You are on page 1of 113

" I

I
FA SI G A10IM
BOGOSLAVOV VENE
--r _ , I
' t'"{S Ie

,/

ZBIRKA
RESENIH ZADATAKA IZ ALGEBRE
za II rnzred gimnazije

1971 .
,. SAVREMENA ADMINISTRACIJA-
BEOGRAD

Recenzent:
dr RAJKO RALEVIC

PREDGOVOR

IZDANJE: Ova zbirka namenjena je ucenic1ma II razreda gimnazije pri-
. SAVREMENA ADMINISTRACIJA. rodnomatelT)atickog smera, mada moze koristiti i ucenicima IT
izdava&o-~tamparsko preduzece razreda dTu~tvenojezickog smera, kao ~ ucenicima II razreda ostalih
Beograd, Knez MIhailova 6IV skola drugog stupnja.
telefoni: 624-096 1 622-369 Na pocetku svake glave date su u vidu uvoda skoro sve va~­
p~tanskl fab 479 nij e definicije, o2nake i teoreme ·bez dokaza. Zadaci su sredeni, kako
po srodnosti, tako i po tezini, tj. ad lakSih, jedno!;tavnijih ka tezim,
slozenij~m kako bi se uceni!kll omogucilo p05tupno ulaZenje u tehniku
reSavanja zadataka. Veliki <b roj zadataka je uraden tako kako bi ·se
olaksalo koriScenj-e zhi.rke, dok su skoro za sve zadatke date po-
stavke, uputstva i rezu1tati.
Zbirka za II razred gimnazije .p Tedstavlja nastavak moje zbir-
Glavni i odgovornl urednik: ke za I razred, te su svi simboli i oznake da te na pocetku iprve knj ige,
MILUTIN SRDIC zadrZani i u ovoj zbirC"i.
Recenzentu ove zbkke dr Rajku Ralevicu zahvaljujem na paz-
ljivom citanju i redigovanju rukopisa. Takode zahvaljlljem Dra-
ganu Bozovicu, studentu Gradevinskog fakulteta u Beogradu koji je
Urednik: izradio svp. crteZe.
DORDE MILJKOVIC I, najzad, zahvaljujem svojoj 5upruzi NadeZdi Bogoslavov, koja
mi je pomaga·la na sredivanju i .pripremi Tukopisa.

VENE BOGOSLAVOV

Tehnick>i urednik :
VUKASIN OGNJENOVIC

Stam "\n> . SRBIJA., Beograd, Mije Kovaeevica 5.

m

57 VGLAVA Jedna~ine s jednom nepoznatom koje se svode na kvadrate 62 6. . 65 8.sni brojevi . Komplek. Kvadratne funkcije 20 IV GLAVA 4. Logaritamske runkclje. 14 III GLAVA 3. . Eksponencljalne tunkclje i jedna~ine . Iraclonalne jednaWle 66 VI GLAVA 9. . 71 10. SADRZAJ I GLAVA Strana 1. . Bikvadratne jednaWle 62 7. . . jednafine 1 ldentiteti 74 v . Blnomne jedna~lne . Pojam iracionalnog broja J Racionallsanje imenioca J II GLAVA 2. Logaritml. Kvadratna jedn a ~ i n a s jednom nepoznatom Z9 5. . Znak kvadratnog trlnoma .

ov zada- tak. Ova stara knjiga ruva se sada u Britanskom muzeju u Londonu. veku pre n a§e ere egipatskl ave§tenlk AllJnfs je naplsao porn:- Literatura 214 nuti papirus. Svakl klas p§enice ce dati 7 hekata zrna. plvo. u kome je SkuPI~ ugla vnom sva datada§nja znanja iz geometrtje 1 algebre. jedna~ine i identiteti 195 U 17. sabrane zajedno daju 33. hranjenje stoke. 166 V GLAVA Jedna&e s jednom nepoznatom koje se svode na kvadratne jednaNne . Gomlla. _ _ _ 115 IV GLAVA 4. . Binomne jednal!ine . . Pap\nJ. lms 7 kuca u svakoj kul:i >rna po 7 moc. . Eksponenoijalne funkcije I jednaHne .ka. ---------. svaka ma~a ubije 7 ml~eva. . 0v1Ik0 je Ilaalo jedan Abm. . ltd. Iracionalne jedna~ine 176 VI GLAVA 9. Koliko je !Ita spaseno? Veelna zadataka ie vezana za svakodnevnl !ivot (za bleb. _ _ _ _ _ _ .Odredi broj •. Pojam iracionalnog broja 89 Racionalisanje .. 183 10. Kvadratna jedna~lna s jednom nepoznatom 136 5. Znak kvadratnog trinoma . 3. 173 8. Logaritmi. .). Kvadratna funkcija . svaki sa sopstvenlm re!enjem. po ugledu n a nekl joA starlji rukopis. 170 6.imenioca 89 II GLAVA 2. Kompleksni brojevi . jedna polovina I tri sidmlne. 109 lZ DREVNE ISTORIJE ALGEBRE III GLAVA Isel!ak iz Ahmesovog papintsa.s sadrti osamdeset zadataxa iz algebr e. RESENJA I GLAVA Strana 1. MDDCi od lih zadataka au bill . VI VII . . Bikvadratne jedna~ine 170 7. Logarltamske funkclje. svakl mI§ pojede po 7 klasova pAenice. Nekl 9\1 bill OOigJedno 9IIIIlO za zaba- vu kao na primer . . Odrediti gomIlu •. njene dye treCine.

ZADACI .

=a-...:ib .yamp = y..c-..! 1.-. (abc)-.. G L A V A I... Obrasci: L.......b-.jio . (a-.) = an I I m I 4.fb·Vc. Va ira I • ....! 2. 3 . odnosno l i t I "n n " 5. an P.c-.. Va 6. an ..b-.= (a' b· c)-.-. +.. _ = an n . (b = b ~' odnosno Vb = .jio = Vamp .odnosnoVabc=Va·. fUJ np n 7.. a)-'. odnosno Va .-) =a m". . = b ' odnosno .. 1 1 1 1 nnn" iIi a-. a~ 1(.. a" ill 2. odnosno . (a-..! !!... I. an = an " !... y.J. n ( ). an 1 m nI 3.. an.:ib = Vb' bn . POJAM lRACIONALNOG BROJA Racionalisanje imenioca..Vb· Vc = v'abc.

Pokazati da je R = [(A + A -I) . . A =Va+m-Va 3-Vs 1 (1 + 2+v'3 .:c.- x 1Iv'3' fX8. 12. b.Je a Ob > >. _~ v3-V2 + 2+v3 + v3 '.v3 5 4 . Neka Sll a.3 + v'Q. Racionalisati imenioce: 6• 0 azatl·da·a+b··aI Dk Je .v3 . r. v'Q.v3 -2Vs-'S=-+-3-v3-.9 +V0. x~ ~ 1. 24 4. Uporedi brojeve S 2 B =v'b + m-v'b 10. B = (2-v'3)-1. ~ . 18.===4 2 [(It + 1) -1 + (B + I)_. 2V2-Vs' vo. ako n nije kvadrat nekog cclog broja.4. / 2. 4 + 7 v'S . Dokazati da je v3 iracionalan broj. 2. a+2-. . Odrediti vrednost lZraza A _ B 7 2-v3 . Odrediti vrednost izraza 1.1l1ICIOn an b 'ak rO).=3' I 26.18. i da je a > b. v'1O+2Vs Sv'2-4Vs 9.2 . 2 + 3 5 3+v'7 V7-2 4-v'IT ...6 ?. (B + B -I)f 2 racionalan broj za 14.. . 0 ' . A + B 28.8+ sv'3-s ..) a+2+v'a2 4 a+2-v'a + -'----.) Kvadratni iraciona1itet jc izraz oblika p + qv'T. Dokazati da je n + Vn iracionalan broj. Racionalisati imenioce: 2 IS 23. v'5 + v'W' 8..v3 A = -2-+-v'3 ' 3=- 2V2+X xv'2=x 2xZ 15. O'1 a-b a2 + b2 = 6ab. Dokazati da t'2 nije kvadrami iracionalitet*) 5. vT + Vi7 iracionalan. m tri pozitivna broja. .-v'a2 4 a+2+v'a 2 4' . Dokazati da je broj Dokazati da je broj Vs iracionalan.v'3 + vS 7.V2' v'5. . . 1 V xS -.jf za A = (2 + V3)-I.. v5 .+ 1 + 2-v'3 ) 1( 1 )-1 13. 17 . v' 2-x v'4 xS' v'2 +" 27. or 3 + v'S.I 2 v3+V2 2-v'3 zaA = . 3.

--".. 2 30:' Izracimati 2 -lA -2 (B _ A ). I -I -1 -2 29. 0 <n< I. r:V(2~r.:) (Va + Vx .h) : ex+ {laxz) . v'2 VB + VI2 . za A = ~3 V3 ' (Vn~ -I -~). I .m. ( + ~X8 . I_ ~] 6 ~. I + 2 ) I ( V:3 .. Odrediti vrednost izraza (Al + B2) Uprostiti izraze: ~ I-n) zaA=3+VS B_3-Vs (~-~ + V I -ng-I + n 2 ' .- (b~+-V-. V2 I ( x2 ) a Vx2• + a . Uprostiti izraze : V (J + a) {I I + a. x + vx-+a ~J 2 v x2 + a 15 4 12) - 36. V2 1 + _ 1_ V2 2ab •+ 2ab tI. V2 1 _ _ 1_ 1.m * n a (Va2bVa + Vb) -' + b(Va + ~) -' + + 2a Vb 33.?'x ?'X ' 37.) .~~+~). x > O....'r. Vs+ V:3' B = vs.v'3 r r(Va + 1 )2 .1 za xV.]-3 4~ (Va + l)3-aVa + 2 Izracunati vrednost izraza 3 38 .n > o.~ Va+x 35.ab~)--l'----.. '45""] [(a + ..0. ( \16+1 + v'6-2 .ea. (2+vm2~~) (I. {l a .V:3 31. a > O. V4_::2+ 4n2 ako je 0 < n < I. x v'2 I 1+ --=== 1. 32.1 -1 !.=a= b ). 1_ I \ 42 --'-":-(":a=-+":"'-Vab'::". X = V '--a--Y"''''2 a =b=g VI-xfl xV. V x2 + a + + -2 . 32) . 2a ' 6 7 . . b> O. Izraeunati vrednost izraza A -I - A = (I . 3a V+ ~ ---.=--- 9 V3 18a -' + 9a -2 . a > 0. 3+ ~ _ I a > 0.V~)(Va.3-v'6 (V6 + II ).! A 12 ' za 4~ (V(1-n) ~.5 . (44: .

-l a Xl = l. v '\ / 56. Uprostiti izraze: 60. ) Izracunati vrednost izraza x> 0.0· x. 57. 59. . b2 b' x" - 0+ x. @ Vx+VY-I + _/ x+vXY a +v'a' . V3 za X=- 4 ([-) aa++V. b > O. a*±l./3-3)2+v'CI2+6V3iB=V 1- C2-v's)2 _ ® (Va-~a-b+Va+~) :(I+V:+!)· -v 9+~V5 . Vx' -x 1 @ 58.. Uprostiti brojne izraze: 1 Izracunati brojnu vrednost rezultata za a = I.b' Vx-vy .] ·u:!::r +'(:+: -. [a'~ Ca~ ~b~) -1_ (a~+/{ b1 rJ ' a > 0.. y= + (x-:-I)V3 za b)x=2-VT [(:1::)'+. Izracunati vrednost izraza: a)x = 2+V3. sa 2 taenoUu od 0. (9 8 9 .0 I.-1 ' Pokazati da je ovaj niz periodiOOl.i~. b= . y > O. A=v'C-. ( 2Vxy a-vaZ-b2J : 4avat=b' Vy x-v'XY + Vy ) x+-VxY· 5 Dat je niz brojeva x" definisan sa 83 (a-v'a'-b2 a + v' a' .1.

68.v'. - Va ± v'b = V + V.. x + v'x2 I 80.c. b > O..l x2 -1 1 1 1 axS = by = cz3 i - x + y.~_~'---.. /3 v'2 +. + l OOv'9+99v100" 2ab J 3 _ 3 _ J x . .. ako je 72. Pokazati da je '/ ax' + /ry2 + cr = v'a + v' b +:. a > 0. e) v' 31 + 12 v'3. ako Je y = x + -v' =------. ~_--'--_---. .' I . A = 2 + . 71. ) Dokazati da je vrednost izraza 70. 4 ' . d .0 I izraze: ..2 + 3. (v'3 + 5)-1.I) : (x . ako je x ~ 2.=- v' 1 . bX)2 2alll (a > 0. Posmatrati slucajeve : Izracunati vrednost izraza : J <a<2 i a> 2. 77. I zra"unatl vre nost Izraza za x = 2 .v'3 iracionalan broj 2 Uprostiti izraz .C'----.+X ~ . (n > III > 0)./2 . 11111 < I.1 (a p (x + X.bx)2 b (l + m ) KoristeCi L agranzev identitet./ 2 +v' 3 + 2 . Izracunati vrednost izraza 0 '.-.2 -Vx'=\..(a .' I ).. Primenom ovog rezultata izracunati sumu : Vx+l 1 1 1 x = a2 + b2 . 2 3 15 ) 1 1 1 I 65. 73.=ba ± Va----VaCb ~2a=2=-=b 1 1 (a + bx) 2 + (a .~ Izraz Vn 1 Vn+l predstaviti kao razliku dva rcdu- ( l' ). 1. J).Z + (a .'2.2mn d) ( 7 + 4 v'3.I (a + a -I) x . (a + bx)2 . uprostiti i izracunati sa tllcnoM:u do 0.. c) V5 .1 (b + b.. v'. gde je ( v'3-1 + v'3. za x = 2. = I. x = 4 (a .. v'5' + 1 xy + (x2 . lII > n> O. b > 0.:vx=n ) ( v' m+xv'x+n + v'm x v'x n -2 zax =v'mn. X-I) za x = -=~­ v'5 -I 7s} Dokazati identitet (Lagrwev identitet) 67. b < a2 ) .a) v' II + 4 V7.x :.1) (a . 1 1 ' za x = 2 . v' x + 2vx=-i + ]I x .+ z. v"'2T. gde je a realno razlicito od nule.. 11 10 ..x 2 x 78. s 2 v' 1 + 1'/2 + 3 v'2 + 2v'3 + .x') . 1 1 xy _ (x2 _1 )2(y2 1)2 + a-I) 7A:J Izracunati 66. ' . ..v'3 v'2 . Uprostiti izraz A = (a + x2 ) . (a > 0)..=. (n + I) n + n n + 1 (~ + ~) : (~ I ) za kovan a razlomka. 2 za x = } _m + nJ 2 . b .I ) 2 (y2 _ 1)2 Y = 2 . b) v' 2 + v"3.v'm 2m 2 .v'3 . I zracunati vrednost y za x = V m ..

y2x. za x = v' 4 (V5 + I) .V3. + . 3 A. ~ 26 .1 Dokazati identitet (2x > y > x > 0) b" =(1 + _ 1 )"_ (1 _ _ 1 )" 1.n 90. bm+ "= "". . (0 <a<b< 2a). / Izracunati vrednost izraza 11m +" = 11m an .1-).v i) = 8. A = -. A +VB 85. Dokazati da je 92:\ Izraeunati vrednost izraza ) A2+ B y = x3 .V3) = I 86. (v' 4 ..=== .-.' I zraeunati vrednost izraza 82.~V2x x Y . 89. ako je 1 1 3 + ax)-l (I + bx) 2" (I - ( I . Izrafunati vrednost izraza Y = x3 + ax + b. v' 3 .. I) 8~ =1 "V4 + 2V3 . V6 ) . 7 .V15) = 2 B 3 3 _---.-n- 2 3 3 ~ ~ bm .2" za _ ~2 +Vb4 + 27 W + l/-~ .v B . 2 -V b2 2 x= 4 +w 27 .Y""4-(V5-=5.. 2" 9.ax) (I bx).2 A2_ za 83._ 84. 4xv2 + 8 13 12 .n Y = x3 + 12x.VB .4V3 = 2 .n.'= 2 • (v'2 .15y'3 3 Y"'-:'-+-5v.v 3 v'x -2vi 88.Vl + ~ V2x. X = V A + VB +V A.Y. Y a.=== yx2 .3x . (4 + VIS) (VIO .Y = I V2 V2 ' I+V ' 2X Y Y 1. Dokazati da je l . V 5· (3 + VS) (VIO . v' 26 + 15V3· (2 .

Z = a 97. i a) Z = . obrasci i definicije u vezi sa kompleksnim brojevima. 102. b) (4 .V 16-v 64+V-49. d) (1. Izracunati I a) Z . Opsti oblik kompleksnog broja + ib. Definicija : 1'2 *L . 94. NaCi zbir cfatih kompleksnih brojeva a) (3 2. 1+ zz - b)V 18-v=50+v=72-v-98. d 1+ i . Odrediti R e Izl.) + + (5-8i) . Naci razliku datih kompleksnih brojeva a) (7 + 9i) . 2..). @.4 .i )2 2 +i 3 +i (Zl . Jm Izi Deljenje: Podeliti kompleksni broj Zl. l..(. 2 + i. b) Z = -. (2 . c) (8 + 4i) + (7 . nule funkcije jem Z 2 (Z2 =F 0) znaci naCi kompleksni broj Z takav da je ! (z) = Z2 . 3 + i 3-2i 2. 101. 2YI) + (3x + 5yt) .32+ 4I. bd) + (be + ad) i.(2 + 81) + (9 . c) (V3 + i.) (. b2 + V b2 • 2z + 3 2 15 14 . V. 12.7 + 91).2i) + (. c) V a2 . I 2. Definicija: Aritmeticke operacije sa kompleksnim brojevima 2-3i I-i definisane su ovako: /a)} J . Z + Z i-I b) ako je z = .1)~ (I5 .+ -- Oduzirnanje: Razlika kompleks nih brojeva Zl i Z 2. (x + y. .. p = Izl = V a2 + b2 .iV2') . a) 4. Izracunati vrednost izraza: 93. Mnozenje: (a + bi)· (e + dl) = (ae . Konjugovano kompJeksni broj za Z je :. c) ( 5x . Sabiranje: (a + bi) + (e + di) = a + e + (b + d) i 100.7 + 2i) (6 + 3i) . b) (-3-4i) (8 + + 21).(. kompleksnirn bro.41) 95. KOMPLEKSNI BROJEVI 96. 2 + i.i2) (V3. = a .8 + 31) .). Pokazati da su Zl = 2 + 3i i Z2 = .51) .2'1I.8 + i) + (2.) + 2x. Zl = Z2' Z. D at je kompleksni broj z .4iz .7 .. II.3i i Jednakost: a + bi = e + di ~ a = e /\ b = e.3i) + ( I + 2. 99. Oznaka. d) (Va + iVb) (Va .3 6 . a2 + 2ab . Z2 ) je kompleksni broj Z takav da je Zl = Z2 + z.i Vb ) 3. Z ako je Z = 1 + i.4i. a) V . GLAVA Izvrsi naznacene operacije: 2. ib. moduJ kompleksnog broja 2 + 3i .6 + i ) . a) (7 + 31) . 5 + 2i) (3 + 2i). b) (. b) 3 + 51 + ( l. b) 5-2i 98.

118.l\=-I. b) y = 2Z2 + z . 104.1.) + iV3 + V I-i .I +iV3)3 ( .I + i IV))"+ ( .'.) = V3 + . 8.7 = I.)2. dan brOJ' Re lz '-. izracunatif (z) i fez) za z = 3 + 2i 114. Neka su Zl i dva kompleksna broja.'20 + i30 + i40 + i50 + i60 + i70. ) Z . 110. Zl\ =. 1 + i)2 + I + i .iV3 )3 = ( 107. Izracunati: a) . Izracunati: 112. 2 +i 2-i ~ 1 + 3i (-4 +i) (-4 .T + e-. {' + ~v.i+ l + i ' Z}.'83. 3 za z = 2 ± .-} = _ '>4:'. i + 2 + i.. Ibn. ®_ (2 + .(3-j_2-~). (. 2 17 16 . i)6' _ i 102 + i . 2. 3 _ 4. 115. (2 . a Relz·zl\= 1. VI v6. Jm{3.iv'3)4 2 = -1. !(. .5 3 a Jm Iz . ( . La. Dat je ko mpleksni broj Zt = 2 + i. .- 2. ZI 1 05. n pruo a) . " .'3 = a) 2 .-- It) LajboicovB jednakost. Z2 116. 117.1 + iv'3)3 _ ( 2 .'25 + (_ i)50 + i62 + . Dokazati da je: 106. Izracunati: 2 + 2 2. Odrediti kompleksni broj z = x + iy tako da budu zadovoljene 119.. a) y = z2 + 2z . Uprostiti izraz 109:-} Izracunati: C J (I+I)3 .103. d) i -256 + i602 + i408 111." r/ (/r'/' . Z = ( 1. d (. Jm Iz . 108.. 3 +.. Izvr~iti naznacene operacije U3. Re {Z I = .i + :24 a) Odrediti kompleksni broj Z = x + iy tako da je l . c) Z = 1 + iv'3 . Dokazati da je b) Odrediti kompleksni broj Z = x + iy tako da je .. v. I + i l . 1 ako je Zl =3+ 2i i Z2 =2+ i. Dokazati: IZl + z21 2 + IZ1 . Zl\ \ I. *) Pokazati da je _Y .bnic je matematiw 18. ' Odrediti module kompleksnib brojeva b) .'V.))(. \~-y ~ 6.. 1 za z = 3 ± 5i.z212 = 2 IIzl 12 + IZ2j2J.I . 31)2 2 +. Ako jef (z) = 2 + Z + 3z2. Odredi realni i imaginami dec broja relacije: I + ii)" g d e ')e .112 + i20I.Jm{~}= ~..I .

gde su x i y realni brojevi. c) Odrediti moduo broja z. ~ . 124. i)6 . z. Rastaviti na kompleksne cinioce sledece binome: 127. zatim odredi realni i imaginarni deo 122. (x .i)4 realan broj. b) a + I. 65i. c) 16a2 + 25b2 • 129.yi . 126. 2y = 12 . (I _ 1)6 unagmaran broJ.. 1= . 3 = I.--. 3yi + 2i = 6 . 5i) +z.i. c~ x + yi . Ako Je a. a) a2 + b2 .. b)' x 2 + 8 1.l )i = 2 _5i. 3i. I 2 ) a.2 = 4xi + 3y + 3i. Z = gde su ~ i y realni brojevi a + ba. . . NaCi x i y iz jednacine kompleksnog broja (3i . (I + I)n 120..I ± iV3 131. 8) x + (2i . Dokazati da je e) (x + iy) (2 + I) = 1 + 3i.2 + ba. 130. ( I . / " b) 2z (3 .. . a) Xl + 1. 133. d) (x .) + 2z - Z 3= 4 + 6i.2 123.y. = 2 ' pokazati da je 121. + a. Z = (I + i)6 . b) a2 + 36b2 .. NaCi kompleksni broj z iz uslova: (z + t) ( I + 2i) + ( I + zi) (3 . a) (I + t)4k realan broj. NaCi kompleksni broj Z iz uslova : @ (2 + . 128.+ iy) (3 . + I = 0 i a.4) +(y . s· 18 19 .7i) = 2 + 4i.J b) Gi"aficki odrediti brojeve z + Zl i Z . 0 . ..)4 . a) a + b. b) (I + i)4k +2 imaginaran broj ako je k prirodan. Pokazati da je (I + .xi . 4i) = 1 + 7i. 5) y = i aa. · I+ i 125.. . a) Sastaviti broj z = x + iy tako da bude Re[z·zll = 18 i Jm{:l} =-H. / (I + 1)6_(1 . b) 5x . . Izraeunati ( I _ I)n-2 ' ako je n prirodan broj. c) 4x 2 + 49 . NaCi x i y iz jednacina: 1321 Pokazati da je a) 3x + xi . Dat je kompleksan broj Zl = 2. 30 .

a) Konstruisati grafik ove funkcije. Date su funkcije: 1° : y = x 2.. c = ° isti polinom svodi se na ax2 + bx. y = -~ x2. K vadratni trinom transformisan u obliku b) PomoCu grafika odrediti tok date funkcije .. . I ~= -- 2a 4a za x E (.. 1.x2 -3.00. d) y = .4. b = ° isti polinom svodi se na ax2 + c. kad se nezavisno promenljiva x menja od . ax2 + c i ax2 + bx su nepotpuni oblici kvadratnog 4 polinoma. fiunk" 135 • D ata Je cIJa y = . 2x2 . a) Konstruisati grafik ove funkcije Za a =1= 0.~) je teme parabole. KVADRATNE FUNKCIJE c) U zavisnosti znaka i promene koeficijenta.!. f) y = -1 xl! + 2. ~ x2 .00 do + 00. b) Pomocu grafika odrediti tok date funkcije. 134. a x nezavisno promenljiva (argument). Data je funkcija y = . 4ac-b2 Konstruisati grafik datih funkcija i odrediti njihove promene gde Je 0< = . b =1= 0.I x-. 0<)2 + ~. za grafik datih funkcija. 2 a) Konstruisati grafik ovih funkcija u istom koordinantnom sistemu XOY III GLAVA b) PomoCu dobijenog grafika odrediti tok (r~cenje. e) y = x2 . koja interpretira grafik posma. y = . c =1= 0.b2 y = ax2 + bx + c = a (x + -2ab)2 + . . + 00). y = 2x2. x2. 2 Za a =1= 0. a ~o se more reCi ° Izraz oblika ax2 + bx + c za a =1= naziva se polinom funkcija drugog stepena sa jednoru promenljivom.y =. c) y = 2x2 + 1. 138. 3 Prethodni izraz krace se pi~e y = a (x . 20 21 . Konstruisati grafik funkcije y = Ixl! . 3.11i ispirati njene promene tranog trinoma u Dekartovoj ravni XOY.-. gde su a. b . 136. xl! + 9. c konstante. b ) y = . 4a 137. znak. Za a =1= 0. 4ac . nule i ekstremne vrednosti) darih funkcija. x2 i: 2 2°: y =. b. . Date su funkcije: " naz iva se kanonicki oblik kvadratnog trinoma. ~ x2 + 1: Polinomi: ax2. ovaj oblik se cesto naziva . opadanje. navedeni polinom svodi se na ax2. b = c = 0. 1 a) y = .. 2: i op~ti oblik kvadratne funkcije. Tacka T (o<.

(x.. a ordinaru osu u tatki B (0. zatim c) y . 140.3.0) c) funkcija ima minimum .I )2. b) y = . odrediti vrednost parametara 1 1 1 piqtakoda: 147. a) y = _ ~ .x2 +2x.3) ( ~y = x2 + 2x + 4. 7 i f (.iti koeficijeme sledecih funkcij a : "7' ~ ~.b i c tako da je f(2) = 0.1 Data je funkcija f (x) = ax2 + bx + c.00. q i c tako da grafik funkcije prolazi krot tatke A (5..5 i ispitati njene x E (. zatim nacrtati grafik dobijene funkcije i prou- 1 1 oti njeD tok. 2) = 8. 8x + 8. 2x2 + 4x + 6 .6 i ispitati Djen tok. a) y = . f (3) = .xl + 2.1.x2 1 i ispitati njen tok kod 151. 3 ·3 3 3 3 3 Svedi na kanonican oblik.3) i da je f (6) = 5. 22' Adrediti vrednosti parametara a. 149. b) Grafik tunkcije dodiruje apscisu osu u tatki C (3.. a) y = x2 . .+ x .. dobijene funkcije.00 do + to. 4x + 4. 139. 4 Ixl . Nacrtati grafik funkcije y = 2x2 .lx2. y. b) y = .x2 + 3 Ixl + 4. Odrediti koeficijeme a. b) y = . zatim ispitati promene 1 1 145. Konstruisati grafik funkcije y = 14 .0). 146. a) y = . Date su funkcije (u zadacima od 140-144). a) y = 3(X . Konstruisati grafiR i ispitati promene funkcije 159.. b) y = . b i c tako da funkcija ima nulu 3. ekstremnu vrednost za x = 1 i da je f (2) = .0). Ixl.". 2 158.. 150. a) y = 2x2 .4 za x = 1.x2 + 6 Ixl . b) y = x-Ix + x21. x2 + 3x + 8. 148.0). 8 dobijene funkcije . Q3lx2 . a) y = . .---. x2 + 2x. a) y = x2 . zatim nacnati grafik 144. 6x + 9 b) y = . 8..~ +. x2 + 2x + 1. 2 x2 3 ( 1 3 a t a je funkcija f (x) = ax2 + dx + c.i ispitati njene promene. b)y = . is pitati tok i skicirati grafik funkcije. 142.x2 + 2x-4· 2 2 3 ' + a) grafik funkcije sete apscisu osu u tatki A (. 11 . a) y = x 2 . 2 b) = .! x _ 8 "\ b) y = - 2 x2 +- 8 X +.x. Data je tunkcija y = ax2 + 2x + c.= 1x2 . 143. . zatim konstruisi grafik i odredi tok ~ata je funkcija f (x) = ax2 + bx + c. y=-x2+px + qtakoda a) grafik funkcije sete apscisu osu u tatkama A (l. Konstruisati njihove grafike u Istom koordinatnom sistemu i ispitati promene za 152. 2x2 . promene kad se x meDja od . a)y= .2.. 154. b) y = -~-2-4x-4.0) . b) grafik funkcije dodiruje apscisu osu u talli T (4. + 00). Odrediti vrednost parametra 141.I )2.1.. a i c tako da funkcija ima nulu . Odrediti vrednost parametra p i q funkcije a) y = Ix-x2 1.3x + 21. a njen grafik prolazi kroz tatku M (3. Odred. B (4.0) i B (3. svako x: 153.. 22 23 .x2 + 6x-9. c) Data funkcija irna maksimalnu vrednost 3 za x = 2. 8x . Data je funkcija y = x2 + px + q.5). Konstruisati grafik funkcije y = . 3 / 155.

Odrediti parametar k tako da je f (3) = .7.5). 5-. M (3. Pokazati da je tri puta veta od visine.m) x + m. treba podeliti na dva deJa. 164. Pokazati da su Odrediti parametar a tako da funkcija postiZe maksimalnu vred- nost . 161.r>-<"'". 178. tako da za + 2 funkcija ima maksimainu vrednost. Ako je f (x) = ax2 + bx + e. (p + 4) x + p + 3. odrediti vrednost parametra e. Za nadenu vrednost para- f (x) I . odrediti funkciju f (x .(11'1 + I). Za nadenu vrednost / parametra konstruisi grafik i ispitaj tok funkcij e 175 • P0 k azan. f(x + 3)-3f(x + 2) + 3f(x + 1) .8. b) Funkcija ima najmanju vrednost . U funkciji y = (m + 2) x 2 + ( I . 177. Za nadenu vrednost parametra ispitati tok i konstruisati grafik funkcije. 6x+ 6.. odrediti para- I . A) x 2 + (5 + ).b = vb x2 - . 169. 2ax + av b 165. d a Je .3x + 2. Za nadenu vrednost ispitati tok i skicirati grafik funkcije. Kako treba podeliti taj komad zice? a) Funkcija ima nule .) x - Odrediti parametar A tako da grafik funkcije prolazi kroz tacku 3 (A + I). r.I). Data j~ funkcij a y = ax2 . Gde treba preseei f icu da bi zbir povrSina. Ako je f (x + a) = x' + x + 2. 2 funkcije za a >0 i b > O.(4 + k) x + 8 Pokazati da su 3 + v3 i 3. f (.x2 . f ( I). od jednog dela napraviti kvadrat. Data je funkcija a -b .2 i 3. U funkcijiy = (m . 162. koji se moZe upisati u dati kvadrat stranice 6 em. tako nastalih figura bio najmanji? 24 25 . U funkciji y = ). Ako je f (x + I) = x 2 . V3 nule funkcije.2. Razloziti broj J 8 na dva sabirka tako da suma kvadrata tih sabi- Odrediti A tako da funkcija ima ekstremnu vrednost za x = 2 raka bude minimalna . 1 za x = 2. Dokazati· da se kvadratni trinom y = ax2 + bx + e moze pred- staviti kao kvadrat binom ako i same ako je b2 . Data je funkcija f (x) = x 2 .160. 181. I) x 2 . tako da funkcija postiZe minimum . I n ul a f un k" ClJe M U funkciji y = (p . y. i f(~). . 4ae = O. izraamati f (0). x = va+vb 166. zatim skicirati grafik i ispitati njen tok. + I) x + 2 (A + I) 179. Komad lice dug 40 11'1 treba podeliti na cetiri dela.f (a + I) parametra m. 168. obrazovati funkciju f (x ).4) x . za b > 0 metra p nacrtaj grafik i ispitaj tok funkcij e.f(x)=O . 1- 2x +vb. Cija je osnovica 170.vb 7"\ metar p tako da funkcija ima nulu 5. odrediti vrednost 171.I) x 2 + (m . Data je funkcija f (x) = (4 . Zatim za dobijenu vrednost parametra konstruisati grafik i ispitati promene funkcije. Za dobijene vrednosti parametra nacrtati grafik i ispitati tok fun- kcije. od drugog pravougaonik. Odrediti stranicu najmanjeg k-vadrata. 2x . x = vb. y = vb x2 . Dui: a podeliti na dye dui:i tako da suma trostrukog kvadrata prve dui:i i dvostrukog kvadrata druge dui:i bude minimalna.b nule. .a).?('. U funkciji f(x) = (I + k) x 2 . metar m tako da funkcija postiZe najmanju vrednost za x = I. 174. tako da se od 167. U funkciji y = ~ x2 - 4x + e. Komad l ice duZine 56 em. odrediti para. 180. (21. U funkciji y = x2 + px + q odrediti parametre p q tako da tih delova sastavi pravougaonik maksimalne poVliine. Data jef (x) = xL x + I .

2- x2-2x + m > O. sestougla ABEFCD bude sto manja.!. Izracunati dimenzije i povrsinu (m je realan broi) pravougaonika. minimuma pomoeu strane a trougla. njegov'obim iznosi 193. rastojanja od temena trougla ima najmanju mogucu vrednost. b) x .a)2 + (x . ABC poznate su dve strane Be = a. U {.. povrsine. c) Graficki predstaviti parabol~ iz datog skupa za razne vrednostia· 190. A C = b i visi na Date su funkcije: CD=h. pa je nad duii BC opet kon- struisan kvadrat BEFC. NaCi maksimalnu vrednost funkcije y = (a + x) (b . tako da mu dva temena leze na osnovici trougla. b) Da. a) Odrediri parametar III tako da ekstremne vrednosti o. (a + b) x + ab i x2 .( Neka je M proizvoljna tacka date duZi AB = a. + (x -C)2 27 26 . Odrediti dimenzije i povrsinu pravougaonika. b) Odrediti onu parabolu datog skupa koja dodiruje x-osu i ~. 1~ Odrediti najmanju vrednost izraza . y=X 2 -l/IX + III. '\. (Takmicenje II stupnja iz matematicke skole 1968-69 g. ako sn x i y pozitivni b) Odrediti fiksnu tacku kroz koju prolaze sve date parabole. abo 183. x y c) Graficki predstaviti parabole iz datog skupa za razne vrcdnosti k. Nad AM = x a) Odrediti geometrijsko mesto temena datih parabola kada se a menja. Ko- ~ like su dimenzije pravougaonika? 195.. preCnik. a) Pokazati da sve parabole datog skupa prolaze kroz d. U polukruZnici preenika 10 em. Dat je skup parabola y = . Kolika mora biti tfSnovica trapeza da bi njegova povrsina bila maksimalna? x 2 .povrsine. U trouglu osnovice a i visine h upisati pravougaonik maksimalne naJmanJu vrednost a. ~-. cije su strane paraleJne sa dijagonalama kvadrata. Data su dva trinoma 200 em. b)2 + >. Odredi polozaj Tacke M tako da povrsina b) Odrediti fiksnu tacku kroz koju prolaze sve date parabole. x) sis tern nejednacina: mx + m -1 <0 192.) at jc skup parabola y = ax2 .pravouglom trouglu cije su katete a i b upisan je pravougaonik Dokazati: maksimalne povrsine. e fiksnc 185. 2x +I (a rcalun broi) 18. I) x 2 + 2mx + 4 dva na drugim dvema stranama. . +.182.:2 . b) Za nadenu vrednost paramctra III rcliti algebarski i graficki 191.1 a) Na datoj visini odrediti tacku M tako da zbir ':vadrata njenih y = x 2 -2x + Ill. realni brojevi takvi da je x + y = 5. Kako treba ~ izabrati katete _da bi hipotenuza bila minimalna? a) Odrediti geometrijsko mesto temena datih parabola kada se k menja. upisati trapez kome je duZa osnova Tacke A i B i odrediti te Tacke. konstruisan je kvadrat AMCD.-. Dat je skup paraoola y = (m . Uglovi na veeoj osnovici trapeza su po 60°. je z?ir vrednosti od x u oba trinoma za koje oni dobijaju 184. tako da se jedno teme pravougaonika a) Da je zbir njihovih najmanjih vrednosti poklaR8 sa temenom pravog ugla t raougla. U kvadrat strane a cm upisan je pravougaonik maksimalne parabolu Cije je teme tacka B (B ne lezi na x-osu). U . a druga 194. a ostala tri leze na 2 stranama trougla. (a . a da mu obim ima maksimalnu vrednost..'m b) Ako je dati trougao jednakostranican izraziti velicinu dobijenog funkcija budu jednakc.!.(k + I) x + k (k realan broi) 187) Obe katete jednog pravouglog trougla iznose a em. NaCi najmanju vrednost funkcije y = (x .

Jednai!ine oblika 201. 1 Ako je nezavisni clan c jednak nuli jednacina (I ) se svodi na 0 ax2 + bx = 0 (2) J ednacina (2) ima dva reSenja i to .-. (3) JednaCina (3) ima dva reSenja i to Xl = lfC· V . a) NaCi geometrij'sko mesto minimuma funkcije kad se k menja.3.a .x2 + 2xy-4y2 + 2x + 10y. Ako su koeficijenti b ill c jednaki nuli.y) = x2 . a Jedno reSenje je uvek jednako nuli. jednacina (2) postaje ax2 = 0. Y = O. 2kx .JEDNACINA S JEDNOM NEPOZNATOM f(x. b Xl =O 1 Xz = --. KVADRATNA .. lOy + 20 Naziva se potpuna kvadratna jednacina s jednom nepoznatom. I + 2k2 . Odrediti maksimalnu vrednost polinoma 4. ako je i b = 0. y) = x2 . 199. za a *0 (I ) f(x. liC V.198.2xy + 3y2 .y) = . IV GLAVA 200. 2xy + 6y2 . pozitivna za svako x i y . a c 0 * 0 tada jednacina (1) ima oblik ax2 +c= O. b) Na osnovu tog geometrijskog mesta ispitati prirodu nula date funkcije. Gde je k realan pararnetar. 29 28 . 2 Ako je b = 0. 12x + 2y + 45. Dokazati da je funkcija =2 + bx + c = 0. Data je funkcija: x2 . 1 X3 = . tada su oba reSenja jednaka nuJi . jednaCina postaje nepotpuna kvadratna jednaCina i tada mogu nastupiti sledeCi slucajevi: '. 2x . Odrediti najmanju vrednost polinoma f (x.

. a) (x .. a) k 2x 2 .~a simbo- li~ke aJgebre. matematitar.. b) x(x + a) = a(x + a). . r + X.. reSenj a su _konjugovano . 3° b2 .m2. -b +V b2 -4ac Xl = .x). Fransoi Vietee (1540-1603). (x . 31 30 . (B) 205. 2 . - a (1) a Z bir rclenja jednak je koliCniku koeficijenata Jinearnog Clana Potp'una kvaqratna jednacina (i) ima dva koren a i to sa promenjenim znakom i koeficijenta kvadratnog Clana. a imaginarna ax2 + bx + c = 0 a b .' . 9 3 36 5 2°' b2 . 2)2 + (2x + 3)2 = 13 . i . 4ac i mogu nastupiti ovi siueajevi: 7 2 5 2 202.. Xl !2 = -k ± V k2-C (C) b) m2 (Z2 . 4ac < 0. m)2 + (y + n)2 = m2 + n2.ax) (I + bx) = ab (1 . (2) 2a a . 25).. 36) (x . a) . a2 + 2ab . 4ac = 0. Viet je jedan od osniv..-. b) = (b + x) : (a. 25) = n 2 (a2 . r .x) (b + x) + ( 1 . za a = I obrazac (B) ima oblik 206..r). negatlvno. = 0. Xl + X2 = . linearni b) (X .. b) (a . a) 4x2 .- c Xl ' X2 = . 8) + 36 = O. a)2 .b2 = 0.-.2y) = 5 (2k-y)(2k + y)+m". 15) (2x . b) . a) (m + 2y)(m.- 2a kvadratnog clana. 3 2 I (A) 204. a) a2r + bx = b2x + ax .) Obrasci koji predstavljaju vezu izmcdu resenja i koeficijenata kvadratne jcd- naCine poznati Sll pod imenom Vietovi obrasci po imenu velikog francuskog ~7.x= . Obrasci za r eSavanje potpune kvadrame jednacine: Jednacina (1 ) se reSava obrascem c) y2 _ m2 = 2(y + k)(y .kompieksna 203.a) + a2 = 0.. Priroda rclenja potpune kvadrame jednacine zavisi od pot- korene velicine (diskriminante) ReSiti jednaCine : D = b2 .7225 = O.4x. O va reSenj a su realna ako je . Veze*) izmedu reSenja i koeficijenta jednacine (0) (x + a) : (x .04x2 . ak'0 Je - c - .--. m2x = nXl. pozitivno. . . c) 0. b) 1. r= I 1° b2 .2x (x . reSenja su realna i jednaka.-.. tj . 4ac > 0.nXl. reSenja su reaina i razlicita.n2x .b -V b2 -4ac Proizvod rclenja jednak je koliCniku slobodnog clana i koeficijenta X2 = . koeficijenat je paran b roj.. 4 3 3 Ako jednacina (1 ) ima oblik ar + 2kx +c = 0. k) .::.. koristi se obrazac c) (2x . . c) (y . 0. 7) .

x2 + 2x-3 x2-2x-15 228.A) x2 . 32 3 33 . x+1 x+2 x-I x-2 c) x2 . a) . dobijena razlika je tri puta veea od samog broja.l ) x + 11 x Koja relacija postoji izmedu koeficijenata a i b. ~ Koji broj pomnozen sa svojom petinom daje proizvod koji je 5 puta veCi od samog broja? 227.3A) x 2 -17A + 3 = 0 g (2x + 3)2 3 (3x-2)2 5 ~ =O. Odrediti parametar A tako da jednacine : a) (A-2)x2.- a-x a+ x a2 . Za koje vrednosti para metra A u jednacini x2 . b) 34 + 2x +I = 2x . 2x 2x + I' 220.) Data je jednacina ax2 . mJ 2a + b + y y-2a + b 224 Visina jednakokrakog trougla jednaka je ~ osnovice. . r) (5x2 . -b+x b-x .4 1 208. A = 2Ax2 + 3. Odrediti tri broja od kojih srednji je za 5 veci od najmanjeg i za 5 manji od najveceg ako se zna da je proizvod krajnjih brojeva p2 p'l jednak nuli.I. Za koju vrednost parametra A jednacina 4 3 (12 ..5? 212.x2 215. X - I +_ I 2= 3 (x . b) AX2 +4 = ".4 x + 4 3' 4x2 . c) 5 . G. Izraeunati stranicu sestougla. 2 I 2 3 + . Povrsina pravilnog sestougla je 96 v3' em2 . 15b + 25 = O. I) x2 . Aim se od kvadrata nekog broja oduzme proizvod tog broja i broja 7. 3x . Koja relacija postoji izmedu / koeficijenata a i b. 223. 2 209.= 2- x -2 x + 2 6 b) jedan koren je jednak nuli i resiti je u oba slueaja. 5 ima jedan koren . x + 5 5.2bx = O. . ako mu je povrnina 48 em2 . Odrediti y+2a-b 2a + b-y 3 stranice i visinu jednakokrakog trougla.b2) x 2 214.2.2 I a) koreni su suprotni.-+ ..A + I = 0. d) (3 .x +5+x = 100 .= 3 . I + 2x + x2 = (I + 2x + ~) p2 . 2x-1 x-20 217.x 25.4)lf.. I) A = 10x2. d1 x + 2 '~ +- x. x.I I . 2U.4? 2~ Data je jednacina (2a .2 = A.x2 225.. 10 = x2. ako je jedno reSenje ove jednacine 4? e) 2Ax2 . Odrediti taj broj.x2 ' -:. 5 (A2 . imaju realna reSenja. x 2 _a2 2a2 + 2b2 b2 . x + 4 x. ako je jedno 3 2 8 24 rdenje jednacine .2A +3= O. £s) _ 1_ + _ I _ + _ I _ + _ I _ = O. 221. hZ ab - a2 + 2.I + 2x + I x2 . (a2 .

-= . 2 2 i --=2x .3)2 x -I I (x. c) 2x2 . 'f46. 238. / x2+ x-6 x2 . I )(x . ~ (x . 3) = O. 1 -. .I 233.x) (5 .9 232. lI x + 0.2x)(4 .-2 1 1 1 3 251. 2x+ I . 5x 5 4x . d) x 2 .(a2 + b2 )x + ab= O.- 8x + 29 x + 5 x + 5 x2 . 253. 2x .3x _ x . 8z + 41 = O.= I.b) + IJZ.1 --~­ _ _ . ---=-:. . d) (a2 -b 2) x2 . 25 = 0.1.x) (3 D.3V2 + 1= 0.(x + 4) (x + 3) (x + 2) = x .. +1 x2 . . x (b + x . 255 x" .y + I.0. c) (3x + 4)2 + 25 = 0.Y +5= . 5)2 + 5.x)(40.x V3) = 0.a2 + 8ab . a) (z .(3-2 V 2 )x + 4-3 V2) = O. 15b2 = 0. .I_ x -I 6 236. 3)2 .00 1 = 0 .2 ( 1 . I 2. + -.4 x2 -7x+ 10 237. b) 0. 3x . a) x 2 .---. 3) (x .- x 2 + 25 = - 5 .. 25 = 0. (4x . .9 b) (2x .5x . 230.- 5 . 242.+~ __ 2x . (x + I) (x + 2) (x + 3) .y .. y.. 1 __ _ 1 c) (x . a) x 2 . 5)2 +5= O.4x + 13 = O. x + 3 x 2 -9 3. 2 . 5) = 4 (x ..a)2 + (x . aJi y2 + I:?y . 2.=.81 x + 9 x . 13 = O.4 + (x . 4ax+ 3a2 = 0 .x)(4V2 . 3.6)2 1 x -II + (x .b)2 = x" .I = 0. .I = -x+.x .6 x2 .8x + 12 234.y ...3a) + a (2a + b) = 61JZ.x (a + b) + a (a .' / v .L + ::.. a) (x .5. ~2 2 2 1 2 " 17 239.3 .:. x2 - ..x. 229.(3 + 2 V 5)x + 7 + 3 V5)= 0.. x(x ±..-+-... _ 3 9 2 9 18 '--- 1W x2 . 4 3x + 16 235.5 + 7 . 5x +6= 0. 3)2 + (z . 9 = 0. a) x 2 .4_ +x _ . 2c).J x . 2) + (x .2x2 . 245.5x . 250. . b) (x + 1)2 ..42 = 0. -. d)" = c2 + d(d . 10 x2 + 7x + 10 x2 . 3 2 4 3 4 252. x2 . .34. (x . 2)(x ..x --. 12) (x V2 . b) x 2 + 2a3x . 3)2 + 12. (x -c)2 + (x . I) = O.. . 3' 34 •• .6)2 1 + c) 9x2 -36x + 37 = 0. .I) 2 x . 2x 243.) ( 1 +V2) x" ..35aG = 0.(2x .-I -x ~1 . 247.. b) x 2 -3. 3) + (x .x) \. I) (2xV3 . 8x + 29 c)" x + a"x = a3"x + at".. a) x 2 + 2bx . R eSiti jednacine : (x-20) (x -lO) (34.x 3 + x 231.8x + 12 x+ 7 x+ 7 x2 .\:-28 = 0 . d) z2 . 2)2 . 10 2 + 3 =0. 241. ( l .9 x 2 .----'-__ 24 9 .2 + 12 (x .-- 2x 2.O.V2)x . ) b) x2 3ax + 2a2 + a .6x + 58 = 0 .. ~(x + 5) x . c) x 2 . 4)2 = (z .5 244.

ax (2a .m+O 36 37 . = a3 . 2 (n + 3) 258. (2A-I)x2 + (A + 2)x + A-I = O. a drugo harmonijska sredina brojeva a i b. ab (a + b . a-x2 a-I 273.. x2 + 2x .2 (m + i) x + m2 .b) = 0 Pokazati da je jedno reSenje aritmeticka. m2x2-m(5m+l)x-(5m+2)=O. 2ax = 9x2 0 Pokazati da je jedno resenje aritmeticka. a + 6b x + 3b a -6b = _6b . 3 + 21. 263.2nx2 + n2x2 (~r -(~r 264. Ix . x (a + b) + . (4m .+ -.. 274. a drugo geometrijska 278. nx-x x2 . Ix + ·21 = 4.= I + nx m-x x-m 282. = 1.. (A + I) x2 + 2 (A . = O. x2 + 2 (3 . 270. x2 + a2 . a a-I 21 · . .256.2 lOX-3~ 260. 2 (A . x + m_ . x) 287.(a + b)2 x .2) x .+ . 2x) = o. 283. Data je jednacina 2 (a + b) x2 .5 Ixl + 6. a + 4b x+2b a -4b x -2b 4b a 272.I) % + 41. 265. 275. x 2 .I = O. A) x . . 8 Ixl + 15 = O. x-m x-n m n Odrediti prirodu reSenja kad se parametar m menja cd . U jednacini 4x2 . rametar m tako da koreni jednacine budu jednaki. '\ (m-2)x2-(m + 1)% + 4 = ° . x 2 + 3 Ixl + 2 :....4) = O. oX + I + x 2x-3 18 x2-3x 2x . .-. (a _ x)2 . 266.. x2 ... ..n = I ~ . 261. 3 Ix + II + 3 = O. x -3b a ~. + I = o.. 5 = O.I I . x-m x-n 3 x-n x+ m 2 o 284. x2 + Ix + 31 + Ix . 288. 31 + Ix + 51 = O. 5 277. O.. . I I I I 268.=-+ . <Xl do x-n x-m 10 + <Xl u sledecirn jednaCinama: 269.x .2ab (2x . (m-2)x2-(m + I)x + m + I = o. m2 x2 281.31 = 4. 2n + nx 2x-x2 x2 -4x 259.a .18 2 + 3x - . U jednacini odrediti parametar A tako da one imaju dvostruko reSenje: . . Ix 2 -8x + 121 =x2 -8x + 12. 271. 6m = O. 1x2 -3 Ixl + II = I. 3Ax2 + 2 (JA + 4) x + 31. Data je jednacina 2x2 . 267.. 3) x2 + 2 (3m .(21. + . ' 279.= _ .2) % + 7 . ReSiti po x jednacine: 280. 2x Ix .3m . 2~. Odrediti pa- sredina brojeva a i b.

20)2 . f (x) = 4 x I + x -I.b~) x + 2ab (a + b) = 0. Ako je a + b =F 0 jednacina x -I (a + b)2 x 2 .5 b) Skratiti razlornak . Dokazati. I + 1. za koje jednacina 295. reSiti jednacinu J (x) = 2 . x+ 3 xS -9 x-3 2911'.t2+2x xS+x2 korena.a2 a 2 -9 rna ko)a dva bro)a ko)a D1SU IStovremeno jednaki nuli a + b =F 0 resenja jednaCine su realna. Data je jednacina (a + ~) x . Dokazati. Odrediti sve vrednosti pararnetra a. gde su a i b 2x x2+8 2 a2 + 3a 3a . 293. b i c [ako je a (b . b) = O. 39 38 . ) Za koje vrednosti pararnetra a jednacina ima dva rea1na nejednaka x + 1 x2 2. Odrediti sve vrednosti pararnetra b.c) x 2 + b (c .4b-+ x2 =0 B = (x2 . Data je funkcija x+ 1_ 2 294.. ReSiti jednaCinu x-a 10 44 297. Dati su izrazi: 289.• 16)2 2x -b2 + . ReSiti jednacinu I f(x) = x . zatirn reSiti jednaCinu: 291.2ab (a2 + b2) = O. Uprostiti izraz .b2) x .+ . a) Skratiti razlornak y = - B b) Resiti jednacine A = 0 i y = 2.x . J?ata je jednacina a (b .' 2 ~+kx-2=x-l.4 f (X)=X2(X+l)( _ 2 _ _ ~_ . U sisternu a) Resiti jednacin~tx) = 0 kx + 4y = 5 f (x) .b) (a 2 .(a2• + 4~b "!.9) (x + 3) b2 -1 6 4b . 296. x -2 x+2 x .2.~' irna rea1na reSenja.+ .(2x .288. a) x + c (a . { (k + 3) x + ky = 7. za koje jednacin a 9 A == (2x2 + X . ' .(a . 290. . 299. Date su funkcije: Za koje vrednosti parametra k jednacina irna dva realna nejednaka f(x) = (2x + 5)2 + 8x + 20 + 4x2-25 korena.c) =F 0] reSenja date jednacine rea1na i odrediti reSenja. zatim reSiti jednacinu. g (x) Pokazati da su za svako a.b2 A irna realna reSenja.. g(x) = (3x + 4)2_~x -I )2 292.= 0 . irna realna reSenja..1 g (x) Odrediti pararnetar k tako da sistern bude nernoguc.

.x)(3 . MN paraJelna sa AB i da je Ako podelimo taj dvocifren broj \ zbirom njegovih cifara. Cifre desetica dvocifrenog broja je za 2 veea od cifara jedinica..18zi 1 km viSe na cas od drugog. ga za 12 dana. B . Odrediti ove ove polukruZnice spwtena je normala MN na tangentu u tacki brojeve.. Cija je cifra jedinica za I veea od eifre dese.2. Iz tacke M 302. Jednom radniku potrebno je 10 dana vi§e da svrii taj posao nego drugom radniku. .!BC. eka Je radi toga stiZe na koru jedan cas ranije. polukruZnici tacku M bliZe taCld A nego B tako da je tetiva 306. tice.. Ako rade zajedno svr§iee a) I(x) = O. Ako je 310.I )2_(l .. 304. Dva planinara su krenula istovremeno na kotu koja je udaljena uocena je proizvoljna tacks M. da napuni isti bazen dva casa ranije od druge.. Data je polukruZnica nad preenikom AB = 2R. NaCi tri sukeesivna eela broja cija je suma kvrrata 110.:. U kO)1ffi svaka slavina odvojeno puni bazen? granicama mora leZati k da zadatak bude moguc? 40 41 . AB2 + AC2 + BC2 = 412 (I data duZ) reSiti jednacinu (f (x)]2 = 4x + I 314. jedna slavina odvojeno moze b) Odrediti poloZaj tacke . dobija se kolicnik za 40 manji od broja napisan isti ciframa obrnuum AM2 + mMN2 = (m ... (x .. Odrediti na . Jedan od njih pn. x < 2.. Koliko kilometara na AM=x cas prelazi svaki od planinara? a) Izraziti duZ PQ i povriinu trougla M PQ u funkeiji od a i x. 311. 300. Dat je jednakostranican trougao . NaCi ovaj broj. Dva radnika treba da svr§e jedan posao. 308. 12 te tacke spwtena Je norm~a 30 km od njih. Za koje vreme gde je k dati pozitivan bro).3. Na njegovoj str~ci AB=a 307.' 2 { lx. . Koji poligon ima 170 dijagonaJa. Zbir kvadrata od 3 sukeesivna parna broja je 200. a normal a MQ nn stranu AC. Dve slavine pune bazen za I ~ casa... Odrediti stranice ovih kvadrata ako se njihove povr§ine a) I (x) = 3 odnose kao 9 : 4.~a duZ PQ ima duZinu ~h. x . Stranica jednog kvadrata je za 2 m veea od stranice drugog kvad- rata. 313. Naei dvocifren broj. a proizvod trazenog broja i zbir njegovih cifllra jednak je 616.:. Koji su to brojevi? 4 305.. Za koje bi vreme svaki od njib b)/(x)=4.. Izracunati duz AM = x tako da je 303. MP na stranicu BC. Ako je A na njoj.. Razlika kubova dva sukcesivna eela broja je 91.. Data je kruZnica poluprecnika R sa centrom u 0 i fiksna tacka 301. 315.. . 9 AM+ MN=-R.. b)/(x)=-1.w: tako . II VIS lOa trougla ABC.. U kom mnogouglu broj strana jednak je broju dijagonala? -IOx + 9x2 I (x) . svr§io taj posao.. ReSiti jednaCine 309. Odrediti polozaj promenljive tetive Be koja je normalna na polupreenik OA tako da je I (x ) = X + 2. I) R2 (m je dati broj) redom i ostatak 4. 316. Data je polukruZnica nad preenikom AB = 2R. -.) ReSiti jednacine 312.

Iz- racunati ne reSavajuCi jednacinu vrednost izraza. 324.I . X . I Y I = Xl + -I Y2=X2+- Xl X2 d) Xl =2+VJ3 i x2=2-V13 e' 4 4 326~ Neka su Xl i X2 reSenja jednacine. fo rmirati jednacinu drugog stepena a-I b-I po y sa reSenjima : c) xI=a+Vb i x2=a-Vb. I X2 = . . b) XI = 2~ i x2 = 1 ~ Y2 = Xl + Xl + X2 + X2 ( I I ) 2 3 2 X2 X2 +I Xl Xl -f. I = 0. a b 325.X . 3. U kojim granicama mora leZliti A da zadatak A = 4Xl3 .2 = 0. I x2. X2 . Data je jednacina 3 x2 . . 3x . Data je jednacina 3x2 + 5x .1 320.2x + A= 0 (A =1= 0) a) NereSavajuCi jednacinu izracunaj i neka su YI i Y2 vrednosti koje dobija trinom Xl3 + X23 i X1 3 • X23 . a b YI = Xl +I Y2 = X2 +I a b XI . Ne reSavajuCi datu jednacinu.. c) Xl = 3 + V3 i i X2 = 3 . Ne reSavajuc.v'3 i.6 = 0. visinu h i zbir kateta s. a P povrsina trougla AB C. Izracunar hipotenuzu pravouglog trougla znajuCi hipotenuzinu 322. Izracunati vrednost sledecih izraza: KoristeCi Vietove obrasce sastaviti jednacinu cija su reScnja: 318. kad se zameni X sa Xl X2· 42 43 ..vI 323~ Xl X2 Xl X2 Data je jednaCina 2x' .3i i X2 = 2 + 3 i. c) = 2 V3 i = V3. 5+3V2 . a) Xl = X2=- a+ b a -b . . 5-3 V2 319. d) = 5 + V2 i = 5 . Ako / SU Xl i X2 reSenj a jednacine 5x' . cija su reSenja Xl i X2. YI = Xl3 i Y2 = X23. X2= . I . c) Odrediti poloZlij tacke M i tako da povrsina trougla M PQ c) Izracunati ima vrednost AP. 3XIX23 . gde je A dati pozitivan broj. b) Sastaviti jednacinu po y cija su reSenja Y = x2 + A X + "h2. . reSenja. I datu jednacinu formiraj jednacinu drugog stepena po y Cija su d) Xl = . Cija su reSenja Xl i X2· b) Xl = -. a) Xl = 6 I X2 = 6 b) Xl = 2 .5x + I = O. 3X2Xl3 + 4~23.. Neka su Xl i X2 reSenj a jednaCine 6x2 . . bude moguc? 317. a)xI= -7 i x2= . 7 = 0 cija su reSenja Xl i X2 x2 .

re1acija X1 3 + X23 = 7. + I) + (m - 2 (m X 4) = 0. . (m . 3Y 2 = I. 340. 1 c) Sasra viti jednacinu po y tako da joj re5enja budu 334. U jednacini 2x2 + 5x + 2m2 . ntt2 .ina: ~ x2 . 2 (m + I) x + m + 3 = O.4m + 2 = 0 odrediti m tako da tako da je 2x1 . ( 4 X1 + I) ( 4X2 + I) + 2 = 20. jednacine. (m . 2mx + m2 + 1 = 0. X1 X2 3 U dobijenoj jednacini odrediti m tako da je n r 335.2x2 = I. x2 . 8x2 . IU jednacini (m + 3)x2 . b) Odrediri pararretar m rako da je 333. re1acija . zatim reSiti jednacine: (m . 3X2 i Y2 = 2x2 .. 2)2x2 . 332. re1ac1Ja - 2 + . .. ~Xl. re5enjn X2 . relacija X1 2 + X22 = 16.I(~ . 2 (m + I) + 3m + 1 = X O. 3mx + m 2 = 0. relacija _ 4_ = ~ +~_ ~ b) Formirati reIaciju nezavisnu od parametra m. koja eg-. 2) x2 . x2 + (m .2) X + m (m . re1acija X2 = 3X1. m2 . X2 = 3. XJ 2 + X22 = (X l + 2) ( X2 + 2) . 2m = 0. relacija _1_ + _I = 2.2 (m . Za koje vrednosti parametra m jednac. 5 = 0. Pokazati da vrednost izraza odrediti pararnetar k tako da: a) X1 2 + X2 2 = 3. 337. mx . 3 = 0. I) x2 . koja postoji X1 X2 Xl X2 2 izmedu re5enj a Xl i X2 date jednacine. x2 . gde su Xl i X2 resenja odgovarajuce njeni koreni zadovoljavaju relaciju Xl . 331. U jednacini je suma kvadrata njenih re5enja jednaka 52? Re5i jednacinu u ovom slueaju.75. Xl %2 ne zavisi od parametra A..4 (m . X1 2 X2 2 4 a) za koje vrednosti parametara m data jednacina ima resIna ~.. 2 X2 Xl 342. 1 = 0. 4 em . kJc2-(2k + I)x + 1 = 0 45 44 . + -~) + 3 = O. 2mx + 2m . (m . Data je jednaCina 329.12 = 10 - Yl = 2Xl . relacija ima realn a reSenja i formirati reIaciju nezavisnu od parametra m. 3mx + 2m = 0 odrediti parametar m 338. 3= 0 (m =F 2) 328. I) x + m = 0.. X +m = 0. 3 (m . 2) x 2 . 4) = 0.relacija. relacija X1 2 + X22 = 1. a) Odrediti prirodu re5enja kad se parametar m menja. 2) x2 . 2 (m . I) X +m . 327. I) X + 2m . Data je jednacina x2 . 2 ( Xl + X2 ).listira izmedu re5enja. gde je m parametar. Odrediti vrednost parametra m za koje jednacina reSenja postoji data .. 1 c) -+ -1 = 5. 3) X + 1... /'\ Odrediti pararnetar m tako da u sledeeim jednacinama izmedu 339. 2Yl .

c) x. 347. Koreni i X2 jedne kvadrame jednacine vezani su relacijama 2x2 . b) Odredi ti a tako da bude b) NaCi vezu izmed u korena XI i X2 koja je nezavisna od pa- rametra a. x2 . mx2 . 47 46 . Za koje vrednosti parametra ". X23. X2 d) 4XlX. ~ 353. da bi koreni jednacine x. X1. b) Xl 4 + x24. 343. Koje vrednosti moZe imati k da bi odgovarajuce vrednosti parametra a bile realne? d) Odrediti vrednost parametra a tako da zbir korena date jed- nacine bude jednak zbiru njihovih kubova . Napisati k'Vsdratnu jednaCinu po y eiji koreni su jednaki kubodma ko rena jednacine ax" + bx + c = o. c) Odrediti parametar 711 da oba feSenja budu pozitivn a. 1) x + 711 + 2 = O. . Xl + Xl! = k. a) Pokazati da su koreni date jednaCine rea1ni za svako a .3 3 346. 345. - 349. ax2 + bx + c = 0 (a i= 0). I )x2 .2 . 4mx . x. 3 (m . 1) x + m2 .2 ( 3m .a 2a = i. + X2 . Za svaku od sledeCih jednacina naci relaciju izmed u reSenj a.3 + 2XlX2 + 4x. gde je k dati realan broj . '-. odrediti ". Napisati kvadramu jednacinu cij a su reSenja jednaka cetvnim stepenima reSenj a jednacine 352. D ata je jednacina ~~ 34~(m + 2) x" . X2 Xl c) N a osnovu te veze odrediti korene date jednacine tako da budu jednaki . I.2mx + m2 .• 355.1) x 2m + 3 = 0. (Xl + X2) = 2m . jedan od korena jednaeine 351. 2 (a + 1) x + 3a + 2 = 0. + -.r<\ 350. 1= 0 mXlX2 .(2m . c) U kom intervaiu mora Idati k da obe odgovarajuCe \·rednosti a bud u pozitivne? . a (Xl + X2) = . iz + Xl X" . Neka su Xl i Xg koreni jednacine x2 + px + q = O. Data je jednaCina x2 .2 x2 .5 + X25.(2". a) Diskutovati realnost reSenja. Izraziti u finkci ji od a. Obrazovati ovu kvad ratnu jednacinu i odrediti za koje su vrednosti parametra a njeni koreni realni .-+x - x. b c sledece izraze: koja ne zavisi od parametra m.9m + 39 = 0 je dva puta veea od + Xl drugog? Za nadene vrednosti parametra m reSi jednacinu. 2XlX2 = O. 2m +I= O. I. uslova da je suma njenih reSenja jednaka sumi njenih kubova. I I a) . gde je a gde je a realan parametar. 2. leZali u intervalu (. 4) ? a) Formirati OVU jednacinu.. Re~enja Xl i X2 kvadrate jednaCine zadovoljavaju relaci je : U kom intervalu mora icZati parametar TIl. + +4 3m 1 (2m I) x = O. XlX2 + Xl + X2 = a U jednacini X2 . b) Za koje vrednosti parametra 711 reSenj a su realne . realan parametar.

(a + 2) X + a = 0 gde je a realan braj. = 0. 360. m tako da jedan karen bude dva puta veCi ad drugog. m real an parametar). x2 . 365. U jednacinama Yl = Xl + -I Yz = X3 +-1 x2 ax + b. kx +k +2= 0. Y2 = 1 . Yl = I-. (a + 3) = 0 c) za dabijene vrednasti parametra m adredi adgovarajuce vred- ima najmanju vrednast? nasti Xl i X2. a) Odrediti jednacinu po y Ciji su kareni 361. 358. 4 = 0 X2 Xl + - b) U dabijenaj jednacini adrediti parametar a taka da jedan y2 _ by +a .. 49 48 .2)x . 3X2 . karen bude dva puta veCi ad drugag. I = 0. mx +m. 15x + 4m 2 = 0. 356. c) Za dabijene vrednasti a adrediti adgavarajuce vrednasti Xl i X3 Odrediti realne parametre a i b taka da kareni jedne ad njih budu recipraene vrednasti karena druge. adrediti jednacinu z2+ az +b=0 gde je k realan parametar. NaCi karene. x2 .. a) Farrnirati jednacinu po y cija su reSenja za kaju X l + X2 prima najmanju vrednost.. Neka su Xl i X2 kareni jednaCine x2 + ax + a2 + b = 0. (m + 3) X + m = 0. ~. Odrediti brojnu vrednast parametra m u jednacini gde je m rna kaji realan braj. Neka · su Xl i X2 kareni jednacine V 362. 2 2 (Xl i X2 koreni date 2 2 jednacine. Za koje celabrajne vrednosti parametra k kareni jednacine a) Napisati jednacinu po z crja su reSenja k. Neka su Xl i X2 resenja jednacine x2 + 2px + q = 0. Za koje vrednasti parametra a surna kvadrata karena jednacine b) U dabijenaj jednacini adredi parametar . 2k) x +k. Odrediti brajnu vrednast parametra m u jednacini dva puta veCi ad drugag.(I . .x2 . x2 + (a . 2 = 0 Zl = Xl I + -. Ako su " i ~ kareni jednaCine 364. 4X2 - Aka su Xl i X2 kareni jednacine taka da jedan karen jednacine bude kvadrat drugag. Xl X2 359.' z = X2 + -I su racianalni? X2 Xl b) U dabijenaj jednacini adrediti k taka da jedan karen bude 357.2 + . 2x2 .~ + ~2 + b = O. dakazati da vaii jednakost .

I . Date su dye jednacine: x 2 +2x+a=0 Zl = Xl +-I Z2 = X2 +-I .(p + 2) + P = X 0 imaginarni i obmuto da su koreni jednacine (I) imaginarni. U jednacini x 2 . ~9.:vadratne jednacine X2 Xl b) U tako dobijenoj jednacini odrediti parametar p tako da jedan ax2 + bx + c = o. Za realne vrednosti parametra a) Napisi jednacinu ciji su koreni In reSiti jednacinu. Date su jednacine o 370.I = O. P i Pl.. 375. (I) X2 Xl (I + a)(x2 + 2x + a) . alx2 + b lX + Cl = 0. 374. Dokazati da su koreni jednacine (I) realni i razliciti. x2 + PIX + 2 = o. D okazati da jednacina koren bude cetiri puta veti od drugog. ako su koreni jednacine (2) 2x2 . ciji su koreni 371.3 +V5 .. Xl X2 Zl = . a) NapiSi jednacinu Ciji su koreni Zl = X 12 i Z2 = X22. Z2 = . 2 (a . Proveri da Ii su brojevi Odredi A tako da bude -I + VS .3-v5 i izrazi S kao funkciju od 5. a X nepoznata. a2 b2 c) Za dobijene vrednosti p nati odgovarajuce vrednosti i --+ -. 376. 1)(x2 + I) = 0 (2) 366. .VS P =Pl +P . .hI) x + (c + Acl) = O. b) U tako dobijenoj jednacini odredi parametar p tako da jedan 372. 367. 4 Sl i PI zbir i proizvod korena jednacine c) Za dobijenu vrednost p nati odgovarajuce vrednosti Xl i X2 . Neka su s ip zbir i proizvod korena jednacine koren te jednacine bude ~ . (a + Aal) x2 + (b + ). Odrediti korene jednacine ax2 + bx + c = 0.= 1 Xl X 2. a razlika ·njegovih kubova 208. koreni jednacine x2 + x . •• 51 50 . ako je x2+px +2=0 a + b + c = O. ako su koreni jednacine (2) realni i razliciti... (l + p) X + p2 = 0 373. x -p x . Sl. ax2 + bx + c = 0. Neka su Xl i X2 koreni jednacine u kojima je a realan parametar.(m + 1) x + m = 0 odrediti m. tako da razlika kvadrata njenih korena bude 15. Neka su Xl i X2 koreni jednacine x2 . Odrediti zbir m-tih srepena korena I.) U jednacini X2 + px + q = 0 odrediti p i q tako da razlika korena a S iP zbir i proizvod korena jednacine b ude 4.q ima uvek realna reSenja po x .

Ako su P i q neparni. 378. pokazi da je v3 koren 386. 381. 5) x . Data je jednacina x 2 + x .I)~(~ . 3 52 . Ako koeficijenti kvadratnih jednacina x2 + 2px + q = 0 (~)' + (X2)" > 7.qx2 + XI~ < 2. Kakvi moraju biti p i q da bi koreni jednaCine (0'.2) x + 36 = 0 x2 +kx+I=0 imaju zajednicki koren? Odrediti sve vrednosti parametra k za koje je tacna nejedru\kost 382.O'. Ako su koeficijenti kvadratne jednaCine ~.v :3 = 0. Ako su koeficijenti kvadratne jednaCine te jednaCine i nadi drugi koren.2 . 2 = O. za koje je zbir zadovoljavaju relaciju q + ql = 2PPI. 2x2 . Neka su XI i X2 koreni jednaCine 4x2 . 2m = 0 (::r + (::r > I 389. Za koje vrednosti parametra m jednacine x2 + mx . Pokaii da su brojevi v2 i I. a druge 0'.(k + 2) = 0 odrediti k tako da je I 380. -~) (~ . Za koje vrednosti parametra m jednaCine gde su XI i X2 rclenja date jednaCine. im aju zajednicko rclenje? a) Odrediti sve realne vrednosti parametra p za koje je taCna nejednakost 383.3 . bili takode p i q? 377. Dokazati. tada su koreni bar jedne Y= xf + ~ jednacine realni. 22 + 15 V2 = 0 i nacli drugi koren. i X2 koreni jednaCine x2-2mx+m=0 P'x' + pax + 1 = 0 (P=F 0).1) (0'. 388. X2 Xl x2 + 2plx + ql = 0 b) Odrediti one vrednosti parametra p. onda koreni date jednaCine ne mogu biti 379. Neka su koreni prve jednacine 0'. x + v2 . Dokazati. minimaJan.0'. to jednacina x 2 + px + q = 0 nema ra. Xl X2 c) . Proveri da Ii je ~ . i ~. 387. cionalnih rclenja.~I)' x2 + px + q = 0 kao funkciju koeficijenta gornjih jednacina. 3 9x2 + 9x . Neka st x. . a) . (9m . I) X2 + (k . x2+px+q=O celi brojevi. ax2 +bx+c=0 celi neparni brojevi. to i koreni su takode celi brojevi.v2 koren jednacine racionalni. Dokazati. U jednacini (k . v'2 koreni jednacine 385. + -I > 2.1 i ~I.(3m + 2) x + 12 = 0. I zracunaj 384. b) X[ + xi < 2. Dokazati.

ako se parnmetar m E ( . 311. Ako su m. D ata je iednal!ina 394.. onda i jednacine: kompleksni . Ako jednac ina • ( I ) x' + po + q ~ 0 I"'" + (I>' + " . co. ako su p = . 401. I) x2 + 2 (m . b i c memi brojevi strana trougla onda su koreni jednaCine 397.4) x + 111 + 4 = O. X-til x-n a2 su takode realni.-b'l Dokazati. Ako su a. . gde S ll q i 11 radonaln n 400. (1. aka se realni pararnetar 1/1 menja.'( + q + ap = 0. Kako se mcnjaju rclcnja jednacine 396. (2) x' + (p + 2a) x + q + ap ~ 0. gde Sll a o I bO raclonaImOb" ro)evi. 3) x + (m + 3) = 0. gde je a rna Koji realan broj. Dokazati. Data je kvadratna jednacinn (m .~'!. Ispitati promenc znaka rcSenja jcdnaCine b) Ne reSavajuti datu jednaCin u. + co) 54 55 . Dokazali. + p + q-) ~0 su radonalni. 1 la 2 -b'l 399.1 ~ 0. " i a ma koji realni brojevi. Ako jednac ina 392. 402. a'!. koreni jednacine gde jc A rcalon parnmetar. 2(1 + A)' + 3 ( I + A) ~ 00 395. a') x +" ~ 0 irna r ealna razlicita rdenja (p i q realni brojevi).. Data je jednacina brojevi. ax'-.r ~ ~ O. A) x' . P rouciti promcne znaka rdenja kada se paramctar ). Za koje vrednosti parametra a jednal!ine: 3.+ I ~ O imaju zajedni&i koren ? 398. menJa.311.~ . D akazari.~+px+q=O Diskut ovati egzistendju i znak reSenja date jeanacine. Ako su p. Dokazati da su koreni jedn aCine (m + 1) x 2 . x'l-2mx+2m-l =0 kada se renlan parametar 111 menja izmed:u . p = a2 + OJ q = ab)' . racionalni b rojevi. + P' + +.. odrediti zbir kvadrata koren ll u funkciji ad parametra m i pokazati da je taj zbir yeei od pro- mx2 _ 4x + 3m + 1 = 0 izvada korenn za svako m. co + co? a) Pokazati da Sll koreni te jednacine racionalni u odnosu nn III . q i r racionalni brojevi.-<' + [k+ +) p. onda i rclenja jednal!ine ( I ) x' + px + q ~ 0 ima rea1na rnzlicita rcleoia (p i q realne brojeve) onda i iednaCinn ~O ~+q+~"'-2~ + ~. gdc je k rcalan parametar. takode imnju realno razliCita retenja.. Re§enja jednncine Xl + px + q = --> 0 su radonalna aka je (2) .+ 1. 1 1 1 --+ -. + 2 (a + p). (1 . 2 (m. takode ima reaLna i razlicita rclenja.2a)"'-6a. Dokazati.

2 (k . Za koje vrednosti patametra n oba korena jednacine da p"olinom ima znak koeficijenta a. 404. 403. d una vre nost nuIa. 2 (a + 6) x + 4a = 0 x2 -(a + b) x + ab (8x2-16x-24) (2x2+2x-24) Dudu negativni. X2) odakle iz1azi: 409. 2nx +n. 2) x2 .x2 . 7x:3 + 12x 2 2x2 .os. osim za one vrednosti (n . 2x +3 419.14a2 414. U slucaj u D = b2 .16x + 12) 412.2mx + 2m + 3 = O. suprotnog znaka ? . 407. 2 410. ZNAK K VADRATNOG TRINOMA . 4ac = 0 (2) postaje y = a (x + b 2a (m .2) x +k. Odrediti realan parametar a tako da korcni jednacine x 2 -4ax + 3a2 (3x 2 .lOax . I2x2-x-6 418. U jed. y = .4) x2 + (m + 2) x .nacini A)(2 + BX + C (k-4)x2-2(k-2)x + k-4 = 0 odrcditi patametat k tako da koreni budu istog znaka Ako se t rinom y = ax2 + bx + c (I ) 406. III. su pozitivna? Odrediti znak trinoma : Skratiti sIedete razIomke: 4x2-19x + 12 416. znak trinoma se poklapa sa znakm koefici jenta a za svako x. - btrmom . zn ak trinoma (I) za svako x poklapa se sa znakom koeficijenta a.nosti patametra p oba korena kvadra m e jednacine 2a x2 + 2 (p + I) x + 9p . y = 4x2 . za koje vrednosti realnog parametra m su koreni date jednaCine tj.nacini 3x:3 . m = O. y = 6x:3 + 7" .48x x 2 -x (2a + 7) + 14a k. Iako se izvode sledeti zakljucci: za koic vrcdnosti parametar til rcienja jednacine su suprotnog znaka? I. 5 = O. a. 3 = O. 411.. a za x = . Za koje vred. 2) x 2 . y = 9x2 + 12x + 4 56 57 . 413. Xl) (x . U slueaju D > 0 trinonn ima realne raz1icite nuIe i moZe se su negativna? napisati u ob1iku y = a (x .x2 . 408. 415. U jed.4ac < 0. Data je jednacina )2 II. odrediti parametar k tako da rcicnja budu istog znaka 5. . 3 417.48) (4x2 .2x2 + 5x . Data ie icdnacina svede na obIik y = a ( x + ~) 2 2a _ 2 b - 4a 4ac (2) (m . 3= 0 promenljive x koje su izmedu nuIa po1inoffil\. U slueaju D = b2 . x4 .

U korn intervalu lezi parametar m da je trinom 422.4x 421 . b i e nejednacine { xl! -3x . 3) <0 manji od I za sve vrednosti prom enljive x ? 425. b i c merni b rojevi stranica trougla. 24 xl! .x -1 (a + b) x 2 . Ako su a.l ) + m. 2)2 > 0 . 6x ... (2):-1)2 . (A . 8x . ax2 bx + e> 0+ da njeno reilenj e bu de . 7) (x" + 2x . 4 423. (x + 1)2 . 1) x 2 -2mx + 3m + 1. 2x . b i e nejednacine je veti od 3? ax2+ bx + e > O. 431. U korn intervalu se n alazi parametar m da kvadratni trinom b) Konstruisati grafik funkcije ako m predstavlj a najmanji ceo y = x 2 . K oje u slove zadovoljavaju koeficijenti a. 3x2 + 5x + 10 > 0 433.(xl! + 3) < x. U korn intervalu lezi parametar a da je trinom 426. za sve rcalne vrednosti prornenljive x . x2 + 2x . 2ex +a+b pozitivan za svako x. gde je a pararnetar y = (m . Dat je kvad ratni trinorn trinom mx2 + (m . Za ko je vrednosti pararnetra a je y > 1 za sve vrednosti x ? a) Odred iti interval kome pripada realan p arametar m. 3) x + A< 0 nerna reilenja 420. 3 < . Ako su a. b i e rnerni brojevi stranica trougla dokazati da je trinom . x" . dokazati da je 429 . Data je funkcija y = ax' + 2x + a . da je y > 0 za sve vrednosti promenljive x. I? 438.2 . 4x . K oji uslov zadovoljava A da nejednacina Reiliti nejedna6ne : x2 . Za koje vrednosti x razlornak x2 . a2 ) x + c2 Ispitati za koje ce vrednosti pararnetra m ovaj t rinorn biti -. 3 435. (xl! . 2ax .(X . Dat je kvadratni trinom 430.(m .5 2x" .I )(x .\-2 + 2x .6(l + 12 veci od --4 za sve vrednosti x ? 4x" . Reil iti sistern X2 + 3x -10 > 0 436. je manji od . Za koje vrednosti x razlornak 437.ozitivan pozitiva n za svako x . b"x 2 + (b 2 + c2 . 439.I . 432. nezavisan od x . 1 < x < 2? 428. 4 < 0.x 2 + (m + 2) x + m 424. (xl! . Koje uslove iadovolj avaju koeficijenti a. 8) >0 434. da njena r eilenj a budu x < 2 i x > 3? 427. 59 58 . 5) ( .I) x + m bude pozitivan za svako x ? braj dob ij enog intervala.

Data je funkcija .l )x + I je pozitivan za svako realno x. za koje polinom Ix2+x+l + ) I < 3..>. je ispunjena za sve vrednosti x? 442. 446. Za koje vrednosti parametra a nejednakost ax .<0 mxl! + 2 (m + I) x + 9m + 4 ispunjena za sve realne vrednosti promenljive x. Za koje vrednosti parametra m nejednakost 2x2+mx-4 4 .I )x2 + 2(r . je negativan za sve realne vrednosti argumenta x? 443. Data )" timkcija 447. 440.< 15 xl!+4 ' je ispunjena za svako realno x? 445.kx (r!' . Ako je 2y + 5x = ) 0 onda je ispunjena nejednakost 3xy . xli _ _y2 < 7. NaCi sve realne vrednosti parametra r. Odrediti k tako da za svako x bude xli .2-(m + I)x + m-1.8x + 20 2 ------'---'----. Odrediti one vrednosti parametra m za koje je nejednakost x . 2) xl! .. Za koje vrednosti parametra p nejednakost 441. Za koje vrednosti realnog parametra a trinom 449.. 450. ax2 -7x + 4a Dokazati. je zadovoljen na sve vrednosti x? Odrediti parametar m da funkcija menja znak. 444. 448. (m + I) x + 4 xlI-x+ 1 Odrediti m tako da funkcija bude negativna za svako x. Za koje vrednosti a sistem nejedna&le _ 3 < xl! + =-2 < 2. 9 < 3xl1+px-6 < 6 y = (m . xlI-x+1 y = (m-2).6 < < 2 x -x +1 je ispunjeno za sve realne vrednosti x? 60 61 .

6 (x + 35 (x + ~) + 50 = O. (3x?. b > 0 i a 9= b x4-2(a . ona je ekvivalentna sa jednacinom a (x2)2 + bx?.(3x?. 458. 5 62 63 . 2)2 = 3 . a > b.38x?. = .3 _ (x?.6)2 = (x2 + 4)2 _ (x?. 5 3x 476.4a2 = 0 460. x4 .(3x ...+ 5 = O.10 x4 + x2 . (x 2 . 3)2 + (x2 + 4)2 . (x2 . BIKVADRA TNE }ED NACl NE 468. 3x4 + 16x?. (2 . 465. 462. 4x4. I) (x?. x2 _ 7 + (x2 . I) x2 + (a2 . 453. x4 + (2 . 3x)2 . 469. 4) = 6 (2x2 . 38 (x 2 . 2) .b)x2 + (a .36) Jednaana oblika ax" + bx2 + c = 0 naziva se bikvadratnom. + +4= O. 3x2 + 4 3x2 + 4 5x2 + 9 ReSiti jednaCine = = x4 + 2 (a - b) x 2 + (a . a2 x4 + (a 6 . I) x 2 . x4 + 5x2 . 452. 463.. koja je x~ + J x 2 +3 2x2+2 kvadratna U odnosu na x?-. (x 2 . (a + ~2) x2 + I = 2 +r- 457. 459. ttl = O. 4x4 . x2+x . 5)2 . 17x2 + 18 = O.x?-) 5 3 2 466. x4 .+ 8 O. 2k2 = O. ReSiti jednaane: 455. 9x4 .(m2 + n2) x 2 + m 2n2 = O. x x2+x . 2x2 . 5x) . x2) (x2 . 454.+ 6) V GLAVA 3 2 4 x +2 x2 + I 2 JEDNACINE SA JEDNOM NEPOZNA:rOM KOJE SE S VODE 467.+ 6 x 2. 34x2 + 225 O. b2 + I) .(7 . 5)2 = 17x2 + 24. 2) (3x + 2) = x2 (3x + 2) 461. (x 2 . 8 (x?.b)2 b .b)2 a 451. 5X)2 . _X2_ + _2_x2_ = _ _1_8_0 _ x?.+ c = O.6 4 (x4 . x4 .. 470.1)2 = 4_ x?. 5). x4 . 2 (a2 + b2 . 3x) + 280 = O.. _ NA KVADRATNE .3 6. O.84 = O.+ 2) (x?. 464. k 2) x2 . x2 (x2 + 3x) . x (x + I) (x2 + X + J) = 42 (x 2 ..

49~~ Odrediti stranice pravougaonika. a) ima jednake korene.. 491. -I -- 190• Za koje vrednosti parametra k jednacina x(x + 2) (x + 1)2 12 " x2 . 8x3 -11 = O. 477.. + 2 = O. x2+2x+ 3 494. (m 2 . x4 .'J + x + x .) '\ x4 - x4 - (a2 + b2)x2 + a2b2 .0 .8 1 = 0. I zracunaj tu katetu. dijagonale 10.2 . a V±~- 3 488. A96. 4a4 . Binomna jednacina III stepena postoje Odrediti pararnetar A tako da jedan koren date jednacine bude y3 I = 0. BIN OMN E JEDNACINE ~ x6 .I + x . 1'7. Za koje vrednosti parametra m je jedan koren jednacine .17. x. a povrSina mu je 60 em2 • Izracunati njegove karete. x (x .-3 + 8c3 = O. x4 . Hipotenuza pravouglog troug:a je 17 em. a zbir projekcije jedne katete na hipotenuzi i hopotenuzama vis ina je (I + V2 ) ·k.(2a .-:.2k2 + I = 0. Obim opisane krufnice je 481.82 em.20x2 + 64 (A i B > 0).xS + 16x. 5~. 495.xS -27 = 5x 3 O. (1.. U jednacini x2 . a povr~ina je 48 em2 • NaCi 482. 1) x + m2 + 6 = O. 40.~.c)4 = C'. 479. x2+ I + x = 2.. m 3x3 . x2 + 2x + 7 = 4 + 2x + x2. . Krak jednokrakog trougla je 10 em.9 . (a + k2) x2 + a2k4 2 A>. J ednacina oblika Ax" ± B = 0 naziva se binomna jednacina . Povr~ina pravougaonika je 60 em2 . . 4 78. a ova je ekvivalentna jednacini (y ± I) (y2 ± y + dva puts veO od drugog.= 47. ~. l )(x-2)(x . 5625 osnovicu.5x2 +4 485. povrSine 48 em2 • x x2 \ '0' 493. (k2 + 2) x + k4 ./ x4 . Za /I = 3 imamo binornnu jednacinu treceg stepena r 487. + I) = O. x x2 + I b) ima jedan korena nula. dva puts veCi od drugog. I) x + 1. ~ 1 6. 4~ 8.2 . 12 4 4x2 + 12x + .(m + /1)3 = O.2 = 4. 64 e 65 . x (x + I) (x + 2) (x + 3) = 0.3) = 1680. x2 . 483. Odrediti stranice pravougaonika.+ . U pravouglom trouglu hipotenuze iznosi 2k. Smenom y = V~ 3 gde je y nova nepoznata.25a2 +6 x4-IOx2 + 9 7.-3 ± B = O. 2 = O. aritrneticki koreH. Skratiti razlomke: . ~~ 125.4. 11 >.17 = 0. R~ iti sledece binomne jednacine : -4119.

----.2m 786• j' v' 2..Q' (~+v'a-x=Va.8x'). Q ~ 0 rj. 508. Izcueunati rugebarsku vrednost treeeg korena braja a) ~125. IRACIONALNE JEDNACINE sy. 4. ? 2C v'(y 2)(4y + I) = 2y + 2. Jednacina oblika v'P = Q ekvivalentna je sistemu P = Q2. 505. 523: Vx'--. > 0. 1 + •. 533. R~iti i diskutovati jednatinu 53! I I _ I v'x'l-mx = x + m ( v'2 + . v x + I + ]l x + I + v'. v 513. vrednosti korena. ReSiti jednacinu v'''3x' ''~2''0~ x-+ ~1~6 = x-4. a a > 0. gde se uzima sarno aritmeticke 9 v x' 3. b) V8 .a > 0.2~~ + v'2a + x = a .. x' (3x" + 5) = 192x" + 320. 519.3"3 = 5.w.64x" = 27 (J . 2x. 3 + v2x" . R~iti jednacinu 507.Vx +vc 509. 21 v'h+[' 2x + I 537. vx . x' (27 . x-a + x-b x-c NaCi sve vrednosti: v'x +v'a Vx +Vb . 66 .ii4:) V1 +xv'x'+ 16 .+ 1 + 2v' .I = 8x". -. Va"+x x+2 r.v x = 4. B VI2 8 = 3.' -27 = 4. . m > O. )2:(.= . r. x + v'2ax + x2 = a. 531."v'rx''---'5~x'+-1''0 = 8 . x' + 64 = O.+3+v'x' 36=.. x" (8. = I.-v'l-. Vy + I +v'y. P . ./ ~ 516 . 518 Rditi i diskucQvati jednacinu ~ + 2 (2m + l ) x-m = x. 8. 512-" .. 1 c) {64. 4x".. . 512. 511. .-+3 514• .+v' 2 • . a 2 = m. 525'1 V4 +xVx2-7=4. b i c pozitivni brojevi.6:-v'rx'~e.I . ReSiti jednaCine: /5. . )ito: Nati sve vrednosti: ReSiti jednaCine: 520.I = 3. 504.---. Jednacine kad kojih se nepoznata nalazi u radikal u. Vx + V.-1. V2x + 14 -v'x-7 = v'x + 5.-v'2-x v'2+. 4x + 9 = 2x. VP = Q ¢> I - Q ~ O ." + I) . x' .x") = 108 . nazivaju se iracionalnim jednacinamu. 506. 67 . ~Vy + 7 + v'. .729 = O. v'2x' +7 = x' .< + 3 = v'. cs§) V m2 + v'Ca b) x + b2 . gde Sll a.

53.V4 . "56~ R~iti jednacinu ' 552) Vx2 . x = 2.x . . 547..3x + v 2x2-rx + 7 = 5. V4 .b + . if 4 x + V x +x 2 x . x + V I + x2 x ..2x + 4 \ .. v 3x+ 4 +v x +9 = .2V3x2 .. ~ 542. . 561.I I 5117. V 3x . b .Vx 2 + x 3 x 2 548..VJ+X2 -Si. 3v 9 x 2Vx 4 \56V ]f 4 + xVx 2 + 40 .x2 x ~ ~3==- 5. Odrediti racionalna r~enja jedna~ine 544...Vx2 ...x+ --==v 52-x . Vx+ 3 d x+ 3 =v2 ..===.V 13 y= O. 45 . 559.x . r -.:..vx2 3 5 + vx2 3 .·v ' 2x + 15 + 2 3x + 20 555. v ' 551. r-.vx .. 539. ~.. V9 x +Vx 4 = V9 x. V'6(Xx-l) + V 6 (x x.3x+ 5 +X2 = 3x + 7..-3x+ I I .7x-5 = 2.Vb2x = Va.2 . V3s + 11 + V 5z .-- @ { x2 -2x +vx2 -2x + 33 = 3. V4.--.lf a . 1) =2.2b .. . ~W=-3x+ I I +vx2 -2x+ 4 = 5. " ' . 9 3 ~ .} vy2 + 4y + 8 + V y 2 + 4y + 4 = V 2 (y2 + 4y + 6) '.=:==== 3 3 = 2~ .5.x .r 554. 540 2+v y . ---. 19 = V 3x + 4..x .. r. . 3 + vs. .vx2 . - 2+V4-x2 2 ..3x + 11 = I. 1 + 1 =.V x 4 .-. 6 541.1 = 4. v2x2 + I + Vx=I = 2..2.3x + V x2 .--= v3x+4 ® V3 x2-7x .. vx-b V 2x+ 15 ~ .=V +- .. r --.. 68 69 . a > O. Vx=I V 2x2 + 1. @ Vx 2 . x2 ./ . ]1 a + Vb2x . 540.- 3 4 " /"5~ '--" V ++ Vffi 2X x 2 2 7 ' 2x +2=12 If 550.9 x +vx2 . I 2 ( YX + )X) = 5.. x .

581. V" I -
X
V'l X
I = 1- ~.
X
J

570-:- V4 + xV2X' - 17 ~. + 2.
,
571 .~ - I {lX' - 1
• {lx' - i - ¥x+l ~ 4. VI. GLAVA

572. v'5 + {Ix + V5-{l.~ {Ix. 9 EKSPONENCI)ALNE FUNKCljE I jEDNACINE
> 0) naziva se eksponencijalno m funk-

.
Funkdja oblika y = a:t: (a
573. V;Vx-~xVx ~ 56.
djom.
. , Osob ine eksponencijalne funkcije.
5U. 2vx+5Vx-18~O.
a) Funkcija y = aZ definisana je za 5VakO x u skupu realnih
I '-- ' brojeva.
575. V5-X+V·+3-2
%+3 5-x-'
b) Funkcija y = aZ je pozitivno za svako x.
c) Aka je a > 1 i Xl < X2 ::::) a:t:l < a:d funkdja je monotono
, , rastuea.
576 . 1V(l6x"" 1ix=I
~ + V I6x" = 2,5.
Aka je 0 < a < 1 i aka je Xl < X2 ::::) a:tl < aX2 funkcija je
monotono opadajuca.
d) Aka je a = 1 tada je al' = 1:1: = 1 za svako x tj . runkcija ima
577. Vx +~~ 3 kons tantnU vrednost.
Vx-~ . Ispitari precizno tok i konstruisati grafik sledeeih runkcija:

578. Y = 3:1:, 579. Y = 3-:1:, 580. Y = O,S'. 581. Y = 0,5 -:1:

I 582. U istam koordinanmom sistemu konstruisati grafike funkeija:

y~2',p3x,y~4X i Y=(+rY=(~rY=(~r
I Odrediti zajednicke i razlicite osobine ovih funkcija.

583.y=2vii .y= -v;i
I
r:;
5843
71
70
L . . . . - -_ _ ~_~~I....~-----~

585. Y =
2%
2-1
{2--'"
x < - I;
-1 ";x";l ;
586. Y = 2%-2. 608. 2· 3:0+1 - 4 . 3", -2 = 450 e 5'" + :3 . 5"' -2 = .'140.
.
x > I (51. 24). t' 610. ) 23Z - 2 - 23", -3 - 23Z - 4 - 4 = O.
", .,
587. Y = J" + J. 588. y = 13% - II ~~11. 2"'-1 - 2"' ..{l = 3", -2 - 3", -3.
\

Re!iti jednatine 612 4%+3 - 13 . 4% +1 = 23"' -1 -:- 23", - 3 .
./
589. 2%-1 = 46. I 590~' (~) O,a. = 64 . I ) %+3
4 125 591. 9-32; = ( 27 ' / 3 · 4% + -1 . 9"' +2 = 6 · 4:0+1 - -
1
. 9:0+1 .
3 . 2

592.
z
Vi6 = V 4%
%'-1
593. ~ = Va2+%.
%-2
+ SIaz..1 =
tv
' 6141 3 12:0 -1_ 96.,...1 _ 274 ", -1 2192.
>
594: 100 · 1()2%- 2 =
9
VI (){)()%+I.
I 595. 5%-3
0,25 5 = 4 - 3- . 0,1256"'. 615. 10 · 2'" - 4% = 16. 16. 5'" - 53 - ", = 20.
%-7 x+17
596, V32"'+5 = 0,25 ' 12S%-3. 0617 2· 3~ +1 - 5 . 9", - 2 = '81. '-618 52",..{l = 2 . 5"' -2 + 3.
I

597. (a3Z+ I)2. a2z +3 = (a7%-I)2 ~ a3Z'10. ~ -v'X-2 -v'X-2
( 619 4
,.../
+ 16 =10·2
3 •
598. Va%+I . Va%+2. Va 2z - 1 = I. j '62o:I 4X +Vz2 -2 - 5' 2x -I +Vz2-2 = 6.

6'2D 23%· J" - 232: -1 . 3", +1 = - 288.
, ,
600.
(:r· V(ff.V(:rr-I
x 3

= J.
I
~

(622. ' 4'" - 3"' -'2 = 3'" + T- 22z - 1.

601.
7 6
Va 2z+ 8 . Va 2z - 4 = Va -8:t-l!
2'
,I
1
:c-J %+1 %-2 %
':;3 626
·602. 32-_~ -3-= 2-3-+ 32 .
2.%+2 2x-' 2x-3
-+
2%-2 I ~ ( lfl)5 ,/
1 .
2 _z-x_~ " • .1
+ 3V3 +6 V 3' = y3z:' =-~ .
603. 5-5-_4-3- = 5-5 4- 3- .
I ,I '1
~
628. ) 2Vp
-.I

604- b
!±2
2 - b
~
2 = ([,2 -
x+l
I)b- ' . .. ,I "I /) ,:1/ ~ x:' . (I'2 ) "' +1
! 629. 4%=2 \ 63~.h - I.
605. 7 . 3"'+1 - 5"'+2 = 3"'+4 _ 5"'+8. .:i
/:7)
606. 0,125' 42:0-8 =("7f"'.
j
!• :1>t6;;-V'2' V3)" + (V2 +V3 )'" = 4.
607. 4%+1 + 4% = 320. I ~~

I, 632) (V7 + V48 )'" + (V7-V48)'" = 14.

I
72
73

b) 10gb I = 0 za svako b.
c) Ako je b >
I, onda za a > I je 10gb a > 0, a za 0 < a < I
je 10gb a < O.
3r-_ __ Ako je a < b < I onda za a > I je 10gb a < 0, a za 0 < a < I
22:· V4";0,125 = 4'~ je 10gb a > O.
d) loga a = I.

::::::'\ 4 ,,% + 10 V-"+ 1
c) F unkcija y = 10gb x je definisana za svako x > O.
~ Vi , 0,5 - y'4 = O. f) Ako je b > 1 za svako 0 < Xl < X2 sledi da je 10gOXl < IOgOX2,
3 a ako je 0 < b < I onda za svako 0 < Xl < X2 je
10gbxI > IOgbX 2.
-'636:' 8 3";!.7 -V"VO' SJI2:-1 =.
(I
1.
g) 10gb (M.N.P) = IOgbM + logbN + IOgbP. (M > 0, N > 0,
P > 0)
63 2z2 -s· sz2-s = 0,oI . (1()2:-1)3
M
~ Data je jednaCina 22: _
10gb - = logbM - logbN, (M > 0, N > 0).
5 + .=:. = 0, N
2 IOgbMn = n logbM, eM > 0).
a) rcliti je grafi&i; " 1
logyM =- logbM, (M > 0)

V(~ r
4
5
n
b) koristeCi grafik naCi pribIiZno • Izracunati vrednosti logaritarna.

~ Data je jednacina 32: -
I I
; - 8 = O. 640. IOg2 - . 641. loga - . ./ 642. log4. 1000.
128 81 10

a) Rcliti je grafi&i 643. IOgo,IO,OOO I. 644. log v ,8 .. )645. log ~,16. 646. log ;l38 1.
4
5
b) KoristeCi grafik naCi pribliZnu vrednost izraza v' 33 • 647. log 1 8. 648. IOg2~512. / 649. logav' 243 .• /
",
5 I
10. LOGARITMI LOGARITAMSKE FUNKCIJE, JEDNACINE 650. ·loga'\fa2.. 651. loga v'~ .
I IDENTITETI

Logariram broja a po osnovi b > I je broj n, kojim je potrebno Odredit i x iz jednacina: /
stepenovati osnovu b da bi se dobio broj a; simbolima
652. IOg2X = 6. 653. log 1 x = 3. ~54. log 1 X =- 5.
10gb a = n ~ b" = a. 2 2 ';

a) Iz funkcije logba sled.i da je a > 0, b > 0 i b =1= 1. 655. log", X = 6. 656. log v ' x =- 8. 657. IO~ v'3X =- 2.

74 75

. 682. y = logz (x + I) i y = logz x + 1. 665. \ 673. Izraamati: e) y = logz Vx.X). "". Y = V(logs x)2. d) y = logz x2. 2 684. (310IS')3 .. 674. _ 1 J 1 I 693. "2 Za koju osnovu: 686. y = log (x2 . 33101ls9 -1.. real nih brojeva. • 692. '--. logz 16 . logz (logz 256).I . b) ati nule funkcije c) Odrediti x tako da za osnovu v3" vrednost funkcije bude 2. 210gz - 32 + log -1 -271 . 2810's' + 51101526. 691...lZOOSI. 3 3 658. -logs81 4 + 310g -1 16 . 77 76 . 4logz8.. fI63.7'. 2 logs 125 . 5x . Odre?iti za koje rea1~e vrednosti argumenta x postoje u skupu Izraeunati vrednost izraza: realmh broJeva funkclJe: . logz 16· logz 8. 671.I . ' gantam b ' .~ 666. 690. I Konstruisati grafik sledecih funkcija 661. 3). 2v' Jvl 4 ~v. 2x). 669. Logaritam broja 625 iznosi 4? 687. L o . IOg! . 21 +10 1 14 .. Data je funkcija y = log (2x2 . 3x . logz8 . logzl . b) Odrediti nule funkcije.. 659. nogz logz 16 + logs. !()IOI'OIOOO. y = log8x. 4). b)y=logz(l-x). y = log (x2 . 685. ~ 5 I 670. loga81' logs . 27 a) Za koje vrednosri arguments x funkcija ima smisla u skupu 672. y = IOg10Vx2. 21olz5l2 . 667. lo~_ x = -. Logaritam broja 64 iznosi 3? funkcija y = logz x. -----. 688. 31ogs25 + 21ogs27 .. a> O. IOg2 4 .lZOOSI. 683. IOg3 27. -1 28 c) y = logz ( I .94. f) y = logz (x2 . Konstruisati u jednom koordinatnom sistemu grafik sledeeih 662. roJa 256 689"¢ Odrediti oblast definisanosti sledeCih funkcija: .. 2x). a) drediti oblast definisanosti date funkcije . Konsrruisati grafik funkcije y = logz ( -x). 668. Y = log 1 x..x = 3. . IOgc'~/_ X =. y = log (2x2 .x). 8'. logz 2 ..xl). logax =-.. 680.' c) Odrediti x tako da za osnovu v'5 vrednost funkcije bude 2• / . rOJa a)y=log2( .. L ogantam b ' . 3). . -2 . 310 1ls81. Data je funkcij a y = log (3x2 .

loglo 3 = 0. log x = 2 log m + 4 log n . loglo 2 . log (x . Primeniti osnovns pravils logarionovanjs: . IOg. x = 310gs27 . V 722. 3 721. z) + log (y2 + yz +t ])- 5 702.bIl) 698. 2 log d . (log a + 3 log b) . 2 00 log A = . 4 I -) '724\ NaCi log (32 . x . 3 25 v· log 55 7. = v ". loglo .6.47712. loglo 0. loglo 3 = 0. IOglO 7 = 0. V y I -2Iog y .69897.) x = 3 (Ii' .. loglo 15. 2) aka je log 2 = 0. 707.1 log x = log 20 + 3 ..!..log .. log x = 2 log (a + b).69897 izracunati : ! 788. loglo 5 = 0.) Aka / je log a . loglo 225.30103.2 lo~ x - r log y + 2 log z + 2 A0r\\ .. 3 log c -log 8. 5 log b. log 5a -Iog .lo 3 gy)' .log 8 . log x = log 5 + 4 log m .845 I 0 izraeunati: I Odrediti x iz jednacina: loglo 14. . b 706. .x =-. _ 700 x = (4a2 b" V c2d) . 697. . loglo 5400.2.1 . 3 log a ..3 log n . z) . Aka je loglo 2 = 0..30103. log c.. loglo 35.30103. loglo 100.logz. • 71/ l0 g A = log x + "3 [Iog(y . log . 5 3 4 " log a + log b log c + log d 715. 8 ) I _ x . . log 8a'Vx bIl ~25 ..!:. 5 (al .log (x-I). I I 718 log x = log 3 + . 695. loglo 50. 21og264 loglo 6.yI{labB .[log (y2-yz + zZ) + log(y +z)] .47712. log x = log 8 + . log 4 (r _ yI) . x = log (a 2 ) • . .<rC ~~ log x = 3 log a + + log 7 + ~ log b . 2 2 loglo I . / 795. 78 79 .- 2 3 Iog(a-b) + - I 2 loga. odrediti 71. 2 3 Logarionovati sledeee izraze : Odrediti a1gebarski izraz A aka je: 3a2b .3az ~ 716. 713. b a b log 2a -log 2b. x = 6 log a log a ( )4 710. 2 712.log p. log b = m. 709. IOglO30. log V ~LO· <. x = I ) :r~ VV y z V.O 5 = 0. k o je loglo 2 = 0. .

rediti vreme za koje jedno telo prelazi put s = 2356 km. Izracunati debljinu oble zice. (3. c = 1. odrediti 2 1 0. koji prelazi neko telo za 19 sek.261.92 emS. 725. X = ( "7 72S. 3.3. od mesta ispaljivanja. od- -"'. -132.-c-6.41.726)-1>3.0. x = v'23 752. Izracunati povrsinu lopte polupreCnika R = 16.. .285. da je njen polupreCnik 6371 km. . lzracunati vismu sa koje treba ispaliti hitac u horizontalnom 5QO ( 1. 5. '00 '0 _ _ _ . t).41.0242 _ I).s.m:. Izraeunati njegove dimenzije ako stoje u odnosu 3 : 5 : 8.7. da bi pao na rastojanju 9. x = 3.975 kg. ~ 736 .22 754. 2 757.5 put s. I + 0.05 17 • 727.OSy. IV 300 7 '(43. x -V 1 +"v'3. lzracunati na kom Izracunati: rastojanju od topa je pala granata.7 Primenom dekadnih logaritama izratunati: 750. KoristeCi formulu za jednako ubrzano kretanje s = gt .4203 V~:..0 J ~Dokazati da logaritam broja N > 0 za osnovu a·> 1 se ne menja. a duZina 16. V I45.02 .s. vredn' 741. x = 0.568 km 745 •. x = ~ Z3 x = 9.4. Na koti visine 120 m. b = 0.75 dm.26T 67. X = " V2OOO' 1. Zapremina pravouglog paralelopipeda je 385".32)3VO. 756.1663 _ V·49"-'1-c-9.68 em. II ® x = (. Cija je tclina 4.8 739. Izracunati povrsinu i zapreminu zemljine kugle.81 . = 8601. v:° lf2h 742. sko je ubrzanje g = 9.4893°. J 753. 0. 751.5 ". za a = = a~ 23. / 735. --<X /ol'I. ~ (0. / {/27.073 7575 2 • IS. v9.att ost IZraza x Vb. /"'\ 2 758. x = V 2· 9.5064 72..1866.45 II 726 x = 2350· 1.3422.0294. Izracunati ivicu kocke. 760. V~ VG365 80 6 81 .769' V34.49 2.142 755.438. x. I zr""w. 759.378 m. ako se stepenuje jednim istim izloziocem osnove i numerus. . 'sCi 109(3~)-" ako je log 3 = 0.56 . postavljen je top iz koga je ispaljena granata u horizontalnom pravcu brzinom 839 mlsek. )31. 4035 3. IIr7 47 ~ [i7569 _ 1(67685 .V2. 0.03567 Q x = 0.0009°. pravcu brzinom 975 mIsek. x = ( : ) '6 733.02404· 23 . ako se zna da je specificna teZina gvoZda 7.6 . x = V 0. ako je njena zapremina dva puta veta od zapremine kocke ivice 2.6). koristeCi obrazac za rastojanje 3 _ _~= .52VIO. 4) 0.47712. mlsek. . 0. tj . KoristeCi prethodnu formulu za jednako ubrzano kretanje. . ako se uzme 737. Izraeunati ivicu kocke crja je zapremina 0.272-124. x = V6. X = Vg .0009 . x = 5V3. ako mu je osni presek kvadrat.. Izracunati polupreCnik osnove i visinu krufuog valjka zapremine V = 401.

.-10gb a2 = O. tada je tatan J Izmfunati bez upotrebe logaritamskib tablica: identitet 1141 X = 1()l-lo ll./ la + bl I tab dokazati da je + log Ib l). 10gb a - I 10gb .28.by = O. log la . logs 3 = b. V3 va / a bx -. 1775) X = lOO()log3. ~ Izracunati log V3 8.log" x. + b2 = 765 Ako je a2 . ako su a a C hipotenuza pravouglog trougla. Ako je 10gb a = In i loge b = fl. izracunati 10gb< abo 770. a Ob > O'Ie> 0 ._. ~) = I. 789. + log" . ako je IOg12 3 = a. a '--' 768. log" X .. (~ Dokazati da je 10gb a = logb"a". j log x-Iog - I --Iog 2 = log C2x + 3) V / _____ X . .bl 2 log 2.5. a. ~ 790. I 82 83 . . V '--' log" b = .o 11 = b. . ako je log7 2 = a. Dokazati. 'C.Iogex ako je log. 4 log -'- a X . log. log" by + log-'. Rcliti sledece logaritamske jednacine: ~ Dokazati da je 1791:J log x + log Cx + 3) = I. b kateta./)oX =r. Alto su a i b dva pozitivna broja razlitita od jedan.8 ako je log.. 2 = C i log7 5 = d. = O. -(~ NaCi .log 1 x = O.. log" . 2 a . izratunati log7o 2.. 2 = a.. ako je log. onda je Dokazati sledeee identitete: ot~ + 5 Cot ..o 3 = a i log. Dokazati da je I log. NaCi logaritam broja N za 77~ upotrebe logaritamskib tablica ispitati ita je veCe loga3 iii loga4. 'Ti6:) X = 10 '100 210 112-10112. lOOlog v2 -1011 vS: 7M. b a ~ Ako je log" 27 = b. f7iI6! Bez upotrebe logaritamskih tablica uporediti ~ta je veee IO!:4 3 a iii logla 9. Naci logs 2. log. 10gb a = I. 766.. IZrarunatl 10&. Dat je logaritam broja N bazu b. 71S. 3 logll<Z + 210gb .o 7 = b = -I log la + bl . Z8 bazu a. i 10g.@ Izracunati logs 9. izracunati log 6r . = 10gb a. b . a 1fi":) x = 491-101172 + 5-1011•4 • § X = 102++ 10gl6.. ~71.. ()Y' log 3 = - 2 (log lal ~ Ako Je log. . 100. ® I Ako je ot = IOg12 18.x = ~OgbX =: p.. I 767.89 Izracunati log -'.97. / logb+c a + IOgC-b a = 2logb+e a .1()S-loIl600.. ako je a2 + b2 = 6ab. ~ [ 792.gde Je log.. >. + 102-10 1120 . Dokazati da je ~ Ako je log.b ..o 2 = a i log. r-- 7U.. 7. ~ 788. ~ = 10g24 54.

2) > log %. loga% + loga (% + I) < loga (2x + 6). f + logs (I . (log -ix)-l = 1. 8f4. )( 814. log (xS + y2) . log(%-4)-\og(% + I) < 1.log 4 = _ 1. 10&'5 (2 %+ 6) > 10&'6 (x + 8).y ) = log 3. (/ 819. { 3% -log y2 = 4. V 812. log (% . 808. log=a + 310ga'"a > 0. 806." ~. 210g x > logs. 811.xy + y 2) = I.2. _ 799.. y'% ~ 2) . ~ / % 800. . log . 3 + I = log 30.25 . i. % + logs % = 7. 817. 813. Jog (152 + ~) . )logle % + log...3 log (% + 2) = O. IOg (%. "2 -~. 84 85 . logz 5 + logz 5x . -.y ) = 5 -Iogz(% + y ). 2. x. 802.y) = 3 log 2. log (% + 2) -log % > I.25 = (logz V5)2. (a > I).I = log 13. 807.-'\ Rcliti sistem jednaCina: % + logy = 3. . 809. 795. 3 + 10gv6" 6= 0. Q. log (% . %1012' = 100%. 2 log. log %. a> 1. {logs CJ(+ y) + logs (xS . C// X 818. . 1 ..9) + 2 logy'2x ..\. Odrediti sirup vrednosti promenljive % taka da: 713. IOgz(x . 6 816. log y'% 5 + logV2x . /\ 803. 815. " "7ge. 805. V 810. xo-)' -31012'+1 > 1000. {log (% + y ) -log (%. '/ . 2 -log2Y = 210g2 (% + y). 5% + 6) < O. { logy -log 3 log (xS + y2) = I + log 8. {log (x + y ) . { log%-log3 = log7-logy. > log (x + 5). 4 :""'Iog % = 3 y'log %. • ( J •+ % ~ I) = 0. i9~ log %. (2" -1 )+ % + log. logs (%s .log (%.y) -210g 2 = I-log (x + y )..

RESENjA .

i a je deljivo sa 3. onda je a deljivo sa 3". 3n a= 3n+ 1 { 3n + 2 (n ceo broi) otuda je 9n2 a2 = 9n2 + 6n + 1 { 2 9n + 12n + 4 . Po§to je. Pretpostavirno da je ~ redukovan racion alan q broj tj. gde je r C'-I) broj. Tada je 9r2 = 3q2 89 . POJAM IRACIONALNOG BROJA Racionalisanje imenioca 1. da p i q nemaju zajednicki faktor. Uocimo da se svaki ceo broj moze napisati u jednom od ovih oblika. a2 deljivo sa 3. Imamo p = 3r. I GLAVA I. Pretpostavimo tako<1e da je v3 = ~:::> p = qV3 :::> p2 = 3q2. prema pretpostavci. Treba prvo dokazati teoremu: "ako je a2 deljivo sa 3. te je i p deJjivo sa 3 (prethodn a teorema).- Dokaz da je V3 iracionalan broj. izve§cemo metodom svo<1enja na protivurecnost. a2 mora biti jednako sa 9n2 • Otuda a = 3n. q U tom slueaju p2 je delji vo sa 3.

2 2(1 +V2-V3) odavde sledi I + V2 + V3 . tada je Vn = r . 1 s. Iz pretp ostavke a > b izlazi 6. Posmatrajmo reciprome vrednosti brojeva A i B tj. 26. Time je tvrdenje dokazano. V2 + v'i7 = R (R racionalno).v'2 Ovim dolazimo do apsurda da ·je broj V2 + v'l7 zaista iracio- nalan broj. 21. 28. (Va + vb). A B (2) a2 -2ab + b2 = 4ab ~ (a -b)2 = 4ab. 4. 16.> . 2.=2-+"-v'3-. 19. . 2. a tj. jer je na levoj strani iracionalan broj. 8. 1 +. vxy. 9. V4-x2. iIi 3~ = qI. 11.""(1-+-V2. R = 2. = r racionalan broj.n. 3. I. Pretpostavimo suprotno da e dati broj racionalan tj . 10. ~ vi 10•. Dow je analogan kao u prethodnom primeru. 16. 12 ~ =p + qv'2. - B vb + m-Va m 5. 27. ( a-b a-b 30. Iz pretpostavke imarno I 1 (I) a2 + 2ab + b2 = 8ab ~ (a + b)2 = 8ab. 18. 20. 12. nasuprot 3 na§oj pretpostavci. dakle A < B. 24. Prema tome pi q imaju jedan zajedni~ki faktor 3. 2(1 +vi-v'3) 2 (I + v'2-v'3) odakle je - (I + v'2)2-(V3)2 2V2 V2=RZ-I5 2R _ (I + v'2-v:fv'2 =v'2 + 2-V6. tvrdenje je tamo.2R V2. 29. 4v'15. Pretpostavimo suprotno da je {12 kvadratni iracionalitet tj . a + b)2=2 ::> a + b =V2. 90 91 . vi. -3 (HV5+V2) (2+'\1'5). rcorema). . 17. - I Vb + m + vb" . sto je nemoguce. Neka je n + V. v'2.. a. 1-v'IT. 2 v'3 + 3vi + 50 22. Ako se kubira leva i desna strana onda je 1 1 Va+m+va -= (p3 + 6pq2) + (3p2 + 2qS) V2 = 2 iIi p' + q' VZ = 2 A Va+m-Va m Odakle sledi da izraz na desnoj strani je iracionalan i nikad ne moze biti jednak 2. ·15. 14.1.n. 4. Otuda q! je de1jivo sa 3.3=-)-(1-+-v'2~2-V=3) v'l7 = R . 4. Kolifuik (1) i (2) je 25. sto znacr da pretpostavka suprotnog nije tacna. te je i q deljivo sa 3 (prethodna 7. 13.vi iIi 15 = W . 23. -v'3.

v'3 39. 6..V I n' n = (I _ v'3)-1 = 6 v'3 ' 6 6.n)2 v'3 (V5 + v'3) .=. V3 ' 41. =.----.b2 2a 2a = V 1i2 b . Kako je ~ I.-~ + = 2ab a-va2 .1 A-2 (B . tad a je dakle 2. 3-~) -1=(I .. Oslobadanjem neakU 6+'T '%.V I ± n' 18+2V15 .:3-a4~..n n2 . 35.v'3 = 3 (v'i=ri2) Yr=n = 5-3 = VI n(VI + n ..b2 Va +Vb . I. )2---.:===. 3V2 (1 + a)4 V. f a +Vb v' x'l ( I .. I n --vr+n . -I IS.. VI+n Yr=n R= + -vr+n_-:../.. 27a3 • 81 (1 + a)4 = TVa..v'3 (V5 . 6 6 4". 40. 33.[j = Vb(Va + Vb).v' I n)2' n = .5 .34.2-..2= ...~ ·J3r = Vi=/i2 .3 2n V!=n2 -1 onda je (vJ+"n . 4a 2a· b + Vab = VhZ + v.I _ -vr+n + Yr=n V I - n -vr+n ..n2 -1 +n V(I-n) (1 + n) ":"'.A) = 2 . .c. 37.. II 6 . -:=5-v'3~3 A =v'5 v'1 .xfS.-:-. Kako je A=(I-O.J£{ izlozioca.. .v2 36. I 6_ 32..==~ B . Ako se izvrSe naznacene operacije dati izraz postaje 2abVa 2abVb J r-----:.----:--:-- (V!=n:!.. 1. 3 ·3 = 4 +vIS . m-n 42.v' I .V I 31. brojilac postaje 38.V I .n .Yr=n) = V I + n ....v'3 6+v'3 I 2(6-V3) 6 6 = .Va +Va2 _ . Svodimo oba korena na jednake izlozioce tj. za x = 2a V a imenilac imamo a-~ 2a Kako je a + Vab = -Va2 + -Vab = va(va + Vb) i 92 / = Va-va 2 -b2 .. to 93 .

ednost datog izraza 2. 46.. a+ b 'a-b =(Va+Vb)(Va. [ Koristi da jea .a. vx2 + a· 45. I a3 . onda je vt. a3 -1 a3 .I .a imenioc postsje J = -= 48.-.= 1..2 + 1 2ab 1 + 1 2ab = 2 vab. + 1 = (vx + vY)2.-'- . - x + {lax' = {IX3 + {lax< = ~x2 ({lx + {la) a3 -2a3 + 1 4a3 + 4a3 + 4 a + 1 a3 _ 1 2.Va + Vb = a-b 4ax onda je njihova razIika a +. -...v t . 27. -" 4 4VxY [ Va(7a+Vb) Vb (Va + Vb) Vah 4VxY 4VxY i na kraju dati izraz jednak je x+y+2VxY (VX+v'Y)" 2ab =.x[(va + VX)2 _ ] a + x _ a + x Va (Va + vb) a+ b Va (Va + vii) Va . [ a + x (Va +VX) 4ax 49.rah (VX + Vy)2 . a + Vbab = Va (Va + V b ) . ---. 1_ 2 1 .-=-- 2 ..rah.a3 + 1) (a3 + 1)2 a. Dati izraz se lako transformise u : 44.. J-2 = (a + x) (Va + VX)2 . I 2 -. Va)2 Va Vb a+b V a . . a a-I 2 2' 2' '-.vax=Va(Va -VX)].fyy. . 4VxY }~ = 1 43. ' -.Vb- 4ax 4ax vax 50. --. pa dati izraz postaje _ (a3 . 2 '.. 47.1 94 95 . -- (a3 _ 1)2. 32x. Kako je a + {Ia2x = {I as + {Ia2x = {I a2 ({fa + {Ix). Izraz u prvoj zagracli transforrni§e se u { 4VxY (VX+Vy)2 .~. (a3 + a3 + I) a +1 a3-1 . Po§to je (vx -. (a -I)(a3_1) a+1 a3 _1 . 1 a3 + I a3 . 2Ya. (Va .VX)2 = --'4Vax= _ ~ .-. • (~~~)-.Vb) =va.~. Po§to)e b ' a lZraz u srednjilll zagra- a+ a+ dama postaje Analogno izraz u drugoj zagracli posle svodenja ima oblik (a + x) (Va .: (a + I) (a3 + 1) .

V3·X2 2(2 +.(b 2 ) rastavimo na cinioce. 55.2:= :" ' 53. X3 = V3 + X2 .2 I = .V)).V)) 2(V3 -1) pq(p2 +q2) x4 = = = I. 8 A = ---(V) .4.V3 = I_ 3 = . r-. 96 7 97 .1..V3) V- 52. (2 . a I 3 a2 _b2 = (a'i) . a pq(p2 + q'i) fJ(p'i + q'i) 56. dobija se 1 1 1 2 X311+3 = X3 = .-:'----'-'1/-:17'. 1 54. I. OznaCirno sa . K ako je V ) . (2 + V)). '7 = 4 + :V) = (I +2 V3 f .VS < 0 ·irnarno da je 8 B= V-(2 _ 1- VS)2 - V + V 5)2 (2 I = V5 - I 2 .9Y 9 (8 -y) _ 9 [23 . (2 . a izraz onda je y = A +B 3 3 1 vanja dobija se da je dati izraz jednak I. 3 < 0.V3) 2 +V3 ---(2 .y3) (4 + 2y J + yJ) Po~ to je 2 .3)2 + V(3 + V 3)'. Imamo sukcesivno: V) + Xl V3 + I (V) + 1)2 . i posle sredi.is = VS + 2 VS . (2 ..- X2 = . 2 1 + . X31l+4 = Xl = 1. Prvi sabirak se transformi~e u ovaj izraz = 4_ 3 = .. A = V(V3 . B. 3) + (3 + V)) = .===:.v 3 ·Xl = I . XJn + 2 = X2 = . x7 = X" = Xl . i U opstem obliku I 1 8 I 1 = 1 1 2 1 l ' (p'i + q2) p'i q2 (p'i + q2) p'i q'i X3n+l = Xl = I. P + q + 2p'i q'i + q'i) (p2 I I 2 1 1 2 pq A= 1 +2x .2 -I 2 _ yJ I .V3) 2(V3 -1) a drugi 1 1 Istim postupkom nalazimo da je 2(P2 + q2) 2 X5 = X2. 1 +V3(Z . . Kako je I + 2"< = . + 2 . (yJ)S] -_ imamo da je 51 • Kak 0 · Je 8 = 8 . +VI + 2x . X6 = X3.V3 + 3 + 3 + V3 = 6 1 1 2 9 (2 . (2 +v 3) --~ I 2 = . Svodenjem oba sabirka na najrnanji zajednicki. l . Oslobodimo se negativnih izlozioca. 72 . 3) I I 2) V3 .

Y2.v'3 -V (1 -V3)2 (2 + v'3) (2 . y2 = 3 (x-l)2 6 x2-x+ 1 57. 98 . a) x = 2 + v'3 .v'3 (2+v'3) (3-v'3)+(2-V3) (3+V3) = Izraeunajmo najpre y2. odakle Iyl = Y2. u ovom slucaju vrednost brojioca i za x = 2 ± v'3 bice (x-l)V3 = (1 + V3)(v'3.x + 1 = (2 + v'3)2 . 2 _ 3 (1 ± v'3)2 _ 4 ± 2V3 _ 2 y .v'3 . . v'1 + x2 = V + (a2Vab 1 .v'3\{2 + v'3) .odakle . pa je y = Y2 i za _ (1 +V3~ (1 +v'3)v3 = 1 +V3 = x = 2 -v'3. y .3 (2 ± V3) .v'3 negativna. y > 0.v'3 (v'2 + v'3) 'I 2 + v'3 58.2 2-v'3 y = _ V (I -v'3)2 = 2 .v'3). Odakle za y se dobija Dakle. 1. 1 +V3 b) x = 2 .(2 + V32.~ v- 1-2x= ( 2 . Do rezultata mozemo doci i na ovaj naCin.V I . Posle oCiglednih transformacija a-b x = 2v' ab' a = V<4 + 2V3) (2~v'3) = '12(2 + V3) (2 -V3) = 4-3 .V(4-2v'3) (2+ v'3) = Y2(2-V3)(2+V3)=-v'2. 2 + v'3 2 . odakle (1-v'3)v'3 I-V3 Y = V3 (2-V3) = -:7''1=2=v'3~3' Zarim I _ V3)2 1.x + 1= 3 (2 . _V - (1 + V3)2 = 2 + v'3 V (1 + v'3)2 (2 -V3) = (2 + v'3) (2 -V3) 59.b)2 = a2Vab + b.2x = 2 PoSto je razlika 1 .2 ± v'3 . a kvadrat imenioca x2 . za x = 2 + V3. 1 + 2 na kraju Napomena: . to je pa je V3 1. u ovom slueaju imamo onda je vi + 2x = 2 (x-l)v'3 = (1-v'3)v'f i x2 .. + + 1 = 7 + 4V3 -2-v'3 + 1 = 6 + 3v'3 = 3 (2 + v'3). y < 0 te je y = -Y2. Y=3+V3+J-v'3= 9-3 imamo =i=1.V3) (2 + v'3) B= 1-v'3=3-v'3· .

~b b (I + m)2 60. ( m+ n) x.. Posle ociglednih transformacija dati izraz postaje ..1 (a + a-I) u izraz I Zarnenorn vrednosti X = a(m"2mn+ n")2 u dohiveni izraz." -Vx" . a 70. 64. u izraze Va + b" i Va-bx.<y.ovu prt.3b = 1 (I + m) lr-a- +a 2 + (l-m)V a 2 = 3Yb (Va .n))-2 = (.- I ~ 0.. V3 = V3 (V:>---I) = V3 . Uzeti U obzir da je 3 . ?sn. x2+Vx"-a4' 66.m)-2 = m ~. Yx (Uzmi u obzir da je x + v. I.x2+mn V (m' .= 2. Zamenom ovih vrednosti za x i ~ u dati izraz. Na . Preto je o v'a + bv'b = (Va)3 + (Yb)3. b ' a Na isci nacin nalazimo 72. to a.. ~ za a > b' .Yb)(v'a+v'b). a vrednost a2 + b2 vr-l=~(:-a) za O < a < 1 iii a < -1.v'xy = v'x (Yx . 1 < a <0. Za . Vr . . = Zamenom nadenih vrednosti u dati izraz izlazi da je njegova tJ· ..l = 21 (a--al ) za a"'" I 9 .I 69. 71. Zamenorn x = 2..1 (a + a-I) = +(a + :) dohija se 2 Vx -1 = V[+(a-+JY +Ia.tpostavke Iml < I to I +m l-m su POZltlvru. izlazi da je vrednost datog izraza m" -. posle I V J+m2 1+ m I (za a > 0). a2 b2 + I 100 101 .a4 Posle oCigiednih transformacia dati izraz je idencicki jedak "2 . 62. ~v'ab -=.!:. nalazimo 20b ' .r)(x2 .:y = Yx (Yx vy) + -Va"+bx = II + mllr-a- V J+m2 va-b"=ll-mIV l+m a 2 • x x . te datl izraz dobije sledeci oblik: 63. .:I. b .. n x+ v' I+r 2am 68. a m (I+m)lfa + VI+m l "-(1-m)V l+m a 2 IS IS 5V3 65. Racionalizacijom imenioca datog izraza imarno da je 2a ~= a + b. Zamenom x=--"'-. y = m.. imam o 67.. pa je n" Kako je po pretpostavci a ~ I. ociglednib transformacija vrednost datog izraza jednaka je 3. za a < b. + (0 + b v'2)2 = 894 61.V b) i o _ b=(Va .

. b (2) 2 Brojilac se moZe napisati U obliku Zbir (J) i (2) odnosno njihova razJika daje traZeni identitet.Vb = x. 102 103 . .64.a) 2 78.v% va2 .: y' a . ..2.112= . b... x2 = 2 (a + va2 _ b) = 4 a + ~a2 .Vb = 2 Va Va2 .x.I I za 0 < a < I ill' a < .64 . A= V 2a + 2(2 .I = as ako je a . Va.2)2 = .4 = 2 Va=l d) 2+V3 =3. A postaje + Yll . " Za a>2 jev(a .l ) je a2 ..2)2 b) V6 ~v'2 = 1. jer je na osnovu pret- postavke x ~ 2.93 . odakle je titete.' I ill ./11-3 = 2 V 2 V 2 A = V2a + 2v(a-2)2 = v'7 +2= 2. I x. Prema tome.a = 2-a ' 3 Vx + 2v x . Neka je Va + Vb + Va .I + V x-2vx=I'.vx + l/a +VX)2 = = y' 2 (a + V a2 x 76.2)2. (I) 73.x=(a." a. Posle otigJednih transformacija imamo da je . 2 Analogno I {a . a) V I I+4v'7=VlJ+vIT2=VlJ+ V ~12 -1 12 + za %=4 (a .19.vx+~ vx A= y' a + vx +J=='..Vr . Ovde je uzeto da he v ex . b.73 . e) 3V3 + 2 = 7. Dakle a %+ Vr J =. J a 2 Va+Vb+ Va V b=2Va+Va2 . . /11 +3 _ . Koristeei LagranZev identitet imamo 2. pa je A = v4a .x Va + Vb-va . a OSDOVU toga je Odakle % + V xi . 2). v'5 ' 75.65.2)2=a . V IJ2 .4 a-2 77. c) V I4 -2 V6 = 0.4 (X-I ) = 74. pa je = 2 VX+V~X-2)2 =2 Vx +~ . tada se lako dobiia da je ''. I < a < 0 %.Vr . Za izraze u imeniocu broja A treba iskoristiti LagranZeve iden- za I < a < 2 je v(a .. 2)2 = 2 . (a . + 2 = 4. V(a..x 2." 2Vx + Vr -.4 = v'2 E J..vx+ Va+ vx= V( Va..

" ~" = ~ ..-+-..+ .em gom. 99. . 2. Neka.V2 ' Odavde konacno A = {ia + {ib + {ie..+1) ".. imamo: 104 105 ."V'iI-+I = Vn _ V.1-)V--'=..(" + 1)2n _.e Ct.= 1... Kako je ax = V 2a -. x y z 1 I I -2-V-:=f-+-l- V=2'i = VI .e I 1 I) = {ia.m +" + ~ "'+n = am ~ f~ . + {ie. . pa .=+=I = ViI ... x Y z 1 _ (" + I )ViI -.I I .amo U ovo..+ . Sumiran.ednakosti izlazi I I 1 9 S = - . .. ..e i drugi odnos.-+ .ednakosti dobi.= - V 100 10 10 ' Kako . 99 fig + 98 v'99 Sumiran.={ia' -y = {/b ..~ = (" + I) V" + "V. Imamo Neka .e lIm a.+1 Odakle izlazi odakle izlazi da . 98.Vn+I . 2" 80.lIm-" __ 2" = Ct.: b .e 1 1 + v'2 =Ct.+ {ib- A (. 81. 3.em imenioca datog izraza imamo po§to . 82.. Analogno se dokazu. 79.={ic 1 1 1 x ' z ""' (. Racionalisan...e " = I.e A' _ A _ A _ ..-:t:I .":n .(.e ax3 = bj! = cz'l i ~ +~+~ = I.em ovih .-Y'.ih .2 (" + I) Analogno dobijamo A=y{ib iA= z{ic = (" + I) Vn ...ednakosti sravimo sukcesivno da .

J.bf 84. S = n . v'x-2-. Primenom x2 ± 4x V2 + 8= (x ± 2-.-b u 2a . b I + ~V2a . A= 1 ----. a primenom a.S-V .v'-6).2 -V3 1 v'-10.n = 1 ="2 (v'lO-v'25 a -4~ + pa je b./2 = v'3 +v'8 =-.. ax J -V¥ _(J-V 2a . v' 4 + 2v'3 = v' 4 + v'l2 = v'3 + 1. b 2a-b b V3-Vs=V +-. Proizvod ova dva izraza daje posle oCiglednih transformacija izlazi dato tvrdenje.b 86. T = T( v' x-2-. b ="2 (3 +Vs)(12 . AnaJogno prethodnom zadatku 3 3 J + ax J + V2a . onda je _ a + b~ _ a +b V 2a -. Po§to je {/26 + 15v'3 = {/(2 + v'3)8 = 2v'3.4v'15) = 2 (4 + vTI) = 2./2)2 = AnaJogno imamo 1 I + ~V2a .2 v'2O) = 2 (3 + v'5) (3 -v'5) = 8.=-1_ = 2.v'6) 2 = v'x + 2-./2 v'x + 2v'2 Primenom Lagranieovih identiteta za x = 3.a b-a = I. a izraz dati proizvod postaje ~ (4 + v is) (v'lO .v' 16-15_ 2 2 - napisati A = U obliku 1 1 -V5 . a + bV2a -. {/26 + 15v'3(2-v'3} = (2 + v'3)(2 -v'3)= 4 - Kako je {/26-15v'3 = {f(2 -v'3)8 = 2 -v'3./2 = {f (-./2 · v'3-v'8 =V2-I.bx = V a b 1_ ~l ("2a=b= VI_ ~ . pa se izraz A moze V4-v' 15= V 4 + v' 16-15_V 4 .b a2 -cr --(""'b--a)~:'--- Lagranieovog identiteta b. v'2-1 v'2+ 1 106 107 . 87.2ab+ 1J2 -V(b-a)2 (jer je b . ./2+ 1 pa je 1 = "2 (4 + v'15) (16 . V I + bx 1 . Posto je {f7 + 5-. 83../2)2./2 + 1)3 = v'2: + 1.a > 0)...a '13 -Vs (3 + Vs) (v'IO -v'25 = (3 + v'5) (v'IO--. P rimenom Lagranieovog identiteta imamo 88..Va 2 .. a V~ a ~ b 2a-b - b 85. pa je tvrdenje taCno. b~ . 3 = I.

I) .4£. a) vC36-v' 16-v::64 + . b) . d) 5...I)p + I2x . 2(A2 + B ) . a) 15 + 6i. 3+ i 3+ i 3 + 1 (3 + ') (3 + 41) ~ AI _Bx . .6i. c) 9 + 3i.)". ~ -. 94... P [0 je J J ~__~ J~__ -= 96.. 7Amenimo vredn I x u izruu ~ + 12x i koristimo idcntilct .4i + 1'2 3-4i 9 ...n) . a) -19-4i. = - I + -3. _ ".8i + 7i = i. 8) ..2i.v'B' -A-+-VB-= B 98.t 6. . b) il . (m .4 5 + 4-3. a) . KOMPLEKSNI BROJEVI 93.2 + 0. 13i. II GLAVA 2.2.l (V~~~+V~~)-3 ( A + v'B +VA v'B ) = A-v'B A + v'B 99.'2 + v'1M'2 = 2bi. + 3mn (m + 11) + "..v'(a -b)2 . + A + . b) .'2 y = ~ _ 3x _ 2 A2 + B = + 2 (A2 + B) _ 2 A2 B = O. I) + v 49 ( . b) 2 2 J J J 6 -~ + !. a) Z = = =. Zamen m x u dalom izrazu i koristeCi idcntitet (m + 11)' ". tl.v64i' +v'49. I.v'161'2 - . b) -48-9i.BJ A + v'B A-v'B VA + v'B A. a) 14-17i. i3 13 I.v' 16 (. 15 20 c) 5.~ + 23 i. c) 9x + 2yi.B 5 5 108 109 . c) v' a2i2 .>.v B + A + vB 3A.onda )c 100. N. d) a2 + b2 • 'r---~ A.12x + 12x = 8. b) 5'. I) = v'361'2 . A2 + B A2 .. 8 . 2iV2.". .B A2 . 5(1 + ~).VB 5 + 12 . 95..v' 64 (.IB = A. ~-3x = (V A + v'B + V A_v'B)3 - A-VB A + V'B 3 (V A-v'B A +VB + 97. r 4 ( "\ 5 I)}' -3~4 ( V5 + I)V4(Vs.i. 92. b) 5 5 i.r=49 =v'36(-1)- .l64x-4Vs+ + 4 + 12x . a) 8 .4i .I )x- r"4{ ' 5 . -= - (2 -1)2 4 ..'2 =v6i.

1 b) Izl ~:x/> c) Izl = 1. 112. 2..1. 1. . Tadaje z1 + Zz = a + c+ 2x.:5f + (~~r = I.. c +."2 = 3 + 4i =_ ~+ 24 i 1 3 3-4. = 4 + 12. 111. I (z) =I = = { (3 + 21) 2 + 3 + 2i + 3 (3 + 21)2 20 + 38i. b) 7 .X 2y. I (Z) = I (3 . 101.+ 2 2 3X + 2y =-1 .(b . 2x-. (b .4. OdgovarajuCi sistem pod b) 2+ i 2-i 5 103. Zz = a . Y = 1. 105.4. 1 + i. 255 (1 I'. = ___ 1 +i-(l-I) = 1 + i . Jm[zl = - 19 10' Izl = V(.I +i -_ -2 I '.3x + 2y =-1 a imagi- narni deo koliOnika ' z..[zl = 13 10.s. .2. 1. . b) z= I . i (b + d). ~ = x + iy = 2x + y + 2y . a) 1. Odakle izlazi 110. 38i. 24 + lOi 117.x 3 1 + z. 169 256 +'J 110 111 ..) 1 + 1 . I.7 .)2 = 20 . 109. d)i. a) Zamenom vrednosti za z u datom izrazu imamo: z· %1 = (3x + 2y) + i(-2x + 3y).7 . odgovarajuce rclenje za z = 2 + i. { x + 2y = 1 IZI + z21 2 + IZ1 . Neka je z l = a + ib. b) .4.30 ± 65i. . J m[ z l = - 5 5 ~a je b) R . 3-4i 3-4i 25 25 R t [zl = . + 91"2.2i + 3 (3 . 2z + 3 2.----=~-. = o. a) 4 ± 6i . 1 + i. 102.d)2 = 2 (a Z + b2) + 2 (b 2 + c2) = 2 [lz11 2 + IZ2(21.= . a) Realan deo proizvoda 1 (031) = o.y = ~ 106.i .. (2 + 31) . izlazi x =. a) Z = (2 + .. 107. zz l2 = (a + c)Z + (b + d)2 + (a . 1t1 .1 +3 -1+i+3 2y-x 3 2 1 5 =5' -1 2-i i-2 TraZeni kompleksni broj je z = .Si. I (ZI) = (2 + 31)2 . . 121"2 . i .2.~z = 4 + 4i + . -2x + 3y = -1. c)2 TraZeni kompleksni broj z = . 1 + (I + I) (1-.y =-3 odavde x = . a) Analogno prethodnom zadatku dolazi se do sistema 108."2 3 - Z2 2+i 5 5' 5 5 b) Kao i pod a) Iz sistema i-I -i-l -I+i-l-i z+z . Y = . 21) = 2 + 3 . Z2 = c + id.

= .. k = 1. ( I + 1j4 .I. = ". Ako iZV1 ~ iJT.1 125. 120.2 123. (zl = . 122. 126. (I + i)"-' (I + . Ri z i = . (zl = 0.'2.2 a". 2i.a =. 4k R . ako je n . b) (a + 6111) (a . 127. Korucenjem definicija ° jednakosti kompleksnih brojeva dobijamo sistem -8X . 5y + I + i (5x + 5y . za n = + 2. c) 2i. 6b. = a".1)4 = [( I +.)" = i" -2. i te R e (z l = O.+ [I 2i + i' l " = in 1. ._3_+_ b". I oblika 4k odakle izlazi 2i" -1 = 2i. 9. 2. 5Y = 0 { 3x + 2y = I .i 5x . z = 3 + 4i. 3) = 1 + 7i. ako je n . c) (4a + 5bl) .. + b". J m (zl = 0 i za n = 4k + 3 iQ+s = . za n = 4k +I x = 11 .} (I + ') '}T= . 131. 5y + i (3x + 2y) = i. 5x ..i). I oblika 4k + 3. d) I. c) (2x + 7.. i4k +2 = . 2. b) (x + 9i)(x .) .o celjenje dobija se 119. 3.(I . 130. b) z = 3.s '" (a + b". y= -2. 3._' = a + b". y =. odakle izlazi x =. z = + b". 124.+( 1 .2) '" II 13 I d) x =.!.3= 7 2i"-1 = . y =.. 2i = 2i" -1 = 2. 29 ' 29 112 8 113 . e) x =y = I. y = 8. a + b".. Posle ociglednih trans formacija imamo. onda je J m (zl = .Ij' ] [( I + 1)' . (zl = 1. (4a . 7i). y~x + 3 = 2 - 2 2 5't ::::> onda je za n = 4k z = i" = i4J: = I pa je R ..}" -2 I. ib). a) z = 2 + i.i' ] = o.. 1. 5.P x+ y -5+ t.( I .. Neka je z = x + iy. b) 0. 121.) . ako je n .. I oblika 4k +I 2i" -1 = . a) (a + ib)(a . a J m (z ) = 0. (I . Data jednaCina moze se napisati U obliku 128. -+ (I i'" -) . 5i. a) (x + i)(x . 5bi). a) x = 2.8x . 1. a Jm (z l = J. b) x =y = I . c) x =y =. 5x+ 5y . a) . 2.). 118.2 _a".5y + = _ xI I} _ = I" Y = I => z = 1 + i. I oblika 4k + 2. (x + iy + i)( 1 + 21) + [I + (x + iy)](3 -4i ) = 1 + 7i.) (2x . Kakoje z = (~-ti)" = [ ( I + i) (I + I -i ( I . ako je n . z = i" = i 4k +1 = i pa je R.

odavde z = _ ~ i. KVADRATNA FUNKCIJA 134. y x SI. Z = [( I + i) (I _1}]6 133. III GLAVA 3. b) (I + i)4k +.0/'+00 a· 114 115 . 132.)2k: = ( .)4k = [(I + i)2]2k = (I + 2i + j2)'k = (2.4)k •. 1 Trafene funkcije 10 je dat slede61m tabelom X/ . Dati broj z moze se napisati u obliku [( I + i)2]S .i)2]S. a) (I + .)4k (1 + i)' = (..OO 0 +00 y +00.4)k.4)k.[(I . 2. I. = (2 (. = (I + . Grafici datih funkcija: 10 imaju oblik sl.

2. . 1 za x E (. X!-OO 0 + 00 x\. a za xl . 4. 3. 3.I' + 00 116 117 . 00/ 0 . Promene date funkcije su prikazane tabelom y = -x' + 1 za xE (-I. Z8 X = ± 2.OO 0 + 00 Grafi!< date funkcije je pri!<azan na sl. 1 0 1 + 00 x = 0 funkcija ima minimum y = .00 0 + 00 y . Funkcija ima maksimum y = + 1 Z8 " = O. . Promene funkcija i " > 2. . nega- tivna za .2 < x < + 2. Za x = 0 imaju maksimum y = O. yl + 00" 0 . je data ovom tabelom. a celom toku funkcijc 10 su pozitivne. 2). x = 0 jc njihova nula. SI. 00 . I] U [I . Definisana jc za svako x tj. y = 0 pozitivna je za .I' 1 '>. 138.. 00 No celom toku funkcije 20 su negativne.2 (51.2 < x < 2.I' 1" 0 . + I ). + 00).1)za x2 -1 . 2 Imamo da je y = x' .' 0. xl . y +00'>. 00 yl.I )za x2-1 < 0. Nule funkcije Sil x = . y o x x SI. Posto je 1x2_II={+(.2 x = 0 funkcije 10 imaju miniIDum y = O. Za 136.2 i x > 2.2 i x = 2. Promena 20 je dat IlIbe1om.00 . a negativna Z8 " < . + 00). y 135. Grafi!< sl. pozitivna je za x < . x = 0 je njihova nulo.(x2 .00. 00. x E ( . -2 / + 00 Promene Sil prikazane tabelom Definisana je za svako x.

0 . 6.2.x za 4-x2 2 . ° funkcij& ima maksimum y = I .<4\. 5. 6. 139.+2] i y = x 2 . a za x = I ix =. O. Kako je 14 _ x21 = {+ (4 - . x 140.2 ° 2 +00 y +00 \' 0 . Promene funkcija pod a) su date tabelom y SI. Za" = y=O... "1 .<+00 118 119 . I. x Odakle izlazi y= .4 za xE ( .2) u (2..00. 5. Grafik ove funkcije je prikazan na sl. + 00). < O.(4 - x2) x2 ) za 4 .00 . Grafik datih funkcija je prikazan na sl. Promene su date tabelom SI. 4. . definisane su za svako x.x2+4za xE [. y y x SI.

. xl. (x .2 za x = ..2 (x-I )' + 8. Gmfik funkcije je pri..4) U 145. Y > 0.00. 2. x ". a y = x 2 -2x za x E (.-(x- 2 148..2.. 0) U(I . b) y = .2 i x > 2. 0). x > 2.(x - 2 2)2 + 2. 0 \.oo 0 I 2 +00 y +00\. 2 2 147.oo 0 2/ 2 4 + 00 Y -00 / 2 \.. 120 121 . 7...(x + 3)2 + I.0) U (I. 2 2 · 3 I e) y = . a y < 0 za x E ( .4. .(x-3 )' . < 4. Definisane su za svako x. I].I . 0 \.-1] U [0. a tok dat tabelom I a) y = . 8. y < 0 za x < .2 dvostruku nuJu. Kanoni ~an oblik datih funkeij. = 0 funkcija ima dvostruku nulu x = 2..2. Tok je prikazan tabelom nji.ho\' kanonirni oblik: xl . + 00).kazan na 51. . -1 / 0 /+00 I b) y = . 00/ 0 -00 x = 0 i x = .4. je: I a) y = . nule y .. r za x E [0. Za x . b) y = . bl Posto je 1 x+ rl = {x + r za x E (..(x + \)2. +00) 2 .2..(x + 2)2 . 00. + 00).4 -2 0 + 00 y y +00 \" 0 \" -2 / 0 /+ 00 146. onda je y = .00. a 'o Je {x-x'za o . 7.(x-r ) za x E (.-. 0) U (4. 2. Za Funkcija pod a) za x = 2. 3 1 2 .2 y".00 . nule x = 0 i x = 4 Y > 0 za 0 < x < . funkcij.00. + 00)' Funkcija pod b) ima za x = . 2 I e) y = . 0).00.. a ) Kk 00'1 = ' l x -. je pni tivna za x E (.(x + 2)' _ _ . Y-ma~ = 0 Tok je dat tabelom za x = . Kanoni~ oblik datih funkeija glasi: I I I x a) y = . 3)' + -25 . SI.f.2 y~ ..(x + r) za x E (. . Tok je dBt sledeeom tabelom xl. (0.2. l ..< . -00 +00 Funkcija pod b) ima mi nimum y = .1. y > O. Grafik date funkcije ima oblik sl. + 00)' negativnije u intervalu x E (.

2] 122 123 .~ . X E (.0). Grafik date funkciie ie prikazan na sl. - 1/2 0 1/4 /' 0 SI. 8.x. Imamo da je 149. 1/4 /' + co Na intervalu x E (. + 3x . 10 b)y=x2-3x + 2 za x E (-00.. .co y z y=X-IXI o x x SI.co. +00) y =-x2 + SI..co/..0) I X 12 = .I)U(2.x = (x +~ r. . 9. Y Promene ove funkcije su date sledecom tabelom: -=-1 0 1/2 +co Y 1 0 '>.I] U [0. x E (. a tok tabelom y x l -co 0 +co y .1.. + 00). dakle Y = tabelom: x2 +. Y=x2-x=(x-~r. + co) imamo I x I = x. Grafik date funkcije je prikazan na sl. .a) Na intervalu x E [0. dlflde y = _ x2.2 za x E [1. 00 - 00 '>. 10. :I Y = x2 + 2x. ~ a promene ove funkcije su date x x Y - 1.O '>.00. 9.

a = -I . c = 8 a funkcija je y = .S = -x (x + 3)' + 4 a za xE [0. a = I . .2x . 0 '. 2x +8= . -I) U [I. Y = xl' . Grafilc je dat na 51.l' 4'. y = . II y S1. a za 51. + co). b = . c=8. a= -I .co y o x x SI. 4'. 0).3 = (X-I )2_4 156. SJ.4. y = x2 . 155. grafik je krikazan na 150. 3. y = -xl'.4.I )2 + 9.co. Grafik je iJrikazan na 51. Za xE(-co. . II.2. y = . 0 '.xl' .6x +5= (x . 12 157. 12. 151.3)2 .l' O. Grafik je prikazan na 51.(x .l' 0 '. 124 125 . 13 a tok tabelom x E (-I.6x .(x . + I). (x + 1)2 + 9. x/-CO-S-3-1 0 I 3 S + co y y . x 154.xl'+2x + 8 = . + co). 14. Za x E (-co. y = xl' -1. 13 152. y = -xl' . b = -2 c =.3)2 + 4.

A = 5 a I(x) = -x' + IOx . .-:-' (l 2a -l-m -.. Y = x2 . pl. pa Ie /. q = 3. 2x + 8. 188. . ) b . q = -6.2x . J. 16. izlazi: . . 4 . . q = .4. a y = -x2 . F unkcija posti!e malcsimalnu vredn.= 2 odakle izlui .. 3 3 .(..xl . -(x+ 3)· -2. I) xl + (2 . q = -9.0. Iy b 161. 163.e incma je p .Ie p _ 2.3. = - b . = I. 2)2 + 1. b) P = -4..- ) --. .o st za b)p = 6. 2 2 127 .(X. 15. P = 2. 3. q = 16. izlazi k = -2. I . a 711 = 2 te je 2 (711-1 ) o y = (2 . 2(m + 2) m = -3 a y = -xl + 4x . y = .~r + q+ ~ I j ttl u kanoni tile: Ij. Iz jednatine (I + k )· 32 . q = -1. Funkcija postite minimalnu vrednost za 11 = .. f . i uslov zadatka. 6x + 5. (4 + k) · 3 + 8 = -7..E.4 168. 4) x . x) /> = 4. _ 1. c = O. I 167. 164..2x + 3 = -1 (x . Iz obrasca ~ = izIazi. "4a 4_a. 4ac-b" 165..3. lZ ·· izIUl· &lStem p~tav . 2a 711-4 Odakle . xl-2x-5 ":" . . q = -3 1 f.. /'ret 1I\' e izlazi Bi em 166. -3 3 x 162.e · a) /> ... 14 4a 1 1 rckn. )2 = -2.-8.. a) p = -I. 2 pi daIc.---5-.---2"-. a funkcija y= . Korist~i kanonieni oblil< funkcije y = . (2 + I) = xI.(.

x.= 10.8 = 6. . 3)2 + 32 = 3 V2.f (c) = .!. I-Vb I-vb P (x) = 7x2 . pa je y = ax: + bx + c = ax2 + 2. I ( I -Vb .= .=. trazena suma j~ a obik 3f (x + I) = 3 [a (x + 1)2 + b (x + I) + c) . a I (t) = (t .a) x .... 4ax + 2a2 2a 3 odakle izlazi X = .nimalnu vrednost za 171. I-Vb PovrSina ima minimalnu vrednost za x = .x) = + 20x· Za x = .2 niea traienog kvadrata 6-x Dakle I(x-a) = (x -2a)2 _ (x-2a) +2 vb ) _ ( 1. Imamo cia je 5 5 f (x+ 3) = a (x + 3)2 + b (x + 3) + c. ( v b )2 _ 2 Vb + Y = V (6 . a. f(-I) = 3. a obim kvadrat stranice 10 em.x2 y = 14. Ako je prva duz x druga je a. f(a + I) = a2 +a+ I b -36 2 x = .a + l. 36x + 324. Ne ka je x + a = I Ij .a x . zieu treba p~deli. 179.1 + Vc)2.. P=y2=(6-x)2 + X2 (sl.=3. tj.a.= 4 2a 14 b 177. Da bi smo dobili b -12 x x= ..5x .a. a dimenzije pravougaonika x i 3x onda je Vb _ (I + Vb) Vb _ 2 Vb +Vb 4y + 2 (3x + x) = 56.) = a . Sl. Vb) (I +Vb) . Neka je strana kvadrata y.... .a. odakle izlazi da je obim kvadrata 16 em.+Vb -b = O. X)2 = 2x2 . pravougaonika 18 em. f(l ) = I. _ Vb + b-2vb. x te je 169. Povrsina traienog kvadrata stra- nice y je I(x + I) = (x + 1)2 . 2a 4 a a2 na dva jednaka sabirka da swna kvadrata bude minirnalna. 178. Swna ima mi. Iz prerposravke b2 .(t . 9 128 129 . b -56 . x = . 170..bx-c. pravougaonik maksirnalne povrsme )e te je y = 3. 2a povrsina ima maksimalnu vrednost..5 (x + 1) + 6 =:> /(x) = x 2 -5x + 6. stra- I (x . drugi je 18 . x = 1 .ti na eetiri jednaka dela. f(O) = I.3f(x + 2) = -3 [a (x + 2)2 + b (x + 2) + c). 15 175.-. s (x) = x 2 (18 . 4ac = 0 =:> b2 = 4ac. 56x + 196. ~to znaci da broj 18 treba rastaviti i / (-. P (x)= x(20 . I + I) = xll + 2x + 1 .. Neka je x jedan sabirak. . x)2 = 5x2 .u· x + c = (xY. uvedirno 2a 2. Vb I-Vb I-Vb 181. . Dakle. a)2 .= 9. P = y2 + 3x2 . 172. y = 3xS + 2 (a .= .5 + 6 (x 180. gde je I nova promenljiva 6 Tada je Dakle P (x) = 2x2 -12x + 36. . a + . 15) 173.a) + 2.

::. te je y) 50. 0=25 em.!!.. y = -a Pmaz = -. povr§ina ima maksimalnu vrednost za ---. o (x) = 10 + 50 . odakle y = 5 "~. onda je Sl.L 2 . ~ x 2. n krak x ondn je veea osnovicn lz pravouglog trougla A BD iamrno AD2 = AM" A B . 182. odakle izlazi a a-x ah m P maz = . - 2a = -- 2' v'3 2 50..-a x2 + bx odavde izlazi 2a 2(. eka su dimenzije pravougaonika x i y onda je P = xy. m = n = .y=5tj . Neka je krak trapeza AD = x (Sl. 131 .= 2 =5. }M 0 B osnovica y + x = 75.2. a osnova CD = y. y + x.y) y = a . + 50xY3... x2Y3 P(x) = . x2 + 2x 1 = . 17 AM = 5-.-x. ABC ~ !::. Nelca je manja osnovica trapeza y. P (x) = . ab 186.2x2 + 2ax. V2. obim je m aksimaJan za b x=-. 2 130 . 4 185.~) b x = - b . 16 183. FEB ~ AC : FE = BC : FB tj. 16). L Sl. 5 5 a b:x = a: (a . P (x) = ..x2 3x + 2y = 200 x2 = (5-2 10.---- b 50Y}" = ----- x = . ------------- At.x2 + 2x + 20. Neka su dimenzije pravougaonika x i y onda je P (x ) = hx . 2 2 4 184. traZeni pravougaonik je kvadrat. Obim trapeza u funkciji kraka !::.

eliminacijom parametra k dobijamo y = . x (x + 2) = 0.. a) Neka je MD = x. + 2mx + 4 = (n .1) x2 + 2nx + 4 1) x2 188. m2 -4m + 4 = 0.1>2 _ 0. Ym . za x =. = (a: by ZBX=-- b-a 2 y = x2 . b) a2 • b) Ako uocimo parabole y = x2 . tj.x2 . sto 3 3 predstavlja geometrijsko mesto temena parabole.(m 1) x + + m.ax + a2 . TraUne tacke su A(-2. x = !!. 1)2. 3 2 f (x) = h-2 . 4a b 5 5 (m . Neka su Y = (m . kad je rrougao jednakokrak. Primenom Pitagorine teoreme kvadrat hi- potenuze je 192.x) 5x-x2 a) Yl = 4. dati izraz iroa najmanju vrednost za x =y =.~= 2a ° 2 2m 5 3 _ -=.. P (x) = .x+x = 5 x 2 + 2x = 0.= 2a 2(-1 ) 2 oblik Y = x2 + 4x + 4. ~ 112 za x = .. a) T eme parabole y = x 2 . 0) B(0. m = 2.(k + 1) x + k i 191.. 5 5 Parabola sa temenom u B mora da zadovoljava uslov a y = 5-x = 5 ._ = 0. ° x Y xy x(5. kad b) Parabola dodiruje x-osu ako je imenioc postiZe maksimalnu vrednost tj . Parabola koja dodiruje x-osu ima Dakle x = . Ako sa x i y oznacimo koordinate 190.c. Katete su x i a-x. x2 + 5x ima maksimum 4m2 -16 (m-I) = 0."2="2.1) x2 + 2nx + 4 dYe ma koje parabole datog sIrupa. odredimo njihove zajednicke tacke..2)2 = 0. a to je za 194.2ax + a2 Hipotenuza postiZe minimum kad i njen kvadrat. m = 0. y = .4) Razlomak konstantnog brojioca ima najmanju vrednost. 189. njihova preseena tacka M (1. 5 .n) x2 + 2 (m . (k + I) x +k je tacka P = . tj.. a. 0) je ujedno zajednicko tacka za sve parabole datog sIrupa.(x . Povrsina postize minimum 2(m-l ) 2 2 3Ia2 3 195. Y2 = 0.. pokaZirno da one prolaze kroz dye filesne tacke. 1)2 = 3x2-2hx + a2 + 1>2 _j. m i= n ~+~ = y + x=5 . J87. onda je y = MA2 + MB2 + M C2 = Xk·e T'lmamo x = - k +-1 . f (x) = . Y (k .1) x2 + 2mx + 4 i Y = (n .2.. . Ymln = a 2 + 1>2 + c2 (a + b + c)2 ..!!. 2 (m .2- + 1 ' (k - 4 1)2 ) . Dati izraz ima oblik (m .x2 + 4. tj. ta~ 2 4 Funkcija postiZe minimum a2 + b2 .n) x = 0. Xl = i X2 = -2. 132 133 . 40 10 k T ( .zaX= a + b + c . 4ac .

196. 1)2 + 3 (y . 200. SI. I). 1)2 + 4.y) = . y = x 2 . 6)2 + + 5 (y .3 (y-2)2.1 < 0 x2-2x > 0 b) Fiksno ta&a M (0.12y + 2] = = .2x. + 2 (y . y = -2.(y + 1)2 + 4y2 .>: + I. f(x.lOy + 3] = = . -I. farniliji parabola nalazi se (za a = 0) i jedna prava ima re~enje . ova prava je zajedntika tongenta svih parabola 198. 2)2 . Analogno zadatku 195. 18 201 . Minim alna vrednost funkcije f (x. c) U data.y . 10] = = 10-(x-y . I)2 .6)2 + 5y2 .[(x . 1)2 197. y f (x.1Oy + 9 = = (x . c) U iSlom koordinoDlom sistemu konstruisono je dobijeno Dakle date funkci je postaju geornetrijsko mesto i parabole za k = -3.2x-IOy + 3) = = . y . I. 0) TniUno geornetrijsko mesto taCaka je prava x +y = l. y) = x2 _ 2 (y+ 6) x + 6y2 + 2y + 45 = [x-(y + 6)]2- . (x 2 . 18). I). [(x . 2xy+ 4y2 . b) Sistern {x2 . y) = (x .1)2 + 3y2 .lOy + 3] = = . i dobija se za y = I x = 7. I < x < O.25) 2 + 453 . y . 2 (y + I) x + 4y2 . 4 (m-I)-m2 4m-4 ~l = ~2 t). f (x. (y + 6)2 + 6y2 + 2y + 45 = (x . y + 1)2 .I. 134 135 .[(x . a) Ekstremne vrednosti datih funkcija bite jednake ako je . 6)2 + 5 (y2 . y) je 4. 199. je parabola y = x 2 . Maksimalna vrednost date funkcije je 10 za y = 2 x = 3. 0. Treba dati polinom napisati dva puta kao potpun kvadrat tj. = -- 4 4 odakle izlazi m = O. 2y + ~) = (x . 5 (SI. [x2 . y . y . y .1 i y = x 2 . traZimo geometrijsko mesto minimuma i sve one se dodiruju u tatki (0.

10.. 6 . 228. . a) A = ± ' 2. a) a-b 6 5 c) ± 4. za x =1= I. 206.. -6. e) . k 2 220. 214. a + b =1= 0. i x =1= . .I x+2 x-2 1'1 1' . + 00 ) . 00 .. b = 2a.. X2 = 435 . c) 0. . I]. e) A E (+ . b) ± a. 218. 0. 221. a) A E ( . b) . . Data jedna~ina moze se napisati u obliku _ 1 _ + _1_ + _1_ + _ 1_= 0 x+1 x. a) ± 2k '15. 4V3.2x. ± (0 . 230. a) 0. 158 210. . ± (a + b) za ab =1= O. 2. 219. 226. 208. c) ± 7. n.. a) ± . 10. . x =1= 5. 3. 204. b) 0. 213. . A <. 0.!.. e)-~+~ i . 00 < A< I. i _ 1_ +_ 1_ x2 _1 x 2 -4 ± 2.. 7 2 229.. . 202. b) ± I. A = 3. 0./3 . a = 8 em. a) 5.. d)x=5 ±iV5 . 2 209. 223.2. 10 em. 207. . I. b) ±~(3. za x =1= a -b ± a. a+ b 222. . c) ± 5.. ± V4a2 + /}2. c) ± Va2~b2 . 227. 211. 4 cija rclenja su Xl = ° i X2. '" + n. h = 8 em.. b) za ab =1= O. 3 3 3 3 ' 217. c) ± kVf.4. 2V2. 132. -4 . = 0 odavde imamo da je x2 -1 x -4 x (_ I + _ 1 ) = 0 xO -1 xO -4 IV G L A V A Ova jednacina ekvivalentna je sistemu 4. lOa = 3b. b) ±5. 25. 10 em... a) 0. a) ± 8. I 205. 5.. d) AE [.. ± 3. b) ± 2. 0. 224. 216. 5. 136 137 .-. m . ± p..I . 3). 10". V2. 203. 3 5 b) A = 2"' Xl = 0. 225. KVADRATNA ] EDNACINA S ]EDNOM NEPOZNATOM x = 0. a) ± aV2. f) x < ° x> 2. d) ± 10. 3 2 215. 3 . 2. b) 0. 231. ± i. b) 4. O 'iIi 0.3 = ± V~ .!.. 212. x = ± 1. 0.. a za A = . + -22x. za A= + 2. x = ± i f7 . 12 em.-5. .3.

Xl = -3. Xl = 0. 3 ± iv31 . 12.3_." date jednatine postaje . x4 = -3.6 = 0 Odakle Xl = 4 i X 2 = . 264... kako ova 2 rdenja nisu manja od I . -1 "4 243. 249.senja x.senja su Xl = 3 i X2 = I. b . a) 5. a... a + 2b.I . zadovoljava prvi koren datu jednacinu. 0. 2. 245.4. x = 7. 5.nisu re. 16ab (a + b)2 4 (a + b) x2 . 2. .senje odavde izlazi 2 2 za x < I data jednatina ima ablik Xl/2 = a + b + 6ab ± V(a2 + b2 + 6ab)2 . 259.0. Xl =.5.5x . . njena re. Za x < -3 imamo x 2 + 2. zadovoljava x = 0 za O <x ~ 3imamo 236. 4. I -V2. 1. 246. c) 2 ± V3 _ . 4 (a + b) I na kraju 257. Ako X .- a+b b a-b x 2 + 4. 2a . Za -3 ~ x ~ 0 dobijamo 235.8x + 15 = i ima dVll re. 242.senja date jednatine. 240. = 0. 3. = 1. . . 6= 0 3 3 Odavde x. x. drugi koren ne zadovoljava datu 238.2ab . c) 03 n. x . X2 = -2. X8 = I. 3. 262. 2. b) 4.V89 a+b . I. b) 503..c)2+~i. Posle sredivanja data jednacina postaje 256. d) . = -3. / - 265. . b) 7.5.. Datu jednat inu zadovoljava sarno d) 4 ± 5. 263. X4 = 2. Za x < 0 ima oblik x 2 + 8x + 15 = 0 ° 233.3b-a. c) 3 + 7i. X2 = -5. . 2 + 2v5. 254. 2. . x. 4 4 12 za x> 3 imamo 1 241. = I.. ° 258. 3b. 5 7 Dakle data jednacina ima tri korena -4. = -2. b) 7. x = I je re. c. x ~ 2. X2 = -4. 9 247. 244. = 2. Xl/2 = a + b2 + 6ab ± V(a2 + b2 _ lab)2 .. 251.4x + 3 = 0. 266.1. v abo 4 2 255. 1 237. I. . 250. j ima jo~ dva re. b.5. 253.5 i X2 = -4. 2. . I. a) 0. -703. = 3 i X2 = 5. x2 = -4. x7 = 3. 15. 234. . x2 . d.01.. . 1 jedn acinu.b)2a-I. a) 3a.2. -4 . 2 . x2 . 232. x. Xl = a - +. "2 =. 8 II 2110. . 1.5. a-3b.4. Aka je x . c) 5.2. 13. 4V2-7. d) I. 30. 252. I." 1 data jednatina pastaje ( 2a + 2b) x2 .4 + 2v5. -. drugi koren tj. X.. 2-~i. 17 4 261.senja x. X3 = -I.2 .5x = ° odakle Xl = 0. X2 = . 2 a+b 138 139 .5x = 0 3 5 Odakle Xl = 0 i X2 = 4. 0 i 4. X3 = I. 3 -7i. . 3i. 3. a.5x ." 6. 13. X2 = -3.3.4. 2 -V2..5.2x + ~= 0. (a 2 + b2 + 6ab) x + 2ab (a + b) = 0 x2 . 305.1. 248.. d) 2 + 3i. XI = 2. I~ 1 239.a+l. - a an.

Koreni su realni ako 111 E (. 1)(".-n 3n .. mn) x + ". 2mn 3". a ova je eJ. 278.I i '" = 3 koreni reaIni jednaki. II ). n + 2. * n 1. D = 0 ako 111 = .. ~ a ~ I.-a.4(n . ". 271.2 - a-x = _ a a --x = . . . 277. 274. a ± 3b. Al = 2.00.. I) x +a. realni jednaki ako je '" = 3 i 7/1 = II i konjugovano kom pleksni 276. D > 0 ako 7/1 E (-I. Po Ie OCiglednih identiBcih transformacija jedna~ina postaje 2 __ _ _ . 1111 = . + (0) 290.2n a + 1 285. .I) . mn-I ±'I/( I +mn . Koreni su realni ako m E ( . A2 = .l ) 16 7 280.4) U ( 12.".-. '5' Xl = X2 = 53. A = . .I n-I n. . jednacini 2 289. 1/1 2 = 5. Al = 0. PosIednja jedna~ina je ekvivalentna sistemu 267.. ella ..: . za m m ( a x X)2_ ( a +a b)2-_ 59 (a x X)2. smenom (11. Ako je In * -~5 rclenja su Xl 1 = . + (0) ." .00.I = -- n -I za x * "'.) 5a + 2b 2b-a Xl/z = 2 (n-1 ) I .-vivaien tna 3 3 7/1 = . 3 x a+ b 3 x a+ b Odavde Xl = 2a (a + b) . Al = 0. 279.jednak'I ak0 je m = -25 . [en . A2 = 2. mn-I ± 'I/(".-2) U ( . b E (. 282.I -kompleksni ako m EG~ . 3) koreni realni razlieiti.00. 2 (n.a E(. X2 = 2a (a + b) . 16 39 3 283. '1 = 0. ~~) U ( I. koreni su konjugovano- 33 re§enja date jednaeine su a. a -I 273.. 281. m + n.2 . . 288.I )2 .n . I . '" + 2n. + (0) koreni konjugovano kom- pleksni. X 2 . 3) U ( II . - na kraju x = 7/1. imamo z2 -az + a -I. n-2m 270. .1 . rea Im.2m)" 3 .. A2 = 6.I)x = z 286. Data jednaeina ekvivalentna je jednacini 287. AI = 0..I } U (3. I) + (I .00. 3 D < 0 ako 7/1 E (. 7 268. Posle sredivanja imamo ako m E (3.+ 00) 140 141 .'" = O. + (0). ' x" en. a ± 2b 272.a (n . 1 /II = 1 1. m+ n 2 2 284. X2 = 5m + 2 .. 269. I) xl2 .. .00. A2 = . su r=enja _.

3)2 = 4x I. D = IJ2 (c . -5. x ~ 2 je (x + 2)' = 4x + 1.. a vreme 1 .2. a re§enj a su 2ab (3: . = (a + b)2 [(a' + b')2 + 4ab (a2 + b2 + 4a b')] = = (a + b)' (a" + b2 + 2ab)' = (a + b)6. tj. 6) U (10.2ab)' + 8ab (a2 + 1J2)] = x. 2 tj. 8 i 10. 2ab x = a' + b2 . te je a za a = b = 0. b) A = 0 za Xl = 2. = 2. ako je a (b . a) Xl = . tj. re§enja jecinacine ce biti neodredena. a) Xl = I. 5 . X2 = 3. x 2 = -3 pa jednacina nema = (a . x2/3 = ± 3. f (x) = .-.. 5 i 6. ac] = 3 4x2 3x 4x2 . Za x < 2 je (2x .a)' + 4ac]. + = (a + b)2 [(a . c.I) Odavde 295. k = . Za a +b ~ 0 diskriminanta D = (a2 + b2)2. v2". Re§enja ove jednaCine su Xl = 2 + v2" i = (a + b)' [(a' + b' . 292.b)4 + 8ab (a2 + 1J2)] = x2 . 30 = VI i 30 = (v + 1) ( 1 . 4x +2 = O. b2 . b)4 (a + b)2 + 8 (a + b)2 ab (a2 + b"l. . Xz =. a) y = 8 (x ..~ 4x2 .. + (0).4abc (c + a) + 4a"c' = 297. diskriminanta je pozitivna za svako a.4abc (c + a) + 4a2c" = 1 = [b (c + a) . x+3 293. medutim uzimamo sarno drugo reSenje zbog 2 uslova x < 2. 4 2 2 294.b) = 11 y=2zax=-. 4ac (b . = .6 i .a) c(a . 298.c) ~O. a vreme I. 305. 6. X= - 5 . 222 = IJ2 (c + a)e . a+b a + b 307.5. 4ac [b (c + a) . a)" . D = (a . X2 = ... Ako je a + ~ = 0. Xl = 2. 6 i 7 iii -7. i v + 1= 6 kro/t. 2ac]" ~ 0. 302. k = 6. = x . - 2 -b (c . onda je brzina drugog za a +b = 0 jednaCina je nemoguca v + 1. 304. b)' (a' -1J2)' + 8 (a + b)2 ab (a + b ) = 301. 56.291. 142 143 . Neka je brzina jednog v.c )(a .I b) f (x) = 4 (x + 1) . 5. = re§enja. Xl = . a) + [b (c + a) . 303. 6x + 1 = 0.1. Xl = a + b. k E (-00. Re§enja su X2 g (x) 4x +3 2 2 -b(c-a)-[b(c+ a )-2ac] -2c (b. a) nema re§en)a b) x = .c) = I %2 = 2a (b _ c) . = b2 (c . 64. 296. 2). a)" . - 5 . I )(V+I)=30. b.3x 1 = IJ2 [(c . dakle V = 5 kro/l':. -6. iIi . 299. 3 300.. 306. imamo sam 0 a+b jedno re§enje x = o. b) x = I.2a (b .c) . 2ac] _ 2a (b .b) Xl = = ) 2a~-~ 2a~-~ a~-~ .

PMPQ = . a MN = 20H . lOx + 23 = O. 317.R ako je H na OA'. 313. x ) S druge strane ~: AB2 = AH· AA' = 2Rx. ako je H na OA).' Tada je 2 Dakle BO = 4 (2Rx . Neka su a i b katete. 316. 3RX = [. b) 6x2 . 7 308. PoloZaj tacke M je odreden prom enljivorn x koja se dobija iz jednacine 318.OH2 c) Xl/2 = 6 a uz uslov A ~ 16 . Dvadesetougao . 20 dana. x = 3R ± 'l/9R2 . AM2 = 2Rx. za 3 casa i 5 casova. R (4m . 1z pravouglog trougla 3 ±'l/9 . Dakle (-xI +--I) I . 12m + I) x +2 8 x= 4m 309. rclen ja su realna 2 Kvadriranjem trece jednacine dobijarno za 3R I ~ -. 30 dana. h2 = pq. R)2 = 2Rx . 3'1/'3 (ax . Tada uslov AB2 + AO + Be' = 4[2. a) PQ = - I y'3 (x" .- 2 16 312. Kako je OH = Ix .RI (imamo x . d) x" . Proizvod pyre dye jednacine daje postaje 4Rx + 4 (2RX . onda je : x = 'l/h2 +s2 _ h.. a2 + b2 + 2a b= S2 2 iIi R x2 + 2hx .x". R-x. 314. gde je 0 srediste polukruznice. = 0 Ako se uzrne u obzir treea Konaeno Cab)2 = h2x2 ili ab = hx. 6 m. a + b = s. Onda je BlP = R2 . u petouglu. 4mr + 2R ( I -4m)x + R2(3". :I :. p i q njihove projekcije na hipotenuzi a x hipotenuza.x 2). x = . 310.3'1/3x + 6 = 0. (2 -'1/2).I m±'l/4m2 . S2 2 pa je h ipotenuza 315. Neka je H projekcija tacke M na AB i AH = x. x).ax + a2) .(x . = 0. 25x + 24 = 0.2 (R . x') = 4[2 (ab)2 = pqx2 Odavdc x2 . = I. 311.48A 3 ABH imamo BlP = R2 . a) x 2 + lOx + 21 = 0. + I) = 0 c) x2 . 412 . eka je AH = x.. 10 144 145 . 4 rn.

1) . Xl + X2 = -. m+ 3 m+ 3 X2 Xl Xl X2 Zamenimo ove vrednosti u t reeoj imamo ' Kak' 0 Je + X2 = - 5 I. III + 3 9= O.I .+ y.2...+ Y.r2. ) . .. 2x. 3) 2m XI XI' X2 = -- 3 3 (m + 3)2 T o je S= -~r l -~) = -~ P= . 243 = O.3 Xl = 1 X2 = . 2. Re§enje postavljenog zadataka sadriano je u re§enj u sistema od 325.. 2x.319. 324.J. x~ XI x~ X2 x~ x~ XI X.\"2 = 3. ) ). 3 2 6 ' 2 Za ovu vrednost m. = .(a + b)x + ab = 0. = 0 i ~. 323. = XI .Sy . imamo 1 2 = .~ = 0 320. 125 35 4 Na kraju imamo E = O. b) (a. = 2x1 ..' + ab = 0. bI) x' ..).\"2.r2 -2ax + a2-b = 0. I)(b. 3 = O. 327. = O.~ ) = 2 ( ~ + Y2 )_(YI + Y._~ ) + Y2 (2. 2m X2 Xl Xl . -6 . a) (a' . y2 _ (_ ~) y . X2 m+ 3 Prve dye jednacine daju 2m + 3 . - 1 + Odakle se dobij e m = .xi = 27 x~ ~ x1 X2 x1 ~ 189 322. (-+. 1 .r2. YI = - 1114 . - i P= )' IY2 = (XI + ~) (X 2 + ~) = X IX 2 + _ 1_ + 2.. + b'). . X2 = -. d) 16. A = . 66x + 7 = 0.. ~ Tada je b) 27. . 31 = YI(2. =yl . --' 326. Odavde ). m.(a2 ili 6y' + 5y . 2x1 + ). + ).6 = O. .2 + 5y -'. P = 0. 9= 0. b) x' . y. (a + b) x + 1 = O. ~ . ~ + X2 + ~ = XI + X2 + X I + X2 Xl . Ne ka je trn~ena jedn a~ ina tri jednacine sa t ri nepoznate Xl.. )'.-=y l - ).. 3) 36r .4x + 13 = 0. Kako je XI". Trrlena jednacina postaje c) :cI-6x -r 12 = 0. c) ..16x .2 . 6-1x . d) abx2 .. c) A 193 YI - ). S= )' 1 . 146 10 ' 147 . 2x1 . .-. 2 Xl = "2 1 X 2= . Y' = . i m : 3m y ' .r2 . xl = 2x. (2m + 3) (m . m+ 3 tads je 2x1 .

= I...' 20 711 711 Prva jednakost daje m = 2 (Xl + X2 + I).. 2 ) (711 . 341. 0. 336. iz ove jednakosti. x2 = 52. III = { ! 330. za 1 4 (m + 1)2 4 (m + 3) = 52. 332. I) = 4[(X1 +x2)2-lj.. (m. odavde 2x . I. Irnamo sis tern jednacina: __ 2 (m-2) + 2 = 2 + _ 2_ Xl + x. (Xl + X2)2 . x2 = (Xl + X2)2 .. Xl = X2 = -"""2" v2 . xI+X~ 1. m= . III = 8. . 3) = 3m .328.. 111-3 b) m = 1 i m = .' ..... Xl + X2 = 711-2 1 X IX 2 = --2 m- 4 r c) y2 + (2m + 2)y-24m2 + 27m + 1 = 0.X2 + (X l + X2) = 4. 711 = 0 i m = 2. 7//2 I = -3.. = -2. a) Rdenja su reaJna m E (-00. 0] U [I.1. 1 m = 2 (I + vi). + (0). m-2 m-2 XI + X~ = 52. m-2 m-2 / m-2. 329. 2 (m + I) Xl • %2 = m-2-1 -. 333. m = ± 3. za 3 m = .~. I).1 X1X2 =--'-----'- 2 8 21 335. m . m(m . Xl + X2 = . 338.2)2 m-2 148 .. m-2 .-- I ±V5 c) k = 2. Da bi se eliminisali m iz ovih jednakosti napisemo ih u obliku - 342.1. = 1. 5 5 . ako se uzrnu u obzir druga treea 340. b) k = -=:.I .' m-2 m-2 relacija Prva jednacina se moze napisati u obliku 2x. 1112 = . 4 8X1X2 = 2 (Xl + X2 + 1)·2 (Xl + X2 . zamenom u drugoj dobijamo 337. 2 rJ . m+3 Eliminacija izraza . m2 = . 1)2 . 2x .. a) k = .unamo 3 Xl = X2 = . m. a) 2 (I-V2) ~ m ~ 2 (1 + vi\ imamo jednacinu za 711 = 2(1 -V2). Relacija nezavisna od m izmec1u Xl i X2 dobija se iz obr~sca 2 (m-I) . . m = 13. JednaCina ima realna rdenja ako i sarno ako je Konaeno trliZena relacija D = (m . b) TrliZena relacija se dobija iz: 331. 339. 7// = O.4) 2 2 Xl + X2 = -.. dobija se trazena %1°X2= .. a konjugovano kornpleksni m E (0. 5 .(m .

.I = 0.=--=--------''- a5 d) b3 .5.5. Eliminacijom Xl i X2 iz ove tri jednacine: b) mE ( . 2(2m. 2 (XIX2)2 = 64 . x2 +X + a. X .2 v'5) u (I +2v5 + CO ) . 24m 2 . odgovarajuce vrednosti za a: 6-3k ± V(9k. al 3 = . +. a) D = as + 4.22) (k + 22) 2 (2k . ar~ = 344. 7abc + 2a ze a3 353.(m2 . m = 7. alx2 ] .ml = .2 '*' 0 imamo d) al = -I .. a) x2(m-2) . a~. 10X12X 2 2 (Xl + "'1 =. + CO ) I Xl + X2 = '" + -2 351. 5) 3-V5 4 I c) Xl = X2 = c) 2 . 4acb2 + 2a2e2 .<k < 2- 2 9 2 150 151 . X2 = 3.co.I ) u(+.-. Postavljeni uslov se svodi na jednaCinu = [(Xl + X 2)2 . 2 ( 3m .l )x+2m . 2 1 X1 3 X2 3 352. Xl = 5.b5 3 6 + X2) = - ---'----'--. = . 5XIX2 ( X1 3 + X2 3 ) . m2= 1. . . I) ( 36m2 . K oreni s u realni a E . odavde a4 I I c) x~ + x1 = (Xl + X2)5 . + 39). Za m . I . 107". iz koje se dobije 3abe . 5aeb3 5a2e2b . c3. 6) = 0. b) Sve vrednosti k. 9".. ( co . I = 0. a) . 2).. 24 343. co.\:1 . za koje je: k E(2: ' + co) iii 349. 30m. + 105 = 0 4 35 Odavde m = 3 m= 350. a2 = + I. X2 = 2. 5 I 4 . Xl = 7. xI ~ (X I X2)3 (XI X 2)3 Dobij a se odgovarajuca jednacina P9 m.b3 m = 10. 3XIX2 (Xl + X2) = Xl = a 2.. -I = + = (Xl + X2)3 . b) X1 4 + X2 4 = (X?)2 + (XI)2 = (xt+ X1)2 . x E ( . .

XI + X2 = . XI =~ a X2= 2 . 2k)2 . m = I. 2x l x2 = m2 . I = 0 t. 3V- 2 ~. 12. potpun kvadrat. 4XI2 + 4xI.I X2 = I.2S =-. = 2 (XI + X2)2 . Neka su XI i X2 = XI2 relien. Koreni date .I < 4 . 4k (k . 4k +I .a date . 3 . Onda je S = YI + Y2 = %13+ %23= (m . a) y2 + . Kako Je . 152 153 . (XI +X2). S 3 3 x1 =2 .' imati minimalnu vrednost a a za m . a n lazuno · odakle iziazi da ce XI 2 + x.e 9 za a = I. 364.a < m < S 358. 3 abc)y + c3 = o. b1 = 9 i b2 = 2. KoristeCi postavljeni uslov imamo ml = ±.. ako . 362. I) = + I. as TraZena minimalna vrednost ...ute vrednosti Z8 m: %l>I=m±vml-".e n.e b) k = 6 i k=. Neka je t:raZen8 jednaan8 tada . -2 < m . S = b"-3abc.ednac ina = a2 -2a + 10 = (a -I)" + 9. al =~ i a2 = . - 2 ' ' X2 = _9 . Po§to . 1)2 (XI + X2) 3_ 3xlx. as y! + (b" . 2X1X2 = (a .£ y + 6-m = 0..s+ I =m± I. 2 (m . 4 ' 4 b) a = I i a = -S..2. 2' -2 < m + I < 4} =:> -3 < m < 3 } =:> -1 ~ m < 3. k ( k + 3) z + (k + 3)2 = 0 3 357.e y!-Sy + p = o.. 2 XI + XI' = -IS . 2)2 + 2(a + 3) Y1Y2 = XI 3X23 = (X IX2)3 = -. a) Z2 (k + 2) .. p8 .e potpun kvadrat za k = 2.e D = (I . Xl = .e c3 359. t. 4 363. a) 2ay2_(a2 + 4a + 4)y + (a2 + 4a + 4) = 0.ena diskriminanta 361. XI 2+ X22=(XI + X2)2 .. 4 4 2 2 Po§[O .e XI + X2 = m XIX2 = m.. 356. . 355. Tada .. - b XIX2 = -C.S54. Koreni date jednaane su Odgovara. X2 . .. . . 2) = 4k + I. 6.ednacine.IS = 0 rn m odake c) XI = I. f (a) = X1 2 + x. as DaI.ednacine bite racionalni.J. m = 4.e traZena .

<x). iii IS 366.X2= .senja. a. a) 4z2 . q q q Prva jednacina moze se napisati u obliku Dakle traiena jednacina je IS XI-X2 = qz2 + 2p ( I + q) z + (I + )q2 = O.m= ± 4. a diskrimi- 2 (m+ I) 2 (m+ I) nant a jednacine (2) je Odakle izlazi D = (a + 1)2 . P =± 8. 3 ' 7 7 po X. c) Xl = -. . X2 = _ 15 367. (3 . X'l = . Za a = l obe jednaCine imaju dvostruka re. X 2 = . Jestc. + co). Jednacina (2) obmuto. P2 = . m 2 = 16 a diskriminata jednacine (2) je pozitivna ako a E (I. I Xl + X2 = m + I . X2 2 = IS to iz Xl + xa = . a + 2) = a3 . Diskrim inanta jednacine ( I ) ima oblik D = I .(I 7 m+ 1 { 4 I 4.365. 154 155 . . :<1 I X2 2 (m + I ) 2 (m + I) 370. XI = I.<1 + X2 ) + X2 + Xl XIXZ ( 373. m +I Sistem 2 2 + 2p . 224 = 0 D = (a . (p2 + 4) z + p2 = 0 X l . 5 m4 . Kako je a =. Xl' X2 = m sledi a = 2p + 2p i b = q + ~ + 2 = ~ (I + q)2. b) 4 i I ili -4 i -I. 1) i kompleksne kod a E (I. 369. UoCimo sistem b = ZI£'2 = ( (Xl + :2) (X2 + :.2 . 1)2 + 5] iii Diskriminanta jednaCine ( I) je pozitivna aleo a E (. X2 = ---.) = XIX2 + X:X2 +2 Xl2 .. (£'1 + £'a) = . a . + co). a) p2 Z 2 . PI = -3 . a +b tada jedna cina XIX. + :J Jednacina (I) ima realne korene a E (-co. q = 12. 2 ". = . I). (m + 1)2 -15 368. = In postaje a (m + 1)2 -15 (m + 1)2 + I S m 371. XI . 3a2 + 7a . p2) z + p2 = 0. X2 = .2p i XIX2 = q { XI+X2=m+l. .. I ) [(a . . ( Xl + Xa + :. X2 lffia rdenje 3 (m + 1)2 + IS . . a) (a2 .

Jeste. broj. (3m . stavirno Neka je p = 2k + I. Pretpostavimo da jednaane imaju zajedniCkj koren x = a tads Pomocu ove relacije moze se izracunati mora biti Sm+2 iz S"'+l iSm. I. ~l) (IX . zbir l11-tih sistema je .2) . X2 = 1 4 379. as". . DoblJamo protlvureteno obe saberu. (IX . (m .2 eJimini~e se a! i dobijamo + bSI + eSo = 0.. ax2 2 + bX2 + e = O. 157 156 . nalazimo 2. Za odredivanje drugog korena koristi Vietove obrasce Xl = 4 ili Xl' = .PI)2. Neka su Xl i X2 koreni jednaCine ax2 + bx + X = 0. = 0 381. dobijamo tvrdenje. DajuCi broju m vrednost m = 0.I . m = 2. . dobijamo aXl 2 + bXI + e = 0 (2k + 1)2 . + 36 = 0.+2 + bSl1'+1 + eS". Posto je p . 4 X2 = .(2m + 1)2 = 4 (2/ + I).6) = 12 jer je Sl = Xl + Xz = . radi toga jedan od ~jih je paran.4q je takode neparan Sm = Xl'" + X2"' . 376. (9m . . Zatim ako se stavi m = I.~l) (~ .nepamo to diskriminata p2 . Za 111 = 0 je aS2 + Mnozenjem prve jednacine sa . 2)2 111 . a druga sa x~ (2k + 1)2 . .V3. 382. OdgovarajuCa reSenja jednacine.i~ki koren a = 4. odakle a a = _ 4_ . 2a2 . 16 _ (3m + 2) 4 + 12 = O. axlm +2 + bxlm +l + eXI'" = 0 Ovaj broj deljiv je sa 8. 378. dobijaju se zbirovi S$. mogu se ovi zbirovi postepeno izracunati. . 4a2 .IXI) (~ . X2 = v'2"- 3 374. 380. (2m + 1)2 = 2(k + m + 1) 2 (k-m). ( I) Transformi~emo levu stranu Ako se prva jednacina pornnozi sa xi". iz koje se jednacine moze izracunati S2.IXI) = 2 (p . q = 21 + I. zajednitko reSenje Xo = I. 2 Dakle za m = 3 date jednaane imaju zojedn. Dcsna strana 4 (21 + I) nije delj iva sa 8. Zamenom ove vrednosti u prvoj jedna ini m-}. Za 111 = 0. 2. ~ i So = XIO + xzo = 2. Da bismo ovu funkciju izrazili pomocu koeficijenta date jednacine p 2 -4q = (2m + 1)2. je suma brojeva k + III + I i k .III axzm+2 + bX2m + 1 + eX2'" = 0 neparan broj 2k + I.(3m + 2)a + 12 = 0. Radi toga ako su koreni jednacine racionaini. mora biti.

2). 4q . ostatak je 1 a ne 5.4q < 0. otpada. x2 = 0 i x2 +x.2. to oni moraju biti celi. 2 odakle izlazi ~ + ap + bq = 0 Znaci tvrdenje zadatka je tacno. Ako pretpostavimo da su koreni date jednacine racionalni potrebno je da diskriminanta bude potpun kvadrat. Iz prve jedna6ne nalazimo: l zraz u srednj im zagradama je ceo broj. b = 2n + I.:vadrat neparnog broja ima oblik: a2 a (2n+ I)2=4n2 +4" + 1= 4n (n + 1)+1 = 4·2m + 1 = 8m + I. je redukovan. pq = q. ( I) D = (2n + 1)2 _ 4 (2p + I) = 8 [n (n: I) -' ReSimo ovaj sistem. Otigledno da je D neparan broj. I] + 5. broja. b iii 387. jer je n (n + I ) deljiv sa ako je q = 0 to i P = 0.redukovan to i razlomak . Zaista. q. 2pq . . Kako je wskriminanta neparan broj to njen kvadrat mora biti neparan broj. odakJe izlazi q = 0 iii P = I.= .2PPl < 0 koren. 4ql < 0. Iz druge jednatine dobijamo: q(p-l)=O . a a2 Kako je . 158 15!! . . !:. c = 2q + I. p} . sto zna6 dobili smo da je redukovan odakle slew: razlomak jednak celom broju. D akJe. IJ2 b tj.P. kao zbir pamog i nepamog DakJe dye kvadrame jednatine zadovoljavaju postavljeni uslov.186. naSa pretpostavka da jednacina x 2 + px + q = 0 ima razlomljen p2 + p} . kako po pretpostavci jednacina ima racionalne iii korene. p2 + P12 . sto je nemoguce. razlomak!:. gde (a. b c) x E (. a) K E (. 2.je takode redukovan. 384.9. a2 . Iz ( I) zaklju- 385. Pretpostavimo supromo da su koreni obe jednatine kompleksni. (ap + bq). b) = 1 tj. . tada imamo: lz toga izlazi dokaz da je naSa pretpostavka. ako P = 1 to q = . (p .P .4ql < 0 Desna strana je ceo broj.Pl)2 < 0. Pretpostavimo da se koreni jednatine javljaju racionalni u obliku cujemo da pri deJenju diskriminante sa 8 dobijamo ostatak 5. tada b b p2 .ex» + (0). 2 = O. da su koreni racio- b b nalni netatna. b) Data realizacija nije nikad ispunjena. KoristeCi veze izmedu korena i koeficijenta kvadrame jednatine Diskriminanta kvadratne jednacine imamo: P + q = .383. !. _+p-+q=O. Po pretpostavci imamo a = 2p + I. sto je nemoguce.

jer jc " ma koja straniea trougla manja je od zbira. a2)2 .V3 ili V 2 +V3 ~ k < 2.. a) p > Y'4 5.4 ap Dl = p2 .. = D + a.388. 2 (I) onda je D < 0. = D + (a . a) (b . = (b2 + c2 . 0. a). x2l + x22 > X l X2 =:> ( Xl + X 2)2 - ili -3Xl X2 > O. X2 = I .ap + q b) I k I .~ r. kada su koreni DB = (p + a)2 . odnosno k2 ..3q . s obzirom da je prva tri cinioea u D su pozitivna a cetvera b .n)2 + 4a4. = p2-~ +~ -ap = p2-4q + ~ .4q > 0 (3) k 2 < 2. 4b2 c2 = (b2 + c2 _ a2)2 _ (2bc)2 jednaki onda je leva strana nejednacine jednaka 2.~ r . s obzirom na (3) 2 2 a) 0 ~ k <V2 .p2 ~4q = D + (a .4 (q + ap) = p2 + 4 ap + 4a2 . po~to je Xl X2 = I. 2)2 . pa se gomji izraz moze napisati u obliku (Xl2 + X22)2 .4/ - b) p = ± {/2 Jmln = 2 (v'2 -2). a veea od razlike ostalih dveju strano".~ D 11 160 161 .. Po pretpostavci diskriminanta jednacine (I) je pozitivna tj. ( P)' 2 p2 + q -4" 389. 0. 6m +3> 0 za svako m.. 2. 9 4 395.. a ako su koreni D = (b 2 + c2 .v 5.c . K ako je realne.4q + 4a = D + 4a > 0. .3ap kompleksni.. (:~ ) 2 + (:: ) 2 realno. Odavd e izlazi 4m2" .. onda je (Xl /X2)2 > 1.3 (q + ap) = p2 + 2ap + a2 .4q . 2bc) (b2 + c2 . P< . a=2 i a = _ 2.. c) (b +c. odakle [(b + C)2 . a= O.2 > I. diskriminante jednacine Prema tome. iz zadate nejednakosti sleduj e 391.. Ova nejednacina je zadovoljena za D = p2 . Na osnovu ove teoreme Ako uzmemo u obzir i kompleksne korene. D ata nejednakost je zadovoljena za sve vrednosti korena koje su 390. I.v'3" i k2 > 2 + v'3" (2) Treba dokazati da su onda Dl i D 2 tj . Ik l. a2 . a2 + 2bc) = [(b _ c)2 _ a2l Koreni su realni ako je D . ako usvojimo da je k reaJan parametar iz (I ) i (2) (2) takode pozitivne.a < o. c. 2Xl 2 X2 2 > 1 396.4 . (k2 . a 2] se dobija = (a + b + c) (a + b . kada su koreni realni. 397. jer ako je Xl > X2. dobija se da je data nejednakost zadovoljena za vrednost k koje ispunjava uslove Dl = (p + 2a)2 .. Xl = 2m . D = (m .

.q = k 2 (p2-4q) - S + I 0 I + k2 Za znake re§enja upotrebiti znak D.4q) + ~2 (p2-4q ) = (k _~) 2 (p2 _ 4q) > O. + I I negativna.. k k 12 m . '" -4 -1 13 4 + co 399. 4q > 0.. P > 0. P)2 > 0 Znak sume re§enja je prikazan tabelom 42' s obzirom na (3) cime je dokaz zavr§en. treba dokazati da je I 0 I D = (k + ~) 2p2 _ 4 [p2 + q (k _ ~) 2] > O. 1 + !) m E ( . - b Re§enja egzistiraju ako je D = (m .. S> 0 re§enja su suprot- m+ 1 - I .- P + I . 4. 3 =-D + (a .2p2 + 8q . . P > 0 i s > 0 oba re§enja su m+4 . (711 2 + 5m + 4) > 0 S + I + I - I 0 I ili .4qk2 + 4 . D > 0. Re- zultat I nema rea1nih re§enja 12 Dakle m ':::.. . .4m + 4. PiS u zavisnosti od para- -2 (p2 . Po pretpostavci je p2 . D > 0. a suma S + = 2 (m-4) .. Za egzistenciju re§enja treba ispitati znak diskriminante. <Xl _4 . : !) .- D + I + I + 0 I - I.I. - 13 · d _x • P m 4 PrOlzvo r=enJa = . §to se more prikazati sledeeom tabelom. 0 .. m . 2) m E (.. . P < 0. m+1 m+ l Znak proizvoda moze se predstaviti sledecom ta belom Iz tabele izlazi: m . 4)2 . i S < 0 oba re§enja su P + b . + 398. m+ 1 b I + II + Posle ociglednih transformacija imamo - 1 D = k 2 p2-4k2 q. 162 183 . D = m2 . I). 3) m E ( . metra m. 13m + 12 . (711 + I) (m + 4) . " za I znak re§enja treba ispitati znak proizvoda re§enja tj. O. <Xl. P = Xl ' X 2 i znak sume re§enja S = Xl + X 2 .0 -I + nog znaka i po apso!utnoj vrednosti je manje negativno re§enje.4. I + I II tj . '" -1 4 + co I m-4 .. D > 0. b I + I I + pozitivna.

S 0 + + 403.A .. mE (.. ~tatl 405. p . : ).atl X l < X2 < 01Xl < 0 < x_II 0 < X1 < X. / / "'- / I Xl = X2 " \I =0 "'. PiS u zavisnosti od parametra A predstavljene su sledecom tabelom. P = 0. a nJ + II I.. 2 . 3 < k < 4. 0) U(4.' 6. O... 400.. b + + 1 D + Za promenu znaka rclenja treba ispitati i znake rclenja proizvoda I II P i ·sume S rclenja. 402. dakle negativno (X = .dakle pozitivno.. a) Za m = . P + II + I + I+ S + + lOx +3= 0. odakle izlazi x = -~. . ~ . 1 A . I jednaCina se redukuje u lineranu i ima oblik.4.. k E (3. ~< 9 p . Diskriminanta date jednacine ima oblik m o + "" D = (I + A)2-3(I-A) (1 + A) = 2(A + 1)(2A-I). +00)' D < 0 rclenja su kompreksna 401. b) Za m = . 6. 3. P = 3 - 1 -A + ' ih ova suma S = 2 -1 . + co) 407. I II I I c) m = 12. 409. 00 -3 2 "3 3 + '" Postoje tri graniena slucaja tj.. jedno rclenje je nula... negativno rclenje. drugo rclenje D + + II + b I I jednako je sumi./ Xl = x_ = " 3 I 408. P + + · ProlZVo d r=enJa _x ... Xl < 0 < X2 1 Xl X2 E K 10 < Xl < x21Ix1 < 0 < X2 /" / " 406. 404.A S + Promena znaka D.00. Imamo dvostruko rclenje jednako polovini zbira 10 ~. . 164 165 . 00 -I "2 + 00 I I D + 0 0 + + I I II I P 0 + + I I II I co < k < 0. n < .. 2 < n . 1. - I I II + co).A I. X E (.2) . a <. 4) m E (:~. \ %1%2 IE K 13 rclenja. m .

Dati trinom je pozitivan za svako x ako je bll-4ac < 0 . 428.. x =l= a.7a 414.b 4 (x + 1) (x -3) x =1= 3.1. 2 424. . 1. K vadratni trinom ax2 + bx +c je pozitivan za sve vrednosti promen1jive m ako je 443. Dakle m E(0. 8 < a < 2. 1) < O. 4) (x . 427. Jm-1)2-4m2 < 0 x-3a 1m >o. x =1= . b= . Nema reSeilja. (r2 . . x-4 3 a+2 tj. Pozitivno za svako x. x E (. a < 0. x =1= 411.3). jX =1= . 3 . . 3) i x E (5. ~) U (I. + (0).-2-1 > 0. a<. 423. 416 • P oZlttvan za x <. 3 3 4a + 2b + c = 0 {9a + 3b + c =0.. 2 419. . > -1 . 431. .1 X > 2. 413. 441. Diskriminanta trinoma se lako svodi na obJik 420. c= . ZNAK KV ADRATNOG TR1NOMA .5) 440.• 3 438.1i 1< x < 5. negattvan za x < -1. a. a > 0. 415. + 00). 3 439. traZene vrednosti parametra m su reSenja sistema 410. Za svako x. 2 436.4 x . 2 < x < 4. a =1= . 5a. 2a. 3 < x <. x =1= 4. odakle se lako izvodi i zakljuCak. 1 < " < 9. . -I) U ( 1. x(x -3) 0 2x . . 4. . negattvan za . 4 429. 1)2 . . 2 Odavde imamo . 425. 421. 3x +2 4 a (a + I) . x=l= . x E (.00. 2).a). Pozitivno za x =1= . < x < 2. 434. x E ( . {a>O (r . 1 < m < 3. 5 < x 1 < _. c)(b + c . 167 166 . 430. . . a E (1 + V2.4x + 7. 15'1 X a> 0.. 1z pretpostavke zadatka imamo sistem . 3. 435. 433.' b = . 7 442. 5. za m = 2 y = xl! ..· 2 422. 8 < m < O. .a)(b . D = (a + b + c)(a + b . v''f i x > 2 + v''f. 3(x + 4) x+7 432. 426. 418.1) . c = 6a. + 00). 2a. 412. Funkcija ni za jedno m ne moze biti negativna za svako x. +) U ( 1.2 v'2 < m < 3 + 2 V2 . x < 2. x E (.3. . 3 (x . 1 417 • PoZlttvan za . 1 + v'3 < m < + 00.c . < x < 1.

3 < 4 =:> . a druge iii interval m E ( .2 + ax . Kako je y = data neJednakost postaje Po§to je trinom x2 . 1a . 14). 128 < O. Poslednja nejednakost je zadovoljena za svako x. 16 < O.8 < 0 JO-5x " (I0-5x)2 3x' -x-. 445.3x2 + 3x .. 447.4).6) 2> 0 + 2 4 Re§enje prve nejednafule je interval 711 E (.31 < 4 => .. 4). Prva nejednacina taCna je za svako x.8 < 0 x2-x+1 2 -I < a < 2. ako i sarno ako je diskrimi- nanta kvadratnog trinoma manja od nule tj.x + I > 0 za sve vrednosti x.3 <". to mnozenjem obe nejednacine sa imeniocem dati sistem ei. Re§enje ovog sistema je T > I. 169 168 .. a koeficijent uz x2 pozitivan. Data nejednakost ekvivalentna je skupu nejednakosti ovog trinoma D = .. x +I pozitivan za svako x sistem postaje 2 .2x2 + x (m + 4) . 2 1a + 2 1 < 4 => . Re§enje sistema nejednafula polinom je identic!ki jednak I.2. iii 4x2 + (a . Dakle data nejednakost je zadovoljena za 711 E (..4 < a . x2+x+1 .3) x + I > 0. odakle izlazi da k E (.5. . I < a < 7. 6 <a< 2. I).3 < 0. 4). => \ x . 446. 3 <p < 6. 6 < a < 6. I. Ako zamenimo joo vrednost T = I. x+ I 2x2:::. {x2 + ax-2 < 2x2 -2x + 2.. Data jednakost ekvivalentna je sistemu nejednacina: Odakle konaeno imarno 2x2+mx-4 < 4 (-2x2+x(m+4) . po a dobija se 1 444. Dakle sve traZene vrednosti T (a-3)2-16 <: 0 odredene su nejednafulom {(a + 2)2 . Kako je x2 .:-"'+'--'-''''''"'(_---'4 >_ 6 8x2 + x (m . a sistem je zadovoljen za III E (. 16 < 0 T ."Viva.2.12. . 5x . jer je diskriminanta 450. . (a-3)2-16<0.59x2 + 160x .2. {8x" + x (m . 449. -3 < x2-kx+ 1 <3. l x2-x+ 1 l x2 -x+ 1 10 . Analogno druga nejdenacina zadovoljena je za svako x ako je (a + 2)2 . 6) +2 > 0 448. < 7. (a + 2) x + 4 > O. 4 <a+ 2 < 4 =:> . { x2 .2. lentan je sistemu. m <.

1 ± i V3. 6. 462.0 .. ± V3 . Smena xS . ± Y2 "3' 453. . ± 2. ± ( Va . Smenom x 2 +X = Y data jednacrna postaje y (y + I) = 42. NA KVADRATNE JEDNACINE 471. - 1 1 . x + -1 = y . 461. ± a2i.4.. njena rdenja su 457.x • ove le R coenla '-llle su o y = 2 1. koja ima dva r~enja y = 6 iy = 7. Smenom . 6. ± I. tada je pomoena jednacina 4y2 . ± V3 "3. 17y + 18 = ° • dna"'- . V GLAVA JEDNACINE S JEDNOM NEPOZNATOM KOJE SE SVODE 469. ± V(a + b)2 . 3. 5" = y imamo pomoenu jednat inu y' . ± 2. 3. 3 2 Vrednost y = ~ daje xS = ~. ±iV1. . 1. 4 4 2 476. . 465. Y = -9 . . . ± 2V2 ..8y - 459. . Neka je xS = y . 7. 5 466.' 1. 0. ± a.2. ± 5. 451. 455. 470. iii xS + " + 7 = 0. Vs . ± m. ± 3. ± Vi' 464. x 3 2 4 1 Vrednost y = 2 daje xS = 2. . njena r~enj a SU " = 2 i " = b = . 467. ± i Y2 . 4 73.3. 3. ± V 37 . Dakle za odrec1ivanje x imamo sledeee dye jednatine : 454. 463.I..84 = ° itd. ± n. + 2x = y..6 = 0. 474. 2.. ± ~ . . " = -1 + 3iV3 a a 2 472. 477• S mena . -1 . 2 170 171 . x2 +x = 6.. ± 2 Y2. ± "V (a -b)'. ± I.3x =y. ± ~ . ± 'k. odakle x = ± Y2 . 1. 3. 468. x Dakle data jednaenB ima eetiri r~enjB ± Y2 i ± ~ .± iVs. i xS + " = 7.0 . ± I. I + V6 . ± iV ~. 7. dakle . .. ± b.. 475. . Smena xS + x-5 =y. ± (Va + Vb). 456. 42 = 0.Vb). 2. BIKVADRATNE JEDNACINE iii y2 +y .. ± Y2 . 460. ± V. ± 2.. 458. ± V6(). -5. ±V3. iii xS + x . 452. ± ~ . = ± 2. 5.

tada je y2 + 2y . -S. dobija y = 40 i y = . 1.2. 13 A' + 20 = 0 yz = 2. odakle se x = kV2 +V2 . 5 em. x4 . 488. _1.2 _ 2..I) x'!-4 496. 6 em.= ± V. 492.2 _ I Imamo Xl = 1 X2 = -. X1>2 = . 12 em. b) k = ± I.I. Iz prve dYe jednaCine sistema 478. 0. x2 . Smena x'! +1= x y. 487.42. 3 3 481. 1 ± 2i. x2-b2 497.2-. Xl = 8.s = I ± ~V3 ..2.2 .s =. 491. Xl = as 479.3x) (x'! . 494.. 482. 8 em. X2 = . Xl =-Vi. -3 ±vlO 3 XJ. 495. Smenom x'! . t 489 . 8em. X2 = +.9 485. BINOMNE JEDNACINE 484- x2-4 x'! .t. (x'! + 3x)(x'! + 3x + 2) = . imarno Y + 4 = y + I. . 16 490. 483.3x = y. I ± iV3 4 . iii 12 em. X2 = "21' XS'4 = -U±4 VlO5( (smena X + -. Yl =2.O. I) . Xz. Xl = 2. Neka je x + x-I = Y => x'! x-2 + += y2 .32y . ~.S. 4as -1 a 2 _1 486..9 = O. Xl' X2 = 1.2 = 2 ) %3)4 = . I. Data jednatina ekvivalentna je jednat ini (x'! . 493. x'!-k4 173 172 . Xl = {lIT . X3'4 = 3 ± i2v'159 7.3x + 2) = 1680. Data jednaCina ekvivalentna je jednatini X8" = . 6 em. Smenom X2 + 2x + 3 = y.""2 . tada je data { Xl + X2 = A.-2 jednaCina ekvivalentna jednaOni y+y2-2=4 iliy2+y-6=0 2 (1. 2. Zamenom u treeoj jednaOni dobija se 480. v- II.-2 . IS em. Xl = I. 1It =± 3. 1680 = 0.8x+15 = 0.4 . = I)y . a) k= . 2_ (A_2-_ I) = 1. X (x'!. 2'"2'"5 1 1±2V6.2_ _1 . 3 3 Xl. X 2. 2k2 (2 + V2) x'! + + 2 (3 + 2 V2)k" = O. iii y 21. D akle A = ± 2 i 1.2 = 1 XS)4 = -3±Vs . 2. Smenom x'! + 3x = y imarno 16y2 .

I = O 499.2 (8.S = 5 o dakle izlazi da je m +n -I + iV3 . = 3.rs. Odakle izlazi XhZ = ± 2. = ~ (- 2 1 ± i V3). ± (2a .. X5'. 64 = O.. Xl = -5-. 498. Data jednacina eltvivalentna je sistemu (x'! . Xh2= ±2i.3 .. 27) (x'! + 27) = 0. (X' + 4) (x4 .=i±V3. = 4.± V II ' XS. = ± .4 = ± • V IT . Data jednacina ekvivalentna je sistemu x'! .4 = 2 175 174 . Odakle izlazi 507.9) (4x2 + 9) = O. Data jednacina ekvivalentna je jednacini { 27-x2 = 0. I ± iV3 "V. x. x. = 8 504. x'! ..c). 1 500.>. 4x'! + 16) = 0 3 ± 3 i V3 .S = m 2 m . Odakle izlazi da je :(47 . XS.. X2.c). Odavde itnamo 3X2 +5= 0 { x'! . 2 509. X. X4 = . Dakle Xl = 3. . x5'. (m + n).4=0 505. Xh2 = i (2a . Xh2 = . 27 = 0 i x'! + 27 = O... I) = 0. Data jednacina svodi se na jednaCinu 508. 3 -3±3iV3 506. 3. = 2 (I ± iV3). Xl = ." = ± 3 ± 3i V3 503.=-i±V3. X2. ... 2"' 501. Xl = ' . Data jednacina postaje 3 . Bata jednacina ekvivalentna je jednacini (4. I) (64x'! + 27) = 0. Data jedn~cina lako ~e s~odi na jednacinu (8x'! + I) (x'! .S = a ova ekvlvalentna )e slstemu 2 4 8x'! 1= 0+ -2c -c±ciV3 {x'! .x> . x. X. ~(Yi 502... XZ.. Xl = . X2. 2 3' %4.•. = ~ (I ± i V3). x3 .

I = 4.7)(x + 5) = 8. IRACIONALNE JEDNACINE medu b rojevima x za koje je x . X2. 4x. sarno rellenje x = 4 za dovoljava nejednacinu sistema (J).--.> I. Data jednacina se moze napisati u obJilm 512. iii Vx4 . Data jednaCina ekvivalentna je jednacini V2x2 .> 7. V(x--. 3.> 4. Prvo r~enje x2 . 4x +9= Ova vrednost je veea od 1 i ovo je jedino rellenje date jednaCine.4x + 9 = (2x. medutim.3)2 (I) x . I ± iV3 ima re~enje x = 4.7 . . 2x + I . a) Neka je {I I =X odakle izlazi x8=-1 iIi (x+ I) (x8-x+ 1)=0 .99 = O.> O.s = 2 2 514. 5x + 25) = o. = 0 i r~enja X2 = 6. posle kvadriranja izlazi x2 . odakJe izlazi x = 24 . x + Vx = 4 Vx .I) = 4 (V'.g = 2 DakJe x = 4 je rellenje date jednacine. 1 = (2 . iii Dakle rellenje date jednacine je x = 6. {x-4. X(X-6) = 0 { x. a X2 = 6 je zadovoljava.Primetimo da sit sva tri korena istovremeno definisana za 2x2 . x)2. x .3 . = 2x . x2 . iii 511. 5) (x2 . a ova je ekvivalentna sistemu 516.> 0.: .vx4 _ . I). xl' ne zadovoljava nejednacinu sistema. Data jednaCina ekvivalentna je sistemu 3x2-20X + 16 = (x-4)2 1 . Odavde 5 (I ± iV3) 3 Vx = 6. . 176 12 177 . 4.>O dakle iii x2(x2 . Dakle Xl = 5. X2. R~enje x =0 ne dolazi u obzir. x2 = x (2 . I) = x2(2 .510. 513. zato ostaje jednacina Jednacina ovog sistema ima x. Data jednacina ekvivalentna je jednacini Jednacina sistema (I) moZe se pisati sukcesivno 2x2-4x +9= 4x2-12x + 9. Vx = 2. x). Ona ima dva rellenja x = 0 i x = 4. Xl = . Za x * 1 data jednacina ekvivalentna je jednacini b) Xl = 3' x + 2 . Primetirno da ekvivalentna rellenja date jednacine !reba trditi 8. -2 . 515.2x . / { 2x. x-7 + x + 5 + 2 V(x -7) (x + 5) = 2x + 14 iii 2x2-8x = 0. DakJe data jednaCina Dakle I. x(x-4) = O.V~(Vx . a) Neka je X = {l125. odavde x8 = 125 iii x +2. . (x .

to rcienje date jednaeine je svako x . Odakle izlazi da su moguca dva slueaja Dakle ako je Va + Vb . Primetimo da nepoznatu x treba tra1iti sarno u skupu R+.2) u (2. - 1 2 . (3) Vx=Va +v'b .. 530. 538.' O (2) valentna je sledecoj jednacini Jednaeina (I) sistema posle oeiglednih transformacija postaje VX . nema rcienja. 4)2. odavde -. 527..e x ~ ~ .-. svaki broj 535. za a *b x = a + b. -a.VC)2. 2m · O ill Ill > 0. 531. tada imarno x = .. 0. 3. 3 525. 519.. Poslednja jednaCina ima dva rcienja x =. Data jednaCina ekvivalentna je sistemu x-a = (VX-Va)(vx + Va). za b = b < 0 oema rdeoja. 9 i x = II...c = (Vx -v~) (Vx + Vc). ~ jednaeina ima bezbroj rcienja tj .8x2 + 16 = ° ispunjena za x . 3. 526. ' -5 ± 7. 542. 536. Data jednaCina je zadovoljena sarno za x = 11. 522. 518. 1. . ~ 4 jednaeina ima jedno rcienje 529.b = (vx . Po. za a = b ima bezbroj mnogo rdenja. 10.. 3mx = m'.Va +vx-v'b =vx-VC iii . 16 537.§to je 517.. za b > 0 x = 2b. Data jednacina ekvivalentna je sistemu b) m = 0. 532. Po~to je nejednaeina (2) u tom slueaju 2x2 + 7 = (x2 - { x2-4 . 523. 1. m a 2 x . . jednaeina nema rcienja. 540. 5. m . 0.. a.' ·0. 6. 3 3 520. 541. 0.. data jednal!ina ekvi- {o:+m . . 178 179 . . 528.. i x ... m 524.00. 4. x = .. ° ima bezkonaeno mnogo rdenja i za ako je m > 0. 1. 533. + 00). 4. Ako je III > ° jednaeina ima sarno jedno rcienje 521.... 7. 534. 2 4 3 Ako je m = . ± V37.VC. 0.mx = (x + m)2.. 539. iii xE (. x4 .+ m .. 3. 2. III 3 i nejednaeina (2) postaje rcienje x = (Va + v'b .... Ako je m < °i til *. ° Dakle: ako je m < jednaCina nema rcienja. 0. ako je til = za rcienje jednacine mozemo uzeti svaki pozitivan broj . (I) + V b) i x . jednaeina (3) je neodredena te za rcienje mozemo uzeti rna koji broj x. ° Odakle izlazi da je x = ± 3.· 4 25 X kOJI .v'b)(Vx + x2 . x = . 3. Vc data jednal!ina ima sarno jedno a) m '*' 0..

543. Posle oCiglednih transformacija data jednacina se svodi na ekvi-
valentni sistem. 557. 3, -I. 558. 3. 559. x = 2, x = - -4 .
3
ZZ + 31z- 222 = 0 560. Svodenjem, levu stranu jednacine na zajedniBU imenilac imamo
{ z,;;;; 15 ekvivalentnu jednacinu
Odakle izlazi da je ZI = 6 i Zz =- 37. 5v'xz + x-3x = ~
x x
544. Data jednacina ekvivalentna je sistemu
Odakle izlazi 3 (x + I) = 5 v'x (x + I),
9z 2 - 35z + 26 = 0
iii {9 (x + 1) = 25 (r + x)
5 x + 1 ;;;, O.
z::S;-,
3
odakle izlazi ;< = 1. D akle x =- 1, x = -9 561. Xl = 2, X2 = - 1,6.
16
545. Data jednacina elevivalentna je sistemu
y 11<
{ y2 - 23y + 126 = 0, cije r~enje je y = 9.
562. Smenom
V* +2 = z imamo da JC
x +2 '
. V+ X
- _2 = -1 ,
2x+ 2 z
data jednaCina postajc
546. Posle oCiglednih transformacija data jednacina se svodi na sistem
1005x2 - 3122x 321 = 0 + 12z2 -7z-12 = 0,
odakle je
x >- ~, odakle izlazi da je x = 3.
15 4 . 3
21 =- 1 22 =- - .
3az 3 4
547. 4. 546. . 549. ± 2. 550. ± 5. 551. - I.
4hz D rugo r~enje ne zadovoljava postavljeni uslov. Za odredivanjc
x imamo
552. 2; - 0,8. 553. 2; 2,5.
l ~=~, dakle x = 7.
554. Koreni u jeclnacini imaju realne vrednosti za 9 - x ;;;, 0, x - 4 ;;;, 0 V ~ 3
tj. 4 ,;;;; x ,;;;; 9, pa je data jednacina elevivalentna sistemu.
563. x = ± 5.
2x- X2 - 36 = (7 - x)2,
7 - x ;;;, 0, 564. Data jednacina ekvivalentna je jednacini
{ 4 ';;;; x ,;;;; 9.
y'r - 3x + 5 + r - 3x + 5 = 12.
Odakle izlazi da je x = 5.
smenom
555. Uvedi smenu x2 - 3x = u, x = 2 i x = J.
y'r-3x+ 5 = z inlamo all + ::-12 = O.
558. Uvedi smenu 2x2 - 3x = U; x = 2 1. X
- I
= - . odgovara z = 3, a Xl = 4 i x. = - 1.
2
181
180

565. Smenom y2 + 4y + 6 = z, data jednacina postaje

yz+2+yz 2=Y2z.
(Ova jednacina ekvivalentna je sistemu
(vz + 2 + v Z 2)2 = 2z
{z-2 ~O.
Ovaj sistem ima jedinstveno rclenje z = 2.
Rclenjem jednacine VI G L A V A
y2 + 4y + 6 = 2, odavde y =- 2. 9. EKSPONENCIJALNE FUNKCIJE I JEDNACINE
556. Smenom ~x = z, data jednacina postaje 2Z2 - Sz + 2 = 0, 578.
odakle izlazi x -3 -2 -I o 2 3
1 1
3 9 27
27 '9 3

567. Smenom u =
Rclenja date jednaCine su
V 6(X-I)
x

Xl =
. .

S i X2
.
data Jednacma postaJe u

= -
12
- .
+ Ii1 = '2'
S Funkdja je definisana za svako x. Monotono rastuea je za svako
x, nema nula, pozitivna je za svako x . X -osa je njena asimptota.
Tok je prikazan tabelom: (grafik oa slid 19).
S

568. Xl = 0, X2 = 3. 569. Xl = I, X2 = ~ (I +V5). 570. X = II.

5'71. Po§to je X *± I, smenom {Ix = u data jednaCina postaje
y
- u - 2 = o.
u2
Za x imamo jedno rclenje x = 8.
572. Smenom {Ix
= u, data jednacina se svodi na jednostavniji oblik;
njeno rclenje je x = 4.
573; Smena !Vxa = u, x= 1024. 574. Smena
6 -
'vx = Z, x= 64.

575. Smena 7/s x = z, x = I.
Vx+3 x
~(T6X I
576. Smena V x=1 = Z; x = 2, x = - ill .

577. Smena {Ix = u, x = 64. SI. 19

182 183

579. --=-- -3 -2 -1 1~-.!... 2~
3-% 27 9 31 1 ~~~ ·x -x
y=2 y .J y. 4
"X Y x x x
3 9 27 y. ~ Y· 3 y z2
Funkcija je definisana za svako x, opada za svako x, nema nula.
Pozitivna je za svako x . P rava y = 0 je nj ena asirnptoma. Tok
je predstavlj en tabelom

x 1-00 0 +00
3-% +00 " 1 " 0
IV

o x

SI. 21


x Iy

SI. 20

a grafik 51. 20.

582. Sve funkcije su definisane za svako x, prolaze kroz tac ku M (0, I),
pozitivne su za svako x, njihova asimptota je X-o sa. Prve tri
funkcije su monotone rastuce, a poslednje tri monoton 0 opadajuce.
Brzina raSCenja funkcije y = a'" (a > \) zavisi od p arametra a;
~to je a yea funkcija raste bde, a ~to je a manje fu nkcija raste
sporije. Za 0 < a < 1 ana/ogan ZlikJjuCak za opadan je funkcije,
grafik je prikazan na sl. 21.
o x
= 21%1 = {2"" x ~0
583. Y 2-%, x < 0 (sl. 22) SI. 22

184 1 185

x < 0 (sl. 3"'.--- y . ~--- Sl. Grafik je prikazan na (81. . 24 o x 588.-1 0 2 6 842 SI. nula nems. . 23 Sl. monotone rastuea. 26).3 . monotone rastuea. nula funkcije x = I. y y x x Sl. Prava y = . Definisana je za svako x. 2 je asimptota date funkcije (81.. Y = 3-1"''= {3-"" x ~ 0 Definisana je za svako x. 25 585.. Pravo y = 1 je asirnptota..----. . 26 ~ ____________________________________ 186 l ____________________________________ 187 ~ .. pozitivna je za svako x.. negativna za x < I.. y y o x .. x -3 -2 -1 0 1 2 3 -~-- 7 -. 25). x -00-1 y O .l' 2-1 Y = 2-1 const 2-1 " 0 587.J. 584. 23) pozitivna je za x > J.

5"' . Data jednaci na ekvivalentnn je jednaCini iii %-3 %-2 2 !. X= . 596.3 %+1 %-2 32 .. 591. 188 189 . x~O 588. +1. 594. Y { .. - 4 592. 3". 5 = 0. 1 593.-~ . . 27 .3'" + I.x. koja se lako svocli na ekvivalentnu jednacinu SI. 595.x 2. x = 14. x = 10. -6 =_2__ .9 = . x 598. %=2. x = O.I 3 2 = 23 y iIi odakle V3)X-S_ (~ . x = 5. 19 597. Data jednatina ekvivalentna je jednacini o x lx-J 5-5. 3 .3_ 1 ~. I. % = --t . x = 7.(5 - b-5 I) = 4-3.I. 2-32: odakle 5 odakle izlazi 4% . 2 dakle % = 6. 3. +4 = 5"'+2 . 590. Dakle x . ~ dakle % = 4. x. odakle izIazi da je % =.vS)ZX-S_ 15 ( {/4 . Ako izdvojirno 3'" i 5'" ispred zagrade imarno 9 16 602. 600. 606. 3"'-1. 601. (3-1)=2 3 (2+ I).--- 603. Data jednacina se moZe napisati u obliku 5 3 7· 3".3 ' 24". 27) Poslednja jednacina se moZe napisati u obliku %. 53) ill r (~ = ~ .34) = 5'" (52 .32 = i" + i". x = . ..-11 . x =± 2. 604.1. iii 242: -" = 2 2 32 . x < I (sl. x = II. Data jednaCina ekvivalentna je jednacini 3'" (7 .( I + 4). 1. 589. x = . x = 3. 599. 605.I %.

X=. odakle je Odakle Zl = 8. (~ r+ 1 = I odakle izIazi x =.I + 37) = 2192.~ .\. 125 = 0. x = 2.16 = O. I) = 4. 6· 3'" .312:". smenom 5'" = Z. Data jednacina ekvivalentna jet~ednaCini odakle je Z1 = 81.-3 (3 2 .3-4'3-1)=450.375 = 0 z2 . 81' 6· 3"'-5·32: . 812.10z + 16 = O.\ + 312:-4 = 2192. Data jednacina moze se napisati U obliku 52:. data jednacina posraje iii 3'" = 81.. x = 5.2 ..3 .j=1. Imamo da je: 52: . Z2 = 2 pa je Zl = 25 (Z2-= . 4 618.. x = 4. 808. 15) 2'" = 28. 312:. tj . 10' 2"' . Data jednaCina se moze napisati U obliku 617. 32:-4 . X2 = 4. 5' 32: .81 = 0 iii 811. 486 . 5) 609. Z2 = -. 5'" = 52. Xl = 3. 810. iii 23:-4 = 22 odakle iz1azi 3x . 5 tj.607. Data jednaCina se moze napisati U obliku 615. zt-20z-125 = 0. 81 odakle Dakle 3'" = 81. 4"' . 3'" = 34. poslednja jednacina postoja z2-IOz. 5 . 5 3122. 5"" 5-a . X = 4.3"'(2.22: ..3 = O. 12x-3=0. 20· 5'" . 4'" = 43 . X = 3. Dakle log 3 I 3l2:z. Data jednacina ekvivalentne je jednacini 23:-4 (22 . X2 = 1. 312:-2 .. Posle OCigiednih transformacija data jednacina se svodi na oblik tj.2192 = 2192: log 5 Xl = 4..812 = 0 613. odakle je Zl = 24 (Z2 =.. x = 2. Smenom 5'" = z poslednja jednacina postaje Smenom 2'" = z. '" = 3.2'" = 2 pa je tj.. tada je 5z2 .-1 . 3" = - 312". pa je 5'" = 52. 3'" + 6561 = O..5-3-2. 5 = 320. x = 2. 190 191 . Neka je 3'" = z. 616. 4 = 2 tj. 486z + 6561 = 0 81 614. 4'" (4 + I) = 320.

-2 ·8.wnC1 da je 623. Posle oCiglednih transformacija data jednaCina postaje pa je 2'" . X = - 2 11 2 "' . Smenom 2"vTl = Z imamo da je 2z2 . Ako po delimo daru jednaCinu sa 8"'. 3z 2 . 22(%+ V %'-2) .23 z+ 22 = 0.. 12 = 0 N jeoa rclenja su Zl = 2. • 2 624. 5 · 1 ':1. odakle izlazi da je x = 2. Z2 = 1..11'" + 22 = O. 22:z: (I + 2. 3 625. a (~ = I x = O.4_ 10 . 2 smeno m 2 % = z ona postaje 620.619. ili (z . 2 v. z = I. Smenom ( + ~r 2=0 = z imamo I)(zll + +2) =0 2. X2 = 16.-2 = 2. 2 193 192 . odakle je a 2 Zl = 4. ona postaje 22:z:-3 = 3"'.. 24'" = 576. 626. ~) . I log 22 / Dakle X l = . odakle izlazi da je Odakle je 2x - 3 3 = 0. ( Z2 = .-2 . xg = 3.-.. poslednja jednaBna postaje 2 z2 . 2% = 2..0:2 =6.."'-2 = 22 . 8 = O. ~) .8 = O. u obliku Cija rcleoja su Z l = 22.23.2·i' . Xl = II.::2 =8 i2 v. Po~ to je 0.6 ="3 to posle oCigJednih transformacija data jed- Smenom 2V . 2z .lD. 5z . nacina postaje 2 2 Njeoa rcleoja su Zl = 8. = 11.. 622. (2%) . 10z + 16 = 0. 3 (fr + ( ~ r = 2 te je 22:z: -3 = (V3)2:z:-3 .::2' + ~ . z r . Zz = 2 3 . Smenom 11'" = Z ona postaje 621. Xl = 4.1) = 3"'-2 (3 + I) . Posle ociglednih transformacija data jeilnacina se m oze napisat z2 . log II 1 22:z: · 3 = 3"'. 2 ~ V . ().. x = . a 11"'=22 i 11"'= 1. . .. v te je 2 .)2:z:-3 -_ (V3 I' z2 Z . X 2 = 0.. ( Z2 = . dakle X = 2. 2%+v.

636. 640. 2. 8.v3Y" = 2 + V3 = 3·2 + 2 · 3 . 40. Rclavanjem ovih jednacina odredujemo vrednosti x : 1 lL_ _ A 1 628 . -4.x . X = 81. iii 1 632. 2 ~ 629. (4v3 + 3v3 + 2v3) 5 = ~1 Xl = 2. .. I Xl = 1. 27 8 Sy 5 Tada je I z + -I = 4 663.I = 0 cija su rclenja citamo odgovarajucu vrednost y. 645. JEDNACINE I IDENTITETI 631.4z + I = 0. 4. .-I . X = 2. Koristeci identitet aiOga N =N. Z2 . 32. 637. 660. 642. 668.~ (x =f 0) x tj . 659. - 16 (Y2-V3)'" I 3 I . X2 = -- 2 630. 3 log525 + 210ga27 . 2 (Y2-v3Y" + (h +V3· h-v3) '" = 4. 2. 661.. 647. V2-v3 5 I I I (y 2-v3)''' + I = 4.r Neka je V2 . 641. 8 655. 5 (9.627. y a. . -=..v3 =Z 657. x = 25.3 = 0. 512. 4. 1000. . 652. X2 = . 646."' . 8. 643. X =± I. 634. 194 -~ IS' 195 . odakle z l/2 = 2 ± V3. Transformi~emo izraz leve strane date jednacine na ovaj nacin . 633. x1 /2 =± 2. 651. 662.410gz8 = 310&9 + 2 loga3 S . -3. DakJe x 2 -x. 6. 649. . (Y2 . odavde 32 = 3X ' . 664.+ i nencijalne funkcije y = 2'" i prave y = . 644. 656. LOGAR1TM1. Z 666. 653. 658.~ . 648. 5 1 635. 5.. v3) S = 3x2 . - 2 . x. 2 665.7. LOGAR1TAMSKE FUNKClJE. 5 (x = 2).V3 669. . I =~ 3 2 ' 638.v3)'"= 2 .4 · 3 = 6 + 6 . 10. 54 .1. x = -. = 3. 3. 654. I. x = 9."' -1.12 = O. I tako dobijamo jednacine 667. X = . . 650. x ="4 sagrafika funkcije y= 2'" jednacinu 2x2 . 2x.. imamo 3iogs81 = SI. 1z 22z = 2 '" dobijamo 2x = xJ+ I t . 12. x = 64. -6. a) Rclenje date jednacine se dobije u preseku grafika ekspo- iii 2x2 .!2: v7 . Xl = I. 4 logs23 = (Y2 . kvadratnu b) y = V 1"2)-5 '~f?1 ~ J = 24 = 5 2'" tj . X2 =.

I.. 3. 51!+10 g5125 = 52. 674. 625. 696. monotono opadajuCa. 680.!. 2. . 3.!. 661. 672. 1 3 9 127 y 27 9 3 -3 -2 .osa je vertikalna asimptota date funkcije 686. .1 2 3 - I SI.. 671. -1.. -2. 682.. 510g5125 = 25· 125 = 3125. 678. 675. 28). 3 imamo tabelu x . Iz y = logsx =:> x = 3U.1 0 . Definisana je za x > 0. 238. x = 1 nula funkcije. -144. . 30 196 1W1 . monotono rastuca je.!. 600. 17. x = 1 je nula funkcije. xl 0 1 00 + Y + 00 " 0 " -00 SI. 28 685. 681. Grafik (sl. y 676... y y o x SI. 4 679.. y . 30) (sl. 5 684. 0. 3. 673. 677. . 29) tok je prikazan tabelom. 683.670. ako funkcija y uzme redom vrednosti: o x -3. Y-osa je njena asimptota (sl. 21. O. 4 . 29 Data funkcija definisana je za x > 0.

I)... y = V(logs X)2 = /logs xl = {lOgs x. y 4 698. log 5 + log(a-b) + log (a + b)-2Iog2-log (x . -I) lJ (4. <Xl). log x = log 3 + 2 log a + log b .2 log y .exl.-2 (log a + log b)]. (log 3 + 2 log y + -31 log 7) = log 2 + 3 log x + + -I 1 log 5 . x E (-<Xl 0) U (~ . b) Xl = I. 5 e) Xl = . I 702. E (..log 7. -V3) (J (V3. logs x < 0 (51. 31) 690. logs x> 0 2 3 688. log x = 3 (2 log 2 + 2 log a + n log b + -I log c + -I log ti). 2 log b -log c). <Xl. 4 3 51. a). <Xl. 0). 687. log 3y2 {/7 = log 2 + 3 log x + + -41 log 5 . 51..(log 3 + 2 log a . x E (. y = IOglO y x2 = IOglO Ixl = IOglO (-x) X <0 (sl.-Iog 3 d-. x E ( . -3) (J (~ . I. b) x E (. 4 4 700. log x = log 5 -log a + -logy + -I (log c -log ti)... y 691.y) - .!. Xe = _ ~.y. · rn {IOglO x X >0 689. - 2 log 5 .23 log c + log:: + . 693. log x = 2 [:. x E (.log 3 + 2 logy .3 log 5. I I 699. + <Xl)..(log a + . + <Xl) . 3 x 695. log 2 .exl. 31 696.!.exl. 2 4 o x 701.log (x + y). log 2x3 3y2 {l7 ~s = log 2x3 {Is . 692. . -logs x. X2 = . 32 3 12 198 199 . + <Xl).log b). 32) I 697. 3 log 2 + -I log x +4 log a .

730. c.a3_v':. x = 32431. x = 5386.. I 735. 1. 708. x aSb 5 20flab = --.. x= 713..54407. x = 107. x = 0.69897. log (32 . N eka }e = -7tV3 11.. • 746. 726.39794.0294.87.04139 706. log x =-. x = ~fI~' 719.0294. x 8n3p = (a + =- b)2 Va . x = 0.log 3 -log II 3L 2 2 3 . x = 1. 734. A = y2 v'x . odakle x = 1. 4 I 9 704. 747. 1. 705.~) -3 = log 32 2 = Tlog25 =T log 2 = 2.9937.49) + log (1. I log x = . log x = log 3 + log 5. I log A = 1. log A = 0.34 {led fI(a . 3v.96591.35218. x = 1. 3. log x = log 2 + log (log a). 728.69432 => A = 0.816.. 740. 0. /7. 714. 737. x = 19.91.49)] 2 722. 1.z3 yz 2v'~ . 749. odakle izlazi x = 74. 739. I tada je log A = log 7t + . log4-log3 +m. 0. log b .2. I .78). x = -5. 2 ~ 3 15 724.S xfly2 . 729. 4 Pa je I + A = 1.57830. . 725. 1. 732.75.. 5 log z.81.log (J + A) = 0. log x = log 27 + log 64. x = 5.b)2 8c3 x = .log. 0.71752.::. (log 269.t. 2.4619.49715 + 0. Ako dati izraz oznacimo sa x imamo 721.27 . 723. 2Iog5+m.77815.76 + log 20. 712.494678. 5 20 . 703.34. 1.. -25. 200 201 . 718. x = 126. x = .z 744. 715.63. 707.78686. .47712.395. 716. log x = . I + I. 4 741. 0. 192.25772.log a - 5 I . 709.49678. log x = log 3 -log 2. log x = . 0.log b .263.. 124.:7-=- b . b i e onda je 731.79330. 748. x = 8 v 55 .l ' 720. Neka su dimenzije kvadra a.~~- 743. log x = 5(log6-log 5)-13. x = 0.27 + 124. 750. 2. A 742. 736. 3 logy -~ (Iogy-Iogz)+ ~ (log a-log b)].323 v'0.05810 3 m 2 n4 5m4 . x = 8. 711. (log 3)2. odakle A = 62.17609 .751Ioga + 3 logy + 3 738.A =~fly3+·.047712.32 s v'0. 1.77738 .z3· z 745. 733.U' .--'---.23856 . I Dakle log x = . 14613.14334.45. m. x = 5. 62. 710.5556. log x = ~ [log ( 145. .2371. 1. 717. x = . x = 4 a : b : e = 3 : 5 : 8. log x = v4log 3. 727. A = 5. x = 0.

logo N = logo N . Odavde am = N.4247 ID b = 1. odavde a:t = b 761. Neka je loga b = x.07918) = 3 3 I X= m ". 758. x = --. 1082000000 000 km3• 757. h = 8.4749. logo b log k = 2.naziva se IDoduo prelaza od logaritamskog sistema logo b c = 1. Neka je log 0 N = x :::> a:t =N (\) ill x loge a = loge b. 764. Neka je logo N = m (m .9961 ID. Kako je V = 385 rri1 tada je 120 kS = 38'5. 2R :::: 2. reSavanjem po x izlazi da je iz (1) imamo da je loge b (~m = Nm ill (am)'" = N"'.- = 0. -I- logo b te je a = 1. jednakosti 754. (log 385-log 120) = 2. logo b Zamenom x i m dobijamo Dakle k = 1. b:t = N. 3 5 8 762.7992 ID. P = 3494 cm2 • 755.4749' 5 = 7.58546 .22: alOgab = za osnovu b imamo b. R = V a 7th 7. 2. (2. poznat broj) treba izrafunati odavde a = 3k. 10gb alogab = 10gb b ill logo b . tada je a k = V 385 120 .16876. (2) abc -=-=-=k Iz (I) i (2) izlazi tvrdenje. 752.. log. 828. Logaritrnovanje. R = 4. il tj. nepoznato).7 = 1. 2. x = 5. 751. a odakle izIazi §to je trebalo dokazati (ovaj identitet nam daje IDOgutnost da se x log.906 km. za osnovu a na sisteID za osnovu b.109.3745 m CiniJac _1. 753. Logaritrnujemo obe strane ove jednakosti za osnovu a: m loga a = x loga b ill m = ?. 0. 22 sek.7937 ID. 7 ID.4749' 3 = 4. i c = 8k. 1769 ID. 760. odakle je IP' = hZ.4749' 8 = 11. 756.x = logom Nm. 202 203 . 10gb a = I. b = 5k. 763.m Nm logaritrni svode na istu osnovu).m IP' = log. logo N = x (x .. 509800 000 km2 . 759.

. b) + loga (c + b) iii 778. b + log. la-bl 101012 2 = I()IOg S3 . 4 Logitritrnovanjem ove jednakosti za osnovu a izlazi 777. 2 = _ _1_ + 1 1 779..5 Logaritrnovanjem dobija se Iz ovoga izlazi da je log2 3 > logs 4... la+bJ ="IIab. r = loga&e x = . b2 = (c-b) (c + b). a2 + 2ab + b2 = 9ab x = log2 3 i Y = logs 4 izlazi ill (a + b)2 = 9ab. x = 72. - loge x ~to je trebalo dokazati.. = I O()Iog v'J I ()2log v'J la + bl = V2. - log" x + . I I I 2 loge . (a .. . a + log.t. Pretpostavku jednom napisati u obliku 10 1()2 lOS 10 100 a2 + 2ab + b2 = Sab. 510&4 710 g 72 4 4 4 2 210gaa = loga (c . 3 2 774. - log& x + . c odakle izlazi + loge + &a.. Logaritrnovanjem dobijamo 1010gS 3 1 log la + bl .jednakost na levoj strani do potpunog kvadrata tj . =5.loa 20_ IOS-log500 = 766. b)2 = 4ab..- 5 20 a zatim U obJiku 1000 . 21. = 18. (I) =. ~to je treb alo dokazati.log5 + 1()2..1012 ) = 10· 1()I0g9 -2I0g2 = 10· 1()log . y = I ()l ... 2 210g9 . a2 . Dopunirno datu .abc log. 5 > 4 za y = 1. = 27 · . x = 20.bl = -log 2.210g72 +_ 1_ =~ +~ = 49 + . dok je 31.5. Iog la ..-+ - 1010g5 -- I ()Iog20 1010g500 = ~+.._ ... la + bl = 3Vab... Iz jednakosti: 765.. 3 za x = 1. 776... log la + b I = ~ (log lal + log IbJ). (2) 500 KoliCnik (I) i (2) daje 100000g v2" I ()2log v2" 775. 5 < 3. x = lOO()Iog3 • = 1()()310g3 . 9 2 772. a2 = c2 . 773.&a • loge + &a = log e-& a .5. odavde 2% = 3 i 311 = 4. (a + b)2 = Sab. x = 10· 1()2 ( 2. = 25 . 204 205 ._ loge _ &a lo~ + &a log. Koristeci pretpostavku imamo 9 = 10· _ = 22. 2ab + b2 = 4ab.

32 log. jednaki suo 2 _ 2_+ 1 .. loge b 3~. logs 3) = 3 (_1_ _ 1) = logn 3 3(~ a . stepenovanjem zadnje jednakosti sa n imamo logs 45 log6 5 .. r = ' I I I -+-+ .. . 789. Po§to je 1 = log 10 imarno 210g23 + I => logs 2 = 2 ..5 lcig7 "2 _ log7 5 . 3 3 + logs 2 p q loge X .I. 78t. Neka je 10gb a = X => Ii" = a.a -f 1 . (I) 2 + log2 3 2c:t.. KoristeCi identitet logo a = log~ a" d-c c+d+ imamo logy') 8o::±.. 5 + 2 log. logs 64 = logs 43 = 3 logs 4 = 3 logs E = 3 2b+a-l 782.I 210g23 + ' 1 790. 7 . 24 3 logs 2 + I Odakle izlazi 3-~ rpq .1 =-2c:t'--:'=-1 => ~ + 5 ('" -~) = I. tj.- log7 2 . ---'---- 3a = 3 (logs 12 . a 783.5 = IOg7 70 = . 3a + b-2 2 lob + log 3 2 + log. I log7 2 + log7 5 + og7 7 785. X 3~-1 pq-rp-rq 780.. 5 . I ~ = log24 54 = log24 38 • 2 = 3 log24 3 + 10g24 2 = tj. _ 1. 3 2 + log23 2a 791.52 = 210g. Primenom identiteta Iz (i) i (2) imamo log.. logs 12 log.. (2) log.I) = 3(1-a) . log70 2.1 log X (x + 3) = log 10 207 206 . 2 = 2 logl2 3 + 10gl2 2 = 786.log7 2 Dakle logo a = log~ an. 2 (bn)Z = an. . 2a +2 Odakle izIazi 1+ 2b 5 X = log~an.2 +2 logs 5 = lo~ 100 =. .g2. ~.. + => logs 2 = logs 24 log. m + I n.--OO_ logs 22 . a 10gb a = . imamo 784. 3-~ 2. 100o-". 2 logs 2 + I + 787. 788. IOgl6 9 = 10i41 32 ~ 10i4 3. log7 2. = logl2 18 = 10gl2 32 .. 12 b n +1 a + .

Posle ociglednih transformacija imarno da je ! loge 2'" + I + = 0. I. I ~ X2 = 0. Data jednacina se moze napisati u obliku iii (x . I) = 100.25 = 4"I (log" 5)". log (x . I)] = log 2 + log (2x + 3). log x = . Dakle x = 1000 i x = 0. I) = log 100... Data jednacina je ekvivalentna jednacini DakJe x = v'5 i x = 5. tj. I 800.9)(2x .' I Smenom 10g.5 • Imarno daje logx.01. Ako su logaritmi dva broja jednaki. t. + log" 5 + log" 5 + log" x . 30 -log. = I iI'I Iogx . Logaritmovanjem dobijarno Xl = . 2. 793.2 = ° Negativno re. 799. Odakle 792. 6 = 0.3 = log- ~_20_8 ____ ~ ______________ IO_________________ l___ 14 2 209 . log x .5 = c imamo t. log2 x . naki. iii vx-5 ' Y2x-3 = 3.. 5 i X2 = 2. 795. I Odakle izlazi da je x = 13. I iii logs "2 796. Data jednacina ekvivalentna je jednacini log x = 2~ Xl = 100 log X . Smenom log x = t dobija se \.senje X = . 10g'V x . 1. tj. I . iii 798. Kako je Odakle izlazi da je x = 6. 2 _I log6-10!1e6 10gv'X=S .2x2 -19x-91 = 0.~ I tada je 79 . I Odakle izlazi t = 5 i c = I. 2x2 . i = 1016 i x = 10.. log (x . log x 2"3 log" 5 . I tj. Data jednac!:ina je zadovoljena sarno za x = 6. ~ = I iii £2 . I) = log (4 x + 6). x = 4.. x (x"" 3) = 10. onda su i sami brojevi jed. I I = I. log x (x .9) (2x . Rclenja ove kvadratne jednacine su 797. [log I . V 2x .25 = ( +r 10g. t2 _ 61 +5= 0. 13 x +6= 0.5 ne zadovoljava datu jednacinu.

. 2 = 0.. 2 2O -log. 2) .. Data jedna~ina ekvivalentna je jedna~ini x E (. + (0).J) u (100. 3 + log. 2) . 220 ] = log. > I =:> x < O. 804.. 806. log" a' + log" a< ="4' x x 9 811: Data nejedn a~ioa ekvivalentna je nejednacini iii x-2 %-2 I I 3 Iog (% . x = I... imamo 809. 24 = 0 814.220 . Dati sistem ekvivalentan je sistemu log. I) + log. > 10 =:> x E ( 0.. ~4) u( . y = 4.. 803.yO = 40.." x=2.log (x + I) < I =:> % . Data jednacioa se moZe napisati u obliku tj. Imamo . [(2 20 )' . 808. 220 (2 20 . +oo). { xy = 21. Smenom 220 = t Odavde x = ± 7. 210 211 . y =± 7. log x > 3 iii x > 1000.+-'-. I) .4) . Data nejedna~ina moZe se napisari u obliku 801.B . y = 2. 3 . 807. y= 10 Jog. . -Iog. > x+2 I =:> . 813. 12 = O.4 < 10 Odakle izlazi x+ 1 log" a = I. . > 0 =:> . y = ± 3. odaklc Dakle x = 4. x x log" a 2 log" a 4 log" a 4 812. Data nejednakosr ekvivalentna je sa IOg16 x7 = 7 =:> x7 = 167 =:> x = 16. 810. odavdc x2 + 2x . (lot' x . x = ± 9. K E (O.I. y = 1. 815.. (log x . 12 x2 . -a .(log. (220 . log. 00. = 4. tl = -3. a iz 220 = 4. --8<x<2. Daklc (220)2 . x = 8.12 = 0. 3)(log' x + I) > 0.. odaklc se dobija iii 152 + x'I = x'I + 6x2 + 12 x + 8. rj. Iog % > 0 =:> log . x = a.. logla x + logla x2 + logla x4 = 7. x = 6.. log (x . Data jcdna~ina se moZe napisati u obliku I 3 log x+2 . log (152 + x2) = log (x + 2'jl. 4) = 0 Najzad imamo 805. + I) log x 3 log x > 3. t. x = 2. Odakl e izlazi da 802. Prvo r~enje ne odgovara.

S > 2 to 5 .I =:> x > . 2 2 817. 0 < x < 3.6). Data nejednakost ekvivalentna je sledeeoj: 0<x2-5x + 6 < 1 iii x2-5X + 6>0 {x2-5x+6 < 1 Prva nejednakost je zadovoljena za x < 2 i x> 3. a 5 +Vs 2 > 3 I + 3 >0 T ada je data nejedna~ina zadovoljena za svako x u intervalu log. - a . . a druga za 213 212 . . (I + c)(2 + c) 4 Dakle ovaj trinom za x > 0 je negativan. 819. 816. 5 5+4c >0=:>-2 < c<--.2 v'5 < 2. te je data nejednaana ekvivalenma sa (I + 10gB x)(2 + 10gB x) loga x (x + I) < loga (2x + 6). I) U (0. Dakle 5 s .v r. x E ( .x .2 <x< -.c>-1. a 818. =:> 4 I I =:> . x2 .V 5 < x < 5 + Vs . Smenom Kako je a > I to izlazi da je 10gB x = c iroamo x (x + I) < 2x + 6 iii .ex)' .2 < 10gB X < . ax 10gB a2 x 5-V5 <x<2 i3 <x< 5 +V5... 1< va' I 10gBx > .. 5. Data nejednakost ekvivalentna je nejedna&ll : Po~to je . iii 2 2 5 + 410gBX > O.6 < O. Zadatak iroa smisla za x > 0.. =:> a-2 < x < a .

T. K .M. lleiiJpofl: CtioPHHK OT 3IA&'UI no lIt3TelltQTlmC 33 KDHJtH. E. CKQIIQ'U: C50PKlIK 3R. K. K .JrbHOM KYPCY 3neMeJJT3pnoQ MaTe· lItllTImc . Dallas. A. Lyon 1961. A.fJllD< no anCMCHTapHOii MaTCMaTHXe.pCRblX ~l{ no MaT'C. E. 11. Freilich: Modem algebra Structure and Method. KpelJMap: 3aA3\lHIIJ< no anre6pc. Exercices & Problems de Mathematqucs. HtJ. 7. 17. Eiepe6. 6. C50pmIK OT 38A3qn no a. Paris 1968. OPJllHCI((JJf. r. Hw(uiliulI. C. n. AniMoI. A1l1uolto'J n. MOCl<08 1964. It. . 19.M . 13. 8. llIaxllo: C60 PHIlI( 38. 10.f no cnCUIm.B1. MocHo8 1964. Dolciam'.MaTHKC. M.CTY. CiUaM6oAotJ n:. COMllItCI(UU: AJIrc6pa. Mathematiques 2e. MOCI<Da 1966. P. MOCKBa 1966. Y. J/ugcKua. lIclbHHT'pAA 1964. LITERATURA I. Mocl(oQ 1968. MogauotJ: C50pmD< 3llJt81. 16. B.a. E. 14. 9. P. H. New-York.1l. M. MOCKB3 J 969. C. KyulellKo: COOPHHl{ J(mn<). A.. 215 . Mathematiques ~e. B. 18. Breard C:. C~1Ul 1965.bDIIfBO T'PYAHOCTII MHlICH 1965. 20. C. PJCCOtlCKO . H. A. H. MOCJ<B8 1968. floJOtlCKu.aQ no :meMCHnpnoli MDTCMaTlIHC. B. KaAlItlIl: A. OacRuuuKOfl.C . TYlloilKofl. Palo Alto.[tCHTli. 3. Book J: Boston. Rernel: Algcbre classe de premiere A . S' Breard C:. A. Berman. B. MacllotJa. X. Anttl. MocnDa 1966. Michel Qutysanne. Paris 1969.q no MaTCMI- nrne Jt1UI KOJD<YPCJ[bIX 3}(33MeBOB 80 BT}'3b1. Atlanta. CawculI: C50PHltl< 3aJl. KopgeucKu.etJ. TYMQHO': Am-eISpa. E . B. P.rrre6pa II :meMCHT8pHbIe <P)'lIKIlHIl MOCKBD 1966. Lespinard et R. C. H.[tBT . ma6yHUH: 3aAa'IH no aneMcHT3pHOfi MaTCM3TJII(C. K. B61iogCKII. E. M. 12. 15. B. ill.nrel5pa. CUflaluuncKu: 38. MapUiullofl. Combes A:. Andre Reuuz: Mathematiquc tome J Paris 1969. <1>. MauoJlOl. H.[l. M. E. A. Paris J962. COIjJHSI 1958. H. H. C. Geneva. C. M . 11. V.[t8. ctJaggectJ II M. neiUKalllJUII.. 3aur.8tt no :>ncMCH'J"apSOU MlTtMAnucc DOB. Alendor/er i Okli: Principles of Mathematics u prevodu Beograd 1966. 2. 4.