You are on page 1of 3

Horiaci kontajner na Vodárenskej zapálil Opel »4

Najčítanejší nezávislý regionálny týždenník

Čo vidia vedci z Kriaku?


Číslo 40 | Ročník XVIII Utorok 30. septembra 2008 Cena 10 Sk / 0,33 €

Tematín
nes
mení tvár Polyfunkčné
domy sú u nás
v móde
D rán Stavby s bytmi, kanceláriami
a obchodmi v Piešťanoch rastú

32 st
ako huby po daždi. Polyfunkčné
objekty sa stavajú na starom
trhovisku, na Nálepkovej ulici
a aj na križovatke Teplická-
Bratislavská. »3

Akú vodu
pijeme?
Náš okres zásobuje pitnou vodou
najmä zdroj vo Veľkom Orvišti.
Ďalšie studne sa nachádzajú
v Rakoviciach, Ratnovciach,
Sokolovciach a na Striebornici.
Voda z nich je však tvrdá. Je to
problém pre naše zdravie? »5

Dreziny
oprášili prach
z koľajníc
Foto: archív o.z. Hrad Tematín

Nadšenci železničnej dopravy,


koľajníc a drezín sa v sobotu
stretli v Piešťanoch na druhom
ročníku Spanilej jazdy drezín
„Čango“ a Medzinárodných
majstrovstvách v jazde
na pákových drezinách. »7

Ten, kto chodí na Tematín častejšie, z druhej polovice 13. storočia začal me- vo vedre vynáša kamene, ktoré odtiaľ
vie, že nikdy nepríde dvakrát na ten istý niť svoju tvár. časom vypadali. Neďaleko nich horí na
hrad. Zub času sa do tejto národnej kul- vyklčovanej čistinke vatra. Postarší muž
túrnej pamiatky zahryzol s mimoriad- Keď dvaja robia spaľuje konáre z vysekaných kriakov a
nou chuťou. Zvetrané murivo hradieb náletovej zelene. Brigáda. Viem teda, že
nemá silu mu odolávať a v posledných
to isté... urobia viac som sa na 564 metrov vysoký kopec ne-
troch rokoch kapitulovalo natoľko, že Uplynulá sobota, jedenásť hodín štveral zbytočne a že jedna z posledných
žalostný stav hradu vyprovokoval vznik dopoludnia. Prichádzam na Tematín a tohtoročných víkendových pracovných
hneď dvoch občianskych združení, kto- prvé, čo uvidím, je murárska partia či- akcií sa na Tematíne koná aj napriek ne-
ré ho chcú zachrániť. Aj preto sa takmer niaca sa pod hradbami. Traja mladí cha- vyspytateľnému počasiu.
celé leto na Tematíne pracovalo a hrad lani vypĺňajú dutiny v múre. Štvrtý im (Pokračovanie na 10. strane.)
10 Piešťanský týždeň REPORTÁŽ Číslo 40 | 30. 9. 2008

Zrúcanina hradu Tematín mení svoju tvár


(Dokončenie z 1. strany.) slavy a predseda občianskeho združe-
Keďže prichádzam na hrad aspoň nia Hrad Tematín. „Do hradu som sa
trochu teoreticky podkutý a viem, že o zamiloval, keď som ho s priateľkou pr-
záchranu Tematínu sa usilujú dve ob- výkrát navštívil pred niečo viac ako ro-
čianske združenia naraz, hneď si vyjas- kom. Rozhodli sme sa niečo spraviť pre
ňujem, kto je kto. Chlapík od vatry je Bo- jeho záchranu. O tom, že jedno občian-
huš Ferianc z Modrovky. Na hrad sa po- ske združenie s týmto cieľom už existu-
zerá každý deň priamo zo svojho domu. je, sme sa dozvedeli, až keď sme zaregis-
„Pri pohľade voľným okom vidím, ako sa trovali to svoje,“ reaguje na moju otáz-
z veže Tematínu rúcajú kamene a ako ku, ako sa Bratislavčan dozvedel o Te-
sa kedysi šikmá stena stáva kolmou. Aj matíne a prečo sa mu rozhodol veno-
preto sme v roku 2006 spolu s priateľom vať svoj čas.
a ďalšími známymi založili Združenie
na záchranu hradu Tematín,“ hovorí. Nie je malta ako malta
Približne o 20 rokov mladší nosič ka- To, že sa záchrane Tematínu venu-
meňov, obsluhujúci týmto stavebným jú dve občianske združenia naraz, je po
materiálom partiu murárov, je Martin desaťročiach nezáujmu kompetentných
Pétery, študent hudobnej vedy z Brati- možno aj dobre. Pri obnove hradu je to-

Aj zrúcanina hradu má svoje čaro a atmosféru.


tou je teda odstránenie náletovej zelene,
ktorej korene narúšajú múry hradieb
a stien niekdajšieho hradu. Tento cieľ
sa do istej miery dobrovoľníkom oboch
združení a skautom z Novej Dubnice už
podarilo splniť.
Ďalšou prácou so znamienkom prio-
rity, na ktorú získali títo nadšenci po-
trebné povolenia, je vyplnenie a opätov-
né vymurovanie dutín (kavern) v mú-
roch hradu. Nejde však o klasické mu-
rovanie. Partia, ktorú som zastihol pri
práci, používa len pôvodné materiály.
Stavebným materiálom sú vypadané
kamene a do malty nedávajú cement,
ale len vápno. „Vápenná malta síce dlh-
Náletovej zeleni na Tematíne už odzvonilo... šie tvrdne a zreje aj niekoľko rokov, no
tiž vítaná každá ruka a členovia oboch klasický betón by pil vodu, rozpínal sa
združení sa aspoň zatiaľ zhodujú v tom, a tlačil na pôvodné staré kamene. Sna-
čo je potrebné robiť ako prvé - zakon- žíme sa tiež nepoužívať dovezený štrk,
zervovať hrad v dnešnej podobe, aby ale kým sa dá, dávame do malty kamen-
jeho deštrukcia nepokračovala. Priori- nú drť, ktorej je tu všade naokolo za tie Martin Pétery pri murovaní.

Ako sme začali oživovať zrúcaninu


Týždeň po získaní povolenia a statického posudku, teda čovačiek. Keďže boli 33-stupňové horúčavy a vody bolo žalostne
na začiatku mája 2008, sme zorganizovali na Tematíne prvý málo, každá činnosť sa zdala byť dvojnásobne ťažká. Preto po-
workshop. Prišlo naň 13 ľudí. Keďže v noci bola zima, zázemie važujem za hrdinov chalanov, ktorí pešo chodili po vodu dole do
nám poskytla obec Modrová v kultúrnom dome. Začiatky sú Lúky. Celý čas sme už trávili na hrade, takže sme tam aj spali
vždy ťažké. Na hrad sme sa presunuli linkovým autobusom na a varili si tam. Veci sme sa pokúšali vyviezť hore osobným au-
Bezovec, kde nás s náradím čakala jedna z našich kolegýň. Z tom, ale do toho terénu nevyšlo, a tak sme museli štyri kilometre
parkoviska na Bezovci sme si ho v rukách odnosili na hrad. Ab- pred hradom celú vlečku vyložiť a povynášať ručne.
solvovali sme dva pracovné dni, počas ktorých sme pokračovali Vďaka jednej účastníčke tábora sme sa však dostali k mož-
v čistiacich prácach. Keďže sme ešte nemali žiadne vlastné ná- nosti, že nám Coca-Cola bude vyvážala vodu, potraviny, ma-
radie, sekerky, krompáče, lopaty... sme si požičali od Združenia teriál a náradie až na hrad ako sponzorský dar. Ďalší, už tre-
na záchranu hradu Tematín. Počas týchto dvoch dní sme od- tí workshop, sa tak niesol v znamení dostatku vody a využitia
stránili všetky ohniská v okolí hradu, vybrali sme korene, ktoré všetkej energie na prácu. Na účet nám už tiež dorazila dotá-
ešte ostali na hornom nádvorí po predchádzajúcej brigáde a vy- cia z ministerstva kultúry, a tak sme konečne používali vlastné
čistili sme od drobnej náletovej zelene druhé predhradie. náradie. Zrazu sme pociťovali nevídaný luxus. Naším cieľom,
Ďalšou akciou, ktorá sa konala tiež v máji, bola brigáda so ktorý sme si vytýčili, bolo vykopať vápennú jamu, zriadiť latrí-
Združením na záchranu hradu Tematín. Stretli sme sa šiesti nu a začistiť kaverny na oporných pilieroch, ktoré mali podopie-
a spoločnými silami sme odstraňovali náletovú zeleň zo sever- rať zvyšok hradného múru z 13. storočia z exteriérovej strany,
ného paláca, bolverku a prvého predhradia. Opilovali sme tiež a kaverny na južnej strane bolverku. Všetko sa nám to podarilo,
spodné konáre z veľkého buku na hornom nádvorí. Na druhom a dokonca sme stihli aj vyrobiť niekoľko zábran, ktoré znižujú
workshope sme sa na začiatku júna stretli jedenásti. Spracova- riziko úrazu pri pohybe na hrade. Boli sme teda pripravení na
li sme drevo z konárov a vyrúbali sme aj hrubšie porasty v pred- letné workcampy, na ktorých sme chceli začať s murovaním.
Pilčík Maťo z Východnej v akcii. hradí a popálili všetky zoschnuté kroviny z prechádzajúcich kl- Martin Pétery, OZ Hrad Tematín
30. 9. 2008 | Číslo 40 REPORTÁŽ Piešťanský týždeň 11
roky nadrvenej dosť,“ vysvetľuje mi Mar- čo opravovať či zachraňovať. Navážajú
tin Pétery rozdiely medzi klasickým mu- sa do nás zo všetkých strán, hrad, ktorý
rovaním a tým, ktoré predvádzajú jeho opravujeme, však v podstate ani neexis-
kolegovia. tuje,“ hovorí. Po mojom udivenom po-
Vnútorné steny hradu budú môcť hľade mi vec vysvetľuje Milan Bábik zo
títo murári začať spevňovať až po vy- Združenia na záchranu hradu Tema-
pracovaní architektonickej štúdie stav- tín, ktorý prerušil svoju prácu a pripojil
by. Tá určí, ako vlastne architektúra sa k nám. „Hrad nie je nikde zapísaný.
hradu Tematín vyzerala, a čo je zubom Pozemok je vo vlastníctve štátnych lesov,
času spôsobená kaverna a čo pôvodná hrad však nikde nefiguruje ako stavba
klenba, okno či dvere. zaznačená na konkrétnej parcele. Nikto
tak tento hrad nevlastní. Keby ho niekto
Opravujú hrad, ktorý vlastnil, musel by sa totiž oň ako o národ-
nú kultúrnu pamiatku starať.“
vlastne neexistuje Kým teda hrad oficiálne neexistu-
Okrem architektonickej štúdie, kto- je, starajú sa oň s požehnaním trenčian-
rá tak ako iné odborné posudky môže skych pamiatkárov nadšenci dobrovoľ-
byť vypracovaná vďaka grantu z minis- níci, ktorí si uvedomili, že o to, aby Te-
terstva kultúry a sponzorským darom, matín poznali aj naše či ich deti, sa mu-
plánujú členovia OZ Hrad Tematín zre- V malte, ktorú používajú títo murári, nie je cement, ale vápno.
sia postarať sami. Keby mal totiž hrad
alizovať aj archeologický prieskum lo- Všetky tieto práce sú však behom na Martin Pétery. Bohuš Ferianc jeho od- čakať na záchranu zo strany štátu, ča-
kality. Ten bude pozostávať v opatrnom dlhú trať. „Predpokladám, že na takéto had schvaľuje. „Všetky práce neuveriteľ- kal by zrejme márne. Sú predsa „dôle-
odstránení ton napadanej sute, ktorá brigády, ako je tá dnešná, sem budem ne zdržuje byrokracia. Bez povolenia tu žitejšie“ veci. Michal Petruška
odkryje ďalšie podlažia hradu. chodiť ešte aj so svojimi vnukmi,“ hovorí nemôžete preložiť ani kameň, nieto nie- Foto: archív OZ Hrad Tematín

História hradu Tematín


Tematínsky hrad vznikol pravdepo- V roku 1348 dostal hradné panstvo Te-
dobne bezprostredne po mongolskom matín s obcami s obcami Hrádok, Pieš-
vpáde v roku 1242 na mieste staršie- ťany, Horná Streda, Lúka, Modrová,
ho hradiska, o ktorého slovanskom Modrovka, Moravany nad Váhom, Ban-
pôvode by mohol napovedať rozbor ka, Ducové, Hôrka, Mošovce, Lehota a
názvu zloženého pravdepodobne zo Ratnovce od uhorského panovníka Ľu-
slov „temä”, označujúceho temeno, a dovíta I. tekovský župan Mikuláš Kont.
staroslovanského slova pre ohradené Získal ho ako odmenu za zásluhy svoj-
miesta „týn”. Niektorí maďarskí his- ho otca, ktorý sa vyznamenal vo vojne o
torici odvodzujú pôvod mena od slova neapolské dedičstvo.
„temetö” - cintorín, avšak v zápisoch Po jeho smrti v roku 1367 spravo-
z poslednej tretiny 13. storočia je za- vala majetky nielen jeho žena Klára a
chytený názov Temetyn. jeho syn Mikuláš ale aj synovia Bartolo-
Hrad už od svojho vzniku plnil sig- mej, Ladislav a Imrich. Mikuláša získal
nalizačnú a strážnu funkciu a spolu s aj šľachtický predikát z Ujlaku a založil
Trenčianskym, Beckovským a Čachtic- rod Ujlakiovcov, ktorý vlastnil Tema- Takto vyzeral Tematín podľa znalca slovenských hradov Miroslava Slámku.
kým hradom bol súčasťou ochrany se- tín až do vymretia v roku 1521. Po smr- stalo opäť kráľovským majetkom. hradu Rottalovcami (od 1638) bol ten-
verozápadných priesmykov Uhorska. ti Vavrinca Ujlakiho sa hradné panstvo Nebezpečenstvo tureckého útoku to rozdelený na štyri časti. Z rozdelenia
Chránil aj dôležitý brod cez Váh, prinútilo kráľa Ľudovíta II. dať sa dozvedáme o existencii novej budo-
spomínaný listine z roku 1453. HRADNÉ JADRO Tematín 20. júla 1524 taverní- vy, novej bašty, veľkého paláca, komôr,
1 veža obranná
Prvá písomná zmienka o 2 múr hradbový kovi Alexejovi Turzovi do zálo- stajní, zbrojnice, pekárne, veľkej veže,
hrade pochádza z roku 1270 v 3 veža bránová hy za 25 000 zlatých. Po jeho dvoch brán, studne a ďalších objektov.
súvislosti s pokusom dobyť hrad 4 palác hradný smrti bez mužských potomkov Koncom 17. storočia hrad patril
východný
Belom IV., avšak jeho útok odra- 5 palác hradný (1553) sa začali dlhodobé spo- Bercsényiovcom. V roku 1665 sa na hra-
zil vtedajší majiteľ hradu Michal, južný ry medzi potomkami o dedič- de narodil jeho posledný vlastník Miku-
blízky spoločník Belovho naj- 6 bastión
7 bašta delová
stvo. Nakoniec sa tiahle spory láš Berceényi, ktorý bol počas Rákociho
staršieho syna a budúceho pa- 8 palác hradný ukončili deľbou majetkov v roku povstania jeho druhým najvýznamnej-
novníka Štefana V. Ten, už ako severný 1598, na základe ktorých zís- ším predstaviteľom. Po porážke povsta-
9 nádvorie hradné
kráľ, potvrdzuje v roku 1272 Mi- kal tematínske panstvo Miku- nia 22. januára 1710 sa Bercsényi roz-
PREDBRÁNIE
chalovi listinu z roku 1270, v 10 múr hradbový láš Turzo. Po jeho smrti (1609) hodol hľadať útočisko v Poľsku, no po-
ktorej mu za vernosť a poskytnu- 11 bašta bránová a smrti brata Krištofa (1614) treboval k tomu majetok uložený na Te-
té služby daroval niekoľko dedín 12 bašta delová majetok prebral brat Stanislav matíne. Hrad ale musel opustiť v noci
13 nádvorie hradné
a v ktorej sa mimo iného spomí- PREDHRADIE I
Turzo (od roku 1622 uhorský a preoblečený. Utiekol s jediným slu-
na ako majiteľ Tematínu. Po Mi- 14 múr hradbový palatín). Podľa archívnych pra- hom pred hrozbou dolapenia cisárskym
chalovej smrti sa hrad stal krá- 15 bolverk meňov sa Stanislav postaral aj o vojskom, ktoré začalo obliehať hrad na
16 nádvorie hradné
ľovským majetkom, ale už za- opravu a výzbroj hradu za účas- druhý deň. Hradná posádka si vyjedna-
PREDHRADIE II
čiatkom 14. storočia ho získal 17 múr hradbový ti talianskeho puškárskeho maj- la tri dni neútočenia a potom sa vzdala.
Matúš Čák Trenčiansky, ktorý 18 nádvorie hradné stra z Benátok, Angela Ricciar- Bercsényiho dvojníka zatkli a odviezli
ovládal Považie až do svojej smr- PREDHRADIE III diho. Po smrti Stanislava (1625) do Bratislavy. Tematín vojaci rozbúrali
19 val
ti v roku 1321. Po nej sa hrad stal 20 nádvorie hradné hrad dedia postupne deti až do a odvtedy je v ruinách. Skutočný Berc-
opäť kráľovským majetkom. V vymretia rodu (1636). Tým sa sényi zomrel v roku 1725 v osmanskom
druhej polovici 14. storočia hrad skončila vyše storočná držba exile. Zdroj: www.tematin.eu,
stratil svoj strategický význam. panstva Turzovcami. Po získaní www.tematin.eu.sk

Rate