PROSCOMIDIA

Dumnezeule, curaţeşte-mă pe mine păcătosul şi mă miluieşte (3 ori) Răscumpăratu-ne-ai pe noi din blestemul Legii cu scump Sângele Tău. Pe Cruce fiind răstignit şi cu suliţa împuns, nemurire ai izvorât oamenilor, Mântuitorul nostru, Slavă Ţie. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Întru pomenirea Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos (3 ori) 1. Ca un miel nevinovat spre junghiere S-a adus. 2. Şi ca o oaie, fără de glas împotriva celui ce-o tunde, aşa nu şi-a deschis gura Sa. 3. Întru smerenia Lui, judecata Lui s-a ridicat. 4. Iar neamul Lui cine-l va spune ? 5. Că s-a luat de pe pământ viaţa Lui. 6. Junghie-se Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii, pentru viaţa şi pentru mântuirea lumii. 7. Şi unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Sa... 8. Şi îndată a ieşit sânge şi apă; şi cel ce a văzut a mărturisit şi adevăra-tă este mărturia lui. 9. Binecuvântată este amestecarea Sfintelor Tale, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Întru cinstea şi pomenirea preabinecuvântatei, măritei Stapânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria, pentru ale cărei rugăciuni primeşte, Doamne, jertfa aceasta întru jertfelnicul Tău cel mai presus de ceruri. De faţă a stătut împarăteasa, de-a dreapta Ta, în haină aurită îmbrăcată şi preaînfrumuseţată. 1-A Cinstitului, măritului proroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan. 2-A Sfinţilor, măriţilor prooroci, Moise şi Aaron, Ilie şi Elisei, David şi Iesei; asfinţilor trei tineri şi a lui Daniil proorocul, şi a tuturor sfinţilor prooroci. 3-A Sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli Petru şi Pavel, a celor doisprezece, a celor şaptezeci şi a tuturor Sfinţilor Apostoli. 4-A celor între sfinţi Părinţi ai noştri şi ai lumii mari dascăli şi ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur, Atanasie şi Chiril, Nicolaie cel din Mira, Spiridon al Trimitundei, Calinic Cernicanul, Nifon de la Craiova, Iosif cel Nou, Iorest şi Sava, şi a tuturor sfintilor ierarhi. 5-A Sfântului întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, a sfinţilor Marilor Mucenici Dimitrie, Gheorghe, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Ioan cel Nou, Serghie şi Vach, Ioan Valahul şi Oprea, şi a tuturor sfinţilor mucenici şi a sfintelor Muceniţe: Tecla, Varvara, Parascheva, Ecaterina, Filoteea şi a tuturor sfintelor muceniţe. 6-A Cuvioşilor şi purtătorilor de Dumnezeu Părinţilor noştri: Antonie, Eftimie, Sava, Onufrie, Atanasie din Aton, Dimitrie cel Nou, Grigorie Decapolitul, Nicodim de la Tismana, Visarion şi Sofronie şi a tuturor preacuvioşilor părinţi şi Preacuvioaselor maici: Pelaghia, Teodosia, Anastasia, Evpraxia, Fevronia, Teodula, Eufrosina, Maria Egipteanca, Parascheva şi a tuturor sfintelor preacuvioaselor maici. 7-A Sfinţilor şi făcătorilor de minuni, doctori fără de arginţi: Cosma şi Damian, Chir şi Ioan, Pantelimon şi Ermolae, şi a tuturor sfinţilor fără de arginţi. 8-A Sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana, a Sfântului (N), a cărui pomenire o săvârşim, şi a tuturor sfinţilor, pentru ale căror rugăciuni, cercetează-ne pe noi, Dumnezeule. 9-A celui între sfinţi Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului (Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei). A Pomeneşte, Stăpâne, Iubitorule de oameni, pe toţi episcopii ortodocşi şi pe Prea Fericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe Prea Sfinţitul Episcopul nostru (N), pe cinstita preoţime, cea întru Hristos

ale celor răpiţi fără de veste. în izgoniri. Preabunule Stăpâne. ale preabinecinstitorilor împăraţi. şi pe toată vârsta: bătrâni. monahii şi slujitori. harul Preasfântului Tau Duh. pentru cei ce sunt în călătorie. monahi. Şi pe toţi. MORŢII . S Pomeneste. ale părinţilor. pe cale. ale celor sfârşiţi de întristare sau de bucurie. C Pomeneşte. pentru cei ce sunt in judecăţi. de muşcături înveninate. Doamne. pentru cei trimişi. ale celor sfârşiţi de chiotul tare. sau grindina. ale celor dintr-o rudenie şi ale celor dintro seminţie cu noi şi ale tuturor celor ce au adormit întru nădejdea învierii şi a vieţii veşnice. pe care i-ai chemat la împărtă şirea Ta. pentru păcatele mele. înecările cu oase. Pomeneşte. care are trebuinţă de mila şi de ajutorul Tău. a stat deasupra. copii. ierodiaconi. preoţi şi diaconi şi pe toţi fraţii noştri. jertfa aceasta pentru iertarea păcatelor tuturor fraţilor celor întru Hristos şi pentru tot sufletul creştinesc cel necăjit şi întristat. păsărilor. Şi venind steaua. în loc pustiu şi în sihăstrie. ale ortodocşilor arhierei şi preoţi. bălţile.Pentru pomenirea şi iertarea păcatelor tuturor celor din veac adormiţi întru dreapta credinţă: ale strămoşilor. Doamne. Pomeneşte. pentru izbăvirea celor robiţi. ale celor ce au pătimit în zile bune şi în nenorocire. şi pe ctitorii şi binefăcătorii sfântului locaşului acestuia (N). de ciumă. sau marea sau pământul desfăcându-se i-a înghiţit. prin milostivirea Ta. pentru cei ce ne miluiesc şi slujesc nouă şi pentru cei ce neau poruncit nouă. domni şi dregători. prunci fără de vreme. Minunate . ale surorilor. să ne rugăm pentru dânşii. ale fericiţilor patriarhi. ale celor loviţi de tot felul de aruncare: a fierului. pe mai marii oraşelor şi ai satelor. pentru fraţii noştri care sunt în slujbe. pentru mântuirea şi ajutorul celor ce cu osârdie şi cu frică de Dumnezeu se ostenesc şi slujesc. de foame. ale celor pe care i-au omorât băuturile otrăvitoare. arhimandriţi. ale fraţilor. Doamne. pe fraţii şi slujitorii cei dimpreună cu noi. sau fiarelor. Doamne. ieromonahi. Doamne pe binecredinciosul popor ortodox român de pretutindeni şi pe ocârmuitorii ţării noastre. ale moşilor. Doamne. tâlharii i-au ucis şi focul i-a ars. ploaia înmulţită. din neştiinţă sau din uitare. pentru apărarea ţării acesteia şi a celor ce vieţuiesc într-ânsa şi pentru pacea şi bună aşezarea întregii lumi. nevrednicilor. cărămida şi ţărâna i-au împresurat şi de năprasnă au căzut. ale dreptmăritorilor creştini pe care iau acoperit apa. de înghiţirea şerpilor. şi pe care nu i-am pomenit. Domnul a împărăţit. marea. puţurile. Ridicat-au râurile. pentru tămăduirea celor bolnavi. pentru cei ce ne urăsc şi pentru cei ce ne iubesc pe noi. jigăniilor şi la toată firea celor din mare s-au făcut mâncare. ale ctitorilor sfântului locaşului acestuia (N). în necazuri şi strâmtorare. care nu se va clinti. de palmă. ridicat-au râurile glasurile lor. voinici. în ocne. dreptmăritori părinţi şi fraţi ai noştri. izvoarele. preoţi. Doamne. iartă-mi toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie. a lemnului şi a oricărui fel de piatră. ale miluitorilor şi făcătorilor de bine. de lovitură cu piciorul. Iubitorule de oameni. unde era pruncul. întru podoabă S-a îmbrăcat. Doamne. ale maicilor. ale fiilor şi fiicelor. şi pe iubitoarea de Hristos oştire. de pumn. copilandri. parte bărbătească şi femeiască. ale celor arşi de trăsnete şi ale celor îngheţaţi în munţi. îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a incins. din veac eşti Tu. de sugrumare de cel de aproape. cu împărtăşirea Ta au adormit. sau din pricina mulţimii numelor. pe (N). care întru nădejdea învierii şi a vieţii veşnice. şi să nu opreşti. de călcarea cailor. de la darurile ce sunt puse înainte. pentru că a întărit lumea. pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici. după mulţimea îndurărilor Tale şi a mea nevrednicie. râurile. Cel ce ştii numele şi vârsta fiecăruia. Gata este scaunul Tău de atunci. zăpada. Însuţi îi pomeneşte. Viii Primeşte. de sete. de alergarea grabnică. sau războiul i-a secerat şi cutremurul i-a cuprins. tineri. ale celor pe care i-a ucis calul. şi pentru toţi cei ce slujesc şi au slujit în sfânt locaşul acesta.diaconime şi pe toată ceata preoţească. ale tuturor celor ce s-au ostenit şi au slujit în sfânt locaşul acesta: arhierei. pe (N). diaconi. părinţi şi fraţi ai noştri. ridica-vor râurile valurile lor cu glasuri de ape multe. Dumnezeule. Pr Pomeneşte.

Amin. pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale. ca un bun şi de oameni iubitor. Doamne miluieşte. Doamne. slavă Ţie . Care ai binevoit aşa. Dumnezeule. Doamne. Mărturiile Tale s-au încredinţat foarte. Arhiepiscopul Cezareei Capadociei) şi ale tuturor sfinţilor. acum şi pururea şi în vecii vecilor. nădejdea noastră. Slavă Ţie Hristoase. . Că s-a sfinţit şi s-a preaslăvit preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Tău. Adevăratul Dumnezeul nostru. pe cei care au adus-o şi pe cei pentru care s-a adus. să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi ca un bun şi de oameni iubitor. Domnului să ne rugăm. Acoperit-a cerurile bunătatea Ta. Dumnezeul nostru. acum şi pururi şi în vecii vecilor. Pomeneşte. Dumnezeul nostru. binecuvintează (+) această punere înainte şi o primeşte pe dânsa în jertfelnicul Tău cel mai presus de ceruri. Hristoase. Casei Tale se cuvine sfinţenie. Însuţi. Cel ce a înviat din morţi… Hristos. şi de lauda Ta este plin pământul. Dumnezeule.Totdeauna. Amin. Acoperă-ne pe noi cu acoperământul aripilor Tale. miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta şi mântuieşte sufletele noastre ca un bun şi de oameni iubitor. slavă Ţie. Arhiepiscopul Constantinopolului (…Vasile cel Mare. iar pe noi ne păzeşte neosândiţi întru sfinţita lucrare a Dumnezeieştilor Tale Taine. minunat este întru cele înalte Domnul. întru lungime de zile. Binecuvântat eşti. hrana a toată lumea. depărtează de la noi pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul. Cel ce pâinea cea cerească. ale celui între sfinţi Părintelui nostru Ioan Gură de Aur. împacă viaţa noastră. Care ne binecuvintează şi ne sfinţeşte pe noi. al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.sunt înălţările mării. Amin (de 3 ori) Pentru punerea înainte a Cinstitelor Daruri. pa Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos L-ai trimis mântuitor şi izbăvitor şi binefăcător.