You are on page 1of 9

ÑOAØN THANH NIEÂN COÄNG SAÛN HOÀ CHÍ MINH

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHXH & NV


ÑOAØN KHOA LÒCH SÖÛ
CHI ÑOAØN LÖU TRÖÕ HOÏC & QUAÛN TRÒ VAÊN PHOØNG 05

Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 20 thaùng 10 naêm 1007

CHÖÔNG TRÌNH ÑAÏI HOÄI CHI ÑOAØN


LÖU TRÖÕ 05 NHIEÄM KÌ 2006-2007

1. OÅn ñònh toå chöùc, sinh hoaït ñaàu giôø, ñoùn ñaïi bieåu.
2. Nghi thöùc khai maïc Ñaïi hoäi
3. Tuyeân boá lyù do – giôùi thieäu Ñaïi bieåu
4. Giôùi thieäu chuû tòch Ñoaøn, ñoaøn thö kyù Ñaïi hoäi
5. Ñoaøn chuû tòch vaø thö kyù leân baøn laøm vieäc
6. Ñoaøn chuû tòch thoâng qua chöông trình laøm vieäc cuûa Ñaïi
hoäi.
7. Baùo caùo chung, phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa kyø tôùi.
8. Thaûo luaän vaên kieän vaø bieåu quyeát caùc chæ tieâu.
9. Ban baàu cöû laøm vieäc.
Thoâng qua theå leä baàu cöû
Tieán haønh baàu BCH môùi
10.Phaùt bieåu chæ ñaïo cuûa BCH Ñoaøn khoa
11.BCH môùi ra maét
12.Beá maïc

ÑOAØN THANH NIEÂN COÄNG SAÛN HOÀ CHÍ MINH


TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHXH & NV
ÑOAØN KHOA LÒCH SÖÛ
CHI ÑOAØN LÖU TRÖÕ HOÏC & QUAÛN TRÒ VAÊN PHOØNG 05
Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 20 thaùng 10 naêm 1007

BAÙO CAÙO TOÅNG KEÁT HOAÏT


ÑOÄNG NAÊM HOÏC 2006-2007
CHI ÑOAØN LÖU TRÖÕ & QUAÛN TRÒ VAÊN
PHOØNG 05
ÑAÙNH GIAÙ CHUNG
Trong naêm hoïc 2006-2007 vöøa qua chi ñoaøn Löu Tröõ &
Quaûn Trò Vaên Phoøng 05 döôùi söï chæ ñaïo cuûa Ban chaáp haønh
Ñoaøn khoa Lòch Söû ñaõ ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng coâng taùc
Ñoaøn vaø phong traøo sinh vieân, döôùi söï quan taâm chæ ñaïo chæ
ñaïo taän tình cuûa ñoaøn khoa, ñoaøn caáp treân vaø ñaëc bieät vôùi
söï naêng ñoäng nhieät tình tham gia cuûa caùc thaønh vieân trong
Chi Ñoaøn. Chính vì vaäy maø trong naêm hoïc vöøa qua Chi Ñoaøn
Löu tröõ 05 ñaõ hoaøn thaønh toát nhieäm vuï cuûa mình vôùi caùc
thaønh tích ñaït ñöôïc nhö sau:
NHÖÕNG KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC
I/ Coâng taùc giaùo duïc:
1 . Giaùo duïc chính trò tö töôûng:
Caùc thaønh vieân trong Chi ñaøon ñaõ hoaøn thaønh toát caùc
khoaù hoïc chình trò ñaàu naêm do nhaø tröôøng toå chöùc. Tham gia
cuoäc thi tìm hieåu 75 naêm thaønh laäp Ñoaøn do Ñoaøn khoa toå
chöùc, qua cuoäc thigiuùp ñoaøn vieân hieåu roõ hôn veà truyeàn
thoáng veû vang cuûa ñoaøn.
Nhieàu thaønh vieân trong chi ñoaøn ñaõ tham gia cuoäc thi
tuyeån Oâlimpic Mac-Leânin do Ñoaøn tröôøng toå chöùc.
2. Giaùo duïc ñaïo ñöùc, loái soáng:
Phaùt ñoäng muøa thi nghieâm tuùc, khoâng coù Ñoaøn vieân
naøo vi phaïm quy cheá thi, caùc ñoaøn vieân ñaõ tham gia vieát baøi
choáng tieâu cöïc trong thi cöû theo söï chæ daãn cuûa Ñoaøn khoa.
Vôùi tinh thaàn töông thaân töông aùi chi ñoaøn ñaõ vaän ñoäng
caùc caùc ñoaøn vieân sinh vieân tham gia uûng hoä ñoàng baøo bò
aûnh höôûng trong nhöõng côn baõo xaûy ra naêm qua vôùi soá tieàn
150000 ñoàng.
Tham gia phaùt ñoäng mua veù soá uûng hoä “Vì Tröôøng Sa
thaân yeâu”
Trong chieán dòch Bình Phöôùc vôùi tinh thaàn “töông thaân
töông aùi” chi ñoaøn ñaõ trao 2000.000 ñoàng hoïc boång cho nhöõng
hoïc sinh ngheøo vöôït khoù taïi xaõ Bom Bo tænh Bình Phöôùc.
3. Giaùo duïc truyeàn thoáng:
Chi ñoaøn ñaõ taäp hôïp ñoäi thi tham gia cuoäc thi Chaân
dung ngöôøi Thaày do Ñoaøn khoa toå chöùc haøng naêm.
Chi ñoaøn ñaõ tích cöïc tham gia phong traøo hoäi thao cuûa
tröôøng vôùi caùc moân boùng ñaù, boùng chuyeàn côø vua, côø
töôùng…
Chi ñoaøn ñaõ phaùt ñoäng caùc thaønh vieân tham gia ñi
vieáng nghóa trang Lieät só thaønh phoá Hoà Chí Minh nhaân dòp
22/12. Beân caïnh ñoù chi ñoaøn höôûng öùng ñaày ñuû caùc phong
traøo do Ñoaøn khoa vaø Ñoaøn tröôøng phaùt ñoäng.

4. Giaùo duïc phaùp luaät:


Vaän ñoäng ñoaøn vieân thöïc hieän toát quy cheá cuûa nhaø
tröôøng khoâng vi phaïm luaät giao thoâng ñöôøng boä, giöõ gìn veä
sinh coâng coäng.
Chi ñoaøn ñaõ cöû 2 ñoäi (7 ñoàng chí)Tham gia cuoäc thi “Sinh
vieân vôùi an toaøn giao thoâng” do khoa Xaõ hoäi hoïc toå chöùc.
II/ CAÙC CHÖÔNG TRÌNH HAØNH ÑOÄNG
1. Phong traøo hoïc taäp vaø nghieân cöùu khoa hoïc:
Chi Ñoaøn coù 5 ñoàng chí tham gia nghieân cöùu ñeà taøi caáp
tröôøng vaø ñaõ ñöôïc söï hoã trôï veà kinh phí tieán haønh.
Toå chöùc caùc nhoùm hoïc taäp vaø oân thi vaøo caùc kyø thi
giuùp cho caùc thaønh vieân trao ñoåi kinh nghieäm trong hoïc
taäp vaø thi cöû. Phaùt ñoäng cuoäc thi kieán thöùc vaø thaønh
laäp caâu laïc boä hoïc taäp, thaûo luaän.
2. Caùc hoaït ñoäng naâng cao ñôøi soáng vaên hoaù tinh
tinh thaàn cho sinh vieân
Höôûng öùng tham gia hoaït ñoäng truyeàn thoáng ñoùn taân
sinh vieân haøng naêm do Ban chuû nhieäm khoa toå chöùc, giuùp
caùc taân sinh vieân böùôc ñaàu coù nhöõng nhaän thöùc veà tröôøng,
veà khoa…
Trong dòp ñaàu naêm hoïc chi ñoaøn ñaõ toå chöùc chuyeán
tham quan du lòch ñi Vuõng Taøu cho toaøn theå caùc ñoaøn vieân
trong lôùp, nhaèm taïo ra cuoäc chôi vui veû vaø boå ích, taïo tinh
thaàn thoaûi maùi cho caùc ñoaøn vieân.
Trong caùc ngaøy phuï nöõ Vieät Nam 20-10, vaø Quoác teá phuï
nöõ 8/3, chi Ñoaøn ñaõ toå chöùc caùc chöông trình vaên ngheä vui
chôi giaûi trí trao quaø cho caùc nöõ sinh vieân, ñaây laø nhöõng hoaït
ñoäng coù yù nghóa thieát thöïc trong vieäc taïo hoaït ñoäng soâi noåi
cho chi ñoaøn.
Tham gia chöông trình vaên ngheä chaøo nöøng ngaøy nhaø
giaùo Vieät Nam20/11, taëng hoa cho caùc thaày coâ
Tieán haønh chuïp hình vaø laøm Lòch cho chi ñoaøn nhaân dòp
Teát Nguyeân Ñaùn.
Ñaëc bieät nhaân ngaøy kyû nieäm 30 naêm ngaøy thaønh laäp
Khoa Lòch söû, chi ñoaøn döôùi söï chæ ñaïo cuûa Khoa ñaõ tham gia
caùc chöông trình hoaït ñoäng trong ngaøy leã: Bieåu dieãn Vaên
ngheä. Toå chöùc chöông trình Aåm thöïc, cöû caùc ñoàng chí ñi tieáp
taân. Trong ngaøy leã ñaõ coù söï tham gia cuûa ñong ñaûo caùc
thaønh vieân trong chi ñoaøn.
Chi Ñoaøn ñaõ giôùi thieäu caùc ñoaøn vieân öu tuù ñi tham gia
hoïc lôùp Nhaän thöùc Ñaûng, vaø caùc ñoàng chí trong nhoùm trung
kieân ñaõ tham gia sinh hoaït vaø hoaøn thaønh caùc chuyeân ñeà tìm
hieåu veà chuû tòch Hoà Chí Minh, Ñaát nöôùc Vieät Nam
3. Tuoåi treû xung kích vì coäng ñoàng:
Tham gia phuïc vuï vaø vaän ñoäng caùc ñoaøn vieân höôûng
öùng chöông trình hieán maùu nhaân ñaïo do trung taâm coâng
taùc xaõ hoäi toå chöùc
Trong cuoái naêm hoïc vöøa qua chi ñoaøn ñaõ phaùt ñoäng
nhieàu ñoàng chí tham gia caùc chöông trình Tieáp söùc muøa
thi: 15 ñoàng chí
Muøa heø xanh 5 ñoàng chí
Xuaân tình nguyeän: 8 ñoàng chí
Nhieàu ñoaøn vieân ñaõ tham gia phong traøo gaây quyõ Ñoàng
haønh” Moãi böôùc chaân moät taám loøng”
Toå chöùc quyeân goùp thu giaáy baùo vuïn do ñoäi coâng taùc
xaõ hoäi toå chöùc nhaèm giuùp hoïc sinh ngheøo
Ñaëc bieät Chi ñoaøn ñaõ duy trì hoaït ñoäng truyeàn thoáng ñi
thaêm laøng thieáu nhi Hoaø Bình – Töø Duõ.
4. Thöïc hieän coâng trình thanh nieân
Chi Ñoaøn ñaõ thöïc hieän toát coâng trình thanh nieân nhaân
dòp höôûng öùng thaùng thanh nieân” Giao Löu Vaø Trao Hoïc Boång
Cho Hoïc Sinh Ngheøo Hoïc Gioûi Ôû Xaõ Bom Bo Huyeän Buø Ñaêng
Tænh Bình Phöôùc”
Chöông trình ñöôïc thöïc hieän döôùi söï chæ ñaïo cuûa ñoøan
khoa do ñoàng chí Döông Troïng Phuùc vaø ñoàng chí Lieân tröïc tieáp
chæ huy. Vaø döôùi söï taùc ñoäng cuûa tænh ñoaøn Bình Phöôùc.
Chieán dòch ñöôïc thöïc hieän keáùt hôïp vôùi chi ñoaøn Löu tröõ
06, ñaõ thu huùt 50 ñoaøn vieân tham gia.
Chöông trình cuï theå cuûa coâng trình thanh nieân naøy goàm
coù:
Giao löu vôùi Trung ñoaøn Quaân ñoäi E719 taïi xaõ Bom Bo
huyeän Buø Ñaêng tænh Bình phöôùc.
Giao löu vôùi Ñoaøn cô sôû xaõ Bom Bo vaø cuøng trao ñoåi hoïc
hoûi kinh nghieäm, nghe giaø laøng ôû Bom Bo keå chuyeän veà lòch
söû Soùc Bom Bo.
Trao quaø vaø 10 xuaát hoïc boång, moãi xuaát trò giaù 200.000
ñoàng cho 10 hoïc sinh ngheøo vöôït khoù hoïc gioûi taïi xaõ Bom Bo
huyeän Buø Ñaêng tænh Bình phöôùc.
Treân ñaây laø laø nhöõng chöông trình hoaït ñoäng cuûa Chi
Ñoaøn Löu Tröõ 05 trong naêm hoïc 2006-2007, ñeå trong naêm hoïc
tôùi chi ñoaøn coù nhöõng hoaït hoaït ñoäng maïnh meõ vaø roäng
lôùn hôn mong raèng seõ ñöôïc söï taïo ñieàu kieän vaø giuùp ñôõ, söï
chæ ñaïo saùt xao cuûa ban chaùp haønh Ñoaøn khoa.
TM. BCH CHI ÑOAØN LÖUTRÖÕ 05

PHÖÔNG HÖÔÙNG HOAÏT ÑOÄNG


I. Tình hình chung:
Döôùi söï chæ ñaïo cuûa Ñoaøn khoa, trong naêm hoïc vöa qua chi
ñoaøn Löu Tröõ 05 ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû nhaát ñònh,
ñoù laø neàn taûng cô sôû cho nhöõng hoaït ñoäng trong kì tôùi
cuûa Chi ñoaøn. Qua quaù trình hoaït ñoäng Chi ñoaøn coù nhöõng
maët khoù khaên vaø thuaän lôïi nhö sau:
1. Thuaän lôïi:
Toaøn theå ñoaøn vieân trong Chi ñoaøn khaù tích cöïc vaø nhieät
tình trong vieäc tham gia caùc hoaït ñoïng ñoaøn, hoäi.
Tinh thaàn ñoaøn keát noäi boä trong Chi ñoaøn ñaõ ñöôïc cuûng
coá, ñaây laø ñieàu kieän heát söùc thuaän lôïi cho vieäc trieån khai
caùc hoaït ñoäng cuûa chi ñoaøn.
2. khoù khaên:
Trong caùc kì hoïc tôùi Chi ñoaøn böôùc vaøo hoïc chuyeân ngaønh
chính thöùc, vaán ñeà hoïc taäp trôû neân khoù khaên hôn vì vaäy
phong traøo hoaït ñoäng cuûa Chi Ñoaøn yeâu caàu seõ phaûi coù
söï ñieàu chænh hôïp lyù vaø ñuùng ñaén trong quaù trình ñeà ra
caùc keá hoaïch.
II. Muïc tieâu hoaït ñoäng:
Trieån khai kòp thôøi vaø coù hieäu quaû caùc chöông trình hoaït
ñoäng do Ñoaøn khoa phaùt ñoäng. Beân caïnh ñoù thöïc hieän
caùc coâng trình Thanh nieân, caùc phong traøo hoaït ñoäng do Chi
Ñoaøn töï ñöùng ra toå chöùc döôùi söï chæ ñaïo cuûa Ñoaøn caáp
treân.
Xaây döïng chi ñoaøn vöõng maïnh, taäp theå ñoaøn keát nhaèm
phaùt huy hieäu quaû cao nhaát trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa
Chi ñoaøn.
III. NOÄI DUNG CUÏ THEÅ:
1. Coâng taùc giaùo duïc chính trò – tö töôûng – truyeàn thoáng:
• Muïc tieâu:
Thoâng qua caùc hình thöùc hoaït ñoïng thöïc tieãn naâng cao lyù
luaän, giaùo duïc chuû nghóa coäng saûn cho Ñoaøn vieân – sinh
vieân.
Giaùo duïc cho ñoäi nguõ ñoaøn vieân thanh nieân veà lyù töôûng
cao caû cuûa ÑTN CS HCM. Vaø naâng cao hieäu quaû giaùo duïc
veà phaåm chaát chính trò tö töôûng.
• Nguyeân taéc cuûa coâng taùc giaùo duïc:
Gaén quaù trình giaùo duïc vôùi nhu caàu vaø lôïi ích thieát thöïc
cuûa ñoaøn vieân trong caùc chöông trình hoaït ñoäng.
Phaùt huy yù thöùc töï reøn luyeän cuûa Ñoaøn vieân trong chi
ñoaøn sao cho phuø hôïp vôùi phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa chi
ñoaøn.
• Noäi dung :
Tích cöïc ñoåi môùi vaø naâng cao hieäu quaû trong coâng taùc
giaùo duïc chính trò tö töôûng, nhaát laø chuû nghóa Maùc-Leânin
vaø tö töôûng Hoà Chí Minh.
Tieáp tuïc trieån khai hoïc taäp lyù luaän chính trò cho ñoaøn vieân
– sinh vieân vôùi caùc hình thöùc ña daïng.
Toå chöùc caùc ngaøy leã lôùn: Ngaøy thaønh laäp ñoaøn 26/3,
ngaøy hoäi sinh vieân 9/1…
Tham gia caùc hoaït ñoäng truyeàn thoáng cuûa tröông: hoäi thao
sinh vieân, …..
2. Hoaït ñoäng phong traøo:
a. Vaên ngheä theå thao:
Tích cöïc tham gia caùc phong traøo theå duïc theå thao , vaên
ngheä do Ñoaøn khoa vaø Ñoaøn tröôøng toå chöùc.
Chi ñoaøn tích cöïc ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng theå thao vaên
ngheä ñeå naâng cao nhu caàu giaûi trí, taêng cöôøng haotj ñoïng
giao löu ñoaøn keát.
b. Veà hoïc taäp:
Ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng hoïc taäp- nghieân cöùu khoa hoïc
naâng cao trình ñoï kieám thöùc cho ñoaøn vieân sinh vieân tong
chi ñoaøn.

3. Coâng taùc xaây döïng ñoaøn


Xaây döïng Ñoaøn vöng maïnh veà chình trò vaø tö töôûng.
Xaây döïng ñoaøn vöõng maïnh veà toå chöùc, coù tính oån ñònh
cao vaø hieäu quaû trong hoaït ñoäng.
- Ñoái vôùi caùn boä ñoaøn: Thöôøng xuyeân hoïp BCh Ñoaøn ñeå
ruùt ra nhöõng kinh nghieäm vaø ñöa ra phöông phaùp hoaït
ñoäng ñuùng ñaén.
- Tham gia xaây döïng Ñaûng: Phaán ñaáu trong moãi nhieäm kyø
coù tö 10 ñoàng chí ñi tham gia hoïc lôùp nhaän thöùc Ñaûng.

IV. CHÆ TIEÂU:


Phaán ñaáu 100% ñoaøn vieân thöïc hieän chöông trình reøn
luyeän ñoaøn vieân, phaán ñaáu 60% loaïi khaù trôû leân.
Giôùi thieäu 10 ñoaøn vieân öu tuù ñi hoïc ñoái töôïng Ñaûng.
- Chæ tieâu hoïc taäp 50% ñoaøn vieân ñaït loaïi khaù trôû leân.
Treân ñaây laø baûn phöông höôùng hoaït ñoäng ñoaøn vaø coâng
taùc hoäi cuûa Chi Ñoaøn Lö u Tröõ & QTVP 05 trong nhieäm kì
2007-2008. Raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp cuûa toaøn theå ñaïi
bieåu tham gia Ñaïi hoäi.
Xin chaân thaønh caùm ôn!
TM BCH CHI ÑOAØN

I. NHÖÕNG KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC:


1. Hoïc taäp:
Keát quaû ñaït ñöôïc trong naêm 2006-2007 nhö sau:
Loaïi gioûi:
Loaïi khaù:
Trung bình khaù:
Yeáu keùm: khoâng coù
Hoïc boång: 7 sinh vieân ( ñaït tyû leä 10%)
* Nhöõng vaán ñeà coøn toàn taïi:
Vaãn coøn tình traïng thi laïi vaø hoïc laïi ôû moät soá sinh vieân.
Tinh thaàn hoïc taäp phaùt bieåu xaây döïng baøi, hoïc baøi cuõ chöa
cao, chöa ñaït yeâu caàu.
2. Keát quaû reøn luyeän:
Loai xuaát saéc:
Loaïi gioûi:
Loaïi khaù:
Trung bình khaù:
Loaïi trung bình:
Yeáu keùm: khoâng coù
⇒ Söï, tham gia hoaït ñoäng chöa ñoàng ñeàu.
II. CAÙC HOAÏT ÑOÏNG CUÏ THEÅ TRONG NAÊM HOÏC 2006-
2007:
A. HOÏC KÌ 1:
1. Tham Gia Cuoäc Thi Chaân Dung Ngöôøi Thaày:
Leâ Xuaân Thöông – Traàn Thò Thu Thuûy – Nguyeãn Thò Leä Thuûy
2. Cuoäc Thi Sinh vieân vôùi An Toaøn Giao Thoâng:
Leâ Xuaân Thöông –Nguyeãn Thò Leä Thuûy- Phan Vaên Huøng – Leâ
Vaên Quang – Cao Sôn Lieän.
3. Chöông trình Vieáng Nghóa trang Lieât Só TP HCM: 17/12/2006:
Nguyeãn Vaên Thoûa – Nguyeãn Thò Vy – Traàn Thò TAÂm Linh –
Nguyeãn Thò Thanh Huyeàn- Nguyeãn Thò Haïnh;
4. Sinh vieân 3 toát:
Nguyeãn Vaên Thoûa – Nguyeãn Thò Hueâ – Nguyeãn Thò Haø;
5. Giaáy khen caáp khoa-Caáp tröôøng(hoaït ñoäng Ñoaøn theå)
Cao Sôn Lieän – Trònh Xuaân Vaên – Nguyeãn Vaên Phöôùc- Traàn Vuõ
Thaønh- Nguyeãn Thò Vy- Nguyeãn Thò Lan;
6. Tham gia chieán dòch xuaân tình nguyeän:
Tröông Thò Haèng – Leâ THò Phöông- Ñaäu Minh Nguyeät – Nguyeãn
Thò Taâm;
7. Tham Gia Hoäi Thao:
Nguyeãn Vaên Thoûa – Phan Vaên Huøng- Nguyeãn Troïng Bieån- Traàn
Ñình Hoaøng – Leâ Vaên Quang – Ñoã Haûi Ñaêng – Phan Thanh
Ngoaõn

B. HOÏC KÌ 2:
1. Chieán dòch tình nguyeän ñi Bình Phöôùc(22 sv tham gia)
DÖÔNG NGOÏC HAÂN - NGUYEÃN THÒ THANH HUYEÀN
PHAN VAÊN HUØNG - NGUYEÃN THÒ LAN
CAO SÔN LIEÄN - TRAÀN THÒ TAÂM LINH
PHAN THANH NGOAÕN - LEÂ THI PHÖÔNG
ÑAËNG THÒ THAÛO- NGUYEÃN THÒ LEÄ THUYÛ -BUØI THÒ HOÀNG VAÂN
NGUYEÃN THÒ LAN HÖÔNG - LEÂ VAÊN QUANG - BUØI KHAÙNH VAÂN
ÑOÃ THÒ THUYÙ HAÈNG - NGUYEÃN THÒ HAÏNH -NGUYEÃN THÒ HOAØNG HAØ
NGUYEÃN THÒ HUEÂ - LEÂ XUAÂN THÖÔNG
NGUYEÃN VAÊN THOAÛ -ÑOÃ HAÛI ÑAÊNG - NGUYEÃN THÒ TAÂM
2.Tham Gia kæ nieäm 30 naêm ngaøy thaønh laäp khoa(20 sv
tham gia)
DÖÔNG NGOÏC HAÂN - PHAN VAÊN HUØNG - NGUYEÃN THÒ LAN- CAO SÔN LIEÄN
TRAÀN THÒ TAÂM LINH - PHAN THANH NGOAÕN - NGUYEÃN THÒ LEÄ THUYÛ
BUØI THÒ HOÀNG VAÂN - LEÂ VAÊN QUANG - ÑOÃ THÒ THUYÙ HAÈNG
NGUYEÃN THÒ TAÂM - NGUYEÃN THÒ HUEÂ - LEÂ XUAÂN THÖÔNG
NGUYEÃN VAÊN THOAÛ
NGUYEÃN THÒ HAÏNH- NGUYEÃN NGOÏC GÖÔNG- LEÂ THÒ MYÕ TRINH
TRAÀN TÒ BÍCH THAÛO – NGUYEÃN THÒ VY – TRÖÔNG THÒ HAÈNG.
3. Toå chöùc Thaêm Laøng Thieáu Nhi Hoøa Bình( 12sv tham
gia)
NGUYEÃN THÒ LAN - CAO SÔN LIEÄN
NGUYEÃN VAÊN THOAÛ
TRÖÔNG THÒ HAÈNG - LEÂ VAÊN QUANG
ÑOÃ THÒ THUYÙ HAÈNG - BUØI THÒ HOÀNG VAÂN -LEÂ THI PHÖÔNG
NGUYEÃN THÒ LEÄ THUYÛ- LEÂ XUAÂN THÖÔNG -VUÕ THÒ DUNG – PHAN HAØ NHÖ;
4. Tieáp Söùc Muøa thi (12 sv tham gia)
NGUYEÃN VAÊN THOAÛ
TRAÀN THÒ TAÂM LINH - ÑOÃ HAÛI ÑAÊNG-NGUYEÃN THÒ LAN-BUØI KHAÙNH VAÂN
NGUYEÃN THÒ HUE Â- NGUYEÃN THÒ HAÏNH - NGUYEÃN THÒ VY
NGUYEÃN THÒ TAÂM- TRINH XUAÂN VAÊN – NGUYEÃN VAÊN PHÖÔÙC – HOAØNG THÒ MAI
5. Muøa Heø Xanh (4 sv tham gia)
Nguyeãn VAÊn Thoûa
Traàn Thò Taâm Linh
Phan VAÊn Huøng
Nguyeãn Thi Hueâ.