You are on page 1of 1

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYESİ : YTL 25.000
İDARE MERKEZİ : ANKARA

İDARE MERKEZİ
Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : ANKARA, 6 Mart 2007
B.02.2.TCM.0.07.00.07 /

Konu: Bedel Getirme Süresi


GENELGE NU: 2007/YB-14

İlgi: a) 11 Haziran 2004 tarih ve 2004/YB-43 sayılı,


b) 24 Aralık 2004 tarih ve 2004/YB-107 sayılı genelgelerimiz.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğüden alınan,

- 2 Şubat 2007 tarih ve 5253 sayılı yazıda, aracı ihracatçı vasıtasıyla yapılan ihracatta,
ihracatçının onayı ile ihracat bedelinin tedarikçi firmanın ithalat bedelleri ve görünmeyen
işlemlere ilişkin giderleri ile yurt dışından sağladıkları döviz kredilerinin mahsuben
ödenmesinde kullanılmasının 91-32/5 sayılı Tebliğin 24 üncü maddesine istinaden uygun
görüldüğü,

- 27 Şubat 2007 tarih ve 9562 sayılı yazıda, ilgide kayıtlı genelgelerimizde Sırbistan,
Karadağ, Bosna-Hersek, Slovenya, Makedonya, Hırvatistan için 270 gün ve dağılan SSCB
yerine kurulan cumhuriyetler, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, İran ve Polonya için 365
gün olarak belirtilen ihracat ve transit ticaret satış bedellerinin bedel getirme sürelerinin, bu
ülkelerdeki ekonomik ve sosyal durumun düzelmesi de dikkate alınarak, Devlet Bakanlığı
Makamının 26 Şubat 2007 tarih ve 9086 sayılı onayıyla 32 sayılı Kararın 8 ve 20 nci
maddeleri uyarınca 180 güne indirildiği, söz konusu değişikliğin bu genelgemiz tarihinden
itibaren anılan ülkelere fiilen gerçekleştirilen ihracat ve bu genelgemiz tarihinden itibaren
Bankanızca onaylanan transit ticaret işlemleri için geçerli olacağı, bu tarihten önce
gerçekleştirilen ihracat ve transit ticaret işlemleri için yukarıda belirtilen farklılaştırılmış
sürelerin esas alınacağı

bildirilmektedir.

Bilginizi ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI


İdare Merkezi

RİFAT GÜNAY FATMA UĞUR


GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MAN/9562
İSTİKLAL CAD. 10 06100 ULUS - ANKARA
TEL: (90 - 312) 310 36 46 FAKS: (90 - 312) 310 74 34 E-POSTA: iletisimbilgi@tcmb.gov.tr SWIFT: tcmbtr2a
ELEKTRONİK AĞ: http: //www.tcmb.gov.tr