mahmoodzuhdi.

com

HUKUM MELABUR DALAM AMANAH SAHAM BUMIPUTRA(ASB)
Contributed by Mahmoodzuhdi Monday, 19 July 2010

HUKUM MELABUR DALAMAMANAH SAHAM BUMIPUTRA(ASB) Pendahuluan: Amanah Saham Bumiputra (ASB) adalah satu jenissaham amanah yang bertujuan untuk membantu kaum Bumiputra meningkatkan ekuitimereka dalam kekayaan negara. Caranya ialah dengan mengumpulkan dana dari kaumbumiputra untuk dilaburkan dalam syarikatsyarikat yang menguntungkan. Malah berbagai inisiatif telahdilakukan bagi menjadikan pelaburan berkenaan sangat menguntungkan, termasukdengan menggunakan hak istemewa kaum bumiputra sebagaimana yang dijamin olehperlembagaan. Sebagaimana maklum, pegangan kaum bumiputra dalamkekayaan negara berada pada paras yang sangat rendah berbanding dengansesetengah kaum di negara ini. Antara sebabnya ialah kedudukan ekonomi kaumBumaputra telah diabaikan begitu lama sekali oleh kaum penjajah, sementarabeberapa pihak lain mendapat peluang yang jauh lebih baik berasaskan polisipenjajahan yang begitu lama sekali diamalkan dalam Negara ini. Sehingga hari kemerdekaan,ekuiti kaum Bumiputradalam kekayaan Negara boleh dikatakan sebagai kosong peratus. Bagi mengatasikeadaan yang sangat tidak adil ini kerajaan telah menetapkan pencapaian 30%bagi kaum bumiputra melalui Dasar Ekonomi Baru yang dilaksanakan di Negara ini.Salah satu daripada program yang dilaklsanakan bagi memenuhi agenda DasarEkonomi Baru berkenaan nialah skim amanah untuk Bumiputra yang di namakan ASBini. Sejak mula ia dilancarkan, skim amanah ini telahmemainkan paranan yang berkesan, di samping berbagai skim lain lagi dalammempertingkatkan pegangan ekuiti kaum Bumiputra di Negara ini. Walaupunmatlamat 30% belum dicapai sehingga Daras Ekonomi Baru sudah tamat tempohnyanamun kaum Bumiputra di Negara ini boleh dikatakan sudah mempunyai tapak untukberpijak dalam ekonomi Negara. Sehingga pada suatu peringkat matlamat itu hampirdapat dicapai dengan sepenuhnya. Malangnya kekalutan ekonomi dunia pada akhir tahunsembilan-puluhan telah meninggalkan kesan buruk kepada pegangan ekuiti kaumbumiputra di Negara ini. Malaysia sendiri sebagai sebuah Negara mengalami kesannegatif yang parah daripada kemelut yang datang secara mendadak itu. Namunkesan buruk itu dapat diatasi dengan jayanya. Lain ceritanya tentang kaumBumiputra. Sudahlah matlamat 30% belum tercapai, apa yang sudah dicapai pun tidakdapat dipertahankan. Sebelum ekonomi dunia merudum kaum Bumiputra di Negara iniboleh dikatakan telah mencapai lebih 20% dari keseluruhan kekayaan Negara. Malangnya angka tersebut telah menjadikurang daripada 20% selepas kerisis berkenaan. Sampai kehari ini ternampaksukar sekali angka tersebut untuk ditingkatkan. Salah satu daripada sebabnyaialah sikap negatif kaum Bumiputra sendiri dalam hal ekonomi dan kewangan. Menyedari pentingnya pencapaian matlamat 30%ekuiti Negara oleh kaum Bumiputra ini, bukan sahaja untuk mereka tetapi jugauntuk kestabilan Negara, kerajaan telah menegaskan semula untuk mencapai angkatersebut melalui berbagai cara dalam tempoh pelaksanaan wawasan 2020. Antara acara tersebut ialahmelanjutkan program-progrem amanah seperti ASB ini. Permasalahan Walau bagaimana pun, pelaksanaan skim amanah ASBini dengan segala cara dan objektif yang ada menghadapi berbagai rintangantermasuk daripada kaum Bumiputra sendiri. Antara rintangan tersebut ialahpersoalan tentang hukum menyertainya dalam Islam. Ada terdapat dikalangan umatIslam di Negara ini yang meragui kehalalannya dari segi Syarak memandangkanketerlibatan skim amanah tersebut dengan pelaburan di beberapa kaunterharam, misalnya yang melibatkan penjualan arak, perjudiaan, pengambilan ribadan sebagainya. Sebagaimana maklum, skim ASB ini terbentukberasaskan kepada dasar perkongsian keuntungan, iaitu suatu alternatif yangmemberi jaminan halal berbanding kaedah konvensional yang berasaskan kepadaperatus tetap keuntungan. Mengikut hukum Syarak, kaedah peratus tetap bolehmelibatkan riba yang diharamkan oleh Islam. Sedangkan kaedah perkongsianuntung tidak melibatkan hal seperti itu. Oleh yang demikian status halal bagiskim ini, dari perspektif ini tidak berbangkit. Malah inilah kaedah yangsentiasa digunakan oleh skim-skim yang berlebalkan Islam dalam Negara ini, jugadi Negara-negara Islam yang lain, seperti perbankan Islam dan sebagai nya. Apa yang menjadi persoalan, sepertimana yang telahdisebut di atas ialah penyertaan ASB dalam pelaburan di beberapa kaunter haram.Mengikut pendapat sesetengah umat Islam di Negara ini penyertaan yang tidaksepatutnya itu telah menjadikan skimyang berasaskan kepada kaedah halal berkenaan menjadi haram. Antaraalasan yang diberikan ialah adanya percampuran antara yang halal dan yang tidakhalal dalam skim itu. Kaedah yang digunakan ialah “ '0' ',*E9 (JF 'D-D'D H'D-1'E B/QE 'D-1'E “ yang bermaksud “apabila berlaku percampuran antara yanghalal dan yang haram maka yang haram akan diutamakan (dalam menentukan hukum).Dengan kata lain, sesuatu yang halal itu akan dengan sendirinya menjadi haramapabila bercampur denga sesuatu yang haram. Antara contoh yang diberikan sebagai aplikasikepada kaedah tersebut ialah apabila sekawah gulai dimasuki oleh sedikit tahiayam maka gulai yang sekawah itu walaupun banyak akan menjadi najis kerana tahiayam yang sedikit itu. Bandingannya samalah denag pelaburan ASB dikaunterkaunter haram. Walaupun nisbahnya sangat sedikit tetapi ia boleh menjadikan nisbah pelaburan di kaunterhalal yang merupakan majoriti besar dalam skim berkenaan menjadi haram. Kekeliruan Walau bagaimana pun pandangan tersebut tidakberasaskan kepada metod penentuan hukum yang sebenar sepertimana yang terdapatdalam pengajian hukum Islam. Ia lebih berasaskan kepada sikap umum SyariatIslam yang sangat tidak suka kepada perkara haram. Sikap umum ini merupakansuatu prinsip yang sangat baik. Kerana ia menggambarkan idealisme Islamitu sendiri yang unggul. Bagaimanapun dalam merialisasikan idealisme ini dalamkehidupan sebenar, dalam Islam sendiriterdapat berbagai kaedah dan cara untuk menjadikan aplikasi tersebutbenar-benar rasional dan praktikal. Dengan kata lain, pandangan di atasadalah benar sebagai suatu idealisme yang tinggi tetapi sebaliknya bila dilihatdari sudut praktikal yang sebenar sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Secara ringkasnya, hubungan anatara ASB sebagaisatu skim amanah pelaburan dan para pelabur sebagai peserta dalam skim tersebutadalah bersifat hubungan antara dua pihak yang bermuamalah dalam suatu kontrakyang halal, iaitu pelaburan berasaskan perkongsian untung. Dalam hubungan iniASB adalah satu badan halal yang berniaga berasaskan kaedah yang halal. Iabukan suatu badan tidak halal , seperti kilang
http://mahmoodzuhdi.com Powered by Joomla! Generated: 25 September, 2010, 15:05

2010. Antaranya ialah air musta’malmenjadi mutlaq apabila bercampur dengan air mutlaq yang lebih dua Qullah . Ucap Salam assalamu alaikumkepada khalayak yang bercampur antara orang Islam dan bukan Islam dibolehkan .com arak atau kedai judi yang tabiatkerjanya sendiri haram. Cuma ulasannya sangat panjang danperlukan kepada kefahaman asas dalam teori hukum Islam untuk memahaminya. kerajaansebagai majikan merupakan badan halal. Bandingannya samalah dengan penyertaan seseorangdalam skim perkhidmatan awam di Negara ini.com Powered by Joomla! Generated: 25 September. Semua pegawaikerajaan tidak boleh bertukar menjadi orang yang makan harta haram keranaperbuatan kerajaan seperti itu.mahmoodzuhdi. Samalah juga denga kerajaan yang mengambil cukaiarak. lalat mati dalam secawan tehtidak boleh menjadikan teh itu najis dan banyak lagi contoh.bangkai dalam air mutlaq yang banyak tidak boleh menjadikan air itu najisselagi ia tidak mengubah warna. apalagi perlu meletakkan jawatan masing-masing. http://mahmoodzuhdi. Urusan muslim lain dengannya tetap sah di sisiSyarak Isteri atau suaminya tidak tertalak dengan kerana itu. Ia tetap kerajaan yang sah dan halal di sisiIslam. Perbuatannya itu adalah dosa untuknya sahaja dan tidak menjadikankerajaan berkenaan sebagai badan tidak halal dari segi Syarak. Malah kalau kita bijak menganalisis Maqasidal-Syariah dalam hukum Islam dankedudukan ASB sebagai salah satu cara untuk menjamin survival umat Islam diNegara ini tentu sekali kita merasa tidak bijak untuk mengatakan ASB ituharam. iaitu satu kontrak yang jelas halal. rasa atau baunya. Satu aplikasi mudah bagi prinsip percampuranantara yang halal dengan yang haram ini boleh dilihat kepada banyak contohprinsip Istihalah dalam hukum Islam. 15:05 . Seorangmuslim yang menerima akidah dan kehidupan Islam secara umum tidak akan bertukarmenjadi kafir apabila melakukan sedikit sebanyak maksiat yang tidak menukarkanidentitinya daripada seorang muslim kepada bukan mmuslim. Dalam hubungan ini. Kerana ia menawarkan khidmat kepadamasyarakat secara halal. Asasnya ialah memberi khidmatberasaskan upah. Kalau bapanyamati dia masih tetap boleh menerima pusaka dan banyak lagi contoh yang bolehdifahami secara mudah. Cuma orang ituberdosa dan perlu bartaubat. Ia bukan badan tidak halal seperti gerakan bawah tanahyang menjalankan kerja-kerja yang haram. cukai pelacuran dan sebagainya.contoh yang sangatmudah difahami. Apabila ASB melabur dalam beberapa kaunter haramsifatnya sebagai badan halal tidak boleh bertukar dengan begitu sahaja.