You are on page 1of 12

29 NİSAN 2007

PAZAR
SAYI: 22 ‘Rüya Takým’ düþ,
‘NBA’ gerçek

12
ABD’nin rüya dediði; ama dün-
yanýn geri kalanýnýn artýk pek
ikna edici bulmadýðý Rüya
Takým ne yaparsa yapsýn,
NBA hiç kan kaybetmeden
yoluna devam ediyor. Se-
yirci ortalamasýyla bu sene
rekor kýran NBA, muhte-
þem organizasyonuyla ar-
týk bir dünya ligi ve her se-
zon ziyafet sunuyor.

Alýþkanlýðýn
tekerine nasýl
çomak sokulur?
Alýþkanlýklar hem iyidir hem de kötü.
Ýyidirler; çünkü çatalý doðru kullanmak
için ayrýca bir zihnî çaba göstermiyorsanýz
bu edindiðiniz ‘alýþkanlýk’ sayesindedir.
Kötüdürler; çünkü faydalý olmayan türün-
den kurtulmak bir hayli zordur. Deðiþmek
isteyenlere, birkaç tavsiye...

s8

ÝLLÜSTRASYON: ORHAN NALIN


Emlak bürosu için
mühendis aranýyor
Emlakçýlýk, emeklilik ve keyfîlik mesleði
olmaktan çýkýyor. Ýzmir’de ekonomist, mü-
hendis, mimar ve þehir planlamacýsý
gençlerin bir araya gelerek açtýklarý büro,
yeni neslin emlakçýlýk mesleðinin profilini
ciddi þekilde deðiþtireceðinin habercisi...
Gencim, güzelim, köþe isterim
Yazar olmak neredeyse herkesin gönlünde yatan bir Köþe yazarlýðýnýn kolay gibi algýlanmasý ise vaktiyle bir imkân saðlýyor. Fakat jüri üyeleri, bir yarýþma ile

s5 aslan haline geldi. Bir köþe yazarý gördü mü onun pe-


þine takýlan ve ‘yazar olmak istiyorum, ne yapmalý-
yým?’ diye soranlarýn sayýsý giderek artýyor. Kendine
Hülya Avþar’ýn, Deniz Akkaya’nýn ve halihazýrda ga-
zeteci mi, yazar mý, gecelerde boy gösteren cemiyet
insaný mý olduðu tam anlaþýlamayan Ayþe Özyýlmazel
köþe yazarý olunmayacaðý noktasýnda birleþiyor. Çün-
kü çok fazla okumak gerekiyor yazar olmak için, da-
hasý doðru bilgilerle donanmak, iyi yazabiliyor olmak
bir yayýn organýnda yer bulamayanlar, internette ya- gibi isimlerin bile yazarlýða soyunmasýndan kaynakla- ve talihin yardýmlarý gibi etkenler de önemli. Bu et-
yýnlanan web sitelerinde ya da kiþisel bloglarýnda ya- nýyor. Onlarýn yazdýklarýna bakýp “ben niye yazar ol- kenleri dikkate almayan; ama ille de yazar olmak iste-
zarak bu arzularýný tatmin etmeye çalýþýyor. Peki ne mayayým?” diyenlerin sayýsý hiç de az deðil. Oysa kö- yen gençler gerçekçi bir kariyer planlamasý yapmýþ ol-
oldu da, okumadýðýndan þikâyet edilen gençlik, yazar þe yazarý olmak sanýldýðý kadar kolay olmadýðý gibi, muyorlar. Bu noktada gençlere Stephen King’in bir
olma hevesiyle dolup taþmaya baþladý? Gazeteci yazar sanýldýðý kadar çok fayda saðlayan bir statü de vaat et- sözünü hatýrlatmak yerinde olacak: “Eðer kitap oku-
Zeki Coþkun, bunun gençlerin emek vermeden kimlik miyor. Þimdilerde bir gazetenin baþlattýðý köþe yazar- maya vaktiniz yoksa, yazý yazacak donanýmýnýz ve za-
edinme arzularýndan kaynaklandýðýna dikkat çekiyor. lýðý yarýþmasý gençlerin kendilerini gösterebilmesi için manýnýz da yoktur”. Rahime Sezgin’in haberi 4’te

Ýstanbul’un gerdanýnda bin 800 ampul


Ýlaç gibi filmler... Bundan 34 yýl önce açýlan Boðaziçi Köprü-
sü’nün filmlerde görüp de imrendiðimiz köprü-
cüleri, Beylerbeyi Sarayý’nýn önündeki turist
teknesindekiler, Ortaköy sakinleri meraklý göz-
ler gibi ýþýl ýþýl olmasýna karar verilince bu görev lerle yukarýda neler olup bittiðini anlamaya ça-
Bazý filmler vardýr, mutlu eder. þehrin yükseklerdeki iþlerinden sorumlu genç- lýþtý. Kimi onlarýn eylemci olduðunu düþündü,
Ýnsan Amelie’yi, Sil Baþtan’ý kolay kolay lerine havale edildi. Profesyonel daðcýlardan kimileri de Spider-Man 3 filminin gösterisi zan-
unutamadýðý gibi, her izleyiþte ayrý bir oluþan High Works ekibi, denizden 165 metre netti. Trafiðin sýkýþmasýný fýrsat bilenler köprü-
zevk alýr, kendine gelir, moral bulur. Ha- yüksekteki köprüye týrmanýp ampulleri takma- deki ‘aydýnlýk eylemi’ görüntülemeye çalýþtý.
yatýn talihsizliklerle dolu bir süreç deðil, ya baþladý. Saatte 50-60 kilometre hýzla esen Köprünün üzerinde ekmek arasý döner yiyerek
büyük bir þefkatin yansýmasý olduðuna da- rüzgâra raðmen iki kýta arasýnda mekik doku- yorgunluðunu atan ekip üyeleri, hem çalýþma-
ir bir güven duygusu uyandýrýr bu filmler. dular. 204 kez ip iniþi ile 8 kilometre elektrik larýný hem de yukarýdan gözüken eþsiz manza-
Ýþte, onlardan birkaçý... kablosu döþediler. Sonunda Boðaz’ýn gerdanlý- rayý görüntülemeyi ihmal etmedi. Ýþte High
ðý 16 milyon renk deðiþtirebilen bin 800 adet Works ekibinin insanýn yüreðini aðzýna getiren

s7 led armatürlerle aydýnlatýldý. 10 gün süren ça-


lýþma boyunca köprüden geçen araçlarýn sürü-
çalýþma fotoðraflarý ve Boðaz manzarasýnýn gö-
rüntüleri... M. Yaşar Durukan’ın haberi 9’da

7
Etkinlik arsýzlýðý
4“Sevmeyi bilmeyene
11
Mavi duvar ve
bilmeyi sevmek ne ki?” arkasýnda büyük gök
Yelda Eroğlu Senai Demirci M. Haldun Dursunoğlu
2 gençlik etkinlik
29 NÝSAN 2007 PAZAR

Açýk þehre buyrun…


SERGÝ Sabancý Üniversitesi Kasa Galeri þair, müzisyen ve sa-
natçý Yoko Ono’nun “Açýk Þehir” baþlýklý sergisine ev sahipli-
ði yapýyor. Sergide, sanatçýnýn 1960’larýn baþýnda öncüsü ol-
duðu Fluxus hareketi etkisinde, iþlerinde sýkça yer verdiði ‘su’,
‘gökyüzü’, ‘doða’ motiflerini ve ‘barýþ’ temasýný içeren iþler
sergilenecek. Garanti Bankasý’nýn desteðiyle düzenlenen sergi
30 Haziran’a dek izlenebilecek. (0 212 292 49 39)

Ýki yakanýn belgeselleri Muðla’da


BELGESEL Türkiye & Yunanistan 3. Belgesel Film Buluþmasý, Muðla

musa.igrek@zaman.com.tr Belediyesi ve Belgesel Sinemacýlar Birliði iþbirliði ile 2-5 Mayýs


2007 tarihleri arasýnda Muðla Konakaltý Kültür Merkezi’nde ger-
çekleþtirilecek. Türkiye’den 11, Yunanistan’dan 10 filmin yer aldý-
ðý Belgesel Film Buluþmasý’nda, gösterimlerden sonra yönetmen-
lerin de katýlýmýyla söyleþiler gerçekleþtirilecek. (0252 213 10 47)

Fransýz sanatçýlarýn
eserleri Ankara’da
SERGÝ Ankara Fransýz Kültür
Merkezi 5 Mayýs-1 Temmuz
2007 tarihleri arasýnda düzenle-
yeceði ‘Quintette’ adlý sergi ile
çaðdaþ sanatta farklý yaklaþým-
larý bir araya getirmeye hazýrla-
nýyor. Fransa’da olduðu kadar
uluslararasý sanat dünyasýnda
da tanýnmýþ sanatçýlardan olan
Daniel Buren, Jean-Michel Ot-
honiel, Alain Séchas, Marc Co-
uturier ve Jean-Pierre Raynaud,
yeni çalýþmalarý ile eserlerini
sergileyecek. (0 312 431 14 58) Fotoðraflar sergilendi,
sýra belgesellerde
Yazarlar niçin ve nasýl yazar? BELGESEL Ýstanbul Modern Sinema’da 4-13 Mayýs

SÖYLEÞÝOkurdan taraf en çok merak edilen, yazarýn dünyasýn- 2007 tarihleri arasýnda “Magnum Filmleri: Fotoð-
da yazýnýn nerede olduðu, gerçekliði, bunlarý niçin ve nasýl rafçýlar ve Hareket Eden Görüntü” baþlýklý prog-
yazdýðýdýr. 3 Mayýs Perþembe saat 18.30’da Yapý Kredi Sermet ramla Magnum Photos ajansýnýn fotoðrafçýlarý
Çifter Salonu’nda Selim Ýleri, Turgay Fiþekçi, Onur Caymaz üzerine yapýlan ve onlarýn gerçekleþtirdiði belgesel
niçin ve nasýl yazdýklarýný anlatacak. (0 212 252 47 00) filmler gösterilecek. Programda deðiþik kökenleri
ve yönelimleri yansýtan 13 fotoðrafçýdan 19 film
yer alýyor. Program kapsamýnda Ýstanbul Modern
Yüzleþmek bazen acý verir Sinema’da Eve Arnold, René Burri, Robert Capa,
TÝYATRO Cem Kenar’ýn yazýp yönettiði Camda Duran Kadýn, Yoldan Elliott Erwitt, Jean Gaumy, Bruce Gilden, Philip
Geçen Adam, 30 Nisan Pazartesi saat 20.00’de Tiyatro Z’de sahne- Jones Griffiths, Alex Webb, Chris Steele-Perkins,
lenecek. Oyun, bir gece karanlýðýnda bir kadýn ve bir adamýn diya- Martin Parr, Susan Meiselas, Donovan Wylie,
loglarý etrafýnda ‘Geçmiþimizden neler taþýrýz? Hayat bize neler bý- Gueorgui Pinkhassov ve Magnum Grubu’nun
rakýr?’ gibi sorulara yanýt arýyor. (www.biletix.com, 0 216 556 98 00) filmleri gösterime sunulacak. (0 212 334 73 00)

The Marmara’da paradoksal fotoðraflar


SERGÝ The Marmara Cafe’de, Fotoðraf Vakfý iþbirliðiyle Ýranlý fotoðrafçý Pey-
man Hooshmandzadeh’in “Paradoksal Yaþamýmýz” baþlýklý eserleri sergile-
niyor. Tahran doðumlu fotoðrafçý Peyman Hooshmandzadeh, fotoðraf eðiti-
mini Tahran Azad Üniversitesi’nde tamamladý. Belgesel fotoðraflarýnýn
yaný sýra kavramsal çalýþmalarýyla da tanýnan sanatçý farklý fotoðraf tekni-
ðiyle dikkat çekiyor. Sergi, 8 Mayýs’a kadar izlenebilir. (0 212 251 46 96) BİR ALBÜM

M.F.Ö’den bahar konseri Bir usta, bir grup


KONSER Türk pop ve rock müzik tarihinin önemli topluluklarýndan M.F.Ö,
Moðollar grubunun kurucusu Cahit Berkay, Grup
3-4 Mayýs günü saat 23.00’te Babylon sahnesinde bir konser verecek.
ZaN ile Anadolu’nun farklý yörelerinin müzikle-
Müziðe getirdikleri yenilikçi ve cesur tutumlarý ile yaklaþýk 25 yýldýr mü-
rinden esinlendiði ‘Toprak’ adlý enstrümantal bir
zik dünyasýnda mekân tutan M.F.Ö, AGU albümü ile hayranlarýyla bu-
albüme imza attý. Doublemoon etiketini taþýyan
luþmuþtu. (www.biletix.com, 0 216 556 98 00)
albüm, Anadolu’ya özgü Anadolu Rock’ýn bugün-
kü hikayesini 70’lerin batý Rock tarzýyla ele alan al-
büm 12 enstrümantal rock parçasýndan oluþuyor.

BİR KİTAP

Mevlânâ’nýn hayatý nasýldý?


Ýlahi aþkýn zirve þahsiyetlerinden Mevlânâ
Celâleddîn Rûmî’nin hayatýný, Kadýköy
Sultânisi muallimlerinden Osman Behçet,
‘Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin Hayatý ve Yolu’
Anadolu’dan tablolara düþenler adlý eserle anlatýyor. Mevlânâ ve Mevlevilik hak-
kýnda derin malumatlar veren kitap, ilk defa
SERGÝ Ressam Mustafa Çalaðan’ýn Doðu ve Güneydoðu Anadolu’da gün-
1918’de basýlmýþ. Osmanlý Türkçesinden çevrilen
lük yaþamý tuvale yansýttýðý ‘Þark Esintileri’ adlý yaðlýboya resim sergisi
eser, Rumi Yayýnlarý’ndan okurlara sunuluyor.
Bahçeþehir Üniversitesi Beþiktaþ Kampüsü Sergi Salonu’nda sanatseverler-
le buluþtu. Yaðlýboya resimlerinde Doðu insanýný merkeze alan Çalaðan’ýn
tablolarýnda düðünler, yöresel kýyafetleriyle arz-ý endam eden kýzlar, ge-
linler, aksakallý ve kavruk yüzlü dedeler dikkat çekiyor. Yüze yakýn eserin
görücüye çýktýðý sergi, 5 Mayýs’a kadar gezilebilir. (0 505 401 51 90)

Yýldýz’da gitarlý günler


KONSER Bu yýl 30 Nisan-4 Mayýs 2007 tarihleri arasýnda düzenlenecek 8. Y.T.Ü.
BİR SİTE
Gitar Günleri’nde Paco Pena, Nora Buschman, Cem Duruöz gibi uluslararasý
gitaristlerin konserleri ve ustalýk sýnýflarý yer alacak. Geçen yýl caz gitaristlerini
aðýrlayan etkinlik, bu sene de Flâmenko müziði gitar günlerine renk katacak. Online Ýngilizce sözlük
Tüm etkinlikler Y.T.Ü. Oditoryum’da ve ücretsizdir. www.gitar.yildiz.edu.tr www.tureng.com adlý site, ‘Turkish’ ve ‘English’
kelimelerinin ilk hecelerinden meydana gelmesin-
Seyyah yollara düþtü den olaþan bir sözlük sitesi. Çevirmenlerin kurdu-
KONSER Düþ Sokaðý Sakinleri grubundan ayrýldýktan sonra çalýþmalarýný yalnýz ðu ve 1.629.518 kelime, 85 kategori ihtiva eden
yürüten ve ‘Seyyah’ isimli albüm ile farklý ve renkli bir soluk veren Murat Çe- Türkçe-Ýngilizce-Türkçe online olan sözlük, zengin
lik konserlerine baþladý. Müzisyen, 29 Nisan’da Kayseri’de, 30 Nisan’da kelime haznesine sahip olmanýn yanýnda çok hýzlý
Sivas’ta, 3 Mayýs’ta Samsun’da ve 4 Mayýs’ta ise Ordu’da konser verecek. bir sisteme sahip ve ücretsiz bir hizmet sunuyor.
gençlik internet
3
29 NÝSAN 2007 PAZAR

Amacým köyüme
hizmet etmek
Engin Karadirek/Ýþçi: Eþim Yeliz
ve ben birlikte yapýyoruz siteyi. Gi-
resun’daki kardeþim Adem de fo-
toðraf ve haber gönderiyor. Ýlk
baþta küçük çaplý düþünmüþtük,
daha sonra geliþtirdik. Þimdi daha
profesyonel bir site yapmak istiyo-
rum. Tek amacým köyüme faydalý
olmak. Türkiye’nin dört bir yanýn-
dan insanlar üye oldular. Köye gel-
mek, tanýmak, kültürel faaliyetle-
rine katýlmak istiyorlar. Hedefim
kendi bölgemin insanýna faydalý
olmak, tanýþmalarýný ve kaynaþ-
malarýný saðlamak. Ben Ýstanbul’a
iki yýl önce gelmiþtim. Benim gibi
diðer insanlarýn da, þehir dýþýnda
ve yurtdýþýnda yakýnlarý var. Onlar-
la da iletiþim saðlamýþ oluyoruz.
AHIRLI KÖYÜNDEN MANZARA KARABÖRK MERKEZ
Sözlü kültür
unutulmasýn

Orada bir köy var,


Tenzil Aydemir Tekeli/Sosyolog:
Anadolu’nun diðer köyleri gibi bi-
zim köyümüzün de oldukça zengin
bir sözlü kültürü var. Bunu aktar-
mayý istiyordum. Uzun zamandýr
atasözleri, söylenceler, maniler
derliyordum. Bunlarý bir platform-

bir týk uzakta


da toplamak istedim. Ýnsanlara
ulaþmanýn en iyi yollarýndan biri in-
KARABÖRK KEMER KÖPRÜ ternet tabii. Siteyi yaptýktan sonra
çok fazla kiþi aradý beni. Ýnsanlarýn
bu kadar fazla özlem duyduðunu
bilmiyordum. Çok göç veren bir köy
bizim köyümüz, uzun yýllar köyde
EMÝNE “Giresun ve çevresinde, kuþaða kalýyor. Ýþte burada devreye, internet yaþamama raðmen birçok kiþiyi ta-
DOLMACI nisan ayý ortalarýnda ha- üzerindeki köy siteleri giriyor. Köy siteleri, nýmýyordum. Bu vasýtayla hem in-
sanlar birbiriyle tanýþmýþ oldu,
valarýn ýsýnmasýyla birlik- büyük oranda yaþlýlarýn kaldýðý köylerin nü-
hem de geleneklerimizi yaþatma
te baþlayan ve köylerden fusunu hem artýrýyor hem de gençleþtiriyor.
imkâný bulduk. Derdimiz, kültürümü-
bin-bin 500 metre yük- Bu platformlar, kentlere ya da yurtdýþýna zün unutulmamasý, yok olmamasý.
seklikteki yaylalara doðru göç eden genç kuþak için, hem kendi kül-
yapýlan yayla göçleri baþ- türlerini öðrendikleri ve yaþattýklarý, hem de
ladý. Nisan ayýnda baþlayan ve haziran ayý özlem giderdikleri mekânlar olarak görev Almanlar köyünüze
DERECÝKALAN KÖYÜ sonlarýna kadar devam eden göçlerde, tek-
nolojik geliþmelere raðmen yöre halký genel-
üstleniyor. Köyün coðrafyasý, tarihî geçmiþi
ve kültürel yönünden söz edilen sitelerde,
gelebilir
likle hayvanlarýyla birlikte yürüyerek yaylala- köylülerin soyaðacý bile yer alýyor. Yöresel Murat Aðýrtaþ/’azbuz.com’ Editörü:
ra ulaþýyor.” Bu ifadeler, bir köyün internet yemek tarifleri, yerel adlar da bu sitelerin Dünyada olduðu gibi ülkemizde de
sitesindeki haberde yer alýyor. Köy hasreti popüler kategorileri arasýnda bulunuyor. yaþadýðý yer için site hazýrlayan pek
çok internet kullanýcýsý bulunuyor.
çekenler, memleketlerinden haber almak is- Üniversiteye kadar köyünde, daha sonra
Küreselleþmenin her þeyi birbirine
teyenler artýk kendi köylerinin internet site- Artýk, ‘Orada bir köy ise Erzurum’da yaþayan Engin Karadirek
bulama, tektipleþtirme gibi yan et-
lerinden tüm haberleri okuyor, hatta izliyor- bundan iki yýl önce de Ýstanbul’a gelmiþ. kileri var. Öte yandan, ülkemizdeki
lar. Ýnternette yer alan köy sitelerinin nüfus- var uzakta’ deðil, ‘Ora- Giresun Karabörk köyüne site yapan 28 ya- köyden kente göçün ivmesi de
larý da, köylerin nüfusunu aþmýþ durumda. þýndaki Karadirek, “Tek amacým köylüler-
Kullanýcýlarýna ‘bedava’ internet sitesi kurma
da bir site var bir týk imin birbiriyle iletiþimini saðlamaktýr.” di-
meydanda. Hal böyle olunca insan-
lar, “Bizim köyümüz þu, köyümü-
imkâný veren ‘azbuz.com’ üzerinden yayýn uzakta’ demek daha yor. Ankara’da yaþayan Tenzil Aydemir Te- zün âdetleri bu” deme ihtiyacý du-
yapan Giresun’a baðlý Karabörk köyü sitesi- keli de Ardahan’ýn Çatalköprü köyünden yuyor. Bir diðer amaç da göç etmiþ
DERE BEKTAÞ YAYLASI
nin bin 810, Derecikalan sitesinin ise 687 doðru. Çünkü yaþlýlarý buraya göç eden bir isim. 16 yaþýna kadar köylülerin sitede buluþmasý, birbir-
üyesi var. Ardahan’ýn Çatalköprü köyü in- köyünde yaþayan Tekeli, üniversite okumak lerinden haberdar olmasý. Üyeleri-
ternet sitesinin de 432 üyesi bulunuyor.
býrakýp kente göçen için Ankara’ya gelmiþ ve her yaz köyüne niz siteye yazý ve fotoðraf göndere-
Yaþlýlar, doðup büyüdükleri, evlendikle- gençler, köylerini sanal gidiyor. “Uzun zamandýr köyle ilgili bir þey- biliyor, birbiriyle mesajlaþabiliyor,
yorum býrakabiliyor. Bunlar da ta-
ri, çoluk çocuða karýþtýklarý, iþ yaptýklarý top- ler yapmak istiyordum. Atasözleri, söylen-
raklardan, kendi coðrafyalarýndan ayrýlmak
alemde yeniden kurdu- celer ve manileri derliyordum.” diyen Teke-
nýþma ve kaynaþmayý teþvik eden
özellikler. Bu arada sitenize köyü
istemez. Gençler ise bunun aksine, eðitim lar. Sanal alemdeki köy li, insanlara en kolay ulaþmanýn yolu inter- tanýmayan Tanrý misafirleri de geli-
görmek ya da iþe girmek için baþka bir ken- net olduðu için bu yolu seçtiðini söylüyor. yor. Böylece köyünüzü tanýtma
te gitme, göç etme konusunda heveslidir. sitelerinin üyesi, köyün Giresun’un Derecikalan köyünden Hayret- imkânýna da kavuþuyorsunuz. Al-
Gençler, büyük oranda þehirleri ve metro- nüfusundan çok fazla. tin Karakýlýç ise Almanya’da yaþýyor. ‘de- manya’dan yayýn yapan bir üyemiz,
polleri tercih ettiði için de köyler, genellikle re.azbuz.com’ adýnda yaptýðý sitenin 687 site sayesinde köyüne bu yaz Al-
orta yaþ ve belli bir yaþýn üzerindeki yaþlý üyesi bulunuyor. e.dolmaci@zaman.com.tr manlarýn ziyarete geleceðini söyledi.
KARABÖRK

Türkiye’yi ‘spagetti’ ile


temsil edecekler
ÖMER Ýzmir Özel Fatih ðunu belirtti. Demir-çelik sanayii için
ORUÇ Koleji öðrencile- çevreye zarar vermeyen filtre ürettik-
ri, 12-19 Mayýs lerini belirten Gürcan Gürses, proje-
tarihlerinde lerini þöyle anlattý: “Ülkemizde re-
ABD’nin Teksas zervi bol olan maddeleri bir araya ge-
eyaletinde dü- tirip içine bazý baðlayýcý kimyasal
zenlenecek IN- maddeler katarak yeni bir filtre üret-
TEL-ISEF Uluslararasý Bilim ve Mü- meyi baþardýk. Yüzde 100 saf ve süz-
hendislik Olimpiyatý’nda Türkiye’yi, me etkisi çok yüksek bir filtre ürettik.
‘Spagetti’ isimli projeyle temsil ede- Bu tamamen yeni bir tasarým.” Gür-
cek. 15. Çevre Proje Olimpiyatý’nda ses projenin, dünya genelindeki oto-
Türkiye’yi temsil edecek Gürcan mobil sektörünün döküm kýsmýný
Gürses ve Alper Yanýlmaz yüzde 100 saf hale getire-
isimli öðrenciler, “Me- rek, çevreyi koruyacaðý-
tal Filtrasyonunda ný da vurguladý. Proje
Mukavemetli ve Koordinatörü Ümit
Çevresel Faktörlere Karaca da “Dünyada
Uygun Seramik Fil- þu anda kullanýlan fil-
tre Üretilmesi” proje- trelerin zehir etkisi var.
sinde kullanýlan malze- Bunun yanýnda pahalý ve
menin Spagetti’ye benzemesi dýþa baðýmlýyýz. Biz onlardan da-
üzerine bu ismi taktýklarýný söyledi. ha kaliteli bir filtreyi, ülkemizde çok
Ýstanbul’da geçen ay yapýlan bulunan hammaddeleri kullanarak
olimpiyatlarda 138 proje arasýnda ve içine deðiþik kimyasal formüller
öne çýkan öðrenciler, icatlarýnýn ger- ekleyerek yaptýk.” Karaca, projenin
çek spagettiyle hiçbir ilgisi olmadýðý- hayata geçirilmesi için patent baþvu-
ný, sadece görünüþ benzerliði oldu- rusunda bulunduklarýný da açýkladý.
4 gençlik aktüel
29 NÝSAN 2007 PAZAR

Yerleþik yazarlýk
erozyona uðruyor
Zeki Coþkun: Ýnternette köþe ya-
zarlýðý siteleri açmak, bloglar ile
interaktif yazarlýða dönüþüyor.
Kiþisel olarak insanlar kendileri-
ni yazar yapýyorlar. Yoðun bir þe-
kilde yazý ve söz bombardýmaný
var. Bu þekilde bir yazarlýk olu-
þumunu ben biraz zor görüyo-
rum. Popüler kültürün anlamý sý-
radan insanlarýn aktörleþmesi ve
kurumsal yapýlarýn sýradanlaþ-
masý. Herhangi bir alanda hasar
oluþtuðunda bunun türevlerinin
ortaya çýkmasý kaçýnýlmaz.
TV’deki yarýþmalarda iþ, servet
veriliyor, kendi olanaklarý ile
ulaþmýyor insanlar bunlara. Yazý
da böyle bir olay haline geliyor.
Ýnternet sitelerinde, bloglarda
herkes baþyazar olma hevesinde.
Herkes, “ben de orada olayým” an-
layýþýnda. Ben yerleþik yazarlýðýn
erozyona uðradýðýný düþünüyorum.

Ýyi analiz yapana


oy vereceðim
Cüneyt Ülsever: Hürriyet’in dü-
zenlediði yazarlýk yarýþmasýnýn
diðer yarýþmalar ile kýyaslanma-
masý lazým. Bu olumlu bir çalýþ-
ma. Gençleri teþvik edecek, yön-
lendirecek bir çalýþma. Ýçinde
yazar olmak hevesi olan bütün
gençlerin içindeki umudu uyan-
dýracak bir yarýþma. Bizim bu
yarýþmada seçtiðimiz kiþiler el-
bette köþe yazarý oldular demek
manasýna gelmeyecek. Biz bu
Okumak çok sýkýcý, ben yazar olmak istiyorum!
kiþiyi takdir ettik demiþ olacaðýz.
Bir sempozyumda, kitap met Y.Yýlmaz’ýn jüriliðini yaptýðý yarýþmanýn “Ben niye yazmayayým? Benim onlardan ne
Biz bir fýrsat tanýmýþ olacaðýz.
RAHÝME
SEZGÝN fuarýnda ya da bir kafede sonucunda kazanan üç isim gazeteciliðe de
Gençler istediklerini eksiðim var?” anlayýþý yaygýnlaþtý. Bugün ay-
Gençler önlerinin kapandýðý bir
dönemde tekrardan bir fýrsat ya- FOTOÐRAF
ünlü bir yazarýn çevresine adým atmýþ olacak. Hiç þüphe yok ki; bu im- emek harcamadan, hýzlý ný yöntemi izleyip, kýsa yoldan söz sahibi ol-
kümelenmiþ onlarca gence kaný duyar duymaz kaleme sarýlanlarýn sayý- mayý arzu eden insanlarýn sayýsý hiç de az de-
kaladýklarýný düþünüyorlar. Her-
kes meþrebine göre yazýlara oy
LEVENT
rastlamak mümkün. Onla- sý hiç de az deðildir. Yazarlýk sevdasýna ka- bir þekilde elde etmeyi ar- ðil. Gazeteci Zeki Coþkun, öykücü Sait Fa-
GÜLER
verecektir. Ben analiz yapan, rýn tek öðrenmek istedikle- vuþmak isteyenler için bu yarýþma baþarýyý zuluyor. Köþe yazarlýðýna ik’in, “Yazmazsam çýldýrýrdým.” sözünün bu-
bunu çeþitli akademik verilere ri, en kýsa yoldan nasýl ya- yakalayabilecekleri bir alan olarak görülüyor. günkü karþýlýðýnýn, “Yazmazsam eksik kalý-
dayandýran, köþeli bakmayan zar olabilecekleri. Yazarlýk gençlerin ilgi gös- Peki yazar olmak her arzu eden kiþinin hevesli bir çok genç de rým.” þekline dönüþtüðünü söylüyor. Popüler
yazýlara oy kullanacaðým. terdiði, kendilerini göstermek istediði alanla- baþarabileceði bir þey midir? Elbette hayýr. Ýyi kültürün yaygýn olarak sunduðu “iste senin
rýn baþýnda geliyor. “Ben nasýl yazar olabili- yazar olmanýn yolu hiç þüphesiz en önce iyi
bunu kýsa yoldan baþara- de olur” anlayýþýnýn bir tezahürü olarak her-
Yarýþma ile köþe rim?” sorusuna muhatap olmayan yazar-çi- okur olmaktan geçiyor. Fakat ne yazýk ki sü- bilmek için yazarlarýn pe- kes yazar olmak isteyince, gençler bunu belli
zer sayýsý herhalde yoktur. Birçok yazarýn e- rekli okuma oranýnýn azlýðýndan bahsettiði- bir yöntemi izleyerek saðlayabileceklerini dü-
yazarý seçilmez maili, yazarlýðýn tüyolarýný öðrenmek için yö- miz bir ülkede, yine okuduðu kitaplarýn sayý- þini býrakmýyor. Oysa bu þünüyor. Zeki Coþkun’un ifadesi ile yarýþma-
Ferai Týnç: Köþe yazarlýðý bir ya- neltilen sorularý içinde barýndýran e-mailler sý bir elin parmaklarýný geçmeyen birçok kiþi sanýldýðý kadar kolay de- lar vasýtasý ile çalýþmadan para kazanan, uð-
rýþma ile verilecek bir þey deðil- ile doluyor. Yani bu ülkede popçu, manken yazarlýk sevdasýnýn peþine düþüyor. Yani raþmadan eþ elde eden gençler kimliklerini
dir. Bir uzmanlýk meselesidir. ya da görsel dünyada yer almak isteyen okumaya merakýmýz yok; ama yazmaya olan ðil. Okumadan yazmak, de köþe yazarý olarak tamamlamak istiyor.
gençler kadar yazar olmak için can atanlar da merakýmýzýn önü alýnamýyor. Ýnsanlar hiçbir Artýk köþe yazarlýðý da popüler kültürden
Ben meslek hayatýmda on iki yýl
emek verdikten sonra köþe yaz- var. Gençlerin yazarlýða olan meraklarý bu yerde yazamasa da en azýndan internet orta-
çalýþmadan para kazan- nasibini alýyor ve deðeri hafifleþtiriliyor. Oy-
maya baþladým. Ýnternette yazar- amaçla eðitim veren yazarlýk atölyelerinin mýnda bu arzularýný gidermeyi tercih ediyor. mak her zaman sanýldýðý sa Cüneyt Ülsever gibi bir isim bile iyi bir
lýk yapmak çok ayrý bir þey. Ýn- sayýsýný da her geçen gün artýrýyor. Yazmaya Yazýya olan bu merakýn önünü açansa piya- eðitim ve donanýma sahip olduðu halde ilk
sanlar bloglarda ve sitelerde olan merak, takdire þayan bir olay olsa da ya- sada yazar kimliði ile dolaþan, okumadan ya- kadar mümkün deðil. köþe yazmaya baþladýðý dönemde Emin Çö-
kendilerine köþeler oluþturuyor- zarlýðýn öyle bir-iki püf nokta ile elde edile- zan ve yazdýklarýnda nitelikli eser olmamasý- laþan tarafýndan “tepeden inme köþe yazarý
lar ve kendilerini orada ifade edi-
meyeceði de su götürmez bir gerçek. Þimdi- na raðmen popülerliði elde eden kiþilerden olarak” tanýmlanmýþtý. Þimdilerde en son ne
yorlar. Ýnternette köþe yazan ya-
lerde gençlerin yazarlýk heveslerini giderebi- kaynaklanýyor. Ayþe Özyýlmazer, Deniz Ak- zaman kitap okuduðunu hatýrlamayan, eline
zarlarýn bazýlarý çok iyi yazýp, ya-
zýlý basýna geçenler de var. Yani lecekleri bir alan daha oluþtu. Hürriyet Ga- kaya, Hande Kazanova gibi isimler farklý yer- kalemi aldýðý gün gazetelerde köþe kapan
bu köþe yazarlýðý bizim anladýðý- zetesi’nin baþlattýðý yazarlýk yarýþmasý yazar lerde köþe yazarlýðýna soyundular. Özel iliþ- isimler her ne kadar bazý gençleri kýsa yoldan
mýz anlamdaki bir köþe yazarlýðý olmak isteyen gençlere kendilerini göstere- kilerini, gittikleri otelleri, tatil yaptýklarý bu iþe özendirse de bunun gerçeði yansýtma-
da olmayabilir. Bu açýdan bakýnca bilmeleri için bir imkan saðlýyor. Ertuðrul mekânlarý, hangi gece kulüplerinde kafa çek- dýðýný düþünmek gerekiyor. Köþe yazarý ol-
Hürriyet’in düzenlediði bu yarýþ- Özkök, Oktay Ekþi, Doðan Hýzlan, Ferai tiklerini yazdýlar. Tabii bu durumda köþe ya- maya heveslenen gençler uzun bir yolda çalýþ-
ma insanlarý yazmaya yöneltiyor. Týnç, Özdemir Ýnce, Cüneyt Ülsever ve Meh- zarlýðýnýn aðýrlýðý da azaldý ve gençlerde de, mayý da göze almalý. r.sezgin@zaman.com.tr

“Sevmeyi bilmeyene bilmeyi sevmek ne ki?”


“Sevmeyi bilmeyene bilmeyi sevmek ne kacýnýn heyecanla inip çýkan göðsünde ça- müþfik sözüne muhatap eden Rabbini sö-

Zamaneye ki?” diye soruyor Ýskender Pala.* Ne kadar


haklý! Ormanýn nerede olduðunu bildiðin
ðýltýlý bir nutka dönüþtürür. Yüreði kýpýr ký-
pýr atar gibidir kýymetinin bilindiði avuç-
zel kalabalýklar arasýnda kuru bir bilgi ola-
rak sunuyorlar sana. Bilmeni istiyorlar sa-

sözler halde, ormana yürüyecek heyecanýn yoksa,


vurdumduymazlýðýn kor ateþlerinde bütün
larda. Bundan böyle kapladýðý yer kadar
deðildir “o bakýr”ýn hacmi. Baðlý olduðu
dece... Saymaný, yazmaný, iþaretlemeni...
Kýlýna zarar gelmesin diye üzerine tir tir tit-
ormanlarý yakmýþsýn demektir. Çiçeklerin zamanlarýn habercisi olduðu için önemli- reyen “ana yürekli” Peygamberin -ne hik-
taç yapraklarýný sayýp sayýp da, bir çiçek yü- dir. Sanatkârýna bizi baðladýðý için eþsizdir. metse- çoðu kez savaþlarýný saydýrýyorlar
zünü yüzündeki sevince katýþtýramayacaðýn Sevmek baðlanmak demektir. Âþýk ol- sana. Sarmaþ dolaþ olamýyorsun O’nunla
bir sevdiðin yoksa, çiçek çiçek aþklarý doðra- mak, sarmaþ dolaþ olmak demeye gelir. da... Sýnav kaygýsýyla terlemiþ ellerini
mýþsýn, nice demektir. Bülbüller gül yaprak- Bak ki; aþk bile sarmaþýktan ödünç almýþtýr O’nun ellerinin serinliðine býrakacak o
larýnýn kýzýllýðýnýn kromotografik analizini anlamýný. Sarmaþýk döner, dolanýr, kývra- baðlýlýðý hissetmene fýrsat verilmiyor gibi...
yapmazlar, yapamazlar. Seslerini güllerin nýr, ama hep baðlýdýr, her daim sarýp sar- Ýbadetleri de sanki Allah’a “sus payý” ver-
Senai Demirci yapraðýna doladýkça, sabahý da, gülü de, malar, baðlanýr.. mek diye bellemiþsindir Allah bilir. “Ta-
kendilerini de yeniden kýymetlendiren ve Diyeceðim o ki... mam, tamam; namaz kýlacaðým Allah’ým,
eþsiz bir deðere eriþtiren bir simya ustasý Dinin bilgisi, seni Allah’a baðlamayabi- cehenneme atma yeter ki... Bak, oruç da
Sadece bilmeni öl- oluverirler. Severler, sevmesini bilirler. lir. Hatta aþýrý bilgi zorlamasý hazýr baðlarý- tutuyorum; kýzmayasýn sakýn!” der gibi içi-
Bilgi yarýþmasý deðildir yaþamak; sevgi ný çözebilir bile... Allah’ýn bir olduðunu bil- nin içi. Sana o güzel yüzü veren, sana o eþ-
çüyor sýnavlar. Bil- yoðrulmasýdýr. Bilmek, sadece saymadýr, men ve bildiðini bildirmen, O’nun katýnda siz gözleri baðýþlayan Rabbin, sana niye se-
sadece ölçmedir, sadece tartmadýr. Bakýrcý- biricik olduðunu hissetmenin garantisi de- vemediðin ibadetleri, niye zoraki yapacaðýn
meyi sevmeni umu- lar meselâ... Bakýrý sadece tartarlar. Onlar ðildir. Sözgelimi, otuz iki farzý eksiksiz ya- meþguliyetleri emrediyor olsun ki? Yüzünü
yorlar sýnav koçlarý. için bakýr sadece kalýbýyla vardýr. Bakýþlarý zabilsen sýnav kâðýdýna, “dinci” seni baþa- güzel eyleyenin dini de güzel deðil midir?
bakýrýn kalbine deðmez. Bakýrýn yüzüne rýlý sayacaktýr. Örneðin, “Aþaðýdakilerden Rabbini bilmek, seni O’nu sevmeye
Sevmesen de bilme- kazýnmýþ on bin yýllýk mühür onlarý ilgilen- hangisi Hz. Muhammed’in katýldýðý savaþ- vardýrmýyorsa, nasýl bilmek bu? Peygam-
ni istiyorlar. Bilmeni dirmez. Oysa, antikacý bakýrýn kalýbýna de- lardan deðildir?” sorusunun doðru seçene- berinin hayatýnýn detaylarýný bilmekle, se-
ðil kalbine bakar. Kalbiyle tartar onu. Anti- ðini kalbinden vursan kurþun kaleminle, dan’ýný, ýþýðý yüzüne dokunmayan, sýcaðý vildiðini, sevdiðini, sevindirildiðini hisse-
istiyorlar sadece... kacý ile bakýr fýsýldaþýrlar birbirlerine. Ara- sana puan verilecek... tenine dokunmayan uzak bir yýldýz gibi ta- demiyorsan, nice bilmektir bu?
larýnda hiçbir ölçüye gelmeyen, hiçbir tera- Sadece bilmeni ölçüyor sýnavlar. Bilme- rif ediyor kimi vaazlar. Sana þah damarýn- (*) Ben olsam, bu sözün içinde geçtiði
Saymaný, yazmaný, zi kefesine sýðmayan, hiçbir sayýyla hesap- yi sevmeni umuyorlar sýnav koçlarý. Sev- dan bile yakýn olduðunu fýsýldayan Rabbin Kýrk Güzeller Çeþmesi [Kapý Yayýnlarý] ki-
iþaretlemeni... lanamayan bir bað kurulur. Topraðýný üze- mesen de bilmeni istiyorlar. Sevmeye sev- ile sýcacýk ve içten bir bað kurmaya ayarlý tabýný hemen aramaya baþlar, bulmuþsam
rinden atmýþ bakýr ilk defa konuþur. Bin meye bilmeni bile alkýþlýyorlar. Seni hiç deðil din bilgisi kitaplarý. Seni hiçlikten çý- da yeni/den okurdum.
yýllarýn suskunluðunu/beklemiþliðini anti- yokken sevip, özene bezene var eden Yara- karýp “gözde”si eyleyen, kendi kutlu ve s.demirci@zaman.com.tr
gençlik baþarý
5
29 NÝSAN 2007 PAZAR

ESAT GÜRBÜZ

Film deðil gerçek


Önümde ünlü haber dergilerinin son sayýlarý
duruyor. Newsweek’in kapaðýnda “The Mind of
A Killer” baþlýðý deðiþik yerlerinden kurþun izi
olan bir camýn üzerine yazýlmýþ. Time’da ise ola-
yýn hemen arkasýndan çýkan özel sayýnýn kapa-
ðýnda kurbanlardan 13’ünün resmi ve arada da
“Trying To Make Sense of A Massacre” baþlýðý
var. Dergideki baþlýðý “Bir Katilin Mantýðý” di-
ye çevirebiliriz. Diðerine ise “Bir Katliamý An-
lamaya Çalýþmak” þeklinde mana verebiliriz.
Virgina Tech Üniversitesi’nde 33 kiþinin
ölümü ile sonuçlanan katliamdan dolayý iki
haftadýr þok yaþayan Amerikan kamuoyunun
düþüncelerini ve hissiyatlarýný yansýtmaya çalý-
þan bu dergi haberlerinin yaný sýra hemen her
gün gazetelerde konu ile ilgili haberler, yo-
rumlar çýkmaya devam ediyor. Haberi ilk duy-
duðumda bir dostumla beraber yemek yiyor-
duk. Uzaktan göz attýðýmýz TV ekranýnda
önemli bir þeyler olduðunu fark edip de dikkat
kesilerek izlediðimizde aklýma ilk gelen þey
zannederim buralarda yaþayan herkesin aklýna
ilk gelen þey olmuþtu: “Bu da Müslüman kim-
likli birinin yapýp da sonuçta katilin kimliðin-
den çok Müslümanlarýn genelini ilgilendirecek
bir hale dönüþecek yeni bir komplo olmasýn?”
Bütün dünya kamuoyu önünde oynanan
oyunlarýn etkisi ile artýk öyle bir hale gelmiþiz
ki nerede bir kötü olay yaþansa Müslüman-
larýn üzerine kalacak diye endiþeleniyoruz.
Korktuðumuz olmadý; ama sonuçta ortada
Bu emlak bürosundakilerin hepsi ‘okumuþ’ çocuklar
bir katil ve acýmasýzca öldürdüðü 33 masum
kurban vardý. Virgina eyaletinin güneybatýsýn-
daki küçük Blacksburg þehrinde kurulu olan ve
kalite olarak iyi yerlerde olan üniversiteyi 7 yýl
evvel Amerika’ya ilk geldiðimde ziyaret etmiþ-
tim. Türkiye’den tanýþtýðým (eski öðrencim sa-
Jeoloji mühendisinden kiralýk ev!
HABER VE
yýlabilecek) birkaç doktora öðrencisi ile bir ak-
FOTOÐRAF
Emlakçýlýk, yaptýðýný görünce þaþýrýyor.” diyor. Ýzmir’de üniversite sýralarýnda arkadaþ olan yedi genç, þehrin
þam vakti bir araya gelip yemek yemiþ, çay iç- emekli mesleði Exen Gayrimenkul’de, alýþýla-
miþ ve eski-yeni günler üzerine muhabbet et- HASAN olmaktan çýký- gelmiþ emlakçýlýk faaliyetlerinin en ‘tahsilli’ emlak bürolarýndan birini açtý. Gençlerin ilk hedefi
miþtik. Yemyeþil bir alanda, büyük þehirlerden ÇÝLÝNGÝR yor. Ýzmir’de yaný sýra kendilerine satýlmak üze- emlakçýlýðý emekli mesleði olmaktan çýkarmak. Ekipteki herkesin ayrý
hayli uzakta olan üniversite hoþuma gitmiþti. üniversite sýra- re ev býrakan veya ev almak için
Yukarýda andýðým haber dergilerinde ve larýnda tanýþan baþvuran insanlara her türlü hiz- bir görevi var; inþaat mühendisi, jeoloji mühendisi ve ekonomistler
medyanýn geri kalan kýsmýnda böyle bir kat- yedi arkadaþ, met veriliyor. Almak istediðiniz kendi alanlarýyla ilgili müþteriye her türlü bilgiyi veriyor.
liamýn olmasýnýn sebepleri ve arka planý bir araya gelerek þehrin en ‘tahsilli’ evin depreme dayanýklýlýðý ölçülü-
üzerinde yorumlar yapýlýyor. American Col- emlak bürolarýndan birini kurdu. yor, inþaatýn durumuna bakýlýyor
lege Heatlh Association ‘un (Amerika Üni- Ekiptekilerin hepsinin ayrý bir gö- ve bedeli sizin için tespit ediliyor.
versite Saðlýk Birliði) yaptýðý 2006 Üniversite revi var. Alýþýlagelmiþ emlak hiz- Ýzmir’de portföylerinde en çok ev
Öðrencileri Saðlýk Araþtýrmasý raporlarýna metlerini aþan ekip, satmak için olan firmalardan olduklarýný dile
bir göz atmak; konu ile ilgili gerekli ipuçlarý- kendilerine býrakýlan her evin dep- getiren ekonomist Mustafa Týraþ,
ný bize verebiliyor. Araþtýrma, ülke genelin- reme dayanýklýlýðýný ve gerçek de- þu anda ev almanýn tam zamaný ol-
deki 117 farklý üniversitede yaklaþýk 95 bin ðerini belirliyor. Jeoloji mühendisi duðunu söylemeden de edemiyor.
öðrenci üzerinde yapýlmýþ. Her geçen gün satmak veya satýn almak istediði- Týraþ’a göre fiyatlarda geçen yýla
kaliteleri ile olmasa bile sosyal hayat-suç niz evin depreme dayanýklýlýðýný, oranla yüzde 15 ile 25 arasýnda dü-
oraný-uyuþturucu kullanýmý vs yönleri ile da- inþaat mühendisi depremlerde za- þüþ var. Emlakçýlýk kanununun
ha birçok benzemeye baþlayan bizim üniver- rar görüp görmediðini belirlerken TBMM’de taslak halinde bekledi-
sitelerimiz açýsýndan da geleceðe yönelik bir ekonomistler en uygun kredi þart- ðine iþaret eden ekipteki tek haným
deðerlendirme çýkarýlabilir bu çalýþmadan. larýný müþterileri için araþtýrýyor. Þule Koþak ise sektördeki haksýz
Araþtýrmaya göre üniversite öðrencileri- Exen Gayrimenkul Danýþman- rekabetin ortadan kaldýrýlmasý için
nin % 93,4’ü yapmak zorunda olduklarý iþ- lýk firmasýnýn temeli 1,5 yýl önce kanunun bir an önce çýkmasý ge-
lerden dolayý bir yýl içinde en az bir kere bile atýldý. Üniversite sýralarýnda birlikte rektiðine iþaret ediyor. Farklý mes-
olsa aþýrý derecede yük aldýðýný hissettiðini olan Mustafa Týraþ ve Koray Gü- lek gruplarýndan yedi kiþinin bir
belirtmiþ. Ayný sebepten yýl içinde kendini en ner, firmayý okul yýllarýnda oluþtur- araya gelmesiyle kurulan emlak
az bir kere bitmiþ, tükenmiþ hissedenlerin muþ. Okulu bitirdikten sonra kol- bürosuyla evlerin kýsa sürede satýl-
oraný da % 91,5. Benzer þekilde tamamen larý sývayan ikili, beþ arkadaþýyla dýðýný belirten Koþak, marka tescil-
ümitsizliðe düþenlerin oraný % 60’larda. Da- birlikte Exen Gayrimenkul Danýþ- leri bulunduðunu ve kendileri gibi
ha da çarpýcý olan ise öðrencilerin nerede ise manlýk’ý kurdu. Ekiptekilerden Tý- genç ve üniversite mezunu insan-
10’da biri (% 9,3) intihar etmeyi ciddi ciddi dü- raþ’ýn asýl mesleði ekonomistlik. lara bayilik vermeyi planladýklarýný
þünmüþ, her yüz öðrenciden biri ise intihara Güner jeoloji mühendisi, Emre Er- aktarýyor. Ev alým satýmýnda alýcýy-
teþebbüs etmiþ. Oran % 1’den de fazla % 1,3. gin yüksek inþaat mühendisi, Þule la satýcýyý buluþturduklarýný ve iki
Üniversitelerde görev yapan rehberlik uz- Koþak iletiþimci, Tolga Güner sera- tarafýn da kafasýnda soru iþareti
manlarý birçok yerde aþýrý talepten yakýnýyor. mik mühendisi, Süleyman Yýlmaz kalmasýný engellediklerini vurgula-
Bir çoðunun, uzun bekleme listeleri mevcut. ve Erdinç Ergin de ekonomist. Ko- yan Koþak, “Böylece hem satýcý
California Üniversitesi’nin yaptýðý bir araþtýr- ray Güner, en büyük sýkýntýyý yýlla- evinin gerçek deðerinden satýldýðý-
maya göre üniversiteye yeni baþlayan öðrenci- rýn birikimiyle vatandaþlarýn kafa- ný hem de alýcý kendisinden ne ka-
lerin üçte biri daha lisede iken stres yatýþtýrýcý sýnda oluþan olumsuz emlakçý dar para çýktýðýný görüyor.” diyor.
vb. psikolojik ilaçlarý kullanýr durumda oluyor. imajýný düzeltmekte yaþadýklarýný Amaçlarýnýn sektöre farklý bir bakýþ
Öðrencilerin % 32’si baþarýsýzlýk veya dile getiriyor. Emlakçýlýðýn emekli açýsý getirmek ve iþi profesyonelce
okulu býrakma sebebi olarak yaþadýklarý mesleði olarak görüldüðünü, iþ bu- yapmak olduðuna dikkat çeken
stresi gösterirken % 24 oranýnda uykusuz- lamayanlarýn bir büro açarak bu iþe Süleyman Yýlmaz ve Tolga Güner
luk, % 18’inde yakýn çevresi ile sorun yaþa- girdiðini söyleyen Güner, “Ýþin eh- de, “Yýllardýr emekli mesleði olarak
ma, % 15’inde depresyon, yaklaþýk % 10’un- li olmayanlarýn piyasayý karýþtýr- görülen emlakçýlýðýn, yurtdýþýndaki
da da alkol veya uyuþturucu kullanýmý en masý veya doðru dürüst bürosu bi- gibi profesyonelce yapýlmasýný
önemli sebep olarak ortaya çýkýyor. Sayýlarý, le olmayanlarýn kahvehane köþele- amaçlýyoruz. Ekibimizdeki ekono-
oranlarýn listesini artýrabiliriz. Ama yukarýya rinde bu iþi yapmaya çalýþmasý, mist arkadaþlarýmýz, müþterileri-
aldýðýmýz kadarý bile bize gerekli yorumlarý halkýmýzýn gözünde mesleðe karþý mizi mortgage konusunda bilgi-
yapmamýza imkan veriyor. Siz yorumlarýný- güvensizlik oluþturmuþ. Bize gelen lendiriyor ve en uygun kredilere
zý yapýn, hatta fýrsat bulursanýz bunlarý ba- vatandaþlar, arkadaþlarýmýzýn hep- yönlendiriyor. Baktýðýmýz ev
na da yazýn. Ben de bakayým, bir kez daha sinin üniversite mezunu olduðu- depreme dayanýklý deðilse müþ-
konuya el atalým. gezginabi@zaman.com.tr nu ve iþlerini son derece ciddi terimize tavsiye etmiyoruz.” diyor.
6 gençlik okur-yazar
29 NÝSAN 2007 PAZAR

Türkiye’de
fen eðitimi
Milletleri ayakta tutan 3E kuralýdýr.
Etik, eðitim ve ekonomi. Bu 3 kav-
ramdan birisi eksik olursa ülkenin
sallantýya geçmesi kaçýnýlmaz ola-
caktýr. Ben bu yazýda 3E’den ikincisi-
ne deðinmek istiyorum. Yaklaþýk 2
milyon gencin üniversite kapýsýný
zorladýðý þu günlerde genç arkadaþ-
larýn pek hoþlanmadýðý fen eðitimin-
den bahsedeceðim.
“Arkadaþlarýn hoþlanmadýðý” de-
dim; çünkü fen bilimleri, ÖSS’de ba-
þarý oraný en düþük branþ. Kiþi bil-
mediðine düþman olacaðýna göre, BURASI
Türk öðrencilerinin fenden çok hoþ-
lanmadýðýný tahmin etmek zor olma- SÝZÝN KÖÞENÝZ
yacaktýr. Baþlýktan da anlayacaðýnýz
Türkiye’de ve dünyada olup bitene du-
gibi fen eðitimini sorgulamayý öneri- yarsýz kalamayan, kaný doðru bir iv-
yorum. Fizik öðretmenliðinde oku- meyle akan ve kalem ile de bir mese-
yan biri olarak, ülkemin ileride sahip lesi, bir mesaisi olan gençler! Bundan
olacaðý fizik öðretmenleri hakkýnda böyle bu ekte ve bu köþede her za-
man sizlerin sesi ve sözü olacak. Hie-
çok da iç açýcý þeyler söyleyemeyece-
eyt Park! Adý üstünde, kendisini ifade
ðim. Bölüme ilk geldiðimde karþýlaþ- etmek için zemin arayan dinamik bir
týðým tablo bu düþüncemin kaynaðý
aslýnda. Üniversiteye gelmiþ olmanýn
-kendi adýma söylemek gerekirse- ve
en önemlisi istediðim bölümü oku-
yacak olmanýn sevincini yaþayama-
sese gönderme yapýyor, bir zamanla-
rýn Londra’sýnda fikri olan herkese
seyirci/dinleyici saðlayan o ünlü par-
kýn adýný anýmsatmayý ihmal etmiyor.
Çünkü bizim de istediðimiz bu: Hem
Hayat ve soru iþaretleri
anlýk bir kararla kürsüye fýrlayýp söz Hayatý beyaz sayfalara konulmuþ siyah izler- le boðuþmak iþine geliyor da denilebilir. Ýs- Ne olursun, sevilmeyi bekleyen mübâreklere çir-
dan, hocalarýmýzýn “Neden geldiniz, alan biri kadar heyecanlý, dürüst, sa- den ibaret sanýyoruz. Oysa onun boy aynasý- temediði bir araçla; ama istenilen bir þoför- kin namertle ihanet etme. Ýnan bana harap ol-
buradan mezun olup da ne yapacak- mimi, açýk olun; hem de bütün bunla-
rý kalemin, edebiyatýn velhasýl ‘edepli
na her bakýþýmýz hem imtihanýn gerçekliðini le belirsizliklerde ilerlemek onun için biçil- maktan daha incitici oluyor bu hainlik.
sýnýz, atamanýz yok ki…” sözlerini
olmanýn’ imbiðinde süzün, bu dene- hem de yaþanýlanlarýn bir zaman sonra haya- miþ kaftan… Niyeti dalga geçmek deðildi. Sayýsý bilinmeyen, izleri sürülemeyen, ma-
duyduk. Dahasý vardý: Sýnýf arkadaþ-
yim için artýk bir fýrsat var, diyoruz. le dönüþmüþ kurgular olduðunu hatýrlatýr Sadece içtenliði mutasyona meyilliydi o ka- neviyâtýn anahtarlarý ellerinde mübâreklerin
larýmdan, ileride öðretmeni olacakla- Haydi, pamuk eller kaðýda, kaleme, durmadan. Cevabýný henüz veremediðim so- dar. Hakim tokmaðýný sert bir hareketle kapýlarý açmasýný diliyoruz. Ulvi gibi görünen
rý branþtan nefret edenler vardý. klavyeye... Yazým yayýnlandý diye çok rularý karþýnýza çýkarmam acýmasýzca görünü- oyuða indirdiðinde yüreði ezilse bile but ya- yakarýþlardan bir örnek daha… Onlar ödevleri-
“Hayal kýrýklýðý”nýn ne demek oldu- sevinmeyin, burada yazarlýk sertifika-
sý verecek deðiliz, ne ölçüyüz ne de
yor olabilir; ama yine de sormadan edemeye- lancý diriliðinin yegâne habercisi oldu yine ni yerine getirmiþ, pusulalarý kuzeye deðil
ðunu anladým, üzüldüm…
kriter. Yazýnýz yayýnlanmýyorsa üzül- ceðim. Neden insan aynýlýklarýn etrafýnda dö- de. Kimde bir öcü varsa kendi heybesinin efendilerin efendisine dönük adýmlanýrken bi-
Sonra düþündüm, bu þekilde fen
meyin, ya sýraya girmiþtir ya da acý nüp duruyor? Mutlu deðil… Baþka bir yol bul- delik ucundan kuyulara akýyordu. Dönüþü- zim payýmýza ayrýlýðýn atâleti düþtü. Acý olan
eðitimi almýþ bir insan etrafýna ne
gerçek; sizden daha güçlü bir ifade- sa ýþýða çýkar mý? Ýyi olmayý becermedikçe as- nü söylemek gecesi için erken olur. Þimdilik nursuzluðun ortasýnda kör deliklerden sýzan
öðretebilir diye… Cevabý ÖSS so- nin gölgesinde kalmýþtýr. Þiir gönde- la… Günahlara kilitli sandýk olmuþ bir ruh, erteliyoruz. kýsýk ýþýklarýn alaycý oyunlarýyla avunmaya ça-
nuçlarý, öðrencilerin sorduklarý soru- rip þansýnýzý azaltmayýn, çünkü ‘söz’
karanlýklara mahkumdur. Huzur içindeki (!) Ürküntü ve telaþ içinde tanyerinin aðarmasý- lýþmak. Zamansýz saniyelerce beyni týrmala-
lar, hocalarýnýn veremediði cevaplar arýyoruz, ‘kafiyelendirilmiþ sözcük’
deðil, dahasý hayat arýyoruz, ‘artistlik’ uykularda tatlý rüyalar görmeye devam... Ne- ný beklerken rahatlýðýn eriþilmeye çalýþýlan bir yan, en nâzik nöronlarý ustaca kurcalayan, yaz-
verdi. “Elektron mikroskobu”nu
yapmayacak satýrlar, analiz yapmak- reye gider? Onulmadýk yaralarýna arsenik ara- gökkuþaðý kadar uzak olduðunu fark etti. Müc- dýran- çizdiren doyumsuz nöbetçiden baþkasý
elektronu gösteren bir çeþit alet ol-
tan korkmayan genç bir bakýþ. Yazý- maya… Bir rehbere duyulan ihtiyaç hasretle rimlerin hak ettiði son, korkudan titremek olu- mý? Özünü anlamayan bir zavallý dermansýzlýk
duðunu (ki elektron gözlemleneme- lar 2 bin vuruþtan az, 4 bin vuruþtan kucak kucaða. Kavuran bu ayrýlmýþlýktan öte yor. Saatleri aldatmaya çalýþmak ahmaklarýn hapishanesinde hepsi bu… Zaten toprakta da
yecek kadar küçüktür), elektrik aký- fazla olmamalý. Ýmzanýzýn yanýna ya-
kývrandýran bir çýkmaz sokak: Görülemez ol- harcýdýr. Vaziyeti içinde! Yanýp tükenen bir kor yüzsek, denizde de uçsak, bulutlarda da yürü-
mýnýn artý yüklü taneciklerin hareke- þadýðýnýz þehir ve varsa okuduðunuz
okul bilgisini de ekleyiniz. muþ bir Kâri. Ya arkasýnda maaleseflerle keþ- parçasý olmayý tercih etmek kendinize verdiðiniz sek küllerden gül bitmeyecek ateþ bahçesin-
tinden doðduðunu (ki bu da yanlýþ-
kelerin koþturduðu fehhâma ne demeli?! cezayý tatmin edici kýlmýyor. Suçu, size engel ol- de... Derdimizin ne olduðu, merak yayýnýza sa-
týr. Akým eksiciklerin akýþý ile olur) hpark@zaman.com.tr
Gözlerine inanamamasý gerçekliklerden duðunu iddia ettiðiniz masum bir düþmana at- býrsýzlýk okunu taktýysa hemen hedefi iþaret
savunan hocalar verdi cevabý…
deðil sadece caný yandýðýndan. Onu kurta- manýn sakinleþtirici olmadýðýný defalarca tecrübe edelim. Þimdi bu durumu bülbüle hangi dille
“Baþka çare olmadýðý için size gü-
racak jokerlerini yolda düþürdüðüne göre etmiþtiniz halbuki. Hâlâ tesellinin kollarýna ken- anlatýrýz? Nasýl ikna edip Rahman’a dayanýrýz.
venmek zorundayýz.” diyen hocama
tek çaresi bezginlik! Aslýnda özlemleri ters dini býrakýverecek hazýr anlar arayacaðýna, seni Hatice Saliþ / Marmara Üniversitesi
þunlarý söylemeyi uygun buluyorum:
istikâmete kulaç atarken nedensiz sebepler- serseme çeviren bu ahlaksýz uykudan ayýl artýk!. Ýlahiyat Fakültesi
Bize güvenmeyin hocam. Bu þekilde
eðitim alan kimseye güvenmeyin.
Neyse… Konuya geri dönelim.
Benim gözlemlediðim kadarýyla fen
eðitimindeki eksiklikler öðretmen-
Gençlik hangisine muhtaç: Avrupa hümanizmine mi, Ýslam hümanizmine mi?
lerdeki profilden kaynaklanýyor. Öð- Günümüz gençliðinin ilk sorunu “hüma- rilmesi sürecini de imlediði için hümanizmin lam için evvelce birey vardýr. Herkes önce sizliðe iten hümanizmine karþý Ýslam’ýn sa-
retmenlerimizin çoðu fen eðitmenli- nizm”. Ve özellikle bu konunun içtenlikle Ýslam içindeki tanýmýný iyi yapmak gerek. kendinden sorumludur. “Eee Ýslam’ýn hü- de, insana kuvvet veren, onu bu dünyada-
ðinden memnun deðiller ve daha incelenmesi gerekmektedir. Neden mi? Se- Hümanizm yeniden doðuþ Avrupa’sýn- manizmi nasýl peki?” diye sorduðunuzu ki var oluþ nedenine götüren hümanizmi
önemlisi branþlarýnýn uzmaný deðil- bebi çok basit. Öncelikle bugün gençlere da- da Kartezyen düþüncenin toplumsal te- duyar gibiyim. Hümanizm insaný doðanýn gerçekten anlamlý görünüyor.
ler. Baþta da söylediðim gibi kiþi bil- yatýlan modern düþünce dizgesi doðasýnda mellerini iyice kazýyabilmesi için gerekli merkezine alan görüþtür de ayný zamanda. Yazýnýn baþýnda da belirttiðim gibi bu-
meyince bilmediði þeye karþý düþ- sözde bir hümanist konuþlanmayý gerektir- olan köþe taþlarýndan biriydi. Ya da tam Ve Ýslam da, yaratýlan her þeyin insan için günün gencinin en temel sorunlarýndan biri
manlýk baþlýyor. Boþluklarý kapatmak mektedir. Ancak bizim gençlerimiz için bu açýk ifadesiyle insaný dünyada dayanaksýz, olduðunu ve dünyanýn insan için var edil- hümanizm. Çünkü aidiyet sorunsalýnýn çö-
yerine üzerini “boþ ver” perdesiyle modern dizgede dayatýlan hümanizm bir tür Tanrýsýz býrakmanýn yollarýndan biriydi. diðini savunarak kendine ait bir hümanizm zümünde etken bir konumu var hümaniz-
örtmek tercih ediliyor. Yaptýðýmýz iþi oldu-bitti gibi geliyor; savaþçý ve Makyavelist Çünkü Kartezyen mantýðýn “je pense donc dizgesi sunar bizlere. Bunu en güzel Þeyh min. Kendinin nerede olduðunu çözemeyen
sevdiðimiz takdirde bizden beklene- bir hümanizm demek oluyor. Yani modern je suis” yani “düþünüyorum o halde varým” Galib’in þu mýsralarýndan anlýyoruz: insanýn sorununda en baþ etken. Bu yüzden
ni verebileceðimizi hatýrlatarak, üni- dizge ne Sartre’ýn varoluþçu felsefesinin ge- diyen felsefesi tamamýyla insaný kendisinin “Hoþça bak zâtýna ki zübde-i âlemsin sen günümüz gencinin Avrupa’nýn artýk bize ta-
versite hayaliyle yanýp tutuþan arka- tirdiði hümanist görüþü anlatýyor ne de Ýs- Tanrýsý yapma sürecini imliyordu. Ancak Merdûm û dide-i ekvan olan âdemsin sen” ban tabana zýt olduðunu gördüðümüz hü-
daþlarýmýn bu düþünceyle hareket lam’ýn özündeki hümanizmi. Evet, yanlýþ Ýslam kesinlikle yaradýlýþý bir oldu-bitti ya- Ýnsanýn dünyanýn merkezinde yer aldý- manizminden Ýslam’ýn toplumsal yapýmýza,
etmelerini öneriyorum. anlamadýnýz. Ýslam bir hümanizmdir. Ancak ni bir dünyaya atýlmýþlýk olarak kabul et- ðý görüþünü savunan bir Mevlevi þeyhinin düþünce dizgemize uygun hümanizmine
Ayþe Hafsa Yavuz , Fizik Öðr. hümanizm sözcüðünü Ýslam ile yan yana mez. Yaradan her zaman insan üzerindeki sözleri ne kadar da güzel deðil mi? Nasýl da akmasý vakti gelmiþtir. Haydi, hep birlikte
kullandýðýmýz zaman bir þeyleri daha iyi tart- aktif güçtür. Ýslam ilk günah gibi savunma bir þeyleri tartarcasýna konuþuyor. Çünkü Ýslam’ýn insaný seven doðasýna akalým.
mamýz lazým. Hümanizm insanýn deistleþti- mekanizmalarýný da kabul etmez. Yani Ýs- Avrupa düþüncesinin kaba, insaný temel- Hüseyin Iþýk / Erzurum Atatürk Üniversitesi

Bayat ekmekler fýrýna


Ekmek bugün dünya mutfaðýnýn vazgeçilmezleri yen ekmekleri tüketmek birçoðumuz için cazip Ekmek dilimleri
arasýndadýr. Mayalý-mayasýz birçok çeþidi vardýr görünmeyebilir; fakat onlarý yeni lezzetlerle þen- fýrýnda
dünyada. Özel günlerin ve bayramlarýn kutlan- lendirip tüketmek gerekir. Ben de size bayat ek- MALZEME:
masý, ekmeðin içine çeþitli tatlandýrýcýlar, fýndýk, meklerinizi deðerlendirip kahvaltýda tüketebile- 1 bayat ekmek
üzüm, ceviz gibi karýþýmlarýn ilavesiyle deðiþik ceðiniz bir tarif veriyorum. Böylelikle hem bayat 2 yumurta
þekiller verilerek yapýlan ekmeklerle olmuþtur. ekmeklerinizi deðerlendirmiþ olacaksýnýz hem de 1 su bardaðý rendelenmiþ ka-
Daha sonra bu ekmekler farklý isimler almýþ; kek, kahvaltý için farklý bir seçenek deneyeceksiniz. þar (beyaz peynir de olabilir)
pasta, çörek gibi deðiþik þekillerde mutfaklara Yapýlýþý: Bütün ekmeði dilimleyin. Fýrýn 1 çay bardaðý yoðurt
yerleþmiþtir. Hatta bazý milletler için ekmek o ka- tepsisine dizin. Derince bir kâsede yumurta, Bir tutam maydanoz
NURBANU ARSLAN dar önemli bir yer tutar ki en özel günlerinde kaþar peyniri, yoðurt, kýyýlmýþ maydanoz, pul
Pul biber
Tuz
önemli konuklarýna ikram ettikleri yegâne þey biber, arzuya göre tuz ilave edilir. Hepsi bera-
ekmektir. Ekmek, Türk mutfaðýnda da çok fazla ber karýþtýrýlýr. Dilimlenen ekmeklerin üzerine
tüketiliyor. Hatta neredeyse asla ekmek olmadan bu karýþým sürülür. Isýtýlmýþ fýrýnda üzeri kýza-
sofraya oturmayan bir milletiz dersek yanlýþ ol- rana kadar piþirilir.
maz. Hele sabahlarý mis gibi kokan taze ekmek- Not: Arzu edilirse domates dilimleri, sivri bi-
le güne baþlamanýn lezzeti de farklýdýr. Tabii bir ber, sucuk vb. çeþitlendirilebilir. n.arslan@za-
de bayatlayan ekmekler var. Alýndýðý gün bitme- man.com.tr
gençlik sinema
7
29 NÝSAN 2007 PAZAR

Mutsuzluða karþý anti-depresan filmler


BURÇÝN S. Amerikalýlarýn “feel good
YALÇIN movie”, baþarýlý bir tercü-
meyle “kendini iyi hisset
filmi” diye çevrilebilecek
bir tabirleri var. Çok ka-
baca, filmden çýktýðýnýzda
suratýnýzda dizginlene-
meyen bir gülümseme býrakan, yüreklerini-
zi pýr pýr, gönlünüzü hoþ eden filmleri ta-
nýmlamak için kullanýyorlar bu tabiri. Apay-
OTOSTOPÇUNUN GALAKSÝ REHBERÝ
rý bir film türü olarak kabul etmek mümkün
deðil kuþkusuz, bir “kendini iyi hisset filmi”
bilimkurgu da olabilir, aksiyon da… Ve
açýkçasý en az ayda bir, her sinemaseverin
caný bu tip filmlerden bir adet çeker.
Buralara nereden geldik? Bu hafta sine-
malarýmýzda gösterime giren bir film en tat-
lýsýndan, en sevimlisinden bir kendini iyi
hisset filmi; “Little Miss Sunshine / Küçük
Gün Iþýðým”. Seyredenin bir daha seyretmek
isteyeceði, seyretmeyenin ise öte dünyaya TEMMUZ’DA

ruhen noksan gideceði bir film. Birbirinden


farklý altý üyesiyle gökkuþaðý kadar renkli, KÜÇÜK GÜN IÞIÐIM
ama kanatsýz bir sinek kadar da mutsuz ve
çaresiz bir ailenin hikayesi bu. Anne, baba,
büyükbaba, erkek kardeþ ve büyük oðul hep gelene iyilik yapmaktadýr. Yeni bin yýlýn en Ned ve ikramiyeyi alabilmek için Ned’i
birlikte eski model bir Volkswagen minibüse sevimli filmlerinden… “canlý göstermeye kararlý” yaþlý dostlarýnýn
atlayýp ailenin en küçüðü Olive’in katýlacaðý Endorfin oraný: % 95 Bazý filmler vardýr, biter komik maceralarý. Ölen annesinin kýlýðýna
‘Little Miss Sunshine’ yarýþmasýna doðru yo- girerek yýllarca onun emekli maaþýný çeken-
la çýkarlar. Yolda neler yaþarlar neler? Ara- Temmuz’da (2000)
bitmez yüreðinizdeki çe- lerin cirit attýðý ülkede bu film, ne kadar il-
balarý mý bozulmaz, iflas mý etmezler, içle- ri çöpü ayýklar, ruhunu- ginizi çeker tartýþýlýr. Yine de þurasý kesin: CESARETÝN VAR MI AÞKA?
rinden biri mi ölmez! Ne yapýn edin, ilk fýr- (Im Juli) Bu Ýngilizler güldürmeyi biliyorlar!
satta bu film için sinemanýn yolunu tutun! Yön.: Fatih Akýn zu pýrýl pýrýl eder. ‘Ken- Endorfin oraný: % 50
Oyn.: Moritz Bleibtreu, Christiane Paul
Bu hafta size buradan yola çýkarak yakýn
Hamburg’dan yola çýkýp sevdiðini sandý-
dini iyi hisset filmi’ de
tarihli bir grup “kendini iyi hisset filmi” Cesaretin Var mý Aþka? (2003)
önereceðim. Hepsi keþfe açýk filmler, Bu ðý Türk kýzýnýn peþine düþen Alman öðret- diyebileceðimiz bu tip
filmlerin hepsinin DVD’si yayýmlandý. Ben- men Daniel, acaba yolculuðunun binlerce (Jeux d’enfants)
ce ilginizi çekeni alýp fýrsat bu fýrsat deyip kilometre ötedeki Ortaköy’de sona ereceðini filmler, bazen hayatta Yön.: Yann Samuell
takýp izleyin. biliyor mudur? Bilirse aþk olsun! Fatih her þeyden çok besler bi- Oyn.: Guillaume Canet, Marion Cotillard
Akýn’ýn az bilinen, seyri en keyifli, kalemi en Küçüklüklerinden beri iyi arkadaþ olan Ju-
yumuþak senaryosu. zi. Aþaðýda, DVD satan lien ve Sophie’nin “ilginç” bir oyun anlayýþla-
Elling (2001) Endorfin oraný: % 75 rý vardýr. Sýrayla en olmayacak emirler vere- AMELÝE
bir maðazaya koþup bir rek birbirlerini binbir türlü sýkýntýya sürükle-
Yön.: Petter Naess
Oyn.: Per Christian Ellefsen, Sven Nordin Aþk Her Yerde (2003) an evvel satýn almanýz ve mekten büyük keyif alýrlar. ‘Bir insan 7’sinde
Bu bir Norveç filmi. 2001 yýlýnýn da En Ýyi oynadýðý oyunu 70’inde oynayamaz’ diyen-
Yabancý Film dalýnda Oscar adayý. Bedeni (Love Actually) canýnýzýn sýkkýn olduðu lerdenseniz, bu Fransýz filmini izlerken bunu
büyük, beyin yaþý küçük 40 yaþýndaki Elling, Yön.: Richard Curtis bir vakitte de takýp izle- tekrar düþünün. Dinamik kurgusuyla alýþýk
bir anda annesinin ölmesiyle birlikte yapa- Oyn.: Keira Knightley, Colin Firth olmadýðýnýz tarzda bir romantik komedi.
yalnýz kalýr. O güne kadar kendisine yalnýz- Ýngiltere’nin dört bir yaný aþk acýsýyla kýv- meniz gereken filmler- Endorfin oraný: % 70
ranmaktadýr. Evin temizlikçisinden ülkenin
ca annesi bakmýþ olduðundan, dýþ dünyada
baþbakanýna dek herkes hem de… Bir filme
den küçük bir seçki bu-
onu bekleyen hayata uyum saðlamasý bir Otostopçunun
hayli zor olacaktýr. Bakýp bakýp, Norveçlile- bir düzineyi aþkýn romantik iliþkisini sýðdýra- lacaksýnýz… Galaksi Rehberi (2005) ELLÝNG
rin derdi de buymuþ diyeceðiniz bir film. rak bir rekor kýran film, bu sayede adýný si-
Endorfin oraný: % 85 nema tarihinde müstesna bir yere yazdýrma- (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy)
yý baþardý. Yön.: Garth Jennings
Amélie (2001)
Endorfin oraný: % 80 Artý aþaðýdaki Oyn.: Martin Freeman, Sam Rockwell
Uzaylýlarýn dünyayý baþtan aþaðý restoras-
(Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain) Uyanýklar (1998) filmleri de bulun! yona sokmalarýyla evsiz kalan Arthur Dent,
Yön.: Jean-Pierre Jeunet Esaretin Bedeli / The Shawshank Redemption galaksiler arasý bir yolculuða çýkarak, huzu-
Oyn.: Audrey Tautou, Matthieu Kassovitz (Waking Ned) Kahve ve Sigara / Coffee and Cigarettes runu bozan bu matkap seslerini durdurmaya
Artýk duymayan, bilmeyen kalmamýþ ol- Yön.: Kirk Jones Amy’nin Ýzinde / Chasing Amy
karar verir. Douglas Adams’ýn kült romanýn-
Oyn.: David Kelly, Fionnula Flanagan Koþ Lola Koþ / Lola rennt
malý, ama gene de hatýrlatalým. Genç Amélie Sil Baþtan / Eternal Sunshine of the Spotless dan beyazperdeye aktarýlan bu bilimkurgu,
Poulain, Paris sokaklarýnda salýna salýna yü- Sayýsal Loto’yu kazandýðýný öðrendiði bu listede muhakkak bulunmalýydý.
AÞK HER YERDE
Mind
rüyen bir kýzdýr, bir yandan da her önüne an heyecandan ruhunu teslim eden yaþlý Endorfin oraný: % 80

Etkinlik arsýzlýðý
Ýstanbul’a yeni taþýnan bir arkadaþým, hani önce bir oyuna, oradan cart konserine curt (Hani aile albümüme sýzmýþ bir lise dö-
biz yayýlmýþ oturuyor da oturuyorken kah- sergisine gidiyor, yoldan topladýðým böðürt- nemi fotosuyla da süsleyebilirim þu köþeyi,
vede, aman þu etkinlik yaman bu konser vay lenlerle besleniyor, sahipsiz koyunlarý saðýp ibret-i âlem olsun diye; o zamanlar pek pek
tiyatro yok festival diye diye durduk yere sütünü içiyorum. Ha yetmiyor, bir de part- ünlü bir yazarýmýzýn yanýnda suratý bir ya-
yordu bizi (lafýyla bile yoruluyoruz, o dere- time iþe giriyorum; bir tiyatroya cafe elema- naktan bir yanaða karpuz gibi bir sýrýtýþla
ce). Biz tabii ne lüzumu var mottosuyla yu- ný olarak. Ýçim sanat aþkýyla dolu, sanat aþ- kesilmiþ ben, elimde de o pek pek ünlü ya-
dumlamaktayýz sýcak soðuk çaylarýmýzý. Ali- kýyla donanmýþ izleyicilere arada çubuk kra- zarýmýzýn bizzat imzaladýðý bir kitap. Neyse
ce’in mantara tünemiþ týrtýlý diyeyim; bir iþ- ker, çokoprens satýyorum. Kesiyor mu beni ki bu köþede kendimi rezil etmemin bir sýný-
lemeli yeleðimiz belki bir de nargilemiz ek- bunlar; rica ederim. Hafta sonlarý da prova- rý var; fotoðraf koymuyorlar.)
sik. Yok yok, Alice’in sonsuz çay masasý sa- larda oyunculara çubuk kraker, çokoprens Bittabii ben kimseyi etkinliklerden soðut-
YELDA EROÐLU atiyiz, evet tam oyuz. Çay içip kek kýrýntýla- satmaya baþlýyorum. Bu böyle böyle bir yýl mak istemem. Ben çilemi çeke çeke tamamla-
rýný sýrýtan kediye atýyoruz filan. Fekat içine gidiyor. Nihayet bende doyma hatta kusma dým, siz buyurun. Ki baþkasýný bilmem ama
etkinlik canavarý girmiþ arkadaþýmýz bir alametleri görünmeye baþlýyor. Yanan bilet- benim için üniversite denilen meretin en gö-
enerji topu halinde zýp zýp zýplýyor. Haliyle ler, öf gene mi iþ’ler, konserde uyumalar zalýcý, en bir çekici, en bir sýk diþini kýzým sý-
bakarken yoruluyoruz. Ben bir gayret göste- (üstümde Oblomov hýrkasý)… Derken, et- nava kadar sabrettirici tarafý; bir büyük þehir
rip anlatmaya baþlýyorum, maksat ders alsýn kinlik lafý bende kaþýntý yapmaya baþlýyor, üniversitelisi olarak o etkinlikten bu etkinliðe
da durulsun: iþi de trak býrak yapýyorum. Bu alerjik reak- kelebekler gibi konma rüyasý olmuþtu. O rü-
Yýl 1994 Sicilya. Mavi köþe pastaneleri ve siyonun nedeni; etkinlik arsýzlýðý. yayý yuvarlaya yuvarlaya kendi kâbusumu
flamingo yollarýyla döþenmiþ taþra kentleri- Ben artýk tiyatro izleyemem, yapamam. kendim yarattým, mutluyum gururluyum.
nin birinden, tahta bavulumu kapýp büyük- Konsere gidemem, mümkünse koyar CD Þimdi baharda en sevdiðim þey; akþamüstü
çe bir kente gelmiþim. Yýllarca konserdi, ti- çalara dinlerim. Festivallerin bir metrekare- liyle) bu nefreti ince ince iþleyip fiskos ma- bir kahveye oturup çay içmek. Kýþýn en sevdi-
yatroydu, festivaldi oradaydý buradaydý ama ye beþ kiþi, hepimiz sanat sevicisi/kardeþi sama döþeyebiliyorum; müstehcen derece- ðim þey; bir kahveye oturup çay içmek. Beni
hiç hiç hiç oturduðum kasabada deðildi uk- deðil miyiz samimiyetinden haz alamam. de dýþavurumcu yazar röportajlarýndan son- yormayýn da tamamlayýn iþte yaz ve sonba-
deleri bulgur gibi þiþip kabarmýþ içimde. Filmin sonunda, aa yönetmen de aramýzda ra o yazarýn hiçbir yazdýðýný gönül rahatlý- harda en sevdiðim ekstrem þeyleri.
Cümlenin özeti; gözüm dönmüþ. Evden ge- deðil miymiþ sürprizlerinden korkarým. Fi- ðýyla okuyamam. Sanata ve sanatçýya baký- Haftanýn öðüdü: Bir akþamüstü bir kahve-
len parayý alýp, samimiyetle söylüyorum, ta- lan. Ayný eseri birlikte izlemelerden 1/Eserin þým, yani; siz þuracýða býrakýn, ben bir boþ ve ye oturup bir Oblomov okumaya çalýþýn.
kým fanatikleri gibi aylýk biletlere yatýrýyo- yapýtlayýcýsýyla yüz göz olmaktan 2, nefret de yalnýz vaktimde bakayým 1/Samimi ol- Utanmayýn, esneyin… Esneye esneye yorulup
rum. Hafta sonlarý çýkýnýmý omzuma vurup ederim. Boþ vaktim de çok olduðundan (ha- mayalým 2. eve gidin, uyuyun. y.eroglu@zaman.com.tr
8 gençlik yaþam
29 NÝSAN 2007 PAZAR

Fedakârlýk yapýn
Bugünlerde sýrf kendinizi düþünüyor, belediye
köþklerinde yediðiniz kebaplardan dostlarýnýzý
Sabırsız KOÇ haberdar etmiyorsunuz. Oldu mu þimdi yani? Fe-
dakarlýk bunu mu gerektirir? Aþýn kendinizi, li-
21 Mart-20 Nisan
derlik vasfýnýzý öne çýkarýn. Kebaplarý paylaþýn,
ben de kürdanýmla diþimi karýþtýrýrken örnek
tavrýnýzý alkýþlayayým.

Gülümseyin!
Malum Abdullah Gül’ün cumhurbaþkanlýðý aday-
lýðýndan sonra ‘gül’ eksenli baþlýklar atmak mo-
da oldu. Ben de müsaadenizi alma gereði bile Uyuşuk BOĞA
duymadan burcunuzu kullanmak durumunda
21 Nisan-20 Mayýs
kaldým. Zaten bugünlerde bir iþe yaradýðýnýz yok.
Güneþ sizin burcunuza geçti, lakin siz hâlâ uyuk-
lamaktasýnýz. Böyle kalýn ki, oburluðunuz askýya
alýndýðý için baþkalarýnýn da yaþama þansý olsun.

Teþhisiniz gelmiþ!
Dünyanýn en lüzumsuz burcuna Oscar verseler,
hiç düþünmeden Altýn Küre’yi size takdim eder-
Dedikoducu İKİZLER dim. O kadar mý zýtsýnýz hayatla, insanlarla anla-
mýyorum ki! Her þeyi karýþtýrmakta üzerinize
21 Mayýs-21 Haziran
yok. Tüm bunlar yetmiyormuþ gibi üstüne üstlük
pek de neþelisiniz. Doktorlar teþhis koyana ka-
dar hayraným size.

Alýþkanlýklarý eðitmenin 7 yolu Yeþil erik operasyonu


Bahar gelmiþ memleketimin daðýna, bahçesine,
bostanýna ama siz hâlâ bostan korkuluðu gibi diki-
liyorsunuz. Hatýrlatayým da kiraz operasyonu için
daha vakit var. Siz býrakýn Kurtlar Vadisi’ni, Pars:
Sarsak YENGEÇ
22 Haziran-22 Temmuz
ERHAN Alýþkanlýklar... Haya- için nereden borç bulabileceðinizi veya nimser. Siz baþta onu öyle yaptýðýnýz linç” düzeyinde gerçekleþtiði için sizin Kiraz Operasyonu’nu da çarþý pazarlarda boy gös-
ÖZDEN týmýzda renk renk akþama eþinize nasýl bir sürpriz yapaca- için bilinçdýþýnýn ezberi bir defa “o” ol- “bilinçdýþý”nýzdaki alýþkanlýða baðlý termeye baþlayan yeþil eriklerle ilgili operasyona
çýkýn. Komþunun bahçesindekileri de ihmal etme-
yüzlerce çeþit versi- ðýnýzý düþünüyor olabilirsiniz. Yani basit muþtur ve artýk sizin bilinciniz Einste- olarak gerçekleþtirdiðiniz þiddet reaksi- yin. Bugünlerde zaten gözünüz hep dýþarýda…
ÝLLÜSTRASYON
yonu olan, anlamlý- düzey iþleri bilincinizle yapamayacaðý- in seviyesinde bile çalýþsa o davranýþý yonlarýnýn önüne geçemeyebilecektir!
SALÝH
anlamsýz, kolay-zor, nýz bir kaliteyle yapar hem de geriye ka- organizmanýzdan bir türlü atamazsý-
TEKÝN
can sýkýcý-keyifli, fay- lan bilincinizi zihinsel kapasite gerekti- nýz. Onu bir türlü yenemezsiniz; çün- Kuyruða dikkat
Çözüm ne? Sizin yüzünüzden astrolojiye olan bir parça inan-
dalý-faydasýz davra- ren iþlerde doyasýya kullanabilirsiniz. kü bu, hareket eden bir arabaya bin-
cýmý da kaybettim kardeþim ya. Uzun zamandýr
nýþ kalýplarý. Her davranýþýmýzý zihni- Bütün bu kolaylýðý saðlayan mekaniz- mek kadar zordur. Bilinçdýþý kendi te- Öncelikle her bir alýþkanlýðý deðiþtir- Kabadayı ASLAN görmediðiniz eski bir dostunuzla karþýlaþacak ve
mizde kurduðumuz minik soyut terazi manýn adý “bilinçdýþý”dýr ve iyi ki vardýr! kerleðini döndürmektedir ve hareket menin Ýstanbul’un fethi kadar zorlu bir birlikte hoþ vakitler geçireceksiniz diye öngör-
23 Temmuz-23 Aðustos
içinde “yapmalý-yapmamalý” süzgecin- halindedir, onu önce durdurmalý, sonra süreç gerektireceðini baþtan kabul müþtüm ama siz tam karþýlaþýlacak yere son an-
den geçirirken, alýþkanlýklarýmýz terazi- içine binmelisiniz ki; bu inatçý bir “bi- edin. Alýþkanlýðýnýzý küçümsemeyin ve da gitmekten vazgeçerek tüm hesaplarýmý altüst
Bilinçdýþý tekerleði ettiniz. Bu hafta kuyruðunuz çekilebilir, dikkat...
ler üstü bir keyfiyetle hep bildiðini okur! linç”in yapabileceði bir müdahaledir. onunla zorlu mücadeleye hazýr olun!
Onlarý yapmamak için çýrpýnýp durun, Bu mekanizma (bilinçdýþý) tekerlek gi- Diþ macunu tüpünü önden sýkmak- Alýþkanlýklarýnýzý birden topluca de-
“bu sefer yapmayacaðým!” psikolojik bidir, siz farkýnda olmadan zihninizin tan bir türlü vazgeçememeniz, gideceði- ðiþtirmeye kalkmayýn. Yapacaðýnýz Piyasa gibisiniz
þarjýný 10’larca kez kendinize uygula- arkasýnda döner durur. Örneðin, sabah niz yere saatler öncesinden hazýrlanma- her deðiþikliði küçük parçalara ayýrýn Bugünlerde dýþtan gelen olumlu ve olumsuz
her þeyi paratoner gibi emiyorsunuz. Bu durum
yýn, sonuçta sizi devirmiþ olmanýn aþa- arabanýzda dinlediðiniz þarký sizin ya baþlamýþ bile olsanýz makus bir kader ve bu parçalarý yazarak takvimlendirin. sizdeki karakter göstergesinin ayarlarýný bozacak.
ðýlayýcý gülümsemesiyle karþýlaþýrsýnýz. stop’a basmanýzla durur; peki bu “stop” þeklinde geç kalmalarýnýz, çok nefret et- Net olun! Yapýlacak deðiþikliði ve za- Dýþ gezegenlerin bariz etkisi altýnda kalýyorsunuz. Kuruntulu BAŞAK
onu bilinçdýþýnýzda da durdurur mu? Ýþ- menize raðmen senelerdir daðýnýk ma- manýný somutlaþtýrýn ve bir yerlere ya- Her öksürüðe tepki veren serbest piyasa gibisiniz.
24 Aðustos-23 Eylül
yerinde öðle yemeði için sýradayken, bir sada çalýþmanýz hep ayný sebeptendir. zýn. Bu, esnek ifadeler içinde bilincini- Birazcýk dik durmasýný öðrenseniz iyi olacak.
Madalyonun birinci yüzü
yerlerde sabahki þarkýnýn kaldýðý yerden Hatta eski davranýþlara baðlýlýk her zin kendine mazeret kýlýflarý bulup
Aslýnda alýþkanlýk iyidir. Sabah kalktýðý- aðzýnýza dolanmasý sabahtan beri onun zaman bu kadar basit düzeyde olmaya- “kaçýþ” yapmasýnýn önüne geçecektir. Mutfakta biri var
nýzda banyoya gidip gitmeyeceðinizi, -bilinçdýþýnýzýn- bir yerlerinizde durma- bilir. Siz her adým baþka bir insan olma- Ýlk zamanlar en zorudur, 1 tek kaçýþ bi- Eðer ki bir terazi kadýnýnýn mutfaktaki üstün ye-
yüzünüzü yýkarken elinize alacaðýnýz su dan zaten dönüyor olduðunu göster- ya doðru hýzla ilerlerken bir türlü kurtu- le affedilemez! Sýký bir dirençle bilincini- mek piþirme becerisi olmasa nice ev tarumar
miktarýný, þu an elinizin gazeteyi ne þe- mez mi? Ýþte bütün basit düzey davra- lamadýðýnýz “alýþkanlýklarýnýz” ile “deði- zi bilinçdýþýnýza her saniye nöbetçi tutun! Dengesiz TERAZİ
olurdu. Buna mukabil erkeklerinin de bariz þe-
kilde tuttuðunu (bu cümleyi okuyana nýþlarýnýzý döndüren de bu tekerlektir. Tavizsiz olun! “Bu sefer olmadý, bir kilde hissedilen iþtahý olmasa bütün bu yemek-
þen tarafýnýz” arasýndaki fark gittikçe ça- 24 Eylül-23 Ekim ler israf olurdu. Dýþarýya karþý dengesiz ama
kadar!) düþünmezsiniz. Düþünülmeme- Evet, görünüþe göre sistem harika, tallaþacak ve bir zaman sonra bir bünye- dahaki sefere” cümlesini daha hiçbir kendi bütünlüðü içinde dengeli olan terazi kar-
sine karþýn dönüp bakýn elinizin gazete- peki ne zaman bu sistem sizin ayaðýný- de iki farklý kiþilik sergileyen trajedilere deðiþikliðe kalkýþmadan literatürü- deþlerimizin kefesi bu hafta yeniliklere gebe. Ne
yi nasýl tuttuðuna veya diðer düþünce- za dolanmaktadýr? Bilinçdýþýnýz ve on- girebileceksiniz. Sebebi de bilinç- nüzden söküp atýn. Bu hakký kendini- olduðunu bana sormayýn ben de bilmiyorum.
sizce yapýlan davranýþlarýnýza, hepsinin larýn bir getirisi olan alýþkanlýklar dýþýnýzýn bir kenarýnda dön- ze vermeyin.
üst düzey bir mükemmellik içinde ya- ne zaman sizin hayatýnýzý kolay- meye devam eden alýþkan- Bilinç ithal edin! Konuyu biriyle ko- Yüzünüz gülecek
pýldýðýný görürsünüz. Bunun anahtarý, laþtýrýcý deðil, düðüm edici bir larýnýzdan baþkasý deðildir. nuþun ve ona kendinizle ilgili sizi bað- Cumhurbaþkanlýðýna aday olan Abdullah Gül ile
onlara bilincinizi bulaþtýrmadan “bi- renge bürünmektedir? layan sözler verin ve sizi kontrol et- ayný burçtan olmanýz sizi bu hafta diðer burç-
Þiddetle ilgili onlarca lardan birkaç adým önde tutuyor. Bu haftayý iyi
linçdýþý”nýzý kullanýyor olmanýzdadýr. makale okuyun, zararla- mesini isteyin. deðerlendirin derim. Ne bileyim küçük birikim-
Zehirli AKREP
Üstelik daha da güzeli, bunlarý ya- Madalyonun acý yüzü rýný ifade eden seminer- Alýþkanlýklarýnýza paralel olarak oda, lerinizi beþlik paketlerde saklayabilir, taze kav- 24 Ekim-22 Kasým

parken düþünme kapasiteniz de size lere katýlýn, bir zaman mesai saati, fiziksel ortam deðiþiklik- rulmuþ böbürlerle ortada çalým satarak gezine-
Bilinçdýþý mekanizmasý bazen leri yapýn. Bu sizi bir deðiþiklik atmos- bilirsiniz. Haftaya da elime düþerseniz Allah
kalmýþtýr. Her birini yaparken (diþlerini- sonra bu seminerleri siz yardým etsin size.
zi fýrçalarken, yürürken, vb...) bir taraf- sizin sonradan deðiþtirmek vermeye baþlayýn, vs. ferine sokacak ve alýþkanlýðýnýz da bu
tan iþteki gündeminizi, ay sonu taksiti istediðiniz davranýþlarý be- bunlarýn hepsi “bi- atmosferin havasýnda deðiþecektir. Yolda görsem tanýmam
Midemdeki gazdan mýdýr, adalelerimdeki aðrýlar-
dan mýdýr bilemem ama bu hafta sizi yolda gör-
sem tanýmam. Ne tanýyacaðým ya! Ana haber
Palavracı YAY bültenlerine çýksanýz, sabah programlarýnda sü-
23 Kasým-21 Aralýk rünseniz, yarýþmalarda jüri üyeliði kapsanýz yine
gözüme giremezsiniz. Aðzýmdan bir söz alama-
yacaksýnýz. Hahahaa. Belirsizlikler sizi bekliyor.
Strese hazýr olun.

Marulun göbeði, soðanýn cücüðü


Bu haftanýn ballý burçlarý arasýna rezervasyonu-
nuz var mýydý bilmiyorum ama iyisiniz iyi. Hadi
bu kýyaðýmý unutmayýn. Hafta boyunca bir eliniz
marulun göbeðinde diðer eliniz soðanýn cücü- Dikkafalı OĞLAK
ðünde olacak. Ayýn üçüncü evresinin son çar- 22 Aralýk-20 Ocak
þambasý günü ise bir miktar para geçecek elini-
ze. Yakýn çevrenize göstermeden cebe atarsanýz
sizin için daha iyi olur.

Cool kelleden paça çorbasý


Bütün filozoflarýn ve büyük sanatçýlarýn sizin
burcunuz arasýndan çýkmasýna þaþmamalý. Nor-
mali bu. Kendimi dünyadan soyutlayýp eve kapa-
Terelelli KOVA týr ve elimden bir þey gelmiyor zannýyla kös kös
21 Ocak-19 Þubat oturursam ben de cool takýlmasýný bilirim. Bu
haftada yine zihniniz böyle gel git ve ülke mese-
lelerine saplanmýþ bir halde olacak. Ütüleyip pa-
ça yapmanýn alemi yok.

Nezleye dikkat
Hayata bakýþ açýnýz yanýnda düþüncelerinizin de
sulu zýrtlak dozajda olmasý bu mevsimlerde
burnunuzu nezleden çýkarmayacak. Çünkü algý- Sefil BALIK
larýnýz sürekli cereyan yapýyor. Üþütüp hasta
20 Þubat-20 Mart
olacaksýnýz evladým. Sizin gibi ana kuzularý ve
süngerimsilerle uðraþamam. Kalbinizi sýksam
iki kova su çýkar.
gençlik aktüel
9
29 NÝSAN 2007 PAZAR

ptýlar
Asya’dan Avrupa’ya ýþýktan köprü ya
M. YAÞAR Bir grup genç, sabahýn erken sa- karþýyaydý. Boðaziçi Köprüsü’nün her nokta-
DURUKAN atlerinde Boðaziçi Köprüsü’nün sýnda farklý þiddette esen rüzgarýn yaný sýra gün
aský halatlarý üzerinde yukarýya boyunca binlerce aracýn geçtiði bir noktada ça-
doðru týrmanýyor. Ardýndan bel- lýþmak kesinlikle hata yapýlmamasýný gerektiri-
lerine baðladýklarý parmak ka- 1973 yýlýnda açýlan Boðaziçi yordu. Kendi hayatlarý dýþýnda, köprüden ge-
lýnlýðýndaki iplerle bedenlerini Köprüsü’nü ýþýklandýrma gö- çen binlerce kiþinin de hayatýndan sorumlu ol-
aþaðý býrakýyor. Köprüden geçen duðunun bilincindeki ekip, 11 bin metre ip ini-
araçlarýn sürücüleri, Beylerbeyi Sarayý’nýn önün- revi þehrin yükseklerdeki iþle- þi gerçekleþtirdi. Birçok özel malzemenin yar-
deki turist teknesindekiler, Ortaköy sakinleri dýmýyla gerçekleþtirilen bu iþteki bazý malze-
meraklý gözlerle yukarýda neler olup bittiðini an- rinden sorumlu gençlerine meleri Yüksek Ýþler ekibi kendisi üretti ve kul-
lamaya çalýþýyor. Kimisi köprüde eylem olduðu-
nu zannediyor, açýlacak pankartý merakla bekli-
nasip oldu. High Works ekibi landý. 100’den fazla karabina ve 1.000 metre sta-
tik ip kullanan 6 kiþilik iniþ ekibi, 204 kez ip ini-
yor. Trafiðin yavaþlamasýný fýrsat bilenler, fotoð- Asya ile Avrupa kýtasý arasýn- þi ile bin 800 adet ýþýk modülünü köprünün çe-
raf makinelerini çýkarýp Spider-Man’in gösterisi- lik tellerine sabitledi. 8 kilometre elektrik kab-
ni aratmayan görüntüleri kay- da 100 km yol kat ederek, de- losu, 50’þer santimetre arayla
detmeye çalýþýyor. Emniyet þe-
ridinde beliren polis ekipleri-
nizden 165 metre yükseklikte takýlan 15 bine yakýn kablo
baðýyla aský halatlarýna sabit-
nin köprüdeki eyleme son ve- bin 800 ampul taktý. Öztürk lendi. Halat boyunca yaklaþýk
receðini düþünenler ise yanýlý- 100 kilometre yürüyen ekip
yor. Ekipler, megafonla yuka- Kayýkçý ile Çaðlar Erkenci de köprüye kýrmýzý, yeþil, mavi
rýdakilere “Kolay gelsin arka-
daþlar” diyerek uzaklaþýyor.
çalýþmalarý görüntüledi. Ýþte ve beyaz renkli LED’ler bulu-
nan modülleri yerleþtirdi.
Geçtiðimiz hafta sizin de nefes kesen fotoðraflar... Defalarca Asya ve Avrupa
yolunuz Ýstanbul’un öbür ya- arasýnda gidip geldiler. Ýki ký-
kasýna düþtüyse; denizden 165 ta arasýnda, denizden 165
metre yükseklikte ekmek arasý metre yükseklikte, hayatlarý-
döner yiyip, kola içen birileri- ný çoðu zaman sadece ve sa-
ni görmüþsünüzdür mutlaka. dece çok sevdikleri iplerine
Onlar ne eylemci ne de göste- teslim ettiler. Her gün köprü-
riciydi. Þehrin yükseklerdeki den geçen Ýstanbullular, Yük-
sorunlarýna bakan High sek Ýþler ekibini merakla izler-
Works þirketinin çalýþanlarýn- ken, çoðu kez trafik kitlendi,
dan baþkasý deðildi. Yüksek ufak tefek kazalar bile yaþandý.
binalarýn üstüne uçaklar için Sonunda Boðaz’ýn gerdan-
ikaz lambasý takan, baraj inþa- lýðý 7 ana renkten 16 milyon
atlarýna dinamit koyan, petrol farklý senaryo, efekt ile aydýn-
rafinerilerinde, viyadüklerde ölümle burun bu- latýldý. Iþýklandýrýlma dolayýsýyla Ýstanbul-9 va-
runa çalýþan ‘Yüksek Ýþler’ ekibi, bu sefer Türk purunda düzenlenen törende Bayýndýrlýk ve Ýs-
Philips sponsorluðunda yapýlan aydýnlatma kan Bakaný Faruk Nafiz Özak, bir tuþa basarak
projesi için Boðaziçi Köprüsü’ne týrmandý. köprüyü kýrmýzý, yeþil, mavi ve beyaz renklere
Köprünün “V” þeklindeki aský halatlarý üze- dönüþtürdü. Ekip üyelerinin yarýsý asýl meslek-
leri daðcýlýk olduðu için köprüden iner inmez
rine önceden yerleþtirilen ýþýk modüllerinin sa-
týrmanmaya gittiler. Geriye kalanlar ise vapura
bitlenmesi, 11 kiþilik Yüksek Ýþler ekibinin 10
davet edilmelerine raðmen mütevazýlýklarýn-
gün süren titiz çalýþmasý sonucunda sorunsuz
dan gösteriyi Ortaköy sahilinde kalabalýðýn
bir þekilde bitirildi. Daðcýlýk geçmiþine sahip
arasýndan izlemeyi tercih etti. ‘Ya ýþýklar yan-
olan ekip, aylardan nisan olmasýna raðmen Ýs-
mazsa’ diye endiþelenmeden de duramamýþlar.
tanbul’un en acýmasýz hava koþullarý ile karþý
y.durukan@zaman.com.tr
10 gençlik teknoloji
29 NÝSAN 2007 PAZAR

Bekçi ensenizde!
Bekchy gizli denetim yapýyor ve çocuk denetlen-
diðini fark etmiyor.
Sürekli kendini yenileyen bir veritabaný var.
Programý kaldýrmak isteyen çocuðun bunu ba-
þarma þansý düþük.
Yapýlan tüm iþlemlerin görüntü kaydýný tutuyor.
Yazýlým tüm browser’larda çalýþýyor.
Çocuklarýn internete giriþ sürelerini belirleyebi-
liyor, indirecekleri dosya türlerine kýsýtlama ge-
tirebiliyorsunuz.

Sanal âlemde 1 milyon Türk Bekchy var


SÜHA Çocuklarýmýzý ve gençle- ‘Babalar gibi korur’ slo- Ýnternetin güvenli ve verimli bir þekilde larý korunduklarýný hissetmiyorlar bile. Gizli defa kurulum yaparken hiç bilgisayar bilgisi
YILDIZ rimizi her gün ucu bucaðý kullanýmýný saðlamak ve çocuklarý internetin koruma sistemi sayesinde çocuklar ahlaki ya- olmayan bir kiþi bile çok rahat bir þekilde
olmayan sanal bir dünya- ganýyla çocuklarý sanal tehlikelerine karþý korumak amacýyla Creat- pýya uygun olan her sitede rahatlýkla dolaþa- programý kurabiliyor ve programý istediði gibi
ya, onlarý bekleyen yüz- dünyanýn tehlikelerin- hane Entegre Ýletiþim Hizmetleri tarafýndan biliyor. Ýstenildiðinde, sadece girilmesini iste- kullanabiliyor, tüm ayarlarýný kendine göre
lerce tehlikenin farkýnda üretilen Bekchy, iki yýllýk bir çalýþmanýn sonu- diðiniz siteleri de oluþturabileceðiniz yazýlým, ayarlayabiliyor. Hiç kimseden destek almadan
olarak ya da olmayarak den korumaya niyetli cu. Proje aþamasýnda sosyolog, psikolog, ebe- kendi kendine öðrenen yapýsý ile her gün ya- programa hakim olmak mümkün.” görüþünde.
býrakýyoruz. Son zaman- veyn çocuklarla bire bir görüþülerek altyapýsý yýna giren yeni ahlaki yapýya uygun olma- Türkiye’de ailelerin oldukça memnun kaldý-
larda internet yoluyla ortaya çýkan çocuðun
yerli yapým filtreleme oluþturulan yazýlým, filtrelemenin yanýnda in- yan siteleri tarayýp bularak database’ne alý- ðý yazýlým Türkçenin yaný sýra Almanca, Ýngiliz-
cinsel istismarýna dair haberlerin sayýca ar- programý Bekchy, sade- ternette gizli denetim yapýlmasýna da imkân yor. Dilerseniz çocuðunuzun internete giriþ ce, Fransýzca, Arapça, Rusça ve Flamanca olarak
týþý bile bu konuda aslýnda üstünkörü bir tanýyor. 1 milyonun üzerinde zararlý siteye gi- saat süresini buradan ayarlamanýz mümkün. satýþa sunuldu. Bir milyon aileye Bekçi satan fir-
bakýþ açýsýna sahip olduðumuzu gösteriyor. ce Türkiye’de deðil, bel- riþi çocuklara ‘çaktýrmadan’ engelleyen manýn bundan sonraki hedefleri arasýnda ise
Sayýlarý her geçen gün artan ve 150 bin ra- ki de dünyadaki en iyi Bekchy, kolluk kuvveti gibi hizmet vererek Hedef 1 milyon bekçi! Hollanda, Almanya, Avusturya, Danimarka,
kamýna ulaþan çocuk istismarýna yönelik si- ebeveynlere çocuklarýnýn hangi siteye girdiði- Belçika, Norveç, Ýtalya, Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre,
filtreleme programý ola-

P
telerin tehlikelerine karþýn çocuklarýmýzýn nin ayrýntýlarýný raporluyor. Bu farklý yazýlý- eki çocuklarýn bu programý saf dýþý Singapur, Kuveyt gibi ülkelere ihracat yapmak
baþýnda bekçi gibi bekleyemeyeceðimiz ke- mýn genç koordinatörü Mustafa Çetin, “Ço- etmesi mümkün mü? Bunun pek var. “Bekchy, Türkiye’nin dünyadaki software
sin. O halde ne yapýlmalý? Ebeveynlerin
rak biliniyor. Bekchy, cuklarýmýza sanal dünyada anne-baba vazife- mümkün olmayacaðýný kaydeden markasý olacak.” diyen Çetin, önümüzdeki yýl
imdadýna yetiþen çarelerden birisi internet çocuklarýn farkýna bile sini biz üstleneceðiz ve gerçek dünyadaki an- Çetin, “Çünkü program kýsa yol tuþ- baþlarýnda çýkacak yeri sürümün yanýnda
içerik filtreleme programlarý. Son zamanlar- ne-baba þefkatiyle onlarý sanal dünyada ko- larýyla ekrana çaðrýlýyor ve o þekilde iþlemler ya- Bekchy Firewell ve Antivirüsü ayný pakette bu-
da Türkçe yazýlýmlý internet içerik filtrele- varamayacaðý bir sessiz- ruyacaðýz.” derken, ebeveynlerin çocuklarýný pýlýyor. Çocuklar programý, program ekle kaldýr luþturacaklarýný kaydediyor. 39,90 YTL’den satý-
meleri sayýca artýþ gösterse de bunlar arasýn- likle iþini yapýyor. koruma isteðinden, çocuklarýn hiçbir zaman ve program files’ta bulamaz.” diyor. Bekchy’nin lan Bekchy, bir milyon aileye ulaþmayý hedefli-
da güvenlik ve uygulama rahatlýðýyla öne çý- rahatsýz olmayacaklarýnýn altýný çiziyor. Çün- Türkçe olmasýnýn kullaným kolaylýðý saðladýðýný yor. Ayrýntýlý bilgi için www.beckhy.com.tr ya
kan bir program var: Türk usulü Bekchy! kü Bekchy ile koruma yapan ailelerin çocuk- söyleyen genç koordinatör Mustafa Çelik, “Bir da 0212 216 45 25 No’lu telefonu arayabilirsiniz.

Rekabet hiç bu kadar kýzýþmamýþtý… HAFTANIN FIRSATI


Kadir Has Üniversitesi 5. Biliþim Teknolo-

Genç Sizi bilmem; ama üniversite sýnavýna hazýrlan-


dýðým yýllarda ben ve arkadaþlarýmýn üniversi-
rekabeti tartýþtýk. Medyadan, iþ dünyasýndan
ve bürokrasiden birçok önemli isim biz üni-
da ekonomi bölümünde okuyanýna kadar
çeþitli üniversite ve bölümden biz gençler
jileri Þenliði 3-4 Mayýs tarihleri arasýnda
Cibali merkez kampüsünde gerçekleþtiri-

kariyer te kazanma hayalinin yanýnda ikinci bir haya-


li daha vardý… O da kazandýðýmýz üniversite-
de sosyal olmaktý. O zamanlar asosyaldik. En
versite öðrencilerinin “rekabet” ile ilgili so-
rularýna samimi yanýtlar verdi. Bunun yanýn-
da vurgulamak istediðim bazý önemli nokta-
dört gün boyunca samimi paylaþýmlarda bu-
lunduk. Üniversitemizi, sorunlarýmýzý, hayal-
lerimizi ve kendi hikâyemizi birbirimize an-
lecek. Þenlik, biliþim teknolojilerini genç-
lere sevdirmek ve kullanýmýný yaygýnlaþ-
týrmak amacýyla 2003 yýlýndan bu yana her
büyük sosyal aktivitemiz teneffüslerde üniver- lar var. Bu organizasyonu düzenleyen arka- lattýk. Evet, kýsa sürede kaynaþmýþtýk. Herkes yýl organize ediliyor. Ýki gün sürecek olan
site hayali kurmaktý. Malum ÖSS sistemi… daþlarýmýz günün daha ilk ýþýklarýnda Anka- birbirine bir þeyler kattý. Deneyimlerini pay- etkinlikte bilgisayar oyunlarýný, ödüllü
oyun turnuvalarýný, ücretsiz-sertifikalý
Birbirimizi motive etmeyi iyi bilirdik ve derdik ra dýþýndan gelen biz katýlýmcýlarý otogarda laþtý. Dört günün sonunda hepimizin gözle-
eðitim seminerlerini, söyleþi ve konser et-
birbirimize: “Bir üniversiteye kapak atalým ye- karþýladý. Daha önce birbirimizi tanýmýyor- rinin içi parlýyordu… Orada olmanýn, pay-
kinlikleri ile son teknoloji ürünlerinin ser-
ter ki, o zaman bu günlerin acýsýný çýkartaca- duk. Ancak… Aylarca daha güzel bir organi- laþmanýn ve yeni bir þeyler öðrenmenin haz- gileneceði teknoloji firmalarýnýn stantlarý-
ðýz. Yeni yerleri gezip göreceðiz, öðrenci orga- zasyon olsun diye çalýþan bu arkadaþlarýn zýný almaktandý herhalde gözlerimizin içinin ný bulabileceksiniz. Þenliðe katýlýmýn her-
NurettinÖzdoðan nizasyonlarýna katýlýp aktivite komasýna gire- uykularýndan fedakârlýk yapmalarý ve bizleri parlamasý. Uzun lafýn kýsasý… Bu gibi aktivi- kese açýk ve ücretsiz olduðunu belirtme-
ne kadar sosyal faaliyette bulunacaðýz.” Hey sabahýn köründe karþýlamalarý þaþýrtýcý olma- teleri görünce benim umudum bir kat daha mizde fayda var. Vaktiyle, 1. Biliþim Tek-
gidi günler hey! Þimdilik bunlarý bir tarafta bý- sa gerekti, birazcýk düþündüðümüzde… En artýyor. Gelecek biz gençlerin arkadaþlar! Ye- nolojileri Þenliði’ne katýlmýþtým. Biliþim
rakýyorum. Sizlere geçen hafta katýldýðým ve güzeli ise 34 farklý üniversiteden 47 farklý bö- ter ki çoðumuzun belasý olan “ataleti” ya- teknolojilerine azýcýk da olsa ilginiz varsa
Gelecek biz gençle- bana çok þey kazandýrdýðýný düþündüðüm lümden yaklaþýk 200 üniversite öðrencisi or- ni “tembellik halini” yenelim ve her geçen bu etkinlik tam size göre. Duyurulur! Ay-
rýntýlý bilgi için: http://bts.khas.edu.tr/
rin arkadaþlar! Yeter dört günlük ayný zamanda dört dörtlük bir öð- tak bir platformda buluþmuþtu. Çünkü… 2. gün tabiri caizse “alet çantamýza” bir þey-
renci organizasyonunu anlatmak istiyorum… Genç AKADEMÝ bölüm ve üniversite farký ler ekleyelim. Ne dersiniz güzel olmaz mý?
ki çoðumuzun belasý 2. Genç AKADEMÝ. Bilkent Üniversitesi gözetmeksizin her üniversite öðrencisini bu Not: Þimdi düþündüm de üniversiteye
Feza Gazetecilik A.Þ. adýna Sahibi
Endüstri Mühendisliði Operational Research organizasyona davet etmiþti. Þaþýrtýcý deðil hazýrlanýrken birbirimizi harbiden az gaza
olan “ataleti” yani Kulübü’nün düzenlediði bu organizasyonda mi? Spor akademisinde okuyanýndan tutun getirmezmiþiz. Ýyi ki de yapmýþýz!
ALÝ AKBULUT
Genel Yayýn Müdürü
“tembellik halini” EKREM DUMANLI

yenelim ve her ge-


çen gün tabiri caizse
ÜNÝVERSÝTE SADECE DERSE GÝRÝP ÇIKMAK DEÐÝLDÝR! Genel Yayýn Editörü
NÝHAL BENGÝSU KARACA
Sorumlu Müdür ve
Yayýn Sahibi Temsilcisi
ALÝ ODABAÞI
Görsel Yönetmen
Üniversiteyi bana tanýmlar mýsýnýz? Meslek sahibi olmamýzý saðlar (!) temizdeki bir öðrenci kulübü tam yeri mesela… Üniversitede bir öðren- FEVZÝ YAZICI Reklam Grup Baþkaný
“alet çantamýza” bir diploma vererek. Hoca, dersini anlatýr, öðrenci de notunu alýr. Baþka… ci kulübüne girelim. Eðer yoksa yeni bir öðrenci kulübü açalým. Aktif
Sayfa Tasarým
YAKUP ÞÝMÞEK
Reklam Satýþ Koordinatörü
Öðrencilerin kâbusu olan sýnavlarý mevcuttur. Sýnavlar geldiðinde son olarak projeler üretelim. Ulusal ya da uluslararasý sempozyumlar dü-
þeyler ekleyelim. gün elindeki notlara çalýþýrsýn. Kantinde oturursun arkadaþlarýnla son- zenleyelim. Kendi alanýnda baþarýlý, bizlere örnek olabilecek insanlarý
MUSTAFA SAÐLAM
ALÝ YAÐMUR
BEYTULLAH DEMÝR
Reklam Satýþ Yöneticisi
suz geyik yaparsýn. Aynen öyle! Günümüzde üniversite tanýmý bu þekil- üniversitemize davet edelim. Deneyimlerini paylaþmalarýný rica edelim. Editörler HÜSEYÝN BELLÝ
MEHMET FATÝH SELVÝ h.belli@zaman.com.tr
de oldu ne yazýk ki. Ancak… “Üniversite sadece derse girip çýkmak de- Onlarla bu gibi platformlarda tanýþalým. Bu tür öðrenci organizasyonla- H. SALÝH ZENGÝN Tel: 0212 454 82 06

ðildir.” Kendi alanýnda baþarýlý olmuþ insanlar biz gençlere nasihat ve- rý sadece büyük þehirlerdeki üniversitelerde olmasýn. Anadolu’daki üni- Yönetim Yeri
Yayýn Türü: Yerel Süreli Zaman Gazetesi 34194
rirken onlarýn aðzýndan bu cümleyi cýmbýzla çekip aklýmýn bir köþesine versitelerimizde de yapalým. Sponsor ya da fon bulmakta zorlanan ar- Baský: Feza Gazetecilik A.Þ. Yenibosna, Ýstanbul
yazýyorum. Derslerimizde baþarýlý olmalýyýz. O bizim zaten görevimiz! kadaþlar, umudunuzu kaybetmeyin. Ýyi bir fikre, projeye ve organizasyo- TEL: 0212 - 454 1 454
Faks: 0212 454 14 83
(Haftaya vizelerimin olduðunu hatýrladým!) Fakat… Rekabetin zirveye na her zaman para bulunabileceðine inanýyorum. Bir süre sonra bunlar www.zaman.com.tr
genclik@zaman.com.tr
ulaþtýðý çaðýmýzda kendimizi iyi yetiþtirmenin çabasýnda olmalýyýz. Bu- için çaba gösteren bir öðrenciyle sadece derse girip çýkan bir öðren-
nun için en iyi yol derslerin yanýnda ekstra bir þeyler yapmak. Üniversi- ci arasýnda daðlar kadar fark olacaktýr. Her bakýmdan… Emin olun!
GAZETESÝ’NÝN PAZAR EKÝDÝR
gençlik mekân
11
29 NÝSAN 2007 PAZAR

Kar topu deðil,


golf oynuyorlar
HABER VE Aðrýlý golfçüler Türkiye Yýldýzlar
FOTOÐRAF
Golf Þampiyonasý’na kar üstünde
ORHAN antreman yaparak hazýrlanýyor.
AKKURT Geçen yýl katýldýklarý yarýþmalar-
MUSTAFA da Türkiye birinciliðinin yaný sýra
ALÝ
ilk beþ dereceyi alan Aðrýlý golfcü-
ler, bu yýlki yarýþmalara da bir
hayli iddialý hazýrlanýyor. Takým antrenörleri Ufuk
Akbaba ve Birdal Alvaþ yönetiminde Ýstanbul’da dü-
zenlenecek 2007 Türkiye Yýldýzlar Ligi Þampiyona-
sý’na hazýrlanan golfçüler, üç çukurlu saha ya da bir
atýþ alaný istiyor. Ama tüm bu olumsuz þartlara rað-
men azimlerinden hiç birþey kaybetmeyen golfçüler,
kar-kýþ demeden sabahýn erken saatlerinde Vali
Lütfi Yiðenoðlu stadyumunda çalýþmalara baþlýyor.
Aðrýlýlarýn golfe gösterdiði ilgiden memnun oldu-
ðunu ifade eden Birdal Alvaþ, þu an 2 binin üzerinde
lisanslý golf sporcularýnýn olduðunu söylüyor. Ayrýca
antremanlara düzenli olarak 160 ile 200 arasýnda öð-
renci katýlýyor. Ellerinde yetenekli ve çok azimli öðren-
ciler olduðuna dikkat çeken Ufuk Akbaba ise kar-kýþ
demeden çalýþmalara devam ettiklerini vurguluyor.
Aðrý’da golf sporuna ilginin 3 yýl önce baþladýðýný
hatýrlatan 2006 Türkiye Yýldýzlar Ligi Golf Turnuvasý
Þampiyonu Rahmi Kýlýç “Hiç kimse Aðrý’nýn golfte
baþarýlý olabileceðine inanmýyordu. Ama biz inandýk
ve baþardýk. Burada da gördüðünüz gibi 160 öðrenci
golfün Aðrý’da aldýðý yolu göstermek açýsýndan yeter-
lidir. Ýnþaallah 2007’de de baþarýlý olacaðýz.” diyor.
Golfü çok sevdiðini belirten 9 yaþýndaki Mah-
mut Yaþar da arkadaþlarý gibi baþarýlý olacaklarýna
inanýyor. 3 senedir golf yapan Yaþar, ileride iyi bir
golfçü olmayý hayal ediyormuþ. Golfün sadece
spor yönünün ön planda tutulmasýndan rahatsýz

Sanata bir de kütüphaneden bakýn olan Aðrý Gençlik Ýl Spor Müdürü Ayhan Yýldýrým,
bu sporun ayrýca öðrencilerin sosyalleþmesini ve
birlikte ayný amaç için çalýþma bilincini arttýrdýðýna
dikkat çekiyor. Aðrýlýlarýn golfe gösterdiði ilginin
altýnda sosyal imkanlarýn azlýðýnýn yattðýný belir-
JÜLÝDE Koltuðunun altýnda bit-
memiþ tezlerle dolaþan
Ýzleyicisini üniformalý larý, araþtýrma yaptýklarý, kitaplarýn çevre-
sinde vakit geçirdikleri, hayal kurduklarý,
yordu. Þimdi galeride hem ‘okunan’ bir ser-
gi geziliyor, hem de araþtýrma yapýlýyor. Hi- ten Yýldýrým, yapacaklarý yeni faaliyetlerle bu ek-
KARAHAN
öðrencilerden, özellikle güvenlik görevlileriyle, uyukladýklarý, ýsýndýklarý, serinledikleri, yerarþisi de gayet yerinde. En üstte ‘uzaktan sikliði ortadan kaldýracaklarý konusunda hayli iddialý.
de sanat tarihinde oku- velhasýl merak giderdikleri bir yer oldu. bakýlsa da olur’lar; ortada en çok aranan
yanlardan biri misiniz?
elektronik kapýlarla ve Sanat mekânlarý, Ýstiklal Caddesi’nde- ‘kýymetliler’… Yani en tepede eski sanat ta-
Eðer öyleyse ‘Açýk Kü- gözlem araçlarýyla ür- ki yerlerini, mazbut dükkânlara ve çoku- rihi kitaplarý ve eski bienal kataloglarý; or-
tüphane’ hiç tahmin et- luslu kurumlara býrakýrken; cadde, keli- tada ise, günümüz sanatçýlarýnýn dosyalarý.
meyeceðiniz derecede çaðdaþ bir yakla- kütmeyen bir kütüp- menin tam anlamýyla üstü açýk bir ticaret Tasarýmý Ýstanbul merkezli superpool
þýmla hayatýnýza sýzýyor. Ýster karþýsýna
oturur, kitaplarý izlersiniz; ister sanatýn bu-
hane var Ýstiklal Cad- merkezine dönüþmüþken gerçekleþtirilen
‘Açýk Kütüphane’, sanatseverin yüreðine
mimari grubu tarafýndan gerçekleþtirilen
‘Açýk Kütüphane’nin kitap raflarý ve otur-
gün ne anlama geldiðini ve sanatçýlarýn desi’nde. Ýnsanlarýn de bir parça su serpti. Arþivini 2001’de Va- ma birimlerini görmek için bile uðramaya
neler yaptýðýný araþtýrýrsýnýz... Kütüphane- sýf Kortun’un 1980’lerin sonundan itiba- deðer Platform’a. Daha fazla bahane ara-
ye dönüþen mekân, bugüne dek nice ser-
bakýndýklarý, okuduk- ren bu nihai amaçla oluþturduðu ve o ta- yanlar ise sanatçý Mürüvvet Türkyýlmaz’ýn
gilere ev sahipliði yapmýþ olan Platform larý, araþtýrma yaptýk- rihten beri birçok sanatçý, küratör, yazar 22 Mayýs’a dek sürecek “Açýk Masa” söyle-
Garanti Güncel Sanat Merkezi. Mekânýn ve sanat kurumunun desteðiyle büyümüþ þilerini takip edebilir. Kütüphane 16 Hazi-
arþiv ve kütüphanesinin bir bölümünün larý, ýsýndýklarý, serinle- olan Platform, kitaplarýný zaten paylaþý- ran’a dek pazar ve pazartesi hariç 13.00-
sergi salonunda ziyaretçilere açýlmasýyla
oluþturulan proje kapsamýnda okumalar,
dikleri bir yer burasý. yordu ama böyle ele güne karþý sergilemi- 18.00 saatleri arasýnda açýk. 0 212 293 23 61

video gösterimleri ve tartýþmalar yapýlýyor.


Ýzleyicisini üniformalý güvenlik görevli-
Belki pek çok kiþi sergi Müzik ve tiyatro kütüphanesi de var
leriyle, elektronik kapýlarla ve gözlem
zannedip geçti önün- Ýstiklal Caddesi bir sanat kütüphanesinin daha ev sahibi. Borusan Kültür ve Sanat Merkezi’nin
çok sesli Batý müziðini geniþ kitlelere, özellikle gençlere sevdirmek için kurduðu ‘Müzik Kü-
araçlarýyla ürkütmeyen Platform, kütüp- den. Þimdi içeri girme tüphanesi’ bu. Pek çok kitap ve CD’ye sahip olan kütüphanede her türlü teknolojik imkân
hanesini cadde seviyesine indirerek dýþarý- mevcut. Bir diðeri þehir merkezinden biraz uzakta; Kocamustafapaþa’daki Çevre Tiyatrosu
sý ile içerisi arasýndaki baðý iyice kuvvetlen- zamaný. Pasajý’nda. Semaver Kumpanya ekibinin oluþturmaya çalýþtýðý ‘Tiyatro Kütüphane’sinde Aðrýlý Golfçüler 29 nisan Türkiye Yýldýzlar Golf Þampi-
dirdi. ‘Açýk kütüphane’ insanlarýn okuduk- þimdiden 3000 kitap var bile. Türkçe ve yabancý dildeki kaynaklarýn hepsi tiyatroyla ilgili. yonasýna kar üstünde antreman yaparak çalýþýyorlar.

Mavi duvar ve arkasýnda büyük gök


Müziðin, bir kiþiliðinin olmasýný vurgulama- tuhaf. Bir felsefeye ve bir ýþýða doðru atýný süren sonraki sene diðer Nasheed sanatçýlarýyla ku-
yan yoktur herhalde. Birkaç kaliteli müzik bu insanlar, bizim! 1972 Kanada doðumlu Da- caklaþmasý geliyor. 2002 yýlýnda bu camianýn
duymuþ, müziðin felsefesine ucundan buca- vid Warnsby’nin hikâyesi oldukça dikkat çeki- en önemli isimleri bir aradalar; Yusuf Ýslam,
ðýndan temas etmiþ her insaf sahibi bilir bunu. ci bu baðlamda. Kendisine ulaþmam da yine Dawud Ali Warnsby ve Zain Bhikha. Albüm
“Kalite, kiþilik vs.” gibi ifadelerin muðlâk ve baþkalarýnýn sayesinde oldu. Irshad Khan (Ýr- ismi de manidar: “The Prophet’s Hands”
göreceli olduklarýný da biliyorum. Fakat birile- þat Han), Danny Thompson, Yusuf Ýslam (Peygamberlerin Elleri). Bu albümü dinleyen-
rinin de çýkýp, fikrini ifade etmesi gerekiyor. derken yolumuz bir þekilde kesiþti bir yerde. ler, neredeyse ezbere okuyorlar þarkýlarý, bir
Halka, müzik televizyonu kanallarýyla veri- 1972 yýlýnda Kanada’nýn Kitchener adlý tek kelime Ýngilizce bilmemelerine raðmen…
len, kimliksiz müzikten sýyrýlýp, dünya üzerin- tarihî bir þehrinde dünyaya geliyor. Eski is- Yusuf Ýslam’ýn da yapýmcýsý olan Jamal Re-
de kimliðiyle var olmaya çalýþan lezzetleri gö- miyle “City of Berlin”. 19 yaþýnda müzik ya- cords ile de en baþarýlý þarkýlarýný yapýyor. Bis-
rünce, doðrusu kültür dünyamýz adýna üzülü- þamýna baþlýyor David. Kanada’nýn muhtelif millah (2001), In Praise of the Last Prophet
yorum. Kendi deðerlerimizin baþka diyarlarda meþhur isimleriyle sahne alýyor. Ta ki 21 ya- (2002) ve I look, I see (2004). Bu parçalarla
ne denli saðlam seslendirildiðini görmek ise þýna gelinceye deðin. 21 yaþýnda ise Ýslam di- ödüller topluyor Dawud. Tabiri caizse 21 yaþýn-
M. HALDUN hafifletiyor bu üzüntümü. Zira doðudan batý- nini benimsiyor David ve adýný deðiþtiriyor. Ýnternet gibi imkân varken, “bir yerlerde” bir dan bugüne deðin, Ýslam dairesinde eserleriyle
ya “birileri” bu vazifeyi çok metin þekilde Artýk o, Dawud Wharnsby Ali (Ýngilizce ya- þeyler yapmaya çaba sarf eden sanatkârlara müzik dünyasýnda deðil sadece, dünya Müslü-
DURSUNOÐLU üstlenmiþ, taþýyor “kutsal emanet” bilinciyle. zýldýðý için Dawud formuyla yazýyorum) ola- iltifat etmeyiþimiz, çok tuhaf. Bir felsefeye ve manlarýnýn gönlünde de mühim bir yer kazan-
Bu “emanet taþýyýcýlarý” doðrusu tüm dün- rak anýlmaya baþlýyor. Bugünlerden sonra bir ýþýða doðru atýný süren bu insanlar, bizim! mýþ Wharnsby Ali. Aslýnda sadece Müslüman-
yada yanký uyandýrýrken, Türkiye’mizde ne- folk müzisyeni, güfte ve beste yazarý David, larýn da deðil. Tüm insanî hissiyatlara sahip
dendir bilinmez pek duyulmazlar. Okuduklarý hayatýný 180 derece deðiþtirip, bambaþka bir Los Angeles’tan Londra’ya, oradan da Cakar- kimselerin de takdirini kazanmýþ. Dawud, Ka-
güftelerin lisanlarýndan veya bestelerin formla- kiþiliðe dönüþüyor. Eserleri artýk daha spritü- ta’ya deðin çýnlýyor. Yakýn ve Uzak Asya, onu tar ve Pakistan’daki Red Cross/Red Crescent
rýndan öte, baþka bir uzaklýktan dolayý olduðu- el ve bir emanet yüklenmiþ þekilde göze çar- dinliyor. 96’da da bu seyahatin notalarý bir al- (Kýzýl Haç ve Kýzýl Ay), ABD ve Ýngiltere’deki
nu sanýyorum. Sami Yusuf gibi Türkiye dýþýn- pýyor. Öyle ki 1995’ten sonra Nasheed (naþid bümde toplanýyor: “A Whisper of Peace” (Ba- IRW (Islamic Relief Worldwide) ve Kana-
dan gelen sesler, iyi reklamla kulaklarýmýza mi- müzik akýmý) dünyasýnýn Ýngilizce sözlü öncü- rýþýn Fýsýltýsý). Bu fýsýltý çabuk yayýlýyor. Yankýsý da’daki MCC (Mennonite Central Commit-
safir olabiliyor. Ama örneðin Dawud Ali lerinden oluyor. Sadece iþin mutfaðýnda deðil, da “Sing, Children of the World” (Dünya Ço- tee) için de çalýþmýþ, çaba sarf etmiþ, gerçek bir
Wharnsby ismi Türk müzikseverleri için çok solistlikle de ilk arz-ý endam ediyor 95’te. cuklarý, Þarký Söyleyin) albümüyle çýnlýyor. barýþ güvercini. Son albümü geçtiðimiz aylar-
fazla anlam ifade etmeyecektir. Umursadýðýmýz “Blue Walls and the Big Sky” (Mavi Du- 99’da yolu kutsal topraklara düþüyor olmalý ki, da yayýmlandý. “The Poets and the Prophet”
yok iþin aslý. Dünyada ne oluyor diye döndürü- varlar ve Büyük Gök) adlý albüm, bir anlamda “Road to Madinah” (Medine Yolu) çalýþmasý Böyle kýymete bürünmüþ, kýymeti tüm
yor muyuz baþýmýzý? Ýnternet gibi bir imkân Davud’un doðuþu oluyor. Üçüncü kuþaktan pek bir beðeniliyor. 2001 yýlý sonlarýnda da dünyaya yaymaya çalýþan gerçek gönül hiz-
varken, “bir yerlerde” bir þeyler yapmaya çaba Ýskoç ve Ýngiliz kökenli bu gezgin sanatkâr, “Sunshine, Dust and the Messenger” (Günýþý- metkârlarýna hürmetlerimi ve muhabbetle-
sarf eden sanatkârlara iltifat etmeyiþimiz, çok notalarý arasýnda da seyahatine baþlýyor. Sesi ðý, Toz ve Haberci-Peygamber) ve hemen rimi sunuyorum. h.dursunoglu@zaman.com.tr
Türk gençler ‘Erasmus'u sevdi
AB'nin eðitim alanýndaki en önemli projesi olan öðrenci ve öðretim görevlisi deði-
þim programý Erasmus'a Türkiye'den katýlým hýzla artýyor. AB Komisyonu'nun
açýklamasýnda, 1987 yýlýnda uygulamaya giren Erasmus programýna Türkiye'nin
ilk kez 2004-2005 akademik yýlýnda 1142 öðrenciyle katýldýðý ve 2005-2006 akade-
mik yýlýnda bu rakamýn yüzde 150 oranýndaki artýþla 2 bin 852'ye çýktýðý belirtildi.
PAZAR Türkiye'ye Erasmus programý kapsamýnda gelen öðrenci sayýsý ise 828'i buldu.
29 NİSAN 2007

Sezon bitti; ama ne bi-


tiþ... Rüya Takým þoku
geride kaldý ve NBA yi-
ne muhteþem bir sezona
imza attý. Sadece Meh-
met Okur’a hayran ka-
lan bizler deðil tüm
dünya enfes bir basket-
bol ziyafeti izledi. Þimdi
play off zamaný. Ama
önce geride kalan nor-
mal sezonun hakkýný
vermek lazým. Bakalým
ödüller kime gidecek?
Ýþte bizim adaylarýmýz...

NBA’de sezon bitti, þimdi ödül zamaný


ERAY Rüyalýk hali 1992 manýn eþiðinde ve ödülü hak ediyor. iki oyuncu arasýnda kararsýz kalmak
SEPETÇÝ Olimpiyatlarý’nda ka- En Ýyi Altýncý Adam: Yaklaþýk 4 sene mümkün. Ama Deron Williams biraz da-
lan, kýrýntýlardan ibaret önce Ronaldinho’lu bir NBA reklamý dö- ha önde. Sacramento Kings’in etkili þu-
FOTOÐRAF
olan son versiyonu ise nüyordu ekranlarda. Denver Nuggets’ýn tör guardý Kevin Martin’i geride býraka-
AFP
Japonya semalarýnda draft ettiði Brezilyalý Nene Hilario’nun cak gibi duran Utah Jazz’ýn genç point
Avrupa basketbolu onun NBA versiyonu olacaðý fantezisiyle guardý üst düzey bir sezon geçirdi. Illino-
karþýsýnda dibe vuran alakalýydý. Ancak Leandro Barbosa her se- is’teki harika kolej kariyeri sonrasý büyük
Dream Team hâlâ akýllarda. Bir yandan ne oyununa yeni özellikler katarak kariye- umutlarla yeni Stockton olarak Utah
dünya þampiyonu olan Ýspanya’nýn büyük rine müthiþ bir ivme kazandýrdý. Genel gö- Jazz’a gelen Williams ilk sezonunda eleþ-
baþarýsýný alkýþlarken diðer yandan da revi Nash’i dinlendirmek olan bir oyuncu tiri yaðmurunda kalmýþtý. Diðer bir çay-
ABD basketbolunda nelerin yanlýþ gittiði olarak, Steve Nash’le oynamanýn nimetle- lak Chris Paul’ün de gölgesinde kalan
konuþuluyordu o günlerde. Üstelik NBA rinden de en az faydalanan Brezilyalý gu- Deron bu sene ise takýmýný bir maestro
kendi içerisinde bunun muhasebesini da- ard bu sezon 18,1 sayý 2,7 ribaunt, 4 asist gibi yönetiyor. En önemli istatistiði geçti-
ha acýmasýz bir biçimde yapýyor ve 2 yýllýk ortalamasýyla kenardan takýmýna müthiþ ðimiz sene 4,5 olan asist ortalamasýný
plan üzerine kurulan takýmýn geleceði tar- bir katký saðladý. Böylece Phoenix Suns’ýn 9,3’e çýkarmasý oldu. Geçen sene 10,8 sa-
týþýlýyordu. Fakat kasýma gelindiðinde kýsýtlý kaynaðýnýn temel direði oldu. yý, 2,4 ribaunt, 4,5 asist olan ortalamalarý
gündem çoktan deðiþmiþ ve kullanýlacak Nash’in olmadýðý maçlarda sorumluluk 16,2 sayý, 3,3 ribaunt, 9,3 asist haline geldi.
yeni “Mikrofiber top” tartýþmalarý almýþ alýp tempolu oyunuyla takýmýný galibi- Yýlýn Çaylaðý: Avrupa’da yýllardýr sü-
yürümüþtü. Biz ise pür dikkat Mehmet yetlere taþýyan Barbosa belki de tek aday. regelen bir Benetton geleneði vardý. Ýþte bu
Okur-Hido-Ersan üçlüsüne odaklanmýþ- Yýlýn en çok geliþme kaydeden sistemli organizasyon þimdi Toronto Rap-
týk. NBA dünyanýn en iyi pazarlanan ligi oyuncusu: Bu ödülü fazlasýyla hak eden tors ile NBA’e taþýnacak gibi. Çünkü Ka-
olarak yeniden istim üstündeydi. Koca bir nadalýlar ilk seçme hakkýný Benetton fabri-
sezonu bu keyifle izledik. Play-off ilk tur kasý ürünü olan Ýtalyan Andrea Bargna-
serilerinin baþladýðý þu günlerde bir sezon ni’den yana kullandýlar ve mutlu oldular.
deðerlendirmesi yapalým dedik. Böylece ilk sýradan seçilen ilk Avrupalý ola-
Sezonun En Deðerli Oyuncusu rak bir rekora imza atmýþ oldu Bargnani.
(MVP): MVP az farkla da olsa Dallas Sezon baþý biraz bocalasa da 2,13’lük bo-
Mavericks’li Dirk Nowitzki’ye gidecek yuna raðmen bulduðu 3’lükler, yumuþak
gibi. Belki istatistikleri geçtiðimiz senele- þutör bilekleri herkesi etkiledi. Böylece he-
re oranla düþse de takýmýna yaptýðý katký men Bird, Nowitzki benzetmeleri baþlamýþ
(67 galibiyet, 15 yenilgi) ve daha da oldu. Rudy Gay ve Brandon Roy gibi
önemlisi takýmdaki diðer oyuncularýn isimlerin arasýndan sýyrýlarak bir hayal
performansýný bir guard misali 2 hatta 3 kýrýklýðý olmayacaðýnýn sinyallerini verdi.
gömlek artýrmasý ödülü ona getirecektir. Deron Williams Yýlýn Savunmacýsý: Ýstatistiklere bak-
Sezonu 24,6 sayý 8,9 ribaunt ve 3,4 asist týðýmýzda Tyson Chandler ve Marcus
ortalamalarýyla tamamlayan 2,13’lük
Dirk önceki senelere göre 1,5 artýþ göste-
Sayý kralý Kobe Camby bu ödül için favori gözükse de bi-
zim oyumuz Shawn Marion’a gidiyor. Bel-
Sezona baþlanan “mikrofiber top”
ren asist ortalamasýyla da takýmýna Larry ki hücumda Nash’in servisinden yararla-
gelen itirazlar üzerine 1 Ocak’ta
Bird gibi liderlik yaptýðýný da kanýtlýyor. tedavülden kalktý ve eski deri topa
nýyor; ancak savunmadaki gayreti ve kabi-
Yýlýn Koçu: Bir koç düþünün 19 yýl- geri dönüldü. liyeti eþsiz. ‘Matrix’ lakaplý oyuncu, hangi
dýr ayný takýmda kariyerini sürdürüyor Hornets bu sezonda da hem New pozisyonda oynuyor olursa olsun karþýsýn-
ve takýmýný 16 yýl üst üste yüzde 50 ga- Orleans hem de Oklohoma City’de dakine nefes aldýrmýyor. Kobe Bryant’tan
libiyet oranýnýn üstünde tutup onlarý 15 maçlarýný oynadý. Nowitzki’ye, Carmelo’dan LeBron’a ka-
kez play-off’a sokmayý baþarýyor. Üstü- 16 Aralýk’ta çýkan büyük kavgada dar geniþ bir yelpazede koleksiyonu
ne bir de Jordan dönemi talihsizliðiyle Nuggets ve Knicks takýmý oyuncu- olan Marion, rakiplerine hiç acýmýyor.
iki NBA finalinden eli boþ dönüyor. En larýndan 7’si ceza aldý. En büyük Yýlýn Takýmý: Bu ödül de bizden olsun.
çarpýcýsý ise bu deðerli basketbol adamý pay 15 maçla Carmelo’ya çýktý. Phoenix Suns’a jüri özel ödülü kývamýnda
hiçbir zaman yýlýn koçu seçilmedi. Sa- Iverson büyük bir takasla Nug- bir kupa vermek istedik. Koç Mike D’An-
gets’ýn yolunu tuttu.
dece bir önceki sezondan biraz fazla ga- toni’nin kurduðu hücum düzeninde bu se-
Kobe 31,6 ortalamayla ‘sayý kralý’
libiyet aldýrdýðý için bu ödülü almýþ olan ne basketbol tabularýnýn birçoðunu altüst
olurken Kevin Garnett 12,8 ortala-
Doc Rivers’ý gördükçe içimiz kan aðlý- mayla ribaunt ve Steve Nash de ettiler. Chamberlain, Russell ve Bird gibi
yor. Kimileri onu hep ayný basketbolu 11,6 ortalamayla asist kralý oldu. üst üste 3. kez MVP ödülüne çok yakýn
oynatan, yeniliklere kapalý diye suçlasa Kobe Bryant üst üste 4 maç 50 ve olan Nash’in önderliðinde Stoudemire-
da Jerry Sloan çoktan Deron Williams, üstü sayý atarak bu alandaki en iyi Marion-Bell-Barbosa-Diaw gibi isimlerle
Carlos Boozer, Andrei Kirilenko ve Meh- ikinci rekora sahip basketbolcu “tam gaz” þampiyonluða doðru gidiyorlar.
met Okur ile yeni bir efsane takým oluþtur- olma onuruna eriþti. Play-offlardaki favorimizdir kendileri.

Rate