You are on page 1of 2

MètoDes de Gestió Cultural

Cultura
de Treball
MètoDes ofereix solucions integrals en
Gestió Cultural que abasten àmbits tan
diversos com la representació d’autors,
autores, grups i intérprets, l’administra-
ció de recursos humans i materials, la
gestió administrativa i comptable, les
assegurances, la planificació i execució
d’actuacions, events i exposicions,...

Mediació és minimització
La gestió cultural és la intermediació entre els diferents
agents implicats en l’activitat cultural: administracions,
empreses, autors, autores i públic. A MètoDes pensem
que la major virtut del mediador és ocupar el menor
espai possible tant a nivell de costos, com a nivell de
protagonisme. Treballem per a particulars, petites i
mitjanes empreses, fundacions, associacions sense ànim
www.metodes.com de lucre, Organitzacions No Governamentals i institu-
cions públiques. Tenen en comú les mateixes necessi-
metodes@metodes.com tats creatives i els mateixos reptes d’adaptació a un
entorn en permanent transformació. Els oferim solu-
MètoDes de Creació, Gestió i Producció Cultural cions econòmiques, projectes viables, respostes segu-
Tecno Strong Systems S.L. - B62870746 res i adaptades a les seves necessitats concretes, inver-
carrer de la perla, 31, baixos, 08012, Barcelona sions intel!ligents i versàtils, obertes a noves realitats.
93 324 99 76 / 616 599 593
MètoDes de Gestió Cultural: Serveis Logístics

Actuacions Gestions

MètoDes actúa com a representant Portem a terme les tasques logísti-


d’una àmplia base de grups i solis- ques de transport i muntatge, ges-
tes musicals i teatrals. tió de subvencions, patrocini, re-
cursos humans i materials, adminis-
Enfoquem la representació d’autors tració de comptes i comptabilitat,
des d’una perspectiva cooperativa, assessorament legal i gestoria,
i entenem que la nostra funció com realització de tràmits i la contrac-
a gestors culturals és la de facilitar tació d’assegurances.
la relació entre els autors/es i les
institucions, entitats, empreses pri- Ens adaptem a les necessitats dels
vades i particulars que requereixen d’actuacions artístiques nostres clients i oferim serveis parcials i integrals de gestió
per a diferents necessitats, al mateix temps que portem a cultural, en funció de les estratègies i els contextos de cada
terme una tasca social de difusió i promoció de talents. projecte.

Comissariat d’Exposicions
Assegurances
MètoDes treballa comissiariant i
promovent exposicions de caràcter Oferim un ampli ventall de productes d’asseguranca per a to-
artístic i divulgatiu. tes les necessitats, a través d’una de les corredories d’assegu-
rances més implantades de Catalunya i a preus realment com-
Coordinem de manera integral ex- petitius. Contacta amb nosaltres per a sol!licitar pressupost.
posicions artístiques individuals i
col!lectives, exposicions informati-
ves de caràcter divulgatiu per a Recursos Humans
entitats, empreses i institucions.
MètoDes treballa amb un ampli ventall de professionals de
Treballem estretament vinculats al l’àmbit creatiu, especialitzats en diferents tècniques artísti-
teixit associatiu del Barcelonès, amb fundacions, associacions, ques, el que ens permet poder oferir serveis molt específics i
ONG, col!lectius artístics i artistes independents. al mateix temps assumir la gestió integral de projectes cultu-
rals.
Recolzem i dotem de recursos tot tipus de projectes de divul-
gació cultural i social, perquè sabem que la cooperació és més
beneficiosa que la competència. Campanyes de Difusió

MètoDes pot assumir totes les tasques de comunicació i difusió


Edicions d’un projecte cultural, des de insercions publicitàries en
mitjans tradicionals a campanyes de mailing a través d’inter-
MètoDes edita i publica llibres pro- net.
pis i per encàrreg. Abastem totes
les etapes del procés d’edició, des

Cooperant
de la redacció i la correcció dels
textos, fins a la impressió d’exem-
plars i la seva distribució.
Plataforma Cooperativa de Distribució Cultural
Els nostres serveis són requerits
per a tota mena de finalitats, des Coooperant és una proposta de l’Associació Cultural Suburbe,
de la publicació de llibres corpora- recolzada i promoguda en la seva vessant tecnològica per
tius per a empreses, fins a la publi- MètoDes.
cació de treballs de caràcter divulgatiu o de recerca per a
entitats o particulars. Es tracta d’un portal de descàrregues lliures d’obres d’autors,
autores i col!lectius de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que
vol convertir-se en un punt de referència de la cultura inde-
Produccions pendent i d’una nova concepció de la cultura, entesa com a
dret de les persones i oposada a la tradicional visió simplista
MètoDes porta a terme tota mena que la redueix a producte de consum.
de produccions culturals de petit i
gran format. En el marc de l’actual debat
sobre la gestió de la propietat
Treballem principalment en l’àmbit intelectual, Cooperant és una
de la producció audiovisual, pro- aposta ferma per les llicèn-
porcionant als nostres clients solu- cies obertes i el Copyleft, una
cions a mida, intel!ligents i con- opció valenta i imaginativa
textualitzades. que benficia realment als
creadors i les creadores i
Produïm CD’s, DVD’s, productes mul- otorga als gestors culturals el
timèdia per a entorns web, events, memòries, espectacles en paper que justament els hi
directe i tot el que la imaginació ens pugui demanar. pertoca.

www.suburbe.net/cooperant

www.metodes.com/gestcult
metodes@metodes.com
MètoDes de Gestió Cultural: Serveis Logístics

Rate