ϢϴΣήϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ Ϳ΍ ϢδΑ

Ώϭή˰˰Ο
°‡.Ɔ.‡° ϊ˰ϳή˰δ˰ϟ΍ ω Δ˰ϣϮ˰Ϡ˰ό˰ϣ °‡.Ɔ.‡°
ϲ˰ϣϼ˰γϹ΍ Ι΍ή˰Θϟ΍ ˯Ύϴ˰Σ· ωϭή˰θ˰ϣ : ϡΪϘϳ
ϲϧΎΜϟ΍˯ΰ˰˰Πϟ΍

|| 

|| 

|| 

|| 

|| 

||

  Ô  .

Ô   !"#$!% &Ô'$ ( .

)*(+".- .

.Ô  .

. /Ô  01.

 / 2&-3 " .

Ô <5=#0  ">*?6Ô@A"(  B&#6Ô0@'C 4$D.45 6Ô 7389 1:6.HIG4Ô 1 ϊϳήδϟ΍ ω ΔϣϮϠόϣ ΏϭήΟ || || || || || || .G4&+: * .Ô @.-EÔ+F@1Ô D@.

?JJ.

JJJJ&JJ.

JÔ :J.

JJJJÔ ϲϣίέ΍ϮΨϟ΍ Ü ϥΎϴΣ ϦΑ ήΑΎΟ 6 αΎϧήϓ ϦΑ αΎΒϋ 7 έΎτϴΒϟ΍ ϦΑ· 8 ϢϬϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤΣέ || || || || || || .

K" AÔ K" AÔ 15 .

1.

& mΎϤΘϳέΎϏϮϠϟ΍ ϭ ήΒΠϟ΍ ϢϠϋ βγΆϣ (781 847 ϡ) Ύϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ϚϠϔϟ΍ ϲϓ ωήΑϭ ϥϮϣ΄Ϥϟ΍ ΔϔϴϠΨϟ΍ ϢϬϔϠϛ Ϧϳάϟ΍ ΪΣ΃ ϥΎϛ ϲϣίέ΍ϮΨϟ΍ "ΔϴοέϷ΍ ΓήϜϟ΍" ςϴΤϣ mΎΟέΩ Ϧϣ ΔΟέΩ αΎϴϘΑ :νέϸϟ ϰϤψόϟ΍ Γή΋΍Ϊϟ΍ ςϴΤϣ ΪϳΪΤΗ ϞϴΒγ ϲϓ ϚϟΫϭ ϲδϳέΩϹ΍ ϲϣίέ΍ϮΨϟ΍ ϩ΍ήΟ΃ ΎϤϛ νέϸϟ ϰϤψόϟ΍ Γή΋΍Ϊϟ΍ ςϴΤϣ Ϣϛ40248 ϪϗΎϓέϭ ϡϮϴϟ΍ ϑϭήόϣ Ϯϫ ΎϤϛ νέϸϟ ϰϤψόϟ΍ Γή΋΍Ϊϟ΍ ςϴΤϣ Ϣϛ 40070 Ϣϛ178 ϕήϔϟ΍ ϲϣίέ΍ϮΨϟ΍ ΎϨϤϟΎϋ ΓέΎϬϣ ΎϨϟ ήϬψΘϟ Δϧί΍ϮϤϟ΍ ϩάϫ ϥ· έΎϤϗϷ΍ ϡ΍ΪΨΘγ· ϥϭΪΑ Ϊλήϟ΍ ϲϓ ϢϬΘϗΩϭ ϪϘϓ΍έϭ ϊϤΟ΃ ϢϟΎόϟ΍ Ϣϣ΃ ΍ϮϘΒδϓ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ ϭ ΔϴϋΎϨμϟ΍ .ϚϠϔϟ΍ ϢϠϋ ϥ΍Ϊϴϣ ϲϓ || || || || || || .

ΔϔϠΘΨϣ mΎΤϔλ ϩάϫ ϩάϫ ήΒΠϟ΍ ΏΎΘϛ Δϳ΍ΪΑ Ϧϣ ϲϣίέ΍ϮΨϠϟ ´ϞΜϣ ϯήΧ΍ ΐΘϛ Ϫϟ ϞϤόϟ΍ ´ϭ ´νέϷ΍ ΓέϮλ ΏΎΘϛ ´ϭ ´ΏϻήτγϹ΍ ϰϠϋ ϚϠϔϟ΍ ϲϓ ´ΔϣΎΧήϟ΍ ϩέΪλ΃ ϱΪϳήΒ˰ϟ΍ ϊΑΎτϟ΍ ϡΎϋ ϲΘϴϴϓϮδϟ΍ ΩΎΤΗϻ΍ ϯήϛάϟ΍ ϲϓ ϡ1983 ϩΩϼϴϤϟ 1200 || || || || || || .

?-  L ώΑΩϭ ϥΩΎόϤϟ΍ ΔϴϘϨΗ ϕήσ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϑΎθΘϛ΍ ϰϟ· ϞλϮΗ ΓέϮμϟ΍ ϲϓ ΎϤϛ ήϴτϘΘϟ΍ ϭ ΩϮϠΠϟ΍ ϕ΍ήΘΣϼϟ ϞΑΎϗ ήϴϏ ϕέϭ ϊϨλ Ϧϣ ϦϜϤΗ ΎϤϛ ϭ ΐϫάϟ΍ ΐϳάϳ ϱάϟ΍ ϲϜϠϤϟ΍ ˯ΎϤϟ΍ ϭ ΐϫάϟ΍ ˯Ύϣ ωήΘΧ΍ ϭ ϦϴΗϼΒϟ΍ ϭ m΍ΰϠϔϟ΍ Ϧϋ ΙΪΤΘϳ ϥΎϛ ϥΎϴΣ ϦΑ ήΑΎΟ ϥ΃ ήϛάϟΎΑ ήϳΪΟ ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΔπϬϨϟ΍ ήμϋ Ϧϣ ϡΎϋ ϒϟ΃ ϞΒϗ m΍ΰϠϓ ϼϟ΍ !! Ω΍ϮϤϠϟ ϲϋϮϨϟ΍ ϥίϮϟ΍ ϒθΘϛ΍ Ϧϣ ϝϭ΃ Ϯϫ Ύπϳ΃ ˬ΃Ϊμϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪΤϟ΍ ϊϨϤϳ ˯ϼτϟ΍ Ϧϣ ωϮϧ ϰϟ· ϞλϮΗϭ mΎϓΎθΘϛϻ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ϪϠϛ ϢϟΎόϟ΍ ΏΎΠϋ· ϊοϮϣ Ζϟ΍ίϻ ϲΘϟ΍ ΪΟϮϳϭ ϪΗΎϔϟΆϣ Ϧϣ ΎΑϭέϭ΃ ϲϓ ΓήϴϬη ΔΒΘϜϣ Δϳ΃ ϮϠΨΗ ϻ ϭ βϳέΎΑ ΔΒΘϜϣ ϲϓ Φϴη"ϭ "ήϴΒϜϟ΍ ΫΎΘγϷΎΑ" ΐϘϟ Ϫϟ Ύ˱ΑΎΘϛ Ü0 Ϧϣ ήΜϛ΃ ˯ΎϴϤϴϜϟ΍ ϮΑ΃"ϭ " ϥΩΎόϤϟ΍ ϮΑ΃ ´ϭ Ϧϴϴ΋ΎϴϤϴϜϟ΍ ϞΜϣ Ϫϟ ϼϫ΃ ΍Ϯδϴϟ Ϧϣ ϊϣ ϢϠόϟ΍ : ΓέϮΛ΄Ϥϟ΍ Ϫϟ΍Ϯϗ΃ Ϧϣ ϝΎϣήϟ΍ ϲϓ ΐϜδϳ ˯Ύϣ || || || || || || .

Ϧϣ ΔϴΑέϭ΃ ΔσϮτΨϣ ήθϋ βϣΎΨϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϥΎϴΣ ϦΑ ήΑΎΟ έϮμΗ ˯ΎϴϤϴϜϟ΍ ϮΑ΃ || || || || || || .

. βϟΪϧϷ΍ ϢϴϜΤΑ ΐϘϟ ΪμϘΗ αΎϨϟ΍ ΖϧΎϛ ΔϳϭΎϤδϟ΍ ΔΒϘϠϟ ϝϭϷ΍ ωήΘΨϤϟ΍ ΐτϠϟ Ύγέ΍Ω ϥΎϛ ΚϴΣ ΐδΤϓ ΐτϟ΍ ΐϠτϟ ϻ ϪϟΰϨϣ Ϧϣ αΎΒϋ ϩάΨΗ΍ Ύϣ ΓΪϫΎθϤϟ ϞΑ ˬ ΔϟΪϴμϟ΍ ϭ Ύπϳ΍ ˯ΎϤδϟ΍ ΔΌϴϫ ϞΜϣ ΪϘϓ ϪϟΰϨϣ ϲϓ ϊϳΪΑ ϞϴϤΟ Ϣγέ βϤθϟ΍ϭ ΎϫΩϮϋέϭ ΎϬϗϭήΑϭ ΎϬϣϮϴϏϭ ΎϬϣϮΠϨΑ ˯΍ήόθϟ΍ ϒλϭ Ϊϗϭ ΎϬΗ΍έ΍Ϊϣϭ ΐϛ΍ϮϜϟ΍ϭ ήϤϘϟ΍ϭ ϞόΟ Ϫϧ΃ ϦϳΪϛΆϣ ΔΒϴΠόϟ΍ ΔΣϮϠϟ΍ ϩάϫ Ϫϟ ϥϭήλΎόϤϟ΍ ΍ϭΪόϓ ΔϘϴϘΣ ΎϬϧ΄ϛ ΍ϭΪΒΗ Ύ˱ϣϮϴϏϭ Ύ˱ϣϮΠϧ Ύϫϼϋ΃ ϲϓ m΍έΎϜΘΑϻ΍ ϊϳΪΑϭ ΔόϨμϟ΍ ΐ΋ΎΠϋ Ϧϣ ϚϟΫ. αΎϧήϓ ϦΑ αΎΒϋ m΍ή΋ΎτϟΎΑ ήϜϓ ˮΪϳΪΠϟ΍ Ύϣ ϦϜϟ ϭ Ϧϣ ϝϭ΃ ϥΎϛ αΎϧήϓ ϦΑ αΎΒόϟ΍ ϥ΃ ϥϮΧέΆϤϟ΍ ϊϤΟ ΓέΎΠΤϟ΍ Ϧϣ ΝΎΟΰϟ΍ ΔϋΎϨλ βϟΪϧϷ΍ ϲϓ ςΒϨΘγ΍ ΝΎΟΰϟ΍ ΔϋΎϨλ mήθΘϧΎϓ Ϟϣήϟ΍ϭ.ϭ ϥ΍ήϴτϟ΍ ϝϭΎΣ Ϧϣ ϝϭ΍ Ϯϫ . 2010 ήϳ΍ήΒϓ ϡϮϠόϠϟ ϥΪϨϟ νήόϣ Ϧϣ ΓέϮμϟ΍ || || || || || || .

αΎΒόϟ ϱέΎϛάΗ ϢδΠϣ ϒΤΘϣ ϲϓ _ αΎϧήϓ ϦΑ ΎϴϧΎΒγ΄Α _ ΔσϮτΑ ϦΑ· || || || || || || .

ˬϰτγϮϟ΍ ϥϭήϘϟ΍ ϲϓ ήϬχ ϲΗΎΒϧ ϢϟΎϋ Ϣψϋ΃ ΔϟΪϴμϟ΍ mϻΎΠϣ ϲϓ ΔϤϴψϋ mΎϣΎϬγ· ϢϫΎγϭ ˯΍άϐϟ΍ϭ ˯΍ϭΪϟ΍ ΐϴϛήΗϭ Ω΍Ϊϋ· Ϧϋ ΔϋϮγϮϣ ΐΘϛ ΔϳάϏϷ΍ϭ ΔϳϭΩϷ΍ m΍ΩήϔϤϟ ϊϣΎΠϟ΍ :ΎϬϤγ΍ ϭ Ϧϣ ωϮϧ 1400 ϪΑΎΘϛ ϲϓ "έΎτϴΒϟ΍ ϦΑ΍" ήϛΫ ϦϜϤϳ ˬΎϳέϮγϭ ΎϴϘϳήϓ· ϝΎϤηϭ ΎϴϧΎΒγ΃ ϲϓ mΎΗΎΒϨϟ΍ 300 Ϣγ΍ Ύπϳ΃ ήϛΫϭ ˬΔϴΒσ ϑ΍ΪϫϷ ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ ϪϠΒϗ ΐϴΒσ ΎϬϴϟ· ϑήόΘϳ Ϣϟ ϲΘϟ΍ mΎΗΎΒϨϟ΍ Ϧϣ ωϮϧ Ϧϣ ΔπϣΎϏϭ ΔϴϓΎϛ ήϴϏ ˯ΎϣΪϘϟ΍ ϝΎϤϋ΃ ϥ ˷ · Ϫϟ΍Ϯϗ΃ Ϧϣ Ϟ˷ϤϜΗϭ ΢˷ΤμΗ ϥ΃ ΐΠϳ Ϛϟάϟ ˬΏϼτϠϟ ΎϬϤϳΪϘΗ ϞΟ΃ ϦϜϤϳ Ύϣ ήΜϛ΃ ΎϬϨϣ ΍ϭΪϴϔΘδϳ ϰΘΣ || || || || || || .ϲϘϟΎϤϟ΍ ΪϤΣ΃ ϦΑ Ϳ΍ ΪΒϋ ΪϤΤϣ ϮΑ΃ ϦϳΪϟ΍ ˯Ύϴο.Ô   ."M. ϥϷ "ϱήτϴΒϟ΍ ϦΑ΍" Ϧϣ ϖΘθϣ έΎτϴΒϟ΍ ϦΑΈΑ ήϬΘη΍ ΍˱ήϫΎϣ Ύ˱ϳήτϴΑ Ύ˱ΒϴΒσ ϥΎϛ ϩΪϟ΍ϭ.

ΔϨϳΪϣ ϲϓ έΎτϴΑ ϦΑϹ ϝΎΜϤΗ ΎϴϧΎΒγΈΑ ΔϘϟΎϣ || || || || || || .

facebook.ΚϟΎΜϟ΍ ˯ΰΠϟ΍ ϲϓ ˯ΎϘϠϟ΍ ϰϟ· ΏϭήΟ ϊ˰ϳή˰δ˰ϟ΍ ω Δ˰ϣϮ˰Ϡ˰ό˰ϣ ϙϮΑ βϴϔϟ΍ 2010 Ü 2 http://www.php?gid=Ü8603068424 || || || || || || .com/group.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful