You are on page 1of 1

Nama : ________________________ Kelas : ______________

Cari dan gariskan perkataan di bawah.

1. bantal 6. cermin

2. dakwat 7. doktor

3. lambat 8. kancil

4. landak 9. pensel

5. masjid

b m q w r t y p s d

x a z d c f g h j a

j s n k z e x c v k

b j n t m q r w r w

p i t y a o p m s a

e d x z c l v b i t

n l a n d a k k j n

s q w e r m t y u i

e a s d f b g h j k

l z x c k a n c i l

v b n m q t w e r t

1. ________________ 4. ________________ 7. ________________

2. ________________ 5. ________________ 8. ________________

3. ________________ 6. ________________ 9. _______________