Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik srijeda, 21. 4. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5252 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

+0%-1 564# 01 ,' 101 61 &1&+- 4#&+
Ako }e novo ispitivanje biti precizno i iskreno, do}i }e do potpuno istih rezultata kao i izvje{taj E{ton ne}e odgovoriti na pismo premijera RS Promoviranje vrijednosti EU u BiH
tra{no je {to premijer Republike Srpske Milorad Dodik poku{ava staviti pod znak pitanja izvje{taj Komisije za Srebrenicu, izjavio je

OHR

O{tra reakcija visokog predstavnika u BiH

S

ju~er za „Dnevni avaz“ Valentin Incko, visoki predstavnik me|unarodne zajednice. On je, komentiraju}i namjeru Vlade manjeg entiteta da preispi-

ta nalaze Komisije za Srebrenicu, u poku{aju da negira genocid koji su po~inile Vojska i policija RS, rekao da ne shvata takve po3. strana stupke.

Odluke

Intervju: Bernhard Bair, komandant EUFOR-a

NA[ POSAO MO@E SE POREDITI S RADOM VATROGASNE SLU@BE
5. str.

Zlo~inci: Akcija hrvatske policije

Bora~ke organizacije odlu~ne da osujete jo{ jedan poku{aj prevare Vlade FBiH

(Foto: Arhiv „Avaza“)

8. strana

KO[ARKA

PO@AR
69. str.

Bosna bolja od [irokog

Gorjela pilana kod Srebrenika
15. str.

Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo

4. strana

UHAP[EN SREBRENI^KI D@ELAT FRANC KOS

Vlada FBiH ipak nije udovoljila zahtjevima

Borci izlaze na ulice

2

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

aktuelno

USTAVNI SUD RS Nakon odbacivanja zahtjeva Bo{njaka

Dodik ide na referendum, OHR prijeti izolacijom RS
Vije}e za za{titu vitalnog nacionalnog interesa aminovalo referendumski zakon RS Referendum mogu} i prije izbora
Nadle`no vije}e Ustavnog suda RS odbacilo je ju~er zahtjev Kluba Bo{njaka u Vije}u naroda RS za utvr|ivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u Zakonu o referendumu i gra|anskoj inicijativi RS. Na taj na~in, Ustavni sud aminovao je referendumski zakon premijera RS Milorada Dodika, koji ve} dugo prijeti raspisivanjem referenduma. Istovremeno, iz OHR-a ju~er upozoravaju da ovakvi postupci vode RS u izolaciju.
Banja Luka: Ingli{ nakon sastanka u Vladi RS
(Foto: M. Lugi})

Ambasador SAD nenajavljeno u Banjoj Luci

Ingli{ s Dodikom i Radoji~i}em o odluci Vlade RS o Srebrenici
Nakon sastanaka nije bilo izjava za medije
Ambasador SAD u BiH ^arls Ingli{ (Charles English) boravio je ju~er u nenajavljenoj posjeti Banjoj Luci. Kako je „Avazu“ potvr|eno iz Pres-slu`be Ambasade, on je razgovarao s predstavnicima vlasti ovog entiteta o aktuelnim politi~kim pitanjima. - Posjeta nje zvani~no najavljena. U pitanju su redovne aktivnosti ambasadora Ingli{a. On se susreo sa zvani~nicima RS i razgovarano je o {irokom spektru aktuelnih pitanja u BiH - re~eno je iz Ambasade SAD. Kako „Dnevni avaz“ saznaje, Ingli{ se sastao s premijerom RS Miloradom Dodikom i predsjednikom Narodne skup{tine RS Igorom Radoji~i}em, s kojima je razgovarao o putu BiH ka evroatlantskim integracijama i uvjetima koji stoje pred na{om zemljom, a koji jo{ nisu ispunjeni. Prema nezvani~nim informacijama, bilo je rije~i i o prekju~er odr`anoj tematskoj sjednici Vlade RS, na kojoj je razmatran izvje{taj Komisije za Srebrenicu iz 2004. godine. Nakon sastanaka nije bilo izjaB. S. va za medije.

Konkretne mjere
Nakon {to je Ustavni sud objavio svoju odluku, Dodik je odmah najavio konkretne mjere na odr`avanju referenduma koji su OHR i Vije}e za implementaciju mira okarakterizirali kao antidejtonski. Dodik je ju~er rekao da je mogu}e da u RS bude odr`an referendum prije oktobarskih izbora, na kojem bi se gra|ani izja{njavali o „kr{enju zakona od strane visokog predstavnika i o preno{enju nadle`nosti“. - Na{ je cilj da na referendum idemo prije izbora. Nakon objavljivanja Zakona o referendumu i gra|anskoj inicijativi u „Slu`benom glasniku RS“, Narodnoj skup{tini RS bit }e predlo`eno da donese

Incko i Dodik: Sna`no zao{travanje odnosa

Nakon prijava [vedske, Norve{ke i [vicarske

Protiv Mirsada Toka~e se provode istra`ne radnje!
Skoro dva mjeseca nadavno obustavili transfere kon {to je zaprimilo krinovca sumnjaju}i da se njivi~nu prijavu protiv direme nelegalno raspola`e. ktora Istra`iva~ko-dokumeTu`ila{tvo raspola`e obintacionog centra (IDC) Mimnom dokumentacijom u rsada Toka~e, Kantonalno vezi s tim slu~ajem. tu`ila{tvo Sarajevo zapo~elo - Tu`ilac je ve} poduzeo je predistra`ne radnje o suodgovaraju}e predistra`ne mnjivom raspolaganju doradnje. Dostavljen mu je niranim novcem, saznaje Toka~a: Te{ke izvje{taj Finansijske polici„Dnevni avaz“. Slu~aj vodi optu`be je FBiH, koja je anga`irana tu`ilac ]azim Hasanspahi}. u ovom slu~aju. Dalje se obavljaju Prijavu protiv Toka~e 26. febr- provjere navoda, nakon ~ega }e biuara ove godine podnijeli su [ved- ti donesena odgovaraju}a odluka ska me|unarodna razvojna agenci- tu`ioca u smislu eventualnog otvaja (SIDA), {vicarsko ministarstvo ranja istrage - kazala je za „Avaz“ vanjskih poslova i Norve{ka amba- portparol Kantonalnog tu`ila{tva sada u BiH. Oni su bili dugogo- Sarajevo Jasmina Ifti}. di{nji finansijeri IDC-a, ali su neF. V.

odluku o raspisivanju referenduma, utvrdi datum i referendumsko pitanje - rekao je Dodik novinarima u Lakta{ima. No, iz OHR-a je ju~er popodne „Dnevnom avazu“ re~eno da su ovakvi postupci izazvali duboku zabrinutost. - Visoki predstavnik ve} je rekao da }e stranke koje su podr`ale ovaj zakon biti u potpunosti smatrane

odgovornim za njegove posljedice. Oni su izazvali duboku zabrinutost kod velikog broja obi~nih ljudi u zemlji i riskiraju da gurnu RS u izolaciju - kazala nam je portparol OHR-a Ljiljana Radeti}.

Principi Dejtona
Prema navodima OHR-a, RS kao entitet u okviru BiH ima obavezu da podr`i Dejtonski sporazum u cijelosti. - Referendum koji bi podrio osnovne principe Dejtona i me|unarodne zakone jeste poku{aj u koji se ne bi trebao upu{tati bilo koji odgovoran politi~ar - ka`e Radeti}. Predsjednik Kluba Bo{njaka u Vije}u naroda RS Edin Rami} izjavio je kako }e sa~ekati da dobije odluku Ustavnog suda RS i sagleda koji su argumenti za odbijanje njihovog zahtjeva i tada }e uslijediti konkretan komentar, javila je Fena. B. SPASENI] - T. LAZOVI]

Propust Kluba Bo{njaka?
Predsjednik Ustavnog suda RS Mirko Zovko, obja{njavaju}i sudsku odluku, rekao je da „podnosilac zahtjeva nije konkretno obrazlo`io koja povreda vitalnog nacionalnog interesa postoji u osporenom zakonu“. Tako|er, na sjednici Suda ocijenjeno je i da Zakon o referendumu ni po svom sadr`aju ne ugro`ava vitalni interes konstitutivnih naroda. - Malo je za~u|uju}e da je Klub Bo{njaka i u nekoliko ranijih predmeta iz 2005. i 2006. godine napravio isti propust - istakao je Zovko i dodao da je referendum u svim modernim zemljama najvi{i oblik demokratskog neposrednog izja{njavanja gra|ana.

„Avaz“ saznaje Doris Pak o prijedlogu rezolucije

BiH u EU samo kao jedinstvena zemlja!
RS misli da je dr`ava u dr`avi, iako su entiteti samo dijelovi, ka`e Pak
Izvjestiteljica Evropskog parlamenta za BiH Doris Pak (Pack) nedavno je Parlamentu EU uputila prijedlog rezolucije o BiH, ali i podnijela izvje{taj komitetu AFET o trenutnom stanju u na{oj zemlji. Tako je posljednje zasjedanje Komiteta najve}im dijelom bilo posve}eno ovom dokumentu i na{oj zemlji. Pak je, kako se navodi u dokumentu do kojeg je do{ao „Avaz“, upoznala evropske kolege s trenutnim stanjem u na{oj zemlji. Navela je da je situacija u BiH gora nego 2009. godine, da prevladava stagnacija uz malo volje za bolju budu}nost i da je poja~ana nacionalisti~ka retorika. - Dodik s jedne strane ho}e striktnu primjenu Dejtona, a s druge govori o „mirnom razlazu“. RS ne}e nikakve ustavne promjene. RS misli da je dr`ava u dr`avi, iako su entiteti samo dijelovi. Mo} i
Pak: Malo volje za budu}nost u BiH

Po~inje kurs za pripadnike policijskih slu`bi
Ambasada Egipta u BiH uprili~it }e danas prijem za pripadnike policijskih slu`bi u BiH, koji }e u~estvovati na kursu „International Crisis Menagement Course“, u organizaciji egipatske vlade. Kako je saop}eno iz Ambasade, kurs }e po~eti danas, a trajat }e do 20. maja, prenijela je Onasa.

PORTAL - komentar dana
Dr`ava tu`i {ehidsku porodicu Hod`i}
- Treba javno objesiti one koji `ele tu`iti ove jadne i napa}ene porodice. Zar ovi ljudi nisu dovoljno bola pretrpjeli, samo jo{ im nedostaje tu`ba? Sramotno za na{u vlast. (boogieman004)

LOTO

2

6

14

17

22

42

JOKER 246722 360448

suverenitet mora se prenijeti na vi{i nivo. BiH mo`e u EU samo kao jedinstvena zemlja koja }e imati jaku centralnu vlast - kazala je Pak. Istakla je i da „postoje}a zajedni~ka dr`ava jo{ nije dr`ava“. Kako je navela, nedostaje joj vrhovni sud koji bi ujedinio postoje}e unutardr`avne pravne sisteme. - Potrebno je uskla|ivanje propisa me|u entitetima i ja~anje Suda BiH. Uvijek smo se nadali da }e njegov mandat iste}i, ali neki politi~ari ne preuzimaju i ne snose odgovornost. Nismo za brzo zatvaranje OHR-a. Postoje uvjeti za to - navela je Pak.
S. RO@AJAC

www.dnevniavaz.ba

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Husein ORAHOVAC (huseino@avaz.ba)

EKSKLUZIVNO [ef OHR-a o preispitivanju izvje{taja o Srebrenici

Incko: Stra{no je ono {to Dodik radi
Ako }e novo ispitivanje biti precizno i iskreno, do}i }e do potpuno istih rezultata kao i izvje{taj, ka`e {ef OHR-a
Stra{no je {to premijer Republike Srpske Milorad Dodik poku{ava staviti pod znak pitanja izvje{taj Komisije za Srebrenicu, izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ Valentin Incko (Inzko), visoki predstavnik me|unarodne zajednice. On je, komentiraju}i namjeru Vlade manjeg entiteta da preispita nalaze Komisije za Srebrenicu, u poku{aju da negira genocid koji su po~inile Vojska i policija RS, rekao da ne shvata takve postuke.

Za{to BiH ne tra`i svoje kriminalce?
Vrlo je te{ko pojasniti ovakav odnos sudskih i politi~kih vlasti BiH, zdrav razum skoro da i ne mo`e biti od pomo}i
Godinama je zvani~no Sarajevo bilo, s pravom, ljuto na Beograd i Zagreb {to ne hapse niti izru~uju gra|ane BiH kojima je pravomo}no presu|eno pred na{im sudovima, a kaznu su izbjegli izdr`avati bijegom u Hrvatsku ili Srbiju. Odnedavno, BiH nema nijednog jedinog razloga da krivi niti Zagreb niti Beograd zbog toga {to u na{em susjedstvu pravomo}no presu|eni gra|ani BiH `ive miran porodi~ni `ivot ili se bave kakvim dru{tveno korisnim poslom. Jer, vlasti na{e zemlje imaju na raspolaganju mehanizam pomo}u kojeg je lako rije{iti problem bijega od izdr`avanja kazne. To je nedavno postignuti i potpisani sporazum o izvr{enju pravomo}nih presuda koji je na{a dr`ava dogovorila s Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom. I, {ta se doga|a? Te{ko je povjerovati, ali doga|a se to da dr`ave koje su se silno opirale postizanju tog sporazuma, prema BiH upu}uju zahtjeve za hap{enje onih koji su s pravomo}nom presudom u d`epu izbjegli zatvorsku }eliju u Hrvatskoj ili Srbiji. Tako je iz Zagreba u Sarajevo pristiglo {est zahtjeva za hap{enje pravomo}no presu|enih bjegunaca, a iz Beograda je pet takvih zahtjeva. Iz na{e zemlje u susjednima se s pravomo}nim presudama kriju - odnosno slobodno `ive - ~ak 282 kriminalca. I, niko ne tra`i da budu uhap{eni!? Vrlo je te{ko pojasniti ovakav odnos sudskih i politi~kih vlasti BiH. Zdrav razum skoro da i ne mo`e biti od pomo}i. U Dr`avnom ministarstvu pravde, naime, navodno ~ekaju da se oglase sudovi koji su donijeli pravomo}ne presude, a koje zbog bijega presu|enoga ne mogu biti realizirane. Pa, i ptice na grani znaju da je ratni zlo~inac Radovan Stankovi} pobjegao u Srbiju, ali, eto, u Ministarstvu pravde BiH to ne znaju nego ~ekaju da im se pismeno obrati Sud BiH kako bi mogli dalje raditi svoj posao, odnosno od organa Srbije zatra`iti njegovo hap{enje. Ili je, pak, u BiH sve tako i toliko iskomplicirano da nam se mo`e dogoditi to da smo s Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom potpisali sporazum od kojeg samo BiH ne}e imati nikakve koristi.

Pitanje morala
- Ne shvatam kakav to ima smisao. To {to Dodik govori je kao kada biste rekli da u Jasenovcu nije bilo 700.000 `rtava, ve} 650.000. Pitam za{to se to radi. To je pitanje morala i etike, a ne statistike. Za udovice, za majke i ro|ake `rtava stra{no je da neko to stavlja pod znak pitanja. Ne bih volio biti u njihovoj ko`i. Traume su jo{ svje`e, rane se nisu zatvorile, a ovo sigurno nije melem za te rane - ka`e Incko o Dodikovim istupima. Prema njegovim rije~ima, nema apsolutno nikakvog opravda-

Incko: Pitam se za{to to radi premijer RS

nog razloga da se revidiraju nalazi izvje{taja koji je ura|en jo{ 2004. godine. - Ako }e to novo ispitivanje biti precizno, ono }e do}i do potpuno istih rezultata. Izvje{taj je objavljen, ono {to je u njemu su potvrdili ro|aci `rtava i me|unarodna zajednica to po{tuje. Nema potrebe da se prave novi spiskovi

i izvje{taji - ka`e Incko. Visoki predstavnik boravio je proteklih nekoliko dana u Briselu, gdje je usagla{avana jedinstvena strategija komunikacija Evropske unije u BiH, koja }e imati za cilj da promovira evropske vrijednosti prije i tokom predizborne kampanje.

Avantura iz studentskih dana
Putuju}i u Brisel u vrijeme samog po~etka krize evropskog aviosaobra}aja zbog oblaka vulkanskog pepela, Incko je, kako nam je ju~er prenio, do`ivio avanturu koja ga je podsjetila na studentske dane. - Kada sam i{ao u Brisel, uspio sam avionom sti}i do Kelna, ali sam onda morao vozom do Brisela. Bio sam u prvoj klasi, ali sam zbog gu`ve prestajao cijeli put - ka`e Incko. U povratku je bilo jo{ te`e. Kako iz Brisela nije bilo letova, Incko se uspio prebaciti autobusom do Austrije. - Prijatelji iz Ma|arske osigurali su nam mjesta u autobusu do Be~a. Onda me sin prevezao do juga Austrije i sada vozim do Sarajeva - rekao nam je Incko ju~er poslije podne.

Reakcija iz Brisela
Za vrijeme Inckovog boravka u sjedi{tu EU stiglo je i Dodikovo protestno pismo upu}eno Ketrin E{ton (Catherine Ashton), visokoj predstavnici EU za vanjske poslove i sigurnost. Incko ka`e kako ne o~ekuje da }e to pismo izazvati neku posebnu reakciju. - Prema mom mi{ljenju, Dodikovo pismo je bespredmetno, jer je on komentirao nacrt izvje{taja. Mislim da ne}e biti nikakve reakcije iz Brisela, jer nema potrebe za tim - ka`e Incko. T. LAZOVI]

PORTAL

www.dnevniavaz.ba

Josipovi}eva posjeta pobolj{at }e me|udr`avne odnose
Pitanje: Ho}e li posjeta i govori predsjednika Hrvatske Ive Josipovi}a rezultirati pobolj{anjem me|udr`avnih odnosa sa BiH?
A) DA 69% B) NE 26% C) Ne znam 5%

Reakcija na posebnu sjednicu Vlade RS

OHR: Ne~uven poku{aj poricanja genocida
Treba prihvatiti ~injenice, a ne nanositi emocionalni bol pre`ivjelima
Ju~era{nji zaklju~ci Vlade RS predstavljaju jo{ jedan ne~uven poku{aj poricanja genocida, koji se dogodio u Srebrenici u julu 1995. godine, namjernim iskrivljavanjem utvr|enih istorijskih i pravnih ~injenica i predstavljanjem pogre{nih i la`nih informacija s namjerom da se sakrije istina, navodi se u reakciji Ureda visokog predstavnika. - Zaklju~ci pokazuju samovoljno i be{}utno omalova`avanje stra{nog utjecaja koji su doga|aji u Srebrenici imali na `ivote pre`ivjelih ~lanova porodica, te obaveze RS prema Evropskoj konvenciji i Konvenciji o genocidu i njene odgovornosti prema Aneksu 7 Dejtonskog sporazuma i procesu tra`enja osoba koje se jo{ vode kao nestale. RS odbacivanjem odluka i ~injenica koje su utvrdili i Me|unarodni sud pravde i Ha{ki tribunal da rao kao la`ne i podsjetio da je Odbor napravio otprilike 50 izuzetaka od pravila da se samo `rtve genocida sahranjuju u Poto~arima. Pozivanjem na navodni spisak sa 35.000 osoba koje su bile `rtve etni~kog ~i{}enja paralelno s ubijanjima, Vlada RS na neki na~in pobija ~injenicu da su posmrtni ostaci 6.414 `rtava ve} nesumnjivo identificirani, dok jo{ posmrtnih ostataka na|enih u masovnim grobnicama ~eka na identifikaciju i ovo je kako neumjesno tako i uvredljivo, navodi se u saop}enju OHR-a. - Vlada RS treba ponovo razmotriti svoje zaklju~ke i priklju~iti se ~injenicama i zakonskih zahtjevima i djelovati u skladu s tim, a ne nanositi emocionalni bol pre`ivjelima, iskrivljavati istoriju i uni{tavati javni imid` zemlje - saop}io je Ured visokog predstavnika.

B C

OHR: O{tra reakcija

A
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 103.023 posjetioca.

se u Srebrenici u julu 1995. dogodio genocid, ponovo odbacuje vladavinu prava, navodi se u saop}enju. OHR je za tvrdnje Vlade RS o poku{ajima da se broj `rtava pove}a pokopavanjem ~lanova porodica u Poto~arima, okarakterizi-

4

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

aktuelno

ODLUKE Borci danas izlaze na ulice Sarajeva

Vlada nije uspjela zaustaviti proteste Presuda sredinom maja
Srebrenica: Dragi~evi} potvrdio postojanje sporazuma

Slu~aj Fate Orlovi} protiv SPC-a

Presuda u slu~aju Fate Orlovi} protiv Zvorni~ko-tuzlanske eparhije i SPC-a, koja je na njenoj zemlji bespravno sagradila crkvu, bit }e izre~ena 21. maja, saop}ila je sutkinja Teodora Petkovi} na glavnom ro~i{tu odr`anom ju~er u Osnovnom sudu u Srebrenici. Fatin advokat Farhija Karkin preina~io je tu`beni zahtjev zbog ~injenice da je s premijerom RS Miloradom Dodikom ranije postignuta vansudska nagodba o premje{tanju crkve na drugu lo-

kaciju. To je u sudnici ju~er potvrdio i premijerov savjetnik Miladin Dragi~evi}. - Ranije zastupanje Fate Orlovi} i njene familije bilo je veoma pogre{no, a druga strana nastojala je razvu}i postupak na osnovu procesnih primjedbi. Nikada se nije do{lo u su{tinu. Prvi put je to sada ura|eno - kazao je Karkin. Zastupnik Srpske pravoslavne crkve Sini{a \or|evi} ustvrdio je da je SPC zakonito do{la u posjed zemlji{ta, ali i da je spremna za mirno rje{avanje ovog spora. M. Sm.

Iz cijele BiH dolazi oko 130 autobusa Vlada drasti~no promijenila odluku o cenzusu za dobitnike ratnih priznanja, ali nije ispunila ostale zahtjeve

Oko 130 autobusa i desetine putni~kih vozila s blizu 11.000 pripadnika bora~ke populacije iz cijele BiH spremni su da danas stignu u Sarajevo, gdje su za 12.05 sati zakazane mirne demonstracije ispred zgrade Vlade FBiH. O~ekuje se da }e im se pridru`iti 5.000 boraca i ostalih gra|ana s podru~ja Sarajeva, odnosno da na centralnim protestima u glavnom gradu BiH bude ukupno oko 15.000 ljudi.

Iz Agencije za borbu protiv korupcije

Spremni specijalci
Pripravnost policije, kako nam je potvr|eno u Federalnoj upravi policije i MUP-u Kantona Sarajevo, u potpunosti je osigurana, a osim zgrade Vlade FBiH, policajci }e osiguravati i zgradu Federalnog parlamenta. Kako saznajemo, u pripravnosti }e biti i specijalci, ali iz policije nisu `eljeli govoriti o broju policajaca koji }e osiguravati proteste. Poku{avaju}i na}i izlaz iz ove situacije, Vlada FBiH saop}ila je da je ju~er na hitnoj telefonskoj sjednici donijela novu Uredbu o prihodovnom cenzusu koji se od 1. maja ove godine uvodi za korisnike prava po osnovu ratnih priznanja i odlikovanja. Njome se, kako je saop}eno, utvr|uje da
S posljednjeg sastanka u Vladi: Borci pozivaju Mujezinovi}a

ntona, dok je namjera da se u Hercegova~ko -neretvanskom blokira put M-17. Tako|er, predstavnici komponente HVO-a najavili su da }e iza}i na demonstracije ispred zgrade Vlade FBiH u Mostaru. Borci Bosanskopodrinjskog kantona oko osam sati }e organizirati mirne proteste ispred kantonalnih institucija u Gora`du, a u deset }e krenuti prema Sarajevu. Predstavnici bora~kih organizacija Zeni~ko-dobojskog kantona pozvali svu svoje ~lanstvo da ne protesti-

Sadik Ahmetovi} ili Mijo Kre{i} v. d. direktora?
Jedan od dvojice ~elnih ljudi Ministarstva sigurnosti BiH, ministar Sadik Ahmetovi} ili njegov zamjenik Mijo Ahmetovi}: Kre{i}, pri- Dvije va`ne vremeno bi, funkcije do imenovanja direktora, trebali obavljati funkciju prvog ~ovjeka Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije, saznaje „Avaz“. Ipak, o tome }e zvani~no, na prijedlog Kolegija, na dana{njoj sjednici odlu~ivati poslanici Predstavni~kog doma Parlamenta BiH. Zakon o uspostavi Agencije, ~ije je dono{enje bilo jedan od va`nih uvjeta iz Mape puta za viznu liberalizaciju, predvidio je formiranje tijela koje bi kontroliralo njen rad, ali i koje bi imenovalo direktora. Ovu komisiju ~inili bi parlamentarci, nevladin sektor i predstavnici akademske zajednice. - Parlamentarci su imenovani, ali procedura za imenoKre{i}: vanje nevlaMogu}i dinog sektokandidat ra i akademske zajednice }e potrajati. Po njenom zavr{etku, bit }e raspisan konkurs za direktora. S obzirom na du`inu trajanja te procedure, a kako se ne bi gubilo vrijeme (ovo pitanje je bitno i za ukidanje viza), Predstavni~ki dom odlu~io je imenovati vr{ioca du`nosti direktora - rekao nam je Halid Genjac, predsjednik Zajedni~ke komisije za evropske integracije. U Parlamentu BiH ne o~ekuju da bi prilikom imenovanja v. d. direktora moglo biti nesuglasica, jer se radi o privremenoj, a ne stalnoj poziciji ~elnika Agencije. S. R.

visina prihodovnog cenzusa bude dvije i po prosje~ne neto pla}e ispla}ene u FBiH u prethodnoj godini, {to iznosi oko 2.000 KM. Ovime je Vlada drasti~no izmijenila svoju raniju uredbu kojom je utvrdila da visina cenzusa bude 400 KM po ~lanu porodice dobitnika najvi{ih ratnih priznanja. - Me|utim, ovime je Vlada samo djelimi~no poku{ala ispuniti tek jedan od bora~kih zahtjeva, a zaboravlja na ostale, o zakonu o demobilisanim borcima, o op}em cenzusu, pla}ama u organima vlasti... Ovime Vlada ne}e sprije~iti proteste, a premijer Mustafa Mujezinovi}, ako

Dok heroji ukazuju na nepravdu, Tihi} i Mujezinovi} idu u Gora`de
Koliko je SDA stalo do problema boraca, pokazuje i ~injenica da su na dan protesta iz ove stranke najavili javnu tribinu u Gora`du. Dok heroji odbrambeno-oslobodila~kog rata u Sarajevu budu ukazivali na nepravdu, predsjednik SDA i premijer FBiH Sulejman Tihi} i Mustafa Mujezinovi} `ele govoho}e da uvjeri borce u iskrene namjere ispunjavanja bora~kih zahtjeva, neka do|e na proteste i to nam u`ivo saop}i te ubijedi borce da mo`emo i}i ku}i zadovoljni - izjavio je ju~er D`evad Ra|o, predsjednik Saveza dobitnika najvi{ih priznanja. riti o, koje li ironije, „djelovanju SDA u aktuelnoj politi~koj situaciji“. - Prosipanje ubleha gra|anima BPK uop{te nije potrebno. Ne znam, da mo`da ne}e do}i da opet polo`e kamen temeljac za put prema Gora`du - isti~e Jusuf Tuti}, predsjednik Saveza RVI „Sinovi Drine“. Al. B. raju na podru~ju tog kantona, nego da do|u u Sarajevo. Tucak je istakao da niko ne `eli da do|e do bilo kakvog nasilja te je pozvao borce na mirne i dostojanstvene demonstracije, ali i napomenuo da postoji bojazan „od ubacivanja nekih elemenata me|u bora~ke populacije koji bi da naru{e proteste“. Predsjednica Koordinacionog odbora bora~kih organizacija Kantona Sarajevo Bahrija Kitu{a ju~er je naglasila da odgovornost za dana{nje proteste snosi samo i isklju~ivo Vlada FBiH.
M. KUKAN

Policija zabranila proteste u SBK!
Borci Srednjobosanskog kantona koji su najavili okupljanje i pred zgradom Kantonalne vlade za 10.05 sati, ju~er su ostali zate~eni odlukom MUP-a SBK da im zabrani proteste na podru~ju tog kantona. - Na`alost, u Busova~i je izdato rje{enje o zabrani okupljanja, odnosno blokiranja putnih komunikacija i institucija. Isto rje{enje izdato je i u Novom Travniku, a takve poteze policije o~ekujemo i u ostalim op}inama. Uprkos tome, mi radimo svoj posao kako smo donijeli odluke na skup{tinama. Idemo i u Sarajevo i pred zgradu Vlade SBK - potvrdio je Nevzudin Vihri}, predsjednik Koordinacije temeljnih bora~kih orK. K. ganizacija u SBK.

Ne `ele nasilje
Ina~e, protesti su za danas najavljeni i na podru~ju drugih gradova. Kako nam je rekao zamjenik predsjednika Saveza ratnih vojnih invalida Huso Tucak, najavljene su demonstracije ispred zgrade Vlade Srednjobosanskog ka-

Protest radnika „Granita“

Specijalci deblokirali magistralu
Oko 200 radnika „Granita“ ju~er je u Jablanici tri sata dr`alo pod blokadom magistralni put M-17. Blokada bi se navjerovatnije produ`ila do podnevnih sati da nisu intervenirale jedinice Specijalne policije HNK. Kako nam je rekao predsjednik Sindikata „Granita“ Mensud [ehi}, radnici ovog oplja~kanog preduze}a, ogor~eni zbog nea`urnosti kantonalnih vlasti, odlu~ili su jo{ jednom skrenuti pa`nju na agoniju u kojoj se mjesecima nalaze. U Sudu BiH potvr|eno nam je da je jednomjese~ni

Bandi} i Be{lagi} na ro~i{tu po zahtjevu Borjane Kri{to

Demonstrativno oti{li iz Ustavnog suda FBiH
Zastupnik Predstavni~kog doma Federalnog parlamenta i ~lan Ustavne komisije Dervo Bandi} i sekretar Zakonodavnopravne komisije tog doma Adnan Be{lagi} demonstrativno su ju~er napustili javnu raspravu u Ustavnom sudu FBiH povodom zahtjeva predsjednice FBiH Borjane Kri{to za utvr|ivanje ustavnosti ~lana 1. Zakona o dr`avnoj slu`bi ve}eg entiteta. Bandi} i Be{lagi}, osporavaju}i zahtjev Borjane Kri{to, ulo`ili su prigovor na ustavnost strukture Ustavnog suda FBiH. No, nakon kra}e pauze, Ustavni sud odbio je trenutno ima samo njihov prigovor. jednog sudiju iz reda Kako je za „Dnesrpskog naroda, ~ivni avaz“ potvrdio Bame je naru{enja njendi}, Be{lagi} i on u gova ustavnost - kaprigovoru su ukazali zao je Bandi}, koji je na to da Ustavni sud s ovim upoznao sve FBiH trenutno ne zakonodavne i mo`e odlu~ivati ni o izvr{ne strukture ~emu, jer u svom sa- Bandi}: Jasne vlasti, ali i OHR. stavu nema odgovar- ustavne On je obrazlo`io i aju}i broj sudija iz re- odredbe da zahtjev Borjane da srpskog naroda. Kri{to ne mo`e biti - U Ustavu FBiH pi{e da prihvatljiv, jer je rije~ o Zakose Ustavni sud sastoji od de- nu o dr`avnoj slu`bi donesevet sudija od kojih su na- nom prije sedam godina u jmanje po dva iz reda ko- sklopu reforme javne uprave nstitutivnih naroda i jedan i koji je bio jedan od uvjeta za iz reda ostalih. No, taj sud potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju BiH sa EU. Osporavanjem njegovog ~lana 1. Kri{to `eli onemogu}iti FBiH da ure|uje radnopravni status dr`avnih slu`benika, jer smatra da je to nadle`nost kantona. Kako je nedavno Ustavni sud FBiH u tom smislu donio odluku koju Bandi} smatra presedanom, kojom se Zapadnohercegova~kom kantonu omogu}ava da uspostavi svoju agenciju za dr`avnu slu`bu, na{ sagovornik pribojava se da bi u tom pravcu mogla oti}i i nova odluka po zahtjevu Borjane Kri{to. M. KUKAN

Jablanica: Intervencija policije

pritvor ~elnicima „Granita“ Muhamedu Mari}u, Nijazu Teletovi}u i Mirsadu Omeriki, osumnji~enima za organizirani kriminal i pranje novca, produ`en do 26., odnosno 27. maja. A. Du.

pogledi

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

5

INTERVJU Bernhard Bair, komandant EUFOR-a u BiH

Na{ posao mo`e se porediti s radom vatrogasne slu`be
U razgovoru s gra|anima dobivamo signale da smo im jo{ potrebni, da smo mi bitan ~inilac te sigurnosti na kojoj stalno insistiramo
Razgovarao: Fahir KARALI]
Kada pogledam ovu zemlju, ove predivne krajeve, sretan sam {to mogu uraditi ne{to za BiH, za mlade da `ive sretno, da se igraju na svim podru~jima, poru~io je generalmajor Bernhard Bair, komandant EUFORa, prilikom predaje pet detektora metala Oru`anim snagama (OS) BiH u Makljenovcu kod Doboja. U razgovoru za „Dnevni avaz“ komandant Bair kazao je da je glavni zadatak EUFOR-a podr`ati sigurno i stabilno okru`enje i `ivot u BiH u~initi boljim.

Kontrola uni{tavanja vi{ka naoru`anja
Obavlja li EUFOR kontrolu nad uni{tavanjem vi{kova naoru`anja Oru`anih snaga BiH, s obzirom na to da se u medijima {pekulira o mogu}im nja, {to je jedan od bitnih ciljeva EUFOR-a. S obzirom na to da se bli`e izbori, da ja~a nacionalisti~ka retorika, kako generalno ocjenjujete sigurnost u BiH? - Moje gledi{te, kao komandanta E U F O R- a , jeste da je stazloupotrebama? - Predsjedni{tvo i vojska BiH poduzima zna~ajne korake u tom pogledu, tako da vidim sjajnu budu}nost za vas. nje u BiH stabilno i sigurno. Zna~i li to onda da je pri kraju mandat EUFOR-a u BiH? - Mi smo i dalje zna~ajan faktor stabilnosti i sigurnosti u ovoj dr`avi. U razgovoru s gra|anima dobivamo signale da smo im jo{ potrebni, da smo mi bitan ~inilac te sigurnosti na kojoj stalno insistiramo i da smo dobrodo{li. Na{ rad mo`e se porediti s radom vatrogasne slu`be. Ako nema po`ara i neposredne opasnosti, to ne zna~i da ona vi{e ne treba.

[piri}: Razli~iti ar{ini

Li~nost dana

Nikola [piri}

Glavni zadatak
Kazali ste da }e donacija detektora obogatiti kapacitete OSBiH, ali i da Vam je ~ast u~estvovati u ovakvim aktivnostima. Je li to glavna uloga EUFOR-a? - To je jedan od mnogih zadataka koje imamo, rad na sigurnom i stabilnom okru`enju u BiH. Kada pogledate ovu predivnu zemlju, vidite da se ljudi ne mogu slobodno kretati, da ne mogu slobodno `ivjeti i raditi. Zbog toga mi upravo i najvi{e radimo da uspostavimo sigurnost i stabilnost. To jeste jedan od na{ih glavnih zadataka. Tako|er, jedna od bitnih stvari je da mi radimo na slobodi kreta-

Zna~ajni koraci
Kada }e BiH imati, kako ka`ete, vlastitu „vatrogasnu slu`bu“? - Naravno, to je trenutno stanje, ali to ne zna~i da vi u budu}nosti ne}ete imati svoju vatrogasnu brigadu, koja }e biti sposobna da se brine sama o sebi. Ono {to mi radimo i {to `elimo jeste da vam predamo zemlju koja }e biti sigurna, stabilna i sposobna da bude sama u EU, da bude potpuno sposobna da se brine sama o sebi. Kako ocjenjujete napredak BiH na putu ka ~lanstvu u NATO-u? - Vi ste mnogo uradili na putu da postanete ~lan NATO-a, ali kao {to sam istakao ranije, to je pitanje koje spada u politi~ki domen, pa ne bih `elio komentirati.

La`ni patriota
Dr`avni premijer neprincipijelno dijeli lekcije {efovima na{ih susjednih dr`ava
Svoju neprincipijelnost predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} potvrdio je ponovo u preksino}njem gostovanju u emisiji Radio-televizije RS (RTRS). Dr`avni premijer, naime, te je ve~eri dijelio lekcije {efovima na{ih susjednih dr`ava. Tako je rekao da u nedavnim posjetama predsjednika Srbije Borisa Tadi}a i Hrvatske Ive Josipovi}a BiH ima mnogo vi{e manifestacionog nego su{tinskog. [piri} je ukorio i BiH poru~uju}i da „zemlja koja vi{e vjeruje strancima, a u ovom slu~aju su i Tadi} i Josipovi} stranci, nego doma}im snagama, dovoljno govori sama o sebi“. Na kraju je istakao da Hrvatska i Srbija kao potpisnice moraju po{tovati Dejtonski sporazum. Kada bi se ove rije~i izvukle iz konteksta ukupnog politi~kog i politikantskog djelovanja Nikole [piri}a, svaki patriota ove zemlje mirne du{e bi ih potpisao. No, znaju}i [piri}evu neprincipijelnost, odnosno njegovu principijelnost u pribjegavanju razli~itim ar{inima, izostat }e op}enarodno aminovanje njegovih poruka. Kada [piri} poru~i Tadi}u i srbijanskim zvani~nicima da moraju po{tovati Dejton i suverenitet BiH onda kada je BiH zaista napadnuta u njihovim verbalnim istupima, tada }e ljudi u na{oj zemlji povjerovati u iskrenost svog premijera. Do tada }e se [piri}ev izljev la`nog patriotizma smatrati politi~kim {upljiranjem i prikupljanjem jeftinih politi~kih poena u R. AD@OVI] korist SNSD-a.

Bair: Stanje u BiH stabilno

Donacija italijanske vlade Oru`anim snagama BiH

Nakon ukopa komandanta Rasima Deli}a

Miloj~i}: Otvoreno je veoma te{ko pitanje
Miljanovci: Organizirana pokazna vje`ba Put trajao samo 25 minuta
(Foto: J. Brutus)

Vojni demineri dobili pet detektora
Do Doboja helikopterima „blek hok“
Oru`ane snage (OS) BiH od ju~er su bogatije za pet novih detektora metala, koje je donirala italijanska vlada, u sklopu aktivnosti deminiranja na teritoriji BiH. Na prigodnoj sve~anosti i pokaznoj vje`bi koju su organizirale Oru`ane snage na deminerskom polju Makljenovac kod Doboja, generalpukovniku Miladinu Miloj~i}u, na~elniku Zajedni~kog {taba OSBiH, detektore je uru~io general Bernhard Bair, komandant EUFOR-a. - Deminerski bataljon OSBiH u procesu deminiranja u~estvuje sa 20 posto kapaciteta. Nadam se da }e ovi detektori na}i pravo mjesto i da }e pokazati svoju pravu vrijednost - kazao je Miloj~i}. Interesantno je spomenuti da su se vojnici EUFOR-a potrudili da delegaciji iz Sarajeva, koju je ~inila i grupa novinara, put do Doboja u~ine nezaboravnim. Umjesto vi{esatnog putovanja cestom, naime, letjeli su ~uvenim ameri~kim helikopterima „blek hok“, tako da su do Doboja stigli za oko F. K. 25 minuta.

Tokom ju~era{nje posjete deminerskom bataljonu OSBiH na Putnikovom brdu kod Doboja na~elnik Zajedni~kog {taba generalpukovnik Miladin Miloj~i} osvrnuo se i na d`enazu generalu Rasimu Deli}u. - Protekle sedmice bio Miloj~i}: sam u slu`benoj posjeti Nije General{tabu Vojske Ma- konsultiran

kedonije. Mene niko nije konsultovao, niti o ustupanju prostorija, resursa i kapaciteta OS da se sahrana odr`i uz najvi{e po~asti na nivou dr`ave. Mislim da se ovime otvorilo jedno veoma te{ko pitanje, jer u budu}nosti imamo takvih slu~ajeva jo{ - kazao je general Miloj~i}.
M. ^.

Po~ela izgradnja Mahovljanske petlje
Izgradnja Mahovljanske petlje, koja je prvi objekt na dionici autoputa Banja Luka - Doboj, po~eli su ju~er u Lakta{ima, javila je Fena. Za gradnju je osiguran kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 11,5 miliona eura. Radovi bi trebali biti zavr{eni za dvije godine.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

mozaik

NAKNADE Najava iz Federalnog zavoda PIO

Penzije tek iza 1. maja
Upravni odbor 30. aprila }e utvrditi koeficijent Na{a `elja i nastojanje je da penzije ne budu smanjene i da njihova isplata bude redovna - ka`e Safi}
Fotografije prona|enog ure|aja

Apple bez komentara

U toaletu izgubljen prototip iPhonea 4G?
Prototip iPhonea ~etrvrte generacije na|en je, navodno, na podu toaleta u jednom baru u Kaliforniji. Ure|aj je bio u omotu kako bi izgledao kao posljednji model 3GS, pi{e portal za tehnologiju Gizmodo. Nalaznik je uo~io neke razlike izme|u prona|enog i 3GS modela te je ogulio omot. Ispod je bio ure|aj s Appleovim logom, kamerom sprijeda za videochat, mnogo ve}om le}om kamere na stra`njoj strani i blicom. Za mijenjanje glasno}e muzike postavljene su dvije tipke umjesto dosada{nje jedne, a kraj uti~nice za slu{alice je drugi mikrofon. Iz Applea jo{ ni{ta nisu komentirali.

Na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO, zakazanoj za 30. april, bit }e donesena odluka o koeficijentu za aprilske penzije i odre|en datum isplate. Portparol Zavoda Zarif Safi} ka`e da je dosada{nji priliv novca od doprinosa isti kao pro{log mjeseca. - Jo{ je rano govoriti ho}e li nedostajati novca za isplate, jer }emo pravo stanje znati krajem mjeseca, kada je i vi{e uplata za doprinos. To se najbolje vidjelo na martovskim penzijama, koje su ispla}ene prije 5. aprila. Na{a `elja i nastojanje je da penzije ne budu smanjene i da njihova isplata bude redovna - ka`e Safi}. Kako je 1. maja praznik, isplata penzija uslijedit }e nakon tog datuma, a UO }e odlu~iti ho}e li to E. Ha. biti 5. maja.

Safi}: Priliv sredstava

Uo~i gradskog derbija izme|u Vele`a i Zrinjskog

Britanka pati od neobi~nog sindroma

Nakon migrene, govori kineskim naglaskom
Britanku Saru Kolvil (Sarah Colwill, 35) iz Plajmauta bolne migrene mu~ile su skoro svakog dana. Nakon jedne migrene, Sara je po~ela pri~ati kineskim naglaskom. Njen glas sada je neprepoznatljiv prijateljima i porodici. Doktori ka`u da boluje od rijetkog fenomena, poznatog kao sindrom stranog naglaska. Sindrom se javlja zbog o{te}enja dijela mozga koji regulira govor. Sara sada strahuje da vi{e nikada ne}e govoriti kao prije i da je zauvijek izgubila svoju boju glasa. - Nikada nisam bila u Kini. Ovo je vrlo frustriraju}e. Samo `elim da mi se moj glas vrati, ali ne znam ho}e li to biti mogu}e. Nervira me moj sada{nji glas. Sve vrijeme pri~am visokim tonovima - ka`e Sara. Kontaktirao ju je i profesor

Mostar oblijepljen neobi~nim „smrtovnicama“
Policija nema saznanja o tome ko su autori i distributeri ovog materijala, a kako nam je re~eno, „uo~i ovakve utakmice o~ekivani su takvi biseri“
U Mostaru su se ju~er, uo~i gradskog derbija izme|u fudbalera Vele`a i Zrinjskog, koji }e danas biti odigran na stadionu u Vrap~i}ima, pojavile neobi~ne „smrtovnice“ koje su privukle pa`nju gra|ana. Na „smrtovnicama“ koje su istaknute na javnim mjestima pi{e da je Zrinjski Mostar (1992-2010), nakon duge i te{ke bolesti, preminuo 19. aprila te da }e ispra}aj posmrtnih ostataka obaviti „Red Army“ (navija~i Vele`a, op. a.) s juga, 21. aprila u 16.30 u Vrap~i}ima. Mostarska policija nema saznanja o tome ko su autori i distributeri ovog materijala, a kako nam je re~eno, „uo~i ovakve utakmice o~ekivani su takvi biseri“. M. S.

Kolvil: Frustriraju}e stanje

D`on Koleman (John Coleman) sa Oksforda, koji `eli prou~avati njeno stanje. Ljekari vjeruju da sindrom mo`e uzrokovati mo`dani udar ili o{te}enje mozga. Od 1941. godine zabilje`eno je tek 60 slu~ajeva sindroma stranog naglaska.

Mostar ju~er: „Smrtovnice“ koje su privukle pa`nju gra|ana

„Avazova“ velika SMS nagradna igra

Proces za {verc cigareta u Bariju

Zuhra Alijagi} preuzela motocikl „pe`o“
Admir Feti}, mu` sretne dobitnice, kazao da }e napraviti dernek na koji }e pozvati porodicu i prijatelje da proslave osvajanje nagrade
U „Avazovoj“ velikoj SMS nagradnoj igri prvi motocikl „pe`o“ osvojila je Zuhra Alijagi}, frizerka iz Sarajeva. - Ja sam poslala SMS. Nikada prije nisam ni{ta dobila. U~estvovala sam i pro{le godine u nagradnoj igri „Dnevnog avaza“, ali nisam osvojila nijednu nagradu. Ove godine sre}a mi se nasmije{ila. Poklonit }u motocikl mu`u za godi{njicu braka, bolji poklon nisam mogla ni zamisliti. Svaki dan kupujem „Avaz“ i sakupljam kupone. Lijepo je nadati se nekoj nagradi. Zaista se „Avaz“ izdvaja kao novina i po sadr`aju i po svemu. Znate obradovati svoje ~itaoce, a sada sam ja uz pomo} vas obradovala svog mu`a - kazala nam je Alijagi} Admir Feti}, mu` sretne dobitnice, tako|er se obradovao nagradi, pogotovo {to }e motocikl upravo on voziti. Kazao nam je da }e napraviti dernek na koji }e pozvati porodicu i prijatelje da proslaAd. A. ve osvajanje nagrade.

Odluka o optu`nici protiv 14 osoba
Proces protiv optu`enih za me|unarodni {verc cigareta, me|u kojima su pet dr`avljana Crne Gore, dva dr`avljana Srbije i sedam italijanskih dr`avljana, nastavljen je ju~er na ro~i{tu pred sudijom za preliminarnu istragu u Bariju. Sudija bi trebao odlu~iti ho}e li prihvatiti optu`nicu, koju je podigla Regionalna direkcija za borbu protiv mafije protiv Du{anke Jekni}, Veselina Barovi}a, Branka Vujo{evi}a, Miroslava Ivani{evi}a i Branislava Mi}unovi}a iz Crne Gore. Na spisku optu`enih su i dr`avljani Srbije Stanko Suboti}, Andrija Dra{kovi}, kao i sedmorica italijanskih dr`avljana.

Brazilski sve}enik u zatvoru

Objavljen snimak seksa sa ministrantom
Brazilska policija uhapsila je za vikend 83-godi{njeg sve}enika koji je zlostavljao dje~ake u dobi od 12 godina. Prije nekoliko sedmica televizija SBT objavila je snimak oralnog seksa navedenog sve}enika sa 19-godi{njim ministrantom. Senator Manjo Malta (Magno) izjavio je kako su optu`be protiv Luiza Markesa Barbosa (Marques) jedne od najgroznijih zabilje`enih u Brazilu. Barbosa je kapelan vojne policije pa je zadr`an u prostorijama vojne policije, a nije sproveden u zatvor. Odre|en mu je 30-dnevni pritvor, jer se vlasti boje da bi mogao napustiti zemlju. Barbosa je rekao istra`iteljima i da nije homoseksualac te da je snimak, kako tvrdi, incident koji se dogodio samo jednom.

Alijagi} i Feti} pored skutera: Poklon za godi{njicu braka

(Foto: N. Grabovica)

mozaik

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

7

[ta ka`u poznati
Miljenko Jergovi}

KRIMINAL Drsko razbojni{tvo u centru Sarajeva

Nijazu Durakovi}u ukraden auto i odnesene sve vrijednosti iz stana
Profesor spreman dati nagradu onome ko omogu}i da mu stvari budu vra}ene
Federalnom poslaniku Nijazu Durakovi}u prije desetak dana obijen je stan u sarajevskoj ulici Dolina, gdje je istog dana ukraden i njegov automobil „polo“, star svega dvije godine. Kako je za „Dnevni avaz“ potvrdio prof. Durakovi}, drski razbojnici odnijeli su iz stana sve vrijednosti, me|u kojima i nakit, numizmati~ke ukrase, odijela, laptope, satove. Plja~ka se desila u vrijeme vikenda, dok se Durakovi} nalazio na Buni kod Mostara. Kako nam je ju~er kazao, zbog izuzetne vrijednosti ukradenih stvari spreman je dati i nagradu onome ko otkrije gdje su one i omogu}i mu njihovo vra}anje. Durakovi} je cijeli slu~aj prijavio sarajevskoj policiji, iz koje nam ju~er nisu mogli dati podrobnije detalje o ovoj plja~ki, najavljuju}i da }emo odgovor dobiti danas. M. K.
Durakovi}: Plja~ku prijavio policiji

Vezuju nas sudbina i snaga jezika
- Mi imamo neko prokletstvo, kako jedni misle, a tu sre}u, kako ja mislim i u {ta sam uvjeren, da govorimo istim jezikom, koji nazivamo razli~itim imenima. Unutar Jergovi}: tog jezika mi se minimalno razlikujemo. Te{ko }ete daIsti jezik nas u Beogradu na}i ikoga iz bilo koje generacije ko zna {ta zna~i „istorija“, a ne zna {ta zna~i rije~ „povijest“. To ostaje i vezuju (Knji`evnik za „Blic“) nas sudbina i snaga na{eg zajedni~kog jezika.

Milan Bandi}

U upravi Holdinga svi su iz istog sela
- U Gradskoj upravi kontroliram zapo{ljavanja, ali u Zagreba~kom holdingu to ne mogu ve} ~etiri mjeseca. Ljudi zapo{ljavaju ro|ake i zatvaraju se u sobe. To je radio i Pa{ali} prije 15 godina, ali i tome }e do}i kraj. Po- Bandi}: gledajte upravu Zagreba~kog holdinga, pa svi su iz istog Kontrola (Zagreba~ki gradona~elnik za „Ve~ernji list“) zapo{ljavanja sela.

Boris Svrtan

Ve} sedamdeset godina `ivimo na dug bez pokri}a
Svrtan: Vrh brijega

Senad Had`ifejzovi} u intervjuu za „Global“

- Pa svi ve} sedamdeset godina `ivimo na dug bez pokri}a. O~ito je do{lo vrijeme za otre`njenje i nadam se da }emo napokon iz ove krize nau~iti da smo presiroma{ni za povla{tene penzije i sli~ne privilegije. A to je (Glumac za „Gloriju“) samo vrh ledenog brijega.

Pravim dr`avnu televiziju!
Nikada nisam bio ~ovjek re`ima, pa ni Alije Izetbegovi}a, pri~a TV zvijezda u razgovoru za „Global“, koji je od sutra u prodaji
Najve}a TV zvijezda u BiH Senad Had`ifejzovi} u intervjuu za magazin „Global“, koji }e se od sutra na}i na bh. tr`i{tu, govori o ambicioznim planovima za Face TV koji osniva, ali i svojoj bogatoj karijeri u kojoj mu je najte`e padao period kada nije radio. - Ja kao privatnik pravim dr`avnu televiziju, najdr`avniju mogu}u televiziju. Prva ta~ka ure|iva~ke politike bit }e Bosna i Hercegovina. Po konceptu je ona relaksiraju}a, moderna televizija, ali je su{tinski javni servis. Radit }u ono {to ne rade ova tri javna servisa koja su postala potpuno privatna. BHT nije, ali je on potpuno miniran projekt zbog dugova i politike. FTV i RTRS potpuno su privatne, strana~ke televizije - ka`e Had`ifejzovi} za „Global“. Na pitanje da li je kao novinar ikada bio ~ovjek re`ima, izri~ito odgovara da nikada nije bio sklon nijednoj politi~koj partiji od rata naovamo. Odbija i {pekulacije da je bio miljenik Alije Izetbegovi}a. - Vi{e sam ja Aliji trebao nego on meni, ali on, zaista, nikada nije ni poku{ao da me „usmjeri“, iako, iskreno, znam sigurno da nije bio ba{ sretan zbog mojih ratnih i poratnih, a pogotovo predratnih komentara i priloga. Da sam bio njegov, nakon rata bi meni dao pare da pravim Bo{nja~ku televiziju. Su{tinski, kada mene tuma~ite u Alijinom vremenu, ja sam bio taj koji je rekao: „Dobro ve~e, ovo je rat“, Alija to nije rekao - pri~a Had`ifejzovi}. Prvi put Had`ifejzovi} progovara i o nekim intimnim temama u kojima se razotkriva kao profesioA. GAJEVI] nalac, ali i ~ovjek.

[ta ka`u u narodu

¤ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

[ta se doga|a na fakultetima?
- Napokon je do{ao red da ~elnici sarajevskih fakulteta polo`e ra~une i da se preispita {ta se doga|a i {ta se doga|alo u tim ustanovama. Kvalitet studija je na minimumu, na nekim se fakultetima znaju i tarife, a mnogo je profesora koji samo odra|uju posao uz nekoliko (^italac S. S.) ~asnih izuzetaka.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

21. 4. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 17 BANJA LUKA 20 BR^KO 18 TUZLA 18

Obla~no s ki{om

Had`ifejzovi}: Ja sam rekao: „Dobro ve~e, ovo je rat“

(Foto: S. Jordamovi})

Zahtjev Ljekarske komore ZDK

GORA@DE 16

Za{to ministar Omerovi} kr{i propise?
Ljekarska komora Zeni~ko-dobojskog kantona reagirala je na nedavnu dodjelu po~asne titule primarijusa za 15 ljekara, doktora medicine i stomatologije s podru~ja ovog kantona. - Po drugi put federalni ministar Safet Omerovi} kr{i Pravilnik o kriterijima i postupku priznavanja zvanja primarijusa. Opet je zaobi{ao magistre koji su ispunjavali sve uvjete, a zvanja su dobili neki drugi. Pravilnik propisuje da Komora daje mi{ljenje na osnovu prijedloga mati~nih ustanova, a kolege koje nisu dobile saglasnost, voljom ministra dobile su titulu - ka`e se u saop}enju Komore koje potpisuje predsjednik prim. dr. Harun Drljevi}. Zeni~ki ljekari i lani su slali primjedbe ministru, ali on nikada na njih nije odgovorio. - Voljeli bismo znati za{to ministar kr{i propise kojih se mora pridr`avati, a s obzirom na to da na-

SRIJEDA
21. 4. 2010.

^ETVRTAK
22. 4. 2010.

PETAK
23. 4. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 30C do 130C
DNEVNE TEMPERATURE

od 5 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 30C do 120C
DNEVNE TEMPERATURE

od 160C do 220C

od 90C do 180C

od 120C do 170C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Uz povoljnije biometeorolo{ke prilike, ~emu }e najvi{e doprinijeti kratkotrajna stabilizacija i sun~anije vrijeme, hroni~ni bolesnici i meteoropati trebali bi osjetiti olak{anje, mada su u drugom dijelu dana, zbog pove}ane naoblake, kod osjetljivih osoba mogu}e pote{ko}e poput glavobolje, nervoze i malaksalosti. Pri tome bi ugo|aj mogao pokvariti i poslijepodnevni pljusak. Op}a slika bit }e ljep{a na krajnjem jugu na{e zemlje.

Faksimil saop}enja Komore

Grad Sarajevo
Izlazak 5.54 Zalazak 19.37

21. 4. 2010.
Izlazak 11.21 Zalazak 1.47

ma ne odgovara, valjda }e odgovoriti putem medija A. D`. - navodi Drljevi}.

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Ujutro se o~ekuje ZENICA LIVNO prete`no vedro. Sr18 edinom dana do}i }e 14 SARAJEVO do razvoja obla~nosti i 16 posvuda su mogu}i lokalni pljuskovi, ponegdje pra}eni i grmljavinom. Vjetar 20 slab sjevernog i sjeverozapaMOSTAR dnog smjera. Jutarnja temperatura zraka izme|u 3 i 9, na jugu od 8 do 13, a najvi{a dnevna uglavnom NEUM izme|u 16 i 22 stepena. 22

Brzo - kratko
Predsjedavaju}i Vije}a ministara Nikola [piri}

8

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

teme

Tadi} i Josipovi} su stranci
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} rekao je da u nedavnim posjetama predsjednika Srbije Borisa Tadi}a i Hrvatske Ive Josipovi}a BiH ima mnogo vi{e manifestacionog nego su{tinskog, {to nije dobro u ovom trenutku za zemlje u regionu. - Zemlja koja vi{e vjeruje strancima, a u ovom slu~aju su i Tadi} i Josipovi} stranci, nego doma}im snagama, dovoljno govori sama o sebi - rekao je [piri} preksino} za RTRS i dodao da ne mo`e nije- [piri}: Mnogo dan predstavnik Srbije zamijeniti Milorada Dodika, manifestacionog niti mo`e Josipovi} zamijeniti ulogu bilo kojeg vode}eg Hrvata u BiH, niti ministar vanjskih poslova Turske bilo kojeg Bo{njaka, prenosi Srna.

ZLO^INCI Hrvatska policija otkrila pripadnika odreda smrti

Uhap{en srebreni~ki d`elat Franc Kos
Autobusom iz Srbije poku{ao u}i u Hrvatsku Kos treba biti izru~en BiH, ka`e Halilagi} U Sloveniji radio kao ~ista~
Nakon skoro dvomjese~nog bijega, na grani~nom prijelazu Bajakovo kod Osijeka u ponedjeljak oko 23.25 sati pripadnici hrvatske policije uhapsili su pripadnika zloglasnog 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske Franca Kosa zvanog Slovenac ili @u~a, dr`avljanina Slovenije osumnji~enog za genocid na podru~ju Srebrenice u julu 1995. godine, potvrdio je za „Dnevni avaz“ portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i}.

Danas zasjeda Apelaciono vije}e

Ilija Juri{i} ponovo pred sudom
Pred Apelacionim vije}em Vrhovnog suda Srbije, u Beogradu }e danas po~eti javna rasprava u predmetu Ilije Juri{i}a, nepravomo}no osu|enog na 12 godina zatvora. Prema mi{ljenju Juri{i}evog braniloca \or|a Dozeta, najrealnija opcija je vra}anje predmeta na novo su|enje. Neizvjesno je, me|utim, kada }e bodluka biti saop}ena, jer za to nema E. H. odre|enog roka.

Nastavak su|enja Radovanu Karad`i}u

Danas iskaz za{ti}enog svjedoka
Su|enje Radovanu Karad`i}u, optu`enom za genocid i najte`e ratne zlo~ine nad nesrbima u BiH, nastavlja se danas u Ha{kom tribunalu iskazom tre}eg svjedoka optu`be. Za{ti}eni svjedok KDZZ-064 govorit }e o masovnom ubistvu Bo{njaka iz Srebrenice. Svjedok je pre`ivio strijeljanje stotina zarobljenih srebreni~kih mu{karaca 13. jula 1995. u okolici Zvornika, prenijela je Fena.

Crvena potjernica
Kos je uhap{en na osnovu crvene me|unarodne potjernice Interpola BiH. U Hrvatsku je poku{ao u}i iz Srbije kao putnik u autobusu srbijanskih registarskih oznaka. Nije poznato kuda se uputio, ali se sumnja da je poku{ao do}i do Slovenije. Portparol Policijske uprave vukovarsko-srijemske Krunoslav @gela potvrdio je da je Kos uhap{en, dodav{i kako je „kontrolom na dr`avnoj granici utvr|eno da je za njim raspisana potraga zbog kaznene odgovornosti“. Kos je nakon kriminalisti~ke obrade trebao biti predat istra`nom sudiji @upanijskog suda u Vukovaru, koji }e odlu~iti i o mogu}em ekstradicijskom pritvoru. Kako je za na{ list kazao Grube{i}, Tu`ila{tvo BiH ju~er oko 12 sati podnijelo je zahtjev pravosudnim organima Hrvatske za izru~enje Kosa BiH. Taj zahtjev, pojasnio je, Ministarstvo pravde BiH treba dalje poslati Hrvatskoj.

Razvojna banka FBiH

Kos: Pripadnik zloglasnog 10. diverzantskog odreda Vojske RS

(Foto: Piksel)

Sutra odluka NO o ostavci D`aferovi}a
Kako je i najavio za na{ list, direktor Razvojne banke FBiH Ramiz D`aferovi} u ponedjeljak je podnio ostavku Nadzornom odboru (NO), ali se jo{ nalazi na ~elu te banke. Ovo tijelo zasjedat }e sutra, kada }e i ostavka biti razmatrana. D`aferovi} je ovakvu odluku donio zbog optu`nice koju je protiv njega podiglo Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo za zloupotrebu polo`aja ili ovlasti i milionske {tete dok je bio na ~elu Porezne uprave FBiH. - Ostavku sam podnio zbog stava stranke da osoba koja D`aferovi}: ima optu`nicu ne mo`e ostati na funkciji, iako smatram Stav stranke da sam sve zakonito radio. O ostavci sam obavijestio i SDA - rekao je F. V. D`aferovi} za „Avaz“.

Nisu ga primili u Hrvatsku vojsku
U Kosovom rodnom selu kod Celja rekli su da je on oti{ao u Bosnu pred po~etak rata te da poslije ni{ta vi{e nisu ~uli o njemu. On je prije rata bio smetljar, a njegovi biv{i poslodavci istakli su da je - Mi smo primili zahtjev iz Dr`avnog tu`ila{tva. On je obra|en i danas (ju~er, op. a.) oko 14 sati dostavljen Ministarstvu pravde Hrvatske. Uz zahtjev, dostavljena je sva potrebna dokumentacija. Uvjeren sam da }e Kos biti izru~en BiH. Mi na to imamo pravo, jer se ovdje tereti za genocid - rekao je za „Avaz“ bio „hiperaktivan i da se uvijek `elio izdvajati iz sredine“. Iznenada je napustio posao i oti{ao u rat. Tokom rata najprije se prijavio u Hrvatsku vojsku, ali je, kada ga nisu primili, oti{ao u Srbiju. sekretar Ministarstva pravde BiH Jusuf Halilagi}. Kos je trebao biti uhap{en jo{ 27. februara ove godine prilikom hap{enja njegovih saboraca iz 10. diverzatskog odreda Vlastimira Golijanina (36) iz Han-Pijeska, Zorana Goronje (39) iz Grdanovaca kod Kostajnice i Stanka Savanovi}a (42), prijavljenog pod imenom Stanko Koji}, iz Bosanske Gradi{ke. No, uspio je pobje}i, pa je za njim raspisana potjernica.

Danas Kongres Sindikata metalaca BiH

^etiri kandidata za novog predsjednika
^etvrti kongres Sindikata metalaca BiH bit }e odr`an danas u Sarajevu. Novoizabrani predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramovi}, koji je na tu funkciju do{ao s mjesta predsjednika Sindikata metalaca BiH, izjavio je za Fenu da su kandidati za novog predsjednika Sindikata metalaca: Islam Imamovi} iz Zenice, Muhamed Hand`i} iz Tuzle, Bajro Melez, aktuelni predsjednik Sindikata metalaca BiH za Kanton Sarajevo, i Semir Taslaman iz Zenice.

Tomi}: Branit }u ga ako otkrije nalogodavce zlo~ina
Advokat Du{ko Tomi}, koji }e najvjerovatnije braniti Kosa, kazao je za „Avaz“ da ~eka njegovo izru~enje. - Zvala me Kosova supruga Sara i rekla da se Franc nalazi u pritvoru u Osijeku, da ima pravo zvati advokata, ali ne zna kojeg, te je odlu~io kontaktirati mene. Pristao sam da se vidim s njim ovih dana, ali jo{ nisam odlu~io ho}u li ga braniti. Njegovoj `eni sam rekao, a to }u re}i i njemu, da }u ga braniti samo istinom koja treba otkriti nalogodavce zlo~ina. Ako je spreman da o tome govori pred Sudom BiH, pristat }u i on }e Tomi}: Zvala imati {ansu da ga Kosova pro|e kao njegov supruga kolega Dra`en Erdemovi}, koji je sve priznao i ve} odle`ao svoju kaznu - rekao je Tomi} za na{ list.

La`no ime
Kosovo ime pojavljuje se u zapisnicima Ha{kog tribunala. Vi{e svjedoka ozna~ilo ga je kao odgovornog za zlo~ine nad bo{nja~kim civilima. On je bio u odredu smrti pod direktnom komandom zlo~inca Ratka Mladi}a, koji je na Ekonomiji Branjevo kod Pilice, na podru~ju zvorni~ke op}ine, strijeljao vi{e od 1.000 zarobljenih Srebreni~ana. Na mjestu gdje su po~injeni zlo~ini, premijer RS Milorad Dodik izgradio je {kolu!? Prema iskazu osu|enog pripadnika ove jedinice Dra`ena Erdemovi}a na su|enju Slobodanu Milo{evi}u, Kos je bio dio jedinice za sabota`e, a Srebreni~ane je ubijao za novac. On se za te{ke zlo~ine tereti u Sloveniji i BiH, ali, navodno, i Hrvatskoj. Ro|en je 1966. u Celju, a osim slovenskog ima i bh. dr`avljanstvo. Kos je godinama nakon rata `ivio u Dijelovima pored Bijeljine pod imenom Branimir Miri}. F. VELE - E. MUSLI

RAK utvrdio uvjete digitalnog emitiranja
Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) donijela je Odluku o na~inu kori{tenja Multipleksa „A“ (MUX A), kojom RTV servisi stje~u pravo i obavezu na digitalno zemaljsko emitiranje vlastitih televizijskih programa na teritoriji cijele BiH kroz zajedni~ku izgradnju i kori{tenje sinhronih mre`a u digitalnim podru~jima.

Ministarstvo demantiralo {pekulacije

U Crnu Goru i dalje s li~nom kartom
Povodom medijskih {pekulacija da Crna Gora od 1. juna ne}e dozvoliti ulazak gra|ana Srbije na njenu teritoriju bez va`e}eg paso{a, Ministarstvo turizma Crne Gore saop}ilo je da nema promjena u dosada{njem re`imu uzajamnog putovanja gra|ana izme|u Crne Gore i Srbije. - Kao i do sada, svi punoljetni gra|ani Srbije mogu putovati u Crnu Goru samo uz li~nu kartu, dok paso{ nije neophodan. Isti re`im prelaska crnogorske granice va`i i za gra|ane BiH - ka`e se u saop}enju, prenijela je Onasa.

Odre|en ekstradicijski pritvor
Istra`na sutkinja @upanijskog suda u Vukovaru Jadranka Kurbel odredila je ju~er 45-dnevni ekstradicijski pritvor Francu Kosu, potvrdio je portparol tog suda Milan Koji}. - Kos je u istra`ni centar @upanijskog suda priveden rano poslije podne, a u ekstradicijskom pritvoru bit }e u osje~kom zatvoru rekao je Koji}, prenijela je Hina.

Agencija za privatizaciju FBiH

Ubrzan rad komisije za „Feroelektro“
Komisija za provo|enje konkurentskog postupka za pru`anje usluga revizije izvr{enih ulaganja, finansijskog poslovanja i izvr{enja obaveza prema radnicima preduze}a „Feroelektro“ ubrzano nastavlja rad, saop}eno je iz Agencije za privatizaciju u FBiH APF-a, prenijela je Fena. - Po{tuju}i zakonom utvr|ene procedure, o~ekuje se izbor revizorske ku}e za petnaest dana. Agencija za privatizaciju u FBiH formirala je Komisiju prema zaklju~ku Vlade FBiH, saop}eno je iz APF-a.

Ukoliko premijer Mujezinovi} izbjegne sastanak

Dioni~ari „Polihema“ opet dolaze pred zgradu Vlade
Nakon {to su pro{le sedmice protestirali ispred zgrade Vlade Federacije BiH, tra`e}i da razgovaraju s premijerom Mustafom Mujezinovi}em o prodaji hotela „Stella“ u Neumu, dioni~arima „Polihema“ d. d. Tuzla obe}ano je da }e sastanak biti odr`an ove sedmice, u {ta oni sumnjaju, jer im jo{ nije zakazan termin s premijerom. - Danas smo imali zbor radnika, odnosno dioni~ara, u krugu „Polihema“ i tada sam zvao premijerovu sekretaricu da pitam ho}e li biti odr`an sastanak. Jo{ nam nisu odredili termin, nadam se da nas premijer ne}e prevariti, a ako to uradi, mi opet dolazimo pred Vladu i tada vi{e nema nikakvih izgovora i obe}anja - ka`e Sakib Kopi}, ~lan Uprave Udru`enja dioni~ara „Polihema“ T uzla. E. G.

teme

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

9

SUDBINE Na{i reporteri prona{li Mladenku Eri}

Zvjezdanova majka sa jo{ ~etvero djece `ivi na Ilid`i
Nije ga vidjela od kada je smje{ten u dom Smjestila se u o~evoj ku}i Niko nije zaposlen u porodici
Zahvaljuju}i svojim ~itaocima, „Dnevni avaz“ uspio je prona}i Mladenku Eri}, majku Zvjezdana Eri}a, kojeg su 1992. godine na Ilid`i iz autobusa sa {ti}enicima Doma „Ljubica Ivezi}“ izveli pripadnici tada{nje vojske RS. Od tada se ni{ta nije znalo o njegovoj sudbini dok ga u Crnoj Gori nedavno nije prona{lo Udru`enje roditelja nestale djece iz Sarajeva.
Aerodrom Sarajevo: Vi{e letova

Pra{ina s Islanda stigla na Balkan

Vulkanski pepeo iznad BiH, nema opasnosti za gra|ane
Na{ zra~ni prostor ostaje otvoren
Situacija s avionskim saobra}ajem u BiH postepeno se normalizira, ka`e portparol Me|unarodnog aerodroma Edita Sulejmanovi}, dodaju}i da u prometu ima jo{ pote{ko}a zbog zatvorenosti pojedinih zra~nih prostora u Evropi koje je uzrokovala vulkanska pra{ina s Islanda. - Na vrijeme su odletjeli avioni u Beograd i Be~, a trebaju poletjeti prema Kelnu, Budimpe{ti, Be~u i Istanbulu. Letovi za Zagreb, Cirih i Minhen su otkazani,
Mladenka ispred ku}e svog pokojnog oca na Ilid`i: Te`ak `ivot
(Foto: F. Fo~o)

Bez posla
Zvjezdan `eli upoznati majku i djeda Sretena. Iako je Udru`enje imalo informacije da se Mladenka nalazi u inozemstvu, na{i ~itaoci javili su nam da ona `ivi na Ilid`i, u ku}i svog oca Sretena. Tokom na{e posjete Mladenka nam je potvrdila da je Zvjezdanova majka i da je ~ula da je on na|en u Crnoj Gori. Ipak, do sada se nije javila Udru`enju roditelja nestale djece kako bi uspostavila kontakt sa Zvjezdanom. @ivi sa ~etvero djece, od kojih najstarija k}erka ima 17 godina. - Te{ko `ivimo. Nemam stalni posao i snalazim se. Kada ima posla, radim kod privatnika. Brinem se o djeci. Jedno dijete je kod

Nije vidljivo golim okom
Majstorovi} isti~e da bi, prema prognozama, koncentracija vulkanske pra{ine narednih dana mogla biti malo ve}a. To, me|utim, ne}e biti vidljivo golim okom, niti opasno za stanovni{tvo, ve} }e je samo registrirati aparati.

svog oca Dragana L. @ivjela sam s njim, ali smo se razi{li jer nije htio raditi - ka`e Mladenka.

Djedova smrt
Zvjezdanova `elja da upozna djeda Sretena ne}e biti ispunjena. Mladenka ka`e da je Sreten um-

Ne}e utjecati na odluku
Udru`enje roditelja nestale djece izrazilo je zadovoljstvo zbog pronalaska Zvjezdanove majke, ali ni u kojem slu~aju ne}e utjecati na njene odluke. - @eljeli smo ispuniti `elju jednom mladom bi}u koje je imalo te`ak `ivotni put. Budu}i da ~esto vi|amo osobe kojima je neko nestao i dobro nam je poznat njihov osje}aj tjeskobe, htjeli smo pomo}i Zvjezdanu da se oslobi takvih emocija. No, postoji jedna eti~ka granica do koje se mo`e ulaziti u ne~iju privatnost i utjecati na nju. Mi to po{tujemo - ka`e portparol Udru`enja Predrag Savi}.

ro, a u ratu joj je poginula i majka. Na upit `eli li se sresti sa Zvjezdanom i ispuniti mu `elju, kazala je da mora razmisliti. - Nisam ga nikada vidjela od kada je smje{ten u dom. Jednostavno, nisam psihi~ki dobra da bih o tome sada razmi{ljala. Trebam prvo srediti svoj `ivot i probleme koje imam. Ako se desi da me potra`i, {ta }u? Ne}u odbiti. Znate, okupirana sam borbom za ovu djecu. Jedna k}erka napustila je {kolu jer nije bilo novca za u`inu i kartu. I ona pomalo radi. Bavi se pjevanjem i ~esto je anga`irana u Lukavici - kazala je Mladenka na kraju. Njene kom{ije nisu iznena|ene {to do sada nije potra`ila Zvjezdana, jer ni ranije nije o njeE. HALA] mu pri~ala.

[teta za avione, a ne i ljude
Zbog nedoumica u vezi s vulkanskim pepelom, ju~er je prof. dr. Hasan @uti}, {ef Klinike za plu}ne bolesti KCUS-a, izdao kratko saop}enje za javnost. - Erupcija je dovela do poja~ane zra~ne polucije pra{ine, koja sadr`i, izme|u ostalih sastojaka, i pra{inu stakla. Takav sastav pra{ine mo`e dovesti do {tetnog utjecaja na avionske motore, a prema dosada{njim izvje{tajima, nije zapa`eno zna~ajno djelovanje po ljudsko zdravlje - ka`e @uti}. na ve}im visinama. Zavod ima na Bjelavama u Sarajevu aparate za mjerenje kvaliteta zraka i kiselosti ki{a, koji su vrlo precizni. Do sada nisu registrovali ~estice vulkanske pra{ine u vazduhu niti tragove kisele ki{e. Pratimo stanje i o svim promjenama izvijestit }emo gra|ane na vrijeme. Jo{ je neizvjesna situacija s vulkanom na Islandu - ka`e MajstoroE. Ha. vi}.

@uti}: Pra{ina stakla

Kraj agonije Bosanaca na Islandu

Bugojanci danas dolaze ku}i?
Prvi avioni s Islanda poletjeli u ponedjeljak, ali za Oslo i Geteborg
Bugojanci Amel Ugarak i Aida [o{i}, ~lanovi bugojanskog Teatra Fedra, koje su erupcija vulkana i vulkanska pra{ina jo{ prije deset dana zarobili na Islandu, vjerovatno }e danas (srijeda) poletjeti za Sarajevo. To je za na{ list u ponedjeljak nave~er potvrdio Amel Ugarak, nagla{avaju}i da „jo{ ni{ta nije izvjesno“. No, ~lan Upravnog odbora Teatra Fedra Vahid Durakovi} ju~er nam je kazao da Amel i Aida imaju rezerviran let i da se danas zaista o~ekuje njihov dolazak u BiH. - Prvi avioni s Islanda poletjeli su u ponedjeljak, ali za Oslo i Geteborg. Islan|ani su nam kazali da postoje trusna podru~ja i da je realna mogu}nost da se uskoro aktivira novi vulkan. Zato ne znamo pouzdano da li }emo poletjeti. Prognoze se mijenjaju iz dana u dan - napisao nam je Ugarak.

ali }e avion za Zagreb poku{ati jo{ jednom poletjeti. Bitno je da se situacija popravi u regionu, a na{ zra~ni prostor u potpunosti je otvoren - ka`e Sulejmanovi}. Iznad BiH trebao bi se nalaziti oblak vulkanske pra{ine iako u zraku nisu registrirane takve ~estice, ka`e za „Avaz“ @eljko Majstorovi}, klimatolog u Hidrometeorolo{kom zavodu. - Oblak pra{ine je iznad nas

Identifikacija ubijenih Vlaseni~ana

Me|u `rtvama i 14-godi{nji Edin Hamidovi}
Edinov brat Salko prije nekoliko godina u Zaklopa~i klanjao d`enazu i ubijenom ocu
Me|u `rtvama ratnog zlo~ina u Vlasenici, koje }e 24. aprila biti ukopane na mjesnom mezarju Rakita, nalazi se i 14-godi{nji Edin Hamidovi}. Njegov identitet ju~er je u Komemorativnom centru T uzla potvrdio brat Salko. - Nakon stradanja naroda u naselju Zaklopa~a kod Vlasenice, moj brat je sa jo{ dvojicom mladi}a odveo dvije `ene Posmrtni ostaci ubijenih Vlaseni~ana u bolnicu u Vlasenici. Kada su do{li Udru`enja porodica `rtava rata do barikade, tu su ih razdvojili. @ene Vlasenica 1992-95, ka`e da se privosu odveli u bolnicu, a njih uhapsili. de kraju pripreme za kolektivnu Kasnije su ih iz zatvora prebacili u d`enazu na mezarju Rakita. - Me|u ove 34 `rtve nalazi se i logor Su{ica, gdje su i prona|ene kopet `ena. Najstarija `rtva imala je sti mog brata - ka`e Salko. On je prije nekoliko godina u 77, a najmla|a tek 14 godina - ka`e Zaklopa~i klanjao d`enazu i ubije- Bekta{evi}. Do sada su na nekoliko kolektinom ocu. Osim Edina Hamidovi}a, ju~er su identificirani Fikret vnih d`enaza na mezarju Rakita ukopane 232 vlaseni~ke `rtve raArnaut i Rizo Meki}. D`evad Bekta{evi}, predsjednik tnih zlo~ina iz 1992. godine. E. H.

Zahvalni Emiru ^ogi}u i srbijanskom konzulu
- Trenutno smo smje{teni kod Emira ^ogi}a iz Travnika, koji ve} {est godina `ivi na Islandu i koji se ljubazno ponudio za pomo}. Posebnu zahvalnost dugujemo po~asnom srbijanskom konzulu na Islandu. BiH nema ambasadu, niti konzulat na Islandu, a kako smo ve} prije znali da je do{lo do blokade avionskog saobra}aja, poku{ali smo stupiti u kontakt s na{im ambasadama u Norve{koj, [vedskoj i Danskoj. Odgovor smo dobili samo od ambasade u Norve{koj, iz koje su nas nazvali samo da nam ka`u da nam ne mogu nikako pomo}i kazao je Ugarak.
Aida [o{i} i Amel Ugarak: Blokirani na dalekom sjeveru

Veliki problem Bugojancima predstavljala je i ~injenica da im je ju~er (utorak) istekla viza, ali nismo uspjeli dobiti informaciju kako su vlasti Islanda reagirale na F. V. taj problem.

Klub poznatih

Denis Sadikovi}

10

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

teme

Smijenio bih sve politi~are na vlasti
Li~ni profil trenera kadetske nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine
Ime i prezime: Denis Sadikovi}. Datum i mjesto ro|enja: 28. avgust 1962. godine u Tuzli. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Imam vlastiti dom. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ro|enje djece i datum ulaska u brak. Koji automobil vozite: „Citroen C-4“. Kako se odmarate: Uz pecanje i rad na vikendici. Omiljeni muzi~ar: Dino Merlin. Volite li kuhati: Da. Najdra`a knjiga: „Na Drini }uprija“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Ima ih vi{e. Za koji klub navijate: Za Bajern. Koga biste poveli na pusti otok: Suprugu i djecu. Jeste li ljubomorni: Jesam. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Bavim. Omiljena hrana i pi}e: Riba i crno vino. Ko se brine o Va{em imid`u: Supruga. Volite li i}i u {oping: Volim. Jeste li sujevjerni: Jesam. Imate li ku}nog ljubimca: Imam vu~jaka. Koji je Va{ `ivotni moto: Rad, red i disciplina. Va{ najbolji prijatelj je:

POGODNOSTI Kako vlasti rje{avaju stambeno pitanje mladih

U Sarajevu povoljniji krediti, a u RS postoji subvencioniranje
Mladi parovi u Sarajevu za kvadratni metar stana mogli bi pla}ati manje od sada{njih 1.610 KM
Zbog ekonomske krize i poo{trenih uvjeta kreditiranja prodaja stanova u na{oj zemlji znatno je opala, a u posebno nezavidnom polo`aju su mladi bra~ni parovi koji prvi put rje{avaju stambeno pitanje.

Ni`a cijena
Uprkos tome, u glavnom gradu mladi imaju mogu}nost da kupe stan po cijeni ni`oj od klasi~ne tr`i{ne. Kako ka`e ^edomir Luki}, ministar za stambena pitanja Kantona Sarajevo, taj program provodi se ve} ~etvrtu godinu. Pogodnosti se, prije svega, odnose na osiguravanje jeftinijeg metra kvadratnog 1.610 KM sa PDVom. To se odnosi na oko 350 stanova na lokacijama Dobrinja V i Rosulje. Uz to, kantonalni fondovi koji su investitori osiguravaju i povoljnije Luki}: Dobri uvjete kreditiranja. uvjeti ve} Luki} u ovoj ~etiri godine
Sadikovi}: Navija za Bajern

Sarajevo: U Kantonu }e se graditi jo{ 350 povoljnijih stanova

godini najavljuje i gradnju oko 1.050 novih stanova. - Od toga, oko 350 njih bit }e na raspolaganju za kupovinu po povoljnijim uslovima - kazao je on, izraziv{i o~ekivanje da bi cijena kvadratnog metra stana mogla biti i ni`a od 1.610 KM. U okviru razvojnog programa

RS, Vlada tog entiteta ve} nekoliko godina subvencionira kamate za stambene kredite za mlade bra~ne parove, a olak{icu pru`a i Zakon o porezu na dohodak za kupovinu prve i jedine stambene jedinice.

Povrat poreza
Kada je rije~ o kreditnim linijama, korisnici najpovoljnijih stambenih kredita u Investiciono-razvojnoj banci RS naj~e{}e su mladi bra~ni parovi sa sedmim stepenom stru~ne spreme. [to se ti~e umanjenja porezne osnovice, ve} tri godine korisnicima kredita koji su time rije{ili stambeno pitanje, a prije toga nisu imali nijednu stambenu jedinicu, RS krajem godine vra}a dio pla}ene kamate. - Kroz povrat poreza korisnicima stambenih kredita daje se odre|eni stimulans - izjavila je za „Dnevni avaz“ portparol Porezne uprave RS B. T. - V. S. Mila [trki}.

[emso Berbi} i supruga Zulejha. Pratite li politi~ku situaciju: Svakako. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Smijenio bih sve politi~are na vlasti. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Da.

U Tuzli sve jo{ na inicijativama
Na podru~ju T uzlanskog kantona trenutno nema nikakvih olak{ica za mlade bra~ne parove, ali bi Vlada TK uskoro trebala raspisati konkurs za subvencioniranje kamate za kupovinu prvog stana u iznosu od 3.000 do 5.000 KM, za {ta je predvi|en fond od 50.000 KM. U Skup{tini TK postoje i inicijative za izmjenu Zakona o prometu nepokretnosti prava i imovine, na osnovu kojeg bi ljudi do 35 godina starosti, koji prvi put rje{avaju stambeno pitanje, bili oslobo{eni pla}anja poreza do pet posto. Jedini program podr{ke mladim, visokoobrazovanim bra~nim parovima realiziran je pro{le godine u op}ini Gra~anica, kada je stanove dobilo pet parova zahvaljuju}i donaciji kuvajtskog vakifa AbdulaA. A. ziza Sauda el-Babtaina.

SMS
NI[TA NE TRA@E - E pa, neko ka`e da nismo zemlja apsurda! Svjedoci smo svakodnevnih protesta i {trajkova ljudi koji na taj na~in, na ulici, tra`e svoja prava. Vjerovatno su neki od njih ubrojani u federalnu statistiku (423.557 uposlenih), a na drugoj strani armija od 358.410 nezaposlenih strpljivo {uti. Ve} su na ulici i ni{ta ne tra`e. Jesu li sami sebe otpisali? KONKURSI FORMALNOST Vidim da inspekcijske slu`be u domovima zdravlja i u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu kontroliraju pravilnost pri upo{ljavanju. Bravo, a {ta je s dr`avnim institucijama? Tamo

Dnevni avaz 061-142-015
ntine Incko, tra`imo hitno vize, jer ih je po{teni bh. narod zaslu`io. Svjesni smo da nam ih ne daje kriminalna i ratnoprofiterska vlast nego Evropa. Pozdrav! FAKULTETI ZA LAGANJE - Gospodine Ognjene Tadi}u, slobodno u svoj program unesite i njegovanje ~etni~kih obi~aja i otvaranje fakulteta za laganje s nazivom Gebels - ]osi}. NERADNI DAN Ni u jednoj dr`avi Evropske unije 3. maj ne}e biti neradni dan, samo izgleda kod nas ho}e. RS je ve} objavila da se tada ne}e raditi, a ne bi me iznenadilo da to ozvani~e i u FBiH. Usprotivimo se neradu.

su konkursi formalnost, prvo se prime (odabrani) na ugovor, a kada se obu~e, njima se prilagodi oglas i normalno, zaposle se. Ispada sve po PS-u. Dokle vi{e? PODIJELILI FUNKCIJE - Javna je tajna da SDA ne mari za predstoje}e izbore u Travniku. Oni su ve} pobijedili, raspored napravili, barem se njeni ~lanovi time hvale. Premijer SBK Salko Selman ide u Sarajevo, a na njegovo mjesto dolazi Refik Popari}. U {kolama konkursi, a direktore postavlja babo premijer. Narode SBK, uzde nam ne misle skidati. Blago nama! NARODU VIZE Gospodine visoki predstavni~e Vale-

ANKETA me|u gra|anima Bugojna, Sarajeva i Zvornika Treba li dr`ava subvencionirati stanogradnju za mlade?

Omladina je prepu{tena sama sebi
- Mladih nema ni na mapi do izbornih godina u na{oj zemlji, a tada se probude oni kojima trebaju glasovi i obe}avaju im kule i obla- \emkan Imo~anin ke. - Ve}ina omladine kada zavr{i {kolu ili fakultet, planira da ide u inostranstvo, jer nemaju ovdje neku mogu}nost da se zaposle i eventualno Anel Karad`a kupe stan. - Moje je mi{ljenje da se generalno ne vodi dovoljno ra~una o mladima, prvo u smislu zapo{ljavanja, pa onda i Veljko svega ostalog. - Mladi se moraju ja~e boriti za svoja prava i tek tada mogu o~ekivati od dr`ave da im konkretnije pomogne. Mladima Admir treba dati poMulasmai} dr{ku. - U vezi s nekim stvarima dr`ava vodi ra~una o mladima. No, tu`no je {to se mladi ne mogu `eniti niti udavaEmina ti zato {to se ne Ja`i} mogu zaposliti. - Ima dosta nezaposlenih mladih i to je obeshrabruju}e, jer ne mogu zasnovati ni porodicu ni realizovati neke druge planove, kao {to je ku- Biljana Petrovi} povina stana. - Tek kada dobijemo dr`avu u pravom smislu rije~i, mo}i }emo i govoriti o mladima i postaviti ih na ono mjesto Azem u dru{tvu koje Durakovi} zaslu`uju. - Omladina je veoma ugro`ena u dr`avi, koja malo radi da im osigura normalne uslove za `ivot. Ve}ina nas ide vani da seSemir bi osigura neku Canovi} egzistenciju. - ^ini mi se da su mladi prepu{teni sami sebi i primorani da idu u druge dr`ave da na|u posao, stan i svoAdmir ju sre}u.

Zvornik

Sarajevo

Bugojno

Bo{kovi}

A. M. - A. Nu. - M. M. Hasanovi}

teme

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

11

Stranke

LONDON Na ju~era{njem ro~i{tu odre|eni sudski termini

Britanija }e odluku o sudbini dr. Gani}a donijeti do 9. jula
Slu~aj }e voditi iskusni sudija Timoti Vorkmen, Gani}eva strana uvjerena u zadovoljavaju}i ishod procesa
Velika Britanija kona~nu odluku o sudbini biv{eg ~lana Predsjedni{tva RBiH, akademika prof. dr. Ejupa Gani}a donijet }e do 9. jula. Odlu~eno je to na ju~era{njem ro~i{tu u Londonu, gdje je odre|en sudija koji }e voditi ovaj proces, kao i termini narednih ro~i{ta. Slu~aj }e voditi iskusni sudija Timoti Vorkmen (Timothy Workman).
Susret u Zagrebu: Delegacije dva HDZ-a

Ljubi} na sastanku sa premijerkom Kosor

Zagreb se treba izviniti samo Hrvatima u BiH
Ako bi se hrvatska politika ikome trebala ispri~ati, onda su to Hrvati u BiH, ustvrdio je ju~er predsjednik HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi}, uo~i sastanka s predsjednicom HDZ-a i hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor. Komentiraju}i pro{losedmi~ni istup predsjednika Hrvatske Ive Josipovi}a u Parlamentu BiH, Ljubi} je kazao kako BiH nije dijelila Hrvatska, nego agresivna velikosrpska politika Slobodana Milo{evi}a, te me|unarodni ~imbenici u Dejtonu 1995. - Hrvatska je supotpisala taj sporazum, kojim je BiH podijeljena na RS sa srpskom dominacijom i Federaciju s bo{nja~kom dominacijom, a Hrvatima nije ostalo ni ono {to su u ratu uspjeli obraniti uz velike `rtve - rekao je Ljubi}, prenijela je Srna. Objasnio je da je izaslanstvo HDZ-a 1990. u Zagreb do{lo kako bi s predsjednicom sestrinske stranke razgovaralo o ustavnim reformama u BiH.

Vi{e datuma
U izjavi za „Dnevni avaz“ dr. Gani} kazao je ju~er da je veoma ohrabren odlukama suda, jer je njegova „primarna briga da postoji sudski proces sa svojim po~etkom i krajem, u ~iji ishod ne sumnjam“. Kako nam je pojasnila Gani}eva k}erka Emina, ju~er je njegov pravni tim formalno izlo`io odgovor na zahtjev Srbije za ekstradiciju. - Sud nam je dao datume u kojima }e se puno sudsko ro~i{te desiti od 5. do 9. jula. Na{a strana je obavezna da do 18. maja predstavi sve svjedoke i puni paket svoje dokumentacije, ne opisno, nego su{tinski. Na to je Tu`ila{tvo Srbije tra`ilo rok da do 15. juna pripremi svoj odgovor na na{u argumentaciju - kazala je Emina Gani}. Paralelno s ovim, od 5. do 9.

Uru~ena ~lanska iskaznica stranke

Doktor Marko Martinac pristupio HDZBiH
Dr. Gani}: Ohrabren odlukama suda

jula Gani}eva odbrana }e sudu predo~iti i dokaze o tome da je Srbija zloupotrijebila britanski pravni sistem. Tako|er, Gani}eva strana do 27. aprila treba odlu~iti ho}e li prihvatiti da do 11. juna ponudi argumente da se u ovom slu~aju ne radi o tzv. ekstradicio-

nom zlo~inu, odnosno da srbijanski nalog za hap{enje i zahtjev za izru~enje nemaju pravnu osnovu po britanskim zakonima.

Pitanje imuniteta
- Smatramo da se slu~aj mo`e odbaciti zato {to, prema britanskom zakonu, nije mogu}e da se izru~uje osoba za zlo~in po~injen u tre}oj zemlji. Zna~i, taj navodni zlo~in morao bi biti po~injen ili na teritoriji Velike Britanije ili Srbije. Mi mo`emo osporiti i navode da je moj otac prekr{io prava vojnika JNA po @enevskoj konveciji, jer ta konvencija nije {titila JNA 1992. godine, jer ju je Srbija potpisala tek nakon 2000. pojasnila je Emina Gani}. Ona je istakla da se na Gani}evoj strani nalaze i argumenti vezani uz tzv. imunitet dr`avnog ~ina koji, tako|er, postoji kao postulat u britanskim zakonima. Taj imunitet {titi dr. Gani}a, jer on 2. maja 1992., kada se desio slu~aj „Dobrovolja~ka“, nije djelovao kao individua, ve} je bio prvi ~ovjek nezavisne dr`ave BiH u ratnom stanju, dok je predsjedavaju}i Predsjedni{tva RBiH Alija IzetbegoM. KUKAN vi} bio zarobljen.

Predsjednik Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Mostar Denis Lasi} uru~io je ju~er ~lansku iskaznicu HDZBiH dr. Marku Martincu, specijalisti psihijatru koji radi u Centru za izvanbolni~ko lije~enje ovisnosti Mostar. - Iznimno smo sretni {to je dr. Martinac pristupio HDZBiH i {to je prepoznao ovu stranku kao sto`ernu stranku hrvatskog naroda u BiH i Programsku deklaraciju HDZBiH koja }e osigurati istinsku ustavnu jednakopravnost hrvatskoga naroda s druga dva konstitutivna naroda u BiH - istakao je Lasi}, saop}eno je iz HDZBiH, prenijela je Onasa.

Srbija priznaje da je 1992. godine bila umije{ana u rat
Gani}ev pravni tim posebno potcrtava da }e okon~anje postupka u Velikoj Britaniji biti historijski va`no za cijelu BiH. U ovom procesu, naime, Srbija otvara Pandorinu kutiju, gdje }e morati dokazivati da se u Dobrovolja~koj ulici desio zlo~in, iako su Sud u Hagu i istraga koju je u BiH vodio strani tu`ilac Filip Alkok (Philip Alcock) utvrdili da nema elemenata krivi~nog djela. Tako|er, Srbija }e morati dokazivati i da je Srbija imala jurisdikciju nad de{avanjima u BiH 1992. godine. - Iz njihovih sudskih materijala vidi se da Srbija u ovom slu~aju zauzima poziciju prema kojoj se u BiH desio me|unarodni konflikt. To je u potpunosti suprotno navodima Srbije pred Ha{kim tribunalom, gdje tvrdi da se u BiH desio interni konflikt. Sigurni smo da }e ovo potegnuti i mnoge tu`be, a prije svih gra|ana Sarajeva koji bi po osnovu ovog sudskog slu~aja mogli tu`iti Srbiju za opsadu grada, jer ta zemlja, prakti~no, priznaje da je 1992. bila umije{ana u rat u BiH, to pi{e u njihovim dokumentima - obrazlo`ila je Emina Gani}.

Zamjenik predsjednika SDS-a Predrag Kova~

Nema pomjeranja granica izme|u Sarajeva i Isto~nog Sarajeva
Zamjenik predsjednika SDS-a Predrag Kova~ rekao je ju~er da granica izme|u Isto~nog Sarajeva i Sarajeva ne mo`e biti pomjerena, te pozvao Vladu RS da se „jasnije odredi o pri~ama koje dolaze iz Sarajeva i `eljama o osnivanju sarajevskog distrikta“. Reagiraju}i na izjavu predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a o ujedinjenju Isto~nog Sarajeva i Sarajeva, Kova~ je na Palama rekao da nije mogu}e da na taj na~in bude „popravljano“ ono {to se desilo od 1992. do 1995. godine, javila je Srna.

Podr{ka SP-a zajedni~kim kandidatima
U Bosanskom [amcu ju~er je odr`an regionalni sastanak Socijalisti~ke partije (SP) za Izbornu jedinicu 4, na kojem je, izme|u ostalog, zajedni~ki zauzet stav da koalicija koju ~ine SNSD, SP i DNS na predstoje}im izborima podr`i zajedni~kog kandidata za predsjednika RS i zajedni~kog kandidata za ~lana Predsjedni{tva BiH, javila je Srna.

SMS-om do TOYOTE
DOBITNICI NAGRADA ZA 20. 4. 2010. GODINE
200 KM NA DEBITNOJ KARTICI 063454897 MP4 PLAYER 061234910 DVD PLAYER 061702577 MP3 PLAYER 062855351 MINI TV 061782142 PRIBOR ZA JELO 030512686 PEGLA 061253908 062452268 [TAPNI MIXER 061192626 062938405 063377958 SERVIS ZA JELO 061106584 SJECKALICA 061169545 USB STICK 061864755 061130239 061858581 066649347 061107888 062914702 VAGA 061903559 061571570 061915390 062467505 IGRICE PC 061309000 061686279 062386052 062315945 KNJIGE 061260498 061141755 061987965 065067591 063827821 062188197 061749892 061379612 061529314 061160664 061564377 061515090 061153418 DVD 062326756 061427519 062692185 061270346 066139871 061998595 066165645 062237650 061457817 061854401 061745629 061527964 061967317 062587581 062172060

POZIV NA SARADNJU
Pozivamo mlade, obrazovane ljude iz svih bh. gradova, koji imaju afiniteta da se bave novinarstvom i `ele biti saradnici „Dnevnog avaza“, da nam se jave. Ako ste zavr{ili neki od fakulteta dru{tvenog smjera i `elite da vijesti i doga|aji iz va{e sredine na|u mjesto na stranicama „Dnevnog avaza“ javite nam se na telefon 033/ 28 14 09 ili nam pi{ite na e-mail adresu panorama@avaz.ba.

12

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

panorama

TUZLA Kako je Nazif Ismaili prevario dijete bez oba roditelja

[ta mi se (ne) svi|a u Olovu

Slijepa ulica pogre{nog kantona
- U gradu, kome su bogata nalazi{ta olovne rude jo{ prije {est vijekova odredila ime, svaki njegov stanovnik s ponosom prvo isti~e prirodni ambijent u kome se nalazi. Okru`en bogatim {umskim kompleksima, zagrljen bistrim planinskim rijekama, ovaj grad nadaleko je poznat po ljekovitim svojstvima svojih termalnih izvora. To su, uz {iroku du{u ovih ljudi, razlozi da se voli ovaj grad. Ba{ zato ne volim {to taj i takav ambijent nije Kadir Ple}an, novinar iskori{ten za privredni i turisti~ki iskorak, za ljep{i i sretniji `ivot njegovih stanovnika. Ne volim tu nesposobnost lokalnih prvaka da prepoznaju mogu}nosti i iskoriste {ansu, a jo{ vi{e potpuno odsustvo zdravog razuma ratnih i postratnih kartografa, {to Olovo pretvori{e u tek slijepu ulicu pogre{nog kantona - ka`e Kadir Ple}an, novinar Radio Olova. S. Mi.

Uzeo mu 40.150 KM kojim je Adem trebao kupiti ku}u
Dok ga je za vrijeme egzodusa Vlaseni~ana 1993. godine nosila na le|ima, ubijena mu majka [aha Otac Mustafa nije pre`ivio pad Srebrenice
Adem Mujanovi} (23) iz vlaseni~kog sela Rova{i, tokom agresije na na{u zemlju ostao je bez oba roditelja. Za vrijeme egzodusa Vlaseni~ana prema Srebrenici 1993. godine, nose}i ga na le|ima ubijena mu je majka [aha, a otac Mustafa nije pre`ivio pad Srebrenice u julu 1995. godine i ove godine bit }e ukopan u Poto~arima. vremena saznala sam za to i pokrenula slu~aj. [ti}enici Doma nakon {to napune 18 godina mogu da raspola`u novcem, me|utim, sramotno je koliko je sistem zakazao, da dijete koje ima ratne traume i o tome postoje ljekarski nalazi, mo`e raspolagati tolikim novcem i biti prepu{teno samo sebi - ka`e Mersiha Salihovi}.

Zakazao sistem
Nakon pada Srebrenice, zajedno sa bratom `ivio je u Domu za nezbrinuta lica u Tuzli, dok je njihovu sestru Mejru usvojila porodica iz Pura~i}a kod Lukavca. Brat je nakon {to je postao punoljetan, napustio Dom i od novca kojeg djeca bez oba roditelja dobijaju, kupio ku}u u Tuzli. Adem svoj novac nije ulo`io u kupovinu ku}e, ve} je, kako ka`e, vo|en lijepom rije~ju dao 40.150 KM u ruke Nazifa Ismailija, doskora{njeg vlasnika kafe slasti~arne „Piko-

Izjava u Tu`ila{tvu
Ona isti~e da Centar za socijalni rad, koji je Ademov staratelj, nije trebao dozvoliti da on raspola`e novcem. - On je fino dijete, toliko je naivan da svima vjeruje. Da ste Vi zatra`ili taj novac i Vama bi dao. U maju pro{le godine imali smo sastanak u Domu za nezbrinuta lica, povodom nestanka novca. Me|utim, on je ve} u julu napustio Dom jer je zavr{io srednju {kolu. Kasnio je nekoliko godina sa {kolovanjem, tako da je i nakon 18 godina boravio u ovoj instituciji. Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona obavije{teno je o ovom slu~aju i Adem je i{ao jednom i dao izjavu ka`e Mersiha i isti~e da je ove godine upisao prvu godinu na Rudarskom fakulte-

Mersiha i Adem: Dijete s ratnim traumama prepu{teno samo sebi

Veliki projekt CRS-a

lomondo“ u Tuzli. - Nazifa Ismailija upoznao sam u jednom lokalu. On je znao za te pare i obe}avao mi je da }u otvoriti slasti~arnu, da }u biti gazda. Njegova slasti~arna nakon toga radila je jo{ godinu dana - ka`e Adem i isti~e da

Zvao ga na razgovor
- Nedavno me zvao Nazif da do|em kod njega i da razgovaramo, ali {ta }u kad nema para - ka`e Adem, koji je trenutno smje{ten u Miladijama u prostorijama tuzlanske „Amice“.

je Nazifu dao li~nu kartu i on je sa njegovog bankovnog ra~una podigao sav novac. Adem je svaki dan o~ekivao da }e dobiti posao ili pare, ali je nadu izgubio nakon godinu. - Tu djecu poznajem od 1995. godine. @eljela sam usvojiti Adema, me|utim tada to nije moglo i djeca su bila smje{tena u Dom za nezbrinuta lica, ali sam ih cijelo vrijeme pazila. Adem nikom nije govorio da je dao novac, nakon nekog

Federalno takmi~enje u~enika i studenata iz muzike
U Op}ini Gora`de potpisano sedam ugovora

Najboljima dodijeljena 351 nagrada
Specijalno priznanje Glazbenoj {koli [iroki Brijeg i Srednjoj muzi~koj {koli Sarajevo
Vi{e od hiljadu u~enika i studenata iz 33 muzi~ke {kole i tri muzi~ke akademije iz FBiH u~estvovalo je na 3. internacionalnom i 13. federalnom takmi~enju iz muzike koje se najve}im dijelom odr`alo u Gra~anici i samo manjim dijelom (balet) u Sarajevu u protekla tri dana. U disciplini instrumenata takmi~ili su se duva~i, gitaristi, harmonika{i, a nastupili su i horovi. Organizatori ovog takmi~enja bili su Udru`enje muzi~kih i baletnih pedagoga BiH i uposlenici O[ „Hasan Kiki}“ na ~elu sa direktorom Begom Mehuri}em. Takmi~ari su pokazali zavidno znanje, pa je na zatvaranju podijeljeno 11 specijalnih priznanja za osvojenih svih stotinu bodova. Dobili su ih: Sead Dervi{kadi}, Osnovna muzi~ka {kola Ilid`a (klarinet), Branko Mlikota (klarinet) SreHemodijaliza u Od`aku

Za obnovu 39 ku}a u Gornjem Podrinju 781. 000 KM
Ju~er su potpisani ugovori o obnovi 39 stambenih objekata na podru~ju op}ina Fo~a, Ustikolina, Gora`de i Novo Gora`de, ~ime je ozvani~en po~etak realizacije velikog projekta CRS-a, kojim je predvi|ena rekonstrukcija ukupno 112 objekata na podru~ju ovih, ali i op}ina Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vare{ i Olovo. U Op}ini Gora`de sedam ugovora potpisali su predstavnici ove organizacije, na~elnik Muhamed Ramovi} i porodice koje su `ivjele u neuvjetnom smje{taju. Ovim projektom, koji }e trajati naredne tri godine, predvi|ena je i dodatna pomo} korisnicima. Projekt oficir u CRS-u Danijel Leki} ka`e da }e u naredne tri godine biti realizirano i deset projekata obnove vodovoda i druge infrastrukture. Projekt finansiraju Ambasada Kraljevine Holandije u BiH, te Vlade FBiH, RS, Sarajevskog i Zeni~ko - dobojskog kantona posredstvom Ministarstava izbjeglica, a samo rekonstrukcija 39 ku}a u Gornjem Podrinju ko{tat }e 781.000 KM. Al. B.

Pomo} za hemodijalizni centar u Od`aku
Crveni kri` Posavskog kantona inicijator je akcije za prikupljanje nov~ane pomo}i za potrebe hemodijalize u Od`aku i pacijenata koji se dijaliziraju u tom centru. Akcija se organizira u sklopu serijala „Dobri ljudi“ na FTV-u. Prikupljena sredstva namijenjena su za pobolj{anje uvjeta prijevoza pacijenata do dijalize u Od`aku. Oni putuju i do tridesetak kilometara u starim i neadekvatnim vozilima pa im to predstavlja dodatni teret njihovom ionako te{kom zdravstvenom stanju. Ovom akcijom planirana je kupovina novih vozila. A. O.

Dobitnici specijalnih priznanja

Dodjela grantova
Vlada Br~ko Distrikta donijela je na posljednjoj sjednici dvije odluke koje se odnose na dodjelu grantova neprofitnim organizacijama i sportskim kolektivima, za {ta je iz bud`eta Distrikta za ovu godinu izdvojeno 1,2 miliona maraka. E. Ra.

dnja muzi~ka {kola Zenica, Stela Ugri{evi} OM[ Novo Sarajevo (flauta), Elmas Radonj~i} OM[ Zenica (gitara), Almina ^au{evi} OM[ Br~ko Distrikt BiH (flauta), Belmin Okanovi} OM[ Tuzla (gitara), Eldar Zuli} O[ @ivinice, Amir Feti} OM[ Novo Sarajevo (harmonika), Haris Kaltak OM[ Ilid`a (harmonika), Mirna Mlikota, SM[ Zeni-

ca, Hanan Had`ali} SM[ Sarajevo (flauta). Specijalno priznanje dodijeljeno je i Glazbenoj {koli [iroki Brijeg i Srednjoj muzi~koj {koli Sarajevo. Nagrade im je uru~io na~elnik Gra~anice Nusret Heli}. Osim specijalnih priznanja, dodijeljene su i 123 prve nagrade, 125 drugih nagrada i 103 tre}e nagrade. H. ^.

zeni~ko-dobojski kanton
TE[ANJ Projekt „Rad policije u zajednici“

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

13

Bo{njaci uredili pravoslavno groblje u zaseoku Bla`evci
Nama u Bosni treba ovakvih stvari. Da govorimo kako je kom{ija kom{iji pomogao. Bez obzira na razli~itosti i vjere i nacije - ka`e protojerej Dalibor \eki}
Kre}u}i se kroz poru{eni te{anjski zaselak Bla`evce, uz policajce, i lovci su zapazili da je staro pravoslavno groblje zapu{teno i zaraslo u korov. Uz njih, spremnost da pomognu u ~i{}enju groblja pokazali si i {ti}enici NVO „Mladost“. Kroz projekt „Rad policije u zajednici“ PU Te{anj organizirala je akciju ~i{}enja. - Po{to su se mje{tani tek po~eli vra}ati, jo{ nisu ni ku}e obnovili, zemlja im je zarasla i imaju previ{e posla, mi smo odlu~ili da na{im kom{ijama pravoslavcima pomognemo da se vrate ka`u Vehid Star~evi}, ~lan NVO „Mladost“ i Nihad Solo, ~lan LD „Kiseljak“. - Nama u Bosni treba ovakvih stvari. Da govorimo kako je kom{ija kom{iji pomogao. Bez obzira na ra-

Potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija u Brezi

Pripadnicima branila~ke populacije u Brezi

Studentima ugovori za 55 stipendija
Ministarstvo za bora~ka pitanja Zeni~ko-dobojskog kantona i nadle`ne slu`be za bora~ko-invalidsku za{titu op}ina Kantona i ove godine dodjeljuju stipendije studentima-pripadnicima branila~ke populacije sa podru~ja ZDK-a. Breza je bila prva op}ina u Kantonu ~iji studenti su potpisali ugovor sa ministrom za bora~ka pitanja Sejadom Nali}em. Ove godine stipendije u Brezi dobilo je 55 studenata, od prve do ~etvrte godine studija, {to je za ~etiri vi{e u odnosu na prethodnu godinu. Visina stipendija za prvu godinu je 100 KM, a za drugu i ostale godine studija 150 KM, a bit }e ispla}ene u osam mjese~nih rata. S. G.

Zavr{ena grijna sezona u Zenici

Puno nam zna~i
Jedinog povratnika duboko je ganula gesta njegovih kom{ija. - Bilo je inicijative da se to uredi. Me|utim, ovo za nas puno zna~i. Ni groblje nije o{te}eno. Ovdje sam pored groba pokojne bake - veli Du{an Bibi}, povratnik u Bla`evce.

Zbog hladnog vremena bila produ`ena ~etiri dana
U~esnici akcije ~i{}enja groblja

Bibi}: Jedini povratnik

zli~itosti i vjere i nacije ka`e protojerej Dalibor \eki}, paroh maglajskote{anjski. Raduje da ova akcija, barem kada je rije~ o te{anjskim policajcima, ne}e biti zadnja. - Sli~ne aktivnosti }e PU Te{anj u narednom periodu realizovati i u drugim mje-

snim zajednicama i sa drugim vjerskim institucijama - kazao nam je policajac Besim Sejdi}. Da je akcija ve} imala odjeka svjedo~i i ~injenica da su interes za povratak u Bla`evce pokazale jo{ dvije srpske porodice, pa }e obnova njihovih ku}a po~eti M. ^ABRI] ovih dana.

Grijna sezona 2009/2010. u Zenici zavr{ena je 19. aprila, javlja Fena. Kako je izjavio Sead Kaknjo, direktor JP „Grijanje“, sezona je zvani~no trebala biti okon~ana 15. aprila, ali je produ`ena zbog hladnijeg vremena koje je vladalo posljednjih dana. Grijna sezona u Zenici po~ela je 15. oktobra i zbog kvara na kotlovskim postrojenjima kompanije ArcelorMittal prekidana je u vi{e navrata.

Aktivnosti Civilne za{tite ZDK

Zeni~ki frizeri organizirali humanitarnu reviju frizura

Prikupljaju sredstva za lije~enje trogodi{njeg Esmira
Ro|en sa rijetkom urolo{kom bole{}u, zbog ~ega je ve} pet puta operisan
U holu [oping centra „D`ananovi}“ Klub frizera „Zenica“ organizovao je reviju frizura na kojoj je u~estvovalo dvadesetak frizerskih salona iz Zenice, Sarajeva,Viteza, Kaknja i @ep~a. Posjetioci su mogli vidjeti vi{e od stotinu modela frizura, od kojih su neke, u vidu mini takmi~enja, ra|ene i pred posjetiocima. Povod za reviju je humanitarna akcija za prikupljanje sredstava za lije~enje Esmira Mujezinovi}a (3), koji je ro|en sa ekstrofijom mokra}nog mjehura, rijetkom urolo{kom bole{}u, zbog ~ega je ve} pet puta operisan. Njegova majka Admira, profesionalna frizerka, uz podr{ku svojih kolega bori se da osigura novac za specijalne vre}ice za uriniranje, ali i mnogobrojne lijekove, koji u ZDK nisu na esencijalnoj listi. - @elimo zahvaliti doktoru Salahudinu Dizdarevi}u i timu ljekara sa Dje~ije hirurgije Klini~kog centra u Sarajevu, koji su nam 24 sata na raspolaganju, ali i svim dobrim ljudima koji nam poma`u da kroz sve ovo pro|emo - kazala nam je Admira.
Priprema terena u Blatu{i

Uklanjaju ru{evine, podi`u nasipe
Uprava civilne za{tite ZDK nastavlja sa uklanjanjem ru{evnih objekata i divljih deponija. Radovi se izvode uz pomo} ma{inskog tima Federalne uprave civilne za{tite, i to u zeni~koj mjesnoj zajednici Blatu{a, u kojoj se uklanja gra|evinski materijal sru{enih „kasina“ i priprema lokacija za ure|enje zelene povr{ine. - Na podru~ju MZ Bilmi{}e dovla~i se materijal za oja~anje obale i nasipa, kako se ne bi ponovile poplave koje su po~etkom ove godine zadesile ovu mjesnu zajednicu. Radovi se izvode u saradnji sa lokalnim vlastima i gra|anima iz mjesnih zajednica - ka`e Sead D`anovi}, diA. D@. rektor [taba CZ ZDK.

Sa sjednice Op}inskog vije}a @ep~e
Sa revije vjen~anica

Ako `elite pomo}i
Dobri ljudi mogu pomo}i Esmiru i njegovoj porodici uplatom sredstava u KM na ra~un UniCredit Banke, Filijala Zenica, broj 3389002514070454; teku}i ra~un broj 40226132000, na ime Admira Mujezinovi}. Za dodatne informacije mo`ete kontaktirati dje~akovu majku Admiru na 061/362-444. Ona i mu` mjese~no ne uspiju zaraditi potrebnih 1.000 KM, koliko ko{taju Esmirovi lijekovi i medicinski materijal. - Doktor Dizdarevi} nam je rekao da }e na predstoje}em ljekarskom kongresu u Istanbulu, uz pomo} kolega, donijeti kona~nu odluku o {estoj, zavr{noj operaciji, nakon koje bi, ako pro|e uspje{no, Esmir prestao imati potrebu za nizom pomagala, ~ime bi mu `ivot bio umnogome olak{an. Nadamo se da }e sve prote}i kako treba - rekla nam je Admira.
A. D@ONLI]

Bud`etska godina okon~ana sa minusom od 307.717 KM
Na posljednjoj sjednici OV @ep~e raspravljalo se o pro{logodi{njem op}inskom bud`etu. Bud`etski plan nakon pro{logodi{njeg rebalansa iznosio je 5.204.500 KM. Tokom 2009. godine u bud`et je prikupljeno 4.745.264 KM, a izdaci su iznosili 5.052.982 KM, tako da je op}inska blagajna ostala u deficitu za 307.717 maraka. Tokom 2009. najvi{e se {tedjelo na teku}im transferima i materijalnim tro{kovima, a ve}ina zacrtanih projekata ipak je realizirana. Veliki problem Op}ine je {to se bud`et puni 24 posto kroz neporezne prihode, a ~ak 70 posto kroz porezne prihode. Kako se moglo ~uti na sjednici Vije}a, punjenje bud`eta, u odnosu na 2009., ve} sada je dosta slabije. U januaru je bilo manje za 20.000 a u februaru za 13.000 KM. Ako se trend slabog punjenja bud`eta nastavi, do kraja godine deficit bi mogao biti iznad 200.000 KM. Na~elnik op}ine Mato Zovko u ovoj godini najavio je jo{ ve}e mjere {tednje. R. Ag.

Frizure su ra|ene i pred posjetiocima

14

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

crna hronika

NESRE]A Na cesti Petrovo-Doboj u Kakmu`u

„Opel kadet“ usmrtio biciklistu Jovu Lazi}a
Automobilom upravljao Mario Marjanovi} (34)
Daci}i i A~ik D`an na su|enju

Podlegao na putu do Doma zdravlja

Nastavak su|enja u Sudu BiH

Poslovanje Daci}a istra`ivano od 2006. godine
Iskaz dao Sado Halilovi}, {ef tima SIPA-e koji je istra`ivao poslovanje bra}e Daci}
U nastavku su|enja Harisu Zorni}u (ranije Lutvija Daci}), Hamdi Daci}u i A~ik D`anu ju~er je pred Vije}em Suda BiH saslu{an Sado Halilovi}, {ef tima SIPA-e kodnog imena „Igman“, koji se od 2006. godine bavio istra`ivanjem poslovanja bra}e Daci}. U timu su bili obavje{tajci i eksperti za finansije. Zvani~na istraga protiv optu`enih pokrenuta je u novembru 2007. godine do kada se ve} znalo za sedam zapljena sa 177 kilograma droge. Istra`itelji spomenutog tima su za to vrijeme tri puta boravili u Njema~koj, a razgovarali su i s osobama koje su uhva}ene prilikom prijevoza droge. Ovaj tim je tako|er istra`ivao na~in na koji je izgra|en hotel „Eksluziv“ u Sarajevu, koji je u suvlasni{tvu bra}e Daci} i A~ik D`ana. Utvrdili su da je gradnja ko{tala oko pola miliona maraka i da nijedna uplata za izgradnju nije pro{la kroz zvani~ne knjige. U firmi „Majorka“ prijavljen je jedan uposlenik, a firma nije izdala nijednu fakturu ni za jednu nabavku za hotel. Halilovi} je, izme|u ostalog, ispri~ao da su saslu{ali i Esada Li~inu koji je 2000. godine uhap{en u Francuskoj sa 38 kilograma heroina. Zorni} mu je tada, prema njegovim rije~ima, dao automobil i imena osoba kojima je trebao u [paniju prebaciti heroin i zlatni nakit, ali je uhap{en u B. C. Francuskoj.

Jedna osoba smrtno je stradala u te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er ujutro u sedam sati dogodila na regionalnom putu Petrovo - Doboj u naselju Kakmu`, zaseoku Haluge. U ovom udesu u~estvovali su automobil „opel kadet“ kojim je upravljao Mario Marjanovi} (34) iz Kakmu`a i biciklist Jovo Lazi} (60), tako|er iz Kakmu`a. Automobil je, nakon {to je udario biciklistu, sletio s kolovoza. Lazi} je poslije

obaranja davao znakove `ivote, a podlegao je usljed te{kih ozljeda na putu do Doma zdravlja u Petrovu. Prema naredbi okru`nog tu`ioca iz Doboja nare|ena je obdukcija tijela nastradalog Lazi}a, koja }e biti obavljena u prosekturi Op}e bolnice „Sveti apostol Luka“ u Doboju. Kako je do{lo do ove te{ke saobra}ajne nesre}e koja se desila na jednoj opasnoj krivini posljednju rije~ H. ^. dat }e istraga.

Automobil poslije udesa sletio s kolovoza

(Foto: H. ^ali})

Rasvijetljen doga|aj u potkrovlju ku}e u Petrovu

Dje~ak poginuo jer je majstor nepa`njom aktivirao bombu
Smrtno stradao Dejan Stani{i} (13), a Okru`nom tu`ila{tvu Doboj podnesen izvje{taj protiv Milenka Mi{anovi}a (53)
Sektor kriminalisti~ke policije CJB Doboj rasvijetlio je pogibiju 13-godi{njeg Dejana Stani{i}a iz ozrenskog naselja Porje~ina, koji je 29. septembra 2008. godine smrtno stradao od eksplozije ru~ne bombe.

Kantonalno tu`ila{tvo Biha}

Izvodili radove
Okru`nom tu`ila{tvu Doboj ju~er je podnesen izvje{taj o izvr{enom krivi~nom djelu protiv Milenka Mi{anovi}a (53) iz op}ine Petrovo, zbog sumnje da je izvr{io krivi~no djelo izazivanje op}e opasnosti, u~injeno iz nehata, zbog ~ega je poginuo dje~ak iz Porje~ine, naselja u op}ini Petrovo. Iz CJB-a je precizirano da je nakon preduzetih istra`nih radnji na rasvjetljavanju ovog djela utvr|eno da je 29. septembra 2008. godine u zaseku Gu{te kod Porje~ine prilikom izvo|enja radova u potkrovlju ku}e u izgradnji vlasni{tvo S. S. oko 12 sati, Mi{anovi} nehoti~no, nepa`ljivim rukovanjem aktivirao ru~nu bombu M-75. Bomba je eksplodirala na betonskoj podlozi potkr-

Stani{i}: Smrt u eksploziji

Zlostavljao nevjen~anu suprugu
Kantonalnom tu`ila{tvu Biha} podnesena je prijava protiv R. ^. (59), ro|enog u Ostro{cu, zbog nasilja u porodici. Sumnja se da je R. ^. od februara 2006. do novembra 2009. godine kontinuirano vr{io psihi~ko i fizi~ko nasilje nad svojom nevjen~anom suprugom, `ele}i je dr`ati pod kontrolom.

Na putu Mesi}i - Renovica

Tragovi krvi u potkrovlju ku}e

U prevrnutom vozilu prona|ena mrtva `ena
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo prona{li su ju~er ujutro pored lokalnog puta Mesi}i - Renovica be`ivotno tijelo Stojke Spasojevi} (56) iz Berana. Tijelo su u prevrnutom vozilu „pe`o 205“ oko 8.30 sati uo~ili radnici Hidroelektrane „Mesi}i“, koji su obavijestili policiju. Pretpostavlja se da je uzrok saobra}ajna nesre}a. Stojka Spasojevi} bila je, kako je saop}eno iz policije, u posjeti u Modri~i, a 18. aprila ovim vozilom uputila se u Crnu Goru. Posljednji put se javila istog dana u 10.30 sati s lokaliteta Han-Dervente. Rodbina je prijavila njen nestanak dan kasnije.

ovlja, blizu njegovog stopala. Trinaestogodi{nji Dejan je poginuo na licu mjesta od zadobijenih 19 prostrelnih povreda unutra{njih organa od gelera. Prilikom aktiviranja ru~ne bombe prijavljeni Mi{anovi} je zadobio te{ke tjelesne povrede unutra{njih organa i stomaka i vi{estruke prijelome potkoljeni~ne kosti. Majstori Miladin Maksi-

movi} i Miladin Stevi}, koji su tada radili na ku}i, izjavili su da je dje~ak ponio crijep na sprat ku}e dok su oni mije{ali beton, a da se potom sa sprata ku}e za~ula sna`na ekslozija i po~eo da se vije gusti dim.

@ivio kod djeda
Kada su se popeli na sprat vidjeli su da je dje~ak mrtav, a da je Milenko Mi{ano-

vi} ranjen. Mi{anovi} je tada sa te{kim povredama preba~en u dobojsku bolnicu. Dejan Stankovi} bio je u~enik Osnovne {kole „Vuk Karad`i}“ u Petrovu, a u Porje~ini je `ivio kod djeda. Direktor Osnovne {kole u Petrovu Nenad Katani} izjavio je da je Dejan bio dobar u~enik, a da kobnog dana nije do{ao u {kolu.
H. ^.

Federalna uprava policije

Uhva}en provalnik
Pripadnici Policijske uprave Ilid`a u Sarajevu uhapsili su prekju~er A. A. (25) zbog te{ke kra|e. On je u Hrasni~koj cesti, op}ina Ilid`a, provalio u ku}u vlasni{tvo S. S. iz Sarajeva. Obavije{ten je tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu.

Krivotvorili diplome srednje {kole
Policijski slu`benici Federalne uprave policije podnijeli su Kantonalnom tu`ila{tvu Biha} prijave protiv H. R. (37), ro|enog u Brekovici, i S. D. (23), ro|enog u Cazinu, zbog sumnje da su krivotvorili isprave. Sumnja se da je H. R. u martu 2010. godine po osnovu javnog oglasa predao prijavu na konkurs, kojom prilikom je, pored propisane dokumentacije, predao i krivotvorene ovjerene kopije svjedod`be o zavr{enoj srednjoj {koli. Za S. D. sumnja se da je u oktobru 2009. godine radi rje{avanja radne dozvole u Zavod za zapo{ljavanje R Slovenije predao krivotvorenu diplomu o zavr{enoj srednjoj stru~noj {koli.

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

15

PO@AR Gorjela pilana kod Srebrenika

Vatrogasci se ~etiri sata borili s vatrenom stihijom
Izgorio krov i alatnica pogona firme „Dil~e“
U krugu pilane i pogona za proizvodnju briketa d.o.o. „Dil~e“, koja se nalazi pored magistralnog puta Tuzla Ora{je u [pionici kod Srebrenika, preksino} je izbio po`ar. Vatra, ~iji se uzroci jo{ ispituju, izbila je ispod nadstre{nice pogona za rezanje gra|e. Po`ar se ubrzo pro{irio i na krov te susjednu alatnicu. Nakon poziva gra|ana, ubrzo su stigli pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik s raspolo`ivom opremom i vatrogasnim vozilima koji su se vi{e od ~etiri sata borili s vatrenom stihijom. Zahvaljuju}i blagovremenom dolasku, vatrogasci su

Ispituju se uzroci
Prona|eno 26 stabljika indijske konoplje
(Foto: G. Bobi})

Kova~i}i kod Bijeljine

Marihuana uzgajana u saksijama
U selu Kova~i}i kod Bijeljine pripadnici CJB Bijeljina prona{li su ispred improvizirane konstrukcije na zemlji{tu nepoznatog vlasnika 26 stabljika indijske konoplje, zasa|ene u saksijama, visine od 5 do 30 centimetara. Prema naredbi Okru`nog tu`ila{tva Bijeljina, prona|ene biljke su izuzete i bit }e predate na vje{ta~enje. Pripadnici CJB-a nastavljaju raditi na identificiranju osoba koje su uzgajale indijsku E. M. konoplju.

Na autobuskoj stanici u Banjoj Luci
Vatra se vidjela iz velike udaljenosti
(Foto: O. Mujki})

Brza intervencija sprije~ila ve}u {tetu

upotrebom velikih koli~ina vode ve} u startu veliki po`ar uspjeli staviti pod kontrolu. Time je sprije~eno {irenje vatre na obli`nji silos, pogon za proizovdnju briketa, poslovnu zgradu i ostale objekte koji se nalaze u krugu firme. Zbog ve}e koli~ine zapaljene rezane gra|e i suhog drveta, ali i vjetra koji je ote`avao posao vatrogascima, vatra je potpuno uga{ena u 01.35 sati. U po`aru je izgorio krov nadstre{nice pogona

za rezanje gra|e i alatnice u du`ini od oko 40 metara, te unutra{njost alatnice. Zahvaljuju}i velikim naporima srebreni~kih vatrogasaca, spa{eni su objekti vrijedni nekoliko stotina hiljada maraka. Materijalna {teta procjenjuje se na oko 20.000 maraka, a uvi|aj su obavili pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije PS Srebrenik koji rade na otkrivanju uzrO. M. oka po`ara.

Otkrivena petorica ilegalaca iz Palestine
Banjalu~ka policija ju~er oko 2.40 sati li{ila je slobode pet osoba za koje postoje indicije da su Palestinci, a kod sebe nisu imali va`e}e identifikacione dokumente. Rije~ je o mu{karcima srednje `ivotne dobi, za koje se, prema nezvani~nim saznanjima, sumnja da su prokrijum~areni s ciljem da se domognu zemalja Evropske unije. Nakon {to su uo~eni u manjem kamionu na novoj autobuskoj stanici u Banjoj Luci, oni su privedeni, a potom u jutarnjim satima predati u Odsjek za strance. Ote`avaju}a okolnost je {to s privedenima nije bila mogu}a bilo kakva komunikacija jer ne govore nijedan strani jezik. Ju~er su u toku bile provjere njihovog identiteta te utvr|ivanje kako su pre{li granice i {ta je razlog njihovog puta. Na~in deportiranja naknadno }e biti utvr|en u saradnji s Ministarstvom siV. S. gurnosti BiH.

Su|enje za pucnjavu u „Incognitu“

Taksist prepoznao ranjenog Merseda Had`i}a
Svjedo~ili Huso Mu{inovi} i Sead Kola{inac
Saslu{anjem svjedoka, ju~er je nastavljeno su|enje Elvisu Hod`i}u i Osmanu Vanti}u, optu`enima za poku{aj ubistva Fatmira Mujaja u pucnjavi koja se desila 16. novembra 2008. godine u klubu „Incognito“. Tre}eoptu`eni u ovom predmetu je Fikret Kajevi}, koji se tereti za pomaganje Elvisu Hod`i}u i Mersedu Had`i}u da pobjegnu s mjesta doga|aja. Svjedok Sead Kola{inac potvrdio je da je u objektu kriti~ne no}i ~uo pucnjavu i vidio nekoliko lak{e ranjenih osoba, dok je taksist Huso Mu{inovi} kazao da su u njegovo vozilo kod [oping centra na Grbavici te no}i sjele tri osobe. Mu{inovi} je kazao da je osoba koja je sjela pored njega na suvoza~evo mjesto krvarila po bradi, nogama i rukama. Umjesto u Hitnu pomo}, prema njihovom zahtjevu, odvezao ih je do Stupa, gdje su iza{li plativ{i vo`nju. Nakon {to je vidio fotografije u {tampi, Mu{inovi} je ustvrdio da je osoba koja je sjela pored njega bio Mersed Had`i} koji se jo{ nalazi u bijegu. Sud je prihvatio prijedlog tu`ila{tva, te su pro~itani iskazi trojice pripadnika specijalne jedinice „Cobra“ u Austriji jer im je zabranjeno da svjedo~e pred sudovima stranih zemalja. Trojica pripadnika „Cobri“

La`na dojava o bombi
Nepoznata osoba obavijestila je prekju~er oko 16.40 sati MUP KS da je u prostorijama Srednje zubotehni~ke {kole koja se nalazi u ulici ^ekalu{a, op}ina Centar Sarajevo, postavljena eksplozivna naprava. Uvi|aj su obavili slu`benici MUP-a Kantona Sarajevo. Utvr|eno je da se radi o la`noj dojavi.

So~kovac kod Petrova

Uhva}en u sje~i metalne konstrukcije mosta
Optu`eni s advokatima

u~estvovala su u hap{enju Fikreta Kajevi}a u Austriji kojom prilikom je on dao otpor i lak{e povrijedio jednog od njih, a i sam je bio povrije|en. Kajevi}u se

zbog toga sada sudi i za nano{enje povreda i otpora protiv dr`avne sile po austrijskom zakonu. Su|enje }e biti nastavljeno 20. maja ove B. C. godine.

Nova Topola kod Bosanske Gradi{ke

Na|en automobil ukraden u Hrvatskoj
Pripadnici Sektora kriminalisti~ke policije CJB Banja Luka prona{li su u mjestu Nova Topola kod Bosanske Gradi{ke vozilo „fijat cinqecento“ koje je ukradeno nekoliko dana ranije na podru~ju Republike Hrvatske, a za kojim je raspisana Interpolova potjernica. Nakon izvr{enog uvi|aja, vozilo }e biti predato u nadle`nost radnika policije R Hrvatske na daljnje postupanje. Policija utvr|uje okolnosti pod kojima je nestalo vozilo.

Radnici otet novac
U Trebinjskoj ulici u sarajevskoj op}ini Novi Grad preksino} su dvije nepoznate osobe izvr{ile razbojni{tvo nad radnicom u prodavnici „Sofa“. Razbojnici su uz prijetnju pi{toljem radnici oteli novac.

Policija Petrova na Ozrenu prekju~er je na lokalnom putu u So~kovcu zatekla u kra|i mje{tanina Slavka S. (36) koji je brenerom sjekao metalnu konstrukciju s jednog mosta koji je ljudima slu`io za prelazak preko rijeke. Policija je isje~enu metalnu konstrukciju od kradljivca oduzela i sa~inila zapisnik i protiv njega }e biti podnesen izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu Doboj zbog krivi~nog djela te{ke kra|e. Ina~e, u ovom kraju sve su ~e{}e kra|e svega {to je izra|eno od metala, koji se kasnije prodaje kao staro `eljezo. Upravo je u So~kovcu policija pro{le godine sprije~ila kra|u velikog br-

(Foto: H. ^ali})

So~kovac: Kra|a `eljeza

oja rashodovanih pru`nih tra~nica, a nerijetki su slu~ajevi kra|e poklopaca za {ahtove, saobra}ajnih znakova, telefonskih kablova, pa ~ak i znakova koji upozoravaju na opasnost od mina.
H. ^.

16
KONJIC Firma Prominvest uspje{no posluje

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

biznis

Pro{irenje kapaciteta i nova zapo{ljavanja
Investicija u Tvornicu betonskih pragova za `eljeznice Uvo|enje tre}e smjene Anga`man s austrijskim kompanijama
NLB: Odluka do po~etka ljeta

Dokapitalizacija najve}eg zajmodavca

Preduze}e Prominvest iz Konjica privredni je kolektiv koji se mo`e pohvaliti uspje{nim poslovanjem.

Slovenija razmatra prodaju NLB-a
Do po~etka ljeta Vlada Slovenije trebala bi odlu~iti o dokapitalizaciji Nove ljubljanske banke (NLB), ili se odre}i ve}inskog vlasni{tva najve}e slovenske banke, javljaju mediji u toj zemlji. Odluku Vlade Boruta Pahora trebalo bi ubrzati tra`enje Uprave NLB-a za {to br`om dokapitalizacijom od 200 do 250 miliona eura, a o tome bi trebalo biti rije~i na sljede}oj sjednici Nadzornog odbora NLB-a. Da }e banka i}i u dokapitalizaciju, pro{le sedmice najavio je i ministar finansija Franc Kri`ani~.

Zajedni~ki anga`man
Uz osnovnu djelatnost in`injering, proizvodnju, transport i monta`u gra|evinskih materijala i mo-

NBS referentnu kamatu zadr`ao na 8,5 posto
Monetarni odbor Narodne banke Srbije (NBS) na ju~era{njoj sjednici je razmatrao teku}a ekonomska kretanja i odlu~io referentnu kamatnu stopu zadr`ati na nepromijenjenom nivou od 8,5 posto, saop}ili su iz NBS-a. Monetarni odbor NBS-a na sjednici odr`anoj 7. aprila smanjio je referentnu kamatnu stopu za 0,5 postotnih bodova, na 8,5 posto, prenose agencije.
Be}irovi}: Uposleno 25 radnika

Mjese~na proizvodnja 10.000 pragova

nta`nih konstrukcija, Prominvest je napravio i zna~ajan iskorak ulaganjem u Tvornicu betonskih pra-

Ulaganje u turizam
Enver Be}irovi} u Konjicu gradi i Garden-City, koji ~ine stambeni blok, hotel sa ~etiri zvjezdice, tr`ni centar te svi prate}i objekti vrhunske turisti~ke usluge. Po~etak ljeta bit }e u znaku otvaranja ovog projekta, a u prvoj fazi u njemu }e biti anga`irano 50 radnika. To }e zna~iti i nova upo{ljavanja u konji~koj op}ini, a cilj ovog projekta je otvoriti Konjic kao pravu turisti~ku atrakciju, uz spajanje prirodnih ljepota i vrhunskih sadr`aja za sve goste.

Berzanski barometar za 20. 4. 2010. godine

gova za `eljeznice. - Jo{ 2001. krenuli smo s pripremnim aktivnostima projekta i sada je do{lo vrijeme za realizaciju ovog programa - ka`e za „Avaz“ generalni direktor Prominvesta Enver Be}irovi}. On najavljuje da }e ovih dana po~eti i isporuka betonskih pragova, u okviru ugovora s firmom Arge, koja predstavlja zajedni~ki anga`man s austrijskim kompanijama Swietelski i Alpine. Novi poslovi razlog su i pro{irenja kapaciteta te se

radi u dvije smjene, uz mjese~nu proizvodnju do 10.000 pragova.

O~ekivani posao
Ako ova firma dobije i novi, o~ekivani posao na relaciji Jo{avka - Banja Luka, to }e zna~iti i nova upo{ljavanja i stavljanje i tre}e smjene u funkciju. - Trenutno na ovom projektu radi 25 radnika, a tre}a smjena zna~ila bi upo{ljavanje jo{ 15 njih istakao je Be}irovi}.
M. ]OSI]

Euro/dolar

1,3495 0,04%

Nafta 82,61 po barelu Zlato 1.142,10 $ po unci 1,42% 0,55%

Kri{to potpisala projekt sa Svjetskom bankom

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,347521 1,427692 26,893944 0,077085 0,262142 0,736398 1,556767 0,565032 0,245479 0,202275 1,361058 0,972359 2,225830 1,446641 0,049701 1,961311 1,955830 1,350898 1,431270 26,961347 0,077278 0,262799 0,738244 1,560669 0,566448 0,246094 0,202782 1,364469 0,974796 2,231409 1,450267 0,049826 1,966227 1,955830 1,354275 1,434848 27,028750 0,077471 0,263456 0,740090 1,564571 0,567864 0,246709 0,203289 1,367880 0,977233 2,236988 1,453893 0,049951 1,971143

Finansiranje malih i srednjih preduze}a
Predsjednica FBiH Borjana Kri{to potpisala je ju~er u Sarajevu projekt Svjetske banke „Projekt olak{anja finansiranja malih i srednjih preduze}a“, u kontekstu globalne finansijske krize, javila je Fena. Projekt }e osigurati 70 miliona dolara (60 posto za FBiH i 40 za RS) srednjoro~nog i dugoro~nog finansiranja za obrtni kapital i investicione projekte za mala i srednja preduze}a. Kamatna stopa je varijabilna i bit }e odre|ivana na temelju {estomjese~ne LIBOR kamatne stope za euro i uz dodavanje 0,17 posto mar`e koju ura~unava Svjetska banka. Naknada za pripremu projekta je jednokratno 0,25 posto od iznosa zajma. Otplata zajma odvijat }e se dva puta godi{nje, od 2019., a trajat }e do 2034. Rok otplate je 25 godina, u {ta ulazi grejs period od deset godina.
Kri{to: Projekt vrijedan 70 miliona dolara

biznis

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

17

ISTRA@IVANJE Navike potro{a~a u kriznim vremenima

Evropljani {tede na sve na~ine
Gra|ani biraju najjeftiniju hranu i pi}e, odga|aju odlazak u kino i pozori{te
ti velike kupovine, kao {to je kupovina automobila, ma{ine za pranje odje}e. Francuzi i Nijemci re`u i svoje dnevne tro{kove vezane uz izlazak u kafi}e na pi}e ili kafu. Sli~no se {tedi i na tro{kovima za izlazak u pozori{te ili kino, posebno Francuzi i Nijemci. Ne{to vi{e od 38 posto Britanaca i 27 posto Holan|ana {tedi zahvaljuju}i ni`im tro{kovima za grijanje i hla|enje. Kupovanje najjeftinijih putnih karata za `eljeznicu i avion karakteristi~no je za jednu od pet ispitanih osoba u Velikoj Britaniji, Njema~koj i Austriji.

Obveznice donijele polovinu prometa
Energoinvest imao najve}i pad cijene
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 938.101 marku, a u sklopu 178 transakcija ukupno je prometovano 1.707.225 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 171.360 KM, me|u fondovima 5.202, obveznicama FBiH 458.200, na primarnom tr`i{tu 298.003, a na sekundarnom 4.390 maraka. Najve}i rast vrijednosti zabilje`ile su dionice Majevice iz Srebrenika, od 50 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirao Ener-

Trgovanje 938.101 KM

Vrijednost indeksa
BIFX 0,00% SASX-10 1,18% SASX-30 0,40% 1.624,12 1.012,53 1.026,71

Ponukana velikom krizom, agencija GfK Association provela je istra`ivanje pona{anja potro{a~a, u{tede dan po dan, kako bi se dobio uvid u raznolikost pona{anja za devet zemalja u Evropi. Istra`ivanje je provedeno u februaru me|u 10.200 evropskih potro{a~a. Dok potro{a~i u Njema~koj, Velikoj Britaniji, Francuskoj i Austriji nastoje {tedjeti na razne na~ine, u [paniji i Poljskoj gra|ani se ne brinu toliko o {tednji. ^etiri od deset potro{a~a u Njema~koj, Holandiji i Austriji nastoji kupiti hranu i pi}e po najni`oj mogu}oj ci-

goinvest, od 10,36 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX nije se mijenjala u odnosu na prethodno trgovanje i iznosi 1.624,12 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti za 1,18 posto i pao na 1.012,53 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 manja za 0,4 posto i iznosi 1.026,71 poen.

[panija: Gra|ani se ne brinu previ{e o {tednji

Kursna lista SASE na dan 20. 04. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
17,71 3,90 27,53 26,09 25,14 23,70 22,44 93,76 82,27 72,64 60,00 21,52 5,02 98,90 80,08 29,98 2,50

jeni. Suprotno tome, ispitanici u Rusiji i Italiji najvi{e re`u tro{kove za odje}u i obu}u

(49, odnosno 43 posto). Potro{a~i u Rusiji i Njema~koj poku{avaju odgodi-

Promjena kursa (%)
2,37

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
45 3 13 10 9 14 12 4 4 4 1 21 1 7 3 13 1

ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA B STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA E BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH BUJICE D.D. KONJIC 9.715 1.176 279.942 417.407 126.949 359.190 398.254 10.935 24.240 23.438 31.013 4.501 30 130 202 5.283 1.486 171.360,44 4.586,40 77.054,17 108.896,80 31.912,76 85.138,24 89.370,79 10.252,65 19.942,25 17.025,01 18.607,80 96.843,68 150,60 12.861,00 16.175,60 158.369,73 3.715,00
KOTACIJA FONDOVA

Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 112 transakcija ostvaren promet od 177.662 KM, a najve}i je obavljen akcijama Kristal invest fonda, od 44.356 maraka, uz rast cijene za 0,45 posto. Najve}i rast cijene imale su akcije preduze}a PIK iz Bosanskog [amca, od 18,64 posto, a gubitnik dana bio je

Fondovi u centru pa`nje
Vrijednost indeksa
BIRS 0,08% 902,19 1.519,75 FIRS 0,82%

Promet 177.662 marke

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 20. 4. 2010.
Naziv emitenta
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik

0,00
OBVEZNICE FBiH

Prosje~na cijena

Promjena u%

Maks. cijena

Min. cijena

Ukupan promet (KM)

BERZANSKA KOTACIJA
0,328 0,17 5,81 0 0,341 0,17 0,31 0,17 7.419,53 1.538,50

KOTACIJA FONDOVA
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka 4,42 0,45 4,45 4,14 44.356,92

4,31 0,97 4,72 7,69 7,76 0,15 -0,60 0,05 0,00
PRIMARNO TR@I[TE

Polara invest fond, s padom od 9,5 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 0,08 posto, na 902,19 po-

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE
PIK a.d. Šamac Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 0,261 30,5528 18,64 1,79 0,261 31 0,261 30,32 21.851,18 20.886,91

-2,07 -10,36 0,89 -4,85 -0,41 0,00

ena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pala za

0,82 posto i iznosi 1.519,75 poena.

SEKUNDARNO TR@I[TE

18

Srijeda, 21. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

globus

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

19

Ukratko

SRBIJA Specijalni sud u Beogradu

Po~eo proces protiv Joci}a za ubistvo Pukani}a i Franji}a
Advokat Joce Amsterdama tvrdi da, iako postoji potreba da njegov klijent bude osu|en zbog tog ubistva, nema dokaza protiv njega
^itanjem optu`nice ju~er je u Specijalnom sudu u Beogradu po~elo su|enje Sretenu Joci}u, poznatijem kao Joca Amsterdam, i beogradskom dijelu njegove grupe, koja je optu`ena za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukani}a i njegovog saradnika Nike Franji}a u Zagrebu 23. oktobra 2008. godine. znanja o djelovanju vi{e kriminalnih grupa na podru~ju Srbije i dr`ava u okru`enju. Joci} je uhap{en 27. aprila 2009., a Kuzmanovi} mjesec poslije, svi u Beogradu. Oni se terete za krivi~na djela zlo~ina~ko udru`ivanje i te{ko ubistvo, za koja im prijeti maksimalna kazna zatvora do 40 godina.
Atina: Evakuirana zgrada zbog sigurnosti
(Foto: AP)

Otkriveno skladi{te oru`ja
ATINA - Gr~ka policija otkrila je u stambenoj zgradi u atinskoj ~etvrti Kipseli skladi{te oru`ja i eksploziva „Revolucionarne borbe“, najpoznatije teroristi~ke grupe u dr`avi. Prema policijskim izvorima, radi se o najve}em dijelu ili mo`da ukupnom naoru`anju ove grupe, koja je odgovorna i za raketiranje ambasade Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u Atini prije tri godine. Za vrijeme odno{enja otkrivenog arsenala policija je, radi sigurnosti, iselila stanare zgrade u kojoj su oru`je i eksploziv otkriveni.

Jako osiguranje
Pred Sudskim vije}em sudije Vladimira Vu~ini}a, pored Joci}a, na optu`eni~koj klupi bili su @eljko Milovanovi} i Milenko Kuzmanovi}, koji su privedeni na su|enje iz Okru`nog zatvora u Beogradu uz jako policijsko osiguranje, javljaju srbijanski mediji. Nakon ~itanja optu`nice, Joca Amsterdam iznio je svoju odbranu, napisanu na 30 strana. Su|enje, koje }e

Regionalni zna~aj
Joci}ev advokat Zdenko Tomanovi} prije po~etka su|enja ocijenio je da je raspakivanje slu~aja „Pukani}“ od regionalnog politi~kog zna~aja. - Iako postoji potreba da Joci} bude osu|en zbog tog ubistva, nema dokaza protiv njega - izjavio je Tomanovi} te je dodao kako ne postoji nijedan jedini papir, transkript prislu{kivanih razgovora koji bi teretio njegovog klijenta.

Pogibije u etni~kim sukobima
BI[KEK - Pet osoba je poginulo, a 28 povrije|eno u etni~kim sukobima u selu Majevka nadomak glavnog grada Kirgistana, saop}io je izvor iz ministarstva zdravlja. Zvani~nik je rekao da je troje ljudi zadobilo smrtonosne povrede vatrenim oru`jem i povrede glave, a da su vatrogasci prona{li tijela jo{ dvije osobe u jednom spaljenom automobilu i u jednoj ku}i. U sukobima je povrije|eno deset policajaca, a skoro 160 ljudi je uhap{eno.

Joci}: Iznio odbranu od 30 strana

trajati i danas i sutra, odr`ava se u zgradi Specijalnog suda, a ne, kako je ranije planirano, u Okru`nom zatvoru u Beogradu. Optu`nica Tu`ila{tva za organizirani kriminal tereti Joci}a da je organizirao kriminalnu grupu koja je izvr{ila ubistvo Pukani}a i

Franji}a 23. oktobra 2008. godine tako {to je sa „za sada neidentificiranom osobom“ postigao dogovor da za 1.500.000 eura ubije vlasnika hrvatskog „Nacionala“. Kao motiv ubistva Pukani}a, optu`nica spominje to {to je u medijima u Hrvatskoj i Srbiji iznosio sa-

Sirijski diplomata na razgovoru
VA[INGTON - Najvi{erangirani sirijski diplomata u prijestonici Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava pozvan je kasno preksino} u Stejt department povodom, kako je saop}eno, „provokativnog pona{anja Sirije“ u vezi sa „potencijalnim transferom“ balisti~kih raketnih sistema libanskom Hezbolahu. - Ovo je ~etvrti put posljednjih mjeseci da je sirijskoj ambasadi izra`ena zabrinutost sa namjerom da se dalje osna`e na{e poruke sirijskoj vladi. Na{ dijalog sa Sirijom je otvoren i stalan. Zauzvrat, o~ekujemo isto - navedeno je u saop}enju Stejt departmenta.

Prema posljednjim anketama u Poljskoj

Irak

Komorovski bi trebao zamijeniti Ka~injskog
Vr{ilac du`nosti predsjednika Poljske Bronislav Komorovski (Bronislaw Komorowski) najvjerovatnije }e pobijediti na predsjedni~kim izborima koji bi trebali biti odr`ani u junu nakon {to je lider Leh Ka~injski (Lech Kaczynski) poginuo u padu aviona, pokazuju ju~er objavljeni rezultati ankete. Komorovski, kandidat Civilne platforme (PO) premijera Donalda Taska (Tusk), trebao bi osvojiti skoro 55 posto glasova u drugom krugu glasanja, dok bi se 32 procenta Poljaka opredijelilo za Jaroslava Ka~injskog (Jaroslaw), brata blizanca poginulog predsjednika. Jaroslav Ka~injski, koji je na ~elu glavne opozicione Stranke zakona i pravde (PiS), jo{ nije objavio ho}e li se kandidirati da zamijeni poginulog brata, ali je pod velikim pritiskom pristalica da tako uradi. Leh Ka~injski, njegova `ena Marija (Maria) i jo{ 94 osobe, ve}inom visokopozicionirani vojni i politi~ki zvani~nici, poginuli su u padu aviona 10. aprila u Rusiji. Komorovski, koji je automatski postao v. d. predsjednika nakon pogibije Ka~injskog zbog ~injenice da je predsjednik parlamenta, trebao bi objaviti da }e prvi krug izbora biti odr`an 20. juna. Ako nijedan kandidat ne osvoji 50 posto plus jedan glas, drugi krug bi bio na programu 4. jula.

Ubijeni `ena, k}erka i tri sina
Petero~lana porodica pripadnika grupe sunitskih plemenskih {eika „Sahva“, anga`iranih u borbi protiv pobunjenika i pripadnika El-Kaide u Iraku, ubijena je u svom domu u Tarmijahu, saop}io je ju~er ira~ki zvani~nik. - Supruga, 22-godi{nja k}erka i tri sina starosti od 12 do 16 godina, ubijeni su, a ubice su dje~acima odrubili glave - potvrdio je zvani~nik ira~kog ministarstva unutra{njih poslova. Otac porodice je za vrijeme ubistva bio na smjeni u obli`njem kontrolnom punktu, a tijela svoje porodice otkrio je kada se vratio ku}i u Tarmijah, pedesetak kilometara sjeverno od Bagdada.

Ubistva kao udarac El-Kaidi
VA[INGTON - Potpredsjednik Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava D`ozef Bajden (Joseph Biden) ocijenio je da ubistvo dvojice lidera El-Kaide u Iraku predstavlja „potencijalno razorni“ udarac za tu teroristi~ku mre`u. - Jednako zna~ajno je to {to ta akcija pokazuje poja~anu snagu i sposobnost ira~kih snaga sigurnosti. Ira~ani su vodili tu operaciju i ona je bila zasnovana na obavje{tajnim podacima do kojih su sami do{li - rekao je Bajden.

Nastavak pregovora u maju

Komorovski: Treba objaviti datum izbora (Foto: AFP)

Nepogoda u Australiji
Jug savezne australske dr`ave Zapadna Australija ju~er je pogodio zemljotres od pet stepeni Rihterove skale izazvav{i manju materijalnu {tetu, dok su dvije osobe lak{e povrije|ene. U ovom dijelu Australije nalazi se glavno nalazi{te zlata u ovoj dr`avi, a zbog potresa su evakuirani rudnici, {kole i bolnica u regionu. Geolo{ki institut Australije saop}io je da se zemljotres dogodio desetak kilometara jugozapadno od Kalgurlija, najve}eg grada u ovom regionu, koji se nalazi 600 kilometara isto~no od Perta, prijestonice Zapadne Australije.

Korejski poluotok
Erolu: Ne interesira ga gr~ka reakcija

Dvoje povrije|eno u potresu Negirane vijesti o probi nuklearne bombe
Ju`nokorejski ministar vanjskih poslova Ju Mjung-hvan (Yu Myung-hwan) odbacio je ju~er vijest ju`nokorejske televizije YTN da Sjeverna Koreja priprema tre}u nuklearnu probu te je naveo da slu`beni Seul nema dokaza za takve tvrdnje. Citiraju}i neimenovane diplomatske izvore, televizija YTN navela je da se Sjeverna Koreja priprema za tre}u nuklearnu probu, koja bi mogla biti izvr{ena u maju ili u junu. Vlasti u Pjongjangu vi{e od jedne godine bojkotuju me|unarodne razgovore o nuklearnom razoru`anju i postavljaju uvjete za ponovno u~e{}e u toj diplomatskoj akciji.

ANKARA - Novi lider kiparskih Turaka Dervi{ Erolu (Dervis Eroglu) najavio je da }e pregovori o rje{avanju kiparskog problema biti nastavljeni narednog mjeseca. - Pregovori }e biti nastavljeni u drugoj polovini maja. Kiparski problem ne mo`e biti ostavljen neri-

je{en zauvijek - izjavio je on dodav{i da Turke na sjeveru otoka ne interesira jesu li „Grci sretni zbog njegovog izbora“ za lidera. U Nikoziji su u prvom reagiranju istakli, ukazuju}i na ranije izjave Erolua, da je njegov izbor „negativan razvoj“ situacije.

20

Srijeda, 21. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 21. april/travanj 2010.

21

Danas dan `alosti u Kini

Potres odnio 2.046 `ivota
Kina je objavila da }e danas biti dan `alosti zbog pogibije njenih gra|ana u pro{losedmi~nom katastrofalnom zemljotresu. Spasiocima su ju~er velike probleme pravili mu~nina zbog nadmorske visine i lo{i vremenski uvjeti na kineskom podru~ju Tibeta. U saop}enju vlade navedeno je kako }e danas, sedmicu nakon potresa od 6,9 stepeni po Rihterovoj skali na sjeverozapadu dr`ave, sve kineske zastave biti na pola koplja. Pr-

22

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

globus

EVROPA Manji problemi sa vulkanskim pepelom

Traga se za 193 osobe

(Foto: AP)

ema posljednjim podacima, u katastrofi je poginulo 2.046 osoba, a za 193 se traga.

Oprezan nastavak rada pojedinih aerodroma
Velika Britanija po svoje dr`avljane poslala tri broda ratne mornarice, me|u kojima je jedan nosa~ aviona
Evropski aerodromi ju~er su pravili oprezne poteze ka nastavljanju letova nakon petodnevnog prekida saobra}aja zbog ogromnog oblaka pepela iz islandskog vulkana, ali je ve}ina zra~nog prostora ostala zatvorena nakon izvje{taja o novom oblaku. ispod gle~era Ejafjalajokul izbacuje manje pepela, a vi{e lave nego ranije, ~ime se stvara ni`i oblak pepela.

Pucnjava u Noksvilu

Ubio radnicu u bolnici pa izvr{io samoubistvo
Naoru`ani napada~, koji je iznenada otvorio vatru ispred bolnice u Noksvilu, u ameri~koj dr`avi Tenesi, ubio je jednu `enu i ranio dvije, a zatim izvr{io samoubistvo. Policija poku{ava otkriti motiv ovog napada, ali izgleda da se radi o nasumi~noj pucnjavi i da ne postoji veza izme|u `rtava i napada~a, ~ije ime nije saop}eno. Ubijena je 40-godi{nja `ena, koja je radila u bolnici na odjeljenju za stare osobe, a ranjene 26-godi{njakinja i 32-godi{njakinja zbrinute su u centru za traumatologiju i nisu `ivotno ugro`ene.

Iskoristili situaciju
Milioni osoba, ~ije je planove poremetilo otkazivanje letova zbog vulkanskog pepela, odlu~ili su se vratiti ku}ama drugim oblicima saobra}aja, ali su neki od njih poku{ali iskoristiti situaciju. - Postoji dosta gorih mjesta gdje se mo`e ostati du`e od `eljenog, a mi smo se lijepo proveli. Jedini nam je problem to {to ne znamo kada }emo ku}i - kazao je Amerikanac Gabrijel (Gabriel), koji se jo{ u petak trebao vratiti u svoj Njujork iz Pariza. Po svoje dr`avljane koji su ostali na kontinentalnom dijelu Evrope Velika Britanija poslala je tri broda ratne mornarice, me|u kojima je jedan nosa~ aviona.

Lokalne relacije
Italija, [vicarska i Francuska rano su otvorile aerodrome iako je ve}ina letova ostala otkazana. U Italiji je poletjelo nekoliko aviona, uglavnom na lokalne relacije, dok je Ma|arska potpuno otvorila svoj zra~ni prostor. Nebo iznad Velike Britanije bilo je zatvoreno za letove na visini ispod 6.000 metara, a kontrola letova upozorila je kako je novi oblak pepela iz vulkana sa Islanda krenuo ka ve}im zra~nim rutama. Poljska, koja je u ponedjeljak otvo-

U prodaji je novi broj magazina „Azra“

Planovi poreme}eni za milione putnika

(Foto: AP)

rila svoja ~etiri aerodroma, ju~er ih je ponovo zatvorila, kao i sjeverni dio svog zra~nog prostora za tranzitne letove. Evropska unija objavila je kako su njene ~lanice odlu~ile smanjiti zonu zabrane letova pod pritiskom

kompanija koje su dnevno gubile skoro 250 miliona ameri~kih dolara. No, nije jasno kako }e se zra~ni prostor podijeliti, a mnoge dr`ave su oprezno primile ovaj potez EU. Meteorolo{ki zavod Islanda objavio je kako vulkan

Nakon duge i te{ke bolesti
Predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) i borac za ljudska prava Biljana Kova~evi}-Vu~o preminula je u Beogradu nakon duge i te{ke bolesti, potvr|eno je ju~er Tanjugu u YUCOM-u. Ro|ena 1952. godine, Biljana Kova~evi}-Vu~o, po profesiji advokat, bila je jedan od najistaknutijih aktivista za za{titu ljudskih prava u Srbiji i osniva~ Savjeta za ljudska prava Centra za antiratnu akciju u Beogradu. Ona je bila i {ef SOS linije za pravnu pomo} `rtvama politi~ke, etni~ke i diskriminacije na radu (1992-1995). Bila je osniva~, generalni sekretar i {ef kancelarije za pravnu pomo} Helsin{kog odbora za ljudska prava u Srbiji (1994-1997), predsjednica Izvr{nog odbora Centra za tranziciju ka demokratiji (1997)

Konferencija u Afganistanu

Preminula Biljana Kova~evi}-Vu~o Holbruk najavio dolazak

ameri~ke tajnice Klinton
Ameri~ki izaslanik Ri~ard Holbruk (Richard Holbrooke) izjavio je da }e 20. jula u Kabulu biti organizirana konferencija o Afganistanu kao potvrda me|unarodne podr{ke tamo{njoj vladi. Holbruk, specijalni predstavnik za Afganistan i Pakistan, rekao je da }e doma}in skupa, na kojem }e se govoriti o doma}im i me|unarodnim temama, biti afganistanska vlada. Najavio je i dolazak dr`avne tajnice Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava Hilari Klinton (Hillary Clinton). Tako|er, najavljeno je da }e na konferenciju do}i i ministri vanjskih poslova drugih dr`ava. Govore}i o posjeti afganistanskog predsjednika

Danijela JAGODI]

@ena je najseksepilnija u {tiklama
Indira KU^UK-SORGU^

Za mene nema tabu tema
Adisa RU@DI]

Kova~evi}-Vu~o: Borac za ljudska prava

S vremenom se ~ovjek umori od svega

AZRA - takve pri~e ho}u

i od 1997. osniva~ i predsjednica YUCOM-a. Tako|er, Kova~evi}-Vu~o bila je inicijator najve}eg broja koalicija i mre`a nevladinih organizacija koje se bave za{titom ljudskih prava u Srbiji i regionu, a bila je i autor mnogih publikacija i ~lanaka.

Holbruk: Potvrda podr{ke vladi

Va{ingtonu 10. maja, Holbruk je rekao da }e sa Hamidom Karzaijem do}i i „veliki broj istaknutih ~lanova kabineta“ te je ocijenio da je to krupan korak na putu ja~anja odnosa dvije dr`ave.

Iranski nuklearni program

Turska spremna da bude medijator u pregovorima
Administracija Turske, ~lanice Vije}a sigurnosti Ujedinjenih naroda, tvrdi kako je diplomatija najbolji na~in da se rije{i kriza sa nuklearnim programom Irana pa se ponudila kao medijator za pronalazak rje{enja sa Teheranom, prenijele su ju~er agencije. Turski ministar vanjskih poslova Ahmet Davutolu (Davutoglu) ponovio je za vrijeme posjete iranskoj prijestonici kako zvani~na Ankara, koja se odupire pritisku Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava za dono{enje ~etvrtog seta sankcija Iranu, favorizira pregovore kako bi se rije{io spor. Svjetske sile, predvo|ene Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, vjeruju da je iranski nuklearni program samo paravan za razvoj atomskog oru`ja. S druge strane, Teheran tvrdi da je cilj programa razvoj izvora energije za njegovu ekonomiju u ekspanziji. Iran bi do 2015. godine mogao napraviti raketu koja bi mogla pogoditi teritoriju SAD, tvrdi se u izvje{taju ameri~kog ministarstva odbrane upu}enom Kongresu, s kojeg je skinuta oznaka tajnosti, a u koji je Reuters imao uvid.

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 21. april/travanj 2010.

23

Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost „avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo, ul. Te{anjska br. 24a, Sarajevo, raspisuje:

KONKURS
Za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme: Voza~ distributer (3 izvr{ioca) Uslovi: - SSS, - Voza~ki ispit B i C kategorije, sa polo`enim dr`avnim ispitom, - Dr`avljanstvo BiH, - Radno iskustvo od najmanje 3 godine na istim ili sli~nim poslovima. Va{e prijave, uz prilo`enu biografiju i dokaze o ispunjavanju uslova mo`ete poslati na adresu: „avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo, ul. Te{anjska br. 24a, 71000 Sarajevo, kao i na e-mail adresu: amer@avaz.ba (sa naznakom za konkurs voza~a distributera). Krajnji rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Pristiglu dokumentaciju ne obavezujemo se vra}ati.

24
INCIDENT Drama na utakmici u Srbiji

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

kiosk

Par }e u junu dobiti bebu

Budu}i otac nije krio emocije

Fudbalerke pretukle sudiju i zavr{ile u pritvoru
Nata{a Kri~ak zadobila udarce u nos i sljepoo~nicu, jer je stala izme|u glavnog sudije i fudbalerki, koje su bile nezadovoljne odlukom arbitra
vike: „Hajde da bijemo sudiju!“ Nastala je gu`va u kojoj je Nata{a povrije|ena - ka`e trener te dodaje da ne pamti da je u svojoj 20 godina dugoj karijeri na utakmici `enskog fudbala do{lo do ovakvog incidenta. Fudbalerke Su{ice iz Kragujevca vodile su rezultatom 3:0. Linijski sudija Nata{a Kri~ak, koja sudi utakmice ve} 10 godina, odvedena je nakon napada u Urgentni centar, gdje su ljekari konstatirali lake tjelesne povrede i odmah je pu{tena na ku}no lije~enje. Dvije fudbalerke kluba Jerina su po skra}enom postupku privedene sudiji za prekr{aje, ali njihova imena nisu objavljena. Obje su se izvinile i pomirile sa Nata{om Kri~ak. Nata{u Kri~ak (28), linijskog sudiju iz Kragujevca u Prvoj saveznoj ligi za `ene, pretukle su dvije fudbalerke kluba Jerina iz Smedereva u 81. minuti utakmice sa ekipom Su{ice iz Kragujevca. Nata{a je zadobila dva udarca pesnicom - u nos i u sljepoo~nicu, jer je dotr~ala na sredinu terena i stala izme|u glavnog sudije i fudbalerki, koje su bile nezadovoljne odlukom arbitra. Incidenta je izbio zbog `utog kartona. Na terenu stadiona Su{ice nastala je op}a gu`va zbog ~ega je intervenirala i policija. Trener Fudbalskog kluba Su{ica iz Kragujevca Slobodan Brankovi} izjavio je da je glavni sudija jednoj od igra~ica proti-

Berluskonijev sin poljubio voditeljicu ispred kamera
Pjer Silvio Berluskoni (Pier Berlusconi, 41), sin italijanskog premijera Silvija Berluskonija, u emisiji na Kanalu 5 iznenadio je voditeljicu i svoju partnericu Silviju Tofanin (Toffanin). Za voditeljicu je to bila posljednja emisija uo~i porodiljskog bolovanja. Berluskoni mla|i u{ao je u studio sa tri ru`e u rukama. Rekao je da je prva ru`a za voditeljicu koja je sa svojom ekipom napravila fantasti~an posao. - Druga ru`a je za budu}u mamu, koja je za mene najljep{a na svijetu, a tre}a je za dje~aka kojeg jo{ ne poznajem, ali jedva ~ekam da ga upoznam - rekao je Berluskoni. Voditeljica je nakon toga po~ela plakati te su se ona i Berluskoni poljubila ispred kamera. Par bi u junu trebao dobiti sina.

Kompjuter zamalo ubio dje~aka
Iz bolni~kog helikoptera u dr`avi Minesoti ispao je laptop i zamalo ubio 10-godi{njeg dje~aka. Grejson Peterka (Grayson) prisustvovao je porodi~nom okupljanju kada je nekoliko centimetara od njega ne{to palo. Zvuk je bio kao pucanj iz pi{tolja. Roditelji su na{li laptop i pogledali naljepnicu na pole|ini. Pisalo je da pripada helikopteru „LifeLink“ iz bolnice „St. Claud“, koja se nalazi u blizini. Iz bolnice su se za sada samo izvinili, a slu~aj istra`uje policija.

Kri~ak: Odvedena u bolnicu

vni~kog tabora dodijelio `uti karton te da je tada

nastala tu~a. - Sa klupe sam ~uo po-

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGVINE PREDSTAVNI^KI/ZASTUPNI^KI DOM DOM NARODA Komisije za izbor i imenovanje Na osnovu ~lana 25. Zakona o javnom servisu radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“ 48/08) Komisije za izbor i imenovanje oba doma Parlamenta Federacije BiH raspisuju:

Dnevni avaz

srijeda, 21. april/travanj 2010.

25

JAVNI OGLAS
ZA IMENOVANJE JEDNOG ^LANA UPRAVNOG ODBORA RADIO TELEVIZIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Upravni odbor zastupa i {titi interese javnosti u pogledu radio televizijskog programa, vr{i nadzor nad cjelokupnim poslovanjem kao i kori{tenjem i raspolaganjem imovinom RTVFBiH. 1. Sastav Upravnog odbora (1) Upravni odbor ima ~etiri ~lana. (2) ^lanovi Upravnog odbora mogu biti samo dr`avljani Bosne i Hercegovine. (3) Upravni odbor ima ~etiri ~lana i to po jednog iz reda svakog od konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine i iz reda ostalih. (4) ^lanovi Upravnog odbora samostalni su u vr{enju svoje funkcije i ne primaju upute od organa koji ih je imenovao. (5) Mandat ~lanova Upravnog odbora je ~etiri godine i ne mo`e se obnoviti. (6) ^lan Upravnog odbora koji je u posljednjoj godini svog ~etvorogodi{njeg mandata vr{i du`nost predsjedavaju}eg Upravnog odbora u toj godini. (7) Upravni odbor donosi vlastiti Poslovnik o radu. 2. Nadle`nosti Upravnog odbora (1) Upravni odbor nadle`an je: a) donositi Statut i druge op}e akte; b) odlu~ivati o raspolaganju imovinom u skladu sa Zakonom i Statutom; c) odlu~ivati o ulaganjima za razvoj RTVFBiH u skladu sa Zakonom i Statutom; d) usvajati izvje{taje o finansijskom poslovanju; e) odobravati godi{nji bud`et i finansijski plan; f) usvajati programske planove za radio i televiziju, u skladu sa dozvolom sistema; g) imenovati i razrje{avati generalnog direktora; h) davati saglasnost na imenovanje nosilaca najvi{ih programskih funkcija; i) odlu~ivati o nazivu i logu radija i televizije; j) pratiti i kontrolirati zakonitost i uspje{nost rada RTVFBiH; k) predstavljati Parlamentu Federacije i javnosti godi{nje finansijske planove i planove programa i podnositi izvje{taje o realizaciji tih planova; l) obavljati druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom; m) osiguravati uslove iz dozvole sistema. (2) Nezavisno od prava svakog korisnika ili zainteresirane strane da podnese prigovor vezan za servis, Upravni odbor je odgovoran za nadzor i kontrolu ispravnog sprovo|enja programskih na~ela u skladu s odredbom ~lana 38. Zakona. 3. Uslovi za prijavu Za prijavu na javni oglas kandidati za ~lana Upravnog odbora, du`ni su ispunjavati slijede}e op{te uslove utvr|ene Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine: - da su dr`avljani Bosne i Hercegvine, - da su stariji od 18 godina, - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegvini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njih ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine. Pored navedenih uslova kandidat mora ispunjavati i slijede}e uslove: - zavr{en VII stepen stru~ne spreme dru{tvenog ili tehni~kog smjera, - da posjeduje radno iskustvo u struci najmanje 5 (pet) godina, - poznavanje zakonske regulative iz oblasti Radio televizijskog sistema Bosne i Hercegovine i javnog emitiranja, - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, - po`eljno poznavanje jednog stranog jezika. 4. Ograni~enja izbora U skladu sa ~lanom 25. (2). Zakona za ~lanove Upravnog odbora ne mogu biti imenovani: - nosioci funkcija u zakonodavnoj, izvr{noj i sudskoj vlasti, na bilo kom nivou vlasti, - ~lanovi organa politi~kih stranaka, - zaposleni u Radio televiziji Bosne i Hercegovine, Radio televiziji Federacije BiH i Radio televiziji Republike Srpske i Korporaciji, - zaposleni u drugim firmama koje obavljaju djelatnost radijskog ili televizijskog emitiranja, uklju~uju}i i agencije koje prikupljaju RTV taksu, ~lanovi njihovih uprava ili nadzornih odbora, ili lica koja obavljaju poslove zbog kojih bi moglo do}i do sukoba interesa. Uz prijavu na javni oglas kandidati su du`ni dostaviti: - dokaz o stru~nij spremi, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, - izjavu pod punom moralnom i materijalnom odgovorno{}u o nepostojanju bilo kakvih smetnji pobrojanih u ta~ki 4. Javni oglas }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ i dnevnim listovima „Dnevni avaz „ i „Ve~ernji list“. Rok za podno{enje prijave je petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave dostaviti na adresu: Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Radna grupa komisijâ za izbor i imenovanje, Hamdije Kre{evljakovi}a br. 3, Sarajevo.

Dru{tvo za reviziju i porezno savjetovanje „Armin-Rev“ d.o.o. SARAJEVO Pavla Luka~a broj 8.

IZVJE[TAJ
Ovla{tenog revizora dioni~arima i Upravi dru{tva o reviziji finansijskih izvje{taja [IPAD-KOMERC-a, dd Sarajevo za 2009. godinu

1. Obavili smo reviziju finansijskih izvje{taja [IPADKOMERC, dd Sarajevo (u daljem tekstu: Dru{tvo) koji se sastoje od: Bilansa stanja, Bilansa uspjeha, Izvje{taja o nov~anim tokovima, Izvje{taja o promjenama na kapitalu za godinu koja zavr{ava 31. 12. 2009. godine, te sa`etka prikaza ra~unovodstvenih politika. Za ove finansijske izvje{taje odgovorna je Uprava Dru{tva, kao i za izradu i fer prezentaciju prilo`enih finansijskih izvje{taja u skladu sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja. Odgovornost Uprave dru{tva obuhvata: dizajniranje, uspostavljanje internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvje{taja koji ne sadr`e materijalno zna~ajne gre{ke. 2. Prema na{em mi{ljenju osim naprijed navedenog, u ta~ci 6. prilo`eni finansijski izvje{taji daju istinit i fer pregled finansijskog stanja Dru{tva [IPAD-KOMERC, dd Sarajevo na dan 31. 12. 2009. godine, a isti su u skladu sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja, te usvojenim Ra~unovodstvenim politikama, zakonu o ra~unovodstvu i reviziji FBiH. Sarajevo, 12. 4. 2010. godine

26
FENOMENI Jedinstven slu~aj u Velikoj Britaniji

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

kiosk

Beba }e imati tri majke i jednog oca
Njujork pru`a najbolje mogu}nosti

Keti je donirala svoja jaja{ca, koja su oplo|ena spermom Klerinog supruga Denisa, dok je [eril pristala da bude surogat majka
jete. Morali su odgoditi svoje planove i snove. Nakon te borbe, par je oti{ao na umjetnu oplodnju, i to uz pomo} jaja{ca jedne anonimne donatorice i Kler je zatrudnjela. No, u 30. sedmici trudno}e saznala je da se rak ponovo vratio. D`ek je ro|en ranije, a Kler je po tre}i put oti{la na operaciju kako bi joj odstranili zlo}udne nakupine u dojci. Kler i Denis su, me|utim, `eljeli i drugo dijete, ali ona nikako nije smjela riskirati s novom trudno}om. Zato su se odlu~ili za surogat majku. Nakon nekoliko neuspjelih poku{aja na Kipru, Kler je upoznala Keti, koja je donirala seriju svojih jaja{aca. Ona su oplo|ena Denisovom spermom, a surogat majka [eril zatrudnjela je iz drugog poku{aja umjetne oplodnje.

Gradovi po mjeri

Mu{karci najbolje `ive u Njujorku
Njujork je najbolji grad za `ivot mu{karaca i na profesionalnom i na li~nom planu, rezultati su istra`ivanja portala za mu{karce Askmen.com. U istra`ivanju su rangirani gradovi za `ivot, rad i zabavu mu{ke populacije uzimaju}i u obzir broj dana godi{njeg odmora, stopu nezaposlenosti, tro{kove `ivota, omjer mu{karaca i `ena u gradu, broj novih restorana i klubova. Na prvom mjestu je Njujrok, na drugom Melburn, na tre}em Tokio, a najboljih pet zaokru`uju Madrid i London. Na prva tri mjesta lani su bili ^ikago, Barcelona i San Francisko.

Rusija izgubila svemirsku sondu
Rusija je zbog tehni~kih problema izgubila svemirsku sondu za promatranje Sunca, saop}ila je istra`iva~ka laboratorija ruske Akademije nauka. Sondu „KoronasPhoton“ u orbitu je 30. januara 2009. postavila ruska raketa, ali je ona od decembra bila u kvaru zbog lo{e opskrbe elektri~nom energijom. Prekinula je isporuku telemetri~kih podataka nakon niza kvarova.

Priroda je predvidjela da imamo jednog oca i jednu majku, barem biolo{ki. No, u ~udnoj igri sudbine u Velikoj Britaniji trebala bi se roditi prva beba koja ima jednog oca i tri majke. Kler Horner (Claire, 45), [eril Ri~ards (Cheryl Richards, 37) i Keti Sajdvej (Cathy Sidaway, 30), koje nisu ni u kakvom srodstvu, udru`ile su se u posebnoj misiji - da na svijet donesu zdravo dijete. Nakon {to je ~ak tri puta uspjela pobijediti rak dojke, najve}a `elja Kler bila je da svom ~etverogodi{njem sinu D`eku (Jack) podari brata ili sestru. No, ljekari su je upozorili da trudno}om riskira povratak bolesti. Tada je Keti odlu~ila da donira svoja jaja{ca, koja su oplo|ena

Svi sa nestrpljenjem o~ekuju ro|enje bebe

spermom Klerinog supruga Denisa (Dennis), dok je [eril pristala da bude surogat majka. Sada je [eril u 12. sedmici trudno}e u prvom takvom neobi~nom roditeljskom ~etverokutu ikada zabilje`enom u Velikoj Britaniji.

Medicinskoj sestri Kler bilo je 37 godina kada joj je dijagnosticiran rak. Podvrgnula se operaciji kako bi joj odstranili kvr`icu, ali se godinu poslije rak vratio po drugi put. U to vrijeme par je bio u programu umjetne oplodnje kako bi dobio di-

kultura

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

27

PROJEKTI U pripremi dvije velike postavke

Izlo`be djela Voje i Brace Dimitrijevi}a u Sarajevu Pripremaju sabrana djela
E{i} sa Kulenovi}evom suprugom

Izdava~ka ku}a „Bosanska rije~“ iz Tuzle

Povodom 100. godi{njice ro|enja velikog bh. slikara, izlo`ba 20. maja u Umjetni~koj galeriji BiH „Barke“ i cipele stigle iz Venecije u Sarajevo

Skendera Kulenovi}a
Izdava~ka ku}a „Bosanska rije~“ iz Tuzle u subotu }e na proljetnom Sajmu knjiga u Sarajevu najaviti novi komplet sabranih djela Skendera Kulenovi}a, od kojih su dva potpuno nova, do sada neobjavljena rukopisa. Sabrana djela sadr`e deset knjiga, koje }e biti objavljene u septembru, na 100. godi{njicu Skenderovog ro|enja. Osim ove najave, u okviru sajma bit }e promovirana i nova knjiga „Skenderova trajanja“, ~ija je autorica Skenderova supruga Vera Crven~anin-Kulenovi}. Knjiga }e u izdanju „Bosanske rije~i“ iza}i za nekoliko dana. Svoj dolazak na promociju najavila je i Vera. - Rije~ je o knjizi u kojoj Vera govori o Skenderovoj biografiji, svom `ivotu s njim, kao i njegovom utjecaju u knji`evnom radu kazao je [imo E{i}, vlasnik IK „Bosanska rije~“. Povodom obilje`avanje stogodi{njice Skenderovog ro|enja, direktor Narodnog pozori{ta Sarajevo Gradimir Gojer nedavno je dogovorio sa [imom E{i}em i Verom Crven-~aninKulenovi} i postavljanje na scenu predstave „Ponornica“, prema Skenderovom romanu. - Dogovorili smo da predstava bude postavljena na scenu do godi{njice ro|enja. „Ponornica“ je tekst koji nikada ranije nije bio dramatiziran, a dramaturgiju trenutno zavr{ava Vera, koja se, ina~e, ovim poslom bavi vi{e od 30 godina. Zbog obimnog ansambla koji zahtijeva ovaj tekst, planirano je da predstava bude realizirana zajedni~kim radom pozori{ta u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Banjoj Luci i Zenici - kazao A. Mu. je E{i}.

Sa izlo`be u Veneciji...

... cipele i barke...

... krenule u Sarajevo

Povodom 100. godi{njice ro|enja poznatog bh. slikara Voje Dimitrijevi}a, Umjetni~ka galerija Bosne i Hercegovine organizira veliku izlo`bu umjetnikovih

djela koja }e biti otvorena 20. maja.

Privatna kolekcija
Izlo`ba }e obuhvatiti djela od 1930. godine, kada

je Dimitrijevi} naslikao prvu sa~uvanu sliku prije polaska na fakultet, pa sve do radova iz njegovog posljednjeg ciklusa „Poruke“ prije smrti 1981. godine.

Tra`i se reprezentativan prostor
- Prije nekoliko dana Braco je boravio u Sarajevu i razgovarali smo o ovoj reprezentativnoj postavci. Najva`nije je da sve elemente izlo`be imamo, ~ekamo samo da prona|emo odgovaraju}i prostor koji }e biti na visokom reprezentativnom nivou kao {to je bio venecijanski muzej „Ca’ Pesaro“. „Barke“ su u Sarajevu, kao i cipele Sarajlija, i ~eka se pravi trenutak kada }e biti pokazane publici - rekao nam je direktor Projekta Ars Aevi Enver Had`iomerspahi}.

- Zahvaljuju}i fundusu Umjetni~ke galerije i privatne kolekcije porodice Dimitrijevi}-Ro{, bit }e prezentiran cjelokupni umjetnikov ciklus iz svih faza njegovog stvarala{tva - rekla nam je kustosica Ivana Udovi~i}, isti~u}i da se pripreme za izlo`bu odvijaju prema planu. Otvaranju izlo`be prisustvovat }e Vojin sin Braco Dimitrijevi}, koji }e naljeto tako|er imati izlo`bu u Sarajevu, ali u organizaciji Projekta Ars Aevi.

Otvorena izlo`ba u Zagrebu

„Par lijevih cipela“ do kraja maja

800 pari cipela
Rije~ je o poznatoj instalaciji „Sarajevske barke“, koju ~ine tri drvene barke, 800 pari cipela gra|ana Sarajeva i veliki portreti stvaralaca ~ija su djela obilje`ila 20. stolje}e, koje su sa Venecijanskog bijenala dopremljene u Sarajevo. „Barke“ se trenutno ~uvaju u magacinu „IntereuA. GRABOVAC rope“.

Dimitrijevi} i Had`iomerspahi} u Veneciji

Saradnja Galerije „Preporod“ i AidNet fondacije

KULT/ART TELEKS
Jedan od najva`nijih, a ujedno i najpopularnijih ~asopisa za kulturu na tlu biv{e Jugoslavije „Think T ank“, ~iji je glavni urednik leskova~ki knji`evnik Sa{a Stojanovi}, do`ivjet }e svoju bh. promociju ve~eras u Narodnoj biblioteci Mostar. A. Du.
Posjetioci na otvorenju izlo`be

Uz promociju projekta i aukcija slika
U sarajevskoj galeriji „Preporod“ ve~eras }e u 19 sati biti uprili~ena promocija zajedni~kog projekta „Obrazovanje mladih kroz likovnu umjetnost“ sa AidNet fondacijom. - Na ovaj na~in `elimo pomo}i u osmi{ljavanju boljeg programa edukacije djece i mladih talenata, a mi smo za to kompetentni jer u na{oj galeriji imamo {kole slikanja i crtanja - kazala nam je Mirsada Balji}, voditeljica galerije „Preporod“. Dodaje da }e osim promocije biti odr`ana i aukcija slika bh. i stranih autora, a vodit }e je ~lanica svjetske organizacije za umjetnost Lena Kelekian iz Bejruta. Sredstva su namijenjena za podr{ku obrazovnog programa u galeriji i {ti}enicima A. K. fondacije.

U Muzeju savremene umjetnosti u Zagrebu otvorena je izlo`ba „Par lijevih cipela - Povratak u stvarnost u isto~noj Evropi“, na kojoj su postavljeni i radovi bh. umjetnice [ejle Kameri}. Izlo`ene fotografije, videa, slike, instalacije nastali su tokom proteklih godina i direktna su refleksija stvarnosti, dru{tvenih i individualnih stanja, historijskih i recentnih A. Gr. doga|aja. Izlo`ba }e biti otvorena do 30. maja.

Fondacija „Kemal Bakar{i}“

Dodijeljena prva nagradna stipendija
Upravni odbor Fondacije „Kemal Bakar{i}“, koji ~ine Srebren Dizdar, Marina Katni}-Bakar{i} i Dragan Markovi}, na sjednici odr`anoj 19. aprila donio je odluku o dodjeli prve nagradne stipendije od 1.000 eura. Stipendija je dodijeljena Selmi Zuli}, studentici Filozofskog fakulteta u Sarajevu na Odsjeku za komparativnu knji`evnost i bibliotekarstvo. Zuli} je pokazala odli~an uspjeh u studiju bibliotekarstva, a stipendija joj se dodjeljuje kao podsticaj za A. Gr. daljnje usavr{avanje i istra`ivanje.

Balji}: Program edukacije

Festival knjige u Tuzli
U Tuzli }e od 26. do 31. maja biti odr`an 1. proljetni me|unarodni festival knjige na 4.000 kvadratnih metara izlo`benog prostora, a koji organiziraju „Mercator“ BiH Sarajevo, „Forma Nuova“ Tuzla i IKD „University press“ Sarajevo, javlja Fena.

28

Srijeda, 21. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

jet set

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

29

HITOVI Lakin singl na tre}em mjestu regionalne top-liste

„Brko“ osvojio gledaoce MTV-ja
Znam i da je spot za „Brku“ pogledalo vi{e od 70.000 posjetilaca portala YouTube, {to me je, tako|er, pozitivno iznenadilo, ka`e Laka
Muzi~ari iz Bosne i Hercegovine imaju sve zapa`eniju ulogu na ~uvenom televizijskom kanalu MTV. Tu ~injenicu potvr|uje i podatak da je singl Elvira Lakovi}a Lake „Brko“ za svega dvije sedmice emitiranja dospio na visoko tre}e mjesto na regionalnoj top-listi. Kako se lista pod nazivom „Doma}ica“ kroji prema broju glasova posjetilaca slu`benog sajta MTV Adria iz svih zemalja biv{e Jugoslavije, jasno je da „Brko“ ve} u`iva status regionalnog hita. - Naravno da mi je drago {to je pjesma tako brzo u{la me|u najbolje tri na MTV listi. Znam i da je spot za „Brku“ pogledalo vi{e od 70.000 posjetilaca portala YouTube, {to me je, tako|er, pozitivno iznenadilo. Komplimenti, zaista, sti`u sa svih strana. Evo, ba{ je neki dan videoklip „Brko“ pohvalio i hrvatski magazin „Moja TV“. Bio bih sretan kada bi sve to doprinijelo da opet osvojim MTV nagrBu{ido: Dobitnik brojnih nagrada

^uveni evropski reper u Sarajevu

Bu{ido u subotu u Domu mladih
Jedan od najpoznatijih evropskih repera Bu{ido (Bushido) nastupit }e u subotu u sarajevskom Domu mladih. Za ovaj doga|aj vlada veliko interesiranje pa je za o~ekivati da }e Bu{ido prirediti no} za pam}enje. Bu{idovo pravo ime je Anis Muhamed Jusuf Fer{i{ (Mohamed Youssef Ferchich) i ro|en je 1978. godine u Berlinu. Majka
Laka sa sestrom Mirelom na snimanju „Brke“

mu je Njemica, a otac Tuni`anin. Bu{ido je najpoznatiji reper u Njema~koj svih vremena i vlasnik je izdava~ke ku}e „Ersguterjung“. ^etiri puta je osvajao njema~ku nagradu „Eho“, a dva puta „MTV European Music Award“ za njaboljeg njema~kog izvo|a~a, a isto toliko puta i „VIVA Comet“ kao najbolji umjetnik.
L. S. R.

Problemi grupe KJHCB
sarajevskom bendu „Sikter“. Upravo }e novi spot ove grupe, za numeru „You Think“, narednog mjeseca biti premijerno emitiran na regionalnom muzi~kom kaH. P . nalu.

adu - govori Laka. Sedmo mjesto na „Doma}ici“ pripada jo{ jednom predstavniku iz BiH. Rije~ je o spotu za pjesmu „Sami“ grupe „Letu {tuke“, koji je, tako|er,

za veoma kratko vrijeme emitiranja na{ao mjesto na MTV-jevoj regionalnoj top-listi. Ina~e, na MTV Adria danas }e biti prikazano izdanje emisije „Express“ posve}eno

Otkazali nastup u Lajpcigu zbog viza
Travni~ki bend „KillingJazzHardCoreBaby“ (KJHCB) trebao je proteklog vikenda nastupiti na Festivalu „Leipzig Courage Zeigen“ u njema~kom Lajpcigu. Na`alost, ~lanovi grupe nisu odr`ali svirku na toj manifestaciji, jer bubnjar Jan Deli} nije dobio vizu. - Izgleda da smo jo{ daleko od Evrope. Na{ bubnjar, jednostavno, nije dobio vizu, jer mu je nedostajao neki dokument tako da smo morali odustati od odlaska u Lajpcig. Kao satisfakcija, mo`e nam poslu`iti ~injenica da su organizatori Festivala pustili publici na{ spot i objasnili za{to ne}emo nastupiti. Publika je burno reagirala i izvi`dala postupak Ambasade Njema~ke u BiH - ka`e Ivana Brdar, pjeva~ica grupe. Bend za juni, tako|er, ima zakazan nastup u Njema~koj, ali u Magdeburgu. ^lanovi grupe se nadaju da ovog puta ne}e biti problema sa dokuH. P . mentacijom...

Nastup srbijanskog muzi~ara

Mar~elo u Tuzli 23. aprila
Nakon uspje{nih nastupa u Sarajevu i Mostaru u oktobru pro{le godine, popularni srbijanski reper Mar~elo ponovo }e se na}i pred bh. publikom. Muzi~ar pravog imena Marko Seli}, nastupit }e u petak, 23. aprila, u tuzlanskom klubu „Palma“. Dobitniku nagrade „Indexi“ za najbolji hip-hop album 2009. godine na sceni }e se ovom prilikom pridru`iti i ~lanovi grupe „Filter Crew“, koju ~ine tako|er poznati reperi Ministar Lingvista, Wikluh Sky, DJ RaH. P . id i Nensi.
Mar~elo: Ponovo u BiH

30

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

show biz

PJEVA^ICE ^eril Kol skoncentrirana na karijeru

Uskoro duet sa Nikol [ercinger
Za ostanak u TV {ouu „X Factor“ ponu|en joj honorar od skoro 800.000 eura
Britanskoj pjeva~ici ^eril Kol (Cheryl Cole) bit }e pove}an honorar koji dobiva kao ~lanica `irija na takmi~enju talenata „X Factor“ ako pristane da ostane u {ouu. Tako bi ^eril mogla zaraditi ~ak skoro 800.000 eura, saznaje tabloid „News of the World“. - Ostanak ^eril je na{ prioritet i zaslu`ila je da bude nagra|ena. Morali
Bindhen: Benjamin je obogatio njen `ivot

@izel Bindhen ne brine za izgled

@elim jo{ mnogo djece
Iako je i dalje fokusirana na karijeru, manekenki je sin uvijek na prvom mjestu
Lijepa 29-godi{nja brazilska manekenka @izel Bindhen (Gisele Bundchen) kazala je kako je njen ~etveromjese~ni sin Benjamin toliko obogatio njen `ivot da definitivno `eli jo{ mnogo djece, a pri tome je nije briga ho}e li nove trudno}e izmijeniti njeno tijelo. Iako je i dalje fokusirana na karijeru, manekenki je Benjamin uvijek na prvom mjestu. - Ne}u se odre}i karijere, samo }u malo usporiti, jer `elim vi{e vremena provoditi sa sinom, koji je neodoljiv i nevjerovatan. Sve {to `elim od `ivota jeste da budem dobra majka. @elim ga nau~iti pravim vrijednostima, {to je najva`nija stvar koju majka mo`e dati djetetu - kazala je lijepa Brazilka.

[ercinger: Logi~na saradnja

Kol: Zaslu`ila da bude nagra|ena

Suri Kruz dobila tjelohranitelja
^etverogodi{nja Suri Kruz (Cruise) dobila je tjelohranitelja, koji }e se, uz njene roditelje Toma Kruza (Cruise) i Keti Holms (Katie Holmes), svakodnevno brinuti za nju. [eldon (Sheldon) je nekada ~uvao Roberta Petinsona (Pattinson) i D`uliju Roberts (Julia). Osim [eldona, za Suri se brinu i drugi za{titari. - On je jedan od najboljih u svom poslu i svi ga izrazito po{tuju. Suri je veoma ugodno sa njim. Obi~no tjelohranitelji nose djecu koju ~uvaju, ali on je pu{ta da hoda pa se Suri osje}a veoma samostalno - rekao je izvor blizak porodici.

Par promijenio lokaciju vjen~anja

smo osigurati njen ponovni potpis na ugovoru, jer bi nas mnogo ko{talo da izgubimo gledaoce. No, sada, kada njena solo karijera ide tako dobro, ona nije primorana da ostane rekao je za britanski list izvor blizak ovom TV {ouu realnosti. Ina~e, sedma sezona takmi~enja talenata nastavlja se u avgustu. U me|uvremenu, ^eril se skonce-

ntrirala na pjevanje. Sa Nikol [ercinger (Nicole Scherzinger) planira snimiti duet. Nikol trenutno radi na drugom samostalnom albumu, koji }e imati mnogo vi{e plesnih elektronskih bitova od prethodnog. - Odmi~e se od R&B zvuka prema onome kakav njeguje ^eril pa je njihova saradnja logi~na - izvje{tava „Daily Star“.

Keti i Rasel izabrali Japan
Izgleda da su pjeva~ica Keti Peri (Katy Perry) i glumac Rasel Brend (Russell Brand) odlu~ili promijeniti lokaciju vjen~anja. Iako su prvobitno razmatrali Indiju kao idealno mjesto za vjen~anje, neimenovani izvor otkrio je za „Daily Mirorr“ da }e se sve, ipak, odr`ati u Japanu. Rekao je da je sve to Ketina ideja, jer joj se „svi|a ideja da joj vjen~anica bude inspirirana odje}om gej{e“.

Skriveni talent pjeva~ke zvijezde
Keri: Pohvalio je suprug Nik Kenon

Maraja je i izvrsna kuharica
pohvaliti vitkom linijom. Osim {to voli kuhati, ~ini se da Maraja voli i mnogo jesti, {to je jednom prilikom i priznala. Ipak, recept kojim je odr`avala dobru liniju sve do prije nekoliko mjeseci, ne mije{aju}i ugljikohidrate i proteine uz stalno vje`banje, zvijezda je, o~ito, zamijenila so~nim umacima i mini picama, koje ~esto priprema sa suprugom. Sve se to odrazilo i na njenu liniju pa su mnogi pomislili da je trudna.

Peri i Brend: @ele idealno mjesto

Pjeva~ki talent Maraje Keri (Mariah Carey) svima je dobro poznat, ali malo ko zna da je ova pjeva~ica i odli~na kuharica. O njenom skrivenom talentu progovorio je njen suprug Nik Kenon (Nick Cannon). - Maraja je odli~na kuharica! Voli kuhati raznovrsna jela, a tek njeni umaci... Veoma je talentirana priznaje Nik, koji se, za razliku od supruge, mo`e

PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz
srijeda, 21. april/travanj 2010.

Preporuke Evropskog udru`enja za sigurnost hrane
Uskoro i preporuke za vitamine i minerale

Koliko nam treba {e}era, prijeti masti, Bijeli hljeb srcu `enskom vlakana?
Paradajz je bogat antioksidantom likopenom koji smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti i nekih vrsta raka, a budu}i da je likopen topiv u masti, idealno ih je jesti u kombinaciji sa zdravim mastima od kojih je maslinovo ulje najbolji izbor.

Flash

Planiranje jelovnika

Ovi podaci rezultat su dosad naj{ireg spektra nau~nih istra`ivanja i medicinskih dokaza

E

vropsko udru`enje za sigurnost hrane (EFSA) objavilo je nau~ne preporuke za dnevni unos ugljikohidrata, vlakana, masno}a i vode u organizam. Ove reference sadr`e vrijednosti koje upu}uju na iznose individualnih nutrijenata koje bi jedna osoba trebala konzumirati kako bi odr`ala dobro zdravlje. EFSA je zasad objavila vrijednosti za ugljikohidrate, dijetna vlakna, masti i vodu, a uskoro bi trebali iza}i i podaci o preporu~enim dnevnim koli~inama vitamina i minerala. Ovi podaci rezultat su dosad naj{ireg spektra nau~nih istra`ivanja i medicinskih dokaza kojima

su se prilikom izrade dokumenta o evropskim prehrambenim preporukama koristili. Ugljikohidrati - Unos ukupnih ugljikohidrata, slo`enih i jednostavnih, trebao bi iznositi od 45 do 60 posto ukupne dnevne koli~ine unosa hrane za djecu i odrasle. [e}er - Sve vi{e studija ukazuje da u~estala konzumacija hrane bogate {e}erima pove}ava rizik kvarenja zuba, a za{e}erena pi}a jedan su od uzroka pretilosti. EFSA isti~e da ne postoji dovoljno dokaza na osnovu kojih bi se odredila optimalna gornja granica unosa {e}era u organizam, jer utjecaj {e}era na zdravlje je vi{e

povezan s tipom {e}era i u~estalo{}u konzumiranja hrane nego s ukupno unesenom koli~inom. Vlakna - Dnevni unos vlakana od 25 grama dovoljan je za normalno funkcioniranje crijeva odraslog ~ovjeka. Naime, nau~no su dokazane zdravstvene dobrobiti povezane s povi{enim unosom vlakana - smanjen rizik od bolesti srca i dijabetesa tipa 2 te pomo} u odr`avanju normalne tjelesne te`ine. Jo{ ne postoji dovoljno dokaza o ulozi glihemijskog indeksa na kojem se temelji Montignacova dijeta u odr`avanju normalne tjelesne te`ine i prevenciji bolesti povezanih s prehranom.

Masno}e - Unos masno}a trebao bi se kretati od 20 do 35 posto ukupnog dnevnog unosa energije, s razlikom dojen~adi i male djece, ~iji bi se unos masno}a trebao procijeniti s obzirom na specifi~ne potrebe djeteta. Pove}an unos zasi}enih masno}a i transmasnih kiselina utje~e na pove}anje holesterola, {to pak doprinosi razvoju bolesti srca. Unos 250 miligrama omega-3 masnih kiselina koli~ina je koja kod odraslih ljudi mo`e smanjiti rizik od sr~anih bolesti. Voda - @ene bi dnevno trebale unositi dva litra vode, a mu{karci 2,5 litra.

Ugljikohidrati s visokim glihemijskim indeksom (GI) kao {to su bijeli hljeb i sladoled izlo`ene su ve}em riziku od sr~anog udara, ali ~ini se da se to ne odnosi na mu{karce, tvrde italijanski nau~nici. U istra`ivanju koje je obuhvatilo gotovo 48.000 odraslih osoba nau~nici su otkrili da 25 posto `ena koje konzumiraju uglavnom ugljikohidrate imaju dvostruko ve}e {anse da obole od neke sr~ane bolesti, u pore|enju s 25 posto `ena koje u svojoj prehrani imaju malo ugljikohidrata. Kad se ti ugljikohidrati podijele u dvije grupe, s visokim i niskim glihemi-

jskim indeksom, preciznije se odredilo da hrana s visokog GI-ja pove}ava opasnost od koronarnih bolesti. Dakle, ukupni unos ugljikohidrata nije toliko bitan faktor sam po sebi koliko unos ugljikohidrata s visokim glihemijskim indeksom, navodi se u ~asopisu „Archives of Internal Medicine“. Prehrana bogata ugljikohidratima pove}ava nivo krvne glukoze i {tetnih masno}a, triglicerida koji smanjuju nivo dobrog holesterola i time pove}avaju rizik od sr~anih bolesti. Ali, va`no je napomenuti da nisu svi ugljikohidrati {tetni.

Ugljikohidrati mogu {tetiti `enama

32

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE
Intenzitet vje`bi mora biti limitiran sistolnim krvnim pritiskom do 180 mmHg, s maksimalnim sr~anim otkucajima koji se izra~unaju kada se od 220 oduzmu pacijentove godine. Pacijentima koji koriste inzulin fizi~ka aktivnost treba biti u skladu s dozom i maksimumom inzulinske aktivnosti

Migrena ugro`ava kvalitet `ivljenja

Rje{enje za napade

Dr
romjene u `ivotnim navikama nu`ne su u spre~avanju epidemije dijabetesa, a podrazumijevaju medicinski vo|enu dijetalnu prehranu, uz pove}anje tjelesne aktivnosti. Ishrana bogata visokozasi}enim masno}ama dovodi do pove}anja tjelesne te`ine, pove}anja tjelesnih masno}a i utje~e na raspored masnog tkiva. Rani rezultati prospektivnih studija pokazali su povezanost izme|u ukupne koli~ine unesenih masti i rizika za nastanak dijabetesa.

ORDINACIJA

Pi{e: Doc. dr. sc. Belma A{~i}-Buturovi}

Kako sprije~iti epidemiju dijabetesa

Migrenu mo`ete pobijediti i obi~nim aspirinom
Nau~nici su otkrili da bi aspirin mogao prekinuti muke svih onih kojima migrena ru{i kvalitet `ivljenja. Analizom 13 istra`ivanja, koja su ukupno obuhvatila 4.000 osoba, otkriveno je da je od 900 do 1.000 miligrama ovoga lijeka izlije~ilo jednog o ~etiri pacijenta za dva sata. Nakon vrlo kratkog vremena simptomi su postali vrlo blagi. Kad je u pitanju vrtoglavica, najbolja je kombinacija aspirina i metoclopramida, ina~e lijeka za mu~ninu, i ta je kombinacija gotovo jednako u~inkovita kao i drugi lijek namijenjen migreni sumatriptan. Migrenozni napad mo`e trajati od ~etiri do 72 sata i izazvati vizuelne poreme}aje, vrtoglavicu i mu~ninu. Mnogi pacijenti oslanjaju se na propisane lijekove ili pak skupocjene varijante namijenjene isklju~ivo migrenama, ali istra`iva~i tvrde da su obi~ni bezreceptni lijekovi kao aspirin tako|er jako u~inkoviti.

Nu`ne su promjene `ivotnih navika
Preporuke za tretman zdravom dijetalnom prehranom osoba s metaboli~kim sindromom i preddijabetesom
dovodi do povi{ene vrijednosti inzulina nata{te, manje inzulinske osjetljivosti i ve}eg rizika za nastanak tipa 2 dijabetesa. Nizak nivo masti i dijete s visokim procentom ugljikohidrata mogu pove}ati nivo {e}era u plazmi nakon obroka i nivo inzulina, kao i triglicerida, te mogu smanjiti HDL holesterol. Razne udruge, uklju~uju}i i Svjetsku zdravstvenu organizaciju, preporu~uju da bi svaki odrasli stanovnik svakodnevno trebao imati 30 minuta tjelesne aktivnosti. Na nau~nim ~injenicama zasnovane preporuke potvr|uju da 30 minuta tjelesne aktivnosti dnevno, umjerene ili poja~ane, spre~ava pretjerano pove}anje tjelesne te`ine. Za mnoge pacijente s preddijabetesom i dijabetesom tjelesna aktivnost je neophodna radi dobre regulacije glikemije i reduciranja aterosklerotskih riziko faktora.

P

Magnezij djeluje antikancerogeno
Studija koju su proveli japanski nau~nici na vi{e od 87.000 ljudi prosje~ne starosti 57 godina, u trajanju od osam godina, pokazala je da magnezij, koji u~estvuje u vi{e od 300 biohemijskih reakcija u organizmu, djeluje i antikancerogeno. Uo~eno je, dodu{e kod mu{kog dijela ispitanika, da svakodnevno konzumiranje magnezija sni`ava rizik od karcinoma debelog crijeva za ~ak 52 posto. Magnezija ima u zelenom lisnatom povr}u, mesu, `itaricama, ora{astim plodovima i mlijeku.

Izbor masno}a
Kvalitet masno}a u ishrani mogao bi biti va`niji od ukupnog unosa masti, tako da je unos visoko zasi}enih masti udru`en s visokim rizikom od nastanka o{te}ene tolerancije na glukozu i povi{ene glikemije nata{te, kao i pove}anja vrijednosti inzulina u serumu nata{te. Ve}e u~e{}e zasi}enih masnih kiselina u serumu

Stru~njaci upozoravaju

Premalo dobrog holesterola mo`e uzrokovati aterosklerozu
Donedavno se smatralo da je za regulaciju masno}a u krvi, prevenciju ateroskleroze i sr~anih bolesti potrebno smanjiti samo {tetni LDL holesterol, ali klini~ka istra`ivanja posljednjih godina pokazala su da na pojavu tih bolesti jednako utje~e i smanjen nivo dobrog HDL holesterola u krvi. Za sni`avanje LDL holesterola decenijama se uspje{no koriste lijekovi statini, koji su zna~ili revoluciju u prevenciji ateroskleroze, ali oni uklanjaju 25 posto rizika, a za 75 posto rizika odgovorni su niski HDL i trigliceridi. U grupu bolesnika s niskim HDL-om spadaju osobe s visokim pritiskom i dijabeti~ari kojima, bez obzira na urednu regulaciju {e}era i pritiska te uzimanju statina, i dalje prijeti razvoj ateroskleroze. Prema evropskim smjernicama, rizik od poja-

^etiri preporuke
Promjene u `ivotnim navikama uklju~uju: Redovnu tjelesnu aktivnost. Restrikcija unosa kalorija radi smanjenja tjelesne te`ine. Stalnu edukaciju pacijenata i podizanje svijesti o va`nosti prethodne dvije preporuke. Redovno pra}enje pacijenata uz konsultacije s ljekarom.
Samo 20-30 minuta {etnje tri puta sedmi~no mo`e biti zna~ajno za pove}anje fizi~ke aktivnosti

Zna~aj fizi~ke aktivnosti

Poliklinika Dr. A[]ERI]
Tepeba{ina 1 (pored Vojne bolnice) Sarajevo

ve ateroskleroze imaju mu{karci s vrijednostima HDL-a ispod jedan, te `ene s HDL-om ni`im od 1,2. Na pove}anje dobrog holesterola utje~e aktivan na~in `ivota i prestanak pu{enja, a mogu se uzimati i lijekovi fibrati i nikotinska kiselina. Istra`ivanja su pokazala da se pove}anjem HDL-a za jedan posto rizik od kardiovaskularnih bolesti smanjuje za tri posto.

Te l . 22 22 99, 44 08 25, 061 102 - 002
GINEKOLOGIJA: Dr. A{}eri}, doc. dr. Idrizbegovi}, Kompletne usluge ENDOKRINOLOG: Doc. dr. Belma A{~i}-Buturovi}, {e}erna bolest, bolest {titne `lijezde KABINET ZA DOJKU: ultrazvuk, punkcije, COLOR DOPLER KABINET ZA ULTRAZVUK: ultrazvuk abdomena, bubrega, prostate, dje~ijih kukova, {titne `lijezde, srca. KONSULTANTI: urolog, endokrinolog, ORL, neuropsihijatar, gastroenterolog, dermatolog, pneumoftiziolog, pedijatar, ortoped, kardiolog, T3, T4, THS. LABORATORIJA: hormoni, standard lab. BEZBOLNI SUNETI. RADNO VRIJEME od 9 do 19 sati, OSIM NEDJELJE.

Samo 20-30 minuta {etnje tri puta sedmi~no mo`e biti zna~ajno za pove}anje fizi~ke aktivnosti, a 30-60 minuta 3-4 puta sedmi~no dovodi do smanjenja HbA1c za 10-20 posto, posebno u osoba koje su inzulin rezistentne.

Gubitak na te`ini
Intenzitet vje`bi mora biti limitiran sistolnim krvnim pritiskom do 180 mmHg, s maksimalnim sr~anim otkucajima koji se izra~unaju kada se od 220 oduzmu pacijentove godine. Pacijentima koji koriste inzulin fizi~ka aktivnost treba biti u skladu s dozom i maksimumom inzu-

linske aktivnosti. Gubitak tjelesne te`ine u kombinaciji s vje`bama i dijetom signifikantno smanjuje intraabdominalnu masno}u, pobolj{ava inzulinsku osjetljivost i smanjuje rizik od nastanka kardiovaskularnih komplikacija. Idealno bi sedmi~ne vje`be trebale omogu}iti gubitak 700-2000 kal. Pacijenti bi trebali uzimati te~nost kako bi se kompenziralo znojenje i drugi gubitak teku}ine, kontrolirati glikemiju prije i nakon tjelovje`be, imati aparat za samokontrolu i dodatni obrok hrane ukoliko se javi hipoglikemija.

’ Dr
ORDINACIJA

PORODICA I ZDRAVLJE
Nove bestenzione metode lije~enja preponskih kila imaju velikih prednosti u odnosu na tenzione (ranije). Postoperativna bol je signifikantno manja, nema potrebe za hospitalizacijom du`om od jednog dana, bolovanje je zna~ajno kra}e (oko sedam dana), recidiva (ponovnih javljanja) prakti~no nema
Pi{e: Prof. dr. Zuvdija Kandi}

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

33

Veza oralnih i kardiovaskularnih bolesti

[to manje zuba, rizik od sr~anog udara

Mre`ica nadomje{ta izgubljenu strukturu i funkciju prepone
Metoda je tehni~ko-takti~ki izuzetno zahtjevna. Radi se po principu jednodnevne hirurgije tako {to se pripremljen bolesnik odmah operira
ako je rizik od operacije hernija zanemarljiv, a stopa recidiva (ponovnog javljanja) niska, ne postoje gotovo nikakvi razlozi zbog kojih ne bismo operirali svaku herniju odmah po njenom dijagnosticiranju. Izuzetak su te{ka dekompenzirana stanja organa ili organskih sistema kod bolesnika. Operacije preponskih kila danas se u vi{e od 80 posto slu~ajeva rade takozvanom bestenzionom tehnikom prilikom koje se slabost struktura tkiva prednjeg trbu{nog zida zamjenjuje primjenom mre`ice.

Preponske kile lije~e se operativno

K

Stara tehnika
Ranije primjenjivane operacije uzvodile su se bez primjene mre`ica, takozvanom tenzionom tehnikom. Indicirane su kod dobnih uzrasta do 35. godine `ivota, kod kojih su anatomske strukture mi{i}a i fascija odbro o~uvane. U~e{}e ove metode u ukupnom broju operacija hernija iznosi jedva 20 procenata, a recidivi takvih operacija kre}u se do 10 procenata.

Osobe s manje zuba vjerovatnije }e umrijeti od sr~anih bolesti nego one koje imaju ve}i broj prirodnih zuba, pokazalo je novo {vedsko istra`ivanje. - Kardiovaskularne bolesti, posebno koronarne sr~ane bolesti, usko su poveza^uvati ne s brojem zuzube ba. Osoba koja ima manje od 10 vlastitih zuba ima sedam puta ve}i rizik od smrti od koronarnih sr~anih bolesti nego njen vr{njak istog spola koji ima vi{e od 25 zuba - rekao je dr. Anders Holmlund obja{njavaju}i rezultate istra`ivanja. I prija{nje studije ~esto su povezivale oralno i kardiovaskularno zdravlje, ali nova studija dr. Holmlunda pokazuje direktnu vezu broja preostalih zuba i kardiovaskularnih bolesti. Istra`ivanje je provodio tokom 12 godina prou~avaju}i 7.674 `ena i mu{karaca, od kojih su mnogi imali periodontalne bolesti.

Badem spre~ava o{te}enje }elija
Ve}ina ljudi ne unosi dovoljno vitamina E, koji {titi od upala i spre~ava o{te}enje }elija. Porcija badema (oko 30 grama) pokriva dnevne potrebe organizma za ovim vitaminom, {to se pozitivno odra`ava na srce. Osim toga, badem sadr`i biotin, vitamin koji blagotvorno djeluje na ko`u. Bademovo ulje njeguje ko`u, daju}i joj glatko}u i sjaj.

[ta bolesnik treba znati
Mre`ica ima ulogu da nadomjesti izgubljenu anatomsku struktru i funkciju prepone. Ona je, ipak, strano tijelo pa mogu nastupiti reakcije sve do njenog odbacivanja. Mre`ica, nadalje, mo`e izazvati burnu upalnu reakciju tkiva sa stvaranjem velikih o`iljaka koji zahvate okolne organe i strukture dovode}i do komplikacija koje se manifestiraju bolovima, otokom, pro{irenjima vena testisa, atrofijom testisa, hidrokelom (vodenom kilom), te osje}anjem tvrde plo~e na mjestu gdje je mre`ica plasirana. Zbog toga su u novije vrijeme u upotrebi takozvane poluresorptivne ili resorptivne mre`ice koje
Kile se danas ve}inom operiraju bestenzionom tehnikom

daju manji procent navedenih komplikacija. One istovremeno imitiraju normalni elasticitet tkiva, {to je od velikog zna~aja. Da bi se izbjegle navedene komplikacije, uvjeti za primjenu mre`ice su sljede}i: Upotreba semiresorptivnih ili resorptivnih mre`ica, Pri plasmanu mre`ica mora biti odvojena i udaljena od funikulusa teresa, krvnih `ila i `ivaca koji prolaze kroz preponski kanal. Taj na~in plasmana mre`ice je izuzetno slo`en i te`ak za ve}inu hirurga. Ispo{tovani postulati ove

metode daju odli~ne rezultate lije~enja. Do sada nije bilo opisa nikakvih komplikacija, nema potrebe za drena`om. Metoda je tehni~ko-takti~ki izuzetno zahtjevna. Radi se po principu jednodnevne hirurgije tako {to se pripremljen bolesnik odmah operira. Nakon jednog dana bolesnik se otpu{ta ku}i.

Nove metode
Nove bestenzione metode lije~enja preponskih kila imaju velikih prednosti u odnosu na tenzione (ranije). Postoperativna bol je signifikantno manja, nema potrebe za hospitalizacijom du`om od jednog dana, bolovanje je zna~ajno kra}e (oko sedam dana), recidiva (ponovnih javljanja) prakti~no nema. Ranije operacije koje su se radile bez primjene mre`ice zahtijevale su du`a bolovanja od 4-6 sedmica, dugotrajna bolni~ka lije~enja i davale su veliki procent ponovnih javljanja hernija na mjestu ranije operacije. Takav skra}eni na~in lije~enja {tedi dru{tvu ogromna sredstva, aktivira bolesnika da u~estvuje u svom lije~enju, skra}uje bolovanje i ponovna javljanja bolesti (recidive).

Djelatnosti:
HIRURGIJA
Hirur{ki specijalisti~ki pregledi i dijagnostika Sve operacije u op{toj i lokalnoj anesteziji Laparoskopske (laserske) operacije: (`u~na kesa, kila, prostata, ginekolo{ke operacije) Cirkumcizije (sunet), operacije tumora ko`e, urasli nokti... Hemoroidi - najsavremenije i najuspje{nije operacije Tumori TEM - operacije debelog crijeva kroz analni otvor Holter ( 24 satno snimanje) Ekg, Holter krvnog tlaka, Ehokardiografija (ultrazvuk srca), Ergometrija, Programi sr~anih oboljenja, Dopler krvnih sudova, Spirometrija- funkcionalna plucna ispitivanja Prijeoperativni internisti~ki i kardiolo{ki pregledi Screening pregledi za menad`ere, Psihoterapija i pra}enje tre}eg `ivotnog doba Ku}ne posjete

INTERNA MEDICINA - KARDIOLOGIJA ENDOKRINOLOGIJA
Internisti~ki pregledi, Kardiolog, Endokrinolog, Nefrolog...

GINEKOLOGIJA
Ginekolo{ki pregledi, dijagnostika i terapija, Ginekolo{ki ultrazvuk najsavremenijim 3 D-4D aparatom, Trudno}a i pra}enje trudno}e

UL. AVDAGE [AHINAGI]A 5, SARAJEVO Tel.: 033/538-100, 1 GSM: 061/229-397, e-mail: kandica@bih.net.ba 3 m b RADNO VRIJEME: 09,00-20,00 h, SUBOTOM do 14,00 h 2 www.zu-alea-dr-kandic.ba a d k

Jeste i li znal

34

PORODICA I ZDRAVLJE
Po{to se radi o hroni~no napreduju}em oboljenju koje }e tra`iti do`ivotnu terapiju, op}e je prihva}en princip da se s lije~enjem po~ne ne kod prvih subjektivnih smetnji bolesnika (pa ~ak i manjih objektivnih promjena), nego tek onda kada bolest po~ne stvarati funkcionalne smetnje u svakodnevnom `ivotu

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

39
Upala mo`e biti i posljedica problema s pra`njenjem mjehura, kamenaca u njemu, tumora, druge infekcije, ali i katetera, te drugog medicinskog pribora koji se koristi u lije~enju mokra}nog sistema. Manje je poznato da se upala mo`e pojaviti i nakon vatrenog seksa koji omogu}ava bakterijama da u|u u mokra}nu cijev i mjehur

Dr
Brokula {titi od UV zraka
Istra`ivanja su pokazala da ekstrakt klica brokule mo`e za{tititi ko`u od {tetnog u~inka UV zra~enja i time smanjiti rizik od pojave karcinoma ko`e. Kod mi{eva hranjenih brokulom razvilo se 25 posto manje tumora na ko`i. Osim toga, ti su tumori bili 70 posto manji od tumora koji su se razvili kod mi{eva koji nisu bili hranjeni brokulom. Brokula uz prokulice, karfiol i kupus pripada grupi biljaka krsta{ica. Sadr`i visoku koncentraciju aktivnih fitohemikalija glukozinolata, koji se u tijelu metaboliziraju u mo}ne antikarcinogene izotiocijanate. arkinsonova bolest je hroni~no, sporo napreduju}e oboljenje, koje nastaje usljed manjka dopamina u mozgu. Znaci razvijene bolesti su izra`eni u trijasu: tremor ili drhtanje, rigiditet ili uko~enost i bradikineza ili usporenost. U~estalost bolesti je manja od dva posto u op}oj populaciji, da bi se popela na dva procenta kod osoba starijih od 60 godina. Kod dvije tre}ine zahva}enih bolest po~inje u dobi izme|u 50 i 70 godina.

ORDINACIJA

U prodaj

i

Pi{e: Prof. dr. Jovan Dimitrijevi}

Kad u mozgu nedostaje dopamina

Dr
ada samo neke bubre`ne bolesti, poput zatajenja bubrega, ugro`avaju `ivot, nijedna nije bezazlena, pa ni akutna upala bubrega (pijelonefritis), s kojom se naj~e{}e susre}emo. Nerijetko se pojavljuje u rano prolje}e kad ve}ini, zbog manjkavosti zimske prehrane i slabe tjelesne aktivnosti, oslabi imunitet. Na 10.000 stanovnika akutnu upalu bubrega ima njih 3-10, pri tome ~etiri puta rje|e mu{karci nego `ene, posebno one starije od 45 godina. No ni djeca, mu{karci ili pripadnice ljep{eg spola tokom plodnog razdoblja nisu po{te|eni.

ORDINACIJA

Jeste i li znal

Pi{e: Mr. sc. prim. dr. Rusmir Had`ihusejnovi}

Koji su uzroci akutne upale bubrega

Parkinsonova bolest lije~i se do`ivotno
Lijekovima se moraju dodati svakodnevne vje`be radi o~uvanja i fizi~ke i psihi~ke aktivnosti bolesnika

E{erihija je naj~e{}i, ali ne i jedini krivac
Upala mo`e zahvatiti jedan ili oba bubrega, a prate je `estoka bol u slabinama ili le|ima, povremena jaka bol u trbuhu te bolno mokrenje no}u

Omega i za plu}a
Istra`ivanje iranskih i njema~kih nau~nika pokazalo je da primjena 1.000 miligrama omega-3 masnih kiselina, odnosno 180 mg EPA (eikosapentaenske) i 120 mg DHA (dokosaheksaenske kiseline) tokom 12 sedmica pobolj{ava plu}nu funkciju za 50 posto. Parametri koje su nau~nici koristili u procjeni plu}ne funkcije bili su plu}ni volumen - koji se pove}ao za 53 posto i forsirani ekspiratorni volumen koji se pove}ao za 41 posto.

P

ljnih pokreta pacijenta, kao i mogu}nost pojave psihi~kih smetnji (nesanica, uznemirenost, psihi~ke reakcije). Mada levodopa ~ini okosnicu lije~enja Parkinsonove bolestu, ona nije jedini lijek. Njoj, danas, pridru`ujemo „agoniste dopamina“, lijekove koji nisu levodopa, ali djeluju sli~no njoj. Tu su, potom, lijekovi koji ~ine da prirodna razgradnja dopamina u mozgu bude usporena, te tako djelovanje levodope produ`eno, s ukupnom dnevnom dozom koja mo`e biti smanjena, uz isti dobar efekt po pacijenta.

M

Do`ivotna terapija
Va`no je imati na umu da, iako ne poznajemo osnovni uzrok bolesti, to jest za{to se javlja proces propadanja }elija koje stvaraju dopamin u mozgu, znamo puno o njenom toku pa pravilnim lije~enjem mo`emo je bitno usporiti, zna~ajno produ`iti `ivotni vijek, kao i dugo odr`avati dobar kvalitet `ivota osoba s tom bole{}u. Po{to se radi o hroni~no napreduju}em oboljenju koje }e tra`iti do`ivotnu terapiju, op}e je prihva}en princip da se s lije~enjem po~ne ne kod prvih subjektivnih smetnji bolesnika (pa ~ak i manjih objektivnih promjena), nego tek onda kada bolest po~ne stvarati funkcionalne smetnje u svakodnevnom `ivotu. Kod Parkinsonove bolesti poreme}eno je stvaranje prirodnog dopamina, nema ga dovoljno (za dobru funkciju mozga) i bo-

[etnje i dru`enja
Danas je preporuka da kod pacijenata do 65 godina starosti po~injemo terapiju agonistima dopamina ili, obi~no ne{to kasnije, i s dodatkom levodope. Agonisti domapina imaju povoljan efekt na Parkinsonovu bolest, ali im je djelovanje u vremenu ne{to slabije i kra}e nego kod lije~enja levodopom. Za osobe starije od 65 godina preporu~uje se po~eti odmah sa levodopom, samom ili u kombinaciji s agonistima dopamina. Lijekovi su osnova lije~enja Parkinsonove bolesti, ali pristup bolesti se ne sastoji samo od uzimanja lijekova. Lijekovima moramo do-

Korisni per{un
Brusnice: ^aj i sok poma`u kod upale bubrega

Jaja za doru~ak

Brojni uzroci
Zdrava mokra}a je sterilna pa se u organizmu pona{a poput antiseptika. Zada}a joj je da otplavljuje potencijalno {tetne bakterije. Tako ona, ali i sama mokra}na cijev, ~ija gra|a ne dopu{ta mokra}i da se vrati u mjehur, ~uvaju zdravlje mokra}nog sistema. Uprkos tome, bakterije koje zaostaju i razmno`avaju se na otvoru mokra}ne cijevi u 95 posto slu~ajeva krivac su za upale mokra}nog sistema. Naj~e{}e se to doga|a kad popusti tjelesna odbrana, pa bakterije zavladaju mjehurom. Ako se njihov pohod ne zaustavi, bakterije se mogu pro{iriti i na gornji dio

Kod dvije tre}ine bolest po~inje u dobi izme|u 50 i 70 godina

Mu{karci koji za doru~ak jedu jaja unose znatno manje kalorija u pore|enju s onima koji pojedu doru~ak jednake energetske vrijednosti, ali bez proteina, pokazalo je najnovije istra`ivanje koje je provela Maria Luz Fernandez, profesorica na katedri za nutricionisti~ke nauke pri ameri~kom Univerzitetu Konektiketa. Ona tvrdi da doru~ak bogat proteinima poma`e u kontroli osje}aja gladi pa posljedi~no poma`e u smanjenju unosa kalorija kasnije tokom dana.

lesnik je prinu|en unositi ga u vidu lijeka. Lijek je levodopa /L-dopa/, koja prolazi krvnomo`danu barijeru, a onda se u mozgu transformira u dopamin koji ubla`ava smetnje bolesnika.

Pomo} okoline
Osoba s Parkinsonovom bole{}u je prisutna, ona je me|u nama, ali zbog svoje motorne (fizi~ke) i psihi~ke usporenosti djeluje nezainteresirano, indiferentno, pa i „odsutno“ (bez mimike i gestikulacije). Dobro je tada da „okolina“ pri|e njoj, da ona napravi prvi korak i vrlo }e se brzo uvjeriti da je bolesnik samo djelovao „uspavano“, a da su njegove sposobnosti o~uvane. Veoma je va`no dati im podsticaj, stimulirati ih i bodriti, pomo}i im u radnjama gdje im stvarno treba pomo}, a biti strpljiv kod poslova i radnji koje mogu sami uraditi, dodu{e sporo i oklijeva}i. Vremenom bolest napreduje. Smanjuje se broj }elija u mozgu koje stvaraju dopamin, sve vi{e dopamina treba dovesti izvana. Kako godine prolaze, moraju se pove}avati doze levodope, po~inju se javljati ne`eljeni efekti samog lijeka u vidu nehoti~nih, nevodati svakodnevne vje`be radi o~uvanja i fizi~ke i psihi~ke aktivnosti bolesnika. Tu su vje`be razgibavanja (vje`be istezanja, opu{tanja i vje`be za mi{i}e) u trajanju od 15 do 30 minuta dnevno, uz {etnje, socijalne kontakte, dru`enja s poznanicima i prijateljima.

mokra}nog sistema i izazvati akutnu upalu bubrega. Kad se ne lije~i na vrijeme, ona mo`e voditi trajnom o{te}enju bubrega. Akutnu upalu bubrega obi~no uzrokuje e{erihija, mada je lista mogu}ih krivaca podu`a. Mo`e biti i posljedica problema s pra`njenjem mjehura, kamenaca u njemu, tumora, druge infekcije, ali i katetera, te drugog medicinskog pribora koji se koristi u lije~enju mokra}nog sistema. Manje je poznato da se upala mo`e pojaviti i nakon vatrenog seksa koji omogu}ava bakterijama

Obavezno lije~niku
Kad vas u~estalo tjera na mokrenje Kad vas boli i pe~e pri mokrenju Ako imate drhtavicu i povi{enu temperaturu Ako vam je mokra}a mutna, krvava, neugodnog mirisa Ako vas mu~i bol u slabinama ili donjem dijelu trbuha da u|u u mokra}nu cijev i mjehur. Upala mo`e zahvatiti jedan ili oba bubrega, a prate je `estoka bol u slabinama ili le|ima, povremena jaka bol u trbuhu te bolno i u~estalo mokrenje no}u. Oboljeli vi{e od dva dana ima temperaturu ve}u od 38 stepeni, mu~i ga groznica, ko`a mu je vla`na i crvena, osje}a se malaksalo, boli ga cijelo tijelo. Nerijetko ima mu~ninu i povra}a, a ~ak se mo`e osje}ati konfuzno. Manje je poznato da su kod starijih mu{karaca i `ena promjene svijesti ili konfuzija ~esto jedini znakovi upale! Promjene su vidljive i na mokra}i, koja mo`e biti mutna, s tragovima krvi, neugodnog i jakog mirisa. U dijagnosticiranju bolesti poma`u laboratorijske pretrage mokra}e u kojoj se obi~no na|u leukociti i/ili eritrociti, te kompjuterizirana tomografija trbu{ne {upljine koja mo`e pokazati pove}an jedan ili oba bubrega uz njihovo smanjeno izlu~ivanje mokra}e. Bolest se mo`e dijagnosticirati i pomo}u ultrazvuka, te biopsije bubrega.

Ciljano lije~enje
^im se otkrije, akutnu upalu bubrega valja lije~iti. Stoga se do nalaza urinokulture, koja otkriva ta~nog krivca, upala lije~i davanjem antibiotika {irokog spektra u venu. Kad se na|e pravi krivac, prelazi se na ciljano, naj~e{}e, antibioti~ko lije~enje. Prvi u~inci, odnosno ubla`avanje simptoma, vide se dva dana nakon po~etka terpije, no cijelo lije~enje obi~no traje desetak dana. Tokom toga perioda oboljeli treba izbjegavati jako za~injenu i ljutu hranu te piti puno teku}ine, najbolje ~ajeve ili sokove od brusnica, borovnica, grejpa. U pro{losti su ljudi urolo{ke probleme rje{avali per{unom. Iako je to manje poznato, sli~na je situacija i u modernom dobu jer je temelj mnogih lijekova upravo per{un. Dakle, i moderna nauka potvrdila je dobre osobine per{una za urinarni trakt. Per{un poja~ava i ubrzava lu~enje mokra}e i zato je preporo~ljiv osobama koje pate od upale mjehura ili bubre`nih kamenaca. Posebno je koristan ~aj od per{una.

Poliklinika Sunce Agram nudi Vam kompletan sistematski pregled s cjelokupnom dijagnosti~kom obradom iz koje izdvajamo MSCT pretrage 64 slojni MSCT. MSCT koronarografija, MSCT kalcijski score koronarnih arterija, virtualna kolonoskopija itd... Brigu o svom zdravlju povjerite najboljima, Poliklinika Sunce Agram, tu je za vas! Kontakt: Poliklinika Sunce Agram, Trg me|unarodnog prijateljstva 20, 71 000 Sarajevo 033 755 560 - 033 755 561

PZU POLIKLINIKA HAD@IHUSEJNOVI]
Prim. Dr. mr. sc. Rusmir Had`ihusejnovi} urolog-ultrasoni~ar i niz drugih doma}ih i spoljnih saradnika Mar{ala Tita br. 6 88400 Konjic Tel: 036/734-050 Fax: 036/734-052 E-mail: pzu-ko@bih.net.ba

oglasi
„S A N I T E K S“ d. d. VELIKA KLADU[A Nadzorni odbor dru{tva B r o j : 16/’10’. Datum: 20.03.2010.godine

Dnevni avaz

srijeda, 21. april/travanj 2010.

35

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, objavljuje

Na osnovu ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 I 7/09) i ta~ke IV Odluke Nadzornog odbora dru{tva „SANITEKS“ d.d. Velika Kladu{a o sazivanju VIII (osme) redovne Skup{tine dioni~kog dru{tva „Saniteks“ d.d. o b j a v lj u j e m o

OBAVJE[TENJE
O SAZIVANJU OSME SKUP[TINE DIONI^KOG DRU[TVA „SANITEKS“ D.D. VELIKA KLADU[A I Osma redovna Skup{tina dioni~kog dru{tva „Saniteks“ d.d. Velika Kladu{a odr`a}e se dana 22.05.2010. godine u sjedi{tu Dru{tva (Restoranu dru{tvene ishrane), u ulici „Tone Hrovata“ broj 2 Velika Kladu{a, sa po~etkom u 10 h sati. II

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo 06/373 - Stru~ni saradnik za javne prihode - 1 (jedan) izvr{ilac

Za osmu Skup{tinu dioni~kog dru{tva, utvr|uje se s l i j e d e } i DNEVNI RED 01. Upoznavanje dioni~ara o Odluci Nadzornog odbora dru{tva o imenovanju Odbora za glasanje. 02. Imenovanje predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika. 03. Usvajanje godi{njeg izvje{taja o poslovanju dru{tva za 2009. godinu, sa izvje{tajima Vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. 04. Dono{enju Odluke o na~inu raspodjele ostvarene dobiti u 2009.godini. 05. Dono{enje Odluke o razrje{enju ~lana Nadzdornog odbora na li~ni zahtjev. 06. Dono{enje Odluke o izboru novog ~lana Nadzornog odbora dru{tva. 07. Glasanje o povjerenju ~lanovima Nadzornog odbora Dru{tva. 08. Dono{enje Odluke o izmjeni Statuta d.d. Saniteks. III Pravo odlu~ivanja u Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra nalazi 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Skup{tini mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji su podnijeli prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine, neposrednom predajom ili preporu~enom po{tom na adresu Dru{tva ili putem faxa i e-maila najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. U~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika, koji je dobio punomo} u obliku pisane izjave potpisane od strane dioni~ara i punomo}nika i koja je dostavljena u Dru{tvo (Odboru za glasanje) u roku koji je utvr|en za registraciju dioni~ara za u~e{}e u radu Skup{tine. IV Glasanje u Skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a koji sadr`e ime ili firmu dioni~ara i broj glasova kojim raspola`e. Glasanje se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioni~kog dru{tva. V Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predlo`iti pitanja i prijedloge odluka za uvr{tavanje na dnevni red naredne Skup{tine dru{tva, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja. VI Dioni~ar ima pravo, od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine, u prostorijama dioni~kog dru{tva izvr{iti uvid u listu dioni~ara, financijski izvje{taj sa izvje{tajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog uvr{tenih odluka, svakim radnim danom od 0800 do 1400 sati. Predsjednica Nadzornog odbora dru{tva Haseba Mokni-Miljkovi}

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu Javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: - VSS /VII stepen stru~ne spreme, zavr{en ekonomski fakultet, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci, nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 2. potvrda / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. dokaz o poznavanja rada na ra~unaru 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19/V ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama FBiH“, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V 71000 Sarajevo sa naznakom „Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. DIREKTOR dr. sc. Enver I{eri}

JAVNA USTANOVA
„DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM“ VISOKO
Ul. Branilaca 22 Visoko Tel/fax 032/735-170 Centrala 738-777 @R: 129-401-10000925-52 „CENTRAL PROFIT BANKA“ VISOKO JU „Dom zdravlja sa poliklinikom“ Visoko u skladu sa Pravilnikom o specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika, Odluke Federalnog ministarstva zdravstva o odobrenim specijalizacijama zdravstvenih kadrova ZE-DO kantona za 2010. godinu, ~lana 9,62 Pravilnika o radu JU „Dom zdravlja sa poliklinikom“ Visoko objavljuje: Za dodjelu specijalizacije uz rad za potrebe JU „Dom zdravlja sa poliklinikom“ Visoko 1. INTERNA MEDICINA...............................1 specijalizacija Kandidat treba da ispunjava sljede}e uslove: Zavr{en medicinski fakultet Polo`en stru~ni ispit Najmanje jedna godina radnog sta`a nakon polo`enog stru~nog ispita Aktivno poznavanje jednog svjetskog jezika Uvjerenje o dr`avljanstvu Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak Pored dokaza o ispunjavanju uslova kandidat je du`an dostaviti: ocjenu rada koju daje direktor ustanove u kojoj je kandidat radio ili radi. Prednost pri odabiru kandidata imaju zaposlenici JU „Dom zdravlja sa poliklinikom“ Visoko. Navedena dokumentacija se mo`e dostaviti u ovjerenoj kopiji. Prijave sa potpunom adresom i dokumentacijom dostaviti na adresu: JU „Dom zdravlja sa poliklinikom“ Visoko (Konkurs za specijalizaciju) Ul. Branilaca br. 22 71300 VISOKO Nakon odabira kandidata sa istim }e se zaklju~iti Ugovor o specijalizaciji, kojim }e se kandidat obavezati da ostaje u radnom odnosu u JU „Dom zdravlja sa poliklinikom“ Visoko najmanje godinu dana nakon polaganja specijalisti~kog ispita. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.

KONKURS

JU OSNOVNA [KOLA „SANICA“ SANICA Na osnovu ~lana 137. Stav 3. Pravila JU O[ „SANICA“, Sanica, [kolski odbor na svojoj XII-oj sjednici odr`anoj 16. 4. 2010. god. je donio Odluku da se raspi{e Za popunu radnog mjesta 1. Nastavnik Tjelesnog i zdravstvenog odgoja (14 ~asova) 1 izvr{ilac, na odre|eno radno vrijeme do kraja nastave u {kolskoj 2009/10. godini. Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete predvi|ene Nastavnim planom i programom, Zakonom o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju, Pravilnikom o radu i Pravilima {kole. Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju: - Kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon - Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o za-

KONKURS

vr{enoj {koli - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka Sa prijavljenim kandidatima Komisija za izbor uposlenika obavit }e intervju u prostorijama centralne {kole u petak, 30. 4. 2010. u 13,30 ~asova. Kandidati koji ne pristupe intervjuu ne}e u}i u izbor. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijave slati po{tom na adresu: JU O.[. „Sanica“ Sanica, Oslobodilaca bb - 79285 Sanica sa naznakom (prijava na konkurs). Direktor {kole Ferid Haramba{i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A

Broj: Mal-6505/04 Sarajevo, 25. 06. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to stru~ni saradnik Batoti} Damir, u pravnoj svari tu`itelja BH TELECOM SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO iz Sarajeva, ulica Zmaja od Bosne br. 88 protiv tu`enog AKMED@I] HARISA iz SARAJEVA, ul. BISTRIK MEDRESA BR. 4, radi duga, v.s. 1.069,40 KM, u skladu sa ~lanom 348, stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje sljede}u: zbog propu{tanja Tu`enom se nala`e da tu`itelju isplati dug u iznosu od 1.069,40 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to:

- na iznos od 556,30 KM po~ev od dana 16. 09. 2003. godine pa do isplate - na iznos od 369,70 KM po~ev od dana 16. 10.2003. godine pa do isplate - na iznos od 143,40 KM po~ev od dana 16. 11. 2003. godine pa do isplate i da naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 64,00 KM, a sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik Ivana Kr`elj POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja.

PRESUDU

36

Srijeda, 21. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 21. april/travanj 2010.

37

OBAVJE[TENJE
Kulturni centar Islamske Republike Iran u Sarajevu ovim putem vas obavje{tava o po~etku novog ciklusa ~asova perzijskog jezika. U cilju upoznavanja sa aktivnostima Iranskog kulturnog centra svi zainteresirani mogu posjetiti web stranicu Iranskog kulturnog centra http://sarajevo.icro.ir gdje mogu prona}i i aplikacijski formular. Popunjen aplikacijski formular uz kopiju li~ne karte i dvije slike mo`ete predati na prilo`enu adresu Kulturnog centra I.R. Iran svakim radnim danom, subotom i nedjeljom od 10.00 do 17.00 sati. Svi zainteresirani koji se prijave na kurs perzijskog jezika naknadno }e biti obavije{teni o datumu po~etka kursa i terminima odr`avanja ~asova. Adresa: ul. Ferhadija br. 2 Telefon: 033443029

Turisti~ka agencija

„VIVENDI“ SARAJEVO
„PRVOMAJSKI PRAZNICI NA MORU“
od 30. 04 do 03. 05.
Apartmani „Medena“ Trogir, 1. MAJ NA MARJANU hotel „Medena“ - Trogir od hotel „Neum“ - Neum hotel „Laurus“ - Drvenik hotel „Bonaca“ - Makarska 145 sa prevoz. 175 KM

„JP BH PO[TA“ d.o.o. Sarajevo CENTAR PO[TA SARAJEVO

170 do 225 KM 147 KM 130 170 KM 146 176 KM

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
U „Slu`benom glasniku BiH“ br. 28/10 od 12. 04. 2010. godine i na web stranici www.bhp.ba, objavljeno je: 1. OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ: 10.2.7.-13.73.1-365/10 Predmet nabavke: Nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe restorana i bifea Centra po{ta Sarajevo

Usluge na bazi polupansiona ({vedski stol), Hotel „Laurus“ puni pansioni AP Medena puni pansion u aprilu od 21 E u . maju od 25 E INFORMACIJE, PRIJAVE I UPLATE: „VIVENDI“ d.o.o. Vrazova 4. Tel./fax.: 033/259-205 GSM: 061/139-587, 063/991-986

38

Srijeda, 21. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi
Na osnovu ^lana 6. Zakona o Javnim preduze}ima (Slu`beni glasnik Republike Srpske broj 75/04), ~lana 8. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Slu`beni glasnik Republike Srpske broj 41/03) te ^lana 20. Statuta JP Regionalna deponija „EKO-DEP“ BIJELJINA i Odluke Skup{tine JP „EKO-DEP“ BIJELJINA broj 06-02/10 od 19.04.2010. godine Skup{tina preduze}a raspisuje 8. Sukob interesa - Kandidati ne mogu obavljati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama: - ^lana 5. Zakona o spre~avanju sukobu interesa u organima vlasti Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske broj 73/08) - ^lana 13. Zakona o Javnim preduze}ima (Slu`beni glasnik Republike Srpske broj 75/04) - ^lana 5. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (Slu`beni glasnik broj 41/03). 9. Potrebna dokumenta Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova: - Uvjerenje o dr`avljanstvu (koje nije starije od {est mjeseci) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih ( koje nije starije od {est mjeseci) - Ovjerenu fotokopiju diplome stru~ne spreme - Uvjerenje nadle`nog Suda o neka`njavanju i nevo|enju sudskog postupka ( koje nije starije od {est mjeseci) - Uvjerenje o radnom iskustvu - Biografija o kretanju u slu`bi - Ovjerenu izjavu kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be i da se na njega ne odnosi ^lan IX stav 1. Ustava BiH , kao i da ne postoji sukob interesa, - Ovjerena fotokopija li~ne karte, - Potvrda o stalnom mjestu prebivali{ta (CIP obrazac) na podru~ju op{tine za koju konkuri{e. 10. Svi kandidati koji ispunjavaju uslove bi}e pozvani na intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. 11. Prijave se mogu dostaviti putem po{te na adresu; JP REGIONALNA DEPONIJA „EKO-DEP“ BIJELJINA Ul. Milo{a Crnjanskog 38, 76300 Bijeljina, sa naznakom „Za javni konkurs za izbor ~lanova Nadzornog odbora“ 12. Konkurs }e biti objavljen u Slu`benom glasniku Republike Srpske i dnevnom listu Glas srpski i listu Dnevni avaz (Federacija BiH). 13. Rok za podno{enje prijava je 15 dana, a ra~una}e se od dana poslednjeg objavljivanja. 14. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Broj; 06-02/10 Bijeljina, 19.04. 2010. godine Predsjednik Skup{tine JP „EKO-DEP“ Nestorovi} Mihailo
- da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be po osnovu disciplinskih mjera, na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entitetu u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja konkursa - da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavljanje poslova u Nadzornom odboru - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak - da se na njega ne odnosi ^lan IX stav 1. Ustava BiH (da nije podignuta optu`nica za ratne zlo~ine) Posebni uslovi za izbor ~lanova Nadzornog odbora JP „EKO-DEP“Bijeljina ispred osniva~a su: - da ima zavr{enu VSS ili V[S - da posjeduje odgovaraju}a stru~na i profesionalna znanja ,posebno iz komunalne oblasti - da posjeduje radno iskustvo, najmanje 3 (tri) godine - da ima stalno prebivali{te na podru~ju op{tine za koju konkuri{e ^lan 3. ^lanove Nadzornog odbora JP „EKO-DEP“ Bijeljina na osnovu sprovedenog konkursa i prijedloga konkursne komisije imenuje Skup{tina preduze}a. ^lan 4. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavi}e se u Slu`benom glasniku Republike Srpske, dnevnom listu Glas Srpske i listu Dnevni avaz (Federacija BiH). Broj, 06-02/10 Bijeljina, 19.04.2010. godine. Predsjednik Skup{tine JP“EKO-DEP“ Mihailo Nestorovi}

JAVNI KONKURS
Za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora JP „EKO-DEP“ BIJELJINA ispred op{tina osniva~a Bijeljina, Ugljevik, Lopare, ^eli} i Teo~ak 1. Skup{tina JP „EKO-DEP“ BIJELJINA bira i imenuje ~lanove Nadzornog odbora ispred op{tina osniva~a Bijeljina, Ugljevik, Lopare, ^eli} i Teo~ak, a u skladu sa Zakonom o Javnim preduze}ima (Slu`beni glasnik Republike Srpske broj 75/04) i Statutom JP „EKO-DEP“ broj 11-6/2006 od 16.01.2006. godine. 2. U Nadzorni odbor se bira i imenuje pet (5) ~lanova sa podru~ja op{tine Osniva~a Preduze}a, to jest po jedan ~lan Nadzornog odbora ispred svake op{tine Osniva~a Bijeljina, Ugljevik, Lopare, ^eli} i Teo~ak. 3. Nadzorni odbor je nadle`an za obavljanje poslova utvr|enih Zakonom o Javnim preduze}ima i Statutom preduze}a. 4. ^lanovi Nadzornog odbora imenuju se na period od ~etiri (4) godine. 5. ^lanovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad na mjese~nom nivou o ~emu odluku donosi Skup{tina preduze}a. 6. Op{ti uslovi za kandidate; - Da je dr`avljanin B i H, - Da je stariji od 18 godina, - Da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be po osnovu disciplinskih mjera, na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entitetu u periodu od tri (3) godine prije dana objavljivanja konkursa, - Da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavljanje poslova u Nadzornom odboru, - Da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, - Da se na njega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH (Da nije podignuta optu`nica za ratne zlo~ine). 7. Posebni uslovi za kandidate: - Da ima zavr{enu VSS ili V[S, - Da posjeduje odgovaraju}a stru~na i profesionalna znanja posebno iz komunalne oblasti, - Da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva, - Da ima stalno prebivali{te na podru~ju Op{tine za koju konkuri{e.
Na osnovu ^lana 6. Zakona o javnim preduze}ima (Slu`beni glasnik Republike Srpske broj 75/04.), ^lana 8. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Slu`beni glasnik Republike Srpske broj 41/03.) te ^lana 20. Statuta JP Regionalna deponija“EKO-DEP“ Bijeljina, Skup{tina JP Regionalna deponija“EKO-DEP“ Bijeljina na sjednici odr`anoj 19.04.2010 godine donijela je:

ODLUKU
o utvr|ivanju uslova i kriterijuma za izbor ~lanova Nadzornog odbora JP Regionalna deponija“EKODEP“Bijeljina ispred op{tina osniva~a Bijeljina, Ugljevik, Lopare, ^eli} i Teo~ak ^lan 1. Ovom odlukom se bli`e utvr|uju kriteriji i uslovi za izbor i imenovanje 5 (pet) ~lanova Nadzornog odbora JP „EKO-DEP“ Bijeljina ispred osniva~a sa podru~ja gore navedenih op{tina. Pod kriterijumima za izbor ~lanova Nadzornog odbora smatraju se: stepen obrazovanja, stru~no zvanje, radno iskustvo kao i drugi uslovi utvr|eni ovom odlukom. ^lan 2. Kandidati za izbor i imenovanje iz ^lana 1. ove Odluke, pored op{tih uslova propisanih zakonom, mora ispunjavati i posebne uslove. Op{ti uslovi za izbor ~lana Nadzornog odbora JP „EKO-DEP“ Bijeljina ispred osniva~a su: - da je dr`avljanin BiH - da je stariji od 18 godina

Jeste i li znal

34

PORODICA I ZDRAVLJE
Po{to se radi o hroni~no napreduju}em oboljenju koje }e tra`iti do`ivotnu terapiju, op}e je prihva}en princip da se s lije~enjem po~ne ne kod prvih subjektivnih smetnji bolesnika (pa ~ak i manjih objektivnih promjena), nego tek onda kada bolest po~ne stvarati funkcionalne smetnje u svakodnevnom `ivotu

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

39
Upala mo`e biti i posljedica problema s pra`njenjem mjehura, kamenaca u njemu, tumora, druge infekcije, ali i katetera, te drugog medicinskog pribora koji se koristi u lije~enju mokra}nog sistema. Manje je poznato da se upala mo`e pojaviti i nakon vatrenog seksa koji omogu}ava bakterijama da u|u u mokra}nu cijev i mjehur

Dr
Brokula {titi od UV zraka
Istra`ivanja su pokazala da ekstrakt klica brokule mo`e za{tititi ko`u od {tetnog u~inka UV zra~enja i time smanjiti rizik od pojave karcinoma ko`e. Kod mi{eva hranjenih brokulom razvilo se 25 posto manje tumora na ko`i. Osim toga, ti su tumori bili 70 posto manji od tumora koji su se razvili kod mi{eva koji nisu bili hranjeni brokulom. Brokula uz prokulice, karfiol i kupus pripada grupi biljaka krsta{ica. Sadr`i visoku koncentraciju aktivnih fitohemikalija glukozinolata, koji se u tijelu metaboliziraju u mo}ne antikarcinogene izotiocijanate. arkinsonova bolest je hroni~no, sporo napreduju}e oboljenje, koje nastaje usljed manjka dopamina u mozgu. Znaci razvijene bolesti su izra`eni u trijasu: tremor ili drhtanje, rigiditet ili uko~enost i bradikineza ili usporenost. U~estalost bolesti je manja od dva posto u op}oj populaciji, da bi se popela na dva procenta kod osoba starijih od 60 godina. Kod dvije tre}ine zahva}enih bolest po~inje u dobi izme|u 50 i 70 godina.

ORDINACIJA

U prodaj

i

Pi{e: Prof. dr. Jovan Dimitrijevi}

Kad u mozgu nedostaje dopamina

Dr
ada samo neke bubre`ne bolesti, poput zatajenja bubrega, ugro`avaju `ivot, nijedna nije bezazlena, pa ni akutna upala bubrega (pijelonefritis), s kojom se naj~e{}e susre}emo. Nerijetko se pojavljuje u rano prolje}e kad ve}ini, zbog manjkavosti zimske prehrane i slabe tjelesne aktivnosti, oslabi imunitet. Na 10.000 stanovnika akutnu upalu bubrega ima njih 3-10, pri tome ~etiri puta rje|e mu{karci nego `ene, posebno one starije od 45 godina. No ni djeca, mu{karci ili pripadnice ljep{eg spola tokom plodnog razdoblja nisu po{te|eni.

ORDINACIJA

Jeste i li znal

Pi{e: Mr. sc. prim. dr. Rusmir Had`ihusejnovi}

Koji su uzroci akutne upale bubrega

Parkinsonova bolest lije~i se do`ivotno
Lijekovima se moraju dodati svakodnevne vje`be radi o~uvanja i fizi~ke i psihi~ke aktivnosti bolesnika

E{erihija je naj~e{}i, ali ne i jedini krivac
Upala mo`e zahvatiti jedan ili oba bubrega, a prate je `estoka bol u slabinama ili le|ima, povremena jaka bol u trbuhu te bolno mokrenje no}u

Omega i za plu}a
Istra`ivanje iranskih i njema~kih nau~nika pokazalo je da primjena 1.000 miligrama omega-3 masnih kiselina, odnosno 180 mg EPA (eikosapentaenske) i 120 mg DHA (dokosaheksaenske kiseline) tokom 12 sedmica pobolj{ava plu}nu funkciju za 50 posto. Parametri koje su nau~nici koristili u procjeni plu}ne funkcije bili su plu}ni volumen - koji se pove}ao za 53 posto i forsirani ekspiratorni volumen koji se pove}ao za 41 posto.

P

ljnih pokreta pacijenta, kao i mogu}nost pojave psihi~kih smetnji (nesanica, uznemirenost, psihi~ke reakcije). Mada levodopa ~ini okosnicu lije~enja Parkinsonove bolestu, ona nije jedini lijek. Njoj, danas, pridru`ujemo „agoniste dopamina“, lijekove koji nisu levodopa, ali djeluju sli~no njoj. Tu su, potom, lijekovi koji ~ine da prirodna razgradnja dopamina u mozgu bude usporena, te tako djelovanje levodope produ`eno, s ukupnom dnevnom dozom koja mo`e biti smanjena, uz isti dobar efekt po pacijenta.

M

Do`ivotna terapija
Va`no je imati na umu da, iako ne poznajemo osnovni uzrok bolesti, to jest za{to se javlja proces propadanja }elija koje stvaraju dopamin u mozgu, znamo puno o njenom toku pa pravilnim lije~enjem mo`emo je bitno usporiti, zna~ajno produ`iti `ivotni vijek, kao i dugo odr`avati dobar kvalitet `ivota osoba s tom bole{}u. Po{to se radi o hroni~no napreduju}em oboljenju koje }e tra`iti do`ivotnu terapiju, op}e je prihva}en princip da se s lije~enjem po~ne ne kod prvih subjektivnih smetnji bolesnika (pa ~ak i manjih objektivnih promjena), nego tek onda kada bolest po~ne stvarati funkcionalne smetnje u svakodnevnom `ivotu. Kod Parkinsonove bolesti poreme}eno je stvaranje prirodnog dopamina, nema ga dovoljno (za dobru funkciju mozga) i bo-

[etnje i dru`enja
Danas je preporuka da kod pacijenata do 65 godina starosti po~injemo terapiju agonistima dopamina ili, obi~no ne{to kasnije, i s dodatkom levodope. Agonisti domapina imaju povoljan efekt na Parkinsonovu bolest, ali im je djelovanje u vremenu ne{to slabije i kra}e nego kod lije~enja levodopom. Za osobe starije od 65 godina preporu~uje se po~eti odmah sa levodopom, samom ili u kombinaciji s agonistima dopamina. Lijekovi su osnova lije~enja Parkinsonove bolesti, ali pristup bolesti se ne sastoji samo od uzimanja lijekova. Lijekovima moramo do-

Korisni per{un
Brusnice: ^aj i sok poma`u kod upale bubrega

Jaja za doru~ak

Brojni uzroci
Zdrava mokra}a je sterilna pa se u organizmu pona{a poput antiseptika. Zada}a joj je da otplavljuje potencijalno {tetne bakterije. Tako ona, ali i sama mokra}na cijev, ~ija gra|a ne dopu{ta mokra}i da se vrati u mjehur, ~uvaju zdravlje mokra}nog sistema. Uprkos tome, bakterije koje zaostaju i razmno`avaju se na otvoru mokra}ne cijevi u 95 posto slu~ajeva krivac su za upale mokra}nog sistema. Naj~e{}e se to doga|a kad popusti tjelesna odbrana, pa bakterije zavladaju mjehurom. Ako se njihov pohod ne zaustavi, bakterije se mogu pro{iriti i na gornji dio

Kod dvije tre}ine bolest po~inje u dobi izme|u 50 i 70 godina

Mu{karci koji za doru~ak jedu jaja unose znatno manje kalorija u pore|enju s onima koji pojedu doru~ak jednake energetske vrijednosti, ali bez proteina, pokazalo je najnovije istra`ivanje koje je provela Maria Luz Fernandez, profesorica na katedri za nutricionisti~ke nauke pri ameri~kom Univerzitetu Konektiketa. Ona tvrdi da doru~ak bogat proteinima poma`e u kontroli osje}aja gladi pa posljedi~no poma`e u smanjenju unosa kalorija kasnije tokom dana.

lesnik je prinu|en unositi ga u vidu lijeka. Lijek je levodopa /L-dopa/, koja prolazi krvnomo`danu barijeru, a onda se u mozgu transformira u dopamin koji ubla`ava smetnje bolesnika.

Pomo} okoline
Osoba s Parkinsonovom bole{}u je prisutna, ona je me|u nama, ali zbog svoje motorne (fizi~ke) i psihi~ke usporenosti djeluje nezainteresirano, indiferentno, pa i „odsutno“ (bez mimike i gestikulacije). Dobro je tada da „okolina“ pri|e njoj, da ona napravi prvi korak i vrlo }e se brzo uvjeriti da je bolesnik samo djelovao „uspavano“, a da su njegove sposobnosti o~uvane. Veoma je va`no dati im podsticaj, stimulirati ih i bodriti, pomo}i im u radnjama gdje im stvarno treba pomo}, a biti strpljiv kod poslova i radnji koje mogu sami uraditi, dodu{e sporo i oklijeva}i. Vremenom bolest napreduje. Smanjuje se broj }elija u mozgu koje stvaraju dopamin, sve vi{e dopamina treba dovesti izvana. Kako godine prolaze, moraju se pove}avati doze levodope, po~inju se javljati ne`eljeni efekti samog lijeka u vidu nehoti~nih, nevodati svakodnevne vje`be radi o~uvanja i fizi~ke i psihi~ke aktivnosti bolesnika. Tu su vje`be razgibavanja (vje`be istezanja, opu{tanja i vje`be za mi{i}e) u trajanju od 15 do 30 minuta dnevno, uz {etnje, socijalne kontakte, dru`enja s poznanicima i prijateljima.

mokra}nog sistema i izazvati akutnu upalu bubrega. Kad se ne lije~i na vrijeme, ona mo`e voditi trajnom o{te}enju bubrega. Akutnu upalu bubrega obi~no uzrokuje e{erihija, mada je lista mogu}ih krivaca podu`a. Mo`e biti i posljedica problema s pra`njenjem mjehura, kamenaca u njemu, tumora, druge infekcije, ali i katetera, te drugog medicinskog pribora koji se koristi u lije~enju mokra}nog sistema. Manje je poznato da se upala mo`e pojaviti i nakon vatrenog seksa koji omogu}ava bakterijama

Obavezno lije~niku
Kad vas u~estalo tjera na mokrenje Kad vas boli i pe~e pri mokrenju Ako imate drhtavicu i povi{enu temperaturu Ako vam je mokra}a mutna, krvava, neugodnog mirisa Ako vas mu~i bol u slabinama ili donjem dijelu trbuha da u|u u mokra}nu cijev i mjehur. Upala mo`e zahvatiti jedan ili oba bubrega, a prate je `estoka bol u slabinama ili le|ima, povremena jaka bol u trbuhu te bolno i u~estalo mokrenje no}u. Oboljeli vi{e od dva dana ima temperaturu ve}u od 38 stepeni, mu~i ga groznica, ko`a mu je vla`na i crvena, osje}a se malaksalo, boli ga cijelo tijelo. Nerijetko ima mu~ninu i povra}a, a ~ak se mo`e osje}ati konfuzno. Manje je poznato da su kod starijih mu{karaca i `ena promjene svijesti ili konfuzija ~esto jedini znakovi upale! Promjene su vidljive i na mokra}i, koja mo`e biti mutna, s tragovima krvi, neugodnog i jakog mirisa. U dijagnosticiranju bolesti poma`u laboratorijske pretrage mokra}e u kojoj se obi~no na|u leukociti i/ili eritrociti, te kompjuterizirana tomografija trbu{ne {upljine koja mo`e pokazati pove}an jedan ili oba bubrega uz njihovo smanjeno izlu~ivanje mokra}e. Bolest se mo`e dijagnosticirati i pomo}u ultrazvuka, te biopsije bubrega.

Ciljano lije~enje
^im se otkrije, akutnu upalu bubrega valja lije~iti. Stoga se do nalaza urinokulture, koja otkriva ta~nog krivca, upala lije~i davanjem antibiotika {irokog spektra u venu. Kad se na|e pravi krivac, prelazi se na ciljano, naj~e{}e, antibioti~ko lije~enje. Prvi u~inci, odnosno ubla`avanje simptoma, vide se dva dana nakon po~etka terpije, no cijelo lije~enje obi~no traje desetak dana. Tokom toga perioda oboljeli treba izbjegavati jako za~injenu i ljutu hranu te piti puno teku}ine, najbolje ~ajeve ili sokove od brusnica, borovnica, grejpa. U pro{losti su ljudi urolo{ke probleme rje{avali per{unom. Iako je to manje poznato, sli~na je situacija i u modernom dobu jer je temelj mnogih lijekova upravo per{un. Dakle, i moderna nauka potvrdila je dobre osobine per{una za urinarni trakt. Per{un poja~ava i ubrzava lu~enje mokra}e i zato je preporo~ljiv osobama koje pate od upale mjehura ili bubre`nih kamenaca. Posebno je koristan ~aj od per{una.

Poliklinika Sunce Agram nudi Vam kompletan sistematski pregled s cjelokupnom dijagnosti~kom obradom iz koje izdvajamo MSCT pretrage 64 slojni MSCT. MSCT koronarografija, MSCT kalcijski score koronarnih arterija, virtualna kolonoskopija itd... Brigu o svom zdravlju povjerite najboljima, Poliklinika Sunce Agram, tu je za vas! Kontakt: Poliklinika Sunce Agram, Trg me|unarodnog prijateljstva 20, 71 000 Sarajevo 033 755 560 - 033 755 561

PZU POLIKLINIKA HAD@IHUSEJNOVI]
Prim. Dr. mr. sc. Rusmir Had`ihusejnovi} urolog-ultrasoni~ar i niz drugih doma}ih i spoljnih saradnika Mar{ala Tita br. 6 88400 Konjic Tel: 036/734-050 Fax: 036/734-052 E-mail: pzu-ko@bih.net.ba

40

Srijeda, 21. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

41

’ Dr

ORDINACIJA

Obe}avaju}a vakcina
Alergije na ubode insekata manifestiraju se kao lokalna reakcija na mjestu uboda, generalizirana koprivnja~a pra}ena otokom usana i/ili kapaka i anafilakti~ki {ok, koji se naj~e{}e razvija nakon uboda str{ljena, ose ili p~ele, naro~ito ako je bolesnik jako osjetljiv na ubode

Prona|en lijek za rak ko`e?
Nau~nici smatraju da su otkrili lijek za rak ko`e. Vakcina je testirana na pacijentima u Velikoj Britaniji i neki od njih su se u potpunosti oporavili od melanoma, ~ak i u poodmakloj fazi. Vakcina napada }elije tumora, ne o{te}uje zdrave }elije i nosi supstance koje ja~aju otpor tijela na rak ko`e. - Na{a studija pokazuje da mo`da imamo lijek za neke pacijente s melanomom u poodmakloj fazi i druge. Ovo }e spasti hiljade `ivota svake godine - istakao je dr. Hauard Kofman sa Medicinskog centra ~ika{kog Poma`e i u poodmakloj fazi univerziteta „Ra{“.

Pi{e: Dr. Katarina Dujmovi}

Kako izbje}i alergije na ubode insekata

Ne hodajte bosi po travi
Osjetljivi na ubode insekata trebaju izbjegavati jake parfeme, kreme za sun~anje intenzivnog mirisa, predug boravak u vo}njacima...

Mjere za{tite
Kako biste se za{titili od krpelja, nosite svijetlu odje}u dugih rukava i nogavica, te zatvorenu obu}u. Izbjegavajte materijale s dla~icama jer se krpelji na takvu odje}u lak{e lijepe. Pri povratku iz {etnje ili sa izleta odmah se presvucite i detaljno pregledajte cijelo tijelo kako biste na vrijeme uo~ili eventualno prisustvo krpelja. Rizik od infekcije je ve}i {to je du`i boravak krpelja na tijelu. Va|enje krpelja treba prepustiti stru~nom licu, a ne preporu~uje se mazanje ko`e razli~itim sredstvima jer krpelj pri tome poja~ano izlu~uje slinu, a time i uzro~nika ukoliko je inficiran.
Po`eljno je manje boraviti na otvorenom

Svje`e povr}e za zube
Svje`e povr}e je dobro ne samo za ko`u nego i za cjelokupno zdravlje. Celer, mrkva, gra{ak, {paroge, karfiol sadr`e celulozu koja poma`e u uklanjanju mrlja sa zuba, {to }e vam na kraju podariti blistaviji osmijeh. Celuloza, kao i ostala vlakna iz tih namirnica, pona{a se kao abraziv koji ~isti i uklanja bakterije sa zuba. Hrskavo svje`e povr}e posebno je djelotvorno kada su mrlje na zubima jo{ svje`e.

I

ako se prolje}u svi radujemo, ipak neki njegov dolazak i boravak u prirodi najvi{e povezuju s opasnostima koje im donose brojni insekti. To se najve}im dijelom odnosi na osobe alergi~ne na ubode insekata. Nakon kontakta ili uboda insekta mogu nastati samo blage prolazne promjene na ko`i, ali se mo`e razviti i alergijska reakcija ili neko ozbiljnije oboljenje koje zara`eni insekti mogu prenositi.

Reagirati na vrijeme
Alergije na ubode insekata manifestiraju se kao lokalna reakcija na mjestu uboda, generalizirana koprivnja~a pra}ena otokom usana i/ili kapaka i anafilakti~ki {ok, koji se naj~e{}e razvija nakon uboda str{ljena, ose ili p~ele, naro~ito ako je bolesnik jako osjetljiv na ubode. U~estalost alergijskih

reakcija na ubode insekata u umjerenom klimatskom pojasu kre}e se oko 0,4 do 1,2 posto populacije. Me|u osobama za koje znamo da su alergi~ne na ubode anafilakti~ki {ok mo`e se javiti u oko jedan do tri posto slu~ajeva. S obzirom na klimatske promjene, o~ekivati je da }e se ti podaci mijenjati i da }e se pove}avati postotak alergijskih reakcija. Uz to {to treba biti svjestan mogu}nosti razvoja alergijske reakcije, treba znati i prepoznati da se ne{to ozbiljno doga|a i na vrijeme reagirati. Na na{em podru~ju otrovni su ose, p~ele, str{ljeni, pauci, {korpioni i crveni mravi. Str{ljeni imaju otrov posebnog sastava, pa uz vrlo jaku alergijsku ili toksi~nu reakciju nakon 24 sata mo`e izazvati efekt hemolize

krvi s o{te}enjima unutarnjih organa. Ko zna da je osjetljiv na ubode insekata trebao bi izbjegavati jake parfeme, kreme za sun~anje intenzivnog mirisa, predug boravak u vo}njacima ili na otvorenom. Nije po`eljno: * Jesti slatko ili piti sokove na otvorenom, jer se mo`e dogoditi da nas insekt ubode u jezik; * Hodati bos po travi, jer ko{nice str{ljena i osa mogu biti i u zemlji; * Nositi odje}u `arkih boja; * Izbjegavati ve}e tjelesne napore zbog znojenja (znoj privla~i insekte).

[ta prenose krpelji
Ali nisu samo alergijske reakcije opasnost za ljude, nego i neke bolesti koje se prenose ubodom insekata i koje ~ak mogu biti opasne po `ivot. Tako su, naprimjer, krpelji najbrojniji i najaktivniji u prolje}e i ljeto, a oni su upravo prenosnici razli~itih bolesti. Krpelj prenosi spirohetu Borreliu burgdorferi, koja uzrokuje jedno multisistemsko oboljenje koje se zove Lyme borreliosis. Bolest se mora {to prije zapo~eti lije~iti odgovaraju}im antibioticima. Krpelji mogu prenijeti i meningoencefalitis (virusnu upalu mozga i mo`danih ovojnica), koji obavezno zahtijeva bolni~ko lije~enje.

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

DR. DUJMOVI]
Tekija ~ikma 9, I sprat, Sarajevo Tel. O33 22 55 98, 061 50 42 05

Dijagnostika i terapija bolesti ko`e, vlasi{ta i noktiju Mikolo{ka i bakteriolo{ka dijagnostika ko`nih oboljenja

Alergijska oboljenja ko`e Medicinska kozmetologija Miolifting, limfna drena`a lica i jontoforeza - tretmani podmla|ivanja zrele ko`e i preventivni tretmani protiv starenja

42

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Genetska osnova za razvoj bolesti

Dr
A
lergija na hranu, kao i sve klasi~ne alergijske reakcije, posredovane su IgE antitijelima i poznate su ve} dugo vremena. S druge strane, intolerancija na hranu posredovana IgG antitijelima po svojoj patogenezi ne pripada alergijskim promjenama u u`em smislu te rije~i, te je manje poznat i prepoznat poreme}aj budu}i da su manifestacije sporije, ~esto neprepoznate ili zamijenjene s drugim bolestima kao posljedica krive ili djelimi~no ta~ne dijagnoze. Pacijenti se neadekvatno lije~e, te se simptomi pove}avaju. Postoji i druga mogu}nost, da se poreme}aj ne prepozna, te osoba `ivi sa svojim tegobama uzimaju}i ih zdravo za gotovo!!!.

ORDINACIJA

IgE antitijela izazivaju nagle, trenutne simptome, ko`ni test je pozitivan. Alergija nastaje na mali broj namirnica, ali i vrlo mala koli~ina pokre}e alergijsku reakciju. ^e{}i su slu~ajevi u dje~ijem dobu i nikada se ne mo`e uspostaviti podno{ljivost organizma na tu vrstu hrane
Pi{e: Mr.sc. prim. dr. Dijana Jeli}

Poreme}aji u ishrani

Studija iz Majamija

Utvr|ena varijanta gena koja uve}ava rizik od Alzheimera
Ljudi s dosta uobi~ajenom varijacijom odre|enog gena, koja se dovodi u vezu s oboljenjem koronarnih arterija, imaju gotovo dva puta ve}i rizik da obole od Alzheimerove bolesti nego oni koji tu varijaciju nemaju, poru~uju ameri~ki nau~nici s Univerziteta Majamija. Gen MTHFD1L poma`e da se kontrolira proizvodnja aminokiseline homocisteina u krvi. Razli~ite varijacije tog gena dovode se u vezu s pove}anim rizikom od oboljenja sr~anih arterija. Tim iz Majamija prou~io je neznatne razlike u genetskom kodu 2.269 osoba u kasnoj fazi Alzheimerove bolesti i uporedio ih s genetskim kodom 3.107 zdravih osoba, pri ~emu je otkrio vezu izme|u varijacije spomenutog gena i ove bolesti. S obzirom na to da funkcioniranje krvnih sudova mo`e biti od zna~aja i za razvoj Alzheimerove bolesti, nalaz stru~njaka iz Majamija mo`e objasniti ulogu homocisteina kod oba oboljenja. Nau~nici su ocijenili da ovaj nalaz doprinosi sve ve}em razumijevanju genetske osnove Alzheimerove bolesti. Identificiranje ljudi koji su pod ve}im rizikom od Alzheimera, za koji jo{ ne postoji pravi lijek, zasad mo`e biti korisno za prevenciju ili odlaganje bolesti preduzimanjem koraka kao {to su pove}ana fizi~ka aktivnost i ishrana siroma{nija zasi}enim mastima.

[ta je alergija, a {ta intolerancija na hranu?
Kod netolerancije na hranu IgG antitijela daju zakasnjele simptome, ko`ni test je negativan, uklju~en je veliki broj namirnica

Iz medicinskih ~asopisa

Abnormalne reakcije na hranu
Uloga crijevnog sistema (tanko crijevo) je apsorpcija i probava hrane, a s druge strane on ima i za{titnu ulogu, jer se u limfnim ~vorovima crijevnog sistema nalazi 70 procenata odbrambenog mehanizma organizma koji uni{tava bakterije, viruse i druge {tetne organizme. Abnormalne reakcije na hranu mogu biti netoksi~ne i toksi~ne. U netoksi~ne reakcije na hranu spadaju alergijske imunoreakcije i nealergijske reakcije. Alergijske imunoreaNetolerancija na hranu ~e{}a je kod odraslih

Ranicu obi~no otkriju stomatolozi

Bris usta otkriva rak
Bris ranice na jeziku ili obrazu mogao bi pomo}i u otkrivanju raka usta jednakim postotkom uspje{nosti kao i druge, znatno invazivnije metode, pokazalo je preliminarno istra`ivanje ameri~kih nau~nika. Test koji koristi dijagnosti~ki nano bio~ip pokazao se 97 posto osjetljivim i 93 posto specifi~nim u odre|ivanju koji su bolesnici imali zlo}udne ili premaligne ranice. - Jedno od klju~nih otkri}a ovog istra`ivanja pokazuje da minijaturni, neinvazivni pristup daje gotovo jednake rezultate kao i patolozi - objasnio je D`on Mekdevit (John McDevitt), profesor hemije i bioin`enjerstva na Univerzitetu Rajs, ~iji je laboratorij razvio nano tehnologiju s bio~ipovima. Rak usta poga|a vi{e od 300.000 osoba godi{nje, a postotak pre`ivljavanja pet godina iznosi 60 posto. Me|utim, ukoliko se ova maligna bolest dijagnosticira na vrijeme, {anse za pre`ivljavanje penju se na 90 posto. Pacijenti koji imaju sumnjive ranice obi~no saznaju za svoje stanje nakon posjete stomatologu, te na kraju moraju i}i na biopsije i rezanje skalpelom svakih {est mjeseci. Istra`ivanje je objavljeno u ~asopisu „Cancer Prevention Research“.

kcije su vezane za proizvodnju IgE i IgG antitijela, ~iji je rezultat alergija. Nealergijske reakcije su izazvane manjkom enzima u organizmu, hemijskim tvarima u hrani i aditivima, a sve to zajedno ~ini intoleranciju na hranu. Toksi~ne reakcije na hranu mogu biti infektivne i neinfektivne, {to sve zajedno ~ini trovanje hranom. Alergijske reakcije na hranu posredovane IgE antitijelima izazivaju

Te`e je odrediti dijetu
Netolerancija je ~e{}a kod odraslih, pacijent ne mo`e prepoznati o ~emu se radi, te`e je definirati dijetu, isklju~ivanje umanjuje simptome, ali ne rje{ava problem u potpunosti. No, vremenom pacijent mo`e uspostaviti toleranciju na odre|enu vrstu hrane (ako je u me|uvremenu do{lo do regulacije crijevne propustljivosti). sljede}e klini~ke manifestacije: 1. Generalizirani poreme}aji koji upu}uju na alergiju tipa 1 uz pojavu antitijela IgE (nagli poreme}aji disanja, anafilakti~ki {ok, lokalizirani poreme}aji i reakcije, ko`ne urtikarije, Quinqeov edem, topi~ni dermatitis, astma, ka{alj, rinitis, vodeni proljev, alergija probavnog trakta, otok sluznice `drijela). 2. Alergijske reakcije na

hranu posredovane IgG antitijelima su alergijske reakcije tipa 2, 3, 4 i odnose se na probavni sistem (pojavu kiseline u `elucu, ulceracije u usnoj {upljini, upalu debelog crijeva, zatvor, proljev, povra}anje), zatim na respiratorni sistem (ka{alj, bronhitis, astma), zglobove (bol u zglobovima, uko~enost zglobova) te na op}e znakove (glavobolja, umor, depresija, gojaznost).

Razli~iti simptomi
IgE antitijela izazivaju nagle, trenutne simptome, ko`ni test je pozitivan. Alergija nastaje na mali broj namirnica, ali i vrlo mala koli~ina pokre}e alergijsku reakciju. ^e{}i su slu~ajevi u dje~ijem dobu i nikada se ne mo`e uspostaviti podno{ljivost organizma na tu vrstu hrane. Kod netolerancije na hranu IgG antitijela daju zakasnjele simptome, ko`ni test je negativan, uklju~en je veliki broj namirnica, a za pokretanje reakcije potrebna je ve}a koli~ina hrane.

INTERNISTI^KA ORDINACIJA
A. [a}irbegovi} bb (preko puta Robot-komerca u Hrasnom) Tel: 033/525164, 061/188758

Prim. dr. med. mr. sc. Dijana Jeli}, spec. internista
1. Internisti~ki pregled sa EKG-om 2. Laboratorij, hormoni {titine `lijezde 3. Gastroskopija s lokalnom anestezijom 4. Rektalni tu{e/prevencija karcinoma deb. crijeva/ 5. Ultrazvuk abdomena i {titne `lijezde 6. Ku}ne posjete www.internistica.com

sveznadar

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

43

Ta~no Neta~no

LJEPOTA TIJELA Sve vi{e `ena spremno na zahvat

Neki stru~njaci zagovaraju takav na~in preoblikovanja nogu, jer tvrde da je manje rizi~an od operacije
Estetskim hirurzima sve vi{e sti`u zahtjevi `ena da im botoxom „preurede“ noge. Neki to uistinu rade, i to tako da ubrizgavaju velike koli~ine botoxa u noge koji mijenja njihov oblik i mi{i}e ~ini izra`enijim. Stru~njaci ka`u da su mnoge `ene nezadovoljne oblikom svojih nogu te da zato pose`u za botoxom. Neki bi rekli ni{ta ~udno s obzirom na to da za preoblikovanje nogu tjelesnom vje`bom treba puno truda, napora i vremena, a mnogim se `enama to ne da. Ubrizgavanje botoxa najpopularnije je me|u Azijatkinjama koje ~eznu za tanjim nogama, pa su spremne i na vrlo rizi~ne zahvate. O~ito je da kad je ljepota u pitanju, zdravlje i nije toliko bitno. Stavljanje botoxa u noge je vrlo skup zahvat, jer su potrebne velike koli~ine botoxa. Ipak, na taj se zahvat odlu~uje sve vi{e `ena. Neki stru~njaci zagovaraju takav na~in preoblikovanja nogu, jer tvrde da je manje rizi~an od operacije. Jesu li u pravu, pokazat }e vrijeme.
Rije~ je o veoma skupom zahvatu

Uz pomo} botoxa do seksi nogu

1.Crveni baron u{ao je u historiju kao prvi zrakoplovni ratni junak? potvr|eno Katarina Veli2.Nijeu~estvovaladaujeubistvu svoga ka mu`a? 3.Zabranjena ljubav francuskog filozofa i teologa Pjera Abelara tragi~no je okon~ana?
1. TA^NO

Predla`emo za dana{nji ru~ak
Potrebno je: 500 g janjetine, 200 g mladog luka, 100 g mladog bijelog luka. Umak: 1/4 {oljice isjeckanih vrganja, pola {oljice {erija, 2 {oljice sme|eg umaka, 1 ka{ika koncentrata gove|eg mesa. Na~in pripreme: 1. Meso izrezati u kocke i sa svih strana prepe}i na ulju. Zatim dodati mladi i bijeli luk, izrezan u duguljaste trake i dalje pe}i. 2. Tako pe~eno meso preliti umakom. 3. Vrganje i {eri dinstati dok se koli~ina ne smanji na polovinu.

Ragu s mladim lukom

Potom dodati sme|i umak i koncentrat od govedine i dalje grijati dok sve ne prokuha. 4. Zatim vatru smanjiti i 20 minuta kuhati na slaboj vatri. 5. Na kraju po `elji doliti malo sir}eta.

Imam 56 godina `ivota i 30 sta`a zaklju~no sa 31. martom 2010. Radni sta` nije nikad prekidan. Koji periodi se mogu uzeti za obra~un ukoliko se ide u prijevremenu penziju? Koliko je umanjenje penzije u ovom slu~aju? Sa koliko godina sta`a `ena ide u punu penziju, pita P. ^. iz Busova~e. Sa 56 godina `ivota i 30 sta`a ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na prijevremenu penziju. Penzija se utvr|uje od mjese~nog prosjeka pla}a koje je osiguranik ostvario u 2010. za 27 godina osiguranja koje su za osiguranika najpovoljnije, po~ev od 1. januara 1966., a ako nema tih podataka, uzimaju se podaci od 1. januara 1970. Iznos penzije odre|en prema du`ini sta`a umanjuje se za 0,5 posto (`ena) za svaku godinu ranijeg odlaska u penziju prije

Prijevremena penzija

Nijemac Crveni baron, alijas Manfred fon Rihthofen (Manfred von Richthofen), u{ao je u historiju kao prvi zrakoplovni ratni junak. Prijavio se 1915. godine u Carsku zrakoplovnu slu`bu, te nakon jednogodi{nje obuke zapo~eo s ratnim letovima. U po~etku je letio na dvokrilcu „albatrosu“, a poslije na trokrilcu „fokeru“, obojenom potpuno u crveno, zbog ~ega je i dobio nadimak Crveni baron. Postavljen je za zapovjednika eskadrile, kojoj su saveznici dali ime Rihthofenov zra~ni cirkus. Na dana{nji dan, 21. aprila 1918. Crveni baron je uletio duboko u neprijateljski teritorij. Dok je nisko letio, australski top ga je pogodio u prsa i on se sru{io na cestu, nedaleko od rijeke Some. Ostatke aviona prona{li su Britanci. Baronovo tijelo pokopali su uz sve vojne po~asti, kao heroja.
2. TA^NO

Crveni baron prvi zrakoplovni ratni junak

navr{enih 65 godina `ivota. Prema tome, od godina `ivota u momentu ostvarivanja prava na penziju, a ne godina sta`a, zavisi postotak koji se odbija. Vama do 65 godina `ivota nedostaje devet godina, pa }e se iznos penzije odre|en u 60 posto iznosu za 30 godina sta`a umanjiti za 4,5 posto. U punu penziju `ena, kao i mu{karac, ide sa 40 godina sta`a.
Federalni zavod PIO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

SPOKOJ, MIR

ZMAJ, NEMAN

OSOBINA ONOG [TO JE ^ISTO GR^KO ALKOHOLNO PI]E KANAL, PROKOP

GEOGRAFSKA KARTA

E.[.

TONA

O^EVI (slov.)

UPITNA ZAMJENICA

IME PJEVA^A NA SLICI

JEDAN OD IZRAZA ZA MUSLIMANSKU SVETU KNJIGU

Nije potvr|eno da je Katarina Velika bila umije{ana u ubistvo svoga mu`a. Jekaterina II Aleksejevna, ro|ena kao Sofija Augusta Frederika, poznata kao Katarina Velika, carica Rusije, bila je primjer prosvije}enog vladara. Bila je njema~ka kneginja po nadimku Smokvica. Carica Elizabeta od Rusije odabrala je Sofiju za `enu svom ne}aku Petru III od Rusije, svom izabranom nasljedniku. Sofija je tim povodom promijenila ime u Katarina. Brak je okarakteriziran kao proma{aj usljed njenih nevjerstava. Petar je do{ao na tron kao Petar III od Rusije. No, ubrzo zatim, zavjerenici protiv njega proglasili su Katarinu za vladara, a Petar je ubijen. Postojala je sumnja da je Katarina umije{ana u Petrovo ubistvo, ali nikada nije dokazana. Ro|ena je 21. aprila 1729., a umrla 6. novembra 1796. godine.
3. TA^NO

Katarina Velika ni(je) bila umije{ana u zavjeru

HLADNO ORU@JE

MJESTO KOD SARAJEVA VITLO, KOLOTURA RASULO NO]NA PTICA NORVE[KA UTVR\ENI PRAVCI PUTA MLADE@ NA KO@I TV VODITELJ MLAKAR LI^NA ZAMJENICA

MJERA ZA TE@INU U KINI FK IZ ZENICE

AGAN ODMILJA KRETATI SE

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA KOTA^I, RAKA, ODOJAK, ATO, NOMA, AMFORA, CAK, IDI AMIN, EKRAN, TEIST, PAU GASOL, TI, TRZATI, O NIL 2140

DUHA^KI MUZI^KI INSTRUMENT PREZIME PJEVA^A NA SLICI

LI^NA ZAMJENICA TEMPO UKRAS, URES

GLUMICA MANJANI

NEUTRON

Zabranjena ljubav francuskog filozofa i teologa Pjera Abelara (Pierre Abailard) tragi~no je okon~ana. Rije~ je o epizodi iz njegovog `ivota o kojoj se danas vi{e zna nego o njegovom u~enju. Bio je zaljubljen u lijepu i obrazovanu u~enicu Heloizu, ne}akinju pariskog kanonika Fulbera, a kad se vjen~ao s njom, nakon {to mu je rodila sina, kanonik ga je dao kastrirati. Primorani da se povuku u samostane, njih dvoje su izmjenjivali nje`na i strastvena ljubavna pisma koja je Abelar kasnije slobodno preradio i {tampao. Ro|en je 1079., a umro 21. aprila 1142. godine.

Tragi~no pla}ena zabranjena ljubav

44

Srijeda, 21. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj predmeta 09 65 Mals 021947 06 Mals Sarajevo, 22.03.2010. godine Predmet spora: isplata potra`ivanja Tu`ilac: GIK Oko Tu`enik: Tosca doo Sarajevo

oglasi

OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Nina [abi}, u pravnoj stvari tu`itelja GIK Oko dd Sarajevo, protiv tu`enog Tosca doo Sarajevo, ulica Put `ivota 12, Sarajevo, radi isplate potra`ivanja, na osnovu ~lana 348. Zakona o parni~nom postupku FBiH, dostavlja

TU@BU NA ODGOVOR
Dana 14. 12. 2006. godine, tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate potra`ivanja, te istom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 722,36 KM, sa zakonskim zateznim kamatama, uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 15 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u Dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu, mo`e podi}i u zgradi suda. Na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP du`ni ste, najkasnije u roku od 30 dana, od dana prijema tu`be, dosta, viti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja shodno ~lanu 334. ZPP . U odgovoru na tu`bu, tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev u skladu sa ~lanom 71. stav 1. ZPP . Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjeva osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu, ako je zahtjev protivtu`be u vezi sa tu`benim zahtjevom, ili ako se ti zahtjevi mogu prebiti, ili ako se protivtu`bom tra`i utvr|enje nekog prava ili pravnog odnosa o ~ijem postojanju ili nepostojanju zavisi u cijelosti ili djelimi~no odluka o tu`benom zahtjevu (~lan 74. stav 1. ZPP). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP). Ako stranka ili njen zastupnik ne obavijeste odmah sud o promjeni adrese, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i, suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~l. 352. stav 5. ZPP). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni saradnik, Nina [abi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 023683 06 Mal Mostar, 01. 04. 2010. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Josipa Matijevi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Mostar protiv tu`enog ^uljak Dalibora iz Mostara Dubrova~ka 77 Mostar radi duga, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

TU@BENI ZAHTJEV
Dana 31. 08. 2006. godine tu`itelj DD BH Telecom Mostar je podnio tu`bu protiv tu`enika ^uljak Dalibora iz Mostara. Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obvezati na isplatu nov~anog iznosa od 225,20 KM a zz kamatama koje na iznos od 148,60 KM teku po~ev od 08. 12. 2005. godine pa do isplate, na iznos od 38,30 KM teku po~ev od 08. 02. 2006. godine pa do isplate, na iznos od 19,15 KM teku po~ev od 08. 03. 2006. godine pa do isplate, na iznos od 19,15 KM teku po~ev od 08. 04. 2006. godine pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove postupka sa zz kamatom od dana presu|enja pa do isplate po odre|enju suda sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja iznos Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevnom avazu) i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Josipa Matijevi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 Mal 019383 08 Mal Konjic, 18. 03. 2010. godine

Ovom prilikom poziva se Pilav Aldin da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu tu`itelja. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a. Pismeni odgovor morate osobno potpisati. Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Sudija Jasminka Pa{i}

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja BH Telecom dd Sarajevo Direkcija Mostar, protiv tu`enog Aldin Pilav, radi Isplata duga, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina. Tu`itelj tu`bom tra`i da sud tu`enog obave`e da plati iznos od 1.575,45 KM na ime utro{enih telefonskih impulsa za mobilnu telefoniju. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.

oglasi
DPSK „BOSNA“ d.d. Ilija{ u ste~aju Sarajevo-Ilija{, ul. 28. juli br. bb novi naziv ulice: Bosanski put br. 103 INNTAL-BOSNA doo - u likvidaciji Sarajevo-Ilija{, ul. 28. juli br. bb novi naziv ulice: Bosanski put br. 103

Dnevni avaz

srijeda, 21. april/travanj 2010.

45

U skladu sa ~lanom 9. Zakona o likvidacionom postupku („Sl. novine FBiH“, br. 29/03), zatim, ~lanom 131 i 132. Zakona o prinudnom poravnanju, ste~aju i likvidaciji („Sl. SFRJ“, br. 84/89 i Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu br. L-100/05, od 04. 10. 2005. godine, o otvaranju likvidacionog postupka nad pravnim licem „INNTAL-BOSNA“ doo, Sarajevo-Ilija{, ul. 28. juli br. bb, likvidator i ste~ajni upravnik DPSK „BOSNA“ d.d. Ilija{ u ste~aju ogla{avaju:

PRODAJU PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE
„INNTAL-BOSNA“ d.o.o. u likvidaciji Sarajevo-Ilija{ i DPSK „BOSNA“ d.d. Ilija{ u ste~aju
I. NEKRETNINE KOJE SU PREDMET PRODAJE Nekretnine Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u INNTAL-BOSNA u likvidaciji i DPSK „BOSNA“ d.d. Ilija{ u ste~aju prodaju po brojevima zemlji{ta (parcela) sa oznakama kako je navedeno u ZK izvacima, posjedovnim listovima, te nalaza sudskog vje{taka I.1. ZEMLJI[TE - VLASNIK DPSK-BOSNA d.d. Ilija{ 1. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 119 povr{ine 1.079 m2 K.^. 354/1 2. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1464 povr{ine 400 m2 K.^. 354/16 3. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1918 povr{ine 3.200 m2 K.^. 297/19 4. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1918 povr{ine 500 m2 K.^. 297/74 5. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1918 povr{ine 789 m2 K.^. 297/69 6. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1918 povr{ine 333 m2 K.^. 297/70 7. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1918 povr{ine 130 m2 K.^. 297/71 8. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1918 povr{ine 369 m2 K.^. 297/72 9. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 7241 povr{ine 628 m2 K.^. 354/15 10. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 7241 povr{ine 119 m2 K.^. 354/30 i 11. EKO. DVORI[. PO SUD. PRESUDI povr{ine 2.345 m2 K.^. 355/1 UKUPNA POVR[INA 9.892,00 m2 Javno nadmetanje }e se odr`ati u SUBOTU dana 22. 05. 2010. god. u 11,00 sati u prostorijama „INNTAL d.d. Ilija{, ul. 28. juli br. bb, “ Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica ~ija uplata osiguranja (depozita) u iznosu od 100.000,00 KM bude evidentirana na transakcijskom ra~unu INNTAL-BOSNA d.o.o. broj: 1602-0000-2328-3234 kod Vakufska banka Sarajevo najkasnije do 21. 05. 2010. godine, Prijave za u~e{}e u postupku javnog nadmetanja dostaviti najkasnije do 21. 05. 2010. godine na adresu Ilija{, ul. 28. juli br. bb (novi naziv ulice: Bosanski put br. 103) sa naznakom prijava za nadmetanje broj L.100/05 i St 22/90 - NE OTVARATI Uz prijavu za u~e{}e na javnom nadmetanju dostaviti 1. ovjerenu kopiju naloga o uplati osiguranja u iznosu od 100.000 KM izvr{enoj zaklju~no sa 21. 05. 2010. godine na transakcijski ra~un: „INNTAL-BOSNA“ d.o.o. u likvidaciji br: 1602-0000-2328-3234 koji je otvoren kod VAKUFSKE - Banke dd, Sarajevo, 2. punomo} pravnog subjekta za osobu koja u njegovo ime i za njegov ra~un u~estvuje u javnom nadmetanju, 3. ovjerenu fotokopiju obiju strana li~ne karte osobe koja li~no ili kao opunomo}eno lice u~estvuje u javnom nadmetanju, pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju samo ponu|a~i registrovani od strane komisije za provo|enje javnog nadmetanja, U~esniku javnog nadmetanja koji bude progla{en kupcem upla}eno osiguranje (depozit) ne}e se vratiti, a isto se ura~unava u postignutu kupoprodajnu cijenu. Osiguranje se ne}e vratiti drugo i tre}e rangiranim ponu|a~ima dok se ne uplati kupoprodajna cijena. Ukoliko progla{eni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati postignutu cijenu u roku od 30 (trideset) dana od dana progla{enja, gubi pravo na povrat upla}enog osiguranja (depozita), a za kupca se progla{ava kupac koji je drugi po visini RANGIRANI KUPAC, koji je du`am polo`iti kupoprodajnu cijenu u roku koji odredi komisija, koji ne mo`e biti du`i od 30 dana. Ako drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u utvr|enom roku ova pravila se primjenjuju i na tre}eg ponu|a~a. U~esnicima u javnom nadmetanju koji ne budu progla{eni kupcem upla}eno osiguranje (depozit) }e se vratiti u roku od 10 (deset) dana. Pla}anje postignute kupoprodajne cijene vr{i se isklju~ivo uplatom na transakcijski ra~un INNTAL-BOSNA doo - u likvidaciji u roku od 30 (trideset) dana od dana odr`avanja javnog nadmetanja. Imovina se prodaje po principu „vi|eno-kupljeno“ te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu ne}e uva`avati. Porezne tro{kove, tro{kove izrade ugovora, kao i sve druge tro{kove, a u vezi prodaje imovine snosi kupac. Najpovoljniji ponu|a~ je du`an nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 7 (sedam) dana zaklju~iti kupoprodajni ugovor. Imovina koja je predmet prodaje se mo`e pogledati svaki radni dan od 10,00 do 14,00 sati po~ev od 21. 04. 2010. godine na nazna~enoj adresi. pravo pre~e kupnje imaju osniva~i koji se moraju prijaviti i u~estvovati na javnom nadmetanju ukoliko `ele koristiti ovo pravo. V. NAPOMENA Nekretnine pod rednim brojem I.3.1. i I.3.2 (ZGRADA TVORNICE - PRIVREDNA ZGRADA) k.~. broj 297/15 nije urbanisti~kim planom obuhva}ena - postupak u toku. Nekretnina pod rednim brojem I.2.1. k~ broj 355/1 (magacin boja i lakova) nije urbanisti~kim planom obuhva}ena - postupak u toku. Prodavac objavljuje da su predmet prodaje nekretnine u ukupnoj povr{ini od 21.081 m2. Nekretnine od 21.081 m2 su vlasni{tvo prodavaca 1/1 {to se dokazuje zk izvacima u povr{ini od 18.331 m2 i pravosna`nom sudskom presudom u povr{ini od 2.750 m2. Prodavci ne odgovaraju za bilo kakve pravne niti fizi~ke nedostatke nekretnina koje su predmet prodaje. Sva obavje{tenja u vezi nekretnina i opreme, koja su predmet prodaje, mogu se dobiti na telefone: (061) 173-943 (061)114-291, a njihovo razgledanje dogovoriti, putem telefona broj: (061) 351-947.

I.2. OBJEKTI - ZGRADE - VLASNIK INNTAL-BOSNA d.o.o. Ilija{ 1. MAGACIN BOJA I LAKOVA ukupne povr{ine 172 m2 lociran na K.^. broj 355/1 2. TRAFOSTANICA ukupne povr{ine 22 m2 locirana na K^ 354/15 3. UPRAVNA ZGRADA - prizemlje + sprat ukupne povr{ine 192 m2 locirane na K.^. broj 297/68 4. SILOS ukupne povr{ine 15 m2 lociran na K.^. broj 354/29 5. SU[ARA ukupne povr{ine 116 m2 locirane na K.^. 297/73 UKUPNA POVR[INA 517 m2 I.3. ZGRADA TVORNICE - PRIVREDNA ZGRADA - HALA SUVLASNI^KI ODNOS 1. INNTAL „BOSNA“ d.o.o. Ilija{ 7.700 m2/10.672 m2 locirana na K.^. broj 297/15 2. DPSK „BOSNA“ d.d. Ilija{ 2.739/10.672 m2 locirana na K.^. broj 297/15 i 233 m2 locirane na K.^. 355/1 UKUPNA POVR[INA TVORNICE - HALE 10.672 m2 II. POKRETNA IMOVINA - VLASNI[TVO INNTAL-BOSNA d.o.o. Ilija{ JEDNA LAKIRNICA JEDNA LINIJA ZA KROJENJE JEDNA LINIJA ZA IZRADU RAMOVA JEDNA LINIJA O[TRENJA ALATA III. PO^ETNA PRODAJNA CIJENA UKUPNE IMOVINE IZNOSI 2.099.642,30 KM OD KOJE: 674.520,00 KM pripada DPSK „BOSNA“ D.D. i 1.425.122,30 KM pripada „INNTAL-BOSNA“ D.O.O. IV. USLOVI, TERMIN I NA^IN PRODAJE Imovina se prodaje kao cjelina u postoje}em pravnom statusu, Po~etna prodajna cijena je utvr|ena na osnovu rje{enja ste~ajnog vije}a broj: St-31/04 od 15. 04. 2010. godine, Imovina se ne mo`e prodavati ispod PO^ETNE PRODAJNE CIJENE (po~etna prodajna cijena 2.099.642,30 KM) Visina pove}anja po~etne prodajne cijene u postupku nadmetanja iznosi minimalno 30.000,00 KM,

46

Srijeda, 21. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 21.april/travanj 2010.

47

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 070769 09 Mals Sarajevo, 13. 4. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Braco Stupar, u pravnoj stvari tu`itelja Sarajevo Osiguranje d.d. Sarajevo Podru`nica Sarajevo, protiv tu`enog Farral Be Doo Sarajevo, radi duga v.sp. 650,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ broj 53/03, 73/05 i 19706), objavljuje

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Braco Stupar, u pravnoj stvari tu`itelja Sarajevo Osiguranje d.d. Sarajevo Podru`nica Sarajevo, ulica Mar{ala Tita broj 29, Sarajevo, protiv tu`enog Farral Be Doo Sarajevo, ulica H. Bjelevca broj 122, Sarajevo, radi duga v.sp. 650,00 KM, van ro~i{ta dana 13. 4. 2010. godine donio je

PRESUDU
- zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da u roku od 15 dana isplati tu`itelju du`no potra`ivanje u novcu u iznosu od 650,00 KM sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom i to od dana podno{enja tu`be pa sve do dana isplate, pod prijetnjom izvr{enja i da tu`itelju naknadi parni~ne tro{kove u iznosu od 45,00 KM sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Sudija Braco Stupar

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 09 65 Ps 028703 Ps Sarajevo, 20. 1. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Sedina Durakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO, DIREKCIJA SARAJEVO, Ul. Zmaja od Bosne 88, protiv tu`enog „AEB“ DOO SARAJEVO, Ul. Prote Bakovi}a 7, radi isplate duga vsp. 20.618,60 KM, nakon {to je glavna rasprava zaklju~ena dana 2. 10. 2008. godine, u prisutnosti punomo}nika tu`itelja, a u odsutnosti uredno obavije{tenog tu`enog, dana 3. 11. 2008. godine donio je:

PRESUDU
Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 20.618,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza do dana isplate, a kako slijedi: - na iznos od 2.915,00 KM po~ev od 15. 1. 2007. do isplate, - na iznos od 2.054,95 KM po~ev od 15. 2. 2007. do isplate, - na iznos od 697,50 KM po~ev od 15. 3. 2007. do isplate, - na iznos od 697,50 KM po~ev od 25. 5. 2007. do isplate, - na iznos od 1.705,05 KM po~ev od 25. 6. 2007. do isplate, - na iznos od 11.851,10 KM po~ev od 25. 7. 2007. do isplate. Uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 1.237,10 KM, a sve u roku od 30 dana. SUDIJA Sedina Durakovi} POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu Sarajevo, u roku od 30 dana od dana dono{enja. @alba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.

48

Srijeda, 21. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
Pos. prostor 50 m2, u Hrasnom, mali Bosmal. Tel. 033 489-002, 061 254 038. Pos. prostor 50 m2. Tel. 061 566 412. Pos. prostor 90 m2, kod Doma zdravlja Saraj Polje. Tel. 033 471-109. Pos. prostor 92 m2 uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524 i 033 486-558. Pos. prostor u Lu`anima kod stare op{tine Ilid`a, trenutno restoran, tiptop sre|en, pogodan za dvije-tri dokt. ordinacije, klubove i dr. djelatnosti. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Poslovni prostor na [ipu (nov) 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648. Povoljno, lux. opremljen stan 160 m2, strancima. Tel. 061 138 963. Prazan dvos. stan na Mojmilu, Olimpijska 2 sp. Tel. 061 490 182. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, TV kablovska, grijanje, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. Radnju izdajem na Siranu. Tel. 062 917 009. Stan namje{ten 38 m2, ^. Vila, suteren, 300 KM. Tel. 061 483 057. Stan u ku}i 60 m2 sa grijanjem, Pofali}i, R. Bo{kovi}a. Tel. 033 641166. U centru izdajem namje{tenu sobu dvokrev. ili jednokrev. samcu zapos. mu{karcu ili studentima, ulaz zas. Tel. 033/227-609. U stamb. zgradi soba studentima iz Federacije, Al. polje B faza. Tel. 033 546-824. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba Al. Polje, 4-soban stan 77 m2, 5 kat, B faza. Tel. 061 167 930. Alipa{ino 47 m2, vlasnik, 1.550 KM/m2. Tel. 062 322 467. Azi}i, novu ku}u sa velikim dvori{tem, do puta, 440.000 KM. Tel. 062 203 895. Azi}i-Stup, 7.000 m2 zemlji{ta stamb. poslovnog karaktera. Tel. 065 877 065. B. Luka, prodajem ku}u p. plo~a 10x10, voda, struja, put, sa 3.000 m2 zemlje. Tel. 061 241 527. B. Potok, novogradnja, 54 m2, 5 sp., 95.000 KM. Tel. 066 801 711. B. Potok, ul. S. Zajke, ku}a p+s sa gara`om i 470 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Ba{~ar{ija, prodaje se motel (restoran sa sobama), kvadrature 355 m2, ulica Bravad`iluk. Tel. 061 275 535. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 061 269 148, 033 544722. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, lo|a, plin, podrum, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, trosoban 80 m2, adaptiran, sve novo sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Budakovi}i, 1/4 ku}e + gara`a, komunalije i ulaz odvojen, sve 1/1. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Centar Starog Grada, ku}a sa 2 odvojena stana, gara`a, ba{ta, eta`. grijanje, parcela 300 m2, 320.000 EURa. Tel. 061 510 964. Centar, Bare, stan sprat ku}e 64 m2, useljivo, 500 EUR-a/m2. Tel. 061 66 77 62. Centar, Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033 221-533. Centar, ul. [trosmajerova, 65 m2, III sp., adaptiran. Tel. 061 269 835. Ciglane uz ambas. Kine, 4-soban stan 93,5 m2, I kat, vlasni{tvo, cijena po dogovoru. Tel. 061 928 526, 033 668-802. Ciglane, pos. prostor na Trgu 34 m2, 90.000 KM. Tel. 062 203 895. Ciglane, stan sa ve}im dvori{tem, 250.000 KM. Tel. 062 203 895. ^. Vila 1, prodajem dvos. stan. Tel. 033/677-065. ^. Vila, kod Merkura, dvosoban 57 m2/4, 2.200 KM. Tel. 061 214 982. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. ^. Vila, stan 82 m2, ekstra opremljen i renoviran, 90.000 EUR-a. Tel. 061 130 688, 033 657-282. D. Jo{anica-Vogo{}a, ku}a u fazi adaptacije, p+s+s sa 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Dobrinja 3, prodajem jednoiposoban stan 48 m2, III sprat. Tel. 033/465-094. Dobrinja III, 52 m2, vis. pr., odli~no stanje, 83.000 KM. Tel. 061 510 964. Dobrinja III, stan 31 m2, VI sp., u dobrom stanju, 51.000 KM. Tel. 061 177 556. Dobrinja, K. Prohi}a, stan 39 m2. Tel. 061 503 219. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 51-62,5 m2, kreditiranje BBI banka, bez `iranata. Tel. 061 398 786. Doglodi, duplex ku}a, sve odvojeno, 53.000 EUR-a. Tel. 063 957 970. Dolac Malta, vila sa ba{tom, gara`a za 2 auta, sve opremljeno, 800.000 KM. Tel. 061 269 835. Dobro{evi}i, Tijepova~ki put 1.305 m2 plac, ogra|en, priklju~ak struje, temelj, zimzeleno rastinje, kultivisano, prelijep pogled na grad. Cijena po dogovoru. Tel. 061 237 110. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dun. zemlje u G. Vlakovu. Tel. 033 624-560. Dvoipos. stan na Mojmilu, Trg Barselone, 2 sp., 68 m2. Tel. 066 801 737. Dvos. renoviran stan 61 m2, I sp., gara`a 17 m2, Aerodrom. naselje. Tel. 062 969 776. Dvos. stan 53 m2, Fra Matije Divkovi}a, N. Sarajevo. Tel. 033 611203, 066 601 989. Dvos. stan 54 m2, centr. grijanje, balkon, prvi sp., ^. Vila I, 110.000 KM. Tel. 618-725. Dvos. stan 57 m2, 4 sp. kod Merkura ^. Vila, zadnji sprat. Tel. 061 214 982. Dvos. stan 57 m2, 4 sp., ^. Vila kod Merkura, zadnji sprat. Tel. 061 214 982. Dvos. stan Grbavica, 53 m2 i „[ibica“ Socijalno 55 m2, 60.000

MALI

OGLASI
Prodaja
Megan-Sedan 1.6 16 V, 2003., 105.000 km, sport oprema, extra stanje, 12.200 KM. Tel. 061 137 179. Mercedes 190, 84. god., dizel, tek registrovan. Tel. 061 504 190. Mercedes benz 124, 300 D, god. 1988., o~uvan, siva met., registrovan do 7. 1. 2011. god. Tel. 061 857 012. Mercedes C 220 CDI, 2002. god., full, mogu}a zamjena. Tel. 061 139 610. Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. god. Tel. 061 145 887. Minibus Iveko Dali automatik 16 sjedi{ta, vodi se 1+8, god. 85., ispravan, 1.900. Tel. 062 270 366. Najnovija Mazda 3, 1.6 i, Ce, 2009., tek registrovana, crvena, metal., eko Euro 5. Tel. 063 965 490. Opel Frontera u dijelovima 2.2. Tel. 061 200 203. Pasat 1.6 B, god. 87., reg. 6. 2010., limuzina, 1.900 KM i Pasat 1.6 D karavan, bez pap., 600 KM. Tel. 062 270 366. Pasat TDI 1.3, 2003. god., karavan, full oprema, ko`a. Tel. 061 257 470. Pe`o 206, 2003. god., benzin, klima, 3 vrata. Tel. 061 890 116. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora motora, hladnjaka, grijanja i brisa~a, raz. paljenja. Tel. 061 365 193. Prodaja i ugradnja novih i polovnih alnasera i alternatora svih el. ure|aja na vozilu. Tel. 062 921 867. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem ili mijenjam Reno-Megan sedan, za manji auto uz dogovor. Tel. 033 760-780, 062 846 348. Prodajem kombi veliki 4 m, 2.2 TDI, Opel Movano, 4.300 EUR-a. Tel. 065 223 763. Peugeut 206, 2.0 XT HDI 2004. Tel: 061/ 267 573 Prodajem skuter 125 kubika Keeway, 1500 KM. Tel. 065 065 817. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Prodajem-mijenjam Opel Monterey 3.0 Comonrail DTI full limited, tek registrovan za Golf 4 ili dr. Tel. 061 200 203. Prodajem Hyundai GETZ, 2006. god., pre{ao 51.000 KM, servisna knjiga, klima, el. podiza~i stakala, mp3, CD, air bag, daljinsko zaklju~avanje, metalik srebrena boja. Cijena fiskno 10.000 KM. Tel. 061 173 799. Putni~ki kombi T2, god. 90., motor 1.7 D, 5 brzina 1+8, tek registr., mo`e zamjena 4.500. Tel. 062 270 366. Renault Clio 1.2 B, registrovan do 7. 2010., kraj 95., crveni, airbag, 5 vraca, cijena 3.600 KM. Tel. 062 728 296. Reno 11 registr. mo`e i zamjena za Golfa, cijena dogovor. Tel. 061 143 519. Reno Megan Coupe 2001., benzinac, full oprema, reg. do jula 2010., fix. 9.800 KM. Tel. 061 338 433. Reno Megan sedan 1.6 16 V, 2006., kupljen u Sarajevu, servisna, full oprema, 14.400 KM. Tel. 061 358 229. Seat Ibiza 2006., 1.4 B, 5 vrata, klima, pre{ao 45.000 km. Tel. 061 186 064. Seat Ibiza, 1.4 benzin, 2004. god., crna boja, ful oprema. Tel. 062 439 393. Seat Toledo 1.9 TDI, 7. 2005., full oprema, tek registr., model Altea, cijena 18.900 KM. Tel. 061 274 422, 033 461-452. Skuter Keeway 100 cm2, registrovan 2008. Tel. 061 257 470. [koda Fabi aambiente 1.4 16 V, benzin, 2009. god., 8.800 kilometra`a, cijna 14.000 KM (bez PDV-a). Tel. 065 497 356, 062 292 823. [koda Felicija dizel, generalno sre|ena, vrlo povoljno. Tel. 061 263 193. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Toyota Rav 4, 2007. god., automatik, benzin, pr{ao 30.000 km, registr. 39.000 KM. Tel. 062 904 465. Vartburg GTS 2.2, 2003., na str. tablama, tek uvezen. Tel. 061 241 776. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW Polo 1900 SDI, pre{ao 70.000 km, u odli~nom stanju, prvi vlasnik. Tel. 061 140 913. Z-101, 1984. god., pre{ao 74.000 km, registr. do sept. 2010., 800 KM. Tel. 061 564 643. Za Golf 2 Velasovu zadnju, duboku karambolku (branik z 89 {iroki), cijena dogovor. Tel. 061 219 127. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598.

Kupovina
Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana vozila Pasat 3 i Golfove. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujemo sve vrste vozila havarisana, str. table, neregistrovana. Tel. 061 820 000. Kupujem ~eli~ne felge 16-ke za Mitsubishi Pajero sa 6 rupa. Tel. 061 365 365. Auto kupujem do 5.000 KM u ra~un dajem Pasat 1.6 B, god. 87., limuzina, 2.000 KM. Tel. 062 270 366. Kupujem Ford Ka ili neko drugo auto. Tel. 062 322 467. Rado bih uzeo na poklon staru VW bubu stanje nije bitno, samo da je u voznom stanju, hvala za svaku ponudu. Tel. 061 381 909.

Mercedes E220 CDI, god. 2003. Mercedes E270 CDI, god. 2003. Kamion Actros 18-43, 2001. god. Mogu}a zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 065 511 399. 5215-1Nd` Golf 3, 1.6 benzin, decembar 97., bijeli, 4 vrata, {iber, registrovan do aprila. Tel. 061 156 298. 6275-1tt Alfa 147 1.6 t.s. benzin, 2002. god., full, ko`a, navigacija. Tel. 061 139 610. Auto gume polovne 4 kom. 245/70/16, 4 kom. 215/65/16, 8 kom. 205/55/16, 2 kom. 195/65/16 C, 4 kom. 195/65/15. Tel. 061 209 057. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autoprikolica superlux, dvije sobe, kuhinja, kupatilo, autocamp @ulja na Pelje{cu. Tel. 061 242 622. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Citroen Berlingo putni~ki, 2.0 HDI, klima, registrovan do decembra. Tel. 061 030 519. Citroen BX 1.9 D karavan, god. 89., dobar, 1.200 KM, Omega 2.3 D, god. 88., 1.000 KM. Tel. 062 270 366. Citroen Xsara VTS, benzin, 98., 3 vrata, klima, servo, c. brva, al. felge, 6.200 KM. Tel. 061 724 294. Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. Dijelovi mehani~ki novi i polovni za Jetu 91. god., t.d., uslov sve u kompletu, vrlo povoljno. Tel. 061 381 989. Dijelovi Oktavije diskovi, {top lampe, orig. obrvice farova za 99. i 2002. god. Tel. 061 381 909. Dizalica dvostubna marke Rav, nosivost 32 tone u super stanju. Tel. 061 065 666. Fiat Punto 1.3 dizel, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 305 928. Fiat Punto 13 m-jet, 12. 2005., ABS, citi servo, 2xairbag, el. pod., centr., 5 vrata, tek uvezen i registr. 7.900 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Punto bijeli, 1998., reg. do 10. mjeseca, 4.000 KM. Tel. 061 802 787. Fiat Stilo SW 1.9 multi jet, 2006. god., met. sivi, ful oprema, alarm, park senzori, nove gume. Tel. 061 923 420. Ford Escort karavan 1.8 B, 16 V, 1996. god., reg. do 11., povoljno. Tel. 061 182 796. Ford Eskort 1.6 dizel, 87. god., registrovan. Tel. 061 504 190. Ford Fokus 1.8 TDCI, 2002. god., karavan, plava metalik, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Ford Fokus 2001. god., dizel, karavan, desni volan, povoljno. Tel. 061 310 311, 461-958. Ford Ka, crni met., 2001., 113.000 km, servo+abs+centr. br+2 airbaga, nema klimu (panorama krov), 2xgume, Cd player, tro{i 6 l, 6.600 KM. Tel. 061 108 144. Golf 2, 1.6 TD, 87. god., teget boja, extra stanje, sa lavljom kand`om, 3.800 KM. Tel. 061 84 84 33. Golf 3, 92. god., benzin. Tel. 061 701 715. Golf 1, kabriolet, 82. god., registrovan do 15.04.2010. Cijena 800 KM. Tel. 061 533 693, 033 240 411. Golf II, 1.3 benzin, crveni, 4. vrata, 91. god., o~uvan, 3.150 KM. Tel. 061 582 149. Hyundai star 2 godine, 1.4 benzin, u garanciji, tek registrovan, 7.000 EUR-a. Tel. 063 639 287. Kamion korpa 12 m, Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava boja. Tel. 033 553865, 061 895 017. Kombi T4, 91 a, putni~ki, odli~no stanje. Tel. 061 202 201. Lada 112 1.5 GLI 16 V, 2004. god., pre{la samo 25.500 km, kao nova, met., sve osim klime, povoljno. Tel. 033 410-505 i 061 927 080. Laguna 1.9, 99. god., crna, klima, al. felge, CD. Tel. 061 173 723. Lancija Libra, 2000. god. Tel. 061 491 096.

Izdavanje
Izdajem namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu studentima i parovima. Cijena 350 KM za jednu osobu, 400 KM za dvije sa uklju~enim re`ijama. Tel. 061 373 949, 061 223 941. 5994-1tt Iznajmljujem namje{ten jednosoban stan jednoj osobi 350 KM, Otoka. Tel. 061 503 839. 6228-1tt Izdajem dvosoban namje{ten stan na Marin Dvoru. Tel. 033/526-426, 061 504 385. 6247-1tt Izdajem poslovni prostor 60 m2, Hrasno. Tel. 061 199 760. 6251-1tt Izdajem namje{ten dvosoban stan sa plinskim grijanjem na Otoci, na du`e vrijeme. Tel. 061 132 399. 6255-1tt Izdajem poslovni prostor Grbavica, 100 m2, 2 ba{te, 3 ulaza, ekskluzivno renoviran, video i alarmni nadzor. Tel. 061 543 171. 6276-1tt Izdajem garsonjeru kod BBIcentra, IV sprat. Tel. 061 533 727. 5233-1Nd` Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani, sobe, dnevni boravak sa parkingom u blizini Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te kod Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Ba{~ar{ija - izdajem namje{ten ~etverosoban stan, 550 KM. Tel. 062 104 028. Ba{~ar{ija - nudim no}enje u ve}em luksuznom apartmanu. Tel. 061 131 818. Bjelave, lux. ku}u sa zatvorenim parkingom, cijena 1.500 KM. Tel. 062 203 895. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Br~ko - stariji bra~ni par izdaje zasebnu ku}u-dvosoban stan zaposlenom bra~nom paru sa ili bez djece, 10 min. od grada. Tel. 062 223 694. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. ^. Vila, izdajem gara`u od 1. 3. Tel. 033 526-521. ^. Vila, stan 82 m2, renoviran i ekstra opremljen, na du`i period, 385 EUR-a. Tel. 033 657-282, 061 130 688. Drvenik - 1. maj, polupansion 33 KM, apartman 9 KM po osobi. Tel. 00385912517145. Dobrinja 5, izdajem posl. prostor 65 m2, mo`e trgovinska radnja, kancelarije i ostalo. Tel. 033 638-006. Dvokrev. soba studentima ili studenticama, na Bjelavama. Tel. 062 224 836. Dvos. namje{ten stan u priv. ku}i, plus gara`a, Grbavica, I sp. Tel. 063 639 213.

Dvos. stan 60 m2, Grbavica „[oping“. Tel. 061 595 890. Dvos. stan u ku}i, Butmir. Tel. 061 515 721. Extra namje{ten stan 80 m2, kod Holiday Ina. Tel. 061 897 959. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Gara`u izdajem na Skenderiji 5,20x3 m. Tel. 062 570 826. Garsonjera namje{tena, strogi centar zapos. od prvog maja. Tel. 061 335 776. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Hrasno, lijepo sre|en stan, 600 KM. Tel. 062 203 895. Izdaje se pos. prostor. Tel. 061 481 605. Izdajem dvosoban namje{ten stan. Tel. 061 141 610. Izdajem ili prodajem ku}u sa 2 gara`e i ba{tom, mo`e i kao pos. prostor. Tel. 061 145 494. Izdajem ili prodajem stan pogodan za pos. prostor, 90 m2, u centru, za kancelarije. Tel. 062 608 005. Izdajem namje{ten stan kod Fabrike duhana, studentima ili bra~. paru, c. grijanje, kablovska. Tel. 033 655398. Izdajem pos. prostor 45 m2. Tel. 061 141 610. Izdajem poslovni prostor 98 m2, centar, Tina Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem poslovni prostor za vi{e namjena, kod Suda, 36 m2, [enoina. Tel. 062 326 886. Izdajem sobe za spavanje, strogi centar Ba{~ar{ija, cijena 15 KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sprat ku}e nenamje{ten ili namje{ten, ul. Vidovci 40, Gladno Polje, Ilid`a. Tel. 066 752 761, 033 440-747. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Jednokrev. namje{tenu sobu-kuhinju sa kupatilom u strogom centru. Tel. 445-306. Jednos. namje{ten stan na Aneksu. Tel. 033 489-002, 061 254 038. Jednosoban polunamje{ten stan na Tekiji-Mostar Tel. 061 909 634. Kanc. prostor u ul. A. [a}irbegovi}. Tel. 535-052. Kova~i}i, lux. tek adapt. tros. stan 84 m2, lift, 2 WC-a, 2 sprat, centr. gr, s terasama. Tel. 601 480 462. Ku}a na du`i period, polunamje{teno. Tel. 061 563 864. Lijepo namje{ten stan u centru. Tel. 061 213 407. Lokal izdajem 41 m2, za sve namjene, Bistrik 19, povoljno. Tel. 065 188 648. M. Dvor, prazan stan za urede, 1 sprat, 700 KM. Tel. 062 203 895. Na du`i rok renoviran, dvos. prazan stan, Centar. Tel. 063 513 907. Na Ilid`i u Otesu na Trgu izdajem 4-soban stan super sre|en, pogdoan za 4-5 studenata. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Namje{ten jednos. stan u Vele{i}ima. Tel. 065 991 301. Namje{ten stan kod Elektrotehni~ke {kole, B. Potok. Tel. 062 347 301. Namje{ten stan na Grbavici, 90 m2, Radni~ka ul. Tel. 061 145 511, iza 16 h. Namje{ten stan na Vi{njiku 62 m2, useljiv od 1. 5. Tel. 061 186 064. Namje{ten stan u novoj ku}i kod ko{evske bolnice, zas. ulaz, parking. Tel. 061 196 800. Namje{tena dvokrev. garsonjera, pos. ulaz, centr. grijanje, S. Grad. Tel. 033 535-401. Namje{tena soba, centr. grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061 529 838. Ned`ari}i, soba za zaposlenog sa upotrebom dnevnog boravka, povoljno. Tel. 061 304 854. Ned`ari}i, sobe studentima i zaposlenim osobama. Tel. 062 124 318. Neum - povoljno izdajem apartmane, smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Polunamje{ten ili prazan jednos. stan, pos. ulaz, priv. ku}a na du`e, Ilid`a-Otes. Tel. 629-054. Pos. prostor 36 m2, B. Branilaca Dobrinje. Tel. 061 160 173.

Prodaja
Stanovi novogradnja 45 m2 i 51 m2. Uknji`eni. Idealna lokacija Betanija - Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Cijena sa PDV-om 2.600 KM. Tel. 063 799 152. PTT Prodajem stan na Dobrinji, pov. 72 m2, ekstra raspored. Cijena po vi|enju. Tel. 062 436 310. 4964-1Nd` Dobrinja novogradnja, stanovi od 51-62,50 m2, gara`e 12 m2, 17,50 m2, 24 m2, pos. prostori 75 m2, 155 m2, uknji`eno. Kreditiranje do 20 g. (BBI banka) bez `iranata. Tel. 061 398 786. 6204-1tt Bora~ko jezero, zemlji{te pov. 3.948 m2, kod hotela Bora{nica, vlasni{tvo 1/1. Tel. 066 150 762. 6225-1tt Adila Grebe 48/IV. Ciglane 75 m2, 104 m2, 66 m2. Paromlinska 64 m2 - 145.000 KM, 90 m2/2.000 KM/m2 II eta`e, nov. Grbavica 36 m2 - 75.000 KM, 56 m2 - 125.000 KM, 61 m2 - 165.000 KM, 54 m2 kod Ma~ki}a/IV. Tel. 061 856 041. 6260-1tt Mejta{ 105 m2, A. Polje 39 m2, Mojmilo 55 m2, Hrasno 67 m2, M. Dvor 102 m2, Titova 97 m2, A. [anti}a 96 m2, Goru{a 70 m2, Hrasnica: 45 m2, 65 m2, 67 m2. Ku}e: Bjelave, Ilid`a, Hotonj. Tel. 062 342 236. 6270-1tt Povoljno - Dobrinja 2, ul. Dobrinjske bolnice, II sprat, 55 m2, cijena 1.550 KM 1 m2. Tel. 066 488 818. 5205-1Nd` Prodajem 1.000 m2 zemlji{ta sa dozvolom i priklju~cima za ku}u, Zabr|e. Cijena 31.000 KM. Tel. 061 702 038. 5208-1Nd` Prodajem u Bu}a potoku ku}u 9x9, 3 eta`e, sa 400 m2 oku}nice, useljiva, 1/1, uz cestu. Cijena 110.000 KM. Tel. 061 813 250. 5208-1Nd` Prodajem stanove, novogradnja. Aerodromsko naselje. Gara`e u suterenu. Cijena i uslovi po dogovoru. Tel. 061 480 718. 5213-1Nd` A. Hangija, dvosoban 48 m2 + 8 m2 balkona, top-renoviran, II sprat, gas, cijena: 69.000 EUR-a. Tel. 061 486 739. A. Polje C faza 65 m2, adaptiran, zatvoreni balkon, cijena po dogovoru. Tel. 061 102 607. A. Polje, Bosanska, 59 m2, 4 sp., lift, c. grijanje, 92.000 KM. Tel. 066 801 711. Adapt. manja bos. ku}a sa 174 m2, zemlji{ta iznad Bistrika. Tel. 061 260 598. Al. Polje A faza, 70 m2, 1 sp. Tel. 033/544-722, 033 544-722.

Dnevni avaz
EUR-a po stanu. Tel. 063 191 201, 00385 91 5123224. Dvos. stan R. Demird`i}a Dobrinja C-5, I kat, 57 m2, 90.000 KM. Tel. 066 801 737. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica-[~itovo, p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Garsonjera kod Ko{evo bolnice 24 m2/priz., 62.000 KM. Tel. 061 510 964. Garsonjera u Hrasnom, ul. A. Br. [imi}a, 2. sp., 28 m2, 75.000 KM. Tel. 065 819 136. Garsonjera u M. [najdera, II kat, 21 m2, sve novo, cijena 31.500 EURa. Tel. 061 320 439. Grbavica dvosoban, useljiv, 120.000 KM. Tel. 061 415 787. Grbavica kod [opinga, stan 54 m2, renoviran i ekstra opremljen, 65.000 EUR-a. Tel. 061 130 688, 033 657-282. Grbavica, ul. Grbavi~ka, tros. 94 m2, 3 sp., 220.000 KM, sve sre|eno. Tel. 066 801 711. Grbavi~ka, jednos. stan. Tel. 065 726 851, 033 981-898. Hitno prodajem objekat od 3.000 m2 u Sarajevu, namjene poslovno-proizvodno stambene, sa parkingom. Zvati od 16-20 h. Tel. 061 130 504. Hitno prodajem stan na Dobrinji, troiposoban 90 m2, fix. 125.000 KM. Tel. 063 867 828. Hrasno, po~etak uz pijacu, tros. 70 m2 i bakon, 80.000 EUR-a. Tel. 033 655-816. Ilid`a ku}a kod stare op{tine sa 483 m2, stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a, na prodaju gra|. placevi, povoljno. Tel. 033 699-195. Ilid`a-Lu`ani 58 m2, 3 sprat, cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Lu`ani, stan 55 m2, centralno, II sp., cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Lu`ani, stan 58 m2, 3 sp., cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Osjek na prodaju gra|. placevi, povoljno. Tel. 033 699-195. Ilid`a-Otes, jednosoban stan 43 m2, prizemlje, 1/1, 1.250 KM/m2. Tel. 061 192 058. Ilid`a-Pejton, ku}a 1 sp. renovirana+500 m2 zemlji{ta. Tel. 061 493 323. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i sta na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Jednoipos. stan 45 m2, hitno prodajem, Trg heroja, 13 sp., adaptiran. Tel. 061 811 144. Jednos. stan Trg heroja 13 sp., 45 m2, adaptiran, hitno. Tel. 061 811 144. Jednos. stan, Z. [arca, I sp., 33 m2, adaptiran. Tel. 061 320 439. Ku}a 3 sprata sa pos. prostorm, do glavne ceste u B. Potoku. Tel. 061 598 743. Ku}a i 2.000 m2 zemlj{ta, N. Grad, naselje Dvor-Perivoj. Tel. 062 855 544. Ku}a manja, ru{evna, do restorana „Kibe“, svi priklju~ci. Tel. 061 212 241. Ku}a na Ilid`i-Pejton 12,5x11,5, m prizemlje+2 sprata sa gara`om i pos. prostorom, cijena dogovor. Tel. 061 226 007. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. tel. 062 165 566. Ku}a sa oku}nicom Ilid`a, S. Kolonija, uredni papiri. Tel. 061 219 853. Ku}a u Had`i}ima 8,5x9, 1/1, dvije vanjske gara`e, oku}nica 618 m2, 70.000 EUR-a. Tel. 420-319. Ku}a ve}a, novija gradnja, ul. A. Smajlovi}a.Tel. 061 160 068. Ku}a, pom. objekat i zemlja u Crnoj Bari-Bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61 226 645. Ku}a, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655-398. M. Dvor, ul. Kralja Tvrtka 130 m2/I, pogodno za ordinacije, notare, agencije, predstavni{tva, 2.500 KM/m2. Tel. 061 510 964. Mejta{, 1 sp. 52 m2, 3.000 KM/m2. Tel. 061 177 556. Mostar, prodajem ili mijenjam za Sarajevo, stan 67 m2, M. Tita 268. Tel. 063 288 954. Mostarsko raskr{}e, dvije ku}e i 2.500 m2 zemlje. Tel. 066 234 531. N. Sarajevo, Paromlinska, dvoipos. stan 64 m2, novogradnja, 148.000 KM. Tel. 061 214 580. Na Grbavici, ul. Ljubljanska stan 39 m2, 2 sp., 78.000 KM. Tel. 065 819 136. Na Soukbunaru stan 150 m2. Tel. 065 021 556. Na Vratniku, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Ned`ari}i, „Tibra Pacifik“, novogradnja, stan de-lux povoljno. Tel. 061 504 425. Ned`ari}i, kod hotela „Radon Plaza“, novogradnja, stan de-lux, povoljno. Tel. 061 072 815. Neum, tiha luka, kokmpletno namje{ten stan 40 m2, sa terasom i pogledom na more, cijena 1.700 EURa/m2. Tel. 061 147 336. Ni{i}i-Jelik, vikendica sa svim papirima, parcela 1 dun., 34.000 KM. Tel. 061 510 964. Novogradnja, Ned`ari}i, 80 m2, 1.900 KM/m2. Tel. 061 415 782. Olimpijska 10/4, hitno stan 80 m2. Tel. 061 518 547, 033 546-556. Otoka, dvos. stan 55 m2, odli~no c.g., jako uslovan, vlas. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Plac 710 m2 Kakrinjski put-Rakovica. Tel. 065 462 264. Plac na crnogorskom primorju, \emovi} kod H. Novog. Tel. 033 638125. Pofali}i ve}a ku}a, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`e, 600 m2. Tel. 033 981-881. Pofali}i, blizu OBN-a, prodajem ku}u P+S, 2 trosobna stana, posebni ulazi, 2 gara`e, oku}nica 441 m2, vl. 1/1. Tel. 062 439 329, 061 437 719. Pos. prostor 38 m2, razra|en-trgovina, vlas. 1/1 u Vogo{}i. Tel. 061 149 183. Pos. prostor u Paromlinskoj 38 m2x2.000 EUR-a. Tel. 066 801 737. Pos. prostor u Vogo{}i, 38 m2, moderno opremljen za trgovinu sa inventarom ili bez, vlasni{tvo. Tel. 061 149 183. Povoljno prodajem potpuno dev. vikendicu sa 3 dun. {ume i 2.200 m2 vo}njaka, sve 1/1, Paljevo-Reljevo. Tel. 061 226 007. Povoljno zemlja u B. Potoku i Hladivodama. Tel~. 033 659-756, 062 178 832. Prodajem ku~u na sprat sa oku~nicom u Had`i}ima (Binje`evo) ili mijenjam za jednosoban stan uz doplatu. Tel: 062-522-831 i 033-422221 Prodaje nov trosoban stan 67,35 m2, kod Bosmala u Hrasnom. Tel. 061 145 887. Prodajem dvosoban stan 52 m2, I sprat, ^. Vila. Tel. 066 430 110. Prodajem jednosoban stan 31 m2, Op}ina Centar, Mejta{, kod Bo{nja~ke {kole, adaptiran sa zajedni~kim kori{tenjem WC-a, cijena 62.000 KM. Tel. 061 397 861. Prodajem dvosoban stan 56 m2 + balkon, 14. sprat, povoljno, na D. Malti. Tel. 061 272 611. Prodajem ili izdajem pos. prostor u Zenici, Sun~ana dolina, 30 m2, povoljno. Tel. 063 872 406. Prodajem jednos. stan 35 m2 u centru Vogo{}e, Jo{ani~ka, II sp. Tel. 033 651-342, 062 535 900. Prodajem ku}u 10x11 sa ~etiri eta`e u Donjim Vele{i}ima pod vo}em, vlasni{tvo 1/1. Tel. 442-131, 061 803 662. Prodajem ku}u dva sprata, prizemlje, dva podruma i gara`a, svaka eta`a zaseban ulaz, sve na 312 m2, papiri uredni, cijena po dogovoru. Tel. 061 438 636. Prodajem ku}u Radni~ka 122, vis. prizemlje, sprat 450 m2, oku}nica, 210.000 KM. Tel. 065 185 108. Prodajem ku}u u Ilija{u dim. 8x7, oku}nice 800 m2, vrlo povoljno. Tel. 033 401-927. Prodajem na moru 520 m2 zemlje, cijena po dogovoru, vl. 1/1. Tel. 00381 63 312-119. Prodajem pos. prostor 16 m2, Hrasno, Azize [a}irbegovi} bb. Tel. 203905, 061 172 757. Prodajem posl. prostor Nova Breka, 46 m2. Tel. 062 940 479. Prodajem poslovno-stambeni objekat sa vlastitim parkingom, 1.300 KM/m2, centar. Tel. 061 158 257. Prodajem stan 105 m2, strogi centar, novogradnja, centralno grijanje, gara`a. Tel. 033 221-694. Prodajem stan 56 m2, Alipa{ino Polje B-faza, 12. sprat, cijena 1.500 KM fiksno po m2. Tel. 061 497 330. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan, Alipa{ino Polje, Nerkeza Smajlagi}a 15/9. Tel. 062 573 543, 033 545-783, 061 551 213. Prodajem trosoban stan 69 m2, Hrasno. Tel. 061 813 387. Prodajem zidanu gara`u u Logavinoj - Ba{~ar{ija. Tel. 061 544 894. Prodajem: Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Pru{~akova, centar, 85 m2, 1 sp., 3.000 KM/m2. Tel. 061 702 881. Rakovica, [amin Gaj, odli~na parcela sa svim priklju~cima, 1.250 m2. Tel. 061 510 964. Rakovica, vikendica sa ve}im dvori{tem, Kobilja~a, 50.000 KM. Tel. 062 203 895. S. Kolonija stan u nizu 98 m2, gara`a, potkrovlje, dvori{te, 120.000 KM. Tel. 065 061 966. S. Kolonija, stan eta`ni u nizu 140 m2, kompletno renoviran, centr. grijanje, povoljno. Tel. 066 813 051. Sok. Kolonija duplex ku}a pr+s+pot., ba{ta, eta`. grijanje, 2 mokra ~vora, 113.000 KM. Tel. 061 510 964. Stan 102 m2, I sprat, 1/1, centar kod Suda, austrijska gradnja, treba renovirati, 2.250 KM/m2, fix. Tel. 033 226-550, 061 528 112. Stan 54 m2, Obala Kulina bana, II sp. Tel. 062 920 191. Stan 58 m2, M. Dvor, potkrovlje, potpuno renoviran. Tel. 065 690 390. Stan 65 m2, na Skenderiji, II sp., 80 m2, J. Vanco{a, I sp. Tel. 605 021 556. Stan 72 m2 u Dobrinji 4, Gandijeva, 171, mo`e i u 2 rate. Tel. 065 298 520. Stan 76 m2, vl. 1/1, 20 sprat. Tel. 648-630. Stan 83 m2 na Ciglanama, D. bega, II sp. Tel. 061 219 180. Stan na Grbavici, ul. Zagreba~ka 62 m2+balkoni, 4 sprat, cijena 2.400 KM/m2. Tel. 061 247 191. Stan na Malti, ul. Paromlinska 4 sp., 55 m2, 125.000 KM. Tel. 065 819 136. Stan prodajem u Plo~ama, Hrvatska, 56 m2. Tel. 061 213 390. Stan u Vogo{}i, povr{. 54 m2+balkon 33 m2, renoviran u centru. Tel. 061 916 160. Stup, Bojni~ka 109, prodajem ku}u sa pos. prostorom, stan u potkrovlju, plus podrum sa svim priklju~cima, useljivo i funkcionalno, ulaz sa glavne ceste, parking za pet auta. Mob. 062 735 608. Tar~in, povoljno prelijepa ku}a 200 m2, 2 dun. zemlje, 1/1. Tel. 601 533 440. Tar~in, povoljno prelijepu ku}u 200 m2, 2 duluma zemlje, 1/1. Tel. 061 533 440. Troipos. stan 79 m2, iza Doma zdravlja S. Grad, V sprat, lift, parkirali{te pod klju~em. Tel. 033 616-187, 062 531 949. Tros. stan 69 m2, Hrasno. Tel. 061 813 387. Tros. stan 83 m2, odli~no stanje, 2 balkona, eta`. grijanje, trokatnica. Tel. 033 210-915. Tros. stan u ^ikmi, ^ekalu{a, I kat, 90 m2x2.800 KM. Tel. 061 320 439. U centru grada stan sa ba{tom. Tel. 061 269 411. U centru Sarajeva, prodajem stan ili pos. prostor 83 m2, visoko prizemlje. Tel. 061 485 898, 033 666-138. U Hrasnici stan 38 m2, potpuno namje{ten, 1/1, novija zgrada. Tel. 061 303 634, 062 760 991. U Konjicu prodajem stan 62 m2, povoljno. Tel. 062 715 872. U Konjicu stan prodajem 62 m2, povoljno. Tel. 062 715 872. Vikend ku}a na placu 980 m2+1.650 m2 zemlje, [amin Gaj-Rakovica. Tel. 033 460-064. Vikendica u Jahorinskom potoku i dun. zemlje. Tel. 061 547 280, 033 667-576. Visoko-Gr|evac, prodajem 23 duluma zemlje u vi{e parcela. Tel. 033 690-059, 033 649-316. Vogo{}a, dvoiposoban stan, adaptiran, 95.000 KM. Tel. 061 415 787. Vogo{}a, jednosoban 35 m2 na II sp., 52.000 KM. Tel. 061 510 964. Vogo{}a, prodaje se posl. prostor kvadrature 72 m2, na 2 eta`e, mogu}nost pravljenja 3 eta`e, Branilaca vjenaca bb, 1.000 EUR-a/m2. Tel. 061 275 535. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vraca, gra|. zemlji{te sa dozvolama, 125.000 KM. Tel. 062 203 895. Vratnik, ku}a sa 3 zas. stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Vratnik, p+s, 200 m2 ba{ta, 100.000 KM. Tel. 061 415 787. Zapo~eta ku}a 8x9, 600 m2, voda, kanalizacija, papiri. Tel. 033 451-309. Zemlja u Kijevu kod Trnova. Tel. 061 689 016. zemlje 6.500 m2, Grdonj-centar. Tel. 210-798. Zemlj{ta 5.500 m2 na Ni{i}ima, pogodna za vikendicu. Tel. 033 489002, 061 254 038. Zemlju za vikend. sa gra|evinskom dozvolom na Kobilja~i (put Sarajevo-Kiseljak). Tel. 033 205-846.

srijeda, 21. april/travanj 2010.

49

Potra`nja
Agencija AB-DOM potra`uje manje stanove u Sarajevu, za svoje poznate kupce. Isplata odmah! Tel. 063 719 197, 061 509 705. 6167-1tt Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan trosoban u centru do 60 m2 do prvog sprata. Tel. 062 570 826. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 601 925 649. Zaposlena djevojka tra`i jednosoban namje{ten stan od Ba{~ar{ije do Grbavice. Tel. 061 605 276. Kupujem dvosoban stan na Dobrinji II ili III, dvostrano orijentisan, prizemlje ne dolazi u obzir, po umjerenoj cijeni. Tel. 061 269 835. Studentica tra`i garsonjeru u centru, Sarajevo, na du`i period. Tel. 066 134 377. Stan dvoiposoban namje{ten, Trg heroja, II sprat, kablovska, c.g., tra`im cimericu. Tel. 544-863, 061 809 336. Kupujem ili uzimam u zakup kiosk-novinski. Terl. 061 976 338.

Zamjena
U Rudom (RS) mijenjam-prodajem noviju ku}u sa oku}nicom za KS. Tel. 061 684 706. Dvosoban stan, Dobrinja 4, I. Sarajevo, sprat IV, mijenjam za sli~an ili jednoipos. u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179. Zamjena ku}e u fazi obnove sa 2,5 dun. zemlje za stan u Sarajevu, mo`e i prodaja. Tel. 061 203 367. Dvos. stan Dobrinja 4, Isto~no Sarajevo, sprat IV, mijenjam za isti ili jednoipos. u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179.

Ljekovita prepeli~ija jaja i doma}a koko{ija, bespl. dostava. Tel. 062 138 855. Tra~nu {lajfaricu, stolarsku tezgu, ru~nu, veliku i malu frezu, zvati poslije 18 h. Tel. 061 145 885. Tri ko{nice i rame, 2 klupe, 2 se}ije, kau} i 2 fotelje. Tel. 624-820. Dva pult stola, 1 metalna stala`a, 1 sto trpezarijski. Tel. 624-820. Dvokrilni prozor 2,00x140 (2), 120x140 (1 kom.) sa `aluzinama. Tel. 062 534 241. Sadnice pitomog lje{njaka izvrsnog kvaliteta velike krupno}e i rodnosti. Tel. 061 206 345. Skalpovi doma}ih pijetlova za izradu vje{ta~kih mu{ica za ribolov u raznim bojama. Tel. 061 206 345. Podvodne i nadvodne mu{ice za lov kap. lipljena, uspjeh garantovan. Tel. 061 206 345. Pilad dom. koka nosilja izvrsnog kvaliteta u raznim bojama, grahe i pirke. Tel. 061 206 345. Trosjed i dvosjed na razvla~enje u jako dobrom stanju, 200 KM. Tel. 061 598 743. Antik unikat svije}u sa 4 sprata, ra|ena 1873. god. za njema~ke prin~eve. Tel. 061 598 743. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Prozori drveni 2,40x1,40 i 75x75 cm sa {tokom. Tel. 061 917 200. Reklamni fri`ider koka kola, ve{ ma{ine 120-150 KM, {porete strujaplin, dostava bespl. Tel. 533-631. Harmonika vrata nova, PVC, jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice sa ugradnjom. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Polovno su|e, dobro o~uvano (cepter i ostalo). Tel. 061 483 057. Donji dio komode, dobro o~uvana sa 3 ladice i 2 vrata. Tel. 061 483 057. Papire od Pasat 1.6 D, karavan, god. 84., crveni, odjavljen, 3.000 KM. Tel. 062 270 366. Prodajem polovan namje{taj, povoljno. Zvati iza 17 sati. Mob. 063 645 011

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 5948-1TT

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 5001-1ND@
Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna, Bira), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 5107-1tt KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fima „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 4091-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = 1 m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 4945-1Nd` TV VIDEO SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT Alu `aluzine 20 KM/M2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata, tende. Tel. 033 211-484, 033 767995, 061 131 447. 4749-1Nd` SZR RTV Servis vr{i opravke svih vrsta TV aparata uz besplatan dolazak na adresu, ra~un i garanciju. Mob. 061 139 093; Tel. 766-560. 4477-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 5144-1Nd` Kanalizacija SUBA[I]. Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari). Ispitivanje (kanal-kamera). Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, 061 100 078. 5658-1tt Servis rashladne tehnike - popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Monta`a i servis klima. Za sve usluge ra~un i garancija. Telefon: 061 143 019. 5053-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 6154-1tt VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, uti~nica, prekida~a, aut. osigura~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 5212-1Nd` PC serviser nudi usluge instaliranja windowsa, antivirus za{tita, povoljno. Tel. 062 328 044. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Prevoz kombijem razne vrste robe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. TV servis - opravka svih vrsta TV i audio ure|aja, prodaja svih vrsta daljinskih upravlja~a. Tel. 061 350 813, 063 930 116. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. T 061 358 339. el. KV vodoinstalater - de`urni. Tel. 061 207 840.

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva cijepana, }utci, metrice, 55 KM kao i ugalj (Banovi}i) kocka, orah 140 KM, (Kreka) drveni 100 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 785 535, 062 552 323. 4899-1Nd` „OGRIJEV PENZIONERIMA NA 10 RATA“. Prodajem bukova drva (cijepana, }utke). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Prijevoz obezbije|en. Pozovi: 061 670 068. 4996-1Nd` Veoma povoljno prodajem malo kori{ten ultrazvu~ni aparat LOGIQ-e 3 D kolordopler, prenosni (laptop) sa 3 sonde: linearna 512 MHz, konveksna 2-5 MHz, sektorska (kardio) 1,5-3,5 MHz. B. mod; M mod. PW mod + dodatni programi i za{titni kofer. Mob. 061 137 281. 6065-1tt Prodajem iscijepana bukova drva kao i sve vrste drvenog i kamenog uglja. Kontakt tel.: 061 565 221. 5226-1Nd` Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i mjera. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Mediven, ~arape za vene, duge i kratke, mu{ke i `enske, povoljno. Tel. 061 052 033. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem sve vrste polovnih TVa, sa garancijom. Tel. 061 350 813. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, vrlo povoljno. Tel. 062 876 691. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 504 425. Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 cijepanih drva. Tel. 033 526-521. Prodajem nove dijelove i unutra{nje gume za bicikla. Tel. 033 690059, 033 649-316. Prodajem kafe aparata na dvije grupe i ledomat pod garancijom od godinu dana. Kontakt tel. 061 976 338, 061 259 874. Koke nosilje. Tel. 061 206 345. Po~iteljski sirup za bolesnu jetru, hepatitis, esh coli, imunitet, apetit. Tel. 033 646-912. Dje~ija kolica za blizance Grakova, 200 KM. Tel. 065 065 817. Monta`nu vikend. vel. 7,00x5,00 zidovi plastificirani, sendvi} lim sa izolacijom porofen d-10 cm. Tel. 062 943 493.

Rasprodaja rola sa gumenim to~kovima, kvalitetne i moderne, kacige i {titnike, povoljna cijena, iz Njema~ke, mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930. Aparat za autogeno varenje komplet 2 boce, {laufi, manometri, ru~ka i breneri. Tel. 061 065 666. Komplet inventar za slasti~arnu, buregd`inicu, vitrinu za sladoled, 12 kasete, kof. Tel. 061 311 784. [tigli}e i simple (zimovke) po 20 KM. Tel. 061 547 280. Raznu opremu za ptice, kaveze, leta~e, hranu i ptice. Tel. 061 547 280. Prodajem lanjsko sir~e od zukava, kvalitetno, 2 KM/1 l, vi{e od 1,5 KM. Tel. 061 547 280. Jogi prodajem za bra~ni krevet 1,80x1,90 cm, dobro o~uvan, 100 KM. Tel. 062 760 012. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i mrava. Tel. 061 243 891. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftiniji, bespl. priklju~ak. Tel. 061 243 891. Auto stolica Romer 0-13 kg, o~uvana, 60 KM. Tel. 061 582 149. Obu~arske ma{ine: frez, univerzalni i {iv. cilindericu. Tel. 061 610 834. Garderobu i obu}u prodajem po izuzetno povoljnoj cijeni, kvalitetno, moderno, iz Njema~ke, pogodno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110. Tepihe, ~ilime Nepal i Perzijaner. razni modeli, moderni, cijena puno jeftinija od stvarne, 100 % original iz uvoza.Tel. 033 452 018. Topla linija za a{~inice, restorane sa 4 posude od 10 l za sot. jela i fri`ider jednokrilni. Tel. 061 684 929. Prodaja i ugradnja alarma, videonadzora i vatrodojave, garancija na opremu. Tel. 062 841 952. Komodu, masiva hrast, duga sa troje vrata i ~etiri ladice, komodu masiva hrast, ujedno pisa}i sto, komodu masiva hrast sa policama ukoso, za obu}u, povoljena cijena. Tel. 033 451737. Brod Balajner 2052, reg. 2011. god., du`ina 6,25 m2, 2001. god., posjeduje trajler za prevoz. Tel. 061 130 688, 00385 98 173 1447.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 5235-1Nd`

50

Srijeda, 21. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Instruiram matematiku i fiziku za osnovne {kole, dolazim na adresu. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Profesonalni voza}, klimatiziranim kombi vozilom, vr{i usluge prevoza za sve vrste putovanja, izleti, seminari, aerodromi. Tel. 061 531 616 i 062 214 690. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Hemijsko dubinsko ma{insko ~i{}enje unutra{njosti vozila, pranje, poliranje i voskarenje vozila i motora.Tel. 033 472 436 i 061 336 113. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 519 449. Virusi i ostali upadi na|eni i odstranjeni, postavka programa za{tite, komponenata, ~asovi i PC osnova i konverzacija engleski. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Parket, {ipod postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Grupa profesionalaca vr{i komp. adaptaciju stanova, posl. prostora, brzo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061 965 054. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Grupa stolara pravi sve po va{oj `elji. Tel. 061 134 597. Engleski jezik - instrukcije i prijevoz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 501 210. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha i namje{taja. Povoljna cijena. Tel. 061 210 017. Radim kerami~arske, zidarske, kameno-klesarske radove. Tel. 063 557 115, 033/457-000. Pravim sve vrste stepenica, kuhinje, plakare i namje{taj, od drveta. Kvalitetno. Tel. 063 121 265. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. 062 388 242, 638-454. Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesor daje instrukcije iz francuskog i latinskog. Tel. 061 506 590. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, ameri~kih plakara, ormara, stolova, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Privatna igraona-vrti} sa ba{tom nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033 666-755. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Rainbow pranje i dubinsko usisavanje }ilima i tapac. namje{taja, kvalitet zagantovan. Tel. 061 204 144. Povoljno i uz garanciju moleraj, prezide, rigips, laminat, plo~ice, itd. Tel. 062 226 904. Prevozim kombijem razne vrste roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925, 033 691-384. Uni{tavamo `ohare 100% efikasno, u va{em stambenom ili pos. prostoru. Tel. 061 243 891. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648. Dimnjake zidamo. Tel. 061 154 540. Kamen lijepimo bunja sedra. Tel. 061 154 540. Kamine zidamo {amotom, grijanje eta`no i topla voda iz kamina. Tel. 061 154 540. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. VKV moler radi sve vrste mol. radova, kvalitetno i jeftino. Tel. 062 214 519. Prof. daje instrukcije iz fizike za popravni i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 739. Instrukcije iz matematike, priprema za prijemne ispite, uspjeh zagarantovan. Tel. 062 504 840. Engleski jezik instrukcije i prevo|enje. Tel. 677-300. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Uspje{no i kvalitetno prevodim bosansko-engleski i englesko-bosanski. Strana 10 KM. Tel: 033 222 364 Dipl. ing. hemije daje instrukcije osnovcima i priprema za prijemni. Tel. 061 836 625. Kerami~ari 2 majstora, brzo i kvalitetno postavljamo sve vrste keramike. Tel. 061 525 310, 062 214 879. Kerami~arski radovi. Tel. 062 165 539. Povoljno postavljam parkete, laminat i {ipod, brusim i lakiram, povoljno. Tel. 062 967 811. Elektri~ar opravlja {porete, bojlere, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja osigura~e. Tel. 063 155 868. Adaptiramo stanove, voda, struja, keramika, rigips, moleraj... Tel. 063 155 868. Moler kre~i, gletuje zidove, rigips, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 325 307. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Izrada i ugradnja kuhinja, ormara i predsoblja, zamjena baglama, dolazim na adresu. Tel. 062 944 952. Elektri~ar, izvodim sve vrste el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. Instrukcije - matematika - uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - radi sve vrste prevoda sa ovjerom. Tel. 061 480 069. VKV stolar vr{i popravku vrata, prozora, zamjena baglama, svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677-549. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800514, 061 922 476. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611542. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iskusna prof. engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. Snimanje i fotografisanje vjen~anja, pozovite i uvjerite se u kvalitet usluge. Mob. 061/555-869. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, brave, baglame, slike, {altere, uti~nice i ostalo. Tel. 061 838 018. Molersko-farbarski poslovi, gletovanje, boje, stolarija, tapete, radijatori i ostalo. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno. Tel. 062 553 100. Vodoinstalaterski, kerami~arski radovi, centralno grijanje, kvalitetno i povoljno. 061 182 737. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373, V. [amarli}a. Rigips majstor radi potkrovlja, pregrade, spu{tanje plafone. Tel. 062 424 320. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Vodoinstalater, obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravka, adaptacije. Tel. 061 696 133. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Vr{im selidbe i sve vrste prijevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 268 155. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Servis ra~unara „Majo“, antivirusna za{tita ra~unara, instalacija windowsa, internet konekcija, ~i{}enje kompjut. virusa. Tel. 061 243 611. Vla`i vam krov, gara`a, experet za hidro-termo izolacije. Tel. 033 653396, 061 098 579. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova, kao i laminata. Tel. 062 921 100. Elektri~ar - vr{i opravku i uvo|enje novih el. instalacija u stanovima i posl. prostorima. Tel. 061 133 829. Stolar, opravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Vr{im popravke, prepravke, montiranje, lakiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763. Stolar - pravim kuhinje po mjeri, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Ponovo smo sa vama, ugradnja svih vrsta kamena i keramike, povoljno. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. Obavljam adaptacije i dr. gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Prevoz putnika i selidbe T4 kombijem, povoljno. Tel. 062 223 343, Pofali}ka 76. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Fizioterapeut sa iskustvom pru`a sve vrste usluga fizikalne terapije, rehabilitacije i masa`e. Tel. 061 538 793. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, {alovanje, krovove.. Tel. 061 501 835. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Zidar, gradimo ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. no~ni ~uvar ili portir. Tel. 033 510565. Lije~im mo`dane udare i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Izrada nakita, ukrasa i igra~aka i dr. poslovi u svojoj ku}i za inostr. firme uz dobru zaradu. Zvati od 17-21 h. Tel. 061 702 893. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama: obilazak, odlazak u kupovinu, dom zdravlja i sl. uz nov~anu naknadu. Tel. 062 760 012. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Potreban samo ozbiljan radnik sa iskustvom za rad u autopraonici i vulkan. radnji, plata po dogovoru. Tel. 062 213 732, 061 209 057. Peremo sve vrste ~ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Potrebna `ena za brigu i ~uvanje 24 sata starije pokretne osobe, stan i hrana besplatno, a plata po dogovoru. Tel. 061 223 133, 061 480 089.

Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. z KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara, instalacija sistema, ugradnja dijelova, ~i{}enje virusa, antivirusna za{tita. Tel. 061 515 560. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Sudski tuma~ za njema~ki i engleski jezik, Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762.

Ponuda-potra`nja
Potrebna djevojka za rad u caffe slasti~arni na atraktivnoj lokaciji. Tel. 033 715-760, 062 888 045, 063 870 798. 5015-1Nd` Potreban ra~unovo|a sa certifikatom. Stalni radni odnos. Tel. 061 160 020 ili 033/665-132. 6205-1tt Frizerski salon „Vera“, hitno potrebna frizerka sa radnim iskustvom. Tel. 033/522-322. Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade sa radnim iskustvom, tra`i posao (redovna primanja). Tel. 061 684 706. Potrebna majstorica za pravljenje pite, 6 pomo}nih radnica za rad u kuhinji i 2 konobara. Tel. 061 247 166. 14 upra`njenih mjesta, ameri~ka kompanija u segmentu prehrane, mjese~na isplata u dolarima. Tel. 061 297 354. Trebate dodatni posao? Nutricionisti~ka kompanija tra`i saradnike! Prijave od pon-pet. od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Frizerskom salonu „Hem“ potreban frizer. Tel. 061 177 944. Potrebna djevojka za rad u {anku u kafi}u na Ilid`i. Tel. 061 170 845. Potreban pekar sa radnim iskustvom. Tel. 061 201 425. Najve}a ponuda posla, monta`a raznih artikala, lak poaso, dobra zarada. Tel. 063 347 564. Agencija „Meka“ ku}na njega i pomo} starim i bolesnim licima. Tel. 061 237 641. ^istim stanove i pos. prostore. Tel. 033 645-939. Potreban frizer za `ene sa iskustvom, plata fix. ili 40 posto. Tel. 061 701 659. Finansijsko-knjigovodstv. usluge za proizvodna i trgov. preduze}a, agenc. „Renome“. Tel. 033 219-480, 063 917 256. ^istim stanove i pos. prostore. Tel. 063 191 977. Brzo i kvalitetno ~istim stamb i pos. prostore. Tel. 061 516 910. Friz. salon izdajem mo`e i dr. namjene. Tel. 062 738 661. Pi{em seminarske, maturske i diplomske radove. Tel. 061 566-787. Predajem instrukcije iz matematike i engleskog (osnovna {.), dolazak na adresu. Tel. 062 165 533. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. Dubinsko pranje auta, tapac. namje{taja, }ilima sa prof. ma{inama. Tel. 033 557-720. Potrebna radnica u bifeu na Dobrinji. Tel. 061 778 280 Potrebna djevojka za poslu`ivanje u bifeu na Alipa{inom Polju. Tel. 066/158-562. Frizerskom salonu na Dolac Malti, potrebna dva radnika frizera sa iskustvom. Tel. 061 211 438 Knjigovodstvo za str, sur, szr i usluge, uklju~ivo i obveznike PDV-a. Tel. 615-732. Poma`em u u~enju u~enicima od 2-5 razreda osnovne {kole. Tel. 061 916 316. Penzioner mla|i, radio bi kao

Kupujem staru deviznu {tednju, ratne {tete i dionice. Prodajem neulo`ene certifikate za otkup stanova. Dolazim na adresu. Isplata odmah. Tel. 061 140 521. 5076-1Nd` Kupujem dionice, obveznice, stara devizna {tednja i ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah u ~itavoj FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 517 897. 5087-1Nd` Kupujem staru deviznu {tednju Privredna banka - Jugobanka, ratnu od{tetu, dolazim na adresu, isplata odmah. (Prodajem certifikate za otkup stana). Informacije na tel.: 061 836 657. 5217-1Nd` Kupujem valoviti salonit sa 8 rebara. Tel. 061 249 249. Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate i ostale predmete od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem umjetni~ke slike, od Sarajevske olimpijade baklje, medalje, plakete, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje i ostalo. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 863 224. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Tel. 061 517 897. Kupujem razne vrste knjiga, dolazim na adresu, isplata odmah. Tel. 062 424 679. Sve vrste obveznica i dionica sa sarajevske i banjal. berze i prodajem neulo`ene certifikate za otkup stana, vrlo povoljno. Tel. 061 210 994. Primam na poklon ma~ka, pticu, zamorca ili zeca. Tel. 061 578 775. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Stara devizna {tednja, ratna od{teta, kupovina. Tel. 061 271 935. Devizna {tednja, obveznice, ratna potra`ivanja, kupovina. Tel. 061 526 918. Molim sve one osobe koje ne znaju {ta }e sa iskopanom zemljom, da je mogu istovariti na privatni plac u Krupcu - Sarajevo. Tel. 066 115 498.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

Telefon/adresa........................................................... .

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 21.april/travanj 2010.

51

Broj:06-16-83-5/10 Datum: 20.04.2010. godine Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne prodaje slu­benih motornih vozila FIPA-e broj: 02-1683/10 od 11.02.2010.godine, v.d. direktora Agencije za unapreðenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini – FIPA-e objavljuje

2.2. Motorna vozila se prodaju u „viðenom stanju“, te se naknadne reklamacije neæe uva­avati. 2.3. Pravo uèešæa na licitaciji po ovom Oglasu imaju sva pravna i fizièka lica, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici, koji najkasnije do 29.04.2010. godine do 14,00 sati polo­e kauciju u iznosu od 10% od poèetne prodajne cijene na blagajni Agencije za unapreðenje stranih investicija u BiH-FIPA-e u Sarajevu u ulici Tešanjska 24 a, Avaz Twist Tower, 13. sprat. Svi uèesnici su obavezni prije poèetka licitacije Komisiji dostaviti dokaz o izvršenoj uplati. Uplata kaucije nakon isteka roka za uplatu kaucije, ne mo­e se izvršiti. 2.4. Ponude za javnu licitaciju dostavljati u zatvorenim kovertama na adresu Agencije za unapreðenje stranih investicija u BiH-FIPA-e u ulici Tešanjska 24 a, Avaz Twist Tower, sa naznakom „Ponuda po javnom nadmetanju za prodaju korištenih motornih vozila Agencije za unapreðenje stranih investicija u BiH-FIPA“ Ponuda treba da obavezno sadr­i: taèan naziv i adresu ponuðaèa, redni broj i marka vozila, registarsku oznaku vozila i iznos ponuðene cijene pojedinaèno za jedno ili sva vozila navedena u Oglasu. 2.5. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 29.04.2010. godine do 14,00 sati na adresi FIPA-e. 2.6. Javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuðaèa izvršit æe se komisijski dana 29.04.2010. godine u 15,00 sati u prostorijama FIPA-e, ulici Tešanjska 24 a, Avaz Twist Tower, 13. sprat. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponuðaèa koji su ispunili uslove iz taèke 2.3 ovog Oglasa. 2.7. Sa odabranim ponuðaèem FIPA æe zakljuèiti kupoprodajni ugovor o kupovini motornog vozila u roku od najkasnije 7 (sedam) dana po donošenju Odluke o prodaji korištenih motornih vozila Agencije za unapreðenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini-FIPA-e najpovoljnijem ponuðaèu. Iznos polo­en na ime kaucije, bit æe vraæen onim ponuðaèima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda, s tim da polo­ena kaucija neæe biti vraæena odabranim ponuðaèima koji u ovom roku ne zakljuèe kupoprodajni ugovor sa FIPAom tj. koji odustanu od kupovine. 2.8. Licitiranu cijenu za kupljena motorna vozila, kupci istih su du­ni uplatiti na raèun Bud­eta institucija BiH kod Centralne banke BiH broj: 0000030000000145, pozivom na broj: 37111, sa naznakom svrha uplate „za licitaciju automobila FIPA-e“. Po uplati cjelokupnog iznosa iz ugovora o prodaji, kupci mogu podiæi uplaæenu kauciju uz podnošenje dokaza o izvršenoj uplati. 2.8.1. Po uplati izlicitirane cijene na ime kupovine motornih vozila, kupci su du­ni preuzeti kupljena motorna vozilau roku od 15 (petnaest) dana nakon zakljuèenja ugovora i snositi sve troškove u vezi prometa vozila. 2.8.2. Agencija za unapreðenje stranih investicija u BiH-FIPA zadr­ava pravo da obustavi ili poništi prodaju motornih vozila po ovom oglasu u bilo kojoj fazi licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene. Za sve ostale informacije, kontaktirati Sektor opštih i finansijskih poslova FIPA-e putem telefona: 033/ 278 099 ili putem mail-a na adresu: fipa@fipa.gov.ba.

OGLAS
ZA PRODAJU KORIŠTENIH MOTORNIH VOZILA AGENCIJE ZA UNAPREÐENJE STRANIH INVESTICIJA U BIH – FIPA-e PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISMENIH PONUDA 1.1. Predmet javnog oglasa je prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuðaèa za prodaju korištenih motornih vozila Agencije za unapreðenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini-FIPA-e, kako slijedi:

Opšte stanje vozila RENAULT SCENIC je izrazito loše- nepokretno. Ošteæenja na vozilu i prednjem vješanju. Opšte stanje vozila PASSAT je izrazito loše- nepokretno. Znatna ošteæenja na vozilu. 1.2. Poèetna vrijednost motornih vozila iznosi, kako slijedi: a) za Renault Scenic je KM 5.100,00 b) za Passat Volkswagen je KM 1.800,00. 1.3. Vozila koja su predmet javnog oglasa, prodaju se pojedinaèo ponuðaèu koji dostavi najvišu cijenu. 1.4. U sluèaju da za isto vozilo iz oglasa dva i ili više ponuðaèa dostave identiènu najpovoljniju ponudu, odnosno dostave ponude koje po navedenom iznosu su najpovoljnije, tada æe, i samo tada, komisija na javnom otvaranju provesti dodatnu usmenu licitaciju meðu prisutnim predstavnicima na javnom otvaranju i odabrati najpovoljnijeg ponuðaèa. 2.1. Zainteresovani ponuðaèi mogu izvršiti uvid u stanje vozila i to 26.04.2010. godine u vremenu izmeðu 12,00 i 14,00 sati ispred Zgrade Institucija BiH.

52

Srijeda, 21. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

Dana 21. 4. 2010. navr{ava se godina dana otkako je preselila na{a voljena mama

MIRSADA HAJRULAHOVI], ro|. ORU^EVI]
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote... Draga mama, neizmjerno nam nedostaje{! Tvoje k}erke: Anisa, Amira i Tea Tevhid }e se prou~iti 21. 4. u ul. Prvomajska 31 u 16.30 sati.
5184-1nd`

Dana 14. 4. 2010. navr{ilo se 19 tu`nih godina od prerane smrti na{eg dragog

ASIMA (]AMIL) MA[I]A
Vrijeme ne mo`e izbrisati sje}anje na tvoj dragi lik i na{u bol za tobom. Tvoji: otac ]amil, majka Zemka, sestre Asima i Naima sa porodicama
5206-1nd`

U utorak, 20. 4. 2010. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, dede i punca

ZAHVALNICA

H. MUSTAFA (AHMED ef.) BASARA
Na{a sigurnost je bila ljubav koju si nam cijeli `ivot nesebi~no darivao. Ponosimo se tvojim najljep{im vrlinama, dobrotom, po{tenjem i istinskom vjerom koja je bila smisao `ivota i onda kada si gubio... Molimo Gospodara svih svjetova da tvoja du{a prona|e mir u Vrtu odabranih, a nama da podari snagu da nastavimo `ivot bez tebe. Ve} nam nedostaje{... Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }e se tevhid pred du{u rahmetlije prou~iti u srijedu 21. 4. 2010. godine u 15 h, u Gazi Mehmed-begovoj d`amiji na Bistriku. O`alo{}ena porodica

Povodom smrti na{eg oca, dede i punca, `elimo da izrazimo svoju veliku zahvalnost osoblju Klinike za neurologiju KCU Sarajevo - Odjeljenju neurofiziologije i Intenzivne njege, Klinici za plu}ne bolesti KCU Podhrastovi, Klini~koj bolnici Mostar, Zavodu za alkoholizam i druge toksikomanije, koji su dali veliki stru~ni i ljudski doprinos kako bi pobolj{ali i olak{ali zdravstveno stanje na{eg Mustafe i njegove posljednje dane `ivota u~inili ljep{im. Posebno se zahvaljujemo rodbini, kom{ijama i prijateljima koji su li~no bili uz nas u ovim najte`im trenucima kao i onima koji su uputili telegrame sau~e{}a ili na drugi na~in izrazili svoju podr{ku. Vjerujemo da }e njihova dobrota biti nagra|ena onda kada za to do|e vrijeme. Porodica
6215-1tt

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 21. aprila 2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od kako je prestalo da kuca plemenito srce mog voljenog supruga

na drage roditelje i sestru

ANTON TONI MIL^EVI]
I danas je moje srce ispunjeno tugom i bolom kao i prije ~etiri godine kada si me zauvijek napustio. Te{ko je na}i utjehu za svaki dan `ivota bez tebe, bez tvoje ljubavi i dobrote {to si mi nesebi~no pru`ao. Neka te u ti{ini vje~nog mira prati moja ljubav koja je ja~a od vremena i zaborava. Tvoja supruga Dobrila Dana 21. aprila 2010. godine u 14.00 sati posjeti}emo tvoj vje~ni dom.
5919-1tt

MEHO ZUBOVI]
14. 3. 1977.

ZLATA ZUBOVI], ro|. KRILI]
21. 4. 2005.

SENKA ZUBOVI]
6. 4. 2009.

Hatma dova }e se prou~iti u Begovoj d`amiji 21. 4. 2010. u 13.20 h. S ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se na{ih najdra`ih. Porodica
6240-1tt

SJE]ANJE

Dana 21. 4. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od kada nije sa nama na{a draga

na na{u dragu

SABINU KARI], ro|. @IVOJEVI]
21. 10. 2009 - 21. 4. 2010.
Ostat }e{ zauvijek u na{im srcima i sje}anju. Safet, Gorgina, Zlata i Tea
6241-1tt

SABINA KARI], ro|. @IVOJEVI]
Ti si ve}a od `ivota, a tvoj osmijeh od radosti. Davala si sve, bila si radost i smijeh, oslonac i podr{ka. Volimo te. Mama i Faruk
6241-1tt

Dnevni avaz
Dana 19. aprila 2010. navr{ila su se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg voljenog
POSLJEDNJI SELAM

srijeda, 21. april/travanj 2010.

53

KADRE (ZAHIDA) ^EMERNICA
Hvala Ti {to si ba{ Ti bio na{! Neka Ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Epsara, k}erka Alma, zet Sr|an, unuci Zlatan i Alen Jasin se prou~io u krugu porodice.
5214-1nd`

HAMED GAD@O
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet tvojoj du{i plemenitoj. Supruga Zineta, sin Asim, snaha D`eneta, unu~ad Ajla i Bakir
5223-1nd`

Dana 21. 4. 2010. navr{avaju se dvije godine od kako nas je tiho napustila na{a snaha

Dana 21. 4. 2010. navr{avaju se dvije godine od prerane smrti drage majke i supruge

POSLJEDNJI SELAM

EMIRA (]ATI]) OPRA[I]
Ne postoje rije~i kojima bi se izrekla bol i tuga za tobom. U svakoj suzi te vidimo nasmijanu i nikad tu`nu, draga na{a voljena snaho. Ponosni smo {to smo te imali, a beskrajno tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: svekar Ramiz, svekrva Adila i zaova Ham{a 5224-1nd` sa porodicom

EMIRA (]ATI]) OPRA[I]
Mama moja, jo{ jedna godina je pro{la, a praznina je sve ve}a. Tvoja pa`nja, ljubav i dobra djela uvijek }e nas pratiti. U na{im srcima ostaje{ zauvijek voljena i nikad zaboravljena. Tvoji: k}erka Ema i suprug Sead
5224-1nd`

HAMEDU GAD@O
Porodice Hase~i} i Stani}
5223-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Danas, 21. 4. 2010. navr{ava se pet godina od kada preseli na ahiret

na{oj dragoj

SAFETI PR[E[, ro|. BOGDANI]

HAJRUDIN (HAD@AN) DURAKOVI]
Pro|e evo pet godina od kada nisi sa nama. Nema dana a da te ne spomenemo, jer tvoja dobra djela ne daju da padne{ u zaborav. Tvoja dobra djela su te sigurno odvela u d`enet koji si zaslu`io. Jednog }emo se dana svi tamo sresti, a do tada }emo da te se sje}amo i spominjemo svaki dan. Neka te dragi Allah nagradi za svo tvoje dobro. TVOJA PORODICA Supruga Pa{ana, sinovi Muamer i Mirza, snaha Belma i tvoja 6278-1tt unu~ad Lamija i Vedad

Dana 21. 4. 2010. navr{ava se godina dana od kako je na ahiret preselio na{ dragi

RASIM (KASIMA) HUSEINBEGOVI]
(1933 - 2009.)
iz Konjica Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti nakon d`ume namaza u Repova~koj d`amiji 23. 4. 2010. godine. Tvoji: supruga Hajrija, sin Fadil, snaha Melisa, unu~ad Alma i Nejra, k}erka Meliha, zet D`evad, unu~ad Emir i PTT Mirza. Dana 21. aprila 2010. godine navr{ava se godina dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Sestra Ifeta, setri~ne Samira i Muamera sa porodicama
306-1go

Danas je 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog babe, brata, djeda, svekra, amid`e, daj|e, ro|aka i kom{ije

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog sina

ELMEDINA - EKU (MUSTAFE) SAL^IN
21. 4. 1992 - 21. 4. 2010.

IGOR KIHLI
21. 4. 2007 - 21. 4. 2010.

Vrijeme koje prolazi ne donosi zaborav onima koji te vole. Tvoja majka Danica i sestra Zdenka s obitelji
6272-1tt

had`i [EMSO (DURAK) ALIHOD@I]
Tu`ni su dani, tu`ne su no}i... bol, ta bol nikada ne}e pro}i. Smrt je tren, a sje}anje vje~nost. Tvojim odlaskom osta trag u na{im `ivotima. Uvijek }e{ biti u na{im srcima vje~no voljen i nikad zaboravljen. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. 6273-1tt Tvoji najmiliji

Dragi sine, I ovaj dan je neizmjerno tu`an kao i svi dosada{nji dani bez tebe koji su pro{li kako nisi sa nama. Dragi na{ Eko, te{ko je tra`iti utjehu za svaki dan bez tebe. Na{a srca to znaju ali {ute i podnose bol za tobom koja }e trajati koliko i na{ `ivot. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja majka [emsa, otac Mustafa, brat Ahmedin, nana ]amila, amid`a Mu{an sa porodicom, daid`a Ahmed Dugalija sa porodi6279-1tt com, tetke Zila i Naza

HIMZO (ZULFE) MULA]

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Munta sa sinovima D`emalom i Naserom i njihovim porodicama.

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj strini i jetrvi

Dana 21. 4. 2010. navr{ava se 9 tu`nih godina kako nije sa nama na{

Tevhid }e se prou~iti u subotu, 24. aprila u 14.00 h., ulica 5227-1nd` Emerika Bluma 3 A

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

IGOR (GOGO) KIHLI
21. 4. 2007 - 21. 4. 2010.
Jo{ uvijek osjetimo toplinu tvog osmijeha, tvoju veliku ljubav i `elju za `ivotom. Hvala Ti, ljubavi na{a Tvoji: Mario, Dario, Dijana i Vesna
6272-1tt

FATIMI CRNETA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Enver, Munib i Mirsada i jetrva Bahtija
302-1go

ESAD (RA[IDA) UKOVI]
Ljubav koju ~uvamo u svojim srcima ~ini da i dalje `ivi{ s nama... Tvoji: supruga Had`ira, sin Muharem, snaha Abida i unuk Amir
5221-1nd`

had`i SEAD ABDAGI]

Nek je vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. Mirso i Zrina sa djecom
5231-1nd`

54

Srijeda, 21. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

SENAD KARALIJA - KARO
21. 4. 2004 - 21. 4. 2010. Sje}anje na tvoj plemeniti lik i dobrotu `ivje}e vje~no u na{im srcima. S ponosom te se sje}amo i s ponosom te spominjemo. Neka ti je vje~ni rahmet. ^LANOVI MC KARO Obavje{tavamo sve ~lanove, prijatelje i simpatizere na{eg kluba kao i sve po{tovaoce SENADA KARALIJE KARE da }e se obilje`avanje godi{njice kao i obilazak mezara odr`ati u nedjelju, 25. 4. 2010. Okupljanje je ispred caffea Karo u 12.00 sati. O~ekujemo vas u velikom broju kako bi ovom ~ovjeku odali po~ast kakvu i zaslu`uje. UPRAVA KLUBA MC KARO
5218-1nd`

Dana 19. 4. 2010. godine navr{ilo se tu`nih 6 mjeseci kako nije sa nama na{ voljeni sin i brat

ESMAR - DADO (ESAD) VELI]
Dado sine, te{ko je skupiti snagu za svaki dan `ivota bez tebe, ali znaju}i da }emo ponovo biti zajedno i ponos da si ti dio nas nam poma`e da uspijevamo u tome. Svi protekli i budu}i dani bez tebe su bili i bi}e samo nijemi svjedoci na{e tuge i boli koju nosimo u srcima, a ona je, sine, velika. Iako tu`ni {to nismo vi{e zajedno, ponosni smo na tebe, tvoju plemenitost i dobrotu tvoje du{e. Otac Esad, mama Marija i sestra Maresa Tevhid }e se prou~iti i hatma dova predati danas - srijeda 21. 4. 2010. u 14 h. u d`amiji Hrasno.
5222-1nd`

Dana 19. 4. 2010. godine navr{ilo se tu`nih 6 mjeseci od odlaska na{eg

DADE
Svi koji smo imali sre}u da te upoznamo i provedemo sa tobom najljep{e trenutke na{eg dru`enja nemamo rije~i da opi{emo koliko nam nedostaje{. Ostala je velika praznina u na{im srcima. Uvijek }emo te pamtiti po svemu dobrom jer si bio dobar ~ovjek i najbolji drug. Tvoji: Zgembo, Gogo, Kerim, Nino, Amel, Vedo, Muharem, Faris, Elmir
5222-1nd`

Dnevni avaz
Dana 21. 4. 2010. navr{avaju se tri godine otkad je na ahiret preselio na{ dragi sin i brat

srijeda, 21. april/travanj 2010.

55

EMIL BAD@AK
Kako razum da shvati ono {to srce ne mo`e. Bilo koja rije~ slaba je utjeha onima koji ne mogu preboljeti tvoj odlazak. Iako su pro{le tri godine ni{ta ne mijenja ve} od prvog dana. Lijepe i sretne su bile godine provedene s tobom. Bezbroj dobrih djela je ono po ~emu }emo te pamtiti i uvijek spominjati. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Hatma dova }e se pokloniti u petak, 23. 4. 2010. godine u d`amiji Blagaj. Tvoji: otac Salko, majka Ramiza, sestra Ajla s Adom
539-1mo

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na voljenog

ESMARA VELI]A - DADU
19. 10. 2009 - 19. 4. 2010.
Pro{lo je {est tu`nih mjeseci od dana kada si oti{ao na drugi, bolji svijet. Bez tebe ni{ta vi{e nije isto i mnogo mi nedostaje{. Rije~i ne mogu opisati tugu i bol koji osje}am. Tvoja dobra du{a zaslu`uje samo najbolje i molim dragog Allaha da ti podari lijepi D`enet. Tvoja Elma
6671-1tt

VAHID TOKMO
21. 4. 2007 - 21. 4. 2010.

El-Fatiha! Porodica
5211-1nd`

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na

Dana 21. aprila 2010. godine navr{avaju se tri godine od preseljenja na ahiret

EMILA (SALKE) BAD@AKA ESMARA VELI]A - DADU
Po dobroti te pamtimo, s ljubavlju te spominjemo, a u srcima uvijek ~uvamo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Mi{i}
6271-1tt

D`emal Demirovi} sa porodicom
537-1mo

TU@NO SJE]ANJE

Dana 21. aprila 2010. navr{ava se 6 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 21. 4. 2010. navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage supruge, majke i nene

SENAD KARALIJA - KARO
21. 4. 2004 - 21. 4. 2010.
Neka ti je veliki rahmet. S po{tovanjem, Edin Bukva
5220-1nd`

had`i SULEJMAN (OMERA) BAJGORI]
Hatma dova }e se pokloniti u petak prije d`ume namaza 29. 4. 2010. u d`amiji Vu~ijakovi}a. Tvoji: Mirsad, Habiba, Amel i Amna
544-1mo

NASIHE (TAHIRA) BUNDO
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug, sin, unu~ad, snaha i ostala rodbina i prijatelji
6277-1tt

Dana 21. 4. 2010 navr{ava se ~etrdeset najtu`nijih dana od smrti na{eg voljenog

SJE]ANJE na na{e najmilije

JOSIPA - LOLE BODVENA
Najdra`i na{, {ta re}i nakon proteklih ~etrdeset dana, tuga, samo tuga koja je svakim danom te`a i bolnija. Nedostaje{ nam. Ljubav prema tebi bi}e vje~na, jer voljeni ne umiru sve dok `ive oni koji te vole. Po~ivaj u miru Bo`ijem. O`alo{}ena obitelj
5228-1nd`

AZEMA ARSLANAGI], ro|. PA[I]
1898 - 1976.

NAZIF (MAHO) ARSLANAGI]
1922 - 1997.

AHMET (NAZIF) ARSLANAGI]
1950 - 1966.

Neka im dragi Allah podari lijepi d`enet. Porodica

5229-1nd`

Dana 21. 4. 2010. navr{avaju se tri godine otkad nas je napustio
POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj i voljenoj sestri

EMIL (SALKE) BAD@AK
@ivot bez tebe te`ak je, vrijeme koje prolazi bolno je, a sje}anje i ljubav prema tebi vje~na je i ostaje sve dok mi `ivimo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet

SAFETI PR[E[, ro|. BOGDANI]
iz Gora`da
Voljeli smo te i tako }e ostati zauvijek. Neka ti Allah d`{. podari lijepi d`enet i nagradi te za tvoja dobra djela.

Tvoji: ad`e [efik, strina [efika sa djecom Azerom, Aidom i Adnom
538-1mo

Tvoja bra}a: Kasim, Rasim, Meho i Abid i sestre Behka, Ifeta i Hedija
305-1go

56

Srijeda, 21. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI SELAM

na{em najdra`em {ehidu

TEUFIKU - FIKI (MAHMUT) HASANOVI]U
Danas se navr{ava 18 godina velike tuge od kada je tvoje plemenito srce prestalo da kuca, ali tvoj dragi lik i tvoju dobrotu ostavio si nama, tvojim najdra`im da te pamtimo i nikad ne zaboravimo tvoju hrabrost. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Volimo te. Tvoji: tata Mahmut i mama [evala, bra}a Haris i Edin, sestre Aldijana i Eldina, zetovi Samir i Giovanni, snahe Senada i [evala, brati~ne Medina, Lajla i Svjetlana, sestri} Amir, sestri~ne Naida i Noemi.

6263-1tt

Dana 21. 4. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a draga

SABINA ([EMSUDIN) KARI], ro|. @IVOJEVI]
Te{ko je opisati svu tugu i bol koju si ostavila u na{im srcima. Ostat }e{ vje~no voljena, a u mislima nikad zaboravljena. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Efidin, Arna i Mak Hatma dova }e se prou~iti u Begovoj d`amiji istog dana u 13.20 nakon podne namaza.
6212-1tt

Dana 21. 4. 2010. navr{avaju se 2 godine od kako je na ahiret preselio na{ suprug, otac i zet

Danas se navr{avaju tri godine otkako je preminula na{a draga

SJE]ANJE

LJILJANA PRIMORAC RAGIB (MEHMED) SALIHAGI]
S tugom koju vrijeme ne lije~i, s ljubavlju koja vje~no traje, zauvijek }e{ ostati u srcima onih koji te vole. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Munevera, k}i Elma i punica Tid`a.
6148-1tt

Te{ko se pomiriti sa sudbinom da nam nikada vi{e ne}e{ do}i i podariti osmijeh an|ela. Nedostaje{ nam mnogo, voljena na{a. Misa zadu{nica je danas u 18 h u Crkvi sv. Josipa na Marijinom Dvoru. Po~ivala u miru Bo`jem! Otac Ivan, k}erka Mirela, sestre Jasna i Beba, sestri~na Maja, te obitelji Primorac, Maksumi} i Ivo{.
5204-1nd`

SABINA KARI]

Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te ~uvati od zaborava. Tuga {to nisi s nama je prevelika, ali oni koji su te imali beskrajno su ponosni. Uvijek si s nama, u na{im mislima. Svekrva Ziba, svekar Ismet, Almina i Edo
6212-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 21. aprila 2010. je devet godina kako je na ahiret preselio

Dana 21. 4. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e drage

Prije punih 18 godina zauvijek nas je napustio na{ dragi

TEUFIK KRATOVAC
Vrijeme prolazi, tuga i bol ostaju. Po dobroti Te pamtim, sa ponosom spominjem i u srcu nosim.

BULBUL IDRIZU
Od kom{ije i prijatelja porodice Mehelji} Hazima, supruga Mula, djeca Nihad, Ned`ad i snaha Berina. Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`enet
6258-1tt

Neka Ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

BULBUL IDRIZU
od stanara Alipa{ina 20 SA Selimovi}a, Hamzi}a, Mehelji}a, Zajac i Ho|i} Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`enet
6259-1tt

Supruga Ismeta
5855-1tt

HAD@IRE SKORUPAN
Molimo Alaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: Ramiz, Red`o, Mujo i Hata sa porodicama
6209-1tt

NADIR (SEADA i MIME) SKIKI]
Sje}anje na njegov veseli lik nikada ne blijedi i na{em tek ro|enom sinu pri~at }emo o tom dragom dje~aku i u~initi da to sje}anje vje~no traje u na{oj porodici. Dino, Aida i Faris Imamovi}
6223-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 21. 4. 2010. navr{ava se 7 dana kako je preselila na ahiret na{a majka, nana, punica

Dvadesetprvog aprila 2010. navr{ava se trinaest godina od preseljenja na ahiret na{e drage

SAFETA PA[I]
Draga majko, Bila si veliki ~ovjek i radnik, plemenita i merhametli du{a. Hvala ti za sva dobra djela koja si nam ostavila. S tugom koju vrijeme ne lije~i, s ljubavlju koja vje~no traje, zauvijek }e{ ostati u srcu onih koji te vole. Dok `ivimo mi djeca, prijatelji i rodbina i molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet, `ivjet }e{ i ti sa nama!!!!
6254-1tt

VASVIJA ARNAUTOVI], ro|. AGI] VASVIJI ARNAUTOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erke D`enana, D`enita, zet Amel, unuk Adnan Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 u ku}i `alosti u ulici Trg solidarnosti 25.
6230-1tt

SABIHE (AHMETA i HANE) [ARAC
Sje}anja su nepresu{na, a tuga pregolema. Njena porodica
6248-1tt

Tvoja prijateljica Mira sa porodicom
6230-1tt

Dnevni avaz
Dana 21. 4. 2010. nar{ava se godina kako nas je napustila na{a draga

srijeda, 21. april/travanj 2010.

57

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kolegi i prijatelju

ALMIRA - MIJA PEHLIVANOVI]
Pro{la je godina. Nama duga, prazna, bolna, najtu`nija i pro}i }e jo{ mnoge i uvijek }e boljeti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: svekrva D`emila sa k}erkama Hankom, Hikmetom, Hasibom i njihovim porodicama
5232-1nd`

Dana 21. 4. 2010. navr{ava se godina kako nas je napustila na{a draga supruga i mama

MLADENU BADNJEVI]U
(11. 4. 1945 - 18. 4. 2010.)

ALMIRA PEHLIVANOVI] (MIJA)
11. 3. 1981 - 21. 4. 2009.
Prerano si oti{la od nas ali zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Svaki dan bez tvog osmijeha vi{e nije isti. Tvoji najmiliji: suprug Sabahudin sa sinovima Benjaminom i Alenom
5232-1nd`

Kolektiv Bosnalijeka d.d.
N

SJE]ANJE

Dana 21. 4. 2010. godine navr{avaju se 3 godine od kako nas je napustio na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

RAIF SIJER^I]
21. 4. 1994 - 21. 4. 2010.
Sje}anje na tebe nikad ne umire... Uspomena na tvoju dobrotu nam daje snage da dalje kora~amo kroz `ivot. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: supruga Izeta, sin Eldin, k}erke Nadira i 300-1go Irma sa porodicama

EMIL BAD@AK
Te{ko je pomiriti se sa istinom da vi{e nisi sa nama. Tuga i bol svaki dan je sve ve}a i sve vi{e nam nedostaje{. Tvoj plemeniti lik }emo vje~no nositi i ~uvati u na{im srcima i mislima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. TVOJI: MARA I LEJLA
545-1mo

ocu na{eg kolege Aldina

had`i SEAD ABDAGI]

Kolege iz BBS-a
6282-1tt

Dana 21. 4. 2010. godine navr{ava se 7 godina od prerane smrti na{eg dragog

U srijedu, 21. 4. 2010. godine navr{ava se 15 tu`nih godina od dana preseljenja na ahiret na{eg voljenog supruga, oca, svekra i dede

Dana 21. 4. 2010. navr{ava se 7 dana od kako je preselila na ahiret na{a voljena

FIKRET (JUSUF) DIZDAREVI]

D@EMAILA (FEHIMA) ]OHO
Svoj skromni `ivot si proveo `ive}i za nas. Bio si ponos, oslonac i na{ stub za svu porodicu. Smrt nije pitala koliko te volimo i koliko }e{ nam nedostajati. Ostala je praznina u du{i, tuga u srcu a suze u o~ima. Oprosti na na{im suzama jer te{ko je misliti na tebe a ne zaplakati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
6290-1tt

AJKUNA FAZLI], ro|. RAMI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari d`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}ena porodica Tevhid }e se prou~iti u petak, 23. 4. 2010. u d`amiji Trnovo.
5239-1nd`

Vrijeme koje prolazi ne donosi zaborav onima koji te vole. Tvoji: D`emila, Dino i Edina

Tvoja supruga Nura, sinovi Enes i Esad, k}er Enisa, snahe Edina i Rukija, unu~ad Elvira, Aida, Zlatan, Eldar, D`email i Ismail
6287-1tt

POSLJEDNJI SELAM

voljenom bratu i amid`i, velikom ~ovjeku i prijatelju

Dana 21. 4. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg dragog mu`a, oca, punca, svekra, dede i pradede

JASMINU (REFIKA) IMAMOVI]U
29. 11. 1955 - 19. 4. 2010.
Tra`it }emo te u tvom domu, tra`it }emo te na mjestima gdje si volio odlaziti i u ljudima koji na tebe podsje}aju. Znamo da te ne}emo na}i ni u tvom domu, ni u {etnji kod Bosanke robne ku}e, niti kod Sejmenske d`amije... ali ima jedno mjesto gdje }e{ uvijek biti i gdje }emo te na}i - to su na{a srca. Tvoji: brat Fadil, snaha Bedra i brati~ne Kanita i Melita
6267-1tt

[EFIKA (MUSTAFE) ^IZMI]A
Tuga i bol se ne mjere vremenom. @ivot bez tebe skrivena bol, praznina i u du{i, suza u oku. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote. Zauvijek zahvalna o`alo{}ena porodica. Tevhid }e se prou~iti 21. 4. 2010. u 16.00 h. u ku}i `alosti, Vranja~e br. 22.
6265-1tt

58

Srijeda, 21. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

Dana 21. 4. 2010. godine navr{avaju se 3 godine od smrti na{eg dragog prijatelja

EMIL (SALKE) BAD@AK
Ponosni smo {to smo te imali, a neizmjerno tu`ni {to smo te izgubli. Vrijeme nije izbrisalo sje}anje na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost. Bez tebe je tu`an svaki tren, svaki dan i godine koje prolaze. Uvijek }emo te se sje}ati i nikada zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Rijad, Hara, Ibro, Aida, Tiana, Irma, Mirza, Lejna i Lejs
546-1mo

Dana 21. 4. 2010. godine navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od kako nije sa nama na{ voljeni suprug i otac

Dana 21. 4. 2010. godine navr{ava se 7 dana od kada je preselila na ahiret na{a draga nena

Danas, 21. 4. 2010. godine navr{ilo se 14 godina otkako je preselio na ahiret na{ voljeni

SJE]ANJE

Dvadesetprvog aprila 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci otkako nije sa nama na{a voljena

PETAR - PERO JURI]
Uvijek sa nama ma gdje mi bili. S ljubavlju, Tvoja supruga Maksida i 330-1tz sin Igor

MEJRA MALOHOD@I], ro|. HUSKOVI]
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio lijepih uspomena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. S po{tovanjem, Tvoje unuke Sabina i Aida sa obiteljima
368-1tz

HUSO (BAJRA) LIGATA
Vrijeme koje je pro{lo i koje }e pro}i ne uspijeva izbrisati uspomene na tvoj plemeniti lik i tvoju dobrotu kojom si zra~io tokom cijelog `ivota. Allaha d`.{. molimo da te nagradi svim d`enetskim ljepotama. Tvoji najmiliji: Murija, Rabija, Saima, Sabiha, Mehmed i Muris
304-1go

HEDVIGA - EDA HERCEG
ro|. 1922 - 2010.
Ostavila si nam divne uspomene koje }e nas uvijek podsje}ati na tvoju plemenitost i ljubav koju si nam svima nesebi~no pru`ala. S ljubavlju, tvoja djeca: Vesna, Braco i Dragan sa porodicama
6286-1tt

Dana 21. 4. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog

Dana 21. 4. 2010. navr{avaju se dvije godine od kada je prestalo da kuca plemenito srce na{eg dragog

SJE]ANJE

ESED (ADEMA) IM[IROVI]
Ako je smrt ja~a od `ivota nije ja~a od ljubavi i sje}anja na tebe. Ni vrijeme koje je pro{lo ni koje }e do}i ne mo`e u~initi da zaboravimo tebe i sve neprocjenjive trenutke provedene s tobom. Tvoji najmiliji: supruga, sinovi, snahe i unu~ad
370-1tz

OMER (AHMET) ]ATI]
(21. 4. 2008 - 21. 4. 2010.)
Tvoj lik, dobrota i plemenita du{a osta}e vje~no prisutna u na{im mislima i srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga [emsa, k}erke Nihada i Na|a, zetovi [e}erbegovi} Nihad i Konji} Nihad, unu~ad Nerma, 372-1tz Amila i Nermin

MEHMED (SMAILA) JUNUZOVI]
iz Sanskog Mosta

20. 4. 2001 - 20. 4. 2010.
Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te izgubili. S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo te se sje}ati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Esma, k}erke Nera, Bera i Beska, zet Vahid, unuke Nane i Indira i unuk Jasmin
5234-1nd`

SJE]ANJE

Danas se navr{ava {est mjeseci od prerane smrti na{e sestre. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima.

na drage roditelje

SABINA KARI]
Tvoji: brat Nihad @ivojevi} sa porodicom Sestra Ajidina Brkovi} sa porodicom i teta Dunja
5238-1nd`

2003 - 2010. 1988 - 2010. Po dobru vas pamtimo, sa ponosom spominjemo, a u srcu zauvijek nosimo i `alimo. Uvijek zahvalni: Sema, Kemal, Nusret, Nata{a, Elma, Sabina i Armin

NAMIRA DEDOVI], ro|. JA[ARSPAHI]

OSMAN DEDOVI]

6281-1tt

SJE]ANJE

na na{u dragu

Dana 21. 4. 2010. godine navr{avaju se 3 godine od smrti na{eg dragog prijatelja

VAHIDU (JUSUFA) BAJRAKTAREVI], ro|. TAHIROVI]
21. 4. 1993 - 21. 4. 2010.
Godine prolaze, ali ne ubla`avaju bol i prazninu koja je ostala u na{im srcima. Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te ~uvati od zaborava. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni d`enet i rahmet. Sa puno ljubavi i tuge, Suprug Enver, k}erke Amela i Sanela, zet Miralem i unuk Ahmed
299-1go

TAHIR (HASANA) RIZVANOVI]

EMIL (SALKE) BAD@AK
I poslije 3 godine jo{ nam vi{e nedostaje{. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj prijatelj Rono sa suprugom Aidom i k}erkom Dalilom
547-1mo

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. El-Fatiha. [}erka Hasna, unuka Emina i zet Muhamed
6289-1tt

Dnevni avaz
Dana 21. aprila 2010. navr{ava se 20 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog i plemenitog
SJE]ANJE

srijeda, 21. april/travanj 2010.

59

Dana 21. aprila 2010. navr{avaju se tri godine od smrti

na na{eg dragog

had`i-{ejh FEJZULLAHA ef. HAD@IBAJRI]A

HIMZO (ADIL) SABLJA
21. 4. 1994 - 21. 4. 2010.
Tuga u nama i ti{ina nijema. Toliko nam treba{, a tebe nema. Vrijeme ne bri{e sje}anje niti ubla`ava bol. Bol nije u suzama ve} u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoji: babo Adil, majka Rabija i sestre sa porodicama
6257-1tt

IGORA (GOGO) KIHLI

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica Tevhid }e se prou~titi u Had`i [ejh Sinanovoj tekiji u ~etvrtak, 22. aprila iza ak{am namaza.
6253-1tt

Prijatelji se ne zaboravljaju Porodica Serdarevi} Fuad, Sandra, Ena
5191-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

OCU NA[E KOLEGICE

BULBUL IDRIZU
Tu`ioci, stru~ni saradnici, uposlenici Krivi~ne pisarnice, pripravnici i uposlenici Daktilobiroa Kantonalnog tu`ila{tva Kantona Sarajevo TU@ILA[TVO KANTONA SARAJEVO
6296-1tt

Dana 21. 4. 2010. godine navr{ava se sedam dana od kada je na ahiret preselila na{a majka

MURAT (RASIM) HANJALI]
21. 4. 2009 - 21. 4. 2010.

NEFISA FEJZI], ro|. ]OVI]
Molimo Allaha d`.{. da joj podari mjesto u D`ennetu i vje~ni rahmet njenoj du{i. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 21. 4. 2010. godine u 10.00 sati u Dubu 42. Porodica
6294-1tt 5241-1nd`

S po{tovanjem, dugogodi{njem direktoru „KTK - Visoko“ d.d. Visoko Uprava, Nadzorni odbor i uposlenici „KTK - Visoko“ d.d. Visoko

Dana 21. 4. 2010. godine navr{ava se jedanaest godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

SJE]ANJE

na na{e roditelje

RAGIB MAHMUTOVI]
1992 - 2010.

MIMA MAHMUTOVI]
1995 - 2010.

RAMIZ (ADEMA) [ABOVI]
iz Plava

Dragi na{i roditelji, vrijeme prolazi, tuga i bol ostaje za vama. Vrijeme nije izbrisalo sje}anje na vas, va{u dobrotu i plemenitost. Bez vas je tu`an svaki dan, svaka godina koja prolaze. Uvijek }emo se vas sje}ati i nikad vas ne}emo zaboraviti. Neka vam dragi Allah d`ele{anuhu podari d`enetske ljepote. Va{a djeca Samija, Sabina, Sanija, Hasnija, Ramo, Husnija 6264-1tt Dana 21. 4. 2010. navr{ava se 13 godina od smrti na{e majke
PTT

21. 4. 1999 - 21. 4. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati tvog dragog lika. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga, sinovi, k}erke, snahe, unu~ad i praunu~ad
TU@NO SJE]ANJE Dana 21. aprila 2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od kako nas je napustio na{ voljeni SJE]ANJE

Dana 21. 4. 2010. navr{ava se 18 godina kako je kao {ehid preselio na ahiret na{

FIKRET (AHMETA) KRAKONJA
21. 4. 1992 - 21. 4. 2010.
Tvoji: otac Ahmet, majka Hana, brat Suvad, snaha Sija, brati~na Agnesa i brati} Fikret Tog dana pozivamo sve suborce, porodice {ehida i ostale gra|ane da na mjestu pogibije (brdo Hum - TV predajnik) u 14.30 ~asova odamo po~ast prvom {ehidu Op}ine Novo Sarajevo i svim ostalim {ehidima i poginulim borcima Op}ine Novo Sarajevo i cijele 6262-1tt Bosne i Hercegovine.

RASEME HALIMI]
Draga Majko, neka ti je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin D`email i snaha Miradina
6261-1tt

ADEM ([ABANA) TUCAKOVI] ANTON TONI MIL^EVI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe, tvoju ljubav i dobrotu. U na{im srcima osta}e{ uvijek voljen i nikada zaboravljen. Obitelj Mil~evi}
5919-1tt

21. 4. 2008 - 21. 4. 2010.
Sa bolom u srcu uspomena na tvoj lik uvijek }e biti u nama. Tvoji: sin Zaim, k}erka Alma, zet Almir, unuke D`enita i Hanadi
5145-1nd`

60

Srijeda, 21. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom Dedi na{em dragom Dedi

Dana 21. 4. 2010. godine navr{ava se 16 godina kako nije sa nama na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FEHIM (IBRE) ALIMANOVI]

preselio na ahiret u utorak, 20. 4. 2010. godine u 67. godini.

FEHIMU ALIMANOVI]U
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da Tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja unuka Tajra, k}erka Elza i zet Velaga Mu{ovi}
5243-1nd`

FEHIMU ALIMANOVI]U
Po dobroti }emo te pamtiti, sa ljubavlju sje}ati i nikad zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja unu~ad Haris i Lejla, k}erka Amela i zet Muris ^engi}
5243-1nd`

EDIN (SULEJMANA) PRLJA^A
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Tvoji: mama Rasema, brat Adnan, sestra Dinka sa porodicama, nana i amid`a i tetka sa porodicama
6304-1tt

D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 22. aprila 2010. godine u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa autobuskog trerminala Ilid`a sa polaskom u 13.30 h. O@ALO[]ENI: supruga D`emila, k}erke Amela i Elza, zetovi Muris i Velaga, unu~ad Haris, Lejla i Tajra, bra}a Hilmo i Emin sa porodicama, {ure Fadil, Ramiz, Beriz i Galib sa porodicama, svastike Ai{a sa porodicom, te porodice: Alimanovi}, Hrbat, Ramovi}, ^engi}, Mu{ovi}, Blakaj, Sokolovi}, Ja{arevi}, Kundak, D`ananovi}, Brgulja, Omerovi}, Velagi}, Jahi} te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti ul. Bosanskii ljiljan br. 23 Vrelo Bosne - Ilid`a.
5232-1nd`

Sa dubokim bolom javljamo rodbini, prijateljima i susjedima da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BLA@ KARLU[I]
preminuo 20. 4. 2010. godine u 86. godini.

Sahrana }e se obaviti 22. 4. 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju „Sv. Josip“. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti u 12.00 sati, ul. Grada~a~ka br. 35. O@ALO[]ENI: sinovi Slavko i Stanko, k}er Ankica, bra}a An|elko i Cvitan sa obitelji, nevjeste Rada i Nevenka, zet Hrvoje, unu~ad Maja, Mario, Boris, Robert i Karlo, obitelji Karlu{i}, Brajkovi}, Arapovi}, Filipovi}, Bandovi} te ostala mno111 gobrojna rodbina i prijatelji

VLASTA JURKOVI], ro|. TOUKALEK
preminula 18. 4. 2010. godine u 79. godini. Sahrana }e se obaviti 21. 4. 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju „Sv. Mihovil“. O@ALO[]ENI: sin Ninoslav, brat Vladimir, snaha Milkica, ne}akinje Vlatka i Vesna, unuka Bonnie, porodice Murko - Sarana, Pe{ko, Me`nari}, Prolu{i}, Malba{i}, Musli}, Paji}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
111

HATEMA [ABOVI], ro|. DAMJANOVI]
preselila na ahiret u utorak 20. 4. 2010. godine u 70. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 21. 4. 2010. godine poslije ikindije namaza ispred d`amije u Vare{u, a ukop }e se obaviti u 17,00 sati na mezarju Glavica - Vare{. O@ALO[]ENI: majka Rihana, sin Almir, bra}a Salih i Sadrija, sestre Tifa i Bahrija, snaha Sanija, zet Mehmet, brati} Amil, bratani~ne, sestri}i, sestri~ne, te ostala rodbina kao i porodice: [abovi}, Damjanovi}, Jevri}, \urkovi}, Feratovi}, Malagi}, Deljanin, Ra{i}, Sujkovi}, Bali} i ostala rodbina Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji u Vare{u u 5245-1nd` 17,00 sati.

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

majci, svekrvi i nani

majci, punici i nani

majci, punici i nani

majci, svekrvi i nani

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

FATIMA (MUJO) CRNETA, ro|. TRAVAR FATIMI CRNETA, ro|. TRAVAR
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Ramiz, snaha Mirsada, unu~ad Medin i Vildana, zet Hasan i praunuka Suana
308-1go

FATIMI CRNETA, ro|. TRAVAR
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Nusret, snaha Fahrija, unuke Meliha i Mahira
308-1go

FATIMI CRNETA, ro|. TRAVAR
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Amira, zet Zaim, unu~ad Meral, Merima i Adem Meki}
308-1go

FATIMI CRNETA, ro|. TRAVAR
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Samira, zet Ned`ad i unuke Zerina i Berina Rahman
308-1go

preselila na ahiret dana 19. 4. 2010. godine u 73. godini. D`enaza polazi u srijedu, 21. 4. 2010. godine u 13.00 sati ispred Turhaneminbegove d`amije u Ustikolini, a klanjat }e se na mezarju Od`ak gdje }e se i ukopati. Tevhid }e se prou~iti istog dana u Turhaneminbegovoj d`amiji poslije podne namaza. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: sinovi Ramiz i Nusret, k}erke Amira i Samira, snahe Mirsada i Fahrija, zetovi Zaim i Ned`ad, brat [aban, sestra Ramiza, unu~ad, praunu~ad, te porodice Crneta, Travar, Meki}, Rahman, Osmanovi}, Mahmutovi}, Pand`a, ^i{ija, Zukoba{i}, Dragolj i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
301-1go

Dragoj

Dragoj

TU@NO SJE]ANJE

HATEMI [ABOVI]

HATEMI [ABOVI] prof. dr. EJUB ]EHI]
21. 4. 2004 - 21. 4. 2010.

Posljednji selam od brata Sadrije, snahe Sanije, brati}a Amila, brati~ne Semine i Semihe Da ti Allah podari d`enet.
5245-1nd`

Posljednji selam od majke Rihane, brata Saliha i sestre Tife Neka ti Allah podari d`enetske ljepote.
5245-1nd`

Tvoja porodica
6299-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dragoj na{em amid`i, velikom ~ovjeku i prijatelju

Dana 21. 4. 2010. godine navr{ava se 5 godina od kada nije s nama na{ dragi

HATEMI [ABOVI]

JASMINU (REFIKA) IMAMOVI]U
29. 11. 1955 - 19. 4. 2010.

NED@AD (SELMAN) ALBINOVI]

Posljednji selam od sestre Bahrije, zeta Mehmeta, sestri}a Edisa i Rusmira Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
5245-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: ^izmi} Kanita, Amina i Elvir, Burki} Melita, Tarik i Nisvet
6267-1tt

Iako nije fizi~ki sa nama, prisutan je u na{im mislima, na svakom na{em zajedni~kom dru`enju i u srcima svih koji smo ga voljeli. Porodica
5242-1nd`

Dnevni avaz
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima, kom{ijama i poznanicima da je na{a draga

srijeda, 21. april/travanj 2010.

61

SAFETA (had`i LATIF) PR[E[, ro|. BOGDANI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 19. aprila 2010. godine u 78. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 21. 4. 2010. godine u 13.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukop }e se obaviti na gradskom groblju Kolijevke. Tevhid }e se prou~iti istog dana u Sinanbegovoj d`amiji u 13.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: suprug Ismet, k}erka Nakija, sin Hazim, bra}a Kasim, Rasim i Meho, sestre Behija, Ifeta i Hedija, zet Esad, snaha Raza, zaova Zumra, unuka Saida, unuci Edim, Adnan, Ned`ad, Emir i Nedim, svak Zi}rija, snahe Bahra i Biljana, brati}i sa porodicama, sestri} sa porodicom, sestri~ne sa porodicama, te porodice Pr{e{, Bogdani}, Pilav, Kuduz, Lakovi}, [ehovi}, Durakovi}, Pleh, Stani}, [akrak, Kazagi}, Alihod`i}, ^ov~i}, Kosti}, Ali{ehovi}, Polutak, Borovac, Perla, Mehmedovi}, Mud`elet, Jususpahi}, Islamagi}, [ogolj, Drljevi}, Bejti}, Terovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
303-1go

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je izvr{ena ekshumacija i identifikacija voljenog oca i supruga

SAFET (SEJFO) SARA^EVI]
1943 - 1992.

Nakon osamnaest godina ~ekanja zahvalni smo {to smo te prona{li i {to }emo biti u mogu}nosti obaviti d`enazu, koja }e se odr`ati zajedno sa d`enazom drugim `rtvama etni~kog ~i{}enja, na dan subota, 24. 4. 2010. godine na {ehidskom mezarju „Rakita“ u Vlasenici, iza podne namaza. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i mjesto u milosti Svojoj. O@ALO[]ENI: supruga Remzija, sinovi Muhamed i Mirza, snaha Emina, porodice Sara~evi}, Had`iomerovi}, Hatuni}, Zubovi}, Selimovi}, Top~i}, Pa{agi}, Kavazba{i}, ^ak{i}, Trna~evi}, te mnogobrojna ostala rodbina i prijatelji
6288-1tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAMED (BE[IR) GAD@O
preselio na ahiret u ponedjeljak, 19. aprila 2010. godine, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 21. aprila 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred Doma kulture u [vrakinom Selu u 13.00 sati sa zaustavljanjem ispred RTV Doma, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Zineta, sin Asim, k}erka Samira, zet Salih, snaha D`eneta, unu~ad Ammar, Amer, Ajla i Bakir, bra}a Ahmet i Osman sa porodicama, snaha Re{ida sa porodicom, {ura Muharem sa porodicom, svastike ]ima i [evala sa porodicama, te porodice Gad`o, Zuban, Hota, Veli}, Hase~i}, Hajdarpa{i}, [krebi}, Omeragi}, Ahmespahi}, Had`i}, Isanovi}, ^akar, ]ati}, Avdi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Jasini }e se prou~iti istog dana poslije ak{am namaza u ku}i 111 rahmetlije u ulici Vejsila ]ur~i}a br. 55.

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUJO (OSMAN) RAMOVI] TAHIR (HASAN) RIZVANOVI]
preselio na ahiret u utorak, 20. 4. 2010. godine u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 22. 4. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Mrkalji - Tjenti{te. O@ALO[]ENI: k}erka Hasna, unu~ad Kenan, Eldin, Ernad, Belma i Emina, bra}a Mujo i Abid sa porodicama, zet Muhamed, te porodice: Rizvanovi}, Karovi}, D`amalija, Musli}, Had`iahmetovi}, Duri}, Demo, Zeki}, Franc, Hajdarevi}, Tahirovi}, Imamovi}, ^edi}, Bi~o, Merdan, Vreva, Kova~evi}, Puzo, O`egovi}, Kova~, Made{ko, Nesibi}, Polovina, Husilovi}, Lojo, Me{ak, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.00 sati, ul. Hasana Su}eske 8, Vojni~ko Polje. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred poslovne zgrade „Dnevni Avaz“ - Ned`ari}i, sa polaskom u 11.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

preselio na ahiret u utorak, 20. 4. 2010. godine u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 21. 4. 2010. godine u 17.00 sati na mezarju [ahba{i}i - Fo~anska Jabuka. O@ALO[]ENI: supruga Pa{ija, sestra Vasvija, snaha Haska, brati}i Nail, Enver, Murat i Smajil, unu~ad Tarik, Tajra, Admir, Admira, Amra, Amar i Lejla, sestri}i, sestri~ne, te porodice: Ramovi}, Gagula, Mujezin, Be}kovi}, Kundo, Ali}, Perla, Bala{, Kalkan, Kuni}, Isanovi}, Deli}, ]ebo, Radelja{, Had`iahmetovi}, Kurtovi}, [ehovi}, Omerovi}, Begovi}, Marevac, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u gradskoj d`amiji Had`i}i. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred gradske d`amije Had`i}i sa polaskom u 14.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Stup. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

DERVI[ (OSMAN) SIRBUBALO
preselio na ahiret u utorak, 20. 4. 2010. godine u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 21. 4. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Tid`a, sinovi Izudin, Zaim i Almir, snahe Mirsada, Hedija, Elvira i Fadila, unuci Ismir, Alen, Alem i Almin, unuke Mirela, Lejla i Almina, brat Fehim sa porodicom, sestre Dervi{a i D`emila sa porodicama, {ure Ra{id i Ned`ib sa porodicama, svastike Ema, Tima i Rasema sa porodicama, te porodice: Sirbubalo, Ba{i}, Paldum, Uru~i, Manjo, Bajrami, Tandir, @uga, Gad`o, Avdi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, Binje`evo 112, Had`i}i. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

[ABAN (OSMAN) LEMEZAN
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi preselio na ahiret u utorak, 20. aprila 2010. godine, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 21. aprila 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Hasnija i Emina, zet Muradif ]ubara, unu~ad Mubera, Munira, Azra, Elvir, Enisa i Elmela, praunu~ad, brat ]amil, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Lemezan, Akovi}, ]ubara, Dolovac, Sara~, Papi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 111 Ku}a `alosti: D. F. Mostarca br. 17 - Boljakov Potok.

MEHO (ALIJA) MEHI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 19. 4. 2010. godine u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 21. 4. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Fatima, supruga Vahida, sinovi Muhamed, Elvedin i Haris, k}erka Merima, bra}a Osman, Munib, Juso i Bajro, sestre Munira i Muniba, unuke Lejla, Semra i Nud`ejma, snahe Medina, [efika, Naza, Behka i Samira, punica Halima, {ure Vahid i Mehmedalija, tetka Havka, svastika Ifeta, bad`o Midho, zetovi Mehmed i Zulfo, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, {uri}i, dajd`i}i, teti}i, te porodice: Mehi}, Ba{i}, Konjo, [ljivo, Boguni}, Zilki}, Karahod`a, Bi~o, Halilovi}, Koki}, Drkenda, Polovina, Mr{o, Babi}, Andelija, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Paljevska do br. 164, Rje~ica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo prijatelje i poznanike da je na{a najdra`a majka, sestra i tetka

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a majka, baka, supruga i ro|aka

OLGA AZINOVI], ro|. NAJ[UL
dipl. ing. preminula u Sarajevu 16. aprila 2010. godine. Sahrana }e se obaviti 22. aprila 2010. godine u 14.00 sati na groblju „Sv. Josip“ u Sarajevu. Porodica }e primati izjave sau~e{}a na groblju, prije i nakon sahrane. O@ALO[]ENI: sin Vlado, brat Milan, snaha Lepa, brati} Darko, brati~na Ranka, snaha Vedrana, porodice Azinovi}, Naj{ul, Pinjo, Petrovi}, Had`iahmetovi}, Werbni111 gg, te mnogobrojni prijatelji i poznanici

DU[ANKA JOVI^I], ro|. BABI]
preminula 19. aprila 2010. godine u 73. godini. Sahrana }e se obaviti 21. 4. 2010. godine u 14.15 sati na gradskom groblju „Bare“, iz ateisti~ke kapele. O@ALO[]ENI: sin Vladimir, unuka Katarina, suprug Bo`idar, porodice Babi}, Prnjatovi}, ^ubela - Zec, te ostala rodbina, prija111 telji i kom{ije

62

Srijeda, 21. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

„Svako `ivo bi}e }e smrt okusiti“ (Ali-Imran 185.) Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je dana 20. 4. 2010. godine, u 61. godini, preselila je na ahiret

ILHA ]ATOVI], ro|. RIZVANBEGOVI]
D`enaza }e se klanjati u srijedu, 21. 4. 2010. godine, u haremu ^ar{ijske d`amije u Zenici u 13.30 sati, poslije podne namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Pra{nice. Ispratna dova }e se prou~iti u ^ar{ijskoj d`amiji. Prijevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: suprug Hasan, sinovi Vedad i Edin, bra}a Alija, Muhamed i Samir, sestra Sultanija, o~uh Ibrahim, snahe Medina, Teja i Amina, zet Mirza, dajd`e Muradif, Muhamed i ]amil, tetke Aziza, Ramiza i Murta, porodice Rizvanbegovi}, ]atovi}, Had`iahmetovi}, ]erimovi}, ^au{evi}, Sarajli}, Ale~kovi}, Had`i}, Kapid`i}, 6293-1tt Bahti}, Arapovi}, Petrovi}, Alijagi}, ostala rodbina, kom{ije i prijatelji

ISMET (MUHAREMA) MORANKI]
preselio na ahiret dana 19. 4. 2010. godine u 10.30 sati u 59. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred d`amije u Moluhama u srijedu, 21. aprila 2010. godine, (07 D`umadel-l-Ula 1431 h.g.) u 15.30 sati, a ukop na mezarju Moluhe. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Azira, sinovi Ibrahim i Nedim, k}erka Sabina, unu~ad Belmin i Anel, sestre Nusreta, Izeta, dajd`a Rifat, zetovi Fuad, Elvis, snahe Jasna, Bernanda, svastika Razija, {ure Bahrija, Himzo, Rasim, brati~ne, sestri~ne, porodice: Moranki}, Lemezovi}, Bakalovi}, Klebi}, Me{anovi}, Zub~evi}, Jahi}, Smaji}, Srabovi}, Brkovi}, Sijer~i}, [ubi}, Mand`uki}, Zamboni, [akovi}, Mehmedovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti po povratku sa mezarja u d`amiji u Moluhama.
375-1tz

Tu`nim srcem i sa bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac i dedo

Dnevni avaz

UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE

Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/ 281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; 424 - 440;

GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

BR^KO:

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

NUSRET - NU]O (ALIJA) MULI]
nakon kra}e bolesti preminuo dana 19. aprila 2010. godine u 81. godini. Sahrana }e se obaviti u srijedu, 21. aprila 2010. godine u 16.30 sati na ateisti~kom groblju Musala u Konjicu. O@ALO[]ENI: supruga Dragica-Draga, sinovi Mili i Aladin, nevjesta Darija, unuke Mirna i Mija, bra}a Fikret i Asaf, sestre Emina-Minka, Di{a i Azra, svastike [tefica i Ljiljana, zet @arko, porodice: Muli}, Banovi}, Agi}, Skoko, Babovi}, Krgo, Zvoni}, Tomi}, Had`izuki}, Had`ali}, Had`iosmanovi}, Ru`i}, Heri}, Todorovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
PTT

TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043;

BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363;

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718;

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POKOPNO DRU[TVO

MURAT (MEHO) MO^EVI]
preselio na ahiret u utorak, 20. aprila 2010. godine, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 21. aprila 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred pekare „AS“ u Hrasnom sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: bra}a Hajro i Hajdo, sestre Safeta i Hajrija, snahe Almasa i Dervi{a, zet Smajo, brati~ne Sabina, Medina i Belmera, sestri}i [evko, [eval i Edin, sestri~na Mediha, zetovi Mirsad i Suad, snaha D`enana, te porodice Mo~evi}, Hod`i}, Kunovac, Drkenda, Osmanagi}, ^alija, Hasi} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Ku}a `alosti: Kosovska br. 77 e.
111

"BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122

SARAJEVO

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA JUTRO NA

SVAKO JU A VA[E VA[IM VRATIM VINE OMILJENE NO

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUHAMED (IBRAHIM) [EHI]
preselio na ahiret u utorak, 20. aprila 2010. godine, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 22. aprila 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Mirsada, sinovi Alen i Adi, brat Ibrahim, sestre Habiba Be{i} sa porodicom i [efika ^abri} sa porodicom, snahe Jasmina - [ejla i Mersiha, unuka Benina, {ura Halid Bu~uk sa suprugom Fatimom i k}erkama Belmom i Aidom, svastike Asija i Rapka sa porodicama, te porodice [ehi}, Bu~uk, ^au{evi}, Be{i}, ^abri}, Sulejmanovi}, He}am, Had`iabdi}, Voljevica, Glumi~i}, Hasanbegovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u 111 ulici Trg ZAVNOBiH-a br. 1/IV.

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185


NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT GLOBAL AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ _________ kom.__________________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 21. april/travanj 2010.

63

64
PREMIJER LIGA @eljezni~ar gostuje u Tuzli

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

sport

Mogu li ’Plavi’ pro}i i Tu{anj?
^etvrta te{ka utakmica u 12 dana za ekipu sa Grbavice
Sa utakmice [iroki - Sarajevo na Pecari

Danas sedam utakmica 24. kola

[iroki na Ko{evu
Danas je na rasporedu sedam utakmica 24. kola Premijer lige BiH u nogometu. Pet utakmica po~inje u 16.30 sati, a na Olimpijskom stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ na Ko{evu Sarajevo u 17 sati do~ekuje [iroki Brijeg. Borac u Banjoj Luci ~eka Rudar u 18 sati. Sutra od 16.30 sati sastaju se Olimpik - Zvijezda.

Vele` Zrinjski
Stadion Vrap~i}i u Mostaru. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo). VELE@: Had`i|ulbi}, Kne`evi}, As. [kalji}, Zaimovi}, Kadi}, Kajtaz, Majki}, ^oli}, Osmanagi}, Velagi}, D`afi}. Trener: Abdulah Ibrakovi}. ZRINJSKI: Melher, Markovi}, [unji}, Ivankovi}, M. Ani~i}, Musa, Zadro, @i`ovi}, Selimovi}, Stojanovi}, Kordi}. Trener: Dragan Jovi}.

Seriju te{kih utakmica @eljezni~ar }e okon~ati gostovanjem protiv Slobode u Tuzli, {to }e biti ~etvrti me~ u 12 dana koji lider Premijer lige igra (gostovanja Rudaru i Zrinjskom, derbi protiv Borca). Na Grbavici su svjesni kako }e ekipa morati osjetiti posljedice umora, ali se nadaju kako }e smo}i snage

da pru`e dobar otpor doma}oj ekipi. - Svjesni smo da }e biti izuzetno te{ko. Sloboda je u odli~noj formi. Na svom terenu su pobijedili sve protivnike, jo{ nisu primili nijedan gol. Na{a ekipa je pod stalnim pritiskom, svaki nam je me~ bio odlu~uju}i, ali poku{at }emo dati sve od sebe da

Posjetili spomenik Ervina ^ejvanovi}a
Delegacija @eljezni~ara, koju su ~inili trener Amar Osim, fudbaler Alen Me{anovi} i tim menad`er Rusmir Cviko, posjetila je spomenik Ervina ^ejvanovi}a, nekada{njeg kadeta Slobode koji je, nakon duge i te{ke bolesti, preminuo u maju pro{le godine. Nakon razgovora sa Ervinovim ocem Midom, predstavnici kluba sa Grbavice polo`ili su cvije}e i {al @eljezni~ara na spomenik preminulog mladi}a.
Svraka: U odli~noj formi

Lakta{i ^elik
Stadion u Lakta{ima. Sudija: Radoslav Vukasovi} (Trebinje). LAKTA[I: [eji}, Popovi}, Baji}, Ze~evi}, [araba, Stjepanovi}, Gruji}, Ljubojevi}, Miki}, Cvetkovi}, Novakovi}. Trener: Dragoslav Stepanovi}. ^ELIK: Bilobrk, Zahirovi}, Hasanovi}, Markovi}, Sadikovi}, Puri}, Duro, Juri}, Kapetan (Jamak), Obu}a, Isakovi} (Kapetan). Trener: Omer Kopi}.

Tabela
1. @eljezni~ar 23 2. Borac 23 3. [iroki Brijeg 23 4. Zrinjski 23 5. Sarajevo 23 6. Vele` 23 7. Leotar 23 8. Zvijezda 23 9. ^elik 23 10. Travnik 23 11. Slavija 23 12. Olimpik 23 13. Rudar 23 14. Sloboda 23 15. Lakta{i 23 16. Modri~a M. 23 14 14 11 11 11 11 10 9 8 8 8 7 8 8 6 6 5 2 5 5 5 3 3 3 5 5 5 8 4 3 4 3 4 38:17 7 31:20 7 34:22 7 35:25 7 29:20 9 39:25 10 24:32 11 24:35 10 24:25 10 28:32 10 26:30 8 20:28 11 19:23 12 19:31 13 27:36 14 25:41 47 44 38 38 38 36 33 30 29 29 29 29 28 27 22 21

Modri~a Slavija
Stadion „Dr. Milan Jeli}“ u Modri~i. Sudija: Emir Ale~kovi} (Sarajevo). MODRI^A: Tripi}, Jolovi}, \akovi}, Kutla~i}, Ali}, Savi}, Radulovi}, Todorovi}, Bajramovi}, Stoki}, Pup~evi}. Trener: Dragan Savi}. SLAVIJA: Dujkovi}, Tadi}, Regoje, Papaz, Benovi}, Stankovi}, Jovanovi}, Simi}, Todorovi}, I. Radovanovi}, Spalevi}. Trener: Milomir Odovi}.

Travnik Leotar
Stadion Pirota u Travniku. Sudija: Mevludin Efendi} (Sarajevo). TRAVNIK: Nurkovi}, Terzi}, Varupa, Ribi}, Helvida, Saraj~i}, Badrov (]uri}), [iljak, Pranjkovi}, Faji} (Eri}), Dudi}. Trener: Ned`ad Selimovi}. LEOTAR: Berak, Komneni}, Todorovi}, ]erani}, ^orlija, Rami}, Kruni}, Cimirot, Ra{evi}, Risti}, [e{lija. Trener: Goran Skaki}.

(Foto: A. Bajri})

Sloboda @eljezni~ar
Stadion Tu{anj u Tuzli. Sudija: Vedran Zovko (Mostar). SLOBODA: Mujki}, Sadikovi} (Krasi}), Jogun~i}, Milo{evi}, Crnogorac, Malki}, Al. Beki}, Gavari}, Okanovi}, Smajlovi}, Mostarli}. Trener: Vlatko Glava{. @ELJEZNI^AR: [ehi}, Baji} ([imi}), Radovanovi}, Bogi~evi}, Me{i}, Svraka, Bu~an (Vi{}a), ]ulum, Popovi}, Bekri}, M. Be{lija. Trener: Amar Osim.

Osim sa Ervinovim ocem Midom, Me{anovi}em i Cvikom

ostanemo nepora`eni - rekao je menad`er i trener @elje Amar Osim. @eljin tim ju~er je trenirao i prespavao u Lukavcu, a jo{ je neizvjesno ko }e nastupiti u dana{njem duelu. Osim govori kako ne priprema neka posebna iznena|enja. - Obje ekipe se dobro poznaju. Igrali smo i prijateljsku utakmicu na pripremama tako da nema previ{e prostora da neko nekoga izne-

nadi. O~ekujem da }e dva stara rivala odigrati utakmicu koja }e zadovoljiti publiku. Neka pobijedi onaj ko Z. [. zaslu`i - ka`e Osim.

Sloboda sa optimizmom do~ekuje @elju

Glava{: Porazit }emo novog prvaka BiH
Trener tuzlanske ekipe najavljuje ofanzivnu igru
Dolazak @eljezni~ara na Tu{anj podigao je sportsku Tuzlu na noge. Iako su u Slobodi svjesni snage lidera Premijer lige, uzdaju se u sjajan u~inak na doma}em terenu u nastavku sezone ~etiri pobjede i 566 minuta bez primljenog pogotka! Treneru Vlatku Glava{u dodatni razlog za optimizam daje to {to mo`e ra~unati na sve fudbalere te najavljuje ofanzivan nastup sa dvojicom napada~a. - U goste nam dolazi, prema mom mi{ljenju, budu}i prvak BiH, ali sam uvjeren da }emo savladati @elju. Nadam se da }e nas i publika podr`ati. O~ekujem rekordnu posjetu na Tu{nju. Ako budemo slavimo, mislim da }emo biti veoma blizu opstanka u Premijer ligi - rekao je trener Slobode Vlatko Glava{. Jedan od klju~nih Slobodinih igra~a Gradimir Crnogorac, tako|er, vjeruje u pobjedu. - Nijanse }e odlu~iti utakmicu. Ipak, mi ovog prolje}a dobro igramo na Tu{nju, zato sam i optimista - isti~e stoper Tuzlaka. Direktor kluba Enver Huki} ka`e da se privode kraju aktivnosti u vezi sa organizacijom me~a. - Dolazak je najavilo pribli`no 150 navija~a @eljezni~ara i, u saradnji sa policijom, smjestit }emo ih na jednoj od tribina - rekao je E. M. Huki}.

Sarajevo [iroki Brijeg
Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka). SARAJEVO: Alaim, Rizvanovi}, Belo{evi}, Torlak, Ihtijarevi}, Maksumi} (An. [koro), Pliska, D`akmi}, Jahovi}, Al. [koro, Had`i}. Trener: Mirza Vare{anovi}. [IROKI BRIJEG: Bandovi}, Marki}, Renato, ]utuk, Bari{i}, [ili}, Vagner, Martinovi}, Hrgovi}, Varea, Ivankovi}. Trener: Toni Kara~i}.

Borac Rudar
Gradski stadion u Banjoj Luci: Sudija: Ljubi{a Vrhovac (Lakta{i). BORAC: Milinovi}, Stupar, Trivunovi}, ]ori}, Puziga}a, Vukobratovi}, Jandri}, Stevanovi}, Stan~eski, Kajkut, Boji} (Vukelja). Trener: Zoran Mari}. RUDAR: Avduki}, [odi}, Muzgonja (Despotovi}), Goli}, Staki} (Drlja~a), Kova~evi} (Kantar), Kiki}, @eri}, Da{i}, Ku{lji}, Stjepi}. Trener: Boris Gavran.

Kome }e Lukavac donijeti sre}u?
Zanimljivo je da }e oba sastava na Tu{anj sti}i iz obli`njeg Lukavca. Naime, Sloboda dan uo~i svakog doma}eg duela odlazi u karantin u hotel „Lukavac“. U ovo je mjesto ju~er doputovala i ekipa @elje (hotel „Hayat“) pa }e biti interesantno vidjeti kome }e boravak u Lukavcu donijeti sre}u.
Crnogorac: Odlu~it }e nijanse (Foto: I. [ebalj)

sport

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

65

SARAJEVO Mirza Vare{anovi} uo~i derbija

Pobijedit }emo za Vedrana Pulji}a
Treba biti dostojanstven
Me~ sa [irokim Brijegom jedan je od onih u kojima }e se skrojiti sudbina Sarajeva u ovoj sezoni, barem kada je rije~ o nastupu u Evropi. Trener Mirza Vare{anovi} po~eo je razmi{ljati o ovoj utakmici jo{ i prije duela sa ^elikom, a u nedjelju se ~ak i zaputio na Pecaru da vidi sa ~ime }e njegovi momci danas imati posla.

[ili}: Vrijeme je da nam krene

Neka nas ne zavara slaba predstava [irokog Brijega

Dalibor [ili}, kapiten [irokog Brijega

Na Ko{evu se mo`emo iskupiti zavjerovatnokikseve sve bez Topi}a Tim sa Pecare
Poslije blijedih igara ovog prolje}a i posljednjeg doma}eg kiksa, sa Olimpikom (2:2), nogometa{i [irokog Brijega protiv velikog rivala Sarajeva igraju iznimno va`nu utakmicu u borbi za Evropu. Iako su u Protivnik se digao u formi. Utakmica je i nama i njima od velike va`nost i sve su to ~injenice koje garantiraju, nadam se, vrhunski me~ - rekao je uo~i putovanja kapiten Dalibor [ili}, kojeg je, kako ka`e tr-

Kvalitetan sastav
- [iroki me nije fascinirao. Nisu odigrali posebno kvalitetnu utakmicu, ali to nas ne smije zavarati. Bez obzira na taj rezultat, oni imaju kvalitetan sastav koji na Ko{evu uvijek igra dobro - ka`e Vare{anovi}. Strateg Sarajeva jo{ je

„[kripari“ ipak otkazali
Vare{anovi}: Trijumf za Vedrana

Me~ visokog rizika
Direktor Sarajeva Nihad Baljak istakao je da je dana{nji susret progla{en utakmicom visokog rizika. Iako je potvr|eno da na Ko{evu ne}e biti gostuju}ih navija~a, mjere sigurnosti bit }e poja~ane.

Iako nogometa{i [irokog Brijega igraju va`an me~, na Olimpijskom stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ ne}e imati podr{ku svojih navija~a. S obzirom na su napukla rebra, dok Muminovi} ima posjekotinu na nozi pa su obojica otpala iz konkurencije za me~. lji}, Vare{anovi} je pozvao simpatizere bordo kluba na dostojanstveno pona{anje. - Ne treba se osvrtati iza sebe, ali tu tragediju nikada ne smijemo zaboraviti. Igrat }emo za Vedrana i njemu }emo posvetiti pobjedu, u koju ni u jednom momentu ne sumnjam - rekao je VaM. T. re{anovi}. velikoj igra~koj i rezultatskoj krizi, u taboru tima sa Pecare sje}aju se odli~nih igara na Ko{evu vjeruju}i da se kona~no mora i njima otvoriti. - Ovo je utakmica u kojoj se mo`emo iskupiti za sve kikseve ovog prolje}a. Toga smo svjesni i ja sam uvjeren da }emo protiv Sarajeva odigrati dobru utakmicu.

nemile doga|aje od 4. oktobra pro{le godine u [irokom Brijegu, gdje je `ivot izgubio Vedran Pulji}, „[kripari“ su odustali od dolaska. ener Toni Kara~i}, odmarao upravo za ovu utakmicu s obzirom na to da je protiv Olimpika odigrao tek jedno poluvrijeme. Protiv Sarajlija vjerovatno ne}e konkurisati Josip Topi}, koji se ozlijedio na pro{loj utakmici, dok se, nakon odra|ene kazne, vra}aju Toni Marki} i Josip D. K. Bari{i}.

jednom ponovio ono {to uporno govori: - Sve osim pobjede bilo bi ravno katastrofi. @elimo u Evropu i uvjeren sam da }e ona najesen ponovo do}i na Ko{evo - govori Vare{anovi}. Uo~i me~a sa [irokim, strateg Sarajeva poveo je igra~e u karantin, ali ne i Edina Dudu i Milana Muminovi}a. Dudi

Poziv navija~ima
Govore}i o tragediji koja je u oktobru pro{le godine {okirala zemlju, kada je u [irokom Brijegu ubijen navija~ Sarajeva Vedran Pu-

Skoro je sedam mjeseci od tragedije u [irokom Brijegu

Uhapsite Vedranove ubice! Zrinjski lak{i za 6.000 KM
Disciplinska komisija NSBiH
Slu~aj i dalje tapka u mjestu, a zlo~inci su jo{ na slobodi, poru~uju ogor~eni navija~i Sarajeva i ~lanovi Pulji}eve porodice
- Ne znam kako da vam opi{em kakav je osje}aj sjediti pored groba svog brata i jo{ ne biti svjestan tragedije koja se dogodila. Sedam mjeseci zovem [iroki Brijeg i svakog dana mi ka`u da je istraga u toku. A Vedranove ubice jo{ su na slobodi ka`e sa suzama u o~ima Vedranov brat Igor Pulji}. Sje}anje na Vedrana Pulji}a, navija~a Sarajeva ubijenog u [irokom Brijegu prije skoro sedam mjeseci, nikada ne}e izblijediti, ali emocije su se uo~i dana{njeg duela na Ko{evu dodatno rasplamsale, a tako i gnjev ~lanova njegove porodice i navija~a Sarajeva {to istraga i dalje tapka u mjestu. prema obe}anju iz Zapadnohercegova~kog kantona, trebala biti zavr{ena do kraja marta, ali to se nije desilo. Obavljena je samo polovi~na rekonstrukcija doga|aja. Ovo je zlo~in bez kazne, koji je prestao biti i tema medijske pa`nje, {to je pobjeda zlo~inaca i ponovno ubijanje Vedrana - rekao je ispred Udru`enja navija~a Sarajeva Red`ad Me{evi}. Navija~i su poru~ili kako }e nastaviti kampanju i svakog ~etvrtog u mjesecu podsje}ati na tragediju i pozivati nadle`ne da rije{e slu~aj, ali su i dodali kako }e, ako se to ne desi u dogledno vrijeme, razmotriti i druge oblike gra|anskog neposluha i zakonski dopu{tenih aktivnosti. - Sje}anje na Vedrana pratit }e nas cijeli `ivot, ali koliko budemo `ivi, toliko dugo }emo tra`iti pravdu. Ko ima imalo ljudskosti i du{e, strogo }e kazniti po~inioce zlo~ina - poru~io je kapiten Sarajeva MuhaM. T. med Alaim. Disciplinska komisija Nogometnog saveza BiH kaznila je mostarski Zrinjski sa 6.000 KM zbog incidenata koje su izazvali njegovi navija~i na revan{susretu polufinala Kupa BiH sa sarajevskim @eljezni~arom. Navija~i Zrinjskog su u prvom poluvremenu ubacivali dimne kutije u teren i izazvali kratkotrajni prekid. U 69. minuti susreta ga|ali su pomo}nog sudiju i igra~e @eljezni~ara i izazvali prekid koji je trajao skoro sat. Igra~ Zrinjskog Vernes Selimovi}, koji je prijavljen zbog davljenja pomo}nog sudije na utakmici sa @eljezni~arom, mora dati izjavu, nakon ~ega }e biti donesena odluka o sankcijama. Zbog crvenog kartona dobivenog u me~u sa Slobodom, napada~ Zrinjskog Kre{imir Kordi} ka`njen je sa dvije utakmice neigraA. N. nja.

Apelaciona komisija NSBiH

(Foto: S. Jordamovi})

@elji pove}ana kazna na 10.000 KM
Apelaciona komisija Nogometnog saveza BiH razmatrala je `albu tu`ioca NSBiH Mileta Kova~evi}a na odluku Disciplinske komisije kojom je @eljezni~ar, zbog incidenta na utakmici 20. kola sa Slavijom, ka`njen sa 8.000 KM. - Prema ~lanu 53. Disciplinskog pravilnika, odlu~ili smo pove}ati kaznu na 10.000 KM i tako smo zaklju~ili ovaj slu~aj - rekao je predsjednik Apelacione komisije Mirko [kegro. Podsjetimo, „Plavi“ su ka`njeni zbog napada jednog navija~a na golmana Ratka Dujkovi}a u fini{u me~a na Grbavici. Komisija je odlu~ila da tuzlanska Sloboda mora isplatiti igra~u Kenan ^ejvanovi}u sve {to mu duguje prema ugovoru. Ina~e, sastanak Izvr{nog odbora nije odr`an u utorak. Zbog blokade puta u Jablanici, ~lanovi nogometne vlade iz Hercegovine nisu mogli do}i u Sarajevo. Nova sjednica zakazana je za 28. A. N. april u Zenici.

Sa ju~era{nje pres-konferencije: Tra`imo samo pravdu

Zbog toga se Udru`enje navija~a FK Sarajevo ju~er ponovo obratilo javnosti i

Prvo poluvrijeme za Pulji}a
Me{evi} je, ispred UNFKS, pozvao sve navija~e Sarajeva da do|u na dana{nju utakmicu i da mirno i dostojanstveno osvje`e sje}anje na Vedrana. - Uspomena na njega uvijek }e biti njegovana i zato }emo danas navijanje u cijelom prvom poluvremenu posvetiti Vedranu. Ne `elimo nikakvu osvetu, samo pravdu - ka`e Me{evi}.

zatra`ilo ono {to se, ina~e, u normalnom svijetu ne mora tra`iti - da se ubice izvedu pred lice pravde. - Nismo ni sanjali da }emo vi{e od pola godine poslije tragedije morati upu}ivati ovakav apel. Boli nas to {to za Vedranovo ubistvo i ranjavanje velikog broja osoba niko nije uhap{en, izuzev izvjesnog Olivera Knezovi}a, koji je iz zatvora od{etao u Hrvatsku. Istraga o slu~aju je,

66

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

sport

MOSTARSKI DERBI Adin D`afi}, golgeter Vele`a

Bolji smo od Zrinjskog
Sa pro{log duela na Piroti: [iljak prati Maksimovi}a

Uz podr{ku navija~a, mo`emo savladati gradskog rivala, ka`e najbolji strijelac Premijer lige
Sve je spremno za jo{ jedan veliki gradski derbi u Mostaru, duel Vele`a i Zrinjskog koji se igra danas (16.30 sati) na stadionu u Vrap~i}ima. „Ro|eni“ su nakon ju~era{nje treninga oti{li u karantin, jer trener Abdulah Ibrakovi} `eli maksimalan mir u i oko ekipe. Ove sezone ekipa igra odli~no. U dosada{njem toku prvenstva nalazi se u gornjem dijelu tabele i s pobje-

Travnik na Piroti do~ekuje Leotar

„Veziri“ pod imperativom, Trebinjci pri`eljkuju bod
Nogometa{i Travnika danas do~ekuju Leotar, protiv kojeg imaju imperativ pobjede kako bi mirno u{li u zavr{nicu prvenstva. Pro{li me~ na Piroti „Veziri“ su protiv Trebinjaca dobili rezultatom 3:1. Trener Ned`ad Selimovi} nema ni{ta protiv da tako bude i ovog puta. - Nakon dva poraza i remija, ovog puta nemamo izbora osim pobjede kako bismo otklonili ovaj pritisak koji imamo nakon ovakvih rezultata. Ekipa je raspolo`ena i ne sumnjam u na{ trijumf bez obzira na dobru formu Leotara - rekao je Selimovi}. Trebinjci vjeruju da mogu ostati nepora`eni. - U Travnik idemo bez bijele zastave. Znamo da nas o~ekuje paklena atmosfera, jer doma}in jo{ nije prebrinuo sve brige o opstanku. Vjerujem, me|utim, da mirnom igrom mo`emo do}i do boda - rekao je veznjak S. P - M. P . . Anel Rami}.

Poziv navija~ima
Vele` }e, kao doma}in, u~initi sve kako bi dana{nja utakmica protekla bez incidenata. - Pripremili smo jednu tribinu na kojoj mo`e biti 200 gostuju}ih navija~a. Za razliku od prethodnih godina, tribinu }emo poku{ati odmaknuti {to vi{e od samog terena kako bismo sprije~ili ubacivanje pirotehni~kih sredstava na teren. Tako|er, odlu~ili smo podi}i jednu mre`u. Pozivam na{e navija~e da jo{ jednom poka`u kako se navija za svoj klub, jer mi ove sezone nismo nijednu marku kazne platili zbog na{ih simpatizera i mo`emo biti ponosni na njih - ka`e Sedin Tanovi}, direktor Vele`a.

Modri~ani doma}ini Slaviji

„Uljari“ `ele prvu proljetnu „tricu“
Modri~ani u trenutno najja~em sastavu do~ekuju Slaviju pa se „Uljari“ nadaju prvoj proljetnoj pobjedi. - U pro{lom prvenstvu, kada smo se borili za opstanak, Slavija nas je pobijedila u Modri~i. Ovo }e biti prilika za revan{ - rekao je kapiten Modri~e Maxime Dragan Jolovi}. U redovima Slavije niko i ne pomi{lja da ih danas o~ekuje lagan posao. Naprotiv. - Modri~a je u bezizlaznoj situaciji, ali }e igra~i sigurno `eljeti da poka`u karakter. I ne pomi{ljaju da lako prodaju svoju ko`u. No, na{ cilj se zna,

D`afi}: Vjeruje u trijumf

Odovi}: I Slavija `eli tri boda

dom u gradskom derbiju „Ro|eni“ bi ostali u igri za Evropu. Uz sve motive, ovo je jo{ jedan dodatni, koji mo`e dati krila ekipi, koja je neumoljiva u Vrap~i}ima. - O ekipi Zrinjskog ne treba tro{iti previ{e rije~i. Nekoliko godina su u vrhu, ali mi igramo pred svojim navija~ima, a svi ove sezone znaju kako smo uz njihovu podr{ku uvjerljivi na doma}em terenu. Zrinjski je u pro{lom kolu uvjerljivo savladao Modri~u, ali mislim da smo u ovom trenutku mi u boljoj

Anga`irano 450 policajaca
Prema posljednjim informacijama, dana{nju utakmicu u Vrap~i}ima osiguravat }e najmanje 450 policajaca. Navija~i Zriformi i da }emo na kraju slaviti - poru~uje prvi strijelac Premijer lige Adin D`afi} i fudbaler koji predvodi najefikasniju ekipu u dosada{njem toku sezone. Adin D`afi} i Elvir ^oli} zajedno su postigli ~ak 22 gola. D`afi} se 12 puta upinjskog }e sti}i u Vrap~i}e autobusima. Osobama u alkoholiziranom stanju ne}e biti dozvoljen ulazak u autobuse. sao u strijelce, a ^oli} dva puta manje. Ina~e, Vele` i Zrinjski su do sada odigrali 13 prvenstvenih me~eva. Zrinjski je ostvario osam pobjeda, a Vele` pet. U posljednja tri susreta Zrinjski je zabilje`io isto toliko poF. I. bjeda.

to su nova tri boda - ka`e Milomir Odovi}, {ef stru~nog S. M. - G. I. {taba Slavije.

„Plemi}i“ danas gostuju u Vrap~i}ima

Problemi selektora Tuli}a

Haurdi}a ne pu{ta Jablonec
Branimir Tuli}, selektor mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine, u prijateljskom me~u protiv Turske 27. aprila u Tuzli ne}e mo}i ra~unati na Anesa Haurdi}a iz ~e{kog Jabloneca, kojem klub nije dozvolio dolazak. Najvjerovatnije ne}e biti ni igra~a Rada Borisa Savi}a, koji je povrije|en. - Malo nas remeti ova zabrana Jabloneca, ali i povreda Savi}a. Zato smo i zvali dvojicu standardnih fudbalera iz U-19 selekcije. ^lan zagreba~ke Lokomotive Ivan Mr{i} trebao bi nam pomo}i da rije{imo problem na lijevom boku. Novajlija je i Edin Vi{}a, ali i on je standardni u U19. Ako Amar Osim u @elji u njega ima povjerenje, za{to ne bih imao i ja - naN. D. glasio je Tuli}.

Jovi}: Vjerujemo u dobar rezultat
Vele` ove sezone jo{ ne zna za poraz na doma}em terenu, ali mi smo se specijalizirali za ru{enje tradicija, smatra trener Zrinjskog
Zrinjski nastavlja borbu za evropske pozicije dana{njim gradskim derbijem protiv Vele`a u Vrap~i}ima, gdje trener Dragan Jovi} zbog ozljeda ne}e mo}i ra~unati na Igora @ur`inova, Matu Dragi~evi}a i Princa Bobija (Prince Bobby), trojicu igra~a koji su po~eli me~ protiv Modri~e. om raspolo`enju i s vjerom u uspjeh. Vele` ove sezone igra odli~no na doma}em travnjaku, u Vrap~i}ima jo{ ne zna za poraz, ali mi smo se specijalizirali za ru{enje tradicija - izjavio je Jovi}. „Plemi}i“ danas po sedmi put igraju u Vrap~i}ima, a u prethodnih {est utakmica njihovi navija~i su samo

Odlazak u Me|ugorje
„Plemi}i“ utakmicu u Vrap~i}ima ~ekaju u Me|ugorju, gdje je trener Jovi} odveo igra~e ju~er u poslijepodnevnim satima. ZaniIpak, dobra vijest za simpatizere Zrinjskog je da se u sastav vra}a napada~ Kre{imir Kordi}, kojeg, zbog crvenog kartona protiv Slobode, nije bilo u posljednje dvije utakmice. - Lista ozlije|enih opet je ne{to popunjenija, ali gradski derbi ~ekamo u dobrmljivo je da je Jovi} tek uo~i polaska definitivno saznao da }e protiv Vele`a mo}i ra~unati na Vernesa Selimovi}a i Kre{imira Kordi}a. dva puta, u sezonama 2006./2007. i 2007./2008., imali zeleno svjetlo da bodre svoj klub. Nogometa{i Zrinjskog danas }e opet imati podr{ku sa tribina, a Pod Bijelim brijegom se nadaju da }e sve prote}i bez incidenata. - Nadam se da }e navija~i oba kluba fer i sportski bodri-

Kordi}: Predvodi napad Zrinjskog

Haurdi}: Neophodan ~e{kom klubu

ti svoje mom~adi, a na terenu nikada nije bilo problema pa

sam uvjeren da ne}e ni ovog puta - dodao je Jovi}. Ma. P.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

67

BORBA ZA OPSTANAK Dragoslav Stepanovi}, trener Lakta{a

Nemamo pravo na kiks
Bodovi trebaju i nama, ka`e kormilar ^elika Omer Kopi}
Fudbaleri Lakta{a nemaju izbora u dana{njem doma}em susretu sa ^elikom - odgovara im isklju~ivo pobjeda. - Vi{e nemamo pravo na kiks. Znam da je ^elik pru`io dobru partiju u susretu sa Sarajevom i sigurno je da }e moj tim biti na velikom isku{enju, ali se iskreno nadam osvajanju tri boda - rekao je trener Dragoslav Stepanovi}. Lakta{i }e biti ja~i za Gorana Popovi}a (odradio kartone) te za oporavljene Darka Ljubojevi}a, Borislava Miki}a i Marka Cvetkovi}a. Zeni~ani su, nakon ju~era{njeg poslijepodnevnog treninga, krenuli oko 16 sati put Banje Luke, gdje su preno}ili i odakle }e danas krenuti u obli`nje Lakta{e na megdan istoimenom protivniku, koji se, kao i oni, bori za opstanak. - ^injenica je da na{i doma}ini imaju dobar igra~ki kadar i trenera sa velikim
Toti: Ra`estio navija~e Lacija
(Foto: AFP)

Zbog gesta navija~ima Lacija

Toti ka`njen sa 20.000 eura
Napada~ Rome Fran~esko Toti (Francesco Totti) ka`njen je sa 20.000 eura za gest koji je uputio navija~ima Lacija nakon nedjeljnog gradskog derbija u Rimu, koji je njegov tim dobio sa 2:1. Toti se okrenuo navija~ima Lacija i pokazao pal~evima dole sugeri{u}i da Laciju slijedi ispadanje iz lige, {to je izazvalo burnu reakciju sa tribina. Oba kluba }e, zbog tu~e navija~a na tribinama, morati platiti po 40.000 eura. (M. T.)

Pove}an nagradni fond londonskog turnira

Milion funti za pobjedu na Vimbldonu
Isakovi}: Igrat }e u vrhu napada Zeni~ana
(Foto: J. Had`i})

internacionalnim iskustvom te da su ovog prolje}a jedna od najuspje{nijih ekipa na{e lige. Njima su bodovi svakako potrebniji, ali bodovi tre-

baju i nama - ka`e trener Omer Kopi}, koji isti~e da nema problema sa sastavom. Kopi} razmi{lja da Aladin Isakovi}, zbog skok-ig-

re doma}ina, zapo~ne utakmicu u vrhu napada. U tom slu~aju, Armin Kapetan ponovo bi bio vra}en u Z. V. - V. B. vezni red.

Borac `eli brzo rije{iti me~ protiv Rudara

Napada~ki od prve minute
Prijedor~ani bez trojice
Nakon poraza u derbiju sa @eljezni~arom (2:4), na Gradskom stadionu u Banjoj Luci situacija je mirna, ~emu je uveliko kumovala i ~injenica da su „Crveno-plavi“ u naredna dva susreta doma}ini - ve~eras (18 sati) Rudar Prijedoru, a u nedjelju od 19.30 sati ekipi Travnika. - Izgubili smo bitku, ali ne i rat. Prvenstvo se nastavlja, a mi jo{ imamo {anse za titulu. Dodu{e, sada mnogo manje, ali dok god smo u prilici, borit }emo se. [to se ti~e me~a s Rudarom, ne smijemo potcijeniti Prijedor~ane. Zaigrat }emo ofanzivno, napada~ki, sa `eljom da {to prije rije{imo pitanje pobjednika - najavio je {ef stru~nog {taba Borca Zoran Mari}. Banjalu~ani }e biti li{eni usluga Du{ka Sakana, koji }e pauzirati zbog tri `uta kartona. Pod znakom pitanja je i nastup Ljubi{e Vukelje, ali se, zato, u tim vra}aju Bojan Puziga}a, Perica Stan~eski i Dragomir Vukobratovi}. Rudar u Banju Luku sti`e oslabljen neigranjem „po`utjelih“ lijevog beka Gorana Kotarana, stopera

Pobjednici ovogodi{njeg Vimbldona inkasirat }e po milion funti (vi{e od 2,2 miliona KM), dok }e pora`eni finalisti dobiti po pola miliona funti, objavili su organizatori londonskog teniskog gren slema. Ova suma je za 150.000 funti ve}a u odnosu na pro{logodi{nju i skoro dvostruko ve}a od one koju su pobjednici dobivali prije 10 godina. Ukupni nagradni fond turnira, koji se igra od 21. juna do 4. jula, iznosit }e 13,725 miliona funti, {to je za 1,175 miliona funti vi{e (M. T.) nego lani.

Federer: Pro{logodi{nji pobjednik

Preumoran nakon osvajanja Monte Karla

Vukelja: Upitan nastup za Banjalu~ane

Nadal na ju~era{njoj konferenciji

(Foto: Reuters)

Marka Jevti}a i veznjaka Vladimira Ranki}a. Tako|er, upitan je nastup povri-

je|enih kapitena Dragoslava Staki}a i veznjaka Sa{e S. K. - V. V. Kova~evi}a.

Nadal odustao od Barcelone
[panski teniser Rafael Nadal odustao je od nastupa na ATP turniru u Barceloni saop}iv{i to ju~er na konferenciji za novinare. - Te{ko mi je zato {to ne mogu igrati u Barceloni, vi{e nego zbog bilo kojeg drugog turnira - izjavio je tre}i teniser svijeta, koji je u nedjelju osvojio {estu uzastopnu titulu u Monte Karlu. - Nakon pobjede u Monte Karlu, moje tijelo tra`i odmor. Upozoravao sam nekoliko puta da je kalendar takmi~enja na zemljanim terenima lo{e ure|en (A. ^.) dodao je Nadal.

Doboj osvaja~ Kupa BiH u malom fudbalu

Po prvenstvenu titulu u Mostar
Nakon {to su osvojili titulu osvaja~a Kupa u malom fudbalu, ~lanovi KMFa Doboj odlu~ni su u namjeri da se okite i naslovom prvaka BiH. Dobojlije su u sarajevskoj Skenderiji u finalu Kupa savladale Mostar Stari Grad sa 5:0. Za titulu prvaka borit }e se u Mostaru od 28. do 30. aprila sa sarajevskim Orli}em i Kaskadom iz Gra~anice. - Utakmica u Skenderiji ve} je arhivirana i sada su nam sve misli usmjerene na Mostar i finalni turnir za prvaka dr`ave - ka`e trener Doboja Borislav Topalovi}. Ina~e, u prostorijama Nogometnog saveza BiH obavljen je `rijeb zavr{nice pa }e se u prvom kolu 28. aprila sastati Doboj i Kaskada. Sutradan }e snage odmjeriti Orli} i Kaskada, a u petak, 30. aprila, Orli} i Doboj. Sve tri utakmice G. S. po~et }e u 18 sati.

Bh. kadeti pora`eni u Makedoniji
Kadetska fudbalska reprezentacija BiH pora`ena (0:2) je od Makedonije u prijateljskom susretu odigranom u Probi{tipu. Na{e nade odigrale su solidnu utakmicu, a porazu su kumovale lo{e sudije, koje su, izme|u ostalog, poni{tile i jedan pogodak bh. selekciji. BiH je nastupila u sastavu: Gaji}, Marin, Kondi}, Jotanovi}, Konjhod`i}, ]erimagi} (41. Rahmanovi}), Danilovi}, Begi}, Varatanovi} (41. ^omaga), Hodzi}. Selektor: Velimir Stojni}. Druga utakmica na proS.A. gramu je u sutra u 11 sati.

Ekipa Doboja: Dobili mostarski Stari Grad u finalu (Foto: G. Stojanovi})

68

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

sport

LIGA PRVAKA Bajern i Lion igraju prvi me~ polufinala

Autsajderski okr{aj za finale
Za Bajern ne igraju Van Bomel i Bad{tuber, a za Lion Bodmer i Bumsong
Kostur zavr{enice Lige prvaka priredio je mogu}nost velikog obra~una Kristijana Ronalda (Cristiano) sa svojim biv{im klubom, ali umjesto okr{aja Reala i Man~ester junajteda, Evropa }e ve~eras gledati dosta manje atraktivan duel izme|u krvnika koji su presudili favoritima - Bajerna i Liona - u ~ijem }e nas dresu u polufinalu predstavljati reprezentativac Miralem Pjani}. Malo je onih koji su predvi|ali ovaj polufinalni par, ali sude}i prema onome {to su do sada prikazale, ove dvije ekipe u potpunosti su zaslu`ile da budu tu gdje jesu. Koja }e od njih na finale u Madrid, odlu~it }e dvome~ u kojem je te{ko proglasiti favorita.
Kobni trenuci: Radi se o nesre}i

Istraga o pogibiji Gruzijca na ZOI

Staza u Vankuveru nije uzrok smrti Kumarita{vilija
Pogibija gruzijskog sanka{a Nodara Kumarita{vilija na treningu uo~i po~etka Zimskih olimpijskih igara u Vankuveru u februaru ove godine nije uzrokovana nijednim vanjskim faktorom, utvrdila je Me|unarodna sanka{ka federacija. Kumarita{vili je za vrijeme treninga pri velikoj brzini izgubio kontrolu nad sankama, izletio sa staze i udario glavom u ~eli~ni stub. - Ono {to se desilo Nodaru je nesre}a koja se nije mogla predvidjeti. Nakon opse`ne analize, zaklju~ili smo da na stazi nije bilo uzroka za incident - rekao je generalni sekretar Federacije Svejn Rom{tad (Svein Romstad). Na ovaj na~in potvr|en je prvobitni izvje{taj dan nakon tragedije, u kojem je utvr|eno da je uzrok nesre}e (M. T.) nepa`nja sanka{a.

Riberi odmoran
Bajern je po~eo sezonu slabo, Luisu van Galu (Louis Gaal) stolica je visila u zraku, ali Nijemci su, poput dizelskog motora, s vremenom

postajali sve bolji. Serija pobjeda dovela ih je na vrh Bundeslige, a u{li su me|u ~etiri najuspje{nije ekipe u Evropi. Bajern je pro{log vikenda pregazio Hanover sa 7:0, strijelac gola za prolazak u polufinale Arjen Roben (Robben) pru`io je jo{ jednu impresivnu predstavu, a Van Gal je stigao i da malo odmori ne previ{e zdravog Franka Riberija (Franck Ribery). - Vjerujem da }e igrati.

Uo~i Evropskog prvenstva u d`udu

Petero bh. predstavnika u Be~u
Selektor d`udo reprezentacije Bosne i Hercegovine Branislav Crnogorac objavio je imena petero takmi~ara za nastup na Evropskom seniorskom prvenstvu od 22. do 25. aprila u Be~u. Boje na{e reprezentacije u Austriji branit }e Radomir Stojanovi} (~lan Pantera Bijeljina, kategorija do 60 kilograma), Mitar Mrdi} (Leotar - Trebinje, do 73 kg) i Dra`en Suboti} (Romanija Pale, vi{e od 100 kg), Biljana Mr|a (Slavija - Lukavica, do 52 kg) i Larisa Ceri} (Nippon -Sarajevo, vi{e od 78 kg). U sastavu ekipe nema povrije|enih Amela Meki}a i Ibre Miladina te bra}e Aldina i Eldina Luka~a zbog profesionalnih obaveza.

Bajern

Lion

Pjani}: Reprezentativac BiH u polufinalu

Stadion Alijanc arena u Minhenu. Kapacitet: 66.000. Sudija: Roberto Roseti (Italija). BAJERN: But, Lam, Demikelis, Van Bojten, Pranji}, [vajn{tajger, Riberi, Roben, Miler, Oli}, Gomez. Trener: Luis van Gal. LION: Loris, Reveje, Kris, Tulalan, Sisoko, Pjani} (Ederson), Kalstrom, Gonalon, Bastos, Delgado, Lopez. Trener: Klod Puel.

[ta ka`e statistika
Nijemci su do sada sedam puta igrali u polufinalu, a ~etiri puta su bili uspje{ni. S druge strane, Lion, ~iji je najbolji strijelac u Ligi prvaka ove sezone Pjani} sa ~etiri gola, me|u ~etiri najbolja nije do{ao nikada. Bajern je dobio samo jednu od posljednjih osam utakmica protiv francuskih klubova, upravo protiv Liona, i to pro{le sezone u gostima sa 3:2. Od sedam posljednjih okr{aja sa Nijemcima francuski klub dobio je pet, a izgubio je samo od Bajerna, koji je, ujedno, i jedini tim koji ih je dobio u posljednjih 13 utakmica Lige prvaka odigranih na @erlanu. Golman Liona Hugo Loris (Lloris) branio je sve utakmice Francuza u Ligi prvaka ove sezone i ni u jednoj utakmici nije primio vi{e od jednog gola. U 10 susreta Lion je primio {est pogodaka.

Had`iahmetovi} ostala bez OI-ja mladih
Bh. stonoteniserka Emina Had`iahmetovi} nastupila je na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre mladih u italijanskom gradu Novara. Had`iahmetovi} je u grupi pobijedila Italijanku Elizu Troti (Elisa) sa 3:0 i Austrijanku Nikol Gali~i~ (Nicole Galitschitsch) sa 3:1 te izgubila od Poljakinje Sandre Vabik (Wabik) sa 1:3. Time je pro{la grupnu fazu, ali je u naredna dva me~a pora`ena od Ma|arice Mercedes Na|ivaradi (Mercedesz Nagyvaradi) sa 1:4 i od Bjeloruskinje Lizavete Karasijove sa 2:4, {to je bilo nedovoljno za plasman na OI od 14. do 26. avgusta u Singapuru.

Malo sam ga odmarao, jer je imao problema sa mi{i}ima - ka`e Van Gal. Holandski trener mo`e ra~unati i na Miroslava Klosea, koji je prebolio stoma~ni virus, ali su zbog suspenzija van stroja Mark van Bomel (Bommel) i Holger Bad{tuber (Badstuber). - Lion je vrlo dobro organizirana, agresivna i fizi~ki sna`na ekipa. Imaju igra~e koji su brzi u kontranapadima i dobri u driblinzima. Protiv takvih timova uvijek je te{ko igrati ka`e Van Gal.

Kao u Brazilu
Lion se za prvi polufinale Lige prvaka u svojoj historiji pripremao improvizacijom, jer je za potrebe prvog tima, zbog problema sa aviosaobra}ajem, klub morao pozajmiti autobuse od juniorskog pogona. Nakon no}enja u [tutgartu, ekipa je ju~er, poslije 750

prije|enih kilometara, stigla u Minhen. - Autobus me podsjetio na dane u Brazilu. Svima je bilo te{ko, ali smo to morali prihvatiti. Ipak, osje}amo se dobro. Igramo prvi polufinale i moramo zaboraviti putovanje i skoncentrisati se na igru. Mislim da }emo i pored svega biti spremni ka`e kapiten Kris (Cris). Zbog ozljeda, trener Liona Klod Puel (Claude) ne}e ra~unati na Alena Bumsonga (Alain Boumsong) i Matjua Bodmera (Mathieu). Suspendovanih nema, ali bi se sedmorica igra~a, uklju~uju}i i na{eg reprezentativca Miralema Pjani}a i Krisa, morali paziti drugog `utog kartona. - Nijemci su u velikim utakmicama uvijek opasni. Bajern je to jo{ jednom potvrdio protiv Man~ester junajteda. Imaju Riberija i Robena, koji su u sjajnoj formi, ali znamo {ta mo`emo o~ekivati - rekao je Puel. (M. T.)

sport

Dnevni avaz, srijeda, 21. april/travanj 2010.

69

Trijumf Jute u Denveru

KO[ARKA Trijumf Bosne u derbiju 8. kola Lige 6

Nagetsi u ritmu d`eza
Lebron D`ejms (LeBron James) ubacio je 40 poena te dodao po osam skokova i asistencija za drugu pobjedu Klivlend kavalirsa (112:102) nad ^ikago bulsima u prvom krugu plej-ofa Isto~ne konferencije NBA lige. Najbolji NBA ko{arka{ ubacio je 15 poena u posljednjoj ~etvrtini, u kojoj su doma}i „Konjanici“ uspjeli slomiti izuzetno jak otpor „Bikova“, koji }e u naredna dva me~a imati prednost doma}eg terena (igra se na ~etiri pobjede). Bulse je predvodio centar Joakim Noa (Noah, 25 poena, 13 skokova). Gostuju}i brejk napravila je Juta u Denveru (114:111). Sjajan u redovima „D`ezera“ bio je plej Deron Vilijams (Williams, 33 poena, 14 asistencija). Doma}inu nisu pomogla 32 ko{a Karmela Entonija (Carmelo Anthony). U nervoznom me~u dosu|eno je 67 prekr{aja i izvedeno 91 slobodno bacanje. Rezultati: ISTO^NA KONFERENCIJA: 1. Klivlend - 8. ^ikago 112:102 (2-0). ZAPADNA KONFERENCIJA: 4. Denver 5. Juta 111:114 (1-1).
(E. J.)

„Studenti“ iz ~etvrtog poku{aja savladali [iroki
Sarajevski tim zadr`ao {anse da se domogne druge pozicije za plej-of
Dvorana Zetra u Sarajevu. Gledalaca 500. Sudije: Ademir Zurapovi} (Tuzla), Petar Obradovi} (^apljina), Bojan Jovani} (Banja Luka). Pet li~nih gre{aka: Baji} (31), [pralja (36), Rako~evi} (38). Nesportska gre{ka: Kojadinovi} (12), [temberger (26), \urasovi} (32). Tehni~ka gre{ka: Puljko (26), Veli} (trener [irokog, 26). Rezultat: Bosna ASA BH Telecom [iroki TT kabeli 85:75 (20:18, 15:23, 32:19, 18:15). BOSNA ASA BH TELECOM: [ehovi} 8, Sarajlija, \urasovi} 16, ^amd`i}, Avdi}, Baji} 14, Radonji} 9, Pa{ali} 2, Milo{evi} 6, Kojadinovi} 6, Rako~evi} 11, Jovanovi} 13. Trener: Dejan Pare`anin. [IROKI TT KABELI: [temberger 4, Planini} 4, ^olak 10, Milekovi}, Naletili} 8, Ramljak, [pralja 15, Puljko 10, Longin 3, Bara}, Petkovi} 5, Grgat 16. Trener: Ivan Veli}. Ko{arka{i Bosne ASA BH Telecoma iz ~etvrtog poku{aja postigli su prvu ovosezonsku pobjedu nad [irokim TT kabelima. Nakon dva poraza u NLB ligi te neuspjeha u prvom dijelu Lige 6 za prvaka BiH, „Studenti“ su ju~er uspjeli savladati svog najve}eg doma}eg rivala te zadr`ali {anse da se domognu druge startne pozicije za plej-of. ^inilo se da bi [iroki i

Statistika
Bosna 21/15 1 poen 31/14 2 poena 31/14 3 poena 27 Skokovi 21 Asistencije 5 Osvojene lopte 10 Izgubljene lopte 28 Prekr{aji [iroki 27/25 28/16 18/6 27 10 4 15 25

Izjave trenera
Dejan Pare`anin
^injenica je da nas je slu`io {ut za tri poena, ali mislim da je klju~ni statisti~ki podatak bilo to {to smo u drugom poluvremenu trenutno najbolju ekipu u na{oj ligi ograni~ili na samo 34 poena. Zbog toga ~estitam svojim igra~ima, koji su ovom utakmicom demantirali sve {pekulacije koje su se pojavile nakon poraza od Zrinjskog.

Milisep (Juta) poku{ava blokirati Entonija (Denver)

Prvenstvo juniora u strelja{tvu

Novi naslov za Emmu [kaljo

Ivan Veli}
Igrali smo uz dosta nervoze iako nije bilo nikakvog razloga. U nekoliko navrata smo imali desetak poena prednosti, ali smo dozvolili doma}inu da se vrati. Kada ekipa pogodi 14 „trojki“, kao {to je slu~aj sa Bosnom, te{ko da mo`e izgubiti utakmicu. [irokog, na {ta su se gosti `estoko bunili, a to su sudije sankcionirale tehni~kim gre{kama beka Hrvoja Puljka i trenera Ivana Veli}a. Potom je Gorjan Radonji}, Bosnin d`oker u ovom me~u, pogodio dvije „trojke“, a doma}i su poveli sa 67:59. Sjajnu {utersku ve~er imao je i Bo`o \urasovi} (16 poena, „trojke“ 4/3), a nakon {to su jo{ po jedan daleki {ut pogodili kapiten Suad [ehovi} i Feliks Kojadinovi} (imao deset asistencija), „Studenti“ su tri minute prije kraja poveli sa nedosti`nih 80:68. Posljednju ~etvrtinu, u dogovoru sa trenerima, sudila su samo dvojica arbitara zbog povrede tre}eg sudiE. J. je Bojana Jovani}a.

[kaljo: Trijumf na Zetri

Sa me~a u Zetri: Baji} {utira preko [pralje Rezultati 8. kola Lige 6 za prvaka BiH za ko{arka{e: Bosna ASA BH Telecom [iroki TT kabeli 85:75. Sino}: ^apljina Lasta - Igokea. Danas: Sloboda - Zrinjski HTM (19.30 sati). Parovi 9. kola (24. april): Sloboda - Bosna ASA BH Telecom, Zrinjski HTM ^apljina Lasta, Igokea [iroki Eronet.

(Foto: I. [ebalj)

Tabela
1. [iroki 2. Bosna 3. Igokea 8 8 7 7 5 5 3 1 1 1 675:577 15 3 611:619 13 2 574:496 12 4 543:573 10 6 530:581 6 472:559 8 8

4. Sloboda 7 5. Zrinjski 7

6. ^apljina 7

ovog puta mogao odnijeti bodove iz Sarajeva nakon {to je serijom svog udarnog centarskog tandema Ivan Grgat - [ime [pralja u 18. minuti poveo sa 11 poena prednosti (39:28). Ipak, Bosna je smogla snage da napravi preokret i u 26. minuti povede sa 56:52. Tome je prethodio sumnjiv prekr{aj pod ko{em

Na Prvenstvu BiH u ga|anju standardnim zra~nim oru`jem za juniore i juniorke, koje je odr`ano u dvorani Zetra u Sarajevu, novi naslov prvakinje osvojila je Zeni~anka Emma [kaljo. Rezultati po kategorijama: pu{ka (juniorke): 1. Emma [kaljo (Zenica Pobjeda Sport) 491,7 krugova, 2. Darija Kiti} (Geofon Tesli}) 490,6, 3. Dunja Bihorac (Zenica PS) 489,4... Ekipno: 1. Geofon 1.144, 2. Zenica PS 1.139, 3. Nikola Bo-

kan Banja Luka 1.093... Pu{ka (juniori): 1. Ned`ad D`ankovi} (Sarajevo) 675,8, 2. Faruk Zunda (Sarajevo) 675,2, 3. Nemanja Marjanovi} (Geofon) 673,3... Ekipno: 1. Sarajevo 1.731, 2. Geofon 1.676, 3. Zenica PS 1.662... Pi{tolj (juniori): 1. Tarik Serdarevi} (Zenica PS) 632,5, 2. Nihad D`indo (Visoko) 629,4, 3. Nikola Jov~i} (Geofon) 620,8... Ekipno (pi{tolj): 1. Visoko 1.559, 2. Mladost Gacko 1.519, 3. Geofon V B. . 1.460...

Prekinuta utakmica Sarajevo - Veterani
Utakmica 13. kola Prvenstva ko{arke u kolicima izme|u ekipa 3K Sarajevo i tuzlanskih Veterana prekinuta je u 38. minuti pri vodstvu gostiju od 75:68. Registracija ove utakmice bit }e poznata nakon {to komesar takmi~enja Mirsad Alagi} prikupi dopunske izvje{taje. Zbog ovog prekida, nije odigrana ni utakmica Bambi - Veterani. Ostali rezultati 13. kola: Zmaj - Una Sana 54:35, Bijeljina Bosna Zenica 57:47, Vrbas - Sana 50:66. Tabela: Sana 29 bodova, Veterani i Zmaj po 25, 3K Sarajevo, Una Sana i VrV. B. bas po 21, Bosna 19, Bijeljina 18, @KK Bambi 13.

Liga prvaka za rukometa{ice

Rumunski Olthim i danski Viborg u finalu
Rukometa{ice rumunske Olthim Val~ee i danskog Viborga plasirale su se u finale Lige prvakinja. Rumunke su u polufinalnom revan{-susretu pobijedile ma|arski \er sa 24:20 (11:10). Prvi susret zavr{en je bez pobjednika, sa 25:25. Ekipa Viborga, koja brani naslov, eliminirala je norve{ki Larvik. Dankinje su u revan{u pora`ene sa 27:26 (10:13), a nastup u zavr{nici najja~eg evropskog klupskog takmi~enja osigurale su zahvaljuju}i pobjedi u prvom susretu sa (A. ^.) 27:21.

SRIJEDA 21. 4. 2010.

20.35
NOGOMET, BHT 1

BHT1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

18.45

BUSINESS NEWS

23.55

FLASH GORDON

20.10

DEJANA TALK SHOW

21.00

ZAPLE[IMO

20.00

FARMA

Liga {ampiona: Bajern - Lion

21.05
SERIJA, OBN

Distrikt
Menion je gotovo izazvao pobunu u jedinici kada je odlu~io da policajcima zamijeni smjene i starije i iskusnije po{alje na ulice no}u, kada su kriminalci i najaktivniji. Mekgregor smatra da ga Menion uhodi, a Ela razmi{lja o starateljsvu nad Rikijem.

07.00 Dobro jutro 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Frenderi u galaksiji brojeva, animirana serija 09.15 Mini school 09.20 Aleksandra, drama 09.35 Aladinove pri~e, an. s., 12/26 09.50 Dje~iji festivali 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igr. s., 74/313 11.00 Moja mala kuhinja 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 110/130, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija, 5/40, r. 12.45 Ubistvo Reinhardta Heydricha, strana dok. serija, r. 13.15 Crta, politi~ki magazin, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Frenderi u galaksiji brojeva, animirana serija 14.35 Mini school 14.45 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 16.15 BH info 16.45 Avenija Ocean, ig. s., 111/130 17.30 Moja mala kuhinja 17.35 Muzi~ki program 17.45 U me|uvremenu, bh magazin 18.45 Euroimpuls, magazin 18.45 Business News 18.50 Moko, dijete svijeta, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik 19.35 @ivot & ostalo: Uspon 20.05 Sportska srijeda 20.35 Nogomet: Liga {ampiona: Bajern - Lion, prijenos Sportska srijeda, nastavak 22.45 BHT vijesti 22.55 Tema dana 23.30 Business News 23.35 Premijer liga BiH u nogometu, pregled 23.55 Liga {ampiona u nogometu, pregled 00.15 U me|uvremenu, bh magazin, r. 00.40 Euroimpuls, magazin, r. 01.10 @ivot & ostalo: Uspon, r. 01.35 Pregled programa za ~etvrtak
19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bajke iz cijelog svijeta dje~iji program 19.45 Ulica ZOO vrta dje~iji program 20.05 @ivo i u`ivo zabavno-muzi~ki program 21.30 Zabranjena ljubav serijski program 22.15 Na kraju dana

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Slatka tajna, igrana serija, 67. epizoda, r. 10.00 Grimove bajke: Gu{}arica, crtani film 10.30 Pozitivna geografija: Dume moj, dume moj, zabavni program, r. 10.55 Ekovizija, dokumentarni program 11.25 BH pjesmarica, muzi~ki program, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Dolina sunca, igrana serija, 152. epizoda, r. 13.05 Trka}a staza, igrana serija, 2. epizoda 13.55 Nogomet: Liga prvaka, pregled 14.20 Halimin mobitel, francuski dokumentarni film 15.15 Vijesti 15.20 Slatka tajna, igrana serija, 68. epizoda 16.10 Viza za budu}nost, igrana serija, 15. epizoda 16.45 Milan i Enis, ske~evi 16.50 [oni i njegovo stado, crtani film 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 153. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.10 Na{a mala klinika, igrana serija, 98. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.23 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 [est stupnjeva odvojenosti, ameri~ki igrani film, /RP/ 22.06 Dnevnik, najava 22.10 Odgovorite ljudima, informativni program 23.15 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.40 Proces, informativni program 23.55 Flash Gordon, igrana serija, 20. Epizoda 00.40 Koncert Arena di Verona 01.40 Pregled programa za ~etvrtak

07.30 Jutarnji program, kola`ni program 08.45 Nimboli, 15/26, crtani film 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 10.00 OBN Star model by Dejana Rosulja{, reality show /live/ 10.25 Skrivena kamera-PopCorn, 91/150, zabavna emisija ,r. 10.40 A la Carte, kulinarski show, r. 11.20 Stol za 4, kulinarski show,r. 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 OBN Top 10, glazbena emisija 13.55 Sedam ratnika 04/21, igrana serija 14.20 Lonci i poklopci, kulinarski show 15.20 Top Shop 15.45 Exkluziv, zabavna emisija, r. 16.20 Kralj Queensa VIII, 20/23 (192/207), humoristi~na serija r. 16.55 OBN Info 17.00 Skrivena kameraPopCorn, 92/150, zabavna emisija,r. 17.30 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.55 OBN Info 19.15 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vox populi 20.10 Dejana Talk Show 21.05 Distrikt, 04/23, igrana serija 22.05 Domovina terora (12), film 00.55 OBN Star model by Dejana Rosulja{, reality show /live/
23.00 TV liberty 23.30 BH veza 00.00 Pregled programa

06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji program 08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.30 Pocoyo 2, crtani film 09.35 Aladin, crtani film 10.00 Winx, crtani film 10.40 Ple{i, ple{i, igrana serija 88.epizoda 11.30 Jingl televoting. Zaple{imo! 11.35 Muzi~ki program 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.01 Victoria, igrana serija 13.00 Najbolje godine, igrana serija 14.00 Horizonti 14.35 Muzi~ki program 14.55 Jingl televoting. Zaple{imo! 15.00 Zaple{imo!, zabavni program 16.24 Sport centar 16.25 Nijemi svjedok, igrana serija 17.30 Zauvijek susjedi, igrana serija 18.08 Jingl televoting. Zaple{imo! 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.45 Vitafon 19.55 Jingl televoting. Zaple{imo! 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 51.epizoda 21.00 Zaple{imo, nominacije 22.00 An|eoski ples , igrani film 23.30 Nijemi svjedok, igrana serija 00.15 Sport centar 00.20 Zauvijek susjedi, igrana serija, 130. epizoda
22.45 Igrani program 23.30 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

08.00 Ljubav je vje~na 09.00 BH netjutarnji program 10.00 Farma`ivo 11.00 Magi~na privla~nost 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Grand parada 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Farma`ivo 15.00 Anali, serija 15.50 Info top 16.00 Ljubav je vje~na 17.00 Farma`ivo 17.45 Gusto, tv kulinarstvo 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Kuku Vasa, serija 18.55 Gusto, tv kulinarstvo 19.00 Magi~na privla~nost 20.00 Farmavtr 21.00 Paparazzo potjera 22.00 Farma`ivo 00.00 Nekoliko dobrih ljudi, film (Few good men) 1992

TV Alfa
06.55 07.00 08.00 09.20 10.00 12.00 12.45 14.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.05 22.00 22.30 00.00 00.15 Alfa promocija Alfa mozaik Emisija Bonventura r. Emisija Na{e pravo r. Alfa mozaik Vijesti SMS ^AT SMS ^AT Vijesti U centru pa`nje - tema dana Rije~, slika, pokret 00387 Gostiona SMS ^AT Vijesti SMS ^AT Vijesti Jukebox

TV Visoko
18.00 Zabranjena ljubav, 18.45 Svijet mladih - omladinski program, r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.35 Aktuelnosti 21.00 Ljudi, doga|aji - vremeplov, dokum. prog. 21.50 Zabranjena ljubav, serijski program 22.35 Autovizija 23.00 Aktuelnosti r.

TV Kakanj
16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00 Trka kolica Frej`er, serija Flash vijesti Zabranjena ljubav, serija Druga~iji pogled Svi vole Rejmonda, serija Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Frej`er, serija Svjedok prirode Auto shop magazin Zabranjena ljubav, serija

BN
18.25 19.00 19.30 20.05 20.10 21.00 21.55 Monitoring Sport fle{ BN monitor Marketing TV serija: Sponzoru{e Crno na bijelo Pazi mogu}e je

TV Zenica
17.50 17.55 18.00 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 21.30 Ze sport plus TV izlog Frejzer, humoristi~ka serija Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Razglednica Oliverov twist Dobro srce

TV Bugojno
18.15 Crno-bijeli svijet - omladinski program r. 18.30 Dokumentarni program - Iz arhive 19.00 Informator 19.30 Razgovor s povodom - inf. program 19.55 Vijesti 20.00 Najbolje godine, igrani film 21.00 Muzi~ki program 22.00 An|eoski ples, igrana serija

TV Mostar
18.00 19.00 19.30 20.00 GRAD, revijalni program RTM vijesti Muzi~ki program Najbolje godine, igrana serija, 51. epizoda 22.00 An|eoski ples, igrani film

TV HEMA
19.00 Katalina & Sebastijan - serijski program - 95. epizoda 20.00 Izaberi zdravlje - emisija o zdravlju 21.00 Auto shop magazin - emisija o automobilizmu 22.00 Hema magazin - informativni program 22.30 Vremenska prognoza, najava doga|aja 22.50 Top shop 23.00 D`eki se vratila igrani film 02.00 - 04.00 Program za dijasporu

TV KISS
15.20 Okolo k(r)ole, zabavna omladinska emisija 6. 15.50 Reporta`a 17.50 Extra plus, r. 19.00 Dnevnik KISS 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 Dnevnik HRT 20.00 Pressica: gost Marksantonio Belini} 21.00 Film, Okovani ~a{}u (18)

TV USK
14.40 15.15 16.30 17.15 18.10 19.00 19.30 20.05 21.30 22.00 Muzi~ki program Igrani film r. TV intervju (r) Gordost, igrana serija Veterani danas r. Dnevnik TV USK-a Muzi~ki program Sport srijedom Dnevnik 2 Gordost

TV Cazin
18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 Igrani program, repriza Da se ispri~amo, repriza Sportski mozaik, repriza TV panorama O tome se govori..., reporta`a 21.00 Autovizija 21.30 Turizam plus 22.15 Bonaventura

HIT TV
19.25 19.35 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.50 Triumph Frame Zabranjena ljubav Otvoreni studio Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Frame

TVTK
17.45 Praistorijski park strani dokumentarni program 18.30 Skrivena kamera zabavni program

TV Gora`de
19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 23.30 Dnevnik Poljoprivredne teme Na{a realnost Dokumentarni program Dnevnik Glas Amerike

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

23.15
SERIJA, HRT 2

20.40

BALKANIKA

19.50

KLUB JAHA^A

19.00

SNOUBOARD

18.00

U@IVO: COPPA ITALIA

21.00 RATNE MA[INE

22.00

PARIS HILTON

20.15

SUPER NENI

20.15 UVOD U ANATOMIJU

17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi, program za dijasporu 19.30 Dnevnik 19.50 Porodi~no blago, serija 20.40 Balkanika, muzi~ki program

11.00 U@IVO: Bilijar 14.00 U@IVO: Biciklizam 18.30 Eurogolovi 18.40 Selekcija srijedom 18.50 Jaha~ki sport 19.50 Klub jaha~a 19.55 Golf klub 20.00 Klub jahti 20.05 Selekcija srijedom 20.10 U@IVO: Bilijar

14.30 Hokej na ledu 15.30 Bilijar 18.30 Snouboard 19.00 Snouboard 19.30 Vijesti 20.00 Ekstremni sportovi 20.15 Odbojka 22.15 Boks

16.00 NHL play off 17.30 Portugol - Pregled portugalske lige 18.00 U@IVO: Coppa Italia 1/2 Finale: Udineze Roma 20.00 NBA Live 20.15 Pregled NHL 20.30 Mobil 1 Grid 21.00 NHL play off 22.15 Profi boks

16.00 Vrhunski morski pas 17.00 Svjetlost na kraju svijeta 18.00 Zagonetke mrtvih: Leonardo 19.00 Je li to istina? 19.30 Zagonetni dosjei 20.00 Egipat: Tajne mrtvih 21.00 Ratne ma{ine 22.00 Tabu: Parenje

16.30 Real world. dc 17.10 The City 17.40 3 from 1 18.00 Brand new 18.30 Just see mtv 20.00 Mtv express 21.20 Top 20 21.50 3 from 1 22.00 Paris Hilton’s my new bff 2 22.50 Peak season

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Super Neni 21.15 Kako iza}i iz dugova

16.00 Pomo} na poslu 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Uvod u anatomiju, serija 21.15 Privatna praksa, serija 22.15 Dobra `ena, serija 23.10 TV total

Urednica tabloida
Po{to se naru{i bra~na idila pop-ikone [arli Keti, Don intenzivira svoje prijateljstvo s njom. Lusi ga priti{~e da iskoristi priliku i istra`i pozadinu pri~e. Vila i Faber razotkriju ljubavne `ivote najve}ih zvijezda. Lusi i Holt ponovo razmatraju kamo ide njihova veza.

SRIJEDA 21. 4. 2010.
RTRS HRT1 HRT2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Mogu}e je da va{i problemi proizilaze iz nezadovoljstva sobom, a ne partnerom. Sve mo`ete lako rije{iti. 21. III - 20. IV Posao: Nagla{ena je va{a kreativnost, ali i golema energija. Mogu}e je i da iskrsne ne{to demotiviraju}e. Zdravlje: [etajte, {etajte...
OVAN

20.10

[TIKLA

17.33

NAJSLABIJA KARIKA

15.05

KOD ANE

23.10

PRIVATNA PRAKSA

09.00 Vijesti 09.10 Dolina sunca, tv novela (152./210) **.** Mala tv 10.00 Plavi zmaj, crtana serija (31./52) 10.25 Henrijeve zanimljive `ivotinje, program za djecu (16./27) 10.50 Leonardo, crtana serija (19./26) 11.05 Sve {to treba da znate, obrazovni program (6./12) 11.30 Mts magazin, muzi~ki program 12.00 Vijesti 12.15 U fokusu, informativni program 13.00 Uspon velikih sila - SAD, 1. dio, dokumentarna serija (9./12) 13.50 Klinika - serija (41./54) 14.45 Hag - Su|enje Radovanju Karad`i}u - direktan prenos 16.00 Panorama Isto~nog Sarajeva 16.30 Srpska danas 17.00 Vremenska prognoza 17.05 Dolina sunca, tv novela (153./210) 18.00 U 18, omladinski program 19.00 Miniskule, animirana serija (24./78) 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.00 Sport 20.10 [tikla, zabavni program 21.05 Nemam {ta da obu~em, zabavni program 21.30 Rt gnjeva, serija (6./9) 22.15 Tvoje pjesme, moji snovi, muzi~ka emisija 23.15 Info profil 23.32 Sport 23.37 Finansijske novosti 23.40 Neko da me ~uva, serija (7./64) 00.20 Pakov svijet, serija (37./65) 01.45 Hag - su|enje Radovanju Karad`i}u snimak 03.15 Klinika - serija (41./54)

12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.28 12.33 13.20 14.10 14.19 14.20 14.35 15.35 16.10 16.20 17.33 18.15 18.30 19.15 19.20 19.22 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.00 21.50 22.25 23.25 23.40 23.45 23.55 00.30 00.50 01.35 02.15 03.05 03.25 04.10 04.55

Dnevnik Sport Vrijeme Dietpharmova pitalica, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Moj grijeh, telenovela* McLeodove k}eri 6, serija* Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra TV kalendar Rije~ i `ivot: Izme|u evolucije i prilagodbe, religijski program Deseti dan 20. stolje}a, dokumentarni film Hrvatska u`ivo - Vijesti Hrvatska u`ivo Najslabija karika, kviz* Kod Ane Dolina sunca, telenovela* LOTO 7/39 HP - gdje ste vi, tu je i va{a po{ta, emisija pod pokroviteljstvom Dietpharmova pitalica, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom A sad u Europu! Dossier.hr Proces Otvoreno Vijesti Poslovne vijesti Vijesti iz kulture e-Hrvatska Znanstvene vijesti Zvjezdane staze: Enterprise 1, serija* Urednica tabloida 2, serija (15)* P.D.James: Sklonost prema smrti, serija (12)* Skica za portret Dossier.hr A sad u Europu! Moj grijeh, telenovela*

07.25 Vatrogasne pri~e, crtana serija* 07.45 TV vrti}: Pismo Ninin kutak: Tkanje Vitaminix: Cvjeta~a* Luckaste pa~je pustolovine: Mnogo sladoleda* 08.15 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija* 08.35 Dvorac igra~aka, serija za djecu* 09.00 Hannah Montana, serija za djecu* 09.25 Zabavni program 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.20 Prijatelji 10, humoristi~na serija (22’)* 13.45 Moja `ena i djeca 4, humoristi~na serija* 14.05 Koga briga? Ekologija 14.35 TV vrti}: Pismo Ninin kutak: Tkanje Vitaminix: Cvjeta~a* Luckaste pa~je pustolovine: Mnogo sladoleda* 15.05 Kod Ane 15.20 Zvjezdane staze: Enterprise 1, serija* 16.05 e-Hrvatska 16.40 Znanstvene vijesti 17.00 Nogometni Kup Hrvatske emisija 17.25 Nogometni Kup Hrvatske: Hajduk - [ibenik, 1. poluvrijeme 18.20 Vijesti na Drugom 18.25 Vrijeme 18.30 Nogometni Kup Hrvatske: Hajduk - [ibenik, 2. poluvrijeme 19.15 Nogometni Kup Hrvatske emisija 19.45 Crtani film 20.10 Ve~eras... 20.15 Nogomet, LP - emisija 20.40 Nogometna LP, polufinale: Bayern - Lyon, 1. poluvrijeme 21.30 Vijesti na Drugom 21.40 Nogometna LP, polufinale: Bayern - Lyon, 2. poluvrijeme 22.35 Nogomet, LP - emisija 23.15 Urednica tabloida 2, serija (15)*

06.10 Na{i najbolji dani, serija 07.00 Jackie Chan, crtana serija 07.30 Tomica i prijatelji, crtana serija 07.45 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.00 Bumba, crtana serija 08.10 Odavde do vje~nosti, serija 10.10 Magi~na privla~nost, serija 11.10 IN magazin 12.00 Na{a mala klinika, serija 13.00 Najbolje godine, serija 14.00 Odavde do vje~nosti, serija 16.00 Magi~na privla~nost, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.15 IN magazin 18.50 Upitnik, kviz 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Najbolje godine, serija 21.00 Farma, reality show 22.15 Lud, zbunjen, normalan, serija 22.55 Ve~ernje vijesti 23.10 Privatna praksa, serija 00.10 Seinfeld, serija 00.40 Bra~ne vode, serija 01.20 Za~arani, serija (15)* 02.15 Ezo TV, tarot show (18)* 03.15 Zarobljeni u magli, igrani film (15)* 04.50 Seinfeld, serija 05.15 Bra~ne vode, serija 05.40 IN magazin 06.10 Kraj programa

Ljubav: Najbolje je da budete strpljivi. Izvjesne dileme shvatite kao uvod u novi, pozitivan ci21.IV - 22.V klus. Posao: Mogu}e je da }e jedan temeljit razgovor u~initi da razmi{ljate o odlasku u inostranstvo zbog posla. Zdravlje: Smirite se, zaboravite te{ko}e.
BLIZANCI Ljubav: Pru`a vam se izvanredna prilika da izvje-

BIK

sne probleme rije{ite lepr{avo. Uvjet je da partnera pogledate u o~i. Posao: Morate ra~unati na izvjesne prepreke, zaka{njenja. To vas vas mo`e poprili~no izbaciti iz takta. Zdravlje: Preporu~ljiv je sport.
23.V - 22.VI

Ljubav: @udite za nje`no{}u, strastvenim zagrljajima, treperenjem. Polako shvatate u ~emu ste grije{ili. 23.VI - 22.VII Posao: Na va{ poslovni uspjeh sna`no utje~e vi{e faktora. Iskoristite ih sve na mudar na~in, konstruktivno. Zdravlje: @ivite {to stalo`enije.
RAK

Ljubav: Ne budite brzopleti. Ako odlu~ite raskinuti vezu, mo`e se dogoditi da se uskoro pokajete zbog toga. 23.VII - 22.VIII Posao: Va{i kriteriji u ocjenjivanju sposobnosti va{ih kolega enormno su visoki. Zamjerate im zbog licemjerja. Zdravlje: Pazite na cirkulaciju.
LAV

Ljubav: Do{lo je vrijeme da partneru poka`ete emocije. Dopustite sebi da se prepustite nje`nosti, strasti... 23.VIII - 22.IX Posao: Prili~no ste demotivirani, pa radite vi{e iz navike, {to morate ili osje}aja du`nosti, nego iz zadovoljstva. Zdravlje: Nervoza `eluca.
DJEVICA

Ljubav: Prepu{tate se, uglavnom, strujama zbivanja. Ljubavni `ivot je buran, pa ne razmi{ljate o 23.IX - 22.X detaljima. Posao: Na|ite na~ina da rije{ite probleme i da kona~no dovr{ite poslove koji vam dugo „vise nad glavom“. Zdravlje: Osjetljiva ko`a. Ljubav: Ako tragate za emotivnom sre}om, o~ekuju vas ugodna iznena|enja. Mo`da i fatalna 23.X - 22.XI privla~nost. Posao: Imate priliku da se iska`ete u jednom novom poslu. U tom slu~aju, odlu~uju}a je podr{ka porodice. Zdravlje: Energija treba obnavljanje.
STRIJELAC Ljubav: U`ivate u cijelom nizu prilika za sre}u, lju[KORPIJA

VAGA

00.00
FILM, PINK BH

Nekoliko dobrih ljudi
U ovom dramati~nom sudskom trileru, poru~nik Daniel Kafi, mornari~ki advokat koji nikada prije toga nije ni u{ao u sudnicu, brani dvojicu tvrdoglavih marinaca koji su optu`eni za ubistvo svog kolege. Cijela njegova odbrana je bazirana na ~injenici da je nad vojnikom Santijagom koji je bio `rtva izvr{ena takozvana „[ifra Crveno“. Uloge: Tom Kruz, Demi Mur Reditelj: Rob Reine

19.35
DOKUMENTARAC, BHT 1

@ivot & ostalo: Uspon
Magli} je dinarska planina na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Njegova kota 2386 metara nadmorske visine je najviso~iji planinski vrh u Bosni i Hercegovini. Po narodnom predanju ovaj vrh nekada se zvao - Gromovnik. Magli} je poznat po tome da je od 365 dana u godini, u prosijeku oko 300 dana pod maglom. Urednik: Dinno Kassalo

bav, makar flert. Ljubavni `ivot odvija se nevjerovatnom brzinom. Posao: Nova poznanstva omogu}avaju vam da pro{irite vidike. Puni samopouzdanja, ulazite u nove projekte. Zdravlje: Imate dovoljno snage.
23.XI-22.XII

An|eoski ples

Ljubav: U`ivate u osvajanjima, kao malo kad. Strastvena avantura, netipi~no za vas, privla~i vas vi{e od veze. 23.XII-21.I Posao: Finansijska situacija je zadovoljavaju}a. Novi izvori prihoda obnovljaju prili~no istro{ene rezerve. Zdravlje: Unesite promjene u izgled.
JARAC

22.00
HAYAT TV

Domovina terora 22.05
OBN
Ameri~ki crni novinar Lengston Vitfild, dolazi u Ju`nu Afriku kako bi izvje{tavao o doga|anjima oko iznala`enja istine o aparthejdu i pomirenju koje bi trebalo uslijediti, jer treba zajedno nastaviti `ivjeti. Nizom saslu{anja treba utvrditi pravu istinu {to se dogodilo sa `rtvama, kako su mu~eni i gdje se nalaze njihovi le{evi. Uloge: Semjuel L. D`ekson, @ilijet Binos, Brendan Glison Reditelj: D`on Burman

FILM

Toni `eli biti pla}eni ubica i raditi za mafiju, ali prvo mora mnogo toga nau~iti od pravog majstora. To je veoma neobi~ni Stivi, s ~ijim se stilom Toni ba{ i ne sla`e. Prvi zadatak mu je da ubije ra~unovo|u koji radi za mafiju i koji namjerava mnogo dokaza predati u ruke dr`ave. Nakon obavljanog posla, ~eka ga finalni test: mora ubiti onog koga nasumi~no odaberu iz telefonskog imenika. Uloge: D`ejms Belu{i, [eril Li, Kajl ^endler Reditelj: Dejvid L. Korli

Ljubav: Pored vas je osoba koja razbija sve nedoumice. Pru`a vam priliku da zapo~nete o ljubavi misliti na nov na~in. 22.I-19.II Posao: Mogu}i su sukobi u radnoj sredini. Uputno je da izbjegnete rasprave, bilo koje vrste. Okrenite se obavezama. Zdravlje: Poja~ana razdra`ljivost.
VODOLIJA

FILM

Ljubav: Jedan poznanik ili kolega iznenada }e vam otkriti da osje}a ljubav prema vama. Disakre20.II-2O.III tno odbijte... Posao: Jedna osoba nudi vam zanimljiv i dinami~an posao. Prihvatite tako sjajnu, neo~ekivanu priliku. Zdravlje: Osje}aj malaksalosti i umora.

RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Kultura Anila Gajevi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Adnan ]atovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,

Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Borila se protiv lin~a

Preminula Doroti Hajt
VA[INGTON - Doroti Hajt (Dorothy Height), ameri~ki borac za ljudska prava, preminula je ju~er u 98. godini. Karijeru borca za ljudska prava i ravnopravnost spolova po~ela je jo{ tridesetih godina pro{log stolje}a, kada se borila protiv lin~a, za ukidanje rasne segregacije u vojsci i {kolama i za jednake mogu}nosti pri zapo{ljavanju i pristupu javnim slu`bama.
Peris Hilton sa sestrom Niki: Hvalila se da zna Benksija

(Foto: AP)

Samo nekoliko dana nakon raskida

HILTON KRENULA U LOV
Meta bogata{ice bio frontmen grupe „Gorillaz“ Dejmon Albarn
LOS AN\ELES - Iako mediji javljaju da je biv{i de~ko Peris Hilton (Paris) Dag Rajnhart (Doug Reinhardt) samo nekoliko dana nakon {to je prekinuo sa bogata{icom ve} prona{ao utjehu sa nekoliko djevojaka, ~ini se da ni ona nije ~ekala ni{ta du`e te je krenula u lov na sljede}i plijen. Naime, ameri~ki mediji pi{u da je Hilton na Festivalu „Coachella Valley Music & Art“ u klubu „Empire Polo“ u Kaliforniji bacila oko na frontmena grupe „Gorillaz“ Dejmona Albarna (Damon) te da je na sve mogu}e na~ine poku{avala privu}i njegovu pa`nju. - Nagovarala je njegove prijatelje da ih upoznaju. Kada je, nakon poprili~ne muke, do{la do njega, poljubila ga je u obraz i po~ela se hvaliti kako poznaje Benksija (Banksy), nepoznatog crta~a, koji {irom svijeta crta kontroverzne grafite - rekao je za „Daily Star“ neimenovani izvor.
Rim: Povrije|eno 120 osoba

Sudar vozova
RIM - U sudaru dva voza u predgra|u italijanske prijestonice povrije|eno je 120 ljudi, saop}ile su vlasti tog grada. Kako javljaju italijanski mediji, dva voza sudarila su se na stanici u jednom predgra|u Rima, a povrije|eni putnici prevezeni su u lokalne bolnice.

„Discovery“ uspje{no sletio
KEJP KANAVERAL - Ameri~ki svemirski {atl „Discovery“ spustio se ju~er u Svemirski centar „Kenedi“ na Floridi nakon dvosedmi~ne misije u svemiru, javile su svjetske agencije. Povratak letjelice kasnio je zbog lo{ih vremenskih uvjeta iznad Floride. Komandant Alan Poindekster (Poindexter) i njegova posada morali su ostati u orbiti i sa~ekati prestanak ki{e. Padavine i magla su i prekju~er omele spu{tanje {atla po povratku sa 15-dnevnog putovanja na Me|unarodnu svemirsku stanicu (ISS), gdje su dopremili opremu i hranu.

Iskosa

Krokodil odgodio ~as vje`banja
Obama: Odigrao 32 partije

Obama zagrijaniji za golf od Bu{a
VA[INGTON - Predsjednik Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava Barak Obama (Barack) odigrao je 32 partije golfa od kada je u{ao u Bijelu ku}u, {to je osam puta vi{e od njegovog prethodnika D`ord`a Bu{a (George W. Bush), poznatog po strasti prema ovom sportu, za vrijeme ~itavog mandata. Obama je posljednji put iza{ao na golf teren u nedjelju, kada je, zbog zabrane letova iznad sjeverne i centralne Evrope zbog erupcije vulkana na Islandu, morao otkazati odlazak u Krakov na sahranu poljskog lidera Leha Ka~injskog (Lech Kaczynski).

SIDNEJ - ^as vje`banja u bazenu u jednom odmarali{tu u Australiji ju~er je odgo|en, jer je bazen zauzeo metar i po dug krokodil. @ivotinju su otkrili radnici u odmarali{tu „Hauard Springs“, blizu Darvina. Pretpostavlja se da je `ivotinja dopuzala iz obli`nje mo~vare i podvukla se ispod ograde.

Florida: Povratak {atla nakon dvije sedmice

(Foto: AFP)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful