<Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ɇiɹ`öÉxÉ

´É¹ÉÇ nÖùºÉ®äú, +ÆEò – 32

5 xÉÉà´½åþ¤É®úú 2010

‡nù´ÉɳýÒ ‡´É„Éä¹ÉÉÆEò

ºÉÆ{ÉɇnùEòÉò
ºÉÉäxÉɱÉÒ PÉÉ]õ{ÉÉÆbä÷ ({ÉÖhÉä)
+‡iÉlÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò
+xÉÖVÉÉ ¨ÉÖ²ªÉää÷ ({ÉÖhÉä), +ÉEòÉ„É ‡¤É®úÉ®úÒ (±ÉÆb÷xÉ)
ºÉ½þ ºÉÆ{ÉÉnùEò
¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú (¨ÉÖƤÉ<Ç), º´É{xÉÉ EòÉà±½äþ (xÉɇ„ÉEò), ºÉ‡SÉxÉ EòÉEòbä÷ (¨ÉÖƤÉ<Ç)

±ÉJɱÉJþÉ SþÉÆnäù®úÒ iÉäVÉÉSÉÒ xªÉÉ®úÒ nÖù‡xɪÉÉ
ZɳýɳýiÉÒ EòÉä]õÒ VªÉÉàiÉÒ ÁÉ **
ªÉÉiÉ ‡nù´ÉɳýÒSÉ ºÉ½þÒ-ºÉ½þÒ ´ÉhÉÇxÉ Eäò±ÉªÉ +ºÉÆ EòÉªÉ¨É ¨É±ÉÉ ´ÉÉ]õiÉÆ .
‡nù{ÉÉäiºÉ´ÉÉSÉä ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉSÉÆ iɺÉä iÉäVɺ´ÉÒ +ºÉiÉä.
‡nù´Éä, +ÉEòɄɇnù´ªÉÉÆSÉÉ |ÉEòÉ„É, {ÉhÉiªÉÉ, ®úÉÆMÉÉä³ýÒ, +¦ªÉÆMɺxÉÉxÉ,
¡ò®úɳýÉSÉÉ ºÉÖ´ÉɺÉ, xɇ´ÉxÉ Eò{Ébä÷ ÁÉ ºÉMɲªÉÉSÉÒ xɴɱÉÉ<Ç
+ɇhÉ +|ÉÚ{É iÉ®ú ´ÉäMɳýSÉ.
ªÉÉ ºÉMɲªÉɤɮúÉä¤É®ú <Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ɇiɹ`öÉxÉ PÉä>ðxÉ +ɱɪÉ
‡nù´ÉɳýÒ ‡´É„Éä¹ÉÉÆEò, VªÉÉiÉ +ɽàþiÉ ‡nù´ÉɳýÒSªÉÉ ¡ò®úɳýɺÉÉ®úJªÉÉ
´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ SÉ´ÉÒSªÉÉ Eò‡´ÉiÉÉ JÉÉºÉ +É{ɱªÉɺÉÉ`öÒ !!
‡nù´ÉɳýÒSªÉÉ +ÉxÉÆnùÉiÉ +É{ɱªÉÉ ºÉÉà¤ÉiÉ +É{ɱªÉÉ
ºÉÖ½þÞnùÉÆxÉɽþÒ ºÉɇ¨É±É Eò°üxÉ PÉä>ðªÉÉ !!
BEò ‡nù{É =VɳýÉ´ÉÉ
ºÉ´ÉÉÈSªÉÉ PÉ®úÉiÉ *
‡nù{É ºÉÉèJªÉÉSÉÉ, |Éä¨ÉÉSÉÉ
+ɇhÉ ‡´É…ÉɺÉÉSÉÉ **
‡nù{ÉɴɱÉÒSªÉÉ ½þÉnùÔEò „ÉÖ¦ÉäSUÉ !!

....‡„ÉEò ¨ÉÉhɺÉÉ....
+ºiÉ ½þÉäiÉÉä VÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ

+ºÉiªÉ +ºÉiÉä +{ÉÆMÉ ºÉ´ÉÇnùÉ

+ÉEòÉÆIÉÉÆSÉÉ ¨ÉÖ³ýÒSÉ xÉɽþÒ

+ÉvÉÉ®úɇ´ÉhÉ iÉä =¦Éä xÉ ®úɽþÒ

=PÉbä÷ {Éb÷iÉä ‡{Éiɳý JÉÉä]õ¬ÉSÉä

iÉÉ`ö ¨ÉÉxÉ +xÉ EòhÉÉ ºÉiªÉÉSÉÉ

{ɇ®ú ºÉiªÉɱÉÉ ¨É®úhÉ xÉɽþÒú

iÉäSÉ +¨½þÉ +ÉvÉÉ®ú näùiÉ ®úɽþÒ

½þºÉ®úÉ SÉä½þ®úÉ ºÉxÉnù ªÉ„ÉÉSÉÒ

VÉ®úÒ SÉÖ®úMɳý±ÉÒ ¡Öò±Éä {ÉɪÉnù³ýÒ

ËSÉiÉÉ EòɳýVÉɱÉÉ VÉɳýÒ

iÉ®úÒ½þÒ näùiÉÒ ºÉÖMÉÆvÉ {ÉnùɱÉÉ

¸ÉvnäùiÉÚxÉ ‡´É…ÉÉºÉ ={ÉVÉiÉÉä

‡„ÉEò ¨ÉÉhɺÉÉ EÖòºÉÖ¨ÉÉEòbÚ÷xÉ iÉÚ

EòɪÉLJºÉvnùÒSÉÒ ‡¨É³ýiÉä lÉɳýÒ

¨½þhÉiÉÒ VÉMÉÒ ªÉÉ IɨÉÉ Eò„ÉɱÉÉ

ºÉÆiÉiÉvÉÉ®ú {Éb÷iÉÉ +„¨ÉÉ´É®úÒ

- +®úË´Énù SÉÉèvÉ®úÒ,VɳýMÉÉ´É

nùMÉb÷ÉSªÉÉ ‡`öEò†ªÉÉ =b÷iÉÒ
®úɨÉxÉÉ¨É vÉÉ®úÉävÉÉ®ú PÉäiÉÉ
{É®ú¨É¨ÉÉäIÉÉSÉÒ nùÉ®äú =PÉb÷iÉÒ

....VÉÉMɱÉÆ {Éɇ½þVÉä....
+ÉiÉÉ EÆò]õɳýÉ JÉÖ{É ZÉɱÉÉ

ªÉäiÉ xÉɽþÒ ‡iÉlÉä ‡iÉlÉä

EòɨÉɱÉÉ ±ÉÉMɱÉÆ {Éɇ½þVÉä

|ɪÉixÉ Eò®úÒxÉ ¨½þhÉɪÉSÉÆ

º´É{xÉÉÆSªÉÉ {ÉÚiÉÔºÉÉ`öÒ

ºÉ´ÉÇ +b÷SÉhÉÓxÉÉ

+ÉiÉÉ VÉÉMɱÉÆ {Éɇ½þVÉä

+MÉnùÒ {ÉÖ¯ûxÉ =®úɪÉSÉÆ

¨É±ÉÉ VɨÉiÉ xÉɽþÒ ¨½þhÉÚxÉ

nÖùnÇù¨ªÉ +É„ÉÉ´ÉÉnù

+ÉiÉÉ ‡SÉb÷ɪÉSÉÆ xÉɽþÒ

PÉä>ðxÉ VÉMɱÉÆ {Éɇ½þVÉä

¨ÉÉZÉÆ EòºÉÆ ½þÉä<Ç±É +ºÉÆ

º´É{xÉÉÆSªÉÉ {ÉÚiÉÔºÉÉ`öÒ

¨½þhÉiÉ EÖòføɪÉSÉÆ xÉɽþÒ

+ÉiÉÉ VÉÉMɱÉÆ {Éɇ½þVÉä

Eò¨ÉEÖò´ÉiÉ „ɤnùÉÆxÉÉ

- iÉÖ¹ÉÉ®ú VÉÉä„ÉÒ, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú

{ÉÖ¯ûxÉ ]õÉEò±ÉÆ {Éɇ½þVÉä
º´É{xÉÉÆSªÉÉ {ÉÚiÉÔºÉÉ`öÒ
+ÉiÉÉ VÉÉMɱÉÆ {Éɇ½þVÉä

....xÉ´Éä „ÉºjÉ....
ªÉÉ IÉhÉÉSÉä ºÉiªÉ +ºÉä±É,+ºÉä±É
|ÉiªÉäEò IÉhÉ iÉÉäSÉ iɺÉÉSÉ +ºÉä±É xɺÉä±É
iÉÚ iÉÖZÉÉ +ºÉ„ÉÒ±É ´ÉÉ VÉMÉÉSÉÉ
VÉMÉɱÉÉ ºÉÉäªÉ®ú ºÉÖiÉEò EòºÉ±Éä +ºÉä±É xɺÉä±É
{ÉhÉ Eò®ú iÉÖZªÉÉ ½þÉiÉÒ +ɽäþ iÉä ºÉÉ®äú
‡VÉqù ºÉÉ®úÒ ¤ÉxÉä±É ºÉÖºÉÉ]õ „ÉÒb÷ ´ÉÉ®äú
ºÉÖ]äõ±É MɱɤÉiÉ vÉÉ®únùÉ®ú ´ÉÉnù³ýɱÉÉ ‡SɯûxÉ
=PÉb÷iÉÒ±É ºÉ]õɺÉ]õ ¤ÉPÉ ‡JÉb÷CªÉÉ nùÉ®äú
xÉ´ÉÒxÉ ´É¹ÉÇ xÉ´ÉÒxÉ ‡nù´ÉºÉ xÉ´ÉÉ IÉhÉ
{Ébä÷±É iÉÖZªÉÉ iÉÉEònùÒ´É®ú +ÆiÉÒ¨É PÉhÉ
ºÉÉäºÉ ºÉÉäºÉ ½þÉä ‡SÉ{ÉÉb÷ {ÉhÉ ºÉÆ{ÉÚ xÉEòÉäºÉ
´ÉÉ]õ ¤ÉPÉiÉÆªÉ iÉÖZªÉɺÉÉ`öÒ xÉ´ÉÒxÉ ®úhÉ
xÉ´ÉÒxÉ EÆònùxÉ xÉ´ÉÒxÉ „ɺjÉä xÉ´ÉÒxÉ …ÉɺÉ
xÉ´ÉÉSÉ iÉÖZªÉÉ ½þÉiÉɺɨÉÉä®ú +ɱÉÉªÉ PÉɺÉ
±É{ÉEò ZÉ{ÉEò ½þÉä iɪÉÉ®ú ¨ÉÖ`ö ´É³ÚýxÉ
nùÉJÉ´É iÉÖZªÉÉ +ÉiɱÉÉ +ÉiɱÉÉ nùÞfø ‡´É…ÉɺÉ
SɱÉ,VÉMÉ ËVÉEòɪÉSÉÆªÉ +VÉÚxÉ !

- xÉÉ¨É MÉÖ¨É VÉɪÉäMÉÉ

....+ºÉɪÉSÉÆSÉ iÉ®ú....
+ºÉɪÉSÉÆSÉ iÉ®ú vÉÞ´ÉɺÉÉ®úJÉÆ +ºÉÉ´ÉÆ
ZÉɱÉä±ÉÉ +{ɨÉÉxÉ xÉÉEòɯûxÉ
VÉä ½þCEòÉSÉÆ iÉä ‡¨É³ý´ÉÚxÉ nùÉJÉ´ÉÉ´ÉÆ
{ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ BEò±É´ªÉɺÉÉ®úJÉÉ Eò®úÉ´ÉÉ
BEònùÉ MÉÖ¯û ¨ÉÉxɱªÉÉ´É®ú |ÉiªÉIÉ xÉ ‡¨É³äý±É
iÉ®ú º´É¤É³ýÉ´É®ú ‡¨É³ý´ÉÚxɽþÒ MÉÖ¯û@ hÉ SÉÖEòiÉÆ Eò®úÉ´ÉÆ
YÉÉxÉ PÉÖ¤Éb÷ɺÉÉ®úJÉÆ ‡¨É³ý´ÉÉ´ÉÆ
‡VÉiÉEÆò VÉɺiÉ {ÉɽÚþ,‡iÉiÉEÆò Eò¨ÉÒ ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉÆ
‡VÉiÉEÆò Eò¨ÉÒ ¤ÉÉä±ÉhÉÆ,‡iÉiÉEÆò VÉɺiÉSÉ BäEòÉ´ÉÆ
VÉä SÉÖEò±ÉÆ iÉä ¨ÉÉxªÉ Eò®úÉ´ÉÆ
ºÉÖvÉɇ®úiÉ ¨ÉÉMÉÉÇxÉä ‡xɦÉÔb÷ ‡xÉPÉÉ´ÉÆ
+ƇiÉ¨É IÉhÉÒ ¨ÉÖJÉÉ´É®ú κ¨ÉiÉSÉ iÉä´ÉfÆø ‡´É±ÉºÉÉ´ÉÆ

- |ɦÉÉ |ɦÉÖnäùºÉÉ<Ç,+ɺÉɨÉ

....¨É±ÉÉ BEò xÉ´ÉÒxÉ ‡IÉiÉÒVÉ ºÉÉ{Éb÷±ÉƪÉ....
¨É±ÉÉ BEò xÉ´ÉÒxÉ ‡IÉiÉÒVÉ ºÉÉ{Éb÷±ÉƪÉ
½þÉäªÉ,
‡VÉlÉÆ ºÉÚªÉÇ EòvÉÒ ¨ÉɴɳýiÉSÉ xÉɽþÒ
+xÉ EòɳýÉäJÉɱÉÉ +κiÉi´ÉSÉ xÉɽþÒ
‡VÉlÉÆ ¦ÉÚiÉEòɳýÉSÉÆ ´ÉɺiÉ´ªÉSÉ xÉɽþÒ
+xÉ +É`ö´ÉhÉÓSÉÉ |É„xÉSÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ
½þÉäªÉ ¨É±ÉÉ BEò xÉ´ÉÒxÉ ‡IÉiÉÒVÉ ºÉÉ{Éb÷±ÉƪÉ
‡VÉlÉÆ ºÉÖJÉ ºÉÉä¤ÉiÉ ºÉÉäb÷iÉ xÉɽþÒ
+xÉ nÖù&JÉ EÖò`ÆöSÉ ‡nùºÉiÉ xÉɽþÒ
‡VÉlÉÆ |Éä¨ÉɱÉÉ ºÉÒ¨ÉÉSÉ xÉɽþÒ
+xÉ ¨ÉiºÉ®úɱÉÉ lÉÉ®úÉSÉ xÉɽþÒ
½þÉäªÉ ¨É±ÉÉ BEò xÉ´ÉÒxÉ ‡IÉiÉÒVÉ ºÉÉ{Éb÷±ÉƪÉ
‡VÉlÉÆ +É{ɱªÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉÆxÉÉ Eònù®ú +ɽäþ
½þÉä®ú{ɳý±É䱪ÉÉ ¨ÉxÉɱÉÉ ¨ÉɪÉäSÉÉ {Énù®ú +ɽäþ
‡VÉlɱÉÒ xÉÉiÉÒ ¤ÉÆvÉxÉÉiÉÒiÉ xÉɽþÒiÉ
iÉ®úÒºÉÖvnùÉ +VÉÚxÉ iÉÒ ºÉÉÆb÷±Éä±ÉÒ xÉɽþÒiÉ
½þÉäªÉ ¨É±ÉÉ BEò xÉ´ÉÒxÉ ‡IÉiÉÒVÉ ºÉÉ{Éb÷±ÉƪÉ
‡VÉlÉÆ ¨É±ÉÉ EÖòhÉÉSÉÒSÉ ‡¦ÉiÉÒ xÉɽþÒ
+κiÉi´É ºÉÉÆMÉhÉÉ®úÒ º´ÉiÉ&SÉÒ ºÉɴɱÉÒºÉÖvnùÉ xÉɽþÒ
‡VÉlÉÆ EòÉähÉiÉÉSÉ @ iÉÚ ¨É±ÉÉ ±ÉÉMÉÚ xÉɽþÒ
+xÉ >ðxÉ {ÉɴɺÉÉSÉä JÉä³ý ¨ÉÉZªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉiÉSÉ xÉɽþÒ
½þÉäªÉ ¨É±ÉÉ BEò xÉ´ÉÒxÉ ‡IÉiÉÒVÉ ºÉÉ{Éb÷±ÉƪÉ
‡VÉlÉÆ ´ÉÉ]õɺÉÖvnùÉ nÖù½äþ®úÒ xÉɽþÒiÉ
¡òHò {ÉÖfÆø SÉɱÉɪÉSÉÆ ¨ÉÉPÉÉ®ú ¨ÉÉjÉ xÉɽþÒ
‡VÉlÉÆ |É„xɇSÉx½þ EÖò`öSÉ ‡nùºÉiÉ xÉɽþÒ
=kÉ®ú ‡¨É³äý{ɪÉÈiÉ |É„xÉSÉ =®úiÉ xÉɽþÒ
½þÉäªÉ ¨É±ÉÉ BEò xÉ´ÉÒxÉ ‡IÉiÉÒVÉ ºÉÉ{Éb÷±ÉƪÉ

- ºÉÆnùÒ{É „Éä±ÉÉ®ú,ºÉÉiÉÉ®úÉ

+ɪÉÖ¹ªÉÉ ! ¨ÉÒ +ɱÉä ®äú
nùÉ®ú =PÉbÚ÷xÉ ¤Éɽäþ®ú +ɱÉä
‡EòkÉÒ ¨ÉÉäaäö +ÉEòÉ„É
b÷É䲪ÉÉÆxÉÉ ‡nù{É´ÉÚxÉ VÉÉiÉÉä
±ÉJJÉ ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ„É
¤ÉÉäSÉ®úÉ ´ÉÉ®úÉ +ɽäþ
‡xɺɮúb÷É ‡EòxÉÉ®úÉ +ɽäþ
{ÉhÉ ¨ÉxÉ iɪÉÉ®ú ZÉɱÉƪÉ
‡¤ÉxÉvÉɺiÉ ´½þɪÉSÉÆ `ö®ú±ÉƪÉ
+ɪÉÖ¹ªÉÉ ! ¨ÉÒ +ɱÉä ®äú
JÉƤÉÒ®ú EòhÉJÉ®ú ZÉɱÉä ®äú

- iÉäVÉκ´ÉxÉÒ ¦ÉɱÉä®úÉ´É, ¨ÉÖƤÉ<Ç

{ÉÉ>ðºÉ iÉÖZªÉɺÉÉ`öÒ
iÉÖ±ÉÉ {ÉɽþhªÉÉ gøNÉÉiɱªÉÉ føMÉÉiÉ
‡EòiÉÒ iÉ®úºÉ±ÉÉ {ÉÉ>ðºÉ
iÉÚ ‡nùºÉiÉÉSÉ ¨ÉMÉ
´Éäb÷É´ÉÚxÉ,¨ÉxɺÉÉäHò ¤É®úºÉ±ÉÉ {ÉÉ>ðºÉ
EäòºÉÉiÉÚxÉ ‡xɺÉ]ÚõxÉ ½þ³ÚýSÉ VÉä´½þÉ
MÉɱÉÉÆ´É®ú ®åúMÉɳý±ÉÉ,
+ɱÉÉä EÖò`ÚöxÉ, VÉɪÉSÉä EÖò`äö?
ºÉÉ®äú ‡´ÉºÉ®ú±ÉÉ {ÉÉ>ðºÉ
iÉÖZªÉÉ MÉVÉ®úªÉÉSªÉÉ ºÉÖMÉÆvÉÉiÉ
+ÉvÉÒ ËSÉ¤É ËSÉ¤É ‡¦ÉVɱÉÉ
+xÉ,nÚù®ú nÚù®ú ¨ÉÞnÂùMÉÆvÉ ‡xÉlɳýiÉ
¨ÉMÉ {ɺɮú±ÉÉ {ÉÉ>ðºÉ
+Éä`öÉÆxÉÉ ‡¤É±ÉMɱÉÉ EòvÉÒ, EòvÉÒ
b÷É䲪ÉÉiÉ JÉÉä±É ¤ÉÖb÷±ÉÉ
EòvÉÒ ËZÉMɱÉÉ JɳýÒiÉ +xÉ EòvÉÒ
KÉɱÉÒ Pɺɮú±ÉÉ {ÉÉ>ðºÉ
{ÉÉ>ð±Éä iÉÖZÉÒ +´ÉSÉÒiÉ ´É³ý±ÉÒ
iÉÖZªÉÉ PÉ®úÉEòbä÷ VÉä´½þÉ
iÉä´½þÉ ´ÉÉ]àõ´É®ú ¨ÉÉZªÉÉ
‡½þ®ú¨ÉÖºÉÚxÉ ¨ÉMÉ +ÉäºÉ®ú±ÉÉ {ÉÉ>ðºÉ

xÉÒ®VÉ +Ébä÷

Eòɇ¢ò±ÉÉ
´Éɯû³ýÒ ¨ÉÖÆMªÉÉÆSÉÉ
näù>ð³ýÒ ¦ÉHòÉÆSÉÉ
Eòɇ¢ò±ÉÉ .......!!
xɦÉÉiÉ {ÉIÉÉÆSÉÉ
®úÉxÉÉiÉ ´ÉÞIÉÉÆSÉÉ
PÉ®úÉiÉ xÉÉiªÉÉÆSÉÉ
Eòɇ¢ò±ÉÉ .......!!
®úÉiÉÒiÉ Eòè¡òÉSÉþÉ
…ÉɺÉÉiÉ ±ÉªÉÒSÉÉ
MÉÉjÉÉiÉ iÉÞ{iÉÒSÉÉ
Eòɇ¢ò±ÉÉ .......!!
¨ÉxÉÒ +É`ö´ÉÉÆSÉÉ
xÉäjÉÒ +ɺɴÉÉÆSÉÉ
iÉxÉÒ „ɽþÉ-ªÉÉÆSÉÉ
Eòɇ¢ò±ÉÉ .......!!

ºÉÖ‡|ɪÉÉ

‡¤ÉxÉ ¢ò]õÉCªÉÉÆSÉÒ ‡nù´ÉɳýÒ
‡¤ÉxÉ ¢ò]õÉCªÉÉÆSÉÒ +VÉÚxÉ BEò ‡nù´ÉɳýÒ

ZÉMɨÉMÉÉ]õ nùhÉnùhÉÉ]õ

nù®ú´É¹ÉÔ ´ÉÉ]iÉ
SÉÉ®ú ‡nù´ÉºÉ ‡¢ò®úɪɱÉÉ VÉÉ´É...
EòÉä±Éɽþ±ÉÉ{ÉɺÉÚxÉ nÚù®ú ®úɽþÉ´É...
{ÉhÉ...
¨ÉÉZɽþÒ PÉ®ú ZÉMɨÉMÉiÉ
+xÉ ¨É±ÉÉ +b÷´ÉÚxÉ `äö´ÉiÉ...

+ÉxÉÆnù ºÉÉVÉ®úÉ Eò®úhÉ ½äþSÉ EòÉ?

‡¤ÉxÉ ¢ò]õÉCªÉÉÆSÉÒ +VÉÚxÉ BEò

+®äúù EòÉxÉÉSÉä {Éb÷näù ¢òÉb÷hÉ

‡nù´ÉɳýýÒò ¨ÉÒ ºÉÉVÉ®úÒ Eò®úiÉÉà

ÁÉiÉ EòºÉ±ÉÉ +ɱÉÉªÉ +ÉxÉÆnù??

+ɇhÉ SÉÉ®ú ‡nù´ÉºÉ +É쇢òºÉ xÉɽþÒ

½þÉ EòÉähÉiÉÉ ºÉhÉ?

ªÉÉSÉ +ÉxÉÆnùÉiÉ bÖ÷ƤÉiÉÉä...*

KÉÉiªÉɨÉvªÉä JÉb÷JÉb÷É]õ
iÉ®úÒ nùÉ®úɨÉvªÉä nùhÉnùhÉÉ]õ
<Çx´½þ]õÇ®SªÉÉ ´ÉÒVÉäSÉÉ
Mɱ±ÉÉäMɱ±ÉÒ ±ÉJɱÉJÉÉ]õ

{ÉhÉiªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉɳýÉÆSÉÉ ºÉhÉ ½þÉ
®úÉä¹ÉhÉÉ<ÇSÉÉ xÉ´½äþ
=iºÉɽþÉSÉÉ ¢ò®úɳýÉSÉÉ ºÉhÉ ½þÉ
+ÉiɹɤÉÉVÉÒSÉÉ xÉ´½ä

®úhɇVÉiÉ {É®úÉb÷Eò®ú (®úºÉ{É)

** +ɱÉÒ ‡nù{ÉɴɱÉÒ**
+ɱÉÒ +ɱÉÒ ‡nù{ÉɴɱÉÒ, ¨ÉÉèVÉ ´ÉÉ]äõ ¦ÉÉ®úÒ /
=VɳÚýxÉÒ ‡xÉPÉiÉÒ±É, ‡nù„ÉÉ SÉÉ®úÒ SÉÉ®úÒ ** 1**
EòÉxÉÉ-EòÉà{É®ä PÉ®úÉSÉä, UôÉxɺÉä ºÉVÉ´ÉÚ *
{ÉÉxÉÉ-¢Öò±ÉÉÆSÉÒ iÉÉä®úhÉ, nùÉ®úÉ´É®úÒ ±ÉÉ´ÉÚ **2**
ºÉÉ®äú ‡¨É³Úý‡xɪÉÉ Eò¯û, ‡Eò±±ÉÉ ‡„É´ÉxÉä®úÒ *
®ÆúMÉÒ ¤Éä®ÆúMÉÒ ‡SÉjɽþÒ, ¨ÉÉÆbÚ÷ ‡Eò±±ªÉÉ´É®úÒ **3**
‡ZÉ®ú‡¨É²ªÉÉ ¤ÉxÉ´ÉÚ, +ÉEòÉ„É EòƇnù±É*
=ÆSÉ =ÆSÉ ZÉÉb÷É´É®úÒ, nùÉnùÉ iÉÉä ¤ÉÉƇvɱÉ**4**
‡¨ÉjÉ ¨Éè‡jÉhÉÓ vÉÉbÚ÷ „ÉÖ¦ÉäSUôÉÆSÉÒ {ÉjÉ *
{ÉɽÖþxÉÒ iÉÉä ½þÉä<±É ½þÉä +ÉxÉÆnù ºÉ´ÉÇjÉ **5**
{ÉhÉiªÉÉÆSÉÒ VªÉÉäiÉ näù<Ç ,¨ÉÆMÉ±É ºÉÆnäù„É *
ºÉÖJÉ-ºÉ¨ÉÞrùÒSÉÉ ½þÉä´ÉÉä, VÉÒ´ÉxÉÒ |É´Éä„É **6**
+É<Ç iÉÉ<Ç EòÉføiÉÒ±É, +ÆMÉhÉÒ ®úÉÆMÉÉä³ýÒ *
iÉä±É, =]ÂõhÉä ±ÉÉ´ÉÚxÉÒ , Eò¯û ªÉÉ +ÉÆPÉÉä³Ýò **7**

xÉ´ªÉÉ xÉ´ªÉÉ Eò{Éb÷¬ÉÆSÉÉ, ½þÉä<Ç lÉÉ]¨ÉÉ]õ *
MÉÉäb÷ - vÉÉäb÷ ¢ò®úɳýÉSÉä, ªÉä<Ç {ÉÖfäø iÉÉ] **8**
xÉEòÉä xÉEòÉä +É´ÉÉVÉÉSªÉÉ, ¢ò]õÉCªÉÉÆSªÉÉ ±Éb÷Ò *
EòÉxÉɨÉvªÉä ¤ÉºÉä±É ½þÉä ,EòɪɨÉSÉÒ nùb÷Ò **9**
näù´ÉÉ{ÉÖfä +É<Ç ¨ÉÉÆbä÷ ¨ÉÉäaö +zÉEòÉä]õ *
{ÉhÉ iÉä´½þfø¬ÉxÉä EòºÉä, ¦É®äú iªÉÉSÉä {ÉÉä]õ? **10**
¨½þhÉÚxÉÒSÉ |É„xÉ {Ébä÷ , ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉxÉÉ VÉ®úÉ *
+xÉÉlÉ, ½þÉ ºÉhÉ EòºÉÉ, Eò‡®úiÉÒ ºÉÉVÉ®úÉ **11**
+xÉÉlÉÉÆSÉÒ Eò„ÉÒ ¤É®äú, +ºÉiÉä ‡nù´ÉɳýÒò? *
±ÉJɱÉJÉ |ÉEòÉ„É EòÉ, +ɽäþ iªÉÉÆSªÉÉ ¦ÉɳýÒ **12**
ºÉɨÉÉ´ÉÚxÉÒ PÉä´ÉÚ iªÉÉÆxÉÉ, ºÉÉ-ªÉÉ +ÉxÉÆnùÉiÉ *
|ÉEòÉ„ÉÉSªÉÉ ´ÉÉ]õÉ ªÉä´ÉÉä, iªÉÉÆSªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉiÉ **13**
‡nù{É JÉÖ„ÉÒSÉä ‡nùºÉiÉÉ,iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÖJÉ´É®úÒ *
näù´ÉɱÉɽþÒ +É´Ébä÷±É, iÉäSÉ JÉ®úÉäJÉ®úÒ **14**

={Éäxpù ËSÉSÉÉä®äú

¨Éè‡jÉhÉ
¨Éè‡jÉhÉ ¦Éä]õɪÉSÉÒ
xÉÆiÉ® EòÉäºÉ³ýiÉ ®ú½þɪÉSÉÒ
¨Éè‡jÉhÉ Eò´ÉäiÉ PªÉɪÉSÉÒ
ËSÉ¤É Eò®úɪÉSÉÒ
¨Éè‡jÉhÉ PÉä>ðxÉ VÉɪÉSÉÒ føMÉÉiÉ
iÉ®ÆMÉiÉ , =b÷iÉ +MÉnùÒ +±ÉMÉnù
EòvÉÒ ZÉÉÆb÷ÉÆxÉÉ º{É„ÉÇ Eò®úiÉ
iÉ® EòvÉÒ ´Éä±ÉÓ„ÉÒ ‡¤É±ÉMÉiÉ
EòvÉÒ „ÉÉÆiÉ ´½þɪÉSÉÒ
{Éb÷iÉ ®úɽþɪÉSÉÒ ‡®ú¨ÉZÉÓ¨É
¨Éè‡jÉhÉ ªÉɪÉSÉÒ
¨ÉÒ =vÉÉhɱÉä±ÉÉ +ºÉiÉÉxÉÉ
¨Éè‡jÉhÉ tɪÉSÉÒ ‡nù±ÉɺÉÉ
]õÉEòɪÉSÉÒ =ºÉɺÉÉ

¨½þhÉɪÉSÉÒ “ªÉÉSÉÉ xÉɽþÒ ¦É®ú´ÉºÉÉ...!"
¨ÉÒ EòvÉÒ ‡¦ÉVÉÚxÉ PªÉɪÉSÉÉä
EòvÉÒ +ÉåVɳýÒiÉ vÉ®úɪÉSÉÉä
‡´ÉSÉÉ®úɪÉSÉÉä “ iÉÖZÉÉ +ɽäþ?”
EÖò`äö +ºÉ‡„ɱÉ?
Eò„ÉÒ +ºÉ‡„ɱÉ?
EòvÉÒ ªÉ䇄ɱÉ?
EòÒ xÉɽþÒ ªÉähÉÉ®ú ?
½þ´ÉäiÉ, Eò´ÉäiÉ, ZÉÉb÷ÉiÉ,føMÉÉiÉ, ´Éä±ÉÒÉiÉ , +ÉåVɳýÒiÉ
¨ÉMÉ iÉÒ UôÉxÉ ½þºÉɪÉSÉÒ ...!
{ÉÖx½þÉ {ÉɴɺÉÉSÉÒ ºÉ®ú ¤ÉxÉÚxÉ
VÉɪÉSÉÒ ¦ÉÖ¯û ¦ÉÖ¯û =bÚ÷xÉ
iɳ½þÉiÉ +Éä±Éä +xÉ ¨ÉxÉ ‡®úiÉä Eò¯ûxÉ

‡´ÉxÉɪÉEò =VɳýƤÉä

„ÉÉ®únùÉSÉÒ ®úÉiÉ
+Éä³ýJÉÒSÉÒ ¤ÉÉiÉ +ɽäþ
„ÉÉ®únùÉSÉÒ ®úÉiÉ +ɽäþ
ºÉÉÆVÉ ªÉäiÉÉ {Éä]õ±Éä ®äú
iÉÚ ‡nù´ÉÉ ¨ÉÒ ´ÉÉiÉ +ɽäþ
„ÉÉä‡vɺÉÒ EòɳýÉäKÉ EòÉ ®äú
SÉÉÆnùhªÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉiÉ +ɽäþ
º´É{xÉ ºÉÉ®úÒ ]õÉÆMÉhÉÒ±ÉÉ
+ÉVÉ ½þÉiÉÒ ½þÉiÉ +ɽäþ
ªÉÉ ºÉÖ®úÉÆxÉÉ ºÉÚ®ú „ÉÉävÉÒ
|Éä¨É MÉÉhÉä NÉÉiÉ +ɽäþ
ªÉÉè´ÉxÉɱÉÉ ¤ÉÉVÉ +ɱÉÉ
]õÉEò±ÉÒ ¨ÉÒ EòÉiÉ +ɽäþ
EòÉä®úb÷ɺÉÉ SÉÉÆnù´ÉÉ ½´ÉÉ
SÉÉÆnùhÉÒ ¨ÉÒ x½þÉiÉ +ɽäþ
SÉÉJɱÉÒ EòÉäVÉɇMÉ®úÒ iÉÚ
+ÉVÉ ¨ÉÒ Eòè¢òÉiÉ +ɽäþ

¨É‡xɹÉÉ

www.esahity.com
®ú‡ºÉEòÉÆxÉÉ xÉä½þ¨ÉÒ =kɨÉÉäkÉ¨É +ɇhÉ xÉ´ÉxÉ´ÉÒxÉ EòÉ´ªÉ {ÉÖ®ú‡´ÉhªÉÉSÉÉ
<Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ÉEòÉ„ÉxÉÉSÉÉ vªÉÉºÉ ‘xÉä]õÉIÉ®úÒ’ VÉÉä¨ÉÉxÉä {ÉÉ®ú {ÉÉb÷iÉ
+ɽäþ. nù®ú +É`ö´Éb÷¬ÉiÉ ‡¨É³ýhÉÉ-ªÉÉ iÉÖ¨ÉSªÉÉ |ɇiɺÉÉnùÉÆxÉÒ +ɨÉSÉÉ
=iºÉɽþ ‡uùMÉÖhÉÒiÉ ½þÉäiÉÉäªÉ. +ɨÉSªÉÉ ®ú‡ºÉEò ´ÉÉSÉEòÉÆSªÉÉ ÁÉSÉ
=iº¢ÖòiÉÇ |ɇiɺÉÉnùɨÉÖ³äý xÉä]õÉIÉ®úÒxÉä ¨ÉÉMɱªÉÉSÉ +É`ö´Éb÷¬ÉiÉ xÉɤÉÉnù
75SÉÉ {ɱ±ÉÉ MÉÉ`ö±ÉÉ. xÉä]õÉIÉ®úÒ ½þÉ ºÉÉ{iÉɇ½þEò +ÆEò ºÉvªÉÉ ºÉÖ¨ÉÉ®äú
60000 ½ÚþxÉ +‡vÉEò ¨É®úÉ`öÒ ®ú‡ºÉEòÉÆxÉÉ ‡´ÉxÉɨÉÚ±ªÉ ‡´ÉiÉ®úÒiÉ Eäò±ÉÉ
VÉÉiÉÉä. iªÉÉ ´ªÉ‡iɇ®úHò ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]Âõ´É®ú δ½þ‡VÉ]õ Eò¯ûxÉ ´ÉÉSÉhÉÉ-ªÉÉÆSÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ±ÉIÉhÉÒªÉ +ɽäþ. ½þÉ +ÆEò +É{ÉhÉ +É{ɱªÉÉ <ǹ]õ‡¨ÉjÉÉÆxÉÉ
¡òÉì®ú´ÉbÇ÷ Eò®úhªÉÉºÉ +ɨÉSÉÒ EòɽþÒ ½þ®úEòiÉ xÉɽþÒ {É®ÆúiÉÖ +ºÉä
Eò®úiÉÉxÉÉ +ɨÉSªÉÉ +ɪÉb÷ÒSÉÉ +ÆiɦÉÉÇ´É Eäò±ªÉÉºÉ +ɨ½þÒ +ɦÉÉ®úÒ
®úɽÚþ. ¨É®úÉ`öÒ Eò‡´ÉiÉäSÉÒ ±ÉÉäEò‡|ɪÉiÉÉ ´ÉÉfø´ÉhªÉÉºÉ +É{ɱÉÉ ½þÉiɦÉÉ®ú
±ÉÉMÉÉ´ÉÉ ½þÒ <SUôÉ. +É{ɱªÉÉ ºÉÉ®úJªÉÉ ®ú‡ºÉEòÉÆSªÉÉ ºÉ½þɪªÉÉxÉä ½þÉ
+ÆEò ±É´ÉEò®úSÉ BEò ±ÉIÉ ´ÉÉSÉEòÉÆ{ɪÉÈiÉ ‡xɪɇ¨ÉiÉ {ÉÉä½þSÉ´ÉhªÉÉSÉÉ
+ɨÉSÉÉ ºÉÆEò±{É ‡ºÉvnùÒºÉ VÉÉ<Ç±É +ºÉÉ +ɨ½þɱÉÉ ‡´É…ÉÉºÉ +ɽäþ.
-----------------------------------------------------------------<Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ɇiɹ`öÉxÉSÉÒ <iÉ®ú ‡´ÉxÉɨÉÚ±ªÉ <Ç-ºÉÉ{iÉɇ½þEäò
<Ç-º]õÉ{É, º´É®úxÉä]õÉIÉ®úÒ +Éì‡b÷ªÉÉä +±¤É¨É, ¤ÉɱÉxÉä]õÉIÉ®úÒ
|ɇºÉrù ZÉɱÉä±ÉÒ <Ç-¤ÉÖCºÉ


]õ±±ÉÒSÉÒ „ÉɳýÉ
¨ÉEò®ÆúnùSªÉÉ ‡jÉ´ÉähªÉÉ
OÉä´½þªÉÉbÇ÷ ‡±É]õ®äúSÉ®ú
SÉÉ®ú IÉhÉ
iÉÉà +ɇhÉ iÉÒ
‡|ɪÉäSÉä +¦ÉÆMÉ
näù„ÉÒ nùɯûSÉä nÖùEòÉxÉ-3D
<Ç-„ÉɳýÉ
iÉÉà, ¨ÉÒ +ɇhÉ ‡ºÉMÉ®äú]õ
¨ÉÉä®úªÉÉ
±ÉÉäEò±É MÉÉà¹]õÒ
¨ÉÒ®úÉ (+xÉÖ´ÉÉnù)
+ÉàlÉƤÉ
ºÉɴɲªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÒSÉÒ MÉÉhÉÒ

-----------------------------------------------------------------------

´É®úÒ±É <Ç-¤ÉÖCºÉ ‡´ÉxÉɨÉÚ±ªÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ iɺÉäSÉ
ºÉÚSÉxÉÉ,+‡¦É|ÉɪÉ,|ɇiɇGòªÉÉƺÉÉ`öÒ ºÉÆ{ÉEÇò Eò®úÉ
esahity@gmail.com
xÉä]õÉIÉ®úÒSÉÉ ½þÉ ‡´ÉxÉɨÉÚ±ªÉ +ÆEò ‡xɪɇ¨ÉiÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ ´É
ºÉÚSÉxÉÉ,+‡¦É|ÉɪÉ,|ɇiɇGòªÉÉƺÉÉ`öÒ ºÉÆ{ÉEÇò Eò®úÉ
netaksharee@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful