You are on page 1of 1

Cyfrowy modem RWT/USB umo�liwia u�ytkownikowi dost�p do internetu i do wi�kszo�ci

us�ug oferowanych przez sie� ISDN. Prosta instalacja, dzi�ki zastosowaniu z��cza
USB do po��czenia z komputerem, pozwala na samodzielne uruchomienie urz�dzenia
nawet przez niedo�wiadczonego u�ytkownika sprz�tu komputerowego. Niewielkie
rozmiary i brak zasilania zewn�trznego zapewniaj� u�ytkownikowi modemu RWT/USB
du�y komfort pracy oraz u�atwiaj� jego mobilno��. Do��czone oprogramowanie RVS-COM
Lite w polskiej wersji j�zykowej daje mo�liwo�� korzystania z telefonii
komputerowej, faksu G3 i G4, transmisji plik�w oraz prowadzenia po��cze�
wideokonferencyjnych przy zastosowaniu kamery z portem USB. Jest to najciekawsze
rozwi�zanie rynkowe pod wzgl�dem oferowanych funkcji w stosunku do ceny.

Protoko�y kana�u B
� PPP, MLPPP, X.75, T.70, V110, V.120, V.34, SDLC, H.221, T.30
Interfejsy aplikacji
� CAPI 2.0
� NDIS WAN miniport
Hardware
� interfejs USB
� gniazdo RJ45 - styk S/T
Systemy operacyjne
� Windows 98/Me/2000/XP/kompatybilny z Linux
Wymagania sprz�towe
� procesor Pentium lub lepszy
� 32 MB RAM
� nap�d CD-ROM
� interfejs USB
Dodatkowe informacje
� instalacja Plug&Play
� oprogramowanie RVS-COM Lite w polskiej wersji j�zykowej - faks grupy 3 i 4, Euro
File Transfer, softmodem, sekretarka cyfrowa, wideotelefon.

zapraszam do licytacji