..

' Elaborat de: INSTITUTUL DE STUDII ,sl PROIECTARE PENTRU 'IMBUNATATIRI FUNCrARE -ISPIF

Se aprobri reglementarea rehruca: "Normariv privind incercarea

In teren a pilotilor de proba si a pilotilor dill fundatii" indicativ

NP 045-2000

Art. 2 - RegJementarea tehrucji de la mi. l, se publica In Buletmut Constructiilor,

Art. 3 - Prezentul ordin mtra III vigoare la data publicarii lUI In Buletmut Consrructiilor.

Art. 4 - Direcua Prograrne de Cercetare si Reglernentan Tehnrce va aduce Ia indep limre prevederile prezentului ordin.

\-IIN/STERVt LUCRARILOR rUBUCE SI AJ\IENAJARfl TElHTORI

ORO IN Nr. 264/N/ din: 02.11.2000

Avand in vedere;

- AVIZlII Consiliului Tehmco-Stiinti fie 111'. 108 / 15.06.2000

- In temeiul H .G. 111'.45611994 republicata, pnvmd organrzarea

functionarea Mirusterului Lucriirilor Publice ~l AmcnaJiirii Tcntonutur

- In conforrrntate ell Hotararea Parlamcntulur nr.57!21.12.1999 ~l Decretutui 111'. 433 /22.12.1999,

- M inistrul Lucrarilor Publice ~l Amenajiirii Tentoriuhu emrte urmatorul

ORDIN

Ali. i -

MINrSTRU NICOLAE NOICA

98

INISTERLIL LUCRARILOR PUBLlCE, TRANSPORTURILOR ~.I LOCUINTEI I

ORMATIV PRIVIND INCERCAREA IN .TEREN A PILOTILOR DE PROBA SI A PILOTILOR DIN FUNDA TIl

., , :

INDICA TIVNP045"2000:\

Director tehmc: ing. MOise Benga

Sefsecrle: mg. Emil Borez

Colecriv de elabcratori: prof. dr. ing. Anatolie Marcu

mg. Romeo Stoica

ing. Emil Botez]

I

Avizat de: Directia Prograrne de Cercetare si Reglemcnt5i:i Tehnice

. DIRECTOR: jng. Octavian l\1iinoiu

i ;

i

;

! RESPONSABIL DE LUCRARE:

I

I

I

~

,

ll1g. EugCllIa Hintea

99

CUPRINS

I. Object ~J domcmu de aplicare ...................:

.................... . ,

2. Prmc IJl iilc metodelor de [!lcercarc... ..· · .. 1· ..

,. ". .. 1

:~. Actl\'lt~tl preIJll1ll1a.l:c efectuarii inccrcilriior : : I.

4. EXIgCllTC pentru urtlaje!e, dispozrtive!e SI aparatelc de masurar t'

,'" , . ,~ [mc u [ .

la mcercarea L1 iiotilor .

" ' .. 108

~. lncercarca aXlaJii la comprestune. ., .

, · .. ·· · · .. · ·· .. · ·· · 114 ..

6. lncercarea aXlalii la sl11ujgere.. .

7 ' ~ ·• • · · • 121

,. lncercarca Cll forte onzontale ..

.. .. .. 123··

8. ~Olldltll specrnle pCI~t!rll real izarea incercarilor stance In teren II~llndai .. 127

9. Incercaren pe care dlnamlciL.. ,.

........................................ 131

10. Raporrul de [l1cercare....... . ,............ .

........................................................ 132

I I. Miisli II spec ifice de tehnrca securrtati i rnuncii :::::::::::: I 34

ANEXE AI .. AI I

A j Schema incercarn statrce ClXW Ie la compresrune a pilotilor V· t

platforma de lestare . .. allan a ell

. . 135

A2 Schema incercarii stance axrate la compresmne a pi .. lotilo .. I: .. \ .. ;··: .. · .. t·

.. . allan a Cll

prlott de allcoraJ. 136

A3 Sc . ' . -." ..

hem a meet calli statrce axiale la cornpresume a pilotilor. Vana t

aricoraje f . t . . n a eu

ora e.................................................................... 137

A~. A~ S.cl1eme .~l,e incercari] statrce axrale la cOll1pr~~·i~·I~·~ .. ~ .. ~;i~~ilor.

PI eluarea reacttun ii III structurs exrstenra "

. 138

A6, A 7 Scheme ale incerciirii stance axrate la smulzere a p .. ilotilo .. ·, .. V······,- t.

Cll I' .'. .. b, L allan a

p aci de I ezemai e~ Varra:1t~ Cll puoti compnmatl" 138

AS, A9 Scheme ale mcercarn la forte onzontale a pilotilor U . ..

~ . . .,' ,. . n slIlgm Pilot

mcercat. 0 pereche de pilori mcercat:

, . 139

A I 0 Schema !ncerc~r~~ P~~otUllil In teren mundat, PSU grupa A..:~:::::::::::: 140

All Schema mcercaru prlotului in teren mundat PSU 'sr- B

. glupa 141

100

INDICA rrv NP 045·2000

I I

I

I. t. Prczentut norrnatrv stahilestc conditiile refcritoarc in mccrcarca

"' .. .. ~. .~ .. i ~ ..

statica In teren a ptlotilor rzolan 111 vccerea detemunam C"I?"clta\1I portante

a acestora 111 conlucrare ell terenul ~I a reiauei dintre Iuc.ircfin ~l de lormatii, precum ~I la incercarea pe cale dinamica <1 pilotilor prefabrrcau pentru

!

evaluarea pnn calcul a capacitatii portanre axiale. !

Datclc obtrnute in urma efectuarii mcercarilor In teren 8 pilotilor I

,

1. OBrECT ~I DOMENlU DE APLICARE

servesc la:

~ proicctarca fundatiilor pe nilott; i

i

- vcrificarea tchnologiilor de realizare: a piloti!or III

conditiile geotehruce ale amplasarnentuhui

- controlul cal itatii [a executre ,

Observatie: Prezentul Normatrv InlO~lIlcste ST AS 2561/2~81 .~

Conditiile de prcgiitlre $1 de mstrurneutare a pilotilor de proba pot fi utilizate st In lucrarile de ccrcetare stiintifica, reprezentfindun rnvel I11lnll11

... . . I

de exigente. i

Prevederile din prezentut normatrv se apl iea si la incercarea statrcii 111 teren a baretelor pcntru fundarea constructiilor (definite 'In lnstrucnunile tehmce PI 06-85).

2 P . 'I ' I ~

I.. reveden e prczcntului normatrv sunt III concordanta Cll

pnncipiile cupnnse in caprtolul "Fundatii pe piloti" din prel101111a europcana ENV 1997 - l : I 994 "Eurocod 7. Proiectarea geotehrucii. Reguli generate" ~1 Cll recomandarile din "Metodologia pentru incercarea aXlalii a pilotilor . Partea I: lncercarea statica" (elaborata sub egida Societati i Iuternationa!e de Mecanica Parnanturilor §l Fundatii ~l publicata in "ASTfVI Geotechnical Testmg Journal" - iurue 1985), la care se refera aceasta prenorma europeanii,

;

Aprobat de: MINISTRUL LUCR..\.RILOH PUBLICE ~I AMENAJ..\.RII TERITORIULUI ell ordlnul 111'.: 264/ N / 02.11.2000

Elaborat de:

INSTITUTUL DE STUDIJ ~I PROlECTARI PENTRU IMBUNATATlRI FUNCIARE ·I.S.P.I.F .. S.A.

101

1.3. Util izarea dale lor obtinute din incercarea III teren a pilotilor

probii pentru prorcctarea fundatiilor pc piloti sc face COnf0I111 .

cupnnse in reglementarile de prorectare a acestet catcgorii de fundatii, pe baza acestor reglerncntan de prorectare se stabilesc pe arnplasumel;tele constructii numarul ~1 dispunerea 111 plan a pilotilor de proba precurn _

. C, ~I

de incercarc, In corclatre Cll alte ctetcrmman ce pot servi la stabili

portantei pilotilor din fundatiile strucrurilor proiectate (Incercan pcnetrare, statrcji, dinamica, presiornernce etc.).

, in C~Zlll piirnanturilor sensibile la UI1lCZlre, elaborarca prograrnu]

de mcercare 111 teren a pilotilor de proba $1 Interpretarea rcznltatelor se VOr .

face in corclare Cll nrevederile norrnativutui P7-92. .c

". i.4. Prczcntut normativ prevede urmatoarcle tipun d~ rncercan ale

pj lotjlor de probf vertical i, rzolati:

0A ncercari stance cu trepte de incarcare mentinute in tunp: - axrale, la COll1preSlllne;

- axiale, la smulgere;

, - transversale (cu forte onzontatej.

b) Incercfir: pe care dinarruca (bater: de pr~ba).

Observati i: I. Unele prevederr pnvind rcalizarea, pregatirea ~I rnstrurnentarea pilotilor de proba pot f utilizate si la incercarilc statrce pe grupun de pilotr, pentru care se vor clabora prograrne specralo de inccrcare,

2. Cand nu este posibila incarcarca stanca axiala a pilotilor Cll ajutorul presclor hidraul icc c conform nrczentutui normatrv, se pot prevedea 'llca\'cari pun lestare directs pe caput pilotului, fiind necesarf 1l1tOCI1lIrea unei documentatier spectate.

3. lncercareapilotilor de proba cu vrteza de deformare rmpusa poate fi utilizata, pe baza unor prograrne de lucru speciale, numat cand se dcmonstreaza - penrru ttpul de pilot ~l terenul de fundare respectrv - echivalenta rezultatelor cu celc obtrnute prm incercan statrcc, ell trepte de Inciircare mentmute in tI111p.

102

I

4. M5surarea vitezei de propagarc ,1 dndclor In pilotii batun, In vederca determmarii capac,t;ati i portantc sau a mtegntarii corpului pilotulur, pe: baza "ecuane: undei", se real izeaza ell cchipamente specia le ~l nu

face obiectul normatrvului. I

L5. Incerciirile pe piloti vor fi realizate conform un:111 protect ~I vor I

conduse de personal tehnic avand calificarea necesarji.

,

Se va asigura prezenta permanents Ia locut incercjirii a Unl1I

'specialist ell expertenta in domeniu. Raportul de incercare va fi intocrrnt de un mgmer avand pregatirea necesara interpretarii rezuttatelor obtmute.

1.6. In functie de scopul urmant si de exigentele impuse pnn programul de Incercare sr de echipare a pilotilor, se stabilesc patru mvelun (clase) de calitate pentru incercjirile In teren ale pilotilor ~i anume:

- nrvelul N 1: incercan pentru cercetarea stiintifica (in vederea pcrfecttonarii, calibrarii. sau adaptarii metodelor sau a principiilor de calcul at fundatiilor pe piloti);

- nrvetut N2: incercart efectuate 'in aproprerea amptasamentului constructrei proiectate, pentru verificarea tehnologiet de executie a pilotilor in conditiile de teren date ~l pentru determinarea capacrtatii portante ~l a dependentei incarcare-dcptasare, III vederea proiectarii fundatiilor pc pilotr:

-ntVellll N3: incercan ele control pe pilon din fundatre, pcntru confirmarea capacitatii portantc prelirrunate III protect:

- mvelul N4: incercan pentru receptra pilotilor cu posibile defccte de executie.

Proiectantul Iucrarii, de C0l111111 acord ell mginerul geotehrucran. poate decide modificarea nivetunn de calitate fata de eel mdicat 111 alineatul precedent in functie de tipul structurii prorectatc, de complexitatea conditiilor geotehmce de pe amplasament ~l de experrenta pnvind comportarea pilotilor sunilan in conditii de teren asemanatoare. De asernenea, acestia pot cere - III cadrul unet incercan prevazute pentru un rnvel de calitate - respectarea unor exigente corespunzatoare unu i nivel de calitate superiorprivmd desfasurarea prograrnulut de incercare, pregatrrea sau mstrumentarea pilotilor de proba.

I

·1

J 103

J.7. Acte nonnative conexe.

Standarde: - STAS 124211-89

- ST AS 1243-88

- STAS 2561/3-90

- STAS 256114-90

- ST AS 3950-8 I

- ST AS 1010110- 7 5

Teren de tundare, Principii generate de cercetare, Teren de fundare, Clasificarea ';>1 identificarea pamanturilor.

Teren de fundare.

Pilon Clasificare $i

ternunologje.

Teren de fundare. Pilon. Prescripti] generate de proiectare.

Teren de fundare. Pilon foran de diarnetru mare., Prescnptii generate de prorectare, executie $1

receptie, :

Georehnrca, Termrnologre, snnboluri $1 Llllttati de,

! .

miisura.

Actrurn in constructii. Clasificarea $1, gruparea actiunilor.

Regternenran tehnrce elaborate in cadrul MLPA T:

- P.I 06-85 J nstrucnum tehnice pentru proiectarea $1 executa rea baretelor pentru fundarea construcriilor.

Norrnativ pnvmd prorectarea $t executa rea constructiilor fundate pe pamantun sensibile la

- P.7-92

- GE-029-97

umeztre.

Ghid practic . pnvmd tehnologia de cxecutre a pilotilor pentru fundatii.

2. PRINCIPIILE METODELORDE INCERCARE !

2.1. Incercarea statica se realizeaza prin aplicarca asupra llmn,piiot izotat, identic cu cel din Iucrare, a unor incarcan control ate. care semennn constante in anurmte Intervale de trmp, cu masurarea deptasarilor la partea supenoara a pilotunn,

La incercanle de nrvel calitativ supenor asupra unor P.ilOII II1strllmenia!l, se mascara Cll ajutorut unor dispozitive speciale $1 deforrnatiilc in diferrte puncte ale pilotutui de proba, atat deasupra mvelutur tercnuhn cat si In lungul fiser, pentru obtmerea unor mformatii sunlirnentare, ca de exemptu vanatra eforturilor pc baza SI pe suprafata laterala a piloruuu

104

functie de incarcarea extenoara. De asemenea, la piloti i mstrumentatt Cll d~ presiune se poi masura eforturile nonnale transmise pe bazii sal! pe fata laterals a pilorilor incarcati transversal.

;i @In cazul pilotilor de dislocuire. Cll di~ll1etru ~ll1are ~d?:: 60 em), avand capacitate portanta ridicata,· se admire realizarea incercarilor stance axiale pe piloti-rnodel executan Cll aceeasi tehnologte. av~nd aceeast lungime, dar cu diametrut eel putin egal cu jurnarate din vaioarea diametrului pilotilor din lucrare, In aceasta situatie, incercarile se fac la mvel . calitativ N 1 sau N2 §I este obligatone masurarea separata a eforturiior

transrmse pe baza $1 pe suprafata laterala a pilotului, 111 timpul incercarii.

Nota: Pilotii de dislocuire se realizeaza prm indepiirtajea unut velum de' paman! egal Cll volumul pilotutur, neafectandu-se stares

terenulut adiacent. I

. . I.. f b

2.3. Incercarea pe cale dinamrca se apl iea numai la pilotii pre a ncan

SI consta in urmarirea deplasarii axiale rernanente (patrund~rii in teren) a pilotului adus 113 cota finala, sub un numar de Ioviturt efect1l3ie cU~ln berbec cu cadere- libera san actrune srmpla, cu cadentii rara (aplicand prlotulm un

lucru mecanic stabilit), !

La incercarile de ruvel calitativ superior ·se masoar4 ~t deplasarea elastica (refuzul elastic) a capului pilotului sub fie care lovlturr.

Datete obtmute prin incercarca dinamrca servesci la eva luarca

capacitatii portante Ia comprestune axialji a pilotuhu. :

3. ACTIVITATI PRELIMINARE EFECTUARII iNCERCARILOR

3.1. Pilotii de proba destmati determmarn capacrtatii portante

(mvetul calitatty' N2) se vor pozinona de catre protectant $.~ ¥eot~11llieian in

Ii apropierea amplasamentuiui strudc~~rij ~revazdute cu 'fifundt ilytll pe pilott, astfel incat conditiile de fundare sa nu nere ll1 1110 semm tea 1 . :

I Pilotii din fundane pe care se vor efectua incercari de. control sau de I receptre (nl~eiurile N3 ~i N4) se vor stabili de prorectant -$1 de geotef1niC_l~n, , 'in functre de neuniforrmtatile terenului de fundare si de particulantatile J sernnalate In timpul executtei,

i

I

I

105

3.2. Cercetarea geotehmCii a terenului

3.2.1. Cercetarea terenunu pe amplasarnentut pe care se 'I"or realiza mcercan pe pilotr trebuie sa precizeze SllCCeSHlI1ea $1 parametrii geotchnici

ai straturilor pana la adancimi care Val' depasi Cll 4d sau Cll mrmmum 5 ffi' ruvelul bazei pilotilor de proba (d fiind latura sal! diametrul sectiunii pilotulur, respectiv diarnetrul rnaxim In pia nul bazei pentru pilotii cu baza '"

larglla).

Observatre: III cazul "in care sub ruvelul bazei pilotilor de proba apar structun de roci stancoase compacte, lipsrte de zone alterate, mcluziuru stabe, gotuu, etc .. adancrmea cercetata sub nivelul bazei pilotilor se poate linuta ta 2 d.

3.2.2. Cercetarea terenutui se realizeaza prm f01'<IJe geotenruce din care se recolteaza probe tulburate .sl netulburate de pamant pentru incercan til Iaboratoru! geotehmc 81 probe de apa pentru analize chimice. Aceasta se recornanda a fi comptetata cu metode de cercetare m Situ a proprietatilor terenului (penetrate statica, dinamica, presrometrre, forfecari cu aparatul cu palete, incercan cu placa In foraj etc.)

Observatie: In cazul pilotilor executau In vederea consolidarii unor constructii existente, datele geotehnice obtmute trebuie sa.puna In evidenta caractensncile terenuhn de fundare existente in perioada desfasurarii lucrarilor de consolidare,

3.3. Realizarea pilotilor de proba

33.1. Pilotii de proba se realizeaza cu aceleast tehnologii ~1 VOl' avea aceleasi dimensnmi ell pilotii definitrvt din lucrare.

Observatii: 1. Exceptre de la prevederile pet. 3.1. i. fac pilotii-rnodel, realizati In conditiile de la pet. 2.2.

2. Pentru pilotii de proba supusi la incarcan axiale este perrrusa armarea suplirnentara ~I utilizarea unui beton de

ciasa superioara, in raport eu pilotii din lucrare.

La execuna pilotilor de probii se VOl' rcspecta conditiile

3,3.2,

genera le prevazute in "Ghidui practrc pnvmd tehnotogra de execurte a pilotllor pentru fundatii'' indicatrv GE-029-97 si conditiile specifice snpulate 111 caietul de sarcnu al protectului respectiv.

106

Pentru ficcare pilot supus incercarii se va intocrrit 1'i.','<1 tchmca de forare Sl de betouare - In cazut pilorilor forau, rcspectiv fi,~a de evidel~tii a lnfigerii - In cazul pilotilor mtroousi pnn batere sau \pbrarc, conform Anexelor 1 .... 7 din "Ghidul practic' - mdicauv GE-029_-~7. !

~ 0 lJfCCIZ<I

3.3.3. Pentru fiecare pilot supus mcercaru r v r

urmatoarele date: I

_ pozitia In plan a pilotulut de prouii ~J \- dupi\ caz - "

pilotilor adiacenti cxecutan; !

- dimensrunile geometnce:. !

_ utilajut folosu in execune :)1 caractcnsncile acestuia;

_ caractenstrcile matenatelor din corpul pilotultu: armarca, clasa betonultn ~I marca otclulur; In cazut incercarilor ell masurarea deformatiilor In tungul pilotutui :se va precrza ~I valoarea modululu i dedeformatre ai malemilllilli din corpul

pilotulut; i

_ alte observatii din umpul cxccutict On atnr,<l ector cuprrnsc

III fiseie indicate ia pet. 3.3.2.). I

3.3.4. Distanta in plan intre axele a dot pilon. ',alaturatJ SUpUSJ

•. 1.,' rncercarii se va alegc astfel incat volumele de pamilnt\ mflucntate de

incarcarea de probii a fiecarui pilot sa nu se ll1iersectezc.. \ _ ~

Pentru pilotii incercatt ax lUI Ia cornpresrune, distanta 111II1I11Hl mtre

axele a dot pilotr inccrcat: trcbu ie sa fie de 3 111 pentru d :0; 0,50 III $1 de 6d '.::.'., pcntru d > O,50m (d fiind latura sau diClllletl.·ui .~eetlll1lii pii~tulll~, les~)cct~v f diametrulllli.lXlm In planul bazei - III cazul 'puotrlor ell baza larglta), Cand se i incearca sunultan Ia compresiune dot pilot: izotatt, distanra intre axcte lor

i trebuie sa fie eel putrn cgala ell fisa pilotilor (I'). ,

1 3.3.5. tn cazul pilotilor a carol' executie produce un efect pronunlat \ de inccsare a tercnului adiacent, pilotii deproba vor fi inconjuratt de alu

1

I piloti executati la distantele din protect. ., ."

·l,. . 3.3.6. Pilotii supust inoercarilor vor fi feriti de vibratii $1 de SO"CU~'1

ill perioada de trmp cuprrnsa intre sfarsrtut execuner Sl terrruuarea Incereat:ll~

' ..•. \. 3.3.7. Caput pilotutui 'incercat (partea superioara l<l. care se ap~lca

inciircariie $1 se mascara denlasarile] se va proteja lmpotrrva ortcare:

I degradart In'tllnpul incercarii. Trebuie Inlaturat once transffI' de incarcare \ !ntre pilot Sl teren, III aceasta zona.

'!

I

1 f 1

107

3.4. lncercarea pilotilor se efectueaza dupa un mtervat de trmp de la·, sfarsitul executiei irnpus de atmgerea rezrstentet prescrrse a betonuhu saude consolidarea 'in tnnp a pamfintunn adiacent (timp de odihna),

Pentru pilotii de indesare (prefabncan sau executan pe IOc) tirnpu] rrnmm de odihna va fi:

- de 5 zile, pentru pamanrurile necoezrve;

- de 2 .... 4 saptamant, pentru pamanturile coezrve (in functie de

proportia - mal mica sau mal mare - a straturiior argiloase strabatute de pilot).

Observatii:

I. in cazut pamanturilor argiloase sensitive, nmput de odihna va fi mal mare decat eel mdicat la pet. 3.4. S! se va stabili pe baza unor observatii speciale.

2. Daca staturile coezrve au 0 contributie nesemnificanvj; Ia capacitatea portanta a pilotului (SUb 5%), trmpul de odihna va fi de rmn. 5 zile,

,

3. Un pilot incercat pe cale dinarruca poate fi inccrcat apoi stanc, dupa scurgerea unui nou mtervai de odihna (stabilit conform prevederilor de mal sus).

4. EXIGENTE PE~TRU UTILAJELE, DISPOZITIVELE SI APARATELE DE MASURARE UTILIZATE LA iNCERCAREA PILOTILOR

:

4.1. Dispozitivui de preluare a reactlunlt la incercarea statica

4. i.i. La incercarea axrala fa cornpresiune, dispozitivuL de' pretuare

a reactiunii poate fi:

- 0 ptatforma lestata (anexa AI);

- piloti solicitati La smulgere (pilot! de ancorare) $1 un

sistem de grinzr (anexa A2);

- ancoraje (de regula forate) $1 un sistem de grinzi sau un capitel de transrmtere a reactiunii pilotului (anexa A3);

- . 0 structura (constmctie) existenta deasupra:, caputui pilotului (anexa A4), eventual combinata cu grinzi (anexa

A5). .

Observatii: In unele cazun se poate utiliza 0 combinatie alcaturta din pLatformii testata SI elemente de ancorars (piloti sau

108

ancoraje forate) sau grmzt sustinute partial de pilot! de ancoraj $1 partial de 0 constructre exrstenta,

4. J .2. Pentru incercarea axiala la smulgere, dispozttrvul de preluare

a reactumii poate fi atcatuit din: I

- plac: rezemate pe teren st 0 gnnda metalica solidarizata

eu pilotul incercat (Anexa 6); ,

- piloti solicitati la compresiune ~I 0 Ignnda metal ica (AnexaZ);

4. t.3. In cazut incercarii Cll forte onzontaLe,' dispozitivut de

preluare a reacnunii poate fi:

- 0 pLacii vertrcala sau un masiv de beton (sau de zidfirie) pozate in teren (Anexa A8);

- un pilot vertical invecinat, de regula identiC eu eel de proba (Anexa A9);

- parametrul vertical al unet structun (constructii) existente, alaturate pilotului de proba,

4.1.4. Este necesar ca eforturile in elernentele care prerau reactiunea (platforms testata, ancorajele, constructia existenta) sa se mobilizeze srmultan; se recomanda ca aceste clemente sa fie dispuse simetric in raport cu axa fortei aplicate pilotulut de probii.

4.1.5. Dispozitivul de preluare a reacuunii se dirrtenslOnesz5 la 0 incarcare eel putin egala eu 1,1 Q",,, (Q""x -fiind forta maxima ce se va

aplica la incercarea pilotului de proba), .

4.1.6. Deplasarile pilorilor din Iucrare, utilizati en piloti de ancorare (conform pet, 4.1.1.) sau ca puncte de rezemare La 'incere~rea La smulgere (pet, 4.1.2.), vor fi urmarrte 111 timpul incercarilor, tar vaLorile maxime ale acestor deplasari trebuie sa nu depaseasca 50% din vatbarea deplasarii corespunzatoare (tasare sau ridicare), adrrusa pentru structura prorectata.

4. L 7. Distants mmima de La centrul pilotutui d~ proba pfma la extremrtatea cea mal apropiata a reazemului lestului StU pana La axa ancorajului trebuie sii fie de 2,5 m sau 3d (se alege distanta cea mal mare).

4.2. Dispozitivul de aplicare a fortei pe pilotul dJ proba

I

I

4.2. r. Forta se aplica pe pilotul de proba cu aJu~orul uner prese

hidraulice de capacitate corespunzatoare, I

109

Daca este necesara util izarea snnultana a mal rnultor prese pentru

acecasi incarcarc, ele vor fi actionare de la Ul1 srstern 11l1IC de puuere sub presume (pomparc).

,

4.2.2. Presa sau grupu! de prese vor f dispuse astfel incat rezultanta

fortclor sa coincida eu axa pilotulut. Pentru evttarea ,apariticl excentncitatilor pe parcursul incercarii se recornanda mtercalarea lInCI articulatii sub forma de calota sfenca intre presa si pilotul incercat. '

4.2.3. Prcsele trebure sii asigure cresterea s: descrestcrea progresrva (fiirii socurr) a presrunii, iar cursa pistonului trebuie sa fie mal mare dccat suma deplasarii capulin pilotului 91 a dcformatret dispoztnvului de preluare a reactruuii, corespunzatoare fortei QIl1'"

Observatii: Excepne de la aceasta prevedere fac incercariie ciclice, Ia care, dupa real izarea unui ciclu de incarcare - dcscarcare , se mtroduc distantiere pentru compensarea

deformatiilor remanente.

4.2.4. Utilizarea unui dispozrtiv automat de mentmere constants in il111]) a fortei aplicate, este obligatorie ia incercarile de ruvel calirativ Nl , ~I rccomandabila la incercarile de ruvet N2, independent de deformatiile nilotunu ~l ale dispozitivunu de preluarc a reactiunii.

4.2.5. Peruru lncercarile de nrvel calitativ N I ~I" N2, intre press 91 dispozrtrvul de preluare a reacnunii se mtercateazii lin dispozinv de masurare a fortei aplicate (celula de forta sau mel dinamomctric).

Dispozrtvul de masurare a torte I trebuie sa asrgure 0 precizie mal

mare decat ±0,5% din valoarea fortei (treptei) muurne prevazute. :

4.2.6. Cand nu se prevede un dispozitiv de masurarc a forte I conform per, 4.2.5. (In incercarile de nrvel N3 :;;1 N4), prescte hidraulice vor fi ctalonare inamtea fiecarei serii de incercari de pe un amplasamcnr, asigurandu-se 0 precizie mal mare de ±2% din valoare forte: (treptei) mrrnme ce va fi aplicata pe pilon. Manometrele VOl' fi etalonate impreuna Cll

pornpa pe care vor fi montate In trrnpul incercarilor. .

4.3. Dispozitive pentru determinarea fortelor interne in pilotul de proba

4.3.1. Dispozitiveie pentru determinarea eforturilor in secnunile pilotuhu de proba se mstaleaza, de regula, pentru incercarile de myel N I $1 pentru incercan de nivel mferror (N2,N3) cand - pentru prorectarea

110

d· .,_\

istnbuttet

I

reactrunu

judicroasa a fundanei - este necesara cunoasterea

',,' terenului pe supratata laterals ~I pe baza pilotuim.

l Dererminarea fortelor interne 111 pjjotii de probii mstrumentan se

~l realizeaza Cll ajutorul unor dispozrtrve speciale pr111: II

.~ I _ masurarea deformati ilor In diferite puncte ale pilotulur:

_ masurarea directs a eforturilor normale pe baza situ pe suprafata

laterals a pilotului. \

43 2 Masurarea deformatiilor In corpul pilotutui ae poate efectua

. . . . I

;', ell dispozrnve de tipul: I,

c \ _ traductorilor electro-rezistrvi;

- traductoriloracusnci;

- traductorilor mecanlCI (repen mecaruci).

In cazul deternunarii eforturilor din corpul pilotunn din beton annat pe baza masurarii deformatiilor, este necesara deternunarea modutuhu de

deformane al acestura pnn:

_ determman de [aborator pe probe recoltare 18 betonarea

pilotulus, sau I

_ masurarea deforrnatiilor ia partea superioara (Iibera) "

• I

pilotulut. unde se presupune 0 distributie uniforma a

eforturilor,

Efectuarea si inierpretarea masuratorilor pe traducton mecantci ("repen rnecanici") sunt descnse In lnstrucuunile tehnice P. J ~6-85, Anexa L

4.3.3. Pozittonarca, modul de instalare ~l dl calibrare a dispozitrvelor de masurare a fortelor mterne In pilotul de proba se deta liazfi III proiectul intocrrut pentru fiecare incercare de acest fel, in functie de datele ce trebuie obtmute din incercare Sl de caracteristicile dispozrrivetor urilizate.

I

4.4. Dispozitlve (grinzl) de referinta pentru masurarea

deplasarllor I

,

4.4.1. Deplasarile partii superioare a pilotului de! proba VOl' fi

masurate eu dispozitive ~l aparate rezemate pe gnnzi de referinta.

Observatie: In cazul In care nu este posibila utilizarca unor grinzt

. de rcferinta se perrrute masurarea deplasarilor pilotului Cll metode topometrice care ',VOl' asigura a precizre de ± 0,05 mill pentru "ll1cerciirile ete nrvel N J si N2, respectiv de ± 0, I rnm pentru !il1ccrciirile de mvet N3 si N4. In aceasta srtuatie pe capul pilotulut

• 'I

111

i .

se vor instal a marci dispuse, intr-un plan onzontab.in

triunghi sau pe doua diametre perpendiculare.

4.4.2. Unul: din capetele gnnzii de refennta trebuie sa sedeformeze liber in tungut ei, la vanatii de temperatura.

4.4.3. Punctele de rezemare pe teren ale gnnzilor de referinta trebuie sa se situeze la distante mal man de 2,5 m sau 3 d (se alege distanta cea mal mare) fata de axa pilotului de proba sau a ancorajului, respecttv fata de extremitatea cea mai apropiatji a reazemului lestunn.

4.4.4. Cota grinzilor de referinta (de regula, la capetele acestora)

trebuie verificata prm mvelment de precizie (± 0,1 rnrn), astfel:

- inamte de inceperea fiecarei secvente de incarcare:

- 'in faza finala de aplicare a fiecarei trepte de Incarcare -

pentru incercarile de nrvel N 1;

- 'in faza final a a incarcarii maxi me a fiecarui ciclu de incarcare - pentru incercarile de nivel N2 $1 N3.

Nivelmentul punctelor de pe grinzile de refennts se va face in raport cu un reper stabil (borna sau pilot), situat Ia 0 distanta de mm. 10 rn fatii de pilotul de proba,

4.4.5. In eazul Incercarilor spectate (pe parnantun sensibile Ia urneztre, inundate in timpul incercarii) mvelmentul grmzilor de refermta se va realiza conform prevederilor specrale din capitolul 8.

4.5, Aparate pentru masurarea deplasarllor si a deformatiilor

4.5.1. Pentru masurarea deplasarilor partii superioare a pilotului incercat se urilizeaza: microcomparatoare, traductoare electronice de deptasan, dispozitrve CLl fir (flexometre), Precizra de rnasurare a acestor aparate trebure sa fie de 0,0 I mm.

Observatie: In cazui utilizarii dispozitivelcr Cll fir, precizia de masurare poate fi de 0,05 rnm, cu conditia masurarii permanente a temperaturii ambiante si : corectarii corespunzatoare a citirilor,

4.5.2. Deformatiile pilotilor incercati transversal (rotirea axei) se pot masura cu mclinornetre, cu precizra supenoara valorii unghiulare de

5x 10-5 radiaru.

112

I

4.5.3, Dispozrnvelc pcntru masurarea dcplusarilor vor avea lin

dOl11CnlU de rniisurarc (cursa) suficient de marc, pcntru a sc cvrta schimbarca lor in tnnpul incercarii.

4.6, Controiul Si protectiadispoztrlvelor de Incercare sl a

aparatelor de masura i

4.6.1. lnainte dc inccperca incercarii so va proccda [a 0 premcarcare a pilotului cu 0 forta cc nu va depii~l 0,05 QL1'" pentru coutrolul !il ajusturea dispozitivelor st a aparatelor, urmata de descarcarca compieta.

4.6.2. inllmpLlI lnccrcarii, dispozitive!e amplasate' vor fi protejatc impotrrva rnsolanci, vantulut ~I oncfiror ~OCUl"l tar aparatclede miisurare - ~l impotriva ploii sau umezirii din alte surse,

Pcntru inccrcarile de mvel ca l itativ N lse recurnanda monrarea lInCI inchidcn provizorii (cort), in care sa se mcntma 0 temperatura constanta pc durata fiecarci incercan.

4.6.3. Cornponentcle elcctronrce ~.I clectnce (traductoare, marc: tensornctncc, cablun, etc.l ingtobate 111 pilotii de probii ,SeW mstatate In aproprcrea accstora vor fi in mod special prorejate impotuva acnunilor mccaruce. patrunderii betonulur, noroiuhu dc foraj, apel: etc. III nrnpul cxccutrei pilotilor s: prcgatirii pjirti i superioare a accstora.

4.6.4. Pentru preverurca cedarii brustc a dispoziuvunu de pretuare a rcacnunii, se recomands ca in treptclc finale de incarcare, punctele margmale a le platformci de lestare ~l ale ancorajelor s5 fie Inc lusc In c rniisuriirorile de ruvclmentopuc. ~\' r

,

i I

4.7, Utilajul de batere a pllotilor ~I dispozitivul de masurare a

refuzului pentru incercarea pe cale dinamica

4.7. i. Peuuu vntilajul care realizcazf baterea de probii se vor

~i preciza:

~;

- upul sonetci utilizate;

- ttpul ~I cadenta de batere a berbeculur;

- mas a berbecului ~i inalrnnea de cadcre deterrmnate ell 0

prcctzrc de ±l%~

- lucrul mecanic efectrv transrrus de 0 tovrtura (scaznnd prcrderile datorrta trccarilor etc.) - In cazul masurarii directe;

11 ':l

- masa cricrulii de protccne dctcrrnmata ell prCCIZIC de ± I % ~I rnatcnalul din care sunt consuturte straturile, amortizante.

4.7-.2. Masa bcrbecului va fi eel putm egaia ell: - !,5 M, pcntru piloti ell masa M < 2t;

- M, pcntru pilou ell M"'274t;

- 0,75 M, penrru pilon eu M > 4t;

(M fiind mas a pi lotului),

Iniiltimea de cadere a berbccuhu se va alege astfel Incat lucrul. mccaruc al unei lovrtun sa Ill! depaseasca, de regula, 20kNm.

4.7.3. Disnozrnvul de masurare a deplasarii .axtale rcrnanente (parrunderii in teren) a pilotului sub 10 lovrtun trebuie sii asrgure 0 prCCIZIC de ±l mm,

Dispozitrvul de rnasurare a deplasarii etastrce (refuzutu I etastrc) sub o Iovitura va asigura 0 precizre de O,i 111m.

5.iNCERCAREA AXIAL~ LA COMPRESlUNE

5.1. Schcrnele recornandate pcntru realizarea cornpresrune axrala a pilotilor sunt aratate In anexele Ai ... A5.

I I 'I

incercarii v-la

Exrgentere pnvmd caracterrsttcile $1 amplasarea dispozuivelor st a aparatclor care alcatuiesc aeeste scheme sunt prccrzare til capitolul 4.

Observatie: Pot f urilizate $1 alte scheme pcntru incarcarea pilotilor de proba, cu conditia respectarii exigentelor prezentate in capitolu] 4, pentru toate componenrele acestor scheme.

5.2. Masurarea deplasarilor verticale (tasarilor) pilotului sub 'incarcare se face la partea supenoara a accsruia, intr-un plan onzontal, cu ajutorul a eel putm 3 aparate dispuse necolinear In jurut pilotulut.

Observatie: III cadrul incercarilor de nivel calitatlv. N 1 este obligaroriu, Jar la incercarile de nivel N2 este recomandabil, sa se masoare ~I deplasarile transversale (orizcntate) aie capului pilotuhn, Cll aparate dispuse pe doua axe onzontate, perpendiculare.

114

5.3. Efectu area incercarti

5.3.1. Illccrcarea trcbuie ctectuata fara mtrcrupcn. Se adrrutc, In mod exceptional, intrcrupcrea obscrvatiilor intllllpui noptii, cu conditia rnennncrii constantc a incarcari i pc pilot, ill acest interval.

5.3.2. Incarcarea pilotutut se face in trepte j,Q egaic ell cel mult liB din valoarea mcarcarii maximc prezumare Q""".

M arnnea treptelor de incarcare trebuic alcasf astfel Incat si\ perm Ita o trasare clarf a diagramci de tasare: in acest scns se recornanda reduccrca manm ii trcpteior In dorncruul premergator mcarcari] de rupere.

5.3.3. Dupa aplicarea unci trepte de incarcarc, care trebure realizata " rapid (dc regula, mmterval de max. I l11111ut) se fae lurcgistran pc aparatctc

de rnasurare a dcplasarilor (vertrcale ~I ortzontate) la 0', 2', Y. 10', [5', 20', . 25',30' -; 40',50', 60' ~I III continuare - dad cste cazul - ;~ intervale de 10 i . rnm., panii la stabilizarea cteplasfirii verticate (tasarii], conf6rm pet. 5.3.4.

, .

! Difcrcnre!e intrc inrcgistrarile ric ficcare dintre aparatc!c de

masurare a tasarii, 1111 trebuic 55 se abata de la valoarca medic Sill Cll mal mutt

de: \

- 50%, pentru 0;", < I rnm; ,

- 30%, pcntru S", = i ... 5 111m; I

, - 20%, pcntru SOl' > 5 111m, \

J n caz contrar, inccrcurca sc considcril ncconctudcnra,

i Observatic: Exceptrc de In prcvedcrca de rmu sus face suuaua cand

I masurarea tasfirii se rcalizcaza ell ]11011 mutt de trci

• aparatc dispusc nccolirnar. tar a~aten supcrioarc

I .' I

II ector mdicate anterior se constutf la pn smgllr ararat;

in acest C<lZ, citirilc ,ICe$1\11 apara] sc cxclud. WI" valoarea s", sc calcutcazji doar pel baza celorlalre masuratorr.

,

5.3.4. Pcntru fiecarc treapta dc 'incarcarc se fac 111I:,eglstnlfl la toatc aparatele de masurare pnnii la: stabilizarca conventionaia a i1tasiirii pilotulur, care se considera annsa cand di ferenta tasarilor medi i rnasurate la un interval de 20 rrun, nu depascste 0, i mrn.

11 I':

Q Qmax.

Q ,
Qmux,
.:10.
l~
~
1 2 3 4 5 -

Fig. I Diagrams inccrcarii monotone

.., L.

3 4

Timp (ore J

Fig. 2 Diagrams incercarii in 2 cictun

5.3.5. Indircarea se mfireste, In trepte, panii la atingerea valori]

- . . ol

maxnne Q,,,",, care se defineste la pet. 5.3.6. ~l 5.3.7 .. in functie de ruvelul

de calitate al incercarii.

Varratra incarcarii se poate rcaliza in una din cele doua modalitari aratate mal JOS (stabil ita pnn acordul comun al proiectantului ~l al cxecutantului incercarii):

116

,

- pnn incarcarc monotona.panri la Q 1 (ti'!.!. I);

11;1\ ~

- prrn incarcare in dou a ciclun: PrIIllU[ palla ia aprox.

0,5 QI11,-" ell descarcare, urmat de -ai idnilea ciclu de

incarcare palla [a QI1I", (fig. 2). ,

Dupa inchcrerea timpului de mentmore a mcarcarii Q . sc

. : I 111.1"\1

1] recomanda en descarcarea sa .se efectueze in trepte dubl~ {2 ...... Q) fata de ~ manrnea treptei la inciircare. La .fiecare treapra de descarcare se masoarii

:! dcplasarile ra dou a intervale de cate 5 111ll1. Dupf dcscarcarea finala, la I

I ::~:~:~~;OD,:;~;,'!:;,~:f:~*:'~:~:~;':~:~:~;"';'~t:,::::;:::,?,,:~ '~\

. ~

1 atmge la treapta de incarcare pcnrru care se Indeplineste una'din conditiilc: i '

~ - tasarea medie Sill este mat mare d~cat 1/10 din diametrul I'

(Iarura) pilotulur: /

- ill decurs de 24 ore de In apl icarea trcptei Ill! sc obt me

(

conditia de stabilizare de la pet, 5.3.4,

Drept incarcare critrca pe pilot, Q<\ se considers mcarcarea corespunzatoare treptei precedents celci pentru care s-a dcternuuat Q\.

Observatie: in cazul pilotilor de mare capacitate, caud lipsesc

"......,_..-.. " .

mijloacele tenruce pentru atingerca mcarciuii de

rupere, incarcarea Q "'" va f cgalii cu' eel putm !,5 on valoarea incarcarii maxrme pe pi 161"ii din lucrarc, calculatfi In protect pentru gruparile de acuurn corespunzatoare starii I illlita ultrme I(conform ST AS 10101/0-75). In acest caz, incarcarea cnnca pc pilot

. ,

va ti Q~r~ Q max-

5.3.7. La incercarile de ruvel N3 :;>1 N4 (real izate pe pilot] din fundatie), incarcarca Q Ill" va fi eel puun egala cu de 1,5 on valourea incarcarii maxrme pe pilotii din Iucrare, deterrmnata nnn protect pentru gruparea fundamentals de acnuru corespunzatoare starii Iimira de exptoatare

normala (STAS 1010 1/0-75}. i_ .. _

5.3.8. La incercarile de riiverN:r-~n'.j"4, cifn'(resTe'!;'nccesalT~;~~~~~'F=-=-' verificarea capacitatii portante a pilotilor incercan (derermmarea rasarii sub incai'care fiind neesentiala pentru prorectare), se pot efectua "incercan rapide" Vanatta forte: pe pilot se realizeaza dupa schemele ariitate III fig. I

sau fig. 2 cu mentinerea fiecarei trepte de incarcare pana la atmgerea conditiei de srabilizare de la pet, 5.3.4., dar nu rnai mult de 0 ora, citirile

I'

117

facandu-se la mtervale!e aratate la pet. 5.3.3.

l n OCO" I caz unccrcarca ""0,,,,,,, I" atingcrea i ncf rcfirii Q .,:'!.!l ... 1", •..• '!' ....•

con YOI'm pet. 5.3.7 ;

Diagralll<l dc-vanatic a tasi\rii pilotului ~ Cli incarcarea 0 sc poate ~: { construi in mod aoroxnnatrv numai dad sc confinua lineanzarca diagramei ~ t de vanaue a tasarilor medii masurate Son ClI tnnpul t reprezentat la scarf ~ !;" logantrrucn. In aces! caz, drept tasarc srabilizata s se considera valoarea ~.; obtmutii Prill cxtrupolarc pentru (=3 arc (fig. 3). l.;"

Obscrvnne, Sc recornandf ctectuarca inccrcarilor "rap ide" numaiin cnzul pilotilor purtiiton pc vfirf sau '11 pilorilor flotanti care transmit cea mai mare parte a incarcarii In stratun

nlcfiturtc din pamanturi necoczivc.

'!5: ~~ ~ ~:; :,:- ~ ee 180 II "'. r,J Q. _--"" ,,----",0"-. _~

II~,.

. , '\.

I ' .. ,.

~ ! - -- <:

- --. - L ~1

,

\ ,

\\

--_-- ... ---. -._ ',"')

~

i

1 d 1

;

I

.j

~

5.3.9 In cazul funciaiiiior solicrtatc Ia incarciil"l CLi vanatie ciclica ;1

sau rcpcrabila in trmp sc pot realiza inccrcar: crclicc, In care, dupa ce a fost incarcat 111 treptc stabilizate [nIna Ia valoarca Q, pilotul cste incarcn! ~I apoi descarcut 101 valorilc. (Q+..2.0) !?I (O-6.Q), Cll mentmcrea accstor forte trmp de

10 111111. SI rnasurarea dcplasiirilor corespunzatoare.

Valorile Q ~I .3.Q < 0 se stabilesc de catre proicctantul lucrarii. Numiirul i11J11il11 rccornnndahil de ciclun de inciircare-descarcare cstc de 20.

5.3.10. Masuratorilc pentru dciermlll<lrea fortelor Interne ell dispozitivclc aratatc Ia pet. 4.3. se fae in toate cazurilc la 1l1:l11iltoarelc

Fig.3 Constrinrca diagrarnci anroxunanvc de vanatie a tnsiirii stabilizate (s)

Cll incarcaren (Q) pc baza rczuttatclor unci "inccrciin ranidc"

intervale de tnnp:

118

- de ia aplicarca trcptc: de mcarcarc. 1<1,0' 5' (lO' ~I 111 conunuare - daca csrc cazu] - din 20 'in 20 ;11111.;

- de '1<1 rcalizarca trcptcr dc dcscarcare laO' ~'SI 10' HI! pcntru descarcarca tnala ~i la 30'.

5.4. Prezentarea rezultatelor incercar]]

i

I

5.4. I. Teate masuratorile real izate 111 tunpul riiccrcari i, ca ~i

'"I t I za- in fisa de '.;.!-IIlI'eObl·strare a

observatu e opera oru UI se consernnca y .

rezultatelor incercarii, care va cuprmde urrnfitoarclc date:

- umtatea care cfectueaza ineercarea:

- lucrarea (sanuerul, obiccnvul); I

- numaru: de identificare a pilotutui inccrcat;

- tipul pilotutui;

- data termmari i cxecutiei (infingcrii) pilotului;

- data incercarii dinarrucc (dad cste cazul);

~ presa de incarcare: sena, data ctalonarii:

- celula de torts (inel dinamomctric): tipul, scna, data ctalonarii:

- aparare pentru 111 a sura rea deplasarilor: upul, scna. data
etatonarii;
- altc dispozitive :;;1 aparate de masurii : npul, serra, data etalonarii;

- nivclmcntul grmzilor de referinta: .operator, upul aparatului;

- masuraton de dcptasari ~I forte interne: I

• umpul masuratorii: data, ora, 11111111tui;

• torta aplicatn pe pilot;

• lnrcgrstrarea tasarilor: pc fiecare aparar s, ~I media Sil" corecna inregrsrrarilor ~I tasarca

• I

corecrata 5; :

• alte inregrstran (deplasan transversale, forte

interne); I .. _ _ ..

- observatii In timpul pregatirii ~I efcctuarii mccrcaru

(comportarea corpului pilotutur, canditii' 11leteorologlce, ~aclln - vibratii erc.);

- numele ~l semnatura operarorului.

119

5.4.2. Fisa de rnrcgtstrare a rczutratelor inccrcarii sc .piisireazfi III arluva Iucrari i, lu unrtatea exccutanta. 0 COPIC a acestc: fisc va f pu " I, __ _ _ ....' sa d

drspozina bcneficiaruhu, la cercrea acestuia.

5.4.3. Pe baza datclor incercarii pilotnlm ccntralizate pe 0 diagrarna (fig, 4) cupnnzand:

SC .intocmesc grafice I

- vanatia inciircari i Q ell timpul t;

- variaua tasarii capului pilotutur S in functic d~ trmp;

vanatia tasarii stabilizate a capulu: pilotutui inciircarea.

- - - ~ - -_ -, - - - - '1;00

- --- .. --- - JSO

- .,---- -Joo

Fig. 4 Diagrama lncercarii ax laic la compresmne

In srtuatra in care s-an realizat q aite rnasuratori S - t

. - _ y.. e m ocrnesc

grafice rcprczenrand dupii caz:

_- v~natla dcplasarilo} transversate ale capuhu pilotutui cu mcarcaren Q;

- vanaua dcformatiilor III Iungul pilotu Ill! pentru difente valon Q;

120

- vanatia incarcarii pc baza SI pe supra lata 1,ltcralfi a

pilotului ill functic de Q; I

.. . II' 1 I'

- varratia eforturilor tangeuuale pe supra 'a(a atcra a a

pilotutui in Iungul acestura penrru Men', 'i'lon Q'tc

6.INCERCAREA AXIAL'\. LA SMULGERE

i I

6.1. Schemele recomandate pentru realizarea incercarilor axralc In

cu

'" !.',sml1lgere a pilotilor sunt aratate in anexcle Af, ~I A 7 rar cxigcntele prrvrnd

'caracieristteile ~l arnplasarea dispozrtrvelor ~I a aparatelor ~Ulli prccizatc in

caprtolul d. !

Aplicarea forte I de smulgere Q,,,, sc face, etc reguid, ell dou a prese actionate simultan, iar transmtterea eforturiior la pilotul !il1cerCai - prm armature acestuia - care va fi dimeusionara pcntru 0 forta c~ala ell eel puun 1,5 QSI11 111" (Q'111 111" fiind terra maxrma de smulgerc prezumata in incercare), Se vor prevedea maSLIrI catoate aceste -armatun sa fie solicuate uniform III

~t··. timpul incercarii.

6.2. Modul de efectuare a incercartt la smutgercsi de realizarc a f." masuratorilor este similar ell eel prcvazut la pet. 5.2., 5.3.1.; 5.3.2., 5.3.3. ~I

5.3.4. pentru incercarile la cornpresiune. i .

t 1

i

~

!.

1

! ~

Se preferf cresterea monotona, in trcpte, a fortei de smulgcre (pet.

5.3.5. fig. I), valcarca QSIIl max rezultand din conditiile aratate la pet. 5.3.6. sr

5.3.7. i

I

Drept valoare critica a torte: de smulgere QSIIl or se considcra:

- valoarea fortei corespunzatoare treptci prccedcnte valorii etc rupere Q,m, (dcfinita la pet. 5.3.6.), In cazul inec'rcariior de ruvet NI si N2;

- egalii ell valoarca Q,m runx cand l1U ~-a anus valoarca de rupere Q,,,, I in cazul incercarilor de ntvcl N2 si N3.

Observatie:

Dupa atmgerea forte I Q,m 01 se trece la descarcarca totala a pilorul 1I1, dupa care se miismlrii deplasarilc 6.

la mterval de 0 orfi.

121

6.3. Prezentarea rezultatelor incerdidi

6.3.1. Masuratorile realizate In tunpul incercarii :;>1 observatiile ~ i, operatorului se consernneaza in fisa de inregrstrare care va cuprinde toate n

datele specificate la pct. 5.4. J. ,!

Fisa de inrcgrstrare se pastreaza in conditiile an Hate la pet, 5.4.2. '"

:1,

6.3.2. Datele incercarii servesc la intocrrurea graficelor cenrralizar-

(fig. 5) care cupnnd:

- vanatia fortei de smulgere Q"l1 cu tunpul t:

- vanatia deplasarii (ridicari i) capulin pilotului c.., In

functie de nmp;

- variatra deplasarii verticale stabilizate a capului pilotulm cu forta de smulgere.

In srtuatia 111 care, In cadrul incercarii la srnulgere s-au efectuat ~1

alte masuraton, se intocmesc grafice reprezentand, dupa caz:

- vanana deplasarilor transversale ale capului pilotului Cll forta Q"",

- vanana deformatiilor sr a eforturjlor in Iungul pilotuhu pentru difente valon QSIlI etc.

122

~50

.

i

.,

1

\00

Fig. 5 Diagrams incerciirii axiale la smulger~

7. iNCERCAREA CD FORTE ORIZONTALE

7.1. lncercarca cu forte onzontale a pilotuhu lzoiat are drept scop

determmarea ferrer onzonta!e entice QOI." sau a pararnetrilor ngiditatii In J plan orizontal a terenu lui In conlucrare cu pilotul, In conditiile unet scheme

i

I

"

~

l

I

I

t

1

1:

stance simple de solicitare a acestura.

Obscrvatie: Modul de deformare ~l mecarusmul de cedare ai pilotului sol icitat transversal depmd atilt de ngiditatea terenului de fundare, cat Sl de rezrstenra ~I de ngiditatea pilotulur, de schema stauca a solicitarii (influentara de legatura cu radierul) SI de mtensrtatea eforturilor aX131e in pilot.

lncercarea cu forte onzontale a pilotilor de proba se efectueaza, de

regula, corespunzator nrvelurilor de precrzre N I, N2 sau N3, dupa caz,

123

7.2. Scheme de incarcare

7.2. I. Se recornanda dispunerea dispozitivclor ~l a aparatclor pentru realizarea incercarilor dupa schemele mdicate in anexcle A~ :;;1 A9.

Exrgentele pnvind caracterisncile sr arnplasarca dispozrttvelor $1 apararelor de ruasura sunt prezentate in capitolu I 4.

7.2.2. FOlta se aplicf pnn montarea in pozitie onzontala a preset hidraulice Ia lin ruvel cat mal apropiat de cota bazei radierului construcnei proiectate.

Deplasarile onzontale ale pilotului se masoara in planill 'onzontaral :;. forte: (deplasarea lior I) ~I la 0 cota supenoara acestera. ell 0,80 ... 1,00 111 (deptasarca 6.012),

Rotrrea partii superioare a pilotutui (deasupra planuhn de actiune a

li fortei) eo se calculeaza prrn raportarea diferentei deplasarilor 6.01' " - 6.01' I la .~ .. distanta dintre planurile de masurare, 1

;1

In cadrul incercarilor de nivel cal itanv supertor (obligatonu - pcntru NI, recomandabil - pentru N2) se asigura masurarea rotuii axrate verticale a pilotutui eu un inclinometru mobil, pentru care se prevede un

canal vertical special III corpul pilotului de proba.

7.3. Efecruarea incercarii pentru deterrnin area fortei:orizontale crittce a pilotului eu cap libel'

7.3. I. Incercarea pilotunn se realizeaza pnn cresterea forte: orrzonrale, rnonoton, in trepte Cll vaioarea 6.001 = 5 .... 50kN, corespunzator cu 1115.,. J 11 0 din valoarea forte: critice prezumate pentru pilotii solicrtati. Fiecare trcapta se rnentme 30 mrn., masurandu-se deplasarile onzontale la 0', 5'. I 0' si 30' din momentul aplicarii.

La inceputul ~i ia sfarsitul aplicarii fiecarei trepte se veri fica pozitia preset, semnalandu-se eventualele lnclinan ale acesteia.

Incarcarea se continua pana la aparitia unor deplasan in planul onzontal al fortei: 6.or I :?: 0,1 d (d - fiind diarnetrul sau latura sectiunii pilotului) sau pana ra reducerea rezistenter opuse de pilon constatata pnn scaderea evidenta a presrunii uleiului in presa,

Observatie: In cazut incercarii unei pcrechi de piloti (conform schemer din anexa A9), incercarea se Intrerupe In

124

I I

rnomcntul indeplinrrii conditiei dei, mal S\lS Ia unul dintre pilon.

7.3.2. Forta orizontala critica 001 <I corespunde treptei de incarcarc maXI111C pentru care deplasarea In planu I onzontal al forte: este 6.0' ,<;25 1ll111.

7.4. Efecruarea incercaril eu deterrninarea parametrilor; conlucrare eu piIotul

forte onzontaie pentru ngiditiitii' rerenunn 111

7.4. I. Pentru dererrninarea parametrilor rigiditatii terenuhu ad racent pilotunn de proba (de exemplu, a coeficrentulur reactiunii Iarera!e E" defirut in ST AS 256113-90 anexa C) incercarea se efectueaza cu unnanrea deplasarilor $1 a deformatiilor pilotului In fazele antcrioare cedarii.

7.4.2, Incerc<lrea pilotului se realizeaza prrn crcsterea forte: orizontale. moncton, In trepte 6.001' <; 1/8 00,. rncx-

Forta rnaxuna Oor. mnx se deterrruna din conditia cea mal restricuva data de megaliriitilc de mai jos:

- pentru incercarile de nivel calitatrv N I si N2,

• Mm., <; 0,8 M,.p' san

• 6.01' I ::; 0, j d

- pentru incercarile de nivel N3 (piloti dill fundane),

I

• MmiLx S; 0,8 Me;,p, S3U I

• 6.", I <; 1,5 6.or,dlll I

III care:

M - esre mornentul incovoretor maxun calculat 111 secnunile

mnx transversale ale pilotulm sub actiunea forte! Om~x (pe

baza unut model de catcu] al conlucrarii pilor-tercn); ,M,.,p - mornentut incovoretor maxim in sectiunea pilotulu..

I . .'

corespunzator cornportarii elasnce a ~atenaluILll:

6.or ndm - deplasarea orizontala a capului pilotutui, adrrusa In

projectul fundatiei pe pilop; \

d - diametrut sau Iatura sectiunii pilotului. I!

7.4.3. Fiecare treapta a fortei onzontale se me1ntine 30 mm., masurandu-se deplasarile onzontale Ia 0', 5'. .I 0', 30',' din mornentul

l i aplicarii.

J

,

j

I

!

!

i

125

Masuratorile eu mclinometrul se rcalizeaza In perroada ,de tl111P cupnnsa intre 20 5L 30 min. de Ia aplicarca trepter, 1Il Iungul pilotulut, la intervale de 0,5 ... 1,0 m.

La inceputul $1 la sfarsrtul fiecaret trepte se verified pozrna preset, consemnandu-se eventualele inclinan ale acestera.

7.4.4. Dupa mentinerea treptei corespunzatoare valoriiQj, 111"' se face descarcarea puna la 0,5 Qor max mennnerea acestei incarcan trmp de 15 mm, cu citin ale deplasarilor la 0', 5' $1 IS' .','1 apoi descarcarea talala ell masuraton de deplasan $1 daca este cazut, cu mclinometrul - la 30 mm,

7.5. Prezentarea rezultatelor

7.5.1. Masuratorile realizate In trrnpul incercarii $1 -observatiile operatorului se consemneaza In fi$a de inregtstrare, care va cuprinde datele specificate la pet. 5.4.1.

Fisa de inregrstrare se pastreaza In conditiile aratate la pet, 5.4.2.

7.5.2. Datele incercarii sen/esc la intocrnirea graficelor centralizate (de

tipul celor aratate 111 fig. 6), care cuprind:

- vanatia forte: orizontale Qor Cll nrnpul t;

- vanatia deptasarii orizontate a pilotului In planul

onzontal al fortei Llor 1 si la cota superioara Ll.or 2' In functie de nmp;

- vanatia deplasarilor onzontale inregistrate la sfarsrtut aplicarii

la cere doua cote. fiecarer trepte, Cll

incarcarea,

In mod SImilar se pot trasa diagrarnele de vanane a pilotului 90, calculara pe baza vatorilor Llol 1 $1 Ll.or i- 7.5.3. In situana III care, In cadrul incercarii

rotnii capului

s-au masuratori, se intocrnesc grafice reprezentand, dupa caz:

- deforrnatia axel verticals a pilotului orizontale;

efectuat $L aite

la diferite forte

, ,

- vartatra presrunii normale de contact pe fetele verticale ale pilorulur, pentru diferite valon ale forter orizontate etc.

126

90

30

20

10

.~ i

;

I

i

I

,

,

j

bor .;80

40

2Q 10

LkHI

~ e

I I ~

I I --

, 1

I _._ __ .

: --------

'I II j

;~ Fig. 6 Diagrama incercarii cu forte orizontale

'! . \

I! 1

I, 8. CONDITII SPECIALE PENTRU REALlZAREA

',: s.. ,I:~e:::~::~~,~ :::,::~:, it:,:~t:~::t~~::::'" Incazul

~.: prezentei pe amplasament a pa~anturiior sensibile la um~zlre (P.S.V.), a 'I carer incadrare In grupa A sal! B se precizeaza in studiul geotehmc, in f" conformitate ell prevederile normativului P7-92.

·.;.llli

L . ~'.

1?7

In accsteconditii incercarile se cfectueaza, de regula, corespunzator n .vciu 1111 calitauv N 1 sau N2, pe baza unui program special, elaborat in cornun de proiectantul lucrarii ~l de specralistut georehnrcian. In functie de caractcnsncile structurii prorectate, precum $1 de modul de evolutie a incarcarilor pe pilotii din constructie ~l de modul de vanatie a umiditatii In tercnul de fundare,

8.2. Pentru incercarea stanca a pilotilor in terenul mundat se folosesc pilot! idcntict Cll eel din lucrare. Pilotii de proba se vor amplasa in afara pcnmcrruuu construcriet prorectate la 0 distanta de siguranta fata de aceasta :;>L fara de constructiile ~t de mstatatiile supraterane sau tngropate existente.

8.3. Dispozittvele $1 aparatele de masura utilizate In incercare vor sansface exrgentele aratate 'in cap.4.·

In cazul folosirii pilotilorrte ancoraj se va nne seama de reduce;'ea pronuntats (pana la anulare) a rezrstentei pe suprafata Iaterala 111 i irruta stratului sensibil la umezire, saturat In nmpul Incercarii.

8.4. Amenajarea terenului adiacent 111 vederea ll1undiirii· se face conform ector aratate la pet, 8.6. - pentru PSU din grllpa A, respectiv la pet. 8.7. - pentru PSU din grupa B.

Instalatra de debitare a apei In mcmta mundata va fi prevazuta cu un dispozrtiv de masurare a cantitatilor mtroduse in teren, cu 0 precizie de O,lm.'.

8.5. Deterrmnarea umiditatii terenulut adiacent pilotilor de proba se rcalizeaza:

- inamte de mundare, pnn foraje (de regula cu diametrul sub 10 ern), din care se recolteaza probe Ia intervale de adancnne de max. 1 m:

- In tunpul mundarii, prm foraje de control executate cat mal aproape de pilotul de proba (eu prelevarea probelor Ia mtervate de adancime: de max. I 111), Cll ajutorul doze lor de umiditate, sau pnn masuraton radiom'etnce In foraje.

8.6. in P.S.U. din grupa A nu este necesara, de regula, masurarea tasarilor suprafetei terenului adjacent pilotului pe durata mundarii $1 a Incarcarii de proba. In consecinta, se recomanda arnenajarea terenulu: ~l a

128

dispoziuvu lu I dc incarcare COnf01l11 scheme: din ancxa A I 0 :~I a prevcderi lor

de la pet, 8.6. l . ~L 8.6.2. .

'8.6.1. In jurul pilotulm de probii se executa patru toraje dispusc in

- ..' I •

cruce la distanta de i ... 1,5 m hU; de axa acestuia, avand ad,'1l1C1L1lCa cgala ClL : l

:: •. '.... grosnnea masrvulut de PSU. Din aceste foraje se recolteaza probe de

j parnaut, la intervale de max. I 111, pe care se determma umiditatea 1Il1twlii :) (naturalri l st apoi se umplu cu materia! drenant (pietns nuc cu granule de + 2 .... 20 mm), De asemenea, in jurul pilotilor se rcalizcaza 0 sapiltura de I11Lll. :1

i 50 cmadaucune ~I dimeusiuru in plan de min. 3x3 111 , pe 'fundut carcia sc

J asterne un strat de 30 em grosune de ptctns mic.

t· Inundarea se realizeaza prrn rncntmerea in 1L1CLnta sapata a '1' de apf supertor cu 20 .... 30 em stratunu drenant de pterns, ell ! cantitatilor de apa mtroduse,

I I

! I

1

UllllL ruvct

miisurarea

8.6.2. Dupa saturarea terenului adiacent pilotului de proba, constatata pnn rnasuraton efectuate conform pet. 8.5., se trcce la mcarcarea acesnua, pe baza·programuJul de incercare stabilit,

Dad prm programuJ de incercare nu s-a prevazut attfel, lncarcarea pilotulrn se ponte realiza: la cornpresiune - cont01111 prevederiior pet. 5.3.,

iar ia smulgcre - conform prevederilor de la pet. 6.2.

8.6.3. In trmpul incercarii, pozitia gnnzilor de refcnntfi trebuie

verificata pnn ruvelmenr de precizie (± 0,1 111m) eel putm:

- inamte de inceperea flecarei secvente de incarcare:

- la 0 ora de la aplicarca fiecarei trcpre etc incarcare;

- in faza finals de apl icare a fiecarei trepte de incarcare sau

de descarcare,

N ivelmcntu I punctelor de pe gnnzile cle refcnnta sc va face III raport eLL un repel' stabil (preferabil repcr de adancimc) situat la 0 distanta mat mare de 10 L11 sau decat H fata de margmea sapaturi i inundate (H f ind grosirnea stratului sensibil la urnezrre).

Valorile masurate ale deplasarilor caputui pilotntui se corecteaza In functie de deplasarea gnnzii de refenntfi In punctul de rezemarc al aparatelor de masurare a deplasarilor, admirand 0 vananc linearfi ill nrnp G tasarilor gnnzii in mtervalele intre masuratorile ruvclitice,

8.7. 1n cazul PSU din grupa B, datorita tasarii prrn umczrre sub greutate propne a terenului adiacent, se va dezvolta frccarea neganvii pe suprafata laterala a pilotului de proba. in aceasts srtuatie. Ll1C[llta mundata va

I ~"'n

avea dimensrunile in plan eel punn egale ell grosrmea totala Has sensibile la 11ll1eZUe, dar nu mal nuci de 20 x 20 m.

I, Schema recornandata de amenajare a terenului ~l a dispozrtivunn 'de . iuciircare este aratata In anexa AI!.

Observatii: 1. Pentru grabirea procesului de saturate a P.SW,

se recornanda executarea unor foraje drenante (urnplute eu pietns rmc) pe toatii suprafi1.~~ mcintei inundate, Aceste foraje servesc, de asemenea, [a determrnarea urniditatii initiale In terenul adiacent pilotilor de proba. ,I, 2. Se poate avea In vedere executra unor foraje foarte apropiate, chiar tangente, pe penrnetrut mcinter inundate. III vederea separarii volumului de pamantun sensibile umezite, de masivut adiacent,

8.7.1. Din mornentul inceperii inundarii mcmtei (prm mentinerea unui nivel al apei supenor cu 20 ... 30 em umpiuturii de pietns si masurarea canntatilor de apa introduse), se trece Ia masurarea tasarilor funcutui incmtei pe marc: montate In puncte care sestabilesc pnn programul de in~erdin.

1n cazul incercarilor de nivel calitativ N 1 se vor prevedea marci de adancrme pentru masurarea vanatiei cu adancirnea a tasarilor rnasrvutui de PSU sub greutate propne, jar pilorul de proba va fi echipat cu dispozitive pentru masurarea eforturilor In difente secpum, in timput inundarii incmtei ~l al incarcarii acestuia.

8.7.2. Daca prm programul de incercare nu s-a prevazut altfel, incarcarea pilotului se poate realiza, dupa saturarea masrvului de PSU, conform indicatiilor de ia pet. 5.3. (la cornpresiune), respectiv pct. 6.2. (la

smulgere). '

Pozitia gnnzilor de refennta va fi verificata pnn nrvelment de precizie

(± 0,1 mm), astfel:

- inamte de inceperea fiecarei secvente de incarcare;

-in trmpul incarcarii r;il a descarcarii pilotului, ia intervale

de 10 minute, aplicandu-se corectii masuratorilor deplasarii capului pilotului in functie de tasarea rnasurata a grmzii de refermta,

Nivelmentul grinzilor de referinta se va face III raporr eu un reper stabil (de adancime) situat Ia 0 distanta mal mare de 20 m sau decat H fata de margmea mcmtei inundate (H fiind grosimea totala a masrvulur de PSU).

130

9. iNCERCAREA PE CALE DlNAMICA

9. I. Incercarea pe cale dinanuca a pilotilor de prob§. (baterea de probii~ efectlleaza pe piloti prefabricati, introdusi la cota finals din protect, d"upa O""O~O"'O~ unei penoade de nmp de la temlll1area infigerii c~lo put In egala cu

rmpul de odihna mdicat la pet. 3.4. _ . 0

Exrgentete pnvmd utilajul pentru baterea de proba :;>1. dlSPOZlllVclc de

masurare sunt precizate Ia pet. 4.7.2. ~I 4.7.3.

9.2. Pc pilotul de proba se aplica, tara lntrerupen, I 0 lOVJtUl~1 cu aceea~~ iniiltlme de did ere a bcrbeclll111 SJ se mascara patrunderea totala remanenta

In teren el a pilotuiUl. . I. . _

Refuzul (patnmcierea medie rcmanenta sub 0 'Oy,tura)i se caleuleaza ell

relatia: !

. e=e ,II 0 .' I. ._

Rcfuzul clasic (deplasarea reversibila a capului Pllotul~ll sub 0 [ovrturii) se inreglstreaZa, separat, pentru fiecare Iovrtura din sena de I 0 lovm~n. Drept refuz elastic la naterea de proba e'. se considers m.edla arrtmetica ,\ valorilor refuzului elastic lnregistrate In cadrul scnei de to tovitun.

.• I' di c- se cO'ls.emneaza in fisa

9.3. Rezultateie inccrcarii pe ca e . manu a •

incercarii, care va cuprinde urmatoarete date: _ urutatea care efedueaza lncercarea~ _ [uciarea (sannerul, obiectivul);

_ 1111lnarul de identificare a pilotului tncercat; _ ttpul pilotului ~I dimensiunile acestuia:

" data terrninarii infigerii pilotutui:

- data incercarii dinarruce;

_ tipul sonetel utilizate la baterea de proba;

.. trpul $1 cadenta de batere a berbecuhll; i

. mas a berbeculUl si inaltimea de ciidere; i .

_ lucrul mecaruc efectiv transrrns de 0 lovitura (scazand pjerderjle

darorita frecarilor etc.) - daca s-a masurat direct; I

_ masa caciulii de protecne ~I materialul din care sunt constiturte

straturile amortizante;

_ dispoziuvul de masurare a refuzulll1;

_ dispozitivul de masurare a refuzului elasnc:

131

masurii!Ol"I ale piitrunderii pilotulur in nmpul incercarii dinamrce ~ I ale refuzului ela~tic 'I:

- observarii in tnnpul prcgatirii $1 efectuarii incercarii (comportarea corpuliu pilotulur, inclinan ale sonetei de batere, etc.); " - numele $1 sernnarura operatorulu I;)

') Nota: de regula, sc anexeaza Inregrstrarile automate ale dispozitvulu; de masurare a refuzuhu elastrc.

9.4. Fisa Incercarii de batere se pasrreaza in arhiva executantnlur, iar copii ale acestera se predau beneficrarulur. "in cadrul raportului de incercare,

10. RAPORTUL DE INCERCARE

10,1. RezuJtateJe incercarii in teren a piiotilor se prezrnta sub forma LIIlU'1 raport, care va cuprmde:

a) denurrnrea ~I adresa urutatii care a efectuat incercarea in teren .a pilotilor;

b) denunurea, adrcsa ~I numaruj de autorizatre al laboratoarelor de incercan (daca In caorul prcgramului de incercare a pilotilor s-au efectuat deternunart geotehruce sal! pe rnatenarul din corpul pilotulul);

c) denurmrea ~I adresa clientului;

d) terna pentru incercarea pilotilor;

e) mdiearea prescnptiilor tehnice pe baza carora s-au efectuat

illcercilriie;

f) descrierea conditiilor geotehrnce pe amplasamentllJ de incercare; g Icomeutarea rczultatetor obrrnurc;

11) rndicarea mcerntudinilor de masurare cauzate de conditiile de pe amptasament, Cll precizarea cauzelor respective;

i) precrzarea sCOPUIUl ~I domeruutui pentru care pot fi urilizate rezultatele Incercarilor;

j) concluzii st recomandan pentru prorectare;

k) declarana prrvrnd faptul eii incercariie efectuate nu au fost facute sub presruru de orrce natura;

1) tabelul pieselor anexate raportuhn (fisc, diagrame de incercare, desene etc.);

132

Ill) numele, functia ~I sernnatura persoanetor care raspund tehnic de respectarea uormclor tehmce In efectuarea 'incerciirilor ~I care validcaza din

I ,

punct de vedere tehmc rezultatele incercarilor efcctuate $1 consemnate III

raport.

\

10.2. La raportul de incercare se anexeaza urmdtoarele piesc:

a) plan Cll pozitia pilotilor incercati SI a sondajelor executate III

- i

apropierea acestora: • I

b) desene cu dispozrtia In plan ~l III SeCiIUI11 verticale la ansamblului pilot - dispozitive de incercare $1 de masurare, pentru fiecare incercare stanca In parte, CLI prectzarea cote: terenutui in dreptul pilotilor, a cote I de aplicare a fortelor, a cote] bazei pilotului, a pozitiei preselor :~l a aparatelor de masurare $1 eLI reprezentarea stratificanei terenului pe baza celui mal

., I

aproprat sondaj;

c) fisele sondajelor celor mal apropiate de pozitia pilotilor de proba, cupnnzand rezultatele incercarilor de Iaborator ~I aie incercarilor In Situ

(penetrari, presiometrie etc.); \

d) fisele de forare ~ betonare sau fi$ele de infigere (conform pct. 3.3,2,)

pentru fiecare pilot incercat;

e) fisele incercarilor pe calc diuamrca a pilotilor;

f) fisele de inrcgistrare a rezultatelor incercarilor stance pe pilot: (numai la cererea benefictarului);

g) graficele centralizate ale incercarilor stance (conform pet. 5.4,3., 6.3.2. sau 7.4.2.);

h) rezuttatele incercarilor pe probe de materral prelevate din corpul pilorulut (daci'i. este cazul);

i) alte .grafice reprezentand rezultatcle masuratorilor supl imentare (de deformatii, forte mterne etc.) realizate ill trrnpul incercarii pilotilor;

j) grafice reprezentfind cantrtatile de apa mfiltrata si vat?ata umiditatii In timp, "in cazul inundarii terenulut adiacent pilotilor de probii.

I

10.3. Raportut de Incercare $1 anexele se pastreaza la executantut

incercarilor, la proiectantut constructici $1 la beneficiar.j facand parte mtcuranta din documentana de proiectare (inclusiv din cartea construcnei)

b ~ I

pentru constructia respcctrva.

I I. MASURI SPECIFICE DE TEHNrCA SECURJTATII MUNCH

II. J. Se vor respecta toate masuriie de tehmca seeuntiitii .muncu prevazute in cap. 12 din Ghidut praette prrvmd telmologla de execune a pilotilor din fundatii GE~029~97.

11.2. Se vor respecta . extgentele an'itate Ia 31t. 4. J. . pentru dil1lenSlOnarea dispozitiveJor de preluare a reactlUniior.

Se va Ulman asezarea in nozitii stabile a tuturor elementeJor de lestare.

J 1.3. Se vor prevem efecteJe spargerii accldentaie a conducte1or de presume ale disPOZltivelor hidraulice de lncarcare prm montarea acestora In mtenoruf unor tuburi de protectie.

134

ANEXA Al Schema incercarii stance axiale la compresrune a pilotilor

Vananta ell platfonna de lestare

1,-

Ape rat mas,..l ra re

deptc sdr i

(;-mdo de r~ er~n~a~

'I v

II

!J

J I I l

1 .j

j

~

Gr Indo de '~t6-

,,_ Z,5m

135

AN XA A2

Schema rncercarii stance axiale la comprcsiune a pilotilor '

Vananta cu piloudc ancoraj ,

l

~J~

o

I

I

~

l~'_____~~_______j

136

o

• 2,5 rn

o

ANEXAA3 Schema incercarii stance axiale la cornpresrune a pil tilor Vananta.cu aneoraJe forate

Capitel

8ulblflleclal - - - - - -, '----+l1I~f._"'l j _-_ ~~

e:- _-= "::" ::-_7" - - ...,. --l~JH---i- - -(:::-_ -= =_=

,/ /'

137

ANEXA A4 ~I AS SCheme ale ll1eercarii stance axiale la compreSllll1e a piiotiior

Preluarea reactiunii Jnstructura eX'lstenta "

Pilot

_~_~I

i-Celulo de 'tortc ; 2-Presd: :-Caclula protecl ie !j,-Aporate mQsurare dep{os~r~; S-Gr-ulda rete~m~Q.

Vananta eu pliiei de rezernare I

ANEXA A6 ~I A 7 Scheme ale incercarii statrco axiate la smuigere a pilotilor

""/

i

-~-

---"r-c-'-

, Plcca-de rezemare

Vananta cu pilot: eompnmatl

LEOENDA

- Celulii de f0l1a; 2 - Presa

4 - Aparate masurare deplasan; 5 - Gnnda referinta

138

ANE:XA AS ~I A9 Schemeale incercarii la forte onzonta ie a pilotilor

Un slngur pilot incercQt

/'

\

,-Canol pel1irl.l

mchncmetru

.J I

"

I .j

j

1

I

"

j

;

I

o pereche de pilof rncercQ:i

PilOi fncercal

~-

;ncetcat

,

I

LEGENDA i

i - Presa; 2 - Celula de forta; 3 - Distantier eu aruculane (calota sfencfi~; 4- Aparate pentru.masurarea deplasarilor; 5 - Grinzi (cadre) de refermta

139

1

140

Schema incercarii pilotului in tercn inundat PSU grupa A

ANEf'(A AIO

-,,10m

----,-------"

(~H )

Re er de odancTiiie

I

H

Re er de adonclme

'" 10 tn

Inclnta de Inundare

Schema incercarii pilotului in teren mundat PSU grupa B

ANEXA II

J. >,. 20m

,'---'-,,-, H--.:.:c1---..;,

,J I'A,,,..,-",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,lvx~,

II

Stral ln sens lbi l lo umeatr e

~tlperde

adanclme Ii

II

ForOI de,

~:

II II 11

t 0
0
I 0
:z:
~ 0
I
i p S U

Niuel ope

/ Pletrj,;JO em

1/ ~

-. -. .. I

I I

H\

I

I

I

o

c

Grindo d.e reI"erinto

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful