Objektif Kajian

Objektif Am
a) Memenuhi keperluan mata pelajaran Geografi tingkatan 2 Bestari tahun 2008 dalam Kajian Geografi Tempatan (KGT) sebagai sebahagian komponen wajib. b) Mengkaji komposisi dan Jenis pekerjaan Penduduk di Taman Island Glades, Pulau Pinang untuk menetukan kaitan antara dua komponen tersebut.

Objektif Khusus
a) Menyenaraikan, menghuraikan komposisi penduduk mengikut ciri-ciri seperti jantina, kaum, umur pendapatan dan taraf perkahwinan. b) Menyenaraikan dan menghuraikan jenis-jenis pekerjaan penduduk di Kawasan Island Glades, Pulau Pinang. c) Menghuraikan kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan. d) Mencadangkan langkah-langkah meningkatkan taraf hidup penduduk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful