ÄSprijinirea integr rii IMM-urilor cu activitate de export ± import din jude ul Bihor în cadrul pie ei unice europene

prin dezvoltarea unor servicii de afaceri transfrontaliere´, Contract: RO 2005/017-536.01.01.01.20, finan at prin programul PHARE CBC 2005.

Comunicare i negociere interna ional Expert cheie: Conf. univ. dr. Elena Botezat .

i satisface propriile interese. con tient sau incon tient asupra altora. comunicarea: este un proces presupune utilizarea unor simboluri ini iatorul ei exercit o influen con tient sau incon tient se realizeaz cu un scop. cu scopul de a. s exercite o influen .ÄComunicarea uman este un proces prin care dou sau mai multe persoane încearc . . prin utilizarea unor simboluri.´ a- A adar.

n. Grupul de oameni care formeaz întreprinderea este în fond o pia pe care se efectueaz tranzac ii: o ofert stimuleaz o cerere. comunicarea este procesul prin care un sistem (întreprinderea n. grupul are intui ia c numai în m sura în care toate întreb rile i toate r spunsurile vor putea fi Äîn elese´ de c tre to i membrii. cererile care nu primesc r spunsuri dezv luie faptul c sunt prea multe sau neinteresante. o ofert intr în competi ie cu alte oferte. Câ tigurile comune se constituie prin realizarea sarcinilor de munc care rezult din aceast practic a comunic rii.) este stabilit. în care toate informa iile vor fi împ rt ite (cunoscute) de to i.În contextul nostru. Grupul acesta de oameni este în general con tient c schimbul de informa ii constituie mijlocul s u fundamental de existen . numai atunci grupul va fi cu adev rat o nou realitate. o cerere antreneaz o serie de oferte. o nou entitate social i nu o simpl adunare de indivizi. men inut i modificat prin intermediul unor semnale comune care ac ioneaz potrivit unor reguli. .

.

´ Comunicarea contribuie la: la: opera ionalizarea func iilor managementului. i. iar altele. persoane din interiorul i exteriorul organiza iei. ii. de managementului. îmbun t irea performan elor individuale i generale ale organiza iei prin feed-back-ul feed-backrealizat. între dou sau mai multe persoane. . de receptor. unele având statutul de emi tor. colegi. instaurarea rela iilor corecte i eficiente. ilor. realizat. crearea i men inerea rela iilor dintre angaja i. de armonizare a ac iunilor cu obiectivele ini iale i de eliminare a defec iunilor. identificarea i cunoa terea nevoilor angaja ilor. realizare a concordan ei cu structura organizatoric .ÄComunicarea managerial este un proces de transmitere a informa iilor sub form de mesaje simbolice. utilizarea corect a diferitelor categorii de stimulente pentru orientarea comportamentului angaja ilor spre performan i satisfac ii. Procesele de stabilire a obiectivelor. de în elegere i acceptare reciproc între efi i subordona i. de antrenare a personalului se bazeaz pe primirea i transmiterea de mesaje nu pot fi concepute f r o comunicare adecvat . prin intermediul unor canale specifice.

prin care se transmit mesaje ce urm resc: coordonarea activit ilor. performan e înregistrate. norme. practici. sarcini de munc . comunicarea descendent . neajunsuri înregistrate etc. realizarea interdependen ei.. prin care se transmit mesaje referitoare la implementarea unor strategii: scopuri. decizii. sugestii. îndeplinirea sarcinilor primite. . etc. responsabilit i. probleme de rezolvat.Tipurile de comunicare dintr-o organiza ie: dintrcomunicarea ascendent . solu ionarea problemelor departamentale. comunicarea orizontal . proceduri. revendic ri.. obiective. prin care se transmit mesaje ce con in: informa ii.

± informale. suprapuse rela iilor organiza ionale. vizibil a mesajului concretizat în cuvinte i muzica. ± receptorul.Principalele elemente ale procesului de comunicare. În realitate. . Modul de func ionare a acestor canale d eficien comunic rii. este persoana care ini iaz comunicarea. el este mult mai complicat decât aceast simpla defini ie. ele pot fi frecvent distorsionate i filtrate. nu poate controla pe deplin ansamblul procesului. Dup gradul de formalizare pot fi: ± formale sau oficiale. executant sau manager care prime te mesajul informa ional. îns . De i are un rol preponderent în ini ierea comunic rii. Mul i manageri. El formuleaz emitentul. alege limbajul. compartimente i niveluri ierarhice diferite. îns . Contextul. neîn elegând pe deplin acest rol consider ca sarcina lor este de a transmite i nu de a primi. component adiacent dar care poate influen a mult calitatea comunic rii. decât cel al emitentului. ± canalul de comunicare este traseul pe care circula mesajele. Apari ia unor blocaje frecvente în anumite puncte indic necesitatea revizuirii posturilor sau a investig rii climatului i a rela iilor interpersonale. ± mesajul este simbolul sau ansamblul simbolurilor transmise de emi tor receptorului. partea invizibil con inut în orice mesaj. mediul este o Contextul. generate de organizarea neformal . Constituie c i adi ionale care permit mesajelor s penetreze canalele oficiale. Aceste re ele pot vehicula tiri i informa ii mai rapid decât canalele formale. mesajul. Sunt proiectate i func ioneaz în cadrul structurii astfel încât sa vehiculeze informa ii între posturi. Rolul lui nu este cu nimic mai prejos receptorul. receptorul i mijlocul de comunicare. Speciali tii vorbesc de textul adic partea deschis . sunt: ± emitentul. aflat în ipostaza de manager sau executant.

c) s fim accepta i. d) s provoc m o reac ie (o schimbare de comportament sau atitudine). în raport cu comunicarea bun .ÄComunicarea eficace este aceea care realizeaz transmiterea unui mesaj relativ scurt i clar. Comunicarea eficace. urm rim întotdeauna patru scopuri principale: a) sa fim recepta i (auzi i sau citi i).´ Prin intermediul procesului de comunicare. b) s fim în ele i. . s determine acceptarea mesajului i traducerea lui în via . i totodat îl poate asimila pentru a-i da acurs. presupune elemente de ordin motiva ional care s -l influen eze pozitiv pe destinatar. care poate fi în eles de c tre destinatar.

De exemplu. mesajele lui fiind interpretabile ca atare. chiar dac acestea sunt reale i corecte. îi poate desconsidera mesajele. un R con tient de statutul inferior al E.Bariere în calea comunic rii: diferen ele de personalitate diferen tele de percep ie diferen ele de statut. . de regul . chiar dac . în realitate. sunt false ori incomplete. diferen ele de cultur lipsa de cunoa tere probleme semantice dificult i în exprimare lipsa de interes a interlocutorului fa de mesajul transmis emo iile zgomotul. Un E cu statut înalt este. considerat corect i bine informat. Pozi ia emi tor (E) i receptor (R) în procesul comunic rii (E) poate afecta semnifica ia mesajului.

persisten a în prejudecata c cei din subordine nu pot avea idei sau sugestii bune pentru rezolvarea unor probleme. utilizarea unui ton ridicat i marcat de iritabilitate. sau termeni prea eleva i i de strict specialitate. i de a prezenta exact varianta contrara. de a bloca ini iativele de comunicare a personalului din subordine. tendin a de a supradimensiona explica iile introductive. fie din lipsa de timp ori de încredere în partener sau de interes fa de p rerea acestuia.Obstacole generate de manageri a) Dificult ilor în capacitatea de transmitere a informa iilor insuficienta documentare. iar în perspectiv . . tendin a de a interveni în timpul expunerii. tendin a de a transforma dialogul în monolog. tendin a de a considera c orice propunere este un atac la prestigiul conduc torului. Älimbaj de lemn´. ceea ce este de natura sa descurajeze continuarea dialogului. lipsa de aten ie sau abilitate în dirijarea dialogului c tre realizarea unui obiectiv. ceea ce deturneaz aten ia c tre forma comunic rii. rezisten ei fa de introducerea unor idei noi tendin a de a considera c orice idee. b) Deficien e de ascultare lipsa de respect fa de personalitatea interlocutorului capacitate sc zut de concentrare asupra fondului problemei. stereotipii în modul de transmitere i prezentare. propunere de perfec ionare a unui domeniu implic automat existen a unei defec iuni tolerate de conducere. utilizarea unui limbaj neadecvat. devenite inutile mai ales când audien a este familiarizat cu subiectul.

propunere de perfec ionare. Formele sub care se manifest aceste dificult i pot fi: rezerva subordona ilor în a exprima propriile opinii din teama de a nu avea nepl ceri cu superiorii sau de a nu. fie lipsa implic rii în via a organiza iei sau factori care. pur i simplu in de temperament. implic automat existenta unei defec iuni tolerate de conducere concordan a dintre cerin ele comunic rii i posibilit ile subordona ilor de a le satisface în condi ii de calitate i de timp util frecven a modific rilor .Obstacole generate de subordona i -au ca surs fie dorin a de securitate. climat de munc .i periclita avansarea nuconvingerea c problemele subordona ilor nu-l intereseaz pe manager nulipsa de obi nuin în comunicare tendin a de a considera c orice idee.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful