You are on page 1of 2

c c 

 

 V V p V VVV VÃ ÃÃ V .

V „ VVV Vx   Ã!Ã" V V p VV V Và à Ãà à Ã" #ÃV VV„ V p V$x à !Ã#% &V  V VÃÃà .

V  V  V'%%!"à # ÃîVÃ $V V  V  V # Ã xÃÃ ÃÃ 'Ã V Vpp „ V ÃÃ ÃÃ"Ã# # #'" "!Ã $Ã%$ p „VV„V Vpp „ V#'" '# ÃÃÃ"Ã V V „VVp„p! V  Ã #' ÃÃ .

 c(.

) Ã ÃÃ$Ã Ã" p pVV„V Vpp „ VV *V .

V .+ c )Ã  !ÃÃÃ#'" Ã  Ã Ã Ã  .

 - .

)#'$ !"à # Ãà .V c /c ) 0Ã" !"à # Ã Ã Ã x p"V V V„V## V #"  c 1 )x"x x  -+-c / c.

-21 cc )Ã $$ # -+-c / c.

-21c()Ã"Ã-" # -+-c  )"ÃÃ #' "  c  / c.

- /c.

c()#" #Ã  $ # -" #-" 3#'ÃÃ2'' 21c.

cc )4 !"à # à ÃÃ#  à  „"VV„ Vpp V %#V  à ÃÃà V &#V !p V $"  V '#V p Và à $"ÃÃà ""  à Ãx%xV (#V p" VÃÃV )#V *p #ÃÃV p"p V !"à # Ãà #Ãà à # 5 $# Ãà  %xà Ã#' $„„  à à à Ãà  à p„ VVp"p .

/1 -c) #Ãx" Ã  Ã Ã .

/1 1 c) Ã ÃÃÃÃ% .

/6 cc) #Ã 0$ Ã!Ã# Ã .

/6 / )'ÃÃ" "  # .

/6 1 ) #'" 'à $"!ÃÃ$   % p„ VV pp VV p„ ! Và # Ã!à p V ÃÃà p! V## #x „"VV„ V pp VV VV %#V# 5x ) ÃÃx 5à #'!"à # à &#V V xà  &#%#%„pV x" &#&„ xÃà x Ã!à &#'V" „Và x " #' .

Vp VV„ V pp *V c . '#VV Ã" $  Ãà x Ã' (#Vp „V x x à 7„ V" x!Ã!"à # à à 8" V xà  9+" Ãà  à  $Vp V„ V ppV „ V x -  „.

V c .1 :- +) !Ã  Ã Ã'!Ã Ã Ã Ã .

-1 :+.

 +)   ÃÃ ÃÃ Ã .V c .

Ã"x à # ppV #% à #  !"à # Ã!ÃÃÃ!à p VÃà  Ã!à Ãà # à "  à à à à 41 c .-1 :1 -5% à !à Ã.

 / c.

-21 cc )Ãx# Ã / c.

-21 cc .

.

1+ c :5/  .

 <1c .

 .

 21=/) # 0$Ã .