เสนอ

รศ. วัฒนา ณ ระนอง
จัดทำา
โดย

5020211 นายสัมพันธ์
ลิบลับ
002
นายสุธรรม
เทศรำาพรรณ
5020211 นายจักรพงศ์
ศิลาจารุ
010
นายกีรเดช
5020211 ศรีเมือง
นายฉัตรชัย สุข
021
สอาด
5020211
035

5020211
051

นางสาวสิรีกานต์ 5020211
ทรัพย์ทยุตากุล
026
นางสาวปาริชาติ
ธานี รัตน์
นางสาวศิริญญา 5020211
สุวรรณสมบูรณ์
043
นางสาวลลิตสุดา โล่
ประธาน 5020211
นางสาวสิริน
049
ประพฤติชอบ
5020211
053

5020211
067

บธ 620 การบริหารการตลาด คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คำำนำำ

สำรบัญ
7-ELEVEn ผู้นำำ Convenience store ..................................................1

ประวัติควำมเป็ นมำของ “7-ELEVEn”.............................................................1
กิจกำร 7-ELEVEn ในปั จจุบัน......................................................................2
กิจกำร 7-ELEVEn ในประเทศไทย.................................................................4
แนวทำงในกำรดำำเนิ นธุรกิจของ 7-ELEVEn (Business Direction)........................7
โครงสร้ำงองค์กรของ 7-ELEVEn.................................................................10
รูปแบบกำรดำำเนิ นงำนของ 7-ELEVEn...........................................................14
กลุุมบริษัทในเครือ CP ALL........................................................................21
โครงสร้ำงรำยได้......................................................................................25
เป้ ำหมำยกำรดำำเนิ นธุรกิจ...........................................................................26
ผลกำรดำำเนิ นงำนของกลุุมธุรกิจร้ำนค้ำสะดวกซื้ อ................................................28
7-ELEVEn ในสภำพแวดลูอมทำงธุรกิจ ...................................................32
SPEELTD Analysis..............................................................................32
SWOT Analysis...................................................................................41
Five-Forces Model..............................................................................48

ปั จจัยแห่งควำมสำำเร็จของ 7-ELEVEn ....................................................52
กำรให้ควำมสำำคัญตุอลูกค้ำและกำรบริกำร .........................................................52
กำรให้ควำมสำำคัญตุอกำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน......................................................53
กำรให้ควำมสำำคัญด้ำนกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร ..............................................55

กำรให้ควำมสำำคัญด้ำนกำรเรียนรู้และเติบโต......................................................56

เครื่องมือแห่งควำมสำำเร็จของ 7-ELEVEn ................................................58
7-ELEVEn Franchise............................................................................58
Advertising & Public Relation.............................................................62
Promotion.........................................................................................66
Supply Chain Management.................................................................68
Catalog.............................................................................................72
Customer Relationship Management...................................................74
Products and Services........................................................................80

บรรณำนุกรม..................................................................................88

1

7-ELEVEn

ผู้นำำ

Convenience

store

ประวัติความเป็นมาของ “7ELEVEn”
7-ELEVEn เป็ นกิจการค้า
ปลีกในลักษณะที่เรียกว่า คอนวีเนี ยนสโตร์ (Convenience Store)

ดำาเนิ นธุรกิจการจัดจำาหน่ ายสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยให้ความ
สำาคัญกับการอำานวยความสะดวกแก่ผ้ซ้ ือด้วยทำาเลร้านค้า การ
จัดการร้านที่สะดวกในการเลือกซื้อและเวลาเปิ ดบริการ
ก่อตั้งขึ้นในปี 2470

โดยบริษท
ั เซาท์แลนด์ไอซ์ (เซาท์ แลนด์

คอร์ปอเรชั่น) ที่โอคคลิฟ เมืองดัลลัส มณฑลเท็กซัส เริ่มกิจการ

ด้วยการผลิตและจัดจำาหน่ ายนำ้าแข็งและเริ่มขยายกิจการในปี
เดียวกัน ด้วยการนำาสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น นม ขนมปั ง สบ่้
มาจำาหน่ ายควบค่้ด้วย ซึ่งกลายเป็ นจุดกำาเนิ ดของกิจการค้าปลีก
ลักษณะคอนวีเนี ยนสโตร์ โดยใช้ช่ ือร้านว่า Tote’m Store และในปี
2498 ได้เปลี่ยนชื่อร้านเป็ น 7-ELEVEn เพื่อขยายกิจการให้เป็ นที่
ร้้จักแพร่หลาย

7-ELEVEn มาจากแนวความคิดในการเสนอบริการตั้งแต่
07.00-23.00 น. 7 วันตลอดสัปดาห์ เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับ

ชุมชนต่างๆ และจากนั้นเป็ นต้นมา กิจการได้เป็ นที่นิยมของชาว
อเมริกัน สามารถขยายสาขาได้เพิ่มมากขึ้น และยังมีส่วนในการกระตุ้
นกิจการค้าปลีก พัฒนาเป็ น Modern Convenience Store มีความ

2

ทันสมัยและเปิ ดบริการ 24 ชั่วโมง เพื่อจำาหน่ ายสินค้าอุปโภคที่
จำาเป็ นในชีวิตประจำาวันหลายชนิ ด

ปี 2506 ร้านค้าปลีก 7-ELEVEn เริ่มขยายกิจการให้กว้างขึ้น

โดยใช้ระบบแฟรนไชส์ จนกิจการได้ขยายออกไปในมลรัฐต่างๆทั่ว
สหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งกับพัฒนาคิดค้นการจำาหน่ ายผลิตภัณฑ์และ
การบริการใหม่ๆตลอดเวลา จนกระทั่งปี 2514

กิจการค้าปลีกภาย

ใต้เครื่องหมาย 7-ELEVEn ก็ได้ขยายกิจการไปในร้ปแบบต่างๆของ
โลก ด้วยระบบแฟรนไชส์ (Franchise) โดยเริ่มจากประเทศแถบ
ยุโรปและในปี 2516

ก็เข้าไปเปิ ดดำาเนิ นกิจการในประเทศญี่ปุ่น

และประเทศอื่นๆทั่วโลกในเวลาต่อมา

กิจการ

7-ELEVEn

ในปั จจุบัน

ปั จจุบันร้าน 7-ELEVEn มีสาขาทั่วโลกรวมกันกว่า 32,000

แห่ง และมีร้านใหม่เปิ ดเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยทุก 10 ชั่วโมง ซึ่งนับเป็ น

ระบบร้านค้าปลีกประเภทคอนวีเนี ยนสโตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกปั จจุบัน
ร้าน 7-ELEVEn มีสาขาอย่้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
มากกว่า 8,000 แห่ง และมีกิจการที่ได้รับสิทธิการดำาเนิ นการใน
ประเทศต่างๆ 20

กว่าประเทศ

3

ภาพที่

1

เครือข่าย

7-ELEVEN (7 อันดับแรก)

ทีม
่ า : http://www.7eleven.co.th/corp/about_Number_of_branches.php

ทั้งนี้ ในแต่ละวันจะมีผ้มาจับจ่ายในร้าน 7-ELEVEn ทั่วโลก
มากกว่า 10 ล้านคน และได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ของ Convenience
Retailing ที่มีมาตรฐานการจำาหน่ ายสินค้า ทั้งด้านอาหารและบริการ
ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน

4

กิจการ

7-ELEVEn

ในประเทศไทย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เซ็นสัญญาซื้อ
สิทธิการประกอบกิจกรรมค้าปลีก แบบคอนวี
เนี ยนสโตร์ภายใต้ช่ ือ 7-ELEVEn ใน
ประเทศไทยจากบริษท
ั เซาร์แลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (ปั จจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็ น 7-ELEVEn) เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2531 และได้ต้ังบริษท

ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำากัด ขึ้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบ
การค้าปลีกสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ทันสมัย และก่อให้เกิดการกระ
จายสินค้าถึงมือผ้้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษท
ั ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำากัด (มหาชน) ได้เปิ ดดำาเนิ นการ
ร้าน 7-ELEVEn ในเขตกรุงเทพฯ เป็ นแห่งแรกขึ้นที่สาขาพัฒน์พงษ์
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2532 เป็ นร้านสะดวกซื้อที่สะอาด ทันสมัย เปิ ด
บริการตลอด 24 ชั่วโมง เน้นบริการความสะดวก การเลือกเปิ ดที่

ย่านพัฒน์พงษ์น้ัน เป็ นเหตุเพราะมีชาวต่างชาติท่องเที่ยวและสัญจร
ในย่านนั้นมาก และชาวต่างชาติเหล่านี้ ก็มีความคุ้นเคยกับร้ปแบบ
การจับจ่ายใน 7-ELEVEn ที่เป็ นแบบ Self-service ต่างกับร้านโชว

ห่วยที่คนไทยคุ้นเคย มีพ่อค้าแม่ค้าหยิบของให้ เรามีหน้าที่แค่บอกว่า
จะซื้ออะไร กุศโลบายดังกล่าวทำาให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ เป็ นทาง
ลัดส่ก
้ ารทำาความร้้จักกับ 7-ELEVEn
แต่ความพยายามในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผ้้บริโภคนั้น
นอกจากจะแสนยากลำาบากแล้ว ยังต้องใช้เงินทุนมหาศาล ปี 2534

5

บริษท
ั ประสบปั ญหาการขาดทุนสะสม ตั้งแต่เปิ ดดำาเนิ นงานมาได้ปีก
ว่า หลังผ่านพ้นวิกฤติการณ์ในช่วงดังกล่าว บริษท
ั ได้กำาหนด
ยุทธศาสตร์ใหม่ ด้วยการขยายสาขาออกไปส่้ต่างจังหวัด
บริษท
ั ได้นำาระบบแฟรนไชส์ (Franchise) ในการขยายธุรกิจ
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2534 นอกจากนั้นบริษท
ั ฯยังได้เพิ่มนโยบายที่จะ
ขยายธุรกิจต่อไปในเขตภ้มิภาค โดยการทำาสัญญาอนุญาตช่วงเป็ น
อาณาเขต (SUBAREA LICENCE)

โดยมีบริษท
ั ฯที่ขอทำาสัญญา

อนุญาตช่วงดังกล่าว 4 บริษท
ั ได้แก่ บริษท
ั ช้อยมินิสโตร์ จำากัด
(เชียงใหม่) บริษท
ั งานหนึ่ ง จำากัด (ภ้เก็ต) บริษท
ั ยิ่งยงมินิมาร์ท
จำากัด (อุบลราชธานี ) และบริษท
ั ยะลา-เซเว่นอีเลฟเว่น จำากัด
(ยะลา)
ต่อมาได้ขยายสาขาอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ทุกชุมชน สะดวก สบาย
และประหยัดเวลาเดินทาง จนถึงปั จจุบัน 7-ELEVEn ได้รับความ

สำาเร็จอย่างมากทั้งในด้านยอดรวมการจำาหน่ ายและการขยายสาขา
ไปยังภ้มิภาคต่างๆกว่า 4,227 สาขา ทั่วประเทศ (ข้อม้ล ณ วันที่ 8
ตุลาคม 2550)
ร้ปแบบและระบบการบริหารกิจการ 7-ELEVEn ใน

ประเทศไทย ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้ความร้้เทคนิ คและ
ประสบการณ์ของ 7-ELEVEn ที่ได้สะสมพัฒนามากกว่า 50 ปี ใน

หลายประเทศทั้ง อเมริกา ยุโรป และประเทศในเอเชียแปซิฟิค อัน

6

เป็ นหลักประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ทั้งผ้้ประกอบธุรกิจและผ้้บริโภค
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2550 บริษท
ั ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำากัด
(มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็ นบริษท
ั ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) (CP ALL
PUBLIC COMPANY LIMITED) โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวและ
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต อีกทั้งเป็ น
โอกาสเสริมสร้างภาพลักษณ์ของความเป็ น
องค์กรที่ดี มีคณ
ุ ค่าและเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม ทั้งนี้ บริษท
ั ฯ ยังคงมีร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นเป็ น
ธุรกิจหลักเหมือนเดิม โดยทางบริษท
ั ได้กล่าวว่าชื่อ CP ALL เป็ น

เหมือนอุดมการณ์ในการดำาเนิ นธุรกิจของบริษท
ั ที่มุ่งเน้นการ
สร้างสรรค์ส่ิงที่ดีท้ังคุณภาพชีวิตและคุณประโยชน์ต่อทุกๆฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นผ้้ถือหุ้น ล้กค้า ค่้ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ
พนักงาน ชุมชน และสังคมโดยส่วนรวม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการ
ผนึ กกำาลังความเข้มแข็งของธุรกิจหลักเป็ นหนึ่ งเดียว เป็ นการรวม
พลังของพนักงานทุกคนในกลุ่ม เพื่อนำาพาธุรกิจไปส่้เป้ าหมาย ในการ
เป็ น ค่ค
้ ิดและค่้ชีวิตของคนไทย (Daily Life Partner) โลโก้ CP ALL
ประกอบด้วยใบไม้ 3 ใบที่มีชีวิตชีวา มีคำาว่า all อย่้ด้านข้าง โดย
ใบไม้ท้ัง 3 ใบ เปรียบเสมือนการ รวมตัวที่สมบ้รณ์แบบของธุรกิจใน
กลุ่ม ใบไม้สน
ี ้ ำาเงินตรงกลางบ่งบอกถึงความมั่นคงน่ าเชื่อถือ อัน
หมายถึงธุรกิจหลักของบริษท
ั ใบไม้สีเขียวอ่อนทั้งซ้ายและขวา บอก
ถึงการผลิใบใหม่ การเจริญเติบโต การสร้างธุรกิจใหม่สนับสนุน
ความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก

7

ปั จจุบันนอกจากเป็ นผ้้ประกอบการ ร้าน 7-Eleven แล้ว บริษท

ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) ยังเป็ นผ้้ดำาเนิ นธุรกิจอื่นๆ อาทิ บริการ
รับจ่ายบิล โอนเงิน Counter Service, 7-Catalog, บัตรเงินสด
Smart Purse ซึ่งมีผ้ถือบัตร ถึง 1 ล้านใบ, บริษท
ั ซี.พี.ค้าปลีกและ
การตลาด ผ้้ผลิตอาหารแช่แข็งชั้นนำา เช่น อีซ่ีโก มังกรหยกติ่มซำา
ตลอดจน เบเกอรี่อบสด, บริษท
ั รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) ซึ่งเป็ น

ตัวแทนจำาหน่ าย อุปกรณ์ในร้านค้าปลีกอย่างครบวงจร และ บริษท

โกซอฟท์ (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจด้านข้อม้ลสารสนเทศ
เป็ นต้น

แนวทางในการดำาเนิ นธุรกิจของ

7-ELEVEn (Business

Direction)

ปรัชญาองค์กร (Philosophy)
“เราปรารถนารอยยิ้มจากล้กค้าด้วยทีมงานที่มค
ี วามสุข”
“Through our happy employees, we desire to see smiling
from our customers.”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เราคือผ้้ให้บริการความสะดวกซื้อกับล้กค้าทุกชุมชน”
“We serve conveniences to all communities.”

8

พันธกิจ (Mission)
1.

2.

3.

4.

5.

บริษท
ั ฯ จะให้บริการล้กค้าผ้้มีความต้องการสะดวกซื้อ โดยการ
เสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามที่ล้กค้าต้องการ
บริษท
ั ฯ จะสร้างทีมงานที่มีจิตสำานึ กด้านการบริการ มีความ
จงรักภักดีต่อองค์กร มีขวัญกำาลังใจด้วยการมีคณ
ุ ภาพชีวิตการ
ทำางานที่ดี
บริษท
ั ฯ จะร่วมสร้างอนาคตของชาติ ด้วยการสนับสนุนการ
ศึกษาให้เด็กและเยาวชนเป็ นคนเก่ง คนดี มีความสุข
บริษท
ั ฯ จะเป็ นผ้้แสวงหาและนำาเทคโนโลยีก้าวหน้ามาใช้เป็ น
เครื่องมือการบริหารงานให้ครบทุกด้านอย่างสมบ้รณ์
บริษท
ั ฯ จะสร้างองค์กรคุณภาพให้ก้าวทันกระแสการ
เปลี่ยนแปลงส่้ธุรกิจใหม่

ค่านิ ยม 7 ประการ (7-Value)
หากกล่าวถึงค่านิ ยม บริษท
ั มีค่านิ ยม 7

ประการ (7-Value)

หรือความเชื่อที่เป็ นพื้นฐานของการกำาหนดพฤติกรรมขององค์กรที่
นำาไปส่้การปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน และถือเป็ นกรอบปฏิบัติแก่
พนักงานทุกคนเพื่อร่วมสรรค์สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและ
แกร่ง •นองค์
กล้ากรที
• ่เสัปีจ
จะวาจา
ทรงคุณค่า ดำารงความเป็
่ ยมด้
วยคุณ•ภาพ พร้อมให้
บริการอันประทับใจแก่ล้กค้าทุกคน
สามัคคี • มีน้าใจ
ให้ความเคารพผ้อ
้ ืน
่ • ชืน
่ ชม
ความงามแห่งชีวิต

9

แกร่ง : มีความอดทน อดกลั้น และมีทัศนคติท่ีดี
กล้า : กล้าคิด พ้ด ทำา ในเชิงสร้างสรรค์และถ้กต้อง
สัจจะวาจา : รักษาคำาพ้ดที่ให้กับผ้้อ่ ืน
สามัคคี : ทำางานเป็ นทีม เกื้อก้ลกันและกัน
มีน้ ำาใจ : ให้ความช่วยเหลือผ้้อ่ ืนด้วยความจริงใจ
ให้ความเคารพผู้อ่ ืน : เคารพในความคิดและให้
เกียรติซึ่งกันและกัน

ชื่นชมความงามแห่งชีวิต : แบ่งเวลาในการทำางาน
และใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม

10

โครงสร้างองค์กรของ

7-

ELEVEn

บริษท
ั ได้เปลี่ยนเป็ นบริษท

มหาชนจำากัด ในวันที่ 12 มีนาคม 2542 โดยมีคุณธนิ นทร์ เจียรวน

นท์ ดำารงตำาแหน่ งประธานกรรมการบริษท
ั และได้มอบหมายภาระใน
การบริหารจัดการ ร้านค้าปลีกยุคใหม่ท่ีมีภาระอันหนักหน่ วงเพราะ
เป็ นร้านสะดวกซื้อใหม่ท่ีคนไทยยังไม่คน
ุ้ เคย ให้มาอย่้ในความด้แล
ของคุณก่อศักดิ ์ ไชยรัศมีศักดิ ์ ผ้้เป็ นนักบริหารระดับคีย์แมนคนสำาคัญ
คนหนึ่ งของเครือ ซี.พี. ที่คุณธนิ นทร์ เจียรวนนท์ ให้ความไว้วางใจ

และเชื่อถือในฝี มือ วิสย
ั ทัศน์ ในการบริหารที่เคยสร้างผลงานมาแล้ว
ในฐานะผ้้บริหารรุ่นใหม่ของเครือ ซี.พี.
กล่าวกันว่านับตั้งแต่คณ
ุ ก่อศักดิ ์ ไชยรัศมีศักดิ ์ ได้เข้ามารับ
ตำาแหน่ งหลังจากเปิ ดร้านเซเว่นฯไปได้ซักระยะหนึ่ งแล้วนั้น มีภาระ
เร่งด่วนในการที่จะนำาเซเว่นอีเลฟเว่นมุ่งส้้ความสำาเร็จนั้นก็คือการ
สรรหาคนเก่งส่้องค์กร การขยายสาขา และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยมีความเข้าใจในร้านสะดวกซื้อยุคใหม่ทีเป็ น
บริษท
ั ของคนไทยอย่างแท้จริงและเล็งเห็นความสำาคัญของร้านค้า
ปลีกตามแหล่งชุมชนใกล้บ้านที่มีมาตั้งแต่อดีต จึงนำาธุรกิจแบบ
ดั้งเดิมมาผสมผสานกับระบบการจัดการที่มีคุณภาพและทันสมัย ซึ่ง
จะช่วยให้ผ้บริโภคสามารถซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพและ
การบริการที่เป็ นเลิศ สะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลาในการเดิน
ทางพร้อมกับเป็ นการปลุกกระแสความนิ ยมร้านค้าปลีกขนาดเล็กให้
ฟื้ นคืนชีพขึ้นอีกครั้ง ซึ่งในขณะนั้นห้างสรรพสินค้าและดิสเคาน์สโตร์
จากต่างประเทศกำาลังเข้ามาเพื่อสร้างฐานธุรกิจในเมืองไทย

11

คุณก่อศักดิ ์ ได้เริ่มภารกิจในการแสวงหาคนเก่งเข้าส่้องค์กร
เพื่อเข้ามาช่วยกันนำาเซเว่นอีเลฟเว่น ส่ค
้ วามสำาเร็จโดยที่มีวส
ิ ัยทัศน์
ในการบริหารงานว่า การทำางานกันเป็ นทีมเท่านั้นถึงจะประสบความ
สำาเร็จได้ ดังนั้นคณะเจ้าหน้าที่บริหารที่ถ้กคัดสรรเข้ามาถึงล้วนแต่
เป็ นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็ นอย่างยิ่ง เริ่มตั้งแต่ คุณพิทยา เจียร
วิสิฐกุล, คุณปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล, คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว, คณกมล
ศักดิเ์ ดชยนต์, คุณชวน นิ่ มกิตติกุล, คุณธานิ นท์ บ้รณมานิ ต, คุณ
โกษา พงศ์สุพัฒน์, คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ และคุณสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

ซึ่งล้วนแต่มีความถนัดในการบริหารเฉพาะทางที่มากความสามารถ
ทุกคน และเดินตามนโยบายการบริหารแบบกระจายอำานาจ สร้างทีม
งานย่อยในส่วนต่างๆเพิ่มเติมเพื่อรองรับภารกิจในองค์กร

ภาพที่

2

โครงสร้างองค์กรของบริษท
ั ซี.พี. ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ทีม
่ า : http://www.7eleven.co.th/corp/investorzone_groupstructure.php

12

ความแข็งแกร่งแห่งองค์กร
ความแข็งแกร่งของบริษท
ั เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุก
คนในองค์กรเพื่อมุ่งส่้องค์กรคุณภาพที่สร้างสรรค์ความสะดวกสบาย
ในชีวิตประจำาวันให้แก่คนไทยทุกท้องถิ่น
บริษท
ั มุ่งเน้นให้บริการอย่างอบอุ่นเป็ นกันเอง บุคลากรทุกคน
เรียนร้้และเข้าใจในศิลปะการให้บริการอันเป็ นหัวใจของร้านสะดวก
ซื้อ บริษท
ั มีการสำารวจความต้องการของล้กค้าอย่างสมำ่าเสมอและต่อ
เนื่ อง จึงทำาให้สามารถสรรหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคณ
ุ ภาพตามที่
ล้กค้าต้องการได้อย่างรวดเร็วทันเวลา ตอบสนองความสะดวกในชีวิต
ประจำาวันได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาร้ปแบบการ
บริการให้ทันสมัย เพื่อสามารถตอบรับกับความต้องการของผ้้บริโภค
ได้ตลอดเวลา นับเป็ นร้านสะดวกซื้อรายแรกที่เปิ ดให้บริการ
“เคาน์เตอร์เซอร์วิส” เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
ชำาระค่าสาธารณ้ปโภคทุกประเภท นับว่าบริการเหล่านี้ เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง เห็นจากการมีผ้มาใช้บริการ
จำานวนมาก เพราะสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทาง ทั้งยังชำาระได้ตลอด 24 ชั่วโมง
องค์กรคุณภาพ
การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่ อง เป็ นอีกหนึ่ งความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการโดยรวมของกิจการร้านสะดวกซื้อเซ
เว่นอีเลฟเว่นให้ทันสมัยในด้านร้ปลักษณ์และการบริการร้ปแบบใหม่ๆ
ตลอดเวลา บริษท
ั เล็งเห็นความสำาคัญของบุคลากร ซึ่งถือเป็ น
ทรัพยากรสำาคัญของบริษท
ั เนื่ องจากเป็ นผ้้มีหน้าที่ผลิตผลงาน
คุณภาพส่้ประชาชน จึงได้มีการนำากิจกรรมเพิ่มผลผลิตมาใช้ใน
กระบวนการทำางานให้มีประสิทธิภาพอย่้เสมอและสามารถวัดผลการ
ทำางานได้อย่างชัดเจน เพื่อดำารงไว้ซึ่งความเป็ นบริษท
ั ที่มีจรรยา
บรรณในการดำาเนิ นธุรกิจ

13

ความเป็ นเลิศในด้านภาวะผู้นำา
บริษท
ั ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าประสบความสำาเร็จ
ในการดำาเนิ นกิจการร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย
โดยขยายกิจการและสามารถเพิ่มร้านสาขาอย่างรวดเร็ว ความ
สำาเร็จนี้ ส่วนหนึ่ งเกิดจากการที่ผ้บริหารของบริษท
ั มีวิสัยทัศน์อันกว้าง
ไกล และให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากรควบค่้ไปกับการ
พัฒนาองค์กรมาโดยตลอด ดังนั้นจึงได้รับการคัดเลือกจากสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ให้เป็ นกรณีศึกษาการปฏิบัติท่ีเป็ นเลิศ (Best
Practice) ตามกรอบแนวทางของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand
Quality Award: TQA) ที่มค
ี วามเป็ นเลิศในด้านภาวะผ้้นำา (ซึ่งตั้งแต่
ปี 2546 เป็ นต้นมาจนถึงปั จจุบัน บริษท
ั ฯ และบริษท
ั ในกลุ่ม ได้รับ

รางวัลเกียรติยศระดับประเทศ ในการบริหารจัดการส่้ความเป็ นเลิศ
หรือ TQC : Thailand Quality Class รวม5 รางวัล) กล่าวคือ เป็ น
องค์กรที่มก
ี ารกำาหนดทิศทางการดำาเนิ นธุรกิจอย่างชัดเจน รวมถึง
การมองหาโอกาสทางธุรกิจในอนาคต มีวิธีการแปลงนโยบายส่้การ
ปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามวัดผลและทบทวนทิศทางขององค์กรอย่าง
เป็ นระบบ มีการมอบอำานาจให้แก่ผ้บริหารและพนักงานอย่างเหมาะ
สม ส่งเสริมการเรียนร้้และการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมทั้งการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดำาเนิ นโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างสมำ่าเสมอ

มุ่งสู่การบริหารคุณภาพทัว
่ ทัง
้ องค์กร
บริษท
ั ฯ มีนโยบายมุ่งส่้การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
หรือ Total Quality Management (TQM) ซึ่งถือเป็ นความต่อ

เนื่ องจากการวางรากฐานงานคุณภาพและระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2000 ที่บริษท
ั ฯมุ่งมั่นดำาเนิ นการมาตลอดระยะเวลา 5 ปี

14

ที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award: TQA) เป็ นกรอบ
แนวทางในการดำาเนิ นงานเพื่อให้บรรลุผล
นโยบายนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นยกระดับ
ของธุรกิจให้เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล สร้าง
ความสามารถในการขางขัน รวมทั้งตอบสนอง
ความต้องการของล้กค้า ค่้ค้า พนักงาน และ
สังคมส่วนรวม

รูปแบบการดำาเนิ นงานของ

7-ELEVEn

บริษท
ั สรรหาทำาเลที่ต้ังในชุมชนต่างๆทุก
ท้องถิ่นทั่วปะเทศ เพื่อขยายการให้บริการไปส่้ประชาชนอย่างทั่วถึง
โดยอาศัยความร้้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากร ประกอบกับ
ประสบการณ์ของผ้้บริหาร โดยใช้ข้อม้ลด้านประชากร เศรษฐกิจ
สังคม กฎหมาย และสภาพแวดล้อมที่ครบถ้วน ดังนั้นจึงมีเซเว่
นอีเลฟเว่นเปิ ดให้บริการอย่้ทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็ นในเขตชุมชุน สถาน
ศึกษา สถานี บริการนำ้ามัน ป.ต.ท. ที่กระจายอย่้ท่ัวทุกภาค นับว่าการ
ขยายสาขาของเซเว่นอีเลฟเว่นเป็ นไปอย่างครอบคลุมทั่งถึงทุกถิ่น
ไทย โยสรรหาพนักงานประจำาร้านที่มีถ่ินพำานักในพื้นที่ ซึ่งมีความ
เข้าใจในวัฒนธรรมของชุมชน ถือเป็ นการสร้างงานและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพให้แก่ประเทศชาติโดยรวม
เพราะความพึงพอใจในคุณภาพมาตรฐานที่เซเว่นอีเลฟเว่นมี
เพื่อนบ้านด้วยดีเสมอมาทำาให้เราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และ
เพื่ออาสาเป็ นมิตรข้างบ้านของคุณทุกคนให้มากที่สุดครอบคลุมทั่วทุก
ภาคของประเทศ เราจึงทยอยเพิ่มสาขามากขึ้นอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้
สามารถครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของผ้้บริโภคมากยิ่งขึ้น
สำาหรับร้ปแบบการขยายสาขามีอย่้ 3 ลักษณะ คือ

15

ร้านสาขาบริษท
ั (Corporate Store) เป็ นร้านที่บริษท
ั เป็ น

เจ้าของและบริหารงานเองทั้งหมด บริษท
ั เป็ นผ้้ลงทุนในอุปกรณ์ค้า
ปลีกต่างๆ การตกแต่งร้าน และต้นทุนค่าสินค้า รวมทั้งเป็ นผ้้บริหาร
ร้าน
ร้านค้าแฟรนไชส์ (Franchise Store) เป็ นการเปิ ดโอกาส

ให้ผ้สนใจ รวมทั้งพนักงานสามารถเข้ามาบริหารร้านภายใต้ระบบอัน
ทันสมัย โดยบริษท
ั จะให้ความช่วยเหลือในการดำาเนิ นธุรกิจอย่างใกล้
ชิด ให้ความร้้ ความเข้าใจในการบริหารงาน หลักการคัดเลือก
สินค้า ระบบการเงิน มีแผนส่งเสริมการขายและแผนการโฆษณาทั่ว
ประเทศอย่างสมำ่าเสมอ รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยแนะนำาเทคนิ ค
การจัดการแบบใหม่ๆ อย่างสมำ่าเสมอ โดยผ้้สนใจทำาธุรกิจสามารถ
เลือกร้านสาขาที่กำาลังเปิ ดดำาเนิ นการหรือเปิ ดดำาเนิ นการแล้ว แต่ใน
กรณีท่ีผ้สนใจมีทำาเลเองทางบริษท
ั จะดำาเนิ นการวิเคราะห์ทำาเลโดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยระยะเวลาอนุญาตให้ดำาเนิ นการ
ร้านและผลประโยชน์ตอบแทนจะขึ้นอย่้กับประเภทของแฟรนไชส์
ผู้ประกอบการรับสิทธิช่วงในอาณาเขต (Sub Area
License Stores) คือร้านที่บริษท
ั ทำาสัญญาอนุญาตให้สท
ิ ธิช่วงแก่ผ้
ประกอบการท้องถิ่นในการเปิ ดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เฉพาะใน

อาณาเขตที่กำาหนด ปั จจุบันมี 4 ราย ได้แก่ ภ้เก็ต ยะลา เชียงใหม่

และอุบลราชธานี โดยผ้้รับสิทธิช่วงจะรับผิดชอบการเปิ ดสาขาและ
บริหารร้าน ในขณะที่บริษท
ั จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้าน
ต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน มีผ้ประกอบการคือ

ภาคเหนื อตอนบน บริษท
ั ช้อยส์ มินิสโตร์ จำากัด ในเครือตันตรา
ภัณฑ์ ขยายร้านในเขตจังหวัด เชียงใหม่ ลำาพ้น แม่ฮ่องสอน

16

ภาคใต้ตอนบน บริษท
ั งานหนึ่ ง จำากัด ในเครืองานทวี ขยาย
ร้านในเขตจังหวัด ภ้เก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง
ภาคใต้ตอนล่าง บริษท
ั ยะลาศรีสมัย จำากัด ขยายร้านในเขต
จังหวัด ยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส
ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง บริษท
ั ซี.เอ็น.บี. (1993)
จำากัด ขยายร้านในเขต อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์
อำานาจเจริญ

ณ สิน
้ ปี 2550 บริษท
ั มีร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศรวม 4,279
สาขา (ถือเป็ นประเทศที่มีร้าน 7-Eleven มากเป็ นอันดับที่ 4 ของโลก
รองจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐไต้หวัน) โดย
เป็ นร้านในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2,210 สาขา (คิดเป็ นร้อยละ 52)
เป็ นร้านในต่างจังหวัด 2,069 สาขา (คิดเป็ นร้อยละ 48)

ทีม
่ า : Presentation of FY07 result
ภาพที่

(February 2008)

3

จำานวนสาขาของเซเว่น แบ่งตามพื้นที่

17

เมื่อแบ่งตามประเภทของร้านพบว่า มีร้านสาขาบริษท
ั 2,462
สาขา (คิดเป็ นร้อยละ 58) เพิ่มจากปี ที่แล้ว 344 สาขา ส่วนที่เหลือ
เป็ นร้านแฟรนไชส์ 1,562 สาขา (คิดเป็ นร้อยละ 37) เพิ่มจากปี ที่แล้ว
112 สาขา และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต 255 สาขา (คิดเป็ น
ร้อยละ 6) เพิ่มจากปี ที่แล้ว 39 สาขา ปั จจุบันมีล้กค้าเข้าร้าน 7Eleven เฉลี่ยวันละ 4.5 ล้านคน หรือ 1,155 คนต่อวัน

ภาพที่

4

จำานวนสาขาของเซเว่นอีเลฟเว่น แบ่งตามประเภทของร้าน

ทีม
่ า : Presentation of FY07 result (February 2008)

18

ภาพที่

5 Sales and Spending per Ticket

ทีม
่ า : Presentation of FY07 result (February 2008)

ณ สิน
้ ปี 2550 บริษท
ั มีร้านในทำาเลปกติ 3,665 สาขา (คิดเป็ น
ร้อยละ 86) และร้านในสถานี บริการนำ้ามัน ปตท. 614 สาขา (คิด
เป็ นร้อยละ 14)
เมื่อผ้้บริโภคยังคงมีความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจและค่าใช้
จ่ายในขณะที่ความเชื่อมั่นยังไม่ฟ้ ื นตัว เป็ นผลให้คาดว่าทั้งปี 2550

19

ม้ลค่าค้าปลีกในระบบภาษีในภาพรวมจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3
คิดเป็ นม้ลค่ากว่า 2.4 ล้านล้านบาท ในขณะที่ภาวการณ์แข่งขันส้ง
โดยเฉพาะในส่วนของค้าปลีกสมัยใหม่ในลักษณะ Chain Store ทั้งใน
ร้ปแบบของการขยายสาขาและการนำากลยุทธ์ทางการตลาดในร้ป
แบบต่างๆ มาใช้เพื่อดึงด้ดผ้้บริโภคในภาวะที่ยังต้องระมัดระวังการใช้
จ่าย ไตร่ตรองในการซื้อ เน้นความคุ้มค่าคุ้มราคามากขึ้น

อย่างไรก็ตามจากราคานำ้ามันที่เพิ่มส้งขึ้นได้ส่งผลต่อร้ปแบบ
การใช้ชีวิตของผ้้บริโภค ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ของที่อย่้อาศัยประเภทคอนโดมิเนี ยม อพาร์ตเมนต์ แฟลต สะท้อนให้
เห็นถึงความต้องการความสะดวกสบาย ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ในขณะเดียวกันร้ปแบบพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยก็
เปลี่ยนแหลงไปเช่นเดียวกัน โดยส่วนหนึ่ งมีการลดความถี่ในการซื้อ
ลงและซื้อของเท่าที่จำาเป็ น รวมไปถึงการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีก
ใกล้บ้านหรือที่ทำางานมากขึ้น
นอกจากนี้ จากความไม่แน่ ชัดของ พ.ร.บ. ค้าปลีกฯ ส่งผลให้ผ้
ค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจากการควบคุม เริ่มปรับ
ตัวโดยการขยายสาขาในขนาดที่เล็กลง รวมไปถึงทดลองร้ปแบบ
ใหม่ๆ ในขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงชุมชนได้มากขึ้น ปั จจัยเหล่านี้ เป็ น
ผลให้ธุรกิจค้าปลีกประเภท Community Mall รวมไปถึงร้านค้าปลีก

ขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงชุมชน โดยเฉพาะร้ปแบบร้านสะดวกซื้อ
ยังคงสามารถขยายตัวและเป็ นที่สนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่ องทั้ง
จากผ้้ประกอบการรายเดิมและผ้้ค้าปลีกในตลาดอื่น ซึ่งมีท้ังร้ปแบบที่
ประกอบการเองและขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์ โดยในปี 2550
มีจำานวนร้านค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อในลักษณะ Chain Store

20

เพิ่มขึ้นกว่า 780 สาขาซึ่งในจำานวนนี้ รวมถึงการขยายสาขาของ 7Eleven จำานวน 495 สาขา

ภาพที่

6

จำานวนสาขาของเซเว่นอีเลฟเว่น แบ่งตามพื้นทีใ
่ นชุมชนและ
สถานี บริการนำ้ ามัน
ทีม
่ า : Presentation of FY07 result (February 2008)

หมายเหตุ : ร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ในลักษณะ Chain Store Format
ภาพที่

7

จำานวนสาขาของร้านสะดวกซื้อ ทัง
้ ในชุมชนและสถานี บริการ
นำ้ ามัน

ทีม
่ า : รายงานประจำาปี 2550 ของ บริษท
ั ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

21

กลุ่มบริษท
ั ในเครือ

CP ALL

บริษท
ั ได้ขยายการลงทุนไปธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนและเสริมธุรกิจ
ร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยอย่างต่อเนื่ อง

ภาพที่

8 Group Structure of CP ALL Public Company Limited

ทีม
่ า :
http://www.7eleven.co.th/corp/investorzone_groupstructure.php
ในปี 2537 เริ่มลงทุนในบริษท
ั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำากัด (CS)

เพื่อประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนรับชำาระเงินค่าสินค้าและบริการ

22

ในปี 2539 ลงทุนในบริษท
ั ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำากัด
(CPRAM) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ ายอาหารแช่แข็งและเบ
เกอรี่

ในปี 2542 ลงทุนในบริษท
ั รีเทลลิ้งค์ ( ประเทศไทย ) จำากัด
(RTL) เพื่อประกอบธุรกิจการจำาหน่ ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก
ในปี 2544 ได้จัดจั้งบริษท
ั ไทยสมาร์ทคาร์ด จำากัด (TSC) ร่วม

กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้บริการชำาระค่าสินค้าและบริการผ่าน
บัตรเติมเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (Smart Purse)
ในปี 2546 ได้จัดตั้ง บริษท
ั โกซอฟ (ประเทศไทย) จำากัด

(GOSOFT) เพื่อให้บริการออกแบบและพัฒนาด้านสารสนเทศ จัดตั้ง
บริษท
ั เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำากัด (MAM) เพื่อให้บริการปรึกษา

วางแผนกิจกรรมทางการตลาด และบริษท
ั ไดนามิค แมเนจเม้นท์
จำากัด (DM) เพื่อให้บริการบริหารงานกิจกรรมการขนส่งและกระจาย
สินค้า

ในปี 2547 บริษท
ั ได้จัดตั้ง บริษท
ั ศึกษาภิวัฒน์ จำากัด เพื่อให้

บริการด้านการศึกษาโดยดำาเนิ นโครงการสถาบันการศึกษาในชื่อว่า
ปั ญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิร้ป
การศึกษาของภาครัฐ โดยเฉพาะส่วนของการเรียนการสอนระดับ
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถผลิตบุคลากรได้ตรง
กับความต้องการและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจค้า
ปลีก เพื่อนำาไปส่้การพัฒนาประเทศในอนาคต

23

ในปี 2548 บริษท
ั ได้เปิ ดคำาเนิ นการ โรงเรียนปั ญญาภิวฒ
ั น์เทค

โนธุรกิจ อย่างเป็ นทางการ เน้นการเรียนร้้ด้วยการทำางานจริง มีราย
ได้ระหว่างเรียน จบแล้วสามารถทำางานได้ทันที และได้เริ่มเปิ ด
ดำาเนิ นการบริการโอนเงินผ่านบัตร “เชื่อมรัก” และการชำาระเงินค่า
สินค้าและบริการต่าง ๆ ด้วยบัตร Smart Purse ซึ่งเป็ นบัตรเงินสด
ดิจิตอล

ในปี 2549 บริษท
ั ได้ดำาเนิ นก่อตั้งบริษท
ั ปำ ญญธารา จำากัด เพื่อ

ประกอบธุรกิจการจัดการฝึ กอบรม และการจัดสัมมนาทางวิชาการ
รวมทั้งได้เปิ ดศ้นย์การศึกษาปั ญญาภิวัฒน์ อีก 20 แห่ง ทั้งใน

กรุงเทพฯและต่างจังหวัดทั่วประเทศ เปิ ดโอกาสให้เยาวชนทุกชุมชน
สามารถเข้าเรียนใกล้บ้าน ทำางานในท้องถิ่น
ในปี 2550 นี้ บริษท
ั ยังได้เปิ ด สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เน้นการเรียนการสอน และศึกษา
วิจัยทางด้านธุรกิจค้าปลีกเป็ นแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งได้รับความ
สนใจจากเยาวชนทั่วทุกภ้มภ
ิ าค
นอกจากการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่น ๆ โดยการจัดตั้ง
บริษท
ั ย่อยและบริษท
ั ร่วมเพิ่มเติมแล้ว บริษท
ั ยังมีการขยายช่องทาง
ธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการของบริษท
ั เองอีก โดยในปี 2541 ได้
เปิ ดตัวธุรกิจ 7 Catalog Order เพื่อเป็ นการขยายช่องทางธุรกิจ เพิ่ม
ทางเลือกให้กับล้กค้าในการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น โดยพัฒนาจาก Mail
Order จัดทำาเป็ นแผ่นพับไปส่้ “วารสารแคตตาล็อค” และในปี 2544

24

ได้เปิ ดตัวธุรกิจ Book Smile (เดิมชื่อ 7 Today) เพื่อเป็ นช่องการ
ขยายช่องทางธุรกิจด้านการจำาหน่ ายหนังสือและวารสาร

(Update ณ วันที่ 2 ม.ค. 2551)
ภาพที่

9

สัดส่วนจำานวนสาขาของร้านค้าปลีกสะดวกซื้อ และร้าน
สะดวกซื้อในปั ๊ มนำ้ ามัน

ทีม
่ า : ACl Knowledge Center http://7net/ACI/INDEX.ASP

จากข้อม้ลสัดส่วนของจำานวนร้านสาขาของร้านสะดวกซื้อ ทำาให้
ทราบว่า ณ. ปั จจุบันมีร้านสะดวกซื้อที่มีสัดส่วนจำานวนสาขาที่ครอบ
ครองสัดส่วนตลาดมากที่สด
ุ 3 อันดับแรกคือ อันดับ 1 คือ 7ELEVEN อันดับ 2 คือ V-Shop และอันดับ 3 คือ Family Mart ซึ่ง 7ELEVEN มีจำานวนสาขา 4279 สาขา และมีสัดส่วนของ Market
share ถึง 55%

25

โครงสร้างรายได้

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษท
ั มาจากรายได้จากการขายสุทธิและ
รายได้การให้บริการ ซึ่งสามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจได้เป็ น 3 กลุ่ม ดัง
ต่อไปนี้

* ตัวเลขก่อนหักรายการระหว่างกัน
/1 รวมยอดขายบัตรโทรศัพท์ ตั้งแต่เดือน กันยายน 2548

/2 ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจำาหน่ ายอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่ของ CPRAM ธุรกิจเป็ น
ตัวแทนรับชำาระค่าสินค้าและบริการของ CS และธุรกิจจำาหน่ ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้า
ปลีกของ RTL และรายได้จากบริษท
ั ย่อยอื่นๆ

ภาพที่

10

รายได้ของบริษท

ทีม
่ า : รายงานประจำาปี 2550 ของ บริษท
ั ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เกิดขึ้นที่
สาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุ่มธุรกิจอื่นประกอบด้วยธุรกิจ
บริการรับชำาระค่าสินค้าและบริการ ธุรกิจอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่
ธุรกิจจำาหน่ ายและบริการอุปกรณ์ค้าปลีก ธุรกิจบริการรับชำาระค่า
สินค้าและบริการผ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด และธุรกิจอื่น

26

เป้ าหมายการดำาเนิ นธุรกิจ

บริษท
ั มีเป้ าหมายที่จะเป็ นผ้้นำาในธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อใน
ประเทศไทยที่สามารถตอบสนองความต้องการของล้กค้าที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเน้นจุดเด่นของการนำาเสนอ “ความ
สะดวก” ให้กับล้กค้า สำาหรับการซื้อสินค้าและใช้บริการต่างๆ ด้วย
ทำาเลร้าน 7-Eleven ที่กระจายครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางและส่วน
ใหญ่จะเปิ ดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษท
ั มีแผนที่จะเปิ ดร้าน
7-Eleven ในปี 2551-2552

ปี ละประมาณ 400-450 สาขา ทั้งในร้ป

แบบของร้านในทำาเลปกติ และร้านในสถานี บริการนำ้ามันของบริษท

ปตท. จำากัด (มหาชน) เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ของล้กค้ากลุ่มเป้ า
หมายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

27

ภาพที่

11 Future and CAPEX Plan

ทีม
่ า : Presentation of FY07 result (February 2008)
โดยบริษท
ั ยังให้ความสำาคัญในการวางตำาแหน่ งร้าน 7-Eleven

ให้เป็ นร้านค้าสะดวกซื้อที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มครบวงจร
โดยเน้นการขายสินค้าบริโภคมากกว่าสินค้าอุปโภคเนื่ องจากสินค้า
บริโภคโดยทั่วไปจะมีอัตราผลตอบแทนที่ส้งกว่าสินค้าประเภทอุปโภค
และเป็ นการวางตำาแหน่ งของร้าน 7-Eleven ให้แตกต่างจากร้านค้า
ปลีกประเภทอื่น ในขณะเดียวกันบริษท
ั จะใช้ประโยชน์จากเครือข่าย

ร้าน 7-Eleven ในการให้บริการเสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่
ล้กค้า อาทิเช่น การเป็ นตัวแทนรับชำาระค่าสินค้าและบริการของ
เคาน์เตอร์ เซอร์วิส การสั่งซื้อสินค้าทาง 7 Catalog เป็ นต้น

28

นอกจากนี้ บริษท
ั ได้ต้ังเป้ าหมายไว้ว่า ภายใน 7 ปี หากไม่มก
ี าร

เปลี่ยนแปลงใดๆ จำานวนสาขาของเซเว่นอีเลฟเว่นน่ าจะไปได้ถึง

7,000 สาขา นอกจากนี้ ในปี หน้าซีพีออลล์ยังตั้งเป้ าหมายที่จะบุกต่าง
ประเทศ โดยมีเป้ าหมายที่เวียดนาม และจีน ขณะที่ยอดขายของเซเว่
นอีเลฟเว่นในปี นี้ บริษท
ั คาดว่าจะทำารายได้ประมาณ 7 หมื่นล้าน
บาท ขณะในปี 2552 นั้น คาดว่าจะเติบโตขึ้นประมาณ 10-20% ซึ่ง
ทางบริษท
ั ได้กล่าวว่าสิ่งสำาคัญที่สุดของเซเว่นอีเลฟเว่นในขณะนี้ คือ
การเตรียมบุคคลากร เพื่อที่จะรองรับการขยายงานในอนาคต โดย

เฉพาะ 7,000 สาขาอีกภายใน 7 ปี นั้น จะต้องใช้คนเพิ่มอีกหลายหมื่น
คน

ผลการดำาเนิ นงานของกลุ่มธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ

ในปี 2550 กลุ่มธ่รกิจร้านค้าสะดวกซือ
้ มียอดขายส่ทธิรวมทัง้

สิน
้ 77,458 ล้านบาท ซึง่ เพิม
่ ขึน
้ จากปี ทีแ
่ ล้ว 11,403 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 17.3 การเพิม
่ ขึน
้ ของยอดขายส่ทธิมีสาเหต่
สำาคัญมาจากการขยายสาขา และยอดขายเฉลีย
่ ตุอร้านตุอวันเพิม

ขึน
้ โดยอัตราการเพิม
่ สาขาคิดเป็ นร้อยละ 13.1 เทียบจากปี 2549
โดยมีร้านสาขาเพิม
่ ขึน
้ จำานวน 495 สาขา และจากอัตราการ
เติบโตของยอดขายไมุรวมบัตรโทรศัพท์เฉลีย
่ ตุอร้านตุอวันของร้าน
7-Eleven เดิม (Same store sales growth) ร้อยละ 5.9 สัดสุวน
ต้นท่นของสินค้าโดยเปรียบเทียบกับยอดขายในปี 2550 เทุากับ

29

ร้อยละ 75.5 ลดลงจากปี 2549 เทุากับร้อยละ 75.8 เนือ
่ งจาก
การผสมผสานของสินค้าภายในร้าน (Product Mix) ในขณะที ่
กำาไรขัน
้ ต้นของกลุ่มธ่รกิจเพิม
่ เป็ น 18,990 ล้านบาท ในปี 2550
ซึง่ เพิม
่ ขึน
้ 2,976 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.6 จากปี 2549 ใน
สุวนรายจุายการดำาเนินงานมีจำานวนเพิม
่ ขึน
้ จากปี ทีแ
่ ล้ว 3,569
ล้านบาท หรือร้อยละ 21.5 เป็ นผลสืบเนือ
่ งมาจากการขยายสาขา
กลุ่มธ่รกิจร้านค้าสะดวกซือ
้ มีรายได้ เทุากับ 81,807 ล้าน
บาท เพิม
่ ขึน
้ จากปี 2549 ร้อยละ 17.7 กำาไรจากการดำาเนินงาน
เทุากับ 3,133 ล้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จากปี 2549 ร้อยละ 9.4 และ
กำาไรส่ทธิเทุากับ -2,216 ล้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จากปี 2549 ร้อยละ 13

ภาพที่

12 Total Revenue and Net Profits (Company Only)

ทีม
่ า : Presentation of FY07 result (February 2008)

30

ภาพที่

13 Operating profit (By Business Segment)

ทีม
่ า : Presentation of FY07 result (February 2008)

31

32

7-ELEVEn

ในสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ

เมื่อทราบถึงธุรกิจแล้ว จึงจำาเป็ นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมที่มีผลต่อการดำาเนิ นธุรกิจของเซเว่นอีเลฟเว่น โดยใช้
SPEELTD Analysis, Five Forces Model และ SWOT analysis
ดังนี้

SPEELTD Analysis

S

– Social: ปั จจัยด้านสังคม

ปั จจุบันนี้ พฤติกรรมการตัดสินใจจับจ่ายของผ้้บริโภคตามหัว
เมืองใหญ่ๆ ผ้้บริโภคนิ ยมเข้าไปในจับจ่ายในร้านค้าที่มีมากกว่าความ
เป็ นร้านค้าทั่วไป อาทิ ร้านที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการจับ
จ่าย พนักงานมีอัธยาศัยที่ดี สะดวกในการหาที่รับประทานอาหารผ้้
บริโภค ผ้้บริโภคที่จับจ่ายสินค้าครั้งละมากๆ จะมีความถี่ในการจับ
จ่ายสินค้าน้อย จะนิ ยมเข้าไปจับจ่ายใน Hyper market ซึ่งผ้้บริโภค

กลุ่มนี้ จะมีการวางแผนการซื้อล่วงหน้า มีการเปรียบเทียบราคาและ
คุณภาพระหว่างแบรนด์ ฉลาดในการซื้อ ส่วนผ้้บริโภคที่มีพฤติกรรม
ซื้อสินค้า ปริมาณน้อย จะมีความถี่ในการจับจ่ายมากกว่า ไม่มีการ
วางแผนล่วงหน้า เป็ นการซื้ออย่างเร่งด่วน จะนิ ยมเข้า Convenience
Store ผ้้บริโภคกลุ่มนี้ จะไม่สนใจราคา แต่จะสนใจว่าร้านที่เข้าไปนั้น

มีของที่ต้องการหรือเปล่า ซึ่งในเอเชียเมื่อเทียบกันแล้วในเมืองไทย
พฤติกรรมผ้้บริโภคตามหัวเมืองใหญ่ๆ จะนิ ยมซื้อของในโมเดิร์นเทรด
มากขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจเติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน การ
ประกอบธุรกิจใดๆ ก็ตามต้องมีการกระทำาใดๆ เพื่อตอบแทนกลับส่้

33

สังคมและชุมชน เพื่อให้ชุมชนรับร้้
ว่าธุรกิจนั้นไม่ได้หวังแต่ผลกำาไร
เพียงอย่างเดียว ซึ่งทาง 7-Eleven

เองก็มีโครงการหลายๆ โครงการ
ร่วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐและ
เอกชน เพื่อประโยชน์แก่สังคม ดัง
เช่น
1.

ด้านภาษาไทย การอ่าน และการเขียน เช่น
• โครงการโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม
• โครงการประกวดหนังสือดีเด่น รางวัลเซเว่นบุุคอวอร์ด

2.

“กล้าวรรณกรรม” และ “นักเขียนการ์ต้นรุ่นเยาว์

ด้านพัฒนาทักษะทางปั ญญา

- การเผยแพร่ “หมากล้อม” (เกมโกะ)

3. ด้านการศึกษาผ่านประสบการณ์ตรง
4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม

โครงการพัฒนาคร้ผ้สอนพระพุทธศาสนา วิถีพุทธ
กัลยาณมิตร
• โครงการเรายกวัดมาไว้ท่ีเซเว่นฯ

5. การบริการสาธารณประโยชน์

- โครงการบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อมอบแก่ผ้ประสบภัย

“สึนามิ” และผ้้ประสบภัย “นำ้าท่วม”

- โครงการขาดหลอดประหยัดไฟ

- โครงการบริการนำ้าดื่มแก่เจ้าหน้าที่ตำารวจทั่วประเทศ

34

P

– Political

: ปั จจัยด้านการเมือง

การดำาเนิ นธุรกิจในประเทศที่การเมืองมีเสถียรภาพ จะทำาให้
กิจการสามารถดำาเนิ นไปได้อย่างราบรื่นมากกว่าประเทศที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยๆ หรือไม่มีเสถียรภาพ เพราะการดำาเนิ น
ธุรกิจใดๆ นั้นต้องมองในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น เพราะสภาวะ
แวดล้อมเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของธุรกิจ
ต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศที่มีความอ่อนไหวและไม่มีเสถียรภาพ
ทางการเมือง นักลงทุนก็จะไม่ค่อยอยากเข้าไปลงทุนในประเทศเหล่า
นั้นมากนัก
นโยบายของภาครัฐจึงมีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดการลงทุน
ด้านสาธารณ้ปโภคและการขยายความเจริญไปส่้ชุมชน สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ เป็ นปั จจัยสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาด
เล็กเข้าไปส่้ชุมชนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อตอบสนองความต้องการและ
พฤติกรรมของผ้้บริโภคที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว ในสภาวะ
การเมืองที่ไม่ชัดเจน ทำาให้ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผ้้
บริโภคและนักลงทุนเท่าใดนัก ต่างหยุดรอด้สถานการณ์ เพื่อด้
ทิศทางที่แน่ นอน จึงค่อยตัดสินใจลงทุน

E

– Environment

: ปั จจัยด้านสิ่ง

แวดล้อม
ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภ้มิอากาศ การเพิ่มขึ้นของกุาซ
เรือนกระจกจะส่งผลกระทบสร้างความ
เสียหายต่อต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของคน ซึ่งในช่วง 100 ปี ที่ผ่านมา
อุณหภ้มิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น 0.3-0.6

35

องศาเซลเซียส ส่งผลให้สภาพภ้มิอากาศแปรปรวนมากกว่าปกติ และ
ภัยพิบัติจะทางธรรมชาติจะเกิดมากขึ้น จนสร้างความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วโลก โดยมี
การคาดการณ์ว่าต้นทุนที่ประเทศต่างๆ จะต้องจ่ายในการป้ องกัน
และรับมือกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
0.05-0.5 ของ GDP โลก
บริษท
ั ซี พี ออลล์ จำากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความรับผิด

ชอบที่พึงมีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมนั้นๆ จนถือเสมือนเป็ น
ภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็ นการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม
บริษท
ั จึงได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของร้านทั้งภายในและภายนอก
ให้เป็ นร้านที่มีสุขอนามัยที่ดี มีการป้ องกันมิให้ปล่อยนำ้าเสียส่้ชุมชน
เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชุนนั้นๆ รวมทั้งมีการออกแบบร้าน
และอุปกรณ์ภายในร้านให้สะดวกกับล้กค้าในการหาสินค้าได้ง่าย ให้
แสงสว่างและความปลอดภัย และเอื้อต่อการทำางานของพนักงานร้าน
ส่งผลให้ร้าน 7-Eleven ไม่เกิดปั ญหากับชุมชนที่ร้านสาขาไปตั้งอย่้

และบริษท
ั มีนโยบายใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จึงได้นำาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ใน
ร้านสาขา เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานและต้นทุนการดำาเนิ นงาน
ของแต่ละร้านสาขาและยังเป็ นการตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ
นอกจากนี้ บริษท
ั ยังมีโครงการอีกหลายอย่างเพื่อแสดงความรับ
ผิดชอบต่อปั ญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น โครงการ “อย. น้อย” โดย
ทางบริษท
ั ร่วมมือกับ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กระทรวงสาธารณสุข และบริษท
ั เต็ดตรา แพ้ค (ไทย) จำากัด จัด

กิจกรรม “ค่ายยุวชนอาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ให้กับคณะ

36

นักเรียนของโรงเรียนต้นแบบ อย. น้อย และแกนนำา อย. น้อย เน้น
ให้ความร้้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารอย่างปลอดภัย ตลอดจน
ความร้้ด้านการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม

(ที่มา:

http://www.7eleven.co.th/corp/news_all.php?page=4&id=00000043)

E

– Economic: ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ

ในสภาวะที่เศรษฐกิจทั่วประเทศอย่้ในภาวะชะลอตัว การลงทุน
ด้านต่างๆ ต่างเลื่อนการลงทุนออกไปก่อน อีกทั้งปั จจุบันนี้ ราคา
นำ้ามันส้งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เป็ นผลให้กระทบต่อต้นทุนสินค้าจำานวน
มาก ทำาให้ราคาสินค้าเพิ่มส้งขึ้น ด้วยภาวะสองปั จจัยนี้ เป็ นสิ่งสำาคัญที่
ผ้้บริโภคระวังการใช้จ่าย มีการคิดถึงเรื่องความคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
ไปมากขึ้น และใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำาเป็ นเท่านั้น และเน้น ซื้อจากร้าน
ที่สามารถสนองความต้องการได้ครบถ้วน หรือไปที่เดียวได้ครบทุก
อย่างที่ต้องการ
อาจกล่าวได้ว่า สภาพเศรษฐกิจมีผลกระทบไม่มากต่อ
อุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกนี้ เพราะว่าสินค้าที่จำาหน่ ายเป็ นประเภท
อุปโภคบริโภคที่ผ้บริโภคใช้ในชีวิตประจำาวันทั่วไป บางส่วนเป็ นสินค้า
จำาเป็ นซึ่งเศรษฐกิจไม่ดี ก็ไม่ส่งผลต่อยอดขายของสินค้ากลุ่มนี้ แต่
อย่างไรก็ตามยังมีสน
ิ ค้าบางส่วนที่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ จึง
ต้องการศึกษากิจกรรมการส่งเสริมการขายที่มีวิธีการจัดรายการที่มี
ประสิทธิผลเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะยุคเศรษฐกิจตกตำ่า อย่างในปั จจุบัน
ที่ผ้บริโภคจะมีการการจับจ่ายใช้สอยโดยระมัดระวังขึ้น

L

– Legal: ปั จจัยด้านกฎหมาย

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศ
นั้นๆ ย่อมส่งผลต่อการดำาเนิ นงานขององค์กร
ประเทศใดที่มีกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มงวดมาก ก็

37

ย่อมส่งผลต่อการดำาเนิ นงานที่สามารถลงทุนหรือขยายกิจการได้
อย่างราบรื่น เรื่องกฎหมายจึงถือได้ว่าเป็ นปั จจัยที่สำาคัญในการ
พิจารณา ดังนั้น การวางกลยุทธ์ควรจะมีความเหมาะสมกันไปแต่ละ
ลักษณะของประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตาม กฎหมายก็อาจเป็ นตัวช่วยให้
ธุรกิจดำาเนิ นงานในประเทศนั้นๆ ได้ง่ายยากแตกต่างกัน
ปั จจุบันนี้ การแข่งขันของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ มีการแข่งขันที่
รุนแรง มีค่้แข่งเข้ามามากขึ้น ทั้งบรรดาผ้้ประกอบการร้านค้าปลีก
รายย่อยต่างๆ พยายามหันมาพัฒนาร้านค้าปลีกของตนเองให้มีร้ป
ลักษณ์ทันสมัยขึ้นปรับร้ปแบบตัวเองให้เป็ น ร้านค้าปลีกแบบใหม่
(Modern trade) ทำาให้บริษท
ั ต้องพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
อย่้เสมอ ทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีกขนาด
ใหญ่ ทำาให้ส่งผลกระทบต่อยอดขายของธุรกิจร้านสะดวกซื้ออย่าง
ชัดเจน โดยเสียสัดส่วนทางการตลาดไปอย่้ท่ีค้าปลีกขนาดใหญ่
บริษท
ั จึงต้องมีรายการส่งเสริมการขายหลักซึ่งจัดรายการกับสินค้า
ทุกชนิ ดภายในร้าน หรือที่เรียกว่า “กิจกรรมการส่งเสริมการขาย

หลักหรือที่เรียกว่า Corporate campaign” อย่างต่อเนื่ องเป็ นประจำา
ทุกปี เช่น การสะสมแสตมป์ , การซื้อสินค้าครบมีสิทธิแ
์ ลกซื้อสินค้า

ราคาพิเศษ ฯลฯ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนร้ปแบบการจัดรายการแตกต่าง
กันไปในรายละเอียดในแต่ละครั้ง
นอกจากนี้ ร่างกฎหมายค้าปลีกซึ่งยังไม่ผ่านร่าง เนื่ องจากมี
แรงต่อต้านจากรายใหญ่ในวงการที่หวั่นว่าจะได้รับผลกระทบจาก
พ.ร.บ.ฯนี้ จึงมีการชะลอกันมาตลอด โดยในการพยายามร่าง
กฎหมายนั้น จะพยายามส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน แต่ในขณะ
เดียวกันก็ไม่ทำาให้ธุรกิจค้าปลีกของไทย ที่เราเรียกว่า โชว์ห่วยนั้นถ้ก
กลืนไป จึงทำาให้ค้าปลีกข้ามชาติขนาดใหญ่อาศัยช่องว่างที่กฎหมาย

38

ยังไม่มีผลบังคับใช้ขยายสาขาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก่อนที่จะถ้ก
ควบคุม

T

– Technology: ปั จจัยด้านเทคโนโลยี

ปั จจุบันนี้ เป็ นโลกของข่าวสาร และเทคโนโลยี ซึ่งเป็ นสิ่งที่ทุกคน
ต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถหลบเลี่ยงไปได้ ขณะ
เดียวกันเทคโนโลยีน้ันมีคุณอนันต์และโทษมหันต์ ขึ้นอย่้กับการร้้จัก
นำามาใช้ให้เป็ น ทั้งนี้ ในมุมมองของสภาพัฒน์มองว่า "วิวัฒนาการของ
เทคโนโลยี และแนวโน้มของกระแสความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ี
เกิดขึ้นบนโลก จะเป็ นปั จจัยสำาคัญในการผลักดันกระบวนการผลิตใน
สาขาการผลิตหลักและหล่อหลอมร้ปแบบและพฤติกรรมการบริโภค
ของประชากรโลกให้มีวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่ อง" นั่นคือ
แนวโน้มการผสมผสานของเทคโนโลยีจะมีความเป็ นไปได้ส้ง และจะ
เกิดเทคโนโลยีสาขาหลักใหม่ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในหลากหลายมิติ
นำาไปส่้ "นวัตกรรมใหม่" ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

แบบแผนการผลิตและการตลาด รวมถึงความต้องการของผ้้บริโภคที่
เน้นการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลที่ต่างจากปั จจุบัน
นอกจากนี้ พัฒนาการของเทคโนโลยีจะสร้างความสะดวกสบาย
ในชีวิตและสังคมการทำางานให้เข้าถึงข้อม้ลข่าวสารได้รวดเร็ว รวม
ทั้งจะเป็ นปั จจัยสำาคัญที่ช่วยดึงสมรรถนะด้านความทรงจำาและความ
ฉลาดของมนุษย์มาพัฒนาแรงงานให้มีผลิตภาพที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน
(ที่มา: http://www.businessthai.co.th/content.php?data=414479_ข่าว

ปกใหญ่ๆ)

บริษท
ั ซี พี ออลล์ จำากัด (มหาชน) เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่ งที่นำา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ มีการลงทุน

39

ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น ระบบบริหารร้านค้า และ
ระบบบริหารศ้นย์กระจายสินค้า เป็ นต้น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศถือเป็ นปั จจัยสำาคัญที่ช่วยให้บริษท
ั สามารถดำาเนิ นธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการบริหารการหมุนเวียนของสินค้า การ
จัดซื้อ การจัดเก็บข้อม้ลและการประมวลผลข้อม้ล เพื่อพัฒนาความ
สามารถในการดำาเนิ นการ ดังนั้น ความผิดพลาดหรือขัดข้องของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศย่อมส่งผลเสียต่อความสามารถของ
บริษท
ั ในการบริหารร้าน 7-Eleven ให้เป็ นไปตามปกติ ซึ่งอาจเกิด

ผลกระทบกับผลประกอบการของบริษท
ั ได้ บริษท
ั ตระหนักถึงความ
สำาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดให้มีระบบป้ องกันและ
สำารองข้อม้ลตามมาตรฐานซึ่งเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งบริษท

ได้ดำาเนิ นการก่อสร้างศ้นย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ 2 เพื่อกระจายความ
เสี่ยงอีกด้วย

ปั จจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่้ตลอดเวลา การที่ก้าวให้ทัน
เทคโนโลยีจะช่วยให้ความสามารถแข่งขันส้งขึ้น เช่น การออกบัตร
Smart Card ที่ใช้แทนเงินสด เคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งช่วยสร้างความ
สะดวกกับล้กค้ามากขึ้น มาเป็ นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ซึ่งประโยชน์ท่ี 7-eleven ได้รับจากการนำาระบบ

สารสนเทศมาใช้ คือ ใช้เก็บรวบรวมข้อม้ลเพื่อสังเกตพฤติกรรมของผ้้
บริโภค หรือใช้เพื่อตรวจสอบควบคุมคุณภาพของสินค้า ปริมาณ
สินค้าคงคลัง คิดค้นและพัฒนาคุณภาพสินค้า ซึ่งบริษท
ั นั้นมีเป้ า
หมายในการมุ่งไปส่้องค์กรแห่งการเรียนร้้ มีการส่งเสริมการเรียนร้้
ถ่ายทอด แบ่งปั นความร้้ ประสบการณ์ และจุดเรียนร้้ในการทำางาน

D

– Demographic : ปั จจัยด้านประชากร

40

การเติบโตขึ้นของประชากรถือได้ว่าเป็ นโอกาสในการสร้างราย
ได้ให้กับธุรกิจได้มากขึ้น ดังนั้น หากประชากรมีอัตราการเติบโตมาก
ขึ้นเท่าไร ก็ย่ิงทำาให้ร้าน Convenience Store มีอัตราการเติบโตมาก
ขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้น แหล่งชุมชนใดก็ตามมีปริมาณประชากรมาก
ก็จะมีจำานวนสาขาของ Convenience Store มาก
บริษท
ั ให้บริการความสะดวกซื้อกับล้กค้าผ่านเครือข่ายร้านค้าที่
กระจายอย่้ทุกชุมชน ล้กค้าจึง ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ดังนั้น บริษท

จึงแบ่งกลุ่มล้กค้าเป็ นเด็กและวัยรุ่นที่ยังเป็ นนักเรียนนักศึกษา ยัง
ไม่มีรายได้เป็ นของตนเอง จับจ่ายใช้สอยเพื่อส่วนตัว ชอบความทัน
สมัย และกลุ่มล้กค้าหลักเป็ นคนทำางานและผ้้ใหญ่ซึ่งมีรายได้และ
ภาระใช้จ่าย ให้ความสำาคัญกับความคุ้มค่าและคุณภาพสินค้า
นอกจากนี้ บริษท
ั ยังมีกลุ่มล้กค้าเป้ าหมายไปยังผ้้ใช้รถและคนเดิน
ทางที่เข้าไปใช้บริการในสถานี บริการนำ้ามัน ปตท. โดยภาพรวม
จำานวนล้กค้าและความถี่ของคนมาซื้อสินค้าและบริการในร้าน 7Eleven ทั่วประเทศเฉลี่ยวันละ 4.5 ล้านคนในปี 2550 เพิ่มขึ้นจาก 4
ล้านคน ในปี 2549
ดังนั้น ล้กค้าของบริษท
ั ส่วนใหญ่จึงเป็ นล้กค้าทั่วไปที่อย่้ในชุมชน
เมื่อการแข่งขันของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ มีการแข่งขันที่รน
ุ แรง จึงต้อง
อาศัยการศึกษากิจกรรมการส่งเสริมการขายที่มีวิธีการจัดรายการที่
มีประสิทธิผล และมีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าของล้กค้าในธุรกิจร้าน
สะดวกซื้อจึงเป็ นประเด็นสำาคัญในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่
ตรงใจกับล้กค้าอย่างแท้จริงและทำาให้ลก
้ ค้ามีพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อ และเข้าร่วมรายการ จะส่งผลต่อการเพื่อเพิ่มยอดขาย และเพิ่ม
สัดส่วนการขายในตลาดให้กับร้านสะดวกซื้อ

41

(ที่มา: http://www.bangkaew.com/wai/article.php?
story=20080622170317766&mode=print)

SWOT Analysis

การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็ นเครื่องมือในการ

ประเมินสถานการณ์ ซึ่งช่วยผ้้บริหารกำาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปั จจัยเหล่านี้ ต่อการ
ทำางานขององค์กร
- Strength

S

บริษท
ั ฯ เป็ นผ้้นำาในเรื่องของร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเป็ นที่ร้จก
ั ของคน
ทั่วไป เพราะเมื่อนึ กถึงร้านสะดวกซื้อ อันดับแรกที่คนนึ กถึงคือ
7-Eleven ทำาให้มีความได้เปรียบค่้แข่งเป็ น NO.1 ที่ทิ้งห่าง
No.2 อย่างมาก และยากที่จะตามทัน

การเป็ นที่ยอมรับและความพึงพอใจของล้กค้า เนื่ องจากมีสินค้า
ที่ตอบสนองความต้องการของล้กค้าและมีความสะดวก
เนื่ องจากมีสาขากระจายอย่้ท่ัวไปในแหล่งชุมชน ตลอดจนความ
เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า ซึ่งเป็ นผลมาจากการให้ความสำาคัญใน
การคัดเลือกและตรวจสอบสินค้าที่มีคุณภาพที่จะนำามาวางขาย
ในร้านสาขา
บริษท
ั มีทำาเลที่ต้ังที่ค่อนข้างได้เปรียบเนื่ องจากได้เลือกทำาเลที่
ตั้งในแหล่งชุมชนมีผ้คนสัญจรผ่านไปมาตลอด จึงสามารถเข้า
ถึงผ้้บริโภคได้ง่าย อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และมี

42

มาตรฐานคุณภาพสินค้าไว้อย่างชัดเจน และมีการสุ่มตรวจ
คุณภาพสินค้าอย่างสมำ่าเสมอ และมีการสรรหาผลิตภัณฑ์ท่ี
หลากหลายแตกต่างจากค่แ
้ ข่งขันอย่้เสมอ โดยมีเป้ าหมายหลัก
คือการตอบสนองตรงต่อความต้องการของล้กค้า

บริษท
ั มีแหล่งเงินทุนที่เข้มแข็ง และการบริหารด้านการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ คือ การซื้อสินค้าซื้อเป็ นเงินเชื่อ แต่การขายสินค้า
ขายเป็ นเงินสด ทำาให้กิจการได้เงินมาใช้ก่อนแล้วจ่ายทีหลัง
ทำาให้สามารถนำาเงินดังกล่าวมาบริหารให้เกิดประโยชน์ส้งสุด
บริษท
ั มีกำาลังต่อรองกับ supplier ทั้งเรื่องราคาสินค้า และตัว
สินค้า ที่บางชนิ ดมีขายแค่ท่ี 7-Eleven

บริษท
ั ฯ มีการให้บริการเป็ นจุดชำาระเงิน (Pay Point) ทำาให้

สะดวกต่อการใช้บริการชำาระเงินต่างๆ ทำาให้กิจการมีรายได้
เพิ่มขึ้นนอกเหนื อจากการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งสามารถ
เรียกล้กค้าได้อีกทางหนึ่ ง

การสร้างศ้นย์การกระจายสินค้า (Distribution Center : DC)
ทำาให้สามารถรองรับการกระจายสินค้าไปยังสาขาต่างๆ ทั่ว
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำาให้การกระจายสินค้าและ
บริการที่สามารถเข้าถึงผ้้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

วิสัยทัศน์และการตัดสินใจของผ้้บริหาร เนื่ องจากการที่บริษท

สามารถขยายกิจการร้านสาขา 7-Eleven ได้อย่างรวดเร็วและ

สามารถบริหารร้านสาขาให้อย่้รอด และเจริญเติบโต เป็ นผลมา
จากความกล้าในการตัดสินใจของผ้้บริหารระดับส้ง และการ
เลือกทำาเลในการเปิ ดร้านสาขาที่เหมาะสม การตัดสินใจที่
แม่นยำาและทันเวลานี้ เกิดจากการสร้างสมประสบการณ์ ของผ้้

43

บริหาร ทำาให้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลและมีความสามารถในการ
มองโอกาสที่กำาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

วัฒนธรรมองค์กรของบริษท
ั คือการทำางานเป็ นทีม โดยมีค่านิ ยม
7 Values เป็ นค่านิ ยมพื้นฐานสำาหรับพนักงานทุกคนในองค์กร
และ 11 Leadership เป็ นค่านิ ยมสำาหรับผ้้บริหารทุกคนยึดถือ
และนำาไปปฏิบัติในการด้แลเอา ใจใส่ผ้ใต้บังคับบัญชาอย่างมี
คุณธรรม

บริษท
ั ประกอบด้วยพนักงานและบุคลากรที่มค
ี วามร้้ความ
สามารถ เนื่ องจาก 7-Eleven ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

คนมาอย่างต่อเนื่ อง โดยเห็นว่าเป็ นหัวใจสำาคัญที่จะทำาให้ธุรกิจ
ดำาเนิ นและเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษท
ั จึงส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาบุคลากรที่มค
ี ุณภาพเพื่อรองรับการขยายสาขา และ
รองรับการแข่งขันที่ส้งขึ้น โดยจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิ
วัฒน์ ซึ่งเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่เน้นการศึกษาวิจัย
ทางด้านธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างบัณฑิตที่มค
ี ุณภาพ ทั้งในเชิง
วิชาการ และสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีการส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายสาขา และ
รองรับการแข่งขันที่ส้งขึ้น ซึ่งเป็ นส่วนสำาคัญในการผลักดันให้
7-Eleven ประสบความสำาเร็จได้

การมีความสัมพันธ์ (connection) หรือพันธมิตรที่ดีช่วยให้
กิจการประสบความสำาเร็จได้เร็วขึ้น

บริษท
ั มีโครงการการแบ่งปั นข้อม้ลและการทำางานร่วมกัน
(Data Sharing & Joint Working) เป็ นโครงการเพื่อการศึกษา
เรียนร้้และพัฒนาโดยการใช้ข้อม้ลที่นำามาแลกเปลี่ยนร่วมกัน

44

ระหว่างบริษท
ั กับ Supplier เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความ

ต้องการและพฤติกรรมการซื้อของล้กค้า รวมถึงการใช้สินค้าที่
จำาเป็ นในชีวิตประจำาวันของล้กค้าอย่างต่อเนื่ อง เพื่อนำามา
วิเคราะห์และหาโอกาสทางการตลาด รวมไปถึงวางแผนการ
ทำางานร่วมกันในการคิดค้นพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ อย่้
ตลอดเวลาเพื่อสร้างความแตกต่างจากค่แ
้ ข่ง และสร้างความภักดี
ของล้กค้า ตลอดจนติดตามผล
บริษท
ั ได้พัฒนาห่วงโซ่คณ
ุ ค่า เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีท่ีสุดให้แก่ล้กค้า
ทั้งด้านกระบวนการพัฒนาห่วงโซ่อุปาทาน และยกระดับผ้้ผลิต
สินค้าให้กับบริษท
ั โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการ
ผลิต ยกระดับมาตรฐานโรงงานเพื่อมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพ
สินค้าให้ถ้กสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัยของล้กค้า โดยมีการ
ตรวจสอบสินค้าตั้งแต่ข้ันตอนการผลิต การจัดส่ง และการเก็บ
รักษา ให้ได้ตามมาตรฐานสากลตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดี

W

- Weakness
การมีสาขาจำานวนมากทำาให้ยากในการควบคุมหรือด้แลกิจการ
ได้ท่ัวถึง หลายๆ ที่ คุณภาพในการบริการยังไม่ดี ทำาให้มี
คุณภาพมาตรฐานได้ยาก อาจทำาให้ไม่เป็ นที่ประทับใจของล้กค้า
ราคาสินค้าส่วนใหญ่จะส้งกว่าค่แ
้ ข่ง หรือไม่ก็เท่ากับค่แ
้ ข่งทำาให้
ไม่ได้เปรียบในการแข่งขัน
ภายในร้านค่อนข้างเล็ก และคับแคบการเดินซื้อสินค้าภายใน
ร้านบางครั้งก็ไม่สะดวกเท่าที่ควร
การที่พนักงานและบุคลากร ของ 7-Eleven มีความร้้ความ

สามารถ อาจเป็ นช่องทางให้บริษท
ั ค่้แข่งธุรกิจเดียวกันเข้ามาซื้อ
ตัวพนักงาน เพราะหากมีบุคลากรที่มค
ี วามร้้ความสามารถมา

45

ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาองค์กร จะทำาให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จ
ไปกว่าครึ่งแล้ว

บริษท
ั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ถือหุ้นเป็ นจำานวน
ประมาณร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิจากการดำาเนิ นงานหลังภาษี
เงินได้ ซึ่งนโยบายนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งการขยาย
สาขาเพิ่มขึ้นนั้นมีส่วนทำาให้กำาไรสุทธิลดลง เนื่ องจากมีค่าใช้
จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุน้ี อาจทำาให้การ
จ่ายเงินปั นผลให้กับผ้้ถือหุ้นเปลี่ยนไป อาจสร้างความไม่พึง
พอใจให้กับผ้้ถือหุ้นได้

O

การลงทุนที่ค่อนข้างส้ง ทำาให้เป็ นอุปสรรคต่อผ้้ท่ีจะเข้ามาร่วม
ทำาธุรกิจได้
- Opportunity
เรื่องการทำาโฆษณาซึ่งค่้ค้าทำาร่วมกับ 7-Eleven ทำาการร่วมกัน
และค่ค
้ ้าโปรโมตให้กับแบรนด์ 7-Eleven ทำาให้สามารถลดค่าใช้
จ่ายทางด้านนี้ ลงไปได้อย่างมาก เนื่ องจาก 7-Eleven มีร้านค้า
จำานวนมากอย่้ท่ัวประเทศทำาให้Supplier อยากที่จะนำาสินค้ามา
วางขายที่ 7-Eleven

แม้ว่าปั จจุบันบริษท
ั ฯ จะมีสาขาจำานวนมากแล้ว แต่เพราะเป็ น
ร้านสะดวกซื้อ และความต้องการของผ้้บริโภคที่ยังมีโอกาสให้
เติบโตได้อีกมาก ทำาให้มีโอกาสขยายสาขาต่อไปได้อีก
การมีเงินทุนที่ดีเพราะอย่้ในเครือซีพี สามารถนำาเงินทุนที่มีอย่้
มาทำาวิจัยเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผ้้บริโภคและสร้างโอกาส

46

ทางการตลาดและขยายกลุ่มล้กค้าได้มากขึ้น เพื่อสามารถตอบ
สนองความต้องการของผ้้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้

การมองเห็นโอกาส ทำาเล ที่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการมาก
ที่สุด และการเริ่มต้นก่อนทำาให้ได้ส่วนครองตลาดก่อน ติดตลาด
ก่อนใคร
7-Eleven เป็ นร้านค้าสะดวกซื้อที่เป็ นที่ร้จักโดยทั่วไป หากมี

ความจำาเป็ นในการระดมทุนเพิ่ม ก็มีความสามารถในการระดม
ทุนได้ง่าย อีกทั้งการขยายเพิ่มของแฟรนไชส์ จะช่วยให้บริษท
ั ไม่
ต้องลงทุนในการเพิ่มสาขามากนัก แต่สามารถมีสาขาเพิ่มขึ้นได้

7-Eleven มีโอกาสที่เข้าถึงชุมชนได้มากกว่าร้านค้าปลีกข้าม

ชาติขนาดใหญ่ เนื่ องจากการมีสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย
อีกทั้งเป็ นร้านสะดวกซื้อที่อย่้ในชุมชน และไม่ถก
้ ต่อต้านจาก
ชุมชนเนื่ องจากว่าเป็ นร้านค้าของคนไทยไม่ใช่ต่างชาติ ซึ่งจาก
ข้อได้เปรียบนี้ ทำาให้ 7-Eleven สามารถขยายสาขาครอบคลุมได้
มากขึ้น

T

- Threat

ความไม่แน่ นอนของกฎหมายค้าปลีกว่าจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด
ซึ่งส่งผลให้ร้านค้าปลีกข้ามชาติขนาดใหญ่ต่างเร่งขยายสาขา
ใหญ่บ้างเล็กบ้าง รวมถึงการต่อต้านของ ร้านโชวห่วย
การมีคแ
่้ ข่งมากขึ้น เนื่ องจากการที่ 7-Eleven ดำาเนิ นธุรกิจร้าน
สะดวกซื้อแล้วประสบความสำาเร็จ ทำาให้เป็ นที่จ้งใจให้มีค่้แข่ง
รายใหม่เข้ามาในตลาดมากขึ้น ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาด
ของ 7-Eleven ค่อยๆ ลดลง และสินค้าของค่้แข่งเมื่อเปรียบ

47

เทียบกับ 7-Eleven แล้วส่วนใหญ่มร
ี าคาถ้กกว่า และการจัด
ร้านก็ไม่คับแคบจนเกินไป ด้แล้วสะดวกสบายกว่า 7-Eleven
และการมีค่้แข่งมากขึ้น สุดท้ายอาจทำาให้ 7-Eleven ต้องนำา
กลยุทธ์ด้านราคามาใช้ เหมือนกับ discount store ซึ่งหมาย
ถึงว่าส่วนต่างกำาไรก็จะลดลงในที่สุด

ปั จจุบันการแข่งขันทางการค้าค่อนข้างส้ง การที่ร้านค้าปลีก
ข้ามชาติขนาดใหญ่ได้ขยายสาขาไปตามเมืองใหญ่ และพยายาม
หลีกเลี่ยงกฎหมายโดยการขยายสาขาที่มีขนาดเล็กลง และเริ่ม
เข้าไปในชุมชน ซึ่งต่างนำากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้เช่น การขายสินค้า
ราคาพิเศษ การมีของสมนาคุณพิเศษ การแจกค้ปองเงินสดเพื่อ
ใช้เป็ นส่วนลดในการซื้อสินค้า ซึ่งการแข่งขันเช่นนี้ สามารถ
ดึงด้ดผ้้ซ้ ือได้มาก เนื่ องจากปั จจุบันนี้ ผ้ซ้ ือมักมองถึงความคุ้มค่า
ประหยัด ซึ่งทางบริษท
ั เองต้องหาวิธีการจัดรายการโปรโมชั่น
เพื่อดึงด้ดใจผ้้บริโภค แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่มีผลกระทบต่อ
บริษท
ั ในระยะยาว
ราคานำ้ามันมีแนวโน้มเพิ่มส้งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จะส่งผลต่อ
ต้นทุนของสินค้าในด้านการขนส่ง
ปั จจุบันอัตราเงินเฟ้ อที่ส้งขึ้น ส่งผลให้อัตราค่าเช่าร้านส้งขึ้นมาก
อีกทั้งแหล่งทำาเลที่ต้ังร้านตามชุมชนต่างๆ มีราคาแพง ซึ่งจะส่ง
ผลทำาให้ค่าใช้จ่ายของร้านโดยรวมส้งขึ้น และจะส่งผลให้กำาไร
สุทธิของบริษท
ั ลดน้อยลง
พฤติกรรมผ้้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นการวางแผน
ด้านต่าง ๆ ต้องกระทำาอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์
และสภาวะ การณ์ท่ีเปลี่ยนไป

48

Five-Forces Model

1. Rival competition
การแข่งขันที่รุนแรง ไม่เป็ นผลดีต่อผ้้ประกอบการที่อย้่ใน
อุตสาหกรรม เพราะนั่นหมายถึงส่วนแบ่งตลาดที่ ลดลง นอกจากนี้
การแข่งกันลดราคาก็จะนำาไปส่้การลดลงของ margin และผลกำาไรที่
จะต้องหดหายไปในที่สุด

ปั จจุบันธุรกิจโดยทั่วไปของร้านสะดวกซื้อมีการแข่งขันกันส้ง ไม่
ว่าจะเป็ นร้านค้าปลีกขนาดเดียวกัน เช่น โลตัส เอ็กซ์เพรส V Shop
108 Shop

หรือ Family Mart แต่ขนาดของกิจการดังกล่าวนั้นเล็ก

เกินกว่าจะส้้ 7-Eleven ได้ หรือ ร้านค้าปลีกข้ามชาติขนาดใหญ่ ไม่ว่า
จะเป็ น Big C, Tesco Lotus หรือ คาร์ฟ้ร์ ต่างแข่งขันช่วงชิงล้กค้า

ด้วยกลวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการจัดรายการโปรโมชั่นต่าง ๆ เช่น ซื้อ
1 แถม 1 หรือ ซื้อ 2 ชิ้นประหยัดกว่า หรือจัดรายการลดแลก แจก

แถม ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นนี้ หากไม่มีกลยุทธ์ในการต่อส้้
แย่งชิงล้กค้าไม่ว่าจะเป็ นการจัดรายการ หรือ สร้างบริการให้ล้กค้า
ประทับใจ หรือ ขายสินค้าที่มค
ี ุณภาพ หลากหลาย แตกต่างจากร้าน
ค้าปลีกทั่วไป ซึ่งล้วนสามารถจ้งใจให้ล้กค้าเลือกใช้บริการได้
2. Potential to entry
การเข้าส้่อุตสาหกรรมของค้่แข่งรายใหม่จะทำาให้เกิดการแข่งขัน
ที่ส้งขึ้นในอุตสาหกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ผ้ท่ีอย้่ในอุตสาหกรรม
รายเดิมประสบปญหาได้ ดังนั้นยิ่งมีข้อจำากัดในการ

49

เข้าส้่อุตสาหกรรมของค้่แข่งราย ใหม่มากเท่าใดก็จะยิ่งเปนผล
ดีต่อผ้้ท่ีอย้่ในอุตสาหกรรมอย้่แล้วมากเท่านั้น
สำาหรับค่้แข่งรายใหม่ของ 7-Eleven ขณะนี้ มีเพิ่มจำานวนมากขึ้น

โดยเฉพาะ โลตัส เอ็กซ์เพรส ที่เข้ามาแข่งขันมากขึ้น ซึ่งก็ถือว่าเป็ น
ร้านค้าปลีกที่เข้ามาแชร์ส่วนแบ่งตลาดไปได้มากพอสมควร แต่รา
ยอื่นๆ นั้นเข้ามาได้ยาก เพราะช่องทางการจัดจำาหน่ าย 7-Eleven

กระจายไปทั่ว มีสาขาที่เป็ นทั้งร้านสาขาบริษท
ั ร้านค้าเฟรนไชส์ ซึ่ง
เป็ นร้านที่มีเครือข่ายกระจายอย่้ในชุมชนทั่วประเทศ แม้บางที่ 7Eleven จะตั้งห่างกันแค่ไม่ก่ีเมตร 7-Eleven ก็ยังเปิ ดติดกัน แม้จะ
ทำาให้เกิด Cannibalization แต่ค่้แข่งก็ไม่สามารถมาเปิ ดแข่งได้
3. Substitute product
มีร้านค้าปลีกขนาดเล็กทั้งที่เป็ นร้านค้าปลีกดั้งเดิม และร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ ซึ่งเป็ นค่้แข่งทางตรง ที่สามารถมาทดแทน สนองตอบ
ต่อความต้องการของล้กค้าได้เหมือนๆ กัน ซึ่งในปั จจุบันพฤติกรรมผ้้
บริโภคในการซื้อสินค้าได้เปลี่ยนไปตามสภาวะราคานำ้ามันที่ส้งขึ้น
ซึ่งส่งผลให้ผ้บริโภคลดความถี่ในการซื้อลง และมีการซื้อครั้งเดียวใน
ปริมาณที่มากขึ้น รวมไปถึงการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกที่ใกล้บ้าน
หรือใกล้ท่ีทำางานมากขึ้น
4. Power of buyer
ผ้้ซ้ ือมีอำานาจในการต่อรองกับ 7–Eleven น้อย ถึงแม้ว่าจะมี
ร้านค้าปลีกเกิดขึ้นมากมาย และมีการจัดรายการที่น่าสนใจไว้ แต่ 7-

50

Eleven ก็ยังเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งสำาหรับล้กค้า เพราะ 7–Eleven มี

สาขากระจายอย่้ตามชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็ นร้านค้าปลีกที่อย่้ใกล้
บ้านมากกว่าร้านค้าปลีกอื่นๆ จึงสามารถสนองตอบความต้องการได้
ง่าย ประกอบกับในภาวะที่ค่านำ้ามันเพิ่มส้งขึ้นในปั จจุบันนี้ จึงทำาให้ผ้
บริโภคเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อไม่ว่าจะซื้อจากร้านค้าใกล้บ้าน
ใกล้ท่ีทำางาน ซึ่งการกระจายสาขาของ 7-Eleven นี้ สามารถตอบ
สนองความต้องการในส่วนนี้ ของล้กค้าได้มาก อีกทั้งการบริการ
อาหารและเครื่องดื่มมีพร้อม สะอาด สะดวก การเปิ ดบริการ 24
ชั่วโมง ล้วนเป็ นสิ่งที่ดึงด้ดล้กค้าให้มาใช้บริการได้
5. Power of supplier
ในแง่ Supplier นั้นไม่มีผลกระทบต่อ 7–Eleven เลย เนื่ องจาก
ว่า 7-Eleven เป็ นบริษท
ั ที่มีสาขาจำานวนมาก และมีกระจายอย่้ท่ัว
ประเทศ ซึ่งทำาให้มีอำานาจต่อรองกับ Supplier ส้งมาก เนื่ องจากมี
Supplier จำานวนมากรายที่อยากจะติดต่อขายสินค้าให้กับ 7–Eleven
เมื่อสามารถขายสินค้าให้ กับ 7–Eleven ได้ก็เท่ากับว่าสามารถ
กระจายสินค้าของตนไปได้ท่ัวประเทศง่ายขึ้น อีกทั้งยังมี Supplier

จำานวนมากที่ไม่สามารถเข้าไปในเสนอขายสินค้าได้ใน ร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ จึงทำาให้ 7-Eleven มีอำานาจการต่อรองในเรื่องราคา และ
สามารถกำาหนดกติกากับ Supplier ได้ เช่น หากทาง Supplier ไม่
สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามเวลาที่กำาหนด จะต้องเสียค่าปรับ เพื่อ

51

ชดเชยความเสียหายของ 7–Eleven ที่ไม่มีสินค้าไว้สำาหรับให้บริการ
กับล้กค้าได้ อีกทั้งหากสินค้าที่นำามาขายในร้านสาขาใดไม่มีคณ
ุ ภาพ
ทาง 7-Eleven ก็จะคัดสินค้าออก ไม่ให้ขายในร้านสาขา

52

ปั จจัยแหุงควำมสำำเร็จของ

7-ELEVEn

เมื่อพิจารณาถึงความสำาเร็จของ 7 – ELEVEn สามารถสรุปปั จจัย
ความสำาเร็จของ 7 – ELEVEn ได้ ดังนี้

การให้ความสำาคัญต่อลูกค้าและการบริการ
1.

เน้นทีก
่ ารขายความสะดวกสบายให้กับลูกค้า เช่นการเปิ ด
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีสน
ิ ค้าหลากหลาย มีสน
ิ ค้าที่จำาเป็ น

2.

ต่อชีวิตประจำาวันค่อนข้างครบถ้วน สินค้ามีการจัดวางเป็ น
หมวดหม่้ หาง่าย แต่ละสาขามีร้ปแบบการจัดร้าน และสินค้า
คล้ายกัน และมีทำาเลที่ต้ังร้านที่ลก
้ ค้าเข้าถึงได้ง่าย ไม่ต้องเดิน
ทางไกล ด้วยการมีร้านสาขาจำานวนมาก
มีการพิจารณาเลือกสินค้าจากความต้องการของลูกค้า
โดยไม่คำานึ งว่าสินค้านั้นต้องเป็ นสินค้าจากเครือ CP ทำาให้มี

สินค้ามากกว่า 2,500 รายการ และมีการเปลี่ยนแปลงอย่้เสมอ

โดยเน้นสินค้าที่มียอดขายส้งเป็ นที่ต้องการ รวมทั้งมีการพัฒนา
สินค้าตลอดเวลา เช่น อาหารกล่อง แซนวิส ไส้กรอก จะมีการ
พัฒนารสชาติร้ปแบบใหม่ๆ ตลอดเวลา โดยการตัดสินใจคัดสรร
สินค้านั้นอาศัยข้อม้ลจริงในระบบ POS และ Store Controller

3.

ที่เก็บข้อม้ลการซื้อจากล้กค้าทุกช่วงเวลาไว้ รวมถึงใช้ข้อม้ลจาก
แหล่งอื่น เช่น การสำารวจตลาด สำารวจภายในร้าน จาประสบ
การณ์ผ้จัดการร้าน
สร้างเอกลักษณ์ให้มีความโดดเด่น ให้เป็ นทีจ
่ ดจำา เช่น มี
การใช้สโลแกนว่า “เซเว่น อีเลฟเว่น สวัสดีค่ะ”, “รับขนมจีบ

53

ซาลาเปาเพิ่มไหมค่ะ” หรือ การแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณี
ของไทย การไหว้ การขอบคุณ และรวมถึงการโฆษณา ทำาให้
ล้กค้าสามารถจดจำา แม้กระทั่งเด็กเล็กๆ จนกระทั่งผ้้ใหญ่ท่ีอายุ
มากแล้วยังร้้จัก 7 – ELEVEN
4.

เป็นผู้นำาด้านการนำาเสนอรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ให้
กับล้กค้า ทำาให้ 7 – ELEVEN ให้บริการหลากหลายร้ปแบบ
(one stop service) เช่น บริการเคาร์เตอร์เซอร์วิส ภายใต้
สโลแกน “สะดวกจ่าย...ใกล้....ทุกเวลา” รับชำาระค่าบริการ

ค่านำ้า ค่าไฟฟ้ า ค่าผ่อนชำาระ ค่างวด รวมถึงค่าซื้อสินค้า ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าตัว
๋ เครื่องบิน รวมถึงการพัฒนา 7 – Catalog เพื่อให้
5.

6.

ล้กค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ไม่อย่้ในร้านได้ด้วย
ให้ความสำาคัญกับลูกค้าโดยออกโครงการบัตรสมาชิก
ต่างๆ เช่น บัตรเซเว่นอีเลฟเว่น แวล่้การ์ด และบัตรสมาร์ท
เพิร์ส หรือบัตรเงินสดดิจิตอล
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษท
ั เน้นสร้างภาพลักษณ์ใน
การเป็ นส่วนหนึ่ งของวิถีชีวิตของคนไทย เช่น การสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคม การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ กับหน่ วยงาน
ราชการ เช่น โครงการหลอดไฟประหยัดพลังงาน โครงการธง
ฟ้ าราคาประหยัด โครงการบริการนำ้าดื่ม โครงการส่งเสริมการ
อ่าน นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมในกิจกรรมระดับชาติ เช่น กีฬา
ซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ นิ ทรรศการ World Tech 95

การให้ความสำาคัญต่อการจัดการด้านการเงิน
1.

7 – ELEVEN ไม่เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประเภท

ที่ดิน อาคารหรือห้องแถว เนื่ องจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

54

2.

ต้องใช้เงินลงทุนส้ง แต่บริษท
ั จะเลือกพื้นที่ท่ีทำาเลดี เพราะการ
ลงทุนในที่ดินของตัวเองต้องใช้เงินลงทุนส้งทำาให้การเติบโตเป็ น
ไปอย่างเชื่องช้า
บริษท
ั เน้นการขยายสาขาเพื่อเพิม
่ ปริมาณการขายสินค้า
ให้เพิม
่ ขึ้น ซึ่งในขณะที่ธุรกิจนี้ อัตรากำาไรขั้นต้นตำ่า ดังนั้นการ
ขยายสาขาทำาให้ปริมาณขายสินค้าเพิ่มขึ้น กำาไรจะเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณการขาย โดยการขยายสาขามี 3 ร้ปแบบคือ

3.

2.1

บริษท
ั ลงทุนเอง

2.2

Franchise

2.3

Sub Area License

การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ บริษท
ั เน้นการสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น การเปิ ดบริการ
ร้าน 7-ELEVEN ในร้าน ปตท. ซึ่งเป็ นธุรกิจที่ให้บริการ 24
ชั่วโมงเหมือนกัน ล้กค้าเติมนำ้ามันเพราะมีร้าน 7 –ELEVEN ให้
ซื้อสินค้า หรือ ล้กค้าซื้อสินค้าในร้าน 7 – ELEVEN เนื่ องจาก
หยุดรถเติมนำ้ามัน เป็ นต้น การติดตั้งต้้ ATM ไว้บริการ การ
สร้างพันธมิตรกับ ธนาคารหลายแห่งเพื่อสร้างเทคโนโลยี
ทางการเงิน

55

การให้ความสำาคัญด้านการบริหารงานภายในองค์กร
1.

บริษท
ั เน้นการบริหารคนให้มีคุณภาพ และทำางานกันเป็น
ทีม บริหารงานแบบกระจายอำานาจ เน้นให้บริษท
ั มีการทำางาน
กันเป็ นทีม โดยการที่บริษท
ั ประสบความสำาเร็จ ไม่ได้เกิดจาก
One man show แต่เกิดจาก Teamwork ของพนักงานทั่วทั้ง
องค์กร และ กำาหนดค่านิ ยม 7 ประการขององค์กรเพื่อให้

2.

พนักงานนำาไปเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
แกร่ง กล้า สัจจะวาจา สามัคคี มีน้ ำาใจ ให้ความเคารพผ้้อ่ ืน และ
ชื่นชมความงามแห่งชีวิต
การบริหารความเสีย
่ งและระบบการควบคุมทีด
่ ี บริษท
ั มี
แนวนโยบายในการเป็ น Good Corporate Governance มีการ

3.

จัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อกำากับด้แลการดำาเนิ นธุรกิจและอุปสรรคต่อเป้ าหมาย
ของธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผ้้มีส่วนได้เสีย
การมีรูปแบบมาตรฐานและบริการทีเ่ หมือนกันทุกสาขา
เนื่ องจาก 7 – ELEVEN เป็ นร้านสะดวกซื้อ ที่มีอย่้ถึงกว่า
4,279 สาขา และจะเพิ่มเป็ น 5,000 ในอนาคต ผ้้บริหารแต่ละ

สาขาย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการกำาหนดร้ปแบบ
มาตรฐานการให้บริการด้านการจัดวางสินค้า การให้บริการ
ของพนักงานหน้าร้าน การพ้ด ทำาให้ลก
้ ค้ามีความพึงพอใจและ
สะดวกในการซื้อสินค้าและบริการทั่วประเทศ
4.

การนำาระบบ ISO 9001 : 2000 มาใช้ในองค์กรทำาให้มีการ
ปรับปรุงงาน การตรวจสอบอย่างต่อเนื่ องทั่วทั้งองค์กร

56

5.

การบริหารระบบขนส่งและศูนย์กระจายสินค้าทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ 7 – ELEVEN เน้นระบบการจัดส่งและกระจาย

6.

สินค้าที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถส่งสินได้ถก
้ ต้อง
ครบถ้วนและตรงเวลา ไม่ว่าร้านสาขาจะตั้งอย่้ ณ จุดใดของ
ประเทศ โดยการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย นอกจาก
นี้ ยังทำาให้ตน
้ ทุนต่อหน่ วยสินค้าถ้กลงอีกด้วย ทำาให้บริษท
ั ค่ค
้ ้า
และล้กค้าได้ประโยชน์ส้งสุด
การพัฒนาระบบไอทีและระบบสารสนเทศทีม
่ ี
ประสิทธิภาพและทันสมัยโดยเฉพาะการวางระบบร้านสาขา
เพื่อรับข้อม้ลการขายที่ร้านสาขาได้ทันทีท่ีมีการขายเกิดขึ้น
ทำาให้การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ

การให้ความสำาคัญด้านการเรียนรู้และเติบโต
1.

บริษท
ั แสวงหาและสร้างธุรกิจใหม่ครบวงจร เพื่อเพิ่มราย
ได้ให้กับบริษท
ั นอกเหนื อจากการขยายสาขาแล้ว 7 –
ELEVEN ยังเน้นการเพิ่มรายได้จากธุรกิจอื่น เช่น ธุรกรรม EBusiness ร้าน Book smile เทปเพลง ซีดี เป็ นต้น

2.

สร้างพันธมิตรเพื่อเพิม
่ ความสามารถด้านการแข่งขัน
และเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการ เช่น TRUE
Corporation ก็จะมีโครงการแลกซิมราคา 2 บาท, โครงการ

3.

ทร้อะคาเดมี แฟนเทเซีย
เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้บริการแก่ลูกค้า บริษท
ั มี
การพัฒนาร้ปแบบ สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่ อง มีการ

57

เปลี่ยนแปลงรายการสินค้า และ การพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของล้กค้าอย่้เสมอ เช่น
- การพัฒนาเคาน์เตอร์เซอร์วิส
- 7 – Catalog
- อาหารจานด่วนและอาหารพิเศษ
- Book smile
-

กระเป๋ าเงินอิเลคทรอนิ กส์ (Digital Purse)
บัตรสมาร์ทเพิรส
์ บัตรเติมเงินดิจิตอล

- วีซ่า แคช
4.

7 – ELEVEN ให้ความสำาคัญกับบุคลากร โดยได้มีการตั้ง
โรงเรียนปั ญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ ในระดับ ปวช.และปวส.
รวมถึงสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ในระดับปริญญาตรีและ
ปริญาโท เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความพร้อม และความเข้าใจใน
ระบบการทำางานให้กับองค์กรในอนาคต รวมทั้งเป็ นการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร

58

เครื่องมือแหุงควำมสำำเร็จของ

7-ELEVEn

7-ELEVEn Franchise

ทัง้ นี ้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) ได้นำาระบบ
Franchise หรือการให้อน่ญาตสิทธิชุวง มาใช้เพือ
่ ทำาการขยาย
กิจการให้เติบโตขึน
้ โดยเปิ ดโอกาสให้ผ้สนใจ สามารถเข้ามาบริ
หารกิจการ ทีค
่ ้่มคุาตุอการลงท่น ภายใต้ระบบอันทันสมัย โดยที ่
บริษัทฯ จะให้ความชุวยเหลือในการดำาเนินธ่รกิจอยุางใกล้ชิด ให้
ให้คำาปรึกษา ความร้้ความเข้าใจในการบริหารงาน หลักการคัด
เลือกสินค้า ระบบการเงิน แผนสุงเสริมการขายและแผนการ
โฆษณาทัว
่ ประเทศอยุางสมำ่าเสมอ รวมทัง้ จัดสุงเจ้าหน้าทีฝ
่ ุ าย
ปฏิบัติการไปชุวยแนะนำาและแก้ปัญหาตุางๆ เพื่อช่วยเหลือให้ผ้เข้า
มารับสิทธิส
์ ามารถดำาเนิ นธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น
ขัน
้ ตอนสู่การเป็ นเจ้าของ Franchise
1.

เข้าฟั งการสัมมนาการลงท่น

2. เข้าสุ้กระบวนการคัดเลือกโดยทีมงานผ้้ทรงค่ณว่ฒิ
3. เข้าอบรมการบริหารจัดการร้าน
ร่ปแบบการเข้ารูวมลงทุน

59

การลงทุน

ลงทุนโดย

ผ้่ได้รับสิทธิ ์การ
บริหาร

ร่ปแบบ

ร่ปแบบ

0 ฿

0 ฿

สินค้า

0 ฿

0 ฿

การตกแตุงภายใน

0 ฿

0 ฿

0 ฿

1,200,0

อุปกรณ์การขายทุก
รายการ

B

C

และภายนอกร้าน
คุาสิทธิในการบริหาร

00 ฿
คุาธรรมเนียม

350,000 500,000
฿

฿

150,000

50,000

Franchise
คุาดำาเนินการอืน
่ ๆ
เงินสดคำา
้ ประกัน*

฿

฿**

1,000,00 900,000
0 ฿

฿

* ได้รับคืนเมือ
่ สิน
้ ส่ดการบริหาร ได้รับดอกเบีย
้ คืนท่กปี อัตราดอกเบีย
้ เงิน ฝาก
ประจำาของธนาคาร กร่งเทพ ณ วันที ่ 1 ม.ค. ของท่กปี

** กรณี Type C ทีเ่ ปิ ดดำาเนินการแล้ว ลงท่นคุาดำาเนินการอืน
่ ๆ 150,000 บาท

ผลตอบแทนของผู้ดำาเนิ นการ

60

สัดส่วนผลตอบแทนระหว่างผ้้ดำาเนิ นการกับบริษท
ั เท่ากับ 54% ต่อ
46%
ยอดขายสินค้า – ต้นทุนสินค้า = กำาไรขั้นต้น
โดยทาง 7-Eleven ให้การสนับสน่นผ้้รับสิทธิใ์ นการลงท่นดังตุอไป
นี ้
1.

การลงท่นอ่ปกรณ์เครือ
่ งมือตุาง ๆ

2. การตกแตุงร้านและปรับปร่งร้านค้า
3.

การลงท่นสินค้าให้ตลอดอาย่สัญญา

4.

การให้ความร้้ และเทคนิคการบริหารการจัดการร้านค้า โดย
การให้การอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ

5.

การให้บริการในด้านตุาง ๆ ตลอดอาย่สัญญา ดังนี ้
-

การจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษท
ั ฯ ไปช่วยเหลือในหน้าที่ต่าง ๆ

ในช่วงเริ่มต้นดำาเนิ นกิจการ
การส่งเจ้าหน้าที่ ไปช่วยแนะนำาให้คำาปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ
อย่างสมำ่าเสมอ หรือ แล้วแต่กรณีท่ีได้รับการร้องขอ
การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ อย่าง
สมำ่าเสมอ
การช่วยตรวจสอบคลังสินค้าคงคลัง

การช่วยตรวจสอบมาตรฐานร้านค้าในด้านต่าง ๆ

61

-

การแนะนำาความร้้และเทคนิ คที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อ

การพัฒนาปรับปรุงร้านให้ดีขึ้น
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ และการจัดรายการ
ส่งเสริมการขายอย่างสมำ่าเสมอตลอดไปตามแผนกำาหนดขอ
งบริษท
ั ฯ

62

Advertising & Public Relation

7-Eleven Advertising
งานโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็ นการสือ
่ สารไปสุ้มวลชนทีเ่ ป็ นก
ลุ่มเป้ าหมาย เพือ
่ ให้ได้รับข้อม้ลถ้กต้องชัดเจน เกิดความประทับ
ใจและจดจำาได้มากทีส
่ ่ด สุวนหนึง่ ของการสุงเสริมการขายและ
การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 7-Eleven ไมุเคยหย่ดพัฒนางาน
โฆษณาร้ปแบบแปลกใหมุอยุ้ตลอดเวลา โดยมุง่ สร้างสรรค์ผลงาน
ออกมาตามแนวทางเพือ
่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถ่ประสงค์
ของบริษัทฯ โดยนอกจากความบันเทิงในการรับชมแล้ว ยังนำา
เสนอคติข้อคิดตุางๆที ่ สามารถนำาไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ก็
เป็ นสิง่ สำาคัญที ่ 7-Eleven พยายามสุงเสริมสิง่ ดีๆ ให้แกุสงั คม
7-Eleven PR

63

7-Eleven มุ่งธ่รกิจ Convenience
store เต็มสูบ ออกแคมเปญโฆษณา
ดึง AF เป็ น Presenter สินค้าพร้อม
รับประทาน
ผ้้บริหารร้านสะดวกซือ
้ 7Eleven เดินหน้าสุ้การเป็ น Convenience store ตอบสนอง
Lifestyle ของคนไทยทีม
่ ีเวลาน้อย จึงออกแคมเปญโฆษณาใหมุ
โดยการดึงนักร้องจากกลุ่ม Academy Fantasia (AF) มาเป็ น
Presenter พร้อมทัง้ ประกาศค้นหาเยาวชนรุวมแสดงในหนัง
โฆษณารุวมกับเหลุาศิลปิ น AF เพือ
่ ตอบสนอง Life Style ของคน
ไทยทีม
่ ีเวลาน้อยลง การใช้ชีวิตประจำาวันทีเ่ ต็มไปด้วยความเรุงรีบ
ทาง 7-Eleven ขอเป็ นสุวนหนึง่ ในการอำานวยความสะดวกให้ชีวิต
คนไทยงุายขึน
้ ด้วยอาหารทีห
่ ลากหลาย สดใหมุ ให้บริการ ทัง้
มือ
้ ทานเลุน มือ
้ รองท้อง หรือ มือ
้ หลัก พร้อมทัง้ ให้บริการอยุาง
รวดเร็วทันใจ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำาภาพยนตร์โฆษณาช่ดใหมุ “หิว
เมือ
่ ไหรุ ก็แวะมา 7-Eleven " มีทัง้ หมด 6 ตอน จ่ดเดุนของ
โฆษณาช่ดนี ้ คือการใช้ (Celebrity) ได้แกุเหลุาศิลปิ น AF 2-4 ที ่

64

เป็ นกลุ่มศิลปิ นทีม
่ ีแฟนคลับ เป็ นนักแสดงนำา แตุละคนจะเลุาถึงจ่ด
เดุน (Selling Point) ของสินค้าแตุละตัว เชุน ไส้กรอก ตระก้ล
ไบท์ เราจะช้ความเป็ นไส้กรอกทีม
่ ีสุวนผสมของเนือ
้ ล้วน ไมุผสม
แป้ ง มาสร้างสรรค์เป็ นพล็อตเรือ
่ งอีกทัง้ โครงการนีย
้ ังได้เปิ ด
โอกาสให้เยาวชนได้มีสุวนรุวม ด้วยการสุงคลิปวีดีโอทีแ
่ สดงถึง
ความสามารถพิเศษเข้ามาคัดเลือก เพือ
่ เป็ นหนึง่ ในนักแสดงของ
ภาพยนตร์โฆษณาช่ดนี ้ โดยจะได้แสดงรุวมกับเหลุาศิลปิ น AF ซึง่
เยาวชนทีผ
่ ุานการคัดเลือกให้แสดงภาพยนตร์โฆษณาจะได้รับท่น
การศึกษา คนละ 20,000 บาท ภาพยนตร์โฆษณาช่ดนีจ
้ ะออก
อากาศตัง้ แตุ วันที ่ 15 ส.ค. – จนถึง 31 ต.ค.51 นอกนีม
้ ี
ภาพยนตร์โฆษณาแล้วยังมีการตกแตุงบรรยากาศภายในร้าน 7Eleven ให้มีบรรยากาศของอาหาร โดยมีบรรดาศิลปิ น AF ที ่
Presenter มาเชิญชวนให้รับประทานสินค้าอาหารพร้อมรับ
ประทานทีม
่ ีอยุ้ภายในร้าน จะมีการจัดทำาใบปลิวทีแ
่ นะนำาเมน้
อาหาร และสุวนลด แจกบริเวณโดยรอบร้านเพือ
่ เชิญชวนให้เกิด
การทดลอง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการให้บริการของ
พนักงานร้าน เพือ
่ ให้ลก
้ ค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการเกิดความประทับ

65

ใจ โดยในชุวงเวลาเดียวกัน จะมีการจัดกิจกรรมเดินสายแสดง
ตามจังหวัดหัวเมืองใหญุ โดยมีศิลปิ น AF รุวมเดินทางไปด้วย
คูายชาวเกาะฯ รักการอูาน

ซีพี ออลล์” โดยสำานักกิจกรรมสังคม และโรงเรียนเกาะสีชัง
ประสานความร่วมมือกันจัดโครงการค่ายชาวเกาะฯ รักการอ่าน เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียน คร้ และชุมชุม ตระหนักถึงความสำาคัญของการ
อ่าน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 700 คน
โครงการค่ายชาวเกาะฯ รักการอ่าน เป็ นโครงการที่จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2551 ณ โรงเรียนเกาะสีชัง อำาเภอ

เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน คร้
และชุมชนชาวเกาะสีชัง ตระหนักถึงความสำาคัญของการอ่าน ทั้งนี้ ได้
รับความสนใจจากนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ตลอดจนผ้้ปกครอง
และชาวชุมชนเกาะสีชัง เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 700 คน

66

พร้อมทัง้ มีผ้อำานวยการโรงเรียนเกาะสีชัง ประธานคณะ
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเกาะสีชัง คร้อาจารย์จากสถานใน
เขตพืน
้ ทีใ่ กล้เคียง ตลอดจนผ้้นำาช่มชนเข้ารุวมงานเป็ นจำานวนมาก
ในโอกาสนี ้ ค่ณวันทนีย์ นามะสนธิ ผ้้ชว
ุ ยกรรมการผ้้จัดการ
สำานักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) ได้กลุาว
ถึงพันธกิจของบริษัทในการดำาเนินตอบแทนสังคมและช่มชน ด้วย
การดำาเนินโครงการด้านการศึกษา และอืน
่ ๆ อยุางตุอเนือ
่ งเป็ น
ระยะเวลากวุา 16 ปี
Promotion

7-Eleven Promotions
7- Eleven จัดกิจกกรม

การแลกซื้อสินค้าราคาพิเศษ
เมื่อซื้อสินค้าครบทุก 40 บาท
มีสิทธิแลกซื้อสินค้าดังต่อไป
จนถึงวันที่ 25 ก.ย. 2551

67

68

Supply Chain Management

Logistic หัวใจของ 7-ELEVEn
ในธุรกิจการค้าปลีก สิ่งที่เป็ นปั จจัยสำาคัญในการบริหารจัดการ
ร้านค้าปลีกสิ่งหนึ่ งก็คือ เรื่องของการจัดการรับส่ง สินค้าจาก ค่้ค้า
(Supplier)

หลังจากที่บริษท
ั ซี.พี.เซเว่น อีเลฟเว่น จำากัด (มหาชน)

เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษท
ั ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) ที่ดำาเนิ นการเปิ ด
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) ที่เป็ นร้านสะดวกซื้อสาขาแรกขึ้นในปี
2532 นั้น และมีการเติบโต การขยายสาขาอย่างต่อเนื่ อง ก็ประสบ

ปั ญหาเช่นกัน เนื่ องจาก เนื่ องจาก ซัพพลายเออร์ไม่สามารถขนส่ง
สินค้าป้ อนได้ครบทุกสาขาตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ จากปั ญหาการ
จราจรคับคั่งและอื่นๆ ทำาให้พนักงานประจำาร้านต้องเสียเวลาในการ
รับมอบสินค้าจากซัพพลายเออร์จำานวนมากที่นำาสินค้าไปส่ง ขณะ
เดียวกันพื้นที่ของร้านก็มีจำากัด ไม่สามารถสตุอกสินค้าจำานวนมากได้
ผ้้บริหารของซีพี ออลล์ จึงได้ประชุม เพื่อปรึกษาและหาข้อสรุป จน
เป็ นที่มาของการตั้งศ้นย์กระจายสินค้า (Distribution Center : DC)

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายสาขา ทำาให้สามารถจัดส่งสินค้าให้กับ
ทุกสาขา 3 ครั้ง/สัปดาห์ ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล และ 2 ครั้ง/

สัปดาห์ในต่างจังหวัด ในส่วนของการจัดส่งสินค้าในช่วงกลางวันที่มี
ปั ญหาการจราจร การห้ามจอดรถ อันทำาให้ร้านต้องจ้างพนักงานเพิ่ม
เพื่อมาตรวจรับสินค้า ได้เปลี่ยนมาเป็ นการจัดส่งช่วงกลางคืนแทน
เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว

69

การเช่า Distribution Center เพื่อลดภาระเงินทุน
โดยในช่วงแรกทางบริษท
ั ใช้การเช่าคลังสินค้าแทน เนื่ องจาก
ต้องการใช้เงินหมุนเวียนที่มีอย่้เพื่อใช้ในการขยายสาขาให้ได้มาก
ที่สุดแทนการสร้างศ้นย์กระจายสินค้าที่ต้องลงทุนส้ง จึงทำาการเช่า
คลังสินค้าเป็ น DC 1 มีขนาดพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร ในเดือน
มีนาคม 2534 เพื่อจัดส่งสินค้าให้ร้านสาขาจำานวน 28 แห่ง ต่อมาใน
เดือนมกราคม 2535 ได้เช่าคลังสินค้าย่านซอยโชคชัยร่วมมิตรเป็ น
DC 2 มีขนาดพื้นที่ 1,200 ตารางเมตร และในเดือนมิถุนายน 2537
ได้ทำาการเช่าคลังสินค้าย่านประเวศขนาดพื้นที่ 6,000 ตารางเมตร
เป็ น DC 3 เพื่อรองรับร้านสาขาที่มีเพิ่มขึ้นเป็ น 240 แห่ง

70

โดยซีพี ออลล์ ให้ความสำาคัญกับระบบการสั่งซื้อสินค้าและจัด
ส่งสินค้าเข้าร้านสาขาจำานวนมากที่นับว่าเป็ นหัวใจของการบริหาร
ร้านค้าปลีก โดยได้ทำาการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ร้านค้าเพื่อใช้ในการสั่ง
ซื้อสินค้าจาก DC พร้อมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์การบริหารคลังสินค้า
(Ware House Management System : WMS) ขึ้นมาทดแทน

ซอฟต์แวร์ท่ีเจ้าของสิทธิด
์ ำาเนิ นการอย่้ และเพื่อต่อยอดให้ระบบมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการการกำาหนดรอบการสั่งและวันส่งสินค้า
ถึงร้านสาขา ความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ การวางแผนจัดหา ผลิต
และส่งมอบสินค้าและการร่วมพัฒนาสินค้ากับซัพพลายเออร์ และ
การทำากิจกรรมส่งเสริมการขายกับซัพพลายเออร์-ร้านค้า
ปฏิวัติระบบจัดส่ง
ตุอมาในปี 2538 บริษัทมีร้านสาขาประมาณ 400 แหุง มี
ยอดขายรวม 5,000 ล้านบาท บริษัทได้ปฏิวัติระบบจัดสุงครัง้ ใหญุ
โดยทำาการจัดสุงสินค้ายุอยแบบไมุเต็มหีบ (break case) เพือ
่ แก้
ปั ญหาพืน
้ ทีร
่ ้านค้ามีจำากัด มีพืน
้ ทีส
่ ต๊อกสินค้าได้น้อย ล้กค้าเองก็
สามารถซือ
้ สินค้าใหมุสดหรือ ทันสมัยทันแฟชัน
่ ได้เร็ว ไมุต้องรอ
ให้ร้านขายสินค้าทีส
่ ต๊อกไว้เดิมหมดกุอน และร้านค้าเมือ
่ มีสินค้า
ใหมุทันแฟชัน
่ ก็ขายได้มากขึน

นอกจากนี้ ได้ประชุมด้านโลจิสติกส์ทก
ุ สัปดาห์เพื่อรับฟั งปั ญหาจากผ้้
เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิเช่น ผ้้รับเหมาขนส่งสินค้าไปร้านค้า ซัพพลาย

71

เออร์ ผ้้ป้อนสินค้าเข้า DC โดยในส่วนผ้้รับเหมาขนส่ง บริษท
ั จะจ่าย

ค่าขนส่งให้ตามระยะทางและความยากง่ายของงาน การขนส่งจะมี
การสลับวันวิ่งในกรุงเทพฯกับต่างจังหวัด นั่นคือ ถ้าวันนี้ ว่ิงใน
กรุงเทพฯ วันต่อไปต้องวิ่งออกไปส่งต่างจังหวัด เพื่อให้เกิดความเท่า
เทียมกันด้านรายได้และความปลอดภัยของรถขนส่งที่จะต้องมีเวลา
พักผ่อนเพียงพอ
สำาหรับแผนการในอนาคตนั้น ซีพี ออลล์ เริ่มมีการวางแผนเพื่อ
สร้างศ้นย์กระจายสินค้าของตนเองเพื่อทดแทนการเช่า แม้จะมีต้นทุน
ส้งขึ้น จึงได้ลงทุนสร้าง DC หรือศ้นย์กระจายสินค้า ที่มีท้ัง DC
รองรับสินค้าแห้ง กว่า 5,000 รายการ และ Chilled Distribution
Center: CDC รองรับสินค้าประเภทของสด เช่น ผัก นม เนื้ อ
แซนด์วิช พิซซ่า ไส้กรอก ขึ้นติดกับถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี เนื่ องจาก
มีทำาเลการขนส่งที่สะดวกสามารถส่งสินค้าไปยังร้านค้าในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันตก หรือแม้แต่ภาคเหนื อ

ได้ถึง 2,300 แห่ง โดยมีเงินลงทุนขั้นต้นประมาณ 600 ล้านบาท และ
ได้ทำาการเปิ ดใช้บริการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2540 ก่อนวิกฤต
เศรษฐกิจตกตำ่าในกลางปี 40
การลงทุนเพื่อหนี ปัญหาราคานำ้ ามันแพง
ตุอมาเมือ
่ เศรษฐกิจไทยเข้าสุ้ภาวะปกติซีพี ออลล์ ในเดือน
มกราคม 2549 ได้ทำาการลงท่นอีก 1,000 ล้านบาท เพือ
่ ทำาการ
ซือ
้ ทีด
่ ิน 110 ไรุในเขตลาดกระบังขึน
้ DC 5 เพือ
่ รองรับสาขากวุา

72

2,000 แหุง และจากแนวโน้มของราคานำา
้ มันทีจ
่ ะมีการปรับตัวส้ง
ขึน
้ นัน
้ ทำาให้ผ้บริหารซีพี ออลล์ ลงมติเรุงดำาเนินการกุอสร้าง DC
ในภ้มิภาคขึน
้ ทีจ
่ ังหวัดส่ราษฎร์ธานี โดยมีขพืน
้ ทีข
่ นาด 9,000
ตารางเมตร และทีจ
่ ังหวัดขอนแกุนและจังหวัดลำาปาง โดยมีพืน
้ ที ่
ขนาด 7,000 ตารางเมตรในวงเงินรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท
โดยต้องการให้เสร็จภายในปี 2553 เพือ
่ รองรับร้านสาขา 7,000
แหุงภายในปี 2557 โดย DC ทีจ
่ งั หวัดลำาปางจะครอบคล่มพืน
้ ที ่
ภาคเหนือ 12 จังหวัด ขณะที ่ DC ทีจ
่ ังหวัดขอนแกุน จะ
ครอบคล่มพืน
้ ทีภ
่ าคอีสานทัง้ หมดรวมถึงเพชรบ้รณ์เป็ น 18
จังหวัด และ DC ทีจ
่ งั หวัดส่ราษฎร์ธานี คล่มพืน
้ ที ่ 14 จังหวัด
ภาคใต้

โดยยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของซีพี ออลล์ มีเป้ าหมายชัดเจนว่า
ต้องการพยายามลดต้นทุนราคานำ้ามันที่กระทบต่อราคาสินค้าและ
กำาไร และการมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งส่้ร้านค้าในต่างจังหวัด
ให้เร็วขึ้นจาก 2 รอบ เป็ น 3 รอบต่อสัปดาห์ เพื่อเป้ าหมายการเพิ่ม
ร้านค้าส่้ 7,000 แห่งทั่วประเทศ ของ
"กองทัพหมากล้อม" ซีพี ออลล์
Catalog

73

โครงการ Catalog Order ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2544
ด้วยเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ของผ้้บริหารระดับส้งของ 7-Eleven ที่

มุ่งมั่นจะตอบสนองความต้องการของล้กค้าที่หลากหลาย ไปพร้อม ๆ
กับตอบสนองกับวิถีชีวิตที่ต้องการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นของ
ล้กค้า อีกทั้งเพื่อข้ามข้อจำากัดในเรื่องพื้นที่จำาหน่ ายสินค้าที่มีอย่้อย่าง
จำากัดภายในร้าน 7-Eleven เอง

74

โครงการ Catalog Order จึงได้แนะนำา 7-Catalog เข้าส่้ตลาด ซึ่ง
เสนอสินค้าและบริการที่หลากหลายแก่ล้กค้า มากกว่า 1,200

รายการต่อเล่ม โดยจัดส่งให้กับล้กค้าผ้้มีอุปการะคุณ พร้อมกับวาง
จำาหน่ ายในร้าน 7-Eleven อีกทางหนึ่ ง สินค้าและบริการดังกล่าว
ครอบคลุมหมวดสินค้าและบริการกว่า 12 หมวด
หลังจากที่จ้างที่ปรึกษาชาวเยอรมันมา ก็ได้มีการปรับปรุง
Seven Catalog ให้ดีขึ้น โดยเน้นสินค้าเป็ นกลุ่มๆ โดยมีลก
้ ค้าเป็ นผ้้
หญิงถึง 80% สร้าง Call Center ไว้ให้บริการล้กค้า และมีการนำาดารา
มาลงปก เพื่อดึงด้ดความสนใจล้กค้า ทำาให้7 Catalog มีอนาคตที่สดใส
มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อตอบสนองความต้องการของล้กค้าในมิติท่ี
กว้างกว่าเดิม 7-Catalog จึงได้การพัฒนาช่องทางการขายสินค้าเพิ่ม
ขึ้นในร้ปแบบของ E-commerce เพื่อที่จะตอบสนองวิถีชีวิตในยุคดิจิตัล
ได้มากขึ้น โดยผ่านทาง www.7catalog.com
Customer Relationship Management

ONE PLUS
ONE PLUS การเกิดจากการรวมตัวของ 7 พันธมิตรอัน
ได้แกุ 7-Eleven, true, Counter Service, UBC, รถไฟฟ้า BTS,

75

RS Promotion และ Unilever โดยมีวัตถ่ประสงค์ทีจ
่ ะทำาให้ท่ก ๆ
การใช้จุายในชีวิตประจำาวันของล้กค้า มีความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย เพิม
่ ค่ณคุา พร้อมรับแต้มสะสมอยุางตุอเนือ
่ ง เมือ
่ ใช้
จุายผุานบัตร ONE PLUS
Smart Purse
สมาร์ทเพิร์ส คือ บัตรเงินสดดิจิตอล เป็ นบัตรอัจฉริยะทีม
่ ี
ไมโครโปรเซสเซอร์ชิพ หนุวยความจำาส้ง ทีส
่ ามารถเก็บข้อม้ลและ
ม้ลคุาเงินในร้ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในบัตรได้ และมีความ
ปลอดภัยส้ง โดย 7-Eleven เลือกสรรมาใช้ในร้ปแบบบัตรสมาชิก

76

77

สิทธิประโยชน์ตลอดอายุสมาชิก
1.

การสะสมแต้มเมือ
่ ใช้จูายผูานบัตรทุกครัง

-

เมือ
่ ซือ
้ สินค้า 7-Eleven ท่กๆ 10 บาท รับ 5 แต้ม

-

เมือ
่ ซือ
้ สินค้า 7-Catalog ท่กๆ 10 บาท รับ 5 แต้ม

-

เมือ
่ ซือ
้ สินค้า ที ่ ทร้ ช้อป และ ทร้ม้ฟ ช้อป ท่กๆ 10
บาท รับ 1 แต้ม

-

เมือ
่ ชำาระคุาบริการตุางๆ ที ่ Counter Service ท่กๆ บิล
รับ 5 แต้ม*

2.

รับแต้มสะสมทวีค่ณ เมือ
่ ซือ
้ ผลิตภัณฑ์ย้นิลิเวอร์, สินค้าใน
กลุ่มอาร์.เอส.โปรโมชัน
่ เฉพาะสินค้าทีร
่ ุวมรายการทีร
่ ้าน 7Eleven

3.

แต้มสะสมใช้แทนเงินสด ใช้ซอ
ื้ สินค้าทีร
่ ้าน 7-Eleven / ทร้
ช้อป และ ทร้ม้ฟ ช้อป

4.

รับสิทธิพิเศษ ในการเข้ารุวมรายการสุงเสริมการขายเฉพาะ
สมาชิก
*หมายเหต่

78

-

การชำาระคุาบริการที ่ Counter Service จะแจกแต้มเฉพาะ
บิลทีม
่ ีคุาธรรมเนียมเทุานัน

-

แต้มไมุสามารถนำากลับมาชำาระคุาบริการตุางๆ ที ่
Counter service ได้

-

สินค้ายกเว้นการแจกแต้มได้แกุ (เหล้า, เบียร์, ไวน์ตุาง
ประเทศ, บ่หรี ,่ บัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินท่กชนิด, บัตร
เงินสด, บัตร Smart Purse, บัตร OK แคชคิตตีว้ ีซุา, บัตร
OK แคชแบดแบดมาร่วีซุา, PCT, ตราไปรษณียากร, สลิป
เติมเงิน ERS)

วิธีการใช้บัตร
-

เลือกซือ
้ สินค้า และให้พนักงานคิดราคาสินค้าตามปกติ ณ
เครือ
่ งแคชเชียร์ทีม
่ ีเครือ
่ งรับบัตร (EDC) อยุ้

-

แจ้งกับพนักงานวุาต้องการชำาระเงินด้วยบัตรสมาชิก

- ตรวจสอบยอดซือ
้ สินค้าทีห
่ น้าจอเครือ
่ งคิดเงินให้ถก
้ ต้อง
-

วางบัตรทีเ่ ครือ
่ งอุานบัตร ระบบจะทำาการตัดเงินจาก บัตร
และแจกแต้มสะสมให้โดยอัตโนมัติ

- ใบเสร็จจะแสดงยอดซือ
้ สินค้าและแต้มสะสมทีไ่ ด้รับท่กครัง้
ทีช
่ ำาระด้วยบัตรสมาชิก

79

-

สามารถชำาระเงินผุานบัตรได้ท่กที ่ ทีม
่ ีสัญลักษณ์

-

อาย่การใช้งานของบัตร 3 ปี นับจากวันทีม
่ ีการเปิ ดใช้บัตร
สมาชิก

วิธีสะสมแต้ม
-

ท่กๆการใช้จุายผุานบัตร 10 บาททีร
่ ้าน 7-Eleven จะได้
รับแต้มสะสม 5 แต้ม (ยกเว้น สินค้าทีไ่ มุรุวมรายการ)*

-

ท่กๆการใช้จุายเพือ
่ ซือ
้ สินค้าหรือบริการ ในกลุ่มพันธมิตร
และร้านค้าอืน
่ ๆ ทีร
่ ว
ุ มรายการ สมาชิกจะได้รับแต้มสะสม
ตามเงือ
่ นไขกำาหนดไว้

การใช้แต้มสะสม
-

แต้มสะสมสามารถใช้แทนเงินสดเพือ
่ ซือ
้ สินค้าทีร
่ ้าน 7Eleven และร้านค้าอืน
่ ๆ ทีม
่ ีสัญลักษณ์

-

แต้มสะสมสามารถใช้แทนเงินสดเพือ
่ ซือ
้ สินค้า หรือแลก
พรีเมียม ในร้าน 7-Eleven และ 7-Catalog

-

ขัน
้ ตำ่าในการใช้แต้มสะสม คือ 50 แต้ม
- แต้มสะสมไมุสามารถ
แลกเป็ นเงินสดได้

80

Products and Services

Products
บริษท
ั ซีพี ค้าปลีกและการตลาด จำากัด เป็ นบริษท
ั หนึ่ งในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ ดำาเนิ นการผลิตและจัดจำาหน่ าย อาหารสำาเร็จร้ป
พร้อมรับประทาน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2531 ผลิตภัณฑ์เริ่ม
ต้นคือ กลุ่มอาหารว่างจีนประเภท ติ่มซำา (Dim Sum) แช่เยือก
แข็ง จากนั้น ได้ขยายฐานเข้าส่้กลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (Bakery) เพื่อ
ผลิตขนมอบสด ชนิ ดต่างๆ และขยายสาย ผลิตภัณฑ์เข้าส่้อาหาร
พร้อมรับประทานแช่เยือกแข็ง เป็ นลำาดับต่อมาบริษท
ั นำาเทคโนโลยี
เครื่องจักรอันทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตและการวิจัย พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ อง การให้ความสำาคัญในการดำาเนิ นงานตาม
ระบบมาตรฐานสากล ไม่ว่า จะเป็ น ระบบการ จัดการคุณภาพ

มาตรฐาน ISO 9001:2000, ระบบตรวจสอบวิเคราะห์ความปลอดภัย
ในผลิตภัณฑ์ อาหาร HACCP, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ISO 14001, ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
ปั จจุบัน บริษท
ั ซี. พี. ค้าปลีกและการตลาด จำากัด ประกอบ
ด้วย 2 กิจการหลัก
กิจการอาหารสำาเร็จรูป ผลิตและจัดจำาหน่ ายอาหารสำาเร็จร้ป
พร้อมรับประทานแช่เยือกแข็ง ซึ่งเป็ น อาหารที่ ผ่านขบวนการทำาให้
สุกและพร้อมรับประทาน ผ่านกรรมวิธีแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็ว และ
เก็บ รักษาที่อุณหภ้มิ ตำ่ากว่า -18 องศาเซลเซียส จึงคงคุณภาพความ

81

สดใหม่ และคุณค่าทางอาหารได้ยาวนาน ถึง 18 เดือน เพียงแต่นำา

อาหารมาอุ่นให้ร้อน ก็สามารถนำามารับประทานได้ทันที โดยส่งออก
และจำาหน่ าย ในประเทศ ได้แก่ ติ่มซำาแช่เยือกแข็ง อาหารพร้อมรับ
ประทานแช่เยือกแข็งและสินค้าอื่นๆ ตามคำาสั่งซื้อของล้กค้า
กิจการเบเกอรี่ ผลิตและจัดจำาหน่ ายขนมเบอร์เกอรี่อบสด นับ
ร้อยชนิ ดต่อวัน ทุกผลิตภัณฑ์ได้รับการควบคุมเอาใจใส่อย่างพิถีพิถัน
ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาคัดสรรส้ตรและส่วนผสมที่ดีท่ส
ี ุด ผ่านกรรมวิธี
การผลิตที่ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนและ ทุกโรงงานสาขา เพื่อให้ได้
มีความอร่อยและความสดใหม่ภายใต้คณ
ุ ภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ต่างของบริษท
ั ที่ป้อนไปยังสาขาต่างๆของ 7Eleven
BookSmile
เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผ้บริโภค บริษท
ั ฯ ได้ปรับวาง

กลยุทธ์ โดยการเปลี่ยนชื่อร้าน

"เพื่อนทันสมัย ร้้ใจคุณ" มาเป็ น Booksmile "ร้านหนังสือ สื่อบันเทิง
24 ชั่วโมง" ภายใต้ Concept "แหล่งรวมที่คัดสรร สาระ ความ
บันเทิง ที่ทันเหตุการณ์ และทันสมัยอย่้เสมอ" ซึ่งจะเป็ น สถานที่ให้
ความผ่อนคลายในยามที่คุณว่างจากภาระกิจ
ต่างๆ ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกหาหนังสือที่
คุณชื่นชอบภาพยนต์ฮิตติดอันดับ หรือเพลง
ยอดนิ ยมวันนี้ ทำาให้ Booksmile เป็ นร้าน
สะดวกสบายใกล้ๆ คุณ Booksmile มี

82

สัญลักษณ์ หนังสือยิ้มได้ ที่เปิ ดตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด ได้รับ
การตอบรับจากล้กค้ามากกว่า 7,000,000 คน บริษท
ั ฯ ได้วางเป้ า

หมายการขยายสาขา โดยจะเปิ ดในพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เข้าถึงล้กค้าที่รักการอ่านในทุกชุมชน
มุ่งสร้างความแตกต่างทั้งด้านคุณลักษณะสินค้า ที่จัดจำาหน่ ายในร้าน
Booksmile โดยใช้กลยุทธ์สินค้า FBO และแนวทางการบริหาร
จัดการแบบ SAVEQ ให้สอดคล้องกับธุรกิจหลักของ 7Eleven
- มุ่งสร้างความแตกต่าง
ทั้งด้านคุณลักษณะสินค้า ที่จัดจำาหน่ ายในร้าน Booksmile โดย
ใช้กลยุทธ์สินค้า FBO และแนวทางการบริหารจัดการแบบ
SAVEQ ให้สอดคล้องกับธุรกิจหลักของ 7Eleven
- สร้างมาตรฐาน

สร้างมาตรฐานการบริหารร้านสาขา มาตรฐานการจัดเรียง
สินค้าของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ รวมถึงมาตรฐานการจัดเก็บ
และการจัดส่งสินค้า

- เน้นการคัดเลือกสินค้า

เน้นการคัดเลือกสินค้าและปรับหมวดหม่้สินค้า ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของล้กค้าแต่ละกลุ่ม (Product assortment by
store)

- Friendly service

83

เน้นบริการล้กค้าด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี โดยผ่าน
กระบวนการทำางานของโครงการ Friendly Service
-

ให้ความร้้ด้านการจัดการ (Knowledge Management)

ให้ความร้้ด้านการบริหารจัดการสินค้าและการจัดเรียงสินค้า
จัดฝึ กอบรมหลักส้ตรมาตรฐาน แก่พนักงานทุกระดับ ตลอดจน
พัฒนาระบบงานร้าน เพื่อลดเวลาการทำางานของพนักงาน

- สร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า

เน้นการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า Booksmile "เติมสาระ เต็ม
ความบันเทิง" และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน
- ร่วมมือกับค่้ค้า

รณรงค์การขายสินค้าแต่ละกลุ่ม รวมถึงการวางกลยุทธ์และตั้ง
เป้ าหมายการขายร่วมกัน

84

Counter Service
บริษท
ั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำากัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2537 ก่อนจะเข้าส่้กลุ่ม
ธุรกิจค้าปลีกและจัดจำาหน่ าย ในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ (CP GROUP) ในปี
2539 ภายใต้นโยบายที่ว่า “

เคาน์เตอร์เซอร์วิส จะเป็ นจุดให้
บริการที่ตอบรับทุกความต้องการของประชาชนผ้้ใช้บริการ และจะ
เป็ นจุดให้บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผ้
ใช้บริการทุกคน ”
ธุรกิจของเคาน์เตอร์เซอร์วิสนั้น เป็ นธุรกิจการให้บริการ “รับ
ชำาระค่าสินค้าและบริการ”ตลอดจนการจำาหน่ ายบัตรผ่านเข้าชม
การแสดงต่างๆ โดยสามารถเป็ นตัวแทนที่ถก
้ ต้องตามกฎหมาย มี
สิทธิในการออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำากับภาษีอย่างย่อ และใบกำากับ
ภาษีเต็มร้ป (เพื่อใช้สำาหรับการขอคืนหรือเครดิตภาษีของผ้้ใช้บริการ

แทนหน่ วยงาน หรือองค์กรที่มอบหมายให้เคาน์เตอร์เซอร์วิสรับชำาระ
แทน) ซึ่งมีผลให้ผ้ใช้บริการผ่านจุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุก

คนที่ถือใบ เสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างใด ๆ ที่
เคาน์เตอร์เซอร์วิสออกให้ ย่อมได้รับความคุ้มครองจากหน่ วยงาน
หรือองค์กร นั้น เสมือนว่าท่านได้รับใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานดัง
กล่าว จากหน่ วยงานหรือองค์กรนั้นเอง

85

จากวันเริ่มก่อตั้ง ที่มีเพียง การบริการรับชำาระ ค่าบริการไม่ก่ี
ประเภท กับจุดให้บริการไม่ก่แ
ี ห่ง และประชาชนผ้้ใช้บริการหลักพัน
จนถึงวันนี้ เคาน์เตอร์เซอร์วิสมีการบริการรับชำาระเงินค่าสินค้าและ
บริการ กว่า 300 ประเภท และจุดให้บริการ กว่า 5,000 สาขา

ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมความไว้วางใจจากประชาชนผ้้ใช้บริการ
กว่า 10,000,000 คน โดยมียอดชำาระส้งถึง 6 ล้านบิลต่อเดือน และใน
อนาคต เคาน์เตอร์เซอร์วิสจะยังคงมีการพัฒนาการให้บริการต่ออไป

ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาเทคโนโลยี , การขยายสาขาเพื่อรองรับการใช้
บริการของประชาชนในทุกพื้นที่ รวมถึงการเพิ่มประเภทการให้
บริการเพื่อตอบรับทุกความต้องการของประชาชนผ้้ใช้บริการ
ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้ผ้ใช้บริการชำาระผ่านจุดให้บริการเคาน์เตอร์
เซอร์วิส เกิดความสะดวก และมั่นใจทุกครั้งที่ชำาระผ่านจุดให้บริการ

นอกจากนี้ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ยังได้ตอบสนองความต้องการ
ของผ้้ใช้บริการ ในด้านธุรกิจบันเทิง โดยได้เปิ ดให้บริการจำาหน่ าย
บัตรเข้าชมคอนเสิร์ต และการแสดงต่าง ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ โดยมีผ้ใช้บริการกว่า 100,000 คน ดังนั้น จึงไม่ต้องสงสัย
เลยว่า คอนเสิร์ตครั้งหน้า หรือการแสดงในครั้งต่อไป ท่านจะ
สามารถจองและซื้อบัตรเข้าชมได้จากที่ใด ถ้าไม่ใช่ เคาน์เตอร์
เซอร์วิส

จุดขายหลักอีกอย่างหนึ่ งของ Counter Service นอกเหนื อจาก

การให้บริการชำาระค่าสินค้าและบริการอันหลากหลายนั้นจะอย่้ท่ีการ
ให้บริการ 24 ชั่วโมง ซึ่งจะเห็นได้จากโฆษณาโทรทัศน์แต่ละครั้งจะมี
เนื้ อหาที่เน้นไปทางการให้บริการ 24 ชั่วโมงนั่นเอง

86

นอกจากนี้ Counter Service ยังมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติม

เพื่อเรียกคนให้มาใช้บริการอีก ตัวอย่าง
เช่น โปรโมชั่นล่าสุด “จ่ายทุกบอล อิ่มทั้ง
ไก่ ได้ท้ังนำ้า” ซึ่งเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร่วม
กับ Chester Grill จัดทำาโปรโมชั่นนี้ ขึ้น

โดยมีรายละเอียดคือ ใบเสร็จค่า
ธรรมเนี ยมเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกใบนำามา
ซื้อไก่ย่างเชสเตอร์กริลล์ 2 ชิ้น ราคา 67
บาท

รับฟรี!
ทันทีน้ ำา อัดลมแก้วใหญ่ ขนาด 22
ออนซ์ 1 แก้ว (ราคา 29 บาท)

เฉพาะใบเสร็จค่าธรรมเนี ยมที่ชำาระ
ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. นี้

ไม่เพียงแต่ Counter Service จะร่วมมือกับ 7-ELEVEn เท่านั้น
ล่าสุดเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ร่วมมือกับ "ท็อปส์ เดลี่" เพื่อขยายจุดรับ

ชำาระค่าบริการให้มากขึ้น โดยล่าสุดจะเปิ ดให้บริการที่ ท็อปส์ เดลี่
สาขาเมืองทองธานี และเตรียมที่จะเพิ่มจุดให้บริการในร้าน ท็อปส์ เด
ลี่ สาขาอื่นในเร็ววันนี้

87

บริการต่างๆ ของ Counter Service นัน
้ จะแบ่งหลัก ๆ เป็ น 11
ประเภท ดังนี้

1. สาธารณ้ปโภค
2. ผ่อนค่างวด
3. อินเตอร์เน็ต
4. บันเทิง
5. บัตรเครดิต
6. ชำาระค่าเบี้ยประกัน

7. การสั่งและชำาระ
สินค้า

8. มือถือ/เพจเจอร์
9.

คมนาคม/สาย
การบิน

10.

ม้ลนิ ธิ

11.

การศึกษา

88

บรรณำนุกรม
บริษท
ั ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน), รายงานประจำาปี 2550;
http://www.7eleven.co.th/data/AnnualReport/ar7t.zip
http://7net/ACI/INDEX.ASP

http://www.marketeer.co.th/inside_detail.php?inside_id=2362
http://www.newswit.com/news/2005-0531/6726c36937c1cb2144a8102c5b021634/
http://72.14.235.104/search?
q=cache:21YwGJYlc_UJ:www.krungsri.com/pdf/research/05_tach
nology/Concept03_49.pdf+Five+Forces&hl=th&ct=clnk&cd=2&gl=
th&lr=lang_th
http://www.bangkaew.com/wai/index.php?
topic=20070616170829302&page=72
http://www.7eleven.co.th/corp/
http://www.bangkaew.com/wai/article.php?
story=20080622170317766&mode=print

89

http://www.thaivi.com/mobile/thread.php?topic_id=28792
http://www.oknation.net/blog/DNT/2007/10/23/entry-1
http://www.businessthai.co.th/content.php?data=414479_ข่าวปก
ใหญ่ๆ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful