H NG D N M T S N I DUNG V THANH QUY T TOÁN CHI PHÍ KCB BHYT

Ban Th c hi n Chính sách BHYT

B o hi m xã h i Vi t Nam

I. Phân b và qu n lý qu BHYT 1) 90% s thu BHYT (g i là qu KCB 90% BHYT) giao BHXH t nh, thành ph qu n lý, s d ng; ng; 2) 10% s thu BHYT l p qu d phòng 10% KCB sau khi ã trích chi phí qu n lý theo quy nh. nh.

II.Qu n lý qu KCB BHYT t i BHXH t nh II1.Phân b qu khám ch a b nh BHYT: Di n gi i T l (%) phân b ngu n kinh phí KCB theo l ai hình tham gia BHYT BHYT HSSV (90%) Kinh phí CSSKB Kinh phí KCB t i c s KCB ngo i trú Kinh phí KCB t i c s KCB n i và ngo i trú 12 % qu KCB 45% c a 88% qu KCB 90 % c a 88% qu KCB BHYT khác (90%) 0% 45 % qu KCB 90 % qu KCB .

-> Nhà tr ng có trách nhi m l p danh sách HSSV tham gia BHYT ho c h c sinh nhóm i t ng BHYT khác ang h c t p theo t ng l p và toàn tr ng chuy n cho c quan BHXH. ng.Kinh phí dành cho CSSKB t i YTTH b ng 12% qu 12% KCB: KCB: + HSSV c a tr ng tham gia BHYT HSSV. Tr ng h p toán. kinh phí CSSKB c trích cho t ng n m h c. BHXH. HSSV. + HSSV c a tr ng tham gia BHYT các nhóm i t ng.2. Công th c 1: Qcsskb = 12% x ? 90% x ( mhs x nhs)A 12% 90% nhs)A . -> C quan BHXH có trách nhi m trích chuy n ph n kinh phí CSSKB cho nhà tr ng và t ng h p quy t toán. Kinh phí dành cho CSSKB t i YTTH: YTTH: .

b nh thông th ng) t i tr ng: . x lý ban u (tai n n th ng tích.« b) Chi các ho t ng chuyên môn: .IIIIII. m c II Thông t s 14/2007/TT-BTC ngày 8/3/2007 14/2007/TTc a B TC. c th : TC.N i dung th c hi n quy nh t i kho n 1.S c p c u.Thanh toán chi phí KCB BHYT toá phí 1. a) Chi ti n l ng. Thanh toán chi phí CSSKB t i YTTH: toán . các kho n ph c p.

Chi mua s m. . s a ch a: . mua các l ai VTTHYT theo ua danh m c do B Y t . c) Chi mua s m. b o trì s a ch a trang thi t b y t c n thi t ph c v cho y t nhà tr ng theo danh nhà m cc aB Yt . .+ Mua thu c.Khám s c kho nh k 01 l n/n m vào u n m h c (qua h p ng v i c s y t theo giá m t giá ph n vi n phí).

1. CAND.80% chi phí KCB (các T còn l i) .2. Nghèo). Ng i có th ng ký KCB ban u. NCC. Thanh toán v i các c s KCB: 2.100% chi phí KCB: + KCB TYT xã: + Chi phí 1 l n KCB nh h n 15% l ng TT. . . BTXH. th n i khác i KCB úng quy nh: . + TE. MS.95% chi phí KCB (H u.

95% không quá 40 tháng l ng TT.100% không quá 40 tháng l ng t i thi u.100% không có gi i h n .80% không quá 40 tháng l ng TT.100% không quá 40 tháng l ng TT. . .i v i DVKT cao theo quy nh: 5 m c . ph n còn l i t TT. ph n còn l i không ph i t TT. . .

2. . .70% chi phí t i b nh vi n h ng III. (Nh ng không quá 40 tháng l ng t i thi u tu theo i t ng i v i 1 l n s d ng DVKT cao) .30% chi phí KCB t i tuy n BV h ng I.2.50% chi phí v i tr ng h p KCB t i BV h ng II. i KCB trái tuy n. v t tuy n có trình th BHYT có 3 m c h ng t i BV: .

n c ngoài: ngoài: Ng i b nh t thanh toán chi phí KCB. c thanh toán tr c ti p. không trình th .TTLT 09/2009/TTLT09/2009/TTLTBYTBYT-BTC. KCB BHYT. . m c h ng theo Ph l c s 2.3. i KCB c s y t không ký h p ng KCB BHYT.2.

. 09.Thanh toán ch BHYT t ngày trình th : . bu ng b nh.TTLT s 09.4. . 2.2. ph n chênh l ch BN t TT.. 30% tu theo h ng BV 70% 50% 30% không v t quá khung Ph l c 2... i KCB trình th mu n: n: .: theo m c giá vi n phí hi n hành và m c h ng theo t l quy nh. 50%. T ch n th y thu c..5.: thanh toán nh..Chi phí KCB trong nh ng ngày trình th mu n: n: Thanh toán 70%.

2. . T i c s y t ngoài C.l p BHYT: BHYT: Thanh toán theo m c giá c a c s công l p t ng ng tuy n CMKT.6. ph n chênh l ch (n u có) ng i b nh t TT.. TT.

7.Khi s d ng ph ng ti n c a c s KCB n u VC nhi u h n 1 ng i/ 1 ph ng ti n. m c thanh toán nh VC 1 ng i b nh.Chuy n tuy n theo quy nh c a B Y t và theo a gi i hành chính .Khi t túc ph ng ti n c s KCB chuy n i thanh toán cho ng i b nh sau ó thanh toán v i qu BHYT. . BHYT. nh.2. . Thanh toán chi phí v n chuy n: n: .

c. TT. . ngày l : c h ng nh KCB trong ngày làm vi c.2. KCB ngoài gi hành chính. ngày ngh .8. h ng d n th c hi n KCB ngoài ngoài gi . .Ph n chênh l ch (ngoài công l p): ng i b nh t TT. -> BHXH t nh ph i h p S Y t xem xét và th ng nh t ch o.

. i v i tai n n giao thông: .BHXH xác nh n ng i ó không có quan h lao ng theo quy nh c a Lu t L : thanh toán t i BV.Khi ch a xác nh VPPL: BV thu ti n.TNL : KCBN u c s KCB. . 2.2. c p ch ng t TTTT theo quy nh.10.9.Thanh toán t i BV: Không vi ph m PL.

KCB không úng quy nh có xu t trình th BHYT nh ng ch a c h ng chi phí KCB t i c s KCB.TNGT xác nh n không VPPL sau khi ra vi n. . .IVIV. ng. ..KCB úng quy nh ch a c h ng. c h ng ch a y quy n l i BHYT t i c s KCB BHYT do khách quan. KCB n c ngoài. quan. .. KCB. ngoài. KCB ng.T i c s KCB không ký h p ng.Thanh toán tr c ti p chi phí KCB cho ng i có th BHYT 1.Chi phí KCB trong nh ng ngày trình th mu n . không trình th BHYT. Các tr ng h p thanh toán tr c ti p: p: .

c h ng ho c c h ng ch a y quy n . 09/2009/TTLT. .KCB t i c s không h p ng. TT. 30%. 50%. không xu t trình th : thanh toán t i a không v t quá m c quy nh t i Ph l c 2. TTLT s 09/2009/TTLT.Ch a l i BHYT ngay t i c s KCB BHYT vì nh ng lý do khách quan: quan: + Thanh toán theo ph m vi quy n l i theo quy nh (KCB và s d ng DVKT cao úng tuy n). không úng tuy n CMKT có trình th BHYT ch a c h ng chi phí KCB t i c s KCB: TT theo t l 70%.KCB không úng n i KCB ban u.2. n). . DVKT KCB: 70% 50% 30% cao không quá 40 tháng l ng TT. M c thanh toán tr c ti p: .

50%. TNGT ã c công an giao thông xác nh n c thanh nh i không VPPL v giao thông: thông: KCB úng quy nh. 09) . KCB trình th mu n: n: T ng chi phí c t i u tr (bao g m c nh ng ngày không trình th ) x 70%.s ngày i u tr x s ngày không trình th (t i a không v t khung Ph l c 2 TTLT s 09).d. . KCB n c ngoài: ngoài: c thanh toán t i a không v t quá m c chi phí t i Ph l c kèm theo TTLT s 09 /2009/TTLT. e. nh. 70% 50% 30% 30%) : T. 2009/TTLT.

. Thanh toán a tuy n: 1. nh. chuy n tuy n không úng quy nh. chuy n tuy n CMKT.Các tr ng h p thanh toán tr c ti p t i c quan BHXH. khác.Các tr ng h p c thanh toán a tuy n: . h n tái khám úng quy nh c a B Y t . . . . không úng n i KCB ban u.i h c t p.V.C p c u.KCB có trình th BHYT. BHXH. t m trú các a ph ng khác. công tác.

Yêu c u v th i gian thông báo thanh toán a tuy n ngo i t nh: nh: Ch m nh t n ngày 20 ( i v i BHXH t nh) và ngày 30 tháng u quý sau ( i v i BHXH Tp Hà N i và Tp H Chí Minh). .2. Minh).

DVKT theo h ng BV. Tr ng h p v t BHXHVN i u ch nh nh ng su t phí i u ch nh không v t quá m c chi BQ chung theo nhóm c a c n c. . Ph - ng th c thanh toán nh su t - 1. C s KCB không thu thêm ti n c a ng i b nh. Thanh toán: DM thu c. Nguyên t c xác nh và thanh toán: T ng qu nh su t không v t quá t ng qu KCB. Su t phí S c xác nh chung cho t t c b nh vi n cùng tuy n (tuy n huy n).VI. giá vi n phí theo quy nh.

. t i a không quá 20% qu S.Ph n còn l i c c ng thêm vào qu KCB n m sau c a BV. Trích 1 ph n cho TYT xã theo t l qu và theo s th ng ký KCB t i TYT xã.S d ng nh ngu n thu c a n v SN. .S d ng qu S Tr ng h p còn d : .

Tr ng h p qu KCB c a P không Báo cáo BHXH Vi t Nam. : .BHXH t nh th m nh c th TT b sung t i thi u 60%.Ph n thi u h t qu S: .BV gi i trình nguyên nhân. . .

C s KCB ph i có DM DVKT c th c hi n.DM v t t YTTH. . giá ph i c phê duy t. Thanh toán theo phí DV 1. . .Các chí phí trên ã c c s KCB s d ng cho ng i b nh theo ph m vi quy n l i BHYT. C s thanh toán: .VII. DM thu c. hoá ch t: mua s m u th u theo quy nh.

B sung + 5% i v i c s KCB ngo i trú.Tr ng h p không BHXH t nh b sung t qu KCB c a P. .Tr ng h p qu c a P không b/cáo BHXH VN . .2. Tr ng h p v t qu KCB: . + 10% i v i c s KCB n i ngo i trú.

. . .Áp d ng t 01/01/2010.T ng m c thanh toán = Chi phí bình quân 1 t i u tr n i trú. ngo i trú (n m tr c) x s l t KB. T ng m c thanh toán (t tuy n t nh tr lên): i v i b nh nhân a tuy n.CB (trong n m) xk.3.

n t ng m c thanh toán-> Thanh toánng chi phí th c t ã giám nh. .N u chi phí th c t : +L nh toán b + Nh h toán b n t ng m c thanh toán-> Thanh toánng t ng m c thanh toán.

Qu KCB t i P k t d 60% . .VII. .Khi quy t toán v i c quan BHXH. ph n kinh phí không s d ng h t c chuy n vào qu KCB BHYT c a P n m sau.BHXH t nh thông báo ph n qu k t d và ph n kinh phí 60% c s d ng t i P.

Xin chân thành c m n! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful