You are on page 1of 2

5HOL[NYV[LZ\JJLZ]HU+LOLSHHZOLPKKLYKPUNLUWYLZLU[LLY[[OLH[LYNLaLSZJOHW(MZSHN

,PUKOV]LUOHHYUPL\^Z[LWYVK\J[PL)VRRLU]L[+L]VVYZ[LSSPUNZWLLS[VW:[YPQWOL[V\KL
7OPSPWZILKYPQ]LU[LYYLPUPU,PUKOV]LU

6SPLIVSSLUIHRRLUaP[KLMHTPSPL=HUKLY4LPKLPUOL[ISVLKAL^VYKLUPUOL[]L[NLIVYLULUaLNHHULY
PUKVVK4HHYKLIYVLYZ9VUU`LU9PJHYKVNHHUOL[HUKLYZKVLU/L[NHH[UPL[VTKLRSHU[]HU]HUKHHN
THHY KL RSHU[ ]HU TVYNLU +L [^LL ZJOHRLSLU KL IL]HSSPNL L_KHUZLYLZ 7H[YPJPH PU ]VVY KL ]LYRVVW
.YVV[PUK\Z[YPLLS+PYRKPLIPQ[VL]HSVWO\UWHKRVT[ÄUHUJPLY[4PZZJOPLU[LTVVPVT^HHY[LaPQU

0ULLUHIZ\YKLK\PRLSPUNWYVILYLUHSSLU[LV]LYSL]LUPUKLIP[[LYOHYKL^LYLSK]HUOL[NYV[LNLSK,LUIPQ
aVUKLYLSVJH[PL]VVYZ[LSSPUNTL[LLUZJOLYWL[LRZ[]HU9VNPLY:JOPWWLYZKLYH\^OLPK]HUOL[LJO[LSL]LU
LULLUTLUNLSPUN]HUOHYKL[LJOUVLULLUOVNLZVWYHHU

*VUJLW[LUYLNPL!.LYYPL-PLYZ;LRZ[!9VNPLY:JOPWWLYZ9LNPLLUZWLSJVHJOPUN!@]VUUL]HU)L\RLYPUN
+YHTH[\YNPL!4HY[PUL4HU[LU:WLS!.LYYP[+YHN[4HY[PQU*YPUZ9VNPLY:JOPWWLYZ*OHYSV[[LKL4VLS
AHUN!1HUULRL+HHSKLYVW=VYTNL]PUN!,SPHU:TP[Z3PJO[VU[^LYW!([L1HU]HU2HTWLU(K]PLaLU!
4HY[PQU)V\^THUAHRLSPQRLSLPKPUN!;VU+YPLZZLU7YVK\J[PLSLPKPUN!,]LSPLU/L\Z7\ISPJP[LP[!+HUPLSSL
;OVTHZ-V[VNYHÄL!7H\S)LLRO\PZ6U[^LYWW\ISPJP[LP[!+L6U[^LYWJVUJ\YYLU[4L[KHURHHU!4PLRL
-PLYZ+1)YPHU5PJVSL*VTT\UPJLLY[;OLH[LYMLZ[P]HS)V\SL]HYKºZ/LY[VNLUIVZJO7SHaH-\[\YH
:JOLYWVU[^LYW:[PJO[PUN;Y\KV

4LKL TVNLSPQR NLTHHR[ KVVY! .LTLLU[L ,PUKOV]LU 7YV]PUJPL 5VVYK)YHIHU[ -VUKZ 7VKP\TR\UZ[LU
3PYH-VUKZ)22*7YPUZ)LYUOHYK*\S[\\YMVUKZ

4HHR\^H]VUKQL\P[JVTWSLL[KVVY]VVYKL]VVYZ[LSSPUN[LL[LUPUOL[UPL\^LYLZ[H\YHU[]HUVU[^LYWLY
7PL[/LPU,LR4L[\P[aPJO[VWKL^LYRWSHH[ZNLUPL[\]HULLUKYHURQLLULLUNLaVUKLTHHS[PQK!
KL)VRRLU]L[ZJOV[LS=LY]VSNLUZ^HUKLS[\PU]PQMTPU\[LUUHHYKLSVJH[PL]HUKL]VVYZ[LSSPUN

+VUKLYKHNKLJLTILY[Y`V\[ 7YPQZYLN\SPLY!Ác7YPQZ[Y`V\[!Á
=YPQKHNKLJLTILY[Y`V\[ )VRRLU]L[HYYHUNLTLU["THHS[PQKKYHURQLLU
AH[LYKHNKLJLTILYWYLTPuYL ]VVYZ[LSSPUNÁ
AVUKHN KLJLTILY
+VUKLYKHNKLJLTILY 2HHY[LU!7SHaH-\[\YH[LS VM
=YPQKHNKLJLTILY ^^^WSHaHM\[\YHUS
AVUKHNKLJLTILY
4HHUKHNKLJLTILY )VRRLU]L[ZWLLS[VW:[YPQW;PUOL[;()NLIV\^
+PUZKHNKLJLTILY A^HHUZ[YHH[7PL[/LPU,LRPZNL]LZ[PNKVW
>VLUZKHN KLJLTILY :[YPQW9PUNLIV\^92A^HHUZ[YHH[H
+VUKLYKHNKLJLTILY =VVYTLLYPUMV!^^^HMZSHNLPUKOV]LUUS
(HU]HUNZ[LLKZVT\\Y HYYHUNLTLU[PUV]LYSLN
VWaVUKHNKLJLTILYVT\\Y VWKLaLKHNLUNLLUHYYHUNLTLU[ILZJOPRIHHY