You are on page 1of 37

--------------------------------------------------------------------------------

BEN Y�R�REM YANE YANE


Ben y�r�rem yane yane, A�k boyadi beni kane
Ne akilem ne Divane, Gel g�r beni a�k neyledi
Gah eserem yeller gibi, Gah tozaram yollar gibi
Gah akaram seller gibi, gel g�r beni a�k neyledi
*** ***
Akan sulay�n �a�laram, Dertli cigerem da�laram
�eyhim anuban a�laram, gel g�r beni a�k neyledi
Ya elim al kald�r beni, ya vasl�na erdir beni
�ok a�lad�m g�ld�r beni, gel g�r beni a�k neyledi
*** ***
Mecnun oluban y�r�rem, ol yari d�te g�r�rem
Uyan�p melul oluram, gel g�r beni a�k neyledi
Miskin Yunus bi�areyem, ba�tan a�a�� yareyem
Dost ilinden avareyem, gel g�r beni a�k neyledi
*** ***
Ak�l : Ak�ll�
Divane : Deli, Meczup
Mel�l : Elem

--------------------------------------------------------------------------------

SEVEL�M SEV�LEL�M
Hak cihana doludur, kimseler Hakk� bilmez
Onu sen senden iste, o senden ayr� olmaz
D�nyaya gelen ge�er, bir bir �erbetin i�er
Bu bir k�pr�d�r ge�er, Cahiller onu bilmez
*** ***
Gelin tan� olal�m, i�in kolay�n tutal�m
Sevelim sevilelim, d�nya kimseye kalmaz
Yunus s�z�n anlar isen, mani'sini dinler isen
Sana iyi dirlik gerek, bunda kimseler kalmaz
*** ***
Mani : Anlam

--------------------------------------------------------------------------------

G�N�LLER YAPMAYA GELDiM


Benim bunda karar�m yok, bunda gitmeye geldim
Bezirgan�m mata�m �ok, alana satma�a geldim.
Ben gelmedim da'vi i�in benim i�im sevi i�in
Dostun evi g�n�llerdir, g�n�ller yapma�a geldim
*** ***
Dost e�ru�u delili�im, a��klar bilir neli�im
Dev�uruben ikili�im, birli�e bitmeye geldim
Yunus Emre a��k olmu�, ma'�uka derdinden olmu�
Ger�ek erin kap�s�nda �mr�m harcamaya geldim
*** ***
bezirgan: T�ccar
mata : Mal,erzak
dav'i : Dava pe�inde ko�mak,kavga,dava.
sev'i : Sevgi
e�ruk : Sarho�luk
dev�uruben : Kald�r�p
bitmek : Kavu�mak
ma�uk : Allah (a��k olunan)

--------------------------------------------------------------------------------

D�LS�ZLER HABER�N
Dilsizler haberin kulaks�z dinleyesi
Dilsiz kulaks�z s�z�, can gerek anlaya��
Dinlemeden anlad�k, anlamadan eyledik
Ger�ek erin bu yolda yokluktur sermayesi
*** ***
Biz sevdik a��k olduk, sevildik ma�uk olduk
Her dem yeni dirlikte, bizden kim usanas�
Miskin Yunus ol veli, yerde g�kte dopdolu
Her ta� alt�nda gizli, bin imran o�lu MUS�
*** ***
di�rlik: Hayat
imran o�lu MUS� : MUSA peygamber

--------------------------------------------------------------------------------

A�K K�TABIN OKURUZ


S�ylememek harc�s�, s�yleme�in has�d�r
S�yleme�in harc�s�, g�n�llerin pas�d�r
C�mle yarat�lm�a bir g�z ile bakmayan
Halka m�derris ise, hakikatte asidir
*** ***
�eriat haberini �erh ile eydem i�it
�eriat bir gemidir, hakikat deryas�d�r
Ol geminin tahtas� her nice muhkem ise
Deniz mevci kat olsa, tahta u�anas�d�r
*** ***
Bundan i�eri haber i�it, eydeyin ey yar
Hakikatin kafiri, �er'in evliyas�d�r
Biz talib-i ilimleriz, a�k kitab�n okuruz
Calap m�derris bize, a�k hod medresedir
*** ***
Harc�s� : Uygunu
Has : G�zel
�eriat : Kuran�n D�sal, a��k anlam�
�erh : A��klama
Eydem : S�yleyim
Hakikat : Kuran�n gizli anlamlar�n�n bilindi�i makam
Muhkem : Kuvvetli
Mevc : Dalga
Kat : Kesme
U�anmak : K�r�lmak
Kafir : �nkar eden, ger�e�i �rten
�er'in : �eriat�n
Evliya : Hak dostu,Hakiki dindar
Talib-i ilim : �lim ��renen
Hod : Kendi, zaten

--------------------------------------------------------------------------------

N�CE BESLEYES�N
Nice bir besleyesin, bu kadd ile kameti
D�t�n d�nya zevkine unuttun k�yameti
D�r�s, kazan, ye yedir, bir g�n�l ele getir
Y�z KABEden yi�rektir, bir g�n�l ziyareti
*** ***
Uslu de�il delidir Halka Salusluk satan
Nefsin m�sl�man etsin var ise kerameti
Yunus imdi sen dahi, ger�eklerden olag�r
Ger�ek erenler imi�, c�mlenin ziyareti
*** ***
Kadd : Boy,pos
Kamet : Boy
D�r�s : Toplay�p biraraya getirme
Yi�rek : Daha iyi
Salusluk: Hilekarl�k
Keramet : Ola�an�st� i�ler, haller

--------------------------------------------------------------------------------

BU B�R ACA�B HALD�R


Bu bir acaip haldir bu hale kimse ermez
Alimle davi k�lar, Veli de�me g�z g�rmez
�lm ile hikmet ile, kimse ermez bu s�rra
Bu bir acaib s�rd�r, ilme kitaba s��maz
*** ***
Alem ilmi okuyan, d�rt mezhep s�rr�n duyan
Aciz kald� bu yolda, bu a�ka el uramaz
Yunus can�n� terk et, bildiklerini terk et
Fena olmayan suret, �ah�na vas�l olmaz
*** ***
Davi : Savunulan sey
Veli : Amma lakin
Fena : Benli�i terkedip yokluk halinde olma

--------------------------------------------------------------------------------

A�K MAKAMI
A�k makam� al� �r, a�k kadim ezelidir
A�k s�z�n� s�yleyen, c�mle kudret dilidir
Diyen o, i�iten o, g�steren o
Her s�z� s�yleyen o, suret can menzilidir
*** ***
Suret s�z kanda buldu, s�z sahibi ka�an oldu
Surete kendi geldi, dil hikmetin yoludur
Bu bizim i�retimiz, oldur bu lezzetimiz
��ip esridi�imiz, a�k �erbeti g�l�d�r
Yunus s�z�nde yalan, g�rmedi mumin olan
�mr�n z�lmete salan, marifet yoksuludur
*** ***
Ali : Y�ksek,y�ce
Menzil : Ula��lacak yer
�ret : E�lence
E�rimek: Sarho� olmak
Z�lmet : Karanl�k
Marifet: Tasavvufta �st�n bir makam

--------------------------------------------------------------------------------

HAK B�R G�N�L VERD�


Hak bir g�n�l verdi bana, ha demeden hayran olur
Bir dem gelir �adan olur, bir dem gelir giryan olur
Bir dem gelir s�yleyemez, bir s�z� �erh eyleyemez
Bir dem cehalette kal�r, nesne bilmez nadan olur
*** ***
Bir dem dev olur ya peri, viraneler olur yeri
Bir dem u�ar BELKIS ile sultan-� ins u can olur
Bir dem var�r mescitlere, y�z s�rer anda yerlere
Bir dem var�r deyre girer, incil okur ruhban olur
*** ***
Bir dem gelir �SA gibi �lm�leri diri k�lar
Bir dem girer kibr evine, Firavn ile Haman olur
Bir dem d�ner CEBRA�LE rahmet sa�ar her mahfile
Bir dem gelir g�mrah olur, miskin Yunus hayran olur
*** ***
Hayran : �a�k�n
�adan : Sevin�li
Giryan : A�layan
Be�aret: Mujdelenmek
�erh : A��klama
Nadan : Cahil
Deyr : Kilise
Ruhban : Rahip
Mahfil : Toplant� yeri
G�mrah : Sapm�

--------------------------------------------------------------------------------

A�KIN ALDIN BENDEN BEN�


A�k�n ald� benden beni, bana seni gerek seni
Ben yanar�m d�n � g�n�, bana seni gerek seni
Ne varl��a sevinirim, ne yoklu�a yerinirim
A�k�n ile avunurum bana seni gerek seni
*** ***
A�k�n a��klar �ld�r�r,A�k denizine dald�r�r
Tecelli ile doldurur,bana seni gerek seni
A�k�n �arab�ndan i�em,Mecnun olup yola d�em
Sensin d�n � g�n endi�em, Bana seni gerek seni
*** ***
Sufilere sohbet gerek, Ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni
E�er beni �ld�reler, k�l�m g��e savuralar
Topra��m anda �a��r�r, bana seni gerek seni
*** ***
Cennet dedikleri ne ki, bir ka� k�kle birka� huri
�steyene ver onlar�, bana seni gerek seni
Yunus-durur benim ad�m, g�n ge�tikce artar �d�m
�ki cihanda maksudum, bana seni gerek seni
*** ***
Tecelli: Allah eserlerinin mevcut olanda g�r�nmesi
Sufi : Dervi�
Maksud : Ama�

--------------------------------------------------------------------------------

B�R KEZ G�N�L YIKTIN �SE


Bir kez g�n�l y�kt�n ise
Bu k�ld���n namaz de�il
Yetmi�iki millet dahi
Elin y�z�n yumaz de�il

*** ***
Yol odur ki, do�ru vara
G�z odur ki, Hakk� g�re
Er odur ki al�ak dura
Y�ceden bakan g�z de�il

--------------------------------------------------------------------------------

�L�M �L�M B�LMEKT�R


�lim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin, ya nice okumakt�r
Okumaktan mani ne, ki�i Hakk� bilmektir
��n okudun bilemedin, ha bir kuru emektir
*** ***
Okudum bildim deme, �ok taat k�ld�m deme
Eri hak bilmez isen, abes yere yelmektir
D�rt kitab�n manisi, bellidir bir elif te
Sen elif dersin hoca, manisi ne demektir
*** ***
Yunus der ki Ey hoca
Gerekse var bin Hacca
Hepisinden iyice
Bir g�n�le girmektir
*** ***
Taat : �badet
Abes : Bo� yere, bo�una
Yelmek : Ard�ndan gitmek
Manisi : Anlam�

--------------------------------------------------------------------------------

EY BEN� AYIPLAYAN
Ey beni ay�playan, gel beni a�ktan kurtar
Elinden gelmez ise, s�yleme fasid haber
Hi� kimsene kendinden, halden hale gelmedi
C�mlemizin halini, ma�uk eder mukarrer
*** ***
A��klar�n her hali, Ma�uk kat�nda biter
S�z�n var ona s�yle, benim elimde ne var
Her kim a�k kadehinden,i�ti ise bir cura
Ona ne yad ne bili�, ona nesrik ne humar
*** ***
Dost y�z�nden nikab�, her kim giderdi ise
Hicap kalmad� ona, ayruk ne hayr u ne �er
�eriat edebinden korkaram s�ylemeye
Yokise eydeyidim daha ayr�ks� haber
Dost k�l���ndan Yunus �l�rse gam de�il
Dost g���nden uyanan, Ma�uk burcundan do�ar
*** ***
Fasid : Bozucu, fesat
Mukarrer : Kararla�t�r�lm�
Cur'a : Yudum
Yad : Yabanc�
Bili� : Tan�d�k
Humar : ��kinin verdi�i ba�a�r�s�
Nesrik : Sarho�
Ayr�ks� : Ayk�r�
Nikap : Perde, y�z �rt�s�

--------------------------------------------------------------------------------

HABER EYLEN A�IKLARA


Haber eylen a��klara, A�ka g�n�l veren benem
A�k bahrisi oluban denizlere dalan benem
G�rd�m g���n meleklerin, her biri bir i�teymis
Hak Calab�n zikrin eden �NC�L benem KURAN benem
*** ***
G�rd�m diyen de�il, g�ren
Bildim diyen de�il, bilen
Bilen O'dur, g�steren O,
A�ka esir olan benem
*** ***
Deli oldum ad�m Yunus
A�k oldu bana k�lavuz
Hazrete de�in yal�n�z
Y�z s�r�y� varan benem
--------------------------------------------------------------------------------

BU ZAMANDA M�SL�MANLAR
M�sl�manlar zamane yatl� oldu
Helal yenmez, haram k�ymetli oldu
Fakirler miskinlikten �ekti elin
G�n�ller y�k�ben heybetli oldu
*** ***
Peygamber yerine ge�en hocalar
Bu halk�n ba��na zahmetli oldu
Yunus gel a��k isen tevbe eyle
Nasuh'a tevbe ucu kutlu oldu
*** ***
Nasuh tevbesi : Bir daha bozmamak �zere edilen tevbe

--------------------------------------------------------------------------------

A�IKLAR �LMEZ
Ya rab bu ne derttir derman bulunmaz
Benim garip g�nl�m a�ktan usanmaz
A��k ki cana kald� a��k olmaz
Can�n terketmeyen, ma'�ukun bulmaz
*** ***
A�k pazar�d�r bu canlar sat�l�r
Satar�m can�m� kimseler almaz
A��k, bir ki�idir, Bu d�nya mal�n
Ahiret korkusun bir pula saymaz
*** ***
Bu d�nya ol ahiretten i�eri
A��k�n yeri var kimseler bilmez
Yunus �ld� diye sela verirler
�len hayvan imi�, A�IKLAR �LMEZ
*** ***
G�N�L CALABIN TAHTI
Miskinlikte buldular, kimde erlik var ise
Merdivenden ittiler, y�ksekten bakar ise
G�n�l y�ksekte gezer, dem-be-dem yoldan azar
D� y�z�ne o s�zar i�inde ne var ise
*** ***
Ak sakall� pir hoca, bilemez hali nice
Emek vermesin hacca, bir g�n�l y�kar ise
Sa��r i�itmez s�z�, gece sanar g�nd�z�
K�rd�r m�nkirin g�z�, alem m�nevver ise
*** ***
G�n�l Calab�n taht�, CALAP g�n�le bakt�
�ki cihan bedbaht�, kim g�n�l y�kar ise
Sen sana ne san�rsan ayrugada onu san
D�rt kitab�n manas� budur e�er var ise
*** ***
Bildik gelenler ge�mi�, konanlar geri g��m�
A�k �arab�ndan i�mi�, kim mana duyar ise
Yunus yoldan azuban, y�ksek yerde durmas�n
Sinle s�rat g�rmeye, sevdi�i didar ise
*** ***
Dem-be-dem : Zaman zaman
M�nevver : Bilgili, ayd�n
Calap : ALLAH
Pir koca : �htiyar
Bedbaht : Talihsiz
Sin : Mezar
S�rat : Cennet yolu
Didar : Allaha kavusma, hakk�n y�z�

--------------------------------------------------------------------------------

K�ME G�N�L VER�R �SEM


Kime g�n�l verir isem, benim ile yar olmad�
Halim bilip derdim sorup bana vefadar olmad�
Haktan me�er takdir idi, A��k oldu g�nl�m sana
Hi� kimseler bencileyin, a�ka giriftar olmad�
*** ***
�brahime Nemrud odunu, a�kt�r g�listan eden
A�ktan nazar erice�iz, g�lzar oldu nar olmad�
A�kta kah�rlar �ok olur, A��klara gayret gerek
Yunus a��k oldun ise, a��klarda ar olmad�
*** ***
Giriftar : Tutkun olmak, tutulmak
G�listan,g�lzar : G�l bahcesi
Nar : Ate�
Ar : Utanma

--------------------------------------------------------------------------------

A�K VER BANA


�lahi bir a�k ver bana, kandal���m bilmeyeyim
Yav� k�lay�m ben beni, isteyiben bulmayay�m
Al gider benden benli�i, doldur i�ime �enli�i
Dirili�imde �ld�r beni, var�p orda �lmeyeyim
*** ***
B�lb�l olup �teyim, dost bah�esinde yatay�m
G�l oluben a��lay�m, ayruk dahi solmayay�m
A�kd�r derdin derman�, a�k yoluna koydum can�
Yunus Emre eydur bunu, bir dem a�ks�z olmayay�m.
*** ***
Kanda : Nerede
Yav� k�lmak: Kaybetmek
Ayruk : Art�k, baska
Eydur : S�ylemek
Dem : An,vakit
--------------------------------------------------------------------------------

A�K
i�itin ey yarenler, k�ymetli nesnedir a�k
Sultanlar� kul eyler, hikmetli nesnedir a�k
Akilleri �a��r�r deryalara d��r�r
Kayalar� s�yletir, kuvvetli nesnedir a�k
*** ***
A�ks�zlara verme ���t, ���d�nden ala de�il
A�ks�z adem hayvan olur, hayvan ���t bilir de�il

--------------------------------------------------------------------------------

SUF�Y�M HALK i�iNDE


Sufiyim halk i�inde, tesbih elimden gitmez
Dilim marifet s�yler g�nl�m hi� kabul etmez
S�ylerim marifeti, saluslan�r�m kat�
Miskinli�e d�nmeye g�nl�mden kibir gitmez
*** ***
G�renler elim �per, tac u h�rkaya bakar
S�yle san�rlar beni, zerrece g�nah etmez
D��mda ibadetim sohbetim ho� taat�m
�� pazara gelince bin y�ll�k ayyar etmez
*** ***
D��m dervi� i�im bo�, dilim tatl� s�z�m ho�
Amma etti�im i�i dinin de�i�en etmez
Yunus eksikli�ini Allah'�na arz eyle
Onun keremi �oktur sen etti�in o etmez
*** ***
Saluslanmak : Hilekarl�k, d�zenbazl�k.

--------------------------------------------------------------------------------

DERV��L�K DED�KLER�
Dervi�lik dedikleri h�rka ile tac degil
G�nl�n dervi� eyleyen h�rkaya muhta� de�il
Durmu� marifet s�yler, erene Yunus Emrem
Yol eriyle yoldad�r, yolsuza yolda� de�il

--------------------------------------------------------------------------------

H�C B�R K��� B�LMEZ B�Z�


Hi� bir ki�i bilmez bizi, biz ne i�in i�indeyiz
Ne h�rs�m�z bayd�r bizim, ne nefsimiz i�indeyiz
Bir kimsenin devletine, ta'nediben biz g�lmeyiz
Ne munkiriz alimlere, ne tersan�n Hac�nday�z
Yunus eydur hey sultan�m, �zge �ah�m vard�r benim
Ko d�nya alt�n g�m��n, ne bak�r-u tac�nday�z
*** ***
Bay : Zengin
Ta'netmek : Yermek, k�namak
�zge : Ba�ka
Tersa: H�ristiyan
Munkir : �nkar eden

--------------------------------------------------------------------------------

ERENLER YOLU
Can�m erenler yolu inceden ince imi�
S�leymana yol kesen �ol bir kar�nca imi�
Eyd�rler idi bana a��k avare olur,
Geldi ba��ma g�rd�m, ol s�z yerince imi�
*** ***
D�rt kitab�n manisin okudum has�l ettim
A�ka gelicek g�rd�m, bir uzun hece imi�
�ki ki�i s�yle�ir Yunus'u g�rsem diye
Biri eydur ben g�rd�m bir A�IK koca imi�

--------------------------------------------------------------------------------

AB-I HAYAT
Ab-I hayat�n �e�mesi a��klar�n visalidir
Sohbeti a�k ile eder, susam�lar� yakmaya
A�k m� derim ben ona Tanr�n�n u�ma��n seve
U�mak hod bir tuzakt�r eblehler can�n tutma�a
*** ***
A��k olan miskin olur
Hak yoluna teslim olur
Her ne dersen boyun tutar
�are yok g�n�l y�kmaya

*** ***
Ab-� hayat : �l�ms�zl�k suyu. Ledun ilmi, Hakka kavu�ma.
Visal : Kavu�ma
U�mak : Cennet
Hod : Kendi.
Ebleh : Budala
Miskin: Benli�i terketmi�
Boyun tutmak: Teslim olmak

--------------------------------------------------------------------------------

���T�N EY YARENLER
�itin ey yarenler
A�k bir g�ne�e benzer
A�k olmayan g�n�l
Misal-i ta�a benzer
*** ***
Ta� g�n�lde ne biter
Dilinde agu t�ter
Nice yumusak s�ylese
S�z� sava�a benzer
*** ***
Ge� Yunus endi�eden
Gerekse bu bi�eden
Ere a�k gerek evvel
Ondan dervi�e benzer
*** ***
Yaren : Dost
Agu : Zehir
Bi�e : Orman

--------------------------------------------------------------------------------

SENS�N KER�M
Sensin kerim sensin rahim, Allah sana sundum elim
Senden artuk yoktur emim, Allah sana sundum elim
Ecel geldi vade erdi, Bu �mr�m kadehi doldu
Kimdir ki i�meden kald�, Allah sana sundum elim
*** ***
G�zlerim g��e s�z�ld�, can�m g���sten �z�ld�
Dilim teti�i bozuldu, Allah sana sundum elim
Geldim salacam sar�l�r, D�rt yana sela verilir
El namaz�ma derilir, Allah sana sundum elim
*** ***
Cun cenazeden �e�tiler, �st�me toprak sa�t�lar
Hep koyubeni ka�t�lar, Allah sana sundum elim
Yunus tap uzatt�n s�z�, Allah'�na tutgil y�z�
Didardan ay�rma bizi, Allah sana sundum elim
*** ***
Emim : �lac�m
Salaca: Tabut ta��yan tahta
Sela : �l�m haberinin duyurulmas�
�e�mek: ��karmak
Tap : Yeter, kafi
Didar : Allah�n cemali, y�z�

--------------------------------------------------------------------------------

�A�IRAYIM MEVLAM SEN�


Da�lar ile ta�lar ile �a��ray�m mevlam seni
Seherlerde ku�lar ile �a��ray�m mevlam seni
Sular dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile
Abdal olup ya hu diye �a��ray�m mevlam seni
*** ***
G�ky�z�nde �SA ile Tur da��nda MUSA ile
Elindeki asa ile �a��ray�m mevlam seni
Derdi okus EYY�P ile, g�z� ya�l� YAKUP ile
Ol MUHAMMED mahbub ile �a��ray�m mevlam seni
*** ***
Hamd u ��krullah ile, vasf-� kulhuvallah ile
Daim zikrullah ile �a��ray�m mevlam seni
Yunus okur diller ile, ol kumru b�lb�ller ile
Hakk� seven kullar ile �a��ray�m mevlam seni
*** ***
Mahi : Bal�k
Ahu : Ceylan
Abdal : Dervi�
ya hu : Allah
Okus : �ok
Mahbub: Sevgili

--------------------------------------------------------------------------------

DERTL� DOLAP
Dolap ni�in inilersin, Derdim vard�r inilerim
Ben Mevlaya A��k oldum, Onun i�in inilerim
Benim ad�m dertli dolap, suyum akar yalap yalap
B�yle emreyledi CALAP, Derdim vard�r inilerim
*** ***
Beni bir da�da buldular, Kolum kanad�m k�rd�lar
Dolaba lay�k g�rd�ler, derdim vard�r inilerim
Ben bir da��n a�ac�y�m, Ne tatl�y�m ne Ac�y�m
Ben Mevlaya duac�y�m, Derdim vard�r inilerim
*** ***
�ol d�lgerler beni yondu, her azam yerine kondu
Bu iniltim Haktan geldi, Derdim vard�r inilerim
Yunus burda gelen g�lmez, Ki�i murad�na ermez
Bu fanide kimse kalmaz, Derdim vard�r inilerim.
*** ***
CALAP : Allah

--------------------------------------------------------------------------------

LA �ERiKE OKURSUN
La �erike okursun, sonra �erik katars�n
Bire iki demegil, fitne kimden tutars�n
Cun KURAN g�kten indi, Onu Allah buyurdu
Ondan haber ver bana, ha kitaptan �tersin
*** ***
�lim okumaktan gerek kend�z�n� bilmektir
Kend�z�n� bilmezsen bir hayvandan betersin
K�lars�n riya namaz, g�nah�n �ok hayr�n az
Dinle neye var�r s�z, Cehennemde bitersin
*** ***
Halka fetva verirsin, Ne i�in sen tutmazs�n
�hlas ile gelirsen bizden nesne utars�n
Sen fakihsin ben fakir, sana hi� tan'umuz yok
�lmin var amelin yok, g�nahlara batars�n
*** ***
Utars�n : Kazan�rs�n
Tan : K�nama
--------------------------------------------------------------------------------

CANIM KURBAN OLSUN


Can�m kurban olsun senin yoluna
Ad� g�zel kendi g�zel Muhammed
�efaat eyle bu kemter kuluna
Ad� g�zel kendi g�zel Muhammed
*** ***
Mu'min olanlar�n �oktur cefas�
Ahirette olur zevk u sefas�
Onsekiz bir alemin Mustafa's�
Ad� g�zel kendi g�zel Muhammed
*** ***
Yedi g�kleri seyran eyleyen
K�rsi'nin �st�nde cevlan eyleyen
Mi'racda �mmetini dileyen
Ad� g�zel kendi g�zel Muhammed
*** ***
D�rt caryar anun g�k�ek yaridur
An� seven g�nahlardan beridur
On sekiz bin alemin sultan�dur
Ad� g�zel kendi g�zel Muhammed
*** ***
A��k Yunus nider d�nyay� sensiz
Sen hak Peygambersin �eksiz ��phesiz
Sana uymayanlar gider imans�z
Ad� g�zel kendi g�zel Muhammed
*** ***
Kemter : De�ersiz
Cevlan : Dola�ma
�ek : ��phe
�efaat : Ba��lanmas�n� dileme

--------------------------------------------------------------------------------

CANLAR CANINI BULDUM


Canlar can�n� buldum bu can�m ya�ma olsun
Ass� ziyandan ge�tim d�kkan�m ya�ma olsun
Ben benli�imden ge�tim g�z�m hicab�n a�t�m
Dost vasl�na eri�tim guman�m ya�ma olsun
*** ***
Benden benli�im gitti hep m�lk�m� dost yuttu
La-mekana kavm oldum mekan�m ya�ma olsun
Taalluktan �z�t�m ol dosttan yana u�tum
A�k divan�na d�t�m divan�m ya�ma olsun
*** ***
�kilikten usand�m birlik han�na kand�m
Derd-i �arab�n i�tim derman�m ya�ma olsun
Varl�k cun sefer k�ld� dost andan bize geldi
Viran g�n�l nur doldu cihan�m ya�ma olsun
*** ***
Ge�tim bitmez sa��n�tan usandim yaz u k�tan
Bostanlar ba��n buldum bostan�m ya�ma olsun
Yunus ne ho� demi�sin bal u �eker yemi�sin
Ballar bal�n� buldum kovan�m ya�ma olsun
*** ***
Ass� : Kar, kazan�
Hicab : Perde, �rt�, utan�
Vasl : Kavu�ma
Guman : ��phe
La-mekan : Mekans�z
Kavm : Kavim, ya�an�lan yer, topluluk
Taalluk : Alaka, ilgi
�z�mek : Kesilmek, kopar�lmak
Sa��n� : Emel, istek

--------------------------------------------------------------------------------

DERV��L�K DER K� BANA


Dervi�lik der ki bana sen dervi� olamazs�n
Gel ne diyeyim sana sen dervi� olamazs�n
Dervi� ba�r� ta� gerek g�z� dolu ya� gerek
Koyundan yava� gerek sen dervi� olamazs�n
*** ***
D��ene elsiz gerek s��ene dilsiz gerek
Dervi� g�n�ls�z gerek sen dervi� olamazs�n
Dilin ile �ak�rs�n �ok maniler dokursun
Vara yo�a kak�rs�n sen dervi� olamazs�n
*** ***
Kak�mak varm�sa ger Muhammed de kak�rd�
Bu kak�mak sende var sen dervi� olamazs�n
Do�ruya varmay�nca Mur�ide ermeyince
Hak nasib etmeyince sen dervi� olamazs�n
*** ***
Dervi� Yunus gel imdi ummanlara dal imdi
Ummana dalmay�nca sen dervi� olamazs�n
*** ***
Kak�mak : K�zmak, �fkelenmek
Umman : B�y�k deniz, okyanus

--------------------------------------------------------------------------------

TA�TIN Y�NE DEL� G�N�L


Ta�t�n yine deli g�n�l sular gibi �a�lar m�s�n
Akt�n yine kanl� ya��m yollar�m� ba�lar m�s�n
Nidem elim ermez yare bulunmaz derdime �are
Oldum ilimden avare beni bunda e�ler misin
*** ***
Yav� k�ld�m ben yoldas� onulmaz ba�r�m�n ba��
G�zlerimin kanl� ya�� �rmak olup �a�lar m�s�n
Ben toprak oldum yoluna sen a��r� g�zetirsin
�u kar��ma g���s geren ta� ba��rl� da�lar m�s�n
*** ***
Harami gibi yoluma arkuri inen karl� da�
Ben yarimden ayr� d�t�m sen yolumu ba�lar m�s�n
Karl� da�lar�n ba��nda salk�m salk�m olan bulut
Sa��n ��z�p benim i�in ya��n ya��n a�lar m�s�n
*** ***
Esridi Yunusun can� yolday�m illerim kan�
Yunus d�te g�rd� seni sayru m�s�n sa�lar m�s�n
*** ***
Yav� k�lmak : Kaybetmek
Ya��n ya��n : G�zya�lar� d�ke d�ke
Sayru, sayr� : Hasta

--------------------------------------------------------------------------------

��YLE GARiP BENCiLEYiN


Acep �u yerde varmola ��yle garip bencileyin
Ba�r� basl� g�z� ya�l� ��yle garip bencileyin
Gezerim rum ile �am�, yukar� illeri kamu
�ok istedim bulamad�m, ��yle garip bencileyin
*** ***
S�yler dilim a�lar g�z�m, gariplere g�yn�r �z�m
Me�erki g�kte y�ld�z�m, ��yle garip bencileyin
Nice bu dert ile yanam, ecel ere bir g�n �lem
Me�er ki sinim de bulam, ��yle garip bencileyin
*** ***
Bir garip olmu� diyeler, �� g�nden sonra duyalar
So�uk su ile yuyalar, ��yle garip bencileyin
Hey Emrem Yunus bi�are, bulunmaz derdine �are
Var imdi gez �ardan �are, ��yle garip bencileyin
*** ***
Bencileyin : Benim gibi
Ba�r� ba�l� : G�nl� yaral�
G�yn�mek : ��ten yanmak
Sin : Mezar
�ar : �ehir

--------------------------------------------------------------------------------

SELAM OLSUN
Azrail al�r can�m�z, kurur damarda kan�m�z
Yuy�ca��z kefenimiz, saranlara selam olsun
Gider olduk dostumuza, eremedik kast�m�za
Namaz i�in �st�m�ze, duranlara selam olsun
*** ***
S�zd�r s�ylenir araya, kimse de�mez bu yaraya
�ltup bizi makbereye, koyanlara selam olsun
A�IK oldur HAKKI seve, HAK derdine k�la deva
Bizim i�in hay�r dua edenlere selam olsun
*** ***
A��k Yunus s�yler s�z�, Kan ya� ile doldu g�z�
Bilmeyenler bilsin bizi, Bilenlere selam olsun
*** ***
Makbere : Kabir
�ltmek : �letmek, g�t�rmek
--------------------------------------------------------------------------------

DERVi�LiK YOLU
Bu dervi�lik yoluna, a�k ile gelen gelsin
Ya dervi�lik neydi�in, bir zerre duyan gelsin
Hele biz i� bu yola, gelmedik riya ile
Bu melametlik donun, bizimle giyen gelsin
*** ***
G�z�yle g�rd���n�, �rte ete�i ile
Bu yol �ok ince yoldur, y�re�i duyan gelsin
Her kim sever Allah�, rahmet k�lar vallahi
Dil sevgisiyle olmaz, A�k ile yanan gelsin
*** ***
�bu s�z� diyenden, bize ni�an gerektir
S�z�n k�sas� budur, can�na k�yan gelsin
Yunus s�z ile kimse, kabliyete ge�medi
Bud u v�cud dermiyan ortaya koyan gelsin
*** ***
Melamet : K�nanma
Kabliyet : �ne ge�mek
Bud u v�cud dermiyan : Varl���n� v�cudunu aradan ��karan

--------------------------------------------------------------------------------

�OL CENNET�N IRMAKLARI


�ol cennetin �rmaklar� akar Allah deyu deyu
��km� islam b�lb�lleri �ter Allah deyu deyu
Sal�n�r tuba dallar�, Kuran okur hem dilleri
Cennet ba��n�n g�lleri, kokar Allah deyu deyu
*** ***
Kimi yiyip kimi i�er, hep melekler rahmet sa�ar
�dris nebi hulle bi�er, bi�er Allah deyu deyu
Alt�ndand�r direkleri, G�m�tendir yapraklar�
Uzand�kca dudaklar�, biter Allah deyu deyu
*** ***
Aydan ar�d�r y�zleri, misk-i amberdir s�zleri
Cennette Huri k�zlar�, gezer Allah deyu deyu
Hakka a��k olan ki�i, akar g�zlerinin ya��
P�r nur olur i�i d��, s�yler Allah deyu deyu
*** ***
Ne dilersen Haktan dile, K�lavuzla gir bu yola
B�lb�l a��k olmu� g�le, �ter Allah deyu deyu
A��ld� g�kler kap�s�, rahmetle doldu hepisi
Sekiz cennetin kap�s�, a�ar Allah deyu deyu
*** ***
R�dvan-durur kap� a�an, idris-durur hulle bi�en
Kevser �arab�n� i�en, kanar Allah deyu deyu
Miskin Yunus var yar�na, koma bug�n� yar�na
Yar�n Hakk�n divan�na, varam Allah deyu deyu
*** ***
Tuba : Cennet A�ac�
Hulle : Elbise
Nebi : Peygamber
R�dvan : Cennet, Cennet mele�i

--------------------------------------------------------------------------------

ELHAMDUL�LLAH
Haktan gelen �erbeti i�tik elhamdulillah
�ol kudret denizini ge�tik elhamdulillah
�ol kar��ki da�lar�, me�eleri ba�lar�
Sa�l�k safal�k ile a�t�k elhamdulillah
*** ***
Kuru idik ya� olduk, kanatland�k ku� olduk
Birbirmize e� olduk, u�tuk elhamdulillah
Vard���m�z illere �ol safa g�n�llere
Halka tapduk manisin sa�t�k elhamdulillah
*** ***
Beri gel bar�al�m, yad isen bili�elim
At�m�z e�erlendi estik elhamdulillah
�ndik Rum'u k�lad�k, �ok hay�r �er i�ledik
U� bahar geldi geri g��t�k elhamdulillah
*** ***
Dirildik p�nar olduk, irkildik �rmak olduk
Art�k denize dolduk, ta�t�k elhamdulillah
Taptu�un tapusuna, kul olduk kapusuna
Yunus miskin �i� idik, pi�tik elhamdulillah
*** ***

--------------------------------------------------------------------------------

HAKKI BULDUM CAN ���NDE


Ba�tan aya�a de�in, Hakt�r ki seni tutmu�
Haktan ayr� ne vard�r, Kalma guman i�inde
Bir isen birli�e gel, ikiyi b�rak elden
B�t�n mana bulas�n, s�dk u iman i�inde
*** ***
Girdim g�n�l �ehrine, dald�m onun bahrine
A�K ile gider iken, iz buldum can i�inde
Bu izimi izledim, sa��m solum g�zledim
�ok acaibler g�rd�m, yoktur cihan i�inde
*** ***
Yunus senin s�zlerin, manad�r bilenlere
S�ylenecek s�zlerin devr-i zaman i�inde
*** ***
Guman : ��phe
Bahri : Deniz

--------------------------------------------------------------------------------
CAN ���NDE CAN OL
Can olgil can i�inde, kalma guman i�inde
�stedi�in bulas�n, yak�n zaman i�inde
R�ku secde de kalma, Ameline dayanma
�lm u amel gark olur, naz u niyaz i�inde
*** ***
�kiligi terketgil birlik makam�n tutgil
Canlar can�n bulas�n, i�bu dirlik i�inde
�eriat korucudur, hakikat ordusunda
Senin i�in korunur, has�l ordu i�inde
*** ***
Aynel-yakin g�r�pt�r, Yunus mecnun oluptur
Bir ile bir oluptur, Hakkel-yakin i�inde
*** ***
Aynel-yakin : Hakka A��k olanlar�n ula�t��� mertebe
Hakkel-yakin : A�k�n art�p, HAK ile BiR olma, (ayr�l���n kalkmas�)

--------------------------------------------------------------------------------

B�T�N ALEM BiR ���NDE


Onsekizbin alemin c�mlesi BiR i�inde
Kimse yok BiR den ayruk, s�ylenir BiR i�inde
C�mle BiR onu BiRler, c�mle ona giderler
C�mle dil onu s�yler, her BiR tebdil i�inde
*** ***
Kim g�rd� onu ayan, ne nak�u ne hod ni�an
S�z "len terani" dir, Musa'ya Tur i�inde
Yunus sen ne dilersin, dostu g�rem der isen
Ayand�r g�renlere, ol g�n�ller i�inde
*** ***
Tebdil : De�i�ik g�r�nmek, de�i�ik
ayruk : Ba�ka
Len terani : Allah�n, Musa Peygambere "Beni g�remezsin" hitab�
Ayan : A��k, a��kca ortada

--------------------------------------------------------------------------------

OL CALABIMIN A�KI
Ol calab�m�n a�k� ba�r�m� ba� eyledi
Ald� benim g�nl�m�, s�rr�m� fa� eyledi
Hergiz gitmez g�n�lden hi� eksik olmaz dilden
Calab kendi nurunu g�z�me tu� eyledi
*** ***
Can g�z� onu g�rd�, dil ondan haber verdi
Can i�inde oturdu, g�nl�m� ar� eyledi
Bir kadeh sundu cana, can i�ti kana kana
Dolu geldi peymane, can� sarho� eyledi
*** ***
Esruk oldu can�m�z, dur d�ker lisan�m�z
Ol calab�m�n a�k�, beni sarho� eyledi
Yunus imdi avunur, dostu g�rd� sevinir
Erenler mahfilinde a�ka c�nb� eyledi
*** ***
Fa� : Gizliyi a��klama
Tu� etmek : Y�nelmek, y�neltmek
Peymane : B�y�k Kadeh
Mahfil : Meclis, toplant� yeri

--------------------------------------------------------------------------------

SUN KADEH� EY SAKi


Doldur bize sun kadehi, A�k �arab�ndan ey saki
Ol denizden i�ir bize, k'andan i�er seyh u faki
Kim ki bir dem sohbet ola, mufti m�derris mat ola
Bir ilahi devlet ola, ondan i�en oldu baki
*** ***
Okudun yedi mushaf�, ha taat g�sterir safi
��nki amel eylemedin, gerekse var y�zy�l oku
Bin kez hacca vard�n ise, Bin kez gaza k�ld�n ise
Bir kez g�n�l k�rd�, ise gerekse var yollar doku
*** ***
G�n�l m� ye�, Kabe mi ye�, eyit bana akl� eren
G�nl� ye�-durur zira kim g�n�ldedir dost dura��
Yunus i�in budur, hemen tutgil g�n�ller ete�in
Dilersen baki olas�n, g�n�ller oldu baki
*** ***
K'andan : ki ondan
faki : FIKIH alimi

--------------------------------------------------------------------------------

YA MUHAMMED CANIM ARZULAR SEN�


Aray� aray� bulsam izini
�zinin tozuna s�rsem y�z�m�
Hak nasip eylese g�rsem y�z�n�
Ya Muhammed can�m arzular seni
*** ***
Bir m�barek sefer olsa da gitsem
Kabe yollar�nda kumlara batsam
Hub cemalin bir kez d�te seyretsem
Ya Muhammed can�m arzular seni
*** ***
Yunus metheyledi seni dillerde
Sevilirsin b�t�n bu g�n�llerde
A�lay� a�lay� g�rbet ellerde
Ya Muhammed can�m arzular seni
*** ***

--------------------------------------------------------------------------------

GELDi GE�Ti �MR�M BEN�M


Geldi ge�ti �mr�m benim, �ol yel esip ge�mi� gibi
Hele bana ��yle geldi, �ol g�z yumup a�m� gibi
�bu s�ze hak tan�kt�r, Bu can g�vdeye konuktur
Bir g�n ola ��ka gide, kafesten ku� u�mu� gibi
*** ***
Bir hastaya vard�n ise, bir i�im su verdin ise
Yar�n anda kar�� gele, Hak �arab�n i�mi� gibi
Bir miskini g�rd�n ise, bir eskice verdin ise,
Yar�n anda kar�� gele, Hak libas�n bi�mi� gibi
Yunus Emre bu d�nyada iki ki�i kal�r derler
Me�er HIZIR, �LYAS ola, Ab-� hayat i�mi� gibi
*** ***

--------------------------------------------------------------------------------

A�IK - MA�UK
Helal k�ld� ma�uka, A��k kendi kan�n�
Ma�uk nak��ndan okur, A�k eri kuran�n�
Yardan ayr� olunca, as�l�p �lmek ye�dir
A��k kendi b�rak�r boynuna urgan�n�
*** ***
Gitmez a��k g�z�nden, hergiz ma�uk hayali
Nitekim ZELHA verir YUSUF un ni�an�n�
Dirlik budur ma�uka, A��k yolunda �le
Sorarlar ise eydem a��k�n burhan�n�
*** ***
BELKIS ile S�LEYMAN a�ka d�t� bir zaman
�steyip bulmad�lar bu derdin derman�n�
G�kteki HARUT MARUT, A�k i�in indi yere
Z�hre y�z�n g�r�nce unuttu rahman�n�
*** ***
FERHAD bu a�k yolunda ba��n k�l�nge tuttu
H�SREV ��R�N derdinden dosta verdi can�n�
LEYLA ile MECNUN i�i aceb gelir bu halka
Abdurrezzak terketti a�k i�in iman�n�
Zamane vefalar� cefa gelir Yunus'a
Bir do�ru yar bulunca feda k�lar can�n�
*** ***
Burhan : Delil
G�zaf : Bos laf
K�l�ng : Kazma

--------------------------------------------------------------------------------

SEVEREM BEN SEN� CANDAN ��ER�


Severem ben seni candan i�eri
Yolum vard�r bu erkandan i�eri
Beni sorma bana benden de�ilem
Suretim bo� y�r�r dondan i�eri
*** ***
Tecelliden nasib erdi kimine
Kiminin maksudu bundan i�eri
Senin a�k�n beni benden al�pt�r
Ne �irin dert bu dermandan i�eri
*** ***
�eriat tarikat yoldur varana
Hakikat Marifet andan i�eri
S�LEYMAN ku� dili bilir dediler
S�LEYMAN var S�LEYMAN dan i�eri
*** ***
Unuttum din diyanet, kald� benden
Bu ne mezheptir, dinden i�eri
Dinin terk edenin k�f�rd�r i�i
Bu ne k�f�rd�r imandan i�eri
Ge�er iken Yunus �e� oldu dosta
Ki kald� kap�da andan i�eri
*** ***
Suret : Y�z, d� g�r�n�
Don : Elbise
Tecelli: G�r�nme, belirme
G�n : G�nd�z, g�ne�
�e� olmak: Kar��la�ma, raslamak

--------------------------------------------------------------------------------

BULDUK OL CANI
A�k ile ister idik yine bulduk ol can�
G�mlek edinmi� giyer suret ile bu teni
Girmi� surette ge�er, c�mle i�leri d�zer
Geri kendiye s�yler, gevher ile bu kan�
*** ***
Bu d�nya bir pazard�r, suretler d�kkan olmu�
Bu d�kkana giriben, oldur satan bu kan�
Bir niceler kay�r�r, bunca mal�m kald� der
Veren oldur alan ol, sormaz nedir ziyan�
Yunus imdi sen senden, ayr� de�ilsin candan
Sen sende bulmaz isen, nerde bulas�n an�
*** ***
Suret : Yarat�lm� �eyler
Kan : Maden

--------------------------------------------------------------------------------

B�R SAK�DEN ��T�K �ARAP


Bir sakiden i�tik �arap, Ar�tan y�ce meyhanesi
Ol sakinin mestleriyiz, canlar onun meyhanesi
Bir meclistir meclisimiz, anda ci�er kebap olur
Bir �emdir burda yanan, g�ne� onun pervanesi
*** ***
A�k oduna yananlar�n, Kulli v�cudu nur olur
Ol od bu oda benzemez, hi� belirmez zebanesi
Ondaki mest olanlar�n, "Enel hak" t�r s�zleri
Hallac Mansur gibidir en kemine divanesi
*** ***
Ol meclisin bekrileri, �ol �ah-� Edhem gibidir
Belh �ehrinde y�zbin ola her gu�ede viranesi
Yunus bu cezbe s�zlerin cahillere s�ylemegil
Bilmezmisin cahillerin nice ge�er zamanesi
*** ***
Saki : ��ki da��tan
Mest : Sarho�
Peymane: Kadeh
�em : Hepsi
Zebane : Alev
Kemine : En a�a��
Bekri : Sarho�
Gu�e : K�e
Cezbe : �lahi sarho�luk hali

--------------------------------------------------------------------------------

S�YLEYEMEM
Ey yarenler eydemezem, can�m neye yand���n�
Dil ile vasfedemem, g�nl�m� kim ald���n�
G�nl�m dolu s��maz dile, A��kt�r ol kim hal bile
A�k niceyi verdi yele, anlayamaz noldu�unu
*** ***
A�ktan haber bilenlerin, A�k derdiyle dolanlar�n
K�fr� iman olanlar�n, ay�plaman g�ld���n�
A�lamak g�lmektir a��ka, dirilmek �lmektir a���a
Kahr ile l�tf� bir bilir, bilmez melul oldu�unu
*** ***
A��k yunus eyledi lal, Yunus kan� a�ka helal
Koy verin etsin paymal, g�rmesin ayr�ld���n�
*** ***
Eydemezem : S�yleyemem
Vasfetmek : Tasvir etmek
Melul : �z�len
Kahr : G��l�k, zor
L�tuf : �hsan, iyilik
Paymal : Ayak alt�nda �i�nenmi�

--------------------------------------------------------------------------------

EZELDEN VAR �D�


Ezeliden var idi, can�mda bu a�k odu
E�kere etmez idim, bilirdim ki dost koydu
Ben raz�yam bu yolda, g�nde bin kez yanarsam
�ekerden daha tatl�, �irindir a�k�n tad�
*** ***
A�k anadan do�mad�, kimseye kul olmad�
H�km�ne k�ld� esir, c�mle bili�i, yad�
A�ka mecnun olanlar, ass� ziyandan farig
Korkmaz �ss� so�uktan, pes ne biliser odu
*** ***
Ezeli : Evveli olmayan
E�kere : A��klamak
Bili� : Tan�d�k
Yad : Yabanc�
Ass� : Kazan�, kar
Is : Sahip
Farig : Vazge�mi�

--------------------------------------------------------------------------------

SIRRA ERD�M
Ben bunda seyr eder iken, aceb s�rra erdim ahi
Bir siz dahi sizde g�r�n, dostu bende g�rd�m ahi
Bende bakt�m bende g�rd�m, benim ile BiR olan�
Suretime can vereni, Kimdu�ini bildim ahi
*** ***
�steyuben bulamazam, o ben isem ya ben hani
Se�emedim ondan beni, bir kez o oldum ahi
Ma�uk benimledir bile, ayr� de�il k�ldan k�la
Irak sefer bizden kala, dostu yak�n g�rd�m ahi
*** ***
Munim oldum yoksul iken, benim oldu kevn-i mekan
Yerden g��e magrib me�rik, yere g��e doldum ahi
Nitekim ben beni bildim, bu oldu ki HAKKI buldum
Korkum onu buluncad�, korkudan kurtuldum ahi
Yunus kim �ld�r�r seni, veren al�r tatl� can�
Bu canlara h�kmedenin, kim oldu�un buldum ahi
*** ***
Acep : Garip
Ahi : Karde�
Kimdu�ini: Kim oldu�unu
Munim : Nimet veren(Hak)
Kevn-i Mekan :Var olan her �ey
Magrib, Me�rik : Do�u, Bat�

--------------------------------------------------------------------------------

A�K BAHR�S�
Benem ol a�k bahrisi denizler hayran bana
Derya benim katremdir zerreler umman bana
Kafda�� zerrem de�il ay u g�ne� bana
Hakt�r asl�m �ek de�il, Mur�ittir kuran bana
*** ***
Yok iken ol barigah, var idi ol padi�ah
Ah bu a�k elinden ah, dert oldu derman bana
ADEM yarat�lmadan can kal�ba girmeden
�eytan lanet olmadan ar� idi seyran bana
*** ***
Yarat�ld� MUSTAFA, y�z� g�l g�nl� safa
Ol k�ld� bize vefa, ondand�r ihsan bana
�eriat ehli �rak eremez bu menzile
Ben ku� dilin bilirim, s�yler S�LEYMAN bana
Yunus bu halk i�inde eksikliktir HAK bilir
Divane olmu� �a��r�r, dervi�lik buhtan bana
*** ***
Bahri : Bir cins deniz �rde�i, deniz
Derya : Deniz
Katre : Damla
Umman : Okyanus
Zerre : En kucuk parca
Mur�it : Rehber, Hak a����, �eyh
Ar� : G���n en y�ksek kat�
Safa : Berrakl�k
Vefa : S�zde durma,
�hsan : L�tuf, ba��
�eriat : Kuran�n y�zeysel emirleri
Ehil : � bilen
Menzil : Var�lacak hedef
Buhtan : �ftira

--------------------------------------------------------------------------------

N�TEL���M SORAN
Niteli�im soran i�it hikayet
Su vu toprak od u yel oldu suret
D�rt muhalif nesneden d�rt duvar�n
Saz�kar eyledi verdi keramet
*** ***
Yel ile topra�� k�ld� muallak
Su i�inde odu tuttu selamet
R�zk� �mr� tamam eyledi hen�z
�e� cihet olmadan tuttugu kisvet
*** ***
Baki tertiplerimi �erh edeyim
�nayet mevcudu sem'u basaret
Akl�m�n haberi bug�nk� de�il
Onu er derisen evvelki ayet
Yunus ile bu ne denli nasibim
G�n�l dost dura��, dilim �ehadet
*** ***
Saz�kar : Uygun
Muallak : As�l�, havada duran
�erh : A��klama
�nayet : Yard�m
Sem : �itme
Basaret : G�rme

--------------------------------------------------------------------------------

A�K �MAMDIR B�ZE


A�k imamd�r bize, g�n�l cemaat
K�blemiz dost y�z� daimdir salat
Dost y�z�n g�ricek, �irk ya�maland�
An�ncun kap�da kald� �eriat
*** ***
G�n�l secde k�lar, dost mihrab�nda
Y�z�n yere vurup k�lar m�nacat
M�nacat gibi vakt olmaz arada
Kim ola dost ile bu demde halvet
*** ***
�eriat eydur, sak�n �art� b�rakma
�art ol ki�iye kim ede hiyanet
Erenler nefesi devletli rumuz
Onunla fitneden olduk selamet
"Beli" kavlin dedik evvelki demde
Henuz bir demdir, ol vakt u bu saat
*** ***
Derildi be�imiz, bir vakte geldi
Be�i bir eyleyip, kim k�la taat
Biz kimse dinine hilaf demeziz
Din tamam olucak do�ar muhabbet
*** ***
Do�ruluk bekleyen dost kap�s�nda
G�mans�z ol bulur ilahi devlet
Yunus ol kap�da kemine kuldur
Ezelden ebede dektir bu izzet
*** ***
�irk : Allaha ortak ko�ma
Mihrab : K�bleyi gosteren yer
M�nacat : Yalvarma
Halvet : Yaln�z kalma
Beli : Yarat�lan ruhlar�n Allaha verdikleri s�z
(Evet sen rabbimizsin anlam�nda)
Rumuz : �aret, s�z, simge
Fitne : Hile, ayartma
Kavl : S�z
Derilmek : D�zenlenmek
Hilaf : Kar��, aksi
G�man : ��phe
Kemine : Aciz, en de�ersiz

--------------------------------------------------------------------------------

A�IKLARA D�N NE HACET


Din umillet sorar isen, a��klara din ne hacet
A��k ki�i harab olur, harab bilmez din diyanet
A��klar�n g�nl� g�z� ma�uk diye gitmi� olur
Ayruk surette ne kal�r kim k�l�sar z�hd u taat
*** ***
Taat k�lan u�ma� i�in din tutmayan tamu i�in
Ol ikiden farig olur, neye benzer bu i�aret
Her kim dostu sever ise, dosttan yana gitmek gerek
�i g�c� dost olucak, c�mle i�ten olur azat
*** ***
Onun gibi ma�ukan�n haberini kim getirir
CEBRA�L-� MURSEL s��maz, b�yle olundu i�aret
Soru hesap olmay�sar, d�nya ahret kovana
MUNKER u NEKiR ne sorar terkolucak c�mle murad
Havf u reca gelmez onda varl�k yokluk b�rakana
�lm u amel s��maz onda ne terazi var ne s�rat
*** ***
Ol k�yamet pazar�nda her bir kula BA� kayg�s�
Yunus sen a��klar ile hi� g�rmeyesin k�yamet
*** ***
Hacet : �htiya�
Di�anet : Dini kurallar, yordamlar
Farig : Vazgecmek
Havf u reca : Korku ve �mit

--------------------------------------------------------------------------------

CIKTIM ERiK DALINA


��kt�m erik dal�na anda yedim �z�m�
Bo�tan �ss� kak�y�p, der ne yersin kozumu
A�r�l�k yapt� bana, buhtan eyledim ona
�er�i de geldi dedi, niye ald�n kuzumu
*** ***
Kerpi� koydum kazana, poyraz ile kaynatt�m
Nedir diye sorana, band�m verdim �z�n�
�plik verdim �ulhaya sar�p yumak etmemi�
Becid becid �smarlar, gelsin als�n bezini
*** ***
Bir ser�enin kanad�n, k�rk kat�ra y�klettim
�ift dahi �ekemedi, ��yle kald� kaz�n�
Bir sinek bir kartal� sallad� urdu yere
Yalan de�il ger�ektir ben de g�rd�m tozunu
*** ***
Bir kut ile g�re�tim, elsiz aya��m ald�
G�re�ip basamad�m g�y�nd�rd� �z�m�
Kaf da��ndan bir ta�� ��yle att�lar bana
�ylelik yola d�t�, bozayazd� y�z�m�
*** ***
Bal�k kavaga ��km�, zift tur�usu yeme�e
Leylek koduk do�urmu� baka �unun s�z�n�
G�zs�ze f�s�ldad�m sa��r s�z�m i�itmi�
Dilsiz �a��r�p s�yler dilimdeki s�z�m�
*** ***
Tosba�aya sata�t�m, g�zs�zsepek yolda��
Sordum sefer nereye, Kayseri'ye azimli
YUNUS B�R S�Z S�YLED�N,H�� B�R S�ZE BENZEMEZ
MUNAFIKLAR Y�Z�NDEN �RTT�N MANA Y�Z�N�
*** ***
Iss� : Sahibi
Kak�mak: K�zmak
Koz : Ceviz
Buhtan : �ftira
�er�i : Seyyar sat�c�
Becid : Acele
K�t : K�t�r�m
G�y�nd�rmek : Kendi kendine yanmak
Koduk : S�pa
G�zs�zsepek : K�stebek
Munaf�k: ��i d�� bir olmayan, sahte m�sl�man
--------------------------------------------------------------------------------

S�ZLER�N ASLI
Ey s�zlerin asl�n bilen, gel de bu s�z kandan gelir
S�z asl�n� anlamayan, san�r bu s�z benden gelir
S�z karadan aktan de�il, yaz�p okumaktan de�il
Bu y�r�yen halktan de�il, hal�k avaz�ndan gelir
*** ***
Ne elif okudum ne cim varl���ndand�r kelecim
Bilmeye y�zbin m�neccim, taliim ne �ld�zdan gelir
�ule bize aydan de�il, A�k eri bu soydan de�il
R�zk�m�z bu evden de�il, derya-y� ummandan gelir
*** ***
Biz bir bahane arada, Ayruk de elden ne gele
Hak cun emir eyler, Cana bu keleci andan gelir
Yunus bir dert ile ah et, Kahr evinde neyler rahat
Bu derde derman keffaret, bir ah ile suzdan gelir
*** ***
Kandan : Nereden
Hal�k : Yaratan, Allah
Elif, cim : Arap alfabesinden harfler
Keleci : S�z
M�neccim : Y�ld�z falc�s�
Ild�z : Y�ld�z
�ule : I��k
R�zk : Nimet
Ayruk : Ba�ka
Kahr : Dert
Derman : �la�, �ifa
Keffaret : Kar��l�k
S�z : Yan�p tutu�ma

--------------------------------------------------------------------------------

KO�IL �L�M END��ES�N


Ko��l �l�m endi�esin, A��klar �lmez bakidir
�l�m a��k�n nesidir cun nur-u ilahidir
�l�mden ne korkars�n ��nk� hakka yarars�n
Bil ki ebedi vars�n, �lmek fasid i�idir
*** ***
Kal u bela denmeden, Kadimde bile idik
Biz bir u�ar ku� idik , v�cut can buda��d�r
Yunus be�aret sana, gel derler dosttan yana
Ol kimseye ol ana KULLUN YERC� asl�d�r
*** ***
Ko��l : B�rak
Fasid : Fesatc�, bozguncu
Kal u bela : Yaratan�n, Rabli�ini ruhlara onaylatt��� s�z
Kadim : Ezel, �ncesi olmayan zaman, Allah
Bili� : Tan��kl�k
Be�aret : M�jde
Kullun yerci : Her�ey d�ner (Haktan gelen hakka d�necektir)
--------------------------------------------------------------------------------

A�IKMIDIR
Can�n� a�k yoluna vermeyen a��k m�d�r
Cehdeyleyip ol dosta ermeyen a��k m�d�r
Dost sevgisin g�n�lde, can ile berkitmeyen
Tul-i emel defterin d�rmeyen a��k m�d�r
*** ***
Nefs arzusundan ge�ip, a�k kadehinden i�ip
Dost yoluna er gibi, durmayan a��k m�d�r
D�n � g�n � riyazetde halvetlerde diz �okup
Sohbetlerde ba� �at�p, durmayan a��k m�d�r
*** ***
Yunus imdi ol dostun, cefas�na sabreyle
Y�re�ine a�k odun, Urmayan a��k m�d�r
*** ***
Cehd : Gayret
Berkitmek : Peki�tirmek
T�l-i emel : A��r� isteklerden olu�an emeller
Nefs : �z varl�k, can, arzular emeller kayna��
Riyazet : Nefs terbiyesi
Halvet : Yaln�zl�k
Cefa : Zorluk, s�k�nt�
Od : Ate�
Urmak : Vurmak

--------------------------------------------------------------------------------

HAK�KATIN MANASI
Hakikatin manisin �erh ile bilmediler
Erenler bu dirli�i, riya dirilmediler
Hakikat bir denizdir, �eriatt�r gemisi
�oklar gemiden ��k�p, denize dalmad�lar
*** ***
Bunlar gelip kap�ya, �eriatta durdular
��eri giribeni ne vard�r bilmediler
D�rt kitab� �erh eden, Asidir Hakikatte
Zira tefsir okuyup, Manisin bilmediler
*** ***
Yunus ad�n sad�kt�r, bu yola geldin ise
Ad�n de�irmeyenler, bu yola gelmediler
*** ***
Hakikat : Ger�ek, s�rlar�n a��ld��� makam
�eriat : Din yolunda d�sal emirleri i�eren ba�lang�� a�amas�
Tefsir : A��klama

--------------------------------------------------------------------------------

V�CUD �EHR�
�bu v�cud �ehrine bir dem giresim gelir
��indeki sultan�n y�z�n g�resim gelir
�idirim s�z�n�, g�remezem y�z�n�
Y�z�n� g�rmekli�e, can�m veresim gelir
*** ***
Erenlerin sohbeti, artt�r�r marifeti
Bi-dertleri sohbetden, her dem s�resim gelir
Miskin Yunusun can�, d�rt tabiat i�inde
A�k ile can s�rr�na pinhan varas�m gelir
*** ***
pinhan : Gizli

--------------------------------------------------------------------------------

A�K �D�
A�k�n �d� ci�erimi yaka geldi yaka gider
Garip ba��m bu sevday� �eke geldi �eke gider
Kar etti firak can�ma, A��k oldum sultan�ma
A�k zincirin dost boynuma, taka geldi taka gider
*** ***
Arada olmas�n na��, onulmaz ba�r�m�n ba��
G�zlerimin kanl� ya��, aka geldi aka gider
A��k Yunusun s�zleri efgan eder b�lb�lleri
Dost bah�esinde g�lleri, koka geldi koka gider
*** ***
Firak : Ayr�l�k

--------------------------------------------------------------------------------

SEMA
Bu sema'a girmeyen sonra pe�iman olur
Eri�ir bizim ile ser-be-ser d�man olur
Dosttur bizi okuyan, �st�m�zde �ak�yan
�imd'��bu�uk okuyan derin Dan�man olur
*** ***
Hey bi�are Dan�man, Et dervi�i dervi�han
Dervi�lere eri�en, i�ine pi�man olur
YUNUS eydur MEVLANA, epsem otur yerinde
Bu sohbete doymayan sonra sevi�ken olur
*** ***
Epsem : Dilsiz

--------------------------------------------------------------------------------

AR�FLER ORTASINDA
Arifler ortas�nda Sufilik satmayalar
Cun Sufiye ihlas oldu, A�ka riya katmayalar
Ya gel bildi�inden eyit, yahut bilenlerden i�it
Teslimin ucun tutup, hi� s�z� uzatmayalar
*** ***
Kuran'� virip idi, g�n�le evim dedi
G�n�l ev �ss�n bilmez ademden tutmayalar
Mumsuz bald�r �eriat, tortusuz ya�d�r tarikat
Dost i�in bal� ya�a ne i�in katmayalar
*** ***
Evvel ADEM yan�ld�, u�makta bu�day yedi
�i HAKtan bilenler �eytandan tutmayalar
�irin huylar eyle�il, tatlI s�zler s�yle�il
Sohbetlerde YUNUSu hergiz unutmayalar
*** ***
Arif : ‫ݘ‬lim irfan sahibi
Sufi : Dervi�, mutasavv�f
U�mak : Cennet
Hergiz : Asla

--------------------------------------------------------------------------------

HAK �STEYEN
Ey d�n� g�n HAK isteyen, bilmezmisin HAK kandad�r
Her kandasam anda haz�r, kanda bakarsam andad�r
�stemegil HAKKI �rak, G�n�ldedir HAKKA durak
Sen senli�in elden b�rak, tenden i�eri candad�r
*** ***
Gir g�n�le bul andad�r, benli�inin defterin dur
Ol has gevher bil andad�r sanam kim ol ummandad�r
Ol ummanda y�zbin gevher bir zerreden oldu kemter
Ol cana zeval mi erer, can� ab-� hayvandad�r
*** ***
Eyle�il suretin viran, can s�rr�d�r ona eren
Bat�n g�z�d�r dost g�ren zahir g�z� yabandad�r
Kim ki gaflet icre ge�er, can� zeval suyun i�er
Dervi� g�nl� ar�ta u�ar, ��nki mekan� ondad�r
*** ***
Ab-� hayvan : Ebedilik veren su
Bat�n : ��, gizli
Zahir : D�, g�r�nen

--------------------------------------------------------------------------------

YAR Y�RE��M YAR


Yar y�re�im yar, g�r ki neler var
Bu halk i�inde bize g�ler var
Ko g�len g�ls�n, HAK bizim olsun
Gafil ne bilir, HAKKI seven var
*** ***
Bu yol uzakt�r menzili �oktur
Ge�idi yoktur, derin sular var
Girdik bu yola A�k ile bile
Gurbetlik ile bizi salar var
*** ***
Her kim merdane, gelsin meydane
Kalmas�n cana kimde h�ner var
Yunus sen bunda meydan isteme
Meydan i�inde merdaneler var
*** ***

--------------------------------------------------------------------------------

A�KIN OKU
Dost senin a�k�n oku key kat� ta�tan ge�er
A�k�na d�en ki�i can ile ba�tan ge�er
D�n � g�n� zar olur a�k�n ile yar olur
Endi�esi sen olan, c�mle tesvi�ten ge�er
*** ***
A�k�na d�enlerin, y�re�i yanar olur
Kendini sana veren, d��eli i�ten ge�er
D�nyan�n muhabbeti ag�l� a�a benzer
Ah�r�n sanan ki�i, ag�l� a�tan gecer
*** ***
Ba��nda akl� olan, �crete amel etmez
Hurilere aldanmaz, g�z ile ka�tan ge�er
Yunusun g�nl� g�z�, doludur HAK sevgisi
Sohbet ihtiyar eden, yad u bili�ten ge�er
*** ***
Key : Pek �ok
Tesvi� : Karga�a
D��eli : B�t�n, hepsi
�htiyar : Se�mek, Se�kin

--------------------------------------------------------------------------------

ERENLER NEREDED�R
Bilirmisiniz ey yarenler, ger�ek erenler kandad�r
Kanda baksam anda haz�r, Kanda isterem andad�r
A�ks�zlara benim s�z�m, benzer kaya yank�s�na
Bir zerre a�k� olmayan, belli bilin yabandad�r
*** ***
Yalanc�l�k eyleme�il a�ka yalan s�yleme�il
Bunda yalan s�yleyenin, anda yeri zindandad�r
Ey kend'�z�n bilmeyen s�z manisin bulmayan
Hak varl���n istersen, Us ilm ile Kurandad�r
*** ***
Allah benim dedi�ine, vermi� verir a�k varl���n
Kimdeki var bir zerre a�k Calap varl��� ondad�r
Niceler eydur Yunusa Kocald�n sen a�k� ko��l
Bu a�k bize yeni geldi, henuz dahi turfandad�r
*** ***

--------------------------------------------------------------------------------
A�KLA GELEN ERENLER
A�kla gelen erenler i�er aguyu nu� eder
Topu�a ��kmayan sular, deniz ile sava� eder
Bu sohbete gelmeyenler, HAK nefesi almayanlar
S�r�n onu burdan gitsin, Durur ise �ok i� eder
*** ***
Cahildir mani'den almaz oturur karar� gelmez
�lece�ini hi� sanmaz, y�zbin y�ll�k te�vi� eder
Da� ne kadar y�ksek ise yol onun �st�nden a�ar
Yunus Emrem yolsuzlara yol g�sterdi vu ho� eder
*** ***
Nu� etmek : ��mek
Man'i : Anlam
Tesvi� : �killenme

--------------------------------------------------------------------------------

CEFANIN ADI A�K


T�rl� t�rl� cefan�n, ad�n� a�k vermi�ler
Bu cefaya katlanan, dosta halvet vermi�ler
Kime ki a�k ula�a, her dem kaynaya ta�a
�yi dirlik hem yavuz, d�rt yan�nda durmu�lar
*** ***
Her kim a�k eri ise, a�ka m�teri ise
A�k onun yar� ise, can�na �d urmu�lar
Miskin Yunusun can� ba��nda serencam�
A�ka munkir ademi bu meydandan s�rm�ler
*** ***
Halvet : Yaln�zl�k
Serencam : Ba�a gelen
Munkir : �nkar eden

--------------------------------------------------------------------------------

S�Z OLA KESE SAVA�I


S�z� bilen ki�inin, y�z�n� ak ede bir s�z
S�z� pi�irip diyenin i�ini sa� ede bir s�z
S�z ola kese sava��, s�z ola bitire ba��
S�z ola ag�l� a��, ya� ile bal ede bir s�z
*** ***
Ki�i bile s�z demini, Demeye s�z�n kemini
Bu cihan cehennemini, Sekiz cennet ede bir s�z
Yunus �imdi s�z yat�ndan, s�yle s�z� gayetinden
Pek sak�n o sah kat�ndan, Seni �rak ede bir s�z
*** ***
Dem : Etki
Kem : Fena, de�ersiz
Yat : Usul, yol yordam
--------------------------------------------------------------------------------

V�CUDDA BULDUK
Mani evine dald�k, v�cuda seyran k�ld�k
�ki cihan seyrini, c�mle v�cudda bulduk
Yedi g�k yedi yeri, da�lar� denizleri
Cenneti cehennemi, c�mle v�cudda bulduk
*** ***
Tevrat ile incili, Furkan ile Zeburu
Bunlardan beyan� c�mle v�cudda bulduk
Yunusun s�zleri hak, c�mlemiz dedik saddak
Kanda istersen anda HAK, c�mle v�cudda bulduk
*** ***
Furkan : KURAN
Saddak : Do�ru

--------------------------------------------------------------------------------

B�R NAZARDA KALMAYALIM


Bir nazarda kalmayal�m gel dosta gidelim g�n�l
Hasret ile �lmeyelim gel dosta gidelim g�n�l
Gel gidelim can durmadan suret terkini urmadan
Araya d�man girmeden gel dosta gidelim g�n�l
*** ***
Gel gidelim kalma �rak dost i�in k�lal�m yara�
�eyhin kat�ndad�r durak gel dosta gidelim g�n�l
Terk edelim il u �ar� dost i�in k�lal�m zar�
Ele getirelim yar� gel dosta gidelim g�n�l
*** ***
Bu d�nyaya kanmayal�m fanidir aldanmayal�m
Bir iken ayr�lmayal�m gel dosta gidelim g�n�l
Biz bu cihandan g��elim ol dost iline u�al�m
Arzu hevadan ge�elim gel dosta gidelim g�n�l
*** ***
K�lavuz ol sen bana g�nilelim dosttan yanate
Bakmayal�m �nden sona gel dosta gidelim g�n�l
Bu d�nya olmaz payidar a� g�z�n� can�n uyar
Olg�l bana yolda� u yar gel dosta gidelim g�n�l
*** ***
�l�m haberi gelmeden ecel yakam�z almadan
Azrail hamle k�lmadan gel dosta gidelim g�n�l
Ger�ek erene varal�m Hakk'�n haberin soral�m
Yunus Emre'yi bulal�m gel dosta gidelim g�n�l
*** ***
Heva : Heves, nefse d�k�nl�k
G�nilmek : Y�nelmek, k�skanmak
Payidar, paydar : Devaml�, s�rekli
Yara� k�lmak : Haz�rlanmak, haz�rl�k yapmak
Terkin urmak : Terketmek, b�rakmak

--------------------------------------------------------------------------------
TEH� G�RME K�MSEY�
Tehi g�rme kimseyi hi� kimsene bo� de�il
Eksiklik ile nazar erenlere ho� de�il
G�nl�n� dervi� eyle dost ile bili� eyle
A�k eri �ol ma'nide dervi� i�i bo� de�il
*** ***
Dervi� bilir dervi�i Hak yoluna durmu�u
Dervi�ler Huma ku�u �aylak u bayku� de�il
Dervi�lik asl� candan ge�ti iki cihandan
Haber verir sultandan bellidir yad ku� de�il
*** ***
Ey Yunus Hakk'� bilen s�ylemez hergiz yalan
�kilik ile gelen do�ru yol bulmu� de�il
*** ***
Tehi : Bos, kimsesiz
Yad : Yabanc�, el ki�i
Hergiz : Asla

--------------------------------------------------------------------------------

HAK CALABIM HAK CALABIM


Hak Calab�m Hak Calab�m sencileyin yok Calab�m
G�nahlar�m�z yarl��a ey rahmeti �ok Calab�m
Ben eyd�rem kim ey gani nedir bu derdin derman�
Zinhar esirgeme beni a�k oduna yak Calab�m
*** ***
Kullar senin sen kullar�n g�nahlar� �ok bunlar�n
U�ma��na koy bunlar� binsinler Burak Calab�m
Ne sultan ne baylardas�n ne k�k � saraylardas�n
Girdin miskinler g�nl�ne edindin durak Calab�m
*** ***
Ne ilmim var ne taat�m ne g�c�m var ne takat�m
Me�er senin inayetin k�la y�z�m ak Calab�m
Yarl��a��l sen Yunusu g�nahl� kullar�n ile
E�er yarl�gamaz isen key kat� firak Calab�m
*** ***
Calab : Allah
Yarl�gamak : Ba��lamak
�nayet : Yard�m
Firak : Ayr�l�k

--------------------------------------------------------------------------------

BEN�M CANIM UYANIKTIR


Benim can�m uyan�kt�r dost y�z�ne bakan benem
Hem denize kar�ma�a �rmak olup akan benem
Irmak gibi ben �a�laram geh g�lerem geh a�laram
Nefsin ci�erin do�raram kibr u kini y�kan benem
*** ***
K�rd�m bu nefsin �erisin bir itdim burc u barusun
Pak eyledim i�erisin milketini yuyan benem
Ben hazrete tutum y�z�m ol a�k eri a�t� g�z�m
G�sterdi bana kendozum ayet-i kul denen benem
*** ***
�ah didar�n g�rd�m ayan hi� gumansuz belli beyan
Kafir ola inanmayan ol didara bakan benem
Benim durur bu c�mle i� hikmetimle yaz u k�
Ben bilirim yad u bili� �r�lmadan duran benem
*** ***
Bu c�mle canda oynayan damarlar�mda kaynayan
Kulli dillerde s�yleyen kulli dili diyen benem
Nemrud odun �brahim'e ben bag u bostan eyledim
K�f�r y�z�nden do�uban gene �d� yakan benem
*** ***
Ol Hallac-� Mansur ile s�yler idim enel Hakk'�
Benem gi'n�n�n boynuna dar urgan�n takan benem
Ol Hak habibi Mustafa mi'raca edicek sefer
Ol dem can�m hak eyledim ol s�rr� duyan benem
*** ***
�imdi ad�m Yunus durur ol demde �smail idi
Ol dost i�in Arafat'a kurban olup ��kan benem
Cerh benim h�km�mdedir her kanda ben oturmusam
M�lk benim elimdedir y�kan benem yapan benem
*** ***
Sa'd benem said benem Yunus dahi benimledir
�lm-i ledundur ustad�m ol esrar� duyan benem
*** ***
Burcu u baru : Kule ve hisar
Milket : Memleket
Didar : Y�z, Allah'�n cemali
Kulli : Hepsi, t�m�
Hak : Toprak
Y�z tutmak : Y�nelmek
Yad u bili� : Tan�d�k tan�
Cerh : G�k, felek
Said : Kutlu, Allah'�n be�endi�i
Sa'd : U�urlu, m�barek

--------------------------------------------------------------------------------

HER KA�AN ANARSAM SEN�


Her kacan anarsam seni karar�m kalmaz Allah�m
Senden ayr� g�z�m ya��n kimseler silmez Allah�m
Sensin ismi baki olan sensin dillerde okunan
Sensin a�k�na dokunan kendini bilmez Allah�m

*** ***
Sen yaratt�n cism u cani sen yaratt�n bu cihan�
M�lk senindir kerem kka�l kimsenin olmaz Allah�m
Okunur dilde destan�n a��l�r bag u bostan�n
Sen bakt���n g�listans�n g�lleri solmaz Allah�m
*** ***
A�k bahrna dalmayan can�n� feda k�lmayan
Senin cemalin g�rmeyen meydana gelmez Allah�m
Zor olur a��k�n i�i durmaz akar g�z�n ya�
Senden ayr� d�en ki�i didar�n g�rmez Alah�m
*** ***
A��k Yunus seni ister l�tf eyle cemalin g�ster
Cemalin g�ren a��klar ebedi �lmez Allah�m
Kacan : Ne vakit ki
Kerem : C�mertlik
Cism u can: Beden ve Ruh
Kan : Maden Oca��
Didar : Allah�n cemali,y�z

--------------------------------------------------------------------------------

TEH� G�RMEN S�Z BEN�


Tehi g�rmen siz beni dost y�z�n g�r�p geldim
Baki devr-i r�zgigar dost ile s�r�p geldim
Oldur s�yleyen dilde varl�k dostundur kulda
Varl���m hep ol ilde ben bunda garip geldim
*** ***
Bezirganam mata�m �ok dest-girim ustad�m Hak
Ziyan�m ass�ya c�mle anda de�i�ip geldim
Yer u g�k yarat�ld� a�k ile b�nyad oldu
Topra�a nazar k�ld� aks�rd� durup geldim
*** ***
G�rd�m yedi tamusun anda sekiz u�ma��n
Korkudan g�nah�m� anda s�zd�r�p geldim
�i oldum kudretten bahanem bir avretten
�nayet oldu Hak'tan �l� dirg�r�p geldim
*** ***
Adem olup durmadan nefsin boynun burmadan
Yan�ld�m bu�day yedim u�maktan s�r�l�p geldim
Musayla Tur'a ��kt�m binbir kelime dedim
Bu Hak bizi ne bilsin anda bilinip geldim
*** ***
Nuh oldum tufan i�in �ok duru�tum din i�in
Duymayan�n tagadan suya bo�durup geldim
Yalan de�ildir s�z�m bak y�z�me a� g�z�n
Dah'�rt�lmedi izim u� yoldan erip geldim
*** ***
�er�i� oldum bas�ld�m Mansur oldum as�ld�m
Hallac pamu�u gibi bunda at�l�p geldim
Eyy�b oldum tenime cefa k�ld�m can�ma
�a��rd�m S�bhan�ma kurtlar duruyup geldim
*** ***
Zekerya oldum ka�t�m erdim a�a�a ge�tim
Kan�m d�rt yana sa��p tepem deldirip geldim
Yal�n�z S�bhan idi peygamberler can idi
Yunus hod pinhan idi suret de�i�ip geldim
Dirg�rmek : Diriltmek
Taga : Taka, b�y�k kay�k
Pinhan : Gizli
D�r�mek : Bir araya getirmek

--------------------------------------------------------------------------------
BEN B�R ACEB �LE GELD�M
Ben bir aceb ile geldim kimse halim bilmez benim
Ben s�ylerem ben dinlerem kimse dilim bilmez benim
Benim dilim ku� dilidir benim ilim dost ilidir
Ben b�lb�lem dost g�l�md�r bilin g�l�m solmaz benim
*** ***
Ol dost bana gelsin demi� sundum kadeh als�n demi�
Ald�m kadeh i�tim �arab ayruk g�nl�m �lmez benim
Ne T�r'�m var ne dura��m hi� yerde yoktur karar�m
Hakk'a m�nacaat etmeye belli yerim olmaz benim
*** ***
Sor durdu�um yeri bana gelirsen g�steren sana
Bir zerrece Hak'tan ayr� g�z�m nesne g�rmez benim
Tur da��nda bir tecelli g�r Musi'ye neler k�ld�
Yunus eydur Hak kat�nda s�z�m geri kalmaz benim
*** ***
Tecelli : G�r�nmek
Ayruk : Ayr�, ba�ka
G��n� : Yanmak, yan�k
Tap : Yeter, kafi
Zari k�lmak : A�lamak, inlemek
Dar : Ev, yurt, dara�ac�
Munkir : �nkar eden

--------------------------------------------------------------------------------

HER KANCARU D�NER �SEM


Her kancaru d�ner isem a�k iledir i�im benim
�ld�r g�nl�mde te�vi�im hem a�kt�r yolda��m benim
A��klara g�yn�r �z�m onuncun fa�olur raz�m
G�rice�iz a��klar� kaynar i�im d��m benim
*** ***
Bu a�k bize rahmanidir hem can�m�z�n can�d�r
Onun icin �eytan ile her dem bu sava��m benim
Benim can�m bir ku�tur kim g�vdem onun kafesidir
Dosttan haber gelice�iz birg�n u�ar ku�um benim
*** ***
Geldim d�nyay� seyrettim ya bug�n ya yar�n gittim
Ben bunda e�lenemezem bunda bitmez i�im benim
Yunus eydur ben a��kam hem a��kam hem sad�kam
Bu ayruk a��klar gibi yoktur aray��m benim
*** ***
Kancaru : Nereye
Te�vi� : Karga�al�k
G�yn�mek : Kendi kendine yanmak
Fa�olmak : A���a ��kmak, belli olmak,
Raz : S�r, gizli �ey
Rahman� : �lahi
Aray� : Sus, bezek
--------------------------------------------------------------------------------

Rate