You are on page 1of 2

6 | Abril del 2007 PUBLICITAT EL PUNT

NO VOLEM QUALSEVOL CULTURA


Enric Muñoz, candidat n. 3
La gent del Bloc compartim la mateixa sen- La Lírica, l’Auditòrium i l’Arxiu. Permuta-
sació d’esterilitat que senten molts veïns i rem l’actual edifici de la Lírica al carrer de
veïnes de Silla, des de fa molts anys, en Sant Roc (que destinarem a Arxiu Munici-
L’ESPORT matèria cultural, perquè si exceptuem la
Setmana de les Lletres Valencianes, l’Esco-
pal) per un nou edifici; al costat construi-
rem un auditòrium.
la Municipal de Teatre i les programacions Nou Centre Escolar-Musical. Al Rajolar
Josep Zaragozà, candidat n. 16 teatrals i les biblioteques, la cosa ha estat (interconnectat amb l’Alteró) construirem
tristíssima. Per exemple, en 8 anys s’ha in- el 6è centre escolar d’ESO, on es faran
Farem que la remodelació del Poliesportiu vertit en llibres una autèntica misèria d’eu- també els estudis elementals de música,
es faça en el menor temps possible, però ros; la revista L’Algudor roman aturada i sense haver de desplaçar-se com ara.
això no ho és tot, perquè cal distribuir per ningú sap com es reactivarà, etc. i a més Instituts Universitaris. Signarem un con-
totes les barriades instal·lacions adequades de la poca qualitat de les exposicions artís- veni amb la Universitat de València perquè
per a fer algun esport menor, com exercicis tiques i la conveniència i la qualitat de mol- a Silla s’instal·le l’Institut Universitari de
de gimàstica, aprofitant alguns punts con- tes activitats dites “culturals”. Possible- Limnologia, per a l’estudi de l’Albufera, i
crets dels parcs. A les noves urbanitza-
ment part de la culpa rau en el fet que ací amb la Federació de Caça-Universitat, per a
cions, s’ha d’obligar a introduir aquestes
de qualsevol cosa en diem cultura, que, se- col·laborar en l’Escola de Formació de
instal·lacions a les zones verdes. I encara
gons els diccionaris, són les coses que sap Caçadors.
hi ha una altra possibilitat, que és de desti- Enric Muñoz
l’home com a fruit d’estudi, de lectures, de
nar els espais de “zones verdes” dels polí-
gons (que normalment s’utilitzen d’aparca- viatges, d’experiències...
ments de camions) a instal·lacions com
futbet, pilota, bàsquet, etc. Quines coses tenim pensades al Bloc per a
Els esports més necessitats d’atenció són, la cultura de Silla? En primer lloc, i si hem
sense cap dubte, els que podríem conside- de formar part de cap pacte de govern, exi-
rar com a autòctons: la pilota valenciana en girem dirigir la regidoria de Cultura, que
les diferents modalitats, i la vela llatina i el portaria jo, per cert. A continuació ens po-
piragüisme per la proximitat de l’Albufera. saríem a recuperar el temps perdut, cridant
Nosaltres intentarem que aquests esports a la feina les persones que de sempre s’han
es popularitzen al màxim, reintroduint la pi- interessat per la cultura (i no sols per la
lota en alguns carrers, com es feia abans, i cultureta), que actualment estan desaparta-
fent un trinquet que recupere la memòria des, reorganitzant el patronat Artur Simó,
dels trinquets tradicionals. Pel que fa als programant activitats que responguen als
esports albuferencs, la remodelació del interessos de la gent més inquieta intel·lec-
Port de Silla, que hem aconseguit que sub- tualment, promocionant activitats que es-
vencione la Diputació, ha de servir per a pavilen i interessen, etc. i tirant endavant
completar les instal·lacions respectives de aquest resum de projectes:
la vela llatina i del piragüisme, dotant el Antic col·legi de les Monges. En aquest
port de les instal·lacions necessàries.
edifici i l’espai contigu, proposem fer la
Per descomptat que hem de cuidar-nos
gran Biblioteca que Silla necessita (en lloc
dels esportistes d’elit, com les atletes
de 3 de menors, com ara) i un seguit d’au-
Chueca, futbolistes, basquetistes, etc. Però
les i salonets per a activitats culturals, ex-
sense oblidar que l’esport ha de ser per a
tots i que cal potenciar que la gent practi- posicions, etc. El pati interior seria ideal
que l’esport per motius de salut, més que per a fer concerts d’estiu.
de competitivitat. Conservatori. L’espai que actualment ocu-
pa el taller municipal i la biblioteca serà
destinat a l’ampliació de les instal·lacions
del conservatori. Col·legi de les Monges

EL PARC NATURAL: UNA CREU O UN BENEFICI?


Vicent Sánchez, Candidat núm. 6 - Estudiant de Biologia
La figura de protecció legal que representa rres. Per què? Perquè són ells que mante-
un Parc Natural com el de l’Albufera, és nen el nostre Parc de la seua pròpia butxa-
imprescindible per tal de conservar el nos- ca. I açò no és just perquè el Parc és de
tre patrimoni natural, és a dir, el conjunt tots, i tampoc és just perquè els agricul-
d’éssers vius i d’àrees naturals que confi- tors estan traient un rendiment econòmic
guren ecosistemes únics i amb un gran va- molt baix a causa de les lleis voraces del
lor biològic. Però no només això, el Parc mercat i reben, a més, unes subvencions
Natural també és garantia de conservació que fan riure. Per això, al BLOC hem entès
de la cultura valenciana i de les nostres tra- que perquè el llaurador aprecie el Parc Na-
dicions. Si no, on farien les lligues de Vela tural, hem d’exigir més i millors subven-
Llatina si els avantpassats hagueren aterrat cions europees: no només al conreu, sinó
l’Albufera? D’on haguérem tret les anguiles al treball de manteniment ambiental.
per a l’All-i-Pebre? On s’haguera inspirat Però no ens quedarem ací: per què no
Blasco Ibàñez per a escriure les seues traure´n altres profits, del Parc Natural?
obres?. Per exemple, fer de Silla una ciutat capda-
Per totes estes raons, el Parc Natural no vantera en turisme medioambiental amb
hauria de ser una font de tensió social, un centre de visitants, aprofitant la bona
però la veritat és que per a determinats comunicació i la localització a les vores del
sectors socials és una autèntica creu, per llac, i sempre en respecte amb l’entorn na-
exemple, per als llauradors que hi tenen te- Vicenç Sánchez tural.
EL PUNT PUBLICITAT Abril del 2007 |7

LA TERCERA EDAT
Josep Pitarch, candidat a alcalde
Arribar a l’edat de jubilar-se és una sort que
cal saber aprofitar. Com que jo enguany faig
65 anys (l’endemà del dia de les eleccions) no
resultarà estrany que faça alguna reflexió al
respecte d’això i diré, sincerament, el que
pense: fer-se major (fer-se vell) no és cap
mala cosa, sinó, senzillament, començar un
altre període de la vida que, segons com es
mire i a què el dediquem, podrà ser, fins i tot,
més bell i profitós que les anteriors etapes. Ja
sé que la joventut ens crida molt l’atenció i
que veure pel carrer els joves i les jovenetes Josep Lluís Melero
d’ara ens dóna un poc d’enveja, però el que
hem de pensar és que arribats en aquest punt
de la vida encara ens queden moltes coses a PENSAR LA
fer i que, ara, tenim més temps per a fer-les,
més experiència i més tranquil·litat. CIUTAT
Des de l’Ajuntament s’ha de seguir potenciant Josep Lluís Melero, candidat n. 2
tot tipus d’activitats destinades a la Llar dels
Jubilats, i ho farem. Volem destinar l’espai El Bloc de Silla té un model de poble clar que
que actualment ocupa la Biblioteca a noves guiarà les nostres polítiques els propers anys.
dependències per als jubilats, continuar ofe- Pensem que el més fonamental és l’optimitza-
ció dels recursos que tenim com a poble, que
rint fisioterapeutes i psicòlegs, ajudant a or- no són pocs: un parc natural, excel·lents co-
ganitzar viatges, etc. Però això no és tot, per- municacions, proximitat a una ciutat d’un milió
què volem encetar un projecte invers: que els Pitarch, dirigint la paraula als jubilats d’habitants, un sector industrial divers i conso-
jubilats donen, en lloc de rebre únicament. I, lidat, un comerç local actiu, bones institucions
què han de donar? fer coses que no sap fer la gent jove i es per- ses: de pastisseria, de brodats, puntilles i ran- educatives, i una ciutadania activa i compro-
dran. La nostra aposta va en el sentit que da, de punt de calça, de cuina tradicional... mesa amb el futur del poble. Des del Bloc vo-
Pensem que els jubilats tenen un gran tresor: els jubilats i jubilades organitzen cursos Quina llàstima que no ho aprofitem! lem aprofitar les excel·lents comunicacions
l’experiència! Mols jubilats i jubilades saben orientats als joves de les més diverses co- que tenim per a convertir Silla en una ciutat de
servicis que siga el referent dels pobles que
ens envolten. Nosaltres ho tenim clar, un alcal-
de treballador i accesible, un govern per a tots,
comptes clars i un desenvolupament creador

ELS I LES JOVES RECLAMEM OPORTUNITATS de riquesa i sostenible. Aquestes són les nos-
tres ambicions, que no somnis, perquè al Bloc
no somiem, treballem dia a dia per fer realitat
el que diem.
Laia Perales, Candidata n. 5 – BLOC JOVE Horts solars, grans instal·lacions per a obtenir
energia solar, utilitzant les basses de contenció
d’aigües pluvials.
Edificis de titularitat municipal de lloguer per
a empreses i microempreses. Remodelació
de l’edifici de l’Ajuntament i annexos.
Una nova caserna per a la policia, per a
dipòsit de vehicles i per a taller municipal.
Centre Multifuncional i cinema King. S’ha
d’acabar el Multifuncional, enguany! I conti-
nuar amb el tema del cine King.
Molí de les Xiques. S’ha de buscar un empre-
sari que convertisca aquest edifici en un gran
centre d’hostaleria.
Centre d’especialitats sanitàries al nou barri
de l’Alteró, que ens estalvie viatges a Montoli-
vet i on també es faça medicina primària.
Aparcaments. Destinarem el subsòl de places,
carrers i parcs a aparcaments.
Soterrament de les vies de la Renfe des de
Silla a València, perquè desaparega la barrera
d’incomunicació actual i en el seu lloc aparega
una gran avinguda.
Desaparició de l’estació de contenidors de
RENFE.
El tramvia de l’Horta Sud ens ha de comuni-
car amb Picassent i la línia 5 del metro, i amb
Albal per Beniparrell. Farem que el metro rode
per Silla.
Silla, ciutat de comerç de la subcomarca. La
situació geogràfica de Silla i les millores en els
aparcaments i comunicacions que proposem,
han de fer de Silla una autèntica capital.
Parc de les Eres. Finalment, volem deixar ben
clar que el Parc de les Eres s’ha de convertir,
Els joves busquem l’emancipació, per poder tin- Finalment, el Consell Local de la Joventut ha de quan disposem de tot ell, en una de les zones
dre responsabilitats, per poder deixar de ser una lització dels serveis públics, en l’adquisició de més verdes i més ben dotades del poble en
tindre garantia plena d’autonomia, gestant i par-
càrrega per als pares (i, per descomptat, perquè béns materials... instal·lacions lúdiques, socials, etc.
ticipant la part dels pressuposts municipals que
els pares deixen de ser una càrrega per a nosal- En aquest sentit, creiem que és necessari que els atenyen. L’Ajuntament ha de prestar-se a
tres!!!) i per això el que demanem té molt a vore l’oficina d’informació a la joventut dispose de col·laborar, desinteressadament i objectivament,
amb el treball, amb l’habitatge i amb l’educació; més gent qualificada perquè puga atendre qual- i ha de renunciar a considerar-nos elements ma-
evidentment ens preocupa la salut i l’esport i sevol tipus de demanda, des d’aspectes locals a nipulables.
exigim tindre un accés a la informació. Per això la manera d’accedir a programes europeus, les
volem que es cree una borsa de treball d’ocupa- possibilitats de fer estudis i viatges a l’estranger. Si voleu contactar amb nosaltres i veure les notes de
ció temporal, on els joves puguem recórrer a Estem convençuts que cal fer un bon Casal Jove premsa on recollim les opinions del Bloc de Silla respecte
buscar alguna ocupació compatible amb els es- i que el lloc més idoni és l’àrea del Multifuncio- a diversos temes que afecten el nostre poble i la vida políti-
ca en general podeu fer-ho a:
tudis. Necessitem que es construïsquen habitat- nal i l’Escola Taller. Així mateix, volem que l’A- blocdesilla@gmail.com
ges per a joves i que s’arbitren ajuts perquè els juntament recolze els joves emprenedors i els http://www.blocdesilla.blogspot.com/
joves, per poder obtindre descomptes en la uti- ajudi perquè puguen inicar els seus projectes. http://www.bloc.ws/index.php/bloc/local/inici/silla/