P. 1
Sliduri Pre Zen Tare Curs 2

Sliduri Pre Zen Tare Curs 2

|Views: 3|Likes:
Published by cris34ro

More info:

Published by: cris34ro on Nov 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2010

pdf

text

original

ÄSprijinirea integr rii IMM-urilor cu activitate de export ± import din jude ul Bihor în cadrul pie ei unice europene

prin dezvoltarea unor servicii de afaceri transfrontaliere´, Contract: RO 2005/017-536.01.01.01.20, finan at prin programul PHARE CBC 2005.

Comunicare i negociere interna ional Expert cheie: Conf. Elena Botezat . dr. univ.

´ a- A adar. cu scopul de a.i satisface propriile interese. comunicarea: este un proces presupune utilizarea unor simboluri ini iatorul ei exercit o influen con tient sau incon tient se realizeaz cu un scop. prin utilizarea unor simboluri. con tient sau incon tient asupra altora. .ÄComunicarea uman este un proces prin care dou sau mai multe persoane încearc . s exercite o influen .

Grupul de oameni care formeaz întreprinderea este în fond o pia pe care se efectueaz tranzac ii: o ofert stimuleaz o cerere. o cerere antreneaz o serie de oferte. comunicarea este procesul prin care un sistem (întreprinderea n. Câ tigurile comune se constituie prin realizarea sarcinilor de munc care rezult din aceast practic a comunic rii. o ofert intr în competi ie cu alte oferte. men inut i modificat prin intermediul unor semnale comune care ac ioneaz potrivit unor reguli. Grupul acesta de oameni este în general con tient c schimbul de informa ii constituie mijlocul s u fundamental de existen .) este stabilit.În contextul nostru. numai atunci grupul va fi cu adev rat o nou realitate. cererile care nu primesc r spunsuri dezv luie faptul c sunt prea multe sau neinteresante.n. grupul are intui ia c numai în m sura în care toate întreb rile i toate r spunsurile vor putea fi Äîn elese´ de c tre to i membrii. . în care toate informa iile vor fi împ rt ite (cunoscute) de to i. o nou entitate social i nu o simpl adunare de indivizi.

.

unele având statutul de emi tor. prin intermediul unor canale specifice. de armonizare a ac iunilor cu obiectivele ini iale i de eliminare a defec iunilor. de antrenare a personalului se bazeaz pe primirea i transmiterea de mesaje nu pot fi concepute f r o comunicare adecvat . de managementului. identificarea i cunoa terea nevoilor angaja ilor. de receptor. i. crearea i men inerea rela iilor dintre angaja i.´ Comunicarea contribuie la: la: opera ionalizarea func iilor managementului. . persoane din interiorul i exteriorul organiza iei. iar altele. îmbun t irea performan elor individuale i generale ale organiza iei prin feed-back-ul feed-backrealizat. între dou sau mai multe persoane. Procesele de stabilire a obiectivelor.ÄComunicarea managerial este un proces de transmitere a informa iilor sub form de mesaje simbolice. instaurarea rela iilor corecte i eficiente. utilizarea corect a diferitelor categorii de stimulente pentru orientarea comportamentului angaja ilor spre performan i satisfac ii. realizare a concordan ei cu structura organizatoric . colegi. realizat. ii. ilor. de în elegere i acceptare reciproc între efi i subordona i.

prin care se transmit mesaje referitoare la implementarea unor strategii: scopuri.. prin care se transmit mesaje ce con in: informa ii. realizarea interdependen ei. prin care se transmit mesaje ce urm resc: coordonarea activit ilor. proceduri. practici. revendic ri. neajunsuri înregistrate etc. decizii. îndeplinirea sarcinilor primite. sarcini de munc .Tipurile de comunicare dintr-o organiza ie: dintrcomunicarea ascendent . comunicarea orizontal .. obiective. etc. probleme de rezolvat. performan e înregistrate. norme. solu ionarea problemelor departamentale. comunicarea descendent . responsabilit i. . sugestii.

Sunt proiectate i func ioneaz în cadrul structurii astfel încât sa vehiculeze informa ii între posturi. nu poate controla pe deplin ansamblul procesului. îns . aflat în ipostaza de manager sau executant. vizibil a mesajului concretizat în cuvinte i muzica. Modul de func ionare a acestor canale d eficien comunic rii. Contextul. Constituie c i adi ionale care permit mesajelor s penetreze canalele oficiale. Mul i manageri. Aceste re ele pot vehicula tiri i informa ii mai rapid decât canalele formale. este persoana care ini iaz comunicarea. ele pot fi frecvent distorsionate i filtrate. ± receptorul. . Speciali tii vorbesc de textul adic partea deschis . În realitate. Apari ia unor blocaje frecvente în anumite puncte indic necesitatea revizuirii posturilor sau a investig rii climatului i a rela iilor interpersonale. generate de organizarea neformal . el este mult mai complicat decât aceast simpla defini ie. suprapuse rela iilor organiza ionale. Dup gradul de formalizare pot fi: ± formale sau oficiale. alege limbajul. receptorul i mijlocul de comunicare.Principalele elemente ale procesului de comunicare. ± canalul de comunicare este traseul pe care circula mesajele. component adiacent dar care poate influen a mult calitatea comunic rii. sunt: ± emitentul. partea invizibil con inut în orice mesaj. mesajul. executant sau manager care prime te mesajul informa ional. ± informale. îns . neîn elegând pe deplin acest rol consider ca sarcina lor este de a transmite i nu de a primi. De i are un rol preponderent în ini ierea comunic rii. mediul este o Contextul. ± mesajul este simbolul sau ansamblul simbolurilor transmise de emi tor receptorului. Rolul lui nu este cu nimic mai prejos receptorul. decât cel al emitentului. compartimente i niveluri ierarhice diferite. El formuleaz emitentul.

presupune elemente de ordin motiva ional care s -l influen eze pozitiv pe destinatar. în raport cu comunicarea bun . c) s fim accepta i. s determine acceptarea mesajului i traducerea lui în via .ÄComunicarea eficace este aceea care realizeaz transmiterea unui mesaj relativ scurt i clar. Comunicarea eficace. urm rim întotdeauna patru scopuri principale: a) sa fim recepta i (auzi i sau citi i). care poate fi în eles de c tre destinatar. b) s fim în ele i. . d) s provoc m o reac ie (o schimbare de comportament sau atitudine). i totodat îl poate asimila pentru a-i da acurs.´ Prin intermediul procesului de comunicare.

. în realitate. sunt false ori incomplete. considerat corect i bine informat. Un E cu statut înalt este. îi poate desconsidera mesajele.Bariere în calea comunic rii: diferen ele de personalitate diferen tele de percep ie diferen ele de statut. mesajele lui fiind interpretabile ca atare. chiar dac acestea sunt reale i corecte. diferen ele de cultur lipsa de cunoa tere probleme semantice dificult i în exprimare lipsa de interes a interlocutorului fa de mesajul transmis emo iile zgomotul. un R con tient de statutul inferior al E. De exemplu. chiar dac . de regul . Pozi ia emi tor (E) i receptor (R) în procesul comunic rii (E) poate afecta semnifica ia mesajului.

tendin a de a considera c orice propunere este un atac la prestigiul conduc torului. fie din lipsa de timp ori de încredere în partener sau de interes fa de p rerea acestuia. utilizarea unui limbaj neadecvat. ceea ce este de natura sa descurajeze continuarea dialogului. rezisten ei fa de introducerea unor idei noi tendin a de a considera c orice idee. i de a prezenta exact varianta contrara. tendin a de a supradimensiona explica iile introductive. . Älimbaj de lemn´. persisten a în prejudecata c cei din subordine nu pot avea idei sau sugestii bune pentru rezolvarea unor probleme. stereotipii în modul de transmitere i prezentare. tendin a de a interveni în timpul expunerii. iar în perspectiv . sau termeni prea eleva i i de strict specialitate. devenite inutile mai ales când audien a este familiarizat cu subiectul.Obstacole generate de manageri a) Dificult ilor în capacitatea de transmitere a informa iilor insuficienta documentare. ceea ce deturneaz aten ia c tre forma comunic rii. de a bloca ini iativele de comunicare a personalului din subordine. propunere de perfec ionare a unui domeniu implic automat existen a unei defec iuni tolerate de conducere. utilizarea unui ton ridicat i marcat de iritabilitate. tendin a de a transforma dialogul în monolog. lipsa de aten ie sau abilitate în dirijarea dialogului c tre realizarea unui obiectiv. b) Deficien e de ascultare lipsa de respect fa de personalitatea interlocutorului capacitate sc zut de concentrare asupra fondului problemei.

fie lipsa implic rii în via a organiza iei sau factori care.Obstacole generate de subordona i -au ca surs fie dorin a de securitate. implic automat existenta unei defec iuni tolerate de conducere concordan a dintre cerin ele comunic rii i posibilit ile subordona ilor de a le satisface în condi ii de calitate i de timp util frecven a modific rilor . propunere de perfec ionare. Formele sub care se manifest aceste dificult i pot fi: rezerva subordona ilor în a exprima propriile opinii din teama de a nu avea nepl ceri cu superiorii sau de a nu. pur i simplu in de temperament.i periclita avansarea nuconvingerea c problemele subordona ilor nu-l intereseaz pe manager nulipsa de obi nuin în comunicare tendin a de a considera c orice idee. climat de munc .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->