Sjellja e Konsumatorit

Ndikimi Konsumator dhe Njohja Tipare te pergjithshme 1. Sistemi Ndikues 2. Sistemi Njohes 3. Marredhenia mes Sistemit Ndikues dhe atij Njohes 4. Ndikimi dhe Njohja – Nenkuptime Marketingu Komponentet e Rrotes se Analizes se Konsumatorit C. Komponentet e Rrotes se Analizes se Konsumatorit (sqarim • • • • Marketing Strategy – Strategjia marketing Consumer behavior – Sjellja e konsumatorit Consumer environment – Mjedisi konsumator Consumer affect and cognition – Ndikimi konsumator dhe njohja

Ndikimi - Diskutim • Bazuar ne ekperiencen tuaj personale, listoni TRI gjera rreth universitetit tuaj ( shkolles se masterit) qe ju pelqeni ose nuk pelqeni. Njohja - Diskutim • Bazuar ne eksperiencen tuaj personale, listoni TRI gjera qe ju njihni dhe/ose mendoni rreth universitetit tuaj ( shkolles se masterit). Sjellja - Diskutim • Duke reflektuar rreth ekperiencave tuaja personale listoni TRI sjellje qe kane sherbyer ne marrjen e sherbimeve edukative nga universtieti juaj . Mjedisi - Diskutim Bazuar ne ekperiencen tuaj personale, listoni TRI gjera rreth universitetit tuaj qe ben ne mjedis per te influencuar njerezit qe te studiojne/ apo te vijne te studiojne ne universitetin tuaj - Tipet e ndikimit ndryshojne ne nivelin e rritjes fizike ose intensitetit me te cilin ata jane te perballur. • Emocionet • Ndjenjat Specifike • Gjendja shpirterore • Vleresimet A. Sistemi Ndikues • Karakteristikat me thelbesore te sistemit ndikues jane:  Sistemi ndikues eshte shume kunderveprues.  Njerezit kane ndikim te vogel direkt mbi pergjigjet ndikuese te tyre.  Sistemi mund t’i pergjigjet virtualisht çdo tip stimuli.  Pjesa me e madhe e pergjigjeve ndikuese jane te mesuara.

1

Karakteristikat e Sistemit Njohes • Aktivizimi i memories • proçesi me te cilin produkti i dijes eshte rikthyer nga memoria per t’u perdorur ne interpretimin dhe shkrirjen e informacionit. e favorshme ose jo e favorshme. • Kapacitete te liminuara • Njerezit mund te konsiderojne ne menyre te ndergjegjshme vetem nje pjese te vogel te njohurive ne te njejten kohe. Mendimi – Aktivitetet njohese qe hasen gjate gjithe ketyre proçeseve. Karakteristikat e Sistemit Njohes • Hapesirat e aktivizimit • Aktivizimi i nje koncepti mund te jete i lidhur me konceptet dhe ti aktivizoje keto mendime me mire. 3. B1. • Kjo nenkupton qe marrja e vendimeve nga ana e konsumatorit mund te jete jo shume komplekse.B. 2. pozitive ose negative. B3. • Mendimi i pandergjegjshem • Njerezit jane zakonisht jo te ndergjegjshem ne interpretimin dhe shkrirjen e proçeseve qe hasen B3. te cilat hasen ne menyre te pandergjeshme dhe automatikisht. Kuptimi – Inerpretimi ose percaktimi i kuptimeve specifike te aspekteve te nje mjedisi. Sistemi Njohes • Njohja – referuar pergjithesisht te mendimet dhe qellimet te prodhuara nga sistemi njohes. 5. te jape kuptimin diçkaje.Çfare eshte Njohja? 1. Vleresimi – Gjykimi i nje aspekti te mjedisit ose nje sjellje me vete si e mire ose e keqe. Karakteristikat e Sistemit Njohes 2 . Funksionet e Sistemit Njohes • Funksionet me te medha te sistemit njohes te njerezve jane:  Te interpretoje. te kuptoje aspekte te rendesishme te eksperiencave te tyre personale. • Konsumatoret kane kontroll te vogel mbi hapesirat e aktivizimit. Planifikimi – Percaktimi sesi te zgjidhesh nje problem apo si te arrish nje rezultat. • Aktivizimi eshte shpesh automatik dhe shume i pandergjegjshem (pak ose aspak perpjekje te ndergjegjshme jane te perfshira). si edhe proçeset si:  Kuptimi  Vleresimi  Planifikimi  Zgjedhja  Mendimi B1.Çfare eshte Njohja? Zgjidhja – Krahasimi i zgjedhjeve alternative per nje problem ne menyre qe ne perputhje me karakteristikat e tij te bej zgjidhjen e duhur.  Te vezhgoje keto interpretime ose percaktimi per nxjerrjen ne pah te aspekteve te njohjes B3. B2.

• Si pershembull.  Sistemi Ndikues dhe ai Njohes jane shume te pavarur. Marredhenia mes Sistemit Ndikues dhe atij Njohes • Veshtrime te ndryshme mes kerkuesve:  Sistemi Ndikues dhe ai Njohes jane te pavarur. Marrëdhënia midis Sistemit Ndikues dhe Sistemit Njohës Mjedisi Sistemi ndikues Përgjigjet ndikuese • Emocione • Ndjenja • Gjendja shpirterore • Vlerësimi Sistemi njohës Pergjigjet njohëse • Njohuri • Kuptime/Domethënie • Besime E. C. Pikat me te cilat do te diskutohet per Ndikimin dhe Njohjen e Konsumatorit • Qendrimet dhe Synimet e Konsumatorit.  Ndikimi influencohet shume nga Sistemi Njohes. • Çdo sistem mund te pergjigjet ne menyre te pavarur aspekteve te mjedisit. Hyrje ne sjelljen konsumatore NJOHJA E SJELLJES KONSUMATORE SJELLJA DHE KERKIMI KONSUMATOR STRATEGJITE MARKETING PER ORG. gradualisht duke u bere te zakonshme dhe kerkon kapacitete te vogla. • Pergjigjet e ndikimeve jane veçanerisht te rendesishme per te ashtu quajturin produkte te ndjenjave. Ndikimi dhe Njohja – Nenkuptime marketingu • Ndikimi dhe Njohja se bashku jane te rendesishem per te kuptuar sjelljen e konsumatorit.Proçesi automatik Proçeset e njohjes tentojne te behen me automatike nepermjet eksperiences.  Ndikimi eshte sistemi dominues. TE ORIENTUARA NGA KONSUMATORI PROCESI I VENDIMARRJES SE KONSUMATORIT PROCESI PARA BLERJES BLERJA PROCESI I PAS BLERJES – VLERESIMI PAS KONSUMIT • • 3 . • Marrja e Vendimit Konsumator. D. gjithashtu edhe nenkuptimet e tyre marketing. te ngaret e makines dhe blerjet e medha. • Çdo sistem mund ti pergjigjet output-eve te sistemit tjeter. Permbledhje • U shpjeguan Sistemi Njohes dhe ai Ndikues • U studiuan marredhenia mes sistemit ndikues dhe atij njohes.

Kush percakton pse blejne konsumatoret . • Marketeret duhet te kuptojne: • Çfare bejne konsumatoret per te blere dhe per ti perdorur ato? • Çfare produktesh dhe markash synon konsumatori? • Çfare influencon berjen e pazarit. konsumohet dhe sistemohet produkti. sjelljes dhe mjedisit me te cilin qeniet njerezore drejtojne shkembimin e aspekteve te jetes.Sjellja percaktuese e nivelit ekonomik te nje vendi . i grupeve te targetuara te konsumatoreve dhe shoqerise te pergjithesi jane ne ndryshim te vazhdueshem.Pse studjohet ajo . Sjellja e konsumatorit shkakton nderveprime • Nderveprimet mes te menduarit. sistemimi Kerkimi: Gjetja e informacionit se si arrin konsumatori te bleje produktinAktivitete qe te cojne ne blerjen ose marrjen ne dorezim te nje produkti : . • Jeta-cikli i shkurter i produktit ngre rendesine e novacineve te vazhdueshme. Perzierja e mendimeve dhe ndjenjave te eksperiencave njerezore dhe veprimet qe ata shfaqin ne proceset e konsumit.Kerkimi per informacionin e produktit . MOTIVIMI I KONSUMATOREVE NJOHJA E SJELLJES KONSUMATORE -Ceshte sjellja konsumatore . • I ben zhvillimet e strategjive marketing te veshtira dhe shqetesuese.Parimet baze te sjelljes konsumatore C’eshte sjellja konsumatore Perkufizimi – aktivitet I sipermarrjes njerezore ku gjendet. te ndjerit dhe veprimet e njerezve dhe mjedisi. te ndjerit dhe veprimet e konsumatoreve individuale.Menyres se si bejne blerje konsumatoret Sjellja njerezore eshte dinamike • Te menduarit. Perfshin te gjitha gjerat ne mjedisin ku influencojne mendimet.Vleresimin e produkteteve dhe te markes .FAKTORET DETERMINANTE NE SJELLJEN KONS. konsumimi. ndjenjat dhe veprimet Tre aktivitete kryesore – kerkimi. Nderveprimi dinamik mes ndikimit dhe njohjes. blerjet dhe konsumin? Sjellja e konsumatorit shkakton shkembime 4 . • Kerkon studime te konsumatorit ne menyre te vazhdueshme dhe analize te rrymave me te rendesishme.

Si t’a Studjojme Sjelljen Konsumatore • Observimi . Nga prodhimi te shitja Oferta>Kerkesa.te sejcilit Sjellja konsumatore ndihmon ne formimin e politikave publike Sjellja konsumatore ndikon ne politiken individuale Kush percakton blerjen e konsumatoreve Evolimi: 1.shperndarja. Intervista dhe pyetsoret . duke bere ate qe konsumatoret te blejne me deshire dhe te kenaqen. promocioni. Konsumatori ne qender te org. 2. si çmimi.3.Nepermjet internetit . Kalimi nga oferta ne kerkese. Studimi I variablave qe ndikojne ne vendim-marrje konsumatore. ne zinxhirin e kerkeses: Pershtatje me stilin e jetes dhe sjelljen konsumatore.Fokusimi ne grupe . shume i thjeshte parashikimi i Sjell. Nga shitja te marketingu Konkurrence e > Fokusimi te variabla te tjere qe ndikojne ne zgjedhjet konsumatore si cilesia. Roli i marketingut ne shoqeri eshte te ndihmoje krijimin e shkembimit duke formuluar dhe implementuar strategjite marketing.Kons. (Shitje e ashper) 3. leverdishmeria.• • Shkembimet mes njerezve shkaktojne rritjen e vleres se diçkaje dhe marrjen e diçkaje mbrapsht.Ndjekja e konsumatorit 2. Kerkesa> oferta.Vezhgimet .Nepermjet postes .E drejta per te qene i sigurt 5 . Pse duhet te studjohet sjellja konsumatore? Sjellja konsumatore percaktohet nga gjendja ekonomike e vendit Sjellja dhe suksesi i programeve mkt Vetem konsumatori mund te n’a “djege” te gjitheve Sjellja konsumatore percakton gjendjen ek.Pyetsoret telefonik . Eksperimenti Konsumatori eshte mbret Konsumatori eshte global Konsumatoret jane te ndryshem dhe te ngjashem Konsumatoret kane te drejta: • Te drejtat e tyre: . imazhi.

Sfidat per te Ardhmen • Me shume se kurre sot ndihet nevoja per te kuptuar konsumatoret dhe sjelljen e tyre. Ndikimi konsumator dhe njohja • Pergjigjet mendore te shfaqura te konsumatorit kundrejt stimujve dhe ngjarjeve ne ambientin e tyre. 6 . ndjejne dhe bejne. • Struktura mendore dhe proçesi i perfshire ne te menduarit. • Te quajtura gjithashtu sjellje te dukshme. Ndikimi • I referohet ndjenjave rreth stimujve dhe ngjarjeve. Ndikimi konsumator dhe njohja (vazhdim Njohja • I referohet te menduarit. • Aspekte te njohjes jane te ndegjegjshme dhe automatike. kuptuarit dhe ne te interpretuarit e stimujve dhe ngjarjeve. Sjellja e Konsumatorit • Sjellja . • Pergjigjet mund te ndryshojne ne intensitet. Komponentet e Rrotes se Komponentet e Rrotes se Analizes se Konsumatorit • Marketing Strategy – Strategjia marketing • Consumer behavior – Sjellja e konsumatorit • Consumer environment – Mjedisi konsumator • Consumer affect and cognition – Ndikimi konsumator dhe njohja C1. • Pergjigjet mund te jene te favorshme ose jo. Mjedisi Konsumator • Çdo gje e jashtme e konsumatorit qe ndikon ne ate çfare ata mendojne. • Domozdoshmeri e te kuptuarit te sjelljes konsumatore ne shume drejtime te jetes. • Domosdoshmeri e mbledhjes dhe interpretimit korrekt te informacionit • Zhvillim ne menyre efektive i metodave te cilat matin rritmin e ndryshimeve te shpejta te prirjeve te konsumatorit dhe te stilit te jetes se tij. • Sjellja konsumatore eshte dinamike dhe emocinuese dhe konsumi ndryshon.- E drejta per t’u informuar E drejta per te zgjedhur E drejta per t’u zgjedhur E drejta per te gezuar nje mjedis te paster E drejta e minoriteteve dhe te varferve per te qene te mbrojtur.Aktet trupore te konsumatorit te cilat mund te vezhgohen ne menyre direkte dhe te maten nga te tjeret. por edhe mkg i pershtatet atij dhe kjo me shume do te pershpejtohet ne te ardhmen. • Kritike per strategjite marketing.

E shtjelluar si qendra e Rrotes se Analizes se Konsumatorit Nje aktivitet qendror i marketingut. PERFORMANCA E BAZUAR NË TREG Në botën e sotme të konkurrencës së përgjithshme konsumatorët presin dhe shpresojnë më tepër. 1. 2. por gjithashtu qe te influencohen nga ata • • • • Lidhja mes Ndikimit dhe Njohjes. Te tri elementet dhe lidhja mes tyre duhet te konsiderohet si nje analize gjitheperfshirese. Strategjia Marketing • • • • • Nje strukture e stimujve e vendosur ne mjedisin e konsumatorit e ndertuar per te influencuar ndikimet . Secili nga te tri elementet mund te jete pike nisje per analizen e konsumatorit. Venia e theksit te rendesia e kerkimeve te konsumatorit dhe analizave ne zhvillimin e strategjive marketing. 3. RENTABILITETI DHE STRATEGJIA MARKETING. Nivelet e Analizes se Konsumatorit • Rrota e Analizes se Konsumatorit eshte nje mjet i ndryshueshem qe mund te ndihmoje ne te kuptuarit e niveleve te ndryshme. Sjelljes dhe Mjedisit • Secili nga keta tri elemente: • Mund te jete secili nje shkak ose nje ndikim per nje ndryshim ne nje ose shume nga elementet e tjere. • Shoqerite • Industrite • Segmentet e tregut • Konsumatoret individuale ORIENTIMI NGA TREGU. KËNAQËSIA KONSUMATORE. Pamja eshte dinamike: arsyetimi qe konsumatoret jane ne ndryshim te vazhdueshem. I ndertuar nga organizatoret e marketingut per te influencuar konsumatoret. Strategjite Marketing duhet te ndertohen jo vetem per te influencuar konsumatoret. • Perfaqeson nje sistem te ndersjellte.Perfshin: Stimujt sociale Stimujt trupore E rendesishme ne strategjite marketing sepse eshte vendosja e mesateres se stimujve qe mund te influencojne konsumatoret. Analiza e konsumatorit mund te aplikohet ne nivele te ndryshme. kanë më tepër alternativa zgjedhjeje dhe janë më pak besnikë ndaj markës 7 . 5. Pese nenkutime per te pare proçesin e konsumatorit si nje sistem te ndersjellte. njohjen dhe sjelljen e tyre. 4.

per te monitoruar performancen marketingdhe per te permiresuar te kuptuarit e marketingut si nje proces. Kerkimi Marketing per vendimmarrje manaxheriale Kerkimi Marketing eshte “ funksioni qe lidh konsumatorin dhe publikun me marketerin permes informacionit. stilin e jetës dhe sjelljen e konsumit.perfshin mbledhjen dhe paraqitjen e fakteve. Konsumatorët do të vazhdojnë të ndryshojnë nevojat e tyre.Vetëm një gjë është e pandryshueshme dhe ky është “ndryshimi”. Kerkimi I tregut ka tre role funksionale: a. Psh. per te gjeneruar dhe vleresuar veprimet marketing. karakteristikat demografike . cilat jane tendencat e shitjeve per disa vjet ne industri? Cilat jane qendrimet e konsuamtoreve ndaj nje produkti dhe reklamimit te tij? b. lulëzojnë dhe rriten. një matës thelbësor i performancës është kënaqësia konsumatore. Si t’u bësh përshtypje konsumatorëve dhe aksionerëve Një biznes me një orientim të dobët nga tregu ka thjesht një kuptim sipërfaqësor për nevojat konsumatore dhe konkurrencën. e cila çon drejt niveleve të larta të kthimit të konsumatorëve dhe drejt një pjese tregu jo të qëndrueshme Orientimi nga tregu dhe kënaqësia konsumatore Një biznes i orientuar nga tregu ka tri karakteristika të drejtimit që e bëjnë atë unik: ¬Fokusi konsumator: Një obsesion i kuptimit të nevojave konsumatore dhe i dhënies së kënaqësisë konsumatore. Një biznes me një orientim të dobët nga tregu ka thjesht një kuptim sipërfaqësor për nevojat konsumatore dhe konkurrencën Konsumatorët mund të tërhiqen më me lehtësi nga konkurrentët të cilët ofrojnë vlerë të njëjtë apo me të lartë konsumatore. Kënaqësia konsumatore: Një tregues kyç i performancës së tregut Nëse biznesi i bazuar në treg do të ketë disa matësa të jashtëm për të ndjekur performancën e tregut. diagnostifikues kur te dhenat jane te shpjeguara. Përfitimet afatshkurtra dhe afatgjata Bizneset që mund ta ndiejnë drejtimin e ndryshimit dhe e pozicionojnë vetveten për të udhëhequr ndryshimin. megjithatë një matës i zakonshëm për të matur kënaqësinë konsumatore mund të rezultojë nga vendosja e koefiçentëve konsumatorë të kënaqësisë së përgjithshme të tyre në një shkallë me 7 pikë Një këndvështrim i gjerë i kënaqësisë konsumatore Nëse ne e zgjerojmë veshtrimin tonë për kënaqësinë konsumatore duke raportuar përqindjen për çdo kategori në shkallën tonë të kënaqësisë konsumatore shfaqen aftësi depërtuese më të kuptueshme. Psh. Ka shumë mënyra për të matur kënaqësinë konsumatore. Një nga përfitimet e orientimit të fortë nga tregu është mbijetesa afatgjatë. deskriptiv.informacion ky i nevojshem per te identifikuar dhe percaktuar oportunitetet dhe problemet marketing. Ato që presin për të lexuar në Revisten e Wall Street kanë mbetur prapa të pashpresë për të luajtur lojën. cili eshte impakti ne shitje kur ndryshojme dizajnin e paketimit? Dhe 8 .

Kerkimi marketing eshte procesi qe gezon: 1. ( kerkimi I tregut eshte perdorur shpesh per te kuptuar profilin demografik te konsumatoreve te kompanise. Kur informacioni I marrjes se vendimit ekziston. Fushat e aplikimit te kerkimit marketing  Kush është konsumatori?  Çfarë kënaq dëshirën e tyre?  Ku dëshirojnë ta blejnë atë?  Kur dëshirojnë ta blejnë ?  Pse ato blejnë produktin. manaxheret nuk bien dakord se cfare ata duhet te dine per te marre nje vendimobjektivat e kerkimit duhet te jene shpallur para se projekti te ndermerret. 4. 9 . parashikues si mund kerkuesi te perdore kerkimin deskriptiv dhe diagnostifikues per te parashikuar rezultatet e nje vendimi marketing te planifikuar te cilat cojne ne perdorimet e meposhtme te kerkimit te tregut Pse Perdoret kerkimi i tregut?  1. kohe e keqe ne treg. Mund te mos bejme kerkim :  6.stadi I ciklit te jetes se produktit. Kjo mund ta lejoje kompanine te arrije konsumatoret e saj me efektivisht me produkte. 3. Objektivitet: perputhet me realitetin 2. markën etj?  Sa të kënaqur ndihen ato kur blejnë produktin?  Hyrja e produktit te ri  Orientimi i tregut Marredheniet konsuamtore Mund te mos bejme kerkim tregu kur 1. Rendesia e mbajtjes se konsumatoreve ekzistues  ( aftesia per te mbajtur konsumatoret eshte e bazuar ne nje kuptim intim te nevojave te tyre.kerkimi I tregut eshte i panevojshem 5. per cilesi dhe sadisfaksion konsumator  ( kerkimi tregut mund t’I mundesoje nje organizate te percaktoje cfare tipi dhe forma te cilesise jane te rendesishme per tregun e synuar)  2. Sistematik: organizim I kerkimit ne hapa te ndervarur dhe pasues te njeri tjetrit.c. promocionin dhe shperndarje. Kjo njohje vjen kryeshisht nga kerkimi marketing. psh. Kemi mungese te burimeve – zakonisht financiare Rezultatet e kerkimit nuk do te jene te dobishme.3. cmime . Manaxheret duhet te kuptojne ndryshimin e tregut.nje firme mund te kete nje baze te gjere te kerkimit te kaluar per te njejtet konsumatore te synuar. Riprodhueshmeri: kerkues te tjere mund te dublikojne kerkimin dhe te marrin te njejtin rezultat. Vendimi tashme eshte marre.tipare te personalitetit apo stilit te jetes se konsumatoreve qe nuk mund te perdoren per te arritur konsumatoret potenciale Mund te mos bejme kerkim kur:  3. ne stadin e renies nuk behet kerkim .

kur kostot e kerkimit jane me te larta se perfitimet. Procesi I marrjes se vendimit manaxherial dhe roli I kerkimit marketing Baza e marrjes se vendimeve eshte procesi I planifikimit te tregut qe kalon ne keto etapa: 1. Si duhet te konkurrojme? (Nga dallojme dhe ku diferencohemi nga konkurrenca) 3. Etj.  rregullativ dhe  ndryshimet sociale e ne sjelljen blerese)  Madhesia e tregut ekzistues. rritja e shitjeve. pjeses se tregut. (sasiore: rentabiliteti. mjedisin  ekonomik.6. Tipi dhe natyra e informacionit te kerkuar  2.  teknologjik. ( Cilesore: niveli I sherbimit. Zbatimi Kjo nenkupton :  A. Analiza e situates 2.  Madhesia e tregut potencial  Rritmi I rritjes se tregut  Njohjen e tipeve te bleresve. Zhvillimi I programit marketing 4. Zhvillimi I strategjise: 1.  Marka besnike e tregut  Si dhe pse bleresit e perdorin produktin?  Cilat jane segmentet e tregut? Sjellja konsumatore  Kush blen?  Ku blen?  Kur?  Pse?  Cfare blejne?  ….  politik e ligjor. Cilat jane objektivat e biznesit tone? 4.konsideron shitjet potenciale dhe marzhin potencial te fitimit Kerkimi marketing perfshihet ne te gjitha fazat e drejtimit te informacionit: Perse nevojitet informacioni Mbledhja dhe analiza e informacionit Interpretimi I informacionit te mbledhur. Koha 10 . kenaqesise konsumatore etj) Faktoret qe influencojne vendimet e kerkimit marketing  1. Hapi 2. Ne cfare biznesi jemi? 2. Zhvillimi I strategjise 3.

Firma me sherbim te plote te cilat bejne projektin e kerkimit. analiza e cmimit konkurrues C. cmimi 1. kerkimi i medias 4. Firmat konsulente dhe universitetet. studime te kompesimit te forces se shitjes 8. studime te kuotes se forces se shitjes 9. Firmat me sherbim te kufizuar te cilat mbledhin dhe nalizojne te dhenat per klientin I cili e ka projektuar vet kerkimin  2. analizat e pjeses se tregut 4. analizat e cmimit 3. studime te imazhit publik 7. shperndarja 1. Test imi ne trg 4. studime te premiumeve. 11 . mbledhin dhe analizojne te dhenat B. Produkti 1. struktura e territtorit te forces se shitjes 10. elasticiteti i cmimit 4. zhvillimi i konceptit dhe testimi 2. Vlefshmeria e burimeve  4. studime nderkombetare Promotcioni 1. gjenerimi i emrit te markes dhe testimi 3. studime te lokacionit te magazinave 2. kommunikimi. analizat e kerkese: a) potenciali i tregut b) potenciali i shitjeve c) parashikimi i shitjeve 5. testimi i efektivitetit te reklames 5. studime te mbulimit te kanalit 4. etc. Kerkimi i korpoates dhe biznesit 1. 3. studime te produktit konkurrues D. studime te reklames konkurruese 6.) B. Analiza e kosto/ perfitimit Kush zhvillon kerkim marketing? 1. etc. analizat e kostos 2. marreveshjeve. studime te brendshme te punonjesve(morale. kerkimi i motivimit 2. studime te performances se kanalit 3. Departamentet e kerkimit brenda firmave  3. Firmat e kerkimit marketing: A. studime te pervetesimit/ diversifikimit 3. studime te dizajni i paketimit 6. kuponave. testimi i produktit per produktet ekzistuese 5. karakteristikat dhe tendencat e e Industrise/tregut 2.

qendrimet ndaj markes 3. ndergjegjesimi i markes 7. Sjellja blerese 1. synimet e blerjes 6. satisfaksioni i produktit 4. survejimeve te bazuara ne Web. e. Interneti po beht nje modalitet tjeter per komunikimin me konsumatoret si intervistat me telefon. apo observimit dhe matjes se visitorevete faqes Web. survejimet etj.F. studime te Segmentimit Sa eshte marzhi i fitimit tuajper njesi te produktit? Po/jo * Mund te perdoret interneti si nje kanal eficient shperndarje per produktet tuaja? * Cfare imazhi te projekteve per emrin e markes duam per produktin tone? * Nga sa shume furnizues do te blejme? Mund te perdoret kerkimi marketing per te investiguar ceshtjet e meposhtme? Nese po si?  Sa eshte vlera e jetes te segmenteve tona konsumatore te synyar? – Cili eshte programi me efektiv i promoconit te tregtise? – Cfare tipi firmash perdorin sherbimet tona? – Cili eshte reputacioni juaj ne agjensite e rregullimit shteteror? – Nje banke lokale – Nje firme reklame – Nje ferme – Ekipi i futbollit te Tiranes – Nje shperdares eskluziv e Benzit ne Tirane – Nje prodhues i TV me ekran te medhenj qe operojne ne qytetin e Mexico – Zyra e Masterit ne fakutetin e EkonomiseUT kerkimi marketing elektronik kerkimi ON the Internet: keto studime perdorin internetin apo menyrate tjera te teknologjise se larte per te studiuar cdo konsumator apo sjellje te tij . sjellja blerese 5. Aftesi Teknike * Zoterim i kompjuterit * Dizajnues i mostres * Analiza Statistikore * Aftesi numerike Aftesi Manaxheriale * Prezantim Oral * Komunikim i shkruar * Marredhenie me njerezit * Koordinim projekti 12 .g. preferenca per marken 2.. Ata shpesh e perdorinInternet si nje menyre per mbledhjen e te dhenave. permes kontakteve me email. Kerkimi RRETH Internetit: keto studime fokusohen ne e-commerce or konsumatorin dhe sjelljen e tregut ne Internet .

mbeshtetni argumentin me shembuj nga lista e produkteve te perdorura ne grupin tuaj. Emertoni disa nga produktet dhe sherbimet qe perdoren shume ne grupin tuaj shoqeror. përdorimin dhe zotërimin e një produkti kur u kërkohet Procesi empatik i dizajnit • Regjistrimi i përdorimit të produktit nga konsumatori është një formë e proçesit empatik (të identifikimit me vetveten) të projektimit. se keto produkte ndihmojne ne formimin e unitetit ne grup. ata jo gjithmonë i tregojnë zhgënjimet që ata ndiejnë në blerjen.ESE SJELLJE KONSUMATORE  1. • Ato kanë të bëjnë me një analizë të situatës konsumatore dhe të problemeve të ndryshme me të cilat përballen konsumatorët. Ne ç’menyre sjellja konsumatore mund te ndikoje ne politiken publike?  4. • Programuesi i softwarit të financës personale Quicken. Megjithëse përshkrimet konsumatore për nevojat e tyre janë të rëndësishme. ka një program “Më ndiq mua në shtëpi”. Vlera konsumatore = Përfitimet konsumatore . Çfare ka si qellim Sam Walton me “vetem konsumatori mund te na djege te gjitheve”?  3. • Kjo është një mënyrë vrojtuese për të kuptuar nevojat konsumatore dhe për të zbuluar çfarë ata duan të përfitojnë nga produkti. Çfare do te thote nje orientim i gjithanshem i konsumatorit?  5. Zbulimi i përfitimeve konsumatore • Ekipi marketing i Lexus bëri më tepër se sa survejimin e konsumatorëve te synuar. Çfare do te thote “Konsumatori eshte mbret”?  2. Per shembull. • Ai u përpoq të kuptonte të gjitha aspektet e përdorimit të produktit nga konsumatorët. Mbledhja e këtij informacioni kërkon më tepër se një survejim të perceptimeve dhe parapëlqimeve konsumatore Një ditë në jetën e një konsumatori • Një mënyrë për të kuptuar nevojat konsumatore është të bëhesh konsumator. Tregoni nese jeni dakord apo kunder idese. të stilit të jetës dhe karakteristikat demografike të tyre.koston e blerjes 13 . Përfitimet konsumatore dhe vlera konsumatore • Përpjekjet e kompanive të mësipërme për të krijuar përfitime më të mëdha konsumatore shkojnë përtej të menduarit për një produkt specifik.

Ky konkluzion supozon që përfitimet e tjera të produktit. kjo percakton mbijetesen apo lulezimin e bizneseve te ndryshme.5. vetkënaqja bëhen më të rëndësishme për ne. • Prandaj. ashtu dhe kostos së përgjithshme të përfitimit të këtyre përfitimeve. reputacioni i markës dhe kostot po aq sa çmimi gjithashtu ndikojnë vlerën konsumatore. një biznes duhet të jetë i ndjeshëm si ndaj përfitimeve që ai krijon në përputhje me nevojat konsuamtore. vlerësimi ynë për produktet shpesh duhet të shkojë tej matsave ekonomikë dhe atyre të performancës së bazuar në çmim të vlerës konsumatore. Përfitimet e produktit • Krijimi i vlerës është në mënyrë logjike i ndikuar nga perceptimet e përfitimeve të produktit. një biznes duhet të vlerësojë nivelin e vlerës që ai krijon për konsumatorët e tij. • Perceptimet konsumatore të cilësisë së një shërbimi. Performanca e bazuar në çmim dhe krijimi i vlerës Edhe pse vlera ekonomike siguron një bazë të fuqishme për krijimin e vlerës konsumatore të bazuar në kosto. Këto përfitime të perceptuara nuk është e lehtë për t’i shndërruar në përfitime ekonomike apo për t’i renditur me objektivitet si matsa të performancës së produktit3. kënaqësia. Por.Krijimi i përfitimeve tërheqëse me një kosto shumë të lartë mund të rezultojë në vlerë konsumatore negative. të qenit i uritur. statusi. konsumatorët me nevoja psikologjike që përshtaten mirë me personalitetin e markës së një produkti do të tërhiqen nga ai produkt. gjumi dhe siguria përgjithësisht vijnë të parat. kur këto nevoja janë përmbushur. Vlera e perceptuar konsumatore Pasi janë përfituar perceptimet konsumatore për përfitimet e përgjithshme dhe koston e përgjithshme të blerjes. respekti. Personaliteti i markës dhe krijimi i vlerës Në çdo rast. Përfitimet emocionale dhe vlera psikologjike Çdo njëri nga ne ka njëkohësisht nevoja fizike dhe psikologjike. • Kjo kerkon strategji organizatash. mirënjohja. te studjuara mire me orientim nga konsumatori. • Përfitimet e përgjithshme konsumatore Për të arritur në një matës të përgjithshëm të përfitimeve të perceptuara konsumatore. neve na duhet një mënyrë për të kombinuar këto tre burime bazë të përfitimeve konsumatore. ka aspekte të performancës së produktit që janë më të vështira për t’u llogaritur (konsideruar) në koston e përgjithshme të blerje Përfitimet e perceptuara dhe krijimi i vlerës • Vlera ekonomike dhe vlera relative e performancës së bazuar në çmim sigurojnë një matës të shkëlqyer të vlerës konsumatore. • 14 . STRATEGJITE E MKG PER ORGANIZATAT E ORIENTUARA NGA KONSUMATORI • Shekulli i konsumatorit – Se ç’fare blejne konsumatoret. Nevojat fizike të tilla si etja.4. nevojat tona psikologjike si nevoja për marrëdhënie miqësore të ngrohta. Megjithatë. shakaja.

e cila eshte me kosto por e sukseseshme.Identifikimi i sjelljes se klienteve me fitimprures . Vlersimi para blerjes.Identifikimi i tipeve te klienteve qe jane me fitimprures . ezaurimi i mbetjeve te produktit pas perdorimit te tij. • Deshirat takohen me nevojat kur perputhen me buxhetet e realizimit te tyre 2. IBM. e kons per vitin e ardhshem) Menaxhimi i marrdhenieve me klientin . Kerkimi informacionit. teknologjise dhe burimeve njerezore) ne funksion te qellimit te vene. Sony. Pra kemi fakte dhe intuita te cilat rezultojne ne shijen e konsumatoreve mbi bazen e te cilave duhet te zhvillohet produkti. PROÇESI I VENDIMIT TE KONSUMATORIT • Modeli i Procesit te Vendim-marrjes se Konsumatorit(CDP. (nje shembull i buqetave me lule dhe tel.Menaxhimi i kontakteve me klientet me fitimprures Menaxhimi i aktiviteteve te ndermarrjes qe i sjellin kenaqesi klienteve me fitimprures. vlersimi pas konsumit. 1.Kons).• Strategjia = Perdorim me I mire i burimeve te ndermarrjes (kapitalit.Njohja e nevojave ose e problemit • Konstatohet kur nje individ ka ndryshim ndermjet ideales dhe aktuales. • Kerkesa mendohet ne tregje te ndryshme te botes • Oferta dhe menaxhimi i saj.Identifikimi i klienteve dhe natyres se kontakteve me ta . po ashtu. te konkurrenteve aktuale dhe potenciale. duke perfshire si strategjite ashtu edhe taktikat Strategjia e Marketingut Global zhvillohet ne nje treg global.Gjje qe provokon te menduarin global te kompanise. ne te gjithe boten • Metoda te nje menaxhimi efektiv ne nivel global. Kerkimi i informacionit . eshte ti siguroje me shume vlere konsumatorit se sa konkurrentet e tij. konsumi. • Identifikimi i segmenteve • Adresimi sipas nevojave te segmenteve te ndryshme te tregut. Toyta etj. Karakteristikat e organizatave me orientim nga konsumatori • Krijimi i vlerave nen veshtrimin e vizionit te konsumatorit Kendveshtrim i punonjesve si konsumatore te produktit te tyre Analiza e tregut dhe strategjia e tregut • Qellimi i nje organizate te OK (Orient. te gjendjes se kompanise dhe te mjedisit ne te cilin ajo operon. • Shija e konsumatorit = nevojat e shprehura dhe te pashprehura te tij te cilat ndikojne ne zgjedhjet per produktin dhe marken.Kerkimi i Brendeshem nga memoria 15 .Consumer Decision Process) • Pse blejne dhe si t’i shtyjne ata te blejne me shume = nderveprimi i forcave te brendeshme me ato te jashtme. si coca-cola. • Modeli kalon ne 7 hapa: Njohja e nevojave. Analiza e tregut = Analize e ndryshimit te prirjeve te konsumatorit. blerja.

I menjehershem..m. marka 4. Te mesuarit = proces i cili te çon ne eksperienca dhe ne ndryshim te njohurive dhe sjelljeve. Rendesia e modelit te vendim-marrjes konsumatore: • Identifikimi i variablave qe ndikojne ne vmk • Zhvillimi dhe zbatimi i nje mkg miks dhe i nje strategjie te suksesshme. rimarketimi. • Menyra e perdorimit ndikon ne shkallen e kenaqesise. shtepie etj.riciklimi. perpunohet. • Cilat jane variablat qe ndikojne vmk -Ndryshimet individuale-Ndikimet mjedisore-Proçeset psikologjike Ndryshimet individuale • Vlerat. Blerja • Zgjedhja se ku dhe si do blihet produkti • Zgjedhja e produktit ndikuar nga faktoret e B+J 5. Konsumi = 1. mbulohet dhe terhiqet. tregon per kenaq. ndikimet personale. klasa sociale. Vlersimi para zgjedhjes 16 . ose jo Vlersimi pas-konsumimit = Kenaqesi apo jo • Kenaqesia krahasohet me pritjet e kons. • Percaktuese:Cilesia. personaliteti. magazinohet. Ezaurimi i mbetjeve te prod. Çmimi. 2.Ndryshimi ne sjellje dhe qendrime = objektiv mkg qe jep ndikime psikologjike Tipet e procesit te vendimeve konsumatore Paraqiten situata me shkalle kompleksiciteti te ndryshme: si komplekse dhe qe kerkojne zgjidhje te gjere te problemit d. Vlersimi para blerjes = Vlersim i alternativave mbi atributet e dukshme dhe percaktuese: • Te Dukshme: Çmimi. Njohja e nevojave 2. pra kerkon pak kohe qe konsumatori te konsultohet me pare Procesi i Para-Blerjes 1. I mevonshem Menyra si perdoren prod. transformohet. situatat. • Drejtesia e shkembimit ne vlersimin pas-blerjes 7. psh blerja e nje makina. Te cilat vijne nga eksperiencat e tyre.th vendim-marrja kalon ne 7 fazat. besueshmeria. • Burimet e kons: koha. pas perdorimit = menyra te ndryshme: disponueshmeria. paraja dhe informac • Motivimi • Njohurite si te magazinuara ne memorie • Qendrimet Ndikimet mjedisore: Kultura. besimi.Kerkimi i Jashtem te dominuar nga mkg 3. Proçeset psikologjike: • Procesimi i informacionit = rruget nepermjet te cilave merret info. blerje te thjeshta ku kjo situate kerkon zgjidhje te kufizuar e problemit. familja. Kerkimet konsumatore 3. dhe blerje 1/2 komplekse ku kerkohet nje zgjidhje mesatare e problemit.

Njohja e nevojave . Vlersimi para zgjedhjes = vlersim i alternativave te paraqitura para blerjes • Percaktimi I alternativave te zgjedhjes = brenda grupit te marre ne konsiderate. me katalog.Domozdoshmeria e njohjes se nevojes = zbulimi i segmenteve te tregut me deshira dhe nevoja te panjohura dhe te paplotesuara si dhe me mundesi per bizneset. ndikon fuqishem ne kerkese. blerje te paplanifikuara. vlerat ushqyese shume te larta por mungesa e kripes e ben te papranueshme) • Strategjia e vlersimit kompensues (Shembull. ne menyre stimuluese duke zbuluar ate qe ata deshirojne 2. dyqane te specializuara) Konsumatoret I vlersojne dyqanet sipas disa kritereve: funksionale dhe emocionale Faktoret e suksesit apo te falimentit te nje njesie shitjeje • Vendodhja • Natyra dhe cilesia e produkteve • Çmimi • Pub dhe Prom ne pozicionim e markes se shitur • Personeli I shitjes 17 . apo ne dyqan (ne treg te hapur. sjell perfitime per ta. Ku do te bleje dhe Si do te paguaje. • Vendimi per blerje: Blerje plotesisht e planifikuar.lehteson depresionin.1. qe vijne nga kerkimi I brendshem dhe I jashtem Krijimi I vlersimeve te reja: Procesi kategorizues dhe procesi pjese-pjese Procesi kategorizues = ekzistenca e kategorive mendore. vetmine.Vlere per bizneset ( kur zgjat pak sek. ne kete kohe zgjatje ndikojne çmimet. Kur do te bleje. Ndikim mbi nevojat e konsumatoreve: mbi nevojat kryesore dhe ato selektive. dhe menyra te tjera te dhenies se info) Vemendje ndaj konsumatorit ne kete faze per ti kuptuar ata duke bere qe kompania ta inkurajoje ate.Ku duhet kerkuar info ? . dhe te jashtme. pub. Kerkimet e jashtme: marrja e info mbi bazen e rregullave qe mbeshtesin nevojen: . me post. • Ku blejne njerezit? Menyra te ndryshme:ne internet. Pranueshmeria e altenatives: Ekzistojne dy strategji • Strategjia e vlersimit jo-kompensues (shembull. menyra se si kategorizohet nje prod. madje si “sport dhe gjueti”. BLERJA • Gjate blerjes konsumatori vendos: Nese do te bleje.Çfare duhet kerkuar si ifo ? . blerje pjeserisht e planifikuar. Çmimi i larte “pertypet” vetem per nje cilesi te larte. Kerkimet konsumatore Per blerje komplex: Kerk.Sa kerkime duhen bere ? Vlera e kerkimit konsumator . Çfare do te bleje. merzitjen. ne supermarkete. Shitja me Pakice dhe Procesi I Blerjes • Pse blejne njerezit? Arsye personale dhe sociale (largon monotonine. te brend.

Shitje te orientuara nga çmimet (hipermarketet si kategori vrasese). • Mkg i drejtperdrejte: Arritje e konsumatorit kudo qe te jete nepermjet:Shitjeve direkte. treg Logjistika e konsumatorit: .Ritualet e konsumit = Nje tip shprehje ose simbol I sjelljes qe ndodh ne sekuenca te fiksuara dhe periodike dhe qe tenton te permiresohet me kohen .Kenaqesia krijon “thash e theme” . Konsumimi 2.Kthimi .rritja e kompjut.Konsumi nepermjet etnografise = pershkrime te sjelljes kons duke intervistuar dhe vezhguar konsumatoret ne situata reale. Proceset pas Blerjes 1.Berja e pageses .Kur ndodh konsumimi ne raport me blerjen .Hyrja ne dyqan. Vlersimi pas-konsumimit • Rendesia e kenaqesise konsumatore: . .Kenaqesia ndikon ne perseritjen e blerjes .Kenaqesia dhe ndikimi I saj ne thithjen e konsumatoreve te rinj.Kenaqesia krijon vlera per aksioneret Çfare e percakton kenaqesine? 18 .Si konsumohet produkti . Nje ndryshim I vazhdueshem I tregtise me pakice: • Vendodhja: dyqan me vete apo brenda nje qendre tregtare.Inventari.muzike. blerjet si reagim I menjehershem. . ofertave direkte me katalog. 2.Pakenaqesia I jep te drejte kons te ankohet .Mbritja ne dyqan . telemarketingut. treg qender apo qender biznesi. .Eksperienca e konsumit: . media elektronike interaktive duke perfshire edhe internetin. qe çon ose jo ne riblerje Keto hapa krijojne eksperiencat e konsumatorit te cilat mund te jene pozitive ose negative.Ku ndodh konsumimi .Konsumet maniake .Levizja ne dyqan .Normat e konsumit = rregulla qe drejtojne sjelljen konsumatore .Pergatitja per blerje .Sjellja mbi konsumimin = perdorues dhe jo perdorues te produktit.Sa konsumohet produkti . Konsumimi .Kenaqesia dhe ndjeshmeria e kons ndaj çmimit . Vlersimi pas-konsumimit 1.• Sherbimet e ofruara • Atributet fizike te dyqanit • Klientela e dyqanit • Pika e blerjes:çfaqje.oferteve direkte me poste.

zhgenjimet. pritjet shtese.- Performanca e produktit Ndjesite gjate konsumit Pritjet nga konsumatori: formimi I pritjeve te konsumatoreve per produktet. Ndikimet ne rritjen e kenaqesise 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful