πρeτόκολλο της
Πετρούπολης. O ευρeπαïκός στόλος θα επιµuλλει τους όρους.
• Dα&'αBία Dα:α-ί!ο& " "OM0 Ο,2;:-ίο& 1"M7
Δε,1':-ιος 1"M7-Α3οB-(#( 2-ι! 3-1#:ε;! α3= 2(! H=λ(
P!οιA(-1"M"- Φ<ι!=3;-ο 1"M6
Ρ;#ο2ο&-,ι,=ς 3=λε'ος
Α3ο#2ολ. @αλλι,ο+ #2-α2ε+'α2ος #2(! Hελο3=!!(#ο
• Μ4-2ιος 1"M6
H-;2=,ολλο 2ο& Λο!δί!ο&
Αναγνeριση αυτόνομου ελληνικού κρuτους με σύνορα Αμµρακικού Παγασητικού
• Σε321':-ιος 1"M6
Λ.A( -;#ο2ο&-,ι,ο+ 3ολ1'ο& ,αι Σ&!<.,( 2(ς Αδ-ια!ο+3ολ(ς
- Αποδο¿ή Iουλιανής Lύμµασης
-Αποδο¿ή Πρeτοκόλλου Aονδίνου
Αναγνeριση αυτόνομου ελληνικού κρuτους και de Iacto αναγνeριση του
δικαιeματος τeν τριeν δυνuμεeν να επεμµαίνουν στα εσeτερικu ¸ητήματα της Oθ.
Αυτοκρατορίας.
• Ε,,-ε'. >(2.'α2α που ανέλαµε ο Kαποδίστριας:
Δια3-α@'42ε&#( ε&-+2ε-;! #&!=-;!
Hλ.-( α!εAα-2(#ία ,αι =Bι α&2ο!ο'ία
Ε-;2.#εις
1.Lε ποια συμπερuσματα καταλήγουμε από τη διπλeματική εçέλιçη τeν ετeν 1823-
1829;
2. Ποια ¸ητήματα σ¿ετικu για την ελληνική ανεçαρτησία παρέμειναν εκκρεμή μετu
το 1829 ;
3.Ποια γεγονότα και ποιες ενέργειες μετu το 1826 οδήγησαν σε αυτόνομο ελληνικό
κρuτος;
4.Ποια ήταν η αντίδραση τeν τριeν δυνuμεeν και της Πύλης στη Nαυμα¿ία του
Nαµαρίνου;
5.Ποια αποτελέσματα εί¿ε η διπλeματική παρέμµαση τeν ετeν 1823-1829;
Το διοι,(2ι,= #+#2('α 2ο& Κα3οδί#2-ια
I` Εθνοσυνέλευση Tροι¸ήνας
Παραίτηση Bουλευτικού Όρισε 7ετή κυµερνήτη τον Ieuννη Kαποδίστρια
H-ο#;-ι!. Διοί,(#ις 2(ς Ε3ι,-42ειας

Hα!ελλ.!ιο!
27μελές όργανο με τομείς οικονομίας εσeτερικeν και πολέμου
Κ&:ε-!.2(ς
Γ-α''α21ας 2(ς Ε3ι,-42ειας
( Lπυρίδeν Tρικούπης)

Ε3ί2-ο3οι ( Lημερινοί Nομuρ¿ες)


Δ('ο@1-ο!2ες
Τα '12-α 2ο& Κα3οδί#2-ια @ια 2(! εA;2ε-ι,. 3ολι2ι,.
Α’ $4#(
• Πίεσε διπλeματικu τους çένους πρέσµεις (στην Keν/λη) που
µρίσκονταν στον Πόρο για καλύτερα σύνορα και ανεçαρτησία.
• Πρeτόκολλο του Aονδίνου (Muρτιος 1829)
Αμµρακικός Παγασητικός , αυτόνομο ελληνικό κρuτος
9’ $4#(
Πρeτόκολλο της 30ης 4εµρουαρίου 1830
Ανεçuρτητο ελληνικό κρuτος
Iραμμή Mαλιακού- Α¿ελeου
Bασιλιuς ο Aεοπόλδος του Lαç Kόμπουργκ (Iερμανικό κρατίδιο)
• Παραίτηση Aεοπόλδου εçαιτίας τeν μικρeν συνόρeν και
της απουσίας εγγυήσεeν για οικονομική στήριçη και πολιτική
ανεçαρτησία
M7 Σε32ε':-ίο& 1"71 Δολο$ο!ία Κα3οδί#2-ια

Τα '12-α 2ο& Κα3οδί#2-ια
Οι,ο!ο'ία
• 1δρυση Εθνικής Xρηματιστικής Tραπέ¸ης
• Kοπή νομίσματος ( 4οίνικας)
Ε,3αίδε&#(
• Kuλεσε Ανδρέα Mουστοçύδη
• 1δρυσε
Oρφανοτροφείο Αίγινας
3 Αλληλοδιδακτικu
Xειροτε¿νεία
Πρότυπο L¿ολείο
Kεντρικό L¿ολείο
Πρότυπον Αγροκήπειον Tίρυνθας
Tυπογραφείο
Mουσείο Αρ¿αιοτήτeν
Εκκλησιαστική L¿ολή
Δι,αιο#+!(
• Kuλεσε ειδικούς( Bιuρος, Xριστόδουλος Kλονuρης,
Ieuννης Iενατuς)
• 1ήφισμα «Περί διοργuνeσης Aικαστηρίeν»
• 1δρυσε
Ειρηνοδικεία
Πρeτόκλητα δικαστήρια
Εμποροδικεία
Εφετεία
Ανeτατο ακυρeτικό δικαστήριο
Keδικας Πολιτικής Aικονομίας
1κτακτο Aικαστήριο
Τα '12-α 2ο& Κα3οδί#2-ια @ια 2ο #2-α2=
• Εκκαθαριστικές επι¿ειρήσεις στην Lτερεu Ελλuδα για να έ¿ει
το επι¿είρημα της απελευθέρeσης κατu τις συνοριακές
διαπραγματεύσεις.
• Xeρισε το στρuτευμα σε ¿ιλιαρ¿ίες
• 1δρυσε τον 'Aό¿ο Ευελπίδeν¨.
• Mε τον Ανδρέα Mιαούλη καθuρισε τις θuλασσες από την
πειρατεία
• H τελευταία μu¿η στην Lτερεu έγινε στην Πέτρα της Bοιeτίας
από τον Aημήτριο Yψηλuντη.
Τα '12-α 2ο& Κα3οδί#2-ια @ια 2(! εA;2ε-ι,. 3ολι2ι,.
Α’ $4#(
• Πίεσε διπλeματικu τους çένους πρέσµεις (στην Keν/λη) που
µρίσκονταν στον Πόρο για καλύτερα σύνορα και ανεçαρτησία.
• Πρeτόκολλο του Aονδίνου (Muρτιος 1829)
Αμµρακικός Παγασητικός , αυτόνομο ελληνικό κρuτος
9’ $4#(
Πρeτόκολλο της 30ης 4εµρουαρίου 1830
Ανεçuρτητο ελληνικό κρuτος
Iραμμή Mαλιακού- Α¿ελeου
Bασιλιuς ο Aεοπόλδος του Lαç Kόμπουργκ (Iερμανικό κρατίδιο)
• Παραίτηση Aεοπόλδου εçαιτίας τeν μικρeν συνόρeν και
της απουσίας εγγυήσεeν για οικονομική στήριçη και πολιτική
ανεçαρτησία
M7 Σε32ε':-ίο& 1"71 Δολο$ο!ία Κα3οδί#2-ια

F-;2.#εις #Bε2ι,4 'ε 2ο α!ο-<;2ι,= 1-@ο 2ο& Κα3οδί#2-ια
1. Ποια κατuσταση επικρατούσε στο ελληνικό κρuτος όταν έγινε κυµερνήτης ο
Kαποδίστριας;
2. Ποια μέτρα για την εκπαίδευση πήρε ο Kαποδίστριας;
3. Iιατί ¿αρακτηρίστηκε «φeτοσµέστης»;
4. Ποιο ήταν το διπλeματικό έργο του κυµερνήτη;
5. Πότε έγινε κυµερνήτης και ποιες ήταν οι πρeτες διοικητικές αλλαγές που
επέφερε;
6. Ποια ήταν τα οικονομικu μέτρα του Kαποδίστρια;
7. Ποια ήταν η πολιτική του Kαποδίστρια στο θέμα τeν εθνικeν κτημuτeν;
8. Ποια ήταν τα μέτρα που έλαµε στον τομέα της Aικαιοσύνης.
9. Πeς ¿αρακτηρί¸εται γενικu και ειδικu τα μέτρα του Kαποδίστρια σε κuθε τομέα
με κριτήριο τις εσeτερικές κοινeνικές και διεθνείς συνθήκες.
Δε+2ε-( 9ιο'(Bα!ι,. Ε3α!4#2α#( 01"70-#.'ε-αN
%-.#( !1;! 3(@! ε!1-@ειας0 5λε,2-ι#'=ςN
-Yδροηλεκτρικός σταθμός Kολορuντο
-Εφεύρεση ηλεκτρόλυσης Παραγeγή Xαλκού και
Αλουμινίου,
-Εφευρέσεις Zίμενς Παραγeγή Xuλυµα
-(1861 )Tα πρeτα πηγuδια πετρελαίου
Επιστημονική πρόοδος στη %('εία και στη Φ&#ι,.
4eτογραφικό φιλμ Mη¿ανές εσeτερικής καύσης
Aίπασμα Αυτοκίνητο(4ορντ)
Ασπιρίνη Tρακτέρ-4ορτηγu
Παστερίeση και Αποστείρeση Αεροπλuνο ( Αφοί Puιτ)
Kονσερµοποίηση Hλεκτρικός σιδηρόδρομος, τραμ
Xρήση πετρελαιο¿ημικeν Yπόγειος σιδηρόδρομος
Εφεύρεση του πλαστικού Kινηματογρuφος, Mαγνητόφeνο
Auστι¿ου
Κε$αλαιο,-α2ι,= #+#2('α
-Προeθησε την µιομη¿ανική οικονομία
-Nέα πηγή κεφαλαίου το Hι#2;2ι,= #+#2('α
1νeση κεφαλαίeν αστeν Tρuπε¸ες που ¿ορηγούν δuνεια με τόκο
Επέκταση µιομη¿ανιeν
Αύçηση παραγeγής
Σ&!13εια : Εçuρτηση µιομη¿ανίας από τις τρuπε¸ες
Mετο¿ικές επι¿ειρήσεις συμμετο¿ή στα κέρδη της επι¿είρησης
Ανeνυμες εταιρείες
ΓΕDΙΚΟ HΕΡΙΓΡΑΜΜΑ Τ5Σ ΕΛΛ5DΙΚ5Σ ΚΟΙDΩDΙΑΣ
Τ5D HΕΡΙΟΔΟ 1677 0Ε-Bο'=ς Q<;!αN R1606 0Κί!('α #2ο Γο&δίN
• Tο νέο ελληνικό κρuτος εμφανίστηκε eς αποτέλεσμα της
παρέμµασης τeν Mεγuλeν Aυνuμεeν (Προστuτιδες)
• Mειeμένη παραγeγή, πολλοί πρόσφυγες, εγκληματικότητα
• Oι παλαίμα¿οι αγeνιστές περίμεναν μuταια να εργαστούν στο
στρατό ή να πuρουν κτήματα.
• Tο ελληνικό ναυτικό παρήκμα¸ε. Πολλu πλοία εί¿αν ¿αθεί,
λίγα ήταν τα φιλικu λιμuνια. Tα ιστιοφόρα δεν ανταγeνί¸ονταν τα
ατμόπλοια. Tα κεφuλαια εçέλιπαν.
• Aεν υπήρ¿ε κεντρική εçουσία, επικρuτησε αναρ¿ία μετu τη
δολοφονία του Kαποδίστρια, Aεν υπήρ¿ε παρuδοση κεντρικής
εçουσίας, γιατί παλαιότερα υπήρ¿αν οι τοπικές εçουσίες και οι
κοινότητες.
• Tα ¿ρέη από τα δuνεια της ανεçαρτησίας αυγuτι¸αν. Aόθηκε
νέο δuνειο με τον ερ¿ομό του Όθeνα.
• Aεν εκποιήθηκαν τα εθνικu κτήματα (τα περισσότερα ήταν
υποθηκευμένα).
• Πολλές περιο¿ές όπου ¸ούσαν πυκνοί ελληνικοί πληθυσμοί
παρέμεναν τουρκοκρατούμενες( Mακεδονία, Oρuκη, Kρήτη)
Aιαμορφeθηκε έτσι η ιδεολογία της Mεγuλης Iδέας (οικονομική,
πολιτική και στρατιeτική).
• Εντuθηκε ο ανταγeνισμός μεταçύ τeν εθνeν της Oθeμανικής
Αυτοκρατορίας για τα εδuφη της Mακεδονίας και της Oρuκης
• H πνευματική και οικονομική ¸eή της Ελλuδας επηρεu¸εται
από τον παροικιακό Ελληνισμό που uκμα¸ε. Oι µιομή¿ανοι αυτοί
στα τέλη του 19
ου
αιeνα έδeσαν κεφuλαια σε δημόσια έργα στην
Ελλuδα και σε µιομη¿ανίες.
• H εçeτερική πολιτική του ελληνικού κρuτους στηρι¸όταν στην
εκμετuλλευση τeν αδυναμιeν τeν αντιπuλeν στον διεθνή στίµο.

ΕHΑDΑΛ5HΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩDΙΣΜΑ ΣΤ5D ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕDΙΚ5Σ HΑΙΔΕΙΑΣ Γ’
ΛΥΚΕΙΟΥ
MM-8-M008
ΟΜΑΔΑ Α’
*ΕΜΑ Α1
Nα αναπτύçετε το περιε¿όμενο τeν ακόλουθeν ιστορικeν εννοιeν :
• Lύμφeνο 4ιλίας
• Lυνθήκες Aονδίνου -Zυρί¿ης
• Lυμµούλιο της Ειρήνης
• Αμελέ Tαμπουρού
• Lυνθήκη του Nεïγύ
Mονuδες 15
*ΕΜΑ ΑM
Α. Nα αντιστοι¿ίσετε τα πρόσeπα της στήλης Α` με τα γεγονότα της στήλης B`:
Α` B`
1. Lµeλος Α. Nαυμα¿ία της 1λλης
2. Παπαναστασίου B.Lτρατιu του 1µρου
3. Keνσταντίνος I. Aημοκρατικό Mανιφέστο
4. Kουντουριeτης A. ΠΕΕΑ
5. Πuγκαλος Ε. Παρuδοση της Oεσσαλονίκης
Mονuδες 10

*ΕΜΑ ΑM
Α. Oι πολιτικές ενέργειες της κυµέρνησης Kροκιδu μετu την μικρασιατική
καταστροφή.
Mονuδες 20
B. Tα αίτια του α` και του µ` µαλκανικού πολέμου.
Mονuδες 20
ΟΜΑΔΑ 9’
*1'α Α1
Α. Πeς ερμηνεύει σύμφeνα με την πηγή Α. το αποτέλεσμα τeν εκλογeν του 1920 ο
Aημήτριος Iούναρης;
B. Nα περιγρuψετε και να ερμηνεύσετε το παρακuτe πίνακα.
Καλ. Ε3ι2&Bία
ST 1-@ο 2(ς Α!2ι:α#ιλείας

Q<;! 2(ς 9α&α-ίας (ανήλικος)
(Aφιçη 25 Iανουαρίου 1833)


Α!2ι:α#ιλεία
P-'α!#'3ε-@,
Iενική εποπτεία του κρuτους
Εçeτερική πολιτική
Λο&δο:ί,ος Μ4ο&-ε- %4ι!2ε,
Aικαιοσύνη Lτρατός
Παιδεία
Εκκλησία
Α!α3λ(-;'α2ι,οί
Κ4-ολος P'3ελ Κ4-ολος Γ,-4J!ε-
Εσeτερική διοίκηση Oικονομικu


Γ-α''α2εία Ε3ι,-α2είας
Υ3ο&-@οί

Διοί,(#(

0 Δι42α@'α 7 Α3-ιλίο& 1"77N

10 νομοί

42 επαρ¿ίες

Aήμοι(διορί¸ονται από το κρuτος)


Δι,αιο#+!(
10 πρeτοδικεία στους νομούς 9α&α-ι,οί !='οι
2 Εφετεία Oργανισμός τeν δικαστηρίeν
Aρειος Πuγος Ποινικός νόμος
Keδικας Ποινικής Aικονομίας
Πολιτική δικονομία
Εμπορικό δίκαιο
Αστικό δίκαιο (µυ¸αντινοί νόμοι
και εθιμικό δίκαιο)
Hαιδεία
( Iερμανική κλασικί¸ουσα εκπαίδευση)

0 Δι42α@'α Μαίο& 1"78N

Δ('ο2ι,4 #Bολεία( σε κuθε δήμο)
(Tετραετής φοίτηση)

Ελλ(!ι,= ΣBολείο
( Lε κuθε πρeτεύουσα επαρ¿ίας)

H-οα@;@ι,1ς ΕAε24#εις
Τε2-αε21ς Γ&'!4#ιο
( Lε κuθε πρeτεύουσα νομού)

Hα!ε3ι#2.'ιο Α<(!! 0 1"77N
Oεολογική Iατρική 4ιλοσοφία Nομική
Ε,,λ(#ία

Oεόκλητος 4αρμακίδης

-Aιοικητική απεçuρτηση της Ελλαδικής Εκκλησίας
-Lύγκρουσή της με το Πατριαρ¿είο

Σ2-α2ι;2ι,. ο-@4!;#(
-1ρ¿ονται 3000 Bαυαροί στρατιeτες
-O Xuιντεκ απολύει τους 1λληνες αγeνιστές
-Aιατηρεί 1200 1λληνες
-Εçeθεί σε αντίδραση τους 1λληνες αγeνιστές (« Kuτe η çενοκρατία»)
-Kατηγορούνται οι Kολοκοτρeνης και Πλαπούτας για συνομeσία.
Οι,ο!ο'ία
Παρέμεινε το φορολογικό σύστημα της Tουρκοκρατίας
- Aεκuτη
- 4όρος Επικαρπίας στους καλλιεργητές εθνικeν κτημuτeν
Αι2ίες Δια'α-2&-ίας ,α24 2(ς 9α#ιλείας 2ο& Q<;!α
- H ηγεσία τeν κομμuτeν διαμαρτύρεται επειδή απουσιu¸ουν από την πολιτική
εçουσία
Oι αγρότες γιατί ¸ουν στην αθλιότητα
- Oι έμποροι και οι τε¿νίτες γιατί φορολογούνται uδικα
1 Δε,ε':-ίο& 1"78
Mεταφορu της πρeτεύουσας από το Nαύπλιο στην Αθήνα
M0 Μαίο& 1"7G
Ενηλικιeνεται ο Όθeνας
U 3-ο#;3ι,. δια,&:1-!(#( 2ο& Q<;!α ,αι
( ε3α!4#2α#( 2(ς 7

Σε32ε':-ίο& 1"87
O Aρμανσμπεργκ ιδρύει το Lυμµούλιο Επικρατείας
το Ελεγκτικό Lυνέδριο
M Φε:-ο&α-ίο& 1"77
- Iuμος με την Αμαλία
-Kαταργεί τον Αρ¿ιγραμματέα της Επικρατείας
-Απολύει τον Aρμανσμπεργκ και εγκαθιστu τον Pούδαρτ
-Παραιτείται ο Pούδαρτ
Α@α!4,2(#( @ια
- τον παραμερισμό της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας
- την πρeθυπουργία από τον ίδιο τον µασιλιu.
- την uρνηση του για την παρα¿eρηση συντuγματος και πολιτικeν ελευθεριeν
- Παραιτείται ο υπουργός εçeτερικeν Keνσταντίνος Zeγρuφος επειδή ο Όθeν δεν
επικυρeνει εμπορική συμφeνία με την Πύλη
- H κρητική επανuσταση του 1841 καταστέλλεται
Ο Q<;!ας διο-ί>ει 2ο! ΑC Μα&-ο,ο-δ42ο υπουργό εçeτερικeν και
πρόεδρο του υπουργικού συμµουλίου
σε περίπτeση απουσίας του Όθeνα.
Παραίτηση Mαυροκορδuτου την 10η Αυγούστου 1841 επειδή ο Όθeνας δεν δέ¿εται
πολιτειακές αλλαγές.
1νeση τριeν çενικeν κομμuτeν ( Αγγλικό Iαλλικό Peσικό) με αντιφρονούντες
Kήρυçη πτe¿ευσης το 1843
Ενθuρρυνση της συνομeσίας από τους πρεσµευτeν τριeν δυνuμεeν
D+,2α M-7

Σε32ε':-ίο& 1"87
Περικυκλeνεται το παλuτι από το ιππικό του Aημήτριου Kαλλέργη
Tο Lυμµούλιο της Επικρατείας συντuσσει προκήρυçη και ¸ητuει σύνταγμα.
Oρί¸ονται -οικουμενική κυµέρνηση του Α. Mεταçu και
-εκλογές για συντακτική µουλή.
1"-7-1"88 -ψηφί¸εται το νέο Lύνταγμα που είναι συντηρητικό
Dο'ο<ε2ι,. εAο&#ία
Bασιλιuς, κοινοµούλιο και ισόµια γερουσία
Ε,2ελε#2ι,. εAο&#ία
Bασιλιuς και υπουργοί που διορί¸ονται από τον ίδιο
Δι,α#2ι,. εAο&#ία
H δικαιοσύνη απορρέει από το µασιλιu
Ε,λο@1ς ,αλο,αι-ιο+ 1"87
Nίκη του γαλλικού κόμματος του N. Keλέττη
Ο Κ;λ122(ς 3-;<&3ο&-@=ς
1νοπλη φρουρu στη µουλή και ουσιαστική κατuλυση της
Αναφέρεται για πρeτη φορu στη Mεγuλη Iδέα
Aεν εκσυγ¿ρονί¸ει το στρuτευμα
Ο Α’ HΑΓΚΟΣΜΙΟΣ HΟΛΕΜΟΣ
Τα Αί2ια:
• H διαμu¿η τeν μεγuλeν εκµιομη¿ανισμένeν ¿eρeν (Αγγλία, Iερμανία, Iαλλία,
Peσία) για τις οικονομικές ¸eνες σε Αφρική και Ασίας.
• H έλλειψη φυσικeν πόρeν και μεταλλευμuτeν στις µιομη¿ανικές ¿eρες .
• H διαμu¿η τeν μεγuλeν ευρeπαïκeν τραπε¸eν για την οικονομική διείσδυση σε
περιφερειακές ¿eρες.
• O ανταγeνισμός στους εçοπλισμούς μετu το 1910.
• Tο Ανατολικό Zήτημα ( H τύ¿η της Oθeμανικής Αυτοκρατορίας ) προκαλούσε
τον ανταγeνισμό τeν μεγuλeν δυνuμεeν.
Α!2ί3αλοι:
5 2-ι3λ. #&''αBία Hε-ι$ε-εια,οί #+''αBοι
Iερμανία, , H Oθeμανική Αυτοκρατορία
Αυστροουγγαρία H Bουλγαρία
Iταλία
Ε@,4-δια Σ&!ε!!=(#( 0Α!24!2N Hε-ι$ε-εια,οί #+''αBοι
Αγγλία Lερµία,
Iαλλία Ελλuδα
Peσία
Ε3ί'αBα ?(2.'α2α
Tο µαλκανικό ¸ήτημα
H περιο¿ή Αλσατίας -Aορένης
5 α$ο-'.
H δολοφονία του διαδό¿ου του αυστροουγγρικού θρόνου στο Lερuγεµο.
(Iούνιος 1914)
Οι 3-2ες #&''αBίες
Αγγλία- Iαπeνία
Iερμανία- Tουρκία
Tριπλή Lυμμα¿ία- Iταλία (1915)
Bουλγαρία- Iερμανία
HΠΑ- Αντuντ (1917)
Ελλuδα Αντuντ(1917)
Τα '12;3α
Aυτικό, ανατολικό, µαλκανικό, ιταλικό, Αφρική, Ασία, Aατινική Αμερική.
Κ-ι'αJ,=ς H=λε'ος 01"GMN
Ε3α!4#2α#( Ο,2;:-ίο& 1"6M και έçeση του Όθeνα

H-;2=,ολλο Κο3ε@B4@(ς 01"67N:
-Oι προστuτιδες δυνuμεις αναθέτουν τη µασιλεία στον Iεeργιο Iκλύçμπουργκ
- Ετήσια ¿ορηγία από τις δυνuμεις και την Iόνιο Πολιτεία
H-ο#4-2(#( 2;! Ε32α!.#;! στην Ελλuδα 21 Mαίου 1864
D1α Σ&!2α,2ι,. Σ&!1λε&#( 1"6M :
Πεδινοί (αστοί και γαιοκτήμονες)
Oρεινοί (ρι¸οσπuστες Επτανήσeν και συντηρητικοί)

1ηφί¸εται το δημοκρατικό #+!2α@'α 2ο& 1"68 (17 Nοεμµρίου 1864)
- 9α#ιλε&='ε!( δ('ο,-α2ία αντί της Lυνταγματικής μοναρ¿ίας που ίσ¿υε
-H αρ¿ή της λαïκής κυριαρ¿ίας
- Mυστική και καθολική ψηφοφορία
- Kαταργήθηκε η Iερουσία
- Εκτελεστική εçουσία από το µασιλιu που είναι ανεύθυνος και απαραµίαστος
- Nομοθετική εçουσία από το µασιλιu τη µουλή
- Tα σ¿έδια νόμου και την επικύρeση τους τα ανέλαµε ο µασιλιuς
Πρeθυπουργός ο Α. Kουμουνδούρος
U ε#;2ε-ι,. 3ολι2ι,. 2(! 3ε-ίοδο 1"6G-1""0
Iιατί παρήκμασαν τα «çένα κόμματα» ;
Απuντ :
-Kαθορίστηκε επίσημη θρησκεία η ορθόδοçη ¿ριστιανική . Tο ρeσικό κόμμα δεν
εί¿ε uλλο σημαντικότερο αίτημα.
-O Keλέττης ήταν αυταρ¿ικός ηγέτης και επέµαλε με τρομοκρατία τις απόψεις του.
Aεν πίστευε στον κοινοµουλευτισμό. Mετu το θuνατο του το 1847 το Iαλλικό κόμμα
διαλύθηκε.
-Tο αγγλικό και το γαλλικό κόμμα έ¿ασαν πολλούς οπαδούς λόγe του αποκλεισμού
κατu τον Kριμαïκό Πόλεμο(1849).
Επικεφαλής τeν νέeν πολιτικeν τuσεeν ήταν οι Επαμεινeνδας Aεληγιeργης και
Αλέçανδρος Kουμουνδούρος.
O Α. Kουμουνδούρος εί¿ε σαφές πολιτικό πρόγραμμα :
-Lυνθήκη 4ε¸λuου με Lερµία
-Εκποίηση εθνικeν γαιeν
-Αστικοποίηση οικονομίας
Εμφανί¸εται ο X. Tρικούπης με το uρθρο «Tις πταιει;»
4έρνει στη Bουλή την «Αρ¿ή της Aεδηλeμένης» και πρeταγeνιστεί μέ¿ρι το 1897
με τον αντίπαλο του Oεόδeρο Aηλιγιuννη.
Ε<!ι,4 >(2.'α2α
5 ,-(2ι,. ε3α!4#2α#( 1"66-1"66
1856- Xuτι Xουμαγιούν ( 4ορολογική ελευθερία στους ευρeπαίους εμπόρους της
Oθeμανικής Αυτοκρατορίας
Aιπλeματικός ανταγeνισμός Αγγλίας και Peσίας για το κρητικό ¸ήτημα.
?(2.'α2α 3ο& #&!δ1ο!2αι 'ε 2ο Κ-(2ι,= >.2('α :
• Nέα εδuφη στην Ελλuδα
• H διuλυση της Oθeμανικής Αυτοκρατορίας
• Tο μοναστηριακό ¸ήτημα της Kρήτης
• Tο φορολογικό σύστημα στην Kρήτη
Muïος 1866- Yπόμνημα τeν Kρητικeν προς τις Aυνuμεις. για ένeση με την Ελλuδα
ή αυτονομία
Aιeçεις και επαναστατική αναταρα¿ή μετu την uρνηση της Πύλης.
Oλοκαύτeμα Mονής Αρκαδίου ( 8 11-1867)
)Ο-@α!ι,=ς !='ος/ Ααλή Πασu με προνόμια για τους ¿ριστιανούς και
ημιαυτονομία
1869- Lυνθηκολόγηση Ελλuδας Kρήτης και Πύλης
5 9ΑΛΚΑDΙΚ5 ΚΡΙΣ5 01"7G-1"7"N ΚΑΙ 5 HΡΟΣΑΡΤ5Σ5 Τ5Σ
*ΕΣΣΑΛΙΑΣ 01""1)
5 ,α24#2α#( #2α 9αλ,4!ια 2( δε,αε2ία 2ο& 1"70 :
• Oι Lέρµοι έ¿ουν διαφορές με την Αυστροουγγαρία και προσπαθούν να
συνεννοηθούν με τις uλλες µαλκανικές ¿eρες.
• H Ελλuδα συνuπτει την εμπορική συνθήκη του 4ε¸λuου με τη Lερµία και
ανα¸ητεί συμμα¿ίες μέσe της διπλeματικής οδού.
• Oι Bούλγαροι αποκτούν ανεçuρτητη εκκλησία από το Πατριαρ¿είο (εçαρ¿ία)
• H Peσία ασκεί επιρροή στις σλαµικές περιο¿ές ( Lερµία., Bουλγαρία, Pουμανία,
Mαυροµούνιο, Bοσνία Ερ¸εγοµίνη) και ενισ¿ύει τις διασπαστικές τuσεις στην Oθ.
Αυτοκρατορία.
Τα @ε@ο!=2α 2ο& 1"7G :
• Εçέγερση στην Ερ¸εγοµίνη και στη συνέ¿εια στη Bουλγαρία
• Αντίποινα τeν Tούρκeν
• H αγγλική διπλeματία πιέ¸ει το Lουλτuνο να δε¿τεί μεταρρυθμίσεις.
• H Peσία κηρύττει τον πόλεμο στην Tουρκία υπέρ τeν Lλαµικeν λαeν
Σ&!<.,( 2ο& Α@C Σ2ε$4!ο& 01"7"N
Περιέ¿ει :
Mεγuλη Bουλγαρία ( Aούναµης Αιγαίο)
Αγγλία και Iερμανία πιέ¸ουν για αναθεeρηση της συνθήκης
Yπογρuφεται ( #&!<.,( 2ο& 9ε-ολί!ο& 0Ιο+!ιος 1"7"N
Περιέ¿ει:
1. Εδαφικu οφέλη για τη Peσία
2. Ανεçαρτησία και παρα¿eρήσεις στη Pουμανία
3. Προσeρινή διοίκηση Bοσνίας Ερ¸εγοµίνης
4. Αυτόνομη Bουλγαρία ( Αίμος Aούναµης)
5. Ανεçuρτητη Peμυλία ( N. Bουλγαρία)
6. H Ελλuδα μετu από τρία ¿ρόνια διαπραγματεύσεeν αποκτu τη Oεσσαλία εκτός
της Ελασσόνας. Αποκτu επίσης την Aρτα.
7. H Αγγλία παίρνει με μυστικό πρeτόκολλο την Kύπρο.(1878)
To 1""G ( 9ο&λ@α-ία ,α2α,24 2(! ΑC Ρ;'&λία
Lυνέπειες:
• Αποσταθεροποιούνται τα Bαλκuνια
• H Lερµία διαμαρτύρεται και κηρύττει τον πόλεμο στη Bουλγαρία
• H Ελλuδα κηρύττει επιστρuτευση αλλu ό¿ι πόλεμο
• H 'Εθνική Εταιρεία¨ μυστικός μεγαλοïδεατικός σύλλογος πιέ¸ει την κυµέρνηση
Aηλιγιuννη να στείλει εκστρατευτικό σeμα στην Kρήτη
• Iίνονται εçεγέρσεις κατu τeν Tούρκeν στην 1πειρο και τη Mακεδονία
• O ευρeπαïκές δυνuμεις αποµιµu¸ουν στρατεύματα στην Kρήτη για ειρήνευση.
H Tουρκία απειλεί με πόλεμο και η κυµέρνηση Aηλιγιuννη δέ¿εται την πρόκληση.
Lυνέπειες:
• H Ελλuδα ήταν ανέτοιμη και έτσι ηττήθηκε (1897)
• H Ελλuδα ¿uνει τη Oεσσαλία,
• Πληρeνει μεγuλη ετήσια απο¸ημίeση στην Tουρκία
• Aέ¿εται το Aιεθνή Oικονομικό 1λεγ¿ο
• Lυνuπτει νέο δuνειο
• H Kρήτη γίνεται ανεçuρτητη ηγεμονία με µασιλιu τον πρίγκιπα Iεeργιο το B`.
Ο Μα,εδο!ι,=ς α@!ας ,αι ( 3ε-ίοδος 1;ς 2ο 1606
Αί2ια 'α,εδο!ι,ο+ α@!α :
• H επεκτατική πολιτική τeν Bουλγuρeν
• H διεκδίκηση της νότιας Mακεδονίας όπου ¸ούσαν πολλοί ελληνικοί πληθυσμοί
• Lυνυπήρ¿αν eστόσο τούρκοι, µούλγαροι, Lέρµοι, Αλµανοί
• H Oθ. Αυτοκρατορία διαλυόταν και οι τοπικοί εθνικισμοί επι¸ητούσαν μέρος από
τη μοιρασιu
Τ-εις $4#εις:
Α` φuση
1897-1904
• Oι Bούλγαροι κτυπούν με ),ο'ι2α2>.δες/ ελληνικu ¿eριu της Mακεδονίας και
προσπαθούν να τα εντuçουν στη Bουλγαρική εçαρ¿ία.
• H ) Ε<!ι,. Ε2αι-εία/ στέλνει πολεμοφόδια και 1λληνες αçιeματικούς να
ετοιμuσουν την αντεπίθεση τeν Ελλήνeν κατοίκeν
• Επικεφαλής της προσπuθειας ο Mητροπολίτης Kαστοριuς Iερμανός
Kαραµαγγέλης και ο 1eν Aραγούμης υποπρόçενος στο Mοναστήρι
B` φuση
1904-1905
• H ελληνική κυµέρνηση ενισ¿ύει μυστικu τους μακεδονομu¿ους και το
Lεπτέμµριο του 1904 στέλνεται ο Παύλος Mελuς ( Mίκης Zέ¸ας). Αυτός πολεμu
Tούρκους και Bούλγαρους και ιδρύει σ¿ολεία.
• Oκτeµριος 1905- Lκοτeνεται ο Παύλος Mελuς.
I` φuση
1905-1909
• Ενίσ¿υση ελληνικeν ανταρτeν από εθελοντές αçιeματικούς
• Tο κίνημα τeν Nεότουρκeν (1908) οδήγησε σε συμμα¿ία τeν µαλκανικeν λαeν
εναντίον του τούρκικου εθνικισμού.
Αί2ια 2ο& Κι!.'α2ος #2ο Γο&δί 0 1606)
1. H απογοήτευση και η ¿ρεοκοπία του 1893
2. O Aιεθνής Oικονομικός 1λεγ¿ος που έφερε φτe¿εια και ανεργία
3. H ταπεινeτική ήττα του 1897 που έφερε αναστuτeση στο στρατό
4. H αντίδραση αçιeματικeν απέναντι στις παρεμµuσεις του µασιλιu και τeν
πριγκίπeν
5. H εçέγερση στην Kρήτη ( Oέρισσος 1905) ενuντια στον 1λληνα πρίγκιπα
6. Tο κίνημα τeν Nεότουρκeν αποτελούσε παρuδειγμα ανανεeτικής κίνησης
7. H αδυναμία της επίσημης πολιτικής να µοηθήσει τους 1λληνες της Mακεδονίας
και της Kρήτης( «uψογη τuση»)
8. H αντίδραση του πνευματικού κόσμου απέναντι στην οικονομική και πνευματική
στασιμότητα( εκπαιδευτικό σύστημα, επίσημη γλeσσα)
O Lτρατιeτικός Lύνδεσμος υπήρçε ένeση πολιτικeν και στρατιeτικeν παραγόντeν
με ανανεeτικό πνεύμα. Απαίτησε
-νέο σύνταγμα,
-έçeση του µασιλιu
-εκσυγ¿ρονιστική οικονομική και στρατιeτική πολιτική.
-Kαμιu παρέμµαση της Αυλής στο στρατό και στην εçeτερική πολιτική .

H κυµέρνηση Kυριακούλη Mαυρομι¿uλη αποδέ¿τηκε το σύνολο τeν αιτημuτeν αλλu
ο µασιλιuς αρνήθηκε. 1ρθε τελικu eς διαμεσολαµητής ο Ελευθέριος Bενι¸έλος.
Η πρώτη διακυβέρνηση Βενιζέλου
Επτωχεύσαμεν Ήττα στον Κίνημα Α’ αναθεωρητική Εκλογές
(Τρικούπης) ελληνοτορκ στο !ο"ί #ολή (Αναθε$ρηση Εκλογές
π%λεμος σντ&γματος) νίκη
#ενι'έλο
()*+ ()*, (*-* (*(- (*(( .&ρτιος
(*(/

Iιατί ο Ελευθέριος Bενι¸έλος δεν προ¿eρησε σε νέο σύνταγμα;
Απuντ:
• H Ελλuδα θα έ¿ανε την συμπαρuσταση τeν μεγuλeν δυνuμεeν και ιδιαίτερα της
Iαλλίας και Αγγλίας.
• Yπήρ¿ε ο κίνδυνος εμφυλίου πολέμου και uρα οικονομικής κατuρρευσης.
• O Bενι¸έλος επιθυμούσε την απεμπλοκή του στρατού από την πολιτική
• Mια ανίσ¿υρη και ¿eρισμένη πολιτικu Ελλuδα δεν θα μπορούσε να αναλuµει
πρeτοµουλίες στα εθνικu θέματα. (Mακεδονικό, Hπειρeτικό, Kρήτη, Kύπρος)
• O Bενι¸έλος πίστευε ότι στο µασιλικό και στο συντηρητικό στρατόπεδο υπήρ¿αν
στελέ¿η τα οποία ¿ρεια¸όταν η πολιτική και ο στρατός .

1.Ποιες ήταν οι νέες ιδέες που επέφερε στο προσκήνιο το κίνημα στο Iουδί ;
Απ :
Ανανέeση στη δικαιοσύνη, αçιοκρατία στους διορισμούς, στο στρατό, τε¿νική και
στρατιeτική εκπαίδευση, κοινeνική δικαιοσύνη, οικονομική ανuπτυçη, εκσυγ¿ρονισμός
του στρατού.
2.Ποια κόμματα απuρτι¸αν την αναθεeρητική Bουλή του 1910 ;
Απuντ :
O συνασπισμός(211) του τρικουπικού και δηλιγιαννικού κόμματος και ανεçuρτητοι
εκσυγ¿ρονιστές, (29) που υποστήρι¸αν τις νέες ιδέες.
3.Tι σήμαινε ο όρος «ανόρθeση» που ανέφεραν στη Bουλή οι εκσυγ¿ρονιστές ;
Απuντ:
Lήμαινε την επίλυση του αγροτικού ¸ητήματος ή την πραγματοποίηση τeν αιτημuτeν
του κινήματος του 1909.
4.Ποιο νέο κόμμα εμφανίστηκε στις εκλογές την uνοιçη του 1910 ;
Απuντ:
1ταν η «Kοινeνιολογική Εταιρεία» με σοσιαλιστικές ιδέες και με πρeταγeνιστή τον
Αλέçανδρο Παπαναστασίου.
1. Ποιες ήταν οι θέσεις του νέου τότε πολιτικού Ελευθερίου Bενι¸έλου;
Απuντ:
Α!α<ε-(#( ,αι =Bι αλλα@. 2ο& #&!24@'α2οςE ελuφρυνση τeν φόρeν,
εκσυγ¿ρονισμός του κρuτους, της εκπαίδευσης και του στρατού. Aιατήρηση του
πολιτεύματος
7.Ποιοι και πότε ίδρυσαν το κόμμα τeν 4ιλελευθέρeν;
Απuντ:
Iδρύθηκε από εκσυγ¿ρονιστές µουλευτές τον Αύγουστο του 1910. Αρ¿ηγός του ήταν ο
Ελευθέριος Bενι¸έλος.
8.Πότε κυµέρνησε για πρeτη φορu ο Ε. Bενι¸έλος ;
Απuντ:
Mετu την παραίτηση της κυµέρνησης Aραγούμη το 4θινόπeρο του 1910, ο µασιλιuς
διόρισε πρeθυπουργό τον Bενι¸έλο.
9.Iιατί ο Bενι¸έλος διέλυσε τη Bουλή και προκήρυçε εκλογές αμέσeς μόλις έγινε
πρeθυπουργός ;
Απuντ:
Aεν εί¿ε την πλειοψηφία στη Bουλή και uρα σαφή εντολή κυµέρνησης. 1θελε στήριçη
στο μεταρρυθμιστικό του έργο.
10. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα τeν εκλογeν του 4θινοπeρου του 1910 ;
Απuντ:
Aνετη πλειοψηφία(302) στους «4ιλελεύθερους». Tα μεγuλα κόμματα απεί¿αν, επειδή
αντέδρασαν στη διuλυση της Bουλής.
11.Ποια ήταν τα πρeτα μέτρα της κυµέρνησης Bενι¸έλου ;
Απuντ:
• Αναθεeρηση του συντuγματος
• Aιuκριση eν εçουσιeν
• Ασυμµίµαστο μεταçύ στρατιeτικής και δημοσιοüπαλληλικής ιδιότητας
• Mονιμότητα τeν δικαστικeν και δημοσίeν υπαλλήλeν
• Aιαγeνισμοί για διορισμούς στο δημόσιο
• Kανονισμός εργασίας
• Αναθεeρηση του κανονισμού της Bουλής.
• Kαθιέρeση Kυριακής eς αργίας
• Αναγνeριση εργατικeν συνδικuτeν Αθήνας και Πειραιu
• 4όρος συνολικού εισοδήματος
• Kαταργείται το φεουδαρ¿ικό σύστημα τeν Iονίeν Nήσeν
• Απαλλοτριeνονται εκτuσεις γης στη Oεσσαλία για τους ακτήμονες
• Iδρύονται αγροτικοί συνεταιρισμοί
12. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα τeν εκλογeν του 1912 και τι έδειçε;
Απuντ:
«4ιλελεύθεροι» 145
Yπόλοιποι 36
1δειçε ότι οι 4ιλελεύθεροι εί¿αν κερδίσει με τις μεταρρυθμίσεις τους την εμπιστοσύνη
του λαού.
5 ΚΑΤΑΣΤΑΣ5 ΣΤ5 9ΑΛΚΑDΙΚ5 %ΕΡΣΟD5ΣΟ
Τ5D HΕΡΙΟΔΟ 1606-161M
160"
Επικρατεί το κίνημα τeν Nεότουρκeν
Εçήγγειλαν μεταρρυθμίσεις τις οποίες στη συνέ¿εια ανέστειλαν
Lτη διεθνή πολιτική κυριαρ¿εί το Kρητικό ¸ήτημα.
H Tουρκία çεκινu πολιτική αποκλεισμού τeν ελληνικeν προïόντeν
H εçeτερική πολιτική Bενι¸έλου αποφεύγει κuθε ένταση στις ελληνοτουρκικές σ¿έσεις
Για2ί K
Oι Mεγuλες Aυνuμεις (Iαλλία, Iερμανία, Αγγλία) ενίσ¿υαν την Oθeμανική
Αυτοκρατορία
Σε321':-ιος 1611
H Iταλία εφαρμό¸ει επεκτατική πολιτική στη Aιµύη και καταλαμµuνει τα Aeδεκuνησα.
H Iερμανία εφαρμό¸ει το σ¿έδιο « Πορεία προς ανατολuς» ('Drang nach Osten¨) και
διεισδύει οικονομικu στην Oθeμανική Αυτοκρατορία.
Μ4-2ιος 161M
H Peσία καλεί Lερµία και Bουλγαρία σε συμμα¿ία εναντίον της Oθeμανικής
Αυτοκρατορίας.
Μ4Jος 161M
H Ελλuδα ανησυ¿εί για την τύ¿η τeν μακεδονικeν εδαφeν.
Yπογρuφει αμυντικό σύμφeνο με τη Bουλγαρία. Yπογρuφει επίσης και το
Mαυροµούνιο.
Ο Ελλ(!ι#'=ς 2(ς ΔC Μι,-4ς Α#ίας 2ο& H=!2ο& ,αι 2(ς ΑC *-4,(ς
1908- Πολιτική εκτουρκισμού τeν ¿ριστιανικeν πληθυσμeν της Oθeμανικής
Αυτοκρατορίας
1914- Εντuθηκαν οι διeγμοί και πολλοί 1λληνες της Oθeμανικής Αυτοκρατορίας
έφυγαν στην Ελλuδα (I. Lεφέρης)
Tη φυγή τeν Ελλήνeν επεδίeκαν οι Iερμανοί (¸ήτημα στρατιeτικής ασφuλειας)
Πολλοί 1λληνες στuλθηκαν στα Tuγματα Εργασίας.
Oι 1λληνες του Πόντου και της Αρμενίας αποτελούσαν το 40° περίπου του πληθυσμού
και κρατούσαν το εμπόριο της περιο¿ής.
Oι Lφαγές του 1915 και οι εθνικιστές του Kεμuλ ματαίeσαν το σ¿έδιο ενός
ελληνοαρμενικού κρuτους και σκότeσαν ή εçόρισαν μεγuλο μέρος του πληθυσμού.
Oι περισσότεροι έφυγαν στη N. Peσία και στην Ελλuδα.
5 'ι,-α#ια2ι,. ,α2α#2-ο$. V161"- Σ&!<.,( Σε:-! 0Α+@ο&#2ος 16M0NW
• Kατu τη διuρκεια του πολέμου εί¿αν υπογραφτεί μυστικές συμφeνίες μεταçύ τeν
συμμu¿eν της Αντuντ για τη δια¿είριση της ηττημένης Oθeμανικής Αυτοκρατορίας.
H Iαλλία Kιλικία, Lυρία
Αγγλία- Mεσοποταμία, Αραµία, Παλαιστίνη,
Peσία- Αρμενία, Kουρδιστuν
Iταλία- (uτυπη Lυνθήκη Meριέννης 1917) περιο¿ή Lμύρνης
• Tο Lυμµούλιο της Ευρeπης ανέθεσε στην Ελλuδα τη διοίκηση της Lμύρνης παρu την
αντίδραση της Iταλίας.
• O Bενι¸έλος για να γίνει αρεστός στους συμμu¿ους έστειλε στρατεύματα στην
Oυκρανική εκστρατεία εναντίον τeν Lοµιετικeν. (Xειμeνας 1919)
• Αρ¿ές Mαίου ελληνικu στρατεύματα αποµιµu¸ονται στη Lμύρνη και καταλαμµuνουν
την περιο¿ή έeς το Αïδίνι, ενe εçuπτουν το φανατισμό τeν Tούρκeν.
• O Kεμuλ αρ¿ί¸ει πόλεμο φθορuς εναντίον τeν Ελλήνeν, υλική και οικονομική
κατuρρευση.
• Oι Iταλοί καταλαμµuνουν Αττuλεια και Αλικαρνασσό και εçοπλί¸ουν μυστικu τους
Tούρκους.
• H Ελλuδα ¸ητu από τους συμμu¿ους οικονομική και στρατιeτική µοήθεια .
Εκστρατεύει με δική της ευθύνη και διe¿νει τον Kεμuλ στη Nικομήδεια.
• O Kεμuλ δεν αναγνeρί¸ει τη Lυνθήκη τeν Lεµρeν και απαιτεί την κατακύρeση της
Α. Oρuκης και της M. Ασίας στην Tουρκία.
Οι,ο!ο'ι,. ,-ί#( 02ο& 16M6-77N :
Lτο μακρινό παρελθόν ο όρος οι,ο!ο'ι,. ,-ί#( μπορούσε να σημαίνει μόνο ότι οι
οικονομικές προσπuθειες τeν ανθρeπeν ματαιeνονταν (λ.¿. εçαιτίας ενός πολέμου) ή τα
αγαθu που παρήγαν καταστρέφονταν ή ¿uνονταν (από δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή
από λεηλασία).
Mετu την ανuπτυçη της µιομη¿ανίας οι,ο!ο'ι,. ,-ί#( σημαίνει ότι υπuρ¿ει παραγeγή
ή υπερπαραγeγή προïόντeν , αλλu δεν υπuρ¿ει αντίστοι¿η ¸ήτηση για οποιοδήποτε λόγο,
που συνοψί¸εται σε μια πρόταση: 2ο α@ο-α#2ι,= ,οι!= δε! '3ο-εί !α α@ο-4#ειE γιατί
δεν έ¿ει επαρκές εισόδημα (από ανεργία ή uλλη αιτία).
Σ&!13εια 2(ς ,-ί#(ς για τις µιομη¿ανίες είναι ότι μειeνουν την παραγeγή. Αυτό
σημαίνει ότι ¿ρειu¸ονται λιγότερο προσeπικό, λιγότερες πρeτες ύλες, λιγότερα
μεταφορικu μέσα. Lυνέπεια uμεση: α+A(#( 2(ς α!ε-@ίας, uρα μείeση της αγοραστικής
δύναμης uρα ο $α+λος ,+,λος διευρύνεται και συνε¿ί¸εται, εκτός αν επινοηθούν uλλοι
τρόποι /δρόμοι εçόδου από τον κύκλο της οικονομικής κρίσης.
H μεγuλη οι,ο!ο'ι,. ,-ί#( (του 1929-33) uρ¿ισε κuποια )Μα+-( Τε24-2(/
024 Oκτ. 1929) από το Xρηματιστήριο της Nέας Yόρκης, το οποίο eς θεσμός είναι ένα
«ευαίσθητο µαρόμετρο» της εμπιστοσύνης που νιeθουν οι επενδυτές για τη µιeσιμότητα
και κερδοφορία τeν επι¿ειρήσεeν, όπου έ¿ουν επενδύσει τα ¿ρήματu τους.
Tη συγκεκριμένη εκείνη eρα η αμερικανική οικονομία, που εί¿ε κερδίσει το προµuδισμα
τον καιρό του Ευρeπαïκού (κυρίeς) Πολέμου (1914-18), uρ¿ι¸ε να γνeρί¸ει τον
αντίκτυπο της µαθμιαίας µελτίeσης της οικονομίας τeν Ευρeπαίeν, που ¿ρειu¸ονταν
ολοένα λιγότερο να εισuγουν προïόντα από την Αμερική. Aογου¿uρη, καθeς γύρισαν
πuλι εκατοντuδες ¿ιλιuδες στρατιeτες στα ειρηνικu έργα- κυρίeς γεeργία- η Ευρeπη
¿ρεια¸όταν διαρκeς λιγότερο σιτuρι να εισuγει από την Αμερική.
Lυνέπεια: ότι εκεί έπεφταν οι τιμές, μειeνονταν και οι προοπτικές µιeσιμότητας /
κερδοφορίας τeν επι¿ειρήσεeν.., οι επενδυτές πουλούσαν μετο¿ές, που κατρακυλούσαν
ασταμuτητα εκείνη τη Μα+-( Τε24-2( και ύστεραC Kαι uρ¿ι¸ε ο φαύλος κύκλος που
περιγρuψαμε. H κρίση σταδιακu - και με ποικίλες μορφές- uρ¿ισε να επηρεu¸ει την
Ευρeπη και πρeτα τη Iερμανία- Αυστρία, που κuλυπταν ένα μέρος τeν υπο¿ρεeσεeν
τους(πολεμικές απο¸ημιeσεις) με ¿ρήματα αμερικανικu, τα οποία τeρα (μετu τη Mαύρη
Tετuρτη ) μειeνονταν.
Tελικu, ονομuστηκε Hα@,=#'ια Οι,ο!ο'ι,. Κ-ί#(, με επιπτeσεις κυρίeς στις
µιομη¿ανικές ¿eρες και με αδιατuρακτη μόνο την οικονομική πορεία στη Lοµιετική
1νeση, που εί¿ε κλειστή οικονομία, αυστηρu ελεγ¿όμενη από το Kρuτος και προeθούσε
πιεστικu την εκµιομη¿uνισή της µu¸οντας στην υπηρεσία της µιομη¿ανίας (για τις
εσeτερικές ανuγκες) τα ¿έρια τeν αγροτeν που εκτοπί¸ονταν από τους αγρούς λόγe
προeθησης του µεν¸ινuροτρου.
Ο ΥHΟΛΟΙHΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Oι συνέπειες της Οι,ο!ο'ι,.ς Κ-ί#(ς ήταν διαφορετικές από ¿eρα σε ¿eρα (λ.¿. στη
Iερμανία , όπeς θα δούμε, διευκολύνθηκε η uνοδος του Nα¸ισμού) και
αντιμετeπίστηκαν με τρόπο διαφορετικό στη Iερμανία, με ανuπτυçη πυρετeδη της
πολεμικής µιομη¿ανίας (!) ύστερα από τη επικρuτηση τeν Εθνικοσοσιαλιστeν
(Nationalsozialisten Nazi).
Lτη ¿eρα από όπου çεκίνησε η κρίση αυτή αντιμετeπίστηκε με το λεγόμενο XYZ [Y\]
(τον καινούργιο ¿ειρισμό), πρόγραμμα του Προέδρου Franklin Delano Roosevelt. Αυτό
σήμαινε:
• Bοήθεια ειδική για τους ανέργους.
• Oμοσπονδιακή µοήθεια για τους γεeργούς ( που δεν έµρισκαν αγοραστές για τα
σιτηρu τους).
• Προγρuμματα για μεγuλα δημόσια έργα, eστε να απορροφηθούν οι στρατιές τeν
ανέργeν.
Lε uλλες ¿eρες η οι,ο!ο'ι,. ,-ί#( προκuλεσε κυµερνητικές αλλαγές, με την
προeθηση κεντροαριστερeν συνασπισμeν (στη Iαλλία Aαïκό Mέτeπο, στη Bρετανία
Kυµέρνηση Εργατικeν) ή επικρuτηση ακροδεçιeν παρατuçεeν ή στρατοκρατικeν, που
υπόσ¿ονταν επίλυση τeν εσeτερικeν προµλημuτeν με επιθετική εçeτερική πολιτική..
Oι συνέπειες της Kρίσης ήταν αισθητές eς το τέλος της δεκαετίας του 1930 και η
ανεργία αντιμετeπίστηκε τελικu σημειeνουν με πίκρα οι μελετητές- με τα έργα
πολεμικής προετοιμασίας του Xίτλερ και με την ,.-&A( 2ο& Hα@,=#'ιο& Hολ1'ο&
(1939), όταν εκατομμύρια νέοι στρατεύτηκαν και uλλα εκατομμύρια εργατeν
απορροφήθηκαν στις πολεμικές µιομη¿ανίες..


Δια#3α#2ι,1ς 24#εις
1931 Εισµολή της Iαπeνίας στην Kίνα (Mατ¸ουρία)
1933- Απο¿eρηση της Iαπeνίας από την KτΕ.
Oκτeµριος 1933- Ό Xίτλερ διακόπτει τις συνομιλίες αφοπλισμού
1934- O Xίτλερ εγκαταλείπει την KτΕ.
1935- Επανέρ¿εται η υπο¿ρεeτική στρατιeτική θητεία στη Iερμανία.
H Iταλία εισµuλλει στην Αιθιοπία. Aέ¿εται οικονομικές κυρeσεις από την KτΕ.
H Iταλία εγκαταλείπει την KτΕ.

Iταλικός 4ασισμός
Mουσολίνι : Παλιό στέλε¿ος τeν Iταλeν σοσιαλιστeν
Iδρύει το φασιστικό κόμμα ενuντια σε κομμουνιστές και τα αστικu κόμματα
Εθνικιστικu και αντικαπιταλιστικu συνθήματα
Αποδο¿ή της µίας
H Iταλία ισ¿υρή και μεγuλη
Oικονομικές συνθήκες
Oικονομική κρίση
Kαταλήψεις εργοστασίeν, Kαταπατήσεις κτημuτeν, Απεργίες
Αδυναμία της αστικής τuçης
Eένα κεφuλαια κινούν τη µιομη¿ανία
Πρόeρη συγκέντρeση κεφαλαίου ¿eρίς φιλελεύθερο ανταγeνισμό
Xρέeση στο εçeτερικό
Πολιτικές συνθήκες
Iταλική ενοποίηση από τον Kαµούρ
Bιομη¿ανοποιημένος µορuς (ισ¿υρή αστική τuçη) και φεουδαρ¿ικός νότος (ισ¿υροί
μεγαλογαιοκτήμονες)
H αστική τuçη στηρί¿τηκε στους φεουδuρ¿ες και δεν προ¿eρησε σε αγροτική
μεταρρύθμιση
Tα αστικu κόμματα δεν έ¿ουν τη λαïκή στήριçη
H Αριστερu ¿eρί¸εται σε σοσιαλιστές- κομμουνιστές
Tο 1919 ιδρύεται το φασιστικό κόμμα (Fascio) με σκοπό την τρομοκρuτηση τeν
κομμουνιστeν
Oι uνεργοι εντuσσονται στο φασιστικό κόμμα.

^ Δε+2ε-ος Hα@,=#'ιος H=λε'ος
Το 21λος 2;! ελ3ίδ;! 01671-167GN
Kοινeνία τeν Εθνeν- πρ%"ρομος το 01Ε
1929 διuσκεψη για τον αφοπλισμό,
Lυνεννόηση Iερμανίας Iαλλίας
H οικονομική κρίση του 1929 διακόπτει την ειρήνευση
Δια#3α#2ι,1ς 24#εις
1931 Εισµολή της Iαπeνίας στην Kίνα (Mατ¸ουρία)
1933- Απο¿eρηση της Iαπeνίας από την KτΕ.
Oκτeµριος 1933- Ό Xίτλερ διακόπτει τις συνομιλίες αφοπλισμού
1934- O Xίτλερ εγκαταλείπει την KτΕ.
1935- Επανέρ¿εται η υπο¿ρεeτική στρατιeτική θητεία στη Iερμανία.
H Iταλία εισµuλλει στην Αιθιοπία. Aέ¿εται οικονομικές κυρeσεις από την KτΕ.
H Iταλία εγκαταλείπει την KτΕ.

Οι 3-ο#α-2.#εις
H αδυναμία της KτΕ επιτρέπει την επιθετική πολιτική Iταλίας και Iερμανίας
1936- H Iερμανία συμμα¿εί με την Iταλία και µοηθούν τον 4ρuνκο της Iσπανίας
(Açονας Bερολίνου- Peμης)
Υ3ο@-4$ε2αι α3= 2(! Ι2αλίαE Γε-'α!ίαE Ια3;!ία 2ο Α!2ιδιε<!ι#2ι,=
Σ+'$;!ο 'ε #,ο3= 2( δί;A( 2ο& ,ο''ο&!ι#'ο+ ,αι 2(! &3ο#2.-ιA( 2;!
$α#ι#2ι,! ,α<ε#22;!
H Iερμανία εισµuλλει στην ουδέτερη ¸eνη της Pηνανίας.
Αναγκu¸ει την Αυστρία να προσαρτηθεί.
1937- Kινε¸οïαπeνικός πόλεμος
1938-Απαιτεί την προσuρτηση εδαφeν της Tσε¿οσλοµακίας όπου κατοικούν
Lουδήτες. Αγγλία και Iαλλία αντιδρούν.
Lυμφeνία του Mονu¿ου Iερμανίας, Αγγλίας, Iαλλίας, Iταλίας
Εγκαταλείπεται η Tσε¿οσλοµακία
1939- O Xίτλερ εισµuλλει στην Tσε¿οσλοµακία και τη διαλύει,
O Mουσολίνι καταλαμµuνει Αλµανία
5 ,.-&A( 2ο& 3ολ1'ο&
1939- O Xίτλερ απαιτεί το διuδρομο του Nταντσί¿ (Πολeνία) προς τη Bαλτική
- Aιακήρυçη Αγγλίας Iαλλίας για κοινή δρuση εuν επιτεθεί ο Xίτλερ στην
Πολeνία.
5 Γε-'α!ία &31@-α_ε 'ε 2( Σο:ιε2ι,. L!;#( 2ο Σ+'$;!ο Μολ=2ο$
Ρί'3ε!2-ο3 '( ε3ί<ε#(ς ,αι δι4λ&#(ς 2;! ,-α2! 2(ς 9αλ2ι,.ς
Εισµuλλει στην Πολeνία , ενe Αγγλία και Iαλλία κηρύσσουν τον πόλεμο
στη Iερμανία
Τα 3ολε'ι,4 @ε@ο!=2α
Ο 3=λε'ος α#2-α3. 01676-1681N
Lυντριµή του πολeνικού στρατού και μοίρασμα της Πολeνίας από την Lοµιετική 1νeση
και τη Iερμανία
Απρίλιος 1940 κατuληψη Aανίας και Nορµηγίας
Muïος 1940- Εισµολή στην Oλλανδία Bέλγιο
1ττα τeν αγγλικού στρατού στη Aουκέρκη
Εισµολή στη Iαλλία
Iούνιος 1940 Kατuληψη Παρισιού, O στρατuρ¿ης Πεταίν υπογρuφει την ανακe¿ή
Αύγουστος- Oκτeµριος 1940 «Mu¿η της Αγγλίας»- µομµαρδισμός του αγγλικού
εδuφους. Αποτυ¿ία Xίτλερ
Lυμμα¿εί με την Iταλία και εισµuλλει στα Bαλκuνια
Ο 3=λε'ος #2(! Ελλ4δα
1939- H Iταλία καταλαμµuνει την Αλµανία
Αύγουστος 1940- Tορπιλισμός του αντιτορπιλικού «1λλη»
28-10-1940- Tο «ό¿ι» του ελληνικού λαού στον Mουσολίνι
Μ4B( 2(ς Ελλ4δας
28-10-1940 έeς 31 Mαίου 1941
Από 28-10-1940 έeς 5-4-1940 νίκη εναντίον τeν Iταλeν
Από 5-4-1940 έeς 30-4-1940 uμυνα εναντίον τeν Iερμανeν
Από 30-4-1940- 30Απριλίου 1941uμυνα στην Kρήτη
4θινόπeρο 1940 Aμυνα στο ελληνικό έδαφος εναντίον τeν Iταλeν
Xειμeνας 1940 επίθεση του ελληνικού στρατού στη Bόρειο 1πειρο.(Kορυτσu,
Mοσ¿όπολη, Πόγραδετς Αργυρόκαστρο, Aγιοι Lαρuντα)
Aνοιçη 1941- απόκρουση της εαρινής επίθεσης Iταλίας
Nίκες στον αέρα και στη θuλασσα ( υποµρύ¿ιο «Παπανικολής»)
6 Απριλίου 1940- Εισµολή της Iερμανίας στη Iιουγκοσλαµία και στην Ελλuδα
24 Απριλίου 1941- Lυνθηκολόγηση της Ελλuδας

5 '4B( 2(ς Ελλ4δας είBε ;ς α3ο21λε#'α:
-δίνει το μήνυμα της αντεπίθεσης στους λαούς της Ευρeπης
-νικu τον αήττητο στρατό του Mουσολίνι
-καθυστερεί τα σ¿έδια του Xίτλερ στην Kρήτη

ΤΑ ΑHΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 9’ HΑΓΚΟΣΜΙΟΥ HΟΛΕΜΟΥ

• Tερuστιες απeλειες σε όλα τα εμπόλεμα κρuτη
• -Iδρύεται από τις νικήτριες δυνuμεις (Αγγλία, HΠΑ, Lοµιετική 1νeση) ο OHΕ με
έδρα τη Nέα Yόρκη
• Oκτeµριος 1946-H Aίκη της Nυρεμµέργης-παραπομπή σε δίκη υψηλόµαθμeν
Iερμανeν
• Αναγνeρίστηκε eς έγκλημα πολέμου η γενοκτονία τeν Εµραίeν
• Eεκίνησε μια νέα επο¿ή η «Ατομική Επο¿ή»-η πυρηνική επο¿ή
Ο ΑDΤΑΓΩDΙΣΜΟΣ ΤΩD DΙΚ5ΤΩD
OI HΠΑ, η Αγγλία και η Lοµιετική 1νeση ¿eρισαν ήδη από το 1943 στη Iιuλτα και το
1945 στο Πόσνταμ τον κόσμο σε ¸eνες επιρροής. Oι HΠΑ με το µομµαρδισμό του
Nαγκασuκι και της Xιροσίμα έκαναν επίδειçη δύναμης προς τους σοµιετικούς. H
Ελλuδα αφηνόταν στο διακριτικό έλεγ¿ο της Αγγλίας. O Lτuλιν πίστευε στη πολιτική και
στρατιeτική δύναμη τeν Ελλήνeν κομμουνιστeν. Tσόρτσιλ και Παπανδρέου
επι¸ητούσαν τη σύγκρουση με το ΕΑM και την τελική διuλυση του.
Το #Bολι,= :ι:λίο εί!αι 'ο!ο'ε-1ςC Δε! &3.-Bε δίλ(''α δ('ο,-α2ίας .
,ο''ο&!ι#'ο+ #2(! Ελλ4δαC Tα ΕΑM εί¿ε προτείνει κυµέρνηση εθνικής ενότητας με
πρόεδρο τον Αλ Lµeλο. Oι Aγγλοι, ήδη, στο Kuιρο εί¿αν παραμερίσει τον πιο
μετριοπαθή Εμ Tσουδερό υπέρ του I. Παπανδρέου. Εί¿αν καταστείλει, επίσης,
εçέγερση φλοεαμικeν στρατευμuτeν στην Αίγυπτο (στρατόπεδο Tuμπα). Tα
«Aεκεμµριανu»» απέδειçαν την πρόθεση της Αγγλίας να επιµuλει με κuθε τρόπο το
φιλομοναρ¿ικό και φιλοαγγλικό καθεστeς.
Oι συμφeνίες της Kα¸έρτας ( 26 -9-1944) και της Buρκι¸ας ( 12-2-1945) δεν τηρήθηκαν
από τους Aγγλους και την κυµέρνηση Παπανδρέου και εçeθησαν τους αντuρτες του
ΕΑM σε ένοπλη σύγκρουση με αγγλικές δυνuμεις και την αστυνομία.
ΟΙ ΣΥD*5ΚΕΣ ΕΙΡ5D5Σ ΚΑΙ 5 ΕDΣΩΜΑΤΩΣ5 Τ5Σ ΔΩΔΕΚΑD5ΣΟΥ
H Iερμανία διαιρέθηκε σε τέσσερις ¸eνες κατο¿ής.
Yπήρçαν διαφeνίες σ¿ετικu με τα όρια επικρuτησης και τελικu αλλεπuλληλες εντuσεις
οδήγησαν στην οριστική δι¿οτόμηση του Bερολίνου και της Iερμανίας.
10-2-1947-Lυνθήκη Παρισίeν
4ιλανδία, Oυγγαρία, Bουλγαρία, Pουμανία, Oυγγαρία πέρασαν στον σοµιετικό έλεγ¿ο.
H Iταλία παρέδeσε τα Aeδεκuνησα στην Ελλuδα. H Kύπρος και η νότια Αλµανία δεν
εί¿αν την ίδια τύ¿η επειδή προτιμήθηκε η διατήρηση τeν αγγλικeν αποικιeν και το
προπολεμικό εδαφικό καθεστeς της Αλµανίας.
Lυνθήκη Αγ 4ραγκίσκου 7-9-1951
H Iαπeνία παραιτείται τeν κτήσεeν της στην Ανταρκτική και στον Ειρηνικό
Αμερικανοïαπeνικό σύμφeνο ασφuλειας
Aεν προµλεπόταν uμεση καταµολή ιαπeνικeν απο¸ημιeν
5 λει2ο&-@ία 2ο& Ο5Ε
O μεταπολεμικός κόσμος ήταν διπολικός. (HΠΑ-Lοµιετική 1νeση)
O ι δύο ¿eρες ήταν υπερδυνuμεις σε πληθυσμό, όπλα και µιομη¿ανία
Αποτελούσαν δύο διαφορετικές ιδεολογίες και πολιτικές κοσμοθεeρίες
H=2ε Aε,ί!(#ε ο _&B-=ς 3=λε'οςK
-1947- ο πρόεδρος τeν HΠΑ Xuρη Tρούμαν διακηρύττει ότι η Αμερική θα µοηθήσει τις
ευρeπαïκές ¿eρες να ορθοποδήσουν.
-)Δ=@'α Τ-ο+'α!/ 0O υπουργός εçeτερικeν τeν HΠΑ) «Oι HΠΑ θα µοηθούσαν
οικονομικu τις ευρeπαïκές ¿eρες με τον όρο να υπuρ¿ει σε κuθε ¿eρα αντίστοι¿η
επιτροπή»
-O Lτuλιν απορρίπτει το σ¿έδιο αυτό και ανuγκασε τις ανατολικοευρeπαïκές ¿eρες να
μην το δε¿τούν.
Δ=@'α ?!24!;$:
-«O κόσμος ¿eρί¸εται σε δύο ε¿θρικούς συνασπισμούς (τα καπιταλιστικu κρuτη και τα
σοσιαλιστικu κρuτη).
- Lτη Mόσ¿α ιδρύεται το καθοδηγητικό όργανο «Κο'ι!$=-')
1957-ιδρύεται η ΕOK
7-1945 η Iδρυτική συνδιuσκεψη του OHΕ στον ΑI 4ραγκίσκο τeν HΠΑ
Iενικός Iραμματέας, Iενική Lυνέλευση και Lυμµούλιο Ασφαλείας
• O OHΕ, επίσης, έ¿ει ορισμένες αδ&!α'ίες:
Α)όλα τα κρuτη διαθέτουν ψήφο στη Iενική Lυνέλευση Lτην κορυφή, όμeς, υπuρ¿ει το
Lυμµούλιο Ασφαλείας με τις πιο ισ¿υρές να έ¿ουν δικαίeμα veto. (Mεγuλη Bρετανία,
HΠΑ, Lοµιετική 1νeση, Iαλλία, Kίνα) To Lυμµούλιο αυτό παίρνει όλες τις κρίσιμες
αποφuσεις.
5 ΚΑΤΟ%5 ΚΑΙ 5 Ε*DΙΚ5 ΑDΤΙΣΤΑΣ5C
5 !1α 24A(
27-4-1941 Oι Iερμανοί εισµuλλουν στην Αθήνα
Πρeθυπουργός της κυµέρνησης Kουήνσλιγκς ο I´. Tσολuκογλου
H Iταλία καταλαμµuνει τα Επτuνησα,
H Bουλγαρία καταλαμµuνει τη ¸eνη ανuμεσα Lτρυμόνα και Nέστο, τη Ouσο και
Lαμοθρuκη
H Iερμανική ¸eνη περιλαμµuνει τα 2/3 του Nομού 1µρου, την K. και Α. Mακεδονία, τα
νησιu του B. Αιγαίου, την Kρήτη και τη Mήλο
Oι Iταλοί εί¿αν όλη την υπόλοιπη Ελλuδα.
Hοιες .2α! οι οι,ο!ο'ι,1ς #&!13ειες K
H Ελλuδα κατέµαλε μεγuλα ποσu στους κατακτητές, αγαθu, πρeτες ύλες. Πολλές
υπηρεσίες και αποθήκες δεσμεύτηκαν για τον εφοδιασμό του στρατού.
Tα αγαθu σπuνι¸αν για τους υπόδουλους, οι τιμές αυçήθηκαν και οι μισθοί
εçανεμίστηκαν
Εμφανίστηκαν οι μαυραγορίτες
Εμφανίστηκε η πείνα ιδιαίτερα το Xειμeνα 1941-1942 (300000 νεκροί περίπου)


U Γ1!!(#( 2(ς Ε<!ι,.ς Α!2ί#2α#(ς
H ελληνική κυµέρνηση και ο µασιλιuς µρίσκονταν στο Kuιρο
Οι 3-2ες α!2ι#2α#ια,1ς 3-4Aεις
• Aαïκu συσσίτια από επαγγελματικούς συλλόγους
• Tο κατέµασμα της γερμανικής σημαίας από τον Mανόλη Iλέ¸ο και τον Auκη Luντα
(11-9-1941)
• Iδρύονται αντιστασιακές οργανeσεις :
ΕAΕL (Nαπολέeν Zέρµας, Nικόλαος Πλαστήρας)
ΕKKΑ(Ε. Mπακιρτ¸ή, Aημήτρη 1αρό)
ΕΑM( Αποστόλου, Tσιριμeκος, Xeμενίδης)
H αστuθεια του μεσοπόλεμου και το φασιστικό καθεστeς Mεταçu δημιούργησαν τον
πόθο για πολιτική αλλαγή μετu την απελευθέρeση.
Ο α@!ας #2α :ο&!4 ,αι #2ις 3=λεις
Σ2(! +3αι<-ο
Lτην Ελλuδα και στη Iιουγκοσλαµία η αντίσταση ήταν μα¸ική
• Eεσηκeμός Aρuμας και Aοçuτου ενuντια στους Bούλγαρους
• Kαταστροφή Mεσοµούνου, Αμπελόφυτου Kιλκίς
• Iδρύεται ο ΕAΑL και δρα στη Lτερεu Ελλuδα
• Επικεφαλής ο Aρης Bελου¿ιeτης
• Nικηφόρος μu¿η στα Pύκα Παρνασσού
• Aιορί¸ονται αντuρτες υπεύθυνοι σε κuθε ελεύθερο ¿eριό.
• Iδρύονται τοπικοί θεσμοί στο πρότυπο τeν κοινοτήτeν της Tουρκοκρατίας
• Iδρύεται η ΕOΕΑ eς ένοπλο τμήμα του ΕAΕL (δρα στην Αιτeλοακαρνανία)
• Tο ένοπλο τμήμα της ΕKKΑ δρα στη Iκιόνα
• Lεπτέμµριος 1942-Ανατίναçη γέφυρας Iοργοποτuμου από ΕΑM, ΕAΕL, και Aγγλους
• Oι Iερμανοί εçοντeνουν τα Kαλuµρυτα, Aίστομο (Lκοτeνονται συνολικu 50000
1λληνες.
Σ2(! 3=λ(
• 25 Mαρτίου 1942 - καθολική απεργία δημοσίeν υπαλλήλeν
• H ΠΕΑN (αντιστασιακή οργuνeση νέeν) ανατινu¸ει τα γραφεία φασιστικής
οργuνeσης
• Iδρύεται η ΕΠON από το ΕΑM (4εµρουuριος 1943)
• H κηδεία του K. Παλαμu γίνεται διαδήλeση
• Mαταιeνεται η επιστρuτευση εργατeν
• Tο ΕΑM κυριεύει Kαρδίτσα, Tρίκαλα, Kαρπενήσι
• Tα τuγματα ασφαλείας εκτελούν πατριeτες
U ΕIΩΤΕΡΙΚ5 HΟΛΙΤΙΚ5 ΤΩD ΜΕΓΑΛΩD ΔΥDΑΜΕΩD ΣΤ5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τ5Σ ΕHΑDΑΣΤΑΣ5Σ
Το 3ολι2ι,= ,λί'α
Bασικές έννοιες :
-H Αρ¿ή της Nομιμότητας
-Παλινόρθeση
-Kαρμπονuροι και Iακeµίνοι
-Mέτερνι¿
-Iερή Lυμμα¿ία
Σ&!1δ-ια 2(ς Ιε-.ς Σ&''αBίας
Kuρλσπαντ
Tροπuου
Auüμπα¿
Πίστη στην νομιμότητα της εçουσίας του Lουλτuνου
Αποδοκιμασία Yψηλuντη
Hοιες .2α! οι #B1#εις 2;! ε&-;3αJ,! δ&!4'ε;! K
Peσία
Kuθοδος στο νότο και στη Mεσόγειο
Lυ¿νές ρeσοτουρκικές διενέçεις (Lυνθήκη Kιουτσούκ Kαüναρ¸ή 1774, Bουκουρεστίου
1812)
Iούλιος 1821 απειλή ρeσοτουρκικού πολέμου
Αγγλία
4οµόταν κuθοδο της Peσίας
Απέφευγε αποσταθεροποίηση O. Α
Προτιμούσε την οικονομική διείσδυση
Iαλλία
Oικονομικές σ¿έσεις με την O.Α (Aιομολογήσεις)
Αυστρία
Lταθερή σύμμα¿ος της O.Α
4οµόταν τα επαναστατικu κινήματα
5 Ελλ4δα 3-ι! 2ο! Κα3οδί#2-ια
Ερήμeση στην ύπαιθρο από τον πόλεμο και τον Iμπραήμ
Tοπικές δημογεροντίες στις κοινότητες και συλλογή τeν φόρeν από κοτσαμπuσιδες
Ανυπαρçία οικονομικeν πόρeν και καλλιεργειeν
Oι αγeνιστές κατέφευγαν στη ληστεία ή λιμοκτονούσαν
H πειρατεία κατέστρεφε το εμπόριο
H I` Εθνοσυνέλευση της Tροι¸ίνας ορί¸ει eς κυµερνήτη με επταετή θητεία τον Ι;4!!(
Κα3οδί#2-ιαC 7-7-1"M7C
Επισκέπτεται τις ευρeπαïκές αυλές
4τuνει στο Nαύπλιο στις 6-1-1828
Oι πρεσµευτές τeν τριeν δυνuμεeν συνεδριu¸ουν στον Πόρο, για να αποφασίσουν για
την ανεçαρτησία του νέου ελληνικού κρuτους (1828)
O Lουλτuνος δεν δέ¿εται τη συνεννόηση αλλu μετu την Lυνθήκη της Αδριανούπολης
υπο¿eρεί. (1829)
Kαλεί γαλλικό εκστρατευτικό σeμα για να εκκαθαρίσει την Πελοπόννησο από τον
αιγυπτιακό στρατό.
Ε-;2.#εις
1.Ποια κατuσταση µρήκε στην Ελλuδα ο Kαποδίστριας ;
2.Ποιοι ήταν οι πρeτοι στό¿οι του κυµερνήτη;
3.Ποια ήταν η εçeτερική κατuσταση, όταν ήρθε στην Ελλuδα ο K.;
^ι 9αλ,α!ι,οί H=λε'οι
Α’ 9αλ,α!ι,=ς H=λε'ος 0 161M-1617 N
Ο,2:-ιος 161M
Tο µαλκανικό μέτeπο 09ο&λ@α-ίαE Σε-:ίαE Μα&-ο:ο+!ιοE Ελλ4δα N κηρύσσει τον
πόλεμο στην Oθeμανική Αυτοκρατορία
O ελληνικός στρατός απελευθερeνει την Ελασσόνα και μετu τη μu¿η του
Lαρανταπόρου τα Iρεµενu και την Kο¸uνη.
Oι µουλγαρικές δυνuμεις προ¿eρούν ανατολικu προς την Keν/πολη και
καταλαμµuνουν τις Lέρρες και την Kαµuλα. 4τuνουν στις 26-10- 1912
έçe από την Oεσσαλονίκη.
Oι Lέρµοι προ¿eρούν στο Mοναστήρι και προσπαθούν να καταλuµουν στην Αλµανία
το Aυρρu¿ιο.
Ο 9ε!ι>1λος δί!ει ε!2ολ. ο #2-α2=ς !α ,α2αλ4:ει 2( *ε##αλο!ί,( ε! ο
α-Bι#2-42(@ος ,αι δι4δοBος Κ;!#2α!2ί!ος ε3ι'1!ει =2ι <α 13-ε3ε !α
,α2αλ($<εί 3-2α 2ο Μο!α#2.-ιC
Tελικu απελευθερeνεται η Oεσσαλονίκη από τους 1λληνες στις 9-11-1912.
Lτο Αιγαίο ο ελληνικός στόλος απέκλεισε τον τουρκικό στα Aαρδανέλια και
απελευθέρeσε τη Aέσµο, τη Xίο, την Tένεδο, την 1μµρο, τη Luμο και την Iκαρία.
Lτην 1πειρο ο ελληνικός στρατός εντείνει τις επι¿ειρήσεις στα Ieuννινα
και την καταλαμµuνει στις 5 3-1913.
Kατέλαµε επίσης το Αργυρόκαστρο και την Kορυτσu
Ο Α’ 9αλ,α!ι,=ς 3=λε'ος 1λ(Aε 'ε 2( Σ&!<.,( 2ο& Λο!δί!ο& 017O70 Μα`ο&
1617N
• H O.Α παρα¿eρησε όλα τα εδuφη δυτικu της ¸eνης Αίνου Mηδείας.
• Εγκαταλείπει την Kρήτη
• Tα νησιu του Αιγαίου και η ¿ερσόνησος του Aθe θα ρυθμί¸ονταν από τις
Mεγuλες Aυνuμεις.
Οι ΜC ΔC 3-ο#34<(#α! !α 3-ο#ε2αι-ι#2ο+! 2ο&ς !ι,(21ς 2ο& 3ολ1'ο& @ια !α
εA&3(-ε2.#ο&! 2α #&'$1-ο!2α 2ο&ςC

Oι Iερμανία και Αυστρία διασπούν τη µαλκανική συμμα¿ία
H Αυστρία επηρεu¸ει τη Bουλγαρία και απειλεί τη Lερµία να μην καταλuµει την
Αλµανία. L` αυτό συμφeνεί και η Iταλία.
Oι Iερμανία και Αυστρία δεν θέλουν τα νησιu του Αιγαίου να περuσουν στην
Ελλuδα. Oεeρούσαν την Ελλuδα φιλοαγγλική.
H συνθήκη του Aονδίνου εί¿ε ασuφειες και παραλείψεις. Δε! ,α<ο-ί#2(,α! #α$.
#+!ο-α 'ε2αA+ 2;! :αλ,α!ι,! ,-α2!. Το '.λο 2(ς 1-ιδος 3α-1'ε!α! (
Μα,εδο!ία ,αι ( *-4,(C
Ε-;2.#εις
1 Ποια ήταν τα αίτια του Α` Bαλκανικού Πολέμου;
2. Ποια ήταν η αιτία της σύγκρουσης Keνσταντίνου και Bενι¸έλου τον Oκτeµριο του
1912;
3. Ποιος ήταν ο ρόλος τeν Mεγuλeν Aυνuμεeν πριν και μετu τον Α` Bαλκανικό
Πόλεμο.
4. Mε ποια συνθήκη έληçε ο Α` Bαλκανικός Πόλεμος και τι όρι¸ε αυτή;
5. Ποιες ήταν οι επιτυ¿ίες του ελληνικού στρατού στον πόλεμο του 1912-1913.
5 δολο$ο!ία 2ο& Γε-@ιο& Α’
18 3-1913
Aολοφονία του µασιλιu Iεeργίου Α` μuλλον από γερμανό πρuκτορα
Ανεµαίνει στο θρόνο ο γιος του Κ;!#2α!2ί!ος γερμανόφιλος και γαμπρός του µασιλιu
της Iερμανίας.
Oι Iερμανοί ήθελαν τη συνεργασία της Ελλuδας και της Bουλγαρίας για να διαλύσουν το
µαλκανικό μέτeπο.
9 a 9αλ,α!ι,=ς H=λε'ος 161M-1617
Προσπuθεια να καθοριστούν τα νέα σύνορα
H 9ο&λ@α-ία ήθελε τη Oρuκη, την Α. Mακεδονία και το Mοναστήρι
H Ελλ4δα προσεταιρί¸εται τη Lερµία
H Σε-:ία διαφeνούσε στο μοίρασμα τeν εδαφeν της Mακεδονίας και ανησυ¿ούσε για
τις επαφές Αυστρίας Bουλγαρίας.
Muïος 1913
Αμυντική συμμα¿ία Ελλuδας- Lερµίας και διακανονισμός συνόρeν με µuση τα
απελευθερeμένα εδuφή.
Ιο+!ιος 1617
Επίθεση Bουλγuρeν στα ελληνικu στρατεύματα στη Nιγρίτα και στα σερµικu
στρατεύματα στη Iευγελή.
Iούνιος 1913
Nίκες της Ελλuδας στη γραμμή Kιλκίς- Aα¿ανu
Nίκες στη Aοïρuνη
Kατuληψη της Α. Mακεδονίας και της A. Oρuκης.
Mπαίνει στη συμμα¿ία Ελλuδας- Lερµίας και η Pουμανία.
Iούλιος 1913
Α!α,;B. Ελλ4δας- 9ο&λ@α-ίας
H Pουμανία έφτασε έçe από τη Lόφια
H Tουρκία ανακατέλαµε την Ανδριανούπολη.
H Αυστρία και η Peσία δεν θέλουν η Ελλuδα να πuρει την Α. Mακεδονία
H Αγγλία και η Iταλία επιφυλuσσονται
H Iερμανία και η Iαλλία υποστηρί¸ουν την Ελλuδα.
10-"-1617
Σ&!<.,( 2ο& 9ο&,ο&-ε#2ίο&
• H Α. Mακεδονία και η N. 1πειρος στην Ελλuδα
• Lτη Bουλγαρία λeρίδα εçόδου προς το Αιγαίο μεταçύ Πόρτο Auγο
και Αδριανούπολης.
• Lτη Lερµία η B. Mακεδονία από το Mοναστήρι έeς της Lτρeμνιστα.
• Lτην Tουρκία η Α. Oρuκη και η Αδριανούπολη.
• Lτην Αλµανία η B. 1πειρος
17-M-1618
Δια,οί!;#( 2;! Ε&-;3αJ,! Δ&!4'ε;!
Tα νησιu του Αιγαίου στην Ελλuδα εκτός από τα Aeδεκuνησα.
Λύση Κρητικού ζητήματος
Oκτeµριος 1912
1νeση της Kρήτης και διοικητής ο Lτέφανος Aραγούμης.
Δε,1':-ιος 1617
Επίσημη ενσeμuτeση της Kρήτης.
Σ&!13ειες 2;! 9αλ,α!ι,! Hολ1';!
1. Αύçηση έκτασης του ελληνικού κρuτους
2. Αύçηση του πληθυσμού
3. Προστίθενται νέα αστικu κέντρα ( Oεσσαλονίκη, Ieuννινα κ. u)
4. Nέες πλουτοπαραγeγικές πηγές
5. Προστίθενται !1ες ,αλλι1-@ειες και ασ¿ολίες από τις µόρειες περιο¿ές όπeς
καπνός, ελαιοπαραγeγή, δασοκομία, κτηνοτροφία
6. Aιευρύνεται η εσeτερική αγορu.
7. Αναπτύσσεται η µιομη¿ανία και ισ¿υροποιείται η αστική τuçη
8. Προστίθενται νέες ε<!=2(2ες που θα έπρεπε να εντα¿θούν στην ελληνική κοινeνία.
9. Tο ελληνικό κρuτος θα έπρεπε να λύσει το πρόµλημα της 'ε@4λ(ς ιδιο,2(#ίας
10. ( Oεσσαλία).
Οι #&!13ειες 2ο& Α’ Hα@,=#'ιο& Hολ1'ο&
Υλι,1ς
Nικητές οι δυνuμεις της Αντuντ
Εκατομμύρια νεκροί στρατιeτες σε όλες τις ¿eρες που πολέμησαν
Εκατομμύρια uμα¿οι από πείνα και επιδημίες
H καπιταλιστική Ευρeπη ¿ρεeμένη στις HΠΑ
Ανuπτυçη τeν HΠΑ και της Iαπeνίας
Yλικές καταστροφές ( εργοστuσια, σιδηρόδρομοι, κτήματα κλπ)
5<ι,1ς ,αι ιδεολο@ι,1ς
Απογοήτευση από τα πολιτικu καθεστeτα
4υγή από την πραγματικότητα ( Yπερρεαλισμός, 4ουτουρισμός, Nταντu )
Aνοδος του Kομμουνισμού και του 4ασισμού
Aρνηση τeν παραδοσιακeν αçιeν.

5 ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΜΑ%ΟΣ Τ5Σ ΑDΤΑDΤ
H κυµέρνηση Ε. Bενι¸έλου συγκέντρeσε 300 000 στρατιeτες και τους ενέταçε στο
Αγγλογαλλικό σeμα.
17-G-161"
Nίκη τeν Ελλήνeν στη μu¿η του Σ,-α εναντίον τeν Bουλγuρeν
Ο,2:-ιος 161"
Ανακe¿ή της Tουρκίας με την Αντuντ
Εγκαθίσταται εκστρατευτικό #'α #2(! H=λ(
O «Αµέρeφ» στο Bόσπορο.
18-11-1616
Σ&!<.,( 2ο& DεJ@+
H Bουλγαρία παραιτείται από Α. Mακεδονία και A. Oρuκη τις οποίες αποκτu οι
Ελλuδα.
10-"-16M0
Σ&!<.,( 2;! Σε:-!
• H Ελλuδα αποκτu την Α. Oρuκη έeς τη γραμμή Tσαταλτ¸u.
• H Iταλία αναγνeρί¸ει την ελληνική κυριαρ¿ία στα νησιu του Αιγαίου.
• H διοίκηση της Lμύρνης στην Ελλuδα.
• Oι κuτοικοι της θα αποφuσι¸αν σε 5 ¿ρόνια με δημοψήφισμα την οριστική
προσuρτηση.
Dο1':-ιος 16M0
Ε34!οδος 2ο& :α#ιλι4 Κ;!#2α!2ί!ο& από την νικήτρια τeν εκλογeν ε!;'1!(
α!2ι3ολί2ε&#( και συνέ¿ιση του πολέμου
• Oι Iuλλοι στρέφονται στον Kεμuλ και ανταγeνί¸ονται την Αγγλία
Σ+'$;!ο 2(ς P@,&-ας 0Ο,2:-ιος 16M1)
H Iαλλία παρα¿eρεί την Kιλικία στον Kεμuλ
• H Αγγλία τυπικu είναι σύμμα¿ος με την Ελλuδα.
Kρυφu έρ¿εται σε συνεννόηση με τον Kεμuλ.
• Oι HΠΑ αντιμετeπί¸ουν με σκεπτικισμό την επέμµαση τeν συμμu¿eν στα πετρέλαια
της M. Ασίας.
• H Lοµιετική 1νeση θεeρεί τους συμμu¿ους και την Ελλuδα ιμπεριαλιστικές δυνuμεις
και συνεννοείται κρυφu με τις κεμαλικές δυνuμεις.
Lύμφeνο 4ιλίας (Muρτιος 1920)
Oι αγγλογuλλοι φοµούνται επηρεασμό του Kεμuλ από τους κομμουνιστές
5 ,&:1-!(#( Γο+!α-( 3α-4 2ο α-!(2ι,= ,λί'α ,λι'α,!ει 2ις ε3ιBει-.#εις #2(! ΜC
Α#ία
Tο 1920 ο Keν/νος επισκέπτεται τη Lμύρνη και ο Kεμuλ κηρύττει «ιερό πόλεμο».
Το! Ιο+!ιο 2ο& 16M1 α-Bί>ει ελλ(!ι,. ε3ί<ε#( @ια 2(! ,α24λ(_( 2(ς P@,&-αςC
Κα2αλα':4!ε2αι ( Κιο&24Bεια ,αι 2ο Δο-+λαιο 0Ε#,ί ΣεB.-N
H ελληνική επίθεση σταματu στον Σα@@4-ιο 3ο2α'=. O ελληνικός στρατός εί¿ε
απομακρυνθεί από τις µuσεις ανεφοδιασμού του.
Oι 1λληνες υπο¿eρούν προς τη Lμύρνη ενe ¸ητούν μuταια τη συμμα¿ική µοήθεια.
Ο Κε'4λ α3αι2εί 2( Σ'+-!(E 2ο3ι,. α&2ο!ο'ία #2( *-4,(E 3ολε'ι,. α3ο>('ί;#(C
4εµρουuριος 1922
Kυκλοφορεί 2ο )Δ('ο,-α2ι,= Μα!ι$1#2ο/ 2ο& ΑC Hα3α!α#2α#ίο&.
H κυµέρνηση καταδικu¸ει 2ο! Hα3α!α#2α#ίο& #2( Δί,( 2(ς Λα'ίαςC
16M1
Αρ¿ί¸ουν διeçεις σε µuρος Bενι¸ελικeν
Oι Αγγλογuλλοι α,&-!ο&! =λες 2ις 3ι#2#εις και αφήνουν ακuλυπτη την κοπή νέου
ελληνικού νομίσματος.
Μ4-2ιος 16MM
Ο &3ο&-@=ς Οι,ο!ο'ι,! H12-ος H-;2ο3α3αδ4,(ς #&!432ει ε#;2ε-ι,= δα!ει#'=
1δι#ε, δ-BC ,=:ο!2ας #2α δ+ο 2ο Bα-2ο!='ι#'αC
Σ&!εB='ε!ες H-;<&3ο&-@ίες : ΔC Γο+!α-(- Dι,=λαο& Σ2-42ο&- HC
H-;2ο3α3αδ4,(.
O αρ¿ιστρuτηγος Παπούλας αντικαθίσταται από τον Xατ¸ηανέστη.
Ε3ί<ε#( Κε'4λ MM Α&@ο+#2ο& #2ο Α$ι=! Κα-αBι#4-C
O ελληνικός στρατός τρέπεται σε uτακτη φυγή προς τα παρuλια ή αι¿μαλeτί¸εται.
H κυµέρνηση Πρeτοπαπαδuκη παραιτείται και αντικαθίσταται από τον N.
Tριανταφυλλuκο.
M7 Α&@ο+#2ο& 16MM
Oι κεμαλικές δυνuμεις μπαίνουν στη Lμύρνη
Πυρπόληση της πόλης και σφαγή με πολλές ¿ιλιuδες θύματα.

ΟΙ ΕHΙHΤΩΣΕΙΣ Τ5Σ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚ5Σ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦ5Σ ΣΤ5D HΟΛΙΤΙΚ5
?Ω5 016MM-16M8N
Tα στρατεύματα που εί¿αν φτuσει στη Xίο και στη Aέσµο επαναστατούν εναντίον του
Keνσταντίνου
Hγέτες τους οι Dι,=λαος Hλα#2.-αςE Σ2&λια!=ς Γο!α24ς ,αι Δ('.2-ιος Φ;,4ς
Α3αι2ο+!
Παραίτηση µασιλιu
• Aιuλυση της Bουλής
• L¿ηματισμό φιλοανταντικής κυµέρνησης
18 Σε32ε':-ίο& 16MM
4υγή µασιλιu στην Iταλία
Mένει ο διuδο¿ος Iεeργιος
D1α ,&:1-!(#( α3= 2ο! Σ;2.-( Κ-ο,ιδ4
• Lυνέρ¿εται έκτακτο στρατοδικείο για να δικuσει τους υπεύθυνους της τραγeδίας
0 5 δί,( 2;! εAN
1G-11-16MM
• Kαταδικu¸ονται πέντε πολιτικοί και ένας στρατηγός
ΔC Γο+!α-(ς
HC H-;2ο3α3αδ4,(ς
DC Σ2-42ος
ΓC Μ3αλ2α2>.ς
ΓC %α2>(α!1#2(ς
DC *εο2=,(ς
• Αναδιοργuνeση της στρατιuς του 1µρου
• Αναθέτεται στον Ελ. Bενι¸έλο να διαπραγματευτεί με την Tουρκία
• Α!α,;B. 2;! Μο&δα!ι!
Mεταçύ Ελλuδος και Tουρκίας
Lυμφeνείται η απο¿eρηση τeν ελληνικeν στρατευμuτeν από την Α. Oρuκη
• Δι4#,ε_( 2(ς Λο>4!!(ς
Ελλuδα, Tουρκία, Αγγλία, Iαλλία Iταλία
Σ&!<.,( 2(ς Λο>4!!(ς 0M8-"- 16M7N
1. O 1µρος eς φυσικό σύνορο
2. H 1μµρος και η Tένεδος στην Tουρκία
3. Ανταλλαγή πληθυσμeν εκτός της Keνσταντινούπολης, της A. Oρuκης και της
´1μµρου και της Tενέδου.
Aεκέμµριος 1923
Εκλογές με απο¿ή τeν φιλομοναρ¿ικeν κομμuτeν
Kερδί¸ει το κόμμα τeν φιλελευθέρeν
O µασιλιuς Iεeργιος ανα¿eρεί
Oρί¸εται αντιµασιλέας ο ναύαρ¿ος Kουντουριeτης
Τα ε<!ι,4 3-ο:λ.'α2α
Oι θυσίες του Ελληνισμού εί¿αν γεννήσει ελπίδες στους 1λληνες για τη λύση τeν
εθνικeν θεμuτeν
Mε τη συνθήκη του Παρισιού δίνονται τα Aeδεκuνησα στην Ελλuδα (10-2-1947)
Ενσeματeνονται στις 7-3-1948.
Ouφτηκε το πρόµλημα της Bόρειας Hπείρου εçαιτίας τeν ανταγeνισμeν τeν Mεγuλeν
Aυνuμεeν
Από το 1870 η Kύπρος ανήκει στην Αγγλία.
Oι ελληνοκύπριοι που αποτελούν το 80° του νησιού πολεμούν τους κατακτητές και
μεταµuλλουν το εθνικό θέμα σε διεθνές.
Το ,&3-ια,=
• Tο 1950 γίνεται δημοψήφισμα στους ελληνοκύπριους και το αποτέλεσμα ήταν 96°
υπέρ της ένeσης του νησιού με την Ελλuδα.
• Oι Aγγλοι αρνούνται και έτσι αρ¿ί¸ει τη δρuση της η ένοπλη οργuνeση Ε.O.K.Α.
(Iεeργιος Iρίµας)
• Oι Aγγλοι εçορί¸ουν τον αρ¿ηγό τeν ελληνοκύπριeν αρ¿ιεπίσκοπο Mακuριο
• Oυσιu¸ονται οι αγeνιστές Iρηγόριος Αυçεντίου, Kαραολής και Aημητρίου.
• 1959
Yπογρuφεται η συμφeνία Zυρί¿ης- Aονδίνου
Αναγνeρί¸εται η ανεçαρτησία της Kύπρου
Παρα¿eρούνται εçουσίες στους τουρκοκύπριους
• 16-8-1959
Πρeτος πρόεδρος της Kύπρου ο Mακuριος
Πολλές αποφuσεις της νέας κυµέρνησης ακυρeνονται από τους τουρκοκύπριους
O Mακuριος αναθεeρεί το πολύπλοκο σύνταγμα , κuτι που εçοργί¸ει την Tουρκία
Oι τουρκοκύπριοι απο¿eρούν από την κυµέρνηση και δημιουργούν θύλακες
(αυτοδύναμες τουρκικές εστίες)
• Tον Αύγουστο του 1974 οι Tούρκοι καταλαμµuνουν τη µόρεια Kύπρο
2-1-1924
Nέα µουλή
Πρeθυπουργίες Kαφαντuρη και Αλ. Παπαναστασίου
MG Μα-2ίο& 16M8
5 3-2( α:α#ίλε&2( δ('ο,-α2ία 'ε _.$ι#'α 2(ς 9ο&λ.ς
17-8-16M8
Ε3ι,&-!ε2αι 2ο _.$ι#'α
Α’ H-=εδ-ος ο Hα+λος Κο&!2ο&-ι2(ς

Σ&'32'α2α ,-ί#(ς
Παρu την αρ¿ική συνεργασία
O ΕAΕL και η ΕKKΑ δυσανασ¿ετούσαν επειδή :
O ΕΑM εί¿ε μεγαλύτερη επιρροή στο λαό.
O ΕΑM διέθετε καλύτερο στρατό
O ΕΑM κυριαρ¿ούσε πολιτικu
Αί2ια 2(ς ,-ί#(ς
• O ΕAΑL γινόταν όλο και πιο ε¿θρικό προς τις uλλες οργανeσεις
• Tο ΕΑM στηρι¸όταν κυρίeς από το κομμουνιστικό κόμμα
• Oι uλλες οργανeσεις ¸ήτησαν µοήθεια από τη µασιλική κυµέρνηση (του Kαîρου).
• Oι Aγγλοι επίσης ενe αρ¿ικu µοηθούσαν όλες τις οργανeσεις, αργότερα εφοδία¸αν
μόνο τον ΕAΕL και την ΕKKΑ.
Αρ¿ές του 1944
Α!οιB2. α!2ι3α-4<ε#(
O ΕAΑL εçουδετερeνει την ΕKKΑ στην Iκιeνα.
O συνταγματuρ¿ης 1αρρός φονεύεται από έναν στρατιeτη του ΕAΑL.
O ΕAΑL επίσης περιορί¸ει τον ΕAΕL στην 1πειρο.

10-3-1944
Ο ΕΑΜ ο-@α!!ει Hολι2ι,. Ε3ι2-ο3. Ε<!ι,.ς Α3ελε&<1-;#(ς 0HΕΕΑNE 1!α είδος
,&:1-!(#(ςC
Αποστολή της : α)να κατευθύνει την απελευθέρeση
µ)να διοικήσει τις ελεύθερες περιο¿ές
γ)να εçασφαλίσει λαïκή κυριαρ¿ία
18-4-1944
Πρόεδρος της ΠΕΕΑ ο καθηγητής Αλέçανδρος Lµeλος
Tέλη Απριλίου 1944
Mυστικές εκλογές στην «ελεύθερη Ελλuδα» και στην υπόλοιπη ¿eρα..
Oι αντιπρόσeποι που εκλέγονται στέλνονται στο «Εθνικό Lυμµούλιο» στο ¿eριό
Kορυσ¿uδες Ευρυτανίας
Εκεί επικυρeνεται η εçουσία της ΠΕΕΑ.
H ΠΕΕΑ στο¿εύει στην αντικατuσταση της κυµέρνησης του Kαîρου (Tσουδερού) από
κυµέρνηση «εθνικής ενότητας».
Tα ελληνικu στρατεύματα στο Kuιρο ήθελαν κυµέρνηση εθνικής ενότητας.
30-3- 1944
Lυντονιστική επιτροπή από δύο σeματα ¸ητu κυµέρνηση εθνικής ενότητας.
Iίνεται ανταρσία στα ελληνικu στρατεύματα αλλu οι uγγλοι την καταπνίγουν.
4-4-1944
Παραιτείται ο Tσουδερός και τον διαδέ¿ονται ο Lοφοκλής Bενι¸έλος και ο I.
Παπανδρέου.
Muιος 1944
Aιuσκεψη του Aιµuνου
Εκπρόσeποι από όλα τα κόμματα και τις αντιστασιακές οργανeσεις.
Lυμφeνησαν σε κυµέρνηση εθνικής ενότητας με πρόεδρο τον I. Παπανδρέου.
Aεν λύθηκαν eστόσο οι πολιτικές διαφορές και το θέμα του αφοπλισμού
3-9-1944
Nέα κυµέρνηση και η ΠΕΕΑ συμμετέ¿ει με 6 υπουργούς.
12-10-1944
Oι Iερμανοί εγκαταλείπουν την Αθήνα
*ΕΑM: ΕONIKO ΑΠΕAΕYOΕPOTIKO MΕTOΠO
ΕKKΑ : ΕONIKH KΑI KOINONIKH ΑΠΕAΕYOΕPOLH
ΕAΕL : ΕONIKOL AHMOKPΑTIKOL ΕAAHNIKOL LYNAΕLMOL
ΕAΑL : ΕONIKOL AΑÏKOL ΑΠΕAΕYOΕPOTIKOL LTPΑTOL
5 ΕIΕΛΙI5 ΤΟΥ bΥ%ΡΟΥ HΟΛΕΜΟΥ
1946-1949 Ελληνικός εμφύλιος πόλεμος
1949-επικρuτηση του κομμουνιστή Muο Tσε Tουγκ στην Kίνα
1950-Πόλεμος Bορείου-Nοτίου Kορέας-αμερικανική επέμµαση
1951-ανεçuρτητη κυπριακή δημοκρατία
4θινόπeρο 1956-εισµολή σοµιετικeν στη Bουδαπέστη
O Nuσερ επικρατεί στην Αίγυπτο και στηρί¸εται από τη Lοµιετική 1νeση
1959- O 4ιντελ Kuστρο με επανuσταση παίρνει την εçουσία στην Kούµα
«Lπούτνικ σοκ»
Αύγουστος 1961-¿τί¸εται το τεί¿ος του Bερολίνου
4θινόπeρο 1962-κρίση της Kούµας-λίγο πριν από έναν πυρηνικό πόλεμο
1960-1973-Πόλεμος του Bιετνuμ-καθολική ήττα τeν αμερικανικeν δυνuμεeν και
οριστική δι¿οτόμηση σε B και N Bιετνuμ
1967-εκτέλεση του επαναστuτη Tσε Iκε Buρα στη Bολιµία-Xούντα στην Ελλuδα-
Αραµοισραιλινός πόλεμος
1968-Εισµολή σοµιετικeν στρατευμuτeν στην Πρuγα-Mεγuλη φοιτητική εçέγερση στο
Παρίσι
1972-διπλeματική προσέγγιση τeν δύο Iερμανιeν
1973-uνοδος τeν τιμeν του πετρελαίου λόγe του νέου αραµοïσραηλινού πολέμου-
Xιλιανή δικτατορία Πινοσέτ
1974-Mεταπολίτευση στην Ελλuδα- Tουρκική εισµολή και κατο¿ή της B Kύπρου
1979-Εισµολή σοµιετικeν στο Αφγανιστuν
1989-κατuρρευση του κομμουνιστικού καθεστeτος στη L. 1νeση και επανένeση της
Iερμανίας. Αποσ¿ιστικές και εθνικιστικές τuσεις σε πολλές σοµιετικές δημοκρατίες
1990-Aιuλυση της Iιουγκοσλαµίας

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->