You are on page 1of 5

UPCOMING EVENTS - SUMMER 2009 n E I N L A D U N G Z U V E R A N S TA LT U N G E N - S O M M E R 2 0 0 9

LETO 2009
5. 6. - 7. 6. 2009 10. 7. - 12. 7. 2009
Piešťanské zlaté stuhy - Concours d´elegance, Kúpeľný ostrov Jazzový festival Jozefa Doda Šošoku - 1. ročník
Piešťany Golden Ribbons - Concours d´Elegance, Spa Island 1st Jazz Festival of Jozef Dodo Šošoka
„Piešťanské zlaté stuhy“ - Concours D`Elegance, Kurinsel 1. Jazzfestival von Jozef Dodo Šošoka
11. 7. 2009
11. 6. - 17. 7. 2009 Piešťanský silák - Námestie slobody
Piešťanský festival-54. ročník, Dom umenia,
Spoločenské centrum SLK Piešťany
Piešťany Strongman Competition, Námestie Slobody (Freedom Square)
„Piešťanský silák“ - Wettbewerb um den stärksten Mann LETO 2009 V PIEŠŤANOCH
54th Piešťany Festival, the House of Arts, von Piešťany - Námestie slobody
Social Centre of Slovak Health Spa, Piešťany SUMMER 2009 IN PIEŠŤANY
54. Festival von Piešťany, Haus der Kunst, 11. 7. 2009
Gesellschaftliches Zentrum des Slowakischen Heilbades Piešťany
Výtvarný salón, Kolonádový most SOMMER 2009 IN PIEŠŤANY
Art Show, Colonnade Bridge
12. 6. - 14. 6. 2009 Salon der bildenden Künste, Kolonnadenbrücke
40. národný zraz karavanistov SR
s medzinárodnou účasťou, Autocamping Lodenica 11. 7. 2009 ZACHRÁNIME RUINY
Majstrovstvá SR vo vodnom motorizme juniorov
40th Meeting of Campers from the Slovak Republic
with international attendance, Car Camping Lodenica
40. Treffen der slowakischen Camper mit internationaler
v kategórii Formula Future, jazero Sĺňava HRADU TEMATÍN?
Slovak Republic Junior Motorboating Championship,
Teilnahme, Autocamping Lodenica Formula Future category, Sĺňava Lake
Slowakische Rennboot-Meisterschaft der Junioren
WILL WE SAVE THE RUINS
13. 6. 2009 in der Kategorie “Formula Future“, Stausee Sĺňava
OF TEMATÍN CASTLE?
Streetball, priestor pred Domom umenia 11. 8. - 3. 9. 2009
Streetball, the area in front of the House of Arts
Streetball, vor dem Haus der Kunst Organové dni - 10. ročník WERDEN WIR
P O Z VÁ N K A N A P O D U J AT I A

10th Organ Days


10. Orgeltage DIE BURGRUINE
13. 6. - 14. 6. 2009
Národné letecké dni, Letisko Piešťany
12. 8. - 16. 8. 2009
Memorial I. Hlinku - medzinárodný hokejový turnaj hráčov
„TEMATÍN“ RETTEN?
National Aviation Days, Piešťany Airport do 18 r., Zimný štadión
Nationale Flugtage, Flughafen Piešťany I. Hlinka Memorial Championship - international hockey championship
of players under 18 yrs, Ice Arena
Das I. Hlinka-Memorial - Internationales Hockeyturnier der Spieler
19. 6. - 21. 6. 2009 bis 18 Jahre, Winterstadion
Truck aréna 2009 - medzinárodný festival truckov, Letisko Piešťany 15. 8. 2009
Truck Arena 2009 - international truck festival, Piešťany Airport
„Truck Arena 2009“ - Internationales Truckerfestival, Flughafen Piešťany Majstrovstvá SR vo vodnom lyžovaní, areál vodného lyžovania
Slovak Republic Water Skiing Championship - water-skiing area
Slowakische Meisterschaft im Wasserski, Wassersport-Areal
20. 6. 2009
Mladý jazz - Young Jazz Piešťany 2009 - Hudobný pavilón 16. 8. 2009
Young Jazz Piešťany 2009 - Music Pavilion
Junger Jazz - „Young Jazz Piešťany 2009“ - Musikpavillon
Hody v Piešťanoch
Feast of Piešťany, local religious feast day
Kirchweihfest in Piešťany
26. 6. - 20. 9. 2009 21. 8. - 23. 8. 2009
Socha piešťanských parkov - 27. ročník Cena Slovenska - automobilové preteky, Letisko Piešťany
27th Piešťany Parks Sculpture Exhibition Slovakia Championship - car racing, Piešťany Airport
27. Freilichtausstellung „Statue der Parks von Piešťany” Preis der Slowakei - Autorennen, Flughafen Piešťany

27. 8. - 29. 8. 2009


7. 7. - 17. 7. 2009 Country Lodenica, Camping Lodenica
Medzinárodné majstrovské spevácke kurzy Country Lodenica (country and folk music and culture festival), Camping Lodenica
„Country Lodenica“, Camping Lodenica
Petra Dvorského, Spoločenské centrum SLK Piešťany
International Mastership Singing Courses of Peter Dvorský 29. 8. 2009
Social Centre of Slovak Health Spa, Piešťany 3. Piešťanský fotomaratón
Internationale Meister- und Gesangskurse von Peter Dvorský, 3rd Piešťany Photo Marathon
Gesellschaftliches Zentrum des Slowakischen Heilbades Piešťany 3. „Fotomarathon von Piešťany“
P O C H O D N Í Č K O C H P O VA Ž S K É H O I N O V C A

ZACHRÁNIME RUINY
HRADU TEMATÍN?

s Členovia občianskeho združenia Hrad Tematín pred objektom svojho záujmu.


The members of the Tematín Castle preservation society in front of the subject of their interest.
Mitglieder der Bürgerinitiative „Hrad Tematín“ vor dem Objekt ihres Interesses

ON THE FOOTPATHS OF THE POVAŽSKÝ INOVEC


WILL WE SAVE THE RUINS OF TEMATÍN CASTLE?

AUF DEN PFADEN DES POVAŽSKÝ INOVEC


WERDEN WIR DIE BURGRUINE „TEMATÍN“ RETTEN?
Mojmír Choma Foto autor, Andrea Mokránová

46
Osamelá ruina stredovekého hradu Tematín, postaveného na vrchole kopca vo
výške 564 m n. m. v pohorí Považský Inovec, vytvára malebnú panorámu Piešťan
a okolitých obcí. Kedysi bol útočiskom pred nepriateľmi a zároveň i centrom,
N
a konci roku 2007 založilo niekoľko
odkiaľ sa spravovalo rozsiahle panstvo, do ktorého patrili aj Piešťany. nadšencov občianske združenie Hrad
Tematínsky hrad bol naposledy sídlom hlavného vojvodcu rákociovského Tematín. Ako cieľ si určili stabilizáciu
stavu tejto pamiatky, do ktorej sa zub času už
protihabsburského povstania Mikuláša Bercsényiho (Berčéniho). Cisárske vojská veľmi hlboko zahryzol. Zistili, že jedno
hrad dobyli roku 1710. Po vypálení a strate svojej niekdajšej moci pustne už podobné združenie už existuje a tak začali
tri storočia. Od čias romantizmu sa stali ruiny hradu Tematín cieľom výletov. Čaro spolu-pracovať. Po namáhavom získaní
pohľadu na vzdialený hrad využili aj Winterovci, keď ho centrálne zakompo- rôznych povolení sa po pár mesiacoch začali
novali do hlavnej osi kúpeľného parku, ktorú tvorí aleja pyramidálnych topoľov. pravidelne stretávať na hrade a prikladať
ruku k dielu. Ako prvé vyčistili interiér hradu
od náletovej zelene a niekoľkých stromov.
The solitary ruins of medieval Tematín Castle, atop a 564m-high hill above Nasledovalo prvé vymurovanie najohro-
Hrádok village in the Považský Inovec mountain range, form a picturesque zenejších častí múrov, ktoré by už ďalšiu zimu
vantage point of Piešťany and surrounding villages. Its foundations date to ani nemuseli prečkať. Všetky práce sa robia
the 13th century, when it served as a stronghold and centre of administration pod prísnym dohľadom odborníkov a každej
of an extensive domain, which included Piešťany. In its final days of use, Tematín aktivite predchádza dlhé zvažovanie
a plánovanie. Pri prácach na murive sa musia
Castle was the seat of the main leader of the Rákoczi anti-Habsburg uprising, zachovávať bezpečnostné predpisy a taktiež
Mikuláš Bercsényi. The Austrohungarian imperial army besieged and eventually pôvodné metódy, preto tu nenájdete žiadne
seized the castle in 1710. It was burnt and badly damaged during this attack, vrecia cementu. Cieľom nie je znovu-
and it lost its geopolitical significance and fell into decay over the succeeding vystavanie hradu, ako sa niektorí domnievajú,
three centuries. Since the Romantic period of the late 18th century, however, ale jeho zachovanie pre ďalšie generácie
the castle has seen a revival of interest from tourists. The Winter family v terajšom ruinálnom stave, stavebne
stabilizovanom a zakonzervovanom.
showed their appreciation of its charms when they oriented Poplar Alley, the Práca spája ľudí, ktorí by sa možno v živote
main axis of the spa park, in line with the prospect of the distant castle. nestretli. Nájdete tu študentov architektúry,
muzikológie, operného spevu, histórie,
Die am Gipfel eines Hügels im Gebirge Považský Inovec, in der Höhe von 564 politológie, geológie, žurnalistiky, filmovej
m ü. NN stehende einsame Ruine der mittelalterlichen Burg Tematín erzeugt produkcie, ekonómie, informačných
ein malerisches Panorama von Piešťany und den umgebenden Ortschaften. technológií, zamestnancov rôznych sfér,
Einst diente sie als Zufluchtsort vor Feinden und als Verwaltungszentrum mladých gymnazistov, ale aj skôr narodených.
Pochádzajú z najrozličnejších končín
eines umfangreichen Dominiums, dessen Bestandteil auch Piešťany war. Slovenska. Všetci sa vedia svorne pozhovárať
Zuletzt war die Burg Tematín Sitz von Miklós Bercsényi, dem Heerführer des pri ohni, na ktorom sa v kotlíku varí večera,
Rákoczi-Aufstandes gegen die Habsburger. Im Jahre 1710 bezwang die a všetci chcú pomôcť a zároveň zažiť niečo
kaiserliche Armee die Burg. Nachdem sie niedergebrannt wurde und ihre zvláštne na dnešnú dobu – zadarmo pracovať
einstige Machtposition verlor, verfällt sie seit nunmehr drei Jahrhunderten. v tvrdých podmienkach a oddýchnuť si od
starostí každodenného života. V lete trávia na
Mit dem Beginn der Epoche der Romantik wurde die Burg Tematín zu einem Tematíne viac ako mesiac.
beliebten Ausflugsziel. Den zauberhaften Blick auf die entfernte Burg Celá činnosť občianskeho združenia je
nutzten auch die Gebrüder Winter und ließen ihn in die Hauptachse des založená na grantoch od štátu a nadácií.
Kurparks - eine Allee mit Pyramiden-Pappeln - eingliedern. Okrem toho každý účastník dáva, čo môže.
Kto sníva o komforte, tak je naozaj na zlej
adrese. Finančné možnosti sú obmedzené
a tak sa treba uspokojiť s miešaním malty vo
fúrikoch, provizórnou sprchou z bandasky
a s podobnými obmedzeniami. Nebyť
dobrých ľudí z okolitých dedín, tak aj všetko
náradie a vodu by dodnes museli dve hodiny
vynášať na chrbtoch do strmého kopca.
Možno v budúcnosti sa podarí združeniu
získať ojazdené terénne auto, čo by
znamenalo veľkú pomoc.
Každý, kto je ochotný zriecť sa na čas
pohodlia domova a urobiť niečo pre
zachovanie ruiny hradu, je na Tematíne
vítaný. Práce je pre všetkých dosť! Strava je
zabezpečená šikovnými kuchárkami a nocľah
pod šírym nebom má tiež svoj pôvab. z
www.tematin.eu
t

Nočný pohľad z Tematína do osídleného údolia Váhu.


A night view from Tematín over a settled valley of the river Váh.
Ein nächtlicher Blick von Tematín in das besiedelte Tal der Waag

47
S
everal enthusiasts founded a Tematín
Castle preservation society at the end of
2007. Their main goal was to stabilize
and conserve the monument, as it has been
ravaged by long neglect and exposure to the
elements, and is vulnerable to further
erosion. The group soon found out that
a similar association was already in existence,
so the two started to cooperate.
After an exhaustive process of acquisition
of various permits, they started to meet
regularly in the castle. First, they cleared the
interior of the castle of excessive vegetation.
Then the most endangered parts of the walls
were bricked up, as they were not likely to
survive another winter. All the work is carried
out under the strict supervision of specialists,
and each activity is preceded by long
consideration and planning. Safety and
historical preservation standards have to be
met, which is why you cannot find bags of
cement here. The aim is not to rebuild the s Zo zrúcaním je pekný výhľad i do Tematínskych kopcov.
castle, as some people may think, but to A vista across the hills of Tematín from the ruins.
preserve it in its present ruined condition for Von der Burgruine bietet sich ein wunderschöner Blick in die Berge von Tematín

future generations.

hill. Perhaps the association will manage to


get a second-hand jeep soon, which would be
a great help.
Anyone who is willing to give up the
comforts of home and do something to
preserve the ruins is welcome at Tematín,
there is enough work for everybody! Food is
provided by skilful cooks, and sleeping under
open skies can be a refreshing experience. z
www.tematin.eu

A
m Jahresende 2007 gründete eine
handvoll Begeisterter die
Bürgerinitiative „Hrad Tematín“ (Burg
Tematín). Als Ziel setzten sie sich die
Erhaltung des Zustandes dieses Denkmals, an
dem der nagende Zahn der Zeit inzwischen
tiefe Spuren hinterlassen hat. Nach der
Feststellung, dass eine ähnliche Initiative
s Pohľad do jedného z nádvorí hradu. free in harsh conditions and unwind from bereits ins Leben gerufen wurde, beschlossen
A view into one of the castle courtyards.
the worries of everyday life. In summer, they die Mitglieder beider, zusammen zu arbeiten.
Blick in einen der Burghöfe
spend more than a month at Tematín. Mit diversen mühevoll erlangten
All the activities of the civil association are Genehmigungen in der Hand, begannen sie
This work connects people who would funded by grants from the government and sich nach einigen Monaten regelmäßig auf
probably never meet. There are people from non-profit organizations, as well as der Burg zu treffen und krempelten dabei die
all over Slovakia: students of architecture, contributions from individual participants. Ärmel hoch. Zuerst befreiten sie das Interieur
musicology, opera singing, history, politics, Volunteers expecting comfort will be von wild wachsenden Pflanzen, Sträuchern
geology, journalism, film production, disappointed, as budget constraints mean und einigen Bäumen. Diesem Schritt folgte
economy and information technology; that mortar is stirred by hand in die Ausmauerung der meist bedrohten
employees from various fields, young wheelbarrows, showers are taken from Mauer-Abschnitte, die den nächsten Winter
students from grammar schools, and older a bucket, etc. If not for help from kind- unter Umständen nicht überlebt hätten. Alle
people too. All of them chat together, sitting hearted people from surrounding villages, Arbeiten verlaufen unter strenger Aufsicht
round the fire where dinner is cooking in preservation society members would have von Fachspezialisten und jeder Aktivität geht
a cauldron. Everybody wants to help as well to carry all the tools and water on their eine ausgiebige Abwägung und Planung
as experience something special - to work for backs for the two-hour hike up the steep voraus. Bei den Arbeiten am Mauerwerk gilt

48
es, nicht nur die Sicherheitsvorschriften,
sondern auch die ursprüngliche Bauweise zu
wahren, deshalb finden sie hier auch keine
Säcke mit Zement. Das gesteckte Ziel ist nicht
der Wiederaufbau der Burg, wie einige
annehmen, sondern ihre Erhaltung für
kommende Generationen in ihrem jetzigen
rudimentären - baulich stabilisierten und
konservierten - Zustand.
Die Arbeit verbindet unterdessen
Menschen, die sich womöglich sonst nie im
Leben begegnet wären. Es finden sich hier
Studenten der Fächer Architektur,
Musikwissenschaften, Operngesang, Ge-
schichte, Politologie, Geologie, Journalistik,
Filmproduktion, BWL und Informations-
technik, Angestellte aus verschiedenen
Bereichen, junge Gymnasiasten, aber auch
ältere Jahrgänge. Sie stammen aus allen
Ecken der Slowakei. Und alle finden am
Lagerfeuer, auf dem im Kessel das
Abendessen gekocht wird, gemeinsamen
Gesprächsstoff. Alle wollen helfen und
gleichzeitig etwas erleben, das heutzutage
nicht mehr selbstverständlich ist – unbezahlte
Arbeit unter harten Bedingungen, aber auch
Erholung und Abstand von den Sorgen des
alltäglichen Lebens. Im Sommer verbringen
sie auf Tematín mehr als einen Monat.
Die gesamte Aktivität der Bürgerinitiative
lehnt auf staatlichen Zuschüssen und Mitteln
aus Stiftungen. Darüber hinaus beteiligt sich
jedes Mitglied nach seinen Möglichkeiten.
Wer hier von Komfort träumt, liegt falsch. Die
finanziellen Möglichkeiten sind beschränkt
und so ist es schon notwendig, sich mit der
Zubereitung des Mörtels in einem
Schubkarren, mit einer provisorischen Dusche
aus einer Kanne und ähnlichen Einschrän-
kungen abfinden zu können. Ohne die
s Práca na zdevastovanom murive. t Oddych po práci. Unterstützung hilfsbereiter Menschen aus
Work on damaged masonry. Relaxation after work. umliegenden Ortschaften, würden die
Arbeiten am beschädigten Mauerwerk Erholung nach der Arbeit
freiwilligen Helfer bis heute das ganze
Wasser und das Werkzeug zwei Stunden lang
auf dem Rücken den steilen Berg hinauf
tragen müssen. Vielleicht gelingt es der
Initiative künftig in den Besitz eines
gebrauchten Geländewagens zu kommen, es
wäre eine große Hilfe.
Jeder, der bereit ist, auf seinen häuslichen
Komfort auf Zeit zu verzichten und anstatt
dessen zum Erhalt der Burgruine beizu-
tragen, ist auf Tematín herzlich willkommen.
Arbeit gibt es für jedermann ausreichend. Für
Verpflegung sorgen geschickte Köchinnen
und die Übernachtung unter freiem Himmel
hat ebenso ihren Zauber. z
www.tematin.eu

49

Rate