SUMAR

NOUTÃØI Comunicat de presã – Lansarea noului buldoexcavator JCB în viziunea D-lui Petre Babiceanu Director Regional Grup TERRA ROMÂNIA............................................14 Vedetã pe šase axe de la Grove.....................................................................18 Dremel lanseazã noua unealtã multifuncøionalã Seria 200.....................................................................................20

Varianta câštigãtoare a celor care îši pun baza în MB...........42 Performanøã, Siguranøã ši Confort în Demolari................................48 Noi gãsim proiectul, Dvs. bateøi palma....................................................66 Cometto – lider mondial în producøia de trailere ši semitrailere destinate transportului agabaritic...........................58

MANAGEMENT TEHNOLOGIC Aspecte tehnico-economice privind proiectarea modularã a echipamentelor pentru construcøii...............................54

MEGATEHNIC Echipamente pentru construirea drenajelor terenurilor sportive.............................................................................24

ŠANTIER Soluøii eficiente pentru energia portabilã...............................................36

EVENIMENT Bosch sãrbãtorešte vânzarea a 10 milioane de unelte IXO.........................................................................................8 Clienøii Case impun trandul la prima ediøie europeanã în stil rodeo............................................................................10

FINANCIAR Profit din crizã.....................................................................................................................62

STUDIU DE PIAØÃ Piaøa pardoselilor din România ši ponderea utilajelor folosite în acest sector..........................................45

ADVERTORIAL Tehnologia germanã de procesare a materialelor reciclabile.........................................................................................38 ECHIPAMENTE DE LUCRU Staøii de asfalt mobile ši fixe Benninghoven......................................68

14. COMUNICAT DE PRESÃ Interviu cu dl. Petre Bãbiceanu, Director Regional TERRA ROMANIA
Prin lansarea noilor buldoexcavatoare tip 3CX ši 4CX, JCB îši demonstreazã încã o datã potenøa, resursele ši viziunea tehnicã novatoare pe piaøa ...

18. Vedetã pe šase axe de la Grove
GMK6300L de la Grove se remarcã prin performanøe excepøionale cu braøul telescopic, fãrã a mai fi necesarã folosirea prelungitorului. Manitowoc a lansat de curând pe piaøã douã noi modele de automacarale tot-teren pe šase axe ...

23. Dremel lanseazã noua unealtã multifuncøionalã Seria 200
În aceastã toamnã, Dremel lanseazã Seria 200, o nouã unealtã multifuncøionalã, cu douã trepte de vitezã, compatibilã cu toate accesoriile ši atašamentele Dremel. Astfel, la cumpãrarea noii unelte, clienøii Dremel pot folosi accesoriile sau ...

48. PERFORMANØÃ, SIGURANØÃ ŠI CONFORT îN DEMOLÃRI
Excavatoarele medii Hitachi sunt cele mai populare din gama largã de echipamente a producãtorului. Aceasta subliniazã adaptabilitatea lor în diverse ramuri industriale. Modelele standard ca ZX210LC-3 ...

4 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010

publiSher: Viorica Iorgulescu redactor-šef: Dragoš Nicolae art-director: Iulian Filache redactor colaborator: Viorica Moraru conSiliul štiinøific: prof. univ. dr. ing. Gh. P. Zafiu (coordonator) 0721-784.914 prof. univ. dr. h.c. Štefan Mihãilescu conf. univ. dr. ing. Ioan Petrea prof. univ. dr. ing. Mircea Alãmoreanu prof. dr. ing. Laurenøiu Sârbu conf. univ. dr. ing. Ion Ionescu drd. ing. Oana Tonciu corecturã texte: Marius Iancu advertiSing SaleS manager: Mãdãlina Øiriac marketing manager: Cristina Vlãducu reviSta unelte ši echipamente este o publicaøie lunarã a hiparion publishers,

Soluøiile pentru infraStructura româniei sunt de domeniul fanteziei

parte a Sc media gamma publiSherS director general: Adrian Rus director vânzãri publicitate: Radu Gãvruš director vânzãri publicitate grup: Cezar Burlan director editorial: Diana Ionescu director de producøie: Mihai Voivod prelucrare imagine: Daniel Dragomir abonamente: Mariana Gheorghe Tel: 021-202.82.70; O.P. 33, C.P. 52, Bucurešti coreSpondenøã: O.P. 33, C.P. 52, Bucurešti e-mail: rue@hiparion.com www.hiparion.com adreSa: Bucurešti, Str. Nerva Traian nr. 3, Bl. M 101, Et. 8, sector 3; Tel.: 021-202.82.70, Fax: 021-202.82.69 membru fondator: Cãtãlin Berari tipar: mega preSS holdingS S.a. Tel: 021/461.08.08; Fax: 021/461.08.09 distribuøie prin: RAuTAkIRjA ROMANIA TuTuN ŠI ZIARE MILLENIuM PRESS HACHETTE DISTRIBuTION NIMSOC MEDIA TEL.: 021-409.29.31, FAx: 021-409.29.32 revista de unelte ši echipamente este marcã înregistratã

šti asta deja. Criza a lovit puternic, în cei din sectorul privat mai întâi, iar acum a venit rândul pensionarilor ši bugetarilor. Lumea a iešit nemuløumitã în stradã. Se strânge cureaua aiuritor de mult ši se reduce puterea de cumpãrare. În situaøia asta nu înøeleg cum ar putea un investitor strãin sã construiascã cine štie ce depozit sau altceva, dacã lumea nu mai are bani nici de întreøinere. Ši problema nu se terminã acuzând puterea de incompetenøã ši reavoinøã. Cu asta ne-am obišnuit de peste douãzeci de ani de când lucrurile ar fi trebuit sã se schimbe. Problema gravã este cã cei care blameazã cel mai mult actuala putere habar nu au ce ar trebui sã facã dacã le-ar lua locul. Ši, totuši, salvarea ar putea veni chiar din adâncul venal ši grandoman al oamenilor politici ai øãrii. Acum câteva zile, o štire anunøa cã primarul Bucureštiului, dl. Sorin Oprescu, revine la atostrada suspendatã. Potrivit proiectului de prefezabilitate, primul tronson din autostradã va avea o lungime de 16,8 km ši va lega Valea Cascadelor cu Šoseaua Colentina. Construcøia nu este o “banalã” autostradã suspendatã, ci una foarte complexã, care va avea traseu atât la nivelul solului, cât ši pe sub pãmânt! Recunosc cã am fantazat puøin la ce fief de utilaje s-ar instala la faøa locului. Doar cã preøul unui kilometru de autostradã cu profil multiplu m-a amuøit. 50 de milioane de euro pentru fiecare kilometru! Nu štiu dacã este un record absolut în materie de infrastructurã, însã cu siguranøã tinde sã fie. Ši nu vreau sã mã gândesc cât va costa lucrarea pânã la final, în cazul în care chiar s-ar reuši acest lucru. De ce spuneam cã salvarea ar putea veni din grandomanie ši venalitate? Pentru cã românii au moštenit obsesia construcøiilor megalomanice de la vechiul regim, însã meteahna ar putea fi de bun augur în situaøia actualã. Ne mai rãmâne sã obøinem fonduri ši sã le folosim strict pentru ce ne sunt oferite.

e

ste imposibil sã speri într-o revigorare economicã atunci când viaøa politicã a României este atât de instabilã ši de controversatã. Din toate pãrøile ni se spune cã avem un guvern incompetent, de parcã nu am

iSSn 1582-4217
copyright media gamma publiSherS media gamma publiSherS este parte a grupului de firme

Dragoš Nicolae

Reproducerea integralã sau parøialã a textelor sau ilustraøiilor din Revista de unelte ši Echipamente este posibilã numai cu acordul prealabil scris al MEDIA GAMMA PuBLISHERS. Întreaga rãspundere privind corectitudinea informaøiilor revine semnatarilor articolelor ši firmelor care îši fac publicitate.

E V E N I M E N T

Bosch sãrBãtorešte

vânzarea a 10 milioane de unelte IXo
Bosch anunøã faptul cã a vândut 10 milioane de unelte electrice IXo. Încã de la lansare, din anul 2003, šurubelniøa cu acumulator litiu-ion IXo a devenit cea mai vândutã unealtã electricã, succesul acesteia datorându-se tehnologiei încorporate, care îi permite sã fie ušoarã, micã ši practicã. cu ocazia acestei aniversãri, pânã pe 30 noiembrie 2010, Bosch organizeazã un concurs prin care participanøii pot câštiga una din cele 10 šurubelniøe unicat, ediøie limitatã, împodobite cu cristale swarovski.

urubelniøa IXO cu acumulator de 3,6 V de la Bosch este micã, ušoarã ši cu un design ergonomic. Datoritã dimensiunii reduse ši echilibrate, cu IXO se poate lucra în cele mai mici spaøii. IXO este special creatã pentru micile înšurubãri ši montãri care sunt inerente în întreøinerea oricãrei locuinøe. În aceste activitãøi, IXO se dovedešte mult mai eficientã decât šurubelniøe le clasice. Cu o greutate de numai 300 de grame, ea poate fi mânuitã cu ušurinøã pentru a înšuruba rafturi, a repara bicicleta sau la demontarea ši montarea calculatoarelor.

š

Secretul succesului lui IXO constã în tehnologia acumulatorilor litiu-ion, regãsitã ši în laptop-uri sau telefoane mobile. Acumulatorul cu litiu-ion este mai mic ši mai ušor decât acu -

mulatorii obišnuiøi, chiar dacã are aceeaši capacitate. Un alt mare avantaj îl constituie faptul cã acesta nu se auto-descarcã, ci lucreazã la capacitate maximã, chiar ši dupã ce a stat nefolosit timp de un an. În plus, noiembrie 2010

acumulatorii cu litiu-ion nu prezintã efect de memorie. Cu ocazia acestei aniversãri, Bosch organizeazã o tombolã online pe site-ul www.bosch-do-it.ro. Tombola

8

Revista de Unelte ši Echipamente

n

E V E N I M E N T

are loc pânã în data de 30 noiembrie 2010, iar prin simplul rãspuns la o întrebare, participanøii sunt înscriši la tragerea la sorøi pentru câštigarea

uneia din cele 10 šurubelniøe împo dobite cu cristale Swarovski. Unealta IXO oferitã ca premiu este ediøie limi tatã, iar valoarea totalã a premiilor se

ridicã la 13.000 RON. Regulamentul complet al promoøiei este disponibil pe site-ul www.bosch-do-it.ro. noiembrie 2010

Revista de Unelte ši Echipamente

n

9

E V E N I M E N T

Clienøii Case impun trendul

la prima ediøie europeanã în stil rodeo
Case, producãtorul de utilaje de construcøii, le-a oferit operatorilor sãi šansa de a arãta ceea ce pot la prima competiøie europeanã în stil rodeo, marcând astfel prima aniversare de la deschiderea Centrului de relaøii cu Clienøii din paris. Operatori din marea Britanie, norvegia, Belgia, Germania, spania, italia, Franøa, danemarca ši polonia au avut parte de un weekend cu numeroase activitãøi practice, competitive, iar în final au sãrbãtorit alãturi de Case. În competiøie au fost implicate patru utilaje Case, iar operatorilor li s-a fãcut un scurt instructaj înainte de a li se permite sã utilizeze mašinile.

încãrcãtor compact pe šenile Case 420 CT

10

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

E V E N I M E N T

Case TX170-45 entru a încãlzi puøin atmosfera, oaspeøii, printre aceštia nu mãrându-se ši jurnališti europeni, s-au adunat vineri seara în Eurodisney, la spectacolul Buffalo Bill, îmbrãcaøi în costume de cowboy, pentru o cinã în stil american, care sã-i binedispunã pe participanøi. Debutul concursului – emoøionant ši foarte bine pus la punct – a avut loc sâmbãtã. În sfâršit, începea competi øia! Fiecare echipã a purtat jachete pentru rodeo de la Case ši pãlãrii de cowboy, precum ši ešarfe colorate, în funcøie de naøionalitate. Potrivit operatorilor, probele concursului au fost bine concepute, cu un grad corespunzãtor de dificultate, menit sã scoatã în evidenøã abilitãøile acestora. Pentru proba „Yeehaa Loader” a fost nevoie de un buldoexcavator cu braø telescopic Case 590 Super R Seria 3 cu comenzi pilotate. Aceasta a pre supus ridicarea unei gãleøi ši pozi øionarea ei ši apoi, cu ajutorul cupei de excavare s-a încercat umplerea gãleøii cu mingii de fotbal luate din diferite poziøii. Nu mai e nevoie sã pre cizãm faptul cã în timpul probei erau o muløime de mingi de jur împrejur. Proba „Bullseye” a necesitat un excavator pe šenile Case CX240BMH. Aceasta a fost una dintre cele mai lungi demonstraøii din concurs. Operatorul trebuia sã deplaseze o barã care era agãøatã cu un cârlig, iar de barã era prinsã o minge de tenis. Trebuia sã introducã mingea într-un tub ši apoi sã ašeze o barã deasupra tubului. Lucrul acesta trebuia fãcut de patru ori, folosind bare de cu lori diferite. Ca ši cum nu ar fi fost suficient, operatorii trebuiau sã adu cã barele în poziøiile iniøiale pentru a încheia proba – o adevãratã demonstraøie de competenøã! Utilajul Case TX170-45 a fost folosit pentru proba „Telescopic Gold Rush”. Concurenøii trebuiau sã facã un tra seu fãrã încãrcãturã, iar apoi sã re pete acelaši traseu având în furca macaralei un palet încãrcat cu pietriš, pe un circuit îngust, astfel încât utilajul Case sã poatã demonstra gradul înalt de manevrabilitate, datoritã unghiului redus de virare. Pentru ultima probã, „Skid and Slide Saddle”, a fost folosit un miniîncãrcãtor pe šenile Case 420 CT. Operatorii au avut sarcina de a se deplasa înainte ši înapoi, având utilajul încãrcat cu patru gãleøi cu apã, cu câte douã raøe din cauciuc în fiecare dintre ele. Obiectivul probei era ca operatorii sã facã acest traseu în cel mai scurt timp posibil, fãrã sã piardã din raøe ši fãrã sã atingã jaloanele. Având în vedere seriozitatea competiøiei, pentru o ušoarã relaxare de dupã-amiazã Case a cerut voluntari din partea fiecãrei echipe care sã participe în final la o probã-surprizã „bucking bronco”! Italianul Heinrich Gaseiger a reušit sã reziste cel mai mult. Seara, premiile au fost acordate la Case – Centrul Clienøi, unde Gabriele noiembrie 2010

P

Revista de Unelte ši Echipamente

n

11

E V E N I M E N T

Galeani, director de marketing euro pean pentru CNH – Utilaje de Construcøii, a subliniat cât de important este ca echipa sã împãrtãšeascã experienøele cu clienøii, lucrul acesta determinând ulterior o îmbunãtãøire a produselor. „Sunteøi o parte vitalã în succesul companiei noastre”, a afirmat acesta în timpul discursului sãu. Galeani a arãtat cã 2011 va fi un an cu multe produse noi, care vor fi lansate foarte curând. Pe parcursul serii au fost acordate participanøilor šase premii, atât pentru punctajul individual, cât ši pentru cel obøinut de echipele fiecãrei øãri. Premiul I i s-a acordat italianului Romeo Forlano pentru proba „Bullseye” cu utilajul Case CX240MH. Premiul pentru proba „Telescopic Gold Rush”, cu utilajul Case TX170-45, a

fost luat de spaniolul Jose Joaquín Plana Bandicho. Premiul pentru proba „Skid and Slide” a mers în Danemarca, la Ulrik Vestergaar, dar ši la spaniolul Jose Joaquín Plana Bandicho, pentru „Yeehaa Loader”. Michael Unrein, senior director de marketing la nivel mondial pentru echipamente ušoare la CNH – Echipamente de construcøii, a profitat de ocazie pentru a le muløumi invitaøilor pentru sugestiile transmise de la nivel regional la nivel global ši, bineînøeles, pentru cã sunt luate în consi derare. Acesta a mai spus: „comercializarea produselor înseamnã de fapt dezvoltarea unei noi generaøii de produse prin care Case este gata sã rãspundã tuturor provocãrilor, cum ar fi Tier 4 sau consumul eficient de combustibil”. Ulterior, premiul pe øarã a fost acor-

dat pentru punctajul combinat al ce lor patru probe. Dupã multe emoøii, premiul I a fost câštigat de echipa italianã. Fiecare membru al echipei a iešit în faøã pentru a primi premiul. În final, Cupa Rodeo 2010 i-a fost acordatã campionului absolut Raphael Rosen, din Belgia, care va pãstra trofeul timp de un an, înainte de a-l returna la Case – Centrul Clienøi, pentru a doua ediøie Case Rodeo. Totodatã, Rosen a primit ši un cadou suplimentar de la Galeani ši de la echipa de marketing – o excursie pentru douã persoane în Las Vegas, pentru a vizita expoziøia internaøionalã Conexpo 2011. Ziua s-a încheiat cu un dineu de galã, unde echipa Case de la Centrul Clienøi, împreunã cu directorul Tony Walton, a tãiat un tort enorm, decorat cu un vultur - simbolul Case. n Pentru mai multe informaøii, imagini, interviuri ši un clip video de la eveniment, vizitaøi www.casecustomercentre.com. Clipurile video de la eveniment sunt disponibile pe www.thenewsmarket.com.

Case 420CT

12

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

N O U T ã ø I

14

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

N O U T ã ø I

ComuniCat de presà -

interviu cu dl. petre Bãbiceanu, director regional terra romania

J

CB rãmâne cel mai important producãtor mondial de buldoexcavatoare, deøinând 41% din piaøa mondialã, la nivelul anului 2009. Chiar dacã România are o economie încã suferindã ši care se revigo reazã lent, piaøa prezintã un potenøial important, care nu poate fi ignorat. În acest context, noile buldoexcavatoare 3CX ši 4CX sunt disponibile ši pentru piaøa noastrã, Terra România Utilaje de Construcøii primind comenzi ši livrând mašini încã din luna septembrie. Un utilaj nou, un produs premium se vinde nu numai dupã preøul de achiziøie. Nu cred cã suntem cei mai ieftini din acest punct de vedere, dar, cu siguranøã, dupã trei ani de exploata re a unui buldoexcavator JCB din no ua generaøie, vor fi economisiøi muløi bani, în jur de 10% DIN VALOAREA TOTALÃ A UTILAJLUI, numai dacã øinem cont de reducerea de consum de 16% faøã de modelul anterior. Politica JCB este de a lansa numai uti laje noi, superioare calitativ faøã de variantele anterioare. JCB nu a fãcut niciodatã numai face-lifturi. Aceasta este cea de-a doua schimbare de gamã din ultimii cinci ani, iar produ-

sele sunt totdeauna premium. Pentru a convinge mai ušor potenøialul cumpãrãtor sã achiziøioneze un buldoexcavator din gama nouã, cred cã cea mai bunã evaluare este sã lucrezi efectiv cu utilajul. Noi oferim clienøilor o mašinã demo cu care sã testeze consumul pentru o sãptãmâ nã. Pot spune cã suntem sprijiniøi de cãtre producãtor pentru a le aduce ši pentru a le oferi clienøilor o anumitã perioadã de timp, la toate cele 4 sedii TERRA, iar ulterior le vom vinde ca mašini second-hand, dar cu ga ranøie full ši, probabil, cu numai câteva ore de lucru înregistrate. În ultimul timp, cererea pieøei de specialitate a început sã se modifice în România. Faptul cã suntem poziøionaøi ca distribuitori de utilaje pre mium reprezintã un mare avantaj pentru noi, deoarece clienøii vor sã cumpere în general utilaje de calitate, premium, ši atunci achiziøioneazã cel mai bun echipament din gamã. Avem din ce în ce mai muløi clienøi care vor utilaje cu toate cele patru roøi directoare, iar în cazul acesta aleg ori varianta 3CX Super, ori pe cea mai mare, 4 CX, în detrimentul modelelor mai mici, gen 2CX.

prin lansarea noilor buldoexcavatoare tip 3CX ši 4CX, JCB îši demonstreazã încã o datã potenøa, resursele ši viziunea tehnicã novatoare pe piaøa mondialã de utilaje de construcøii. Cu o gamã de motoare performante ši o schemã hidraulicã complet reproiectatã, ce înglobeazã trei pompe, noua gamã vine cu timpi de lucru mai mici, consum de combustibil redus, dar ši cu un spaøiu de lucru pentru operator net îmbunãtãøit, acesta având cam toate facilitãøile necesare, inclusiv o baterie de patru reflectoare montate pe acoperiš ce pot fi direcøionate independent, pentru a nu lãsa niciun spaøiu neluminat.
n

Revista de Unelte ši Echipamente

noiembrie 2010

15

N O U T ã ø I

În ultimul timp cererea pieøei de specialitate a început sã se modifice în România. Faptul cã suntem poziøionaøi ca distribuitori de utilaje premium reprezintã un mare avantaj pentru noi, deoarece clienøii vor sã cumpere în general utilaje de calitate, premium, ši atunci achiziøioneazã cel mai bun echipament din gamã. Avem din ce în ce mai muløi clienøi care vor utilaje cu toate cele patru roøi directoare ši în cazul acesta aleg ori varianta 3CX Super, sau cea mai mare 4 CX. Astfel, se poate efectua mult mai bine ši în condiøii de vitezã sporite operaøiile precum încãrcarea unei bene cu pãmânt. În plus, acestea pot fi utilizate cu succes ši în operaøiunile de deszãpezire. Stabilitatea unui 4x4 este excepøionalã. Din dorinøa de a ne plia pe mesajul de marketing pe care JCB dorešte sã-l transmitã, ši anume reducerea semni ficativã de consum faøã de modelele anterioare, la intrarea în sediul principal al TERRA România din comuna Tunari am aranjat o piramidã de butoaie pe care scrie Diesel, în faøa unui buldoexcavator JCB 3CX. Spaøiul ne-a permis sã punem doar o treime din numãrul adecvat de butoaie

16

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

N O U T ã ø I

de motorinã care reprezintã ÎN MOD REAL, ši nu doar în scop publicitar, economia de combustibil care se face în 3 ani. În realitate, se econo misešte mult mai multã motorinã. Matematic vorbind, la o economie medie de 16% de combustibil, dacã considerãm cã un utilaj lucreazã 12 luni, 2 dintre acestea primešte motorinã gratis. În ceea ce privešte diferenøa pe pia øa de utilaje între acest an ši anul trecut, putem spune cã în 2010 a fost mai bine decât în 2009. De fapt, neam obišnuit cu noile condiøii de piaøã: abordãm mai temerar toate problemele, suntem mult mai ambiøioši. Am avut mai demult câteva discuøii cu toøi colegii ši am stabilit cã nu are rost sã ne mai plângem. Ne concentrãm acum pe piaøa rãmasã, o abordãm dupã alte strategii decât în anii de boom. Nu am scãzut aproape deloc echipa de vânzãri ši avem aceeaši forøã ca ši atunci când piaøa era în creštere puternicã, deci nu avem nicio zonã a øãrii neacoperitã. Trendul actual al TERRA este de mãrire a portofoliului mãrcilor distribuite ši de a avea o ofertã full-range, dar numai cu produse premium. Partea bunã în acest an a fost cã au apãrut noi oportunitãøi pe piaøã, ši astfel am ajuns, de exemplu, sã fim distribuitori pentru Cattaneo, acestea venind în completarea gamei de macarale turn de la Comansa. Mai nou, am început distribuøia mãrcii de macarale specia lizate Sennebogen, dar ši a dumperelor produse sub sigla Bell. De fapt, în aceste momente grele, de cãdere a economiei, am avut douã variante: una, sã reducem costurile, ceea ce include reducerea resurselor de care dispune compania, inclu-

siv resursele umane, ši a doua, sã compensãm scãderile din vânzãri cu deschiderea unor afaceri noi. Noi am ales a doua variantã. De exemplu, marca Sennebogen este de mare viitor pentru noi, deoarece vine sã completeze foarte bine gama de macarale marca Palfinger destinate activitãøii de reciclare a dešeurilor, marcã pe care o avem de mult timp în portofoliu ši cu care suntem lideri de piaøã. Ne completeazã foarte bine oferta ši este un domeniu care în momentul de faøã funcøioneazã mult mai bine decât industria construcøiilor, deoarece înregistreazã crešteri, inclusiv ale preøului pe tona de fier vechi. De asemenea, existã cerere la export destul de mare, avem foarte multe mašini care opereazã în zona portului, ši atunci am recalificat oamenii. Am devenit, totodatã, dealeri ai anvelopelor marca Michelin pentru utilaje de construcøii, ši astfel am diversificat gama de produse oferite ši pentru activitatea de after-sales. Am mai obøinut o victorie, în sensul cã putem oferi, probabil de luna viitoare, prima echipare cu Michelin pe buldoexca vatoarele JCB ši pe echipamentele telescopice. Astfel, în prezent putem oferi pentru prima echipare, dar ši la post-vânzare acelaši brand, acelaši tip de cauciuc. Noi ne-am convins de calitatea cauciucurilor Michelin. Multã lume m-a întrebat de ce nu încercãm cu un brand mai ieftin, pentru a avea alternativã. Însã, noi întotdeauna ne-am poziøionat ca servicii premium, mašini premium, deci nu putem vinde pneuri ieftine. Preferãm sã facem orice efort în a ne convinge clienøii cã un produs bun este mai scump la achiziøie, dar în timp se va dovedi mult mai ieftin, iar satisfacøia va fi de duratã. n
n

Revista de Unelte ši Echipamente

noiembrie 2010

17

N O U T ã ø I

Vedetã pe šase axe

de la Grove
GMK6300L Sarcinã maximã: 300 tone Lungime braø telescopic: 80 m Lungime prelungitor: 37 m

GMK6300L de la Grove se remarcã prin performanøe excepøionale cu braøul telescopic, fãrã a mai fi necesarã folosirea prelungitorului. anitowoc a introdus pe pia øã cea mai performantã automacara tot-teren din clasa šase axe, GMK6300L, care revo luøioneazã prin: • cel mai lung braø telescopic din clasa sa; • cea mai performantã diagramã de lucru. Manitowoc a lansat de curând pe piaøã douã noi modele de automacarale tot-teren pe šase axe. Prezentarea acestora a avut prima datã loc cu ocazia târgului Bauma 2010. Una dintre ele este GMK6300L, care revo luøioneazã piaøa de automacarale cu cel mai mare braø telescopic din clasa sa de echipamente ši care are noiembrie 2010 o putere excelentã de ridicare la înãløimi mari. Aceste caracteristici fac ca GMK6300L sã fie echipamentul ideal pentru asamblarea de macarale turn, manipularea echipamente lor HVAC pentru clãdiri, pentru proiecte de construcøie sau reabilitarea de cošuri industriale etc.

M

18

Revista de Unelte ši Echipamente

n

N O U T ã ø I

Într-un interviu acordat de Michael Preikschas, Senior Regional Product Manager pentru divizia de automacarale tot-teren în EMEA, acesta a atras atenøia asupra avantajelor deosebite pe care le are GMK6300L faøã de celelalte echipamente din clasa sa. „GMK6300L este un echipament foarte puternic, cu capacitãøi excelente de ridicare, care aduce clientului avantaje semnificative în lucru. Automacaraua a fost special conceputã pentru a avea capacitãøi mari de ridicare cu braøul telescopic la înãløimi mari, fãrã a mai fi necesarã folosirea prelungitorului. Spre exemplu, cu braøul întins la 80 m, GMK6300L ridicã 12 tone.” În plus faøã de performanøele excepøionale ale instalaøiei de ridicat, GMK6300L este singurul echipament de pe piaøã care oferã o transmisie complet automatã cu convertizor de cuplu pentru performanøe de neegalat. Transmisia Allison, aša cum se numešte aceasta, este o soluøie puternicã, fiabilã ši eficientã din punct de vedere al costurilor pentru trenul de rulare. Performanøele tehnice sunt dovedite ši în cele mai dificile condiøii de lucru, iar sistemul de control electronic al echipamentului îi permite sã se adapteze perfect oricãrui mediu de lucru ši sã ofere informaøii de autodiagnostic pentru activitãøi de mentenanøã mai ušoare. Sistemul retarder integral oferã putere mai bunã de frânare pentru terenuri în pantã ši siguranøã ši încredere sporite operatorului la manevrarea acestui echipament greu. Transmisia Allison ši sistemul inde pendent de suspensie Megatrak asi gurã un mod de deplasare optim atât pe drumuri amenajate, cât mai ales

pe drumuri neamenajate. De asemenea, automacaraua GMK6300L are un design nou al cabinei. Acest design este asemãnãtor cu cel al automacaralelor totteren Grove pe patru sau cinci axe, dar a fost adaptat pentru šasiul mai mare, de šase axe al GMK6300L. În aceastã cabinã încap confortabil pânã la 3 membri ai unui echipaj; este dotatã cu numeroase instrumente ši puncte de control ergonomice. Vizi bilitatea, sistemul de încãlzire ši aer condiøionat, aerodinamica ši nivelul de zgomot au fost, de asemenea, îmbunãtãøite pentru acest model. GMK6300L are cinci poziøii de calare, mai mult decât orice altã macara din clasa “šase axe”, ceea ce-i con ferã o mai bunã flexibilitate în timpul operãrii, chiar ši în spaøii înguste. De asemenea, cursa pe verticalã a sus pensiei poate fi reglatã ši de la punctele de control ale sistemului de calare aflate pe ambele pãrøi ale šasiului. Contragreutatea maximã posibilã de 92,5 tone este alcãtuitã din câte douã plãci de 9 ši 10 tone, cinci de 9,5 tone ši placa de bazã de 7 tone. Troliul auxiliar (opøional) poate fi ridicat ši montat pe suprastructurã odatã cu plãcile suplimentare de la contragreutate, fãrã a fi necesarã o altã instalaøie de ridicat (macara, stivuitor). Cele douã motoare – pentru suprastructurã cu šase cilindri de 210 kW ši pentru šasiu cu opt cilindri de 405 kW – îndeplinesc standardele Tier 4i ši Euromot IIIB. Datoritã braøului în sistem Twin-Lock de 80 m din šapte secøiuni, GMK6300L atinge înãløimi de lucru foarte mari. Pentru înãløimi ši mai mari de lucru, este disponibil un prelungitor de ma ximum 37 m. Astfel, la cea mai mare

înãløime de lucru cu braøul întins ši prelungitor, de 117 m, GMK6300L ridicã în continuare o sarcinã impresionantã de 2 tone. De asemenea, împreunã cu acestea mai este oferit un al doilea prelungitor, pentru activitãøi heavy-duty, ce poate ridica pânã la 38 tone. Controlul instalaøiei de ridicat este asigurat de binecunoscutele sisteme patentate de Grove, ši anume: • ECOS - sistem care asigurã operarea electronicã ši supervizarea întregului echipament; • EKS5 - graphic display - sistem care limiteazã momentul sarcinii macaralei. Grove GMK6300L se bucurã deja de popularitate pe piaøa europeanã, fiind folositã la o multitudine de apli caøii; unul dintre primii clienøi pentru aceastã automacara a fost compania germanã de închirieri echipamente Schuch. Gama de macarale mobile ši automacarale Grove dispune de echipamente de ridicat cu sarcini cuprinse între 35 ši 450 t ši cu lungimi de braø (cu tot cu prelungitor) de la 44 la 130 m. Grupul Manitowoc, din care fac parte brandurile Potain ši Grove, deøine peste 100 de fabrici de producøie ši servicii în 27 de øãri din America ši Europa. Este recunoscut ca cel mai mare furnizor de echipamente de ridicat pentru industria de construcøii din întreaga lume, iar gama sa de macarale acoperã: macarale turn ši autoridicãtoare Potain, macarale cu braø telescopic Grove, šenilate cu braø zãbrelit Manitowoc. n Distribuitor autorizat al mãrcilor Potain ši Grove, membre ale grupului Manitowoc în România, este MARCOM RMC’94, Otopeni.
n

Revista de Unelte ši Echipamente

noiembrie 2010

19

N O U T ã ø I

Dremel lanseazã

noua unealtã multifuncøionalã seria 200
În aceastã toamnã, Dremel lanseazã seria 200, o nouã unealtã multifuncøionalã, cu douã trepte de vitezã, compatibilã cu toate accesoriile ši atašamentele Dremel. astfel, la cumpãrarea noii unelte, clienøii Dremel pot folosi accesoriile sau atašamentele deja achiziøionate. extrem de flexibilã, Dremel seria 200 este o unealtã special conceputã pentru începãtori, fiind creatã pentru cele mai multe aplicaøii de mešterit ši proiecte hobby, ca de exemplu gravare, polizare, decupare, frezare, šlefuire sau lustruire, pe o gamã largã de materiale.

20

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

N O U T ã ø I

S

eria 200 are un motor puternic de 125 W ši douã trepte de vitezã, care asigurã un control superior ši o înaltã precizie în toa te operaøiunile de fineøe. De asemenea, unealta include ši o agãøãtoare care permite fixarea pe suportul pentru unelte. Dremel Seria 200 permite lucrul confortabil cu toate atašamentele din gama Dremel, ca de exemplu axul flexibil Dremel Flexshaft, care simplificã procesul de lucru. Unealta multifuncøionalã Dremel Seria 200 este dotatã cu cinci accesorii Dremel: o bandã de šlefuire ši man drinã de 13 mm (407), o mandrinã (402), o piatrã de polizor de 1/8” din oxid de aluminiu (932) ši douã discuri de debitare de 32 mm (426). n

22

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

M E G AT E H N I C

EchIPAmEntE PEntrU constrUIrEA drenajelor

terenurilor sportive
Prof. univ. dr. ing. Gh. P. ZAFIU Universitatea Tehnicã de Construcøii Bucurešti Catedra Mašini de Construcøii

toate terenurile gazonate de sport trebuie prevãzute cu instalaøii de drenare a apelor meteorice, pentru a permite desfãšurarea reuniunilor sportive ši a antrenamentelor în condiøii normale, chiar pe durata unei ploi (mãrunte sau torenøiale).

uprafaøa de joc din gazon natural (terenul gazonat) se recomandã pentru fotbal, rugby, oinã, golf. 1. Aspecte tehnice constructive Terenurile gazonate (sau peluzele sportive) se executã conform preve derilor în vigoare. Acestea se compun din: • strat vegetal cu gazon însãmânøat sau cu brazde; • strat drenat din pietriš sau balast; • pãmânt compactat. Drenajul se referã la operaøiunile necesare pentru recuperarea apelor de infiltraøie din sol. Drenajul se realizea zã prin straturile drenante/filtrante ši reøelele de drenuri ce sunt parte integrantã din infrastructura unui teren de sport (fig. 1, documentare dwshot tonlandscapes). Sistemul de drenaj trebuie astfel conceput ši realizat în cât, în cazul unei ploi torenøiale, jocul sã se poatã relua în maximum 1 orã. Reøeaua de drenuri este necesarã atunci când curba granulometricã a

s

stratului drenant este continuã. Infrastructura este alcãtuitã din solul de amplasament, faøa superioarã a infrastructurii fiind o platformã cu aceeaši planeitate ši aceleaši pante ca ši suprastructura. Cerinøele infra structurii sunt [4]: • sã absoarbã sarcini suplimentare fãrã tasãri (deformãrii semnificative); • sã absoarbã apele de drenaj sau

sã le evacueze în afara terenului de sport. Recent s-a pus la punct un nou tip de structurã de teren gazonat, ši anume terenul cu drenaj forøat care are fante drenante. Cele douã procedee (stratul drenant, filtrant conti nuu, ši fantele drenante) se pot combina. Pentru pistele de atletism, stadioane, terenuri de tenis, tribune etc.

Fig. 1

24

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

M E G AT E H N I C

Fig. 2

Fig. 3

se folosešte sistemul ACO SPORT, realizat din elemente speciale din beton cu polimeri cu o gamã diversã de capace din polietilenã ši rãšini sintetice (fig. 2, documentare ACO). Sistemul corespunde cerinøelor exigente ale DIN 18035 ši IAAF. Drenajul pistelor de atletism este un domeniu în care produsele ACO exceleazã, dovada fiind folosirea produselor ACO SPORT pe stadioanele olimpice din toatã lumea [1]. Sistemul ACO 6500 este folosit la construcøia canalelor colectoare pe conturul terenului gazonat (fig. 3, documentare ACO). Soluøia de drenare a apelor infiltrate în solul terenurilor sportive se stabilešte pe baza concluziilor studiilor de specialitate (hidro-geotehnice). De regulã, amenajarea terenurilor sportive ši a stadioanelor se recomandã sã se facã pe terenuri unde pânza de apã freaticã are adâncimea de minimum 70 cm de la nivelul terenului. Pentru terenurile ce se amplasea zã pe un strat de argilã, a cãrui grosime este sub 1,50 m, este indicatã soluøia de drenaj în adâncime. Sistemul constã în puøuri de colectare de dimensiuni în plan de 60 x 60 cm ¸ 70 x 70 cm, ašezate la o anumitã distanøã egalã între ele. Adâncimea puøurilor trebuie sã fie egalã cu grosimea stratului impermeabil, iar distanøa dintre puøuri se determinã în funcøie de cantitãøile de apã ce trebuie captate ši de permeabilitatea stratului inferior. Puøurile se umplu cu bolovani de râu, pietriš ši nisip, iar terenul se amenajeazã cu pante de scurgere cãtre puøuri. Peste ultimul strat de balast nivelat se realizeazã straturile terenului gazonat sau ale pistei de atletism [4].

26

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

M E G AT E H N I C

Canalizarea apelor provenite din stropirea suprafeøelor de joc ši din drenarea acestora se face de regulã cãtre reøeaua de canalizare publicã din zonã, adoptându-se soluøii corespunzãtoare pentru preluarea instantanee a acestora. Proiectarea sistemelor de drenare se face de cãtre specialištii în domeniu. Nu este recomandatã supradimensionarea drenajului, deoarece realizarea ši exploatarea acestor sisteme este costisitoare. 2. Aspecte tehnologice Instalarea unui sistem de drenare are douã scopuri: • preluarea apei infiltrate ši evacuarea cât mai rapidã a acesteia; • limitarea crešterii nivelului pâzei freatice. Un sistem de drenare este compus din drenuri primare sau drenuri de câmp, drenuri colectoare ši canalul de scurgere. Drenurile primare sau drenurile de câmp pot avea dispuneri diferite: • drenuri paralele cu axa lungã a terenului; • drenuri perpendiculare pe axa lungã a terenului; • drenuri în „schelet de pešte". Šanøurile drenurilor au adâncimea de minimum 40 cm la punctul înalt
Fig. 4

al pantei ši lãrgimea de minimum 22 cm. Panta lor trebuie sã fie de 2‰ (2 mm/m) controlatã cu un dispozitiv laser. Distanøa dintre drenuri variazã între 3 ši 7 m. Drenajul primar este efectuat pozându-se o serie de conducte subterane acoperite cu material granular, pentru a permite apei de ploaie sã traverseze ušor stratul. Conductele se executã din tuburi din PVC inelat învelite, având diametrul de 60...80 mm, cu orificii. Tuburile sunt acoperite cu materiale granulare sau concasate 7-14 mm sau cu nisip drenant. Umplerea šanøurilor trebuie sã fie mai înaltã decât marginea sãpãturii, astfel încât sã formeze un bombament de aproximativ 5 cm deasupra nivelului terenului. Adâncimea minimã a drenurilor în raport cu nivelul final al terenului de joc trebuie sã fie de 60 cm. Este important ca stratul drenant de acoperire sã nu fie amestecat cu pãmântul din stratul de bazã. Drenurile primare sunt conectate la drenurile colectoare. Dacã drenurile primare nu sunt suficiente singure, pentru preluarea în totalitate a apei de suprafaøã, se poate instala o canalizare exterioarã secundarã de drenare forøatã peste

sistemul primar. În acest scop se realizeazã în gro simea substratului fante de scurgere sau canale drenante care faciliteazã trecerea rapidã a apei de la stratul de joc la sistemul de drenare. Pentru a fi eficace, aceste fante de scurgere trebuie sã rãspundã caracteristicilor tehnice urmãtoare: • adâncimea: toatã grosimea substratului; • lãrgimea: 2,5…7,5 cm; • repartizarea pe toatã suprafaøa terenului cu interspaøii adecvate tipului lor (0,4 …1,0 m sau 1,0…2,0 m); • acoperire: nisip 1-3 mm. Existã, în general, douã tipuri utilizate: šliøurile cu nisip ši benzile de materiale granulare. A doua metodã este preferatã, deoarece reduce viitoarele probleme de strâmtare a solului în timpul verii. Šliøurile cu nisip permit apei de su prafaøã sã se infiltreze mult mai repede în drenurile primare. Aceste šliøuri pot fi efectuate pe toate suprafeøele gazonate ale terenurilor de sport. Ele sunt executate sub forma unor canale de mici dimensiuni (50...75 mm lãrgime ši 200...300 mm adâncime), fiind instalate la distanøe de 1 sau 2 m. Canalele sunt umplute pe o înãløime de pânã la 150...200 mm cu material monogranular de 10 mm curat ši

28

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

M E G AT E H N I C

apoi completate pânã la suprafaøã pe înãløimea de 50...75 mm cu un strat de nisip brut (fig. 4, documentare dwshottonlandscapes). Benzile de materiale granulare sunt sisteme de drenaj exterior rapid. Un šanø mic de scurgere liberã umplut cu material granular (4...6 mm) este inserat în sol. Materialul granular poate fi sub forma unor agregate ušoare, produse din cenušã de termocentralã. Acestea sunt preferabile pentru terenuri sportive datoritã formei lor neunghiulare ši proprietãøilor absorbante. Aceste drenuri (fig. 5, documentare dwshottonlandscapes) au, de regulã, 25 mm lãrgime ši 200 mm adâncime, fiind aliniate la distanøe de 400...1000 mm. Drenurile colectoare sunt dispuse pe lungimea terenului ši preiau apa deversatã de drenurile primare. Šanøurile drenurilor colectoare au adâncimea de minimum 60 cm faøã de punctul cel mai înalt ši de minimum 75 cm faøã de punctul cel mai coborât, iar lãrgimea de circa 25 cm. Ele se executã, de asemenea, din tuburi inelate din PVC, învelite, având diametrul de 150...160 mm. Tuburile sunt acoperite cu materiale granulare sau concasate 7-14 mm sau cu nisip drenant. Canalul de scurgere se realizeazã într-un šanø larg de minimum 22 cm, a cãrui pantã de scurgere, controlatã cu un dispozitiv laser, este de 1...2% (1...2 cm/m). Tuburile sunt pozate pe un strat de nisip de 5 cm ašternut pe fundul sãpãturii. Este necesar, de asemenea, sã fie acoperite cu un strat de 5 cm de nisip pentru a fi ušor reperate ulterior. Evacuarea apei provenite de la drenurile colectoare se realizezã cu

Fig. 5

ajutorul tuburilor din PVC cu diame tre adaptate astfel încât sã poatã prelua rapid debitul provenit de la drenuri. Totodatã, pentru evacuarea rapidã a apei de pe suprafaøa de joc este posibil sã se instaleze un strat drenant între reøeaua de drenare ši substrat. Acest strat drenant poate fi compus din: • 20 cm de tuf 8-16 mm; • 17 cm de piatrã concasatã 7-14 mm, completat cu 3 cm de nisip de râu 0-3 mm; • 20 cm de nisip drenant de râu. În cursul anului, indiferent cât de bine ar fi utilizat terenul de sport, acesta devine compact. S-a demonstrat cã tasarea poate afecta suprafaøa terenului, fãcând dificilã penetrarea apei spre sistemul de drenare. Aceasta produce adesea înmagazinãri ale

apei pe suprafaøa de joc, ceea ce poate limita buna desfãšurare a competiøiilor. În scopul diminuãrii acestui efect se aplicã în medie anual, toamna sau primãvara, un tratament de desfundare cu un echipament special. 3. Echipamente tehnologice utilizate O canalizare tipicã se compune dintr-o reøea de drenuri primare conectate la un colector (fig. 1). Un dren primar poate fi instalat într-o singurã operaøie, utilizând un echipament capabil sã sape šanøuri cu lãøimi de 25...125 mm (fig. 6, documentare dwshottonlandscapes). Surplusul de material este strâns (dreapta imaginii), conducta pozatã fiind acoperitã cu materialul granular (stânga imaginii) deversat controlat dintrun distribuitor.
Fig. 6

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

29

M E G AT E H N I C

Fig. 7

Fig. 8

Drenurile primare pot fi instalate chiar sub gazonul existent. Pentru prote jarea gazonului bun se folosešte un echipament special (fig. 7, documentare dwshottonlandscapes). Acesta taie gazonul ši îl ašazã pe cele douã pãrøi laterale, pentru a lãsa calea liberã tãierii šanøului de drenare cu echipamentul prezentat anterior. Drenul este astfel instalat ši gazonul este cu ušurinøã readus pe locul sãu, unde

din nou se înrãdãcineazã rapid în sol, permiøând suprafeøei de joc sã fie folositã dupã câteva zile. O altã metodã constã în prelevarea completã a benzii de gazon în lungul traseului drenului (fig. 8, documentare dwshottonlandscapes). Astfel, drenul poate fi instalat ši gazonul reamplasat apoi. Aceastã metodã este folositã pe terenurile de golf, unde suprafaøa finalã este pretenøioasã. Cea mai simplã este metoda prezentatã iniøial, la care šanøurile drenante sunt tãiate direct în gazon (fig. 9, do cumentare dwshottonlandscapes). Drenurile sunt instalate, apoi suprafaøa este corectatã cu pãmânt vegetal. Traseele sunt însãmânøate ši lãsate pentru a se dezvolta ulterior, ceea ce necesitã o duratã mai mare de timp. La construcøia drenurilor primare, pentru sãparea šanøurilor în vederea po-

zãrii reøelelor de drenare formate din tuburi, se pot folosi ši echipamente sãpãtoare de šanøuri. Ele se pot individualiza pentru lucrãri de drenaje, alegând diverse opøionale (ex: tambur pentru lansat furtunul din polietilenã, fig. 10, documentare Philliskirkdrainage). În general, sãpãtoarele de šanøuri sunt excavatoare cu sãpare longitudinalã, care dupã tipul organului de lucru pot fi cu rotor sau cu lanø. Dislocarea pãmântului este fãcutã cu ajutorul unor cupe sau a unor raclete. Echipamentul de lucru cu lanø (elindã) este alcãtuit din: lanøul la care sunt fixate cupele (lanøuri portcupe) sau racletele (lanøuri portraclete), cadrul de susøinere a lanøului ši rolele de ghidare a lanøului. Cadrul de susøinere a lanøului poate fi înclinat în plan vertical la adâncimea maximã cu un unghi ce variazã între 20 ši 55°.

Fig. 9

Fig. 10

30

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

M E G AT E H N I C

Reglarea adâncimii de sãpare se face prin manevrarea (ridicarea ši coborârea) echipamentului de lucru cu ajutorul cilindrilor hidraulici cu dublã acøiune. Echipamentul de lucru cu rotor se compune dintr-un rotor pe periferia cãruia sunt fixate cupele sau racletele. Manevrarea echipamentului de lucru se realizezã, de asemenea, cu un sistem hidraulic. Pentru executarea lucrãrilor de construcøie a drenajelor la terenuri sportive sunt recomandate sãpãtoarele de šanøuri cu elindã. Šanøurile excavate cu o astfel de mašinã cu lãøimi de 11…80 cm ši adâncimi pânã la 1,8 m rãmân precise ši curate pânã la adâncimea maximã. Tot materialul excavat este depozitat lateral sau poate fi încãrcat direct în mijloace de transport. În acest ultim caz, echipamentul este prevãzut cu un transportor cu bandã, care preia pãmântul sãpat de la organul de lucru ši îl descarcã în mijlocul de transport. Sãpãtoarele de šanøuri pot fi concepute fie ca echipamente specializate montate pe o mašinã de bazã, fie ca echipamente de lucru auxiliare ata šabile la un echipament tehnologic multifuncøional (miniîncãrcãtor, încãrcãtor-excavator etc.). Echipamentele specializate sunt de douã categorii: sãpãtoare de šanøuri medii (fig. 11, documentare Case) ši minisãpãtoarele de šanøuri (fig. 12a, documentare BARRETO ši fig. 12b, documentare Endress-utilaje). Dimensiunile compacte, cât ši sistemul particular de transmisie al minisãpãtoarelor fac ca aceste mašini sã fie ušor de folosit ši întreøinut, atât de amatori, cât ši de profesioništi. Revista de Unelte ši Echipamente noiembrie 2010

Fig. 11

Fig. 12a

Fig. 12b

n

31

M E G AT E H N I C
Fig. 13a

Fig. 14

Echipamentele cu elindã pot fi montate pe miniîncãrcãtor ca echipamente de lucru auxiliare (fig. 13a, documentare JCB ši fig. 13b, documentare Komatsu). Existã ši echipamente cu rotor, care se pot monta pe miniîncãrcãtoare multifuncøionale, prevãzute cu dinøi de frezare (fig. 14, do -

cumentare), dar acestea nu sunt destinate lucrãrilor de construcøie a drenajelor. Prin colaborarea dintre producãtorii de echipamente tehnologice ši antreprenorii de lucrãri agricole s-a conceput un nou tip de echipament purtat, îmbunãtãøit, destinat lucrãrilor de

drenaje, ce poate fi folosit pentru pozarea directã a tuburilor de drenare (fig. 15, documentare [11]). Graøie comenzilor automatizate cu control laser, lama care pozeazã conducta de drenare la adâncimea potrivitã în teren este menøinutã la acest nivel cu mare precizie. Adâncimea poate fi reglatã pânã la 1,7 m. Unghiul lamei înclinabile este mãsurat cu un

Fig. 13b

32

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

M E G AT E H N I C

Fig. 15

senzor de înclinare ši reglat, de ase menea, automat. Forma alungitã ši subøire a lamei de pozare face aproape invizibile urmele unei treceri. Pentru început, lama trebuie sã fie înfiptã în teren într-un taluz de sãpãturã. La capul conductei de drenare este suficient sã se roteascã lama

înclinabilã, datoritã terenului. Pentru orice adâncime cerutã, cadrul de susøinere a echipamentului poate fi plasat direct la spatele tractorului printrun sistem de prindere robust. Tractorul poate astfel sã circule în linie dreaptã, forøa sa de tracøiune fiind aplicatã cu eficacitate.
Fig. 16

Ca urmare a construcøiei sale robuste, echipamentul cântãrešte aproximativ 3 tone. Greutatea sa este necesarã pentru ca lama sã taie de o manierã stabilã de-a lungul terenului ši pentru obøinerea unei repartiøii echilibrate pe tractor. În vederea unei tractãri corecte a echipamentului de drenare, puterea tractorului trebuie sã fie de circa 147 kW (200 CP). Principalele avantaje ale acestui echipament sunt: - simplitatea utilizãrii; - ušurinøa în transport; - precizia foarte mare de realizare a pantei; - numãrul mic de piese de uzurã; - structura robustã. Construcøia sistemului de drenare secundarã se poate face mecanizat, cu echipamente specializate pentru realizarea šliøurilor (fig. 16, documentare Philliskirkdrainage, ši fig. 17, documentare Rogesports) ši umplerea acestora (fig. 18, documentare Philliskirkdrainage). Existã echipamente care pot realiza mai multe benzi simultan (fig. 19, documentare Rogesports). Benzile de materiale granulare pot fi instalate utilizând, când condiøiile solului sunt convenabile, sistemul de šanøuri cu granule. Gazonul este simplu deschis prin tãiere ši granulele sunt inserate în deschizãturã (fig. 20a, documentare dwshottonlandscapes).

Fig. 17

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

33

M E G AT E H N I C

Fig. 18

pãtrund în teren 250...300 mm de la suprafaøã. n

BIBLIOGRAFIE 1. * * * ACO Elemente de construcøii. Documentaøie format PDF 2. * * * Drainage renforce, documentaøie format PDF, www.regesports.com 3. * * * L’etablissement d’un terrain de sport, documentaøie format PDF, Centre Tehnique Horticole de Gembloux, iulie 2005 4. * * * Normativ privind proiectarea terenurilor sportive ši stadioanelor (unitatea funcøionalã de bazã) din punctul de vedere al cerinøelor Legii 10/1995, indicativ NP 066-01 5. * * * http://www.bizoo.ro 6. * * * http://www.utilajegeneratoare.ro 7 * * * http://www.philliskirkd. rainage.co.uk 8. * * * http://www. endressutilaje.ro 9. * * * http:// www.utilajegeneratoare.ro 10. * * * http://www.dwshottonlandscapes.co.uk 11. * * * ronald.isasite.net

Fig. 19

Aceasta face banda de materiale granulare mai eficientã, fiind consideratã o tehnicã superioarã cu impact minim asupra suprafeøei înier bate (fig. 20b, documentare dwshot-

tonlandscapes). Pentru efectuarea lucrãrilor de desfundare se folosešte un echipament special (fig. 21, documentare Phillis kirkdrainage) prevãzut cu øepi care
Fig. 20

Fig. 21

34

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

Š A N T I E R

Soluøii eficiente

pentru energia portabilã
Atunci când existã o nevoie urgentã de energie electricã, în lipsa reøelei de curent electric singura soluøie o reprezintã generatoarele portabile. construite pentru a asigura alimentarea cu curent electric oricând ši oriunde, pentru orice aplicaøie, generatoarele portabile de producøie pot funcøiona 24/24, datoritã proiectãrii dedicate.

xperienøa în domeniu a arãtat cã existã câteva diferenøe mar cante între regimul de funcøionare al unui generator folosit ca sursã principalã de energie ši un gene rator folosit ca rezervã. Astfel, genera toarele portabile trebuie sã aibã un cost de exploatare cât mai mic: un consum de motorinã cât mai redus, intervale cât mai lungi de revizii, du ratã de funcøionare cât mai mare fãra nicio intervenøie de întreøinere.

e

Trebuie sã poatã funcøiona în mediu extern ši în orice condiøii meteo, indi ferent de anotimp ši de altitudine. Pentru a realiza acest lucru, sistemul de rãcire trebuie sã poatã face faøã tem peraturilor ridicate din timpul verii, dar în acelaši timp nivelul zgomotului sã fie cât mai redus. În cazul în care trebuie mutat des, generatorul trebuie sã fie cât mai ušor de transportat, di mensiunile de gabarit, greutatea ši robusteøea fiind foarte importante. noiembrie 2010

Analizând aceste lucruri putem spune cã piaøa de generatoare poate fi împãrøitã în douã mari categorii: 1 piaøa de generatoare de rezervã; 2 piaøa de generatoare portabile. Atlas Copco este singurul producã tor de grupuri electrogene care produce ši proiecteazã numai pentru segmentul de piaøã al generatoarelor portabile. Astfel, generatoarele Atlas Copco pot funcøiona în cele mai dure condiøii de vreme (-20°C,

36

Revista de Unelte ši Echipamente

n

Š A N T I E R

+50°C), sunt robuste, ušor de transportat ši operat, sunt proiectate conform criteriilor de siguranøã ši protecøie a mediului ši respectã integral normele CE. Cu un nivel de zgomot foarte scãzut, generatoarele Atlas Copco sunt perfect adecvate pentru funcøionarea în mediile cele mai sensibile la zgomot. Designul inovativ permite accesul ušor la toate componentele, asigurând mentenanøã ši service facile, iar împreunã cu intervalele lungi de service (500 de ore de funcøionare) oferã un cost de mentenanøã foarte scãzut ši mãrešte timpul de funcøionare. Generatoarele Atlas Copco dedicate pieøei europene rãspund unor cerinøe diverse, fiind structurate pe patru game. Gama QAS, cuprinzând o largã varietate de modele cu puteri între 14 – 550 kVA, a fost proiectatã pentru transport ši manevrare rapidã, ušoarã ši sigurã, ši practic pentru amplasarea pe orice tip de suprafaøã fãrã pregãtiri speciale. Echipamentele din aceastã gamã peste 125 kVA funcøioneazã la frecvenøã dualã ši se caracterizeazã prin reducerea zgomotului ši protecøia sporitã a mediului înconjurãtor, asigurând furnizarea con tinuã a energiei în aplicaøii industria le, în cadrul utilitãøilor publice, în închirieri ši construcøii. Gama QAX, cuprinzând puteri între 12 – 60 kVA, este dedicatã aplicaøiilor de micã anvergurã de pe orice šantier. Generatoarele QAX se caracteri zeazã printr-o utilizare facilã ši sigurã, de tip “plug and play”, conectarea exclusivã prin prize mono ši trifazice eliminând aproape complet riscul de

Ušor de manevrat, concepøia gamei QAS permite amplasamentul pe orice tip de suprafaøã

accidentãri. Sunt montate pe un šasiu robust cu o axã (douã roøi), ceea ce permite mutarea ušoarã în cadrul šantierului, dar ši între locaøii diferite. Gama QAC cuprinde generatoare cu puteri între 500 – 1250 kVA, cu o configuraøie superioarã a opøiunilor ši montate în container standard. Aceastã gamã este dedicatã aplicaøiilor critice, cu funcøionare continuã, având un consum de motorinã minim. Încãlzitorul pentru lichidul de rãcire integrat asigurã o pornire rapidã ši ušoarã la temperaturi scãzute, în timp ce un ventilator electric de rãcire cu turaøie variabilã permite funcøionarea continuã în medii cu temperaturi ridicate, cum ar fi în dešert. Toate generatoarele din gama QAC au un întrerupãtor tetrapolar motorizat pentru circuitul principal, care asi gurã protecøia la suprasarcinã ši scurt circuit, oprire de urgenøã, alarme ši opriri automate pentru motor, ši sunt echipate standard cu accesorii pen tru rafinãrii, pentru siguranøa operãrii în instalaøiile petroliere. Rezervorul de combustibil detašabil acoperit cu du -

blu strat, cu senzori pentru scurgeri ši batiu metalic rigid cu reøinerea scurgerilor accidentale, împiedicã scurgerile de lichide de motor sau combustibil, eliminând riscul poluãrii solului. Turnurile de iluminat QLT cu generator inclus extind productivitatea lucrãrilor pe timpul nopøii, oferind o siguranøã sporitã. Acestea au un alternator de 8 kW, douã prize de putere de 16 A, 230 V, ši patru lãmpi cu halogenuri metalice, de 1000 W, cu în trerupãtoare individuale. Lãmpile sunt poziøionate pe un catarg hidraulic vertical cu 8 secøiuni, integral automatizat, care poate fi ridicat la înãløimea maximã de 9 metri în 15 secunde, cu manšoane suprapuse armate ši cabluri din oøel inoxidabil supradimensionate. Rezervorul de combustibil de 140 litri asigurã o automonie de funcøionare de 85 ore, nivelul de zgomot este mult sub cel de 60 dBA la 7 metri (prevãzut de normele în vigoare), iar semnalizarea rutierã ši reflectoarele sunt incluse în varianta standard. n
Foto: Atlas Copco

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

37

A D V E R TO R I A L

tehnologie germanã

de procesare a materialelor reciclabile
industria de procesare ši reciclare a dešeurilor este în plinã schimbare ši dezvoltare, ši nu numai pentru cã legislaøia europeanã în domeniu este din ce în ce mai strictã, ci pentru cã însãši necesitatea efectivã de protejare ši conservare a mediului pe termen lung o impune.

F

irma germanã Hammel Recyclingtechnik GmbH vine în întâmpinarea acestui important deziderat prin dezvoltarea unei tehnologii ieftine ši eficiente de toca-

re ši sortare a dešeurilor industriale ši casnice de orice fel. Brevetând sistemul de tocãtoare cu 2 arbori, HAMMEL a dezvoltat o gamã întreagã de astfel de utilaje de tocat, mo-

bile sau fixe, care, prin montarea pe rechii adecvate de arbori, pot mãrunøi orice fel de dešeuri, precum: dešeuri sau resturi menajere ši industriale, resturi de lemn ši hârtie, materiale

38

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

A D V E R TO R I A L

rezultate din demolãri, fier vechi, aluminiu ši alte metale neferoase, piatrã ši asfalt rezultate la repararea drumurilor. Hammel oferã soluøii complexe în tehnologia tocãrii ši reciclãrii materialelor, de la mašini individuale, specializate pentru diverse materiale, pânã la instalaøii complexe, compuse din tocãtoare primare ši secundare, separatoare pentru metale feroase sau neferoase, precum ši unitãøi cu site sortatoare ši benzi transportoare. Proiectate în concepøie modularã, instalaøiile HAMMEL pot fi configurate cu ušurinøã pentru fiecare aplicaøie în parte, în funcøie de solicitarea clientului. Tocãtoarele primare HAMMEL proceseazã materiale extrem de dificile, precum: dešeuri de lemn, traverse de cale feratã, rãdãcini de copaci, dešeuri forestiere, dešeuri industriale, role de hârtie, anvelope uzate, caroserii auto ši multe altele.

Ele sunt acøionate de grupuri de putere hidraulice, având ca sursã energeticã motoare Diesel Caterpillar sau electrice. Arborii de tocare sunt antrenaøi prin intermediul unor cutii de viteze planetare în trei trepte, la turaøii ši cupluri corelate cu sarcinile de lucru. Funcøiile de lucru ale mašinii sunt comandate prin telecomandã, de la distanøã. Cuva de alimentare are un volum cuprins între 3,5 ši 11 m3, în funcøie de model. Partea sa superioarã este rabatabilã cu 430, pentru conducerea materialului spre arborii de tocare. Tocãtoarele primare HAMMEL sunt echipate cu benzi transportoare, cu lãøimi cuprinse între 800 ši 1400 mm, în funcøie de tip. Înãløimea de descãrcare a benzilor variazã, de asemenea, în funcøie de tipul mašinii între 3.400 ši 4.400 mm. Indiferent de tipul mašinii, pot fi aleši arborii specifici materialului ce urmeazã a fi tocat. În funcøie de material ši de perechea de arbori folosiøi, se pot obøine la final fracøiuni cu mãrimi cuprinse între 150 ši 400 mm. Opøional, mašinile pot fi dotate cu: sistem de stropire cu apã, pentru a reduce producerea prafului; magnet pentru separarea componentelor metalice feroase; sistem de de curã-

øare catalitic sau pachet de izolare fonicã. Tocãtoarele primare se fabricã în 5 variante de mãrimi, de la 9 la 44 t. Productivitatea acestora variazã în funcøie de material ši de tipul instalaøiei de la 10 la 200 t/h. Se executã în mai multe variante constructive: fixe, semimobile, cu axã cu roøi pentru tractare în cadrul punctului de lucru, ši mobile, pe šenile. Tocãtoarele secundare HAMMEL Împreunã cu tocãtoarele primare, tocãtoarele secundare Hammel formeazã un sistem complet de procesare a materialelor, producând la final un material omogen, granulat, cu dimensiuni ce pot fi cuprinse între 10 ši 150 mm. Diametrele rotoarelor de tocat variazã între 700 ši 1000 mm, iar lãøimea acestora, numãrul ši modul de dispunere a cuøitelor variazã în funcøie de mãrimea mašinii ši de tipul materialului tocat. Sitele de sortare sunt alese în funcøie de material ši de mãrimea finalã doritã. Ele sunt acøionate hidraulic ši sunt prevãzute cu sistem de protecøie la suprasarcinã. Ši tocãtoarele secundare pot fi antrenate de motoare Caterpillar sau, alternativ, de grupuri de putere electrohidraulice ši sunt produse atât în variantã mobilã, cât ši fixã.

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

39

A D V E R TO R I A L

Tocãtoarele secundare sunt dotate cu magneøi, pentru separarea componentelor metalice, dispuši pe di recøia benzii transportoare de descãrcare. Înainte ca materialul tocat sã fie descãrcat la capãtul benzii, componentele metalice feroase sunt colectate, din mišcare, într-un container special. În cazul în care materialul tocat conøine componente metalice neferoase, ši acestea pot fi separate cu ajutorul unui detector de ast-

fel de materiale ce se monteazã la începutul benzii de alimentare. Detectorul comandã deschiderea unei clapete aflatã la capãtul benzii, pe unde se colecteazã materialul metalic detectat. Ca ši tocãtoarele primare, cele se cundare sunt dotate cu benzi transportatoare cu lãøime de cca. 1000 mm, care, în funcøie de model, descarcã la înãløimi de 3400 - 4400 mm.

Unitãøi cu site de sortare Pentru sortarea materialului tocat pe categorii de mãrime a granulelor, HAMMEL produce ši unitãøi cu site de sortate ši cu benzi transportoare, ce pot lucra independent sau într-un sistem complex, împreunã cu tocãtoarele, alcãtuind astfel adevãrate insta laøii de procesare a materialelor reciclabile. Pentru alegerea instalaøiei adecvate fiecãrei aplicaøii în parte sau pentru

40

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

A D V E R TO R I A L

configurarea unui centru de procesare a materialelor reciclabile vã pu teøi adresa firmei TRACTOR PROIECT COMERØ Brašov, unic distribitor pentru România al HAMMEL

RECICLINGTECHNIK GMBH din Germania. O ocazie de a vedea tocãtoarele HAMMEL la lucru aveøi în luna noiembrie a acestui an, când în cadrul unui “turneu” prin Europa de

Est se vor face demonstraøii ši în câteva centre de reciclare a materialelor din România, precum REMATHOLDING Bucurešti sau TOMINI TRADING din Constanøa. n

UTILAJE PENTRU MANIPULAREA ŠI RECICLAREA MATERIALELOR

- Încãrcãtoare manipulatoare - Foarfece hidraulice, graifere, plãci magnetice - Tocãtoare ši sortatoare dešeuri reciclabile

TRACTOR PROIECT COMERØ
Str. Turnului, Nr. 5, 500152 Brašov, Tel. / Fax: 0268-406406; 0268-548147;

E-mail: office@tpcom.ro; tpcom@rdslink.ro; Web: www.tpcom.ro

A D V E R TO R I A L

42

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

A D V E R TO R I A L

Varianta câštigãtoare

a celor care îši pun baza în MB
n primul rând, concasoarele MB garanteazã fiabilitatea ši reducerea costurilor prin economisirea materialelor, dar ši prin simplificarea eforturilor logistice. Practic, concasoarele MB reprezintã investiøia logicã pentru stimularea ciclului micro ši macro economic, acum ši în viitor. Din acest motiv, oricine alege cupele concasor MB o face nu doar pentru cerinøele de lucru, dar ši pentru cã ele sunt obiecte care upgradeazã flota de echipamente pe orice šantier, lucru care duce la o mai bunã ca litate a muncii, cu respectarea exigenøelor de mediu.

Î

În aceastã perioadã plinã de incertitudini, când piaøa de construcøii este încã nesigurã, cupele concasor MB sunt o opøiune foarte bunã pentru cei care au nevoie de soluøii cu multe avantaje, care ajutã companiile sã reducã costurile ši timpul de lucru.

De asemenea, nu ar trebui sã subestimãm faptul cã procesul de utilizare a acestor utilaje este extrem de simplu. În primul rând, materialul poate fi transportat imediat dintr-o locaøie în alta. Aceastã fazã este urmatã de o alta, în care materialul este pregãtit pentru ciclul de lucru care constã în apucare ši compactare. Aici începe procesul de economisire a materia lelor, deoarece iniøial ele sunt aduse, colectate ši descãrcate cu aceeaši cupã concasor ši, în final, concasate la granulaøia doritã. Materialul rezultat poate fi reutilizat

pentru alte sarcini la acelaši šantier sau transportate pe alte šantiere ši folosit pentru terasamente de drumuri, sisteme de drenaj sau pentru rambleierea diferitelor lucrãri de ex cavare. În general, pentru cei care opereazã în sectorul terasamentelor, cupa concasor MB este în mod sigur un echi pament complementar. Ši motivele, în plus faøã de cele deja date, sunt simple: cupele concasor MB econo misesc timp, energie, resurse ši oferã echipelor de pe šantier un raport om/ore de lucru mai mic; de asemenea, duc la o reducere semnificativã a costurilor legate de sarcina de lu cru per ansamblu, tocmai datoritã mobilitãøii acestor echipamente mici, de la un šantier la altul. Dar mai presus de toate aceste avan taje este reducerea emisiilor de noxe, o luptã pe care MB a sprijinit-o cot la cot cu toøi clienøii sãi (compania este în prezent în curs de certificare ISO 14001). Refolosirea materialelor generate de sãpãturi sau demolãri este un câštig imens pentru orice tip de lucrare, nemaivorbind de eliminarea drumurilor pe care dumperele ar trebui sã le facã pentru transportul materialelor concasate, precum ši de
n

Revista de Unelte ši Echipamente

noiembrie 2010

43

A D V E R TO R I A L

costurile rezultate din uzura rutierã ši consum. Aceste avantaje au o valoare ši mai mare dacã avem în vedere cã multe localitãøi au adoptat legi mai stricte privind circulaøia camioanelor care traverseazã teritoriul lor, iar în unele cazuri legea chiar le împiedicã sã facã mai mult de douã cãlãtorii pe zi. O atenøie specialã trebuie acordatã procesului de concasare al cupei, deoarece aceasta poate fi folositã ulterior pentru stabilizarea fundaøiilor de drumuri. De fapt, multe companii au ales cupa concasor MB ca pe un echipament must-have pentru operaøiunile lor de zi cu zi: demolarea ši sectorul construcøiei de drumuri ne cesitã reciclarea ši producøia de materiale pentru a fi reutilizate, oferind, de asemenea, oportunitatea semnificativã de a vinde direct moloz ši pie-

triš. Muløi antreprenori au constatat cã rentabilitatea pe care aceste cupe o oferã este comparabilã, dacã nu chiar mai mare, cu cea pe care o au concasoarele clasice. Mai mult decât atât, impactul cupei concasor este destul de diferit faøã de acela al unui concasor fix sau mobil, iar asta se observã cel mai bine pe šantierele urbane. Utilizarea unui concasor tradiøional poate fi dificilã din cauza dimensiunilor sale. Cupa concasor, pe de altã parte, folositã împreunã cu excavatorul, poate opera pe aproape orice tip de šantier, inclusiv pe cele situate în spaøii înguste, precum ši în zonele muntoase sau deluroase, în cazul în care utilizarea unui concasor tradiøional nu ar fi fezabilã doar pentru cã ar fi dificil de transportat la šantier. În orice caz, ar trebui sã se øinã sea-

ma de faptul cã instalaøiile tradiøionale de concasare necesitã întotdeauna un excavator pentru încãrcarea echipamentului ši un altul pentru a-l curãøa, fãrã sã mai punem la socotealã operaøiunile logistice preliminare concasãrii, dar ši cele de dupã. Prin urmare, alegerea unei cupe concasor se dovedešte a fi o opøiune remarcabilã pentru reducerea de costuri, precum ši pentru mai multe operaøiuni „ecologice”: concasoarele MB sunt ušor de transportat, ieftin de întreøinut ši nu necesitã un operator în plus faøã de cel care lucreazã pe excavator. Astfel se salveazã mult combustibil faøã de cel necesar unui concasor mobil. Nu mai vorbim de „curãøenia” locului de muncã, de nivelul de zgomot redus ši de cantita tea micã de praf. n www.mbcrusher.com

44

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

S T U D I U

D E

P I A Ø Ã

Piaøa Pardoselilor din românia ši ponderea utilajelor

folosite în acest sector
În 2010, iBC Focus – lider naøional în studierea pieøei de construcøii din românia – a realizat un studiu cantitativ la nivel naøional. au fost aplicate 115 de chestionare la firme care executã pardoseli industriale, dintre care au fost validate 96 de firme respondente ale cãror rãspunsuri au fost folosite în acest studiu. metoda folositã a fost interviul telefonic sau chestionarul on-line, de 15-20 minute pentru o firmã. Unul dintre topicurile atinse în chestionarele aplicate de iBC Focus a fost cel privind furnizorii de utilaje pentru pardoseli industriale, rezultatele fiind desfãšurate mai jos.

biectivul acestui studiu este de a oferi o perspectivã detaliatã a unui sector dina mic din piaøa de construcøii, estimând volumul ši valoarea pieøei par doselilor industriale din România, cât ši identificarea jucãtorilor activi (furnizori ši executanøi de pardoseli) de pe aceastã piaøã ši a problemelor pe ca re aceštia le întâmpinã.

o

notorietatea furnizorilor de utilaje pentru pardoseli industriale Am rugat firmele aplicatoare de pardoseli industriale din România sã numeascã 3 furnizori agreaøi pentru dotarea cu utilaje pentru pardoseli in dustriale. Iatã rezultatele analizei IBC Focus privind notorietatea furnizorilor de scule ši utilaje din România. Revista de Unelte ši Echipamente
n

noiembrie 2010

45

S T U D I U

D E

P I A Ø Ã

Notorietatea în rândul pardosištilor ce folosesc beton ca strat de uzurã Am analizat ce au rãspuns firmele de pardoseli în funcøie de stratul de uzurã pe care îl aplicã pardoselilor. În rândul firmelor de pardoseli care realizeazã pardoseli industriale cu strat de uzurã cementos, cele mai cunos cute mãrci de utilaje sunt: Barikell ši Tremix. Interesant este cã, deši nu sunt mãrci propriu-zise, firmele Siffe Electronis SRL Sibiu ši Logosol SRL Brašov au fost menøionate foarte des. Notorietatea în rândul pardosištilor care aplicã pardoseli epoxidice Firmele care aplicã pardoseli epoxi dice au menøionat cel mai des mãr cile Blastrac ši Airtec Elveøia.

Sursa: ”Piaøa pardoselilor industriale din România”, IBC Focus

46

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

S T U D I U

D E

P I A Ø Ã

Ponderea aplicatorilor de pardoseli care au cumpãrat utilaje noi în 2009 Am fost interesaøi sã vedem în ce mãsurã firmele de pardoseli industriale au investit în tehnologie ši utilaje noi în anul 2009. Iatã cum au rãspuns firmele de pardoseli: Mai jos vom analiza comportamen tul aplicatorilor de pardoseli industriale în ceea ce privešte folosirea de utilaje noi pentru pardoseli industriale în 2009, în funcøie de mãrimea firmei. O sã remarcaøi cã se diferenøiazã mult comportamentul de la o categorie la alta. Iatã care sunt cele 3 categorii pe care am împãrøit analiza: è Firme mari = care aplicã peste 100.000 mp de pardoseli in-

Ponderea aplicatorilor de pardoseli care au cumpãrat utilaje noi în 2009

Sursa: ”Piaøa pardoselilor industriale din România”, IBC Focus

dustriale pe an; è Firme medii = care aplicã între 50.000 ši 100.000 mp de pardoseli industriale pe an;

è Firme mici = care aplicã sub 50.000 mp de pardoseli industriale pe an. n

Ponderea firmelor mari care au cumpãrat utilaje noi în 2009

Sursa: ”Piaøa pardoselilor industriale din România”, IBC Focus

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

47

A D V E R TO R I A L

PErforMAnøã, SigurAnøã ši Confort în DEMoLãri

„Excavatorul Zaxis lucreazã rapid ši eficient ši este extrem de prietenos în operare întotdeauna face ce vrei tu sã facã”
operatorul Arno Janssen lucreazã pentru Zilverzand Exploitatie Beaujeau BV în olanda
Excavatoarele medii Hitachi sunt cele mai populare din gama largã de echipamente a producãtorului. Aceasta subliniazã adaptabilitatea lor în diverse ramuri industriale. Modelele standard ca ZX210LC-3 sunt o alegere comunã pentru lucrãri de pãmânt ši lucrãri generale de construcøii; modelele mai mari, din care face parte ši ZX350LC-3, sunt potrivite pentru aplicaøii mai grele, precum exploatãri miniere ši de carierã. Suplimentar, excavatoarele medii Hitachi sunt echipamente de bazã pentru alte câteva aplicaøii: demolãri, manipulare de materiale ši dragãri.

48

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

A D V E R TO R I A L

ama medie de excavatoare Hitachi include ši o varietate de modele cu razã de întoarcere foarte scurtã. Cu o razã de rotaøie minimã, acestea sunt ušor de operat în spaøii strâmte, precum šantierele înguste de construcøie de drumuri. De la modelul ZX70LC-3 de 7 tone la ZX470LCH-3 de 48 de tone, excava toarele medii de la Hitachi se bucurã de aceleaši caracteristici: motoare puternice, dar economice, ši sistemul de comunicaøii prin satelit în pachetul standard. Aceastã facilitate permite proprietarilor de Hitachi din întreaga lume sã-ši managerieze flota de echipamente online, via e-Service™ Owner’s Site.

G

Fiecare din excavatoarele medii Hitachi asigurã un nivel ridicat de confort pentru operatori. Cabina spaøioasã ši proiectatã ergonomic oferã un mediu de lucru plãcut ši le permite operatorilor sã lucreze continuu, pentru multe ore, în cele mai solicitante locaøii. Încã de la introducerea lor pe piaøa europeanã, excavatoarele medii de la Hitachi s-au dovedit fiabile, versatile ši productive, chiar ši în cele mai grele condiøii de lucru. Tehnologia avansatã încorporatã în designul lor i-a câštigat producãtorului Hitachi reputaøia de unul din liderii mondiali în producøia de excavatoare.

Performanøã îmbunãtãøitã Excavatorul ZX470LCH-3 a fost dotat cu un nou motor nepoluant, care se conformeazã regulamentelor referitoare la emisii, Nivelul 3 în SUA (EPA) ši EPA III în UE. Acest motor crešte puterea livratã cu 4% faøã de modelul convenøional, asigurând 349 CP ši reducând consumul de combustibil cu aproximativ 13%. Aceasta se obøine graøie sistemului de injecøie commonrail cu comandã electronicã ce antreneazã o pompã de combustibil integratã la o presiune extrem de ridicatã pentru distribuirea combustibilului la fiecare injector al cilindrilor printr-o rampã comunã. noiembrie 2010

Revista de Unelte ši Echipamente

n

49

A D V E R TO R I A L

Se obøine astfel o combustie optimã, ce genereazã o putere enormã, reducând nivelul emisiei de particule Diesel ši consumul de combustibil. Sistemul de recirculare ši rãcire a gazelor de ešapament (EGR) amestecã parøial gazele de ešapament cu aerul de admisie pentru a scãdea temperatura de combustie ši a reduce oxizii de azot ši consumul de combustibil. În plus, rãcitorul EGR rãcešte gazele de ešapament în vederea crešterii concentraøiei de aer pentru o combustie completã, reducând nivelul de emisii de particule diesel. Sistemul îmbunãtãøit de recirculare pentru braø permite operatorului un control crescut. În funcøionarea combinatã de coborâre a braøului ši balansierului, viteza balansierului poate crešte cu aproximativ 15% faøã de modelul convenøional. Uleiul sub pre siune de la baza cilindrului braøului (ši nu de la pompã, ca în cazul echipamentelor convenøionale) este transmis la tija cilindrului braøului pentru a coborî braøul, fiind ajutat de greutatea

braøului. Noul sistem permite ši o funcøionare combinatã eficientã pentru rotirea ši coborârea braøului. Combinaøia dintre motorul cu putere crescutã ši sistemul hidraulic îmbunãtãøit rezultã în capacitãøi mai mari de ridicare, timpi de ciclu mai rapizi ši o creš tere a productivitãøii de aprox 14%. Confort ši siguranøã maxime Siguranøa este întotdeauna prioritate zero pentru Hitachi. Cabina H/R este prevãzutã cu parbriz securizat ši sistem FOPS (Falling Object Protective Structure) pentru acoperiš, care asigurã protecøie la cãderea obiectelor ši prafului. Alte dispozitive de siguranøã includ: un ciocan de evacuare, centurã de siguranøã retractabilã, plafon de mari dimensiuni cu geam de evacuare ši o nouã manetã de blocare a comenzilor de pilotare – motorul neputând porni dacã maneta de blocare nu este complet blocatã. Acest lucru previne mišcãrile accidentale la atingerea involuntarã a manetei de comandã. Toate aceste caracteristici de siguranøã aratã cât de mult ia în calcul Hitachi nevoile operatorului ši riscurile ridicate ale industriei de construcøii, precum demolãrile. Cabina spaøioasã este proiectatã ergonomic ši cu o vizibilitate excelentã, ceea ce reduce gradul de obosealã pentru operator. S-a mãrit spaøiul pentru operator ši pentru obiectele personale ale acestuia. Scaunul operatorului este proiectat ergonomic, astfel încât lucrul prelungit la bordul acestui utilaj sã fie o activitate plãcutã. Spãta rul scaunului este mai lat, iar forma tetierei a fost modificatã. Scaunul ope ratorului a fost conceput astfel încât sã reducã vibraøiile ši šocurile, cres-

când durabilitatea. Manetele de comandã cu cursã scurtã fac manevrarea foarte ušoarã, iar cotierele existente contribuie la scãderea gradului de obosealã pentru operator în cursul utilizãrii îndelungate ši continue a utilajului. Efortul de manevrare a manetelor a fost redus cu 30%. Hitachi a reušit sã includã o camerã de luat vederi retrovizoare în pachetul standard. Monitorul LCD color, de mari dimensiuni, ši camera de luat vederi retrovizoare de pe contragreutate permit operatorului sã vizualizeze neobstrucøionat zona din spatele utilajului. Acest sistem crešte siguranøa la manevrele de rotire ši deplasare în maršarier. Monitorul LCD are încorporate ši alte funcøii folositoare, precum selectarea modului de lucru, monitorizarea consumului de combustibil ši asistenøa pentru întreøinere. Se poate calcula consumul de combustibil per ora de lucru, iar rezultatul este afišat pe monitorul LCD. Aceastã informaøie sugereazã programarea alimentãrii cu combustibil, ajutându-vã sã economisiøi energie ši sã lucraøi eficient. Asistenøa pentru întreøinere avertizeazã operatorul referitor la datele de schimbare a uleiului hidraulic ši a filtrelor de combustibil, conform setãrilor utilizatorului, la fiecare cuplare a contactului. Acest calendar de întreøinere poate preveni defectarea echipamentului. Existã ši posibilitatea opøionalã a unui sistem de prevenire a furtului care solicitã introducerea unui cod criptat pe monitorul multifuncøional la fiecare pornire a motorului. Costuri reduse de operare ZX470LCH-3 asigurã costuri reduse atât printr-o întreøinere simplificatã, cât

50

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

A D V E R TO R I A L

la funcøionarea pe teren accidentat. Întreøinerea generalã a fost simplificatã graøie designului îmbunãtãøit. Capota motorului a fost mãritã, pentru a permite efectuarea operaøiilor de întreøinere de pe partea lateralã a utilajului. Acest lucru contribuie semnificativ la reducerea timpului ši costurilor de întreøinere. Capota motorului are o greutate redusã ši este prevãzutã cu un amortizor, care faciliteazã deschiderea ši închiderea. Întreøinerea a fost facilitatã printr-un acces facil la baia de ulei, prevãzutã acum cu un record de golire. Pentru a efectua operaøia de golire, cuplaøi un furtun la racordul de golire. Racordul de golire este fiabil ši nu permite scãpãri de ulei sau avarieri. Schimbul automat al filtrelor de ulei s-a dublat la 1.000 ore. Radiatorul ši rãcitorul de ulei sunt montate în paralel, nu în serie, aša cum sunt amplasate în cazul montajului convenøional, pentru a putea fi demontate cu ušurinøã. Acest montaj ušureazã în mod semnificativ curãøarea zonei în jurul motorului. Filtrul de aer proaspãt pentru sistemul de aer condiøionat a fost mutat din amplasamentul convenøional, care se afla în spatele scaunului operatorului, pe partea ušii. Acest amplasament faciliteazã curãøarea ši înlocuirea filtrelor de aer proaspãt, precum ši a filtrelor de circulare a aerului în interiorul cabinei. Condensatorul sistemului de aer condiøionat ši rãcitorul de combustibil se pot deschide pentru a putea fi curã øate cu ušurinøã, permiøând în acelaši timp ši curãøarea radiatorului amplasat în spatele lor. n Powertek Company SRL, www.powertek-company.ro

ši printr-un consum redus de combustibil. Hitachi a ušurat inspecøia, ser visarea ši curãøarea noului excavator. Lãøimea pasarelei a fost extinsã de la 340 mm (modelul convenøional) la

510 mm, astfel încât operatorul sã ajungã mai ušor din cabinã în partea din spate a utilajului. Pasarela este construitã din douã bucãøi, concept care permite detašarea pãrøii din spate la deplasarea echipamentului sau noiembrie 2010

52

Revista de Unelte ši Echipamente

n

M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

Aspecte tehnico-economice privind proiectAreA modulArã a echipamentelor tehnologice pentru construcøii
drd. ing. Carmen NECULA IRIDEX GROUP CONSTRUCØII BUCUREŠTI Conf. dr. ing. Ioan PETREA

În timp ce pe plan naøional trãim într-un mediu complex, împovãrat ši de criza economicã, în care se conjugã într-o agitaøie freneticã instabilitatea ši turbulenøa politicã, incertitudinea ši riscurile, în øãrile dezvoltate, guvernele, pe de-o parte, neperturbate, depun eforturi sporite pentru identificarea politicilor care sã conducã la diminuarea efectelor crizei, iar pe de altã parte, producãtorii de echipamente tehnologice pentru construcøii, în goana lor înveršunatã dupã performanøã, acordã o atenøie deosebitã, specificã mentalitãøii occidentale, impulsionãrii inovãrii, reînnoirii obiectivelor care sã asigure crešterea competitivitãøii de toate felurile ši menøinerii poziøiilor economice ši sociale dobândite.

A

ceste condiøii de mediu deosebit de mobile ši de schimbãtoare pot avea, în funcøie de educaøie, pregãtire ši experienøa indivizilor (angajaøi ši angajatori), un efect stimulator sau, dimpotrivã, inhibitor. Însã, pentru aløii sunt, din nefe ricire, sinonime cu šomajul. În toate cazurile, respectivele condi øii impun o permanentã luare în considerare a informaøiilor, alãturi de adoptarea strategiilor care sã asigu re perfecøionarea activitãøii econo mice, dar ši a atitudinilor ši comportamentelor ce trebuie promovate. În cele ce urmeazã se redau unele aspecte care scot în evidenøã efortul Revista de Unelte ši Echipamente noiembrie 2010

54

n

M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

pe plan conceptual, în sfera proiectãrii modulare a echipamentelor tehnologice pentru construcøii, pentru gãsirea celor mai aplicate metode de raøionalizare constructivã a echipamentelor, care sã conducã la crešterea eficienøei economice, respectiv reducerea consumurilor de materii prime ši energie, reducerea duratei de execuøie ši nu în ultimul rând crešterea productivitãøii muncii. Ideea fundamentalã privind proiectarea modularã constã în organizarea unui sistem tehnic complex cu un set de componente distincte, care pot fi dezvoltate independent, iar apoi cuplate împreunã. Deši ideea pare simplã, experienøa aratã cã eficacitatea tehnicã depinde de modul în care sunt cuantificate sistemele în componente ši mecanismele utilizate, astfel încât odatã cuplate sã funcøioneze împreunã. Proiectarea modularã reprezintã o încercare de a combina avantajele standardizãrii cu cele de personalizare. Optimiza rea pentru performanøã a sistemului tehnic depinde de gradul de modulare limitat de costurile elementelor de interfaøã ale modulelor. Dezvoltarea unei familii de echipamente în construcøie modularã constituie o mãsurã de raøionalizare a fabricaøiei unor sisteme tehnice ce îndeplinesc aceleaši funcøii, pe baza aceluiaši concept de rezolvare, cu caracteristici pe cât posibil neschimbate, pe un domeniu relativ larg de di mensiuni. O construcøie modularã a unui echi pament este o soluøie tehnico-economicã adecvatã, în comparaøie cu construcøia individualã, atunci când: • Toate sau unele dintre variantele funcøionale ale unui program de Revista de Unelte ši Echipamente
n

noiembrie 2010

55

M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

fabricaøie se furnizeazã în numãr mic de bucãøi; • Este posibil, din punct de vedere constructiv, ca varietatea de echipamente cerutã sã fie realizatã printrun singur sau mai puøine module

de bazã ši module suplimentare, de exemplu repere de atašat sau de schimb. În afara îndeplinirii unor funcøiuni diferite, sistemele modulare pot ajuta ši la mãrirea cantitãøilor loturilor de

piese similare, atunci când aceleaši module pot fi incluse în mai multe produse. Sistemele modulare sunt alcãtuite din module funcøionale ši module de execuøie, asamblate demontabil sau nedemontabil. De regulã, este posibilã demontarea. Stabilirea structurii funcøionale ca pãtã, la construcøiile modulare, o importanøã deosebitã. Aceasta deoarece, la structurarea funcøiilor de ansamblu cerute în funcøiuni parøiale, urmând a fi legate între ele asemãnãtor modulelor, se stabilešte în mare mãsurã alcãtuirea sistemului de module ši repere. Ideea de unificare a acestui principiu de construcøie trebuie utilizatã încã de la stabilirea structurii funcøionale. Trebuie urmãrit, de asemenea, ca variantele de funcøiuni globale sã fie astfel structurate pe funcøiuni parøiale, încât ele sã poatã fi realizate din module funcøionale – de funcøiuni parøiale – în numãr cât mai mic ši mai simple. O abordare primarã a funcøiilor de ansamblu ale sistemului modular, avantajoasã tehnic ši economic – adicã stabilirea unei structuri funcøionale corespunzãtoare – este înlesnitã dacã se procedeazã la sis tematizarea funcøiilor parøiale, nece sare, ši anume: Variante de funcøie globalã: a- funcøii de bazã ® fundamentale Þ Modul de bazã; b- funcøii auxiliare ® de legãturã Þ Modul auxiliar; c- funcøii speciale ® de completare Þ Modul special; d- funcøii de adaptare ® nu pot fi determinate la toate piesele Þ Modul de adaptare; e- funcøii la cerere ® nu pot fi pre vãzute Þ Nu este modul.

56

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

Rezultã sistemul modular a+b+ c + d+e ® Variante de execuøie Þ An samblu echipament. Observaøii: • modul obligatoriu a+b; • modul posibil c; d; • cazuri speciale, care genereazã sisteme modulare mixte e. Avantajele construcøiilor modulare: a- pentru fabricant, percepute în toate compartimentele firmei: • documentaøiile existente asigurã elaborarea oportunã a ofertelor pen tru proiectare ši execuøie echipament; • sunt realizabile combinaøii avantajoase;

• oferã calculaøia facilã a costurilor; • asigurã simplificarea pregãtirii fabricaøiei ši controlul cu ušurinøã al termenelor; • modulele pot fi executate independent de comenzi, în loturi avantajoase, ceea ce poate duce la mijloace tehnologice ši procedee de fabricaøie mai economice; b- pentru beneficiar: • înlesnešte achiziøionarea pieselor de schimb; • permite modificãri ulterioare ale funcøiilor, în cadrul paletei de variante. Concluzii La alegerea unei soluøii constructive de echipament conceputã în varian-

tã modularã trebuie sã fie luaøi în considerare o serie de factori, cum ar fi: producøia anualã, complexitatea echipamentului, flexibilitatea producøiei, eficienøa economicã etc. Ašadar, dupã o analizã complexã, încã din etapele proiectãrii conceptuale ši constructive se determinã structurarea echipamentului, componentele acestuia, forma constructivã a lor, în vederea alcãtuirii modulelor care formeazã ansamblul. Din cele prezentate rezultã cã pentru realizarea unui echipament competitiv se impune abordarea unei concepøii modulare, dat fiind potenøialul sãu economic disponibil. n

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

57

A D V E R TO R I A L

Cometto – lider mondial în produCøia de trailere ši semitrailere destinate transportului agabaritic
furi agabaritice, trailere modulare ši trailere autopropulsate. Dinamismul, know-how-ul, inovaøia, reacøia rapidã la necesitãøile clientului, personalul profesionist sunt ele mente-cheie responsabile pentru cotele de piaøã ši expansiunea constantã ale Cometto.

î
Cometto (italia), lider mondial în producøia de trailere ši semitrailere destinate transportului agabaritic, este un pionier al acestui domeniu. este o prezenøã notabilã pe piaøã încã din anul 1954, având astãzi peste 3000 clienøi în întreaga lume. sediul central se aflã la Borgo s. dalmazzo-Cuneo, italia, ši are o reøea de dealeri în peste 60 de øãri.

n ultimii ani, Cometto ši-a dezvoltat cu succes reøelele internaøionale de service, dar în special a pus accent pe departamentul propriu tehnic, acesta având la îndemânã o tehnologie de ultimã generaøie: design tridimensional, simularea mišcãrii etc. Compania ši produsele Cometto sunt reprezentate în exclusivitate în România de Powertek Company (www.powertek-company.ro). Gama largã de produse Cometto este mereu inovatoare ši oferã clienøilor sãi soluøii perfect adaptate la specificul activitãøii fiecãruia. Certificatã ISO încã din 1998, Cometto a promovat mereu calitatea la toate nivelurile. Atent la clienøi ši la nevoile acestora, producãtorul italian îši dez voltã permanent gama de produse, anticipând mereu produsele de suc ces: trailere ši semitrailere pentru mãrn

trailere ši semitrailere pentru mãrfuri agabaritice Caracteristici generale: - trailere ši semitrailere cu 2 pânã la 8 axe; - sunt concepute pentru transportul mãrfurilor, structurilor metalice sau al utilajelor cu tonaj mare; - se potrivesc oricãror mašini transportoare obišnuite cu sarcina utilã între 13.800 ši 34.400 kg; - permit deplasarea cu o vitezã de pânã la 100 km/h; - sunt dotate cu rampã spate pentru încãrcare; - au platforme fixe sau extensibile. În aceastã gamã se gãsesc mai multe tipuri de produse: step-frame se mitrailers, destinate transportului diferitelor echipamente utilizate în construcøii, componente industriale etc., extensia platformei fiind dublã sau simplã, cu suspensie hidraulicã sau

58

Revista de Unelte ši Echipamente

noiembrie 2010

A D V E R TO R I A L

pneumaticã; Flat-Bed Semitrailers, destinate transportului prefabricatelor ši structurilor mari, extensia platfor mei fiind simplã, dublã sau triplã pânã la 45 m, cu suspensie hidraulicã sau pneumaticã; Low-Bed Semitrailers, destinate transportului diferitelor echipamente de construcøii etc., cu suspensie hidraulicã. Trailere modulare Caracteristici generale: - Vehicule cu 4 roøi pe ax; - Module formate din 2 pânã la 6 axe; - Capacitate de transport de pânã la 8.000 tone; - Manevrabilitate deosebitã datoritã sistemului electronic de direcøie; - Lãøimea poate fi de 2,43 sau 3 m, ce permite mutarea rapidã a trailerului. În aceastã gamã se gãsesc mai multe tipuri de produse: Light Modular Semitrailers, destinate transportului încãrcãturilor ušoare ši semi-grele, putându-se deplasa cu o vitezã de pânã la 80 km/h; Low Modular Trailers, destinate transportului încãrcãturilor mari (nave, tancuri, turnuri eoliene etc.); Heavy Modular Vehicles, destinate transportului încãrcãturilor foarte mari care cântãresc câteva mii de tone (instalaøii diferite din industria petrochimicã, echipamente pentru staøiile de transformare etc.). Trailere autopropulsate Caracteristici generale: - Create special pentru transportul navelor foarte mari; - 2, 3, 4 ... pânã la 36 de axe cu sarcina utilã de la 80 la 1000 tone; - Manevrabilitate deosebitã în spaøii limitate. n

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

59

A D V E R TO R I A L

Performanøe Cometto
- “Orbiter Transporter“, construit pentru NASA în anul 1983; - primul ši cel mai mare sistem autopropulsat modular (3.000 tone), fabricat pentru Nippon Express în anul 1981; - realizarea întregului proiect spaøial european “Ariane 5”; - cel mai mare sistem autopropulsat pentru transportul echipamentelor cu o greutate de pânã la 1000 tone, realizat pentru Hyundai Heavy Industries din Coreea de Sud.

60

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

F I N A N C I A R

ProfIt dIN crIZã
Autor: Viorica Moraru

Multe voci din zona businessului considerã cã perioadele de crizã sunt cele mai bune momente pentru a înregistra câštiguri considerabile. La nivel de investiøii imobiliare se pare cã acum sunt oportunitãøile pe piaøã! Este unul dintre cele mai prielnice momente pentru a cumpãra o casã nouã, pentru a investi în viitorul personal ši al familiei.

um poøi folosi toate neajunsurile crizei astfel încât sã realizezi profit pe termen mediu ši lung? În primul rând, spun specialištii, folosindu-te de dezvoltatorii care štiu sã facã afaceri. În aceastã perioadã de crizã, dezvoltatorii imobiliari sunt împãrøiøi în douã categorii: cei care dau faliment ši cei care vând. Muløi dintre cei care au fost prinši de crizã cu construcøii în derulare nu reušesc sã accepte faptul cã vremurile

c

Nimrod Zvik, director de marketing Be Igloo

s-au schimbat ši nu îši adapteazã oferta nevoilor clienøilor. Ceilaløi, care reušesc sã speculeze criza, au înøeles cã, în condiøiile în care nevoia de locuinøe este încã mult peste nivelul ofertei, vânzarea este doar o chestiune de adaptare la piaøã. “Im portant este sã îøi cunošti clientul, sã înøelegi ce îši dorešte el, sã štii clar limita bugetului sãu ši sã îøi poøi adapta oferta astfel încât sã reušešti sã îi vinzi tu ceva atât de bun încât sã nu simtã nevoia sã se uite ši în alte pãrøi. Aceasta înseamnã ši sã fii deschis la negociere”, considerã Nimrod Zvik, director de marketing la Be Igloo. O asemenea deschidere faøã de client poate duce la vânzãri de 10-12 apartamente pe lunã, cum se întâmplã în cazul proiectelor Ten Blocks, Optima Titan ši Armonia Titan, vândute de Be Igloo în acest moment. De altfel, numãrul vânzãrilor chiar depãšešte nivelul pe care îl aš teptau dezvoltatorii proiectelor. Un alt segment care a atras atât atenøia investitorilor, cât ši a speculatorilor este segmentul de lux. Preøurile au scãzut cu pânã la 50%, iar atunci când vorbim de un preø iniøial de un milion de euro este clar de ce acum, mai mult decât oricând, a cumpãra o
n

proprietate de lux este o investiøie cât se poate de profitabilã. “Speculatorii gãsesc eficient sã cumpere acum douã proprietãøi cu preøul cu care acum câøiva ani abia dacã puteau sã achiziøioneze una singurã, gândindu-se cã, pe termen lung, pot scoate profituri frumoase. De asemenea, proprietãøile de lux sunt cãutate ši de clienøii care cumpãrã locuinøe pentru întrebuinøare personalã, štiind cã achiziøioneazã acum ceva ce poate nu ši-ar fi permis în urmã cu câøiva ani ši poate nu îši vor permite nici în viitor, atunci când piaøa va atinge un punct de inflexiune”, apreciazã Štefan Niøã, general manager Luxury International. O altã modalitate de a obøine profit pe timp de crizã este sã folosešti avantajul pieøei materialelor de con strucøii – cât încã mai existã acest avantaj! Piaøa construcøiilor a scãzut mult anul trecut, dar scãderea s-a temperat anul acesta. Potrivit ARACO, scãderea de anul trecut de pe piaøa construcøiilor a fost de 17%, respectiv de la 14,3 miliarde de euro la 12,2 miliarde euro. Tendinøa se va pãstra ši în 2010, Asociaøia Românã a Antreprenorilor din Construcøii estimând o

62

Revista de Unelte ši Echipamente

noiembrie 2010

F I N A N C I A R

Štefan Niøã, director Luxury International

contracøie a pieøei de circa nouã procente. Ca urmare, ieftinirile materialelor de construcøii se vor tempera ši ele. “Desigur, o iešire subitã din crizã nu intrã în calcul, iar piaøa materialelor de construcøii nu are cum sã atingã nivelul anilor anteriori. Cel puøin nu pe termen mediu!”, considerã Alexandru Petrescu, director de vânzãri la Green City. Ieftinirile materialelor de construcøii i-au ajutat ši pe cei de la Green City sã construiascã o serie apartamente cu preøuri competitive pe piaøã, motiv pentru care ši ei au marcat vânzãri de 13 unitãøi pe lunã în ultimul trimestru. “Avantajul nostru a fost cã am început construcøia în martie 2009, exact în perioada ieftinirilor materialelor de construcøii, ceea ce ne-a permis sã ob-

øinem preøuri finale foarte tentante”, apreciazã Alexandru Petrescu. Pro fitul din crizã poate fi generat ši de Programul Prima Casã – partea a treia. Ultima ediøie a acestei iniøiative guvernamentale se anunøã a fi chiar ši mai tentantã decât celelalte, din urmãtoarele considerente: bãncile vor împãrøi pe jumãtate riscul cu statul ši astfel se poate ajunge la finanøãri de pânã la 100.000 de euro. Dar indiferent de suma finanøatã, cel mai mare avantaj al programului Prima Casã este oportunitatea de a vinde apartamentele vechi. Toøi cei care au nevoie de spaøiu mai mare sau vor sãši îmbunãtãøeascã stilul de viaøã au šansa acum sã vândã locuinøa veche, iar prin programul Prima Casã sã-ši cumpere o locuinøã nouã.

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

63

F I N A N C I A R

“Criza economicã este, fãrã îndoialã, cel mai bun moment pentru achiziøii: preøurile locuinøelor noi este mic, iar acestea constituie o investiøie pe termen lung. Aša cum s-a întâmplat peste tot în lume, dupã ieširea din crizã, preøurile locuinøelor noi vor crešte, în timp ce preøul celor vechi va rãmâne constant sau va scãdea atunci când pe piaøã vor exista suficiente construcøii noi”, afirmã Alexandru Petrescu, director de vânzãri la Green City. Nu în ultimul rând, criza împinge bãncile sã ofere condiøii avantajoase de

creditare. Atât timp cât sunt convinse de bonitatea clientului! Din cauza numãrului scãzut de clienøi care cautã credite ipotecare, se našte concurenøa între bãnci pentru a-i finanøa pe cei ce vor sã facã o achiziøie pe timp de crizã. De exem plu, Green City are încheiat un parte neriat cu bãncile ši brokerii de credite: CEC, Unicredit, Garanti, GE Money, BRD, Kiwi Finance, prin care se oferã dobânzi ši comisioane bancare mai mici, timp scurt de analizã ši aprobare a dosarului. În plus, prin programul

Green Partener, Green City oferã celor care acceseazã un credit prin partenerii sãi financiari un discount suplimentar de 3000 de euro. În concluzie, oricât de dificil pare contextul, perioadele de crizã sunt cele mai bune momente pentru a marca o serie de câštiguri considerabile. Acum sunt oportunitãøile pe piaøã! Cu atât mai mult, la nivel de investiøii imobiliare, piaøa este prielnicã pentru a cumpãra o casã nouã, a investi în viitorul propriu, dar ši al familiei. n

64

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

A D V E R TO R I A L

Noi gãsim proiectul, dvs. bateøi palma

Încotro se îndreaptã piaøa construcøiilor – câte proiecte mai sunt efectiv în lucru?

l

ipsa lichiditãøilor din piaøã este una din cele mai mari probleme ale firmelor ce activeazã în piaøa construcøiilor. Astfel, conform unui studiu IBC Focus, lider naøional în studierea pieøei de construcøii din România, realizat în perioada fe bruarie–martie 2010, pe baza rãspunsurilor oferite de 125 de antreprenori de construcøii industriale din România, cele mai mari provocãri ale acestor firme de antreprizã sunt: • lipsa investiøiilor noi din piaøã - indi catã de 27% dintre respondenøi; • recuperarea banilor de la beneficiari ši termenele de platã impuse – 27%; • blocajul financiar – ši anume lipsa lichiditãøilor din piaøã – indicatã de 26% dintre respondenøi. Astfel, IBC Focus a realizat o analizã comparativã în 2 perioade distincte: 15 nov. 2009 – 19 mar. 2010 ši 20 mar. – 19 sept. 2010 pe baza šantierelor în lucru ši a celor blocate din cea mai mare bazã de date cu šantiere ši proiecte de construcøii – www.raportuldeinvestitii.ro. scopul acestei analize comparative este de a vedea dacã viitorul sunã mai bine

pentru firmele de construcøii din øarã – ce oportunitãøi de vânzare mai prezintã šantierele din România. Iatã ce informaøii interesante reies din analiza IBC Focus: Ešantionul de proiecte monitorizate în perioada 15 nov. 2009 – 19 mar. 2010 a fost de 3530 šantiere ši proiecte la care s-a luat legãtura telefonic cu persoanele implicate. Dintre acestea, 900 erau, la momentul verificãrii, amânate sau chiar anulate, ceea ce reprezintã 25% din numãrul

total de proiecte verificate în perioada analizatã: Ceea ce este foarte interesant însã este faptul cã ponderea proiectelor stopate scade semnificativ faøã de cea prezentatã în graficul de mai sus, în analiza IBC Focus privind proiectele ši šantierele amânate sau stopate din cauza lipsei de finanøãri, realizatã în perioada 20 mar. – 19 sept. 2010, pe un ešantion de 6.877 proiecte ši šantiere.

Inactive – proiecte aflate în stadii precum proiectare, construcøie ši amenajare, la care lucrãrile erau amânate sau chiar anulate din cauza lipsei de finanøare, la momentul verificãrii lor telefonice. Active – proiecte aflate în stadii precum proiectare, construcøie ši amenajare, care nu erau afectate în vreun fel de recesiunea economicã, în momentul verificãrii lor telefonice.

Raportul šantiere Active/Inactive în perioada 15 nov 2009 - 19 mar 2010

Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro n

66

Revista de Unelte ši Echipamente

noiembrie 2010

A D V E R TO R I A L

Astfel, în perioada analizatã, doar 10% din šantierele monitorizate erau amânate sau oprite din cauza lipsei de finanøãri, dupã cum se poate vedea mai jos: În ceea ce privešte analiza proiecte lor ši šantierelor inactive în funcøie de stadiul proiectului, se poate remarca cu ušurinøã în graficele de mai jos cã Raportul šantiere Active/Inactive în perioada 20 mar 2009 - 19 sep 2010

rele începute, astfel cã 84% dintre acestea erau în lucru la momentul verificãrii lor. Dacã în perioada 15 nov. 2009 – 19 mar. 2010 circa 1 din 3 proiecte de viitor (în stadiul de intenøie, proiectare sau licitaøie) era blocat, iatã cã în perioada 20 mar. – 19 sept. 2010 doar 12% au fost înregistrate ca stopate. Ponderea este ši mai micã – de doar 8% – în cazul proiectelor aflate deja în execuøie:

Anul 2009 a fost anul investiøiilor mici, 78% dintre proiectele mici supravieøuind lipsei de lichiditãøi din piaøã. În acelaši timp, doar 69% din proiectele având mãrimi peste 3000 mp erau în lucru la momentul verificãrii, 31% dintre acestea având lucrãrile stopate în perioada nov. 2009 – mar. 2010. Trendul se pãstreazã ši în perioada 20 mar. – 19 sept. 2010, astfel cã proiectele de peste 3.000 mp rãmân cele mai afectate de crizã, cu o pondere de 14% a proiectelor blocate.

Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

peste o treime, adicã 36% din proiectele aflate în stadii precum intenøie, proiectare sau licitaøie, erau, în perioada analizatã, amânate sau chiar anulate. În acelaši timp, investitorii proiectelor aflate în execuøie au încercat sã ducã la finalizare šantieRaportul šantiere Active/Inactive, în funcøie de stadiul de execuøie, în perioada 15 nov. 2009 – 19 mar. 2010 Înainte de execuøie Concluzie: dupã cum reiese din analiza comparativã a šantierelor blocate din lipsa finanøãrilor din piaøã în cele 2 perioade analizate, ponderea acestor proiecte a scãzut mult în 20 mar. – 19 sept. 2010 faøã de perioada 15 nov. 2009 – 19 mar. 2010, ponderea šantierelor ši proiectelor blocate scãzând cu circa 15%. Ceea ce vrem sã evidenøiem însã este faptul cã scãderea numãrului de šantiere blocate NU reprezintã apariøia unor proiecte noi în piaøã, ci doar o tendinøã de deblocare a proiectelor deja existente anterior, cu scopul de a fi finalizate pânã la sfâršitul acestui an, tendinøã ce a marcat perioada 20 mar. – 19 sept. 2010. n
n

În execuøie Raportul šantiere Active/Inactive, în funcøie de stadiul de execuøie, în perioada 20 mar. – 19 sept. 2010 Înainte de execuøie Inactive 12% Inactive 8% În execuøie

Revista de Unelte ši Echipamente

noiembrie 2010

67

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Staøii de aSfalt mobile ši fixe benninghoven
continuare

Prof. univ. dr. ing. Laurenøiu Sârbu Facultatea de Utilaj Tehnologic Universitatea Tehnicã de Construcøii Bucurešti

3.1. tehnologii de combustie [2, 3] Praful de cãrbune – un combustibil eficient ši ieftin pentru staøiile de asfalt [2]. Praful de cãrbune eficientizeazã producøia de asfalt, înlocuind cu succes combustibilii tradiøionali acolo unde nu existã reøele de gaze. Asigurã ardere totalã fãrã reziduuri ši un transfer de cãldurã excelent. Conferã independenøã staøiilor de asfalt din punctul de vedere al amplasãrii pe locuri care nu depind de alimentarea cu gaz. Astfel, o tehnologie de vârf bine implementatã face ca, având costuri minime, sã se poatã obøine un combustibil de excepøie. Praful de cãrbune se prezintã în mod uzual pentru comercializare în douã forme: brichete uscate de cãrbune ši praf de cãrbune (fig. 14). Lignitul este un cãrbune natural de

calitate inferioarã, de culoare brunãnegricioasã ši foarte sfãrâmicios. În scopul fabricãrii de praf de lignit, lignitul brut, cu aglomerãri ši cu grad de umiditate natural, se concaseazã în uzine prelucrãtoare, apoi se usucã pânã la reducerea gradului de umiditate la o valoare de 11% din greutatea totalã. Lignitul prelucrat astfel se malaxeazã ulterior într-o

moarã ši se utilizeazã apoi în instalaøiile de combustie sub formã de praf de lignit împreunã cu praful de filtrare obøinut în cadrul instalaøiei comune de desprãfuire (fig. 15). Spre a fi utilizat drept combustibil, lignitul poate fi prezentat sub formã de brichete ši praf de cãrbune. Domeniile de utilizare a prafului de cãrbune sunt prezentate în fig. 16.

Fig. 15 Fig. 16

Fig. 14

68

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Praful de cãrbune gata preparat este extrem de tumabil ši poate fi utilizat fãrã dificultate în cadrul unui sistem închis, la ardere în cazane cu abur. Costurile legate de utilizarea prafului de cãrbune (achiziøie, transport, depozitare ši stocare, ardere) sunt reduse comparativ cu aløi combustibili. Cu ajutorul prafului de cãrbune se obøine ši materialul de construcøie rutierã bituminos (v. schema tehnologicã din fig. 16)[2]. Arzãtoare multifuncøionale cu reglaj frecvenøial (fig. 17)[3]. Aceste arzãtoare pot funcøiona cu combi naøii de combustibili precum: gaz lichefiat/motorinã, praf de cãrbune/mo torinã. Denumirea „EVO JET” înseam nã un arzãtor cu eficienøã maximã, sistem ecologic ši fiabilitate. Tehnica de vârf din domeniul controlului este îmbinatã cu tehnica reglajului sec venøial, ši astfel se asigurã cea mai bunã ardere în toate domeniile de

Fig. 17b

funcøionare. Arzãtorul „EVO JET” este construit de firma Benninghhoven în sistem modular, astfel încât accesul ši mentenanøa sã fie ušor de efecuat. Acesta se amplaseazã pe šine ši poate fi montat ušor în funcøie de spaøiul necesar pentru tamburul de

uscare (fig. 17a). Conversia pe diferite tipuri de combustibili poate fi fãcutã printr-un clik al mouse-lui de la sistemul de comandã al staøiei. În fig. 17 a, b, c ši d sunt prezentate diferite imagini ale ansamblului arzãtorului cu turbosuflantã, montat pe šine [3].

Fig. 17a

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

69

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 17c

Fig. 17d

Folosind un design special al amortizorului de sunet, se reduce la minimum nivelul de emisii al zgomotului ši se realizeazã cãldura refractatã din timpul procesului de uscare. Astfel, amortizorul contribuie direct la reducerea consumului de combustibil. Montarea arzãtorului pe tambu rul de uscare mobil este arãtatã în fig. 18. Pe figurã se distinge, sub arzãtor, conducta de siguranøã a ga zului cu regulatorul de presiune. O imagine din interiorul arzãtorului este prezentatã în fig. 19, unde se vãd conductele de gaz ši cele pentru antrenarea ventilatorului. În fig. 20 se vãd duzele de pulverizare pentru combinaøii de combustibili precum: gaz lichefiat ši motorinã (fig. 20a) sau combinaøia praf de cãrbune ši motorinã (fig. 20b)[3].
Fig. 19

Fig. 18

70

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 20a

Fig. 20b

Schema de ansamblu a sistemului de arzãtor Benninghoven cu control automat al arzãtorului este prezentatã în fig. 21. Pe schemã se vãd trasate conductele de alimentare cu combustibili ale arzãtorului, ši anume: pentru praf de cãrbune (inclusiv
Fig. 21

legãtura cu silozul de praf de cãrbune), motorinã, gaz natural ši gaz lichefiat. Arzãtorul asigurã arderea în tamburul rotativ a vaporilor bituminoši rezultaøi din mixtura asfalticã. Procesul se desfãšoarã cu un sistem de supraveghere a flãcãrii, cu

reglajul temperaturii ši cu evacuarea gazelor nocive prin intermediul unui sistem de filtrare la coš [3]. Datele tehnice pentru arzãtorul care funcøioneazã pe: motorinã - gaz natural - gaz lichefiat - praf de cãrbune sunt date în tabelul 2 [3].

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

71

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Tabelul 2 Tip arzãtor Putere max. arzãtor [kW] Putere motor ventilator [kW] Plaja de reglaj motorinã Plaja de reglaj gaz natural Plaja de reglaj praf de cãrbune Motor pompã motorinã [kW] Presiune pompã [bar] Presiune intrare gaz natural [mbar] Presiune intrare gaz petrolier lichefiat [bar] Praf cãrbune Acøionare suflantã [kW] Acøionare dozator [kW] EvoJet 1 Evo Jet 2 Evo Jet 3-2 Evo Jet 3 Evo Jet 4-3 Evo Jet 4 Evo Jet 5 5,93 11 1:4 1:6 1:6 3 30 300 10 11 1,5 9,49 11 1:4 1:6 1:6 5,5 30 300 10 11 1,5 11,96 11 1:4 1:6 1:6 5,5 30 300 10 11 1,5 16,6 33 1:4 1:6 1:6 5,5 30 300 10 15 1,5 18,97 33 1:4 1:6 1:6 7,5 30 300 10 15 1,5 23,70 45 1:8 1:6 1:6 7,5 12 300 10 22 2x1,5 33,60 45 1:8 1:6 1:6 7,5 12 300 10 22 2x1,5

Fig. 22 Fig. 23

În fig. 22 este comparat debitul de motorinã ši debitul de aer al ventilatorului la arzãtorul RJ3 în funcøie de sistemul de reglaj folosit [3]. Astfel, sunt menøionate: graficul debitului de motorinã în kg/h, reglat frecvenøial (linie neagrã), respectiv graficul debitului de motorinã reglat mecanic (linie rošie); debitul de aer reglat frecvenøial (linie albastrã) ši debitul de aer reglat mecanic (linie mov), în funcøie de puterea frecvenøialã a arzãtorului exprimatã în %. Se constatã cã debitele de motorinã ši de aer reglate frecvenøial la valori de exploatare mai mici se obøin pentru puteri frecvenøiale ale arzãtorului cuprinse între 0-50%[3]. În fig. 23 se aratã o comparaøie între debitul de aer al arzãtorului RJ3 cu reglaj mecanic ši cel cu reglaj frecvenøial. Pe orizontalã este reprezentatã puterea frecvenøialã a arzãtorului cu

72

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 24

Fig. 25

reglaj mecanic (linie albastrã), respectiv puterea frecvenøialã a arzãtorului cu reglaj frecvenøial (linie rošie), de unde se observã cã reglajul frecvenøial al debitului de aer conduce la folosirea unor puteri de acøionare sensibil mai mici cuprinse în special în domeniul de reglaj 0-50%[3]. Valoarea temperaturii atinsã de flacãrã la ieširea din arzãtor este de 1369,4 ˚C, dupã cum se poate vedea din fig. 24. În fig. 25 este arãtatã pompa de înaltã presiune cu reglaj frecvenøial, iar în fig. 26, instalaøia de dozare a prafului de cãrbune conform standardului „ATEX”[3]. Conducta de siguranøã a gazului cu regulator de presiune este plasatã sub arzãtorul montat la tamburul rotativ, când acesta este amplasat pe trailer, v. fig. 27 [3]. În întreaga lume, arzãtoarele Benninghoven sunt foarte mult folosite atât în cadrul staøiilor de asfalt, cât ši în alte sisteme de uscare industrialã. Arzãtoarele Benninghoven acoperã tot spectrul de aplicaøii în procesul de ardere fie prin utilizarea combustibililor clasici ca motorina, gazul natural, CLU, fie a combustibi lilor neconvenøionali ca praful de cãrbune, bio masa, kerosenul, dešeurile sau uleiurile petroliere. Numãrul mare de arzãtoare existente deja în întreaga lume, precum ši numeroasele solicitãri privind produsele de acest tip de echipament oferã încredere în tehnologia dezvoltatã. Acest produs este caracterizat printr-o ardere eficientã ši completã a combustibilului, rezultând economie maximã de combustibil ši emisii minime. Arzãtorul este fabricat la cele mai înalte standarde, fapt ce caracterizeazã toate produsele Benninghoven [3]. noiembrie 2010

Fig. 26

Revista de Unelte ši Echipamente

n

73

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 27

3.2. Tehnologia de preparare ši de pozitare a bitumului [4] Pe lângã construcøia de arzãtoare, Benninghoven beneficiazã ši de o experienøã înregistratã în zeci de ani de producøie în domeniul produselor bituminoase ši de fabricare a staøiilor de asfalt folosite pentru con-

Fig. 28

strucøii ši reabilitãri de drumuri. Acest lucru se reflectã în standardele înalte de calitate ale produselor fabricate. În prim-plan este eficienøa acestor produse de preparare/stocare a bitumurilor. Aici, nu doar alegerea materialelor izolante are o importanøã definitorie, ci ši modalitatea de instalare/izolare a rezervoarelor de bitum. Minimizarea pierderilor garanteazã o minimizare a costurilor, lucru care s-a putut obøine prin utilizarea camerelor tehnice de luat vederi montate în instalaøiile respective. Tancul de bitum mobil de 40 m3 cu încãlzire cu ulei termal are unitatea de încãlzire plasatã în faøa cisternei de bitum (fig. 28). Tancurile mobile de bitum se pot fabrica în diferite dimensiuni ši sunt disponibile cu încãlzire electricã. Tancul mobil de bitum de 20 m3 este dotat cu: încãlzire, structurã metalicã, inclusiv pompã, aparat de contorizare ventil de dozare pentru transportul ši depozitarea bitumului transparent, vezi fig.29. În fig. 30 este prezentat graficul de temperaturã a unui rezervor de bi tum cu încãlzire electricã - în situaøia în care sistemul a fost oprit pe o perioadã de 6 zile. Pe grafic se observã temperatura înregistratã a bitumului care se menøine în intervalul de 160175 ˚C, respectiv temperatura mediului

Fig. 29

Fig. 30

74

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

ambiant, indicatã în graficul de jos, pe parcursul celor 6 zile[4]. Unitatea de tancuri pentru stocarea bitumului din fig. 31 este încãlzitã electric. Grosimea izolaøiei la tancuri este de 300 mm. Unitatea constã din 8 tancuri de 100 m3, dintre care 4 sunt prevãzute cu agitator vertical pentru depozitarea pe termen lung a bitumului polimerizat. Aceste unitãøi de tancuri cu bitum se folosesc pentru depozitatea unei game largi de bitum ši pentru optimizarea reøetelor de bitum folosit în diverse aplicaøii. Unitatea de tancuri de bitum 3x60 m3 din fig. 32 este încãlzitã electric ši este construitã pe o fundaøie mobilã din oøel. În fig. 33 sunt prezentate tancuri de bitum încãlzite cu ulei termal, concentrate la o staøie de polimerizare, prevãzute inclusiv cu sistem de transport ši încãrcare. Dacã staøia este amplasatã pe malul apei, atunci încãrcarea se poate face direct pe o navã specialã de trans port produse bituminoase (fig. 34)[4]. Existã ši staøii speciale pentru fabri carea bitumului cauciucat, de tipul

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33

Revista de Unelte ši Echipamente

n

noiembrie 2010

75

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 34

Fig. 35

celei prezentate în fig. 35. Produsul finit în formã de granule se va încãr ca în saci mari (Big Bags) ši va fi li vrat clientului [4]. Pentru modificarea bitumului, în funcøie de necesitãøi, se folosešte o unitate containerizatã de modificare a bitumului cu o productivitate de 30

m3/h, prezentatã în fig. 36. Aceasta conøine: 1- rezervor cu doze de cântãrire ; 2- malaxor rapid; 3- rezervor static; 4- omogenizator [4]. Se folosesc ši unitãøi containerizate de producøie a emulsiilor bituminoase pentru fabricarea acestora, prin adãugarea emulgatorilor, acizilor, noiembrie 2010

bazelor ši a apei, de tipul celor prezentate în fig. 37. Ele au urmãtoarele componente: 1- rezervor de dozare a aditivilor; 2- rezervor cu agitator; 3omogenizator. Arzãtorul pentru încãlzirea uleiului termal folosit la aceste instalaøii are capacitãøi între 15.000-150.000 Kcal ši poate fi un

76

Revista de Unelte ši Echipamente

n

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 36

zultate optime în amestecare [4]. n

Fig. 37

Fig. 39

Fig. 38

arzãtor pe motorinã sau gaz, în func øie de solicitarea clientului. Supra faøa totalã frontalã a acestui arzãtor se poate deschide pentru accesarea ši întreøinerea ušoarã a spiralelor de încãlzire [4]. În fig. 38 este arãtat un malaxor de polimeri, folosit pentru temperaturi înalte, în poziøie deschisã. Malaxorul poate fi încãlzit electric sau cu ulei termal. Prin mobilitatea componen -

telor sale se poate produce un amestec de bitum polimerizat doar printr-o singurã trecere prin malaxo rul de mare vitezã [4]. În fig. 39 este prezentat un malaxor de bitum polimerizat în poziøie des chisã. Componentele de tãiere a ma terialului care îl strãbate sunt con fecøionate din oøel superior ši se pot ajusta variabil pentru a asigura re-

Bibliografie: 1. * * * Tehnologii de combustie, Benninghoven, cu competenøa zilei de azi ši de mâine, partenerul dumneavoastrã! , Benninghoven GmbH & Co. KG, 2010, 6 p. 2. * * * Bitum, Benninghoven, cu competenøa zilei de azi ši de mâine, partenerul dumneavoastrã!, Benninghoven GmbH & Co. KG, 2010, 6 p. 3. * * * Benninghoven, Mit der Kompetenz von heute auch morgen ihr Partener!, Continuous, Benninghhoven Internaøional. Industriegebiet, 2010, 6 p. 4. * * * Mix Mobil, Benninghoven, cu competenøa zilei de azi ši de mâine, partenerul dumneavoastrã! , Benninghoven GmbH & Co. KG, 2010, 6 p. 5. * * * Competence, Benninghoven, cu competenøa zilei de azi ši de mâine, partenerul dumneavoastrã! , Benninghoven GmbH & Co. KG, 2010, 6 p. 6. * * * Concept, Benninghoven, cu competenøa zilei de azi ši de mâine, partenerul dumneavoastrã! , Benninghoven GmbH & Co. KG, 2010, 6 p. 7. * * * Buncãr de stocare a mixturilor asfaltice, Benninghoven, cu competenøa zilei de azi ši de mâine, partenerul dumneavoastrã! , Benninghoven GmbH & Co. KG, 2010, 6 p. 8. * * * Sistem de comandã computerizat, Benninghoven, cu competenøa zilei de azi ši de mâine, partenerul dumneavoastrã! , Benninghoven GmbH & Co. KG, 2010, 6 p.
n

Revista de Unelte ši Echipamente

noiembrie 2010

77

POZA LUNII

REVIEWS

Benninghoven mobile and fixed asphalt stations Benninghoven is using continuous and discontinuous operating stations for the production of asphalt. The main components of the modern asphalt stations are manufactured from modulated aggregates, each mounted on an independent trailer. The Mix Mobile „MBA 2000” stations are designed with a 20t hot aggregates bin and a mobile asphalt bin, with 90 t capacity. The proportioning units for wax, grains and fibers, are installed on a Mix Mobile”MBA 2500” designed with 15 t hot aggregates bin.

materials handling and dredging. Efficient solutions for the portable power Crisis profit When an urgent electric power demand, exists, in the absence of the electric power network, the only solution are the portable generators. These devices are built to ensure the electric power supply, anywhere and anytime, and for any application. The line portable generators are able to operate 24/24 hours, due to their dedicated design. The field expertise has showed that there are a few significant differences between the operating conditions of a main power source generator and those of a backup generator. According to many opinions, from the business area, the crisis periods are the best moments to collect substantial gains. At the real estate investments level, it seems that the market opportunities are happening now! This is one of the most favorable time to buy a new house, to invest in your personal future and the future of your family. How you can use the crisis adverse effects to achieve long and medium term profit? According to the experts, first, by using the entrepreneurs that knows how to do business. During this crisis period, the real estate developers are divided into two categories: those that go bankrupt and those that sell.

Drain construction equipments for sports ground All the sodden sports ground must be designed with pluvial water draining systems for the development of sports activities and training, under normal circumstances even during rain (heavy or light rain fall). The natural sod games surface (sodden ground) is recommended for football, rugby, and rounder. The drainage means the operations needed to recover the infiltration water from the soil. The Drainage is performed via the draining/filtering layers and the drain networks, which are part of the sports ground infrastructure.

„The Zaxis excavator operates fast and efficient and is highly operation friendly – it always does what you want it to do”. The medium Hitachi excavators are the most popular ones of the manufacturer’s large equipment series. This fact highlights their capacity to adapt to various industry sectors. The standard models, like ZX210LC-3, represent the usual choice for earth works and general construction works; the bigger models, like ZX350LC-3, are adequate for the more difficult exploitation, namely mine excavations and pit excavations. In addition, the Hitachi medium excavators represent the base equipments for a few other applications: demolition,

Launching the new JCB bulldozer, imagined by Mr. Petre Bãbiceanu – Regional Manager for TERRA ROMÂNIA Group By launching the new 3CX and 4CX type bulldozers, JCB proves yet again, its power, its resources and its innovating technical approach on the worldwide market for construction equipments. With an efficient engine series and a fully redesigned hydraulics pattern, including three pumps, the new line provides lower working hours, reduced fuel consumption and an improved work space for the operator, designed with almost all

80 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010

REVIEWS

the required facilities, including a four projectors battery, which can be installed on the rooftop and independently directed to light all the spaces.

Technical and economic aspects regarding the modular design of the technological equipments for construction While, on national level, we are living in a complex environment, burdened by the economic crisis, to which, in a constant commotion, the political instability and turmoil, the uncertainties and risks, in the developed countries, the governments, on one hand, are making all the efforts to identify the policies required to determine the downsize of the crisis effects, and the manufacturers of technological equipments for construction, on the other hand, under the constant pursuit of efficiency, are paying more and more attention, specific for the western mindset, to stimulate the innovation, the updating of the objectives needed to ensure the competition growth and the maintenance of the acquired social and economic positions.

buying the new tool, the Dremel customers can use the accessories and attachments already purchased. Highly flexible, the Dremel Series 200 is a tool specially designed for the beginners. It is suited for most of the hobby projects and work applications, like engraving, polishing, cutting, drilling, and grinding various materials. The star on six axes, from Grove GMK6300L from Grove stands out by the outstanding performances of the extension free telescopic arm. Manitowoc has, recently, launched on the market, two new all-terrain auto-cranes models, on six axes. The first presentation of these cranes took place at the Bauma 2010 fair. These features make GMK6300L the ideal equipment for assembly of the tower-cranes, for the building HVAC equipments handling, for industrial trunk rehabilitation or construction projects, etc.

guarantee practical use and reduced costs for material disposal, transport and supply and secondly, this product represents the typical investment aimed to boost the micro/macro economic cycle, now and in the future.

Case customers buck the trend at first European Rodeo Leading construction equipment manufacturer Case put dozens of its operator customers through their paces at a first-ever European Rodeo event to mark the first anniversary of the opening of its Customer Centre in Paris. Operators from the UK, Norway, Belgium, Germany, Spain, Italy, France, Denmark and Poland spent an action-packed weekend practising, competing and then celebrating with Case.

Atlas Copco HB 7000 breaker turns a nuclear facility into a valuable property Indiana’s only nuclear facility hasn’t been notable for anything other than being an eyesore and a 30year-old unfinished project. Now MCM Management Corp. is reclaiming the property with the help of Atlas Copco breakers and is turning the property into a valuable piece of riverside land. To do that, MCM is clearing land occupied by administrative buildings, outbuildings and thick concrete and rebarcovered silo and containment structures built literally nuclear blast proof. n
n

The winning choice of those who rely on MB It is precisely in this period, when the construction market is still shaky and uncertain, that is clear how MB’s crusher buckets offer the best solution ever for those who use them: a solution that offers many advantages and allows companies to cut costs and, in the meantime, to save time and money. Firstly, MB’s crusher buckets

Dremel launches a new multifunctional tool, Series 200 This fall, Dremel launches the Series 200, a new multifunctional tool, with two speeds, compatible with all the Dremel attachments and accessories. Thus, when

Revista de Unelte ši Echipamente

noiembrie 2010 81

"

Talon

de

abonamenT OfErtA dE publiCitAtE pEntru 2010:
Modul 1/1 A4 1/2 A4 1/4 A4 Coperta 1 Coperta 2 Coperta 3 Coperta 4 2 pag. A4 (spread) 1 apariøie (Euro) 900 500 300 2600 2000 1600 2200 1600

Completaøi spaøiile, bifaøi perioada corespunzãtoare ši trimiteøi talonul împreunã cu copia documentului care certificã plata abonamentului pe adresa: SC MEDIA GAMMA PUBLISHERS SRL, OP.33, CP. 52, BUCUREŠTI, pe fax: 021-202.82.69 sau pe e-mail: abonamente@hiparion.com. doresc sã ma abonez la Revista de Unelte ši echipamente pe o perioadã de: n 3 luni 7 lei n 6 luni 12 lei n 1 an 22.50 lei Abonamentul doresc sa-l primesc la adresa: denumirea firmei.................................................................................. domeniul de activitate al firmei:........................................................... numele ši prenumele............................................................................. Funcøia.................................................................................................. departament......................................................................................... adresã: Strada..............................................nr...... bloc.................... Sc........... etaj.......ap............................................................................. localitate.........................................Judeø..........................Sector.......... Cod poštal.............. Telefon..........................Fax.................................... Plata se va face cãtre SC MEDIA GAMMA PUBLISHERS SRL, CIF RO 22254549 cont RO12RZBR0000060009757116 Banca Raiffeisen, Sucursala Unirii. În preøul abonamentului sunt incluse ši taxele poštale. atenøie!!! nu expediaøi taloane mai vechi. Modificãrile ulterioare nu afecteazã abonamentul încheiat. Abonamentele se expediazã prin poštã. Editura nu rãspunde pentru întârzierea sau pierderea coletelor. Prin participare, persoanele în cauzã acceptã în mod necondiøionat ši explicit ca datele personale de identitate sã fie utilizate ši stocate într-o bazã de date, aceasta putând fi folositã de organizatori sau subcontractanøi ai acestora, ulterior, în cadrul altor aplicaøii similare, de marketing direct etc., cu respectarea drepturilor prevãzute de Legea 667/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Data: ................................ Semnãtura: ................................

Articol publicitar: 1 paginã interior A4 – 500 Euro/apariøie; Articol publicitar: 1/2 paginã interior A4 – 300 Euro/apariøie. Notã: Preøurile nu includ T.V.A.

“Revista de Unelte ši Echipamente” vã oferã un spaøiu informativ ši publicitar profesional, unde se pot desfãšura producãtorii, importatorii ši distribuitorii din domeniul uneltelor, sculelor, echipamentelor, instalaøiilor ši utilajelor pentru construcøii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful