You are on page 1of 21

?P.€LR.

Ttl g toRuili fultJesi_ Nlaa


J e d i l i u d , b e nl ol l b ,m o g aao, r t n i o ' d / r o ! i e n ue $ r d r b e d { , ao r u . e d L z d a n l u
ProlilaauomS n e I abaa 1 1eM.hri i I or.raRa\ovi.r leornoL ror Ld^eni.r
pis€daj€Mediilne lek 1720.otuiteno J"yo
Hflatsloj (stl 146)rnasir 4r., rr5,,lr& isiog
udrbenikaj6ho j€ ucnanoMedinurjeu H,natskojMedutin,nastl 3s i 79.oDeti€ uaintena
e e i l , ai.f l F M e d . m r i te. a . H ^ d l t e 5 d r u e r m
u o / D e n . , nsa. . u a . i l a j e l d e ot;o r ; a
F3 ononalretedobddio povjesniiarau pnvatnin rdgovodmanaktvrdi daM€dimurje
uopde.ije ni bitou esravuHNatsk€,vedsadamvodnomi zbosparriorsliihosjeiaja;imo
'*idnad povij4necinj€ni€!
D&klenenadtugeneg{ovogaputask'muti kdlko i u povijeliu as.Gr ptuo,Me.tinuje je
u @on sredijen vijekubilo u sraw posvke Hnarste (vidi R' Honr( ?oviest
M€dimlrja) Druso,od enoeaosnDrks,od lodja [. sr Medinuje se.at&ju saslaw .
zqr.b.lk€ biskupijcfl lakoF svedo danasrTRq u Medimuiu odulijek u osrcnnoj
ve.i1i7 \e Hnati Svedo 1720. Mediduleresskvr,d,o vrn dhtk;ruprtrih Od't\46
u Cal,ovtu soldjuzri.ru bnrGkibanovi'drota e neUsd.id,eo,ad"ponoj rao
kafev:t\o.Bua m I Pe<.a!uosnan.rrs* ra o,rrrr,om,anAl.\a- r.ag1*.1.. p'o Fr
we s Ugaiskonsuzbogratnihuvjeragobvo powep4sjeiene To zaposljedicuiak ina
jurisidikcijuZasrebaa*e biskeije i sjevemoodMue dtodefactomdi dibi biti k ravio
iacnat hnarskus'dicu i sjewnije od danainj€sMedinurj4 osobnozatono uje podrudju
Nagykanisze doistai ,ivio va:i brcj AMta psvtinJdip B.d.trovitio! ie u 18.st dok@o u
djel!.,Nafrle solunnagri acleli.e dodorissandiHi€ronyni in tud-jbusSddo.is
oquhdrln..daVedirurieneonpnda podI gr{a Onje 1pr nav@da*u risrinr cha
Rudolfr IL D I hoj m7e proaiuridapoqjedicddrdoG I Tomxlov4 tea r
Medruckm [oe. u Zupei, vaE:dinskoj.r u Rratiwini St* otu I I u povetjikatj,
F€rd'nmdalU. iz i635. @\r<do je daCsdinowc bA u M.dinuskon kotm u
Vsatdinskor zuMii krDjo 17.$otj*a B@Araf Srntotru sm.}rlN CoN4d{.,
tisknon 1666. so.lireistitedaje.ij€krM!6erdiBineduUgalsreiEmlske. .
Njenaati histori&rM,ni. Mcy.r tiska t665.godineu Fmnttunuvelikodjelopodn@ivom.
on€liusredivias eronrinuaiuJ u kojenuF oristdo niogo slikaradalijih rrdava, 3 nedu
njimai NologaZim PremeMeyeruovatwdaval*i u Edrtrkoj, ia njeci Mun. n€daleko

U (ukuljevii€vin Iu6 regni. ' objaltjei je idor iz l?oi sa'zjainjavanjemm€dinuskih


iupnikao ko.iite.ju hNarskog jezik4 kaoi dodata!upravireljabdai.j€s Me(tinuia vitea
Hedka deClaltenbersa,pu.omodiikaha*ia dep.ye,toji rakoddsjedodi dajeopii i
tahijezik u Merlimurju hNatskjili stavonski.
Jc6 -Po\iie,nr
a r l 6 S t o l s l { e . . . 'zgae_ r u e d s r u o d r u : . r , n j o \ d A u { r o - U s d s r a e
autoii.dsenije sjeliladaHtuari,ive u Ciadiliu, juinoj UsaBkojjli voivodini, dok u
Mediduriutve Slolencii Mailui!

B. Bunjac(ponarpovijesrn€t)

od,t, lp d.. 'je. )r:.td^E\er urd.e ^,i.* W;.22 fi.,Ailr- u 71.tut


r"7i'r.z|,ttet k.Arzdt-. ?14i ohr iaetiti.r-.le ,.\. t* 12 u'at*L tL
ltibioMlr, i a&! !thc! );^ {dlt \ \"tt-t'aq 'tr.tat4!:
i..4,",. -o, ^' o'i aru'tzi ( r,c;f /f ko!o'- t4X4 Wicl
!F1, ct iri-fl h&!r i w,(]a"q /l-1-d. alg 4rl-r&li- o'r: dlo.L
' ,z
fkdlor,liltAi L@irM td. n\.,htaat',\da tsnl4a diri b,+@'1
']:dr)t1^ vxa'l!"- '^r,11 n T-\4,4L ft Leit^ h"trr'-.{4 ,i icnlAJ.'
'/
. d, tv.ath\ ^ a'\- Mla.,;:-r cp . 4 - ., s u - o ,
. L r l
"1|!\., U210' a v'\t .rt .[.,:u] fnf,lc.. u,"q uq.ar-
.J.n rL' ,^tj'a -1,,*
ir.6 rir.r ,-i
"t
Ih/44 ^e d^r lz-'@ur ct^, ,BAiIhj.i kDitLil', )e dt' le
a 6)ou, '',.,/.k1Lt
4 ra,F^tn;ztrl aul"o i s \i^'a
t0u4+^j b;,Aa r.f*h,',.d 4"21,tir'L FA.fft\kt' t4
iu rt"i ' u
8.
"aw"tu"n \iAt.ia \*".r.
*t a at\ z-n4J:a ,pt uo; aoLz vnau u: aa
,tffra,Jti@t', ao"\" ui*in az ?-'.V" siLo &b
d.ldltaz i sMtu t)d uor-t *"akt. de su,o VLo,
koutlrurilolb., katiq^'.j,'\a- wd,wtdu {oaq'.l",rt'
dqaxz Griy c1"" ,e"ft."*) wa.w- ?.+'taJz '
f-1,
* &'/t^L a\d4n'a'},L.1z)ou)uu haa.wflv \
fr{
}'"1rcu' w@tt^ t'tb^

*T^

P.E. Catu r . dt-o alln 1 ut-U4t^^w Laat WH o,tre


idal^e , o9...'ia v-*"ot ic'A''L'al-i <^{a''--cw
'9..-.-
u.p
. 1
" "+du
*rj. ., i"t
U.
N".510
? rtrT
M-\'h)a )tu.alr'.4
".at1.4&i
Y({,-
f^ie4'^a Yuaru4
Y"r;"p*#)
HrvatsKe
osvaianie
OsmansKo
' 1 o rp on o '
%i e dr r d 't
oD':-codorr d bos oe:n
:":.; ;'; ',.'"'-"

l; j::i;:;:: l' ;ii.,:ii'-":


" "
: ;:;,;::;ll;:"1?
"' o'i'a"d
il;;,;;. " . , ; " , ' " .e,t a"Kr' rdunn c: ! " r
S p l i t ra, l u r e o b r a n u v o P
d'o

,ajrn.if.d, -{f i,

'u;i'"1t
1:f;;rt
kaj)* aFari HNn'kr biripod6n@*oD
." r:r,l
rO:'4..rt'' I
..O,, ]9f [|!!rFj)fBiliPtlrii
ia':'L r lrrri-Jr'i'
l.-(-1i;. * Yn:{rL!-,.-pi..i.ialtt' r'

' $ s e' d r l n a r n :
N : u d Uo s m a n + i ph o h o dn: a i u""loL(iZadrit
^^/ m cr:a[omvlas(uNalzekeborbercdeiea
,""* "S
:
;*:**';f.,"t'.*i;tilT .i.P"d'1
;::
J:::li':T::;
::::l?::;iil?:,-;:i:^i:i'Ji:
:\, t-.i ,.,"
manjen bio orvorcnput premaosvaj.nju
zagreba.stoqaje u ljeto '1593.bosanski
paia HasanPredojeviC doveovelikuvoFku
podsisak.BEniteljimajeupomoapohitah
banskavoj5kapod vodnvomhruatrkoga
bana bne Erd6dyja,pojatanakfaljev
), skimietama.Upravozahvaljuju(i baioloj

D hbbbnlosman ijskaje voFkau velikojbit-


ki pred Sirkombilaporaiena.za Hrvatku
jeta pobjedabilaod sudbonosnaznaaeija.
osmanlijskaoslajanjabila su napokon
zaustavll'ena.a nogodiinje hzdoblje
rasapahruatskih zemala,zapoietonakon
po€zara Krbavskom polju,2a!deno.

su rutci osmanlijehapali
Objasninaaenje Bitkekad

tnica

urdi5i

GrdAlvD, lrr,.tqa M Dltui,


f
153
,illr";:#rctF
p,t ,-{i.$
t:'
i .xl
.pE
ill
,{"+:-'
i
ffifli,i
i,1"tr W ;l
S',:F#ffiSVo
il;,Sl1fl,"=
$-:

1'li$;),1:::. i
';:',+ss$,
t.*gffi;rqrf'
1Wffi,iqi' ?ttgi
'
-..-- '':;'

^ \ , - , ^ a -
"

i,Wffi*
*
\$ti
l*jil-.":
1i!E_r
,.4fffiH*:'*#'
.ii;i.
t1 .'
;#1Ei:,;;;:*
qFJ!,]
=;,..-;",",,",.
'
{ 16;;;";;''
I "
it *-",-"'i,*"*'
. :
@
JU

asna.itst-a ataiahja u Htoatslo

Daljnjeborbe
s TurtimaOsmanlijama
Pocz na Krba6komPoUuPokaaoje tre oimanlitske pobj€danadIur
F.hode,a njegova
sabonihtuaiske obraneodTuraka. organi2ta_ cimaOsmanliama kodDubice1s13.p@aula
naobrananie postojala,a maobrcineutvd€ sepo .itarcj Europi.(o! koj€ biolspjeianu ob_
bie suu lolemnanju.! takvims! okolnosrima raniaole zemllenajboljeajedo.i iinjen6 da
hMisk wlikai uzalld rra:ili pomoaod eu_ z njesovabanovaija Turciosmanlijenku
ropsk h vladara.u.aroiupozorenjima dausu_ osbjili ni jedankomadiaHryatske.
aajuosmanuskos opas.on
otajanja Hruatsk€
pijeti i ortalimditeovlmaEuope,t€k F papa kkvon je stanju bil. htuatska
piskoiiou pomoi.osiavjenaod eih, Hryatrka ranaad rutakaosnantija
F tako bilapr€puitena ra m Lost
i nem bn ot ]\an Bitle na kbavstan Paltul
hai irshhoryaFG zbognedonatL nelan h a4 koSasu Htuatitftzili panaa?
lrdstava potutuEka ob6na iodila 5elek Ika in je ptiskaaiau Patuaa?Iko
na pokuiaie pojedina@da neito uiine. u ie PetatBe.islavii?
iom pogledunaivii€F isiicaohruatrkibanPe
t r Berirlavia.Oni€ viie putausprejnosuzbio

't49
: \
$
s
3
t,$ r, 6
?i L

E
E
"(

I
l.; 9
3

etu 3
,3
s S CJ
t-
a

!
!) I E a'
a a
R
s "E
s ,t
$ a

ffi
;
{ ? i- t,
s l E
$
g s $

is
I
s $ 4
! $ ' \ t t s rl
t l
E
,"$ 3-s 5 o
e* kd- f
s S'q
E
s
t"
E

$ *
o : Es : E :-

"'!![
s{!
l
s
/i\
, . t
^Y -lb E

Is]; €
r$tt E
_ d Fss F
+<,t {
! - J 5 5

I g € = Fr
rlt.d-
'i$'f l
s :
e#-?f
s "s
s'3J t_ 'i*
9=t

ull3s":
!ielsS
T

N
ul
zY FE E! (""

dl o

!S
d r
I
3

\r."-.,
a 'i'
lt
I
i
i t3
a
(-'
I*
i4"
, o "$+s

r'9"\-,
e
::g
lt
F
I
Y
; 1ln
q ltlE)
.< ,/,8 dv).,,ff
"$ $_,/ *

9
5
+
- t a +
- - " -r(L
7 id E E :-iE€
. - : EEE
.
e * f ri : E : p
E€:eu ?' E . Eq

e s ]
3 t
N ffi t

fl
t
art sg
3o
g
E

g
<9,4
e"*F f.'9
a\
t
F il
csi4
:,/= ll

E \
si ."t {A
s
l'i ",.:o
g $ ( -

"62
t$ 't
s- (\
o
3',\ *

d€
s$ 4"
3#
F + ' r
E E T 4 . 9: € E
p EE= 5 a
:0€€€.i;
I I
s *
f I tl

dfA }.
.{?93
9gp
(lo.ill. stolje(e)
kralievstvo
Hrvatsko
u dobalomklava, kojijevadaopruomPolovicomlo. norjeia,Po-
torajHrua$ke ojaaaoIe. u Poaetku n]egove v adavine Hrudskusu
ugrciavall Madari, Dabisplljeaio njihovoprcdiranjeprema moru,
t o n B a r ' , ep o v e voo , ' k L o o r d z i o \ 4 ! dea9 v o i od)d a v i o n P o l ' o
jehnonskuHruatsk!do Druvein? istokusavoniu do gEni.es
tadalnjom BugaEkom. Biojepryivladarkojije ProSirio svojuvran

ll mruBi?rntaisugaEkelomhlavJestao ia 5trunusizanta.
pnmrojebizantskoga eveznika.srpskoga kn*a, kojijePobjegao
u N r l B k u p r e d s u gm a a.Buga6kicarsheonponaojevoFkuna
N d a t s k u . a l ij g
ear o m i r h v p o G z i o . s rj o
egoa
ds i z a n t i k i o n j i h o v
$ v d 1 i ( o o bo u p ' n r t l d b o g r i n d J l n r F L r r g a d o v i t ri ao r o
. r n d . i n e F p o ds v o , o n vL! r lor:1.! ied oH'varlr D:
m.cijute pouaopNihNarskivladar kojiJevladaopodruijemod
'ijekeDnvedoJ.dranskog moia.Nakontih vojnih!spjehaugled
Hruatske iromi5lavapor:nioJe.PapavanX. u svojimpGmiml
poiinjeromclav.nazivati kraljem.

Ptub(+ ncdotj
TaAlr* t!'Ar!;\cr
iutr"" 1e 1.,
,!!::::ti^
!,csantLt tnt'i.lzl

K^tuLn-d\ie.t

,l: u".l ".

H4ot5lou doborohis dyd.osimpod.udjd


p,iznoeTomislovo!u
v ds P,oiitdjs lorte
Ustrojvlasti i teritorijalna Ndatska drzava bila je podrjeljenana
:upanije,kojimaI vladai :upani. u x.
brganizacija Hrvatskog stolj*u poznatoje jedanaen hruaiskih:u
kraIievstva panij..pofut Lvna,Pive,cetineNina.Knina
idruqih.zupanijespodruaja izmeduDG@|
J
HNatsli vadar prue Tomslava redo_ savenisunampoz.ate.Same:upanie i nji-
ilto su nosililatinsketitule du, .oDej hovasj€dilrabil€ su smje&ene dui va:nih
iliplincepskojma se na hryaiskom jeziku prometnih komunika<ija,koje su potjecale
Lznaaavao knez.Medutim,nakonlomis- jor iz imskosdoba.zupanijesu imaleaoje
iavaoni ie biti oznaiavani titulom rex,io skupitire,kojesuseodriavale .a otwrenom,
iesi kralj. Naimoarjomosobomu dr:avi a.a kojimasusudj€ovaiiryi slobodni ljud.
izakralrabioieba,. on je ispoaetka uprav-
ijaoLakom.Gackomi Ktuavom Njesova
lioi iu oga k*niie su ryeviiejaiali"t€je,
b a nz i a o b t j a ( i o d
L r a z d o b l j , ml aaz a .
wFJjti:#i#E#
Htuatskau vnjenebatja roftEt.va

&- sc//.-
LlNq/4!r,L

rlt ^r biln

59
,fe r.r.ov
trra.tli

t n
I

Protudvorskipokret
Ludovika1,, koji nije ostavlomuikog u9a6kohruatskog kralja,uspioje rskorc
nasijednika. na pfjestolj! je nai jed a oslobodltiMarlu nakratkouguiiii po
malojetnakii Mariia.Velika<i r€zadovol bunu. No deret godina ponije pob!ia
ni p.evekm jaaarj€m kralevevlani 2a ie znov,a plarlr. Kakobi sm rio nanleu
Ludovkovevladavine odluiili su skoristiri zemlji,ziqmundje 1397.sazvaoebor u
njeqovusmlt kakobi obnovilisvojumoi. Ki:ddma .a koji te pozvaoi svojepro'
Stogasu 13as.podqli pobunupotiv ugar tivnike.lakoimte pritomzajamalo osobnu
skog dvora,poznatupod nazivomprc- sigurnost,vode pobunjenikana saboru
tudvo6ti pokEt Veana 5amompoaetku su,,zbog svaale kojaje izbia izmedunlih
ia prtettoljes! dovelisvogakanddata, i zigmundovih pristaia,b ub(en. zbog
napuljskogkralF Karla Dratkog Kada je toqaje ovalsaboronaopoznatkaoKdavl
oval na ugaEkomdvoru nedugoporom
u b t e n h, d a t s k i s pu e m i a i o d g o v ioM a . i
jinim za,obljavaitem
majkeElizabete.
i !boFivom njezine
Maijn suprugzigdund
zbog kojih razlasavetikaiipoditu (a
protuclvorskipokrct?Opiiinjegav
Lukembuiiki,koji se 1147. oktunroza
;=tiel

i\,.
krd""w.a:. E

W^.
ft8,p'k'"4t
BIthr Howi'

-'p;."!;".6F"-T'ffi ri-ia@a,::"d"1::::"-::,::^
^ab
ap-egu.aaa+a aa a tr Romondo
:Dnr^)"auaoaa -o;rNd dhlt 'o-t6 a 'a t
. i ; : ' o : ; t -',.';.."
; "
;;.r;;-; e,o:t" 4
i.l a"'";.n "- .;, .'" p'e"
"&d6koqp0luotoro
""'^".". obirrdi.
toi? hrurtsld
roauv4ti

N! podiuiju nrcutrednjemvljekundtalisu brojnighsoLjslt


5pomeni(1. clasolJl.ajebil! proiirenanacijelomprostoruiire'
n ' oh r u a t s k o m
c k o d a s ue l s o l j i i ( l l P o m e n i . i n a * a l : l i n e $ m
m
d i j eu ,n e g ol n a m k t a a k o mi hea b s b o d k o mMee. d un : j v : : n i r
j e , p o a a . r : l s t a u k l D z v d dk o i i k t : " d o d ' c e 0 o o r t ' '
{oljeaa.roje dokumentkoj govoriousponavllaniu sranka -
meduposjedaakvilejikogp:tijarha vene.ijeIPazinskegrorovrre
Podtij.n je 3vevlcicuhilcl,to staukjrazvod napi5an je natiimalezicima: Latinskome njem:c_
u ,€dnj.F vij.ku? GdFF u kti komelhNaBkome. L*inskii njem:ikidiobilisunamijenjen feu_
itj€lo idoGko 5tdi.vni;to, ! dalnimgospodaim:,venecijl,akvileFkom patiFrh! i pdins[if,
sdj! rcicBko? sto j. Lrdaki grofovlm!,dokje dionahryackomenam Fnjenseoskim op'na
mana-hruatskome dijeluPoluotoka

:i, {.".1,r.r,
-(. +',
;iE
O(! t " : l 3 tr-
il t{o €
FI

=E
I!'!/-I
\7
r
is a\ f\
'1:
;E "s,
t 3 ^ 9 '
'j
3
:
g
:'
\
?".
ri' .! €
(.' €
.5 €
t j ."
(."
.l- d ,
s : !
t 3 t
g
HF
N
1! r+
F:.
t o

E.f
q
2 2
\ *
e *
: P i r
i c t E €
- s ?

f =

0 <€;=i
a
F * 3 3 e 3
! E E
P i { a ; t 3:
{ t! i E!!ntt
a"
t :'ftj:
P3"' le
€ 3F3 SFr.5J
crma Nastavak
obrambenih
ratova
Turska je bila nezadovotna ito je pot
pisivanjem mna u srijemskimKarlovc ma
jzgubira je,
svojete torije.zbogroga ohra 1 osMANUsKAMotsLARr
brenapobjedomu fatu r Rusijom, odlliilo ' prestanakosvajanjai
napaninajslabijeg ilana Svetelige Vene- prcnjeiEnje tgav.eki h putova
clju.No rat, u kojiseukljuaa iHabsbudka
Monarhita, zavdioie novimpoczom o9
man FkogaCaulva.Mnom u Poiarevcu vELtKt@EeruRAfn$3. 16ss.)
' oslabodeneUgarskai htuatske
1713. Tu6ka je biia prisl€na ustupiti
MonarhijiostatakUgarske 5ritemat€srbi-
ju. Venecjaje proinllasvojepostede ! Dal- ' fra Lukatb/itinovie Ma*o
macitii Bokikoto.5l<oj,Ali vlastHabsburgo- Mesia.stoian )ankovia
vacanadsrbjom nijedrsot6jara.Kadaje ' p tenj e: tahja st ahovniit! a
1735.rzbionovirusko-tu6kirat, Habsbur ' 6ir u srijen5 kim Kadov.i na
sovc s! se ukrjutiliu €t ia nfa.i svojih
rL5kihsaveznlka, misleaijoidubljep.odri, t uspostavljajuse htuatske
jetiia Balkar.Noovajputratnaimje reaa srani@
okrenulaleda pa je Turcinaosmailiama
po<loza rukom zbaciti h iz srbie, Beo-
gradskimmtom 1739,Habsburgovci 5u
izgub'li sve ito su stekli Po:arevaikim
mirom dvadeset godinaprie toga.
C
C
C
-\t-fl '"'
".*.,olo ***'b.-- -----
-.,,"

""-,l:
ostahodenteh^atst th ^DieD ad rurat a ornanhta
Iri.r
i t^l:JFn
I '

t--
6 t6
d l 3
e t:
\: ?
/pl
s t
R e
3
F
6
6
=

3
\E*:
Gt 9

3 !

5 tli t..4 I

q 3o
=
i. :
I o $-.'.1
;'* I
s e e 9""
;

soxI HA sE 3
=
a !-, tE, ! :
$
z
$a s, \$t- i/ q ::"
$
{ )"\ as
>-(
efi ft,7€HfE ,.1 I

!"
g
E^/ t t!
l};.i !
J:
!
yN6\*

E :9
t, E
'.e{ r}
B;r.:.'
t" $rl
L.:,+
!

Q
1-
0

3
'c a *. ENr
5 t/F
'z{
! $
6 5i6 I ! E €
! I
! +
F
e 5 ;ei i .

o i l l t
e
"*

i.^J)Fnnodnslvq)t+
5e
na paoi potlai nvaa
N a ! o i p o , a z aO s m a n l ' a

z E!rcpe veiim bdo vuqroi


ootisr€"le osmatrriF
. i". ." ,"r., ,i.,."..-"" '1:1":11
::

ue5" -
".
' hflatslih zemaa venru
Ll dsLobadanru
rsla:'11:
i ' ooba"radomdel"<r'0 "
: " " " .. ' '-,- - " L u r a l b r i < i d od Doteg" rai'
. se franleva.

S BU R S K A

o sM{|

j
i \

E tsdatskai slavonia1606qod
n itri3t1,r'"Tl*s.iia.".a
mI,L'iS,::L'i98'ti*;r
(usaEre)-
tr! duir4o1720god
7a4,,- ,,' o*^ .,
ts'{-r, v"at"^-t".u'.r" l
u 6. tuzl9'd?-..lw
r," .r.F1*
kL t+24 &''D
i ;

iJTE- : a = c -s_ T $
l!
I. s - - - ; - e €

3 iE;!5i5:-=; p
e
o
4 ","
/t ie*s- "; s; =a -5=E' lgEEi :; :. s" iF
\-./ /
o I i3
s = = > > t = = a - t c
!t,
?- ;
)i
E /E{ s

/su /$fN
t 3 c
!l

s /i '$.-9 'sq
p
ta, ?
:
'N
o

a
: \ €

3
il €^ s 2
F l;
j

*
*
$s
s
{

n &

^?-- a ./ E 3 :
\
; ?$=i 0
s\"s ati/ .+.
go r"3
+ !Nt
$
--;"
F E 6

f e e . _ = s l
I e e z + - ; : E i F
I B > B ! : ; ; q q
,f * ' E F i i - E . i E
5 ; e > J ; 9 Ed 6
' . !!!!!!
(-eo"6 r So{"alaa ftv,l,"D Ntbr,^rH)
5?: ry4d!! voo^\a3 #)s+!d9ol dl|r
I
Tlekom1a.sl dolaz do pokuialauia
predivanjamrnurakluneprozvodflo Na
nekoko mlesraradepogonizapreradu:!.
jeza(prmlerceu aablu)ibakra(uFudama
krajSamobora) u posjedupolednilrv asr..
lna i dvorskeko(ore Uspieinoposllu
.eke slakaie.a kraaevrlememanulaklura
kamenneu Krievcma PokuSali ponreh
nla tekshneproinodnjenisub posebno
uspleSnler je konkurencr.manurakt!rif
I 0hrh.hi€Prcaodnismd:ii
6 p o q o n au r a z v r e . i md l e r o v m d
aonarhr:

Manlfaklurno su se u 13 st. u Hirahi.l


prozvod papr {o:na roba Znaaalnla re
s t o l e i €k a $ j e f l e s a E a da : e r e z . i k a bra prolzvodnlasv e Sv a6lvo s! polca-
pruqado Fleke ameie F iekasiekaDre e sredinje lrasii .e sano u cv ..m . re
ru HtuarEke.
neoo u voi.ojkraln sredie

U G s K
MONARI{IJA

O S O C TV0

.N:F>\,

200
tu|-