You are on page 1of 2

MètoDes d’HiperTextos

la Web Simple
La pàgina web és el centre estratègic de tot projecte,
un punt de referència imprescindible que multiplica
les possibilitats de difusió d’una idea i fomenta noves
formes de treball en xarxa. A MètoDes oferim solu-
cions web basades en el coneixement de les necessi-
tats reals dels nostres clents, sense oblidar-nos dels
usuaris finals i sempre tenint present que una pàgina
web, per ser efectiva, ha de ser simple.

Des de
150 !*

WebXpress és un nou concepte en disseny


de pàgines web basat en l'ús de plantilles
preestablertes. WebXpress està espe-
cialment pensat per a petites i mitjanes
empreses, associacions, entitats i profes-
sionals particulars que necessiten tenir
www.metodes.com presència a la xarxa d'Internet però que
fugen de les habituals complicacions dels estudis con-
metodes@metodes.com vencionals. WebXpress és una nova manera de plante-
jar el disseny de pàgines web, centrant-se en els aspec-
MètoDes de Creació, Gestió i Producció Cultural tes funcionals fonamentals per aconseguir reduïr els
Tecno Strong Systems S.L. - B62870746 costos de creació i manteniment.
carrer de la perla, 31, baixos, 08012, Barcelona
93 324 99 76 / 616 599 593
* Els preus no inclouen IVA
Com funciona?
MètoDes d’HiperTextos: Solucions Web
El servei WebXpress que oferim a Allotjament Web
MètoDes consisteix en un paquet Serveis d’allotjament web a preus realment
bàsic de 4 seccions confeccionat assequibles. Accessos FTP, SFTP, comptes de
amb els continguts proporcionats correu, instal!lació de Bases de Dades
pel mateix client:
Des de MySQL, Perl, Python, SSI i tota mena de
150 !* * Presentació/Qui som?
* Productes o Serveis
solucions en servidors a mida.

* Formulari de contacte Des de 30 "* l’any,


* Plànol d'Ubicació

Com està feta?


Dominis Web
La WebXpress està dissenyada en XHTML, Javascript i CSS, Gestió, administració i adquisició de dominis
complint tots els estàndarts del WC3 relatius a la correcta genèrics .com, .net, .org, .biz, .info,
legibilitat. i dominis territorials .cat, .es,...
La WebXpress parteix de la concepció del weblog o bloc. Dit Des de 10 "* l’any,
d’una altra manera, és, per definició, un bloc corporatiu.

Què inclou?

El paquet bàsic inclou un panell de gestió de continguts des


d'on el client pot modificar o afegir continguts de manera sen-
zilla, sense cap necessitat d'un software específic. Blocs
Els blocs són un canal de comunicació direc-
Es pot escollir el disseny? ta i actualitzada que permet la transmissió
instantània d'informacions complexes a un
MètoDes posa a la seva disposició més d'una desena de ampli ventall de receptors. Un bloc pot ser
dissenys estructurals que resulten de la combinació dels se- la solució més senzilla a les necessitats in-
güents elements de la pàgina: ternes d'associacions, empreses i altres
col!lectius com treballadors autònoms, pro-
* Capçalera fessionals, artistes i centres formatius.
* Menú de navegació
* Cos de la pàgina
* Peu
Tendes Virtuals
Les plantilles són altament personalitzables i permeten la in- Les Tendes Virtuals poden ser el millor com-
serció de vídeos, arxius d'audio, imatges i textos de manera plement per als comerços tradicionals.
senzilla. A MètoDes oferim un servei d’assessorament
gratuït sobre la viabilitat de negocis virtuals
Així mateix, els nostres clients també poden escollir les seves i ens fem càrrec de la seva gestió integral.
preferències pel que fa al color de la pàgina i les tipografies
emprades, per tal que la pàgina web s'adapti a la imatge cor-
porativa que vulguin reforçar.

Pot ampliar-se el paquet bàsic?


Aplicacions Web
Sí, addicionalment, poden solicitar-se serveis complementaris A MètoDes treballem en solucions específi-
com els que adjuntem a continuació:
ques en l'àmbit de les aplicacions web per a
* Servei de Disseny Gràfic suplementari l'organització de portals de serveis. Lectors
* Presentació en Flash (animació introductòria) de Correu, Agregadors de Titulars, Agendes
* Gestió de domini propi d’Events, pàgines d’inici i gestors de contin-
* Seccions addicionals o Sub-seccions guts multimèdia: les tecnologies AJAX poden
* Confecció dels continguts facilitar totes aquestes tasques fins a límits
* Gestió de continguts multimèdia (vídeos, música, ...) encara no descoberts.
* Galeria d'Imatges
* Mailcenter
* Efectes (Menús Desplegables, animacions a la pàgina)
* Publicitat Contextual en la pàgina Web Professional
* Posicionament en Cercadors MètoDes porta a terme un servei integral de
* Publicitat en altres pàgines creació i administració que abasta totes les
* Manteniment i actualització de continguts fases del procés de llançament i de mante-
* Aplicacions Web niment d'una pàgina web totalment profes-
! Altres serveis sional: bases de dades, animacions flash,
gestió de continguts multimèdia posiciona-
Quan trigaré en tenir la meva pàgina web disponible? ment en cercadors, gestió publicitària,...
Ens comprometem a publicar la nova web en 72 hores, a par-
tir del moment en que s'hagin acordat per correu electrònic
els detalls de la pàgina i s'hagi abonat per avançat una tercera
part del cost. Aquest compromís només fa referència al paquet www.metodes.com/hipertextos
bàsic, i no és vigent pel que fa referència a les seccions o ser- metodes@metodes.com
veis addicionals. MètoDes d’HiperTextos: Solucions Web

* Els preus no inclouen IVA

Rate